Sunteți pe pagina 1din 12

Limba şi literatura română- clasa a XI-a

Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan”, Giurgiu prof. Răsuceanu Mădălina

Unitatea şcolară Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan”, Giurgiu Avizat,

Director Adjunct: Soare Tudorina


Clasa a XI-a
An şcolar: 2011-2012
Clasa a XI-a C
Disciplina: Limba şi literatura română
Manualul: Adrian Costache, Limba şi literatura română, manual pentru clasa a XI-a, Ed. ART, Bucureşti, 2007

PLANIFICARE ANUALĂ
Anul şcolar 2011-2012
Curriculum aplicat: T.C. 3 + 1 ora C.D.
T.C.4
Profesor: Răsuceanu Mădălina
Semestrul Unitatea de învăţare Nr. ore Săptămâna Observaţii
I 1. Recapitulare iniţială 8 ore S1 – S2
2. Fundamente ale culturii române 6 ore S 3–S4
3. Perioada veche 14 ore S4 – S7
4. Paşoptismul şi Junimea 34 ore +4 ore teza S 8– S15
al II-lea 5. Curente literare în secolul al XIX-lea 42 ore S 16 – S24
6. Perioada interbelică: proza 24 ore+ 4 ore teza S 25 – S34
7. Recapitulare finală 8 ore S35, S36
Săptămâna „Altfel” 4 ore S27

1
Limba şi literatura română- clasa a XI-a
Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan”, Giurgiu prof. Răsuceanu Mădălina

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Anul şcolar 2011-2012

Clasa a XI-a
Curriculum aplicat: T.C. 3 + 1 ora C.D.

Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi asociate Nr. ore Săpt. Obs.


învăţare
0. Recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor -Relaţia om-societate în proza studiată 8 S1 – S2
acumulate anterior -Prezentarea competenţelor vizate şi a
conţinuturilor disciplinei pentru clasa a
XI-a (conform programei);
-Repartizarea studiilor de caz pe grupe
de elevi şi explicarea modului în care se
vor desfăşura activităţile destinate
studiului de caz.
1.Fundamente 1.1.Aplicarea cunoştinţelor de limbă în receptarea
ale culturii mesajelor orale şi scrise. 1. Originile şi evoluţia limbii române 2 ore S3 - S4
române 1.3.Folosirea adecvată a strategiilor de comuncare orală (prezentare sintetică):
în monolog şi dialog. • Formarea limbii române în
1.4.Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare. contextul romanizării;
2.1.Utilizarea strategiilor de lectură în vederea înţelegerii • Substrat, strat, adstrat;
adecvate a textelor studiate. • Scrisul. Tipăriturile
2.2.Compararea viziunilor despre lume, despre condiţia • Limba română literară
umană sau despre artă reflectate în texte literare, 2. Limbă şi comunicare: Noile norme 1 oră
nonliterare sau în alte arte. lingvistice (ortografice, ortoepice şi
3.1.Identificarea şi explicarea relaţiilor dintre opera morfologice) conform DOOM2
literară studiată şi contextul cultural în care a apărut 3. Studiu de caz: Latinitate şi dacism 2 ore
aceasta.
3.2.Dezvoltarea unei viziuni de ansamblu asupra Evaluare 1 oră
fenomenului cultural românesc până la începutul

2
Limba şi literatura română- clasa a XI-a
Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan”, Giurgiu prof. Răsuceanu Mădălina

secolului XX.
3.4.Utilizarea adecvată a tehnicilor de documentare şi
cercetare a unei teme.
4.1.Utilizarea tehnicilor şi strategiilor argumentative în
situaţii de comunicare diverse (scrise sau orale).
4.2.Compararea şi evaluarea unor argumente diferite în
vederea formulării unor judecăţi proprii.
2.Perioada 1.1.Aplicarea cunoştinţelor de limbă în receptarea 1. Perioada veche – repere istorice şi 1 oră S4
veche mesajelor orale şi scrise. literare (sistematizare)
1.2.Utilizarea achiziţiilor lingvistice, cu accent pe aspecte 2. Studiu de caz: Formarea conştiinţei 4 ore
normative. istorice S5 – S7
1.3. Folosirea adecvată a strategiilor de comunicare orală
în monolog şi dialog. 3. Ion Budai-Deleanu, Ţiganiada - 3 ore
2.1.Utilizarea strategiilor de lectură în vederea înţelegerii contextualizarea operei literare; analiza
adecvate a textelor studiate. complexă a textului literar;
2.2.Compararea viziunilor despre lume, despre condiţia 4. Limbă şi comunicare: Norma literară 1 oră
umană sau despre artă reflectate în texte literare, – aspecte evolutive
nonliterare sau în alte arte. 5. Curente culturale/literare în secolele 4 ore
3.1.Identificarea şi explicarea relaţiilor dintre opera XVII-XVIII: umanismul şi iluminismul
literară studiată şi contextul cultural în care a apărut (prezentare sintetică)
aceasta.
3.2.Dezvoltarea unei viziuni de ansamblu asupra
fenomenului cultural românesc până la începutul
secolului XX. Evaluare 1 oră
3.3.Identificarea unor conexiuni între literatura română şi
cea universală.
3.4.Utilizarea adecvată a tehnicilor de documentare şi
cercetare a unei teme.
4.1.Utilizarea tehnicilor şi strategiilor argumentative în
situaţii de comunicare diverse (scrise sau orale).
4.2.Compararea şi evaluarea unor argumente diferite în

3
Limba şi literatura română- clasa a XI-a
Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan”, Giurgiu prof. Răsuceanu Mădălina

vederea formulării unor judecăţi proprii.


3.Paşoptismul 1.1.Aplicarea cunoştinţelor de limbă în receptarea 1. Studiu de caz: Rolul literaturii în 3 ore S8–
şi Junimea mesajelor orale şi scrise. perioada paşoptistă S9
1.2.Utilizarea achiziţiilor lingvistice, cu accent pe aspecte
normative. 2. Forme hibride ale civilizaţiei
1.4.Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare. româneşti în mijlocul secolului al XIX- 5 ore
2.1.Utilizarea strategiilor de lectură în vederea înţelegerii lea: Chiriţa în provinţie de Vasile
adecvate a textelor studiate. Alecsandri:
2.3.Interpretarea textelor studiate prin prisma propriilor • Plasarea textului în contextul
valori şi a propriei experienţe de lectură. operei lui V. Alecsandri şi al epocii în
3.1.Identificarea şi explicarea relaţiilor dintre opera care a apărut
literară studiată şi contextul cultural în care a apărut • Compoziţia textului dramatic
aceasta. (act, scenă, tablou, replică, indicaţii
3.3.Identificarea unor conexiuni între literatura română şi scenice)
cea universală. • Construcţia subiectului (conflicte
3.4.Utilizarea adecvată a tehnicilor de documentare şi dramatice, intrigă, momentele
cercetare a unei teme. subiectului, relaţii temporale şi spaţiale)
4.1.Utilizarea tehnicilor şi strategiilor argumentative în • Construcţia personajului în
situaţii de comunicare diverse (scrise sau orale). textul dramatic
4.2.Compararea şi evaluarea unor argumente diferite în • Rolul expresiv al elementelor de
vederea formulării unor judecăţi proprii. limbaj (construcţia dialogului dramatic,
oralitate, monolog, registre stilistice în
vorbirea personajelor, notaţiile
autorului, elemente verbale, nonverbale
şi paraverbale în textul dramatic)
• Comicul; surse ale comicului
3. Limbă şi comunicare: Uzul 1 oră S10
diversificat al limbii literare. Variante
literare libere
4. Dezbatere: România între Orient şi 2 ore
Occident

4
Limba şi literatura română- clasa a XI-a
Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan”, Giurgiu prof. Răsuceanu Mădălina

Descoperirea literaturii populare


1. Meşterul Manole (baladă 4 ore S10-S12
populară) – analiza complexă a textului
literar
2. Meşterul Manole de Lucian
Blaga: 5 ore S12
• Plasarea textului în context
(încadrarea în epoca literară, în curent
literar, în opera autorului);
• evidenţierea compoziţiei textului
dramatic (act, scenă, tablou, replică,
indicaţii scenice);
• prezentarea construcţiei
subiectului (conflicte dramatice, intrigă,
momentele subiectului, relaţii temporale
şi spaţiale);
• construcţia personajelor ;
• problematica piesei;
• comentarea rolului expresiv al
elementelor de limbaj în textul dramatic
(construcţia dialogului dramatic,
oralitate, monolog, registre stilistice în
vorbirea personajelor, notaţiile
autorului, elemente verbale, nonverbale
şi paraverbale în textul dramatic);
Limbă şi comunicare: Structuri 1 oră S13-S14
discursive: textul informativ

1.Studiu de caz: Criticismul junimist 6 ore


2.Limbă şi comunicare: 1 oră

5
Limba şi literatura română- clasa a XI-a
Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan”, Giurgiu prof. Răsuceanu Mădălina

• Strategii specifice folosite în


monolog şi în dialog
• Adecvarea discursului oral la
situaţii de comunicare diverse

Recapitulare pentru teză 2 ore


Lucrarea scrisă semestrială 1 oră S11
Analiza lucrării scrise semestriale şi a 1 oră
rezultatelor obţinute
Studiu de caz: Diversitate tematică,
stilistică şi de viziune în opera marilor 6 ore S15-S16
clasici:
 Mihai Eminescu sau primatul
sensibilităţii
 Ion Creangă, scriitor „poporal”?
 I. L. Caragiale şi universul
comic
 Ioan Slavici, creatorul nuvelei
psihologice în literatura română
4.Curente 1.1.Aplicarea cunoştinţelor de limbă în receptarea 1. Romantismul: context istoric, 1 oră S 16 –
literare în mesajelor orale şi scrise. trăsături, reprezentanţi S17
secolul al 1.3.Folosirea adecvată a strategiilor de comunicare orală 2. Costache Negruzzi, Alexandru 5 ore
XIX-lea în monolog şi dialog. Lăpuşneanul:
1.4.Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare. a. plasarea textului în context
2.1.Utilizarea strategiilor de lectură în vederea înţelegerii istoric (epocă literară, curent) şi în
adecvate a textelor studiate. contextul creaţiei luiCostache Negruzzi;
2.2.Compararea viziunilor despre lume, despre condiţia b. rezumarea conţinutului textului;
umană sau despre artă reflectate în texte literare, c. raportul realitate – ficţiune;
nonliterare sau în alte arte. d. particularităţile discursului
2.3.Interpretarea textelor studiate prin prisma propriilor narativ:
valori şi a propriei experienţe de lectură. • construcţia subiectului (I):

6
Limba şi literatura română- clasa a XI-a
Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan”, Giurgiu prof. Răsuceanu Mădălina

3.1.Identificarea şi explicarea relaţiilor dintre opera planuri narative, fire epice,


literară studiată şi contextul cultural în care a apărut înlănţuire/alternanţă, final, incipit;
aceasta. • statutul instanţelor narative;
3.2.Dezvoltarea unei viziuni de ansamblu asupra • construcţia subiectului (II):
fenomenului cultural românesc până la începutul acţiune, conflicte, modalităţi de
secolului XX. construire a conflictului, relaţii spaţio-
3.3.Identificarea unor conexiuni între literatura română şi temporale;
cea universală. • construcţia personajului:
4.1.Utilizarea tehnicilor şi strategiilor argumentative în clasificarea personajelor în funcţie de
situaţii de comunicare diverse (scrise sau orale). importanţa lor în operă, de structura lor
4.2.Compararea şi evaluarea unor argumente diferite în etică etc. , tipologia personajelor,
vederea formulării unor judecăţi proprii. raporturile dintre personaje şi evoluţia
lor, modalităţi de caracterizare a
personajului etc.
e. nuvela istorică - definiţie,
trăsături (sistematizare).
3. Limbă şi comunicare: Registre
stilistice

Romantismul: reactualizarea trăsăturilor 2 ore S18


sale generale
Mihai Eminescu, Scrisoarea I: 4 ore S18-S19
• Lectura expresivă a textului ;
• Plasarea textului în contextul
operei eminesciene;
• Geneza textului; surse de
inspiraţie;
• Temă, motiv(e) literar(e)
romantice; satira romantică;
• Identificarea şi analiza

7
Limba şi literatura română- clasa a XI-a
Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan”, Giurgiu prof. Răsuceanu Mădălina

elementelor de compoziţie şi de limbaj


în textul poetic.
Mihai Eminescu, Odă (în metru antic) 3 ore S19-S20
Mihai Eminescu, Luceafărul 5 ore
Limbă şi comunicare:
• Figuri de stil şi procedee de 1 oră S21
expresivitate
• Conotaţie şi denotaţie 1 oră S21
• Prezentare de carte 1 oră S22

Realismul – prezentare generală 1 oră S22


(context istoric, trăsături, reprezentanţi)
I.L. Caragiale, În vreme de război: 4 ore S22, S23
a. plasarea textului în context
istoric (epocă literară, curent) şi în
contextul creaţiei lui Ioan Slavici;
b. rezumarea conţinutului textului;
c. Particularităţile discursului
narativ:
• construcţia subiectului(I):
planuri narative, fire epice,
înlănţuire/alternanţă, final, incipit;
• statutul instanţelor narative în
nuvela realist-psihologică;
• construcţia subiectului (II):
acţiune, conflicte, modalităţi de
construire a conflictului, relaţii spaţio-
temporale
d. Clasificarea personajelor în
funcţie de importanţa lor în operă, de
structura lor etică etc., tipologia realistă,

8
Limba şi literatura română- clasa a XI-a
Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan”, Giurgiu prof. Răsuceanu Mădălina

raporturile dintre personaje şi evoluţia


lor, modalităţi de caracterizare a
personajului
e.Nuvela psihologică (particularităţi) –
reactualizare, sistematizare.

Limbă şi comunicare: Structuri 2 ore S23


discursive (argumentative)

Simbolismul – prezentare generală 1 oră S24


(context istoric, trăsături, reprezentanţi)
Alexandru Macedonski, Noaptea de 3 ore S24
decemvrie:
• Lectura expresivă a textului dat;
• Contextualizarea operei literare;
• Geneza textului; surse de
inspiraţie; influenţe;
• Temă, motiv(e) literar(e)
romantice şi simboliste;
• Imaginarul poetic;
• Identificarea şi analiza
elementelor de compoziţie şi de limbaj
în textul poetic.
Ion Minulescu, Acuarelă 1 oră S25
Limbă şi comunicare: Neologismele 1 oră S25
Studiu de caz: Simbolismul european 3 ore S25-S26

Prelungiri ale romantismului şi ale 1 oră S26


clasicismului:
• Curentul eminescian
• Tradiţionalismul major

9
Limba şi literatura română- clasa a XI-a
Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan”, Giurgiu prof. Răsuceanu Mădălina

• Tradiţionalismul minor
Otavian Goga, De demult...: 1 oră S26
• Tradiţionalismul poetic
interbelic;
• Lectura expresivă a textului dat;
• Plasarea textului în contextul
operei luiOctavian Goga;
• Temă, motiv(e) literar(e) ;
• Imaginarul poetic;
• Identificarea şi analiza
elementelor de compoziţie şi de limbaj
în textul poetic.
5.Perioada 1.1.Aplicarea cunoştinţelor de limbă în receptarea Orientări tematice în romanul 8 ore S28
interbelică: mesajelor orale şi scrise. interbelic S29
proza 2.1.Utilizarea strategiilor de lectură în vederea înţelegerii a. Romanul psihologic: Camil Petrescu,
adecvate a textelor studiate. Ultima noapte de dragoste, întâia
2.2.Compararea viziunilor despre lume, despre condiţia noapte de război
umană sau despre artă reflectate în texte literare, • Camil Petrescu – teoretician al
nonliterare sau în alte arte. romanului modern (romanul – dosar de
2.3.Interpretarea textelor studiate prin prisma propriilor existenţe );
valori şi a propriei experienţe de lectură. • instanţele narative şi relaţiile
3.1.Identificarea şi explicarea relaţiilor dintre opera dintre ele, perspectiva narativă în
literară studiată şi contextul cultural în care a apărut romanul modern subiectiv;
aceasta. • particularităţile discursului
3.2.Dezvoltarea unei viziuni de ansamblu asupra narativ (planuri narative, alternanţă /
fenomenului cultural românesc până la începutul înlănţuire, incipit, final);
secolului XX. • construcţia subiectului (acţiune,
3.3.Identificarea unor conexiuni între literatura română şi conflict, relaţii spaţio-temporale);
cea universală. • problematica romanului;
3.4.Utilizarea adecvată a tehnicilor de documentare şi • particularităţi de realizare a
cercetare a unei teme. personajelor;

10
Limba şi literatura română- clasa a XI-a
Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan”, Giurgiu prof. Răsuceanu Mădălina

4.1.Utilizarea tehnicilor şi strategiilor argumentative în • tehnici de analiză psihologică.


situaţii de comunicare diverse (scrise sau orale).
4.2.Compararea şi evaluarea unor argumente diferite în b. Romanul experienţei: Mircea Eliade, 4 ore S30
vederea formulării unor judecăţi proprii. Nuntă în cer
• plasarea textului în context
istoric, literar, estetic;
• statutul instanţelor narative;
perspectiva narativă; raportul dintre
instanţele narative în romanul subiectiv;
• particularităţile discursului
narativ (planuri narative,
alternanţă/înlănţuire, final, incipit) ;
• construcţia subiectului (acţiune,
conflict, relaţii spaţio-temporale);
• particularităţi de realizare a
personajelor (statut social şi psihologic,
trăsături, modalităţi/procedee de
caracterizare, relaţii cu celelalte
personaje);
• problematica romanului.

Recapitulare pentru teză 4 ore S31


Lucrarea scrisă semestrială
Analiza lucrării scrise semestriale şi a
rezultatelor obţinute

c. Romanul balzacian: George


Călinescu, Enigma Otiliei 8 ore S32 ,S33
• încadrarea în epocă şi în
contextul creaţiei călinesciene;
• construcţia subiectului şi a

11
Limba şi literatura română- clasa a XI-a
Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan”, Giurgiu prof. Răsuceanu Mădălina

discursului narativ;
• tipologia personajelor, evoluţia
raporturilor dintre ele, modalităţi de
caracterizare;
• balzacianismul formulei
romaneşti; depăşirea balzacianismului;
• problematica romanului.

Studiu de caz: Modele epice în 4 ore S34


romanul interbelic
RECAPITULARE FINALĂ 8 ore S35,S36

Prof. Răsuceanu Mădălina

12