Sunteți pe pagina 1din 198

Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

CRONICA C R II BOOK ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2000
MARTIE NR 3 MARCH
(111-212)

0 GENERALIT I
00 BAZELE GENERALE ALE TIIN EI I CULTURII
004 tiin a i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
Burlaku, M. I. Rabota v Microsoft Office: U eb. Posobie v 3-h kn. /
M. I. Burlaku, E. S. Georgieva, T. T. Gydilika; Mold. Akad. Èkon. Znanij. – Ch.:
A.S.E.M., 1999. – 20 cm
[Kn.] 1: MS WORD. – 1999. – 88 p.: tab. – Pre contractual, 400 ex. –
[00-180]
004.4(075.8)
[Kn.] 2: MS EXCEL. – 1999. – 110 p: tab. – Pre contractual, 400
ex. – [00-181]
004.4(075.8)
[Kn.] 3: MS ACCESS. – 1999. – 167 p. – Pre contractual, 400 ex. –
[00-182]
004.4(075.8)
Dragan, Galina. Teste-gril la limbajul de programare Pascal /
Galina Dragan. – Ch. : T.I.S.H., 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 44 p.:
scheme; 21 cm. – Apare cu sprijinul Direc iunii Liceului de Creativitate i
Inventic “Prometeu”. – ISBN 9975-947-08-5: Pre contractual, F. Tir. – [00-190]
004.43(076.6)
Bibliografia Na ional a Moldovei

01 BIBLIOGRAFIE
Bibliografia Na ional a Moldovei: C r i. Autoref. Teze. Art. din
rev. i ziare: Se ed. din anul 1958: Apare lunar / Camera Na . a C r ii din Rep.
Moldova, Bibl. Na . a Rep. Moldova; alc t. Claudia Bâgu,…; red. resp.: Valentina
Chitoroag , Alexe R u. – Ch.: Camera Na . a C r ii: Bibl. Na . a Rep. Moldova,
1999(Intr. poligr. “Rotaprint”). – 20 cm. – Texte: lb. rom., rus , alte lb str ine. –
Contin. ed. “Cronica Presei”. – ISSN 0201-6761.
Nr 1, 1999. – 1999. – 95 p. – Pre contractual, 100 ex. – [00-146]
015(478)
Bibliografia Na ional a Moldovei: C r i. Autoref. Teze. Art. din
rev. i ziare: Se ed. din anul 1958: Apare lunar / Camera Na . a C r ii din Rep.
Moldova; alc t. Claudia Bâgu,…; red. resp.: Valentina Chitoroag . – Ch.:
Camera Na . a C r ii, 1999(Intr. poligr. “Rotaprint”). – 20 cm. – Texte: lb. rom.,
rus , alte lb str ine. – Contin. ed. “Cronica Presei”. – ISSN 0201-6761.
Nr 7, 1999. – 127 p. – Pre contractual, 100 ex. – [00-147]
015(478)
Nr 10, 1999. – 137 p. – Pre contractual, 100 ex. – [00-149]
015(478)
Nr 11, 1999. – 1999. – Pre contractual, 100 ex. – 142 p. – [00-178]
015(478)
Bibliografia Na ional a Moldovei: C r i. Autoref. Teze. Art. din rev.
i ziare. Referin e. Recenzii. Note muzicale. Art : Se ed. din anul 1958: Apare
lunar / Camera Na . a C r ii din Rep. Moldova, alc t.: Claudia Bâgu,…; red.
resp.: Valentina Chitoroag . – Ch.: Camera Na . a C r ii, 1999. – Texte: lb. rom.,
rus , alte lb. str ine. – Contin. ed. “Cronicii Presei”. – ISSN 0201-6761.
Nr 9, 1999. – 1999. – 156, [1] p. – Pre contractual, 100 ex. – [00-148]
015(478)
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

050 Publica ii periodice i seriale


Calendarul Na ional, 2000 / Bibl. Na .; alc t. Valeria Matvei,…; col.
red.: Alexe R u,… - Ch.: Litera, 1999 (Concernul “Presa”). – 422 [1] p.: il.; 26
cm. – Pre contractual, F. tir. – [00-142]
050.9(478)
06 ORGANIZA II. ASOCIA II. CONGRESE. EXPOZI II. MUZEE
061 Organiza ii. Asocia ii. Congrese. Expozi ii
Raport despre activitatea tiin ific i tiin ifico-organizatoric în
anul … / Acad. de t. a Moldovei; resp.: Ion Jarcu chi. – Ch.: U.S.M., 2000. – 20
cm.
…1999. – 2000. – 151 p.: tab. – Pre contractual, 150 ex. – [00-210]
061.12(478-25)(061)(047.1)
08 POLIGRAFII. LUCR RI COLECTIVE
087.5 Publica ii pentru tinerii cititori
ipa, Moise. Cuvântul celor care nu cuvânt : [carte de citire pentru
copii] / Moise ipa. – Ch.: Funda ia Micul Samaritean, 2000 (Tipogr. Concernului
“Presa”). – 211 p.: il.; 20 cm. – Aut. pe cop. nu este indicat. – Pre contractual, F.
tir. – [00-172]
087.5:22
Varvariuc, Tatiana. Color m împreun / Tatiana Varvariuc. – Ch.:
Asocia ia “Cartea”, 2000 (Concernul Presa). – [12] p.: il.; 26 cm. – F. f. de tit. –
ISBN 9975-9531-9-0: Pre contractual, F. tir. – [00-161]
087.5
1 TIIN E FILOZOFICE
1/14 FILOZOFIE
Carrocci, Amedeo. Mo tenirea spiritual romano-cre tin ;
Valoarea dreptului / Amedeo Carrocci; în rom.: Angela Poleacov. – Ch.: Grupul
Bibliografia Na ional a Moldovei

Ed. Litera, 2000 (Combinatul Poligr.). – 74, [4] p.: il.; 29 cm. – (Moldova. Mileniul
III; 1.). – Bibliogr. p. 75. – ISBN 9975-74-246-7: Pre contractual, F. tir. – [00-185]
13+336.74
Idem în lb. rus : Romano-hristianskoe duhovnoe nasledie: cennosti
prava / per. s it. Irina Kurki. – Ch.: Grupul Ed. “Litera”, 2000 (Combinatul Poligr.).
– 74, [3] p.: il.; 29 cm. – (Moldova. Tret’e tyse eletie; 1). – Bibliogr. p. 75. – ISBN
9975-74-246-7: Pre contractual, F. tir. – [00-186]
13+336.74
17 ETIC
Eager, George B. Dragoste, Curte, C s torie: [din cartea “Love,
Dating and Marriage”de George B. Eager]: [trad. din engl.]. – Ch.: Funda ia
Cre tin “Micul Samaritean”, 2000 (Concernul Presa). – 106, [1] p.: il.; 20 cm. –
(De vorb cu adolescen ii; 1). - Aut. indicat pe verso f. de tit. – ISBN 5-88568-
097-3. – Pre contractual, 15000 ex. – [00-164]
17
3 TIIN E SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE I METODE ÎN TIIN ELE SOCIALE
308 Sociografie. Geografie social
Popescu, Leonid. Din m rturiile timpului: (Publicistic i graf.) /
Leonid Popescu. – Ch.: S. n., 2000 (Concernul “Presa”). – 111, [1] p.: il., fotogr.;
21 cm. – ISBN 9975-944-35-3: Pre contractual, F. tir. – [00-201]
308:75
31 STATISTIC . DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul popula iei
Materialele conferin ei “Cairo+5”: Oportunit i i perspective în
Moldova, 12-13 oct. 1999. – Ch.: ARC, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 88,
[1] p.: tab., scheme; 20 cm. – Bibliogr. p. 89. – Organizat de c tre Societatea de
Planificare a Familiei din Moldova cu sprijinul financiar i logistic UNFRA. – ISBN
9975-61-116-8: Pre contractual, F. tir. – [00-189]
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

314.15(082)
32 POLITIC
32.001 Politologie
Moldoscopie: (problemele de analiz politic ) : [culegere de art.] /
Univ. De Stat din Moldova. Fac. De t. Politice i administrative. Catedra de
Politologie; coord. V. Mo neaga. – Ch.: U.S.M., 1999. – 20 cm.
P. XII. – 1999. – 211 p.: tab., scheme. – Text: lb. rom., rus . – Bibliogr.
în notele de subsol. – Pre contractual, 50 ex. – [00-215]
32.001(082)
321 Forme de organizare politic
Impactul trecutului totalitar asupra noilor democra ii din Europa
Central i de Est = The Impact of the Totalitarian Past upon the New
Democracies in Central and Eastern Europe: (simpoz. int.): Sala Albastr a
Muzeului Na . de Ist. a Moldovei, Chi in u, 1-2 iulie 1999 / Muzeul Na . de Ist. a
Moldovei, Asocia ia Ist. din Rep. Moldova, Programul East East al Funda iei
Soros din Moldova. – Ch.: ARC, 2000 (Concernul “Presa”). – 236, [1] p.; 20 cm.
– Bibliogr. în notele de subsol. – Texte: lb. rom., engl., rus . – ISBN 9975-61-
114-1: Pre contractual, F. tir. – [00-168]
321.64(4)(063)
323/324 Politica intern
323/324(478) Politica intern a Republicii Moldova
Ca u, Igor. “Politica Na ional ” în Moldova Sovietic (1944-1989) /
Igor Ca u. – Ch.: Cartdidact, 2000 (Tipogr. “Reclama”). – 231 p.: tab.; 24 cm. –
Rez.: lb. engl., rus . – Bibliogr. p. 181-203. – Bibliogr. în an. p. 167-178 i în
notele de subsol. – Ind. de nume i localit i p. 204-212. – Apare cu sprijinul
Funda iei Soros. – ISBN 9975-940-29-3: Pre contractual, 1000 ex. – [00-204]
323/324(478)+94(478)”1944/1989”
Negru, Gheorghe. Politica etnolingvistic în R.S.S.
Moldoveneasc / Gheorghe Negru. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (F.E.-P.
“Tipogr. Central ”). – (Clio). – 132 p.; 20 cm. – Rez.: lb. engl., rus . – Bibliogr. în
Bibliografia Na ional a Moldovei

note. – Ind. de nume de persoane p. 128-131. – Apare cu sprijinul financiar al


Research Support Scheme of the Open Society Inst. – ISBN 9975-69-100-5:
Pre contractual, F. tir. – [00-188]
323/324(478)+94(478)
T nase, Constantin. Ochiul lui Esop: O cronic subiectiv a
tranzi iei / Constantin T nase. – Ch.: “Compania JAS Group”, 2000 (F.E.-P.
“Tipogr. Central ”). – 259, [1] p.; 21 cm. – ISBN 9975-78-004-X: Pre contractual,
F. tir. – [00-194]
323/324(478)
urcanu, Andrei. Sabatul, sau Noaptea vr jitoarelor politicii
moldovene ti / Andrei urcanu. – Ch.: Cartier, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”).
– 136 p.; 20 cm. – ISBN 9975-79-027-5: Pre contractual, F. tir. – [00-133]
323/324(478)
327 Rela ii interna ionale. Politic extern
Moldova, România, Ucraina: Integrarea în structurile europene:
Rep. Moldova, Chi in u, 15-16 oct. 1999: Simpoz. t. int. tradi ional: materiale /
CCIN Perspectiva, Friedrich Ebert Stiftung. – Ch.: S. n., 2000 (F.E.-P. “Tipogr.
central ”). – 426, [1] p.: tab.; 21 cm. – Text: lb. rom., rus . – Bibliogr. în notele de
subsol. – Apare cu sprijinul Funda iei Friedrich Ebert (Germania). – ISBN 9975-
78-043-1: Pre contractual, F. tir. – [00-197]
327(478+498+477)+061.3
Rela ii interna ionale: istorie i contemporaneitate / Univ. de Stat
din Moldova. Fac. de t. Politice. Catedra Teorie Politic i Rela ii Int. – Ch.:
U.S.M., 1999. – 20 cm.
P. III. – 1999. – 114 p.: tab. – Bibliogr. în note. – ISBN 9975-917-36-4: Pre
contractual, 50 ex. – [00-216]
327(082)
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

33 ECONOMIE. TIIN E ECONOMICE


Analele tiin ifice / Univ. Liber Int. din Moldova; dir. A. Gabben;
red. resp.: Gheorghe Postic ; red.- ef Andrei Malai. – Ch.: Complexul ed.-poligr
U.L.I.M., 1999. – 29 cm.
Vol. 1: Economie / coleg. red.: Alexandru Roman, … - 1999. – 96, [1] p.
- Text.: lb. rom., rus . – Bibliogr. la sfâr itul art. – Pre contractual, F. tir. – [00-
184]
33:378.4(478)(082)
330 tiin e economice. Economie politic
Programa analitic a disciplinei “Mecanisme de func ionare a
economiei”: (Sisteme economice comparate) / Acad. de Studii Economice din
Moldova. Catedra “Management social”; aut.: Sergiu I. Chiric . – Ch.: S. n., 2000
(Tipogr. A.S.E.M.). – 12, [1] p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 13. – Pre contractual,
50 ex. – [00-175]
330.101(073.8)
Programa practicii economice pentru studen ii specialit ii
“Instruirea economic ” / Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra “Micro
i macroeconomie”; aut.: Ch. Bejan, S. Stratan. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr.
A.S.E.M.). – 18 p.; 20 cm. – Pre contractual, 100 ex. – [00-174]
330.1(073.8)
331 Munc . Economia muncii. Organiza ia muncii
Ghid de protec ia muncii / Centrul Didactic pentru Protec ia Muncii.
– Ch.: Protec ia Muncii, 2000 (Combinatul Poligr.). – 20 cm.
[Vol.] 2. – 2000. – 156, [1] p.: tab. – Text paralel: rom., rus . – ISBN
9975-9527-0-4: Pre contractual, F. tir. – [00-179]
331.45(478)(035.5)
Olaru, Efim. Sanit ria industrial i igiena muncii: Ciclu de
prelegeri / Efim Olaru, Nicolae Soroceanu, Oleg Marian; Univ. Teh. a Moldovei.
Catedra Protec ia Munci a Mediului Ambiant. – Ch.: U.T.M., 2000. – 103 p.: tab;
20 cm. – Bibliogr. p. 101 (6 tit.). – Pre contractual, 300 ex. – [00-151]
Bibliografia Na ional a Moldovei

331.45:628.5(042)
Programa cursului Pia a muncii: (pentru studen ii fac.
“Management”, specialitatea “Economia i managementul resurselor umane”
anul III, sec ia de zi) / Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra
Management; aut.: Dorin Vaculovschi. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. A.S.E.M.). – 32
p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 32 (14 tit.) i la sfâr itul temelor. – Pre contractual,
50 ex. – [00-176]
331.5(073)
338 Situa ie economic . Politic economic . Produc ie
Giersch, Herbert. Crepusculul miracolului: Patru decenii de
economie de pia în Germania / Herbert Giersch, Karl-Heinz Paque, Holger
Schmieding; trad.: Florin Tudor; asistent trad.: Cristian Spînu; cop.: M. Bacinschi.
– Ed. rev. i compl. – Ch.: Tehnica-Info, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 307
p.: tab., scheme; 21 cm. – (CEU PRESS). – Bibliogr. p. 280-296. – Index p. 297-
307. – Apare cu sprijinul Osi-Zug. Foundation and the Soros Foundation
Moldova with the contribution of the Center for Publishing development of the
Open Society Institute Budapest. – ISBN 9975-910-86-6: Pre contractual, F. tir.
– [00-206]
338(430)
Programa cursului Economia sectorului public: (pentru studen ii
fac. “Management”, specialitatea “Economia i sociologia resurselor umane”,
anul V, sec ia de zi) / Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra
“Management social”; aut.: Dorin Vaculovschi. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr.
A.S.E.M.). – 16 p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 16 (12 tit.) i la sfâr itul temelor. –
Pre contractual, 50 ex. – [00-177]
338(073.8)
34 DREPT. LEGISLA IE. JURISPRUDEN
341 Drept interna ional
B ie u, Victor. Drept interna ional privat: Note de curs / Victor
B ie u, Ion C p ân . – Ch.: Garuda-art, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. central ”). –
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

324, [1]p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 319-321 i în notele de subsol. – ISBN 9975-


9564-7-5: Pre contractual, F. tir. – [00-127]
341.9(075.8)
342 Drept public. Drept constitu ional. Drept administrativ
Drepturile i Libert ile omului în Republica Moldova: Raport
na ional, 1999 / Casa Libert ii Moldova: Centru de cercetare i protec ie a
drepturilor fundamentale; aut.: Oleg Serebreanu, Valentina Odagiu, Valeriu
Saharneanu; coord. Georghe Susarenco. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. “Reclama”).
– 72 p.; 27 cm. – ISBN 9975-9589-0-7: Pre contractual, F. tir. – [00-162]
342.7(478):341.231.14(082)
Idem în lb. engl.: Human Rights and Freedoms in the Republic of
Moldova: National report, 1999. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. “Reclama”). – 75 p.;
27 cm. – ISBN 9975-9589-1-5: Pre contractual, F. tir. – [00-165]
342.7(478):341.231.14(082)
342.5(478) Puterea de stat, sisteme i func ii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
Respublika Moldova. Konstitucionnyj sud. Sbornik postanovlenij
i opredelenij, 1997 god. – Ch.: Garuda-art, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). –
318, [1] p.; 21 cm. –Text. i în lb. rom. – Ukaz. p. 316-319. - Apare cu sprijinul:
Agentstva SSA po inter. razvitiû (USAID) na baze proekta Associacii amer.
advokatov – Ûridi . iniciativa v Central’noj i Vosto noj Evrope (ABA / CEFLI). –
ISBN 9975-99-2-9 (în cop.): Pre contractual, 1000 ex. – [00-199]
342.565.2(478)(094.1)
347 Drept civil. Drept privat
Cadastru bunurilor imobile = Kadastr nedvižimogo imu estva: Legi
adoptate de c tre Parlamentul Rep. Moldova / Agen ia Na . Cadastru, Resurse
Funciare i Geodezie; alc t.: Valeriu Gânju, Vladimir Gu u. - Ch., S. n.,
2000(F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 21 cm.
Vol. 4. – 2000. – 672 p. –Text paralel: lb. rom., rus . - ISBN 9975-78-037-7 (în
cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-135]
347.214.2(478)(094.5)
Bibliografia Na ional a Moldovei

M m lig , Sergiu. Dreptul de autor i drepturile conexe: Legea nr.


293-XII / 1994 comentat / Sergiu M m lig . – Ch.: ARC, 2000 (F.E.-P “Tipogr.
Central ”). – 166, [1] p.; 24 cm. – Bibliogr. p. 165. –Apare cu sprijinul Funda iei
Soros - Moldova. –ISBN 9975-61-115-X: Pre contractual, f. tir. – [00-145]
347.78(094.5)
35 ADMINISTRA IE PUBLIC . TIIN MILITAR

355/359 tiin militar . For e armate


Ancupov, I. A. Kaza estvo rossijskoe meždu Bugom i Dunaem:
[ist. o erk] / I. A. Ancupov; nau . red.; V. I. Klimenko. – Ch.: S. n., 2000 (F.E.-P.
“Tipogr. Central ”). – 285, [2] p.; 22 cm. – Bibliogr. în note p. 267-286. – Apare
cu sprijinul ULIM, Kongrussa rus. ob in Moldovy, Kišinev. ob iny rossiân, Rus.
ob iny goroda Bel’cy, Ob estv.–polit. Dviženiâ “Ravnopravie”. – ISBN 9975-
9561-2-2 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-198]
356/357(470)”17/18”+94(470+478+477)
36 ASISTEN SOCIAL . ASIGUR RI SOCIALE
Livi chi, Maricica. Iarb prin asfalt: [schi autobiogr.] / Maricica
Livi chi; trad. Tamara Pereteatco. – Ch.: Ruxanda, 2000 (F.E.-P. Tipogr.
Central ). – 123, [1] p.; 20 cm. – ISBN 9975-72-076-5: Pre contractual, F. tir. –
[00-119]
364+929
37 EDUCA IE. ÎNV MÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER

371 Organizarea educa iei i înv mântului. Organizare colar


Rekomendacii po organizacii testirovaniâ v 4-om klasse / Min.
Obrazovaniâ i Nauki Resp. Moldova. Upr. po kontrolû i ekzamenam.; alc t. Lidia
Costiuc,… – Ch.: Lumina, 2000 [Tipogr. “Reclama”]. – 72 p.: tab.; 24 cm. – ISBN
9975-65-064-4: Pre contractual, F. tir. – [00-207]
371.27+373.3
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

373 Genuri de coli de cultur general . Înv mânt de cultur general


Educa ie timpurie individualizat : [PETI]: Ghidul educatorului / col.
de aut.: Ecaterina Vr jma . Olga Guranda, Svetlana Rîjicov, … consultant t.
Vladimir Gu u; UNICEF. - Ch.: Cartier, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 192
p.: tab; 27 cm. – Bibliogr. p. 191-192. – Apare cu sprijinul echipei Proiectului de
Educa ie Timpurie pe Arii de Stimulare (PETAS) UNICEF – România: Svetlana
Fum rel,… - ISBN 9975-79-026-7: Gratuit, F. tir. – [00-166]
373.24
378 Înv mânt superior. Preg tirea cadrelor tiin ifice
Gu u, Vladimir. Teoria i metodologia proiect rii curriculum-ului
universitar în contextul reformei înv mântului în Republica Moldova / Vladimir
Gu u; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: U.S.M, 2000. – 69 p.: tab.; 20 cm. –
Bibliogr. p. 63-65. – ISBN 9975-67-166-7: Pre contractual, 200 ex. – [00-209]
378(478)
5 MATEMATIC . TIIN E ALE NATURII
50 GENERALIT I DESPRE TIIN ELE PURE
504 tiin a mediului înconjur tor. Ecologie uman
Celi ova, Elena. Cunoa terea naturii: Din colec ia: “Introducere în
ecologie” / Elena Celi ova; trad. din lb. rus Angela Micu; cop.: Veaceslav
Popovschi; Centrul Regional de Mediu. – Ch.: S. n., 2000. (F.E.-P. “Tipogr.
Central ”). – 47 p.; 20 cm. – ISBN 9975-78-038-5: Pre contractual, 1000 ex. –
[00-136]
504(075)
51 MATEMATIC
Scripta scientiarum mathematicarum: Scripta seminarii
investigationum scientiae. Topologiae Systematum Subtilium et Applicationum /
Societas Topologiae, Systematum subtilium et applicationum Moldoviae; ed.
Petrus Osmatescus; col. red.: Amator Pacis Chiriac,…; trad.: Maria Andronic. –
Ch.: Univ. Tech. Moldaviae: Tehnica-Info, [1999] (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). –
Bibliografia Na ional a Moldovei

24 cm. – (Virtus Romana Rediviva). – Bibliogr. la sfâr itul art. – Ind. de materie,
p. 4-13. – Apare cusprijinul Alexeius Osmatescus, dir., compania “Algorithm,
Basilius Tarlev, dir. generalis, societas “Bucuria”, Fondation Soros.
T. 1. Fasc. II. – 399 p. – Texte: lb. rom., engl. span. – Cuprins în mai
multe lb. – ISBN 9975-910-87-4: Pre contractual, F. tir. – [00-208]
51(082)
519.6 Matematic calculatorie. Analiz numeric
Zolotarevschi, Vladimir. Metode aproximative de rezolvare a
ecua iilor integrale: Material didactic / Vladimir A. Zolotorevschi, Ion T. Spinei;
red. resp.: V. Seiciuc; Univ. de Stat din Moldova. Catedra de analiz numeric i
optimizare. – Ch.: U.S.M, 2000. – 67 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 61-62 (20 tit.). –
ISBN 9975-917-32-1: Pre contractual, 50 ex. – [00-213]
519.64(075.8)
53 FIZIC
531 Mecanic teoretic . Mecanica solidului i a corpurilor rigide
Pa iuc, Vladimir. Elemente de analiz tensorial i introducere în
mecanica solidelor deformabile: Compendiu / Vladimir Pa iuc, Galina Râbacov;
Univ. de Stat din Moldova. Catedra de Analiz Numeric i Optimizare. – Ch.:
U.S.M, 2000. – 99, [2] p.: fig.; 20 cm. – Bibliogr. p. 99-100 (19 tit.). – Pre
contractual, 100 ex. – [00-214]
531(075.8)
532 Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor
Hidrodinamica: Hidraulica: îndrumar de laborator / Univ. Teh. a
Moldovei. Catedra Utilaj Tehnologic i Scule; elab.: Vasile Dima, … - Ch.:
U.T.M., 2000. – 43 p.: scheme; 20 cm. – Bibliogr. p. 42 (6 tit.). – Pre contractual,
250 ex. – [00-152]
532.5(076.5)
Reologia: (man.) / Grigore Lungulescu, Gheorghe Duca, Pavel
Brijatîi, Eugenia Spulber; Univ. de Stat din moldova, Inst. Politeh. Gala i; Univ.
Teh. din Moldova. – Ch.: U.S.M., 2000. – 298, [1] p.; tab., scheme; 20 cm. –
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Bibliogr. p. 294 (17 tit.). – ISBN 9975-917-29-1: Pre contractual, 50 ex. – [00-
212]
[532.135:66](075.8)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
546 Chimie anorganic
Propriet ile metalelor: Ciclu de prelegeri / Univ. Teh. a Moldovei.
Catedra de chimie; G. inic, L. Cernega, V. Balan, V. Amarii. – Ch.: U.T.M.,
2000. – 151 p.: scheme; 20 cm. – Bibliogr. p. 151. (9 tit.). – 8.0 lei, 400 ex. – [00-
153]
546.3(042)
6 TIIN E APLICATE. MEDICIN . TEHNIC
61 MEDICIN
613 Igien în general. S n tate i igien personal
Gut ul, Aurel. Alimenta ia copiilor / Aurel Gut ul; Min. S n t ii al.
Rep. Moldova. – Ch.: S. n., 2000 (Rotaprint). – 159 p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p.
145-158(143 tit.). – Pre contractual, 100 ex. – [00-217]
613.2-053.2
615 Farmacologie. Terapeutic . Toxicologie
Farmaco pentru s n tatea ta. – Ch.: Amprenta, 2000 (Combinatul
Poligr.). _ 143 p.: il.; 26 cm. – Text paralel: lb. rom., engl. – F. f. de tit. – Pre
contractual, F. tir. – [00-170]
615.2(478)
616 Patologie. Medicin clinic
Strukov, A. Anatomia patologic : [man.] / A. Strukov, V. Serov;
trad. din lb. rus de I. Zota,…;Univ. de Stat de Medicin i Farmacie “Nicolae
Testemi anu”. – Ch.: Centrul Ed.-poligr. “Medicina” al U.S.N.F., 1999. – 697 p.:
fotogr., il. color., scheme; 24 cm. – Bibliogr. p. 675. – Ind. de termeni p. 676-685.
– ISBN 9975-945-48-1 (în cop.): Pre contractual, 600 ex. – [00-183]
616-091(075.8)
Bibliografia Na ional a Moldovei

62 INGINERIE. TEHNIC ÎN GENERAL


621 Construc ie de ma ini în general. Tehnic nuclear . Electrotehnic . Tehnologie
mecanic
621.38 Electronic
Electronica de putere: îndrumar de lab. / Univ. Teh. a Moldovei.
Catedra de electromecanic ; elab: Valeriu Blaj ; ref. t. Mihai Paladi. – Ch.:
U.T.M., 2000. – 80 p.: tab, scheme; 20 cm. – Bibliogr. p. 79 (7 tit.). – Pre
contractual, 75 ex. – [00-154]
621.38(076.5)
63 AGRICULTUR . TIIN E I PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTUR . EXPLOAT RI
AGRICOLE I ALE VIE II S LBATICE

631 Agricultur în general


Registrul soiurilor de plante al Republicii Moldova pentru anul 2000
= Registr sortov rastenij Resp. Moldova na 2000 god = Register of plant varieties
of Rep. Moldova for year 2000 / Min. Agriculturii i Industriei Prelucr toare, Com.
de Stat pentru Încercarea Soiurilor de Plante. – Ed. oficial . – Ch.: S. n.,
[2000](Combinatul Poligr.). – 67 p.: tab.; 21 cm. – Texte: lb. rom., engl., rus . –
Pre contractual. F. tir. – [00-144]
631.526
632 Protejarea plantelor
Combaterea bacteriozelor la culturile semân oase: (recomand ri) /
Inst. de Cercet. t., Selec ie i tehnologii pentru pomicultur ; elab. M. Magher….
– Ch.: S. n., 2000 (F.E.-P “Tipogr. Central ”). – 32 p.: tab.; 20 cm. – Tit. pe cop.,
text paralel: lb. rom., rus . - Pre contractual, F. tir. – [00-150]
632.3(083.131)
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

634 Horticultur în general


634.8 Viticultur
Viticultura: [man. pentru înv mântul univ.] / N. Perstniov, V.
Surugiu, E. Moro an, V. Corobca; red. gen. V. Surugiu, cop.: Veaceslav
Popovschi. – Ch.: S. n., 2000 (F.E.-P. ”Tipogr. Central ”). – 502, [1] p.: tab., fig.,
fotogr. color.; 23 cm. – Cupr. în lb. rom., engl., fr., rus . – Bibliogr. p. 495-503. –
Apare cu sprijinul dlui A. Snegur, pre . agro-firmei “Serele Moldovei”, jud.
Chi in u; dlui M. Gavrili a, pre . S. A. “Vorniceni” jud. Chi in u; dlui I. Balan,
pre . S. A. “Podgoreni”, jud. Chi in u; dlui M. Marin, pre . C. A.P. “Prut”, jud.
Chi in u. – ISBN 9975-78-041-5 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-193]
634.8(075.8)
65 CONDUCERE I ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMER I COMUNICA II

651 Organizarea i practica muncii de birou


Catalog de acte oficiale din administra ia public / centrul Na . de
terminologie; alc t.: Albina Dumbr veanu, … - Ed. oficial . – Ed. a 2-a rev. i
compl. – Ch.: S. n., 2000 (Prag - 3). – 108, [1] p.: tab.; 29 cm. – Ind. alf. rus-rom.
al. denum. formularelor p. 99-105. – ISBN 9975-9782-1-4: Pre contractual, F. tir.
– [00-167]
651:351/354
654 Telecomunica ii i telecomand (organizare, func ionare)
Bunduchi, Ion. Jurnalismul radio / Ion Bunduchi, Serafim Isac;
Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Jurnalism i t. ale Comun. – Ch.: U.S.M.,
2000. – 17 p.; 20. – Bibliogr. p. 16-17 (49 tit.). - Pre contractual, 50 ex. – [00-
211]
654.16(073.8)
657 Contabilitate
Nani, M. Contabilitatea institu iilor publice: Formularele registrelor
pentru st. de caz: Pentru studen ii specialit ilor “Contabilitate i audit”, “Finan e”
/ M. Nani; Acad. de Studii Economice din Rep. Moldova. Catedra “Contabilitate
Bibliografia Na ional a Moldovei

i audit”. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. A.S.E.M.). – 21 p.: tab.; 20 cm. – Pre
contractual, 1000 ex. – [00-173]
657(078.7)
66 TEHNOLOGIE CHIMIC . INDUSTRII CHIMICE I ÎNRUDITE
664 Producerea i conservarea alimentelor solide
Moraru, Lilia. Tehnologia produselor alimenta iei publice: Re etar
pentru preparate culinare / Lilia Moraru, Lidia Co ciug, Olga Deseatnicov; Univ.
Teh. a Moldovei. Catedra Tehnologia i Organizarea Alimenta iei Publice. – Ch.:
U.T.M. – 2000. – 20 cm.
P. 1. – 2000. – 186 p.: tab. - Bibliogr. p. 179 (9 tit.). – 13 lei, 150 ex. –
[00-141]
664(075.8)(083.12)
7 ARTA. DIVERTISMENT. SPORT
79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educa ie fizic
Pusikov, E. Logika v futbole / E. Pusikov; fotogr. Agentstvo Reuter.
– Ch.: S. n., 2000 (Concernul Presa). – 45, [2] p.: fotogr.; 20 cm. – Bibliogr. p.
47. - Apare în regia aut. - Pre contractual, F. tir. – [00-159]
796.332
8 LINGVISTIC . FILOLOGIE. LITERATUR
80 LINGVISTIC . FILOLOGIE
802/809 Limbi individuale
Budu an, Valeria. Dic ionar francez-român, român-francez /
Valeria Budu an, Clara Esztergar; coord.: Gheroghe Ha . – Ch.: I.E.-P. tiin a,
2000 (Combinatul Poligr.). – 715 p.: tab.; 20 cm. – ISBN 9975-67-111-X (în
cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-171]
804.0-3= 40=590
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Levcenco, Veronica. Bon appetit!: Manuel d’apprentissage du


français de la tecnologie alimentaire / Veronica Levcenco, Xavier Lethève, Jorj
Ciumac; en couvertures: Photos de Frederic Gemonet et Jan Krothy du
magazine “Rendez-Vous”, Nr. 11, 1999; Univ. Tech. de Moldavie; Agence Univ.
de la Francophonie. – Ch.: Tehnica-Info, 2000 (Combinatul Poligr.). –128 p.: il.;
20 cm. – ISBN 9975-910-89-0 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-169]
804.0:641/642(075.8)
Moldovanu, Gheorghe. Ecrire et conviancre: entraînement a la
compréhension et l’expression ecrites: [documents commerciaux] / Gheorghe
Moldovanu. – Ch.: F.E.-P. “Tipogr. Central ”, 2000. – 236 p.: tab.; 21 cm. – ISBN
9975-78-042-3: Pre contractual, F. tir. – [00-134]
[804.0:651.75](076.5)
Pour parler du futur: Elab. methodique / Univ. Teh. de Moldova.
Dep. Mathematique de Calcul et Programmation: elab.: Olga Popescu-Tcaci. –
Ch.: U.T.M., 2000. – 22 p.; 20 cm. - Pre contractual, 150 ex. – [00-156]
804.0(076.5)
805.90 Limba român
Cazacu, Tamara. Manual de limba român : pentru cl. a VI-a c.
alolingve / Tamara Cazacu, Iulia Iord nescu, Larisa Guza; prez. graf. Alex
Ussow; red. Angela Mustea . – Ch.: Lumina, 2000 (Combinatul Poligr.). – 159
p.: il. color.; 24 cm. – ISBN 9975-65-065-1: Pre contractual, 5000 ex. – [00-139]
805.90(075.3=82)
Ciobanu, Anatol. Punctua ia limbii române: man.-monografie /
Anatol Ciobanu. – Ch.: Universitas, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 461, [1]
p.; 21 cm. – Bibliogr. p. 451-454 i în notele de subsol. – Ind. de nume, de
materie p. 433-450. – ISBN 9975-913-05-9: Pre contractual, F. tir. – [00-192]
805.90-1(075.8)
E cu, Ion. Sintaxa elementar a limbii române. Introducere în
sintaxologie / Ion E cu; Acad. de t. a Rep. Moldova. Inst. de Lingvistic al
A. .M. – Ch., 2000 (Concernul Presa). – 184 p.; 20 cm. _ Bibliogr. p. 8. – Apare
Bibliografia Na ional a Moldovei

cu sus inerea financiar a Funda iei “Volkswagen-Stiftung”(Germania). – ISBN


9975-944-34-5: Pre contractual, F. tir. – [00-160]
805.90-56
Limba român : manual pentru studen ii alolingvi de la specialit ile
cu profil economic / Ala Cojocaru-Zavadschi, Elena Constantinovici, Natalia
Pl cint , Angela colnîi; cop.: G. Cornienco, A. Timotin. – Ch.: Epigraf, 2000
(F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 159, [1] p.: tab; 21 cm. – Apare cu sprijinul
Funda iei SOROS- Moldova. – ISBN 9975-9586-0-5: Pre contractual, F. tir. –
[00-195]
805.90:33(075.8=82)
Pa a-Burlacu, M. Memo gim: Memorator pentru gimnaziu: Man. –
c l uz pentru ciclul gimnazial: cl. V-IX / M. Pa a-Burlacu, A. Revencu. – Ch.: S.
n., 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 239 p.: tab.: 20 cm. – ISBN 9975-78-039-
3: Pre contractual, F. tir. – [00-132]
805.90(075.3)
tefan, E. Cultivarea limbii române ti: 150 de teste recapitulative
pentru succesul la examenul de absolvire a ciclului primar: cl. a III-IV / E. tefan,
A. Marian. – Ch.: F.E.-P. “Tipogr. central ”, 2000. – 155 p.: tab.; 24 cm. – ISBN
9975-78-040-7: Pre contractual, F. tir. – [00-155]
805.90(075.2)
Vasilache, Cezaria. Ghid colar: român-francez-rus / Cezaria
Vasilache, Eugenia Pavel, Maria Bujoreanu. – Ed. a 2-a rev. – Ch.: Epigraf, 2000
(F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 143, [8] p.: il., tab.; 16 cm. – Bibliogr. p. 151 (7 tit.).
– ISBN 9975-9586-1-3: Pre contractual, F. tir. – [00-200]
805.90-3=590=40=82(075.3)
82 LITERATUR ARTISTIC . TIIN A LITERATURII
820/89 Literaturi individuale
859.0 Literatur român
Eminescu, Mihai. Memento mori: [poezii] / Mihai Eminescu; col.
îngr. de Constantin Dragomir; cop. Marcel endrea – Ed. bibliofil . – Ch.: Prut
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Interna ional, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 183 p.; 7,5x11 cm. – ISBN
9975-69-090-4 (în cop. i supracop.): Pre contractual, F. tir. – [00-218]
859.0-1 Eminescu
Eminescu, Mihai. Memento mori: [poezii] / Mihai Eminescu; col.
îngr. de Constantin. Dragomir; cop. Marcel endrea. – Ch.: Prut Interna ional,
2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 183 p.; 17 cm. – 500 ex. tip rite în ed.
bibliofil . – ISBN 9975-69-102-1 (în cop. i supracop.): Pre contractual, F. tir. –
[00-138]
859.0-1 Eminescu
Ibr ileanu, Garabet. Adela / Ibr ileanu; ed. îngr.: Pavel Balmu ;
cop. Vitalie Coroban. – Ch.: Cartier, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”).- 159 p.; 17
cm. - (Clasic) – Apare într-o învelitoare comun cu înc o carte. – ISBN 9975-
79-027-5 (în cop.). - Pre contractual, F. tir. – [00-122]
859.0-1 Ibr ileanu
Ibr ileanu, Garabet. Spiritul critic în cultura româneasc /
Ibr ileanu; Ed. îngr. de Pavel Balmu ; cop. Vitalie Coroban. – Ch.: Cartier, 2000
(F.E.-P. “Tipogr. central ”). – 196, [2] p.; 17 cm. - (Clasic). – Apare într-o
învelitoare comun cu înc o carte. – ISBN 9975-79-026-7 (în cop.): Pre
contractual, F. tir. [00-123]
859.0-3 Ibr ileanu
Minulescu, Ion. Versuri / Minulescu; cop. Vitalie Coroban. – Ch.:
Cartier, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 182, [2] p.; 17 cm. – (Poesis). –
Apare într-o învelitoare comun cu înc o carte. – ISBN 9975-79-020-8 (în cop.):
Pre contractual, F. tir. – [00-126]
859.0-1 Minulescu
Topîrceanu, George G. Versuri / Topîrceanu; cop. Vitalie Coroban.
– Ch.: Cartier, 2000 (F. E.-P. “Tipogr. Central ”). – 191, [1] p.; 17 cm. – (Poesis).
- Apare într-o învelitoare comun cu înc o carte. – ISBN 9975-79-021-6 (în
cop.):Pre contractual, F. tir. – [00-125]
859.0-1 Topîrceanu
Bibliografia Na ional a Moldovei

859.0.09 Critic i istorie literar


Eminescu –pe mine mie red -m : Contribu ii istorico-literare între
1940-1999: 150 de ani de la na terea lui Mihai Eminescu: 1850, 15 ian. – 2000:
Corpus Eminescu în 10 vol. / coord. Mihai Cimpoi,…; ed., antologie, aparat critic
de Cristina Cr ciun, Victor Cr ciun;st. introd.: Eugen Simion; concep ia graf.:
Vladimir Zmeev; fotogr.: Vasile Blendea i Nicolae K ileanu . – Ch.: Litera;
Bucure ti: David, 1999 (Concernul Presa). – 20 cm. Pe cop. Eminescu “…Bat la
poarta vie ii”. de Aurel Bordenache;
[Vol.]VI. – 1999. – 598, [1] p.; [14] p. fotogr. – Cuprins: Epoca lui Eminescu; O
aniversare; Geniul nostru tutelar / erban Cioculescu. În jurul “S rmanului
Dionis” / Octav Botez. [Un spirit titanian]; Poezia titanian / D. Popovici. Limba
poeziilor lui Mihai Eminescu / Al. Rosetti. Masca geniului / Mircea Zaciu. Titanul
i geniul / Matei C linescu. “Floare albastr ” i lirism-ul eminescian. Eminescu al
vremii noastre / Vladimir Streinu. Elemente populare p trunse în opera lui
Eminescu, / Ion Rotaru. Umanismul poeziei eminesciene; Opera eminescian –
un monument nepieritor în l at limbii i istoriei str bune / George Munteanu.
Poezia lui Eminescu / I. Negoi escu. Limba lui Eminescu / Iorgu Iordan. Despre
fondul istoric al limbii literare; Unirea i independen a românilor v zute de poet /
Gh. Bulg r. M. Eminescu / Al. Dima. Eminescu i folclorul. Postumele lui
Eminescu / D. Panaitescu-Perpessicius. Perspectiva universal / Ovidiu
Papadima. Glose la “Memento mori ” / Nicolae Balot . Centenarul unei elegii
uitate: “Cântecul l utarului” / Ladislau Galdi. Eminescu: metamorfozele timpului /
Constantin Ciopraga. Cercet ri matematice recente asupra unor poezii ale lui
Eminescu / Solomon Marcus. Pagini inedite despre Eminescu de Sextil
Pu cariu. / Gabriel epelea. O component a operei eminesciene:
coresponden a / Marin Bucur. Eminescu sau Gânduri despre omul deplin al
culturii române ti / Constantin Noica. Crea ie i cultur ; Eminescu traduc torul /
Zoe Dumitrescu-Bu ulenga. Perpessicius i romanul edi iei integrale a opere lui
Eminescu / Alexandru Oprea. Simfonica eminescian ; Universalitatea lui
Eminescu / Edgar Papu. De ce Eminescu a fost atras de India? / Amita Bhose.
Eminescu. Modele cosmologice i viziune poetic / Ioana Em. Petrescu.
Considera ii concluzive / Dumitru Irimia. Misiunea de a fi poet / Iurii Kojevnikov.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Antischopenhauerismul lui Eminescu / Liviu Rusu. Dilema eminescian / Marin


Mincu. De aici încolo începe lumea… / Petru Rezu . Lecturi literare în epoca
peregrin rilor la Blaj / Virjil Vintilescu. Aura fantasticit ii romantice / Nicolae
Ciobanu. Limita / Aurel Petrescu. Câteva însemn ri eminesciene despre arta
veche / R zvan Theodorescu. M. Eminescu i H. H. Tiktin / Gra ian Jucan. Mihai
Eminescu i coala româneasc / Constan a B rboi. Ce- i doresc eu ie, dulce
Românie? / Ion Coteanu. [Lumin i întuneric] / Gheorghe Dr gan. Eminescu,
poet na ional / Mihai Dr gan. Eminescu i Transilvania / Al. Husar. Recitindu-l pe
Eminescu / Irina Petra . Mihail Eminescu / Alexandru Piru. [Eminescu] / Augustin
Z. N. Pop. Dimensiuni ale gândirii economice eminesciene / Vasile C. Nechita.
Originea Eminovice tilor / Ion Ro u. Universul tiin ific al gândirii eminesciene / I.
M. tefan. Hyperion, izvor de vremi / Eugen Todoran. Eminescu i proiectul lui
Vasile Conta de reform a înv mântului; Mun ii Apuseni, leag nul revolu iilor
transilv nene / Dimitrie Vatamaniuc. “Atot tiutoarea” / Ion Dodu B lan. Marea
confruntare / Theodor Codreanu. Hyperion / Viorel Dinescu. Date noi despre
existen a lui Eminescu la Cern u i / Gheorghe Haficiuc. Eminescu, poet tragic;
Eminescu i bolile culturii române ti; De la Grama la “Dilema”; Cultul nobil al lui
Eminescu; Morbul subaprecierii / Mihai Cimpoi. Eminescu i revista “Familia” /
Gheorghe Petru an. Stâlpul lunii i prigonirile sor ii / Ilie B descu. Relat ri
despre Eminescu la “Familia” / Lucian Drimba. Vârful ‘nalt al piramidei / Nicolae
Georgescu. Eminescu, ap r torul românilor de pretutindeni / Tudor Nedelcea.
Eminescu i gimnaziul din Boto ani / Pavel ugui. Eminescu, marele nostru
contemporan / Ovidiu Vuia. Eminescu i problema “drumului de fier ”/ Olivia
Nedelcea. Eminescu versus Dumnezeu / Constantin Cri an. Con tiin a de sine a
poetului / Petru Cre ia. Gheorghe Eminescu; Eminescu Matei / Constantin T.
Popovici. – Bibliogr. P. 581-596. i în notele de subsol. – ISBN 9975-74-236-X. –
ISBN 973-9355-47-1: Pre contractual, F. tir. – [00-140]
859.0.09(082)
859.0(478) Literatura român din Republica Moldova
Bejenaru, Pahomie. Logodna lui Diomid i alte cazuri tâmplate:
[povestiri] / Pahomie Bejenaru; prez. graf.; Violeta Zabulica. – Ch.: S. n., 2000
Bibliografia Na ional a Moldovei

(Tipogr. “Reclama”). – 122, [1] p.: il.; 21 cm. – ISBN 9975-900-51-8: Pre
contractual, F. tir. – [00-202]
859.0(478)-7 Bejenaru
Cibotaru, Arhip. Inscrip ii pe turnul Babel: [versuri] / Arhip
Cibotaru; prez. graf. F. H muraru. – Ch.: Cartea Moldovei, 2000 (F.E.-P. “Tipogr.
Central ”). – 339, [8] p.; 20 cm. – ISBN 9975-60-052-2. - Pre contractual, 3000
ex. – [00-117]
859.0(478)-1 Cibotaru
Diviza, Ion. S getat de o idee: Epigrame / Ion Diviza. – Ch.:
Universitas, 2000 (F.E-P. “Tipogr. Central ”). – 103 p.; 20 cm. – (Bibl. “Post
Scriptum; 6”). – Apare cu sprijinul financiar a lui Oleg Alexa, dir. firmei DREIGO
S. A. – ISBN 9975-913-04-0: Pre contractual, F. tir. – [00-121]
859.0(478)-7 Diviza
Esinencu, Nicolae. Scrieri alese: (în 4 vol.) / Nicolae Esinencu;
prez. graf. Vladimir Sini ki. – Ch.: Prometeu, 1999 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). –
Sponsor: Anatol Josan, pre . companiei “Jas Group”. – 21 cm. – (în cop.).
Vol. 1: Poezie. – 1999. – 479 p., [1] f. portr. – ISBN 9975-919-08-1: Pre
contractual, F. tir. – [00-128]
859.0(478)- Esinencu 3+859.0(478)-1 Esinencu
Vol. 2: Proz . – 1999. – 479 p. – ISBN 9975-919-09-X: Pre
contractual, F. tir. – [00-129]
859.0(478)Esinencu 3+859.0(478)-3 Esinencu
Vol. 3: Proz . – 1999. – 479 p. – ISBN 9975-919-11-1: Pre
contractual, F. tir. – [00-130]
859.0(478)Esinencu 3+859.0(478)- 3 Esinencu
Vol. 4: Proz . – 1999. – 479 p. – ISBN 9975-919-12-X: Pre
contractual, F. tir. – [00-131]
859.0(478)Esinencu 3+859.0(478)- Esinencu
Furdui, Galina. Vorbe te semnul: [77 rondeluri înso ite de 7+7 il.] /
Galina Furdui; graf.: Romeo i Victoria Schi co. – Ch.: Ruxanda, 2000 (F.E.-P.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

“Tipogr. Central ”). – 107 p.; il.; 20 cm. – ISBN 9975-68-022-4 (în supracop.):
Pre contractual, F. tir. – [00-191]
859.0(478)-1 Furdui
Lungu-Ploaie, Raisa. În umbra oglinzilor: Nuvele / Raisa Lungu-
Ploaie; cop.: Iaroslav Oliinîk. – Ch.: Cartea Moldovei, 2000 (F.E.-P. ”Tipogr.
Central ”). – 234, [2] p.; 20 cm. – ISBN 9975-60-055-7: Pre contractual, 3000
ex. – [00-137]
859.0(478)-3 Lungu-Ploaie
Munteanu-Popovschi, Elena. Semin a Divin : Poezii pentru copii
de toate vârstele / Elena Munteanu-Popovschi; il., postfa : Ana Manole; cop.:
Alex Ussow. – Ch.: S. n., 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 46 p.; il.; 20 cm. –
(Colec ia “R murele”). – ISBN 9975-78-045-8: Pre contractual, 2000 ex. – F. tir.
– [00-187]
859.0(478)-1-93 Munteanu-Popovschi
Roibu, Nicolae. S v spun ce-am mai aflat…: Întâmpl ri cu
personalit i din Rep. Moldova / Nicolae Roibu. – Ch.: Compania JAS Group,
2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 245, [1] p.: fotogr.; 20 cm. – ISBN 9975-
9567-1-8: Pre contractual, F. tir. – [00-205]
859.0(478)-32 Roibu
Teleuc , Victor. Piramida singur t ii: Introspec ii / Victor Teleuc ;
prez. graf.: Iaroslav Oliinîk; portret: Oleg Gr dinari. – Ch.: Cartea Moldovei, 2000
(F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 254, [1] p., [1] f. portr; 20 cm. – ISBN 9975-60-
057-3: Pre contractual, 3000 ex. – [00-118]
859.0(478)-1 Teleuc
urcanu, Iano . Cioburi de cristal: [aforisme] / Iano urcanu.; cop.
Petru Ghe oi. – Ch.: ABC, 2000 (Concernul Presa). – 48 p.: il.; 15 cm. – ISBN
9975-915-03-5: Pre contractual, F. tir. – [00-158]
859.0(478)-8 urcanu
urcanu, Iano . Songuri de buzunar: [versuri] / Iano urcanu;
cop. Petru Ghe oi; desene Ianina Vulpe. – Ch.: ABC, 2000. (Concernul Presa). –
Bibliografia Na ional a Moldovei

71, [1] p.: il.; 24 cm. - Apare cu sprijinul Companiei GAS Group. – ISBN 9975-
915-02-7: Pre contractual, F. tir. – [00-163]
859.0(478)-1 urcanu
859.0(478).09 Critica i istoria literar din Republica Moldova
Ciocanu, Ion. Rigorile i splendorile prozei “rurale”: ( t. asupra
crea iei lit. a lui Vasile Vasilache) / Ion Ciocanu. – Ch.: F.E.-P. “Tipogr. Central ”,
2000. – 149, [2] p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 146-147. – ISBN 9975-78-036-9: Pre
contractual, F. tir. – [00-120]
859.0(478).09
882 Literatur rus
882(478) Literatur rus din Republica Moldova
Radov, Fiodor. Goan dup timp = A vremâ toropit: versuri /
Fiodor Radov; trad. în lb. rom. Ana Sofroni, Titus tirbu; prez. graf. Petru Ghe oi.
- Ed. bilingv . – Ch.: ABC, 2000 (Concernul Presa). – 205 p.; 16 cm. – ISBN
9975-915-04-3: Pre contractual, F. tir. – [00-157]
882(478)-1=82=590 Radov
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
91 GEOGRAFIE
911 Geografie general . tiin a factorilor geografici. (Geografie sistematic ). Geografie
teoretic
Ciubar , Sezont. Geografia uman i economic a lumii: Asia /
Sezont Ciubar , Zinaida Caland, Vitalie Sochirc . – Cimi lia: TipCim, 2000. –
181 p.: tab., h r i; 24 cm. – Bibliogr. p. 180 (17 tit.). – ISBN 9975-64-022-2: Pre
contractual, F. tir. – [00-124]
[911.3:33](5)(075.8)
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

94 ISTORIE GENERAL . ISTORIE UNIVERSAL


94(478) Istoria Republicii Moldova
Memoria refugiului / centrul de Drept; conduc t. de ed. Alexei
Barb neagr . – Ch.: Garuda-art, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 176 p.; 20
cm. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul Înaltului Comisariat al
Na . Unite pentru Refugia i din Rep. Moldova. – ISBN 9975-9564-6-7: Pre
contractual, F. tir. – [00-143]
94(478)(082)
Trof il , Vasile. Ciobalaccia: (Jude ul Cahul): [din ist. satului] /
Vasile Trof il , Tudor opa. – Ch.: VAST-M SRL, 2000 (Concernul “Presa”). - 96
p.: fotogr. în parte color; 20 cm. – ISBN 9975-9539-7-2: Pre contractual, 1500
ex. – [00-203]
94(478-22)
94(498) Istoria României
Grekov, Iuri. România în chipuri / Iuri Grekov; trad. de Alexandru
Alici, Efim Spînu. - Ch.: Ed. Uniunii Scriitorilor, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”).
– 178 p.: il.; 20 cm. – (Encicl. de la A la Z). – ISBN 9975-68-048-8: Pre
contractual, F. tir. – [00-196]
94(498)(036)+929
Bibliografia Na ional a Moldovei

INDEX DE NUME LA “CRONICA C R II” NR 3-00

A C
Alexa, Oleg 195 Calanda, Zinaida 209
Alici, Alexandru (trad.) 212 Carrocci, Amedeo 124-25
Amarii, V. 162 Ca u, Igor 131
Ancupov, I. A. 151 Cazacu, Tamara 179
Andronic, Mari (trad.) 157 C linescu, Matei 192
C p ân , Ion 145
B Celi ova, Elena 156
Bacinschi, M. (cop.) 143 Cernega, L. 162
Bâgu, Claudia (alc t.) 115-19 Chirc , Sergiu 138
Balan, I. 162 Chiriac, Paci Amator (red.) 157
Balmu , Pavel (îngr. ed.) 188-89 Chitoroag , Valentina (red.) 115-19
Balot , Nicolae 192 Cibotaru, Arhip 194
Barb neagr , Alexei (cond. de ed.) 210 Cimpoi, Mihai (coord.) 192
B descu, Ilie 192 Ciobanu, Anatol 180
B ie u, Victor 145 Ciobanu, Nicolae 192
B lan, Ion Dadu 192 Ciocanu, Ion 207
B rboi, Constan a 192 Cioculescu, erban 192
Bejan, Ch. 139 Ciopraga, Constantin 192
Bejenaru, Pahomie 193 Ciubar , Sezont 209
Bhose, Amita 192 Ciumac, Jorj 176
Blaj , Valeriu (elab.) 166 Codreanu, Theodor 192
Blendea, Vasile (fotogr.) 192 Cojocaru-Zavadschi, Ala 182
Bordenache, Aurel (pict.) 192 Constantinovici, Elena 182
Botez, Octav 192 Conta, Vasile 192
Brijatîi, Pavel 161 Cornienco, G. (cop.) 182
Bucur, Marin 192 Coroban, Vitalie (cop.) 188-91
Budu an, Valeria 175 Corobca, V. 169
Bujoreanu, Maria 185 Costiuc, Lidia (alc t.) 153
Bulg r, Gh. 192 Co ciug,Lidia 173
Bunduchi, Ion 171 Coteanu, Ion 192
Burlaku, M. I. 111-13 Cr ciun, Cristina 192
Cr ciun, Victor 192
Cre ia, Petru 192
Cri an, Constantin 192
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

D Guranda, Olga 154


Gut ul, Aurel 163
Deseatnicov, Olga 173 Gu u, Vladimir (alc t.) 149, 155
Dima, Al. 192 Guza, Larisa 179
Dima, Vasile (elab.) 160 Gydilika, T. T. 111-13
Dinescu, Viorel 192
Diviza, Ion 195 H
Dragan, Galina 114
Dragomir, Constantin (îngr. col.) 186-87 Haficiuc, Gheorghe 192
Dr gan, Gheorghe 192 Ha , Gheroghe (coord.) 175
Dr gan, Mihai 192 H muraru, F. (graf.) 194
Drimba, Lucian 192 Husar, Al. 192
Duca, Gheorghe 161 I
Dumbr veanu, Albina (alc t.9 170
Dumitrescu-Bu ulenga, Zoe 192 Ibr ileanu, Garabet 188-89
Iordan, Iorgu 192
E Iord nescu, Iulia 179
Eager, George B. 126 Irimia, Dumitru 192
Eminescu, Matei 192 J
Eminescu, Mihai 186-87, 192
Esinencu, Nicolae 196-99 Jarcu chi, Ion (resp.) 121
Esztergar, Clara 175 Josan, Anatol 196-99
E cu, Ion 181 Jucan, Gra ian 192

F K

Furdui, Galina 200 K ileanu, Nicolae (fotogr.) 192


Klimenko, V. I. (red.) 151
G Kojevnikov, Iurii 192
Galben, Andrei (dir.) 137 Krothy, Jan (fotogr.) 176
Galdi, Ladislau 192 Kurki, Irina (trad.) 125
Gânju, Valeriu (alc t.) 149 L
Gavrili a, M. 169
Gemonet, Frederic (fotogr.) 176 Letheve, Xavier 176
Georgescu, Nicolae 192 Levcenco, Veronica 176
Georgieva, E. S. 111-13 Livi chi, Maricica 152
Ghe oi, Petru (cop.) 205-06; (graf.) 208 Lungulescu, Grigore 161
Giersch, Herbert 143 Lungu-Ploaie, Raisa 201
Gr dinari, Oleg (portr.) 204
Grekov, Iuri 212
Bibliografia Na ional a Moldovei

M P
Magher, M. (elab.) 168 Paladi, Mihai (ref. t.) 166
Malai, Andrei (red.) 137 Panaitescu-Perpessicius, D. 192
Manole, Ana (il.) 202 Papadima, Ovidiu 192
Marcus, Solomin 192 Papu, Edgar 192
Marian, A. 184 Paque, Karl-Heinz 143
Marian, Oleg 141 Pa a-Burlacu, M. 183
Marin, M. 169 Pa iuc, Vladimir 159
M m lig , Sergiu 150 Pavel, Eugenia 185
Micu, Angela (trad.)156 Pereteatco, Tamara (trad.) 152
Mincu, Marin 192 Perstniov, N. 169
Minulescu, Ion 190 Petra , Irina 192
Moldovanu, Gheorghe 177 Petrescu, Aurel 192
Moraru, Lilia 173 Petrescu, Ioana Em. 192
Moro an, E. 169 Petru an, Gheorghe 192
Mo neaga, V. (coord.) 129 Piru, Alexandru 192
Munteanu, George 192 Pl cint , Natalia 182
Munteanu-Popovschi, Elena 202 Poleacov, Angela (trad.) 124
Mustea , Angela (red.9 179 Pop, Augustin Z. N. 192
Popescu, Leonid 127
N Popescu-Tcaci, Olga 178
Nani, M. 172 Popovici, Constantin T. 192
Nechit , Vasile C. 192 Popovici, D. 192
Nedelcea, Olivia 192 Popovschi, Veaceslav (cop.) 169
Nedelcea, Tudor 192 Pusikov, E. 174
Negoi escu, I. 192 Pu cariu, Sextil 192
Negru, Gheorghe 132 R
Noica, Constantin 192
Râbacov, Galina 159
O Radov, Fiodor 208
Odagiu,Valentina 146 R u, Alexe (red.) 115, 120
Olaru, Efim 141 Revencu, A. 183
Oliinîk, Iaroslav (cop.) 201, 204 Rezu , Petru 192
Oprea, Alexandru 192 Rîjicov, Svetlana 154
Osmatescus, Alexeius 157 Roibu, Ncolae 203
Osmatescus, Petrus (ed.) 157 Roman, Alexandru 137
Rosetti, Al. 192
Ro u, Ion 192
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Rotaru, Ion 192 Teleuc , Victor 204


Rusu, Liviu 192 Theodorescu, R zvan 192
Tiktin, H. H. 192
S Timotin, A. (cop.) 182
Saharneanu, Valeriu 146-47 Todoran, Eugen 192
Schi co, Romeo (graf.) 200 Topîrceanu, George G. 191
Schi co, Victoria (graf.) 200 Trof il , Vasile 211
Schmieding, Holger 143 Tudor, Florin (trad.) 143
Seiciuc, V. 158 epelea, Gabriel 192
Serebreanu,Oleg 146-47 opa, Tudor 211
Serov, V. 165 ugui, Pavel 192
Simion, Eugen (st. introd.) 192 urcanu, Andrei 134
Sini ki, Vladimir (graf.) 196-99 urcanu, Iano 205
Snegur, A. 169 U
Sochirc ,Vitalie 209
Sofroni, Ana (trad.) 208 Ussow, Alex (cop.) 202
Soroceanu, Nicolae 141
Spinei, Ion T. 158 V
Spînu, Cristian (trad.) 143 Vaculovschi, Dorin 142, 144
Spînu, Efim (trad.) 211 Varvariuc, Tatiana 123
Stiftung, Friedrich Ebert 135 Vasilache, Cezaria 185
Stratan, S. 139 Vasilache, Vasile 207
Streinu, Vladimir 192 Vatamaniuc, Dimitrie 192
Strukov, A. 165 Vintilescu, Virjil 192
Surugiu,V. 169 Vr jma , Ecaterina 154
Susarenco, Georghe (coord.) 146-47 Vuia, Ovidiu 192
colnîi, Angela 182 Vulpe, Ianina (des.) 206
endrea, Marcel (cop.) 186-87
inic, G. 162 Z
ipa, Moise 122 Zabulica, Violeta (graf.) 193
tefan, E. 184 Zaciu, Mircea 192
tefan, I. M. 192 Zmeev, Vladimir (graf.) 192
tirbu, Titus (trad.) 208 Zolotarevschi, Vladimir 158
T Zota, I. (trad.) 165

T nase, Constantin 133


Bibliografia Na ional a Moldovei

Index de materii la “Cronica C r ii” Nr 3-00

Anatomie patologic 165 - România 135


- Ucraina 135
Bunuri imobile 149 Istorie, Moldova 210

Ciobalaccia, jud. Cahul 211 Kaža ’e vojsko 151


Konstitucionnyj sud 148
Democra ia 130
Dic ionare 175, 185 Legi, drept de autor 150
Drept constitu ional 148 Limba român
- interna ional privat 145 - punctua ia 180
Dreptul de autor, lege 150 - sintaxa 181
Drepturile omului 146 Literatura român din Moldova, critic
literar 207
Economie 137
- de pia , Germania 143 Matematic 157
Electronic 166 Medicamente 164
Enciclopedie 212 Metale chimice 162

Geografie 209 Politic 129


- intern , Moldova 131-32
Hidrodinamica 160 Protec ia muncii 140

Igiena muncii 141 Totalitarism 130


Industria alimentar 173
Integrarea european , Viticultur 169
- Moldova 135
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

INDEX DE TITLURI LA “CRONICA C R II” NR 3-00


Analele tiin ifice 137 Programa cursului Economia sectorului
Bibliografia Na ional a Moldovei 115-19 public 144
Cadastrul bunurilor imobile 149 Programa cursului “Pia a muncii” 142
Calendar Na ional 2000 120 Programa practicii economice pentru
Catalog de acte oficiale din administra ia studen ii specialit ii “Instruirea
public 170 economic ” 139
Combaterea bacteriozelor la culturile Propriet ile metalelor 162
semin oase 168 Raport despre activitatea tiin ific i
Dreptul de autor 150 tiin ifico-organizatoric în anul 1999
Drepturile i Libert ile omului în 121
Republica Moldova 146 Registrul soiurilor de plante al Republicii
Educa ia timpurie individualizat 154 Moldova pentru anul 2000 167
Electronica de putere 166 Register varieties of Republic of
Eminescu – pe mine mie red -m 192 Moldova for year 2000 167
Farmaco pentru s n tatea ta 164 Registr sortov rastenij Resp. Moldova
Ghid de protec ia muncii 140 na 2000 god 167
Hidrodinamica 160 Rekomendacii po organizacii
Impactul trecutului totalitar asupra noilor testirovaniâ v 4-om kl. 153
democra ii din Europa Central i de Reologia 161
Est 130 Rela ii interna ionale: istorie i
Kadastr nedvižomisti imu estva 149 contemporaneitate 136
Limba român 182 Respublika Moldova. Konstitucionnyj
Materialele conferin ei “Cairo + 5” 128 sud 148
Memoria refugiului 210 Scripta scientenarum mathematicarum
Moldoscopie 129 157
Moldova, România, Ucraina în The impact of the Totalitarian Past upon
structurile europene 135 the New Democracies in Central and
Politic etnolingvistic 162 Eastern Europe 136
Pour parler du futur 178 Viticultur 169
Programa analitic a disciplinei
“Mecanisme de func ionare a
economiei” 138
Bibliografia Na ional a Moldovei

INDICE INDEX “THE BIBLIOGRAPHIC


“MATERIALE BIBLIOGRAFICE MATERIALS OF REPUBLIC OF
ALE REPUBLICII MOLDOVA” MOLDOVA”

SE EDITEAZ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

2000
IANUARIE-MARTIE NR 1 JANUARY-MARCH
(1-115)

0 GENERALIT I
00 BAZELE GENERALE ALE TIIN EI I CULTURII
001 tiin i cunoa tere în general
008 Civiliza ie. Cultur . Progres
_________________________
Palade, Gheorghe. Factori de realizare a propagandei culturale în
Basarabia (1918-1928) // Cugetul. – 1999. – Nr 4. – P. 15 (52 tit.)
01 BIBLIOGRAFIE
Bibliografia Na ional a Moldovei = National Bibliography of
Moldova: C r i. Autoref. Teze. Art. din rev. i ziare: Se ed. din a. 1958: Apare
lunar / Camera Na . a C r ii din Rep. Moldova, Bibl. Na . a Rep. Moldova; alc t.
Claudia Bâgu, …; red. resp. Valentina Chitoroag , Alexe R u. – Ch.: Camera
Na . a C r ii din Rep. Moldova: Bibl. Na ., 1999 (Într. poligr. “Rotaprint”). – 20 cm.
– Texte: lb. rom., rus , alte lb. str ine. – Contin. ed. “Cronicii Presei”. – ISSN
0201-6761: Pre contractual, 100 ex.
Sistematizat, include inf. despre publ. ed. în Moldova. – An.: Index de
nume, de tit., de materii. - Lista rev. i ziarelor ale c ror art. au fost fi ate.
Nr 1, 1999. – 1999. – 95 p. (782 tit.). – [00-146]
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Bibliografia Na ional a Moldovei = National Bibliography of


Moldova: C r i. Autoref. Teze. Art. din rev. i ziare: Se ed. din a. 1958: Apare
lunar / Camera Na . a C r ii din Rep. Moldova; alc t. Claudia Bâgu, …; red. resp.
Valentina Chitoroag . – Ch.: Camera Na . a C r ii din Rep. Moldova, 1999 (Într.
poligr. “Rotaprint”). – 20 cm. – Texte: lb. rom., rus , alte lb. str ine. – Contin. ed.
“Cronicii Presei”. – ISSN 0201-6761.
Sistematizat, include inf. despre publ. ed. în Moldova. – An.: Index de
nume, de tit., de materii. - Lista rev. i ziarelor ale c ror art. au fost fi ate.
Nr 7, 1999. – 1999. – 127 p. (747 tit.). – Pre contractual, 100 ex. - [00-
147]

Nr 8, 1999. – 1999. – 81 p. – (497 tit.). – Pre contractual, 100 ex. –


[00-97]

Nr 10, 1999. – 1999. – 137 (827 tit.). – Pre contractual, 100 ex. –
[00-149]

Nr 11, 1999. – 1999. – 142 p. (774 tit.). – Pre contractual, 100 ex. –
[00-178]

Bibliografia Na ional a Moldovei = National Bibliography of


Moldova: C r i. Autoref. Teze. Art. din rev. i ziare. Referin e. Recenzii. Note
muzicale. Art : Se ed. din a. 1958: Apare lunar / Camera Na . a C r ii din Rep.
Moldova; alc t. Claudia Bâgu, …; red. resp. Valentina Chitoroag . – Ch.:
Camera Na . a C r ii din Rep. Moldova, 1999 (Într. poligr. “Rotaprint”). – 20 cm.
– Texte: lb. rom., rus , alte lb. str ine. – Contin. ed. “Cronicii Presei”. – ISSN
0201-6761: Pre contractual, 100 ex.
Sistematizat, include inf. despre publ. ed. în Moldova. – An.: Index de
nume, de tit., de materii. - Lista rev. i ziarelor ale c ror art. au fost fi ate.
Nr 9, 1999. – 1999. – 156 p. – (941 tit.) . – [00-148]

02 BIBLIOTECONOMIE
_________________________
Bibliografia Na ional a Moldovei

Brad, Tatiana. Managementul de bibliotec . O abordare personal


a st rii bibliotecii publice române ti i clujene // Magazin bibliologic. – 1999. – Nr
2/3. – P. 37-38. (16 tit.).

Negru, Nina. Bibliotecile Basarabiei i con tiin a de comunitate


(1939-1944) // Magazin bibliologic. – 1999. – Nr 2/3. – P. 62 (17 tit.)

Sofroni, Ana. Depozitul legal: tradi ie i actualitate // Magazin


bibliologic. – 1999. – Nr 3/4. – P. 45. (13 tit. în lb. rom., rus ).

Târziman, Elena. Prelucrarea documentelor: [descrierea bibliogr.]


// Magazin bibliologic. – 1999. – Nr 4. – P. 25. (10 tit. în lb. rom., engl., fr.)

050 Publica ii periodice i seriale


_________________________
Calendarul Na ional, 2000 / Bibl. Na .; alc t. Valeria Matvei, ...;
col. red.: Alexe R u,... - Ch., 1999. – Bibliogr. în text. – [00-142]

06 ORGANIZA II. ASOCIA II. CONGRESE. EXPOZI II. MUZEE


Lista lucr rilor tiin ifice editate în anul 1999 // Raport despre
activitatea tiin ific i tiin ifico-organizatoric în anul 1999. – Ch., 2000. – P.
131-136. (141 tit. în lb. rom., rus ). – [00-210]

1 TIIN E FILOZOFICE
1/14 FILOZOFIE
_________________________
Carrocci, Amedeo. Mo tenirea spiritual romano-cre tin :
Valoarea dreptului. – Ch., 2000. – P. 75 (12 tit. în lb. ital.). – [00-185]

Carrocci, Amedeo. Romano-hristianskoe duhovnoe nasledie:


cennosti prava. – Ch., 2000. – P. 75 (12 tit. în lb. ital.). – [00-186]
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Cherciu, Viorel. Coordonate antropologice pentru o posibil


estetic a istoriei // Limba român . – 2000. – Nr 1/2. – P. 140 (35 tit.)

159.9 Psihologie
_________________________
Adam, Jacques. La melancolie entre renoncement et
enthousiasme = Melancolia între renun are i entuziasm / trad. de Doina Vieru //
Reverbera ii. – 1999. – Nr 1/2. – P. 67-68, 73. (26 tit. în lb. fr.)

Poustovan, Ina. Psihologia deficien ilor mintali: (material didactic) /


red.: Diana Condri chi. – Ch., 1999. – P. 185-186. (21 tit. în lb. rom., rus ). – [00-
74]

3 TIIN E SOCIALE
31 STATISTIC . DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
_________________________
Materialele conferin ei “Cairo +5”: Oportunit i i perspective în
Moldova, 12-13 oct. 1999. – Ch., 2000. – P. 89. (16 tit. în lb. rom., engl.). – [00-
189]

32 POLITIC
_________________________
Ca u, Igor. “Politica Na ional ” în Moldova Sovietic (1944-1989).
– Ch., 2000. – P. 181-203. (657 tit. în lb. rom., engl., fr., rus ). – [00-204]

33 ECONOMIE. TIIN E ECONOMICE


Problemele economiei de pia : Semnalare bibliogr. / Inst. de
Cercet. t. în Domeniul Inf. Teh.-Economice, Bibl. Rep. de Inf. Teh.- t.; alc t.
Nionila Dalni chi. – Ch., 1999. – 28 p.; 20 cm. – F. f. de tit. – Pre contractual,
200 ex. – [99-109]
Bibliografia Na ional a Moldovei

Sistematizat, cuprinde inf. despre c r i, bro uri, art. din rev., bul. inf.
intrate în fondul B.R.I.T., 95 tit. în lb. rom., rus .
_________________________
Analele tiin ifice: Economie / Univ. Liber . Int. din Moldova; red.-
ef. Andrei Malai, red. resp.: Gheorghe Postic . – Ch., 1999. –Bibliogr. la
sfâr itul cap. – [00-184]

330 tiin e economice. Economie politic


_________________________
Abordarea macroeconomic a form rii capitalului fix al Republicii
Moldova / P. Cojocaru, P. Fedotov, N. Fedotov, E. Marcov. – Ch., 1999. – P. 63-
64. (Inf. de Sintez / Inst. de Cercet. t. în Domeniul Inf. Teh.-Economice) (12 tit.
în lb. rom., rus ). – [00-102]

Belostecinic, Grigore. Considera ii teoretico-metodologice privind


competitivitatea na ional // Economica. – 1999. – Nr 4. – P. 91. (18 tit. în lb.
rom., engl., rus )

Belostecinic, Grigore. Mediul concuren ial ca atribut al economiei


de pia // Economica. – 1999. – Nr 1. – P. 67. (29 tit. în lb. rom., engl., rus )

Drozd, Irina. Sistemul bancar i tendin ele dezvolt rii lui //


Economica. – 1999. – Nr 3. – P. 90. (10 tit. în lb. engl., rus )

Eleodor, Mihai. Marketingul – tiin i art a comer ului în general


// Economica. – 1999. – Nr 4. – P. 101. (16 tit. în lb. rom., engl.)

Giersch, Herbert. Crepusculul miracolului: Patru decenii de


economie de pia în Germania / Herbert Giersch, Karl-Heinz Pague, Holger
Schmieding. – Ch., 2000. – P. 280-296. (320 tit. în lb. engl., germ.). – [00-206]

urcan, Octavian. Aprecierea fiabilit ii b ncii comerciale /


Octavian urcan; Angela Casian // Economica. – 1999. – Nr 2. – P. 78. (10 tit. în
lb. rus )
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

34 DREPT. LEGISLA IE. JURISPRUDEN


Analele tiin ifice. Drept: Vol. 3 / Univ. Liber Int. din Moldova / dir.
A. Galben; red. resp.: Gh. Postic . – Ch., 1999. – Bibliogr. la sfâr itul art. – [00-
71]
_________________________
B ie u, Victor. Drept interna ional privat: Note de curs / Victor
B ie u, Ion C p ân . – Ch., 2000. – P. 319-321. (43 tit. în lb. rom., fr., engl.,
rus ) i în notele de subsol. – [00-127]

M m lig , Sergiu. Dreptul de autor i drepturile conexe: Legea nr.


293-XII : 1994 comentat . – Ch., 2000. – P. 165. (21 tit. în lb. rom., fr., rus ). –
[00-145]

35 ADMINISTRA IE PUBLIC . TIIN MILITAR

_________________________
Burlacu, N. Osnovy gosudarstvennogo administrirovaniâ: u eb.
posob. / N. Burlacu, V. Cojocaru, V. Ioni . – Ch., 2000. – P. 206-207 (30 tit. în
lb. rom., fr., rus ). – [00-3]

Gaiciuc, Victor. Premise ale form rii organismului militar al


Republicii Moldova // Cugetul. – 1999. – Nr 4. – P. 24 (15 tit. în lb. rom.)

37 EDUCA IE. ÎNV MÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER

_________________________
Gu u, Vladimir. Teoria i metodologia proiect rii curriculum-ului
universitar în contextul reformei înv mântului în Republica Moldova. – Ch.,
2000. – P. 63-65 (45 tit. în lb. rom., engl., rus ). – [00-209]

Educa ie timpurie individualizat : [PETI]: Ghidul educatorului / col.


de aut.: Ecaterina Vr jma , … - Ch., 2000. – P. 191-192 (63 tit. în lb. rom., engl.,
fr., rus ). – [00-166]
Bibliografia Na ional a Moldovei

Zbârciog, V. Pedagogia aplicativ în domeniul educa iei fizice: curs


de lec ii / V. Zbârciog, A. Budevici, I. Levodeanschi. – Ch., 1999. – P. 159 (22
tit.). – [00-43]

5 MATEMATICA. TIIN E ALE NATURII


51 MATEMATIC
_________________________
Dryuma, V. S. On applications of Riemannian geometry in theory of
the second order ordinary differential equations // Bul. Acad. de t. al Rep.
Moldova. Matematica. – 1999. – Nr 3. – P. 102. (14 tit. în lb. engl., rus )

Neaga, V. Singular integral operator // Bul. Acad. de t. al Rep.


Moldova. Matematica. – 1999. – Nr 3. – P. 26. (22 tit. în lb. engl., rus )

Scripta scientiarum mathematicarum: Scripta seminarii


investigationum sciential. Topologiae Systematum Subtilium et Applicationum /
ed. Petrus Osmatescus; col. red. : Amator Pacis Chiriac,… ; trad.: Maria
Andronic. – Ch., 1999. – P. 21-29. (117 tit. în lb. rom., engl., rus ) i la sfâr itul
art. – [00-208]

Zolotarevschi, Vladimir. Metode aproximative de rezolvare a


ecua iilor integrale / Vladimir A. Zolotarevschi, Ion T. Spinei. – Ch., 2000. – P.
61-62 (20 tit. în lb. rom., rus ). – [00-213]

V lcan, D. Injective modules with the direct summand intersection


property // Bul. Acad. de t. al Rep. Moldova. Matematica. – 1999. – Nr 3. – P.
50 (22 tit. în lb. engl.)

53 FIZIC
_________________________
Bologa, Al. M. Vliânie temperatury na èlektrogidro-dinami eskuû
ustoj ivost’ zarâžennoj kapli // Èlektron. obrabotka materialov. – 1999. – Nr 3. –
P. 48. (24 tit. în lb. engl., rom.).
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Bosâkov, M. N. Plazmo-himi eskoe osaždenie plenok amorfnogo


gidrogenizirovannogo kremniâ / M. N. Bosâkov, D. I. Granskij, A. P. Dostanko //
Èlektron. obrabotka materialov. – 1999. – Nr 3. – P. 59-60. (32 tit. în lb. engl.,
rus ).

Fornâ, G. A. islennoe modelirovanie volnovyh processov v


nasyšennyh židkost’û anizotropnyh poristyh sredah / G. A. Fornâ, V. G. Ceban //
Bul. Acad. de t. al Rep. Moldova. Matematica. – 1999. – Nr 3. – P. 74. (14 tit. în
lb. engl., rus ).

Golosov, D. A. Metody polu eniâ tonkih plenok nitrida bora //


Èlektron. obrabotka materialov. – 1999. – Nr 2. – P. 64-65. (56 tit. în lb. engl.,
rus ).

Golosov, D. A. Strukturno-fazovye i tribologi eskie svojstva plenok


nitrida bora, polu ennyh metodom dvojnogo ionno-lu evogo raspyleniâ / D. A.
Golosov, I. V. Svadkovskij, E. B. Teleš, …// Èlektron. obrabotka materialov. –
1999. – Nr 4. – P. 58. (13 tit. în lb. engl., rus ).

Golosov, D. A. Svojstva, primenenie i metody analiza tonkih


plenok nitrida bora // Èlektron. obrabotka materialov. – 1999. – Nr 3. – P. 24. (20
tit. în lb. engl., rus ).

Grigor’ev, A. I. Parametri eskaâ stabilizaciâ zarâžennoj granicy


razdela dvuh sred, podtverjdennoj deijstviû neustoj ivosti Tonksa-Frenkelâ i
Kel’vina-Gel’mgol’ca / A. I. Grigor’ev, A. S. Golovanov, Û. B. Kuz’mi ev //
Èlektron. obrabotka materialov. – 1999. – Nr 5. – P. 29. (10 tit. în lb. engl., rus )

Reologia: (man.) / Grigore Lungulescu, Gheorghe Duca, Pavel


Brijatîi, Eugenia Spulber. – Ch., 2000. – P. 294. (17 tit. în lb. rom., engl., rus ). –
[00-212]

Žitaru, R. P. Osobennosti vliâniâ èlektri eskogo polâ na processy


plasti eskoj deformacii pri mikroindentirovanii kristalov tipa NaCl / R. P. Žitaru, P.
Bibliografia Na ional a Moldovei

Grau // Èlektron. obrabotka materialov. – 1999. – Nr 2. – P. 56. (16 tit. în lb.


engl., rus ).

Žarov, A. N. Zarâžennye puzyr’ki v židkosti / A. N. Žarov, S. O.


Širâeva // Èlektron. obrabotka materialov. – 1999. – Nr 5. – P. 17-22. (121 tit. în
lb. engl., rus ).

Skimbov, A. A. Vliânie sostava smesi na process kipeniâ v


èlekti eskom pole / A. A. Skimbov, M. K. Bologa // Èlektron. obrabotka
materialov. – 1999. – Nr 1. – P. 37. (26 tit. în lb. engl., rus ).

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


Victor Isac. (1943-1995): Biobibliogr. / Univ. de Stat din Moldova;
aut.-alc t.: Ion Madan; red. resp.: Galina Dr g lina. – Ch.: S. n., 1999 (Tipogr.
U.S.M.). – 74 p. – 20 cm. – Pre contractual, 50 ex. – [00-44]
Pref. – Cron. - Include monogr., man. i materiale didactice, art. din
culegeri i reviste rev., teze, brevete de inven ie ale chimistului Victor Isac, 224
tit. în lb. rom., engl., rus , publ. în anii 1970-1977. – Ref. despre V. Isac, 9 tit. în
lb. rom. – An.: Index alf. de tit. ale lucr rilor lui V. Isac. Index de nume.
_________________________
Grišina, E. P. Potenciodinami eskaâ passivaciâ serebra v vodnyh
rastvorah sernoj kisloty. Vliânie koncentracii i temperatury / E. P. Grišina, E. M.
Rumân ev // Èlektron. obrabotka materialov. – 1999. – Nr 3. – P. 34-35. (23 tit.
în lb. engl., rus ).

Kovalev, V. V. Plazmenno-èlektohimi eskaâ destrukciâ krasitelej


pri o istke sto nyh vod // Èlektron. obrabotka materialov. – 1999. – Nr 1. – P. 34.
(10 tit. în lb. rom., rus ).

Redkozubova, O. O. Lokalizaciâ rastvoreniâ pri bol’ ih tol inah


izoliruû ih masok v usloviâh èlektrohimi eskoj mikro-obrabotke medi v nitratnyh
rastvorah / O. O. Redkozubova, O. Û. Keloglu, S. P. Û enko,… // Èlektron.
obrabotka materialov. – 1999. – Nr 5. – P. 18-19. (25 tit. în lb. engl., rus ).
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

57 TIIN E BIOLOGICE
_________________________
Maslobrod, S. N. Prostranstvenno-vremennaâ organizaciâ
poverhnostnyh bioèlektri eskih potencialov rastitel’nogo organizma. I.
Èlektrofiziologi eskaâ stereopolârnost’ // Èlektron. obrabotka materialov. – 1999.
– Nr 6. – P. 62-64. (73 tit. în lb. engl., rus ).

Philipp, B. On the origin of biologic asymmetry // Èlektron.


obrabotka materialov. – 1999. – Nr 5. – P. 69. (17 tit. în lb. engl., rus ).

6 TIIN E APLICATE. MEDICIN . TEHNIC


61 MEDICIN
Lista lucr rilor publicate de profesorul universitar Larisa Iacunin //
Iacunin Larisa. Utilizarea esuturilor biologice formalinizate în chirurgia
reconstructiv a aparatului locomotor. – Ch., 2000. – P. 35-53. – [00-95]
92 tit. în lb. rom., engl., rus publ. în anii 1953-2000

_________________________
Bassot, Jaques. Frumuse e i plenitudine / trad Adrian Mustea . –
Ch., 1999. – P. 195-196. (41 tit. în lb. fr.). – [00-37]

Gut ul, Aurel. Alimenta ia copiilor. – Ch., 2000. – P. 145-158. (143


tit. în lb. rom., engl., fr., rus ). – [00-217]

Strukov, A. Anatomia patologic / A. Strukov, V. Serov. – Ch.,


1999. – P. 675. (12 tit. în lb. engl., rus ). – [00-183]

62 INGINERIE. TEHNIC ÎN GENERAL


_________________________
Bologa, An. M. Generirovanie vodnogo zarâžennogo aèrozolâ.
Integral’nye harakteristiki èlektrostatisti eskih raspylitelej // Èlektron. obrabotka
materialov. – 1999. – Nr 2. – P. 36. (21 tit. în lb. engl., rus ).
Bibliografia Na ional a Moldovei

Bologa, An, M. Generirovanie vodnyh zarâžennyh aèrozolej,


vliânie ob’emnogo zarâda na èffektivnost’ èlektrostati eskih raspylitelej //
Èlektron. obrabotka materialov. – 1999. – Nr 3. – P. 42. (21 tit. în lb. rus ).

Gur’ânov, G. V. O processah, proishodâ ih pri èlektroosaždenii


železa i kobal’ta iz sul’fatno-hloridnogo èlektrolita / G. V. Gur’ânov, L. N.
Andreeva // Èlektron. obrabotka materialov. – 1999. – Nr 2. – P. 14. (11 tit. în lb.
rus ).

Ingibirovanie glûkonatom kal’cia korrozii uglerodistoj stali st. 3 v


vode / V. V. Paršutin, N. S. Šoltoân, L. N. Andreeva,… // Èlektron. obrabotka
materialov. – 1999. – Nr 1. – P. 54-55. (29 tit. în lb. engl., rus ).

Marinescu, Alexandru. Conservarea energiei. – Ch., 2000. – P.


174. (32 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [00-31]

Paršutin, V. V. Ingibirovanie boroglûkonatom kal’ciâ korrozii


uglerodistoj stali St. 3 v vode. II. Dinamika izmeneniâ sostava korrozionnoj
sredy, anodnoe povedenie stali / V. V. Paršutin, N. S. Šoltoân, S. P.
Sidel’nikova, G. F. Volodina // Èlektron. obrabotka materialov. – 1999. – Nr 6. –
P. 47 (11 tit. în lb. rus )

Paršutin, V. V. Ingibirovanie boroglûkonatom kal’ciâ korrozii


uglerodistoj stali St. 3 v vode. 1. Korroziâ v usloviâh estestvennoj aèracii i
prinuditel’noj konvekcii / V. V. Paršutin, N. S. Soltoân, S. P. Sidel’nikova, G. F.
Volodina // Èlektron. obrabotka materialov. – 1999. – Nr 5. – P. 55-56. (21 tit. în
lb. engl., rus ).

Romanciuc, Ion. Alimentarea cu energie electric a


întreprinderilor. – Ch., 2000. – P. 62. (13 tit. în lb. rom., rus ). – [00-29]

atalov, V. V. Fiziko-himi eskoe issledovanie termostabil’nosti


tokoprovodâ ih sistem sbis na osnove splavov molibdena, sformirovannyh
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

ionno-lu evym raspyleniem / V. V. atalov, A. P. Dostanko // Èlektron. obrabotka


materialov. – 1999. – Nr 5. – P. 67. (15 tit. în lb. engl., rus ).

Skimbov, A. A. Vozdejstvie èlektri eskogo polâ na zakalku


metalli eskih izdelij v židkih sredah / A. A. Skimbov, M. K. Bologa // Èlektron.
obrabotka materialov. – 1999. – Nr 4. – P. 39. (11 tit. în lb. rus ).

Strukturno-fazovye prevra eniâ i ostato nye naprâženiâ posle


kombinirovannogo upro neniâ stal’nyh detalej èlektroiskrovym legirovaniem i
èlektrolitnoj himiko-termi eskoj obrabotkoj / V. V. Mihajlov, D. A., Ignat’kov, E.
A., Pasinkovskij,… // Èlektron. obrabotka materialov. – 1999. – Nr 3. – P. 9 (18
tit. în lb. rus )

Volcovici, Liviu. Determinarea pierderilor de energie electric în


re ele i a parametrilor instala iilor cu consum redus de energie electric : (în
baza instala iilor cu frig natural pentru r cirea laptelui) / Liviu Volcovici, Mihai
Chiorsac, Mihai Cernei. – Ch., 2000. – P. 89-91 (70 tit. în lb. rom., rus ). – [00-
56]

Žitnikov, V. P. islenno-analiti eskij metod rešeniâ nestacionarnyh


zada elektrohimi eskoj razmernoj obrabotki / V. P. Žitnikov, A. P. Urakov, A. V.
Gu unaev // Èlektron. obrabotka materialov. – 1999. – Nr 1. – P. 9. (13 tit. în lb.
engl., rus ).

63 AGRICULTUR . TIIN E I PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTUR . EXPLOAT RI


AGRICOLE I ALE VIE II S LBATICE

Agricultura i industria de prelucrare: Semnalare bibliogr. / Inst. de


Cercet. t. în Domeniul Inf. Teh.-Economice; Bibl. Rep. de Inf. Teh.- t.; alc t.
Olga Urîtu. – Ch.: I.C.S., I.T.E, 1999. – 9 p.; 20 cm. – F. f. de tit. – Pre
contractual, 150 ex. – [00-110]
Sistematizat, cuprinde inf. despre c r i, bro uri, art. din rev., bul. inf.
intrate în fondul B.R.I.T., 42 tit. în lb. rom., rus .

_________________________
Bibliografia Na ional a Moldovei

Bratco, D. Starea vi ei de vie a soiului Moldova în func ie de


portaltoi, nutri ie mineral i condi ii de cultivare. – Ch., 1999. – P. 18. - (Inf. de
sintez / Inst. de Cercet. t. în Domeniul Inf. Teh.-Economice) (10 tit. în lb. rom.,
rus ). – [00-99]

Cimpoe , Gheorghe. Conducerea i t ierea pomilor. – Ch., 2000.


– P. 272-273 (40 tit. în lb. rom., ital., rus ). – [00-34]

Siminel, Vasile. Producerea i studiul semin elor. Recunoa terea


i aprobarea culturilor de soi. – Ch., 2000. – P. 519-520 (37 tit. în lb. rom., rus ).
– [00-19]

alaru, V. Utilizarea algelor produc toare de substan e biologic


active în alimenta ia p s rilor / V. alaru, I. Socian, V. Lupa cu. – Ch., 1999. –
P. 47-48. - (Inf. de sintez / Inst. de Cercet. t. în Domeniul Inf. Teh.-Economice)
(17 tit. în lb. rom., rus ). – [00-97]

Utilizarea solurilor i men inerea fertilit ii lor = Ispol’zovanie po v i


sohranenie ih plodorodiâ. – Ch., 1999. – P. 12. – (Inf.-expres / Inst. de Cercet.
t. în Domeniul Inf. Teh.-Economice) (12 tit. în lb. rus ). – [00-104]

Viticultura / N. Perstniov, V. Surugiu, E. Moro an, V. Corobca. –


Ch., 2000. – P. 495-503. (124 tit. în lb. rom., fr., rus ). – [00-193]

Volu a, Nina. Modele de comportament al consumatorului pe pia a


mondial de vinuri i strategii de marketing în exporturile produc iei vinicole a
Rep. Moldova // Economica. – 1999. – Nr 4. – P. 106 (11 tit. în lb. rom., it.)

65 CONDUCERE I ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMER I COMUNICA II

_________________________
Bunduchi, Ion. Jurnalismul radio / Ion Bunduchi, Serafim Isac. –
Ch., 2000. – P. 16-17 (49 tit. în mai multe lb.). – [00-211]
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Cum s - i creezi marca proprie = Kak sozdat’ svoj sobstvennyj


tovarnyj znak: (recomand ri) / col. red.: Eugen Sta cov,… - Ch., 2000. – P. 19
(10 tit. în lb. rom., engl., fr., rus ). – [00-82]

Perfec ionarea managementului oficiilor de proprietate industrial


sau intelectual din rile în tranzi ie = Development of management of industrial
property or intelectual property offices in countries in transition =
Soveršenstvovanie upravleniâ vedomstvami promyšlennoy ili intelektual’noj
sobstvennosti stran s perehodnoj èkonomikoj, 31 avgusta –2 sentâbrâ, 1999:
Simpozion OMPI / alc t. Elena Popa. – Ch., AGPY, 2000. – P. 95 (14 tit. în lb.
fr., engl.). – [00-83]

66 TEHNOLOGIE CHIMIC . INDUSTRII CHIMICE I ÎNRUDITE


_________________________
Calciul i sursele de înnobilare prin el a produselor alimentare. –
Ch., 1999. – P. 22-25. – (Inf.-expres / Inst. de Cercet. t. în Domeniul Inf. Teh.-
Economice) (47 tit. în lb. rom., engl., rus ). – [00-105]
_________________________
G in , Boris. Via, Vinul i Civiliza ia. – Ch., 1999. – P. 140-142.
(43 tit. în lb. rom., fr., rus ). – [00-114]

Mateevi , V. A. Sorbciâ ftorid-ionov èlektrogeneri-rovannym


gidroksidom alûminiâ v prisutstvii guminovyh kislot // Èlektron. obrabotka
materialov. – 1999. – Nr 2. – P. 26. (14 tit. în lb. rus ).

Pušnâk, A. N. O istka sto nyh vod ot krasitelej modificirovannymi


diatomitami Moldovy / A. N. Pušnâk, G. K. Šiškovskij, V. I. Zelencov // Èlektron.
obrabotka materialov. – 1999. – Nr 3. – P. 74. (13 tit. în lb. engl., rus ).

Zelencov, V. I. Poristaâ struktura produktov èhroalûminievogo


splava, podvergnutyh termoobrabotke / V. I. Zelencov, T. Â. Dacko // Èlektron.
obrabotka materialov. – 1999. – Nr 4. – P. 63. (12 tit. în lb. engl., rus ).
Bibliografia Na ional a Moldovei

7 ARTA. DIVERTISMENT. SPORT


79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT
_________________________
Fotbal : Man. pentru catedrele de cultur fizic din inst. superioare
de înv mânt din Moldova i România / V. Gavrilov, N. Cr ciun, A. Budevici;
red. resp. C. Ciorb . – Ch., 1999. – P. 166-167. (26 tit.). – [00-45]

Pusikov, E. Logika v futbole. – Ch., 2000. – P. 47. (10 tit. în lb.


rus ). – [00-49]

8 LINGVISTIC . FILOLOGIE. LITERATUR


80 LINGVISTIC . FILOLOGIE
_________________________
Analele tiin ifice : Filologie / Univ. Liber Int. din Moldova; dir. A.
Galben; red. resp. Gh. Postic . – Ch., 1999. – Bibliogr. la sfâr itul art. – [00-70]

Novac, Lidia. Lingvistica general : Materiale didactice pentru


studen ii fac. de Litere i Limbi Str ine / Lidia Novac, Emilia Oglind ; red. resp.
A. Ciobanu. – Ch., 1998. – P. 130-140. (189 tit. în lb. rom., fr., rus ). – [00-75]

802/809 Limbi individuale


_________________________
La chance : Methode de français / Claudia Prigorschi, Eufrosinia
Axenti, Serafima Lupan, …. – Ch., 2000. – P. 316. (41 tit. în lb. fr.). – [00-4]

805.90 Limba român


Lucr ri publicate de profesorul Ion Ciornâi în anii 1956-1998 //
Omagiu profesorului Ion Ciornâi: cu prilejul împlinirii a 70 de ani. – Ch., 1999. –
P. 4-11. – [00-40]
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Sistematizatizat, include monogr., bro uri, man., art., rec. ale lingvistului
Ion Ciornâi, 95 tit. în lb. rom., rus . - Lucr. ed. sub red. prof. I. Ciornâi, 15 tit. în
lb. rom., rus în ordine cronologic .

Profesionalism, voca ie, devotament (Academicianul Haralambie


Corbu la 70 de ani) : Biobibliogr. / aut.-alc t.: Ion apc, Acad. de t. a Rep.
Moldova. – Ch.: U.S.M., 2000. – 128 p.: 20 cm. – Pre contractual, 300 ex. – [00-
87]
Opera (c r i, art., ref., rec.) ale academicianului Haralambie Corbu, 522
tit. în lb. rom., rus publ. în anii 1958-1999. - Ref. despre H. Corbu, 51 tit. – An.:
Index de tit. ale lucr rilor savantului. - Index de tit. de c r i, red. i comentate de
H. Corbu. - Index de nume, de materii, indexul periodicilor, index de limbi.
_________________________
Ciobanu, Anatol. Punctua ia limbii române. – Ch., 2000. – P. 451-
454. (85 tit. în lb. rom., fr., rus ). – [00-192]

mbal , Lilia. Note privind tr s turile semantice ale perfectului


simplu în raport cu perfectul compus // Limba Român . – 1999. – Nr 12. – P. 28.
(10 tit.)

82 LITERATUR ARTISTIC . TIIN A LITERATURII


_________________________
Eminescu – propriul vis: Prefe e definitorii: 150 de ani de la
na terea lui Mihai Eminescu, 1850 – 15 ian. 2000: Corpus Eminescu în 10 vol.:
Vol. IV / ed., antologie, aparat critic de F nu B ile teanu, Cristina Cr ciun,
Victor Cr ciun. – Ch.: Bucure ti, 1999. – P. 556-564. (49 tit.). – [00-55]

859.0 Literatur român


_________________________
Chiciuc, Ludmila. Societatea istorico-literar Bogdan Petriceicu
Hasdeu // Cugetul. – 1999. – Nr 4. – P. 15. (15 tit.).
Bibliografia Na ional a Moldovei

Ciopraga, Constantin. Retroviziune i crono-reverie: [pe baza


crea iei eminesciene] // Limba Român . – 2000. – Nr 1/2. – P. 30. (17 tit. în lb.
rom., fr.).

Codreanu, Theodor. Narcisul Bacovian // Limba Român . – 1999.


– Nr 12. – P. 56. (42 tit. în lb. rom., fr.); 2000. – Nr 1/2. – P. 133-134. (86 tit. în lb.
rom., fr.).

Eminescu – pe mine mie red -m : Contribu ii istorico-literare între


anii 1940-1999 / coord. Mihai Cimpoi, …; ed., antologie, aparat critic de Cristina
Cr ciun, Victor Cr ciun; st. introd. Eugen Simion. – Ch.; Bucure ti, 1999. – P.
581-596. (71 tit.). – [00-140]

Oprea, tefan. Repertoriul – sufletul unui teatru // Limba Român .


– 2000. – Nr 1/2. – P. 62. (16 tit.).

Tudoreanu, Ruxanda. Personajul dilematic la Augustin Buzura. –


Ch.: ARC, 1999. – P. 169-175. (119 tit. în lb. rom., engl.). – [00-20]

Rusu, Aurelia. Considera ii despre restituirea operei lui Eminescu


în edi ii critice : Despre relativitatea atribuirilor : [Comunic. sus inut acum 15 ani
la Acad. Român ] // Limba Român . – 2000. – Nr 1/2. – P. 23-24. (14 tit.).

Tiutiuca, Dumitru. Antologia eminescian fundamental :


arheitatea // Limba Român . – 2000. – Nr 1/2. – P. 40. (30 tit.).

859.0(478) Literatura român din Republica Moldova


Ciocanu, Ion. Bibliografie selectiv [a lucr rilor lui Vasile
Vasilache] // Ciocanu, Ion. Rigorile i splendorile prozei “rurale”. – Ch., 2000. –
P. 146-147. – [00-120]
73 tit. de c r i, art., st., rec. în lb. rom., rus ale scriitorului V. Vasilache,
publ. în anii 1961-1999.

Ijboldin, Irina. Considera ii inedite privind debutul literar al Olg i


Nacco // Cugetul. – 1999. – Nr 4. – P. 30. (18 tit.).
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

_________________________
urcanu, Lilia. Ultima epifanie. – Ch.: ARC, 1999. – P. 115-117.
(55 tit.). – [00-21]

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


91 GEOGRAFIE
_________________________
Ciubar , Sezont. Geografia uman i economic a lumii: Asia /
Sezont Ciubar , Zinaida Calanda, Vitalie Sochirc . – Ch., 2000. – P. 180. (17 tit.
în lb. rom., rus ). – [00-124]

93/94 ISTORIE
94(478) Istoria Republicii Moldova
_________________________
St vil , Veaceslav. De la Basarabia româneasc la Basarabia
sovietic , 1939-1945. – Ch., 2000. – P. 139-150. (Sistematizat, 176 tit. în lb.
rom., fr., rus ). – [00-18]
Bibliografia Na ional a Moldovei

INDEX DE NUME LA “MATERIALE BIBLIOGRAFICE ALE REPUBLICII MOLDOVA” NR 1-00


Chiorsac, Mihai 75
A
Chiriac, Amator Pacis (red.) 40
Andreeva, L. N. 66 Chitoroag , Valentina 2-7
Andronic, Maria (trad.) 40 Cimpoe , Gheorghe 79
Axenti, Eufrosenia 97 Cimpoi, Mihai (coord.) 106
B Ciobanu, A. (red.) 96
Ciobanu, Anatol 100
Bassot, Jaques 61 Ciocanu, Ion 111
B ie u, Victor 31 Ciopraga, Constantin 104
B ile teanu, F nu 102 Ciorb , C. (red.) 93
Belostecinic, Grigore 24-25 Ciornîi, Ion 98
Bologa, Al. M. 43 Ciubar , Sezont 114
Bologa, An. M. 64-65 Codreanu, Theodor 105
Bologa, M. K. 53, 73 Cojocaru, P. 23
Bosâkov, M. N. 44 Cojocaru, V. 33
Brad, Tatiana 8 Condri chi, Diana (red.) 18
Bratco, D. 78 Corbu, Haralambie 99
Brijatîi, Pavel 50 Corobca, V. 83
Budevici, A. 37, 93 Cr ciun, Cristina 102, 106
Bunduchi, Ion 85 Cr ciun, N. 93
Burlacu, N. 33 Cr ciun, Victor 102, 106
Buzura, Augustin 108
D
C
Dacko, T. Â. 92
Calanda, Zinaida 114 Dalni chi, Nionila (alc t.) 21
Carrocci, Amedeo 14-15 Dostanko, A. P. 44, 72
Casian, Angela 29 Dragalina, Galina (red.) 54
Ca u, Igor 20 Drozd, Irina 26
C p ân , Ion 31 Dryuma, V. S. 38
Ceban, V. G. 45 Duca, Gheorghe 50
Cernei, Mihai 75
Cherciu, Viorel 16 E
Chiciuc, Ludmila 103 Eleodor, Mihai 27
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Eminescu, Mihai 102, 106 J


F Jacques, Adam 17
Jiboldin, Irina 112
Fedotov, N. 23
Fedotov, P. 23 K
Fornâ, G. A. 45
Keloglu, O. Û. 57
G Kovalev, V. V. 56
Kuz’mi ev,Û. B. 49
Gaiciuc, Victor 34
Gaina, Boris 89 L
Galben, A. (dir.) 30, 95
Levodeanschi, I. 37
Gavrilov, V. 93
Lungulescu, grigore 50
Giersch, Herbert 28
Lupan, Serafima 97
Golosov, D. A. 46-48
Lupa cu, V. 81
Golovanov, A. S. 49
Granskij, D. I. 44 M
Grau, P. 51 Madan, Ion (alc t.) 54
Grigor’ev, A. I. 49 Malai, Andrei (red.) 22
Grišina, E. P. 55 Marcov, E. 23
Gungulescu, Grigore 50 Marinescu, Alexandru 68
Gur’ânov, G. V. 66 Maslobrod, S. N. 58
Gut ul, Aurel 62 Mateevi , V. A. 90
Gu u, Vladimir 36 Matvei, Valeria (alc t.) 12
Gu unaev, A. V. 76 M m lig , Sergiu 32
H Mihajlov, V. V. 74
Moro an, E. 83
Hasdeu, Bogdan Petriceicu 103
Mustea , Adrian 61
I
N
Iacunin, Larisa 60
Nacco, Olga 112
Ignat’kov, D. A. 74
Neaga, V. 39
Ioni , V. 33
Negru, Nina 9
Isac, Serafim 25
Novac, Lidia 96
Isac, Victor 54
Bibliografia Na ional a Moldovei

O Socian, I. 81
Sofroni, Ana 10
Oglind , Emilia 96
Šoltoân, N. S. 69-70
Oprea, tefan 107
Spinei, Ion T. 41
Osmatescus, Petrus (ed.) 40
Spulber, Eugenia 50
P Sta cov, Eugen (red.) 86
Pague, Karl-Heinz 28 St vl , Veaceslav 115
Palade, Gheorghe 1 Strukov, A. 63
Paršutin, V. V. 69-70 Surugiu, V. 83
Pasinkovskij, E. A. 74 Svadkovskij, I. V. 47
Perstniov, N. 8313 alaru, V. 81
Philipp, B. 59 atalov, V. V. 72
Popa, Elena (alc t.) 87 pac, Ion (alc t.) 99
Postic , Gh. (red.) 30, 95 T
Poustovan, Ina 18
Târziman, Elena 11
Prigorschi, Claudia 97
Teleš, E. B. 47
Pusikov, E. 94
Tiutiuca, Dumitru 110
Pušnâk, A. N. 91
Tudoreanu, Ruxanda 108
R mbal , Lilia 101
R u, Alexe (red.) 12 urcan, Octavian 29
Redkozubova, O. O. 57 U
Romanciuc, Ion 71
Urakov, A. P. 76
Rumân ev, E. M. 55
Urîtu, Olga (alc t.) 77
Rusu, Aurelia 109
Û enko, S. P. 57
S
V
Schmieding, Holger 28
Vasilache,Vasile 111
Serov, V. 63
V lcan, D. 42
Sidel’nikova, S. P. 69
Vieru, Doina (trad.) 17
Siminel, Vasile 80
Volcovici, Liviu 75
Širâeva, S. O. 52
Volodina, G. F. 69-70
Šiškovskij, G. K. 91
Volu a, Nina 84
Skimbov, A. A. 53, 73
Vr jma , Ecaterina 35
Sochirc , Vitalie 114
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Z Žitaru, R. P. 51
Žitnikov, V. P. 76
Žarov, A. N. 52
Zolotarevschi, Vladimir 41
Zbârciog, V. 37
Zelencov, V. I. 91-92
Bibliografia Na ional a Moldovei

Index de titluri la “Materiale bibliografice ale Republicii Moldova”


Nr 1-00

Agricultura i industria de prelucrare 17 Lucr ri publicate de profesorul Ion Ciornîi 96

Bibliografia Na ional a Moldovei 2-7 Problemele economiei de pia 21


Profesionalism, voca ie, devotament 97
Lista lucr rilor publicate de profesorul
universitar Larisa Iacunin 60 Victor Isac 54
Lista lucr rilor tiin ifice 13
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

CRONICA RECENZIILOR REVIEW ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

2000
IANUARIE-MARTIE NR 1 JANUARY-MARCH
(1-61)

0 GENERALIT I
00 BAZELE GENERALE ALE TIIN EI I CULTURII
001 tiin i cunoa tere în general
1. Cercet ri în domeniul tiin elor biologice, pedologice i
agrochimice la Universitatea de Stat din Moldova: (1946-1998). Contribu ii
bibliogr. / alc. Ion Madan; red. resp. Gheorghe Rusnac. – Ch., 1999. – 440 p.
Lozanu, Mina. Contururile tiin ifice ale secolului XX // Moldova
suveran . – 2000. – 22 mart.

01 BIBLIOGRAFIE
2. Ion Bostan: Biobibliogr. / alc.: Elena Pl cint , Ana Clapon; red.
resp. Ion Madan; Univ. Teh. a Moldovei. – Ch., 1999. – 219 p.
Romanciuc, Marina. O bibliografie aniversar // F clia. – 2000. – 25
mart. – P. 4.

3. Mihail Dolgan: Biobibliogr. / alc t. Ion pac. – Ch.: U.S.M., 1999. –


157 p.
Breazu, Cristina. Mihail Dolgan: între viziunea integratoare i c utarea
adev rului literar // Lit. i arta. – 2000. – 3 febr. – P. 8.

02 BIBLIOTECONOMIE
4. Upravlenie sovremennoj bibliotekoj: Nastol’naâ kniga menedžera.
– M.: OGI, 1999. – 128 p.
Bibliografia Na ional a Moldovei

Digodi, Irina. Managementul de bibliotec : schimb ri de optic //


Magazin bibliologic. – 1999. – Nr 2/3. – P. 77.

06 ORGANIZA II. ASOCIA II. CONGRESE. EXPOZI II. MUZEE


5. Ustian, I. G. Laurea ii Premiului Nobel în economie. – Ch., Ed.
Uniunii Scriitorilor, 1999. – 254 p.
Singer, G. N. Mari economi ti ai lumii // Moldova suveran . – 2000. – 27
ian. – P. 5.

1 TIIN E FILOZOFICE
1/14 FILOZOFIE
6. Ciuhrii-Moraru, Tamara. Filozofia culturii: teorii i contribu ii
române ti. – Ch., 1999. – 111 p.
Rotaru, Pavel. F g duin a i fapta Tamarei Ciuhrii-Moraru // Luceaf rul.
– 2000. – 24 mart. – P. 11.

7. Ghimpu, Gheorghe. Con tiin a na ional a românilor moldoveni. –


Ch.: Litera, 1999. – 479 p.
Lozan, Raisa. O carte pentru to i // Lit. i arta. – 2000. – 2 mart. – P. 2.
Varta, Ion. Un studiu valoros despre originea, entitatea i con tiin a
na ional a românilor moldoveni // Lit. i arta. – 1999. – 3 febr. – P. 7.

3 TIIN E SOCIALE
308 Sociografie. Geografie social
8. Popescu, Leonid. Din m rturiile timpului: [publicistic ]. – Ch.: Ed.
Concernului “Presa”, 2000. – 112 p.
Tamazlâcaru, Elena. //Lit. i arta. – 2000. – 6 apr.

32 POLITIC
32.001 Politologie
9. Culianu, Ioan Petru. P catul împotriva spiritului: scrieri politice. –
Bucure ti: Ed. Nemira, 1999.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Platon, Florin. Despre un anume fel de patriotism // Contrafort. – 2000. –


Ian-mart. (Nr 1-3). – P. 4.

323/324 Politica intern

10. oimaru, Vasile. C derea premierilor. – Ch.: Civitas, 1999. – 320


p.
Rusu, Nicolae. Au c zut i vor mai c dea // Lit. i arta. – 2000. – 3 febr.
– P. 7.

33 ECONOMIE. TIIN E ECONOMICE


11. Raportul na ional al dezvolt rii umane, Republica Moldova. 1999.
Tranzi ia i securitatea uman . – Ch.: PNUD, 1999. – 138 p.
Atamanenco, Vitalie. Ascensiune în c dere // Moldova suveran . –
2000. – 5 febr. – P. 5.

12. Buzil , Varvara. Pâinea. Aliment i simbol: Experien a sacrului. –


Ch.: tiin a, 1999. – 373 p.
Corn, Vlad. Un volum surpriz // Capitala. – 2000. – 9 febr. – P. 4.

34 DREPT. LEGISLA IE. JURISPRUDEN


13. Baciu, Gheorghe. Medicina legal . – Ch.: Ruxanda, 1999. – 230 p.
Bluvštejn, G. Sudebnaâ medicina dlâ ûristov // Zakon i žizn’. – 2000. –
Nr 2. – P. 36-37.

14. Vasil’ev, V. L. Ûridi eskaâ psihologiâ. – Sankt-Peterburg, 1997. –


652 p.
Martyn ik, Evgenij. Bojkov, A. D. Tret’â vlast’ v Rosii // Analele tiin ifice.
Drept / Univ. Liber Int. din Moldova. – 1999. – Vol. 3. – P. 77-81. – [00-71]
Rusnak, Svetlana. Vasil’ev, V. L. // Analele tiin ifice. Drept / Univ. Lib.
Int. din Moldova. – 1999. – Vol. 3. – P. 82-85. – [00-71]
Bibliografia Na ional a Moldovei

351/354 Administra ie public


15. Istoria administra iei publice din Moldova / M. Platon, A. Roman, S.
Ro ca, T. Popescu. – Ch.: AAP., 1999. – 471 p.
Trof il , Vasile. Un studiu valoros privind administra ia public //
Moldova suveran . – 2000. – 15 febr. – P. 5.

37 EDUCA IE. ÎNV MÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER

376 Înv mânt special. Educa ia unor categorii speciale de persoane


16. Racu, Aurelia. Înv mântul special din Moldova: “istorie i
actualitate”. – Ch. F.E.-P (“Tipogr. Central ”). – 223 p.
Stoica, Valentina. Exemplu de perseveren investigatoare // Glasul
na iunii. – 2000. – 12 ian. – P. 13.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADI II. DATINI. MOD DE VIA . FOLCLOR


396 Feminism. Femeile i societate. Situa ia femeilor
17. Femei din Moldova: encicl. – Ch.: Ed. “Museum”, 2000. – 311 p.
Anatol’eva, Irina. Kak mnogo izbrannyh!… // Nezavisimaâ Moldova. –
2000. – 29 mart. – P. 5.
Dron, Ion. O lucrare de expedi ie // Capitala. – 2000. – 18 mart. – P. 8,
9.
Prohin, Victor. “Museum” lanseaz “Femei din Moldova ”// Moldova
suveran . – 2000. – 14 mart. – P. 6.

6 TIIN E APLICATE. MEDICIN . TEHNIC


61 MEDICIN
618 Ginecologie. Obstetric
18. Paladi, Gh. Ginecologie: [man.]. – Ch., 1998. – 550 p.
Negur , Antranic // Bul. de perinatologie. – 2000. – Nr 1. – P. 77-78.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

62 INGINERIE. TEHNIC ÎN GENERAL


621 Construc ie de ma ini în general. Tehnic nuclear . Electrotehnic . Tehnologie
mecanic
19. Surse regenerabile de energie / Tudor Ambros, Valentin Arion,
Aurel Gu u,… - Ch.: Ed. Tehnica-Info, 1999. – 434 p.
Trof il , Vasile. Inepuizabile, energiile regenerabile // Moldova
suveran . – 2000. – 15 mart.

8 LINGVISTIC . FILOLOGIE. LITERATUR


80 LINGVISTIC . FILOLOGIE
20. Aeterna Latinitas. Enciclopedie a gândirii europene în expresie
latin . – Ia i: Polirom, 1996.
Bologa, Alina // Limba român . – 1999. – Nr 10. – P. 108-110.

805.90 Limba român


21. Col un, Gheorghe. Aspecte ale frazeologiei limbii române. – Ch.
U.S.M., 1997. – 86 p.
Butuc, Pavel. Studiu important despre tezaurul frazeologic românesc //
Limba român . – 1999. – Nr 10. – P. 103-105.

22. Heitmann, Klaus. Limb i politic în Republica Moldova: [culeg.


de art.]. – Ch: ARC, 1998. – 190 p.
Ciocanu, Ion. Îl cunoa te i bine pe Klaus Heitmann ? // Limba român . –
2000. – Nr 10. – P. 100-102.

82 LITERATUR ARTISTIC . TIIN A LITERATURII


23. Eminescu: M topesc în fl c ri: dialoguri cu eminescologi din
lume. – Ed. 8-a. - Ch.: Litera; Bucure ti, David
Burlacu, Alexandru. 34 de dialoguri, sau o Introducere în eminescologia
de azi // Limba român . – 2000. – Nr 1/2. – P. 88-91.
Bibliografia Na ional a Moldovei

24. Pavlicencu, Sergiu. Receptare i confluen e: stud. de lit.


universal i comparat . – Ch., 1999. – 180 p.
Burlacu, Alex. “Infidelitatea” unui hispanist fidel // Contrafort. – 2000. –
Ian.-mart. (Nr 1-3). – P. 6.

839.3 Literatur olandez , flamand


25. Rotterdam, Erasm. Lauda prostiei / Erasm din Rotterdam; trad. în
rom. de Vladimir Be leag . Zveing Stefan. Triumful i destinul tragic al lui Erasm
din Rotterdam / tefan Zveing. – Ch.: Cartea Moldovei, 1998. – 245 p.
David, Eugenia. “Lauda Prostiei” - o carte de net g duit actualitate //
Moldova suveran . – 2000. – 25 mart. – P. 3.

859.0 Literatur român


26. Ab lu , Constantin. Cârti a lui Pessoa: [poeme]. – Constan a: Ex-
Ponto, 1999.
Chiper, Grigore. “Prieten pentru toate lucrurile” // Flux.: ed. de vineri. –
2000. – 28 ian. – P. 9.

27. Basarab. Scrisori din Basarabia. 1880-1890: Vol. 1. – Ch.: tiin a,


1996. – 320 p.
Rusanovschi, Dorina. Pagini despre Basarabia: o bibliotec de carte
istoric / Dorina Rusanovschi, Mihai Papuc // Cugetul. – 1999. – Nr 4. – P. 53.

28. Danilov, Nichita. Nou varia iuni pentru org : [versuri]. – Ia i:


Polirom, 1999. – 349 p.
Nechit, Irina. Poezie, bronz i ruin // Basarabia. – 1999. – Nr 7/12. – P.
84-88.

29. Eminescu, Mihai. Poezii. - Bra ov: Tipocart Bra ovia, 1993.
Berejan, Silviu. Subtil explorator al comorilor limbii // Limba român . –
2000. – Nr 1/2. – P. 74-76.

30. Galaction, Gala. Zile basarabeane. – Ch.: tiin a, 1993. – 288 p.


Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Rusnavschi, Dorina. Pagini despre Basarabia: o bibliotec de carte


istoric / Dorina Rusanovschi, Mihai Papuc // Cugetul. – 1999. – Nr 4. – P. 52.

31. Gyr, Radu. Balade. – Constan a: Ex-Ponto, 1999.


Gafton, Marcela. Radu Gyr. Balade // ara. – 2000. – 29 febr.

32. Lungu, Dan. Cheta la flegm : [proz ]. – Ia i: OU Topos, 1999.


Ciocan, Iulian. Realismul epocii post moderne // Contrafort. – 2000. –
Ian.-mart. (Nr 1-3).- P. 6.

33. Nacu, Augustin. Genera ia mea: [roman]. – Bucure ti: Cartea


Româneasc , 1999.
Chiper, Grigore. Cronica unei evad ri suspendate // Contrafort. – 2000.
– Ian.-mart. (Nr 1-3). – P. 5.

34. Popescu-Sireteanu, Ion. De dragoste: [versuri] . – Timi oara:


Augusta, 1999.
Rotaru, Radu. Ion Popescu-Sireteanu // Limba român . – 1999. – Nr 12.
– P. 100-101.

859.0.09 Critic i istorie literar


35. Codreanu, Teodor. Dubla sacrificare a lui Eminescu. – Ch.:
Civitas, 1999. – 244 p.
Dabija, Nicolae. O carte valoroas : Dubla sacrificare a lui Eminescu de
Theodor Codreanu // Limba român . – 2000. – Nr 1/2. – P. 102-106.

36. Simion, Eugen. Convorbiri cu Petru Dumitriu. – Ed. a II-a. .


Bucure ti: Mercu io, 1998. – 300 p.
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. O evadare în lumea frigului // Lit. i arta. –
2000. – 23 mart.

37. Zava, Horia. Dic ionar Eminescu. Nume proprii. – Ch.: Cartier,
2000. – 168 p.
Pris caru, Vlad. Nume de oameni i de locuri în poezia eminescian //
Mesagerul. – 2000. – 31 mart. – P. 6.
Bibliografia Na ional a Moldovei

859.0(478) Literatura român din Republica Moldova


38. Burghiu, Iacob. Vânturi solare: [povestire]. – Ch. Iulian, 1999. – 51
p.
Ladaniuc, Victor. În b taia vântului solar // Moldova suveran . – 2000. –
18 mart. – P. 3.

39. Ciobanu, Vitalie. Frica de diferen : [art., eseuri i cronici literare] /


pref. de Dorin Tudoran. – Bucure ti: Ed. Funda iei Culturale Române, 2000.
Gafton, Marcela. Vitalie Ciobanu suprim frica de diferen // ara. –
2000. – 28 mart.

40. Ciocanu, Ion. Zborul frânt al limbii române: [art., eseuri. noti e]. –
Ch.: Garuda-art., 1999. – 295 p.
Corl teanu, Nicolae. Cu perspicacitate, înainte! // Limba român . –
2000. – Nr 10. – P. 106-107.

41. Codru, Anatol. Întâmplarea mir rii: [poezii]. – Ch.: ARC, 1998. –
165 p.
Marinat, Alexei. Întâmplarea … din vârf de deal // Lit. i arta. – 2000. – 6
apr.

42. Costenco, Nicolae. Povestea Vulturului: Memorii. – Ch.: ARC,


1998. – 230 p.
Galaicu-P un, Em. Jurnalul unui “Sibirnic” // Sud-Est. – 1999. – Nr 3/4.
– P. 78-83.

43. Galaicu-P un, Emilian. Yin Time: [poeme]. – Bucure ti: Vinea,
1999.
Cistelecan, Al. Un poet repetitiv // Basarabia. – 1999. – Nr 7/12. – P. 90-
92.

44. Partole, Claudia. Cea mai a teptat întâlnire: [povestiri] . – Ch.:


Ruxanda, 1999. – 111 p.
Slutu, Nina // Mesagerul. – 2000. – 8 apr. – P. 7.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

45. Rapcea, Ana. Dumnezeu r stoarn clepsidrele: [versuri]. – Ch.:


Ed. ARC, 1999. – 31 p. - (Prima verb ).
Crudu, Dumitru. Ana Rapcea: O poet care r stoarn clepsidrele //
Tineretul Moldovei. – 2000. – 25 mart. – P. 8.

46. Tarlapan, Efim. Alfabetul ghicitoare / Efim Tarlapan; il.: Otilia


Tarlapan. – Ch.: S. n., 1999 (Concernul “Presa”). – 18 p.
Ciocoi, Gheorghe. Literele “cor bierului” Efim Tarlapan // “a” MIC”. -
2000. – Nr 1. – P. 9.

47. Vieru, Grigore. Strigat –am c tre tine [versuri] . – Ch.: Litera:
U.L.I.M., 1999. – (B. de aur). – 390 p.
Hadârc , Ion. Strigarea de sine // Lit. i arta. – 2000. – 10 febr. – P. 5.

48. Scobioal , Aurel. Marele fermier Bu -L bu : [povestire] . – Ch.:


Prut Interna ional, 1999. – 32 p.
Langa, Andrei. “Marele fermier Bu -L bu ”, numai bun s fie citit de pici
// Mesagerul. – 2000. – 18 mart. – P. 7.

860 Literatur spaniol


49. Sabato, Ernesto. Abaddon, Exterminatorul: [roman] / trad. i pref.
de Darie Nov ceanu. – Bucure ti: Univers, 1997.
Bodrug, Iurie. Vitraliu editorial // Contrafort. – 1999. – Noiemb.-dec. – P.
29.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERAL . ISTORIE UNIVERSAL
94(478) Istoria Republicii Moldova
50. Bobeic , Constantin. O cronologie pentru istoria satului Cobâlca.
– Ch.: Museum, 2000. – 120 p.
Iachim, Ion. Cronica lui Bobeic // F clia. – 2000. – 1 apr. – P. 3.
Bibliografia Na ional a Moldovei

51. Bogos, Dimitrie. La r spântie. Moldova de la Nistru 1917-1918. –


Ch.: tiin a, 1998. – 228 p. – (P. despre Basarabia).
Rusanovschi, Dorina. Pagini despre Basarabia: o bibliotec de carte
istoric / Dorina Rusanovschi, Mihai Papuc // Cugetul. – 1999. – Nr 4. – P. 54.

52. Canta, Ioan. Letopise ul rii Moldovei de la a doua i pân la a


patra domnie a lui Constantin Mavrocordatu (1741-1769). – Ch.: Civitas, 1999. –
47 p.
Dron, Ion. Cronicile lui Axinte Uricarul i Ioan Canta editate pentru prima
data la Chi in u // Capitala. – 2000. – 8 apr. – P. 8-9.

53. Cartea memoriei: Catalog al victimelor totalitarismului comunist:


Vol. 1 / elab. Elena Postic . – Ch.: tiin a, 1999. – 465 p.
Petrencu, Anatol. Un important studiu privind trecutul totalitar // Impactul
trecutului totalitar asupra noilor democra ii din Europa Central i de Est. – Ch.,
2000. – P. 229-231. – [00-168]

54. Cazacu, Petre. Moldova dintre Prut i Nistru (1812-1912). – Ch.:


tiin a, 1992. – 448 p. – (P. despre Basarabia).
Rusanovschi, Dorina. Pagini despre Basarabia: o bibliotec de carte
istoric / Dorina Rusanovschi, Mihai Papuc // Cugetul. – 1999. – Nr 4. – P. 51.

55. Crihan, Dumitru. Invita ie în iad. – Ch.: tiin a, 1998. – 272 p. – (P.
despre Basarabia).
Rusanovschi, Dorina. Pagini despre Basarabia: o bibliotec de carte
istoric / Dorina Rusanovschi, Mihai Papuc // Cugetul. – 1999. – Nr 4. – P. 54.

56. Kare ki, Aurel. Lacrima Basarabiei / Aurel Kare ki, Adrian Pricop. –
Ch.: tiin a, 1993. – 320 p.
Rusanovschi, Dorina. Pagini despre Basarabia: o bibliotec de carte
istoric / Dorina Rusanovschi, Mihai Papuc // Cugetul. – 1999. – Nr 4. – P. 53.

57. Localit ile Republicii Moldova: Itinerar documentar-publicistic


ilustrat: Vol. 1.- Ch., 1999. – 470 p.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Dron, Ion. Un itinerar bun dar cu multe hopuri mici i mai mari //
Mesagerul. – 2000. – 22; 29 ian. – P. 6.

58. Paul, Mihail. M rturii de spiritualitate româneasc din Basarabia.


A ez minte, scrieri, personalit i. – Ch.: tiin a, 19993. – 408 p.
Rusanovschi, Dorina. Pagini despre Basarabia: o bibliotec de carte
istoric / Dorina Rusanovschi, Mihai Papuc // Cugetul. – 1999. – Nr 4. – P. 52.

59. Postic , Elena. Rezisten a antisovietic în Basarabia, 1944-1950.


– Ch.: tiin a, 1997. – 240 p.
Rusanovschi, Dorina. Pagini despre Basarabia: o bibliotec de carte
istoric / Dorina Rusanovschi, Mihai Papuc // Cugetul. – 1999. – Nr 4. – P. 53.

60. Uricarul, Axinte. De a doua domnia lui Nicolae Vod V leat, 7220
(1712). – Ch.: Civitas, 1999. – 143 p.
Dron, Ion. Cronicile lui Axinte Uricarul i Ioan Canta editate pentru prima
dat la Chi in u // Capitala. – 2000. – 8 apr. – P. 8, 9.

61. Vataman, Paul. Figuri sorocene. – Ch.: tiin a, 1993. – 184 p.


Rusanovschi, Dorina. Pagini despre Basarabia: o bibliotec de carte
istoric / Dorina Rusanovschi, Mihai Papuc // Cugetul. – 1999. – Nr 4. – P. 52.
Bibliografia Na ional a Moldovei

INDEX DE NUME LA “CRONICA RECENZIILOR” NR 1-00

Codreanu, Teodor 35
A Codru, Anatol 41
Ab lu , Constantin 26 Col un, Gheorghe 21
Ambros, Tudor 19 Corl teanu, Nicolae 40
Anatol’eva, Irina 17 Corn, Vlad 12
Arion, Valentin 19 Costenco, Nicolai 42
Atamanenco, Vitalie 11 Crihan, Dumitru 55
Crudu, Dumitru 45
B Culianu, Ioan Petru 9
Baciu, Gheorghe 13 D
Basarab 27
Berejan, Silviu 29 Dabija, Nicolae 35
Be leag , Vladimir (trad.) 25 Danilov, Nichita 28
Bluvštejn, G. 13 David, Eugenia 25
Bobeic , Constantin 50 Digodi, Irina 4
Bodrug, Iurie 49 Dolgan, Mihail 3
Bogos, Dimitrie 51 Dron, Ion 17, 52, 57, 60
Bojkov, A. D. 14 Dumitriu, Petru 36
Bologa, Alina 20 E
Bostan, Ion 2
Breazu, Cristina 3 Eminescu, Mihai 23, 29
Burghiu, Iacob 38
Burlacu, Alex 24 G
Burlacu, Alexandru 23 Gafton, Marcela 31, 39
Butuc, Pavel 21 Galaction, Gala 30
Buzil , Varvara 12 Galaicu-P un, Emilian 42-43
C Ghimpu, Gheorghe 7
Gu u, Aurel 19
Canta, Ioan 52 Gyr, Radu 31
Cazacu, Petre 54
Chiper, Grigore 26, 33 H
Ciobanu, Vitalie 39 Hadârc , Ion 47
Ciocan, Iulian 32 Heitmann, Klaus 22
Ciocanu, Ion 22, 40
Ciocoi, Gheorghe 46 I
Cistelecan, Al. 43 Iachim, Ion 50
Ciuhrii-Moraru, Tamara 6
Clapon, Ana (alc t.) 2
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

K Rapcea, Ana 45
Roman, A. 15
Kare ki, Aurel 56 Romanciuc, Marina 2
L Ro ca, S. 15
Rotaru, Pavel 6
Ladaniuc, Victor 38 Rotaru, Radu 34
Langa, Andrei 48 Rotterdam, Erasm 25
Lozan, Raisa 7 Rusanovschi, Dorina 27, 30, 51, 54-56, 58-
Lozanu, Mina 1 59, 61
Lungu, Dan 32 Rusnac, Gheorghe (red. resp.) 1
M Rusnak, Svetlana 14
Rusu, Nicolae 10
Madan, Ion (alc t.) 1; (red.) 2
Marinat, Alexei 41 S
Martyn ik, Evgenij 14 Sabato, Ernesto 19
N Scobioal , Aurel 48
Simion, Eugen 36
Nacu, Augustin 33 Singer, G. N. 5
Nechit, Irina 28 Slutu, Nina 44
Negur , Antranic 18 Stoica, Valentina 16
oimaru, Vasile 10
P
pac, Ion (alc t.) 3
Paladi, Gh. 18
T
Papuc, Mihai 27-30, 51, 54-56, 58-59, 61
Partole, Claudia 44 Tamazlâcaru, Elena 8
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 36 Tarlapan, Efim 46
Paul, Mihail 58 Tarlapan, Otilia (il.) 46
Pavlicencu, Sergiu 24 Trof il , Vasile 15, 19
Petrencu, Anatol 53 Tudoran, Dorin (pref.) 39
Platon, Florin 9
Platon, M. 15 U
Pl cint , Elena (alc t.) 2 Uricarul, Axinte 60, 11
Popescu, Leonid 8 Ustian, I. G. 5
Popescu, T. 15
Popescu-Sireteanu, Ion 34 V
Postic , Elena 53, 59 Varta, Ion 7
Pricop, Adrian 56 Vasil’ev, V. L. 14
Pris caru, Vlad 37 Vataman, Paul 61
Prohin, Victor 17 V leat, Nicolae Vod 60
R Vieru, Grigore 47

Racu, Aurelia 16
Bibliografia Na ional a Moldovei

Z Zava, Horia 37
Zveing, tefan 25
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova
Bibliografia Na ional a Moldovei

CRONICA ARTICOLELOR DE ARTICLE


REVIST ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958


MAGAZINE

2000
MARTIE NR 3 MARCH
(474-698)

0 GENERALIT I
00 BAZELE GENERALE ALE TIIN EI I CULTURII
002 Scrieri în general. Documentare. Informare tiin ifico-tehnic . Informare
(Vezi Nr 474)

004 tiin a i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


Toropei, Svetlana. Cine de ine informa ia acela st pâne te
lumea: [cu coment. dlui Marian Popa, dir. general al reprezenta iei companiei
ICL în România i în Rep. Moldova] / Svetlana Toropei // Profit. – 2000. – Nr 3.
– P. 43-44: fotogr. – Idem i în lb. rus .

006 Standardizare i standarde


(Vezi Nr 622-24)

01 BIBLIOGRAFIE
Osoianu, Vera. Anul bibliologic 1999 / Vera Osoianu // Magazin
bibliologic. – 1999. – Nr 1. – P. 2-4.

02 BIBLIOTECONOMIE
(Vezi de asemenea Nr 500)
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Balaban, Claudia. Dreptul copilului la informa ie: realit i i


perspective: (10 ani de la adoptarea “Conven iei cu privire la drepturile
copilului”) / Claudia Balaban // Magazin bibliologic. – 1999. – Nr 1. – P. 26-28.

Banciu, Doina. Noile cerin e ale bibliotecii în societatea


informa ional / Doina Banciu // Magazin bibliologic. – 1999. – Nr 1. – P. 10-12.

Chitoroag , Valentina. Sistemul ISSN: [Int. Standard Ser.


Number - Num r Standard Int. al Ser.] / Valentina Chitoroag // Magazin
bibliologic. – 1999. – Nr 1. – P. 15.

Corghenci, Ludmila. Din activitatea ABRM / Ludmila Corghenci


// Magazin bibliologic. – 1999. – Nr 1. – P. 8.

Costiuc, Tatiana. Colec iile speciale ale B. I. “O. Goga” – Solu ii


de optimizare [România] / Tatiana Costiuc // Magazin bibliologic. – 1999. – Nr
1. – P. 16-19. – Bibliogr.: 9 tit.

Doloc-Mihu, Anca. SGBD-urile – instrumente de gestiune a


informa iei / Anca Doloc-Micu // Magazin bibliologic. – 1999. – Nr 1. – P. 39-41.

Ford, Barbara. Obiectivele asocia iei bibliotecarilor americani


pentru anul 2000 / Barbara Ford, pre . ALA // Magazin bibliologic. – 1998. – Nr
3/4. – P. 12-15.

Harconi , Elena. Competen a i responsabilitatea bibliotecii


universitare în rela iile cu utilizatorii s i / Elena Harconi // Magazin bibliologic.
– 1999. – Nr 1. – P. 20-22. – Bibliogr.: 8 tit.

Kulicovski, Lidia. Colaborare interna ional : [despre seminarul


“Managementul resurselor informa ionale, Chi in u, 23-29 aprilie”] / Lidia
Kulicovski // Magazin bibliologic. – 1999. – Nr 1. – P. 7-8.

Kulicovski, Lidia. Sistemul bibliotecilor din Germania / Lidia


Kulicovski // Magazin bibliologic. – 1999. – Nr 1. – P. 29-30.

75
Bibliografia Na ional a Moldovei

Legea bibliotecilor din Finlanda: [elab. la Helsinki, 21 martie 1986;


revizuit în 1990 i 1992] // Magazin bibliologic. – 1998. – Nr 3/4. – P. 19-20.

Legea bibliotecilor din Norvegia: [nr. 108 din 20 dec. 1985] //


Magazin bibliologic. – 1998. – Nr 3/4. – P. 18-19.

Legea bibliotecilor publice din Danemarca: [de la 1 ian. 1994] //


Magazin bibliologic. – 1998. – Nr 3/4. – P. 15-17.

Martin, Rodica. Statutul bibliotecarului: istorie, prezent i


perspective / Rodica Martin // Magazin bibliologic. – 1998. – Nr 3/4. – P. 29-30.

Negru, Nina. Bibliotecile Basarabiei i con tiin a de comunitate:


bibl. c minelor culturale în 1923-1939 / Nina Negru // Magazin bibliologic. –
1998. – Nr 3/4. – P. 21-28. – Bibliogr. în note: 30 tit. – Va urma.

Panici, Ala. Clasificarea zecimal universal în aspectul noilor


modific ri ale sistemului / Ala Panici // Magazin bibliologic. – 1999. – Nr 1. – P.
13-14.

Panici, Ala. Prezentul i perspectivele catalog rii interna ionale în


viziunea Conferin ei Interna ionale de la Moscova: [20-24 apr. 1999] / Ala
Panici // Magazin bibliologic. – 1999. – Nr 1. – P.- 5-7.

Pânzaru, Ludmila. Centrul de Informare i Documentare


“Chi in u”: realiz ri i perspective / Ludmila Pânzaru // Magazin bibliologic. –
1998. – Nr 3/4. – P. 34-35.

Poam , Elena. Salonul c r ii edi ia a XI-a: [org. de Bibl.


Jude ean “Nicolae Milescu Sp taru” din Vaslui, 8-11 iun.] / Elena Poam //
Magazin bibliologic. – 1999. – Nr 1. – P. 9-10.

R u, Alexe. Bibliotecile i informa ia în pragul secolului XXI /


Alexe R u // Magazin bibliologic. – 1998. – Nr 3/4. – P. 3-11.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Sofroni, Ana. Depozitul legal: tradi ie i actualitate: [în spa iul


rom.] / Ana Sofroni // Magazin bibliologic. – 1998. – Nr 3/4. – P. 41-45. –
Bibliogr.: 13 tit.

Tirziman, Elena. Opac – online public acces catalog / Elena


Tirziman // Magazin bibliologic. – 1999. – Nr 1. – P. 23-25.

1 TIIN E FILOZOFICE
1/14 FILOZOFIE
Cimpoi, Mihai. Spa iul. Spa iul-fagure: [eseu] / Mihai Cimpoi //
Sud-Est. – 1999. – Nr 3/4. – P. 5-17.

3 TIIN E SOCIALE
31 STATISTIC . DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistic
O porâdke zapolneniâ statisti eskogo ot eta Nr 5-9 “Zatraty i
rashody predpriâtiâ” // Contabilitate i audit. – 2000. – Nr 2. – P. 66-67.

316 Sociologie
Smirnov, Natalia. Domeniile de interes ale beneficiarilor
Bibliotecii Municipale “B. P. Ha deu”: [sondaj sociol.] / Natalia Smirnov //
Magazin bibliologic. – 1998. – Nr 3/4. – P. 36-38.

316.3 Societate. Structur social


Negru, Nicolae. Intelectualul i puterea post-totalitar / Nicolae
Negru // Impactul trecutului totalitar asupra noilor democra ii din Europa
Central i de Est: (simpoz. int.). – Ch., 2000. – P. 151-156. – Rez. în lb. engl.
– [00-168]
32 POLITIC
32.001 Politologie
Popovici, Corneliu. Aspecte ale procesului de mitogenez
politic în societ ile de tranzi ie / Corneliu Popovici // Impactul trecutului
totalitar asupra noilor democra ii din Europa Central i de Est: (Simpoz. int.). –
Ch., 2000. – P. 143-148. – Rez. în lb. engl. – [00-168]
77
Bibliografia Na ional a Moldovei

321 Forme de organizare politic


Maximilian, Silvestru. O tratare a totalitarismului / Silvestru
Maximilian // Impactul trecutului totalitar asupra noilor democra ii din Europa
Central i de Est: (simpoz. int.). – Ch., 2000. – P. 137-139. – Rez. în lb. engl.
– [00-168]

Pascaru, Ana. Trecutul totalitarist prin prisma viitorului prezent /


Ana Pascaru // Impactul trecutului totalitar asupra noilor democra ii din Europa
Central i de Est: (Simpoz. int.). – Ch., 2000. – P. 205-210. – Rez. în lb. engl.
– [00-168]

Petrencu, Anatol. Regimul totalitar în R.S.S. Moldoveneasc :


tr s turi generale i particularit i locale / Anatol Petrencu // Impactul trecutului
totalitar asupra noilor democra ii din Europa Central i de Est: (Simpoz. int.). –
Ch., 2000. – P. 21-27. – Rez. în lb. engl. – [00-168]
323/324 Politica intern
323/324(478) Politica intern a Republicii Moldova
Be leag , Vladimir. Mentalitatea colectiv i procesele
democratice din ultimii ani în Republica Moldova / Vladimir Be leag // Impactul
trecutului totalitar asupra noilor democra ii din Europa Central i de Est:
(Simpoz. int.). – Ch., 2000. – P. 159-168. – Rez. în lb. engl. – [00-168]

Butnaru, Leo. Perimetrul cu tii i identitatea intelectualului:


[opinia scriitorului privitor la situa ia soc.-pol.] / Leo Butnaru // Impactul
trecutului totalitar asupra noilor democra ii din Europa Central i de Est:
(simpoz. int.). – Ch., 2000. – P. 217-222. – Rez. în lb. engl. - [00-168]

Negru, Gheorghe. Politica etnolingvistic i rezisten a românelor


din R.S.S.M. (1987-1991) / Gheorghe Negru // Impactul trecutului totalitar
asupra noilor democra ii din Europa Central i de Est: (simpoz. int.). – Ch.,
2000. – P. 87-95. – Rez. în lb. engl. – [00-168]

O ar f r cet eni: [despre climatul pol.-econ. din rep.: art. red.]


// Profit. – 2000. – Nr 3. – P. 6-7. – Idem i în lb. rus .
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

St vil , Veaceslav. Repere documentare cu referin la


mintalitatea elitei politico-economice din R.S.S. Moldoveneasc / Veaceslav
St vil // Impactul trecutului totalitar asupra noilor democra ii din Europa
central i de Est: (Simpoz. int.). – Ch., 2000. – P. 42-48. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în notele de subsol. – [00-168]

327 Rela ii interna ionale. Politic extern


327(478) Politica extern a Republicii Moldova
Negru, Nicolae. Politic intern ca politic extern (Note): [despre
cartea “Politica extern a Republicii Moldova” de Gh. Cojocaru, ed. Civitas,
Chi in u, 1999] / Nicolae Negru // Sud-Est. – 1999. – Nr 3/4. – P. 29-35.

329 Partide i mi c ri politice. Mi c ri i coali ii de diverse orient ri


329.1/.6 Partide i mi c ri politice
329.1/. 6(478) Partide i mi c ri politice din Republica Moldova
Ghimpu, Gheorghe. Aspecte ale genocidului comunist în
R.S.S.M. / Gheorghe Ghimpu // Impactul trecutului totalitar asupra noilor
democra ii din Europa Central i de Est: (simpoz. int.). – Ch., 2000. – P. 49-
57. – Rez. în lb. engl. – [00-168]

33 ECONOMIE. TIIN E ECONOMICE


336 Finan e. B nci. Moned i circula ie monetar . Credit
(Vezi de asemenea Nr 499, 620-21, 625-27, 629)

Bacalu, Veronica. BNM nu va crea, prin cursul leului, st ri de


spirit de a tr i pe socoteala altuia: [interviu cu V. Bacalu, viceguvernator al
B ncii Na .] / interviu real. de Alexandru Tanas // Profit. – 2000. – Nr 3. – P. 16-
17. – Idem i în lb. rus .

Balanu , V. K voprosu sostavleniâ Ob’’âsnitel’noj zapiski k


finansovym godovym ot etam v kontekste ryno nyh uslovij hozâjstvovaniâ / V.
Balanu , T. Sandul // Contabilitate i audit. – 2000. – Nr 2. – P. 82-87: tab. –
Va urma.

79
Bibliografia Na ional a Moldovei

Berbeca, N. Porâdok opredeleniâ osnovnogo vida operacionnoj


deâtel’nosti predpriâtiâ po rezul’tatam raboty za god / N. Berbeca //
Contabilitate i audit. – 2000. – Nr 2. – P. 65-66: tab.

Bucea chi, Irina. Standardele na ionale de audit: pentru to i, dar


nu pentru fiecare: [de vorb cu I. Bucea chi i Alexandru Brin ter, membrii
grupului de lucru care mig le te la crearea unor standarde de audit pe lâng
Min. Finan elor] / interlocutor Tatiana Sme naia // Profit. – 2000. – Nr 3. – P.
30-31.

Budeanu, Sergiu. Livrarea, clasificarea i modul de reflectare a


serviciilor în declara ia privind TVA / Sergiu Budeanu // Contabilitate i audit. –
2000. – Nr 2. – P. 71-73.

C lcâi, Gheorghe. Cine dore te investi ii? Ieftine ca braga:


[interviu cu Gh. C lcâi, pre . Comisiei Na . a Valorilor Mobiliare] / interlocutor
Alexandru Tanas // Profit. – 2000. – Nr 3. – P. 13-15. – Idem i în lb. rus .

Cititorii întreab , speciali tii r spund! // Contabilitate i audit. –


2000. – Nr 3. – P. 13-21. – Cuprins: O deâtel’nosti blagotvoritel’nyh fondov,
svâzannyh s požertvovaniâmi na blagotvaritel’nye celi; O vy ete nalogovyh
ubytkov; O vy ete rashodov, svâzannyh s sozdaniem rezervov / A.
Timofeenko, S. Ârovaâ; O nekotoryh voprosah gosudarstvennogo social’nogo
strahovaniâ v 2000 godu / O. Grinevi .

Când b ncile centrale o scrântesc: dup materialele din rev. “The


Economist” // Profit. – 2000. – Nr 3. – P. 60-61. – Idem i în lb. rus .

Despre unele particularit i privind re inerea impozitului pe venit la


sursa de plat : (scris. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat Nr 10-2-06/2-
1017/188 din 19.01.2000) // Contabilitate i audit. – 2000. – Nr 3. – P. 78.

Hvorostovschi, Victor. Re ele din partea “Fincombank”-ului


pentru solu ionarea problemei capitalului normativ: [interviu cu V.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Hvorostovschi, pre . al b ncii comerciale pe ac iuni] / interlocutor Alexandru


Tanas // Profit. – 2000. – Nr 3. – P. 23-25. – Idem i în lb. rus .

L pteanu, Eduard. Banca pentru Investi ii i Dezvoltare: [despre


ideea înfiin rii acestei b nci în Moldova cu coment. dlor Ion Gu u pre .
consiliului ac ionarilor de la “Unibank” i Vladimir Golovatiuc, eful Dep. Politic
monetar al BNM] / Eduard L pteanu // Profit. – 2000. – Nr 3. – P. 26-27. –
Idem i în lb. rus .

Leja, Octavian. Caracterul dinamic i stabilitatea evolu iei


b ncilor din Moldova / Octavian Leja // Profit. – 2000. – Nr 3. – P. 45-47: tab. –
Idem i în lb. rus .

Mîrzacovschi, Oxana. Modific rile fiscale pe anul 2000 / Oxana


Mîrzacovschi // Profit. – 2000. – Nr 3. – P. 11. – Idem i în lb. rus .

O primenenii stat’i 26(3) Zakona o bûdžete na 1999 god: (pis’mo


M-va finansov Resp. Moldova Nr 05/1-13/13 ot 13.01.2000 g.) // Contabilitate i
audit. – 2000. – Nr 2. – P. 88.

Privind impozitarea cu TVA a hârtiilor de valoare: (scris. Min.


Finan elor Nr 1(10-13-02/3-2) din 03.01.2000) // Contabilitate i audit. – 2000. –
Nr 3. – P. 77- Text i în lb. rus .

Raz’’âsneniâ po nekotorym problemam v asti administrirovaniâ


NDS: (pis’mo Gl. gos. nalogovoj inspekcii Nr 4(10-13-02/1-448) ot 02.02.2000
g.) // Contabilitate i audit. – 2000. – Nr 3. – P. 79-80.

Rešenie ob ustanovlenii bazisnyh stavok Nacional’nogo banka


Moldovy na ânvar’ 2000 goda: [109 ânv. 2000 g., Nr 13] // Contabilitate i audit.
– 2000. – Nr 3. – P. 80.

Respublika Moldova. Pravitel’stvo. O vnesenii izmenenij v


Postanovlenie Pravitel’stva Respubliki Moldova Nr 488 ot 4 maâ 1998 g.:
Postanovlenie, 27 ânv. 2000, Nr 75 // Contabilitate i audit. – 2000. – Nr 3. – P.
83-84.

81
Bibliografia Na ional a Moldovei

Soobšenie ob otraženii v Deklaracii o podohodnom naloge lica,


zanimaûšegosâ predprinimatel’skoj deâtel’nostû, za 1998 god iskaženij,
vyâvlennyh v 1999 godu i otnosâ ihsâ k predydu im periodam // Contabilitate
i audit. – 2000. – Nr 3. – P. 76.

Tudose, V. O porâdke deklarirovaniâ dohodov licami,


zanimaû imisâ deâtel’nost’û, i fizi eskimi licami (graždanami) / V. Tudose, V.
Dandara // Contabilitate i audit. – 2000. – Nr 3. – P. 9-12.

Zakon Respubliki Moldova “O porâdke vzyskaniâ nalogov, sborov


i drugih platežej”: Nr 633-XIII ot 10 noâb. 1995. s izm. i dop., vnes. Zakonami
Nr 869-XIII ot 7 iûn. 1996 g., Nr 1009-XIII ot 22 okt. 1996., Nr 1160-XIII ot 23
apr. 1997 g. i Nr 764-XIV ot 24 dek. 1999 g. // Contabilitate i audit. – 2000. –
Nr 2. – P. 89-96.

338 Situa ie economic . Politic economic . Produc ie


338(478) Situa ia economic a Republicii Moldova
(Vezi de asemenea Nr 509, 578, 611, 630)
Pascal, Ghenadie. Cui reveni “Tirex-Petrol”? [privind transmiterea
pachetului majoritar de ac iuni de la “Tirex-Petrol” c tre concernul rom.
“Petrom”] / Ghenadie Pascal // Profit. – 2000. – Nr 3. – P. 48.

339 Comer . Rela ii economice interna ionale. Economie mondial


339.9 Politic economic interna ional . Economie mondial
(Vezi Nr 534)

34 DREPT. LEGISLA IE. JURISPRUDEN


(Vezi de asemenea Nr 580)

Florea, V. Zakon [o zdravohranenii] nuždaetsâ v korennom


izmenenii / V. Florea // Zakon i žizn’. – 2000. – Nr 2. – P. 24-25.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

340 Drept în general


(Vezi de asemenea Nr 569)

Costachi, Gheorghe. Geneza ideilor despre cet enie i


drepturile omului. De la comuna primitiv la reforma ie / Gheorghe Costachi,
Procopie Zaharia // Legea i via a. – 2000. – Nr 3. – P. 21-23.

Kuvšinov, I. Patriarh sudebnoj mediciny: [Grigorij P. Bluvštejn] / I.


Kuvšinov // Zakon i žizn’. – 2000. – Nr 1. – P. 38.

Mihajlova, V. Taina gosudarstvennaâ, komer eskaâ… v em ih


otli ie? / V. Mihajlova, P. ernâvskij // Zakon i žizn’. – 2000. – Nr 2. – P. 20-21.

Popa, Victor. Considera iuni teoretice privind clasificarea i


func iile autorit ilor publice în Republica Moldova / Victor Popa // Legea i
via a. – 2000. – Nr 2. – P. 9-12. – Bibliogr. în note, p. 9-12.

Tokarenko, V. Konstitucionnaâ otvetstvennost’: (vopr. teorii


prava) / V. Tokarenko // Zakon i žizn’. – 2000. – Nr 2. – P. 16-18. – Bibliogr. în
note, p. 18.

Zaharia, Procopie. Aspira ia omenirii spre asigurarea


inviolabilit ii integrit ii morale: pasaje istorice / Procopie Zaharia // Legea i
via a. – 2000. – Nr 2. – P. 25-27.

341 Drept interna ional


(Vezi de asemenea Nr 476)

Cebotari, Valentina. Particularit ile adop iei copilului f r


consim mântul p rin ilor / Valentina Cebotari // Legea i via a. – 2000. – Nr 2.
– P. 29-31. – Bibliogr.: 9 tit.

Costachi, Gheorghe. Dezvoltarea conceptului despre drepturile


omului în epoca modern i contemporan / Gheorghe Costachi // Legea i
via a. – 2000. – Nr 1. – P. 17-19. – Bibliogr. în note, p. 19.

83
Bibliografia Na ional a Moldovei

Principiile de baz privind rolul procurorului: adopt. de Congr. al


VIII-lea a ONU asupra fenomenului infrac ional i tratamentului infractorilor,
Cuba, Havana 27 aug. – 7 sept. 1990 // Legea i via a. – 2000. – Nr 1. – P. 9-
11; Zakon i žizn’. – 2000. – Nr 1. – P. 9-11.

Zaharia, Procopie. Asigurarea inviolabilit ii integrit ii morale în


cadrul juridic contemporan / Procopie Zaharia // Legea i via a. – 2000. – Nr 1.
– P. 21-23.

342 Drept public. Drept constitu ional. Drept administrativ


(Vezi de asemenea Nr 545, 558)

Andronic, Nicolae. Suveranitatea de stat i statutului juridic al


cet enilor Moldovei / Nicolae Andronic // Profit. – 2000. – Nr 1. – P. 50-53. –
Bibliogr.: 9 tit. – Idem i în lb. rus .

Bantu , Anatol. Func ia public . Situa ie juridic obiectiv cu o


dubl semnifica ie / Anatol Bantu // Legea i via a. – 2000. – Nr 2. – P. 27-28.
– Bibliogr. în note, p. 28.

Bantu , Anatol. Managementul personalului public în Republica


Moldova. Realit i i perspective / Anatol Bantu // Legea i via a. – 2000. – Nr
1. – P. 25-26. – Bibliogr. în note, p. 26.

Costachi, Gh. Modul de func ionare a Guvernului în Fran a / Gh.


Costachi, I. Siri eanu // Legea i via a. – 2000. – Nr 1. – P. 26-29.

Diaconescu, Marius Bogdan. Conceptul de jurisdic ie


administrativ / Marius Bogdan Diaconescu // Legea i via a. – 2000. – Nr 2. –
P. 14-15. – Bibliogr. în note, p. 15.

Orlov, Maria. Controlul administrativ: no iuni generale / Maria


Orlov, tefan Belecciu // Legea i via a. – 2000. – Nr 2. – P. 12-14. – Bibliogr.
în note, p. 14.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Pu ca , Victor. Cu privire la problemele înf ptuirii justi iei în


contextul desf ur rii reformei judiciare: rap. prez. de dl V. Pu ca , pre . al
Cur ii Supreme de Justi ie, pre . al Consiliului Superior al Magistraturii, la Conf.
judec torilor din 4 febr. 2000 // Legea i via a. – 2000. – Nr 2. – P. 3-6; Zakon i
žizn’. – 2000. – Nr 2. – P. 3-8.

Serebenco, Eduard. Unele reflec ii asupra succesiunii în materia


dreptului sovietic / Eduard Serbenco // Legea i via a. – 2000. – Nr 1. – P. 35-
37.

Tatar, Ghenadie. Cum evolueaz legisla ia cu privirea la partidele


politice din Republica Moldova / Ghenadie Tatar // Legea i via a. – 2000. – Nr
1. – P. 29-30.

Tomozei, Tudor. Instituirea organelor publice sovietice locale din


RSS Moldoveneasc -direc ie prioritar a activit ii organelor de afaceri interne
în anul 1944 / Tudor Tomozei // Legea i via a. – 2000. – Nr 2. – P. 31-32.

Zubco, Valeriu. Concep ii privind clasificarea atribu iilor Cur ii


Constitu ionale / Valeriu Zubco // Legea i via a. – 2000. – Nr 2. – P. 15-18. –
Bibliogr. în note, p. 18.

343 Drept penal. Procedur penal . Criminologie. Criminalistic


Dolea, Igor. Dreptul la judecarea cauzei într-un termen rezonabil
i unele probleme de procedur penal / Igor Dolea // Legea i via a. – 2000. –
Nr 1. – P.20-21.

Iuga, Mircea. Obiectivul nostru-asigurarea suprema iei legii: la


întreb rile coresp. [rev. “Legea i via a”] r spunde M. Iuga, Procuror General al
Rep. Moldova // Legea i via a. – 2000. – Nr 1. – P. 3-5; Zakon i žizn’. – 2000.
– Nr 1. – P. 3-5.

Macari, I. Proekt ugolovnogo kodeksa nuždaetsâ v soveršenstve


/ I. Macari // Zakon i žizn’. – 2000. – Nr 2. – P. 14-16.

Martîncic, E. Martorii asisten i i martorii: statului procedural,


atribu iile i îndeplinirea lor / E. Martîncic // Legea i via a. – 2000. – Nr 1. – P.
85
Bibliografia Na ional a Moldovei

11-15. – Bibliogr. în note, p. 15; Zakon i žizn’. – 2000. – Nr 1. – P. 12-15. –


Bibliogr. în note, p. 15.

Martyn ic, Evgenij. Proekt Ugolovnogo-procesual’nogo kodeksa


Moldovy. Puti ego soveršenstvovaniâ / Evgenij Martîncic, Diana Ioni // Zakon
i žizn’. – 2000. – Nr 2. – P. 10-14. – Va urma.

aran, Valentin. Optimizarea activit ii colaboratorilor de poli ie în


cercetarea penal prin intermediul utiliz rii sistemului computerizat / Valentin
aran, Vasile Constantimov // Legea i via a. – 2000. – Nr 1. – P. 31-32: tab.

Usturoi, M. Prestupleniâ protiv žizni po zakonodatel’stvu Francii,


Germanii, Ispanii: (sravn.-prav. analiz) / M. Usturoi // Legea i via a. – 2000. –
Nr 1. – P. 20-26: schem. – Bibliogr. în note, p. 26.

Vorohta, Elena. Cum s prindem “olandezul zbur tor”? : [despre


înc lc rile econ.-financiare i activitatea dlui Ion Star un, anchetator la
procuratura sectorului Centru din Chi in u] / Elena Vorohta // Profit. – 2000. –
Nr 3. – P. 56-57: fotogr. – Idem i în lb. rus .

Zmeu, Alexandru. “Otmyvanie”deneg: [ûrid. aspekt] / Alexandr


Zmeu, Stanislav Secrieru // Zakon i žizn’. – 2000. – Nr 2. – P. 28-30.

347 Drept civil. Drept privat


(Vezi de asemenea Nr 542)

Codul de Etica Profesional a Judec torului: (aprob. la conf.


judec torilor din 4 febr. 2000) // Legea i via a. – 2000. – Nr 2. – P. 7-9; Zakon i
žizn’. – 2000. – Nr 2. – P. 9-10.

Ohrimovskij, L. Za ita semejnyh prav: zametki ûrista / L.


Ohrimovskij // Zakon i žizn’. – 2000. – Nr 2. – P. 30-32.

Palanciuc, Victor. Termenele de acceptare a mo tenirii / Victor


Palanciuc // Legea i via a. – 2000. – Nr 1. – P. 37-38.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Palega, Vitalie. Incursiuni teoretice în proprietatea industrial -


semne de distinc ie / Vitalie Palega // Legea i via a. – 2000. – Nr 1. – P. 33-
35;, Nr 2. – P. 35-38. – Bibliogr.: 34 tit.

Rezolu ia conferin ei judec torilor din 4 februarie 2000 // Legea i


via a. – 2000. – Nr 2. – P. 7; Zakon i žizn’. – 2000. – Nr 2. – P. 8-9.

Robu, Oxana. Comorien ii - persoane care nu au capacitate


succesoral / Oxana Robu // Legea i via a. – 2000. – Nr 2. – P. 33-34. –
Bibliogr. în note, p. 34.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
Il’inskij, P. Ežegodnyj otpusk: ûrid. konsul’taciâ / P. Il’inskij, D.
Oboznyj //Zakon i žizn’. – 2000. – Nr 1. – P. 34-37.

Il’inskij, P. Posobiâ po social’nomu strahovaniû: ûrid.


konsul’taciâ / P. Il’inskij, D. Oboznyj // Zakon i žizn’. – 2000. – Nr 2. – P. 32-36.

Il’inskij, P. Zarobatnaâ plata: [k vopr. o pravovom regulirovanii] /


P. Il’inskij, D. Oboznyj // Zakon i žizn’. – 2000. – Nr 2. – P. 24-28.

349.4 Drept funciar. Drept agrar


Copîlova, Elena. Reglementarea de stat a rela iilor funciare.
Particularit ile ei în Moldova / Elena Copîlova // Legea i via a. – 2000. – Nr 2.
– P. 18-21: tab.; Zakon i žizn’. – 2000. – Nr 1. – P. 27-30: tab.

35 ADMINISTRA IE PUBLIC . TIIN MILITAR

351/354 Administra ie public


B rg u, M. Rolul poli iei în prevenirea activit ii delictuale a
minorilor / M. B rg u // Legea i via a. – 2000. – Nr 2. – P. 32-33.

Gu uleac, Victor. Stanovlenie i razvitie otrasli upravleniâ


vnutrennimi delami / V. Gu uleac // Zakon i žizn’. – 2000. – Nr 1. – P. 16-18. –
Bibliogr. în note, p. 18.
87
Bibliografia Na ional a Moldovei

Toropei, Svetlana. Primele rezultate ale reformei administrativ-


teritoriale în jude ul Edine / Svetlana Toropei // Profit. – 2000. – Nr 3. – P. 38-
41. – Idem i în lb. rus .

37 EDUCA IE. ÎNV MÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER

378 Înv mânt superior. Preg tirea cadrelor tiin ifice


Gu uleac, Victor. Academia de poli ie – forgerie de cadre, dar i
un centru tiin ific: [interviu cu V. Gu uleac, comandant al Acad. de Poli ie
“ tefan cel Mare”] / a intervievat O. Doro // Legea i via a. – 2000. – Nr 1. – P.
15-17; Zakon i žizn’. – 2000. – Nr 1. – P. 31-34.

Martyn ik, Evgenij. Proizvodstvennaâ praktika – kak


sostavnaâ formirovaniâ budušego specialista [ûridi eskogo profilâ] / Evgenij
Martyn ik, Nikolaj Belyj // Zakon i žizn’. – 2000. – Nr 2. – P. 22-23.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADI II. DATINI. MOD DE VIA . FOLCLOR


398 Folclor
(Vezi Nr 634, 645, 649)

6 TIIN E APLICATE. MEDICIN . TEHNIC


61 MEDICIN
(Vezi de asemenea Nr 535)

Bâzgu, Victoria. Pneumopericard cu o evolu ie favorabil la un


copil prematur ventilat artificial / Victoria Bâzgu, D. Devictor, Ph. Durand // Bul.
de perinatologie. – 2000. – Nr 1. – P. 57-58. – Rez. în lb. rus i engl. –
Bibliogr.: 5 tit.

Bivol, Aliona. Dinamica manifest rii inteligen ei i reprezent rilor


despre conduit la copii în condi ii relativ confortogene i stresogene de
menajare / Aliona Bivol // Bul. de perinatologie. – 2000. – Nr 1. – P. 22-24: tab.
– Rez. în lb. rus i engl. – Bibliogr.: 8 tit.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Bivol, Lucia. Prezentarea unui caz de sarcin multipl / Lucia


Bivol, S. Guranda // Bul. de perinatologie. – 2000. – Nr 1. – P. 55-56: fig. – Rez.
în lb. rus i engl.

Bologan, I. Amniotomia i somnul obstetrical / I. Bologan // Bul.


de perinatologie. – 2000. – Nr 1. – P. 39-40;: fig. – Rez. în lb. rus i engl. –
Bibliogr.: 6 tit.

Cerne chi, Olga. Aspecte endocrine ale sarcinii tubare întrerupte


/ Olga Cerne chi, Zinaida Sârbu // Bul. de perinatologie. – 2000. – Nr 1. – P. 17-
19: tab. – Rez. în rus i engl. – Bibliogr.: 8 tit.

Ciuntu, Angela. Rolul clinico-evolutiv al activit ii Y-glutamil


transferazei în glomerulonefrit la copil / Angela Ciuntu // Bul. de perinatologie.
– 2000. – Nr 1. – P. 27-29: tab. – Rez. în lb. rus i engl. – Bibliogr.: 5 tit.

Comendant, Rodica. Sindromul coagul rii intravasculare


diseminate în obstetric / Rodica Comendant // Bul. de perinatologie. – 2000. –
Nr 1. – P. 69-72: schem., tab. – Rez. în lb. rus i engl. – Bibliogr.: 5 tit.

Curteanu, Ala. Perspectivele implement rii programului na ional


de perinatologie în anul 2000 / Ala Curteanu // Bul. de perinatologie. – 2000. –
Nr 1. – P. 78-79.

E co, C. Randomizarea - metod modern de cercetare în clinic


/ C. E co // Bul. de perinatologie. – 2000. – Nr 1. – P. 42-44. – Rez. în lb. rus
i engl. – Bibliogr.: 6 tit.

E co, Ludmila. Rezultatele activit ii Consiliului tiin ific


Specializat de sus inere a tezelor la specialit ile “Obstetric i ginecologie.”
Pediatrie în perioda 1998-1999 / Ludmila E co, Ala Curteanu // Bul. de
perinatologie. – 2000. – Nr 1. – P. 72-76: tab. – Rez. în lb. rus i engl.

Factori de risc i evaluare a fe ilor hipotrofi / R. Socolov, Meda


Stavarache, Fl. Dumitrache, Florentina Pricop // Bul. de perinatologie. – 2000. –
Nr 1. – P. 11-14: fig., tab. – Rez. în lb. rus i engl. – Bibliogr.: 21 tit.

89
Bibliografia Na ional a Moldovei

Factori materno-fetali cu risc letal în perioada perinatal / Meda


Stavarache, Florin Dumitrache, Eduard Crauciuc,… // Bul. de perinatologie. –
2000. – Nr 1. – P. 8-11: fig., tab. – Rez. în lb. rus i engl. – Bibliogr.: 15 tit.

Frunze, Corina. Efectele extrasanguine ale fraxiparinei în cadrul


insuficien ei cardiace acute / Corina Frunze // Bul. de perinatologie. – 2000. –
Nr 1. – P. 44-45: tab. – Rez. în lb. rus i engl. – Bibliogr: 12 tit.

Josanu, S. Proteina C-reactiv i imunitatea umoral la nou-


n scu ii cu infec ie intranterin (IIU) / S. Josanu, P. Stratulat, Larisa
Crivceanschi // Bul. de perinatologie. – 2000. – Nr 1. – P. 31-33: fig. – Rez. în
lb. rus i engl. – Bibliogr.: 5 tit.

Ligaturarea arterei iliace interne în obstetric i ginecologie / A.


Serbencu, B. Topor, A. Gudima, E. Micu // Bul. de perinatologie. – 2000. – Nr
1. – P. 33-37: fig. – Rez. în lb. rus i engl. – Bibliogr.: 20 tit.

Mo in, V. Sindromul antifosfolilidic i patologia obstetrical / V.


Mo in, V. Revencu // Bul. de perinatologie. – 2000. – Nr 1. – P. 62-65: tab. –
Rez. în lb. rus i engl. – Bibliogr.: 15 tit.

Oglinda, Ana. Terapia limfoprotectoare în tratamentul toxemei


endogene la copii de vârst fraged / Ana Oglinda // Bul. de perinatologie. –
2000. – Nr 1. – P. 29-31: fig. – Rez. în lb. rus i engl. – Bibliogr.: 10 tit.

Pavlenco, Anjela. Algoritmul investiga iilor compexe în


diagnosticul salpingooforitelor cronice recidivante / Angela Pavlenco // Bul. de
perinatologie. – 2000. – Nr 1. – P. 14-17: tab., schem. – Rez. în lb. rus i engl.
– Bibliogr.: 6 tit.

Pneumonia cu chlamidia la sugarul mic / Tatiana Milcov, Svetlana


tiuca, Iu. Ro cin,… // Bul. de perinatologie. – 2000. – Nr 1. – P. 61-62. – Rez.
în lb. rus i engl. – Bibliogr.: 7 tit.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Popov, Stela. Unele aspecte ale metabolismului azotat i rolul lui


în graviditate i l uzie / Stela Popov // Bul. de perinatologie. – 2000. – Nr 1. –
P. 65-69. – Rez. în lb. rus i engl. – Bibliogr.: 35 tit.

Principiile de tratament al deformit ii de varus a gambei la copil


/ P. Moroz, L. Stati, E. Gudumac,… // Bul. de perinatologie. – 2000. – Nr 1. – P.
24-27: fig. – Rez. în lb. rus i engl. – Bibliogr.: 6 tit.

Railean, Gh. Coeficientul intelectual (IQ) la copiii cu antecedente


perinatale în anamnez i manifest ri neurologice în perioada de vârsta 6-8 ani
/ Gh. Railean // Bul. de perinatologie. – 2000. – Nr 1. – P. 20-22: fig. – Rez. în
lb. rus i engl. – Bibliogr.: 12 tit.

Rezneac, V. Tactica conduitei perioadei post-partum la l uzele cu


gestoz sever / V. Rezneac // Bul. de perinatologie. – 2000. – Nr 1. – P. 3-5:
fig., tab. – Rez. în lb. rus i engl. – Bibliogr.: 7 tit.

Rolul examenului ecografic în diagnosticul sarcinii estopice / V.


Schi anu, V. Cravcenco, M. Moldovanu,… // Bul. de perinatologie. – 2000. – Nr
1. – P. 37-38: fig. – Rez. în lb. rus i engl.

Rotaru, Valentina. Posibilitatea depist rii precoce a neuropatiei


dismetabolice cu cristalurile ohalato-calcic la copii / Valentina Rotaru // Bul. de
perinatologie. – 2000. – Nr 1. – P. 40-41: tab. – Rez. în lb. rus i engl. –
Bibliogr.: 6 tit.

Rusu, V. Congestia placentar în gestoza tardiv i elemente de


conduit terapeutic / V. Rusu // Bul. de perinatologie. – 2000. – Nr 1. – P. 6-8:
fig. – Rez. în lb. rus i engl.

Sechestra ia pulmonar la copil. Op iuni diagnostice i


terapeutice / Eva Gudumac, V. Babuci, Jana Bernic,… // Bul. de perinatologie.
– 2000. – Nr 1. – P. 58-61: fig. – Rez. în lb. rus i engl. – Bibliogr.: 15 tit.

Sovremennye aspekty medikamentoznoj terapii pri beremennosti


(voprosy protivopokazanij) / F. I. Furdui, E. V. Gladum, V. G. Friptu,… // Bul. de

91
Bibliografia Na ional a Moldovei

perinatologie. – 2000. – Nr 1. – P. 49-53. – Rez. în lb. rom. i engl. – Bibliogr.:


18 tit.

Stratulat, P. Imunocorec ia la nou-n scu ii cu infec ii bacteriene /


P. Stratulat, I. roit, Elena Camî // Bul. de perinatologie. – 2000. – Nr 1. – P.
53-55. – Rez. în lb. rus i engl. – Bibliogr.: 23 tit.

Stratulat, Silvia. Unele interrela ii metabolice ale eritrocitului în


diabet / Silvia Stratulat, L. Lâsâi, Ala Ambros // Bul. de perinatologie. – 2000. –
Nr 1. – P. 46-49. – Rez. în lb. rus i engl. – Bibliogr.: 30 tit.

62 INGINERIE. TEHNIC ÎN GENERAL


621.3 Electrotehnic
621.31 Producerea, alimentarea i reglarea electricit ii. Ma ini i aparate electrice
Pasat, Anatol. Vom tr i mai bine? : [referitor la situa ia din rep.
cu energie electric ] / Anatol Pasat // Profit. – 2000. – Nr 3. – P. 36-37. – Idem
i în lb. rus .

63 AGRICULTUR . TIIN E I PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTUR . EXPLOAT RI


AGRICOLE I ALE VIE II S LBATICE

631 Agricultur în general


631.4/.9 tiin a solului. Pedologie. Lucr ri agricole. Ameliora ii. Iriga ii. Îngr minte
(Vezi de asemenea Nr 616)

Draciuc, A. Degrada ia solului – o nenorocire na ional a


republicii / A. Draciuc // Agricultura Moldovei. – 2000. – Nr 1. – P. 20-22.

633 Cultura plantelor de câmp


Moraru, G. A. Perspektivy ispol’zovaniâ saharnogo sorgo dlâ
obespe eniâ žiznedeâtel’nosti eloveka / G. A. Moraru // Agricultura Moldovei.
– 2000. – Nr 1. – P. 16-19: des.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

634 Horticultur în general


Sava, Parascovia. Tehnologia de cultivare a c p unului în Mare
Britanie / Parascovia Sava // Agricultura Moldovei. – 2000. – Nr 1. – P. 12-14:
des.

634.8 Viticultur
Kuda povernet vinogradarstvo vremen èkonomi eskogo krizisa? :
[“kruglyj stol” 4 ânv. 2000] / P. I. Apruda, V. V. Babii, V. V. Horošilov,…; zapisal
E. Dmitrenco // Agricultura Moldovei. – 2000. – Nr 1. – P. 8-11.

Tudorache, Gheroghe. Metod indirect de diagnosticare a


gradului de rezisten la ger a plantelor de vi de vie / Gheorghe Tudorache //
Agricultura Moldovei. – 2000. – Nr 1. – P. 14-15: tab.

u uc, V. A. Ekonomi eskaâ èfektivnost’ proizvodstva i hraneniâ


stolovogo vinograda / V. A. u uc // Agricultura Moldovei. – 2000. – Nr 1. – P.
3-7: tab.

636 Zootehnie. Cre terea i înmul irea animalelor


636.5/.6 P s ri
Sokol’nikov, B. E. Belye ital’ânskie gusi v Moldove / B.
E.Sokol’nikov // Agricultura Moldovei. – 2000. – Nr 1. – P. 25.

637 Produse ale animalelor domestice


637.1/.3 Industria laptelui. Produse lactate în general
Guzun, Valentina A. Tehnologii moderne în industria laptelui /
Valentina A. Guzun // Agricultura Moldovei. – 2000. – Nr 1. – P. 23-24. –
Sfâr it. Începutul: Nr 2, 1999.

65 CONDUCERE I ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMER I COMUNICA II

657 Contabilitate
Cititori întreab , speciali tii r spund! // Contabilitate i audit. –
2000. – Nr 2. – P. 74-81. – Cuprins: Ob oplate truda / S. Sain uk; O porâdke
vy eta rashodov, svâzannyh s osu estvleniem predprinimatel’skoj deâtel’nosti /
A. Timofeenko, S. Ârovaâ; Po nalogu na dobavlennuû stoimost’ / S. Budeanu.
93
Bibliografia Na ional a Moldovei

Godovoj finansovyj ot et za 1999 god: buhgalterskie i nalogovye


aspekty / Iu. Cazacu, V. Bucur, A. Nederi a, P. Tostogan // Contabilitate i
audit. – 2000. – Nr 2. – P. 35-64: tab. – Contin. Începutul: Nr 1.

Modificarea i completarea Nr 1 la S.N.C. 2 “Stocurile de m rfuri


i materiale”: [din 25 dec. 1997] // Contabilitate i audit. – 2000. – Nr 3. – P. 25.
– Text i în lb. rus .

Standardul na ional de contabilitate 17 “Contabilitatea arendei


(chiriei)” // Contabilitate i audit. – 2000. – Nr 3. – P. 64-75. – Text paral.: lb.
rom., rus .

Standardul na ional de contabilitate 4 “Particularit ile


contabilit ii la întreprinderile micului business” // Contabilitate i audit. – 2000.
– Nr 3. – P. 26-63: tab. – Text paral.: lb. rom., rus .

Sturzu, Ion. Modul de atribuire la rela iile cu bugetul a TVA


aferent livr rilor mixte // Ion Sturzu, Diana Sidorenco // Contabilitate i audit. –
2000. – Nr 3. – P. 6-8: tab.

Sturzu, Ion. Modul de impunere cu TVA a pl ilor primite în


avans de la cump r tori / Ion Sturzu // Contabilitate i audit. – 2000. – Nr 2. –
P. 68-71: tab.

Sturzu, Ion. Porâdok obloženiâ NDS avansovyh platežej,


polu ennyh ot pokupatelej / Ion Sturzu // Contabilitate i audit. – 2000. – Nr 3. –
P. 3-6: tab.

Tostogan, P. U et rashodov na priobretenie aktivov i ih vliânie na


nalogooblagaemyj dohod predpriâtiâ / P. Tostogan // Contabilitate i audit. –
2000. – Nr 3. – P. 22-23.

Zahar enko, I. Porâdok opredeleniâ summy rashodov (èkonomii)


po podohodnomu nalogu s u etom osobennostej sostavleniâ Deklaracii o
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

podohodnom naloge lica, zanimaû egosâ predprinimatel’skoj deâtel’nost’û za


1999 god / I. Zahar enko, T. Priscar // Contabilitate i audit. – 2000. – Nr 2. –
P. 3-34: tab.

66 TEHNOLOGIE CHIMIC . INDUSTRII CHIMICE I ÎNRUDITE


664 Producerea i conservarea alimentelor solide
664.8/.9 Tehnologia conserv rii alimentelor
“Agroconservit”. Numai de bine: [despre situa ia de la aceast
întreprindere: cu coment. dir. general al “Agroconservit”, SA din Chi in u Vasili
viatkov] // Profit. – 2000. – Nr 3. – P. 33-34. – Idem i în lb. rus .

7 ARTA. DIVERTISMENT. SPORT


73/76 ARTE PLASTICE. ARTE GRAFICE. GRAFIC
Ciuc , Valentin. Un sculptor eminescian – Tudor Cataraga /
Valentin Ciuc // Basarabia. – 1999. – Nr 7/12. – P. 182-184.

R u, Alexe. Lidia Ungureanu sau Eliberare de preaplin.: [despre


desenele poetei Lidia Ungureanu] / Alexe R u // Magazin bibliologic. – 1998. –
Nr 3/4. – P. 46-48: des.

78 MUZIC
Mircos, Vlad. Zilele mondiale ale muzicii la Chi in u: [Festivalul
Int., 3-5 oct. 1999] / Vlad Mircos // Sud-Est. – 1999. – Nr 3/4. – P. 115-116.

79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT


792 Teatru
(Vezi de asemenea Nr 684)

Cemortan, Leonid. Interferen e culturale sud-est europene i


teatrul Republicii Moldova: [comunic. f cut la Congr. VIII al Asoc. Int. de studii
sud-est europene, Bucure ti, aug. 1999] / Leonid Cemortan // Sud-Est. – 1999.
– Nr 3/4. – P. 46-51.

95
Bibliografia Na ional a Moldovei

Lee, Charles. Premier mondial la Chi in u: [interviu cu


regizorul engl. Ch. Lee, care a montat pe scena teatrului “Eugene Ionesco”
spectacol dup pies “Istoria comunismului povestit pentru bolnavii mintal”,
semn. de dramaturgul fr. de origine rom. Matei Vi niec] / interlocutor Olga
Leahova // Profit. – 2000. – Nr 3. – P. 59. – Idem i în lb. rus .

Proca, Pavel. 10 porunci pentru criticul de teatru: [eseu] / Pavel


Proca // Basarabia. – 1999. – Nr 7/12. – P. 28-34.

8 LINGVISTIC . FILOLOGIE. LITERATUR


80 LINGVISTIC . FILOLOGIE
802/809 Limbi individuale
805.90 Limba român
(Vezi de asemenea Nr 696)

82 LITERATUR ARTISTIC . TIIN A LITERATURII


820/89 Literaturi individuale
840 Literatur francez
Savard, Felix-Antoine. Menoud, omul p durii: [proz ] / Felix-
Antoine Savard; trad. de Alexandrina Andronescu; il. de Alexei Colâbneac //
Noi. – 2000. – Nr 3. – P. 13-16. – Contin. Începutul: Nr 9, 1999.
859.0 Literatur român
Arghezi, Tudor. P durea copiilor: [povestire] / Arghezi Tudor //
“a” MIC».- 2000. – Nr 3. – Supl.

Co buc, Gheorghe. Trei, doamne, i to i trei; Vestitorii prim verii:


[poeme] / Gheorghe Co buc // “a” MIC».- 2000. – Nr 4. – Supl.

Creang , Ion. P cal : [povestire] / Ion Creang // “a” MIC».-


2000. – Nr 4. – Supl.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Eminescu, Mihai. Doin ; Cu mâine zilele- i adaogi…; Od (în


metru antic): [versuri] / Mihai Eminescu // Clipa sideral . – 2000. – Nr 1. – P.
16-17.

Eminescu, Mihai. O mam …; Ce te legeni…; Cu penetul ca


sideful; Peste vârfuri; Somnoroase p s rele: [versuri] / Mihai Eminescu // “a”
MIC».- 2000. – Nr 3. – Supl.

Goga, Octavian. Mama; Noi; Cântecele mele: [versuri] / Octavian


Goga // “a” MIC».- 2000. – Nr 3. – Supl.

Hasdeu, Iulia. Salamandra: [povestire] / Iulia Hasdeu // “a” MIC».-


2000. – Nr 1. – Supl.

La ultimul covrig; Baba cu desagii pe um r; Podul m garului; La


vânat lei; P c leal din mers; Sluga i oile boierului: [din crea ia popular oral ]
// “a” MIC».- 2000. – Nr 4. – Supl.

Micle, Veronica. Când îmi plec…; Pe ceruri…: [versuri] / Veronica


Micle // “a” MIC».- 2000. – Nr 4. – P. 7. – Idem i în lb. rus .

Pop, Ionel. Un câine milos: [povestire]: (se publ. cu prescurt ri) /


Ionel Pop; des. de Marina Andruhina // Alunelul. – 2000. – Nr 3. – P. 9.

Tomozei, Gheorghe. Gospodarul: [povestire] / Gheorghe


Tomozei; des. de Alexei Colâbneac // Alunelul. – 2000. – Nr 3. – P. 2-3.

Trei c l tori; Cearta nu aduce folos; Nastratin Împ ratul;


Mincinosul: (din crea ia popular oral ) // “a” MIC».- 2000. – Nr 2. – Supl.

859.0.09 Critic i istorie literar


(Vezi de asemenea Nr 498)

Balmu , Pavel. Vasile Alexandri i Mihai Eminescu, aprecia i de


c tre Bogdan Petriceicu Hasdeu i Iulia Hasdeu (Camille Armand) / Pavel
Balmu // Magazin bibliologic. – 1998. – Nr 3/4. – P. 31-33.

97
Bibliografia Na ional a Moldovei

Burlacu, Al. Mi carea “genera ionist ” în anii ’30 : [mi carea lit.] /
Al. Burlacu // Basarabia. – 2000. – Nr 7/12. – P. 5-17. – Bibliogr.: 14 tit.

Cimpoi, Mihai. Spiritul critic i “fier ria lui Iocan” (I) / Cimpoi Mihai
// Basarabia. – 1999. – Nr 7/12. – P. 18-27.

Gricurcu, Gheroghe. Combativitatea celor marginaliza i prin


na tere: [dialog.: Leo Butnaru – Gheorghe Grigurcu, poet i critic rom.] // Sud-
Est. – 1999. – Nr 3/4. – P. 18-22.

Leahu, Nicolae. Eviscerarea lucidit ii: [despre proza genera iei


‘80] / Nicolae Leahu // Basarabia. – 1999. – Nr 7/12. – P. 171-176. – Bibliogr.: 6
tit.

Leahu, Nicolae. Metafizic i parabol : [în lit. rom.] / Nicolae


Leahu // Sud-Est. – 1999. – Nr 3/4. – P. 61-70. – Bibliogr. în notele de subsol.

Popa, Nicolae. Eminescu cel de toate zilele / Nicolae Popa //


Basarabia. – 1999. – Nr 7/12. – P. 3-4.

859.0(478) Literatura român din Republica Moldova


(Vezi de asemenea Nr 632)

Be leag , Vladimir. Jurnal (V) / Vladimir Be leag // Basarabia.


– 1999. – Nr 7/12. – P. 129-132: fotogr.

Bivol, Efim. Întâmplare hazlie; Înv tur ; Moment; Întâlnirea;


Dialog; Re et ; Doi cioroi. [versuri] / Efim Bivol // “a” MIC».- 2000. – Nr 1. –
Supl.

C rare, Petru. Firicel de iarb verde; Ariciul; Vestitorii prim verii;


Început de prim var ; Vânt de prim var : [versuri] / Petru C rare // “a” MIC». -
2000. – Nr 2. – Supl.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

C rare, Petru. Ionel; Puiul de urs; Fulgul de nea; Ra e s lbatice;


Vestitorul prim verii; S ndu i soarele: [versuri] / Petru C rare; des. de Sergiu
Puic // Alunelul. – 2000. – Nr 2. – P. 10-11.

Ciocanu, Anatol. Pi igoiul: [versuri]; Ghicitori / Anatol Ciocanu;


des. de Lica Sainciuc // Alunelul. – 2000. – Nr 3. – P. 14-15.

Ciocanu, Aurel. Hai s înv m, zevzece, num ratul pân-la zece!


; Zilele s pt mânii, a a, cum le în eleg ceapcânii: [versuri] / Aurel Ciocanu // “a”
MIC». - 2000. – Nr 4. – Supl.

Cioclea, Eugen. “…Hai s dormim, iubito, pe podea…”: [versuri] /


Eugen Cioclea // Sud-Est. – 1999. – Nr 3/4. – P. 77.

Crudu, Dumitru. Câteva sonete ale maestrului Istan Och rtraduse


i adaptate în român de c tre umil discipol : [versuri] / Dumitru Crudu //
Basarabia. – 1999. – Nr 7/12. – P. 50-53.

Damian, Liviu. Melcul; B trânii care tiu pove ti; Cal de lemn,
c lu de lemn: [versuri] / Liviu Damian // Alunelul. – 2000. – Nr 3. – P. 6.

Iachim, Ion. Coada lui pordel : [povestire] / Ion Iachim // “a”


MIC».- 2000. – Nr 1. – Supl.

Iachim, Ion. Soarele de pe banc : [povestire] / Ion Iachim; des.


de Iulian Melnic // Alunelul. – 2000. – Nr 3. – P. 10-11.

Kolesnic, Cezara. Abstract ; Amintiri…; Nu a tept nimic; Timpul


este acum; Obsesie; “Plou al turi de mine. Plou ca într-un ora necunoscut.
Din…”: [versuri] // Cezara Kolesnic // Basarabia. – 1999. – Nr 7/12. – P. 63-67.

Poiat , Mihai tefan. Pr sadul absent la Marea Adunare


Na ional : [în c utarea genului) : [proz ] / Mihai tefan Poiat // Basarabia. –
1999. – Nr 7/12. - P. 138-167: des.

Rucan, Lora. Aripioarele; Doi b trâni; Frunz verde; B ie elul De


ce; Toamna: [versuri] / Lora Rucan // “a” MIC».- 2000. – Nr 2. – Supl.

99
Bibliografia Na ional a Moldovei

Rusu, Nicolae. Dio Iuludia: [proz ] / Nicolae Rusu // Basarabia. –


1999. – Nr 7/12. – P. 54-62.

leahti chi, Maria. Cvartet pentru o voce i toate cuvintele : (eseu


dramatic în dou acte) / Maria leahti chi, Nicolae Leahu // Sud-Est. – 1999. –
Nr 3/4. – P. 85-106.

Teleuc , Victor. Poveste alb ; Insula cerbilor : [versuri] // “a”


MIC».- 2000. – Nr 1. – Supl.

Trifan, C lina. Canonul t cerii; Tandre e; Rivalitate; “Într-o zi


dintr-un an…”; Întrebare; Poem cu salcâmi; “Stelele ca florile…”: [versuri] /
C lina Trifan // Basarabia. – 1999. – Nr 7/12. – P. 68-71.

Trifan, C lina. Poem f r cuvinte; Memorie; Canonul t cerii;


Surâs; Compozi ie la neant; Or ; Zori; Genez ; Presentiment: [versuri] / C lina
Trifan; il. de Violeta Zabulic // Noi. – 2000. – Nr 3. – P. 8-9.

Tudor, tefan. Secretul : [povestioar ] / tefan Tudor; des. de


Marina Andruhina // Alunelul. – 2000. – Nr 2. – P. 5.

urcanu, Iano . Ariciul; Rinocerul; Cerbul; Câinele s lbatic;


Corbul; Lupul; Hipopotamul; Bursucul; Vulpea; Leul; Mistre ul: [versuri] / Iano
urcanu // 2 ore + 3 iezi. – 2000. – Nr 6. – P. 4-5.

Vieru, Grigore. Albina; Gr ura ul; Tu, iarb , tot ai mam ? ;


Cântec de leag n; Cucul i Coco ul; Boc-boc-boc: [versuri] / Groigore Vieru;
des. de Aurel Gu u // Alunelul. – 2000. – Nr 2. – P. 6-7.

Vod , Gheorghe. Bunicul Nuc : [povestire] / Gheorghe Vod // “a”


MIC».- 2000. – Nr 2. – Supl.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

859.0(478).09 Critica i istoria literar din Republica Moldova


Balmu , Pavel. Pe marginea a dou c r i de Filaret Pl m deal
(înc un “literat basarabean” din sec. XX) / Pavel Balmu // Magazin bibliologic.
– 1999. – Nr 1. – P. 37-39.

Botezatu, Eliza. Treptele i vocile adev rului : [despre crea ia lui


D. Matcovschi] / Eliza Botezatu // Basarabia. – 1999. – Nr 7/12. – P. 36-42:
fotogr.

Cheianu, Constantin. “Proza mea se cl de te pe un suport


existen ialist, iar dramaturgia e prin defini ie Iudic ” : [dialog Irina Nechit – C.
Cheianu] // Basarabia. – 1999. – Nr 7/12. – P. 72-77.

Ciobanu, Ion C. Mo neagul cu picior de lemn – scriitorul Cahana


: [Mihail] / Ion C. Ciobanu // Basarabia. – 1999. – Nr 7/12. – P. 115-128.

Ciobanu, Mircea V. Despre satir [ i teatru] / Mircea V, Ciobanu


// Sud-Est. – 1999. – Nr 3/4. – P. 71-74.

Ciocanu, Ion. Particularit ile publicisticii matcovschiene / Ion


Ciocanu // Basarabia. – 1999. – Nr 7/12. – P. 43-49.
Galaicu-P un, Emilian. “Literatura îns i e o singur tate
activ …” : [dialog Cristina Cârstea cu poetul E. Galaicu-P un] // Basarabia. –
1999. – Nr 7/12. – P. 78-83.
Samoil, Nelly. Metafora global în poezia lui Grigore Vieru // Nelly
Samoil // Basarabia. – 1999. – Nr 7/12. – P. 177-181.

T zl uanu, Valentina. Dramaturgia fa cu noua paradigm


cultural : [cuvânt înainte la culeg. de dramaturgie în curs de apari iei la ed.
“ARC”] / Valentina T zl uanu // Sud-Est. – 1999. – Nr 3/4. – P. 51-60.

882 Literatur rus


Cirkov, Vadim. Vr biu ele irete : [povestioar ] / Vadim Cirkov;
trad. de Silvia Bogdan // Alunelul. – 2000. – Nr 2. – P. 12.

Galinovschi, Nina. Scrisoare pe z pad : [versuri] / Nina


Galinovschi; trad. de Iulian Filip // Alunelul. – 2000. – Nr 2. – P. 12.
101
Bibliografia Na ional a Moldovei

885.4 Literatur slovac


Balog, Zvonimir. Nu vreau s-o întristez pe mama: [povestire] /
Zvonimir Balog; select. i repovest. de Spiridon Vangheli; des. de Ana
Evtu enco // Alunelul. – 2000. – Nr 3. – P. 7.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERAL . ISTORIE UNIVERSAL
Lungu, Eugen. Maratoni tii puterii : [despre cartea “Mari lideri ai
istoriei mondiale” de Philippe Paraire, Ch., Ed. ARC, 1999)] / Eugen Lungu //
Basarabia. – 1999. – Nr 3/4. – P. 23-28.

94(=590) Istoria românilor


E anu, Andrei. O figur de peste timpuri : Vlaicu Pârc lab (? –
1484) / Andrei E anu // Basarabia. – 1999. – Nr 7/12. – P. 94-107. – Bibliogr. în
note, p. 104-107.

94(478) Istoria Republicii Moldova


Balmu , Pavel. SteRE CONStantin : RECONSider ri,
RECONStituiri (III) / Pavel Balmu // Basarabia. – 1999. – Nr 7/12. – P. 108-
114. – Art. 1: Nr 1.

E anu, Andrei. C priana, metoc al m n stirii Zograf de la


Muntele Athos (sec. XVII – încep. sec. XX) / Andrei E anu, Valentina E anu //
Sud-Est. – 1999. – Nr 3/4. – P. 36-45. – Bibliogr. în notele de subsol.

Ganenco, Petru. Provenirea numelui Patriei noastre – Moldova /


Petru Ganenco // Magazin bibliologic. – 1999. - Nr 1. – P. 31-36. – Bibliogr.: 9
tit.

Postic , Elena. Expozi ia comemorativ “Destine încarcerate” : [2


iulie 1999: cu prilejul anivers rii a 50-a de la deport rile în mas din Basarabia]
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

/ Elena Postic // Impactul trecutului totalitar asupra noilor democra ii din


Europa Central i de Est: (simpoz. int.). – Ch., 2000. – P. 233-235. – Rez. în
lb. engl. – [00-168]

94(498) Istoria României


(Vezi de asemenea Nr 696)

Eliade, Mircea. Destinul culturii române ti : [fragm. din cartea


Mircea Eliade. The Fate of Romanian Culture = Destinul culturii române ti, Ed.
Athena, 1995] / Mircea Eliade // Magazin bibliologic. – 1999. – Nr 3/4. – P. 49-
56.

103
Bibliografia Na ional a Moldovei

INDEX DE NUME LA “CRONICA ARTICOLELOR DE REVIST ” NR 3-00


Burlacu, Al. 651
A Butnaru, Leo 653
Alexandri, Vasile 650 C
Ambros, Ala 610
Andronescu, Alexandrina 637 Camî , Elena 609
Andronic, Nicolae 546 Cataraga, Tudor (631)
Andruhina, Marina 647, 676 Cazacu, Iu. 621
Apruda, P. I. 615 C lcâi, Gheorghe 518
Arghezi, Tudor 638 C rare, Petru 659-60
Ârovaâ, S. 519, 620 Cebotari, Valentina 542
Cemortan, Leonid 634
B ernâvskij, P. 538
Babii, V. V. 615 Cerne chi, Olga 585
Babuci, V. 607 Cârstea, Cristina 686
Bacalu, Veronica 513 Cheianu, Constantin 682
Balaban, Claudia 476 Chitoroag , Valentina 478
Balanu , V. 514 Cimpoi, Mihai 498, 652
Balmu , Pavel 650, 680, 694 Ciobanu, Ion C. 683
Balog, Zvonimir 691 Ciobanu, Mircea V. 684
Banciu, Doina 477 Ciocanu, Anatol 661
Bantu , Anatol 547-48 Ciocanu, Aurel 662
Bâzgu, Victoria 581 Ciocanu, Ion 685
B rg u, M. 576 Cioclea, Eugen 663
Belecciu, tefan 551 Cirkov, Vadim 689
Belyj, Nikolaj 580 Ciuc , Valentin 631
Berbeca, N. 515 Ciuntu, Angela 586
Bernic, Jana 607 Colâbneac, Alexei 637, 648
Be leag , Vladimir 506, 657 Comendant, Rodica 587
Bivol, Aliona 582 Constantimov, Vasile 562
Bivol, Efim 658 Copîlova, Elena 575
Bivol, Lucia 583 Corghenci, Ludmila 479
Bogdan, Silvia 689 Costachi, Gh. 549
Bologan, I. 584 Costachi, Gheorghe 536, 543
Botezatu, Eliza 681 Costiuc, Tatiana 480
Bluvštejn, Grigorij P. (537) Co buc, Gheorghe 639
Brin ter, Alexandru 516 Crauciuc, Eduard 592
Cahana, Mihail (683) Cravcenco, V. 604
Bucea chi, Irina 516 Creang , Ion 640
Bucur, V. 621 Crivceanschi, Larisa 594
Budeanu, Sergiu 517, 620 Crudu, Dumitru 664
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Curteanu, Ala 588, 590 Guranda, S. 583


Gu u, Aurel 678
D Gu u, Ion 523
Damian, Liviu 665 Gu uleac, Victor 577, 579
Dandara, V. 532 Guzun, Valentina A. 619
Devictor, D. 581 H
Diaconescu, Marius Bogdan 550
Dmitrenco, E. 615 Harconi , Elena 483
Dolea, Igor 557 Hasdeu, Iulia 644, 650
Doloc-Mihu, Anca 481 Horošilov, V. V. 615
Doro , O. 579 Hvorostovschi, Victor 522
Draciuc, A. 612
Dumitrache, Florin 591-92 I
Durand, Ph. 84 Iachim, Ion 666-67
E Il’inskij, P. 572-74
Ioni , Diana 561
Eliade, Mircea 698 Iuga, Mircea 558
Eminescu, Mihai 641-42, 650
E anu, Andrei 693, 695 J
E anu, Valentina 695 Josanu, S. 594
E co, C. 589
E co, Ludmila 590 K
Evtu enco, Ana 691 Kolesnic, Cezara 668
F Kulicovski, Lidia 484-85
Kuvšinov, I. 537
Filip, Iulian 690
Florea, V. 535 L
Ford, Barbara 482 Lâsâi, L. 610
Friptu, V. G. 608 Hasdeu, Bogdan Petriceicu 650
Frunze, Corina 593 L pteanu, Eduard 523
Furdui, F. I. 608 Leahova, Olga 635
G Leahu, Nicolae 654-55, 672
Lee, Charles 635
Galaicu-P un, Emilian 686 Leja, Octavian 524
Galinovschi, Nina 690 Lungu, Eugen 692
Ganenco, Petru 696
Ghimpu, Gheorghe 512 M
Gladun, E. V. 608 Macari, I. 559
Goga, Octavian 643 Martin, Rodica 489
Golovatiuc, Vladimir 523 Sainciuc, Lica 661
Gricurcu, Gheorghe 653 Sidorenco, Diana 625
Grinevi , O. 519 Martyn ik, Evgenij 560-61, 580
Gudima, A. 595 Matcovschi, D. 681
Gudumac, E. 601 Maximilian, Silvestru 503
Gudumac, Eva 607 Melnic, Iulian 667
105
Bibliografia Na ional a Moldovei

Micle, Veronica 646 Popa, Nicolae 656


Micu ,E. 595 Popa, Victor 539
Mihajlova, V. 538 Popov, Stela 600
Milcov, Tatiana 599 Popovici, Corneliu 502
Mircos, Vlad 633 Postic , Elena 698
Mîrzacovschi, Oxana 525 Pricop, Florentina 591
Moldovanu, M. 604 Prisacar, T. 629
Moraru, G. A. 613 Proca, Pavel 636
Moroz, P. 601 Puic , Sergiu 660
Mo in, V. 596 Pu ca , Victor 552
N R
Nechit, Irina 682 Railean, Gh. 602
Nederi a, A. 621 R u, Alexe 495, 632
Negru, Gheorghe 508 Revencu, V. 596
Negru, Nicolae 501, 511 Rezneac, V. 603
Negru, Nina 490 Robu, Oxana 571
Ro cin, Iu. 599
O Rotaru, Valentina 605
Oboznyj, D. 572-74 Rucan, Lora 670
Oglinda, Ana 597 Rusu, Nicolae 671
Ohrimovskij, L. 567 Rusu, V. 606
Orlov, Maria 551 S
Osoianu, Vera 475
Sain uk, S. 620
P Samoil, Nelly 687
Palanciuc, Victor 568 Sandul, T. 514
Palega, Vitalie 569 Sârbu, Zinaida 585
Panici, Ala 491-92 Sava, Parascovia 614
Pânzaru, Ludmila 493 Savard, Felix-Antoine 637
Paraire, Philippe 692 Schi anu, V. 604
Pârc lab, Vlaicu 693 Secrieru, Stanislav 565
Pasat, Anatol 611 Serbencu, A. 595
Pascal, Ghenadie 534 Serebenco, Eduard 533
Pascaru, Ana 504 Siri eanu, I. 549
Pavlenco, Anjela 598 Sme naia, Tatiana 516
Petrencu, Anatol 505 Smirnov, Natalia 500
Pl m deal , Filaret (680) Socolov,R. 591
Poam , Elena 494 Sofroni, Ana 496
Poiat , Mihai tefan 669 Sokol’nikov, B. E. 618
Pop, Ionel 647 Stati, L. 601
Popa, Marian 474 Stavarache, Meda 591-92
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

St vil , Veaceslav 510 Tudose, V. 532


Stratulat, P. 594, 609 aran, Valentin 562
Stratulat, Silvia 610 urcanu, Iano 677
Sturzu, Ion 625-27 u uc, V. A. 617
leahti chi, Maria 672 viatkov, Vasili 630
roit, I. 609
tiuca, Svetlana 599 U

T Ungureanu, Lidia (632)


Usturoi, M. 563
Tanas, Alexandru 513, 518, 522
Tatar, Ghenadie 554 V
T zl uanu, Valentina 688 Vangheli, Spiridon 691
Teleuc , Victor 673 Vieru, Grigore 678
Timofeenko, A. 519, 620 Vod , Gheorghe 679
Tirziman, Elena 497 Vorohta, Elena 564
Tokarenko, V. 540
Tomozei, Gheorghe 648 Z
Tomozei, Tudor 555 Zabulic , Violeta 675
Topor, B. 595 Zahar enko, I. 629
Toropei, Svetlana 474, 578 Procopie, Zaharia 514, 545
Stere, Constantin (694) Vi niec, Matei 635
Tostogan, P. 621, 628 Zmeu, Alexandru 565
Trifan, C lina 674-75 Zubco, Valeriu 556
Tudor, tefan 676
Tudorache, Gheorghe 590

107
Bibliografia Na ional a Moldovei

Lista revistelor, ale c ror articole au fost descrise în


“Cronica articolelor de revist ” Nr 3-00

1. Agricultura Moldovei, Nr 1, 2000 9. Legea i via a, Nr 1, 2, 2000


2. Alunelul, Nr 2,3, 2000 10. Magazin bibliologic, Nr 3/4, 1998; Nr 1,
3. “a”MIC” (în lb. rom., i rus ), Nr 4, 2000 1999
4. Basarabia, Nr 7/12, 1999 11. Noi, Nr 3, 2000
5. Buletin de perinatologie, Nr 1, 2000 12. Profit (în lb. rom. i rus ) Nr 3, 2000
6. Contabilitate i audit, Nr 2, 3, 2000 13. Sud-Est, Nr 3/4, 1999
7. 2 ore + 3 iezi, Nr 6, 2000 14. Zakon i žizn’, Nr 1, 2, 2000
8. Impactul trecutului totalitar asupra
noilor democra ii din Europa Central i
de Est: (simpoz. int.). – Ch., 2000
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

CRONICA AETICOLELOR DE ARTICLES


GAZET ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958


NEWSPAPER

2000
MARTIE NR 3 MARCH
(916-1530)

0 GENERALIT I
00 BAZELE GENERALE ALE TIIN EI I CULTURII
001 tiin i cunoa tere în general
Melnic, Boris. Omul i universul: ["Univers Om" - prioritate i
perspective în activitatea soc. benevole t.] / Boris Melnic, Trifan Miroliubov // Lit.
i arta. – 2000. – 23 mart.

Pledoarie pentru o Academie militant sau Tendin a de a fi o


societate savant : [sintez pe marginea Adun rii gen. an. a savan ilor] /
consemnare: Ion Stici // Moldova suveran . – 2000. – 18 mart. – P. 3.

Rotaru, Tatiana. Regim preferen ial - tiin elor socio-umane:


[realiz ri t. la Acad. de t. a Moldovei] / Tatiana Rotaru // Moldova suveran . –
2000. – 11 mart. – P. 3.

Rusu, Tudor. Saltul academic al profesorului Nicolae Vulpe: [dr.


habilitat în fizic i matematic ] / Tudor Rusu // F clia. – 2000. – 11 mart. – P. 7.

i ianu, Teodor. De ce savan ii i inginerii p r sesc ara? :


[sprijinirea t. prin proiecte int.: interviu cu T. i ianu, membru-cor. al Acad. de
t. a Moldovei] / pentru conformitate: Tatiana Corai // Luceaf rul. – 2000. – 24
mart. – P. 8.

109
Bibliografia Na ional a Moldovei

002 Scrieri în general. Documentare. Informare tiin ifico-tehnic . Informare


Calancea, Lilia. Dubla voca ie a Centrului de Informare i
Documentare al Consiliului Europei: [interviu cu L. Calancea, dir. al Centrului de
Inf. i Documentare al Consiliului Europei în Rep. Moldova] / consemnare: Igor
Guzun // S pt mîna. – 2000. – 10 mart. – P. 8-9.

Kapuscinski, Ryszard. Prea multe reticen e despre lume: [mass-


media în context social: interviu cu scriitorul-reporter R. Kapuscinski] //
S pt mîna. – 2000. – 24 mart. – P. 3.

004 tiin a i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


Izraelewicz, Erik. Prizoniera "Marii Re ele": [Internet în context
social: fragm. din cartea aceluia i aut. "Le capitalisme zinzin"] / Erik Izraelewicz
// S pt mâna. – 2000. – 31 mart. – P. 3.

006 Standardizare i standarde


i ko, Elena. Zdes'proverâût ka estvo: [interv'û s na . laboratorii
ispytanij ka estva pi ev. i sel'hoz. produkcii, pri Nac. centre po standartizacii,
metrologii i sertifikacii E. i ko] / zapisala Lidia oili // Capitala = Stolica. –
2000. – 18 mart. – P. 6.

008 Civiliza ie. Cultur . Progres


(Vezi de asemenea Nr 1518)

Butnaru, Leo. Cultura i politica / Leo Butnaru // Flux: ed. de vineri.


– 2000. – 24 mart. – P. 8.

Ciobanu, Ghenadie. "F r cultur o ar nu poate avea o imagine


bun ...": interviu cu Gh. Ciobanu, ministru al culturii / a intervievat Claudia
Partole // Moldova suveran . – 2000. – 15 mart.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

01 BIBLIOGRAFIE
Ion pac - bibliograf, 70 de ani de la na tere
Dron, Ion. Ion pac / Ion Dron // Capitala. – 2000. – 15 mart. – P.
5.

Grabazei, Ana. Un nume pentru bibliografia na ional : Ion pac /


Ana Grabazei // Lit. i arta. – 2000. – 23 mart.

Slutu-Grama, Claudia. Sub zodia c r ii: / Claudia Slutu-Grama //


Moldova suveran . – 2000. – 14 mart. – P. 3.

02 BIBLIOTECONOMIE
(Vezi de asemenea Nr 927)

Cudlencu, Maria. Avem prea pu ine c r i pentru copii: [interviu cu


M. Cudlencu, efa bibl. s te ti din Crihana Veche, jud. Cahul] / interviu realizat
de Silvia Bogd na // Flux: cotid. na . – 2000. – 1 mart.

Dumitru, Irina. Anul bibliologic 1999: [simpoz. na .; 1-2 mart. 2000,


Chi in u] / Irina Dumitru // ara. – 2000. – 7 mart.

Gheorghe, Ana. Pe când venirea lui Godot? : [simpoz. na . "Anul


Bibliologic -99"] / Ana Gheorghe // Capitala. – 2000. – 18 mart. – P. 8.

P sat, Dumitru. De dincolo de vremuri, el prin carte ne-a venit:


[Mihai Eminescu i cartea] / Dumitru P sat // F clia. – 2000. – 4 mart. – P. 6.

030 Lucr ri de referin generale


P sat, Dumitru. Calendarul na ional - 2000: [despre lucrarea cu
acela i tit., ed. de Bibl. Na .] / Dumitru P sat // Capitala. – 2000. – 15 mart. – P.
5.

069 Muzee
Colesnic, Iurie. Din galeria muzeografilor de alt dat ...: [Grigore
Vrabie, inginer-agronom, cercet. despre Albina i Frantz Osterman - fondatorii

111
Bibliografia Na ional a Moldovei

Muzeului Istoriei t. Naturale din Basarabia] / Iurie Colesnic // Flux: ed. de


vineri. – 2000. – 3 mart. – P. 8.

070 Ziare. Pres . Jurnalism


Adresarea unui grup de redactori ai publica iilor periodice c tre
conducerea Republicii Moldova: [c tre Petru Lucinschi, Pre . Rep. Moldova,
Dumitru Braghi , Prim-ministru: privind sus inerea presei] // S pt mîna. – 2000.
– 31 mart. – P. 8. – Semnat: Constantin Andrei, Ion Anton, Anatol Barbei, ....

Callas, Alla. Alla Callas: "Scopul nostru este s ajut m popula ia


rus din Estonia s cunoasc mai bine poporul pe p mântul c ruia tr ie te":
[interviu cu red. resp. al rev. "Raduga" (Estonia)] // Contrafort. – 2000. – Ian. –
Mart. (Nr 1-3). – P. 21.

Cornell, Tricia. Tricia Cornell: "Sunt mândr de Estonia, care,


sim indu-se mereu amenin at de o ar vecin uria , o înfrunt f r team ,
declarând public c acea ar gre e te: [interviu cu jurnalista de origine
american la red. ziar. "The Baltic Times", Tallin] // Contrafort. – 2000. – Ian .-
Mart. (Nr 1-3). – P. 28.

Cotoveanu, Iurie. Pre ul informa iei, la propriu i la figurat:


[difuzarea presei mold. peste Prut] / Iurie Cotoveanu // ara. – 2000. – 10 mart.

Duca, Gheorghe. Gheorghe Duca: "Nekotorye SMI zanimaûtsâ


poiskom "ved'm i "leših": [o probl. pe ati: sokraš. per. iz "Moldova suveran " ot
11 marta 2000 g.: dialog s pred. Postoân. parlamentsk. komissii po kul'ture,
nauke, obrazovaniû i sredstvam massov. inf.] / besedu vel Constantin Andrei //
Nezavisimaâ Moldova. – 2000. – 30 mart.

Duca, Gheorghe. Presa noastr cea orfan : [dialog cu Gh. Duca,


pre . Comisiei permanente a Parlamentului pentru cultur , t., înv mânt i
mijloace de inf. în mas ] / a dialogat Constantin Andrei; fotogr. de Mihai Vengher
// Moldova suveran . – 2000. – 11 mart. – P. 3.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Tihon (arhiepiskop Bronnickij). Doklad Tihona, Arhiepiskopa


Bronnickogo, glavnogo redaktora izdatel'stva Moskovskoj patriarhii na kongresse
pravoslavnoj pressy: [mart., 2000, Moskva] // Zvonnica Moldovy. – 2000. – 24
mart. – Prodolž. sleduet.

Väljataga, Märt. Märt Väljataga: "Tr im o epoc a atitudinilor


stoice, sceptice i hedoniste": [interviu cu red. rev. de cultur "Vikerkaar"
(Estonia)] // Contrafort. – 2000. – Ian.-mart. (Nr 1-3). – P. 20-21.

1 TIIN E FILOZOFICE
Savater, Fernando. Etica pentru noii capitali ti: [probl. morale] /
Fernando Savater // S pt mâna. – 2000. – 10 mart. – P. 3.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
B lan, Ioanichie (arhimandrit). Arhimandritul Ioanichie B lan de
vorb cu tinerii: [cinstirea lui Hristos] // Curierul ortodox. – 2000. – 17 mart. – P.
3. – Sfâr it. Începutul: 10 febr.

Biserica Ortodox de stil vechi din România // Glasul Moldovei. –


2000. – 14 mart.

Bor evschi, Pavel. Avem nevoie de biserica lui Hristos, nu de o


biseric a ru ilor sau a românilor: interviu cu P. Bor evschi, parohul bisericii "Sf.
Dumitru" din Chi in u / interviu realizat de R. Cior nic // Luceaf rul. – 2000. –
31 mart. – P. 4.

Buburuz, Petru. Suferim, pentru c nu am r scump rat înc


p catul din perioada ateist : [interviu cu p rintele Petru Buburuz parohul Bisericii
"Sfin ii Apostoli Petru i Pavel" din Chi in u] / interviu realizat de Natalia
Cojocaru // Flux: ed. de vineri. – 2000. – 10 mart. – P. 7.

Co a, Anton. Totul în Christos: (interviu cu Excelen a sa, noul


episcop Mons., A. Co a, Administrator Apostolic din Rep. Moldova) /
consemnare: Valentina G lu c // Lit. i arta. – 2000. – 2 mart. – P. 8.

113
Bibliografia Na ional a Moldovei

Cucereavîi, Mihai. Hristos - salvatorul lumii: [2000 de ani de la


na terea lui Isus Hristos] / Mihai Cucereavîi // Tineretul Moldovei. – 2000. – 11
mart. – P. 8.

Cuco , Constantin. Specificul educa iei religioase în diferite etape


psiho-genetice / Constantin Cuco // Clopotni a Moldovei. – 2000. – 10, 30 mart.
– Contin. Începutul: 10 febr.

Despre iertarea (ne- inerea minte) a r ului: [cuvântul XVI: fragm.


din "Filocalia, sau Culegere din scrierile sfin ilor p rin i care arat cum se poate
omul cur i, lumina i des vâr i"] / trad. de Cuviosul Isaia Pusnicul // Flux: ed. de
vineri. – 2000. – 10 mart. – P. 7.

Dron, Ion. Teodora de la Sihla: [c lug ri ; (1650-1700)] / Ion Dron


// Capitala. – 2000. – 29 mart. – P. 6.

Epistimia (monahia). Semnifica ii ale no iunii de "Lumin " în Noul


Testament / Monahia Epistimia // Clopotni a Moldovei. – 2000. – 30 mart. –
Contin. Începutul: 10 febr.

Eupraxia (monahia). "Unul este d t torul Legii i Judec torul: Cel


ce poate s mântuiasc i s piard . Iar tu cine e ti, care judeci pe aproapele?" /
Monahia Eupraxia // Clopotni a Moldovei. – 2000. – 30 mart. – Va urma.

Gur de Aur, Ioan (sfânt). Preo ia este sublim : [fragm. din cartea
"Despre preo ie" de Sfântul Ioan Gur de Aur, Sfântul Grigore din Nazianz,
Sfântul Efrem Sirul] / rubr. îngrijit de Teodor Ro ca // Clopotni a Moldovei. –
2000. – 30 mart. – Va urma.

Lecca, Paulin (arhimandrit). Jurnal duhovnicesc / arhimandrit


Paulin Lecca // Flux: ed. de vineri - 2000. – 24 mart. – P. 7.

Lisnic, Ioan. "Triumful Ortodoxiei" în cinstirea icoanelor / Ioan


Lisnic // Clopotni a Moldovei. – 2000. – 10 mart.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Liubomirov, Alexei. De ce plâng icoanele? : [interviu cu A.


Liubomirov, colab. t. la Inst. de lit. rus al Acad. de t. din Rusia, aut. c r ii
"Semne divine de la sfintele icoane. 1991-1996"] / a consemnat Tatiana
Maksimova // Curierul ortodox. – 2000. – 17 mart. – P. 4.

Mo in, Octavian. Sfânta Tain a M rturisirii în Biserica Ortodox /


Octavian Mo in // Clopotni a Moldovei. – 2000. – 30 mart. – Va urma.

Movil , Petru (sf. Ierarh). M rturisirea ortodox a credin ei bisericii


sobornice ti i apostole ti r s ritene / sf. ierarh Petru Movil // Curierul ortodox.
– 2000. – 17 mart. – P. 7. – Contin. Începutul: 1-5 aug. 1997.

Nektarij (arhimandrit). Vozvra enie : [po kn. togo že avt.


"Vozvra enie . Pokaânie i ispoved'"] / arhimandrit Nektarij // Zvonnica Moldovy. –
2000. – 24 mart. – Va urma.

Osipov, Aleksej. "Progress, otricaû ij Boga i Hrista, stanovitsâ


regressom" / Aleksej Osipov // Zvonnica Moldovy. – 2000. – 24 mart.

Papini, Giovanni. Spurc tura dracului: [ banul i religia] / Giovanni


Papini // Flux: ed. de vineri. – 2000. – 24 mart. – P. 7.

Pînzaru, Vitalie. Biserica Ortodox - factor important în educa ia


genera iilor viitoare / Vitalie Pînzaru // Clopotni a Moldovei. – 2000. – 10, 30
mart.

Pretuleac, Andrei (preot). Praznicul Bunavestire /Andrei


Pretuleac, preot // Clopotni a Moldovei. – 2000. – 30 mart.

Sfântul Grigore Palama // Flux: ed. de vineri. – 2000. – 24 mart. –


P. 7.

Valu a, Ghenadie. "Nu numai cu pâine va tr i omul, ci cu orice


cuvânt al lui Dumnezeu": [semnifica ia Postului pentru cre tini] / Ghenadie Valu a
// Clopotni a Moldovei. – 2000. – 10 mart.

115
Bibliografia Na ional a Moldovei

3 TIIN E SOCIALE
31 STATISTIC . DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistic
(Vezi Nr 1140)

314 Demografie. Studiul popula iei


Arma u, Vitalie. Schimbarea stratific rii sociale i mobilitatea
popula iei Republicii Moldova / Vitalie Arma u // S pt mâna. – 2000. – 3 mart. –
P. 12.

Hropotinschi, Andrei. Cet enia româneasc i meandrele ei /


Andrei Hropotinschi // Glasul Moldovei. – 2000. – 14 mart.

32 POLITIC
32.001 Politologie
Au fost dou Germanii. "Exist o singur Chin ": [actualit i politice
la Bejing] / doc. de Igor Guzun // S pt mâna. – 2000. – 24 mart. – P. 9.

T nase, Constantin. Ion Iliescu, un om politic român / Constantin


T nase // Flux: ed. de vineri. – 2000. – 31 mart. – P. 7; Flux: cotid. na . – 2000. –
28 mart. – P. 5.

321 Forme de organizare politic


Diatovski, Nicolae. În pragul libert ii civice: [social-democra ia i
modernitatea] / Nicolae Diatovski // Furnica. – 2000. – Mart.(Nr 5-6). – P. 2. –
Idem i în lb. rus . – Va urma.

322 Statul i biserica


Declara ie-protest împotriva refuzului Guvernului Republicii
Moldova de a înregistra Mitropolia Basarabiei: [a Asoc. Cet ene ti pentru
Lichidarea Consecin elor Pactului Molotov-Ribbentrop, i a Asoc. Victimelor
Regimului Comunist de Ocupa ie i Veteranilor de R zboi ai Armatei Rom.] // Lit.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

i arta. – 2000. – 2 mart. – P. 2; Mesagerul. – 2000. – 18 mart. – P. 3. – Semnat:


Iacob Golovc , Gheorghe Ghimpu.

323/324 Politica intern


Birštejn, Boris. Boris Birštejn: Fenomen Putina: slu ajnost' ili
osoznanaâ neobhodimost'? : [perepe . iz "Novogo rus. slova"] // Kišin. novosti. –
2000. – 24 mart. – P. 3.

Bobeic , Constantin. Miracolul asocia iei sau despre demnitatea


de neam / Constantin Bobeic // F clia. – 2000. – 18, 23 mart. – P. 3.

Bogza, Geo. Vocabular electoral: [art. scris în a. 1937] / Geo


Bogza // Jurnal de Chi in u. – 2000. – 3 mart. – P. 4.

Brunner, Georg. Rešenie problem nacional'nostej v Vosto noj


Evrope : (perepe . iz "Meždunar. politiki") / Georg Brunner; per. s nem. Svetlany
Tomilkinoj // Mold. vedomosti. – 2000. – 1 mart.

Buracinschi, Boris. Boris Buracinschi: "Civiliza ia constituie cel


mai bun vehicul pentru afirmarea unei culturi" [interviu cu "basarabeanul de la
Tallin"] // Contrafort. – 2000. – Ian.-mart.(Nr 1-3). – P. 18.

Corbu, Haralambie. Un stereotip denigrator: masele îndobitocite /


Haralambie Corbu // Moldova suveran . – 2000. – 11 mart. – P. 5.

Dabija, Nicolae. Con tiin a na ional / Nicolae Dabija // Lit. i arta.


– 2000. – 16 mart.

Gârne , Vasile. Lumin sub cerul Nordului - un p mânt numit


Estonia: [aspecte ale identit ii na .] / Vasile Gârne // Contrafort. – 2000. – Ian.-
mart.(Nr 1--/3). – P. 3.

Iliescu, Ion. Moldovenii de aici suport greut ile cu mult mai mult
lini te sufleteasc i cu mai mult demnitate: [interviu cu I. Iliescu, ex-pre .
României] / consemnare: Gheorghe Budeanu // Flux: ed. de vineri. – 2000. – 31
mart. – P. 7; Flux: cotid. na . – 2000. – 28 mart. – P. 5.

117
Bibliografia Na ional a Moldovei

Iord chescu, Tudor. Moldova de dincolo de noi: [problemele


românilor de pe p mânturile de sud ale Basarabiei] / Tudor Iord chescu // Flux:
ed. de vineri. – 2000. – 3 mart. – P. 3.

Kelam, Mari-Ann. Interviu cu Mari-Ann Kelam, deputat în


Parlamentul Estoniei // Contrafort. – 2000. – Ian.-mart. (Nr 1-3). – P. 15.

Kiin, Sirje. Interviu cu Sirje Kiin: [privind situa ia soc.-pol. din


Estonia: consilier, frac iunea parlamentar a partidului de guvern mânt
Isamaaliit] // Contrafort. – 2000. – Ian.-mart. (Nr 1-3). – P. 25: fotogr.

Palandi, Veronika. Veronika Palandi: "Preocuparea pentru


integrarea armonioas a str inilor în societatea estonian este o politic de stat":
[interviu cu coord. Asoc. Na ionalit ilor din Estonia, originar din Rep. Moldova]
// Contrafort. – 2000. – Ian.-mart. (Nr 1-3). – P. 27.

Panikin, Aleksandr. Kak â spasal legkuû promyšlenost': [gl. iz kn.


" elovek i gosudarstvo" togo že avt.] / Aleksandr Panikin // Nezavisimaâ
Moldova. – 2000. – 17 mart. – P. 5.

Solonar', Vladimir. Moldovane: [o kn. amer. politologa Charles


Kinga "Moldovane - Rumyniâ, Rossiâ i problemy kul'turnoj politiki"] / Vladimir
Solonar'// Novoe vremâ. – 2000. – 10 mart. – P. 5.

Soros, George. Cine a pierdut Rusia? : [fragm. din art. cu acela i


tit. publ. în "The New York Review of Books"] / George Soros // Jurnal de
Chi in u. – 2000. – 24 mart. – P. 2. – Cuprins: Oligarhii au cerut un pre greu
pentru sprijinirea lui El in; R zboiul din Cecenia l-a propulsat pe Putin spre
victorie.

Soros, George. George Soros: Maloveroâtno to Rossiâ pri Putine


budet stroit'sâ po principu otkrytogo ob estva": [o stat'e togo že avt. "Kto proigral
Rossiû?", opubl. v "The New York Review of Books"] // Novoe vremâ. – 2000. –
31 mart. – P. 3.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Ungureanu, Ion. Dac lua i un fier de c lcat... : [demnitatea na . a


poporului cecen] / Ion Ungureanu // Flux: ed. de vineri. – 2000. – 31 mart. – P. 8.

Valton, Arvo. Un p mânt numit Estonia: [situa ii soc.-pol.: interviu


cu scriitorul estonian A. Valton] // Contrafort. – 2000. – Ian.-mart. (Nr 1-3). – P. 9-
10.

Vill, Robert. Robert Vill: "Estonienii au tiut întotdeauna c exist o


alternativ frumoas la cazarma sovietic în care eram obliga i s tr im":
[interviu cu omul politic din Estonia] // Contrafort. – 2000. – Ian.-mart. (Nr 1-3). –
P. 24-25.

323/324(478) Politica intern a Republicii Moldova


Batcu, Ion. Sondaj de opinie: [realizat de Centrul de Inf. i studiere
a opiniei publice din Moldova "Socio-inform" privind activitatea noului Guvern i
ratingul politic al personalit ilor i forma iunilor] / Ion Batcu // Glasul na iunii. –
2000. – 15 mart. – P. 5.

Bobeic , Constantin. Eurydice - timpul trecut: [spa iu basarabean


spiritual] / Constantin Bobeic // F clia. – 2000. – 11 mart. – P. 3, 5.

Bogatu, Petru. Impas total: [situa ia soc.-pol. din rep.] / Petru


Bogatu // ara. – 2000. – 14 mart.

Bogatu, Petru. Lucinschi are anse mari s - i reînnoiasc


mandatul: [probl. preelectorale] / Petru Bogatu // ara. – 2000. – 28 mart.

Bogatu, Petru. O ini iativ prea frumoas ca s poat fi i


adev rat : [proiectul Partidului Na . Liberal privind Mi carea Salv rii Na .] / Petru
Bogatu // ara. – 2000. - 3 mart.

Bogatu, Petru. Partida Chi in u - Tiraspol este deja trântit ? :


[probl. Transnistriei] / Petru Bogatu // ara. – 2000. – 17 mart.

Bogatu, Petru. Sindromul Versailles, o suferin nevindecat a


dreptei: [reîntregirea dreptei sub Mi carea Salv rii Na .] / Petru Bogatu // ara. –
2000. – 21 mart.

119
Bibliografia Na ional a Moldovei

Braghi , Dumitru. "Vrem s demonstr m c scenariul pesimist,


pe care ni l-au prezis la începutul guvern rii, a fost gre it": interviu solicitat dlui
D. Braghi , prim-ministru al Rep. Moldova / interlocutori: Stan Lipcanu, Viorel
Mihail, Constantin Olteanu // S pt mîna. – 2000. – 24 mart. – P. 4-5.

Butnaru, Leo. A fi basarabean... : [aspecte de demnitate na .] /


Leo Butnaru // Flux: ed. de vineri. – 2000. – 31 mart. – P. 8.

Butnaru, Leo. Caracter i identitate: [scriitorul în context soc.-pol.]


/ Leo Butnaru // Flux: ed. de vineri. – 2000. – 3 mart. – P. 8.

Ciobanu, Vladimir. "Do konca 2000-go rospusk parlamenta


nedopustim": [interv'û s vicespikerom parlamenta Resp. Moldova V. Ciobanu] /
besedovala Tat'âna Borisova // Kišin. novosti. – 2000. – 3 mart. – P. 2.

Ciocanu, Ion. Rolul func ional al limbii de stat în procesele de


integrare: [cuvântare la conf. int. "Procesele integra ioniste din Rep. Moldova",
Chi in u, 21-22 mart. 2000] / Ion Ciocanu // Lit. i arta. – 2000. – 30 mart.

Ciurea, Corneliu. Demisia - noua mod a societ ii moldovene ti /


Corneliu Ciurea // Flux: ed. de vineri. – 2000. – 3 mart. – P. 5.

Ciurea, Corneliu. Estetizarea politicii i rolul cuvintelor: [ini iativele


politice ale PNL: crearea Mi c rii Salv rii Na . i Uniunii interstatale Moldova-
România] / Corneliu Ciurea // Flux: ed. de vineri. – 2000. – 17 mart. – P. 5.

Ciurea, Corneliu. Între inten ie i realizare: [ideea cre rii Mi c rii


Salv rii Na .] / Corneliu Ciurea // Flux: ed. de vineri. – 2000. – 10 mart. – P. 5.

Corbu, Haralambie. 1-2. Ora trezirii din oc, vremea ie irii din mit:
[aspecte soc.-pol.] / Haralambie Corbu // S pt mîna. – 2000. – 24, 31 mart. – P.
16-17.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Dabija, Nicolae. Dreptul la iluzie: [politicienii Rep. Moldova în


context social] / Nicolae Dabija // Lit. i arta. – 2000. – 2 mart. – P. 1.

David, Eugenia. S câ tig m prin munc : [condi ii de existen


social în Rep. Moldova] / Eugenia David // S pt mîna. – 2000. – 3 mart. – P. 6.

Diacov, Dumitru. "Destr marea alian ei parlamentare majoritare


ar putea influen a cursul istoric al rii": interviu acordat de Pre . Parlamentului
Rep. Moldova D. Diacov, dir. Agen iei mun. de pres "Info-Prim" Valeriu Vasilic
// Capitala. – 2000. – 11 mart. – P. 1, 3; Capitala = Stolica. – 2000. – 11 mart. –
P. 1, 3.

Diacov, Dumitru. "Insisten a cu care se merge pe linia de


confruntare cu Parlamentul treze te îngrijorare": [interviu acordat de c tre D.
Diacov, pre . al Parlamentului Rep. Moldova, Agen iei de pres "Info-Prim"] //
Dialog. – 2000. – 17 mart. – P. 1, 2.

Diacov, Dumitru. "Moldove neobhodimo centristskoe


formirovanie": [interv'û D. Diacov, pred. Parlamenta Resp. Moldova, gaz.
"România Liber "] / besedu vel Dan Papij // Novoe vremâ. – 2000. – 21 mart.

Diacov, Dumitru. "Sunt de acord ca dosarul meu de la securitate


s fie publicat...": [interviu cu D. Diacov, pre . Parlamentului Rep. Moldova] / a
consemnat Alina Anghel // Flux: ed. de vineri. – 2000. – 10 mart. – P. 2.

Dru , Boris. Alexandru Usatiuc-Bulg r la 85 de ani: [participant


la mi carea de eliberare na .] / Boris Dru // Lit. i arta. – 2000. – 2 mart. – P. 3.

Elita politic moldoveneasc în februarie 2000: [rezultatele


analizei Centrului de studiere a opiniei publice al Funda iei "Socium-Moldova"] //
De facto. – 2000. – 14 mart. – P. 5. – Idem i în lb. rus .

Filip, Iulian. Tranzi ia noastr strict necesar : stat poli ienesc /


Iulian Filip // Lit. i arta. – 2000. – 16 mart.

121
Bibliografia Na ional a Moldovei

Ghimpu, Mihai. "Noi i Ei" i "Sfâr itul lumii": [ideile lansate de


PNL privind formarea Mi c rii Salv rii Na . i a Uniunii Interstatale România -
Rep. Moldova] / Mihai Ghimpu // Lit. i arta. – 2000. – 16 mart.

Gânduri de la Adunarea Mi c rii Salv rii Na ionale: [19 mart.


2000, mun. Chi in u] // Glasul na iunii. – 2000. – 29 mart. – P. 3, 4-5. - Cuprins:
" ara în care totul se vinde i se cump r ..." / Dumitru Matcovschi; "Cele trei
fântâni - Credin a, Limba i Istoria noastr " / Grigore Vieru; Mi carea Salv rii
Na ionale nu mai poate fi st vilit ... / A. Benu; Mihai Fusu, regizor; "Colaborarea
cu Rusia nu are nici o perspectiv în asigurarea independen ei i este
periculoas ".

Golovc , Iacob. Mi carea Salv rii Na ionale i a Fond rii Uniunii


Interstatale România - Republica Moldova în viziunea Asocia iei Cet ene ti
pentru Lichidarea Consecin elor Pactului Molotov-Ribbentrop / Iacob Golovc ,
Cosma evcencu // Glasul na iunii. – 2000. – 15 mart. – P. 6.

Gorgan, Alexandru. " tiam c r zboiul de la Nistru va începe în


curând...": [interviu cu A. Gorgan, secretar-coord. al confedera iei organizate de
participan i la r zboiul pentru ap rarea integrit ii teritoriale a Rep. Moldova] /
interviu realizat de Alina Anghel // Flux: cotid. na . – 2000. – 2 mart.

Kosarev, Valeriu. Pe ti orul de aur i legea r zbun rii: [noti e


privind situa ia soc.-pol.] / Valeriu Kosarev // Comunistul. – 2000. – 17 mart. – P.
5; Kommunist. – 2000. – 17 mart. – P. 7.

Kroitor, Dmitrij. V G g uzii razrabatyvaetsâ strategi eskij proekt


"Vino": [po materialam u astiâ Dm. Kroitora, baškana G g uzii v zasedanii
press-kluba Centra nezavisimoj žurnalistiki] / podgot. Aleksandr Barbov // Mold.
vedomosti. – 2000. – 15 mart. – P. 3.

Kroitor, Dmitrij. Baškan G g uzii - gost'žurnalistov: [o vstre e v


Nezavisimom centre žurnalistiki s baškanom G g uzii D. Kroitorom] //
Nezavisimaâ Moldova. – 2000. – 14 mart. – P. 2.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Lucinschi, Petru. Petru Lucinschi: "Nu am o vin atât de mare,


încât s nu pot dormi noaptea": [interviu cu Pre . Rep. Moldova] / consemnare:
Constantin T nase // Flux: ed. de vineri. – 2000. – 31 mart. – P. 6.

Matei, Valeriu. Lipsa de responsabilitate e molipsitoare i


periculoas pentru orice societate: (interviu cu V. Matei, deputat, pre . Partidului
For elor Democratice) / rep. "M" // Mesagerul. – 2000. – 18 mart. – P. 1.

Mazilu, Gheorghe. Poetul din noi ne joac festa: [aspecte civice] /


Gheorghe Mazilu // Moldova suveran . – 2000. – 23 mart. – P. 3.

Mazilu, Gheorghe. R t ci i în tranzi ie, între dou republici /


Gheorghe Mazilu // Moldova suveran . – 2000. – 16 mart. – P. 3.

Mândâcanu, Ala. O tactic gre it de realizare a unei idei


frumoase va compromite ideea îns i: [unificarea mi c rii na .: art. pre . Ligii
Cre tin-Democratice a Femeilor] / Ala Mândâcanu // Flux: ed. de vineri. – 2000.
– 10 mart. – P. 5.

Mišin, Vadim. Kto soedinit dva berega? : [probl. Pridnestrov'â:


interv'û s vice-spikerom parlamenta V. Mišinym] / besedoval Il'â Sergeev //
Kommunist. – 2000. – 24 mart. – P. 4.

Mi in, Vadim. "Când eram la Toronto, Bir tein m-a invitat la nunta
fiului s u...": [interviu cu V. Mi in, vicepre . al Parlamentului Rep. Moldova] /
pentru conformitate: Alina Anghel // Flux: ed. de vineri. – 2000. - 31 mart. – P. 2.

Mi in, Vadim. Membru al CC al PCRM, tot el i vecespeaker:


[interviu cu V. Mi in, vicepre . al Parlamentului Rep. Moldova] / consemnare:
Evghenii Tkaciuk // Comunistul. – 2000. – 3 mart. – P. 3.

Mitcenco, Ghenadie. Liga ecologic : pro confedera ie: [la


Mi carea Salv rii Na .: interviu cu Gh. Mitcenco, pre . i Victor Greben cikov,
dir. al Ligii Ecologice din Rep. Moldova] / consemnare: Valerian Ciobanu //
Glasul na iunii. – 2000. – 15 mart. – P. 4.

123
Bibliografia Na ional a Moldovei

Mogoreanu, Iacob. Anul 2000 i ansele dep irii impasului:


[situa ia soc.-pol. din rep.] / Iacob Mogoreanu // Flux: cotid. na . – 2000. – 28
mart. – P. 6.

Molodkov, Nikita. Lucinschi protiv Diacova: [davlenie prezidenta


na oppozic. "Lasto ku"] / Nikita Molodkov // Novoe vremâ. – 2000. – 24 mart. –
P. 2.

Morei, Ion. Izbiratel'naâ sistema nesoveršenna, potomu i


rezul'taty vyborov ne mogut byt' soveršennymi: [st. vice-pred. Komissii
parlamenta po bezopasnosti gosudarstva i obespe eniû ob estv. porâdka] / Ion
Morei // Nezavisimaâ Moldova. – 2000. – 31 mart. – P. 3.

Munteanu, Constantin. "Moldova este poporul plus 615 prim rii


i un Pre edinte": [aspecte soc.-pol. : interviu cu C. Munteanu, scriitor] /
interlocutori N. Pojoga, B. Marian, P. Delibaltov // De facto. – 2000. – 28 mart. –
P. 8-9. – Idem i în lb. rus ; Nezavisimaâ Moldova. – 2000. – 21 mart. – P. 6-7.

Muravschi, Valeriu. "Cineva a lansat chestia asta cu MSN pentru


a ne dezbina i mai mult" / Valeriu Muravschi // Flux: ed. de vineri. – 2000. – 24
mart. – P. 5.

Negru, Nicolae. Minciuna regal i generalii zburdalnici: [aspecte


soc.-pol.] / Nicolae Negru // Jurnal de Chi in u. – 2000. – 24 mart. – P. 4.

Petrache, Mihai. "Demagogi eskaâ voznâ vokrug kabineta Sturzy


vyedennogo âjca ne stoit": [beseda s glavoj kabineta prezidenta M. Petrache] /
besedovala Lûdmila Efimova // Kišin. novosti. – 2000. – 24 mart. – P. 2.

Platicyn, Anatolij. Predvybornaâ mišura: [vybory v mest. Sovety v


Pridnestrov'e] / Anatolij Platicyn // Nezavisimaâ Moldova. – 2000. – 24 mart. – P.
5.

Poiat , Mihai. Ce vom "câ tiga" dac va pierde Lucinschi? / Mihai


Poiat // De facto. – 2000. – 7 mart. – P. 2. – Idem i în lb. rus .
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Ro ca, Iurie. Exerci ii de luciditate: [constituirea Mi c rii Salv rii


Na .: republ. din "Flux", 17 mart. 2000] / Iurie Ro ca // ara. – 2000. – 21 mart.

Ro ca, Iurie. Iluzii romantice: [note pe marginea ini iativelor


politice ale Partidului Na . Liberal] / Iurie Ro ca // ara. – 2000. – 7 mart.

Ro ca, Iurie. Pledoarie pentru o cur de dezintoxicare: [ideea


lansat de PNL privind crearea Mi c rii Salv rii Na .] / Iurie Ro ca // Flux: ed. de
vineri. – 2000. – 17 mart. – P. 5.

Ro ca, Iurie. Republica Moldova ca membru al CSI, este bântuit


de insecuritate politic , destr mat teritorial i înregistreaz o c dere economic
f r precedent: rap. dlui Iu. Ro ca la Conf. filialei mun. Chi in u a PPCD // ara.
– 2000. – 28 mart.

Rusu, Mircea. "Noi suntem gata de negocieri pentru a g si o


formul mai echitabil de conlucrare: [ini ierea Mi c rii Salv rii Na .: art. pre .
PNL] / Mircea Rusu // Flux: ed. de vineri. – 2000. – 24 mart. – P. 5.

Serebrian, Oleg. Parte i întreg: o formul posibil de rezolvare a


probl. transnistrene / Oleg Serebrian // Jurnal de Chi in u. – 2000. – 17 mart. –
P. 1, 2.

Snegur, Mircea. 10 întreb ri incomode pentru Mircea Snegur,


parlamentar, pre edintele PRCM: [interviu retip. din "Jurnal de Chi in u", 7 mart.
2000] // Luceaf rul. – 2000. – 15 mart.

Stepanenko, Ivan. Esli ishodit' iz interesov gosudarstva....:


[beseda s pred. pravleniâ Rus. ob iny I. Stepanenko] / besedu vel Ûrij Trofimov
// De facto. – 2000. – 7 mart. – P. 7. – Idem i în lb. rus .

T nase, Constantin. C epocile se-n ir ca m rgelele pe a :


[eseu pe teme soc.-pol.] / Constantin T nase // Flux: ed. de vineri. – 2000. – 31
mart. – P. 3.

125
Bibliografia Na ional a Moldovei

T nase, Constantin. Cine sunt "prietenii" poporului i de ce lupt


ei împotriva guvernului Braghi / Constantin T nase // Flux: cotid. na . – 2000. –
7 mart.

T nase, Constantin. De ce se desfac alian ele politice? /


Constantin T nase // Flux: ed. de vineri. – 2000. – 10 mart. – P. 5.

T nase, Constantin. Democra ia de jungl în ara minunilor:


[momente politice din Rep. Moldova] / Constantin T nase // Flux: cotid. na . –
2000. – 23 mart. – P. 3.

T nase, Constantin. Erorile i fanteziile politice ale liberalilor: [


privind crearea Mi c rii Salv rii Na . i a Uniunii Interstatale România - Rep.
Moldova] / Constantin T nase // Flux: ed. de vineri. – 2000. – 24 mart. – P. 5.

ranu, Anatol. Moldova are ansa s înfrunte criza: [ini iativa


cre rii Mi c rii Na . de Salvare i de Fondare a Uniunii Interstatale Moldova-
România: interviu cu A. ranu, vicepre . al PNL] / consemnare: Natalia Ivaniuc
// Glasul na iunii. – 2000. – 15 mart. – P. 1, 3.

Vieru, Boris. Ideea cre tin-democratic indic defec iunea ideii


liberale: R. Moldova i România se mi c în direc ii opuse: [uniunea între cele
dou state române ti] / Boris Vieru // Flux: ed. de vineri. – 2000. – 31 mart. – P.
3.

Vîrlan, Ion. MSN - salvarea lui Petru Lucinschi? : [problema


constituirii Mi c rii Salv rii Na .] / Ion Vîrlan // Tineretul Moldovei. – 2000. – 18
mart. – P. 3.

Volni chi, Igor. Despre alegerile care ne bat la u sau


fierbin eala unei prim veri devreme: [coment.] / Igor Volni chi // Luceaf rul. –
2000. – 10 mart. – P. 4.

Voronin, Vladimir. Pentru bun starea poporului trebuie s


lupt m: [interviu cu V. Voronin, lider PCRM i al frac iunii lui parlamentare:
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

republ. din "Delovaâ gaz."] // Comunistul. – 2000. – 17 mart. – P. 3; Kommunist.


– 2000. – 17 mart. – P. 3.

Voronin, Vladimir. Schimbarea situa iei este inevitabil , dac ara


i poporul i-au epuizat resursele r bd rii îndelungate: cuvântare la edin a
Parlamentului din 18 mart. 2000 / Vladimir Voronin // Comunistul. – 2000. - 24
mart. – P. 2; Kommunist. – 2000. - 24 mart. – P. 3.

327 Rela ii interna ionale. Politic extern


(Vezi de asemenea Nr 924, 1092)

Bârsan, Victor. O radiografie la zi a rela iilor moldo-române: [art.


ambasadorului României în Rep. Moldova] / Victor Bârsan // Jurnalul na .: ed. de
Chi in u. – 2000. – 5 mart. – P. 4.

Diener, George. În Republica Moldova Francofonia reprezint un


fenomen popular, nu unul elitist: interviu cu G. Diener, dir. Alian ei Franceze din
Moldova, consilier pentru Coop. i Ac iuni Culturale din cadrul Ambasadei
Fran ei / consemnare: Marcela Gafton // ara. – 2000. – 21 mart.

Gazuy, Dominique. Oamenii s se cunoasc i s comunice mai


eficient: [Zilele Francofoniei în Moldova: interviu cu D. Gazuy, ambasadoarea
Fran ei în Moldova] / pentru conformitate: Andrei Fetescu // Moldova suveran . –
2000. – 25 mart. – P. 3.

Gnati in, Ivan. O nou strategie a Ucrainei: [interviu cu I.


Gnati in, ambasador extraordinar i plenipoten iar al Ucrainei în Rep. Moldova] /
pentru conformitate: V. Oprea // Moldova suveran . – 2000. – 18 mart. – P. 3.

Hodicska, Tibor. "Numai luptând pentru independen , am reu it


s ne men inem ca na iune": interviu cu Excelen a sa T. Hodicska, Ambasador
Extraordinar i Plenipoten iar al Ungariei în Rep. Moldova, acordat în
exclusivitate ziarului "Capitala" / a intervievat Ion Sandu // Capitala. – 2000. – 15
mart. – P. 3; Capitala = Stolica. – 2000. – 15 mart. – P. 2.

127
Bibliografia Na ional a Moldovei

Hodicska, Tibor. Tysâ eletie vengerskoj gosudarstven-nosti:


[interv'û s rezvy . i Polnom . Poslom Vengerskoj Resp. v Moldove T. Hodicska]
/ zapisal Aleksandr Barbov // Mold. vedomosti. – 2000. – 11 mart. – P. 4.

Iliescu, Ion. "Suntem aceea i na iune, de i desp r it de vitregiile


istoriei": [declara ia pre . Partidului Democra iei Sociale din România la apari ia
prim. num r al "Jurnalului na .: ed. de Chi in u] / Ion Iliescu // Jurnal na .: ed. de
Chi in u. – 2000. – 5 mart. – P. 5.

Jung, Louis. "V d Moldova integrat într-o Europ unificat ":


interviu cu L. Jung, pre . de onoare al Funda iei "Robert Schuman" /
consemnare: Valentina Ursu // Luceaf rul. – 2000. – 1 mart.

Levickij, A. Komu nužna Moldova? : [aspekty meždunar.


integracii] / A. Levickij // Kišin. obozrevatel'.– 2000. – 10 mart. – P. 1, 4.

Martonyj, Janos. "Globalizare i integrare regional ": mesaj al


ministrului Afacerilor Externe al Rep. Ungaria J. Martonyj // S pt mîna. – 2000. –
3 mart. – P. 10-11.

Pre edintele Ion Iliescu, Doctor Honoris Causa al Universit ii


Libere Interna ionale din Moldova // Jurnalul na .: ed. de Chi in u. – 2000. – 25
mart. – P. 2, 3. – Cuprins: Sute de oameni au inut s -l cunoasc "pe viu" pe dl
Iliescu; Pre edintele Iliescu a venit la Chi in u / Cristian Pohrib; Întâlnire între
primii pre edin i Mircea Snegur i Ion Iliescu; "Este inadmisibil crearea de noi
linii de demarca ie în Europa!": [întâlnire cu pre . Rep. Moldova Petru Lucinschi];
Ion Iliescu a dispus salarizarea profesorilor români de la liceul "Prometeu": "Nu
m amestec în via a politic din Republica Moldova": [la Clubul Na . de Pres ].

Ralph, Richard. "Sprijinim Moldova în promovarea unei economii


de pia veritabile": interviu cu R. Ralph, ambasadorul Marii Britanii în Rep.
Moldova / consemnare: Valentina Sterpu // Luceaf rul. – 2000. – 10 mart. – P. 8.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Soltan, Petru. Cu privire la ideea de constituire a Uniunii


"România - Republica Moldova" / Petru Soltan // Lit. i arta. – 2000. – 9 mart. –
P. 2.

T nase, Constantin. O zon minat de istorie: R. Moldova i


România: [rela ii bilaterale] / Constantin T nase // Flux: cotid. na . – 2000. – 16
mart.

Unt, Mati. Mati Unt: "Oamenii au nevoie de simboluri m re e" :


[probleme ale integr rii europene: interviu cu prozatorul contemporan din
Estonia] / trad. i adaptare dup rev. "Vikerkaar" de Vasile Gârne // Contrafort. –
2000. – Ian.-mart. (Nr 1-3). – P. 31-32.

Veliste, Trivimi. Interviu cu Trivimi Veliste, deputat în Parlamentul


Estoniei: [priorit i i perspective în politica extern a Estoniei] // Contrafort. –
2000. – Ian.-mart.(Nr 1/3). – P. 16.

Vodenski, Petar. Eliberarea Bulgariei a început la Chi in u:


interviu cu Excelen a sa Ambasadorul Extraordinar i Plenipoten iar al Rep.
Bulgaria în Rep. Moldova, P. Vodenski, acordat Agen iei de pres "Info-Prim" //
Capitala. – 2000. – 4 mart. – P. 3; Capitala = Stolica. – 2000. – 4 mart. – P. 3.

Vodenski, Petar. Petar Vodenski: Pomnim o teh, kto otdal žizn'za


svobodu i nezavisimost'našej rodiny: [interv'û s rezvy . i Polnom . Poslom
Bolgarii v Moldove] / besedoval Petr Delibaltov // Nezavisimaâ Moldova. – 2000.
– 2 mart.

327(478) Politica extern a Republicii Moldova


(Vezi de asemenea Nr 1078)

Chirinciuc, Vlad. ara noastr e interesat de aprofundarea


colabor rii cu PNUD / Vlad Chirinciuc // Capitala. – 2000. – 4 mart. – P. 3;
Capitala = Stolica. – 2000. – 4 mart. – P. 3.

Ciobu, Emil. Succesul interna ional al României ar trebui s ne


bucure: interviu cu Excelen a Sa E. Ciobu, ambasador al Rep. Moldova în
România / consemnare Aneta Grosu // Flux: cotid. na . – 2000. – 30 mart.

129
Bibliografia Na ional a Moldovei

Delega ia Moldovei continu vizita de lucru în SUA: [inf.-sintez


asupra primelor dou zile ale vizitei] // Moldova suveran . – 2000. – 16 mart. –
P. 1.

Muravschi, Valeriu. "Integrarea european , numai împreun cu


România": [m rturisiri ale ex-premierului Rep. Moldova] / Valeriu Muravschi //
Jurnal na .: ed. de Chi in u. – 2000. – 5 mart. – P. 6.

Reni , Alecu. Nu exist p cat mai greu în fa a na iunii decât


vânzarea teritoriului na ional: [rela ii de vecin tate: Rep. Moldova - Ucraina:
interviu cu A. Reni , pre . Mi c rii Ecologiste din Moldova, deputat] / a
consemnat Andrei Ciubotaru // ara. – 2000. – 10 mart.

Republica Moldova la Washington: [sintez asupra vizitei


ministrului Afacerilor Externe al Rep. Moldova Nicolae T b caru] / p. realizat de
Igor Guzun // S pt mîna. – 2000. – 24 mart. – P. 11.

Serebrian, Oleg. Un tren euro-asiatic, o destina ie euro-atlantic :


[orient ri ale politicii externe a Rep. Moldova] / Oleg Serebrian // Jurnal de
Chi in u. – 2000. – 3 mart. – P. 2.

Snegur, Mircea. "Rela iile moldo-române s-au r cit în ultima


vreme" / Mircea Snegur // Jurnal na .: ed. de Chi in u. – 2000. – 5 mart. – P. 5.

T b caru, Nicolae. Cooperarea dintre Republica Moldova i


Organiza ia Na iunilor Unite: [art. ministrului afacerilor externe] / Nicolae
T b caru // Moldova suveran . – 2000. – 2 mart. – P. 2.

T b caru, Nicolae. Vizita în România va facilita dialogul Chi in u


- Bucure ti: interviu cu N. T b caru, ministru de Externe al Rep. Moldova /
consemnare: Aneta Grosu // Flux: cotid. na . – 2000. – 23 mart.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

329.1/.6 Partide i mi c ri politice


Ciurea, Cornel. Partidele - cât de diferite sunt ele? : [sintez
privind seminarul t. "Partidele politice din rile Baltice i CSI" (Kaunas)] /
Cornel Ciurea // Flux: ed. de vineri. – 2000. – 31 mart. – P. 3.

Loghin, Vlad. Partidele - incubatoare de vicii sociale / Vlad Loghin


// S pt mîna. – 2000. – 17 mart. – P. 6-7.

329.1/.6(478) Partide i mi c ri politice din Republica Moldova


(Vezi de asemenea Nr 1051)

Ciurea, Corneliu. Ofensiva mi c rilor ob te ti / Corneliu Ciurea //


Flux: ed. de vineri. – 2000. – 24 mart. – P. 5.

Mi carea Patriotic "Pro Moldova". Statutul Mi c rii Patriotice


"Pro Moldova" (MPPM) = Ustav patrioti eskogo dviženiâ "Pro Moldova" (PDPM):
[adoptat la Conf. constitutiv din 27 ian. 1994] // Glasul Moldovei. – 2000. – 14
mart.

Petrencu, Anatol. Mi carea Salv rii Na ionale: cauzele apari iei,


scopurile i sarcinile ei: (alocu iune rostit în cadrul Mi c rii Salv rii Na . în mun.
i jud. Chi in u, 19 mart. 2000) / Anatol Petrencu // Glasul na iunii. – 2000. – 29
mart. – P. 2.

Stratulat, Oleg. Oleg Stratulat: "Ac iunile forma iunii noastre au


fost u or previzibile pentru majoritatea popula iei, pentru c nu a fost nicicând un
partid de conjunctur ...": [interviu cu secretarul Consiliului P.F.D.] / consemnare:
Vlad Pohil // Mesagerul. – 2000. – 31 mart. – P. 2.

T nase, Constantin. Hârtia de turnesol a cre tin-democra ilor:


[partidele politice i ini iativa liberal de constituire a Uniunii Interstatale România
- Rep. Moldova] / Constantin T nase // Flux: cotid. na . – 2000. – 29 mart.

131
Bibliografia Na ional a Moldovei

33 ECONOMIE. TIIN E ECONOMICE


331 Munc . Economia muncii. Organizarea muncii
331.105.44 Sindicate
Barb neagr , Vsevolod. Profsoûzy s itaût svoi trebovaniâ
real’nymi : [interv'û s zam. prezidenta Vseob ej Federacii profsoûzov V.
Barb neagr ] / vel interv'û Andrej Polinin // Mold. vedomosti. – 2000. – 29 mart.

Barb neagr , Vsevolod. Se dore te o restructurare de esen ,


nu doar o "fardare" a actualului stil de activitate: interviu cu V. Barb neagr ,
vicepre . al Federa iei Gen. a Sindicatelor din Rep. Moldova / consemnare:
Gheorghe Copo // Vocea poporului. – 2000. – 11 mart. – P. 1,2; Golos naroda. –
2000. – 11 mart. – P. 1, 2.

332 Economie regional . P mânt. Sol. Proprietate imobiliar


Bodiu, Zosim. Transparen a va exclude abuzurile: [administrarea
Fondului pentru sus inerea sectorului agrar: interviu cu Z. Bodiu, viceministru al
agriculturii i ind. prelucr toare] / consemnare: C. Tudoreanca // Moldova
suveran . – 2000. – 21 mart. – P. 2.

Buza, Ion. Ili my ne hotim ponât', to nam nužno... ili ne


ponimaem ego hotim: [nac. programma "P mânt"] / Ion Buza // Nezavisimaâ
Moldova. – 2000. – 28 mart. – P. 2.

Ghila , Anatol. Organul Cadastral Teritorial în epicentrul


procesului de privatizare: dialog cu A. Ghila , managerul O.C.T./ pentru
conformitate: Andrei Langa // Tineretul Moldovei. – 2000. – 18 mart. – P. 5.

Hudolej, Û. Vse èto "P mânt": [funkcionirovanie nac. programmy]


/ Û. Hudolej // Nezavisimaâ Moldova. – 2000. – 22 mart.

Mantorov, Oleg. Sub c lcâiul lui Moloh: progr. social-antina .


"P mânt" i-a scos ghearele / Oleg Mantorov // Comunistul. – 2000. – 24 mart. –
P. 3; Kommunist. – 24 mart. – 2000. – 24 mart. - P. 6.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Stici, Ion. Aurul virtu ii noastre - P mântul / Ion Stici // Moldova


suveran . – 2000. – 2 mart. – P. 5.

Strugaru, Tat'âna. Budet v Moldove ipoteka. So vremenem... /


Tat'âna Strugaru // Mold. vedomosti. – 2000. – 18 mart. – P. 6.
334 Forme de organizare a activit ii economice
Varikaš, Galina. Esli nel'zâ, no o en'ho etsâ... : [funkcionirovanie
"Zakona o licenzirovanii", prinâtyj 26.03.1999 goda] / Galina Varikaš //
Nezavisimaâ Moldova. – 2000. – 2 mart.

336 Finan e. B nci. Moned i circula ie monetar . Credit


B trînu, Ion. Panaceu ce te salveaz de dureri de cap: [noi
servicii ale B ncii de Economii] / Ion B trînu // Moldova suveran . – 2000. – 25
mart. – P. 2.

Bugetul pentru anul 2000: [materiale ale mesei rotunde la


"Luceaf rul" cu participarea: Anatol Arapu, ex-ministru al Finan elor, Vladimir
Guri enco, ex-ministru al Muncii, Protec iei Sociale i Familiei, Alexandru
Muravschi, ex-ministru al Economiei i Reformelor,...] / a înregistrat Inga Burlacu
// Luceaf rul. – 2000. – 17 mart. – P. 6-7.

Bugetul propus de Guvernul Braghi ne poate aduce la sap de


lemn: [proiectul Legii bugetului pentru anul 2000: materiale ale "mesei rotunde"
cu participarea: Alexandru Muravschi, exprim-viceministru, Anatol Arapu, ex-
ministru al finan elor, Vladimir Guri enco, ex-ministru al muncii, protec iei sociale
i familiei,...] / consemnare: Vitalie Pascaru // Dialog. – 2000. – 17 mart. – P. 3.

Burdejnyj, Aleksandr. Fondovyj rynok Moldovy vnov'stanovitsâ


tenevym / Aleksandr Burdejnyj // Mold. vedomosti. – 2000. – 11 mart. – P. 3.

Burdejnyj, Aleksandr. V poiskah kapitala, bankam pridetsâ


ob"edinât'sâ / Aleksandr Burdejnyj // Mold. vedomosti. – 2000. – 18 mart. – P. 3.

Descentralizare f r surse financiare? : [noti e de la Seminarul


Int. cu tema "Finan ele publice locale"; 2-3 mart. 2000, Chi in u] / pentru
conformitate: Andrei Fetescu; fotogr. de Tudor Iovu // Moldova suveran . – 2000.
– 16 mart. – P. 2.
133
Bibliografia Na ional a Moldovei

Huart, Jean-François. "Am "descoperit" Moldova. Cred c


merita i o via mai bun ...": [interviu cu J.-F. Huart, colab. la Centrul de ajutor
social din mun. Liege, Belgia, expert al Consiliului Europei, participant la
Seminarul Int. cu tema: "Finan e publice locale" care a avut loc la Chi in u pe 2-
3 mart. 2000] / pentru conformitate: Andrei Fetescu // Moldova suveran . – 2000.
– 21 mart. – P. 3.

Lefter, Tudor. "Promisiunile Guvernului Braghi sunt populiste i


irealizabile": [dialog cu T. Lefter, vicepre . al Comisiei parlamentare pentru buget
i finan e] / consemnare: Inga Burlacu // Luceaf rul. – 2000. – 10 mart. – P. 3.

Lupu or, Ion. Evaziunea, bat-o s-o bat !... : [disciplina fiscal :
interviu cu I. Lupu or, consilier de stat de gradul I al serviciului fiscal] / a
înregistrat Constantin Bîrc // Moldova suveran . – 2000. – 22 mart.

Ogorodnikov, Mihail. AO "Energbank" molodo, no ne zeleno:


[interv'û s pred. adm. soveta AO M. Ogorodnikovym, zam. pred. adm. soveta
banka Ûriem Vasilachi i zam. gl. buhgaltera Elenoj Gornec] / zapisala Galina
Pavlova; fotogr. Borisa Kapnina // Nezavisimaâ Moldova. – 2000. – 23 mart.

Pavlicenco, Vitalia. Nici în acest an nu se reu e te elaborarea


unui Buget în baza unui nou concept: interven ia deputatului V. Pavlicenco,
vicepre . al Comisiei pentru Buget i Finan e, în plenul Parlamentului; 16 mart.,
2000 // Mesagerul. – 2000. – 31 mart. – P. 4.

P tra , Mihai. Analiza direc iilor principale anuale ale politicii


monetare, valutare i de credit a BNM i unele propuneri privind ameliorarea
acestora: (în baza datelor pentru anii 1993-2000) / Mihai P tra // Capitala. –
2000. – 11 mart. – P. 4; 18 mart. – P. 6; Capitala = Stolica. – 2000. – 15 mart. –
P. 3; 18 mart. – P. 4 - Bibliogr.: 9 tit.

Pl cint , Tudor. Început de cre tere: [inspectoratul fiscal în jud.


L pu na] / Tudor Pl cint // Moldova suveran . – 2000. – 30 mart. – P. 1.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Po emu deputaty ADR ne golosuût za bûdžet - 2000? : [materialy


krugl. stola" s u astiem l. byvšego pravitel'stva: Aleksandra Muravskogo,
viceprem'er-ministra, Anatola Arapu, ministra finansov, Vladimir Guri enco,
ministra truda, soc. za ity i sem'i,...] / podgot. Anton Simionel // Mold. vedomosti.
– 2000. – 15 mart. – P. 1,2.

Proiectul Bugetului nu poate fi acceptat: comunicat al Serviciului


de Pres al Partidului Rena terii i Concilierii din Moldova // Luceaf rul. – 2000.
– 17 mart. – P. 4.

Sistemul bancar: realit i obiective i decizii subiective: [art. red.]


// De facto. – 2000. – 7 mart. – P. 7.- Idem i în lb. rus .

ru , Didina. Bugetul 2000 extrapoleaz cu siguran doar


s r cia i neîncrederea / Didina ru // Mesagerul. – 2000. – 31 mart. – P. 4.

338 Situa ie economic . Politic economic . Produc ie


Bivol, Iolanta. Zece ani de speran : [situa ia soc.-econ. din rile
Europei de Est] / Iolanta Bivol // S pt mîna. – 2000. – 31 mart. – P. 8.

Golova ev, Vitalij. Polu ili to hoteli? : [uroven'žizni v stranah


SNG: st. polit. obozrevatelâ gaz. "Trud"] / Vitalij Golova ev // Nezavisimaâ
Moldova. – 2000. – 23 mart.

Schwanitz, Rolf. Ministrul de stat al Germaniei Rolf Schwanitz:


"Reconstruc ia din Est are prioritate maxim ": [interviu] // S pt mâna. – 2000. –
31 mart. – P. 12-13.

338(478) Situa ia economic a Republicii Moldova


Braghi , Dumitru. Adresare a Guvernului c tre Parlament:
[privind promovarea cursului reformelor economice; 9 mart. 2000] / Dumitru
Braghi // Moldova suveran . – 2000. – 11 mart. – P. 1.

Cior nic , Rodica. Oameni din sudul Moldovei cer statului s - i


aminteasc i de ei / Rodica Cior nic // Luceaf rul. – 2000. – 24 mart. – P. 4.

135
Bibliografia Na ional a Moldovei

Cojocaru, Pavel. Dezvoltarea durabil - premisa mileniului


urm tor: [art. dir. Proiectului dezvolt rii durabile "Moldova - 21"] / Pavel Cojocaru
// Moldova suveran . – 2000. – 15 mart; Nezavisimaâ Moldova. – 2000. – 16
mart.

Cum am tr it în anul trecut: starea econ.-soc. a mun. Chi in u în


anul 1999: [material prezentat de Dir. gen. pentru statistic a mun.] //Capitala. –
2000. – 1 mart. – P. 6. – Sfâr it. Începutul: 9 febr.

Kaminskaâ, Kseniâ. Gaz i politika: [soc.-èkon. aspekty] / Kseniâ


Kaminskaâ // Mold. vedomosti. – 2000. – 4 mart. – P. 1, 2.

Le anu, Ion. Gospredpriâtij vek nedolog...: [interv'û s ministrom


prom-sti i ènergetiki Resp. Moldova I. Le anu] / interv'û vzâla Angelina Taran //
Nezavisimaâ Moldova. – 2000. – 30 mart.

Mazur, Marin. Pentru o Moldov modern i deschis lumii:


repere ale doctrinei economice a Partidului Rena terii i Concilierii din Moldova]
/ Marin Mazur // Luceaf rul. – 2000. – 24 mart. – P. 5.

Munteanu, Andrei. Înc un argument al dezm ului din R.


Moldova: [situa ia soc.-econ. din rep.] / Andrei Munteanu // Flux: cotid. na . –
2000. – 22 mart. – P. 5.

P tra , Mihai. Ameliorarea statisticii socio-economice i bancare -


condi ie obligatorie de eficientizare a gestion rii / Mihai P tra // Capitala. –
2000. – 25 mart. – P. 6; Capitala = Stolica. – 2000. – 29 mart. – Va urma.

Privatizaciâ ènergokompleksa: inogo puti net: [materialy "krugl.


stola" v "NM" s u astiem: Dmitriâ Braghi , prem’er-ministra Resp. Moldova,
Dmitriâ Barbalat, red. otd. èkonomiki, Gheorghe Efros, gener. dir. Agentstva po
restrukturizacii predpriâtij, …] //Nezavisimaâ Moldova. – 2000. – 29 mart. – P. 3,
4. – (Pril.: "Svet, Voda i Teplo", nr. 21)
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Stadnik, Ûrij. ...Plûs kapitalizaciâ vsej strany: zametki èkon.


obozrevatelâ / Ûrij Stadnik // Capitala = Stolica. – 2000. – 4 mart. – P. 4.
Stadnik, Ûrij. Vozroždenie èkonomiki dolžno stat' nacional’noj
ideej / Ûrij Stadnik // Capitala = Stolica. – 2000. – 18 mart. – P. 6.

Tranzi ia. Responsabilitatea individual i extinderea op iunilor


umane: [din Rap. Na . al Dezvolt rii Umane] // Vocea poporului. – 2000. – 11
mart. – P. 3; Golos naroda. – 2000. – 11 mart. – P. 3.

339 Comer . Rela ii economice interna ionale. Economie mondial


339.1 Probleme generale ale comer ului. Pia
Postolache, Gheorghe. Norocul nu cade din cer sau Prin munc
i lupt ne putem realiza plenar ca oameni: [interviu cu Gh. Postolache, dir. într.
mun. "Pia a Central ", "Business-man al anului 1999"] / consemnare: Ion Stici //
Moldova suveran . – 2000. – 11 mart. – P. 5.
339.3 Comer interior
Ciuhrii, Veaceslav. Ne vse to zoloto...: [prava potrebitelâ: beseda
s na . inspekcii kontrolâ ka estva pi evyh produktov departamenta
"Moldovastandard" V. Ciuhriem] / besedovala Angela Kisnenko // Capitala =
Stolica. – 2000. – 11 mart. – P. 5.

339.5 Comer exterior. Comer interna ional


Pîrvan, Pintilie. S cultiv m ceea ce vom putea vinde: [interviu cu
P. Pîrvan, ef-adjunct al Dep. marketing i infrastructuri de pia al Min.
Agriculturii i Ind. Prelucr toare] / consemnare: Claudia Tudoreanca // Moldova
suveran . – 2000. – 7 mart. – P. 1, 2.

339.7 Finan e interna ionale


Al-Atrash, Hassan. Încetarea finan rii externe va fi o tragedie
pentru Moldova: [interviu cu H. Al-Atrash, reprezentantul Fondului Monetar Int. la
Chi in u : reluat din "Mold. vedomosti", 22 mart. 2000] // Dialog. – 2000. – 24
mart. – P. 3.

137
Bibliografia Na ional a Moldovei

339.9 Politic economic interna ional . Economie mondial


Braghi , Dumitru. Duritatea concernului rus este o provocare:
[interviu în exclusivitate pentru "Flux", cu prim-ministrul Rep. Moldova D.
Braghi ] / interviu realizat de Aneta Grosu // Flux: cotid. na . – 2000. – 8 mart.

Stati, Anatol. România i Republica Moldova pot ob ine


împreun , anual, venituri de peste 200 de milioane de dolari! : [art. pre .
Companiei "ASCOM GROUP"] / Anatol Stati // Jurnal na .: ed. de Chi in u. –
2000. – 5 mart. – P. 3.

34 DREPT. LEGISLA IE. JURISPRUDEN


340 Drept în general
(Vezi de asemenea Nr 1255)

Batâr, Dumitru. "E anevoios i de lung durat procesul de


instaurare a unei legisla ii într-o ar s rac , cu o democra ie rudimentar ":
[interviu cu D. Batâr, dr. habilitat în chimie, profesor univ. / interviu realizat de Ion
Sofronie // Juristul Moldovei. – 2000. – 3 mart. – P. 9, 10; Ûrist Moldovy. – 2000.
– 3 mart. – P. 9, 10.

Bejan, Octavian. Contribu ie la formarea culturii juridice:


[activitatea Asoc. Tinerilor Juri ti Cercet.: interviu cu O. Bejan, pre . Asoc.] /
consemnare: Diana B rbu // Capitala. – 2000. – 25 mart. – P. 7.

Codul de Etic Profesional al Judec torului: (aprobat la Conf.


Judec torilor din 4 febr. 2000) // Juristul Moldovei. – 2000. – 3 mart. – P. 6; Ûrist
Moldovy. – 2000. – 3 mart. – P. 6.

Lucinschi, Petru. Discursul dlui Petru Lucinschi, Pre edintele


Republicii Moldova, la Conferin a anual a judec torilor: (Chi in u, 4 febr. 2000)
// Juristul Moldovei. – 2000. – 3 mart. – P. 3; Ûrist Moldovy. – 2000. – 3 mart. –
P. 3.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Pu ca , Victor. Cu privire la problemele înf ptuirii justi iei în


contextul desf ur rii reformei judiciare: rap. prez. de V. Pu ca , pre . al Cur ii
Supreme de Justi ie, pre . al Consiliului Superior al Magistraturii, la Conf.
judec torilor din 4 febr. 2000 // Juristul Moldovei. – 2000. – 3 mart. – P. 4-5; Ûrist
Moldovy. – 2000. – 3 mart. – P. 4-5.

Pu ca , Victor. Victor Pu ca : "Verific m poten ialul reformei


noastre în compara ie cu evolu ia sistemului judiciar din alte ri": [interviu cu
Pre . Cur ii Supreme de Justi ie] / interviu realizat de Ion Sofronie // Juristul
Moldovei. – 2000. – 18 mart. – P. 3; Ûrist Moldovy. – 2000. – 18 mart. – P. 3.

Rezolu ia Conferin ei Judec torilor din 4 februarie 2000 // Juristul


Moldovei. – 2000. – 3 mart. – P. 6; Ûrist Moldovy. – 2000. – 3 mart. – P. 6.

T tar, Ghenadie. Atestarea judec torilor: medita ii "pro" i


"contra": [art. vicepre . Asoc. Juri tilor Independen i din Rep. Moldova] /
Ghenadie T tar // Juristul Moldovei. – 2000. – 3 mart. – P. 7; Ûrist Moldovy. -
2000. - 3 mart. – P. 7.

341 Drept interna ional


Andrisek, Oldrih. Begu ie : [ob -vo i bežency v Resp. Moldova:
interv'û s preds. Upr. Verhovn. komissariata po delam bežencev OON O.
Andrisekom] / podgotovila Anastasia Okuneva // Novoe vremâ. – 2000. – 10
mart. – P. 4.

342 Drept public. Drept constitu ional. Drept administrativ


(Vezi de asemenea Nr 1030, 1248, 1251)

Braghi , Dumitru. "Când eram lider comsomolist, mergeam cu


efii la frig rui..." : [interviu cu prim-ministrul D. Braghi ] / a consemnat Alina
Anghel // Flux: ed. de vineri. – 2000. – 17 mart. – P. 2.

Curtea Constitu ional a Republicii Moldova la 5 ani / cor. "J.M." //


Juristul Moldovei. – 2000. – 18 mart. – P. 4; Ûrist Moldovy. – 2000. – 18 mart. –
P. 4.

139
Bibliografia Na ional a Moldovei

Guzun, Igor. Pre edintele istoric al Greciei: [Konstantinos (Costis)


Stephanopoulos] / Igor Guzun // S pt mîna. – 2000. – 24 mart. – P. 10.

Guzun, Igor. Semnul consacr rii europene: [Petru Lucinschi,


pre . Rep. Moldova, de in tor al Premiului Centrului Int. pentru Pace între
Popoare "Pelerinul P cii" pentru anul 1999] / Igor Guzun // S pt mîna. – 2000. –
3 mart. – P. 9.

Guzun, Igor. Vladimir Putin. Franc i spontan: [pre . al Rusiei] /


Igor Guzun // S pt mîna. – 2000. – 31 mart. – P. 11.

Lucinschi, Petru. Petru Lucinschi: "Salariul de pre edinte, în


principiu, ne ajunge...": [interviu cu Pre . Rep. Moldova] / pentru conformitate:
Alina Anghel, Flux //S pt mîna. – 2000. - 10 mart. – P. 16.

[Mohathir] Mohammad. Arta de a fi o pacoste: [primul-ministru al


Malaysiei, Mohathir Mohammad] // S pt mîna. – 2000. – 10 mart. – P. 7, 9.

Morei, Ion. Deputatul trebuie s fie ales de popor, s slujeasc


poporul i s nu devin unealt de vot a liderilor de partide: [art. vicepre .
Comisiei pentru securitatea statului i asigurarea ordinii publice] / Ion Morei //
S pt mîna. – 2000. – 24 mart. – P. 7; Nezavisimaâ Moldova. – 2000. – 16 mart.

Republic parlamentar sau preziden ial ? În Moldova institu ia


preziden ial a devenit un factor destabilizator: [materiale ale mesei rotunde la
red. ziarului "Luceaf rul" cu participarea: Nicolae Andronic, ex-primviceprim-
ministru, Ion Ungureanu, deputat CDM, Ion Morei, deputat independent,...] / a
înregistrat Igor Volni chi // Luceaf rul. – 2000. – 3 mart. – P. 6-7.

Sidorov, Mihail. Sozdan opasnyj precedent: [prava eloveka:


interv'û s parlamentskim advokatom M. Sidorovym] / besedoval S. Sulâk // Kišin.
obozrevatel'.– 2000. – 17 mart. – P. 1,3.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

343 Drept penal. Procedur penal . Criminologie. Criminalistic


Amnistia: între pedeaps i iertare / p. îngrijit de Rodica
Trofimov // Flux: ed. de vineri. – 2000. – 24 mart. – P. 4. – Cuprins: Amnistierea
vine ca un act de iertare legal : [art. dir. Centrului de Inf. i Docum. al Consiliului
Europei] / Lilia Calancea; Falsificarea legitima iilor de participant la conflictul de
pe Nistru este imposibil : [art. vicepre . Comisiei juridice, pentru numiri i
imunit i a parlamentului] / Dumitru Pulbere; La Legea privind amnistia trebuie s
lucreze o echip de speciali ti pentru a-i lichida lacunele / Gheorghe Stratan;
Legea privind amnistia - o cale de sustragere a banilor: [art. vicepre . Asoc.
"Amnistia social "] / Tudor Ciorap.

Dagu a, Lûbov'. Tri razboâ, tri prigovora: [interv'û s prokurorom


otd. prokuratury po okazaniû sodejstviâ v osu estvlenii pravosudiâ v Apellâc.
palate L. Dagu a] / zapisala Anna Litvinenko // Mold. vedomosti. – 2000. – 4
mart. – P. 5.

Llosa, Mario Vargas. Libertatea apas pe tr gaci: [violen a


criminal între copii i tineri] / Mario Vargas Llosa // S pt mîna. – 2000. – 17
mart. – P. 3.

Troenco, Valeriu. Înal ii func ionari, de regul , r mân în libertate:


interviu cu viceministrul Justi iei, V. Troenco, eful Dep. inst. penitenciare /
interviu realizat de Aneta Grosu // Flux: cotid na . – 2000. – 1 mart.
347 Drept civil
Ceban, Mihail. Garda propune...: [interviu cu M. Ceban, comisar
gen. de stat, eful G rzii Financiare] / a intervievat Constantin Bîrc // Moldova
suveran . – 2000. – 7 mart. – P. 2.

Dobrilovitch, Steven. De ce notarii o duc prea bine? : [referitor la


modific rile i complet rile la Legea cu privire la notariat (din 29 iul. 1999): rel.
din "Èkon. obozrenie", Nr 9, mart. 2000] / Steven Dobrilovitch, Robert Mitcel //
Dialog. – 2000. – 17 mart. – P. 5.

E anu, N. Cu privire la unele aspecte ale concep iei i structurii


proiectului Codului Civil / N. E anu, A. Pascari, M. Buruian // Juristul Moldovei.
– 2000. – 3 mart. – P. 15-16; Ûrist Moldovy. – 2000. – 3 mart. – P. 15-16.

141
Bibliografia Na ional a Moldovei

Republica Moldova. Parlamentul. Lege privind activitatea de


lobbysm: [proiect] // Moldova suveran . – 2000. – 2 mart. – P. 3; Nezavisimaâ
Moldova. – 2000. – 14 mart. – P. 3.

35 ADMINISTRA IE PUBLIC . TIIN MILITAR

351/354 Administra ie public


Cur rari, Ion. Ion Cur rari: "Cele mai influente clanuri criminale
din Chi in u se afl în urm rire permanent : [interviu cu comisarul
Inspectoratului de poli ie al mun. Chi in u] / interviu realizat de Alina Anghel //
Flux: cotid. na . – 2000. – 29 mart.

Dr g nel, Vasile. Paza bun trece primejdia rea: [interviu cu V.


Dr g nel, ef Serviciu de Protec ie i Paz de Stat] / interlocutor: Stan Lipcanu //
S pt mîna. – 2000. – 17 mart. – P. 5.

Iasinschi, Tudor. " ranul nu trebuie l sat singur în fa a


vicisitudinilor: dialog cu T. Iasinschi, prefect al jud. Chi in u / consemnare:
Vasile Odoleanu // Moldova suveran . – 2000. – 11 mart. – P. 1.

În satele din Lunca Prutului lumea de mult lucreaz i se trateaz


la Gala i: [materiale ale mesei rotunde cu primarii din Lunca Prutului] / p.
realizat de Sorina tefâr // Flux: ed. de vineri. – 2000. – 3 mart. – P. 6.

Lavrov, Valerij. Istoria sekretnoj služby: tragikomediâ v 13


dejstviâh / Valerij Lavrov // Novoe vremâ. – 2000. – 24 marta. – P. 6-7.

Martâniuc, Mircea. Eu nu alerg dup lauri... : interviu cu M.


Martâniuc, vicepre . Comitetului Executiv jud. Soroca, membru al Consiliului
Republican al Partidului Democra iei Sociale "Furnica" / consemnare: Vlad Arhip
// Furnica. – 2000. – Mart.(Nr 5). – P. 3 - Idem i în lb. rus .

Morev, V. I. Al'ternativy net: [probl. mestn. samoupr.: st. primara


mun. B l i] / V. I. Morev / Kišin. obozrevatel'.– 2000. – 3 marta. – P. 1, 3.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Morev, Viktor. Decentralizaciâ vlasti s to nost'û do naoborot: [st.


primara mun. B l i] / Viktor Morev // Kišin. novosti. – 2000. – 31 marta. – P. 2.

Munteanu, Valeriu. Lumea de afaceri cunoa te circa 400 c i de


ocolire a obliga iilor fiscale: dialog cu V. Munteanu, prefect al mun. Chi in u /
consemnare Ion B trînu // Moldova suveran . – 2000. – 18 mart. – P. 2.

Munteanu, Valeriu. Prefectura între trecut i viitor: dialog cu V.


Munteanu, prefectul mun. Chi in u / consemnare: Andrei Constantin // Furnica.
– 2000. – Mart. (Nr 6). – P. 3. – Idem i în lb. rus .

Nemerenco, Valeriu. Valeriu Nemerenco: "Dac exist


în elegere, i treburile merg mai bine...": [interviu cu pre . Comisiei juridice
pentru ordinea public i activitatea administra iei publice locale a Consiliului
mun. Chi in u] / a intervievat Galina Lungu // Capitala. – 2000. – 1 mart. – P. 2;
Capitala = Stolica. – 2000. – 1 mart. – P. 3.

Podgornov, E. O realitate nemiloas , f r orizont: [fenomenul


narcomaniei în Rep. Moldova] / E. Podgornov // Juristul Moldovei. – 2000. – 3
mart. – P. 12; Ûrist Moldovy. – 2000. – 3 mart. – P. 12.

Stici, Ion. Linia "de foc" trece prin sate: [combaterea maladiei
SIDA în jud. Edine ] / Ion Stici // Moldova suveran . – 2000. – 22 mart.

urcan, A. Stolica postradala zazrâ: [probl. teploènerget. sektora i


inženerhyh sooruženij: interv'û s viceprimarom mun. Chi in u A. urcan] /
material podgotovil S. Sulâk // Kišin. obozrevatel'.– 2000. – 10 marta. – P. 1,3.

urcan, Vladimir. Platnye uslugi policii ukrepât ee material'nuû


bazu: [beseda s ministrom vnutr. del Resp. Moldova V. urcan] / besedovala
Tat'âna Borisova // Kišin. novosti. – 2000. – 3 marta. – P. 3.

urcan, Vladimir. S ac ion m conform legii: [interviu cu V.


urcan, ministrul afacerilor interne al Rep. Moldova] / a intervievat E. Podgornov
// Juristul Moldovei. – 2000. – 18 mart. – P. 1, 6; Ûrist Moldovy. – 2000. – 18
mart. – P. 1, 6.

143
Bibliografia Na ional a Moldovei

Urecheanu, Serafim. "Sunt incoruptibil, charismatic, mult prea


iert tor, dar îmi ap r echipa": [interviu cu S. Urecheanu, primar gen. al mun.
Chi in u] / consemnare: Francesco Gerardi, Victor Nichitu // Jurnal na .: ed. de
Chi in u. – 2000. – 28 mart. – P. 8.

Urecheanu, Serafim. Ultima dat am ridicat salariul pentru luna


ianuarie: [interviu cu S. Urecheanu, primarul gen. al mun. Chi in u] / pentru
conformitate Alina Anghel // Flux: ed. de vineri. – 2000. – 24 mart. – P. 2.

Vîrlan, tefan. Confesiunea unui consilier: [interviu cu t. Vîrlan,


consilier al Primarului gen. al mun. Chi in u în probl. de asigurare a ordinii de
drept] / consemnare: Nicoleta Bodrug // Capitala. – 2000. – 18 mart. – P. 1,2;
Capitala = Stolica. – 2000. – 18 marta. – P. 1, 3.
36 ASISTEN SOCIAL . ASIGUR RI SOCIALE
(Vezi de asemenea Nr 1276, 1303, 1524)

Pogrebnaia, Lidia. i protec ia familiilor vulnerabile reclam


voin a politic : [reflec ii ale L. Pogrebnaia, ef. adjunct al Dir. politicii familiale i
oportunit i egale a Min. Muncii, Protec iei Sociale i Familiei] / a înregistrat Lora
Capi a // Dialog. – 2000. – 17 mart. – P. 4.

Politica fiscal : unsprezece saci... din zece: [art. red.] // De facto.


– 2000. – 14 mart. – P. 2. – Idem i în lb. rus .

R zlog, Ion. Ion R zlog: "Pe "lupul nostru basarabean", oricât l-ai
hr ni cu credite, pân la urm , tot o ia spre p durea CSI-st ": [interviu cu
secretarul Comisiei parlamentare pentru protec ia social , ocrotirea s n t ii i a
familiei] / consemnare: Tamara Gorincioi // Mesagerul. – 2000. – 18 mart. – P. 1,
2.

Republica Moldova. Parlamentul. Legea privind sistemul public


de asigur ri sociale: [art. din legea adoptat prin hot rârea nr. 489-XIV din 8 iul.
1999] // Vocea poporului. – 2000. – 11 mart. – P. 6; Golos naroda. – 2000. – 11
marta. – P. 6.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Tarlev, Vasile. Funda ia "Cre tinismul 2000": interviu cu V. Tarlev,


pre . al Consiliului coord. al funda iei / corespondent Octavian Mo in //
Clopotni a Moldovei. – 2000. – 10 mart.

Tarlev, Vasile. Prilej de purificare a sufletului: [interviu cu V.


Tarlev, pre . Asoc. "Cre tinismul - 2000"] / dialog între inut de Ion Sandu //
Capitala. – 2000. – 22 mart. – P. 7; Capitala = Stolica. – 2000. – 22 marta. – P.
3.

Tranzi ia. Problemele men inerii securit ii umane: [din Rap. Na .


al Dezvolt rii Umane] // Vocea poporului. – 2000. – 17 mart. – P. 4; Golos
naroda. – 2000. – 17 marta. – P. 4.

urcanu, Elena. Copiii din Moldova vor beneficia de o bun


asisten medical : [interviu cu E. urcanu, pre . Asoc. Int. de Caritate din
Moldova] / consemnare: Aneta Voitun // Moldova suveran . – 2000. – 21 mart. –
P. 6.

37 EDUCA IE. ÎNV MÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri i principii fundamentale de educa ie
(Vezi de asemenea Nr 1172, 1516)

Ambroci, Victor. Un nume cu rezonan e cosmice: [Spiru Haret,


pedagog i om de t. rom. (1851-1912)] / Victor Ambroci // Capitala. – 2000. – 11
mart. – P. 5.

Bursuc, Oleg. Elemente semnificative în preg tirea managerilor


din sistemul educa ional al SUA / Oleg Bursuc //F clia. – 2000. – 25 mart. – P. 6.
– Va urma.

Callo, Tatiana. Pro i Contra - categorii pedagogice: sugestii


pentru Min. Educa iei i t. / Tatiana Callo // F clia. – 2000. – 18 mart. – P. 1, 2.

Gu u, Ion. Înv mântul trebuie s devin o prioritate a întregii


societ i: interviu cu I. Gu u, ministru al Educa iei i t. / a dialogat Natalia
Porubin // Moldova suveran . – 2000. – 14 mart. – P. 2.

145
Bibliografia Na ional a Moldovei

Guzgan, Valentin. SUA - Moldova: un sistem educa ional comun:


[note de c l torie a managerilor din sistemul educa ional] / Valentin Guzgan //
F clia. – 2000. – 25 mart. – P. 6.

Mândâcanu, Virgil. Marea problem provocat de iner ia


sistemului nostru educativ: [înv mântul formativ-educativ] / Virgil Mândâcanu //
F clia. – 2000. – 4, 11 mart. – P. 1, 3.

Partole, Claudia. Copil ria este cea care m face s plâng i s


m bucur: [scriitoarea în dialog cu sine] / Claudia Partole // Capitala. – 2000. – 4
mart. – P. 7.

Rudic, Gheorghe. BAC-2000: un examen al maturit ii pentru


liceeni, licee, M.E. . i pentru întreaga societate / Gheorghe Rudic // F clia. –
2000. – 4, 11 mart. – P. 2; 18, 25 mart. – P. 3.

Rusu, Tudor. Memorie bun i lac t la gur : [ t. Tiron, consilier al


ministrului la Min. Educa iei i t.] / Tudor Rusu // F clia. – 2000. – 18 mart. – P.
1, 2, 6.

Rusu, Tudor. 10 jude e în loc de 40 de raioane, îns operativitate


mai redus din partea M.E. . De ce? : [probleme ale activit ii Dir. gen.
înv mânt, jud. B l i] / Tudor Rusu // F clia. – 2000. – 4 mart. – P. 5.

371 Organizarea educa iei i înv mântului. Organizare colar


Chicus, Nicolae. Istoria: [teste de evaluare a cadrelor didactice
din înv mântul preuniv.] / Nicolae Chicus // F clia. – 2000. – 4 mart. – P. 5.

E anu, Angela. Educa ia tehnologic : teste de evaluare a


cadrelor didactice din sistemul înv mântului pre-universitar pentru ob inerea
gradelor întâi i superior // F clia. – 2000. – 18 mart. – P. 5. – Va urma.

Gheorghi , Ana. Consiliul profesoral: [din experien a Liceului


Teoretic "Principesa Natalia Dadiani"] / Ana Gheorghi // F clia. – 2000. – 4
mart. – P. 3, 6.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Geografia: [model de test pentru atestarea cadrelor didactice] //


F clia. – 2000. – 11 mart. – P. 6.

Iachim, Ion. Dac eu nu voi arde ca flac r , cine va risipi


întunericul din jur? : [Elena Dobzeu, dir. c. din satul Groze ti] / Ion Iachim //
F clia. – 2000. – 25 mart. – P. 4.

Iachim, Ion. Performan e ca la Sângerei: [liceul "Mihai Eminescu"]


/ Ion Iachim // F clia. – 2000. – 4 mart. – P. 4.

Licej sanatornogo tipa: nigde, krome kak v "Univers-Moldove":


[u eb. obrazovat. Assoc.] / materialy podgotovila Tamara Tomina // Kišin.
novosti. – 2000. – 17 marta. – P. 5.

P tra cu, Dumitru. Educa ia tehnologic : teste de evaluare a


cadrelor didactice din sistemul înv mântului preuniv. pentru ob inerea gradelor
întâi i superior / Dumitru P tra cu // F clia. – 2000. – 18, 25 mart. – P. 5.

Richard, Craig E. Un profesor american c tre profesorii


basarabeani: [adresare privind preg tirea liderilor pentru sistemul educa ional
din Rep. Moldova] / Craig E. Richard // F clia. – 2000. – 18 mart. – P. 7.

Romanciuc, Marina. În anul 2000, Ana B rbier la un examen


serios: [înv toare în cl. primare, liceul "Spiru Haret", mun. Chi in u] / Marina
Romanciuc // F clia. – 2000. – 18 mart. – P. 5.

oimu, Iulia. coala medie Prepeli a la 30 de ani de la fondare:


[Daria Smântân , dir. c. medii] / Iulia oimu // S pt mîna. – 2000. – 17 mart. –
P. 15.

372.8 Alte obiecte de studiu. Materii de înv mânt speciale


Ciobanu-Curca, Lidia. În ajutor profesorului de art plastic
"Amestecul i clasificarea culorilor": [metodica lec iei] / Lidia Ciobanu-Curca //
F clia. – 2000. – 25 mart. – P. 5.

147
Bibliografia Na ional a Moldovei

Muraru, Elena. Monarhia Habsburgic în timpul Mariei Tereza i


al lui Iosif al II-lea (1740-1790): [problematica lec iei, cl. a VII-a, cursul "Ist.
universal modern "] / Elena Muraru, Constantin Solomon // F clia. – 2000. –
11, 18 mart. – P. 4. – Va urma.

Rutchovschi, Vladimir. Proiect didactic. Clasa a XI-a. Fizica /


Vladimir Rutchovschi // F clia. – 2000. – 18 mart. – P. 4.

373 Genuri de coli de cultur general . Înv mânt de cultur general


Economia na ional a Republicii Moldova la etapa actual :
(compartiment din cursul colar "Geografia uman i economic a Rep.
Moldova", cl. 9) // F clia. – 2000. – 11 mart. – P. 6. – Va urma.

Mîtcu, Matei. Economia na ional a R.M. la etapa actual :


(compartiment din cursul colar "Geografia uman economic a Rep. Moldova",
cl. 9) / Matei Mîtcu // F clia. – 2000. – 11, 18 mart. – P. 5.

376 Înv mânt special. Educa ia unor categorii speciale de persoane


Handicapul lor - handicapul nostru? : [copii cu anomalii: condi ii
sociale] // Flux: ed. de vineri. – 2000. – 10 mart. – P. 3. – Cuprins: Despre noi i
despre ei / Natalia Costa : Prin grija p rin ilor a înfruntat infirmitatea; Dumnezeu
le ofer ansa de a isp i un p cat / p rintele Ioan Ciuntu de la Biserica "Sfânta
Teodora” de la Sihla; Dreptul de a lua via a o are doar Dumnezeu / tefan
Ga can; Pentru copiii cu deficien e mintale sportul este unica salvare / Nicolae
Barbieru; Copilul din ultima banc / Tamara Bîrsanu; Natura face selec ia /
Margareta Gherman; "Vreau doar s m accepte a a cum sunt" / Constantin
Chiri .

377 Înv mânt profesional i mediu de specialitate


Apostolova, Valentina. Ne bojtes'žizn'peremenit'! : [interv'û s
dir. Školy Meždunar. Servisa "Profit" - podrazdelenie Assoc. "Univers-Moldova -
V. Apostolovoj] / materialy podgotovila Tamara Tomina // Kišin. novosti. – 2000.
– 17 marta. – P. 5.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Nogai, Vasilij. Konkurs v PTU - èto o en'horošo ili o en'ploho? :


[interv'û s na . Departamenta po proftehobrazovaniû M-va obrazovaniâ i nauki
V. Nogai] / interv'û vzâla Majâ Ionko // Kišin. novosti. – 2000. – 17 marta. – P. 8.

Rudic, Gheorghe. A finalizat proiectul "Reforma înv mântului


profesional-tehnic în R. Moldova", pentru care contribuabilii europeni au cheltuit
1,5 ml. ecu. Dar care este efectul? / Gheorghe Rudic // F clia. – 2000. – 11, 18,
25 mart. – P. 1, 5.

378 Înv mânt superior. Preg tirea cadrelor tiin ifice


Acreditarea nu mai poate fi tergiversat : [demers din partea
Senatului Univ. Libere Int. din Moldova, adresat Pre . Rep. Moldova Petru
Lucinschi, Pre . Parlamentului Dumitru Diacov, Primului-ministru Dumitru
Braghi ; 9 mart. 2000] / F clia. – 2000. – 25 mart. – P. 1, 7.

Dron, Ion. Ion Bor evici: [prof. univ., pedagog de elit , om politic] /
Ion Dron // Capitala. – 2000. – 22 mart. – P. 5.

Galben, Andrei. Akkreditaciâ - nacional'nyj prioritet : [reforma


vysš. obrazovaniâ v resp.] / Andrei Galben // Nezavisimaâ Moldova. – 2000. – 3
marta. – P. 12.

Hri cev, Eugen. Înv mântul în secolul al XXI-lea: din experien a


SUA / Eugen Hri cev, Nelly Wespercamp // Moldova suveran . – 2000. – 30
mart. – P. 5.

Proca, Ion. Bine faci, bine g se ti: [prof. univ. Ion Bor evici] / Ion
Proca // Glasul na iunii. – 2000. – 29 mart. – P. 6.

Romanciuc, Marina. Poetul-economist, sau Filozofia contabilit ii:


[Viorel urcanu, prof. univ., ef catedr "Contabilitate i Audit" a Acad. de Studii
Economice din Moldova] / Marina Romanciuc // F clia. – 2000. – 11 mart. – P. 7.

Ro ca, Sergiu. Instruirea nu cunoa te limite: [priorit i în


activitatea Acad. de Administrare Public de pe lâng Guvernul Rep. Moldova] /
Sergiu Ro ca // Moldova suveran . – 2000. – 22 mart.

149
Bibliografia Na ional a Moldovei

Scalnâi, Vitalie. Institu iile de înv mânt ne-acreditate î i vor


suspenda activitatea: interviu cu V. Scalnâi, pre . Consiliului Na . de Evaluare i
Acreditare a Inst. de Înv mânt / interviu de Aneta Grosu // Flux: cotid. na . –
2000. – 28 mart. – P. 3.

Scalnâi, Vitalie. Uneori, 60 de zile pot dura mai mult de 2 ani:


[interviu cu V. Scalnâi, pre . al Consiliului Na . de Evaluare Acad. i Acreditare a
Inst. de Înv mânt din Rep. Moldova] / consemnare: Marina Romanciuc //
F clia. – 2000. – 25 mart. – P. 7.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADI II. DATINI. MOD DE VIA . FOLCLOR


391/395 Etnografie
B ie u, Nicolae. Ziua glumelor: [obiceie, tradi ii folclorice] /
Nicolae B ie u // Dialog. – 2000. – 31 mart. – P. 8.

391/395(=590) Etnografia poporului român


B ie u, Nicolae. Alexa Caldul: [obiceiuri ale s rb torii cre tine
ortodoxe] / Nicolae B ie u // Dialog. – 2000. – 17 mart. – P. 8.

396 Feminism. Femeile i societate. Situa ia femeilor


Bespâtyh, Ekaterina. Samaâ obaâtel'naâ i privlekatel'naâ
devuška Moldovy: [beseda s predstavitel'nicej Moldovy na konkurse "Miss
World" (Kitaj) E. Bespâtyh] / besedu vela Lûdmila Mamalyga // Capitala =
Stolica. – 2000. – 8 marta. – P. 6.

Braghi , Victoria. "Moâ mama lûbit Dimu bezumno": [interv'û s


ženoj prem'er-ministra Resp. Moldova Dumitru Braghi , V. Braghi ] / besedoval
Âkov Gurevi // Kišin. novosti. – 2000. – 8 marta. – P. 2.

Cornescu, Aureliu. Prima doamn : [Antonina Lucinschi, so ia


pre . Rep. Moldova Petru Luchinschi] / Aureliu Cornescu // Jurnal de Chi in u. –
2000. – 10 mart.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Dabija, Nicolae. Femeile corecteaz istoria / Nicolae Dabija // Lit.


i arta. – 2000. – 9 mart. – P. 1.

Exist în societatea noastr anse egale pentru femei i b rba i în


a accede la putere? / grupaj realizat de Natalia Costa // Flux: ed. de vineri. –
2000. – 3 mart. – P. 7. – Cuprins: "Modalit ile de promovare a femeilor s-ar
cuveni s difere" / Claudia Cr ciun; "S dea Domnul ca un b rbat s fac ceea
ce am f cut eu"! / Lidia Dauc te; "Femeile nu se descurc mai prost decât
b rba ii! / Lidia Gu u; O prorocire înc neîn eleas / Elena B lan.

Guzun, Igor. Femeia. Cenu reas , "superwoman": [drepturile


femeilor] / docum. de Igor Guzun // S pt mîna. – 2000. – 17 mart. – P. 10-12.

Korkina, Alla. Primadonna ženskogo dviženiâ: [Ludmila Skal'naâ,


pred. Assoc. žen in Moldovy] / Alla Korkina // Nezavisimaâ Moldova. – 2000. – 7
marta. – P. 7.

Paraire, Philippe. Femei- ef, sau lideri din umbr ? / Philippe


Paraire // Flux: ed. de vineri. – 2000. – 3 mart. – P. 7.

Partole, Claudia. Un portret (cu o femeie) finisat peste ani... :


[Raisa Lozinschi, secretar executiv al Comitetului pentru înfiere din Rep.
Moldova] / Claudia Partole // Capitala. – 2000. – 8 mart. – P. 3.

Postoico, Maria. "Fi i totdeauna al turi!": [femeia-deputat: interviu


cu M. Postoico, pre . Comisiei parlamentare pentru securitatea statului i
asigurarea ordinii publice] // Comunistul. – 2000. – 3 mart. – P. 2; Kommunist. –
2000. – 3 marta. – P. 3.

Prim vara are chip de femeie.../ p. realizat de Nadin Gheorghi


// Capitala. – 2000. – 8 mart. – P. 4-5; Capitala = Stolica. – 2000. – 8 marta. – P.
2. – Cuprins: "Con tiin dreapt , înf i are cuviincioas , vorbire folositoare":
[interviu cu Eugenia Ciumac, contabil- ef la Prim ria mun. Chi in u]; "Când
mergi la serviciu cu pl cere, nimic nu- i pare prea greu": [Lidia Ie anu, efa Dir.
administrare public local a Prim riei mun. Chi in u]; "Doar valorile perene ne
vor salva": [Nina Stratulat, efa Dir. social-umanitare i rela ii inter-etnice a
Prim riei mun. Chi in u]; "Visul meu îl va transpune în realitate fiica": [Valentina

151
Bibliografia Na ional a Moldovei

Dobrovolschi, func ionar public]; Lidia Kulicovski: [dir. Bibl. mun. "P. B. Ha deu",
Chi in u] / Ion Dron.

Sandu, Ion. "În pofida dificult ilor, r mân optimist ": [Maria
Cazacu, primar al satului Ghidighici, mun. Chi in u] / Ion Sandu // Capitala. –
2000. – 8 mart. – P. 2.

Semenova, Ûliâ. "Â Vas lûblû, krasavicy stoletij": [o znamenityh


krasavicah] / Ûliâ Semenova // Novoe vremâ. – 2000. – 7 marta.

Ustûgova, Natal'â. tob semejnyj o ag ne ugas: [probl.


funkcionirovaniâ Centra po psiholog. reabilitacii žen in] / Natal'â Ustûgova //
Nezavisimaâ Moldova. – 2000. – 7 marta. – P. 6.

398 Folclor
B ie u, Nicolae. Folclor pentru copii interpretat prim vara /
Nicolae B ie u // ara. – 2000. – 7 mart.

Sclifos, Valeriu. Mereu cu drag de neam i grai: [folcloristul Victor


Cirimpei la 60 de ani de la na tere] / Valeriu Sclifos // Mesagerul. – 2000. – 18
mart. – P. 7.

5 MATEMATICA. TIIN E ALE NATURII


50 GENERALIT I DESPRE TIIN ELE PURE
504(478) Ecologia în Republica Moldova
Gavrili , Andrei. "Pomul" hidrologic al Moldovei: [puritatea
resurselor acvatice] / Andrei Gavrili // Moldova suveran . – 2000. – 21 mart. –
P. 3.

Gavrili , Andrei. Scurgerile râule elor noastre sunt echivalente


cu cele ale Nistrului i Prutului / Andrei Gavrili // Flux: cotid. na . – 2000. – 22
mart. – P. 5.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Pencov, Mihai. Gospod ria apelor urmeaz a fi trecut la


autofinan are: [interviu cu M. Pencov, pre . Concernului "Apele Moldovei"] /
consemnare: Ioan August // Dialog. – 2000. – 17 mart. – P. 5.

Ropot, V. Compila ie, fals i uz de fals: [referin e la con inutul


variant engl. a rap. privind starea i protec ia mediului Rep. Moldova, prez. la
Conf. european a mediului în 1995 (Sofia, Bulgaria)] / V. Ropot // Moldova
suveran . – 2000. – 15 mart.

51 MATEMATIC
Valu a, Ion I. Valentin D. Belousov: [ilustru matematician rom. din
Basarabia] / Ion I. Valu a // F clia. – 2000. – 4 mart. – P. 7.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


Batâr, Dumitru. Sub zodia voca iei i a împlinirii: [Tudor Lupa cu,
specialist în domeniul chimiei fizice] / Dumitru Batâr // Moldova suveran . –
2000. – 4 mart. – P. 5.

6 TIIN E APLICATE. MEDICIN . TEHNIC


61 MEDICIN
614 S n tate i igien public . Prevenirea accidentelor
Boguskaâ, Polina. Mudraâ "Dalila", ili Zavtra na inaetsâ
segodnâ: [centr zdorov'â žen iny "Dalila" - model'reformirovaniâ pervi . med.
pomo i] / Polina Boguckaâ // Kišin. novosti. – 2000. – 3 marta. – P. 7.

Cebotaru, Victor. Zece ani de zbucium i c ut ri rodnice: [interviu


cu V. Cebotaru, dir. al Asoc. Medicale Teritoriale Ciocana din mun. Chi in u] /
consemnare: Ion Anton // Capitala. – 2000. – 4 mart. – P. 6.

Ciobanu, Gheorghe. Serviciul carit ii într-un timp ne-caritabil:


[interviu cu Gh. Ciobanu, medic- ef al Spitalului de urgen din mun. Chi in u] /
a conversat Iurie Trofimov // De facto. – 2000. – 7 mart. – P. 8. – Idem i în lb.
rus .

153
Bibliografia Na ional a Moldovei

Dobrynina, Tat'âna. No obraz reformy e e ne ugas... : [probl.


zdravoohraneniâ: po materialam konf. kollegii Minzdrava] / Tat'âna Dobrynina //
Nezavisimaâ Moldova. – 2000. – 30 marta.

Gladun, Eugeniu. Medicul este dator s fie optimist: dialog cu E.


Gladun, dir. Inst. de Cercet. t. în domeniul Ocrotirii S n t ii Mamei i Copilului
/ pentru conformitate: Andrei Zestrea // Furnica. – 2000. – Mart.(Nr 5). – P. 7. –
Idem i în lb. rus .

Odoleanu, Vasile. Cine îl poate ajuta pe omul c zut la nevoie:


[probleme ale medicinii de asigurare] / Vasile Odoleanu // Moldova suveran . –
2000. – 4 mart. – P. 5.

Savin, Victor. Cât cost s n tatea noastr ? Date i comentarii:


[interviu cu V. Savin, dir. Dep. S n t ii al Prim riei mun. Chi in u] / a intervievat
Angela Chisnenco // Capitala. – 2000. – 4 mart. – P. 5.; Capitala = Stolica. –
2000. – 4 mart. – P. 6.

Savin, Victor. Pentru o asisten medical accesibil , e alonat ,


eficient : [din rap. dir. Dep. S n t ii al Prim riei mun. Chi in u prez. la edin a
Dep.] / Victor Savin // Capitala. – 2000. – 25 mart. – P. 5; Capitala = Stolica. –
2000. – 25 marta. – P. 3.

615 Farmacologie. Terapeutic . Toxicologie


Ionko, Majâ. I net v Ote estve prorokov? : [sozdanie mold.
u enymi protivorakovyh preparatov] / Majâ Ionko // Kišin. novosti. – 2000. – 3
mart. – P. 4.

Petrov, Tatiana. "Eurofarmaco" SA: o dezvoltare performant :


dialog cu T. Petrov, dir. gen. al ÎM "Eurofarmaco" SA / consemnare: Vasile
Trof il // Moldova suveran . – 2000. – 18 mart. – P. 2.

Prepeli , Victor. Toate miracolele pe care le fac vin din credin a


în Dumnezeu: [dialog cu V. Prepeli , dir. al Centrului de medicin ne-tradi ional
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

"Victor"] / interlocutori: Aneta Grosu, Sorina tefâr , Ina Pris caru,... // Flux: ed.
de vineri. – 2000. – 24 mart. – P. 6.

616 Patologie. Medicin clinic


Anestiade, Vasile. Cum am devenit elevul medicului personal al
lui Stalin / Vasile Anestiade // Flux: ed. de vineri. – 2000. – 3 mart. – P. 8.

ernit, Valerij. Èta bolezn'ubivaet medlenno: [beseda s zam. dir.


municip. ftizio-pnevmologi eskogo dispansera Chi in u V. ernitom] /
besedovala Angela Kisnenko // Capitala = Stolica. – 2000. – 22 marta. – P. 7.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


Fal , Valeriu. E mai u or s tratezi un dinte decât s conduci o
institu ie: dialog cu V. Fal , dir. centrului stomatologic "Fala-Dental" / în dialog
Aneta Grosu // Flux: ed. de vineri. – 2000. – 10 mart. – P. 6.

62 INGINERIE. TEHNIC ÎN GENERAL


621 Construc ie de ma ini în general. Tehnic nuclear . Electrotehnic . Tehnologie
mecanic
Gu u, A. Noile surse de c ldur sunt selectate la rece: ]dir.
strategice de dezvoltare a energeticii din rep.] / A. Gu u // S pt mîna. – 2000. –
10 mart. – P. 4.

628 Tehnic sanitar


Belik, Viktoriâ. Za vodu nado platit'- ina e možno ostat’sâ bez
vody: [interv'û s èkon. dir. AO "Ap -canal" V. Belik] / zapisala Tat'âna
Kropanceva // Novoe vremâ. – 2000. – 28 mart.

Paško, Galina. Galina Paško: "Ap -canal" ne perekladyvaet svoi


ubytki na ple i potrebitelej": [interv'û s na . otd. vodosbyta AO "Ap -canal"] /
zapisala Tat'âna Kropanceva // Novoe vremâ. – 2000. – 3 mart. – P. 2.

155
Bibliografia Na ional a Moldovei

63 AGRICULTUR . TIIN E I PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTUR . EXPLOAT RI


AGRICOLE I ALE VIE II S LBATICE

630 Silvicultur
C pi , Ion. "Nu m preocup ceea ce am f cut, m deranjeaz
ceea ce n-am reu it..." : [Alexei P l nceanu, prim-vicedir. gen. al Serviciului
Silvic de Stat] / Ion C pi // Moldova suveran . – 2000. – 28 mart. – P. 3.

Dobrynina, Tat'âna. Atamany kodr: [bessarab. lesn. massivy] /


Tat'âna Dobrynina // Nezavisimaâ Moldova. – 2000. – 31 mart. – P. 4.

Serviciul Silvic de Stat: [probleme i perspective] // Dialog. –


2000. – 24 mart. – P. 6. Cuprins: Autogestiunea ne-a permis s ie im din datorii:
[art. dir. gen. al Serviciului] / Vasile Mahu; O recuno tin ce are i expresie
material / Dumitru Cojocaru; i p durea, ca orice organism viu, trebuie ajutat /
Petru Rotaru: Vân toarea îi poate aduce unui adev rat gospodar i venituri bune
/ Marian Scobioal : Banii bani trebuie s aduc / Eugenia Guidea.

631 Agricultur în general


Odoleanu, Vasile. S tii, s vrei, s po i, s faci! : [reflec ii de la
seminarul zonal "Agricultur durabil "; St uceni, mart., 2000] / Vasile Odoleanu
// Moldova suveran . – 2000. – 30 mart. – P. 2.

631.4 tiin a solului. Pedologie


Rusu, Alexandru. Bombele ecologice pot fi dezamorsate: [dialog
cu A. Rusu, cercet.-coord. la Inst. de cercet. pentru Pedologie, Agrochimie i
Hidrologie "N. Dimo"] / consemnare Vasile Martin // Moldova suveran . – 2000. –
2 mart. – P. 1, 2.

631.5 Lucr ri agricole


Boincean, Boris. S mân a bun rod adun : interviu cu B.
Boincean, dir. gen. al Asoc. t. de Produc ie "Selec ia" din B l i / interlocutor: Ilie
Bujor // Dialog. – 2000. – 3 mart. – P. 5.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

631.6 Ameliora ii. Iriga ii


Cartinescu, Valeriu. P mântul este o magazie de comori, apa e
cheia care o deschide: [art. managerului- ef al Inst. "Acvaproiect"] / Valeriu
Cartinescu; p. realizat de Vasile Trof il // Moldova suveran . – 2000. – 30
mart. – P. 3.

633 Cultura plantelor de câmp


Particularit ile lucr rilor de câmp în prim vara anului 2000 /
Boris Boincean, Mihai Taban, Cozma Cebotari, ... // Moldova suveran . – 2000.
– 29 mart. – P. 2.

633.1 Cereale. Recolte de grâne


Andrie , Serafim. Grâul de toamn : premise i ac iuni / Serafim
Andrie // Moldova suveran . – 2000. – 16 mart. – P. 2.

Lupa cu, Mihail. Cum s rena tem "aurul verde" al agro-


land aftului Moldovei: [culturile cerealiere în Rep. Moldova] / Mihail Lupa cu,
Mihail Laba, Valentin Crâ maru // Moldova suveran . – 2000. – 4 mart. – P. 1, 2.

Postolati, A. Tak skol'ko zerna nado Moldove? / A. Postolati, C.


Cebotari // Nezavisimaâ Moldova. – 2000. – 16 marta.

634 Horticultur în general


Ad sc li ei, M. "Depozitele de vitamine" mai pot fi salvate:
problema pomicultorilor din jud. Ungheni / M. Ad sc li ei, D. Puntea // Moldova
suveran . – 2000. – 29 mart. - P. 2.

638 Între inerea, cre terea i utilizarea insectelor i a altor antropode


Cibotaru, Mihail Gh. Norocul i-l cl de te fiecare cum tie... :
[Nicolae Ursu, savant apicultor] / Mihail Gh. Cibotaru // Luceaf rul. – 2000. – 24
mart. – P. 10.

157
Bibliografia Na ional a Moldovei

65 CONDUCERE I ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMER I COMUNICA II

654 Telecomunica ii i telecomand (organizare, func ionare)


Pohil , Vlad. Dureri mocnind pe calea undelor: [Postul Na . de
Radio Moldova] / Vlad Pohil // Mesagerul. – 2000. – 18 mart. – P. 6.

Sârbu, Alexandru. Spiritul distructiv bruiaz imaginea TV: interviu


cu A. Sârbu, dir. Companiei moldo-americane SUN TV / interviu realizat de
Aneta Grosu // Flux: cotid. na . – 2000. – 2 mart.

Tab r , Cristian. La Chi in u m-am sim it ca acas ...: [interviu cu


C. Tab r , cor. Pro-TV] / consemnare: Tatiana Corai // Luceaf rul. – 2000. – 17
mart. – P. 10.

urcanu, Andrei. "Moldcell" - tehnologii de corup ie i sp lare a


creierilor / Andrei urcanu / Tineretul Moldovei. – 2000. – 4 mart. – P. 4, 5.

655 Industrii grafice. Comer ul cu c r i


Filip, Iulian. Dou realit i române ti diferite, dar cu o singur
cruce: [problemele edit rii c r ii na .] / Iulian Filip // Lit. i arta. – 2000. – 30 mart.

656.2/.4 Transport feroviar. Circula ie feroviar


Arma , Ivan. Ivan Arma : "My ne imeem prava brosat'lûdej, 'â
žizn'prošla na železnoj doroge": [interv'û s zam. gen. dir. po social. voprosam
Mold. želez. dorogi] / zapisala Tat'âna Kropanceva // Novoe vremâ. – 2000. – 28
marta.

Gheorghi , Iurii. Železnaâ doroga Moldovy: mify i real'nost'ili


Nam ne ego terât': [stat'â gener. dir. predstavitel'stva kompanii "Transrail
Holding AG" v Resp. Moldova] / Iurii Gheorghi // Nezavisimaâ Moldova. –
2000. – 24 mart. – P. 4.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

656.8 Po t
Castrave , Ilie. Pa i pe vertical : [într. de stat "Po ta Moldovei" la
7 ani: art. dir. gen.] / Ilie Castrave // Dialog. – 2000. – 31 mart. – P. 6.

658 Conducere i administrare în exploatare. Organizare comercial


B trînu, Ion. Sosi i de la coala european a producerii, stagiarii
încep s lucreze: [sintez asupra întâlnirii Primului-ministru Dumitru Braghi cu
prima echip de manageri instrui i peste hotare] / Ion B trînu // Moldova
suveran . – 2000. – 21 mart. – P. 1, 2.

Vizitiu, Vasilij. Portret na fone... . [interv'û s dir. resp. proizvod.


predpriâtiâ AO "Universal" V. Vizitiu] / zapisal Gennadij Zen'kovi ; foto K.
Grozdeva // Capitala = Stolica. – 2000. – 1 marta. – P. 5.

684 Industria mobilei. Fabricarea mobilei


Burlacu, Inga. Ziarist nerealizat, muzician în perspectiv i
business-man ast zi: Iurie Bor , proprietarul întreprinderii individuale de mobil
"Creator" / Inga Burlacu // Luceaf rul. – 2000. – 24 mart. – P. 6.

659 Publicitate. Informare. Rela ii cu publicul


(Vezi Nr 925)

7 ARTA. DIVERTISMENT. SPORT


71 URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GR DINI
Buzatu, Leonid. Pirogom perehodnogo perioda gorazd
polakomit'sâ vsâkij: [samovol'n. str-vo v mun. Chi in u: interv'û s gl. specialistom
Upr. po kontrolû za gor. str-vom L. Buzatu] / zapisala Iulia Ciubotaru; foto K.
Grozdeva // Capitala = Stolica. – 2000. – 25 marta. – P. 6.

Lupa cu, Valeriu. Arhitekturnoe lico stolicy budu ego: [o gener.


plane zastrojki i rekonstrukcii Chi in u: beseda s zav. otd. Departamenta
arhitektury i urbanistiki prim rii mun. Chi in u V. Lupa cu] / besedovala Inessa
Metaksa // Nezavisimaâ Moldova. – 2000. – 7 mart. – P. 7.

159
Bibliografia Na ional a Moldovei

719 Ocrotirea monumentelor în general


Sainciuc, Lic . Soborul vechi: [din ist. monumentului de cultur ] /
Lic Sainciuc // Capitala. – 2000. – 11 mart. – P. 6-7.

72 ARHITECTUR
Lupa cu, Valeriu. Alvar Aalto în Moldova: [expoz. arhitectului
finlandez] / Valeriu Lupa cu // Moldova suveran . – 2000. – 23 mart. – P. 3.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE GRAFICE. GRAFIC


Florea, Vlad. Sc rile lui Vlad Florea: [dialog cu specialistul în
prelucrarea artistic a lemnului, designerul de origine basarabean , stabilit la
Tallin] // Contrafort. – 2000. – Ian.-mart. (Nr 1-3). – P. 26-27; fotogr.

Popa, Iulius. Medalia "Izvorul Eminescu la Recea, Râ cani" /


Iulius Popa // Lit. i arta. – 2000. – 23 mart.

Popa, Iulius. Medalia "Monumentul Eminescu la F le ti" / Iulius


Popa // Lit. i arta. – 2000. – 2 mart. – P. 8.

Vrabie, Gheorghe. V. For a creatoare a geniului: [Mihai Eminescu


în arta plastic ] / Gheorghe Vrabie // Capitala. – 2000. – 22 mart. – P. 4, 5. – Art.
1: 12 ian.

75/76 PICTUR . GRAFIC


Anghel, Ala. A povesti prin intermediul graficii: [crea ia
plasticianului Isai Cârmu] / Ala Anghel // Moldova suveran . – 2000. – 29 mart. –
P. 6.

Gol ov, Dimitrie. Marele florentin: [525 ani de la na terea lui


Michelangelo Buonarroti, pictor, sculptor, arhitect i poet de origine ital.] /
Dimitrie Gol ov // Comunistul. – 2000. – 10 mart. – P. 8; Kommunist. – 2000. –
10 marta. – P. 10.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Kara-Ciobanu, Dmitrij. A vy uzor sozdat'smogli by na tykvah,


vyros ih v stepi? : [portret g g uz. grafika Petra Vlaha] / Dmitrij Kara-Ciobanu,
per. s g g uz. Petra Cebotari // Nezavisimaâ Moldova. – 2000. – 17 marta. – P.
12.

Plo ni , Elena. În lumea fermec toare a artistului Mihai Grati:


[plastician] / Elena Plo ni // Lit. i arta. – 2000. – 2 mart. – P. 6.

Sainciuc, Glebus. Glebus Sainciuc: Cum i-am d ruit Mariei Bie u


acela i tablou de dou ori: [interviu cu creatorul de m ti] / consemnare: Nicolae
Roibu // Flux: ed. de vineri. – 2000. – 31 mart. – P. 8.

vitchi, Diana. Cârmuitor al graficii de carte: [Isai Cârmu: 60 de


ani de la na tere] / Diana vitchi // Florile dalbe. – 2000. – 23 mart. – P. 3.

Tornâ, Nelli. Gde ty, rodina duši? : [tvor estvo hudož. Lidii
Mudrak] / Nelli Tornâ; fotogr. Sergeâ Kartaševa // Kišin. novosti. – 2000. – 17
marta. – P. 7.

77 FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE
Poiat . Mihai. Mnogie hoteli by ženit'sâ na molodoj Brigite Bardo:
[interv'û s zam. Nac. centra kinematografii M. Poiat ] / zapisal Aleksandr Isaev //
Novoe vremâ. – 2000. – 3 marta. – P. 4.

78 MUZIC
Ciolacu, Olga. Na scene kak doma. I tak 25 let: [interv'û s mold.
pevicej O. Ciolacu] / besedovala Valeriâ Bobocel // Novoe vremâ. – 2000. – 24
marta. – P. 4.

Ciolacu, Olga. Pentru Olga Ciolacu scena e un spectacol de


corid ... : [interviu cu interpreta de muz. de estrad din Rep. Moldova] / a
dialogat Tatiana Corai // Luceaf rul. – 2000. – 1 mart.

Dauer, Mirabela. Mirabela Dauer: "A vrea s revin la Chi in u nu


din unsprezece în unsprezece ani, ci mai des"; [interviu cu interpreta de muz.

161
Bibliografia Na ional a Moldovei

u oar din România] / interviu realizat de Rodica Trofimov // Flux: ed. de vineri.
– 2000. – 3 mart. – P. 12.

Florea, Marina. "Iubirea e un cântec infinit...": [interviu cu M.


Florea, Gabriel Doroban u i Mirabela Dauer, interpre i de muz. u oar rom.] /
consemnare: Anatol Caciuc // Capitala. – 2000. – 11 mart. – P. 9.

Gherman, Elena. "Simt cum trece timpul pe lâng mine": interviu


cu cânt rea a de oper E. Gherman / interviu realizat de Silvia Bogd na // Flux:
ed. de vineri. – 2000. – 10 mart. – P. 8.

Goga, Valentin. Ètot dorogoj Nacional'nyj Dvorec: [beseda s


gener. dir. "Moldova-concert" V. Goga] / besedovala Lûdmila Mamalyga //
Capitala = Stolica. – 2000. – 15 marta. – P. 4.

Gu u, Mircea. "Sostradanie sil'nee stradaniâ": [interv'û s hudož.


rukovoditelem ansamblâ "Colinda" M. Gu u] / zapisala Valeriâ Bobocel // Novoe
vremâ. – 2000. – 21 marta.

Lâscae, Alexandru. "Nu exist orchestr proast , exist dirijori


pro ti": [interviu cu A. Lâscae, dirijor- ef al Orchestrei simfonice a Filarmonicii din
Ia i] / interviu realizat de Silvia Bogd na // Flux: ed. de vineri. – 2000. – 17
mart. – P. 10.

Luter, Robert. Robert Luter: "Zdes' â uvstvuû sebâ svoim":


[interv'û s amer. dirižerom] / zapisal Aleksandr Isaev // Novoe vremâ. – 2000. –
10 marta. – P. 7.

Mircos, Vlad. Liviu tirbu i Nelly Ciobanu la Festivalul "Vocile


Asiei" din Kazakstan: [ed. 1999] / Vlad Mircos // Lit. i arta. – 2000. – 9 mart. – P.
3.

Mustea, Gheorghe. Gheorghe Mustea: Am mers adesea al turi


de domnitor i so ia sa: (cum am scris opera "Alexandru L pu neanu") // Flux:
ed. de vineri. – 2000. – 24 mart. – P. 8.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Neam u, Petre. O ar f r cultur e f r r d cini i f r viitor:


interviu cu maestrul P. Neam u, dir. artistic i prim-dirijor al Orchestrei de muz.
popular "Folclor" / a înregistrat Nicolae Roibu // Flux: cotid. na . – 2000. – 16
mart.

Negur -Pîr u, Nina. Farmec dulce-al învierii: [sintez asupra ed.


a XXXIV-a a Festivalului muzical int. "M r i or -2000"] / Nina Negur -Pîr u ;
fotogr. de Tudor Iovu, Petru Gale chi // Moldova suveran . – 2000. – 11 mart. –
P. 6.

Partole, Claudia. Cartea de vizit a unui sat...: [Leonid Garciuc,


dirijor de cor, autodidact] / Claudia Partole // Lit. i arta. – 2000. – 23 mart.

Ro ca, Agnesa. Înal zborul de vis al cântecului: [Maria Caraman,


interpret de cântece populare] / Agnesa Ro ca // Moldova suveran . – 2000. –
30 mart. – P. 6

Suruceanu, Ion. Ion Suruceanu: "S astliv pet'dlâ naših žen in":
[interv'û s mold. èstradnym pevcom] / besedu vela L. Mamalyga // Capitala =
Stolica. – 2000. – 8 marta. – P. 4.

tef ne , Anatol. Anatol tef ne : "V zând ce se întâmpl ast zi


în arta autohton , tot mai des îmi amintesc cuvintele scrise pe un bust, chiar
lâng casa Pre edintelui Republicii: "F r steag de cultur un popor este o
gloat ...": interviu cu conduc torul forma iei "Trigon"] / consemnare: Valentina
Moldoveanu // Mesagerul. – 2000. – 18 mart. – P. 7.
79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT
Jereghi, Dorian. Echipa-satelit a sportului mondial: [Rep. Moldova
i for ele sportive din lume] / Dorian Jereghi // Flux: ed. de vineri. – 2000. – 3
mart. – P. 10.

791 Divertismente, spectacole, reprezenta ii publice


Petreanu, Radu. Vacan a Mare: "La un banc bun nu se râde de
dou ori": [interviu cu R. Petreanu, membru al grupului de umor "Vacan a Mare"]
/ consemnare: rep. //Jurnal de Chi in u. – 2000. – 24 mart. – P. 8.

163
Bibliografia Na ional a Moldovei

Piersic, Florin. Florin Piersic: "Am fost cople it i ucis de


iubire...": [interviu cu actorul din România] / a sus inut dialogul Anatol Caciuc //
Capitala. – 2000. – 22 mart. – P. 4.

792 Teatru
Ârmenko, Valentin. Vremâ poiska i obnovleniâ: [deâtel'nost'
teatra im. Eugene Ionesco] / Valentin Ârmenko // Nezavisimaâ Moldova. – 2000.
– 17 marta. – P. 11.

C r u , Vitalie. "La Na ional vor monta regizori buni nu numai din


Republica Moldova...": interviu cu V. C r u , dir. Teatrului Na . "Mihai Eminescu"
din Chi in u / a consemnat Marcela Gafton // ara. – 2000. – 28 mart.

C r u , Vitalii. Nakonec-to amerikancy otpustili Vitaliâ C r u a


domoj: [interv'û s dir. Nac. teatra "M. Eminescu"] / besedovala Valeria Bobocel //
Novoe vremâ. – 2000. – 14 marta.

Cheianu, Constantin. Despre informare i bun stare:


[perspective ale teatrului în Rep. Moldova] / Constantin Cheianu // Jurnal de
Chi in u. – 2000. – 24 mart. – P. 4.

Ciobanu, Angela. Angela Ciobanu: "Muž menâ kak aktrisu prosto


obožaet!": [interv'û s aktrisoj Nac. teatra] / zapisala Valeriâ Bobocel // Novoe
vremâ. – 2000. – 24 marta. – P. 4.

Ciutac, Victor. Victor Ciutac: Am fost de trei ori în rolul de


acuzator: [roluri din teatru: amintiri ale actorului] / consemnare: N.R. // Flux: ed.
de vineri. – 2000. – 10 mart. – P. 8.

Epner, Luule. Teatrul vizionar al lui Madis Kõiv: [dramaturg


(Estonia)] / Luule Epner // Contrafort. – 2000. – Ian.-mart.(Nr 1-3). – P. 30.

Foc a, Boris. Boris Foc a: "Kogda nam aplodiruût zriteli, na


pervom ètaže teatra padaût lûstry": [interv'û s hudož. rukovoditelem teatra
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

"Luceaf rul"] / zapisala Valeria Bobocel // Novoe vremâ. – 2000. – 10 marta. – P.


7.

Fusu, Dumitru. Dumitru Fusu - èto tainstvo! : [beseda s akterom] /


besedovala Lûdmila Mamalyga // Capitala = Stolica. – 2000. – 29 marta. – P. 4.

Ignat, Victor. Budet i na soldatskoj ulice prazdnik: [interv'û s


hudož. rukovoditelem novogo Teatra nac. armii V. Ignat] / besedovala Natal'â
Mel'nik // Kišin. novosti. – 2000. – 24 marta. – P. 11.

[In memoriam actorului Spiru Haret] // Moldova suveran . – 2000.


– 18 mart. – P. 6. – Cuprins: Spiru Haret, cum era... / Claudia Partole; Ultimul rol
/ Ion Gorgan.

Karmyz, Mariâ. Tiraspol'skaâ teatral'naâ škola? A po emu by i


net... : [interv'û s dir. Tiraspol'skogo teatra M. Karmyz] / zapisala Elena Kukol //
Kišin. novosti. – 2000. – 24 mart. – P. 11.

Lee, Charles. "Himerele ideologiei nu mor, ci se transform ":


[interviu cu Ch. Lee, regizor englez] / pentru conformitate: Irina Nechit //
Luceaf rul. – 2000. – 31 mart. – P. 10.

Rusu, Elena. Angela Sochirc , actri din Moldova care a


înnebunit Parisul / Elena Rusu // Luceaf rul. – 2000. – 31 mart. – P. 16.

Stoica, Valentina. Credem în magia i for a actorului! : [Mariana


Goti anu, actri la Teatrul "Luceaf rul"] / Valentina Stoica // Moldova suveran .
– 2000. - 25 mart. – P. 6.

T taru, Tudor. Tudor T taru: "Aici, la PRCM, am cunoscut cei mai


frumo i oameni...": [interviu între inut în cadrul clubului "Ziua u ilor deschise" cu
regizorul moldovean] / a înregistrat: Jana Mu at // Luceaf rul. – 2000. – 22 mart.

Turt , Valeriu. Cine îi va întinde o mân de ajutor regizorului


Victor Ignat? : [problemele organiz rii Teatrului Armatei Na .] / Valeriu Turt //
Capitala. – 2000. – 25 mart. – P. 8, 9; Capitala = Stolica. – 2000. – 25 mart. – P.
8.

165
Bibliografia Na ional a Moldovei

Verebceanu, Stela. E greu s delimitezi un "prost gust" f cut cu


inventivitate i umor de un prost gust care e pur i simplu prost... : (interviu cu
designerul vestimentar St. Verebceanu) / consemnare: Dina Ghimpu // Lit. i
arta. – 2000. – 2 mart. – P. 6.

794 Jocuri de mas


Iord chescu, Viorel. Viorel Iord chescu: " ahul este un atribut al
divinit ii": [interviu cu maestrul int. la ah] / consemnare: Viorel Ciobanu //
S pt mîna. – 2000. – 10 mart. – P. 27.

Polkanova, Nina. Nina Polkanova: "Vse deržitsâ na


èntuziazme...": [interv'û s masterom sporta, zasl. trenerom Moldovy po nastol'n
tennisu] / vel interv'û Ivan Kapsamun // Mold. vedomosti. – 2000. – 4 marta. – P.
8.

Skrip enko, Fedor. Smotr ûnnyh darovanij: [itogi empionata


resp. po šahmatam sredi ûnošej i devušek] / Fedor Skrip enko // Nezavisimaâ
Moldova. – 2000. – 28 marta. – P. 6.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educa ie fizic


Florescu, Victor. Victor Florescu: "Putevka v Sydney - daleko ne
poslednij moj uspeh na tatami": [interv'û s mold. borcom-dzûdoistom] / zapisal
Aurel Negru // Mold. vedomosti. – 2000. – 18 marta. – P. 8.

Gauga , Petru. Sportul universitar la ora încerc rilor: [interviu cu


P. Gauga , pre . Federa iei Sportului Universitar] / consemnare: Ion Sandu //
Capitala. – 2000. – 18 mart. – P. 14.

Macûra, Alexandru. Alexandru Macûra: "Minimal'naâ zada a -


etvertoe mesto...": [interv'û s gl. trenerom nac. sbornoj Moldovy po futbolu] / vel
interv'û Eduard Ciobanu // Mold. vedomosti. – 2000. – 11 marta. – P. 8.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Popovici, Grigore. Grigore Popovici: "Un salariu lunar de 700


dolari este exorbitant pentru majoritatea dintre noi, dar e mic pentru un
performer": [interviu cu Secretarul gen. al Comitetului Na . Olimpic] // Dialog. –
2000. – 24 mart. – P. 7.

Sandu, Ion. Atena nu e o utopie: [performan ele alerg toarei


Valentina Enachi] / Ion Sandu // Capitala. – 2000. – 8 mart. – P. 6.

8 LINGVISTIC . FILOLOGIE. LITERATUR


802/809 Limbi individuale
805.90 Limba român
(Vezi de asemenea Nr 1009)

Eremia, Anatol. 35-38. Nume comemorative: [restabilirea


onomasticii na .] / Anatol Eremia // ara. – 2000. - 7, 14, 21, 28 mart. – Art. 1: 29
iun. 1999.

Gu u, Valentin. Supliciul ortoepiei / Valentin Gu u // Lit. i arta. –


2000. – 2 mart. – P. 7.

Melniciuc, Ion. Ce e limba pentru noi? [medita ii] / Ion Melniciuc //


Lit. i arta. – 2000. – 30 mart.

82 LITERATUR ARTISTIC . TIIN A LITERATURII


Dinescu, Viorel. Limbajul zeilor: [poezia i poetul: armisti ii lit.] /
Viorel Dinescu // Lit. i arta. – 2000. – 23 mart.

Matssura, Koishiro. Mesajul Directorului General al UNESCO


Koishiro Matssura cu ocazia Zilei Mondiale a Poeziei: (21 mart. 2000) // Moldova
suveran . – 2000. – 21 mart. – P. 6.

820/89 Literaturi individuale


820(73) Literatur american
O'Henri. De-ale negustoriei / O'Henri; trad. de A. Barosu //
Mesagerul. – 2000. – 31 mart. – P. 7.

167
Bibliografia Na ional a Moldovei

859.0 Literatur român


Alecsandri, Vasile. Sfâr itul iernii: [versuri] / Vasile Alecsandri /
Capitala. – 2000. – 1 mart. – P. 1.

Chiriac, Alexandru. Prive te; Poate; Marele; Poet; Solii; Un pas;


Zeu; Tr iesc: [versuri] / Alexandru Chiriac; prez. de Ion urcanu // Lit. i arta. –
2000. – 2 mart. – P. 3.

Eminescu, Mihai. Bâlbâi i cu gura strâmb sunt st pânii astei


na ii! : [fragm. din "Scrisoarea III"] / Mihai Eminescu // Flux: ed. de vineri. – 2000.
– 3 mart. – P. 5.

Eminescu, Mihai. I pust'begut, kak prežde, gody: [stihi] / Mihai


Eminescu; per. A. Brodskogo // Nezavisimaâ Moldova. – 2000. – 7 marta. – P. 1.

Eminescu, Mihai. K zvezde = K"m zvezdata: [stihi] / Mihai


Eminescu; per. na rus. i bolg. âz. Niko Stoânov // Nezavisimaâ Moldova. – 2000.
- 17 marta. – P. 12.

Eminescu, Mihai. La steaua (k zvezde) / per. N. Urman, Stela


Fomina // Nezavisimaâ Moldova. – 2000. – 31 marta. – P. 12.

Eminescu, Mihai. Noi amândoi avem acela i dasc l: [versuri] /


Mihai Eminescu // Flux: ed. de vineri. – 10 mart. – P. 5.

Eminescu, Mihai. Vene ia: [versuri] / Mihai Eminescu // Flux: ed.


de vineri. – 2000. – 17 mart. – P. 5.

Isanos, Magda. Dumnezeu; B trânul rege; B rbatul; Toamna:


[versuri] / Magda Isanos // Lit. i arta. – 2000. – 2 mart. – P. 4.

Istrati, Toma. Întru mul i ani de drag, mul i ani s ne tr iasc :


[versuri] / Toma Istrati // Lit. i arta. – 2000. - 23 mart.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Milo , Ion. Pân azi; Dac adev rul nu exist ; Feri i-v ; Cele
dou Românii; Jurnal; Muntele G in ; Satul meu natal: [versuri] / Ion Milo // Lit.
i arta. – 2000. – 16 mart.

P unescu, Adrian. Ecou: [versuri] / Adrian P unescu // Tineretul


Moldovei. – 2000. – 31 mart. – P. 1.

859.0.09 Critic i istorie literar


(Vezi de asemenea Nr 936)

Cimpoi, Mihai. Auto-ap rarea lui Eminescu / Mihai Cimpoi // Lit. i


arta. – 2000. – 9 mart. – P. 3.

Cimpoi, Mihai. Întâi-st t torul: [titanul poeziei române ti - Mihai


Eminescu] / Mihai Cimpoi // Capitala. – 2000. – 4, 15 mart. – P. 4.

Codreanu, Theodor. Desp r ire de eminescologie; Adev rata


desp r ire: [fragm. din cartea aceluia i aut. "Dubla sacrificare a lui Eminescu"] /
Theodor Codreanu // Lit. i arta. – 2000. – 30 mart.

Codreanu, Theodor. "În Eminescu nu e nimic de demitizat":


[interviu cu T. Codreanu, critic literar] / consemnare: Teodora Stanciu // Lit. i
arta. – 2000. – 16 mart.

Dinescu, Viorel. Au la Sybaris nu suntem lâng capi tea spoielii?


: [poetul Mihai Eminescu] / Viorel Dinescu // Lit. i arta. – 2000. – 9 mart. – P. 3.

Eremia, Anatol. Veronica Micle: [rumynskaâ poètessa (1850-


1889) / Anatol Eremia // Capitala = Stolica. – 2000. – 4 marta. – P. 9.

Leon, Alex. "Via a mea e poezie i zbor...": reflec ii asupra operei


poetice a Veronic i Russo / Alex Leon // Lit. i arta. – 2000. – 16 mart.

Palladi, Tudor. Stilul de via i stilul literar maiorescian: [opera lui


Titu Maiorescu] / Tudor Palladi // Glasul na iunii. – 2000. – 15 mart. – P. 7.

169
Bibliografia Na ional a Moldovei

Poezie a în elepciunii i maturit ii spirituale: [Ion Milo , trad. i


poet rom. din Banatul sârbesc] / cor. "L.A." // Lit. i arta. – 2000. – 16 mart.

Popovici, Constantin T. 2. Gheorghe Eminescu, ultimul b rbat


din celebra dinastie / Constantin T. Popovici // S pt mâna. – 2000. – 3 mart. -
P. 16-17. - Art. 1: 25 febr.

Procopii, Lûbov'. Zerkalo rumynskoj poèzii: [per. proizvedenij


Mihai Eminescu] / Liubov'Procopii // Nezavisimaâ Moldova. – 2000. – 10 marta.
– P. 12.

Radek, Leonid. "O duša duši moej!" [Veronica Micle v tvor estve
Mihai Eminescu] / Leonid Radek // Capitala = Stolica. – 2000. – 8 marta. – P. 4.

Suceveanu, Arcadie. Litera A în alfabet: [anul Eminescu] /


Arcadie Suceveanu // Dialog. – 2000. – 31 mart. – P. 7.

859.0(477.85).09 Literatura român din Bucovina de Nord


Colesnic, Iurie. Un bucovinean ce are o strad în Chi in u:
[Gheorghe Tofan, critic i istoric lit., publicist (1880-1920) / Iurie Colesnic // Flux:
ed. de vineri. – 2000. – 10 mart. – P. 10.

859.0(478) Literatura român din Republica Moldova


Belicov, Serafim. Catrene pe marginea volumului "Carul cu
pro ti" de Petru C rare, candidat la Premiul Na ional pentru opera Omnia /
Serafim Belicov // Dialog. – 2000. – 17 mart. – P. 8.

Be leag , Vladimir. Naufragiat '60 sau psiho-eroticale: [reflexe] /


Vladimir Be leag // Contrafort. – 2000. – Ian.-mart. (Nr 1-3). – P. 8.

Bivol, Efim. Nimic f r Dumnezeu: (cânt de slav ) / Efim Bivol //


Florile dalbe. – 2000. – 23 mart. – P. 7.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Bivol, Efim. Vivat auto-p c leala: [versuri] / Efim Bivol //


Mesagerul. – 2000. – 31 mart. . P. 7.

Bulat, Eugenia. Un dat... : [versuri] / Eugenia Bulat // Moldova


suveran . – 2000. – 7 mart. – P. 3.

Burac, Andrei. La al 13-lea ceas al întunericului: [versuri] / Andrei


Burac // Contrafort. – 2000. – Ian.-mart. (Nr. 1-3). – P. 4.

Busuioc, Aureliu. Pia a: noti e pe cutia de chibrituri /Aureliu


Busuioc // S pt mîna. – 2000. – 17 mart. – P. 18.

Butnaru, Leo. Dincolo sau acolo? (II): [cosmogram ] / Leo


Butnaru // Contrafort. – 2000. – Ian.-mart. (Nr 1-3). – P. 5.

C rare, Petru. De-ale g zduirii; C ciula... în tranzi ie; Mancurt


sadea: [epigrame] / Petru C rare // ara. – 2000. – 21 mart.

C rare, Petru. Ie ire din situa ie; Dincolo de Ural; Un basarabean


la Putna; Cu un migrant; Cu un siberian; F pta ii i pactul lor; C tre o ar
ocupant : Fo tii kaghebi ti; La cimitirul "Doina" din Chi in u; Neo-musafirul:
[epigrame] / Petru C rare. // F clia. – 2000. – 11 mart. – P. 8.

C rare, Petru. Moldovenii în cer; Un cer etor preten ios; Pe o


scen ; Despre pensii; Privatizare: [epigrame] / Petru C rare // Dialog. – 2000. –
17 mart. – P. 8.

C rare, Petru. Neo-barbarii; Partocratul; Avionul; Contact


"fr esc"; Mancur ii i Unirea: [epigrame] / Petru C rare // ara. – 2000. – 14
mart.

C rare, Petru. Partocra ii ast zi; Alde vântur -lume; O tire


macabr : [epigrame] / Petru C rare // ara. – 2000. – 28 mart.

C rare, Petru. Te rog, iubito... : [parodii dup Ilie T. Zegrea] /


Petru C rare // Lit. i arta. – 2000. - 9 mart. – P. 4.

171
Bibliografia Na ional a Moldovei

Cibotaru, Mihail Gh. Urla un câine la etaj... / Mihail Gh. Cibotaru


// Luceaf rul. – 2000. – 17 mart. – P. 11.

Ciocoi, Gheorghe. Luceaf rul, Cepeleu ii i dimine ile... : [versuri]


/ Gheorghe Ciocoi // Lit. i arta. – 2000. – 2 mart. – P. 2.

Dabija, Nicolae. Èta lûbov': [stihi] / Nicolae Dabija // Capitala =


Stolica. – 2000. – 8 marta. – P. 6.

Damian, Liviu. Altoi pe o tulpin vorbitoare: [versuri] / Liviu


Damian // Moldova suveran . – 2000. – 14 mart. – P. 3.

Damian, Liviu. Ap cristalin : (fragm.); Clo ca cu pui: (fragm.):


Nu m uita: [versuri] / Liviu Damian // Lit. i arta. – 2000. – 23 mart.

Damian, Liviu. Verb matern: [versuri] / Liviu Damian // Lit. i arta.


– 2000. – 23 mart.

Diordiev, Ion. Pedeapsa; Cearta; Învoire; Cei apte purcei; O


p c litur ; R spunsul unui ran; Tare-i greu de tr it! : snoave / Ion Diordiev //
Florile dalbe. – 2000. – 30 mart. – P. 8.

Diviza, Ion. Asiguratul; Greva medicilor; Incon tientul; Toast;


Metoda bunelului: [epigrame] / Ion Diviza // Dialog. – 2000. – 31 mart. – P. 8.

Diviza, Ion. arje prietene ti / Ion Diviza // Capitala. – 2000. – 25


mart. – P. 8. – Cuprins: Actorului Vasile T bâr ; P pu arului Ion Popescu;
Actorului Valeriu Cazacu, Pictorului-scenograf Petru B lan; Actorului Jan
Cucuruzac; Ruga lui Sandu Grecu.

[Epigrame] // Dialog. – 2000. – 3 mart. – P. 8. – Cuprins: Doamne,


doamne i iar doamne!... / Efim Bivol; Hâtrenie conjugal ; Ironia soartei; Între
noi, b rba ii; Spartanul; Femeia; Vulpoii / Ion Diviza.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Filip, Iulian. Marele tefan: [la 540 ani de la însc unarea Marelui
tefan: versuri] / Iulian Filip // Lit. i arta. – 2000. – 2 mart. – P. 3.

Filip, Iulian. Noapte peste spitalul de nebuni: [versuri] / Iulian Filip


// Lit. i arta. – 2000. – 9 mart. – P. 2.

Filip, Iulian. Plânsul de tot felul: [versuri] / Iulian Filip // Lit. i arta.
– 2000. – 30 mart.

Gheorghi , Ion. Cocostârcul; Înc p înatul: [versuri] / Ion


Gheorghi // Florile dalbe. – 2000. – 30 mart. – P. 8.

Gromov, Alexandru. Banca ideilor geniale / Alexandru Gromov //


Luceaf rul. – 2000. – 4 mart. – P. 9.

Hlib, Elizabeta Lidia. Regina lumii: [versuri] / Elizabeta Lidia Hlib


// Moldova suveran . – 2000. – 7 mart. – P. 3.

Ladaniuc, Victor. Lâng lacrima ta: [versuri] / Victor Ladaniuc //


Moldova suveran . – 2000. – 4 mart. – P. 3. – Cuprins: Martie; Portret în alb;
Lumin i hram.

Matcovschi, Dumitru. Dor; Zodia cumpenei; i poezia! : [versuri]


/ Dumitru Matcovschi // Moldova suveran . – 2000. – 25 mart. – P. 3.

Matcovschi, Dumitru. Iubirea ca o tain : [liturghie în versuri] /


Dumitru Matcovschi // Lit. i arta. – 2000. – 2 mart. – P. 1.

Matcovschi, Dumitru. Satira XIV (Treuca Puterii): [versuri] /


Dumitru Matcovschi // Glasul na iunii. – 2000. – 15 mart. – P. 3.

Matcovschi, Dumitru. Satira XV : [versuri] / Dumitru Matcovschi //


Lit. i arta. – 2000. – 9 mart. – P. 1.

Matei, Valeriu. Eminesciana: [versuri] / Valeriu Matei //


Mesagerul. – 2000. – 18 mart. – P. 1.

173
Bibliografia Na ional a Moldovei

M r i oare: [versuri] // Lit. i arta. – 2000. – 9 mart. – P. 3. –


Cuprins: "Nu tot ce moare este demn de plâns..." / Margareta Gu anu; Armonia
cuvintelor /Veronica Fluier; "M încorseteaz mereu frica..." / Aurelia Cazacliu;
Miniaturi / Iulia Tiron; Cred / Aura Marin; Ochii t i / Angela Danilescu; Zeul
suprem / Inga Ilovan; "ca o pas re cuc..." / Angela Pînzaru; "Nu-mi clinti
lini tea..." / Tatiana Caraba ; "E ora 4 diminea a..." / Victoria Molodîh; Haiku /
Liuba Procopii.

Meniuc, George. M iastra; M rul ro u: [versuri] / George Meniuc


// Lit. i arta. – 2000. – 16 mart.

Mihnea, Paul. Ghinda: [versuri] / Paul Mihnea // Lit. i arta. –


2000. – 30 mart.

Negar , Ecaterina. Ava! : Existen ial (X); Ne-rostit vocal ;


Lamenta ii; De Bucur - e ti tr ire; Dez-os-are: [versuri] / Ecaterina Negar //
Contrafort. – 2000. – Ian.-mart. (Nr 1-3). – P. 7.

Pelin, Pavel. Gardul [povestire] / Pavel Pelin // S pt mîna. –


2000. - 10, 17 mart. – P. 24-25. – Va urma. – Cuprins: La început; Este o
pl cere; Satul în care m-am n scut; Dac n-a fi fost scriitor; Nu exist pe fa a
p mântului.

Pitaru, Iacob. Geoid: [povestire] / Iacob Pitaru // Florile dalbe. –


2000. – 2 mart. – P. 8.

Ro ca, Agnesa. Albe roze s-au aprins: [versuri] / Agnesa Ro ca //


Moldova suveran . – 2000. – 7 mart. – P. 3.

Rotaru, Petru. "Când de pe deal pe deal..." : [versuri] / Petru


Rotaru // Capitala. – 2000. – 8 mart. – P. 1.

Rusnac, Vladimir. Congresul corbilor: [fabul ] / Vladimir Rusnac


// Florile dalbe. – 2000. – 2 mart. – P. 7.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Rusnac, Vladimir. Guzganii: [fabul ] / Vladimir Rusnac // Florile


dalbe. – 2000. – 8 mart. – P. 7.

[S rut, Femeie, mâna ta...]: [versuri] // Dialog. – 2000. – 3 mart. –


P. 7. – Cuprins: Mamei / Nina Josu; Cine e ti? Cum joci? / Irina Nechit; Phoenix /
Ana Rapcea; Mi-e dor... / Claudia Partole; Ca nori negri / Lora Rucan.

[Stihi o žen ine] // Capitala = Stolica. – 2000. – 18 marta. – P. 9. –


Soderž.: Uverenie / E. Baratynskij; "Svoj podarok vru aâ tebe..." / Eudokim
Mitaki; Priznanie / Oleg Oni escu: Sud'ba materi / Ion Hadârc ; Lûbov'/ Leo
Butnaru.

Tarlapan, Efim. Lumina umbrei mele: jurnal (XXXIX-XLXLI) Anul


1985-1986 / Efim Tarlapan // Lit. i arta. – 2000. – 2, 9, 16 mart. – Contin.
Începutul: 29 apr. 1999.

Teleuc , Victor. Clopotni a de aur (4-5): [publicistic ] / Victor


Teleuc // Luceaf rul. – 2000. – 10,31 mart. – P. 11. – Art. 1: 21 ian.

Teleuc , Victor. Dura lex, sed lex! : [amintiri despre Natan


Grimbaum, profesor de lb. latin ] / Victor Teleuc // Dialog. – 2000. – 17 mart. –
P. 7.

Teleuc , Victor. Foaie verde, foi ca foaia. Cum o duci cu vorba


aia? : [medita ii] / Victor Teleuc // Dialog. – 2000. – 24 mart. – P. 7.

Teleuc , Victor. Jocul cu focul / Victor Teleuc // Dialog. – 2000.


– 10 mart. – P. 5.

Teleuc , Victor. Profesoara de francez i "Luceaf rul": [amintiri]


/ Victor Teleuc // Dialog. – 2000. – 3 mart. – P. 7.

Teleuc , Victor. i-am zis verde farmacie: [medita ii] / Victor


Teleuc // Dialog. – 2000. – 31 mart. – P. 7.

urcanu, Iano . T cerilor s d m crezare: [versuri] / Iano


urcanu // Lit. i arta. – 2000. – 9 mart. – P. 4.

175
Bibliografia Na ional a Moldovei

Vasilache, Vasile. Om u (prin ul satului nostru): [amintiri] / Vasile


Vasilache // Flux: ed. de vineri. – 2000. – 3 mart. – P. 5.

Vasilc u, Traian. "În ochii mei e o mare t cere...; " Plec s m


umplu-n sat de ve nicie..."; …Vai lumea asta este o nebun ...: Cândva; Impozit
de vecie; Poem t cerii: [versuri] / Traian Vasilc u; prez. de Nicolae Dabija //
Moldova suveran . – 2000. – 23 mart. – P. 3.

Vicol, Drago Ion. Oile albe i oile negre: [fragm. de roman] /


Drago Ion Vicol // S pt mîna. – 2000. – 17 mart. – P. 9.

Vieru, Grigore. Cântec din frunz : [versuri] / Grigore Vieru // Flux:


ed. de vineri. – 2000. – 24 mart. – P. 8.

Vieru, Grigore. Vremuri: [versuri] / Grigore Vieru // Glasul na iunii.


– 2000. – 29 mart. – P. 4.

Vîr anu, Mihail. Epigrame / Mihail Vîr anu // Dialog. – 2000. – 10


mart. – P. 6. – Cuprins: Nedumerire; Eroism moldovenesc; Spectacole politice;
Despre scaune; Aproape crengian ; Unui parvenit; Unui "business-man"
autohton.

Vod , Gheorghe. Condi ie uman : [versuri] / Gheorghe Vod ;


prez. de Marcela Gafton // ara. – 2000. – 14 mart.

859.0(478).09 Critica i istoria literar din Republica Moldova


Butnaru, Leo. Despre polemici: [disensiuni de ordin estetic i
valoric în lit. Basarabiei] / Leo Butnaru // Flux: ed. de vineri. – 2000. – 10 mart. –
P. 8.

Cibotaru, Mihail Gh. Drag Serafime! : Serafim Saka la 65 de ani


/ Mihail Gh. Cibotaru // Luceaf rul. – 2000. – 17 mart. – P. 11.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Cimpoi, Mihai. Elitism, post-modernitate, post-modernism / Mihai


Cimpoi // Luceaf rul. – 2000. – 10, 24 mart. – P. 11.

Dumbr veanu, Victor. Din t ceri de ani pornit... : [poetul i


ziaristul Victor Ladaniuc] / Victor Dumbr veanu // Capitala. – 2000. – 11 mart. –
P. 8.

Furdui, Galina. A treia carte de rondeluri: [cartea "În cercuri de


apel": interviu cu G. Furdui, autoarea c r ii] / a intervievat: Eufrosinia Tofan //
Moldova suveran . – 2000. – 11 mart. – P. 3.

Grigorescu, Grigore. Publicistica - exploziv al subcon tientului


inflamabil: [crea ia poetului Nicolae Dabija] / Grigore Grigorescu // Lit. i arta. –
2000. – 2 mart. – P. 4.

Lungu-Ploaie, Raisa. Numai mila merit tot respectul: [interviu cu


R. Lungu-Ploaie, scriitoare] / consemnare: Eugenia David // S pt mîna. – 2000.
– 17 mart. – P. 16-18.

M nuc , Dan. Serafim Saka: [o parabol a condi iei umane:


scriitorul basarabean la 65 de ani de la na tere] / Dan M nuc // Lit. i arta. –
2000. – 23 mart.

Partole, Claudia. Scriitorul adolescen ei mele: [Gheorghe


Gheorghiu, crea ia scriitorului contemporan] / Claudia Partole // Capitala. – 2000.
– 29 mart. – P. 6.

Popovici, Constantin. La un popas: [Leonid Curuci, literat i


folclorist, la 70 de ani] / Constantin Popovici // Comunistul. – 2000. – 3 mart. – P.
4; Kommunist. – 2000. – 3 marta. – P. 7. – Bibliogr.: 16 tit.

Premiile Uniunii Scriitorilor din Moldova pe anul 1999 // Contrafort.


- 2000. – Ian.-mart. (Nr 1-3). – P. 2.

Suceveanu, Arcadie. O bomb care era s zdruncine sistemul


sovietic: (cum a ap rut cartea " rmul de echilibru") / Arcadie Suceveanu // Flux:
ed. de vineri. – 2000. – 3 mart. – P. 8.

177
Bibliografia Na ional a Moldovei

60 de m r i oare ale lui Victor Ladaniuc: [poet, ziarist] // Moldova


suveran . – 2000. – 4 mart. – P. 3. – Cuprins: Acest suflet de artist: [interviu cu
poetul] / consemnare: Ion Stici; Poetul i cuvintele sale / Ion B trînu.

Vicol, Ion. Apostolul Andrei - întemeietor al bisericii din Bizan i


ocrotitor al poporului român: [dialog cu scriitorul i publicistul I. Vicol] /
consemnare: Iurie Colesnic // Lit. i arta. – 2000. – 30 mart.

Vieru, Grigore. Grigore Vieru; "În cimitir azi, crucile par c plâng,
c jelesc pe cei vii": [interviu cu scriitorul] / a consemnat Aneta Grosu // Flux: ed.
de vineri. – 2000. – 10 mart. – P. 10.

In memoriam poetului Liviu Damian


Dumbr veanu, Victor. Taica Damian / Victor Dumbr veanu //
Capitala. – 2000. – 11 mart. – P. 8; Capitala = Stolica. – 2000. – 11 marta. – P.
11.

Teleuc , Victor. Dialog la marginea iernii / Victor Teleuc //


Moldova suveran . – 2000. – 14 mart. – P. 3.

Vod , Gheorghe. Poetul Liviu Damian / Gheorghe Vog // ara. –


2000. – 10 mart.

Scriitorul Haralambie Moraru la 50 de ani de la na tere


B trînu, Nicolae. "Amarul ei de via " / Nicolae B trînu // Lit. i
arta. – 2000. – 2 mart. – P. 5.

Dabija, Nicolae. Haralambie, prietenul melcilor / Nicolae Dabija //


Lit. i arta. – 2000. – 23 mart.

Langa, Andrei. Actul de crea ie i condi ia singur t ii / Andrei


Langa // Lit. i arta. – 2000. – 2 mart. – P. 5.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Vasile Coroban - promotor al valorilor literaturii na ionale i universale


Apetri, Dumitru. Despre Vasile Coroban / Dumitru Apetri // Lit. i
arta. – 2000. – 2 mart. – P. 5.

Hanganu, Ioan. Vasile Coroban - promotor al valorilor literaturii


na ionale i universale / Ioan Hanganu // F clia. – 2000. – 25 mart. – P. 8.

Ro ca, Timofei. Prezen a în actualitate a criticului / Timofei


Ro ca // Lit. i arta. – 2000. – 2 mart. – P. 5.

882 Literatur rus


(Vezi de asemenea Nr 1449)

Blok, Aleksandr. "My byli vmeste, pomnû â..." : [stihi] / Aleksandr


Blok // Capitala = Stolica. – 2000. – 8 marta. – P. 6.

Esenin, S. A. Prišestvie: [stihi] / S.A. Esenin // Zvonnica Moldovy.


– 2000. – 24 marta.

Tût ev, Fedor. Poslednaâ lûbov'... : [stihi] / Fedor Tût ev //


Capitala = Stolica. – 2000. - 8 marta. – P. 6.

882(478) Literatur rus din Republica Moldova


Andon, Viktor. Pervoaprel'skie astuški: [stihi] / Viktor Andon //
Nezavisimaâ Moldova. – 2000. – 31 marta. – P. 1.

Bužinskij, Boris. 1999: [stihi] / Boris Bužinskij // Kommunist. –


2000. – 10 marta. – P. 12.

Coloscov, Pavel. M r i oare: [versuri] / Pavel Coloscov //


Moldova suveran . – 2000. – 7 mart. – P. 3.

Mardari, Ion. Dorogie moi stariki: [rasskaz] / Ion Mardari //


Nezavisimaâ Moldova. – 2000. – 31 marta. – P. 12.

179
Bibliografia Na ional a Moldovei

Ol'ševskij, Rudol'f. Slovo o mastere slova: [poèt Kirill Koval'džii] /


Rudol'fOl'ševskij // Nezavisimaâ Moldova. – 2000. – 14 marta. – P. 5.

Piâk, Igor'. Ballada o svobode: [stihi] / Igor' Piâk // Nezavisimaâ


Moldova. – 2000. – 17 marta. – P. 12.

[Stihi posvâ ennye žen ine] / Kommunist. – 2000. – 3 mart. – P.


12. – Soderž.: Ikona / Viktor Kovarskij; Po materinskomu veleniû / Sergej
Maslobrod; "Travy lazurnye krasnyh peskov..." / Denis Baškirov.

Sundeev, Viktor. "Nu, u kogo segodnâ âsnye glaza?...": [stihi] /


Viktor Sundeev; vstupit. slovo Nelli Tornâ // Kišin. novosti. – 2000. – 31 marta. –
P. 11.

894.545 Literatur estonian


Kaalep, Ain. Ain Kaalep: "O oper important , dup p rerea mea,
poate s r scumpere o existen discutabil ": [interviu cu scriitorul estonian] //
Contrafort. – 2000. – Ian.-mart. (Nr 1-3). – P. 13-14: fotogr.

Kareva, Doris. Izvorul dorin ei: [versuri] / Doris Kareva //


Contrafort. – 2000. – Ian.-mart. (Nr 1-3). – P. 12: fotogr.

Krull, Hasso. Poezia estonian în anul 1998 / Hasso Krull; trad.


din engl. de Cristina Baltag // Contrafort. – 2000. – Ian.-mart. (Nr 1-3). – P. 17:
fotogr.

Leich, Vincent B. Viziunea religioas în poezia modern : Uku


Masing comparat cu Hopkins i Eliot: [poet estonian] / Vincent B. Leich ; trad. din
engl. de Cristina Cârstea // Contrafort. – 2000. – Ian.-mart. (Nr 1-3). – P. 29:
fotogr.

Masing, Uku. Doar ce urile exist : [poeme] / Uku Masing; trad. din
engl. de Cristina Cârstea // Contrafort. – 2000. – Ian.-mart. (Nr 1-3). – P. 30.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Nummert, Mihkel. Triunghiul imaginar: [coment. privind proza


estonian , publ. pe parcursul anului 1998] / Mihkel Nummert; trad. din engl. de
Cristina Baltag // Contrafort. – 2000. – Ian.-mart. (Nr 1-3). – P. 19: fotogr.

Prozatori estonieni contemporani / trad. din rev. "Vilerkaar"


(Estonia) de Iurie Bodrug // Contrafort. – 2000. – Ian.-mart. (Nr 1/3). – P. 22-23:
fotogr. – Cuprins: E o sear splendid , domnule Dannfuss... / Vejko Belials;
Via a / Jaan Kruusvall; Câinele meu - un om foarte b trân; Nepotul lui Kalev /
Helga Nõu.

Sirkel, Mati. Mati Sirkel: "Uniunea Scriitorilor din Estonia nu are


nimic de a face cu puterea, influen a, privilegiile, interesele oculte. Aceste
vremuri au trecut. Suntem o organiza ie mic , ne-guvernamental , facem ce
putem într-o lume în care regulile jocului s-au schimbat fundamental": [interviu cu
pre . Uniunii Scriitorilor din Estonia] // Contrafort. – 2000. – Ian.-mart. (Nr 1-3). –
P. 11-12.

895.6 Literatur japonez


Pricop, Constantin. O istorie a literaturii japoneze: [despre cartea
cu acela i tit. de Shuichi Kato] / Constantin Pricop // Contrafort. – 2000. – Ian.-
mart. (Nr 1-3). – P. 7.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localit ilor
Ungaria la o mie de ani de statalitate: [comunic. de pres al
Ambasadei Ungariei în Moldova] // S pt mîna. – 2000. – 3 mart. – P. 11.

910 Probleme generale ale geografiei. Geografia ca tiin . Expedi ii geografice.


C l torii
Crâ maru, Maria. Ca s învingi, trebuie s visezi: [interviu cu M.
Crâ maru, prima românc care a f cut pe jos înconjurul lumii] // interviu de
Aneta Grosu // Flux: cotid. na . – 2000. – 7 mart.

Crâ maru, Maria. Maria Crâ maru este primul om de pe glob


care a f cut înconjurul lumii pe jos: [interviu cu globetrotter-ul] / a consemnat Ion
Prea c // ara. – 2000. – 3 mart.
181
Bibliografia Na ional a Moldovei

929 tiin e biografice i înrudite


Ambroci, Victor. Un nume cu rezonan e cosmice. – Vezi Nr 1202

Cibotaru, Mihail Gh. Norocul i-l cl de te fiecare cum tie... – Vezi Nr


1294

Colesnic, Iurie. Un bucovinean ce are o strad în Chi in u. – Vezi Nr


1398.

Dron, Ion. Alexandru Averescu. – Vezi Nr 1530.

Dron, Ion. Ion Bor evici. - Vezi Nr 1233.

Dron, Ion. Ion pac: [bibliograf]. - Vezi Nr 927.

Dru , Boris. Alexandru Usatiuc-Bulg r la 85 de ani. - Vezi Nr 1017.

Turt , Valeriu. Cine îi va întinde o mân de ajutor regizorului Victor


Ignat? - Vezi Nr 1358.

93/94 ISTORIE
93(=590) Istoria românilor
Buga, Ion. Prim vara Marii Uniri: [semnifica ia ist.] / Ion Buga //
Glasul na iunii. – 2000. – 15 mart. – P. 8.

Prima declara ie de unire a tuturor românilor: [Chi in u, 24 ian.


1918]: republ. din "România nou " 24.01.1918, nr. 1] / consemnare Victor Be liu
// Lit. i arta. – 2000. – 30 mart.

Romanciuc, Marina. Mai înv m i ast zi la coala ASTREI:


[aspecte ist.] / Marina Romanciuc // F clia. – 2000. – 4, 11, 18, 25 mart. – P. 3.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Serebrian, Oleg. Unirea: un viitor posibil? : [82 ani de la re-


unificarea Basarabiei i României] / Oleg Serebrian // Jurnal de Chi in u. –
2000. – 24 mart. – P. 2.

Stoicev, Oleg. Aspecte ale culturii române ti între cele dou


r zboaie mondiale / Oleg Stoicev // Mesagerul. – 2000. – 18 mart. – P. 6. –
Contin. Începutul: 12 febr.

930 tiin a istoriei. tiin e auxiliare ale istoriei


930.85 Istoria civiliza iilor. Istoria culturilor
Sorochin, Victor. Vestigii ale civiliza iei Chi in u - Corl teni:
[monumente arheologice ale mun.] / Victor Sorochin // Capitala. – 2000. – 25
mart. – P. 9.

94 ISTORIE GENERAL . ISTORIE UNIVERSAL


94(41/99) Istoria individual a diferitelor ri
Conte, Arthur. Ialta, sau Împ r irea lumii (4): [fragm. din cartea cu
acela i tit.] / Arthur Conte // ara. – 2000. – 3 mart. – Art. 1: 11 febr.

Iosif Stalin (Iosif Djuga vili) (1879-1953) / p. îngrijit de Aneta


Grosu // Flux: ed. de vineri. – 2000. – 3 mart. – P. 4. – Cuprins: "Omul de fier":
un întreg program: [dup "Mari lideri ai istoriei mondiale" de Philippe Paraire]; O
moarte imposibil / Aneta Grosu; "Un corespondent al ziarului "Pravda" mi-a
aranjat o întâlnire cu Stalin" / Ion Caftanat; Bucuria unei mor i / Valerian
Dorogan, Nina P nu , Tatiana Prodan-Semeniuc.
94(478) Istoria Republicii Moldova
Anikin, Vladimir. Delo prizreniâ bednyh i prekra eniâ ni enstva :
[sistema blagotvoritel'nosti v Bessarabii] / Vladimir Anikin // Nezavisimaâ
Moldova. – 2000. – 2 marta.

Bodean, Sergiu. Fonari zaždalis'po grafiku: po s. "Vedomostej


Kišin. gorodskoj dumy" (1906) / Sergiu Bodean // Capitala = Stolica. – 2000. – 29
marta. – P. 5.

183
Bibliografia Na ional a Moldovei

Bor , Ion. Opt ani de la sângeroasele evenimente din stânga


Nistrului: [arhive de r zboi: republ. din ziar. "Patria", 30 mai 1992] / Ion Bor //
Tineretul Moldovei. – 2000. – 4 mart. – P. 3.

Colesnic, Iurie. Un nume din panteonul na ional - Nicolae N.


Bosie-Codreanu: inginer, om politic al perioadei interbelice] / Iurie Colesnic //
Flux: ed. de vineri. – 2000. – 31 mart. – P. 8.

Grosu, Vasile. "Historia" dup 2 ani i jum tate: [din activitatea


Asoc. t. "Historia"] / Vasile Grosu // Lit. i arta. – 2000. – 23 mart.

Holban, Eugen. Pentru restabilirea adev rului i a drept ii: [scris.


din Paris] / Eugen Holban // Lit. i arta. – 2000. – 9 mart. – P. 1, 2.

Mihail, Viorel. 1-2. Calvarul: încercarea de a-l în elege pe


Constantin Stere / Viorel Mihail // S pt mâna. – 2000. – 24, 31 mart. – P. 9.

Šornikov, Petr. Delo esti: [sobytiâ v Resp. Moldova v 1989-99


gody] / Petr Šornikov // Kišin obozrevatel'. – 2000. – 3, 10 17 marta. – P. 9. –
Okon anie. Na .: 25 fevr.

ornicov, Petr. Interven ia: [unirea din 27 mart. 1918 - "fars


tragic " în ist. Basarabiei] / Petr ornicov // Comunistul. – 2000. – 31 mart. – P.
4.

Popovici, Constantin. V nogu so vremenem: [70 let so dnâ


roždeniâ Âkova Kopanskogo, u enogo-istorika, pedagoga Resp. Moldova] /
Constantin Popovici // Nezavisimaâ Moldova. – 2000. – 22 marta.

Tecuci, A. "Fii simplu, M ria ta, fii bun, fii domn cet ean...":
succinte medita ii pe marginea activit ii de parlamentar a lui M. Kog lniceanu /
A. Tecuci // Luceaf rul. – 2000. 24 mart. – P. 11.

opa, Tudor. C lug r: [din ist. localit ii, jud. B l i] / Tudor opa //
Moldova suveran . – 2000. – 21 mart. – P. 3.
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

94(498) Istoria României


Dron, Ion. Alexandru Averescu: [conduc tor de o ti, mare al, om
politic, publicist rom. (1859-1938)] / Ion Dron // Capitala. – 2000. – 4 mart. – P. 9.

185
Bibliografia Na ional a Moldovei

INDEX DE NUME LA “CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETE” NR 3-00

A B lan, Elena 1247


B lan, Ioanichie (arhimandrit) 945
Aalto, Alvar 1309
B lan, Petru 1421
Ad sc li ei, M. 1293
B rbier, Ana 1221
Al-Atrash, Hasan 1145
B rbu , Diana 1149
Alecsandri, Vasile 1373
B trînu, Ion 1109, 1183, 1303, 1475
Ambroci, Victor 1202
B trînu, Nicolae 1481
Andon, Viktor 1490
Bejan, Octavian 1149
Andrei, Constantin 936, 940-41
Belials, Vejko 1504
Andrie , Serafim 1290
Belicov, Sereafim 1399
Andrisek, Oldrih 1156
Belik, Viktoriâ 1280
Andronic, Nicolae 1165
Benu, A. 1021
Anestiade, Vasile 1276
Bespâtyh, Ekaterina 1243
Anghel, Ala 1314
Be leag , Vladimir 1401
Anghel, Alina 1016, 1023, 1033, 1157, 1162,
Be liu, Victor 1511
1175, 1192
Bie u, Maria 1318
Anikin, Vladimir 1518
Birštejn, Boris 975
Anton, Ion 936, 1266
Bivol, Efim 1402-03, 1422
Apetri, Dumitru 1484
Bivol, Iolanta 1126
Apostolova, Valentina 1229
Bîrc , Constantin 1117, 1171
Arapu, Anatol 1110-11, 1122
Bîrsanu, Tamara 1228
Arhip, Vlad 1130
Blok, Aleksandr 1487
Arma , Ivan 1300
Bobeic , Constantin 976, 996
Arma u, Vitalie 969
Bobocel, Valeria 1322, 1328, 1344, 1346, 1349
Ârmenko, Valentin 1342
Bodean, Sergiu 1519
August, Ioan 1261
Bodiu, Zosim 1101
Averescu, Alexandru 1530
Bodrug, Iurie 1504
B Bodrug, Nicoleta 1193
Bogatu, Petru 997-1001
Baltag, Cristina 1500, 1503 Bogd na , Silvia 9306, 1326, 1329
Baratynskij, E. 1447 Boguskaâ, Polina 1265
Barb neagr , Vsevolod 1099-100 Bogza, Geo 977
Barbei, Anatol 936 Boincean, Boris 1287, 1289
Barbieru, Nicolae 1228 Borisova, Tat'âna 1005, 1189
Barbîlat, Dmitrij 1138 Bor , Ion 1520
Barbov, Aleksandr 1025, 1069 Bor , Iurie 1305
Bardo, Brigite 1321 Bor evici, Ion 1233
Barosu, A. 1486 Bor evschi, Pavel 947
Bârsan, Victor 1064 Bosie-Codreanu, Nicolae N. 1521
Baškirov, Denis 1496 Braghi , Dumitru 936, 1002, 1129, 1138, 1146,
Batcu, Ion 995 1157, 1232, 1303
Batîr, Dumitru 1148, 1264 Braghi , Victoria 1244
B ie u, Nicolae 1241-42, 1257 Brodskij, A. 1377
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Brunner, Georg 978 Chiri , Constantin 1228


Buburuz, Petru 948 Cibotaru, Mihail Gh. 1294, 1414, 1463
Budeanu, Gheorghe 983 i ko, Elena 924
Buga, Ion 1510 Cimpoi, Mihai 1386-87, 1465
Bujor, Ilie 1287 Ciobanu, Angela 1346
Bulat, Eugenia 1404 Ciobanu, Eduard 1365
Buonarroti, Michelangelo 1315 Ciobanu, Ghenadie 926
Burac, Andrei 1405 Ciobanu, Gheorghe 1267
Buracinschi, Boris 979 Ciobanu, Nelly 1331
Burdejnyj, Aleksandr 1112-13 Ciobanu, Valerian 1035
Burlacu, Inga 1110, 1116, 1305 Ciobanu, Viorel 1360
Bursuc, Oleg 1203 Ciobanu, Vladimir 1005
Buruian , M. 1173 Ciobanu-Curca, Lidia 1223
Busuioc, Aureliu 1406 Ciobu, Emil 1083
Butnaru, Leo 925, 1003-04, 1407, 1447, 1463 Ciocanu, Ion 1006
Buza, Ion 1102 Ciocoi, Gheorghe 1415
Buzatu, Leonid 1306 Ciolacu, Olga 1323
Bužinskij, Boris 1491 Ciorap, Tudor 1167
Cior nic , Rodica 947, 1130
C Cirimpei, Victor 1258
Caciuc, Anatol 1341 Ciubotaru, Andrei 1086
Caftanat, Ion 1517 Ciubotaru, Iulia 1306
Calancea, Lilia 921, 1167 Ciuhrii, Veaceslav 1143
Callas, Alla 937 Ciumac, Eugenia 1253
Callo, Tatiana 1204 Ciuntu, Ioan 1228
Capi a, Lora 1194 Ciurea, Cornel 1007-09, 1092, 1094
Capi , Ion 1282 Ciutac, Victor 1347
Caraba , Tatiana 1436 Codreanu, Theodor 1388-89
Caraman, Maria 1336 Cojocaru, Dumitru 1284
Cârmu, Isai 1314 Cojocaru, Natalia 948
Cârstea, Cristina 1502 Cojocaru, Pavel 1131
Cartinescu, Valeriu 1288 Colesnic, Iurie 935, 1399, 1476, 1521
Castrave , Ilie 1302 Coloscov, Pavel 1492
Cazacliu, Aurelia 1436 Constantin, Andrei 1184
Cazacu, Maria 1253 Conte, Arthur 1516
Cazacu, Valeriu 1421 Copo , Gheorghe 1100
C rare, Petru 1400, 1408-13 Corai, Tatiana 920, 1297, 1323
C r u , Vitalie 1343-44 Corbu, Haralambie 980, 1010
Ceban, Mihail 1171 Cornell, Tricia 938
Cebotari, C. 1292 Cornescu, Aureliu 1245
Cebotari, Cozma 1289 Coroban, Vasile 1484-86
Cebotari, Petr 1316 Costa , Natalia 1228, 1247
Cebotaru, Victor 1266 Co a, Anton 949
ernit, Valerij 1277 Cotoveanu, Iurie 939
Cheianu, Constantin 1345 Cr ciun, Claudia 1247
Chicus, Nicolae 1212 Crî maru, Valentin 1291
Chiriac, Alexandru 1375 Ctâ maru, Maria 1508-09
Chirinciuc, Vlad 1082 Cucereavîi, Mihai 950

187
Bibliografia Na ional a Moldovei

Cuco , Constantin 951 Eremia, Anatol 1368, 1391


Cucuruzac, Jan 1421 Esenin, S.A. 1488
Cudlencu, Maria 930 E anu, Angela 1213
Cur rari, Ion 1175 E anu, N. 1173
Curuci, Leonid 1472 Eupraxia (monahia) 955
Cuviosul Isaia Pusnicul 952
F
D
Fal , Valeriu 1278
Dabija, Nicolae 981, 1011, 1246, 1416, 1468, Fetescu, Andrei 1066, 1114-15
1482 Filip, Iulian 1019, 1299, 1424-26
Dagu a, Lûbov'1168 Florea, Marina 1325
Damian, Liviu 1417-19 Florea, Vlad 1310
Danilescu, Angela 1436 Florescu, Victor 1363
Daucste, Lidia 1247 Fluier, Veronica 1436
Dauer, Mirabela 1324-25 Foc a, Boris 1340
David, Eugenia 1012, 1469 Fomina, Stella 1378
Delibaltov, Petr 1039, 1081 Furdui, Galina 1467
Diacov, Dumitru 1013-16, 1232 Fusu, Dumitru 1350
Diatovski, Nikolai 973 Fusu, Mihai 1021
Diener, George 1065
Dinescu, Viorel 1371, 1390 G
Diordiev, Ion 1420 Gafton, Marcela 1065, 1343, 1462
Diviza, Ion 1421-23 Galben, Andrei 1234
Dobrilovitch, Steven 1172 Gale chi, Petru 1334
Dobrovolschi, Valentina 1253 Garciuc, Leonid 1335
Dobrynina, Tat'âna 1268, 1283 Gârne , Vasile 982, 1078
Dobzeu, Elena 1216 Ga can, tefan 1228
Doroban u, Gabriel 1325 Gauga , Petru 1364
Dorogan, Valerian 1517 Gavrili , Andrei 1259-60
Dr g nel, Vasile 1176 Gazuy, Dominique 1066
Dron, Ion 927, 953, 1233, 1253, 1530 G lu c , Valentina 949
Dru , Boris 1017 Gerardi, Francesco 1191
Duca, Gheorghe 940-41 Gheorghe, Ana 932
Dumbr veanu, Victor 1466, 1478 Gheorghi a, Iurii 1301
Dumitru, Irina 931 Gheorghi , Ana 1214
E Gheorghi , Ion 1301, 1427
Gheorghi , Nadina 1253
Efimova, Lûdmila 1042 Gheorghiu, Gheorghe 1471
Efros, Gheorghij 1138 Gherman, Elena 1326
Eminescu, Gheorghe 1395 Gherman, Margareta 1228
Eminescu, Mihai 1311-13, 1376-81, 1386-90, Ghila , Anatol 1103
1397-98 Ghimpu, Dina 1359
Enachi, Valentina 1367 Ghimpu, Gheorghe 974
Epistimia (monahia) 954 Ghimpu, Mihai 1020
Epner, Luule 1348 Gladun, Eugeniu 1269
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Gnatî in, Ivan 1067 Ie anu, Lidia 1253


Goga, Valentin 1327 Ignat, Victor 1351, 1358
Golova ev, Vitalij 1127 Iliescu, Ion 972, 983, 1070, 1074
Golovc , Iacob 974, 1022 Ilovan, Inga 1436
Gol ov, Dmitrii 1315 Ionko, Majâ 1230, 1273
Gorgan, Alexandru 1023 Iord chescu, Tudor 984, 1334
Gorgan, Ion 1352 Iord chescu, Viorel 1360
Gorincioi, Tamara 1196 Iovu, Tudor 1114
Gornec, Elena 1118 Isaev, Aleksandr 1330
Goti anu, Mariana 1356 Isanos, Magda 1382
Grabazei, Ana 928 Istrati, Toma 1383
Grati, Mihai 1317 Ivaniuc, Natalia 1058
Greben cikov, Victor 1035 Izraelewicz, Erik 923
Grecu, Sandu 1421
Grigorescu, Grigore 1468 J
Gromov, Alexandru 1428 Jereghi, Dorian 1339
Grosu, Aneta 1083, 1091, 1146, 1170, 1239, Josu, Nina 1445
1275, 1278, 1296, 1477, 1508, 1517 Jung, Louis 1071
Grosu, Vasile 1522
Grozdeva, K. 1304, 1306 K
Guidea, Eugenia 1284
Kaalep, Ain 1498
Gur de Aur, Ioan (sfânt) 956
Kaminskaâ, Kseniâ 1133
Gurevi , Âkov 1244
Kapnin, Boris 1118
Guri enco, Vladimir 1110-11, 1122
Kapsamun, Ivan 1361
Gu anu, Margareta 1436
Kapuscinski, Ryszard 922
Gu u, A. 1279
Kara-Ciobanu, Dmitrij 1316
Gu u, Ion 1205
Kareva, Doris 1498
Gu u, Lidia 1247
Karmyz, Mariâ 1353
Gu u, Mircea 1328
Kartašev, Sergej 1320
Gu u, Valentin 1369
Kato, Shuichi 1506
Guzgan, Valentin 1206
Kelam, Mari-Ann 985
Guzun, Igor 921, 971, 1087, 1159-61
Kiin, Sirje 986
H King, Charles 989
Kisnenko, Angela 1143, 1277
Hadârc , Ion 1447 Kog lniceanu, M. 1519
Hanganu, Ioan 1485 Kõiv, Madis 1348
Haret, Spiru 1202, 1352 Kopanskij, Âkov 1527
Hlib, Elizabeta Lidia 1429 Korkina, Alla 1249
Hodicska, Tibor 1068-69 Kosarev, Valerii 1024
Holban, Eugen 1523 Koval'džii, Kirill 1494
Hri cev, Eugen 1235 Kovarskij, Viktor 1496
Hropotinschi, Andrei 970 Kroitor, Dmitrii 1025-26
Huart, Jean-François 1115 Kropanceva, Tat'âna 1280-81, 1300
Hudolej, Û. 1104 Krull, Hasso 1500
I Kruusvall, Jaan 1504
Kukol, Elena 1353
Iachim, Ion 1216-17 Kulicovski, Lidia 1253
Iasinschi, Tudor 1177

189
Bibliografia Na ional a Moldovei

L Martin, Vasile 1286


Martonyj, Janos 1073
Laba, Mihail 1291 Masing, Uku 1501-02
Ladaniuc, Victor 1430, 1466, 1475 Maslobrod, Sergej 1496
Langa, Andrei 1103, 1483 Matcovschi, Dumitru 1021, 1431-34
Lâscae, Alexandru 1329 Matei, Valeriu 1028, 1435
Lavrov, Valerij 1179 Matssura, Koishiro 1373
Lecca, Paulin (arhimandrit) 957 Mazilu, Gheorghe 1029-30
Lee, Charles 1354 Mazur, Marin 1135
Lefter, Tudor 1116 M nuc , Dan 1470
Leich, Vincent B. 1501 Melnic, Boris 916
Leon, Alex 1392 Melniciuc, Ion 1370
Le anu, Ion 1134 Mel'nik, Natal'â 1351
Levickij, A. 1072 Meniuc, George 1437
Lipcanu, Stan 1002, 1176 Metaksa, Inessa 1307
Lisnic, Ioan 958 Micle, Veronica 1391-97
Litvinenko, Anna 1168 Mihail, Viorel 1002, 1524
Liubomirov, Alexei 959 Mihnea, Paul 1438
Llosa, Mario Vargas 1169 Milo , Ion 1384, 1394
Loghin, Vlad 1093 Mircos, Vlad 133128
Lozinschi, Raisa 1251 Miroliubov, Trifan 916
Lucinschi, Antonina 1245 Mišin, Vadim 1032-34
Lucinschi, Petru 936, 998, 1027, 1060, 1074, Mitaki, Eudokim 1447
1151, 1162, 1232 Mitcel, Robert 1172
Lungu, Galina 1188 Mitcenco, Ghenadie 1035
Lungu-Ploaie, Raisa 1469 Mîtcu, Matei 1227
Lupa cu, Mihail 1291 Mogoreanu, Iacob 1036
Lupa cu, Tudor 1264 Mohathir Mohamad 1163
Lupa cu, Valeriu 1307, 1309 Moldoveanu, Valentina 1338
Lupu or, Ion 1117 Molodîh, Victoria 1435
Luter, Robert 1330 Molodkov, Nikita 1037
M Moraru, Haralambie 1481-82
Morei, Ion 1038, 1164-65
Macûra, Aleksandru 1365 Morev, V.I. 1181-82
Mahu, Vasile 1284 Mo in, Octavian 960, 1198
Maiorescu, Titu 1393 Movil , Petru (sf. Ierarh) 961
Maksimova, Tatiana 959 Mudrak, Lidia 1320
Mamalyga, L. 1337 Munteanu, Andrei 1136
Mamalyga, Lûdmila 1243, 1350 Munteanu, Constantin 1039
Mândâcanu, Ala 1031 Munteanu, Valeriu 1183-84
Mândâcanu, Virgil 1207 Muraru, Elena 1224
Mantorov, Oleg 1105 Muravschi, Alexandru 1110-11, 1122
Mardari, Ion 1493 Muravschi, Valeriu 1040, 1085
Marian, B. 1039 Mustea, Gheorghe 1332
Marin, Aura 1436 Mu at, Jana 1357
Martâniuc, Mircea 1180
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

N P unescu, Adrian 1384


Pelin, Pavel 1440
Neam u, Petre 1337 Pencov, Mihai 1261
Nechit, Irina 1354, 1446 Petrache, Mihai 1042
Negar , Ecaterina 1439 Petreanu, Radu 1340
Negru, Aurel 1363 Petrencu, Anatol 1096
Negru, Nicolae 1041 Petrov, Tatiana 1274
Negur -Pîr u, Nina 1334 Piâk, Igor'1495
Nektarij (arhimandrit) 962 Piersic, Florin 1341
Nemerenco, Valeriu 1185 Pitaru, Iacob 1441
Nichitu , Victor 1191 Pînzaru, Vitalie 965
Nogai, Vasilii 1230 Pîrvan, Pintilie 1144
Nõu, Helga 1504 Platicyn, Anatolij 1043
Nummert, Mihkel 1503 Pl cint , Tudor 1121
O Plo ni , Elena 1317
Podgornov, E. 1186, 1190
Odoleanu, Vasile 1177, 1270, 1285 Pogrebnaia, Lidia 1194
Ogorodnikov, Mihail 1118 Pohil , Vlad 1097, 1295
O'Henri 1373 Pohrib, Cristian 1074
Okuneva, Anastasia 1156 Poiat , Mihai 1044, 1321
Ol'ševskij, Rudol'f1494 Pojoga, N. 1039
Olteanu, Constantin 1002 Polinin, Andrej 1099
Onicescu, Oleg 1447 Polkanova, Nina 1361
Oprea, V. 1067 Popa, Iulius 1311-12
Osipov, Aleksej 963 Popescu, Ion 1421
Osterman, Albina 935 Popovici, Constantin T. 1395, 1472, 1527
Osterman, Frantz 935 Popovici, Grigore 1366
Porubin, Natalia 1205
P
Postoico, Maria 1252
Palandi, Veronika 987 Postolache, Gheorghe 1142
Palladi, Tudor 1393 Postolatii, A. 1292
Panikin, Aleksandr 988 Prea c , Ion 1509
Pânzaru, Angela 1436 Prepeli , Victor 1275
Papij, Dan 1015 Pretuleac, Andrei (preot) 966
Papini, Giovanni 964 Pricop, Constantin 1506
Paraire, Philiphe 1250, 1517 Pris caru, Ina 1275
Partole, Claudia 926, 1208, 1251, 1335, 1352, Proca, Ion 1236
1446, 1471 Procopi, Liuba 1396
Pascari, A. 1173 Procopii, Liubov'1436
Pascaru, Vitalie 1111 Prodan-Semeniuc, Tatiana 1517
Paško, Galina 1281 Pulbere, Dumitru 1167
Patra cu, Dumitru 1219 Puntea, D. 1297
Pavlicenco, Vitalia 1119 Pu ca , Victor 1152-53
Pavlova, Galina 1118 Putin, Vladimir 975
P l nceanu, Alexei 1282
R
P nu , Nina 1517
P sat, Dumitru 933-34 Radek, Leonid 1397
P tra , Mihai 1120, 1137 Ralph, Richard 1075

191
Bibliografia Na ional a Moldovei

Rapcea, Ana 1446 Skal'naâ, Ludmila 1249


R zlog, Ion 1196 Skripcenko, Fedor 1362
Reni , Alecu 1086 Slutu-Grama, Claudia 929
Richards, Craig E. 1220 Smîntîn , Daria 1222
Roibu, Nicolae 1318, 1333, 1347 Snegur, Mircea 1051, 1074, 1089
Romanciuc, Marina 1221, 1237, 1240, 1512 Sochirc , Angela 1355
Ropot, V. 1262 Sofronie, Ion 1148, 1153
Ro ca, Agnesa 1336, 1442 Solomon, Constantin 1224
Ro ca, Iurie 1045-48 Solonar',Vladimir 989
Ro ca, Sergiu 1238 Soltan, Petru 1076
Ro ca, Teodor 956 Sorochin, Victor 1515
Ro ca, Timofei 1486 Soros, George 990-91
Rotaru, Petru 1284, 1443 Stadnik, Ûrij 1139-40
Rotaru, Tatiana 918 Stalin, Iosif (Iosif Djuga vili) 1276, 1517
Rucan, Lora 1446 Stanciu, Teodora 1388
Rudic, Gheorghe 1209, 1231 Stati, Anatol 1147
Rusnac, Vladimir 1444-45 Stepanenko, Ivan 1052
Russo, Veronica 1392 Stere, Constantin 1511
Rusu, Alexandru 1286 Sterpu, Valentina 1075
Rusu, Elena 1055 Stici, Ion 917, 1106, 1187, 1475
Rusu, Mircea 1049 Stoânov, Niko 1378
Rusu, Tudor 919, 1211 Stoica, Valentina 1356
Rutchovschi, Vladimir 1225 Stoicev, Oleg 1514
Stratan, Gheorghe 1167
S Stratulat, Nina 1253
Sainciuc, Glebus 1318 Stratulat, Oleg 1097
Sainciuc, Lic 1308 Strugaru, Tat'âna 1107
Saka, Serafim 1464, 1470 Suceveanu, Arcadie 1398, 1474
Sandu, Ion 1068, 1199, 1254, 1364, 1367 Sulâk, S. 1166, 1188
Sârbu, Alexandru 1296 Sundeev, Viktor 1494
Savater, Fernando 944 Suruceanu, Ion 1337
Savin, Victor 1271 evcencu, Cosma 1022
Scalnâi, Vitalie 1239-40 i ianu, Teodor 920
Schwanitz, Rolf 1128 oili , Lidia 924
Sclifos, Valeriu 1258 oimu, Iulia 1222
Scobioal , Marian 1284 ornikov, Petr 1525-26
Semionova, Ûliâ 1255 pac, Ion 927-29
Serebrian, Oleg 1020, 1088, 1513 tefâr , Sorina 1178, 1275
Sergeev, Il'â 1032 tef ne , Anatol 1338
Sfântul Efrem Sirul 956 tirbu, Liviu 1331
Sfântul Grigore din Nazianz 956 vitchi, Diana 1319
Sfântul Grigorie Palama 967 T
Sidorov, Mihail 1166
Simionel, Anton 1122 Taban, Mihai 1289
Sirkel, Mati 1505 Tab r , Cristian 1297
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

Taran, Angelina 1134 Ursu, Valentina 1074


Tarlapan, Efim 1448 Usatiuc-Bulg r, Alexandru 1017
Tarlev, Vasile 1198-99 Ustûgova, Natal'â 1256
Tatar, Ghenadie 1155
T bâr , Vasile 1421 V
T b caru, Nicolae 1087, 1090-91 Väljataga, Märt 943
T nase, Constantin 972, 1053-57, 1077, 1098 Valton, Arvo 993
T taru, Tudor 1357 Valu a, Ghenadie 968
Tecuci, A. 1528 Valu , Ion I. 1263
Teleuc , Victor 1449-54, 1479 Varikaš, Galina 1108
Teodora de la Sihla: [c lug ri ] 953 Vârlan, tefan 1193
Tihon, (arhiepiscop Bronnickij) 942 Vasilache, Vasile 1456
Tiron, Lilia 1436 Vasilachi, Ûrij 1118
Tkaciuk, Evghenii 1034 Vasilc u, Traian 1457
Tofan, Eufrosinia 1467 Vasilic , Valeriu 1013
Tofan, Gheorghe 1399 Velliste, Trivimi 1079
Tomilkina, Svetlana 978 Vengher, Mihai 941
Tomina, Tamara 1218, 1229 Verebceanu, Stela 1359
Tornâ, Nelli 1320, 1497 Vicol, Drago Ion 1458
Troenco, Valeriu 1170 Vicol, Ion 1476
Trof il , Vasile 1274, 1288 Vieru, Boris 1059
Trofimov, Iurie 1052, 1324 Vieru, Grigore 1021, 1459-60, 1477
Trofimov, Rodica 1167 Vill, Robert 994
Trofimov, Ûrij 1267 Vizitiu, Vasile 1304
Tudoreanca, Claudia 1101, 1144 Vîrlan, Ion 1060
Turt , Valeriu 1358 Vîr anu, Mihail 1461
Tût ev, Fedor 1489 Vlah, Petr 1316
ranu, Anatol 1058 Vod , Gheorghe 1462, 1480
ru , Didina 1125 Vodenski, Petare 1080-81
opa, Tudor 1529 Voitun, Aneta 1201
urcan, A. 1188 Volni chi, Igor 1061, 1165
urcan, Vladimir 1189-90 Voronin, Vladimir 1062-63
urcanu, Andrei 1298 Vrabie, Gheorghe 1313
urcanu, Elena 1201 Vrabie, Grigore 935
urcanu, Iano 1455 Vulpe, Nicolae 919
urcanu, Ion 1375
urcanu, Viorel 1237 W

U Wespercamp, Nelly 1235

Ungureanu, Ion 922, 1165 Z


Unt, Mati 1078
Zegrea, Ilie T. 1412
Urecheanu, Serafim 1191-92
Zen'kovi , Gennadij 1304
Urman, N. 1379
Zestrea, Andrei 1269
Ursu, Nicolae 1294

193
Bibliografia Na ional a Moldovei

Lista gazetelor ale c ror articole sunt descrise în “Cronica articolelor de gazet ”
Nr 3-00

1. Capital = Stolica 18. Kišin. novosti


2. Capitala 19. Kišin. obozrevatel’
3. Clopotni a Moldovei 20. Kommunist
4. Comunistul 21. Lit. i arta
5. Contrafort (Ian.-mart.) 22. Luceaf rul
6. Curier ortodox 23. Mesagerul
7. De facto 24. Mold. vedomosti
8. Dialog 25. Moldova suveran
9. F clia 26. Nezavisimaâ Moldova
10. Florile dalbe 27. Novoe vremâ
11. Flux: cotid. na . 28. S pt mîna
12. Flux: ed. de vineri 29. Tineretul Moldovei
13. Furnica 30. ara
14. Glasul na iunii 31. Ûrist Moldovy
15. Golos naroda 32. Vocea poporului
16. Juristul Moldovei 33. Zvonnica Moldovy
17. Jurnal de Chi in u
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

CUPRINS

CRONICA C R II.............................................................................................................5

0 GENERALIT I..............................................................................................................5
00 Bazele generale ale tiin ei i culturii ..................................................................5
004 tiin a i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor........................................... 5
01 Bibliografie ..........................................................................................................6
050 Publica ii periodice i seriale ...................................................................................... 7
06 Organiza ii. Asocia ii. Congrese. Expozi ii. Muzee..............................................7
061 Organiza ii. Asocia ii. Congrese. Expozi ii.................................................................. 7
08 Poligrafii. Lucr ri colective ..................................................................................7
087.5 Publica ii pentru tinerii cititori................................................................................... 7
1 TIIN E FILOZOFICE ......................................................................................................7
1/14 Filozofie............................................................................................................7
17 Etic ....................................................................................................................8
3 TIIN E SOCIALE ..........................................................................................................8
30 Teorii, metodologie i metode în tiin ele sociale ...............................................8
31 Statistic . Demografie. Sociologie ......................................................................8
32 Politic ................................................................................................................9
33 Economie. tiin e economice............................................................................11
34 Drept. Legisla ie. Jurispruden ........................................................................12
35 Administra ie public . tiin militar ................................................................14
36 Asisten social . Asigur ri sociale...................................................................14
37 Educa ie. Înv mânt. Instruire. Timp liber .......................................................14
5 MATEMATIC . TIIN E ALE NATURII ..............................................................................15
50 Generalit i despre tiin ele pure ......................................................................15
51 Matematic .......................................................................................................15
53 Fizic .................................................................................................................16

195
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ...................................................................17
6 TIIN E APLICATE. MEDICIN . TEHNIC .......................................................................17
61 Medicin ............................................................................................................17
62 Inginerie. Tehnic în general ............................................................................18
63 Agricultur . tiin e i procedee înrudite. Silvicultur . Exploat ri agricole i ale
vie ii s lbatice.........................................................................................................18
65 Conducere i organizare în industrie, comer i comunica ii.............................19
66 Tehnologie chimic . Industrii chimice i înrudite...............................................20
7 ARTA. DIVERTISMENT. SPORT .....................................................................................20
79 Divertisment. Jocuri. Sport................................................................................20
8 LINGVISTIC . FILOLOGIE. LITERATUR .........................................................................20
80 Lingvistic . Filologie..........................................................................................20
82 Literatur artistic . tiin a literaturii...................................................................22
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .................................................................................28
91 Geografie ..........................................................................................................28
94 Istorie general . Istorie universal ....................................................................29
Index de nume la “Cronica C r ii” Nr 3-00 .............................................................30
Index de materii la “Cronica C r ii” Nr 3-00 ................................................................... 34
Index de titluri la “Cronica c r ii” Nr 3-00 ...............................................................35

INDICE “MATERIALE BIBLIOGRAFICE ALE REPUBLICII MOLDOVA”.....................36

0 GENERALIT I............................................................................................................36
00 Bazele generale ale tiin ei i culturii ................................................................36
001 tiin i cunoa tere în general................................................................................ 36
008 Civiliza ie. Cultur . Progres...................................................................................... 36
01 Bibliografie ........................................................................................................36
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

02 Biblioteconomie.................................................................................................37
050 Publica ii periodice i seriale .................................................................................... 38
06 Organiza ii. Asocia ii. Congrese. Expozi ii. Muzee............................................38
1 TIIN E FILOZOFICE ....................................................................................................38
1/14 Filozofie..........................................................................................................38
159.9 Psihologie.............................................................................................................. 39
3 tiin e sociale......................................................................................................39
31 Statistic . Demografie. Sociologie ....................................................................39
32 Politic ..............................................................................................................39
33 Economie. tiin e economice............................................................................39
34 Drept. Legisla ie. Jurispruden ........................................................................41
35 Administra ie public . tiin militar ................................................................41
37 Educa ie. Înv mânt. Instruire. Timp liber .......................................................41
5 MATEMATICA. TIIN E ALE NATURII ..............................................................................42
51 Matematic .......................................................................................................42
53 Fizic .................................................................................................................42
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ...................................................................44
57 tiin e biologice.................................................................................................45
6 TIIN E APLICATE. MEDICIN . TEHNIC .......................................................................45
61 Medicin ............................................................................................................45
62 Inginerie. Tehnic în general ............................................................................45
63 Agricultur . tiin e i procedee înrudite. Silvicultur . Exploat ri agricole i ale
vie ii s lbatice.........................................................................................................47
65 Conducere i organizare în industrie, comer i comunica ii.............................48
66 Tehnologie chimic . Industrii chimice i înrudite...............................................49
7 ARTA. DIVERTISMENT. SPORT .....................................................................................50
79 Divertisment. Jocuri. Sport................................................................................50
8 LINGVISTIC . FILOLOGIE. LITERATUR .........................................................................50
197
80 Lingvistic . Filologie..........................................................................................50
82 Literatur artistic . tiin a literaturii...................................................................51
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .................................................................................53
91 Geografie ..........................................................................................................53
93/94 Istorie ...........................................................................................................53
Index de nume la “Materiale bibliografice ale Republicii Moldova” Nr 1-00 ...........54
Index de titluri la “Materiale bibliografice ale Republicii Moldova” Nr 1-00 ..................... 58

CRONICA RECENZIILOR...............................................................................................59

0 GENERALIT I............................................................................................................59
00 Bazele generale ale tiin ei i culturii ................................................................59
001 tiin i cunoa tere în general................................................................................ 59
01 Bibliografie ........................................................................................................59
02 Biblioteconomie.................................................................................................59
06 Organiza ii. Asocia ii. Congrese. Expozi ii. Muzee............................................60
1 TIIN E FILOZOFICE ....................................................................................................60
1/14 Filozofie..........................................................................................................60
3 TIIN E SOCIALE ........................................................................................................60
32 Politic ..............................................................................................................60
33 Economie. tiin e economice............................................................................61
34 Drept. Legisla ie. Jurispruden ........................................................................61
37 Educa ie. Înv mânt. Instruire. Timp liber .......................................................62
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradi ii. Datini. Mod de via . Folclor .............62
6 TIIN E APLICATE. MEDICIN . TEHNIC .......................................................................62
61 Medicin ............................................................................................................62
62 Inginerie. Tehnic în general ............................................................................63
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

8 LINGVISTIC . FILOLOGIE. LITERATUR .........................................................................63


80 Lingvistic . Filologie..........................................................................................63
82 Literatur artistic . tiin a literaturii...................................................................63
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .................................................................................67
93/94 Istorie ...........................................................................................................67
94 Istorie general . Istorie universal ....................................................................67
Index de nume la “Cronica recenziilor” Nr 1-00 ....................................................70

CRONICA ARTICOLELOR DE REVIST ......................................................................74

0 GENERALIT I............................................................................................................74
00 Bazele generale ale tiin ei i culturii ................................................................74
004 tiin a i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor......................................... 74
006 Standardizare i standarde ...................................................................................... 74
01 Bibliografie ........................................................................................................74
02 Biblioteconomie.................................................................................................74
1 TIIN E FILOZOFICE ....................................................................................................77
1/14 Filozofie..........................................................................................................77
3 tiin e sociale......................................................................................................77
31 Statistic . Demografie. Sociologie ....................................................................77
32 Politic ..............................................................................................................77
33 Economie. tiin e economice............................................................................79
34 Drept. Legisla ie. Jurispruden ........................................................................82
35 Administra ie public . tiin militar ................................................................87
37 Educa ie. Înv mânt. Instruire. Timp liber .......................................................88
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradi ii. Datini. Mod de via . Folclor .............88
6 TIIN E APLICATE. MEDICIN . TEHNIC .......................................................................88
61 Medicin ............................................................................................................88
62 Inginerie. Tehnic în general ............................................................................92

199
63 Agricultur . tiin e i procedee înrudite. Silvicultur . Exploat ri agricole i ale
vie ii s lbatice.........................................................................................................92
65 Conducere i organizare în industrie, comer i comunica ii.............................93
66 Tehnologie chimic . Industrii chimice i înrudite...............................................95
7 ARTA. DIVERTISMENT. SPORT .....................................................................................95
73/76 Arte plastice. Arte grafice. Grafic ...............................................................95
78 Muzic ...............................................................................................................95
79 Divertisment. Jocuri. Sport................................................................................95
8 LINGVISTIC . FILOLOGIE. LITERATUR .........................................................................96
80 Lingvistic . Filologie..........................................................................................96
82 Literatur artistic . tiin a literaturii...................................................................96
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ...............................................................................102
93/94 Istorie .........................................................................................................102
94 Istorie general . Istorie universal ..................................................................102
Index de nume la “Cronica articolelor de revist ” Nr 3-00 ...................................104
Lista revistelor, ale c ror articole au fost descrise în .................................................... 108
“Cronica articolelor de revist ” Nr 3-00 ......................................................................... 108

CRONICA AETICOLELOR DE GAZET .....................................................................109

0 GENERALIT I..........................................................................................................109
00 Bazele generale ale tiin ei i culturii ..............................................................109
001 tiin i cunoa tere în general.............................................................................. 109
002 Scrieri în general. Documentare. Informare tiin ifico-tehnic . Informare.............. 110
004 tiin a i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor....................................... 110
006 Standardizare i standarde .................................................................................... 110
008 Civiliza ie. Cultur . Progres.................................................................................... 110
01 Bibliografie ......................................................................................................111
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova

02 Biblioteconomie...............................................................................................111
030 Lucr ri de referin generale .................................................................................. 111
069 Muzee..................................................................................................................... 111
070 Ziare. Pres . Jurnalism .......................................................................................... 112
1 TIIN E FILOZOFICE ..................................................................................................113
2 RELIGIE. TEOLOGIE ..................................................................................................113
3 TIIN E SOCIALE ......................................................................................................116
31 Statistic . Demografie. Sociologie ..................................................................116
32 Politic ............................................................................................................116
33 Economie. tiin e economice..........................................................................132
34 Drept. Legisla ie. Jurispruden ......................................................................138
35 Administra ie public . tiin militar ..............................................................142
36 Asisten social . Asigur ri sociale.................................................................144
37 Educa ie. Înv mânt. Instruire. Timp liber .....................................................145
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradi ii. Datini. Mod de via . Folclor ...........150
5 MATEMATICA. TIIN E ALE NATURII ............................................................................152
50 Generalit i despre tiin ele pure ....................................................................152
51 Matematic .....................................................................................................153
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .................................................................153
6 TIIN E APLICATE. MEDICIN . TEHNIC .....................................................................153
61 Medicin ..........................................................................................................153
62 Inginerie. Tehnic în general ..........................................................................155
63 Agricultur . tiin e i procedee înrudite. Silvicultur . Exploat ri agricole i ale
vie ii s lbatice.......................................................................................................156
65 Conducere i organizare în industrie, comer i comunica ii...........................158
7 ARTA. DIVERTISMENT. SPORT ...................................................................................159
71 Urbanism. Peisaje. Parcuri. gr dini.................................................................159
72 Arhitectur .......................................................................................................160

201
73/76 Arte plastice. Arte grafice. Grafic .............................................................160
75/76 Pictur . Grafic ..........................................................................................160
77 Fotografie. Cinematografie .............................................................................161
78 Muzic .............................................................................................................161
79 Divertisment. Jocuri. Sport..............................................................................163
8 LINGVISTIC . FILOLOGIE. LITERATUR .......................................................................167
82 Literatur artistic . tiin a literaturii.................................................................167
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ...............................................................................181
908 Monografii ale localit ilor....................................................................................... 181
929 tiin e biografice i înrudite .................................................................................... 182
93/94 Istorie .........................................................................................................182
930 tiin a istoriei. tiin e auxiliare ale istoriei .............................................................. 183
94 Istorie general . Istorie universal ..................................................................183
Index de nume la “Cronica de gazete” Nr 3-00....................................................186
Lista gazetelor ale c ror articole sunt descrise în “Cronica articolelor de gazet ” Nr 3-00
....................................................................................................................................... 194

S-ar putea să vă placă și