Sunteți pe pagina 1din 5

Noiembrie 2014

Importanţa lecturii în viaţa elevilor

Mihai Eminescu afirma despre unor cunoştinţe despre mediul


lectură” Citeşte! Citind mereu, creierul tău înconjurător, a unor fapte, evenimente,
va deveni un laborator de idei şi imagini, întâmplări etc. absolut necesare în
din care vei întocmi înţelesul şi filosofia formarea şi dezvoltarea orizontului de
vieţii”. Lectura are un rol important în cunoştinţe la elevi. Alegerea potrivită a
viața oricărui cititor.Lectura influențează cărţilor duce la formarea interesului pentru
toate aspectele dezvoltării copilului tău: lectură. Ele trebuie să fie potrivite cu
îmbogățește și dezvoltă cunoștințelor vârsta, preocupările şi preferinţele elevului.
elevilor, formează gustul pentru citit, Pentru a-i determina pe elevi să devină
cultivă și îmbogățește limbajul prin cititori pasionaţi este necesar să se
formarea și dezvoltarea unui vocabular formeze, cu răbdare, stăruinţă, gustul
adecvat. S-a constatat că în general, pentru lectură. Uneori mediul familial
creațiile literare în proză, basmele și influenţează atitudinea faţă de lectură.
poveștile au rămas de-a lungul veacurilor Dacă elevul a văzut că părinţii, fraţii nu
operele cele mai îndrăgite , începând din citesc o carte, el de ce să citească? De
primii ani ai copilăriei și până aproape de aceea intervenţia profesorului este necesară
adolescență. Basmele au o valoare în asemenea cazuri. Pentru a cunoaşte bine
instructiv-educativă deosebită .Ele aduc o preferinţele copiilor la diferite vârste,
prețioasă contribuție la dezvoltarea pedagogul trebuie să cerceteze interesul
proceselor de cunoaștere, a proceselor acestora. Se recomandă, în special, ca
afective, la formarea trăsăturilor de voință lectura să înceapă cu basme fantastice
și caracter, la formarea personalității distractive şi cu povestiri hazlii din viaţa
copiilor. Lectura necesită nu numai personajelor comice (Păcală, Tândală,
îndrumare, ci și control. Importanţa lecturii Ţăndărică etc.), apoi se va trece la mituri,
este evidentă şi mereu actuală. E un legende etc. Lectura sistematică şi bine
instrument care dezvoltă posibilitatea de îndrumată ajută pe elevi să-şi lărgească
comunicare între oameni, făcându-se ecoul orizontul cunoştinţelor şi să asimileze mai
capacităţilor de gândire şi limbaj. Cititul nu uşor lecţiile, contribuie la dezvoltarea
poate fi mărginit numai la exerciţiul citirii; gândirii şi a limbajului.
înţelegerea mesajului prilejuieşte însuşirea
Martie 2015 Creativitatea literarã între modern şi tradiţional

Prof. Baciu Georgiana Elisabeta

Privită în ansamblu, noţiunea de creativitate se referă atât la procesul de creaţie cât şi


la personalitatea creativă. Elevii creativi manifestă această abilitate într-un domeniu specific.
Creativitatea presupune conceperea unor lucruri care nu au existat anterior sau nu au
corespondent în realitate. Activitatea creatoare a micului şcolar presupune, alături de
imaginaţie şi unele înclinaţii, aptitudini, spirit de observaţie. Capacitatea creatoare comportă,
în primul rând, trăsături de personalitate înnăscute , susceptibile de dezvoltare prin educaţie.
Unii elevi au inteligenţe sterile neproductive, le lipsesc fantezia, curiozitatea, interesul pentru
cunoaştere, aptitudinile, şi sunt rigizi în gândire.Profesorul poate ajuta elevul ca să depăşească
blocajele subiective numai cunoscând nivelul de dezvoltare intelectuală al fiecăruia, pentru a
folosi metode adecvate, care să permită individualizarea învăţământului, astfel încât fiecare
elev să-şi dezvolte la maximum capacităţile şi aptitudinile creatoare.Rolul cadrului didactic
este de a dirija elevul în găsirea soluţiilor cerute de diverse probleme sau de a-l ajuta în
procesul de demarare a operativităţii sale mintale la timp şi ori de câte ori este nevoie.Iatã una
dintre creatiile elevilor mei:

Eleva:Potârniche Diana< PRIMĂVARĂ PRIN OCHI DE COPIL >>

Zâna primăverii îmbrățișează de astăzi cu dragoste natura. Mângâie cu blândețe razele


soarelui și le face să emane căldură.Printre perdeaua de lumină înflorește gingaș începutul
primăverii. Dansând,micii ghiocei se ridică divin să facă umbră pământului și să ne arate nouă
că zâna primăverii bate-n geam.Primăvara acoperă urmele lăsate de iarnă. Soarele coboară
fermecat de peisaj și topește cristalele albe.Este o atmosferă magică, ultimele amintiri de
gheață împinse de un ultim val de vânt.S-a desfăcut din mugur, într-o dimineață senină. O
rază caldă a înconjurat-o ca un șarpe de aur. Încălzită,frunza este pregătită să spună "Bună
dimineața, primăvară!".Într-o secundă priveliștea se schimbă. Soarele zâmbește dinnou,iar
pomii își cheama nerăbdători înapoi iubitele rândunele, care și-au ținut promisiunea și s-au
întors acasă.Seara se lăsa în culori rozalii încântând cerul cu nuante calde.Se coboară asupra
pădurii, care acum are altă mireasmă și care împrăștie praf magic urmarit de firavii fluturași ;
aripile lor duc vise împlinite.Izvorul cutreieră natura cu un aer proaspăt. Copacii s-au
dezmorțit și ei fiind gata să întâmpine primăvara.Și apa curge lin și-ncetisor. Ce frumos
răsună ecoul greierilor! Ce dor mi-a fost să ascult freamătul păurii!Răsare luna...un tărâm de
basme se așterne peste codru și o mare de ceață fumurie își face drum către pământ. Coboară
peste mireasma florilor și peste râul de lângă bătrânul molid.Peste puțin timp, mărgele de
argint răsar una câte una pe cerul limpede ca apa. Stele de cristal împodobeau bolta cerească.
În fiecare noapte este sărbătoare primăvara. Un bucium cântă adormitor, iar greierii sună din
vioare cu dulceață.Soarele iese zâmbitor dintre munții falnici. Codrul are mireasmă de salcâm.
Ce aer proaspăt! Aș sta zi și noapte aici doar să prind răsăritul în pădure.Închid ochii ...văd
lumină. O boltă de aur îmi domină vederea. Merg înainte și trec de barieră. Un tărâm minunat
așteaptă să îl descopăr. Primă dată văd un palat de cristal ce sclipește în lumina soarelui
arzător și care mă primește cu ușile deschise. Trăiesc un vis! Inima mă călăuzește către o
încăpere orbitoare și un chip frumos îmi spune "Bun venit!".Deschid ochii... văd lumină.
Pădurea este verde,mai primitoare ca nicioadata. După mult timp aud doar al primăverii surâs.
Dintr-un colț îndepărtat al codrului se-aude "Cucu!".E primăvara noastră. Începe sărbătoarea!
Tărâm de vise ziua... tărâm de basme noaptea.>>-