Sunteți pe pagina 1din 131

CRONICA C R II BOOK ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2000
IULIE NR 7 JULY
(700-799)

0 GENERALIT I
00 BAZELE GENERALE ALE TIIN EI I CULTURII
004 tiin a i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

Concep ia fabrica iei asistat de calculator. – Vezi Nr 776.

700. SGBD Access 97: Lucr. de laborator / S. Cre u, T. Gâdilica, I.


Gheorghe teanu, A. Pris caru; Acad. de Studii Economice din Moldova.
Catedra “Bazele informaticii economice”. – Ch.: Complexul ed.-poligr. al
A.S.E.M., 2000. – 46 p.: tab.; 20 cm. – Pre contractual, 300 ex. – [00-555]
004.4(076.5)
01 BIBLIOGRAFIE
701. Suhomlin-Ciobanu, Irina. Ghenadie Ciobanu: Biobibliogr. /
Irina Suhomlin-Ciobanu; Camera Na . a C r ii din Rep. Moldova. – Ch.:
Camera Na . a C r ii, 2000 (F. E.-P. “Tipogr. Central ”). – 56 p.; 20 cm. –
ISBN 9975-9532-2-0 : Pre contractual, 600 ex. – [00-497]
[016:78.071.1]+929 Ciobanu
06 ORGANIZA II. ASOCIA II. CONGRESE. EXPOZI II. MUZEE
061 Organiza ii. Asocia ii. Congrese. Expozi ii
702. Funda ia Soros Moldova : Raport de activitate … – Ch.: ARC,
2000 [F.E.-P. “Tipogr. Central ”]. – 29 cm. – Tit. pe cop. paralel: lb. rom.,
engl.
…1999. – 2000 . – 112 p. – Pre contractual, F. tir. – [00-488]
061.2(047)
703. Idem în lb. engl.: Soros Foundation Moldova : Activity report … –
Ch.: ARC [F.E.-P. “Tipogr. Central ”], 2000. – 29 cm. – Tit. pe cop. paralel: lb.
rom., engl.
… 1999. – 2000 . – 104 p. – Pre contractual, F. tir. – [00-489]
061.2(047)(=82)
704. Organiza iile Neguvernamentale din Republica Moldova,
Forum (2, Chi in u). Cartea Alb a celui de al II-lea Forum al organiza iilor
neguvernamentale din Republica Moldova, Chi in u, 4-6 noiembrie 1999 /
Centrul Na . de Asisten i Inf. a Org. Neguvernamentale din Moldova
“Contact”; coord. proiectului: Igor Grosu. – Ch.: ARC, 2000 (F. E.-P.
“Tipogr. Central ”). – 220, [1] p.: fotogr.; 24 cm. – Text paralel: lb. rom.,
engl. – Apare cu sprijinul B ncii Mondiale, Funda iei Soros Moldova,
Ambasadei Olandei. – ISBN 9975-61-122-2 : Pre contractual, F. tir. – [00-
495]
061.2(478)
1 TIIN E FILOZOFICE
16 LOGIC . TEORIA CUNOA TERII. METODOLOGIA I LOGICA TIIN EI
705. Mohorea, Efim. Introducere în logic : Man. pentru fac. i
specializ rile juridice / Efim Mohorea; red. resp. Valeriu Cabac; cop.:
Nicolae Ghibalenco; Univ. de Stat “Alecu Russo”. – B l i: Presa universitar
b l ean , 2000 (Tipogr. Univ. de Stat “Alecu Russo). – 281 p.: fig., tab.; 20
cm. - ( Col. “Universitaria”; nr. 1). – Bibliogr. p. 278-281 (67 tit.). – Apare cu
sprijinul Funda iei Soros Moldova. – ISBN 9975-9555-2-5: Pre contractual,
100 ex. – [00-474]
16:34(075.8)

3 TIIN E SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE I METODE ÎN TIIN ELE SOCIALE
303 Metode ale tiin elor sociale
706. Programa analitic a disciplinei Metode i tehnici de cercetare
sociologic : pentru studen ii fac. “Management”, specialitatea “Economia
resurselor umane” (anul III-IV) i “Instruirea economic ” / aut.: Lidia Cojocaru;
Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra “Management social”. – Ch.:
S. n., 2000 (Tipogr. A.S.E.M.). – 21 p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 21 (18 tit.). –
Pre contractual, 50 ex. – [00-554]
303.1(073.8)
32 POLITIC
323/324 Politica intern
323/324(478) Politica intern a Republicii Moldova
707. Pascaru, Ana. Societatea între conciliere i conflict : cazul
Republicii Moldova / Ana Pascaru. – Ch. : ARC, 2000 ( F.E.-P. “Tipogr.
Central ”). – 141, [2] p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 140-141 (39 tit.). – ISBN 9975-
61-123-0: Pre contractual, F. tir. – [00-490]
323/324(478)
33 ECONOMIE. TIIN E ECONOMICE
330 tiin e economice. Economie politic
708. Programa analitic la disciplina Eficien a i finan area
investi iilor / aut.: A. Caraganciu, O. Domenti; Acad. de Studii
Economice din Moldova. Catedra “B nci i Burse de Valori”. – Ch.: S.
n., 2000 (Tipogr. A.S.E.M.). – 15 p.; 20 cm. – Bibliogr. la sfâr itul
temelor. – Pre contractual, 50 ex. – [00-560]
330.322(073.8)
709. Programa analitic la disciplina Gestiunea portofoliului de
investi ii / aut.: Ion Luchian; Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra
“B nci i Burse de Valori”. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. A.S.E.M.). – 20 p.; 20
cm. – Bibliogr. p. 19-20 (24 tit.). – Pre contractual, 50 ex. – [00-566]
330.322(073.8)
710. Programa analitic la disciplina Marketingul investi ional / aut.:
Ion Luchian ; Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra “B nci i
Burse de Valori”. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. A.S.E.M.). – 12 p.; 20 cm. –
Bibliogr. p. 12 (9 tit.). – Pre contractual, 50 ex. – [00-562]
330.322(073.8)
331 Munc . Economia muncii. Organizarea muncii
711. Îndrumar cu privire la protec ia muncii pentru lucr torii
serviciului pasageri / Min. Transporturilor i Comunica iilor al Rep. Moldova.
Calea Ferat din Moldova; aut. V. I. Smîcec, S. A. Logvinenco, Mircea
Lipcanu. – Ch.: S. n., 2000 (Combinatul Poligr.). – 91, [4] p.: tab.; 18 cm. –
Text paralel: lb. rom., rus . – Pre contractual, F. tir. – [00-553]
331.4(036)
334 Forme de organizare a activit ii economice
712. Laz r, Tudor. Societatea comercial -persoan juridic în
economia de pia / Tudor Laz r; coord.: Alexandru T nase, …; Asoc.
Judec torilor din Moldova i Centrul de Drept. – Ch.: 2000 (F. E.-P. “Tipogr.
Central ”). – 207, [1] p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 204-206 (60 tit.). – Apare cu
sprijinul Guvernului Olandei – prin intermediul Progr. Na iunilor Unite pentru
Dezvoltare (PNUD) în Rep. Moldova; Funda iei Soros Moldova i Inst. pentru
Politici Legislative i Constitu ionale (COLPI), Budapesta. – ISBN 9975-9588-
1-8: Pre contractual, F. tir. – [00-512]
334.71:347.72
336 Finan e. B nci. Moned i circula ie monetar . Credit
713. Iovv, Tatiana. Metode de analiz a hârtiilor de valoare:
Consemn ri pentru prelegere / Tatiana Iovv; Acad. de Studii Economice din
Moldova. Catedra “B nci i Burse de Valori”. – Ch.: Complexul ed.-poligr. al
ASEM, 2000. – 20 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 20 (7 tit.). – Pre contractual, 50 ex.
– [00-567]
336.763(075.8)
714. Programa analitic la disciplina Bazele activit ii bancare / aut.:
I. Dicov, L. Mistrean, N. Luchin ; Acad. de Studii Economice din Moldova.
Catedra “B nci i Burse de Valori” . – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. A.S.E.M.). – 34
p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 29-34 (76 tit.). – Pre contractual, 50 ex. – [00-564]
336.71(075.8)
715. Programa analitic la disciplina Bazele func ion rii pie elor de
capital / aut.: Ala Darovanaia, Tatiana Iovv; Acad. de Studii Economice din
Moldova. Catedra “B nci i Burse de Valori”. – Ch.: Complexul ed.-poligr. al
ASEM, 2000. – 26 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 25-26 (28 tit.). – Pre contractual,
50 ex. – [00-570]
336.76(073.8)
716. Programa analitic a cursului Burse interna ionale de m rfuri i
valori: pentru studen ii anului III, sec ia de zi, de la fac. Rela ii Economice Int. /
Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra Rela ii Economice Int.; elab.
Gabriela Sudacevschi. – Ch.: Complexul ed.-poligr. al A.S.E.M., 2000. – 14
p.; 20 cm. – Bibliogr. la sfâr itul capitolelor. – Pre contractual, 50 ex. – [00-
572]
336.761:339.7(073.8)
717. Programa analitic la disciplina Managementul bancar / aut.: I.
Dicov, I. Enicov; Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra “B nci i
Burse de Valori”. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. A.S.E.M.). – 25 p.; 20 cm. –
Bibliogr. p. 22-25 (54 tit.). – Pre contractual, 50 ex. – [00-559]
336.71:658.012.4(073.8)
718. Programa analitic la disciplina Marketingul Bancar / aut.: I.
Dicov, L. Mistrean.; Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra “B nci i
Burse de Valori”. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. A.S.E.M.). – 19 p.; 20 cm. –
Bibliogr. p. 17-19 (27 tit.). – Pre contractual, 50 ex. – [00-558]
336.71(073.8)
719. Programa analitic la disciplina Moned i credit / aut.: I.
Dicov, N. Luchin, A. Taran.; Acad. de Studii Economice din Moldova.
Catedra “B nci i Burse de Valori”. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. A.S.E.M.). –
27 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 24-27 (52 tit.). – Pre contractual, 50 ex. – [00-
568]
336.74/77(073.8)
720. Programa analitic la disciplina Pie e de capital i opera iuni de
burs / aut.: Ala Darovanaia, Tatiana Iovv; Acad. de Studii Economice din
Moldova. Catedra “B nci i Burse de Valori”. – Ch.: Combinatul ed.-poligr. al
A.S.E.M., 2000. – 21 p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 20-21 (28 tit.). – Pre
contractual, 50 ex. – [00-563]
336.76(073.8)
721. Programa analitic la disciplina Reglementarea activit ii
bancare / aut.: Iurie Oboroc; Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra
“B nci i Burse de Valori”. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. A.S.E.M.). – 13 p.: tab.;
20 cm. – Bibliogr. p. 13 (6 tit.). – Pre contractual, 50 ex. – [00-565]
336.71(073.8)
722. Programa analitic la disciplina Reglementarea func ion rii
pie elor de capital / aut.: Iovv Tatiana, Darovanaia Ala; Acad. de Studii
Economice din Moldova. Catedra “B nci i Burse de Valori”. – Ch.: S. n.,
2000 (Tipogr. A.S.E.M.). – 19 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 18-19 (18 tit.). – Pre
contractual, 50 ex. – [00-569]
336.76(073.8)
723. Programa analitic la disciplina Rela ii valutar-financiare
interna ionale / aut.: V. Fetiniuc, M. Groza, Berdila; Acad. de Studii
Economice din Moldova. Catedra “B nci i Burse de Valori”. – Ch.: S. n.,
2000 (Tipogr. A.S.E.M.). – 25 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 24-25 (34 tit.). – Pre
contractual, 50 ex. – [00-557]
[336.71:339.7](073.8)
724. Programa analitic la disciplina Tehnica opera iunilor bursiere
/ aut.: Ala Darovanaia, Viorica Pislaruc; Acad. de Studii Economice din
Moldova. Catedra “B nci i Burse de Valori”. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr.
A.S.E.M.). – 14 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 14 (8 tit.). – Pre contractual, 50 ex.
– [00-561]
336.761.3(073.8)
725. Programa analitic la disciplina Tehnologia opera iunilor
bancare / aut.: Andrei Timu ; Acad. de Studii Economice din Moldova.
Catedra “B nci i Burse de Valori”. - Ch.: Complexul ed.-poligr. A.S.E.M.,
2000. – 20 p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 19-20 (18 tit.). – Pre contractual,
50 ex. – [00-556]
336.71(073.8)
726. Serviciul fiscal de stat: un deceniu de activitate =
Gosudarstvennoj nalogovoj službe – desât’ let. – Ch.: S. n., 2000 (Concernul
“Presa”). - 82; 75 p.: fotogr., tab.; 22 cm. – Prezentare ed. inversat . -
Numerotare paralel . – ISBN 9975-944-37-X: Pre contractual, 3000 ex. –
[00-502]
336.22(478)
338 Situa ie economic . Politic economic . Produc ie
727. Economia construc iilor: Îndrum ri metodice privind elaborarea
lucr rii de verificare pentru studen ii cu specializ rile: 2401 Arhitectura i 2510
Ingineria urban , construc ii i gestionarea localit ilor / Univ. Teh. a
Moldovei. Catedra Evaluare a Bunurilor Imobile, Economie i Management în
Construc ii; elab.: Liuba Usturoi, Ludmila Novicov; red. resp.: Petru
Dumitra cu. – Ch.: U.T.M., 2000. – 43, [1] p.: tab.; 20 cm. – Text paralel: lb.
rom., rus . – Bibliogr. p. 37 (13 tit.). – Pre contractual, 100 ex. – [00-475]
338.45:69(076.5)
728. Tsoukalis, Loukas. Noua economie european revizuit /
Loukas Tsoukalis; trad.: Irina Dogaru, Nicolae Negru. – Ch.: ARC, 2000 (F.
E.-P. “Tipogr. Central ”).- 314 p.: scheme; 24 cm. – Bibliogr. p. 286-300. –
Indice p. 249-314. – Apare cu sprijinul: “Central Univ. Translation Project”,
OSI-Zug, Centre for Publishing Development of the Open Society Inst.
Budapest, Soros Foundation Moldova. – ISBN 9975-61-124-9 : Pre
contractual, F. tir. – [00-514]
338.22(4)
338(478) Situa ia economic a Republicii Moldova
729. Zgureanu, M. Teoria i practica restructur rii economiei
na ionale : [pentru uzul studen ilor] / M. Zgureanu; Univ. Teh. a Moldovei. –
Ch.: U.T.M., 2000. – 83, [1] p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 83 (12 tit.). – Pre
contractual, 150 ex. – [00-478]
338(478)(075.8)
339 Comer . Rela ii economice interna ionale. Economie mondial
339.1 Probleme generale ale comer ului. Pia
730. Realiz ri i tendin e în implementarea mecanismelor economiei
concuren iale: Simpoz. t. int. (22-23 apr. 1999): Materiale i sinteze /
Moldcoop. Univ. Cooperatist-Comercial din Moldova, Univ. “George
Bacovia”, Bac u, România; col. red.: S. Petrovici, …. – Ch.: S. n., 2000
(Tipogr. Acad. de Studii Economice). – 20 cm.
Vol. 1. – 2000. – 227 p.: tab., scheme. – Texte: lb. rom., engl.,
rus . – Bibliogr. la sfâr itul comunic. i în notele de subsol. – ISBN 9975-
905-78-1: Pre contractual, 150 ex. – [00-526]
339.13+658(063)
731. Vol. 2. – 2000. – 205 p.: tab., scheme. – Texte: lb. rom., engl.,
rus . – Bibliogr. la sfâr itul comunic. i în notele de subsol. – ISBN 9975-
905-78-1: Pre contractual, 150 ex. – [00-527]
339.13+658(063)
339.5 Comer exterior. Comer interna ional
732. Programa cursului Tehnici vamale: specialitatea – Rela ii
Economice Int., anul III / Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra
Rela ii Economice Int.; elab.: Aliona Lupu. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr.
A.S.E.M.). – 12 p.; 20 cm. – Bibliogr. la sfâr itul temelor. – Pre contractual,
50 ex. – [00-571]
339.543(073.8)
339.9 Politic economic interna ional . Economie mondial
733. Galaju, Ion. Programa analitic a disciplinei Integrarea
Economic European : (pentru studen ii fac.: MG; MK; Finan e; Contabilitate;
Cibernetic , statistic i previziune economic / Ion Galaju; Acad. de Studii
Economice din Moldova. Catedra “Rela ii Economice Int.” – Ch.: S. n., 2000
(Tipogr. A.S.E.M.). – 32 p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. la sfâr itul cap. – Pre
contractual, 50 ex. – [00-573]
339.922(073.8)
734. Programa analitic a cursului Integrarea economic european :
(pentru studen ii fac. Rela ii Economice Int.) / Acad. de Studii Economice din
Moldova. Catedra “Rela ii Economice Int.”; alc t.: G. Postic – Ch.: S. n.,
2000 (Tipogr. A.S.E.M.). – 12 p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 12 (11 tit.). – Pre
contractual, 50 ex. – [00-574]
339.922(073.8)
735. Programa cursului Negocieri în afaceri economice
interna ionale: (pentru studen ii fac. “Rela ii Economice Int.”) / Acad. de Studii
Economice din Moldova. Catedra “Rela ii Economice Int.”; elab.: Natalia
Lobanov. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. A.S.E.M.). – 11 p.: tab.; 20 cm. –
Bibliogr. la sfâr itul temelor. – Pre contractual, 50 ex. – [00-575]
339.922(073.8)
736. Programa-pilot pentru disciplina op ional Societ ile
(corpora iile) transna ionale: (S.T.) / Acad. de Studii Economice din Moldova.
Catedra “Rela ii Economice Int.”; alc t.: Valentin Osadcii. – Ch.: S. n., 2000
(Tipogr. A.S.E.M.). – 16 p.; 20 cm. – Bibliogr. la sfâr itul temelor. – Pre
contractual, 50 ex. – [00-576]
339.9(073.8)
34 DREPT. LEGISLA IE. JURISPRUDEN
341 Drept interna ional
737. Burian, Alexandru. Introducere în practica diplomatic i
procedura interna ional / Alexandru Burian. – Ch.: Cartier (Juridic), 2000
(F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 291, [3] p.; 20 cm. – Text: lb. rom., engl., fr.,
rus . – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 9975-79-044-5 (în cop.): Pre
contractual, F. tir. – [00-498]
[341.7:327](075.8)
738. Carroci, Amedeo. Bilateralismul acordurilor în traficul aerian
interna ional / Amedeo Carroci; în rom.: Aliona Dr gu an. – Ch.: Grupul Ed.
“Litera”, 2000 (Combinatul Poligr.). – (Jurispruden a moldo-italian ; 1). –
157, [1] p.: fotogr.; 24 cm. – Text i în lb. engl. – Bibliogr. p. 126-127. – ISBN
9975-74-263-7: Pre contractual, F. tir. – [00-506]
341.226
342 Drept public. Drept constitu ional. Drept administrativ
342.5 Puterea de stat, sisteme i func ii ale organelor de stat ale Republicii
Moldova
739. Sinteza practicii judiciare (1989-1999): [culeg. de hot râri i
decizii ale Plenului Colegiului Civil i Colegiului Penal ale Judec toriei
Supreme i Cur ii Supreme de Justi ie] / Rep. Moldova. Curtea Suprem de
Justi ie; col. red.: Victor Pu ca , (pre .), …. – Ch.: Curtea Suprem de
Justi ie: Museum, 2000 (Combinatul Poligr.). – 391 p.; 25 cm. – Apare cu
sprijinul Funda iei Soros Moldova i Inst. pentru Politici Legislative i
Constitu ionale (COLPI), Budapesta. – ISBN 9975-905-63(Museum) (în cop.):
Pre contractual, F. tir. –[00-511]
342.56(478)(094.4)
342.7 Drepturi fundamentale. Drepturile omului
740. Libert ile mass-media în Republica Moldova = Mass-media
freedoms in the Republic of Moldova = Svoboda pressy v Respublike
Moldova / Uniunea Jurnali tilor din Moldova. – Ch.: Princeps, 2000 (F. E.-P.
“Tipogr. Central ”). – 410, [1] p.; 20 cm. – Text lb. rom., engl., rus . –
Bibliogr. în note. – Apare cu sprijinul Funda iei EURASIA. – ISBN 9975-9590-
0-8 : Pre contractual, F. tir. – [00-494]
[342.732(478):341.231.14](082)=590=82=20
343 Drept penal. Procedur penal . Criminologie. Criminalistic
741. Furdui, Sergiu. Procedura în cazurile cu privire la contraven iile
administrative / Sergiu Furdui; coord. Alexandru T nase, …; Asoc.
Judec torilor din Moldova, Centrul de Drept. – Ch.: S. n., 2000 (F.E.-P.
“Tipogr. Central ”). – 199, [1] p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 188-198 i la
sfâr itul cap. – Apare cu sprijinul: Guvernului Olandei – prin intermediul
Na iunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Rep. Moldova, Funda iei Soros
Moldova i Inst. pentru politici Legislative i Constitu ionale (COLPI),
Budapesta. – Rez. în lb. engl., rus . – ISBN 9975-9588-2-6: Pre contractual,
F. tir. – [00-485]
343.23
742. Ulianovschi, Xenofon. Participa ia penal / Xenofon
Ulianovschi; coord.: Alexandru T nase, …; Asoc. Judec torilor din Moldova,
Centrul de Drept. – Ch.: S. n., 2000 ( F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 239, [1]
p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 234-237 (68 tit.) i în note la sfâr itul cap. – Apare cu
sprijinul: Guvernului Olandei – prin intermediul Na iunilor Unite pentru
Dezvoltare (PNUD) în Rep. Moldova; Funda iei Soros Moldova i Inst. pentru
politici Legislative i Constitu ionale (COLPI), Budapesta. – ISBN 9975-9564-
7-5 : Pre contractual, F. tir. – [00-493]
343.23
743. Until , Veaceslav. Crima organizat : STOP: [infrac iuni în sfera
business-ului auto ilicit] [man. pentru uzul studen ilor] / Veaceslav Until ; cop.:
Alexandru Crasnean. – Ed. a 2-a rev. i compl. – Ch.: Museum, 2000
(Combinatul Poligr.). – 191 p., [40] p. plan e color., tab., scheme; 20 cm. –
Rez. în lb. engl., rus . - Bibliogr. p. 183-191 (110 tit.) i în notele de subsol. –
Ed. 1- ia a ap rut la ed. Litera, 1999. – ISBN 9975-905-49-8 (în cop.): Pre
contractual, F. tir. – [00-503]
343.7(075.8)
744. Pânzari, Veaceslav. Dreptul familiei: Note de curs: [pentru
studen ii fac. de drept i specializ rile juridice] / Veaceslav Pânzari; Univ. de
Stat “Alecu Russo”. – B l i: Presa universitar b l ean , 2000. – 180, [1] p.;
20 cm. – (Col. “Universitaria”). – Bibliogr. în notele de subsol. - ISBN 9975-
9955-4-1: Pre contractual, 100 ex. – [00-501]
347.61/64(075.8)
35 ADMINISTRA IE PUBLIC . TIIN MILITAR
351/354 Administra ie public
745. Ghidul func ionarului public / Liga pentru Ap rarea Drepturilor
Omului din Moldova, Prim ria mun. Chi in u, Funda ia Int. pentru Sisteme
Electorale; alc t.: Alexandru Dorogan, Paul Strutzescu (pre .); red.- ef.
Efimia opa; red. – trad. Eduard Ro ca. – Ch.: L.A.D.O. Moldova, 2000
(Centrul Ed. - Poligr. “Chi in u Prim”). – 219 p.: tab.; 29 cm. – Apare cu
spijinul financiar al Funda iei Int. pentru Sisteme Electorale (IFES - Moldova ).
- Gratuit, F. tir. – [00-522]
352(036)
746. Rotari, A.I. Armele individuale ca mijloc de auto-ap rare / A.I.
Rotari, D.M. B r gan. – Ch. : S. n., 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 78 p.:
il. tab.; 20 cm. – Tit. pe cop., text paralel: lb. rom., rus . - ISBN 9975-78-059-
8: Pre contractual, F. tir. – [00-483]
351.753.3
37 EDUCA IE. ÎNV MÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER

37.0 Tipuri i principii fundamentale de educa ie


747. Viziuni moderne ale psihopedagogiei : Colaborarea Flandra-
Moldova, 2000 / Centrum OBRA; Asoc. Humanitas.; com. t.: Martin Vanden
Hende,… – Ch.: Pontos, 2000 (F. E.-P. “Tipogr. Central ”). – 283 p.: tab.,
scheme; 20 cm. – Apare cu sus inerea financiar a Guvernului Flamand
(Belgia), Jude ul Flandrei de Est, Centrum OBRA i FISM. - ISBN 9975-938-
04.3: Pre contractual, F. tir. – [00-513]
37.015.3
371 Organizarea educa iei i înv mântului. Organizare colar
748. Formarea profesional continu : Ghid pentru formatori / aut.
Otilia P curaru, Tatiana Callo; Min. Educa iei i t. Consiliul Na . pentru
Curriculum i Evaluare. – Ch.: Grupul Ed. Litera, 2000 (F. E.-P. “Tipogr.
Central ”). – 28, [2] p.: tab.; 22 cm. – (Dezvoltarea i implementarea
curriculum-ului în înv mântul gimnazial). – Bibliogr. p. 30 (9 tit.). – Apare cu
sprijinul financiar al B ncii Mondiale. - ISBN 9975-74-255-6: Pre contractual,
F. tir. – [00-546]
371.123
749. Gu u, Vladimir. Dezvoltarea i implementarea curriculum-ului în
înv mântul gimnazial: cadru conceptual / Vladimir Gu u; Min. Educa iei i
t. Consiliul Na . pentru Curriculum i Evaluare. – Ch.: Grupul Ed. Litera,
2000 (F. E.-P. “Tipogr. Central ”). – 79, [1] p.: tab.; 22 cm. – Bibliogr. p. 78-80
(66 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al B ncii Mondiale. - ISBN 9975-74-250-
5: Pre contractual, F. tir. – [00-548]
371.3
750. Idem în lb. rus : Razvitie i vnedrenie kurrikuluma v
gimnazi eskoe obrazovanie: konceptual’nye položeniâ. – Ch.: Grupul Ed.
Litera, 2000 (F. E.-P. “Tipogr. Central ”). – 79, [1] p.: tab.; 22 cm. – Bibliogr.
p. 78-80 (66 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al B ncii Mondiale. - ISBN
9975-74-264-5: Pre contractual, F. tir. – [00-534]
371.3
372.8 Materii speciale de înv mânt
751. B”lgarski ezik i literatura: V-IX kl.: Metodologi eski gid / Min.
Educa iei i t. Consiliul Na . pentru Curriculum i Evaluare.; aut. Kirilka
Demiriva, Lidia Kavr’kova; coord.: Vladimir Gu u, Nadejda Dermenži – Ch.:
Grupul Ed. Litera, 2000 (F. E.-P. “Tipogr. Central ”). – 53, [1] p.: tab.; 22 cm.
– (Dezvoltarea i implementarea curriculum-ului în înv mântul gimnazial). –
Bibliogr. p. 53 (4 tit.). – ISBN 9975-74-259-9: Pre contractual, F. tir. – [00-
535]
[372.880.867.046.14+372.888.67.046.14]

752. Cazacu, Tamara. Limba român : cl. a V-a a colii alolingve:


ghidul profesorului / Tamara Cazacu; cop.: Alex Ussow; Min. Educa iei i t. –
Ch.: Lumina, 2000 (Combinatul Poligr.). – 80 p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 78-
79. - ISBN 9975-65-074-0: Pre contractual, 1000 ex. – [00-507]
372.880.590.046.14
753. Cazacu, Tamara. Limba i literatura român pentru clasa a IX-a
a colii alolingve: ghid pentru profesori / Tamara Cazacu, Iulia Maevschi,
Galina Stahi. – Ch.: ARC: Prut Interna ional, 2000 ( F.E.- P. “Tipogr.
Central ”). – 94, [1] p.; 24 cm. – ISBN 9975-69-017-X; ISBN 9975-61-127-3:
Pre contractual, F. tir. – [00-487]
372.880.590.046.14+372.885.90.046.14
754. Cucereanu, Radion. tiin e: cl. a V-a: ghidul profesorului /
Radion Cucereanu.; Min. Educa iei i t. al Rep. Moldova. – Ch.: Lumina:
Litera, 2000 (Combinatul Poligr.). – 92, [3] p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 94 (12
tit.). – ISBN 9975-65-077-5 (Lumina): Pre contractual, 3000 ex. – [00-532]
372.850.2.046.14
755. Educa ie artistic : Ghiduri metodologice / aut.: Eugen Coroi,
Alexandru Bor ; coord.: Vladimir Gu u; Min. Educa iei i t. Consiliul Na .
pentru Curriculum i Evaluare. – Ch.: Grupul Ed. Litera, 2000 (F. E.-P.
“Tipogr. Central ”). – 58, [3] p.: tab.; 22 cm. – (Dezvoltarea i implementarea
curriculum-ului în înv mântul gimnazial). – Bibliogr. p. 61 (7 tit.). – Apare cu
sprijinul financiar al B ncii Mondiale. - ISBN 9975-74-253-X: Pre contractual,
F. tir. – [00-545]
372.87.0.046.14
756. Educa ie fizic : Cl. V-IX: Ghid metodologic / Min. Educa iei i t.
Consiliul Na . pentru Curriculum i Evaluare; aut. I. Boian, . Bicherschi, S.
Sava.; coord.: Vladimir Gu u. – Ch.: Grupul Ed. Litera, 2000 (F. ed.-poligr.
“Tipogr. Central ”). – 68, [2] p.: tab.; 22 cm. – (Dezvoltarea i implementarea
curriculum-ului în înv mântul gimnazial). – Bibliogr. p. 70 (21 tit.). – Apare
cu sprijinul financiar al B ncii Mondiale. - ISBN 9975-74-257-2: Pre
contractual, F. tir. – [00-547]
72.879.6.046.14(036)
757. Gagauz dili: Metodica teklifleri: V-IX-cu kl. için / Min. Educa iei i
t. Consiliul Na . pentru Curriculum i Evaluare. aut. Ignat Baboglu,
Konstantin Vasilioglu, Ana Stoletnâyâ; coord.: Vladimir Gu u. – Ch.: Grupul
Ed. Litera, 2000 (F. E.-P. “Tipogr. Central ”). – 60, [2] p.: tab.; 22 cm. –
(Dezvoltarea i implementarea curriculum-ului în înv mântul gimnazial). –
Bibliogr. p. 62 (11 tit.). –Apare cu sprijinul financiar al B ncii Mondiale. - ISBN
9975-74-254-8: Pre contractual, F. tir. – [00-536]
372.880.943.65.046.14
758. Limbi str ine i limba rus : cl. V-IX: Ghiduri metodologice / aut.:
Emilia Bulhac, Eugenia Brânz , Cornelia Cincilei,…; coord. t.: Vladimir Gu u;
Min. Educa iei i tiin ei. Consiliul Na . pentru Curriculum, i Evaluare. – Ch.:
Grupul Ed. “Litera”, 2000 (F. E. – P. “Tipogr. Central ”). – 140, [1] p.: tab.; 25
cm. – Texte: lb. rom., engl., fr., rus . - Bibliogr. p. 140-141 (34 tit.). –
(Dezvoltarea i implementarea curriculum-ului în înv mântul gimnazial). –
Apare cu sprijinul financiar al B ncii Mondiale. - ISBN 9975-74-260-2: Pre
contractual, F. tir. – [00-528]
372.880.46.14+372.880.82.046.14](=590)
759. Limba i literatura român : cl. V-IX: Ghid metodologic / aut. VI.
Pîslaru (coord.), V. Bolocan, V. Gora -Postic , M. Hadârc ; Min. Educa iei i
t. Consiliul Na . pentru Curriculum i Evaluare. – Ch.: Grupul Ed. Litera,
2000 (F. E.-P. “Tipogr. Central ”). – 50, [2] p.: tab.; 22 cm. – (Dezvoltarea i
implementarea curriculum-ului în înv mântul gimnazial). – Bibliogr. p. 52
(17 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al B ncii Mondiale. - ISBN 9975-74-258-
0: Pre contractual, F. tir. – [00-543]
72.880.590.046.14+372.885.90.046.14
760. Limba i literatura român : pentru coala alolingv : Cl. V-IX:
Ghid metodologic / Min. Educa iei i t. Consiliul Na . pentru Curriculum i
Evaluare; aut.: Tatiana Callo.; coord.: Vladimir Gu u – Ch.: Grupul Ed. Litera,
2000 (F. E.-P. “Tipogr. Central ”). – 43, [2] p.: tab.; 22 cm. – (Dezvoltarea i
implementarea curriculum-ului în înv mântul gimnazial). – Bibliogr. p. 45
(12 tit.). –Apare cu sprijinul financiar al B ncii Mondiale. - ISBN 9975-74-256-
4: Pre contractual, F. tir. – [00-549]
372.880.590.046.14+372.885.90.046.14
761. Istorie i Geografie: Ghiduri metodologice / aut. Nina Petrovschi,
Galina Gavrili , Valentina Haheu,…; coord.: Vladimir Gu u; Min. Educa iei i
t. Consiliul Na . pentru Curriculum i Evaluare. – Ch.: Grupul Ed. Litera,
2000 (F. E.-P. “Tipogr. Central ”). – 86, [2] p.: tab.; 22 cm. – (Dezvoltarea i
implementarea curriculum-ului în înv mântul gimnazial). – Bibliogr. p. 88 (9
tit.). – Apare cu sprijinul financiar al B ncii Mondiale. - ISBN 9975-74-251-3:
Pre contractual, F. tir. – [00-544]
372.894.046.14+372.891.046.14
762. Matematic i tiin e : Ghiduri metodologice / Min. Educa iei i
t. Consiliul Na . pentru Curriculum i Evaluare.; coord.: Vladimir Gu u,
Aurelia R ileanu. – Ch.: Grupul ed. Litera , 2000 ( F.E.-P. “Tipogr. Central ”).
– 284, [2] p.: tab., scheme; 20 cm. – Bibliogr. p. 286 (11 tit.). - (Dezvoltarea i
implementarea curriculum-ului în înv mântul gimnazial) – ISBN 9975-74-
252-1: Pre contractual, F. tir. – [00-492]
372.850.046.14
763. Russkij âzyk i literatura : V-IX kl.: Metod. gid / aut. Fedor
Gorlenko, Raisa Gorškova, Tat’âna Suzanskaâ, coord. Vladimir Gu u; Min.
Educa iei i t. Consiliul Na . pentru Curriculum i Evaluare. – Ch.: Grupul Ed.
Litera, 2000 (F. E.-P. “Tipogr. Central ”). – 77, [1] p.: tab.; 22 cm. –
(Dezvoltarea i implementarea curriculum-ului în înv mântul gimnazial). –
Bibliogr. p. 77-78 (20 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al B ncii Mondiale. -
ISBN 9975-74-262-6: Pre contractual, F. tir. – [00-538]
372.880.82.046.14+372.888.2.046.14
764. Ukrains’ka mova i literatura : V-IX kl.: Metod. gid / Min.
Educa iei i t. Consiliul Na . pentru Curriculum i Evaluare. aut. Nikit enko
Alla Ivanivna, Kojuhar Katerina Sergiivna – Ch.: Grupul Ed. Litera, 2000 (F.
E.-P. “Tipogr. Central ”). – 78, [1] p.: tab.; 22 cm. – (Dezvoltarea i
implementarea curriculum-ului în înv mântul gimnazial). – Bibliogr. p. 78-79
(47 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al B ncii Mondiale. - ISBN 9975-74-261-
0: Pre contractual, F. tir. – [00-537]
372.880.83.046.14+372.888.3.046.14
5 MATEMATICA. TIIN E ALE NATURII
50 GENERALIT I DESPRE TIIN ELE PURE
502 Natura. Studiul i protec ia naturii
765. tiin e: man. pentru cl. a III-a / Zinaida Galben-Panciuc, Stela
Diaconu, Ion Botgros, Svetlana Galben. – Ch.: Prut Interna ional, 2000
(Combinatul Poligr.). – 128 p.; il. color.; 25 cm. – ISBN 9975-69-119-6: Pre
contractual, F. tir. – [00-510]
502(075.2)
51 MATEMATIC
766. Matematicile Cangurului –99: [pentru elevi i profesori] / alc t.
Valeriu Gu u, Galina Rybacova. – Ch.: Lyceum, 2000 (Tipogr. or. Orhei). – 35,
[1] p.: tab., il.; 20 cm. – Pre contractual, 18500 ex. – [00-540]
51(075.3)
767. Idem în lb. rus : Matematika Kenguru-99: [dlâ škol’nikov i
u itelej] / sost. Valeriu Gu u, Galina Rybacova. – Ch.: Lyceum, 2000. – 35, [2]
p.: tab., il.; 20 cm. – Pre contractual, 18500 ex. – [00-541]
51(075.3)
768. Hariton, Andrei. Matematic : 200 probleme i întreb ri
amuzante pentru cl. I-IV / Andrei Hariton.; Min. Educa iei i t. al Rep.
Moldova. – Ch.: Lyceum, 2000 (Tipogr. or. Orhei). – 62, [1] p.: tab.; 20 cm. –
Bibliogr. p. 63 (15 tit.). – ISBN 9975-939-01-5: Pre contractual, F. tir. – [00-
533]
51(075.2)
514 Geometrie
769. Proiec ii cotate: Îndrum ri metodice privind executarea lucr rii
grafice: [pentru studen ii specialit ilor de construc ii] / Univ. Teh. a
Moldovei. Catedra Geometrie Descriptiv i Desen.; alc t.: Ion tirbu,…;
red. resp. Ion tirbu – Ch.: U.T.M., 2000. – 26, [1] p.: fig.; 20 cm. – Bibliogr.
p. 26 (5 tit.). – 3 lei, 300 ex. – [00-476]
514.18(076.5)
519 Analiz
519.6 Matematic calculatorie. Analiz numeric
770. Computer Science Journal of Moldova/ Acad. of Sciences
of Moldova. Inst. of Mathematics and Computer Science; prep. by T. Verlan;
editor-in-chief: C. Gaindric. – Ch.: Inst. of Mathematics, 2000 (Tipogr.
A. .R.M.). –22 cm.
Vol. 8, Nr 1 (22). – 2000. – 91 p. - În lb. engl. –Bibliogr. la sfâr itul
art. - Pre contractual, F. tir. – [00-505]
519.6:004(082)
53 FIZIC
530.1 Principii generale ale fizicii
771. Ursu, Dodu. Elemente de dinamic ne-liniar i defectoscopie:
[pentru uzul studen ilor] / Dodu Ursu, Tiberiu-Dan Onu a, Ioan Grosu; ref. t.:
D. Bursuc, Ilie Diaconu. – Ch.: Tehnica-Info, 2000. – 297, [1] p.; scheme, tab.;
24 cm. – Bibliogr. p. 298 (20 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al B ncii
Mondiale i Guvernului României. - ISBN 9975-63-002-2: Pre contractual, F.
tir. – [00-519]
530.1(075.8)
6 TIIN E APLICATE. MEDICIN . TEHNIC
61 MEDICIN
616 Patologie. Medicin clinic
772. îbîrn , Gheorghe. Combaterea cancerului: [monogr.] /
Gheorghe îbîrn , Nicolae Ghidirim, Silviu Sofronie; red. resp. Victor Cernat;
cop. Veaceslav Popovschi; Inst. Oncologic, Univ. de Stat de Medicin i
Farmacie “N. Testemi anu”. Catedra de oncologie i hematologie, Acad. de
t. medicale din Rep. Moldova. – Ch.: S. n., 2000 (F. E.-P. ”Tipogr.
Central ”). – 106, [1] p.: tab. diagr.; 29 cm. – (Bibl. medicului). – Bibliogr. p.
107 (10 tit.). – Apare cu sprijinul Acad. de t. medicale din Rep. Moldova. -
ISBN 9975-78-062-8: Pre contractual, F. tir. – [00-551]
616-006+616-084
616.1 Patologia sistemului circulator i a vaselor sangvine. Boli cardio-
vasculare
773. Cepoida, Petru. Valvulopatiile ne-reumatismale / Petru Cepoida,
Ion V. Butorov. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. “Reclama”). – 296, p.: il. tab.; 20
cm. – Bibliogr. la sfâr itul cap. – ISBN 9975-945-49-X: Pre contractual, F. tir.
– [00-521]
616.12
774. Complexul fetoplacentar: (aspecte perinatale) / E. Gladun, M.
temberg, P. Stratulat, …. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. “Reclama”). – 188, [1]
p.: tab., il., il. color., scheme; 20 cm. – Bibliogr. p. 184-188. – ISBN 9975-900-
55-0: Pre contractual, F. tir. – [00-550]
618.36+618.43
62 INGINERIE. TEHNIC ÎN GENERAL
621 Construc ie de ma ini în general. Tehnic nuclear . Electrotehnic .
Tehnologie mecanic
621.1 Motoare termice în general. Ma ini cu abur
775. Gonciariuc, Valeriu. Termotehnica. Transfer de c ldur i
mas : Ciclu de prelegeri / Valeriu Gonciariuc; red. resp.: Pavel Varian; Univ.
Teh. a Moldovei. Catedra Aliment ri cu C ldur i Gaze, Ventila ie. – Ch.:
U.T.M., 2000. - 20 cm.
P. a 2-a. – 2000. - 139 p.: scheme. – Bibliogr. p. 136 (5 tit.). – 12
lei, 250 ex. – [00-479]
621.1(075.8)
621.7 Tehnologie mecanic în general: procese, scule, ma ini, aparate
776. Concep ia fabrica iei asistat de calculator: (Elemente de baz )
/ Petru Du a, Octavian Pruteanu, Valeriu Popa,... – Ch.: Tehnica-Info, 2000
(A.S. GEVI-F Ia i). – 283, [2] p.: scheme. il., tab.; 24 cm. – Bibliogr. p. 284-
285 (20 tit.). – Apare cu sprijinul B ncii Mondiale i Guvernului României. -
ISBN 9975-63-001-4: Pre contractual, F. tir. – [00-515]
621.7+004.4(075.8)
777. Tehnologia materialelor: Programa i îndrumar metodic pentru
executarea lucr rilor de control / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Studii i
Tehnologia Materialelor; elab.: Petru Postolache,... – Ch.: U.T.M., 2000. – 37,
p.: fig.; 20 cm. – Bibliogr. p. 37 (10 tit.). – 4,00 lei, 200 ex. – [ 00-477]
621.7(075.8)
621.8 Organe de ma ini. transmiterea energiei mecanice
778. Bazele proiect rii organelor de ma ini: [pentru studen ii i
absolven ii inst. de înv mânt teh.] / tefan Grigora , Cristel tirbu, R zvan
Grigorescu,... – Ch.: Tehnica-Info, 2000. – 24 cm.
Vol. 1. – 2000 . – 273 p.: scheme, tab. – Bibliogr. la sfâr itul
compartimentelor. - ISBN 9975-910-93-9: Pre contractual, F. tir. – [00-516]
621.81(075.8)
779. Vol. 2. – 2000. – 281, [1] p.: scheme, tab. – Bibliogr. la
sfâr itul compartimentelor. – ISBN 9975-910-93-9: Pre contractual, F. tir. –
[00-517]
621.81(075.8)
621.9 Prelucrare mecanic i a chiere
780. Proiectarea tehnologiei de prelucrare pe strunguri automate
revolver SARO-C: [pentru uzul studen ilor i speciali tilor din domeniu] /
Cazimir Bohosievici (coord, lucr.), Lauren iu Sl tineanu, Traian Gr mescu, …
.ref. t.: Octavian Pruteanu, Viorel Chiril . – Ch.: Tehnica-Info, 2000. – 225
p.: scheme, tab.; 24 cm. – Bibliogr. p. 225 (17 tit.). – Apare cu sprijinul B nicii
Mondiale i a Guvernului Românie. - ISBN 9975-63-004-9: Pre contractual,
F. tir. – [00-518]
621.941.23(075.8)
781. Sl tineanu, Lauren iu. Tehnologii ne-conven ionale în
construc ia de ma ini: [pentru uzul studen ilor] / Lauren iu Sl tineanu, ref. t.:
Vasile Braha, Drago Paraschiv. – Ch.: Tehnica-Info, 2000. – 254, p.:
scheme; 24 cm. – Cuprins în mai multe lb. - Bibliogr. p. 243-252 (378 tit.). –
Index p. 253-254. – Apare cu sprijinul B ncii Mondiale i al Guvernului
României. -ISBN 9975-910-99-8: Pre contractual, F. tir. – [00-520]
621.9.048(075.8)
623 Tehnic militar
63 AGRICULTUR . TIIN E I PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTUR . EXPLOAT RI
AGRICOLE I ALE VIE II S LBATICE
631/635 Conducerea fermelor. Agronomie. Horticultur
782. Rezultatele principale ale activit ii institu iilor tiin ifice i de
înv mânt în anul … / Min. Agriculturii i Industriei Prelucr toare al Rep.
Moldova; Dep. t., Extensiune i Producere Agricol ; elab.: Vasile Deleu, ….
– Ch.: F.E. -P. “Tipogr. Central ”, 2000.
…1999. – 2000. - 110 p.: tab.; – Lista lit. de serviciu, inf. i de
reclam , lista lit. t. i de produc ie ed. de org. t. ale Min. Agriculturii i
Industriei Prelucr toare al Rep. Moldova în anul 1999. P. 93-100. – ISBN
9975-78-005-9: Pre contractual, F. tir. – [00-484]
[631:061.61](478)
65 CONDUCERE I ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMER I COMUNICA II

658 Conducere i administrare în exploatare. Organizare comercial

783. Burlacu, Natalia. Management: [manual pentru uzul studen ilor]


/ Natalia Burlacu, Vadim Cojocaru. – Ch.: Complexul ed.-poligr. A.S.E.M.,
2000. – 473 p.: il.; 30 cm. – Bibliogr. p. 466-473 (135 tit.). – ISBN 9975-75-
044-3: Pre contractual, 500 ex. – [00-530]
658.012.4(075.8)
Realiz ri i tendin e în implementarea mecanismelor economiei
concuren iale… - Vezi Nr 730-31.

69 LUCR RI DE CONSTRUC II (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE


CONSTRUC IE. TEHNOLOGII I PROCEDEE ÎN CONSTRUC II

784. Tehnologia proceselor de construc ie: Ghid de proiectare / Univ.


Teh. a Moldovei. Catedra Tehnologia Construc iilor; alc t.: Oleg Cucu; red.
resp.: Andrei Isac. – Ch.: U.T.M., 2000. – 40, [1] p. ; tab; 20 cm. – Bibliogr. p.
11 (14 tit.). – 10 lei, 130 ex. [00-480]
69.03(076.5)
7 ART . DIVERTISMENT. SPORT
72 ARHITECTUR
785. Ghimpu, Vlad. Biserici i m n stiri medievale în Basarabia =
Medieval churches and monasteries in Bessarabia : Monogr. / Vlad Ghimpu.
– Ch.: Tyragetia, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 219, [1] p., [13] p. fotogr.
color., des., fotogr.; 21 cm. – (Bibl. Tyragetia; I). – Text: lb. rom., engl. – Rez.
în lb. engl. – List of illustration p. 202-206. – Indice de nume p. 207-219. –
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul Funda iei Soros –Moldova. -
ISBN 9975-78-051-2: Pre contractual, 1000 ex. - [00-499]
726.5/.7(478)+94(478)”04/16”
75/76 PICTUR . GRAFIC
786. Secrieru, Cezar. Pictur = Painting / Cezar Secrieru. – Ch.:
Pontos, 2000 (Combinatul Poligr.). – 23, [2] p.: il. color.; 22 cm. – Text paralel:
lb. rom., engl. - ISBN 9975-72-082-X: Pre contractual, F. tir. – [00-525]
75(478)
78 MUZIC
787. Mironenko, Elena. Kompozitor Vladimir Rotaru / Elena
Mironenko; nau . red.: Irina Suhomlin-Ciobanu. – Ch.: F. E.-P. “Tipogr.
Central ”, 2000. – 95, [15] p.: fotogr.; 23 cm. – An.: Spisok so inenij Vladimira
Rotaru p. 89-93. – ISBN 9975-78-061-10: Pre contractual, F. tir. – [00-529]
780+071.1+929
788. Osoianu, Valentina. La Strungu a Bradului…: Cu ni te copii
frumo i i d rui i, concursan i ai Festivalului Republican al Interpre ilor
Cântecului Folcloric “Tamara Ciobanu” / Valentina Osoianu, Ana Manole;
schi e de portr.: Glebus Sainciuc; cop.: Iurie Leahu; ref.: Andrei
Tamazlâcaru,… – Ch.: S. n., 2000 (F. E.-P. “Tipogr. Central ). – 77, [2] p.:
note, fotogr.; 20 cm. – (Col. “ ipote”). – ISBN 9975-78-052-0: Pre
contractual, 1000 ex. – [00-523]
784.6
79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT
792 Teatru
789. Rusu, Grigore. Din coturnii timpului: [despre activitatea actorului
Veniamin Apostol] / Grigore Rusu. – Ch.: S. n., 2000 ( F.E.-P. “Tipogr.
Central ”). – 144, p.: fotogr.; 20 cm. – Apare cu sprijinul companiei JAS
Group. – Lista spectacolelor montate de Veniamin Apostol . p. 106-107 (66
tit.).- Consemn ri despre Veniamin Apostol p. 108-109 (71 tit.). - Publica iile
dlui Veniamin Apostol p. 110-111 (57 tit.) – ISBN 9975-78-053-9: Pre
contractual, F. tir. – [00-491]
792.071.2.028
8 LINGVISTIC . FILOLOGIE. LITERATUR
80 LINGVISTIC . FILOLOGIE
802/809 Limbi individuale
790. Gu u, Vladimir. Govorim, itaem i pišem po-russki: U eb. dlâ 5
kl. šk. s rum. âz. obu eniâ: Pervyj god obu eniâ / Vladimir Gu u, Boris
ilovskij; M-vo obrazovaniâ i nauki Resp. Moldova. – Ch.: Cartier
(educa ional), 2000 (Combinatul Poligr.). – 128 p.: il. color.; 24 cm. – ISBN
9975-79-025-8: Pre contractual, F. tir. – [00-539]
808.2(075.2=590)
859.0 Literatur român
859.0(478) Literatura român din Republica Moldova
791. Belicov, Serafim. Procesul lui Narcis: [versuri] / Serafim Belicov;
prez. graf.: Vladimir Sini ki. – Ch.: Prometeu, 2000 (F. E.-P. “Tipogr.
Central ”). – 124 p.: il.; 18 cm. – Apare cu sprijinul Companiei “Jass Group”. –
ISBN 9975-919-13-8: Pre contractual, F. tir. –[00-531]
859.0(478)-1 Belicov
792. Darie, Pavel. Dor de mam : [versuri] / Pavel Darie; prez. graf.:
Vladimir Sini ki. – Ch.: Prometeu, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 111 p. ;
18 cm. – ISBN 9975-919-14-6: Pre contractual, F. tir. – [00-500]
859.0(478)-1 Darie
793. Iachim, Ion. Cu j ratecul pe buze: Micro-roman despre Ion
Creang / Ion Iachim. – Ed. a 2-a, rev. i completat . – Ch.: Epigraf, 2000
(Tipogr. “Reclama”). – 144 p.; 20 cm. – Apare cu sprijinul financiar al
Colegiului de Economie i Drept Socrate. - ISBN 9975-903-12-6: Pre
contractual, F. tir. – [00-524]
859.0(478)-93 Iachim
794. La izvorul poeziei : antologie : (crea ii ale membrilor cenaclului
literar-artistic “Aura -P cura de la gimnaziul nr. 64 din or. Durle ti, mun.
Chi in u)/ selec .: Raisa Pl ie u; cop. i imagini fotogr. Petru Cazacu. – Ch.:
S. n., 2000 (Tipogr. “Reclama”). – 108 p.: fotogr.; 20 cm. – ISBN 9975-900-
54-2: Pre contractual, 100 ex. – [00-504]
859.0(478)-1-93
795. Martea, Ion. Imn omului neprih nit: M rturii acrostihale r mase
taina eurilor anonime / Ion Martea; graf.: Ion Sârbu. – Ch.: Pontos, 2000
(F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 60, [3] p.: il.; 22 cm. – În regia aut. - ISBN 9975-
938-02-7: Pre contractual, F. tir. – [00-542]
859.0(478)-1 Martea
796. Pelin, Pavel. Scribul: [povestiri] / Pavel Pelin; cop. i il. Iaroslav
Oliinik. – Ch. : F.E.- P. “Tipogr. Central ”. – 253, [1] p.; 20 cm. – ISBN 9975-
78-060-1 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-486]
859.0(478)-3 Pelin
797. Spinei, Vasile. Nu-m -uita = Forget-me-not: [versuri] / Vasile
Spinei; trad. în engl. de Mihaela & Ion Codrescu; cop.: Marcel endrea, Ion
Codrescu; graf.; Ion Codrescu. – Ch.: F.E.- P. “Tipogr. Central ”, 2000. – 175
p.: il.; 17 cm. – (Col. Haiku = Haiku series). – Text paralel: lb. rom., engl. -
Apare într-o învelitoare comun cu înc o carte. – Apare cu sprijinul F.E.-P.
“Tipogr. Central ” i familiei Rodica i Victor Ro ca. - ISBN 9975-78-063-6 (în
cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-482]
859.0(478)-1 Spinei
798. Spinei, Vasile. Vadul cu siguran ele arse: [versuri] / Vasile
Spinei; cop. Marcel endrea; des. Lenu a Spinei. – Ch.: F.E.- P. “Tipogr.
Central ”, 2000. – 176 p.: il.; 17 cm. – Apare într-o învelitoare comun cu înc
o carte. – Apare cu sprijinul F.E.-P. “Tipogr. Central ” i S. A. “Drochia-
Zah r”. -ISBN 9975-78-064-4 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-481]
859.0(478)-1 Spinei
799. âra, Dumitru. Între Tine i între Eu: [versuri] / Dumitru âra. –
Ch.: Moldpres, 2000 (Tipogr. Concernului “Presa”). – 92 p.: fotogr. color.; 21
cm. – Ed. în regia aut. - ISBN 9975-73-065-5: Pre contractual, 1000 ex. –
[00-552]
859.0(478)-1 âra
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
91 GEOGRAFIE
911 Geografie general . tiin a factorilor geografici (Geografie
sistematic ). Geografie teoretic .
800. Ciubar , Sezont. Geografia uman i economic a lumii: Man.
pentru cl. a XI-a / Sezont Ciubar . – Ed. a 2-a. – Ch.: Lumina, 2000
(Combinatul Poligr.). – 319, [1] p.: h r i, tab.; 24 cm. – ISBN 9975- 65-086-4:
Pre contractual, 10000 ex. – [00-508]
911.3(075.3)
801. Idem în lb. rus : Èkonomi eskaâ i social’naâ geografiâ mira:
U eb. dlâ XI kl. - 2- e izd. – Ch.: Lumina, 2000 (Combinatul Poligr.). – 311, [1]
p.: h r i, tab.; 24 cm. – ISBN 9975- 65-087-2: Pre contractual, 5000 ex. – [00-
509]
911.3(075.3)
929 Biografii
Ghimpu, Vlad. Biserici i m n stiri medievale în Basarabia. – Vezi
Nr 785.

Mironenko, Elena. Kompozitor Vladimir Rotaru. – Vezi Nr 787.

Suhomlin-Ciobanu, Irina. Ghenadie Ciobanu. – Vezi Nr 701.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERAL . ISTORIE UNIVERSAL
802. Istoria universal modern (1640-1850): Crestoma ie / alc t.:
Eugeniu Certan (coord.), … – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (F. E.-P. “Tipogr.
Central ”). – 441, [2] p.; 24 cm. – Bibliogr. în text. – Apare cu sprijinul
Funda iei Soros - Moldova. – ISBN 9975-96-089-0 : Pre contractual, F. tir. –
[00-496]
94(100)””1640/1850”(075.8)
94 (478) Istoria Republicii Moldova
Ghimpu, Vlad. Biserici i m n stiri medievale în Basarabia =
Medieval churches and monasteries in Bessarabia. – Vezi Nr 785.
INDEX DE NUME LA “CRONICA C R II” NR 7-2000
Crasnean, Alexandru 743
A
Creang , Ion 793
Apostol, Veniamin 789 Cre u, S. 700
Cucereanu, Radion 754
B Cucu, Oleg 784
Baboglu, Ignat 757 D
B r gan, D.M. 746
Belicov, Serafim 791 Darie, Pavel 792
Bicherschi, . 756 Darovanaia, Ala 715, 720, 722, 724
Bohosievici, Cazimir 780 Deleu, Vasile 782
Boian, I. 756 Dermenži, Nadejda 751
Bolocan, V. 759 Diaconu, Ilie 771
Bor , Alexandru 755 Diaconu, Stela 765
Botgros ,Ion 765 Dicov, I. 714, 717-19
Braha, Vasile 781 Dogaru, Irina 728
Brânz , Eugenia 758 Domenti, O. 708
Bulhac, Emilia 758 Dorogan, Alexandru 745
Burian, Alexandru 737 Dr gu an, Aliona 738
Burlacu, Natalia 783 Dumitra cu, Petru 727
Bursuc, D. 771 Du a, Petru 776
Butorov, Ion V. 773
E
C
Enicov, I. 717
Cabac, Valeriu 705
F
Callo, Tatiana 748, 760
Caraganciu, A. 708 Fetiniuc, V. 723
Carroci, Amedeo 738 Furdui, Sergiu 741
Cazacu, Petru 794
G
Cazacu, Tamara 752-53
Cepoida, Petru 773 Gâdilica, T. 700
Cernat, Victor 772 Gaindric, C. 770
Certan, Eugeniu 802 Galaju, Ion 733
Chiril , Viorel 780 Galben, Svetlana 765
Cincilei, Cornelia 758 Galben-Panciuc, Zinaida 765
Ciobanu, Ghenadie 701 Gavrili , Galina 761
Ciubar , Sezont 800 Gheorghe teanu, I. 700
Codrescu, Ion 797 Ghibalenco, Nicolae 705
Cojocaru, Lidia 706 Ghidirim, Nicolae 772
Cojocaru, Vadim 783 Ghimpu, Vlad 785
Coroi, Eugen 755 Gladun, E. 774
Gonciariuc, Valeriu 775 Manole, Ana 788
Gora -Postic , V. 759 Martea, Ion 795
Gorlenko, Fedor 763 Mironenko, Elena 787
Gorškova, Raisa 763 Mistrean, L. 714, 718
Gr mescu, Traian 780 Mohorea, Efim 705
Grigora , tefan 778
N
Grigorescu, R zvan 778
Grosu, Igor 704 Negru, Nicolae 728
Grosu, Ioan 771 Nikit enko, Alla Ivanivna 764
Groza, M. 723 Novicov, Ludmila 727
Gu u, Valeriu 766-67
Gu u, Vladimir 749, 750, 755-58, 760- O
63, 790 Oboroc, Iurie 721
Oliinik, Iaroslav 796
H
Onu a, Tiberiu-Dan 771
Hadârc , M. 759 Osadcii, Valentin 736
Haheu, Valentina 761 Osoianu, Valentina 788
Hariton, Andrei 768
Hende, Martin Vanden 747 P
Paraschin, Drago 781
I
Pascaru, Ana 707
Iachim, Ion 793 P curaru, Otilia 748
Iovv, Tatiana 713, 715, 720, 722 Pelin, Pavel 796
Isac, Andrei 784 Petrovici, S. 730
Petrovschi, Nina 761
K
Pislaruc, Viorica 724
Kavar’kova, Kirilka Demiriva 750 Pînzaru, Veaceslav 744
Kojuhar, Katerina Sergiivna 764 Pîslaru, V. 759
Pl ie u, Raisa 794
L
Popa, Valeriu 776
Laz r, Tudor 712 Popovschi, Veaceslav 772
Leahu, Iurie 788 Postic , G. 734
Lipcanu, Mircea 711 Postolache, Petru 770
Lobanov, Natalia 735 Pris caru, A. 700
Logvinenco, S. A. 711 Pruteanu, Octavian 776, 780
Luchian, Ion 709-10 Pu ca , Victor 739
Luchin, N. 714, 719
R
Lupu, Aliona 732
R ileanu, Aurelia 762
M
Ro ca, Eduard 745
Maevschi, Iulia 753 Ro ca, Rodica 797
Ro ca, Victor 797 tirbu, Ion 769
Rotari, A.I. 746
T
Rotaru, Vladimir 787
Rusu, Grigore 789 Tamazlâcaru, Andrei 788
Rybacova, Galina 766-67 Taran, A. 719
T nase, Alexandru 712, 741-42
S
Timu , Andrei 725
Sainciuc, Glebus 788 Tsoukalis, Loukas 728
Sârbu, Ion 795 âra, Dumitru 799
Sava, S. 756 îbîrn , Gheorghe 772
Secrieru, Cezar 786 opa, Efimia 745
ilovskij, Boris 790
U
Sini ki, Vladimir 791-92
Sl tineanu, Lauren iu 780-81 Ulianovschi, Xenofon 742
Smîcec, V. I. 711 Until , Veaceslav 743
Sofronie, Silviu 772 Ursu, Dodu 771
Spinei, Lenu a 798 Ussow, Alex 752
Spinei, Vasile 797-98 Usturoi, Liuba 727
Stahi, Galina 753
V
Stoletnâyâ, Ana 757
Stratulat, P. 774 Varian, Pavel 775
Strutzescu, Paul 745 Vasilioglu, Konstantin 757
Sudacevschi, Gabriela 716 Verlan, T. 770
Suhomlin-Ciobanu, Irina 701, 787
Suzanskaâ, Tat’âna 763 Z
endrea, Marcel 797-98 Zgureanu, M. 729
temberg, M. 774
tirbu, Cristel 778
Index de titluri la “Cronica c r ii” Nr 7-2000

Bazele proiect rii organelor de ma ini Programa analitic a cursului Integrarea


Computer Science Journal of Moldova economic european 734
770778-79 Programa analitic a disciplinei Metode
B’’lgarski ezik i literatura: V-IX kl. 751 i tehnici de cercetare sociologic 706
Complexul fetoplacentar 774 Programa analitic la disciplina Bazele
Concep ia fabrica iei asistat de activit ii bancare 714
calculator 776 Programa analitic la disciplina Bazele
Economia construc iilor 727 func ion rii pie elor de capital 715
Educa ie artistic 755 Programa analitic la disciplina
Educa ie fizic : cl. V-IX 756 Gestiunea portofoliului de investi ii
Formarea profesional continu 748 709
Funda ia Soros Moldova 702 Programa analitic la disciplina
Gagauz dili 757 Eficien a i finan area investi iilor 708
Ghidul func ionarului public 745 Programa analitic la disciplina
Istoria universal modern (1640-1850) Managementul bancar 717
802 Programa analitic la disciplina
Istorie i Geografie 761 Marketingul Bancar 718
Îndrumar cu privire la protec ia muncii Programa analitic la disciplina
pentru lucr torii serviciului pasageri Marketingul investi ional 710
711 Programa analitic la disciplina Moned
Libert ile mass-media în Republica i credit 719
Moldova 740 Programa analitic la disciplina Pie e de
Limba i literatura român : cl. V-IX 759 capital i opera iuni de burs 720
Limba i literatura român pentru Programa analitic la disciplina
coala alolingv : cl. V-IX 760 Reglementarea activit ii bancare 721
Limbi str ine i limba rus 758 Programa analitic la disciplina
Mass-media freedoms în the Republic Reglementarea func ion rii pie elor de
of Moldova 740 capital 722
Matematic i tiin e 762 Programa analitic la disciplina Rela ii
Matematicile Cangurului - 99 766 valutar-financiare interna ionale 723
Matematika Kenguru-99 767 Programa analitic la disciplina Tehnica
Organiza iile Neguvernamentale din opera iunilor bursiere 724
Republica Moldova, Forum (2, Programa analitic la disciplina
Chi in u) 704 Tehnologia opera iunilor bancare 725
Programa analitic a cursului Burse Programa cursului Negocieri
interna ionale de m rfuri i valori 716 interna ionale 735
Programa cursului Tehnici vamale 732
Programa-pilot pentru disciplina Tehnologia materialelor 777
op ional Societ ile (corpora iile) Tehnologia proceselor de construc iei
transna ionale 736 784
Proiectarea tehnologiei de prelucrare pe “Realiz ri i tendin e în implementarea
strunguri automate revolver Saro-C mecanismelor economiei
780 concuren iale” 730-31
Proiec ii cotate 769 Rezultatele principale ale activit ii
SGBD Access 99 700 institu iilor tiin ifice i de înv mânt
Serviciu fiscal de stat 726 în anul 1999 782
Sinteza practicii judiciare (1989-1999) Russkij âzyk i literatura: V-IX kl. 763
739 Ukrains’ka mova i literatura 764
Soros Foundation Moldova 703 Viziuni moderne ale psihopedagogiei
Svoboda pressy v Respublike Moldova 747
740
Index de materii la “Cronica c r ii” Nr 7-2000
Administrarea public 745 Judec toria Suprem 739
Arme de foc individuale 746 Limba român , metodica pred rii 752-
Biserici medievale, Basarabia 785 53, 759-60
B’’lgarski ezik, metodika prepodovaniâ Limba rus , metodica pred rii 758
751 Limbi str ine, metodica pred rii 758
B’’lgarskaâ literatura, metodika Literatura român , metodica pred rii
prepodavaniâ 751 753, 759-60
Cancer, Combatere 772 Management 783
Contraven ii administrative 741 Mass-media, Moldova (libertatea
Construc ia de ma ini proiectare 778-79 presei) 740
Construc ia de ma ini, tehnologie 781 Matematic calculatorie 770
Curtea de justi ie 739 Matematic , metodica pred rii 762
Dinamic neliniar 771 M n stiri medievale, Basarabia 785
Diploma ie 737 Mijloace de transport, furturi 743
Drept comercial 712 Obrazovanie, gimnazi eskoe 750
Drept penal 742 Participa ie penal 742
Dreptul familiei 744 Perinatologie 774
Economia construc iilor 727 Politic intern , Moldova 707
Economie concuren ial 730-31 Protec ia muncii 711
Economie, european 728 Proiec ii cotate 769
Economie na ional 729 Psihopedagogie 747
Educa ie artistic , metodice pred rii 755 Russkaâ literatura, metodika
Educa ie fizic , metodica pred rii 756 prepodovaniâ 763
Fabrica ie asistat de calculator 776 Russkij âzyk, metodika prepodovaniâ
Fiscalitate 726 763
Formare profesional 748 Societate comercial 712
Funda ia Soros Moldova 702 tiin e, metodica pred rii 754, 762
Gagauz dili, metodika prepodovaniâ Strunguri automate 780
757 Grafic aerian interna ional 738
Geografie, metodica pred rii 761 Ukrains’ka literatura, metodika
Infrac iuni împotriva propriet ii 743 prepodovaniâ 764
Istorie, metodica pred rii 761 Ukrains’ka mova, metodika
Istorie universal 802 prepodovaniâ 764
Înv mânt, gimnazial 749 Valvuopatii nereumatismale 773
CRONICA ARTICOLELOR DE MAGAZINE ARTICLE ANNALS
REVIST
PUBLISHED FROM 1958
SE EDITEAZ DIN ANUL 1958

2000
IULIE Nr 7 JULY
(1239-1436)

0 GENERALIT I
00 BAZELE GENERALE ALE TIIN EI I CULTURII
004 tiin a i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
(Vezi de asemenea Nr 1360)

1239.Cebotari, A. Bitva za 1 GHz [Pentium III: processor] / A. Cebotari


// Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 3. – P. 29-30: des.

1240.Cebotari, A. Izbavlâemsâ ot po tovogo musora: [èlektron. po ta]


/ A. Cebotari // Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 1. – P. 50-53.

1241.Cebotari, A. Komp’ûternye tvorcy / A. Cebotari // Èlektronnyj ofis.


– 2000. – Nr 2. – P. 49-51.

1242.Cebotari, A. MS Flash? : [razrab. Microsoft na rynke vector:


grafiki] / A. Cebotari // Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 2. – P. 42-43.
1243.Cebotari, A. Posledstviâ Y2K: [o probleme s komp’ûterami v
svâzi s nastupleniem 2000 g.] / A. Cebotari // Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 1. –
P. 38-40.

1244.Cebotari, A. Provodnik – Viewer / A. Cebotari // Èlektronnyj ofis.


– 2000. – Nr 3. – P. 38.
1245.Cebotari, A. Vybiraem FTP-klient / A. Cebotari // Èlektronnyj ofis.
– 2000. – Nr 3. – P. 51-53: des.

1246.Cebotari, A. WEB-sait otve aet / A. Cebotari // Èlektronnyj ofis. –


2000. – Nr 3. – P. 56-58.

1247.Dvornic, Vasile. Sisteme informa ionale. Managementul


proiectelor / Vasile Dvornic // Administrarea Public . – 2000. – Nr 1. – P. 97-
104: fig.

1248.Klim, E. Dva Seleron na odnoj matplate / E. Klim // Èlektronnyj


ofis. – 2000. – Nr 2. – P. 18-19: des.

1249.Klim, E. Lu šie šutery goda / E. Klim // Èlektronnyj ofis. – 2000. –


Nr 1. – P. 60-62: des.

1250.Klim, E. Ohota na mp 3: plejery i kodery; novye formaty; MP 3-


safari / E. Klim // Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 2. – P. 10-15: des.

1251.Klim, E. Pentium III – novaâ zvezda razgona / E. Klim //


Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 1. – P. 22-25: des., tab.

1252.Klim, E. Testirovanie 56 K modemov / E. Klim // Èlektronnyj ofis.


– 2000. – Nr 3. – P. 31-33: des.

1253.Novak, S. em topit’ komp’ûter / S. Novak // Èlektronnyj ofis. –


2000. – Nr 3. – P. 42-43: des.

1254.Novak, S. Putešestvie v stranu FIDONET / S. Novak //


Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 2. – P. 58-60.

1255.Plotnikov, M. CYRIX umiraet, no ne sdaetsâ: [inf. o proccesorah


companii Cyrix] / M. Plotnikov // Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 3. – P. 25-26:
tab., des.

1256.Plotnikov, M. Èkstremal’noe ohlaždenie: [o komp’ûter. kulerah] /


M. Plotnikov // Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 2. – P. 23-24: des.
1257.Plotnikov, M. Hranitel’ sekretov: [komp’ûter] / M. Plotnikov //
Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 1. – P. 37: des.

1258.Plotnikov, M. Itogi CeBIT: [vyst. v. Gannovere (Germania), 24


fevr. – 3 marta 2000] / M. Plotnikov // Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 3. – P. 20-
21.

1259.Plotnikov, M. Materinskie platy Shuttle / M. Plotnikov //


Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 2. – P. 28: des.

1260.Plotnikov, M. Monitor na ladoni / M. Plotnikov // Èlektronnyj ofis.


– 2000. – Nr 1. – P. 45-47: des.

1261.Plotnikov, M. O bezopasnosti PK / M. Plotnikov // Èlektronnyj


ofis. – 2000. – Nr 3. – P. 47-48.

1262.Plotnikov, M. Osobyj Internet-modem / M. Plotnikov //


Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 2. – P. 16-17.

1263.Plotnikov, M. Programmnyj apgrejd myši / M. Plotnikov //


Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 1. – P. 26-28: des.

1264.Plotnikov, M. Sovety pri pokupke komp’ûtera / M. Plotnikov //


Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 2. – P. 52-54: des.

1265.Smirnov, V. Crusoe-novyj mobil’nyj processor / V. Smirnov //


Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 2. – P. 25-27: des.

1266.Smirnov, V. Itogi ušedšego goda: processory; cipsety i


materinskie platy; pamât’; video; nositeli informacii / V. Smirnov // Èlektronnyj
ofis. – 2000. – Nr 1. – P. 12-17.

1267.Smirnov, V. Korobka s sekretom: [igr. pristavka X-Box ot


Microsoft] / V. Smirnov // Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 3. – P. 27-28: fotogr.,
des.
1268.Smirnov, V. Ob’’emnye pikseli / V. Smirnov // Èlektronnyj ofis. –
2000. – Nr 1. – P. 29-31.

1269.Smirnov, V. Ohlaždaem videokartu / V. Smirnov // Èlektronnyj


ofis. – 2000. – Nr 1. – P. 48-49: des.

1270.Smirnov, V. 127 ustrojstv v odnoj cepi: [Universal Serial Bus


(USB)] / V. Smirnov // Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 3. – P. 22-24.

1271.Smirnov, V. Ustanavlivaem Windows / V. Smirnov // Èlektronnyj


ofis. – 2000. – Nr 3. – P. 49-50.

1272.Smirnov, V. Vtoroe dyhanie Athlon: [processor ot AMD] / V.


Smirnov // Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 2. – P. 20-22: des.

1273.Udušlivyj, I. Âblo noe video / I. Udušlivyj // Èlektronnyj ofis. –


2000. – Nr 3. – P. 40-41.

1274.Udušlivyj, I. tivo o Windows 2000 / I. Udušlivyj // Èlektronnyj


ofis. – 2000. – Nr 3. – P. 15-19: des., tab.

1275.Udušlivyj, I. Dos’e na frikerov: [o vzlom ikah telefon. setej] / I.


Udušlivyj // Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 1. – P. 41-44: des.

1276.Udušlivyj, I. Igry na svâzi: INTERNET / I. Udušlivyj // Èlektronnyj


ofis. – 2000. – Nr 3. – P. 54-55.

1277.Udušlivyj, I. Kak otskanirovat’ lico / I. Udušlivyj // Èlektronnyj ofis.


– 2000. – Nr 3. – P. 44-46: des.

1278.Udušlivyj, I. Kak sžimaût dannye [v komp’ûternom mire] / I.


Udušlivyj // Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 2. – P. 34-37: des.

1279.Udušlivyj, I. Kandidat na tron floppi: [k vopr. o zamene diskovoda


FDD] / I. Udušlivyj // Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 1. – P. 18-21: des., tab.

1280.Udušlivyj, I. Moâ setevaâ OS: [ob èvolûcii operac. sistem (OS)] /


I. Udušlivyj // Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 1. – P. 54-56.
1281.Udušlivyj, I. Odežka dlâ okon: [Windows 98] / I. Udušlivyj //
Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 3. – P. 34-37: des.

1282.Udušlivyj, I. Sorevnovanie WEB-redaktorov / I. Udušlivyj //


Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 1. – P. 32-36: des.

1283.Udušlivyj, I. 128 MB v karmane: [o rynke kart. nositelej] / I.


Udušlivyj // Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 2. – P. 46-48: des.

1284.Udušlivyj, I. Test arhivatorov / I. Udušlivyj // Èlektronnyj ofis. –


2000. – Nr 2. – P. 38-41: des., tab.

1285.Vybiraem Lu šuû myš’: [component komp’ûtera]: test-lab. //


Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 2. – P. 29-33: des.

1286.Zagaj uk, S. Sekret MS [Microsoft] Word / S. Zagaj uk //


Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 3. – P. 39.

008 Civiliza ie. Cultur . Progres


(Vezi de asemenea Nr 1317, 1388)

1287.Paleologu, Alexandru. “Eu socotesc, c România s-a trezit din


nou dintr-o letargie istoric ”: [interviu cu senatorul A. Paleologu, personalitate a
culturii rom.] / consemnare: Eugenia Guzun // Sud-Est. – 2000. – Nr 1-2. – P.
87-95.

050 Publica ii periodice i seriale


1288.Revista “Sud-Est” – 10 ani de la apari ie: [mas rotund ] /
Augustin Buzura, pre . Funda iei Culturale Române, Valentina T zl uanu, Dan
C. Mih ilescu, critic i istoric literar,… // Sud-Est. – 2000. – Nr 1/2. – P. 60-75.

070 Ziare. Pres . Jurnalism


(Vezi Nr 1316)
1 TIIN E FILOZOFICE
1/14 FILOZOFIE
1289.Butnaru, Leo. Punctul de vedere a lefuitorului de lentile:
[reflec ii filozofice despre poe i i suverani] / Leo Butnaru // Sud-Est. – 2000. –
Nr 1/2. – P. 41-55.

1290.Gagim, Ion. Muzica i taina vie ii: eseu / Ion Gagim // Basarabia.
– 2000. – Nr 1/3. – P. 107-114. – Bibliogr.: p. 114.

1291.Enache, Valentina. Mentalitatea popoarelor i progresul lor


istoric / Valentina Enache // Cugetul. – 2000. – Nr 1. – P. 48-50.

1292.Slabu, Gheorghe. Mihai Eminescu i voluntarismul lui Arthur


Schopenhauer / Gheorghe Slabu / Moldova i lumea. – 2000. – Nr 5/6. – P. 17-
18.
159.9 Psihologie
1293.Ro ca, Sergiu. Unele aspecte ale problemei omului: [socio-
psihologice] / Sergiu Ro ca // Administrarea Public . – 2000. – Nr 1. – P. 69-76.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
(Vezi de asemenea Nr 1431, 1437)

1294.Bolduma, Viorel. Ortodoxismul din spa iul polon în aten ia


Bisericii Ortodoxe din Moldova (sec. XVI-XVII) / Viorel Bolduma // Cugetul. –
2000. – Nr 1. – P. 15-20. – Bibliogr. în note, p. 20.

1295.Buburuz, Petru (protoiereu). Arhiepiscopul Greciei i al întregii


Elade [Prea Fericitul Christodoulos] - oaspete al Bisericii Ortodoxe Române /
Prot. Petru Buburuz // Luminatorul. – 2000. – Nr 3. – P. 29-33.

1296.Buburuz, Petru (protoiereu). Înalt Prea Sfin itul acad. dr. Nestor
Vornicescu, Mitropolit al Olteniei i fiu credincios al Basarabiei, s-a mutat la
Împ ratul Slavei în patria cereasc . [17 mai 2000] / prot. Petru Buburuz //
Luminatorul. – 2000. – Nr 3. – P. 36-39
1297.Buburuz, Petru (protoiereu). Sa ne dezbr c m de omul cel
vechi! / prot. Petru Buburuz // Luminatorul. – 2000. – Nr 3. – P. 3-7.

1298.E anu, Andrei. Via a i activitatea lui Varlaam, Mitropolit al


Moldovei i Sucevei / Andrei E anu, Valentina E anu // Cugetul. – 2000. – Nr 1.
– P. 30-34. – Bibliogr.: 11 tit.

1299.Iordache, Mihai-Dorin. Activit ile Î.P.S. dr. Nestor Vornicescu,


Mitropolitul Olteniei i Arhiepiscopul Craiovei: [1 oct. 1927-17 mai 2000] / Mihai-
Dorin Iordache // Luminatorul. – 2000. – Nr 3. – P. 42-50.

1300.Matceac, Valeriu (protoiereu). Fapta bun a postului / prot.


Valeriu Matceac // Lumin torul. – 2000. – Nr 3. – P. 51-56.

1301.Movil , Petru. Ce este cârmuirea de sine? Ce este n dejdea?


Ce este rug ciunea? Ce este milostenia? : (din “M rturisirea de credin a
Bisericii Ortodoxe”) / Sf. Petru Movil // Luminatorul. – 2000. – Nr 3. – P. 34-35.

1302.Movil , Petru. Ce este credin a? ; Ce este dreptatea? / Sf. Petru


Movil // Lumin torul. – 2000. – Nr 3. – P. 13-14.

1303.Negrei, Ion. Biserica din Basarabia pe calea unirii cu Biserica


Ortodox Român (1918-1920) / Ion Negrei // Cugetul. – 2000. – Nr 1. – P. 21-
25: fotogr.

1304.Petru (Mitropolit al Basarabiei). Cuvântul de omagiu rostit de Î.


P. S. Petru, Mitropolit al Basarabiei, la înmormântarea Î. P. S. Mitropolit Nestor
Vornicescu // Luminatorul. – 2000. – Nr 3. – P. 40-41.

1305.Popovschi, Nicolae. Înfiin area tipografiei exarhice ti. – C r ile


tip rite în tipografie sub primii arhip stori. – Stagnarea tipografiei la sfâr itul
perioadei: Societatea biblic ; rostul ei [din “Istoria Bisericii din Basarabia în
veacul al XIX-lea sub ru i”, p. II, cap. III, p. 67-68. – Ch., Ed. “Museum” 2000] /
Nicolae Popovschi; prez. i cuv. introd. de Iurie Colesnic // Lumin torul. – 2000.
– Nr 3. – P. 57-63. – Bibliogr. în note, p. 63.
1306.Sava, Ghenadie. Sfin ii apostoli Petru i Pavel / Ghenadie Sava //
Luminatorul. – 2000. – Nr 3. – P. 8-12.

1307.Tihonov, Ludmila. Ac iuni manifestate prin credin [în perioada


postbelic din RSSM] // Moldova i lumea. – 2000. – Nr 5/6. – P. 19-20.
1308. urcanu, Ion. Cine a închis bisericile i m n stirile din
Basarabia? : [perioada sovietic : cu an. doc.] / Ion urcanu // Cugetul. – 2000. –
Nr 1. – P. 26-29.

3 TIIN E SOCIALE
31 STATISTIC . DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
316 Sociologie
(Vezi de asemenea Nr 1343)

1309.Timu , Andrej. Umelo ispol’zovat’ cennyj opyt: [soc.-èkon.


situaciâ v resp. po dan. sociolog. issled.] / Andrej Timu // Moldova i lumea. –
2000. – Nr 5/6. – P. 10-11.

316.3 Structur social . Societatea ca sistem social.


(Vezi de asemenea Nr 1313)

1310.Cu c , Valentin. Conceptul de ra iune, ra ionalitate i


ra ionalizare în contextul reform rii sociale / Valentin Cu c // Administrarea
Public . – 2000. – Nr 1. – P. 77-84. – Bibliogr.: 9 tit.

1311.Stefanov, Nicolae. Identitatea i perioada de tranzi ie:


[identitatea personalit ii] / Nicolae Stefanov // Administrarea Public . – 2000. –
Nr 1. – P. 85-96.

32 POLITIC
323/324 Politica intern
(Vezi de asemenea Nr 1287, 1314)
1312.Ciobanu, Ion C. Gorbaciov i ai no tri: [memoriile despre situa ia
politic din Moldova i alte rep. în ajunul pr bu irii Uniunii Sovietice] / Ion C.
Ciobanu // Basarabia. – 1999. – Nr 1/3. – P. 79-96.

323/324 (478) Politic intern a Republicii Moldova


(Vezi de asemenea Nr 1312, 1350)

1313.Cheianu, Constantin. Vina intelectualilor în post-totalitarism /


Constantin Cheianu // Sud-Est. – 2000. – Nr 1/2. – P. 36-40.

1314.Ciobanu, Vitalie. Anatomia unui faliment geopolitic: Republica


Moldova / Vitalie Ciobanu // Sud-Est. – 2000. – Nr 1/2. – P. 10-26.

1315.Negru, Nicolae. Statul moldovenesc care înc nu exist : [despre


situa ia politic din rep.] / Nicolae Negru // Sud-Est. – 2000. – Nr 1/2. – P. 27-35.

1316.Steeves, Tiffany. Ne a teptam la ceva mai… sovietic: [interviu cu


jurnali tii britanici Jacques Yeterian, i T. Steeves de la cotidianul THE
INDEPENDENT cu ideea de a scrie un reportaj despre Rep. Moldova] //
Observator economic. – 2000. – Nr 6. – P. 24-25.

1317.T zl uanu, Valentina. Dup zece ani: [reflec ii privind situa ia


soc.-pol., cultural din rep.] / Valentina T zl uanu // Sud-Est. – 2000. – Nr 1/2. –
P. 3-9.

327 Rela ii interna ionale. Politic extern


(Vezi Nr 1318, 1365, 1435)

327(478) Politica extern a Republicii Moldova


1318.Atamanenco, Vitalie. Arsenale militare i diploma ie duplicitar :
diferendul nistrean / Vitalie Atamanenco // Moldova i lumea. – 2000. – Nr 5/6. –
P. 8-9.
33 ECONOMIE. TIIN E ECONOMICE
330 tiin e economice. Economie politic
1319.Ustian, Ion. Robert A. Mandell: [economist amer., laureat al
Premiului Nobel] / Ion Ustian // Moldova i lumea. – 2000. – Nr 5/6. – P. 29-30.

331 Munc . Economia muncii. Organiza ia muncii


1320.Dobrynina, Tat’âna. Migraciâ: pokoj nam tol’ko snitsâ [Moldova] /
Tat’âna Dobrynina // Moldova i lumea. – 2000. – Nr 5/6. – P. 16-17.

332 Economie regional . P mânt. Sol. Proprietate imobiliar


1321.Luchian, Nadin. Vânz rile de p mânt sunt, deocamdat , un
fenomen rar / Nadin Luchian // Observator economic. – 2000. – Nr 6. – P. 54.

336 Finan e. B nci. Moned i circula ie monetar . Credit


(Vezi de asemenea Nr 1393)

1322.Bucur, Vasile. Particularit ile impunerii cu TVA a produc iei


agricole livrate de produc torii acestei / Vasile Bucur, Sergiu Budeanu //
Contabilitate i audit. – 2000. – Nr 7/8. – P. 34-39: tab.

1323.Cazacu, Diana. Informatizarea b ncilor din Europa de Est / Diana


Cazacu // Observator economic. – 2000. – Nr 6. – P. 40-41: tab.

1324. ebotarenko, P. O nekotoryh osobennostâh nalogoobloženiâ i


uplaty èkonomi eskimi agentami zemel’nogo naloga i naloga na nedvižimoe
imu estvo soglasno Zakonu o bûdžete na 2000 god / P. ebotarenko //
Contabilitate i audit. – 2000. – Nr 7/8. – P. 45-53: tab.

1325.Luchian, Nadin. Indicele CNVM–32 - un “DOW JONES”


Moldovenesc: [despre lansarea Indicelui bursier CNVM-32 de Comisia Na . a
Valorilor Mobiliare] / Nadin Luchian // Observator economic. – 2000. – Nr 6. – P.
28: tab.

1326.Luchian, Nadin. Lichidarea unui profesionist este costisitoare:


[referitor la pia a hârtiilor de valoare i fondurile de investi ii] / Nadin Luchian //
Observator economic. – 2000. – Nr 6. – P. 36.
1327.Manole, Tatiana. Probleme de management financiar: rela iile
interbugetare / Tatiana Manole // Administrarea Public . – 2000. – Nr 1. – P. 31-
45: tab., fig.

1328.Manoli, Mihai. Nu exist ar unde impozitele s-ar pl ti cu


pl cere: [interviu cu M. Manoli, ministru finan elor al Rep. Moldova] //
Observator economic. – 2000. – Nr 6. – P. 44-46: fotogr.

1329.Munteanu, Raisa. Intensificarea caracterului ciclic al infla iei în


Moldova / Raisa Munteanu // Administrarea Public . – 2000. – Nr 1. – P. 129-
132: tab.

1330.O porâdke primeneniâ st. 56(7) Zakona o bûdžete na 2000 g.:


(pis’mo Gl. gos. nalog. inspekcii Nr 10.01.15/3181 ot 03.07.2000 g.) //
Contabilitate i audit. – 2000. – Nr 7/8. – P. 148.

1331.O primenenii NDS pri importe nematerial’nyh aktivov: (Pis’mo M-


va finansov Nr (10-13-02/1-3085)21 ot 27.06.2000 g.) // Contabilitate i audit. –
2000. – Nr 7/8. – P. 147.

1332.O primenenii NDS pri razme enii importiruemyh tovarov na


svobodnyh tamožennyh skladah (Pis’mo M-va finansov (10-13-02 /1-2758)18
ot 09.06.2000 g.) // Contabilitate i audit. – 2000. – Nr 7/8. – P. 148.

1333.Patraman, F. O porâdke ustanovleniâ limitov vodopotrebleniâ dlâ


is isleniâ platy za vodu / F. Patraman // Contabilitate i audit. – 2000. – Nr 7/8.
– P. 54-56: tab.

1334.Položenie po primeneniû naloga na dobavlennuû stoimost’:


[01.11.1999 g.] // Contabilitate i audit. – 2000. – Nr 7/8. – P. 103-145.

1335.Rešenie ob ustanovlenii bazisnyh stavok Nacional’nogo banka


Moldovy na iûn’ 2000 goda // Contabilitate i audit. – 2000. – Nr 7/8. – P. 147.
1336. elaru, Mariana. Standardele Na ionale de Audit-baza sistemului
de reglementare normativ a activit ii de audit / Mariana elaru // Contabilitate
i audit. – 2000. – Nr 7/8. – P. 97-102: tab.

1337.Tcaci, Ludmila. Cum se calculeaz cursul oficial al leului /


Ludmila Tcaci // Observator economic. – 2000. – Nr 6. – P. 43.

1338.Tudose, V. Nekotorye kommentarii po podohodnomu nalogu s


zarabotnoj platy, polu ennoj v 2000 godu / V. Tudose, V. Dandara //
Contabilitate i audit. – 2000. – Nr 7/8. – P. 42-44: tab.

1339.Zakon o vnesenii dopolnenij v stat’û 14 Zakona o bûdžete na


2000 god // Contabilitate i audit. – 2000. – Nr 7/8. – P. 164.

1340.Zakon o vnesenii izmeneniâ v stat’û 103 Nalogovogo kodeksa //


Contabilitate i audit. – 2000. – Nr 7/8. – P. 154.

338 Situa ie economic . Politic economic . Produc ie


338(478) Situa ia economic a Republicii Moldova
(Vezi de asemenea Nr 1316, 1320, 1345, 1354)

1341.Banari, Ion. Criza poate fi dep it la nivel jude ean: [despre


condi iile cre terii economice la nivel de jude (B l i)] / Ion Banari // Observator
economic. – 2000. – Nr 6. – P. 20-21.

1342.Mî u, Veaceslav. Ieftini la f in i scumpi la t râ e: Moldova se


transform într-un importator de cereale: i î i ruineaz propriul produc tor /
Veaceslav Mî u // Observator economic. – 2000. – Nr 6. – P. 53.

1343.Zbârciog, Valeriu. Reformele în Republica Moldova – subiect de


continu controvers : aspect soc.-econ. / Valeriu Zbârciog // Administrarea
Public . – 2000. – Nr 1. – P. 21-30.
339 Comer . Rela ii economice interna ionale. Economie mondial
339.1 Probleme generale ale comer ului. Pia
1344.Aleinov, Igor. B l i i Hânce ti sunt capitalele contrabandei cu
petrol: [interviu cu I. Aleinov, dir. general al companiei AS- Petrol] / a consemnat
Lilian Ciupac // Observator economic. – 2000. – Nr 6. – P. 16-17.

1345.Ciupac, Lilian. Statul nu vrea s sus in businessul legal? Iar i


despre contraband : [referitor la pia a produselor petroliere] / Lilian Ciupac //
Observator economic. – 2000. – Nr 6. – P. 12-15.

1346.Postolache, Gheorghe. Kommer eskaâ krepost’ – “Central’nyj


rynok”: [interv’û dir. centr. rynka Gh. Postolache] / interv’û vel Ion Stici; per. s
rum. Zoâ Nagornaâ // Moldova i lumea. – 2000. – Nr 5/6. – P. 14-15.

339.9 Politic economic interna ional . Economie mondial


1347.Gheorghiu, Valeriu. Organiza ia Cooper rii Economice a M rii
Negre (CEMN) / Valeriu Gheorghiu // Moldova i lumea. – 2000. – Nr 5/6. – P.
7/8.

1348.Nemerenco, Valeriu. S stimul m rela iile economice [moldo-


ungare: art. pretorului sect. Buiucani, Chi in u] / Valeriu Nemerenco // Moldova
i lumea. – 2000. – Nr 5/6. – P. 12.

34 DREPT. LEGISLA IE. JURISPRUDEN


341 Drept interna ional
1349.Burian, Alexandru. Subiectele rela iilor interna ionale
contemporane / Alexandru Burian // Administrarea Public . – 2000. – Nr 1. – P.
111-128. – Bibliogr. în notele de subsol.

342 Drept public. Drept constitu ional. Drept administrativ


1350.Lazu, Teo. De ce statul i-a pierdut pre edintele: [privitor la
transformarea Rep. Moldova în stat parlamentar] / Teo Lazu // Observator
economic. – 2000. – Nr 6. – P. 8-9.
1351.Negru, Andrei. Independen a personal a judec torului în
condi iile statului de drept / Andrei Negru // Administrarea Public . – 2000. – Nr
1. – P. 53-68. – Bibliogr.: 18 tit.

1352.Orlov, Maria. Locul i rolul prefectului în sistemul administra iei


publice: [aspect juridic] / Maria Orlov // Administrarea Public . – 2000. – Nr 1. –
P. 47-52. – Bibliogr. în notele de subsol.

342.5(478) Puterea de stat, sisteme i func ii ale organelor de stat ale Republicii
Moldova
(Vezi Nr 1339-400)

343 Drept penal. Procedur penal . Criminologie. Criminalistic


1353.Savi chi, Julieta. Fondul Social în serviciul lui Ostap Bender sau
de ce nu- i primesc b trânii pensiile: [aspect criminal] / Julieta Savi chi //
Observator economic. – 2000. – Nr 6. – P. 50-51.

346 Drept economic


1354.Nout i legislative: acte legislative i normative cu caracter
economic publ. în perioada 1-31 mai 2000 // Observator economic. – 2000. – Nr
6. – P. 26-27.

347 Drept civil. Drept privat


1355.Madan, G. Pravovaâ za ita kommer eskoj tajny / G. Madan //
Contabilitate i audit. – 2000. – Nr 7/8. – P. 89-96.

35 ADMINISTRA IE PUBLIC . TIIN MILITAR


351/354 Administra ie public
(Vezi de asemenea Nr 1348, 1352)

1356.Bivol, Elena. Evolu ia rolului statului în plan mondial: [statul ca


organ central al Administra iei publice] / Elena Bivol // Administrarea Public . –
2000. – Nr 1. – P. 133-150: tab. – Bibliogr.: 18 tit.
1357.Ganenco, Lumini a. Modernizarea administra iei publice-
necesitate stringent a vremii / Lumini a Ganenco // Administrarea Public . –
2000. – Nr 1. – P. 165-175.

1358.Platon, Mihail. Teoria i practica administr rii societ ii moderne


// Administrarea Public . – 2000. – Nr 1. - P. 7-14.

1359. aptefra i, Tatiana. Unele probleme în activitatea cu


administra ia public / Tatiana aptefra i // Administrarea Public . – 2000. – Nr
1. – P. 15-19.

1360.Vacarov, Nadejda. Administra ia public i pa ii spre o societate


informa ional // Nadejda Vacarov // Administrarea Public . – 2000. – Nr 1. – P.
105-110.

36 ASISTEN SOCIAL . ASIGUR RI SOCIALE


1361.Spânu, Vilen. Organizarea publicit ii în companiile de asigur ri /
Vilen Spânu, managerul sec iei marketing QBE ASITO // Observator economic.
– 2000. – Nr 6. – P. 22-23: diagr. - Va urma.

37 EDUCA IE. ÎNV MÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri i principii fundamentale de educa ie
(Vezi de asemenea Nr 1368)

1362.Barbus, L. Razmyšleniâ o nacional’nom kurrikulume / L. Barbus


// Ped. vestnik. – 2000. – Nr 1. – P. 14-18: tab. – Bibliogr.: 5 tit.

1363.Bobân , Gheorghe. Ideea colii na ionale române ti în perioada


interbelic / Gheorghe Bobân // Cugetul. – 2000. – Nr 1. - . 45-47. – Bibliogr. în
note, p 47.

1364.Kazakina, Majâ. etyre usloviâ s astlivogo detstva: [v pomo ’


roditelâm]: iz gaz. “Novoe russkoe slovo”, New-Iork / Majâ Kazakina // Ped.
vestnik. – 2000. – Nr 2. – P. 47-49.
1365.Petrovskij, P. “Ne priemlû èkstremizm vo vseh ego proâvleniâh”:
[probl. v obl. obrazovaniâ]: interv’û rezv. i Polnom. Posla Ros. Federacii v
Resp. Moldova P. Petrovskogo / interv’ûer M. Ionko // Ped. vestnik. – 2000. –
Nr 1. – P. 3-5.

1366.V Rossii detâm dobavât srok: [o reforme šk. obrazovaniâ] /


podgot. Anna Šitova // Ped. vestnik. – 2000. – Nr 2. – P. 45-46.

371 Organizarea educa iei i înv mântului. Organizare colar


1367.Vologodskaâ, Lûbov’. “Razbudit’ detskuû dušu možno tol’ko
lûbov’û”: [o rukovoditele teatra-studii liceâ im. V. Lupu g. Chi in u Larise
Hromovoj] / Lûbov’ Vologodskaâ // Ped. vestnik. – 2000. – Nr 1. – P. 95-96.

372 Con inutul activit ii colare i programa colar în înv mântul pre colar i
elementar. Obiecte la orice nivel i din orice gen de coal
372.8 Alte obiecte de studiu. Materii speciale de înv mânt
(Vezi de asemenea Nr 1402-04)

1368.Akiri, I. Reforma škol’nogo matemati eskogo obrazovaniâ v


Moldove / I. Akiri // Ped. vestnik. – 2000. – Nr 1. – P. 62-69: tab.

1369.Bankalûk, L. V. “Bibliâ dlâ hristianstva to že, to istoriâ dlâ


naroda”: o bibl. obrazah i motivah v rus. klassike kak otraženii gumanist.
su nosti ob e elov. ideala: v pomo ’ u itelû / L. V. Bankalûk // Ped. vestnik. –
2000. – Nr 2. – p. 35-44: des.

1370.Belâkov, Evgenij. Prâmaâ peresadka teorem: “Zvezdnye uroki”


[matematika] Vladimira Il’ina / Evgenij Belâkov // Ped. vestnik. – 2000. – Nr 2. –
P. 79-82.

1371. ernyh, T. Po stopam Sokrata: urok-seminar “Osnovnye probl. i


hudož. svoeobrazie romana F. M. Dostoevskogo “Prestuplenie i nakazanie”” / T.
ernyh // Ped. vestnik. – 2000. – Nr 1. – P. 29-34. – Bibliogr.: 7 tit.

1372.Cozma, Valeria. Via a cotidian în Europa Modern : în ajutorul


liceenilor / Valeria Cozma // Cugetul. – 2000. – Nr 1. – P. 35-38.
1373.Gorškova, R. Gotovimsâ k èkzamenam na bakalavra: [po rus.
âz. i lit. dlâ liceistov] / R. Gorškova // Ped. vestnik. – 2000. – Nr 1. – P. 11-13.

1374.Kavr’’kova, Lidiâ. Za pismenite raboti v obu enieto po b’’lgarski


ezik – V-XI klas / Lidiâ Kavr’’kova // Ped. vestnik. – 2000. – Nr 1. – P. 58-61.

1375.Kigaj, È. O Bloke v bloke: [na urokah rus. lit. v licee.


“Gaudeamus”] / È. Kigaj, I. A. Tonka eva // Ped. vestnik. – 2000. – Nr 1. – P.
24-28: tab., scheme; Nr 2. – P. 50-60. – An.: V storonu Bloka / M. A. Šapovalov,
p. 54-60.

1376.Kudrickaâ, S. Kurrikulârnaâ programma dlâ 10-11 klassov:


[himiâ] / S. Kudrickaâ, G. Dragalina, N. Veliško // Ped. vestnik. – 2000. – Nr 1. –
P. 71-82; Nr 2. – P. 68-78.

1377.Kura ickaâ, A. O novyh vidah raboty nad tekstom na uroke


russkogo âzyka / A. Kura ickaâ // Ped. vestnik. – 2000. – Nr 2. – P. 19-20.

1378.Kura ickaâ, A. Special’nyj kurs “Istoriâ mirovoj kul’tury”: [2-4 kl.] /


A. Kura ickaâ // Ped. vestnik. – 2000. – Nr 2. – P. 20-25: des.

1379.Lelis, E. I. “Pravilu sleduj uporno: toby slovam bylo tesno, a


myslâm - prostorno: progr. fak. kursa “Ritorika” dlâ X-XI kl. liceev s gumanit.
profilem / E. I. Lelis // Ped. vestnik. – 2000. – Nr 2. – P. 63-67. – Bibliogr.: 7 tit.

1380.Molotkov, Ûrij. Kak polu it’ orden Mendeleeva: pât’ urokov na


raznye temy: [fizika] / Ûrij Molotkov // Ped. vestnik. – 2000. – Nr 1. – P. 85-89:
fig.

1381.Timakova, Svetlana. Putešestvie s pesnej: urok muzyki vo 2-m


kl: [Sankt-Peterburg] / Svetlana Timakova // Ped. vestnik. – 2000. – Nr 1. – P.
21-23.

1382.Ul’ ugaeva, Nina. Mody puškinskogo vremeni: vnekl. rabota po


lit., 9-11 kl. / Nina Ul’ ugaeva // Ped. vestnik. – 2000. – Nr 1. – P. 35-41: des.
373 Genuri de coli de cultur general . Înv mânt de cultur general
1383.Babenko, Oleg. “Sveto ” svetit “detâm raznyh narodov”: [o licee
“Sveto ” pri Slav. un-te: beseda s pred. Asoc. slav. u eb. zavedenij Resp.
Moldova, rektorom Slav. Un-ta O. Babenko] / besedu vela Majâ Ionko // Ped.
vestnik. – 2000. – Nr 2. – P. 5-11.

1384.Intelektual’no – poznovatel’naâ viktorina “Svoâ igra”: vnekl.


rabota / rubriku vedet T. Himerik // Ped. vestnik. – 2000. – Nr 1. – P. 90-94: tab.

1385.Kuz’mina, T. M. Trevožnyj mir podrostka: [o rezul’tatah psiholog.


obsledovaniâ staršeklassnikov v licee “Gaudeamus”] / T. M. Kuz’mina // Ped.
vestnik. – 2000. – Nr 2. – P. 83-84: tab.

1386.Zemkova, T. V. Rodniki i kolodcy: osobennosti ispol’z. idei


ètnopedagogiki (na materiale ètnograf. kružka): na . šk. / T. V. Zemkova, M. I.
Grušeckaâ // Ped. vestnik. – 2000. – Nr 2. – P. 12-18. – Va urma.

1387.Zyrânova, Galina. Skazka pro prigožij Nul’ i odinokuû Edinicu:


sorevnovanie dlâ u enikov i roditelej / Galina Zyrânova // Ped. vestnik. – 2000.
– Nr 2. – P. 85-90.

378 Înv mânt superior. Preg tirea cadrelor tiin ifice


1388.Babenko, Oleg. Oleg Babenko: “Naša ob aâ cel’ –
soveršenstvovat’ obrazovanie na slavânskih âzykah”: [beseda s rektorom Slav.
un-ta, pred. Assoc. slav. u ebn. zavedenij v Resp. Moldova] / besedovala Majâ
Ionko // Ped. vestnik. – 2000. – Nr 1. – P. 6-10.

1389.Galben, Andrei. ULIM – Ambasadorul tiin ei i Înv mântului


din Republica Moldova: [interviu cu A. Galben, rectorul ULIM] / consemnare:
Andrei Viziru // Moldova i lumea. – 2000. – Nr 5/6. – P. 5-6: fotogr.
6 TIIN E APLICATE. MEDICIN . TEHNIC
62 INGINERIE. TEHNIC ÎN GENERAL
622 Industrie minier
622.32 Minerale lichide i gazoase
(Vezi Nr 1344-45)

65 CONDUCERE I ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMER I COMUNICA II


657 Contabilitate
(Vezi de asemenea Nr 1322, 1336, 1338)

1390.Bucur, V. Ob u ete operacii po stroitel’stvu žilyh domov / V.


Bucur // Contabilitate i audit. – 2000. – Nr 7/8. – P. 3-8.

1391.Cititorii întreab , speciali tii r spund! // Contabilitate i audit. –


2000. – Nr 7/8. – P. 74-87. – Cuprins: Privind contabilitatea construc iei
obiectului destinat vânz rii / Iurie Cazacu, Maria Gancearuc; Privind impozitarea
/ Liuba Istrati; Ob osvoboždenii na iždevencev; O porâdke predostavleniâ
osvoboždenij; O vozvrate izlišne upla ennogo podohodnogo naloga / M.
Cocier; Ob is islenii i uplate v budžet mestnyh nalogov i sborov, vvodimyh
organami mestnogo publi nogo upravleniâ / Z. Mekešina; O sozdanii novogo
dolgosro nogo aktiva / V. Bucur; Privind avansurile / Vasile Bucur, Sergiu
Budeanu.

1392.Harea, Ruslan. Aspecte privind contabilitatea costului vânz rilor


în comer / Ruslan Harea // Contabilitate i audit. – 2000. – Nr 7/8. – P. 39-41.

1393.Nederi a, A. Osobennosti sostavleniâ u eta hozâjstvennyh i


finansovyh ot etov na predpriâtiâh malogo biznesa: (na skvoz. prim.) / A.
Nederi a // Contabilitate i audit. – 2000. – Nr 7/8. – P. 59-70: tab. - Va urma.

1394.Ple can, A. Finansovoe planirovanie i u et v ob estvah


vladel’cev privatizirovannyh kvartir / A. Ple can // Contabilitate i audit. – 2000.
– Nr 7/8. – P. 23-33: tab.
1395.Tuhari, F. U et tary / F. Tuhari // Contabilitate i audit. – 2000. –
Nr 7/8. – P. 9-20.

1396. chiopu, Lidia. Contabilitatea opera iilor privind procurarea


terenurilor cu construc ii / Lidia chiopu // Contabilitate i audit. – 2000. – Nr
7/8. – P. 21-22.

1397.Zahar enko, I. O voprosah u eta i nalogoobloženiâ v


individual’nyh predpriâtiâh; o registracii sub’ektov obloženiâ NDS / I.
Zahar enko, T. Prisacar // Contabilitate i audit. – 2000. – Nr 7/8. – P. 71-73.

66 TEHNOLOGIE CHIMIC . INDUSTRII CHIMICE I ÎNRUDITE


664 Producerea i conservarea alimentelor solide
664.8/.9 Tehnologia conserv rii alimentelor
1398.Mî u, Veaceslav. i conservele “se usuc ” la secet …: [despre
ind. de conserve din Rep. Moldova] / Veaceslav Mî u // Observator economic. –
2000. – Nr 6. – P. 52.

7 ART . DIVERTISMENT. SPORT


7.01/.097 Teoria i filozofia artei
1399.Noroc, Larisa. Avangarda artistic european i fenomenul
cultural românesc în perioada interbelic : în ajutorul studen ilor / Larisa Noroc //
Cugetul. – 2000. – Nr 1. – P. 39-44: Bibliogr.: 32 tit.

79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT


792 Teatru
(Vezi de asemenea Nr 1367)

1400.Cozaru, Nelly. Nelly Cozaru: “Orice criz m sensibilizeaz ”:


[interviu cu actri a teatrului “M. Eminescu”] / a dialogat Irina Nechit // Basarabia.
– 2000. – Nr 1/3. – P. 124-131.

1401.Proca, Pavel. Schimbarea la fa se amin : [teatrul dramaturgiei


na ionale] / Pavel Proca // Basarabia. – 2000. – Nr 1-3. – P. 148-153.
8 LINGVISTIC . FILOLOGIE. LITERATUR
80 LINGVISTIC . FILOLOGIE
802/809 Limbi individuale
1402.Dermenži, N. B’’lgarski ezik / N. Dermenži // Ped. vestnik. –
2000. – Nr 1. – P. 49-50.

1403.Nikit enko, A. I. Novi pidru niki – novi vimo i / A. I. Nikit enko //


Ped. vestnik. – 2000. – Nr 1. – P. 47-49.

1404.Stoletneya, A. Gagauz dili. / A. Stoletneya // Ped. vestnik. –


2000. – Nr 1. – P. 51-52.

82 LITERATUR ARTISTIC . TIIN A LITERATURII


820/89 Literaturi individuale
840 Literatur francez
1405.Savard, Felix-Antoine. Menaud, omul p durii: [proz ]: cap. VII /
Felix-Antoine Savard; trad.: Alexandrina Andronescu; il. de Alexei Colâbneac //
Noi. – 2000. – Nr 6. – P. 13-16; Nr 7. - P. 13-16. – Contin. Începutul: Nr 9, 1999.

859.0 Literatur român


1406.Bufnil , Ovidiu. Timpuri noi: [proz ] / Ovidiu Bufnil // Basarabia.
– 2000. – Nr 1/3. – P. 119-123.

1407.Gheorghi , Ion. Cocostârcul; Înc p ânatul; ap cel mare vine


de la vân toare; Trece marea; Ra a la pia ; Încotro zbori? ; Brad de munte;
Cioara face sc ld toare: [versuri] / Ion Gheorghi // 2 ore + 3 ieri. – 2000. – Nr
7. – P. 4-5.

859.0.09 Critic i istorie literar


(Vezi de asemenea Nr 1291, 1428, 1432)
1408.Ab lu , Constantin. “Biruin a de sine rimeaz cu perseveren a,
iar perseveren a – cu experiment i informare”: [interviu cu scriitorul rom. C.
Ab lu ] / a intervievat Leo Butnaru // Sud-Est. – 2000. – Nr 1/2. – P: 103-107.

1409.Bufnil , Ovidiu. Iulian Ciocan – cinci întreb ri pentru [prozatorul]


Ovidiu Bufnil // Basarabia. – 2000. – Nr 1/3. – P. 115-118.

1410.Cimpoi, Mihai. Spiritul critic i “fier ria lui Iocan” (II) / Mihai
Cimpoi // Basarabia. – 2000. – Nr 1/3. – P. 11-24. – Art. 1: Nr 7/12, 1999.

1411.Cimpoi, Mihai. Un vis eminescian: Praga de aur (Eminescu în


Boemia): dialog M. Cimpoi – Libuše Valentova (Cehia) // Sud-Est. – 2000. – Nr
1/2. – P. 96-102.

1412.Nedelcea, Tudor. Eminescu i cugetarea sacr . II / Tudor


Nedelcea // Lumin torul. – 2000. – Nr 3. – P. 15-26. – Bibliogr. în note, P. 25-
26. – Art. 1: Nr 2.

859.0(478) Literatura român din Republica Moldova


1413.Be leag , Vladimir. Jurnal (VI): anul 1986 zi de zi / Vladimir
Be leag // Basarabia. – 2000. – Nr 1/3. – P. 97-106.

1414.Bordeianu, Leo. Noi; 2 noi, 3 noi; Trecerea prin ciur; Ro u;


Nucile luminii: [versuri] / Leo Bordeianu // Basarabia. –2000. – Nr 1/3. – P. 25-
30.

1415.Cheianu, Constantin. O istorie despre… (fragm.): [pies ] /


Constantin Cheianu // Sud-Est. – 2000. – Nr 1/2. – P. 108-132.

1416.Ciocanu, Anatol. Rud , rud – paparud ; Num r toare; Pui orii;


Picu; Cântec de leag n: [versuri] / Anatol Ciocanu; des. de Aurel Gu u //
Alunelul. – 2000. – Nr 5/6. – P. 6-7.

1417.Filip, Iulian. Prin fereastr ce-am v zut – mi-a pl cut? Nu mi-a


pl cut? [scenet ] / Iulian Filip // 2 ore +3 iezi. – 2000. – Nr 7. – P. 12-13.
1418.Galaicu-P un, Em. Lec ie deschis despre scris: [eseu] / Em.
Galaicu-P un // Sud-Est. – 2000. – Nr 1/2. – P. 56-59.

1419.Hristov, Horia. Rug ; Chebul; Spânzura ii; Ploaia de prim var ;


Picioarele tale; A teapt soare; Punct alb; Semn r u; Zbor; S nu crezi;
Basarabia înalt ; Transformare; Pescar de oameni: [versuri] / Horia Hristov //
Basarabia. –2000. – Nr 1/3. – P. 75-78.

1420.Moraru, Anatol. Introducere în specialitate: proz scurt / Anatol


Moraru // Basarabia. –2000. – Nr 1/3. – P. 68-74.

1421.Negreanu, Gabriela. Frunz i clip ; Puntea; Legenda: [versuri] /


Gabriela Negreanu; il. de Violeta Zabulic // Noi. – 2000. – Nr 6. – P. 8-9.

1422.Popa, Nicolae. Vidra în apele cerului: [proz ] / Nicolae Popa //


Sud-Est. – 2000. – Nr 1/2. – P. 133-153.

1423.Sârbu, Antonina. Câmp în amurg: [povestire] / Antonina Sârbu //


Basarabia. – 2000. – Nr 1/3. – P. 58-60.

1424.Sp taru, Nicolae. Despre tine se tie tot; Ora ul pierdut la c r i;


Triste ea ta recit din Rilke; Toate imnele au fost scrise deja; Oniric ; De fiecare
dat impersonal; Un ultim cuvânt f r sens: [versuri] / Nicolae Sp taru; il. de
Violeta Zabulic // Noi. – 2000. – P. 8-9.

1425.Tudor, tefan. Delfinii: [povestire] / tefan Tudor; des. de Ana


Evtu enco // Alunelul. – 2000. – Nr 5/6. – P. 8-9.

1426.Ungureanu, Andrei. Fuga dup troleibuze; Scrisoare pentru


M d lina; De dragoste; Altceva; i s-a întâmplat vreodat ; Scrisorile M d linei:
[versuri] / Andrei Ungureanu // Basarabia. –2000. – Nr 1/3. – P. 62-67.

859.0(478).09 Critica i istoria literar din Republica Moldova


1427.Ba tovoi, tefan (monahul Savatie). Poetul tefan Ba tovoi
fa în fa cu monahul Savatie / interviu de Dumitru Crudu // Basarabia. –2000.
– Nr 1/3.- P. 31-57.
1428.Leahu, Nicolae. Tragicomedia retoricii: [despre scrierile
optzeciste] / Nicolae Leahu // Basarabia. –2000. – Nr 1/3. – P. 5-10. – Bibliogr.:
7 tit.

882 Literatur rus


(Vezi de asemenea Nr 1375)

1429.Gomazkov, Aleksej. “…Pesnopen’â, gde otrazilas’ žizn’ moâ”:


[200-letnii ûbilej poèta Evgeniâ Boratynskogo] / Aleksej Gomazkov, Oleg
Gomazkov // Ped. vestnik. – 2000. – Nr 1. – P. 42-46.

1430.Topor, G. G. “Èto byla neobyknovennaâ devuška…”: Pul’heriâ


Varfolomej v tvor estve A. S. Puškina i A. F. Vel’tmana / G. G. Topor // Ped.
vestnik. – 2000. – Nr 2. – P. 93-96.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


929 tiin e biografice i înrudite
E anu, Andrei. Via a i activitatea lui Varlaam, Mitropolit al Moldovei
i Sucevei. – Vezi Nr 1298.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERAL . ISTORIE UNIVERSAL
94(=590) Istoria românilor
(Vezi de asemenea Nr 1292, 1294)

1431.Zubco, Angela. Rela iile dintre stat i biseric în rile Române


în secolele XIV-XVII / Angela Zubco // Cugetul. – 2000. – Nr 1. – P. 8-14. –
Bibliogr. în note, p. 14.

94(4) Istoria Europei


94(478) Istoria Republicii Moldova
(Vezi de asemenea Nr 1303, 1305, 1307-08)
1432. Balmu , Pavel. SteRE CONStantin: RECONSider ri,
RECONStituiri (IV). Între “Omul perfect” i “Omul drept…” / Pavel Balmu //
Basarabia. –2000. – Nr 1/3. – P. 137-142. – An. 1: Un Maupassant rus. – Art.
1: Nr 1, 1999.

1433.Cornea, Sergiu. Institu ia Zemstvei în cadrul sistemului


administrativ – basarabean / Sergiu Cornea // Administrarea Public . – 2000. –
Nr 1. – P. 151-164. – Bibliogr.: 43 tit.

1434.E anu, Andrei. Panteonul (necropola) M n stirii C priana /


Andrei E anu; Valentina E anu // Sud-Est. – 2000. – Nr 1/2. – P. 80-86. –
Bibliogr. în notele de subsol.

1435.Halippa, Pan. Memoriul lui Pan Halippa, fostul pre edinte al


Sfatului rii, adresat pre edintelui S. U. A. Richard Nixon: reluat din lucr. Lidia
Brînceanu, Adina Berciu-Dr ghicescu, Basarabenii i bucovinenii între drept
interna ional i dictat. Documente 1944-1945, 1944-1945, Bucure ti, 1995, p.
246-256. // Cugetul. – 2000. – Nr 1. – P. 3-7.

1436.Petrencu, Anatol. Activitatea Asocia iei Istoricilor din Republica


Moldova în 1998-1999: Raport prezentat de A. Petrencu, pre . Asoc. Ist.,
Adun rii generale a Asoc. Ist. din Rep. Moldova din 12 febr. 2000 // Cugetul. –
2000. – Nr 1. – P. 58-64: fotogr.

1437.Tihonov, Ludmila. Cum au fost închise m n stirile din R.S.S.


Moldoveneasc : [cu an. doc.] / Ludmila Tihonov // Cugetul. – 2000. – Nr 1. – P.
51-55.

94(498) Istoria României


(Vezi Nr 1303, 1363, 1399, 1435)
INDEX DE NUME LA “CRONICA ARTICOLELOR DE REVIST ”
NR 7-2000

A C
Ab lu , Constantin 1408 Cazacu, Diana 1323
Akiri, I. 1368 Cazacu, Iurie 1391
Aleinov, Igor 1344 ebotarenko, P. 1324
Andronescu, Alexandrina 1405 Cebotari, A. 1239-46
Atamanenco, Vitalie 1318 ernyh, T. 1371
Cheianu, Constantin 1313, 1415
B
Cimpoi, Mihai 1410-11
Babenko, Oleg 1383, 1388 Ciobanu, Ion 1312
Balmu , Pavel 1432 Ciobanu, Vitalie 1314
Banari, Ion 1341 Ciocan, Iulian 1409
Bankalûk, L. V. 1369 Ciocanu, Anatol 1416
Barbus, L. 1362 Ciupac, Lilian 1344-45
Ba tovoi, tefan (monahul Savatie). Cocier, M. 1391
1427 Colâbneac, Alexei 1405
Belâkov, Evgenij 1370 Colesnic, Iurie 1305
Bender, Ostap 1353 Cornea, Sergiu 1433
Berciu-Dr ghicescu, Adina 1435 Cozaru, Nelly 1400
Be leag , Vladimir 1413 Cozma, Valeria 1372
Bivol, Elena 1356 Crudu, Dumitru 1427
Bobân , Gheorghe 1363 Cu c , Valentin 1310
Bolduma, Viorel 1294
D
Boratynskij, Evgenij 1429
Bordeianu, Leo 1414 Dandara, V. 1338
Brînceanu, Lidia 1435 Dermenži, N. 1402
Buburuz, Petru (protoiereu). 1295-97 Dobrynina, Tat’âna 1320
Bucur, V. 1390-91 Dragalina, G. 1376
Bucur, Vasile 1322 Dvornic, Vasile. 1247
Budeanu, Sergiu 1322, 1391
E
Bufnil , Ovidiu 1406, 1409
Burian, Alexandru 1349 Eminescu, Mihai 1291, 1412
Butnaru, Leo 1289, 1408 Enache, Valentina 1292
Buzura, Augustin 1288 E anu, Andrei 7, 1298, 1434
E anu, Valentina 1298, 1434
Evtu enco, Ana 1425
F L
Filip, Iulian 1417 Lazu, Teo 1350
Leahu, Nicolae 1428
G
Lelis, E. I. 1379
Gagim, Ion 1290 Luchian, Nadin 1321, 1325-26
Galaicu-P un, Em. 1418 Lupu, V. 1367
Galben, Andrei 1389
M
Gancearuc, Maria 1391
Ganenco, Lumini a 1357 Madan, G. 1355
Gheorghi , Ion 1407 Mandell, Robert A. 1319
Gheorghiu, Valeriu 1347 Manole, Tatiana 1327
Gomazkov, Aleksej 1429 Manoli, Mihai 1328
Gomazkov, Oleg 1429 Matceac, Valeriu (protoiereu). 1300
Gorbaciov, Mihail 1312 Mekešina,Z. 1391
Gorškova, R. 1373 Mihailescu,Dan C. 1288
Grušeckaâ, M. I. 1386 Mî u, Veaceslav 1342, 1398
Gu u, Aurel 1416 Molotkov, Ûrij 1380
Guzun, E. 1287 Moraru, Anatol 1420
Movil , Petru 1301-02
H
Munteanu, Raisa 1329
Halipa, Pan 1435 Nagornaâ, Zoâ 1346
Harea, Ruslan 1392 Nechit, Irina 1400
Himerik, T. 1384 Nedelcea, Tudor 1412
Hristov, Horia 1419 Nederi a, A. 1393
Hromova, Larisa 1367 Negreanu, Gabriela 1421
Negrei, Ion 1303
I Negru, Andrei 1351
Il’in, Vladimir 1370 Negru, Nicolae 1315
Ionko, Majâ 1383, 1388 Nemerenco, Valeriu 1348
Iordache, Mihai-Dorin 1299 Nikit enko, A. I. 1403
Istrati, Liuba 1391 Nixon, Richard 1435
Noroc, Larisa 1399
K Novak, S. 1253-54
Kavr’’kova, Lidiâ 1374 O
Kazakina, Majâ 1364
Kigaj, È. 1375 Orlov, Maria 1352
Klim, E. 1248-52 P
Kudrickaâ, S. 1376
Kura ickaâ, A. 1377-78 Paleologu, Alexandru 1287
Kuz’mina, T. M. 1385 Patraman, F. 1333
Petrencu, Anatol 1436 Timakova, Svetlana 1381
Petrovskij, P. 1365 Timu , Andrej 1309
Petru (Mitropolit al Basarabiei). 1304 Tonka eva,A. 1375
Platon, Mihail 1358 Topor, G. G. 1430
Ple can, A. 1394 Tudor, tefan 1425
Plotnikov, M. 1225-64 Tudose, V. 1338
Popa, Nicolae 1422 Tuhari, F. 1395
Popovschi, Nicolae 1305 urcanu, Ion 1308
Postolache, Gheorghe 1346
U
Prisacar, T. 1397
Proc , Pavel 1401 Udušlivyj, I. 1273-84
Puškin, A. S. 1430 Ul’ ugaeva, Nina 1382
Ungureanu, Andrei 1426
R
Ustian, Ion 1319
Ro ca, Sergiu 1293
V
S
Vacarov, Nadejda 1360
Šapavalov, M. A. 1375 Valentova, Libuše 1411
Sârbu, Antonina 1423 Varlaam (Mitropolit al Moldovei i
Sava, Ghenadie 1306 Sucevei) 1298
Savard, Felix-Antoine 1405 Vel’tmana, A. F. 1430
Savi chi, Julieta 1353 Veli co, N. 1376
Schopenhauer, Arthur 1291 Viziru, Andrei 1389
Šitova, Anna 1366 Vologodskaâ, Lûbov’ 1367
Slabu, Gheorghe 1291 Vornicescu, Nestor 1296, 1299, 1304
Smirnov, V. 1265-72 Yetrian, Jacques 1316
Spânu, Vilen 1361
Z
Sp taru, Nicolae 1424
Steeves, Tiffany 1316 Zabulic , Violeta 1421, 1424
Stefanov, Nicolae 1311 Zagaj uk, S. 1286
Stere, Constantin 1432 Zahar enko, I. 1397
Stici, Ion 1346 Zbîrciog, Valeriu 1343
Stoletneya, A. 1404 Zemkova, T. V. 1386
aptefra i, Tatiana 1359 Zubco, Angela 1431
chiopu, Lidia 1396 Zyrânova, Galina 1387
elaru, Mariana 1336
T
T zl uanu, Valentina 1288, 1317
Tcaci, Ludmila 1337
Tihonov, Ludmila 1307, 1437
Lista revistelor, ale c ror articole sunt fi ate în “Cronica articolelor de
revist ” Nr 7-2000

1. 2 ore + 3 iezi
2. Administrarea public 9. Moldova i lumea
3. Alunelul 10. Noi
4. Basarabia 11. Observator economic
5. Contabilitate i audit 12. Ped. vestnik
6. Cugetul 13. Sud-Est
7. Èlektronnyj ofis
8. Luminatorul
CRONICA ARTICOLELOR DE NEWSPAPER ARTICLE ANNALS
GAZET
PUBLISHED FROM 1958
SE EDITEAZ DIN ANUL 1958

2000
IULIE NR 7 JULY
(2815-3267)

0 GENERALIT I
00 BAZELE GENERALE ALE TIIN EI I CULTURII
001 tiin i cunoa tere în general
(Vezi de asemenea Nr 3020)

2815.Melnic, Boris. Cum s utiliz m poten ialul tiin ific? / Boris


Melnic // Moldova suveran . - 2000. - 13 iul.

2816.Plo ni , Elena. Dimitrie Gusti i Basarabia: [contribu ii t.] /


Elena Plo ni // Lit. i arta. - 2000. - 6 iul. - P. 6.

2817.Rotaru, Anatol. tiin a în statul contemporan (I-III) / Anatol


Rotaru // De facto. - 2000. - 4, 11 iul. - P. 7; 18 iul. - P. 6. - Idem i în lb. rus .

2818.Rotaru, Anatol. tiin a la intersec ie de milenii / Anatol Rotaru


// F clia. - 2000. - 15 iul. - P. 7. - Va urma.

008 Civiliza ie. Cultur . Progres


(Vezi de asemenea Nr 2852)

2819.Stancu, Valeriu. Carte frumoas , cine te-a închis? (1-2):


[cartea în soc.] / Valeriu Stancu // ara. - 2000. - 6, 13 iul.
02 BIBLIOTECONOMIE
2820.Cârlig, Elena. Bibliotecile au r mas f r c r i, iar tezaurul lor
este literatura în "limba moldoveneasc " / Elena Cârlig // Flux: cotid. na . -
2000. - 26 iul. - P. 2.

2821.Dron, Ion. Petru Ganenco: [biblioteconomist, bibliograf (1934-


1999)] / Ion Dron // Capitala. - 2000. - 15 iul. - P.9. - Bibliogr.: 5 tit.

2822.Malane chi, Vasile. Vasile Malane chi samyj bogatyj


kollekcioner stolicy: [kn. li n. kollekciâ: interv'û s literat. issledovatelem] /
zapisala Ol'ga Sini aru // Capitala = Stolica. - 2000. - 29 iûlâ. - P. 9.

061 Organiza ii. Asocia ii. Congrese. Expozi ii


2823.Asocia ia ob teasc "Business-Chi in u". Statutul
Asocia iei ob te ti "Business - Chi in u": [proiect] // Capitala. - 2000. - 12 iul. -
P. 7; Capitala = Stolica. - 2000. - 12 iûlâ. - P. 7.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
23/28 CRE TINISM. RELIGIE CRE TIN
(Vezi de asemenea Nr 3003)

2824. Dron, Ion. Ioan (Iacob) Hozevitul: [ieromonah, canonizat de


Biserica Ortodox Român (1913-1960)] / Ion Dron // Capitala. - 2000. - 22
iul. - P. 9.

29 RELIGII NECRE TINE


2825.Despre New Age, sau Despre o "religie" sincretist pasager
sau, mai bine spus, o nou am gire a lumii // Curierul ortodox. - 2000. - 28 iul.
- P. 4. - Va urma.
3 TIIN E SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE I METODE ÎN TIIN ELE SOCIALE
316.6/77 Sociologie psihologic
2826.Be leag , Vladimir. Despre comunicare / Vladimir Be leag //
Jurnal de Chi in u. - 2000. - 21 iul. - P. 4.

2827.Cilianu, Ioan Petru. Erosul ast zi: [reluat din cartea aceluia i
aut. "Eros i magie în Rena tere (Bucure ti, Nemira, 1994)] / Ioan Petru
Cilianu // Jurnal de Chi in u. - 2000. - 21 iul. - P. 4.

32 POLITIC
32.001 Politologie
2828.Guzun, Igor. Energicul patriarh Peres: [portr. politic al lui
Shimon Peres, fost prim-ministru al Israelului, laureat al Premiului Nobel
pentru Pace în 1994] / Igor Guzun // S pt mîna. - 2000. - 28 iul. - P. 9.

2829.Mihail, Dinu. Jurnal basarabean (XXXVII- XXXIX) / Dinu Mihail


// S pt mîna. - 2000. - 7 iul. - P. 8; 14 iul. - P. 12; 28 iul. - P. 6. - Art. 1: 18
sept. 1998.

321 Forme de organizare politic


2830.Bogatu, Petru. Republica parlamentar înc nu e b tut în
cuie: [Rep. Moldova - rep. parlamentar ] / Petru Bogatu // ara. - 2000. - 7 iul.

2831.Dahrendorf, Ralf. 1, 2. În lumea f r state vechea democra ie


va pierde / Ralf Dahrendorf // S pt mâna. - 2000. - 21, 28 iul. - P. 3.

2832.David, Eugenia. Comuni tii s-au speriat de dictatur :


[schimbarea formei de guvernare în Rep. Moldova] / Eugenia David //
S pt mîna. - 2000. - 14 iul. - P. 11, 17.

2833.Mihail, Viorel. O caricatur la democra ie: parlament f r


Majoritate parlamentar : [forma de guvernare în Rep. Moldova] / Viorel Mihail
// S pt mîna. - 2000. - 14 iul. - P. 10.
2834.Morei, Ion. Viitorul Moldovei: oligarhie sau democra ie: [opinia
deputatului în Parlamentul Rep. Moldova] / Ion Morei // Moldova suveran . -
2000. - 6 iul.

2835.Plugaru, Anatol. De la o democra ie fals la o dictatur


autentic : interviu cu A. Plugaru despre noi: aleg tori, deputa i i form de
guvern mânt. Despre lovitura de stat de la 5 iul. 2000 / interlocutori: Stan
Lipcanu, Viorel Mihail // S pt mîna. - 2000. - 14 iul. - P. 8-9.

323/324 Politic intern


(Vezi de asemenea Nr 3161)

2836.Caramitru, Ion. Basarabia este un teritoriu european: [aspecte


soc.-pol.: interviu cu I. Caramitru, ministrul Culturii al României] / a consemnat
Aneta Grosu // Flux: cotid. na . - 2000. - 5 iul.

2837.Dabija, Nicolae. Limba, salvatoarea noastr : [lb. rom. în


contextul social al Rep. Moldova] / Nicolae Dabija // Lit. i arta. - 2000. - 6 iul.
- P. 1-2.

2838.Gnati in, Ivan. Poporul ucrainean la o nou etap a istoriei


sale: [art. ambasadorului extraordinar i plenipoten iar al Ucrainei în Rep.
Moldova] / Ivan Gnati in // Moldova suveran . - 2000. - 15 iul. - P. 3.

2839.Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Avu ia, unitatea na ional i


prop irea / Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Lit. i arta. - 2000. - 27 iul. - P. 2.

2840.Popescu, Ion. Românii din Ucraina sunt a tepta i de raportorii


Consiliului Europei: interviu cu I. Popescu, deputat în Rada Suprem a
Ucrainei / a consemnat Aneta Grosu // Flux: cotid. na . - 2000. - 12 iul.

2841.Putin, V.V. Ežegodnoe poslanie Prezidenta Rossii V.V. Putina


Federal'nomu Sobraniû Rossijskoj Federacii // Kišin. obozrevatel'.- 2000. - 14
iûlâ. - P. 1, 4.
2842.Vatcu, Eugenia. Ne implic m în tot ce înseamn problemele
românilor de peste hotare: [interviu cu E. Vatcu, expert, Dep. pentru rela iile
cu românii de peste hotare al Guvernului României] / interviu de Rodica
Trofimov // Flux: cotid. na . - 2000. - 26 iul. - P. 4.

323/324(478) Politica intern a Republicii Moldova


(Vezi de asemenea Nr 3055)

2843.Aksenov, Valerij. "Novyj âzykovoj zakon hotât prinât'vtihuû":


[interv'û s pred. rus. ob iny B l i V. Aksenovym] / besedovala Tat'âna
Borisova // Kišin. novosti. - 2000. - 14 iûlâ. - P. 3.

2844.Bogatu, Petru. De ce sunt sceptic când ru ii promit c vor


pleca din Transnistria / Petru Bogatu // ara. - 2000. - 14 iul.

2845.Cibotaru, Mihail Gh. Viespile nu aduc, ci r pesc mierea:


medita ii subiective despre probleme obiective / Mihai Gh. Cibotaru //
Luceaf rul. - 2000. - 14 iul. - P. 11.

2846.Cimpoi, Mihai. Trei întreb ri pentru… Mihai Cimpoi: [aspecte


soc.-pol. : interviu cu academicianul, deputat CDM] / a dialogat Rodica
Cior nic // Luceaf rul. - 2000. - 12 iul.

2847.Dediu, Ion. Cardiogramele delirului tranzi ional: [aspecte soc.-


pol.: interviu cu academicianul I. Dediu] / consemnare: Grigore Grigorescu //
Lit. i arta. - 2000. - 13 iul. - P. 2-3.

2848.Diacov, Dumitru. Cum s asigur m dezvoltarea Moldovei: [art.


pre . Parlamentului Rep. Moldova] / Dumitru Diacov // Dialog. - 2000. - 7 iul. -
P. 1-2.

2849.Diacov, Dumitru. Dumitru Diacov, pre edintele Parlamentului


sus ine c op iunea pentru republica parlamentar este un pas istoric nu
numai pentru Moldova: [interviu cu Pre . Parlamentului Rep. Moldova] //
Jurnal na .: ed. de Chi in u. - 2000. - 11 iul. - P. 8-9.
2850.Diacov, Dumitru. Est'li budu ee u našej strany? : [interv'
ûs
Pred. Parlamenta Resp. Moldova D. Diacovym] // Novoe vremâ. - 2000. - 7
iûlâ. - P. 3.

2851.Fedotova, Revol'da. Razmyšleniâ u paradnogo pod' 'ezda: [po


povodu st. Dumitra Diacova "Politi eskaâ stabil'nost'i upravleniâ stranoj"
("Nezavisimaâ Moldova", 2000, 20 iûlâ)] / Revol'da Fedotova, Anatolij
Dubrovskij // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 4 iûnâ.

2852.În Republica Moldova intelectualului nu-i apar ine nimic:


[materiale ale "Mesei rotunde" cu participarea: Eugen Doga, compoz., Grigore
Vieru, poet, Nicolae Botgros, conduc torul Orchestrei de muz. popular
"L utarii", ...] / consemnare: Nina erban // Flux: ed. de vineri. - 2000. - 7 iul. -
P. 6.

2853.Josu, Victor. Lucinschi nu în elege c jocul s u politic s-a


încheiat - cu sau f r referendum: [dialog cu V. Josu, politolog] / moderator:
Tatiana Corai // Luceaf rul. - 2000. - 28 iul. - P. 3.

2854.Keay, Justin. O ar post-comunist r t cit : Justin Keay


pentru Int. Herald Tribune // Mesagerul. - 2000. - 25 iul. - P. 1, 4.

2855.Kendighelian, Mihail. Statutul juridic special ofer posibilit i


enorme pentru dezvoltarea etnosului g g uz: [art. pre . Adun rii populare a
G g uziei] / Mihail Kendighelian // Moldova suveran . - 2000. - 27 iul. - P. 2.

2856.Kozlova, Marina. Mircea Snegur: "Bun tatea nu totdeauna


face cas bun cu politica": portr. primului pre . al Rep. Moldova schi at de
ziari tii de la "TRI MD" / Marina Kozlova // Luceaf rul. - 2000. - 14 iul. - P. 5.

2857.Mardari, Ion. Novye rycari èfira: zametki publicista / Ion


Mardari // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 14 iûlâ. - P. 5.

2858.Matcovschi, Dumitru. Cu ara în bumbi: [probleme soc.-pol.] /


Dumitru Matcovschi // S pt mîna. - 2000. - 28 iul. - P. 4.

2859.Matcovschi, Dumitru. Secundan ii Înving torilor: [aspecte


soc.-pol.] / Dumitru Matcovschi // S pt mîna. - 2000. - 7 iul. - P. 6.
2860.Matcovschi, Dumitru. i coada cap: [aspecte soc.-pol.] /
Dumitru Matcovschi // S pt mîna. - 2000. - 14 iul. - P. 16-17.

2861.Mazilu, Gheorghe. Democra ie f r autoritate: [dialog cu Gh.


Mazilu, critic i istoric lit.] // S pt mîna. - 2000. - 28 iul. - P. 16-17; Moldova
suveran . - 2000. - 29 iul. - P. 3.

2862.Mihail, Viorel. Un fel de Scrisoare de îngrijorare pentru domnul


Vladimir Voronin: [probleme soc.-pol.] / Viorel Mihail // S pt mîna. - 2000. - 7
iul. - P. 16-17.

2863.Munteanu, Constantin. Constantin Munteanu: "Dac nu am


dreptate, insist s fiu trimis la Cricova, la închisoare! Dar dac am dreptate...":
(un dialog cu scriitorul, fost adept al lui Petru Lucinschi) / consemnare: Ion
Berlinschi // Tineretul Moldovei. - 2000. - 15 iul. - P. 3.

2864.Munteanu, Constantin. Pre edintele a promulgat i peste ar


o lini te adânc s-a l sat: dialog-fulger cu scriitorul C. Munteanu /
consemnare: Ion Berlinschi // Dialog. - 2000. - 28 iul. - P. 3; Tineretul
Moldovei. - 2000. - 29 iul. - P. 3.

2865.Muravschi, Valeriu. Dac nu acum, atunci când?... : [aspecte


soc.-pol.: interviu cu V. Muravschi, pre . Partidului Na . Cre tin Democrat din
Moldova] / a înregistrat Grigore Fidelschi // Ziarul na . - 2000. - 13 iul. - P. 2.

2866.Negru, Nicolae. Andrei B leanu, spectatorul: [regizorul Andrei


B leanu i procesul politic: in memoriam] / Nicolae Negru // Jurnal de
Chi in u. - 2000. - 28 iul. - P. 2.

2867.Negru, Nicolae. Un kamikadze al republicii preziden iale:


[form de guvernare în Rep. Moldova] / Nicolae Negru // Jurnal de Chi in u. -
2000. - 14 iul. - P. 2.

2868.Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Ciurul i dârmoiul electoral:


[concurs-test[ / Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Glasul na iunii. - 2000. - 12 iul. -
P. 4.
2869.Petrenco, Anatol. Dac -i luciditate - luciditate s fie (4): [pe
marginea art. lui Iurie Ro ca "Exerci ii de luciditate"] / Anatol Petrenco //
Tineretul Moldovei. - 2000. - 15 iul. - P. 4. - Art. 1: 10 iun.

2870.Platicyn, Anatolij: "Na granice tu i hodât hmuro... : [ob estv.-


polit. obstanovka v Pridnestrov’e] / Anatolij Platicyn // Nezavisimaâ Moldova. -
2000. - 28 iûlâ. - P. 10.

2871.Popu oi, Anatol. Pentru o Moldov înfr it , integr : [inf.


prezentat la conf. de pres de c tre pre . PDAM] / Anatol Popu oi // Glasul
Moldovei. - 2000. - 4 iul.

2872.Reni , Alecu. Cine i ce tr deaz ? : [situa ia soc.-pol. din


Rep. Moldova] / Alecu Reni // Jurnal de Chi in u. - 2000. - 7 iul. - P. 2.

2873.Roman, Vasile. La Nistru trebuie s fie introduse trupe ale


ONU de men inere a p cii: [interviu cu V. Roman, fostul lider al voluntarilor] /
a dialogat Gheorghe Budeanu // Flux: cotid. na . - 2000. - 25 iul. - P. 4.

2874.Sulac, Nicolae. "Eu nu m tem de Republic parlamentar , ci


de Parlamentul Republicii": [interviu cu N. Sulac, interpret de muz. popular ] /
pentru conformitate: Vlad Ol rescu // S pt mîna. - 2000. - 21 iul. - P. 13.

2875.Sulac, Nicolae. Nicolae Sulac: "Noi suntem ostatici ai


Parlamentului" : [interviu cu interpretul de muz. popular ] / pentru
conformitate: Vlad Ol rescu // Moldova suveran . - 2000. - 19 iul.

2876.T nase, Constantin. Minimal' naâ korzina nacional'nogo


dostoinstva: [perepe . iz "Flux" ot 23.06.2000 g.] / Constantin T nase; per. s
rum. // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 4 iûlâ.

2877.T nase, Constantin. Singur în fa a propriei provoc ri istorice:


[trecerea la modelul parlamentar de guvernare] / Constantin T nase // Flux:
cotid. na . - 2000. - 26 iul. - P. 3.

2878.Tudoran, Dorin. Dorin Tudoran: Tangou-l de tip comunist, cu


un pas înainte i doi înapoi, a devenit extrem de obositor pentru oameni:
[interviu cu poetul i publicistul rom., dir. de proiect pentru România i Rep.
Moldova a Funda iei Int. pentru Sisteme Electorale] / consemnare: Aneta
Grosu // Flux: ed. de vineri. - 2000. - 21 iul. - P. 6.

2879.Vasilache, Vasile. Pentru c unii demnitari de stat fac din


politic o chestie profitabil , statul nostru umbl pantalona i: [dialog cu
scriitorul V. Vasilache] / moderator: Tatiana Corai // Luceaf rul. - 2000. - 21
iul. - P. 6-7.

2880.Vieru, Grigore. V cu a cu cinci â e: [aspecte soc.-pol.] /


Grigore Vieru // Flux: cotid. na . - 2000. - 25 iul. - P. 5.

327 Rela ii interna ionale. Politic extern


(Vezi de asemenea Nr 2838)

2881.Ago, Pietro Ercole. Compromisul ar fi solu ia fericit pentru


ambele p r i: [interviu cu P. E. Ago, ambasador, reprezentant al Italiei în
Consiliul Europei] / interviu realizat de Aneta Grosu // Flux: cotid. na . - 2000. -
25 iul. - P. 3.

2882.Aznavour, Charles. Charles Aznavour consider important


adeziunea Armeniei la Consiliul Europei: [interviu cu ambasadorul Erevanului
la UNESCO: preluat din rev. Consiliului Europei "Europa 40 plus"] //
S pt mîna. - 2000. - 28 iul. - P. 10-11.

2883.Bogatu, Petru. De ce Fran a i Germania nu vor s admit


Republica Moldova în Pactul de Stabilitate / Petru Bogatu // ara. - 2000. - 18
iul.

2884.Declara ie comun adoptat la reuniunea de la Suceava a


Comisiei Interparlamentare Bucure ti - Chi in u: [21-23 iul. 2000] // Moldova
suveran . - 2000. - 25 iul.

2885.Gazuy, Dominique. Rela iile franco-moldovene ti nu sunt doar


o istorie de interese, ci i o istorie de dragoste: (interviu cu Excelen a sa D.
Gazuy, Ambasadoarea Fran ei la Chi in u) / pentru conformitate: Sorina
tefâr // Flux: ed. de vineri. - 2000. - 14 iul. - P. 4.

2886.Ibrahimbekov, Rustam. Rustam Ibrahimbekov: "Frontiera


dintre Europa i Asia trece prin inimile azerilor": [interviu cu scenaristul azer:
preluat din rev. Consiliului Europei "Europa 40 plus"] // S pt mîna. - 2000. -
28 iul. - P. 11.

2887.Perina, Rudolf. Aniversarea Independen ei SUA: declara ia


Excelen ei Sale dl R. Perina, Ambasador Extraordinar i Plenipoten iar al
Statelor Unite ale Americii în Rep. Moldova, cu ocazia Zilei Independen ei
SUA // S pt mîna. - 2000. - 7 iul. - P. 9.

2888.Sakovi , Vasilij. Belarus'


-Moldova: sotrudni estvo uglublâetsâ:
[interv'û s rezvy . i Polnomo . Poslom Resp. Belarus'v Resp. Moldova V.
Sakovi em] / besedoval Sergej Sulâk // Kišin. obozrevatel'. - 2000. - 7 iûlâ. -
P. 1-4.

2889.Sakovi , Vasilij. Kontakty na rubeže tysâ iletij: [interv'


û s
Poslom Resp. Belarus'v Resp. Moldova V. Sakovi em] / interv'ûroval M.
Drejzler // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 6 iûlâ.

2890.Schwartz, Robert C. OSCE: un sfert de veac de la semnarea


Acordului final de la Helsinki / Robert C. Schwartz // Dialog. - 2000. - 21 iul. -
P. 5.

2891.Shtein, Shimon. "Rela iile noastre au un mare poten ial...":


[interviu cu S. Shtein, vicedir. gen. al Min. Afacerilor Externe al Israelului] /
pentru conformitate: Constantin Andrei // Moldova suveran . - 2000. - 19 iul.

2892.Sovmestnaâ deklaraciâ: [sokra . variant deklaracii


Mežparlamentsk. moldo-rum. komissii (Suceava, România, iûl', 2000)] //
Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 27 iûlâ.

2893.Stein, Simon. "Sunt sigur c exist sectoare în care putem


colabora": (interviu cu S. Stein, dir. adjunct al Min. Afacerilor Externe din
Israel) / interviu realizat de Alina Anghel // Flux: cotid. na . - 2000. - 18 iul.
2894.Toma, tefan. "Trebuie s hot râ i împreun ce fel de ar vre i
s ave i": [interviu cu t. Toma, rezident - coord. al Progr. UNICEF în Rep.
Moldova] / consemnare: Gheorghe Budeanu // Flux: cotid. na . - 2000. - 26 iul.
- P. 5.

327(478) Politica extern a Republicii Moldova


2895.Gorea-Costin, Iuliana. Republica Moldova: 5 ani în Consiliul
Europei: interviu acordat de c tre Iu. Gorea-Costin, reprezentant permanent
al Rep. Moldova în Consiliul Europei // Moldova suveran . - 2000. - 22 iul. - P.
3.

2896.Matei, Valeriu. Câteva argumente în favoarea particip rii R.


Moldova la Pactul de stabilitate pentru Europa de Sud-Est: [comunic. pre .
Comitetului parlamentar de Coop. Rep. Moldova - Uniunea European la cea
de-a doua reuniune a parlamentarilor în cadrul Pactului de Stabilitate; 23-25
iun. 2000, Dubrovnik, Croa ia] / Valeriu Matei // Mesagerul. - 2000. - 1 iul. - P.
1-3.

2897.Matei, Valeriu. Valeriu Matei: "Un referendum consultativ nu


comport nici un fel de efecte juridice": [reuniunea Comisiei parlamentare
Bucure ti - Chi in u (iul., 2000, Suceava): interviu cu liderul PFD, deputat în
Parlamentul Rep. Moldova] / consemnare: Tamara Gorincioi // Mesagerul. -
2000. - 25 iul. - P. 1, 3.

2898.Nu vrem ca frontierele noastre s fie am râte cu ur i blestem:


[tratatul de delimitare a frontierelor dintre Rep. Moldova i Ucraina: memoriu
semnat de 17 organiza ii non-guvernamentale] / Flux: cotid. na . - 2000. - 26
iul. - P. 1, 5.

2899.Olaru-Vârtosu, Larisa. Lansarea Mi c rii mondiale pentru


cultura p cii i a nonviolen ei în Moldova / Larisa Olaru-Vârtosu // Capitala. -
2000. - 1 iul. - P. 12.

2900.Popescu, Nicu. Republica Moldova ar deveni un "cordon


sanitar" care va separa Rusia de NATO: interviu cu N. Popescu, student la
Inst. de Stat de Rela ii Int. din Moscova / a dialogat Boris Harea // Flux: ed. de
vineri. - 2000. - 29 iul. - P. 9.

2901.Reni , Alecu. Cine i ce tr deaz ? [aderarea Rep. Moldova la


Uniunea European ] / Alecu Reni // Lit. i arta. - 2000. - 20 iul. - P. 2.

2902.Strategia Republicii Moldova privind asocierea la Uniunea


European : [proiect întocmit de reprezentan ii partidelor i organiza iilor soc.-
pol. din Rep. Moldova] // Mesagerul. - 2000. - 1 iul. - P. 1, 5; 14 iul. - P. 1, 3;
25 iul. - P. 3.

2903.T b caru, Nicolae. Nicolae T b caru: Cinci ani de la aderarea


Republicii Moldova la Consiliul Europei - realiz ri i perspective: [art.
ministrului afacerilor externe al Rep. Moldova] // Moldova suveran . - 2000. -
13 iul.

2904.Vieru, Boris. Op iunea european sau op iunea slav :


[integritatea Rep. Moldova în Europa] / Boris Vieru // Jurnal de Chi in u. -
2000. - 14 iul. - P. 3.

329 Partide i mi c ri politice. Mi c ri i coali ii de diverse orient ri


329.1/.6 Partide i mi c ri politice
2905.Dahrendorf, Ralf. Stânga în criz european : [partidele de
stânga în rile Europei] / Ralf Dahrendorf // S pt mîna. - 2000. - 14 iul. - P.
3.

329.1/.6(478) Partide i mi c ri politice din Republica Moldova


2906.Ro ca, Iurie. Iurie Ro ca: PPCD exist pentru a nu admite
transformarea Republicii Moldova într-o camer de gazare a românismului:
[cuv. prezentat de c tre pre . Partidului Popular Cre tin Democrat la conf.
filialei mun. Chi in u a PPCD; (9 iul., 2000)] // ara. - 2000. - 14 iul.

2907.Ro ca, Iurie. Pre edintele PPCD, Iurie Ro ca, are impresia c ,
în timp ce privea la stele, cineva l-a buzun rit: [aspecte soc.-pol.: interviu cu
pre . Partidului Popular Cre tin-Democrat] // Flux: ed. de vineri. - 2000. - 7 iul.
- P. 5; Jurnal na .: ed. de Chi in u. - 2000. - 4 iul. - P. 8-9.

2908.Voronin, Vladimir. Partiâ i veterany: [dokl. perv. sekretarâ CK


PKRM V. Voronina "O zada ah partii v rabote s veteranami" na XXII plenume
CK PKRM (1 iûlâ, 2000)] // Kommunist. - 2000. - 8 iûlâ. - P. 6-10.

33 ECONOMIE. TIIN E ECONOMICE


330 tiin e economice. Economie politic
(Vezi de asemenea Nr 3035)

2909.Dornbusch, Rudy. Dramele adev rate ale lumii i utopi tii de


la Seattle: [noua economie] / Rudy Dornbusch // S pt mîna. - 2000. - 7 iul. -
P. 3.

2910.Mu cinschi, Alexandru. O solu ie optimal pentru Moldova -


îmbinarea avantajelor economiei libere cu priorit ile unei guvern ri ferme /
Alexandru Mu cinschi // De facto. - 2000. - 18 iul. - P. 7. - Idem i în lb. rus .

2911.Ustian, Ion. Eminescu i Kant: "Omul produce scopuri":


(filozofia economiei) / Ion Ustian // Moldova suveran . - 2000. - 15 iul. - P. 5.

331 Munc . Economia muncii. Organizarea muncii


2912.Regulamentul Comisiei republicane pentru negocieri colective
// Vocea poporului. - 2000. - 28 iul. - P. 4-5; Golos naroda. - 2000. - 28 iûlâ. -
P. 4-5.

331.105.44 Sindicate
2913.Fonari, Serafim. Ètot mig meždu prošlym i budu im... : [interv' û
s pred. otrasl. profsoûzov: rabotnikov kul'tury S. Fonari i federacii rabotnikov
malyh i sred. ast. predpriâtiy "Moldova-bisness-Sind" Natal'ey Subo ] /
zapisal Il'â Sergeev // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 11 iûlâ.

2914.Godonoga, Ion. Integritatea mi c rii sindicale trebuie p strat ,


dar nu cu orice pre : inf. despre situa ia în FGSRM, prezentat la edin a în
plen extraordinar a Consiliului FGSRM din 6 iul. 2000 de c tre pre .
Federa iei I. Godonoga // Vocea poporului. - 2000. - 11 iul. - P. 2-4; Golos
naroda. - 2000. - 11 iûlâ. - P. 2-4.

332 Economie regional . P mânt. Sol. Proprietate imobiliar


2915.Buz , Ion. Înc o dat despre Programul na ional "P mânt" /
Ion Buz // Lit. i arta. - 2000. - 13 iul. - P. 2.

2916.Gânju, Valeriu. Crearea sistemului de cadastru este


acceleratorul economiei Moldovei / Valeriu Gânju // Moldova suveran . -
2000. - 13 iul.

2917.Gumenâi, Nicolae. i, totu i, este nevoie de mai mult


transparen : [interviu cu N. Gumenâi, dir. gen. al Dep. Privatiz rii i
Administr rii Propriet ii de Stat] / pentru conformitate: Andrei Fetescu //
Moldova suveran . - 2000. - 8 iul. - P. 2.

2918.Nizeica, Claudia. Solu ii ideale nu exist : [problema


restructur rii datoriilor sectorului agrar: reflec ii pe marginea materialelor
seminarului regional; iul. 2000, Chi in u] / Claudia Nizeica // Moldova
suveran . - 2000. - 5 iul.

2919.Polikarpov, V. China: p mântul - ranilor: [reforme din satul


chinezesc] / V. Polikarpov // Comunistul. - 2000. - 1 iul. - P. 7.

334 Forme de organizare a activit ii economice


2920.Asocia ia oamenilor de afaceri "Business - Chi in u".
Hot rârea Congresului I al Asocia iei oamenilor de afaceri "Business -
Chi in u" // Capitala. - 2000. - 19 iul.; Capitala = Stolica. - 2000. - 19 iûlâ. -
(Supl.: "Business – Chi in u”; Nr 1).

2921.Asocia ia ob teasc “Business-Chi in u” Statutul


Asocia iei ob te ti "Business - Chi in u" : [proiect] / Capitala. - 2000. - 1 iul. -
P. 5; Capitala = Stolica. - 2000. - 1 iûlâ. - P. 5.

2922.Bodarev, Pavel. Asocia ia "Business - Chi in u" - partener


destoinic al administra iei publice: [alocu iunea pre . comitetului de ini iativ
P. Bodarev, dir. gen. al Companiei de Audit "Moldauditing" SRL la Primul
Congres al Asoc.] // Capitala. - 2000. - 15 iul. - P. 2; Capitala = Stolica. -
2000. - 15 iûlâ. – P. 2.

2923.Bodarev, Pavel. " i în cazul antreprenoriatului cantitatea


trebuie s evolueze spre calitate": dialog cu P. Bodarev, pre . "Moldauditing"
SRL, eful grupului de organizare a Congresului de constituire a Asoc.
"Business - Chi in u" / a intervievat Nadin Gheorghi // Capitala. - 2000. - 1
iul. - P. 4; Capitala = Stolica. - 2000. - 1 iûlâ. - P. 4.

2924.Šulânskaâ, Sofia. Biznes malyj - problemy bol' šie: [beseda s


na . Upr. predprinimatel'stva i malogo biznesa M-va èkonomiki i reform Resp.
Moldova S. Šulânskoj] / besedoval Vladislav Blažko // Kišin. novosti. - 2000. -
28 iûlâ. - P. 4.

2925.Vizitiu, Vasile. Necesitate dictat de timp i situa ie: [interviu


cu V. Vizitiu, conduc torul SA "Universal"] // Capitala. - 2000. - 19 iul.;
Capitala = Stolica. - 2000. - 19 iûlâ. - (Supl.: "Business - Chi in u", Nr 1).

336 Finan e. B nci. Moned i circula ie monetar . Credit


2926.Cutârchin, Vladislav. E justificat oare riscul "demnitarilor"? :
[administrarea finan elor publice în Moldova] / Vladimir Cutârchin // De facto. -
2000. - 4 iul. - P. 3. - Idem i în lb. rus .

2927.Gheorghiu, Anna. Bankovskaâ arifmetika: 1 iûlâ. = 48 ml.


leev! : [minim. sovokup. normativ. kapital kommer . bankov resp.: interv'û s
prezidentom "Moldinkonbanka" A. Gheorghiu] / zapisal Aleksandr Burdejnyj //
Mold. vedomosti. - 2000. - 8 iûlâ. - P. 4.

2928.Gherman, Artur. O "bykah" i medvedâh v Moldove: [interv'


ûs
zam. pred. Nac. komissii po rynku cennyh bumag Resp. Moldova A.
Ghermanom] // Mold. vedomosti. - 2000 - 1 iûlâ. - P. 1-4.

2929.Ob''em torgov na FBM - tret'moldavskogo bûdžeta: [pât'let


fondovoj birže Molodovy] // Mold. vedomosti. - 2000. - 1 iûlâ. - P. 6.
2930.Olteanu, Constantin. Banii publici, Reprezentantul statului i
Omul din saun : [gestionarea finan elor publice] / Constantin Olteanu //
S pt mîna. - 2000. - 14 iul. - P. 6.

2931.Stoiceanu, Chiril. Ploho v strane s nalogami no budet e e


huže / Chiril Stoiceanu // Mold. vedomosti. - 2000. - 1 iûlâ. - P. 6.

338 Situa ie economic . Politic economic . Produc ie


2932.Golenco, Tamara. O alt rela ie dintre civiliza ie i resursele
P mântului: [probleme ale dezvolt rii durabile] / Tamara Golenco //
Mesagerul. - 2000. - 12 iul. - P. 4.

338(478) Situa ia economic a Republicii Moldova


2933.Can, Alexandra. "Nu am avut niciodat sentimentul c execut
o comand politic ": [probleme ale economiei na .: interviu cu A. Can, dir.
den. al SA "Fabrica de marochin rie" Artima"] / a intervievat: Ilie Bujor //
Dialog. - 2000. - 21 iul. - P. 6.

2934.Carasciuc, Lilia. Un ciubuc pentru guvernan i: [economia


tenebr în Rep. Moldova] / Lilia Carasciuc // Vocea poporului. - 2000. - 14 iul.
- P. 4-5; Golos naroda. - 2000. - 14 iûlâ. - P. 4-5.

2935.Chirc , Sergiu. Cum s sc p m de "închisoarea popoarelor":


[tranzi ia la economia de pia ] / Sergiu Chirc // Na ional. - 2000. - 20 iul. - P.
3.

2936.Cojocaru, Pavel. Est'li šans u Moldovy? : [èkon. situaciâ v


resp.] / Pavel Cojocaru, Natal'â Fedotova // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. -
11 iûlâ.

2937.Mihail, Viorel. Câ i bani cost Republica Criminal Moldova? :


[situa ia soc.-econ.] / Viorel Mihail // S pt mîna. - 2000. - 7 iul. - P. 5

2938.Republica Moldova. Parlamentul. Legea privind controlul


statului asupra form rii pre urilor la pâine i asigurarea protec iei sociale a
popula iei: [proiect elaborat de c tre deputa ii în Parlament: V. Voronin, V.
Stepaniuc, M. Camerzan,...] // Comunistul. - 14 iul. - P. 3.
339.7 Finan e interna ionale
2939.Bogatu, Petru. Se deblocheaz rela iile Moldovei cu Fondul
Monetar Interna ional? / Petru Bogatu // ara. - 2000. - 28 iul.

34 DREPT. LEGISLA IE. JURISPRUDEN


340 Drept în general
2940.Pu ca , Victor. "Gura lumii ar putea avea dreptate: voi reveni
în politic ..." : [interviu cu V. Pu ca , pre . Cur ii Supreme de Justi ie] / pentru
conformitate: Alina Anghel // Flux: ed. de vineri. - 2000. - 21 iul. - P. 3.

2941.Timofte, Nicolae. O nou treapt în activitatea Asocia iei


judec torilor: [aderarea la Asoc. Int. a Judec torilor] / Nicolae Timofte //
Juristul Moldovei. - 2000. - 29 iul. - P. 2; Ûrist Moldovy. - 2000. - 29 iûlâ. - P.
2.

341 Drept interna ional


2942.Cre u, Victor. Progresarea dreptului umanitar interna ional: [pe
marginea lucr rilor conf. int. cu genericul "Implementarea normelor i
principiilor dreptului umanitar int." (Moscova, iun. 2000) : interviu cu V. Cre u,
prim-viceministru al justi iei] / interviu realizat de Anatol Semionov // Moldova
suveran . - 2000. - 1 iul. - P. 5.

2943.Laz ri, Constantin. Constantin Laz ri: În problemele privind


drepturile omului migran ii moldoveni se pot adresa ombudsmanilor: [interviu
cu avocatul parlamentar] / consemnare: Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. -
2000. - 14 iul. - P. 3; Golos naroda. - 2000. - 14 iûlâ. - P. 3.

342 Drept public. Drept constitu ional. Drept administrativ


2944.Apel în ap rarea democra iei: [modific ri în Constitu ia Rep.
Moldova: interven ie a oamenilor de cultur : Dumitru Matcovschi, Dumitru
Fusu, Nicolae Sulac ...] // S pt mîna. - 2000. - 21 iul. - P. 12; Moldova
suveran . – 2000. – 22 iul. – P. 3; De facto. - 2000. - 25 iul. - P. 1. - Idem i în
lb. rus ; Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 25 iûlâ.
2945.Burc , Sergiu. Sergiu Burc : "La 5 iulie Parlamentul a înl turat
principalul obstacol pe calea afirm rii unei societ i deschise": interviu acordat
Agen iei BASA-press // ara. - 2000. -13 iul.

2946.Ciurea, Cornel. Dezam girea împlinirii: [modific ri la


Constitu ia Rep. Moldova] / Cornel Ciurea // Flux: ed. de vineri. - 2000. - 14
iul. - P. 4.

2947.Diacov, Dumitru. Dumitru Diacov îl respect pe Petru


Lucinschi, dar ine la republica parlamentar : [dialog radiofonic cu radio-
ascult torii, între inut de c tre Pre . Parlamentului Rep. Moldova; 15 iul.
2000] / înregistrare: Vitalie Atamanenco // Moldova suveran . - 2000. - 19 iul.

2948.Diacov, Dumitru. Novaâ konstitucionnaâ real' nost': neskol'ko


soobraženij: [st. Pred. Parlamenta Resp. Moldova] / Dumitru Diacov //
Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 13 iûlâ; Novoe vremea. - 2000. - 18 iûlâ.

2949.Diatovski, Nicolae. Autoadministrarea local : controlul de


drept administrativ / Nicolae Diatovski // Furnica. - 2000. - Iul.(Nr 14). - P. 3. -
Idem i în lb. rus .

2950.Gevorkân, Natal'â. Ot pervogo lica. Razgovory s Vladimirom


Putinym: [otryvki iz odnoim. kn.] / Natal'â Gevorkân, Natal'â Timakova, Andrej
Kolesnikov // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 7 iûlâ. - P. 5; 14, 21 iûlâ. - P. 6.
Prodolž. Na .: 16 iûnâ.

2951.Gu u, Ion. Ion Gu u: “Mentalitatea oamenilor nu poate fi


modificat ca i Constitu ia rii": [interviu cu pre . Partidului Democra iei
Sociale "Furnica"] / a intervievat Vlad Arhip // Furnica. - 2000. - Iul. (Nr 14). -
P. 1-2. - Idem i în lb. rus .

2952.Lucinschi, Petru. Declara ia Pre edintelui Republicii Moldova


privind modificarea Constitu iei de c tre Parlament: [27 iul. 2000] / Petru
Lucinschi // Moldova suveran . - 2000. - 29 iul. - P. 1; De facto. - 2000. - 1
aug. - P. 1. - Idem i în lb. rus .

2953.Lucinschi, Petru. Mesaj adresat de Petru Lucinschi,


Pre edintele rii, Parlamentului Republicii Moldova în problema reformei
constitu ionale: [20 iul. 2000] // S pt mîna. - 2000. - 21 iul. - P. 4-7; Moldova
suveran . - 2000. - 22 iul. - P. 1-2; De facto. - 2000. - 25 iul. - P. 5-8. - Idem i
în lb. rus ; Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 25 iûlâ.

2954.Lucinschi, Petru. Zaâvlenie Prezidenta Respubliki Moldova v


svâzi s izmeneniâmi, vnesennymi Parlamentom v Konstituciû: [27 iûlâ, 2000] /
Petru Lucinschi // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 28 iûlâ. - P. 1.

2955.Martîncic, Eugen. Activitatea de lobbysm în Moldova: esen a,


starea i reglement rile juridice / Eugen Martîncic // Juristul Moldovei. - 2000.
- 29 iul. - P. 3; Ûrist Moldovy. - 2000. - 29 iûlâ. - P. 3.

2956.Matei, Valeriu. Modific ri necesare: (alocu iunea dlui V. Matei,


deputat, pre . PFD, pe marginea proiectului de modificare a Constitu iei) //
Mesagerul. - 2000. - 14 iul. - P. 5.

2957.Mišin, Vadim. Istori eskie sobytiâ? Oni e e vperedi: [izm. v


Konstitucii Resp. Moldova: interv'û s zam. Pred. Parlamenta Resp. Moldova
V. Mišinom] / sobesednik - Sergej Il’ enko // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. -
13 iûlâ.

2958.Morei, Ion. Deputatul Ion Morei. Viitorul Parlament va fi ales,


probabil, de c tre deputa ii actualului Parlament: [interviu cu deputatul
Parlamentului Rep. Moldova] / interlocutor: Igor Guzun // S pt mîna. - 2000. -
21 iul. - P. 10-11.

2959.Morei, Ion. Smena politi eskogo režima ili?... : [izm. v


Konstitucii Resp. Moldova: interv'û s deputatom Parlamenta Resp. Moldova I.
Morei] / sobesednica: Natal'â Silickaâ // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 13
iûlâ.

2960.Pl m deal , Mihai. Parlamentarii i-au luat poporului Moldovei


dreptul de a fi st pân în propria ar : [modific ri în Constitu ia Rep. Moldova] /
Mihai Pl m deal // De facto. - 2000. - 11 iul. - P. 3. - Idem i în lb. rus .
2961.Republica Moldova. Parlamentul. Declara ia Parlamentului
Republicii Moldova: [privind modific rile în Constitu ie; 5 iul. 2000] // Moldova
suveran . - 2000. - 6 iul.

2962.Stati, Vasile. Numai parlamentul întregii Moldove ar putea vota


alegerea pre edintelui statului de c tre deputa i / Vasile Stati // Glasul
Moldovei. - 2000. - 11 iul.

2963.T nase, Constantin. Lucinschi va pleca, iar epoca lui va


r mâne: [modificarea Constitu iei i trecerea la forma parlamentar de
guvernare: republ. din “Flux” cotid. na ., 6 iul., 2000] / Constantin T nase //
Flux: ed. de vineri. - 2000. - 7 iul. - P. 4.

2964.Tulbure, Alexei. Hvatit lži! : [popravki k Konstitucii Resp.


Moldova] / Alexei Tulbure // Novoe vremâ. - 2000. - 21 iûlâ. - P. 2.

2965.Vieru, Vasile. Parlamentarii nu exprim voin a întregii republici:


[aspecte constitu ionale] / Vasile Vieru // S pt mîna. - 2000. - 28 iul. - P. 7.

2966.Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin: "My ne imeli prava


golosovat'ina e" : [popravki v Konstituciû: st. deputata Parlamenta Resp.
Moldova, lidera Partii Kommunistov] // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 19
iûlâ.

344 Drept penal militar


2967.Ulianovschi, Xenofont. E timpul s ne debaras m de cli eele
unei societ i totalitariste: [interviu cu X. Ulianovschi, vicepre . Judec toriei
militare] / a consemnat Dina Vr jma u // Moldova suveran . - 2000. - 6 iul.

346 Drept economic


2968.Poceluev, Igor'. V burnyh vodah morâ pravovogo: [intrev'
ûs
prezidentom ûrid. firmy "Moldova Consulting Legal and Business" I.
Poceluevym] / voprosy zadavala Natal'â Silickaâ; fot. Borisa Kapnina //
Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 14 iûlâ. - P. 10.
347 Drept civil.
2969.P tra , Mihai. Perfec ionarea legisla iei bancare: condi ie
primordial pentru ameliorarea activit ii economice / Mihai P tra // Juristul
Moldovei. - 2000. - 29 iul. - P. 4-5, 8; Ûrist Moldovy. - 2000. - 29 iûlâ. - P. 4-5,
8. - Bibliogr.: 9 tit.

35 ADMINISTRA IE PUBLIC . TIIN MILITAR

(Vezi Nr 3016)

351/354 Administra ie public


(Vezi de asemenea Nr 2922, 3070)

2970.Agachi, Efim. Între necesit i i posibilit i: interviu cu E.


Agachi, pre . consiliului jud. Soroca / consemnare: Vasile Trof il // Moldova
suveran . - 2000. - 20 iul.

2971.Barbylat, Dm. Moldova: kto upravlâet v regionah? : [po


materialam respub. sove aniâ rukovoditelej organov mest. publ. administracii
Resp. Moldova; 1 iûlâ, 2000, Chi in u] / Dm. Barbylat // Nezavisimaâ
Moldova. - 2000. - 6 iûlâ.

2972.Bulat, Petru. Prefectura va proteja serios drepturile


consumatorului: [art. secretarului Consiliului coord. pentru protec ia drepturilor
consumatorului al Prefecturii mun. Chi in u] / Petru Bulat // Moldova
suveran . - 2000. - 19 iul.

2973.Cladco, Sergei. "Starea de confuzie ne-a jucat festa": interviu


cu S. Cladco, prefectul jud. Ungheni / consemnare: Ionel C pi // Ziarul na . -
2000. - 6 iul. - P. 4.

2974.Croitoru, Dumitru. Cine n-a vizitat Bugeacul este mult mai


s rac: [art. ba kanului (guvernatorului) G g uziei] / Dumitru Croitoru //
Moldova suveran . - 2000. - 27 iul. - P. 1.
2975.Filip, Iulian. A ezarea i coacerea timpurilor la prim rie + 10
ani ai mei: [sintez asupra activit ii în func ie de ef al Dep. Cultur a
Prim riei mun. Chi in u] / Iulian Filip // Lit. i arta. - 2000. - 6 iul. - P. 3.

2976.Filip, Iulian. Iulian Filip: "E timpul pasului urm tor": ecou prelu-
u-ung la art. "Este necesar conversiunea mentalit ii" semnat de Serafim
Urecheanu i publ. în "Capitala" din 21 iun. 2000 // Capitala. - 2000. - 8, 15
iul. - P. 6.

2977.La cu, Mihai. U samyh vorot stolicy: [interv'


û s primarom
communy B cioi M. La cu] / besedovala Anna Semenova // Capitala =
Stolica. - 2000. - 26 iûlâ. - P. 3.

2978.Moldova va rena te prin aportul regiunilor: [reforma


administrativ-teritorial : materiale ale Centrului inf.-analitic al org. ob te ti
"Republica"] // De facto. - 2000. - 11 iul. - P. 5. - Idem i în lb. rus .

2979.Prohni ki, Anatolii. Furturile din apartamente nu sunt de


buzunarul nostru... : [interviu cu A. Prohni ki, loc iitor al efului Dir. Pazei de
Stat a Inspectoratului Principal al Poli iei MAI al RM] / consemnare: Larisa
Veveri // Patria tân r . - 2000. - 4 iul. - P. 7; Molodež'Moldovy. - 2000. - 4
iûlâ. - P. 7.

2980. Ta c , Mihai. O Doamn ce s-a lansat în politic ,


p strându- i ne-alterate toate virtu ile: [Ana Bejan, prefect al jud. Soroca] /
Mihai Ta c // Mesagerul. - 2000. - 1 iul. - P. 3.

2981. rn , Veaceslav. Cum c l torim, cu ce c l torim? :


interviu cu V. rn , dir. Dep. Transport Public i C i de Comunicer. al
Prim riei mun. Chi in u / a intervievat Valeriu Turt // Capitala. - 2000. - 8 iul.
- P. 4; Capitala = Stolica. - 2000. - 8 iûlâ. - P. 4.

2982. Un an de c ut ri i speran e: noti e de la consf tuirea


republ. a conduc torilor autorit ilor administra iei publice locale / pentru
conformitate: Ion Stici; fotogr. de V. Corcimari // Moldova suveran . - 2000. -
5 iul.
2983. Urecheanu, Serafim. Partenieratul administra iei publice
locale cu antreprenorii - calea relans rii economiei: alocu iunea dlui S.
Urecheanu, Primar gen. al mun. Chi in u, la Primul Congres al Asoc. ob te ti
"Business - Chi in u" // Capitala. - 2000. - 15 iul. - P. 2; Capitala = Stolica. -
2000. - 15 iûlâ. - P. 2.

2984. Urecheanu, Serafim. Serafim Urecheanu: "Prefektura i


prim ria dolžny vzaimodejstvovat', a ne konkurirovat'": [interv'ú s gener.
primarom mun. Chi in u] / besedu vela Galina Lungu // Capitala = Stolica. -
2000. - 1 iûlâ. - P. 3.

2985.Vârlan, tefan. "Îmi pare r u c opinia public nu este de


partea poli iei": [interviu cu t. Vârlan, consilier al Primarului gen. al mun.
Chi in u] / a intervievat: Galina Lungu // Capitala. - 2000. - 29 iul. - P. 13;
Capitala = Stolica. - 2000. - 29 iûlâ. - P. 4.

2986.Vrabie, Vitalie. Dolžnost'primara predpolagaet men'še udobstv


i bol'še otvetstvennosti: beseda s primarom mun. Ungheni V. Vrabie / vel
interv'û Vlad Arhip // Furnica. - 2000. - Iûl'(Nr 13). - P. 4-5.

355/359 tiin militar . For e armate


2987.Baban, Ion. kola vospitaniâ: [vesen. prizyv v Nac. Armiû:
interv'û s komissarom voen. centra uezda Orhei I. Babanom] / zapisal
Aleksandr Bušinskij // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 19 iûlâ.

2988.Gheorghe, Martin: [colonel al Armatei Na . (1949-2000):


necrolog] // Moldova suveran . - 2000. - 26 iul. - semnat: Petru Lucinschi,
Boris Gamurari, Ion Corobcean, ...

36 ASISTEN SOCIAL . ASIGUR RI SOCIALE


(Vezi de asemenea Nr 2938)

2989.Câ laru, Anatol. Programul Na ional de Atenuare a S r ciei -


o promisiune sincer sau un truc al conducerii de vârf? / Anatol Câ laru;
fotogr.: Dumitru Doru // Jurnal na .: ed. de Chi in u. - 2000. - 14 iul. - P. 4.
2990.Cebotar, Angela. "Star" - o viziune nou asupra unei probleme
vechi: [problemele persoanelor cu handicap: interviu cu A. Cebotar, coord.
proiectului "Colaborarea Flandra-Moldova"] / interviu realizat de Nadin
Gheorghi // Capitala. - 2000. - 15 iul. - P. 8.

2991.Melinte, Valentina. În lumea t cerii vibrante: [interviu cu V.


Melinte, dir. organiza iei non-guvernamentale "Surdinfo"] / consemnare: Diana
B rbu // Capitala. - 2000. - 29 iul. - P. 12.

2992.R zlog, Ion. Ion R zlog: De compensa ii nominale vor


beneficia anumite categorii de cet eni: [interviu cu deputatul în Parlamentul
Rep. Moldova, pre . Comisiei pentru protec ia social , ocrotirea s n t ii i a
familiei] / consemnare: Tamara Gorincioi // Mesagerul. - 2000. - 25 iul. - P. 5.

2993.Republica Moldova. Parlamentul. Lege cu privire la protec ia


social special a unor categorii de popula ie: [nr. 933-XIV din 14 apr. 2000] //
Vocea poporului. - 2000. - 14 iul. - P. 6; Golos naroda. - 2000. - 14 iûlâ. - P. 6.

37 EDUCA IE. ÎNV MÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri i principii fundamentale de educa ie
(Vezi de asemenea Nr 3019)
2994.Axenti, Ioana. Surse orale privind metodele de predare -
înv are-evaluare în coala din Basarabia în perioada anilor 1918-1940 /
Ioana Axenti // F clia. - 2000. - 15 iul. - P. 2.

2995.Baboglu, Nicolae. În înv mânt, problemele majore erau


grafia i ortografia: [probleme de organizare a înv mântului în G g uzia] /
Nicolae Baboglu // Moldova suveran . - 2000. - 27 iul. - P. 5.

2996.Bodrug, Nicoleta. Din perspectiva secolului XXI: [sintez


privind conf. pedagogic gen. "Înv mântul educa ional din mun. la
intersec ia de milenii", Chi in u, iul. 2000] / Nicoleta Bodrug // Capitala. -
2000. - 8 iul. - P. 2; Capitala = Stolica. - 2000. - 8 iûlâ. - P. 3.

2997.Budi teanu, Alexandru. Premiul "Alexandru Budi teanu" în


viziunea fondatorului: interviu cu A. Budi teanu, dr. arhitect, expert
parlamentar pe lâng Comisia pentru administra ie public , amenajarea
teritoriului i echilibru ecologic al Camerei Deputa ilor din Parlamentul
României, originar din Basarabia / a intervievat Nicolae Cazacu // F clia. -
2000. - 8 iul. - P. 2.

2998.Cemortan, Stela. Grijile anului 2000, An al Copilului; [interviu


cu S. Cemortan, dr. habilitat în pedagogie, efa Lab. Educa ie Pre colar la
I E] / a dialogat Tudor Rusu // F clia. - 2000. - 8 iul. - P. 4.

2999.M tca , Nicolae. O jum tate din liceenii no tri nu- i finiseaz
studiile, iar unii din universit i ajung "studen i cu barb ": interviu cu N.
M tca , expert la Dir. "Românii de pretutindeni" a Min. Educa iei Na . din
România / pentru conformitate: Tatiana Corai // Luceaf rul. - 2000. - 14 iul. -
P. 7.

3000.Mocrac, Anatol. "Scopul nostru const în optimizarea


procesului instructiv-educativ": dialog cu A. Mocrac, dir. Dep. Educa ie, t.,
Tineret i Sport al Prim riei mun. Chi in u / a înregistrat Elena C p ân //
Capitala. - 2000. - 1 iul. - P. 8.

3001.Movileanu, Valeriu. Problemele educa iei în viziunea Adun rii


Nobililor din Republica Moldova: [art. vice-mare alului ANRM] / Valeriu
Movileanu // F clia. - 2000. - 1 iul. - P. 7; 8 iul. - P. 3.

3002.Savatie (Bastovoi). Introducerea religiei în colile cu directori


atei / Savatie // S pt mîna. - 2000. - 7 iul. - P. 13.

3003.Tutunaru, Alexandru. "O echip de profesori demni de


dragostea copiilor poate avansa via a colii" : interviu cu A. Tutunaru, dr. în
psihologie, dir. Complexului experimental- t. al mun. Chi in u, "Logopolis
Arbore" / interviu realizat de Aneta Grosu // Flux: cotid. na . - 2000. - 25 iul. -
P. 8.
371 Organizarea educa iei i înv mântului. Organizare colar
3004.Bodrug, Nicoleta. O bednom u itele zamolvili slovo: [probl.
organizacii obrazovaniâ v mun. Chi in u] / Nicoleta Bodrug // Capitala =
Stolica. - 2000. - 5 iûlâ. - P. 4.

3005.Callo, Tatiana. Formarea de formatori - concept strategic cu


valoare autentic de performan educa ional / Tatiana Callo // F clia. -
2000. - 15 iul. - P. 1-2.

3006.Dani , Ghenadie. Accentul se pune pe individualizarea


procesului educa ional: [liceul teoretic Na . "Columna"] / Ghenadie Dani //
Capitala. - 2000. - 8 iul. - P. 12.

3007.Înv mântul din municipiul Chi in u la intersec ia mileniilor:


[anul de studii 1999-2000: momente cheie ale înv mântului pre-universitar]
// Capitala. - 2000. - 1 iul. - P. 8-9.

3008.Mocrac, Anatol. Formarea în spiritul valorilor cre tine: [art.


efului Dep. Educa ie, t., Tineret i Sport al Prim riei mun. Chi in u] / Anatol
Mocrac // F clia. - 2000. - 1 iul. - P. 1.

3009.Odoleanu, Vasile. Azi nu mai putem miza doar pe


cuno tin e...: noti e de la conf. pedagogilor din mun. Chi in u / Vasile
Odoleanu // Moldova suveran . - 2000. - 8 iul. - P. 2.

3010.Solovei, A. Nereu ita colar - problem dificil a


înv mântului: [rezultate ale investiga iei] / A. Solovei // F clia. - 2000. - 1 iul.
- P. 3.

372.8 Alte obiecte de studii. Materii de înv mânt speciale

3011.Cimpoe , Valentina. În ajutor înv torilor claselor primare:


[modernizarea pred rii-înv rii lb. rom.] / Valentina Cimpoe // F clia. - 2000.
- 8, 15 iul. - P. 3. - Va urma.

3012.Pârn u, Ion. Din practica pred rii poeziei "Plumb" de George


Bacovia / Ion Pârn u // Lit. i arta. - 2000. - 13 iul. - P. 8.
374 Instruc ie i educa ie în afara colii
(Vezi Nr 3037)

376 Înv mânt special. Educa ia unor categorii speciale de persoane


3013. Mereacre, I. Înc o dat despre elevi "dificili" / I. Mereacre //
F clia. - 2000. - 8 iul. - P.3. - Va urma.

377 Înv mânt profesional i mediu de specialitate


3014.Iachim, Ion. Colegiul de pe dealul lui Manuc Bei: [probleme ale
func ion rii Colegiului de Construc ii din Hânce ti] / Ion Iachim // F clia. -
2000. - 1 iul. - P. 4-5.

378 Înv mânt superior. Preg tirea cadrelor tiin ifice


(Vezi de asemenea Nr 3267)

3015.Academia de Administrare Public pe lâng Guvernul


Republicii Moldova // Moldova suveran . - 2000. - 13 iul. - Cuprins: Un centru
modern de instruire a func ionarilor publici / Mihail Platon; Perfec ionarea
continu a personalului / Aurel Sâmboteanu; Un sistem de module i credite /
Nicolae Stefanov.

3016.Babenco, Doina. Orice tân r din Moldova poate face studii


peste hotare: [interviu cu D. Babenco, avocat, lector-asistent la Univ. de Studii
Umanistice din Rep. Moldova] / a dialogat Natalia Costa // Flux: ed. de vineri.
- 2000. - 21 iul. - P. 12.

3017.Grosu, Aneta. Candida ii la studii în România vor fi testa i la


inteligen : [aspecte orientative ale test rii] / Aneta Grosu / Flux: cotid. na . -
2000. - 26 iul. - P. 5; Flux: ed. de vineri. – 2000. – 28 iul. – P. 5.

3018.Gu u, Ion. Înv mântul superior universitar: deziderate i


preocup ri: [pe marginea art. rectorului Univ. Libere Int. din Moldova, publ. în
ziarul "Moldova suveran ", 13 iun. 2000: art. ministrului educa iei i t. din
Rep. Moldova] / Ion Gu u // Moldova suveran . - 2000. - 15 iul. - P. 2.
3019.Gu uleac, Victor. Tot kto myslit perspektivno, postupaet v
Akademiû Policii MVD RM imeni tefana cel Mare: [interv'û s rektorom Acad.
V. Gu uleac] / interv'û vzâl Igor'Ceap // Novoe vremâ. - 2000. - 4 iûlâ.

3020.Pânzari, Alexandr. Praktika nauke ne pomeha, a podmoga:


[interv'û s na . doktorantury Akad. Policii im. tefana cel Mare A. Pânzari] /
sobesednica - Natal'â Silickaâ // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 5 iûlâ.

3021.Rusnac, Gheorghe. Decanul nostru: [in memoriam Afanasie V.


Repida, prof. universitar, dr. habilitat în ist.] / Gheorghe Rusnac, Valeriu
Cozma // Moldova suveran . - 2000. - 4 iul.

3022.Rusnac, Gheorghe. Universitatea de Stat din Moldova - un


centru de înv mânt de elit : interviu cu Gh. Rusnac, rectorul Univ. de Stat
din Moldova / la discu ie au participat: Nicolae Dabija, Grigore Grigorescu,
Ludmila Ostove chi // Lit. i arta. - 2000. - 27 iul. - P. 3.

3023. i canu, Ion. Pe f ga ul certitudinilor: interviu cu I. i canu,


rectorul Univ. de Stat din Cahul / consemnare: A. Manoil // Moldova suveran .
- 2000. - 11 iul.

3024.Vovc, Victor. Semnarea Memorandumului de partenierat:


[Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "N. Testemi anu" : rela ii int.] / Victor
Vovc // Moldova suveran . - 2000. - 8 iul. - P. 6.

3025.Zolotnickij, Viktor. Gosuniversitet Moldovy: maloizvestnye


stranicy istorii / Viktor Zolotnickij // Novoe vremâ. - 2000. - 14 iûlâ. - P. 7

379.8 Organizarea timpului liber

3026.Jarcu chi, Zinaida. Corina ne cheam dincolo de cercul polar:


[interviu cu Z. Jarcu chi, dir. executiv al Agen iei turistice "Corina"] /
consemnare: Aneta Grosu // Flux: ed. de vineri. - 2000. - 14 iul. - P. 6.
39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADI II. DATINI
391/395(=590) Etnografia poporului român

3027.Lutic, Marcel. Pintilie c l torul sau cum se c l toreau verile de


odinioar : [obiceiuri i tradi ii ale s rb torii] / Marcel Lutic // ara. - 2000. - 27
iul.

396 Feminism. Femeile i societatea. Situa ia femeilor


3028.Grosu, Aneta. "Întotdeauna spun c am dou mame": [Ludmila
Scalnâi, pre . Asoc. Femeilor din Moldova] / Aneta Grosu // Flux: ed. de
vineri. - 2000. - 21 iul. - P. 3.

3029.Partole, Claudia. Femei care inspir : [femeia în soc.: Angela


Chicu, ziarist , poet] / Claudia Partole // Moldova suveran . - 2000. - 25 iul.

3030.Scalnâi, Ludmila. Krasna izba pirogami, a elovek - delami:


[interv'û s pred. Asoc. žen in Moldovy L. Scalnoj] / zapisala Valeriâ Bobocel //
Capitala = Stolica. - 2000. - 22 iûlâ. - P. 8.

3031.Scalnâi, Ludmila. Ludmila Scalnâi: "Al turi de mine au fost


mereu rudele, copiii i câ iva prieteni": [interviu cu pre . Asoc. Femeilor din
Rep. Moldova] / interlocutor: Veronica Chicu // S pt mîna. - 2000. - 21 iul. -
P. 16-18.

3032.Vnorovschi, Cleopatra. Liga democrat-cre tin


a femeilor
Moldovei - un deceniu de activitate / Cleopatra Vnorovschi, Ludmila
Vnorovschi // Moldova suveran . - 2000. - 11 iul.

3033.Zait, Anastasia. "La gr mad se mai ob ine câte ceva":


[interviu cu A. Zait, pre . asoc. femeilor din satul Pelenia, sectorul Râ cani,
jude ul B l i] / consemnare: Iurie B lan // Vocea poporului. - 2000. - 30 iun. -
P. 4; Golos naroda. - 2000. - 30 iûnâ. - P. 4.

398 Folclor
(Vezi Nr 3148)
5 MATEMATIC . TIIN E ALE NATURII

504 tiin a mediului înconjur tor. Ecologie uman


(Vezi de asemenea Nr 3064)

3034.Gibbs, Lois Mery. Â - za èkologi eskuû spravedlivost' , ili


po emu v štatah ne lûbât lav kanal: [interv'û s L. M. Gibbs, rukovoditel’ Centra
zdorov'â, èkologii i pravosudiâ v Fols Cer ., Virdginiâ] / interv'û vzâla Natal'â
Krav uk // Capitala = Stolica. - 2000. - 22 iûlâ. - P. 9-10.

3035.Ustian, Ion. Ecologia i economia în concep ia Eminescu / Ion


Ustian // Patria tân r . - 2000. - 11, 18 iul. - P. 4; Molodež'Moldovy. - 2000. -
11, 18 iûlâ. - P. 4.

504(478) Ecologia în Republica Moldova


3036.Ce ap bem, ce aer respir m? : [refacerea echilibrului ecologic]
/ pentru conformitate: Elena C p ân // Capitala. - 2000. - 15 iul. - P. 3.

3037.Ecologia mediului - ecologia sufletului: [material pentru Ora


ecologic în cadrul progr. ac iunilor educative] // F clia. - 2000. - 8 iul. - P. 6. -
Cuprins: Goana cu fini trist; Virtu ile chimiei; Chimi tii întru protec ia
mediului; Chimia i serviciul ecologiei; Mai nociv decât toate, eroziunea
noastr moral ; Noe, care ne vegheaz în timp.

3038.Gavrili , Andrei. Apa: [aspecte ecologice] / Andrei Gavrili //


Lit. i arta. - 2000. - 13 iul. - P. 8.

3039.Gociu, Dumitru. Rela iile om - p dure în pragul secolului XXI /


Dumitru Gociu // Lit. i arta. - 2000. - 6 iul. - P. 2.

3040.Rezerva ia tiin ific "Plaiul Fagului" - momente de grea


cump n / Petru Cuza, Dionisie Boaghie, Dumitru Gociu, ... // Lit. i arta. -
2000. - 6 iul. - P. 2.

51 MATEMATICA
3041.Suceveanu, Vasile. Totu i, o solu ie sau dou ? : situa ii
matematice / Vasile Suceveanu // F clia. - 2000. - 1 iul. - P. 7.
52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
528 Geodezie. Cartografie
3042.Stratulat, Ion. Implementarea cadastrului - un imperativ al
timpului: [art. dir. gen. al Agen iei Na . Cadastru, Resurse Funciare i
Geodezie] / Ion Stratulat // Moldova suveran . - 2000. - 29 iul. - P. 2.
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie
3043.Batâr, Dumitru. Creator al colii de chimie fizic în spa iul
românesc: [Petru Bogdan (1873-1944)] / Dumitru Batâr // Moldova suveran . -
2000. - 5 iul.

3044.Batâr, Dumitru. Disponibilit ile unui spirit creator i polivalent:


[106 ani de la na terea savantului chimist rom. Radu Cern tescu] / Dumitru
Batâr // Moldova suveran . - 2000. - 29 iul. - P. 5.
57 TIIN E BIOLOGICE
578 Virusologie
3045.Nirca, Eugen. Mihai Moldovan - eminent virusolog: 65 ani de la
na tere / Eugen Nirca // Moldova suveran . - 2000. - 1 iul. - P. 5.

59 ZOOLOGIE
3046. erepovicyn, Viktor. Kišinecskij zoopark: pacient skoree živ,
em mertv: [beseda so st. nau . sotrudnikom zooparka V. erepovicynym] /
besedovala Tat'âna Kropanceva // Novoe vremâ. - 2000. - 4 iûlâ.

3047.Lozanu, Mina. Revenirea zimbrului în Codrii Moldovei / Mina


Lozanu // Moldova suveran . - 2000. - 19 iul.

6 TIIN E APLICATE. MEDICIN . TEHNIC


61 MEDICIN
614 S n tate i igien public . Prevenirea accidentelor

(Vezi de asemenea Nr 3024)


3048.David, Simion. În actualul sezon sta iunea balnear "Codru" se
prezint mult mai bine: interviu cu S. David, medic- ef al sta iunii / a dialogat
Vasile Odoleanu; fotogr. de Vlad Sainciuc // Moldova suveran . - 2000. - 20
iul.

3049. evciuc, Ion. S n tatea e prima condi ie c vom prospera:


interviu cu I. evciuc, eful Dir. ocrotirea s n t ii i protec ia social a
popula iei din UTA G g uz / a dialogat Ion Tudor // Moldova suveran . -
2000. - 27 iul. - P. 6.

3050. ru , Victoria. T m duitoarea din Flore ti: [Domnica


Ghecian, medic popular] / Victoria ru // Jurnal de Chi in u. - 2000. - 28 iul.
- P. 4.

615 Farmacologie. Terapeutic . Toxicologie


3051.Buliga, Valentina. "Trebuie s p str m sistemul farmaceutic
existent, dezvoltându-l în continuare": [interviu cu V. Buliga, efa Dir.
Farmacie i Utilaj Tehnic a Min. S n t ii] / pentru conformitate: Lora Capi a //
Dialog. - 2000. - 21 iul. - P. 4.

62 INGINERIE. TEHNIC ÎN GENERAL


621.31 Producerea, alimentarea i reglarea electricit ii. Ma ini i aparate
electrice

3052.Ibarra, Ignacio. Ignacio Ibarra: "Ve i avea lumin , fiindc cu


Dvs. e Union Fenosa, o întreprindere cu un palmares de 120 ani, ce a cucerit
lumea întreag ..." : [interviu cu pre . RED "Chi in u", "Centru" i "Sud" dir.
gen. al Union Fenosa în Rep. Moldova] / consemnare: Tamara Gorincioi //
Mesagerul. - 2000. - 14 iul. - P. 4.

63 AGRICULTUR . TIIN E I PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTUR . EXPLOAT RI


AGRICOLE I ALE VIE II S LBATICE
630 Silvicultur
3053.Mišuris, Mihail. Lesnoj ostrovok v stepi / Mihail Mišuris //
Novoe vremâ. - 2000. - 7 iûlâ. - P. 7.
3054.Secrieru, Ion. Evolu ia procesului de restructurare în
gospod ria silvic / Ion Secrieru // Lit. i arta. - 2000. - 6 iul. - P. 2.

631 Agricultura în general


631.1 Conducerea i organizarea fermelor

3055.Ilie Until : [acad., savant-agronom, deputat în Parlamentul


Rep. Moldova (1935-2000): necrolog] // Moldova suveran . - 2000. - 29 iul. -
P. 5. - Dialog. - 2000. - 28 iul. - P. 2; Luceaf rul - 2000. - 28 iul. - P. 2;
Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 1 avg. - Semnat: Petru Lucinschi, Dumitru
Diacov, Dumitru Braghi , ...

631.3 Ma ini agricole. Echipament i utilaje agricole

3056.Martin, Vasile. Tehnica agricol : ce-am f cut cu ea? / Vasile


Martin // Moldova suveran . - 2000. - 15 iul. - P. 1.

631.4 tiin a solului. Pedologie

3057.O sud' bah po v i po vovedov: [materialy "krugl. stola" s


u astiem veduš. sotrudnikov i rukovoditelej otdelov NII po vovedeniâ AN
Moldovy: I. Konstantinova, A. Banaru, V. Filip uka, ...] / zapisal Û. Hudolej //
Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 18 iûlâ.

631.6 Ameliora ii. Iriga ii

3058.Gavrili , Andrei. Dezvoltarea rapid a micii irig ri - antidotul


secetei / Andrei Gavrili // Moldova suveran . - 2000. - 11 iul.
634 Horticultur în general
3059.Fulga, Ilie. Promotor al pomiculturii contemporane: [nucul în
Moldova] / Ilie Fulga // Ziarul na . - 2000. - 13 iul. - P. 4.

3060. urcanu, Ion. Patriarh al culturii pomului împ r tesc / Ion


urcanu // Ziarul na . - 2000. - 13 iul. - P. 5. - Cuprins: Trecut, prezent i
perspective; Fa -n fa cu economia de pia ; O min de aur sub cerul liber;
Ce se întâmpl cu nucul?

3061.Unu la unu cu tiin a: [Mihai Ad sc li ei, savant pomicultor] //


Na ional. - 2000. - 20 iul. - P. 5.

635 Legumicultur . Plante de gr din . Gr din rit


3062.Draica, Constantin. Posibilit i sunt, doritori - la fel... : [interviu
cu C. Draica, dir. Inst. de Cercet. i Producere a Cartofului din Bra ov] /
consemnare: Vlad Javgureanu // Na ional. - 2000. - 27 iul. - P. 4.

3063.Trof il , Vasile. Cartoful, pâinea mileniului al III-lea / Vasile


Trof il // Moldova suveran . - 2000. - 8 iul. - P. 2.

636 Zootehnie. Cre terea i înmul irea animalelor


3064.Criclivâi, Anatol. Ferme ecologice i produse animaliere ne-
poluate / Anatol Criclivâi // Moldova suveran . - 2000. - 12 iul.

637.5 Carne. Produse din carne pentru alimenta ie

3065.Bazarov, Èduard. Paradoks -- agrarnaâ strana importiruet


mâso.. : [probl. deâtel'nosti mâsokombinatov v Moldove] / Èduard Bazarov //
Mold vedomosti. - 2000. - 29 iûlâ. - P. 3.

65 CONDUCERE I ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMER I COMUNICA II


654 Telecomunica ii i telecomand (organizare, func ionare)
3066. vitchi, Ion-Gheorghe. Teatrul Radiofonic este o art : [dialog
cu I.-Gh. vitchi, maestru în art ] / interlocutor: Vlad Arhip // Furnica. - 2000. -
Iul.(Nr 14). - P. 7. - Idem i în lb. rus .

655 Industrii grafice. Edituri. Libr rii. Comer ul cu c r i


3067.Negri , Alexandru. F ga f uritor: [Gheorghe Marin, editor,
jurnalist, trad.] / Alexandru Negri // Capitala. - 2000. - 22 iul. - P. 9.

3068.Vidra cu, Anatol. Anatol Vidra cu: "Businessmenii no tri


activeaz în condi ii potrivnice antreprenoriatului constructiv": [interviu cu dir.
Grupului Ed. "Litera"] // Capitala. - 2000. - 19 iul; Capitala = Stolica. - 2000. -
19 iûlâ. (Supl.: "Business - Chi in u", Nr 1).

656 Transport în general. Servicii po tale. Organizarea i controlul circula iei


656.1 Transport rutier
(Vezi de asemenea Nr 2981)

3069.Concep ia de dezvoltare a complexului de transport public


municipal pentru perioada 2000-2010: an. Nr 1 la decizia Consiliului mun.
Chi in u Nr 3/35 din 22 iun. 2000 // Capitala. - 2000. - 12 iul. - P. 5; Capitala
= Stolica. - 2000. - 12 iûlâ. - P. 5.

3070.Mu uc, Ion. Microbuzele ast zi i mâine: [interviu cu I. Mu uc,


consilier mun., pre . comisiei permanente pentru transport, re elele
inginere ti, gospod ria comunal i energetic ] / a intervievat Angela
Chisnenco // Capitala. - 2000. - 19 iul. - P. 2; Capitala = Stolica. - 2000. - 15
iûlâ. - P. 3.

3071.Regulamentul transporturilor publice de c l tori operate cu


microbuzele în municipiul Chi in u: an. nr 3 la decizia Consiliului mun.
Chi in u Nr 3/35 din 22 iun. 2000 // Capitala. - 2000. - 8 iul. - P. 5; Capitala =
Stolica. - 2000. - 8 iûlâ. - P. 5.

664.1/.2 Zah r. Melas . Glucoz . Amidon. Materii amilacee, cu amidon

3072. Taran, Angelina. Delat' sahar horošo, a othody lu še? :


[probl. funkcionirovaniâ AO "Glodeni-zah r"] / Angelina Taran; fot. Borisa
Kapnina // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 28 iûlâ. - P. 4-5.

664.8/.9 Tehnologia conserv rii alimentelor

3073.Kirsanov, Petr. S konservami budet vse horošo: [položenie


konservn. z-dov] / Petr Kirsanov // Mold. vedomosti. - 2000. - 29 iûlâ. - P. 4.
7 ART . DIVERTISMENT. SPORT
7.01 Teoria i filozofia artei

3074.Bulat, Vladimir. Cum st m? : [din vol. aceluia i aut. "Art i


ideologie. De la "realismul socialist" la "noua sensibilitate", 1940-2000] /
Vladimir Bulat // Lit. i arta. - 2000. - 27 iul. - P. 6.

71 URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GR DINI


3075.R ileanu, Gheorghe. Construc iile neautorizate: fenomen sau
flagel? : dialog cu Gh. R ileanu, eful Dir. controlul regimului urban al
Prim riei mun. Chi in u / dialogul a fost între inut de Ion Sandu // Capitala. -
2000. - 29 iul. - P. 4-5; Capitala = Stolica. - 2000. - 29 iûlâ. - P. 6-7.

73 ARTE PLASTICE
3076.Popa, Iulius. "Eminescu în numismatic " între minunat i
impecabil: [pe marginea c r ii cu acela i tit. de Mihai Cornaci i Coriolan
Chiriche (Boto ani, ed. "Axa")] / Iulius Popa // Lit. i arta. - 2000. - 6 iul. - P.
7.

3077.Prohin, Victor. Între Van Gogh i "Venera Bugeacului":


[Afanasie Cara-Ciobanu, sculptor profesionist din Basarabia] / Victor Prohin //
Moldova suveran . - 2000. - 27 iul. - P. 6.

75/76 PICTUR . GRAFIC


3078.Ciobanu, Constantin I. Constantin I. Ciobanu: "Dac un artist
vrea s reziste provoc rii de c tre civiliza ie, el trebuie s se men in
obligatoriu ca om" : [interviu cu eful sec iei "Arte plastice" a Inst. de studiul
artelor al Acad. de St. a Moldovei] / consemnare: Valentina Moldoveanu //
Mesagerul. - 2000. - 14 iul. - P. 6.

3079.Con eva, Lûdmila. Lûdmila Con eva: "Segodnâ sostoânie


iskusstva napominaet labirint": [interv'û s živopiscem] / zapisala Ol'ga
Garusova // Mold. vedomosti. - 2000. - 1 iûlâ. - P. 10.
3080.Gol’cov, Dmitrij. Podnimaû ij znamâ: [k 75-letiû russk.
hudožnika Geliâ Korževa] / Dmitrij Gol'cov // Kommunist. - 2000. - 28 iûlâ. - P.
12.

3081.Partole, Claudia. "N-am spus decât un sfert din ce-am avut a


spune": [crea ia pictorului Andrei Mudrea] / Claudia Partole // Capitala. - 2000.
- 19 iul. - P. 5.

78 MUZIC
3082.Agachi, Alexei. Pe aripi de nai spre în l imi divine: [naistul
Vasile Iovu - candidat la Premiul Na . - 2000] / Alexei Agachi // Lit. i arta. -
2000. - 20 iul. - P. 1, 6.

3083.Belicov, Serafim. Locul de sub stea sau un pic sentimental i


nostalgic despre artistul poporului Vasile Iovu, pentagenar, candidat la
Premiul Na ional / Serafim Belicov // Moldova suveran . - 2000. - 22 iul. - P.
5.

3084.Belicov, Serafim. Riscul de a munci pân la istovirea de sine:


[compoz. Valentin Dânga, candidat la Premiul Na .] / Serafim Belicov //
Moldova suveran . - 2000. - 27 iul. - P. 3.

3085.Boincean, Svetlana. Primul Festival Na ional al muzicii rock


din Moldova / Svetlana Boincean // Patria tân r . - 2000. - 18 iul. - P. 8;
Molodež'Moldovy. .- 2000. - 18 iûlâ. - P. 8.

3086.Burghil , Lenu a. Lenu a Burghil : Eminescu e mare i dincolo


de spa iul românesc: [interviu cu interpreta de muz. u oar ] / a consemnat
Marcela Gafton // ara. - 2000. - 27 iul.

3087.Doga, Eugeniu. "Nu vreau s dispar soarele din muzica


mea": [dialog cu E. Doga, compoz.] / a dialogat Claudia Partole // Moldova
suveran . - 2000. - 1 iul. - P. 3, 6.

3088.Doga, Eugeniu. Un creator de excep ie: [interviu cu compoz.


E. Doga] / consemnare: Aurelia Cazacliu // Patria tân r . - 2000. - 4 iul. - P. 5.
3089.Georgescu, erban. erban Georgescu: În familia noastr
M d lina e "acidul", iar eu sunt "baza": [interviu cu compoz. rom.] / a
consemnat Veta Ghimpu // ara. - 2000. - 13 iul.

3090.Ghimpu-Munteanu, Veta. Veta Ghimpu-Munteanu:


"Interpretez doar cântecele ce se "prind" de mine": [interviu cu interpreta de
muz. popular ] /a consemnat Marcela Gafton // ara. - 2000. - 6 iul.

3091.Iovu, Vasile. Vasile Iovu: La 50 de ani sunt într-o form


artistic foarte bun : [rubr. 3] / consemnare: Veta Ghimpu-Munteanu // ara. -
2000. - 25 iul.

3092.Lazariuc, Anastasia. Anastasia Lazariuc: A vrea s ne


revedem la Chi in u: [interviu cu interpreta de muz. u oar ] / a consemnat
Veta Ghimpu // ara. - 2000. - 20 iul.

3093.Moscovici, Constantin. "O muzic bun face s vibreze


sufletul omului": [interviu cu naistul C. Moscovici] / consemnare: Anatol
Caciuc // Capitala. - 2000. - 5 iul. - P. 5.

3094.Negri , Alexandru. Naiule, nai, sfântul t u grai...: [rubr. 4] /


Alexandru Negri // Capitala. - 2000. - 26 iul. - P. 5.

3095.Pojar, Sergiu. Eminesciana muzical : [perioada postbelic ] /


Sergiu Pojar // Lit. i arta. - 2000. - 6 iul. - P. 6.

3096.Pojar, Serghei. Sonorizarea imaginilor: [arsenal muz.-folcloric


al operei lui Mihai Eminescu] / Serghei Pojar // Lit. i arta. - 2000. - 27 iul. - P.
6.

3097.Požar, Sergej. Ne zapoem li vskore po-kitajski? : [probl.


deâtel'nosti Nac. teatra Opery i Baleta: kriti . zametki muzykoveda] / Sergej
Požar // Kišin. novosti. - 2000. - 28 iûlâ. - P. 5.

3098.Stoican, Angelica. "Sunt mândr c am cui s las zestrea


folcloric ": [interviu cu A. Stoican, interpret de muz. popular din România] /
consemnare: Anatol Caciuc // Capitala. - 2000. - 19 iul. - P. 4.
3099.Stolâr, Zinovij. Klassika le it, a "havi metal" cale it: [iscelâû aâ
rol'muzyki] / Zinovij Stolâr // Capitala = Stolica. - 2000. - 29 iûlâ. - P. 9.

3100.Socaciu, Victor. Victor Socaciu vrea s compun un cântec


despre Ilie Ila cu: [dialog cu interpretul din România] / a înregistrat Nicolae
Roibu // Flux: cotid. na . - 2000. - 13 iul.

3101.Socaciu, Victor. Victor Socaciu: "Am f cut o singur politic -


politica na ional ": [interviu cu interpretul de muz. folk din România] / interviu
de Rodica Trofimov // Flux: ed. de vineri. - 2000. - 14 iul. - P. 7.

3102.Socaciu, Victor. "Numai ref cându-se canalele de comunicare


spiritual , economic etc., între cele dou spa ii române ti, vom putea intra în
normalitate": [interviu cu V. Socaciu, interpret de muz. folk. din România] /
consemnare: Valentina Moldoveanu // Mesager. - 2000. - 14 iul. - P. 7.

3103.Schveitzer, Albert. Johanh Sebastian Bach: [din monogr. cu


acela i tit. de acela i aut.] / Albert Schveitzer; t lm cire de Efim Tkaci //
Capitala. - 2000. - 26 iul. - P. 5.

79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezenta ii publice
3104.Andon, Viktor. Paren' iz Gote ti: k 60-letiû kinorežissera
Vasilia Brescanu / Viktor Andon // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 21 iûlâ. - P.
13.

792 Teatru
(Vezi de asemenea Nr 3066)

3105.Cibotaru, Mihail Gh. Cea din urm plecare a lui Andrei


B leanu: [in memoriam actorului i regizorului] / Mihail Gh. Cibotaru //
Luceaf rul. - 2000. - 28 iul. - P. 11.
3106.Doni, Maria. Maria Doni: "Turcii prefer teatrul în locul
închisorilor" : [Festival Int. al rilor Bazinului M rii Negre, ed. I-a, Trabzon,
Turcia: interviu cu actri a Teatrului "Luceaf rul", vicepre . al UNITEM] /
consemnare: Larisa Ungureanu // Moldova suveran . - 2000. - 8 iul. - P. 6.

3107.Drumi, Victoria. Vara la Teatrul Na ional "Mihai Eminescu":


interviu cu V. Drumi, secretar literar la Na . din Chi in u / pentru conformitate:
Ludmila Ostrove chi // Lit. i arta. - 2000. - 20 iul. - P. 6.

3108.El a promovat, prin tot ce a f cut, idealurile na ionale: [in


memoriam Andrei B leanu, regizor i actor] // Dialog. - 2000. - 26 iul. - P. 3;
Lit. i arta. - 2000. - 27 iul. - P. 7. - Semnat: Mircea Snegur, Dumitru Diacov,
Serafim Urecheanu, ...

3109.Mija, Ani oara. " i mai potoli i-l pe Eminescu!" : [despre


spectacolul cu acela i tit. al Teatrului Na . din Bucure ti] / Ani oara Mija //
Moldova suveran . - 2000. - 18 iul.

3110.Pl m deal , Zina. Zina Pl m deal : "Metabolismul teatrelor se


bazeaz pe schimbul de informa ii": [interviu cu secretarul literar al Teatrului
"Eugene Ionesco" // pentru conformitate: Irina Nechit // Lit. i arta. - 2000. - 13
iul. - P. 6.

3111.Ungureanu, Larisa. Mihai Eminescu: Avatarii faraonului Tia.


La intersec ia unor lumi visate: [premier la Teatrul "Alexe Mateevici" / Larisa
Ungureanu // Lit. i arta. - 2000. - 20 iul. - P. 6.

3112.Vartic, Andrei. Dragostea i... rec iunea Puterii: [interviu cu A.


Vartic, regizor al Teatrului "A. Mateevici] / consemnare: Ion Stici // Moldova
suveran . - 2000. - 12 iul.

794 Jocuri de mas


3113.Iord chescu, Viorel. "...Èto pobeda šahmatnoj školy Moldovy":
[interv'û s meždunar. grossmejsterom V. Iord chescu] / zapisala Lumini a
Paraschiv // Mold. vedomosti. - 2000. - 8 iûlâ. - P. 8.
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educa ie fizic
3114. ernyj, Nikolaj. Nikolaj ernyj: "Futbol i zriteli
neotdelimy...": [interv'û s prezidentom futbol'n. kommandy "Zimbru"] / zapisal
Èduard Ciobanu // Mold. vedomosti. - 2000. - 22 iûlâ. - P. 8.

3115.Col a, Vasile. Vasile Col a: "Sper m s ne întoarcem acas


m car cu o medalie": [interviu cu pre . executiv al Federa iei Mold. de Judo] /
consemnare: Ion Sandu // Capitala. - 2000. - 22 iul. - P. 14.

3116.Golub, Vladimir. Va exista golf în Moldova? : [interviu cu V.


Golub, prezident al Federa iei de golf din Moldova] / consemnare: Victor
imanovki // Patria tân r . - 2000. - 18 iul. - P. 13; Molodež’ Moldovy. – 2000.
– 18 iûlâ. – P. 13. – În “Molodež' Moldovy” cu tit.: "Budet li Moldova
"beremennoj" gol'fom ili O tom, em pastuhi moldavskie huže šotlandskih?

3117.Gonciar, Igor. Igor Goncear: Eu n-am loc în Moldova: [interviu


cu juc torul selec ionatei de tineret a handbalului din Moldova] / consemnare:
Ruslan Cot // Patria tân r . - 2000. - 11 iul. - P. 13; Molodež'Moldovy. - 2000.
- 11 iûlâ. - P. 13.

3118.Kurdov, Semen. Sportivnaâ doroga brat' ev Kurdovyh: [interv'û


s zasl. trenerami po bor'be S. i Ivanom Kurdovym] / zapisal Anatolij Pytov //
Mold. vedomosti. - 2000. - 29 iûlâ. - P. 8.

3119.Opredelilis'laureaty futbol' nogo sezona 1999-2000 goda: [v


Resp. Moldova] // Mold. vedomosti: - 2000. - 1 iûlâ. - P. 12.

3120.Popov, Aleksej. Moldavskoe plavanie: ot "lâgušatnika" v


podvale do Olimpiady / Aleksej Popov // Mold. vedomosti. - 2000. - 15 iûlâ. -
P. 8.

3121.Szabo, Gabriela. Gabriela Szabo, fata de aur: [interviu cu


campioana mondial la atletism, România] // Jurnal de Chi in u. - 2000. - 21
iul. - P. 7.
3122.Tudose, Alexandru. Alexandru Tudose: "Talente avem, dar nu
tim s le pre uim": [interviu cu secretarul gen. al Federa iei Moldovene ti de
Nata ie] / consemnare: Ion Sandu // Capitala. - 2000. - 1 iul. - P. 14; Capitala
= Stolica. - 2000. - 15 iûlâ. - P. 11.

3123. ranu, Ion. Ion ranu: "Cine-va face ordine în sportul


autohton?": [interviu cu pre . Federa iei Mold. de Lupte] / consemnare: Ion
Sandu // Capitala. - 2000. - 15 iul. - P. 14; Capitala = Stolica. - 22 iûlâ. - P. 12.

8 LINGVISTIC . FILOLOGIE. LITERATUR


80 LINGVISTIC . FILOLOGIE
802/809 Limbi individuale
804/806 Limbi romanice
3124.Felea, Aurelia. "El ne-a în eles i de aceea a tiut i tie cu
adev rat s ne iubeasc ": [lingvistul i literatul germ., romanistul Klaus
Heitmann] / Aurelia Felea // Moldova suveran . - 2000. - 8 iul. - P. 3;
Mesagerul. - 2000. - 14 iul. - P. 5.

805.90 Limba român

(Vezi de asemenea Nr 2837)

3125.Ciocanu, Ion. Dac suntem urma i ai lui Eminescu...: [aspecte


lingvistice] / Ion Ciocanu // Luceaf rul. - 2000. - 21 iul. - P. 11.

3126.Eremia, Anatol. 47. Mânz raru, Rotaru; 48. Paicu,


Zahorneanu, 49. Peripe iile lui Kapa; 50. C l ra u: [restabilirea onomasticii
na .] / Anatol Eremia // ara. - 2000. - 7, 14, 21, 28 iul. - Art. 1: 29 iun. 1999.

3127.M rg rit, Iulia. "În momentul în care plângi când auzi o muzic
anume, în mod sigur apari ii na iunii respective...": [interviu acordat Radioului
Na . de la Chi in u de c tre Iu. Margarit, cercet. t. principal la Inst. de
fonetic i dialectologie "Al. Rosetti" al Acad. Rom.] / consemnare: Raisa
Belicov // Mesagerul. - 2000. - 14 iul. - P. 5.
Lingvistul Valentin Mândâcanu la 70 ani de la na tere
3128.Bahnaru, Vasile. Un protector al limbii române în Basarabia:
[lingvistul Valentin Mândâcanu] / Vasile Bahnaru // Flux: ed. de vineri. - 2000.
- 28 iul. - P. 6.

3129.Mândâcanu, Valentin. Eu m-am ren scut în Frontul Popular:


dialog cu lingvistul V. Mândâcanu / a consemnat: Igor Burciu // ara. - 2000. -
27 iul.

3130.Mândâcanu, Valentin. Mult timp dup "repatriere" am fost privit


ca un "spion român": interviu cu lingvistul Valentin Mândâcanu / a consemnat
Rodica Mahu // Flux: ed. de vineri. - 2000. - 28 iul. - P. 6.

82 LITERATURA ARTISTIC . TIIN A LITERATURII


820/89 Literaturi individuale
840 Literatura francez
3131.Leblanc, Maurice. O capcan infernal : [detectiv] / Maurice
Leblanc // Juristul Moldovei. - 2000. - 29 iul. - P.10-11; Ûrist Moldovy. - 2000.
- 29 iûlâ. - P. 10-11. – Va urma.

859.0 Literatura român

3132.Botta, Emil. Ipote ti: [versuri] / Emil Botta // Mesagerul. - 2000.


- 25 iul. - P. 1.

3133.Doctoreanu, Isidor. O lacrim sub Tricolor... [versuri] / Isidor


Doctoreanu // Na ional. - 2000. - 27 iul. - P. 6.

3134.Doctoreanu, Isidor. Rug : [versuri] / Isidor Doctoreanu //


Na ional. - 2000. - 20 iul. - P. 1.

3135.Eminescu, Mihai. Kamadeva: [versuri] / Mihai Eminescu //


Tineretul Moldovei. - 2000. - 8 iul. - P. 8.

3136.Eminescu, Mihai. Lacul: [versuri] / Mihai Eminescu // Lit. i


arta. - 2000. - 27 iul. - P. 1.
3137.Eminescu, Mihai. Moldova: [fragm.: versuri] Mihai Eminescu //
Lit. i arta. - 2000. - 6 iul. - P. 7.

3138.Goga, Octavian. Vorbeau azi noapte dou ape... : [versuri] /


Octavian Goga // Lit. i arta. - 2000. - 6 iul. - P. 7.

3139.Gyr, Radu. Garoafe: [versuri] / Radu Gyr // ara. - 2000. - 4 iul.

3140.Gyr, Radu. Întoarcerea din Cruciad : [versuri] / Radu Gyr //


ara. - 2000. - 11 iul. - Cuprins: Întâiul cruciat; Al doilea cruciat.

3141.Gyr, Radu. Nu cer prea mult: [versuri] / Radu Gyr // ara. -


2000. - 25 iul.

3142.Militaru, Vasile. Basarabia: [fragm.: versuri] / Vasile Militaru //


Lit. i arta. - 2000. - 6 iul. - P. 7.

3143.Milo , Ion. Progresul; Nu m întreba: [versuri] / Ion Milo ; prez.


de Ion Bor // Tineretul Moldovei. - 2000. - 15 iul. - P. 8.

3144.P unescu, Adrian. Rug pentru p rin i: [versuri] / Adrian


P unescu // Lit. i arta. - 2000. - 20 iul. - P. 1.

3145.Seriban, Augustin. Straja Nistrului: [fragm.: versuri] / Augustin


Seriban // Lit. i arta. - 2000. - 6 iul. - P. 7.

859.0.09 Critic i istorie literar

(Vezi de asemenea Nr 3035, 3095-96, 3244)

3146.Negru, Nina. Eminescu în varianta Ki inevski: [opera lui Mihai


Eminescu în Rep. Moldova] / Nina Negru // Jurnal de Chi in u. - 2000. - 21
iul. - P. 4.

3147.Olaru-Nenati, Lucia. Eminescu... : [interviu cu L. Olaru-Nenati,


eminescolog rom.] / consemnare: Cristina Rotaru // Glasul na iunii. - 2000. -
12 iul. - P. 7.
3148.P sat, Dumitru. Nicolae Filimon - ini iatorul culegerii i
prelucr rii basmului popular românesc / Dumitru P sat // Lit. i arta. - 2000. -
13 iul. - P. 6.

3149.Popa, Simona. Datoria posterit ii fa de Radu Gyr r mâne, în


continuare, neonorat : [interviu cu S. Popa, fiica poetului rom. Radu Gyr:
dup "Curentul"] // ara. - 2000. - 11 iul.

3150.Rachieru, Adrian Dinu. Adrian Dinu Rachieru: "Veritabilul liant


r mâne cultura": [interviu cu scriitorul rom., consilier la Ed. "Augusta"] / a
consemnat Nina Josu // Lit. i arta. - 2000. - 27 iul. - P. 4.

3151.Radek, Leonid. Poezie a mâniei i durerii: Luceaf rul i


Cobzarul - dou portrete / Leonid Radek // Comunistul. - 2000. - 1 iul. - P. 8.

3152.Stoiciu, Liviu. Liviu Ioan Stoiciu: "Dac ai talent, te integrezi de


la sine în circuitul general de valori": [interviu cu poetul, prozatorul i
publicistul rom.] / a consemnat Marcela Gafton // ara. - 2000. - 4 iul.

3153. pac, Ion. Autorii de la "Via a Basarabiei": Olga Cru evan-


Florescu / Ion pac // Moldova suveran . - 2000. - 18 iul.

3154.Traianus. Miracolul triste ii sau... medicamentul P unescu:


[poetul rom. Adrian P unescu] / Traianus // Lit. i arta. - 2000. - 20 iul. - P. 3.

3155.Ulici, Lauren iu. Faptul c România nu e reunificat este vina


noastr : interviu cu senatorul L. Ulici, pre . Uniunii Scriitorilor din România / a
dialogat Nicolae Roibu // Flux: ed. de vineri. - 2000. - 7 iul. - P. 7.

3156.Vieru, Grigore. Stânga i dreapta unei inimi: [poetul rom.


Adrian P unescu] / Grigore Vieru // Lit. i arta. - 2000. - 20 iul. - P. 1.

3157. Zbârciog, Vlad. Crezul întregii sale vie i... : [150 ani de la
na terea romancierului rom. Dumitru Moruzzi] / Vlad Zbârciog // Moldova
suveran . - 2000. - 15 iul. - P. 3.
Anul 2000 - Anul Eminescu
3158.Perciun, Ion. P rintele patriotismului român: [Mihai Eminescu] /
Ion Perciun // Glasul na iunii. - 2000. - 12 iul. - P. 7.

3159.Popovici, Constantin. Pe urmele ultimului mare romantic:


[Mihai Eminescu la Cern u i] / Constantin Popovici // Dialog. - 2000. - 12 iul. -
P. 7.

3160.Tecuci, Alexandru. Eclipsa: [medita iile unui dasc l] /


Alexandru Tecuci // Ziarul na . - 2000. - 6 iul. - P. 6.

3161.Tecuci, Alexandru. Înseninarea melancolic : [medita iile unui


dasc l privind opera lui Mihai Eminescu] / Alexandru Tecuci // Ziarul na . -
2000. - 13, 20 iul. - P. 6.

3162.Tecuci, Alexandru. Spre nemurire: [medita iile unui dasc l] /


Alexandru Tecuci //Na ional. - 2000. - 27 iul. - P. 6.

859.0(477.85) Literatur român din Bucovina


3163.Opai , Arcadie. Numai atunci; C zut între dou t ceri; Semn al
delictului; Însemne; Apocalips; Invoca ie; Cer etorul neînvinsei t ceri;
Aplauze; Etern ; Via a-n custodie; Vendet ; Ochiul închis al p mântului:
[versuri] / Arcadie Opai ; prez. de Arcadie Suceveanu, Adrian Dinu Rachieru //
Lit. i arta. - 2000. - 29 iul. - P. 4.

859.0(478) Literatur român din Republica Moldova

3164.Belicov, Serafim. Recitirea baladei; Noi; Doamne!...; Post


scriptum; Acum: [versuri] / Serafim Belicov; des. de Alexandru Hmelni ki //
Moldova suveran . - 2000. - 1 iul. - P. 3.

3165.Be leag , Vladimir. For a generatrice: [reflec ii] / Vladimir


Be leag // Jurnal de Chi in u. - 2000. - 7 iul. - P. 4.

3166.Bolduma, Ion. Mama: [versuri] / Ion Bolduma // Lit. i arta. -


2000. - 6 iul. - P. 5.
3167.Bordeianu, Leo. Harta: [versuri] / Leo Bordeianu // ara. -
2000. - 18 iul.

3168.Bo u, Pavel. P mântul lui Ilie; În trunchiuri; Pas rea alb :


[versuri] / Pavel Bo u // Lit. i arta. - 2000. - 27 iul. - P. 5.

3169.Bo u, Pavel. Str mo i: [versuri] / Pavel Bo u // Lit. i arta. -


2000. - 13 iul. - P. 3.

3170.Bucov, Emilian. Dezrobirea: [versuri] / Emilian Bucov // Glasul


Moldovei. - 2000. - 27 iun.

3171.Busuioc, Aureliu. O noapte furtunoas : [medita ii] / Aureliu


Busuioc // Na ional. - 2000. - 27 iul. - P. 3.

3172.Capi a, Ionel. Scrisoare tatei: [versuri] / Ionel Capi a // Ziarul


na . - 2000. - 6 iul. - P. 6.

3173.C rare, Petru. Balada cer etorului gr bit / Petru C rare //


Tineretul Moldovei. - 2000. - 22 iul. - P. 4.

3174.C rare, Petru. Ce pot pierde i ce nu: (dintr-un ciclu cenzurat


în anul 1984) / Petru C rare // Moldova suveran . - 2000. - 20 iul.

3175.C rare, Petru. Demnitarul i opozantul: [versuri] / Petru C rare


// Moldova suveran . - 2000. - 29 iul. - P. 3.

3176.C rare, Petru. Dup armisti iu; Reîntors, refugiatul din


Transnistria; Dragoste târzie; Mercenarul la r scruce; Proiectul singuratic;
edin cu musafir în prezidiu; La cetatea din Tighina; Întrebare; La taifas cu
veneticul; Triste i transnistrene: [epigrame] / Petru C rare // F clia. - 2000. - 8
iul. - P. 8.

3177.C rare, Petru. Limba noastr ; Tancul nostru; Lupt tor cu


vorba; La amiaz ; Salt; ri oara mea: [epigrame] / Petru C rare // ara. -
2000. - 13 iul.
3178.C rare, Petru. Ora epigramei / Petru C rare // F clia. - 2000. -
1 iul. - P. 8. - Cuprins: Agrarienii - n zdr vanii; Nomenclaturist ajuns omer;
Remanieri în armat ; Un post-modernist moftolog; Ecologic ; Târgove i
st pâni pe firme; Orez în loc de pensii; Cântec de via nou ; Mititelul.

3179.C rare, Petru. Semnalmente lugubre; Sat uitat; Unor prieteni


afla i în ascensiune; Pia a noii uniri; Neopartidistul: [epigrame] / Petru C rare
// ara. - 2000. - 6 iul.

3180.C rare, Petru. To i suntem ho i: dintr-un ciclu de versuri,


cenzurate în a. 1983 / Petru C rare // Moldova suveran . - 2000. - 8 iul. - P.
3.

3181.C rare, Petru. Un demnitar forte; Un alt ar; Unui pelerin prin
Basarabia; În imperiul de ieri; Sfatul celui p it; Crochiu cecen: [epigrame] /
Petru C rare // ara. - 2000. - 27 iul.

3182.C rare, Petru. Unui ocupant sadea; La divizarea Moldovioarei;


Cu un ziarist vândut; Nea Ion f când gimnastic : [epigrame] / Petru C rare //
ara. - 2000. - 20 iul.

3183.Ciocoi, Gheorghe. Fiul de pe fotografie sau De ce prea tineri


mor copacii: [poem] / Gheorghe Ciocoi // Lit. i arta. - 2000. - 27 iul. - P. 4. -
Cuprins: Lacrim cu monolog; Lacrim cu destin; Lacrim cu lacrimi de
sânge; Lacrim cu un ram ce prea de tân r se rupe.

3184.Cuzuioc, Ion. Unui deputat în opozi ie; Pân la alegeri i


dup ...; Primului pre edinte al R. Moldova; Milostivul deputat; Parlamentul i
Guvernul; Democra ia; Codul funciar; Nostalgie; La nunt ; Declara ie; So ie -
model; Unei prostituate; Unei secretare "calificate"; Unui preot afemeiat:
[parodii din cartea în curs de apari ie "Gâdilici la limb "] / Ion Cuzuioc // Lit. i
arta. - 2000. - 20 iul. - P. 8.

3185.Diordiev, Ion. I davno? ; Miniatûry; Ponemnogu o mnogom /


Ion Diordiev: vstup. slovo Mihaela Dolgan // Furnica. - 2000. - Iûl'(Nr 13) - P.
7.
3186.Diviza, Ion. Epigrame / Ion Diviza // Dialog. - 2000. - 19 iul. - P.
8. - Cuprins: Dezam gire; Doctorul Zii pe nume; Fabula defectului; Ho ul c tre
fiul s u; Iubind în tain ...; În lumea animalelor.

3187.Diviza, Ion. Tânga unui so apolitic; Femeia; Biblic i nu prea;


Ironia soartei; Întoarcerea so ului r t citor; Paradox conjugal: [epigrame] / Ion
Diviza // Dialog. - 2000. - 12 iul. - P. 8.

3188.Diviza, Ion. Trai decent; Greierul i furnica: [versuri] / Ion Diviza


// Lit. i arta. - 2000. - 20 iul. - P. 8.

3189.Dru , Boris. Filimon Bodiu: (nuvel docum.) / Boris Dru //


Lit. i arta. - 2000. - 27 iul. - P. 5.

3190.Filip, Iulian. Autoportret: [versuri] Iulian Filip // Lit. i arta. -


2000. - 27 iul. - P. 2.

3191.Filip, Iulian. Clepsidra culcat : [versuri] / Iulian Filip // Lit. i


arta. - 2000. - 6 iul. - P. 3.

3192.Filip, Iulian. Veri secetoase cu copii: [versuri] / Iulian Filip // Lit.


i arta. - 2000. - 13 iul. - P. 3.

3193.Garaz, Mihail. Cuvântul; Izvorul; Înstr inare; Singurul t u


Demiurg; Dragoste i pedeaps : [versuri] / Mihail Garaz // Lit. i arta. - 2000. -
13 iul. - P. 3.

3194.Gromov, Alexandru. Ghea pentru eschimo i: [fragm.] /


Alexandru Gromov // Lit. i arta. - 2000. - 6 iul. - P. 5.

3195.Iachim, Ion. C l torie; P rul meu electrocutat; Automobil cu


parbrizul spre trecut; Duelând contra lui Cupidon; Cu pu ca de vân toare,
tat ; F t-Frumos - fiul iepei: [versuri] / Ion Iachim // F clia. - 2000. - 8 iul. - P.
8.

3196.Jucov, Titus Bogdan. Arhivele nu ard: [versuri] / Titus Bogdan


Jucov; prez. de Ion Proca // Glasul na iunii. - 2000. - 12 iul. - P. 4. - Cuprins:
O iluzie a imagina iei; În jur lumea forfotea; În a teptarea dimine ii: Am încins
o hor ! ; Zbucium.

3197.Lari, Leonida. Pentru limba român : [versuri] / Leonida Lari //


Glasul na iunii. - 2000. - 12 iul. - P. 1.

3198.Matcovschi, Dumitru. Mironosi e; Sfin ii; Avrum: [versuri] /


Dumitru Matcovschi // Lit. i arta. - 2000. - 13 iul. - P. 4.

3199.Pl ie u, Raisa. Sticla; braconierul; bezna; omagiu: [versuri] /


Raisa Pl ie u // Lit. i arta. - 2000. - 20 iul. - P. 5.

3200.Robot, Al. P dure; Faun; Madrigal; Toamnele mele: [versuri] /


Al. Robot // Lit. i arta. - 2000. - 13 iul. - P. 4.

3201.Ro ca, Agnesa. Aceast sfânt frem tare: [versuri] / Agnesa


Ro ca // Moldova suveran . - 2000. - 15 iul. - P. 6.

3202.Rot ra , Gheorghe. R stignirea de la r scruce; Rug : [versuri]


/ Gheorghe Rot ra // Moldova suveran . - 2000. - 19 iul.

3203.Severin, Vasile. "Salamandra" în cuiburi a ezate în p trat:


[povestire] / Vasile Severin // Lit. i arta. - 2000. - 20 iul. - P. 7.

3204.Strâmbeanu, Andrei. Copacii de metal: (balad modern ) /


Andrei Strâmbeanu // Lit. i arta. - 2000. - 20 iul. - P. 1.

3205.Tarlapan, Efim. Lumina umbrei mele: jurnal (XLIX-L). Anul


1986 / Efim Tarlapan // Lit. i arta. - 2000. - 13, 27 iul. - P. 8. - Continuare.
Începutul: 29 apr. 1999.

3206.Teleuc , Victor. Coada: [povestire] / Victor Teleuc // Dialog. -


2000. - 19 iul. - P. 7.

3207.Teleuc , Victor. Plou : [reflec ii] / Victor Teleuc // Dialog. -


2000. - 12 iul. - P. 7.
3208.Traianus. Colind sub opai ul abia: [versuri] / Traianus // Lit. i
arta. - 2000. - 20 iul. - P. 3.

3209.Traianus. Colind; L sa i-mi umbra; Poem la Prut; i brusc în


îngeri s se fac noapte; Traian în c utarea umbrei; Colind pentru niciodat
mea; Zeii nu mor în cer: [versuri] / Traianus; prez. de Serafim Belicov //
Moldova suveran . - 2000. - 26 iul.

3210.Traianus. Dor de Paul Mihnea: [versuri] / Traianus // Lit. i arta.


- 2000. - 13 iul. - P. 4.

3211.Vâr anu, Mihail. Vulpea i Cotcanul: (fabul ) / Mihail Vâr anu //


Dialog. - 2000. - 21 iul. - P. 8.

3212.Vod , Gheorghe. Culmea de jos; De dor; Când toamna moare;


Prietena: [versuri] / Gheorghe Vod // Lit. i arta. - 2000. - 20 iul. - P. 5.

3213.Zbârciog, Vlad. Aici e ara mea; P s ri o fi fost s ne n tem;


Psalm; S rug m me terul; De mai mult vreme...; Dumnezeu a vrut...; S fie
adev rat oare? ; Satule drag; Se pr bu e te Roma...; Nu e târziu...;
Rug ciune; Ne cheam râna; Parc am fost...; Decembrie: [versuri] / Vlad
Zbârciog // Lit. i arta. - 2000. - 6 iul. - P. 4.

859.0(478).09 Critic i istorie literar din Republica Moldova

3214.Banto , Ana. Vasile Romanciuc: "Un timp f r nume": [crea ia


poetului] / Ana Banto // Luceaf rul. - 2000. - 7 iul. - P. 10.

3215.Belicov, Serafim. Citirea proverbelor într-un timp f r nume:


[poetul Vasile Romanciuc - candidat la Premiul Na .] / Serafim Belicov //
Moldova suveran . - 2000. - 15 iul. - P. 3.

3216.Dolgan, Mihail. Despre sim ul m surii i nevoia acut de a-l


poseda: [sarcinile criticii lit.] / Mihail Dolgan // Lit. i arta. - 2000. - 20 iul. - P.
5.
3217.Gromov, Alexandru. Magnetismul literaturii de anticipa ie:
(fragm. de dialog cu scriitorul A. Gromov) / consemnare: Andrei Constantin //
Furnica. - 2000. - Iul. (Nr 14). - P. 7. - Idem i în lb. rus .

3218.Holban, Ion. Bun ziua, domnule Gromov; [confesiuni despre


scriitorul Alexandru Gromov] / Ion Holban // Lit. i arta. - 2000. - 6 iul. - P.5.

3219.Hropotinschi, Andrei. Curs special: "Crea ia lui Ion Dru în


coal ", "Samariteanca" / Andrei Hropotinschi // Glasul Moldovei. - 2000. - 27
iul. - Cu caract. chir.

3220.Oguševi , Aleksandr. "Neizvestnoe" izvestnoe imâ: [Paul


Minea, poèt] / Aleksandr Oguševi // Capitala = Stolica. - 2000. - 22 iûlâ. - P.
7

3221.Partole, Claudia. O poveste cu "Lupul i Scufi a Verde": [in


memoriam scriitorului Mihail Garaz] / Claudia Partole // Moldova suveran . -
2000. - 15 iul. - P. 6.

3222.Pl ie u, Raisa. P durea m-a înv at graiul fream tului:


[interviu cu R. Pl ie u, poet ] / consemnare: Galina Furdui // Lit. i arta. -
2000. - 20 iul. - P. 5.

3223.Postolache, Ghenadie. "Chi in u: ora ul mor ilor infatua i i al


profe ilor": interviu cu prozatorul Gh. Postolache / interviu realizat de Dumitru
Crudu // Tineretul Moldovei. - 2000. - 8 iul. - P. 4.

3224.Savostin, Nikolaj. Surovyj roman: [vospominaniâ ob Andree


Lupan, mold. poète] / Nikolaj Savostin // Capitala = Stolica. - 2000. - 1 iûlâ. -
P. 11.

3225. chiopu, Constantin. Omul - spirit rebel, dar i f uritor: [dialog


cu C. chiopu, prozator, dr. în filologie, conf. USM] / interlocutor: Valentina
Stoica // Glasul na iunii. - 2000. - 12 iul. - P. 3.

3226.Teleuc , Victor. Dans de adio, de Gheorghe Col un: [crea ia


poetului] / Victor Teleuc // F clia. - 2000. - 8 iul. - P. 4.
3227.Teleuc , Victor. Un Liviu Damian (mai) deplin al cuvântului
inspirat...: [in memoriam] / Victor Teleuc // Moldova suveran . - 2000. - 25
iul.

3228.Traianus. N-am putut s nu scriu: in memoriam Paul Mihnea /


Traianus // Lit. i arta. - 2000. - 13 iul. - P. 4.

3229.Vicol, Ion. Ion Vicol îndr zne te s încredin eze tiparului un


roman despre via a i faptele sfântului Andrei: [interviu cu Scriitorul] /
consemnare: Liliana Popu oi; fotogr.: Dumitru Doru // Jurnalul na : ed. de
Chi in u. - 2000. - 29 iul. - P. 3.

Crea ia poetului Petru C rare

3230.Ciocoi, Gheorghe. Râs în dou cu plâns: [crea ia poetului


Petru C rare - candidat la Premiul Na . - 2000] / Gheorghe Ciocoi // Dialog. -
2000. - 14 iul. - P. 7.

3231.Gheorghi , Eugen. Petru C rare, cel care poart bastonul de


mare al în opalc : [scriitor moldovean] / Eugen Gheorghi // Luceaf rul. -
2000. - 7 iul. - P. 10.

3232.Iachim, Ion. Carraria - lui Petru C rare / Ion Iachim // F clia. -


2000. - 15 iul. - P. 8.

882 Literatura rus


3233.Makanin, Vladimir. Neg l gio ii: [nuvel ] / Vladimir Makanin;
trad. Al. Alici // Dialog. - 2000. - 26 iul. - P. 7.

882(478) Literatura rus din Republica Moldova

3234.Andon, Viktor. Drugim putem: [stihi] / Viktor Andon // Capitala


= Stolica. - 2000. - 29 iûlâ. - P. 10.
3235.Baškirov, Denis. "Kto tebe smožet pomo ' ..."; "Vot ono, divo,
vot!..."; "Vragu i drugu - plamennyj privet..."; "Â prosto perestal pisat'stihi...":
[stihi] / Denis Baškirov // Kommunist. - 2000. - 1 iûlâ. - P. 12.

3236.Bobocel, Valeriâ. Illûziâ; Leto; Kogda-nibud' ; O sokrovennom


blizkom, rodnom...; Vot tak; Smešno... : [stihi] / Valeriâ Bobocel // Capitala =
Stolica. - 2000. - 15 iûlâ. - P. 10.

3237.Demidovi , L. Priglašenie na kazn'


: rasskaz / L. Demidovo //
Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 20 iûlâ.

3238.Kiseleva, Novella. Zvu alo v ro e... : [stihi] / Novella Kiseleva


// Kommunist. - 2000. - 28 iûlâ. - P. 12.

3239.Ol'ševskij, Rudol'f. I slovo bylo "vejzmir": [rasskaz] / Rudol'


f
Ol'ševskij // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 28 iûlâ. - P. 12.

3240.Savostin, Nikolaj. Sosedi: [zametki na polâh sud'by] / Nikolaj


Savostin // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 14 iûlâ . - P. 11.

3241.Skvorcova, Avelina. Sgybor; O ni: [stihi] / Avelina Skvorcova //


Kommunist. - 2000. - 8 iûlâ. - P. 16.

883 Literatur ucrainean


(Vezi de asemenea Nr 3151)
894.341 Literatura chirghiz

3242.Savostin, Nikolaj. Mesto roždeniâ Toktogula: [vospominaniâ o


prazdnovanii 100-letiâ so dnâ roždeniâ kirgizkogo poèta Toktogula
Satylganova] / Nikolaj Savostin // Capitala = Stolica. - 2000. - 28 iûlâ. - P. 10.

894.3.65 Literatura g g uz
3243. Flori pe rou strânge fata...; Râde poama razachie; De mi-
ai da sprânceana ta...; Oglan, Oglan... : [din folclorul g g uz] / trad. de Igor
Cre u, Arhip Cibotaru // Moldova suveran . - 2000. - 27 iul. - P. 6.
9 GEOGRAFIE. BIBLIOGRAFII. ISTORIE
908 Monografii
3244.B trînu, Ion. Ipote tii lui Mihai Eminescu i "taxa Traian
B sescu": [impresii de c l torie] / Ion B trînu // Moldova suveran . - 2000. -
22 iul. - P. 6.

3245.Cibotaru, Mihail Gh. Amprente pe retina sufletului. 7. "Ecoutez


le silence: Merci..."; 8. Cer etorii sunt veseli i bine dispu i: [impresii de
c l torie] / Mihail Gh. Cibotaru // Luceaf rul. - 2000. - 7 iul. - P. 11. - Art. 1: 26
mai

3246.Galu enko, Oleg. Dvuhètažnaâ Amerika: [po rezul' tatam


poezdki] / Oleg Galu enko // Glasul Moldovei. - 2000. - 11 iul.

3247.Holban, Eugen. România: ara unei vechi culturi europene: [pe


marginea lucr rii "Memoire des Carpathes - La Roumanie milenaire: un
regard interieur" de Jean Cuisenier (ed "Plon", Paris)] / Eugen Holban // Lit. i
arta. - 2000. - 6 iul. - P. 1.

3248.Vlad, Pavel. Grecia - ara de basm: [impresii de c l torie:


interviu cu P. Vlad, acad., vicepre . Acad. de t. a Moldovei] / consemnare:
Tatiana Rotaru // Patria tân r . - 2000. - 4 iul. - P. 8-9; Molodež'Moldovy. -
2000. - 4 iûlâ. - P. 8-9.

929 Biografii
Batâr, Dumitru. Creator al colii de chimie fizic în spa iul
românesc. - Vezi Nr 3043.

Dron, Ion. Ioan (Iacob) Hozevitul: [ieromonah, canonizat de Biserica


Ortodox Român (1913-1960)] - Vezi Nr 2824

Grosu, Vasile. Academicianul tefan Ciobanu. - Vezi Nr 3259

Ta c , Mihai. O Doamn ce s-a lansat în politic , p strându- i ne-


alterate toate virtu ile. - Vezi Nr 2980
Unu la unu cu tiin a: [Mihai Ad sc li ei, savant pomicultor]. - Vezi Nr
3061

929.5/.9 Genealogie, Heraldic , Drapele

3249.Albastrul, galbenul i ro ul sunt culorile etniei i ale


p mântului: [din “Tricolorul României", 1995, ed. "Sigma"] // Flux: ed. de
vineri. - 2000. - 28 iul. - P. 5.

3250.Vrabie, Gheorghe. Respectul pentru simbolurile de stat se


ob ine timp de câteva sute de ani: interviu cu Gh. Vrabie, coaut. concep iei i
pictorul-realizator al Stemei de Stat a Rep. Moldova / consemnare: Alina
Anghel // Flux: ed. de vineri. - 2000. - 28 iul. - P. 5.
93/94 ISTORIE
930 tiin e istorice. tiin e auxiliare ale istoriei
3251.Moraru, Anton. Documentele de arhiv i m rturiile orale pot
reconstitui trecutul / Anton Moraru // Moldova suveran . - 2000. - 8 iul. - P. 3

94 ISTORIE GENERAL . ISTORIE UNIVERSAL

3252.Geras', Sergej. Sud' ba voenno-plennyh vo vtoroj mirovoj vojne:


(vospominaniâ) / Sergej Geras'// Kišin. obozrevatel'.- 2000. - 14 iûlâ. - P. 5. -
Okon anie. Na .: 26 maâ.

3253.Ziua Na ional a Republicii Bielorusia: [3 iul. - Ziua


Independen ei] // S pt mîna. - 2000. - 7 iul. - P. 11.

94(478) Istoria Republicii Moldova

(Vezi de asemenea Nr 3021, 3025)

3254.Alexandreanu-Sâtnic, Zinaida. Pagubele materiale ale


popula iei în urma deport rilor din 6 iulie 1949 (1-2) / Zinaida Alexandreanu-
Sâtnic // ara. - 2000. - 6, 11 iul.
3255.Buga, Ion. 28 iunie - zi de doliu: [ocuparea for at a Basarabiei
de c tre URSS - 28 iun. 1940] / Ion Buga // Lit. i arta. - 2000. - 6 iul. - P.8.

3256.Cemârtan, Romeo. Zlo i: [din ist. m n stirii basarabeane] /


Romeo Cemârtan // ara. - 2000. - 7 iul.

3257.Dabija, Nicolae. Genera ia de sacrificiu: [destinul fra ilor Petre


i Eremia tef nuc ] / Nicolae Dabija // Lit. i arta. - 2000. - 13 iul. - P. 1.

3258.Golovc , Iacob. 81 ani de la marea Unire a românilor din


1918. Bilan uri, înv minte i perspective: versiunea Asoc. Cet ene ti
pentru lichidarea consecin elor pactului Molotov-Ribbentrop / Iacob Golovc //
Mesagerul. - 2000. - 25 iul. - P. 4.

3259.Grosu, Vasile. Academicianul tefan Ciobanu: [istoric,


pedagog, om de cultur (1883-1950) / Vasile Grosu // Lit. i arta. - 2000. - 13
iul. - P. 7.

3260.Isaev, Maria. Cimitirul eroilor din Chi in u: [aspecte ist.] / Maria


Isaev // Mesagerul. - 2000. - 25 iul. - P. 6.

3261.Leonte, Ion. Gulagul din iulie 1949: [interviu cu I. i Vera


Leonte, deporta i din satul Ciutule ti, jud. Soroca] / consemnare: Cristina
Rotaru // Glasul na iunii. - 2000. - 12 iul. - P. 1-2.

3262.Mihai, M. tefan cel Mare: meždu Gamletom i Machiavelli. 5.


Volk ili âgnenok?; 6. "Samoe krupnoe bedstvie, obrušivšeesâ na turok"; 7.
Poraženie ili pobeda? / M. Mihai // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 7, 14, 28
iûlâ. - P. 11. - St. 1: 9 iûnâ.

3263.Pirojoc, Valentina. Spaima: [calvarul deport rilor din 6 iul.


1949] / Valentina Pirojoc // Lit. i arta. - 2000. - 6 iul. - P. 3.

3264.Rogai, E. R pirea Basarabiei: [anul 1812] / E. Rogai // Lit. i


arta. - 2000. - 6 iul. - P. 7.
3265.Trof il , Vasile. Trena nop ii sinistre: [6 iul. - comemorarea
victimelor deport rilor staliniste în mas ] / Vasile Trof il // Moldova
suveran . - 2000. - 6 iul.

3266. opa, Tudor. C z ne ti: [din ist. localit ii] / Tudor opa //
Moldova suveran . - 2000. - 29 iul. - P. 5.

3267. opa, Tudor. La suta de Movile: [din ist. localit ii] / Tudor
opa // Moldova suveran . - 2000. - 8 iul. - P. 5.
Index de nume la “Cronica articolelor de gazet ”
Nr 7-2000

Ad sc li ei, Mihai 3061 Bobocel, Valeriâ 3030, 3236


Agachi, Alexei 3082 Bodarev, Pavel 2922-23
Agachi, Efim 2970 Bodrug, Nicoleta 2996, 3004
Ago, Pietro Ercole 2881 Bogatu, Petru 2830, 2844, 2883,
Aksenov, Valerij 2843 2939
Alexandreanu-Sâtnic, Zinaida 3254 Boincean, Svetlana 3085
Alici, Al. 3233 Bolduma, Ion 3766
Andon, Viktor 3104, 3234 Bordeianu, Leo 3767
Andrei, Constantin 2891 Borisova, Tat'âna 2843
Anghel, Alina 2893, 2940, 3250 Bor , Ion 3143
Arhip, Vlad 2951, 2986, 3066 Botgros, Nicolae 2852
Atamanenco, Vitalie 2947 Botta, Emil 3132
Axentii, Ioana 2994 Bo u, Pavel 3168-69
Aznavour, Charles 2882 Braghi , Dumitru 3055
Baban, Ion 2987 Brexanu, Vasilie 3104
Babenco, Doina 3016 Bucov, Emilian 3170
Baboglu, Nicolae 2995 Budeanu, Gheorghe 2873, 2894
Bahnaru, Vasile 3128 Budi teanu, Alexandru 2997
Banaru, A. 3057 Buga, Ion 3255
Banto , Ana 3214 Bujor, Ilie 2933
Barbylat, Dm. 2971 Bulat, Petru 2972
Baškirov, Denis 3235 Bulat, Vladimir 3074
Batâr, Dumitru 3043-44 Buliga, Valentina 3051
Bazarov, Èduard 3065 Burc , Sergiu 2945
B lan, Iurie 3033 Burciu, Igor 3129
B leanu, Andrei 2866, 3105, 3108 Burdejnyj, Aleksandr 2927
B rbu , Diana 2991 Burghil , Lenu a 3086
B trânu, Ion 3244 Bušinskij, Aleksandr 2987
Bejan, Ana 2980 Busuioc, Aureliu 3171
Belicov, Raisa 3127 Buz , Ion 2915
Belicov, Serafim 3083-84, 3164, Caciuc, Anatol 3093, 3098
3209, 3215 Callo, Tatiana 3005
Berlinschi, Ion 2863-64 Camerzan, M. 2938
Be leag , Vladimir 3165 Can, Alexandra 2933
Be leg , Vladimir 2826 Capi a, Ionel 2973, 3172
Blažko, Vladimir 2924 Capi a, Lora 3051
Boaghie, Dionisie 3040 Cara-Ciobanu, Afanasie 3077
Caramitru, Ion 2836 Corobcean, Ion 2988
Carasciuc, Lilia 2934 Costa , Natalia 3016
Cârlig, Elena 2820 Cot, Ruslan 3117
Câ laru, Anatol 2989 Cozma, Valeriu 3021
Cazacliu, Aurelia 3088 Cre u, Igor 3243
Cazacu, Nicolae 2997 Cre u, Victor 2942
C p ân , Elena 3000, 3036 Criclivâi, Anatol 3064
C rare, Petru 3173-82, 3230-32 Croitoru, Dumitru 2974
Ceap , Igor'3019 Crudu, Dumitru 3223
Cebotari, Angela 2990 Cru evan-Horescu, Olga 3153
Cemârtan, Romeo 3256 Cuisenier, Jean 3247
Cemortan, Stela 2998 Cutârchin, Vladislav 2926
erepovicyn, Viktor 3046 Cuza, Petru 3040
Cern tescu, Radu 3044 Cuzuioc, Ion 3184
ernyj, Nikolaj 3114 Dabija, Nicolae 2837, 3022, 3257
Chicu, Angela 3029 Dahrendorf, Ralf 2831, 2905
Chicu, Veronica 3031 Damian, Liviu 3227
Chirc , Sergiu 2935 Dânga, Valentin 3084
Chiriche , Coriolan 3076 Dani , Ghenadie 3006
Chisnenco, Angela 3070 David, Eugenia 2832
Cibotaru, Arhip 3243 David, Simion 3048
Cibotaru, Mihail Gh.2845, 3105, 3245 Dediu, Ion 2847
Cilianu, Ioan Petru 2827 Demidovi , L. 3237
Cimpoi, Mihai 2846 Diacov, Dumitru 2848-51, 2947-48,
Cimpoie , Valentina 3011 3055, 3108
Ciobanu, Constantin I. 3078 Diatovski, Nikolai 2949
Ciobanu, Èduard 3114 Diordiev, Ion 3185
Ciobanu, tefan 3259 Diviza, Ion 3186-88
Ciocanu, Ion 3125 Doctoreanu, Isidor 3133-34
Ciocoi, Gheorghe 3183, 3230 Doga, Eugen 2852, 3087-88
Ciocoi, Valeriu 2943 Dolgan, Mihail 3185, 3216
Cior nic , Rodica 2846 Doni, Maria 3106
Ciurea, Cornel 2946 Dornbusch, Rudy 2909
Cladco, Serghei 2973 Doru, Dumitru 2989, 3229
Cojocaru, Pavel 2936 Draica, Constantin 3062
Col a, Vasile 3115 Drejzler, M. 2889
Col un, Gheorghe 3226 Dron, Ion 2821, 2824
Con eva, Lûdmila 3079 Drumi, Victoria 3107
Constantin, Andrei 3217 Dru , Boris 3189
Corai, Tatiana 2853, 2879, 2999 Dubrovskij, Anatolij 2851
Corcimari, V. 2982 Eminescu, Mihai 2911, 3111, 3135-
Cornaci, Mihai 3076 37, 3146, 3158-62
Eremia, Anatol 3126 Golovca, Iacob 3258
Fedotova, Natal'â 2936 Golub, Vladimir 3116
Fedotova, Revol'da 2851 Gonciar, Igor 3117
Felea, Aurelia 3124 Gorea-Costin, Iuliana 2895
Fetescu, Andrei 2917 Gorincioi, Tamara 2897, 2992, 3052
Fidelschi, Grigore 2865 Grigorescu, Grigore 2847, 3022
Filimon, Nicolae 3148 Gromov, Alexandru 3194, 3217-18
Filip, Iulian 2975-76, 3190-92 Grosu, Aneta 2836, 2840, 2878,
Filip uk, V. 3057 2881, 3003, 3017, 3026, 3028
Fonari, Serafim 2913 Grosu, Vasile 3259
Fulga, Ilie 3059 Gumenâi, Nicolae 2917
Furdui, Galina 3222 Gusti, Dimitrie 2816
Fusu, Dumitru 2944 Gu u, Ion 2951, 3018
Gafton, Marcela 3086, 3090, 3152 Gu uleac, Victor 3019
Galben, Andrei, 36 Guzun, Igor 2828, 2958
Galu enko, Oleg 3246 Gyr, Radu 3193-41, 3149
Gamurari, Boris 2988 Harea, Boris 2900
Ganenco, Petru 2821 Heitmann, Klaus 3124
Garaz, Mihail 3193, 3221 Hmelni ki, Alexandr 3164
Garusova, Ol'ga 3079 Holban, Eugen 3247
Gavrili , Andrei 3038, 3058 Holban, Ion 3218
Gazuy, Dominique 2885 Hozevitul, Ioan (Iacob) 2824
Gânju, Valeriu 2916 Hropotinschi, Andrei 3219
Georgescu, erban 3089 Hudlej, Û. 3057
Geras',Sergej 3252 Iachim, Ion 3014, 3195, 3232
Gevorkân, Natal'â 2950 Ibarra, Ignacio 3052
Ghecian, Domnica 3050 Ibrahimbekov, Rustam 2886
Gheorghe, Martin 2988 Il'cenko, Sergej 2957
Gheorghi , Eugen 3231 Ha cu, Ilie 3100
Gheorghi , Nadina 2923, 2990 Iord chescu, Viorel 3113
Gheorghiu, Anna 2927 Iovu, Vasile 3082-83, 3091
Gherman, Artur 2928 I aev, Maria 3260
Ghimpu-Munteanu, Veta 3089-92 Jarcu chi, Zinaida 3026
Gibbs, Lois Mery 3034 Javgureanu, Vlad 3062
Gnatî in, Ivan 2838 Josu, Nina 3150
Gociu, Dumitru 3039, 3040 Josu, Victor 2853
Godonoga, Ion 2914 Jucov, Titus Bogdan 3196
Goga, Octavian 3138 Kaphin, Boris 2968, 3072
Golenco, Tamara 2932 Keay, Justin 2854
Golicov, Dmitrij 3080 Kendighelian, Mihail 2855
Kirsanov, Petr 3073 Mihail, Viorel 2833, 2835, 2862, 2937
Kiseleva, Novella 3238 Mihnea, Paul 3220, 3228
Kolesnikov, Andrej 2950 Mija, Ani oara 3109
Konstantinova, I. 3057 Militaru, Vasile 3142
Koržev, Gelij 3080 Milo , Ion 3143
Kozlova, Marina 2856 Mišin, Vadim 2957
Krav uk, Natal'â 3034 Mišuris, Mihail 3053
Kropanceva, Tat'âna 3046 Mocrac, Anatol 3000, 3008
Kurdov, Semen 3118 Moldovan, Mihai 3045
Lari, Leonida 3197 Moldoveanu, Valentina 3078, 3102
La cu, Mihai 2977 Moraru, Anton 3251
Lazariuc, Anastasia 3092 Morei, Ion 2834, 2958-59
Laz ri, Constantin 2943 Moruzzi, Dumitru 3157
Leblanc, Maurice 3131 Moscovici, Constantin 3093
Leonte, Ion 3261 Movileanu, Valeriu 3001
Leonte, Vera 3261 Mudrea, Andrei 3081
Lipcanu, Stan 2835 Munteanu, Constantin 2863-64
Lozanu, Mina 3047 Muravschi, Valeriu 2865
Lucinschi, Petru 2853, 2952-54, 3055 Mu cinschi, Alexandru 2910
Lungu, Galina 2984-85 Mu uc, Ion 3070
Lupan, Andrei 3224 Nechit, Irina 3110
Lutic, Marcel 3027 Negri , Alexandru 3067, 3094
Mahu, Rodica 3130 Negru, Nicolae 2866-67
Makanin, Vladimir 3233 Negru, Nina 3146
Malane chi, Vasile 2822 Nirca, Eugen 3045
Mândâcanu, Valentin 3128-30 Nizeica, Claudia 2918
Manoil, A. 3023 Odoleanu, Vasile 3009, 3048
Mardari, Ion 2857 Oguševi , Aleksandr 3220
Marin, Gheorghe 3067 Olaru -Nenati, Lucia 3147
Martin, Vasile 3056 Olaru-Vârtosu, Larisa 2899
Martîncik, Eugen 2955 Ol rescu, Vlad 2874-75
Matcovschi, Dumitru 2858-60, 2944, Ol'ševskij, Rudol'f3239
3198 Olteanu, Constantin 2930
Matei, Valeriu 2896-97, 2956 Opai , Arcadie 3163
Mazilu, Gheorghe 2861 Ostove chi, Ludmila 3022, 3107
M rg rit, Iulia 3127 Paraschiv, Lumini a 3113
M tca , Nicolae 2999 Parta , Mihai 2969
Melinte, Valentina 2991 Partole, Claudia 3029, 3081, 3087,
Melnic, Boris 2815 3221
Mereacre, I. 33013 Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 2839,
Mihai, M. 3262 2868
Mihail, Dinu 2829 P sat, Dumitru 3148
P unescu, Adrian 3144, 3154, 3156 Rogai, E. 3264
Pânzari, Alexandr 3020 Roibu, Nicolae 3100, 3155
Pârn u, Ion 3012 Roman, Vasile 2873
Perciun, Ion 3158 Romanciuc, Vasile 3214-15
Peres, Shimon 2828 Ro ca, Agnesa 3201
Perina, Rudolf 2887 Ro ca, Iurie 2869, 2906-07
Petrencu, Anatol 2869 Rotaru, Anatol 2817-18
Pirojoc, Valentina 3263 Rotaru, Cristina 3147, 3261
Platicyn, Anatolij 2870 Rotaru, Tatiana 3248
Platon, Mihai 3015 Rot ra , Gheorghe 3202
Pl ie u, Raisa 3199, 3222 Rusnac, Gheorghe 3021-22
Pl m deal , Mihai 2960 Rusu, Tudor 2998
Pl m deal , Zina 3110 Sainciuc, Vlad 3048
Plo ni , Elena 2816 Sakovi , Vasilij 2888-89
Plugaru, Anatol 2835 Sâmboteanu, Aurel 3015
Poceluev, Igor'2968 Sandu, Ion 3075, 3115, 3122-23
Pojar, Serghei 3095-97 Savatie (Ba tovoi) 3002
Polikarpov, V. 2919 Savostin, Nikolaj 3224, 3240, 3242
Popa, Iulius 3076 Scalnâi, Ludmila 3028, 3030-31
Popa, Simona 3149 Schveitzer, Albert 3103
Popescu, Ion 2840 Schwartz, Robert C. 2890
Popescu, Nicu 2900 Secrieru, Ion 3054
Popov, Aleksej 3120 Semenova, Anna 2977
Popovici, Constantin 3159 Semionov, Anatol 2942
Popu oi, Anatol 2871 Sergeev, Il'â 2913
Popu oi, Liliana 3229 Seriban, Augustin 3145
Postolache, Ghenadie 3223 Severin, Vasile 3203
Proca, Ion 3196 Shtein, Shimon 2891
Prohin, Victor 3077 Silickaâ, Natal'â 2959, 2968, 3020
Prohni ki, Anatolii 2979 Sini aru, Ol'ga, 2822
Pu ca , Victor 2940 Skvorcova, Avelina 3241
Putin, Vladimir 2841, 2950 Snegur, Mircea 2856, 3108
Pytov, Anatolij 3118 Socaciu, Victor 3100-02
Rachieru, Adrian Dinu 3150, 3163 Solovei, A. 3010
Radek, Leonid 3151 Stancu, Valeriu 2819
R ileanu, Gheorghe 3075 Stati, Vasile 2962
R zlog, Ion 2992 Stefanov, Nicolae 3015
Reni , Alecu 2872, 2901 Stein, Simon 2893
Repida, Afanasie V. 3021 Stepaniuc, V. 2938
Robot, Al. 3200 Stici, Ion 2982, 3112
Stoica, Valentina 3225 Tulbure, Alexei 2964
Stoican, Angelica 3098 Turt , Valeriu 2981
Stoiceanu, Chiril 2931 Tutunaru, Alexandru 3003
Stoiciu, Liviu 3152 ranu, Ion 3123
Stolâr, Zinovij 3099 rn , Veaceslav 2981
Strâmbeanu, Andrei 3204 ru , Victoria 3050
Stratulat, Ion 3042 opa, Tudor 3266-67
Subo , Natal'â 2913 urcanu, Ion 3060
Suceveanu, Arcadie 3163 Ulianovschi, Xenofont 2967
Suceveanu, Vasile 3041 Ulici, Lauren iu 3155
Sulac, Nicolae 2874-75, 2944 Ungureanu, Larisa 3106, 3111
Sulâk, Sergeij 2888 Until , Ilie 3055
Sulânskaâ, Sofia 2924 Urecheanu, Serafim 2976, 2983-84,
Szabo, Gabriela 3121 3108
chiopu, Constantin 3225 Ustian, Ion 2911, 3035
erban. Nina 2852 Vârlan, tefan 2985
evciuc, Ion 3049 Vartic, Andrei 3112
imanovschi, Victor 3116 Vasilache, Vasile 2879
i canu, Ion 3023 Vatcu, Eugenia 2842
pac, Ion 3153 Vâr anu, Mihail 3211
tef nuc , Eremia 3257 Veveri , Larisa 2979
tef nuc , Petre 3257 Vicol, Ion 3229
tefîr , Sorina 2885 Vidra cu, Anatol 3068
vitchi, Ion-Gheorghe 3066 Vieru, Boris 2904
Taran, Angelina 3072 Vieru, Grigore2852, 2880, 3156
Tarlapan, Efim 3205 Vieru, Vasile 2965
Ta c , Mihai 2980 Vizitiu, Vasile 2925
T b caru, Nicolae 2903 Vlad, Pavel 3248
T nase, Constantin 2876-77, 2963 Vnorovschi, Cleopatra 3032
Tecuci, Alexandru 3160-62 Vnorovschi, Ludmila 3032
Teleuc , Victor 3206-07, 3226-27 Vod , Gheorghe 3212
Timakova, Natal'â 2950 Voronin, Vladimir 2862, 2908, 2938,
Timofte, Nicolae 2941 2966
Tkaci, Efim 3103 Vovc, Victor 3024
Toma, tefan 2894 Vrabie, Gheorghe 3250
Traianus 3154, 3208-10, 3228 Vrabie, Vitalie 2986
Trof il , Vasile 2970, 3063, 3265 Vr jma u, Dina 2967
Trofimov, Rodica 2842, 3101 Zait, Anastasia 3033
Tudor, Ion 3049 Zbârciog, Vlad 3157, 3213
Tudoran, Dorin 2878 Zolotnickij, Viktor 3025
Tudose, Alexandru 3122
Lista gazetelor, ale c ror articole sunt fi ate în “Cronica articolelor de
gazet ” Nr 7-2000

1. Capitala 18. Kommunist


2. Capitala = Stolica 19. Literatura i arta
3. Comunistul 20. Luceaf rul
4. Curierul ortodox 21. Mesagerul
5. De facto (rom., rus ) 22. Mold. vedomosti
6. Dialog 23. Molodež’ Moldovy
7. F clia 24. Moldova suveran
8. Florile dalbe 25. Nezavisimaâ Moldova
9. Flux: cotidian na ional 26. Novoe vremâ
10. Flux: edi ie de vineri 27. Patria tân r
11. Furnica (rom., rus ) 28. S pt mîna
12. Glasul na iunii 29. ara
13. Golos naroda 30. Tineretul Moldovei
14. Juristul Moldovei 31. Ûrist Moldovy
15. Jurnal de Chi in u 32. Vocea poporului
16. Kišinevskie novosti 33. Ziarul na ional
17. Kišinevskij obozrevatel’
CUPRINS

CRONICA C R II........................................................................................................5

0 GENERALIT I .........................................................................................................5
00 Bazele generale ale tiin ei i culturii..............................................................5
004 tiin a i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .......................................5
01 Bibliografie ......................................................................................................5
06 Organiza ii. Asocia ii. Congrese. Expozi ii. Muzee..........................................5
061 Organiza ii. Asocia ii. Congrese. Expozi ii ..............................................................5
1 TIIN E FILOZOFICE .................................................................................................6
16 Logic . Teoria cunoa terii. Metodologia i logica tiin ei................................6
3 TIINTE SOCIALE ......................................................................................................6
30 Teorii, metodologie i metode în tiin ele sociale ...........................................6
32 Politic ............................................................................................................7
33 Economie. tiin e economice..........................................................................7
34 Drept. Legisla ie. Jurispruden ....................................................................12
35 Administra ie public . tiin militar ............................................................14
37 Educa ie. Înv mânt. Instruire. Timp liber ...................................................15
5 MATEMATICA. TIINTE ALE NATURII .........................................................................19
50 Generalit i despre tiin ele pure ..................................................................19
502 Natura. Studiul i protec ia naturii.........................................................................19
51 Matematic ...................................................................................................19
53 Fizic .............................................................................................................20
6 TIIN E APLICATE. MEDICIN . TEHNIC ...................................................................20
61 Medicin .......................................................................................................20
62 Inginerie. Tehnic în general ........................................................................21
63 Agricultur . tiin e i procedee înrudite. Silvicultur . Exploat ri agricole i ale
vie ii s lbatice.....................................................................................................23
65 Conducere i organizare în industrie, comer i comunica ii.........................23
69 Lucr ri de construc ii (de case în principal). materiale de construc ie.
tehnologii i procedee în construc ii...................................................................23
7 ART . DIVERTISMENT. SPORT ................................................................................24
72 Arhitectur .....................................................................................................24
75/76 Pictur . Grafic ........................................................................................24
78 Muzic ..........................................................................................................24
79 Divertisment. Jocuri. Sport............................................................................24
8 LINGVISTICA. FILOLOGIE. LITERATURA.....................................................................25
80 Lingvistic . Filologie......................................................................................25
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE.............................................................................27
91 Geografie ......................................................................................................27
911 Geografie general . tiin a factorilor geografici (Geografie sistematic ). Geografie
teoretic . ......................................................................................................................27
929 Biografii.................................................................................................................27
93/94 Istorie .......................................................................................................27
94 Istorie general . Istorie universal ................................................................27
Index de nume la “Cronica c r ii” Nr 7-2000......................................................29
Index de titluri la “Cronica c r ii” Nr 7-2000 .................................................................32
Index de materii la “Cronica c r ii” Nr 7-2000..............................................................34

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTA .................................................................35

0 GENERALITATI .......................................................................................................35
00 Bazele generale ale tiin ei i culturii............................................................35
004 tiin a i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .....................................35
008 Civiliza ie. Cultur . Progres ..................................................................................39
050 Publica ii periodice i seriale.................................................................................39
070 Ziare. Pres . Jurnalism.........................................................................................39
1 TIINTE FILOZOFICE ...............................................................................................40
1/14 Filozofie .....................................................................................................40
159.9 Psihologie ..........................................................................................................40
2 RELIGIE. TEOLOGIE................................................................................................40
3 TIINTE SOCIALE ....................................................................................................42
31 Statistic . Demografie. Sociologie ................................................................42
32 Politic ..........................................................................................................42
33 Economie. tiin e economice........................................................................44
34 Drept. Legisla ie. Jurispruden ....................................................................47
35 Administra ie public . tiin militar ............................................................48
36 Asisten social . Asigur ri sociale ..............................................................49
37 Educa ie. Înv mânt. Instruire. Timp liber ...................................................49
6 TIIN E APLICATE. MEDICIN . TEHNIC ...................................................................53
62 Inginerie. Tehnic în general ........................................................................53
65 Conducere i organizare în industrie, comer i comunica ii.........................53
66 Tehnologie chimic . Industrii chimice i înrudite...........................................54
7 ARTA. DIVERTISMENT. SPORT ................................................................................54
79 Divertisment. Jocuri. Sport............................................................................54
8 LINGVISTICA. FILOLOGIE. LITERATURA.....................................................................55
80 Lingvistic . Filologie......................................................................................55
82 Literatur artistic . tiin a literaturii...............................................................55
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE.............................................................................58
93/94 Istorie .......................................................................................................58
94 Istorie general . Istorie universal ................................................................58
94(4) Istoria Europei ....................................................................................................58
Index de nume la “Cronica articolelor de revist ” ..............................................60
Nr 7-2000...........................................................................................................60
Lista revistelor, ale c ror articole sunt fi ate în “Cronica articolelor de revist ” Nr 7-
2000 .............................................................................................................................63

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZET ..................................................................67

0 GENERALITATI .......................................................................................................67
00 Bazele generale ale tiin ei i culturii............................................................67
001 tiin i cunoa tere în general ............................................................................67
008 Civiliza ie. Cultur . Progres ..................................................................................67
02 Biblioteconomie.............................................................................................68
061 Organiza ii. Asocia ii. Congrese. Expozi ii ............................................................68
2 RELIGIE. TEOLOGIE................................................................................................68
23/28 Cre tinism. Religie cre tin .....................................................................68
29 Religii necre tine...........................................................................................68
3 TIINTE SOCIALE ....................................................................................................69
30 Teorii, metodologie i metode în tiin ele sociale .........................................69
32 Politic ..........................................................................................................69
33 Economie. tiin e economice........................................................................79
34 Drept. Legisla ie. Jurispruden ....................................................................83
35 Administra ie public . tiin militar ............................................................87
36 Asisten social . Asigur ri sociale ..............................................................89
37 Educa ie. Înv mânt. Instruire. Timp liber ...................................................90
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradi ii. Datini ............................................95
5 MATEMATICA. TIINTE ALE NATURII .........................................................................96
51 Matematica ...................................................................................................96
52 Astronomie. Geodezie ..................................................................................97
57 tiin e biologice.............................................................................................97
59 Zoologie ........................................................................................................97
6 TIIN E APLICATE. MEDICIN . TEHNIC ...................................................................97
61 Medicin .......................................................................................................97
62 Inginerie. Tehnic în general ........................................................................98
63 Agricultur . tiin e i procedee înrudite. Silvicultur . Exploat ri agricole i ale
vie ii s lbatice.....................................................................................................98
65 Conducere i organizare în industrie, comer i comunica ii.......................100
7 ARTA. DIVERTISMENT. SPORT ..............................................................................102
71 Urbanism. Peisaje. Parcuri. Gr dini...........................................................102
73 Arte plastice ................................................................................................102
75/76 Pictur . Grafic ......................................................................................102
78 Muzic ........................................................................................................103
79 Divertisment. Jocuri. Sport..........................................................................105
8 LINGVISTICA. FILOLOGIE. LITERATURA...................................................................108
80 Lingvistic . Filologie....................................................................................108
Lingvistul Valentin Mândâcanu la 70 ani de la na tere ............................................109
82 Literatura artistic . tiin a literaturii.............................................................109
Anul 2000 - Anul Eminescu .......................................................................................112
9 GEOGRAFIE. BIBLIOGRAFII. ISTORIE ......................................................................121
908 Monografii ...........................................................................................................121
929 Biografii...............................................................................................................121
93/94 Istorie .....................................................................................................122
930 tiin e istorice. tiin e auxiliare ale istoriei.........................................................122
94 Istorie general . Istorie universal ..............................................................122
Lista gazetelor, ale c ror articole sunt fi ate în “Cronica articolelor de gazet ” Nr 7-
2000 ...........................................................................................................................132

S-ar putea să vă placă și