Sunteți pe pagina 1din 6

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 987/27.X.

2004 5

HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI


GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003
privind exercitarea profesiei de detectiv particular
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 28
alin. (2) din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv
particular, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.


Articol unic. — Se aprob„ Normele de aplicare a Legii nr. 329/2003
privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministru de stat,
ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Marian Florian S„niu˛„
p. Directorul Serviciului Rom‚n
de Informa˛ii,
Ion Popescu
Ministrul muncii,
solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Dan Mircea Popescu
Bucure∫ti, 7 octombrie 2004.
Nr. 1.666.

ANEX√

NORME
de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
1. Lege: (3) Informa˛iile ob˛inute Ón urma activit„˛ilor desf„∫urate
îArt. 1. — (1) Detectivul particular este persoana de detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului
atestat„ Ón condi˛iile prezentei legi ∫i care, f„r„ s„ aduc„ acestuia, Ón condi˛iile prezentei legi.“
atingere dreptului la via˛„ intim„, familial„ ∫i privat„ ori Norme:
altor drepturi ∫i libert„˛i fundamentale, la cererea 1.1. Prin activit„˛i specifice de investigare, Ón sensul
persoanelor fizice sau juridice, desf„∫oar„ activit„˛i prezentelor norme, se Ón˛elege activit„˛ile de studiere
specifice de investigare, referitoare la: am„nun˛it„ ∫i de cercetare, efectuate Ón cazul investigat de
a) conduita ∫i moralitatea public„ a unei persoane; c„tre detectivul particular prin folosirea mijloacelor,
b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei metodelor ∫i procedurilor adecvate de lucru, Ón scopul
persoane fizice sau juridice poten˛ial„ partener„ Óntr-o realiz„rii sarcinii investiga˛iei inclusiv, Ón func˛ie de caz,
afacere; m„surile specifice de acoperire care s„ asigure protec˛ia
c) persoanele disp„rute de la domiciliu; investiga˛iei.
d) bunurile care fac obiectul unor litigii de natur„ civil„ 1.2. Detectivul particular va refuza cazul atunci c‚nd
sau penal„ Ónstr„inate Ón scopul prejudicierii intereselor clientul solicit„ activit„˛i ce Óncalc„ normele legale Ón
unei p„r˛i Ón proces;
vigoare sau bunele moravuri ∫i va comunica acest lucru
e) asigurarea protec˛iei Ómpotriva scurgerii unor
organelor de poli˛ie, iar Ón cazul Ón care constat„ c„
informa˛ii din sfera vie˛ii private sau a activit„˛ii agen˛ilor
informa˛iile solicitate de client vizeaz„ siguran˛a na˛ional„,
economici care doresc s„ p„streze confiden˛ialitatea
va sesiza de Óndat„ autorit„˛ile cu atribu˛ii Ón domeniu.
acestora.
(2) Activitatea detectivului particular nu poate fi 2. Lege:
contrar„ reglement„rilor legale interne sau celor îArt. 2. — (1) Detectivul particular Ó∫i poate exercita
interna˛ionale la care Rom‚nia este parte, siguran˛ei profesia, dup„ caz, Ón cadrul societ„˛ilor specializate sau al
na˛ionale, ordinii publice ori bunelor moravuri. cabinetelor individuale de detectivi particulari Ónfiin˛ate
6 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 987/27.X.2004

conform legisla˛iei comerciale ∫i care func˛ioneaz„ Ón baza l) regulamentul de organizare ∫i func˛ionare;


licen˛ei eliberate de Inspectoratul General al Poli˛iei m) certificat de cazier judiciar.
Rom‚ne. 2.3. Baremele medicale pentru dob‚ndirea calit„˛ii de
(2) Obiectul de activitate al societ„˛ilor specializate ∫i al detectiv particular se stabilesc prin ordin al ministrului
cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic. administra˛iei ∫i internelor, cu avizul Ministerului S„n„t„˛ii.
(3) Conduc„torii executivi ai societ„˛ilor specializate de 2.4. Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare va avea
detectivi particulari trebuie s„ fie absolven˛i ai facult„˛ii de urm„torul cuprins:
drept sau ai unei ∫coli postliceale de detectivi ori s„ fi a) dispozi˛ii generale;
Óndeplinit func˛ia de poli˛ist ori lucr„tor Ón cadrul unei b) structura organizatoric„ a societ„˛ii;
institu˛ii publice cu atribu˛ii Ón domeniul ordinii publice c) condi˛ii de angajare (cu respectarea legisla˛iei muncii
sau siguran˛ei na˛ionale cu grad de ofi˛er ∫i s„ ∫i a prevederilor Legii nr. 329/2003);
Óndeplineasc„ condi˛iile prev„zute la art. 5 lit. c), d), e) ∫i f). d) preg„tirea personalului ∫i controlul acestuia Ón
(4) Asocia˛ii sau ac˛ionarii persoane fizice ai activitatea desf„∫urat„;
societ„˛ilor specializate de detectivi particulari, Ónfiin˛ate e) atribu˛iile personalului societ„˛ii sau cabinetului
conform alin. (1), trebuie s„ Óndeplineasc„ cumulativ individual;
condi˛iile prev„zute de art. 5 lit. d) ∫i e).“ f) dotarea personalului;
Norme: g) fluxul informa˛iilor rezultate Ón urma procesului de
2.1. Pentru ob˛inerea licen˛ei de func˛ionare, investigare ∫i nivelul de acces al personalului
asocia˛ii/ac˛ionarii societ„˛ilor specializate trebuie s„ societ„˛ii/cabinetului individual la acestea;
Óndeplineasc„ condi˛iile prev„zute de art. 5 lit. d) ∫i e) din h) dispozi˛ii finale, care vor cuprinde Ón mod obligatoriu
Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv prevederi referitoare la obliga˛ia de a nu angaja personalul
particular, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Ón ac˛iuni de for˛„, Ón execut„ri silite, recuper„ri de debite,
denumit„ Ón continuare lege. conflicte stradale sau Óntre grupuri de persoane,
2.2. Pentru ob˛inerea licen˛ei de func˛ionare conduc„torii obligativitatea Óncet„rii raporturilor de munc„ cu angajatul Ón
societ„˛ilor specializate sau ai cabinetelor individuale de cazul retragerii avizului sau atestatului de exercitare a
detectiv particular depun la inspectoratul de poli˛ie jude˛ean profesiei de detectiv particular, precum ∫i obliga˛ia de a
sau la Direc˛ia General„ de Poli˛ie a Municipiului Bucure∫ti, comunica, Ón termen de 10 zile, inspectoratului de poli˛ie
dup„ caz, urm„toarele documente: jude˛ean sau Direc˛iei Generale de Poli˛ie a Municipiului
Bucure∫ti, dup„ caz, cu privire la modific„rile produse Ón
a) cerere adresat„ Inspectoratului General al Poli˛iei
organizare, structur„, adresa sediului social sau a punctelor
Rom‚ne — Direc˛ia de investiga˛ii criminale, prin care se
de lucru.
solicit„ eliberarea licen˛ei de func˛ionare, Ónregistrat„ ∫i
datat„, din care s„ rezulte denumirea, adresa sediului 2.5. Inspectoratele de poli˛ie jude˛ene ∫i Direc˛ia
social/administrativ ∫i a punctelor de lucru, numele ∫i General„ de Poli˛ie a Municipiului Bucure∫ti vor transmite,
calitatea conduc„torilor executivi, num„rul de telefon ∫i fax; Ón termen de 5 zile de la primire, documentele men˛ionate
la pct. 2.2 la Inspectoratul General al Poli˛iei Rom‚ne —
b) copia actului de proprietate sau de folosin˛„ pentru
Direc˛ia de investiga˛ii criminale, cu propuneri motivate
sediul social/administrativ ∫i pentru punctele de lucru;
privind eliberarea licen˛ei de func˛ionare.
c) pentru conduc„torii executivi ai societ„˛ii — copie
2.6. Œncetarea sau Óntreruperea activit„˛ii pentru care s-a
legalizat„ a diplomei de studii pentru absolven˛ii facult„˛ilor
acordat licen˛a de func˛ionare a societ„˛ii, cu precizarea
de drept sau ai unei ∫coli postliceale de detectivi particulari
intervalului de timp, va fi comunicat„ Ón termen de 10 zile
ori a unei adeverin˛e din care s„ reias„ c„ au Óndeplinit
la inspectoratele de poli˛ie jude˛ene sau la Direc˛ia
func˛ia de poli˛ist sau lucr„tor Ón cadrul unei institu˛ii
General„ de Poli˛ie a Municipiului Bucure∫ti, dup„ caz.
publice cu atribu˛ii Ón domeniul ordinii publice ori siguran˛ei
na˛ionale cu grad de ofi˛er; 2.7. Toate documentele prev„zute la pct. 2.2 vor fi
depuse Ón dou„ exemplare, Ón copie legalizat„, cu excep˛ia
d) avizul, Ón copie, eliberat de inspectoratul de poli˛ie
certificatului de cazier judiciar prev„zut la pct. 2.2 lit. m) ∫i
jude˛ean sau, dup„ caz, de Direc˛ia General„ de Poli˛ie a
a certificatelor medicale prev„zute la pct. 2.2 lit. i), care
Municipiului Bucure∫ti, Ón raza c„reia func˛ioneaz„
vor fi depuse Ón original ∫i Ónso˛ite de o copie legalizat„.
societatea sau cabinetul individual de detectivi particulari;
2.8. Licen˛a de func˛ionare se elibereaz„ de
e) declara˛ie scris„ ∫i autentificat„ din care s„ rezulte
Inspectoratul General al Poli˛iei Rom‚ne numai dup„
c„ nu desf„∫oar„ o activitate care implic„ exercitarea
verificarea Óndeplinirii tuturor condi˛iilor prev„zute de lege.
autorit„˛ii publice pentru conduc„torii executivi;
2.9. Forma ∫i con˛inutul licen˛ei de func˛ionare sunt
f) copie legalizat„ a actului constitutiv al societ„˛ii, Ón
prev„zute Ón anexa nr. 1 la prezentele norme.
care s„ fie men˛ionat codul CAEN, sau a contractului de
2.10. Pentru realizarea obiectului unic de activitate,
societate ∫i statutului societ„˛ii, dup„ caz, ori a statutului
societ„˛ile specializate ∫i cabinetele individuale pot efectua:
cabinetului individual de detectiv particular;
a) consultan˛„ de specialitate;
g) copii de pe actele de identitate ale conduc„torilor
executivi; b) activit„˛i de investigare pentru realizarea prevederilor
art. 1 alin. (1) din lege, prin folosirea de mijloace,
h) copie a certificatului de Ónregistrare a societ„˛ii la
proceduri ∫i metode de munc„, precum ∫i orice alte
oficiul registrului comer˛ului;
activit„˛i permise de lege ∫i Ón condi˛iile legii, Ón scopul
i) certificate medicale, Ón original, pentru conduc„torii
solu˛ion„rii cazului.
executivi;
j) lista cu mijloacele materiale-tehnice, de transport, 3. Lege:
de comunica˛ii, a mijloacelor audio-video, a aparaturii de îArt. 5. — Poate dob‚ndi calitatea de detectiv particular
identificare, a centrelor de supraveghere ∫i a tehnicii de persoana care Óndepline∫te urm„toarele condi˛ii:
calcul, pe care urmeaz„ s„ le foloseasc„; a) are cet„˛enia rom‚n„ sau cet„˛enia unuia dintre
k) copie a atestatului de detectiv particular — numai statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spa˛iului
pentru cabinetele individuale; Economic European;
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 987/27.X.2004 7

b) posed„ cel pu˛in studii medii ∫i este absolvent„ a (3) Dup„ promovarea examenului, detectivului
unei ∫coli postliceale de detectivi sau a Óndeplinit func˛ia particular i se elibereaz„ un atestat, pe baza c„ruia se
de poli˛ist ori lucr„tor Ón cadrul unor institu˛ii publice cu poate asocia ori angaja la o societate licen˛iat„ sau Ó∫i
atribu˛ii Ón domeniul ap„r„rii, ordinii publice sau siguran˛ei poate Ónfiin˛a cabinet individual pentru desf„∫urarea de
na˛ionale ori este absolvent„ a unei institu˛ii de activit„˛i de investigare.
Ónv„˛„m‚nt superior; (4) Persoana respins„ la examen poate depune
c) este apt„ din punct de vedere medical; contesta˛ie la Inspectoratul General al Poli˛iei Rom‚ne Ón
d) s„ nu fi fost condamnat„ pentru infrac˛iuni s„v‚r∫ite termen de 3 zile, acesta av‚nd obliga˛ia s„ o solu˛ioneze Ón
cu inten˛ie; termen de 30 de zile de la data depunerii.
e) nu desf„∫oar„ o activitate care implic„ exerci˛iul (5) Cet„˛enii din statele membre ale Uniunii Europene ∫i
autorit„˛ii publice; ale Spa˛iului Economic European care au calitatea de
f) a ob˛inut avizul inspectoratului de poli˛ie jude˛ean detectiv particular pot desf„∫ura activit„˛ile specifice
sau al Direc˛iei generale de poli˛ie a municipiului acestei profesii pe teritoriul Rom‚niei, Ón condi˛iile
Bucure∫ti, dup„ caz; prezentei legi, exclusiv Ón baza unei delega˛ii emise de
g) a promovat examenul de atestare a calit„˛ii de societatea pe care o reprezint„, Ón vederea solu˛ion„rii
detectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori de˛ine cazului ce face necesar„ prezen˛a acestora Ón Rom‚nia.
un certificat de calificare Ón aceast„ profesie sau un atestat Cet„˛enii din statele membre ale Uniunii Europene ∫i ale
similar eliberat Ón unul dintre statele membre ale Uniunii Spa˛iului Economic European fac dovada calit„˛ii de
Europene ∫i ale Spa˛iului Economic European.“ detectiv particular cu actul care atest„ Ón mod valabil
Norme: aceast„ calitate Ón statul de origine sau de provenien˛„.
(6) Detectivii prev„zu˛i la alin. (5) au obliga˛ia ca
3.1. Cet„˛enii statelor membre ale Uniunii Europene sau
ale Spa˛iului Economic European dob‚ndesc calitatea de Ónaintea desf„∫ur„rii oric„ror activit„˛i specifice ∫i la
detectiv particular pe teritoriul Rom‚niei: Óncetarea acestora s„ Ón∫tiin˛eze organul de poli˛ie
competent teritorial.“
a) prin recunoa∫terea de c„tre Inspectoratul General al
Poli˛iei Rom‚ne a certificatului de calificare Ón aceast„ Norme:
profesie sau a atestatului similar eliberat Ón unul dintre 4.1. Comisia de examinare prev„zut„ la art. 7 alin. (1)
statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spa˛iului din lege se constituie prin dispozi˛ie scris„ a directorului
Economic European, conform Legii nr. 200/2004 privind general al Direc˛iei Generale de Poli˛ie a Municipiului
recunoa∫terea diplomelor ∫i calific„rilor profesionale pentru Bucure∫ti, respectiv a inspectorului-∫ef al inspectoratului de
profesiile reglementate din Rom‚nia; sau poli˛ie jude˛ean, ∫i este format„ din ofi˛eri de poli˛ie
b) prin promovarea examenului de atestare a calit„˛ii de specializa˛i Ón domeniu. Comisia are Ón componen˛„ un
detectiv particular, conform art. 7 din lege. pre∫edinte, 2 membri ∫i un secretar.
3.2. Cet„˛enii statelor membre ale Uniunii Europene sau 4.2. La lucr„rile comisiei de examinare pot participa
ale Spa˛iului Economic European pot face dovada reprezentan˛i anume mandata˛i ai asocia˛iilor profesionale
Óndeplinirii condi˛iilor prev„zute de art. 5 lit. c) ∫i d) din de detectivi, cu rol consultativ la adoptarea deciziei de
lege cu documentele echivalente celor prev„zute la art. 6 atestare individual„.
lit. f) ∫i g) din lege, eliberate de autorit„˛ile competente din 4.3. Tematica de examinare Ón vederea atest„rii se
unul dintre aceste state. stabile∫te de c„tre Inspectoratul General al Poli˛iei
3.3. Documentele care atest„ formarea Ón profesie sau Rom‚ne, la propunerea Direc˛iei de investiga˛ii criminale, ∫i
experien˛a profesional„, solicitate conform art. 2 alin. (3) ∫i se aduce la cuno∫tin˛„ publicului, prin mijloacele de
art. 5 lit. b) din lege, eliberate Ón unul dintre statele comunicare Ón mas„ ori prin afi∫are la sediile unit„˛ilor de
membre ale Uniunii Europene sau ale Spa˛iului Economic poli˛ie la care se constituie comisii de examinare Ón
European, se recunosc Ón scop profesional de c„tre vederea atest„rii, cu minimum 30 de zile Ónainte de data
Inspectoratul General al Poli˛iei Rom‚ne, conform Legii organiz„rii examin„rii candida˛ilor.
nr. 200/2004.
4.4. Examenul pentru ob˛inerea atestatului de detectiv
3.4. Documentele care atest„ studiile medii ∫i particular const„ Óntr-o prob„ scris„, eliminatorie, precum ∫i
universitare, eliberate Ón str„in„tate, prev„zute la art. 2 Ón sus˛inerea unui interviu. Œn func˛ie de rezultatele
alin. (3) ∫i la art. 5 lit. b) din lege, se recunosc de c„tre
ob˛inute, candida˛ii sunt declara˛i îadmi∫i“ sau îrespin∫i“.
Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii.
4.5. Lista cuprinz‚nd situa˛ia rezultatelor ob˛inute la
3.5. Dispozi˛iile pct. 3.1 lit. a), pct. 3.3 ∫i 3.4 se aplic„
examenele de atestare se afi∫eaz„ la sediul unit„˛ii de
∫i cet„˛enilor rom‚ni.
poli˛ie care organizeaz„ examinarea, Ón locuri accesibile
3.6. Procedura de recunoa∫tere prev„zut„ la pct. 3.1 publicului.
lit. a) ∫i la pct. 3.3 se stabile∫te prin ordin al ministrului
4.6. Œn termen de 24 de ore de la data afi∫„rii
administra˛iei ∫i internelor.
rezultatelor, candida˛ii respin∫i la examenul de ob˛inere a
4. Lege: atestatului pot depune contesta˛ie la sediul inspectoratului
îArt. 7. — (1) Calitatea de detectiv particular se de poli˛ie jude˛ean ori la Direc˛ia General„ de Poli˛ie a
dob‚nde∫te Ón urma verific„rii Óndeplinirii condi˛iilor Municipiului Bucure∫ti, dup„ caz.
prev„zute de lege ∫i a examin„rii candida˛ilor de c„tre o 4.7. Contesta˛iile se solu˛ioneaz„ de o comisie special„,
comisie instituit„ la nivelul inspectoratului de poli˛ie numit„ prin dispozi˛ie a ∫efului unit„˛ii de poli˛ie care a
jude˛ean, respectiv al Direc˛iei generale de poli˛ie a organizat examenul de ob˛inere a atestatului de detectiv
municipiului Bucure∫ti. particular ∫i care are Ón componen˛„: un pre∫edinte, 2 membri,
(2) Comisia prev„zut„ la alin. (1) se Óntrune∫te ofi˛eri de poli˛ie specializa˛i Ón domeniu ∫i un secretar.
trimestrial, iar verificarea cuno∫tin˛elor se face potrivit Func˛ia de pre∫edinte al comisiei de contesta˛ii va fi
tematicii aprobate de Inspectoratul General al Poli˛iei Óndeplinit„ de unul dintre inspectorii adjunc˛i ai
Rom‚ne. inspectoratului de poli˛ie jude˛ean, respectiv de un director
8 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 987/27.X.2004

adjunct al Direc˛iei Generale de Poli˛ie a Municipiului Norme:


Bucure∫ti, iar func˛ia de secretar va fi Óndeplinit„ de ∫eful 6.1. Œn exercitarea profesiei detectivul particular are
structurii de resurse umane a unit„˛ii de poli˛ie. dreptul s„ efectueze investiga˛ii ∫i supravegheri prin
4.8. Forma ∫i con˛inutul atestatului de detectiv particular observare direct„, fotografiere, Ónregistrare audio-video ∫i s„
sunt prev„zute Ón anexa nr. 2 la prezentele norme. solicite din arhivele ∫i eviden˛ele unor institu˛ii publice date,
4.9. La sosirea pe teritoriul Rom‚niei, Ónainte de care, potrivit legii, nu sunt clasificate ∫i nu aduc atingere
declan∫area oric„rei activit„˛i Ón calitate de detectiv dreptului la via˛„ intim„, familial„ ori privat„ sau altor
particular, Ón baza art. 7 alin. (6), cet„˛enii din statele drepturi ∫i libert„˛i fundamentale ale persoanei.
membre ale Uniunii Europene ∫i ale Spa˛iului Economic 6.2. Datele ∫i informa˛iile solicitate vor fi furnizate cu
European au obliga˛ia de a Ón∫tiin˛a Ón scris, conform operativitate.
formularului prezentat Ón anexa nr. 3 la prezentele norme,
7. Lege:
unitatea de poli˛ie pe raza c„reia urmeaz„ s„ ini˛ieze
investiga˛ia. îArt. 12. — Detectivul particular are urm„toarele
obliga˛ii: […]
5. Lege: b) s„ foloseasc„ metode ∫i mijloace de investigare prin
îArt. 8. — (1) Calitatea de detectiv particular Ónceteaz„: care s„ nu aduc„ atingere normelor de drept ori
a) prin renun˛are scris„, care se depune la drepturilor ∫i libert„˛ilor cet„˛ene∫ti;“
inspectoratul de poli˛ie jude˛ean sau, dup„ caz, la Direc˛ia Norme:
general„ de poli˛ie a municipiului Bucure∫ti;
7.1. Detectivilor particulari, precum ∫i societ„˛ilor
b) prin anularea atestatului Ón condi˛iile art. 23 alin. (2); specializate sau cabinetelor individuale Ón care ace∫tia Ó∫i
c) c‚nd persoana Ón cauz„ nu mai Óndepline∫te desf„∫oar„ activitatea le sunt interzise urm„toarele activit„˛i:
condi˛iile prev„zute la art. 5 lit. a) ∫i c)—e).“ a) interceptarea unei convorbiri sau comunic„ri efectuate
Norme: prin telefon, telegraf, fax, re˛ele electronice ori alte mijloace
5.1. Œn termen de 3 zile de la data constat„rii s„v‚r∫irii de transmitere de voce sau date la distan˛„, precum ∫i
uneia dintre faptele prev„zute la art. 23 alin. (2) din lege, accesul Ón spa˛iile respective pentru instalarea aparaturii
atestatul de detectiv particular poate fi anulat de unitatea specifice;
de poli˛ie emitent„, prin dispozi˛ia semnat„ de ∫eful b) interceptarea, sustragerea, distrugerea, re˛inerea sau
acesteia. deschiderea f„r„ drept a unei coresponden˛e ori a altor
5.2. Œn maximum 5 zile de la data anul„rii atestatului, trimiteri po∫tale adresate unei persoane;
organul de poli˛ie care a dispus m„sura va comunica c) interceptarea comunica˛iilor ambientale Ón spa˛iul
despre aceasta at‚t societ„˛ii Ón care Ó∫i desf„∫oar„ privat;
activitatea detectivul particular, c‚t ∫i persoanei Ómpotriva d) supravegherea foto-video prin amplasarea de mijloace
c„reia s-a dispus m„sura respectiv„. tehnice Ón spa˛ii private.
5.3. Œn termen de 3 zile de la primirea comunic„rii, 8. Lege:
persoana c„reia i s-a anulat atestatul este obligat„ s„ îArt. 14. — Societ„˛ile specializate ∫i cabinetele
depun„ legitima˛ia de detectiv particular la sediul unit„˛ii de individuale de detectivi particulari au urm„toarele drepturi:
poli˛ie care a dispus anularea. a) s„ se doteze ∫i s„ foloseasc„ mijloacele tehnice de
5.4. Œn termen de 3 zile de la data producerii unuia investigare ∫i comunica˛ii permise de lege;
dintre cazurile prev„zute de art. 8 alin. (1) lit. c) din lege, b) s„ organizeze cursuri ∫i alte activit„˛i de preg„tire
persoana care are calitatea de detectiv particular este profesional„ ∫i fizic„ specifice pentru perfec˛ionarea
obligat„ s„ comunice Ón scris acest lucru unit„˛ii de poli˛ie preg„tirii personalului propriu;“
care i-a eliberat atestatul.
5.5. Pe perioada Óncet„rii sau suspend„rii calit„˛ii de Norme:
detectiv particular, persoana Ón cauz„ este obligat„ s„ 8.1. Pentru mijloacele de comunicare este obligatorie
predea legitima˛ia de detectiv particular unit„˛ii de poli˛ie ob˛inerea prealabil„ a autoriza˛iei pentru frecven˛ele
emitente. utilizate, eliberat„ de Inspectoratul General pentru
5.6. Œn situa˛ia Ón care atestatul este anulat ca urmare a Comunica˛ii ∫i Tehnologia Informa˛iei — I.G.C.T.I.
contraven˛iei prev„zute la art. 18 alin. (1) lit. c) raportat la 8.2. Tematica preg„tirii profesionale ∫i pentru
art. 15 lit. a)—c) din lege, m„sura anul„rii va fi comunicat„ perfec˛ionarea personalului propriu va fi prezentat„ de c„tre
∫i organelor cu atribu˛ii Ón domeniul siguran˛ei na˛ionale, conduc„torii executivi ai societ„˛ii anual, p‚n„ la data de
potrivit competen˛elor legale, Ómpreun„ cu datele ∫i 31 decembrie a anului Ón curs pentru anul urm„tor, la
informa˛iile ob˛inute. Inspectoratul General al Poli˛iei Rom‚ne — Direc˛ia de
investiga˛ii criminale, Ón vederea aprob„rii.
6. Lege:
8.3. Tematica va fi utilizat„ Ón procesul preg„tirii
îArt. 11. — (1) Œn exercitarea profesiei detectivul profesionale numai dup„ aprobarea sa de c„tre
particular are dreptul s„ efectueze investiga˛ii Ón leg„tur„ Inspectoratul General al Poli˛iei Rom‚ne.
cu persoanele, bunurile, faptele, datele ∫i Ómprejur„rile 8.4. Dac„ avizul prev„zut la pct. 8.2 nu este emis Ón
care fac obiectul acestei activit„˛i, cu respectarea strict„ a termen de 10 zile de la primire, tematica se consider„
drepturilor ∫i libert„˛ilor cet„˛enilor, precum ∫i a aprobat„ de drept.
dispozi˛iilor legale.
(2) Œn efectuarea investiga˛iei detectivul particular poate 9. Lege:
solicita persoanelor fizice sau autorit„˛ilor publice îArt. 15. — (1) Œn organizarea ∫i desf„∫urarea activit„˛ii
informa˛ii care, potrivit legii, nu sunt clasificate ∫i nu aduc detectivii particulari din societ„˛ile specializate ∫i din
atingere dreptului la via˛„ intim„, familial„ ∫i privat„ ori cabinetele individuale au obliga˛ia:
altor drepturi ∫i libert„˛i fundamentale ale persoanei a) s„ Óntreprind„ investiga˛ii numai Ón baza unei
vizate.“ conven˛ii scrise Óncheiate cu clientul;
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 987/27.X.2004 9

b) s„ Ónfiin˛eze un registru numerotat ∫i s„ Ól investiga˛ii criminale, la propunerea motivat„ a


Ónregistreze la inspectoratul de poli˛ie jude˛ean sau, dup„ inspectoratului de poli˛ie jude˛ean sau a Direc˛iei Generale
caz, la Direc˛ia general„ de poli˛ie a municipiului de Poli˛ie a Municipiului Bucure∫ti din care face parte
Bucure∫ti, Ón care vor ˛ine eviden˛a cazurilor investigate; organul constatator, Ón termenul prev„zut la pct. 5.1.
c) s„ comunice datele ∫i informa˛iile solicitate de 10.2. Dispozi˛ia de suspendare va fi comunicat„ Ón scris
procuror sau de instan˛a de judecat„, pentru solu˛ionarea persoanei Ón cauz„, respectiv societ„˛ii Ón care aceasta Ó∫i
unor cauze penale; desf„∫oar„ activitatea, de c„tre inspectoratul de poli˛ie
d) Ón cazurile Ón care constat„ c„ informa˛iile ob˛inute jude˛ean sau Direc˛ia General„ de Poli˛ie a Municipiului
vizeaz„ siguran˛a na˛ional„, s„ sesizeze de Óndat„ Bucure∫ti, Ón termenul prev„zut la pct. 5.2.
autorit„˛ile cu atribu˛ii Ón domeniu;
11. Lege:
e) s„ angajeze ∫i s„ foloseasc„ pentru activit„˛ile
specifice de investiga˛ii numai persoane care au calitatea îArt. 24. — (1) M„surile prev„zute la art. 23 referitoare
de detectiv particular; la suspendarea sau la anularea atestatului de detectiv
particular se dispun de c„tre inspectoratul de poli˛ie
f) Ón raport de posibilit„˛i ∫i pe baza unor conven˛ii, s„
jude˛ean care l-a emis sau, dup„ caz, de c„tre Direc˛ia
primeasc„ Ón practic„ elevi ai ∫colilor de detectivi
general„ a poli˛ie a municipiului Bucure∫ti.
particulari.
(2) Societ„˛ile specializate ∫i cabinetele individuale de (2) Suspendarea sau anularea licen˛ei de func˛ionare a
detectivi particulari Ó∫i Óntocmesc regulament de societ„˛ii specializate ori a cabinetului individual de
detectivi particulari se dispune, Ón condi˛iile prezentei legi,
organizare ∫i func˛ionare, care se aprob„ prin dispozi˛ie
de c„tre Inspectoratul General al Poli˛iei Rom‚ne.“
scris„ a conduc„torului executiv al societ„˛ii sau a ∫efului
cabinetului individual, dup„ caz.“ Norme:
Norme: 11.1. Suspendarea sau anularea atestatului de detectiv
9.1. Toate cazurile investigate trebuie eviden˛iate Ón particular se dispune de c„tre inspectoratul de poli˛ie
registrul prev„zut la art. 15 lit. b) din lege, ocazie cu care jude˛ean sau Direc˛ia General„ de Poli˛ie a Municipiului
se vor Ónscrie Ón mod obligatoriu ∫i urm„toarele men˛iuni: Bucure∫ti Ón condi˛iile prev„zute de lege ∫i de prezentele
a) num„rul de ordine al cazului aflat Ón lucru la norme.
societatea specializat„ sau la cabinetul individual; 11.2. Suspendarea sau anularea licen˛ei de func˛ionare
b) codul clientului corespunz„tor codului mapei-anex„ Ón a societ„˛ii se dispune de inspectoratul de poli˛ie jude˛ean
care se grupeaz„ datele de identificare ale clientului ∫i sau Direc˛ia General„ de Poli˛ie a Municipiului Bucure∫ti,
toate documentele Óntocmite cu ocazia efectu„rii activit„˛ilor numai dup„ ob˛inerea aprob„rii de la Inspectoratul General
Ón cazul respectiv; codul poate consta din cifre/numere, al Poli˛iei Rom‚ne — Direc˛ia de investiga˛ii criminale.
nume sau denumire; 12. Lege:
c) obiectul conven˛iei scrise Óncheiate cu clientul; îArt. 25. — Controlul activit„˛ii specifice desf„∫urate de
d) data finaliz„rii cazului; societ„˛ile specializate ∫i de cabinetele individuale de
e) codul numeric personal al clientului. detectivi particulari se efectueaz„ de poli˛i∫ti anume
9.2. Societ„˛ile specializate sau cabinetele individuale desemna˛i de c„tre Inspectoratul General al Poli˛iei
trebuie s„ sesizeze Ón scris, de Óndat„, autorit„˛ile cu Rom‚ne, cu avizul Ministerului Public.“
atribu˛ii Ón domeniu, conform atribu˛iilor legale, atunci c‚nd
Norme:
datele sau informa˛iile, indiferent de modul Ón care au fost
ob˛inute, vizeaz„ siguran˛a na˛ional„; acestea sunt obligate 12.1. Controlul va fi efectuat anual sau ori de c‚te ori
s„ pun„ la dispozi˛ie autorit„˛ilor sesizate ∫i suportul pe exist„ sesiz„ri din care rezult„ c„ activitatea societ„˛ii sau
care, eventual, sunt fixate datele respective. cabinetului individual de detectivi particulari nu se
9.3. Sunt interzise copierea, multiplicarea ∫i transcrierea desf„∫oar„ Ón conformitate cu prevederile legale.
acestor date ∫i informa˛ii de c„tre cei care intr„ Ón posesia 12.2. Cu ocazia controlului vor fi avute Ón vedere
lor — at‚t detectivii particulari, c‚t ∫i alte persoane din urm„toarele aspecte:
cadrul societ„˛ilor specializate sau al cabinetelor a) autenticitatea actelor de constituire ∫i func˛ionare a
individuale —, precum ∫i comunicarea acestora, sub orice societ„˛ii specializate sau cabinetului individual de detectivi
form„, altor persoane fizice sau juridice. particulari ∫i legalitatea func˛ion„rii acestora;
10. Lege: b) dac„ asocia˛ii/ac˛ionarii, precum ∫i conduc„torul
societ„˛ii sau cabinetului individual de detectivi particulari ∫i
îArt. 20. — (1) Repetarea s„v‚r∫irii contraven˛iilor personalul acestora Óntrunesc condi˛iile ∫i criteriile prev„zute
prev„zute la art. 18 lit. a) ∫i c) Ón interval de un an atrage de lege ∫i de prezentele norme;
suspendarea atestatului pe o perioad„ de la 3 la 6 luni.
c) existen˛a registrului prev„zut de lege ∫i Ónregistrarea
(2) Suspendarea atestatului ∫i revocarea suspend„rii se
datelor obligatorii Ón acesta;
dispun, Ón toate cazurile, de c„tre Inspectoratul General al
d) existen˛a unor incompatibilit„˛i ori interdic˛ii Ón
Poli˛iei Rom‚ne, la propunerea inspectoratelor de poli˛ie
exercitarea profesiei de detectiv particular.
jude˛ene sau a Direc˛iei generale de poli˛ie a municipiului
Bucure∫ti, ∫i se comunic„ persoanei Ón cauz„.“ 12.3. Œn toate situa˛iile, constat„rile f„cute cu ocazia
controlului efectuat la societ„˛ile specializate sau cabinetele
Norme: individuale de detectivi particulari vor fi eviden˛iate Ón
10.1. Œn situa˛ia prev„zut„ la art. 20 alin. (1) din lege, registrul unic de control, unde se men˛ioneaz„ identitatea
suspendarea atestatului se dispune Ón scris de c„tre ∫i calitatea organului de control, m„surile propuse ∫i
Inspectoratul General al Poli˛iei Rom‚ne — Direc˛ia de sanc˛iunile aplicate.
10 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 987/27.X.2004
ANEXA Nr. 1
la norme
MINISTERUL ADMINISTRAfiIEI ™I INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIfiIEI ROM¬NE

L I C E N fi √ D E F U N C fi I O N A R E
Œn baza prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de
detectiv particular, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se autorizeaz„ func˛ionarea
..................................................................................., Ónregistrat„/Ónregistrat la ........................................
(denumirea societ„˛ii comerciale/a cabinetului individual)
cu codul unic de Ónregistrare ................, cu sediul Ón ................, str. ............... nr. ......., bl. ........,
sc. ........, ap. ........, sectorul/jude˛ul ................ .
Inspectorul general
al Inspectoratului General al Poli˛iei Rom‚ne,
............................................................................

Data eliber„rii ............. Seria ................. num„rul .........................


ANEXA Nr. 2
la norme
MINISTERUL ADMINISTRAfiIEI ™I INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIfiIEI ROM¬NE
.....................................................................................
(unitatea de poli˛ie emitent„)

ATESTAT DE DETECTIV PARTICULAR


Œn urma promov„rii examenului profesional ∫i Ón baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea
nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se elibereaz„ domnului/doamnei ................................., CNP ........................................,
prezentul atestat prin care se confirm„ calitatea de detectiv particular.
Prezentul atestat confer„ titularului toate drepturile prev„zute de lege.

™eful unit„˛ii de poli˛ie emitente,


..................................................

Data eliber„rii ........... Seria ................. num„rul .........................


ANEXA Nr. 3
la norme
MINISTERUL ADMINISTRAfiIEI ™I INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIfiIEI ROM¬NE
.....................................................................................
(unitatea de poli˛ie emitent„)
Numele ∫i prenumele poli˛istului (Ón clar)
Semn„tura
...........……………………………
D E C L A R A fi I E
Date de identificare:
— numele ……………………….................................................................................................…;
— prenumele ……………………...............................................................................................……;
— prenumele p„rin˛ilor ……………...................................................................................………;
— anul, luna ∫i ziua na∫terii …………..........................................................................…………;
— localitatea/˛ara …………………..................................................................................………;
— domiciliul (localitatea, strada, nr., ˛ara) …………………………………..........…………………;
— seria ∫i num„rul pa∫aportului ………………………............................................................…;
— seria ∫i num„rul legitima˛iei de serviciu ………………….................................................…;
— societatea de detectivi particulari emitent„ ………………………………......…………………;
.........................................................................................................................................................;
— locul ∫i perioada Ón care efectueaz„ investiga˛iile ………………………...................………;
......................................................................................................................................................... .
Semn„tura Data
…………… ……………
NOT√:
O dat„ cu completarea declara˛iei se va depune de c„tre detectivul particular ∫i o copie
xerox a legitima˛iei de serviciu.