Sunteți pe pagina 1din 17

LISTĂ DE LUCRĂRI

Prof univ. dr. CREłU MARIAN, Universitatea din Piteşti


A TEZA DE DOCTORAT

CreŃu Marian – Utilizarea analizei video cantitative în optimizarea


structurilor biomecanice ale tehnicii mişcărilor de rotaŃie în gimnastica
artistică feminină,
Îndrumător ştiinŃific Prof.univ.dr.Niculescu Mugur, 2005

Cretu Marian - Title of thesis – ,,The use of the methods of video –


quantitative analysis for the improvement of the biomechanical structure of
the technique of movement of rotation in the women artistics gymnastics”,
Supervisor – University Doctor and Teacher Niculescu Mugurel, 2005

B BREVETE DE INVENłII – ALTE TITLURI DE PROPRIETATE


INDUSTRIALĂ

TITLU DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ – TITLU DE MARCĂ

Oficiul de Stat pentru InvenŃii şi Mărci (OSIM)


Produs OSIM - JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT
Marcă înregistrată OSIM, Nr . 114506
Titular marcă Marian CreŃu
CLASE VIENA: 010515; 270509; 290112
CLASE NISA: 16 – Tipărituri, publicaŃii, periodice
35 – Publicitate on-line într-o reŃea computerizată
41 – EducaŃie, Instruire, Divertisment, ActivităŃi sportive şi
culturale, Publicare cărŃi şi periodice print şi on-line
C CĂRłI ŞI CAPITOLE DE CĂRłI – TIPĂRITE ÎN EDITURI CU ISBN,

CĂRłI TIPĂRITE unic autor

1. CreŃu Marian, KINESIOLOGIE GENERALĂ, Edtura UniversităŃii din Piteşti,


2013, ISBN: 978-606-560-334-9

2. CreŃu Marian - Gimnastica de bază, metodica organizării, dezvoltării fizice


generale şi a capacităŃii aplicative, Editura UniversităŃii din Piteşti, 2006, ISBN (10)
: 973-690-553-5; ISBN (13) : 978-973-690-553-7, P .156

3. CreŃu Marian - Metodologia perfecŃionării tehnice în gimnastica artistică


feminină, Editura UniversităŃii din Piteşti, 2006, ISBN (10) : 973-690-554-3; ISBN
(13) : 978-973-690-554-4, P .248

4. CreŃu Marian - Gimnastica artistică, curs de perfecŃionare, Editura UniversităŃii din


Piteşti, 2006, ISBN (10) : 973-690-552-7; ISBN (13) : 978-973-690-552-0, P .158

CĂRłI TIPĂRITE co-autor

5. Niculescu Mugurel, CreŃu Marian, Trăilă Horia, Mateescu Adriana – Bazele


ştiinŃifice şi aplicative ale pregătirii musculare, Editura Universitaria, Craiova

CĂRłI OPEN ACCESS – disponibile on-line

1. CREłU MARIAN - Gimnastica de bază, metodica organizării, dezvoltării fizice


generale şi a capacităŃii aplicative, Editura UniversităŃii din Piteşti, 2006, ISBN (10) : 973-
690-553-5; ISBN (13) : 978-973-690-553-7, P .156,
https://www.scribd.com/doc/36113864/GIMNASTICA-DE-BAZ%C4%82

2. CREłU MARIAN - Metodologia perfecŃionării tehnice în gimnastica artistică


feminină, Editura UniversităŃii din Piteşti, 2006, ISBN (10) : 973-690-554-3; ISBN (13) :
978-973-690-554-4, P .248 EdiŃia ONLINE :
https://www.scribd.com/document/164916748/Metodica-perfectionarii-tehnice-in-
gimnastica-artistica-feminina

CURSURI ŞI MATERIALE PENTRU STUDENłI

6. CreŃu Marian - PerfecŃionarea tehnicii giganticii şi coborârii cu salt întins înapoi prin
mijloace selecŃionate pe criterii biomecanice, Editura UniversităŃii din Piteşti, 2004,
ISBN-973-690-239—0,
7. CreŃu Marian, Iorga Ion Simăn, Bărbuceanu Mircea, - Biomecanica giganticii înapoi
la paralele inegale, Editura UniversităŃii din Piteşti, 2004, ISBN-973-690-208-0,
D LISTA CELOR 10 PUBLICAłII, BREVETE, LUCRĂRI RELEVANTE PENTRU
REALIZĂRILE PROFESIONALE

CĂRłI
1. Carte - Kinetologie generală , Editura UniversităŃii din Piteşti, 2013,
ISBN: 978-606-560-334-9
CreŃu Marian - contribuŃie - unic autor

2. Carte - Metodologia PerfecŃionării tehnice în Gimnastica artistică feminină


Editura UniversităŃii din Piteşti, 2006, ISBN (10) : 973-690-554-3;
ISBN (13) : 978-973-690-554-4, P .248
CreŃu Marian - contribuŃie - unic autor

EdiŃia ONLINE :
https://www.scribd.com/document/164916748/Metodica-perfectionarii-tehnice-in-
gimnastica-artistica-feminina

3. Carte - Gimnastica de bază – Metodica organizării, dezvoltării fizice generale şi


capacităŃii aplicative, Editura UniversităŃii din Piteşti, 2006,
ISBN (10):973-690-553-5; ISBN (13):978-973-690-553-5, P .156
CreŃu Marian - contribuŃie - unic autor

EdiŃia ONLINE :
https://www.scribd.com/doc/36113864/GIMNASTICA-DE-BAZ%C4%82

TITLURI
4. Titlu de proprietate Marcă înregistrată – Journal of Physical Education and
Sport,
CreŃu Marian – contribuŃie - titular de marcă înregistrată

LUCRĂRI ŞTIINłIFICE pe direcŃia de cercetare - Gimnastică, biomecanică,


video – analiză, pregătire tehnică, antrenament sportiv
5. Study of Biomechanics Characteristics of Tsukahara Vault in
Women's Artistic Gymnastics, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume
46, 2012, Pages 3742-3746, ISSN 1877-0428, DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.06.139,
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812018757 )
(Conference proceedings Citation Index, CPCI),
CreŃu Marian - contribuŃie - concepŃie şi coordonare

6. Acrobatic Training of Junior Athletes in Gymnastics, Procedia - Social and


Behavioral Sciences, Volume 46, 2012, Pages 4165-4168, ISSN 1877-0428,
DOI:10.1016/j.sbspro.2012.06.219
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812019556 )
(Conference proceedings Citation Index, CPCI)
CreŃu Marian - contribuŃie - concepŃie şi coordonare
LUCRĂRI ŞTIINłIFICE pe direcŃia de cercetare - Pliometrie, măsurători şi
pregătire de forŃă, antrenament sportiv

7 Study on explosivity pliometrical and nonpliometrical characteristics in


children 8-9 years old, Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport /
SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH., Issue 2 suppl. 2010
CreŃu Marian - contribuŃie - unic autor

8. Study on bilateral deficit versus bilateral training of maximum voluntary


contraction related with determination of skillful side of technical execution in women
artistic gymnastics, Proceedings of 5th Annual International Conference Physical
Education Sport and Health, 2012 SERIES PUBLICATION TITLE: SCIENTIFIC
REPORT PHYSICAL EDUCATION AND SPORT
CreŃu Marian - contribuŃie - unic autor

9.Traning strategy development of explosive strength in volleyball,


Journal of Physical Education and Sport Vol 26, no 1, March, 2010
CreŃu Marian - contribuŃie - concepŃie şi coordonare

10. Biomechanical characteristics of the synchronization of key elements of sport


technique of the complex dismounts off beam
POTOP VLADIMIR1; CRETU MARIAN2
1
Ecological University of Bucharest, ROMANIA
2
University of Pitesti, ROMANIA
DOI:10.7752/jpes.2015.02049;
Art # 49, pp. 324-329, Journal of Physical Education and Sport Vol 15, no 2, June, 2015
CreŃu Marian - contribuŃie
E ARTICOLE/ STUDII ÎN EXTENSO PUBLICATE ÎN REVISTE DIN
FLUXUL ŞTIINłIFIC INTERNAłIONAL PRINCIPAL

I ) ARTICOLE PUBLICATE ÎN FLUXUL PRINCIPAL DE DATE ISI WEB OF


KNOWLEDGE
JOURNAL - Procedia - Social and Behavioral Sciences
JOURNAL MASTER LIST
BAZA DE DATE CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX (CPCI)
Documente tip – Proceedings Paper – (Full Text)

1. CREłU MARIAN, MIHĂILĂ ION, POTOP VLADIMIR, Study of Biomechanics


Characteristics of Tsukahara Vault in Women's Artistic Gymnastics, Procedia - Social and
Behavioral Sciences, Volume 46, 2012, Pages 3742-3746, ISSN 1877-0428, DOI:
10.1016/j.sbspro.2012.06.139
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812018757 )
(Conference proceedings Citation Index, CPCI)

2. CRETU MARIAN, MIHĂILĂ ION, Acrobatic Training of Junior Athletes in


Gymnastics, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 46, 2012, Pages 4165-4168,
ISSN 1877-0428, DOI:10.1016/j.sbspro.2012.06.219
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812019556 )
(Conference proceedings Citation Index, CPCI)

3. MIHĂILĂ ION, CREłU MARIAN, POPESCU DANIELA CORINA, GIONEA


BOGDAN, Study on the Optimization of Children’ s Initiation into the Practice of the
Handball Game , Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 46, 2012, Pages 4146-
4150, ISSN 1877-0428,
(Conference proceedings Citation Index, CPCI)

4. MIHĂILĂ ION, CREłU MARIAN, POPESCU DANIELA CORINA, GIONEA


BOGDAN,
The Role of Athletics Specific Means in Sports Team Training , Procedia - Social and
Behavioral Sciences, Volume 46, 2012, Pages 4151-4153, ISSN 1877-0428,
(Conference proceedings Citation Index, CPCI)

5. TATIANA DOBRESCU, MARIAN CRETU, EMILIA FLORINA GROSU, CATALINA


CULEA CONSIDERATIONS REGARDING THE CREATIVE DIMENSION OF THE
PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS DIDACTIC PROCESS, ACCORDING TO
THE STUDENTS' OPINIONS
, 3rd World Conference Learning, Teaching & Educational Leadership (WCLTA-
octomber 2012) in Brussels in Belgium. http://wc-lta.worldeducationcenter.eu/list.php
(Conference proceedings Citation Index, CPCI) În curs de apariŃie în Procedia - Social
and Behavioral Sciences

6. POTOP VLADIMIR, CRETU MARIAN, TIMNEA OLIVIA, LEARNING AND


TRANSFER IN WOMEN’S ARTISTIC GYMNASTICS, 3rd World Conference
Learning, Teaching & Educational Leadership (WCLTA- octomber 2012) in Brussels in
Belgium. http://wc-lta.worldeducationcenter.eu/list.php
(Conference proceedings Citation Index, CPCI) În curs de apariŃie în Procedia - Social
and Behavioral Sciences

7. DOBRESCU TATIANA, ELENA MOLDOVAN, SANDU ENOIU, CREłU MARIAN,


The influence of cheerleading extracurricular activities, 5th WORLD CONFERENCE ON
EDUCATIONAL SCIENCES (WCES-2013) 05 – 08 february, ROME, ITALY ,
http://www.wces.info/wces_programme.pdf
Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science) În curs de apariŃie în
Procedia - Social and Behavioral Sciences

II.) ARTICOLE PUBLICATE ÎN FLUXUL PRINCIPAL DE DATE - BDI


JOURNALE INDEXATE ÎN BAZE DE DATE INTERNAłIONALE RECUNOSCUTE
Documente tip – Open Access – (Full Text)

2.1. ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE ŞTIINłIFICE INDEXATE ÎN BAZE DE


DATE BIBLIOMETRICE (SCOPUS–ELSEVIER)
ŞI ÎNDEXATE ÎN ALTE CEL PUłIN 3 BAZE DE DATE INTERNAłIONALE
RECUNOSCUTE

8. Correlation between the muscle strengths of the trunk and upper limbs
STAN ZENOVIA1, BAŞTIUREA EUGEN2, MIHAILĂ ION3, CREłU MARIAN4
1,2Department of Sports Games and Physical Education, Faculty of Physical Education and
Sport, ”Dunarea de Jos” University of Galati, ROMANIA
3,4Faculty of Physical Education and Sports, University of Pitesti, ROMANIA
Journal of Physical Education and Sport, Vol 16 (4) Published online: December 28, 2016
(Accepted for publication December 10, 2016) Art # 206 pp. 1298 – 1303
DOI:10.7752/jpes.2016.04206

9. Biomechanical characteristics of the synchronization of key elements of sport


technique of the complex dismounts off beam
POTOP VLADIMIR1; CRETU MARIAN2
1Ecological University of Bucharest, ROMANIA
2University of Pitesti, ROMANIA, Journal of Physical Education and Sport, Vol 15 (2), Art
# 49, pp. 324-329, Published online: June 26, 2015, (Accepted for publication May 28, 2015)
DOI:10.7752/jpes.2015.02049;

10. A comparison of ball velocity in different kicking positions with dominant and non-
dominant leg in junior soccer players.
MÁRIO C. MARQUES1, FILIPE PEREIRA2, DANIEL A. MARINHO3, MAFALDA REIS4,
MARIAN CRETU5, ROLAND VAN DEN TILLAAR6
1,2,3,4,
Department of Exercise Science, University of Beira Interior, Covilhã, Portugal
1,2,3,6,
Research Centre for Sport, Health and Human Development, Vila Real, Portugal
6
Department of Teacher Education and Sports of Sogn and Fjordane University College,
Norway, 5Physical Education and Sport, University of Pitesti, Romania
http://www.efsupit.ro/images/stories/9.Mario.pdf
Journal of Physical Education and Sport ® - JPES, 11(2), Art # 23, pp.159-166, 2011 E-
ISSN 2066-2483 P-ISSN 1582-8131 © JPES
11. A Pilot Study on the influence of fatigue on kicking velocity in the soccer players
RICARDO FERRAZ1 , ROLAND VAN DEN TILLAAR2, SÉRGIO FERRAZ3, ALBANO
SANTOS4, ROMEU MENDES5, DANIEL A. MARINHO6, MARIAN CRETU7, MÁRIO C.
MARQUES8
1,3,4,5,6,8
Department of Exercise Science, University of Beira Interior, Covilhã, Portugal
1,2,4,5,6,8
Research Centre for Sport, Health and Human Development, Vila Real, Portugal
2,3
Sogn and Fjordane University College, Norway
7
Physical Education and Sport, University of Pitesti, Romania
http://www.efsupit.ro/images/stories/12.Ricardo.pdf
Journal of Physical Education and Sport ® - JPES, 11(2), Art # 26, pp.178-181, 2011
E- ISSN 2066-2483 P-ISSN 1582-8131 c JPES

2.2. ARTICLE PUBLICATE ÎN REVISTE ŞTIINłIFICE INDEXATE ÎN CEL MAI


PUłIN - 3 BAZE DE DATE INTERNAłIONALE RECUNOSCUTE
12. POTOP VLADIMIR, CREłU MARIAN, Influence of bi-competitive training on
improving the performance capacity of junior female gymnasts. Ovidius University Annals,
Series Physical Education and Sport / Science, Movement And Health Vol. XIII, ISSUE 1,
2013, Romania. ISSN 2285-777X, ISSN - L 2285 - 777X , p.22-27. The journal is indexed
in: Ebsco, SPORTDiscus, Index Copernicus Journal Master List, Doaj Directory Of Open
Acces Journals, Caby, Gale Cengace Learning.
http://fefs.univ-ovidius.ro/arhiva-conferinta

13. MARIAN CRETU, VLADIMIR POTOP


MODEL AND MODELING IN ARTISTIC GYMNASTICS.p 79
THE ANNALS OF “DUNAREA DE JOS” UNIVERSITY OF GALATI, FASCICLE XV
ISSN – 1454 – 9832 – 2010
http://www.efms.ugal.ro/index.php/archiva/2010/94-2010-part1-open-access

14 .PLOESTEANU CONSTANTIN, DRAGAN AURELIAN, CRETU MARIAN


ENDORSEMENT ON EXPERIMENTAL CONTRIBUTIONS OF MENTAL ACTIVITY
IN THE PHYSICAL
TRAINING METHODOLOGY JUNIOR FOOTBALLERS, AGE 17 YEARS
THE ANNALS OF „DUNAREA DE JOS” UNIVERSITY OF GALATI FASCICLE XV
ISSN 1454-9832 – 2011

15. .PLOESTEANU CONSTANTIN, CRETU MARIAN, DRAGAN AURELIAN


EXPERIMENT ON THE PREPARATION OF TECHNICAL FOOTBALLERS JUNIOR "A"
THE ANNALS OF „DUNAREA DE JOS” UNIVERSITY OF GALATI FASCICLE XV
ISSN 1454-9832 – 2011

16. CreŃu Marian, Mihăilă Ion, Simion Gherghe, 2010 A new concept of modern sport
trening GYMNASIUM, Vol XI issue 2, pp 183 - 205
http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=6325

17. Dobrescu Tatiana ,CreŃu Marian, Thing Shu Cai, Damian Mirela, 2010, Study regarding
the ways in which the gym - ball can be used during the physical education lessson Păcuraru
Alexandru, GYMNASIUM, Vol XI, issue 2, pp 56 - 66
http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=6325
18. Tatiana DOBRESCU, Mircea DRAGU, Marian CRETU, Mirela DAMIAN, Mihaela
HAIDĂU, Study regarding the role of aerobic gymnastics in influencing the health indicators
of elderly people, Gymnasium – Journal of Physical Education and Sport No. 1, Vol XII,
2011

19. THE INCREASE OF THE EFFICIENCY OF THE PHYSICAL EDUCATION


CLASSES BY USING MEANS SPECIFIC TO CHEERLEADERS TEAMS AT V
GRADES , DAMIAN MIRELA1 , DOBRESCU TATIANA2, MARIAN CRETU3
Ovidius‖ University of ConstanŃa, Faculty of Physical Education and Sport, ROMANIA
Vasile Alecsandri Univeristy, Bacau, ROMANIA University of Pitesti, Romania
Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE,
MOVEMENT AND HEALTH, Vol. 10 ISSUE 1, 2011, Romania

20. DAMIAN MIRELA, DOBRESCU TATIANA, CRETU MARIAN, POPESCU


RADUCU, OLTEAN ANTOANELA, DAMIAN ROXANA
TECHNICAL PROPERTIES INCREASING EFFICIENCY ELEMENT "GIANT
CIRCLE BACKWARD" AT JUNIOR GYMNASTS / p. 332, Ovidius University Annals,
Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, Vol.
XI, ISSUE 2 Supplement, 2011, Romania

21. DRĂGAN AURELIAN, PLOIEŞTEANU CONSTANTIN, CREłU MARIAN THE


IMPLEMENTATION OF THE METHODOLOGY CONCERNING THE SELECTION
AND TRAINING OF THE YOUNG PLAYERS (14 TO 15 YEARS OF AGE), IN
FOOTBALL, THE ANNALS OF „DUNAREA DE JOS” UNIVERSITY OF GALATI
FASCICLE XV ISSN 1454-9832 – 2011 VOL I
http://www.efms.ugal.ro/index.php/archiva/2011/96-2011-part1-open-access-p2

22. CreŃu Marian, 2010, A vertical jump force test study, INTERNATIONAL JOURNAL
OF SPORTS SCIENCES AND PHYSICAL EDUCATION, Vol 1 issue 1,2010, pp 1 - 7
http://www.connectjournals.com/toc.php?bookmark=CJ-
033448&&%20volume=1&&%20issue_id=01&&%20issue_month=July&&year=2010

23. CreŃu Marian, 2010, STUDY ON EXPLOSIVITY PLIOMETRICAL AND


NONPLIOMETRICAL CHARACTERISTICS IN CHILDREN 8-9 YEARS OLD, Ovidius
University Annals, Series Physical Education and Sport/Science, Movement and Health, 2010
Issue 2, pp – 464 – 469;
http://www.analefefs.ro/anale-fefs/2010/issue-2-supplement/files/21..pdf
http://fefs.univ-vidius.ro/images/pdf/conferinte/2010/vol_abstract_FINAL14_mai_tipografie-
_CSI_2010.pdf

24. Potop Vladimir, CreŃu Marian, 2010, DYNAMICS OF TECHNICAL ELEMENTS


TEACHING WIHIN A TRAINING MEZZO-CYCLE IN WOMEN’S ARTISTIC
GYMNASTICS Journal of Physical Education and Sport, Vol 27 issue 2, 2010, pp 54 - 60
http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=5&icid=913884

25. Cretu Marian, Vladu (Rada) Larisa, 2010, TRANING STRATEGY DEVELOPMENT
OF EXPLOSIVE STRENGTH IN VOLLEYBALL, Journal of Physical Education and Sport,
Vol 26 issue 1, 2010, pp51 – 58,
http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=5&icid=907690
26. Simion Gheorghe, Mihaila Ion, CreŃu Marian, Roşu Daniel, , 2010 SPORT AS MEANS
OF SOCIAL INTEGRATION FOR LESS FAVORED ETHNIC GROUPS Journal of
Physical Education and Sport, Vol 26, issue 1, pp 101 – 104,
http://efsupit.ro/images/stories/Simi.pdf
http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=5&icid=908146

27. Vladu Larisa, CreŃu Marian, 2009, THE IMPROVEMENT OF THE MUSCULAR
CONDITION BY ALTERNATIVE CONTRACTION REGYMES AT JUNIOR VOLLEY
BALL PLAYERS I, Journal of Physical Education and Sport, Vol 22, issue 1, 2009, pp 50 –
55, http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=5&icid=881337

28. Dobrescu Tatiana, Raveica Gabriela, CreŃu Marian, 2008, ASPECTS REGARDING
THE STUDENTS’ OPINIONS ON THE CREATIVE COMPONENT OF THE MODEL OF
THE FUTURE TRAINER Journal of Physical Education and Sport, Vol 18 issue 1 2008, pp
42 – 50 , http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=5&icid=875611

29. CreŃu Marian, 2008 Modeling competitive activity in top class gymnastics, Journal of
Physical Education and Sport, Vol 21 issue 4 2008, pp 84 - 90
http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=5&icid=875612

30. Păcuraru Alexandru, Dobrescu Tatiana, CreŃu Marian, 2008, Aspects of using the
gymnastic bench during the physical education lesson in the lower secondary school cycle,
GYMNASIUM, Vol IX issue 12, pp 133-139
http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=6325

31. CreŃu Marian, 2008, The arm, fist,and elbow joint contribution to free throw technique -
Biomechanical study of kinematics characteristics, Journal of Physical Education and Sport,
Vol 19 issue 2, 2008, pp 10 – 20,
http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=5&icid=875605
2.3. ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE ŞTIINłIFICE INDEXATE ÎN 1–2 BAZE
DE DATE INTERNAłIONALE RECUNOSCUTE
32. CreŃu Marian, 2007, THE CARACTERISTICS OF THE PREPARATION MODEL
INSIDE HIGHLY PERFORMANT GYMNASTICS, Journal of Physical Education and
Sport, Vol 17 issue 4 2007, pp 37 – 41,
http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=5&icid=875621

33. CreŃu Marian, 2006, TRENDS AND CHARACTERISTICS OF TOP CLASS


ARTISTIC GYMNASTICS, Journal of Physical Education and Sport , Vol 10 issue 1 2006,
pp 41 – 52 http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=4&id_issue=834622

34. CreŃu Marian, 2006, BIOMECHANICAL ANALYSIS OF DOUBLE SALTO


BACKWARD TUCKED FOR ANTHROPOMETRIC MODEL OF 12 YEARS OLD
FEMALE GIMNAST, Journal of Physical Education and Sport, Vol 13 issue 4, 2006, pp 41 –
44, http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=4&id_issue=834618

35. Ioan Dospinescu, Georgeta Nenciu, Vladimir Potop, Marian CreŃu, Studiul unor
indicatori biomecanici specifici efortului fizic din canotaj. ŞTIINłA SPORTULUI. Revistă
teoretico-metodică, AgenŃia NaŃională pentru sport şi a Ministerului EducaŃie, Cercetării şi
Tineretului, Anul XIV Nr.49/2005.pp: 83-94. ISSN: 1453-018X. SPORT SCIENCE 2005; 49
83-95 ICID: 875930, Article type:
Original article ABSTRACT in IC™ JML

36. DETERMINAREA PARAMETRILOR MECANICI AI ACTIUNILOR SPORTIVE


PRIN METODA DINAMICII INVERSE
Barbuceanu Mircea, Cretu Marian , JPES 2005; 2005(7):16-23
ICID: 875618
Article type: Original article
ABSTRACT in IC™ JML

37. Roata liberă în stând pe mâini la paralele inegale, aspecte biomecanice ale execuŃiei
tehnice
Cretu Marian
BULETIN ŞTIINłIFIC - SERIA: EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT 2004; 8(1):56-62
ICID: 878428, Article type: Original article
ABSTRACT in IC™ JML

38. Analiza biomecanică a giganticii înapoi la paralele inegale, alcătuită prin analiză
video-computerizată, pe baza unui model fizic real de execuŃie tehnică corectă
Cretu Marian JPES 2004; 4(1):58-64
ICID: 878419, Article type: Original article
ABSTRACT in IC™ JML

39. Modelul biomecanic al giganticii înapoi şi coborarii ca salt la paralele inegale


Cretu Marian JPES 2004; 4(1):68-72
ICID: 878420, Article type: Original article
ABSTRACT in IC™ JML

40. ANALIZA BIOMECANICĂ A SĂRITURII PRIN RĂSTURNARE ÎNAPOI


EFECTUATĂ PE MODELUL ANTROPOMETRIC CORESPUNZĂTOR
GIMNASTELOR JUNIOARE
Cretu Marian JPES 2004; 5(2):41-46
ICID: 878421, Article type: Original article
ABSTRACT in IC™ JML | FULL TEXT

41. Teoria erorilor de măsurare în cercetările experimentale


Cretu Marian , JPES 2003; 3(1):35-40 , ICID: 878423, Article type: Original article
ABSTRACT in IC™ JML
F PUBLICAłII ÎN EXTENSO APĂRUTE ÎN LUCRĂRI ALE
PRINCIPALELOR CONFERINłE INTERNAłIONALE DE SPECIALITATE
A. ARTICOLE PREZENTATE IN CONGRESE INTERNAłIONALE DE PRESTIGIU
ALE DOMENIULUI şi publicate în abstract în volumul/programul conferinŃei

1. CreŃu Marian, Mihăilă Ion, Potop Vladimir, Study of Biomechanics Characteristics of


Tsukahara Vault in Women's Artistic Gymnastics, Book of absrtacts,
4th WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES (WCES-2012) 02 – 05
february 2012, Barcelona, SPAIN

2. Cretu Marian, Mihăilă Ion, Acrobatic Training of Junior Athletes in Gymnastics,


Book of absrtacts, 4th WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES (WCES-
2012) 02 – 05 february 2012, Barcelona, SPAIN

3. Mihăilă Ion, CreŃu Marian, Popescu Daniela Corina, Gionea BOGDAN, Study on the
Optimization of Children’ s Initiation into the Practice of the Handball Game Book of
absrtacts,, 4th WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES (WCES-2012) 02
– 05 february 2012, Barcelona, SPAIN

4. Mihăilă Ion, CreŃu Marian, Popescu Daniela Corina, Gionea Bogdan, The Role of
Athletics Specific Means in Sports Team Training Book of absrtacts,, 4th WORLD
CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES (WCES-2012) 02 – 05 february 2012,
Barcelona, SPAIN

5. CreŃu Marian, Acrobatic model approach to training of technical preparation in


gymnastics beginners National and Kapodistrian University of Athens, Scientific congress
,,Research and aplicattions in sport science” Athens, Greece, 6-8 may, 2011, p. 139
www.tefaacongress.gr

6. Mihăilă, I.CreŃu, M.,, Mercea, I. Trandafirescu, G. 2011, Selection process optimization in


children beginners in soccer, 7th World Congress on Science & Football 2011 & 9th Annual
Conference of Japanese Society of Science & Football 2011 Japan

7. CreŃu Marian, Mihăilă Ion, Gionea Bogdan, Bădescu Victor, 2010, The model of
physical development in primary school, Book of abstact of 15th annual Congress of the
European College of Sport Science, SPORT SCIENCE WHERE THE CULTURE MEET
pp 321 - 322 Antalya, Turkey 2010,
http://www.ecss.mobi/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=78

8. CreŃu Marian,Dobrescu Tatiana, 2010, Acrobatics training in artistic gymnastics, Book of


abstact of 15th annual Congress of the European College of Sport Science, 2010, SPORT
SCIENCE WHERE THE CULTURE MEET pp 549 – 550, Antalya, Turkey 2010
http://www.ecss.mobi/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=78

9. Mihăilă Ion, CreŃu Marian Gionea Bogdan, Bădescu Victor 2010, Contribution to
detection the best skills selection in sport team, Book of abstact of 15th annual Congress of
the European College of Sport Science, 2010, SPORT SCIENCE WHERE THE
CULTURE MEET pp 379 - 380 Antalya, Turkey 2010,
http://www.ecss.mobi/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=78
10. Dobrescu Tatiana, CreŃu Marian 2010, Physiologic model of selection and orientation in
the aerobic gymnastics, Book of abstact of 15th annual Congress of the European College of
Sport Science, 2010, SPORT SCIENCE WHERE THE CULTURE MEET pp 311 – 312
Antalya, Turkey 2010,
http://www.ecss.mobi/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=78

11. Iancu aurel, CreŃu Marian, Marin Sorin


PREPARATION MODEL IN HANDBALL GAME FOR BEGINNERS, book of abstact of
15th annual Congress of the European College of Sport Science, SPORT SCIENCE
WHERE THE CULTURE MEET Antalya, Turkey 2010,
http://www.ecss.mobi/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=78

12 Iancu Aurel, CreŃu Marian,Marin Sorin, 2010, Plyometric training to junior handball
players, Book of abstact of 15th annual Congress of the European College of Sport Science,
2010, SPORT SCIENCE WHERE THE CULTURE MEET pp 550 - 551 Antalya,
Turkey 2010,
http://www.ecss.mobi/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=78

13. CreŃu Marian, Mihăilă Ion, Vladu Larisa, Iancu Aurel, 2009, The effects of different
muscular training modes in volleyball strength trening, Book of Abstracts - 14th annual
Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE, Oslo/Norway, June 24-27,
pp 428 – 429,
http://www.ecss.mobi/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=78

14. Mihăilă Ion, Iancu Aurel, CreŃu Marian, Mihăilescu Nicolae, 2007, The optimalisation
of the coaching of the junior handball players accordind to the demands of modern trening
BOOK OF ABSTRACTS OF THE 12 th CONGRESS OF ECSS 2007, pp 341 - 342 ,
Jyvanskyla, Finland
http://www.ecss.mobi/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=78

B. ARTICOLE PUBLICATE ÎN EXTENSO ÎN VOLUMELE PRINCIPALELOR


CONFERINłE INTERNAłIONALE DE SPECIALITATE

15. MARIAN CREłU, 2016, Study on JPES Open Peer Review relationship with
streams of data provided by major indexing services worldwide
University of Pitesti, ROMANIA, Scientific report Series physical education and sport. Nr.20
(1/2016) SRSPES 9th Annual International Conference: Physical education, Sport and Health,
Piteşti, 17th – 18th of November 2016, Romania. University of Piteşti, ISSN: 1453 – 1194.

16. Damian Mirela , Dobrescu Tatiana, Cretu Marian, Damian Roxana, Popescu Raducu
Effect of pliometric practice with vertical jump on trampoline on explosive power for 10th -
11th years old gymnasts
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “PERSPECTIVES IN PHYSICAL
EDUCATION AND SPORT” 12th edition, CONSTANTA, 18-19 May 2012,
http://fefs.univ-ovidius.ro/arhiva-conferinta

17. Damian George Cosmin, NeamŃu Mircea, Bondoc-Ionescu Dragos Bondoc-Ionescu


Alexandru, Cretu Marian
Effect of balance training on shooting at 10th- 11th years-old soccer players
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “PERSPECTIVES IN PHYSICAL
EDUCATION AND SPORT”
12th edition, CONSTANTA, 18-19 May 2012, http://fefs.univ-ovidius.ro/arhiva-conferinta

18. Marian Cretu, Tatiana Dobrescu, Mirela Damian, Potop Vladimir


Study on bilateral deficit versus bilateral training of maximum voluntary contraction related
with determination of skillful side of technical execution in women artistic gymnastics
5th Annual Interantional Conference, Physical Education Sport and Health, 2012,
PITEŞTI, ROMANIA
http://www.sportconference.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid
=44

19. Potop Vladimir, CreŃu Marian , Learning of stadler on uneven bars base don
biomechanical analysis of key elements of sport technique, International Scientific
Conference 4th Edition, Achievements and prospects in the field of physical education
and sport within the interdisciplnary european education sysitem, November 9-10, 2012,
BACAU ROMANIA

20. Tatiana Dobrescu, Mirela Damian, Marian CreŃu, Alexandru Păcuraru, Emilia Grosu,
Comparative analysis of the sources of customer satisfaction fitnessproduct freyelle club in
Bacau, International Scientific Conference 4th Edition, Achievements and prospects in
the field of physical education and sport within the interdisciplnary european education
sysitem, November 9-10, 2012, BACAU ROMANIA

21. CreŃu Marian, Potop Vladimir, Niculescu Georegeta, Tatiana Dobrescu, Ploiesteanu
Constantin. Biomecanic model double back tucked uneven bars. Scientific report series
Physical Education and Sport. Nr.15 (1/2011). Part III. 4th Annual International conference:
Physical Education, Sport and Health, Piteşti 18th-29th of November, 2011. Pp.1037-1040.
ISSN: 1453-1194.
http://www.sportconference.ro/images/stories/bulletin%202011%20vol%20III%20cu%20erata.
pdf

22. Potop Vladimir, Timnea Olivia, CreŃu Marian, Kinesiology techniques for recovery of
physical deficiencies by means of fitness. ConferinŃă ştiinŃifică internaŃională: “Noi evoluŃii
educaŃionale sportive, manageriale, kinetoterapeutice şi de timp liber în contex European”.
Braşov 25.03.2011. ISSN: 2065- 6483.

23. Săvoiu Gheorghe1, Mihăilă Ion3 , Iorga-Simăn Ion2, CreŃu Marian


Cyclical aggregation of individual performance within the team, before and after the handball
competition, highlighted by statistic analysis , Scientific Report Series Physical Education and
Sport, 4 th Annual International Conference Physical Education Sport and Health, Pitesti 2011
http://www.sportconference.ro/images/stories/bulletin%202011%20vol%20III%20cu%20erat
a.pdf

24. Cretu Marian, Dobrescu Tatiana, Potop Vladimir, Considerations on the acrobatic
training of junior atletes in gymnastics. Scientific report series physical education and sport.
Nr.14 (1/2010) SRSPES 3rd annual international conference: Physical education, sport and
health, Piteşti, 19th – 20th of November 2010, Romania. University of Piteşti, ISSN: 1453 –
1194. pg. 280-282 WebSite: www.sportconference.ro, Vol 14 (1) pp 280-283,
http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=5&icid=944089
25. Potop Vladimir, CreŃu Marian, Cîmpeanu Mariana, Relation of effort parameters in
women’s artistic competitive trening. International Conference of Scientific Communications.
“Trends of university sport & human motricity recources for a changing world”. UNEFS
Bucureşti 11.06.2010. ISBN 978-973-99530-3-0.

26. Potop Vladimir, CreŃu Marian, Rotaru Andrei, Cîmpeanu Mariana, “Relation of transfer
in technical elements learning and improvement in women’s artistic gymnastics”. Sesiunea
ştiinŃifică internaŃională “TendinŃe ecologice în domeniul educaŃiei fizice şi sportului”.
16.04.2010, Universitatea Ecologică Bucureşti. pg.136-140. ISSN 2065-7856.

27. Potop Vladimir, CreŃu Marian, Ulăreanu Marius Viorel, “Development of muscular
strength in performance bodybuilding - beginners’ level”. Sesiunea ştiinŃifică internaŃională
“TendinŃe ecologice în domeniul educaŃiei fizice şi sportului”. 16.04.2010, Universitatea
Ecologică Bucureşti. pg.131-135. ISSN 2065-7856.

28. Mário Marques, CreŃu Marian, Daniel Marinho, Albano Santos, Aldo Costa, 2010
Establishment of the mutual effect of a 8-weeks school based endurance training and dynamic
muscular strength in adolescent girls, performed additionally to the physical education
lessons, Buletin ŞtiinŃific Seria EducaŃie Fizică şi Sport/ Scientific Report Series Physical
Education and Sport, Vol 14 (1) 2010, pp163 – 168,
http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=5&icid=944088

29. Mário Cardoso Marques, Roland van den Tillar, CreŃu Marian, Sérgio Ferraz, Romeu
Mendes, Ricardo Ferraz, Albano Santos, 2010 The influence of fatigue in velocity of the
kicking soccer, Buletin ŞtiinŃific Seria EducaŃie Fizică şi Sport/ Scientific Report Series
Physical Education and Sport, Vol 14 (1) 2010, pp 160 - 163
http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=5&icid=944088

30. Săvoiu Gheorghe, Iorga Ion, CreŃu Marian, Mihăilă Ion, 2010, Some statistical solutions
and methods in evaluation of efficiency in sport nd effectiveness in the phenomenon of
sportsmen' trening, Buletin ŞtiinŃific Seria EducaŃie Fizică şi Sport/ Scientific Report Series
Physical Education and Sport, Vol 14 (1) 2010, pp 356 – 363,
http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=5&icid=944088

31. Dobrescu Tatiana, CreŃu Marian, Hurghiş Alina, 2010, USES OF ACRO-GYM
DURING THE MIDDLE-SCHOOL PHYSICAL EDUCATION CLASS, Buletin ŞtiinŃific
Seria EducaŃie Fizică şi Sport/ Scientific Report Series Physical Education and Sport, Vol 14
(1) 2010, pp 215 – 223,
http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=5&icid=944089

32. Damian Mirela, Stanculescu George, Dobrescu Tatiana, Cretu Marian, Popescu
Raducu, Docu Daniel, Damian Roxana, Damian Cosmin, Increased efficiency physical
education lessons using public assemblies cheerleaders, INTERNATIONAL SCIENTIFIC
CONFERENCE “PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT” 10th
edition, Constanta, 21st-23rd May 2010
http://fefs.univ-vidius.ro/images/pdf/conferinte/2010/vol_abstract_FINAL14_mai_tipografie-
_CSI_2010.pdf
33. Potop Vladimir CreŃu Marian, , 2010, RELATION OF EFFORT PARAMETERS
DURING TECHNICAL ELEMETS LEARNING STAGES IN WOMEN`S ARTISTIC
GYMNASTICS, International Scientific Conference “Scientific research in sports and
physical education, component of human and social progress”. May 28th -29th 2010 GalaŃi.
ISBN: 987-606-8008-70-7. Pg. 214-219.

34. CreŃu Marian, Damian Mirela, Dobrescu Tatiana, 2009, Contributions for general
physical development in primary school, Buletin ŞtiinŃific Seria EducaŃie Fizică şi Sport/
Scientific Report Series Physical Education and Sport, Vol 13 (2) pp 344-347 ,
http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=5&icid=950004

35. CreŃu Marian , 2009, The model for the special physical preparation in gymnastics
Buletin ŞtiinŃific Seria EducaŃie Fizică şi Sport/ Scientific Report Series Physical Education
and Sport, Vol 13 (1) pp 686-690
http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=5&icid=950004

36. CreŃu Marian, Mihăilă Ion, Iancu Aurel, 2009 Coordinative development using
combined exercises in the lesson of physical education, Internatonal scientific conference
Innovation and creation in the field of physical activity source of human performance, The
Annals Of “Dunarea De Jos” University Of Galati, Physical Education And Sport
Management, Fascicle XV, pp 30 - 34
http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=6030

37. CreŃu Marian, Manole Carmen, 2008, Optimizing the technical acrobatics training in
artistic gymnastics for women (8-10 years Buletin ŞtiinŃific Seria EducaŃie Fizică şi Sport/
Scientific Report Series Physical Education and Sport, Vol 12 (1) pp 70 – 71,
http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=5&icid=950008

38. CreŃu Marian,Manole Carmen, 2008, Biomechanical appreciation and evaluation of the
sport technique, Buletin ŞtiinŃific Seria EducaŃie Fizică şi Sport/ Scientific Report Series
Physical Education and Sport, Vol 12 (1) 2008, pp 69 – 70
http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=5&icid=950008

39. Manole Carmen, CreŃu Marian, 2008, Contributions on the morpho-functional practicing
systematic aerobic gymnastics in school, Buletin ŞtiinŃific Seria EducaŃie Fizică şi Sport/
Scientific Report Series Physical Education and Sport, Vol 12 (1) 2008, pp 97 – 98,
http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=5&icid=950008

40. Manole Carmen, CreŃu Marian, 2008, Study on developing the psychomotrical aptitudes
using aerobic gymnastics means inside the physical education lesson, Buletin ŞtiinŃific Seria
EducaŃie Fizică şi Sport/ Scientific Report Series Physical Education and Sport, Vol 12 (1)
2008, pp 98 – 99, http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=5&icid=950008

41. CreŃu Marian, 2008, Choreography for Gymnastics, International Scientific Conference,
University “Ştefan Cel Mare” Suceava, 2008, pp 44 - 52
http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=5&icid=875673
C. ARTICOLE PUBLICATE ÎN EXTENSO ÎN VOLUMELE UNOR CONFERINłE
NAłIONALE DE SPECIALITATE

42. Gheorghe Săvoiu, Ion Iorga – Simăn, Marian CreŃu, Paul Mihăilă,
UNELE SOLUłII ŞI METODE STATISTICE ÎN EVALUAREA EFICIENłEI ÎN SPORT
ŞI EFICACITĂłII ÎN FENOMENUL DE ANTRENARE A SPORTIVILOR
(Paradigma antrenorului şi sportivului modern şi metoda celor patru „E” aplicată în sport)
ANUAR ŞTIINłIFIC – CompetiŃia ŞtiinŃifică naŃională, Izvorani, decembrie 2010, EdiŃia II

43. CreŃu Marian, Vladu Larisa, Mihaila Ion, Iancu Aurel


EFECTUL DIFERITELOR REGIMURI DE CONTRACłIE ÎN DEZVOLTAREA FORłEI
MAXIMALE ÎN ANTRENAMENTUL DE VOLEI
Forumul ştiinŃific naŃional universitar Finala competiŃiei ştiinŃifice EdiŃia I
Bucureşti 2009

G ALTE LUCRĂRI ŞI CONTRIBUłII ŞTIINłIFICE

MEMBRU în CONTRACTE CERCETARE


FR Kaiac - Canoe / nr.215 din 08.05.2012
OPTIMIZAREA METODICII DE PREGATIRE PE CATEGORII DE VARSTA, PRIN
PROGRAMAREA, CONDUCEREA SI CONTROLUL DINAMICII EFORTULUI IN
ANTRENAMENTUL DE KAIAC CANOE
Consultant stiintific de specialitate, durata iunie 2012-noiembrie 2014

Contract nr. 23/30.01.2006 din partea UniversităŃii din Piteşti, FEFS


nr. 208/05.02.2006 din partea FRH, Valoare contract 4000 euro
,, Elaborarea modelelor de pregătire (fizică generala, fizica specifica, tehnico-
tactica, biologică) a handbaliştilor pe posturi de joc”
Director : Mihăilă Ion, ConsultanŃi: Colibaba EvuleŃ Dumitru, Niculescu Mugur,
Mihăilescu Lilian, Membrii: CreŃu Marian, Niculescu Ionela, Bădescu Victor, Ciucurel
Costel, Mihăilescu Liliana, Preda Corina,
Membrii din partea FRH: GaŃu Cristian, Macovei Bogdan, Goran Lucian, IliuŃă
Gheorghe
Contract nr, 93 / 15 – 02 – 2005, Director de contract, Prof.univ.dr. Mihăilescu Liliana
,,Studiu asupra posibilităŃilor de optimizare a pregătirii înotătorilor de performanŃă
în condiŃii de club”
Contract de cercetare realizat cu Parteneri
- Universitatea din Piteşti, Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport, Centrul de Cercetări
pentru PerformanŃă Umană
- Institutul NaŃional de Cercetare pentru Sport, Bucureşti
- Clubul Sportiv Municipal, Piteşti
Contract nr. 1483 / 24 – 12 – 2002
,,Studiu privind elaborarea unor proiecte manageriale performante pentru
activitatea structurilor sportive şi ariilor de management specific”
Contract de cercetare realizat cu Parteneri
- Universitatea din Piteşti, Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport, Centrul de
Cercetări pentru PerformanŃă Umană
- D.J.T.S. Argeş, Director de contract, Prof. univ. dr. Mihăilescu Liliana,
PARTICIPAREA LA COMPETIłIA DE GRANTURI CNCSIS, în calitate de membru
în colectivul de cercetare, fără FINANłARE

1. ,,Laborator integrat de analiză biomecanică a aptitudinilor sportive şi


antrenament sportiv ştiinŃific”CompetiŃie CNCSIS 2004, Proiect tip E,
(echipamente), Cod CNCSIS, 118 / 2004
Şef proiect Prof.univ.dr. Octavian Drăghici, Facultatea de Biologie,Univ.Piteşti
2. ,,Laborator integrat de analiză şi tehnologii biomecanice”
CompetiŃie CNCSIS 2004, Proiect tip E, (echipamente), Cod CNCSIS, 117 / 2004
Şef proiect, Prof.univ.dr. Ioan Iorga Simăn, Facultatea de Fizică, Univ Piteşti
3. ,,Sistem asistat IT de analiză a eforturilor segmentare în vederea creşterii
eficienŃei antrenamentului în sportul de performanŃă, SASANS”
Proiect tip RELANSIN, competiŃie 2004, Politehnica Bucureşti
Şef proiect, Boboc Dan, Cercetător principal I, INCS, Bucureşti
4. ,,Sistem integrat IT pentru managementul informaŃiei culese în sălile de fitness şi
antrenament în vederea monitorizării şi personalizării programului de pregătire
SITAN”Proiect tip RELANSIN, competiŃie 2004, Politehnica Bucureşti
Şef proiect, Prof.univ.dr. Cercetător Principal I, Pierre de Hillerin, INCS Bucureşti
5. ,,Dezvoltarea, restructurarea si modernizarea procesului de invatamant in
laboratoarele de achizitii de date pentru analiza biomecanica in vederea cresterii
performantei sportive”
CompetiŃie CNCSIS 2005
,Director proiect Prof.univ.dr LiŃă Ioan, Facultatea de Electronică, Univ. Piteşti
6. ,,Analiza tehnicii de execuŃie a unor procedee din diferite ramuri sportive,
utilizând sisteme de achizitie de imagine tridimensionala si de analiza video”
CompetiŃie CNCSIS 2005, Proiect tip ConsorŃiu, FEFS, Piteşti, FEFS Craiova
Director de proiect, Prof.univ.dr. Colibaba- EvuleŃ Dumitru, Facultatea de EducaŃie
Fizică

Univ. Piteşti

Semnătură