Sunteți pe pagina 1din 19

ILUSTRATIUNEA

REDACTIA SI ADMINISTRATIA: ZIARUL UNIVERSUL" Miercuri, 20 lulie 1932


Nr. 30 (ANUL IV) Bupure$11. str.EBrezoianu nr. 23-25. Telefon 13/71 13/27

Foto Press
PRETUL 10 LEI IN MUNTII FAGARASULUI
www.digibuc.ro
ILUSTRATIUNEA ROMANA

SAPTAMANA
+ La fortul Dorrinepti o baracg de Insfguit, aaem $i musca feres-
scanduri piing cu pulbere pentru trguo insectg care a atacat grata
abuze, a fgout exploz'e va zen simplu din eâteva judele. Intr'edeogr e toe.
cetgtean in uimpuJ alegerilor. 0 pa- nsai ceeace rn.ai lipsea M o productie
gubg materialg deetul de insenuratg. redusg $i la necazzinile plugarului
Tau§ se sperg ca, fiind vorba de nostru.
pulbere adieg ewe In leggturg Apoi n'avem noi 'destule... ferils-
ou pgmântul paguba sg poalg fi tree cari ne sgrgeesc si-cu care se
acoperlg... prn legea... cower- irosesc alâtea arratii?
siunei". Deocanidadg entomologii cercetea-
zgproveriler4a acestei curioase mu$te
Deponentii Muntelu de pie:ate care posedg' un adevgnat instrument
au tinut o impozantg intrunire in de lgiat.
caire au prote.stat Cu destulg tgr'e eg Se zice. cg, in disperare de cauzg,
west made n'a price lost eeeace-1 aceste maste ar fi fost aduse de pes-
aratii nurriele; din caruhl, a fast un te mgri i fari de cal!na buni ro-
munte... care a sfeterisit tot, a inglii- daritori... sg tee degetele prea
rt tot ca un simplu pined sub farmg fungi ale unor anumiti politicieni.
de Societate anonimg pe actiuni! far
and oamenii au incencat sg pung Ministerul de externe a hotgrit
mane pe cei eare-i Midge, au cans- ea staving, care vin in România la
MI/at cu destulg amgrgciune cg statiunile balneare $i ci'materice sg
.,muntele" dupg ce e munte, mad e nu rnal beneficieze de graluitatee vi-
si.. ananim. zelor consulare de care se bucurau
pging acum.
+ Prefecture PoliVei Capita!ei latg o mgsurg curioasg, care in-
lu,at o mäsurg civilizatg : muzic'le, aedereazg spiritul in care film sg ne
megafoanele i or*vare alt mijlac de aalorificgm boggVile nationale ! Du-
torturg acusticg din lacalur'le care na' ce cg Wei asa streinii nu se prea
sunt timprejmuite de trnobile sg ingliesuriau sg e viziteze
ineeteze dupg ore 1 noaptea.
Mgeura, ca aricare an' Ingsurg Sinistrul distruggtor de trenuri
bung, a rginas... un document" sub Matuska, care-si ispgseste asanda
forma de ordananfg; herbaria con- intro inehisoare, a inventat o ma%
tinug spre multumirea chefbiler rbufe eu care orice ant poute Meta.
$i oamenilar fgrg griji. ¡Marisa este asemângtoare unei labe
de gaseg, care perntite chiar ne-
+ A mturil Bata, marete industries sfutorilor sg inaante.
ceh. .,regele incgifändntei". Invenfia lui Matuska invedereazg
Algturi de Ford, Bata a fast gândurile care-1 frgmântg: dela eir-
yea mai proensinentg figurg a geniu- culalia pe uscat, trece la cea pe apg.
lui industriei moderne. Viala $i ope- Avis capltanilor de vapoare.
ra acestui imic cismar, devenit in
scurt Pimp rege" al unei industrq Vralentele incgergrilor senge-
pulerniee, este o paueste pe egt de rouse $i asasinatele, care au costal
minanadg si de adeveraig, pe atgt pieta atâtor oameni in cainpania
de pilduqo er e. elertoralg, au produs in opinia pu-
Cel pulin pentru acei mre nu cred Vcg o mare indignare.
in putinta si discipline muncii oreie- Se zice cii in viitoria pariament un
taare. grup de politiciani ceva mai pad-
fisti, nor propime o lege in virtu-
Ministerul de fiinante a dal un tea cgreia propaganda alegenile
ardin pentru suprinvarea .pgeuirilar se facg... prin corespondentg. Ndi
fiscale" $i ,incasarea imediatg a tu. credem cg aceasta n'ar fi cu putintg
lunar datarlifor. SMtul are tot drep- de cart in noua planetg Ruben",
tul sali execute debitarii. Mai rg- care se zice cg are cea mai linitit
mânede altfelun lucru de ramie: atmosferg.
ea pi acestia sg aibg cu ce T.

SUS : La Curtea de Arges s'a oficiat parastasul


de cinci ani dela moartea Regelui Ferdinand I, in
prezenta Reginei Maria §i a Suveranului.

MEDALION : Alegerile scot manifestantii in


stradà, chiar pe cele mai mari cálduri.

DREAPTA (jos) : Cmcizeci de perechi au fost cu-


nunate dinteo datà la biserica Sf. loan BotezAtorul,
din soseaua Pantelimon.

www.digibuc.ro
3
,ILUSTRATIUNEA ROMA.NA"

MAREA JAMBOREE NATIONALA


Iispecte din Dumbrava
Sibiutui
Lang% Sjbjn, pe locul numil DuMbrava, s'a or-
ganizat itabara celei de a doua jamboree nationale
CercetasilOr id:o Romania.
,$oseaua care duce atre minnnata padure Jun-
gerwald" a lost gudronata, i abia poate cuipriude
valurile de lineret voios i entuziast, care s'a insta-
lat aci, in legke eercet*-(sti rustice, der peifect
organizaite.
Central vaii maroheaza o piata de aduinare pen-
tru instrucfe, mar§uri, defilki festive. Din ser'a
bivuacurilor se desprind de-arandul logkele dife-
ritellor cohorte, fieeare &gaud s inlireaca pe vecin
Iii decorarea cat mai estetica a asezkii.
E o stimullare reciprocd la munch% lupla, jocari,

0 eohortn cereet6§easa pregain du-0 alimentele, in eadrul rusti,e


al pgdurii.

Cerceta§ii greci au trimis si ei reprezentantii la


jamboreea 'wastrel. Ei au psi primiti cu multi' prie-
tente de lovaräsii lor romcini, impärtetsind cu ei
viata de tabeiret, cu bucurille i greuteitile ei

Cohorta Negel, din Târgov4te, in pourta


eampuntentuhti ei

arta eenceitascasca. Programul zituic prevede ore


de instruclie, jocuri, luerki de tabara, gaditu1 bu-
catelor, sporturi, pregat:l'e pentru 'ConeUTSati i e-
zatori.
Voia band si entuziasanul cohortelor sub wive-
gherea coanandantilor priceptili (§i sarguitori, aka"-
tuesc tin tablou de viala exemPlara pentru mice
tank- .inlelegator al naturil. §i. dornic de nn trai dis-
*aer liber.
La 26 ale krnii Suveranul, dare e
nitorul cercolaVei va petrece cateva dlipe in mij-
lecul acestui paper sarguitur
(lartre itimp se disputa pe Dumbrava Sibiului nu-
meroase concursuri de forth', findemanare t§i. (talent.
jamboreea e ulna din dele mai frumoase mangos-
tAri maitionale, pe care cu. to4ii o pulem privi ea
nfulitumire i mandrie.
,.
Cohorta 111-6 Albastru, din- Bucure,,ti, ridkand carturile de adApost
www.digibuc.ro
4 ,ILUSTRATIUNEA ROMANA"

salul. Ea provenea din atelerul lui Raix, care fusese


si el usor ränit; ferestrele i usile sburasera in tändäri.

rani Edith
Interogal, fiererul prietimse eä vine'un dustman me-
cumosicut amestecase, printre cäribuni, ufn
Pe and atatia focul, se produsese biruse un sgornot
asarzittor... Sindiealistull blesteuna pe necunoscul",
juirând rämbuinare. in eteedias 1ianp, färia a da ragaz
jandermillor i alowdelluif cenceteze Mai de aproi-
pe aceasta isnrprinzaloare afacere, el se anigaja sä

de bombe*
despäigubeasca pe floc pe loti pentru pagu-
hele suferile.
anchetau teemei prrin imprejuritmi,
aifiarä despre ceasitii afacere. uficient de pruelenti,
ei nu se argitaga, dar plasaga tun post de obser-
vatie mascat, in apropie-
rea
Atentate in Catalonia Douä nopti trecurä in
asteptare zadarnicA; in cea
Spania e, prim excel1ent:5., liaira tororisitilloir. Din lot-
de-a treia îns, un auto-
deauna, n mistegioaksele tor väggiumi, lartarbistii mobil, cu farurile stinse,
tacitturni s'au ocupE.I acolo eu confectionarea bom- stopä in fata domiciliului
belor. Nu e tetra, umide sä se fi iinregistrat mai mu!ite lui Juan Raix Munclus. $1,
atentale. odatä mai mult, urmä ce-
Aceasta itendintä e cu atk mai supärätoare, cu remonialul- obicinuit : pa-
Cat folosiirea bonibelor, ca instrument de prates- rola, intrarea discretä, e-
tare" deed pulem spanem esitfel e io
lasidale completd, i o prirmejdie coleotivä. Bomfba
e destimatä î irneipiu unei singare persoace, ulilul
suveran, unei autoritati. Dar nu existä e-
xernplu, in CR e inocenti sA nu fi cäzut,
ei cu ocazia exploziilor «reusite».
Alta datà, când atentatorul îi alegea
un loc la trecerea
unui cortegiu,si I an-
sa bomba In direc-
tia calescei regale,
acesta era cel putin
un act de
curaj, pen-
tru ca ris-
ca sä fie
linsat de
multime,
incA ina-
inte de a
urca trep-
tele esafo-
dului. Ac-
tualii te-
roristi par
a fi renun-
tat la räspunderea faptei lor.:Ei Bombe cochele din arsenalul ini
plaseazA bombele lor, noaptea, in Munelus; win singurä din ele avea
dreptul unei ferestre a palatului putere s6, ar-unee in aler im edificiu
sau resedintei guvernatorului, iar
când se produce explozia, acti-
onatä de un mecanism de or-
logerie, sau printr'un banal fitil
Bickford, ei sunt departe.
AseMenea isprävi is'eu produs fireovenft In ulliuna
vreme im cadral gepablicii spaniole. Se stie in ice shea o clipä clupg aceea cu pachetul suspect. La
eionvulsiuni se shale aceasta tairä, care a foist atä.t ultimede claSe ale satuilui, masina du opt:RA in
de prosperd isi fericitä sub regalittate, dar areia re- buirajele plasale de polilisti. Cei itgei icairatoni f arii
volut'a inu. i-a adus deocamdatiä deck eunivuiI dati jois. E:rau comuldsli miftiani, bkruitii t fi par-
carnagii i dezorganizare. Element:de carnal- ticipat i reeentele comploguiri Jar imispatiele mina-
niste i sincEicale, loari voau sà puma maim pe pu- cu. inforkiire Env:guile in vatä i häffitie de miä-
tore, an uzat de dfinamila si de granule, eu o aseme- tase,i se afdau ifiriumioase bombe, de dimonsinuii fres-:
nea proditgailitate, kick poliftia s'a decis siä pectabde, gata pulse la puma,- asteptiând doer linflà-
primdà eencerard irogiunea Bareelonei i Sevilei. turatreia piecEeiii de siguirentä ea produeä ex-
Trebi.6a sä e igäsease ä. pe acolo um loc secret, uncle ploz".e. Dertectirviii eran muumiti de reoultat. Cap-
din geniu al gäului ifaibrica dfn zoni pn In moapte tuna era excellentA.
masini iinfornale.
Andhota a foist iindemânetec oondusä de podilie-; Mai rämânea captumarea fieratralid. Dupä um
cercul Destrânsese asupret and :pc- scull considiu de trägiboi, t'faut pe Joe, repnezentantiii
1..tinefigru de 30 de kifomeitr in juruil B,cieionei, and auttoriltärtilor deciseträ isä biattä floral icât e
ealidatea imealpaitudini,
se produse um incidonL care _ .nIesnj literal &teed- Via ilie foist mad justä..
sätulet, Franquebas, situat dour le Catiivia Cel anal simply!: ar ifi fost ä se clued dimiediat fla
kilometri de capitaila un dienar, Juan cosa eu pri'dcba sä pue unarm prrin surpritudere pe
Reix Manaus, era ounoseat pentiru la van- fieriar.
sate. Nu prea era vAzut vre-
odatA la lucru, dar noaptea,
in fierAria iluminatA straniu,
indärkul perdelelor trase, se
auzea o rumoare misterioasA.
Automobile descArcau in fata a-
cestui atelier personagii cu gu-
lerul ridicat, care plecau, apoi,
transportând cu precautiune lzi
grele. Toatä populkia regiunii
stia bine cA Raix se ocupA de
propaganda' revolutionarA, dar
nimeni nu se preocupa prea
muP de aceasta, cAci e stiut
gustul de autonomie al Catalo-
niei, iar in sat, majoritatea lo-
cuitorilor ar fi favorizat mai
degrabA manevrele anarhistului,
deck sA le trädeze.
Vizitele nocturne ar fi putut
continua Ina multä vreme, dacA
Juan Raix Manaus, anarhistul catalan., dapsd nu intervenP a hazardul.0 violentä Bombe,- granale, pumnale, revolvere i gloat* de loate calibrele se kg-
arestare explozie zgudui inteo searä tot seau in Mate colturile fiertiriei lui Munclus
www.digibuc.ro
,::,USTRATIUNEA ROMAM" 5

Afacerea nu era desigur o igilumL Mulleins, care fu atat de surprinis,


de oarece Juan Raix nu trecea rkc Mea exlica imainide fATA sg era:one:a-
mei dTept Jfl aim icu mainile in sail, seg.
cand p:elea li ora în joe, si era faar- Juan Raix nu ascanse pioJfitilr
te probabil, eg nu avea sà se predea faptuil, cà nu era singuirul care e-
deda prima somalie. xercila aceesta meserie ciudal6; idler
Imegodatti morocul favoriza jusli- mai mull nu se pulu afla dela dan-
fia2 Ibis se leriminase Incercuirea sul, privitor la abovargisii"
easel, e se i auzi an non automo- CoricetArile fura centinuate tn im-
bid ce se apropia. PoIi.jiitii se disi- prejurimile satului Eranquezas. Ele
malarg. Ereu alti corannisti, iced duserg la descoperima unar noui
veneau sà1i ridiee boanbele. Cum bombe, erme in mare canfrlate si
spuserg iro1, i ui e desehise o explozibile.
crpii reprezentanlii legiii Monlarea biambelor in Sipania nu
Ei paseril mania pe cei doi saspeefi a Jabal sfânsit cu aceste arestgri ; .to-
noi-venifi (dintre care until implicat tusi, gtiaifie lor, s'a det o illaviturg
initean recent asasimat politic), pre- gravg ailed industrii" care ejulosese
cam i pe prea fa imosul Juan Raix la iniflorire pernilcioasg.

Bomba dela Senat


In tare noastra. atentatole cu bom- In scare de 7 Decembrie, complo- Resturiile bambei i schijelor adunate dupg atentatul dela Senat
be au .fost lacru inecuinascut in po- Intovarasifi de o fetild ce du-
Focuni de !revolver, si aeestee cea un igeamaartanas de apareinfg
foairite Tare, rasanaserd pe ici, pe inofensivA, !luau drumnl Sonatului, de sairma fixat de axe coasomicuilui Dar sg. revenion la complotistii
colo, fr insg de a produce vre'o- situat etei al Universitglii. se invamtee, pres'and paleta, care Etc- nostri. Dupg ce i teriminaserg moli-
data dezastre. De doug. ari, !capita era sA solve pre- f iona brichetele. trainee, îiiI aduiserd amble c masing-
Iota irtsa ea la incepatal iernii fioasa povarg.. Mex Goldstein, dim- Defeclul de construoVe coins:ski rie coasului nu functioneaza decal
1920 Bacurestid se catiremarar g. la preang anal din tovairgsii, +mail din acme, ea eeuu douiä decalgr: zece ore. HotgrazA deci sg Tganang
vestea macabrii i mania din cede mai peal() pang dimineafa. La ora 5 di-
groaznice eitentate. Intir'une din se- mineafa fixerd desteplatoral pentru
dim:fete Senatalui, la ora 2.45 d. a., otra 2.45 dupg amaza.
cand !se deschideau desbaitotfle rni- ApOl, inesupgirati, se ifa'curA nevg-
turulni earp, o bombg disiimu- zuli. Max Goldstein se afle, .1a ora
latà iin spatele unei perdele ex- cand trebuie sa se produca ex-
ploadg. I:Rand un adevairet corm- plozia, prin apropierea
g o hecatombii de victime. Licatiblau, care pe acea vreme era
Tmgical bilent al acestei ispravi, student, asista la ora 2.40 la an curs,
s'a Incheiat cu trei morfi: Greceanu, chiar In corpul elgidirii in eare avea
ministruil justifiei, episcopul Radu sA se predned grazavia. Pnlied, cu
dole. Oradea-Mere i senatarul ceasul in mang, el privea minute-
Gheorghiu, o serie de gray egnili, role, cu groaza luicrului de nein115.-
printre card, piscopii Cioragariu si turat.
Nifon i generalud Coandg. Mai emu ...Uin mina, {loud, frei, patru.
multi rgoili usor de schijele cinci !...
d ite in take direcliile. Um bubuit formidabil Men fandari
Nu vom rn& Tememore detaliile feiTst role.
ocestei afaceri, ci vrem s dam ica- Dezastrud se consumase. Lichtbilau
teva amanante inecEite asupra ei. isi yawl ceasarnicul in buzuner. Pu-
Se stie ica autorii alentatalui, fin dupg aceea se Men nevAzut.
anume : :Max Goldstein, Lupu Gold- Goldstein reusi iS treacg si el In
stein si Lupu Osias si-au spgisit cri- Rusia, uncle ramose earth:ye vreme lea
me, iar al petrulea, Lichtblau a in- Harkow ; apoi veni initfo bung
gil in Rusia Savietica, unde se gg- zi in Bulgaria st de acolo, inegircat,
seste 5i lacam. cu bombe pentru an nou etentat,
Max Goldstein a murirt In timpul mud eiceste, ifgra mane dreapta, :Bea
detenfiunii da inchisoarea Dottana. isprava de a tTece Inot Dungirea,
Acesta era princ:palal factor inepoindu-se in larg.
eamplotalui. Banuba dela Senat, recon.struitä la sigurang, în prezenfia atentatorului
La data atenitatalui el avea 24 de Se canoaste duple cii sentinela no.
ani. Fast croitor la Barlad, dezentase mama si prinderea periculasnlui a-
prin sala pietrelor romene si area ceeace râcea imipoisiiiJA exploderea nehist. Un singur kern a Eames in-
in timpal rámboiulai îu Rusia, uncle scara care ducoa le salla Senatalui. len aceeas elipg a anilbellor idbuze. In valuit in mister. Ce atentat non in-
armase la Odesa scoada de arid.-- Tocanei cand bajlifilian prin dreptud adefärr, mvmai unul a explodat, tentiana sg. pang la cede Goldstein ?
cieri. Ad ea facut cuinositinfa cu ma- asH, serigental de garcla se apropia. Aceasta n'e aflat-o mimeii, nici-
teriide explczbile, i la una din ex- spairgandu'l pe al &ilea, a carui ma-
perienfe. o explozie Ii blase bratul Cei doi teroristi, pre/fa:cam:In-se berti, terie a airs doer cia neu arlificiu.Daeg °data... Mariod in Inehiisoere, tero-
drept. Intrat iodandestin ll toil pro-
furg condusi de apArgloruil oridini explodau ambele obuze, dezastrul ristal luat seoretul cu. sine !
pang la statuia Bra-Olean, si lasafi ar fi fost malt mei TriCre. L.
vocil dere:erea dela Ciiocmc5ti, dapg sa-si vada linistifi, de drum.
care incepu preggitirea sipràv.ii eare
avea sg-i aducg triste celebritele. Ei se freintoarser6 curand, si pan-
dit-Id momentul favarabil, pgerunse-
rg in sale Senatului. Asezand boa-J[1-
ba in spatele unei draperii de lainga
fot&dal prelildental, ei monfaird ante-
sina infernal:A.
D. Victor Petrescu-, seful serviciii-
lui ident]ficariii din Siguiraafg,- care 3
binevoit isd ne pule lea dispozifie
documentele fatograf ice ardiureite,
nie:a explicat defectuoiitatea &ins-
tracfiei acesteia: Ea em compusg din
doug ()bonze germane (Minenwerfer
de trainsee), o masinarie de ceas-des-
teptgior obisnuirt, douâ.' brichete
doug bucafi de fit:il Bickford ordi-
oar. Peste butoanele briehotei era
asezeta o pale-la de lemn, peste care
trecea an cablu de Sarnia sublire,
cu un ca.pgit fixat peste perotele eu-
tiei, trecând peke paleta de deasu-
pre butoemelor; ceffid&t cap& era
fixed, la axe, desteptgloralui. Beiche-
tele eran inarmale co pietire, fitid,
boozing iJn dreptuil eelor dougi bud-
chete 2 ibuiegti de ifirtE mengeau lea
cele dotiä One en expio-
M ax Goldstein, autorul at entatului
dela Senat Cand Teveil"-ul actione, cabin! BucAii din mafina infernalä, amestecate cu buditi de aase ornenqti
www.digibuc.ro
6
ILUSTRATIUNEA ROMANA"

viartä linfireaga ineurneat... Mc]


ASPECTE BUCURESTENE cafeaue n'ean putuit s'o bean.. 145 I
Asa ? Poftim eu 'ma intone !
Pleaed simigucra ! Bun voiiatt I Dal
sti ic A nioi nu mai vin Mertsi de
petrecere !

Baestematd clipa cânid rte-arm


lual ! Mama I
Peroane, Nostaigii
Sufic°, nu inia face de träs
Lasd-ond, Sofico ! 143
145 !
!
!

Ei, na,. patio' Dur-te en 145


!

Valize al demitale I
si domnul trânteste val:aele si dd
sd se, intorancd. Copdiii unlä. doamme
are o erizd de nervi...
...pe edând. calm si 1100111.C, barnacled
144 asteepta pe scam vragonuclui de
close II : u rest i -Predeal-B r a
sov...

Cue a anzirt sueratul locomotive]


2043 ? Cine, In .aife.r de cei care
steu in ironed ponnit, s: de cei

niste alge când inoti intr'un lac ; tenorul,


domnul, obez ca toti tenoril, p obabil si
echilibrist edei jongleezd cu vre'o
dud yoke, pachete, bdsmeltite,: se
interpeleazd ll furgd c °chid, in:4n-
0 docomoitivd, gAlfdind and Ginn- spiv bragheta cdrui (Editor.
ge late° static, e foante log-led:dupe deed au hennaed al edrui monk
o coma de luillormebri eine nu gälAe? I-au 'What ?
Dar edad pleacd? Puffie de enerve- (Parontezd; Aij reanarcat cii intot-
re, ea en ainmäser care e pus price deaune un hamel pare un fell de
melt sA Sued, sau de elan, de eke- bandit si cá intotdeauna in varte,juil
ziarsin, eu &Add la panolicele color speciific peroanelor, dispare odatd cu
cloud vine, idtsemnând Jeghe de valizele incredintate i eu nurndrul
drum, pre core le 1710. illigi1141 *1 smo- de recunoustere,ca sd-cl regkitm,
te ittnediat ca scamatoirul din Masi. calm si ironic, pe scare vagonuclui
Ceeace e bed mai interestant e ccdre ne va duce ?)
eine nuHl cunoeste, Mictc ? vezi, Mrtic. ?
cine adord ? gdfddiala lor e.
contamined mice actirvitete &in gura. Nu e, Sofico... 143! 143 !
Pe portativud owl eventuate m- Trebuie isd plec stergurd eu
fonii e. gkii, indsura trpbue insern- Intotdeauna und zdpkesti; o

Pe portativul unei eventuale simfonii a gärii,


mfisura trebue museum aiä eu pufáitul nervos al
locomotivei...

natA cu putlitul nervos al locomotivei, mângâ-


iatä i dichisitA de oameni negri i unsurosi
ca un cal de curse capricios inaintea Derbyului.

Intindeti urechea.
Recunoacteti ritmul? fag, chiar aici. Prima-
dona, doamna, cu trei copii thâti de brat, ca

www.digibuc.ro
ILUSTRATIUNEA ROM1NA"

Iar daminul si mat elegant e agent Bate eu o imânà." pariateasca pe


secret... pâtitecial illegru al locomotivei...
E
.Asta, s'ar putea tratta est o imAna aeunta alibia, in care
Putitroataull Cdbastru, ;si lurios. putfaind s'au invâxtil toate pistoenele mans-
$.11 sueraind, a kiting ca o diva tralui negra, istau plite i phemuirte
wend, itt para. suite de vietti care iniei nu-1 ounosc.
Treual de marfa, care astepta de cote nici 'nu banuesc ea depind
zle Initregi aca!o, a fast parat pe de cif.
alta
Luimea latreaga, in cap cu . seful ULTIM ASPECT
gärii, care agita $apca in swan de
suprean TOSPerit, Ise apileaca in fata antizi negre pleaca ineet maim-
divei Pullman, fruanoasia du-se great.
Furniirt mici anisuna ag'itate, lindi-
far treaul de marfa parra is; zlice: ferrate pentru ceilaftti.
N'oi demist, sa." ajaing din Ritual ide rumba ail doearnativelor
urimà si sa le gasese eu ratite in sus! regiseeza baletul fant3ste al pa-
Mar.
Dureni,
Lumea coat' inual s e imbulzeascii Despktiri,
sa se precipite, A. se pireoicupe. Nesteri,
Dar IAffi Uìfl om geignin care-si Atentie ! Semaforul ridricat
toarria benzina p3 mainile de car- bratuil...
burnt Val.

Cum ajungi miliardar


John Seddon, un miliardat care
paseda ntojij latinse i turme netniu-
miärate in California, s'a tutors
arum, dupa 33 de ani, la Li-
verpol, orasul säu natal.
La 12 ani el a fugit dela Koala'
$i-a câstigat mai intai exis-
tenta, ducand lapte pe la casele
oamenilor. Dupa patru ani a
plecat in Era* $i s'a facut
jockeu.
Ca pasager de contrabandä,
a reusit sä ajungä in America
acolo, in lumea noua, $i-a in-
ceput cariera, c4tigand 12 do-
tart pe saptamând.
Dar cum era econom, a strâns,
dupä câtva timp, destui bani
ca ä-i poatä cumpära o mica
fermä in California.
A continuat sa lucreze cu spor
$i când a avut primele zece mii
de dolari le7a investit in alte
Mecanicul nângâie pArdecul nagru mosii. In chipul acesta a ajuns
al lacomotioei unul din cei mai mari proprie-
tari agricoli din America.
pavan care se erect datori cum Un oras german In stare
ll vut lia iciinema sä. dea de faliment
batiste... $i; sä plaatga ?
Este o cariaritor'stica tragica Orasul german Koben pe Oder,
Si pentru au spirit ehiar fara a tost declarat in stare de fa-
aplicatit i1 simjb1, 111111: se poate s4 liment i urmeazä acum, ca a-
au islieasca ianensa asetmanare CU verea sd-i fie vânduta la lici-
viata, n ce irC uoeita mai can- tatie. Sunt de vânzare, in-
met_ tre altele, câmpuri de
despatfiri, cultura, livezi, tere-
bucuirii, d UW06, Is airatairi, fIuturàr t nuri de construe.
de batiste ilacrimi, ir&eite, inastari, tie $i parcul o-
morti... E aglomeratia calatorilor de rasului.
clasa
Si peste tot, marea itiragedie asezati p pietre, cu
vietii : indifereatia. desagul intre genunchi, cu ochii
Tanairial de oece m'ain iijbi, se calmi, lasa vremea sà treaca, in
despktise de logodnica sa. Suispine a$teptarea trenului care va veni
i-se iridticau &in gMilej, weitinule de peste ore sau chiar zile intregi...
rusine i solitutVine. Eu il-am Iata, mama intinde un sari
cu plin, copilului care incepuse sa
Iota idnanineafor s'au ropasit ichipa plânga, iar acum surade...
turd de despätitire. In odhi le luiceste Un baträn rasuceste tigarea cu
bucarioi ea o stea de prianavara. Dar degetele de chilimbar...
Sunt câtiva care dorm.
dioattnei diin fata mea îi pare &At Oamenii ace$tia nu se agita ;
de Iran ca pleura spre tarhanuri de sunt calmi.
durere... 0 sa vie vremea, o sä vie
Instimite ! Ne iiisib'im, miei nu ne ve- trinul...
dem... mainte ! Ce graha i-ar impinge ? Au
11rager:11a anacarzutrilor sepanate, a vend cu trei zile inainte, cu md-
trenurior incrue:sate... maliga $1 brânza, $i acum a--
teaptä...
Si in ifund de tot, seraufarul mdi- Spuneti-le cà sunt oameni cari
fererut ea dividitatea, miclica brutal vin numai cu un sfert de ord
ca. un serment in p.otst.- inaintea plecarii ; vor räde ca
0 ! gengenitul luitatrar vieflor de ni$te nebuni când le vor ve-
noastre... ;
dea agitatia
Ei asteapta...
INSULA DE CALM, FUIRTUtNA
GARILOR
ASPECTE FARA LEGATURA
Dar in trepidatia e partativull Vânätoare. Doamna eleganta
maceizuriaor, In nida paufaelii lo- merge catre Pullman, b älängänind
comotivelar, este Tie tpetromil gärii sacosa. Un domn si mai elegant
tin !toe, uncle oainterdi Surd cabal ca o urmeazà. $i un domn si mai
¡WIWI elegant Il urmeazd pe acesta. Nonstrul de otel se odihne0e Foto Igmat
E &tat ddioga intrarre, ilânga res- Domnul elegant vrel sà fure
taurantal geanta doamnei.

www.digibuc.ro
II, UtSTII A TI UNEA ROMANA

UN NOU TIP DE FATA MODERNA


Yiete americene a creiet un nou EGALIZAREA INTRE SEXE tolerat de vechile idei i obiceiuri.
tip de fata modern& care, inse sab Puritanii americeni Ii sutnt marii ei aceaste fate sfe se fie singuird.
diferile forme, incepe se se respan- Timpul nostru n adas, dupe cum inamici. Deteetivii lor o urmdresc, Nu ardsite izolarea si nu esteapta de
deased si in oe'elelbe perli ale se vede, o egalizare intre sexe. dest când e pree bogate, se lesd lin- la nimeni Mel un ajutor. Deic cgs-
E vorbe de fata-celibatairä, fete care Asthizi o fatli americene poke avea him idati.
inicie mei putin ea de oriunde.
de bane voe, nu se marite. Fate aceleasi libertki, aceleasi caiprcii Inaiinie vreme cesnicia insemna
in tioteluri vizitele se primesc In pentru fate Ilberare; astezi înseaim_
Iran 0 lettuce nussi poke primi oe nIl înciluí:soie. Si fate emer 'non a.,
cat sow, in camera e oe hotel. Dar indivEduoljsfà si veluntard, iubeste
(toed 101e omencaue stint mai tie mai presus de mice bbertattea.
dwastice, mmeni nu impieckea pe oO
adnamp., sd, SC daserie in regislre IN DOI
crept sop. Fata-cellibatara trebue, de INEEERICIREA SE
atatea ori sà treacá drept tanárd SUPORTA MAI USOR
casetorite !

!Deasemenea, cam in America ni- Uncle va ajunge eu astfel de do-


rinti i genduri, e greu de spus. Fe-
meni nu sld degealle, si late moder- ricirea nu se ale asor. Der si nefe-
ná trebue sá lace eeve : sa rnvete, ricIree e greu de suportet. liii doi,
sd profeseze o meserie, oricat
bogate ar fi ea. oricum, nefericirea se suptirtii mai
De oele mai multe ori, se °capà usor. Fate americane ajunge in cete
cu picture, sau cu artele decorettNe. din urma se afte si nicest adever.'
Aceasta indeletnierre este cet mai Der mai tarziu deck fata europea-
bun pretext ea sti meargd des prin ne, crescatà in nevoi i suderiki
merlie arose, sá vizifteze un meow care apropie pe oamleni intre ei.
boom, sá cutreere centierele dabioa- Di od mate dintre fetele-celbatare
se, pentru. a se inspire". vor renuut,a sau nu la celibat, nu
lin automobital ei mie, pe care-1 stiu. Acest tip de fate este prea re-
conduce singard, este intotdeauna cent, pentru a i se canoriste destimul
loe pentru vre'un artist, sau pentru In viitor. Fetek de felul acesta in-
vreun model masculin. Americenil coerce intr'un fel 110 11, SA traiesed
iabesc portretele mai malt deck Incrivri vechd i permaneute. Dace
petsegite. Cdreadatid prin parcurite fetele-cellibetare au diretptate, sou so-
eu soseie largi i asfaitate, automo- etatee care a instituit ceseitor:a
blut ei stationeaze discret la mar- drept cea mai stabile si protectivd
Pentru americanca-celibatara, automobilul e adesea i budoarul care-i &lea drumului pentru a privi pe forma de intelegere i colaborare
asounkle auenturille amoroase treed-Lori. Fato-cetibatiatra, in continua intre oarneni se ve vedea si Inca
ceutare, cuireere. parcurite, cartiere- foarte curilnd, ceci o generatie-douil
care nu mai crede in casetorle. der le exotice i plejele. Automobidul de fete cenatare vor aljunge sA
aceleasi gusturi de avert-turd ca si esle budoarul ei ambulant si nu ra- dovedeased goliciunee i iduzie unei
poete toemai din aceasta pri- un barbet. Be cu sensibintatee-i reori in aceastii cute pc palm roe-
Jinii dill mai este dedoc fate be.- rafinate, fate Don Juan, vesnic In pretentii de fericire in singuriikate
trand". te se savarsesc ilirturAe, care old,- sociale si in libertatea nesfarsite.
caukarea barbetu'ui a diregoste, nioare. necesiteu o atmosfere mai Excesete de air lee ful dezemageise.
In Statek-Unite sunt midi de fete, i

este in stare se incerce i sà tenteze remoulded. Astdzi parcurne nu mai


mai ales din clesele bogate, care nu Vfole ceo mrai lame e la *Poe, la
vor se se nakite, preferând celiba- mai multe fiinti deck to paten face sunt pentru amorezi. Bence din pare r et iierea ext r etmclo r.
tut. Dace panìl acum bdrbatii erau Inainte vreme barbatul. Cu mijloa- ta luna plind sunt decor uri uzake,
cepii treuttkidor pe care tehnice modernd si con- trimise lia megazie. Fata-cettbatará Woldo Adam
ce Don Juand per- nu mai e cornea-tied, ci aventuroase.
meneuti, refazau &alai plan de res- foetal i Ile pun la dispozit e fate
ponsebiliteki al familiei, acum a ve- modenne poate incerca iubiree unui Ceeace nu-i tot una.
nIt rândul letelor s refuze cereride froncez 9,i gelozie anui havaian ; Aventine presup une indr &meal
in ceskorie, chiar acelor linen dru- private fonde palsager nIa cub de lu- initiative, mascalinitete. Fate mo- Descoperiri arheologice.
m*, sportivi i muncitori care unt hire, in &rice insuulà pierdate in dernd le are din plin. Ea nu stie
ocean. ce-i Edelitakee i gelozia pentru ce
amer icanii.
nu iubeste omal, ci plenerea pe care Cu ocazia desgroperlor la Carta-
Aceste fete-reelibafiare preferd Calkorind singure, vroind sd fie 1-o procure. Egoist& Eva moderne, gina, sub conduceree contelui Br yon
treiesca singure si libere. Bogate, stepâne, pe ea ins*, cam este an, automobilisid i celibatara, face din de Prorok, s'a det pând acquit peste
eke spun Muni aimed Ha Si-ou gasA barbat, dar sd-si paskreze In acelas mate comori pretioese.
b. r batu ideaii, pe care-1 asteepta ea Adam un mijloc si mimed eat. Câ- Cea mei intereseate descoperire,
timp deminitetea, aceaste leodatâ nici nu-si cunoeste binepar-
sot. De fept lase, nici nud cake. baiter esle un produs recent, care teneral. Nu-i tie nici numele. 0 in- e chipul dui Anibal, seput ia fikles ;
si de ce sa-d cake, când cu banii Midair in America nu este usor de tereseazá doer pentrit o noapte. In-
e primal portret al marelui eapitan,
lor i cu frumusetee lor, de pot a- ce se cuno_Iste pane. acum.
vea aventuri nenumarate, eu barbaki
de oriunde din toate cilasele si din
Mate firile pe care ede le viziteeze? PRIETENIE IN LUMEA ANIMALA
Aceste feteHcelibatare iubesc calato-
ria, pentra c nicderi ca in voiej,
omul nu este pus mai mutt pe aven-
turi si nu se simile mai liber sä face
ce vree.
Trdind jamelete de an in straing-
tote si jumetate in patria Mr, eceste
celibatare de band voe duc o viatà
&able. Mai ales când locuesc in mi-
cile orase americane, unde au pro-
prietati sau locuintä. Americenii
ibine" nu locuesc in orese aglome-
rate cl mai degrabd in mici oresede
rezidentiale. Acolo fetele-ceitbatare
aper foarte serioase si sportive, pa-
tronend societkile de binefecere
jucând ,00lf ceasuri intregi, pe coli-
nele acelea verzi, cu ierbà tansd si
intretiould cu multd cheltuiale. In
schimb la PaTis sau Londra, dace
nu chiar and stint in trecere" prin
New-York seu Chicago, aceste fete,
care WIT sà fie vesnic libere, mite
cu tot dinedinsul aventari de-o noap-
te, idile fare." a-doua-zi, praceri fare
nici an deseventaj.
Se intellege dele sine ce o astfel
de yield este cu total comode si
poote continua la nesfarsit. Banii
caletoriile permit atâtea variatii e-
lated schimbdri, incât aceste fete
modenne numai cared imbetrfinesc
sau devin bollnave se giindesc ce
pret are toveiresie fidele a unui bar-
bel. Exact cum gândese si celiba- La grad,na zoologica a Partsului, un elefant isi tradeaza entuziasmul,
rii masculini despre asittorie. salutand o girafa mou.sosita, vare
nu pare insensibila la aceasta manifestare
www.digibuc.ro
ILUSTRATIUNEA ROMINA" 9

Concursul muzical dela Viena

(Enid
E CEL MAI IMPORTANT FACTOR
frumusefea
urzei fernei
Pe vremuri, frumusetea era con-
siclerati ca un clar al naturei.
In zilele noastre insä, stiinta ne-a America, Anglia, Franta, Germa-
cleschis orizonturi noui i nimeni nia, nu intrebuinteazä cleat cele
nu" mai poate afirma c trebuie sa 2 creme Pond's.
te nasti frumoasfi ca sa fi frumoasä.
Printr.o ingrijire specialä a pielei,
orice defect se poate remedia si
METODA POND'S
orice femeie poate cleveni frumoasä 1. Pentru curitirea tenului de pudra,
fard §i praf i menVnerea pielei catife-
sau sa rámiie frumoasa. Ian i fragedi, aplicati pe obraz, Mainte
In America, tara in care femeile de culcare, Ponds Co/d cream. Ma-,
acorclä o mare ingrijire epidermei, sati uoor obrazul de jos in sus. Aotep-
specialitii cei mai renumiti in der- tati pânä uleiurile fine pätrund adânc in
matologie, au gasit un mijloc efi- pori. Stergeti uoor orice urmä de cremä
eace pentru conservarea i infru- oi cu aceasta praful i murdäria. Dacä aveti
musetarea tenului. Acest mijloc tenul uscat, dup5 aceastä operatic, aplicati
din nou putini crerná pentru noapte.
este pe cât de simplu, pe atät de
La primul concurs international de canto 0 oioarg delve Viena, România
eficace. Milioane de femei din 2. Pentru protejarea pielei contra yin-
tului i soarelui i pentru ca pudra si
a fost frumos reprezentatg. Din 500 concurenfi inscrifi, n fast admi0 priralä, aplicati, inainte de a vi pudra,
004 a concur,s, fiind doar 20 premiali. Dintre acestia, cinci au fost
un strat subtire de Pond's Vanishing
roman& Fotografia de mai sus reprezintg patru dintre ei, i anume, dela cream. Obrazul va cäpäta o expresie
stAnga spre dreapta : dza Pia Zguriadescu, d. Serbau Tassion, d. Con- de frigezime, iar orice urrni Je coji, cri-
sta.ntin Bgdescu i d-ra Magda Mohora-Mosolgo päturi oi rooeatä. va dispare ca prin minune.

Binefacerile §tiintei 0111400114101104141141100MONNO


me In nurnärul viitor vom pu-
j blica o dare de seamä ccm-
* plea a serbdrii revistei no-
. astre dela BAZINUL LIDO, m
O dimpreunä cu o nouä serie 4
PON D 'I
COLD CREAM
de fotografii luate acolo.
,,.*
1" IToti premiatii vor fi tre- VANISHING CREAM
cuti In revisa, arätându-se
In detalii cum au decurs con-
cursurile de Inot si pijamale.
011000011111110411001110001101114) Creme/e Pond's se osese de viin-
zare In orice drogbene mai bona%
Tubul mare 80 lei, tubul mie 40 lei.
0 misi",

0 AFACERE RENTABILA
Un nou sosit pe bone, perfect con- Acura cAtva tirmA a aPtirat lin ce; ce ra'spuilsese le ofectA. Se stri-
stiluit, dar parnanii nehinctiougnd zierele iranceze de provincie inise ituturor o eitreutlerk in care le
normal, cu toate cg lithium bate re- torul anunt: spune K36, spre a le da
gulat, paate fi menfinut in viafg, Se cautii parsoana solidfi oare stt banii lai primire, trebue BA se titular-
grafie Pulrnatorului". Intr`o mater- fie dispusg sa." ie in lagrijire tsa meze &gee seriozitertea kr. Pentru
witate din San-Francisco s'a incercat copil de doi ani i s6-1 creasoa opt aceasta le terea ate 100 fraud,
ani, contra runei despfigubiri de pentru acoperirea ehedtuelidor de in-
Cu succes acest .sistem de saloare a 25.000 f rend".
plodukti. Im secolul nostru aceasta fortinatie.
S'au gfisit, bitneinFteles, destule per-
nu mai este o minune; ;am doar cg sot:me, 'care U yrut sà. efistige 25.000 Mandate postak ducetpurit stt curet
s'au fgcut incercgri i mai ternerare. fremoi in [modal aoesta. cu mfle, astiel eh' ingeniosul
S'au realizat scoateri temporare de Ofertele au Inoeput stt ourgA au escroc deschise 'an birou, in care zin-
organe esenfiale iefii, inlocuindu.le Arfit posta freacczA, CAA i itn- g)* doi socretari si opt dactillo-
pentru o mane cu mecanisme, fuiw- goniosuil domn, care daduse anunfal, grafe. Inireprinderea a dwelt luni
iozând eu exactitate matematicg. Senorita Beatriz Dolores del Campo, Wireen uificute motive &A Ile mud- de ziile, pan'A cfind cativa din cei fai-
Deasemenea nu e moug problems aleasg. Miss Mexic, riitgcindu-se prin turm4i. e1afi denuntarit eazul porifiei, care
transplantgrii organelor dela o fun- Paris, cere coacursul unwi agent El îi dadu oca mei mere oste- inchise biroul, canoodle personalul
Íiaauta. pubbic neeI &á intre In legAturA cu tofi arestii pe escroc.
www.digibuc.ro
Mari le serbitri la bazinul LIDO
ale
revistel noastre

Bronzuri
&aide vie Copilafrii sa umple bazinul cu stropitoarea

Eva Hecht, cfiftiggloarea niarei


Intrecere intre juniori cupe a raistei naastre Sbenguindu-se in micul bazin de copii

In bataia oalurilor

rAlOr:Alir Foto St. loat


de 'blot
Maestiul Focfa, inconjurat de public, unnärepte concursul
Chiar onoarea poate fi spAlatä... la Lido Unwww.digibuc.ro
Lolien.grio junior
ILUSTRATIUNEA ROMANA"
12

Cântgreata Thea loanin, o foarte


talentatg elevâ a maestralui Della
Pergola, a fost invited-1n upraa
strglucitelor succese oblinute la
Bucurgti sg dea doug cancer-
te : la Giurg'u g la Buzau Inaugurarea caminului ofiteresc Regale Carol al 11-tea"

De.Ja 4clo$ca ou pui", pe plaja Moolla-Tekirghiol

MARELE NOSTRU CONCURS FOTOGRAFIC


1 UMW - 31 AUGUST
PREMII in valoare de 39.800 lei
Cu acest prilej sfAtuim participantii, in interesul lor, sä intrebuinfeze filmele
Oonditiuni de participare Verichrome" sau Kodak", cari dau rezultate excelente.
1. Sunt admise la concurs fotograftile executate numai de foto- 3. Se va completa cuponul tipärit in pag. 18.
grafi amatori, cu subiect balnear, sportiv (natafie, canotaj, tennis, foot-ball, 4. Fotografiile insofite de negative vor fi trimise NUM AI
turism, etc.) precum si orice totografii luate in vilegiaturC in excursii, etc.
2. Desi casa KODAK colaboreazá cu noi, amatorii pot totus !titre-
buinta orice aparat fotografic, de a developa fotografiile oriunde vor, de
Casei KODAK"
Strada Edgar Quinet, 6 Bucure§ti
a le copia pe orice hArtie ; filmul insA trebue s5 fie marca KODAK".

www.digibuc.ro
13
,ILUSTRATIUNEA ROMANA"

de4winea Lisette Lanvin (13ime nnios eerannlui m'a poftit a doua zi la


repetiiie. Gandeaan ca se muncesie
ECRANUL cula pabliculai nostru). Dupa Iter7
'mint:time filMarid versiunii franceze, lai atanosfera de igiume, cu calm o-
lush' deodatta
se pare Ca direct'a productiei n'a riental; m'ain gasit
intrucat mi s'a intr.-an tri?tan de Munch,' ifebrida, care,
fost nemulaumita, cand rte-a prins, mai ingaiduie
facnt prepunerca... sà invf ungu-
reste, pentru a interpreta roduil prin- /lied sa respiri; 0 boiseela iiineusa
ma .,cuprinse, musearta de, lumina
cipal ad ftthului, n versiunee ii- cruda a inefleotoarelor, dgcPatnánct,
Aim fost filajtajthi, dar ani re- repetand aceias seena. de 5-6 lard,
nun-tat de a da curs acestei prapu- pentru a o execute tat de altMea ori
neri.
-Dar i va povestesc cuim aim Pa- la turaiare.
cut rintll pasi In tuidio. Aibia so- Raul ce mi s'a dat lost swede
sit6 de cu seara Ira Bnclapesta, se- al uneil mici cochete. In *dare in-
ful product:et d. Orionter un ex- ertia-liar realizate im studiou, ne-ein
tram de pricepurt i cuinascut am al depdasat pnh la daicul Balaton, uncle

Théia-Dori Vlâdescu, M oizitâ la redactia Justratinnii Rom âne"

0 romemcii a filmat la Budapesta


domneste din studion, despre.
née-Dori Ylacloseu, precum aim
de curand, ifusese iìnivi- muil reatzeit, despre colegi:
=marina
aà de catre casa Owe, n firma ,iln prinpul rand arebue s Nil
succesuilui C t1 concursul de foto- spun, ca nu vreun capriciu van an'a
genie din Bucuresti, sa vie sa lid- indeminet sa pasese pe calea fil-
meze kt Budopesta, crlaturi -de caite- mulul. Era de Inuit pontiru mine o
va vedete ale ecranului ifrencez. ohomare imperioasa, pe care inte-
Raspunzand acestei agreabile che- legeam s'o ascula, chiar cu Qatari sa-
maxi, Théa-Dari dus in capitale crificii. Veti intelege ea intentiide
Ungariei, unde se tupna Rau Iota- mole sunit ifoapte ferule, ineepe cand va voi
aviateur", dupa o ducrare de- spuine, c, pentru a-ani moue
fectiva, cere In original punta cariera, am dasaf atte... Aim fast
Les valeurs d'ar". E un fel de con- pirofesoarà cu diploma, si ftuij
firmware a filmuilui, care a Paola le n'am pregetat s paraisesc catedra.
noi atarta vailvd: ,Nistentil carnerei La Budapasta mi Se rezervase un
gal.bene". ileac de roil, mad mut figurativ, lin
/Viand de Tierinrtrosamerea canape- Roudetabille aviateur". Trelbue isä
firiaatei noastre, ine-am grad& sid-i sa- recuinasc cei dela Osso" nu-si pu-
impresdile, pentru a le co- term dua riscul de a da mnei debu-
munica dectordlor nost,ri. tante mad. milk. Tatusi wdupa prima Théa-Dori, Eroy Vass i Ro-
and s'a dal din oficiu ail doi- Dela stânga spre dreapta : Lisette Lanolin,
Thée-Doni Vlaclesicu ne-e pa- proba, lea irol feimenin din fain. Primul Ii land TonMk, studiou
atanosfera ce
vestit cave despre Se petrece o patte a actiunii. E o
scene' made, pe lacului; cu o
barca-eutomobil, urmaresc un aqua
plan, eu care ocazie Lisiette Lam in
trobue sa cada lin ape. Pentru scene
aceastu, care dureeza exact 3 mi-
nute in fiumi1, aan pierdua 5 zide in
astoptarea soaredui, Care se, posese
In greva. .

Pwrincipalud. actor. anascudin al an-


scanibilmhti: a lost Roland : Tontain.
Admitabil camarad, der mai presus
de toate mn original, care aie punea
de multe ori In situatii ciudate. De
pilda la mask Roland Touitain, la
once irestaumaint s'ar fi igtt, aseza
vreo trei scaune unul peste
se caeola accarbrui in, vatif. Sportiv
inc-ta; epatat adesea ou vi-
teza nelbuna ell care lua cu masima
cele anal grele viraje.
,;Colegele au fast &agate si bi-
nervoltoare. In special an'eart ataisat
de Lisette Laurin. Ainisamiblul anal
nuanara uranartarii aotori i ardiste:
Léon Bellicrè, Gerrmaine Aussey,
Maillot, etc. Toti au pus anima
eartuziasan diii realizaire.
va fi gata c fairsitul
luinii acesteia. Der, Inca dinaintea
terminarii du?, simpaticii alirectori
ai intreprinderii Osso" mi-eu des-
chis perspective interesante pentru
la toaanna. E varba de un axil prin-
cipal intr'un f Han de... Dad- 11111

vreau sa anlicipez.
,peocaandata va pot spume dear
ea suet mullauaniba e can nceput.
N'am de lac de gand sà Ina cute
pe lawn castignaii, ei slant in mine
ma anulta irâvna de realiziPri$ de
t 9rIcând".
Protagoniftii trupei, dupa termina rea flmrii
www.digibuc.ro
14 ILUSTRATIUNEA ROMANA"

UN DEBUT TEATRAL dupa ARCADIE AVERCENCO


Intr'o blind zi intalnese pe bole-
yard o tânara. elegenta i dtraigafá In actud i patrulea ero'ne trthuia
eidtr4d. sa se iimpuste tin data moil. Se repezl
ce sunteifi azt eldt de peso- grabita lila sartanul bitrouhti dar nu
micedta ? o dintireb. gási uki uin trevolver. De speima
Ah, nici n'o sla4i vie sa, crezi. !asset capul pe bitrou si a inceput sá
Nu teusese s gasesc un i doilea se vaiegiroascal in surd:in&
amorez dmi rdspunse. _ Nu e mkt un irevolver laiCi, ce
Meselinal ,ganditi en ou des-
! fthe ?
g Ai sh capett an coxes de (Mime'
Pe wind am dutrebat-o :
r-am soptIt. Am satti relatez cave
Unal 1ll Vä adunge ? dianântabor
Desigar . ed. nu ! Nu le poti des- Ma departai, imi pusei icepal in
carca eu fl i agar entorez. Asoul mclind 1i cu o voce plclingdreard :
tel-unla..., gel wee is joei poinicldne Lydia dii !tare. Am eztat malt
total celtui deal doilea amorez ? der acuun trebue sá i-o spun: fd-
Multudnese, liUnna mace e deje ranii au dot foie conacialut d-tode,
ocupata t ,litaana &tale, dinatii KII-tale au fast.
Ce are asta aface en Inime d-tele?
Drega Jct.-soma!, trebue Ah ! evolamd Lyidal si se prd-
meirtur.sesc adevarul: iubesc o data' busi.
Am avut Eli moms tnebun. Cor-
Iimi dui ei mai ¡mat lea- tina s'a irldicat de douazeei de ori.
tru ?
Sfclata olbraznicie ne-a edus same-
ist aultoralut.
Eu ?... (N.cliodata am uncasein
Cá pe seetud). De nenuandrale ori!
Seen ,. e petatme 111161e, y ata.
Attune trebite sa ce inseam-, Recuno§tinta tinutului
na un i1 doilloa amorez. Champagne
Oredeam cal votribeSti despre La anvil Idiot nenoroeiri, ea se prabusi, zdrobitä
viola cl-itede partiloudard_
Ma priveste si-tm1 spane cu. tonal e zlua urea onomestied
Stii, ;7,1Zi: manic ceva datgroz'tor... fu taire...
anei artiste attreg ate :
aim dat &tic tachetei... era foerte Aim auzit abie aoam o veste duspai-
--- Dominate, loam dodnazinesti sa framos... scautei.a in aer... 1E1 eum mantattoare : Automobilal IcoatdIal
clrezi ca din viola penticullard am dod ? Cte mad decoti ? s'a olocinit ea tramivedul. Contele a
amorezi ? Mersi, (bdine anti traspainse in-
! foist edus actasa ou oapal spent si
Duval o vreme able, d-am iinteles aotrita. pkioarele sictrobite. E In agonie... Fii
suipaterea; avea In trealitate patru Imi .apirdiasei o figara is pdrasid tare.-
amorozi. scene, Itu:stit cu sdage tooe. In momenta], aoesta apárn contele.
Asa dar, (incline la .10 la repoti- M'ali ethemet, Anna N,Carona?
tie. bilrelba oontele.
Si a dispdrat. Actrile iii privea
Infirarea facia antent
regisor al. Traili, domoule conte? spusei.
Rota]. nu era pree more, der duni Stn, rdspans niervos si Alanci nu ere adevdrat svoniul ?
prlejai ganduri megire. L'arn pareans El privindu-imal inebunt, (iná a-
de cateve ort, pe iinlmá reim aruncet incepui sa-mi irásucesc in-instate. Si
deodatá., inima mai se strânse pnea de (brat si spuse :
pe mesa ,s.2 am ualenget la un actor ind dart*, soumpa doamina, re-
cunotiout. tames o pante anustatii in mând.
(Scampe priettene, i-am spas, Intraree d-taile repeth iregiso-
! bue sá pan ecliteva cuvinte fialul
rna. d _voiustià.
explied-rul: cum be obtine un suoces
pe scene ? tint simulsei trepede anastata, o S: cum am ajuns titre culise,
Raspensui, stiu du scant i precs: Paull straits in mane iesii in ace- Word la mine plin de darie :
Cu toibirdziniclie !
Prnielle mole euviute itreibuiet Dob:toeule, oe tot indrugi la
Ce ?? sel die : Nlund, contele ani-e ,respins prostii... Improv:zetzi si ma sic* din
Da ! Dace esti sufficient de cenerea". Mel hotdrai schimb rod !...
obraznic, o sa ai maces, vei di a- firaza : Manta, ani-am (pas mustata,
nu e elsa cd e dragul ?" (Intirel Ja vreme, satratá la ma-
plaudat. Asa dar inu udite 1111 te mental opuntuin ionafetza si nu le
:
Si cum mustlatIa kiln unclad aria plle- La Epernay, siltencele beau sampa-
fastaci, ii iií obieáuhee !
Csea, am pus-o pe masá spanInd rasa pirins de nevastd, Cassanove ce nie in miemoniia tui Don Perignon,
Am plecal potolet. data mustata drept
:
esti. Eu te-em i diamormântat... De celar al mângstirei Hautoilliers; care
Pof pane derail aneu intinn merle- ce bandajat capal ? De ea a gkit acurn 250 ani mijlocul pro-
La topet.fie observed( cd Safireirial l'on... Dur t i, mama, contele mi-a n'ai apárut ou cârje ? ducerii i conservarii oinurilor spu.
era enouff zidei, Tali ("id priveau refazat propmeree. Intrarea dv., domagor, vase moose. 0 statue ii imortalizeaza
de venerape. Eu habar neveam de A indirdizn it s'o fic ? Imi sou- rogisorud. descoperirea
tol si pacere ed intrepid se, anemia ....
ansauthu era rn.situatia mea. Si scene eke a treout
Aotortti care juca total bdtranuilui Obrazakia meta a bitutt. VEDETELE SPORTIVE
conte îi ciullea urochile, privea su-
floral (s. irepota ddeoe caveat spin
de sndler. Spunea Mi-am piendat
Weld avorea joic". Si cateva mi- In actul al treilea, prMele mete
nute mai (tAnziu adeoga. : -Nu iu ouv'tate reirau :

pot sa and icásáftOCnC c a d-tia !'. Vine imediat. Apiroape In aloe-


Atsta nu e froze d-lele, vase las limp trebuie se apara conlele,
.

sufleral. Asta o spume dike td-tale. der n'a apatrat.


Mai larzn aim allait, eal Ia cicel
Si flica iretputd imlocank draza :
moment nevasta-se (tras lin toc
Nu, nu pot sa md easatt._ese de batae, perntru ea l'a &morns In
cu d-te. Regnant dePot ou coefeza.
Asa a wens luatil Va veni nu le enerva
eotal Inlcli, lintibrdeat mania, spusei dinistbt i and aisezed lin
cositam alb de teams, trebu'ia- ad
rake dagnd priinrileo use ilt.teralá. Asteptdm, andinatele gonese, dar
Inente de intrare alai se eruncase in contele HU opiate...
!irate o trachea. Amami jos Teethe- Marna, esti atátt de enervata...
te i intrai In soma. Ami sa-4i arclac uni pahar ell kwa...
Iota-and I eve:amed vesel. Sdrii in sus, fogii duke calise
Salutare fdspunse ectrite.
! furies dinaca...
Ascalta-dua, o albind an-mi da pace, unde-ti coracle ?"
dd-nri raohote, vireau s'o oinor. Pentru amuck mii D-zea, mai
Ma prirvi i nià ntneba imicarearta: spume oeva, mA implora. wegiserul,
machete ?
Unde Ream I bate nevasta...
Rucheta? .(Obráznicia and adu- Aun del din umeri i m'am relit:-
IA). Vorbiti desigar d-soard de mac- tors pe soma. Ruth Solroyn pi Virginia Bruce, cunoseute vedete de cinema, se antre-
te pe am avat-o acilmeaori hi unclna? Memel, finoepui, (imbue sal-ti co- npazii iniainte de a concurs la jam rile olimpice

www.digibuc.ro
rLUSTRATIUNEA ROMANA 15

FEL DE FEL

Dela 6 la 31 Julie, 80 alerglitori francezi i de diferitP natio.


tionalittiti iau parte la marea probd anualii a 1- uralui Fran-
tei, care se disputa' pe un parcurs de 4520 km. in 21 etape.
Folografia reprezintd pe concurenti la pornirea, in prima e- Monumental riclicat lat'Spa in memoria mare-
MO, Paris-Caen (208 km.) salului Foch a lost inaugural in prezenta unei
alluente enorme. Numeroase personalitati au
asistat, printre cari viicluva maresalului Foch
Miss Turcia 1932 a fost aleasli in persoana unei fete de 20 §i cele cloud' fiice ale ei. Printul Leopold al
Belgiei reprezintli pe regele Albert si era in-
Keriman Flallis. Ea se va duce in Belgia, la Spa, uncle va conjurat de reprezentantii guvernului §i ai
concura la premiul de frumusek. armatei. Printul Leopold al Belgiei a depus
o jerbd in preajma monumentului.

La Harwich s'a disputat prima intrecere a sezonului indrre yachturi Pentru a explora pnafu,nzimik märilar la 100 pieioare sub suprafafa
mari. Asociaiia Royal Harwich Regalia" numalra priare cone-urea-4i Pacifieului pi la 4 mile de colasrä, s'a coast-mil ta San Pedro (Cali-
oasul ii panze Britania, apartimind regelui Angliei. Fotografia repre. fornta) clopot urrtal, puland adziposti 4 oameni, avâncl fig instrumen-
0444 oasele v64tigato4ire ale cursei: itstrit Shamrock pi Candklace tele necesare sudirU raisteretor submarine

www.digibuc.ro
16 011 UST R AT (LINEA 'ROMA NA"

UMOR DAINSATORUL iINCREZUT PSIHOLOGIE SIGMA


DEDUCTLA LOGICA

Mämitce, bona mea e mai Ira India imä pDatitseste ; au stiu.


moasii oa fine. cum 66 mil soap de ea!
Dece, puiale ?. El : Pana de cuirfind, eram sngu ral delta bill-oat nostril, came nu ptia Feate silmiplu : iCOZ lin genuachi-
Pentrueä. Ille pElnib tlim uln ,clanseze !.. §,i tAnpler'o s nu te päräseaseä.
ems .prin pare, pi nu itte-a sä'retatt. Ea. : Si tt mat venitt acum utnal nott ?.. mie itedatd.
tuna inacan settlat.

PERFECTIA WIRE COLEGE la rnasä, $i acorn ridd cg milnânci BLETUL DATORNIC !


vArtos $1, bei bare, In acelap limp.
Ai fost multurnitä de modul Ai dreptate. Sg. Ña mâncarea la
cum au scris criticAi despre mati- oparte!
neul tu coreografic?
0, da, foarte drgguti ha LA FOTOGRAF
tinul din ei a spas chiar, c'd am Mayer are nevoie de o fotografie
niste brute identice cu ale celebrei
Venus din Milo. pentru pamport, $i se duce inktvg-
r0it de neoasta la un folograf.
DOUA TELEGRAME In limp ce acesta potrive$le pla-
ya, Mayer ii spune nevestii:,
Rag expediati urgent doità- Te rog, Otilio, eg a clip6 afa-
daal bun, remit cecChe- sä pot ovea o ming veselä.
Wei nemereciit. D in4ii fa1si pe fliu.
came mi i-ai pus ima der de mä e- Rog expediali urgent cec ; dacil LUAT-0 GERA PE
rneneti. bun, remit oin". Podgoreanu. DINAINTE
Oare am v'am spus, ea' 11111 Se Dar bime, dommude, refezi
VO r deoseb ritntrut ntimtc de dk/tiii Margo, cioropii äia roz pe achiiti datoria, i te surprind ma:17
MAREA tECONOMIE care Li porti trni par foarte cunos- Mild. careen !...
naterali ? cuti. Vai, ee era sä. Lae?. L-atm itädat
Dar bine, femee, ti-ai pi Mull Imposibil, conita ca' doar nu aviind en oe sal ihränesc !
o roche noug, când abia eri ti-om i-ati pus decal o singura zi.
DIN FUGA. spas, C mi se .scade salariul eu
10/O.
Toemai de ceia, dragal rneu,
RAUTAGIOS 'ream hotärit sa-li dun commas $i
eu: luat o rochitif cu 20Ve
Dupg cum and, Matei s'a in- rabat!
swat.
A$a-i trebue! NiciodEdii n'am NELOUTUL L.
putut sufár pe acest individ.
Pentnu Dumnezeu, Costel, doar
n'ai inghitit intreaga eutie de -ace
COPIL MODERN cu guninie.
Nu, märnico; i-am soru-
Nu mai plânge, puiwle, ,c5 mi jumatate.
descurc eu. Spune4ni doar unde sezi
pi cum te chiamal. PORTITA
Asta nu pot $ti, cá ne-am mu-
tat eri, iar alaltgeri mamicia s'a Dar bine, lancule, doctoral a
ritat d:n nou spits cä nu ti-e inglduit sä bei bere

Ocupatia colon:Ma francezá

Cele mai frumoase


cusäturi române?ti ob-
Iinei lucrându-le cu
bumbacel de b r o d at
Meridian" material
ideal pentru cusâturi
absolut g a rantat la
spálat si la soare.

SOCIETATE ANONIMÄ ROMÂNA


BUCURETI. STR. DOAMNEI No.14
In 1933, vor s'arbätotri ekneizeci de ani de acapafie franeezil hi Banko ;
an sat de 800 locuitari s'a transfarmat intean oras Infloritar de 20.000
suflete, cap:tall' a Sudanului franeez

www.digibuc.ro
,ILUSTRATIUNEA ROMA.M" 17

ASPECTE PARIZIENE face literatura; aici se dac numai Regina Maria, core mi-a facut cins-
tuloriuri serioase... tea de a nlä invite la pedal, e o de-
Ia priveste fleconal acesta, e din mee SupciriOar io scrii-
Felon impilu, fb ia. eitiehete pompoa- Mare; as avea malle de spas, der
Scriitoarea Colette patroneazá se ; evitam ehelltuebile inutile co
sd patent vinde eifitin. Si apoi iota de
peste cateve minute, am o clienta
pentru o compozitie de seeing.
oremele In tuburi nu e aso Nu alpaca sa" ispr`aveasca vorba
un institut de infrumusetare ca stint mai comule s. ma. practice?
Produsele meile se adPeseazit pun-
clienta infra.
Era o eunoscata vedetá din lumea
Printre evenimentele pariziene ea mie. o ,umbra de pleoupe" giror celor mai modeste. Si _661 ma-
cori se succeid en o repoiiciune de care se v,a potrivi foainte bine ochillor chiajul nu e scump. pane hallatul.
, expres" în plinä vitezai, anal a re- &tale. Colette mil intoarse ou fata spire
La dispozitia dvs., doamata.
Intuit milli malt otentia Lae eparte îmi sopleste : :
Poftiti in cabina ! Ier mie :
panizion, avid de noutaiti i de ne- Vino maim, ,cand a fi mai Nu-mi place cum iti pbasezi no-
Dapa cum vezi, nu ne juicàoi
prefázat. patina tame, sa vorbian despre.... Ro- sal ; vino sa-ti fac un machiej
'Colette ineugureaza ihn institnt de mania pc care o usor, de ores. aci. Revino intr'una din zile sa mai
Muitamesc. Prefer sa stam de staim de vorba. Si nu aite uí spai cà
vorba. boata inistailatia e dale/nth dupa. ma-
Lid ! Vaid eu ca" n'o sa soap de chetele Boletei Nathanson $i cd pre-
tortura! Ei Mine ce sa-ti spun: din dusele anele stint cele mai iefline
coplärie m ocupom eu preporarea cede mai bune.
procluietor de frumusete si paní in Colette weintrose In pierea ,ne-
zilele noastre dadeam iretete inturor pusteresei" i va asigur ca nu facea
prietenellor. E una din pasiunile diletontism. Suint convinsa ea si-a
mole. luat nodal In serios. Tolerantl ei pre-
din sfairsit, visal pe care II notream tios reiese chier si din prepannrea
de trei zeci de end s'a infaptuit. produselor de dirumusete.
Sant foarte multamita. Muncesc Core scriitoare deila not ar avea
foerle malt; caci elientele vor sa fie oarajul sa-si paraseasica humiil de
servite numai de mine; der au ma fildes ? Sà ridice degetull !

plang.
Vorbeste-an i despre Romania. Paris 1932.1

Ti-om spus-odeieri...o odor. M. S. Sarina Cassvan

UN STEJAR MILENAR sadit acum 1200---1300 ard. El a pri-


mit pe oremuri nizita lui Carol al
Zilele acestea se aa face un mare Il-lea, rege al Angei, si a mai ada-
pelerinaj in Narmandia irs Allouville
post.t sub umbrarul lui pe Ludooic
Bellefasse.
Ayala se afla un stejar batrfin, al XV-teu.
Stint necesari norta panä la zece
oameni etc brafele intinse ca sift
inconjoare si se spune ca 40 de copii
au putut lua loc lin interriorul
care e scobit. In aceste excavatiuni
s'au construil doua capele, in cari
se de dauä ori pe an. Ca-
Colette in fafa aparatelor nuiraoutoase cu cari pela de jos poseda t un altar, do.
atrage chentela urinal de icoana Maitcil Damnului,
oferita de imparateasa Eugenia. O.
frumusete si tot ce are Purina mini li straw reoaaoscaitoare mane si datta de sus, denumitä mai 'vainte
select tine sal ia parte ks , verinisaj". pike lbuCuirioais c voi puteI s'o am
iAgentii de eincullatie nu porvin a damn zi, nernai pentiru mine si Colula Ermitului", se numeste azi
mentina ondinea, caici multimea se pentru cititorii ,Itustrafiunii ramane'" ,,Capela Caloarului", pentrucä e or-
imbullzeste nedisciphinalta. Skull de nata ou un maret crucifix. Te pop
adhirotori curi.osi incepe In stria- Ploaa mairant, ploae pariziana urea sus pe o scarä, care inconjura
da Miromesnill in fate institutului aeolboisita, refiren din ritinut vietii stejarul.
si stanseste in str. ,de la Boetie". Inirej metropole.
Fiec-we vrea sí prianeascà an fla- NM equine intrun fax care ma de- Aced arbore oenerabil nu e marl:
con an tub de eroma an tub de mosu pune ln Fauboung St. Honoré. In fiece an. in printávara el 'rein-
de blaze din maim cdlelbrei scr i i t oa re. Colette intr'o wooltie ou oerzeste, i atunci frunzete si era;
ILmi Sec doe cu greu. butine anici albe, eu nel lipsitiuli ei fit- cite lui acapera cloud sute c:ncizeci
Pre% ! Presa ! Si ne sltirecutaim ter inodat ln jaruil gaitalui, se afIla metri patrati. Longeoitatea extraor-
pe rind ,L'Intran", Paris Soil.", tocmai in exiencitirull functianei".
, Vu", .Les Annales". , Le journal", 0 vanziitoore mà invita emabil dinura a aceslui patr,Larh al capaci-
)Excellisior", Illustré". iatt lloc, In timp ce coadalta inai °fora tor uimeste populatia, care'l crede
Confratii vin insotiti de dotogralii an prospect. Citese : npäinat de puteri dioine.
giezetelor respective, sau inormoti cu flop-la (tonic) Peau d'ange Huile
Cate Uil aparat fotognafic. St. Tropez, Je nourris, Pomme d'a-
Colette chi o retusa tui- mour, Rouge trag'que. ii reEectez lu
ohiajului fiirei sale. Colette de Jan f'if1j5J voriumelor scritit oarei... SILEZIA POLONA
nenel. po ie primeste surazaitoare totdeouna n sv'iut mania hana in ate-
rzmeuf. de ,masa De care &ant in- gerea tat arilor.
s i rote fl'ocoome abu de d ifeir ite
mariant. Toate in rosin mega', par- Ambele vânzáitoore au Obrajli ea
piers:ea, eveniment anic, biza-
tand semnatttra fees ilustrei eerie, crima de Iles Majestate la a-
scriitoare. dresa modei : comandotta au sprain-
Inca"pere3 eocheta. foetal ii u'ei cenole intactte.
clay, face o irnpresie de caratene In- Doamme Colette nu safer:6
Mrsbiildle strailacesc pr
dhsenta. Cateva etajere in stil mo- sprancenele smullse. Intriaclevdr, ele
dern o mesa o0 plaice de oristall si sliimba complet expresia iftguirei.
oiciioorele de metal fonmeeza deconull A dar iota ca ,negastoreasa" isi
p incaperi. conduce clientele si se inclreapita
o droperie de maitase allba o des- spre fotolint ei, pentru o olipd de
petite de cabinele de imachiaj, leu oclihna Mite meritata.
lunaini talbe de izi. ou -fotolii comode. Ei bine ?...
Total e: sobrietalte. linii drepte,,pure. Intreaba-tma, te rog, on nu istiu
Nimic nu le face sa ite gandesti vorbesc.
institatele de frumnsete on mobile _ Ma adiresez ant oerei Claudine?'
prele si llQIltife. ei mai de grabá le scenorisitei 'came a reallizat ,Mäd-
um institut de bigiena. chen in Uniform", rugand-o sa-mi
Fotogrefii îi foe datoria. vorbeased de cariera ei. Dar Colette
Reporterii o esedoiz eu intrelb6ri raispitnde :

pe ,negnstoreasa", cum li Place Co- Regret, dar pensoana de core


lettei sa" se int;itrulleze. votibiti niI e aei. E in vaicanta. Pre- Celebrarea celei de a zecea anioer sari a alipirii Sileziei de Sus la
D-ita s vii maine la 3 sa-iti zenta e numai directoorea inistAutu- Polonia. Li Lodz, manifestantii s'au reunit in jurul monumentutui erou-
foc mi maohiar, tni se 4adreseaza lui de frumusete. ma nog, aci nu se lad national Kosciusko

www.digibuc.ro
18 ,,ILUSTRATIUNEA ROMANA"

dleeviii.: Nds-roe X. 0.... nu ti-as dori veodata sa ajungi sq ne cunosti !" Baclä-
CONCURSUL AL 50-lea ran (fig.)
(Em.).
'-;I:k IA II XI. Localitate istorica uncle pentru prima data in Razboiul cel Mare s'au
intrebuintat gazele ca mijloc de lupta.
,Pace pe pamant §i intre eameni bunh invoire!" VERTICAL :
de TRA IAN POPESCL 1. Gaze care iritä supra fa ta pielei si provoacd arsuri grave. Cele mai cu-
rente esantioane de auto-distrug6re uma nä.
2. Intrat in glod, isi pierdu o similarä. piept cu uraganul ridicat
de semilanä". (Em.).
3. Un coleopter cu pronuntate insti ncte vampirice. Localitate in Franta,
/ 2 3 4 r 6' 7 8 /0 // care a fost teatrul celei mai titanite bàtàlii pe cafe a vdzut-o omenirea si la
care -gazele, produse satanice, au fäcut mii de victime.
4. 0 lege universald : face pu terea !"
5. Cea mai demonicä substantd ve zicantd intrebuintatà de germani la lo
calitatea al cdtei nume Il poartd si ea reia nu-i rezistd nici masca, nici hainele
ordinare, care in acest caz devin focar de infectie ; cel atins 'de aceastg groaz-
nicä substanta are toatä pielea atacata $i moare in cele mai atroce chinuri.
Posesiv.
6. Alt specimen de gaze tot atat de distrugatoare, dar care ; iti provoac,5
moartea instantanee. Gaz de culoare rosu-inchis cu un miros gretos si inte-
pätor. (Made in Germany).
7. Substantä grasa derivatà dela lapte. Mijloc de aparare (zice-se)
contra gazelor ; in fond una mai slabI ca alta.
s. Supliciu la care a fost pus Horia i pe care si-a dat duhul. Articol.
Conjunctie utilizatä ades la inmultire.
9. Acesta (od.). Curent prescurtat.
10. Dânsii. Instrument mobil de incuat usile. (Mold.).
11. Si in sfarsit alte substante cari pan varf la toate ; distrugerea organu-
lui celui mai scump al omului : vdzul.

PROBLEM A DETECTIVA"
clu4p6 DOMENIC& CORRIERE

ORIZ 3NTAL :
Obuzele inarcate cu acid cyanhi dric
I. si cele mai periculoase surprize pe
care ni le rezerva rdzboiul de maine:
II. Numeral grecesc. Calomnia in tereselor unei täri. .1.01010W044,
III. Asa sd-mi ajute D-zeu ! Cau zat de transportul spiritului absorbit in ia,M4//froferd"
contemplarea acestui lucru extraordinar de auto-distrugere.
Iv. Cântece in onoarea eroilor noStri. cdzuti cu cinste la Miirdsti si MArd-
sesti. Vrei sà schimb o... coroana inteo ramurd de spini ? (Em.).
V. Oras in Asia Mica in care se tinu la 787 un consiliu ecumenic pentru ex-
comunicarea iconoclastilor. Mäsura chinezeasca.
VI. Razboaie in miniatura efectuate de copii cu ocazia lasatului de branza. ;;;,Virniqa,110ffloutrm\A
Actuala regie a mononolurilor la noi. jritare, a ascuns
VII. Negare In frantuzeste. Numele unui voiajor italian care a traversat Un mare detectiv infra in camera unde hotul in graba
pentru prima oara Asia prin Mongolia. de sigur hartia de 1000 de dolari furata.
VIII. Insula in Oc. Atlantic. 0 veché arma ofensiva a stramosilor. Politistul arunca o privire asupra mobilelor, obiectelor si farà sá ezite, a
IX. Colectie de vechi poeme mitice, ale literaturii nordice. Capul si pi- rätii râzând locul unde se asea ascunsg bancnota.
cioarele celui mai zbuciumat popor euro pean. Si de crunta-mi vijelie tu.... Iatd camera exact in aceeas stare in care era and intrd politistul.
aperi c'un toiag 2" (Ern.). unde a fost ascunsd. bancnota !

CRONICA MEDICALA
(UPON FOTO.AMATORI
Ce este seboreea Numele
timp am primit dela citi-
In ultirnul adia pe aripioarele nasului si In santu-
torii mai ales dela cititoarele cronicei rile dintre nas si ochi. mai rar pe obraji Adresa
mele, scrisori prin care mi-se plang cä si frunte. Seboreea uleioasO din contrd,
au pielea fetii prea grasd si lucioasd si se observä atât pe fatd cât si pe pielea N-rul si marca aparatului
md roagg sd le spun care este cauza a- capului $i a trunchiului. Am spus mai
cestui defect si cum pot scdpa de el. sus cä in porii dilatati se acumuleazä
Starea grasd a pielii sau, cum îi zice substantä grasa, Maid nastere la un f el
se dato- de viermuori : comedoane.
in limbaj medical, Seboreea
secretiei glande- Dacà apäsand pielea intre douä degete Marca hartiei
reste unei exagerdri a extragem un astfel de viermisor si apoi
lor sebacee. Seboreea apare la persoa- il observam la microscop, vedem ca este Filmul trebuie si fie numal Kodak" sau Verichrome"
nele care prezintd o stare morbidd a
format din picaturi de gräsime, din ce-
caracterizatd printr'o coloratiune lule ale pielii si dintr'un numär incalcu-
galbenà sau cenusie a fetii, prin dila- labil de microbi din specia numita Dupd cum vedem cauzele ce dau nas- cu acnea (cosurile). Acnea se desvo tä
tarea porilor si printr'o usoard ingrosare crobacilul seboreei" descoperiti de un tere seboreei sunt destul de complexe. aproape totdeauna la persoanele cif piele
a pielii. De fapt existd o saboree grasd ilustru dermatolog francez. profesorul seboreica.
caracterizard printr'o dilatare a por lor Saboarand din Par's. Microbacilul lui Pe deoparte turburarj ale glandelor Dar sa vedem in ce constä tratamen-
pielit in care se acurnuleazd gräsime Sabourand este acela care cauzeaza se- cu sezretiune internä. (Glandele genitale); tul seboreei. In primul rand inteo higiena
dâud nastere la un f el de viermusort nu- boreea. Trebue insä Vint cä acest mi-
pe dealta turburarile digestive si insfdr- rationald a functiunilor aparatului diges-
miti .,comedoane" si o seboree uleioasd cro]) nu se poate cuibäri si dezvolta in sit microbacilul lui Sabourand. tiv.
care se manifestd printr'o stare grasd pielea oricarei persoane. Pentru a vietui Faptele acestea sunt foarte importante Se va mesteca incet i cu grije, se
si lucioasd a pielii. Când acest tel de se- el are nevoie de un teren anumit si ace- de cun3scut dacä voim sa obtinem o vin- vor lua mäsuri severe pentru combaterea
boree este foarte accentuat, putem ob- sta este in legatura cu ereditatea, cu sta- decare radicald a seboreei. Ele ne aratä constipatiei $i a putrefactiunilor intesti-
serva adevärate picaturi de gräsime per- rea sanatatii generale, cu reaua higiena ca simplele mijloace cosmetice (lotiuni, nale. Turburarile glandelor sexuale vor
land pielea. Dealtfel trebue sä spunern a parintilor si intru cat Il priveste pe in- pudre, creme, pomezi), nu pot da rezul- fi combatute cu ajutorul extractelor de
ea' ambele forme de seboree coexista de divid insus cu : turburarile vieti; sexuale, tata multumitoare dacd nu sunt Insotite glande genitale si al injectiunilor tonice
foarte multe ori la aceiasi persoanä. cu fermentatiunile gastro- intestinale si de un tratarnent general serios. sau arsenicale. Se vor face frictiuni al-
Dupa cum se Vie seboreea nu se des-' cu constipatiunea datoritä unei rele hi-
voltä pe toatä pielea corpului. Seboreea giene alimentare. excesului de carne Chestiunea este cu atat mai pasionanta coolice pe tot corpul, se vor practica
grasä se observa numai in centrul fetii, insuficientii masticatiunij alimentelor. cu cat saboreea este in stransa legatura sporturi si exercitii fizice. In sfarsit se
vor face inlectiuni cu auto-vaccin
vacein polyvalent al ca'ror rol este capi-

INEINTRECtrIlt 11
E FAINA DE AU ri ER DAN
www.digibuc.ro
tal in aceastd afectiune. Ca tratament
local se recomandà säpunirea cu sàpun
de gudron sau de sulf coloidal, masagiile
si lotiunile cu alcool si eter.
Dr. Emma Domm
ILUSTRATIUNEA ROMANA" 19

DELA CORESPONDENTII NOSTRI PETROSANI

DEVA

0 claisä model: loarte elevele promo oate (cl. HI primarä sc. nr. 2 Petro-
institutoare d-na Stiincuta).Este desigur o munch' stgruitoare,
La ferma Breckner, in3moasä, pr'eeputg, care meritg toaM lauda si pe came autoritatea co-
Deva, cresclitoria de lara ar trebui s'o rbsplateasca asa cum mr4.4
vulpi argintii a dat
bane rezultate. S'a RESITA:.
/dad astfel dovada
cci §i la noi in turd
se poate chsvolta o
asemenea rentabilit
indeletnicire. 0
crescatori4 asemantiloare se gaseste la Cod lea (Brapv) unde de ase-
meni rezultatele stint imbucurdloare.

SINAIA

Cea mai veche scoalä : fooata din Clocotici,.interneiatil pe timpul dam',


Wei inipärälesei Marla Tereza. Interesant prim ,arhitectura pe care a
päIstrat-o nestirbiltk acest local de coal.4 este run pima de airaclie
De curAnd s'a Matt instalarea nouilor clopote la Maul pesterii ,,Decebal" pentru vizitatorii regiunii
ROSIORI DE VEDE BISTRITA

Pe sub ggleti" sir de case in


canton cu o ex3stentii de caleoa se-
Soc. muzicalä Airtnania" La serbad noug ani de existenfii. Tinerii ,meinbr j sociellitt se port meindri pen- cote, sub al cturui acoperis se aflg
tru munaa pe care o depun in special pentou promooarea imuziii ro mânesti aceastg stradä uuntai pentru pietoni
Redactia zi Administratia: ziarul UNIVERSUL-
strada Brezoianu nr. 23-25 Tiparul ti zincografia ziarului Uaiversul"
Publicitatea concesionati ezclusiv Oficiului Romin de Manuscrisele $i fotograffile trimise redactiel
Abonamente: Publicitate S. A. str. Brezoianu, 23.25 (Pa'atul .Universul")
In tail In straingtate nu se inapoiazi.
I sn . . . lei 500 I an . lei I IOQ Telefon 34403
6 luni . lei 200 6 luni
.
Reproducerea fotografiilor i desenelor strict Interzisi
. . . lei 50,1

www.digibuc.ro
ILUSTFATIUNEA.

Foto Paran-9unt
Lily Damita a gisit mijlocul in Dornni§oari sau femee" sa impace eleganta, cu marile calduri
www.digibuc.ro