Sunteți pe pagina 1din 9

SRL

APSID A CONSTRU CT

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Investitor: Uintatea Militară 0929


Str. Franceză nr. 48-50, sector 3, Bucureşti
Amplasament: Sat Grădiştea, comuna Comana, jud. Giurgiu
Proiectant general: S.C. Apsida Construct S.R.L
Denumire proiect: „Spaţiu garare şi întreţinere autovehicule - Grădiştea”
Număr proiect: 07/2010
Faza de proiectare: D.T.A.C/D.T./D.E.
Termen de execuţie: 12 luni

Prezentul scenariu de securitate la incendiu a fost întocmit în conformitate cu


metodologia de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, aprobată prin Ordinul
Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 130 din 25 ian 2007.

Capitolul 1. Caracteristicile construcţiei


1.1- Date de identificare

A) Denumirea construcţiei Spaţiu garare şi întreţinere autovehicule


Amplasament: Sat Grădiştea, comuna Comana, jud. Giurgiu
Investitor: Unitatea Militară 0929

B) Profilul activităţii: spaţii garare şi întreţinere.


Programul de lucru : 8 ore/zi.
Capacitate: 24 locuri parcare în interior, 21 locuri parcare în exteriorul clădirii.

1.2 Destinaţia construcţiei


Spaţii garare, birouri, depozite, anexe.

Parter
1 Spaţiu garare şi întreţinere autovehicule 1250,34
2 Dispecer 12,15
3 Coridor 4,39
4 Birou 17,96
5 Grup sanitar 3,37
6 Rack 14,75
7 Vestiar 7,50
8 Grup sanitar 18,27
9 Depozit 25,59
10 Depozit 44,27
Subpantă
1 Depozit 17,10
2 Depozit 15,93
3 Depozit 18,48

1.3 Categoria şi clasa de importanţă


A) Categoria C de importanţă normală, conform HGR nr.766/1997, cu modificările şi
J40/4445/02.04.2003 R 15333780
Str. V. Alecsandi, nr. 2A, sector 1, Bucuresti, Tel./ fax:021-3125848, e-mail: office @ apsida.ro 1/9
UM 0929 Scenariu „Spaţiu garare şi întreţinere autovehicule- Data : 2 nov 2010
Str. Franceză nr. 48-50, sector 3, Bucureşti securitate Grădiştea” Ediţia:0
incendiu Revizia: 0

completările ulterioare.
B) Clasa de importanţă III

1.4 Particularităţi specifice construcţiei privind:


A) Principalele caracteristice ale construcţiei privind:
a) tipul clădirilor:
clădiri publice cu funcţiunea principală de parcaj
regim de înălţime: P+1(supantă)
V = 9152,08 mc
b) arie construită şi desfăşurată:
1434,48 mp / 1485,51 mp

c) clădirea constituie un compartiment de incendiu cu suprafaţa construită Ac=1434,48 mp.


Construcţia se încadrează în limitele admise pentru construcţii de gradele I – II rezistenţă la foc
( maxim 2500 mp- 1000 mp, fără număr limitat de niveluri cf. P118-99 Tabel 3.2.4.)
d) numărul de persoane aflate simultan în clădire este de 30 persoane.
e) nu este asigurată prezenţa permanentă.
f) Spaţiile de depozitare care au suprafeţe mai mici de 36 mp nu necesită trape pentru evacuarea
fumului şi a gazelor fierbinţi, în depozitul cu suprafaţa de 44,27 mp se prevede o trapă de fum cu
suprafaţa de 0,45 mp şi 2 grile de admisie (60x40cm)a aerului amplasate în uşa exterioară în
două canate cu suprafaţa totală de 0,48 mp.
g) Procese tehnologice, substanţe periculoase - Nu este cazul.
h) Numărul căilor de evacuare:
Evacuarea persoanelor de la etajul clădirii se realizează în 1 direcţie prin intermediul scării
interioare descrise. Scara interioară este cu 1 rampă dreaptă. De la nivelul parterului evacuarea se
realizează în 2 direcţii prin 2 uşi cu un canat.

B) Precizări privind instalaţiile utilitare aferente construcţiei.


Obiectivul analizat are instalaţii de apă, canalizare, încălzire, electrice. Acestea nu contribuie la
iniţierea, dezvoltarea şi propagarea unui incendiu, nu constituie risc de incendiu pentru
elementele de construcţie sau obiectele din încăperi ori adiacente acestora, iar în cazul unui
incendiu se asigură condiţii pentru evacuarea persoanelor.
Sunt prevăzute cabluri de cupru cu întârziere la propagarea focului, circuitele fiind protejate
corespunzător la scurt circuit..
Centrala termică este amplasată în clădire separată. Agentul termic furnizat este apă caldă.

Capitolul 2. Risc de incendiu


A. Identificarea şi stabilirea nivelurilor de risc de incendiu s-a făcut potrivit reglementărilor
tehnice şi specifice luându-se în considerare:
a) densitatea sarcinii termice nu depăşeşte 420 Mj/mp în spaţiile cu destinaţia birouri, cabinete,
vestiare şi alte spaţii cu funcţiuni similare.
Calculul s-a efectuat potrivit relaţiilor din STAS 10903/2 rezultînd următoarele valori:
Depozit
Masele şi puterile calorifice inferiore ale produselor depozitate pot fi apreciate după cum
urmează:
Ambalaje poliuretan: m2= 20 Kg, Q2= 33.5 MJ/kg
Aparatură material plastic: m3= 3000 kg, Q3= 21.80 MJ/kg
A= 44.27mp
Sq= 20x33.5 + 3000x21.80= 66070 MJ
Apsida Construct S.R.L. J40/4445/02.04.2003 R 15333780
Str. V. Alecsandri, nr. 2A, sector 1, Bucuresti, Tel./ fax:021-3125848, e-mail: office@apsida.ro 2
UM 0929 Scenariu „Spaţiu garare şi întreţinere autovehicule- Data : 2 nov 2010
Str. Franceză nr. 48-50, sector 3, Bucureşti securitate Grădiştea” Ediţia:0
incendiu Revizia: 0

qS= Sq/ A=66070/ 44.27 = 1492.43 MJ/ mp> 840 MJ/mp


Nota: calculul densităţii sarcinii termice s-a făcut pe un spaţiu reprezentativ de depozitare
considerând că celelalte spaţii cu acceaşi destinaţie au încărcare termică similară.

Dispecer
Lemn (mobilier): m1=100kg, Q1= 19.25MJ/kg
Mobilier poliuretan: m2= 4 Kg, Q2= 33.5 MJ/kg
Aparatură material plastic: m3= 30 kg, Q3= 21.80 MJ/kg
Hârtie, rechizite: m4= 50 kg, Q4= 16.3 MJ/kg
Alte materiale (exprimate în echivalent lemn): m5= 100 kg, Q5= 18.4 MJ/kg
A=13.43 mp
Sq= 100x19.25 + 4x33.5 + 30x21.8 + 50x16.3 + 100x18.4= 5368 MJ
qS= Sq/ A=5368/ 13.43= 399.70 MJ/ mp< 420 MJ/mp
Nota: calculul densităţii sarcinii termice s-a făcut pe un spaţiu reprezentativ de birou,
considerând că celelalte spaţii cu acceaşi destinaţie au încărcare termică similară.
În funcţie de destinaţie se determină spaţiile cu următoarele riscuri de incendiu:
Risc mare: spaţiu garare, spaţiu depozitare în conformitate cu art III.C.2.1.2 din NP24-97.
Risc mic: birouri, anexe
În ansamblu, se poate considera nivelul de risc de incendiu mare, deoarece volumele
spaţiilor încadrate în nivelul de risc de incendiu mare depăşesc 30% din volumul celorlalte
spaţii componente ale compartimentului de incendiu încadrate în risc mic de incendiu
b) Clasele de reacţie la foc
Clasele de reacţie la foc pentru elementele de construcţii existente şi care vor fi utilizate pentru
reabilitare şi construire s-au stabilit potrivit criteriilor din Regulamentul privind clasificarea şi
încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, aprobat
prin Ordinul comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului
administraţiei şi internelor nr. 1822/292/2004, cu modificările şi completările ulterioare, din
reglementările tehnice specifice, precum şi din caracteristicile fizico - chimice ale materialelor şi
substanţelor utilizate, astfel:
 Beton din componenţa fundaţiilor, zidăria interioară din cărămidă – clasa A1- produse
care nu contribuie la foc în nici o fază a incendiului, standard de referinţă EN ISO 11882,
EN ISO 1716;
 Oţel din componenţa stâlpilor şi fermelor – clasa A1- produse care nu contribuie la foc în
nici o fază a incendiului, standard de referinţă EN ISO 11882, EN ISO 1716;
 Gresie, faianţă din componenţa finisajelor - clasa A1- produse care nu contribuie la foc în
nici o fază a incendiului, standard de referinţă EN ISO 11882, EN ISO 1716;
 Finisaje utilizate pentru pardoseli au clasele A1 (FL), B (FL), C (FL) de reacţie la foc, respectiv
clasele C0, C1, C2 de combustibilitate
 Panouri din gipscarton pentru compartimentări funcţionale - clasa A2- produse care nu
contribuie semnificativ la sarcina termică şi dezvoltarea incendiului, standard de referinţă
EN ISO1182, EN ISO13823, EN ISO 17116;
 Învelitoare din panouri cu 2 feţe de tablă şi spumă poliuretanică - clasa A1- produse care
nu contribuie la foc în nici o fază a incendiului, standard de referinţă EN ISO 11882, EN
ISO 1716;
 Tencuieli, gleturi pe zidărie - clasa A1- produse care nu contribuie la foc în nici o fază a
incendiului, standard de referinţă EN ISO 11882, EN ISO 1716.

c) Surse potenţiale de aprindere şi împrejurările care pot favoriza aprinderea


Sursele potenţiale de aprindere luate în considerare sunt:
Apsida Construct S.R.L. J40/4445/02.04.2003 R 15333780
Str. V. Alecsandri, nr. 2A, sector 1, Bucuresti, Tel./ fax:021-3125848, e-mail: office@apsida.ro 3
UM 0929 Scenariu „Spaţiu garare şi întreţinere autovehicule- Data : 2 nov 2010
Str. Franceză nr. 48-50, sector 3, Bucureşti securitate Grădiştea” Ediţia:0
incendiu Revizia: 0

 surse de aprindere cu flacără (ex. flacără de chibrit, brichetă, aparat de sudură);


 surse de aprindere de natură termică (ex. obiecte incandescente, căldură degajată de
aparate termice);
 surse de aprindere de natură electrică (ex. arcuri şi scântei electrice, scurtcircuit ş.a.);
 surse de aprindere de natură mecanică (ex. scântei mecanice, frecare);
 surse de autoaprindere (combustie spontană);
 surse de aprindere naturale (ex. radiaţie solară, trăsnet);
 surse de aprindere datorate exploziilor;
 surse de aprindere indirecte (ex. radiaţia unui focar de incendiu).

Împrejurările (condiţiile) preliminate luate în considerare, care pot determina şi/sau favoriza
iniţierea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu, sunt:
 nerespectarea regulilor cu privire la utilizarea focului deschis, executarea lucrărilor de
sudare ş.a.;
 exploatarea defectuoasă a sistemelor de încălzire, etc.;
 utilizarea de instalaţii şi echipamente electrice cu defecţiuni ori improvizaţii;
 receptori electrici lăsaţi sub tensiune, nesupravegheaţi;
 neprotejarea circuitelor electrice împotriva supracurenţilor sau utilizarea de dispozitive de
protecţie necalibrate corespunzător;
 neexecutarea, conform graficelor stabilite, a operaţiunilor şi lucrărilor de reparaţii şi
întreţinere a aparatelor;
 fumatul în locuri cu pericol de incendiu;
 nerespectarea regulilor şi măsurilor specifice la exploatarea sistemelor şi aparatelor care
utilizează gaze combustibile;
 neasigurarea ventilării corespunzătoare a spaţiilor în care pot apărea scăpări de gaze
combustibile;
 nereguli de natură organizatorică, nerespectarea regulilor de ordine interioară, erori
umane datorate neinstruirii personalului;
 explozie urmată de incendiu;
 trăsnet sau alte fenomene naturale;
 acţiuni intenţionate („arson”).

B) Nivelul riscului de incendiu al construcţiei


În raport cu natura activităţilor desfăşurate, mărimea densităţii sarcinii termice, clasele de reacţie
la foc ale elementelor de construcţie şi destinaţii, conform art. 2.1.1- 2.1.3 din Normativul P118-
99, clădirea poate fi încadrată în categoria risc mare de incendiu.

Capitolul 3. Nivelul criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu

3.1 Stabilitatea la foc


a) Rezistenţa la foc a principalelor elemente constructive (în special a celor portante sau cu rol de
compartimentare) stabilită potrivit criteriilor din Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea
produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, reglementărilor
tehnice şi standardelor europene de referinţă. Aprobat prin Ordinul nr. 1822/2004, cu
modificările şi completările ulterioare.
Conform tabel 2.1.9- Elemente de construcţie cu rol de separare a focului:
 Pereţi neportanţi exteriori din panouri cu 2 feţe de tablă şi miez de spumă poliuretanică
REI15- capacitate portantă peste 15’ (Co)
 Stâlpi, grinzi din metal REI 45- capacitate portantă 120’ (Co)
Apsida Construct S.R.L. J40/4445/02.04.2003 R 15333780
Str. V. Alecsandri, nr. 2A, sector 1, Bucuresti, Tel./ fax:021-3125848, e-mail: office@apsida.ro 4
UM 0929 Scenariu „Spaţiu garare şi întreţinere autovehicule- Data : 2 nov 2010
Str. Franceză nr. 48-50, sector 3, Bucureşti securitate Grădiştea” Ediţia:0
incendiu Revizia: 0

Conform tabel 6.4.1 pereţi despărţitori:


 Pereţi din zidărie de cărămidă, gipscarton EI 120- rezistenţă la foc minim 120’ (Co)
Faţă de cele prezentate, stabilitatea la foc estimată este de 150’.
b) Gradul de rezistenţă la foc al construcţiei
În conformitate cu prevederile Normativului P118-99 construcţiile se încadrează în gradul II de
rezistenţă la foc, în condiţiile pe care elementele principale ale construcţiei sunt următoarele:

Tip element construcţie Clase de reacţie la foc (Clase de combustibilitate), rezistenţă la


foc
Stâlpi şi pereţi portanţi Incombustibili, clasa A1 (CO (CA1)), RF nimim 120’
Pereţi interiori neportanţi Incombustibili sau greu combustibili, clasa A1/ A2 (CO (CA1)/
clasa C1 (CA2a)), RF nimim 30’
Pereţi exteriori neportanţi Incombustibili sau greu combustibili, clasa A1/ A2 (CO (CA1)/
clasa C1 (CA2a)), RF nimim 15’
Grinzi, acoperişuri Incombustibili, clasa A1 (clasa CO (CA1)), RF nimim 45’

Toate elementele corespund condiţiilor stabilite în tabelul 2.1.9 din P118-99 pentru încadrarea
clădirilor în gradul II de rezistenţă la foc.

3.2 Limitarea apariţiei propagării focului şi fumului în interiorul construcţiei


Pentru asigurarea limitării propagării focului şi influenţelor incendiului s-au luat următoare
măsuri:
a) Compartimentări antifoc- Nu este cazul.
b) Măsurile constructive adoptate pentru limitarea propagării unui eventual incendiu în interiorul
corpului de clădire se asigură prin elemente verticale şi orizontale (pereţi şi planşee) de întârziere
a propagării focului, având nivelurile de performanţă normate, în funcţie de destinaţiile spaţiilor
şi de nivelurile de risc de incendiu ale acestora.
Depozitul cu sarcina termică mai mare de 840 MJ/mp este delimitat de pereţi RF300’ şi uşă
RF120’.
c) În depozitul cu suprafaţa de 44,27 mp se prevede o trapă de fum cu suprafaţa liberă de 0,45
mp şi 1 grilă de admisie (60x110,3cm)a aerului amplasate în perete cu suprafaţa totală de 0,48
mp.
Pentru spaţiul de garare se asigură 2 trape de fum (1,50x0,80 m) amplasate în treimea superioară
a timpanelor, conform art .4.3.52 din P118 -99 reprezentând 0,1% din suprafaţa utilă. Golurile de
admisie a aerului vor fi amplasate perimetral, la 15 cm de nivelul pardoselii, având dimensiunea
de 60x150,2cm, în total 2 bucăţi.
d) Nu este cazul.
e) Conform NP-086/2005 nu se prevăd hidranţi interiori.
Sistemul de semnalizare incendiu este organizat pe 3 bucle de detecţie şi alarmare. Centrala de
alarmare incendiu se va instala la dispecer, iar modulul repetor la dispeceratul general al incintei
( este permanentă prezenţa personalului de supraveghere).
Instalaţia se realizează cu cablu ignifug tip JY(ST)Y 2x2x0,8 montat pe pat de cablu.
Alimentarea centralei de semnalizare incendiu la tensiunea de 220V se realizează din tabloul
electric de siguranţă pentru consumatori vitali TVD2.(alimentat din grupul generator Diesel).
f) nu este cazul.
g) Faţadele sunt realizate din panouri cu 2 feţe de tablă şi miez de spumă poliuretanică clasa A1.

3.3 Preîntâmpinarea propagării incendiului la vecinătăţi


Construcţia este alcătuită şi conformată astfel încât să nu favorizeze propagarea focului şi
Apsida Construct S.R.L. J40/4445/02.04.2003 R 15333780
Str. V. Alecsandri, nr. 2A, sector 1, Bucuresti, Tel./ fax:021-3125848, e-mail: office@apsida.ro 5
UM 0929 Scenariu „Spaţiu garare şi întreţinere autovehicule- Data : 2 nov 2010
Str. Franceză nr. 48-50, sector 3, Bucureşti securitate Grădiştea” Ediţia:0
incendiu Revizia: 0

fumului, atât prin distanţe de siguranţă, cât şi prin alternanţa pe faţade între zonele pline şi cele
cu goluri.
Finisajele interioare fiind incombustibile, propagarea incendiului în interior este redusă.
Desfumarea căilor de evacuare se asigură prin ventilaţie naturală prin ferestrele.
a) Distanţele de siguranţă sunt mai mari de 6 m.
b) Materialele din care sunt alcătuite elementele de faţadă şi de acoperiş nu permit propagarea cu
uşurinţă a unui eventual incendiu, iar construcţia este amplasată la distanţe care nu conduc la
propagarea unui incendiu prin intermediul acoperişului.
c) Nu este cazul.

3.4 Evacuarea utilizatorilor


A. Caracteristici ale căilor interioare de evacuare a persoanelor
a) Alcătuirea constructivă a căilor de evacuare.
Căile de evacuare orizontale sunt delimitate de pereţi neportanţi din zidărie de cărămidă, clase de
reacţie la foc A1 (Co) şi rezistenţă la foc minim 60’ (conform art IIIC 2.5.1.a din NP24-97.)
Protecţia uşilor este asigurată de uşi pline şi cu dispozitiv de autoînchidere. Spaţiile cu risc
mare / mediu de incendiu sunt separate cu uşi RF 120/45 minute.
Casa scării este deschisă conform art. 2.6.34.
b) Se asigură evacuarea fumului prin trapele de fum, iar admisia de aer se face prin grile
amplasate perimetral la 0-15 cm faţă de pardoseală.
c) Scara de evacuare este deschisă, cu rampă de metal, dreaptă cu lăţimea de 1.20 m. Astfel
este asigurată evacuarea a unui flux.
d) Căile de evacuare orizontale au înălţimea liberă de 2,5 m, cu lăţimi minime de coridoare
de 1.20.
e) Distanţele măsurate pe traseele de evacuare nu depăşesc limitele maxime admise conform
reglementărilor în vigoare, respectiv 40 m în două direcţie. conform art. 4.3.50.
f) Numărul de fluxuri de evacuare ce trebuie asigurate pentru evacuarea persoanelor
determinat conform art. 2.6.55 şi art. 2.6.56 din P118-99 este următorul:
Parter: 1 flux (30 pers/70 pers.pe flux=1 flux)
g) Corpuri de iluminat tip 3 se montează în dreptul uşilor de evacuare.
Se prevede iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului în dispecerat. Toate circuitele
electrice aferente zonei de birouri sunt alimentate prin intermediul tabloului TVD2 din grupul
generator electric.
h) Nu este cazul.
i) Timpul de siguranţă al căilor de evacuare este de 15 minute.
j) Se prevăd corpuri de iluminat de siguranţă de evacuare, la ieşirile din birouri, depozite şi hala.

B. Nu este cazul

C. Pentru asigurarea posibilităţilor de salvare a persoanelor periclitate în caz de incendiu se pot


utiliza coridoarele şi uşile de acces direct din faţadele clădirilor. Toate faţadele sunt accesibile
autospecialelor din dotarea pompierilor.
Evacuarea persoanelor şi bunurilor se poate realiza în caz de incendiu pe traseul marcat de
iluminatul de siguranţă prin spaţiile comune de circulaţie, acestea fiind alcătuite şi dimensionate
cu respectarea condiţiilor din P118-99.

3.5 Securitatea forţelor de intervenţie


A. Amenajările pentru accesul forţelor de intervenţie în clădire şi în incintă.
Nu există amenajări speciale, accesul în clădiri putându-se realiza prin căile de circulaţie pentru
Apsida Construct S.R.L. J40/4445/02.04.2003 R 15333780
Str. V. Alecsandri, nr. 2A, sector 1, Bucuresti, Tel./ fax:021-3125848, e-mail: office@apsida.ro 6
UM 0929 Scenariu „Spaţiu garare şi întreţinere autovehicule- Data : 2 nov 2010
Str. Franceză nr. 48-50, sector 3, Bucureşti securitate Grădiştea” Ediţia:0
incendiu Revizia: 0

funcţionarea normală a construcţiei.

Capitolul 4. Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor

A. Conform prevederilor normelor generale de apărare împotriva incendiilor, precum şi a


reglementărilor tehnice s-au prevăzut următoarele:
Hidranţi exteriori de incendiu alimentaţi din rezerva proprie de 500 mc. Presiunea se asigură din
grupul de pompare PSI.

Stingătoare cu pulbere şi dioxid de carbon P6 în spaţiul de garare astfel: câte un stingător la 150
mp (9 buc) şi o bucată în depozitul P10, conform prevederilor art. 3.10.3 din normativul P118-
99.
B. Este prevăzută o centrală automata de detecţie şi alarmare incendiu amplasată în încăperea
P2- Dispecer. Performanţele detectorilor şi ale centralei de avertizare vor satisface condiţiile
cerute de standardul european EN 34.
În caz de incendiu, instalaţia de semnalizare la incendiu va asigura:
 alarmarea personalului din clădire;
 alertarea pompierilor;
 semnalizare funcţionare pompe incendiu pentru hidranţi interiori ;
 semnalizare nivel apă în rezervorul pentru incendiu;
Pentru alertarea / anunţarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă (la numărul de apel
unic 112) se utilizează postul telefonic din reţeaua urbană, precum şi telefoanele mobile.
C. Instalaţia de hidranţi interiori
Posibilitatea asigurării intervenţiei operative se realizează prin personalul propriu cu ajutorul
stingătoarelor portabile prin localizarea şi lichidarea rapidă a începuturilor de incendiu.
a) Clădirea nu este echipată cu hidranţi interiori.

D. Pentru incendiul exterior sunt asigurate condiţiile necesare intervenţiei autospecialelor


serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă (pompieri) pe cel puţin 2 laturi ale clădirilor
conform art. 4.2.111 din P118-99. Construcţiile se echipează cu mijloace de primă interveţie în
caz de incendiu, conform reglementărilor tehnice.

Capitolul 5. Condiţii speciale pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu

a) Sursele de alimentare cu apă, substanţe de stingere


Având în vedere specificul activităţilor ce se desfăşoară în centru, în afara instalaţiei de hidranţi
exteriori, se foloseşte substanţă de stingere pulbere din stingătoarele aflate în dotare, nefiind
necesare substanţe speciale pentru stingere.
b) Poziţionarea racordurilor la utilităţi
Pentru toate utilităţile, racordurile se realizează din reţelele existente pe proprietate.
c) Nu este cazul.
d) Zonele, încăperile, spaţiile în care se găsesc substanţele şi materialele periculoase - Nu este
cazul.

Capitolul 6. Măsuri tehnico-organizatorice

Apsida Construct S.R.L. J40/4445/02.04.2003 R 15333780


Str. V. Alecsandri, nr. 2A, sector 1, Bucuresti, Tel./ fax:021-3125848, e-mail: office@apsida.ro 7
UM 0929 Scenariu „Spaţiu garare şi întreţinere autovehicule- Data : 2 nov 2010
Str. Franceză nr. 48-50, sector 3, Bucureşti securitate Grădiştea” Ediţia:0
incendiu Revizia: 0

Beneficiarul va urmări reducerea sau eliminarea cauzelor de incendiu prin organizarea de


activităţi de prevenire şi stingere a incendiilor, în strictă conformitate cu prevederile Legii nr.
307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, avându-se în vedere, în principal:
 Lucrările cu foc deschis,
 Fumatul
 Asigurarea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie,
 Colectarea deşeurilor, reziduurilor şi a ambalajelor combustibile, precum şi distrugerea
acestora,
 Efectuarea de lucrări premergătoare în timpul sezonului rece şi în perioadele caniculare şi
secetoase.
Se va întocmi plan de intervenţie care va avea în vedere modul în care se va asigura accesul
mijloacelor şi al persoanelor pentru intervenţii operative în caz de incendiu, pentru salvarea
persoanelor aflate în pericol, stingerii incendiilor şi limitării efectelor acestora.
Prin acest plan se vor stabili măsurile şi operaţiunile care trebuie luate în permanenţă:
a) În clădire
b) La instalaţiile, aparatele şi mijloacele de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi la
punctele de comandă ale acestora ( centralele şi butoanele de semnalizare a incendiilor), staţiile
de pompare cu apă de incendiu, vanele reţelelor exterioare şi interioare de apă, hidranţi de
incendiu, stingătoare şi postul telefonic de anunţare a incendiilor la serviciul de pompieri militari
din zonă);
c) la dispozitivele de acţionare a mijloacelor cu rol de protecţie în caz de incendiu (clapete
antifoc de pe tubulaturile de ventilaţie şi climatizare, ferestrele şi uşile de închidere a golurilor
din elementele de compartimentare împotriva incendiilor);
d) tablourile de distribuţie şi întrerupătoarele instalaţiilor electrice de iluminat, de forţă şi
iluminat de siguranţă şi la sursele de rezervă care sunt destinate să alimenteze receptoarele
electrice cu rol de incendiu.
Pentru asigurarea timpilor de evacuare şi intervenţie estimaţi, căile de acces, de evacuare şi
intervenţie vor fi menţinute în permanenţă, în orice anotimp, practicabile şi curate. Acestea vor fi
marcate cu indicatoare de securitate, conform reglementărilor legale în vigoare, astfel încât
traseele acestora să poată fi recunoscute cu uşurinţă atât ziua, cât şi noaptea, de persoanele care
le utilizează în caz de incendiu.
Se vor monta indicatoare corespunzătoare la uşile de acces către încăperi din care evacuarea nu
poate fi continuată.
Se interzice blocarea în poziţie deschisă a uşilor de pe coridoare, a celor cu dispozitive de
autoînchidere sau a altor uşi care în caz de incendiu, au rol să oprească pătrunderea fumului şi a
gazelor fierbinţi şi propagarea incendiilor pe verticală sau pe orizontală.
Dispozitivele care asigură închiderea automată în caz de incendiu a elementelor de protejare a
golurilor (uşilor), cele de acţionare a clapetelor, vor fi în permanenţă în stare de funcţionare.
Sistemul de închidere a uşilor pe traseele de evacuare trebuie să permită deschiderea cu uşurinţă
a acestora în caz de incendiu.
Planul de intervenţie întocmit iniţial se actualizează, după caz, la schimbarea destinaţiei spaţiilor,
precum şi în alte situaţii reglementate ori impuse de condiţiile concrete privind apărarea
împotriva incendiilor.
e) punerea în funcţiune a planurilor de evacuare şi a planurilor de intervenţie este obligatorie în
situaţiile de urgenţă publică de incendiu, precum şi la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de
intervenţie organizate pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.
Se vor întocmi şi afişa planurile de evacuare la fiecare nivel, pe căile de evacuare şi se va asigura
organizarea autoapărării împotriva incendiilor pe locurile de muncă.
Se va nominaliza o persoană care să coordoneze activitatea PSI care va întocmi documentele
Apsida Construct S.R.L. J40/4445/02.04.2003 R 15333780
Str. V. Alecsandri, nr. 2A, sector 1, Bucuresti, Tel./ fax:021-3125848, e-mail: office@apsida.ro 8
UM 0929 Scenariu „Spaţiu garare şi întreţinere autovehicule- Data : 2 nov 2010
Str. Franceză nr. 48-50, sector 3, Bucureşti securitate Grădiştea” Ediţia:0
incendiu Revizia: 0

specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor.


În vederea asigurării măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, beneficiarul va stabili prin
acte de autoritate prevăzute prin lege, aspectele de natură organizatorică şi va lua măsuri de
elaborare a unor metodologii, proceduri şi instrucţiuni pentru detalierea acestora.
Potrivit reglementărilor specifice, echiparea şi dotarea cu mijloace de luptă adecvate, precum şi
numărul de persoane specializate, vor fi stabilite funcţie de riscul de incendiu al spaţiilor din
clădire, importanţa şi vulnerabilitatea acestora.
Scenariu de securitate la incendiu se include în documentaţiile tehnice şi se păstrează de către
utilizatori ( investitori, proprietari, beneficiari, administratori, etc.) pe toată durata existenţei
construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi a altor amenajări, actualizându-se periodic în funcţie de
modificările intervenite. Prezentul scenariu de securitate la incendiu îşi pierde valabilitatea atunci
când nu mai corespunde situaţiei pentru care a fost întocmit.

Întocmit, Verificat,
Arh. Iuliana Tănase
Ing. Adina Jipa
Ing. Constantin Florea

Apsida Construct S.R.L. J40/4445/02.04.2003 R 15333780


Str. V. Alecsandri, nr. 2A, sector 1, Bucuresti, Tel./ fax:021-3125848, e-mail: office@apsida.ro 9