Sunteți pe pagina 1din 5

Raportul de autoevaluare a activității profesionale în anul școlar 2017/2018

Conform domeniului 1. Proiectarea activității, privind criteriul de performanță: 1.1.Respectarea programei


școlare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum și adaptarea acesteia la particularitățile
clasei de elevi:
1.1.a. dețin în portofoliul personal și în dosarul catedrei programele școlare pe suport de hârtie și în format
electronic.
1.1.b. am întocmit planificările calendaristice conform legislației în vigoare până la termenul stabilit, acestea
existând într-un exemplar la dosarul catedrei, iar într-altul la portofoliul personal.
1.1.c. am întocmit planurile unităților de învățare conform legislației, încadrându-mă în perioada stabilită la nivel
de școală;
1.1.d. în urma feed-back-ului obținut după evaluarea inițială, am realizat proiectarea didactică pe unități de
învățare conform principiului particularităților de vârstă și individuale ale elevilor, ținând cont și de sintalitatea
creată a grupului de elevi;
1.1.e.am realizat proiectarea activității didactice, personalizând anumite concepte-cheie și creând activități cu
caracter transdisciplinar, am întocmit planuri de intervenție personalizată pentru elevii cu CES.
Referitor la Criteriul de performanță 1.2. Implicarea în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la
nivelul unității:
1.2.a. am participat la consiliile profesorale în care s-a dezbătut planul de școlarizare și s-au propus opționalele.
Conform Criteriului de performanță: 1.3. Folosirea TIC în activitatea de proiectare, am considerat
următoarele:
1.3. am realizat diverse activități, lecții, prin folosirea mijloacelor TIC, având proiectarea unor conținuturi la
disciplinele studiate în format electronic, precum și dovezi ale activităților realizate; am utilizat la orele de istorie
și de educație socială la clasele a V-a materiale video din manualele școlare aprobate.
Conform Criteriului de performanță: 1.4. Proiectarea unor activități extracurriculare corelate cu obiectivele
curriculare, nevoile și interesele educabililor, planul managerial al unității, am considerat următoarele:
activitățile comisiei metodice au fost realizate conform calendarului și temelor stabilite la nivel de ISJ și de școală;
în cadrul comisiei metodice am prezentat pe sem. I un referat cu tema ,,Corelarea competențelor specifice cu
activitățile de învățare și formele de evaluare în proiectarea unităților de învățare la clasa a V-a”, iar pe
semestrul al II-lea, un referat cu tema , ,,Comportamente ce pot fi dezvoltate pentru îmbunătăţirea
abilităţilor sociale ale copiilor- Exemple de activităţi prin care se urmărește dezvoltarea abilităţilor socio-
emoţionale ale copiilor” , dovada realizării acestor activități o constituie procesele verbale realizate cu aceste
ocazii;
1.4. am proiectat și realizat numeroase activități școlare și extrașcolare, corelate cu obiectivele curriculare, nevoile
educabililor și planul managerial al unității școlare; spre exemplu, am realizat, ca și ceilalți profesori implicați în
respectarea programului educativ al activităților școlare și extrașcolare realizat în cadrul școlii/catedrei, activități
de Ziua Holocaustului în România, Ziua României, activitate de voluntariat, Ziua Eroilor, dar și numeroase
competiții realizate în afara calendarului realizat de către școală; spre exemplu, participarea în cadrul concursului
proiect național ,,Marea Unire”, simpozion și concurs național organizat de Liceul Teoretic ,,Tudor
Arghezi” din Craiova, simpozionul național ,,Pământul este casa noastră”, organizat de Colegiul Tehnic ,,C.D.
Nenițescu”, proiectul concurs ,,Toleranță – respect și promovarea diversității culturale”(premiul III), faza județeană
a concursului național ,,Călători prin istorie”(premiul III la secțiunea teatru). În urma participării în aceste
competiții toți elevii coordonați de mine au obținut premii sau diplome de participare.

1
Trecând la al doilea domeniu al evaluării, Realizarea activităților didactice, oprindu-mă la criteriul de
performanță 2.1. Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învățării și formarea
competențelor specifice, menționez:
2.1.a. proiecția în timp a activității școlare este în concordanță cu conținuturile de învățământ, regăsite în
programele școlare, planul de învățământ, competențele derivate, cele care concretizează conținutul unei lecții,
derivă din competențele specifice, iar activitățile de învățare, concretizează conținuturile, utilizând anumite
strategii didactice, metode și procedee, cât și mijloace didactice eficiente desfășurării procesului instructiv –
educativ în condiții optime;
2.1.b. așteptările( prognozele) procesului didactic, proiectarea actului educativ, țin seama de instruirea diferențiată,
centrată pe elev, folosindu-se metode noi, activ-participative, în care elevul să fie principalul actor al actului
educațional; s-au folosit și programe individualizate de lucru cu elevii cu CES/ acestea există imprimate, pe suport
de hârtie la mapa personală profesională; în realizarea actelor procesului instructiv-educativ s-a ținut cont de
principiul didactic al particularităților de vârstă și individuale;
am folosit în realizarea procesului instructiv metode moderne, activ-participative, metode în care elevul are rolul
principal și este cuprins în procesul de învățare fără să-și dea seama; printre acestea, aș enumera: ciorchinele, turul
galeriilor, cubul, mozaicul;
am realizat lecții în care am introdus elemente ale transdisciplinarității.
Conform criteriului de performanță 2.2 Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de
învățământ în vederea optimizării activităților didactice inclusiv resurse TIC:
2.2.a. am utilizat în fiecare oră de curs manualul școlar;
am utilizat materiale didactice personale, creații proprii,materiale școlare aparținând bibliotecii școlare sau aflate în
dotarea școlii;
2.2.b. am conceput pentru realizarea multor lecții, mijloace didactice specifice unei părți a lecției sau a unor teme
realizate pe parcursul mai multor lecții/ca suport, aflate în mapa personală de materiale didactice;
am utilizat mijloacele TIC în timpul orelor de curs, am folosit softuri educaționale de la editura Kreativ;
Trecând la criteriul de performanță 2.3.Diseminarea, evaluarea și valorizarea activităților realizate,
menționez:
2.3.a. le-am expus la nivelul comisiei metodice; de asemenea, participarea cu lucrări proprii ale copiilor în
concursurile menționate anterior, am prezentat la cercul pedagogic la disciplina educație socială din data de
21.04.2018, desfășurat în școala noastră exemple de bune practici utilizate în promovarea drepturilor copilului.
2.3.b. în urma parcurgerii unităților de învățare am obținut un feed-back pozitiv, măsurat și cuantificat conform
fișelor de lucru, de evaluare, de consolidare, exemplare dintre acestea existând la mapa personală.
Ajungând la criteriul de performanță 2.4. Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare,
participarea la acțiuni de voluntariat, amintesc:
2.4.a am organizat diverse activități extracurriculare la nivelul școlii, respectiv activități educative cu ocazia
Săptămânii Școala Altfel; am participat cu 6 elevi din clasele a VIII-a la proiectul județean ,,Volundar”, inițiat de
Colegiul Tehnic ,,Edmond Nicolau”, existând fotografii, precum și procese verbale și rapoarte justificative; în
cadrul numeroaselor activități cuprinse în Calendarul activităților extrașcolare realizat la nivel de școală/național
am participat activ, atât cu elevi, cât și individual la unele activități extracurriculare la nivelul școlii/ activitățile
precizate în Planul Cadru de activități extracurriculare proiectat la nivelul școlii;
2.4.b. am realizat documentele specifice organizării și desfășurării unor activități extracurriculare/ procese verbale,
rapoarte de activitate și analize ale activităților, simpozioane, concursuri județene, naționale.
La criteriul de performanță 2.5. Formarea deprinderilor de studiu individual și în echipă în vederea
formării/ dezvoltării competenței de „a învăța să înveți” consider că am realizat următoarele:
2.5.a. am exersat și promovat studiul individual la nivelul clasei de elevi, prin realizarea unor fișe de lucru,
materiale didactice precum prezentări PPT sau mici filme

2
2.5.b. am creat numeroase situații didactice care au presupus exersarea și formarea studiului în echipă în realizarea
sarcinilor de lucru propuse.
Al treilea domeniu al evaluării, Evaluarea rezultatelor învățării, vizează următoarele aspecte:
3.1.Asigurarea transparenței criteriilor, a procedurilor de evaluare și a rezultatelor activităților de evaluare
3.1.a. elevilor li s-a prezentat ceea ce trebuie să facă/obiectivele evaluării pe înțelesul acestora și criteriul de
evaluare/ prezentarea itemilor pentru care sunt punctați și modul în care au fost punctați;
elevii au fost înștiințați despre momentele, zilele și lecțiile în care vor fi evaluați;
în urma evaluărilor inițiale, continue, sumative, am prelucrat informațiile dobândite cu referire la nivelul
cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor însușite, respectiv formate în urma procesului instructiv-educativ;
am specificat elevilor modul în care vor realiza sarcinile de muncă precizate în evaluările date;
3.1.b. am urmărit realizarea notării ritmice cu scopul de a cunoaște în permanență nivelul asimilării de către elevi a
celor predate și, ca urmare a feed-back-ului, ajustarea procesului didactic în perioadele următoare.
Următorul criteriu de performanță, vizează 3.2. Aplicarea testelor predictive, interpretarea și comunicarea
rezultatelor: nu am aplicat teste inițiale decât la clasele a V-a.
Următorul criteriu de performanță, 3.3. Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din
banca de instrumente de evaluare unică, vizează următoarele aspecte:
3.3.a. am folosit fișe de lucru, teste, pe care le-am întocmit prin consultarea noilor manuale de la clsa a V-a și a
diverselor caiete pentru clasele VI-VIII.
3.3.b. am realizat evaluarea prin diferite forme, portofolii, referate, proiecte;participările elevilor la diferite
concursuri,județene,naționale, enunțate la itemii anteriori, au confirmat performanțele unor elevi;
3.3.c. am folosit la clase paralele teste identice, acestea existând la mapa personală;
am folosit multe teme evaluate și oral, nu numai în scris
Următorul criteriu de performanță, 3.4. Promovarea autoevaluării și interevaluării, constituit din
următoarele aspecte:
3.4.a. în semestrul al doilea am inclus autoevaluarea elevilor, prin diferite forme (am folosit autoevaluarea ca
metodă, însă nu am întocmit fișe/chestionare de autoevaluare);
3.5. Evaluarea satisfacției beneficiarilor educaționali, urmând să precizez punctele acordate la fiecare item în
parte:
3.6. Coordonarea elaborării portofoliului educațional ca element central al evaluării rezultatelor învățării, mi-am
acordat următoarele puncte itemilor prevăzuți:
3.6.a. am prezentat și realizat portofolii educaționale, însumând seturi de teste, fișe de lucru, de evaluare, creații
proprii și altele;
Al patrulea domeniu al evaluării, 4.Managementul clasei de elevi, subsumează câteva criterii de obținere a
performanței, privind:
4.1. Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfăşurarea activităţilor în
conformitate cu particularităţile clasei de elevi.
4.1.a. ca diriginte al clasei a VIII-a B am fost în vizite la diverse licee, pentru a-i consilia și orienta în carieră, am
informat și consiliat părinții
4.1.b. am prezentat regulile de conduită care trebuie respectate în timpul orelor de curs, reguli din ROFUIP și ROI
Următorul criteriu de obținere a performanței, 4.2 Monitorizarea comportamentului elevilor și gestionarea
situațiilor conflictuale, pot să enunț următoarele, pentru care mi-am oferit punctajul:
4.2.a. am efectuat serviciul pe școală, conform graficului
4.2.b. am făcut parte din Comisia de monitorizare și gestionare a situațiilor de violență, ca diriginte al clasei a VIII-
a B, am monitorizat lunar absențele, comportamentul elevilor cărora li s-a propus și hotărât scăderea notei la
purtare, am întocmit rapoarte solicitate de DJASPC sau de părinții elevilor cu CES.
Referindu-mă la criteriul de obținere a performanței 4.3. Cunoașterea, consilierea și tratarea diferențiată a elevilor

3
4.3.a. am realizat observarea sistematică a comportamentului elevilor și evoluția acestuia în timp, conform
influențelor educative exercitate
4.3.b. am realizat în permanență consilierea situațiilor existente în timpul orelor și a pauzelor, instruind elevii să își
însușească reguli de conduită corespunzătoare;
Trecând la criteriul de performanță 4.4.Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică:
4.4.a. am utilizat diverse strategii didactice și mijloacele corespunzătoare, pentru stimularea elevilor, de exemplu,
referatele și proiectele date ca temă elevilor.
Trecând la domeniul al cincilea, Managementul carierei și al dezvoltării personale, la criteriul de
performanță 5.1. Valorificarea competențelor științifice, didactice și metodice dobândite prin participarea la
programele de formare continuă/perfecționare, am specificat următoarele realizări, care justifică punctajul
autoacordat:
5.1.a. am participat la Simpozionul Național ,,Pământul este casa noastră” , organizat de Colegiul Tehnic ,,C.D.
Nenițescu” din Brăila, am participat la workshop-ul ,,Mijloace și metode pentru optimizarea integrării copiilor cu
CES”, desfășurat la Școala Liteni – Iași, pe 14.05.2018, la Simpozionul județean ,,Comunicarea interculturală în
situații educaționale”(16.02.2018), organizat de Școala Gimnazială ,,I.L. Caragiale”.
Privind criteriul de performanță 5.2. Implicarea în organizarea activităților metodice la nivelul
comisiei/catedrei:
5.2.a. am participat cu lucrări metodice originale și am organizat activități metodice la nivelul comisiei metodice
din care fac parte; am întocmit documentele Comisiei metodice umaniste, a cărei activitate o coordonez, în
semestrul I am susținut referat în cadrul Comisiei diriginților, am făcut parte dintre profesorii corectori la
Olimpiada județeană de istorie, am fost propunător de subiecte și evaluator la concursul ,,Călători prin istorie”,
sunt membru în Comisia pentru curriculum și în Comisia pentru monitorizarea violenței.
Conform criteriului de performanță 5.3. Realizarea/Actualizarea portofoliului profesional și dosarului
personal am întocmit și reactualizat portofoliul personal și documentele de la catedră.
Conform criteriului de performanță 5.4. Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în interiorul și
în afara unității cu elevii, personalul școlii, echipa managerială și cu beneficiarii din cadrul comunității- familiile
elevilor.
5.4.a.comunicarea asertivă a fost permanentă cu cadrele didactice, responsabilii comisiilor metodice, conducerea
școlii,personalul auxiliar, părinți, elevi.
realizarea integrală a atribuțiilor din fișa postului sau cele desemnate(sarcini de serviciu, punctualitatea la ore,
semnarea periodică a condicii, întocmirea de rapoarte);
am respectat regulamentul intern și normele de organizare și funcționare a instituției școlare;
am colaborat și cu alți colegi în realizarea unor sarcini de muncă la nivelul școlii;
Trecând la al VI-lea domeniu al evaluării, Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea
imaginii unității școlare, sunt următoarele criterii de performanțe:
6.1. Dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale în vederea dezvoltării instituționale, la itemul:
6.1.a. am realizat acorduri de parteneriat cu școli din Brăila,Târgoviște,Craiova, în cadrul proiectelor județene,
naționale, simpozioane și concursuri, am participat la întâlnirea din cadrul Proiectului Erasmus+ nr. 2017-1-FR01-
KA201-037510
6.2. Promovarea ofertei educaționale;
6.3. Promovarea imaginii școlii în comunitate prin participarea și rezultatele elevilor la concursuri,
competiții, activități extracurriculare și extrașcolare.
6.3.a. am participat ca membru în comisia județeană la olimpiada de istorie,
6.3.b. participarea la concursuri locale/naționale, concursuri de creație artistico-plastică și literară, enumerate
anterior;
La criteriul de performanță 6.4. Realizarea/participarea la programe/ activități de prevenire și combatere a
violenței și comportamentelor nesănătoase în mediul școlar, familie și societate:
6.4.a. sunt membru al comisiei anti-violență din școală
Criteriul de performanță 6.5.Respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitatea muncii și de PSI și ISU
pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ precum și a sarcinilor suplimentare,
conține următoarele:
6.5.a. mi-au fost făcute cunoscute normele de sănătate și securitate a muncii de către responsabilul pe școală a PSI;

4
am participat la acțiuni comune de simulare a unor cazuri în care toate persoanele existente trebuie să iasă din
clădire în timpul cel mai scurt, pentru a preveni violentarea lor și avarierea clădirii;
La criteriul de performanță 6.6. Implicarea activă în crearea unei culturi a calității la nivelul organizației:
6.6.a. am confirmat și am tratat cu responsabilitate și promptitudine realizarea cerințelor cerute de conducerea
unității, CA, CEAC.
Domeniul al șaptelea, conduita profesională, la criteriul 7.1. Manifestarea atitudinii morale și
civice(limbaj, ținută, respect, comportament):
7.1.a. utilizez un limbaj adecvat profesiei, atât cu elevii, părinții, cât și cu personalul didactic și nedidactic.
7.1.b. am o ținută decentă
7.1.c. manifest respect și am un comportament adecvat în relația cu elevii, părinții, colegii,etc.
Criteriul 7.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale:
7.2.a. îmi asum responsabilitatea asupra tuturor acțiunilor întreprinse și păstrez caracterul confidențial al
informației la locul de muncă
7.2.b. respect și aplic principiile codului etic al unității școlare
7.2.c. manifest sensibilitate față de conflicte și evit producerea lor.

Profesor Cursaru Cristina