Sunteți pe pagina 1din 7
TEMA DE PROIECTARE 1. Informatii generale 4.4, Denumire: Obiectiv: "Modernizare DJ 204C, km 60+000 ~ 84+500, Limita judet Vrancea Bisoca - Sarulesti - Vintila Voda, judetul Buzau”. 1.2, Ordonator principal de credite/investitor Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiet Publice si Fondurilor Europene 1.3. Ordonator de credite (secundaritertiar) Unitatea Administrativ Teritoriala — Consiliul Judetean Buzau, 1.4, UAT. JUDETUL BUZAU 1.5, Elaboratorul temei de proiectare UAT. JUDETUL BUZAU — Consiliul Judetean prin Directia pentru Administrarea Patrimoniului si Investiti 2. Date de identificare a obiectivului de investi 2.1. _ Informatii privind regimul juridic, economic gi tehnic al terenului gi/sau al constructiei existente, documentatie cadastrala a) deficiente ale situatiei actual Tronsonul de analizat, cuprins intre km 60+000 ~ 84+500, este amplasat in nordul judetului Buzau, in zona de munte si parcurge teritoriul administrativ al comunelor Bisoca, Sarvlesti si Vintila Voda, comune cu densitate mare de populatie. Drumul judetean DJ 204C este un drum de clasa tehnica IV. Consiliul Judetean Buzau, prin Directia pentru ‘Administrarea Patrimoniuiui si Investti are in administrare acest sector de drum judetean intre pozitile kilometrice 60+000 — 84+500, aflat partial pe teritoriul judetului Buzau iar kilometrarea se va face odata cu bornarea intregului drum. Km 60+000 se afla la limita judetului Buzau cu Vrancea, km 0 afiandu-se pe teritoriuljudetului Vrancea. Pe teritoriul judetului Vrancea drumul este clasificat ca drum national cu indicativul DN2N, iar de la intersectia cu DN2R, in localitatea Jitia, acesta este in mare parte asfaltat Starea de degradare a Imbrécémintii bituminoase existent pe tronsonul de drum cuprins inre pozitle km 60+000-84+500 a fost stabilité in conformitate cu prevederile »Normativului pentru evaluarea starii de degradare a imbracamintii pentru drumuri cu structuri suple si semirigide’, indicativ AND 540/2003 situafia actuala fiind prezentata in expertiza tehnica realizata de expert tehnic dr. Ing. Radu Luca in 2017. Tinand cont de faptul ca pe traseul analizat sunt situatii diferite atat din punct de vedere al valorilor de trafic cat si al structuri rutiere, s-2 analizat starea de degradare $i atribuirea calificativului acesteia pe sectoare omogene, in cadrul DALI (realizata in 2017) atasata la prezenta Tema de proiectare. Starea tehnica a tronsonului drumului judetean DJ 204C, propus spre modemizare, este necorespunzatoare desfasurarii in conditi de siguranta si confort a traficului rutier, avand sectoare cu elemente geometrice necorespunzatoare, nefiind asigurata latimea standard a partii carosabile pe toata lungimea traseului, curbe neamenajate corespunzator, fara asigurarea vizibilitatii optime, nu sunt respectate pantelel transversale si longitudinale necesare scurgerii apelor. Traseul drumului ce urmeaza a fi modernizat se caracterizeaza prin succesiuni ale tipului de imbracaminte existent. Astfel, altemeaza imbracamintea din balast sau piatra sparta cu imbracaminti asfaltice, fiecare dintre acestea prezentand degradari specifice. Tronsoanele cu imbracaminte din mixtura asfaltica, de tipul imbracamintilor asfaltice usoare, au in general fundatie de balast peste care s-au executat doua straturi din mixturi asfaltice. In general degradarile de pe aceste tronsoane sunt cedari ale sistemului rutier existent cu distrugerea completa a acestuia, find afectate toate straturile componente si pelade sub forma de gropi rezultate din desprinderea izotata a unor portiuni, avand ca principale cauza imbatranirea mixturi asfaltice, imbatranire ce a dus si la aparitia pe partea carosabila a fisurilor si crapaturilor. Pe tronsoanele de drum pietruit partea carosabila prezinta fagase si gropi formate de numeroase scurgeri de apa care si-au taiat trasee, acestea dezvoltandu-se in timp. In profil transversal drumul prezinta tronsoane care au forma de .covata’ fapt care conduce la colectarea apelor din precipitatii spre axul drumului si nu spre santurile din imediata vecinatate. Zona de amplasare a drumului este una instabila care prezinta risc accentuat de alunecari de teren. In prezent sunt active alunecari de teren ce au afectat platforma drumului si partea carosabila Intre anii 1999 - 2006 pe traseul drumului au fost executate lucrari de consolidarea terasamentelor la km: 64+900, 66+500, 71+050, 72+000, 74+050, 75+350, 75+800, 76+450, 76+800, 78+150. Pe tronsonul ce urmeaza a fi modemizat la km 69+100, este un pod din beton precomprimat, L=29m, Ipc=7,0m, b=9,0m, clasa E, construit in 1974, avand o stare tehnica de degradare a cali de rulare si a elementelor de siguranta rutiera. b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiti Avantajele economice date de reabilitarea sectoarelor de drum sunt date in special de beneficile aduse utilizatorilor de drum, dar si de inducerea de beneficii sociale la nivelul populatiei deservite prin dezvoltarea generala a zonel, urmare a cresterii gradului de accesibiltate, Prin implementarea investitiei fluxurile de trafic vor beneficia de conditii superioare de circulatie, care se vor concretiza Intr-o serie de avantaje economice, precum ‘+ reducerea costurilor de exploatare a vehiculel + reducerea timpului de parcurs si vehiculelor; + cresterea accesibilitatii zonelor deservite gi, astfel, impact pozitiv asupra dezvoltari economice. c) impactul negativ previzionat in cazul nerealizarii obiectivului de investitit: ‘in cazul in care nu se vor realiza lucrarile de modernizare, dezvoltarea economicé zonei va fi diminuata, utilizetorii drumului nu vor fi in siguranta si vor fi total nemultumiti de starea tehnica a drumului implicit, @ valorii timpului pentru pasagerii 2.2 Particularitati ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investitii, dupa caz: a) descrierea succinté a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafata terenului, dimensiuni in plan); Tronsonul de drum analizat este cuprins intre km 60+000 ~ 84+500 al DJ 204C este amplasat in nordul judetului Buzau, in zona de munte si parcurge teritoriul administrativ al comunelor Bisoca, Sarulesti si Vintila Voda, comune cu densitate mare de populate. Drumul judetean DJ 204C este un drum de clasa tehnica IV. Conform DAL! lungimea totala a sectorului de drum este de 24,500 km, platforma drumului este de 8,00m, partea carosabila este de 2x3,00m, acostamente de 2x1,00m, panta transversala de 2,5% (panta in acoperis). Pe o portiune de 6,600 km intre km. 60+000 ~ 66+600 s-a constatat ca nu se pot pastra caracteristicle de mai sus. Pe aceasta zona se propune realizarea unei platforme aferente unui drum de clasa tehnica V, cu 0 singura banda dupa cum urmeaza: lungime sector drum este de 6,600 km, platforma rumului este de 6,00 m, parte carosabila de 1x4,00 m, acostamente de 2x0,6 m, panta transversala de 2.5 % (panta in acoperis sau panta unica), platforme de incrucisare. b) relatile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces; Drumul se intersecteaza cu alte drumuri judetene, facand legatura cu judetul Vrancea, conectandu-se la drumul national DN2N (in trecut drum judetean cu clasificarea DJ 204C. Drumurile intersectate pe toritoriuljudetului Buzau sunt DJ 203K (capatul sectorului fiind la km 84+500), DJ 220 si DJ 204M. Drumul intersecteaza mai multe drumuri comunale, vicinale si de exploatare, cele mai importante fiind DC 103,DC 104, DC 161, DC 168, DC 191, DC 170. c) surse de poluare existente in zona; Potrivit Ordinului Ministrului Apelor si Protectiei Mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, construirea si modemizarea de drumuri sunt activitati cu impact redus asupra mediului care nu se supun procedurii de evaluare @ impactului ‘supra mediului d) particularitati de relief; Traseul drumului se dezvolta in intravilan si extravilan, terenul are pante relativ mari, cu declivitati peste limitele exceptionale in apropiere de localitatea Bisoca, unde pantele depasesc 10% . Cota actuala se situeaza in general la nivelul terenului existent sau a proprietatilor ce se dezvolta in lungul acestui drum sau in zone marginite de vegetatie abundenta, ¢) nivel de echipare tehnico-edilitara a zonei si posibilitati de asigurare a utilittilor Investitia nu necesita racordarea la utiitati (energie, apa, telecomunicati, etc.) decat in faza de execute a lucrérilor pentru organizarea de gantier. Organizarea de gantier cade in sarcina antreprenorului care va executa lucrarile, Pentru organizarea de santier se va realiza proiect de organizare de santier si se va solicita autorizatie de construire. f) existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate; Datorita faptului c& lucratile de modernizare @ sectoarelor de drum judetean se vor executa in limita amprizei actuale a drumului, utilitatile din zona nu vor suporta modifica In cazuri exceptionale, orice adaptare la teren se va face cu avizul detinatorilor. Proiectul nu cuprinde retele noi de utilita 9) posibile obligatii de servitute; Pentru implementarea proiectului nu au fost identificate posibile obligatii de servitute, h) conditionari constructive determinate de starea tehnicd si de sistemul Constructiv al unor constructii existente in amplasament, asupra cérora se vor face lucrari de interventii, dupa caz; Lucrarile propuse prin prezenta documentatie se vor realiza in zona drumului existent gi nu vor afecta suprafefe de teren cu alta destinatie identificate pana la data elaborarii documentatiei tehnice si stabilirea solutilor definitive pentru consolidarea si aducerea la starea initialé a sectoarelor de drum, conform O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor. De asemenea, in zona sectoarelor de drum judetean afectate de fenomene meteorologice deosebite nu exist construct care 88 fie puse in pericol La intocmirea proiectului se vor respecta solufile tehnice prevazute tn DALI. i) reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate ~ plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent; La proiectarea lucrarilor de modernizare a drumului judetean se va tine seama de reglementarile urbanistice aplicabile in zona respectiva. i) existenta de monumente istoricelde arhitecturé sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionérilor specifice in cazul existentei unor zone protejat Pentru implementarea proiectului nu au fost identificate posibile conditjonri in zona strabatuta, 2.2, Descrierea succinta a obiectivului de investitii propus, din punct de vedere tehnic si functional: a) destinatie si functiuni; Sectorul de drum judetean care necesité lucrari de modemizare va fi utiizat ca si pana acum ca drum judetean, b) caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate; ‘Amplasamentul studiat se aflé pe teritoriul administrativ al comunelor Bisoca, Sarulesti si Vintila Voda pe drumul judetean DJ 204C. Proiectul tehnic va fi elaborat pe faze dupa cum urmeazé: = P.AG.+P.0.E. conform continutului cadru aprobate prin HG nr. 907/2016; = Proiect tehnic+Caiet de sarcini reprezentand documentatia tehnico-economica, piese scrise gi desenate-claborate in conditile legi = Detalii de executie: - Program de control al cali - Grafic de realizare a investitei; ~ Liste de cantitati pentru lucréiri si organizare de gantier (F1,F2,F3,F4,F5); = Urmarirea in timp a constructiei; = Project de semnalizare rutier’; - As Built-ul la finalizerea investitiei. Asistenta tehnic& din partea proiectantului se va desfasura pe perioada de executie a lucréirilor conform prevederilor Legii_nr.10/1995 privind calitatea in constructi, republicata cu modificarile gi completarile ulterioare. Incepe odat cu incheierea contractului de achizitie publicd si se incheie la 60 de zile de la semnarea procesului verbal de recepiie finalé a lucrarilor. In conformitate cu prevederile art.23 si art.24 din Legea 10/1995, cu modificérile gi completarile ulterioare, obligatile si raspunderile proiectantilor sunt definite si trebuie respectate. Dealtfel, prestatorul va asigura respectarea legislatjei, reglementarilor tehnice in vigoare, proceduri, specifica’ tehnice, normative, instructiuni tehnice, ghiduri, metodolo legalitatea executarii lucrarilor de constructi si calitatea acestora aflate in vigoare la data documentatiel La prezenta documentatie se atageazé DALI intocmité pentru acest obiectiv finantat prin PNDL 2017, in cadrul subprogramului “infrastructure la nivel judetean, domeniul construirea/modernizaree/reabilitarea drumurilor publice clasificate si incadrate in conformitate cu prevederile legale in vigoare ca drumuri judetene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale si/sau drumuri publice din interiorul localitatilor” care trebuie respectata la intocmirea oferte ¢) nivelut de echipare, de finisare si dotare, exigente tehnice ale constructiei in conformitate cu cerintele functionale stabilite prin reglementari tehnice, de patrimoniu si de mediu in vigoare; Nivelul de echipare, de finisare si dotare, exigente tehnice ale constructiei in conformitate cu cerintele functionale stabilite prin reglementari tehnice este Minim conform prevederilor legale pentru constructii incadrate in clasa tehnica IV, categoria de importanté ,C’, in conformitate cu prevederile DALI. d) numar estimat de utilizatori; Drumul judetean este deschis circulatiei publice, nu este perceputa vreo taxa si poate fi utiizat de oricine fara impunerea de restrict Printre utilizatori se numara cei aproximativ 8000 locuitori ai celor 3 comune precum si cestora ©) durata minima de functionare apreciata corespunzator destinatiei/functiunilor propuse; In conformitate cu prevederile DALI f) nevoi/solicitari functionale specifice; Obiective specifice: Respectarea prevederilor DALI in ceea ce priveste: - modemizarea si adaptarea calor de acces; = asigurarea unei bune aprovizionari gi un acces mai facil cétre consumatori si pietele de desfacere: - _asigurarea circulatiei in condi de siguranta. - _ imbunatatirea elementelor geometrice in plan, profil longitudinal si transversal, = dimensionarea structurii rutiere in conformitate cu normativele in vigoare , capabil s8 suporte traficul care tranziteazé acest sector de drum judetean, in conformitate cu studiul de trafic anexat; = reparati/inlocuire! infintare podete; = amenajarea intersectilor cu drumurile laterale i E85. Tinand cont de cele de mai sus, solutile de modemizare propuse prin DALI si preluate in Proiectul Tehnic, vor avea in vedere eliminarea cauzelor care au condus la degradérile existente, zone in aga fel incat circulatia pe amplasament s& se desfasoare in conditi de siguranta maxima, 9) corolarea solutiilor teh mediului gi a patrimoniului ionarile urbanistice, de protectie a * Se vor respecta prevederile tuturor avizelor si autorizatilor obfinute/solicitate prin certificatul de urbanism: ‘+ In cazul aparitiei necesitatii obtinerii unor avize pe parcursul executiei, intra in sarcina proiectantului s8 intocmeascé documentatia necesara si s8 ob{in& avizul respectiv h) stabilirea unor criterii clare in vederea solutionarii nevoii beneficiarului = Documentatile se vor elabora cu respectarea prevederilor legislatiel specifice din domeniul rutier, al constructilor si instalatilor pentru construcfi, amenajarii teritoriului si Urbanismului, normative, specificatii tehnice, ghiduri, metodologii privind legalitatea executaril lucrarilor de constructi si calitatea acestora, in vigoare la data elaborérii Proiectului tehnic. - La elaborarea Proiectului tehnic se vor respecta prevederile DALI precum si toate avizele, acordurile gi conditile impuse de avizator. - Documentatia tehnica va avea viza expertului pentru solufile tehnice: - Partile scrise sa fie complete si corelate cu partile desenate; - Documentatia va contine: * Proiectul tehnic intocmit in conformitate HG.nr. 907/2016 privind etapele de elaborare gi continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitifinantate din fonduri publice; * Caietele de sarcini + Programul de control al calitati; * Deviz general actualizat; + Instructiuni de urmarire curenta a constructiei ~ cu respectarea Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale nr. 847/2014 pentru aprobarea Proceduri privind activitatile de control efectuate pentru aplicarea prevederilor legale privind urmarirea curenta i special a comportarit in exploatare a constructilr, indicativ PCV 004; + Proiectul de semnalizare rutiera. ‘+ Documentatia .As Bui” compusa din minim urmatoarele piese: ‘© memoriul descriptiv privind eventualele modificari survenite pe parcurs cu descrierea situatiei iniiale, a modificarilor realizate (dispozitii de santier), ridicare topo detaliata a situatiel din teren, punctul de vedere al expertului proiectantului privind realizarea lucrarilor sau expertiza tehnica privind modul de realizare a lucrarilor, dupa caz. Pentru etapa de elaborare a proiectului tehnic, se vor avea in vedere: © asigurarea cu privire la conformarea solutiei tehnice propuse cu prevederile Ordinului MORAP nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementaiiitehnice .Normativ privind adaptarea cladirlor civile si spafiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 — Revizuire NP 051/200", in special cu privire la létimea trotuarelor si la caracteristicile rampelor de acces de la carosabil la trotuar pentru trecerile de pietoni, Se vor include in documentatia tehnica informatii detalate si piese desenate in acest sens. Se va asigura echiparea trecerilor de pietoni pentru utilizarea in conditii de siguranta a persoanelor cu deficiente de vedere; © includerea in caietele de sarcini a unei sectiuni cu masuri de protectie a mediului, formulate intr-o maniera concreta si adaptata la locatia proiectului, in vederea conformarii depline cu conditile impuse de APM Buzau prin Decizia Etapei de incadrare. 2.4, Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezulta din aplicarea acestuia = Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executari lucrarilor de constructil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. - OUG nr 28/2013 privind aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala = Ordinul 1851/2013 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr 26/2013 pentru aprobarea PNDL. = HG nr, 273/2011 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii $i instalatii aferente acestora; - HG nr. 343/2017 pentru modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii $i instalatii aferente acestora, - HG nr, 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi finantate din fonduri publice; - Legea nr. 137/1995, Legea mediului sectiunea V - Protectia agezarilor umane; - Legea nr. 215/2001 privind administrarea teritoriului Roméniei; - Legea nr. 107/1996, Legea apelor: ~ Legea nr. 198/2015 pentru completarea si modificarea OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor; - Legea nr. 71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului - sectiunea | c&i de comunicatii = Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului. Sectiunea a lil-a~ zone protejate amplasate de-a lungul traseului - Legea nr. 351/2001 privind Planul National de Amenajare a Teritoriului - sectiunea a IV-a reteaua de localitati; - Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construct = Ordinul Ministrului Transporturilor nr.44/1998 privind aprobarea Normelor privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator; = Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1296/2017 privind aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor; = Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1295/2017 privind aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice; - Hotdrarea nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiti finanjate din fonduri publice, cu completarile si modificarile ulterioare; DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, LUMINITA BACANU If Ing. BORCAN VALERIU

S-ar putea să vă placă și