Sunteți pe pagina 1din 1

S.C.

SRL
Loc.
CUI

NR. ___ /________________________

PROCES VERBAL AL ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR/ASOCIATILOR


Incheiat azi 03.05.2017

Adunarea Generala a Actionarilor/Asociatilor a S.C.


1. Hotararea modului de repartizare a profitului net pe anul 2016;
2. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe
anul 2016.

Asociatii/Actionarii:

au hotarat ca profitul inregistrat de societate pe anul 2016, in suma de lei sa fie


repartizat pentru:
- rezerve legale : - lei
- alte rezerve :- lei

Adunarea Generala a Actionarilor/Asociatilor a aprobat bilantul contabil si


contul de profit si pierdere pe anul 2016 (in conformitate cu OMFP 166/2017 - privind
principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare
anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile
teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice – DGRFP/AJFP).

In conformitate cu legislatia in vigoare si cu regulamentul de ordine interioara


contabila al societatii, am procedat la inventarierea bunurilor ce fac parte din patrimonial
societatii si am constatat ca acestea nu au fost instrainate pe parcursul anului financiar
2016. Odata cu aceste constatari s-a efectuat si inventarierea marfurilor aflate pe stoc,
reiesind din aceasta ca datele scriptice inregistrate in contabilitatea societatii corespund
cu constatarile faptice efectuate pe teren.
Avand in vedere aceasta analiza, consemnam faptul ca societatea
comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut, din considerentul ca pe
aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului.

Asociati,
_______________
_______________
_______________