Sunteți pe pagina 1din 191

ISSN 1857-0550

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA

NNAAŢŢIIOONNAALLĂĂ

AA

MMOOLLDDOOVVEEII

Nr 11

2009

CNCM

Chişinău 2009

MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography of Moldova

Books. Abstracts. Thesis. Magazine and newspaper articles

Published from 1958 Issued once a month

2009

Nr 11

NBCM

Chişinău 2009

MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958 Apare lunar

2009

Nr 11

CNCM

Chişinău 2009

Alcătuitori : Valentina CHITOROAGĂ Renata COZONAC Olesea ZABIACO Claudia BÂGU Nina MICHERIN Ludmila CORGHENCI Iolanta CUŢCHI Tatiana CIUPERCĂ

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958: Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova; alcăt. :

Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2009 (Valinex SRL). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-

9730-3-8.

Nr 11, 2009. – 2009. – 222 p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN 978-9975-49-014-6.

015(478)

străine. – 50 ex. – ISBN 978-9975-49-014-6. 015(478)  Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova,

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova, 2009

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

BOOK ANNALS

PUBLISHED FROM 1958

 

2009

NOIEMBRIE

NR 11

NOVEMBER

(1810-2058)

0 GENERALITĂŢI

00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII

001 Ştiinţă şi cunoaştere în general

1810. Şişcan, Zorina

Fundamentarea de noi abordări metodologice ale managementului str ategic şi cros- cultural în contextul megatendinţelor socio-economice / Zorina Şişcan ; red. şt.: Ala Cotelnic

; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra "Management", Catedra "Relaţii Econ. In- tern.". – Ch. : ASEM, 2009. – 350 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 329-350 (364 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-75-470-5.

[2009-1839].

- - 1. Metodologie ştiinţifică. 2. Sistem socio-economic.

001.8:005:339.9

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

1811. Balcănuţă, Nicolae

Note de curs la disciplina "Limbajul de programare Turbo Pascal" / Nicolae Balcănuţă ; Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" Cahul. – Cahul : [Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul], 2008 [(Tipogr. "Turnul Vechi" SRL)]. – 90 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 88-90 (36 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-9721-4-7.

[2009-1867].

- - 1. Limbajul de programare Turbo Pascal.

1812. Braicov, Andrei

004.43 Turbo Pascal (075.8)

Borland Delphi : Ghid de iniţiere / Andrei Braicov. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 203 p. : fig., tab. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 201 (4 tit.). – 500 ex. ISBN 978-9975-78-818-2.

5

Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

[2009-1795].

- - 1. Borland Delphi – Sistem visual de programare.

1813. Păduraru, Serghiu

004.45 Borlan Deplhi (076.5)

Programarea orientată pe obiect : [pentru uzul studenţilor] / Serghiu Păduraru ; Univ.

Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM, 2009. – 244 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 242-244 (15 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-934-83-1.

[2009-2050].

- - 1. Programare.

1814. Котеля, Виталие

004.4(075.8)

Microsoft SQL Server 2008 : Лаб. практикум Базы данных / Виталие Котеля, Марианн Котеля, Александра Чабан ; Молд. Экон. Акад., Каф. "Кибернетики и Экон.

Информатики". – К. : ASEM, 2009. – 207 p. : fig., tab. ; 29 cm. În red. aut. – 100 ex. ISBN 978-9975-75-479-8.

[2009-1846].

- - 1. Microsoft SQL Server 2008 (rusă).

004.6 Microsoft SQL Server (076.5)

005 Conducere şi organizare. Management

1815. Borcoman, Raisa

Comunicarea persuasivă cu impact în activitatea managerială şi de afaceri / Raisa

Borcoman, Djulieta Rusu ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : ASEM, 2009. – 347 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 266-282 (186 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-75-467-5.

[2009-1838].

- - 1. Comunicare persuasivă în afaceri.

005:316.77:334

005.91 Organizarea şi practica muncii de birou

1816. Сборник законодательных и нормативных документов Республики Мол-

дова по делопроизводству и архивному делу : С учетом доп. и изменений по состоя- нию на 01.09.2009 г. – К. : "Vivar-Editor-Com" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 186 p. : tab. ; 20 cm. 100 ex. ISBN 978-9975-9965-7-0.

[2009-1801].

- - 1. Arhivistică (rusă). 2. Munca de birou (rusă).

6

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

005.91+930.25(478)(094)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres

1817. Actele normative şi legislative ale Republicii Moldova în domeniul protejării pa-

trimoniului cultural = Законодательные и нормативные акты Республики Молдова в

области охраны национального культурного наследия = Normative and legislative acts of the Republic of Moldova in the field of cultural heritage protection : Raport analitic / Min. Culturii şi Turismului al Rep. Moldova, Comisia Naţ. a Rep. Moldova pentru UNESCO ; aut. raportului: Railean Nicolae ; consultanţi: Cebotari Silvia, Nicolăescu Tatiana, Ciocanu Sergius [et al.] ; trad.: Nicolăescu Tatiana (rusă), Badiu Larisa (engl.). – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Magna-Princeps" SRL). – 127, [1] p. ; 14 x 21 cm. Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al Biroului UNESCO din or. Moscova pentru Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Rep. Moldova şi Federaţia Rusă. – 300 ex. ISBN 978-9975-9881-4-8. Gratuit. – [2009-1869].

- - 1. Patrimoniul cultural – Republica Moldova (rom., engl., rusă).

1818. Gheţivu, Oxana

008(478)(094.5)=135.1=161.1=111

Culture et Civilisation du français : Support de cours / Oxana Gheţivu ; Univ. d'Etat "B. P. Hasdeu" de Cahul. – Cahul : [Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul], 2009 [(Tipogr. "Centrografic" SRL)]. – 284 p. : fot., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 277-284 şi la sfârşitul cap. – 100 ex. ISBN 978-9975-914-11-6.

[2009-1868].

- - 1. Cultură – Franţa. 2. Civilizaţie – Franţa.

1819. Noroc, Larisa

008(44):811.133.1(075.8)

Cultura Basarabiei în perioada interbelică (1918-1940) / Larisa Noroc ; red. şt.: Valeria Cozma ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Lab. "Probleme Actuale de Istorie în Sis- temul Învăţ. Univ.". – Ch. : [UPS "Ion Creangă"], 2009. – 191 p. : fot. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 156-164 şi în notele de subsol. – 200 ex. ISBN 978-9975-46-043-9.

[2009-2045].

- - 1. Cultură – Basarabia, 1918-1940.

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE

008(478)"1918/1940"

1820. Moldpresa : Abonarea la ediţii periodice : Cat. – Ch. : Moldpresa SA, 2009

(Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 30 cm. – ISSN 1857-176X.

7

Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

2010. – 2009. – 96 p. : tab., [6] p. fot. color. – Texte: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – F. f. de tit. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9920-5-3. – [2009-1783].

- - 1. Moldpresa, 2010 – Cataloage. 2. Abonare, 2010 – Cataloage. 3. Ziare – Abona- re, 2010 – Cataloage. 4. Reviste – Abonare, 2010 – Cataloage.

017:050

02 BIBLIOTECONOMIE

1821. Ghinculov, Silvia

Sub zodia cărţii: provocarea schimbărilor în domeniul infodocumentar / Silvia Ghinculov ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : ASEM, 2009. – 304 p. : fig., fot., tab. ; 20 cm.

Texte: lb. rom., engl., rusă. – Publicaţii: p. 233-241 (83 tit.). – Apare cu sprijinul financ.

al rectorului ASEM, dlui Grigore Belostecinic. – 50 ex. ISBN 978-9975-75-478-1.

[2009-1840].

- - 1. Biblioteci – Management infodocumentar.

027.7(478-25)(01)+929

06 ORGANIZAŢII (ÎN GENERAL)

061 Organizaţii. Asociaţii (în general)

1822. Salonul Internaţional de Carte 2009 : Ed. a 18-a, 31 aug. – 3 sept. : program :

cat. / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova, Biroul de Inform. al Consiliului Europei în Moldova ; elab. :

Raisa Melnic. – [Ch. : BNRM], 2009. – 40 p. ; 21 cm. – In memoriam Grigore Vieru.

[2009-1883].

- - 1. Salonul Internaţional de Carte, 2009.

061.41:655

070 Ziaristică. Presă

1823. Jurnaliştii contra corupţiei : [în Rep. Moldova] / Transparency Intern. Moldova ;

caricaturi : Ion Mâţu. – Ch. : Transparency Intern. Moldova, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 20 cm. – ISBN 978-9975-80-108-9.

[Pt.] a 6-a. – 2009. – 336 p. : tab. – Text: lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al NOVIB. – 500 ex. – ISBN 978-9975-80-285-7. – Gratuit. – [2009-1785].

- - 1. Jurnaliştii – Corupţie – Republica Moldova – Combatere (rom., rusă).

070:343.352(082)=135.1=161.1

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE

1824. Academia "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova.

Anale ştiinţifice ale Academiei "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republi-

cii Moldova : Ed. a 9-a / Acad. "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova ;

8

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

col. red. : Iurie Larii (red.-şef), Gheorghe Costachi, Gheorghe Gladchi [et al.]. – Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova, 2009. – 29 cm. – ISSN 1857-0976. Ştiinţe socio-umane. – 2009. – 254 p. – Texte: lb. rom., fr., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-930-94-9. – [2009-2008].

- - 1. Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldo- va – Anale (rom., fr., rusă).

082+378.635.5(478)=135.1=133.1=161.1

087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori

1825. Colorăm animale domestice : [carte de colorat] / des. şi il.: Simion Coadă. –

Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – [20] p. : il., il. color ; 24 cm. F. f. de tit. – 3000 ex. ISBN 978-9975-80-277-2.

[2009-1792].

- - 1. Cărţi de colorat.

087.5

1826. Colorăm animale sălbatice : [carte de colorat] / des. şi il.: Simion Coadă. – Ch.

: "Bons Offices" SRL, 2009. – [20] p. : il., il. color ; 24 cm.

F. f. de tit. – 3000 ex. ISBN 978-9975-80-276-5.

[2009-1791].

- - 1. Cărţi de colorat.

087.5

1827. Colorăm cifrele : [carte de colorat] / des. şi il.: Simion Coadă. – Ch. : "Bons

Offices" SRL, 2009. – [20] p. : il., il. color ; 24 cm.

F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-80-278-9.

[2009-1793].

- - 1. Cărţi de colorat.

087.5

1828. Colorăm fructe : [carte de colorat] / des. şi il.: Simion Coadă. – Ch. : "Bons

Offices" SRL, 2009. – [20] p. : il., il. color ; 24 cm.

F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-80-275-8.

[2009-1790].

- - 1. Cărţi de colorat.

087.5

1829. Colorăm legume : [carte de colorat] / des. şi il.: Simion Coadă. – Ch. : "Bons

Offices" SRL, 2009. – [20] p. : il., il. color ; 24 cm.

F. f. de tit. – 3000 ex.

9

Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

ISBN 978-9975-80-274-1.

[2009-1789].

- - 1. Cărţi de colorat.

1830. Drewett, Jim

087.5

Cum să fii cel mai bun la Fotbal / Jim Drewett ; trad. din engl.: Gabriela Dima ; il. by Bill Bond. – Ch. : Arc, 2009 (Combinatul Poligr.). – 49 p. : il., fot. color ; 23 cm. Tit. orig.: How to Improve at Football. – Ind.: p. 49. – F. f. de tit. ISBN 978-9975-61-523-5 (în cop. tare).

[2009-1767].

- - 1. Cărţi pentru copii – Fotbal.

087.5:796.332

1831. Drewett, Jim

Cum să fii cel mai bun la Tenis / Jim Drewett ; trad. din engl.: Gabriela Dima ; il. by

John Alston. – Ch. : Arc, 2009 (Combinatul Poligr.). – 49 p. : fot., il. color ; 23 cm. Tit. orig.: How to Improve at Tennis. – Ind.: p. 49. – F. f. de tit. ISBN 978-9975-61-522-8 (în cop. tare).

[2009-1766].

- - 1. Cărţi pentru copii – Tenis.

1832. Mason, Paul

087.5:796.342

Cum să fii cel mai bun la Înot / Paul Mason ; trad. din engl.: Gabriela Dima ; il. by John Alston. – Ch. : Arc, 2009 (Combinatul Poligr.). – 49 p. : il., fot. color ; 23 cm. Tit. orig.: How to Improve at Simming. – Ind.: p. 49. – F. f. de tit. ISBN 978-9975-61-524-2 (în cop. tare).

[2009-1768].

- - 1. Cărţi pentru copii – Înot.

087.5:797.21

1833. Petrea, George

Iepuraşul Lulu = Le lapereau Loulou : [carte de colorat] / George Petrea ; trad. din

rom.: Gheorghe Chiriţă. – Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL), 2009. – [16] p. : il. ; 10 x 14 cm. Tit., text paral.: lb. rom., fr. – F. f. de tit. – 2000 ex. ISBN 978-9975-922-58-6.

[2009-1759].

- - 1. Cărţi de colorat (rom., fr.).

10

087.5=135.1=133.1

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

1/14 FILOZOFIE

1834. Marcenaro, Pier Franco

SANT şi alţi instructori : Caracteristicile şi misiunea unui Maestru autentic / Pier Franco

Marcenaro. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 39, [4] p. ; 21 cm. 500 ex. ISBN 978-9975-51-076-9.

[2009-2038].

- - 1. Maestru spiritual.

13:2

2 RELIGIE. TEOLOGIE

21/29 SISTEME RELIGIOASE. RELIGII. CREDINŢĂ

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ

1835. Благослови венец лета благости Твоея, Господи : [calendar]. – [Ch.] : Изд.

Отдел Православной Церкви Молдовы, [2009] (Combinatul Poligr.). – 26 cm.

2010. – 2009. – 178, [2] p. : fot., tab., [52] p. fot. color. – Tit. pe cop.: Православный церковный календарь. – [2009-1771]

- - 1. Calendare bisericeşti ortodoxe, 2010 (rusă).

27-29(059)

1836. Мир в кризисе : Есть ли еще надежда? – К. : Изд. "Вестник Реформации",

2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 82 p. : il. ; 20 cm. 7000 ex.

ISBN 978-9975-78-819-9. Gratuit. – [2009-1802].

27

3 ŞTIINŢE SOCIALE

30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE 303 Metode ale ştiinţelor sociale

1837. Capacităţi şi abilităţi de reintegrare socială a deţinuţilor : Cercet. sociologică /

Inst. de Reforme Penale ; sociolog: Ion Jigău ; experţi: Igor Dolea, Victor Zaharia, Dorina Ardeleanu [et al.]. – Ch. : IRP, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 56 p. : diagr. color, tab. ; 24 cm.

Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova şi al Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Coop. Intern. (Sida). – 1000 ex. ISBN 978-9975-80-273-4.

11

Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

[2009-1788].

- - 1. Deţinuţi – Integrare socială – Cercetare sociologică.

303.4:343.848

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE 316 Sociologie

1838. Capcelea, Valeriu

Filozofia socială : Introducere în istoria filozofiei sociale şi în studiul problemelor ei fun- damentale : [pentru uzul studenţilor] / Valeriu Capcelea ; ref. şt.: Vasile Ţapoc, Vitalie

Ojovanu. – Ch. : Arc, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 538 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Alma Mater"). Bibliogr.: p. 526-533 (152 tit.), la sfârşitul temelor şi în notele de subsol. – 500 ex. ISBN 978-9975-61-540-2.

[2009-1815].

- - 1. Filozofie socială.

316:1(075.8)

316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale

1839. Iurchevici, Iulia

Problematica familiei studenţeşti / Iulia Iurchevici ; Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu". – Cahul : [Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul], 2009 [(Tipogr. "Centrografic"

SRL)]. – 181, [40] p. : fig., tab. ; 20 cm. Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 168-181 (175 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-4014-9-4.

[2009-1860].

- - 1. Familia studenţească.

1840. Efremov, Valeriu

32 POLITICĂ

316.356.2-057.87

Politologie : Teste la cursul universitar / Valeriu Efremov ; Univ. "Perspectiva – INT",

Catedra Relaţii intern. şi ştiinţe umanistice. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 100 p. ; 22 cm. – (Seria "Politologie"). Bibliogr.: p. 91-100 (161 tit.). – 300 ex. ISBN 978-9975-51-078-3.

[2009-1857].

- - 1. Politologie – Teste.

12

32(079)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

323 Politică internă 323(478) Politica internă a Republicii Moldova

1841. Rotaru, Ilie

Viaţa politică în Moldova = Политическая жизнь в Молдове : Culeg. de legi / aut.- alcăt.: Rotaru Ilie ; coord. ed.: Iachimov Serghei ; Inst. pentru Democraţie. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 266 p. ; 21 cm. Aut. nu este indicat pe f. de tit. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul

financ. al Black Sea Trust for Regional Coop. – 2000 ex. ISBN 978-9975-51-066-0.

[2009-2039].

- - 1. Politică internă – Republica Moldova (rom., rusă).

323(478)(094.5)=135.1=161.1

1842. Sub acoperirea impunităţii : Raport despre reacţia autorităţilor moldoveneşti la

violenţa poliţiei în timpul protestelor post-electorale din aprilie 2009 = Entrenching Impunity:

Moldova's Response to Police Violence During the April 2009 Post-Election Demonstrations

: Raport : oct. 2009 / Fundaţia Soros Moldova, Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Coop. Intern. ; întocmit de Clarisa Bencomo. – Ch. : Cartier, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 168 p. ; 30 cm. Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr. în notele de subsol. – 500 ex. ISBN 978-9975-79-600-2.

[2009-1779].

- - 1. Republica Moldova – Evenimentele din aprilie 2009 (rom., engl.). 2. Politică internă – Republica Moldova (rom., engl.).

323(478)(047)=135.1=111

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă

1843. Căldare, Gheorghe

Diplomaţia practică : Curs de lecţii : [pentru uzul studenţilor] / Gheorghe Căldare ; Acad. de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. Acad. de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Rep. Moldova). – 211, [1]

p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 209-211 (38 tit.) şi în note: p. 157-159 (46 tit.). – 150 ex. ISBN 978-9975-9637-1-8.

[2009-1777].

-

- 1. Diplomaţie practică.

327:341.781(075.8)

1844. Spaţiul libertăţii, securităţii şi justiţiei în Europa lărgită / coord. Karen

Henderson ; trad. din lb. engl.: Marin Turea. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2009 (Combinatul

Poligr.). – 133 p. : tab. ; 24 cm. – (Europa : prezent şi viitor).

13

Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

Tit. orig.: The area of Freedom, Security and Justice in the Enlarged Europe. –

Bibliogr.: p. 128-133 şi în note la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova. – 500 ex. ISBN 978-9975-67-646-5.

[2009-1968].

- - 1. Politica externă – Europa.

327(4):341.23

1845. Европейская интеграция для тебя : Факультат. курс для лицеев :

Практикум для учащихся / авт.: Григоре Василкэу, Виорика Гораш-Постикэ (корд.), Виталие Гросу [и др.] ; сотрудничали: Руслан Тэнасэ ; пер. с рум.: Татьяна Зайковски ; Образоват. центр "Pro Didactica". – Изд. 1. – К. : Centrul Educaţional "Pro Didactica", 2009 (Combinatul Poligr.). – 148 p. : fig., tab. ; 26 cm. – (Colecţia "Biblioteca Pro Didactica"

: Seria "Auxilia"). Изд. при фин. поддержке Фонда Сорос Молдова. – 1000 ex. ISBN 978-9975-9745-9-2.

[2009-1770].

- - 1. Integrarea europeană (rusă).

327(4)(075.3)

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne

1846. Cojocaru, Cristina

Eficienţa politicilor şi acţiunilor anticorupţie : în contextul Planului de Acţiuni UE-RM / Cristina Cojocaru ; Asoc. pentru Democraţie Participativă ADEPT. – Ch. : Arc, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 121 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 120-121 (30 tit.) şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova. – 400 ex.

ISBN 978-9975-61-542-6.

[2009-1819].

- - 1. Corupţie – Combatere. 2. Politici anticorupţie. 328.185+343.352

1847. Eficienţa mecanismului de efectuare a expertizei coruptibilităţii proiectelor de

acte legislative şi alte acte normative în Republica Moldova între anii 2006 şi 2009 : Studiu / aut.: Bostan Galina, Cojocaru Cristina, Gurin Corneliu [et al.] ; experţi: Apostol Lilian, Armeanic Alexandru, Baeş Sergiu [et al.]. – [Ch. : S. n., 2009]. – 117 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr. în notele de subsol. – Co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Coop. şi Dezvoltare Intern. şi Consiliul Europei.

[2009-1884].

- - 1. Coruptibilitate – Acte legislative – Republica Moldova.

14

328.185+343.352

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1848. Idem în lb. engl. : Efficiency of the Corruption Proofing Methodology on Draft

Laws and Normative Acts Adopted by the Parliament of Republic of Moldova between 2006

and 2009 : Research study : July 2009. – [Ch. : S. n., 2009]. – 117 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr. în notele de subsol. – Co-financed by the European Commission, the Swedish Intern. Development Coop. Agency (SIDA) and the Council of Europe.

[2009-1886].

- - 1. Coruptibilitate – Acte legislative – Republica Moldova (engl.).

328.185+343.352

1849. Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor legislative şi normative în Republica

Moldova : Culeg. de texte şi bune practici în implementarea metodologiei expertizei antico- rupţie de către autorităţile publice şi societatea civilă / aut. Mariana Kalughin, Maria

Popescu, Radu Cotici [et al.]. – [Ch. : S. n., 2009]. – 79 p. ; 21 cm. Bibliogr. în notele de subsol. – Co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Coop. şi Dezvoltare Intern. şi Consiliul Europei.

[2009-1885].

- - 1. Coruptibilitate – Acte legislative – Republica Moldova.

328.185+343.352

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE

1850. Leahu, Tudor

Organizarea, structurarea şi transformarea informaţiilor sistemului managerial economic : (integrarea aspectelor funcţional şi informatic) : Monografie / Tudor Leahu ;

MOLDCOOP, Univ. Coop.-Comercială din Moldova, Catedra "Sisteme informatice economice". – Ch. : CEP USM, 2009. – 430, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 407-423. – 100 ex. ISBN 978-9975-70-876-0.

[2009-1823].

- - 1. Sistem manageriale economic.

33:004.75

1851. Simpozionul intern. al tinerilor cercetători (7 ; 2009 ; Chişinău). Simpozio-

nul internaţional al tinerilor cercetători, Ed. a 7-a, (10-11 apr. 2009) / col. red. Vadim Cojocaru (preş.), Corneliu Guţu, Eugenia Feuraş [et al.]. – Ch. : ASEM, 2009. – 28 cm. – ISBN 978-9975-75-471-2. – Antetit. : Acad. de Studii Econ. din Moldova. Vol. 1. – 2009. – 458 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 50 ex.– ISBN 978-9975-75-472-9. – [2009-

1844].

-

- 1. Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători (rom., engl., rusă).

33:657:004(082)=135.1=111=161.1

15

Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

1852. Vol. 2. – 2009. – 149 p. : diagr., scheme, tab. – Texte: lb. rom., engl., rusă. –

Rez.: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 40 ex.– ISBN 978- 9975-75-473-6. – [2009-1843].

- - 1. Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători (rom., engl., rusă).

33:001.891(082)=135.1=111=161.1

330 Economie în general. Economie politică

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii

1853. Blanovschi, Andrei

Piaţa forţei de muncă şi politicile sociale / Andrei Blanovschi, Veronica Butnaru ; Acad. de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Rep. Moldova. – Ch. : AAP, 2009. – 163

p. : fig., tab. ; 25 cm.

Bibliogr.: p. 156-157 (35 tit.) şi în note: p. 158-162 (93 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-9637-7-0.

[2009-1764].

- - 1. Piaţa forţei de muncă – Republica Moldova. 2. Politici sociale – Republica Moldova.

331.5+364(478)(075)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe

1854. Cadastrul bunurilor imobile în Republica Moldova = The real estate cadastre in

Republic of Moldova = Кадастр недвижимости в Республике Молдова : 10 ani / ÎS "Ca- dastru" ; resp. ed.: Mircea Ciobanu ; trad. din lb. engl. şi rusă: Elena Cartaleanu. – Ch. : Î.E.-

P. "Ştiinţa", 2009 (Combinatul Poligr.). – 95 p. : diagr., fig., fot. color ; 26 cm. Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 2000 ex. ISBN 978-9975-67-639-7.

[2009-1879].

- - 1. Cadastrul bunurilor imobile – Republica Moldova (rom., engl., rusă).

1855. Guţu, Olga

332(478)=135.1=111=161.1

Impactul social-economic al implementării noului sistem de impozitare a bunurilor imo- bile bazat pe valoarea de piaţă : (Rezultatele investigaţiilor econ.-sociol.) : Monogr. / Olga

Guţu. – Ed. a 2-a, rev. şi ad. – Ch. : CEP USM, 2009. – 331 p. : diagr., fig., tab. ; 25 cm. Bibliogr.: p. 161-163 (36 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-70-900-2.

[2009-1952].

- - 1. Bunuri imobiliare – Impozitare. 2. Piaţa imobilelor – Impozitare. 3. Impozit pe ave- rea imobiliară.

16

332.72:336.226.212.1

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică

1856. Carp, Terentie

Personalitatea, element de bază al procesului managerial : tinerilor antreprenori /

Terentie Carp. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI). – 59 p. : fig. ; 21

cm.

Bibliogr.: p. 57-59 (33 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-935-18-0.

[2009-1854].

- - 1. Antreprenori – Management.

334:005.9

1857. Minifirma şcolară : Caietul elevului / Junior Achievement Moldova ; trad. şi

red.: Elena Cartaleanu. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 48 p. : tab. ; 28

cm.

Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova. – 1500 ex. ISBN 978-9975-80-279-6.

[2009-1781].

334(075.3)

336 Finanţe

1858. Achiziţiile publice: transparenţă sau opacitate? : Raport de monitorizare /

Asoc. Obştească Centrul de Promovare a Libertăţii de Exprimare a Accesului la Informaţie "Acces-info" ; colab.: Elena Vacarciuc, Angela Danilescu, Mihail Guzun [et al.]. – Ch. :

"Serebia" SRL, 2009. – 255 p. : diagr., tab. ; 29 cm. Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova. – 300 ex. ISBN 978-9975-4005-8-9. Gratuit. – [2009-2014].

- - 1. Achiziţii publice.

1859. Lungu, Rita

336.5

Finanţele întreprinderii : Note de curs la disciplina / Lungu Rita, Ciobănică Ion ; Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul. – Cahul : [Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul], 2008

[(Tipogr. "Turnul Vechi" SRL)]. – 125 p. : tab. ; 20 cm. Bibliogr. p. 124-125 (19 tit.). – 150 ex. ISBN 978-9975-9659-8-9.

[2009-1861].

- - 1. Finanţele întreprinderii.

336.64(075.8)

1860. Monedă şi credit : (Note de curs) / Corina Staicu, Oxana Miron, Mîrzac Mariana

[et al.] ; Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul, Catedra "Finanţe şi Evidenţă Contabilă". –

17

Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

Cahul : [Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul], 2009 [(Tipogr. "Centrografic" SRL)]. – 197

p. : fig., scheme ; 20 cm. Bibliogr.: p. 194-197 şi la sfârşitul temelor. – 100 ex. ISBN 978-9975-4014-7-0.

[2009-1858].

- - 1. Monedă şi credit.

336.7(075.8)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri

1861. "Soluţii pentru managementul riscurilor în agricultură: cercetare, dezvol-

tare tehnologică, asigurare", simp. şt.-practic (2009 ; Chişinău). Materialele simpozio- nului ştiinţifico-practic "Soluţii pentru managementul riscurilor în agricultură: cercetare, dez- voltare tehnologică, asigurare" / red. şt. Lungu Vasile. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Print- Caro" SRL). – 81 p. : fig., tab. ; 21 cm. Antetit.: Soc. Intern. de Asigurări "Moldasig", Soc. Naţ. de Agroecologie din Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. ISBN 978-9975-9930-6-7.

[2009-1946].

- - 1. "Soluţii pentru managementul riscurilor în agricultură : cercetare, dezvoltare teh- nologică, asigurare" – Simpozion ştiinţifico-practic (rom., rusă).

338.43:330.331.7(082)=135.1=161.1

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova

1862. Пармакли, Д.

Аграрная экономика Республики Молдова: состояние и пути реструктуризации /

Д. Пармакли, Н. Мокану. – К. : Б. и., 2009 (Тип. "Centrografic" SRL). – 332 p. : fig., tab. ;

20 cm. În red. aut. – Bibliogr.: p. 323-324 (31 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-4051-3-3.

[2009-1778].

- - 1. Economie agrară – Republica Moldova (rusă).

338.43(478)

338.48 Turism. Economia turismului

1863. Turcov, Elena

Plan de valorificare turistică: Complexul istorico-natural Orheiul Vechi : (St. de caz) :

Proiect pentru pregătirea dosarului de patrimoniu Landşaft Cultural Orheiul Vechi pentru nominalizare în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO / Elena Turcov. – Ch. : ASEM, 2009. – 78 p. : diagr., fot. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 78 (6 tit.) şi în notele de subsol. – 50 ex. ISBN 978-9975-75-480-4.

18

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2009-1837].

- - 1. Complexul istorico-natural Orheiul Vechi.

338.48:908(478-21/-22)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială

339.1 Probleme generale. Piaţă

1864. Negru, Ion

Managementul aprovizionării şi vânzărilor (desfacerii) : (note de curs) / Ion Negru ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Fac. "Business şi Administrarea afacerilor", Catedra "Management". – Ch. : ASEM, 2009. – 146 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 145-146 (29 tit.). – 150 ex. ISBN 978-9975-75-475-0.

[2009-1836].

- - 1. Aprovizionări – Management. 2. Vânzări – Management.

339.138(075.8)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ

340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare

1865. Loghin, Petru C.

Bazele dreptului : Texte prelegeri : [pentru uzul studenţilor] / Petru C. Loghin. – Ch. :

Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 368 p. ; 20 cm. Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în notele de subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-51-061-5.

[2009-1881].

- - 1. Bazele dreptului.

340(075.8)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

1866. Administrarea cauzelor de contencios administrativ. Administrarea cauzelor

contravenţionale : [pentru uzul studenţilor] / Eugenia Fistican, Anastasia Pascari, Ala Climova [et al.] ; coord. principal Elena Muraru ; Inst. Naţ. al Justiţiei. – Ch. : "Elan INC" SRL, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 161, [7] p. : tab. ; 24 cm. – (Seria : Suporturi de curs ; Cartea a 8-a, ISBN 978-9975-66-093-8).

Bibliogr. la sfârşitul temelor şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al proiec- tului PNUD "Consolidarea capacităţii instituţionale a Inst. Naţ. al Justiţiei". – 300 ex. ISBN 978-9975-66-154-6 (în cop. tare).

[2009-1842].

- - 1. Contenciosul administrativ. 2. Contravenţii administrative.

342.9(075.8)

1867. Drepturile Omului şi Instituţiile democratice în perioada post-electorală în Mol-

dova = Human Rights and Democratic Institutions in the post election period in Moldova : 6

19

Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

apr. – 1 iul. 2009 / Alexandru Postica, Ion Manole, Nadine Gogu [et al.] ; au contribuit: Ser- giu Ostaf, Alexandru Zubco, Petru Macovei [et al.] ; trad. Lucia Aprodu ; Asoc. Proomo-Lex, Centrul de Resurse şi Dezvoltare pentru Transnistria. – Ch. : "Depol Promo" SRL, 2009. – 231 p. : diagr. ; 24 cm. Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Black Sea Trust for Regional Coop. – 250 ex. ISBN 978-9975-4029-2-7.

[2009-1874].

- - 1. Drepturile omului (rom., engl.). 2. Instituţii democratice (rom., engl.).

342.7:342.8(478)=135.1=111

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova

1868. Obreja, Efim

Studiu privind executarea hotărârilor Curţii de Conturi şi integritatea auditorilor acesteia

/ Efim Obreja ; Transparency Intern. Moldova. – Ch. : Transparency Intern. Moldova, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 82 p. : fig., tab. ; 20 cm. Apare cu sprijinul financ. al NOVIB. – 500 ex. ISBN 978-9975-80-282-6. Gratuit. – [2009-1784].

- - 1. Curtea de Conturi – Republica Moldova.

342.56(478)(094)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică

Cojocaru, Cristina. Eficienţa politicilor şi acţiunilor anticorupţie. – Vezi Nr 1846.

Eficienţa mecanismului de efectuare a expertizei coruptibilităţii proiectelor de acte le- gislative şi alte acte normative în Republica Moldova între anii 2006 şi 2009. – Vezi Nr

1847.

Efficiency of the Corruption Proofing Methodology on Draft Laws and Normative Acts Adopted by the Parliament of Republic of Moldova between 2006 and 2009. – Vezi Nr 1848.

1869. Eşanu, Adriana

Infracţiuni legate de prelevarea organelor sau ţesuturilor umane în reglementarea le- gislaţiei penale contemporane : Monografie / Adriana Eşanu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Penal şi Criminologie – Ch. : CEP USM, 2009. – 251 p. ; 21

cm.

Bibliogr.: p. 221-238 (199 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-70-907-1.

[2009-1986].

- - 1. Infracţiuni împotriva sănătăţii publice.

20

343.347

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor legislative şi normative în Republica Moldo- va. – Vezi Nr 1849.

1870. "Monitorizarea politicilor anticorupţie în Rep. Moldova", conf. (2009 ; Chi-

şinău). Monitorizarea politicilor anticorupţie în Republica Moldova : Materialele conf., 4 noiemb. 2009, Chişinău / Transparency Intern. Moldova. – Ch. : Transparency Intern. Mol- dova, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 176 p. : tab. ; 20 cm. Text: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Oxfam Novib. – 500 ex. ISBN 978-9975-80-286-4. Gratuit. – [2009-1786]. - - 1. "Monitorizarea politicilor anticorupţie în Republica Moldova" – Conferinţă (rom., engl., rusă).

343.352:323(478)(082)=135.1=111=161.1

1871. Nestor, Sergiu

Metodica investigării infracţiunii de viol : Material didactic / Sergiu Nestor, Constantin Rusnac ; Acad. MAI "Ştefan cel Mare". – Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI, 2009. – 70 p.

; 21 cm. Bibliogr.: p. 69-70 (19 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-930-96-3.

[2009-2007].

- - 1. Viol.

1872. Nestor, Sergiu

343.541(076.5)

Metodica investigării infracţiunii din domeniul traficului ilicit de droguri : (material didactic) / Sergiu Nestor, Constantin Rusnac ; Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI. – Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI, 2009. – 54 p. : tab. ;

21 cm. Bibliogr.: p. 42-43 (11 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-935-06-7.

[2009-2005].

- - 1. Trafic ilicit de droguri.

343.575(076.5)

1873. Nou sistem de sancţionare a încălcărilor în domeniul circulaţiei rutiere = Новая

система наказаний за правонарушения в области дорожного движения : Extrase din Codul contravenţional şi Codul Penal al Rep. Moldova / Combinatul Republican de Instruire Auto. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2009 (F.E.-P. Tipogr. Centrală). – 29 ; 31 p. : tab. ; 11 x 16 cm. Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. paral. – Carte-valet ("перевертыш"). – F. f. de tit. – 3000 ex.

[2009-1847].

21

Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

343.346.2(094):656.11.05=135.1=161.1

1874. Probleme actuale de prevenire şi combatere a criminalităţii / Acad. "Ştefan cel

Mare" a MAI al Rep. Moldova ; col. red. : Iurie Larii (red.-şef), Gheorghe Costachi, Gheor- ghe Gladchi [et al.]. – Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova, 2009 – 358 p. ;

21 cm. – (Anuar ştiinţific ; ediţia a 9-a). – ISSN 1857-0984.

Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. ISBN 978-9975-935-08-1.

[2009-2004].

- - 1. Criminalitate – Prevenire – Combatere (rom., rusă).

343.9(478)(082)=135.1=161.1

1875. "Образование и коррупция", междунар. науч.-практ. конф. (2009 ; Та-

раклия ; Кишинев). "Образование и коррупция" : Междунар. науч.-практ. конф., 16 сент. 2009 г., Тараклия-Кишинев / редкол.: Смокинэ А., Червенков Н., Кожокарь Е. [и др.]. – Ch. : Pontos, 2009 (Tipogr. "Dinamo" SA). – 196 p. Antetit.: Фонд партнерства для прозрачности (США), Ин-т демократии (Молдова). – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Partnership for Transparency Fund (PFT). – 2500 ex. ISBN 978-9975-72-294-0.

[2009-2019].

- - 1. "Образование и коррупция" – Международная научно-практическая конференция (rom., engl., rusă).

343.352:37.0(082)=135.1=111=161.1

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei

1876. Сборник основных форм отчетов, представляемых хозяйствующими

субъектами государственным органам Республики Молдова, и инструкций по их за-

полнению. – К. : "Vivar-Editor-Com" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 329 p. : tab. ;

20 x 29 cm.

Text paral.: lb. rom., rusă. – 500 ex. ISBN 978-9975-9965-8-7.

[2009-1806].

- - 1. Drept economic (rusă).

346(478)=135.1=161.1

1877. Сборник типовых форм первичной учетной документации и инструкций по

их заполнению в Республике Молдова : с учетом доп. и изменений по состоянию на 01.09.2009 г. – К. : "Vivar-Editor-Com" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 172 p. :

tab. ; 20 x 29 cm. Tit. pe cop.: Сборник основных типовых форм первичных, учетных документов, и инструкций по их заполнению, необходимых для оформления хозяйственно-

22

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

финансовых операций по законодательству Республики Молдова. – Text parţial paral.:

lb. rom., rusă. – 1000 ex. ISBN 978-9975-9965-9-4.

[2009-1807].

- - 1. Drept economic (rusă).

347 Drept civil 347.1 Generalităţi

346(478)=135.1=161.1

1878. "Persoanele dispărute fără veste: constatări, concluzii şi recomandări",

conf. intern. şt.-practică (2009 ; Chişinău). Persoanele dispărute fără veste: constatări, concluzii şi recomandări : Conf. intern. şt.-practică "Promovarea drepturilor omului în con- textul integrării europene: teorie şi practică", 9-10 iun. 2009 / col. red.: Victor Popa, Serghei Ţurcan, Andrei Covrig [et al.]. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2009. – 453 p. ; 24 cm. Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. Cercet. în Domeniul Protecţiei Drepturi-

lor Omului (ICDPDO). – Texte: lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşi- tul art. şi în notele de subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-52-067-6.

[2009-1940].

- - 1. "Persoanele dispărute fără veste: constatări, concluzii şi recomandări" – Confe- rinţă internaţională ştiinţifico-practică. 347.172:341.215.4(042)=00

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii

1879. Ţîgănaş, Ion

Drept civil : Contracte speciale : (scheme) : [pentru uzul studenţilor] / Ion Ţîgănaş. –

Ch. : AGEPI, 2009. – 108 p. : scheme ; 21 cm. 100 ex. ISBN 978-9975-911-62-7.

[2009-2043].

- - 1. Contracte speciale – Drept civil.

347.7 Drept comercial

1880. Bloşenco, Magda

347.45/.47(084.29)(075.8)

Note de curs la dreptul afacerilor / Magda Bloşenco ; Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. – Cahul : [Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul], 2009 [(Tipogr.

"Centrografic" SRL)]. – 100 p. : tab. ; 21 cm. Bibliogr la sfârşitul temelor. – 100 ex. ISBN 978-9975-9721-2-3.

[2009-1866].

- - 1. Dreptul afacerilor – Note de curs.

23

Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

347.7(075.8)

1881. Culegere de acte normative în domeniul proprietăţii industriale / Agenţia de

Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Rep. Moldova ; alcăt.: Dorian Chiroşca, Simion Leviţchi. – Ch. : AGEPI, 2009. – 25 cm. – ISBN 978-9975-911-60-3. Vol. 1 : Desene şi modele industriale. – 2009. – 257, [1] p. – Bibliogr. în notele de subsol. – 250 ex. – ISBN 978-9975-911-61-0. – [2009-1740]. - - 1. Proprietate industrială – Acte normative.

347.773(094)

1882. Vol. 2 : Soiuri de plante. – 2009. – 240 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – 250

ex. – ISBN 978-9975-911-63-4. – [2009-1969].

- - 1. Proprietate industrială – Acte normative.

347.77+581.1

1883. eIFL-IP Advocacy pentru accesul la cunoştinţe: dreptul de autor şi bibliotecile :

Man. cu privire la dreptul de aut. şi alte probleme juridice conexe bibliotecilor / ed. îngrijită Mariana Harjevschi ; trad. din lb. engl. Svetlana Boincean. – Ch. : "Print-Caro" SRL, 2009. – 88 p. ; 21 cm. Tit. orig.: eIFL-IP Advocacy for Access to Knowledge: Copyright and Libraries. Handbook on Copyright and Related Issues for Libraries. – Bibliogr. la sfârşitul compartimentelor şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova şi Agenţiei Suedeze de Dezvoltare şi Coop. Intern. – 1000 ex. ISBN 978-9975-4069-0-1.

[2009-2029].

- - 1. Dreptul de autor. 2. Biblioteci.

347.77:02

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ

1884. Cornea, Sergiu

Politica de personal în administraţia publică : [pentru uzul studenţilor] / Sergiu Cornea,

Ina Filipov ; Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul. – Cahul : [Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul], 2009 [(Tipogr. "Centrografic" SRL)]. – 300 p. ; 20 cm. Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex. ISBN 978-9975-4051-0-2.

[2009-1864].

- - 1. Administraţia publică – Politica de personal.

1885. Cornea, Valentina

35.08(075.8)

Deontologia funcţiei publice : Note de curs / Valentina Cornea. – Cahul : [Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul], 2009 [(Tipogr. "Centrografic" SRL)]. – 110 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex. ISBN 978-9975-9683-8-6.

24

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2009-1862].

- - 1. Funcţionarul public – Deontologie.

35.08:174

1886. Ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs : Recomandări metodice / Eca-

terina Doicov, Tamara Gheorghiţa, Aurelia Ţepordei [et al.] ; Cancelaria de Stat a Rep. Mol- dova, Dir. politica de cadre. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 80 p. : tab. ; 25

cm.

Bibliogr.: p. 31 (12 tit.). – 1500 ex. ISBN 978-9975-106-42-9.

[2009-1958].

- - 1. Funcţie publică.

351/354 Administraţie publică

1887. Chivriga, Andrian

35.08:328(076.5)

Organizarea şi funcţionarea APL în Republica Moldova: competenţe, structura şi re- surse / Andrian Chivriga, Viorel Furdui ; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) "Viitorul". – Ch. : IDIS "Viitorul", 2009 ("MS Logo" SRL). – 39, [1] p. : tab. ; 30 cm. – (Politici Publice ; Nr 6). Bibliogr.: p. 31-32 (46 tit.) şi în notele de subsol. – 50 ex. ISBN 978-9975-9625-2-0.

[2009-1820].

- - 1. Administraţie publică locală.

352(478)

1888. Ghid metodologic privind luarea deciziilor în mod participativ la nivel local :

Elab. şi implementat în cadrul proiectului "Eu votez pentru că…" / Lia Sclifos, Veronica Creţu, Dorian Furtună [et al.] ; resp. ed.: Anatol Bucatca, Victor Koroli ; Hilfswerk Austria în Moldova, Centrul de Trening "CMB". – Ch. : Hilfswerk Austria în Moldova, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 40 p. : fot. color ; 29 cm. Apare cu sprijinul financ. al European Union, co-financ. Austrian Development Coop. – 500 ex. ISBN 978-9975-80-281-9.

[2009-1780].

352.9:[314.15+324](036)

1889. "Statul Moldovenesc la 650 de ani: priorităţile administraţiei publice –

consolidare, dezvoltare, prosperare", conf. intern. şt.-practică (2009 ; Chişinău). Statul

Moldovenesc la 650 de ani: priorităţile administraţiei publice – consolidare, dezvoltare,

prosperare : Materiale ale conf. intern. şt.-practice / col. red.: Alexandru Roman (preş.), Alexandru Burian, Vasili Sakovici [et al.]. – Ch. : AAP, 2009. – 474 p. : fig., scheme, tab. ; 25

cm.

25

Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

Antetit.: Acad. de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Rep. Moldova. – Tex-

te: lb. rom., engl., rusă. – Cuprins paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 120 ex. ISBN 978-9975-9637-3-2.

[2009-2036].

- - 1. "Statul Moldovenesc la 650 de ani: priorităţile administraţiei publice – consolida-

re, dezvoltare, prosperare" – Conferinţă internaţională ştiinţifico-practică (rom., engl., rusă).

[351/354+94(478)]:327(082)=135.1=111=161.1

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate

1890. Instrucţia focului : Material didactic / Univ. de Stat din Moldova, Catedra Milita-

ră ; elab. de A. Ulinici. – Ch. : CEP USM, 2009. – 169 p. : fig., tab. ; 21 cm.

50 ex. ISBN 978-9975-70-868-5.

[2009-1822].

- -1. Instrucţie cu arme de foc.

1891. Кимерчук, Николай Иванович

355.232:355.541.1(075.8)

Военная подготовка / Николай Иванович Кимерчук ; Гос. Ун-т Физ. Воспитания и

Спорта, Воен. Каф. – К. : "Valinex" SRL, 2009. – 104 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 100 (13 tit.). – 300 ex. ISBN 978-9975-68-130-8.

[2009-1834].

- - 1. Instruire militară (rusă).

355.232(075.8)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE

364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale

Blanovschi, Andrei. Piaţa forţei de muncă şi politicile sociale. – Vezi Nr 1853.

1892. Ghid de implementare a mecanismului de supervizare profesională în asistenţa

socială = Руководство по внедрению механизма профессиональной супервизии в работе по социальной поддержке : Aprob. prin ordinul Min. Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei Nr. 15 din 10 noiemb. 2009 / OPM/EveryChild Moldova. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 40, [1] ; 46, [1] p. : tab. ; 21 cm. Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. paral. – Carte-valet ("перевертыш"). – Bibliogr.:

p. 40, 46 (7 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al DFID/SIDA. – 1500 ex. ISBN 978-9975-106-47-4.

[2009-1957].

364.07/.08:331.108=135.1=161.1

26

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1893. Ghid informaţional pentru tinerii pensionari / Org. Veteranilor din raionul

Ialoveni ; resp. ed.: Valentina Carchelan. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – 24 p. ; 20 cm.

Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova şi al Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Coop. – 100 ex. ISBN 978-9975-80-287-1.

[2009-1787].

364.013(036)

1894. Managementul de caz = Работа с делом бенефициария : Ghidul asistentului

social : Aprob. prin Ordinul Min. Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului nr. 71 din 3 oct. 2008

/ OPM/EveryChild Moldova. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 30, [2] ; 32 p. :

tab. ; 20 cm. Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. paral. – Carte-valet ("перевртыш"). – Apare cu sprijinul financ. al DFID/SIDA. – 1500 ex. ISBN 978-9975-106-46-7.

[2009-1956].

364.62(036)=134.1=161.1

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER 37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie

1895. Manual de pedagogie : [pentru uzul studenţilor] / Lidia Stupacenco, Elena

Zolotariov, Maria Mihailov [et al.] ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială, Catedra Pedagogie, Învăţ. primar şi educaţie preşc. – Bălţi :

Presa univ. bălţeană, 2008. – 21 cm. – ISBN 978-9975-931-07-6. – Tit. pe cop.: Pedagogie.

Vol. 1. – 2008. – 279, [1] p. : tab. – Bibliogr.: p. 5 (20 tit.). – 300 ex. – ISBN 978-9975- 931-11-3. – [2009-1947].

- - 1. Pedagogie.

37.01(075.8)

1896. Vol. 2. – 2008. – 171 p. – 300 ex. – ISBN 978-9975-931-12-0. – [2009-1948].

- - 1. Pedagogie.

37.01(075.8)

1897. Vol. 3. – 2008. – 189 p. – 300 ex. – ISBN 978-9975-931-13-7. – [2009-1949].

- - 1. Pedagogie.

37.01(075.8)

1898. "Modernizarea învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul i n-

tegrării europene", conf. şt. (2009 ; Chişinău). "Modernizarea învăţământului preuniversi- tar şi universitar în contextul integrării europene" : Materialele conf. şt., Chişinău, noiemb.

2009 / com. org.: Laurenţiu Calmuţchi, Petru Donţoi, Petru Guzun. – Ch. : Univ. de Stat din Tiraspol, 2009. – 343 p. : fig., tab. ; 21 cm.

27

Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

Antetit.: Univ. de Stat din Tiraspol, Fac. Pedagogie. – Texte: lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-76-025-6. – 130 p. ISBN 978-9975-76-025-6.

[2009-1875].

- - 1. "Modernizarea învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul integrării europene" – Conferinţă ştiinţifică. 37.0:378.637.0(478-25)(082)=00

1899. Psihopedagogia integrării / Aurelia Racu, Doru-Vlad Popovici, Anatol Danii [et

al.] ; coord. şt.: Doru-Vlad Popovici ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : "Universul" ÎS, 2009. – 173, [1] p. : scheme, tab. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 158-162. – 1000 ex. ISBN 978-9975-47-031-5.

[2009-2053].

- - 1. Psihopedagogie. 2. Pedagogie specială.

37.015.3:376

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

1900. Axenti, Victor

Metodica predării limbii şi literaturii române : (în gimnaziu şi liceu) : Suport de curs / Victor Axenti, Maria Verşina ; Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Catedra de Filologie Română. – Cahul : [Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul], 2009 [(Tipogr.

"Centrografic" SRL)]. – 265 p. : tab. ; 20 cm. Bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex. ISBN 978-9975-9683-9-3.

[2009-1863].

- - 1. Limba română – Metodica predării. 2. Literatura română – Metodica predării.

1901. Heinonen, Saija

37.016:811.135.1:821.135.1.09

Stratul de ozon : Ghid pentru profesori şcolilor medii / Saija Heinonen ; coord.:

Rajemdra M. Shende ; coord. inform.: James Curlin. – Ch. : "Ericon" SRL, 2009. – 73 p. : il. color, tab. ; 30 cm. F. f. de tit. – 1000 ex. ISBN 978-9975-9805-2-4.

[2009-2046].

- - 1. Mediul înconjurător – Metodica predării.

37.016.504.3.054(036)

1902. Minifirma şcolară : Ghid pentru profesori şi consultanţi / Junior Achievement

Moldova ; trad. şi red.: Elena Cartaleanu. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 40 p. : tab. ; 28 cm. Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova. – 500 ex. ISBN 978-9975-80-280-2.

28

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2009-1782].

37.016.046:334

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară

1903. Rusuleac, Tatiana

EcoMatematică : educaţie ecologică în probleme de matematică : cl. 1-4 / Tatiana Rusuleac, Ludmila Ursu ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Lab. Şt. Ecoeducaţie. –

Ch. : UPS "Ion Creangă", 2009 (Tipogr. "Garomond-Studio" SRL). – 60 p. : fig., tab. ; 21 cm.

37 ex.

ISBN 978-9975-4031-9-1.

[2009-2025].

- - 1. Educaţie ecologică. 2. Educaţie matematică.

1904. Saranciuc-Gordea, Liliana

37.091:[51+502/504](075.2)

12 proiecte educative originale, realizabile şi eficiente tehnologii educaţionale moderne

: Ghid pentru învăţători : cl. 3-4 / Liliana Saranciuc-Gordea ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Lab. Şt. Ecoeducaţie. – Ch. : UPS "Ion Creangă", 2009 (Tipogr. "Garomond-Studio" SRL). – 105 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 37 ex. ISBN 978-9975-4031-7-7.

[2009-2023].

- - 1. Educaţie şcolară.

1905. Сикур, П. И.

37.091:502(072)

Вокально-методическая подготовка учителя музыки общеобразовательной шко- лы. Современные технологии : Учеб. пособие / П. И. Сикур. – Бэлць : Univ. de Stat

"Alecu Russo", 2009. – 250, [1] p. : n. muz., tab. ; 21 cm. Bibliogr. la sfârşitul temelor şi în notele de subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-931-53-3.

[2009-2052].

- - 1. Formarea profesională a profesorului de muzică (rusă).

37.091.12(072)

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală

1906. Andriţchi, Viorica

Metodologia managementului resurselor umane în instituţia şcolară / Viorica Andriţchi ; coord. şt.: Bucun Nicolae ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch.

: Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei, 2009 (Tipogr. "Print-Caro" SRL). – 133 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 109-110 (51 tit.). – 150 ex. ISBN 978-9975-64-178-4.

[2009-1755].

29

Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

- - 1. Instituţii şcolare – Resurse umane – Management.

1907. Cazacu, Tamara

373:331.101.262

Ghid de implementare a curriculumului educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcola- ră în Republica Moldova : Lb. rom. pentru copiii alolingvi / Tamara Cazacu ; Centrul pentru

problemele Minorităţilor. – Ch. : "Vite-jesc" SRL, 2009. – 35 p. : tab. ; 21 cm. Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 35 (15 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al org. intern. Cordaid. Gratuit. – [2009-1742].

- - 1. Învăţământ preşcolar. 2. Limba română pentru alolingvi.

1908. Cernauţan, Mariana

373.2:811.135.1'243

Diminuarea insuccesului şcolar : Strategii didactice : Teză de master în pedagogie / Mariana Cernauţan ; conducător şt.: Didina Rogojină ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. :

"Tipogr. Reclama" SA, 2009. – 79, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm. Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 62-64 (60 tit.). – 500 ex. ISBN 978-9975-105-31-6.

[2009-2041].

- - 1. Învăţământ primar.

1909. Jelescu, Raisa

373.3:37.091

Dezvoltarea şi adaptarea copiilor la grădiniţă / Raisa Jelescu ; Acad. de Ştiinţe a Mol- dovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei, 2009 (Tipogr. "Print-Caro" SRL). – 107 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 104-107 (60 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-9930-5-0.

[2009-1945].

- - 1. Copii la grădiniţe.

1910. Демирева, Кирилка

373.22

Гид за приложение на базовия курикулум за възпитаване не деца от предучи- лищна възраст в Република Молдова : За детски градини с деца, принадлежащи към българския етнос / Кирилка Демирева, Елена Рацеева, Надежда Кара ; Център по

проблемите на малцинствата. – К. : "Vite-jesc" SRL, 2009. – 45, [1] p. : tab. ; 21 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al org. intern. Cordaid. Gratuit. – [2009-1743].

- - 1. Învăţământ preşcolar. 2. Limba bulgară pentru alolingvi.

1911. Кожухар, Катерина

30

373.2:811.163.2'243

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Гід да базового курiкулума для дошкільних навчальних закладів Республіки Мол- дова : для дитячих садків з контингентом дітей – етнічних украϊнцiв / Катерина Кожухар ; Центр з проблем меншин. – К. : "Vite-jesc" SRL, 2009. – 38 p. : tab. ; 21 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al org. intern. Cordaid. Gratuit. – [2009-1743]. - - 1. Învăţământ preşcolar. 2. Limba ucraineană pentru alolingvi.

373.2:811.161.2'243

1912. Лицейские записки : 10-летию лицея "Светоч" посвящается / М-во про-

свещения Респ. Молдова, Лицей "Светоч" ; редкол.: Бабенко О. А., Барбус Л. Ф., Си- ницару Л. А. [и др.]. – К. : Славян. ун-т Респ. Молдова, 2009 (Tipogr. "Valinex" SRL). – 20 cm. – ISSN 1857-4238. – ISBN 978-9975-9628-0-3.

Вып. 1. – 2009. – 125 p. – 100 ex. – ISBN 978-9975-9628-1-0. – [2009-2021].

- - 1. Лицей "Светоч" – Кишинэу.

373.6

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special

1913. Racu, Aurelia

Educaţia incluzivă : Ghid pentru cadrele didactice şi manageriale / Aurelia Racu, Do-

ru-Vlad Popovici, Anatol Danii ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : "Universul" ÎS, 2009. – 150 p. : fig., tab. ; 24 cm. Bibliogr.: 94-98. – 3000 ex. ISBN 978-9975-47-032-2.

[2009-2054].

- - 1. Educaţie incluzivă.

376

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

Anale ştiinţifice ale Academiei "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. – Vezi Nr 1824.

1914. Avornic, Gh.

Facultatea de Drept la 50 de ani : [a Univ. de Stat din Moldova] / Gh. Avornic, E. Ara- mă, V. Coptileţ. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 463, [1] p. : fot., fot. color, tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Lucr. reprezentative din activitatea şt. a Fac. de Drept: p. 120-133. – 2000 ex. ISBN 978-9975-78-768-0 (în cop. tare).

[2009-1812].

- - 1. Facultate de Drept a Universităţii de Stat din Moldova.

1915. Dragan, Elena

31

378.4(478-25):340

Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

Facultatea Limbi şi Literaturi Străine : [al Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi] : Ghidul studentului / Elena Dragan, Eugenia Proţiuc, Lidia Alexanchin ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2009. – 103, [1] p. : scheme, tab. ; 21 cm. Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – 100 ex. ISBN 978-9975-50-008-1.

[2009-1950].

- - 1. Facultatea Limbi şi Literaturi Străine al Universităţii de Stat "Alecu Russo" din

Bălţi.

378:811'243

1916. "Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de spe-

cialitate", conf. şt. (4 ; 2008 ; Bălţi). Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitate : Materialele Conf. şt. a studenţilor şi masteranzilor, 30-31 oct. 2008, Bălţi : Ed. a 4-a / col. red. : Ion Gagim, Olga Procofiev, Olesea Nica [et al.]. – Bălţi :

Presa univ. bălţeană, 2008. – 175, [1] p. ; 29 cm. Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Texte: lb. rom., engl.,fr., rusă. – Rez.:

lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-931-15-1 (eronat).

[2009-1951].

- - 1. Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitate" – Conferinţă ştiinţifică.

378(082)=00

1917. Focşa-Semionov, Svetlana

Învăţarea academică independentă şi autoreglată : Suport Teoretic şi Aplicaţie Practi- că : Ghid pentru Studenţi / Svetlana Focşa-Semionov ; coord. şt.: Vladimir Guţu ; Univ. de

Stat din Moldova, Fac. de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra Ştiinţe ale Educaţiei, Centrul de Cercet. Şt. [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2009. – 285 p. : fig., tab. ; 25 cm. Bibliogr. la sfârşitul cap. – 200 ex. ISBN 978-9975-70-901-9 (eronat).

[2009-1987].

- - 1. Învăţământ academic.

378(075.8)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR 398 Folclor

1918. Ghicitori / sel. concepţie, pref. şi îngrijire: Valentin Sângereanu Junior ; cop.:

Iurie şi Sergiu Dumitraşcu. – Ed. a 2-a, rev. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2009. – 48 p. : il. ;

20 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-52-065-2.

[2009-1831].

32

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Ghicitori.

398.6

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII

1919. Галбен-Панчук, Зинаида

Познание мира : Тетрадь ученика : 3 кл. / Зинаида Галбен-Панчук, Стела

Диакону, Светлана Галбен ; trad. din lb. rom.: Diana Coşcodan. – Ch. : Prut Internaţional,

2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 93, [2] p. : il. ; 26 cm.

5000 ex.

ISBN 978-9975-69-325-7.

[2009-1752].

1920. Галбен-Панчук, Зинаида

5(075.2)

Познание мира : Тетрадь ученика : 4 кл. / Зинаида Галбен-Панчук, Стела Диакону, Светлана Галбен ; trad. din lb. rom.: Diana Coşcodan. – Ch. : Prut Internaţional,

2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 85, [3] p. : il. ; 26 cm.

5000 ex.

ISBN 978-9975-69-360-8.

[2009-1753].

5(075.2)

502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător

1921. "Diversitatea, valorificarea raţională şi protecţia lumii animale", simp. in-

tern. (2009 ; Chişinău). "Diversitatea, valorificarea raţională şi protecţia lumii animale" :

Simp. intern. consacrat cele de-a 70-a aniversări din ziua naşterii prof. univ. Andrei Munteanu / col. red.: Ion Toderaş (red. coord.), Laurenţia Ungureanu, Livia Calestru. – Ch. :

Î.E.-P. "Ştiinţa", 2009 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 303 p. : fig., tab. ; 24 cm. Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Secţia Ştiinţe Naturale şi ale Vieţii, Inst. de Zoo- logie. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. ISBN 978-9975-67-611-3 (în cop. tare).

[2009-1959].

- - 1. "Diversitatea, valorificarea raţională şi protecţia lumii animale" – Simpozion inter- naţional (rom., engl., rusă).

502.74(082)=135.1=111=161.1

1922. Gânju, Stela

Activităţi experenţiale : Ştiinţe : cl. 2-4 / Stela Gânju ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion

Creangă", Lab. Şt. Ecoeducaţie. – Ch. : UPS "Ion Creangă", 2009 (Tipogr. "Garomond- Studio" SRL). – 105 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 101 (13 tit.). – 37 ex. ISBN 978-9975-4031-8-4.

[2009-2024].

33

Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

- - 1. Activităţi experenţiale la ştiinţe.

502(072)

1923. Iaţco, Parascovia

Geografia mediului înconjurător : Caietul elevului : cl. 12-a / Parascovia Iaţco. – Ch. :

"Valinex" SRL, 2009. – 66, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 66 (10 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-68-124-7.

[2009-1738].

- - 1. Mediul înconjurător – Geografie.

1924. Ursu, Ludmila

51 MATEMATICĂ

502/504:911(075.3)

Matematică : Culegere de probleme şi exerciţii : cl. 1 / Ludmila Ursu. – Ch. : Prut Inter- naţional, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 88 p. : il. ; 24 cm.

3000 ex.

ISBN 978-9975-69-305-9.

[2009-1754].

1925. Райский, Виктор

514 Geometrie

51(075.2)

Математика : Тетрадь по геометрии для 9 кл. / Виктор Райский. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 212 p. : fig. ; 24 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-78-810-6.

[2009-1799].

1926. Ипате, Д. М.

515.1 Topologie

514.1(075.3)

Отображения и пространства : Монография / Д. М. Ипате ; Приднестр. гос. ун-т

им. Т. Г. Шевченко, Каф. алгебры и геометрии. – Тирасполь : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2009 (Tipogr. "Litera" SRL). – 136 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 132-134 (53 tit.). – 300 ex. ISBN 978-9975-9917-9-7.

[2009-1961].

- - 1. Spaţii topologice (rusă). 2. Topologie – Spaţii (rusă).

515.1(075.8)

519.2 Probabilitate. Statistică matematică

1927. Hariton, Andrei

34

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Teoria probabilităţilor şi statistică matematică : (pentru studenţi, profesori din licee şi colegii) / Andrei Hariton ; Univ. de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău). – Ch. : UST, 2009. – 68 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 67 (10 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-76-022-5.

[2009-1739].

- - 1. Teoria probabilităţilor. 2. Statistică matematică.

519.8 Cercetări operaţionale

1928. Solonari, Sergiu

519.2(075)

Modele matematice : [pentru uzul studenţilor] / Solonari Sergiu ; Univ. Tehn. a Moldo- vei, Fac. de Urbanism şi Arhitectură. – Ch. : "Tehnica-Info" SRL, 2009 (Tipogr. "GEVI-S",

Iaşi). – 46 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 46 (3 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-63-300-0.

[2009-1953].

- - 1. Modele matematice.

1929. Шор, Н. З.

519.87(075.8)

Методы минимизации негладких функций и матричные задачи оптимизации : Сб. избр. тр. / Н. З. Шор ; редкол.: И. В. Сергиенок, Д. И. Соломон, П. И. Стецюк [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова, Акад. Транспорта,

Информатики и Коммуникаций. – К. : Эврика, 2009 (Tipogr. AŞM). – 239, [1] p. : tab. ; 22

cm.

Texte: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex. ISBN 978-9975-62-267-7 (în cop. tare).

[2009-1964].

- - 1. Cercetări operaţionale (engl., rusă). 2. Programare matematică (engl., rusă).

1930. Muşinschi, V.

53 FIZICĂ

519.8=135.1=111

Îndrumar de laborator la Fizică / V. Muşinschi ; Univ. Liberă Intern. din Rep. Moldova. – Ch. : ULIM, 2009. – 295 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr. la sfârşitul lucr. – 50 ex. ISBN 978-9975-934-61-9 (eronat).

[2009-2051].

- - 1. Fizică.

35

53(076.5)

Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

531 Mecanică teoretică. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide

1931. Gamurari, Visarion

Culegere de probleme la mecanica teoretică / Visarion Gamurari, Cazbec Cabisov, Alisa Curlicovshi ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Fizică, Catedra Fizică Teoretică. – Ch. : CEP USM, 2009. – 20 cm. – ISBN 978-9975-70-889-0. Pt. 1. Cinematica. – 2009. – 142 p. : fig. – Bibliogr.: p. 3 (11 tit.). – 50 ex. – ISBN 978- 9975-70-890-6. – [2009-1824].

- - 1. Mecanică teoretică. 2. Cinematica.

531.1(076.5)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE 547 Chimie organică

1932. Cheptănaru, Constantin

Compendiu de lucrări practice şi de laborator la chimia organică : (pentru studenţii fa c.

Farmacie) / Constantin Cheptănaru, Ion Şanţevoi, Natalia Bejenaru ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Chimie Generală. – Ch. : CEP "Medicina", 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 347 p. : fig. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 343-344 (18 tit.). – 120 ex. ISBN 978-9975-915-93-9 (în cop. tare).

[2009-1817].

- - 1. Chimie organică.

547:615(076.5)

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE

1933. Biologie : Caietul elevului pentru cl. a 10-a / Oleg Botnaru, Maria Cotruţă, Eu-

genia Calac [et al.]. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –

56 p. : fig., tab. ; 26 cm. F. f. de tit. – 1000 ex. ISBN 978-9975-947-81-7.

[2009-1798].

1934. Cerguţa, Ludmila

57(075.3)

Biologia : în scheme şi tabele : Suport pentru elevii de liceu şi colegii / Ludmila

Cerguţa, Tudor Cozari, Aliona Bîcu. – Ch. : "Valinex" SRL, 2009. – 170 p. : scheme, tab. ;

26 cm. Bibliogr.: p. 170 (25 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-68-129-2.

[2009-1833].

- - 1. Biologie.

36

57(075.3)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1935. Ţâganaş, Odetta

Teste de biologie / Odetta Ţâganaş. – Ch. : AGEPI, 2009. – 126 p. : fig., tab. ; 29 cm.

50 ex. ISBN 978-9975-911-23-8.

[2009-2042].

- - 1. Biologie – Teste.

57(079)

574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie

1936. Extinderea UE şi protecţia mediului : Schimbări instituţionale şi politici de me-

diu în Europa Centrală şi de Est / coord.: JoAnn Carmin, Stacy VanDeveer ; trad.: Nicoleta Toma. – Ch. : Arc, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 328 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Europa:

prezent şi viitor). Tit. orig.: EU Enlargement and the Environment. Institutional Change and Environ- mental Policy in Central and Eastern Europe. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Ind.: p. 317-328. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova. – 750 ex. ISBN 978-9975-61-543-3.

[2009-1809].

- - 1. Protecţia mediului. 2. Politici de mediu.

574:[339.924+327](4)

1937. "Геоэкологические и биоэкол. проблемы север. Причерноморья",

междунар. нуач.-практ. конф. (3 ; 2009 ; Тирасполь). Геоэкологические и биоэколо- гические проблемы северного Причерноморья : Материалы 3 Междунар. науч.-практ. конф., 22-23 окт. 2009 г., Тирасполь / оргком.: Берилл С. И., Калякин О. А., Тодераш И. К. [и др.] ; отв. ред.: С. И. Филиппенко, В. Г. Фоменко, В. Ф. Хлебников [и др.]. – Тирас- поль : Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, 2009. – 255, [1] p. : fig., tab. ; 29 cm. – 80-летию ПГУ посвящается. Antetit.: Приднестр. отд-ние Рос. Акад. естественных наук, Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Естеств.-геогр. фак., Науч.-исслед. ин-т биол. исслед. ПГУ [и др.]. – Texte: lb. engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex. ISBN 978-9975-4062-0-8.

[2009-1970].

- - 1. Геоэкологические и биоэкологические проблемы северного Причерноморья – Международная научно-практическая конференция.

574.2/-9:[502.6/-7+504.3/-7](082)=161.1=111

577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică

1938. Grigorcea, Pavel

Biochimie : Compendiu, lucr. de lab., teste / Pavel Grigorcea, Aliona Glijin, Ala Cherdivară ; red. şt.: Veaceslav Reva ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Biologie şi

37

Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

Pedologie, Catedra Biologie Vegetală. – Ch. : CEP USM, 2009. – 75, [1] p. : fig., tab. ; 21 x 30 cm. Bibliogr.: p. 76 (22 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-70-897-5.

[2009-1826].

- - 1. Biochimie.

58 BOTANICĂ

577.1(075)

Culegere de acte normative în domeniul proprietăţii industriale. – Vezi Nr 1882.

1939. Pelin, Ana

59 ZOOLOGIE

Zoologia nevertebratelor : Lucr. practice : (Spec. – Biologie, biologie şi chimie, ecolo- gie, chimie şi biologie, geografie şi biologie) / Ana Pelin, Viorica Coadă, Natalia Tulbure ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Biologie animală. – Ch. : S. n., 2009 [Tipogr. UPS "I. Creangă"]. – 21 cm. – ISBN 978-9975-9859-7-0. Fasc. 3 : Subregnul metazoa. – 2009. – 100 p. : fig. – Bibliogr.: 99-100 (22 tit.). – 200 ex. – ISBN 978-9975-46-040-8. – [2009-2044].

- - 1. Zoologia nevertebratelor.

592(076.5)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61 MEDICINĂ

612 Fiziologie. Fiziologie comparată

1940. Holban, Ala

Sistemul cardiovascular la copii: particularităţi morfo-fiziologice, semiologie şi metode

de examinare : (Recomandare metodică) / Ala Holban, Ninel Revenco, Lilia Romanciuc ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicină", 2009. – 39, [2] p. : fig., tab. ; 21 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 35 (8 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-915-85-4.

[2009-1849].

- - 1. Sistemul cardiovascular la copii.

1941. Saulea, Aurel

612.1-053.2:616.1-053.2(076.5)

Gerontologie / Aurel Saulea. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 335 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 331-333 (33 tit.). – 300 ex.

38

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-947-61-9.

[2009-1816].

- - 1. Gerontologie.

612.68

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor

1942. CMP [Centrul de Medicină Preventivă] Chişinău : trecut, prezent şi viitor = ЦПМ

Кишинёва : прошлое, настоящее и будущее : 65 [de ani] / Min. Sănătăţii, Centrul de Me-

dicină Preventivă municipal Chişinău ; col. red.: Vasile Guştiuc, Eudochia Tcaci, Nicolae Furtună [et al.] ; trad. Paulina Postoroncă. – Ch. : "Tipogr.-Sirius" SRL, 2009. – 166 p. : fot. color ; 29 cm. Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 164 (7 tit.). – 300 ex. ISBN 978-9975-9941-2-5.

[2009-1983].

- - 1. Centrul de Medicină Preventivă municipal Chişinău (rom., rusă).

614.88(478-25)(082)=135.1=161.1

1943. "CMP Chişinău : trecut, prezent şi viitor", conf. şt. practică (2009 ; Chişi-

nău). Materialele conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională "CMP [Centrul

de Medicină Preventivă] Chişinău : trecut, prezent şi viitor", 23 oct. 2009 / col. red.: Iurie Pînzaru (red.-şef), Eudochia Tcaci, Vasile Guştiuc [et al.]. – Ch. : S. n., 2009 ("Tipogr.- Sirius" SRL). – 272 p. : fig., tab. ; 24 cm. Antetit.: Min. Sănătăţii, Serviciul Sanitaro-Epidemiologice de Stat al Municipiului Chişinău. – Texte: lb. rom., rusă. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex. ISBN 978-9975-9941-4-9.

[2009-1984].

- - 1. "CMP [Centrul de Medicină Preventivă] Chişinău : trecut, prezent şi viitor" – Conferinţă ştiinţifico-practică (rom., rusă).

1944. Cotelea, Adrian

614.88(478-25)(082)=135.1=161.1

Epidemiologia în situaţii excepţionale : Manual / Adrian Cotelea, Viorel Prisăcaru ; sub red. Viorel Prisăcaru ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Cate-

dra Epidemiologie. – Ch. : CEP "Medicina", 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 215, [1] p. :

fig., tab. ; 21 cm. 150 ex. ISBN 978-9975-915-73-1 (în cop. tare).

[2009-1814].

- - 1. Epidemiologie.

39

614.8:616.9(075.8)

Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

616 Patologie. Medicină clinică

1945. Crivceanschii, Lev D.

Urgenţe medicale : Ghid practic / Lev D. Crivceanschii. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. AŞM). – 509, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 505-509 (79 tit.). – 500 ex. ISBN 978-9975-62-266-0.

[2009-1963].

- - 1. Medicină de urgenţă.

616-083.98(075)

1946. Evaluarea paraclinică în pediatrie : Îndrumar practic / Valentin Ţurea, Ludmila

Bologa, Galina Eşanu [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu".

– Ch. : "Premier Pres" SRL, 2009. – 120 p. : fig., tab., [10] p. fig. color ; 21 cm. Aut. sunt indicaţi la p. 3. – Bibliogr.: p. 120 (37 tit.). – 1000 ex. ISBN 978-9975-4063-0-7.

[2009-1960].

- - 1. Pediatrie – Evaluare paraclinică.

616-053.2(036)

616.1/.9 Patologie specială 616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare

1947. Scripnic, Vitalie

Sistemul cardiovascular şi capacităţile adaptive ale organismului uman odată cu înain-

tarea în vârstă / Vitalie Scripnic. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 168 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 154-168 (181 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-72-257-5.

[2009-2018].

- - 1. Sistem cardiovascular. 2. Influenţa vârstei asupra proceselor fiziologice.

616.1:612.66/.67

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular

1948. Compendiu de reumatologie = Справочник по ревматологии / col. de aut.

Liliana Groppa, Lealea Chiaburu, Alexandru Izvoreanu [et al.] ; sub red.: Liliana Groppa. – Ch. : "Tipogr.-Sirius" SRL, 2009. – 152 ; 152 p. : fig., tab., [12] p. fot. color ; 31 cm. Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. paral. – Carte-valet ("первертыш"). – Apare cu sprijinul financ. al Reprezentanţei din Rep. Moldova "Hoffmann La-Roche Ltd". – 600 ex. ISBN 978-9975-9941-1-8 (în cop. tare).

[2009-1982].

- - 1. Reumatologie.

616.72-002.77(075)=135.1=161.1

40

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase

1949. Prevenirea HIV/ SIDA/ ITS în cadrul serviciilor purtătoare de uniformă : Curri-

culum-ul şi Ghidul profesorului pentru inst. de învăţ. sup. / Min. Apărării al Rep. Moldova,

Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova ; elab.: Maria Vrânceanu, Lucia Pârţână ; grupul consultativ: Tudor Bezer, Ion Codreanu, Sergiu Soroceanu [et al.]. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Magna-Princeps" SRL). – 75 p. : tab. ; 29 cm. Bibliogr.: p. 74-75 (28 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al UNDP Moldova. – 50 ex. ISBN 978-9975-9881-7-9.

[2009-1870].

-

- 1. HIV/SIDA/ITS.

 

616.98:578.828-HIV(073.8)(072)

1950.

Prevenirea HIV/ SIDA/ ITS în cadrul serviciilor purtătoare de uniformă : Ghidul

studentului pentru inst. de învăţ. sup. / PNUD Moldova ; text: Maria Vrânceanu, Lucia

Pîrţînă. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Magna-Princeps" SRL). – 44 p. ; 30 cm. Bibliogr.: p. 44 (21 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Guvernului Austriei. – 250 ex. ISBN 978-9975-9881-8-6.

[2009-1871].

- - 1. HIV/SIDA/ITS.

616.98:578.828-HIV(036)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie

617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale

1951. Chirurgie : curs selectiv / col. de aut.: Vladimir Hotineanu, Vasile Jovmir, Ana-

tol Ciubotaru [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. :

CEP "Medicina", 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 847 p. : fig., tab. ; 25 cm. Bibliogr. la sfârşitul cap. – 200 ex. ISBN 978-9975-915-69-4 (în cop. tare).

[2009-1852].

- - 1. Chirurgie.

617.5(075.8)

617.7 Oftalmologie. Tulburări şi tratamente la ochi

1952. Paduca, Ala

Noţiuni de oftalmologie practică : Recomandare metodică / Ala Paduca, Angela Corduneanu, Eugen Bendelic ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Oftalmologie. – Ch. : CEP "Medicina", 2009. – 36 p. : fig., fot., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 36 (4 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-915-97-7.

[2009-1851].

- - 1. Oftalmologie practică.

41

Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

617.7(075.8)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL 629 Tehnica mijloacelor de transport

629.5 Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţie de bărci şi de nave

1953. Фрипту, Ион

Кораблестроение в средневековой Молдове : Крат. ист. / Ион Фрипту. – Ch. : Arc,

2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 87 p. : fig. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 85-86 (30 tit.). – 500 ex. ISBN 978-9975-61-544-0.

[2009-1765].

- - 1. Tehnică navală – Republica Moldova (rusă).

629.5(478)(091)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ.

EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură

631 Agricultură în general

1954. "Moldagrotech" ; "Farmer", expoz. intern. specializate (17 ; 12 ; 2009 ;

Chişinău). Expoziţiile internaţionale specializate "Moldagrotech", ed. a 17-a ; "Farmer", ed.

a 12-a, 21-25.10.2009 : Cat. ofic. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 130, [6]

p. : il. color ; 29 cm. Antetit.: Centrul Intern. de Expoziţii "Moldexpo" SA, Min. Agriculturii şi Industriei Ali- mentare al Rep. Moldova, Federaţia Naţ. a Fermierilor din Moldova [et al.]. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Apare cu sprijinul Min. Econ. al Rep. Moldova.

[2009-1887].

- - 1. "Moldagrotech" – Expoziţie internaţională (rom., engl., rusă). 2. "Farmer" – Expo- ziţie internaţională (rom., engl., rusă).

631:069.9=135.1=111=161.1

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII 656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei

1955. Ştirbu, I. G.

Tehnologii logistice în organizarea transportului auto de mărfuri : Ghidul tehnicianului

în transport auto / I. G. Ştirbu ; Colegiul de Transporturi din Chişinău, Catedra Econ. şi Ma-

nagement. – Ch. : "Moldpres" AÎS, 2009. – 159 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 158-159 (21 tit.). – 500 ex. ISBN 978-9975-9982-4-6.

[2009-2031].

42

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Transport auto – Tehnologii logistice.

1956. Губер, Ю. Е.

656.1 Transport rutier

656.025.4(072)

Менеджмент гуманитарных ресурсов : Учеб. пособие / Ю. Е. Губер, В. Ф. Чебан, Н. В. Старцева ; Техн. ун-т Молдовы, Фак. инженерии и менеджмента в механике,

Каф. Инженерии и менеджмента на транспорте. – К. : ТУМ, 2009. – 20 cm. – ISBN 978-

9975-45-079-9.

Ч. 4 : Стратегия руководства людьми. – 2009. – 102 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 99 (7 tit.). – 100 ex. – ISBN 978-9975-45-117-8. – [2009-1971].

- - 1. Transport rutier – Resurse umane – Management (rusă).

1957. Dolghi, Cristina

657 Contabilitate

656.1:005(075.8)

Particularităţi ale contabilităţii în activitatea de asigurări : [pentru uzul studenţilor] / Cris- tina Dolghi. – Ch. : "Somersbi" SRL, 2009. – 166 p. : fig., tab. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 125-127. – 200 ex. ISBN 978-9975-9961-5-0.

[2009-1853].

- - 1. Contabilitate. 2. Asigurări.

657.1:368(075.8)

1958. Grigoroi, Lilia

Ghid de contabilitate a întreprinderii / Lilia Grigoroi, Aliona Bîrcă. – Ch. : ASEM, 2009.

– 152 p. : fig., tab. ; 29 cm. 300 ex. ISBN 978-9975-75-476-7.

[2009-1845].

- - 1. Contabilitate. 2. Întreprinderi.

1959. Rusu, D.

657(036)

Généralités sur la comptabilité : [pentru uzul studenţilor] / D. Rusu, I. Corduneanu ; Acad. D'Etudes Econ. de Moldavie, Chaire de Langues Modernes Appliquées. – Ch. :

ASEM, 2009. – 223 p. : fig., tab. ; 20 cm.

În red. aut. – Bibliogr.: p. 223 (16 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-75-468-2.

[2009-1835].

- - 1. Contabilitate (fr.)

1960. Ризов, И. В.

43

657(075.8)

Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

Основы бухгалтерского учета в Молдове : (для молодых специалистов, студен-

тов и начинающих бухгалтеров) / И. В. Ризов ; под общ. ред. Д. П. Манолова. – К. :

"Inversia-Dub" ÎI, 2009. – 254, [3] p. : tab. ; 21 cm. Tit. pe cop.: Основы бухучета в Молдове. – 100 ex. ISBN 978-9975-9601-4-4.

[2009-1757].

- - 1. Evidenţa contabilă în Republica Moldova (rusă).

657(478)(075)

1961. Справочно-Практический Бухгалтерский Учет. – Изд. 5-е, доп. и изм. – К. :

"Vivar-Editor-Com" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 661 p. : tab. ; 29 cm.

Tit. paral., text parţial paral.: rom., rusă. – 1000 ex. ISBN 978-9975-9932-0-3.

[2009-1808].

- - 1. Contabilitate (rusă). 2. Evidenţă contabilă (rusă).

657.01(036)

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBA-

NISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI 719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general

1962. Памятники русской культуры и истории в Молдове : [фотоальбом] / авт.-

коорд. Бабенко Олег ; авт.-сост.: Млечко Татьяна, Чащина Лариса, Барбус Людмила [и др.] ; фот.: Д. А. Топал ; Фонд "Русский мир", Славян. ун-т Респ. Молдова. – К. :

"Valinex" SRL, 2009. – 77, [3] p. : fot. color ; 31 cm. Bibliogr.: p. 76. – 500 ex. ISBN 978-9975-68-128-5 (în cop. tare).

[2009-2020].

- - 1. Monumente de istorie şi cultură rusă în Moldova.

72 ARHITECTURĂ

Trifan, Călina. Aleea clasicilor. – Vezi Nr 2020.

1963. Ţarălungă, Antip

719(081.12)

Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din parohia Redi-Cereşnovăţ raionul Soroca / Antip Ţarălungă ; foto: Antip Ţarălunga. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2009. – 28 p. : fot., fot. color ; 21 cm. Bibliogr.: p. 28 (13 tit.). – 500 ex. ISBN 978-9975-52-061-4.

44

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2009-1829].

- - 1. Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din parohia Redi-Cereşnovăţ – Raionul Soroca – Republica Moldova.

741/744 Desen

726.54(478-22):271

1964. Postolache, Gheorghe

Artiom Daghi – plastic artist cari-ca-turist : Din viaţa şi activitatea artistului plastic / text:

Gheorghe Postolache. – Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL), 2009. – 84, [1] p. : des., il. ; 20 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-922-63-0.

[2009-1761].

- - 1. Daghi, Artiom, 1939-…, artist plastic.

1965. Anton, Pavel

78 MUZICĂ

741.5.071.1

Împărăţia visului : Cântece pe versurile elevilor din Liceul Teoretic "Iulia Hasdeu" – Chişinău / Pavel Anton ; notogr.: Roman Romanciuc ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. :

Pontos, 2009 (Tipogr. "Dinamo – M. A." ÎS). – 82 p. : fot., n. muz. ; 21 cm.

200 ex.

ISBN 978-9975-51-077-6. ISMN 979-0-3480-0076-3.

[2009-1855].

- - 1. Cântece. 2. Versuri melodice.

1966. Anton, Pavel

784.12

Romanţe pe versurile lui Mihai Eminescu şi Veronica Micle / Pavel Anton ; notogr.:

Roman Romanciuc, Gabriel Andronic ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 (Tipogr. "Dinamo – M. A." ÎS). – 70 p. : n. muz. ; 21 cm.

300 ex.

ISBN 978-9975-51-081-3. ISMN 979-0-3480-0078-7.

[2009-1856].

- - 1. Romanţe. 2. Versuri melodice.

1967. Ciolac, Nicolae

78:821.135.1-14

Piese pentru pian / Nicolae Ciolac. – Ch. : Pontos, 2009 (Tipogr. "Dinamo" ÎS). – 65,

[2] p. : n. muz. ; 29 cm.

100 ex.

ISBN 978-9975-51-085-1.

45

Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

ISMN 979-0-3480-0081-7.

[2009-2047].

- - 1. Muzică pentru pian.

786.2

1968. Transcrieri pentru pian = Фортепианные транскрипции / sel. şi îngrijire Irina

Stolear ; notogr.: Roman Roamnciuc, Gabriel Andronic ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. :

Pontos, 2009 (Tipogr. "Dinamo" SA). – 43 p. : fot., n. muz. ; 29 cm. Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 100 ex. ISBN 978-9975-51-074-5. ISMN 979-0-3480-0074-9.

[2009-1736].

- - 1. Muzică pentru pian (rom., rusă).

786.2=135.1=161.1

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT 792 Teatru. Artă scenică

1969. Jucov, Titus

Potecile unui regizor / Titus Jucov ; il.: Ion Puiu ; pref. şi postf.: Pavel Proca. – Ch. :

Cartea Moldovei, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 127 p. : il., [96] p. fot., fot. color ; 21

cm.

100 ex. ISBN 978-9975-60-230-3 (în cop. tare).

[2009-1796].

- - 1. Teatru. 2. Regie.

792

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE

1970. Balţatu, Ludmila

Traducerea artistică şi literatura comparată : (în baza experienţei traducătorilor din Rep. Moldova) : Monogr. / Ludmila Balţatu ; Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din

Cahul. – Cahul : [Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul], 2009 [(Tipogr. "Centrografic" SRL)]. – 152 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 128-135 (135 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 100 ex. ISBN 978-9975-4051-1-9.

[2009-1865].

- - 1. Literatură comparată. 2. Traducere artistică.

46

81'255(075.8)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1971. "Parcours féminins. L'intellectuelle", colloque intern. (2009 ; Chişinău).

Parcours féminins. L'intellectuelle : En hommage à Elena Prus : Colloque intern., Chişinău, ULIM, 18 nov. 2009 / coord. şt.: Pierre Morel ; consultanţi şt.: Ion Manoli, Ana Guţu. – Ch. :

ULIM, 2009 (Tipogr. "Foxtrot" SRL). – 359 p. ; 24 cm. – (Colecţia "Parcours" ; Fascicula a 2- a).

Antetit.: Univ. Libere Intern. din Moldova, Inst. de Cercet. Filologice şi Interculturale. – Texte: lb. rom., fr., engl., germ. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Univ. Liberă Intern. din Moldova, Agence Univ. de la Francophonie, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). – 100 ex. ISBN 978-9975-934-61-9.

[2009-2016].

- - 1. Parcours féminins. L'intellectuelle – Colloque international.

1972. Prus, Elena

80/81+929=00

Po(ϊ)etosfere şi proiecţii hermeneutice : [studiu] / Elena Prus ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. de Cercet. Filologice şi Interculturale. – Ch. : ULIM, 2009 (Tipogr. "Foxtrot" SRL). – 161 p. ; 24 cm. Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-101-18-9.

[2009-2017].

- - 1. Limba franceză. 2. Limba română. 3. Hermeneutică.

801.73:[811.133.1+811.135.1]

1973. Universitatea Liberă Intern. din Moldova. Symposia Masterandum et

Studentium : Materialele ses. şt. din 29 apr. 2009 / Univ. Liberă Intern. din Moldova ; dir. publ. Andrei Galben. – Ch. : ULIM, 2009. – 20 cm. Seria : Filologie / coord. şt.: Elena Prus ; red. ed.: Andrei Bolfosu ; col. red.: Inga Stoianov, Zinaida Radu, Zinaida Camenev [et al.]. – 2009. – 253 p. : fig. – Texte: lb. rom., engl., fr., germ. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-934-84-8. – [2009-

2015].

- - 1. Symposia Masterandum et Studentium – Sesiune ştiinţifică. 2. Filologie.

1974. Cernenco, Elena

811 Limbi individuale

811.111 Limba engleză

80/81:378.4(478-25)(082)=00

Banking : Thematic Unit : [pentru uzul studenţilor] / Elena Cernenco, Inna Colenciuc ; coord. Olga Dimo ; Free Intern. Univ. of Moldova, Chair of Applied Modern Languages. – Ch. : ULIM, 2009. – 70 p. : fig., tab. ; 20 cm. 50 ex. ISBN 978-9975-101-15-8.

47

Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

[2009-2049].

- - 1. Limba engleză – Finanţe (engl.).

1975. Stoyanova, Inga

811.11:336.71(075.8)

The World of Beauty: English for Estheticians : [pentru uzul studenţilor] / Inga Stoy-

anova ; Free Intern. Univ. of Moldova, Fac. of Foreign Languages and Sciences of Commu- nication, Applied Foreign Languages Dep. – Ch. : ULIM, 2009. – 119, [1] p. : fig., tab. ; 20

cm.

Bibliogr.: p. 120 (24 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-101-14-1.

[2009-2048].

- - 1. Limba engleză pentru cosmetologi (engl.).

811.111:687.55(075.8)

1976. Test your English / Cazacu Angela, Sajina Irina, Cheptene Valentina [et al.]. –

Ch. : Lyceum, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 24 cm. – ISBN 978-9975-939-06-5. Pt. 1. – 2009. – 171 p. – Bibliogr.: p. 170 (17 tit.). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-939- 09-6. – [2009-1813].

- - 1. Limba engleză – Teste (engl.).

811.135.1 Limba română

1977. Bahnaru, Vasile

811.111(079)

Elemente de semasiologie română / Vasile Bahnaru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 285, [1] p. :

fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 266-286. – 200 ex. ISBN 978-9975-67-641-0.

[2009-1797].

- - 1. Limba română – Semasiologie.

1978. Clichici, Ludmila

811.135.1'37

Limba franceză : (nivel intermediar / nivel avansat) : [pentru uzul studenţilor] / Ludmila Clichin, Eugenia Ziadeh ; coord. principal : Elena Muraru ; Inst. Naţ. al Justiţiei. – Ch. : "Elan Inc" SRL, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 205, [2] p. : tab. ; 24 cm. – (Seria : Suporturi de curs ; Cartea a 18-a, ISBN 978-9975-66-093-8). Text parţial: lb. rom. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – Apare cu sprijinul financ. al pro- iectului PNUD "Consolidarea capacităţii instituţionale a Inst. Naţ. al Justiţiei". – 300 ex. ISBN 978-9975-66-140-9 (în cop. tare).

[2009-1841].

- - 1. Limba franceză.

48

811.135.1(075.8)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1979. Ghid de conversaţie : român-englez : Pentru turişti şi oameni de afaceri / text:

Gianăia. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 103 p. ; 11 x 15 cm.

1000 ex. ISBN 978-9975-78-820-5.

[2009-1818].

- - 1. Ghid de conversaţie român-englez.

1980. Zbârcibabă-Bogdan, Elena

811.135.1-25:338.48=111

Problema predicatului verbal compus cu semiauxiliare modale în limba română actuală : Monografie / Elena Zbârcibabă-Bogdan ; Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. – Ch. : CEP USM, 2009. – 312 p. ; 21 cm.

Bibliogr la sfârşitul temelor. – 200 ex. ISBN 978-9975-914-10-9 (Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul).

[2009-1827].

- - 1. Limba română – Predicat verbal compus cu semiauxiliare modale.

1981. Терехов, Б. М.

811.161.1 Limba rusă

811.135.1'367.332.7

Краткопечатание и краткописание : (Абракадабра) : (варианты мас. слух. скорописи на базе традиц. алфавита) : Самоучитель / Б. М. Терехов. – К. : Б. и., 2009 (Tipogr. "Alina Scorohodova" ÎI). – 68, [1] p. ; 21 cm. F. f. de tit. – Bibliogr.: p. 67-68 (11 tit.) şi în notele de subsol. – 1000 ex. ISBN 978-9975-4061-1-6.

[2009-1962].

82 LITERATURĂ

82/821 Literatură artistică 821 Literatura limbilor individuale

811.161.1(075)

1982. Mic dicţionar de cuvinte şi expresii celebre / conceput de Anton Borş ; Inst. de

Filologie al AŞM. – Ch. : "T-Par" SRL, 2009. – 214 p. ; 21 cm. Ind. tematic: p. 205-214. – 200 ex. ISBN 978-9975-9959-8-6.

[2009-1828].

- - 1. Cuvinte şi expresii celebre – Dicţionare. 821-84'374.82(100)

821.133.1 Literatură franceză

1983. Morand, Paul

49

Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

Jurnal inutil / Paul Morand ; text stabilit şi adnotat de Laurent şi Véronique Boyer ; trad.

din fr. de Sorina Dănăilă ; cop.: Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2009 (Combinatul Poligr.). – 20 cm. – (Colecţia "Biblioteca deschisă" / coord. de Dorin Onofrei). – Tit. orig.: Journal inuti- le (1968-1972). – ISBN 978-9975-79-606-4. Vol. 1 : 1968-1972. – 2009. – 1019, [1] p. – Bibliogr. în notele de subsol. – 610 ex. – ISBN 978-9975-79-607-1 (în cop. tare şi supracop.). – [2009-1985].

- - 1. Literatură franceză.

821.135.1 Literatură română

1984. Foarţă, Şerban

821.133.1-92 Morand

Nu ştiu alţii cum sunt… : Poeme bătrâneşti / Şerban Foarţă ; cop.: Vitalie Coroban. –

Ch. : Cartier, 2009 (Combinatul Poligr.). – 75, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Rotonda" / coord. de Em. Galaicu-Păun). 610 ex. ISBN 978-9975-79-605-7.

[2009-1878].

- - 1. Literatură română – Poeme.

1985. Hasdeu, Bogdan Petriceicu

821.135.1-14 Foarţă

Scrieri : în 16 vol. / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. îngrijită de Stancu Ilin şi I. Oprişan ; concepţia graf.: Isai Cârmu ; cop.: Romeo Şveţ. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa" : Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", 2009 (Combinatul Poligr.). – 22 cm. – (Moştenire). – ISBN 978-9975-67-

396-9.

Vol. 4 : Studii şi articole literare filosofice şi culturale / text sel., st. introductiv, note şi comentarii de Stancu Ilin. – 2009. – 535 p. : il., n. muz. – Note şi comentarii: p. 507-532. – Bibliogr. în notele de subsol. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-67-622-9 (în cop. tare). – [2009-

1966].

-

- 1. Literatură română – Scrieri.

821.135.1-9 Hasdeu

1986. Ivănescu, Mircea

Poesii alese / Mircea Ivănescu ; cop. şi concepţia graf.: Andrei Ichim. – Ch. : Î.E.-P.

"Ştiinţa", 2009 (Combinatul Poligr.). – 126, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia Antologia unui autor). 1000 ex. ISBN 978-9975-67-631-1.

[2009-1769].

- - 1. Literatură română – Poezie.

821.135.1-1 Ivănescu

1987. În jurul bradului : poezii pentru copii cu ocazia sărbătorilor de iarnă / alcăt. de

Arina Ursache ; prez. graf.: Alexei Gurschii. – Ch. : "Silvius Libris" SRL ("Sica & V" SRL), 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 48 p. : des. ; 28 cm. – Cuprins: Iarnă, bine ai venit!:

50

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Iarna ; Miezul iernii / Vasile Alecsandri. Iarna Blajină / Tudor Arghezi. Iarna / Ion Luca Caragiale. Iarna ; Iarna / Virgil Carianopol. Noapte de iarnă ; Baba iarnă întră-n sat / Otilia Cazimir. Iarna ; Iarna pe uliţă / George Coşbuc. Ninge ; Vine iarna ; Lupta de iarnă / Liviu Deleanu. Februarie / Petre Ghelmez. Poveste de iarnă ; Râde iarna ; Iarna ; Vis de iarnă / Tincuţa Horonceanu Bernevic. Iarna / Elisaveta Novac. Iarna / Tiberiu Jugănaru. Iarna / Nicolae Labiş. Iarna / Ion Pillat. Iarna / Natalia Poşa. Pregătiri pentru iarnă / Passionaria Stoicescu. Darurile iernii / Irimie Străuţ. Noapte de iarnă (fragment) / George Topârceanu. Alba iarnă dunăreană / François Villon. Iarna / Virginia Anitescu. Gerilă / Efim Tarlapan. Vine Iarna / Victor Pânzaru. Iarna / Demostene Botez. Nine, ninge, ninge: Fulgii / Ion Bar- bu. Fulgul de zăpadă / C. Radeş. Căciuliţa albă / Nina Cassian. Ninsoarea / Otilia Cazimir. Zăpada / T. Constantinescu. Fulgul de nea / Elia David. Prima zăpadă / Tincuţa Horonceanu Bernevic. Fulgul / Nicolae Labiş. Fulg de zăpadă / Dumitru Mazilu. Poveste cu un fulg / Ivo Muncian. În ţara zăpezilor: Viscolul ; Gerul / Vasile Alecsandri. Omul de zăpa- dă ; Sania / Virgil Carianopol. Poveste de omăt / Otilia Cazimir. La cules nămeţi / Elia David. Mesteacănul / Serghei Esenin. Ţara zăpezilor ; Vrăbiuţa ; Clopoţelul fermecat / Tincuţa Horonceanu Bernevic. Omul de zăpadă / Iustian Sebastian. Anul Nou / Vasile Militaru. Omul de zăpadă / Rusalim Mureşan. În seara de crăciun: Bradul / Vasile Alecsandri. Naşterea mântuitorului / Ion Creangă. Moş ajun / Teodor Duţescu-Duţu. De ajunul Crăciunui / Elena Farago. Crăciunul copiilor / Octavian Goga. Bradul / Bogdan Petriceicu Hasdeu. Brăduţul / Tincuţa Horonceanu Bernevic. Brăduţul / Nicolae Nasta. Brad de munte / Ion Gheroghiţă. Brădul de Crăciun. Mag bătrân din vremuri bune: Uite, vine Moş Crăciun ; La drum ; Moş Crăciun / Otilia Cazimir. Omul Crăciunului / George Coşbuc. Moş Crăciun / T. Delacrainici. Moş Crăciun / Mircea Dem. Rădulescu. Tristeţea lui Moş Crăciun / Elia David. Scrisoare lui Moş Crăciun / Elena Farago. Moş Crăciun / Octavian Goga. Moş Crăciun / Radu Gyr. Bilet pentru Moş Crăciun ; Darul lui Moş Crăciun ; Moş Crăciun vine-n pădure ; Noaptea lui Moş Crăciun ; Spiriduşul ; Scrisoare către Moş Crăciun / Tincuţa Horonceanu Bernevic. Scrisoa- rea unui copil către Moş Crăciun / G. Păsulescu-Orlea. Moşul cel cu daruri / Natalia Poşa. Omul de zăpadă ; Săniuţa. E vremea colindelor: Colindătorii / George Coşbuc ; Magii ; În ţara de peste veac / Nichifor Crainic. Colinde, colinde / Mihai Eminescu. Colind ceresc / Radu Gyr. Colindul copiilor / Tincuţa Horonceanu Bernevic. Colind de Crăciun / Victor Potra. Cu steaua / Moş Grigore Sfătosul. Colind / Passionaria Stoicescu. Leru-i velerim / Ion Hadârcă. Colind ; Pluguşorul. 3000 ex. ISBN 978-9975-107-17-4.

[2009-2034].

- - 1. Literatură română – Poezie. 2. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

821.135.1-14+821.135.1(478)-14

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

1988. Anul Nou la uşă bate : Scenete de iarnă pentru copii ale scriitorilor români din

Basarabia / ed.: Silvia Ursache ; prez. graf.: Estela Răileanu. – Ch. : "Silvius Libris" SRL

51

Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

("Sica & V" SRL), 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 79, [1] p. : des. ; 28 cm. – Cuprins:

Moş Crăciun îşi scoate barba / Liviu Deleanu. Nedumeririle lui Tândală în prima zi a Anului Nou / Iulian Filip. Piticii / Vitalie Filip. Moş Crăciun şi Talpa Iadului / Lidia Hlib. Toiagul lui Moş Crăciun / Ştefan Melnic. Palma fermecată / Valentin Roşca. Ţurţurica / Nicolae Rusu. Fragment din piesa "Această copilărie îndepărtată" / Serafim Saca. O întâmplare de Anul Nou ; Creşterea în pădure un brad / Titus Ştirbu.

3000 ex.

ISBN 978-9975-107-16-7.

[2009-2033].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Scenete pentru copii.

1989. Babansky, Valeriu

821.135.1(478)-254

Mojud : [roman] / Valeriu Babansky. – Ch. : "Magna-Princeps" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 356 p. ; 13 x 17 cm.

600 ex.

ISBN 978-9975-78-821-2 (în cop. tare).

[2009-1803].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.

1990. Băluţă, Dumitru

821.135.1(478)-311.6 Babansky

Sensul circumferinţei : [versuri] / Dumitru Băluţă. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Re- clama" SA). – 104, [4] p. ; 11 x 15 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-51-079-0.

[2009-2037].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

1991. Chiriac, Teo

821.135.1(478)-14 Băluţa

Monstrul Sacru : (Scările lui Teo) : [versuri] / Teo Chiriac ; cop. şi concepţie graf.: Mi- hai Bacinschi. – Ch. : Arc, 2009 (Combinatul Poligr.). – 94, [2] p. : il. ; 24 cm.

500 ex.

ISBN 978-9975-61-546-4.

[2009-1880].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

1992. Fabian, Nicolae

821.135.1(478)-14 Chiriac

Tainele nescrise ale Bibliei : Fulguraţii mistice : [aforisme] / Nicolae Fabian ; cop.:

Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 (Tipogr. "Grafema-Libris" SRL). – 133, [2] p., [10] p. fot. ; 20 cm. 500 ex.

52

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-51-023-3.

[2009-1832].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Aforisme.

1993. Galaicu-Păun, Emilian

821.135.1(478)-84 Fabian

Arme grăitoare : Poeme / Emilian Galaicu-Păun ; cop.: Vitalie Coroban. – Ch. : Carti-

er, 2009 (Combinatul Poligr.). – 87, [1] p. ; 21 cm. – (Colecţia "Rotonda" / coord. de Em. Galaicu-Păun).

610 ex.

ISBN 978-9975-79-603-3.

[2009-1877].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poeme.

821.135.1(478)-1 Galaicu-Păun

1994. Iosipoi, Petru

Am rîs… : [versuri umoristice] / Petru Iosipoi ; sel.: Efim Bivol. – Ch. : "Grafic-Design"

SRL, 2009. – 80 p. ; 11 x 19 cm. Tit. pe cop.: Am rîs… şi punctum. – 500 ex. ISBN 978-9975-4049-2-1.

[2009-1763].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Umor (rusă).

În jurul bradului. – Vezi Nr 1987.

1995. Popovici, Lia

821.135.1(478)-7 Iosipoi

Liricul polen : [versuri] / Lia Popovici ; concepţie graf.: Dorian Conea. – Ch. : "Magna-

Princeps" SRL, 2009. – 111 p. ; 20 cm.

200 ex.

ISBN 978-9975-9881-9-3.

[2009-1941].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

1996. Russu, Veaceslav

821.135.1(478)-1 Popovici

Papyruss : [versuri] / Veaceslav Russu ; cop.: Veaceslav Popescu. – Ch. : "Moldpres" AÎS, 2009. – 52 p. ; 11 x 17 cm.

500 ex.

ISBN 978-9975-9982-6-0.

[2009-2032].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

821.161.1 Literatură rusă

53

821.135.1(478)-1 Russu

Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

1997. Мадиевский, Самсон

Публицистика (1998-2007) / Самсон Мадиевский ; cocт. Л. С. Авербух. – К. :

"Preprintiva" SRL, 2009. – 336 p. : fot. color, tab. ; 21 cm. Перечень работ 1998-2007 с указанием СМИ, опубл. их: p. 267-279 (232 tit.). –

Bibliogr.: p. 280-286 (69 tit.), la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-9732-7-4 (în cop. tare).

[2009-2030].

- - 1. Literatură rusă – Publicistică.

821.161.1-94+94(092)

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova

1998. Бардачев, Анатолий

Выбор : Стихи разных лет / Анатолий Бардачев. – К. : "Inversia-Dub" ÎI, 2009. – 126, [4] p. ; 21 cm. Изд. при содействии Союза творческой интеллигенции Респ. Молдова. – 100 ex. ISBN 978-9975-9601-7-5.

[2009-2035].

- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).

821.161.1(478)-1 Бардачев

1999. Дьячук, Иван

Стихи и поэмы о гагаузах : [стихи] / Иван Дьячук ; худож. Дмитрий Савастин. –

Комрат : Б. и., 2009 (Tipogr. "Corolpoligraf" ("Coroleac Alexandra" ÎI). – 162, [1] p. : il. ; 21

cm.

50 ex.

ISBN 978-9975-9733-1-1.

[2009-1848].

- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).

821.161.1(478)-1 Дьячук

2000.

Кириченко (Греку), Жанна

 

Стихи,

переводы

/

Жанна

Кириченко

(Греку)

;

худож.

Елена

Греку.

К.

:

"Garomond-Studio" SRL, 2009. – 60 p. ; 21 cm.

50 ex.

ISBN 978-9975-4031-6-0.

[2009-1794].

- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie – Traduceri (rusă).

2001. Кичигина, Ольга

821.161.1(478)-14 Кириченко

Каштаны в цвету : (Стихи, пожелания, эссе) / Ольга Кичигина. – К. : "Inversia-Dub" ÎI, 2009. – 94, [6] p. : il. ; 20 cm. 120 ex. ISBN 978-9975-9601-6-8.

54

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2009-1758].

- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).

821.161.1(478)-1 Кичигина

2002. Пахомов, Борис

Дурная карма : Сб. : Повесть, поэма, рассказ, пьеса, стихи / Борис Пахомов. – К. :

"Inversia-Dub" ÎI, 2009. – 238 p. : il. ; 20 cm. Изд. при содействии Центра рус. культуры в РМ. – 150 ex. ISBN 978-9975-9601-5-1.

[2009-1756].

- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Povestiri – Poezie (rusă).

821.161.1(478)-34 Пахомов

2003. Пивоварова, Раиса

Люблю я жизнь во всём её обличии : [стихи] / Раиса Пивоварова. – К. : "Print-

Caro" SRL, 2009. – 111 p. : fot., il. color, [1] f. portr. ; 10 x 14 cm. 50 ex. ISBN 978-9975-9930-3-6.

[2009-1821].

- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).

2004. Ремизова, Ирина

821.161.1(478)-1 Пивоварова

Неловкий ангел : Кн. стихов / Ирина Ремизова ; облож.: Виорел Попа. – К. : Б. и., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 214 p. ; 21 cm.

500 ex. ISBN 978-9975-78-817-5 (în cop. tare).

[2009-1800].

- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).

821.161.1(478)-14 Ремизова 82/821-93 Literatură artistică pentru copii 821-93 Literatură pentru copii

821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova

2005. Agachi, Ştefan

Şapte duminici : Versuri pentru copii / Ştefan Agachi ; cuv. înainte: Manole Neagu ; il.:

Ştefan Agachi ; cop.: Petru Gheţoi. – Ch. : Pontos, 2009 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 59, [1] p. : il. color ; 29 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-51-080-6.

[2009-2009].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.

55

821.135.1(478)-93 Agachi

Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

2006. Beşleaga, Vladimir

Dirimaga : [povestiri pentru copii] / Vladimir Beşleaga ; il. de Olga Cazacu. – Ch. : Prut Internaţional, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 31, [1] p. : il. color ; 28 cm.

3000 ex.

ISBN 978-9975-69-399-8.

[2009-1747].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Povestiri.

821.135.1(478)-93 Beşleaga

2007. Copilul cu chip de înger : [culeg. de versuri, povestiri] / [sel.] Valentina

Moşneaga-Mitrofan ; cop.: Tatiana Varvariuc ; des. de Vlăduţ Moşneagu-Maştaler şi Lidia Ungureanu. – Ch. : Dragodor, 2009 (Tipogr. "Vite-jesc" SRL). – 118 p., [34] p. : fot., fot., il., il. color ; 22 cm.

150 ex. ISBN 978-9975-9921-2-1.

[2009-1939].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.

2008. Filip, Iulian

821.135.1(478)-93

Rochiţa leneşă : [versuri pentru copii] / Iulian Filip ; il. de Lilia Popa. – Ch. : Prut Inter-

naţional, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 31, [1] p. : il. color ; 28 cm.

3000 ex.

ISBN 978-9975-69-385-1.

[2009-1748].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.

821.135.1(478)-93 Filip

2009. Hadârcă, Ion

Grăuncioare de lumină : Basme zmeieplasme / Ion Hadârcă ; il. de Lilia Popa. – Ch. :

Prut Internaţional, 2009 (E.F.-P. "Tipogr. Centrală"). – 31, [1] p. : il. color ; 28 cm.

3000 ex.

ISBN 978-9975-69-405-6.

[2009-1745].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Basme.

2010. Hadârcă, Ion

821.135.1(478)-93 Hadârcă

Ionuţ cel Nou-Nouţ : [versuri pentru copii] / Ion Hadârcă ; sel.: Vasile Romanciuc ; il. de Tatiana Cemis. – Ch. : Prut Internaţional, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 31, [1] p. : il. color ; 28 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-69-285-4.

[2009-1751].

56

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.

821.135.1(478)-93 Hadârcă

2011. Romanciuc, Vasile

De ce plânge clovnul? : [versuri pentru copii] / Vasile Romanciuc ; il. de Victoria Raţă. –

Ch. : Prut Internaţional, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 31, [1] p. : il. color ; 28 cm.

3000 ex.

ISBN 978-9975-69-404-9.

[2009-1746].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.

2012. Roşca, Valentin

821.135.1(478)-93 Romanciuc

Câte sunt pe lumea asta : [versuri pentru copii] / Valentin Roşca ; sel.: Arcadie Suceveanu ; il. de Olga Cazacu. – Ch. : Prut Internaţional, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală").

– 31, [1] p. : il. color ; 28 cm.

3000 ex.

ISBN 978-9975-69-384-4.

[2009-1749].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.

2013. Tomescu, Taviana

821.135.1(478)-93 Roşca

Alfabetul calităţilor umane : [versuri, povestiri] / Taviana Tomescu ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 37, [3] p. : il. color ; 24 cm.

3000 ex.

ISBN 978-9975-51-065-3.

[2009-2040].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.

2014. Trandafir, Olga

821.135.1(478)-93 Tomescu

Carte-cadou : pentru viitorii cavaleri şi viitoarele domniţe : [povestiri] / Olga Trandafir. – Ch. : "Serebia" SRL, 2009. – [16] p. : il. color ; 30 cm. – (Cartea visurilor mele).

5000 ex.

ISBN 978-9975-4005-7-2.

[2009-2013].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Povestiri.

2015. Ţurcanu, Ianoş

821.135.1(478)-93 Trandafir

Un elefant în vagonul-restaurant : [versuri pentru copii] / Ianoş Ţurcanu , il. de Olga Cazacu. – Ch. : Prut Internaţional, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 31, [1] p. : il. color ; 28 cm.

57

Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

3000 ex.

ISBN 978-9975-69-378-3.

[2009-1750].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.

821.135.1(478)-93 Ţurcanu 821.161.3-93 Literatură bielorusă pentru copii

2016. Baba-Hârca : Poveste populară belorusă / trad. din lb. rusă de S. Ursache ;

pict. : O. Ramodin. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : Silvius-Libris ("Sica & V" SRL), 2008 ("Sibis-

Grafica" SRL). – 6 p. : il. color. ; 29 cm. – (Seria "Poveşti de peste mări şi ţări" / concepţia ser. : S. Ursache). F. f. de tit. – 1000 ex. ISBN 978-9975-103-46-6.

[2009-1882].

- - 1. Literatură bielorusă – Poveşti.

821.161.3-93:398.2

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii

821.135.1.09 Literatură română

2017. Cimpoi, Mihai

Mari scriitori români: medalioane literare / Mihai Cimpoi ; prez. graf.: Iurie Oprea. – Ed.

a 3-a, reactualizată. – Ch. : "Silvius Libris" SRL (Sica & V SRL), 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 168 p. : il., [1] f. portr., [32] p. fot. ; 20 cm.

3000 ex.

ISBN 978-9975-107-13-6.

[2009-1804].

- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare.

821.135.1.09+821.135.1(478).09(092)

2018. Idem în lb. rusă : Великие румынские писатели: литературные медальоны /

пер. на рус. яз.: Юрий Греков, Сильвия Урсаке. – Ch. : "Silvius Libris" SRL (Sica & V SRL), 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 184 p. : il., [1] f. portr., [32] p. fot. ; 20 cm.

3000 ex.

ISBN 978-9975-107-14-3.

[2009-1805].

- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare (rusă).

2019. Şimonca, Ovidiu

821.135.1.09+821.135.1(478).09(092)

Pot să vă mai enervez cu ceva? : Interviuri între vehemenţă şi emoţie / Ovidiu Şimonca ; cop.: Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2009 (Combinatul Poligr.). – 420, [3] p. ; 20 cm. –

(Colecţia "Rotonda" / coord. de Em. Galaicu-Păun). 800 ex.

58

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-79-604-0.

[2009-1876].

- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare.

821.135.1.0-83

2020. Trifan, Călina

Aleea clasicilor / Călina Trifan ; cop., fot., prez. graf.: Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 2009

(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 86 p. : fot. ; 24 cm. Bibliogr. la sfârşitul fişierelor biogr. – 1500 ex. ISBN 978-9975-61-541-9.

[2009-1811].

- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare. 2. Aleea clasicilor.

2021. Voicu, Laura

821.135.1.09+72(092)

Rezumate la Literatura Română pentru BAC – Dramaturgia / Laura Voicu. – Ch. : Teo- Educaţional, 2009 (E.F.-P. "Tipogr. Centrală"). – 80 p. ; 10 x 13 cm.

3000 ex.

ISBN 978-9975-9715-3-9.

[2009-1942].

- - 1. Literatură română – Dramaturgie – Critică şi interpretare.

2022. Voicu, Laura

821.135.1.09:37.091

Rezumate la Literatura Română pentru BAC – Poezia / Laura Voicu. – Ch. : Teo-

Educaţional, 2009 (E.F.-P. "Tipogr. Centrală"). – 120 p. ; 10 x 13 cm.

3000 ex.

ISBN 978-9975-9715-4-6.

[2009-1943].

- - 1. Literatură română – Poezie – Critică şi interpretare.

2023. Voicu, Laura

821.135.1.09:37.091

Rezumate la Literatura Română pentru BAC – Proza / Laura Voicu. – Ch. : Teo- Educaţional, 2009 (E.F.-P. "Tipogr. Centrală"). – 184 p.

3000 ex.

ISBN 978-9975-9715-5-3.

[2009-1944].

- - 1. Literatură română – Proza – Critică şi interpretare.

821.135.1.09:37.091

821.135.1(478).09 Literatură română din Republica Moldova

Cimpoi, Mihai. Mari scriitori români: medalioane literare. – Vezi Nr 2017.

59

Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

Чимпой, Михай. Великие румынские писатели: литературные медальоны. – Vezi Nr 2018

821.163.2.09 Literatură bulgară

2024. Симеонов, Иван

Българската литературна приказка / Иван Симеонов ; Тараклийски държавен ун-

т, Научно дружество на българистите в Реп. Молдова. – К. : SŞB, 2009 (Tipogr. "Бизнес-Элита" SRL). – 304 p. ; 20 cm. Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 297-303 şi în note la sfârşitul cap. – Ind. de nume:

p. 291-296. – 200 ex. ISBN 978-9975-9569-8-7.

[2009-2055].

- - 1. Literatură bulgară – Critică şi interpretare (bulg.).

821.163.2.09

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii

2025. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei. Sesiunea ştiinţifică a

Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei (ed. a 19-a), 15-16 octombrie 2009 :

Rez. comunic. : Progr. / Muz. Naţ. de Arheologie şi Istorie a Moldovei. – Ch. : CEP USM, 2009. – 77 p. ; 21 cm. Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. în notele de subsol. – F. f. de tit. – 100 ex.

ISBN 978-9975-70-894-4.

[2009-1825].

- - 1. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei.

902/904+94(478)(082)=135.1=161.1

908 Monografii ale localităţilor

2026. Apostol, Anatolie

Leuşeni : [raionul] (Teleneşti) : Pagini de ist. / Anatolie Apostol ; au contribuit: Vladimir

Hotineanu, Victor Savin, Valeriu Lazarenco [et al.]. – Ch. : "Integritas" SRL, 2009 (Tipogr. AŞM). – 128 p. : fig., fot., fot. color ; 20 cm. Bibliogr.: p. 98-100 (47 tit.) şi în note la sfârşitul cap. – 500 ex. ISBN 978-9975-4045-7-0.

[2009-1872].

- - 1. Leuşeni – Sate – Raionul Teleneşti – Republica Moldova – Istorie.

2027. Eremia, Anatol

908(478-21)

Localităţile Republicii Moldova : Ghid informativ doc. : ist.-geogr., administrativ- teritorial, normativ-ortografic / Anatol Eremia, Viorica Răileanu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei,

60

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Inst. de Filologie. – Ch. : Litera ("Litera AVN" SRL), 2009 (Combinatul Poligr.). – 255 p. : fig., h., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 245 (15 tit.). ISBN 978-9975-74-064-7.

[2009-1967].

- - 1. Localităţile Republicii Moldova – Ghiduri.

908(478)

2028. Perciun, Ion

Saharna încă necunoscută / Ion Perciun. – Rezina : S. n., 2009 ("Tipogr. Rezina" SA).

– 36 p. : fot., [2] p. fot. color ; 21 cm.

500 ex.

ISBN 978-9975-9652-9-3.

[2009-2022].

- - 1. Saharna – Sate – Raionul Rezina – Republica Moldova.

908(478-22)

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII

911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geogr a-

fie teoretică

2029. Iaţco, Parascovia

Geografia fizică generală : Caietul elevului : pentru cl. a 10-a a şc. de cultură gen. şi cl.

10-a de liceu / Parascovia Iaţco. – Ch. : "Valinex" SRL, 2009. – 80 p. : h., tab. ; 20 cm.

100 ex.

ISBN 978-9975-68-123-0.

[2009-1737].

- - 1. Geografie fizică.

2030. Roşcovan, Serafima

911.3(075.3)

Geografia umană a Republicii Moldova : Caiet pentru elevi : cl. a 9-a / Serafima Roşcovan, Iurie Melnic. – Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL), 2009. – 144 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 143 (17 tit.). – 500 ex. ISBN 978-9975-922-65-4.

[2009-1762].

61

911.3(478)(075.3)

Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului. Imagini.

Scheme. Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri

(ca reprezentare a cunoştinţelor geografice)

2031. Chişinău = Кишинэу : Schema turistică : Inform. valabilă la data de 01.07.2005

/ "Ştrih" SRL ; consultanţi : Mariana Şlapac, Dmitrii Ceban, Tamara Dodi [et al.] ; des.: Dina

Timofeeva. – Ch. : "Ştrih" SRL, [2009]. – 1 f. împăturită în 12 p. : hartă, reprod. fot. ; 24 x 14

cm.

Text paral.: lb. rom., engl., rusă ISBN 978-9975-9566-8-0.

[2009-1775].

- - 1. Oraşe – Chişinău – Moldova – Hărţi turistice (rom., engl., rusă).

912:338.48(478-25)=135.1=111=161.1

2032. Chişinău = Кишинэу : Schema turistică : Inform. valabilă la data de 01.01.2008

/ "Ştrih" SRL ; consultanţi : Mariana Şlapac, Olga Kojuhari, Igor Arnaut [et al.]. – Ch. : "Ştrih"

SRL, [2009]. – 1 f. împăturită în 12 p. : hartă, reprod. fot. ; 24 x 14 cm. Text paral.: lb. rom., engl., rusă ISBN 978-9975-9566-5-9.

[2009-1772].

- - 1. Oraşe – Chişinău – Moldova – Hărţi turistice (rom., engl., rusă).

912:338.48(478-25)=135.1=111=161.1

2033. Harta politică a lumii / consultant : Valeriu Botnaru ; red. cartograf : Maria

Mucilo ; red. denum. geografice : Anatol Eremia. – Scara 1 : 40 000 000. – Ch. : "Edit-Prest" SRL, 2009 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 64 x 91 cm.

5000 ex. ISBN 978-9975-922-59-3.

[2009-1760].

Hotare de state, cu evidenţierea denum. ţărilor, capitalelor şi oraşelor mari. Împărţirea politică – suprafeţele nuanţate.

912.43(100)(084.3-14)

2034. Republica Moldova : Harta turistică : Inform. valabilă la data de 01.01.2004 /

"Ştrih" SRL ; consultanţi : Mariana Şlapac, Svetlana Ghenciu. – Ch. : "Ştrih" SRL, [2009]. – 1 f. împăturită în 12 p. : hartă, reprod. fot. ; 24 x 14 cm.

Text paral.: lb. rom., engl., rusă ISBN 978-9975-9566-9-7.

[2009-1776].

- - 1. Oraşe – Chişinău – Moldova – Hărţi turistice (rom., engl., rusă).

912:338.48(478)=135.1=111=161.1

62

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

2035. Rezina = Резина : Schema turistică : Inform. valabilă la data de 01.01.2003 /

"Ştrih" SRL ; consultanţi: Eugen Bâzgu, Alexandra Chindraciuc, Svetlana Ghenciu [et al.] ;

des. Artiom Kuşci, Dina Timofeeva-Terioşchina, Cristina Cazanji. – Ch. : "Ştrih" SRL, [2009]. – 1 f. împăturită în 12 p. : hartă, reprod. fot. ; 24 x 14 cm. Text paral.: lb. rom., engl., rusă. ISBN 978-9975-9566-6-6.

[2009-1773].

- - 1. Oraşe – Rezina – Moldova – Hărţi turistice (rom., engl., rusă).

912:338.48(478-21)=135.1=111=161.1

2036. Рыбница = Rybnitsa : Туристическая схема : Информ. дана на 01.01.2003 /

"Ştrih" SRL ; консультанты: Антосяк П. П., Басюк И. В., Верещагина С. Л. [и др.]. – Ch. :

"Ştrih" SRL, [2009]. – 1 f. împăturită în 12 p. : hartă, reprod. fot. ; 24 x 14 cm. Text paral.: lb. engl., rusă. ISBN 978-9975-9566-7-3.

[2009-1774].

- - 1. Oraşe – Râbniţa – Moldova – Hărţi turistice (rom., engl.).

929 Ştiinţe biografice şi înrudite

Ghinculov, Silvia. Sub infodocumentar. – Vezi Nr 1821.

zodia

cărţii:

provocarea

912:338.48(478-21)=161.1=111

schimbărilor

în

domeniul

Parcours féminins. L'intellectuelle. – Vezi Nr 1971.

93/94 ISTORIE

930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei

930.25 Arhivistică. Arhive

Сборник законодательных и нормативных документов Республики Молдова по делопроизводству и архивному делу. – Vezi Nr 1816.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ

Мадиевский, Самсон. Публицистика (1998-2007). – Vezi Nr 1997.

94(100) Istorie universală

Caşu, Igo