Sunteți pe pagina 1din 10

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

EXTRAGEREA ŞI SORTAREA SUBSTANŢELOR MINERALE UTILE


( NISIP, PIETRIŞ, BALAST )

DISPOZITII GENERALE

NOTA : Prezentele instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă cuprind


măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale specifice activităţii de
extragere şi sortare a agregatelor minerale utile.
Măsurile de prevenire cuprinse în prezentele instrucţiuni au ca scop eliminarea
factorilor periculoşi existenţi în sistemul de muncă, proprii fiecărui element component al
acestuia (executant – sarcina de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă).

Art. 1. Prezentele instrucţiuni se aplică în activitatea de exploatare la suprafaţă a nisipului,


pietrişului sau balastului şi la sortarea – spălarea acestuia în staţiile de sortare.
Art. 2. Prin exploatare la suprafaţă, denumită în continuare – BALASTIERĂ -, se înţelege
ansamblul locurilor de muncă în care se execută lucrări şi activităţi pentru extragerea, sub cerul
liber, a agregatelor necesare activităţii de construcţii.
Art. 3. Prin loc de muncă se înţelege ansamblul compus din spaţiile destinate instalării
posturilor de muncă, ce asigură desfăşurarea activităţilor specifice şi funcţionarea lor, legate, direct
sau indirect, de extracţia şi depozitarea substanţelor minerale utile şi sterile, precum şi din
construcţiile şi clădirile în care lucrătorii au acces, potrivit sarcinilor de muncă stabilite.
Art. 4. Supravegherea locurilor de muncă trebuie să fie exercitată pentru a se asigura
securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate operaţiunile întreprinse.
Art. 5. (1) Supravegherea se face de către persoane responsabile, cu calităţi şi competenţe
recunoscute pentru această funcţie conform legislaţiei naţionale, persoane care sunt numite în scris
de conducătorul unităţii.
(2) Persoana responsabilă trebuie să ajungă la posturile de muncă pe care le
supraveghează, cel puţin odată pe schimb.
Art. 6. La fiecare loc de muncă trebuie să se gasească un număr suficient de lucrători
competenţi, care să aibă calităţi, experienţă şi o formare profesională recunoscută, în scopul
realizării sarcinilor ce le-au fost încredinţate.
Art. 7. (1) Lucrătorii vor beneficia de informare, instrucţiuni şi de acţiuni de formare sau
perfecţionare, necesare ocrotirii securităţii şi sănătăţii lor.
(2) Conducătorul balastierei trebuie să se asigure că muncitorii primesc instucţiunile
corespunzătoare pentru a nu compromite securitatea lor şi a celor din jur.
(3) Pentru fiecare loc de muncă se vor elabora instrucţiuni scrise, prin care se stabilesc
reguli ce garantează sănătatea şi securitatea lucrătorilor în timpul operaţiunilor de muncă.
Art. 8. Posturile de muncă exterioare vor fi astfel amenajate încât muncitorii :
- să fie protejaţi contra influienţelor atmosferice şi, după caz, contra căderilor de
obiecte;
- să nu fie expusi noxelor (gaze, vapori), pulberilor, zgomotului sau vibraţiilor;
- să poată părăsi rapid postul lor de muncă, în caz de pericol, sau să poată fi salvaţi;
- să nu poată aluneca sau cădea.
Art. 9. (1) În cazul în care se execută munci periculoase sau obişnuite, dacă acestea din urmă, în
interferenţă cu alte operaţiuni, pot genera unele riscuri se elaborează PERMIS DE LUCRU.
(2) PERMISUL DE LUCRU se elaborează de către o persoană responsabilă, înainte de
începerea lucrărilor, şi cuprinde următoarele:
- condiţii de îndeplinit pentru executarea sarcinilor de muncă;
- măsuri de prevenire a riscurilor înainte, în timpul şi după executarea lucrărilor;
- etapele de derulare a activităţilor şi timpii respectivi de lucru;
- utilizarea echipamentului individual de protecţie.

Căi de circulaţie

Art. 10. (1) Căile de circulaţie în balastiere trebuie să fie uşor accesibile, fără risc de accidentare
şi să asigure o evacuare rapidă, în deplină securitate, în caz de pericol.
(2) Căile de circulaţie în balastiere ce includ scări, trepte, rampe de încărcare –
descărcare, vor fi astfel calculate, dimensionate, plasate, încât să poată fi utilizate uşor şi în deplină
siguranţă de către lucrători şi vehicule.
(3) Căile de circulaţie destinate vehiculelor vor fi amplasate la o distanţă suficientă de
portaluri, porţi, pasaje pentru lucrători, culoare, scări şi poduri.
(4) Traseele căilor de circulaţie şi de acces vor fi semnalizate clar, pentru a asigura
protecţia lucrătorilor.
(5) Pentru vehiculele şi utilajele care au acces la locurile de muncă, se vor fixa regulile
necesare.

Zone de pericol.

Art. 11. (1) Zonele de pericol vor fi semnalizate vizibil.


(2) Locurile de muncă cu zone de pericol datorate naturii muncii şi care prezintă riscuri
cum ar fi căderea lucrătorilor sau a obiectelor şi a materialelor, vor fi echipate, pe cât posibil, cu
dispozitive prin care să fie împiedicat accesul neautorizat al lucrătorilor şi/sau altor persoane în
aceste zone.
(3) Pentru lucrătorii autorizaţi să pătrundă în zona de pericol, vor fi luate măsuri speciale
de siguranţă.

Echipamente de prim ajutor.

Art. 12. (1) Fiecare balastieră va avea amenajat un punct de prim ajutor echipat cu materialele
necesare, adaptate muncii specifice în balastieră.
(2) Echipamentele de prim ajutor vor face obiectul unei semnalizări specifice şi vor fi
uşor accesibile.
(3) Instrucţiunile de prim ajutor vor fi afişate în locuri vizibile şi protejate, acolo unde
condiţiile de muncă o cer.
(4) Pentru acordarea primului ajutor şi pentru utilizarea materialelor destinate în acest
scop, trebuie să fie instruit un număr suficient de lucrători.

Construcţii social sanitare

Art. 13. (1) Conducerea unităţii trebuie să pună la dispoziţia lucrătorilor vestiare pentru
îmbrăcarea echipamentului de lucru şi protecţie.
(2) Vestiarele vor fi uşor accesibile şi vor avea capacitatea necesară pentru depozitarea,
în siguranţă, a îmbrăcăminţii lucrătorilor.
(3) Vestiarele trebuie să aibă asigurate condiţii pentru ca echipamentele de protecţie şi
lucru să se poată usca.
(4) În cazul în care vestiarele nu sunt necesare, în sensul celor menţionate mai sus,
fiecare lucrător va dispune de un spaţiu amenajat pentru îmbrăcămintea sa.
Cooperarea între societăţi, secţii, şantiere

Art. 14. (1) În cazul în care lucrătorii din cadrul mai multor unităţi sunt prezenţi în acelaşi loc de
muncă, fiecare conducător de unitate este responsabil pentru toate problemele ce ţin de competenţa
acestuia.
(2) Conducătorul unităţii care, conform legislaţiei, are responsabilitatea organizării
locurilor de muncă, coordonează realizarea tuturor măsurilor de securitate şi sănătate a lucrătorilor.
Modalităţile de coordonare vor fi precizate într-o convenţie scrisă şi semnată de către părţi.

Depozite

Art. 15. Depozitele cu produse de balastieră, precum şi alte suprafeţe de stocaj, cum ar fi
decantoarele, vor fi concepute, construite, amenajate şi întreţinute astfel încât să se asigure
stabilitatea lor şi protecţia mediului înconjurător.
Art. 16. In timpul manevrării autobasculantelor în depozit, acestea vor fi dirijate de o
persoană special instruită pentru această activitate.
Art. 17. Se interzice apropierea autobasculantei la mai puţin de 3 m de marginea taluzului
depozitului de balast. Amenajarea platformei superioare a depozitului se va face cu buldozerul sau
cu autoîncărcătorul.
Art. 18. Pe perioada creării depozitului de balast, pentru evitarea riscurilor de accidentare
prin răsturnarea mijloacelor de transport de pe platforma superioară a depozitului, se interzice cu
desăvărşire executarea de lucrări la baza depozitului (livrare de balast la terţi sau transportat balast
cu autoîncărcătorul la buncărul de alimentare a staţiei de sortare)

Mijloace individuale de protecţie

Art. 19. (1) Mijloacele individuale de protecţie fac parte din categoria protectorilor :
a) direcţi – care reprezintă obstacolele interpuse între factorul de risc şi organismul
uman, pentru a realiza funcţia de protecţie directă;
b) indirecţi – care includ aparatele de masură şi control al mediului de muncă
(detectoare de noxe, lampa de iluminat, etc.) utilizate de participanţii la procesul de
muncă.
(2) Mijloacele individuale de protecţie pot fi achiziţionate numai dacă prezintă, potrivit
legii, certificatul de conformitate şi marcajul de securitate C. S.
Art. 20. (1) Conducerea unităţii are obligaţia:
a) să instruiască personalul în privinţa modului de utilizare a echipamentului
individual de protecţie;
b) să asigure verificările periodice ale calităţii de protecţie, prevăzute în certificatul de
conformitate. În cazul pierderii acestei calităţi, se va acorda obligatoriu un alt echipament.
2) Degradarea sau pierderea echipamentului individual de protecţie, din vina
purtătorului, înainte de expirarea perioadei prevăzute în certificatul de garanţie, atrage răspunderea
acestuia pentru prejudiciul cauzat, conform legii.
Art. 21. (1) Conducerea unităţii trebuie să asigure condiţiile ca mijloacele de protecţie izolante
să fie încercate în laboratoare de specialitate.
(2) Evidenţa verificărilor se va ţine pe bază de buletine PRAM.

Echipament individual de lucru.


Art. 22. (1) Echipamentul individual de lucru reprezintă totalitatea mijloacelor individuale pe
care conducerea unităţii le acordă unui lucrător, pentru protejarea îmbrăcăminţii şi încălţămintei
personale împotriva uzurii şi murdăririi, în timpul procesului de muncă.
(2) Echipamentul individual de lucru nu îndeplineşte funcţie de protecţie împotriva
accidentului de muncă.
Răspunderile şefilor de balastiere.

Art. 23. In scopul asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, conducătorul unităţii va lua
măsurile necesare, pentru ca:

a) locurile de muncă să fie concepute, construite, echipate, puse în funcţiune, utilizate şi


întreţinute astfel încât lucrătorii să efectueze sarcinile de muncă ce le-au fost încredinţate, fără a
compromite atât securitatea şi sănătatea lor, cât şi a celor din jur;
b) locurile de muncă, ce necesită prezenţa lucrătorilor, să fie supravegheate de o
persoană responsabilă;
c) lucrările ce comportă un risc particular nu vor fi încredinţate decât lucrătorilor
competenţi, care trebuie să le execute coform instrucţiunilor date;
d) toate consemnele de securitate să fie cunoscute şi înţelese de către toţi lucrătorii;
e) aparatura de prim ajutor să fie în funcţiune;
f) toate exerciţiile de securitate să fie efectuate la intervale regulate.
Art. 24. Şefii de balastieră, pe lângă cele prevăzute la art. 20. din prezentele instrucţiuni
proprii, mai au următoarele răspunderi:
a) organizează şi realizează informarea permanentă a personalului din subordine,
asupra măsurilor luate pentru eliminarea riscurilor şi reducerea lor, afiţarea instrucţiunilor şi
măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, în locuri vizibile şi cu afluenţă de personal;
b) verifică dacă lucrările de deschidere, pregătire, exploatare, depozitare precum şi cele
care se referă la exploatarea, revizia, întreţinerea şi repararea echipamentelor tehnice, sunt executate
pe baza documentaţiilor tehnice, aprobate de conducerea persoanei juridice;
c) asigură supravegherea lucrărilor, prin persoane care să aibă calităţile, competenţele
şi pregătirea profesională cerute pentru aceste funcţii, conform legislaţiei, astfel încât să fie
asigurată securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate operaţiile executate;
d) organizează şi verifică instruirea lucrătorilor, coform tipului de instructaj şi meserii
exercitate la locurile de muncă ce cad în răspunderea sa;
e) organizează şi ţine la zi evidenţele prevăzute în prezentele instrucţiuni proprii de
securitate şi sănătate în muncă şi în legislaţia de securitate şi sănătate în muncă;
f) elaborează planul operativ de prevenire şi lichidare a avariilor;
g) realizează măsurile stabilite în actul de autorizare a funcţionării unităţii din punct de
vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;
h) participă la evaluarea riscurilor profesionale la locurile de muncă din subordine şi
aplică măsurile de eliminare sau reducere a acestora;
i) stabilesc şi transmit, de regulă în scris, sarcinile şi dispoziţiile de lucru care presupun:
instrucţiuni de lucru, ordine, consemne, instrumente pentru realizarea obiectivului şi condiţii
tehnico-materiale de realizare;
j) asigură supravegherea posturilor de muncă ocupate, prin controlul acestora, cel puţin
o dată pe zi;
k) solicită, pentru personalul lucrător din subordine, echipamentul individual de
protecţie, precum şi condiţiile de utilizare corectă a acestuia;
l) să aducă la conostinţa persoanei de decizie competente, orice eveniment care ar putea
conduce la apariţia unei situaţii ce ar pune în pericol securitatea şi sănătatea lucrătorilor;
m) controlează desfăşurarea corectă a activităţii locului de muncă, funcţionarea
corespunzătoare a mijloacelor de încărcare, transport şi depozitare;
n) întreţinerea căilor de acces şi de circulaţie;
o) menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de semnalizare şi avertizare şi a
iluminatului electric;
p) supravegherea lucrărilor de revizie, întreţinere şi reparaţie a instalaţiilor;
q) întocmirea raportului de activitate la sfârşitul schimbului, semnalând toate
evenimentele apărute şi măsurile luate;
r) controlul şi menţinerea în stare de funcţionare a dotării PSI şi respectarea normelor
PSI.

Răspunderile lucrătorilor

Art. 25. Salariaţii sunt obligaţi:


a) să-şi însuşească şi să respecte legislaţia şi instrucţiunile de securitate şi sănătate în
muncă specifice locului de muncă unde îşi desfăşoară activitatea;
b) să-şi desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună riscurilor profesionale atât
persoana proprie cât şi celelalte persoane din zona locului său de muncă;
c) să execute numai lucrările corespunzătoare atribuţiilor ce le revin şi a dispoziţiilor
primite;
d) să menţină ordinea şi curăţenia la locul de muncă, astfel încât să nu apară riscuri de
accidentare;
e) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice defecţiune sau situaţie
generatoare de pericol, accidentele suferite de persoana proprie şi/sau de alte persoane din zona
locului de muncă;
f) să utilizeze echipamentul de protecţie din dotare corespunzător scopului pentru care a
fost acordat şi să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident,
informând de îndată conducătorul locului de muncă;
g) să verifice înainte de începerea lucrului dacă uneltele, sculele, dispozitivele de
protecţie, maşinile şi instalaţiile din dotare sunt în stare normală de funcţionare şi să le menţină în
aseastă stare;
h) să se deplaseze la şi de la locul de muncă numai pe căile de acces stabilite;
i) să nu părăsească locul de muncă decât în caz de pericol, într-o situaţie justificată, cu
anunţarea şefului ierarhic, sau la terminarea lucrului;
j) să nu intervină la organele în mişcare ale mecanismelor utilajelor şi instalaţiilor, decât
dupa oprirea şi blocarea asigurată a acestora;
k) să nu permită accesul la utilaje decât personalului cu atribuţii de control şi
intervenţie-depanare;
l) să cunoască programul de lucru, natura lucrărilor ce le are de executat, căile de
evacuare în caz de avarii.

Angajarea salariaţilor

Art. 26. (1) Conducerea persoanei juridice are obligaţia de a angaja numai persoane care, în
urma controlului medical şi a verificării psihoprofesionale, corespund sarcinilor de muncă pe care
urmează să le execute.
(2) Examenul medical se efectuează înaintea tuturor celorlalte forme de angajare, de
către serviciul de medicină a muncii al unităţii sau de cel contractat de unitate, în colaborare cu
serviciile medicale specializate.
(3) Este interzisă începerea activităţii fără avizul medical.
(4) Examenul medical la angajare constă în examenul clinic general şi examene
paraclinice şi de laborator.
Art. 27. (1) Conducerea persoanei juridice are obligaţia de a asigura controlul medical periodic
al lucrătorilor din unitate, atât pentru depistarea semnelor de îmbolnăvire profesională şi a bolilor
cronice neprofesionale, cât şi pentru prevenirea agravării lor.
(2) Controlul medical periodic se face în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 761/
30.10.2001 emis de M.S.F. şi publicat in M.O. nr. 836/ 27.12.2001.

Electricieni
Art. 28. Lucrările la instalaţiile electrice se vor executa în conformitate cu Instrucţiunile proprii
de securitate şi sănătate în muncă pentru transportul şi distribuţia energiei electrice şi cu
Instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă privind utilizarea energiei electrice în medii
normale.
Art. 29. Lucrările la instalaţiile electrice se vor executa numai de către personalul (propriu sau
colaboratori) care îndeplineşte următoarele condiţii :
a) să fie apt din punct de vedere fizic şi psihic şi să nu aibă infirmităţi care i-ar
stânjeni activitatea specifică sau care ar putea conduce la accidentarea lui ori a altor persoane;
b) să posede calificarea profesională şi aptitudinile necesare pentru lucrările ce i se
încredinţează, corespunzător funcţiei;
c) să cunoască, să-şi însuşească şi să respecte normele de securitate şi sănătate în
muncă unde îşi desfăşoară activitatea;
d) să cunoască procedeele de scoatere de sub tensiune a persoanelor electrocutate,
precum şi procedurile de prim ajutor.
Art. 30. (1) Lucrările la instalaţiile electrice (joasă sau înaltă tensiune) sub tensiune se vor
efectua numai de către personalul care este autorizat să desfăşoare astfel de activităţi.
(2) Autorizarea electricienilor, din punct de vedere al protecţiei muncii, pentru
desfăşurarea activităţii la instalaţiile electrice din balastiere, se face la angajare şi, în cazuri speciale,
la schimbarea gradului sau grupei de autorizare şi se actualizează anual.
(3) Responsabilitatea autorizării electricienilor, din punct de vedere al protecţiei muncii,
revine conducătorului unităţii (subunităţii).
Art. 31. Personalul cu calificare de electrician are misiunea de a urmări modul de funcţionare
a instalaţiilor şi de a executa controlul periodic, manevrele în instalaţii, precum şi lucrările de
întreţinere, revizii şi reparaţii.

Intervenţii la echipamentele electrice

Art. 32. (1) La efectuarea unor lucrări de intervenţie la instalaţiile electrice sunt obligatorii
următoarele măsuri de siguranţă:
a) întocmirea “ Autorizaţiei de lucru”, stabilirea responsabilului, a echipei de intervenţie
şi efectuarea instruirii personalului lucrător;
b) asigurarea zonei de lucru, prin:
- întreruperea tensiunii şi separarea vizibilă;
- montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de interzicere;
- verificarea lipsei tensiunii;
- legarea instalaţiei la pământ şi scurtcircuit;
- delimitarea în spaţiu a zonei de lucru şi montarea semnelor avertizoare de interzicere a
accesului persoanelor străine de operatâţie, în această zonă;
- protejarea spaţiului prin măsuri care să prevină producerea unor accidente de altă
natură.
Numai după executarea acestor operaţii, instalaţia este considerată scoasă de sub
tensiune, în vederea intervenţiei.
(2) Detaliile privind modalităţile de întrerupere a tensiunii, separarea vizibilă a instalaţiei
electrice, blocarea aparatelor de comutaţie, verificarea lipsei de tensiune, legarea instalaţiei la
pământ şi scurtcircuit, atât pentru zona protejată, cât şi pentru zona de lucru, delimitarea materială a
zonei de lucru şi asigurarea împotriva accidentelor de altă natură, se vor specifica clar în autorizaţia
de lucru.
Art. 33. Efectuarea lucrărilor de intervenţii, revizii şi reparaţii la echipamentele
electrice se face numai de personalul ce posedă calificarea şi experienţa profesională necesare
acestor lucrări şi este autorizat.
Art. 34. Şeful de lucrare de intervenţie asigură conducerea efectivă a lucrărilor încredinţate
formaţiei de lucru, fiind şi responsabil pentru asigurarea măsurilor tehnice şi organizatorice de
securitate şi sănătate în muncă. În acest scop el răspunde de:
a) instruirea membrilor echipei de intervenţie, cu privire la executarea sarcinilor din
autorizaţia de lucru şi împărţirea responsabilităţilor pe fiecare executant în parte;
b) controlul şi supravegherea permanentă a activităţii formaţiei de lucru, privind executarea
lucrărilor în ordinea stabilită prin autorizaţia de lucru;
c) asigurarea măsurilor de protecţie colectivă în zona protejată şi în zona de lucru; .
d) asigurarea echipamentului individual de protecţie pentru fiecare membru al echipei
(mănuşi şi cizme electroizolante, cască şi ochelari de protecţie, mâner de scos siguranţe etc.);
e) punerea în stare de funcţiune a instalaţiei după intervenţie;
f) consemnarea fiecărei operaţii efectuate, întocmirea şi prezentarea raportului către şeful
ierarhic.
Art. 35. (1) Intervenţiile la instalaţiile de înaltă şi joasă tensiune se pot efectua de către cel
puţin două persoane cu calificare, experienţa şi autorizarea necesară pentru a executa şi
supraveghea manevre şi lucrări.
(2) Este interzisă pătrunderea oricarei persoane fără autorizaţie, în incinta instalaţiilor de
înaltă şi joasă tensiune, pentru a scoate îngrădirile sau pentru a efectua manevre.
Art. 36. (1) Pentru zilele nelucrătoare, de inactivitate sau revizii – reparaţii, executarea
manevrelor de scoatere de sub tensiune şi de repunere sub tensiune a echipamentelor electrice, se
face de către electricianul responsabil, prin dispoziţia şefului de balastieră care supraveghează
manevra.
(2) Executarea manevrelor de cuplare – decuplare în caz de avarii, accidente tehnice sau
umane, se face de către electricianul de serviciu, cu luarea tuturor măsurilor de protecţie necesare,
în funcţie de situaţia creată.
(3) Este interzisă efectuarea manevrelor pe timpul descărcărilor atmosferice.
(4) În cazul intervenţiilor la instalaţiile electrice, montarea şi demontarea
scurtcircuitoarelor pentru desfăşurarea activităţii în zonele protejate şi de lucru, se execută
obligatoriu de cel puţin două persoane.
Art. 37. (1) Înlocuirea elementelor de protecţie defecte din circuitele cu tensiunea de lucru până
la 1200 V inclusiv, se efectuează de către electricianul de serviciu.
(2) Se interzic orice modificări la dispozitivele de siguranţă ale utilajelor.
Art. 38. La instalaţiile electrice în exploatare se pot executa lucrări fără autorizaţie de lucru,
pe baza:
a) instrucţiunilor tehnice interne de securitate şi sănătate în muncă ITI – PM.
b) atribuţii de serviciu ( A.S.)
c) dispoziţii verbale (D.V.)
d) procese verbale (P.V.)
Art. 39. Lucrările ce se execută pe baza de ITI şi de atribuţii de serviciu (A.S.) se nominalizează
de către conducerea unităţii, care va specifica şi condiţiile în care se vor executa aceste lucrări.
Lucrările ce se execută pe baza de ITI şi de atribuţii de serviciu vor fi inventariate într-o
listă, aprobată de conducătorul unităţii, şi vor fi cunoscute de personalul executant.

Protecţia împotriva electrocutării

Art. 40. (a) În cazul folosirii unor echipamente în construcţie deschisă, se vor asigura măsuri ca
toate piesele aflate sub tensiune să fie inaccesibile unei atingeri neintenţionate.
(b) La executarea operaţiunilor în reţeaua de joasă tensiune, trebuie utilizate următoarele
mijloace de protecţie:
- mănuşi electroizolante;
- scule şi mânere electroizolante;
- cizme electroizolante;
- casca de protecţie;
- indicatoare de tensiune.
© Pentru delimitarea zonelor de lucru, se vor utiliza următoarele mijloace de protecţie:
- bariere rigide şi extensibile;
- frânghii şi benzi pentru împrejmuire;
- panouri şi paravane mobile;
- indicatoare de securitate.
Art. 41. În încăperile în care sunt montate instalaţii de joasă tensiune şi există personal
permanent de deservire, vor fi asigurate următoarele mijloace de protecţie:
- indicatoare de tensiune portabile;
- dispozitive mobile de scurtcircuit şi legare la pământ;
- mănuşi electroizolante;
- cizme electroizolante;
- plăci sau panouri avertizoare.
Art. 42. Fiecare electrician care montează, întreţine şi repară instalaţii electrice de joasă sau
înaltă tensiune, va avea asupra lui următoarele mijloace de protecţie:
- cască de protecţie;
- cizme electroizolante, corespunzător tensiunii pentru care este autorizat să lucreze;
- mănuşi electroizolante, corespunzător tensiunii de lucru;
- indicator portabil de tensiune;
- centură de siguranţă;
- ochelari de protecţie;
- dispozitiv mobil de scurtcircuit şi legare la pământ.
Art. 43. Pentru realizarea protecţiei împotriva “atingerii indirecte,” conducerea unităţii va
asigura următoarele măsuri de siguranţă:
- legarea la pământ a echipamentelor şi reţelelor electrice de joasă tensiune;
- controlul permanent al stării de izolaţie la reţele şi echipamentele electrice de joasă
tensiune;
- utilizarea platformelor sau covoarelor electroizolante, a mănuşilor, a galoşilor sau
cizmelor electroizolante pentru reţele şi echipamente de joasă tensiune.
Art. 44. Instalaţiile de protecţie prin legare la pământ asigură persoanele împotriva
electrocutării, în cazul atingerii părţilor metalice aflate accidental sub tensiune datorită deteriorării
conductorilor.
Art. 45. Toate echipamentele tehnice, precum şi tot ce aparţine de ele (întrerupător, celulă,
transformator, rezistenţă, buton de comandă etc.) vor fi, obligatoriu, legate la pământ.
Art. 46. Instalaţia de protecţie prin legare la pământ a transportoarelor cu bandă se va realiza
prin legarea la prizele locale ale capetelor de acţionare şi întoarcere, între care se va face o legătură
de conductori din cablu de oţel galvanizat de 100 mm, prins electric la tronsoanele suportului
metalic al transportorului şi la priza de legare la pământ.
Art. 47. (1) Legarea echipamentului electric la reţeaua generală de legare la pământ şi la
priza locală se va executa în două puncte diferite ale carcasei.
(2) Este interzisă legarea instalaţiilor cu diferite tensiuni de alimentare la aceeaşi priză
locală de împământare.
(3) Asigurarea continuităţii legării la pământ a instalaţiilor de forţă şi a aparatelor
electrice de la utilaje, se face prin legătura electrică între carcasa metalică a utilajului sau aparatului
electric şi şasiul de fixare.
Secţiunea conductorului de legătură va fi de minim:
- 25 mm2 cupru sau 50 mm2 oţel, pentru utilajele de forţă;
- 6 mm2 cupru, pentru instalaţiile de protecţie, comandă, iluminat şi semnalizare, dar nu mai
mare decât secţiunea cablului de alimentare cu energie electrică.
Art. 48. La instalaţiile de protecţie prin legare la pământ se vor efectua măsurători ale
rezistenţelor, înainte de intrarea în funcţiune a echipamentelor tehnice şi semestrial.
Art. 49. Echipamentele tehnice utilizate vor fi protejate împotriva loviturilor de trăsnet.
Instalaţiile de protecţie vor fi verificate în cadrul programului de revizii tehnice şi reparaţii
planificate.

Construcţii, clădiri, instalaţii.


Art. 50. (1) Căile de circulatie pentru persoane şi trecerile amplasate la înălţime vor fi protejate
cu balustrade înalte de cel puţin 1m, prevăzute cu legături de separaţie orizontale intermediare, iar
la partea inferioară cu o bordură înaltă de cel puţin 10 cm.
(2) Spaţiul de circulaţie pentru personalul de deservire, întreţinere şi reparaţii trebuie să
aibă o lăţime de mimin 0,80 m.
(3) Locurile de muncă de pe platformele situate la înălţime vor fi îngrădite cu balustrade,
pentru evitarea pericolului de cădere în gol.
Art. 51. (1) În cazul blocării buncărelor de alimentare, persoana tehnică responsabilă va examina
situaţia şi va stabili în permisul de lucru procedura de deblocare, după care va instrui echipa de
lucru.
(2) În cazul intervenţiei la buncăr, pentru reparaţii, vor fi luate următoarele măsuri de
siguranţă:
- oprirea şi blocarea instalaţiei de alimentare
- evacuarea materialului
- blocarea gurii de evacuare
- asigurarea echipamentului individual de protecţie
- efectuarea lucrărilor pregătitoare pentru realizarea intervenţiei.
(3) La executarea lucrărilor de sudură se vor aplica măsurile de securitate pentru lucrări
efectuate în spaţii închise.
Art. 52. La utilizarea instalaţiilor de concasare (granulare) se vor respecta următoarele reguli
de siguranţă:
- elementele în mişcare, care acţionează concasorul (granulatorul) vor fi protejate cu plase
sau cu capace metalice, împotriva introducerii corpurilor străine în acestea;
- accesul la instalaţie se face pe pasarele şi scări dotate cu balustrade de protecţie împotriva
căderii în gol;
- gura de alimentare a concasorului (granulatorului) va fi protejată împotriva căderii de
corpuri străine metalice, lemnoase etc;
- orice intervenţie în instalaţia de concasare (granulare) trebuie făcută după decuplarea
alimentării cu energie electrică şi blocarea pieselor de spargere.
Art. 53. La instalaţiile de sortare a balastului brut se vor lua următoarele măsuri:
- asigurarea accesului supraveghetorilor cu scări şi pasarele, prevăzute cu balustrade;
- asigurarea cu apărători de protecţie la organele de maşini în mişcare;
- efectuarea intervenţiilor la instalaţii se va face numai după decuplarea alimentării cu
energie
electrică, blocarea şi descărcarea acestora de materiale, precum şi după afişarea plăcuţelor
avertizoare: NU CUPLAŢI. SE LUCREAZĂ!
- instalaţiile de sortare vor fi dotate cu dispozitive acustice la pornire si oprire;
- în timpul funcţionării, supraveghetorii vor evita supraîncărcarea cu material a mijlocului
de transport, peste limitele stabilite în proiect şi, de asemenea, vor urmări, obligatoriu, încălzirea
motoarelor, reductoarelor, cuplajelor hidraulice şi a lagărelor;
- suprafeţele de sub buncărul de alimentare vor fi împrejmuite cu plase metalice pentru
blocarea accesului persoanelor sub buncăr în timpul funcţionării instalaţiei de sortare;
- suprafeţele de lucru ale decantoarelor şi bazinelor de alimentare cu apă tehnologică a
staţiei de sortare vor fi marcate prin tăbliţe avertizoare.

Comportamentul la incendiu.

Art. 54. (1) Orice persoană din balastieră, ce observă apariţia unui incendiu sau o încălzire
neobişnuită a unei instalaţii va înştiinţa imediat şeful de balastieră.
(2) Toţi lucrătorii trebuie să fie instruiţi pentru a avea un comportament corect în caz de
incendiu şi explozii.
(3) Pentru stingerea incendiilor, personalul din balastiera va folosi:
a) stingătoare cu bioxid de carbon – la incendiile apărute la instalaţiile electrice. În
cazul incendiilor la instalaţiile electrice se va decupla imediat alimentarea, după care se vor
începe operaţiunile de stingere;
b) apă, nisip, stingătoare cu spumă chimică la restul incendiilor.

Conţinutul acestor instrucţiuni proprii nu este limitativ. Propunerile venite din partea salariaţilor
vor fi analizate în comitetul de securitate şi sănătate în muncă din cadrul societăţii şi, dacă îşi
dovedesc eficacitatea, vor completa conţinutul prezentelor instrucţiuni.
Prezentele instrucţiuni proprii se vor aplica împreună cu:
- instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru:
- sudarea şi tăierea metalelor
- transport intern
- transportoare cu bandă
- lucrul la înălţime
- transportul şi distribuţia energiei electrice
- utilizarea energiei electrice în medii normale

S-ar putea să vă placă și