Sunteți pe pagina 1din 4

SC ALPENSIDE SRL PROCEDURA DE MANAGEMENT INTEGRAT

CALITATE-MEDIU-SSM

Aprobat
Administrator
CARMEN LEU

PROCEDURA
PASTRAREA CONFORMITATII PRODUSULUI IN
TIMUL PROCESARII INTERNE SI LIVRARII LA
DESTINATIE
COD: PO - 07

Editia 2 / rev. 0

STANDARDE DE REFERINTA: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Intocmit
Responsabil Management Integrat
Dobre Elena

Data intrarii in vigoare: 01.08.2013

_____ C  N  Posesor:__________________________________
Exemplar nr.
_____ C  N  _________________________________________

Acest document este proprietatea S.C. ALPENSIDE S.R.L. si nu poate fi transmis


sau multiplicat fara autorizatia scrisa a autorilor.

COD – P0 - 03; Ed.: 2, rev. 0 Pag. 1/ 4


SC ALPENSIDE SRL PROCEDURA DE MANAGEMENT INTEGRAT
CALITATE-MEDIU-SSM

1. SCOP
Procedura defineste si descrie procesul de påstrare a conformitåtii produsului pe parcursul
procesårii interne si al livrårii la destinatie în cursul activitåtilor de manipulare, depozitare,
ambalare, marcare si conservare pentru prevenirea avarierii, deteriorårii sau contaminårii
produselor si pentru a se asigura identificarea si conformitatea cu cerintele specificate .
2. DOMENIU
Procedura se aplicå pentru produsele aprovizionate, în cursul procesarii interne si finale.
3. DOCUMENTE DE REFERINTA

SR EN ISO 9001:2001 -Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.


SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare.
OHSAS 18001:1999 – Sisteme de management al securitatii si sanatatii in munaca.

4.DEFINITII SI PRESCURTARI

A-Responsabil Aprovizionare
V-MK - Responsabil Vanzari-Marketing
P -Procedurå
SP - Unitati de productie
TC - Responsabil Proiectare-Dezvoltare

Se aplicå definitiile din SR EN ISO 9000.Se mai definesc urmåtorii termeni:


Conservare - Påstrarea nealteratå a caracteristicilor unui produs pe parcursul
transportului,depozitårii si stocårii.
Contaminare - Amestecarea unor produse cu alte produse similare sau nu în unitåtile de
transport,depozitare sau fabricatie.
4. RESPONSABILITATI
Proprietarul procesului care este responsabil pentru continutul,implementarea si eficacitatea
acestei proceduri este SP.
Responsabil de proces = RSIM
Echipa de proces = DG, RMI, Responsabili de proces

5. PROCEDURA

Mod de realizare
Procesul de påstrare a produsului este prezentat în tabloul de analizå din anexa 1 si are
urmåtoarele etape:
5.1. Elaborarea dispozitiilor prestabilite
5.1.1. Manipularea si depozitarea este stabilitå de cåtre unitåtile care utilizeazå mijloace de
manipulare si spatii de depozitare.Aceste unitåti sunt: A pentru produsele aprovizionate,SP
pentru produsele în cursul procesarii interne si V-MK pentru produsele finite.
5.1.2. TC are responsabilitatea stabilirii în documentatia tehnicå a ambalajelor si a modalitåtilor
de ambalare,marcare si protejare conform cerintelor clientului.
5.2. Manipularea si depozitarea produselor aprovizionate
5.2.1. A realizeazå manipularea si depozitarea produselor aprovizionate.
COD – P0 - 03; Ed.: 2, rev. 0 Pag. 2/ 4
SC ALPENSIDE SRL PROCEDURA DE MANAGEMENT INTEGRAT
CALITATE-MEDIU-SSM

5.2.2. Metodele de manipulare si depozitare ale produselor aprovizionate sunt elaborate de


cåtre A si prezentate în instructiuni de manipulare si depozitare sub forma unor schite care
indicå traseele de manipulare,mijloacele de manipulare aprobate si spatiile de depozitare.
5.3. Manipularea si depozitarea produselor în cursul procesarii interne
5.3.1.Manipularea si depozitarea produselor în cursul procesarii interne este realizatå de SP.
5.3.2.Manipularea si depozitarea produselor în cursul procesarii interne este reglementatå în
instructiuni de manipulare si depozitare elaborate de cåtre SP sub forma unor schite care
indicå traseele de manipulare,mijloacele de manipulare aprobate si spatiile de depozitare
pentru produsele în cursul fabricatiei si finale.
5.4. Ambalare si marcare
5.4.1. Ambalarea si marcarea este realizeazå de cåtre SP.
5.4.2. Tipul ambalajului, forma si materialul din care este confectionat, precum si måsurile
speciale pentru ambalare si protejare sunt prescrise de cåtre TC în specificatiile tehnice de
produs si de proces.
5.5. Verificarea calitåtii
Verificarea calitåtii ambalårii si marcårii este realizatå de cåtre CTCC.
5.6. Manipularea si depozitarea produselor finite
5.6.1.V-MK realizeazå manipularea si depozitarea produselor finite în vederea livrårii.
5.6.2. Manipularea si depozitarea produselor finite este reglementatå în instructiuni de
manipulare si depozitare,elaborate de cåtre V-MK sub forma unor schite care indicå traseele
de manipulare,mijloacele de manipulare aprobate si spatiile de depozitare.
5.7. Protejarea produselor
Personalul are sarcina de a asigura protejarea prin conservare a produselor avand în vedere
urmåtoarele måsuri mai importante :
5.7.1.Manipularea si depozitarea corespunzåtoare pentru prevenirea avarierii, deteriorårii si
contaminårii produselor.
5.7.2.Asigurarea conditiilor de mediu prevåzute
5.7.3.Inspectarea periodicå a produselor care sunt depozitate o perioadå de timp mai
îndelungatå.
5.7.4.Retragerea si reambalarea produselor al cåror timp de depozitare a deposit termenele de
valabilitate ale unor tratamente sau ale ambalajelor.
5.8. Livrare
5.8.1.V-MK are responsabilitatea luårii måsurilor necesare pentru protejarea conformitåtii
produsului dupå monitorizårile si måsurårile finale.
5.8.2.Atunci cand s-a specificat în contract, aceastå protectie este extinså pentru a include si
livrarea la destinatie.
5.9.Monitorizarea si måsurarea procesului
Monitorizarea si måsurarea procesului este realizatå de SP pe baza numårului anual de
neconformitåti ale procesului ca: produse deteriorate prin manipulare si depozitare; spatii de
depozitare improprii;schite de manipulare si depozitare neactuale sau lipså;ambalaje
neconforme sau deteriorate;marcare gresitå sau lipså;etc.

6. EVIDENŢE, ÎNREGISTRĂRI ŞI ANEXE


Documente care însoţesc produsul aprovizionat (facturi fiscale, declaraţii de conformitate,
certificate de calitate, fişe tehnice de securitate, aviz de însoţire a mărfii, etc.)
Etichetă - produs aprovizionat
COD – P0 - 03; Ed.: 2, rev. 0 Pag. 3/ 4
SC ALPENSIDE SRL PROCEDURA DE MANAGEMENT INTEGRAT
CALITATE-MEDIU-SSM

NIR
Bon de consum
Declaraţie de conformitate
Fişa de neconformitate FNC
Inregistrari aferente fiecarei activitati:

Documentele si formularele asociate utilizårii acestei proceduri sunt:


structiuni de manipulare si depozitare.
Instructiuni de ambalare,marcare si conservare.
Specificatii tehnice de produs
7. DIFUZARE
Prezenta procedură este pusă la dispoziţia utilizatorilor conform Listei de difuzare.

COD – P0 - 03; Ed.: 2, rev. 0 Pag. 4/ 4