Sunteți pe pagina 1din 4

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Str. Teodor Mihali nr. 58-60


Cluj-Napoca, RO-400951
Tel.: 0264-41.86.52-5
Fax: 0264-41.25.70
econ@econ.ubbcluj.ro
www.econ.ubbcluj.ro

Departamentul de Economie Politică


Disciplina: Mecanismele Economiei Globale
Anul universitar: 2016-2017

PROGRAMA ANALITICĂ

Partea I - Obiectul de studiu al Economiei Globale

Tematica 1: Economia globală – concept, conținut, evoluție


1.1. Conceptul actual de economie globală și stadiul globalizării economiei
1.2. Originile economiei la scară globală. Forme ale globalizării economiei
1.3. Modalități de cuantificare a globalizării economiei
1.4. De la globalizare la deglobalizare – noi paradigme în evoluția mecanismelor globalizării

Tematica 2: Interdependențe în sistemul actual al economiei globale


2.1. Sistemul economiilor naționale în contextul globalizării
2.2. Rolul, structura și funcțiile organizațiilor economice interstatale
2.3. Corporaţiile multinaţionale – vector al noilor forme de globalizare
2.4. Rolul specializării regionale și al diviziunii internaționale a muncii
Studii de caz: Topul corporațiilor multinaționale - implicații asupra specializării economice
internaționale.
UNCTAD, Banca Mondială, OMC – organizații globale cu rol economic.

Partea a II-a – Structuri ale economiei globale

Tematica 3: Componente ale economiei globale


3.1. Rolul economic al statului național în context global
3.3. Adâncirea interdependențelor economice. Rolul lor în globalizarea economiei
3.4. Localizarea activității economice și crearea industriilor globale
3.5. Indicatori ai aglomerării economice
3.6. Globalizare sau clusterizare?
Studii de caz: Rolul economic jucat de statele naționale în context global. Analiza unor indicatori ai
economiei globale

Tematica 4: Stadii ale dezvoltării economice – circuitul economic în țările dezvoltate


4.1. Grupări ale economiilor țărilor dezvoltate
4.2. Particularităţi ale politicii economice în țările dezvoltate
4.3. Cooperarea economică internațională – particularități pentru ţărilor dezvoltate
Studii de caz: Economia unor țări dezvoltate – trăsături particulare, influențe globale
Tematica 5: Structuri ale organizaţiilor economice interstatale – rol pe plan global
5.1. Rolul organizaţiilor economice internaţionale în diversificarea mecanismelor globalizării
5.2. Structuri instituţionale guvernamentale, sau nonguvernamentale
5.3. Instituţii comerciale şi financiare internaţionale
Studii de caz: Principalele organizații internaționale cu rol economic – impact la scară globală.

Tematica 6: Amploarea activității corporaţiilor multinaţionale ca vector al globalizării economiei


6.1. Etapizarea evoluţiei corporaţiei multinaţionale
6.2. Complexitatea conceptului actual de corporaţie multinaţională
6.3. Expansiunea corporaţiilor în contextul mecanismelor globalizării
6.4. Cuantificarea rolului economic al corporațiilor multinaționale în economia globală
Studii de caz: Specificul activității firmelor multinaționale – definirea rolului lor pe plan global.

Tematica 7: Grupări de state aflate în curs de dezvoltare, în context global


7.1. Structurarea lumii în dezvoltare
7.2. Noi dimensiuni ale dezvoltării economice – consecințe la nivel global
7.3. Specificul ţărilor cu un nivel de dezvoltare redus
7.4. Redefinirea obstacolelor în calea dezvoltării și formarea decalajelor economice
Studii de caz: Țări aflate în curs de dezvoltare – între certitudine și riscuri.

Partea a III-a – Interdependenţe economice la scară globală

Tematica 8: Diversificarea formelor globalizării economiei


8.1. Forme ale globalizării vieții economice
8.2. Dinamica schimburilor comerciale internaţionale
8.3. Paradigma eclectică OLI: proprietate, locație, „internalizare”
8.4. Avantajul competitiv dinamic – consecințe asupra mecanismelor globalizării
8.5. Serviciile – noua frontieră a globalizării capitalului
Studii de caz: Etape ale globalizării economiei și trăsăturile lor definitorii. Consecințe pe plan
economic și social.

Tematica 9: Fluxurile internaţionale de forţă de muncă


9.1 Migraţia internaţională – cauze şi caracteristici
9.2 Consecinţe economice ale deplasării internaţionale a forţei de muncă
9.3 Interdependențe economice asociate migrației internaționale
Studii de caz: Fluxuri migratorii și influența lor asupra economiei globale.

Tematica 10: Economia digitală și schimbarea paradigmei globale


10.1. Economia globală în era transformărilor tehnologice
10.2. De la „noua economie” către web- economia
10.3. Interdependenţe reale, pârghii și mecanisme virtuale
10.4. Oportunități ale economiei digitale – un nou mod economic de gândire?
10.5. Beneficii și riscuri ale mediului virtual
Studii de caz: De la “wintelism” spre noile forme ale concurenței internaționale.

Tematica 11: Securitatea cibernetică – componentă a spațiului economic global


11.1. Atacurile cibernetice și impactul lor asupra mediului de afaceri global
11.2. Standarde ale securității cibernetice. Costurile asimilate acestora
11.3. Politici și proceduri specifice sporirii securității
11.4. Eficiența economică a măsurilor de securitate a afacerilor
Studii de caz: Vulnerabilitatea și costurile ei. Războiul cibernetic.

2
Tematica 12: Decalaje economice la scară globală
12.1. Între acumulare și investiții
12.2. Starea de sărăcie și modalități de cuantificare a formelor sărăciei
12.3. Vulnerabilitatea la sărăcie. Cuantificarea decalajelor economice
12.4. “Noua sărăcie” și contextul economic global
Studii de caz: Cum măsurăm sărăcia?

Tematica 13: Problematici actuale ale economiei globale


13.1. Revoluția tăcută. Semnificația sa economică
13.2. Îndatorarea la nivel global. Conceptul de management al datoriilor externe
13.3. Modificările climatice și consecințele lor pe plan economic
13.4. Geoeconomia și redefinirea relaţiilor economice inter- regionale
13.5. Perspective ale economiei globale
Studii de caz: Interdependențe pe piețe globale.

Tematica 14: Economia României în ansamblul schimburilor de valori mondiale


14.1. Stadiul actual de dezvoltare economică și caracteristicile mediului de afaceri
14.2. Specializare internațională și integrare – noi frontiere, provocări noi
14.3. Redefinirea avantajului comparativ și “reindustrializarea” României.

Bibliografie

1. Bal, Ana (coord.), Dumitrescu, Sterian, Zaharia, Rodica Milena, Ilie, Anca Gabriela, Dumitru,
Dan, Candidatu, Camelia, Jora, Octavian, Economie mondială, Academia de Studii Economice,
Bucureşti, 2006;
2. Bonciu, Florin, Economie mondială, Editura Universitară, Bucureşti, 2009;
3. Creţoiu, Gheorghe, Chirilă, Mihai (coord.), Economie mondială, Editura Porto-Franco, Galaţi,
2000;
4. Dumitrescu, Sterian, Puiu, Ovidiu, Marin, George, Economie Mondială, Editura Independenţa
Economică, Bucureşti, 2006;
5. Gilpin, Robert, Economia mondială în secolul XXI. Provocarea capitalismului global, Editura
Polirom, Iaşi, 2005;
6. Journal of Global Economics, Institutul de Economie Mondială, Academia Română, Arhive
2009 – 2015;
7. Postelnicu, Cătălin, Economie internaţională, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-
Napoca, 1999;
8. Postelnicu, Cătălin, Rus, Adina, Coordonate ale economiei internaţionale, Editura Casa Cărţii
de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007;
9. Postelnicu, Cătălin, Economie internațională. Aspecte teoretico-metodologice și practice,
Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2011;
10. Postelnicu, Cătălin, Migrația forței de muncă în economia globală, Editura Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca, 2013;
11. Postelnicu, Gheorghe, Postelnicu, Cătălin, Globalizarea economiei, Editura Economică,
Bucureşti, 2000;
12. Postelnicu, Gheorghe, Postelnicu, Cătălin, Obsesia decalajelor economice, Editura Economică,
Bucureşti, 2002;
13. Puiu, Ovidiu, Gust, Marius, Mihăilescu, Mariana, Organisme şi politici economice
internaţionale, Editura Independenţa Economică, Bucureşti, 2006;
14. Salvatore, Dominick, International Economics, Sixth Edition, Prentice Hall, New Jersey, 1998;
15. The World Bank, World Development Reports, The World Bank, Washington, D.C., Arhive 2009
- 2015;
16. UNCTAD, World Investment Reports – 2001-2015, United Nations, Geneva, 2015;
17. World Trade Organization, World Trade Reports - 2010 - 2015.

3
Director departament, Titular de disciplină,
Conf. univ. dr. Elena-Dana Bako Conf. univ. dr. Cătălin Postelnicu