Sunteți pe pagina 1din 41

GRUPUL ŞCOLAR ,,AUREL VLAICU”

LUGOJ
JUDEŢUL TIMIŞ

PAS
PERIOADA 2010– 2015

ELABORARE:
Prof. Popovici Paun
Prof.ing.Vega Stelian
Prof.sing.Cretu Vasile
Prof.ec.Bologa Steluta
Prof.Salajan Luminita
TEHNOREDACTARE:
Mircea Lucica
Partea 1 – Contextul

1.1. Misiunea şcolii

Îmbinând politicile educaţionale cu tradiţiile învăţământului banatean


de specialitate, Grupul Şcolar ,,Aurel Vlaicu” Lugoj, urmăreşte să asigure
premisele necesare dezvoltării unui sistem de învăţământ modern, de
calitate, deschis, axat pe promovarea valorilor democraţiei europene.
Prin centrarea demersurilor didactice pe formarea şi dezvoltarea
competenţelor funcţionale de bază, a atitudinilor pozitive în relaţionarea cu
mediul social, grupul nostru şcolar va deveni partener social responsabil
pentru comunitatea locală şi furnizor de servicii educaţionale în care tânărul
va fi permanent şi direct implicat în construirea propriului traseu de
dezvoltare, astfel încât până în anul 2015, gradul de inserţie profesională
să ajungă la 85%.

1.2. Profilul actual al şcolii

Grupul Scolar ,,Aurel Vlaicu” a functionat din anul 1977 in cadrul


Liceului C. Brediceanu- ca Liceul Industrial Constructii montaj-Lugoj.
De-a lungul timpului, unitatea şcolară s-a afirmat ca o unitate cu un
corp profesoral de prestigiu şi absolvenţi bine pregătiţi, buni meseriaţi şi
studenţi cu posibilităţi reale de afirmare. Din acest motiv unitatea a
înregistrat un aflux constant de elevi datorită şi meseriilor care s-au
diversificat, răspunzând in mare masură nevoilor de calificare resimţite în
economia şi viaţa socială a comunitatii locale si a judetului.
Unitatea şcolarizează peste 1500 elevi la cursuri de zi si seral ; (liceu,
S.A.M.,Liceu seral, postliceala) în domenii de interes: construcţii, mecanic,
electrotehnic, mecatronica, si servicii. De asemenea şcoala oferă cursuri
pentru completarea studiilor liceale prin învăţământ seral în domeniul
mecanic , electrotehnica, servicii .
Începând cu anul şcolar 2009 – 2010 în cadrul grupului şcolar
funcţionează 13 clase pe ruta de profesionalizare şcoala de arte şi meserii,
(6 clasa X, 7 clasda IX-a) în domeniul construcţii, mecanic, electric. In anul
şcolar 2009 – 2010 sunt înscrişi la cursuri de zi si seral 1524 elevi ( liceu zi
si seral, S.A.M + ruta progresiva si postliceala).
La stabilirea ofertei educaţionale se ţine cont în primul rând de
realizarea echilibrului intre cererea si oferta fortei de munca pe piata
muncii, având în vedere că piaţa muncii se află într-o continuă schimbare,
iar adaptabilitatea şi flexibilitatea sunt condiţii esenţiale de integrare socio-
profesională a absolvenţilor noştri. Având în vederea dorinţa de integrare a
României în Uniunea Europeană, formarea iniţială a tinerilor prin
învăţământ tehnic şi profesional trebuie să aibă în vedere necesitatea
dobândirii de către tineri a competenţelor şi abilităţilor cheie cum ar fi:
tehnologia informaticii şi comunicării, comunicare şi numeraţie, comunicare
în limbi străine, capacitatea de a exploata schimbările care au loc.
In aceste condiţii, Grupul Şcolar Aurel Vlaicu a depus şi depune
eforturi pentru a asigura baza materială necesară, cadre didactice care să
deruleze activităţi, parteneriate cu angajatori care să ducă la îndeplinirea
obiectivului prioritar al unităţii noastre de învăţământ, acela de creşteriii
gradului de integrare socio-profesională a absolvenţilor.
Baza materială constă în un laboratoar dotat cu modul de
mecatronica, un laborator de pregatirea elevilor din domeniul electric , un
laborator de electronica si automatizari, , 2 laboratoare de informatică cu
25 calculatoare conectate la internet, un cabinet de construcţii, un cabinet
de mecanică, un cabinet firma de exercitiu, un cabinet de orientare si
consiliere-educatie antreprenoriala, o bibliotecă cu peste 26 000 volume şi
6 ateliere şcoală pentru desfăşurarea orelor cuprinse în aria curriculară
tehnologii.
Pentru elevii din alte localităţi şi din mediul rural se asigură condiţii
de cazare în internatul Grup Scolar,,Valeriu Braniste”.
Unitatea şcolară deţine o bază sportivă foarte bună, formată din 2
sali de sport care permit desfăşurarea orelor de educaţie fizică şi
organizarea de competiţii sportive.
Dobândirea de competenţe de către elevi este asigurată de către
cadrele didactice ale unităţii noastre de învăţământ. Şcoala noastră are un
număr de 110 cadre didactice calificate, preocupate de dezvoltarea bazei
didactico-materiale şi de perfecţionarea lor în vederea aplicării noilor
metode de predare-învăţare. În cadrul unitatii profesorii cu experienta au
devenit formatori pentru disciplinele tehnologice, cadre didactice de:
instruire centrată pe elev, parteneriat/lucrul cu întreprinderile, consiliere şi
orientare şcolară, planul de acţiune al şcolii, activitati extracurriculare.
Parteneriatul dintre şcoală şi societati comerciale porneşte de la
interesele reciproce, bazându-se pe un adevăr unanim acceptat şi anume
faptul că elevii de azi vor deveni forta de munca de mâine. Toţi cei implicaţi
în acest amplu proces, au conştientizat necesitatea realizării trecerii de la
un parteneriat consultativ la unul colaborativ şi durabil, cu implicaţii directe
atât pentru angajatori care au nevoie de absolvenţi bine pregătiţi, cât şi
pentru mediul educaţional care trebuie să răspundă comenzilor sociale.
1.3. Analiza rezultatelor şi evoluţiilor din anul 2009 - 2010

În anul şcolar 2009 - 2010, fundamentarea actului educativ a fost


asigurată de câteva direcţii, ca prim pas spre ”reforma asumată”:
 respectarea şi aplicarea corectă a Curriculum-ului Naţional la toate
nivelurile de învăţământ;
 fundamentare ofertei educaţionale şi a planului de şcolarizare în funcţie
de nevoile comunitare;
 reforma curriculară în învăţământul profesional şi tehnic, adaptată
procesului instructiv-educativ are la bază ca obiectiv asigurarea egalităţii
şanselor pentru toţi tinerii în vederea obţinerii unei bune calificari
profesionale la nivelul standardelor europene, care să răspundă flexibil
nevoilor individuale de dezvoltare personală şi profesională a elevilor; s-
a dotat un laborator de mecatronica.
 extinderea învăţării informatizate prin introducerea în cadrul
curriculumului in dezvoltare locala la disciplinele tehnice, amenajarea
laboratorului de informatică şi cuplarea la internet ;amenajarea
laboratorului de electrotehnica, mecatronica cu material didactic specific.
 derularea, în continuare a proiectelor de integrare europeana, a
parteneriatului cu Berufschule Wilheushoven Deutshland şi a proiectului
de reabilitare a şcolii (dotarea atelierelor scolii cu scule si dispozitive
specifice specialitatilor).
În contextul reformei educaţiei, prin aplicarea noului Curriculum-ului
Naţional s-au urmărit realizarea următoarelor finalităţi specifice:
În învăţământul liceal şi profesional, finalităţile urmărite au vizat:
 desăvârşirea personalităţii adolescentului;
 formarea şi dezvoltarea competenţelor care permit orientarea şi
inserţia activă într-un mediu social caracterizat prin accelerarea
ritmului schimbărilor;
 formarea şi dezvoltarea la elevi a unui grad corespunzător de
autocunoaştere;
 formarea atitudinilor pozitive în relaţionarea cu mediul social;
 asigurarea unei orientări şcolare şi profesionale optime, în raport cu
aspiraţiile şi aptitudinile elevilor;
 formarea capacităţilor şi a motivaţiilor necesare în condiţiile unei
societăţi în schimbare.
În anul şcolar precedent s-au înregistrat rezultate bune la
concursurile şi olimpiadele şcolare astfel:

 Concursul pe meserii –faza judeteana


- premiul III - Electric/tehnician in instalatii electrice
-Premiul II-Mecanic/Tinichigiu –vopsitor auto

 Olimpiade interdisciplinare-faza interjudeteana


- Locul I-Clasa IX-a Limba si literatura engleza
- Locul II-Clasa IX-a Limba si literatura engleza

- Competitii sportive
- Fotbal –locul II-Zona Lugoj
- -Locul IV-Judetul Timis
- Volei fete-locul II –zonz Lugoj
- Baieti-locul II-zona Lugoj
- Handbal-Locul III-zona Lugoj
- Baschet baieti-Locul IV-zona Lugoj

Viziunea curriculară a adus o schimbare de perspectivă extrem de


importantă, constând în faptul că nu se mai pot gândi conţinuturile izolate
de obiective şi de strategii, fiindcă altfel rămânem cantonaţi într-o zonă a
învătării rigide, bazate pe memorizare, fără o interiorizare a elementelor
oferite de conţinuturile şi de strategiile didactice, care să permită
dezvoltarea unor capacităti ale elevului. Viziunea curriculară a produs o
schimbare radicală a proiectării didactice, accentul mutându – se dinspre
conţinuturi spre formarea de capacităţi. În acest sens, importante sunt în
primul rând tipurile de capacităţi, de aptitudini, pe care elevii şi le pot forma,
conţinutul rămânând un vehicul al formării acestor capacităti.
În activitatea desfăşurată s-a continuat concepţia de proiectare,
organizare, desfăşurare şi evaluare a procesului de învăţământ,
urmărindu-se ridicarea calitaţii actului instructiv-educativ (proiectarea
activităţilor didactice, îndrumarea activităţii la clasă şi a activităţii
extraşcolare, evaluarea iniţială şi continuă a elevilor), parcurgerea
programelor şcolare în concordanţă cu proiectarea didactică, formarea
deprinderilor de muncă independentă a elevilor, utilizarea metodelor activ-
participative care să ducă la obţinerea de rezultate la examenele finale şi
atingerea standardelor educaţionale de către elevi.
Promovabilitatea In sesiunea iunie 2010 este urmatoarea:
 Bacalaureat=(257-promovati;283-inscrisi)
 Scoala Postliceala=100%
 SAM-nivel 1 = 100%
 SAM nivel 2=100%
1.3. Analiza rezultatelor şi evoluţiilor din anul 2009 – 2010

În anul şcolar 2009-2010, fundamentarea actului educativ a fost


asigurată de câteva direcţii, ca prim pas spre ”reforma asumată”:
 respectarea şi aplicarea corectă a Curriculum-ului Naţional la toate
nivelurile de învăţământ;
 fundamentare ofertei educaţionale şi a planului de şcolarizare în funcţie
de nevoile comunitare;
 reforma curriculară în învăţământul profesional şi tehnic, adaptată
procesului instructiv-educativ are la bază ca obiectiv asigurarea egalităţii
şanselor pentru toţi tinerii în vederea obţinerii unei bune calificari
profesionale la nivelul standardelor europene, care să răspundă flexibil
nevoilor individuale de dezvoltare personală şi profesională a elevilor; s-a
dotat un laborator de mecatronica.
 extinderea învăţării informatizate prin introducerea în cadrul
curriculumului in dezvoltare locala la disciplinele tehnice, amenajarea
laboratorului de informatică şi cuplarea la internet ;amenajarea
laboratorului de electrotehnica, mecatronica cu material didactic specific.
 derularea, în continuare a proiectelor de integrare europeana, a
parteneriatului cu Berufschule Wilheushoven Deutshland şi a proiectului
de reabilitare a şcolii (dotarea atelierelor scolii cu scule si dispozitive
specifice specialitatilor).
În contextul reformei educaţiei, prin aplicarea noului Curriculum-ului
Naţional s-au urmărit realizarea următoarelor finalităţi specifice:
În învăţământul liceal şi profesional, finalităţile urmărite au vizat:
 desăvârşirea personalităţii adolescentului;
 formarea şi dezvoltarea competenţelor care permit orientarea şi
inserţia activă într-un mediu social caracterizat prin accelerarea ritmului
schimbărilor;
 formarea şi dezvoltarea la elevi a unui grad corespunzător de
autocunoaştere;
 formarea atitudinilor pozitive în relaţionarea cu mediul social;
 asigurarea unei orientări şcolare şi profesionale optime, în raport cu
aspiraţiile şi aptitudinile elevilor;
 formarea capacităţilor şi a motivaţiilor necesare în condiţiile unei
societăţi în schimbare.
În anul şcolar precedent s-au înregistrat rezultate bune la concursurile şi
olimpiadele şcolare

 Olimpiade interdisciplinare-faza interjudeteana


- Locul I-Clasa IX-a Limba si literatura engleza
- Locul II-Clasa IX-a Limba si literatura engleza
 Concursul pe meserii –faza judeteana
Loc II-Mecanic-Tinichigiu –vopsitor auto

Viziunea curriculară a adus o schimbare de perspectivă extrem de


importantă, constând în faptul că nu se mai pot gândi conţinuturile izolate
de obiective şi de strategii, fiindcă altfel rămânem cantonaţi într-o zonă a
învătării rigide, bazate pe memorizare, fără o interiorizare a elementelor
oferite de conţinuturile şi de strategiile didactice, care să permită
dezvoltarea unor capacităti ale elevului. Viziunea curriculară a produs o
schimbare radicală a proiectării didactice, accentul mutându – se dinspre
conţinuturi spre formarea de capacităţi. În acest sens, importante sunt în
primul rând tipurile de capacităţi, de aptitudini, pe care elevii şi le pot forma,
conţinutul rămânând un vehicul al formării acestor capacităti.
În activitatea desfăşurată s-a continuat concepţia de proiectare,
organizare, desfăşurare şi evaluare a procesului de învăţământ,
urmărindu-se ridicarea calitaţii actului instructiv-educativ (proiectarea
activităţilor didactice, îndrumarea activităţii la clasă şi a activităţii
extraşcolare, evaluarea iniţială şi continuă a elevilor), parcurgerea
programelor şcolare în concordanţă cu proiectarea didactică, formarea
deprinderilor de muncă independentă a elevilor, utilizarea metodelor activ-
participative care să ducă la obţinerea de rezultate la examenele finale şi
atingerea standardelor educaţionale de către elevi. Promovabilitatea In
sesiunea iunie 2010 este urmatoarea:
 Bacalaureat=90%
 Scoala de arte si meserii=100%
 Scoala Postliceala=100%
1.4. PRORITĂŢI NAŢIONALE

În Planul Naţional de Guvernare, la capitolul Educaţie, Învăţământ


Preuniversitar sunt cuprinse următoarele obiective:
1. asigurarea educaţiei pentru toţi;
2. dezvoltarea învăţământului în mediul rural;
3. sporirea eficienţei procesului instructiv-educativ;
4. dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic;
5. informatizarea învăţământului;
6. optimizarea managementului educaţional;
7. creşterea calităţii învăţământului preuniversitar;
8. creşterea calităţii şi eficienţei sistemului educaţional şi de formare
profesională.
Ţinând cont de faptul că educaţia este recunoscută prin Constituţie ca o
prioritate naţională şi, luând în considerare principalele coordonate ale
Planului Naţional de Dezvoltare, în noua etapă a reformei educaţiei se vor
avea în vedere următoarele obiective prioritare:

Creşterea calităţii actului


educaţional, ca bază a realizării
societăţii cunoaşterii în
România

Asigurarea pregătirii resurselor


umane prin învăţământul
preuniversitar şi prin învăţarea
permanentă
Obiective
Dezvoltarea personală a
prioritare elevilor din perspectiva Învăţării
permanente

Dezvoltarea coeziunii sociale şi


creşterea participării cetăţenilor
la programele de dezvoltare
economică şi socială a
comunităţilor sociale
 Politicile naţionale în domeniul educaţiei se vor concentra pe
următoarele priorităţi strategice:

Realizarea echităţii în
educaţie
Creşterea calităţii
Asigurarea educaţiei de proceselor de invăţare,
bază pentru toţi precum şi a serviciilor
cetăţenii; formarea educaţionale
competenţelor cheie

Priorităţi
Fundamentarea actului strategice
educaţional pe baza Asigurarea
nevoilor de dezvoltare complementarităţii
personală si profesională, educaţiei formale,
din perspectiva dezvoltării informale; invăţarea
durabile şi a asigurării permanenentă ca
coeziunii economice şi dimensiune majoră a
sociale
Deschiderea sistemului
educaţional şi de formare
profesională către
societate, către mediul
social, economic şi cultural

1.5. OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI REGIONALE ŞI LOCALE

Judetul Timis este situat în centrul regiunii V Vest şi cuprinde o populatie


de 662209 locuitori, din care 317041 barbati si 345168 femei.Populatia
urbana este de 402220 locuitori, in timp ce populatia rurala este de 259989
locuitori.
Domeniile principale de activitate în municipiul Lugoj sunt: construcţii
civile si industriale, mecanic, electric, electrotehnic, si servicii. În
perspectiva anului 2015 se menţin aceste domenii, si se va pune accent
pe servicii si mecatronica.

Lista priorităţilor şi obiectivelor regionale

Prioritatea I – crearea unui sistem de management al informatiei la nivel regional


Obiectiv: cresterea accesibilitatii si calitatii informatiilor la nivelul Regiunii V Vest in
vederea luarii unor decizii corecte pentru problematica invatamantului profesional si
tehnic in special si in general pentru probleme de dezvoltare a resurselor umane
Context
 Una din masurile PDR- componenta Resurse Umane este infiintarea unei stucturi
avand functiile de baza ale unui Observator* al pietei fortei de munca,(realizare de
studii, cercetari, culegere si prelucrarea de date-informatii, eleborare de prognoze etc)
si servicii de informare a diferitelor categorii de posibili beneficiari (intreprinderi,
autoritati publice, institutii de profil, universitati si unitati scolare, centre de consultanta
etc).
 O categorie de informatii ar viza domeniul TVET, considerata parte esentiala a
dezvoltarii resurselor umane la nivelul regiunii;
 Prioritatea de fata se refera la componenta specifica TVET a acestui observator, care
doreste o abordare integrata a problemelor care vizeaza populatia regiunii;
 Proiectele derulate in regiune cu obiective compatibile cu cele ale observatorului si
experiente relevante ale institutiilor din regiune constituie un start valoros in
realizarea acestui demers;
Ţinta / Rezultate măsurabile
 Pachet de servicii specifice pentru TVET al observatorului (ca parte a serviciilor
intregului observator; printre care: prognoze cu privire la nevoile de calificare ale
regiunii, prognoze vizand dezvoltarea diferitelor sectoare ale economiei si investitii)
 Accesibilitatea informatiilor si asigurarea unei informari corecte si acoperitoare a
beneficiarilor (elevi, parinti, cadre didactice, unitati scolare, alte institutii de formare
profesionala, parteneri, structuri decizionale care elaboreaza politici educationale si
formare in regiune (ISJ, Consilii Locale, Consiliul Judetean, structuri consultatice etc)

Prioritatea II- adaptarea resurselor umane din scolile TVET la cerinţele unui sistem
modern de formare profesionala
Obiectiv: asigurarea resurselor umane necesare pentru un proces de formare
profesionala de calitate in regiunea V Vest, in concordanta cu cerintele actuale si
viitoare ale economiei
Context
 La nivelul invatamantului preuniversitar cea mai spectaculoasa dezvoltare a cunoscut-
o componenta TVET. Reforma de sistem a adus schimbari in domeniul
curriculumului, al metodelor de predare-invatare, al dotarii si al relatiilor cu partenerii.
Resursele umane au fost sustinute in dezvoltarea lor personala si profesionala pentru
a-si putea dezvolta competentele specifice cerute de noul context. Formarea a
cuprins cele 75 de unitati pilot, iar prin generalizare alte unitati scolare au fost
capabile de a-si dezvolta capacitatile institutionale si individuale necesare unei
activitati eficiente.
 Actiunile prevazute in cadrul acestei prioritati doresc sa valorifice expertiza deja
existenta, si sa asigure sansa unei dezvoltari viitoare a scolilor care o necesita.
 Interventii sunt necesare pentru resurse umane in toate unitatile scolare pentru
nevoile nou identificate, si in plus in unitatile in care au avut loc interventii anterioare
pentru utilizarea acestora ca centre de multiplicare, de resursa pentru celalalte scoli;
 In contextul adaptarii structurii calificarilor prin TVET la cerintele economiei o parte din
personalul angajat necesita o noua calificare sau dezvoltarea unor noi competente
certificate (se micosreaza ponderea unor calificari sau chiar dispar unele si simultan
apar noi calificari pentru este dificil sa se atraga personal calificat din alte ramuri ale
economiei)
Ţinta / Rezultate măsurabile
 Un management eficient al unitatilor scolare, bazat pe un parteneriat local efectiv
pentru sistemul TVET, cuprinzand nivelele de unitate scolare-judet-si regiune;
 Reducerea deficitului de personal calificat pentru TVET;
 O cultura a formarii continue, a invatarii de-a lungul vietii pentru personalul din TVET
dezvoltata la nivelul regiunii

Prioritatea III – Dezvoltarea bazei materiale a şcolilor din sistemul TVET în


concordanţă cu nevoile de formare
Obiectiv: Asigurarea resurselor necesare dezvoltării competentelor specifice
calificarii profesionale si a competentelor generale (transocupationale) la nivelul
pregătirii de bază (pentru toti elevii cuprins in invatamantul obligatoriu) pentru
unitatile scolare TVET din regiune
Context
Din analiza realizata la nivelul regiunii se poate constata că starea infrastructurii şi a
dotărilor existente nu este adecvată cerintelor de calitate formulate pentru procesul
de calificare profesională.
Astfel:
Numarul de ateliere si laboratoare: 461+500=961 dintre care la nivelul standardelor:
93 .Necesită intervenţii: 868 Aceste unitati scolare detin un numar de 136 de retele
de calculatoare; insa raportul nr de elevi/computer este de : 22, indice cu aceasta
valoare medie, dar care are valori extreme foarte diferite: valoarea maxima: 43 in
Timis, 43 in Arad, 140 in Hunedoara, 79 pentru Caras Severin. Numarul unitatilor
scolare care au acces la servicii de Internet este de: 72 – acces cadre didactice; 54
acces elevi, insa numai 42 au acces nelimitat.
Numarul bibliotecilor functionale este de : 131 .din care cele care pot oferi servicii de
informare adecvate avand in dotare si soft educational: 12
Cabinete de dezvoltare profesionala si personala: 44, din care dotate adecvat : 26.
In patrimoniul unitatilor scolare exista un numar de 48 de internate cu cantina, din
care in 11 cazuri putem considera nivelul de dotare corespunzator.
In vederea asigurării calităţii se recomandă a fi prevăzute cheltuieli pentru materii
prime şi materiale pentru activitatţile din ateliere şi laboratoare.
Modelul Telecentrelor existente in mediul rural este unul care poate fi valorificat in
demersurile de creare a centrelor de informare in cadrul bibliotecilor, extrem de important şi
pentru asigurarea egalităţii de şanse a elevilor pentru obţinerea unei calificări.
In şcoli există biblioteci, şi numarul de volume este relativ mare, însă lipseşte in majoritatea
cazurilor funcţia bibliotecii de a fi centru de informare, servicii de accesare si prelucrare a
informaţiei. În vederea dezvoltarii acestei funcţii a biboliotecilor acestea urmează să fie
dotate cu echipamente adecvate (reţele de computere si acces internet, echipamente
pentru copiere si multiplicare şi alte activităţi specifice)
Ţinta / Rezultate măsurabile

Clădiri si spaţii educaţionale care asigură condiţii foarte bune pentru desfăşurarea
procesului de calificare profesională, pentru cel puţin 90 % de unităţi şcolare, in anul 2009;
astfel încât fiecare judet să aibă un ritm de dezvoltare de cel puţin 15% de şcoli – an,
asigurând reabilitarea acelor unităţi şcolare care califică în domeniile prioritare pentru
economia regiunii.

Prioritatea IV- Dezvoltarea serviciilor de consiliere, orientare şi informare privind


cariera
Obiectiv: Sprijinirea elevilor in luarea deciziei privind cariera, corelând aspiraţiile
personale cu nevoile pieţei
Context
 Rezultatele diferitelor programe de elaborare de servicii de consiliere si orientare
derulate pana in prezent au demonstrat pe de o parte influentele benefice posibile
asupra grupului tinta dar mai ales nevoia acestor servicii, nevoi de pregatire a
furnizorilor si a beneficiarilor pentru valorificare acestora.
 Interventiile de pana acum nu au vut o abordare sistemica si care sa cuprinda
intreaga populatie scolara, situatie in care un efect secundar este acela de
accentuare a diferentelor existente, de neresepctare a principiului egalitatii sanselor
de acces;
 Prin masurile prevazute se doreste pe de o parte valorificarea experientelor reusite,
extinderea acestora in masura in care asigura respectarea nevoilor individuale ale
elevilor in concordanta cu nevoile economiei.
 Somajul inregistrat in randul absolventilor este ridicat, si conform studiilor realizate
(anexate) angajatorii prezinta un interes redus pentru candidati cu varsta cuprinsa
intre 18-25 de ani.
Ţinta / Rezultate măsurabile
 Centre funcţionale in fiecare unitate şcolară, dotate cel puţin la nivel minimal,
înfiinţate în ritmul stabilit
 Asigurarea funcţionării centrelor prin susţinerea acestora pentru funcţiile de bază
(acces nelimitat internet, comunicare şi formare)
 Nr psiholog angajat / nr elevi + un indicator care işi atinge valoarea dorita de 1/800
în trei ani )Ritmul isi va stabili fiecare judeţ în funcţie de condiţii)
 Într-o perioadă de patru ani fiecare diriginte va parcurge cel puţin un stagiu de
formare in domeniul consilierii (stagii tradiţionale sau on-line)
 Scaderea ratei somajului inregistrat in randul absolventilor;

Prioritatea V – Asigurarea egalitatii de sanse pentru obtinerea unei calificari


Obiectiv: Facilitarea participarii la formare profesionala pentru elevii care provin din
grupuri dezavantajate, incurajand mobilitatea intraregionala;
Context
 Analizand dinamica populatiei scolare la nivelul regiunii se observa ca aproape
50% din elevii claselor I-VIII provin din mediul rural, iar o pondere de peste 80% a
unitatilor scolare care ofera calificare profesionala este concentrata in orase.
Pentru rezolvarea acestei contradictii solutia promovata la nivelul regiunii se
bazeaza pe: dezvoltarea centrelor de formare existente, asigurarea relevantei
ofertei acestora la nevoile angajatorilor, si asigurarea conditiilor necesare pentru ca
elevii sa poata opta pentru o calificare in cea mai buna concordanta posibila cu
aptitudinile si aspiratiile individuale corelate cu cerintele socio-economice la nivel
regional.
 Infiintarea de clase in mediul rural ar afecta libertatea de alegere dintr-o varietate
de calificari a elevilor si ar insemna investitii cu raportul cost-beneficiu redus.
(rentabilitatea dotarii cu echipamente moderne a unor centre de dimensiuni mici
este foarte redusa). Calitatea formarii poate fi asigurata doar in zone in care exista
agenti puternici, care pot asigura in parteneriat instruirea practica la nivel
corespunzator.
 In regiune exista experienta unor proiecte piulot de incluziune a elevilor cu nevoi
educationale speciale, care poate constitui un punct de plecare pentru dezvoltare
unui program vast de incluziune care vizeaza diferitele categorii defavorizate din
regiune;
 In regiune s-a dezvoltat un program de tip „a doua sansa’ care poate fi multiplicat-
dezvoltat si adaptat conditiilor actuale;
 Masurile specifice asociate acestei prioritati trebuie insotite de interventii de
consiliere si orientare dedicate in vederea incurajarii mobilitatii intraregionale,
precum si de abordarea unor aspecte ale planificarii calificarilor prin TVET la nivel
regional (de ex. analiza retelei scolare, plan de scolarizare)
Ţinta / Rezultate măsurabile
 Ponderea elevilor care au conditii asigurate pentru a avea acces la o prima
calificare profesionala intr-un domeniu de calificare in concordanta cu aspiratii
individuale.
 Rata de crestere a elevilor care isi continua studiile dupa terminarea
invatamantului obligatoriu

Prioritatea VI-Adaptarea curriculumului la comanda specifica a angajatorilor (prin


CDL si CDS)
Obiectiv: Oferta de formare profesionala prin TVET corelata cu cererea pietei din
regiune, astfel incat sa fie acoperite domeniile prioritare de dezvoltare economica
specifice regiunii V Vest;
Context
 In contextul creat de apariţia SAM, şi creşterea rolului curriculumului în dezvoltare
locală (CDL) în parteneriat cu agenţii economici, devine imperativ necesar
asigurarea condiţiilor logistice de elaborare a CDL în şcoală. Aceasta atribuţie o au
cadrele didactice din şcoală, împreună cu agenţii parteneri.
 Personalul trebuie sa fie asistat în elaborarea modulelor proprii de CDL, atat din
punct de vedere metodologic cât şi al cheltuielilor aferente proceselor de
dezvoltare de programe scolare si curriculum dar şi livrarea acestora către
beneficiari. Asistare echipei care elaborează CDL trebuzie să se facă simultan,
asigurand prezenţa reprezentantului angajatorilor.
 In acest proces unitatile scolare TVET – centre de resursa vor avea rol de
multiplicator;

Ţinta / Rezultate măsurabile


 capacităţi instituţionale la nivelul scolilor TVET dezvoltate in vederea corelarii
ofertei de formare profesională cu cerinţele pieţei
Dotarea unităţilor şcolare cu câte un cabinet metodic echipat corespunzător pentru cadre
didactice(computere, acces internet, echipamente pentru prezentări multimedia,
echipament pentru editare şi multiplicare, soft educaţional) in fiecare unitate şcolară
TVET, cel puţin îintr-um ritm uniform de 20% de şcoli – an, astfel încât in 5 ani sa avem
acoperite toate unităţile şcolare:

Prioritatea VII – Eficientizarea activităţii de parteneriat social pentru TVET


Obiectiv: Promovarea de iniţiative legislative pentru dezvoltarea parteneriatului „şcoală –
angajator”

Context
 Au fost identificate o serie de disconcordante intre obiectivele formulate pentru o noua
calitate a TVET in regiune si constrangeri de natura legislative existente. Prezentele
recomandari de modificari sunt rezultatul propunerilor reprezentantilor unitatilor scolare si
partenerii acestora de-a lungul reuniunilor special organizate pentru elaborarea acestui
document dar si alte activitati curente ale structurilor parteneriale si institutiilor de formare
profesionala din regiune.
 Actiunile asociate acestei prioritati vizeaza rezultate si impact pe termen lung, prin
demersuri specifice in limitele atributiilor structurilor implicate.
 Alte actiuni care vizeaza parteneriatul social, diferite de cele prezente in acestcapitol sunt
prezentate in cadrul celorlalte prioritati.

Ţinta / Rezultate măsurabile


 Propunerile de modificari legislative elaborate, si promovate prin mecanismele identificate
PARTEA a-2-a
ANALIZA NEVOILOR

2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN

Pentru atingerea obiectivului prioritar al unităţii noastre de învăţământ –


corelarea ofertei educaţionale cu cererea de pe piaţa muncii – este
necesară cunoaşterea situaţiei agenţilor economici pe domenii de
activitate; această analiză ne oferă informaţii privind evoluţia pieţei muncii
pe domenii de activitate în perspectiva anului 2015 în judeţul Timis.

Nivel

Prioritati

Tendinte
Nr. Domeniul calificarii Observatii
crt

1. Constructii si lucrari 1.2.3 1 Crestere Nevoi certe si


publice resurse in
domeniu
2. Comert si servicii 2.3 1 Crestere Cerere in
crestere pe piata
fortei de munca
3. Mecanic 1.2.3 1 Constant Constant la un
nivel ridicat
4. Electromecanic 2.3 1 Constant Constant la un
nivel ridicat
5. Electronica, 3 1 Crestere Calificarile
automatica si asociate permit
informatica ocuparea
tehnologica industriala transsectorial
6. Electric 2.3 1 Crestere Calificarile
asociate permit
ocuparea
transsectorial
7. Fabricarea produselor 1.2.3 1 Crestere Domeniu care
din lemn este
subdimensionat
8. Agricultura 1.3 2 Crestere Creste in
conditiile in care
se largesc
competentele si
creste
complexitatea lor
9. Industria materialelor 2 3 Crestere Nevoi certe in
de constructii domeniu, si
resurse
financiare
alocate
10. Industria alimentara 2.3 3 Scadere Scade din cauza
necompetitivitatii
din cauza
importurilor
11. Industria chimica 2.3 3 Scadere Domeniu in
regres din cauza
restructurarilor
12. Industrie textila si 1.2 2 Scadere Absorbtie de
pielarie munca
necalificata,
salarii
neatractive

Se remarcă o creştere a numărului de agenţi economici din industrie,


construcţii, electric si electronic, comert si servicii, acestea regăsindu-se şi
în domeniile prioritare din Planul Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea
Învăţământului Tehnic şi Profesional. Toate aceste domenii presupun un
număr mare de angajaţi, o retehnologizare permanentă, o formare continuă
a angajaţilor, iar tinerii absolvenţi trebuie să aibă competenţe şi aptitudini în
concordanţă cu cerinţele angajatorilor.
Aşa cum a rezultat din analiza pieţei muncii, domeniile prioritare sunt :
construcţiile, industria textilă, industria prelucrării lemnului, electrotehnica,
automatizări şi sectorul servicii. În ceea ce priveşte domeniile serviciilor şi
construcţiilor, prioritatea se transpune atât în creşterea cifrelor de
şcolarizare cât şi în deplasarea ponderii de la nivelul I de calificare pe
nivelul II şi în bună măsură pe nivelul III pentru sfera serviciilor.
Unitatea noastră de învăţământ şcolarizează elevi în două dintre cele
patru domenii prioritare la nivel judeţean, construcţii şi industrie ( confecţii
textile, electrotehnic). Şcoala noastră a elaborat materialul necesar
acreditării pentru formarea adulţilor în domeniul construcţiilor.
Fiind conştienţi de faptul că elevii pot dobândi competenţele cerute
de către angajatori numai dacă există o colaborare între şcoală şi agenţii
economici, am urmărit încheierea unor parteneriate eficiente.
Din punct de vedere al şcolii parteneriatul oferă:
 interes pentru domenii prioritare de activitate la elevi;
 realizarea de Curriculum-uri în Dezvoltare Locală în concordanţă cu
competenţele cerute la viitorul loc de muncă;
 efectuarea orelor de instruire practică şi practică comasată de către
elevi la potenţialul angajator;
 cunoaşterea de către elevi a competenţelor şi abilităţilor cerute de
angajator;
 formarea unor atitudini pozitive privitoare la programul de lucru,
integrarea rapidă în noul colectiv şi cunoaşterea rolului în echipă;
 mediatizarea învăţământului tehnic şi profesional.
Parteneriatul este avantajos din punct de vedere al angajatorului,
determinând:
 buna cunoaştere de către angajatori a viitorilor angajaţi;
 selectarea celor mai buni elevi;
 lărgirea orizontului cunoaşterii sistemului educaţional;
 realizarea de beneficii prin utilizarea muncii elevilor;

2.2. ANALIZA NEVOILOR – AUTOEVALUARE INTERNĂ

Acţiuni derulate la nivelul şcolii pentru:

- atragerea elevilor şi realizarea planului de şcolarizare propus:


 elaborarea ofertei educaţională ţinând cont de concluziile din Planul
Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Tehnic şi
Profesional şi Planul Local de Acţiune;
 participarea la Târgul de Oferte Educaţionale organizat la nivel de
zona;
 organizarea vizitelor pentru elevii de clasa a VIII-a în scopul
cunoaşterii bazei materiale a şcolii şi a ofertelor educaţionale;
 mediatizarea rezultatelor obţinute de elevi ;
 premierea elevilor merituoşi cu ocazia serbarii de sfarsit de an.
- reducerea abandonului şcolar şi a absenteismului:
 realizarea bazei de date cu elevii cu nevoi speciale;
 organizarea lectoratelor cu părinţii;
 derularea programului de prevenire a abandonului şcolar Catalog
fara absenta ” Ai castigat-continuă, ai pierdut –continuă ”;
 Derularea unor actvitati de consiliere in cadrul cabinetului de
Orientare si consiliere si in cadrul orelor de dirigentie , sub directa
coordonare a consilierului educativ, a dirigintilor si a C.R.E, in
vederea incheierii unui parteneriat cu CR.E din zona cu urmatorul
program:
-Orientare si consiliere privind cariera
-Educatia pentru sanatate
-Managementul conflctului
-Educatia civica si ecologica
 utilizarea materialelor didactice şi metode adecvate de predare
învăţare.

- derularea unui proces instructiv – educativ de calitate:


 încadrarea personalului didactic pe baza competenţelor dobândite;
 întocmirea schemelor orare şi orarului şcolii respectând cerinţele
psihopedagogice;
 respectarea programului de către toţi actorii actului educaţional;
 derularea unui proces instructiv axat pe dobândirea competenţelor
cheie alături de competenţele personale şi cele sociale :
comunicarea, lucrul în echipă , gândirea critică , asumarea
responsabilităţilor, creativitatea şi spiritul antreprenorial;
 lărgirea domeniului ocupaţional prin derularea unor activiţăţi cu
caracter educativ;

- dezvoltarea personală şi formarea continuă a corpului profesoral:


 conştientizarea cadrelor didactice tinere despre importanţa formării
continue şi a obţinerii gradelor didactice;
 mediatizarea cursurilor de formare organizate de către Casa
Corpului Didactic sau alte instituţii de învăţământ superior;
 crearea oportunităţilor de participare a corpului profesoral la
programele de formare interne şi internaţionale.
- dezvoltarea bazei didactico-materiale:
 derularea de parteneriate cu agenţi economici care pot sprijini şcoala
cu diferite echipamente sau pot contribui la recondiţionarea celor
existente;
 utilizarea fondurilor extrabugetare pentru achiziţionarea de noi
echipamente şi aparatură necesare în laboratoare şi ateliere;
 derularea acţiunilor în vederea accesării fondurilor oferite de către
Comunitatea Europeană pentru dezvoltarea bazei materiale care să
asigure dobândirea de competenţe şi abilităţi practice de către elevi.
- asigurarea unui climat favorabil;
 asigurarea unor săli de clasă corespunzătoare desfăşurării procesului
instructiv-educativ, din punct de vedere al luminozităţii, încălzirii,
dimensiunilor şi dotării cu mobilier specific;
 asigurarea unui climat de siguranţă fizică;
 crearea şi menţinerea unei atmosfere de colaborare între toate
cadrele didactice în vederea promovării celor mai valoroase idei şi
soluţii, între cadrele didactice şi elevi, între cadrele didactice şi
părinţi;
 organizarea de acţiuni comune profesori-elevi în scopul creării unui
mediu de lucru plăcut şi constructiv.
Rezultatele la învăţătură pe cicluri şi ani de studiu la finele
semestrului II al anului şcolar 2009 – 2010 se prezintă astfel:
Ciclul de Nr.elevi inscrisi Nr. elevi Nr.elevi Nr.elevi cu Alte
învăţământ la inceputul promovaţi repetenti situaţia situatii
semestrului II neîncheiata
Liceal – curs 731 713 14 4
de zi
Liceal – curs 400 376 17 7
seral
Scoala de 148 138 6 4
arte şi
meserii
Ruta 181 141 12 28
progresiva
Postliceala 105 85 3 17

Realizările anului şcolar 2009-2010sunt:


 procent de promovabilitate:
- liceu – 98%
- SAM +ruta progresiva– 92%
 examen de bacalaureat – 90%
 examen de competenţe profesionale – 100%
 Concursul pe meserii –faza judeteana
- premiul III - Electric/tehnician in instalatii electrice
-Premiul II-Mecanic/Tinichigiu –vopsitor auto

 Olimpiade interdisciplinare-faza interjudeteana


- Locul I-Clasa IX-a Limba si literatura engleza
- Locul II-Clasa IX-a Limba si literatura engleza

- Competitii sportive
- Fotbal –locul II-Zona Lugoj
- -Locul IV-Judetul Timis
- Volei fete-locul II –zonz Lugoj
- Baieti-locul II-zona Lugoj
- Handbal-Locul III-zona Lugoj
- Baschet baieti-Locul IV-zona Lugoj

- calificări şi curriculum
La stabilirea calificărilor profesionale şcoala noastră urmăreşte
Strategia de Dezvoltare a Judeţului Timis în scopul corelării calificărilor cu
nevoile reale ale pieţei muncii pe termen mediu şi lung. Au fost alese
calificări profesionale necesare în domeniile cu dinamică constantă sau in
crestere( construcţii şi lucrări publice, mecanic,electric si electromecanic,
electronica si automatizari, mecatronica, comertsi servicii)
Prin programul I.S.J, C.C.D, I.P.T, au fost formate cadre didactice cu
diverse specializări. Ca urmare activitatea se desfăşoară în concordanţă cu
noile cerinţe care au ca scop asigurarea dobândirii de către elevi de
competenţe şi abilităţi specifice exercitării specializărilor pentru care se
pregătesc.Activitatea cadrelor didactice se desfăşoară pe baza planificărilor
calendaristice conform programelor şcolare , pornind de la obiectivele
cadru ale disciplinelor şi obiectivele de referinţă atât pentru orele din
trunchiul comun cât şi pentru cele din CDS care au avizul Consiliului de
Administraţie şi ISJ Timis. Au fost promovate strategii didactice active care
să ducă la o mai mare eficienţă a actului educativ plasând elevul în centrul
procesului instructiv educativ şi o abordare multidisciplinară în măsură să
asigure realizarea unor conexiuni între diferitele discipline ale ariei
curriculare.
S-au elaborat convenţii de colaborare şi protocoale între şcoala
noastră şi partenerii sociali (agenţi economici) în vederea elaborării în
parteneriat a CDS-ului şi derulării instruirii practice a elevilor în condiţii
similare cu cele de pe piaţa muncii.
Respectând priorităţile din Planul Regional de Acţiuni pentru
Dezvoltarea Învăţământului Tehnic şi Profesional, cererea pe piaţa forţei de
muncă, tradiţia şcolii, opţiunile elevilor, dotarea tehnico-materială, resursele
umane existente în anul şcolar 2009 – 2010 funcţionează următoarele
clase, grupate pe nivele de calificare
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL – Nivel 3 de calificare

Filiera Profil Specializare An de Nr.


studiu clase
Tehnician mecatronist IX 3
X 2
XI 1
XII 3
XIII 1
Tehnician electrotehnist IX 1
XII 3
Tehnologică Tehnic XIII 1
Tehnician in instalatii electrice IX 1
X 1
XI 1
XII 1
XIII 1
XIII Fr 1
Tehnician mecanic reparatii si XII 2
intretinere
Materiale Tehnician in industria sticlei si IX 1
de ceramicii
constructii

IX 1
X 1
Tehnologică Servicii Tehnician-activitati economice XI 1
XII 1
IX 1
Mecanic Tehnician-Transporturi XII 2
XIII 1
IX 1

Constructii Tehnician in constructii si lucrari XII 2


publice

Constructii Tehnician instalator pentru IX 1


constructii
Electric Tehnician in automatizari XII 1

Servicii Tehnician in activitati de comert XII 1

XIII 1

ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII – Nivel 1 de calificare


Domeniul Calificare profesională An de Nr.
studiu clase
Construcţii şi lucrări Lucrător finisor pentru construcţii X 1
publice Lucrator in industria ceramoicii X 1
Lucrător instalator pentru construcţii X 1
Mecanică Lucrator in mecanica de motoare X 1
Servicii Lucrator in comert X 1
Tehnic Lucrator in electrotehnica X 1

AN COMPLETARE – Nivel 2 de calificare


Domeniul Calificare profesională An de Nr.
studiu clase
Construcţii şi lucrări publice Zidar-pietrar-tencuitor XI 1
Instalator instalatii sanitare si de XI 1
gaze
Mecanic Mecanic -auto XI 1

Tinichigiu vopsitor-auto XI 1
Lacatus constructii metalice si XI 2
utilaj tehnologic
Electric Confectioner produse XI 1
electrotehnice
Servicii Comerciant -vanzator XI 2
ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL-NIVEL 3+ DECALIFICARE
Domeniul Calificare profesională An de Nr.
studiu clase
Economic Asistent de gestiune I 1
II 1
Tehnic Tehnician electronist echipamente de I 1
automatizari
II 1

- consiliere şi orientare profesională a elevilor


Orientarea profesională a elevilor este în atenţia tuturor cadrelor
didactice din şcoala noastră. În acest sens , la toate clasele terminale au
fost aplicate teste de interese şi aptitudini care îi ghidează pe elevi în
alegerea profesiei.Totodată li s-a prezentat elevilor mapa cu profilele
ocupaţionale , acestea cuprinzând informaţii detaliate despre fiecare
meserie sau profesie în parte şi informaţii suplimentare cu privire la locurile
unde se mai pot documenta în privinţa profesiei alese.

- colaborarea cu părinţii şi partenerii sociali


 cu părinţii
Unitatea noastră de învăţământ a elaborat strategii de atragere a
părinţilor în activităţile de identificare a metodelor de reducere a
absenteismului, a abandonului şcolar şi creşterea performanţei şcolare.
Împreună cu întregul corp profesoral s-au identificat metodele mai sus
menţionate; prin discuţii purtate de către diriginte cu fiecare dintre părinţi s-
au putut identifica aptitudinile personale ale fiecărui elev, iar elevii au fost
incluşi în activităţile extraşcolare care să le stimuleze încrederea în forţele
proprii. Cu sprijinul părinţilor se desfăşoară activitatea de igienizare a sălilor
de clasă , de dotare cu mobilier si de îmbunătăţire a bazei tehnico-
materiale a şcolii.

 cu agenţii economici
văţământul preuniversitar asigură necesarul forţei de muncă pentru
agenţii economici, deci pentru o derulare a parteneriatului benefică pentru
ambele părţi este necesară o mai activă implicare a agenţilor economici.
Unitatea şcolară a încheiat convenţii de colaborare: S.C. NOVAR S.A.,
LUGOMET, S.C. MERIDIAN 22 SA, MONDIAL S.A., BALDIOS S.A.,
DISTRIGAZ S.A. S.C.ALTEX SRL, SC GAMET, SC VELCAR ; ACR. IATSA
.
ANALIZA SWOT

Puncte tari Puncte slabe


 Cadre didactice calificate  Dotarea laboratoarelor-
(100%) cabinetelor-atelierelor nu este
 Laboratoare de electronica, adaptată noilor cerinţe
informatica, mecatronica, firma  Infrastructură neadecvată: săli
de exercitiu dotate conform de clasă insuficiente in raport
noilor cerinte cu cererile de inscriere.
 Existenţa unei biblioteci bine  Metodele de predare învăţare
dotate neadaptate nevoilor elevilor
 Dispunem de centrală termică  Fondul de carte învechit şi
proprie inexistenţa bibliotecii virtuale
 Existenta unui cabinet de  Lipsa motivaţiei învăţării la
Orientare si consiliere a elevi
elevilor  Motivaţie scăzută a
 Există 1 laborator de profesorilor
informatică legat la internet  Programă şcolară încărcată
 Se asigură pregătirea în care nu răspunde interesului
informatică la toate nivelurile elevilor şi cerinţei pieţei forţei
inclusiv prin acces la soft de muncă
educaţional AEL  Utilizarea redusă a soft-ului
 Există formatori locali pentru educaţional
parteneriate/lucrul cu  Educaţia antreprenorială la
întreprinderile, învăţare profesori şi elevi cu destule
centrată pe elev, materiale de lacune informatice
învăţare/ elevi cu nevoi  Abilităţile specifice şi
speciale, orientare şi consiliere competenţele generale ale
 Discipline opţionale pentru absolvenţilor nu corespund
toate nivelurile locurilor de muncă prezente şi
 Rezultate la olimpiade şi viitoare
concursuri şcolare  Conflicte interpersonale
 Existenţa echipei de accesare datorită unei comunicări
a fondurilor Comunităţii deficitare
Europene  Competenţele şi abilităţile
 Existenţa convenţiilor de cadrelor didactice în domeniul
parteneriat cu agenţi TIC sunt insuficiente
economici  Starea infrastructurii şcolii este
 Existenţa curriculei pentru necorespunzătoare cerinţelor
cursurile de formare pentru impuse de ÎPT
adulţi
 Implicarea parintilor in scoala
Oportunităţi Adversităţi
 Programe de finanţare  Nealocarea de fonduri de la
PHARE-TVET şi programe de bugetul de stat pentru baza
parteneriat cu alte ţări materială a laboratoarelor şi
 Există capacitatea de furnizare cabinetelor
de formare profesională adulţi  Scăderea populaţiei şcolare
ţinând cont de nevoile  Neconcordanţa între opţiunea
angajatorilor părinţilor/elevilor şi aptitudinile
 Târguri de ofertă educaţională şi competenţele elevilor
 Îmbunătăţirea sistemului  Nu există o prognoză a
educaţional prin programul ocupării forţei de muncă
PHARE-TVET  Existenţa discrepanţelor între
 Existenţa unei bune colaborări cerere şi oferta de pe piaţa
între şcoală şi primărie muncii
 Existenţa sprijinului din partea  Resursele financiare ale
ISJ comunităţii locale alocate
 Existenta sprijinului din partea sistemului educaţional sunt
agentilor economici insuficiente fata de cerintele
actuale

REZUMATUL PRINCIPALELOR ASPECTE CARE NECESITĂ


DEZVOLTARE
Obiectivul strategic al Uniunii Europene este ca „ Uniunea Europeană
să devină cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere
din lume, capabilă de creştere economică durabilă, cu mai multe locuri de
muncă şi o mai mare coeziune socială”.
În acest context programul Phare TVET, program multianual care se
derulează în România din 2001, asigură îndeplinirea obiectivului propus de
către Uniunea Europeană şi necesar integrării ţării noastre în Uniunea
Europeană.
O creştere economică se poate realiza numai printr-o retehnologizare
care, la rândul ei, presupune noi competenţe din partea angajaţilor.
Formarea iniţială ţine cont de aceste aspecte şi are ca obiectiv prioritar
dobândirea de noi competenţe la elevii din sistem, competenţe care să le
permită o integrare socio-profesională la nivel local, judeţean, regional şi
naţional.
Pentru îndeplinirea acestor deziderate trebuie eliminate următoarele
probleme care s-au identificat la nivelul unităţii noastre de învăţământ:

I.
 planul de şcolarizare cuprinde unele calificări care nu se regăsesc în
momentul actual în cererea de forţă de muncă a pieţei regionale şi
judeţene;
 populaţia şcolară este în scădere;
 rata abandonului şcolar este în creştere;
 număr relativ mic de elevi din mediul rural cuprinşi în ÎPT.
În baza problemelor identificate s-a stabilit ca prioritate –
Restructurarea ÎPT în concordanţă cu dezvoltarea economică şi
socială a judeţului Timis (prioritatea 1) având ca obiectiv adaptarea
ofertei educaţionale a şcolii pentru ÎPT la tendinţele actuale de dezvoltare
economică regională, judeţeană şi locală.

II.
 insuficienta implicare a agenţilor economici în procesul de instruire
practică;
 dezinteresul angajatorilor de a investi în formarea profesională;
 insuficienta implicare a partenerilor sociali în îmbunătăţirea bazei
materiale a şcolii;
 insuficienta implicare a angajatorilor în stabilirea planului de
şcolarizare.
În baza problemelor identificate s-a stabilit ca prioritate
-Îmbunătăţirea colaborării cu partenerii sociali în vederea creşterii
gradului de absorbţie a absolvenţilor din sistemul TVET (prioritatea 2)
având ca obiectiv crearea unui parteneriat eficient între angajatori şi
unitatea şcolară

III.
 metode de predare învăţare neadaptate nevoilor elevilor ;
 necesitatea dezvoltării competenţelor şi abilităţilor în domeniul
Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiei pentru cadrele didactice;
 educaţia antreprenorială a profesorilor şi elevilor este deficitară;
 număr insuficient de cadre didactice specializate în orientarea şi
consilierea profesională pentru sistemul TVET
În baza problemelor identificate s-a stabilit ca prioritate -
Dezvoltarea resurselor umane în cadrul sistemului TVET în raport cu
priorităţile locale şi regionale (prioritatea 3) având ca obiectiv formarea
continuă a cadrelor didactice din sistemul TVET pentru pregătirea elevilor
în concordanţă cu abilităţile şi competenţele cerute pe piaţa muncii.

IV.
 starea infrastructurii şcolii neadaptate cerinţelor derulării procesului
instructiv –educativ în sistemul TVET;
 dotarea laboratoarelor – cabinetelor nu este adaptată noilor cerinţe;
 fondul de carte este învechit şi nu există o bibliotecă virtuală.
În baza problemelor identificate s-a stabilit ca prioritate -
Îmbunătăţirea infrastructurii TVET a şcolii cu accent pe domeniile
prioritare locale având ca obiectiv modernizarea şi dotarea spaţiilor de
învăţământ în vederea asigurării nivelului de competenţe şi abilităţi cerute
de piaţa muncii.

V.
 neconcordanţă între planurile de şcolarizare şi cererea pieţei forţei
de muncă ;
 lipsa unor prognoze pe termen mediu şi lung;
 nivelul scăzut al investiţiilor în municipiu şi judeţ;
 lipsa unei baze de date privind dezvoltarea economică pe sectoare
de activitate.
În baza problemelor identificate s-a stabilit ca prioritate -
Planificarea ofertei educaţionale în concordanţă cu cerinţele pieţei
muncii (prioritatea 5) având ca obiectiv dezvoltarea unui sistem
informaţional pentru planificarea ofertei educaţionale în concordanţă cu
cerinţele pieţei muncii.

VI.
 abilităţile specifice şi competenţele generale ale absolvenţilor nu
corespund locurilor de muncă prezente şi viitoare;
 accentul este pus pe cunoştinţe şi nu pe abilităţi;
 insuficienta cunoaştere a condiţiilor necesare ocupării unui loc de
muncă.
În baza problemelor identificate s-a stabilit ca prioritate -
Asigurarea unui TVET adecvat pregătirii bazate pe abilităţi specifice şi
competenţe generale pentru locurile de muncă prezente şi viitoare
(prioritatea 6) având ca obiectiv adaptarea curriculum-ului în dezvoltare
locală în concordanţă cu abilităţile specifice şi competenţele necesare unei
economii bazate pe cunoaştere.

VII.
 slaba motivaţie a elevilor de a participa la olimpiadele şi concursurile
şcolare;
 motivaţia scăzută a profesorilor;
 dotarea necorespunzătoare a laboratoarelor, atelierelor şi
cabinetelor;
 slaba motivaţie a elevilor pentru studiu
În baza problemelor identificate s-a stabilit ca prioritate -
Îmbunătăţirea performanţei şcolare (prioritatea 7) având ca obiectiv
implicarea cadrelor didactice în implementarea unor strategii didactice
moderne care să permită creşterea calităţii proceselor de învăţare.

Priorităţile identificate au ca obiectiv principal creşterea calităţii şi


eficienţei sistemului educaţional şi adaptarea acestuia la schimbările rapide
ale societăţii româneşti.
PARTEA a 3-a

PLANUL OPERAŢIONAL

Prioritatea 1 - Restructurarea ÎPT în concordanţă cu dezvoltarea economică şi


socială a judeţului Timis
Obiectiv :
 Adaptarea ofertei educaţionale a şcolii pentru ÎPT la tendinţele actuale de
dezvoltare economică regională, judeţeană şi locală

Context :
 planul de şcolarizare cuprinde calificări care nu se regăsesc în momentul actual
în cererea de forţă de muncă a pieţei regionale şi judeţene;
 populaţia şcolară este în scădere;
 rata abandonului şcolar este în creştere;

Ţinte :
 Înfiinţarea până la sfârşitul anului şcolar 2010-2011 a unui grup de cadre didactice
care ,,să observe” piaţa muncii la nivel local şi regional, capabil să culeagă, să
stocheze şi să prelucreze informaţii (analize şi prognoze) legate de realizarea
legăturii dintre sistemul educaţional al şcolii şi piaţa muncii;
 Prezentarea ofertei educaţionale a şcolii conform structurii nevoilor de calificare
identificate;
 Reducerea abandonului şcolar până la 5%;
 Creşterea numărului de clase din nivelul 3 de calificare pentru domeniile prioritare
cu 30%;
 Creşterea gradului de cuprindere a elevilor din mediul rural în învăţământul TVET
din şcoala noastră;
 Diversificarea metodelor de orientare şi consiliere profesională astfel încât
numărul elevilor cuprinşi în nivelul 2 de calificare să crească cu 40% şi numărul
elevilor cuprinşi în nivelul 3 de calificare să crească cu 80%

Măsurat prin :
 Număr de clase TVET din domeniul prioritar al şcolii
 Număr de clase TVET pe nivele de calificare
 Numărul absolvenţilor integraţi socio-profesional

Măsuri /Acţiuni pentru atingerea obiectivului Orizont de Responsabil


timp
Identificarea cadrelor didactice care să se Decembrie Echipa
implice în ,,observarea “ pieţei muncii 2010 managerială
Stabilirea sarcinilor grupului constituit Ianuarie Echipa
2010 managerială

Implicarea partenerilor în alegerea calificărilor Ianuarie Echipa


şi elaborarea curriculum-lui 2010 managerială

Elaborarea planului de şcolarizare în Octombrie Echipa


conformitate cu PRAI şi PLAI 2011 managerială
Responsabili arii
curriculare
Participarea la târgul de ofertă educaţională Mai 2011 Echipa
managerială

Colaborarea cu şcolile generale din municipiu Mai – iunie Şefii ariilor


şi judeţ pentru prezentarea ofertei de 2011 curriculare
şcolarizare

Implicarea părinţilor în programele şcolii privind Permanent Consilierul


reducerea abandonului şcolar educativ, diriginţii
claselor

Parteneri :
 ISJ Timis
 AJOFM
 Agenţi economici
 Camera de Comerţ şi Industrie
 CLDPSFP
 Coordonator Phare TVET
 Casa Tineretului
 Şcolile Generale din municipiu şi judeţ
 Comitetul Reprezentativ al Părinţilor
Surse finanţare :
Fonduri bugetare, extrabugetaresponzorizari, agenti economici,
În anul şcolar 2010 – 2011 au fost propuse în planul de şcolarizare
patru clase de liceu, filiera tehnologică şi servicii, si sase clase şcoala de
arte şi meserii în domeniul construcţii, mecanic, electric, servicii.

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL – Nivel 3 de calificare

Filiera Profil Specializare An de Nr.


studiu clase
Tehnologica Tehnic Tehnician in industria sticlei si IX 1
ceramicii
Tehnician electrotehnist IX 1
Tehnician transporturi IX 1
Tehnician in instalatii electrice IX 1
Tehnician mecanic intretinere si IX 1
reparatii
Tehnician in constructii si lucrari IX 1
publice
Tehnician instalator pentru IX 1
constructii
Servicii Servicii Tehnician in activitati economice IX 1

Tehnologica Tehnic Tehnician transporturi-Seral IX 1


Tehnician mecanic intretinere si IX 1
reparatii

Clasa XI- An de completare – Nivel 2 de calificare


Domeniul Calificare profesională An de Nr.
studiu clase
Construcţii şi lucrări Zidar-pietrar-tencuitor XI 1
publice
Lucrator instalator pentru constructii XI 1

Mecanică Mecanic -auto XI 1

Electric Confectioner produse electrotehnice XI 1


Comert Comerciant -vanzator XI 1

Clasa XII- Ruta progresiva– Nivel 3 de calificare


Domeniul Calificare profesională An de Nr.
studiu clase
Construcţii şi lucrări Tehnician instalator pentru constructii XII 1
publice
Tehnician in constructii si lucrari publice XII 1

Mecanică Tehnician transporturi XII 1

Tehnician mecanic pentru intretinere si XII 1


reparatii
Electric Tehnician electrotehnist XII 1
Comert Tehnician in activitati de comert XII 1
Electric-Seral Tehnician electrotehnist XII 1
Mecanic-Seral Tehnician prelucrari la cald XII 1
Mecanică-Seral Tehnician mecanic pentru intretinere si XII 1
reparatii

Prioritatea 2 :Îmbunătăţirea colaborării partenerilor sociali în vederea creşterii


gradului de absorbţie a absolvenţilor din sistemul TVET
Obiectiv :
 Crearea unui parteneriat eficient între angajatori şi sistemul TVET.
Context :
 insuficienta implicare a agenţilor economici în procesul de instruire practică;
 dezinteresul angajatorilor de a investi în formarea profesională;
 insuficienta implicare a partenerilor sociali în îmbunătăţirea bazei materiale a
şcolii;
 insuficienta implicare a angajatorilor în stabilirea planului de şcolarizare.
Ţinte :
 Încheierea de acorduri de parteneriat între Grupul Şcolar ,,Aurel Vlaicu”şi
agenţii economici din Lugoj.
 Perfecţionarea mecanismelor de dezvoltare a parteneriatelor

Măsurat prin :
 Număr de convenţii /acorduri de colaborare
 Număr de elevi care îşi desfăşoară instruirea practică la agenţii economici
 Număr de curricula în dezvoltare locală
 Număr de absolvenţi angajaţi după primul an de la absolvire

Măsuri /Acţiuni pentru atingerea obiectivului Orizont de Responsabil


timp
Constituirea în cadrul şcolii a grupului de lucru Septembrie Echipa
privind parteneriatele care să stabilească direcţiile 2010 managerială
de acţiune în funcţie de politica economică a zonei Grupul de lucru
şi municipiului
Analiza disponibilităţii agenţilor economici de a Septembrie- Echipa
stabili parteneriate octombrie managerială
2010 Grupul de lucru
Organizarea unor întâlniri între reprezentanţii Septembrie- Echipa
şcolii şi agenţii economici în vederea identificării octombrie managerială
celor mai bune soluţii de colaborare 2010 Grupul de lucru
Cadre didactice
autoare de CDL
Încheierea de parteneriate viabile Octombrie Echipa
2010 managerială

Monitorizarea modului de formare a abilităţilor Periodic, de Echipa


cheie şi deprinderilor practice de către elevi în câte ori este managerială
cadrul parteneriatelor încheiate cazul

Participarea la Târgurile de locuri de muncă, vizite Anual Echipa


la agenţii economici, mese rotunde etc. managerială
Grupul de lucru

Parteneri :
 ISJ Timis
 AJOFM
 CLDPSFP
 S.C. NOVAR SA
 LUGOMET SA
 SILCOM SA
 alte patronate
 asociaţii profesionale

Surse finanţare :
Fonduri extrabugetare, sponzorizari.

Prioritatea 3 : Dezvoltarea resurselor umane în cadrul sistemului TVET în raport


cu priorităţile locale şi regionale
Obiectiv :
 Formarea continuă a cadrelor didactice din sistemul TVET pentru
pregătirea elevilor în concordanţă cu abilităţile şi competenţele cerute
pe piaţa muncii
Context :
 metode de predare învăţare neadaptate nevoilor elevilor ;
 necesitatea dezvoltării competenţelor şi abilităţilor în domeniul Tehnologiei
Informaţiei şi Comunicaţiei pentru cadrele didactice;
 educaţia antreprenorială a profesorilor şi elevilor este deficitară;
 număr insuficient de cadre didactice specializate în orientarea şi consilierea
profesională pentru sistemul TVET
Ţinte :
 80% din cadrele didactice pregătite prin sisteme de formare continuă;-educatie
antreprenoriala

Măsurat prin :
 Număr de cursuri de pregătire efectuate
 Număr de profesori formaţi
 Număr de profesori diriginţi specializaţi în orientare şi consiliere profesională
 Număr de acţiuni comune iniţiate de şcoală cu celelalte unităţi de învăţământ
din sistemul TVET
 95% promovabilitatea la examenul de bacalaureat şi 100% promovabilitate la
atestat profesional, absolvire scoala profesionala si postliceala.
Măsuri /Acţiuni pentru atingerea obiectivului Orizont de Responsabil
timp
Participarea cadrelor didactice la programele de Septembrie Echipa
formare continuă organizate de ISJ, CCD Timis, 2010 managerială
UPT. Responsabilii de
comisii metodice
Participarea cadrelor didactice la cursurile de Septembrie- Echipa
formare având ca temă: “Învăţarea centrată pe octombrie managerială
elev”, “Învăţarea individuală, nevoi educaţionale 2010 Formatori
speciale” şi “Parteneriat/ lucrul cu întreprinderile” Responsabilii de
organizate de CCD şi ISJ comisii metodice
Organizarea, la nivelul şcolii de cursuri pentru Mai – iunie Echipa
utilizarea calculatorului de către toate cadrele 2011 managerială
didactice Cadre didactice
de specialitate
Crearea unui sistem informaţional, de comunicare Mai 2011 Echipa
şi colaborare între toate unităţile de învăţământ managerială
din sistemul TVET

Aplicarea metodelor didactice moderne în Permanent Echipa


sistemul ÎPT pentru creşterea calităţii procesului managerială
de învăţământ Formatori
Responsabilii de
comisii metodice
Parteneri :
 ISJ Timis
 Casa Corpului Didactic Timis
 CLDPSFP
 Unităţi de învăţământ cuprinse in sistemul TVET
Surse finanţare :
Fonduri bugetare, extrabugetare
Sponsorizări

Prioritatea 4 : Îmbunătăţirea infrastructurii TVET a şcolii cu accent pe domeniile


prioritare locale
Obiectiv :
 Modernizarea şi dotarea spaţiilor de învăţământ în vederea asigurării
nivelului de competenţe şi abilităţi cerute de piaţa muncii.
Context :
 starea infrastructurii şcolii neadaptate cerinţelor derulării procesului instructiv –
educativ în sistemul TVET;
 2 laboratoare nu sunt adaptate noilor cerinţe;
 fondul de carte este învechit şi nu există o bibliotecă virtuală.

Ţinte :
 Achiziţionarea de echipamente, IT şi birotică
 Repararea sălii de sport si a atelierelor scoala de pe strada Xenopol.
 Efectuare de reparaţii curente a spaţiilor de învăţământ şi spaţiilor auxiliare.
Măsurat prin :
 Reabilitarea clădirii atelierului şcoală
 Reabilitarea sălii de sport
 Număr de echipamente, IT şi birotică achiziţionate

Măsuri /Acţiuni pentru atingerea obiectivului Orizont de Responsabil


timp
Analiza infrastructurii clădirilor, a spaţiilor de Ianuarie Echipa
învăţământ şi a dotărilor existente 2011 managerială

Contractarea şi execuţia lucrărilor de reabilitare Noiembrie Echipa


a atelierelor scoala 2010 managerială
Firme de
construcţii
Finalizarea lucrărilor de reparatii din scoala si Sept 2011 Echipa
ateliere managerială
Personalul
muncitor al şcolii
Atragerea de finanţări din partea agenţilor Permanent Echipa
economici şi a comunităţii locale pentru managerială
îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii Cadre didactice
Instalarea echipamentelor în laboratoarele Octombrie- Echipa
tehnologice, informatică şi atelierele şcoală . noiembrie managerială
2010 Cadre didactice

Sensibilizarea şi motivarea colectivului de elevi Permanent Echipa


şi cadre didactice pentru păstrarea bazei managerială
materiale existente Toate cadrele
didactice

Parteneri :
 Consiliul local
 Primăria municipiului Lugoj
 S.C.
Surse finanţare :
Fonduri bugetare, extrabugetare
Sponsorizări

Prioritatea 5: : Planificarea ofertei educaţionale în concordanţă cu cerinţele


pieţei muncii
Obiectiv :
 Dezvoltarea unui sistem informaţional pentru planificarea ofertei
educaţionale în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii
Context :
 neconcordanţă între planurile de şcolarizare şi cererea pieţei forţei de muncă ;
 lipsa unor prognoze pe termen mediu şi lung;
 nivelul scăzut al investiţiilor în municipiu şi judeţ;
 lipsa unei baze de date privind dezvoltarea economică pe sectoare de
activitate.
Ţinte :
 Sistem informatic între actorii regionali relevanţi pentru realizarea planificării şi
revizuirii ofertei educaţionale (AJOFM, ISJ, agenţi economici).
 Grup de lucru pentru armonizarea ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei
muncii.
Măsurat prin :
 Un sistem intranet funcţional
 Observator economic local şi judeţean
Măsuri /Acţiuni pentru atingerea obiectivului Orizont de Responsabil
timp
Analiza tendinţelor de dezvoltare regională şi 2011 Echipa
locală urmărind rezultatele studiilor realizate şi managerială
popularizate de către “observatorii” pieţei muncii la Echipa de
nivel regional şi judeţean elaborare PAS

Constituirea unui grup de lucru în cadrul unităţii de 2011 Echipa


învăţământ care să asigure legătura cu managerială
“observatorii” şi să prelucreze datele obţinute în Echipa de
funcţie de condiţiile concrete din şcoală elaborare PAS

Asigurarea cu resurse umane, cadre didactice Permanent Echipa


instruite capabile să-şi adapteze strategiile de managerială
instruire conform cerinţelor unei formări
profesionale flexibile şi performante
Înfiinţarea unei echipe de lucru pentru promovarea Septembrie Echipa
imaginii şcolii 2010 managerială

Parteneri :
 Consiliul judeţean
 Direcţia Judeţeană de Statistică
 Comunitatea Locală
 AJOFM
 Patronate
 IMM-uri
 CCD
Surse finanţare :
Fonduri bugetare, extrabugetare
Sponsorizări

Prioritatea 6: Asigurarea unui TVET adecvat pregătirii bazate pe abilităţi


specifice şi competenţe generale pentru locuri de muncă prezente şi
viitoare
Obiectiv :Adaptarea curriculum-ului în dezvoltare locală în concordanţă cu
abilităţile şi competenţele necesare unei economii bazate pe cunoaştere
Context :
 abilităţile specifice şi competenţele generale ale absolvenţilor nu corespund
locurilor de muncă prezente şi viitoare;
 accentul este pus pe cunoştinţe şi nu pe abilităţi;
 insuficienta cunoaştere a condiţiilor necesare ocupării unui loc de muncă.
Ţinte :
 Calificările oferite corespund cerinţelor pieţei muncii
Măsurat prin :
 Număr de programe adaptate cerinţelor pieţei muncii
 Număr de noi programe elaborate
 Număr de acţiuni de mediatizare a exemplelor de bună practică
Măsuri /Acţiuni pentru atingerea obiectivului Orizont de Responsabil
timp
Adaptarea CDL-urilor la nevoile de dezvoltare a Martie 2011 Echipa
municipiului Lugoj şi judeţului Timis urmărind managerială
PLAI Profesori de
specialitate
Mediatizarea exemplelor de bună practică în Semestrial Echipa
evaluarea şi aplicarea CDL managerială
Echipa de
elaborare PAS

Organizarea şi derularea în parteneriat cu agenţii Anual Echipa


economici a unor stagii de formare continuă managerială
pentru elaborarea CDL Responsabilul
Catedrei Tehnice
Creşterea ponderii instruirii formale în raport cu Permanent Echipa
cea informală în vederea formării de abilităţi managerială
profesionale de nivel ridicat Responsabilii de
arii curriculare
Cadrele didactice
Parteneri :
 A.E.
 alte patronate
 asociaţii profesionale
 televiziunile locale
Surse finanţare :
Fonduri extrabugetare
Sponsorizări

Prioritatea 7: Îmbunătăţirea performanţei şcolare


Obiectiv : Implicarea cadrelor didactice în implementarea unor strategii
didactice moderne care să permită creşterea calităţii proceselor de învăţare.
Context :
 slaba motivaţie a elevilor de a participa la olimpiadele şi concursurile şcolare;
 motivaţia scăzută a profesorilor;
 dotarea in mare parte necorespunzătoare a laboratoarelor, atelierelor şi
cabinetelor;
Ţinte :
 Obţinerea de premii la olimpiadele şi concursurile şcolare fazele judeţene şi
naţionale
Măsurat prin :
 Număr de elevi participanţi
 Număr de premii obţinute la faza naţională
Măsuri /Acţiuni pentru atingerea obiectivului Orizont de Responsabil
timp
Selectarea elevilor pentru olimpiade şi concursuri Octombrie Echipa
2010 managerială
Responsabilii de
arii curriculare
Utilizarea, în pregătirea elevilor ,a bazei didactice Permanent Cadrele didactice
moderne din dotarea şcolii achiziţionată prin
programul PHARE
Utilizarea echipamentelor agenţilor economici Permanent Echipa
(echipamente de care şcoala nu dispune ), în managerială
vederea pregătirii elevilor pentru olimpiade şi Cadrele didactice
concursuri pe meserii Agenţii economici
Program de pregătire suplimentară a elevilor Permanent Responsabilii de
performanţi arii curriculare
Stimulare morală şi financiară a elevilor premianţi Mai 2011 Echipa
şi a cadrelor didactice care i-au pregătit managerială
Consiliul
reprezentativ al
părinţilor
Parteneri :
 ISJ Timis
 Agenţi economici
 Autorităţi locale
 Consiliul reprezentativ al părinţilor

Surse finanţare :
Fonduri extrabugetare
Sponsorizări
Programul activităţilor de consiliere şi orientare profesională pentru
anul şcolar 2010-2011 este:

Activitate Scop şi Cine Rezultate


beneficii
Elaborarea ofertei Atragerea unui Elevii claselor Realizarea planului de
educaţionale număr cât mai a VIII-a şcolarizare
în concordanţă cu mare de elevi în
PRAI şi PLAI cadrul şcolii
Stabilirea Participarea Colectivul de Reducerea
parteneriatului cu părinţilor la elevi şi cadre absenteismului şi a
Comitetul programele cazurilor de abandon
reprezentativ al educaţionale ale şcolar
părinţilor şcolii Dezvoltarea bazei
materiale a şcolii
Consilierea elevilor Identificarea Colectivul de Identificarea traseului
aptitudinilor elevi educaţional optim

Colaborări cu Popularizarea Clasele a XII-a Creşterea numărului


AJOFM, Camera ofertei pieţei Anii terminali de absolvenţi integraţi
de Comerţ şi muncii de ruta socio-profesional
Industrie progresiva si
SAM

Desfăşurarea Cunoaşterea de Clasele XI, XII Dobândirea de


instruirii practice la către elevi a anii de competenţe şi abilităţi
agenţi economici cerinţelor completare practice cerute de
viitoarelor locuri agenţii economici
de muncă
Concursuri pe Obţinerea de Colectivul de Evaluarea aptitudinilor
meserii performanţe elevi elevilor
Olimpiade şcolare şcolare
Derularea Identificarea Colectivul de Dezvoltarea personală
activităţilor altor abilităţi şi elevi a elevilor
extraşcolare aptitudini
Tehnici de căutare Informare Clasele Elevii vor şti să-şi
a unui loc de Consiliere terminale „vândă” competenţele
muncă şi abilităţile lor
Organizarea de
întâlniri cu cadre
didactice de la Informare Clasele Familiarizarea cu viaţa
UPT,UE C. Consiliere terminale de student
DRAGAN, UVT

PARTEA a 4-a
CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE

În elaborarea planului am consultat:


 cadrele didactice în vederea stabilirii priorităţilor strategice, a
obiectivelor ţintă care ar trebui urmărite pentru realizarea misiunii
pe care şcoala şi-a asumat-o;
 comunitatea părinţilor din clasele terminale şi de început de ciclu
pentru a determina aşteptările acestora de la unitatea şcolară şi
modul în care acestea au fost atinse; au fost stabilite aspectele pe
care părinţii ar dori să fie ameliorate în viitor;
 partenerii şcolii pentru stabilirea planului comun de acţiune în
vederea dobândirii competenţelor cheie de către elevi şi a
nevoilor de competenţe la nivel local
Planul operaţional va fi monitorizat de către o echipă formată din trei
cadre didactice, care şi-au adus contribuţia şi la realizarea lui. Se va realiza
o evaluare lunară la nivelul fiecărei catedre, care va prezenta concluziile
într-un raport scris. Directorul adjunct este responsabil cu monitorizarea
operativă.
Evaluările parţiale vor fi analizate în Consiliul de administraţie în
vederea stabilirii plusurilor şi minusurilor ca şi a măsurilor de redresare.
Intregul plan de acţiune al şcolii va fi monitorizat de director, care are
sarcina de a interveni ori de câte ori este necesar pentru ameliorarea
rezultatelor obţinute şi stabilirea direcţiilor de acţiune viitoare, concluziile
desprinse fiind analizate şi în Consiliul profesoral de la finele semestrului.
În şedinţa Consiliului de administraţie din luna iunie 2011 se va
analiza gradul de realizare a obiectivelor propuse pentru anul şcolar 2010-
2011 şi vor fi stabilite obiectivele şi planul de acţiune pentru anul şcolar
2011 – 2012.
Programul activităţii de monitorizare şi evaluare

Tipul activităţii Responsabilitatea Frecvenţa Datele întâlnirilor de


monitorizării şi monitorizării analiză
evaluării
Intocmirea seturilor de Popovici Paun, lunar decembrie 2010,
date care să sprijine Halas Dumitru, martie ;8 iunie 2011
monitorizarea ţintelor Salajan Luminita
Vega Stelian
Sipos Ibolya
Monitorizarea periodică Popovici Paun Semestrial decembrie 2010,
a implementării acţiunilor Responsabili aprilie 2011
individuale comisii metodice
Comunicarea acţiunilor Popovici Paun Semestrial decembrie 2010,
corective în lumina Halas Dumitru aprilie 2011
rezultatelor obţinute
Analiza informaţiilor Dragan Marcel anual Iunie 2011
privind progresul realizat Halas Dumitru
în atingerea ţintelor
Stabilirea metodologiei Popovici Paun anual Septembrie 2010
de evaluare şi a Vega Stelian
indicatorilor de evaluare
a impactului asupra
comunităţii
Prezentarea generală a Popovici paun anual Iunie 2011
progresului realizat în
atingerea ţintelor
Evaluarea progresului în Popovici Paun anual Iunie 2011
atingerea ţintelor.
Actualizarea acţiunilor
din PAS în lumina
evaluării

DIRECTOR,
Prof. Popovici Paun