Sunteți pe pagina 1din 28

ŞANA TOVA!

Întrucât numărul
următor al revistei
va apărea la sfârşitul
PUBLICAŢIE A FEDERAŢIEI COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA lunii septembrie, urăm
de acum cititorilor
ANUL LXII = NR. 520-521 (1320-1321) = 1 IULIE – 31 AUGUST 2018 = 18 TAMUZ – 20 ELUL 5778 = 28 PAGINI – 3 LEI
noştri bucurii şi pace
în anul 5779!
Mesaje de Roş Haşana
PAG. 3

Pogromul de la Iaşi
(1941), la cea de-a 77-a
PAG. 4-5 comemorare
BERESHIT 16, dedicat
aniversării Israelului
PAG. 6-7

Interviu cu M. Rond,
preşedintele
PAG. 9 CE Focşani
Lansare de carte
la Sinagoga Mare
din Capitală PAG. 9
COMUNITĂŢI
PAG. 10-11-12

Teleconferinţă PAG. 7
la sediul C.E. Oradea
O nouă reuniune
a Comitetului
PAG. 7 Director al FCER
Din activităţile de cercetare ale
Menucha Yankelevitch Blowing Shofar (Pinterest – Judaica Art)

Foşti ambasadori ai Israelului în România Centrul pentru Studiul Istoriei PAG. 15

în dialog cu publicul la ICR Tel Aviv


Evreilor din România

Joi, 28 iunie, la sediul ICR din Tel Mesajul subliniază excelenţa relaţiilor În mesajul ambasadorului Iosef Go- Claims Conference
obţine încă 75 milioane
Aviv a avut loc o întâlnire cu publicul, bilaterale româno-israeliene, care tind să vrin, care a condus Ambasada Israelului
consacrată împlinirii a 70 de ani de relaţii adopte o anvergură strategică şi al căror în România între anii 1985-1989, se
diplomatice neîntrerupte româno-israeli-
ene, precum şi a 70 de ani de existenţă
dinamism se manifestă pe tot mai multe
planuri de activitate, de la economie şi
reaminteşte, între altele, că România a
fost singurul stat din fostul bloc comu- euro de la Guvernul
a Statului Israel. Directorul ICR Tel Aviv,
Martin Salamon, mediatorul întâlnirii, a
comerţ, la viaţă culturală, turism, tehno-
logie şi cercetare.
nist care a continuat să întreţină relaţii
diplomatice cu Israelul şi după Războiul
PAG. 7 german
prezentat acest nou proiect de întâlniri Din partea Ambasadei României în de Şase zile din 1967. „Ce l-a deter-

Emil Nicolae Nadler –


cu prietenii ICR, denumit „Cafeneaua Israel a vorbit apoi consilierul cultural minat pe Ceauşescu să se comporte
românească”. Au participat la desfă- Mircea Chitic, care a observat că relaţiile atât de diferit faţă de colegii săi din

Cetăţean de Onoare
şurarea întâlnirii doi foşti ambasadori româno-israeliene au la bază „apreci- estul Europei?”, s-a întrebat demnitarul
israelieni în România, E.S. Zvi Mazel erea reciprocă şi dorinţa politică, ceea israelian. „Ar putea fi oare fidelitatea
şi E.S. Rodica Radian-Gordon, precum
şi fosta deputată în Knesset din partea
ce le-a permis să depăşească barierele
diverselor regimuri de guvernare sau pe
faţă de principiul de bază al României,
referitor la universalitatea relaţiilor po- al Municipiului
Partidului Muncii, Colette Avital. Alţi trei
foşti ambasadori israelieni în România,
cele ale problemelor cauzate de crizele
internaţionale”. Vorbitorul s-a mai referit
litico-statale, fără deosebire de regim
politic, în baza căruia România n-a Piatra-Neamţ PAG. 16
Iosef Govrin, Avi Milo şi Dan Ben-Eliezer la rolul israelienilor originari din România rupt niciodată relaţiile cu vreun stat al
– care au fost invitaţi, dar din motive
personale nu au putut participa – au
în dezvoltarea relaţiilor bilaterale, la rolul
primilor evrei din Moineşti şi Bacău în
lumii? Sau Ceauşescu a fost mânat de
interesele naţionale ale României, care Isy Morgensztern:
trimis mesaje care au fost citite în cursul
întâlnirii.
întemeierea a două localităţi israeliene la
sfârşitul secolului trecut: Zichron Yaakov
au devenit, în viziunea sa, mai puternice
decât riscul asumat prin devierea de la Viaţa evreilor
De altfel, începutul acesteia a fost
marcat, tot printr-un mesaj, cel al minis-
şi Roş Pina. În România a fost creat un
mecanism legislativ de combatere a an-
politica uniformă a blocului comunist?”
din Franţa este
insuportabilă
trului de Externe al României, Teodor Me- tisemitismului şi xenofobiei, precum şi de ION ŞTIUBEA
PAG. 18
leşcanu, prezentat de Martin Salamon. comemorare a victimelor Holocaustului. (Continuare în pag. 2)
2 REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 520-521 (1320-1321) - 1 Iulie – 31 August 2018

Interviul lunii Foşti ambasadori ai Israelului…


(Urmare din pag. 1) Amba- unele chiar picante. Astfel, spre
iulie sadorul Avi exemplu, a povestit despre prima
Milo, care s-a aflat în fruntea Am- vizită la Legaţia israeliană a Anei

„Ce fac evreii de azi


basadei Israelului din Bucureşti în Pauker, în 1949, pe când deţinea
perioada 1997-2001, în mesajul funcţia de ministru de Externe al
său (citit în limba engleză de dna României. Întâmpinarea înaltului

pentru mai binele României” Andreea Soare, referent la ICR Tel


Aviv), a remarcat atât maturizarea
deplină a legăturilor reciproce
oaspete a fost făcută de fetiţa unui
cuplu de la Legaţia israeliană, care
i-a oferit Anei Pauker un frumos
Interviu cu preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer dintre cele două state, cât şi impli- buchet de flori, în timp ce rostea
carea activă a României în proce- în ebraică salutul de bun venit. Ana
În retrospectiva evenimentelor recente din viaţa F.C.E.R., făcută de preşedintele Federaţiei, sul de pace din Orientul Mijlociu. Pauker, care a înţeles semnificaţia
dr. Aurel Vainer, un accent special a fost pus pe implicarea Federaţiei în actualitatea socio- Continuarea emigrării evreilor din cuvintelor de întâmpinare, a răs-
politică internă şi internaţională, concretizată prin vizitele la Templul Coral a două importante România în Israel a asigurat, în puns în limba română.
delegaţii: cea a Federaţiei Internaţionale a Comunităţilor Educative (FICE) – Israel, aparţinând
Federaţiei Comunităţilor Educatorilor din Europa şi alte continente, şi cea a Curţii Supreme
a Israelului. „Un punct major de interes pentru delegaţii a fost istoria şi prezentul evreilor din
România”, a opinat domnia sa.
– Care a fost scopul vizitei FICE – Israel? prof. univ. dr. Yoram Danziger. La dorinţa lor
– Realizarea unor schimburi de experienţă de a vizita Templul Coral, am fost contactat
prin seminare, conferinţe despre strategii pri- de preşedintele Curţii Constituţionale, Valer
vind protecţia copilului, între specialişti români Dorneanu. Oaspeţii au avut parte de o primire
şi israelieni în domeniul educaţiei, intrată-n de înalt nivel şi plină de afecţiune. Am auzit
tradiţie. Delegaţia s-a întâlnit cu oficialităţi şi cuvinte de caldă apreciere despre splendidul
responsabili ai direcţiilor de resort din Bârlad, edificiu în convorbirile care au urmat la Biblio-
Bacău, Moineşti, Târgu Ocna, Piteşti, Con- teca Templului Coral, unde au participat lideri
stanţa, Bucureşti. Semnificative mi s-au părut ai F.C.E.R. A existat şi o conotaţie emoţională.
vizitele oaspeţilor la Templul Cerealiştilor din Preşedinta Curţii Supreme din Israel, Esther
Bacău şi intervenţia directorului din Ministerul Hayut, se trage dintr-o familie de evrei buco-
israelian al Educaţiei, Lia Meron Berkovitz, vineni din Storojineţ, localitate aflată acum pe
care, la întâlnirea cu primarul oraşului Moineşti, teritoriul Ucrainei. Părinţii ei au fost deportaţi în
a amintit rolul însemnat al evreilor moineşteni Transnistria. După ce s-au întors din deportare, viziunea sa, constituirea unui pod E.S. Rodica Radian-Gordon a
în renaşterea Statului Israel modern. au făcut Alia. În succinta mea prezentare a vieţii al înţelegerii bilaterale, bazat pe relevat că a deţinut conducerea
– Ce impresie v-a făcut programul delega- evreieşti din România, ieri şi azi, ponderea au o bună cunoaştere a intereselor Ambasadei israeliene la Bucureşti
ţiei la Bucureşti? deţinut-o făptuirile actuale ale comunităţii şi re- reciproce, fapt care a permis, de între 2003-2007, când a început
– A fost remarcabil seminarul comun „FICE laţiile fructuoase de colaborare ale F.C.E.R. cu asemenea, extinderea relaţiilor de activitatea Comisiei Wiesel, al
– România-Israel, 20 de ani”, organizat de instituţii ale Statului Israel. Oaspeţii au apreciat colaborare în economie, politică cărei raport final, publicat în 2005,
Comisia pentru Afaceri Europene de la Se- faptul că minorităţile naţionale din România au şi cultură. a semnificat recunoaşterea şi
nat, unde am reprezentat F.C.E.R., împreună reprezentare în Parlament. În cuvântul meu la Mesajul ambasadorului Dan asumarea de către România a
cu managerul de proiecte Janina Ilie şi şefa cina de la Clubul Diplomaţilor, oferită în onoarea Ben-Eliezer, care a reprezentat Holocaustului evreilor români. În
Biroului pentru Relaţii Intercomunitare şi Or- oaspeţilor de preşedintele Curţii Constituţionale, Statul Israel în România între anii calitatea sa actuală de director al
ganizaţii, Mirela Aşman. A fost prezentă E.S. Valer Dorneanu, am arătat ce fac evreii de azi 2010-2015, a fost citit de mode- Departamentului Europa în cadrul
Tamar Samash, ambasadoarea Israelului în pentru mai binele României. Am dăruit mem- ratorul întâlnirii, Martin Salamon, Ministerului de Externe al Israelu-
România. În luările de cuvânt ale preşedinte- brilor delegaţiei albumele „Temple şi Sinagogi şi a fost tradus din ebraică de lui, Rodica Radian a subliniat că
lui şi vicepreşedinţilor FICE – România, prof. din România” şi „Pictori evrei din România”, istoricul Lucian-Zeev Herşcovici. România joacă un rol important în
Toma Mareş, senator Mihaela Creţu, prof. univ. stârnindu-le admiraţia, precum şi calendarul „Funcţia de ambasador în Româ- medierea unor relaţii ale Israelului
dr. Sorin Ivan, şi în alocuţiunea preşedintelui evreiesc „Evreii din România în Primul Război nia a reprezentat pentru mine o cu ţări din Uniunea Europeană,
FICE – Israel, prof. univ. dr. Emmanuel Grup- Mondial”. misiune extrem de interesantă, contribuind, între altele, la deza-
per, s-a făcut referire la excelenta colaborare atât pe plan profesional, cât şi morsarea unor posibile surse de
între cele două organizaţii, din România şi personal. Am avut satisfacţia să conflict.
Israel, la importanţa şi necesitatea continuării asist la două întâlniri interguver- Ultimul care a luat cuvântul la în-
sale. Am avut şi eu o intervenţie. namentale româno-israeliene, tâlnirea de la sediul ICR din Tel Aviv
– Pe ce temă? desfăşurate la Ierusalim în 2011 şi a fost E.S. Zvi Mazel, ambasador
– Tradiţie şi actualitate în învăţământul 2015 şi să contribui la dezvoltarea al Israelului în România între anii
evreiesc din România. Am vorbit despre rolul relaţiilor de cooperare între cele 1989-1992. Într-un stil colocvial,
hederului în formarea intelectuală a copiilor două ţări în multe domenii, iar pe adecvat unei discuţii „de cafenea”,
evrei, al şcolilor israelito-române, despre în- plan personal am fost deosebit el a relatat aspecte care au prece-
semnătatea şcolilor, liceelor, colegiilor evreieşti de emoţionat să reprezint Israelul dat şi urmat schimbărilor de putere
din perioada Holocaustului, mod de rezistenţă Paul Schwartz, Esther Hayut şi Aurel Vainer într-o ţară în care se află o parte din din România, în 1989. Zvi Mazel a
prin cultură. rădăcinile mele, având în vedere că subliniat rolul României în conti-
– Ce v-a emoţionat în acest eveniment? – Ce vi s-a părut menţionabil la reuniunile mama s-a născut la Iaşi, de unde nuarea procesului de emigrare în
– M-a mişcat sufleteşte admiraţia oaspeţilor Comitetului Director din luna în curs? a plecat în 1944, după pogromul în Israel atât a evreilor români, cât şi
pentru Templul Coral, ghidaţi în istoria şi pre- – Aprecierile unanime pentru prestaţia de- care şi-a pierdut fratele mai mic”. a celor din fosta Uniune Sovietică,
zentul lui de Gil Şaim. Am fost plăcut impresio- putatului Silviu Vexler în apărarea intereselor În cuvântul ei, Colette Avital, dar a amintit şi modul deplorabil în
nat de întrebările pline de interes ale membrilor F.C.E.R. în Parlamentul României. De data originară din România şi fost am- care România ceauşistă permitea
delegaţiei despre trecutul şi viaţa noastră de asta, ele s-au referit la Legea 157/ 2018, adop- basador în Portugalia, a relevat acest fapt, prin vânzarea fiecărui
astăzi, în convorbirile de la Biblioteca „Rabin tată de Parlament, promulgată de preşedintele câteva detalii mai puţin cunoscute, candidat la emigrare.
M.A. Halevy” din incinta templului, unde au luat României, Klaus Iohannis, privind unele măsuri
prânzul. A fost o după-amiază de neuitat, la
care au participat preşedintele CEB, ing. Paul
pentru prevenirea şi combaterea antisemitis-
mului. Legea reprezintă punerea în aplicare în FCER nu a transmis niciun comunicat
pe tema suspendării
Schwartz, prim-rabinul Rafael Shaffer, membri domeniul juridic a definiţiei antisemitismului,
ai Comitetului Director. Oaspeţii şi-au exprimat elaborată de o echipă de experţi, coordonată
dorinţa de a repeta vizita. de amb. Mihnea Constantinescu, în perioada
în care România a deţinut preşedinţia IHRA.
– Obiective pe termen scurt? preşedintelui Klaus Iohannis
– Sunt în drum spre Bereshit XVI, la Arad. Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România – Cultul Mozaic
Apoi am o întâlnire cu conducerea comunităţii (FCER) informează într-un comunicat că nu s-a implicat în nici un fel
timişorene pe tema situaţiei lucrărilor de refa- în discuţia despre posibila suspendare a preşedintelui Klaus Iohannis şi
cere a Templului din Cetate. La invitaţia direc- că nu a transmis nici un comunicat din partea Comitetului Director sau
torului Joint pentru România, Israel Sabag, voi a altui organ de conducere pe această temă, aşa cum cu rea-credinţă
vizita Comunitatea Evreilor din Budapesta şi se afirmă într-o ştire falsă care circulă în mediul on-line.
Tabăra Internaţională de Iudaism de la Szar- De altfel, aşa cum publicul a fost informat în repetate rânduri, relaţiile
vas, unde participă 100 de tineri din România. FCER cu Administraţia Prezidenţială şi cu preşedintele României sunt
La întoarcere, mă voi opri la CIR „Be’Yahad” unele de respect reciproc şi bună colaborare. Dovadă că ştirea este
– Cristian, unde, la Şcoala de vară organizată atât una falsă, cât şi rău-intenţionată, este că se vorbeşte despre „re-
– Cum a decurs întâlnirea cu delegaţia de de CSIER, cu tema „Personalităţi ale lumii prezentanţii noştri” în Parlament, unde FCER, ca orice altă minoritate,
la Curtea Supremă a Israelului? evreieşti”, voi susţine prelegerea „Evrei din Ro- are un singur reprezentant, conform prevederilor Constituţiei României.
– Mai întâi, câteva precizări: în Statul mânia între istorie şi contemporaneitate”. Irina Pe de altă parte, referirea la eventuala influenţare de către FCER a
Israel, Curtea Supremă îndeplineşte şi func- Cajal, membră în Comitetul Director, va vorbi „politicienilor din opoziţie” pentru susţinerea suspendării preşedintelui
ţia Curţii Constituţionale şi pe cea a Înal- în deschidere. Secretarul general al F.C.E.R., Iohannis este în flagrantă contradicţie cu realităţile politice româneşti.
tei Curţi de Casaţie şi Justiţie de la noi. Eduard Kupferberg, va face două expozeuri. Precizăm că FCER nu se amestecă din principiu în astfel de dez-
Există mai vechi relaţii de conlucrare în- Mă pregătesc pentru Festivalul ProEtnica de bateri anunţate în cercurile politice, nici nu şi-a exprimat, oficial sau
tre Curtea Constituţională din România şi la Sighişoara. Urmează un eveniment de am- neoficial, vreo poziţie despre problema suspendării preşedintelui Klaus
Curtea Supremă din Israel, drept pentru care ploare consacrat participării evreilor la Primul Iohannis.
a avut loc vizita acestei delegaţii, condusă de Război Mondial, contribuţiei lor la dezvoltarea Dezminţim cu fermitate această ştire falsă şi răuvoitoare.
preşedinta Curţii Supreme din Israel, Esther României moderne. Dr. AUREL VAINER
Hayut, compusă din judecătorii Uri Shoram şi IULIA DELEANU Preşedintele Comitetului Director al FCER
REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 520-521 (1320-1321) - 1 Iulie – 31 August 2018 3

M esa j e de R oş H aşana
(extras din textul integral publicat în
LUAH 5779)
Să fim cu toţii înscrişi cu sănătate şi pace în Cartea Vieţii
În fiecare an, când soseşte luna Elul Mesajul preşedintelui FCER-CM, dr. Aurel Vainer, cu prilejul Roş Haşana 5779
şi ascultăm sunetul şofarului, venim cu de instruire de la CIR Be’Yahad-Cristian, necesară creşterea numărului de pagini anul 2018 să se ba-
faptele noastre din anul care se sfâr­şeşte în suplimentate de cursuri săptămânale la revista „Realitatea evreiască”, pentru zeze în special pe
faţa celui mai intransigent dintre Judecători: online. a putea cuprinde volumul din ce în ce veniturile realizate
Dumnezeu Unicul. Ne pregătim pentru anul Au continuat cursurile de maşghihim mai mare de informaţii. Biblioteca „Dr. din surse proprii, iar
care începe printr-o analiză fără menaja- la CIR Be’Yahad-Cristian, cursurile de Alexandru Şafran” a ajuns să deţină circa cheltuielile să fie pre-
mente în faţa propriei conştiinţe. Talmud Tora, conferinţele de Tikun Leil 40.000 de volume. ponderent alocate
Prima noastră preocupare a fost şi Şavuot, a crescut interesul internauţilor În planul educaţiei iudaice, Comitetul activităţilor din comunităţi.
continuă să fie grija faţă de coreligionarii pentru pagina de internet a Rabinatului. Director al FCER-CM a hotărât înfiinţarea Am continuat să dezvoltăm relaţii
noştri în suferinţă, bătrâni, singuri, cu Viaţa culturală comunitară, coordonată Complexului şcolar Cultura Nouă, în- cu organizaţii evreieşti interna­ţio­nale,
venituri modeste. În anul care se încheie, de Departamentul pentru Cultură, Artă cepând din anul următor, deocamdată concretizate în anul care se încheie prin:
Departamentul pentru Asistenţă Socială & Media (DCAM), a cunoscut o linie prin crearea Grădiniţei Gan Ury. Acordul de colaborare între FCER-CM
şi Medicală (DASM) a asigurat condiţii de ascendentă. Numeroase au fost lansările A crescut numărul vizitatorilor la şi AMIR; vizita delegaţiei Comitetului
viaţă decente şi îngrijiri medicale pentru de carte, vizionările de filme, conferinţele Muzeul de Istorie şi Cultură a Evreilor din Evreiesc American, condusă de direc-
1.124 de asistaţi. A continuat procesul de în cadrul matineelor de duminică. Fes- România „Şef-rabin dr. Moses Rosen”. torul general David Harris; vizitele unor
renovare a Căminului pentru persoane tivalul Internaţional Mihail Sebastian, De Ziua Naţională a Limbii şi Teatrului importante delegaţii ale Joint; participa-
vârstnice „Amalia şi şef-rabin dr. Moses de la Brăila, a ajuns la ediţia a V-a. Idiş, FCER-CM a organizat un festival la rea unor delegaţii ale FCER-CM, ca şi a
Rosen” prin ridicarea standardului locuibil Ziua Europeană a Culturii Iudaice a Suceava şi Rădăuţi. unor preşedinţi de comunităţi la reuniuni
la un nivel cât mai satisfăcător. fost marcată prin dezbateri, spectacole, Aniversarea Centrului pentru Studiul evreieşti internaţionale.
La Centrul de Ajutor Medical (CAjM) din expoziţii. Combaterea antisemitismului Istoriei Evreilor din România (CSIER), la Centrul pentru Administrarea Patri­
Bucureşti, funcţionând cu 11 specialităţi prin cultură s-a materializat în organiza- 40 de ani de la înfiinţare, a fost marcată moniului Imobiliar (CAPI) a reuşit, cu
medicale, s-au acordat consultaţii, trata- rea de mese rotunde, lansări de carte, de Revista de Istorie a Evreilor din Româ- ajutor din partea Fundaţiei Caritatea şi
mente, investigaţii şi recoltări de analize simpozioane consacrate Pogromului le- nia, nr. 2, din 2017. CSIER a colaborat a Guvernului României: să coordoneze
pentru asistaţii din Capitală şi din ţară, gionar din 1941 de la Bucureşti, crearea, atât la expoziţia „Temple şi Sinagogi din reabilitarea sinagogilor din Oradea,
salariaţii FCER-CM şi ai comunităţilor, dar pe Facebook, a Forumului pentru Com- România”, cât şi la realizarea unui album Alba Iulia, a Templului Unirea Sfântă din
şi membri ai comunităţilor. S-au făcut vizite baterea Antisemitismului. al expoziţiei. A organizat Şcoala de vară Capitală; să apropie de finalizare lucrările
la domiciliu pentru asistaţii din Bucureşti. Notabilă a fost prestaţia artistică de la CIR Be’Yahad-Cristian. de reabilitare a Sinagogii din Hârlău şi a
A continuat Programul Project Vision, a formaţiilor de muzică klezmer din Împreună cu B’nai B’rith România, Sinagogii Mari din Iaşi. Avem în vedere
realizându-se 34 de operaţii de cataractă. Bucureşti, Iaşi, Cluj, Oradea, a corurilor FCER-CM a fost coorganizator al eve- începerea lucrărilor de reconstruire a
Prin intermediul Programului Copii comunitare din Bucureşti, Timişoara, nimentului Podurile Toleranţei, ediţia a Sinagogii din Constanţa – proiect integral
în Nevoie s-au asigurat tichete alimen- Bacău, Iaşi, Cluj. V-a, la Muzeul Naţional Cotroceni, Banca al Ministerului Dezvoltării. Au fost dema-
tare, decontări pentru rechizite şcolare, Un eveniment de răsunet a fost Naţională a României, Ateneul Român, rate lucrări de reabilitare la Sinagoga
îmbrăcăminte, medicamente, investigaţii expoziţia „Temple şi Sinagogi din Româ- Teatrul Odeon din Capitală. din Deva şi la Sinagoga din Cetate, în
medicale şi tratamente. nia. Patrimoniu evreiesc, naţional şi uni- JCC a fost coorganizator al Nopţii Timişoara, au început lucrările de con-
Au continuat programele de sociali­ versal”, deschisă la Palatul Patriarhiei, în Sinagogilor Deschise şi al Nopţii Albe solidare a Sinagogii din Focşani. Printre
zare pentru asistaţi: Case Calde, Mişloah prezenţa P.F.P. Daniel, Patriarhul Bisericii a Galeriilor. Cu prilejul Zilei Copilului, la proiecte se află reabilitarea Sinagogii
Manot, Livratorii de Lumină, tabere la Ortodoxe Române, şi, ulterior, devenită JCC a avut loc programul Polinger Day of Cerealiştilor din Bacău, a Sinagogii Mari
CIR Be’Yahad-Cristian, CIR Eforie, CIR expoziţie itinerantă, găzduită, până în Children şi Teatrul Copiilor. Au continuat din Bârlad, reparaţii la Căminul „Eva Eli-
Borsec. prezent, de Muzeul Naţional de Istorie a programele de educaţie iudaică Keshet, sheva şi Adalbert Huber Huber” din Arad,
Viaţa de cult mozaic şi activitatea României, Muzeul de Istorie din Râmnicu Bereshit, precum şi emisiunile de la Radio sediul comunitar din Ploieşti, băi rituale
Cancelariei Rabinice a cunoscut evoluţii Sărat şi Muzeul Bucovinei de la Suceava. Shalom. Un eveniment deosebit, găzduit la Timişoara şi Bucureşti.
de bun augur. La Bucureşti, Braşov, Totodată, un album cu acelaşi titlu a fost de JCC, a fost aniversarea centenarului Au fost efectuate reparaţii şi amenajări
Timi­şoara şi Oradea funcţionează patru lansat la Templul Coral din Capitală. activităţii Joint în România. pentru confort sporit la CIR Cristian, Bor-
rabini. În Capitală activează doi cantori. La Editura Hasefer au apărut 19 cărţi Prin eforturile FCER-CM şi ale sec şi Eforie Nord.
În ţară sunt 30 de persoane capabile să ale unor autori clasici şi contemporani, pe comunităţilor evreieşti din România, O prioritate în investiţii au avut-o cimi­
conducă un serviciu religios, o parte fiind teme de religie mozaică, istorie iudaică, s-a reuşit ca atât execuţia bugetului pe tirele din Arad, Iaşi şi Oradea. Au fost
oficianţi de cult, absolvenţi ai cursurilor literatură idiş şi sefardă. A fost frecvent anul 2017, cât şi proiectul de buget pe efectuate sau sunt în curs de desfăşurare
lucrări de reabilitare a cimitirelor din
Dacă vom fi uniţi, vom avea cu toţii Bacău, Turnu Măgurele, Focşani, Doro-
hoi, Caransebeş, Satu Mare, Suceava,
şansa să fim înscrişi în Cartea celor Vii Câmpulung Moldovenesc, Timişoara,
Zalău, Bucureşti-Giurgiului.
Mesajul prim-rabinului FCER-CM, Rafael Shaffer S-a lucrat intens la asigurarea de
finanţări externe, primite de la World
(extras din text integral din LUAH 5779) necesare. Cu puţină bunăvoinţă, oricine se poate orienta astăzi Monuments Fund, pentru restaurarea
Ce este o comunitate evreiască? în hăţişul cărţii de rugăciune. Aron Kodeş-ului de la Sinagoga Mare
Desigur, ea e mai mult decât suma evreilor Celor care pretind că nu ar avea nicio tangenţă cu oficierea din Iaşi; de la US Commissions, pentru
dintr-o localitate sau dintr-un judeţ. Ea este în sinagogă le spun că alţii mai buni nu avem. Pe câmpul de restaurarea a 12 monumente funerare
structura care ne uneşte spre un ţel comun. luptă unde cel mai mare în grad rămas în viaţă este caporalul, vandalizate din Cimitirul Giurgiului, la
Ţelul şi, odată cu el, structura au trecut prin multe schimbări el, în ciuda lipsei sale de pregătire, trebuie să conducă bătălia. Bucureşti; de la Foundation for Jewish
din nevoia de a ne adapta condiţiilor schimbătoare. Marcantă O altă racilă din vremurile comuniste este atitudinea de a privi Heritage, pentru reabilitarea Sinagogii
a fost contribuţia şef-rabinului dr. Moses Rosen. El a creat comunitatea ca pe o instituţie menită doar să-şi ajute membrii. din Cetate, la Timişoara.
o structură menită să distribuie ajutorul umanitar primit de În acele vremuri negre, cu toţii aveam nevoie de ajutorul Oficiul Resurse Umane a elaborat o
peste hotare, să menţină un minimum de viaţă religioasă şi de comunităţii pentru a duce un trai oarecum decent. Mai sunt şi serie de măsuri conforme noilor cerinţe
educaţie iudaică şi să salveze ce se mai putea din patrimoniul astăzi situaţii speciale, ele nu sunt deloc puţine, în care membrii privind întocmirea noii grile de salarizare,
comunitar religios şi laic. au nevoie de sprijinul comunităţii. Ele sunt însă excepţia. Pentru salarizarea angajaţilor cu timp parţial de
Căderea dictaturii comuniste a înlăturat povara restricţiilor. cei mai mulţi, care reuşesc astăzi să se susţină cu forţe proprii, muncă, a celor cu un grad de handicap,
În noile condiţii, viaţa comunitară, culturală, religioasă, prezer- comunitatea tinde să redevină instituţia care le asigură viaţa recorelarea salariilor.
varea moştenirii istorice de la evreii din România, dinaintea religioasă şi identitatea culturală. Locul în care se pot manifesta A crescut gradul de informare reciprocă
noastră, şi educaţia iudaică au avut posibilitatea să se dezvolte nestingheriţi, în care se simt ca într-o mare familie. atât între Federaţie şi Comunităţi, cât şi
liber. Viaţa comunitară şi culturală au înflorit, viaţa religioasă şi Tranziţia de la o agenţie de ajutor umanitar spre ceea ce ar al informării intercomunitare, rezultat al
educaţia iudaică, mai puţin. Structura comunităţilor a trecut şi trebui să fie o comunitate nu a fost deloc uşoară. Conducerile activităţii Biroului Relaţii Intercomunitare.
ea printr-un proces de democratizare. comunităţilor au avut de învăţat să-şi atragă membrii, iar mem- Este meritul deputatului FCER-CM,
Dacă în perioada comunistă mai activau cei care au avut brii au avut de învăţat să-şi asume răspunderea pentru buna Silviu Vexler, că în Parlamentul Româ-
şansa să deprindă o educaţie iudaică temeinică, ei s-au tot funcţionare a comunităţii. Am parcurs o bună bucată de drum, niei au fost aprobate proiecte privind:
împuţinat. Prea puţini dintre membrii comunităţilor sunt astăzi dar mai avem mult înaintea noastră. majorarea indemnizaţiilor acordate celor
pregătiţi să predea la Talmud Tora sau să oficieze în sinagogă. Care va fi viitorul comunităţii evreieşti din România? Avem, în persecutaţi pe criterii etnice în perioada
Cancelaria Rabinică organizează în acest scop, o dată sau acest sens, un preţios indiciu. În câteva dintre comunităţile mici 1940-1945; sărbătorirea Zilei Naţionale
de două ori pe an, cursuri pentru cei doritori să devină oficianţi sau chiar mijlocii, în care până acum se desfăşurau în principal a Limbii şi Teatrului Idiş; construirea, din
de cult. Participanţii care au învăţat cu sârguinţă au reuşit să activităţi de asistenţă socială şi gospodărire a bunurilor, au fost fondurile MApN, a unui monument dedi-
deprindă meseria. În câteva comunităţi din ţară ei conduc deja aleşi preşedinţi doritori de schimbare. Ei au găsit calea să-i cat memoriei ostaşilor evrei eroi căzuţi în
oficierea din sinagogă. atragă pe mulţi care până nu demult nu-şi arătau niciun interes Primul Război Mondial.
Au rămas însă unele comunităţi în care se simte lipsa unui pentru a participa la activităţile desfăşurate la comunitate. Continuând să promovez în perma-
oficiant local. Ele solicită de obicei să le aducem oficiant din afară. Ei ne-au deschis un drum, ne-au arătat că se poate. Dacă le nenţă pacea ca stare de spirit, doresc ca
Când i-am invitat pe membrii comunităţii să participe la cursuri, nu vom urma exemplul, dacă ne vom mobiliza şi noi, fiecare după ea să fie şi o stare de fapt pentru Româ-
o dată am fost refuzat. Unora li se pare că oficierea ar fi prea grea posibilităţile lui, spre a revigora viaţa comunitară, noi vom fi cei nia, Israel, întreaga lume. Încrezători că
pentru cei ce nu citesc fluent în limba ebraică. Alţii simt că educaţia ce vor culege roadele. bunul Dumnezeu ne va înscrie în Cartea
laică pe care au primit-o i-a înstrăinat prea mult de sinagogă. De Roş Haşana, deşi fiecare dintre noi este judecat în Vieţii şi în noul an, ne concentrăm ener-
Astăzi, datorită Sidurului „Lemaan Ahai”, realizat cu nebănuit parte, suntem cu toţii scrutaţi dintr-o singură privire. Nu ştim cât giile pentru a duce la bun sfârşit tot ceea
de multă trudă de prim-rabinul Şlomo Rosen, avem rugăciunile cântăreşte fiecare faptă, bună sau mai puţin bună. Ştim doar ce ne-am propus să împlinim.
scrise cu caractere latine conform ortografiei române. Textul că, atunci când suntem uniţi, Haşem ia în calcul şi faptele bune Cu prilejul Anului Nou iudaic, Roş
rugăciunilor este astăzi accesibil tuturor. Pentru zilele de ale celor ce ne sunt apropiaţi. Dacă vom fi uniţi, vom avea cu Haşana 5779, vă doresc sănătate, pace,
sărbătoare în care ordinea rugăciunilor este mai complexă, toţii şansa să fim înscrişi în Cartea celor Vii. noi împliniri.
Cancelaria Rabinică publică îndrumări care conţin toate detaliile Şana Tova şi să fim cu toţii înscrişi în Cartea celor Vii! Şana Tova U Metuka!
4 REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 520-521 (1320-1321) - 1 Iulie – 31 August 2018

P o g r o m u l d e l a I a ş i ( 1 9 41 ) , l a c e a d e - a 7 7 - a c o m e m o r a r e
Una dintre cele mai întunecate pagini din istoria recentă a României
absurd în care demnitatea umană a fost
pângărită şi întinată.
România contemporană a făcut însă
paşi concreţi în direcţia asumării Holo-
caustului şi combaterii antisemitismului,
iar aceste eforturi trebuie continuate. Aşa
cum am mai afirmat, este foarte important
ca autorităţile locale să acorde o atenţie
deosebită acţiunilor destinate păstrării
memoriei Holocaustului şi conservării
locurilor care menţin încă vie amintirea
evenimentelor din iunie 1941. Doar aşa
vom putea demonstra că ne-am însuşit
lecţia trecutului.
Astăzi, mai mult ca oricând, trebuie
să ne unim eforturile pentru eradicarea
fenomenelor extremiste şi antisemite.
Susţinerea educaţiei cu privire la Holo­
„Vaiet prelung în oraşul măcelului” două trenuri de vite, cunoscute în istorie caust, respectul faţă de lege şi promo-
ca „Trenurile Morţii”. varea drepturilor şi libertăţilor individuale
Ziua de duminică, 29 iunie 1941, a Au existat şi OAMENI DE MARE trebuie să rămână direcţii pe care se
reprezentat începutul Pogromului de la OMENIE, precum farm. dr. Dumitru bazează societatea noastră.
Iaşi, în urma căruia au fost ucişi peste Beceanu, ing. Grigore Profir, Viorica Fie ca amintirea victimelor să rămână Evrei ieşeni închişi în curtea Chesturii (1941)
14.000 de evrei, victime nevinovate ale Agarici, preotul Gheor­ghe Răsmeriţă, veşnic în inimile noastre!”
celui mai sângeros masacru de pe teri- ing. Petru Naum ş.a., care au salvat urât, ci un fapt real care s-a petrecut aici,
toriul României.
Cei ucişi, vinovaţi doar de a fi fost
concetăţeni evrei, unii chiar cu preţul
propriei lor vieţi.
Iaşiul are datoria de a nu uita în inima Moldovei. Îi binecuvântăm pe
cei ce nu şi-au uitat umanitatea! Supra-
evrei, au fost aruncaţi în gropile comune, Ei „nu şi-au uitat umanitatea” şi au fost Primarul Municipiului Iaşi, Mihai Chiri- vieţuitori şi urmaşi ai victimelor păstrăm
dinainte pregătite. În memoria martirilor fericitele excepţii de la nebunia colectivă ca, a arătat: „Iaşiul are datoria de a nu da un minut de tăcere, doar tăcerea dă glas
Pogromului fascist din Iaşi, 29 iunie a urii şi antisemitismului ce a contaminat uitării ceea ce s-a întâmplat aici în urmă durerii! Prin aceste comemorări nu lăsăm
1941, şef-rabinul dr. Moses Rosen (z.l.) atmosfera patriarhală a Iaşiului acelui cu 77 de ani, de a cinsti memoria victi- ca amintirea lor să dispară şi, într-un fel,
scria despre „Oraşul măcelului”: “Vaiet timp. melor, pe supravieţuitori şi pe cei care, în îi păstrăm vii în gândurile noastre”.
prelung. Vaiet ce nu conteneşte. Se aude acele zile ale neomeniei, au dat dovadă
şi astăzi. Ale cui sunt urechile care ar Mesajul preşedintelui României, de înalt umanism salvând şi apărându-i, Un salut pentru supravieţuitorii
putea rămâne surde la îngrozitorul său uneori chiar cu preţul propriei vieţi, pe
ecou? A cui e inima pe care n-o sfâşie? Klaus Werner Iohannis semenii lor de origine evreiască. „Trenurilor Morţii”
Ascultaţi-l! Nu vă feriţi de el, chiar dacă Nicoleta Ioana Nicolae, consilier de Avem datoria să amintim de acele Directorul general al Institutului Na-
vă tulbură plăcerea vieţii, chiar dacă vă stat la Administraţia Prezidenţială, a dat vremuri dureroase, tocmai pentru ca ţional de Studiere a Holocaustului din
îngheaţă sângele în vene! Veţi auzi din el citire Mesajului preşedintelui României, faptele săvârşite atunci să fie evaluate România „Elie Wiesel”, dr. Alexandru Flo-
înălţându-se gemetele muribunzilor care Klaus Werner Iohannis, transmis cu la adevărata lor dimensiune, iar efectele rian, a transmis un salut supravieţuitorilor
s-au prăbuşit în curtea Chesturii din Iaşi”. prilejul comemorării a 77 de ani de la lor să nu se mai repete. Pentru mine, „Trenurilor Morţii”, ing. Iancu Ţucărman şi
„Oraşul măcelului”, pe care l-a scris cu Pogromul din Iaşi: ca primar, a rămas o datorie înscrisă în prof. Leonard Zăicescu, vorbind despre
pana muiată în lacrimi şi sânge marele „Comemorăm astăzi, cu pioşenie, jurământul faţă de cetăţenii acestui oraş personalizarea „spaţiilor memoriei” de
poet Haim Nahman Bialik, ne evocă şi una dintre cele mai întunecate pagini din să veghez ca astfel de evenimente să la Iaşi şi anume: Piaţa Martirilor Evrei,
nouă această unică şi dramatică dilemă: istoria noastră recentă. Prin tragismul fie adevărate repere pentru tânăra ge- Piaţa Drepţilor între Popoare, plăcile
„E mai mare durerea ce izbucneşte din şi amploarea sa, Pogromul din Iaşi a neraţie, ca mod alternativ de educare în comemorative de la Chestura de Poliţie
rănile sângerânde sau ruşinea că s-au fost prima acţiune de lichidare pe care vederea susţinerii toleranţei, înţelegerii şi şi de la Gara Iaşi, semne de neuitare în
găsit oameni care au coborât atât de autorităţile statului român au întreprins-o iubirii între oameni. timp a tragicului Pogrom antievreiesc
adânc în prăpastia nelegiuirii?” împotriva populaţiei evreieşti. Pogromul antievreiesc din iunie 1941 din 29-30 iunie 1941. De asemenea, a
La comemorarea din 29 iunie 2018, Intoleranţa, antisemitismul, xenofobia este parte a trecutului nostru istoric adus un omagiu victimelor din gropile
în Cimitirul evreiesc din Păcurarii Iaşiului, şi ura s-au aflat în spatele masacrului din pe care cu greu ni l-am asumat, după comune precum şi ofiţerilor şi soldaţilor
acolo unde, în imense gropi comune, iunie 1941, în care au pierit bărbaţi, femei, 1989, în calitate de comunitate locală şi evrei căzuţi în Războiul de Reîntregire
se află îngropate osemintele victimelor bătrâni şi copii. În lumina valorilor pe care naţională. şi înhumaţi în Parcela Eroilor Evrei, care
Pogromului antievreiesc de acum 77 România le împărtăşeşte astăzi şi pentru Pagină de istorie neagră a României, au luptat în Primul Război Mondial pentru
de ani, au venit să le cinstească me- ca aducerea-aminte să nu se stingă, Pogromul din Iaşi a fost un masa- făurirea României Mari.
moria membri ai comunităţii evreieşti, generaţia noastră are o dublă misiune: cru instrumentat de militari, poliţişti
supravieţuitori ai tragicului masacru şi şi jandarmi români, Omagiu victimelor nevinovate
urmaşii lor, reprezentanţi ai autorităţilor soldaţi germani, le-
centrale şi locale, ai Garnizoanei Militare gionari şi populaţie Subprefectul judeţului Iaşi, Valentina
Iaşi, ai conducerii FCER, ai Mitropoliei civilă, în timpul căruia Iosub, a subliniat că zilele sfârşitului de
Moldovei şi ai Diocezei Romano-Catolice, se estimează că au iunie 1941 au marcat definitiv istoria unei
ai mediului academic ieşean, prieteni ai murit peste 13.000 de comunităţi şi a unui oraş. Astăzi binecu-
comunităţii etc. evrei, a căror memo- vântăm memoria victimelor nevinovate şi
În deschiderea adunării comemora- rie este ţinută vie de a salvatorilor acestora, a spus vorbitoa-
tive, în faţa gropilor comune în care îşi supravieţuitori. rea, menţionându-l pe primarul de atunci
dorm somnul de veci victimele Pogromu- Suntem primul al Hârlăului, Ioan Agape, care a refuzat
lui, fanfara militară a intonat imnurile de oraş din România deportarea evreilor din oraş.
stat ale Statului Israel şi României. care a avut forţa să Vicepreşedintele Consiliului Judeţean
Apoi, preşedintele Comunităţii Evre- vorbească direct, Iaşi, Romeo Olteanu, a scos în evidenţă
ilor din Iaşi, ing. Abraham Ghiltman, a deschis şi absolut în contribuţia evreilor la dezvoltarea econo-
vorbit despre comunitatea evreiască din pe de o parte, de a cinsti cum se cuvine măsura adevărului despre o pagină din mică, culturală şi socială a oraşului Iaşi,
Iaşi care, la începutul celui de-al Doilea memoria victimelor Pogromului din Iaşi, istoria acestui oraş şi a acestei ţări, care la edificarea şi modernizarea lui. De ase-
Război Mondial, număra cca. 45.000 iar pe de altă parte, de a se angaja activ în s-a petrecut, care nu poate fi dată uitării. menea, a relevat că Muzeul Pogromului,
de suflete, respectiv peste jumătate din lupta pentru combaterea oricăror atitudini Iaşiul a fost primul oraş din România ce se află în curs de amenajare în viitorul
populaţia totală a oraşului. La sfârşitul extremiste şi pentru promovarea libertăţii care, prin mine, şi-a cerut iertare faţă de sediu al Consiliului Judeţean, va fi un mic
lunii iunie 1941, în doar trei zile, peste şi a toleranţei. supravieţuitori, faţă de familiile îndoliate simbol al aducerii aminte.
14.850 de evrei au fost ucişi mişeleşte în Celebrăm, anul acesta, Centena- atunci şi în special faţă de cei care au Reprezentantul Episcopiei Romano-
Pogromul de la Iaşi şi în „Trenurile Morţii” rul României moderne şi nu putem murit. A fost un moment de reconciliere, Catolice, Cristian Deac, a transmis un
(conform datelor publicate în Raportul fi- să neglijăm contribuţia pe care evreii un moment în care factorul administra- mesaj de solidaritate cu comunitatea
nal al Comisiei Wiesel). Extrem de puţine români şi copiii lor, căzuţi victime ale Po- tiv, factorul politic, toţi cei care acum evreiască, în care a afirmat: „Biserica din
au fost familiile evreieşti care nu au pier- gromului din Iaşi, au avut-o în Războiul 77 de ani erau implicaţi în conducerea care fac parte nu vrea să acopere cu ui-
dut măcar o rudă în acel groaznic măcel. de Reîntregire. Marea Unire a fost un României trebuiau să o facă cândva. Şi tare acest tragic eveniment”. A rostit şi un
Pogromul de la Iaşi a fost premeditat, ideal îmbrăţişat de soldaţii evrei, aceştia au făcut-o la Iaşi...prin vocea noastră”. Psalm, o profundă rugăciune către Dum-
aşa cum dezvăluie în lucrările sale, pe dând dovadă de curaj şi determinare pe Cuvântul primarului M. Chirica a fost nezeu, la care sunt iertarea şi îndurarea.
bază de documente clare şi edificatoare, câmpurile de luptă. Eroismul lor a fost un mesaj de prietenie şi toleranţă, un apel În continuare, scriitorul Adi Cristi,
regretatul istoric Jean Ancel (z.l.) şi a fost recunoscut de statul român la vremea pentru educaţie şi cunoaştere şi totodată directorul Casei Municipale de Cultură
declanşat la 29 iunie 1941 ca urmare a or- respectivă, unii dintre cei ucişi în 1941 un semnal de alarmă privind antisemitis- „Mihai Ursache”, a citit poemul „Trenul
dinelor date de generalul Ion Antonescu, fiind anterior decoraţi pentru serviciile mul actual în lume. Morţii şi dolarii bunicii”.
conducătorul statului român. La violenţe aduse patriei. Prim-rabinul FCER-CM, Rafael Sha-
au participat militari, poliţişti şi jandarmi
români, soldaţi germani, legionari şi o par-
În Cimitirul Evreiesc din Iaşi regăsim,
într-o parte, mormintele eroilor evrei
„Doar tăcerea dă glas durerii!” ffer, a relevat: „Prin astfel de acţiuni
semnificative de asumare a trecutului,
te a populaţiei civile din Iaşi. Mii de victime căzuţi la datorie în Primul Război Mondial, Secretarul general al FCER, Eduard autorităţile locale ieşene şi-au arătat fără
au căzut pe străzile Iaşiului, la poarta şi iar în cealaltă parte, mormântul comun al Kupferberg, a subliniat în cuvântul său: echivoc prietenia atât faţă de Comunita-
în curtea Chesturii, lovite în cap cu arme, evreilor ucişi în genocidul din 27-29 iunie „Inimile şi minţile noastre refuză să ac-
cu bâte sau împuşcate. A doua zi în zori, 1941. Această imagine cutremurătoare cepte că aceste atrocităţi chiar s-au în- MARTHA EŞANU
cei rămaşi în viaţă au fost îmbarcaţi în reprezintă, de fapt, chintesenţa unui secol tâmplat. Din păcate, nu a fost doar un vis (Continuare în pag. 5)
REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 520-521 (1320-1321) - 1 Iulie – 31 August 2018 5

Pogromul de la Iaşi (1941), la cea de-a 77-a comemorare Pogromului din 1941. Dirijat de Radu
Postăvaru, concertul a avut în program
(Urmare din pag. 4) buna colaborare şi sprijinul acordat la 250 de ani de paşnică colaborare, şi a lucrări de Ernest Bloch, Niccolo Paganini,
tea Evreilor din Iaşi, cât şi faţă de Statul organizarea comemorării. Mulţumiri au subliniat că Pogromul antievreiesc din Max Bruch, Laurenţiu Ganea şi Félix
Israel. Vizita primarului Mihai Chirica în fost adresate şi lui Vasile Tiron, director în iunie 1941 a fost cauzat, printre altele, Mendelssohn-Bartholdy. Ca şi în anii
Israel şi înfrăţirea cu oraşul Haifa a des- Primăria Municipiului Iaşi, precum şi col. de un haos organizatoric şi de lipsa de trecuţi, conducerea prestigioasei instituţii
chis noi poduri de prietenie şi colaborare”. Remus-Hadrian Bondor, comandantul comunicare. V. Enea a scris o monografie muzicale ieşene a ales un repertoriu de-
Apoi a rostit o rugăciune de pomenire şi Garnizoanei Iaşi. a oraşului Tg. Frumos, aflată în curs de osebit, cu tematică adecvată întru totul
binecuvântare a memoriei martirilor. tipărire, care conţine un capitol despre evenimentului comemorativ.
O gardă militară a dat onorul. Au fost Pelerinaj pe traseul evreii din localitate, cu fapte şi documente La reuşita concertului şi-au adus
depuse coroane de flori din partea Pre- inedite. Rabinul Yoshua Aronovici a rostit contribuţia, alături de Orchestra simfoni-
şedinţiei României, Guvernului României,
„Trenurilor Morţii”, în cimitirele rugăciunea de pomenire a victimelor şi o că, soliştii Daniel Vagner, violă, Bogdan
F.C.E.R., Comunităţii Evreilor din Iaşi, evreieşti din Podu Iloaiei, gardă militară
Prefecturii, Consiliului Judeţean, Pri- a dat onorul
măriei Municipiului Iaşi, Institutului „Elie
Târgu Frumos şi Roman la ceremonia
Wiesel”, scriitorului Adi Cristi etc. Comemorarea a 77 de ani de la Po- de depunere
gromul antievreiesc din 29-30 iunie1941 de coro-
a continuat printr-un pelerinaj pe traseul ane de flori
Monument de cinstire a memoriei „Trenurilor Morţii” Iaşi-Călăraşi şi Iaşi-Po- din partea
eroilor evrei căzuţi în Războiul du Iloaiei, în cimitirele evreieşti din Podu oficialităţilor.
Iloaiei, Târgu Frumos şi Roman. La Ro-
de Reîntregire a României În Cimitirul din Podu Iloaiei, în faţa Mo- man, în Cim-
În Cimitirul din Păcurari a fost dezvelit numentului unde se află înhumate 1200 itirul evreiesc,
un Monument de cinstire a memoriei de victime din „Trenul Morţii” Iaşi-Podu profesorul
eroilor evrei căzuţi în Războiul de Reîn- Iloaiei, primarul oraşului a menţionat că Iancu Vexler,
tregire a României. Primarul Mihai Chirica localitatea, care împlineşte 200 de ani preşedintele Evrei ieşeni reţinuţi în timpul Pogromului din 1941
a rostit un cuvânt de omagiere a acestor de existenţă, a fost un adevărat cămin comunităţii, a
eroi, care, fără să aibă cetăţenie română, pentru o comunitate evreiască impor- vorbit despre atmosfera de iad din vago- Cojocaru, bariton, Cristina Grigoraş,
au luptat din dragoste pentru această ţară tantă şi prosperă. Dar cele întâmplate în anele „Trenului Morţii” Iaşi-Călăraşi şi a soprană, şi Corul Academic „Gavril Mu-
şi pentru acest pământ. „Pentru jertfa lor România în timpul Holocaustului au fost menţionat că în cele două gropi comune zicescu” al Filarmonicii ieşene, dirijat de
trebuie să le arătăm mereu recunoştinţă”, cauzate „de un regim politic cu o ideologie din cimitir sunt înhumaţi 413 evrei, dintre Doru Morariu.
a spus primarul în încheierea alocuţiunii criminală, totalitară”. care 53 morţi în tren şi 360 reînhumaţi, Ca înaltă apreciere a apropierii ma-
sale. Prim-rabinul Rafael Shaffer a rostit ru- aduşi din gropile de pe traseul Mirceşti- nifestate faţă de Comunitatea Evreilor
găciunea de pome- Iugani-Săbăoani. din Iaşi şi respectului faţă de membrii
nire a victimelor. Au Eduard Kupferberg, secretarul gene­ ei exprimat prin organizarea, pentru al
fost depuse coroane ral al FCER, a adus un omagiu victimelor treilea an consecutiv, a acestui concert
de flori din partea şi celor care i-au apărat, pe care i-a numit comemorativ, Comitetul Director al FCER
Prefecturii Judeţului „lumini în bezna din acele timpuri”. şi preşedintele dr. Aurel Vainer au hotărât
Iaşi, Consiliului Ju- Părintele Protopop al Romanului a acordarea Diplomei şi Medaliei „Prieten
deţean Iaşi, Primă- vorbit despre evrei ca neam greu în- al Comunităţilor Evreieşti din România”
riei Podu Iloaiei, a cercat de istorie şi a subliniat că aceste profesorului univ. dr. Bujor Prelipcean,
FCER, Comunităţii comemorări anuale sunt menite să director general al Filarmonicii „Moldova”
Evreilor din Iaşi, In- recupereze memoria victimelor şi să din Iaşi.
stitutului „Elie Wie- împiedice uitarea. Rabinii R. Shaffer şi Hotărârea FCER a fost transmisă în
sel” etc. Y. Aronovici au rostit rugăciuni de pome- deschiderea concertului, în numele pre-
În Cimitirul din nire a victimelor în faţa Monumentului şedintelui dr. Aurel Vainer, prin cuvântul
Târgu Frumos, în comemorativ. Ceremonia s-a încheiat cu inginerului Iancu Ţucărman, supravie-
faţa gropilor comune depunerea de coroane de flori. ţuitor al Pogromului, sosit la Iaşi pentru
Prim-rabinul Rafael Shaffer a intonat unde sunt înhumate 640 de victime din comemorare. Diploma şi Medalia vor fi
o rugăciune tradiţională. „Trenul Morţii” Iaşi-Călăraşi, viceprimarul Concert vocal-simfonic dedicat înmânate cu ocazia unei proxime vizite
Preşedintele comunităţii ieşene, ing.
Abraham Ghiltman, a adresat primaru-
oraşului a vorbit despre necesitatea unei
permanente rememorări şi a exprimat comemorării Pogromului de la Iaşi la Iaşi a preşedintelui FCER, dr. Aurel
Vainer.
lui Mihai Chirica o scrisoare în care a respectul şi omagiul său pentru victimele În seara zilei de 29 iunie 2018, Filar- Comemorările de la Iaşi s-au subsu-
mulţumit pentru iniţiativa ridicării Monu- nevinovate. Prof. dr. V. Enea a prezentat monica „Moldova” din Iaşi a prezentat, mat devizei evenimentului: „Masacrul de
mentului Eroilor închinat militarilor evrei istoria vieţuirii evreilor în oraşul Târgu pentru al treilea an consecutiv, un con- atunci nu trebuie uitat pentru ca repetarea
căzuţi în Primul Război Mondial, pentru Frumos, o istorie derulată de-a lungul a cert vocal-simfonic dedicat comemorării lui să nu mai fie nicicând posibilă!”.

Dezbatere la CSIER: Identităţi multiple în România Mare


La 20 iunie 2018 a avut loc o nouă întâlnire la sediul zervate; nu a fost o victorie categorică. Din grupul numit complexă cum este cea a minorităţilor a fost dificil de
CSIER, în scopul angajării unei dezbateri asupra iden- ulterior „generaţia unirii” au făcut parte scriitorii Pan gestionat: „S-a făcut o horă a unirii, dansând fiecare cu
tităţilor multiple în România Mare. La prezidiu au luat Halippa, Ioan Pelivan, Ion Inculeţ ş.a. Iniţial se dorea puterea şi ştiinţa lui”. Ca evreu din Moldova venit, în
cuvântul prof. univ. dr. Irina Livezeanu, Universitatea din o republică moldovenească autonomă faţă de imperiu; 1945-1946, la Bucureşti, el a putut cunoaşte nemijlocit
Pittsburgh; conf. univ. dr. Petru Negură, Universitatea proiectul unirii a apărut mai târziu, ca un eveniment diferenţa substanţială dintre evreii diverselor regiuni:
Liberă Internaţională din Moldova (Chişinău); prof. univ. salvator. Cu toate acestea, centralismul bucureştean a evreii bucovineni aveau o cultură germană şi idişistă
dr. Liviu Rotman, SNSPA. Evenimentul a fost moderat dat viaţă unor curente regionaliste. Imediat după 1918, puternică, în timp ce evreii transilvăneni erau ataşaţi
de directorul CSIER, Adrian Cioflâncă. Au participat pre- în Basarabia a fost instituită o stare de urgenţă, care nu de cultura maghiară. În opinia vorbitorului, un interes
şedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer; preşedintele C.E.B., a fost ridicată nici la sfârşitul anilor ’30. deosebit ar prezenta nu atât cunoaşterea aspectelor
ing. Paul Schwartz; cercetători de la institutele CSIER, Liviu Rotman a arătat că statul român nu avea de eterogenitate demografică a populaţiei româneşti de
CNSAS, „Elie Wiesel”, „N. Iorga”, „A.D. Xenopol”. pregătirea de a gestiona cea mai delicată problemă a atunci, cât judecarea şi compararea politicilor statale faţă
Adrian Cioflâncă i-a prezentat pe invitaţi, precizând unui stat democratic – aceea a minorităţilor naţionale. de minorităţi care au trecut prin situaţii similare – prin ce
că fiecare dintre ei a publicat un volum cu o temă apro- Discursul politic al epocii, articolele de ziar, cuvântările erau diferite aceste politici în România Mare, în raport
piată sus în România Mare” (Irina Livezeanu); „Nici eroi, în Parlament relevă o descriere cenuşie a unui mo- cu Imperiul Austriac, Rusia ţaristă, Franţa, Anglia sau
nici trădători. Scriitorii moldoveni şi puterea sovietică în ment de victorie, motivată de „acumularea de străini” Germania. De asemenea, ar fi oportună o cercetare
epoca stalinistă” (Petru Negură); „Dinamica unei structuri în spaţiul românesc. Contradicţia dintre conceptele asupra modului în care statul român modern a reuşit
de autoguvernare: comunitatea evreiască din România” de „stat-naţiune” (centralismul naţiunii majoritare) şi să aducă minorităţile în forma naţională de mai târziu.
(Liviu Rotman). De interes pentru orientarea discuţiei a „protecţia minorităţilor” (neglijată) face ca în România Exemple admirabile de interiorizare, în rândul evreilor,
fost în ce măsură statul român, cu o modernizare neter- ideile democratice reprezentate de Maniu să fie învin- a culturii şi a limbii populaţiei majoritare, de participare
minată după 1866, a fost pregătit să gestioneze noua se de gândirea politică regăţeană – Brătianu şi ideea la dezvoltarea a numeroase domenii de cunoaştere au
complexitate identitară, după unirile de la 27 martie şi 1 ultracentralistă. Teama permanentă ca pe teritoriul fost relevate în volumul coordonat de acad. Nicolae Cajal
decembrie 1918. Cât de bine controla tradiţia centralistă României să nu pătrundă persoane care nu aveau şi dr. Hary Kuller, „Contribuţia evreilor din România la
a statului român diferenţele regionale, de organizare, dreptul la cetăţenie va fi invocată până în timpul guver- cultură şi civilizaţie” (Editura Hasefer, 2004), a subliniat
de cultură ale Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei? nului Goga-Cuza, când va fi adoptată Legea revizuirii vorbitorul.
Irina Livezeanu a argumentat că statul român nu ar cetăţeniei. Preşedintele C.E.B., ing. Paul Schwartz, a ilustrat
fi avut nevoie să gestioneze totul în anii ’20, ci ar fi putut Adrian Cioflâncă a identificat patru probleme mari consecinţele greşelilor trecutului prin filtrul experienţei
să continue cu directoratele şi consiliile regionale, dacă valabile în anii ’20: modelul centralizator (cu sacrificarea personale. Din contactele avute cu moldoveni creştini
acestea nu ar fi fost distruse de guvernul de la Bucureşti, oricăror energii autonomiste); antisemitismul (a gene- (foşti colegi de studii sau de serviciu), dar şi din amintirile
în virtutea modelului centralizator de guvernare. Aşa se rat pogromuri); revoluţia bolşevică din 1917 (a scos la părinţilor şi ale bunicilor, a păstrat o imagine dureroasă
explică de ce românii din Ardeal aveau, într-un fel, mai iveală autoritarismul şi clivajele sociale); dilema secu- asupra intrării brutale a românilor în Basarabia. Mulţi
multe în comun cu vecinii lor (de etnii şi religii diferite) rităţii (instituirea stării de necesitate în Basarabia). La moldoveni s-au mutat în România pentru a nu mai fi
decât cu românii din Regat. „La sfârşitul războiului, mica acestea, dr. Lya Benjamin, cercetător CSIER, a adăugat trataţi cu superioritate în locurile natale. După 1989,
Românie are posibilitatea să obţină teritoriile visurilor problema integrării minorităţilor în noul context politic. De majoritatea s-au stabilit în vestul Europei, nemaidorind
naţiunii româneşti, dar nu este un lucru uşor şi natural; pildă, la Cernăuţi nu a mai existat, în anii ’20, liceul de nici să se întoarcă la ei acasă, nici să rămână în Româ-
este refacerea unei comunităţi politice, care trebuie să limbă germană; obligaţi să înveţe în licee cu predare în nia. În afara motivelor economice ale exodului elitelor
se reinventeze şi să adauge populaţii şi tradiţii urbane, limba română, nenumăraţi elevi evrei din oraş au picat intelectuale din România şi din ţările ex-comuniste, este
culturi, limbaje, sisteme şcolare, greu de adus la o formă bacalaureatul în 1926. foarte probabil ca greşelile trecutului să fi lăsat răni
unitară”, a conchis vorbitoarea. Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a definit adânci în memoria oamenilor, transmisă din generaţie
Petru Negură a afirmat că, în privinţa unirii de la 27 momentul 1918 drept o bulversare demografică. Prac- în generaţie, a întărit vorbitorul.
martie 1918, au existat voci distonante sau măcar re- tic, se creează un stat nou, iar o problematică atât de CLAUDIA BOSOI
6 REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 520-521 (1320-1321) - 1 Iulie – 31 August 2018

Bereshit 16, dedicat aniversării Israelului


Între 12-15 iulie a.c., la Arad s-a des- Arad, unde există o colaborare fructuoasă miraculos. Declaraţia fondării Israelului
făşurat cea de a 16-a ediţie a Bereshit, cu comunitatea evreiască şi cu preşedin- este corectă, au afirmat alţii, grupuri de
manifestare supranumită şi Universi- tele Schlesinger. Toate cultele religioase rabini pronunţându-se pentru emigrare.
tatea Comunităţii Evreieşti Europene. din Arad au răspuns şi răspund la invita- Alţi rabini au adoptat punctul de vedere
Această ediţie s-a desfăşurat sub semnul ţiile comunităţii evreieşti. Există o tradiţie mistic, în sensul că Mesia va trebui să-i
aniversării a 70 de ani de la declararea în conlucrarea cu comunitatea evreiască conducă pe evrei spre realizarea statului.
independenţei Israelului. Timp de patru şi sperăm că ea va fi continuată şi de Aceştia considerau declaraţia Balfour un
zile, cei 260 de participanţi au putut afla generaţia viitoare. Prietenia, ideile co- test pentru izbăvire, în timp ce rabinul din
interpretări noi şi originale despre istoria mune care ne unesc trec peste vitregiile Munkacs, şi alţii ca el, afirmau că Balfour
poporului evreu, despre semnificaţia unor care au fost câteodată în istorie. Trebuie şi alte forţe care se pronunţau pentru
evenimente comentate în Tanah, condiţiile căutat ceea ce ne uneşte, nu ceea ce ne statul Israel reprezintă forţe satanice, iar
şi personalităţile care au contribuit la cre- desparte, a subliniat înaltul prelat. declaraţiile de acest gen vor împideca
area statului evreu. Toate aceste subiecte Iustin Cionca, preşedintele Consiliului sau întârzia adevărata izbăvire.
au fost prezentate de cei patru profesori Judeţean Arad, a vorbit despre filonul Într-o altă prelegere, legată într-un
israelieni: dr. Shmuel Faust, participant multicultural al acestui eveniment. În nu- fel de acest subiect („Hovevei Zion: între
la Bereshit-ul din România începând din mele Consiliului Judeţean, el a mulţumit Rabbi Mohilever şi dr. Herzl”) , dr. Shmuel
2010, dr. Orit Avnery, dr. Zvi Zameret şi pentru eforturile CE Arad de a include Faust a vorbit despre o personalitate rabi-
Nehama Weingarten Mintz. sinagoga în patrimoniul cultural arădean, nică de excepţie, Samuel Mohilever, unul
Ca în fiecare an, şi acum, în afara unde se va realiza şi un muzeu al perso- dintre fondatorii mişcării Hovevei Zion,
prelegerilor şi seminarelor, programul nalităţilor evreieşti din Arad. care, înainte de Congresul de la Basel,
a cuprins şi momente mai relaxante ca Călin Bibarţ, viceprimar al municipiu- milita pentru emigrarea evreilor în Ereţ
plimbări prin oraş, mai ales în fostul lui, a subliniat importanţa descoperirii Israel. În pofida deosebirilor de mediu
cartier evreiesc, cine festive, dintre care rădăcinilor vechi de peste 300 de ani ale familial, de educaţie, de influenţe politi-
una pe malul Mureşului, concert de orgă Auschnitt. De asemenea, în ceea ce comunităţii evreieşti în cadrul populaţiei ce, rabinul Mohilever a colaborat cu dr.
la Sinagogă, vizite la Căminul vârstnicilor priveşte Moldova, au existat numeroşi Aradului. La această aniversare, desfă- Theodor Herzl, pe care l-a sfătuit în multe
sau la asistaţi. evrei care au contribuit la dezvoltarea şurată în 2017, s-a trecut în revistă ce a probleme legate de aşezările create în
Deschiderea oficială a celor patru zile acestei provincii. Marcând Centenarul, însemnat comunitatea evreiască pentru Ereţ, dându-i multe soluţii. După părerea
de activitate intensă a avut loc la Teatrul trebuie să amintim că am asistat la multe Arad – o flacără care luminează. Istoria conferenţiarului, rabinul Mohilever a fost
clasic „Ion Slavici” din Arad, în faţa unei realizări dar şi la suferinţe, antisemitism, nu ne-a fost întotdeauna favorabilă, iar primul sionist politic.
pleiade de personalităţi publice, inclu- Holocaust şi alte momente tragice. „Am numărul evreilor este în declin. De aceea, O ilustrare a diferenţelor de păreri
zând autorităţile locale, reprezentanţi ai Israel, hai!” este o dovadă a puterii de trebuie să căutăm ca flacăra iudaismului pe acest subiect: în cadrul uneia dintre
cultelor, minorităţilor naţionale, membrii şi supravieţuire a poporului evreu, exemplul să reziste şi să reînvie, a spus vicepri- temele dezbătute la secţiunea Limmud,
conducerea CE din Arad. Au fost prezenţi concludent fiind Israelul, unde putem vor- marul oraşului. „Haredimii şi Statul Israel”, prim-rabi-
preşedintele FCER, dr. Aurel Vainer, în bi, de asemenea, despre contribuţia evre- nul Rafael Shaffer a atras atenţia că
dublă ipostază, el venind, împreună cu ilor români la dezvoltarea ţării. „Bereshit, Două evenimente esenţiale Mohilever a fost singurul rabin care i-a în-
soţia, şi în calitate de...cursanţi, Israel a mai spus vorbitorul, este universitatea demnat pe evrei să emigreze; toţi ceilalţi
Sabag, directorul Joint România, Adrian comunităţilor evreieşti şi, la această pentru evrei rabini contemporani cu el se împotriveau
Gueron, directorul JCC Bucureşti, rabini ediţie, ne-am adunat noi, evreii, ca să Israel Sabag, director al Joint Româ- ideii, susţinând că generaţia tânără, care
din România: prim-rabinul Rafael Sha- învăţăm ce este iudaismul, lucru pe care nia, a arătat că, în ultimul secol, în viaţa voia să plece, dorea de fapt să scape
ffer, rabinii A. Ehrenfeld şi Shraya Kav, nu l-am putut face în anii comunismului. evreiască s-au desfăşurat două eveni- de prescripţiile religioase, de autoritatea
cantorul E. Pusztai, precum şi membrii Printre cursanţi mă aflu şi eu şi se află mente esenţiale: Holocaustul, care a dus părintească, ceea ce, încetul cu încetul,
şi preşedinţii diferitelor comunităţi din şi soţia mea, şi sunt sigur că vom învăţa la moartea a şase milioane de evrei, şi ar fi dus la diluarea religiei.
Bucureşti şi din ţară. lucruri interesante din prezentările făcute
de excepţionalii profesori din Israel”, a
Bereshit în anul Centenarului arătat preşedintele FCER.

Adrian Gueron, directorul JCC Bucu- Nici o ediţie Bereshit


reşti, care, împreună cu madrihim şi alţi
membri ai echipei Bereshit, au organizat nu s-ar putea face
evenimentul, a vorbit la deschidere des- fără implicarea comunităţii locale
pre caracterul special al acestei ediţii,
conferit de două elemente: cea de a 70-a Cu acest cuvinte l-a introdus Adri-
aniversare a Statului Israel şi revenirea an Gueron pe ing. Ionel Schlesinger,
într-un oraş unde a mai avut loc Bere­ preşedintele CE din Arad. Este o mare
shit. Dar cel mai important este faptul că bucurie pentru mica noastră comunitate
publicul va asista la dezbaterile în jurul să îi primim a doua oară pe participanţii
temei creării Israelului. la Bereshit, a spus în deschidere I. Schle-
La începutul cuvântului său, preşe- singer care, menţionând emigraţia evre-
dintele FCER, dr. Aurel Vainer, a salutat ilor în Israel, a subliniat politica statului crearea Statului Israel. Acest Bereshit va Foarte atractive au fost prelegerile
prezenţa autorităţilor locale, a preşe- evreu de educaţie a tuturor cetăţenilor. vorbi despre cei 70 de ani de existenţă a susţinute de dr. Orit Avnery. Prima s-a
dintelui comunităţii evreieşti arădene, a Pe această bază s-a transformat Israelul, Israelului. Foarte importantă este relaţia intitulat „Poveşti de spionaj în Tanah şi
rabinilor şi a reprezentanţilor celorlalte într-un timp relativ scurt, dintr-un deşert dintre Israel şi România, aceasta fiind sin- semnificaţia lor”. Conferenţiara a explicat
culte dar, în primul rând, a participanţilor într-o grădină, devenind unul dintre cele gura ţară fostă comunistă care nu a rupt substratul celor două episoade de spio-
la eveniment. El a menţionat că această mai dezvoltate state din lume. niciodată relaţiile diplomatice cu statul naj – trimiterea celor 12 spioni de către
ediţie a Bereshit-ului se desfăşoară în Bereshit-ul, a mai arătat el, ne dă po- evreu şi niciodată nu a oprit valul de alia Moise în Canaan şi trimiterea celor doi
anul Centenarului Marii Uniri şi, în acest sibilitatea să învăţăm ceea ce nu ştim, de spre Israel. În sufletul fiecărui evreu, dar spioni ai lui Ioşua în Ierihon. Prin crearea
context, a amintit participarea evreilor în aceea suntem bucuroşi că se desfăşoară şi al unui neevreu, a mai subliniat Israel unei imagini legendare despre evrei s-a
Primul Război Mondial şi jertfele aduse la Arad. I. Schlesinger a mulţumit FCER Sabag, există un loc special pentru Israel. încercat inducerea pentru inamic a ideii
de ei. Eforturile lor au contribuit la forma- şi Joint-lui pentru sprijinul acordat, menţi- El a mulţumit pentru prezenţă preşedinte- despre invincibilitatea celor care veneau
rea României Mari, o ţară cu numeroase onând şi contribuţia comunităţii arădene. lui FCER, preşedintelui CE Arad şi profe- să cucerească oraşul. Cealaltă prelegere,
minorităţi, cu o populaţie evreiască de Prezenţa lectorilor, a participanţilor şi sorilor israelieni, unii trebuind să îşi lase „Drumul către ţara noastră, Ereţ Israel”,
800.000 de persoane. Evreii şi-au adus prietenilor noştri la acest eveniment de- familiile acasă pentru a veni la Bereshit. a explicat de ce în Declaraţia de Inde-
contribuţia în cele mai diverse domenii monstrează că poporul Israelului trăieşte, Deschiderea Bereshit a fost urmată pendenţă se sugerează că Ereţ Israel
de dezvoltare. Ei au sprijinit trecerea la şi-a încheiat el cuvântul. de un program de muzică israeliană, pre- este teritoriul unde s-au format evreii ca
economia capitalistă, la economia de IPS Timotei Seviciu, arhiepiscopul zentat de formaţia „Armonia” a Colegiului naţiune, în timp ce, potrivit Tanahului, ea
piaţă. În contextul oraşului Arad, astfel de Aradului, a scos în evidenţă excelentele „Sabin Drăgoi” din Arad. s-a format prin multiple migraţii (de la
evrei au fost, de pildă, generaţiile familiei relaţii reciproce ale cultelor religioase, în Haran la Canaan, înapoi la Haran, Egipt,
baronului Neumann iar la Reşiţa – Max general, în întreaga ţară şi în special la Istoria evreilor şi cărţile sfinte deşertul Sinai). Ceea ce s-a întâmplat
în Egipt cu evreii înaintea plecării are
Participanţii la Bereshit 16 În cele patru zile ale Bereshit-ului, toate elemente naşterii naţiunii, astfel că
conferenţiarii israelieni au abordat diferite de Pesah celebrăm naşterea poporului
aspecte şi concepte legate de naşterea evreu, a subliniat dr. Orit Avnery.
poporului şi a statului evreu. În conferinţa „Privind în interiorul Isra-
În „Procesul de izbăvire şi cele trei ju- elului din perspectiva literaturii israeliene
răminte”, conferinţa de deschidere ţinută contemporane”, Nehama Weingarten
de dr. Shmuel Faust, au fost prezentate Mintz a ridicat problema inegalităţii con-
argumente teologice contradictorii lega- diţiilor şi tratamentului diferitelor categorii
te de necesitatea creării statului evreu, de imigranţi, cu accent pe evreii proveniţi
căutându-se motivaţii teologice pentru din ţări ale Africii de nord şi cum s-a re-
cei care nu voiau să plece în Israel şi, flectat această situaţie în creaţiile a doi
în acelaşi timp, motivaţii pentru cei care poeţi, Ronny Someck şi Erez Bitton, şi în
doreau să plece. O parte a rabinilor viaţa cântăreţei Zohra el Fassia. Într-un
susţinea că întemeierea Israelului este experiment interactiv, intitulat „A fi un po-
începutul izbăvirii, deoarece Dumnezeu por liber în propria ta ţară”, ea a explicat
a promis evreilor acest pământ. Alţii au cum se reflectă conceptul de libertate
considerat că sioniştii nu aveau dreptul
să facă acest pas şi concepţia lor era o EVA GALAMBOS
erezie, Israelul urmând să fie creat în mod (Continuare în pag. 7)
REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 520-521 (1320-1321) - 1 Iulie – 31 August 2018 7

Bereshit 16, dedicat aniversării Israelului


(Urmare din pag. 6) în imnul Israelului, rindu-se la Israel, ea a arătat că pentru nea Jointului, nu se putea realiza ideea bune, mai multă publicitate şi, vă repet,
Hatikva (Speranţa), această ţară cel mai apropiat document Bereshit-ului. oameni tineri! Eu cred că putem conta
în Declaraţia de Independenţă a Israe- care cuprinde o viziune este Declaraţia pe 50-55 de persoane, chiar dacă ei lu-
lului, dar şi în viziunea participanţilor la de Independenţă. Însă, după 70 de ani, Israel Sabag: crează. Dat fiind faptul că este organizat
Bereshit prin intermediul unor imagini ţinând seama de schimbarea condiţiilor, în weekend, ei pot veni, numai că trebuie
Un iudaism de înalt nivel să le oferim un program special. Şi încă
În cadrul Bereshit, scopul nostru este ceva: este foarte importantă puterea
să adunăm cât mai mulţi evrei în jurul exemplului, cum e cazul preşedintelui
comunităţii, al Federaţiei, al JCC. Dar Vainer. Nu este suficient numai să dai
noi trebuie să progresăm, să mergem bani, sau organizare, ci trebuie să fii de
în locuri diferite, să vorbim, să le oferim faţă, să dai un exemplu. Oamenii spun:
oamenilor un iudaism de înalt nivel, a dacă vine preşedintele, venim şi noi”.
declarat directorul Joint România. Oa-
menii au nevoie de o astfel de abordare, Adrian Gueron:
la acest nivel şi, concret, acesta este
Bereshit-ul. La fel de important este şi Participanţii s-au dovedit interesaţi
aspectul de socializare, ca oamenii să fie
împreună, să se cunoască, să se afle într- „Tematica acestui Bereshit a fost Isra-
un mediu evreiesc. În localităţile mici se el - 70 de ani şi am încercat să abordăm
găsesc puţini evrei, care nu pot trăi o viaţă aspecte interesante ale acestei proble-
evreiască, nu-şi pot organiza, de pildă, matici”, ne-a declarat directorul JCC Bu-
Havdala în centrul Aradului cureşti. „Tema este vastă şi generoasă. O
un Kabalat Şabat. Aici, la Bereshit, da!
care simbolizează Israelul în mai multe această viziune trebuie reconsiderată. „Sunt multe lucruri pe care le-am observaţie: personal, îmi pare rău că nu
ipostaze. Răspunsurile au exprimat op- Dr. Orit Avneri a amintit rolul visurilor, putea face mai bine – a remarcat Israel ne-am ocupat şi de probleme de actuali-
ţiunea celor prezenţi şi sentimentele de dintre care multe ar trebui îndeplinite. tate. Am fi putut organiza mai multe
ataşament nutrite faţă de statul evreu. Aşa a fost şi visul israelian. Menţionând ediţii pe tema Israelului, e un subiect
În sfârşit, prin intermediul prelegerilor că atunci când s-a dat Declaraţia de inepuizabil şi, din fericire sau din
dr. Zvi Zameret, un apropiat al lui David Independenţă, Ben Gurion ştia că ţările nefericire, sunt foarte multe lucruri
Ben Gurion, am putut cunoaşte două arabe vor ataca Israelul, dr. Zvi Zameret de discutat. Am avut în jur de 250-
personalităţi importante ale mişcării si- a atras atenţia asupra pericolelor care 260 de participanţi, ceva mai mult
oniste provenind din cea de-a doua alia pândesc astăzi Israelul. Evreii de pretu- decât ne-am aşteptat, deoarece nu
(1904-1908), Berl Kazanelson şi A.D. tindeni trebuie să sprijine statul evreu, este uşor de ajuns la Arad şi, în plus,
Gordon, prieteni buni în pofida marilor a conchis el. este şi perioadă de concediu. De
diferenţe de concepţii legate de scopurile A urmat un moment emoţionant, când asemenea, am fost plăcut surprins
şi modalităţile de a acţiona ale mişcării Israel Sabag, directorul Joint România, a de participarea la lecţii. Se vedea că
sioniste. („Berl Kazanelson: omul care a mulţumit profesorilor israelieni şi tuturor oamenii sunt interesaţi. Ei au venit în
cerut să ne amintim nu doar să ignorăm” celor care s-au implicat în organizarea grup compact şi la Havdala, şi asta e
şi „A.D. Gordon: profetul ecologiei care acestei ediţii a Bereshit, oferindu-le câte un lucru foarte bun; sincer, am crezut
a îndemnat la conectarea cu natura”). un dar ca amintire. Sabag – de exemplu, să încercăm să că, dată fiind ora târzie, vor renunţa, dar
Secţiunea Limmud, în care participan- Preşedintele FCER, dr. Aurel Vainer aducem mai mulţi tineri. Oamenii vin n-a fost aşa. În ceea ce priveşte orga-
ţii au putut alege tematica sau prezentato- a apreciat conţinutul şi desfăşurarea Be- aici să înveţe. Învăţătura este putere. A nizarea Bereshit-ului, există un colectiv
rul, i-a reunit pe dr. Aurel Vainer (Despre reshit-ului, arătând că a fost, ca de-altfel fi evreu, pur şi simplu, nu este suficient, de-acum specializat, bineînţeles şi ajutor
istoria evreilor din România), ing. Ionel şi celelalte, rodul parteneriatului FCER- trebuie făcut mai mult pentru a cunoaşte local; aici, la Arad, s-a lucrat excelent!
Schlesinger (Istoria comunităţii evreieşti Joint şi a exprimat dorinţa ca următoarea esenţa iudaismului şi Bereshitul este unul Împreună cu Israel Sabag, facem planul
neologe din Arad), prim-rabinul Rafael ediţie să fie şi mai bună. Preşedintele dintre mijloace. Am reuşit să aducem pro- cu două luni înainte, dar pe parcurs îl
Shaffer, rabinul Shraya Kav (Ce este iu- Federaţiei a propus organizarea unei fesori foarte buni şi să avem un program ajustăm, ca să iasă cel mai bine”.
daismul) şi dr. Radu Berca (Pikuah Nefeş ediţii şi în Israel. Ionel Schlesinger a vorbit de înalt nivel. Putem îmbunătăţi lucrurile.
– viaţa are prioritate). Toate prelegerile
au fost interactive şi au dat naştere unor
despre eforturile şi acţiunile comunităţii
din Arad şi despre sprijinul Israelului, iar Claims Conference
Aşa cum am spus, să fie mai mulţi tineri,
să pregătim mai repede programul pentru

obţine încă
interesante confruntări de idei. Adrian Gueron a subliniat că, fără viziu- ca oamenii să ştie la ce vin, criterii mai

Kabalat Şabat la Sinagogă, La închiderea ediţiei


Havdala în oraş
Teleconferinţă la sediul C.E. Oradea 75 milioane euro
de la Guvernul german
Sinagoga neologă din Arad a fost ar-
hiplină în seara de pregătire a Şabatului. În zilele de 17 şi 18 iulie JDC România, Israel Sa- ile în perioada 2018-2020.
Ceremoniile de Kabalat Şabat au fost 2018, Comunitatea Evrei- bag.  Delegaţia a venit de La teleconferinţă a luat par-
precedate de un frumos concert de orgă lor din Oradea a fost vizita- la Tabăra Internaţională te gazda, preşedinte ing. T. Preşedintele Claims Conference,
de muzică israeliană susţinut de Henrietta tă de membri ai conducerii pentru Copii Evrei, de la Felix Koppelmann, mem- Julius Berman, a anunţat, într-un comu-
Nagy. Ceremoniile propriu-zise au fost FCER şi ai board-ului Fun- Szarvas (Ungaria). Cu bru al board-ului Fundaţiei, nicat postat pe site-ul organizaţiei, că o
conduse de cantorul Emanuel Pusztai daţiei „Caritatea”, respectiv această ocazie a avut loc o Gideon Taylor (WJRO), nouă rundă de negocieri cu Guvernul
şi rabinii A. Ehrenfeld şi Rafael Shaffer. preşedintele FCER şi al teleconferinţă, desfăşurată ambasador Colette Avital, Germaniei s-a încheiat cu alocarea unei
Au vorbit: preşedintele FCER, dr. Aurel Fundaţiei „Caritatea”, dr. în condiţii de conlucrare pri­ vicepreşedinte al Funda- sume suplimentare de 75 de milioane de
Vainer – despre importanţa Bereshit şi Aurel Vainer, vicepreşe- etenească, ajungându-se ţiei şi directorul executiv euro pentru anul viitor.
frumuseţea sinagogii arădene; ing. Ionel dintele FCER, ec. Ovidiu la înţelegeri binevenite al Fundaţiei „Caritatea“, Banii reprezintă „o finanţare supli-
Schlesinger – despre istoria sinagogii Bănescu, membri ai board- pentru perfectarea Memo- Samuel Izsak. mentară” pentru serviciile acordate deja
şi personalitatea rabinului Aron Chorin; ului Fundaţiei, şi directorul randumului privind alocaţi- Vom reveni. (D.B.) supravieţuitorilor Holocaustului, ridicând
prof. Nehama Weingarten Mintz – despre suma totală disponibilă pentru anul 2019
frumuseţea Şabatului şi consecvenţa cu
care evreii îşi amintesc şi celebrează O nouă reuniune a Comitetului la 480 de milioane de euro. Delegaţia
germană şi cea a Claims Conference

Director al FCER
momentele importante ale istoriei lor; s-au întâlnit cu supravieţuitori la sediul
Israel Sabag, care, după ce a mulţumit Muzeului Holocaustului din Washington
organizatorilor şi profesorilor, a schiţat D.C. Cu acest prilej, Roman Kent a spus
planuri pentru Bereşhit 17. Kabalat Şabat În ziua de 25 iunie a avut loc reuniunea Comitetului Director (C.D.) al FCER, că o săptămână petrecută la Auschwitz
a fost urmat de Oneg Şabat, organizat care a dezbătut subiecte de interes, în special din domeniul cultural, imobiliar şi „dura cât o eternitate” şi s-a întrebat,
la restaurantul de la etajul al XI-lea al organizatoric. retoric, „câte eternităţi poate un om să
Hotelului Continental Forum. Directorul CAPI, Rudy Marcovici, a prezentat o analiză asupra implicaţiilor aplicării aibă într-o viaţă”. (foto)
În schimb, Havdala s-a desfăşurat legislaţiei privind impozitul pe clădiri şi a evoluţiei taxelor de asigurare a acestora.
în locul cel mai central, dacă se poate A fost aprobată vânzarea unor imobile şi apartamente din Bucureşti, Oradea, Arad
spune aşa, al Aradului, respectiv în faţa şi Comitetul Director a aprobat întocmirea unui protocol de colaborare pe un an cu
Primăriei. S-au strâns peste 200 de per- Grădinița „Gan Eden“.
soane, tineri, vârstnici, simpatizanţi ai În domeniul patrimoniului de cult, a fost analizată problema lăcaşurilor de cult
evenimentului, iar piaţeta a răsunat de nefolosite din Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc şi Vatra Dornei, urmând
rugăciunile şi cântecele cu care se reia a fi ulterior stabilite măsurile care se impun. De asemenea, membrii Comitetului
viaţa obişnuită. Director au luat notă de finalizarea lucrărilor de restaurare a Aron Kodesh-ului din
Sinagoga Mare din Iaşi. A mai fost aprobată şi achiziţionarea, în numele FCER, a Roman Kent, povestindu-şi suferinţele (stg.)
Rod al parteneriatului FCER-Joint unui teren din cimitirul Deseşti, din Maramureş.
În aceeaşi reuniune a Comitetului Director al FCER a fost aprobată realizarea Conform articolului de pe site-ul
Ultima zi a Bereshit-ului a fost una ediţiei în limba engleză a albumului „Temple şi Singogi din România”, precum şi Claims Conference, pensiile pe care
de bilanţ. În faţa participanţilor şi-au participarea ansamblurilor de dansuri israeliene „Hora” (Bucureşti) şi „Or Neurim” organizaţia le plăteşte azi unui număr
exprimat mai întâi impresiile cei patru (Oradea) la seminarul internaţional de dans folcloric Machol, Ungaria. de 55.000 de supravieţuitori vor creşte
lectori veniţi din Israel. Astfel, dr. Shmuel În finalul întrunirii, membrii C.D. au aprobat acordarea medaliei „Prieten al Co- începând de la 1 ianuarie 2019. De ase-
Faust a subliniat importanţa învăţăturii munităţilor Evreieşti din România” directorului general al Filarmonicii „Moldova” din menea, vor fi relaxate „criteriile pentru
şi a afirmat că a învăţa este putere, iar Iaşi, Bujor Prelipcean. plăţile din Fondul Copiilor Supravieţuito-
învăţătura evreiască este putere pentru Au fost exprimate aprecieri pentru modul în care s-a desfăşurat Comemorarea rilor”, cărora li se va cere să fi trăit patru
evrei. Nehama Weingarten Mintz a vorbit Victimelor Holocaustului din Transilvania de Nord la Zalău, precum şi pentru felul în luni (în loc de şase) în ascunzători sau
despre necesitatea unei viziuni pe baza care preşedintele C.E. Piatra-Neamţ, Emanuel Nadler, a reprezentat FCER şi speci- sub o identitate falsă.
căreia să se realizeze progresul. Refe- ficul culturii mozaice din România la „Gala Patrimoniului Evreiesc” din Franţa. (A.M.) ALX. MARINESCU
8 REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 520-521 (1320-1321) - 1 Iulie – 31 August 2018

IUDAICA
Când purtăm Tfilin
Şi să le legi ca un semn pe mâna ta
şi să fie ca o tăbliţă pe fruntea ta.
ROŞ HAŞANA (Dvarim/ Deuteronom 6:8)
Luna Tişrei este cea de-a şaptea multe porunci ale Torei pentru a-şi do- vorbeşte despre toţi oamenii şi chiar Avem o tradiţie transmisă prin viu grai că
lună a calendarului ebraic, dar este vedi devotamentul faţă de Dumnezeu. despre toate vieţuitoarele, cerându-se acest semn şi această tăbliţă sunt cutii para-
şi luna începutului anului. Prima ei zi Luna Elul precedă luna Tişrei şi iertarea tuturor şi înscrierea tuturor lelipipedice din piele înnegrită, aşezate pe un
este Anul Nou, denumit „Roş Haşana” este dedicată pregătirilor pentru Roş cu un an bun în Cartea Vieţii, această câte un postament de piele înnegrită. Le legăm
în limba ebraică, ceea ce înseamnă Haşana şi celelalte zile înfricoşătoare, rugăciune are şi un caracter univer- la locul cuvenit cu curele de piele, înnegrite şi
„Capul Anului”, celebrat două zile din până la Yom Kipur. Un psalm care sim- sal. Cererea de iertare din Slihot se ele. În interiorul lor se află texte din Tora scrise
cauza unor inexactităţi calendaristice bolizează umilinţa şi speranţa iertării şi referă la păcate şi greşeli comise de pe pergament cu litere minuscule.
posibile. Dar cum se explică faptul că a ajutorului divin este recitat în om faţă de Dumnezeu. În privinţa Cuvântul semn are şi el rostul lui. Şabatul
Anul Nou este în prima zi a acestei fiecare zi, iar în fiecare dimi- păcatelor şi greşelilor comise de este şi el numit semn în versetul (Şmot/ Exodul
luni şi nu în prima zi a celei dintâi, luna neaţă (cu excepţia zilelor om faţă de ceilalţi oameni, fie- 31:3): „Şi tu grăieşte către fiii lui Israel spunând:
Nisan? Răspunsul îl găsim în Talmud, de Şabat) se suflă din care trebuie să-şi ceară iertare Şabaturile Mele să le păziţi căci semn este între
care menţionează patru date pentru Şofar ca simbol al po- faţă de aceştia. Obiceiul urării Mine şi voi din neam în neam...”. De aici au de-
începutul de an: 1 Nisan (prima zi a căinţei şi revenirii la de an bun – pe care o facem dus înţelepţii Israelului că în ziua de Şabat, care
primei luni, Anul Nou religios), 1 Şvat credinţă şi la calea tuturor – simbolizează iertarea este ea însăşi un semn, nu mai avem nevoie să
(Anul Nou al pomilor), 1 Elul (Anul Nou cea bună. Tot în şi împăcarea. Există şi obiceiul punem un alt semn. În ziua de Şabat precum şi
al animalelor) şi 1 Tişrei (ziua Creaţi- luna Elul se recită de a vizita mormintele celor dragi în sărbătorile majore nu punem Tfilin. Referitor
ei lumii, Anul Nou al regilor, rugăciuni speci- în luna Elul şi în cele zece zile la zilele intermediare ale sărbătorilor de Pesah
Anul Nou civil). Ulterior, ale, Slihot, prin înfricoşătoare din luna Tişrei, din şi Sucot, numite Hol Hamoed, părerile sunt
ziua de 1 Tişrei a care se cere respect pentru memoria celor care împărţite. Practica răspândită este de a nu pune
pătruns în tra- iertare au trecut în veşnicie. Tfilin nici în zilele de Hol Hamoed.
diţie şi în lui În privinţa tradiţiilor alimentare în Anii ‘20 şi ‘30 ai secolului trecut nu au fost
memo- serile de ajun ale celor două zile de deloc uşori pentru emigranţii evrei ajunşi la
ria colecti- Roş Haşana, printre altele, menţionăm New York. Respectarea Şabatului, firească în
vă, rămânând obiceiul consumului rodiilor, ca simbol orăşelele din Polonia, era deosebit de dificilă în
data unanim accep- al înmulţirii, şi al unui măr înmuiat în Lumea Nouă. Cei care nu veneau sâmbăta la
tată pentru Anul Nou. Dumne- miere, ca simbol al unui an dulce. locul de muncă erau nevoiţi să-şi găsească un
În cartea biblică Vayqera/ zeu: evreii Norme şi reguli halahice privind nou loc de muncă în ziua de luni.
Leviticul, această dată nu este menţio- sefarzi şi orientali le ziua de Roş Haşana găsim într-un În unul dintre aceste Şabaturi, când rabinul
nată ca An Nou, ci ca „Yom Hazikaron” recită toată luna Elul, iar evreii aşke- tratat special din Talmud, intitulat Herman era în drum spre sinagogă, a auzit dintr-o
(Ziua Amintirii, respectiv a reamintirii nazi în ultima ei săptămână. Ele sunt „Roş Haşana”. Ele au fost sintetizate casă binecuvântarea pentru Tfilin. Intrigat, s-a
de către fiecare om a faptelor făcute în recitate fie spre miezul nopţii, fie în zori în codul sfânt de legi ale iudaismului, oprit din drum şi a căutat apartamentul din care
ultimul an) şi „Yom Terua” (Ziua Sunării înaintea rugăciunii obişnuite de dimi- „Şulhan Aruh” (Masa Pusă) de către venea această neaşteptată voce. A bătut la uşă.
Trâmbiţei, a Şofarului, care cheamă la neaţă. Recitarea lor continuă în cele rabinul sefard Yosef Karo în secolul I-a deschis un evreu cu Tfilin. L-a întrebat de ce
amintire şi pocăinţă). zece zile înfricoşătoare de pocăinţă al XVI-lea, adaptate necesităţilor poartă Tfilin în ziua de Şabat. I-a răspuns că este
Deşi celebrat ca o sărbătoare de din luna Tişrei, deci timp de 40 de zile, evreilor aşkenazi de rabinul Moşe nevoit să lucreze în ziua de Şabat, căci nu are nici
familie, Anul Nou este o zi de me- care au fost puse în legătură cu cele Isserles. Printre rugăciunile recitate o altă cale. Fiindcă Şabatul nu mai este pentru el
ditaţie. Este ziua înscrierii fiecărei 40 de zile în care Moşe s-a aflat lângă de Roş Haşana sunt mai multe poe- un semn, el avea nevoie de un alt semn – Tfilin.
vieţuitoare, a fiecărui om, indiferent Dumnezeu ascultând şi învăţând Tora, me sinagogale („pyutim”), unul dintre Raţionamentul, deşi frumos, nu corespunde
de naţionalitate şi religie, în Cartea iar când a revenit pe pământ a găsit ele, „Unetane Tokef” (Doamne, dă-ne cu poziţia general acceptată. Avem datoria de a
Vieţii de către Dumnezeu. Soarta celor viţelul de aur. putere) provenind din liturghia evreilor respecta Şabatul, dar, chiar atunci când nu este
drepţi este decisă din prima zi a anu- Altă tradiţie vorbeşte despre pecet- aşkenazi din secolul al XII-lea şi atribu- respectat, el rămâne un semn. Cel care încalcă
lui. Dar marea majoritate a oamenilor luirea soartei pentru păcătoşi în ziua it rabinului Amnon din Mainz. Alt poem Şabatul, cu sau fără voie, nu trebuie să pună
sunt medii, nici drepţi şi nici păcătoşi. de Hoşana Raba (Ziua Marii Mântuiri), sinagogal Îl prezintă pe Dumnezeu Tfilin în ziua de Şabat.
De aceea, soarta lor este înscrisă ultima zi de Sucot. Dar toţi evreii au atât ca judecător, cât şi ca apărător. În afara zilelor de Şabat, bărbaţii evrei au
în Cartea Vieţii de Roş Haşana, dar obligaţia rugăciunii pentru iertarea pă- Urări de An Nou bun tuturor oa- datoria să poarte Tfilin toată ziua. Pe de altă
pecetluită după 10 zile, de Yom Kipur. catelor până în această zi, datorită ide- menilor, ca fiecare om, de orice na- parte, avem voie să purtăm Tfilin numai când
Pentru a fi înscrişi cu o soartă bună, ii solidarităţii. Rugăciunea este făcută ţionalitate şi religie, să fie înscris în trupul ne este curat şi avem doar gânduri curate.
evreii evlavioşi se roagă lui Dumnezeu la plural, fiecare cerându-şi iertare nu Cartea Vieţii cu un an bun, alături de Astăzi, cu foarte puţine excepţii, chiar şi cei
şi îşi cer iertare de la El în perioada numai pentru păcatele individuale, tot poporul lui Israel! mai evlavioşi evrei poartă Tfilin numai în timpul
celor 10 zile înfricoşătoare de pocă- ci şi pentru cele ale tuturor celorlalţi rugăciunii. În vechime însă ele erau purtate toată
inţă, de la Roş Haşana la Yom Kipur, fii ai lui Israel. Acesta este caracte- LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI ziua chiar şi de oamenii care munceau. Brutarii,
căutând să îndeplinească şi cât mai rul naţional al rugăciunii. Fiindcă se care nu o dată erau nevoiţi să-şi bage mâna
în cuptorul fierbinte, le purtau numai pe cap.
„Şi [poruncile] să le scrii pe usciorii casei tale şi pe porţile tale” Hamalii, care duceau poveri pe cap, le purtau

Ziua Mezuzei la JCC din Capitală


numai pe mână. Înainte de a-şi face nevoile le
dădeau jos şi, după ce îşi spălau mâinile, le
puneau din nou. Conştientizarea credinţei nu
când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei se limita la orele de rugăciune, ci era prezentă
culca şi când te vei scula./.../ Să le scrii pe usciorii casei şi palpabilă pe tot parcursul zilei.
tale şi pe porţile tale”. În Talmud, tratatul Şabat, fila 130a, citim
Prim-rabinul Rafael Shaffer a făcut o incursiune în despre Elişa Înaripatul. Odată [Istoricii spun că
istoricul alcătuirii pergamentului, al condeielor folosite de s-a petrecut în timpul împăratului Hadrian, după
„maeştri scribi”, al tradiţiilor de grafie aşkenazită şi sefardă. ce a fost înăbuşită revolta lui Bar Kochba] a dat
Un verset psalmic (12: 1-8), a arătat oaspetele, se referă împărăţia cea rea un edict că oricine va purta
la forţa de apărare a Mezuzei: „HAŞEM te va păzi la ieşire Tfilin va fi condamnat la moarte prin descreier-
şi la intrare de acum şi până în veci”. are. [Un învăţat cu numele ] Elişa a purtat Tfilin
Prim-rabinul Rafael Shaffer a făcut o demonstraţie de şi chiar a ieşit cu ele în târg. Un ofiţer roman l-a
scriere a Mezuzei. Cantorul Emanuel Pusztai a ilustrat zărit şi a fugit după el... Când a ajuns la el şi-a dat
muzical momentul. Ceremonia de fixare a Mezuzei la JCC jos Tfilin de pe cap şi le-a ascuns în mână. L-a
Bucureşti a creat emoţie publicului. întrebat ofiţerul: „Ce ai în mână?” I-a răspuns:
Ziua Mezuzei a fost marcată şi în comunităţi din ţară. „Aripi de porumbiţă.” „Deschide-ţi mâna!” I s-a
(I.D.) făcut un miracol şi s-au prefăcut în aripi de
Una dintre semnificaţiile originare ale Mezuzei se află
în conştiinţa străveche a vulnerabilităţii umane şi a nevoii porumbiţă. De atunci l-au numit Elişa Înaripatul.
de Ocrotire. În mozaism, permanenţa Divinităţii însoţind De ce le-a numit aripi de porumbiţă? Tal-
fiecare drum al omului din şi înspre adăpostul său, dar şi mudul răspunde: Pentru că neamul lui Israel
în interiorul casei, a creat o miţva din fixarea Mezuzei pe este asemuit unei porumbiţe… Precum aripile
partea dreaptă de sus a uşii de la intrare. apără porumbiţa, miţvot [îndeplinirea poruncilor
Invitat special de Ziua Mezuzei – făcând parte din divine] apără neamul lui Israel. Chiar dacă ni se
programele de educaţie iudaică iniţiate de Joint, puse în pare, îndeosebi în vremuri de restrişte, că miţvot
operă de JCC – a fost prim-rabinul Rafael Shaffer. „Cu- sunt o primejdie, nu este aşa. Dimpotrivă, ele ne
vântul Mezuza nu se referă la cutia, uneori paralelipipe- apără de orice primejdie.
dică, uneori cilindrică”, – ea se adresează simţului nostru În cultura evreiască aripile de porumbiţă au
estetic, fiind decorată cu motive iudaice nonfigurative – ci devenit un simbol pentru Tfilin. Când legăm
la „pergamentul conţinut în ea, pe care sunt scrise două curelele, obişnuim să le legăm de ambele părţi
pasaje centrale din Tora: Dvarim/ Deuteronom 6: 4-9; şi 11: pentru a sugera aripi de porumbiţă. Una dintre
13-21”. Sunt texte sacre, esenţializând credinţa mozaică, cele mai răspândite cărţi despre Tfilin este
cu accent pe însemnătatea transmiterii ei din generaţie în intitulată „Aripi de porumbiţă”.
generaţie: „Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru, Porumbiţa este o pasăre curată. Cu ajutorul
Domnul este Unul!/ Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul nos- aripilor, ea urcă în înălţimi. Ce simbol ar fi mai
tru cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea potrivit pentru Tfilin, a căror menire este de a ne
ta./Şi poruncile pe care ţi le dau astăzi să le ai în inima ta./ ridica gândurile curate în înălţimi?
Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele Prim-Rabin RAFAEL SHAFFER
REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 520-521 (1320-1321) - 1 Iulie – 31 August 2018 9

Interviu cu Mircea Rond, preşedintele CE Focşani Birjarilor, Ahaiverei, Beit Iacov Levechot.

Cum se măreşte, azi, o comunitate


În 1943 fiinţau două instituţii de binefa-
cere, un azil, o cantină pentru săraci, un
dispensar.
Sinagoga Mare din Focşani, singura rămasă în picioare din cele – Domenii în care evreii focşăneni
şapte câte fiinţau înainte de război, face parte din viaţa preşedintelui s-au ilustrat cu precădere?
comunităţii, Mircea Rond, din anii copilăriei. Revede cu ochii min- – Meserii, comerţ, industrie.
ţii cum mergea la sinagogă cu părinţii, de sărbătorile de toamnă. – Situaţia demografică?
Sinagoga – plină. Bărbaţii citeau din mahzor. Talesim-ii le dădeau – În 1839 locuiau la Focşani 60 de înfiinţarea unei reviste care să împăr-
o înfăţişare aparte. „În faţa lui Dumnezeu, toţi suntem egali”, îi explica familii evreieşti. În 1899, numărul evreilor tăşească şi altora din experienţa noas-
tatăl lui. Cantorul, înveşmântat în alb, se ruga pentru obşte în faţa Aron reprezenta 25% din totalul populaţiei. Prin tră. Visul a devenit realitate: „Menora”
Kodeş-ului. Ecoul inflexiunilor solemn-tânguitoare ale rugăciunilor îi Aliaua masivă, mai ales în anii de insta- on-line, apărută cu ajutorul colaboratorilor
răsună încă în urechi. Bar Miţva a făcut-o la aceeaşi sinagogă, pregătit de rabinul lare a regimului comunist, 1949-1951, şi al coordonatoarei pentru generaţia de
Menahem Derbarmdiger, „om cu o solidă cultură iudaică, care ne-a fost director la s-a înjumătăţit, ajungându-se la diminu- mijloc, Harieta Rond.
şcoala primară evreiască”, povesteşte Mircea Rond. are drastică până în ’90. Astfel încât, în – Aminteaţi de Alia. Ce reprezintă
2000, când am fost ales preşedinte, la comunitatea dumneavoastră în istoria
– Când a fost construită sinagoga? dovadă a existenţei evreilor în aceste lo- primul mandat, am găsit cinci evrei care sionismului?
– Se pare că în secolul al XVIII-lea, curi în secolul al XVII-lea, atestările încep frecventau comunitatea. Ceea ce am – În 1881 a avut loc la Focşani primul
pe terenul din strada „ghetoului evreiesc”, din secolul al XIX-lea. Construcţia primei încercat să facem de-a lungul anilor, noi, Congres Sionist din lume, înaintea celui
cum i se zicea, populată fiind de multe sinagogi porneşte în 1827. Un alt aşe- cei din conducere, este să-i apropiem pe de la Basel, de care se leagă renaşterea
familii de evrei. Acolo au fost ţinute întru- zământ de cult mozaic e ridicat în 1854, cei care se depărtaseră de ea. Astăzi, Statului Israel modern. Preşedinte de
niri ale comunităţii, fapt care continuă şi care avea să fie distrus, în urma unui comunitatea focşăneană, împreună cu onoare a fost ales rabinul oraşului, Moshe
azi. În anii legislaţiei rasiale, când evreii puternic cutremur, peste câţiva ani. În obştile arondate – Odobeşti, Buzău, Rm. Halevi Golding. Mişcarea sionistă a con-
au fost daţi afară din şcolile de stat, ea a 1896 existau şase sinagogi. Trei ani mai Sărat, Adjud, Panciu – numără 143 de tinuat prin activitatea unor personalităţi
fost folosită ca lăcaş de învăţământ. Si- târziu era inaugurată prima baie publică. membri (40 de evrei, 103 cu ascendenţă). de notorietate: rabinul dr. Iacob Nacht,
nagoga serveşte şi acum ca punct central În a doua parte a veacului al XIX-lea s-a – Cum aţi reuşit? Solomon Schechter.
de legătură între membrii comunităţii. În deschis prima şcoală evreiască. În 1920, – Am organizat spectacole de Ha- – Cum aplicaţi strategia F.C.E.R. a
prezent, se află în ample lucrări de repa- Societatea „Concordia”, a meseriaşilor şi nuca, Purim, Seder anual de Pesah, „porţilor deschise”?
raţii, care să-i dea o nouă viaţă. a micilor comercianţi, face apel la donaţii expoziţii de pictură, fotografie, lansări de – Prin colaborări cu şcoli, muzee.
– Dacă aţi aproximat data, înseamnă din partea membrilor comunităţii pentru carte, filme, excursii, dezbateri despre Elevi, îndrumaţi de profesori, vizitează
că pincas-ul comunităţii a început să fie redeschiderea şcolilor, împrejmuirea ci- istoria, civilizaţia şi cultura iudaică, pre- sinagogile din Focşani, Rm. Sărat, Odo-
scris mai târziu. mitirului, reclădirea spitalului, înfiinţarea zenţa evreilor focşăneni în viaţa oraşului. beşti, primesc informaţii la faţa locului
– Deşi rabinul comunităţii, Nathan unui azil şi a unei mikva. În 1924 comu- Am înfiinţat un club pentru generaţia „de despre viaţa evreiască, perioada Holo­
Neta Hanover, a scris lucrarea „Iavan nitatea deţinea şapte sinagogi: Templul aur”. Am deschis parteneriate cu şcoli caustului, participă la concursuri de pic-
Metzula” despre tulburări şi interdicţii Coral, Marele Templu Coral, Sinagoga unde învăţau şi elevi evrei sau din căsă- tură pe teme iudaice, dotate cu premii. De
antievreieşti în oraş între 1648-1649, Veche, Sinagoga Croitorilor, Sinagoga torii mixte. Acum 15 ani, am avut un vis: „Noaptea Muzeelor”, sinagogile deschise

Lansare de carte la Sinagoga Mare din Capitală


cunosc un semnificativ aflux de public.
Sinagoga din Rm. Sărat a intrat în circuit
turistic. Deşi a fost renovată acum zece
Sinagoga Mare din Bucureşti a găzduit, în prezenţa autoa- O povestire se referă la istoria demersurilor întreprinse pentru ani, avem în vedere restaurarea ei.
rei Adina Rosenkranz-Herşcovici, lansarea volumului „Dadu”, repatrierea copiilor evrei orfani deportaţi în Transnistria, unul – Este comunitatea a doua familie?
dedicat memoriei părintelui său, avocatul David Rosenkranz, dintre ei fiind prezent la ceremonia de comemorare a 40 de – Pentru mine e una singură: marea
unul dintre străluciţii membri ai Baroului din Bucureşti între anii ani. De asemenea, mărturia fiului marelui rabin Meyer Abraham familie a comunităţii.
1930-1960. Evenimentul a fost moderat de dr. Aurel Vainer, Halevy – care a slujit la Templul Coral din Capitală în perioada IULIA DELEANU
preşedintele F.C.E.R, alături de care au luat parte, în calitate 1940-1945 – aduce în atenţia cititorilor eforturile şi reuşita avo-
de invitaţi, prof. univ. dr. Anca Irina Ionescu, Max Kurzberg şi
actorii Eugen Cristea şi Cristina Deleanu.
catului David Rosenkranz de a-l salva pe marele rabin, acuzat
de trădare de ţară. Referindu-se la moştenirea numelui său, Muzică evreiască
în Cişmigiu
autoarea a povestit că prin decizia de a păstra numele tatălui
doreşte să ducă mai departe memoria ilustrului său părinte.
Actorii Cristina Deleanu şi Eugen Cristea au realizat lec-
turi şi un minispectaol, dramatizând secvenţe din romanul lui Primăria Capitalei, prin Creart –
Isac Peltz, „Israel însângerat”, publicat în anul 1946, şi citind Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al
fragmente din cartea proaspăt lansată. De asemenea, preşe- Municipiului Bucureşti, a organizat cea
dintele F.C.E.R. le-a făcut invitaţia de a participa la Festivalul de-a XII-a ediţie a Festivalului Interna-
Internaţional „Mihail Sebastian”, organizat la Brăila. Actorul ţional de Folclor „Muzici şi Tradiţii în
Eugen Cristea a povestit că recent a efectuat o vizită în Israel, Cişmigiu”, eveniment care face parte din
arătându-se „cucerit de rafinamentul scrierii” autoarei. seria proiectelor dedicate Centenarului
Prof. univ. dr. Anca Irina Ionescu s-a referit la cartea lansată Marii Uniri. Din programul festivalului,
din trei perspective – valoarea ca document ştiinţific, valoarea ei desfăşurat între 29 iunie şi 1 iulie, au
pentru cunoaşterea limbii ebraice şi dimensiunea ei sentimen- făcut parte o paradă a costumelor
tală. Din perspectivă ştiinţifică, a arătat vorbitoarea, această populare, spectacole tradiţionale de
În deschidere, directorul Departamentului Cultură, Artă, mărturie are o valoare inegalabilă, contribuţia avocatului Ro- muzică şi dans pe scena principală, târg
Media, Robert Schorr, le-a mulţumit tuturor celor prezenţi la un senkranz fiind confirmată de documente de arhivă cercetate de de meşteşuguri, spectacole de teatru.
asemenea important eveniment editorial de evocare a avoca- ea. Importanţa contribuţiei sale este esenţială, întrucât salvarea
tului David Rosenkranz. unei vieţi asigură continuitatea unei întregi generaţii, a subliniat
Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a remarcat în cuvân- prof. Anca Irina Ionescu. Din perspectiva studierii limbii ebraice,
tul său datoria onorată de autoare, de a aduce cinstire memoriei ea a arătat că acest fenomen al revirimentului după 2000 de
tatălui său, supranumit de apropiaţi Dadu. „David Rosenkranz ani este nemaiîntâlnit, iar eforturile întreprinse de Eliezer Ben
a fost un om printre oameni, nu numai prin activitatea depusă, Yehuda pentru actualizarea acesteia contribuie la edificarea
ci şi prin tot ce a făcut. Sunt în această carte multe mărturii unui fundament – o limbă comună.
despre bunătatea lui, mărturii despre un mare avocat, un bun Max Kurzberg a povestit despre copilăria petrecută cu autoa-
profesionist”, a afirmat vorbitorul, evocând atât activitatea sa rea cărţii, în perioada anilor ’50, relatând despre actul de curaj
profesională, cât şi implicarea în viaţa comunităţilor evreieşti al avocatului David Rosenkranz când a pledat într-un proces
din România, mai cu seamă cea bucureşteană. Apartenenţa la intentat mătuşii vorbitorului. De asemenea, invitatul a lecturat
mişcarea sionistă din România şi strânsa colaborare cu Wilhelm un episod care ilustrează personalitatea tatălui autoarei, semnat Pe parcursul ediţiilor precedente, eve-
Filderman, în perioada Holocaustului, sunt câteva dintre merite- de Bertold Rosenkranz, fratele său. nimentul a atras mii de artişti din 29 de
le avocatului Rosenkranz. Dr. Aurel Vainer a subliniat contribuţia ţări şi un public de aproximativ 250.000
avocatului Rosenkranz, care şi-a pus întreaga experienţă şi de spectatori.
pricepere în domeniul juridic în slujba coreligionarilor săi, me- Ediţia din 2018 celebrează 12 ani de
moriile redactate de el determinând autorităţile antonesciene diversitate culturală, reunind, în cele trei
să îi repatrieze pe evreii deportaţi în Transnistria, printre care zile de festival, artişti consacraţi şi trupe
se afla şi un număr important de copii orfani. „Îl evocăm cu îndrăgite, formaţii româneşti, fanfare,
mult respect şi cinstire pe acest minunat evreu din România ansambluri din străinătate (Bosnia-
şi îi mulţumim distinsei sale fiice”, a conchis liderul F.C.E.R. Herţegovina, Bulgaria, China, Georgia,
Autoarea, Adina Rosenkranz, a mărturisit că încearcă un Israel, Republica Moldova şi Ungaria),
sentiment de bucurie, dublată de emoţie, la lansarea acestui minorităţi şi comunităţi naţionale (sârbă,
volum de omagiu dedicat memoriei tatălui său. Ea a povestit germană, romă, aromână, maghiară,
că ideea scrierii acestei cărţi i-a venit la evenimentul de come- slovacă, ucraineană, greacă). Specta-
morare a 40 de ani de la moartea părintelui său, în anul 2005. colul ansamblului „Gvanim” din Israel
Totul a început cu mărturia identificată la Institutul Yad Vashem, În încheiere, preşedintele Aurel Vainer a afirmat că evreii din s-a evidenţiat prin varietatea programu-
depusă de avocatul Rosenkranz, la care s-au adăugat alte texte România o felicită şi îi mulţumesc autoarei pentru un asemenea lui, a cântecelor şi dansurilor (nu au lipsit
literare. Odată cu trecerea timpului, a reuşit să adune mărturii demers şi o invită să continue atât acţiunea de a cerceta scrierile Scripcarul pe acoperiş, Hava Naghila,
de la cei apropiaţi tatălui său, încântaţi să relateze despre istoria avocatului Rosenkranz, cât şi propria-i memorie, în vederea Aleluiah, ş.a). Artiştii israelieni au primit
prieteniei lor. Dintre povestirile regăsite în carte, unele se referă reconstituirii unui important episod istoric. aplauzele binemeritate ale spectatorilor.
la episoade tragice din istoria comunităţii evreieşti din România. DAN DRUŢĂ B.M.M.
10 REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 520-521 (1320-1321) - 1 Iulie – 31 August 2018

C o m u n i tAT i
K eshet 1 2
Botoşani Viu interes pentru cultura iudaică
Multiplele faţete ale culturii iudaice şi că Maia Morgenstern consideră vechiul
conceptele de bază ale vieţii evreieşti au şi frumosul cântec „Oifn Pripecik” un în-
fost temele care au suscitat un viu interes demn la învăţătură adresat copiilor evrei.
în rândul membrilor C.E. Botoşani, la a Prof. Rebeca Talpalariu a reliefat prin-
XII-a ediţie Keshet. cipiile vieţii iudaice, accentuând în mod
Preşedintele comunităţii, David Iosif,
a rostit cuvântul de deschidere, iar con-
silierul Gustav Finkel a vorbit despre im-
portanţa religiei în viaţa evreilor. El a afir-
mat că urarea „Anul viitor, la Ierusalim!”
reflectă azi actualitatea politică, având
în vedere inaugurarea a trei ambasade
în străvechiul „oraş de aur”, Ierusalim.
Zalău Prezenţă numeroasă la dezbateri Bogăţia materialului audio-video,
pregătit de Talic Segal, le-a permis celor
prezenţi să-şi împrospăteze cunoştinţele
Comunitatea Evreilor din Zalău s-a interesat de tematica abordată în cadrul
alăturat celorlalte comunităţi din ţară şi a conferinţelor, moderate de preşedintele referitoare la obiceiuri iudaice, sărbători
organizat cea de-a XII-a ediţie a Keshet. Dan Has. La eveniment a luat parte sau înţelepte sfaturi rabinice. deosebit rolul familiei evreieşti. Educaţia,
Subiectele care tratează teme de actuali- de asemenea viceprimarul municipiului Prof. Beatrisa Finkel a prezentat im- credinţa, iubirea de oameni, de popor
tate au fost prezentate în cadrul unor sesi­ Zalău, Nicolae Fazakas. Printre invitaţi au portanţa activităţii lui Avram Goldfaden, sunt valori dobândite numai în familie.
uni de dezbateri cu întrebări şi răspunsuri fost: Peninah Zilberman, din Israel, prof. numit de publicaţia „New York Times” un Prof. Ida Goldenthal a prezentat o
şi dialoguri interactive. Alături de membri Ioan Lung, directorul Colegiului Tehnic “Shakespeare al evreilor“. Muzica idiş, documentată expunere despre legătura
ai comunităţii, la activităţi au participat Alexandru Papiu Ilarian, prof. Gheorghe duioasă, încântătoare a fost un alt subiect poporului evreu cu lumea cărţii.
elevi ai şcolilor generale şi liceelor din Bancea, directorul Şcolii Gimnaziale Cor- abordat de Beatrisa Finkel, care a amintit Prof. BEATRISA FINKEL

132 de par ticipanţi


localitate precum şi un numeros public neliu Coposu şi prof. Doina Gross. (D.D.)
Oradea
Satu Mare Concepţii despre viaţa evreiască Cea de-a XII-a ediţie Keshet s-a des-
făşurat în Sinagoga Ortodoxă din Oradea
naţională specifică secolului al XIX-lea
şi despre naţiunile moderne care au
ţile Ungariei fasciste în prezenţa a 132 de persoane, între care apărut pe harta Europei (Germania, Italia
18.863 de evrei, alţi 12 copii. Prezentările s-au referit atât la şi România). A mai adus în discuţie anii
2.200 fiind deportaţi cei 100 de ani de la Marea Unire a Ro- de neutralitate şi situaţia care a condus
din oraşul Carei şi mâniei, cât şi la cei 70 de ani de la procla- la intrarea României în război, în august
din comune aparţi- marea independenţei de stat a Israelului. 1916, ceea ce a pus populaţia româ-
nând judeţului Satu Expunerea despre cele 114 concepte ale nească din Transilvania într-o situaţie
Mare. Înainte de a fi iudaismului, cu demonstraţii vizuale, a delicată, maghiarii considerându-i pe
deportaţi, evreii din fost o premieră savurată de public. Câţiva aceştia trădători pentru refuzul de a se
zonă au fost duşi în alătura Puterilor Centrale. Soldaţii români
ghetourile de la Satu din Ardeal, care luptau pe front alături de
Mare, Baia Mare, austrieci şi unguri, au refuzat să lupte
Mãtészalka. împotriva românilor din Regat. A reamintit
Ceremonia co- cazul lui Emil, fratele scriitorului Liviu
memorativă a înce- Rebreanu, care a fost spânzurat pentru
put la Monumentul că a vrut să fugă la români. Aliaţii câştigă
„Concepţii despre viaţa evreiască” a din faţa Sinagogii Primul Război Mondial, iar la finalul anului
fost tema simpozionului organizat de CE „Share Tora”, cu rugăciuni pentru odihna 1918 Transilvania se uneşte cu România,
Satu Mare, cu prilejul programului Keshet sufletelor celor pieriţi în Holocaust. Au în urma actului plebiscitar al Marii Adunări
12. Au fost prezentate expuneri despre rostit alocuţiuni preşedintele CE Satu Naţionale de la Alba Iulia.
relaţia dintre poporul evreu, Tora şi Ereţ Mare, Adrian Beşa, viceprimarii Adrian Lectorul a vorbit despre rolul Bihorului
Israel, precum şi dintre scrierea ebraică Albu şi Doina Feher. Momentul de vârf în actul Unirii. Pe 12 octombrie 1918,
şi mozaism, respectiv dintre individ şi a fost „Marşul Tăcerii“, la care au luat la Oradea, în casa lui Aurel Lazăr‚ s-a
comunitate. Tema a fost considerată de parte, alături de membri ai comunităţii, semnat „Declaraţia de autodeterminare”.
mare actualitate pentru viaţa evreiască autorităţi locale, parlamentari, oameni dintre participanţi au avut posibilitatea să Acest document a fost citit în Parlamentul
din Diaspora, inclusiv din România. Co- de cultură, numeroşi cetăţeni neevrei din vadă pentru prima dată o Tora adevărată din Budapesta, dezvăluind pentru prima
munitatea a oferit un prânz participanţilor. oraş. Marşul a avut loc de la sinagogă la şi toate accesoriile de cult.
gara de unde au plecat „trenurile morţii”. În deschiderea evenimentului, preşe-
Comemorarea evreilor Un moment de reculegere a fost ţinut de dintele C.E Oradea, Felix Koppelmann,
participanţi la Cimitirul Ortodox Evreiesc. a salutat publicul prezent şi le-a explicat
deportaţi la Auschwitz S-au intonat rugăciuni în memoria victi- importanţa sesiunilor KESHET din cadrul
Comemorarea victimelor Holocaustu­ melor Holocaustului. comunităţii. Şi rabinul Shraya Kav a rostit
lui din Transilvania de Nord a avut o Participanţilor li s-a servit un bufet un cuvânt de salut.
puternică rezonanţă la Satu Mare, de suedez la Casa Benedek. Invitat la seminar a fost lector univ.
unde, acum 74 de ani, între 19 mai-1 Coresp. ADRIAN BEŞA dr. Florin Ardelean, istoric, care a evo-
iunie 1944, au fost deportaţi de autorită- preşedinte C.E. Satu Mare cat contextul istoric al Marii Uniri din 1
Decembrie 1918, a vorbit despre ideea

Sighet C o m e morarea lui Elie Wiesel


La 21 iunie a.c., la Sinagoga din La ceremonii au participat mem- unii dintre cei care au fost prezenţi la
Sighet s-au desfăşurat ceremoniile de brii comunităţii evreieşti din Sighet şi sinagogă întâlnindu-l cu diferite ocazii. dată intenţia românilor din Ardeal de a se
comemorare a doi ani de la decesul celui preşedintele C.E. din localitate, David Semnatarul acestei corespondenţe, uni cu România.
care a fost Elie Wiesel, scriitor, jurnalist, Liebermann, invitaţi din CE Oradea, în în calitatea lui de interpret, a avut prilejul „70 de ani de la proclamarea indepen-
supravieţuitor al Holocaustului, laureat frunte cu rabinul Shraya Kav, alte per- să stea de vorbă cu Elie Wiesel, pe care denţei de stat a Israelului“ a fost subiectul
al Premiului Nobel pentru pace, originar soane care au vrut să onoreze memoria l-a însoţit atunci când acesta a vizitat, prezentării făcute de Adam Freundlich,
din Sighet. El a decedat la 2 iulie 2016. acestui fiu al Sighetului. Preşedintele Da- de mai multe ori, România. În vizitele la care a trecut în revistă toate evenimentele
vid Liebermann a vorbit cimitirul din Sighet, Elie Wiesel a insistat importante petrecute în această perioadă
despre personalitatea lui ca supravieţuitorii să vorbească despre pe teritoriul Statului Israel.
Elie Wiesel şi importanţa amintirile lor legate de tragedia Holo­ Cele 114 concepte despre iudaism au
activităţii sale, menite să caustului şi ce s-a întâmplat cu evreii fost prezentate de A. Seidler, directorul
ţină vie şi să păstreze din Sighet, deportaţi cu toţii la Auschwitz, JCC Oradea, şi de rabinul Shraya Kav.
memoria Holocaustului. despre dispariţia celor opt sinagogi şi a În pauzele dintre subiecte, participanţii
Rabinul Shraya Kav caselor de rugăciuni din Sighet, dintre au avut parte de un minibar cu dulciuri
a rostit rugăciunea de care s-a păstrat doar una, marea sina- şi băuturi.
pomenire. După termi- gogă sefardă „Vijniţer Kloiz”, aflată în În paralel s-a desfăşurat Keshetul
narea ceremoniilor, par- apropiere de casa în care s-a născut Elie copiilor, cărora li s-au prezentat o parte
ticipanţii au fost invitaţi la Wiesel, azi muzeu. dintre conceptele iudaismului, oferindu-li-
comunitate şi rugaţi să-şi PETRU GANZ se şi un program recreativ-distractiv. La
împărtăşească amintirile prof. de limba engleză finalul programului toată lumea a bene-
legate de Elie Wiesel, Sighet ficiat de câte o pizza vegetariană caşer.
DOINA BUMBU
REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 520-521 (1320-1321) - 1 Iulie – 31 August 2018 11

C o m u n i tAT i
Bacău Strategia „porţilor deschise” dă roade Târgu A fost
Mureş
inaugurat
Sinagoga „Rabin Avram Leib Rosen” zială „Al. I. Cuza”, însoţiţi de prof. Camelia neajunsurilor, care se cer depăşite. Au
şi Muzeul de Istorie a Evreilor din Bacău Pascu, statornică prietenă a comunităţii fost amintite succesele Corului „Şalom”

Muzeul Evreilor
„Dr. Alexandru Şafran” au fost vizitate de evreieşti, conducătoarea unui proiect de cu prilejul Zilei Minorităţilor Naţionale, al
un grup de elevi din clasa a V-a ai Şcolii studiere a Holocaustului, au vizitat cele sărbătorilor de Hanuca şi Pesah 5778.
Gimnaziale „Ştefan cel Mare” din Vaslui. două instituţii iudaice amintite. Copiilor li Preşedintele comunităţii a felicitat ab-
La sinagogă, ghidaţi de preşedintele s-a vorbit despre semnificaţia sinagogii, solvenţii, subliniind progresele făcute de Duminică, 24 iunie 2018, a fost
a minianu- elevi în însuşirea limbii ebraice. A urmat inaugurat Muzeul Comunităţii Evreilor
lui în viaţa trataţia de rigoare. din Târgu Mureş. Năzuinţa membrilor
evreiască. comunităţii de a avea un spaţiu al memo-
Au aflat ce KESHET 12 riei pentru ceea ce a însemnat evreimea
înseamnă târgumureşeană, vreme de două secole,
Aron Ko- Keshet 12 a avut loc la sediul comu- s-a putut realiza datorită unei donaţii gen-
deş, Bima, nitar băcăuan, în prezenţa a numeroşi eroase (32.000 de euro) din partea unei
Mezuza, membri din comunitate şi a unor repre- supravieţuitoare a Holocaustului, medicul
care sunt zentanţi ai organizaţiilor de minorităţi pediatru pensionar, Etelka Tusa.
caracteris- naţionale: armeni, romi, italieni. A fost Grupul de lucru, coordonat de dr. ing.
ticile scrie- ţinută o conferinţă despre primul teatru Vasile Dub, preşedintele CE din Târgu
rii ebraice. de limbă idiş din lume, fondat de Avram Mureş, şi Gheorghe Diamantstein, istoric.
La Muzeul Goldfaden la Iaşi, în 1876. Prezenta- şi alcătuit din Iulia Negrea, Gheorghe
de Istorie rea a fost, totodată, şi o sărbătorire a Csorja, Ştefan Moldovan şi Elisabeta
a Evreilor Zilei Limbii şi Teatrului Idiş, propunere Lázár, a făcut faţă unei mari provocări:
din Bacău, a deputatului Silviu Vexler adoptată de să vizualizeze istoria de peste un secol a
înfiinţat prin Parlamentul României. Dialogul interactiv unei comunităţi alcătuite din multe mii de
strădaniile despre noţiuni fundamentale în iudaism, persoane, fără a avea la dispoziţie decât
şi devota- care a urmat expunerii, a dovedit o bună câteva obiecte disparate şi câteva zeci de
mentul lui pregătire din partea auditoriului. fotografii salvate, în mod miraculos, de
Carol Mar- Partea a doua a evenimentului s-a focul distrugător al Holocaustului.
cusohn z.l., desfăşurat la Clubul „Malca Hausfater”,
comunităţii, ing. Hainrich Brif, oaspeţii au ghizi au fost preşedintele şi secretarul unde au fost sărbătoriţi în cadru comu-
audiat lectura pericopei Korah şi a câtor- comunităţii, ing. Hainrich Brif şi Vili Mos- nitar toţi enoriaşii născuţi în luna iunie.
va comentarii asupra acesteia aparţinând covici, care le-au vorbit elevilor despre Mia Moscovici le-a oferit daruri din partea
unor importanţi cărturari evrei. Elevii au importanţa familiei rabinice Şafran în comunităţii.
văzut cum arată un Sul de Tora, au primit viaţa spirituală a evreilor din România, Un picnic în curtea sediului, având
explicaţii despre sidur, talit, kipa, familiari- despre înţelegerea dadaismului şi a unor drept fundal muzică evreiască a încheiat
zându-se astfel, prin exemplificări, cu ele- aspecte din viaţa şi opera fondatorului Keşetul.
mente legate de cultul mozaic. Îndrumaţi său, moineşteanul Tristan Tzara (Samuel
de ing. Florin Goldring, elevii vasluieni au
poposit în faţa exponatelor de la muzeu
Rosenstock), dar şi despre istoria Holo-
caustului, cu inimaginabilele sale orori.
Ad Mea Veesrim, Nelu Lupovici!
dedicate familiei Şafran, originare din Ba- Colegi şi prieteni au sărbătorit ziua
cău. În faţa unor obiecte de cult mozaic, Încheierea cursurilor anuale de naştere a decanului de vârstă din
li s-a vorbit despre simbolistica legată de comunitatea băcăuană, Nelu Lupovici
marile sărbători evreieşti. Fotografii din de Talmud Tora (Nea Nelu) la împlinirea vârstei de 88 de
anii Holocaustului au fost un prilej de a-i Încheierea anului de studiu pentru ani în deplină integritate intelectuală şi
face să înţeleagă una din marile tragedii cursanţii de Talmud Tora s-a făcut în foi- vioiciune fizică. În felicitarea adresată, Chiar la intrare se află cel mai valoros
care au marcat istoria secolului al XX- şorul din curtea sediului comunitar. Prof. preşedintele comunităţii a amintit devo- exponat, o adevărată relicvă, păstrată
lea şi importanţa combaterii xenofobiei, Mariana Herman, dirijoarea Corului „Şa- tamentul şi participarea sărbătoritului la ca prin miracol: un fragment din tavanul
rasismului, antisemitismului. lom” al CE Bacău, a realizat o succintă aproape toate manifestările comunitare casetat al sinagogii de lemn din Nazna,
Şi elevii băcăuani de la Şcoala Gimna- trecere în revistă a împlinirilor, dar şi a culturale şi religioase. A fost citită felici- ridicată în anul 1747. Obiectele dintr-un
tarea primită de Nelu Lupovici din partea
Shlomo Josefsohn
colţ al primei camere (un pian, un birou
Oradea – Braşov–Satu Mare conducerii F.C.E.R.
Coresp. HAINRICH BRIF
şi un scrin)  îţi aduc în faţa privirii tabloul
vieţii tihnite a unei familii evreieşti din

concertează în comunităţile evreieşti Dorohoi El Male


clasa mijlocie, din vremurile „de pace”.
Şalul de rugăciune, sfeşnicul, cartea de
rugăciuni şi Sulul sfânt evocă timpul rit-
pretează cu aceeaşi

Rahamim
mat de Şabat şi marile sărbători.
neobosită pasiune. Pereţii sunt tapetaţi cu chipurile celor
Acest eveniment din de odinioară: copii surâzători în braţele

pentru victimele
Oradea este parte din bunicilor, femei tinere şi frumoase, bărbaţi
turneul coordonat de în putere, încrezători în existenţa şi
Asociaţia Interetnică

Pogromului
viitorul lor, în acest spaţiu transilvănean,
ANIMA FORI, condu- pe atunci binecuvântat. Puţinele foto-
să de Irina Airinei. grafii salvate din pârjolul Holocaustului
Comunitatea evre- Comemorarea victimelor Pogromului reprezintă şi celelalte mii şi mii de oa-
iască din Braşov l-a de la Dorohoi, săvârşit acum 78 de ani, a meni ale căror chipuri s-au transformat în
primit, de asemenea, fost organizată de Comunitatea Evreilor fum.
cu braţele deschise din localitate, în colaborare cu Primăria Cea de a doua sală are în centru
în data de 8 iulie, în- Municipiului. La adunarea comemorativă macheta cartierului evreiesc, cu două
tr-un megaconcert cu au participat oficialităţi locale, oameni de porţi simbolice: poarta de intrare prin care
cor, în care au fost cultură, profesori şi elevi din oraş. A luat evreii din Nazna (stabiliţi în acest sat încă
Sinagoga Neologă Sion din Oradea interpretate, ca şi la parte o delegaţie din Israel, condusă de din 1753) soseau plini de speranţă să-şi
a găzduit luni, 9 iulie 2018, un concert Oradea, compoziţii muzicale originale rabinul Iosif Wasserman, formată din facă un rost în Târgu Mureş (1828); şi
extraordinar, avându-l ca oaspete pe semnate Shlomo Josefsohn, pe versurile originari din Dorohoi şi împrejurimi, ca şi poarta de ieşire către linia ferată pe care
muzicianul Shlomo Josefsohn, prestigios sensibilei poete israeliene originare din din descendenţi ai acestora. e parcat marfarul cu destinaţia Auschwitz
avocat israelian de origine română. Din România, Ada Segal Sheffer, al cărei Au rostit alocuţiuni primarul Dorin (17 mai-8 iunie 1944)...
programul dedicat Centenarului Româ- impresionant volum de debut, „Eterna”, Alexandrescu, prefectul Judeţului Boto- Jur-împrejur, pe pereţi sunt expuse
niei şi celor 70 de ani de la înfiinţarea a fost lansat cu această ocazie atât la şani, Constantin Macaleţ, viceprimarul alte chipuri: ale tinerilor sionişti, ale eroilor
Statului Israel au făcut parte melodii Oradea, cât şi la Braşov. Municipiului Iaşi, Vasile Tiron, prof. din Israel, originari din Târgu Mureş;
dedicate celor două ţări, unele compoziţii Turneul a ajuns şi la Debreţin, al doi- Ilarion Mandache (Dorohoi). Din partea chipurile personalităţilor evreieşti ale
proprii, în limbile română şi ebraică, ale lea oraş ca mărime din Ungaria. delegaţiei israeliene a vorbit rabinul Iosif oraşului, de după război: artişti, oameni
căror versuri impresionează de multe ori DOINA BUMBU Wasserman. de litere, oameni de ştiinţă.
până la lacrimi, precum: „Rădăcini româ- Fanfara de elevi de la Liceul „Ale- La inaugurarea Muzeului Evreilor
neşti“, „Valsul Ierusalimului“, „Suntem Satu Mare xandru cel Bun” din Botoşani şi formaţia din Târgu Mureş am privit chipurile
israelieni cu rădăcini româneşti“ şi altele.  În cadrul parteneriatului dintre Comu- muzicală „Mugurelul” de la Clubul Copi- mulţumite, surâzătoare ale gazdelor
Născut la Bucureşti, a plecat din nitatea Evreilor din Satu Mare şi Comu- ilor din Dorohoi au susţinut un program târgumureşene. Am ascultat cu încân-
România în 1961. În Israel a urmat nitatea Evreilor din Debreţin (Ungaria), artistic. tare formaţiile muzicale ale Comunităţii
Facultatea de Drept. A fost deputat la la 8 iulie 2018 o delegaţie a comunităţii La Monumentul Victimelor Pogromului Evreilor din Braşov (Corul B’nei Milu
World Zionist Organization şi membru al noastre a participat la concertul susţinut de la Cimitirul evreiesc din Dorohoi au şi Grupul Yahad), sosite împreună cu
Comitetului  Executiv Sionist . În prezent de avocatul israelian Shlomo Josef- fost aprinse şase lumânări în memoria Valer Plugaru, preşedintele Comunităţii
conduce propriul său birou de avocatură. sohn. După concert a avut loc o întâlnire celor şase milioane de victime ale Holo­ Evreilor din Braşov. Au mai partici-
Dar dragostea faţă de cele două ţări- cu membrii şi conducerea Comunităţii caustului. Rabinul Iosif Wasserman a pat Robert Schwartz, preşedintele
mamă, România şi Israel, îl va însoţi, Evreilor din Debreţin. oficiat un serviciu religios pentru odihna Comunităţii Evreilor din Cluj, iar mesajul
cum ne-a mărturisit, peste tot şi în fiece ADRIAN BEŞA, sufletelor celor ucişi în pogrom. FCER a fost transmis de dr. Janina Ilie,
clipă, metamorfozându-se în cântece de preşedinte C.E. Satu Mare Ioji Sacagiu manager de proiect.
neuitat pe care le compune şi le inter- preşedinte C.E. Dorohoi ANDREA GHIŢĂ
12 REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 520-521 (1320-1321) - 1 Iulie – 31 August 2018

C o m u n i tAT i
Sibiu Seminar despre Cimitirul Evreiesc Sighet Concert
la Sinagogă
În perioada 19-21 iunie, la Sibiu s-a locală, unde preşedintele Comunităţii, la rând, la acest cimitir evreiesc aban-
desfăşurat un workshop intitulat „Locuri ing.Otto Deutsch, a prezentat pe donat o muncă eficientă, de defrişare şi
necunoscute în Sibiu – Cimitirul Evrei- scurt istoria comunităţii evreieşti din evacuare a deşeurilor şi gunoaielor. Tot
esc”, o acţiune comună a Forumului Sibiu, rolul sinagogii în viaţa unei ce s-a strâns din vegetaţie şi gunoaie, s-a La 1 iulie a.c., Sinagoga din Sighet
Democratic German (FDGR) şi a FCER. comunităţi, arhitectura acestui lăcaş de balotat în numeroşi saci de plastic, care a găzduit un frumos concert coral de
Printre iniţiatorii evenimentului s-au aflat cult. Preşedintele FCER a completat au fost ridicaţi de firma de salubritate a muzică clasică şi evreiască, în interpre-
preşedintele şi vicepreşedintele FCER, prezentarea, menţionând semnificaţia oraşului. O adevărată demonstraţie de
dr. Aurel Vainer, respectiv ec. Ovidiu însemnelor şi inscripţiilor aflate în organizare sub toate aspectele, specifică
Bănescu, şi directorul Departamentului Sinagogă, precum şi eforturile Federaţiei populaţiei de origine germană.
de Management Economic, Silvian Horn, de a păstra şi întreţine patrimoniul sacru. În ziua a treia, într-o conferinţă de
managerul formaţiei de klezmeri, iar din presă, cu participarea preşedintelui FCER
partea germană – dr. Paul Jurgen Porr, şi a deputatului minorităţii germane, Ovidiu
preşedintele FDGR, şi Benjamin Dozsa, Ganţ, s-a făcut bilanţul activităţii volun-
director executiv. Programul a avut două tarilor şi s-a subliniat valoarea simbolică
părţi: un simpozion şi o acţiune de vol- a acestei acţiuni în contextul colaborării
untariat de curăţire a vechiului cimitir minorităţilor. În final, în cuvântul de închei-
evreiesc din municipiu. ere, preşedintele Comunităţii Evreilor din
Simpozionul s-a desfăşurat la sediul
FDGR şi participanţii au fost salutaţi de
cei doi reprezentanţi ai minorităţii ger-
mane, directorul executiv al Forumului
evidenţiind necesitatea unei mai bune
cunoaşteri şi colaborări între cele două tarea Corului Hashdera din Afula (Israel).
minorităţi. De la Sinagogă, participanţii s-au Publicul, format din membri ai comunităţii,
Dr. Aurel Vainer a prezentat comu- deplasat la Cimitirul Municipal, multicon- dar şi din mulţi alţi locuitori ai Sighetului,
nicarea „O privire de sinteză. Evreii din fesional, unde se află şi cimitirul evre­iesc a umplut Sinagoga şi i-a aplaudat pe
România – Istorie şi Contemporaneitate”. în funcţiune. Otto Deutsch a vorbit despre artişti. Concertul s-a bucurat de un real
Intervenţia sa a fost completată cu două câteva dintre personalităţile evreieşti în- succes. (E.G.)
referate despre arta sinagogală şi alte mormântate în acest cimitir, unde se află

Edmund Husserl -
manifestări din domeniul artistic, Carmen şi 11 morminte ale unor ostaşi evrei, morţi
Hannah Ioviţu vorbind despre „Temple pentru patrie în Primul Război Mondial.
şi Sinagogi din România” şi Alexandru De la acest obiectiv s-a făcut deplasarea Sibiu le-a mulţumit voluntarilor care au mun-
Măciucă – despre „Pinacoteca FCER”.
Imaginile de pe ecran au reliefat bogăţia
la Cimitirul din Lazaret, obiectul work-
shop-ului propriu-zis. Acest cimitir, închis
cit sub directa conducere a FDGR. Această
iniţiativă, a spus Otto Deutsch, a făcut ca 80 de ani
de la plecarea
şi valoarea exponatelor, a patrimoni- în 1905, a fost iniţial al evreilor stabiliţi nu- un cimitir evreiesc abandonat din 1905 să
ului cultural, specificul arhitecturii şi al mai la periferia Hermannstadt-ului, cum capete aspect civilizat. Trebuie subliniat

în alte sfere
artei evreieşti din România de-a lungul se numea Sibiul în vremea respectivă, în mod deosebit faptul că prin întregul
veacurilor. administraţia săsească nepermiţându-le program desfăşurat, cele două comunităţi
În partea a doua a simpozionului, stabilirea în oraş, cimitirul fiind amplasat au reuşit să se cunoască mult mai bine,
participanţii s-au deplasat la Sinagoga în afara burgului. să se respecte reciproc şi să demonstreze Filozoful Edmund Husserl s-a născut
că acest mod de relaţii ilustrează cel mai la 8 aprilie 1859, la Prossnitz, Moravia, în
Voluntarii la lucru bine adevărata convieţuire a etniilor din fostul Imperiu Habsburgic (azi în Cehia),
România. Preşedintele CE Sibiu a mulţumit şi a murit la 27 aprilie 1938, la Freiburg,
Cei 19 voluntari, elevi de la Li- tinerilor voluntari, care au primit diplome Germania. A studiat la universităţile
ceul german, cărora li s-au alăturat de voluntariat din partea preşedintelui din Leipzig, Berlin, Viena precum şi la
şi membri ai Forumului German, Forumului German. Halle, Göttingen şi Freiburg, unde a şi
organizaţi şi dotaţi cu uneltele A consemnat predat ulterior. Este părintele fenom-
necesare, au efectuat, două zile ing. OTTO DEUTSCH enologiei prin lucrările: Transcendental

Voinţa de dăinuire
constitutive phenomenology (1910),Ge-
Roman netic phenomenology (1920–30),ş.a. În
tinereţe a publicat „Realismul austriac”,
Binevenită este „încercarea monografică” despre „Evreii Care erau ocupaţiile evreilor romaşcani? Aproximativ jumă- ocupându-se şi de epistemologie, on-
romaşcani” *, cum îşi intitulează cartea autorul ei, prof. Iancu tate din totalul populaţiei evreieşti erau meseriaşi (842, se spe- tologie, filozofie generală, matematică.
Wexler, implicat de multă vreme în viaţa evreiască romaşcană, cifică în recensământul de la 1900). Nu puţini – apreciaţi pentru A fost el însuşi un fenomen în
comunitate pe care-o conduce din 1986. O comunitate de o im- calitatea prestaţiilor. Este consemnată medalia obţinută, în 1882, lumea filozofilor. A studiat matematică
presionantă vechime – prezenţa evreiască în aceste locuri fiind de cărămidarul M. Grünberg. Printre laureaţii pentru producerea supe­rioară cu Karl Weierstrass şi Leo
atestată, prima oară, în 1392 –, implicată în marile momente din şi prelucrarea produselor agricole la Expoziţia jubiliară din 1906 Königsberger, filozofie cu Franz Bren-
istoria României moderne, începând cu Revoluţia de la 1848, de la Paris s-au numărat şi evrei. Negustorii şi industriaşii evrei tano şi Carl Stumpf. S-a ocupat şi de psi-
Unirea din 1859, Războiul de Independenţă din 1877. Dar, cu erau respectaţi, unii aflându-se în conducerea Sfatului Negus- hologie teoretică. Tatăl său l-a convertit
precădere, în Primul Război Mondial, când evrei romaşcani toresc (1926), a Camerei de Comerţ şi Industrie locală – Secţia la luteranism, dar el nu a făcut un secret
au luptat până la jertfa supremă. Mărturie stă Monumentul din Industrială (1937), a Camerei de Comerţ şi Industrie a României din apartenenţa la evreitate. Urmaşii săi,
Cimitirul evreiesc, dedicat ostaşilor eroi. Evreii din Roman (B. Rohrlich). O atenţie specială este acordată intelectualităţii – puţini rămaşi în viaţă (a pierdut trei fii în
au dat valori în cultura română şi europeană. Rezonanţa lui medici, farmacişti, avocaţi – dar, mai ales, profesorilor, cu accent Primul Război), au trăit în SUA.
BlecherFest este doar un exemplu. pe activitatea profesorilor de şcoli evreieşti. Sunt mult apreciaţi Husserl s-a remarcat şi ca un ex-
Punct de plecare este rolul jucat de localitate în perioada prof. Suchard Rivenzon şi prof. Zigman Feider. Sunt trecute în celent pedagog, fiind iubit de studenţi.
medievală, important centru zonal de schimb comercial şi revistă publicaţii evreieşti în ebraică, idiş, română, apărute la S-a ocupat de speculaţiile aritmetice în
administrativ. Faptul a determinat stabilirea multor etnii în Roman la sfârşitul secolului al XIX-lea şi în prima parte a seco- teoria numerelor. Era mereu în căutare
aceste locuri: armeni, greci, evrei, saşi, unguri, ruşi-lipoveni, lului al XX-lea, formaţii teatrale, muzicale. de noutăţi filozofice şi matematice. Pri-
romi. Remarcabile sunt sintezele despre istoria organizaţiilor eten cu Heidegger, dar şi oponent pe
Evreii au venit la Roman din Rusia, Polonia, Ucraina, Galiţia, sioniste, începând de la 1893 până în 1948, când aveau să plan ştiinţific, Husserl a fost persecutat
în mare parte, chemaţi de domnitori pentru a ajuta la dezvoltarea fie desfiinţate, dar şi a valurilor de Alia; relaţiile interetnice şi de regimul nazist, care l-a marginalizat
meşteşugurilor, a comerţului, permiţându-li-se construirea de interreligioase din secolul al XVIII-lea până în prezent; activită- din cauza originii iudaice. A avut drept
lăcaşuri de cult, şcoli, mikvot, instituţii vitale pentru constituirea ţile culturale, sportive, unele organizate de societăţi şi asociaţii colaboratoare pe Edith Stein, a cores­
unei comunităţi. Anul de referinţă pentru o viaţă comunitară fiinţând din a doua jumătate a secolului al XIX-lea până în prima pondat cu savanţi din Franţa şi Anglia. A
organizată este 1792, când e consemnat primul „staroste”, parte a secolului al XX-lea. publicat, sub influenţa acestor schimburi
adică lider comunitar. La Roman au existat 18 sinagogi, au Perioada Holocaustului e prezentă, implicit, aproape în fie- de opinii, o lucrare despre cartezianism.
activat 18 rabini, doi cantori, au funcţionat 20 de hedarim. Au care capitol, de la amintirile unor oameni de cultură romaşcani S-a retras, în semn de protest pentru
fiinţat mikva, „manutanţă de azimă”, abator de păsări, cantină care l-au trăit (Antoaneta Ralian, Hero Lupescu) la soarta insti- atitudinea rasistă a regimului, din Aca-
şcolară, azil, spital. Autorul face un istoric al şcolilor evreieşti, tuţiilor comunitare şi referiri la comemorări actuale, cu asumarea demia Germană de Ştiinţe. I-a studiat cu
din 1865 până la legislaţia rasială, timp în care, până în 1944, trecutului din partea autorităţilor de stat. Capitolul consacrat mare atenţie pe Descartes şi pe Kant.
au funcţionat un gimnaziu şi un liceu evreiesc. acelor ani, unde forţa faptelor e mai puternică decât vorbele, Era o somitate recunoscută. În
Din documentele studiate de autor rezultă că evreii din este edificator: detaşamentele de muncă obligatorie, ostaticii „Viaţa lumii” şi-a expus opiniile proprii
Ţinutul Romanului erau consideraţi „pământeni”, „hrisovuliţi” evrei, „românizarea”, dar şi salvarea multor vieţi evreieşti prin despre istoricism, evoluţia filozofiei şi a
(posesori de acte oficiale), „sudiţi” (aflaţi sub protecţie străină). intervenţia Vioricăi Agarici, care a deschis în gara din Roman ştiinţelor, despre antropologie. Husserl
Un recensământ oficial din 1832 consemnează că numărul „Trenul Morţii“, încărcat la Iaşi. a sesizat pericolul unei crize a culturii în
evreilor trăitori în oraş era de 1594, la o populaţie de 6169 de Elocvente sunt imaginile din trecut şi contemporaneitate Europa. În 1941, când nazismul părea
locuitori, adică 25%. ale comunităţii: sedii, instituţii, statute, conducători, Bar Miţva, triumfător, Heidegger, care îl admira,
Cercetătorul ia în vizor şi vechimea unor comunităţi, azi Seder şel Pesah, Hanuca, comemorări, conferinţe, distincţii i-a dedicat prima sa lucrare de răsunet,
dispărute, din localităţi învecinate: Băceşti, Bâra, Bozieni-Balş primite de preşedintele actual al comunităţii. „Sein und Zeit”.
(Bozienii de Sus), Dămieneşti. Datele au fost prelucrate din Prezentul – Sinagoga Leipziger renovată – şi voinţa de Pentru urmaşii săi, Husserl este un
volume alcătuite de Elias Shwartzfeld (Editura Uniunii Evreilor dăinuire prin ceea ce au făcut evreii romaşcani pentru oraşul exemplu de moralitate şi totodată de
Pământeni, Bucureşti, 1914) şi I. Kara (Editura Hasefer, Bucu- lor dau cărţii necesara perspectivă. dăruire faţă de filozofie şi de cultura
reşti, 1999). O problemă stringentă: situaţia cimitirelor, unele IULIA DELEANU umanistă.
arondate, azi, comunităţilor din Iaşi şi Bacău. * Iancu Wexler, „Evreii romaşcani”, StudIS, Iaşi, 2018 B.M.M.
REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 520-521 (1320-1321) - 1 Iulie – 31 August 2018 13

Cronica BBR Evaluări şi proiecte AD MEA VEESRIM!


Preşedintele BBR, ing. José Iacobe- , istoricului de artă Emil Nadler, Comisiei Preşedinţi de comunităţi născuţi în lunile august-septembrie
scu, a transmis mesajul de felicitare al BBR de organizare a evenimentului.
preşedintelui României, Klaus Iohannis, Domnia sa a propus atât continuarea n Liviu Lăcătuşu, preşedintele n Dan Has, preşedintele C.E.
pentru reuşita celei de-a cincea ediţii a proiectului cât şi experimentarea lui la C.E. Deva, a impri- Zalău, conduce cea
Podurilor Toleranţei, acţiune care con- Tulcea, zonă multietnică. mat dinamism unei mai tânără comunita-
tribuie la combaterea xenofobiei, rasis- Aprecierile din partea BB Interna- comunităţi mici, cu te din ţară, cu ambiţia
mului, antisemitismului, cu important rol tional şi BB Europa au dat dimensiunea trecut bogat, strădu- de a arăta că minuni
în evidenţierea policromiei culturale a internaţională a acţiunii, a evidenţiat ing. indu-se şi reuşind să se pot petrece şi-n
minorităţilor îmbogăţind cultura română, José Iacobescu, mulţumind pentru ajutor reunească în jurul zilele noastre: mai
sub auspiciile Anului Centenar. preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, lui oameni dornici întâi a reuşit să fie
O sinteză a pregătirilor evenimentului, preşedintelui CEB, ing. Paul Schwartz, să facă din ea o co- recunoscută, apoi s-o
în care greul a revenit preşedintelui BBR, Victoriei Demayo, firmei Trima. munitate emergentă. facă viabilă prin toate
ing. José Iacobescu, şi preşedintelui Câteva opinii edificatoare din sală: Lucrările de reabilitare a sinagogii din acţiunile organizate acolo, dar şi prin
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, ajutat de comunitatea evreiască „în avangarda oraş evoluează satisfăcător. Veghează participări la evenimente din comunităţi
Comisia din care a făcut parte, alături minorităţilor naţionale din România” (P.S. la bunul mers al serviciilor de asistenţă învecinate. Are o bună colaborare cu di-
de dr. Felicia Waldman şi Ioana Niţescu, Ieronim Sinaitul, mulţumind pentru Pla- socială şi medicală, acordă multă aten- rectorul Muzeului Holocaustului Evreilor
a fost schiţată de secretarul general al cheta Podurile Toleranţei, ediţia a V-a); ţie tinerilor, atâţia câţi sunt. Anual, sunt din Transilvania de Nord de la Şimleu
BBR, Eva Galambos. Au fost punctate: instituţionalizarea Podurilor Toleranţei, organizate comemorări la memorialele Silvaniei, organizând anual comemorări
devenirile evenimentului; filmul celor eveniment de elită în peisajul cultural dedicate evreilor din oraş, închişi în ghe- ale victimelor Holocaustului. Visul lui: o
două zile, cu workshop-uri şi accente din ţară (prof. univ. dr. George Botescu); tou şi apoi deportaţi în lagărele naziste. sinagogă la Zalău!
memorabile la Muzeul Cotroceni şi Banca deschiderea spre europenitate a evreilor n Robert Steinmetz, preşe- n Haim Rabinovici, preşedin-
Naţională a României (BNR); expoziţii români, începând din secolul al XIX-lea dintele C.E. Fălticeni, pune mult suflet şi tele C.E. Bârlad, este
ale Uniunii Arhitecţilor din România şi (dr. Lya Benjamin); amplificarea bunelor pricepere în conduce- un luptător pentru tot
Editurii Paideia; concertul de la Ateneu; relaţii interetnice şi interreligioase de la o rea comunităţii. Stau ce înseamnă viaţă
spectacolul de la Teatrul Odeon. ediţie la alta (Ioana Niţescu); importanţa mărturie grija pentru comunitară dar, mai
Berti Barbera a vorbit despre calităţile activităţii desfăşurate de Grupul de Sprijin cei bătrâni, bolnavi şi cu seamă, pentru re-
acustice ale Odeon-ului, buna conlucrare al BBR (preşedintele C.E.B., ing. Paul singuri, strădaniile şi staurarea Sinagogii
cu directorul DCAM, Robert Schorr, cu Schwartz). perseverenţa pentru Mari din oraş. Şi o
inginerii de sunet, cursivitatea specta- Recomandări de primire în acest Grup prezervarea patrimo- face pe toate căile:
colului. a Cameliei Botezatu, directoarea Editurii niului sacru, respectiv antrenând în acest
Factorii de dificultate în coagularea Paideia, făcute de dr. Aurel Vainer, ing. dorinţa de restaurare proiect interesul deputatului F.C.E.R.,
Podurilor Toleranţei au fost găsirea unor Paul Schwartz, Irina Cajal, dr. Hary Kuller, a Sinagogii Mari, de mare valoare isto- Silviu Vexler, al preşedintelui Comisiei
vorbitori care să susţină comunicări la Eva Galambos, au dus la votarea în una- rică şi arhitectonică. Oricine o vizitează pentru Muncă şi Protecţie Socială din
temă şi a sponsorilor, a arătat preşedintele nimitate a cererii sale. nu poate să nu-i remarce buna întreţi- Camera Deputaţilor, deputatul Adrian
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, mulţumind Ing. José Iacobescu a propus nere, cum face un adevărat gospodar. Solomon, originar din Bârlad, al auto-
BNR, secretarului de stat pentru Culte, alcătuirea unei istorii a BBR de la în- Faptul că menţine, pe net, legăturile cu rităţilor locale.
Victor Opaschi, Patriarhului Daniel, ceputuri până în prezent. evreii originari din oraş este benefic şi Vizita pentru evaluare a directorului
vicarului patriarhal P.S. Ieronim Sinaitul, IULIA DELEANU de perspectivă pentru comunitate. adjunct al CAPI, arh. Lucia Apostol, este

Muzică şi poezie la TES


n Igo Kofler, preşedintele C.E. un prim pas de bun augur.
Rădăuţi, a fost, în anul evreiesc care n Valer Plugaru, preşe-
se încheie, de două dintele C.E. Braşov,
Teatrul Evreiesc de Stat a organizat, Fondane, Nina Cassian, Magda Isanos, ori, gazdă impecabi- corespondent sta-
pe 27 iunie, spectacolul de lieduri şi po- Charles-Pierre Baudelaire şi Paul Celan lă. Prima dată – de tornic al revistei „Re-
ezie „Glasuri evreieşti în poezia lumii“. au fost prezentate în lectura actorilor Hanuca 5778, când a alitatea Evreiască”,
Versuri ale unor poeţi precum Benjamin Maia Morgenstern, Darius Daradici, primit mesagerii lumi- poartă răspunderea,
Viorica Bantaş şi Mircea Drago- nii: delegaţia F.C.E.R. pe care o onorează
man. Acompaniamentul muzical şi Corul Nigun al C.E. cu eleganţă, a unei
a fost asigurat de Alda Macri Iaşi. A doua oară, la comunităţi aflate într-
Daradici (soprană), Alexandrina prima ediţie a Zilei unul din oraşele de
Vizitiu (mezzo-soprană), Ioan Limbii şi Teatrului Idiş. Şi-a ţinut cuvân- mare atractivitate turistică. Sinagoga
Vasile Orheian (tenor) şi Ion tul dat preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel din Poarta Scheii este, aproape zilnic,
Buga (pian), care au interpretat Vainer, inaugurând noua încăpere a vizitată de turişti de pretutindeni. Nu
compoziţii celebre aparţinând Muzeului de Istorie a Evreilor din Buco- demult, în curtea Sinagogii a fost in-
unor nume ale muzicii universale vina de Sud, la Templul din oraş. Are un augurat Monumentul Victimelor Holo-
precum Reynaldo Hahn, Édo- talent remarcabil de a cultiva relaţiile cu caustului originare din Braşov, fiindcă
uard Lalo, Jacques Offenbach, autorităţile locale. au fost evrei braşoveni, aflaţi în zona
Francesco Paolo Tosti, Georges n Vasile Dub, preşedintele C.E. ocupată de Ungaria fascistă, deportaţi la
Bizet, Erik Satie, Francis Po- Tg. Mureş, îmbină Auschwitz.
ulenc, Camille Saint-Säens şi pragmatismul ingi- n Robert Schwartz, pre-
Jean Paul Égide Martini. (D.D.) nerului cu înzestrările şedintele C.E. Cluj,
literatului şi caricatu- conduce de ani buni
Un nou eveniment deosebit ristului. Ştie să pună
în valoare trecutul
una din comunităţile
cele mai puternice din

la Căminul Rosen
comunităţii, nu lasă ţară. Aici activează
în uitare memoria vic- Formaţia de muzică
timelor Holocaustului, klezmer „Mazal Tov”,
Rezidenţii Căminului Rosen au fost secolul trecut. În continuare, Cotnăreanu, fiindcă nu există an în care să nu facă mai nou – Asocia-
invitaţi de directoarea Roxana Trestio- Ardeleanu, Dorotea, Margareta, Mihaela din comemorări un avertisment pentru ţia „Haverim”, au loc
reanu la Şcoala de vară Bucureşti 2018 şi subsemnatul am povestit despre difer- viitor, într-un prezent plin de ameninţări. spectacole de Hanuca şi Purim. Există
a organizaţiei European Academy of ite aspecte ale colaborării noastre, uneori Organizează evenimente culturale, o bună conlucrare între acţiunile JCC
Participation, pentru a relata despre spec- dificilă, alteori hazlie, şi am prezentat marchează sărbătorile evreieşti cum Cluj şi tot ce face, pe toate planurile,
tacolele teatrale scrise şi interpretate de un tablou din spectacolul „Domiciliu se cuvine, participă la toate ediţiile comunitatea. Comunitatea duce o viaţă
noi. Au fost de faţă studenţi şi masteranzi instabil”. Programului Bereshit organizate de culturală şi socială bogată, are persona-
originari din Anglia, Franţa, Germania, Joint şi JCC. lităţi care îi fac cinste.
Spania, Olanda, Japonia, Mexic, Siria,

Prima evreică aleasă primar


Singapore.
European Academy of Participation
reuneşte zece instituţii de învăţământ
superior din Europa cu facultăţi de artă
şi cultură care îşi propun să contribuie la
crearea unui climat în care oamenii să
al Mexico City
În Mexico City, capitala Mexicului, a avut loc o dublă premieră – la nivelul identităţii
convieţuiască în pace şi bună înţelegere, de gen şi al celei religioase: o evreică a fost aleasă în funcţia de primar, cu 55,5% din
respectându-şi reciproc diferenţele. voturi. Este vorba de Claudia Sheinbaum Pardo, care a candidat din partea coaliţiei
Membrii consideră că arta este o cale Ni s-au adresat întrebări despre „Juntos Haremos Historia” (Împreună vom face istorie). Mexico City este cel mai
fundamentală pentru construirea unui munca noastră înainte de a ajunge la mare oraş de limbă spaniolă din lume, cu peste 21 de milioane de locuitori, dintre
spatiu cultural comun, pentru făurirea Cămin şi a deveni actori, despre felul cum care 50.000 de evrei.
coeziunii sociale. această activitate a influenţat moralul Claudia Sheinbaum Pardo s-a născut la 24 iunie 1962; este fiica lui Carlos
Katia Pascariu, care a îndeplinit nostru. S-au spus cuvinte frumoase de Sheinbaum Yoselevitz, chimist, şi a Anniei Pardo Cemo, biolog, şi nepoata unor imi-
funcţia de translator, a făcut o scurtă apreciere pentru performanţele noastre granţi evrei din Lituania şi Bulgaria. Este om de ştiinţă, activistă, profesoară, deţine
prezentare a modului cum a luat fiinţă, în şi am fost aplaudaţi în repetate rânduri. titlul de doctor în ingineria energetică, obţinut în 1996 la Universitatea Naţională
urma cu aproape nouă ani, proiectul de Pe toată durata întâlnirii a domnit o Autonomă din Mexico City. În 2007 i-a fost acordat Premiul Nobel pentru Pace, în
artă comunitară „Vârsta 4”, prin care un mare veselie, iar aplauzele entuziaste calitate de membru al Grupului Interguvernamental pentru Schimbările Climatice. Şi-a
grup de tineri artişti, regizori, dramaturgi, ale studenţilor ne-au făcut să fim mândri început cariera politică în 2015, când a fost aleasă guvernator al districtului Tlalpan,
actriţe şi coregrafi şi-a propus să schimbe de performanţele noastre. Să menţionăm unde trăiesc nouă milioane de locuitori. De asemenea, a fost ministru al Mediului,
percepţia generală despre bătrâneţe şi să că mai mulţi studenţi artişti plastici ne-au remarcându-se prin activitatea desfăşurată în guvern şi în organizaţiile din domeniul
pună în valoare amintirile noastre pe calea desenat portretele. schimbărilor climatice.
artei, ca martori ai istoriei României din POMPILIU STERIAN CLAUDIA BOSOI
14 REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 520-521 (1320-1321) - 1 Iulie – 31 August 2018

JCC ŞTIRI DESPRE


ROMÂNIA Centrele Comunitare Evreieşti
JCC 2018, în Piaţa Universităţii.
Centrul Capitalei va avea parte de o zi
încărcată de spectacole şi artişti renumiţi,
Notează-ţi în calendar: duminică,
16 septembrie, şi fii parte a experienţei
culturale evreieşti a anului!
SPECIAL: Festivalul Shalom Ieru-
salim este al tău! Alătură-te echipei de
voluntari care organizează şi dau viaţă
Bucureşti activităţi interactive, tradiţii evreieşti, Zidul
Plângerii 3D – de unde dorinţele voastre
festivalului; îţi promitem o experienţă de
neuitat! Contactează-ne şi înscrie-te ca
vor ajunge în Israel –, zona copiilor, voluntar!
Festivalul Shalom Ierusalim se întoarce! oaspeţi din România şi Israel, suveni­
Suntem bucuroşi să vă anunţăm că a ruri, preparate culinare autentice, l’chaim ADRIAN GUERON
II-a ediţie a Festivalului Shalom Ierusa- pentru Roş Haşana, zona Bereshit Info & contact: www.shalomierusalim.
lim va avea loc duminică, 16 septembrie etc. ro, festival@jcc.ro, 021.320.26.08.

JCC evreieşti – Musagim be Yahadut”. Ajuns


la cea de a XII-a ediţie, seminarul a oferit
şi de această dată participanţilor teme
devenit tradiţional, adevărat prilej de
cunoaştere şi de îmbogăţire spirituală de-
dicat membrilor Comunităţii şi prietenilor
trasee tematice realizate de studenţii
Facultăţii de Geografie, pe care le vor
putea parcurge turiştii ajunşi la Iaşi.
IAŞI interesante şi a avut invitaţi speciali.
În mesajul de deschidere a eveni-
acesteia, indiferent de vârstă.
Prima sesiune a fost prezentată de
Cea de-a patra parte a seminarului,
susţinută de ing. Filip Petraru, a prilejuit
mentului, directorul JCC Iaşi, jurist Albert Benjamina Vladcovschi, secretar al C.E. publicului o incursiune în fascinanta
Ziua Copilului şi Keshet la Iaşi Lozneanu, a mulţumit celor prezenţi în Iaşi, care a vorbit pe tema „Tradiţii culi- lume spirituală a tradiţiilor şi obiceiurilor
JCC Iaşi a organizat, cu sprijinul număr atât de mare şi a prezentat tema nare evreieşti”, cei prezenţi putând afla evreieşti legate de „Ciclul vieţii evreieşti
Polinger Family Foundation şi al JDC, seminarului, dând cuvântul preşedintelui astfel amănunte inedite despre caşrut – de la naştere până la moarte”, o lume
evenimentul „Polinger Day of Children C.E. Iaşi, ing. Abraham Ghiltman, care – ansamblul de reguli ale alimentaţiei în care simbolurile, ritualurile şi tradiţiile
– Ziua Internaţională a Copilului”, prilej a evidenţiat importanţa acestui seminar rituale evreieşti. extrase din Tora au persistat de-a lungul
cu care 40 de părinţi, bunici şi copii au În continuarea seminarului, prof. dr. istoriei şi i-au ţinut pe evrei uniţi mii de ani.
petrecut câteva ore plăcute la „Complexul George Poede, prodecan al Facultăţii Ultima parte a evenimentului a constat
de tumbe, joacă şi veselie - De-a dura”. de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice din într-un moment cultural, susţinut de poe-
De ziua lor, copiii s-au distrat copios cadrul Universităţii. „Al.I.Cuza”, a vorbit tul Adi Cristi, care a recitat câteva poezii
alături de clovni şi animatori, au cântat, despre contextul politic actual din Orientul din ultimul său volum de versuri.
au dansat, au participat la diverse jocuri Mijlociu şi despre legăturile tradiţionale de Şi copiii s-au bucurat de un eveniment
şi concursuri şi au savurat tortul delicios, prietenie dintre România şi Israel. dedicat lor – Keshet-ul copiilor – în care
ornat în alb şi albastru. Mădălina Ursu, absolventă a Facultăţii cei mici au desenat simboluri iudaice, au
La Sinagoga Merarilor a avut loc eve- de Geografie, a prezentat tema „Traseul decorat kipe şi au învăţat lucruri inedite
nimentul naţional KESHET – Ziua Culturii evreiesc“, despre moştenirea evreiască a despre tradiţiile evreieşti.
Iudaice cu tema „Concepte de viaţă Iaşiului, acesta fiind unul dintre cele şapte SILVIAN SEGAL

JCC va aminti despre faptul că respectiva


clădire se află pe vechiul amplasament
al Sinagogii. Precizăm aceasta pentru a
distinsului general, de la naştere până
la trecerea în nefiinţă, cu amănunte
esenţiale privind rolul acestui militar re-
compatrioţilor, care acum patru ani au
adus o contribuţie deosebită în comunita-
tea noastră, sprijinind traducerea Torei în
ORADEA infirma toate zvonurile referitoare la mu-
tarea statuii de pe amplasamentul actual.
marcabil din istoria României. limbile română, germană, rusă, franceză
şi maghiară, oferindu-ne de asemenea
În anul Centenarului, România Pe 9 iunie, Asociaţia „Maramureşul Din ce în ce mai mulţi vizitatori mai multe exemplare ale cărţii „Tora şi
Istoric”, împreună cu Primăria Municipiu- Profeţii”.
şi Israel îşi celebrează istoria lui Oradea şi Direcţia Judeţeană pentru în comunitate
Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Pe tot parcursul lunii, am avut de-
Ziua de 4 iunie a venit cu o veste Naţional Bihor au organizat, cu prilejul osebita onoare şi plăcere să fim zilnic
bună: în urma multiplelor discuţii şi dez- sărbătoririi Centenarului, o conferinţă cu vizitaţi la sediul comunităţii de numeroase
bateri publice care au avut loc între con- tema: „La datorie pentru România Mare: grupuri de străini, care s-au remarcat
ducerea Comunităţii Evreilor din Oradea, generalul Traian Moşoiu’’. prin dorinţa de a participa la serviciul
Primăria Salonta şi dezvoltatorul unui La acest eveniment a fost invitată şi religios de dimineaţă. Un grup de şapte
viitor proiect de construcţie, s-a ajuns comunitatea noastră, prin preşedintele motociclişti din Israel au rămas plăcut
la soluţia menţinerii amplasării Monu- ing. Felix Koppelmann, care a făcut par- surprinşi de activitatea religioasă a
mentului Martirilor Holocaustului din te din prezidiu alături de personalităţile comunităţii noastre, şi, înainte de a porni
Salonta. Monumentul va rămâne pe am- şi episcopii principalelor culte din judeţ. la drum, au avut rugămintea ca alături de
plasamentul actual, fără a fi dislocat. În Domnia sa a adresat mesajul comunităţii enoriaşii comunităţii, rabin şi preşedintele Un grup vesel, format din tineri volun-
acest sens, printr-o convenţie, proprieta- evreilor din Oradea, pe tema conferinţei, Koppelmann, să facă o poză de grup şi tari din California, a participat cu mare
rul terenului se obligă să facă modificările relevând şi unele aspecte referitoare la să intoneze la unison Hatikva, în faţa interes la serviciul divin şi au cântat
proiectului său de construcţie în aşa fel distinsul general Traian Moşoiu. Amfitrio- drapelelor României şi Israelului, care împreună cu membrii prezenţi şi rabinul
încât să nu afecteze monumentul. Mai nul evenimentului a fost Lucian Silaghi. sunt arborate în faţa Sinagogii noastre. nostru Hatikva, Imnul Americii şi Imnul
mult, acesta va fi restaurat, iar pe peretele Istoricul Nicolae Pepene, directorul Un alt grup, format din 58 de olandezi României.
dinspre şosea al construcţiei urmează a Muzeul Judeţean de Istorie Braşov, a creştini, dar care ţin la mare respect Doina Bumbu
fi amplasată o placă comemorativă, care făcut o amplă prezentare biografică a religia noastră, ne-au vizitat în numele

JCC că va pleca la Timişoara, oraşul ei de


baştină, cu această echipă. Multă emoţie
am văzut la seara de Şabat petrecută
Keshet de la Timişoara. Programul a de-
butat cu prezentarea profesorului Victor
Bergler, îmbrăcat în costum cu papion şi
de la Buziaş, a expus, de asemenea,
în faţa asistenţei secvenţe din viaţa
sa. Lumini şi umbre, ani grei şi lupte
Timişoara împreună, când amintirile au năpădit-o!
A fost o seară specială, a unei întâlniri
kipa, care şi-a uimit asistenţa cu profunda
emoţie cu care a vorbit. Trecând prin po-
personale, decizii dificile şi situaţii în
care hazardul a decis i-au străbătut şi
încărcate de amintiri şi de prezent, vârst­ vestea părinţilor săi, prin faptul că el s-a lui existenţa. Un lucru este cert, ca şi
Emoţia revederii tărâmului copilăriei... nici şi copii împreună. născut în URSS, iar perioada copilăriei a în cazul lui Victor Bergler: ataşamentul
O idee se poate transforma uneori Participarea corului Shalom la Festi- reprezentat ani de mari privaţiuni, a par- pentru evreitate, pentru valorile insu-
într-un moment nepreţuit în existenţa valul Etniilor a fost, din nou, apreciată prin curs povestea familiei sale, o cunoscută flate de părinţi nu au fost nici o clipă
cuiva. Aşa s-a întâmplat recent la JCC numeroase aplauze. Ansamblul condus familie evreiască din Timişoara. Nu şi-a abandonate!
Timişoara, când au venit în vizită noi de Alexandru Fischer a adus, de această putut stăpâni lacrimile când a povestit Tânărul David Giurgiu, proaspăt ab-
prieteni de la Academia Janusz Korczak, dată, o mulţime de melodii în limbile despre tatăl său, reputatul profesor Ezra solvent al Facultăţii de Istorie, a făcut o
din Frankfurt. Totul a început cu un e-mail ebraică şi idiş. La eveniment, corul i-a Bergler, care ani de-a rândul a predat interesantă introducere în istoria evreilor
trimis de Lydia Bergida. Aceasta dorea să oferit o surpriză lui Tiberiu Hornung, un ebraica celor de la comunitatea evreilor. bănăţeni. Expunerea sa a fost ilustrată
îi facă o surpriză mamei sale, preşedinta drag membru al ansamblului, care şi-a Cu mândrie a etalat unul dintre volumele cu imagini, dar şi cu acte şi artefacte
acestei fundaţii culturale evreieşti, cu celebrat ziua în compania colegilor. I s-a fiului său, Igor Bergler, şi a vorbit despre originale din colecţia părinţilor săi.
ocazia celebrării zilei de naştere. Eva cântat „La mulţi ani” chiar pe scenă, o fiica şi nepoţii săi care acum trăiesc în În tot acest timp, cei mici au avut pro-
Haller, pe numele de fată Spolianski, s-a premieră în derularea acestui festival. Germania. Mioara Bergler nu şi-a pierdut gramul lor, în compania Rebecăi Barnea,
născut la Timişoara şi a emigrat împreună soţul din ochi nici o secundă, urmărind aflând despre cultura evreiască prin joacă
cu familia sa, la vârsta de 10 ani, iniţial Keshet XII. Amintiri şi istorie interesanta sa expunere, pigmentată şi şi competiţii.
în Austria şi apoi în Statele Unite. La 60 cu câteva melodii evreieşti.
de ani de la acel moment, la aeroport au Peste 160 de persoane, adulţi şi copii, Alexandru Lowinger, gazda tradi­ LUCIANA FRIEDMANN
aşteptat-o 11 colegi şi, doar acolo, a aflat au luat parte la cea mai recentă ediţie a ţională a multor evenimente comunitare
JCC BUCUREŞTI Jcc IaŞi Jcc Oradea Jcc TimiŞoara
Str. Popa Soare 18 Str. Elena Doamna 15 Str. Mihai Viteazu 4 Str. Gh. Lazăr 5
Telefon: 021.320.26.08 Telefon: 023.231.37.11 Telefon: 025.943.48.43 Telefon: 025.620.16.98
E-mail: bucuresti@jcc.ro www.facebook.com/groups/ www.facebook.com/JccOra- Pagină coordonată de
www.jcc.ro jcciasi deaEvenimente GEORGE GÎLEA
REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 520-521 (1320-1321) - 1 Iulie – 31 August 2018 15

Biografia lui Aristide Blank (I) scopul contracarării campaniilor de presă


ostile. Era, în fond, o rivalitate economi-
Din activităţile de cercetare ale

Aristide Blank (1 ianuarie 1883, Bucu­ (1929-1934; 1934-1939), dar şi din Con- că între cele două mari bănci – „Banca
reşti-1 ianuarie 1960, Paris) era fiul siliul superior al penitenciarelor şi institu- Românească” a liberalilor şi Banca Mar-
ban­cherului Mauriciu Blank (1848, Pi­ telor de prevenţie (1930-1935). morosch Blank, devenită una din cele
teşti-1929, Viena), cofondatorul Băncii S-a manifestat şi ca un patron al ar- mai importante bănci comerciale după Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România
Mar­morosch Blank & Co. Bancher, eco- telor şi prieten al artiştilor şi scriitorilor. război. Se adăuga şi orientarea politică
nomist şi scriitor, Aristide Blank a studiat Stau mărturie reputata editură „Cultura antiliberală a lui Aristide Blank, manifes- crizei economice din 1929-1933, care
dreptul şi filozofia la Bucureşti şi a activat Naţională” (1929-1933, redeschisă în tată prin numirea ca directori ai băncii a afectează şi sistemul bancar românesc.
ca director de bancă. A efectuat serviciul 1945-1947), precum şi lucrările memo- lui Nicolae Tabacovici (apropiat al lui Ni- Prinsă în cleştele crahului bancar şi asal-
militar, avansând până la gradul de căpitan rialiştilor care îi recunosc ajutorul (Mihail colae Titulescu) şi a lui Ion Răducanu (din tată de deponenţi, Banca Marmorosch
de cavalerie în rezervă (1919), contând la Sebastian, Henriette Yvonne Stahl etc.). cercul prietenilor fruntaşului ţărănist Ion Blank a apelat la sprijinul Băncii Naţiona-
Reg. 2 Călăraşi. Frecventa saloanele artistice, participând, Mihalache) şi prin cooptarea în Consiliul le. Guvernator al BNR la data respectivă
Subdirector (din 1905), apoi director de exemplu, la înfiinţarea revistei „Lumină de administraţie a lui Alexandru Vaida- şi un adversar făţiş al lui Aristide Blank,
general (cu drepturi egale, împreună cu şi Culoare” (1946), alături de Ionel Jianu Voevod, pe atunci, fruntaş al Partidului Mihail Manoilescu a consemnat mo-
Richard Soepkez) şi administrator dele- (prim-redactor), Alexandru Rosetti, Petre Naţional (înainte de fuziunea cu ţărăniştii, mentul în Memoriile sale: „Ministrul de
gat al Băncii „Marmorosch Blank & Co.”, Comarnescu, Francisc Şirato, M. H. Maxy, din 1926). Ca „amortizor de şoc al ten- Finanţe [C.] Argetoianu, interesat direct
în locul lui Mauriciu Blank, decedat. În Alexandru Paleologu ş.a. dinţelor vintiliste” (după expresia fostului în Banca Blank ca gestionar-responsabil
colaborator al lui Blank şi politician libe- al acesteia [subliniere în text; aluzie la
Afaceri şi politică ral, la rândul său, Constantin Bursan), faptul că Argetoianu era un vechi mem-
preşedinte al Consiliului de administraţie bru al Consiliului de administraţie, iar în
Atras de aviaţie, a fost membru fon- al Băncii a fost numit Alexandru Constan-
dator al Ligii Naţionale Aeriene (1912), 1930 era chiar preşedintele Comitetului
tinescu, un politician liberal influent, fost de direcţie al Băncii Marmorosch Blank]
iar după Primul Război Mondial a pus ministru al Industriei şi Comerţului, dar şi
bazele unei societăţi de transport ae- şi prea doritor de a creşte în ochii regelui
al Agriculturii şi Domeniilor. printr-un act de servilism făcut pe soco-
rian româno-franceze, care avea să Pe fondul recrudescenţei curentului
devină ulterior compania „Air France”. teala statului, se oferă să ajute Banca
antisemit din societate, în paralel cu Blank, prin preluarea asupra statului a
A fost un apropiat al cercurilor expansiunea în economia românească
politice, din dorinţa de a-şi proteja unui portofoliu de 600 de milioane din
a Băncii, prin plasamente în ramurile in- totalul portofoliului de un miliard şi 200
afacerile, fiind, se pare, chiar membru dustriale de succes, Aristide Blank a căzut
al PNL, înainte de 1916. Astfel, a ţinut de milioane, reescontat până atunci de
perioada de maximă expansiune a băncii, victimă unui atac al unui grup de studenţi către Banca Blank la Banca Naţională.
o conferinţă la cercul de studii al PNL, „naţionalişti” (1924), care în final au fost
a deschis sucursale la Paris (1920) şi în la 9/22 decembrie 1915, despre scum- Datorită acestei cheltuieli, statul renunţă
S.U.A., la New York (pe Broadway) şi în achitaţi. În epocă, printre cei care apelau în schimb la răscumpărarea prevăzută în
pirea şi ieftinirea traiului, tipărită ulterior, la sprijinul său financiar se aflau politicieni
alte mari oraşe americane (1921). S-a în două ediţii. Cu toate acestea, după legea de stabilizare a unui portofoliu al
remarcat şi prin acţiunile filantropice, cu manifestări antisemite, ca Octavian tuturor industriilor româneşti, debitoare
război, relaţiile cu liberalii s-au răcit, iar Goga, iar Alex. Vaida-Voevod era membru
numărându-se printre donatorii care au animozitatea crescândă a lui Vintilă I. C. la Creditul Industrial! Mai mult decât
pus bazele Spitalului Caritas din Bucu- în Consiliul de administraţie al băncii. atât, pentru a da Băncii Naţionale po-
Brătianu la adresa lui Blank se manifesta
reşti, inaugurat în prezenţa regelui Carol prin atacuri periodice în oficiosul „Viitorul”, sibilitatea de a avansa noi sume Băncii
al II-lea (iunie 1933), şi a făcut parte ca la care Blank răspundea prin presa pe
Începutul problemelor Blank, statul sacrifica şi un alt fond de
membru din Consiliul de administraţie care o controla – ziarele „Adevărul” şi Poate cel mai controversat capitol 400 de milioane destinat prin împru-
al Academiei Comerciale din Bucureşti „Dimineaţa”, pe care le achiziţionase în al biografiei sale se consumă pe fondul mutul extern de la 1931 agricultorilor
(contul J.) astfel că, dintr-o lovitură,
Activităţi cultural-comunitare în comunism statul jertfeşte şi interesele industriei şi
pe cele ale agriculturii, numai pentru a
Comunismul nu a pus în pericol şi „locul evreilor este în Israel, deoarece ieşirea din Şabat. La început aveau să putea salva pe acest Aristide al istoriei
existenţa fizică a colectivităţii evreieşti, Israelul are nevoie de ei, de forţa lor pen- predomine temele religioase, extinse apoi moderne”.
dar a proiectat, şi parţial a reuşit, să tru întărirea statului”; iar alt organizator la diverse teme culturale. Un moment Reverberaţiile acestor aranjamente
distrugă spiritualitatea evreiască, să ar fi spus: „din ce în ce mai mulţi tineri important este în anul 1981, când istoricul financiare, soldate, în 1931, cu demiterea
anuleze structurile de bază ale tradiţiei şi intelectuali se apropie de noi”. Autorii israelian Jean Ancel a ţinut o expunere lui M. Manoilescu de la BNR, din cauza
evreieşti. Acest „război spiritual” al sesizării făceau legătura între aceste despre Holocaustul din România. Era refuzului de a mai avansa sume Băncii
comuniştilor împotriva evreilor are o cursuri şi creşterea valului de emigrare. vorba de un subiect tabu, ocolit în media Marmorosch Blank, s-au întins pe mai
explicaţie fundamentală: specificul vieţii Însă panica autorităţilor comuniste nu românească, în lucrări, în prelegeri uni- mult de un deceniu. După venirea la pute-
evreieşti, tradiţiile sale sociale şi cul- era cauzată de pericolul plecării evreilor versitare etc. La expunere au participat re a regimului Antonescu-Sima, bunurile
turale erau în contradicţie flagrantă cu – fenomen acceptat şi dorit de regim –, membri ai comunităţii, dar şi intelectuali Băncii Blank, precum şi cele personale
regimul comunist, în fapt cu orice regim ci de caracterul contagios al acestora proeminenţi în societatea românească. ale lui Aristide Blank au fost blocate şi
totalitar. Confiscarea funcţiilor şcolare şi printre români sau alte minorităţi. Era o spărtură în boicotul informaţional indisponibilizate, prin jurnal al Consiliului
de asistenţă socială şi medicală – prin În 1956, a apărut Revista Cultului Mo- al autorităţilor comuniste. de Miniştri (octombrie 1940), pentru ca
naţionalizarea reţelei şcolare, spitaliceşti zaic (RCM). Titlul, aprobat de autorităţi, Aruncând o privire de ansamblu asu- mai apoi, în timpul guvernării Antonescu,
a comunităţilor evreieşti – a dat o lovitură trebuia să sublinieze caracterul exclusiv pra diverselor activităţi culturale, de me- să fie judecat de o comisie specială de
puternică vieţii evreieşti. Explicaţia religios al publicaţiei. Treptat însă revista dia, ştiinţifice etc. nu putem să nu reţinem, apel şi condamnat, în februarie 1942, să
acestui act este că Partidul Comunist nu a abordat diverse teme de cultură, istorie în ciuda succeselor, un anumit rol mar- plătească, solidar cu Banca, suma de 600
concepea existenţa unui sistem educativ evreiască. În anii ‘70 şi-au făcut loc, cu ginal, care îi era rezervat de Putere. milioane lei. (Va urma)
sau social alternativ, totul trebuind să fie timiditate, materiale legate de realitatea NATALIA LAZĂR CLAUDIU SECAȘIU
sub controlul Puterii. israeliană. Publicaţia reunea printre citi-
În momentul unei relative relaxări
generale în România, după moartea lui
torii săi atât evrei, cât şi neevrei. Ziarul
era căutat, pentru că în umbra mass- Un film de Radu Jude a câştigat
Marele Premiu la Karlovy Vary
Stalin şi după interminabile insistenţe mediei oficiale, Revista Cultului Mozaic
din partea rabinului Moses Rosen, în reprezenta „altceva”. Sigur, nu putem să
1955 s-a aprobat începerea şi extinderea nu amintim cultul lui Rosen în această
cursurilor de Talmud-Tora, desfăşurate revistă, precum şi tăcerea acesteia la o Pelicula intitulată „Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari”, cel mai
în afara cadrelor comunitare. Moses serie de manifestări antisemite. recent lungmetraj al regizorului Radu Jude, a câştigat sâmbătă, 7 iulie, „Globul de
Rosen a iniţiat o Comisie Centrală pen- Un eveniment important în lumea Cristal”, cel mai important trofeu al Festivalului de Film de la Karlovy Vary, Cehia.
tru învăţământul Talmud-Tora, prezidată evreiască l-a reprezentat revenirea Filmul are ca subiect masacrul de la Odessa. Directorul CSIER, Adrian Cioflâncă, a
oficial de rabinul A.M. Beck, dar în fapt organizaţiei Joint în România, în anul fost consultantul istoric al filmului.
condusă de el însuşi. Numai la Bucureşti 1967. Acest lucru s-a întâmplat într-un Este pentru prima dată când un film românesc obţine marele trofeu al acestui
funcţionau 25 de astfel de cursuri, dar moment de dezgheţ al relaţiilor dintre festival. De asemenea, pelicula regizată de Radu Jude şi-a adjudecat şi distincţia
altele aveau loc în Transilvania (Carei, Est şi Vest. Faptul rezultă şi din articolul „Europa Cinemas Label”, acordată de juriul reţelei de cinematografe Europa Cinema.
Oradea etc.) sau Moldova (Siret, Bârlad, din Revista Cultului Mozaic intitulat Filmul, ce va avea premiera în România în 28 septembrie, spune povestea reali-
Vaslui sau Gura Humorului). Principala „Colaborarea dintre FCER şi AJDC”, zării unei reconstituiri istorice, pentru un spectacol de stradă, a luptelor pentru luarea
realizare a acestor cursuri a fost o anume unde era reprodusă ştirea apărută în Odessei, din vara şi toamna anului 1941, precum şi a masacrului de la Odessa, în
educaţie evreiască a tineretului şi în publicaţia Jewish Telegraphic Agency care în jur de 20.000 de evrei au fost ucişi de trupele române.
special învăţarea limbii ebraice, care a din Geneva, din 27 aprilie 1967, privind Amintim că, la data de 13 iunie, a avut loc la sediul CSIER dezbaterea „Masacrul de
contribuit mult la menţinerea şi creşterea stabilirea unei înţelegeri între Federaţie la Odessa. Istorie, memorie, reprezentare”, în prezenţa lui Radu Jude (prezentată pe
valului de Aliya. şi Joint. Următoarele fraze nu au mai fost larg în acest număr al RE). În
Aceste cursuri reprezentau un motiv cenzurate: „Această înţelegere este un cadrul dezbaterii au fost pro-
de îngrijorare pentru autorităţile comu- nou simptom al slăbirii războiului rece iectate, în premieră, secvenţe
niste, mai ales că, în timp, deveniseră care, mult timp, ne-a împiedicat să lucrăm din filmul amintit. Dezbaterea
variate. Astfel, în 1970, Comitetul laolaltă cu fraţii noştri de aceeaşi religie poate fi urmărită pe canalul
Judeţean Cluj al PCR se adresa Secretar- din alte ţări. Pe măsură ce destinderea de youtube al CSIER (https://
iatului CC al PCR, semnalând existenţa va continua şi climatul internaţional se va youtu.be/Rdns-pNKbl8)
în Cluj a unor cursuri de limbă ebraică şi încălzi, în aceeaşi măsură se va deschide Radu Jude a participat
istorie a poporului evreu. Manifestările calea pentru viitoare legături între evreii şi la cea de-a patra ediţie a
se diversificau permanent, aveau loc din România şi cei din restul lumii” (RCM, Şcolii de vară a CSIER având
serate muzicale evreieşti şi concerte atât 15 mai 1967). ca temă „Personalităţi ale
la Cluj, cât şi în alte localităţi din Trans- La începutul anilor ’80, în Bucureşti, lumii evreieşti”, de această
ilvania. Materialul îl cita pe unul dintre la clubul Comunităţii de pe strada Popa dată la o dezbatere prilejuită
organizatori, Simion Weininger, care ar Soare nr. 18 (azi Centrul Comunitar Evre­ de proiecţia peliculei „Inimi
fi spus: „Scopul predării acestor cursuri iesc), s-a inaugurat seria conferinţelor ce Foto: Vimooz.com cicatrizate”.
este cunoaşterea istoriei poporului evreu” aveau loc în fiecare sâmbătă seară, la ANDREEA BALABAN
16 REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 520-521 (1320-1321) - 1 Iulie – 31 August 2018

Inovaţii în tratarea diabetului Emil Nicolae-


Ţ A de monitorizare a glicemiei. Oramed Astfel, pacienţii cu diabet zaharat de tip
Nadler – Cetăţean
T I IN Pharmaceuticals speră să revoluţioneze 1 şi cei cu diabet zaharat tip 2 implantaţi

Ş AŢA
tratamentul diabetului de tip 1 şi de tip 2 cu micro-pancreas nu ar mai fi nevoiţi să
prin capsula sa de insulină administrată monitorizeze nivelul de zahăr din sânge.
de Onoare
I
pe cale orală, dezvoltată prin cercetarea De asemenea, DayTwo, bazat pe cerce-

V al Municipiului
de la Centrul Medical Hadassah din tarea inovatoare a celor de la Institutul de

ŞI
Ierusalim. Ştiinţă Weizmann, îşi propune să ajute
În prezent, insulina trebuie injectată. oamenii să realizeze riscul individual de
O altă posibilă soluţie, Betalin dezvoltă
un micro-pancreas implantabil (EMP),
care utilizează microscheme naturale şi
îmbolnăvire prin estimarea individualizată
a nivelului de glucoză din sânge ca ur-
mare a consumului diferitelor alimente,
Piatra-Neamţ
La şedinţa Consiliului Local Piatra-
toate componentele celulare prezente acest procedeu fiind bazat pe o analiză Neamţ din 22 iunie a.c. (prima din „Zilele
Cercetătorii israelieni vin în întâm- într-un pancreas natural. Aceste celule a parametrilor personali de glucoză şi a Municipiului Piatra-Neamţ”, programate
pinarea celor peste 500 de milioane reconstruiesc capacitatea internă a orga- modului în care producţia de insulină este în perioada 22-24 iunie 2018), pe ordi-
de bolnavi de diabet din întreaga lume nismului de producere a insulinei, în con- coordonată cu aceste valori. nea de zi a fost introdus – din iniţiativa
propunând diferite tratamente sau soluţii cordanţă cu nivelurile de zahăr din sânge. primarului Dragoş Chitic – un proiect

Călătoria evreilor spre Ţara Făgăduinţei


de hotărâre care prevedea acordarea
titlului de „Cetăţean de Onoare al Mu-
nicipiului Piatra-Neamţ” lui Emil Nicolae
Drumul parcurs de evreii eliberaţi din de emigraţie din Egipt şi care au ajuns în (Emanuel Nadler), preşedintele C.E. din
Egipt pentru a ajunge în Ţara Făgăduinţei Canaan separat, la o diferenţă de câteva Piatra Neamţ. În unanimitate (prin vot
reprezintă încă o temă de actualitate în decenii”, precizează, în articolul „Conque- secret), cei 23 de consilieri au aprobat
lumea ştiinţifică. Pe lângă varianta biblică, ring Canaan”, Yair Hoffman, profesor de propunerea, astfel că, din acel moment,
care relatează sinuosul traseu parcurs şi studii biblice la Tel Aviv. În acelaşi articol, preşedintelui evreilor nemţeni i-a fost
rătăcirea timp de 40 de ani prin Deşertul profesorul Hoffman arată că au existat atribuit titlul respectiv „în semn de recu-
Sinai, mai există şi alte teorii, elaborate chiar mai multe valuri de migraţie din noaştere şi apreciere a întregii activităţi
de oameni de ştiinţă. Una dintre ele se Egipt care s-au infiltrat în Canaan. Evreii dedicate sprijinirii şi promovării vieţii cul-
referă la o presupusă intrare paşnică ar fi ocupat zonele deluroase, neatrăgă- turale şi artistice din Municipiul Piatra-
a evreilor în Canaan sau la cucerirea toare pentru canaaniţi şi de unde s-ar fi Neamţ” (cum scrie pe ”Diplomă”). Asta
anumitor zone prin mici invazii locale. putut apăra mai bine. Totodată, aşa cum înseamnă, după cum au afirmat edilii din
Ocuparea Canaanului de către evrei se arată şi Cartea Judecătorilor, lupta pentru localitate, scrierea şi publicarea de cărţi,
presupune că ar fi avut loc în perioada supravieţuire şi pământ între evrei şi ca- comune, au făcut alianţe în vremuri de vernisaje la Muzeul de Artă şi în galerii,
1250-1050 î.e.n. În acea perioadă şi naaniţi ar fi avut loc pe parcursul a două criză şi în cele din urmă s-au consolidat prezenţa la activităţi ale Bibliotecii Ju-
anterior Canaanul era cu adevărat un secole. „A doua teorie vorbeşte despre într-o singură naţiune”, scrie profesorul deţene „G.T. Kirileanu” şi la târguri de
tărâm al făgăduinţei şi nu neapărat în un flux continuu de migraţie a triburilor din Tel Aviv. Totodată, mai există opinia carte, proiecte culturale internaţionale,
sensul biblic. nomade din Egipt prin Sinai şi, de ase- conform căreia evreii s-ar fi stabilit paşnic emisiuni la radio şi tv, prezenţa în presa
Ultimele descoperiri arheologice de la menea, din Mesopotamia. Aceste triburi în Canaan, ocupând zonele nelocuite sau scrisă locală şi naţională etc. Şi, desigur,
Ierihon nu confirmă însă povestea biblică. s-au adunat în jurul centrelor religioase suburbiile marilor oraşe canaanite. numeroasele activităţi organizate la Si-
Din contră, ele arată că în perioada lui nagoga Catedrală „Baal Shem Tov”, pe
Iosua, Ierihonul nu a suferit distrugeri.
Însă, timp de câteva secole, o parte a 1.599 de diferenţe. De gen care a consacrat-o ca un spaţiu cultural
nou în Piatra-Neamţ şi nu numai.
cetăţilor-oraşe din Canaan au suferit Războiul sexelor este o realitate, mai la înţelegerea diverselor caracteristici
distrugeri şi intruziuni. „Una dintre teorii mult sau mai puţin recunoscută. Tocmai biologice în contextul sexului (masculin
presupune că au fost două valuri majore din acest motiv, cercetătorii de la De- şi feminin)”, arată autorii acestui studiu.
partamentul de Genetică al Institutului Intitulat „Peisajul sexului-diferenţial

Studii despre Weizmann din Israel care au studiat


subiectul au descoperit nu mai puţin de
şi selecţia sa consecventă la adulţi”,
studiul a fost publicat în BMC Biology la

biomasa planetei
1.599 de diferenţe genetice între bărbaţi începutul acestui an. În cadrul studiului,
şi femei. „Diferenţele genetice nu se cercetătorii Moran Gershoni şi Shmuel
referă numai la organele sexuale ci, în Pietrokovski de la Departamentul de
Omenirea reprezintă doar 0,01% din mod surprinzător, şi la alte organe, cum Genetică al Institutului Weizmann au
întreaga masă de vietăţi existente pe ar fi creierul, pielea şi inima. În general, cartografiat mii de gene - bazele de date
Pământ. Se pare însă că, în ciuda acestui genele specifice sexului se pot vedea în biologice ale tuturor informaţiilor care fac
coeficient extrem de redus, evenimente- principal în sistemul reproducător, subli- ca fiecare persoană să fie unică - prove-
le istorice arată cât de dominantă este niind distincţia fiziologică notabilă dintre nind de la 53 de ţesuturi similare de la
specia umană. „Sperăm că acest studiu bărbaţi şi femei”, au observat oamenii bărbaţi şi femei, cum ar fi pielea, muşchii
va oferi oamenilor o perspectivă privind de ştiinţă. Cu toate acestea, marca unor şi creierul. Studiul va fi de asemenea
rolul dominant pe care umanitatea îl are gene despre care nu se cunoaşte că se util în a examina măsura în care genele Emil Nicolae-Nadler
pe Pământ”, a declarat biologul Ron Milo şi primarul Dragoş Chitic
asociază în mod direct cu reproducerea determină modul diferit în care anumite
din cadrul Institutului pentru Ştiinţă Weiz- a fost găsită, de asemenea, ca având o boli vizează bărbaţii şi femeile. „Bărbaţii
mann din Israel. expresie sexuală specifică (de exemplu, şi femeile diferă în moduri evidente şi mai Precizăm că scriitorul şi criticul de
Conform Science Alert, Milo şi echipa genele de piele specifice bărbaţilor), puţin evidente, de exemplu în frecvenţa artă Emil Nicolae-Nadler, între alte
sa au petrecut trei ani de zile realizând adaugă cercetătorii. Aceste constatări su- anumitor boli sau reacţii la medicamen- premii şi distincţii, mai deţine Ordinul
un studiu comparat al literaturii de spe- gerează că există mult mai multe elemen- te. Cercetătorii de la Institutul de Ştiinţă Meritul Cultural în grad de „Cavaler”
cialitate privind biomasa planetei pentru te în noţiunea de schimbare a sexului, Weizmann au descoperit recent mii de (acordat de Preşedinţia României în
a furniza cea mai complexă estimare a prin trecerea la sexul opus, decât simpla gene umane, care sunt exprimate diferit 2004), titlul „Omul anului în cultură”
vietăţilor de pe planetă. Având în vedere intervenţie chirurgicală şi tratamentul la cele două sexe”, se mai arată într-un (acordat de ziarul Ceahlăul tot în 2004),
întreg conţinutul de carbon, echipa de hormonal. „Rezultatele noastre pot ajuta raport al Institutului. diploma şi medalia „George Bacovia
savanţi sugerează faptul că biomasa to- 130” (acordate de Primăria Municipiului

Securitatea online – o provocare


tală a planetei este alcătuită din circa 550 Bacău în 2011), titlurile de „Poet al Iaşiu-
de gigatone de carbon. Dintre acestea, lui” şi „Ambasador al Poeziei” (acordate
de Primăria Municipiului Iaşi în 2015 şi,

continuă
450 de gigatone de carbon sau 80% din
întreaga biomasă este reprezentată de respectiv, în 2016). În cadrul festivităţii
plante, iar pe locul doi se situează bacteri- de la Primăria Piatra-Neamţ, preşedin-
ile, cu un procent de 15%. Pe locul trei se Cercetătorii israelieni şi americani mare precizie, probabilitatea unei legături tele C.E. Piatra-Neamţ a declarat: „Tot
situează fungii (12 gigatone de carbon). dezvoltă o metodă generică pentru a de- existente între doi utilizatori. A doua ge- ceea ce am făcut până acum nu a avut
Animalele constituie doar 2 gigatone de tecta conturi false pe majoritatea tipurilor nerează un nou set de meta-caracteristici drept scop această distincţie... Dar vă
carbon, iar oamenii reprezintă o mică de reţele sociale, inclusiv Facebook şi bazate pe caracteristicile create de clasi- mulţumesc pentru ea, o primesc ca pe
parte din acest întreg. Twitter. Profilurile false ale utilizatorilor – ficatorul de predicţie a legăturilor. Aceste un stimulent şi vă asigur că voi continua,
Chiar şi aşa, întreaga faună şi floră bots – reprezintă o preocupare serioasă meta-caracteristici sunt folosite pentru a considerând că nimic nu poate exista în
a fost alterată de oameni. Deşi biomasa şi în creştere în ceea ce priveşte mediile construi un clasificator generic care poate afara culturii!” (R.E.)
umană reprezintă doar...0,06 gigatone sociale. Ultimele estimări, 48 de milioane detecta profiluri false într-o varietate de
de carbon, studiile arată că suntem de de conturi Twitter şi 270 de milioane de reţele sociale online. „Am testat algoritmul Persoanele care cunosc membri
10 ori mai mulţi decât mamiferele care conturi de pe Facebook sunt false sau nostru pe seturi de date simulate şi reale ai familiei sau prieteni ai lui TONI
trăiesc în sălbăticie. Un alt segment de au fost concepute în scopuri negative, din lumea a 10 reţele sociale diferite şi am SCHWARTZ sunt rugaţi să îl contac-
animale, cele crescute pentru hrană, de la distrugerea reputaţiei şi până la avut rezultate bune”, a precizat Dima Ka- teze pe Marcel Glaskie, marcelg@
precum porcii sau vacile, reprezintă 60% influenţarea cumpărătorilor şi alegătorilor. gan, de la Universitatea Ben Gurion din
din toate mamiferele de pe Pământ. În
netvision.net.il sau tel. +972-(0)52-
Potrivit studiului publicat în revista So- Negev. Cercetătorii israelieni implicaţi în
cazul păsărilor, regăsim aceeaşi situaţie, cial Network Analysis and Mining, noua acest proiect au dezvoltat anterior Protec- 343-3497
cele domestice fiind de trei ori mai multe metodă se bazează pe presupunerea că torul de Confidenţialitate Socială (SPP), TONI SCHWARTZ s-a născut
decât cele sălbatice. „Atunci când încerc acele conturi false au tendinţa de a stabili pentru a ajuta utilizatorii să îşi evalueze în la Bucureşti, în 1933, sub numele
să construiesc un puzzle cu fiica mea, legături improbabile cu alţi utilizatori din câteva secunde lista de prieteni, în ceea de Braunstein, fiind fiica lui Emil şi
este reprezentat un elefant lângă un tigru reţele. Algoritmul constă în două supoziţii ce priveşte securitatea şi veridicitatea Paulina Braunstein. A fost căsătorită
şi un rinocer, când de fapt ar trebui să fie principale, bazate pe algoritmii de învă- profilurilor utilizatorilor. cu Mendel Schwartz.
o vacă, lângă o vacă urmată de un pui”, a ţare folosiţi de roboţi sau unităţi digitale.
declarat prof. Ron Milo de la prestigiosul
A emigrat în Israel în 1950, unde
Prima construieşte un clasificator de Grupaj realizat de DAN DRUŢĂ
institut de cercetare israelian. predicţie a legăturii care poate estima, cu a şi decedat în 1999.
REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 520-521 (1320-1321) - 1 Iulie – 31 August 2018 17

„ T r ă i m , c r e ă m , avem un viitor împreună” Isaac


Evenimentul Future Folk la Palatul Parlamentului Emmanuilovici
Babel, un scriitor
cofinanţat de Administraţia Foarte multe dintre costumele populare
Fondului Cultural Naţional, şi-au decantat ADN-ul cultural prin sim-
Primăria Capitalei prin boluri înţelese la fel de toată comunitatea.
Centrul pentru Tineret al
Municipiului Bucureşti,
Comisia Naţională pentru
Simbolurile aveau încărcătură magică
şi spirituală”. Ele sunt „asemănătoare şi
diferite, dar ne exprimă pe toţi ca oameni.
şi o soartă
Marele scriitor I.E. Babel s-a născut
UNESCO. Parteneri: ICR, Important e ca, atâta timp cât ne vor în- la 30 iunie/12 iulie 1894, la Odessa, în
Muzeul Naţional al Satului soţi, să ne înţelegem”. Imperiul Rus şi a decedat în condiţii încă
„Dimitrie Gusti”, TES, Tea- Au fost apreciate: „designul militant puţin cunoscute, probabil ucis, pe 27
trul Odeon, Uniunea Elenă pentru multiculturalism, respect şi în- ianuarie 1940, la Moscova.
din România, Federaţia ţelegere reciprocă” (vicepreşedintele Babel s-a născut într-o familie evre-
Europeană şi Federaţia ICR, Béla Krizbai); promovarea tradiţiilor iască, într-o perioadă de mari tulburări
Română a Asociaţiilor, româneşti (directorul Centrului pentru Ti- sociale şi de exod masiv al evreilor din
Maia Morgenstern Centrelor şi Cluburilor neret al Muncipiului Bucureşti, Georgiana Imperiul Rus. A supravieţuit pogromului
pentru UNESCO, Televi- Trifu); implicarea DRI – prezenţi în sală, din 1905 cu ajutorul unor vecini creştini,
O oază de linişte într-un ocean de ziunea Română – Secţia subsecretarul de stat Aledin Amet, repre- care i-au ascuns familia, dar bunicul său,
zbucium a fost prezentarea colecţiei Alte Minorităţi, Grupul de presă Burda zentanţi de organizaţii ale minorităţilor Şoil, a fost unul dintre cei aproximativ 300
vestimentare multietnice Future Folk România. Mulţumiri pentru sprijin în naţionale; Catalogul Future Folk, lansat de evrei ucişi în timpul violenţelor. Tânărul
de la Palatul Parlamentului. Publicul „implicarea grupurilor etnice istorice din cu acest prilej, prefaţat de criticul de artă Isaac a studiat Talmudul şi muzica, iar
a aplaudat-o pe Maia Morgenstern, România” au fost aduse deputatului Dra- Mihaela Varga (Rodica Precupeţu). Un cultura sa generală a fost profund influ-
care a recitat poezii de Ion Pribeagu. goş Gabriel Zisopol, chestor al Camerei merit special în realizarea sa a revenit enţată de literatura franceză, în special de
A avut revelaţia proiecţiei în viitor a Deputaţilor, preşedintele Uniunii Elene şefei secţiei Tezaurizare a Patrimoniului Gustave Flaubert şi Guy de Maupassant,
unor simboluri străvechi, inspirate din din România şi vicepreşedinte al GPMN. Cultural de la Muzeul Satului, dr. Geor- primele sale povestiri fiind scrise în limba
costumul tradiţional maramureşean, Evenimentul, al cărui moderator a fost giana Onoiu. franceză. După o încercare nereuşită să
rutean, săsesc, dobrogean. A văzut cum Daniela Popescu, s-a desfăşurat sub Au fost proiectate fragmente din re- se înscrie la Universitatea din Odessa,
sunt transfigurate motive moldoveneşti, înaltul patronaj al Camerei Deputaţilor. portajele despre Future Folk, realizate de fiind din nou respins din cauza cotei im-
ruseşti-lipovene, maghiare, italiene, Forţa simbolurilor urcă spre noi de TVR – Departamentul emisiunilor pentru puse pentru studenţii evrei, Babel a fost
turceşti, bucovinene, bulgăreşti, elene, acum 500.000 de ani. „Undeva, în zona alte minorităţi. admis la Institutul de Afaceri şi Finanţe
evreieşti, croate, ucrainene, poloneze, asiatică, s-au descoperit scoici de atunci, Expoziţia colecţiei de design vesti- din Kiev.
rome, macedonene, albaneze, aromâ- pe care erau încrustate zigzaguri gândite mentar devine itinerantă, poposind mai La Sankt Petersburg l-a întâlnit pe
ne, sârbeşti, slovace, tătăreşti. Cum, pe de un strămoş al nostru”, a arătat pre- întâi la Muzeul Satului, apoi la Tulcea şi faimosul Maxim Gorki, care i-a publicat
fondul muzical al Trioului pentru pian, şedintele GPMN, prof. univ. dr. deputat Ploieşti. mai multe schiţe în revista lui literară
vioară, violoncel de Beethoven, al Dansu- Varujan Pambuccian. „Când a apărut „Sunt extrem de legată de lumea „Letopis” (Cronica). Gorki l-a sfătuit pe
rilor folclorice româneşti de Béla Bartók, satului de odinioară”, a conturat gene- tânărul scriitor să se preocupe de câşti-
prezentatoarele-balerine au imaginat un za colecţiei Carmen Emanuela Popa. garea unei mai mari experienţe de viaţă.
dialog subtil al timpurilor. Magiciana a fost „Casele sinelite cu muşcate în fereastră Mai târziu, Babel a scris în autobiografia
Carmen Emanuela Popa, doctorandă în adăposteau o lume, astăzi, cu valoare de sa: „... eu datorez totul acelei întâlniri şi
Arte Vizuale a Universităţii Naţionale de patrimoniu, un tezaur spiritual cu valenţe încă mai pronunţ cu dragoste şi admiraţie
Arte din Bucureşti, bursieră a Universităţii estetice atât de bogate încât să îndestu- numele lui Alexei Maximovici (Gorki)”.
cu acelaşi profil din Veneţia. Proiectul, leze carenţele contemporane”. Una dintre cele mai faimoase nuvele,
iniţiat şi organizat de Alumnus Club pen- Future Folk, „de la tradiţie la avangar- „Povestea coteţului meu pentru porum-
tru UNESCO – preşedinte dr. Daniela dă”, pune în scenă arhaicul prin prisma bei”, este dedicată lui Gorki. Povestirea
Popescu, manager de proiecte Rodica Varujan Pambuccian
contemporaneităţii; cel românesc şi al „Fereastra camerei de baie” a fost con-
Precupeţu – şi Grupul Parlamentar al etniilor integrate acestui spaţiu, fiindcă siderată obscenă de cenzori, iar Babel a
Minorităţilor Naţionale (GPMN), a fost simbolul, fiinţa umanoidă a făcut un salt. „trăim, creăm, avem un viitor împreună”. fost învinuit de încălcarea articolului 1001
dedicat Anului European al Patrimoniului Acum 20 de mii de ani, Europa era plină al Codului Penal.
Cultural şi Centenarului Marii Uniri. A fost de simboluri aduse de homo sapiens. (…) IULIA DELEANU Timp de şapte ani, Babel a luptat în

„ F o c u s o n I srael” la festivalul BIFF


războiul civil, a lucrat pentru CEKA în
funcţia de traducător pentru serviciile de
contraspionaj, a fost angajat al Gubkom
Între 11-16 iunie a.c. la Bucureşti s-a Grinhouse. Născută la Bacău, Rozina un copil arab cu rezultate excepţionale Odessa (Comitetul regional al bolşevici-
desfăşurat cea de a 14-a ediţie a BIFF a absolvit IATC Bucureşti în 1975 şi a la învăţătură, admis într-una din cele lor), al Narkompros (Comisariatul Popo-
– Bucharest International Film Festival. emigrat în Israel în 1983, unde după patru mai prestigioase şcoli din Ierusalim, şi rului pentru Învăţământ), al unei tipografii,
Organizat de Fundaţia CHARTA şi Pri- luni a început să joace în limba ebraică, dificilul proces de adaptare în societatea al unui ziar în funcţia de corespondent
măria Municipiului Bucureşti prin ARCUB, la Teatrul din Beer Şeva, Teatrul Naţional israeliană. Cu toate că printre persona- în Petrograd şi Tbilisi şi a participat la
BIFF 2018 s-a desfăşurat în parteneriat Habima şi Teatrul Kameri din Tel Aviv, dar jele filmului se află unii care-l sprijină pe campaniile de rechiziţie de alimente. În
cu Centrul Naţional al Cinematografiei şi în filme şi seriale de televiziune. La Eyad în acest proces – colegi, profesori, 1919 s-a căsătorit la Odessa cu Evghenia
(CNC), Uniunea Cineaştilor din Româ- primele semne ale cancerului, „nu îşi mai iubita lui, un tânăr handicapat şi mama Gronfein. În 1920, în timpul războiului
nia, Institutul Cultural Român, Institutul putea controla darul vorbirii”; la ea, „care lui – de fapt adaptarea reuşeşte numai în civil, a fost trimis ca ataşat de presă pe
Francez precum şi Ambasada Israelului. nu greşea niciodată”, cuvintele în ebraică momentul în care renunţă la identitatea lângă mareşalul Budionnîi şi armata sa de
În afara prezentării filmelor, multe dintre şi cele în română se amestecau. A fost lui de arab. Filmul redă atât prejudecăţile cavalerie. A fost martorul eşecului cam-
ele premiate în cadrul unor festivaluri singura actriţă israeliană nominalizată la faţă de arabi din societatea israeliană, paniei poloneze şi al încercării de export
internaţionale, au avut loc workshop-uri, premiul „Helen Hayes” acordat în SUA, cât şi cele ale arabilor faţă de evreii din a revoluţiei ruse în afara graniţelor ţării.
master classes, mese rotunde, întâlniri cu în 2012, pentru cea mai bună actriţă de Israel şi ataşamentul lor sentimental faţă Babel a scris: „Numai prin 1923 am
regizorii. La sfârşitul Festivalului au fost teatru. Aflată în ultimul stadiu al bolii, de islamismul militant din ţările vecine. învăţat să-mi exprim gândurile într-un fel
premiate filme participante la competiţie, a găsit puterea de a se bucura pentru În dezbaterea care a urmat proiectării clar şi nu prea lung”. Mai multe povestiri,
marele premiu revenind filmului turc „Flu- această nominalizare: „Sunt fericită. Am peliculei, regizorul a recunoscut că s-a in- care mai târziu aveau să fie incluse în
turii”, al regizorului Toga Karacelik. un sentiment calm, de compasiune pentru spirat din fapte reale, din viaţa scriitorului volumul „Armata de cavalerie”, au fost
Un eveniment special a fost secţiunea tot ce mi s-a întâmplat în ultima vreme”, Sayed Kashua, dar a precizat că soluţia publicate în faimoasa revistă „LEF” a lui
„Focus on Israel”. Organizat cu sprijinul spunea ea. găsită de erou este singulară. Din păca- Vladimir Maiakovski, în 1924. Descrierea
Ambasadei Israelului la Bucureşti, cu Dialogul cu regizoarea Ella Zaharano te, a afirmat el, deocamdată problema onestă a realităţilor brutale ale războiului,
prilejul celor 70 de ani de independenţă Grinhouse a relevat că documentarul coexistenţei celor două popoare pe terito- care nu se potriveau nici pe departe cu
a statului evreu şi al celor 70 de ani de de o oră este rezultatul a trei ani de riul Israelului nu este soluţionată, fiindcă viziunea bolşevicilor, i-au adus numeroşi
relaţii diplomatice neîntrerupte dintre filmări – însumând 100 de ore –, patru nu sunt create condiţiile pentru a se face duşmani, inclusiv pe mareşalul Budionnîi,
România şi Israel, au fost proiectate ani de editare (Tali Goldring), zece va- progrese în această direcţie. dar intervenţia lui Gorki a salvat cartea,
o serie de pelicule reprezentative ale riante, dintre care a ales-o pe cea care care a fost rapid tradusă în mai multe
cinematografiei israeliene. Invitatul de i-ar fi plăcut şi Rozinei. Motivul realizării limbi. Reîntors la Odessa, Babel a înce-
onoare al secţiunii „Focus on Israel” a filmului a fost puterea Rozinei, care i-a put să scrie o serie de povestiri scurte,
fost regizorul Eran Riklis, din filmografia dat această lecţie, a continuării vieţii în inspirate din viaţa evreilor din ghetoul
căruia au fost prezentate filmele „Dancing pofida suferinţei, a bolii, a greutăţilor: „E Moldovanka de dinainte şi după Revo-
Arabs” (2014) şi „Şeful Serviciului de re- o parte din viaţă. Aş putea muri mâine, luţia din Octombrie. S-a împrietenit cu
surse umane” (2010), care a mai rulat în într-un accident de maşină. Tot mâine ar Ilia Ehrenburg, iar în deceniul al treilea
cinematografele româneşti. Dintre cele- putea fi descoperit un tratament pentru al secolului trecut a continuat să scrie
lalte filme israeliene menţionăm „Moartea boala mea şi m-aş putea face bine! Voi povestiri care s-au bucurat de un succes
unei poetese” (2017) „Cofetarul” (2017) merge înainte!”, spunea actriţa în film. deosebit.
sau „Dorul” (2017). (Pe Rozina Cambos am putut-o reîntâlni Scrisoarea lui Beria către Stalin, din
Una dintre pelicule a prezentat un şi în filmul „Şeful Serviciului de resurse ianuarie 1940, în care era cerută per-
interes deosebit pentru spectator, fiind umane”). La cele mai multe proiecţii a fost misiunea pentru executarea a 346 de
vorba despre ultimele zile din viaţa unei Filmul „Dancing Arabs”, al regizorului prezentă E.S. Tamar Samash, ambasa- „inamici ai partidului comunist şi ai pu-
actriţe provenind din România, Rozina Eran Rilkis, abordează sensibila proble- doarea Statului Israel, care, la încheierea terii sovietice”, care au condus „activităţi
Cambos (1951-2012), care a făcut carieră mă a coexistenţei arabilor şi evreilor în festivalului, şi-a manifestat satisfacţia faţă contrarevoluţionare de dreapta, troţkiste
în Israel. A murit de cancer. Israel. Este transpunerea cinematogra- de prezenţa filmelor israeliene la acest de dreapta, de spionaj şi comploturi”,
Documentarul „Să fii parte din roşul fică a romanului omonim al scriitorului eveniment. conţinea o listă de nume pe care la nr.
acesta” (2017) a fost proiectat în pre- arab israelian Sayed Kashua, care a CLAUDIA BOSOI 12 se afla cel lui Isaac Babel. Stalin a
zenţa regizoarei israeliene Ella Zaharano scris şi scenariul. Este povestea lui Eyad, EVA GALAMBOS pus rezoluţia: aprobat. B.M.M.
18 REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 520-521 (1320-1321) - 1 Iulie – 31 August 2018

Isy Morgensztern: Viaţa evreilor din Franţa este insuportabilă


În cadrul ciclului de dezbateri realizat exista, Izy, care are un ataşament special susţinute de grupul lui Benny Levi. Ideea Astăzi, în Franţa, situaţia evreilor
cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la faţă de statul evreu, după terminarea de proiect, de metodă, este şi o explicaţie este dramatică. Antisemitismul, cu tezele
revoltele studenţeşti din mai 1968 din facultăţii a plecat acolo să facă armata – a evoluţiei lui Benny Levi de la poziţia cunoscute, are o bază de sprijin în cei
Franţa, Institutul Francez din Bucureşti există această posibilitate în Franţa – şi de lider al „Stângii proletare” la evreul patru milioane de musulmani, dintre care
a prezentat documentarul „Benny Levi a învăţat limba ebraică, pe lângă idişul ultrareligios care a urmat cinci ani de o parte veniţi ca refugiaţi. Viaţa evreilor
sau revoluţia imposibilă”, comentat de pe care-l vorbea cu părinţii. „Vorbesc ieşiva la Strasbourg şi Ierusalim şi a fost din Franţa a devenit insuportabilă, ei n-au
realizatorul filmului, Isy Morgensztern. mai bine ebraica decât engleza”, a re- preocupat de dezbaterile talmudice, a curaj să meargă pe stradă, instituţiile
Morgensztern, născut la Paris din cunoscut el. apreciat Morgensztern. evreieşti sunt păzite de militari; din
părinţi provenind din Europa de Est, este Isy Morgensztern este specialist în punctul de vedere al securităţii, Israelul
profesor universitar, predă istoria religiilor istoria religiilor şi cunoaşte foarte bine Evreii şi progresul este într-un fel mai sigur decât Franţa. În
şi în acest context a realizat documen- cele trei religii monoteiste – iudaismul, Franţa, noua generaţie de arabi se simte
tare cu tematică religioasă, dintre care creştinismul şi islamul. De aceea l-am După opinia lui Morgensztern, există o asuprită, fără viitor şi, cu toate că situaţia
amintim „Aventura monoteistă. Iudaism, întrebat cum se armonizează acest in- legătură între ideologia de stânga şi evre- ei este determinată în parte de o politică
Creştinism, Islam: ce le apropie şi ce teres cu cel manifestat faţă de ideologia itate în sensul progresului, al căutării lu- de stat greşită faţă de arabi, ei dau vina
le deosebeşte” sau „Biblia dezvăluită”. liderului grupului „Stânga proletară”, minii. Evreii au adoptat această orientare pe evrei. În acest proces de iudeofobie
A fost director de teatru, de posturi de condus de Benny Levi, care a participat după revoluţia franceză, până în acel mo- se unesc islamiştii, aşa-zişii progresişti,
radio şi a făcut parte din grupul care a activ la revoltele studenţeşti din 1968 din ment religia iudaică a fost imuabilă. Atunci dar şi catolicii. De frică, statul francez face
fondat postul de televiziune „Arte” şi co- Franţa şi a fost ani de zile secretarul lui s-a manifestat dorinţa spre progres, evreii prea multe concesii, se acceptă multe
tidianul „Libération”. Este invitat frecvent Jean Paul Sartre. După părerea lui, se au îmbrăţişat toate ideile considerate lucruri pentru arabi, inclusiv construirea
la emisiuni de radio şi TV. Prezentarea armonizează foarte bine, existând multe ca atare, inclusiv comunismul, de care de noi moschei. „În mod ironic putem
filmului despre Benny Levi a fost urmată înrudiri. De pildă, la dezbaterile acestei s-au dezis când acestea au luat forma spune că din cauza halal-ului, acea dietă
de o dezbatere la care au participat grupări, în afară de evreul Benny Levi, stalinismului, când ideea s-a deformat. religioasă musulmană, statul acceptă şi
Morgensztern şi Radu Antohi , moderator au participat reprezentanţi ai islamului, ai Progresul este „o boală evreiască”, este caşrutul, altfel, probabil că l-ar fi atacat,
fiind Andrei Ţărnea, comisarul Sezonului catolicilor şi protestanţilor. Levi şi grupul legat de îndemnul „tikun olam”, de corec- aşa cum atacă circumcizia. Deşi ea se
Cultural România-Franţa. său au creat editura „Verdier” care, în tare a lumii. Din păcate, nu are rezultate, practică şi la musulmani, statul consideră
Isy Morgensztern a avut amabilitatea afara tematicii revoluţionare, a publicat este doar o metodă, un proiect, dar pe că la ei, fiind efectuată începând de la
să răspundă la întrebări puse de revista studii despre iudaism şi Talmud. Benny evrei îi îndeamnă să acţioneze. vârsta de şapte ani, copilul poate să-şi
noastră. Levi, a precizat Morgensztern, nu a fost Isy Morgensztern, care predă şi un dea consimţământul. Şi, dacă vorbim
Vorbind despre rădăcinile sale est- marxist, scopul grupului său a fost cum curs despre antisemitism, are o viziune de consecinţe, ele se manifestă în modi-
europene, el a povestit că tatăl lui era să ajungă oamenii la o viaţă mai bună. pesimistă despre acest fenomen, pe care- ficarea structurii evreimii. O treime dintre
din Polonia, iar mama – dintr-o localitate Nu revoluţia a fost comanda socială, ci l numeşte iudeofobie deoarece ea include evreii francezi, din cauza căsătoriilor
din apropiere de Vilnius, dar care acum mijloacele de a îmbunătăţi viaţa oameni- toate manifestările istorice antievreieşti, mixte, se asimilează şi dispare, o treime
aparţine de Belarus. În timpul războiului lor, promovarea valorilor morale în acest iar antisemitismul este o ideologie lansată se va alătura mişcărilor hasidice şi o
mama a fost deportată, a supravieţuit şi sens. De aceea, „Stânga proletară” nu s-a abia în secolul al XIX-lea. Astăzi, cea mai treime va emigra în Israel”, a conchis Isy
în 1946 l-a cunoscut pe viitorul său soţ adresat clasei muncitoare, ci poporului. vehementă formă este antiisraelismul. Pe Morgensztern.
într-un lagăr de refugiaţi. Deoarece locali- Era vorba despre căutarea căilor şi a antisemiţi îi enervează existenţa Statului A consemnat
tatea în care s-a născut tatăl lui a ajuns metodelor de a ajunge la ei şi de a le oferi Israel şi fac orice să-l compromită. EVA GALAMBOS
la ruşi, în timpul războiului a fost deportat această viaţă mai bună. Membrii grupului
în Siberia, în Extremul Orient, în condiţii
extrem de proaste, dar a supravieţuit.
Părinţii s-au căsătorit în 1946, mai întâi
se gândeau la un proiect, la metode, iar
interesul faţă de popor l-au regăsit în dis-
cursurile lui Mao Zedong care, la rândul
În vizită la conacele Goleşti şi Florica
Duminică, 24 iunie 2018, aproximativ 50 de membri şi prieteni ai JCC Bucureşti
au acceptat să plece în Palestina încă său, făcea apel la popor, nu la elită, nu au plecat într-o excursie în judeţul Argeş, organizată de Delia Marc pentru grupa de
sub mandat britanic dar, datorită unui la intelectuali. Benny Levi şi grupul lui nu vârstă 35-65 de ani. Întâlnirea a propus două teme de reflecţie: istoria evreilor din
unchi, au reuşit să ajungă la Paris, unde credeau că vor ajunge la un rezultat cu Piteşti şi repere istorice româneşti din judeţul Argeş. Obiectivele au fost Conacul
s-a născut Isy Morgensztern. Acesta clasa muncitoare, ci cu poporul francez, Goleşti (cu Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii) şi Centrul Cultural „I.C. Brătianu” de
păstrează în permanenţă legăturile cu participant la mişcarea de rezistenţă. la Conacul Florica. Despre evreii din Piteşti ne-a vorbit în autocar Irina Spirescu,
Europa de Est, merge frecvent în Polo- „M-a interesat teoria lor fiindcă eram doctor în istorie, cercetător şi tehnoredactor în cadrul CSIER, care a documentat
nia, Ucraina şi Letonia, unde face filme sionist, care la rândul său se adresează perioada 1940-1944 a comunităţii din oraşul natal. Unul dintre subiectele prezentate
sau ţine cursuri, conferinţe. Deşi părinţii poporului şi-şi propune perfecţionarea a fost constituit de firmele deţinute în epocă de etnici români sau de alţi minoritari
nu au ales Israelul, care pe atunci nu lui, iar această teză era comună celei care aveau angajaţi evrei. Oficiul Central de Românizare le impunea patronilor de

Simone şi Antoine Veil


întreprinderi să-şi concedieze angajaţii evrei calificaţi şi să primească români, chiar
şi fără studii sau experienţă. Cu puţine excepţii, se reuşea înlăturarea imediată
a evreilor, iar victoriile firave ale angajatorilor însemnau prelungirea cu 4-5 luni a

în Panteonul Franţei
contractului de muncă, până la pregătirea unor ucenici români.
Ajunşi la Conacul Goleşti, ridicat în 1640 de Stroe Leurdeanu cu ajutorul meş-
terului Stoica, am avut ocazia să admirăm singura construcţie laică medievală
„Nu putem lăsa ca îndoieli şi crize ca învingătoare a Shoah-ului”, declara fortificată din ţară, în acea epocă. Pe acelaşi domeniu se află Muzeul Viticulturii şi
cărora trebuie să le facă faţă, azi, Eu- unul dintre miile de oameni, aplaudând Pomiculturii Goleşti (înfiinţat în 1939 de Regele Carol al II-lea, sub numele „Muzeul
ropa să atenueze victoria strălucită, de în momentul în care catafalcurile au Dinicu Golescu”), al treilea mare muzeu de profil din România, după cum ne-a po-
acum peste 70 de ani, asupra sfâşierilor pornit spre Panteon. Tragedia prin care vestit ghidul Livia Cărămizaru.
şi rătăcirilor din secolul trecut” – a fost a trecut Simone Veil este încă un prilej ca Impresionantă a fost şi vizita la Conacul Florica, numit astfel în amintirea primei
mesajul discursului rostit de preşedintele „Franţa să privească în faţă ceea ce n-ar fiice a lui Ion C. Brătianu, moartă la 3 ani. Domeniul Florica este amplasat în mijlocul
Franţei, Emmanuel Macron, la intrarea în fi vrut. Holocaustul evreilor face parte din unui vast parc înconjurat de podgoriile de la Ştefăneşti, fiind format din conac, fermă,
Panteon a Simonei Veil şi a soţului ei, An- istoria Franţei, ca şi Rezistenţa. Simone capelă, cramă, un observator astronomic. Prima casă de la Florica a fost construită
toine Veil (un nume important în industria Veil a purtat pe braţul ei stâng însemnul de Ion C. Brătianu în 1858, pe partea de moşie care i-a revenit din moştenirea tatălui
aeronautică). A fost o ceremonie-simbol tragediei: numărul 78 651 al deportatei său. Iniţial alesese moşia Tigveni, unde îşi petrecuse copilăria, dar a acceptat să
în apărarea valorilor europene. de la Birkenau. El îi va fi gravat pe sar- i-o cedeze fratelui mai mare Teodor şi să primească moşia Florica, despre care va
Decizia – anunţată de şeful statului cofag”, a spus Emmanuel Macron. După mărturisi în 1887: „Ce m-aş fi făcut eu fără Florica? Aici mi-am găsit întotdeauna
francez imediat după stingerea ei din experienţa „barbariei” şi a „arbitrarului”, sănătatea şi puterea trupească şi sufletească”.
viaţă, în 2017 – a fost salutată de majori- ea a înţeles importanţa „dialogului şi a CLAUDIA BOSOI
tatea cetăţenilor ţării, fiindcă Simone Veil înţelegerii” între state, între popoare.
„transcende clivajele stânga-dreapta”,
remarca Emmanuel Macron, biografia
Prima femeie aleasă preşedinte al
Parlamentului European (1979-1982), Alexandru Graur, 30 de ani de la despărţire
şi opera ei socială fiind emblematice Simone Veil a fost o „mare militantă Născut în iulie 1900, la Botoşani, universităţile româneşti, a înfiinţat Liceul
pentru istoria Franţei şi a Europei din a pentru Europa” şi intrarea în Panteon cunoscutul lingvist român de origine particular evreiesc, al cărui director a fost.
doua jumătate a secolului trecut - primele semnifică voinţa Franţei de a-i continua evreiască Alexandru Graur a decedat la A fost distins cu Premiul Bibesco al Socie­
decenii ale celui actual. moştenirea spirituală, într-un „moment vârsta de 88 de ani, la Bucureşti, la 9 iulie tăţii de Lingvistică din Paris, Premiul de
Generaţia ei şi a părinţilor ei a trăit de nehotărâre”, după Brexit şi „tensiunile 1988. Mama sa aparţinea familiei de căr- Stat al României, fiind şi membru titular
Holocaustul, Simone Veil pierzându-şi legate de primirea migranţilor”. turari Sanielevici, din care au provenit şi al Academiei Române (din 1955).
părinţii şi fratele în lagărele naziste. De Ca ministru al Sănătăţii (1974-1979), criticul literar Henric Sanielevici, precum Activitatea sa ştiinţifică însumează o
altfel, ceremonia a început la Memori- a luptat pentru drepturile femeilor, legali- şi matematicianul Simion Sanielevici. A bibliografie bogată cuprinzând studii de
alul Shoah-ului. „Simone Veil nu intră zând avortul (1975). fost căsătorit cu Neaga Sion. Fiul său, filologie clasică, etimologie, lingvistică ge-
în Panteon ca victimă ci, mai curând, Cauzele pentru care a luptat au Dumitru Graur, este crainic sportiv. nerală, fonetică şi fonologie, gramatică,
fost „întotdeauna drepte, La fel ca înaintaşii săi, Tiktin, Şăi- onomastică, lexicologie şi de cultivare a
întotdeauna necesare”. „A neanu ş.a., a studiat cu pasiune limba limbii române. Împreună cu Iorgu Iordan
construit o epocă”. În mi- română. Avea largi cunoştinţe în dome- şi Ion Coteanu a fost redactor responsabil
nutul de reculegere păstrat niul limbilor clasice (latină, greacă) şi al noii serii a Dicţionarului limbii române
de miile de invitaţi – printre moderne (rusă, franceză). Unii îşi amin- (DLR). A coordonat volumele de Studii de
care foştii preşedinţi ai tesc, poate, emisiunile sale de la Radio, gramatică (1956-1961) şi Probleme de
Franţei, Nicolas Sarkozy şi intitulate „Limba noastră”, unde dialoga lingvistică generală (1959-1967). O parte
François Holland, şi nume- cu numeroşi ascultători din ţară. A studiat din opera sa este tradusă în franceză,
rosul public, s-a auzit „ţipă- la Sorbona, a predat la Universitatea din limbă pe care Graur o cunoştea bine.
tul tăcerii din lagăr” (realiza- Bucureşti, fiind şi decan al Facultăţii de Alexandru Graur a fost unul dintre
tor David Teboul). Corale, Filologie, director al Editurii Academiei marii învăţaţi ai ştiinţei limbii din secolul
solouri pentru violoncel de ş.a. În anii 1941-1944, când, din cauza al XX-lea, figură de prestigiu a lingvisticii
Johann Sebastian Bach au politicii statale antisemite, elevi şi profe- româneşti.
însoţit ceremonia. (I.D.) sori evrei au fost îndepărtaţi din şcolile şi B.M.M.
REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 520-521 (1320-1321) - 1 Iulie – 31 August 2018 19

Top 3 din 30
O posibilă selecţie a trei evenimente întâmplate în ultimele treizeci de zile
La ordinea zilei,
Constituţia din 1923
Creştem fără de locuitori, numărul românilor s-a di- creşterea economiei naţionale şi va Ca să-l cităm pe dr. Wilhelm Filderman, prin-
1 să se vadă
minuat cu 6,2 la mie! Ca atare, firmele
au început să aducă forţă de muncă din
îmbunătăţi statutul diplomatic al ţării,
se arată într-un comunicat transmis de
cipalul militant pentru emanciparea evreilor din
România, una dintre datele de primă impor­tanţă
Asia, în timp ce ai noştri fie lucrează în Guvernul israelian. în această luptă a fost 22 februarie 1923. Era
Dacă te uiţi la cifrele statistice, ai străinătate, fie lenevesc acasă, trăind ziua în care Adunarea Constituantă a României
impresia că România s-a dezvoltat din alocaţii! Războiul comercial punea în dezbatere articolul 133 din proiectul de
într-un ritm ameţitor şi că, în curând,
ne vom număra în rândul naţiunilor
prospere. Numai că paşii făcuţi de
Ca atare, nu prea avem de ce să
ne minunăm că noi creştem ca un Făt
Frumos proiectat cu degetele pe pereţi,
3 capătă dimensiuni
Constituţie referitor la evrei, formulat în termenii
următori: „Evreii locuitori ai Vechiului Regat pe 2
august 1914, care pe atunci nu erau subiecţi ai
noi seamănă cu umbrele aruncate dar nu mai îndeplinim criteriile de ade-
concrete unei puteri străine, sunt recunoscuţi ca cetăţeni
pe pereţi, când două degete puse în rare la moneda unică europeană, în Introducerea reciprocă de taxe fără nicio formalitate”.
faţa unui bec pot crea iluzia că pe zid timp ce Bulgaria, cu care ne comparam vamale de către Washington şi China Desigur, faptul recunoaşterii cetăţeniei
aleargă cine ştie ce lighioană. şi ne consolam întotdeauna, a reuşit afectează importurile reciproce, în va- fără nicio formalitate marca un progres faţă
Comisia Europeană a încercat să îşi depună cererea de adeziune la loare de 34 de miliarde de dolari. SUA de decretele-lege din anii 1918 şi 1919, care
recent să ne trezească, spunându-ne Uniunea Bancară, putând intra în Zona au mai ameninţat, conform Agerpres, condiţionau acordarea calităţii
că atletul nostru favorit, produsul intern Euro peste câţiva ani. În schimb, nouă că ar putea impune taxe vamale sporite de cetăţean de prezentarea de Evrei
brut, care anul trecut fugea mult în
faţa plutonului economiilor europene,
Bruxellesul ne-a arătat cartonaşul gal-
ben, din cauza deteriorării echilibrelor
şi altor produse importate din China
incluse pe o listă suplimentară, în va-
acte personale, de multe ori greu
de obţinut. Dar precizarea că în viaţa
crescând cu 6,9%, astăzi şi-a încetinit macroeconomice, iar finele anului loare de alte 200 de miliarde de dolari. solicitantul trebuia să fi locuit în
Vechiul Regat la data de 2 august
publică
ritmul la numai 4,1% anual, iar în 2019 ne-ar putea aduce chiar o sancţionare Decizia nu este bine primită de nici
pierderea de cadenţă se va accentua. usturătoare. una dintre părţi. Jerome Powel, pre- 1914 punea noi probleme. Conform aprecierii
Cine i-a pus piedică alergătoru- Şi asta, în condiţiile în care auto­ şedintele Rezervei Federale a SUA, a Reprezentanţei UER, articolul anula virtual-
lui nostru e uşor de văzut: forţa lui rităţile sunt mândre de progresul ţării declarat chiar că iniţiativa preşedintelui mente cea mai mare parte a încetăţenirilor
se trăgea în special din creşterea şi îi trâmbiţează viitorul de aur. Trump va afecta economia americană. obţinute pe baza decretelor anterioare şi
consumului, dar umflarea arbitrară a Şi creşterea PIB-ului Uniunii Euro- încălca brutal prevederile Tratatului de Pace
veniturilor, fără legătură cu productivi- Cresc investiţiile pene va avea de suferit, prognozele legiferat de România în 1920. În această
tatea economică, precum şi inflaţia au
încetinit principalul motor de dezvol-
tare, amintitul consum. La o inflaţie de
2 israeliene în ţările
indicând o diminuare cu 0,2% în partea
a doua a anului 2018, din cauză că
„escaladarea măsurilor protecţioniste
situaţie, conducerea UER a hotărât să se
adre­seze guvernului printr-un memoriu şi să
explice consecinţele nefaste ale aplicării aces-
5,4% în iunie şi la o reducere până la
în curs de dezvoltare reprezintă un risc de evoluţie nega- tui articol. Memoriul a fost înaintat preşedintelui
un minim istoric a investiţiilor publice O reuniune a Cabinetului de la Ie- tivă”, iar „războaiele comerciale nu Consiliului de Miniştri chiar în ziua de 22 febru­
pentru a diminua deficitul bugetar, du- rusalim a decis, pe 15 iulie, ca ţara să au niciodată câştigători”, după cum a arie. Prin Decretul-Lege din mai 1919 au fost
blate de incapacitatea autorităţilor de se alăture eforturilor ONU de a creşte declarat comisarul european pentru declaraţi cetăţeni ai României evreii născuţi
a colecta la buget sumele stabilite de investiţiile mondiale în ţările în curs afaceri economice şi financiare, Pierre în ţară, scria dr. W.Filderman în memoriu; cf.
ele însele, atletul nostru a început să de dezvoltare la 4.000 de miliarde de Moscovici. Şi FMI avertizează că „până art.133 al proiectului de Constituţie criteriul a
gâfâie pentru că nu mai are cu ce să dolari, bani alocaţi unor proiecte din în 2020 ritmul de creştere al economiei devenit domiciliul în Vechiul Regat la 2 august
îşi refacă puterile. domenii ca aprovizionarea cu apă, mondiale va scădea cu aproximativ 1914. În consecinţă, evreul născut în ţară
În ciuda afirmaţiilor festiviste şi agricultură, industrie alimentară, sănă- 0,5% faţă de actualele proiecţii”. şi care din diferite motive nu putea locui în
nefondate de la Bucureşti, Banca tate, educaţie şi noi tehnologii. Astăzi, Preşedintele Consiliului European, Vechiul Regat la data prevăzută de art. 133, îşi
Mondială ne avertizează că 900.000 numai 25% din exporturile israeliene Donald Tusk, a făcut apel la China, pierdea cetăţenia. Cererea conducerii UER a
de români trăiesc în sărăcie iar 16,6% merg spre ţările în curs de dezvoltare, Rusia şi SUA „să nu se angajeze în fost ca Noua Constituţie să ratifice decretele-
dintre copii trăiesc în zone cu popula- în timp ce acestea reprezintă circa 55% războaie comerciale care au dus la lege de încetăţenire adoptate în anii mai sus-
ţie subeducată, ceea ce le năruieşte din economia mondială, a subliniat pre- conflicte deschise atât de des în istoria menţionaţi.
speranţele de a o duce mai bine decât mierul Benjamin Netanyahu. Consumul noastră”. În aceste condiţii, semnarea Pe lângă înaintarea memoriului, dr. W. Fil-
părinţii lor. De altfel, Institutul Naţional gospodăriilor din aceste state a crescut în luna iulie, de către UE, a unei Decla- derman, în calitate de preşedinte al UER, s-a
de Statistică a dat publicităţii în iulie în zece ani de la 18.000 de miliarde raţii Comune cu China şi a unui Acord dus la Senat şi a participat la şedinţa de exami-
un studiu din care rezultă că, în primul USD la 30.000, iar prognozele arată că de Parteneriat cu Japonia, prin care nare a articolului luat în dezbatere. A luat cu-
trimestru al anului 2018, cheltuielile au 70% din creşterea producţiei mondiale se elimină majoritatea taxelor vamale vântul şi a susţinut verbal cele scrise în memo-
reprezentat 85,6% din veniturile totale va veni de la aceste ţări în alţi 10 ani. din comerţul bilateral şi se creează o riu. A subliniat în mod special că ratificarea în
ale populaţiei. Ceea ce este descura- În aceste condiţii, Executivul de la zonă comercială europeano-niponă de Constituţie a decretelor-lege de încetăţenire
jant pentru dezvoltarea noastră viitoare Ierusalim a decis să înfiinţeze o struc- 600 de milioane de consumatori poate este o absolută necesitate, altfel există riscul ca
este că numai 0,4% din cheltuieli sunt tură interministerială care să sprijine aduce o gură de oxigen firmelor de pe încetăţenirea evreilor din Vechiul Regat să aibă
direcţionate spre educaţie. firmele israeliene să îşi sporească bătrânul continent. o bază juridică şubredă şi să poată fi contestată
Ca şi cum toate astea nu ar fi sufi- exporturile spre ţările în curs de dez- cu orice prilej. Reprezentanţii Uniunii au pur-
ciente, în timp ce anul trecut populaţia voltare, participând la efortul solicitat ALX. MARINESCU tat nenumărate discuţii pe această temă, au
UE a crescut cu 2,1 persoane la mia de ONU. Această orientare va stimula solicitat audienţe la rege, la preşedintele Con-
siliului de Miniştri, la preşedintele Comisiunii

Gabriel Banat (Hirsch) –


Personalităţi timişorene Constituante. Parlamentarii evrei, respectiv
Adolph Stern, preşedinte de onoare al UER,

violonist şi muzicolog de renume internaţional


şi senatorul L.Sanielevici au declarat că, dacă
nu se acceptă obiecţiile UER, ei nu vor vota
Constituţia. Insistenţele nu au fost zadarnice.
S-a obţinut reformularea art. 133 în termenii
În 2 mai 1936 a avut loc la Timişoara un concert cu şi conferenţiar şi a condus clase de maestru. A fost membru
următori: „Se ratifică decretele-lege nr.3902
Béla Bartók la pian şi Eduard Zathureczky la vioară. După în diferite formaţii de muzică de cameră. Împreună cu soţia
din 29 decembrie 1918, privitor la acordarea
concert, soliştii au fost invitaţi în casa medicului dr. Alexan- sa Diana, la violă, şi cu Susan şi Gerald Kagan, a format
drepturilor cetăţeneşti, nr. 2085 din 22 mai
dru Hirsch, unde fiul lui, de 10 ani, Gabriel, elev la şcoala cvartetul de pian Banat-Kagan. Începând din 1970, timp
1919 şi nr. 3464 din 12 august 1919 privitoare
elementară israelită, le-a cântat la vioară. Zathureczky, care de 23 de ani a făcut parte din Orchestra Filarmonicii din
la încetăţenirea evreilor care locuiau în Vechiul
era şi profesor la Academia de Muzică din Budapesta, a New York.
Regat. De asemenea se ratifică şi decretele-
fost atât de entuziasmat de muzicalitatea băiatului, încât l-a Banat s-a ocupat intensiv de cercetare în muzicologie.
lege de încetăţenire individuală care s-au făcut
invitat să-i fie elev. Gabi Hirsch devine în 1937 cel mai tânăr A publicat „Masters of the Violon” (1980), o colecţie în şase
înaintea decretelor-legi mai sus specificate.
student al Academiei Franz Liszt din Budapesta, iar la 14 volume a compozitorilor-violonişti din secolele al XVII-lea
Evreii locuitori în Vechiul Regat care nu-şi vor
ani solistul Orchestrei Simfonice din Budapesta. şi al XVIII-lea. În 1985 a publicat în facsimile manuscrisele
fi regulat încetăţenirea în termenul prevăzut
În 1940, recitalul lui de vioară în casa din Piaţa Traian, originale ale Concertelor pentru vioară de Mozart, dintre care
de Decretul-Lege din 12 august 1919 vor
Timişoara, a pianistului şi profesorului Leo Freund, a recoltat cinci erau considerate pierdute. Volumul este de o valoare
putea face declaraţiune de încetăţenire în
elogii din partea publicului şi a criticilor. inestimabilă, a fost comentariul lui Isaac Stern. În 2006 a
termen de trei luni de la promulgarea acestei
În 1942, tatăl său s-a refugiat din Timişoara la Budapesta, publicat biografia unui violonist şi compozitor din secolul al
Constituţii.“ Este de menţionat că printre cei
din cauza măsurilor antisemite şi pentru că numele lui figura XVIII-lea: „The Chevalier de Saint-Georges, Virtuoso of the
care au contestat noul text al art.133 a fost în
pe lista Gărzii de Fier. În 1 aprilie 1944 au început deportările Sword and the Bow”.
primul rând Nicolae Iorga, care nu a recunoscut
din Budapesta. Familia Hirsch, cu documente falsificate, a Gabriel Banat a cântat la două viori Stradivarius: din anul
UER-ul ca reprezentant diplomatic al unei cat-
reuşit, ca prin minune, să fugă şi să se salveze. 1682 („ex-Hill”, acum numit „Banat”) şi „Pingrillé” din 1713.
egorii de drepturi de existenţă constituţională
După război, tânărul violinist, care adoptase numele de În 6 iunie 1946, dr. Maximilian Drechsler, prim-
în România. Într-adevăr, conform declaraţiei
Banat, a urmat sfaturile lui George Enescu. La un recital rabinul comunităţii neologe din Timişoara, adresase
lui Al. Constantinescu, ministru însărcinat cu
de sonate în Sala Ateneului din Bucureşti, a fost acompa- tânărului de 20 de ani o scrisoare de mulţumire pentru
Constituţia, editarea art.133 a fost făcută ca
niat la pian de marele Enescu. Anul următor, hotărât să concertul oferit în Sinagoga din Cetate. Rabinul, care
rezultat al protestelor UER, protestele Uniunii
se stabilească în Statele Unite, Banat a dat un concert studiase la Oxford, a formulat în engleză, cunoscând
fiind baza acestui text, conchidea A.C. Evreii
la Timişoara: „Concertul de adio al fiului Timişoarei”, cum planul lui Banat de a emigra în Statele Unite: We thank
din provinciile alipite nu au mai fost menţionaţi,
scria pe afiş. La New York a lucrat şi cu violonistul Nathan you for your wonderful playing in our Synagogue... (Vă
ei aflându-se sub regimul tratatelor de pace.
Milstein. În 1949 a concertat împreună cu George Enescu mulţumim pentru minunatul concert în sinagoga noastră...).
Aşadar, datorită luptei neobosite a UER
în Town Hall din New York. Yehudi Menuhin, care i-a fost şi 62 de ani mai târziu, în 2008, Gabriel Banat s-a întors la
(UEP), în special a preşedintelui său, dr. W.
el elev lui Enescu, l-a felicitat ca fiind încă un discipol al lui Timişoara.
Filderman, emanciparea evreilor din Româ-
Enescu, care excelează pe scena internaţională. Marele violonist, decedat în anul 2016, este unul dintre
nia a căpătat pentru prima oară ratificare
Concertează cu Orchestra din Paris, cu Filarmonica cei mai mari artişti cu care se poate mândri România şi, în
constituţională.
din Londra la Festival Hall, are recitaluri în cele mai presti- special, oraşul de pe malul Begăi.
LYA BENJAMIN
gioase săli de concerte din lumea întreagă. A fost profesor GETTA NEUMANN
20 REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 520-521 (1320-1321) - 1 Iulie – 31 August 2018

Vizita prinţului William în Israel, B a t M i ţ v a l a Te m p l u l C o r a l


un succes diplomatic, însoţit de critici
O sărbătoare a bucuriei a fost cele- fiecare dată: „Îţi mulţumesc că m-ai ales
brată la Templul Coral din Bucureşti, la să fiu tatăl tău! Sunt fericit că pot să-ţi dau
9 iulie 2018: ceremonia de Bat Miţva a tot ce am şi tot ce sunt. Cel mai mult din
Prinţul William al Marii Britanii, locul La recepţia oferită de Ambasada Mirunei Ilanit. Eve-
doi în ierarhia moştenitorilor tronului, Marii Britanii, organizată la Ramat Gan, nimentul a avut loc
după tatăl lui, prinţul Charles, a efectuat o prinţul a vorbit despre Israel ca despre o în prezenţa părin-
vizită în Israel şi în teritoriile palestiniene. ţară înfloritoare şi a promis că Londra va ţilor, Ben-Hur şi
A fost o premieră în relaţiile bilaterale, sprijini iniţiativele legate de procesul de Florentina Lavi, a
deoarece William este primul membru al pace israeliano-palestinian. Prinţul a fost numeroşi membri
familiei regale care a vizitat statul evreu şi la Muzeul Holocaustului Yad Vashem. şi prieteni ai co-
de la terminarea mandatului britanic în În teritoriile palestinene, respectiv la munităţii, printre
Palestina, în 1947. Membri ai familiei Ramallah, a avut convorbiri cu preşedin- care tineri şi copii,
britanice au mai făcut vizite neoficiale, tele palestinian. precum şi a liderilor
prinţul Charles participând la înmormân- Analiştii care au urmărit vizita prinţului comunităţii evre-
tarea fostului premier israelian Yitzhak au constatat că el s-a conformat strict ieşti, respectiv pre-
Rabin şi la cea a fostului preşedinte poziţiei Marii Britanii privind conflictul şedintele F.C.E.R.,
Shimon Peres. israeliano-palestinian. Astfel, deşi s-a dr. Aurel Vainer,
Prinţul William a fost primit de premie- întâlnit cu premierul şi cu preşedintele secretarul general
rul Benjamin Netanyahu şi de preşedintele Israelului la Ierusalim, a refuzat o întâlnire al F.C.E.R., Eduard
Reuven Rivlin, dar şi de Mahmud Abbas, cu primarul Ierusalimului, Nir Barkat, pe Kupferberg, prim-
preşedintele Autorităţii Palestiniene. El a care însă l-a invitat la recepţia organizată rabinul Rafael Sha-
vizitat toate Locurile Sfinte ale celor trei de ambasadă, dar Barkat a refuzat invita- ffer, preşedintele
religii monoteiste. A fost la Zidul Plânge- ţia. Marea Britanie consideră că statutul C.E.B., ing. Paul
rii, unde a fost condus de rabinul Zidului, Ierusalimului trebuie stabilit prin negoci- Schwartz, preşedintele B’nai B’rith Ro- lume vă iubesc pe tine şi pe fratele tău”.
eri. De asemenea, la mânia, ing. José Iacobescu. Mama fetei, Florentina Lavi, a mărtu-
Ramallah i-a amintit Dr. Vainer şi-a exprimat încântarea risit că între ele nu este numai o relaţie
lui Abbas bunele relaţii de a sărbători Bat Miţva – maturizarea mamă-fiică, ci şi o profundă prietenie.
dintre cele două ţări, unei fete, etapă marcată la vârsta de 12 I-a transmis Mirunei următorul îndemn:
în condiţiile în care ani. Evenimentul este o bucurie nu numai „Mergi înainte, iar dacă drumul pe care
Israelul se opune încer- pentru familia biologică, ci şi pentru cea îl cauţi nu există, fii sigură că Dumnezeu
cărilor palestiniene de reprezentată de comunitate. Astăzi, Mi- îl va crea dinadins pentru a-ţi răsplăti
a obţine statut de ţară runa Ilanit devine „un om în toată puterea îndrăzneala şi perseverenţa!” Fratele
înaintea semnării unui cuvântului”, care înţelege ce este binele şi mai mic, Kfir, i-a împărtăşit surorii dra-
tratat de pace. De alt­ caută să-l răspândească. Are mai multe gostea, încrederea şi admiraţia pe care
fel, nici Marea Britanie responsabilităţi, obligaţia de a exersa i le poartă.
nu recunoaşte existen- mereu binele faţă de semeni, pentru a Magda Kupferberg, profesoara Mi-
ţa unui stat palestinian. fi cu adevărat „o fiică a lui Dumnezeu”. runei de la cursurile organizate la JCC
Guvernul Marii Britanii În continuarea acestei idei, ing. Paul Bucureşti, a povestit cum fata a dovedit
sprijină „crearea unui Schwartz a sfătuit-o să le fie alături pă- mereu generozitate şi curiozitate intelec-
stat palestinian suve- rinţilor, să ofere un exemplu de compor- tuală, fiind „cea mai matură persoană de
ran, independent şi tament generos şi să înveţe cât mai mult, vârsta ei” pe care o cunoaşte. Calităţile
M. Rabinovich, la Moscheea Al Aqsa, la viabil , pe care-l va recunoaşte când aceasta din urmă fiind cel mai adesea pe care le-a arătat deja şi pe care îi do-
Biserica Sfântului Mormânt şi la Biserica va fi momentul cel mai prielnic pentru salvatoare pentru evrei. Vorbitorul a rea- reşte să le interiorizeze pe măsură ce va
Maria Magdalena, unde este înmormân- realizarea păcii”, se arată într-o decla- mintit că evreii de condiţie creşte sunt cele enunţate
tată străbunica lui, prinţesa Alice de Bat- raţie a Ministerului de Externe britanic. modestă aveau mai puţine în Pirkei Avot: „Cine este
tenberg. Aceasta a primit titlul de „Drept Un alt moment sensibil a fost termenul studii formale, dar o formă înţelept? Cel care învaţă
între Popoare” deoarece, în timpul celui folosit în programul prinţului, redactat de esenţială de învăţare era de la fiecare. Cine este
de-al Doilea Război Mondial, a ascuns în Ambasada britanică, în care Oraşul Vechi însuşirea unor meserii bogat? Cel care este mul-
palatul său din Atena o familie de evrei. din Ierusalim a fost descris ca parte a practice. În zilele noastre, o ţumit cu ceea ce are el.

A noua generaţie
„teritoriilor palestiniene ocupate”. David facultate şi un master sunt Cine este puternic? Cel
Quarrey, ambasadorul britanic în Israel, obligatorii; învăţând şi fiind care reuşeşte să se stă-
a declarat ziariştilor că terminologia fo- stăpân pe tine, îi faci pe cei pânească pe sine însuşi”.
de absolvenţi losită în descrierea programului prinţului
corespunde politicii britanice.
din jurul tău să aibă nevoie
de tine, a întărit preşedin-
Miruna Ilanit a adresat
mulţumiri celor prezenţi,

de la Liceul Lauder
În pofida acestor diferenţe de poziţii, tele C.E.B. celor care au rostit discur-
vizita prinţului William a fost apreciată Tatăl sărbătoritei, Ben- suri în cinstea ei, familiei,
de ambele părţi ca fiind o importantă Hur Lavi, a rostit „cuvinte- prietenilor, dar şi celor
Cea de-a noua generaţie de absol- le de binecuvântare, din care au pregătit-o pentru
contribuţie la încercarea de relansare a
venţi ai Liceului Lauder-Reut a primit adâncul inimii”. Miruna acest moment (prim-rabi-
procesului de pace. Analiştii au afirmat,
rezultatele bacalaureatului 2018 şi, în este primul copil, şi nicio- nul Rafael Shaffer, Edu-
de asemenea, că relaţiile dintre Israel şi
actuala sesiune, se alătură panopliei dată nu şi-ar fi putut dori ard şi Magda Kupferberg,
Marea Britanie sunt mult mai bune sub
generaţiilor precedente, cu 100% rată un om mai bun decât ea. Adrian Gueron, Miriam
premierul Theresa May decât în timpul
de promovare, jumătate dintre absolvenţi Nu şi-a dorit nici ca primul Rosenţvaig) sau care l-au
guvernului laburist anterior. Există şi
obţinând medii peste 9,50, cea mai mare născut să fie băiat. Miruna organizat (dr. Aurel Vai-
opinia că, din cauza Brexitului, Marea
fiind 9,85, fapt pentru care vor primi tro- a adus o imensă bucurie şi ner, ing. Paul Schwartz,
Britanie vrea să se apropie de mai multe
feul Magna Cum Laude. lumină în viaţa lui. Tatăl i-a ec. Silvian Horn, Jean
ţări, printre care şi Israelul, pentru a evita
De altfel, toţi elevii de la Complexul spus fiicei acolo, în templu, Bercu).
izolarea.
Educaţional Lauder-Reut au primit note ceea ce îi împărtăşeşte de CLAUDIA BOSOI
EVA GALAMBOS
mari şi la evaluarea naţională şi la baca-

Noi iniţiative ale ASR


laureat 2018, la „examenul de maturitate”
media pe instituţie ridicându-se la 9,38,
fapt ce permite unităţii de învăţământ să
se menţină pe primul loc în topul celor La 6 iulie a.c., la Braşov a avut obiective. S-a subliniat că deşi, teoretic, Holocaustului (în măsura în care au ca-
mai bune licee din Bucureşti (conform loc întâlnirea Consiliului Consultativ al evreii cunosc semnificaţia mişcării sio­ pacitatea), care se va termina cu vizitarea
ratei de promovabilitate la bac, corobo- Asociaţiei Sioniste din România (ASR). niste, pentru a obţine un sprijin cât mai lagărului Auschwitz-Birkenau. Marco Katz
rată cu media pe liceu) şi să îşi păstreze Pe ordinea de zi au figurat mai multe larg, istoria, obiectivele, personalităţile a subliniat dificultăţile logistice şi materiale
locul în topul şcolilor din România pentru subiecte a căror menire a fost, pe de-o implicate în mişcare, cu accent pe cea ale acestei iniţiative, dar şi-a exprimat
educaţie de excelenţă. parte, de a reorganiza Consiliul, pe de din România, trebuie cunoscute atât speranţa că, printr-un efort comun, an-
Trei componente asigură succesul altă parte, de a da un nou impuls activităţii de evrei, cât şi de neevrei, folosindu- grenând organizaţii evreieşti din ţară şi din
şcolii: munca depusă de elevi, încrederea mişcării sioniste din România. Ing. Tiberiu se diferite mijloace – editări de cărţi şi străinătate, poate şi Guvernul României,
investită de părinţi şi strădania cumulată a Roth, preşedintele ASR, a subliniat că broşuri, prezenţe în audio-vizual, în presa se va putea realiza acest obiectiv.
profesorilor pentru o instruire diferenţiată la ora actuală sionismul trăieşte un mo- scrisă şi on-line, în social media (Andrei Reorganizarea activităţii ASR a fost
pe tot parcursul anului şcolar. ment esenţial de schimbare, aflându-se Schwartz, Eva Galalmbos, Andrea Ghiţă). un subiect larg discutat la adunare.
„Aşteptăm generaţiile viitoare de într-o perioadă de tranziţie. Au loc mari O sarcină deosebit de importantă este de Responsabilii de regiuni s-au plâns de
liceeni Lauder-Reut ce vor atinge perfor- schimbări în lume, iar mişcarea sionistă a risipi toate prejudecăţile, din păcate larg lipsa sprijinului unor comunităţi pentru
manţe nebănuite, atât la bacalaureat, cât trebuie să li se adapteze, principalul ţel răspândite, faţă de sionism (Ana Veronica manifestările sioniste. S-a mai propus
şi la numeroase olimpiade şi concursuri. urmând să devină găsirea de soluţii pen- Schwartz). În acest context, grupul tehnic reunirea diferitelor organizaţii evreieşti
Suntem convinşi că vor călca pe urmele tru anihilarea stării conflictuale dintre Is- care se ocupă de activitatea on-line a în­tr-un organism-umbrelă dedicat sion-
colegilor lor, care au îmbogăţit palmare- rael şi Autoritatea Palestiniană. Mişcarea promis tot sprijinul (Horia Cenuşă, Yossi ismului.
sul şcolii cu performanţe internaţionale, sionistă trebuie să ia în considerare faptul Abir, Andrei Schwartz şi alţii). La adunare a participat şi Dalia Hub-
precum medaliile de argint şi de aur la că, la ora actuală, evreii sunt împărţiţi în Referitor la tematica memoriei Holo­ ner, membră a platformei „Avoda” din
Balcaniada de Geografie, obţinute în două categorii – cei din Israel şi cei din Di- caustului, s-a propus organizarea în cadrul Organizaţiei Sioniste Mondiale,
ultimii doi ani, şi aurul absolut obţinut la aspora. Fiecare dintre ele se confruntă cu 2019, când se vor împlini 75 de ani de din care face parte şi ASR. Ea a promis
Olimpiada Internaţională de Geografie, probleme specifice, dar există două care la deportarea la Auschwitz a evreilor sprijin organizatoric şi material pentru
la care au participat concurenţi din 165 le preocupă pe ambele: apărarea Israe- din Transilvania de Nord, a unui „marş acţiunile ASR.
de ţări”, se arată într-un comunicat primit lului şi păstrarea memoriei Holocaustului. al memoriei celor în viaţă”. Se propune Participanţii au convenit să aibă loc
la redacţie şi semnat de Cristina Marin, ASR consideră că în activitatea sa un pelerinaj de mai multe zile a 150 mai multe întâlniri, chiar neformale, cu
Manager de Proiecte şi PR. trebuie să aibă în vedere cele două de persoane, inclusiv supravieţuitori ai membrii Consiliului Consultativ. (E.G.)
REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 520-521 (1320-1321) - 1 Iulie – 31 August 2018 21

M a s a c r u l de la Odessa. Dezbatere România, ţara


în care s-a născut
La 13 iunie 2018, CSIER a găzduit Au fost proiectate şi trei fragmente din
o dezbatere cu tema „Masacrul de la filmul „Îmi este indiferent dacă în istorie

Tristan Tzara
Odessa. Istorie, memorie, reprezentare”. vom intra ca barbari” (o frază a lui Mihai
Directorul Adrian Cioflâncă a punctat Antonescu), în prezenţa regizorului Radu
momentele importante ale tragediei din Jude, care a precizat că nu şi-a propus
octombrie 1941, secvenţe pe care le-a o reconstituire istorică a masacrului de Am copilărit într-un judeţ (Bacău) în
ilustrat cu fotografii şi documente din la Odessa, ci mai curând un film de tip care – învăţasem ca elev – exista un
Arhivele Naţionale ale României, arhivele „cercetare istoriografică”, pe care Italo loc (Moineşti) unde se exploata petrolul.
de la Yad Vashem, Muzeul Memorial al Calvino îl aprecia datorită distanţei pe Dimitrie Cantemir, în „Descrierea Moldo-
Holocaustului din SUA, Muzeul Militar din care acesta şi-o ia faţă de expunerea vei”, aminteşte de existenţa şi exploata-
Bucureşti, Arhivele Militare de la Piteşti, dintr-un manual de istorie. Radu Jude rea petrolului din această regiune. Mai
Arhiva Naţională de Film, dar şi din co- a făcut acest film pentru că aparţine târziu, datorită profesoarei de limba ro-
lecţia personală. unei generaţii care a aflat târziu despre mână de la liceu (astăzi, Colegiul Naţio-
Vorbitorul a demonstrat că asaltul atrocităţile faţă de minorităţile naţionale nal „Gheorghe Roşca Codreanu” din Bâr-
asupra Odessei, care trebuia să fie încu- seară, căpitanul Anca a cerut legătura şi a considerat important să vorbească lad, judeţul Vaslui, unde familia mea se
nunarea participării la război a României, cu o unitate a diviziei; în timp ce vorbea, despre ele. Încercarea lui a fost să pună mutase între timp), am aflat multe despre
a fost extrem de dificil, din cauza rezis- ceasul de perete a căzut şi s-a blocat la în legătură citate, fotografii, decupaje valori ale literaturii române şi universale
tenţei sovietice foarte bine puse la punct. 17:45, ora la care clădirea a fost arunca- din filme de arhivă şi să ofere un posibil (Lucian Blaga tocmai fusese reabilitat şi
Frustrarea acumulată atinge vârful de tă în aer. Înainte de a fi fost scoşi morţii model cinematografic despre cum se intrase în cuprinsul manualelor de liceu).
radicalism antisemit din acea perioadă. de sub dărâmături, a venit ordinul de la poate vorbi despre acest subiect fără o Mişcarea avangardistă avea să exercite
De la zeci de evrei ucişi în Transnistria în Bucureşti: „Treceţi imediat la represalii! reprezentare directă. Aceasta ar fi adus o o fascinaţie aparte asupra mea. Astfel
iunie 1941 se ajunge la sute de oameni Pentru fiecare ofiţer, 200 de evrei! Pentru problemă identificată de Jean Baudrillard am descoperit Chanson Dada, iar mai
(Cf. Simon Geissbühler, „Iulie însânge- fiecare subofiţer, 100 de evrei! Pentru în privinţa miniseriei „Holocaust” (1978), târziu, într-o perioadă în care muzica folk
rat“) şi chiar la zeci de mii, în septembrie- fiecare soldat, 50 de evrei!” Ordinul indica film care în opinia criticului francez avea devenise o pasiune de tinereţe, aveam să
octombrie 1941. O serie de ordine emise executarea a 22.500 de evrei. Încă din 19 să devină o formă a uitării, nu a memoriei; compun o melodie pe versurile celebrului
de Antonescu şi de comandanţii marilor octombrie 1941, evreii se aflau în ghetou. felul hollywoodian de reprezentare făcea poem al lui Tristan Tzara.
unităţi transformă uciderea evreilor într-o În dimineaţa care a urmat exploziei, 200 ca, pentru o parte din public, Holocaustul
operaţiune militară. La Odessa, evreii de evrei – refugiaţi din Basarabia – au fost să însemne exact ceea ce a fost arătat în
sunt incendiaţi, gazaţi, împuşcaţi, spân- spânzuraţi de stâlpii de telefon. Căpitanul film, nimic în plus sau în minus.
zuraţi – o violenţă nemaiîntâlnită, care a Anca a fost martor indirect la incendierea În completarea acestor idei, ing.
lăsat urme asupra martorilor. Imagini din unei barăci cu 10.000 de evrei şi la pro- Paul Schwartz, preşedintele C.E.B., a
timpul asediului Odessei indică un oraş vocarea exploziei unei clădiri cu 5000 de rememorat discuţiile purtate cu doi su-
distrus, cu nenumărate cadavre, hoituri evrei, dar a avut în mână ordinul de pro- pravieţuitori de la Auschwitz, faţă de care
de animale, statui decapitate. Cucerirea cedare la represalii, emis de la Bucureşti. se mândrise că ştie foarte multe despre
Odessei a fost o victorie fără glorie (ora- Dr. Florin Stan, de la Arhiva Diploma- Holocaust, prin grila lecturilor şi a filmelor.
şul fusese evacuat de sovietici, care s-au tică a Ministerului Afacerilor Externe, a Aceştia i-au spus (şi, cu timpul, le-a dat
retras la Sevastopol şi au eliberat zona), punctat câteva repere ale desfăşurării dreptate): „Oricât de bine vei reproduce
plătită foarte scump, cu multe victime şi frontului în 1941, după eliberarea Basa- un text, oricât de puternic vei crea o ima-
cu o imensă frustrare. rabiei şi a Bucovinei de Nord: întâlnirea gine, nu vei putea reda drama oamenilor
A fost proiectată o selecţie din interviul dintre Antonescu şi Hitler (6 august), de acolo!” De aceea, reprezentarea direc-
realizat în 2003 de dr. Hary Kuller cu un soldată cu hotărârea conducerii statului tă nu este singura posibilă, iar filmele de
martor al masacrului, Ovidiu Anca, în român de a continua operaţiunile militare inspiraţie istorică sunt mereu oportune,
1941 căpitan în armata română (şef de în Est, alături de forţele Wehrmachtului; indiferent de perioada şi guvernarea
birou la Divizia 18 Infanterie) şi supravie- afirmaţia lui Antonescu: „Fără comisarii politică în care acestea sunt realizate. Tristan Tzara (pseudonimul lui Sa-
ţuitor al exploziei de la comandamentul evrei, eram de mult la Odessa!” (5 sep- Prof. univ. dr. Michael Shafir a apreciat muel Rosenstock ) a devenit cunoscut
de pe strada Engels. La 21 octombrie tembrie); cucerirea Odessei (16 octom- curajul şi efortul tânărului regizor de a adu- în universalitate drept părinte al dada-
1941, dimineaţa, o rusoaică a strigat: brie); înfiinţarea ghetoului (18 octombrie); ce în atenţia publicului filme despre minori- ismului, dar afirmarea sa a avut loc în
„Ieşiţi din clădire, căci a fost minată chiar premeditarea masacrelor de la Odessa tăţile naţionale din România, aşa cum a fost contextul culturii franceze şi nu foarte
de băiatul meu!” Soldaţii s-au refugiat în şi Dalnic (22-23 şi 25 octombrie): într-un „Aferim!” (2015), despre care consideră că multă lume (cu excepţia cunoscătorilor
Parcul Shevchenko din apropiere, dar buletin contrainformativ se conchide că nu i se adresează celui care a ieşit din sala istoriei literaturii) ştie că Tristan Tzara
explozia nu s-a produs imediat, aşa că „toţi evreii poartă un război împotriva de cinema simţindu-se nevinovat. s-a născut în România.
aceştia au revenit la comandament. Spre trupelor româneşti”. CLAUDIA BOSOI Am fost invitat, în 1991 (invitaţie
primită de la Luxembourg, de la poetul
Muzica şi poezia Gustav Mahler şi Irwin Allen Ginsberg, Mimmo Morina, secretar general al
Organizaţiei Mondiale a Poeţilor), la al

uniţi de dorinţa de exprimare liberă


la evrei X-lea Congres al acestei organizaţii, care
s-a desfăşurat în Insula Creta (Grecia).
Am realizat, în ultima seară petrecută în
Gustav Mahler a fost un compozitor evreu austriac al Deşi muzica lui Mahler nu este nici azi agreată de toţi melo- Creta, un moment de muzică şi poezie
romantismului târziu şi unul dintre cei mai importanţi dirijori manii, cunoscătorii îl consideră un geniu de necontestat. (împrumutând o chitară). Le-am spus
ai generaţiei sale. O viaţă relativ scurtă, de numai 51 de ani Irwin Allen Ginsberg  s-a născut la 3 iunie 1926, la Pa­ poeţilor din peste treizeci de ţări prezenţi
(1860-1911) a fost dedicată în exclusivitate muzicii simfonice. terson, New Jersey, şi a murit la  5 aprilie 1997, la New York acolo că vin din România, ţara în care s-a
S-a născut la Kalişte, în Cehia, într-o familie de evrei ortodocşi. (SUA), fiind supranumit patriarhul beatnicilor. A fost poet, filozof, născut părintele dadaismului, iar în seara
Austro-Ungaria nu era o patrie-mamă pentru evrei, care au simţit scriitor şi activist american. aceea le voi oferi o compoziţie a mea pe
permanent respin­gere din partea oficialităţilor şi a unei părţi din  A studiat la Montclair State University şi la Columbia Univer- versurile celebrului Chanson Dada.
populaţie. Familia era numeroasă, cu paisprezece copii, părinţii sity. A avut o Bursă Guggenheim şi a fost onorat cu: National ***
erau apăsaţi de nevoi materiale, dar micul Gustav a găsit alinare Book Award, War Resisters League Peace Award, National La începutul anilor 2000, la mai mult
în muzică. Adesea urca în mansarda din casa bunicului şi cânta Book Award for Poetry, Robert Frost Medal. Este cunoscut de un deceniu de la seara din Creta, am
la un pian vechi, dezacordat.  La vârsta de nouă ani, el dădea pentru celebrul poem postmodern „Howl”. Despre mişcarea avut ocazia, ca redactor la primul săp-
lecţii altor copii mai mici sau chiar de vârsta lui. La 10 ani a dat beat se întreba dacă a fost o revoluţie sau doar o spumă pe tămânal economic românesc publicat în
un concert cu public, fiind apoi trimis la Praga pentru studii. valuri. Şi-a manifestat deschis dezaprobarea faţă de războiul limba engleză după 1989, „Romanian
La 15 ani a fost trimis la Viena pentru a studia la Conservator din Vietnam. A avut diferite slujbe, între care şi critic literar la Business Journal”, să fac un interviu cu
cu profesorul Julius Epstein. Colegii îl supranumeau „al doilea revista „Newsweek”. Publicarea, în 1956, a volumului „Howl ambasadorul Braziliei la Bucureşti, E.S.
Schubert”. În 1878 era deja dirijor de orchestră. A început să and Other Poems” l-a identificat imediat ca adept al generaţiei Jeronimo Moscardo, care mi-a mărtu-
încheie contracte cu orchestre din Praga, Leipzig etc.  beat, lucrările sale ulterioare fiind şi ele împotriva materia­lismului risit, între altele, că Brazilia este recu-
La Leipzig a cunoscut familia lui Weber, încercând să american şi pentru găsirea unei noi forme de exprimare. noscătoare României pentru două mo-
finalizeze lucrări rămase neterminate după moartea compozi- Mare iubitor de călătorii, Ginsberg a trăit să vadă sfârşitul mente: momentul Manoilescu (teoriile
torului. A avut o relaţie amoroasă cu soţia unui nepot al lui generaţiei beat, în ultimii ani stilul său literar putând fi descris ca economice ale lui Mihail Manoilescu au
Weber. Înainte de această idilă, a mai iubit o artistă. Era o fire antiautoritarist. Spre sfârşitul vieţii a devenit budist, după ce s-a avut ecou în Brazilia, care a reuşit astfel
sentimentală şi instabilă. Acest temperament s-a făcut simţit împrietenit cu maestrul budist de meditaţie Chögyam Trungpa. să-şi afirme independenţa economi-
în muzica lui. Potrivit dorinţei sale, după moarte, trupul i-a fost incinerat, iar că), şi momentul Tristan Tzara (fiindcă
În 1888 a fost numit director muzical al Operei din Buda- cenuşa a fost îngropată în mai multe locuri semnificative pentru în urma organizării în Brazilia a unei
pesta, iar în 1891 a preluat conducerea Orchestrei din Hamburg. viaţa şi creaţia sa: la un centru budist din New York, la centrul săptămâni dedicate mişcării dadaiste,
Simfonia a II-a, compusă în acea perioadă, a fost admirată de budist Shambala din Colorado, la Muntele Măslinilor din Ieru- această ţară a reuşit să-şi afirme inde-
Hans von Buelow. Faima lui Mahler s-a răspândit prin turneele salim şi în parcela familiei din Cimitirul evreiesc Bney Israel- pendenţa culturală).
pe care le-a făcut la Moscova, Londra şi München.  În 1897 a Gomel Chesed, situat la limita dintre Elizabeth şi Newark, New ***
devenit şef al orchestrei Operei din Viena. A fost obligat să se Jersey. A fost influenţat de poezia lui William Blake şi a lui Walt Tristan Tzara, o legendă a poeziei
convertească. În 1901 s-a însurat cu Alma Schindler-Mahler, Whitman. Poeziile sale au trăsături individualiste şi anarhiste, universale, de care mă simt legat nu
ce va deveni şi ea faimoasă, prin jurnalul său. violent protestatare faţă de civilizaţia tehnică, exprimând oroa­ doar prin ţara în care am văzut lumina
A compus şapte simfonii, inspirat de iubirea pentru tânăra rea tragică faţă de excesele societăţii de consum. zilei, ci şi prin judeţul copilăriei, Bacău,
sa soţie. L-a cunoscut pe Freud, cu care discuta despre relaţia La editura Polirom a fost publicată antologia „Howl şi alte po- în care există un loc cunoscut pe plan
bărbat-femeie. În 1907 fiica lui a murit de scarlatină, iar el a eme. 1947-1997”, printre care şi „Kaddish”, volumul fiind tradus naţional ca izvor de petrol, dar şi, poate
contractat o boală de inimă. S-a mutat la New York, fiind  dirijor de Domnica Drumea şi Petru Ilieşiu.  Sub aspect artistic, multe mai puţin cunoscut pe plan universal,
la Opera Metropolitană. A compus „Cântecul Pământului”,  un poeme sunt absolut antologice. În ciuda teribi­lismului, harul lui un loc celebru pentru izvorul poeziei
apogeu al creaţiei sale, care a fost interpretat cu prilejul morţii nu poate fi  contestat. „Eu sunt carne şi sânge, dar mintea mea dadaiste: Moineşti. Locul din ţara în care
sale premature. Se tratase la Paris şi la Viena, dar o infecţie e focarul multor iluminări” este un vers emblematic. s-a născut Tristan Tzara.
i-a fost fatală. BORIS MARIAN IOAN IACOB
22 REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 520-521 (1320-1321) - 1 Iulie – 31 August 2018

1 1 0 a n i de l a Conferinţa Limbii Idiş de la Cernăuţi


a importanţei Conferinţa a fost remar­cată de însuşi evreimii, nu l-a convins pe deplin, fapt ce
idişului pen- scriitorul de limbă idiş Iţhak Leib Pereţ, l-a determinat să afirme că, în lipsa unei
tru evreii est- care a afirmat că „Bucovina este un loc majorităţi consistente, el era mai degrabă
europeni şi, cu în care de la orice fereastră poţi auzi o favorabil ideii că idişul îndeplineşte
atât mai mult, altă limbă, este cel mai bun loc pentru a anumite condiţii pentru a putea aspira şi
privind viitorul ţine un Congres al limbii evreilor”, după atinge acest statut.
acestei limbi. În cum nota „Czernowitzer Allgemeine Zei- Succesul sau eşecul Conferinţei de la
al doilea rând, tung”. Prezenţa dramaturgului aducea Cernăuţi nu trebuie măsurat sub aspect
este vorba un plus de legitimitate grupării idişiste, cantitativ, întrucât adepţii folosirii idişului
despre oraşul iar devotamentul lui faţă de idiş se spri- nu erau susţinuţi de o autoritate politică,
Cernăuţi, iar jinea pe o întreagă operă literară scrisă academică, normativă, în general, ci
argumentele în această limbă. El a insistat pe trei mai degrabă se constituia într-o grupare
pentru care fu­ direcţii principale: necesitatea punerii la voluntară a intelectualităţii evreieşti cu
sese ales erau punct a unui sistem de învăţământ adap­ scopul de a găsi răspunsuri şi soluţii la
diverse: de la tat specificităţilor evreimii din Europa unele întrebări.
simbolul pe de Est; el a garantat succesul acestei Prima Conferinţă dedicată limbii idiş
care Cernăuţi acţiuni printr-o evaluare a situaţiei pe de la Cernăuţi, din 1908, a avut însă
îl reprezenta baza unei analize exigente a peisajului mai mult succes decât multe alte prime
pentru ceea lingvistic; şi, totodată, i-a îndemnat pe astfel de conferinţe. Pentru o limbă fără
Între 30 august şi 4 septembrie ce numim Ost­ intelectualii evrei mai puţin implicaţi un guvern şi un teritoriu bine delimitat,
1908, la Cernăuţi – pe atunci, capitală juden – un punct de legătură între evre- sau total neimplicaţi să se angajeze în capacitatea de organizare şi reunirea
a provinciei austriece Bucovina – avea imea poloneză, lituaniană, austro-ungară acest demers, sugerându-le o revenire atâtor intelectuali dispuşi să abordeze
loc prima Conferinţă dedicată limbii idiş. şi cea din spaţiul românesc – Moldova, la idiş. Scriitorul a avut o atitudine relativ această tematică şi efervescenţa de idei
Pe lângă aspectul cultural, un astfel de Basarabia, dar şi din Imperiul Ţarist, duală, laxă, considerată ambiguă de unii. exprimate constituie argumente că a fost
eveniment avea şi un profund caracter această întreagă axă geografică şi Rezoluţia adoptată la finalul conferinţei, un succes.
politic. Aceasta se dorea a fi un amplu istorică împărtăşea un simbol comun. şi anume că idişul era limba naţională a DAN DRUŢĂ
eveniment de susţinere a limbii idiş,
contestată, pe alocuri, atât de neevrei, cât
şi de unii adepţi ai Haskala. Conferinţa în
sine constituia o premieră, bucurându-se
Situaţia şi dinamica populaţiei evreieşti astăzi
de atenţia unor figuri celebre precum scri- Institutul de Politică a Poporului Evreu (JPPI), organizaţie în lipsa unor organizaţii capabile să aducă împreună evreii
itorii I. L. Peretz, Shalom Asch sau Avrom neguvernamentală din Israel care se preocupă de situaţia religioşi, evreii reformaţi şi evreii atei.
Reyzen. Fenomenul nu este însă ieşit din globală a evreimii şi de strategiile de dezvoltare a populaţiei Raportul se ocupă şi de situaţia grupurilor religioase, respec-
tipare, deoarece un congres asemănător evreieşti în lume, şi-a prezentat în faţa Cabinetului israelian ra- tiv/cele ultrareligioase ortodoxe şi comunităţile evreieşti neorto-
a fost ţinut în Norvegia, la doar un an portul intitulat „Evaluarea anuală pe 2018 a situaţiei şi dinamicii doxe. În Statele Unite, de pildă, creşte gruparea ultrareligioşilor.
după cel de la Cernăuţi, iar problema poporului evreu”. Tema principală a documentului a constituit-o La ora actuală, numai 12 la sută dintre evreii americani sunt
abordată a fost aceea a adoptării unei relaţia dintre Israel şi evreii din Diaspora. ortodocşi, dar reducerea natalităţii şi nivelul ridicat al căsătoriilor
limbi naţionale. Dilema era similară – în Raportul a constatat că situaţia s-a schimbat radical, com- mixte în familiile nereligioase modifică tendinţa demografică.
principiu, dacă să fie adoptată ca stan- parativ cu relaţiile care au existat în anii de după declararea Astfel, 30 la sută dintre copiii evrei sub 18 ani din SUA se află
dard al limbii idiş varianta vorbită sau cea independenţei Statului Israel. În ceea ce priveşte evreii din în familii ultrareligioase, iar în zona New York rata este de peste
care respecta normele academice şi era Diaspora, se înregistrează o asimilare crescândă în societatea 50 la sută. Situaţia este asemănătoare şi în Israel. De aceea,
impusă prin intermediul operelor literare. occidentală, reducerea influenţei comunităţii, o creştere fără Avinoam Bar-Yosef, preşedintele Institutului, a cerut Israelului
Promotorul şi liderul spiritual de precedent a căsătoriilor mixte, cereri tot mai frecvente pentru să încurajeze membrii grupărilor religioase ortodoxe să se
necontestat al acestui eveniment a fost schimbarea relaţiilor cu Israelul, devenit mai puternic, opoziţia angajeze în politică şi servicii publice la nivel naţional, deoarece
Nathan Birnbaum (1864-1937), autor, înregistrată în anumite grupuri din comunitatea evreiască faţă numărul lor este în creştere şi viitorul evreilor se va baza pe ei.
publicist, om de cultură şi politician evreu de politica externă a Israelului, mai ales în ceea ce priveşte Raportul a fost dezbătut în cadrul Cabinetului. Premierul
austriac. El susţinea că evreii constituie procesul de pace şi faţă de politica israeliană cu privire la Benjamin Netanyahu a subliniat că a înţeles recomandarea
o naţiune distinctă, iar Palestina era locul religie şi stat. raportului de a-i implica pe evreii ultrareligioşi în viaţa politică şi
în care ei ar putea să îşi desăvârşească Raportul a scos în evidenţă faptul că generaţia mai tânără publică, precum şi necesitatea de a acorda atenţie şi evreilor
un cămin naţional. din Diaspora pare mai puţin angajată faţă de relaţia cu Israelul din curentele reformat şi conservativ, părere împărtăşită de
Unicitatea acestui demers este decât cea anterioară. Această tendinţă este rezultatul schim- întregul Cabinet. „Aceştia sunt tot atât de evrei ca şi noi. Pro-
conferită de mai multe elemente. În primul bărilor înregistrate atât în comunităţile evreieşti din Diaspora, blema rezidă în căsătoriile mixte”, a declarat ministrul israelian
rând, avem de-a face cu o diversitate de cât şi în caracterul Statului Israel. Comunităţile evreieşti din de interne, Aryeh Deri, membru al partidului religios Şas.
opinii şi atitudini privind ideea folosirii şi Diaspora sunt scindate nu numai geografic, ci şi ideologic, EVA GALAMBOS

„Comunitatea evreiască trăieşte, poate mai 78 de ani de la moartea


mult ca oricare alta, nevoia memoriei...” liderului sionist
Zeev Jabotinsky
Victor Opaschi, şeful Secretariatului de Stat pentru Culte, a prezentat la
BOOKFEST trei cărţi apărute la Editura Teşu: cea dedicată doctorului Wilhelm Fil-
derman, o a doua carte dedicată istoriei Israelului din cele mai vechi timpuri şi până
astăzi, şi „Cartea Sinagogilor din România”. La 4 Legiunea a participat la eliberarea văii
„Teşu Solomovici prezintă, în acest din urmă volum, nu doar sinagogile din Româ- august se Iordanului şi a Ierusalimului.
nia, ci exprimă şi sensibilitatea identitară, felul în care cultura evreiască a fost articu- împlinesc După 1921 a făcut parte din condu-
lată în spaţiul românesc. Teşu Solomovici rosteşte, cu ajutorul imaginilor, o poveste 78 de ani cerea Mişcării sioniste dar, din cauza
emoţională a sinagogilor româneşti. Monumente istorice şi arhitectonice deopotrivă, de la mo- neînţelegerilor cu ceilalţi membri, a
ele sunt mărturia unei comunităţi care a ştiut să îşi păstreze şi să îşi afirme propria artea lui părăsit mişcarea şi a creat Uniunea
identitate, înscriind-o armonios şi cu eleganţă în peisajul cultural, spiritual şi arhi- Zeev Ja- Sioniştilor Revizionişti (Hatzohar). Mai
tectonic local. Mărturii ale pluralismului etnic, cultural şi religios din ţara noastră, ale botinsky, târziu, împreună cu Trumpeldor, a decis
diversităţii fertile, ele ocupă astăzi un loc aparte în peisajul local”, a subliniat vorbitorul. unul din- ca tinerii care făceau parte din organizaţia
Sinagogile din ţara noastră au fost atent restaurate în ultimii ani datorită eforturilor tre liderii Betar să primească educaţie militară şi
preşedintelui Aurel Vainer, iar statul român, inclusiv prin intermediul Secretariatului caris- în spirit naţional. A editat şi un ziar cu
de Stat pentru Culte, a susţinut aceste demersuri şi ne bucurăm să vedem astăzi matici ai o astfel de orientare. În 1929 a plecat în
rezultatele prezentate în paginile volumului. Mişcării străinătate într-un turneu de conferinţe,
Viaţa şi activitatea publică a lui Wilhelm Filderman a stat sub semnul echilibrului sioniste. Cu toate că vedea necesitatea dar guvernul britanic nu l-a mai lăsat
dintre moderaţie şi fermitate, consideră Victor Opaschi: „Spirit deschis, intelectual altor căi şi mijloace pentru crearea să se întoarcă. În 1935 creează Noua
rafinat, poliglot, jurist sorbonard, politician versat şi diplomat cu o prezenţă activă statului evreu decât principalul curent Organizaţie Sionistă, care a dus o ac-
în momentele cele mai dificile ale istoriei României, dar şi ale comunităţii evreieşti de gândire sionist, scopul spre care tivitate politică independentă, având în
pe care a condus-o, doctorul Filderman este una dintre personalităţile cele mai tindea el a fost acelaşi: realizarea unui program imigrarea liberă şi crearea unui
complexe dar, din păcate, şi printre cele mai puţin cunoscute de către publicul larg, stat pentru evrei – Israelul. Născut la stat evreu, obiectiv care în acea perioadă
ale istoriei româneşti din secolul al XX-lea. Sub semnul acestor două virtuţi, a mo- Odessa, în 1880, Jabotinsky a înclinat nu a fost inclus în programul Mişcării
deraţiei şi a fermităţii, cred că se poate citi cel mai bine istoria acestei fascinante la început atât spre socialism, cât şi sioniste.
personalităţi. În echilibrul cultivării concomitente a acestor două virtuţi, aparent an- spre sionism. Pogromul de la Chişinău, La izbucnirea celui de-al Doilea
tagonice, se poate înţelege cu adevărat patriotismul acestui om, care a ştiut să fie din 1903, a determinat alegerea lui şi ca Război Mondial, între 1939-1940, Jabo-
avocatul comunităţii evreieşti din România, dar şi al cauzei unei Românii cu adevărat jurnalist foarte apreciat de presa rusă. L-a tinsky a militat în Marea Britanie şi SUA
moderne”. admirat pe Theodor Herzl, a fost delegat pentru crearea unei armate evreieşti
Doctorul Filderman denunţa caracterul profund anticreştin al antisemitismului şi la cel de-al şaselea Congres sionist, a care să lupte alături de aliaţi împotriva
lipsa de fundamentare a identităţii creştine, pe care diverşii politicieni antisemiţi o in- învăţat ebraica, dar a votat împotriva Germaniei naziste, dar moartea lui
vocau în discursul lor, dar şi pericolul pe care antisemitismul îl reprezintă pentru statul „planului Uganda”, susţinând că numai prematură în 1940 a amânat realizarea
de drept. Astfel, în lucrarea „Adevărul asupra problemei evreieşti din România” din Ereţ Israel poate fi adevăratul cămin al acestui obiectiv încă patru ani. A dorit
1925 el spunea: „Interesul nu poate predomina nici dreptul, nici morala, fiindcă intere- evreilor. Jabotinsky a ales ca mijloc de să fie înmormântat în Israel, dacă se va
sul fără drept şi fără morală este ilegal şi imoral. El este, în orice caz, necreştinesc”. realizare a acestui vis acţiunea, lupta. crea un stat evreu. În 1964, rămăşiţele
În acelaşi spirit al societăţii civile, doctorul Filderman va încerca să dea un impuls De aceea, în timpul Primului Război pământeşti ale lui şi ale soţiei au fost
dialogului viu dintre creştini şi evrei, pornind de la întrebarea retorică: „Oare Dumne- Mondial, a militat, împreună cu Joseph reînhumate pe Muntele Herzl. Partidul
zeul lui Israel nu este şi Dumnezeul creştinilor?”. Trumpeldor, pentru crearea unei Legi- Likud se consideră moştenitorul politic
TEŞU SOLOMOVICI uni evreieşti în cadrul armatei britanice. al lui Zeev Jabotinsky. (E.G.)
REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 520-521 (1320-1321) - 1 Iulie – 31 August 2018 23

Arc peste timp Un portret


al lui Şolem Aş
Publicul timişorean a avut posibili- Unite. Cei mai mulţi membri ai echipei de
tatea, prilejuită de proiectul „Timişoara filmare au fost ucişi, iar stetl-ul Kazimierz,
– Capitală culturală a Europei, 2021”, locul unde s-a filmat cea mai mare parte
să asiste la un remake al peliculei „Der a peliculei, a fost declarat „judenrein” Născut la 1 noiembrie 1880, la Kutno,
Dybbuk”, film de referinţă pentru cine- (curăţat de evrei) de către nazişti în 1942. în Polonia, într-o familie hasidică înstărită,
matografia de limbă idiş, realizat iniţial Pe de altă parte, impresionant este Şolem Aş primeşte o educaţie evreiască
de cineaşti evrei, în Polonia anului 1937. entuziasmul grupului artistic israelian tradiţionalistă, părând să se îndrepte spre
Un mic grup de tineri artişti israelieni Sala-Manca, al lui Adi Kaplan, Shachar o carieră rabinică strălucită. Influenţa lec-
a readus la viaţă această creaţie cinema- Carmel şi a dirijorului Ido Shpitalnik de şi rezistă exorcizării decise de Tribunalul turilor moderne îl poartă pe un alt drum,
tografică veche de 80 de ani. Scenariul a reda glasul actorilor evrei din anii ’30. rabinic! Aceasta este o modificare a filmu- astfel încât la 17 ani părăseşte casa pă-
filmului se bazează pe piesa omonimă a Nu mă voi referi la virtuţile artistice ale lui, realizată de echipa Sala-Manca, Adi rintească şi se mută la Włocławek, apoi
lui Shlomo Ansky, creaţie clasică a lite- peliculei din 1937, dar nu pot să nu amin- Kaplan şi Shachar Carmel. Un rol esenţial la Varşovia. Trăieşte din redactarea de
raturii de limbă idiş. tesc frumuseţea jocului actoricesc. Actori în reuşita artistică a evenimentului îl are scrisori pentru cei care nu ştiu să scrie.
Trebuie să mărturisesc impresia pu- precum cei care au dat viaţă personajelor muzica poemului simfonic al lui Bedřich Fidel principiilor Haskalei, propriile texte
ternică pe care mi-a produs-o vizionarea Lea şi Honoch, a căror iubire transcende Smetana „Má Vlast Moldau” (Vltava), le publică, iniţial, în ebraică; ulterior, sub
acestui film, realizat de cineaşti evrei cu moartea, rămâne ca o variaţiune specific în interpretarea orchestrei Filarmonicii înrâurirea autorului clasic I.L. Peretz, va
doar doi ani înainte de ocuparea Poloniei evreiască a acestei teme perene în arta din Timişoara. Conducerea muzicală scrie în idiş. Ia parte la prima Conferinţă
de către Germania nazistă – începutul universală. i-a aparţinut lui Ido Shpitalnik, un tânăr de Limbă Idiş de la Cernăuţi (1908),
Şoahului evreimii poloneze. N-am putut De neuitat rămâne şi interpretarea şi entuziast dirijor israelian (cu studii la iar poziţia lui este de afirmare a locului
să îmi reprim dureroasa întrebare: oare misteriosului personaj care apare şi Ierusalim şi la Weimar). central pe care idişul îl ocupă în viaţa
câţi dintre actorii şi ceilalţi membri ai dispare, alternativ, având înfăţişarea con- Şi încă un amănunt: producţia artistică evreiască. În cadrul conferinţei, Şolem
echipei de filmare au supravieţuit trage- sacrată a evreului rătăcitor (le juif errant), prezentată la Timişoara a figurat şi în Aş prezintă o lucrare în care aduce argu-
diei cumplite abătute asupra poporului fără conotaţiile antievreieşti ale acestuia, programul Festivalului Israel din prima mente în favoarea necesităţii traducerilor
nostru? Ulterior am aflat că doar trei specifice culturii popoarelor europene. săptămână a lunii iunie. din ebraică în idiş, el însuşi oferind o va-
dintre actori au reuşit să fugă în Statele Finalul filmului: Lea supravieţuieşte prof. ANA-VERONICA SCHWARTZ riantă în idiş a Cărţii lui Rut. În acelaşi an
călătoreşte în Palestina, iar în următorii
„ Z i u a V i c t o r Brauner” la Piatra-Neamţ cinci ani va locui la New York şi la Paris.
Odată cu Primul Război Mondial, se
Începând din 2003, când a fost sărbă- Mihai Agape, Iulian Arsenie, Dumitru D. un moment special din programul zilei a stabileşte alături de familie la New York,
torit Centenarul naşterii lui Victor Brauner Bostan, Mircea Răsvan Ciacâru, Viorica fost rezervat unui aşa-numit „Laborator obţinând cetăţenia americană în 1920.
(printr-o mare expoziţie retrospectivă, Ciucanu, Lucian Gogu Craiu, Petru Dia- editorial avangardist”, pentru a cunoaşte Aici îşi consolidează cariera literară, fiind
patronată de regretaţii acad. Nicolae conu, Ştefan Diaconu, Laurenţiu Dimişcă, mecanismele ascunse care ne ajută să un reputat publicist (în revista Forverts),
Cajal şi criticul de artă Amelia Pavel), la Violeta Dinu, Dumitru Bogdan Enache, redescoperim operele avangardiştilor. dramaturg
Piatra-Neamţ (oraşul său de baştină) se Dinu Huminiuc, Radu Macavei, Lipa Na- Astfel, ziaristul bucureştean Vladimir ş i p r o z a t o r.
desfăşoară anual o suită de evenimente thansohn – invitat din Israel, Andrei Nuţu, Pană (fiul scriitorului Saşa Pană) a pre- Este unul din-
dedicate marelui pictor suprarealist. Mariana Papară, Ştefan Potop, Mircea zentat istoria manuscrisului „Jurnalului tre fondatorii
Totdeauna, la 15 iunie (data naşterii), au Titus Romanescu, Lucian Tudorache, sinuciderii”, de Ilarie Voronca (tradus din JDC, calita-
loc vernisaje de expoziţii, colocvii, lansări Doru Ulian) au etalat 30 de tablouri. De lb. franceză şi tipărit de Ed. Tracus Arte te în care, la
de carte, concerte, recitaluri de poezie, astă dată, cum a precizat pictorul Ştefan în 2017), s-a referit la alte documente din sfârşitul răz-
proiecţii de filme documentare etc. puse Potop (curator şi preşedinte al Filialei arhiva Saşa Pană, care este valorificată boiului, vizi-
sub semnul avangardei. La activităţile re- UAP), a fost invitat să verniseze expozi- astăzi din punct de vedere editorial, unele tează Europa
spective, iniţiate de Comunitatea Evreilor ţia „un observator proaspăt şi obiectiv”, dintre ele fiind arătate publicului în orginal de Est. Pro-
Piatra-Neamţ şi susţinute de F.C.E.R., respectiv criticul de artă Marius Tiţa din şi în premieră (expuse apoi într-o vitrină fund tulburat
colaborează constant Filiala Neamţ a Bucureşti (totodată redactor-şef la Radio pe durata manifestării). Apoi, scriitorul de starea Li-
Uniunii Artiştilor Plastici din România, România Internaţional) care a spus, între Petrişor Militaru a prezentat colecţia de tuaniei, se va întoarce pentru doi ani în
Muzeul de Artă, Liceul de Arte „Victor altele: „Obişnuiam să vorbesc despre avangardă a Editurii Aius din Craiova, pe ţara natală, Polonia, unde se va implica
Brauner”, Teatrul Tineretului, Biblioteca Victor Brauner, mereu, referindu-mă care o coordonează (cele mai noi apa- în viaţa politică, având o relaţie contro-
la Centrul G. Pompidou din Paris. Dar riţii: „Corp transparent”, de M. Blecher, versată cu regimul dictatorial instituit de
acum sunt surprins şi impresionat de ce „Repertoriu”, de Moldov, „Cărţi de vizită” mareşalul Pilsudski. Este primul scriitor
se întâmplă aici, la Piatra-Neamţ, într-un de Madda Holda şi ”Opera poetică” a lui de expresie idiş care primeşte decoraţia
loc special, gândindu-mă că totul poate Constantin Nisipeanu). În sfârşit, Cosmin Polonia Restituta, în 1932, dar gestul lui
fi cuprins într-o metaforă. Şi ce poate fi Pană (fiul lui Vladimir Pană şi nepot al lui este condamnat de cercurile evreieşti din
mai frumos decât o metaforă spirituală: Saşa Pană) a relatat despre pregătirea America (în 1936 va restitui această me-
la Piatra-Neamţ, în acest moment, întâl- pentru tipar a volumului „Dragă Magda- dalie ambasadorului Poloniei în Franţa,
nim o altfel de comunitate, o comunitate lena...” (Ed. Tracus Arte din Bucureşti), din cauza amplificării persecuţiilor împo-
Emil Nadler vorbind a artiştilor, a celor capabili de creaţie, şi cuprinzând corespondenţe dintre Geo triva evreilor din Polonia). Ca preşedinte
participanţilor la „Ziua V. Brauner“ Victor Brauner face parte din ea. Ce au Bogza şi Magdalena Binder (sora lui Saşa al PEN Clubului idiş, la Congresul al XI-
comun mulţi dintre expozanţii de aici cu Pană-Binder). lea (1933) condamnă nazismul în termeni
Judeţeană „G.T. Kirileanu”, edituri im- Victor Brauner? Sunt născuţi sau trăiesc De un interes aparte s-a bucurat categorici, iar membrii delegaţiei germa-
portante precum Humanitas, Polirom sau la Piatra-Neamţ şi asta merge peste tot în intervenţia prof. Maria Dinu (Craiova), ne părăsesc lucrările. Înaintea celui de-al
Hasefer, colecţionari de artă. Efectul este lume, unde se scrie şi se vorbeşte la nivel secretar de redacţie la revista de cultură Doilea Război Mondial revine în SUA,
că, la această oră, oraşul Piatra-Neamţ maxim despre Victor Brauner şi despre „Mozaicul”. Ea s-a referit la câteva tablo- pentru 15 ani. În ultima perioadă a vieţii
are deja un profil bine definit pe harta lo- avangardă. Aşadar metafora este: să te uri de Victor Brauner, prezente în colecţia se află la Nisa, la Bat Yam şi la Londra,
curilor din ţară (şi din Europa, de ce nu?) regăseşti pe simeza unei singogi, într-un Peggy Guggenheim, din Veneţia. unde moare la 10 iulie 1957.
unde avangarda e celebrată prin diverse loc cu profunde semnificaţii!” Momentul a Periplul editorial avangardist a fost în- A fost nominalizat de două ori la Premiul
evenimente. Iar în localitate există deja fost potrivit şi pentru decernarea premiilor cununat de lansarea monografiei „Viaţa lui Nobel pentru Literatură, în 1933 şi 1944
un liceu şi o sală a Bibliotecii Judeţene „Victor Brauner”, în acest an ele revenind M. Blecher. Împotriva biografiei” (apărută (dintre autorii de limbă idiş, doar Isaac
care poartă numele lui Victor Brauner, un pictorilor Violeta Dinu şi Grigore Agache. recent la Editura Humanitas) de Doris Bashevis Singer va obţine această dis-
bust al artistului (iar în curând va fi şi o Mironescu (profesor la Univ. „Al.I. Cuza” tincţie, în 1978). O selecţie ar cuprinde:
stradă cu numele său). din Iaşi), în prezenţa autorului şi cu parti- viaţa în ştetl – romanul Un orăşel (1904),
De trei ani încoace, manifestările ciparea scriitorilor Adrian Alui Gheorghe şi povestirile Tinereţe (1908), Bogatul
dedicate suprarealistului nostru au fost Adrian G. Romila (ambii din Piatra-Neamţ, Şloime: un poem despre viaţa evreiască
concentrate sub genericul „Ziua Victor membri ai Uniunii Scriitorilor). Reţin din (1913); lumea interlopă de la periferia
Brauner” (15 iunie, desigur) şi găzduite cuvântul lui Doris Mironescu: „M. Blecher marilor oraşe – piesa Dumnezeul răzbu-
de Sinagoga Catedrală „Baal Shem Tov”. e un scriitor, la ora asta internaţional. După nării (1907), romanul Motke hoţul (1916);
Ediţia din acest an, cu un conţinut la fel de relansarea lui în anii ’70 ai secolului trecut, mişcările revoluţionare din Imperiul
bogat şi de divers precum precedentele, graţie lui Saşa Pană în primul rând, Ble- Ţarist – memoriile Momente din zilele
a fost onorată de prezenţa primarului cher a început să fie tradus intens. Dovadă libertăţii (1908), romanele Maria (1913),
Dragoş Chitic, care în cuvântul de des- e că circulă azi în 14 limbi şi continuă să Trei oraşe (1929-1931, o trilogie care
chidere a declarat: „Vin mereu cu multă După cum se ştie, Victor Brauner a apară alte ediţii ale operei sale în toată cuprinde operele Petersburg, Varşovia
plăcere aici, e un loc emoţionant şi faptul fost un prieten devotat al poeţilor (Saşa lumea. Asta arată interesul editorilor şi pu- şi Moscova); dimensiunea istorică şi
că evenimentele de azi marchează 115 Pană, Gellu Naum, Ilarie Voronca, Geo blicului care, iată, află astfel multe lucruri religioasă – piesa Sabbatai Zvi (1908),
ani de când s-a născut Victor Brauner, Bogza, René Char ş.a.), cărora le-a citit şi despre cultura română...” volumul Sfinţirea Numelui şi alte povestiri
cred că e şi un loc bine ales pentru a-l le-a ilustrat cărţile. În acelaşi timp, opera Între momentele programului (descri- (1919), romanele Vrăjitoarea din Castilia
sărbători. Victor Brauner e o personalitate plastică a lui Victor Brauner e străbătută se mai sus şi care au acoperit o perioadă (1921), Evreul psalmilor (1934), Moise
despre care s-a scris foarte mult, un artist de un puternic filon poetic. Mai puţin ştiut, de aproape trei ore, asistate cu interes de (1951), Profetul (1955); viaţa evreiască
binecunoscut căruia noi, cei din Piatra- însă, e faptul că artistul a scris el însuşi un public numeros), au putut fi audiate în America – piesa Compatriotul şi poves-
Neamţ – pentru că s-a născut şi a trăit o poezii, cele mai multe rămase în arhiva scurte interludii la chitară interpretate de tirea America (1911), volumul Povestiri
vreme aici – îi datorăm foarte mult”. De de la „Bibliothèque Kandinsky” din Paris. elevii Cătălina Rotaru (cl. XI M), Marco americane (1918), romanele Unchiul
asemenea, din partea F.C.E.R., o alocu- Actriţei Loredana Grigoriu (de la Teatrul Gabriel Balau (cl. X M) şi Armand Popa Moise (1918), Întoarcerea lui Haim
ţiune aplicată evenimentului, dar totodată Tineretului) i-a revenit misiunea de a dez- (cl. XI M) de la Liceul de Arte „Victor Brau­ Lederer (1919), Mama (1925), East River
cu irizări empatice, a prezentat secretar vălui publicului un asemenea text (tradus ner” Piatra-Neamţ (pregătiţi de profesorii (1946), Grosman şi fiul (1954); relaţia din-
general Eduard Kupferberg. din limba franceză de subsemnatul). Iulian Stoica şi Florin Blănaru). tre iudaism şi creştinism – trilogia formată
În mod firesc, programul propriu-zis Astăzi, pe piaţa de carte din România, Ca de obicei, finalul a fost cu auto- de romanele Nazarineanul (1939), Apos-
al zilei a început cu prezentarea expo- e difuzată (şi căutată) cu tot mai multă in- grafe, dezbateri şi discuţii prelungite tolul (1943) şi Profetul (1955); eseurile Ce
ziţiei colective a Filialei Neamţ a U.A.P., sistenţă literatura de avangardă. Iar ceea despre noi proiecte, în curtea sinagogii, cred (1941), Un destin: o epistolă către
dedicate lui Victor Brauner, în cadrul ce se publică provine, în mare parte, din la o cafea... creştini (1945).
căreia 21 de artişti (Grigore Agache, arhiva scriitorului Saşa Pană. De aceea, Emil Nicolae-Nadler CLAUDIA BOSOI
24 REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 520-521 (1320-1321) - 1 Iulie – 31 August 2018

JEWISH REALITY
B er e s h i t 1 6 th edition As in previous editions, the lecturers Jewish music
in Cişmigiu Garden
were guest academics from Israel. On the
On July 12-15, the 16 th edition of community members an opportunity first day, Dr. Shmuel Faust approached
Bereshit, the University of the European to enrich their knowledge of Judaism, issues related to the liberation of the
Jewish Community, took place for the both in terms of cult aspects as well as Jews, both in the context of the Revelation The Bucharest Municipality, through
second time in Arad. Dedicated to the those of history, philosophy, modern and and the 70 years of the Jewish state. Creart, organized the 12th edition of the
70th anniversary of the Declaration of classical Hebrew literature and others. In There followed group debates, led by International Folklore Festival „Music and
the Independence of the State of Israel, his host capacity, eng. Ionel Schlesinger, Dr. Orit Avnery, Dr. Zwi Zameret and Traditions in Cişmigiu”, dedicated to the
the organizers came up with a particularly President of the Jewish Community from Nehama Weingarten Mintz on various Centenary of the Great Union of Romania.
rich and interesting program. After several Arad, welcomed the participants and themes where Israel history occupied During the previous editions, the event
general lectures, the 260 participants praised the organizers’ efforts, and Israel an important place. On Friday evening, attracted thousands of artists from 29
could choose the different themes in Sabag, director of JDC Romania, Bereshit the participants were invited to the countries and an audience of about 250,000
the four groups, everyone according to animator, outlined Joint contribution to beautiful and over 180 years old Neolog spectators. The 2018 edition celebrates 12
their own orientation, education and ... the event, emphasizing the socialization Synagogue to listen to an organ concert years of cultural diversity, bringing together
taste. aspect because it gathers Jews from all and to assist at the Kabalat Shabat ethnic minorities and communities from
The opening of the event took place communities, giving them an opportunity ceremonies. The Oneg Shabat took Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, China,
at the Classic Theater „Ion Slavici”. to get to know each other. Bereshit was place at the Continental Forum Hotel Georgia, Israel, the Republic of Moldova
In his speech, Dr. Aurel Vainer, FJCR organized by FJCR, Joint, Caritatea Panoramic Restaurant. A moment of and Hungary during the three days of the
President, who attended almost all Foundation, the Jewish Community socialization took place, the participants festival.
Bereshit editions, spoke about the from Arad and the JCC team, headed by being invited to a romantic dinner on the The ensemble „Gvanim” coming from
importance of this initiative that gives Adrian Gueron, the Center director. shores of Mureş river Saturday, at the Israel was highly remarkable for the

S i m o n e a n d A n toine Veil
end of Shabat. The participants left with variety of its program, songs and dances:
lots of new knowledge this 16th edition, Rooftops, Hava Nagila, Halleluiah etc.
but also with the joy of spending a few The program of the Israeli ensemble
i n t h e P a n t h e o n of France days with friends from other communities
in the country.
received well-earned applauses of the
spectators.
Symbolic ceremony in defending the European values
„We cannot let the doubts and crises It will be engraved on the sarcophagus”, The Pogrom from Iaşi, 1941 –
evocation and warning
that Europe has to face today diminish Emmanuel Macron said. She understood
the brilliant victory from 70 years ago the importance of „dialogue and
over the tears and mistakes of the last understanding” between states, between
century” – was the message of the peoples after her experiences of „barbarity At the 77th commemoration of the and mentioned the contribution of the
speech of Emmanuel Macron, President and arbitrariness”. Pogrom in Iaşi, at Păcurari Cemetery in Jews on the battlefield in the War of
of France, at the solemn ceremony of the The first female elected as President front of the memorial dedicated to the Reunification of Romania.
entrance in the Pantheon of Simone Veil of the European Parliament (1979-1982), victims of the pogrom, there were officials, Mayor Mihai Chirica’s central idea
and Antoine Veil, her husband and an Simone Veil was a „great militant for Europe” representatives of the Iaşi Military in his speech was the imperative of
important name in the aviation industry. and her entry into the Pantheon signifies Garrison, the Metropolitan of Moldova educating young generations in the
It was a symbolic gesture that defended France’s will to continue her spiritual and the representative of the Roman spirit of the values of democracy and the
the European values. heritage, at a „moment of indecision”, after Catholic Diocese, academics, leaders of importance of assuming the past.
The decision announced by the head the Brexit and „the tensions related to the FJCR and the Jewish Community in Iaşi, Several issues were underlined:
of the French state immediately after reception of migrants”. the pogrom survivors Iancu Ţucărman the need for commemorations so that
her death in 2017, was welcomed by and Leonard Zăicescu, descendants the past should not become the future
most citizens of the country, because of some survivors, members of the – Eduard Kupferberg, FJCR general
Simone Veil “transcends the left-right community and their friends. The state secretary; the importance of memory
splitting”, remarked Emmanuel Macron, hymns of Romania and Israel were signs – Alexandru Florian, director of
her biography and social work being heard. the Wiesel Institute; honoring the kind-
emblematic to the history of France Eng. Abraham Ghiltman, president hearted people of that time – Valentina
and of Europe in the second half of the of Iaşi Jewish Communnity, showed Iosub, Iaşi County vice-prefect; the
last century and the first decades of the based on documents that the pogrom Jews’ contribution to the modernization
current one. was premeditated; it was initiated on of the city – Romeo Olteanu, vice-
Her parents’ and her generation June 29, 1941, on the order of Marshal president of the Iaşi County Council;
went through the Holocaust, Simone Ion Antonescu, committed by Romanian the need for solidarity of the Church
Veil losing her parents and brother in soldiers, German soldiers, a part of with the Jewish Community – Cristian
the Nazi camps. Besides, the ceremony As Health Minister (1974-1979), she the civilian population. 14,000 people Deac, representative of the Roman-
began at the Shoah Memorial. „Simone fought for women’s rights, legalizing were killed on the streets and in police Catholic Diocese. Prime Rabbi Rafael
Veil does not enter Pantheon as a victim abortion (1975). The causes of her headquarters yard, died asphyxiated in Shaffer appreciated the Romania-Israel
but rather as a Shoah winner,” one of the struggle were „always righteous, always the Trains of Death for the „guilt” of being „Friendship Bridge” created by Mayor
thousands of people said, applauding necessary. She built an epoch”. Jews. There were also kind-hearted Mihai Chirica by twinning Haifa with Iaşi.
when the catapults came to Pantheon. In the minute of silence kept by people, who saved Jewish lives and Secular thoughts – Adi Cristi’s poem
The tragedy that Simone Veil has passed thousands of guests – among whom risked their own, said the speaker. and religious meditation – prayer led by
is yet another opportunity for „France to former French presidents – Nicolas Presidential Advisor Nicoleta Ioana Prime Rabbi Rafael Shaffer were also
look ahead what it would not want. Jews’ Sarkozy and François Holland – and the Nicolae read the message of Klaus present.
Holocaust is part of the France history, audience, „the cry of silence in the camp” Iohannis, President of Romania, The military guard honored the
like the Resistance. Simone Veil wore on (producer David Teboul) was heard. who reiterated the need to honor the victims and flower wreaths have been
her left arm the sign of the tragedy: the Corals, cello solos by Johann Sebastian victims’ memory and to fight against set by the Presidency, the Government,
number 78,651 of the Birkenau deported. Bach accompanied the ceremony. xenophobia, racism and anti-Semitism, FJCR, the Jewish Community from
Iaşi, the City Hall, the Wiesel Institute,

Romania’s Holocaust Commemoration Adi Cristi, writer. In the cemetery the


Monument of Jewish military heroes

Ceremony organized by AMIR


was revealed, a gesture of gratitude
for their sacrifice to Romania, as Mayor
Mihai Chirica said. The president of the
Dr. Liviu Beris, AERVH President, long as I live, I will remember the field the organizers, including AMIR President, Jewish Community in Iaşi thanked the
participated in the annual Romania’s covered by bodies in the morning that Micha Harish. The intellectual tenure authorities. Rabbi Rafael Shaffer uttered
Holocaust commemoration held at Yad followed”. of communications was remarkable, the prayers.
Vashem by the Association of Jews „Some historians insist that Transnistria having as common denominator the great A pilgrimage followed at the places
Originating from Romania (AMIR). Liviu was not Auschwitz”, said Liviu Beris, who contribution to the development of the where the Death Trains stationed: Podu
Beris was 12 years old in ‘41 when the added: „Yes, it was not death by gas, but Jewish state of the Romanian Holocaust Iloaiei, Târgu Frumos, Roman. The
war broke out. The Jews in Herţa, his it was slow death by famine, illness, lack survivors settled in Israel. The themes Mayor of Podu Iloaiei, the Deputy Mayor
hometown, were gathered in improvised of medication. Common pitches have no focused on the current deterioration of the of Târgu Frumos and Professor V. Enea,
prisons, crowded in cellars, where a signs, but they are enormously many”. relationship between people and states president of the Jewish Community
breath of air was a privilege. The next The mission of survivors and and the subsequent dangers, the anti- in Roman, Professor Iancu Wexler,
morning, some were escorted to the contemporary society is to preserve the Israeli campaign Boycott, Divestment, Father Protopope of Roman evoked
outskirts of the city and forced to dig memory of those killed in the Holocaust, Sanctions (BDS), the de-legitimacy of the good coexistence between the
their own pits. Those „liberated” from to pass it from generation to generation, to the State of Israel. „The Holocaust was a majority population and the Jews but
the synagogue headed for their homes, prevent any repetition of the catastrophe. culmination of the degeneration in human also the nightmare of those moments.
where everything had been robbed ... The Representatives of Romania’s relations”, Liviu Beris commented in his Eduard Kupferberg, FJCR general
deportation followed: Secuieni, Iedineţ, Embassy in Israel and the Romanian speech. He insisted on the rise of anti- secretary, brought homage to the
Corbu... The one who was behind the Cultural Institute in Tel Aviv, of the Semitism today, especially under its new victims’memories. Prime Rabbi Rafael
convoy was shot. At Corbu, the convoy Knesset, Israeli academics and form, anti-Israelism, on the importance of Shaffer and Rabbi Yoshua Aronovici said
stayed overnight on a field full of water. distinguished members of the Romanian education in combating prejudices and prayers. A military guard honored the
It was a cold night in November. AERVH Alyiah attended the Yad Vashem hatred and the need to train teachers for victims and flower wreaths were set. A
President remembers that his mother did Symposium. The former ambassadors teaching the Holocaust history in schools. commemorative concert was offered by
not let him sleep. Who slept, froze. „As of Israel to Romania arrived, obviously „Moldova” Philharmonic from Iaşi.
REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 520-521 (1320-1321) - 1 Iulie – 31 August 2018 25

Ceremonie de comemorare a Holocaustului din România organizată de AMIR


„Mari compozitori
„Democraţia nu este un bun definitiv câştigat” evrei”, Bucureşti,
Interviu cu preşedintele AERVH, dr. Liviu Beris
„Cu cât
numărul
insistă asupra faptului că Transnistria
n-a fost Auschwitz. Da, n-a fost moarte
„vinovaţi” că s-au născut din părinţi evrei.
Omul poate decide, într-o anume măsu-
ediţia a III-a
nostru sca- prin gazare, dar a fost moarte lentă prin ră, cum să fie, dar nu – cine să fie. Am Dacă primele ediţii, de la Templul Cor-
de, cu atât foamete, boli, lipsă de medicamente. insistat asupra creşterii antisemitismului al din seria „Mari compozitori evrei”, au
misiunea Gropile comune nu au semne, dar sunt azi, mai ales sub noua sa înfăţişare, marşat pe nume arhicunoscute, ceea ce a
noastră, a enorm de multe. antiisraelismul, a importanţei educaţiei propus publicului dirijorul Cameratei Elite,
supravieţu- Misiunea despre care aminteam în combaterea prejudecăţilor şi a urii şi Vincent Grüger, a fost o acţiune de pionie­
itorilor Ho- constă în a păstra memoria celor ucişi a necesităţii pregătirii profesorilor care rat: repunerea în circulaţie a unor parti-
locaustului, în Holocaust, în a o transmite din gene- predau istoria Holocaustului în şcoli. turi mai puţin cântate, aparţinând unor
se intensifică”, este încredinţat preşe- raţie în generaţie, în a preveni repetarea – Se poate vorbi de comunicare între compozitori evrei din Europa Centrală şi
dintele AERVH, dr. Liviu Beris, de curând catastrofei”. generaţii? de Est, de factură postromantică (Ignatz
întors de la comemorarea anuală a Holo- – Ce v-a impresionat la simpozion? – Mai curând – de importanţa ei, Brüll, Leo Weiner) şi postmodernă (Anatol
caustului, organizată la Yad Vashem de – Participarea: au luat parte la eveni- fiindcă una este să fi trăit Holocaustul, Vieru).
Asociaţia Evreilor Originari din România ment reprezentanţi ai Ambasadei Româ- alta – să-l cunoşti din povestiri, lecturi, Demersul a fost prefaţat de directorul
(AMIR). Interlocutorul nostru avea 12 ani niei în Israel şi ai ICR-ului din Tel Aviv, ai filme. Există diferenţe de percepţie. Dar DCAM, Robert Schorr, care a mulţumit
în ’41, când izbucnise războiul. Evreii din Knessetului, ai mediul academic israeli- moştenirea spirituală se transmite. pentru sprijin Ministerului Culturii şi Iden­
Herţa, oraşul său natal, au fost strânşi în an, membri marcanţi ai Alialei române. – Puncte sensibile în viaţa israeliană? ti­tăţii Naţionale, colaboratorilor Silvia Solo­
închisori improvizate, înghesuiţi în pivni- Au venit foşti ambasadori ai Israelului în – Divergenţele între ultrareligioşi mo­novici, Sandu Câlţia şi Laurenţiu Zilber-
ţe, unde o gură de aer era un privilegiu. România, fireşte, organizatorii, inclusiv şi seculari, distorsionarea principiului man şi a evidenţiat faptul că Templul Coral
Era o zi de vară înăbuşitoare, primeau preşedintele AMIR, Micha Harish. Ţinuta drepturilor omului, a conceptului de Tikun beneficiază de acustica necesară pentru
apă numai de la unii trecători cu inimă, intelectuală a comunicărilor, având drept Olam din partea unor evrei cu vederi de a găzdui manifestări muzicale de marcă.
nu de la paznici. Apoi, au fost duşi la numitor comun contribuţia amplă la dez- stânga radicale, care fac jocul regizorilor Seria „Mari compozitori evrei” este încă
sinagogă. A doua zi dimineaţă, o parte voltarea statului evreu a supravieţuitorilor antiisraelismului. În deosebirile de opinie un prilej de „apropiere a publicului evreu
au fost escortaţi la marginea oraşului şi Holocaustului din România, stabiliţi în important este dialogul, pentru a nu se şi neevreu de cultura iudaică”, a subliniat
puşi să-şi sape singuri gropile... Cei „eli- Israel. Tematica: deteriorarea actuală a ajunge la blocaj ideologic. preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer.
beraţi” din sinagogă s-au îndreptat spre raporturilor între oameni şi state şi pe- – Trăim o nouă criză a omenirii? Templul Coral poate fi şi un excelent spaţiu
casele lor. Fusese jefuit totul... A urmat ricolele care decurg de aici; campania – Da. Fiindcă suntem vecini, dar nu
deportarea: Secuieni, Iedineţ, Corbu... antiisraeliană Boicot, Discriminare, Sanc- şi contemporani, ca tip de civilizaţie,
Cine rămânea în urma convoiului era ţiuni (BDS); delegitimarea Statului Israel. cu oameni din diverse zone ale lumii.
împuşcat. La Corbu, convoiul a înnop- – Ce aţi subliniat în intervenţia dum- Oamenii circulă din ce în ce mai rapid,
tat pe un câmp mustind de apă. Era o neavoastră? informaţiile sunt instantanee; reale sau
noapte friguroasă de noiembrie. Mama – Holocaustul a fost o culme a de- nu, ele sunt mai importante decât faptele.
nu l-a lăsat să adoarmă. Cine a adormit, generării în relaţiile interumane. Con- Opţiunile pot fi uşor manipulate, ceea
a îngheţat. „Cât voi trăi, o să ţin minte ducătorii Germaniei naziste, aliaţii lor şi ce duce la succesul populismului în ţări
câmpul acoperit de cadavre în dimineaţa colaboraţioniştii din ţările ocupate s-au democrate. Democraţia nu este un bun
care a urmat”. Enumerările continuă: Mo- instituit ca putere de stat în vânarea şi definitiv câştigat.
ghilev-Toldosk, Hruminka... „Unii istorici condamnarea la moarte a tuturor celor IULIA DELEANU

La împlinirea unui secol:


cultural. Şi nu doar Templul Coral. Sinago-
ga Mare din Suceava, Templul din Rădăuţi,
devenit Muzeul de Istorie a Evreilor din Bu-

evreii central şi est-europeni în Europa naţiunilor covina de Sud, au constituit recent scene
pentru prezentarea primei ediţii a Zilei
Limbii şi Teatrului Idiş. Vorbitorul a făcut
Anul curent marchează atât Cen- aducând în prim plan ataşamentul faţă de discriminare a evreilor din noile teritorii,
tenarul României, cât şi finalul Marelui valorile umaniste în care se formaseră precum Transilvania, Bucovina şi, mai o succintă prezentare a dirijorului Vincent
Război, conflagraţia mondială ce a re- şi mai puţin de tradiţionalismul religios, ales, a celor din Basarabia, fostă gubernie Grüger, român de origine germană, întâlnit
definit graniţele statelor de pe Bătrânul fapt legat invariabil de caracterul multi- ţaristă, faţă de evreii din Vechiul Regat. acum câţiva ani la Filarmonica din Focşani,
Continent. În acest sens, la 11-12 mai, cultural al fostului imperiu. Destrămarea În replică, profesorul Liviu Rotman, de la căruia i-a „deschis porţile pentru a concerta
New Europe College, în colaborare cu Imperiului Austro-Ungar a avut un impact SNSPA Bucureşti, a afirmat că procentul la Templul Coral”.
European Association for Jewish Studies, dramatic şi asupra comunităţilor evreieşti de 30% al minorităţilor României Mari a „Camerata nu se numeşte întâmplător
a propus o conferinţă cu tema Loialităţi de limbă germană din Bucovina, care cântărit în accentuarea sentimentelor xe- Elite, pentru că Vincent Grüger i-a ales pe
noi, drame mai vechi: Viaţa comunităţii s-au trezit puse în faţa unor condiţii de nofobe şi antievreieşti, într-un stat ce se cei mai buni interpreţi de muzică clasică
evreieşti după Marele Război, în Eu- trai inedite, odată cu integrarea în statul dorea naţional-unitar (situaţie întâlnită şi în din Capitală”, a remarcat muzicologul Ian-
ropa Centrală şi de Est. Desfăşurat la român, după cum a punctat profesorul alte ţări noi, precum Polonia, Ungaria), iar cu Ţucărman, iniţiatorul acestor concerte la
Bucureşti, evenimentul s-a bucurat de Andrei Corbea-Hoişie, de la Facultatea antisemitismul capătă un rol tot mai mare Templul Coral, având toate calităţile pentru
participarea unor invitaţi marcanţi, care de Litere din Iaşi. Obişnuiţi cu un mediu în naţionalismul românesc, concomitent a găzdui manifestări muzicale în perioada
au dezbătut situaţia evreilor după des- multietnic, foştii evrei austro-ungari au cu fascizarea societăţii şi erodarea statului Festivalului Enescu. Vorbitorul a decupat
trămarea Imperiilor Austro-Ungar şi Ţarist fost nevoiţi să îşi redefinească opţiunile de drept. secvenţe din tinereţea sa, a generaţiei
şi adaptarea lor la ceea ce interbelicul identitare după 1918, pentru adaptarea În final, gazda evenimentului, lector sale: trioul muzical în anii prigoanei, la
avea să reţină în paginile istoriei drept o la noile condiţii statale şi noua majorita- universitar Camelia Crăciun, a încheiat Iaşi, unde a cântat cu Mendi Rodan şi
Europă a naţiunilor. Moderată de Camelia te românească, a remarcat Atilla Gido, conferinţa printr-un omagiu adus câtor- Dolfi Grimberg – Anatol Vieru, după ’44,
Crăciun, lector universitar la Departa- membru al Institutului de Cercetare pen- va intelectuali de marcă ai comunităţii considerat de criticii muzicali unul dintre
mentul de Studii Iudaice al Facultăţii de tru Minorităţile Naţionale din cadrul Gu- evreieşti, care au luptat în Marele Război cei mai mari compozitori actuali.
Limbi Străine din Bucureşti, precum şi vernului României. Atât Elisabeth Weber, pentru România: criticul literar Iosif Triva- În public – personalităţi ale vieţii muzi-
de profesorul Mihai Răzvan Ungureanu, din cadrul Institutului Simon Wiesenthal le, decedat în luptă, Rodion Steuerman, cale, vicepreşedintele ICR, Béla Krizbai,
de la Facultatea de Istorie din Capitală, pentru Studierea Holocaustului, de la afectat iremediabil de infernul războiului, lideri ai F.C.E.R., CEB, BBR.
conferinţa a debutat de la paradoxul trăit Viena, cât şi profesorul Lucian Leuştean, şi medicul Emil Dorian, al cărui jurnal stă „Ne dorim ca Templul Coral să de­
de comunităţile evreieşti: loialitatea lor de la Facultatea de Istorie din Iaşi, au mărturie a dramei evreilor din România vină unul dintre reperele muzicale ale
dovedită în Primul Război Mondial, prin abordat direct întrebarea: cu cine au interbelică, în ciuda contribuţiei lor la Capitalei”, a mulţumit, în încheiere, preşe­
participarea voluntară la teribilele lupte simpatizat evreii noştri în Primul Război dezvoltarea statului. dintele Aurel Vainer. Aplauze şi flori au
ce au secerat continentul sau implicarea Mondial, în România? Desigur, evreii din DIANA RUSU răsplătit interpreţii. (I.D.)
acestora în organizaţiile de salvare nu Vechiul Regat şi-au declarat fără rezerve
le-au câştigat aprecierea naţiunilor din
care făceau parte, antisemitismul fiind
loialitatea faţă de statul ce le refuzase
cetăţenia, fără ca gestul lor să fie apreciat Împreună, în anul centenar
deja un virus adânc implantat. în anii ce vor urma Marii Uniri, când naţi-
În prima zi, discuţiile s-au concentrat onalismul se va dezvolta pe fondul unui Madeleine Karacaşian: 65 de ani de prezenţă în presa românească
pe comunităţile evreieşti din Imperiul antisemitism tot mai ardent, au conchis Cei 65 de ani de publicistică împliniţi de Madeleine Karacaşian, colaboratoare
Austro-Ungar şi ceea ce a însemnat analiştii prezenţi. a RE, au fost sărbătoriţi la Biblioteca Armenească printr-o dublă lansare de carte:
dispariţia acestei formaţiuni statale Conform profesorului Amin Heinen, de „Cu şi despre armeni”, al şaselea volum al ei de interviuri, şi „Personalităţi armene
multietnice şi multiculturale, prima din la Universitatea din Aachen, în România din istoria modernă şi contemporană a României”, ambele apărute în Editura Ararat.
Europa ce a oferit drepturi egale evreilor. au existat trei elemente care pot explica Autoarea „face cinste comunităţii armeneşti, slujind comunitatea armeană din
De altfel, profesorul David Rechter, de la intensificarea sentimentelor antievreieşti România”, i-a schiţat profilul preşedintele UAR, Varujan Vosganian. Forţa unei co-
Universitatea Oxford, a remarcat că evreii după Primul Război Mondial: naţionalismul munităţi se raportează la oamenii ei de cultură, a sintetizat importanţa cărţii Î.P.C.
austro-ungari au beneficiat de un mediu exclusiv, contextul istoric şi antisemitism Arhimandrit Datev Agopian, Întâistătător al Eparhiei Armene din România. Focali-
propice pentru o remarcabilă dezvoltare de influenţă germană. În opinia prof. Hei- zarea atenţiei asupra contemporanilor armeni ilustraţi în cele mai diverse domenii
socială şi culturală în societatea central- nen, antisemitismul românesc a echivalat ale vieţii spirituale româneşti înseamnă o schimbare de mentalitate în concepţia
europeană, lăsând o moştenire fără egal cu unul cultural, aflat în relaţie directă cu armenească, în care evaluările se fac post mortem.
în Europa. Nu este de mirare, a declarat stilul de viaţă, obiceiurile religioase şi evreii Articolele, traducerile, interviurile realizate de autoare sunt o punte culturală între
David Rechter, că strania lor dispariţie asimilaţi versus evreii tradiţionali. Deşi România şi Armenia, a opinat E.S. Sergey Minasian, ambasadorul Armeniei la Bucu-
a fost legată şi de asimilaţionismul deja episoade violente au existat constant în reşti. A fost citit mesajul de felicitare al fostului ambasador al Armeniei în România,
răspândit în rândul lor. Michael Miller, de România postbelică, radicalizarea a venit Hamlet Gasperian, în prezent, consilier al preşedintelui Armeniei, Armen Sarkissian.
la Universitatea Central Europeană din odată cu succesul naţional-socialismului Cartea e dedicată Centenarului Marii Uniri. A fost tema centrală din discursul
Budapesta, a vorbit, la rândul său, despre german în anii ’30, care a impulsionat an- de mulţumire al sărbătoritei, ceea ce reiese şi din coperta I a volumului: sculptura
soarta evreilor de limbă maghiară în sta- tisemiţii români din zona politico-culturală. în marmoră „1 Decembrie 1918” de Ioana Kassargian, aflată în colecţia Muzeului
tele succesoare Imperiului Austro-Ungar, Heinen susţine că a existat o permanentă Naţio­nal de Artă Contemporană din Bucureşti. (I.D.)
‫ ‪26‬‬ ‫‪REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 520-521 (1320-1321) - 1 Iulie – 31 August 2018‬‬

‫‪zicedid ze`ivnd‬‬
‫‪z‬‬
‫כתב‪-‬עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה‬ ‫י"ח תמוז תשע"ח ‪ -‬כ' אלול תשע"ח‬
‫טקס אזכרה של‬ ‫יהודים מכל הקהילות ומאפשר להם להכיר‬
‫זה את זה ולהתוודע זה לזה‪ .‬את "בראשית"‬ ‫בראשית ט"ז‬
‫אירגנו הפדרציה של הקהילות היהודיות‬
‫שואת יהודי רומניה‬ ‫מרומניה‪ ,‬הג'וינט‪ ,‬קרן "קאריטס"‪ ,‬קהילת‬
‫יהודי אראד וקבוצת המרכז לתרבות‬

‫מטעם ארגון א‪.‬מ‪.‬י‪.‬ר‬ ‫יהודית שבראשה עומד אדריאן גירון‪.‬‬


‫כמו במהדורות אחרות‪ ,‬ההרצאות‬
‫הועברו על ידי מרצים מאוניברסיטאות‬
‫יו"ר אגודת היהודים מרומניה קורבנות‬
‫ישראליות‪ .‬ביום הראשון‪ ,‬פרופ' שמואל‬
‫השואה‪ ,‬ד"ר ליביו בריש‪ ,‬השתתף בטקס‬
‫פאוסט דן בנושא האפוקליפסה ועל‬
‫האזכרה השנתי שאירגן ב"יד ושם"‬
‫‪ 70‬שנות המדינה היהודית‪ ,‬נושאים‬
‫הארגון המאוחד של היהודים יוצאי‬
‫הקשורים בשחרור היהודים‪ .‬לאחר מכן‬
‫רומניה )א‪.‬מ‪.‬י‪.‬ר(‪ .‬ליביו בריש היה בן ‪12‬‬
‫התקיימו דיונים בקבוצות‪ ,‬מודרכים על‬
‫בשנת ‪ 1941‬כאשר פרצה המלחמה‪ .‬יהודי‬
‫ידי הפרופסורים אורית אבנרי‪ ,‬צבי צמרת‬
‫הרצה‪ ,‬עיר מולדתו‪ ,‬הוכנסו לבתי סוהר‬
‫ונחמה וינגרטן‪-‬מינץ‪ .‬הדיונים התקיימו‬
‫מאולתרים‪ ,‬נדחפו במרתפים שבהם טיפת‬
‫סביב נושאים שונים ובהם תולדות מדינת‬
‫אוויר הייתה בבחינת זכות‪-‬יתר‪ .‬למחרת‬
‫ישראל‪ ,‬אשר תפש מקום חשוב‪.‬‬
‫בבוקר‪ ,‬חלק מהם הובאו לקצה העיר‬
‫בערב שבת הוזמנו המשתתפים לבית‬ ‫הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה‪,‬‬ ‫בימים ‪ 15-12‬ביולי השנה התקיימה‬
‫והוכרחו לחפור בעצמם את קברותיהם‪.‬‬
‫הכנסת הניאולוגי היפה בן ‪ 18‬השנה כדי‬ ‫שנכח כמעט בכל מהדורות "בראשית"‪ ,‬את‬ ‫בעיר אראד )בפעם השנייה( המהדורה‬
‫"המשוחררים" מבית הכנסת הלכו‬
‫להאזין לקונצרט עוגב‪ .‬לאחר מכן היו טקסי‬ ‫חשיבות היוזמה הזאת‪ ,‬שנותנת אפשרות‬ ‫הט"ז של "בראשית"‪ ,‬אוניברסיטת הקהילה‬
‫לבתיהם‪ .‬שם ראו שהכול נשדד‪ ...‬לאחר‬
‫קבלת שבת‪ ,‬ועונג שבת נערך במסעדה‬ ‫לחברי הקהילות היהודיות להעשיר את‬ ‫היהודית‪-‬אירופאית‪.‬‬
‫מכן היה הגירוש‪ :‬סקויני‪ ,‬ידינץ‪ ,‬קורבו‪...‬‬
‫"פאנוראמיק" של המלון "קונטיננטל‬ ‫ידיעותיהם ביהדות‪ ,‬הן בנוגע לדת‪ ,‬הן‬ ‫מהדורה זו מוקדשת הפעם ליובל ה‪70-‬‬
‫כל מי שפיגר בהליכתו בשיירה‪ ,‬היה נורה‬
‫פורום"‪ .‬ולא חסר גם רגע חברתי‪ ,‬כאשר‬ ‫בנוגע להיסטוריה‪ ,‬מחשבה‪ ,‬ספרות עברית‬ ‫של עצמאות ישראל‪ .‬המארגנים דאגו‬
‫במקום‪ .‬בקורבו‪ ,‬שיירה נשארה בלילה‬
‫במוצאי השבת הוזמנו המשתתפים לארוחת‬ ‫קלאסית וחדשה ובעוד תחומים‪ .‬המארח‪,‬‬ ‫לתוכנית עשירה ומעניינת במיוחד‪ .‬לאחר‬
‫בשדה מלא מים‪ .‬היה זה ליל נובמבר קר‪.‬‬
‫ערב רומנטית על חוף הנהר מורש‪.‬‬ ‫המהנדס יונל שלזינגר‪ ,‬יו"ר קהילת יהודי‬ ‫הרצאות רבות בנושאים כלליים‪250 ,‬‬
‫יו"ר האגודה זוכר שאמו לא איפשרה לו‬
‫גם מן המהדורה הט"ז של "בראשית"‪,‬‬ ‫אראד‪ ,‬בירך את האורחים באיחולי "ברוך‬ ‫המשתתפים יכלו לבחור את השתתפותם‬
‫להירדם‪ .‬מי שנרדם קפא למוות מקור‪" .‬כל‬
‫המשתתפים יצאו בידע נוסף ובתחושת‬ ‫הבא" ושיבח את מאמצי המארגנים‪ .‬ישראל‬ ‫בארבע הקבוצות בנושאים שונים‪ ,‬כל‬
‫זמן שאחיה אזכור את השדה שהיה מלא‬
‫שמחה על כך שהשתתפו כמה ימים באירוע‬ ‫סבג‪ ,‬מנהל הג'וינט רומניה‪ ,‬המפעיל את‬ ‫אחד לפי דפוסי מחשבתו‪ ,‬השכלתו וטעמו‬
‫בגופות בבוקר שלמחרת‪ .‬היסטוריונים‬
‫עם ידידים מקהילות יהודיות אחרות‬ ‫"בראשית"‪ ,‬הדגיש את תרומתו של הג'וינט‬ ‫האישי‪.‬‬
‫אחדים טוענים שטרניסטריה לא הייתה‬
‫שברומניה‪.‬‬ ‫בקיומו של אירוע זה‪ .‬הוא הדגיש את עניין‬ ‫בפתיחת האירוע‪ ,‬בתיאטרון הקלאסי‬
‫אושוויץ‪ ...‬נכון‪ ,‬לא היה בה מוות בתאי‬
‫החיברות‪ ,‬ואמר שעצם התכנסותם של‬ ‫"יון סלביץ"‪ ,‬ציין ד"ר אאורל ויינר‪ ,‬יו"ר‬
‫הגזים אבל היה בה מוות איטי ברעב‪,‬‬
‫מחלות‪ ,‬מחסור בתרופות‪ .‬לקברי אחים אין‬
‫סימנים אמנם‪ ,‬אבל הם רבים מאוד"‪ ,‬אמר‬
‫ליביו בריש‪.‬‬
‫פרעות יאשי ‪ :1941‬אזכרה ואזהרה‬
‫חובת הניצולים וחובת החברה בת זמננו‬ ‫העצירה של "רכבות המוות"‪ :‬פודו אילואיי‪,‬‬ ‫ביטוי לחילונית ניתן על ידי המשורר עדי‬ ‫בטקס האזכרה של ‪ 77‬שנים לפרעות‬
‫היא לשמור את זכר הקורבנות‪ ,‬הנספים‬ ‫טרגו פרומוס‪ ,‬רומן‪ .‬ראש עיריית פודו‬ ‫קריסטי בקוראו שיר שלו‪ ,‬וביטוי לבחינה‬ ‫יאשי‪ ,‬שנערך בבית העלמין פאקורארי‪,‬‬
‫בשואה‪ ,‬ולהעביר אותו מדור לדור כדי‬ ‫אילואיי‪ ,‬סגן ראש העיר טרגו פרומוד‪,‬‬ ‫הדתית ניתן בתפילתו של הרב הראשי‬ ‫לפני האנדרטה הבנויה לזכר קורבנות‬
‫למנוע מהאסון להישנות‪.‬‬ ‫פרופ' ו' אניאה‪ ,‬יו"ר קהילת יהודי רומן‪,‬‬ ‫רפאל שפר‪.‬‬ ‫הפרעות‪ ,‬השתתפו אישים רשמיים‪ ,‬נציגי‬
‫בכנס שנערך ב"יד ושם" השתתפו‬ ‫פרופ' ינקו וכסלר‪ ,‬הכהן‪-‬דת הממונה על‬ ‫המשמר הצבאי עמד לדום‪ .‬זרי פרחים‬ ‫המחנה הצבאי יאשי‪ ,‬נציגי הבישופות‬
‫נציגי שגרירות רומניה בישראל ונציגי‬ ‫הכנסייה האורתודוכסית במחוז רומן – כל‬ ‫הוענקו מטעם נשיאות רומניה‪ ,‬ממשלת‬ ‫האורתודוכסית והבישופות הקתולית‪,‬‬
‫המכון הרומני לתרבות‪ ,‬נציגי הכנסת‪,‬‬ ‫אלה דיברו על החיים הטובים ביחד שהיו‬ ‫רומניה‪ ,‬הפדרציה של הקהילות היהודיות‬ ‫נציגים מהעולם האקדמי‪ ,‬ראשי הפדרציה‬
‫נציגים מהעולם האקדמי הישראלי‪ ,‬וכן‬ ‫בין האוכלוסייה הרומנית לבין היהודים‬ ‫מרומניה‪ ,‬קהילת יהודי יאשי‪ ,‬עיריית יאשי‪,‬‬ ‫של הקהילות היהודיות מרומניה ושל קהילת‬
‫אנשים חשובים מן העלייה הרומנית‪ .‬הגיעו‬ ‫עד אותם ימים‪ ,‬וגם על הטרגדיה של‬ ‫המכון "אלי ויזל"‪ ,‬הסופר עדי קריסטי‪.‬‬ ‫יהודי יאשי‪ ,‬ניצולי הפרעות ינקו צוקרמן‬
‫שגרירים לשעבר של ישראל ברומניה‬ ‫אותם רגעים‪ .‬מזכ"ל הפדרציה‪ ,‬אדוארד‬ ‫בבית העלמין היה גם גילוי האנדרטה‬ ‫וליואנרד זאיצ'סקו‪ ,‬צאצאים של ניצולים‬
‫וכמובן המארגנים‪ ,‬ביניהם יו"ר א‪.‬מ‪.‬י‪.‬ר‬ ‫קופפרברג‪ ,‬הילל את זכר הקורבנות‪ .‬הרב‬ ‫לזכר החיילים היהודים הגיבורים שמתו על‬ ‫חברי הקהילה היהודית וידידים שלה‪.‬‬
‫– מיכה חריש‪ .‬רמת ההרצאות הייתה‬ ‫הראשי רפאל שפר והרב יהושע אהרונוביץ‬ ‫מילוי תפקידם‪ ,‬מעשה הוקרה כלפי נפילתם‬ ‫הטקס נפתח בשירת ההמנונים‬
‫בולטת והמכנה המשותף בהן היה תרומתם‬ ‫קראו תפילות‪ .‬משמר צבאי עמד דום‪.‬‬ ‫והקרבתם למען רומניה‪ ,‬אמר ראש העיר‬ ‫הלאומיים של רומניה ושל ישראל‪.‬‬
‫של ניצולי שואה מרומניה שהתיישבו‬ ‫הוענקו זרי פרחים‪.‬‬ ‫מיכאי קיריקא‪ .‬יו"ר קהילת יהודי יאשי‬ ‫בהסתמכו על מסמכים‪ ,‬הראה יו"ר‬
‫בישראל לפיתוחה של המדינה היהודית‪.‬‬ ‫הקונצרט לאזכרה נתרם על ידי‬ ‫הודה לרשויות שתרמו לאירוע‪ .‬הרב רפאל‬ ‫קהילת יהודי יאשי‪ ,‬המהנדס אברהם‬
‫בין הנושאים הייתה הירידה הנוכחית‬ ‫התזמורת הפילהרמונית "מולדובה" שבעיר‬ ‫שפר אמר תפילות‪.‬‬ ‫גילטמן‪ ,‬כי הפרעות נעשו בתכנון מראש‪,‬‬
‫ביחסים בין אנשים והסכנות הנובעות‬ ‫יאשי‪.‬‬ ‫לאחר מכן הייתה תהלוכה לתחנות‬ ‫ב‪ 29-‬ביוני ‪ ,1941‬בפקודת המרשל יון‬
‫מכך‪ ,‬המערכה האנטי‪-‬ישראלית נגד‬ ‫אנטונסקו‪ ,‬בידי חיילים רומנים‪ ,‬חיילים‬
‫ה‪) B.D.S-‬חרם‪ ,‬אפליה‪ ,‬עיצומים( שחותר‬
‫לדלגיטימיזציה של מדינת ישראל‪.‬‬
‫מוזיקה יהודית בגן "צ'ישמיג'יו"‬ ‫גרמנים וחלק מן האוכלוסייה האזרחית‪.‬‬
‫‪ 14‬אלף איש הומתו בחוצות העיר ובחצר‬
‫"השואה הייתה שיא ההתנוונות‬ ‫עיריית בוקרשט הבירה אירגנה את המהדורה הי"ב של הפסטיבל הבינלאומי לפולקלור‬ ‫מפקדת המשטרה‪ ,‬או מתו בחנק ב"רכבות‬
‫ביחסים בין אנשים"‪ ,‬הוסיף ליביו‬ ‫"מוזיקה ומסורות בצ'ישמיג'יו"‪ ,‬המוקדשת ליובל האיחוד הגדול‪ .‬במהדורות הקודמות‪,‬‬ ‫המוות"‪ ,‬בגלל ה"אשמה" שהיו יהודים‪.‬‬
‫בריש בדבריו‪ ,‬והדגיש את התחזקות‬ ‫פסטיבל זה משך אמנים מ‪ 28-‬מדינות וקהל של כ‪ 250-‬אלף צופים‪ .‬מהדורת ‪ 2018‬חוגגת‬ ‫יש לומר‪ ,‬הוסיף גילטמן‪ ,‬שהיו גם גילויי‬
‫האנטישמיות היום‪ ,‬במיוחד בדמותה‬ ‫‪ 12‬שנים של רב‪-‬תרבותיות ומאחדת בשלושת ימי הפסטיבל להקות מחו"ל )בוסניה‬ ‫אנושיות‪ ,‬כאשר רומנים הצילו חייהם של‬
‫החדשה‪ ,‬האנטי ישראלית‪ .‬עוד הדגיש‬ ‫והרצגובינה‪ ,‬בולגריה‪ ,‬סין‪ ,‬גיאורגיה‪ ,‬ישראל‪ ,‬רפובליקת מולדובה‪ ,‬הונגריה(‪ ,‬בני מיעוטים‬ ‫יהודים‪ ,‬תוך כדי שסיכנו את החיים של‬
‫בדבריו את חשיבות החינוך במאבק נגד‬ ‫וקהילות לאומיות‪.‬‬ ‫עצמם‪.‬‬
‫הדעות הקדומות והשטנה ואת הצורך‬ ‫הלהקה "גוונים" מישראל בלטה ברבגוניות השירים והריקודים )ביניהם "כנר על הגג"‪,‬‬ ‫היועצת הנשיאותית ניקולטה יואנה‬
‫בהכנת המורים שמלמדים את תולדות‬ ‫"הבה נגילה"‪" ,‬הללויה" ועוד( של תוכניתה‪ .‬תוכנית הלהקה הישראלית זכתה ובצדק‬ ‫ניקולאי העבירה את המסר של נשיא‬
‫השואה בבית הספר‪.‬‬ ‫למחיאות כפיים של הצופים‪.‬‬ ‫רומניה‪ ,‬קלאוס יוחאניס‪ ,‬שבו הוא חזר על‬
‫כיבוד זכר הקורבנות ועל המאבק בשנאת‬

‫בני הזוג סימון ואנטואן וייל נכנסו לפנתיאון של צרפת‬


‫הזרים‪ ,‬הגזענות‪ ,‬האנטישמיות – והזכיר‬
‫את תרומת היהודים בשדה הקרב במלחמת‬
‫ההשלמה של רומניה‪.‬‬
‫"שצרפת תביט קדימה‪ ,‬מה שלא הייתה רוצה‪ .‬שואת היהודים‬ ‫טקס – סמל להגנת הערכים האירופאיים‬ ‫צו החינוך של הדורות הצעירים ברוח‬
‫היא חלק מן ההיסטוריה של צרפת‪ ,‬כמו גם ההתנגדות‪ .‬סימון וייל‬ ‫"לא ניתן יד לכך שהיסוסים ומשברים שעל אירופה להתמודד‬ ‫הערכים הדמוקרטיים וחשיבות קבלת‬
‫שמרה על יד שמאל שלה את הסמל של הטרגדיה‪ :‬מספר ‪78651‬‬ ‫איתם היום‪ ,‬יחלישו את הניצחון המפואר שחל לפני ‪ 70‬שנה על‬ ‫העבר על עצמנו היו הרעיונות המרכזיים‬
‫של המגורשת למחנה בירקנאו‪ .‬הוא יירשם על הקבר שלה"‪ ,‬אמר‬ ‫השסעים והטעויות מן המאה הקודמת"‪ ,‬אמר נשיא צרפת‪ ,‬עמנואל‬ ‫בדברי ראש עיריית יאשי מיכאי קיריקא‪.‬‬
‫עמנואל מקרון‪ .‬לאחר הניסיון של "הפרעות" ושל "הבוררות"‪ ,‬היא‬ ‫מקרון‪ ,‬במסר בנאומו בכניסה לפנתיאון של סימון וייל ובעלה‪,‬‬ ‫עוד הודגשו הצורך בזיכרון כדי שהעבר לא‬
‫הבינה את "חשיבות הדו‪-‬שיח וההבנה" בין מדינות‪ ,‬בין עמים‪.‬‬ ‫אנטואן וייל )שהיה ידוע בתעשייה האווירית(‪ .‬היה זה טקס‪-‬סמל‬ ‫ייהפך לעתיד )מזכ"ל הפדרציה של הקהילות‬
‫האישה הראשונה שנבחרה ליו"ר הפרלמנט האירופי )‪1982-‬‬ ‫להכנת הערכים האירופאיים‪.‬‬ ‫היהודיות מרומניה‪ ,‬אדוארד קופפרברג(;‬
‫‪ ,(1978‬סימון וייל‪ ,‬הייתה "לוחמת גדולה למען אירופה" וכניסתה‬ ‫החלטה שנמסרה על ידי ראש המדינה הצרפתית מיד לאחר‬ ‫חשיבות סימני הזיכרון )מנהל המכון "אלי‬
‫לפנתיאון מסמלת את רצונה של צרפת להמשיך את המורשת‬ ‫שהלכה לעולמה‪ ,‬בשנת ‪ ,2017‬התקבלה בברכה על ידי מרבית‬ ‫ויזל"‪ ,‬ד"ר אלכסנדרו פלוריאן(; כיבוד‬
‫הרוחנית שלה‪" ,‬ברגע של חוסר החלטה" אחרי ה"ברקזיט" ואחרי‬ ‫אזרחי המדינה‪ ,‬היות שסימון וייל "עוברת את הגבולות בין ימין‬ ‫אנשי האנושיות‪ ,‬חסידי אומות העולם‪ ,‬מן‬
‫"המתיחויות הקשורות בקבלת המהגרים"‪.‬‬ ‫לבין שמאל"‪ ,‬ציין עמנואל מקרון‪" ,‬וחייה ויצירתה החברתית הם‬ ‫הימים ההם )סגנית הממונה של מחוז יאשי‪,‬‬
‫בתור שרת הבריאות )‪ ,(1979-1974‬היא נלחמה למען זכויותיהן‬ ‫סמליים לתולדות צרפת ולתולדות אירופה במחצית השנייה של‬ ‫ולנטינה יוסוב(; תרומת היהודים לפיתוח‬
‫של הנשים ולמען מתן הכרה חוקית בהפלה )‪.(1975‬‬ ‫המאה שעברה ושל העשורים הראשוניים של המאה הנוכחית"‪.‬‬ ‫המודרני של העיר )סגן יו"ר המועצה‬
‫הסיבות שהניעו אותה להילחם היו "תמיד מוצדקות‪ ,‬תמיד‬ ‫הדור שלה ושל הוריה עברו את השואה‪ .‬סימון וייל שכלה‬ ‫האזורית יאשי‪ ,‬רומאו אולטיאנו(; הצורך‬
‫נדרשות"‪" .‬היא בנתה תקופה"‪ .‬בדקת הדומייה שנשמרה על‬ ‫את הוריה ואת אחיה במחנות ההשמדה הנאציים‪ .‬הטקס התחיל‬ ‫לסולידריות של הכנסייה עם הקהילה‬
‫ידי אלפי המוזמנים – בהם נשיאי צרפת לשעבר ניקולא סרקוזי‬ ‫למעשה באנדרטה לזכר קורבנות השואה‪" .‬סימון וייל לא נכנסת‬ ‫היהודית )נציג הבישופות הקתולית‪,‬‬
‫ופרנסוא רולנד והקהל הרב – נשמעה "קריאת השקט במחנה"‬ ‫לפנתיאון בתור קורבן אלא בתור מנצחת של השואה"‪ ,‬אמר אחד‬ ‫קריסטיאן דיאק(‪ .‬הרב הראשי רפאל שפר‬
‫)מגיש‪ :‬דוד טבול(‪ .‬ניגונים כוראליים וניגוני סולו לצ'לו מאת יוהאן‬ ‫מאלפי המשתתפים שמחאו כפיים כאשר ארונות המתים יצאו‬ ‫העריך את "גשר הידידות רומניה‪-‬ישראל"‬
‫סבסטיאן באך ליוו את הטקס‪.‬‬ ‫לדרכם לכיוון הפנתיאון‪.‬‬ ‫שנוצר על ידי ראש העיר מיכאי קיריקא‬
‫סימון וייל עברה טרגדיה‪ .‬אותה טרגדיה היא הזדמנות נוספת‬ ‫דרך האחווה של העיר יאשי עם העיר חיפה‪.‬‬
REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 520-521 (1320-1321) - 1 Iulie – 31 August 2018 27

Hazkara pentru Anişoara Falic z.l. 6 FILE DE CALENDAR 6


Pentru comemorarea, la Templul „Când pierdem pe cineva drag, locul
Coral, a unui an de când Anişoara Falic lui rămâne gol. Donaţia făcută întregii al picturii peisagiste. Decedat la Moscova,
Evrei născuţi în lunile august-septembrie 4 august 1900.
z.l. s-a sfârşit, soţul ei, dr. Hary Falic şi-a comunităţi de dr. Hary Falic, mod de cin- Vladimir Zeev Jabotinsky (Altalena)
Shimon Peres (Szymon Perski) – om
concentrat toată energia. Hazkara a avut stire a memoriei celei care i-a fost alături politic. Născut la Vishnyeva, Belarus, 2 au- – lider sionist, scriitor, orator. Născut la
rezonanţă prin numeroasa participare – 56 de ani, este un gest de iubire şi faţă gust 1923, emigrat în Palestina cu familia, Odessa, 1880. Fondator al Legiunii Evre-
lideri ai F.C.E.R. şi CEB, prieteni de la Clu- de soţia sa şi faţă de oameni”, a observat 1932. Preşedinte al Israelului 2007-2014. ieşti, al Alianţei Sioniştilor Revizionişti şi al
bul JCC pentru Generaţia de Aur, colegi prim-rabinul Rafael Shaffer. „Timpul trece, Premiul Nobel pentru pace, 1994. Decedat organizaţiei de tineret Betar, 1923. Decedat
din Federaţie – şi prin donarea unei îm- durerea rămâne. Dar aceste încercări, la Ramat Gan, 28 septembrie 2016, înmor- la New York, 4 august 1940, reînmomântat
brăcăminţi noi pentru un Sul de Tora de la date fiecăruia, ne reamintesc datoria de mântat la Ierusalim. la Ierusalim, 1964.
Templul Coral, în amintirea neuitatei sale a fi solidari cu semenii noştri în situaţii Leon Marcus Uris – scriitor. Născut la Edith Stein (Teresa Benedicta) – filo-
soţii. Între ei exista o simbioză, clădită în dramatice de viaţă. Să fim împreună. Dacă Baltimore, 3 august 1924. Autor de romane zof. Născută la Breslau, 1891, convertită
56 de ani de viaţă împreună. A îngrijit-o cu vom fi împreună, vom fi mai puternici”. pe teme iudaice, printre care Exodus; Mila la catolicism, călugăriţă carmelită. Scrieri
18. Decedat la Long Island, 2003. filozofice şi teologice. Deportată şi ucisă
un devotament exemplar. Chiar şi această „Anişoara Falic z.l. a fost iubită de soţ, la Auschwitz, 9 august 1942, canonizată şi
Saşa Pană (Alexandru Binder) – poet şi
permanentă stare de veghe îi dădea sens familie, comunitate”, a spus preşedintele scriitor. Născut la Bucureşti, 8 august 1902. declarată sfântă, 1988.
vieţii. Anişoara îi crea echilibru sufletesc. CEB, ing. Paul Schwartz, în faţa pietrei Printre scrieri: Născut în ‘02: memorii, file David Bergelson – scriitor şi publicist
După o zi grea – viaţa unui medic dăruit sale funerare inaugurate la Cimitirul evre- de jurnal, evocări. Decedat la Bucureşti, 22 idiş. Născut la Okhrianovka, Ucraina, 12
profesiunii e plină de asemenea zile –, iesc din Şos. Giurgiului. „A fost apreciată august 1981. august 1884. Arestat în 1949, împuşcat în
doctorul Falic se-ntorcea acasă vlăguit. în plan profesional. A bucurat, prin înzes- Heimann Hariton Tiktin – filolog. Năs- închisoarea Lubyanka din Moscova în noap-
Anişoara, care era o bună muziciană, se trările ei muzicale, pe toţi cei care au avut cut la Breslau, 9 august 1850, stabilit la tea de 12-13 august 1952. Reabilitat, operele
aşeza la pian şi cânta. prilejul s-o asculte. Soţul ei, dr. Hary Falic, Iaşi, 1868, convertit la creştinismul ortodox. lui complete publicate în 1961.
Sprijin sufletesc reciproc, remarcat este unul dintre cei mai dinamici medici Membru de Onoare al Academiei Române, Selman Waksman – biochimist şi mi-
1919. Printre lucrări: Rumanisch-Deutsches crobiolog. Născut la Nova Pryluka, Ucraina,
de preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer: la Centrul de Ajutor Medical din cadrul 1888, imigrat în SUA, 1910. Descoperitor
Worterbuch. Decedat la Berlin, 1936.
„Duceau o viaţă evreiască frumoasă. O DASM. Îi doresc putere de a rezista”. Au Gabriel Jonas Ferdinand Lippmann – al streptomicinei şi al altor 20 de antibioti-
viaţă de oameni cumsecade. Am fost la fost flori şi evocări pline de sensibilita- fizician. Născut la Bonnevoie, Luxemburg, ce. Premiul Nobel pentru medicină, 1952.
familia Falic acasă: sufrageria era înno- te ale Diţei Moscovici, fostă colegă de 16 august 1845. Premiul Nobel pentru Decedat la Woods Hole, Massachusets, 16
bilată de un pian. Anişoara a concertat serviciu; Sandei Wolf, coordonatoarea fizică, 1908, pentru descoperirea metodei august 1973.
şi în public, deşi nu a făcut din muzică Clubului JCC pentru Generaţia de Aur; de reproducere fotografică în culori bazată Iosif Sava (Segal) – muzicolog. Născut
o profesiune. Anul trecut erau amândoi, Dorei Fradis, Lansetei Kavasi, prietene pe fenomenul interferenţei. Decedat pe vasul la Iaşi, 1933. Premiul Academiei Române.
pentru tratament, la Pucioasa. Un prânz de la Club; Lidiei Goldstein, verişoară France, 1921. Printre scrieri: Harpiştii regelui David; Va-
s-a sfârşit tragic, pentru că Dumnezeu stabilită în Israel. Un poem în proză a fost Albert Abraham Cohen – scriitor. Născut riaţiuni pe o temă de Chagall. Decedat la
i-a luat într-un minut soţia. A fost un şoc. mărturisirea soţului ei. El Male Rahamim, în Corfu, 16 august 1895, stabilit la Geneva. Bucureşti, 18 august 1998.
Printre romane: Belle du Seigneur. Premiul Yom-Tov Lipmann ben Nathan Ha-Levy
Îmbrăcămintea donată de dr. Hary interpretat de cantorul Emanuel Puzstai, Heller – rabin, talmudist, cabalist. Născut la
Academiei Franceze, 1968. Decedat la
Falic pentru Sulul de Tora este albă. În Kadiş, rostit de prim-rabinul Rafael Shaffer Geneva, 1981. Wallerstein, Bavaria, 1579. Mare Rabin al
simbolistica iudaică, albul înseamnă şi dr. Hary Falic, au făcut să treacă un fior Menachem Begin (Mieczyslaw Biegun Pragăi, 1627-1629 şi unul din cei doi Mari
egalitate în faţa Judecăţii Divine – de Iom de sacralitate în suflete. / Menakhem Volfovici Begin) – om politic. Rabini ai Cracoviei, 1643-1657. Printre scri-
Kipur ne îmbrăcăm în alb –, dar şi voinţă IULIA DELEANU Născut la Brest-Litovsk, 16 august 1913, eri: Tosafot Yom-Tov, comentariu la Mişna.
de pace sufletească”. imigrat în Palestina, 1942. Prim-ministru al Decedat la Cracovia, 19 august 1654.
Israelului, 1977-1983. Premiul Nobel pentru Joel Teitelbaum (Ioiliş Teitelboim) –

Trei ani de când nu mai avem pace, 1978. Decedat la Tel Aviv, înmormân-
tat la Ierusalim, 1992.
rabin hasidic. Născut la Sighetu Marmaţiei,
1887, stabilit la New-York, 1946. Fondator

cu cine să cântăm un cântec…


Reuven Feuerstein – psiholog clinic al hasidismului de Satmar (Satu-Mare),
şi educativ. Născut la Botoşani, 21 august oponent al sionismului. Printre scrieri: Divrey
1921, stabilit în Palestina, 1945. Întemeie- Yoel, consultaţii cazuistice halahice. Dece-
...14 august 2015 -14 august 2018.Trei ani care au trecut repede, parcă grăbiţi să tor al ICELP (Centrul Internaţional pentru dat la New York, 19 august 1979.
ne abată atenţia dincolo de durerea unei pierderi care s-a numit LEONIE WALDMAN Îmbunătăţirea Potenţialului de Învăţătură). Leon Trotsky (Lev Davidovici Bronstein)
Premiul Israel, 1992. Decedat la Ierusalim, – om politic sovietic, oponent al lui Stalin.
ELIAD. Născut la Yanovka, Ucraina, 1879, exilat în
2014.
Comemorările, dacă sunt marcate prin discursuri, îi pun în mare dificultate pe aceia Ephraim Kishon (Ferenc Hoffmann 1929. Printre scrieri: Istoria revoluţiei ruse;
care îşi vorbesc lor înşile, neauziţi, neaplaudaţi, mai mult pentru meşteşugirea frazelor Kishont) – scriitor. Născut la Budapesta, 23 Revoluţia permanentă; Viaţa mea. Asasinat
decât pentru amintirea celui evocat...Nu ştiu câţi îşi mai amintesc de cântăreaţa şi actriţa august 1924, imigrat în Israel, 1949. Scrieri la Coyoacan, Mexic, 21 august 1940.
Leonie Waldman Eliad, angajată a Teatrului Evreiesc încă de la vârsta adolescenţei. satirice în ebraică, maghiară, germană. Franz Viktor Werfel – scriitor. Născut la
Personal, mă obsedează două nedreptăţi; poate or fi fost mai multe, dar despre acestea Premiul Israel, 2002. Decedat la Appenzell, Praga, 10 septembrie 1890, în exil, 1938-
două am cunoştinţă: prin anii ’80, la Radio se programase un Medalion Leonie Waldman Elveţia, 2005, înmormântat la Tel Aviv. 1945. Printre romane: Cele patruzeci de zile
Eliad. Cu cinci minute înaintea orei la care urma să se difuzeze emisiunea, s-a trans- Zigu Ornea (Orenstein) – editor şi istoric de pe Musa Dagh. Decedat la Los Angeles,
mis un buletin de ştiri în care s-a vorbit despre conflicte armate în Israel apoi, în locul literar. Născut la Frumuşica, 27 august 26 august 1945.
emisiunii anunţate, s-a difuzat cu totul altceva. Medalionul nu a mai fost reprogramat 1930, director al editurilor Minerva şi Hase- Melvin Schwartz – fizician. Născut la
fer. Printre lucrări: Anii ‘30: extrema dreaptă New York,1932. Specialist în fizica particule-
nici măcar după 1990. O altă nedreptate, petrecută cu puţin înainte de dispariţia cu lor. Premiul Nobel pentru fizică, 1988. Printre
românească. Decedat la Bucureşti, 2001.
totul neaşteptată a artistei, a fost propunerea premierii pentru întreaga activitate, în Moses Mendelssohn (Moshe ben lucrări: Principles of electrodynamics. De-
cadrul Galei UNITER, propunere rămasă, din păcate, doar la acest stadiu. Menachem / RaMBaMaN) – filozof. Născut cedat la Twin Falls, Idaho, 28 august 2006.
Când văd că atâtea vedete, care-şi datorează faima doar televiziunilor ahtiate după la Dessau, 6 septembrie 1729, considerat în- Ilya Grigorievici Ehrenburg – scriitor.
audienţă, glorificate în exces, inclusiv post-mortem, mă întreb de ce aceşti trei ani – temeietor al Haskalei, iluminismul evreiesc. Născut la Kiev, 1891. Printre scrieri: Via-
şi, probabil, următorii – par suficienţi pentru a trece sub tăcere numele celei care, la Printre scrieri: Jerusalem; traducerea Bibliei ţa zbuciumată a lui Lasik Rojtschwantz;
sfârşitul anilor ’70, a reunit, sub titlul Cântaţi cu mine un cântec, folclorul evreiesc atât Ebraice în germană. Decedat la Berlin, 1786. Dezgheţul; Cartea neagră (prima lucrare
de special, de original, de neuitat... CARMEN FOCŞA Julian Tuwim – poet. Născut la Lodz, documentară despre Holocaust, împreună
Polonia, 13 septembrie 1894. Poeme în cu Vassily Grossman); Oameni, ani, viaţă.
argou şi stil ironic, precum şi poezii pentru Decedat la Moscova, 31 august 1967.
Y DECESE Y COMEMORĂRI Y copii. Premiul Laurii de Aur al Academiei Viktor Frankl – psihiatru. Născut la
Leopoldstadt, Austria, 1905. Întemeietorul
Polone de literatură, 1935. Refugiat în SUA,
revenit în Polonia, decedat la Zakopane, logoterapiei. Printre scrieri: Trotzdem Ja
Iudith Predescu (Brucăr) z.l. Reamintim tuturor celor care l-au cunos­ 1953. zum Leben sagen: ein Psychologe erlebt
Bucuria de a face bine, de a veni, cut şi apreciat că, pe 6 august 2018 (14 Av), Aaron Jean-Marie Lustiger – filozof. das Konzentrationslager. Decedat la Viena,
cu discreţie, în ajutorul semenilor – cu- comemorăm 20 de ani de la despărţirea de Născut la Paris, 17 septembrie 1926, con- 2 septembrie 1997.
noscuţi şi prieteni, au caracterizat-o pe bunul nostru tată şi bunic, omul deosebit care a vertit la catolicism. Arhiepiscopul Parisului, Edward (Ede) Teller – fizician. Născut
IUDITH PREDESCU (născută Brucăr) fost LEO SCHADACH, fost scriitor de limbă idiş 1981-2005. Luptător împotriva antisemitis- la Budapesta, 1908, emigrat în SUA, 1935.
z.l. (1931 – 2018). Vocaţia pedagogică şi colaborator al revistei „Realitatea Evreiască”. mului şi pentru eternizarea memoriei vic- Părintele bombei cu hidrogen, apoi activ
a ajutat-o să fie excelentă formatoare Fie-i amintirea binecuvântată! timelor Holocaustului. Decedat la Paris, 5 pentru folosirea energiei atomice în scopuri
intelectuală şi de conştiinţă a zeci de Ada, Florina, Mişu august 2007. paşnice. Printre scrieri: The structure of
generaţii de elevi; legături de suflet Leonard Norman Cohen – cântăreţ, matter; The legacy of Hiroshima; Memoirs:
păstrate mult timp după ieşirea ei la Pe 15 iulie 2018 am comemorat cu tristeţe muzician, poet. Născut la Westmound, a Twentieth-Century journey in science and
pensie. Curând, ar fi împlinit 65 de ani doi ani de la plecarea spre alt univers a soţului Québec, 21 septembrie 1934. Muzică lirică, politics. Decedat la Stanford, California, 9
de excepţională căsnicie-simbioză. meu, ing. STRUL-STELICĂ GOLD, din Fălti- incluzând şi melodii evreieşti. Primul album, septembrie 2003.
Şi-a educat cu rară putere de înţele- ceni, care a lăsat un gol imens în sufletul meu, Songs of Leonard Cohen, 1967; al 13-lea, Silviu Brucan (Saul Bruckner) – politi-
gere fiica, în prezent medic la Spitalul al familiei şi al bunilor prieteni. Popular problems, 2014. Decedat la Los cian şi analist politic. Născut la Bucureşti,
Rambam (Haifa). Ştia să inducă o Familia şi prietenii îţi vom păstra o caldă şi Angeles, 2016. 1916. Ambasador al României în SUA şi la
stare de bine celor din jur, chiar dacă Ovadia Yosef (Abdullah Youssef) – ra- ONU, 1955-1962, unul dintre autorii Scrisorii
preţioasă amintire. celor şase. Printre scrieri: Pluralism şi con-
ea nu era ocolită de suferinţă. Dumnezeu să te aibă în paza Sa! bin şi om politic israelian. Născut la Baghdad,
24 septembrie 1920, imigrat în Palestina cu flict social; O biografie între două revoluţii:
Prof. FLORIAN PREDESCU, soţ de la capitalism la socialism şi retur. Decedat
Dr. SVETLANA (Nana) PREDESCU, familia, 1924. Şef-rabin sefard al Israelului,
15 AV-5 august 1996 este ziua cumplită în 1973-1983, lider al partidului Shas, 1984- la Bucureşti, 14 septembrie 2006.
fiică care ADA ULUBEANU (BERCOVICI) ne-a Simon Wiesenthal – supravieţuitor al
2013, a redat demnitatea evreilor de origine
părăsit pentru totdeauna, z.l. orientală. Decedat la Ierusalim, 2013. Holocaustului, devenit „vânător” de nazişti.
Cu durere în inimă anunţăm dece- Dr. Mirjam Bercovici, Simeon şi Emanuel Elie (Eliezer) Wiesel – scriitor şi filozof. Născut la Buczacz, Galiţia, 1908. Printre
sul prematur al iubitului nostru tată şi bu- Ulubeanu şi toţi cei care au iubit-o. Născut la Sighetu Marmaţiei, 30 septembrie scrieri: Asasinii printre noi. Decedat la Vie-
nic, ing. expert VALERIU VEREANU. 1928, stabilit în SUA, autor a 57 de cărţi des- na, 20 septembrie 2005, înmormântat la
• Înhumaţi în cimitirele C.E.B.: LEIBOVICI pre Holocaust. Premiul Nobel pentru pace, Herzliya, Israel.
A dispărut un mentsch adevărat, un HORIA-ŞERBAN (69 de ani, Cimitirul Giurgiului); 1986. Preşedinte al Comisiei Wiesel pentru Alberto Moravia (Pincherle) – scrii-
profesionist desăvârşit ce îşi iubea LEIBOVICI SILVYA (82 de ani, Cimitirul Giurgiului); tor. Născut la Roma, 1908. Romanele lui
Cercetarea Holocaustului în România. De-
munca şi familia, iar noi am pierdut GHERBER MYRA (95 de ani, Cimitirul Giurgiului); prezintă problemele existenţei. Printre ele:
cedat la New York, 2016.
un tată bun, care ne-a susţinut întot- MARA RASELA (84 de ani, Cimitirul Giurgiului); Indiferenţii, Ciociara, Conformistul. Decedat
deauna. Îi vom simţi lipsa în fiecare zi. FILIP IULIANA (95 de ani, Cimitirul Giurgiului). Evrei decedaţi în lunile august-septembrie la Roma, 26 septembrie 1990.
Fiicele Sorana şi Dana, cum- • Înhumaţi în cimitirele din ţară: GELTNER Biografii şi informaţii culese de
Isaac Levitan – pictor. Născut la Wir-
nata Marietta, ginerele Ariel şi nepoţii DAVID-LUCIAN (52 de ani, Cimitirul Evreiesc ballen, Lituania, 30 august 1860. Promotor LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI
Eytan, Taliah şi Liran. din Deva).
28 REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 520-521 (1320-1321) - 1 Iulie – 31 August 2018

Drumul
„ 1 91 6” , de F elix O pace mult râvnită, Gândul
scris
spre teatru A de r c a dar greu de atins
Este de apreciat dorinţa TES de a onora Instaurarea păcii între Israel şi pa- răspândeşte pe reţelele de socializare
Centenarul Marii Uniri printr-o creaţie ambiţioasă lestinieni e azi subiectul unor dezbateri şi cuprinde indivizi anonimi, dar mulţi,
care să evoce evenimentele cruciale şi înaltele internaţionale tot mai animate, dar pacea precum şi figuri cunoscute din Orientul
angajări patriotice din Primul Război Mondial. Şi nu putem decât saluta ca extrem în sine pare un pod tot mai îndepărtat. Mijlociu, din Europa şi America. De pildă,
de inspirată readucerea în atenţie a unei cărţi incitante şi substanţiale, semnate Singura certitudine este, deocamdată, o o parlamentară declara în Parlamentul
de Felix Aderca. Romanul „1916” propune saga unei familii olteneşti ce a dat trei radicalizare a locuitorilor din Gaza, Iudeea iordanian că mama sa nu şi-a dorit decât
combatanţi (cu credinţe şi evoluţii diferite) în luptele de pe pământ românesc. şi Samaria şi a susţinătorilor acestora. să îşi pună o centură cu explozibili şi să
În centru: Costache Ursu, agricultor din Broşteni, erou al unei divizii martire şi Sprijinul financiar pentru terorişti nu o detoneze „între evrei sionişti”. Şi cum
invalid de război, care a pornit de la Motru şi Severin, ajungând până la Iaşi şi este nicăieri în lume un subiect de contro- aşchia nu sare departe de trunchi, fiica
dincolo de Prut. versă, în afară de cazul în care victimele sa îi avertiza pe deputaţii haşemiţi că „nu
Proză de ficţiune, cartea, care conţine şi generoase referinţe documentare, sunt israelieni şi făptuitorii, palestinieni. putem compromite cauza palestiniană” şi
ne aminteşte de sacrificiul popular imens şi fervoarea idealurilor patriotice într-o Numai atunci atentatorii devin „martiri” şi că viitorul stat palestinian ar trebui „să se
ţară pe trei sferturi ocupată de nemţi. Totodată, Istoria recentă (opera lui Aderca victimele „ocupanţi”, şi asta până şi în vizi- întindă de la Mediterană la râul Iordan”.
a apărut în 1936) este adusă de către scriitor în actualitate prin dezvăluirea unor unea unor comitete ale ONU. În acest caz, O candidată pro-palestiniană la un fotoliu
nefaste evoluţii şi derapaje politicianiste (implicit raportări la mişcarea legionară). nu mai surprinde afirmaţia lui Mahmoud de parlamentar în Suedia, Oldoz Javidi,
Stufoasă epic (cu poveşti în poveste), cu pitoreşti fixări de medii, cu insistente, Abbas că nu va permite nimănui „să se a declarat recent că deoarece SUA sunt
repetitive descinderi în labirintul unor complicate sfâşieri sufleteşti, proza lui Aderca amestece în problema salariilor pe care le „cel mai bun prieten al Israelului”, iar te-
interesează azi şi prin modernitatea reflecţiei asupra libertăţii individuale de alegere plătim martirilor şi prizonierilor”, făcută re- ritoriul american are încă zone nelocuite,
în situaţii-limită privind colectivitatea, prin dramele de conştiinţă aprofundate. Căci, cent, când Israelul a decis că va reţine din ar trebui ca israelienii să fie toţi mutaţi în
sub apăsarea remuşcărilor (s-a dezis de fiul său, locotenent filogerman devenit impozitele colectate în beneficiul autorită- SUA şi să îi lase pe palestinieni să trăiască
trădător), protagonistul va aluneca în degradare morală, nebunie şi moarte. ţilor de la Ramallah suma pe care acestea liniştiţi!
...Regăsim în montarea de la TES ambianţe casnice, cazone, spitaliceşti, o achită teroriştilor şi familiilor acestora. E Evident că într-un astfel de context,
carcerale, confruntări de strategii şi opinii geopolitice, sociale, etice. Regăsim (şi bine de ştiut că nu e vorba de mărunţiş, ci deciziile SUA şi Australiei de a nu mai
mai greu de realizat), între naturalism, halucinaţie şi coşmar – scene de tiranie de 340 milioane $ incluşi oficial în bugetul plăti ajutoare Autorităţii Palestiniene până
şi brutalitate cazonă, epuizante marşuri în frig şi foame, prin nesfârşite noroaie, A.P. pe 2018, puşcăriaşii condamnaţi la ce aceasta nu renunţă la salariile pentru
înfruntări armate haotice, atacuri, încercuiri şi retrageri în deruta unor comenzi 3-5 ani primind 566 $ pe lună, iar cei cu terorişti, au fost întâmpinate cu ură. Ofici-
contradictorii – efecte ale incompetenţei şi suspiciunii de trădare. sentinţe de 20-35 de ani, 2829 $ pe lună, alii Hamas, organizaţie inclusă de Statele
Este evident, însă, diversitatea de planuri, de perspective, aspectul arborescent indemnizaţii speciale adăugându-se în Unite şi de UE pe lista grupărilor teroriste,
al naraţiunii, mulţimea personajelor – multe insignifiante, firele parazite ale intrigii, cazul teroriştilor căsătoriţi (85 $) şi a celor au declarat că liderii Americii şi-au însuşit
cursul repetitiv al dialogului, volutele analizei psihologice – făceau ca transpu- cu copii sau cu cetăţenie israeliană. punctul de vedere israelian, iar australienii
nerea cărţii (chiar şi pentru film!) să devină o misiune (aproape) imposibilă. Or, Evident că transformarea terorismului „merită să fie scuipaţi”.
din păcate, principalul „colac de salvare” nu e bine „prins”! Era nevoie de o mai într-o profesie remunerată de stat, mai Cireaşa de pe tort este că şi o parte din
mare experienţă, supleţe, îndrăzneală pentru reducerea masivă, concentrarea, ales într-o zonă săracă şi a cărei popu- banii contribuabililor UE au ca destinaţie
esenţializarea materiei. S-ar fi evitat astfel, din start, risipa de muncă pentru un laţie este educată în spiritul violenţei faţă ONG-uri care şi-au recunoscut sprijinul
spectacol de peste patru ore, obositor şi nu întotdeauna limpede, inteligibil. Era de israelieni nu poate decât să crească pentru terorism. Federica Mogherini l-a
nevoie de un drum decis prin text care să ridice la putere ideile-forţă, problemele tensiunile între cele două popoare şi să acuzat pe ministrul israelian Gilad Erdan
rezonante azi şi vectorii actualizării. îndepărteze posibilitatea unei păci dura- că face „afirmaţii nefondate”, dar nu a
Am apreciat, în schimb, regia lui Alexandru Berceanu. Înzestrarea acestuia este bile. Un tată palestinian spunea că este putut demonstra că 14 ONG-uri europene
evidentă în modalitatea teatrală aleasă, în cadrul epurat şi modern – soluţie care a mândru că fiul său (Muhammad Aql) este şi palestiniene nu ar fi primit cinci milioane
susţinut dinamica şi fluenţa desfăşurării scenice. Mă refer la panourile asimetrice închis pentru că a recrutat atentatori sinu- de euro din fonduri europene în 2016. De
pe care au fost proiectate (succesiv şi suprapus) oameni, animale, peisaje (spaţii), cigaşi care au omorât 14 israelieni. Iar el pildă, numai NPA, care şi-a recunoscut în
anotimpuri (durate), simboluri, umane şi estetice. Un demers (cu valori de ilustrare, nu e singurul o excepţie, mamele şi taţii faţa autorităţilor americane colaborarea
evocare, portretizare, sugestii de încleştări armate şi de golgote sufleteşti) care a unor terorişti ucişi de poliţie sau armată cu Hamas, a căpătat în acelaşi an 1,7
presupus multă muncă şi imaginaţie întru stilizare, procesare, fructificarea unor declarând că sunt onoraţi de faptul că milioane de euro din partea UE.
procedee de grafică pe computer şi a unor ingenioase efecte video. propriii lor copii au devenit martiri. Atitu- Când populaţia şi liderii palestinieni
Notabile sunt stăpânirea şi îndrumarea echipei de peste 24 de actori (care deţin, dine care explică şi faptul că atât de mulţi consideră terorismul o armă legitimă de
adesea, mai multe roluri). Aşa încât maratonul teatral de la TES conţine totodată atentatori sunt adolescenţi. Cu o astfel de luptă împotriva Israelului, iar Facebook
şi mai multe scene memorabile (aş aminti confruntările dintre tată şi fiul trădător). populaţie şi autorităţi care nu recunosc răspândeşte această mentalitate, pacea
Din mulţimea interpreţilor, cu toţii meritorii, se impun însă, în mod deosebit, pentru dreptul Israelului de a exista, e limpede că rămâne un obiectiv râvnit, dar greu de
„greutatea” prezenţei, dramatism şi nuanţată expresivitate a compoziţiilor Mircea pacea rămâne un obiectiv greu de atins. atins.
Dragoman şi minunatul Andrei Finţi. Mentalitatea acesta nu este limitată Din păcate.
Natalia STANCU la teritoriile locuite de palestinieni. Ea se ALX. MARINESCU

O nouă întâlnire cu Carol Feldman în care crede şi care


l-au susţinut în viaţă,
I s-a reproşat lui sului evreiesc românesc, şi ne propune, Aceasta este, de fapt, însăşi formula la bine şi la rău.
Realitatea Carol Feldman (pe în plin ev al simulacrelor şi „socializării” cărţii. Portretele, autoportretele şi poves- Se poate spune
cărţii nedrept, în opinia virtuale, o reîntâlnire cu partea tandră şi tirile conţinute – în număr de 23, cu tot cu că, dacă actorul Carol
mea) duioşia pe care afectuoasă a propriei noastre personali- un Epilog – sunt faţetele unui caleidoscop Feldman vine din ma-
o pune în proza sa. Se tăţi, prin intermediul unui volum intitulat textual, prin intermediul căruia autorul rea şcoală a teatrului
uită nu numai că duio- „Caleidoscopul meu. Povestiri, portrete şi ne oferă posibilitatea de a ne retrage, evreiesc românesc (cu
şia nu exclude, nici nu autoportrete”.* În acest volum, prozatorul din când în când, din cotidianul acesta geniul său comic, cu
diminuează realismul, extinde aria introspecţiilor inaugurate în agresiv, într-o lume care este mai bună tragismul său subsec-
ci şi că nota duioasă a cel anterior, intitulat „După colţ”, apărut nu pentru că este mai veche, ci pentru că vent şi cu arta nuanţe-
fost o caracteristică a anul trecut. Rămânând, la origine, autobi- este înnobilată tocmai de umanismul şi de lor), scriitorul vine din
marilor scriitori români ografice, povestirile din „Caleidoscop” au duioşia celui care scrie. Carol Feldman la fel de marea şcoală a prozei evreieşti
de origine evreiască. o mai largă deschidere ficţională, accentul scrie frumos nu pentru că scrie calofil, ci româneşti. Îl pun în consecuţia lui I. Peltz,
Fie că vorbim de re- căzând nu atât asupra evocării propriului pentru că scrie adevărat, găsind măsura datorită galeriei sale de portrete, atât
alişti balzacieni, ca I. trecut, cât asupra semnificaţiilor afective stilistică adecvată acestor retrageri în de bogate, şi alături de regretatul Victor
Peltz, sau de pictori ai ştetl-ului moldove- multiple ale acestuia. refugiul evocărilor şi creionând cu fineţe Rusu, ultimul cronicar al vieţii cotidiene
nesc, ca Ion Călugăru, duioşia infuzează Figura caleidoscopului, de altfel, pe tabloul unor momente de viaţă pe care în ştetl-ul românesc. Departe de a fi un
delicat ţesătura prozei lor şi le dă acea care o regăsim chiar în povestirea „Jucării”, le însufleţeşte pentru cititori. Pledoaria defect, duioşia este un mijloc de iluminare
notă profundă, de preeminenţă a iubirii, în cu care se deschide volumul, are această sa discretă pentru blândeţe, bunătate, a lumii lui Carol Feldman şi un apel la
care G. Călinescu vedea însăşi calitatea dublă funcţie: pe de-o parte, este un aparat îngăduinţă în relaţiile umane, amintirea fărâma de umanitate pe care fiecare o
eminentă a scriitorului evreu român. de proiecţie, un spectacol, iar pe de alta, unei copilării în ani grei, a fiinţelor iubite poartă în sine.
Cu atât mai mult azi, într-o lume atât pentru prozator, este, cum spune el însuşi, (soţia, mama, familia mai largă, prietenii), RĂZVAN VONCU
de grăbită, atât de puţin atentă la condiţia un refugiu, un spaţiu în care afectivitatea se toate se împletesc într-o proză care emo- *Carol Feldman – Caleidoscopul meu. Pove-
umană (aflată, ea însăşi, în mare sufe- retrage în propria-i ficţiune: „Caleidoscopul ţionează la propriu pe cel care citeşte. stiri, potrete şi autoportrete (2), Editura Hasefer,
rinţă), duioşia umanizează arta şi îi redă devenise refugiul meu când voiam să văd O emoţie intelectuală, pentru că lec- Bucureşti, 2018.
calitatea de a fi o expresie a profunzimilor o altă lume. Ei, nu chiar o altă lume, dar, tura te pune pe gânduri. Carol Feldman
fiinţei. Proza lui Carol Feldman, aşadar, în orice caz, ceva mai frumos decât ceea nu scrie de dragul de a scrie, ci pentru Preţul unui abonament pe un an este de 30 lei. Abonamen-
vine în consecuţia acestei tradiţii a scri- ce vedeam zi de zi în jurul meu.” a răspândi în lume seminţele unor valori tele pentru cititorii din provincie se vor face la comunităţile
evreieşti din localitatea respectivă. ABONAŢII SUNT
RUGAŢI SĂ COMPLETEZE ADRESA EXPEDITORULUI
Redactor-şef: Foto: Sandu CÂLŢIA DTP: Gabriel IONESCU
REALITATEA EVREIASCĂ Alexandru MARINESCU Traducători: gabi@etipografie.ro
PE CUPON! Pentru cei din Bucureşti – la sediul F.C.E.R.
din str. Sfânta Vineri nr. 9 – 11, cod poştal 030202. Cod
Ebraică: Sarit BLONDER Tiparul executat de fiscal F.C.E.R.: 7426470. Abonamentele se mai pot
REDACŢIA: Bucureşti,
Secretar general de redacţie: Lucian-Zeev Herşcovici Tipografia ArtPRINT achita şi prin mandate poştale fie pe adresa F.C.E.R.
str. Maria Rosetti, nr. 17, sector 2
Elena MARINESCU Engleză: Sanda LEPOIEV – la oficiile poştale din localitate BANK LEUMI ROMÂ-
COD POŞTAL 020481 OP 9
Redactori: Secretar de redacţie: Emilia HRISTEA NIA, SUCURSALA MOŞILOR, Adresa băncii: CALEA
Tel. / fax: 021-322.75.60 MOŞILOR NR. 280, SECTOR 2, BUCUREŞTI, Contul
www.jewishfed.ro Dr. Claudia BOSOI Relaţii, administrator: Mihail TUNSOIU IBAN: RO89DAFB108000090989RO02, RO06DAF-
realitateaevreiasca@gmail.com Iulia DELEANU Telefon: 021-314.96.90 B108000090989US02, RO46DAFB108000090989EU02,
Serie nouă a Dan DRUŢĂ, Luciana FRIEDMANN distributierre@gmail.com swift: DAFB RO22. Pentru EUROPA, un abonament pe
REVISTEI CULTULUI MOZAIC Eva GALAMBOS (senior editor), un an costă 45 de euro (cu toate taxele incluse). Pentru
Fondată în 1956 George GÎLEA, Boris M. MEHR, Potrivit art. 206 C.P., responsabilitatea juridică pentru conţinutul fiecărui text aparţine auto- EXTRA EUROPA, un abonament costă 95 de dolari USA
de Şef-Rabin dr. Moses Rosen Mihaela OBERSCHI rului. Redacţia nu împărtăşeşte în mod obligatoriu punctele de vedere exprimate în articolele (cu toate taxele incluse). Pentru Israel, un abonament pe
semnate de colaboratori. Redacţia nu primeşte spre publicare decât articole scrise cu diacritice. un an costă 40 de dolari USA.