Sunteți pe pagina 1din 173

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Școala Gimnazială Nr. 1 Săcădat


Director,
Disciplina: Limba și literatura română Profesor Țîrțiu Gabriela
Profesor: Mocan Nicoleta Responsabil Comisie metodică,
Nr. de ore/săptămână: 4 Profesor Mocan Nicoleta
Clasa a VI-a
An școlar 2018-2019

Manual: Norel, Mariana, Petru Bucurenciu, Mihaela Dragu, Limba și literatura română: manual pentru clasaa VI-a, București,
Editura Didactică și Pedagogică, 2018

COMPETENȚE GENERALE, SOCIALE ȘI CIVICE

1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare, prin receptarea și producerea


textului oral
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii române în procesul comunicării orale și scrise
5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional

1
Nr. Total de Săptămâna
Nr. Total de ore de limba și literatura română
săptămâni Școala Altfel

136 (34 săptămâni x 4 ore/ săptămână)

Evaluare Evaluare Lucrări scrise semestriale Unități de învățare Ore la


34 inițială finală dispoziția
profesorului

4 ore 4 ore 8 ore 116 ore 8 ore

Semestrul I: 4 ore –
recapitulare 2 ore;
S1 S 18 susținerea lucrării scrise Unitatea I- 13 ore
Semestrul I: 18
semestriale 1 oră;
săptămâni 10-14 18 ian- Unitatea II- 19 ore
discutarea lucrării scrise
SEPTEMBRIE semestriale 1 oră.
72 ore 1 febr Unitatea III- 19 ore
2018
S14 – 10-14 DECEMBRIE
2018 Unitatea IV- 9 ore

Semestrul al II-lea: 4 ore –


S16 recapitulare 2 ore; Unitatea IV- 8 ore
Semestrul al II- susținerea lucrării scrise
S 10
lea: 15 săptămâni 10-14 semestriale 1 oră; Unitatea V- 21 ore
15-19 aprilie IUNIE discutarea lucrării scrise
60 ore semestriale 1 oră. Unitatea VI – 23 ore
2019
S12- 13-17 MAI 2019

2
Unitatea de Conținuturi Nr. ore
Competențe specifice Săptămâna Observații
învățare alocate
1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și - Exerciții de
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte exprimare a opiniei
orale narative, monologate și dialogate - Exerciții de
identificare a erorilor
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și
din exprimarea orală
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții și scrisă
pe diverse teme sau pornind de la textele - Rezumarea unui text
citite/ascultate - Exerciții de
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai gramatică
mulți interlocutori, având în vedere cantitatea și
relevanța informației transmise și primite Aprecieri
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din verbale
texte literare și nonliterare, continue, discontinue și Observarea
Recapitulare multimodale sistematică a
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și 2 ore S1 activității
critice pe marginea unor texte diverse elevilor
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un Autoevaluare
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului Portofoliu
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite
sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă și precisă a intențiilor
3
comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din - Exerciții de
texte literare și nonliterare, continue, discontinue și identificare a erorilor
multimodale din exprimarea orală
și scrisă
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și
- Rezumarea unui text
critice pe marginea unor texte diverse - Exerciții de
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un gramatică
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica
Evaluare
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite
2 ore orală și scrisă
sau imaginate
Susținere Formativă
Test inițial 3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de S1
+ Evaluare
comunicare
discutare predictivă
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
scrisă
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă și precisă a intențiilor
comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4
1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și - Textul narativ literar
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - Tipare textuale
orale narative, monologate și dialogate - Texte suport: Amintiri
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și din copilărie de Ion
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții Creangă, Chemarea
pe diverse teme sau pornind de la textele străbunilor de Jack
citite/ascultate London
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai - Silaba. Reguli de
mulți interlocutori, având în vedere cantitatea și despărțire în silabe
Aprecieri
relevanța informației transmise și primite - Diftong. Triftong. Hiat
verbale
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din - Valori ale culturii
Observarea
texte literare și nonliterare, continue, discontinue și populare
sistematică a
multimodale - Obiceiuri și tradiții în
Unitatea 1 activității
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și cultura românească 13 ore
Locuri natale elevilor
critice pe marginea unor texte diverse
Autoevaluare
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un
Portofoliu
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite
sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă și precisă a intențiilor
comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
5
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și
ale unor comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în
cultura proprie și în cultura altor popoare
1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și - Variație stilistică. Limba
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte vorbită. Limba scrisă
orale narative, monologate și dialogate - Adecvarea la temă.
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și
Compunere. Scrisoare
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții
pe teme diverse sau pornind de la textele - Vocabular: formă și
Aprecieri
citite/ascultate sens
verbale
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și - Omonime
critice pe marginea unor texte diverse Observarea
- Polisemantism
Unitatea 2 2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și sistematică a
- Texte suport: Limba
Limba a diversității materialelor citite activității
noastră de Alexei 19 ore
română 3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un elevilor
Mateevici, În 31 august,
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului Autoevaluare
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica Ziua Limbii Române. 28
Portofoliu
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite de milioane de oameni
sau imaginate din întreaga lume vorbesc
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text românește
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și

6
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă li precisă a intențiilor
comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții
1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și - Textul narativ
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - Momentele subiectului Aprecieri
orale narative, monologate și dialogate - Etapele scrierii. Planul verbale
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și Observarea
textului
Unitatea 3 puncte de vedere în texte orale, participând la discuții sistematică a
pe teme diverse sau pornind de la textele - Verbul: moduri și
Modele în timpuri 19 ore activității
citite/ascultate
viață 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și - Predicatul nominal elevilor
critice pe marginea unor texte diverse - Textul narativ în Fișe de lucru
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și versuri. Fabula Portofoliu
a diversității materialelor citite - Valori etice în legendele
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un
7
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului popoarelor
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica - Texte suport: Căprioara
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite de Emil Gârleanu, Boul și
sau imaginate
vițelul de Grigore
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele Alexandrescu
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă li precisă a intențiilor
comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și

8
ale unor comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în
cultura proprie și în cultura altor popoare
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și - Text narativ
critice pe marginea unor texte diverse - Momentele subiectului
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și - Planul textului
a diversității materialelor citite
- Vocabular
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului - Verbul
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica - Silaba
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite -Diftong. Triftong. Hiat
sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
Lucrare 3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de S 14
comunicare Evaluare
scrisă 10-14
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind 4 ore formativă
semestrială Decembrie
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și scrisă
discutate cu colegii 2018
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă li precisă a intențiilor
comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în

9
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții
VACANȚĂ DE IARNĂ 22.12.2018 – 13.01.2019
1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și - Dialogul în textul
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte literar
orale narative, monologate și dialogate - Transformarea
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și
vorbirii directe în
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții
pe teme diverse sau pornind de la textele vorbire indirectă
citite/ascultate - Substantivul Aprecieri
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și - Pronumele personal, verbale
critice pe marginea unor texte diverse reflexiv, posesiv, Observarea
Unitatea 4 2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și negativ, relativ, sistematică a
a diversității materialelor citite 9 ore
Pasiuni. interogativ, de activității
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un
Hobby-uri întărire, nehotărât, elevilor
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica demonstrativ Autoevaluare
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite - Texte suport: Portofoliu
sau imaginate Cititorul din peșteră
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text de Rui Zink, De
complex, cu integrarea unor tabele vorbă cu un copil
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de pasionat de lectură
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
10
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă li precisă a intențiilor
comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții
VACANȚĂ INTERSEMESTRIALĂ 02-10.02.2019
1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și - Pronumele personal. S1 Aprecieri
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte Flexiunea cazuală 11 – 15 verbale
orale narative, monologate și dialogate - Pronumele reflexiv februarie Observarea
Unitatea 4 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și
- Pronumele nehotărât/ 2019 sistematică a
Pasiuni. puncte de vedere în texte orale, participând la discuții 8 ore
pe teme diverse sau pornind de la textele negativ/ relativ/ S2 activității
Hobby-uri
citite/ascultate interogativ/ 18-22 elevilor
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și demonstrativ februarie Autoevaluare
critice pe marginea unor texte diverse - Subiectul 2019 Portofoliu
11
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și - Subiectul neexprimat
a diversității materialelor citite
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite
sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă li precisă a intențiilor
comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de
12
învățare pe tot parcursul vieții

1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și


implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - Textul descriptiv
orale narative, monologate și dialogate literar
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și
- Tipare textuale:
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții
pe teme diverse sau pornind de la textele textul descriptiv,
citite/ascultate narativ-descriptiv,
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și explicativ Aprecieri
critice pe marginea unor texte diverse - Adjectivul verbale
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și - Adverbul Observarea
Unitatea 5 a diversității materialelor citite - Texte suport: Balul sistematică a
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un S 3 – S 8 (o
Fascinanta pomilor de Dimitrie 21 ore activității
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului oră)
lume de scriere și structurile specifice, pentru a comunica Anghel, În munții elevilor
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite noștri de Alexandru Autoevaluare
sau imaginate Vlahuță Portofoliu
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
13
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă li precisă a intențiilor
comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții
1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și Aprecieri
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - Textul narativ verbale
orale narative, monologate și dialogate - Textul argumentativ Observarea
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și
- Rezumatul sistematică a
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții
pe teme diverse sau pornind de la textele - Texte suport: Fram, activității
Unitatea 6
citite/ascultate ursul polar de Cezar elevilor
Călător în
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și Petrescu, Cireșarii – Fișe de lucru
lume
critice pe marginea unor texte diverse vol III, Roata S 8 (3 ore) – Portofoliu
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și norocului de 7 ore S9
a diversității materialelor citite Constantin Chiriță
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului

14
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite
sau imaginate S 10
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
ȘCOALA
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de ALFEL
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă li precisă a intențiilor
comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții
VACANȚĂ DE PRIMĂVARĂ 20.04-05.05.2019

15
1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și - Rezumatul
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - Atributul
orale narative, monologate și dialogate - Complementul
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții
pe teme diverse sau pornind de la textele
citite/ascultate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și
critice pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și
a diversității materialelor citite Aprecieri
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un
verbale
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica Observarea
Unitatea 6 idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite sistematică a
Călător în sau imaginate 4 ore S 11 activității
lume 3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text elevilor
complex, cu integrarea unor tabele Autoevaluare
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de Portofoliu
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă li precisă a intențiilor
comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
16
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și -Vocabular. Morfologie.
critice pe marginea unor texte diverse Sintaxă
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și -Redactarea unei scrisori
a diversității materialelor citite
-Argumentarea că opera
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului Boul și vițelul de Grigore
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica Alexandrescu este fabulă
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite
sau imaginate S 12
Lucrare Evaluare
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
scrisă 4 ore formativă
complex, cu integrarea unor tabele 13-17 mai
semestrială 3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de scrisă
2019
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă li precisă a intențiilor
comunicative

17
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții
1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și - Complementul direct
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - Complementul
orale narative, monologate și dialogate indirect
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și Aprecieri
- Complementul
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții verbale
pe teme diverse sau pornind de la textele prepozițional
Observarea
citite/ascultate - Complementul
Unitatea 6 sistematică a
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și circumstanțial de loc
Călători în 12 ore S 13 – S 15 activității
critice pe marginea unor texte diverse - Complementul
lume 2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și elevilor
circumstanțial de
a diversității materialelor citite Autoevaluare
mod
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un Portofoliu
- Complementul
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica circumstanțial de
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite timp
sau imaginate - Comunitatea

18
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text lingvistică a
complex, cu integrarea unor tabele vorbitorilor de limbă
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de română
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă li precisă a intențiilor
comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și
ale unor comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în
cultura proprie și în cultura altor popoare

19
2.3.Utilizarea categoriilor gramaticale învățate, în Exerciții recapitulative
diverse tipuri de propoziții Aprecieri
3.1.Diferențierea elementelor de ansamblu de cele de verbale
detaliu în cadrul textului citit Observarea
Recapitulare
3.2.Identificarea modurilor de expunere într-un text sistematică a
+ evaluare 4 ore S 16
epic și a procedeelor de expresivitate artistică într-un activității
finală
text liric elevilor
3.4.Sesizarea organizării morfologice și sintactice a Portofoliu
textelor citite (nonliterare și literare)
4.1.Redactarea textelor cu destinații diverse

20
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Recapitulare + Evaluare inițială

Nr. de ore: 4 ore

Materiale didactice
Forme de
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare
organizare
Evaluare
1. Recapitulare 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Exerciții de identificare a Text suport
gramatică și pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și sinonimelor și antonimelor Caietul elevului
vocabular dialogate - Exerciții cu familia lexicală
Basmul toamnei
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de și câmpul lexical
de Ionel
vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau - Exerciții de identificare a Activitate frontală
Teodoreanu
pornind de la textele citite/ascultate cuvintelor necunoscute Activitate
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți - Exerciții cu părțile de individuală
1 oră interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației vorbire și de propoziție
11.09 transmise și primite Observarea
S1 2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare sistematică
și nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
21
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
2. Lectura 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Tipuri de enunțuri Text suport
textului pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Discuții libere despre Caietul elevului
Basmul toamnei dialogate toamnă
de Ionel 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Eseul de 5 minute
Teodoreanu vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau - Exerciții de identificare a Activitate frontală
1 oră pornind de la textele citite/ascultate timpului și spațiului acțiunii Activitate
12.09 1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți individuală
S1 interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației
transmise și primite Observarea
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare sistematică
și nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
22
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
3. Evaluare 2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare - Identificarea părților de Test de evaluare
inițială și nonliterare, continue, discontinue și multimodale vorbire
1 oră 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Identificarea părților Activitate frontală
13.09 marginea unor texte diverse principale de propoziție Activitate
S1 3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, - Identificarea reperelor individuală
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile spațio-temporale
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata - Redactarea unei compuneri Evaluare predictivă
experiențe trăite sau imaginate cu temă dată scrisă
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare - Exerciții de identificare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale a erorilor din exprimarea
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și orală și scrisă
- Rezumarea unui text
precisă a intențiilor comunicative
- Exerciții de gramatică
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4. Discutarea 2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare - Discutarea testului inițial Test de evaluare
testului inițial și nonliterare, continue, discontinue și multimodale - Explicarea neclarităților Caietul elevului
1 oră 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe
14.09 marginea unor texte diverse Activitate frontală
S1 3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, Activitate
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile individuală
23
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate Observarea
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare sistematică
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale Aprecierea
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și răspunsurilor
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare

24
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA 1: LOCURI NATALE

NR. DE ORE: 13 ORE

Materiale didactice
Forme de
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare
organizare
Evaluare
1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Lecturi succesive Text suport
1. Amintiri din pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Extragerea cuvintelor Caietul elevului
copilărie de Ion dialogate necunoscute
- Identificarea
Creangă 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
sinonimelor și a
(fragment) vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau antonimelor Activitate frontală
1 oră pornind de la textele citite/ascultate Activitate
S2 1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți individuală
interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației
transmise și primite Observarea
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare sistematică
și nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și

25
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
2. Amintiri din 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Identificarea reperelor Text suport
copilărie de Ion pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și spațio-temporale Caietul elevului
Creangă dialogate - Identificarea naratorului
și a personajelor
(fragment) 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
- Identificarea
Instanțele vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau elementelor-cheie Activitate frontală
comunicării pornind de la textele citite/ascultate Activitate
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți individuală
interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației
transmise și primite Observarea
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare sistematică
și nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare

26
3. Amintiri din 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Realizarea rezumatului Text suport
copilărie de Ion pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Exerciții de postlectură Caietul elevului
Creangă dialogate - Identificarea și
analizarea părților de
(fragment) 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
vorbire
Instanțele vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau Activitate frontală
comunicării pornind de la textele citite/ascultate Activitate
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți individuală
interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației
transmise și primite Observarea
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare sistematică
și nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4. Tipare 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Tipare textuale Texte suport
textuale pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Textul narativ Caietul elevului
27
1 oră dialogate - Textul descriptiv
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Textul explicativ
vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau - Textul argumentativ Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate Activitate
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți individuală
interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației
transmise și primite Observarea
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare sistematică
și nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
5. Tipare 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Textul narativ literar. Texte suport
textuale: textul pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și Definiție și exemple Caietul elevului
narativ dialogate - Textul narativ nonliterar
- Trăsăturile textului
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
28
vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau narativ Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate Activitate
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți individuală
interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației
transmise și primite Observarea
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare sistematică
și nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
6. Silaba. Reguli 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Reguli de despărțire a Texte suport
de despărțire în pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și cuvintelor în silabe Caietul elevului
silabe dialogate - Despărțirea în silabe a
grupurilor de sunete:
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
diftong, triftong, hiat
vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate Activitate
29
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți individuală
interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației
transmise și primite Observarea
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare sistematică
și nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
7. Diftong. Hiat 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Diftong. Definiție și Texte suport
1 oră pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și exemple Caietul elevului
dialogate - Hiat. Definiție și
exemple
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate Activitate
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți individuală
interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației
30
transmise și primite Observarea
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare sistematică
și nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
8. Triftong 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, Texte suport
1 oră a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate - Triftong. Definiție și Caietul elevului
și dialogate exemple
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Exerciții combinate
vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate Activitate
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți individuală
interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației
transmise și primite Observarea
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare sistematică
31
și nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
9. Chemarea 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor Text suport
străbunilor de pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Lecturi succesive Caietul elevului
Jack London dialogate - Identificarea și
(fragment) 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de explicarea cuvintelor
necunoscute
1 oră vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau Activitate frontală
- Extragerea cuvintelor-
pornind de la textele citite/ascultate cheie Activitate
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți individuală
interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației
transmise și primite Observarea
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare sistematică
și nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
32
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
10. Chemarea 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor Text suport
străbunilor de pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Identificarea naratorului Caietul elevului
Jack London dialogate - Identificarea
(fragment) 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de personajelor
- Identificarea reperelor
1 oră vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau Activitate frontală
spațio-temporale
pornind de la textele citite/ascultate - Realizarea rezumatului Activitate
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți individuală
interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației
transmise și primite Observarea
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare sistematică
și nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
33
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
11. Valori ale 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Identificarea valorilor Texte suport
culturii populare pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și cuturii populare Caietul elevului
în spațiul dialogate - Identificarea obiceiurilor
și a tradițiilor românești
românesc 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
- Text suport:
vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate Activitate
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți individuală
interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației
transmise și primite Observarea
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare sistematică
și nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
34
experiențe trăite sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura proprie
și în cultura altor popoare
12. Recapitulare 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor Texte suport
1 oră pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Exerciții de identificare Caietul elevului
dialogate a sinonimelor, a
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de antonimelor
- Omonimie.
vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau Activitate frontală
Polisemantism
pornind de la textele citite/ascultate - Diftong. Hiat. Triftong Activitate
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți - Valorile culturii române individuală
interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației - Tipuri de texte
transmise și primite Observarea
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare sistematică
și nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,

35
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura proprie
și în cultura altor popoare
13. Evaluare 2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare - Exerciții de identificare Test de evaluare
formativă și nonliterare, continue, discontinue și multimodale a sinonimelor, a
1 oră 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe antonimelor
- Omonimie.
marginea unor texte diverse Activitate
Polisemantism
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, - Diftong. Hiat. Triftong individuală
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile - Valorile culturii române
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata Tipuri de texte Observarea
experiențe trăite sau imaginate sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Aprecierea
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale răspunsurilor
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative

36
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura proprie
și în cultura altor popoare

37
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA 2: LIMBA ROMÂNĂ

NR. DE ORE: 19 ORE

Materiale didactice
Forme de
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare
organizare
Evaluare
1. Limba noastră 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Exerciții de identificare Text suport
de Alexei pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și a cuvintelor necunoscute Caietul elevului
Mateevici dialogate - Identificarea temei
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Identificarea cuvintelor-
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau cheie Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate - Identificarea valorilor Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe culturii române individuală
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, Aprecierea
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile răspunsurilor
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
38
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura proprie
și în cultura altor popoare
2. În 31 august, 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Exerciții de identificare Text suport
Ziua Limbii pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și a cuvintelor necunoscute Caietul elevului
Române, 28 de dialogate - Identificarea temei
milioane de 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Identificarea cuvintelor-
oameni din vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau cheie Activitate frontală
întreaga lume pornind de la textele citite/ascultate - Identificarea valorilor Activitate
vorbesc 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe culturii române individuală
39
românește marginea unor texte diverse
1 oră 2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, Aprecierea
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile răspunsurilor
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
40
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura proprie
și în cultura altor popoare
3. Variație 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor Texte suport
stilistică. pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Variație stilistică Caietul elevului
1 oră dialogate - Structura comunicării
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de -
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, Aprecierea
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile răspunsurilor
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
41
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura proprie
și în cultura altor popoare
4. Limbă 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Limba vorbită Texte suport
vorbită. pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Limba scrisă Caietul elevului
Limbă scrisă dialogate - Elemente de
1 oră interculturalitate: cuvânt
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de Activitate frontală
– limbi străine
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate
pornind de la textele citite/ascultate individuală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe
marginea unor texte diverse Observarea
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a sistematică
diversității materialelor citite Aprecierea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, răspunsurilor
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
42
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura proprie
și în cultura altor popoare

43
5. Adecvarea la 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Limbaj pentru stilurile Texte suport
temă. pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și funcționale Caietul elevului
Proprietatea dialogate - Texte funcționale
termenilor
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de Activitate frontală
1 oră
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate
pornind de la textele citite/ascultate individuală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe
marginea unor texte diverse Observarea
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a sistematică
diversității materialelor citite Aprecierea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, răspunsurilor
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
44
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
6. Compunerea 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Structura unei Texte suport
1 oră pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și compuneri Caietul elevului
dialogate - Tipuri de compuneri
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - exemple Activitate frontală
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate
pornind de la textele citite/ascultate individuală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe
marginea unor texte diverse Observarea
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a sistematică
diversității materialelor citite Aprecierea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, răspunsurilor
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
45
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
7. Scrisoarea 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Planul unei scrisori Texte suport
1 oră pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Elementele unei scrisori Caietul elevului
dialogate - Exemple de scrisori
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de Activitate frontală
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate
pornind de la textele citite/ascultate individuală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe
marginea unor texte diverse Observarea
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a sistematică
diversității materialelor citite Aprecierea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, răspunsurilor
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
46
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
8. Redactare. 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Tipuri de texte Texte suport
Aplicații pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Activitate pe grupe: Caietul elevului
1 oră dialogate texte
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de Activitate frontală
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate
pornind de la textele citite/ascultate individuală
47
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe
marginea unor texte diverse Observarea
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a sistematică
diversității materialelor citite Aprecierea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, răspunsurilor
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
48
vieții

9. Sens de bază 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Definiția vocabularului Dicționar Explicativ
și sens vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Clasificarea DOOM2
secundar pornind de la textele citite/ascultate vocabularului Caietul elevului
1 oră 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Defomorea termenilor
marginea unor texte diverse sens de bază și sens Activitate frontală
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, secundar Activitate
cu integrarea unor tabele - Exerciții cu sensurile individuală
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare cuvintelor din dicționar
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale Observarea
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li sistematică
precisă a intențiilor comunicative Aprecierea
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de răspunsurilor
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
10. Sens propriu 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de Texte suport
și sens figurat vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Definirea sensului propriu Dicționar Explicativ

49
1 oră pornind de la textele citite/ascultate și a sensului figurat DOOM2
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Identificarea sensului Caietul elevului
marginea unor texte diverse propriu și a sensului
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, secundar a unor cuvinte din Activitate frontală
cu integrarea unor tabele textele-suport Activitate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare - Exerciții de utilizare a individuală
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale sensurilor cuvintelor
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li Observarea
precisă a intențiilor comunicative sistematică
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de Aprecierea
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a răspunsurilor
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
11. Sens de bază/ 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Exerciții de identificare a Texte suport
secundar/ vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau sensului cuvintelor Dicționar Explicativ
propriu/ pornind de la textele citite/ascultate - Exerciții de compunere de DOOM2
figurat
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe propoziții cu sensurile Caietul elevului
1 oră
marginea unor texte diverse cuvintelor
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, - Figuri de stil: epitet, Activitate frontală
50
cu integrarea unor tabele personificare, comparație, Activitate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare metaforă individuală
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale - Compunerea gramaticală
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li Observarea
precisă a intențiilor comunicative sistematică
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de Aprecierea
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a răspunsurilor
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
12. Omonime 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Definirrea omonimelor Texte suport
1 oră vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Clasificarea omonimelor Dicționar Explicativ
pornind de la textele citite/ascultate - Omofone DOOM2
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Omografe Caietul elevului
marginea unor texte diverse - Sinonime
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, - Antonime Activitate frontală
cu integrarea unor tabele Activitate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare individuală
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li Observarea
51
precisă a intențiilor comunicative sistematică
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de Aprecierea
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a răspunsurilor
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
13. Omonime 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Exerciții cu perechi de Texte suport
1 oră vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau omonime Dicționar Explicativ
pornind de la textele citite/ascultate - Compunerea gramaticală DOOM2
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Identificarea sensului Caietul elevului
marginea unor texte diverse omonimelor
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, Activitate frontală
cu integrarea unor tabele Activitate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare individuală
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li Observarea
precisă a intențiilor comunicative sistematică
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de Aprecierea
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a răspunsurilor
intenției comunicative
52
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
14. Polisemie 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Definirea polisemiei Texte suport
1 oră vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Regionalisme Dicționar Explicativ
pornind de la textele citite/ascultate - Arhaisme DOOM2
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Neologisme Caietul elevului
marginea unor texte diverse
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, Activitate frontală
cu integrarea unor tabele Activitate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare individuală
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li Observarea
precisă a intențiilor comunicative sistematică
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de Aprecierea
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a răspunsurilor
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
53
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
15. Polisemie 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Elemente de argou și de Texte suport
1 oră vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau jargon Dicționar Explicativ
pornind de la textele citite/ascultate - Exerciții combinate DOOM2
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Caietul elevului
marginea unor texte diverse
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, Activitate frontală
cu integrarea unor tabele Activitate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare individuală
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li Observarea
precisă a intențiilor comunicative sistematică
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de Aprecierea
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a răspunsurilor
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
54
vieții

16. Familia 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Definirea familiei lexicale Texte suport
lexicală vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Structura de bază Dicționar Explicativ
1 oră pornind de la textele citite/ascultate - Exerciții cu familii lexicale DOOM2
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Caietul elevului
marginea unor texte diverse
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, Activitate frontală
cu integrarea unor tabele Activitate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare individuală
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li Observarea
precisă a intențiilor comunicative sistematică
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de Aprecierea
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a răspunsurilor
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
17. Câmp lexical 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Definirea câmpului lexical Texte suport
1 oră vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Structura de bază Dicționar Explicativ

55
pornind de la textele citite/ascultate - Exerciții combinate DOOM2
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Copacul vocabularului Caietul elevului
marginea unor texte diverse
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, Activitate frontală
cu integrarea unor tabele Activitate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare individuală
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li Observarea
precisă a intențiilor comunicative sistematică
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de Aprecierea
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a răspunsurilor
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
18. Recapitulare 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Exerciții combinate Texte suport
1 oră vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Completare de scheme și Dicționar Explicativ
pornind de la textele citite/ascultate tabele DOOM2
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, - Compunerea gramaticală Caietul elevului
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Activitate frontală
56
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale Activitate
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li individuală
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de Observarea
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a sistematică
intenției comunicative Aprecierea
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea răspunsurilor
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
19. Evaluare 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Exerciții de vocabular Test de evaluare
formativă marginea unor texte diverse - Exerciții de interpretare
1 oră 3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, - Scrisoare Activitate
cu integrarea unor tabele individuală
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale Evaluare scrisă
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
57
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă

58
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA 3: MODELE ÎN VIAȚĂ

NR. DE ORE: 19 ORE

Materiale
didactice
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare Forme de
organizare
Evaluare
1. Căprioara de Emil 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a - Lecturi succesive Text suport
Gârleanu unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea cuvintelor Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate necunoscute Fișe de lucru
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Explicarea cuvintelor Portofoliu
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau necunoscute
pornind de la textele citite/ascultate - Formularea unor propoziții
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe cu noile cuvinte
marginea unor texte diverse Activitate frontală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Activitate
diversității materialelor citite individuală
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Observarea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau sistematică
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate Aprecierea
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text răspunsurilor
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
59
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
2. Căprioara de Emil 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a - Identificarea instanțelor Text suport
Gârleanu unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, narative Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate - Identificarea reperelor Fișe de lucru
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de spațio-temporale Portofoliu
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Identificarea cuvintelor-
pornind de la textele citite/ascultate cheie
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Momentele subiectului Activitate frontală
marginea unor texte diverse Activitate
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a individuală
diversității materialelor citite
60
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Observarea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și sistematică
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau Aprecierea
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate răspunsurilor
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
3. Căprioara de Emil 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a - Realizarea hărții textului Text suport
Gârleanu unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea elementelor Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate descrierii și narațiunii Fișe de lucru
61
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Exerciții de identificare a Portofoliu
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau sensurilor cuvintelor
pornind de la textele citite/ascultate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Activitate frontală
marginea unor texte diverse Activitate
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a individuală
diversității materialelor citite
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Observarea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și sistematică
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau Aprecierea
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate răspunsurilor
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
62
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă

4. Elemente de 3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text - Definiția verbului Caietul elevului
construcție a complex, cu integrarea unor tabele - Timpuri și moduri : Fișe de lucru
comunicării 3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare precizare Portofoliu
Verbul 4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale - Clasificare: verb predicativ,
(reactualizare) limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă verb auxiliar, verb copulativ
1 oră li precisă a intențiilor comunicative - Funcții sintactice Activitate frontală
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de - Timpul prezent și viitor Activitate
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a - Conjugarea verbelor: a individuală
intenției comunicative mânca, a bea, a dansa, a Activitate pe grupe
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea cădea, a rîde, a plânge, a
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și fugi, a ieși, a fi, a ști Observarea
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării sistematică
erorilor în comunicare Aprecierea
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea răspunsurilor
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
5. Elemente de 3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text - Timpul trecut Caietul elevului
construcție a complex, cu integrarea unor tabele - Conjugarea verbelor: a Fișe de lucru
comunicării 3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare mânca, a bea, a dansa, a Portofoliu
Verbul 3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe cădea, a rîde, a plânge, a
(reactualizare) baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii fugi, a ieși, a fi, a ști
1 oră 4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale - Exerciții combinate Activitate frontală
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă Activitate
li precisă a intențiilor comunicative individuală
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de Activitate pe grupe
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
63
intenției comunicative Observarea
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea sistematică
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și Aprecierea
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării răspunsurilor
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
6. Modul 3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text - Utilizare Caietul elevului
conjunctiv complex, cu integrarea unor tabele - Modul de formare/structură Fișe de lucru
1 oră 3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare - Timpuri Portofoliu
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe - Conjugarea verbelor: a
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii mânca, a bea, a dansa, a
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale cădea, a rîde, a plânge, a Activitate frontală
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă fugi, a ieși, a fi, a ști Activitate
li precisă a intențiilor comunicative individuală
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de Activitate pe grupe
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative Observarea
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea sistematică
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și Aprecierea
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării răspunsurilor
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
7. Modul 3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text Caietul elevului
condițional – complex, cu integrarea unor tabele - Utilizare Fișe de lucru
optativ 3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare - Structură/ cum se Portofoliu
64
1 oră 3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe formează
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii - Conjugarea verbelor:
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale a mânca, a bea, a Activitate frontală
dansa, a cădea, a
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă Activitate
rîde, a plânge, a fugi,
li precisă a intențiilor comunicative a ieși, a fi, a ști individuală
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de - Modurile Activitate pe grupe
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a nepersonale: supin,
intenției comunicative participiu, gerunziu, Observarea
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea infinitiv sistematică
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și Aprecierea
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării răspunsurilor
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
8. Exerciții 3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text Caietul elevului
combinate complex, cu integrarea unor tabele - Conjugarea verbelor: Fișe de lucru
1 oră 3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare a mânca, a bea, a
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe dansa, a cădea, a
rîde, a plânge, a fugi,
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii Activitate pe grupe
a ieși, a fi, a ști la
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale toate modurile și
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă timpurile Observarea
li precisă a intențiilor comunicative sistematică
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de Aprecierea
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a răspunsurilor
65
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
9. Exerciții diverse 3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Text suport
1 oră 3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe - Exerciții lacunare Caietul elevului
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii - Exerciții de scriere a Fișe de lucru
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale formei corecte a Portofoliu
verbelor
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
- Exerciții de
li precisă a intențiilor comunicative identificare a
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de modului și timpului Activitate frontală
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a Activitate
intenției comunicative individuală
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea Activitate pe grupe
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării Observarea
erorilor în comunicare sistematică
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea Aprecierea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă răspunsurilor
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
66
vieții

10. Compunerea 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Caietul elevului
gramaticală marginea unor texte diverse - Planul compunerii Fișe de lucru
1 oră 3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la - Realizarea unei Portofoliu
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și compuneri
gramaticale
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
cuprinzând modurile
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate și timpurile verbului Activitate frontală
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text - Completarea hărții Activitate
complex, cu integrarea unor tabele verbului individuală
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Activitate pe grupe
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii Observarea
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale sistematică
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă Aprecierea
li precisă a intențiilor comunicative răspunsurilor
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul

67
vieții

11. Predicatul 3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe Caietul elevului
Nominal baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii - Definirea Fișe de lucru
1 oră 4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale predicatului Portofoliu
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă - Clasificarea
predicatului
li precisă a intențiilor comunicative
- Verbele copulative: a
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de fi, a ieși, a deveni, a Activitate frontală
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a rămâne, a se face, a Activitate
intenției comunicative ajunge, a părea individuală
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și Observarea
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării sistematică
erorilor în comunicare Aprecierea
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea răspunsurilor
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
12. Predicatul 3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Caietul elevului
Nominal 3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe - Exerciții cu sensurile Fișe de lucru
1 oră baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii verbelor : a fi, a ieși, Portofoliu
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale a deveni, a rămâne, a
se face, a ajunge, a
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
părea
li precisă a intențiilor comunicative Activitate frontală
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de Activitate
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a individuală
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea Observarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și sistematică

68
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării Aprecierea
erorilor în comunicare răspunsurilor
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
13. Predicat 3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
Nominal și 3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe - Exerciții cu verbe Caietul elevului
Predicat Verbal baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii predicative și Fișe de lucru
1 oră copulative
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale Portofoliu
- Exerciții de
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă Diagrama Venn
identificare a
li precisă a intențiilor comunicative sensului verbelor
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de - Realizarea și Activitate frontală
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a completarea Activitate
intenției comunicative diagramei Venn individuală
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea pentru PV și PN
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și Observarea
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării sistematică
erorilor în comunicare Aprecierea
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea răspunsurilor
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
14. Fabula Boul și 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
vițelul de unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Lecturi succesive Caietul elevului
Grigore monologate și dialogate - Explicarea cuvintelor Fișe de lucru
Alexandrescu necunoscute
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de Portofoliu
1 oră - Identificarea
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
personajelor
pornind de la textele citite/ascultate - Identificarea, din
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe textele suport, a Activitate frontală
marginea unor texte diverse semnificației boului Activitate
69
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a în diverse culturi individuală
diversității materialelor citite
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Observarea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și sistematică
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau Aprecierea
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate răspunsurilor
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
70
comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura
proprie și în cultura altor popoare
15. Fabula 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Texte suport
1 oră unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea Caietul elevului
monologate și dialogate trăsăturilor fabulei pe Fișe de lucru
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de baza textelor-suport Portofoliu
- Identificarea
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
elementelor comune
pornind de la textele citite/ascultate din textele suport
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Argumentarea Activitate frontală
marginea unor texte diverse apartenenței la gen și Activitate
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a specie individuală
diversității materialelor citite Activitiate pe grupe
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Observarea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau sistematică
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate Aprecierea
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text răspunsurilor
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
71
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
16. Valori etice în 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Texte suport
legendele unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definirea legendei Caietul elevului
populare monologate și dialogate - Trăsăturile Fișe de lucru
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de legendelor Portofoliu
- Tipuri de legende
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
pornind de la textele citite/ascultate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Activitate frontală
marginea unor texte diverse Activitate
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a individuală
diversității materialelor citite
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Observarea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și sistematică
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau Aprecierea
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate răspunsurilor
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
72
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura
proprie și în cultura altor popoare
17. Valori etice în 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
legendele unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea Caietul elevului
populare monologate și dialogate trăsăturilor Fișe de lucru
1 oră legendelor pe baza
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de Portofoliu
textelor suport
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
- Identificarea
pornind de la textele citite/ascultate simbolisticii unor
73
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe cuvinte în diverse Activitate frontală
marginea unor texte diverse culturi Activitate
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a individuală
diversității materialelor citite Activitate pe grupe
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Observarea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau sistematică
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate Aprecierea
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text răspunsurilor
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
74
vieții
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura
proprie și în cultura altor popoare
18. Recapitulare 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
1 oră unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Exerciții de Caietul elevului
monologate și dialogate gramatică Fișe de lucru
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Fabula Portofoliu
- Elemente de
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
interculturalitate
pornind de la textele citite/ascultate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Activitate frontală
marginea unor texte diverse Activitate
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a individuală
diversității materialelor citite
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Observarea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și sistematică
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau Aprecierea
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate răspunsurilor
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
75
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura
proprie și în cultura altor popoare
19. Evaluare 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Evaluare
1 oră marginea unor texte diverse - Exerciții de
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la gramatică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și - Argumentarea Activitate
apartenenței la gen și
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau individuală
specie
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate - Elemente de
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare interculturalitate Evaluarea scrisă
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
76
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura
proprie și în cultura altor popoare

77
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ

NR. DE ORE: 4 ORE

Materiale didactice
Forme de
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare
organizare
Evaluare
1. Recapitulare 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Text suport
1 oră marginea unor texte diverse - Exerciții de gramatică Caietul elevului
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a - Exerciții de limbă și
diversității materialelor citite comunicare
- Variație stilistică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, Activitate frontală
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile Activitate
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata individuală
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, Observarea
cu integrarea unor tabele sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Aprecierea
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale răspunsurilor
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
78
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
2. Recapitulare 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Text suport
1 oră marginea unor texte diverse - Tipuri de texte Caietul elevului
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a - Trăsăturile textelor
diversității materialelor citite literare
- Identificarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, Activitate frontală
trăsăturilor textelor
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile literare pe textele Activitate
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata suport individuală
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, Observarea
cu integrarea unor tabele sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Aprecierea
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale răspunsurilor
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
79
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
3. Recapitulare 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Text suport
1 oră marginea unor texte diverse - Lecturi succesive Caietul elevului
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a - Identificarea
diversității materialelor citite trăsăturilor fabulei
- Argumentarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, Activitate frontală
apartenenței la gen și
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specie a fabulei Activitate
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata Câinele și cățelul de individuală
experiențe trăite sau imaginate Grigore
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, Alexandrescu Observarea
cu integrarea unor tabele sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Aprecierea
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza răspunsurilor
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
80
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
4. Evaluare 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Evaluare
formativă marginea unor texte diverse - Exerciții de gramatică
1 oră 3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, - Exerciții de limbă și
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile comunicare Activitate
- Argumentarea
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata individuală
apartenenței la gen și
experiențe trăite sau imaginate specie a fabulei Boul
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, și vițelul de Grigore Evaluare scrisă
cu integrarea unor tabele Alexandrescu
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
81
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții

82
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA 4: PASIUNI. HOBBY-URI

NR. DE ORE: 17 ORE

Materiale
didactice
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare Forme de
organizare
Evaluare
1. Cititorul din 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
peșteră de Rui unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Lecturi succesive Caietul elevului
Zink monologate și dialogate - Identificarea
1 oră cuvintelor
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
necunoscute
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
- Identificarea
pornind de la textele citite/ascultate personajelor Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
83
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
2. Cititorul din 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
peșteră de Rui unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Povestirea Caietul elevului
Zink monologate și dialogate subiectului operei
1 oră epice pe baza
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
momentelor
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
subiectului
pornind de la textele citite/ascultate - Exerciții de utilizare Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe a narațiunii și a individuală
marginea unor texte diverse dialogului
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
84
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
3. Vorbire directă. 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
Vorbire indirectă unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Transformarea Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate vorbirii directe în
85
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de vorbire indirectă
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Exerciții de rescriere Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate a unor texte, prin Activitate
transformarea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
vorbirii directe în
marginea unor texte diverse vorbire indirectă
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a - Transpunerea Observarea
diversității materialelor citite elementelor verbale, sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la nonverbale și Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și paraverbale din răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau comunicarea orală în
scris, prin respectarea
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
normelor de
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text punctuație și
complex, cu integrarea unor tabele ortografie
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
86
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
4. Substantivul 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a - exerciții de completare, cu Text suport
Definiție. unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, aplicarea cunoștințelor Caietul elevului
Clasificare monologate și dialogate privind flexiunea nominală
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - exerciții de recunoaștere a
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau substantivelor în enunțuri și Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate texte date Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - exerciții de identificare a individuală
marginea unor texte diverse articolului genitival
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
87
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
5. Cazurile și 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a - identificarea greșelilor de Text suport
funcțiile unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, semantică, fonetică, Caietul elevului
substantivului monologate și dialogate ortografie și de punctuație în
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de mesaje online, e-mailuri, în
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau texte scrise Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate - exerciții de utilizare a Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe substantivului în contexte individuală
marginea unor texte diverse noi, respectând cerințele date
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a - exerciții de integrare a Observarea
diversității materialelor citite substantivelor și articolelor sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la genitivale în enunțuri Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și adecvate cerințelor date răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau - redactarea unor texte cu
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate respectarea normei
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text lingvistice în vigoare
complex, cu integrarea unor tabele - exerciții de modificare a
88
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare unor enunțuri pe baza unor
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe cerințe date
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
6. Exerciții cu 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
substantive unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea tipului Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate de substantiv din
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de exerciții
- Descrierea propriei
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
persoane/a unei
pornind de la textele citite/ascultate persoane Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
89
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
7. De vorbă cu un 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
copil pasionat de unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Lecturi succesive Caietul elevului
90
lectură: Maria, 9 monologate și dialogate - Identificarea
ani – „Lectura este 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de personajelor
o mașină vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Identificarea Activitate frontală
miraculoasă” cuvintelor – cheie
pornind de la textele citite/ascultate Activitate
1 oră
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
91
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
8. De vorbă cu un 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
copil pasionat de unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Rezumarea Caietul elevului
lectură: Maria, 9 monologate și dialogate subiectului operei
ani – „Lectura este epice
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
o mașină - Realizarea
miraculoasă” vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
momentelor
1 oră pornind de la textele citite/ascultate subiectului Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Exerciții de utilizare individuală
marginea unor texte diverse a narațiunii și a
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a dialogului Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
92
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
9. Pronumele 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definirea pronumelui Caietul elevului
monologate și dialogate - Clasificarea
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de pronumelui
- Exerciții cu pronume
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
93
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
VACANȚĂ INTERSEMESTRIALĂ 02-10.02.2019
10. Pronumele 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
personal unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Formele pronumelui Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate personal
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Flexiunea cazuală a
pronumelui personal
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
- Exerciții
pornind de la textele citite/ascultate Activitate

94
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
95
vieții

11. Pronumele 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
reflexiv /relativ unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Formele pronumelor Caietul elevului
/ interogativ monologate și dialogate reflexive, relative și
1 oră interogative
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
- Flexiunea cazuală a
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
pronumelor
pornind de la textele citite/ascultate - Exerciții Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative

96
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
12. Pronumele 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
nehotărât/ unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Formele pronumelor Caietul elevului
negativ/ de monologate și dialogate nehotărâte și negative
întărire - Flexiunea cazuală a
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
1 oră pronumelor
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
- Exerciții
pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
97
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
13. Pronumele 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
demonstrativ/ unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Formele pronumelui Caietul elevului
posesiv monologate și dialogate demonstrativ
1 oră - Flexiunea cazuală a
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
pronumelui
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
demonstrativ
pornind de la textele citite/ascultate - Exerciții Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
98
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
14. Subiectul 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
1 oră unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definirea subiectului Caietul elevului
monologate și dialogate - Clasificarea
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de subiectului

99
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Exerciții Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
100
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
15. Exerciții de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
gramatică unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Exerciții diverse cu Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate formele pronumelui
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Exerciții cu tipurile
de subiect
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
101
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
16. Recapitulare 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a - exerciții de lectură selectivă Text suport
1 oră unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, pentru desprinderea Caietul elevului
monologate și dialogate informațiilor esențiale și de
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de detaliu dintr-un text citit
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - comentarea unor secvențe Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate relevante din text Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - stabilirea ideilor transmise individuală
marginea unor texte diverse de textul multimodal
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a - exerciții de identificare Observarea
diversității materialelor citite subiectelor exprimate și sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la neexprimate Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și - exerciții de realizare a unui răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau aritmogrif
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate - realizarea unui afiș
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text - redactarea unui text, prin
complex, cu integrarea unor tabele adecvarea mesajului la
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare scopul și situația de
102
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe comunicare
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
17. Evaluare 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
formativă unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Exerciții de Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate gramatică
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Planul textului
- Rezumarea unui text
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
studiat
pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
103
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții

104
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA 5: FASCINANTA LUME

NR. DE ORE: 21 ORE

Materiale didactice
Forme de
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare
organizare
Evaluare
1. Textul 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
descriptiv în unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definirea textului Caietul elevului
versuri monologate și dialogate descriptiv Portofoliu
1 oră - Clasificarea textului
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
descriptiv
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
- Prezentarea
pornind de la textele citite/ascultate elementelor Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe definitorii ale textului individuală
marginea unor texte diverse descriptiv
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a - Realizarea unui text Observarea
diversității materialelor citite descriptiv pe o temă sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la la alegere Aprecierea
- Prezentarea figurilor
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
de stil: epitet,
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau enumerație,
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate comparație,
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text personificare,
complex, cu integrarea unor tabele metaforă
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare - Elemente de
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe versificație

105
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
2. Balul pomilor 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
de Dimitrie unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Lecturi succesive Caietul elevului
Anghel monologate și dialogate - Identificarea Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de cuvintelor-cheie
- Identificarea
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
elementelor
pornind de la textele citite/ascultate câmpurilor lexicale Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe ale naturii, mișcării, Activitate
marginea unor texte diverse culorii, muzicii/ individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a sonorității
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
106
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
3. Balul pomilor 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
de Dimitrie unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea figurilor Caietul elevului
Anghel monologate și dialogate de stil din textul Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de suport: epitet,

107
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau enumerație
pornind de la textele citite/ascultate - Identificarea Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe elementelor Activitate
versificației
marginea unor texte diverse individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
108
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
4. Textul 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
descriptiv în unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definirea textului Caietul elevului
proză monologate și dialogate descriptiv în proză Portofoliu
1 oră - Trăsăturile textului
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
descriptiv în proză
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
- Exemple de text
pornind de la textele citite/ascultate descriptiv în proză Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Activitate
marginea unor texte diverse individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
109
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
5. În munții noștri 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
de Alexandru unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Lecturi succesive Caietul elevului
Vlahuță monologate și dialogate - Identificarea Portofoliu
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de cuvintelor
necunoscute
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
- Identificarea
pornind de la textele citite/ascultate reperelor spațio- Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe temporale Activitate
marginea unor texte diverse - Identificarea individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a personajelor
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
110
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
6. În munții noștri 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
de Alexandru unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea Caietul elevului
Vlahuță monologate și dialogate momentelor Portofoliu
1 oră subiectului
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
- Realizarea planului
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
textului
pornind de la textele citite/ascultate - Rezumarea textului Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Activitate
marginea unor texte diverse individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a
diversității materialelor citite Observarea
111
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
7. Tipare textuale. 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Texte suport
Textul unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea Caietul elevului
descriptiv monologate și dialogate trăsăturilor textelor Portofoliu
112
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de descriptive din texetle
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau suport
pornind de la textele citite/ascultate - Identificarea figurilor Activitate frontală
de stil în textele
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Activitate
suport
marginea unor texte diverse - Identificarea părților individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a de vorbire
diversității materialelor citite predominante din Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la textele suport sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și - Corelarea părților de Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau vorbire predominante răspunsurilor
cu tipul de text
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
descriptiv
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
113
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
8. Tipare textuale. 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Texte suport
Textul narativ unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate trăsăturilor textului Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de narativ în textele
suport
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
- Identificarea
pornind de la textele citite/ascultate personajelor Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Identificarea Activitate
marginea unor texte diverse reperelor spațio- individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a temporale
diversității materialelor citite - Identificarea Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la momentelor sistematică
subiectului
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
- Identificarea părților
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau de vorbire răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate predominante din
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text textele suport
complex, cu integrarea unor tabele - Corelarea părților de
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare vorbire predominante
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe cu tipul de text
descriptiv
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
114
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
9. Tipare textuale. 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
Textul unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definirea textelor Caietul elevului
explicativ monologate și dialogate explicativ și Portofoliu
/informativ informativ
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
1 oră - Trăsăturile celor două
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
tipuri de texte
pornind de la textele citite/ascultate - Exemple de texte Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Redactarea unor texte Activitate
marginea unor texte diverse explicative și individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a informative
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
115
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
10. Tipare textuale. 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
Exerciții unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea tipului Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate de tipar textual Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Precizarea succintă a
trăsăturilor tiparelor
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
textuale
pornind de la textele citite/ascultate - Realizarea unui tip de Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe tipar textual Activitate
marginea unor texte diverse individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Activitate pe grupe
116
diversității materialelor citite (Cutia cu surprize –
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la bilețele cu cerințe)
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau Observarea
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate sistematică
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text Aprecierea
complex, cu integrarea unor tabele răspunsurilor
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
11. Adjectivul 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
(reactualizare) unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definirea adjectivului Caietul elevului
117
1 oră monologate și dialogate - Precizarea formelor Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de adjectivului
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Exerciții diverse
- Completarea unui
pornind de la textele citite/ascultate Activitate frontală
text lacunar cu
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe varianta corectă a Activitate
marginea unor texte diverse adjectivului din individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a paranteză
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
118
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
12. Gradele de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
comparație ale unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Prezentarea gradelor Caietul elevului
adjectivului monologate și dialogate de comparație ale Portofoliu
1 oră adjectivelor ( căsuța
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
adjectivului – gradul
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
pozitiv parter, gradul
pornind de la textele citite/ascultate comparativ – Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe subsol/beci, parter și Activitate
marginea unor texte diverse etaj; gradul individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a superlativ – subsol,
diversității materialelor citite etaj și mansardă) Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
119
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
13. Flexiunea 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
cazuală a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Acordul adjectivului Caietul elevului
adjectivului monologate și dialogate cu substantivul Portofoliu
1 oră - Topica adjectivului
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
- Flexiunea cazuală a
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
adjectivului
pornind de la textele citite/ascultate - Familiarizarea cu Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe formulările adjectiv Activitate
marginea unor texte diverse provenit din..., individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a adjectiv pronominal
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
120
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
14. Adverbul. 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
Adverbul de unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definirea adverbului Caietul elevului
timp monologate și dialogate - Clasificarea Portofoliu
1 oră adverbului
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
- Prezentarea
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
adverbului de timp
pornind de la textele citite/ascultate - Funcția sintactică a Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe adverbului de timp Activitate
marginea unor texte diverse individuală
121
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții

122
15. Adverbul de loc 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a - Prezentarea Text suport
1 oră unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, adverbului de loc Caietul elevului
monologate și dialogate - Funcția sintactică a Portofoliu
adverbului de loc
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
pornind de la textele citite/ascultate Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Activitate
marginea unor texte diverse individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
123
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
16. Adverbul de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a - Prezentarea Text suport
mod unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, adverbului de mod Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate - Funcția sintactică a Portofoliu
adverbului de mod
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
pornind de la textele citite/ascultate Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Activitate
marginea unor texte diverse individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
124
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
17. Gradele de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
comparație ale unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Prezentarea gradelor Caietul elevului
adverbului monologate și dialogate de comparație ale Portofoliu
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de adverbelor ( căsuța
adverbului – aceeași
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
structură ca a
pornind de la textele citite/ascultate adjectivului) Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Activitate
marginea unor texte diverse individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
125
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
18. Exerciții de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
gramatică și de unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea corectă Caietul elevului
redactare monologate și dialogate a formelor Portofoliu
1 oră pronumelui din
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
textele suport
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
- Realizarea „arborelui
pornind de la textele citite/ascultate genealogic” al Activitate frontală
126
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe pronumelui Activitate
marginea unor texte diverse - Compunerea Istoriei individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a familiei pronumelui Compunerea
diversității materialelor citite gramaticală
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Observarea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau sistematică
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate Aprecierea
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text răspunsurilor
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
127
vieții

19. Exerciții de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
gramatică și unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea corectă Caietul elevului
redactare monologate și dialogate a adjectivelor și a Portofoliu
1 oră adverbelor din textele
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
suport
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
- Precizarea corectă a
pornind de la textele citite/ascultate gradelor de Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe comparație ale Activitate
marginea unor texte diverse adjectivelor și ale individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a adverbelor
diversității materialelor citite - Redactarea Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la compunerii sistematică
gramaticale:
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
Importanța părților
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau de vorbire răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative

128
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
20. Recapitulare 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
1 oră unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Exerciții de lectură Caietul elevului
monologate și dialogate - Identificarea Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de cuvintelor
necunoscute
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
- Identificarea tipurilor
pornind de la textele citite/ascultate de texte Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Identificarea părților Activitate
marginea unor texte diverse de vorbire individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
129
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
21. Evaluare 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Test de evaluare
formativă marginea unor texte diverse - Precizarea părților de
1 oră 2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a vorbire subliniate
diversității materialelor citite - Precizarea corectă a Activitate
gradelor de
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la individuală
comparație ale
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și adjectivului
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau - Precizarea corectă a Evaluare formativă
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate gradelor de
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text comparație ale
complex, cu integrarea unor tabele adverbului
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare - Realizarea unui text

130
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale descriptiv în proză
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă sau în versuri
li precisă a intențiilor comunicative - Rezumarea unui text
narativ studiat
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții

131
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA 6: CĂLĂTOR ÎN LUME

NR. DE ORE: 12 ORE

Materiale
didactice
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare Forme de
organizare
Evaluare
1. Textul narativ. 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, Text suport
Instanțe narative a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definirea textului Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate narativ Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte - Tipuri de texte
narative
de vedere în texte orale, participând la discuții pe teme Activitate frontală
- Instanțe narative
diverse sau pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și individuală
critice pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații
sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele

132
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții,
pe baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu
colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea la
normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
2. Fram, ursul polar de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, Text suport
Cezar Petrescu a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Lecturi succesive Caietul elevului
(vocabular) monologate și dialogate - Identificarea Portofoliu
1 oră cuvintelor
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte
necunoscute
de vedere în texte orale, participând la discuții pe teme Activitate frontală
- Identificarea
diverse sau pornind de la textele citite/ascultate cuvintelor cheie Activitate
133
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și individuală
critice pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații
sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții,
pe baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu
colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea la
134
normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
3. Fram, ursul polar de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, Text suport
Cezar Petrescu a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea Caietul elevului
(instanțe narative) monologate și dialogate personajelor Portofoliu
1 oră - Identificarea
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte
reperelor spațio-
de vedere în texte orale, participând la discuții pe teme Activitate frontală
temporale
diverse sau pornind de la textele citite/ascultate - Harta textului Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și individuală
critice pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații
sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții,
pe baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu
colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
135
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea la
normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
4. Fram, ursul polar de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, Text suport
Cezar Petrescu a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea Caietul elevului
(momentele monologate și dialogate momentelor Portofoliu
subiectului) subiectului
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte
1 oră - Realizarea
de vedere în texte orale, participând la discuții pe teme Activitate frontală
rezumatului
diverse sau pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și individuală
critice pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații
136
sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții,
pe baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu
colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea la
normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
5. Cireșarii de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, Text suport
Constantin Chiriță a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Lecturi succesive Caietul elevului
(vocabular) – monologate și dialogate - Identificarea Portofoliu
137
fragment 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte cuvintelor
1 oră de vedere în texte orale, participând la discuții pe teme necunoscute Activitate frontală
diverse sau pornind de la textele citite/ascultate - Integrarea cuvintelor Activitate
necunoscute în
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și individuală
propoziții noi
critice pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații
sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții,
pe baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu
colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
138
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea la
normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
6. Cireșarii de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, Text suport
Constantin Chiriță a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea Caietul elevului
(instanțe narative) monologate și dialogate personajelor Portofoliu
1 oră - Identificarea
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte
cuvintelor-cheie
de vedere în texte orale, participând la discuții pe teme Activitate frontală
- Harta textului
diverse sau pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și individuală
critice pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații
sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții,
pe baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu
139
colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea la
normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
7. Cireșarii de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, Text suport
Constantin Chiriță a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea Caietul elevului
(momentele monologate și dialogate momentelor Portofoliu
subiectului) subiectului
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte
1 oră - Realizarea
de vedere în texte orale, participând la discuții pe teme Activitate frontală
rezumatului
diverse sau pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și individuală
critice pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
140
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații
sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții,
pe baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu
colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea la
normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
141
8. Textul argumentativ. 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, Text suport
Definiție. Trăsături a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definirea textului Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate argumentativ Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte - Trăsăturile textului
argumentativ
de vedere în texte orale, participând la discuții pe teme Activitate frontală
- Tiparul textului
diverse sau pornind de la textele citite/ascultate argumentativ Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și - Formule specifice individuală
critice pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații
sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții,
pe baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu
colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
142
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea la
normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
9. Textul argumentativ. 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, Text suport
Exemple a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Argumentarea Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate opiniei Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte - Argumentarea
apartenenței la gen și
de vedere în texte orale, participând la discuții pe teme Activitate frontală
specie
diverse sau pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și individuală
critice pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații
sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
143
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții,
pe baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu
colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea la
normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
10. Rezumatul. Definiție. 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, Text suport
Trăsături a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definirea Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate rezumatului Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte - Trăsăturile
rezumatului
de vedere în texte orale, participând la discuții pe teme Activitate frontală
- Structura rezumatului
diverse sau pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și individuală
144
critice pe marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Observarea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și sistematică
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații Aprecierea
sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate răspunsurilor
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții,
pe baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu
colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea la
normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
145
parcursul vieții

11. Rezumatul. Exemple 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, Text suport
1 oră a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Rezumatul textelor Caietul elevului
monologate și dialogate studiate în acest an Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte școlar
de vedere în texte orale, participând la discuții pe teme Activitate frontală
diverse sau pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a individuală
diversității materialelor citite
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Observarea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și sistematică
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații Aprecierea
sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate răspunsurilor
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții,
pe baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu
colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative

146
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea la
normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
12. Rezumatul. Concurs 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, Text suport
Cine realizează cel a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Concurs de realizare Caietul elevului
mai bun rezumat? monologate și dialogate a rezumatului Cine Portofoliu
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte realizează cel mai
bun rezumat?
de vedere în texte orale, participând la discuții pe teme Activitate frontală
diverse sau pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și individuală
critice pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații
sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
147
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții,
pe baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu
colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea la
normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
VACANȚA DE PRIMĂVARĂ 20 APRILIE – 5 MAI 2019
13. Atributul. 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
Definție. unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definiția atributului Caietul elevului
Clasificare monologate și dialogate - Clasificarea Portofoliu
1 oră atributului
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse Activitate frontală

148
sau pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice individuală
pe marginea unor texte diverse
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text Observarea
complex, cu integrarea unor tabele sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de Aprecierea
comunicare răspunsurilor
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
14. Atributul. 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
Exerciții unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Exerciții cu diverse Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate părți de vorbire Portofoliu
149
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Identificarea corectă
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse a atributului Activitate frontală
sau pornind de la textele citite/ascultate - Părțile de vorbire Activitate
prin care se exprimă
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text individuală
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de Observarea
comunicare sistematică
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe Aprecierea
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii răspunsurilor
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
15. Complementul. 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
Definiție. Tipuri unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Defnirea Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate complementului Portofoliu
150
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Tipurile de
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse complement Activitate frontală
sau pornind de la textele citite/ascultate - Părțile de vorbire Activitate
prin care se exprimă
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice individuală
pe marginea unor texte diverse
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text Observarea
complex, cu integrarea unor tabele sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de Aprecierea
comunicare răspunsurilor
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții

151
LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ 13 – 17 MAI 2019
16. Complementul 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
direct unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definiția Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate complementului Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de direct
- Părțile de vorbire
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse Activitate frontală
prin care se exprimă
sau pornind de la textele citite/ascultate - Exerciții Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice individuală
pe marginea unor texte diverse
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text Observarea
complex, cu integrarea unor tabele sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de Aprecierea
comunicare răspunsurilor
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea

152
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
17. Complementul 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
indirect unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definiția Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate complementului Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de indirect
- Părțile de vorbire
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse Activitate frontală
prin care se exprimă
sau pornind de la textele citite/ascultate - Exerciții Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice individuală
pe marginea unor texte diverse
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text Observarea
complex, cu integrarea unor tabele sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de Aprecierea
comunicare răspunsurilor
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
153
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
18. Complementul 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
prepozițional unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definiția Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate complementului Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de prepozițional
- Părțile de vorbire
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse Activitate frontală
prin care se exprimă
sau pornind de la textele citite/ascultate - Exerciții Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice individuală
pe marginea unor texte diverse
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text Observarea
complex, cu integrarea unor tabele sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de Aprecierea
comunicare răspunsurilor
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
154
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
19. Complementul 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
circumstanțial de unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definiția Caietul elevului
timp monologate și dialogate complementului Portofoliu
1 oră circumstanțial de
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
timp
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse Activitate frontală
- Părțile de vorbire
sau pornind de la textele citite/ascultate prin care se exprimă Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice - Exerciții individuală
pe marginea unor texte diverse
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text Observarea
complex, cu integrarea unor tabele sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de Aprecierea
comunicare răspunsurilor
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
155
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
20. Complementul 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a - Definiția Text suport
circumstanțial de unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, complementului Caietul elevului
loc monologate și dialogate circumstanțial de loc Portofoliu
1 oră - Părțile de vorbire
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
prin care se exprimă
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse - Exerciții Activitate frontală
sau pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice individuală
pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
156
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
21. Complementul 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
circumstanțial de unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definiția Caietul elevului
mod monologate și dialogate complementului Portofoliu
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de circumstanțial de
mod
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse Activitate frontală
- Părțile de vorbire
sau pornind de la textele citite/ascultate prin care se exprimă Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice - Exerciții individuală
pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
157
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții

158
22. Exerciții de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
gramatică unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea părților Caietul elevului
Părți de vorbire monologate și dialogate de vorbire din texte Portofoliu
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de suport
- Analizarea părților
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse Activitate frontală
de vorbire din texte
sau pornind de la textele citite/ascultate suport Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice individuală
pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
159
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
23. Exerciții de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
gramatică unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea părților Caietul elevului
Părți de propoziție monologate și dialogate de propoziție Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Analizarea părților
de vorbire prin care
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse Activitate frontală
se exprimă părțile de
sau pornind de la textele citite/ascultate propoziție Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice identificate individuală
pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
160
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
24. Exerciții de limbă 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
și literatură unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Exerciții de scriere Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate corectă Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Exerciții de
despărțire în silabe
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse Activitate frontală
- Completare de text
sau pornind de la textele citite/ascultate lacunar Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice individuală
pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
161
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
25. Limba română în 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
Europa. unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Originea limbii Caietul elevului
Comunitatea monologate și dialogate române Portofoliu
162
lingvistică a 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Evoluția limbii
vorbitorilor de vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse române Activitate frontală
limbă română de sau pornind de la textele citite/ascultate - Comunitatea Activitate
pretutindeni lingvistică a
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice individuală
1 oră vorbitorilor de limbă
pe marginea unor texte diverse română
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a - Un mesaj pentru Observarea
diversității materialelor citite vorbitorii de limbă sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la română Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
163
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale
unor comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura
proprie și în cultura altor popoare
26. Recapitulare 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
1 oră unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Exerciții de limbă și Caietul elevului
monologate și dialogate scriere corectă Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Exerciții de
gramatică
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse Activitate frontală
- Exerciții de
sau pornind de la textele citite/ascultate vocabular Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice individuală
pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
164
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale
unor comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura
proprie și în cultura altor popoare
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
27. Evaluare 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice Text suport
1 oră pe marginea unor texte diverse - Realizarea Caietul elevului
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a rezumatului textului
diversității materialelor citite Fram, ursul polar de
Cezar Petrescu
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Activitate frontală
- Exerciții lacunare
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și - Exerciții de Activitate
165
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau gramatică individuală
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text Observarea
complex, cu integrarea unor tabele sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de Aprecierea
comunicare răspunsurilor
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții

166
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ

NR. DE ORE: 4 ORE

Materiale didactice
Forme de
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare
organizare
Evaluare
1. Recapitulare 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Text suport
1 oră marginea unor texte diverse - Exerciții de limbă și Caietul elevului
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a scriere corectă
diversității materialelor citite - Exerciții de
exprimare a opiniei
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, Activitate frontală
- Descrierea unei
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile persoane Activitate
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata individuală
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, Observarea
cu integrarea unor tabele sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Aprecierea
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza răspunsurilor
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de

167
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
2. Recapitulare 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Text suport
1 oră marginea unor texte diverse - Exerciții de gramatică Caietul elevului
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a - Compunerea
diversității materialelor citite gramaticală
- Textul narativ
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, Activitate frontală
- Literatură. Instanțe
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile narative Activitate
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata - Rezumatul individuală
experiențe trăite sau imaginate - Textul explicativ.
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, Textul informativ Observarea
cu integrarea unor tabele sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Aprecierea
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza răspunsurilor
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
168
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
3. Lucrare 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe
scrisă marginea unor texte diverse - Vocabular.
semestrială 2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a - Morfologie.
1 oră - Sintaxă
diversității materialelor citite
- Redactarea unei
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
scrisori
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile - Argumentarea că
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata opera Boul și vițelul Evaluare
experiențe trăite sau imaginate de Grigore formativă scrisă
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, Alexandrescu este
cu integrarea unor tabele fabulă
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
169
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
4. Discutarea 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Text suport
lucrării scrise marginea unor texte diverse - Discutarea greșelilor Caietul elevului
semestriale 2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a - Model de rezolvare
1 oră integrală
diversității materialelor citite
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, Activitate frontală
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile Activitate
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata individuală
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, Observarea
cu integrarea unor tabele sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Aprecierea
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza răspunsurilor
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
170
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții

171
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

RECAPITULARE + EVALUARE FINALĂ

NR. DE ORE: 4 ORE

Materiale didactice
Forme de
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare
organizare
Evaluare
1. Recapitulare 2.3.Utilizarea categoriilor gramaticale învățate, în diverse tipuri de Text suport
finală propoziții - Exerciții de gramatică Caietul elevului
1 oră 3.1.Diferențierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în - Exerciții de literatură. Activitate frontală
cadrul textului citit Instanțe narative Activitate
3.2.Identificarea modurilor de expunere într-un text epic și a individuală
procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric Observarea
3.4.Sesizarea organizării morfologice și sintactice a textelor citite sistematică
(nonliterare și literare) Aprecierea
răspunsurilor
2. Recapitulare 2.3.Utilizarea categoriilor gramaticale învățate, în diverse tipuri de Aprecieri verbale
finală propoziții - Exerciții de Observarea
1 oră 3.1.Diferențierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în identificare a părților sistematică a
cadrul textului citit de vorbire și de activității elevilor
propoziție
3.2.Identificarea modurilor de expunere într-un text epic și a Portofoliu
- Identificarea
procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric modurilor de
3.4.Sesizarea organizării morfologice și sintactice a textelor citite expunere
(nonliterare și literare) - Rezumatul

172
4.1.Redactarea textelor cu destinații diverse

3. Recapitulare 2.3.Utilizarea categoriilor gramaticale învățate, în diverse tipuri de Aprecieri verbale


finală propoziții - Tipuri de texte Observarea
1 oră 3.1.Diferențierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în - Transformarea sistematică a
cadrul textului citit vorbiri directe în activității elevilor
vorbire indirectă
3.2.Identificarea modurilor de expunere într-un text epic și a Portofoliu
- Argumentarea
procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric apartenenței la gen și
3.4.Sesizarea organizării morfologice și sintactice a textelor citite specie
(nonliterare și literare)
4.1.Redactarea textelor cu destinații diverse
4. Evaluare 2.3.Utilizarea categoriilor gramaticale învățate, în diverse tipuri de Evaluare scrisă
scrisă sumativă propoziții - Vocabular sumativă
1 oră 3.1.Diferențierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în - Morfologie
cadrul textului citit - Sintaxă
- Tipar textual
3.2.Identificarea modurilor de expunere într-un text epic și a
- Text argumentativ
procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric
3.4.Sesizarea organizării morfologice și sintactice a textelor citite
(nonliterare și literare)
4.1.Redactarea textelor cu destinații diverse

173