Sunteți pe pagina 1din 6

R E P U B L IC A M O L D O V A

CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU

00023165

DECIZIE
nr. .1 ! f i i din m ialit, :101t

D e s p r e a p r o b a r e a R e g u l a m e n t u lu i
p r iv i n d s u s ţ in e r e a f in a n c ia r ă a fa m iliilo r d e f a v o r i z a te
d in m u n i c ip i u l C h iş in ă u p e n t r u p r e g ă t ir e a e le v ilo r
d e n o u l a n ş c o la r 2 0 1 8 - 2 0 1 9

A v â n d î n v e d e r e n o ta in f o r m a tiv ă a D ire c ţie i g e n e r a le e d u c a ţie , c u ltu ră , tin e r e t şi


s p o rt nr. 0 1 1 7 /2 3 2 1 d in 1 3 .0 7 .2 0 1 8 şi R e g u l a m e n t u l c u p r iv i r e la s ta b ilire a şi a c o r d a re a
a ju to r u lu i m a te r ia l u n o r c a te g o rii d e p e r s o a n e d in m u n i c ip i u l C h iş in ă u , c a p ito lu l II,
pct. 4 lit. h), a p r o b a t p rin d e c iz ia C o n s iliu lu i m u n i c ip a l C h iş in ă u nr. 2 /5 d in
2 7 .0 2 .2 0 1 8 , în te m e iu l art. 6 alin. (2 ) pct. 2 ) lit. c) d in L e g e a nr. 136 d in 1 7 .0 6 .2 0 1 6
„ P r iv in d sta tu tu l m u n i c ip i u lu i C h iş in ă u ” , art. 14 (2 ) lit. m ) şi lit. y ) d in L e g e a nr. 4 3 6 -
X V I d in 2 8 .1 2 .2 0 0 6 „ P r iv in d a d m in is tr a ţia p u b li c ă lo c a lă ” , C o n s iliu l m u n ic ip a l
C h iş in ă u D E C I D E :
1. S e a p r o b ă R e g u l a m e n t u l p r iv in d s u s ţ in e r e a f i n a n c ia r ă a f a m iliilo r d e f a v o r iz a te
d in m u n i c ip i u l C h iş in ă u p e n tru p r e g ă t ir e a e l e v ilo r d e n o u l a n ş c o la r 2 0 1 8 - 2 0 1 9
(an ex a n r.l).
2. S e s ta b ile ş te a ju to ru l m a te r ia l u n ic p e n t r u s u s ţ in e r e a f in a n c ia r ă a f a m iliilo r
d e f a v o r i z a te p r iv in d p r e g ă tir e a e le v ilo r d e n o u l a n ş c o la r 2 0 1 8 - 2 0 1 9 ( a n e x a
nr.2).
3. S e a p r o b ă c u a n t u m u l a ju to ru lu i m a te r ia l u n ic în m ă r i m e d e 7 0 0 lei.
4. D ir e c ţia g e n e r a l ă e d u c a ţie , c u ltu ră , tin e r e t şi s p o r t v a tra n s m ite , p rin d e m e r s ,
D ire c ţie i g e n e r a le a s is te n ţă s o c ia lă şi s ă n ă ta te , listele a p r o b a t e d e C o n s iliu l
. p r o f e s o r a l d in in s titu ţia d e în v ă ţă m â n t, c u a n e x a r e a c o p i ilo r a c te lo r d e id e n tita te
a titu la r ilo r d e a ju to r m a te ria l, p â n ă la 3 0 .0 8 .2 0 1 8 ( a n e x a nr. 3).
5. D ire c ţia g e n e r a lă a s is te n ţă s o c ia lă şi s ă n ă ta te a C o n s ili u lu i m u n ic ip a l C h iş in ă u
v a a s ig u r a a c o r d a r e a a ju to ru lu i m a te r ia l u n ic fa m iliilo r d e f a v o r iz a te din
m u n ic ip iu l C h iş in ă u p e n tru p r e g ă tir e a e le v ilo r d e n o u l an ş c o la r 2 0 1 8 - 2 0 1 9 în
lim ita a l o c a ţi ilo r a p r o b a te în b u g e tu l m u n i c ip a l p e a n u l r e s p e c t i v . .
6. P r im a r u l g e n e r a l in te r im a r al m u n ic ip iu lu i C h iş in ă u , dl R u s la n C O D R E A N U , v a
a s ig u r a c o n tro lu l î n d e p ' ;i d e cizii.

/ A d ria n C U LAI
P R E Ş E D IN T E DE ŞED1NŢ

S E C R E T A R IN T E R IM A R
AL C O N S IL IU L U I A d ria n T Ă L M Ă C I
A n e x a nr. 1
la d ecizia C onsiliului
m u n icip al C h işinău
nr. ţ j'Q din ^ i d l Z H D it

R e g u la m e n tu l
p riv in d su sţin erea fin an c iară a fam iliilor d efav o rizate
din m u n icip iu l C h işin ă u p en tru p reg ătirea elev ilo r
de noul an şcolar 2 0 1 8 -2 0 1 9

Capitolul I. Dispoziţii generale

1. R eg u lam en tu l p riv in d su sţin erea financiară a fam iliilo r d efa v o riz a te din m un icipiul
C h işinău p en tru p re g ă tire a elevilo r de noul an şco lar 2 0 1 8 -2 0 1 9 (în co ntinu are -
R eg u lam en t) r e g le m e n te a z ă m o d a litatea de stabilire şi p lată a ajutorului m aterial unic
fam iliilor d efav o rizate din m u n icip iu l C h işin ă u pentru p re g ă tire a e lev ilo r de noul an şco lar
2018-2 019 .
2. A jutorul m aterial - este o p lată u n ic ă aco rd a tă c a teg o riilo r de fam ilii specificate în pct. 5
lit. a) - d), s o cială n era m b u rsa b ilă , m e n ită să susţină fin an c iar şi direct familiile indicate în
prezentul R e g u lam en t.
3. F am ilie d e f a v o r i z a t ă - este o fam ilie s o cialm en te v u ln e ra b ilă , aflată în situaţii care
îm p ied ică activ itatea n o rm a lă a ace sto ra din p u n c t de v e d e re eco n o m ic, educativ, social
etc.
4. A jutoru l m aterial este aco rd a t de către D irecţia g e n e ra lă a s iste n ţă socială şi sănătate a
Consiliului m u n icip al C hişinău, p rin interm ediul p re stato ru lu i de servicii de plată, din
sursele financiare a p ro b a te anual în bugetul m un icip iu lu i C hişin ău.

Capitolul II. Dreptul la ajutorul material şi beneficiarii acestuia

5. D reptul la o b ţin e re a ajutorului m aterial unic îl au fam iliile ta ră venituri sau cu venituri
mici (co n fo rm coşului m in im de co n su m ), d u p ă cu m urm ează:
a) fam iliile cu m ulţi copii (cu trei şi m ai m ulţi copii);
b) fam ilii m o n o p a re n ta le ;
c) fam ilii în care unul din părinţi este cu grad de d izabilitate;
d) familii care au statut de tu to re/cu ra telă (cu părinţi decedaţi, lipsiţi de drepturi
părinteşti, inapţi de m u n c ă, n eang ajaţi în c â m p u l m uncii).
6. D reptul la aju to r m aterial se stabileşte în te m eiu l d o saru lu i prezen tat, care ju s tific ă
starea socială şi n e ce sitatea de a b en eficia de ajutor m aterial a titularului (fam iliei), p recu m
şi veridicitatea c irc u m s ta n ţe lo r ex p u se în cerere.
7. C u a n tu m u l ajutorului m aterial unic p en tru b en eficiari este stabilit prin d ecizia
C onsiliului m u n icip al.
8. P erso an a care c o m p le te a z ă şi d ep u n e cererea de ac o rd a re a ajutorului m aterial este
titularul ajutoru lui m aterial, iar ben eficiaru l aju to rulu i m aterial - copilul.
9. A jutorul m aterial se a c o rd ă în tem eiul cererii d e p u se în a d resa directorului instituţiei de
înv ă ţăm â n t şi a actelo r stipulate în pct. 13 al p rezen tu lu i R eg u la m e n t.
10. A jutorul m aterial se a co rd ă de către D irecţia g e n e ra lă asiste n ţă socială şi sănătate a
C onsiliului m u n icip al C h işin ă u (în co n tin u are - D irecţia g en e ra lă ) în tem eiul deciziei
C onsiliului m u n icip al C h işinău , deciziei C onsiliului p ro fesoral al instituţiilor de
înv ă ţăm â n t şi o rd in ulu i şefului D irecţiei generale.
11. La ajutorul m aterial pot aspira doar titularii aju to ru lu i m aterial cu d o m iciliu /reşed in ţă
în m unicipiul C h işin ă u cu copii p â n ă la vârsta de 18 ani.
12. Titularul poate solicita aju to r m aterial unic pentru fiecare elev, m e m b ru al familiei.
III. M odul de acordare a ajutorului material

13. A juto ru l m aterial p en tru categ oriile de fam ilii sp ecificate în pct. 5 din prezentul
R eg u lam en t se a c o rd ă în tem eiul cererii dep u se în instituţia de în v ăţăm ân t. La cerere se
an exează, d u p ă caz:
a) actul de id entitate a solicitantului;
b) certificatul p riv in d c o m p o n e n ţa familiei;
c) ad ev e rin ţa de n aştere a copilului;
d) actul ce c o n firm ă gradu l de dizabilitate;
e) d ecizia de instituire a tutelei/curatelei;
f) certificatul de deces;
g) certificatul de divorţ;
h) certificatul care atestă p lata pensiei alim entare;
i) certificatul de salariu;
j) certificatul de şo m er;
k) alte d o c u m e n te ce identifică p erso an a (fam ilia) solicitantă;
1) extrasul din co ntul perso n al eliberat de C T A S ;
m) acordul solicitantu lu i cu privire la prelu c rarea datelo r cu cara cter personal;
n) declaraţia pe p ro p ria răsp u n d ere p riv ind v e rid icitatea d o cu m en telo r/in fo rm a ţie i
prezentate.
14. C erere a se c o n s id e ră c o m p le tă şi se accep tă pentru e x a m in a re a dreptului d acă toate
actele co n firm ativ e au fost d ep u se de către titular şi în te rm en ii stabiliţi.
15. L a d e p u n e re a cererii, titularului i se elib erează recipisă de p rim ire a cererii, indicându-
se data şi indicele de în reg istrare.
16. C ererile şi setul d e acte c o resp u n zăto r pentru aco rd a re a ajutorului m aterial sunt
înregistrate în R eg istru l d o c u m e n te lo r de intrare a instituţiei de în v ă ţă m â n t şi transm ise
C om isiei m u ltid isc ip lin a re intraşcolare pen tru protecţia co pilului în situaţie de risc.
17. C ererile şi setul de acte v o r fi e x am in ate de către C o m isia m u ltid iscip lin ară
intraşcolară p en tru p ro te c ţia cop ilului în situaţie de risc din instituţia de învăţăm ânt.
18. C o m isia m u ltid isc ip lin a ră in traşco lară p en tru p ro tec ţia copilu lu i în situaţie de risc, în
tem eiul cererilo r şi a actelor ex am in ate, în to c m e şte lista n o m in a lă a titularilor de ajutor
m aterial şi p ro p u n e p e n tru ap ro b are C on siliului profesoral.
19. C onsiliul p ro feso ral din instituţia de în v ă ţă m â n t v a ap ro b a lista n o m in ală a titularilor
până la 2 0.08.2018.
20. D irectorii instituţiilor de în v ă ţă m â n t v o r p reze n ta listele n o m in ale D irecţiei g enerale
educaţie, cultură, tin eret şi sport, co n fo rm graficului stabilit prin ordinul D G E C T S .
21. D irecţia g en era lă edu caţie, cultură, tineret şi sport v a transm ite, prin d em ers, D irecţiei
generale asistenţă so cială şi sănătate, listele aprob ate cu a n e x a re a copiilor actelo r de
identitate a titularilor.
22. D irectorii in stitu ţiilo r de în v ă ţă m â n t v o r in fo rm a titularii, c o n fo rm listelor no m in ale, cu
privire la m o d u l de a co rd a re a ajutorului m aterial.
23. A jutorul m aterial v a fi eliberat de către prestatorul de servicii de plată, titularului la
prezen tarea buletinului de identitate a acestuia.

IV. M odalitatea de distribuire a m ijloacelor financiare

24. D irecţia g en era lă asiste n ţă socială şi sănătate va transfera titularului de ajutor m aterial
m ijloacele financiare prin interm ediul prestatorului de servicii de plată, în tem eiul listelor
prezentate de către D G E C T S .
v
25. A ju to rul m a teria l p o ate fi în c asa t în te rm e n de 3 luni de la d a ta transferării m ijloacei
fin anciare p restato ru lu i de servicii de plată. D u p ă e x p ira re a te rm e n u lu i de 3 luni aju tora
m aterial n e în casat d e către b en eficiar se restituie D G A S S .

V. R ăspundere juridică

26. D irectorul instituţiei de în v ă ţăm â n t, m e m b rii C o n s iliu lu i p ro feso ral şi a C o m isiei


m ultid iscip linare intraşcolare pen tru p ro tec ţia co pilului în situ aţie de risc, în lim ita
îm p u tern icirilo r atribuite, poartă răsp u n d ere pen tru c o re c titu d in e a întocm irii listelor, a
respectării L egii p riv in d p ro tecţia datelo r cu cara cter personal.

VI. Dispoziţii finale

27. C on trolul a s u p ra corectitud in ii stabilirii şi utilizării, c o n f o rm destinaţiei, a m ijlo a celo r


financiare alocate p en tru a co rd a re a ajutorului m aterial se e fe c tu e a z ă de către o rg an ele de
control abilitate.

S E C R E T A R IN T E R IM A R AL C O N SIL IU L U I

A d rian T Ă L M Ă C I
/
A n e x a nr. 2
la d ecizia C onsiliului
m u n ic ip a l C hisinău
nr .sHi din xitiukawă

N u m ă r u l d e a j u t o a r e m a t e r ia le p e n tr u s u s ţin e r e a fin a n c ia r ă a fa m iliilo r


d e f a v o r iz a t e p e n tr u p r e g ă tir e a e le v ilo r d e n o u l an ş c o la r 2 0 1 8 -2 0 1 9

N r.
S ecto ru l N u m ă r u l to t a l d e a j u to a r e
crt.
1. B o ta n ica 2350
2. B u iu c a n i 1580
3. C en tru 1150
4. C io c a n a 1320
5. R îs c a n i 1600
TOTAL 8000

S E C R E T A R IN T E R IM A R AL C O N SIL IU L U I
I

A n e x a nr. 3
la decizia C on siliului
m u n icip al C h işin ă u
n r -- ^ / / y din iu ljjg (L 0 {){

M ODEL

Lista titularilor de ajutor m aterial unic


pentru pregătirea elevilor de noul an şcolar 2018-2019

(denum irea instituţiei de învăţăm ânt)

Nr. N um ele, prenum ele C odul personal D om iciliul/reşedinţa titularului N um ele, prenum ele C lasa C ateg o ria fam iliei
d /o titularului de ajutor ID N P (13 cifre) copilului
m aterial 0000000000000

D i r e c t o r u l instituţiei L .Ş .

E x e c u ta n t:_______________ T elefonul de contact_______

Notă:

*Lista se e lab o re a ză cu indicarea dom iciliului/reşedinţei din buletinul de identitate sau alte acte co nfirm ative, în ordine alfabetică, cu c o n se m n are a obligatorie a codului
personal (din 13 cifre), respectând prevederile Legii nr. 133 privind protecţia datelor cu caracter personal şi cu aplicarea sem năturii directorului şi ştam pilei instituţiei de