Sunteți pe pagina 1din 66

Obiective educationale:

Intelegerea drepturilor derivate din Declaratia din ’48:

La sfarsitul acestui capitol studentii vor fi capabili sa inteleaga


notiunile de baza ale raspunderii legale: penale, civila si
administrativa, si pe cele ale raspunderii morale.
Continuturi tematice:
1. Drepturile:
Pacientului
Copilului
Femeii in maternitate
Femeii angajata in serviciile de sanatate
Personalului medical?
2. Raspundere si responsabilitate
-morala
-administrativa (in fata unitatii angajatoare)
-disciplinara (in fata Colegiului FT)
-legala: contraventionala, civila, penala
1. Drepturile pacientului:
Sunt stipulate in Legea nr. 46/2003 si in Legea 95/2006:
1.1. Definirea termenilor:
a) prin pacient se intelege persoana sanatoasa sau bolnava care
utilizeaza serviciile de sanatate;
b) prin discriminare se intelege distinctia care se face intre persoane
aflate in situatii similare pe baza rasei, sexului, varstei, apartenentei
etnice, originii nationale sau sociale, religiei, optiunilor politice sau
antipatiei personale;
c) prin ingrijiri de sanatate se intelege serviciile medicale, serviciile
comunitare si serviciile conexe actului medical;
d) prin interventie medicala se intelege orice examinare, tratament sau
alt act medical in scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de
reabilitare;
e) prin ingrijiri terminale se intelege ingrijirile acordate unui pacient cu
mijloacele de tratament disponibile, atunci cand nu mai este posibila
imbunatatirea prognozei fatale a starii de boala, precum si ingrijirile
acordate in apropierea decesului.
Art. 2
Pacientii au dreptul la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate
de care societatea dispune, in conformitate cu resursele umane,
financiare si materiale.
Art. 3
Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara
nici o discriminare.
IMG: Campania “Sacrificiul impune respect” – Donare de sange,
SMC C. Davilla.
Art. 4
Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile
medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza.
Art. 5
(1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si
statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate.
(2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor
si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.
Art. 6
Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de
sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor
potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la
procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului
si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la
date despre diagnostic si prognostic.
Art. 7
Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in
cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza
suferinta.
Art. 8
Informatiile se aduc la
cunostinta pacientului intr-un
limbaj respectuos, clar, cu
minimalizarea terminologiei de
specialitate; in cazul in care
pacientul nu cunoaste limba
romana, informatiile i se aduc la
cunostinta in limba materna ori
in limba pe care o cunoaste sau,
dupa caz, se va cauta o alta
forma de comunicare.
Art. 9
Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat
si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau.

Art. 10
Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia
investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului.
DREPTUL LA
INFORMARE NU SE
MOSTENESTE!
APARTINATORII
PACIENTULUI DECEDAT NU
AU DREPTUL DE A
CUNOASTE ASPECTE ALE FO
CU EXCEPTIA UNUI ACORD
EXPRIMAT CLAR SI SOLEMN
IN TIMPUL VIETII DE CATRE
DECEDAT!
Art. 11
Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie
medicala.

Art. 12
Pacientul are dreptul sa solicite si sa
primeasca, la externare, un rezumat
scris al investigatiilor, diagnosticului,
tratamentului si ingrijirilor acordate
pe perioada spitalizarii (dreptul nu se
mosteneste)
Art. 13
Pacientul are dreptul sa refuze
sau sa opreasca o interventie
medicala asumandu-si, in scris,
raspunderea pentru decizia sa;
consecintele refuzului sau ale STOOOOOP!!!
opririi actelor medicale trebuie
explicate pacientului.
Art. 14
Cand pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este necesara o
interventie medicala de urgenta, personalul medical are dreptul
sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a
vointei acestuia.
Art. 15
In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de
urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu mai este
necesar.

Art. 16
In cazul in care se cere consimtamantul reprezentantului legal,
pacientul trebuie sa fie implicat in procesul de luare a deciziei
atat cat permite capacitatea lui de intelegere.
:Art. 17
(1) In cazul in care furnizorii de servicii medicale considera ca
interventia este in interesul pacientului, iar reprezentantul legal
refuza sa isi dea consimtamantul, decizia este declinata unei
comisii de arbitraj de specialitate. (2) Comisia de arbitraj este
constituita din 3 medici pentru pacientii internati in spitale si din
2 medici pentru pacientii din ambulator.
Dreptul de a-si alege furnizorul de servicii de sanatate
E stipulat in art 218 din Legea 95/2006:
Pacientii au dreptul sa-si aleaga furnizorii de sanatate si casa de
asigurari de sanatate la care se asigura. Au dreptul de a-si alege
medicul de familie. “Certaines mutuelles sont réservées à des
membres d’une certaine confession, d’un parti politique ou
d’une corporation pour des raisons historiques mais la majorité
sont ouvertes à tous. » - Belgia.
Art. 18
Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea,
pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din
corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului
cu care acesta este de acord*.

*Recoltarea pt determinarea
alcolemiei – e necesar
consimtamantul?
Art. 19
Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul
participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetarea
stiintifica. Nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifica
persoanele care nu sunt capabile sa isi exprime vointa, cu
exceptia obtinerii consimtamantului de la reprezentantul legal si
daca cercetarea este facuta si in interesul pacientului.
Art. 20
Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate
medicala fara consimtamantul sau, cu exceptia cazurilor in care
imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si
evitarii suspectarii unei culpe medicale.
Art. 21
Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele
investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele
personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.

Art. 22
Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in
cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca
legea o cere in mod expres.
Art. 23
In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de
servicii medicale acreditati, implicati in tratamentul pacientului,
acordarea consimtamantului nu mai este obligatorie (de ex in
transferul pe o alta sectie).

Art. 24
Pacientul are acces la datele medicale personale.
Art. 25
(1) Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este
interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune
influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile
acordate si numai cu consimtamantul pacientului.
(2) Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta
pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica.
Art. 26
Dreptul femeii la viata prevaleaza in cazul in care sarcina
reprezinta un factor de risc major si imediat pentru viata mamei.
Art. 27
Pacientul are dreptul la informatii, educatie si servicii necesare
dezvoltarii unei vieti sexuale normale si sanatatii reproducerii, fara
nici o discriminare.
Art. 28
(1) Dreptul femeii de a hotari daca sa aiba sau nu copii este garantat,
cu exceptia cazului prevazut la art. 26.
(2) Pacientul, prin serviciile de sanatate, are dreptul sa aleaga cele mai
sigure metode privind sanatatea reproducerii.
(3) Orice pacient are dreptul la metode de planificare familiala
eficiente si lipsite de riscuri.
Art. 29
(1) In cazul in care furnizorii sunt obligati sa recurga la selectarea
pacientilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile
in numar limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor
medicale.
(2) Criteriile medicale privind selectarea pacientilor pentru anumite
tipuri de tratament se elaboreaza de catre Ministerul Sanatatii si
Familiei in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a
prezentei legi si se aduc la cunostinta publicului.
Art. 30
(1) Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua
numai daca exista conditiile de dotare necesare si personal
acreditat.
(2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) cazurile de urgenta
aparute in situatii extreme.
Art. 31
Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in
demnitate. *
*Nu e = cu dreptul la
eutanasie

Art. 32
Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de
suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor
medicale. La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor,
mediul de ingrijire si tratament va fi creat cat mai aproape de cel
familial.
Art. 33
Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de
catre un medic acreditat din afara spitalului. *

*Gratis?
Art. 34
(1) Personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare nu
are dreptul sa supuna pacientul nici unei forme de presiune
pentru a-l determina pe acesta sa il recompenseze altfel decat
prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii
respective.
(2) Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost
ingrijit plati suplimentare sau donatii, cu respectarea legii.
Art. 35
(1) Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la
ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare.
(2) Continuitatea ingrijirilor se asigura prin colaborarea si
parteneriatul dintre diferitele unitati medicale publice si
nepublice, spitalicesti si ambulatorii, de specialitate sau de
medicina generala, oferite de medici, cadre medii sau de alt
personal calificat. Dupa externare pacientii au dreptul la
serviciile comunitare disponibile.

Art. 36
Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de
urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta si de servicii
farmaceutice, in program continuu.
Art. 37
Nerespectarea de catre personalul medico-sanitar a
confidentialitatii datelor despre pacient si a confidentialitatii
actului medical, precum si a celorlalte drepturi ale pacientului
prevazute in prezenta lege atrage, dupa caz, raspunderea
disciplinara, contraventionala sau penala, conform prevederilor
legale.
Drepturile copilului:
sunt reglementate de Convenția asupra Drepturilor Copilului
adoptată de către Adunarea Generala a Națiunilor Unite la data
de 20 noiembrie 1989. Convenția a fost asumată și de România
prin adoptarea legii Legea nr. 18/1990 pentru ratificarea
Convenției cu privire la drepturile copilului (publicată în
Monitorul Oficial nr. 314 din 13 iunie 2001). Documentul
definește drepturile și principiile dezvoltării normale a unui copil.
1. Copilul are dreptul la stabilirea și păstrarea identității sale.
2. Copilul are dreptul de a menține relații personale și contacte
directe cu părinții, rudele, precum și cu alte persoane față de
care copilul a dezvoltat legături de atașament.
3. Copilul care a fost separat de ambii părinți
sau de unul dintre aceștia, printr-o măsura
dispusă în condițiile legii are dreptul de a
menține relații personale și contacte directe
cu ambii părinți, cu excepția situației în care
acest lucru contravine interesului superior al
copilului.
4. Copilul ai cărui părinți locuiesc în state
diferite are dreptul de a întreține relații
personale și contacte directe cu aceștia, cu
excepția situației în care acest lucru
contravine interesului superior al copilului.
5. Copilul are dreptul de a primi o educație care să îi permită
dezvoltarea, în condiții nediscriminatorii, a aptitudinilor și
personalității sale.
6. Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de
sănătate pe care o poate atinge și de a beneficia de serviciile
medicale și de recuperare necesare pentru asigurarea realizării
efective a acestui drept.
7. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva exploatării și nu
poate fi constrâns la o munca ce comportă un risc potențial sau
care este susceptibilă să îi compromită educația ori să îi dăuneze
sănătății sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale
ori sociale.
8. Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să
permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală și
socială.
9. Copilul are dreptul de a beneficia de asistență socială și de
asigurări sociale, în funcție de resursele și de situația în care se
află acesta și persoanele în întreținerea cărora se găsește.
10. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva folosirii ilicite
de stupefiante și substanțe psihotrope, așa cum sunt acestea
definite de tratatele internaționale în materie.
11. Copilul are dreptul la protecție împotriva oricărei forme de
exploatare;
12. Copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială,
adaptată nevoilor.
13. Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice și a
vieții sale intime, private și familiale. Este interzisă orice acțiune
de natură să afecteze imaginea publică a copilului sau dreptul
acestuia la viața intimă, privată și familială.
14. Copilul are dreptul la libertate de exprimare. Părinții sau
după caz alți reprezentanți legali ai copilului, persoanele care au
în plasament copii precum și persoanele care prin natura funcției
promovează și asigura respectarea drepturilor copiilor au
obligația de a le asigura informații, explicații și sfaturi în funcție
de vârsta și gradul de înțelegere al acestora precum și de a le
permite să-și exprime punctul de vedere, ideile și opiniile.
15. Copilul capabil de discernământ are dreptul de a-și exprima
liber opinia sa asupra oricărei probleme care îl privește. În orice
procedură judiciară sau administrativă care îl privește, copilul
are dreptul de a fi ascultat. Este obligatorie ascultarea copilului
care a împlinit vârsta de 10 ani. Cu toate acestea poate fi
ascultat și copilul care nu a împlinit vârsta de 10 ani dacă
autoritatea competentă apreciază că audierea lui este necesară
pentru soluționarea cauzei. *

*audierea - in camera de consiliu


16. Copilul are dreptul la libertate de gândire, de conștiință și
religie.
Potrivit Art. 491 al Codului Civil al României:[1]
"(1) Părinții îndrumă copilul, potrivit propriilor convingeri, în
alegerea unei religii, în condițiile legii, ținând seama de opinia,
vârsta și de gradul de maturitate ale acestuia, fără a-l putea
obliga să adere la o anumită religie sau la un anumit cult religios.
(2) Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani are dreptul să își
aleagă liber confesiunea religioasă."
17. Copilul are dreptul la libertate de asociere, în structuri
formale și informale, precum și dreptul la libertatea de întrunire
pașnică, în limitele prevăzute de lege.
18. Copilul aparținând unei minorități etnice, religioase sau
lingvistice are dreptul la viață culturală proprie, la declararea
apartenenței sale religioase, la practicarea propriei sale religii,
precum și dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alți
membrii ai comunității din care face parte.
19. Copilul are dreptul la respectarea personalității și
individualității sale și nu poate fi supus pedepselor fizice sau
altor tratamente umilitoare ori degradante.
20. Copilul are dreptul la odihnă și….. VACAAAAANȚĂ!!!!!!!
21. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva oricăror forme
de violentă, neglijentă, abuz sau rele-tratamente.
22. Copilul are dreptul să crească alături de părinții săi. Copilul
are dreptul sa fie crescut într-o atmosferă de afecțiune și de
securitate materială și morală.
23. Orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de
ocrotirea părinților săi sau care, în vederea protejării intereselor
sale, nu poate fi lăsat în grija acestora, are dreptul la protecție
alternativă. [institutie sau bunici?]
24. Copilul are dreptul sa depună singur plângeri referitoare la
încălcarea drepturilor sale fundamentale; Copilul este informat
asupra drepturilor sale precum și asupra modalităților de
exercitare a acestora.
Copilul peste 16 ani are dreptul sa
hotarasca singur privitor la toate
aspectele vietii sale sexuale!

Minorul care devine parinte are dreptul


sa decida pentru copilul propriu ca si
cum ar avea capacitate de exercitiu
deplina!
Drepturile personalului medical:
1. Dreptul la informare: consta in dreptul de a fi informat corect
si complet de catre pacient privitor la boala sa.
-anamneza : APP, APF, AHC. Alergii.
2. Dreptul la onorariu – achitat direct de catre pacient, sau de
catre casa de asigurari de sanatate.
Legea nr. 229/2016 privind exercitarea profesiei de fizioterapeut
precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului
Fizioterapeuților din România:
• Art. 13. -
• Activitățile exercitate de către fizioterapeut sub prescripția
medicului specialist sunt următoarele:
• a) examinarea somatofuncțională a pacientului/beneficiarului de
servicii de fizioterapie, prin utilizarea, fără a se limita la acestea, a
observației, instrumentelor/tehnicilor/scalelor specifice de evaluare
somatofuncțională;
• b) stabilirea nevoii de intervenție specifică și elaborarea planului
fizioterapeutic;
• c) acordarea asistenței terapeutice și profilactice pentru prevenirea
alterării funcției, a limitărilor de activitate și a restricțiilor de
participare;
• d) acordarea asistenței fizioterapeutice și de recuperare în
patologii ale sistemelor neuro-musculo-scheletic, cardiovascular,
respirator, digestiv, neuroendocrin, metabolic și urogenital, în
domeniul traumatologiei sportive, pediatriei, geriatriei,
reumatologiei, ORL și în alte condiții medicale și chirurgicale
frecvent întâlnite în practica fizioterapeutului;
• e) aplicarea activităților specifice de fizioterapie, fără a se limita la
acestea, precum: exercițiu fizic cu scop terapeutic, terapie manuală,
hidrokinetoterapie, tehnici efectuate cu ajutorul
instrumentelor/aparatelor/instalațiilor corespunzătoare, prin
aplicare de contenții elastice/adezive/orteze sau prin
mecanoterapie, scripetoterapie, electroterapie, termoterapie,
imobilizări/posturări.
Legea nr. 229/2016 privind exercitarea profesiei de fizioterapeut precum
și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului
Fizioterapeuților din România:
Membrii Colegiului Fizioterapeuților din România au urmatoarele
drepturi:
• a) de a fi înscriși în evidențele oficiale gestionate de Colegiului
Fizioterapeuţilor din România și de a li se elibera acte doveditoare în
acest sens
• b) de a se adresa nemijlocit tuturor organelor de conducere
ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România, naţionale sau
teritoriale, şi de a primi informaţiile solicitate în legătură cu
organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din
Români
• c) de a participa la programe de perfecţionare şi la alte forme
de educaţie medicală continuă;
• d) de a participa la ședințele organelor de conducere ale
Colegiului Fizioterapeuţilor din România, naţionale sau
teritoriale din care fac parte
• e) de a-și exprima opinia cu privire la subiectele în dezbatere
în cadrul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, atât la nivel
naţional cât și teritorial;
• f) de a alege şi de a fi aleşi în organele reprezentative ale
Colegiului Fizioterapeuţilor din România;
• g) de a participa la acţiunile organizate de Colegiul
Fizioterapeuţilor din România şi de a fi informaţi despre
desfăşurarea acestora
• h) de a contesta sancţiunile primite în termen de 30 de zile de
la comunicarea lor.
Membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România au următoarele
obligații:
• a) să cunoască şi să respecte legislația în vigoare referitoare
la exercitarea profesiei de fizioterapeut și normele emise de
Colegiul Fizioterapeuţilor din România
• B) să cunoască şi să respecte Statutul și Codul Deontologic al
fizioterapeutului;
c) să se preocupe de menținerea și îmbunătățirea nivelului lor
de cunoștințe și abilități profesionale în domeniul
fizioterapiei și să realizeze anual numărul minim de credite de
educație medicală continuă;
d) să manifeste un comportament demn în exercitarea profesiei
și să respecte limitele de competență prevăzute de lege,
norme, statut și alte reglementări;
e) să fie asigurați pentru răspundere civilă profesională și să
răspundă pentru cazurile de malpraxis pe care le-au produs;
f) să participe la ședințele organelor de conducere ale Colegiului
Fizioterapeuţilor din România, naţionale sau teritoriale din
care fac parte;
g) să îndeplinească cu bună credință atribuțiile ce le revin ca
urmare a exercitării unei funcții în cadrul Colegiului
Fizioterapeuţilor din România;
h) să nu producă prejudicii materiale sau morale Colegiului
Fizioterapeuţilor din România, organelor de conducere și
membrilor acestuia iar în cazul în care s-au produs, să le
repare;
i) să notifice colegiului teritorial orice situație de natură să
modifice datele înscrise în evidențele organizației
profesionale cu privire la membrii Colegiului Fizioterapeuţilor
din România, în termen de 10 zile de la apariția acesteia sau
de la data la care a avut cunoștință de aceasta;
j) să păstreze confidențialitatea asupra datelor cu caracter
personal de care ia cunoștință în calitate de membru al
Colegiului Fizioterapeuţilor din România.

Puteti pastra un
secret?