Sunteți pe pagina 1din 4

FACTURA

Seria GDF nr.10608527909


Data facturii: 20.06.2018

Factura transmisa pe e-mail conform acordului Dvs. Nr. 6026994177 / 08.06.2017


Contacte utile: engie.ro/contact/
Call Center:0219366
Nume client: Dl./Dna. BOGDAN
Serviciul Gestiune Clienti Galati MIHALCIOIU
Str. Regiment 11 Siret nr.46A, Galati, Jud. Galati Adresa: Strada OTELARILOR Nr. 14 Bl.
Cod postal: 800302
M19 Ap. 79 localitatea GALATI Galati
Cod client: 140102959719 România 800592
Contract furnizare: 3000453969/31.05.2011

CONSUM GAZE NATURALE (kWh) TOTAL DE PLATĂ CU T.V.A. DATA SCADENTĂ

186,592 71,84 LEI 20.07.2018


Atenţie! Achitaţi urgent soldul precedent!

Situaţia contului la data de : 20.06.2018 Perioada de facturare: 14.05.2018 - 13.06.2018


* Sold precedent 41,54 LEI Adresa locului de Strada OTELARILOR Nr. 14 Bl.
Majorari de intarziere/penalitati: 0,00 LEI consum: BLM19ST236NR1014 Et. 10 Ap. 79
Factura curentă: 30,30 LEI GALATI Galati România 800592
Categorie consum: B1
* Detalierea soldului din facturile precedente se regăsește pe anexă. În cazul în
care sunteţi cu plata facturilor la zi, vă mulţumim. Instalaţie: 4000329020
Cod loc consum(CLC): DGSGLGAL10295971

Pagina 1 din 3 la factura nr. 10608527909


Aveţi întrebări privind factura, serviciile noastre, Aveți o urgență tehnică de gaze?
contracte? (incendii, explozii, miros de gaze, lipsă accidentală gaze)

021.9366 (număr unic la nivel naţional) Serviciul Urgente Gaze nonstop: 021/9281*;
Apelaţi Call Center-ul ENGIE, de luni până vineri, TELVERDE:0800 877778
în intervalul orar 8.30-19.00. *Apel taxabil, conform tarifelor stabilite de către operatorii de
Apel taxabil, conform tarifelor stabilite de către operatorii de telefonie. telefonie.

Doriţi să transmiteţi indexul de consum autocitit?


Accesați contul dumneavoastră din Agenția online.
Informații necesare pentru transmiterea autocitirii!
Cod autocitire: 2021872
Telefon autocitire 0800 800 200
Interval transmitere 13.07.2018 - 17.07.2018
Apelurile către numărul de telefon de autocitire consum gaze sunt gratuite în
toate rețelele de telefonie fixă și mobilă.
C2-Intern

ENGIE Romania S.A. Sediul social: B-dul Mărăşeşti nr. 4 -6, sector 4,
Bucureşti, 040254 J40/5447/2000, CUI: RO13093222, Capital social:
Temei legal: Ordinul A.N.R.E. nr.60/29.03.2018 publicat in M.O. nr.287/30.03.2018 199.245.530 lei, Operator de date CP 5167

Detaliile facturii dumneavoastră


Pentru plata facturii: se regăsesc pe verso

h>k engie.ro
140102959719180620000071843
Factură detaliată:
Serie Consum Consum estimat
Perioada de Index Index Pcs
contor/ estimat lunar lunar
facturare vechi nou (kWh/mc)
corector (mc) (kWh)

Factura circulă fără semnătură şi ştampilă conform Codului Fiscal.


14.05.2018 2.592 2.609
378009 17 10,976 186,592
-13.06.2018 (estimat) (estimat)
COTA T.V.A. 19%
Denumire serviciu U.M. Cantitate Pret unitar Valoare Valoare Total valoare
fara T.V.A. fara T.V.A. T.V.A. (lei) (lei)
(lei)
Furnizare gaze naturale kWh 186,592 0,13021 24,30 4,62 28,92
lei/kWh
Majorari de intarziere/penalitati la data 15.06.2018 1,38 0,00 1,38

TOTAL FACTURĂ CURENTĂ: 25,68 4,62 30,30


Unde puteţi achita factura? Rezilierea contractului
Economisiţi timp alegând să plătiţi factura de gaze naturale prin debit Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a
direct, virament bancar, Internet banking, bancomate, automate de plată gazelor naturale, în termenul stipulat în contractul de furnizare, atrage:
sau numerar la unul din cele peste 14.000 puncte de plată. rezilierea contractului de drept, începând cu a 181-a zi calendaristică de la
data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile calendaristice, în cazul în care
l Parteneri bancari unde puteţi plăti prin virament bancar (vă consumatorul nu achită integral contravaloarea serviciului de furnizare a
rugăm să indicaţi codul de client pe ordinul de plată): gazelor naturale şi a majorărilor de întârziere.
BRD GSG - SMCC RO26 BRDE 450S V114 3681 4500 De asemenea, este necesar să operaţi rezilierea contractului de furnizare
Raiffeisen Bank RO40 RZBR 0000 0600 1066 0361 gaze naturale, atunci când se înstrăinează locul de consum (vânzare,
BCR RO16 RNCB 0074 0018 4206 G242 cumpărare sau schimbare de locatar), iar noul proprietar/locatar va încheia
Citibank Europe RO18 CITI 0000 0008 2490 2224 contract în nume propriu.
Banca Centrală Cooperatistă RO70 CRCO X410 0410 0002 1931 Revizii şi verificări
CREDITCOOP Potrivit normelor legale în vigoare, verificarea şi revizia tehnică a instalaţiei
UniCredit Bank RO54 BACX 0000 0001 2482 3310 de utilizare a gazelor naturale reprezintă o operaţiune tehnică obligatorie, în
ING Bank RO83 INGB 0001 0000 0000 0888 sarcina exclusivă a clientului şi care se realizează numai cu firme autorizate
CEC Bank RO80 CECE B315 N5RO N218 9733 ANRE. Pentru mai multe informaţii despre revizii, verificări şi alte
Banca Transilvania RO44 BTRL 0430 1601 0071 3643 recomandări de siguranţă şi confort, vă invităm să vizitaţi engie.ro.
Bancpost RO79 BPOS 8200 2783 000R ON03
Garanti Bank RO36 UGBI 0000 5120 04392 RON Informaţii privind modalităţile de transmitere a plângerilor
- prin formularul de contact online de pe engie.ro;
l Alţi parteneri bancari: Alpha Bank. - prin curier, la adresele menţionate pe faţa facturii;
l Parteneri non-bancari: Pay Point, Payzone, Westaco Express, QIWI, - prin e-mail, la adresa dedicată consiliere-clienti@ro.engie.com.
un-doi Centru de Plăți, Orange Money. Pentru mai multe detalii cu privire la procedura internă ENGIE România de
soluţionare a plângerilor clienţilor finali accesaţi
Pentru lista completă a modalităţilor de plată, consultaţi site-ul engie.ro. engie.ro/procedura-reclamatii/.

Pagina 2 din 3 la factura nr. 10608527909


Când trebuie să plătiţi factura? Clientul final are dreptul de a beneficia de un nivel minim de calitate a
Factura de gaze naturale trebuie plătită până Ia data scadentă înscrisă pe activităţii de furnizare şi a serviciilor aferente alimentării cu gaze naturale
factură. În cazul neachitării facturilor, ENGIE Romania poate să perceapă, conform standardelor de performanţă aprobate de ANRE. Detalii referitoare
conform contractului, majorări de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere şi la standardul de performanta gasiti pe
să întrerupă furnizarea gazelor naturale începând cu a 46-a zi engie.ro/indicatori-standard-de-performanta/.
calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile
calendaristice. Schimbarea furnizorului de gaze naturale se face în mod gratuit, cu
respectarea  prevederilor legale. Lista operatorilor economici, titulari de
IMPORTANT : În cazul în care efectuaţi plata facturii prin virament bancar licenţă de furnizare a gazelor naturale este publicată pe pagina de internet a
sau prin intermediul altor operatori de plată decât partenerii noştri direcţi, ANRE (www.anre.ro).
vă informăm că aceasta este considerată confirmată la data la care contul
ENGIE Romania S.A. este alimentat cu suma de bani care face obiectul Preţul final al serviciului de furnizare gaze naturale cuprinde
plăţii. preţul de achiziţie şi tarifele reglementate (transportul, distribuţia şi
Reluarea furnizării gazelor naturale se va face în maxim 24 de înmagazinarea).
ore, dacă: achitaţi obligaţiile de plată scadente, majorările de întârziere şi Tipul prețului unitar pentru furnizarea gazelor naturale este variabil,
faceţi dovada plăţii integrale a debitului prin formularul de contact online
conform prevederilor contractuale și reglementărilor legale în vigoare.
de pe engie.ro/call center/fax/centre de relaţii cu clienţii. Reconectarea
va fi efectuată de către reprezentanţii operatorului de sistem, în prezenţa Eficienţa energetică reprezintă o preocupare constantă pentru
şi numai cu acordul dumneavoastră. ENGIE Romania percepe,conform ENGIE România în relaţia cu clienţii săi. Astfel, vă oferim asistenţă
prevederilor contractuale,aplicate în baza Ordinului ANRE nr.29/2016
pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la personalizată şi soluţii adecvate pentru reducerea consumului de energie
clienţii finali,tariful aferent reluării alimentării cu gaze naturale întreruptăprin care puteţi obţine un plus de competitivitate. Pentru informaţii privind
din neplată, publicat la adresa: engie.ro/catalog-tarife/ datele de contact ale unor instituţii cu atribuţii în domeniul energiei şi
Cum se calculează Energia? pentru a consulta Legea nr. 121/2014 accesaţi secţiunea dedicată eficienţei
Conversia volumelor de gaze naturale în unităţi de energie se face energetice pe engie.ro, in funcţie de categoria de client.
aplicând formula:E = V(b) x PCs; unde: Totodată, vă informam că aveţi dreptul:
E - energia gazelor naturale - kWh; - să apelati la ANRE la adresa: str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2,
V(b) = volumul măsurat în condiţii de bază - mc; Bucureşti, România, cod poştal 020995, telefon
PCs = puterea calorifică superioară - kWh/mc. 021.327.81.53/0728.628.664, fax 021.312.43.65, e-mail
Tipurile de facilităţi puse la dispoziţie clienţilor vulnerabili le puteţi găsi anre@anre.ro; website www.anre.ro.
pe site-ul engie.ro. - să apelati la alte proceduri extrajudiciare de soluţionare a
plângerilor (exemplu – medierea);
- să vă adresati instanţei judecătoreşti competente.
Dl./Dna. BOGDAN MIHALCIOIU
Adresa: Strada OTELARILOR Nr. 14 Bl. M19 Ap. 79 localitatea GALATI Galati
România 800592
Cod client: 140102959719

Anexa detaliere facturi din sold

Situatia contului dvs. la data de 20.06.2018 este:

Data emitere
Document Detalii Data scadenta Sold
factura
10314049622 Factura 21.05.2018 20.06.2018 41,54
TOTAL 41,54

Pagina 3 din 3 la factura nr. 10608527909