Sunteți pe pagina 1din 4

a c tu a l.consistent.

prac tic

CONEXIUNI SALVATOARE
5 MAI 2019

Referinţa biblică: Faptele 5:12 – 6:7


Comentariu: Faptele apostolilor, capitolele 8, 9

Putere. Perseverenţă. Plan

conexiuni salvatoare
21

Text-cheie
Flash „Ferice de voi când oamenii vă
insultă, vă persecută şi spun
„În mod vădit, conducătorii naţiunii iudaice au dat greş în a împli-
tot felul de lucruri rele, (min-
ni planul lui Dumnezeu cu poporul Său ales. Aceia pe care Dom-
ţind) împotriva voastră, din
nul îi făcuse depozitarii adevărului s-au dovedit a fi necredincioşi
pricina Mea!”
în ceea ce li se încredinţase şi Dumnezeu i-a ales pe alţii să facă
(Matei 5:11)
lucrarea Sa. În vorbirea lor, aceşti conducători au dat un mare
avânt lucrării pe care ei o numeau o îndreptăţită mânie împotriva
celor care înlăturau învăţăturile plăcute lor. Ei nu admiteau nici
chiar posibilitatea ca ei înşişi să nu fi înţeles bine Cuvântul sau
să fi interpretat sau aplicat greşit Scripturile. Ei lucrau asemenea
oamenilor care şi-au pierdut mintea.” (Faptele apostolilor, p. 78, 79)

Adolescenti 2_2018.indd 21 30/01/2018 11:58:15


Ce părere ai? «Închisoa-
rea am găsit-o în-
cuiată cu toată grija, iar pe
Citeşte afirmaţiile de mai jos şi, pentru fiecare, alege unul din- gardieni i-am găsit stând la uşi,
tre răspunsurile următoare: (1) da, întotdeauna; (2) da, de cele dar când am deschis, n-am găsit
mai multe ori; (3) de obicei, nu; (4) nu, niciodată. pe nimeni înăuntru!» Când au auzit
cuvintele acestea, atât comandan-
___ Mă simt în largul meu atunci când dau mărturie tul gărzii Templului, cât şi conducă-
despre Isus altora.
___ Îmi face plăcere să le povestesc celor din jur Caz torii preoţilor au rămas înmărmuriţi
din pricina lor şi au început să se
despre Dumnezeu.
___ Ştiu care sunt punctele mele forte şi în ce
în întrebe ce se întâmplă.
Cineva însă a venit şi i-a anunţat:
domenii am nevoie de ajutor.
___ Prietenii mei necredincioşi pot afirma
studiu «Iată că bărbaţii pe care i-aţi bă-
gat în închisoare stau în Templu şi
despre mine că Îl iubesc pe Dumnezeu „Însă marele-preot şi dau învăţătură poporului!» Atunci
indiferent de situaţiile în care mă gă- toţi cei ce erau împre- comandantul s-a dus împreună cu
sesc. ună cu el, adică partida gărzile şi i-a adus, însă nu cu forţa,
saducheilor, s-au sculat pentru că se temeau să nu fie loviţi
plini de invidie, au pus mâi- cu pietre de popor. I-au adus şi i-au
nile pe apostoli şi i-au băgat pus să stea înaintea Sinedriului.
conexiuni salvatoare

în închisoarea publică. Dar un Marele-preot i-a întrebat zicând:


înger al Domnului a deschis «(Nu) v-am poruncit răspicat să nu
uşile închisorii în timpul nopţii, mai daţi învăţătură în Numele aces-
i-a condus afară şi le-a zis: «Du- ta? Dar iată că voi aţi umplut Ierusa-

Ştiai că? ceţi-vă, staţi în Templu şi spu-


neţi poporului toate cuvintele
limul cu învăţătura voastră şi vreţi
să aruncaţi peste noi vina pentru
sângele Acestui Om!»
vieţii acesteia!»
n anul 1999, Joshua Piven şi
Auzind aceasta, ei au intrat în Petru şi ceilalţi apostoli i-au răs-
David Borgenicht au colabo-
Templu dis-de-dimineaţă şi puns: «Trebuie să ascultăm mai
rat la scrierea unui manual mult de Dumnezeu decât de oa-
au început să dea învăţătură.
despre ce e de făcut în cazul în meni!»”.
Când a sosit marele-preot şi
care s-ar întâmpla cel mai rău lucru (Faptele 5:17-29)
22 cei ce erau împreună cu el,
posibil, The Worst Case Scenario Sur-
au convocat Sinedriul, adică
vival Handbook. Printre instrucţiunile
toată adunarea bătrânilor
date, se numără următoarele:
fiilor lui Israel, şi au trimis
• cum să spargi o uşă după apostoli la închi-
• cum să scapi din nisipuri mişcătoare soare, ca să fie aduşi.
• cum să aterizezi cu un avi- Dar gărzile, când au
on, să te lupţi cu un ali- sosit acolo, nu i-au
gator şi aşa mai departe. găsit în închisoare,
aşa că s-au întors
Gândeşte-te care ar fi cel
şi au anunţat
mai rău lucru ce ţi s-ar pu- spunând:
tea întâmpla şi împărtăşeş-
te-i-l grupei.

Adolescenti 2_2018.indd 22 30/01/2018 11:58:15


Fişă Repere
de „Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de

studiu dragoste şi de înţelepciune. Aşadar, să nu-ţi fie ruşine să măr-


turiseşti despre Domnul nostru şi nici despre mine, prizo-
nier de dragul Lui, ci suferă împreună cu mine pentru
De ce erau conducătorii evrei „plini de invidie”? Evanghelie, prin puterea lui Dumnezeu. El ne-a mân-
Se manifestă acest sentiment şi în viaţa ta? Dacă tuit şi ne-a chemat cu o chemare sfântă, nu datori-
da, cum? tă faptelor noastre, ci datorită planului şi harului
Său, pe care ni l-a dat în Hristos Isus înainte de
vremurile veşniciilor.” (2 Timotei 1:7-9)
„Pentru că prin El au fost create toate lu-
crurile, în cer şi pe pământ, cele vizibile şi
cele invizibile.” (Coloseni 1:16)
Apostolii au spus că ei trebuie să asculte mai degrabă de Dum- „Căci necazul nostru uşor de purtat
nezeu decât de oameni. Strict în acest pasaj, care au fost indica- şi temporar lucrează în noi o greuta-
ţiile precise date de Dumnezeu? Care erau indicaţiile primite de la te veşnică de slavă, dincolo de orice
„om”? imaginaţie. Noi nu ne uităm la lucru-
rile care se văd, ci la cele care nu se

conexiuni salvatoare
văd, deoarece cele care se văd sunt
trecătoare, dar cele care nu se văd
sunt veşnice.” (2 Corinteni 4:17,18)
„Dar nu numai atât, ci ne lăudăm
Care erau principalele probleme cu care se confruntau apostolii? Cum şi în necazuri, ştiind că necazul
le-a rezolvat Dumnezeu? Ce îţi spune acest lucru despre Dumnezeu? produce răbdare, răbdarea produ-
ce caracter matur, caracterul matur
produce nădejde.” (Romani 5:3,4)
„Căci Eu cunosc planurile pe care
le am cu privire la voi, zice Domnul,
planuri de pace şi nu de nenorocire,
ca să vă dau un viitor şi o nădejde.” 23
Care erau reacţiile apostolilor în situaţiile cu care se confruntau? Re-
acţionez şi eu în acelaşi fel la problemele care apar în viaţa mea? (Ieremia 29:11)

Cu alţi ochi
„Scopul vieţii tale este unul cu mult mai
Care ar fi un lucru pe care îl pot face diferit de azi înain- important decât împlinirea ta personală,
te, lucru ce îmi va schimba modul în care mă rapor- pacea minţii sau chiar propria fericire. Este
tez la dificultăţile vieţii? ceva mai important decât familia ta, cariera ta
sau chiar decât cele mai îndrăzneţe visuri şi am-
biţii. Dacă vrei să ştii de ce ai fost pus pe această pla-
netă, trebuie să începi cu Dumnezeu. Te-ai născut ca
o împlinire a planului Său şi pentru a împlini planul Său.”
– Rick Warren, Purpose Driven Life, p. 17.

Adolescenti 2_2018.indd 23 30/01/2018 11:58:15


Experienţa ta zilnică
Sabat Marţi Vineri
Î n Faptele 5 se spune că „tot mai
mulţi oameni, o mulţime de băr-
baţi şi femei... credeau în Domnul”
P arcurge cu atenţie fragmentul
din Faptele apostolilor de la ru-
brica Flash. Apoi citeşte Faptele 6:1-
C ând Îl căutăm pe Dumnezeu cu
toată puterea noastră, nu trebu-
ie să ne preocupăm dacă facem sau
(vers. 14). În ciuda faptului că i-au 7. Ce presupui că se va întâmpla cu nu ce trebuie sau ce plan trebuie
văzut pe apostoli închişi şi bătuţi o persoană care respinge planul lui să urmăm – pur şi simplu acestea
pentru cauza lui Hristos, oamenii Dumnezeu pentru ea? Dar cu o per- vin de la sine. Dar, pentru ca acest
încă Îl acceptau pe Hristos şi cre- soană care îşi recunoaşte talentele lucru să devină realitate, trebuie
deau în El. Tu de ce crezi? şi le foloseşte în lucrarea lui Dum- să ne umplem inimile şi minţile cu
nezeu? Tu ce talente şi capacităţi ai? sursa supremă a acestei puteri: Du-
hul Sfânt. Ce ar trebui să faci mai
mult, pentru a te baza pe puterea
lui Dumnezeu? Cum poţi să Îl faci
Duminică o prioritate şi mai mare în viaţa ta?

Î n timp ce parcurgi pasajul de la


Caz în studiu şi răspunzi la întrebă-
rile de la Fişă de studiu, observă fap-
Miercuri
C itind pasajele biblice care alcă-
tuiesc rubrica Repere, care din-
conexiuni salvatoare

tul că iubirea şi credinţa în Dumne- tre ele îţi atrage atenţia în cea mai
zeu ale ucenicilor s-au aprofundat mare măsură? De ce crezi că este în
tot mai mult până când, în ciuda re- mod special relevant pentru tine?
percusiunilor brutale, „au plecat di-
naintea Sinedriului, bucurându-se
că au fost consideraţi vrednici să
fie înjosiţi pentru Numele lui Isus”
(Faptele 5:41). Ce gânduri şi emoţii Joi
A
generează în tine, astăzi, mărturia i fost vreodată judecat(ă) sau
lor? ironizat(ă) pentru că ai făcut Resurse în
ceea ce trebuia făcut? E nevoie de
curaj pentru a face ce e bine (sau
limba engleză
24 a nu face ce e rău), chiar dacă ştii Accesează site-ul www.Insight-
că s-ar putea să ai tot felul de ne- Magazine.org şi participă la Fo-
plăceri din această cauză. Necesită rum. Tot aici, poţi discuta – într-o
curaj iertarea celor care s-au purtat biserică virtuală – subiectele de la
Luni urât cu tine. Şi acest curaj, această Şcoala de Sabat şi poţi afla multe
U nii oameni consideră că pasajul
din Matei 5:1-12 exprimă atitu-
dinile „de dorit” ale credincioşilor.
putere, vine numai de la Dumne-
zeu. Nu are nimic de-a face cu bo-
istorii de viaţă ale unor oameni
memorabili.
găţia sau renumele. Şi nu are nicio
Isus Îşi concluzionează fericirile cu
legătură cu avantajele materiale şi
textul-cheie al acestei săptămâni.
cu aspectul fizic. Are legătură doar
Ce binecuvântare ai văzut manifes-
cu prezenţa Duhului Sfânt, care lo-
tându-se pentru că tu sau altcineva
ai fost persecutat „din pricina nepri-
cuieşte în fiecare dintre noi, cei care Argumente în plus
credem. Şi cum se poate beneficia
hănirii” (Matei 5:10 – Cornilescu)? vei găsi în Faptele apostolilor,
de această putere? Ce activităţi poţi
Împărtăşeşte-ţi experienţele cu capitolele 8 şi 9.
adăuga rutinei tale zilnice pentru a
toată grupa.
rămâne constant conectat la aceas- Urmând acest plan, vei parcurge
tă putere? în fiecare an cel puţin o carte din
seria de istorie biblică scrisă de
Ellen White (de la Patriarhi şi pro-
feţi la Tragedia veacurilor).

Adolescenti 2_2018.indd 24 30/01/2018 11:58:15