Sunteți pe pagina 1din 331

ISSN 1857-0550

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 11
2008

CNCM
Chişinău 2009
MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

2008
Nr 11

NBCM
Chişinău 2009
MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia
Naţională a Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare.

Se editează din anul 1958


Apare lunar

2008
Nr 11

CNCM
Chişinău 2008
Alcătuitori : Valentina CHITOROAGĂ
Renata COZONAC
Olesea ZABIACO
Efimia MACRINICI
Claudia BÂGU
Nina MICHERIN
Ludmila CORGHENCI

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography


of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed.
din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Mol-
dova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Efimia Macrinici, Renata Co-
zonac [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design :
Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2008 (Valinex SA).
– ISSN 1857-0550
Nr 11, 2008. – 2008. – 291 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb.
străine
50 ex.

015(478)

Prefaţă – Vezi Nr 1
 Camera Naţională a Cărţii
din Republica Moldova, 2008
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2008
NOIEMBRIE NR 11 NOVEMBER
(2157-2399)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
2157. Buzurniuc, Ştefan
Programare în limbajul C / Ştefan Buzurniuc, Grigore Secrieru ; coord.
resp. : Nicolae Stratan ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Centrul de Instruire Univ.,
Post-univ. şi Perfecţionare. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 199 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 196 (10 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-9645-4-8 (în cop. tare)
[2008-2163]
- - 1. Programare în limbajul C. 2. Limbajul C – Programare.
004.43
2158. Gremalschi, Anatol
Informatică : Man. pentru cl. a 11-a / Anatol Gremalschi ; comisia de eva-
luare : Gheorghe Curbet, Arcadie Malearovici, Varvara Vanovscaia ; Min. Educaţiei
şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Tipogr. "Balacron"
SRL). – 191 p. : fig. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 190 (19 tit.). – 22000 ex.
ISBN 978-9975-67-613-7
[2008-2104]
- - 1. Informatică.
004(075.3)
2159. Idem în lb. rusă : Информатика : Учеб. для 11 кл. / trad. din lb.
rom. : Veronica Musteaţă, Arcadie Malearovici. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Com-
binatul Poligr.). – 191, [1] p. : fig. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 189 (19 tit.). – 7000 ex.
ISBN 978-9975-67-614-4
[2008-2105]

5
Cronica cărţii Nr 11-2008 ≡ Book annals Nr 11-2008

- - 1. Informatică (rusă).
004(075.3)
005 Management
2160. Левитская, А. П.
Деловые культуры в международном менеджменте : (учеб. пособие) /
А. П. Левитская, С. С. Кураксина ; Комрат. гос. ун-т. – Комрат : Б. и., 2008 (Тип.
Комрат. гос. ун-та). – 74, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 73-75 şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9744-2-4
[2008-2251]
- - 1. Management internaţional – Cultură (rusă).
005:008(075.8)
Левитская, А. П. Менеджмент Производства и Качества. – Vezi Nr
2299

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
2161. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Mol-
dova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Materiale bibliografice. Recenzii. Note muz. Publ.
artă plastică. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ.
a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea
Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozo-
nac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2008 (Tipogr. "Valinex" SA). – 20 cm. – ISSN
1857-0550.
Nr 6, 2008. – 2008. – 275 p. – Texte: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50
ex. – [2008-2087]
015(478)
2162. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Mol-
dova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă,
Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă
; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2008 (Tipogr. "Valinex"
SA). – 20 cm. – ISSN 1857-0550.
Nr 7, 2008. – 2008. – 203 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50
ex. – [2008-2220]
015(478)
2163. Nr 8, 2008. – 2008. – 199 p. – Texte: lb. rom., rusă, alte lb. străine.
– 50 ex. – ISBN 978-9975-9730-4-5. – [2008-2255]
015(478)

6
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2164. Editura ARC. Editura "Arc" : Catalog. – [Ch. : S. n., 2008 (Combi-
natul Poligr.)]. – 48 p. : il. color ; 23 x 24 cm.
F. f. de tit.
[2008-2116]
- - 1. Editura "Arc" – Cataloage. 2. Cataloage de edituri – Editura "Arc".
017.42(478)
2165. Publicaţii ale Departamentului Informaţional Biblioteconomic :
(1992-2008) : Bibliografie / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Informaţional
Biblioteconomic ; alcăt. : Ludmila Corghenci, Tatiana Kalguşkin ; ed. îngrijită de
Zinaida Sochircă. – Ch. : ULIM, 2008. – 43 p. : fig. ; 21 cm. – (Colecţia
"BiblioLautus" ; Fascicula a 2-a).
50 ex.
ISBN 978-9975-934-39-8
[2008-2135]
016+027.7
02 BIBLIOTECONOMIE
2166. Kulikovski, Lidia
Biblioteconomie : Studii, cercetări, recenzii, prefeţe, eseuri, interviuri /
Lidia Kulikovski ; pref.: Alexe Rău ; Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu". – Ch. : S. n., 2008
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 254 p. : tab. ; 29 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-78-679-9
[2008-2188]
- - 1. Biblioteconomie.
02
030 Lucrări de referinţă generale
2167. Curiozităţi de ieri şi de azi: între legendă şi realitate : pentru citito-
rii cu vârsta între 9 şi 99 de ani / coord.: Ala Bujor. – Ed. a 2-a, revăz. şi compl. –
Ch. : "Epigraf" SRL, 2008 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 303 p. : il. color ; 25 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-947-47-3 (în cop. tare)
[2008-2149]
- - 1. Curiozităţi.
030
070 Ziaristică. Presă
2168. Jurnaliştii contra corupţiei : [în Rep. Moldova] / Transparency In-
tern. Moldova ; caricaturi : Ion Mâţu. – Ch. : Transparency Intern. Moldova, 2008
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 20 cm. – ISBN 978-9975-80-108-9.

7
Cronica cărţii Nr 11-2008 ≡ Book annals Nr 11-2008

[Partea] a 5-a. – 2008. – 253 p. : il., tab. – Text: lb. rom., rusă. – Apare cu
sprijinul financ. al NOVIB. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-80-178-2. – Gratuit. – [2008-
2292]
- - 1. Jurnaliştii – Corupţie – Republica Moldova – Combatere.
070:343.352(082)
Pîrţac, Olivia. Evoluţia libertăţilor mass-media în contextul implementării
planului de acţiuni UE-Moldova. – Vezi Nr 2300

2169. "Presa scrie istoria", simpoz. naţ. de jurnalism (1 ; 2006 ; Chi-


şinău). Presa scrie istoria : Primul simpoz. naţ. de jurnalism, 11-12 mai 2006, Chişi-
nău / coord. de Maria Danilov, C. Manolache. – Ch. : Muzeul Naţ. de Arheologie şi
Istorie a Moldovei ; Ploieşti : Libertas, 2008. – 183, [7] p. : fot. ; 29 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Consiliului Ju-
deţean Prahova şi al Forumului European pentru Istorie şi Cultură. – 300 ex.
ISBN 978-9975-9818-5-9
[2008-2263]
- - 1. Jurnalism.
070(082)
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
2170. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. Analele Şti-
inţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova / MOLDCOOP, Univ.
Cooperatist-Comerc. din Moldova ; col. red. : Tudor Maleca (red.-şef), Sergiu
Petrovici, Vasile Botnarciuc [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2008. – 441 p. : diagr., fig.,
scheme, tab. ; 30 cm. – ISSN 1857-1239.
Texte: lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul
art. – 85 ex.
ISBN 978-9975-70-726-8 (eronat)
[2008-2249]
- - 1. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova – Anale.
082+378.633.9(478-25)=00
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
2171. ABC-ul limbii germane / text: Ala Bujor, Eugenia Papuc, Tatiana
Porumb ; text în germ.: Cristina Grossu-Chiriac ; il.: Vadim Rusu. – Ch. : "Epigraf"
SRL, 2008 (Combinatul Poligr.). – 24, [6] p. : il. color ; 26 cm. – (Colecţia "Piciul
poliglot").
Text paral.: lb. rom., germ. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-947-54-1
[2008-2136]
- - 1. Limba germană pentru copii.

8
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

087.5:811.112.2=135.1=112.2
2172. Droit, Roger-Pol
Religiile pe înţelesul fiicei mele / Roger-Pol Droit ; trad. din fr. de Adrian
Ciubotaru ; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 79,
[1] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Verde" / coord. de Vitalie Coroban).
Tit. orig.: Les religions expliquées a ma fille. – 800 ex.
ISBN 978-9975-79-535-7
[2008-2265]
- - 1. Religiile pe înţelesul copiilor.
087.5:2
2173. Mama şi puii : [poezii pentru copii] / pict. : A. Melnic. – Ch. : "Car-
tea Chişinău" SA, 2006 (Tipogr. "Continental Grup" SRL). – [14] p. : il. color ; 22 cm.
– (E bine să ştii).
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-9913-3-9 (eronat)
[2008-2151]
- - 1. Poezii pentru copii.
087.5:821.135.1(478)-1
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
2174. Ababii, Petru
Trans(multi)culturalismul monoteist, sau Transcendenţă şi creştinism / Pe-
tru Ababii. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 425 p. ; 20 cm.
Rez.: lb. engl. – Bibliogr. în text. – 200 ex.
ISBN 978-9975-77-095-8
[2008-2206]
- - 1. Transculturalism. 2. Transcendenţă religioasă.
1/14
2175. "Filozofia antică şi importanţa acesteia în lumea contempora-
nă", conf. şt. (2008 ; Chişinău). Materialele conferinţei ştiinţifice "Filozofia antică şi
importanţa acesteia în lumea contemporană" = "Древнегреческая философия и
ее значение в современном мире" / red. şi consultant şt. : Gheorghe Iliadi. – Ch. :
Изд.-полигр. предпр. "Парагон", 2008. – 90, [1] p. ; 20 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Soc. de cultură greacă "Elefteria" în
Rep. Moldova. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de sub-
sol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-916-57-8
[2008-2137]

9
Cronica cărţii Nr 11-2008 ≡ Book annals Nr 11-2008

- - 1. "Filozofia antică şi importanţa acesteia în lumea contemporană" –


Conferinţă ştiinţifică.
1/14(38)(082)=135.1=161.1
159.9 Psihologie
2176. "Актуальные социально-психологические проблемы раз-
вития личности", межвузов. науч.-практ. конф. (2008 ; Кишинэу). Актуаль-
ные социально-психологические проблемы развития личности : Материалы
межвузов. науч.-практ. конф., 20 марта 2008, г. Кишинэу / редкол. : Жигэу Е. И.,
Болбочану А. А., Власова З. И. [и др.]. – К. : "Valinex" SA, 2008. – 135 p. : fig.,
tab. ; 20 cm.
Antetit.: Славян. ун-т, Каф. психологии и педагогики. – Texte: lb. rom.,
rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 80 ex.
ISBN 978-9975-68-091-2
[2008-2257]
- - 1. "Актуальные социально-психологические проблемы развития
личности" – Межвузовская научно-практическая конференция.
159.923(082)
2 RELIGIE. TEOLOGIE
2177. Geografia sacră : O encicl. a locurilor de putere / alcăt.: Д. Громов
; trad. de Marina Vraciu ; design : К. Иванов, А. Касьяненко. – Ch. : Arc, 2008
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 606, [1] p. : fot. ; 24 cm.
[Tit. orig.: Сакральная география]. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 1000
ex.
ISBN 978-9975-61-504-4
[2008-2186]
- - 1. Locuri sfinte – Enciclopedii.
2(100)(031)
21/29 SISTEME RELIGIOASE. RELIGII. CREDINŢĂ
25 RELIGII ALE ANTICHITĂŢII. RELIGII NECREŞTINE
2178. Suceveanu, Angelina
Introducere în mitologie : Note de curs / Anghelina Suceveanu ; Univ. de
Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Filozofie, Catedra Filozofie şi Antropologie. – Ch.
: CEP USM, 2008. – 71 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 68-71 şi în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-777-0
[2008-2131]
- - 1. Mitologie.
25(075.8)

10
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ


2179. Cum să învingem moartea? : (pentru atei şi nu numai) / alcăt.: Mi-
na Dobzeu, Pavel Blajinu. – Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL), 2008. – 40 p. ; 20 cm. –
(Seria: "Dumnezeu şi Savanţii").
Bibliogr.: p. 40 (5 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-922-34-0
[2008-2089]
- - 1. Moarte – Teorii.
27-284
Înmormântarea şi pomenirea morţilor. – Vezi Nr 2247

2180. Ириней (Тафуня)


Что общего между Православием и Католицизмом? / Иеромонах
Ириней (Тафуня). – Noul-Neamţ : Ново-Нямецкий монастырь, 2008. – 196 p. ; 20
cm.
Bibliogr.: p. 182-192. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9550-1-0
[2008-2306]
- - 1. Biserica ortodoxă. 2. Biserica romano-catolică.
271.2+272
3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul populaţiei
2181. Mâtcu, Matei
Populaţia rurală a Republicii Moldova: cercetări geodemografice / Matei
Mâtcu, Mihai Hachi ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra "Geografie şi Eco-
nomia Mediului". – Ch. : ASEM, 2008. – 243 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 236-243. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-421-7
[2008-2258]
- - 1. Populaţie rurală – Republica Moldova.
314.1(478)
2182. Populaţia : definiţii şi indicatori : Ghid pentru jurnalişti, politicieni,
profesori, studenţi şi pentru toţi cei interesaţi de demografie / Population Reference
Bureau, Fondul ONU pentru Populaţie ; trad. şi adaptare : Tatiana Puşcaşu, Nina
Cesnocova. – Ch. : "Vite-Jesc" SRL, 2008. – 96 p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9933-3-3

11
Cronica cărţii Nr 11-2008 ≡ Book annals Nr 11-2008

[2008-2099]
- - 1. Demografie.
314:612.663(036)
316 Sociologie
2183. Situaţia social-economică a Republicii Moldova în … =
Социально-экономическое положение Республики Молдова в янв.-сент. 2008 г.
/ Biroul Naţ. de Statistică. – Ch. : S. n., 2008 [(F.E.-P. "Tipogr. Centrală")]. – 29 cm.
– (Statistica Moldovei).
… ian.-sept. 2008. – 2008. – 111 p. : diagr. color, tab. – Tit., text paral.: lb.
rom., rusă. – [2008-2208]
- - 1. Situaţie social-economică, 2008 – Republica Moldova – Date statisti-
ce.
316+338(478)(083.41)=135.1=161.1
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
2184. Generaţia PASET = PASET Generation : Proiectul Abilitarea
Socio-Econ. a Tineretului / Min. Educaţiei şi Tineretului Rep. Moldova, UNICEF. –
[Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL)]. – 14 ; 14 p. : fot. color ; 30 cm. –
(Vezi schimbarea! Trăieşte schimbarea! Fii schimbarea!).
Text paral.: lb. rom., engl. – Pag. paral. – Carte-valet ("перевертыш"). –
F. f. de tit.
[2008-2319]
- - 1. Schimbări social-economice – Tineret.
316.42-053.6=135.1=111
2185. Generaţia PASET = Поколение PASET : Proiectul Abilitarea
Socio-Econ. a Tineretului / Min. Educaţiei şi Tineretului Rep. Moldova, UNICEF. –
[Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL)]. – 14 ; 14 p. : fot. color ; 30 cm. –
(Vezi schimbarea! Trăieşte schimbarea! Fii schimbarea!).
Text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. paral. – Carte-valet ("перевертыш"). –
F. f. de tit.
[2008-2320]
- - 1. Schimbări social-economice – Tineret.
316.42-053.2=135.1=111
2186. Lozan-Tîrşu, Carolina
Comunicare pentru schimbare comportamentală / Carolina Lozan-Tîrşu,
Luminiţa Guţu, Radu Cojocaru ; red. şt. : Oleg Lozan ; Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Şcoala de Management în Sănătate Publică. – Ch.
: S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 191 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 188-191 (85 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-9648-5-2 (în cop. tare)

12
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-2172]
- - 1. Comunicare – Comportament. 2. Comportament – Comunicare.
316.454
2187. Schmitz, Catharina
Este momentul să vorbim despre bani : Abordarea integratoare a egalităţii
de gen în bugetele naţionale ale ţărilor nordice : Raportul final de proiecte, 2004-
2006 / Catharina Schmitz ; Nordic Council of Ministers. – [Ch. : "Bons Offices" SRL,
2008]. – 43 p. ; 21 x 22 cm.
Aut. pe cop. nu este indicat. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu
sprijinul financ. al Agenţiei Suedeze de Cooperare Intern. pentru Dezvoltare (Sida).
– 500 ex.
Broşată
[2008-2117]
- - 1. Egalitate de gen.
316.346.2(047)
2188. Un an de eforturi pentru cooperare … = A Year of Collaborative
Efforts, … : [în dezvoltarea social-econ. a populaţiei : raport] / UNDP Moldova ; text
Angela Stene ; coord. Ludmila Tiganu, Svetlana Alexandrova ; trad. din engl. : Igor
Guzun. – [Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL)]. – 24 x 22 cm.
… 2007. – 2008. – 43 p. : fot. color. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. –
Bibliogr.: p. 42 (23 tit.). – [2008-2118]
- - 1. Dezvoltare social-economică – Republica Moldova.
316.42(478)(047)=135.1=111
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale
2189. Să comunicăm fătă bariere : Spre relaţii publice de încredere :
Materiale didactice : Nivel avansat – utilizator profesionist / Ala Zavadschi, Sabina
Corniciuc, Liuba Petrenco [et al.] ; Asoc. Naţ. a Trainerilor Europeni din Moldova
(ANTEM). – Ch. : "Trigraf-Tipar" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 68 p. :
fig., tab. ; 30 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Înaltului Comisariat pentru Minorităţi Naţ. OS-
CE. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4000-2-2
[2008-2180]
- - 1. Comunicare socială.
316.77(075)
32 POLITICĂ
2190. Nemo, Philippe

13
Cronica cărţii Nr 11-2008 ≡ Book annals Nr 11-2008

Ce este Occidentul? / Philippe Nemo ; trad. din fr. de Adrian Ciubotaru ;


cop.: Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 156, [3] p. ; 20
cm. – (Colecţia "Cartier istoric" / coord. de Inga Druţă).
Tit. orig.: Qu'est-ce que l'Occident?. – 610 ex.
ISBN 978-9975-79-426-8 (în cop. tare)
[2008-2125]
- - 1. Occident – Aspecte geopolitice.
32(1-15)
323 Politică internă
2191. Recomandarea de politica generală Nr 11 a ECRI. Combaterea
rasismului şi discriminării rasiale în activităţile poliţiei : adoptată la 29 iunie 2007 /
Biroul de Inform. al Consiliului Europei în Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 31, [1] p. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-78-675-1
Gratuit. – [2008-2184]
- - 1. Rasism – Combatere.
323.14
2192. Построение взаимопонимания в конфликтных регионах.
Обмен опыта между Грузией и Молдовой = Building Confidence in Conflict
Regions. Sharing Experiences in Georgia and Moldova / Ин-т Европ. Исслед.
Молдовы, Кавказ. И-нт Армения ; пер.: Юлия Тимотин, Валентин Рябцов ; отв.
за вып.: Вероника Горинчой. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 130 p. : tab. ; 20
cm.
Texte: lb. rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol. – Изд. при
фин. поддержке Программы Восток-Восток: Партнерство без границ Фонда
Сороса в Молдове. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-80-176-8
[2008-2290]
- - 1. Georgia – Politică internă (rusă). 2. Republica Moldova – Politică in-
ternă (rusă). 3. Relaţii internaţionale – Georgia – Republica Moldova (rusă).
323+327(479.22+478)(082)
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
2193. Snegur, Mircea
Labirintul destinului : Memorii : [în 2 vol.] / Mircea Snegur ; dir.-ed., red.
şef: Dumitru Ţâra ; fot.: arhiva aut., Mihai Potârniche, Tudor Iovu [et al.]. – Ch. :
Fundaţia "Draghiştea", 2008 (Combinatul Poligr.). – 22 cm. – ISBN 978-9975-9868-
9-2.

14
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Vol. 2 : Independenţa: între euforie şi zbucium. – 2008. – 889, [1] p. : fot. –


Bibliogr.: p. 887-888. – 2000 ex. – ISBN 978-9975-9986-1-1 (în cop. tare şi
supracop.). – [2008-2138]
- - 1. Politică şi guvernare – Memorii.
323/324(478)(092)
2194. Русская Община Республики Молдова : История, реалии,
традиции, проблемы, перспективы, люди / сост.: Людмила Лащенова, Виктор
Кушниренко ; гл. ред.: Виктор Кушниренко. – К. : "Vector V-N" SRL, 2008 (Com-
binatul Poligr.). – 167, [8] p., [48] p. : fot. color ; 28 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9977-4-4 (în cop. tare)
[2008-2157]
- - 1. Minorităţi etnice – Ruşi – Republica Moldova – Istorie.
323.15(478)(091)
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
2195. Dandis, Nicolae
Extinderea şi politica de vecinătate a Uniunii Europene : [studiu] / Nicolae
Dandis ; red. şt.: Victor Saca. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 422 p. : tab. ; 20
cm.
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 362-394 şi în notele de subsol. –
Apare cu sprijinul financ. al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern.
(USAID) şi al Agenţiei Suedeze pentru Cooperare şi Dezvoltare Intern. (Sida/Asdi)
prin intermediul Fundaţiei Eurasia. – 300 ex.
ISBN 978-9975-80-177-5
[2008-2291]
- - 1. Politică externă – Uniunea Europeană.
327(4)
Frontierele spaţiului românesc în context european. – Vezi Nr 2218

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


2196. Cebotari, S.
Politica externă a Republicii Moldova în contextul proceselor
integraţioniste : Monografie / S. Cebotari, V. Saca, I. Coropcean ; red. şt. : V. Saca ;
Inst. Militar al Forţelor Armate. – Ch. : Inst. Militar al Forţelor Armate, 2008. – 180 p.
: fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 158-177 (320 tit.) şi la sfârşitul cap. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9692-3-9
[2008-2228]
- - 1. Politică externă – Republica Moldova.

15
Cronica cărţii Nr 11-2008 ≡ Book annals Nr 11-2008

327(478)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
2197. Ghid Informaţional pentru lucrătorii migranţi din Republica Moldo-
va în Italia / Intern. Labour Office. – [Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL)].
– 31, [1] p. : tab. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Uniunii Europene
[2008-2316]
- - 1. Migraţia forţei de muncă – Italia.
331.556.46(450)(036)
2198. Ghid Informaţional pentru lucrătorii migranţi din Republica Moldo-
va în Portugalia / Intern. Labour Offices. – [Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices"
SRL)]. – 36 p. : tab. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Uniunii Europene
[2008-2314]
- - 1. Migraţia forţei de muncă – Portugalia.
331.556.46(469)(036)
2199. Ghid Informaţional pentru lucrătorii migranţi din Republica Moldo-
va în România / Intern. Labour Office. – [Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices"
SRL)]. – 27, [1] p. : tab. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Uniunii Europene
[2008-2317]
- - 1. Migraţia forţei de muncă – România.
331.556.46(498)(036)
2200. Ghid Informaţional pentru lucrătorii migranţi din Republica Moldo-
va în Spania / Intern. Labour Office. – [Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices"
SRL)]. – 31 p. : tab. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Uniunii Europene
[2008-2315]
- - 1. Migraţia forţei de muncă – Spania.
331.556.46(460)(036)
2201. Ghid Informaţional pentru lucrătorii migranţi din Republica Moldo-
va în Turcia / Intern. Labour Office. – [Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices"
SRL)]. – 24 p. : tab. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Uniunii Europene
[2008-2313]
- - 1. Migraţia forţei de muncă –Turcia.
331.556.46(560)(036)

16
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2202. Postolachi, Valentina


Piaţa muncii : Suport de curs / Valentina Postolachi, Alexandru Scutaru ;
Univ. de Stat din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Catedra Administrarea Afacerilor. –
Ch. : CEP USM, 2008. – 191 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-772-5
[2008-2215]
- - 1. Piaţa muncii.
331.5(075.8)
2203. Raport de activitate al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei
de Muncă / Agenţia Naţ. pentru Ocuparea Forţei de Muncă. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 30 cm.
2007. – 2008. – 50 p. : fig., fot., tab. – Tit. pe cop.: Piaţa Muncii. – [2008-
2121]
- - 1. Piaţa muncii – Republica Moldova.
331.5(478)(047)
2204. Губер, Ю. Е.
Менеджмент гуманитарных ресурсов : Учеб. пособие / Ю. Е. Губер, Н.
В. Старцева ; Техн. ун-т Молдовы, Фак. инженерии и менеджмента в механике,
Каф. инженерии и менеджмента на транспорте. – К. : ТУМ, 2008. – 20 cm. –
ISBN 978-9975-45-079-9.
Ч. 2-ая. Закономерности, принципы и методы руководства людьми.
Роль мотивации в управлении. – 2008. – 116, [1] p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 116
(15 tit.). – 100 ex. – ISBN 978-9975-45-093-5. – [2008-2193]
- - 1. Resurse umane – Management (rusă).
331.101.262:005(075.8)
2205. Пособие для трудовых мигрантов из Молдовы в Россию / In-
tern. Labour Office. – [Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL)]. – 44 p. : tab. ;
21 cm.
Apare cu sprijinul financ. al European Union
[2008-2312]
- - 1. Migraţia forţei de muncă – Rusia (rusă).
331.556.46(470)(036)
331.105.44 Sindicate
2206. Sindicatul Lucrătorilor din Cultură. Statutul Sindicatului Lucrăto-
rilor din Cultură : [din Rep. Moldova] / Sindicatul Lucrătorilor din Cultură. – Ch. : S.
n., 2007. – 72 p. ; 20 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă
[2008-2133]

17
Cronica cărţii Nr 11-2008 ≡ Book annals Nr 11-2008

- - 1. Statutul Sindicatului Lucrătorilor din Cultură


331.105.44:008(478)=135.1=161.1
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
2207. Certan, Simion
Teoria administrării afacerilor : [curs pentru masteranzi] / Simion Certan. –
Ch. : CEP USM, 2008. – 207, [2] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 203-207 (144 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-70-778-7
[2008-2132]
- - 1. Afaceri – Teoria administrării.
334.01(075)
336 Finanţe
2208. Bugetul sensibil la dimensiunea de gen – integrarea dimensiunii
de gen în procesul bugetar : Rapoarte pe ţări / UNIFEM Moldova. – Ch. : S. n., 2008
[(Tipogr. "Bons Offices" SRL)]. – 72, [1] p. : fig., tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 73 şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Agen-
ţiei Suedeze de Cooperare Intern. pentru Dezvoltare (Sida). – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-172-0
[2008-2114]
- - 1. Finanţe publice – Gender.
336.145:316.346.2(047)
2209. Egalitate şi finanţe publice : st. privind bugetarea sensibilă la di-
mensiunea de gen / Nordic Council of Ministers. – Ch. : S. n., 2008 [(Tipogr. "Bons
Offices" SRL)]. – 35 p. ; 21 x 23 cm.
Bibliogr.: p. 35 şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Agen-
ţiei Suedeze de Cooperare Intern. pentru Dezvoltare (Sida). – 200 ex.
ISBN 978-9975-80-167-6
[2008-2113]
- - 1. Finanţe publice – Gender.
336.1:316.346.2
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-
nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri
2210. Argumentarea tehnico-economică a afacerilor profitabile în secto-
rul agrar şi agroalimentare : (businessul mic şi mijlociu) : Proiect: Ferma-model (tip)
: Creşterea porcinelor. Carne de porc / A. Muravschi, V. Doga, T. Bajura [et al.] ;
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Min. Econ. şi Comerţului al Rep. Moldova, Inst. de
Econ., Finanţe şi Statistică. – Ch. : IEFS, 2008. – 54 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 53-54 (38 tit.). – 100 ex.

18
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-9823-2-0
[2008-2242]
- - 1. Economie agrară – Creşterea porcinelor – Afaceri profitabile
338.43:636.4
2211. Bugaian, Larisa
Reducerea costurilor şi sporirea competitivităţii producţiei întreprinderilor
industriei de zahăr / Larisa Bugaian, Ina Gumeniuc. – Ch. : CEP USM, 2008. – 178
p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 148-159 (199 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-70-746-6
[2008-2213]
- - 1. Costuri – Reducere – Industria zahărului.
338.5:664.1
2212. Oprean, Camelia
Formarea şi utilizarea capitalurilor : abordări din prisma managementului
financiar / Camelia Oprean. – Ch. : ASEM, 2008. – 392 p. : fig., tab. ; 27 cm.
Bibliogr.: p. 377-383 şi în notele de subsol. – În red. aut. – 30 ex.
ISBN 978-9975-75-427-9
[2008-2260]
- - 1. Formarea capitalurilor.
338:658.5
2213. Popa, Andrei
Dezvoltarea regională în contextul integrării în spaţiul european : (metodo-
logii de planificare strategică) / Andrei Popa ; Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu
Hasdeu". – Cahul : USC, 2008 (Tipogr. "Turnul Vechi" SRL). – 247 p. : fig., tab. ; 25
cm.
Bibliogr.: p. 177-191 (283 tit.) şi în notele de subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-9659-9-6
[2008-2238]
- - 1. Economie regională – Integrare europeană.
338:327(4)
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
2214. From Drought to Prosperity through Community Development :
The Contribution of the United Nations and Intern. Community to Drought Response
in Moldova / [text : Igor Guzun, Doru Ciocanu] ; coord.: Ludmila Tiganu ; United
Nations in Moldova. – Ch. : "Urma Ta" PP SRL, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL).
– 26, [1] p. : fot. color ; 27 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al European Commission
Humanitarian Aid, Sida, Austrian Development Cooperation [et al.]. – 500 ex.

19
Cronica cărţii Nr 11-2008 ≡ Book annals Nr 11-2008

ISBN 978-9975-9963-1-0
[2008-2232]
- - 1. Dezvoltare economică comunitară – Republica Moldova (engl.).
338(478)
2215. Moldavian Presidency. Preliminary Report of the Moldavian
Presidency to the Central European Initiative … / Central European Initiative,
Moldovan Presidency. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 40 p. ; 30 cm.
… 2008. – 2008. – 38 p. – F. f. de tit. – 200 ex. – ISBN 978-9975-80-182-
9 (broşat). – [2008-2295]
- - 1. Moldovan Presidency.
338(478)(047)
Situaţia social-economică a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie
2008. – Vezi Nr 2183

338.48 Turism. Economia turismului


2216. Кротенко, Юрий
Международный туризм Молдовы и проблемы его развития : [моно-
графия] / Юрий Кротенко ; Междунар. Независ. Ун-т Молдовы. – К. : Б. и., 2008
(CEP USM). – 201 p. : tab. ; 21 cm. – ULIM – 15 лет восхождения.
Bibliogr.: p. 165-182 (210 tit.) şi în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-344-4
[2008-2231]
- - 1. Turism – Dezvoltare – Republica Moldova (rusă).
338.48(478)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă
2217. Pituşcan, Feodosie
Baza material-tehnică a întreprinderilor comerciale : Note de curs /
Feodosie Pituşcan, Alexandru Scutaru ; Univ. Cooperatist-Comerc. din Moldova. –
Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Ch. : CEP USM, 2008. – 289 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 288-289 (21 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-70-757-2
[2008-2214]
- - 1. Instituţii comerciale – Baza material-tehnică.
339.17(075.8)

20
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
2218. Frontierele spaţiului românesc în context european / Bodo Edith,
Mircea Brie, Teodor Candu [et al.] ; cuv. înainte de Ioan-Aurel Pop ; coord. : Sorin
Şipoş, Mircea Brie, Florin Sferengeu [et al.]. – Ch. : "Cartdidact" SRL ; Oradea : Ed.
Univ. din Oradea, 2008 (Tipogr. "Metropolis" SRL, Oradea). – 483 p. : fig., tab. ; 25
cm.
Rez.: lb. engl., germ. – Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în notele de subsol. –
150 ex.
ISBN 978-9975-940-70-2 (Cartdidact, Chişinău). – ISBN 978-973-759-
559-1 (Ed. Univ. din Oradea)
[2008-2158]
- - 1. Frontiere – România. 2. România – Frontiere.
341.222+327(498+4)(082)
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
2219. Boţan, Igor
Contextul preelectoral : Cadrul legislativ şi contextual electoral din Repu-
blica Moldova în preajma alegerilor parlamentare din 2009 / Igor Boţan, Ion Crean-
gă, Corneliu Gurin. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 100 p. ; 24 cm.
Text: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu spri-
jinul financ. al Reprezentanţei din Moldova a Fundaţiei Eurasia, Agenţiei Suedeze
pentru Coop. şi Dezvoltare Intern. (Sida/Asdi), Agenţiei Statelor Unite pentru Dez-
voltare Intern. (USAID). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-80-175-1
[2008-2289]
- - 1. Alegeri parlamentare – Republica Moldova.
342.8:324(478)=135.1=111=161.1
2220. Saitarlî, Natalia
Dreptul administrativ în scheme / Natalia Saitarlî ; Univ. de Stat "B. P.
Hasdeu" din Cahul. – Cahul : USC, 2008 (Tipogr. "Turnul Vechi" SRL). – 48 p. :
scheme ; 21 x 30 cm.
Aut. este indicat pe cop. – 150 ex.
ISBN 978-9975-9683-0-0
[2008-2234]
- - 1. Drept administrativ.
342.9(084.2)
2221. Zaharia, Victor

21
Cronica cărţii Nr 11-2008 ≡ Book annals Nr 11-2008

Accesul la justiţie: concept, exigenţe, realizări şi perspective / Victor Zaha-


ria. – Ch. : Cartier, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 187, [1] p. : diagr., tab. ; 25
cm. – (Colecţia "Cartier juridic" / coord. de Oleg Efrim).
Bibliogr.: p. 132-158 (424 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei
Soros Moldova. – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-522-7 (în cop. tare)
[2008-2108]
- - 1. Dreptul la justiţie.
342.7
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
2222. Ailoaie, Angela
Aspecte juridico-penale ale omorului la comandă : Monografie / Angela
Ailoaie ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra
Drept Patrimonial. – Ch. : UTM, 2008. – 99 p. ; 20 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 91-98 şi în notele de subsol. – 200
ex.
[2008-2196]
- - 1. Infracţiuni – Omor la comandă.
343.61
2223. Ordinul nr. 121/254/286-0/95 Privind evidenţa unică a infracţiuni-
lor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvârşit infracţiuni / Procuratura
Generală, Min. Afacerilor Interne, Serviciul Vamal [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 245 p. : tab. ; 21 cm.
Text parţial: lb. rusă. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-78-660-7 (în cop. tare)
[2008-2178]
- - 1. Infracţiuni – Evidenţă unică – Documente.
343.3/.7(094.7)
2224. "Probleme de politică penală în domeniul prevenirii şi comb a-
terii traficului ilicit de droguri", seminar şt.-practic intern. (2006 ; Chişinău).
Probleme de politică penală în domeniul prevenirii şi combaterii traficului ilicit de
droguri = Issues of criminal law policy in prevention and control field of drugs illicit
traffic : Materialele Seminarului şt.-practic intern., 14 apr. 2006, Chişinău / coord. şt.
: Simion Carp ; trad. : Ina Vîrtosu. – Ch. : "Acomed plus" SRL, 2007. – 196 p. ; 20
cm.
Antetit.: Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Acad. "Ştefan cel Mare",
BUMAD pentru Rep. Moldova. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol. – 50
ex.
ISBN 978-9975-9989-1-8
[2008-2205]

22
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Infracţiuni legate de droguri – Prevenire – Combatere.


343.57(082)
347 Drept civil
347.7 Drept comercial
2225. Armeanic, Alexandru
Drept financiar : [pentru uzul studenţilor] / Alexandru Armeanic ; Acad. de
Studii Econ. din Moldova. – Ed. a 2-a, rev. şi adăugată. – Ch. : ASEM, 2008. – 300
p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 295-300 (87 tit.) şi în notele de subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-75-425-5
[2008-2259]
- - 1. Drept financiar.
347.73(075.8)
2226. Republica Moldova. Legi
Legea privind protecţia invenţiilor : nr. 50-XVI din 7 mart. 2008 (Monitorul
Oficial nr. 117-119 din 04.07.2008) / Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectua-
lă. – Ch. : AGEPI, 2008. – 80 p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-911-15-3
[2008-2221]
- - 1. Legea privind protecţia invenţiilor – Republica Moldova.
347.77(478)(094.5)
2227. Idem în lb. rusă : Закон об охране изобретений : № 50-XVI от 7
марта 2008 : (Мониторул Офичиал № 117-119 от 04.07.2008). – К. : AGEPI,
2008. – 88 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-911-18-4
[2008-2254]
- - 1. Legea privind protecţia invenţiilor – Republica Moldova (rusă).
347.77(478)(094.5)
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
2228. Ghidul cetăţeanului : (Procedura civilă) : [modele de cereri] /
coord.: Mihai Poalelungi ; col. red.: Mihai Poalelungi (preş.), Vasile Pascari, Vera
Macinskaia. – Ch. : Cartier, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 364 p. ; 24 cm. –
(Colecţia "Cartier juridic" / coord. de Oleg Efrim).
Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-79-523-4 (în cop. tare)
[2008-2192]
- - 1. Procedură civilă – Modele de cereri.

23
Cronica cărţii Nr 11-2008 ≡ Book annals Nr 11-2008

347.91
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
2229. Сборник документов о труде, его оплате, охране, социальных
гарантиях, учете и отчетности в Республике Молдова : (нормат. акты по со-
стоянию на 01.11.2008 г.). – К. : Изд. фирма ООО "Vivar-Editor" SRL, 2008 (F.E.-
P. "Tipogr. Centrală"). – 407 p. : tab. ; 30 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-9706-4-8 (în cop. tare)
[2008-2185]
- - 1. Dreptul muncii – Republica Moldova – Legi – Acte normative (rusă).
349.2(478)(094)
349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător
2230. Legislaţia de mediu a Republicii Moldova : [în 3 vol.] / Asoc. In-
tern. Ecologică a Păstrătorilor Râului "Eco-TIRAS". – Ch. : Eco-Tiras, 2008 (Tipogr.
"Elan Poligraf" SRL). – 21 cm. – ISBN 978-9975-66-020-4.
Vol. 1. – 2008. – 292 p. : tab. – 500 ex. – ISBN 978-9975-66-026-6. –
[2008-2093]
- - 1. Dreptul ocrotirii mediului înconjurător – Republica Moldova – Legisla-
ţie.
349.6(478)(094)
2231. Vol. 2. – 2008. – 368 p. : tab. – 500 ex. – ISBN 978-9975-66-045-
7. – [2008-2094]
- - 1. Dreptul ocrotirii mediului înconjurător – Republica Moldova – Legisla-
ţie.
349.6(478)(094)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
2232. Dicţionar Explicativ al Funcţionarului Public / alcăt. de Mihail Pla-
ton ; consultanţi şt. : Aurel Sâmboteanu, Andrei Blanovschi, Claudia Crăciun [et al.].
– Ch. : S. n., 2008 (Combinatul Poligr.). – 342 p. : il. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 340-342. – 500 ex.
ISBN 978-9975-901-66-6
[2008-2222]
- - 1. Funcţionar public – Dicţionare.
35.08(038)

24
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei
2233. Participă! : Practici de succes în proiectul "Special Olympics –
Participă!" : [integrare socială a copiilor cu dizabilităţi] / Centrul de Inform. şi Doc.
privind Drepturile Copilului ; text: Daniela Platon ; coord.: Veaceslav Luca ; design:
Oleg Culea ; imagini: Cristina Candu-Culea. – [Ch. : S. n., 2008] (Tipogr. "Bons
Offices" SRL). – 48 p. : il. color ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Asoc. pentru Caritate şi Asistenţă Socială
"ACASĂ", Fundaţiei JANIVO din Olanda, Ambasadei Regatului Norvegiei şa Bucu-
reşti. Progr. de Granturi Mici pentru Rep. Moldova. – 1000 ex.
Broşată
[2008-2318]
- - 1. Copii cu dizabilităţi – Integrare socială.
364.26-053.2
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2234. Lapoşina, E
Dezvoltarea timpurie a copilului cu probleme de dezvoltare în cadrul edu-
caţiei în familie : (Ghid pentru părinţi) / E. Lapoşina, V. Stratan. – Ch. : CEP UPS
"Ion Creangă", 2005. – 326 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 325-326 (16 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-921-13-8
[2008-2168]
- - 1. Educaţie în familie – Copii cu deficienţă mintală.
37.018.1:376.4
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
2235. Bularga, Tatiana
Psihopedagogia interesului pentru muzică / Tatiana Bularga ; red. şt. : Sil-
via Briceag. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 88 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 82-88 (100 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-106-14-6
[2008-2164]
- - 1. Psihopedagogie.
37.015.3:78
2236. Eu şi economia : Caiet de lucru / Junior Achievement Moldova ;
coord. ed.: Adela Scutaru, Marina Sevacov. – Ch. : Ruxanda, 2008 (Tipogr. "Recla-
ma" SA). – 51 p. : fig., tab. ; 29 cm.
2000 ex.

25
Cronica cărţii Nr 11-2008 ≡ Book annals Nr 11-2008

ISBN 978-9975-72-246-9
[2008-2267]
37.015(075)
2237. Spirit întreprinzător : Caiet de lucru / Junior Achievement Moldova
; coord. ed.: Adela Scutaru, Marina Sevacov. – Ch. : Ruxanda, 2008 (Tipogr. "Re-
clama" SA). – 36 p. : fig., tab. ; 29 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-72-247-6
[2008-2268]
37.015(075)
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
2238. Stan, Victor V.
Metodica predării chimiei / Victor V. Stan ; Min. Educaţiei şi Tineretului al
Rep. Moldova, Univ. de Stat din Moldova. – Ed. 2-a rev. şi compl. – Ch. : CEP USM,
2008. – 407 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 399-404 (115 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-751-0
[2008-2127]
- - 1. Chimie – Metodica predării.
37.016.046:54
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
2239. Gâlcă, Silvia
Cuvântul. Prin tine şi pentru tine : Lb. şi lit. rom. pentru grupele de perfor-
manţă : (subiecte pentru concursul şcolar) / Silvia Gâlcă, Ala Cravcenco. – Ch. :
Teo-Educaţional ("Topor Efim" ÎI), 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 158 p. ; 24
cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9703-9-6
[2008-2311]
- - 1. Olimpiade şcolare – Limba română.
37.091:811.135.1
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
2240. Lapoşina, E
Programa de educaţie preşcolară specială pentru copiii cu deficienţă min-
tală / E. Lapoşina. V. Stratan. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. USP "I. Creangă"). – 407,
[1] p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 403-407 (65 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-921-14-5
[2008-2169]

26
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Educaţie preşcolară specială – Copii cu deficienţă mintală.


373.25:376.4(073.3)
2241. Leon-Stoica, Nina
Album de desen : Cl. 1-a / Nina Leon-Stoica, Veronica Ene. – Ch. : Teo-
Educaţional ("Topor Efim" ÎI), 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 10 p. : il. color,
[32] p. ; 20 x 29 cm.
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9703-5-8
[2008-2307]
- - 1. Educaţie plastică.
373.3:75/76
2242. Leon-Stoica, Nina
Album de desen : Cl. a 2-a / Nina Leon-Stoica, Veronica Ene. – Ch. : Teo-
Educaţional ("Topor Efim" ÎI), 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 16 p. : il. color,
[32] p. ; 20 x 29 cm.
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9703-7-2
[2008-2308]
- - 1. Educaţie plastică.
373.3:75/76
2243. Leon-Stoica, Nina
Album de desen : Cl. a 3-a / Nina Leon-Stoica, Veronica Ene. – Ch. : Teo-
Educaţional ("Topor Efim" ÎI), 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 16 p. : il. color,
[32] p. ; 20 x 29 cm.
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9703-6-5
[2008-2309]
- - 1. Educaţie plastică.
373.3:75/76
2244. Leon-Stoica, Nina
Album de desen : Cl. a 4-a / Nina Leon-Stoica, Veronica Ene. – Ch. : Teo-
Educaţional ("Topor Efim" ÎI), 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 16 p. : il. color,
[32] p. ; 20 x 29 cm.
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9703-8-9
[2008-2310]
- - 1. Educaţie plastică.
373.3:75/76

27
Cronica cărţii Nr 11-2008 ≡ Book annals Nr 11-2008

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


2245. Obiective Bologna: Proces de implementare / Min. Educaţiei şi Ti-
neretului din Moldova, Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Acad. de Studii
Econ. din Moldova [et al.] ; resp. de ed. : Mihail Grosu, Roza Dumbrăveanu. – Ch. :
S. n., 2008 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 267 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – 400 ex.
ISBN 978-9975-46-020-0
[2008-2167]
- - 1. Învăţământ superior – Procesul de la Bologna. 2. Procesul de la
Bologna – Învăţământ superior.
378
2246. Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 1933-2008 : 75 ani [de
la înfiinţare] / Univ. Agrară de Stat din Moldova ; col. red.: Gh. Cimpoieş (coord.), V.
Vrancean, S. Turiţă [et al.] ; fot.: I. Topală. – [Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons
Offices" SRL)]. – 56, [1] p. : fot. color ; 30 cm.
F. f. de tit.
[2008-2120]
- - 1. Universitatea Agrară de Stat din Moldova – Istorie.
378.663(478)(091)
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. Anale ştiinţifice. –
Vezi Nr 2170

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ.


FOLCLOR
391/395 Etnografie
2247. Înmormântarea şi pomenirea morţilor : [acatist pentru cei adormiţi]
/ sel. textelor şi pref. de arhimandrit Nicandru (Munteanu). – Ch. : Axios, 2004 (F.E.-
P. "Tipogr. Centrală"). – 64 p. : il. ; 22 cm.
10000 ex.
ISBN9975-9573-4-X
[2008-2233]
- - 1. Înmormântare. 2. Pomenirea morţilor.
393+27-55-282
398 Folclor
2248. Colinde şi urături / concepţia: Arina Ursache ; cop.: V. Malearenco
; prez. graf.: M. Andruhin. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : Silvius Libris ("Sica & V" SRL), 2008
(Tipogr. Ed. "Universul" ÎS). – 47 p. : il. ; 22 cm.
4000 ex.

28
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-103-70-1
[2008-2229]
- - 1. Colinde. 2. Urături.
398:783.65
2249. Cu pluguşorul. Colinde strămoşeşti / culeg. colindelor: Valentina
Buzilă ; cop.: V. Movileanu. – Ch. : Silvius Libris ("Sica & V" SRL), 2008 (Tipogr. Ed.
"Universul" ÎS). – 47 p. : il. ; 22 cm.
4000 ex.
ISBN 978-9975-103-71-8
[2008-2230]
- - 1. Colinde. 2. Urături.
398:783.65
2250. Frământări de limbă : Din folclorul copiilor / concepţie şi îngrijire:
Marcela Mardare ; il. şi cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ed. a 2-a rev. şi compl. – Ch. :
Ruxanda, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 19, [1] p. : il. color ; 15 x 17 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-72-083-0
[2008-2276]
- - 1. Frământări de limbă.
398.6+821.135.1(478)-93
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
2251. Aşevschi, Valentin
Inginerie ambientală : Manual / Valentin Aşevschi, Tatiana Dudnicenco ;
red. şt. : Aurelia Crivoi ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. de Medicină, Univ. de
Stat din Moldova, Fac. de Biologie şi Pedologie. – Ch. : ULIM, 2008 (Tipogr. "Fox-
trot" SRL). – 410 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 408-410 (57 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-934-42-8
[2008-2262]
- - 1. Mediul înconjurător – Protecţie. 2. Inginerie ambientală.
504.06:574(075.8)
2252. Ghidul ONG-urilor de mediu din Republica Moldova = Каталог
природоохранных НПО Республики Молдова = The Directory of Environmental
NGOs from the Republic of Moldova / REC Moldova. – Ch. : "Bons Offices" SRL,
2008. – 132 p. ; 24 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al proiectului
PNUD "Suport pentru protecţia mediului şi utilizarea durabilă a resurselor naturale".
– 1000 ex.

29
Cronica cărţii Nr 11-2008 ≡ Book annals Nr 11-2008

ISBN 978-9975-80-186-7
[2008-2297]
- - 1. Protecţia mediului – Republica Moldova – ONG-uri.
502/504(478)(058)=135.1=111=161.1
51 MATEMATICĂ
2253. Botnaru, Dumitru
Îndrumător la matematică / Dumitru Botnaru ; Univ. Tehn. a Moldovei. –
Ch. : Tehnica-Info, 2008 (Combinatul Poligr.). – 306 p. : fig., tab. ; 20 cm.
ISBN 9975-910-62-9 (eronat)
[2008-2124]
- - 1. Matematică.
51(075.3)
2254. Matei, Coralia
Educarea voinţei prin exerciţii …matematice / Coralia Matei, Cristina Petre
; ref. şt. : Emil Stan. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 156 p. : fig. ; 21
cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-77-094-1
[2008-2134]
- - 1. Matematică.
51(075.2)
2255. Spinei, Ion
Matematică : Modele de teste pentru cl. a 9-a / Ion Spinei, Lidia Costiuc ;
Agenţia de Evaluare a Calităţii în Educaţie "Probatio". – Ch. : Lyceum, 2008 [(F.E.-
P. "Tipogr. Centrală")]. – 52 p. : fig. ; 20 cm. – (Absolvire).
Aut. pe cop nu sunt indicaţi
[2008-2211]
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
512 Algebră
2256. Elemente de combinatorică. Binomul lui Newton. Aplicaţii : [pentru
uzul studenţilor] / Dumitru Bagrin, Natalia Macriţchi, Ion Cojocaru [et al.] ; Univ. de
Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. – Cahul : USC, 2008 (Tipogr. "Turnul
Vechi" SRL). – 85 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 67-68 (21 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-9659-5-8
[2008-2236]
- - 1. Binomul lui Newton.
512.14(075)

30
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

514 Geometrie
2257. Afanas, Dorin
Matematica superioară : Întrebări teoretice, exemple rezolvate şi exemple
propuse pentru lucrul individual la tema: Suprafeţele de rotaţie de ordinul doi în cur-
sul universitar de geometrie analitică : (material didactic) / Dorin Afanas, Ivan Ştirbul
; red. resp.: Ivan Ştirbul ; Inst. Militar al Forţelor Armate, Catedra Şt. Fundamentale.
– Ch. : Inst. Militar al Forţelor Armate, 2008. – 76 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 76 (12 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-9692-1-5
[2008-2227]
514(075.8)
2258. Afanas, Dorin
Matematica superioară : St. suprafeţelor de rotaţie de ordinul doi în cursul
univ. de geometrie analitică : (material didactic) / Dorin Afanas, Ivan Ştirbul ; red.
resp. : Ivan Ştirbul ; Inst. Militar al Forţelor Armate, Catedra Ştiinţe Fundamentale. –
Ch. : Inst. Militar al Forţelor Armate, 2008. – 76 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 76 (11 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-9692-0-8
[2008-2226]
- - 1. Geometrie analitică.
514(075.8)
2259. Port, S.
Geometrie diferenţială : (material didactic) / S. Port, N. Dodon ; Univ. Pe-
dagogică de Stat "Ion Creangă", Catedra Matematică Aplicată. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 151 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 147-148
ISBN 978-9975-46-024-8
[2008-2248]
- - 1. Geometrie diferenţială.
514.7(075.8)
517 Analiză
2260. Bagrin, Dumitru
Curs de lecţii la analiza matematică / Dumitru Bagrin, Olga Constantiniuc ;
Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. – Cahul : USC, 2008 (Tipogr.
"Turnul Vechi" SRL). – 21 cm. – ISBN 978-9975-9626-7-4.
Vol. 2. – 2008. – 178 p. : fig. – Bibliogr.: p. 177-178 (15 tit.). – 150 ex. –
ISBN 978-9975-9659-1-0. – [2008-2235]
- - 1. Analiză matematică.
517(042.4)

31
Cronica cărţii Nr 11-2008 ≡ Book annals Nr 11-2008

519.2 Probabilitate. Statistică matematică


2261. Cauteş, Gh.
Matematici speciale : Teorie. Aplicaţii : [pentru uzul studenţilor] / Gh.
Cauteş. – Ch. : Tehnica-Info, 2008 (Tipogr. "Offset Grafic Serv" SRL, or. Brăilă). –
554 p. : fig., graf. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.
ISBN 978-9975-910-69-9
[2008-2240]
- - 1. Teoria probabilităţii. 2. Statistică matematică. 3. Analiză numerică.
519.2/.6(075.8)
53 FIZICĂ
2262. Teste la fizică : Electrodinamica : pentru cl. a 11-a, profil umanistic
/ Gheorghe Ţurcanu, Victor Păgînu, Valentina Lungu [et al.] ; Min. Educaţiei şi Tine-
retului al Rep. Moldova. – Ch. : Univers Pedagogic, 2008. – 75 p. : tab. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-48-057-4
[2008-2091]
- - 1. Fizică – Teste.
53(079)
532 Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor
2263. Axinti, Gavril
Acţionări hidraulice şi pneumatice : Dinamica Echipamentelor şi Sisteme-
lor / Gavril Axinti, Andrian Sorin Axinti ; ref. şt. : Cristea Arghirescu, George Bălan. –
Ed. a 2-a. – Ch. : Tehnica-Info, 2008 (Tipogr. or. Iaşi). – 290 p. : fig. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 287-290 (53 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-910-85-9
[2008-2241]
- - 1. Acţionare hidraulică. 2. Acţionare pneumatică.
532+62-82+62-85(075.8)
55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
2264. Alimentarea speranţei : Răspunsul Naţiunilor Unite şi al comunită-
ţii internaţionale la depăşirea consecinţelor secetei în Republica Moldova / United
Nations Moldova ; coord.: Aliona Niculiţă, Ludmila Ţiganu. – Ch. : "Bons Offices"
SRL, 2008. – 26 p. : fot. color ; 30 cm.

32
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Apare cu sprijinul financ. al Comisiei Europene prin intermediul Directora-


tului Gen. pentru Asistenţă Umanitară (ECHO), Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare
Intern. (Sida), Agenţiei Austriei pentru Dezvoltare (ADA) [et al.]. – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-183-6
[2008-2294]
- - 1. Secetă – Republica Moldova – Asistenţă socială.
551.577.62(478)
2265. Idem în lb. engl. : Feeding the Hope : The United Nation's and In-
ternational Community's Response to Reducing the Consequences of Drought in
the Republic of Moldova / ed. engl. version: Allison Mutler. – Ch. : "Bons Offices"
SRL, 2008. – 26 p. : fot. color ; 30 cm.
Apare cu sprijinul financ. al European Commission through its Directorate
Gen. for Humanitarian Aid (ECHO), Swedish Intern. Development Agency (Sida),
Austrian Development Agency (ADA) [et al.]. – 300 ex.
ISBN 978-9975-80-184-3
[2008-2296]
- - 1. Secetă – Republica Moldova – Asistenţă socială (engl.).
551.577.62(478)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
2266. Biologie : cl. a 10-a : Teste sumative / Ion Ungureanu, Ana
Postolache-Călugăru, Svetlana Rotaru [et al.]. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. –
24 cm. – ISBN 978-9975-80-168-3.
Varianta 1. – 2008. – 36 p. : fig., tab. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-80-169-
0. – [2008-2106]
- - 1. Biologie – Teste.
57(079)
2267. Varianta 2. – 2008. – 36 p. : fig., tab. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-
80-170-6. – [2008-2107]
- - 1. Biologie – Teste.
57(079)
2268. Port, Angela
Tehnici şi cerinţe privind securitatea biologică : [pentru uzul studenţilor] /
Angela Port, Maria Duca, Angela Lozan ; Fondul Global de Mediu, Progr. Naţiunilor
Unite pentru Mediu, Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale [et al.]. – Ch. : "Bons
Offices" SRL, 2008. – 143 p. : fig., fig., tab., color ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 142-143 (31 tit.) şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul
financ. al Fondului Global de Mediu. – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-166-9
[2008-2110]

33
Cronica cărţii Nr 11-2008 ≡ Book annals Nr 11-2008

- - 1. Biologie – Tehnici de securitate. 2. Securitate biologică.


57.08(075)
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
2269. Ecologie, spirit… şi mai mult decât atât : anului intern. al Planetei
Pământ, 2008-2009 / Isidor Doctoreanu (aut. coord.), Zinaida Ambroci, Rodica
Barbaraş [et al.]. – Ch. : Universul, 2008. – 120 p. ; 20 cm.
Text parţial: lb. fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-47-021-6
[2008-2103]
- - 1. Ecologie.
574(082)
2270. Кожухарь, Тамара
Ущерб наносимый биоразнообразию в результате антропогенного
воздействия и механизмы его предотвращения и компенсации / Тамара Кожу-
харь ; под ред. И. Дедю, Т. Кожухарь, Т. Врабие [и др.] ; пер. на рус. яз.: Т. Ко-
жухарь, С. Михеев, Л. Кодряну [и др.] ; Акад. наук Респ. Молдова, Нац. музей
природы и этнографии. – К. : Б. и., 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 69 p. ; 20 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 68 (7 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-105-01-9
[2008-2280]
- - 1. Biodiversitate (rusă).
574
59 ZOOLOGIE
2271. Melnic, Maria
Nematoda ditylenchus dipsaci (Kühn, 1857) Filipjev, 1936 la culturile gen.
Allium / Maria Melnic ; red. şt. : Valeriu Deranjanschi ; Inst. de Zoologie al Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Reclama" SA). – 166 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 126-166 (519 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-105-05-7
[2008-2283]
- - 1. Nematode. 2. Viermi.
595.132:635
2272. Şkolnik, Iulia
Animalele : Encicl. completă / Iulia Şkolnik ; trad. din lb. rusă : Vsevolod
Cernei. – Ch. : "Biblion" SRL ; Pereslavli (Rusia) : "Integral" SRL, 2008 (Combinatul
Poligr. or. Tveri, Rusia). – 256 p. : il. color ; 29 cm. – (Billion).
Tit. orig.: Zhivotnye. Polnaya enciklopedia. – Ind. alf.: p. 255-256. – 3000
ex.

34
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-9964-3-3 (în cop. tare)


[2008-2287]
- - 1. Animale – Enciclopedii.
59(031)
2273. Tălămbuţă, Nina
Zooparazitologie : [pentru uzul studenţilor] / Nina Tălămbuţă, Oleg Chihai ;
red. resp.: Eugen Zgardan, Andrei Munteanu ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst.
de Zoologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elena-VI"
SRL). – 257 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 254-257 (121 tit.)
ISBN 978-9975-106-17-7 (în cop. tare)
[2008-2207]
- - 1. Zooparazitologie. 2. Parazitologie animală.
591.69:576.89
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
2274. Если вам дорога ваша жизнь… : [информ. о долголетии] / сост.
Андреев А. – К. : Б. и., 2008 [(F.E.-P. "Tipogr. Centrală")]. – 48, [1] p. : fig. ; 20 cm.
F. f. de tit.
[2008-2209]
- - 1. Longevitate (rusă).
612.68
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
2275. Пихут, П. М.
Искусство быть здоровым / П. М. Пихут, В. Ф. Бабко, В. В. Булат ; Ин-т
Онкологии Респ. Молдова. – К. : Б. и., 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 140, [3] p. ;
22 cm.
Bibliogr.: p. 139. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-900-99-7
[2008-2278]
- - 1. Sănătate personală – Profilaxie (rusă).
613:616-084
613.9 Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul
2276. Şciuca, Svetlana
Esenţialul în medicina copilului sănătos : [studiu] / Svetlana Şciuca ; co-
lab.: Nina Bâzgu, Oxana Turcu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae

35
Cronica cărţii Nr 11-2008 ≡ Book annals Nr 11-2008

Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 320 p. : graf., tab.,
[16] p. il. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 319-320 (57 tit.). – 1500 ex.
ISBN 978-9975-78-670-6 (în cop. tare)
[2008-2174]
- - 1. Sănătatea copiilor.
613.95
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
2277. Şcoala de Management în Sănătate Publică : [din istoria şcolii] /
Şcoala de Management în Sănătate Publică a Univ. de Stat de Medicină şi Farma-
cie "Nicolae Testemiţanu" ; col. red.: Ion Ababii, Oleg Lozan, Oleg Galbur [et al.]. –
Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 32 p. : fot. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 29-30 (20 tit.). – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Fun-
daţiei Soros Moldova. – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-685-0
[2008-2179]
- - 1. Şcoala de Management în Sănătate Publică a Universităţii de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" – Istorie.
614:005
616 Patologie. Medicină clinică
2278. "Mucoviscidoza la copii", conf. naţ. cu participare intern.
(2008 ; Chişinău). Conferinţa naţională cu participare internaţională "Mucoviscidoza
la copii", 21 noiemb. 2008 / col. red. Svetlana Şciuca (red. resp.), Petru Stratulat,
Maria Ţăruş [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 112 p. : des.,
fig., tab. ; 24 cm.
Antetit.: Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". –
Texte: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Spon-
sori: World Medicine Pharmaceutical company, Bayer HealthCare Consume Care,
Vinamex [et al.]. – 250 ex.
ISBN 978-9975-78-686-7
[2008-2182]
- - 1. "Mucoviscidoza la copii" – Conferinţă naţională cu participare interna-
ţională.
616-053.2(082)=135.1=111=161.1
2279. Strategii didactice pentru predarea cursului "Terapie ocupaţională
şi reabilitare psihosocială" : (pentru medici, asistenţi medicali, psihologi, asistenţi
sociali şi manageri ai serviciilor sociale) : Suport de curs / Min. Sănătăţii al Rep.
Moldova ; elab. : Valentina Priţcan, Larisa Boderscova, Jana Chihai. – Ch. : Soma-
to, 2008. – 177, [1] p. : fig., tab. ; 29 cm.

36
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 176-178 (34 tit.). – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al


DDC a Elveţiei în Moldova. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4020-1-9
[2008-2148]
- - 1. Terapie ocupaţională – Reabilitare psihosocială. 2. Psihologie socia-
lă.
616:316.6(075)
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
Axinti, Gavril. Acţionări hidraulice şi pneumatice. – Vezi Nr 2263

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie


mecanică
621.3 Electrotehnică
2280. Ковалева, О. В.
Технология и экологическая безопасность гальванотехники : Учеб.-
метод. и справ. пособие / О. В. Ковалева ; Молд. гос. ун-т, Фак. Химии и Хим.
Технологии, Каф. Индустр. и Экол. Химии. – К. : CEP USM, 2008. – 373 p. : fig.,
tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 371-373 (35 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-70-758-9
[2008-2128]
- - 1. Galvanoplastie – Securitate ecologică (rusă).
621.357.6:574(075.8)
622 Industrie minieră
622.4/.6 Aeraj minier. Ventilaţie, condiţionarea aerului, încălzire şi iluminat în mine.
Drenaj, evacuarea apei din mine. Transport la suprafaţă. Tracţiune
2281. Зарицкий, П. И.
Использование и распределение газа : Справочник / П. И. Зарицкий. –
Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 140 p. : fig., tab. ; 29 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-937-99-3
[2008-2279]
- - 1. Gaze naturale – Utilizare (rusă).
622.691
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
2282. Calos, Sergiu

37
Cronica cărţii Nr 11-2008 ≡ Book annals Nr 11-2008

Reţele de distribuţie a apei. Polietilenă : Ghid : [pentru uzul studenţilor] /


Sergiu Calos, Mihaela Anca Contaşel ; red. resp.: Sergiu Calos. – Ch. : [Ericon],
2008 (Combinatul Poligr.). – 680 p. : fig., fig. color, tab. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 669 (21 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9679-6-9 (în cop. tare)
[2008-2266]
- - 1. Reţele de distribuţie a apei.
628.144
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI
AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
2283. 60 000 ha plantări forestiere "Moldsilva", perioada … / Agenţia
pentru Silvicultură "Moldsilva" ; col. red. : Anatolie Popuşoi, Petru Rotaru, Dumitru
Galupa [et al.] ; fot.: Valeriu Corcimari, Boris Capnin, Ilie Bujor [et al.]. – Ch. : Î.E.-P.
"Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 27 cm.
… 2002-2008. – 2008. – 60 p. : diagr., fot., h., color. – 2000 ex. – ISBN
978-9975-67-618-2 (în cop. tare). – [2008-2304]
- - 1. Silvicultură – Plantări forestiere – Republica Moldova. 2. Plantări fo-
restiere – Republica Moldova.
630(478)(047)
631/638 Agricultură
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia
plantelor
2284. Produse de uz fitosanitar : Progr. complexe pentru combaterea
bolilor, dăunătorilor şi buruienilor din culturile agricole / S.A. "Fertilitatea-Chişinău" ;
alcăt. : I. Certan, Al-dra Braghiş. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
263 p. : il. color, tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 256. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-78-683-6
[2008-2189]
- - 1. Protecţia plantelor. 2. Pesticide.
632.95
633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne

38
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2285. Recomandări privind optimizarea regimurilor nutritive a solurilor la


cultivarea sorgului zaharat destinat producerii surselor energetice regenerative /
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare, Inst. de Pedo-
logie, Agrochimie şi Protecţia Solului "N. Dimo" ; consultant şt., red. resp.: Serafim
Andrieş. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 31, [1] p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 31 (13 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-72-248-3
[2008-2275]
- - 1. Sorg – Cultivare – Recomandări.
633.174:631.4(049.3)
64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI
641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
2286. Mîndru-Crudu, Maria
Traista cu bucate din Moldova adunate / Maria Mîndru-Crudu ; consultanţi
: Mariana Croitoru, Elena Postolachi, Valentina Iarovoi. – Ch. : Iulian ("Edit-Prest"
SRL), 2008. – 264 p. : il. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 262 (8 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-922-32-6
[2008-2088]
- - 1. Bucate moldoveneşti.
641.5
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
2287. Carte de Telefoane. Raionul Briceni : la data de 10 sept. 2008 /
Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). – 344 p., [12] p. : il. color
; 20 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9524-7-7
[2008-2140]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Briceni – Republica Moldova – Carte de te-
lefoane. 2. Raionul Briceni – Republica Moldova – Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)
2288. Carte de Telefoane. Raionul Nisporeni : la data de 20 aug. 2008 /
Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). – 248 p., [8] p. : fig. color
; 21 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9524-2-2
[2008-2245]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Nisporeni – Republica Moldova – Carte de
telefoane. 2. Raionul Nisporeni – Republica Moldova – Carte de telefoane.

39
Cronica cărţii Nr 11-2008 ≡ Book annals Nr 11-2008

654.15(478-21/-22)(058.7)
2289. Carte de Telefoane. Raionul Ocniţa : la data de 09 sept. 2008 /
Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). – 232 p., [10] p. : fig.
color ; 21 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9524-8-4
[2008-2170]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Ocniţa – Republica Moldova – Carte de te-
lefoane. 2. Raionul Ocniţa – Republica Moldova – Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)
2290. Carte de Telefoane. Raionul Străşeni : la data de 05 sept. 2008 /
Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). – 336 p., [12] p. : fig.
color ; 21 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9524-5-3
[2008-2247]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Străşeni – Republica Moldova – Carte de
telefoane. 2. Raionul Străşeni – Republica Moldova – Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)
2291. Carte de Telefoane. Raionul Şoldăneşti : la data de 11 aug. 2008 /
Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). – 176 p., [10] p. : fig.
color ; 21 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9524-3-9
[2008-2246]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Şoldăneşti – Republica Moldova – Carte de
telefoane. 2. Raionul Şoldăneşti – Republica Moldova – Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)
2292. Carte de Telefoane. Raionul Teleneşti : la data de 12 aug. 2008 /
Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). – 272 p., [8] p. : fig. color
; 21 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9524-4-6
[2008-2122]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Teleneşti – Republica Moldova – Carte de
telefoane. 2. Raionul Teleneşti – Republica Moldova – Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)

40
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2293. Carte de Telefoane. Raionul Ungheni : la data de 10 sept. 2008 /


Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). – 432 p., [12] p. : il. color
; 20 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9524-1-5
[2008-2139]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Ungheni – Republica Moldova – Carte de
telefoane. 2. Raionul Ungheni – Republica Moldova – Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)
655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării
2294. "Cartier", ed. Cartier booklit : toamna, 2008 : [catalogul ed.] / resp.
ed. : Emilian Galaicu-Păun. – Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 159 p. : fig.
color, tab. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-79-533-3
[2008-2123]
- - 1. Publicaţii editate de Editura "Cartier".
655.4(041)
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1 Transport rutier
2295. Тетюшев, А. Ф.
Основы управления транспортным средством и безопасность дорож-
ного движения : Учеб. пособие для курсантов автошкол / А. Ф. Тетюшев. – К. :
Б. и., 2008 (Tipogr. "Adriga-Vis" SRL). – 240 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 238-240 (15 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-9798-5-6
[2008-2243]
- - 1. Transport auto – Conducere (rusă).
656.13.05(075)
657 Contabilitate
2296. Gabroveanu, Emilia
Organizarea contabilităţii de gestiune şi calculaţia costurilor în industria
mobilei / Emilia Gabroveanu. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2007. – 258 p. : fig., tab. ;
24 cm.
Bibliogr.: p. 253-258 (80 tit.) şi în notele de subsol. – 20 ex.
ISBN 978-9975-80-174-4
[2008-2288]
- - 1. Costuri – Industria mobilei.
657.47:684.4

41
Cronica cărţii Nr 11-2008 ≡ Book annals Nr 11-2008

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


2297. "Gestiunea eficientă a schimbărilor organizaţionale ca factor
de creştere a competitivităţii întreprinderilor", conf. intern. (2008 ; Chişinău).
Gestiunea eficientă a schimbărilor organizaţionale ca factor de creştere a competiti-
vităţii întreprinderilor : Conf. intern. (11-12 apr. 2008). – Ch. : ASEM, 2008. – 254 p.
: fig., tab. ; 20 cm.
Antetit.: Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova, Acad. de Studii
Econ. din Moldova. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de
subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-429-3
[2008-2261]
- - 1. Întreprinderi – Gestiune.
658.14:336(082)=135.1=161.1
2298. Informaţii utile privind înregistrarea şi finanţarea întreprinderii /
Org. Intern. pentru Migraţiune, Misiunea în Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr.
"Reclama" SA). – 28 p. : tab. ; 21 cm. – (Gândeşte bine! Făureşte-ţi viitorul la tine
acasă).
Apare cu sprijinul financ. al Comisiei Uniunii Europene şi a Min. de Exter-
ne al Italiei. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-105-04-0
[2008-2282]
- - 1. Întreprinderi – Înregistrare – Finanţare.
658.14
2299. Левитская, А. П.
Менеджмент Производства и Качества : Учеб. пособие / А. П. Левит-
ская, С. С. Кураксина ; Комрат. гос. ун-т, Экон. фак., Каф. Экон. – Комрат : Б. и.,
2008 (Тип. Комрат. гос. ун-та). – 125 p. : fig., scheme, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 115-117 (31 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-9744-3-1
[2008-2252]
- - 1. Managementul întreprinderii (rusă).
658+005(075.8)
659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul
2300. Pîrţac, Olivia
Evoluţia libertăţilor mass-mediei în contextul implementării planului
de acţiuni UE – Moldova / Olivia Pîrţac, Eugeniu Rîbca ; Asoc. pentru Demo-
craţie Participativă ADEPT. – Ch. : Gunivas, 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). –
102, [2] p. ; 20 cm.

42
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 98-103 şi în notele de subsol.


– Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova. – 500 ex.
ISBN 978-9975-908-84-9
[2008-2161]
- - 1. Mass-media – Libertatea de exprimare.
659.1/.3+070
67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE
672/673 Obiecte din fier şi oţel
2301. Формирование оптимальных свойств окалины на поверхно-
сти катанки : [монография] / А. Б. Сычков, М. А. Жигарев, С. Ю. Жукова [и др.].
– Бендеры : Полиграфист, 2008. – 291 p. : fig., fig., fot. color, tab. ; 21 cm. – По-
свящается 25-летию Молд. Металлург. завода, 70-летию В. В. Парусова и 70-
летию А. К. Белитченко.
Bibliogr.: p. 280-284 (81 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-9974-1-6 (în cop. tare)
[2008-2096]
- - 1. Obiecte din oţel – Tehnologii (rusă).
672.1
677 Industrie textilă
2302. Rabii, Nicolae
Societatea pe acţiuni "Floare-Carpet" : 30 ani [de la fondare] / Nicolae Ra-
bii, Vlad Pascaru, Eugen Gheorghiţă ; resp. de varianta rusă : Savin Dzeatcovschi.
– Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 188 p., [4] p. : il., I-XXVIII p. fot.
color ; 26 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-680-5 (în cop. tare)
[2008-2173]
- - 1. Societatea pe acţiuni "Floare-Carpet" – Republica Moldova – Istorie.
677.074.57(478)(091)=135.1=161.1
681 Mecanică de precizie. Mecanică fină
681.12/.18 Aparate industriale de măsură. Debitmetre
2303. Maşina electronică de casă şi control cu memorie fiscală pentru
casa de schimb valutar DATECS MP-500SV-GPRS : Reguli de exploatare. – Ch. :
S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 48 p. : fig., tab. ; 21 cm.
[2008-2115]
- - 1. Maşini electronice de casă.
681.17

43
Cronica cărţii Nr 11-2008 ≡ Book annals Nr 11-2008

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
2304. Varzari, Ecaterina
Arta baticului : Ghid pentru începători, elevi şi studenţi / Ecaterina Varzari.
– Ch. : "Iunie Prim" SRL, 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 24, [1] p. : il. color ;
28 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4004-3-5
[2008-2092]
- - 1. Artă decorativă – Textile.
745.52(075)
75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURI
2305. Pictorii contra corupţiei : spicuiri electorale / Transparency Intern.
Moldova ; pict. : Ion Mâţu. – Ch. : Transparency Intern. Moldova, 2008 (Tipogr.
"Bons Offices" SRL). – 30 cm. – ISBN 978-9975-80-116-4.
[Partea a 9-a]. – 2008. – [254] p. : il. – Apare cu sprijinul financ. al NOVIB
(OXFAM). – 400 ex. – ISBN 978-9975-80-187-4. – Gratuit. – [2008-2298]
- - 1. Caricaturi – Corupţie.
75/76:343.352(082)
77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE
2306. "Ţara mea", expoz. fot. (2008 ; Chişinău). Моя страна = Ţara
mea : Expoz. fot. : Chişinău, 11-15/11/2008. – [Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală")]. – 96, [4] p. : fot. color ; 16 x 25 cm.
Antetit.: Moldpres, Гос. информ. агентства СНГ, Информсовет. – Text
paral.: lb. rom., rusă
[2008-2212]
- - 1. "Ţara mea" – Expoziţie fotografică.
77
78 MUZICĂ
2307. Zgureanu, Teodor
Coruri selecte / Teodor Zgureanu ; notografiere: Roman Romanciuc ; cop.:
Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 (Tipogr. "Reclama" SA). – 29 cm. –
ISBN 978-9975-72-224-7.
Vol. 3. – 2008. – 115 p. : n. muz. – 100 ex. – ISBN 978-9975-72-232-2. –
ISMN M-3480-0032-9. – [2008-2274]
- - 1. Muzică corală.
783.6

44
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2308. Аксенова, Л. В.
Молдавские композиторы детям : Метод. очерк по спец. "хоровое ди-
рижирование" / Л. В. Аксенова ; отв. ред.: Галина Кочарова ; Акад. музыки,
театра и изобр. искусств, Каф. Хоров. дирижирования. – К. : Б. и., 2008 (Tipogr.
"Primex Com" SRL). – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 30 (6 tit.). – 55 ex.
ISBN 978-9975-9999-4-6
[2008-2160]
- - 1. Muzică corală – Teorie (rusă).
783.8
79 DIVERTISMENT. RECREARE. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică
2309. Proca, Pavel
Mă rog să pardonaţi… : Dialoguri cu antracte : [actorul de teatru Jan
Cucuruzac] / Pavel Proca ; Teatrul "Satiricus Ion Luca Caragiale". – Ch. : Casa Ed.-
poligr. "Bons Offices" SRL, 2008. – 137, [1] p. : fot. ; 20 cm. – (Colecţia : Teatrul
"Satiricus I. L. Caragiale" ; 11).
Apare cu sprijinul financ. al Teatrului "Satiricus I. L. Caragiale", dlui Vladi-
mir Filat. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-80-163-8
[2008-2112]
- - 1. Cucuruzac, Jan, 1949-…, actor de teatru.
792.071.2
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
2310. Boguş, Boris
Introducere în domeniul activităţilor corporale şi ştiinţa lor : Lucrare meto-
dică / Boris Boguş, Mihail Zabulică ; Univ. de Stat din Moldova, Catedra Cultură
Fizică şi Sport. – Ch. : CEP USM, 2008. – 39 p. : fig., scheme ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 36-38 (24 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-768-8
[2008-2130]
- - 1. Mişcări în sport – Teorie.
796.012(076.5)
2311. Fotbal : Pregătirea echipei reprezentative şcolare / Lorand Balint,
Vasile Oancea, Gabriel Simion [et al.]. – Ch. : "Valinex" SA, 2008. – 256 p. : fig.,
graf., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 251-256 (72 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-68-095-0
[2008-2256]

45
Cronica cărţii Nr 11-2008 ≡ Book annals Nr 11-2008

- - 1. Fotbal.
796.332.093:37.091
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILO-
LOGIE

2312. Eremia, Anatol


Localităţile Republicii Moldova : Ghid informativ doc. istorico-geogr., ad-
ministrativ-teritorial, normativ-ortografic / Anatol Eremia, Viorica Răileanu ; Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală").
– 310 p. : h., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 304. – 200 ex.
ISBN 978-9975-78-669-0
[2008-2171]
- - 1. Localităţi – Republica Moldova – Denumiri.
81'373.21(478)
2313. Republica Moldova. Legi
Legea privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi
specialităţilor tradiţionale garantate : nr. 66-XVI din 27 mart. 2008 : (Monitorul Oficial
nr. 134-137 din 25.07.2008) / Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. – Ch.
: AGEPI, 2008. – 131 p. ; 21 cm.
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. – 100 ex.
ISBN 978-9975-911-13-9
[2008-2253]
- - 1. Legea privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine
şi specialităţilor tradiţionale garantate – Republica Moldova.
81'373.21(478)(094.5)=135.1=161.1
2314. Габинский, М. А.
Балканский инфинитив – очередной этап дискуссии : Антикрит. oбзор
/ М. А. Габинский. – К. : Inst. de Filologie al AŞM, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală").
– 383, [3] p. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 361-384 şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-78-668-3
[2008-2187]
- - 1. Lingvistică – Balcanisme (rusă). 2. Balcanisme – Lingvistică (rusă).
80/81(082)
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză

46
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2315. Garştea, Maria


Carte pentru vacanţă = Have Fun with the Seasons : cl. a 3-4 : Pentru o
engleză mai bună / Maria Garştea ; coord. : Valentina Lungu. – Ch. : Arc, 2008
(Combinatul Poligr.). – 95, [1] p. : il. ; 26 cm. – (Colecţia: Mini-didactica "Arc").
3000 ex.
ISBN 978-9975-61-509-9
[2008-2303]
- - 1. Limba engleză.
811.111(075)
2316. Melenciuc, Dumitru
Comparative grammar / Dumitru Melenciuc ; Univ. de Stat din Moldova,
Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Catedra Filologie Engl. – Ch. : CEP USM, 2008. – 155 p. ;
20 cm.
Bibliogr.: p. 152-155 (89 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-763-3
[2008-2129]
Gramatică comparativă
- - 1. Limba engleză – Gramatică comparativă.
811.111'36(075.8)
2317. This Is Our Word : English as a Major Language : Student's book
11 : [manual] / Galina Chira, Margareta Duşciac, Maria Gâscă [et al.] ; comisia de
evaluare: Olga Morozan, Nina Moraru, Eugenia Grigoreţ ; Min. Educaţiei şi Tineretu-
lui al Rep. Moldova. – Ed. a 2-a. – Ch. : Arc, 2008 (Combinatul Poligr.). – 159 p. :
fig., tab. ; 26 cm. – (English awareness).
Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova, Peace Corps of the
United States of America in Moldova. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-61-502-0
[2008-2100]
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.3)
811.133.1 Limba franceză
2318. Curriculum de Français pour les classes bilingues : 1-4-ième cl.,
5-9- ième cl., 10-12-ième cl. / Ion Guţu, Maia Cotelea, Silvia Voroniuc [et al.] ; coord.
Ion Guţu, Eugenia Brînză, Claudia Vişan ; experts sc. : Claude Le Ninan, Hélène
Vanthier, Marilu Soria-Borg ; Min. de L'Education et de la Jeunesse de la Rep. de
Moldova, Conseil National pour le Curriculum et L'Evaluation. – Ch. : CEP USM,
2008. – 435 p. : tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 429-433. – 200 ex.
ISBN 978-9975-70-788-6
[2008-2217]

47
Cronica cărţii Nr 11-2008 ≡ Book annals Nr 11-2008

- - 1. Limba franceză – Curriculum (fr.).


811.133.1(073)
2319. Manuel de français : 11 [classe] / Lidia Ranga, Doina Romanencu,
Tatiana Petcu [et al.] ; comisia de evaluare: Alexandra Gumeniuc, Silvia Lungu ;
Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – [Ed. a 6-a]. – Ch. : Prut Internaţio-
nal, 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 180 p. : fig. color, tab. ; 27 cm.
7000 ex.
ISBN 978-9975-69-134-5
[2008-2162]
- - 1. Limba franceză.
811.133.1(075.3)
2320. Scobioală, Maria
Manuel de français : 11e classe : (deuxième langue, deuxième année
d'étude) / Maria Scobioală, Zinaida Vîrlan, Eugenia Onufrei ; comisia de evaluare :
Alexandra Gumeniuc, Silvia Lungu, Eugenia Brînză ; Min. Educaţiei şi Tineretului al
Rep. Moldova. – Ch. : Arc, 2008 (Combinatul Poligr.). – 103 p. : fig., tab. ; 26 cm.
ISBN 978-9975-61-503-7
[2008-2156]
- - 1. Limba franceză.
811.133.1(075.3)
811.135.1 Limba română
2321. Bahnaru, Vasile
Elemente de lexicologie şi lexicografie / Vasile Bahnaru ; Acad. de Ştiinţe
a Moldovei, Inst. de Filologie. – Ch. : Î.E.-P "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). –
306, [1] p. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 288-307. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-67-616-8
[2008-2155]
- - 1. Limba română – Lexicologie – Lexicografie.
811.135.1'373'374
2322. Hasdeu, Bogdan Petriceicu
Scrieri : În 16 vol. / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. îngrijită de Stancu Ilin,
I. Oprişan ; concepţia graf. : Isai Cârmu ; cop. : Romeo Şveţ. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa"
: Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", 2008 (Combinatul Poligr.). – 22 cm. – (Moştenire).
– ISBN 978-9975-67-396-9.
Vol. 8 : Istoria critică a românilor / text îngrijit şi st. introd., p. 5-31 de Gri-
gore Brâncuş. – 2008. – 579 p. : fig. – Bibliogr. în note la sfârşitul cap. – 1000 ex. –
ISBN 978-9975-67-608-3 (în cop. tare). – [2008-2101]
- - 1. Limba română – Istorie şi critică. 2. Istoria limbii române.

48
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

811.135.1'0+821.135.09 Hasdeu 1
811.161.1 Limba rusă
2323. Vulpe, Ana
Dicţionar rus-român, român-rus = Словарь русско-румынский,
румынско-русский / Ana Vulpe. – Ch. : SC "Biblion" SRL ; Pereslavli (Rusia) : "In-
tegral" SRL, 2008 (Combinatul Poligr. or. Tveri, Rusia). – 903, [9] p. ; 21 cm.
Tit. pe cop.: lb. rom. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9964-6-4 (în cop. tare)
[2008-2086]
- - 1. Limba rusă – Dicţionare. 2. Limba română – Dicţionare. 3. Dicţionar
rus-român, român-rus.
811.161.1'374.822=135.1+811.135.1'374.822=161.1
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.133.1 Literatură franceză
2324. Gide, André
Jurnal : [memoralistică de călătorie : în 4 vol. : trad. din lb. fr.] / André Gide
; cop.: Vitalie Coroban. – Ch. : "Cartier" SRL, 2008 (Combinatul Poligr.). – 20 cm. –
(Colecţia "Cartier clasic" / coord. de Dorin Onofrei). – Tit. orig.: Journal. – ISBN 978-
9975-79-527-2.
Vol. 1 : 1890-1913 / trad. din fr. de Cezar Sandu-Tiţu. – 2008. – 782 p. –
Bibliogr. în notele de subsol. – 800 ex. – ISBN 978-9975-79-528-9 (în cop. tare şi
supracop.). – [2008-2272]
- - 1. Literatură franceză.
821.133.1-94 Gide
2325. Vol. 2 : 1914-1925 / trad. din fr. de Alexandra-Andreea Sandu-Tiţu.
– 2008. – 636 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – 800 ex. – ISBN 978-9975-79-530-
2 (în cop. tare şi supracop.). – [2008-2273]
- - 1. Literatură franceză.
821.133.1-94 Gide
2326. Vol. 3 : 1926-1936 / trad. din fr. de Raluca Vârlan. – 2008. – 682 p.
– 800 ex. – ISBN 978-9975-79-531-9 (în cop. tare şi supracop.). – [2008-2264]
- - 1. Literatură franceză.
821.133.1-94 Gide

49
Cronica cărţii Nr 11-2008 ≡ Book annals Nr 11-2008

2327. Vol. 4 : 1937-1950 / trad. din fr. de Raluca Vârlan (până în 1939) şi
Luiza Vasiliu. – 2008. – 672 p. – 800 ex. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-
9975-79-532-6 (în cop. tare şi supracop). – [2008-2271]
- - 1. Literatură franceză.
821.133.1-94 Gide
2328. Guedj, Denis
Teorema papagalului : Roman / Denis Guedj ; trad. din fr. de Alexandru
Şiclovan ; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 715,
[3] p. : fig. ; 21 cm. – (Colecţie "Biblioteca deschisă" / coord. de Dorin Onofrei).
Tit. orig.: Le théorème du perroquet. – 1200 ex.
ISBN 978-9975-79-407-7 (în cop. tare şi supracop.)
[2008-2126]
- - 1. Literatură franceză.
821.133.1-31 Guedj
821.135.1 Literatură română
2329. Agârbiceanu, Ion
Faraonii : [povestiri] / Ion Agârbiceanu ; concepţia graf. a col. şi cop.: Vla-
dimir Zmeev. – Ed. a 3-a. – Ch. : "Litera AVN" SRL ; Bucureşti : Litera Internaţional,
2008 (Combinatul Poligr.). – 310, [2] p. ; 19 cm. – (Biblioteca şcolarului / col. iniţiată
şi coord. de Anatol Vidraşcu şi Dan Vidraşcu ; 272).
Ref. ist.-lit.: p. 286-311. – Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 978-9975-904-87-2 ("Litera AVN" SRL). – ISBN 9975-74-443-5 (Lite-
ra Internaţional)
[2008-2225]
- - 1. Literatură română.
821.135.1-3 Agârbiceanu
2330. Eminescu, Mihai
Între Scylla şi Charybda : Opera poetică / Mihai Eminescu. – Ed. a 2-a. –
Ch. : "Litera AVN" SRL ; Bucureşti : Litera Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). –
378 p. ; 19 cm. – (Biblioteca şcolarului ; 527).
ISBN 978-9975-904-78-0
[2008-2223]
- - 1. Literatură română.
821.135.1-92 Eminescu
2331. Pătăranii folclorice ale românilor sovietici din Basarabia, stânga
Nistrului, nordul Bucovinei, nordul Transilvaniei, Caucazul de Vest / st. introd., sel. şi
îngrijirea şt. a textelor: Victor Cirimpei ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filolo-
gie. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 223, [1] p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 19-24 şi în notele de subsol. – 1000 ex.

50
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-78-671-3
[2008-2177]
- - 1. Pătăranii folclorice ale românilor. 2. Naraţiuni populare comice.
821.135.1+398.2
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
2332. Ambroci, Zinaida
Rafale de gânduri = Bourrasques de pensées = Pensieri infiniti = Rafagas
de ideas : [versuri] / Zinaida Ambroci. – Ch. : Universul, 2008. – 104 p. ; 20 cm.
Text: lb. rom., fr., it., span. – 100 ex.
ISBN 978-9975-47-020-9
[2008-2102]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1=133.1=131.1=134.2 Ambroci
2333. Cărbune, Anatolie
Acasă : Culeg. de poezii politice / Anatolie Cărbune. – Ch. : "Vitramarc"
SRL, 2008. – 239 p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9648-7-6
[2008-2284]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Cărbune
2334. Cucu, Natalia
Tăcerea stăpână : [versuri] / Natalia Cucu ; des.: Ludmila Curmei ; cop.:
Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 2008 (Combinatul Poligr.). – 55, [1] p. : des. ; 24 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-61-507-5
[2008-2302]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Cucu
2335. Design poetic : Între pană şi penel : [versuri] / coord.: Victor
Cobzac ; cop.: Victor Cobzac ; prez. graf.: Anastasia Orlov. – Ch. : Tehnica-Info,
2008 (Tipogr. UTM). – 20 cm. – (Cenaclul literar "Ora de vârf"). – ISBN 978-9975-
63-108-2.
Vol. 2. – 2008. – 160 p. : il. – 100 ex. – ISBN 978-9975-63-110-5. – [2008-
2244]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1(082)
2336. Donici, Iurie

51
Cronica cărţii Nr 11-2008 ≡ Book annals Nr 11-2008

Simfonia mării : Versuri / Iurie Donici. – Ch. : "Inversia-Dub" ÎI, 2008. –


158, [2] p., [1] f. port. ; 21 cm.
250 ex.
ISBN 978-9975-9998-1-6
[2008-2285]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Donici
2337. Ghimpu, Simion
Jeep-ul şi Sănia de la Coloniţa : Naraţiune umoristică în nuvele / Simion
Ghimpu ; şarje: Glebus Sainciuc ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2008
(Tipogr. "Reclama" SA). – 49, [3] p. : il. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-72-250-6
[2008-2277]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Satiră.
821.135.1(478)-7 Ghimpu
2338. Mardare, Marcela
Cheia spre succes : [cugetări] / Marcela Mardare ; cop.: Ruxanda
Romanciuc. – Ch. : Ruxanda, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 24 p. ; 8 x 10 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-72-242-1
[2008-2159]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-84 Mardare
2339. Mardare, Marcela
Timpul care dăinuie : Timp. An. Anotimpuri. Calendare. Proverbe. Ghici-
tori. Legende / Marcela Mardare ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Ruxanda,
2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 124, [3] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 124 (9 tit.). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-72-156-1
[2008-2270]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova. 2. Proverbe. 3. Ghicitori.
4. Legende.
821.135.1(478)-9 Mardare
2340. Sofronovici, Ştefan
Basarabie română : [versuri, versuri melodice, povestiri memoralistice] /
Ştefan Sofronovici ; notografie: Veaceslav Adam ; graf.: Ion Puiu ; cop.: Andrei Dă-
nilă. – Ch. : "Cu drag" SRL, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 264 p. : il., fot., n.
muz. ; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 150 ex.

52
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-9627-2-8
[2008-2301]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-9 Sofronovici
2341. Vrabie, Emil
Soarta unui emigrant : Roman istoric despre renumitul scriitor-teolog, sa-
vant şi diplomat din prima jumătate a secolului XIX – Alexandru Scarlat Sturza / Emil
Vrabie. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 21 cm.
Partea 1-a. – 2008. – 147 p. : il. – Apare cu sprijinul financ. parţial al dl.
Ştefan Peca, dir. gen. al firmei "Perocap". – 100 ex. – ISBN 978-9975-105-03-3. –
[2008-2281]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-311.6 Vrabie
821.14 Literatură greacă (elenă)
2342. Homer
Odiseea : [poem epic] / Homer ; trad. de Eugen Lovinescu ; concepţia
graf. a col. şi cop.: Vladimir Zmeev. – Ed. a 2-a. – Ch. : "Litera AVN" SRL, 2008
(Combinatul Poligr.). – 331, [3] p. ; 19 cm. – (Biblioteca şcolarului / col. iniţiată şi
coord. de Anatol Vidraşcu şi Dan Vidraşcu ; 301).
Ref. ist.-lit.: p. 323-332
ISBN 978-9975-904-86-5 ("Litera AVN" SRL). – ISBN 9975-74-493-1 (Lite-
ra Internaţional)
[2008-2224]
- - 1. Literatură greacă clasică.
821.14'02-1 Homer
821.161.1 Literatură rusă
2343. Житнигор, Семён
Время пародий : Юмор, сатира, публицистика, театр, кино, случайные
стихи, эстрадные рассказы / Семён Житнигор ; худож. : А. Куличенко ; Укр.
Акад. наук, Акад. соц. прогресса и творчества. – Одесса : Б. и. ; Тирасполь : Б.
и., 2008 ("Бендер. тип." Полиграфист"). – 275 p. : fot. color ; 21 cm. – (Серия
"Для домашнего чтения").
1000 ex.
ISBN 978-9975-9974-4-7 (în cop. tare)
[2008-2098]
- - 1. Literatură rusă.
821.161.1-1/-3 Житнигор
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
2344. Аронов, Роман

53
Cronica cărţii Nr 11-2008 ≡ Book annals Nr 11-2008

Привет, миссис Ватсон!.. : Почти докум. повесть / Роман Аронов,


Мирослава Метляева ; облож.: Денис Фока. – Ch. : Pontos, 2008 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 189, [3] p. ; 13 x 17 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-902-00-7
[2008-2191]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova.
821.161.1(478)-34 Аронов
821.512.165(478) Literatură în limba găgăuză din Republica Moldova
2345. Филиоглу, Васи
Заря над Буджаком : стихи и поэмы / Васи Филиоглу ; пер. с гагауз. :
Евгений Нефедов ; худож. : Иван Каранастас. – К. : Б. и., 2008 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 166 p. : il., [1] f. portr. ; 13 x 18 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-78-681-2 (în cop. tare)
[2008-2181]
- - 1. Literatură găgăuză din Republica Moldova (găgăuză).
821.512.165(478)-1=161.1 Филиоглу
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
2346. Poveştile Albei-ca-Zăpada istorisite în lumea întreagă / [aut. de
sel.]: Fabienne Morel, Gilles Bizouerne ; trad. din lb. fr. de Andreea Tincă ; il. de
Charlotte Gastaut. – Ch. : Cartier, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 93, [1] p. : il.
color ; 27 cm. – (Colecţia "Cartier codobelc" / coord. de Vitalie Coroban) (Înconjurul
lumii cu o poveste).
Tit. orig.: Les histories de Blanche-Neige racontées dans le monde. – 800
ex.
ISBN 978-9975-79-525-8 (în cop. tare)
[2008-2300]
- - 1. Poveşti.
821-93
821.112.2-93 Literatură germană
2347. Grimm, Jacob
Hans-cel-de-Fier : [poveste : trad. din lb. germ.] / Fraţii Grimm ; il. de
Serghei Samsonov. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 14, [2] p.
: il. color ; 29 cm. – (Cheiţa de aur).
3000 ex.
ISBN 978-9975-69-175-8
[2008-2143]
- - 1. Literatură germană pentru copii. 2. Poveşti.

54
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

821.112.2-93 Grimm
2348. Grimm, Jacob
Pomul cu mere de aur : [poveste : trad. din lb. germ.] / Fraţii Grimm ; il. de
Serghei Samsonov. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 13, [3] p.
: il. color ; 29 cm. – (Cheiţa de aur).
3000 ex.
ISBN 978-9975-69-223-6
[2008-2144]
- - 1. Literatură germană pentru copii. 2. Poveşti.
821.112.2-93 Grimm
821.113.4-93 Literatură daneză
2349. Andersen, Hans Christian
Hainele cele noi ale împăratului : [poveste : trad. din daneză] / Hans
Christian Andersen ; il. de Serghei Samsonov. – Ch. : Prut Internaţional, 2008
(Combinatul Poligr.). – 15, [1] p. : il. color ; 29 cm. – (Cheiţa de aur).
3000 ex.
ISBN 978-9975-69-173-4
[2008-2142]
- - 1. Literatură daneză pentru copii. 2. Poveşti.
821.113.4-93 Andresen
2350. Andersen, Hans Christian
Soldatul de plumb : [poveste : trad. din lb. daneză] / Hans Christian
Andersen ; il. de Serghei Samsonov. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul
Poligr.). – 10, [2] p. : il. color ; 29 cm. – (Cheiţa de aur).
3000 ex.
ISBN 978-9975-69-245-8
[2008-2146]
- - 1. Literatură daneză pentru copii. 2. Poveşti.
821.113.4-93 Andersen
821.133.1-93 Literatură franceză
2351. Perrault, Charles
Barbă-Albastră : [poveste : trad. din lb. fr.] / Charles Perrault ; il. de
Serghei Samsonov. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 12, [4] p.
: il. color ; 29 cm. – (Cheiţa de aur).
3000 ex.
ISBN 978-9975-69-170-3
[2008-2141]
- - 1. Literatură franceză pentru copii. 2. Poveşti.
821.133.1-93 Perrault

55
Cronica cărţii Nr 11-2008 ≡ Book annals Nr 11-2008

2352. Perrault, Charles


Riquet cel Moţat : [poveste : trad. din lb. fr.] / Charles Perrault ; il. de
Serghei Samsonov. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 13, [3] p.
: il. color ; 29 cm. – (Cheiţa de aur).
3000 ex.
ISBN 978-9975-69-238-0
[2008-2145]
- - 1. Literatură franceză pentru copii. 2. Poveşti.
821.133.1-93 Perrault
821.135.1-93 Literatură română
2353. Creangă, Ion
Poveşti / Ion Creangă ; il. de Igor Vieru. – Ch. : Cartier, 2008 (Tipogr.
"Bons Offices" SRL). – 124 p. : il. color ; 27 cm. – (Colecţia "Cartier codobelc" /
coord. de Vitalie Coroban).
800 ex.
ISBN 978-9975-79-425-1 (în cop. tare)
[2008-2299]
- - 1. Literatură română pentru copii. 2. Poveşti.
821.135.1-93 Creangă
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
Frământări de limbă. – Vezi Nr 2250

2354. Mardare, Marcela


Mulţi chemaţi, puţin aleşi : [povestiri pentru copii] / Marcela Mardare ; cop.:
Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Ruxanda, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 43, [1] p. ;
20 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-72-222-3
[2008-2269]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Mardare
2355. Pamfil, Otilia
Creionul : După o idee populară : [povestioară] / Otilia Pamfil ; des.-il. :
Simion Coadă. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – [6] p. : il. color ; 21 cm. – (Colec-
ţia "Picătura de Înţelepciune").
F. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-179-9
[2008-2293]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.

56
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

821.135.1(478)-93 Pamfil
2356. Petrea, George
Prinţesa codrului : Legende şi poveşti / George Petrea. – Ch. : "Inversia-
Dub" ÎI, 2008. – 46, [1] p. : il. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9998-3-0
[2008-2286]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Petrea
2357. Stan cel Voinic : Poveste populară moldovenească / culeasă de
Grigore Botezatu ; text: Nina Slutu-Soroceanu ; il.: Elena Leşcu. – Ch. : "Continental
Grup" SRL, 2008. – 16 p. : il. color ; 29 cm.
7000 ex.
ISBN 978-9975-9979-4-2
[2008-2165]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii. 2. Poveşti.
821.135.1(478)-93
2358. Idem în lb. rusă : Стан Полозан : Молд. народ. сказка / пер.:
Александр Бродский. – Ch. : "Continental Grup" SRL, 2008. – 16 p. : il. color ; 29
cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9979-5-9
[2008-2166]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii (rusă). 2. Po-
veşti (rusă).
821.135.1(478)-93
2359. Ştirbu, Titus
Animale sălbatice : [poezii pentru copii] / Titus Ştirbu ; pict. : A. Melnic. –
Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Continental Grup" SRL). – [14] p. : il. color ; 22 cm.
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9901-5-8 (eronat)
[2008-2150]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Ştirbu
2360. Ştirbu, Titus
Hai să prietenim! : [poezii pentru copii] / Titus Ştirbu ; pict. : Ala Stăvilă. –
Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Continental Grup" SRL). – [14] p. : il. color ; 22 cm.
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9901-5-8 (eronat)

57
Cronica cărţii Nr 11-2008 ≡ Book annals Nr 11-2008

[2008-2154]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Ştirbu
2361. Ştirbu, Titus
În ogradă : [poezii pentru copii] / Titus Ştirbu ; pict. : A. Melnic. – Ch. : S.
n., 2008 (Tipogr. "Continental Grup" SRL). – [14] p. : il. color ; 22 cm.
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9901-5-8 (eronat)
[2008-2152]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Ştirbu
2362. Ştirbu, Titus
În pădure : [poezii pentru copii] / Titus Ştirbu ; pict. : A. Melnic. – Ch. : S.
n., 2008 (Tipogr. "Continental Grup" SRL). – [14] p. : il. color ; 22 cm.
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9901-5-8 (eronat)
[2008-2153]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Ştirbu
821.161.1(478)-93 Literatură rusă din Republica Moldova
2363. Чепуренко, Алла
Из детских уст : Стихи для детей и подростков / Алла Чепуренко ; ху-
дож. А. Долготер. – К. : Б. и., 2008 (Тип. "Полиграфист", Бендеры). – 119, [1] p. :
il. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9974-3-0
[2008-2097]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova pentru copii.
821.161.1(478)-93 Чепуренко
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
2364. Ghid de descrieri poetice : 2500 de modele literare… : 10 teme,
220 de noţiuni / sel. : Ala Bujor ; il. graf.: Daniel Racoviţă ; cop.: Veronica Mariţ. –
Ed. a 2-a rev. şi compl. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
271 p. : il. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 266-267. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-947-51-0
[2008-2190]
- - 1. Poezie – Critică şi interpretare.
821.09(075)

58
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2365. Pânzaru, Sava


Itinerar arhivistic : Interpretări istorico-literare, schiţe şi portrete scriitori-
ceşti / Sava Pânzaru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Ch. : S. n.,
2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 235, [1] p. : fot. ; 22 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 220 ex.
ISBN 978-9975-9648-4-5
[2008-2175]
- - 1. Literatură universală – Istorie şi critică literară.
821.09
821.135.1(478).09 Literatură română din Republica Moldova
2366. Clipa siderală – reverberaţii în timp şi spaţiu : [art. de referinţă] /
concepţia şi sel. : Aurelia Borzin, Iulia Iordăchescu. – Ch. : Cartier, 2008 (Tipogr.
"Bons Offices" SRL). – 128 p. : il. ; 24 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-79-521-0
[2008-2109]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09(082)
2367. Corcinschi, Nina
Poezie şi publicistică. Interferenţa limbajelor / Nina Corcinschi ; Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală").
– 130 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 115-121 (99 tit.) şi în note: p. 125-130. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9648-6-9
[2008-2176]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09
2368. Druţiana teatrală : [dramaturgia lui I. Druţă] / des.: Eudochia
Zavtur, Iaroslav Oliinîk. – Ch. : Cartea Moldovei, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
478, [1] p. : fig., [1] f. portr., [98] p. fot. ; 25 cm.
Texte: lb. rom., rusă. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-60-217-4 (în cop. tare)
[2008-2183]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09(082):792=135.1=161.1
2369. Grosu, Lidia
În ploi de verbe, clipa, sau Dorul de moralitate în poezia Marcelei Mardare
: (exegeză) / Lidia Grosu ; coord. şt.: Mihail Dolgan. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr.
"Dinamo"). – 24 p. ; 21 cm.

59
Cronica cărţii Nr 11-2008 ≡ Book annals Nr 11-2008

Bibliogr.: p. 24. – 100 ex.


ISBN 978-9975-72-258-2
[2008-2250]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09
821.161.1.09 Literatură rusă
2370. Шишкан, Константин
В поисках параллельных миров : Рус. подростково-юнош. проза
Молдовы конца XX-го столетия – начала эры интернет-поколения / Константин
Шишкан ; АН Молдовы, Ин-т культур. наследия. – К. : "Бизнес-элита" SRL,
2008. – 287, [5] p. : il. ; 21 cm.
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în notele de sub-
sol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-9693-2-1 (în cop. tare)
[2008-2219]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Critică şi interpretare (rusă).
821.161.1(478).09
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
908 Monografii ale localităţilor
2371. Orhei : Album / consultant : Elena Gherbanovschi ; trad. : Diana
Croitoru ; fot., concepţie graf. : Grigore Cornienco şi Alexandru Cornienco. – Ch. :
"Proart" SRL, 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 58 p. : fot. color ; 30 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – F. f. de tit. – 1300 ex.
ISBN 978-9975-9722-6-0
[2008-2095]
- - 1. Orhei – Oraşe – Republica Moldova – Albume.
908(478-21)(084)
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică).
Geografie teoretică
2372. Geografie : Modele de teste pentru cl. a 9-a / Svetlana Axînti,
Sergiu Axînti, Vitalii Sochircă [et al.] ; Agenţia de Evaluare a Calităţii în Educaţie
"Probatio". – Ch. : Lyceum, 2008 [(F.E.-P. "Tipogr. Centrală")]. – 56 p. : fig., h. ; 20
cm. – (Absolvire).
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Bibliogr.: p. 5 (9 tit.)
[2008-2210]
- - 1. Geografie – Teste.

60
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

911(079)
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Dinastia Cantemireştilor. – Vezi Nr 2375

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
930.85 Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor
2373. "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exac-
te", simpoz. intern. (3 ; 2008 ; Chişinău). Comunicări prezentate la Simpozionul
Internaţional "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte", ed. a
3-a, (11-12 sept. 2008) / consiliul ed. : Valeriu Dorogan (preş.), Lorin Cantemir, Va-
leriu Dulgheru. – Ch. : UTM, 2008. – 336 p. : fig., il., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. Tehn. a Moldovei, Univ. Tehn. "Gh. Asachi", Iaşi. – Indice
CZU trecut eronat pe carte. – Bibliogr la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 100
ex.
ISBN 978-9975-45-094-2
[2008-2194]
- - 1. "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte" –
Simpozion internaţional.
930.85:94(=135.1)(082)
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) Istorie universală
2374. История : Древний мир и Средние Века : 10 кл. : Учеб.
пособие по Всеобщ. истории и Истории румын / авт.: Емил Дрангев, Вирджил
Пысларюк, Георге Постикэ [и др.]. – К. : Civitas, 2008 (Tipogr. "Bons Offices"
SRL). – 248 p. : fig. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 248. – 200 ex.
ISBN 978-9975-936-00-2
[2008-2111]
- - 1. Istorie universală (rusă). 2. Istoria românilor (rusă).
94(100)+94(=135.1)"0/14"(075.3)
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
2375. Dinastia Cantemireştilor : Sec. XVII-XVIII / Andrei Eşanu, Ion
Druţă, Haralambie Corbu [et al.] ; coord., red. şt. : Andrei Eşanu ; Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 603 p. : fig. ; 25 cm. +

61
Cronica cărţii Nr 11-2008 ≡ Book annals Nr 11-2008

An.: Neamul Cantemireştilor : Arbore genealogic 1 f. împăturită în 16 părţi. – (Colec-


ţia Academica / consiliul coord. Gheorghe Duca (preş.), Ion Bosta, Valeriu Canţer
[et al.] ; 5). – ISBN 978-9975-67-572-7.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. în notele de subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-67-610-6 (în cop. tare)
[2008-2305]
- - 1. Dinastia Cantemireştilor – Istorie.
94(478+470)+929.52"16/17"
2376. "Ţara Moldovei în contextul civilizaţiei europene", simpoz. in-
tern. (2008 ; Chişinău). "Ţara Moldovei în contextul civilizaţiei europene" : Materia-
lele Simpoz. Intern., noiemb. 2008, Chişinău / col. red. : Demir Dragnev (red.-şef.),
Nicolae Chicuş, Pavel Parasca [et al.]. – Ch. : Cartdidact, 2008 (Tipogr. "Balacron"
SRL). – 767 p. : fig., tab., [1] f. portr., I-XVI p. fot. ; 24 cm.
Antetit.: Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Fac. Istorie şi Etnope-
dagogie, Catedra Istoria Românilor, Lab. şt. "Ţara Moldovei şi Europa de Sud-Est.
Specific şi similitudini". – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele
de subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-940-73-3
[2008-2090]
- - 1. "Ţara Moldovei în contextul civilizaţiei europene" – Simpozion inter-
naţional.
94(478)(082)=135.1=161.1
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
2377. Borziac, Ilie
Paleoliticul superior din spaţiul Carpato-Nistrean : (cronostratigrafie, cro-
nologie şi periodizare culturală) : Spec.: 07.00.06 – Arheologie : Autoref. al tezei de
doctor habilitat în ştiinţe istorice / Ilie Borziac ; Univ. de Stat din Moldova, Catedra
de Arheologie şi Istorie Antică. – Ch. : S. n., 2008. – 53 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 42-48 (98 tit.)
[2008-224 Teze]
902/904"6325"(043.2)
2378. Cuşmir, Marcel
Sisteme constituţionale europene (concepte şi practică juridico-politică) :
Spec.: 12.00.02 – drept public (constituţional) ; organizarea şi funcţionarea instituţii-
lor de drept : Autoref. al tezei de doctor habilitat în drept / Marcel Cuşmir ; Inst. de
Istorie, Stat şi Drept al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : S. n., 2008. – 48 p. : tab.
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 43-45 (31 tit.)

62
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-232 Teze]
342.4(4)(043.2)
2379. Gonţa, Maria
Transformarea nitraţilor,nitriţilor, formarea n-nitrozaminelor şi utilizarea in-
hibitorilor în procese redox : Spec.: 02.00.04 – chimia fizică ; 11.00.11 – Protecţia
mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale : Autoref. al tezei de
doctor habilitat în ştiinţe chimice / Maria Gonţa ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. :
CEP USM, 2008. – 43 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 36-41
[2008-226 Teze]
546.17+542.978(043.2)
Pentru titlul de doctor
2380. Armanov, Stanislav
Implementarea strategiilor de marketing ale activităţii sportive în cadrul
contingentului de candidaţi din domeniu : Spec. 13.00.04 – Teoria şi metodologia
educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. al
tezei de doctor în pedagogie / Stanislav Armanov ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică
şi Sport a Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27 (13 tit.)
[2008-222 Teze]
796:339.138(043.2)
2381. Bălan, Greta
Elaborarea şi evaluarea metodelor rapide pentru diagnosticul de laborator
al infecţiilor tractusului urinar : 03.00.07 – Microbiologie : Autoref. al tezei de doctor
în medicină / Greta Bălan ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2008. – 24 p. : scheme, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-21 (21 tit.)
[2008-227 Teze]
[616.61-022.1+616.98]-078(043.2)
2382. Boldescu, Veaceslav
Tehnologii de obţinere a compuşilor complecşi moleculari ai
ciclodextrinelor cu unele substanţe chimioterapice : 05.17.10 – Tehnologia produse-
lor speciale (farmaceutice) : Autoref. al tezei de doctor în chimie / Veaceslav
Boldescu ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 21 p. : fig., tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 18 (8 tit.)
[2009-215 Teze]
547.2/.8+615.281-012(043.2)
2383. Dandara, Viorel

63
Cronica cărţii Nr 11-2008 ≡ Book annals Nr 11-2008

Eficienţa controalelor fiscale şi rolul lor economic : Spec. 08.00.10 – Fi-


nanţe ; monedă ; credit : Autoref. al tezei de doctor în econ. / Viorel Dandara ; Acad.
de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. Dep. Ed.-poligr. al ASEM).
– 23 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 20 (6 tit.)
[2008-221 Teze]
336.221.24:351.713(043.2)
2384. Docu Axelerad Daniel
Pregătirea teoretică a elevilor din învăţământul liceal în cadrul disciplinei
"Educaţia fizică" : Spec. 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrena-
mentului sportiv şi culturii fizice de recuperare ; Autoref. al tezei de doctor în peda-
gogie / Daniel Docu Axelerad ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Mol-
dova. – Ch. : S. n., 2008. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28 (8 tit.)
[2008-223 Teze]
371.015:796(043.2)
2385. Dumanov, Evghenii
Proprietăţile colective ale excitonilor magnetici bidemensionali care inter-
acţionează cu plasmonii : 01.04.02 – Fizica Teoretica şi Matematica : Autoref. al
tezei de doctor în ştiinţe fizico-matematice / Evghenii Dumanov ; Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Inst. de Fizică Aplicată. – Ch. : S. n., 2008. – 19 p. : des. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 16-17 (25 tit.)
[2008-218 Teze]
538.94:537.632/.636(043.2)
2386. Idem în lb. rusă : Коллективные свойства двумерных магнито-
экситонов, взаимодействующих с плазмонами : 01.04.02 – теоретическая и
математическая физика : Автореф. на соиск. ученой степ. д-ра физико-
математ. наук. – К. : Б. и., 2008. – 19 p. : des. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 15-16 (25 tit.)
[2008-219 Teze]
538.94:537.632/.636(043.2)
2387. Fabian, Denis
Relaţiile politice româno-engleze în perioada 1918-1940 : 07.00.03 – Isto-
rie Universală : Autoref. al tezei de doctor în ştiinţe istorice / Denis Fabian ; Univ. de
Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 21 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 18 (8 tit.)
[2008-214 Teze]
94(100)"1918-1940"+327(498+420)(043.2)
2388. Filimon, Silvia

64
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Disfuncţia endotelială şi glicometabolică la bolnavii cu infarct miocardic


vechi sub influenţa a tratamentului hipolipemiant : 14.00.06 – Cardiologie şi reuma-
tologie (cardiologie) : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Silvia Filimon ; IMSP
Inst. de Cardiologie. – Ch. : S. n., 2008. – 25 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23 (8 tit.)
[2008-213 Teze]
616.127-005.8-08+615.224(043.2)
2389. Grodenschi, Mariana
Politica comercială externă a României în procesul integrării Europene şi
globalizării economice : Spec. : 08.00.14 – Econ. mondială ; relaţii econ. intern. :
Autoref. al tezei de doctor în econ. / Mariana Grodenschi ; Univ. Liberă Intern. din
Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 24 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22 (12 tit.)
[2008-217 Teze]
339.9(498)(043.2)
2390. Manoliu, Mihai
Asigurarea legalităţii în administraţia de stat : Spec. 12.00.02 – Drept pu-
blic (administrativ) ; organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept : Autoref. al
tezei de doctor în drept / Mihai Manoliu ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldo-
va, Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CE al UASM, 2008. – 25 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22 (5 tit.)
[2008-231 Teze]
342.9:354(043.2)
2391. Oineagra, Vasile
Aspecte contemporane clinico-funcţionale de reabilitare ocluzală la trata-
mentul cu punţi dentare : 14.00.21 – Stomatologie : Autoref. al tezei de doctor în
medicină / Vasile Oineagra ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008. – 23 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 18-20
[2008-210 Teze]
616.314.26(043.2)
2392. Platon, Lilian
Garanţiile realizării dreptului fundamental la muncă în Republica Moldova :
Spec. 12.00.02 – Drept public (constituţional) ; organizarea şi funcţionarea instituţii-
lor de drept : Autoref. al tezei de doctor în drept / Lilian Platon ; Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : CEP USM, 2008. – 24 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20 (9 tit.)
[2008-220 Teze]
349.2(478)(043.2)

65
Cronica cărţii Nr 11-2008 ≡ Book annals Nr 11-2008

2393. Popa (Taiss), Claudia Simona


Evaluarea prin teste docimologice a cunoştinţelor comunicative/literare ale
elevilor : Spec. 13.00.01 – Pedagogia gen. : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie
/ Claudia Simona Popa (Taiss) ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. CE IPS Ion Creangă). – 23 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 22 (8 tit.)
[2008-228 Teze]
37.091(043.2)
2394. Reşetnicov, Artur
Documentul fals ca obiect material, produs şi mijloc de săvârşire a infrac-
ţiunii : Spec.: 12.00.08 – Drept penal (drept penal) : Autoref. al tezei de doctor în
drept / Artur Reşetnicov ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 22
p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 18-20 (24 tit.)
[2008-211 Teze]
343.53:366.54(043.2)
2395. Rudenco, Anna
Contabilitatea consumurilor şi calculaţia costului producţiei de spirt, lichior
şi votcă : Spec.: 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică : Autoref. al tezei
de doctor în econ. / Anna Rudenco ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. :
ASEM, 2008. – 24 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21 (12 tit.)
[2008-212 Teze]
657.47:663.5(043.2)
2396. Scaleţchi, Valentina
Starea funcţională a barierelor aerohematice şi histohematice la pacienţii
cu tuberculoză pulmonară, boli obstructive cronice şi diseminate pulmonare :
14.00.26 – Fiziopneumologie : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Valentina
Scaleţchi ; Inst. Medico-Sanitară Publică, Inst. de Ftiziopneumologie "Chiril
Draganiuc". – Ch. : S. n., 2008. – 24 p. : diagr., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 17, 19 (20 tit.)
[2008-230 Teze]
616.24-002.5-072.7(043.2)
2397. Sur, Nadejda
Grafuri cu mulţimi d-convexe apriori date : 01.01.09 – Cibernetică Mate-
matică şi Cercetări Operaţionale : Autoref. al tezei de doctor în ştiinţe fizico-
matematice / Nadejda Sur ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matematică şi Infor-
matică, Catedra Informatică şi Optimizare Discretă. – Ch. : CEP USM, 2008. – 34 p.
: fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 31 (11 tit.)

66
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-225 Teze]
519.17(043.2)
2398. Titica, Svetlana
Formarea competenţelor de comunicare în limba engleză la elevii din cla-
sele de liceu prin citirea textului publicistic : Pedagogie gen. – 13.00.01 : Autoref. al
tezei de doctor în pedagogie / Svetlana Titica ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. :
S. n., 2008 (Tipogr. "Univers-Prim" STR). – 25 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (9 tit.)
[2008-229 Teze]
37.015(043.2)
2399. Ţurcan, Galina
Cultura politică a studenţilor. Cazul Republicii Moldova : Spec.: 23.00.01 –
Teoria, metodologia şi istoria politologiei ; instituţii şi procese politice : Autoref. al
tezei de doctor în ştiinţe politice / Galina Ţurcan ; Univ. de Stat din Moldova, Fac.
Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. Dep. Ed.-
poligr. al ASEM). – 21 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 18-19 (10 tit.) şi în notele de subsol
[2009-216 Teze]
32:378(043.2)

67
Cronica cărţii Nr 11-2008 ≡ Book annals Nr 11-2008

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 11-2008


Boţan, Igor 2219
A Braghiş, Al-dra (alcăt.) 2284
Ababii, Ion (red.) 2277 Brâncuş, Grigore (îngrijire ed., pref.)
Ababii, Petru 2174 2322
Adam, Veaceslav (notografie) 2340 Briceag, Silvia (red.) 2235
Afanas, Dorin 2257-58 Brie, Mircea (coord.) 2218
Agârbiceanu, Ion 2329 Brînză, Eugenia (coord.) 2318, 2320
Ailoaiei, Angela 2222 Bugaian, Larisa 2211
Alexandrova, Svetlana (coord.) 2188 Bujor, Ala (coord.) 2167; 2171; (alcăt.)
Ambroci, Zinaida 2269, 2332 2364
Andersen, Hans Christian 2349-50 Bujor, Ilie (fot.) 2283
Andrieş, Serafim (consultant, red.) 2285 Bularga, Tatiana 2235
Andruhin, M. (pict.) 2248 Buzilă, Valentina (alcăt.) 2249
Arghirescu, Cristea (expert) 2263 Buzurniuc, Ştefan 2157
Armanov, Stanislav 2380 C
Armeanic, Alexandru 2225
Aşevschi, Valentin 2251 Calos, Sergiu 2282
Axinti, Andrian Sorin 2263 Candu, Teodor 2218
Axinti, Gavril 2263 Candu-Culea, Cristina (pict.) 2233
Axînti, Sergiu 2372 Cantemir, Lorin (expert) 2373
Axînti, Svetlana 2372 Canţer, Valeriu (coord.) 2375
Capnin, Boris (fot.) 2283
B Carp, Simion (coord.) 2224
Bacinschi, Mihai (pict.) 2334 Cauteş, Gh. 2261
Bagrin, Dumitru 2256, 2260 Cărbune, Anatolie 2333
Bahnaru, Vasile 2321 Cârmu, Isai (pict.) 2322
Bajura, T. 2210 Cebotari, S. 2196
Balint, Lorand 2311 Cernei, Vsevolod (trad.) 2272
Barbaraş, Rodica 2269 Certan, I. (alcăt.) 2284
Bălan, George (expert) 2263 Certan, Simion 2207
Bălan, Greta 2381 Cesnocova, Nina (alcăt., trad.) 2182
Bâzgu, Nina (alcăt.) 2276 Chicuş, Nicolae (red.) 2376
Bizouerne, Gilles (alcăt.) 2346 Chihai, Jana (elab.) 2279
Blajinu, Pavel (alcăt.) 2179 Chihai, Oleg 2273
Blanovschi, Andrei (consultant) 2232 Chira, Galina 2317
Boderscova, Larisa (elab.) 2279 Chitoroagă, Valentina (aclăt., red.,
Boguş, Boris 2310 coord.) 2161-63
Boldescu, Veaceslav 2382 Cimpoieş, Gh. (red., coord.) 2246
Borziac, Ilie 2377 Ciocanu, Doru 2214
Borzin, Aurelia (alcăt.) 2366 Cirimpei, Victor (alcăt., pref.) 2331
Bosta, Ion (coord.) 2375 Ciubotaru, Adrian (trad.) 2172, 2190
Botezatu, Grigore 2357 Coadă, Simion (pict.) 2355
Botnarciuc, Vasile (red.) 2170 Cobzac, Victor (coord., pict.) 2335
Botnaru, Dumitru 2253 Cojocaru, Ion 2256

68
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Cojocaru, Radu 2186 Droit, Roger-Pol 2172


Constantiniuc, Olga 2260 Druţă, I. (2368)
Contaşel, Mihaela Anca 2282 Druţă, Inga (coord.) 2190
Corbu, Haralambie 2375 Druţă, Ion 2375
Corcimari, Valeriu (fot.) 2283 Duca, Gheorghe (coord.) 2375
Corcinschi, Nina 2367 Duca, Maria 2268
Corghenci, Ludmila (alcăt.) 2165 Dudnicenco, Tatiana 2251
Corniciuc, Sabina 2189 Dulgheru, Valeriu (expert) 2373
Cornienco, Alexandru (fot., pict.) 2371 Dumanov, Evghenii 2385
Cornienco, Grigore (fot., pict.) 2371 Dumbraveanu, Roza (îngrijire ed.) 2245
Coroban, Vitalie (coord., pict.) 2172; Duşciac, Margareta 2317
(pict.) 2190, 2324-28; (coord.) 2346, Dzeatcovschi, Savin (trad.) 2302
2353
Coropcean, I. 2196 E
Costiuc, Lidia 2255 Edith, Bodo 2218
Cotelea, Maia 2318 Efrim, Oleg (coord.) 2221, 2228
Cozonac, Renata (alcăt., design) 2161- Eminescu, Mihai 2330
63 Ene, Veronica 2241-44
Cravcenco, Ala 2239 Eremia, Anatol 2312
Crăciun, Claudia (consultant) 2232 Eşanu, Andrei 2375
Creangă, Ion 2219, 2353
Crivoi, Aurelia (red.) 2251 F
Croitoru, Diana (trad.) 2371 Fabian, Denis 2387
Croitoru, Mariana (consultant) 2286 Filimon, Silvia 2388
Cucu, Natalia 2334
Cucuruzac, Jan (2309) G
Culea, Oleg (design) 2233
Gabroveanu, Emilia 2296
Curbet, Gheorghe (expert) 2158
Galaicu-Păun, Emilian (îngrijire ed.) 2294
Curmei, Ludmila (pict.) 2334
Galbur, Oleg (red.) 2277
Cuşmir, Marcel 2378
Galupa, Dumitru (red.) 2283
D Garştea, Maria 2315
Gastaut, Charlotte (pict.) 2346
Dandara, Viorel 2383 Gâlcă, Silvia 2239
Dandis, Nicolae 2195 Gâscă, Maria 2317
Danilov, Maria (coord.) 2169 Gheorghiţă, Eugen 2302
Dănilă, Andrei (pict.) 2340 Gherbanovschi, Elena (consultant) 2371
Deranjanschi, Valeriu (red.) 2271 Ghimpu, Simion 2337
Dobzeu, Mina (alcăt.) 2179 Gide, André 2324-27
Doctoreanu, Isidor (aut., coord.) 2269 Gonţa, Maria 2379
Docu Axelerad Daniel 2384 Gremalschi, Anatol 2158
Dodon, N. 2259 Grigoreţ, Eugena (expert) 2317
Doga, V. 2210 Grimm, Jacob 2347-48
Dolgan, Mihail (coord.) 2369 Grimm, Wilhelm 2347-48
Donici, Iurie 2336 Grodenschi, Mariana 2389
Dorogan, Valeriu (expert) 2373 Grossu-Chiriac, Cristina (trad.) 2171
Dragnev, Demir (red.) 2376

69
Cronica cărţii Nr 11-2008 ≡ Book annals Nr 11-2008

Grosu, Lidia 2369 Manolache, C. (coord.) 2169


Grosu, Mihail (îngrijire ed.) 2245 Manoliu, Mihai 2390
Guedj, Denis 2328 Mardare, Marcela (îngrijire ed.) 2250,
Gumeniuc, Alexandra (expert) 2319-20 2338-39, 2354; 2369
Gumeniuc, Ina 2211 Mariţ, Veronica (pict.) 2364
Gurin, Corneliu 2219 Matei, Coralia 2254
Guţu, Ion 2318 Mâtcu, Matei 2181
Guţu, Luminiţa 2186 Mâţu, Ion (pict.) 2168, 2305
Guzun, Igor (trad.) 2188; 2214 Melenciuc, Dumitru 2316
Melnic, A. (pict.) 2173, 2359, 2361-62
H Melnic, Maria 2271
Hachi, Mihai 2181 Mîndru-Crudu, Maria 2286
Hasdeu, Bogdan Petriceicu 2322 Moraru, Nina (expert) 2317
Homer 2342 Morel, Fabienne (alcăt.) 2346
Morozan, Olga (expert) 2317
I Movileanu, V. (pict.) 2249
Iarovoi, Valentina (consultant) 2286 Munteanu, Andrei (red.) 2273
Iliadi, Gheorghe (red., consultant) 2175 Muravschi, A. 2210
Ilin, Stancu (îngrijire ed.) 2322 Musteaţă, Veronica (trad.) 2159
Iordăchescu, Iulia (alcăt.) 2366 Mutler, Allison (trad.) 2265
Iovu, Tudor (fot.) 2193 N
K Nemo, Philippe 2190
Kalguşkin, Tatiana (alcăt.) 2165 Nicandru (Munteanu), arhimandrit (alcăt.,
Kulikovski, Lidia 2166 pref.) 2247
Niculiţă, Aliona (coord.) 2264
L Ninan, Claude Le (expert) 2318
Lapoşina, E. 2234, 2240 O
Leon-Stoica, Nina 2241-44
Leşcu, Elena (pict.) 2357 Oancea, Vasile 2311
Lovinescu, Eugen (trad.) 2342 Oineagra, Vasile 2391
Lozan, Angela 2268 Oliinîk, Iaroslav (pict.) 2368
Lozan, Oleg (red.) 2186, 2277 Onofrei, Dorin (coord.) 2324, 2328
Lozan-Tîrşu, Carolina 2186 Onufrei, Eugenia 2320
Luca, Veaceslav (coord.) 2233 Oprean, Camelia 2212
Lungu, Silvia (expert) 2319-20 Oprişan, I. (îngrijire ed.) 2322
Lungu, Valentina 2262; (coord.) 2315 Orlov, Anastasia (pict.) 2335

M P

Macinskaia, Vera (red.) 2228 Pamfil, Otilia 2355


Macriţchi, Natalia 2256 Papuc, Eugenia 2171
Malearenco, V. (pict.) 2248 Parasca, Pavel (red.) 2376
Malearovici, Arcadie (expert) 2158; Pascari, Vasile (red.) 2228
(trad.) 2159 Pascaru, Vlad 2302
Maleca, Tudor (red.) 2170 Păgînu, Victor 2262

70
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Pânzaru, Sava 2365 S


Perrault, Charles 2351-52
Petcu, Tatiana 2319 Saca, V. (red.) 2196
Petre, Cristina 2254 Saca, Victor (red.) 2195
Petrea, George 2356 Sainciuc, Glebus 2337
Petrenco, Liuba 2189 Saitarlî, Natalia 2220
Petrovici, Sergiu (red.) 2170 Samsonov, Serghei (pict.) 2347-52
Pituşcan, Feodosie 2217 Sandu-Tiţu, Alexandra-Andreea (trad.)
Pîrţac, Olivia 2300 2325
Platon, Daniela 2233 Sandu-Tiţu, Cezar (trad.) 2324
Platon, Lilian 2392 Sâmboteanu, Aurel (consultant) 2232
Platon, Mihail (alcăt.) 2232 Scaleţchi, Valentina 2396
Poalelungi, Mihai (coord., red.) 2228 Scarlat Sturza, Alexandru (2341)
Pop, Ioan-Aurel (pref.) 2218 Schmitz, Catharina 2187
Popa (Taiss), Claudia Simona 2393 Scobioală, Maria 2320
Popa, Andrei 2213 Scutaru, Adela (coord.) 2236-37
Popuşoi, Anatolie (red.) 2283 Scutaru, Alexandru 2202, 2217
Port, Angela 2268 Secrieru, Grigore 2157
Port, S. 2259 Sevacov, Marina (coord.) 2236-37
Porumb, Tatiana 2171 Sferengeu, Florin (coord.) 2218
Postolache-Călugăru, Ana 2266-67 Simion, Gabriel 2311
Postolachi, Elena (consultant) 2286 Slutu-Soroceanu, Nina 2357
Postolachi, Valentina 2202 Snegur, Mircea 2193
Potârniche, Mihai (fot.) 2193 Sochircă, Vitalii 2372
Priţcan, Valentina (elab.) 2279 Sochircă, Zinaida (îngrijire ed.) 2165
Proca, Pavel 2309 Sofronovici, Ştefan 2340
Puiu, Ion (pict.) 2340 Soria-Borg, Marilu (expert) 2318
Puşcaşu, Tatiana (alcăt., trad.) 2182 Spinei, Ion 2255
Stan, Emil (expert) 2254
R Stan, Victor V. 2238
Stăvilă, Ala (pict.) 2360
Rabii, Nicolae 2302 Stene, Angela 2188
Racoviţă, Daniel (pict.) 2364 Stratan, Nicolae (coord.) 2157
Ranga, Lidia 2319 Stratan, V. 2234, 2240
Răileanu, Viorica 2312 Stratulat, Petru (red.) 2278
Rău, Alexe (pref.) 2166 Suceveanu, Angelina 2178
Reşetnicov, Artur 2394 Sur, Nadejda 2397
Rîbca, Eugeniu 2300
Romanciuc, Roman (notografiere) 2307 Ş
Romanciuc, Ruxanda (pict.) 2250, 2307,
2337-39, 2354 Şciuca, Svetlana 2276; (red.) 2278
Romanencu, Doina 2319 Şiclovan, Alexandru (trad.) 2328
Rotaru, Petru (red.) 2283 Şipoş, Sorin (coord.) 2218
Rotaru, Svetlana 2266-67 Şkolnik, Iulia 2272
Rudenco, Anna 2395 Ştirbu, Titus 2359-62
Rusu, Vadim (pict.) 2171 Ştirbul, Ivan 2257-58
Şveţ, Romeo (pict.) 2322

71
Cronica cărţii Nr 11-2008 ≡ Book annals Nr 11-2008

T Zgureanu, Teodor 2307


Zmeev, Vladimir (pict.) 2329, 2342
Tălămbuţă, Nina 2273
Tiganu, Ludmila (coord.) 2188, 2214 А
Tincă, Andreea (trad.) 2346
Titica, Svetlana 2398 Аксенова, Л. В. 2308
Topală, I. (fot.) 2246 Андреев, А. (сост.) 2274
Turcu, Oxana (alcăt.) 2276 Аронов, Роман 2344
Turiţă, S. (red.) 2246 Б
Ţ Бабко, В. Ф. 2275
Ţâra, Dumitru (red.) 2193 Болбочану, А. А. (ред.) 2176
Ţăruş, Maria (red.) 2278 Бродский, Александр (пер.) 2358
Ţiganu, Ludmila (coord.) 2264 Булат, В. В. 2275
Ţurcan, Galina 2399 В
Ţurcanu, Gheorghe 2262
Власова, З. И. (ред.) 2176
U Врабие, Т. (ред.) 2270
Ungureanu, Ion 2266-67 Г
Ursache, Arina (alcăt.) 2248
Габинский, М. А. 2314
V Горинчой, Вероника (отв. за вып.)
Vanovscaia, Varvara (expert) 2158 2192
Vanthier, Hélène (expert) 2318 Громов, Д. (alcăt.) 2177
Varzari, Ecaterina 2304 Губер, Ю. Е. 2204
Vasiliu, Luiza (trad.) 2327 Д
Vârlan, Raluca (trad.) 2326-27
Vidraşcu, Anatol (col. ser.) 2329, 2342 Дедю, И. (ред.) 2270
Vidraşcu, Dan (col. ser.) 2329, 2342 Долготер, А. (худож.) 2363
Vieru, Igor (pict.) 2353 Дрангев, Емил 2374
Vişan, Claudia (coord.) 2318 Ж
Vîrlan, Zinaida 2320
Vîrtosu, Ina (trad.) 2224 Жигарев, М. А. 2301
Voroniuc, Silvia 2318 Жигэу, Е. И. (ред.) 2176
Vrabie, Emil 2341 Житнигор, Семён 2343
Vraciu, Marina (trad.) 2177 Жукова, С. Ю. 2301
Vrancean, V. (red.) 2246
З
Vulpe, Ana 2323
Зарицкий, П. И. 2281
Z
И
Zabiaco, Olesea (alcăt.) 2161-63
Zabulică, Mihail 2310 Иванов, К. (design) 2177
Zaharia, Victor 2221 Ириней (Тафуня) 2180
Zavadschi, Ala 2189
Zavtur, Eudochia (pict.) 2368
Zgardan, Eugen (red.) 2273

72
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

К П
Каранастас, Иван (худож.) 2345 Пихут, П. М. 2275
Касьяненко, А. (design) 2177 Постикэ, Георге 2374
Ковалева, О. В. 2280 Пысларюк, Вирджил 2374
Кодряну, Л. (пер.) 2270
Кожухарь, Т. (ред., пер.) 2270 Р
Кожухарь, Тамара 2270 Рябцов, Валентин (пер.) 2192
Кочарова, Галина (ред.) 2308
Кротенко, Юрий 2216 С
Куличенко, А. (худож.) 2343 Старцева, Н. В. 2204
Кураксина, С. С. 2160, 2299 Сычков, А. Б. 2301
Кушниренко, Виктор (сост., ред.) 2194
Т
Л
Тетюшев, А. Ф. 2295
Лащенова, Людмила (сост.) 2194 Тимотин, Юлия (пер.) 2192
Левитская, А. П. 2160, 2299
Ф
М
Филиоглу, Васи 2345
Метляева, Мирослава 2344 Фока, Денис (худож.) 2344
Михеев, С. (пер.) 2270
Ч
Н
Чепуренко, Алла 2363
Нефедов, Евгений (пер.) 2345
Ш
Шишкан, Константин 2370

73
Cronica cărţii Nr 11-2008 ≡ Book annals Nr 11-2008

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 11-2008

60 000 ha plantări forestiere "Moldsilva", Design poetic 2335


perioada 2002-2008 2283 Dicţionar Explicativ al Funcţionarului
A Year of Collaborative Efforts 2007 2188 Public 2232
ABC-ul limbii germane 2171 Dinastia Cantemireştilor 2375
Alimentarea speranţei 2264 Druţiana teatrală 2368
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Coopera- Ecologie, spirit… şi mai mult decât
tist-Comerciale din Moldova 2170 atât 2269
Argumentarea tehnico-economică a afacerilor Editura "Arc" 2164
profitabile în sectorul agrar şi agroalimen- Egalitate şi finanţe publice 2209
tare 2210 Elemente de combinatorică. Binomul
Bibliografia Naţională a Moldovei 2161-63 lui Newton. Aplicaţii 2256
Biologie 2266-67 Eu şi economia 2236
Bugetul sensibil la dimensiunea de gen – Feeding the Hope 2265
integrarea dimensiunii de gen în procesul Fotbal 2311
bugetar 2208 Frământări de limbă 2250
Building Confidence in Conflict Regions. From Drought to Prosperity through
Sharing Experiences in Georgia and Community Development 2214
Moldova 2192 Frontierele spaţiului românesc în
Carte de telefoane. contextual European 2218
- Raionul Briceni 2287 Generaţia PASET 2184-85
- Raionul Nisporeni 2288 Geografia sacră 2177
- Raionul Ocniţa 2289 Geografie 2372
- Raionul Străşeni 2290 Gestiunea eficientă a schimbărilor
- Raionul Şoldăneşti 2291 organizaţionale ca factor de creş-
- Raionul Teleneşti 2292 tere a competitivităţii întreprinderi-
- Raionul Ungheni 2293 lor : Conf. intern. (11-12 apr.
Cartier booklit 2294 2008) 2297
Clipa siderală – reverberaţii în timp şi spaţiu Ghid de descrieri poetice 2364
2366 Ghid Informaţional pentru lucrătorii
Colinde şi urături 2248 migranţi din Republica Moldova în
Comunicări prezentate la Simpozionul Inter- Italia 2197
naţional "Cucuteni – 5000 Redivivus: ştiin- Ghid Informaţional pentru lucrătorii
ţe exacte şi mai puţin exacte", ed. a 3-a, migranţi din Republica Moldova în
(11-12 sept. 2008) 2373 Portugalia 2198
Conferinţa naţională cu participare internaţio- Ghid Informaţional pentru lucrătorii
nală "Mucoviscidoza la copii", 21 noiemb. migranţi din Republica Moldova în
2008 2278 România 2199
Cu pluguşorul. Colinde strămoşeşti 2249 Ghid Informaţional pentru lucrătorii
Cum să învingem moartea? 2179 migranţi din Republica Moldova în
Curiozităţi de ieri şi de azi 2167 Spania 2200
Curriculum de Français pour les classes
bilingues 2318

74
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Ghid Informaţional pentru lucrătorii migranţi Populaţia 2182


din Republica Moldova în Turcia 2201 Poveşti Albei-ca Zăpada istorisite în
Ghidul cetăţeanului 2228 lumea întreagă 2346
Ghidul ONG-urilor de mediu din Republica Preliminary Report of the Moldavian
Moldova 2252 Presidency to the Central Euro-
Informaţii utile privind înregistrarea şi finanţa- pean Initiative 2008 2215
rea întreprinderii 2298 Presa scrie istoria : Primul simopoz.
Issues of criminal law policy in prevention naţ. de jurnalism, 11-12 mai 2006,
and control field of drugs illicit traffic : Ma- Chişinău 2169
terialele seminarului şt.-practic intern., 14 Probleme de politică penală în do-
apr. 2006, Chişinău 2224 meniul prevenirii şi combaterii tra-
Înmormântarea şi pomenirea morţilor 2247 ficului ilicit de droguri : Materialele
Jurnaliştii contra corupţiei 2168 seminarului şt.-practic intern., 14
Legea privind protecţia indicaţiilor geografice, apr. 2006, Chişinău 2224
denumirilor de origine şi specialităţilor tra- Produse de uz fitosanitar 2284
diţionale garante 2313 Publicaţii ale Departamentului Infor-
Legea privind protecţia invenţiilor 2226 maţional Biblioteconomic 2165
Legislaţia de mediu a Republicii Moldova Raport de activitate al Agenţiei Naţi-
2230-31 onale pentru Ocuparea Forţei de
Mama şi puii 2173 Muncă 2203
Manuel de français 2319 Recomandarea de politica generală
Maşina electronică de casă şi control cu Nr 11 a ECRI. Combaterea ra-
memorie fiscală pentru casa de schimb va- sismului şi discriminării rasiale în
lutar DATECS MP-500 SV-GPRS 2303 activităţile poliţiei 2191
Materialele conferinţei ştiinţifice "Filozofia Recomandări privind optimizarea
antică şi importanţa acesteia în lumea con- regimurilor nutritive a solurilor la
temporană" 2175 cultivarea sorgului zaharat desti-
Materialele conferinţei ştiinţifice nat producerii surselor energetice
"Древнегреческая философия и ее regenerative 2285
значение в современном мире" 2175 Să comunicăm fără bariere 2189
National Bibliography of Moldova 2161-63 Situaţia social-economică a Republi-
Obiective Bologna: Proces de implementare cii Moldova în ian.-sept. 2008
2245 2183
Ordinul nr. 121/254/286-0/95 Privind evidenţa Spirit întreprinzător 2237
unică a infracţiunilor, a cauzelor penale şi Stan cel Voinic 2357
a persoanelor care au săvârşit infracţiuni Statutul Sindicatului Lucrătorilor din
2223 Cultură 2206
Orhei 2371 Strategii didactice pentru predarea
Participă! : Practici de succes în proiectul cursului "terapie ocupaţională şi
"Special Olympics – Participă!" 2233 reabilitare psihosocială" 2279
PASET Generation 2184 Şcoala de Management în Sănătate
Pătăranii folclorice ale românilor sovietici din Publică 2277
Basarabia, stânga Nistrului, nordul Buco- Teste la fizică 2262
vinei, nordul Transilvaniei, Caucazul de The Directory of Environmental
Vest 2331 NGOs from the Republic of
Pictorii contra corupţiei 2305 Moldova 2252

75
Cronica cărţii Nr 11-2008 ≡ Book annals Nr 11-2008

This Is Our World 2317 Поколение PASET 2185


Ţara mea : Expoz. fot. : Chişinău, 11- Пособие для трудовых мигрантов
15/11/2008 2306 из Молдовы в Россию 2205
Ţara Moldovei în contextul civilizaţiei europe- Построение взаимопонимания в
ne : Materialele Simpoz. Intern., noiemb. конфликтных регионах. Обмен
2008, Chişinău 2376 опыта между Грузией и Молдо-
Un an de eforturi pentru cooperare 2007 вой 2192
2188 Сборник документов о труде, его
Universitatea Agrară de Stat din Moldova, оплате, охране, социальных га-
1933-2008 2246 рантиях, учете и отчетности в
Актуальные социально-психологические Республике Молдова 2229
проблемы развития личности : Социально-экономическое
Материалы межвузов. науч.-практ. положение Республики
конф., 20 марта 2008, г. Кишинэу 2176 Молдова в янв.-сент. 2008 г.
Если вам дорога вага жизнь… 2274 2183
Закон об охране изобретений 2227 Стан Полозан 2358
История 2374 Формирование оптимальных
Каталог природоохранных НПО Республи- свойств окалины на поверхно-
ки Молдова 2252 сти катанки 2301
Моя страна : Expoz. fot. : Chişinău, 11-
15/11/2008 2306

76
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de subiecte

Acţionare hidraulică 2263 Drept financiar 2225


Acţionare pneumatică 2263 Dreptul la justiţie 2221
Afaceri – teoria administrării 2207 Dreptul muncii – Republica Moldova
Alegeri parlamentare – Republica Moldova – Legi – Acte normative (rusă)
2219 2229
Analiză matematică 2260 Dreptul ocrotirii mediului înconjurător
Analiză numerică 2261 – Republica Moldova – Legislaţie
Animale – Enciclopedii 2272 2230-31
Artă decorativă – Textile 2304 Ecologie 2269
Balcanisme – Lingvistică (rusă) 2314 Economie agrară – Creşterea porci-
Biblioteconomie 2166 nelor – Afaceri profitabile 2210
Binomul lui Newton 556 Economie regională – Integrare
Biodiversitate (rusă) 2270 europeană 2213
Biologie – Tehnici de securitate 2268 Editura "Arc" – Cataloage 2164
Biologie – Teste 2266-67 Educaţie în familie – Copii cu defici-
Biserica ortodoxă 2180 enţă mintală 2234
Biserica romano-catolică 2180 Educaţie plastică 2241-44
Bucate moldoveneşti 2286 Educaţie preşcolară specială – Copii
Caricaturi – Corupţie 2305 cu deficienţă mintală 2240
Cataloage de edituri – Editura "Arc" 2164 Egalitate de gen 2187
Chimie – Metodica predării 2238 Filozofia antică şi importanţa aceste-
Colinde 2248-49 ia în lumea contemporană – Con-
Comportament – Comunicare 2186 ferinţă ştiinţifică 2175
Comunicare – Comportament 2186 Finanţe publice – Gender 2208-09
Comunicare socială 2189 Fizică – Teste 2262
Copii cu dizabilităţi – Integrare socială 2233 Formarea capitalurilor 2212
Costuri – Industria mobilei 2296 Fotbal 2311
Costuri – Reducere – Industria zahărului Frământări de limbă 2250
2211 Frontiere – România 2218
Cucuruzac, Jan, 1949-… – actor de teatru Funcţionar public – Dicţionare 2232
2309 Galvanoplastie – Securitate ecologi-
Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi că (rusă) 2280
mai puţin exacte – Simpozion internaţional Gaze naturale – Utilizare (rusă) 2281
2373 Geografie – Teste 2372
Curiozităţi 2167 Geometrie analitică 2258
Demografie 2182 Geometrie diferenţială 2259
Dezvoltare economică comunitară – Republi- Georgia – Politică internă (rusă)
ca Moldova (engl.) 2214 2192
Dezvoltare social-economică – Republica Ghicitori 2339
Moldova 2188 Informatică (rusă) 2159
Dicţionar rus-român, român-rus 2323 Informatică 2158
Dinastia Cantemireştilor – Istorie 2375 Infracţiuni – Evidenţă unică – Docu-
Drept administrativ 2220 mente 2223

77
Cronica cărţii Nr 11-2008 ≡ Book annals Nr 11-2008

Infracţiuni – Omor la comandă 2222 Linii telefonice – Raionul Străşeni –


Infracţiuni legate de droguri – Prevenire – Republica Moldova – Carte de te-
Combatere 2224 lefoane 2290
Inginerie ambientală 2251 Linii telefonice – Raionul Şoldăneşti
Instituţii comerciale – Baza material-tehnică – Republica Moldova – Carte de
2217 telefoane 2291
Istoria limbii române 2322 Linii telefonice – Raionul Teleneşti –
Istoria românilor (rusă) 2374 Republica Moldova – Carte de te-
Istorie universală (rusă) 2374 lefoane 2292
Înmormântare 2247 Linii telefonice – Raionul Ungheni –
Întreprinderi – Gestiune 2297 Republica Moldova – Carte de te-
Întreprinderi – Înregistrare – Finanţare 2298 lefoane 2293
Învăţământ superior – Procesul de la Bologna Literatură daneză pentru copii 2349-
2245 50
Jurnalism 2169 Literatură franceză 2324-28
Jurnaliştii – Corupţie – Republica Moldova – Literatură franceză pentru copii
Combatere 2168 2351-52
Legea privind protecţia indicaţiilor geografice, Literatură găgăuză din Republica
denumirilor de origine şi specialiştilor tradi- Moldova (găgăuză) 2345
ţionale garantate – Republica Moldova Literatură germană pentru copii
2313 2347-48
Legea privind protecţia invenţiilor – Republica Literatură greacă clasică 2342
Moldova (rusă) 2226 Literatură română 2329-30
Legea privind protecţia invenţiilor – Republica Literatură română din Republica
Moldova 2226 Moldova – Critică şi interpretare
Legende 2339 2366-69
Limba engleză – Gramatică comparativă Literatură română din Republica
2316 Moldova – Poezie 2332-36
Limba engleză 2315, 2317 Literatură română din Republica
Limba franceză – Curriculum (fr.) 2318 Moldova – Satiră 2337
Limba franceză 2319-20 Literatură română din Republica
Limba germană pentru copii 2171 Moldova 2338-39, 2340-41
Limba română – Dicţionare 2323 Literatură română din Republica
Limba română – Istorie şi critică 2322 Moldova pentru copii (rusă) 2358
Limba română – Lexicologie – Lexicografie Literatură română din Republica
2321 Moldova pentru copii 2354-57,
Limba rusă – Dicţionare 2323 2359-62
Limbajul C – Programare 2157 Literatură română pentru copii 2353
Lingvistică – Balcanisme (rusă) 2314 Literatură rusă 2343
Linii telefonice – Raionul Briceni – Republica Literatură rusă din Republica Moldo-
Moldova – Carte de telefoane 2287 va – Critică şi interpretare (rusă)
Linii telefonice – Raionul Nisporeni – Repu- 2370
blica Moldova – Carte de telefoane 2288 Literatură rusă din Republica Moldo-
Linii telefonice – Raionul Ocniţa – Republica va 2344
Moldova – Carte de telefoane 2289 Literatură rusă din Republica Moldo-
va pentru copii 2363

78
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Literatură universală – Istorie şi critică literară Politică externă – Uniunea Europea-


2365 nă 2195
Localităţi – Republica Moldova – Denumiri Politică şi guvernare – Memorii 2193
2312 Pomenirea morţilor 2247
Locuri sfinte – Enciclopedii 2177 Populaţie rurală – Republica Moldo-
Longevitate (rusă) 2274 va 2181
Management internaţional – Cultură (rusă) Poveşti (rusă) 2358
2160 Poveşti 2346-53, 2357
Managementul întreprinderii (rusă) 2299 Procedură civilă – Modele de cereri
Mass-media – Libertatea de exprimare 2300 2228
Maşini electronice de casă 2303 Procesul de la Bologna – Învăţământ
Matematică – Teste 2255 superior 2245
Matematică 2253-54 Programare în limbajul C 2157
Mediul înconjurător – Protecţie 2251 Protecţia mediului – Republica Mol-
Migraţia forţei de muncă – Italia 2197 dova – ONG-uri 2252
Migraţia forţei de muncă – Portugalia 2198 Protecţia plantelor 2284
Migraţia forţei de muncă – România 2199 Proverbe 2339
Migraţia forţei de muncă – Rusia (rusă) 2205 Psihologie socială 2279
Migraţia forţei de muncă – Spania 2200 Psihopedagogie 2235
Migraţia forţei de muncă – Turcia 2201 Publicaţii editate de Editura "Cartier"
Minorităţi etnice – Ruşi – Republica Moldova 2294
– Istorie 2194 Raionul Briceni – Republica Moldova
Mişcări în sport – Teorie 2310 – Carte de telefoane 2287
Mitologie 2178 Raionul Nisporeni – Republica Mol-
Moarte – Teorii 2179 dova – Carte de telefoane 2288
Moldovan Presidency 2215 Raionul Ocniţa – Republica Moldova
Muscoviscidoza la copii – Conferinţă naţiona- – Carte de telefoane 2289
lă cu participare internaţională 2278 Raionul Străşeni – Republica Moldo-
Muzică corală – Teorie (rusă) 2308 va – Carte de telefoane 2290
Muzică corală 2307 Raionul Şoldăneşti – Republica
Naraţiuni populare comice 2331 Moldova – Carte de telefoane
Nematode 2271 2291
Obiecte din oţel – Tehnologii (rusă) 2301 Raionul Teleneşti – Republica Mol-
Occident – Aspecte geopolitice 2190 dova – Carte de telefoane 2292
Olimpiade şcolare – Limba română 2239 Raionul Ungheni – Republica Mol-
Orhei – Oraşe – Republica Moldova – Albu- dova – Carte de telefoane 2293
me 2371 Rasism – Combatere 2191
Parazitologie animală 2273 Relaţii internaţionale – Georgia –
Pătăranii folclorice ale românilor 2331 Republica Moldova (rusă) 2192
Pesticide 2284 Religiile pe înţelesul copiilor 2172
Piaţa muncii – Republica Moldova 2203 Republica Moldova – Politică internă
Piaţa muncii 2202 (rusă) 2192
Plantări forestiere – Republica Moldova 2283 Resurse umane – Management
Poezie – Critică şi interpretare 2364 (rusă) 2204
Poezii pentru copii 2173 Reţele de distribuţie a apei 2282
Politică externă – Republica Moldova 2196 România – Frontiere 2218

79
Cronica cărţii Nr 11-2008 ≡ Book annals Nr 11-2008

Sănătate personală – Profilaxie (rusă) 2275 Transcendenţă religioasă 2174


Sănătatea copiilor 2276 Transculturalism 2174
Schimbări social-economice – Tineret 2184 Transport auto – Conducere (rusă)
Schimbări social-economice – Tineret 2185 2295
Secetă – Republica Moldova – Asistenţă Turism – Dezvoltare – Republica
socială (engl.) 2264 Moldova (rusă) 2216
Secetă – Republica Moldova – Asistenţă Ţara mea – Expoziţie fotografică
socială 2264 2306
Securitate biologică 2268 Ţara Moldovei în contextul civilizaţiei
Silvicultură – Plantări forestiere – Republica europene – Simpozion internaţio-
Moldova 2283 nal 2376
Situaţie social-economică, 2008 – Republica Universitatea Agrară de Stat din
Moldova – Date statistice 2183 Moldova – Istorie 2246
Societatea pe acţiuni "Floare-Carpet" – Re- Universitatea Cooperatist-
publica Moldova – Istorie 2302 Comercială din Moldova – Anale
Sorg – Cultivare – Recomandări 2285 2170
Statistică matematică 2261 Urături 2248-49
Statutul Sindicatului Lucrătorilor din Cultură Viermi 2271
2206 Zooparazitologie 2273
Şcoala de Management în Sănătate Publică Актуальные социально-
a Universităţii de Stat de Medicină şi Far- психологические проблемы
macie "Nicolae Testemiţanu" – Istorie развития личности -
2277 Межвузовская научно-
Teoria probabilităţii 2261 практическая конференция
Terapie ocupaţională – Reabilitare psihosoci- 2176
ală 2279

Index de editori
Acomed plus SRL 2224 Cartier 2172, 2190, 2221, 2228,
AGEPI 2226-27, 2313 2294, 2324-28, 2346, 2353, 2366
Arc 2177, 2315, 2317, 2320, 2334 Continental Grup SRL 2357-58
ASEM 2181, 2212, 2225, 2297, 2395 Cu drag SRL 2340
Axios 2247 Dragiştea, Fundaţia 2193
Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu" 2322 Eco-Tiras 2230-31
Biblion SRL 2272, 2323 Ed. Univ. din Oradea : Oradea 2218
Bons Offices SRL 2187, 2192, 2195, 2215, Epigraf SRL 2167, 2171, 2364
2219, 2252, 2264-68, 2296, 2309, 2355 Ericon 2282
Camera Naţ. a Cărţii 2161-63 Gunivas 2300
Cartdidact SRL 2218, 2376 IEFS 2210
Cartea Chişinău SA 2173 Inst. de Filologie al AŞM 2314
Cartea Moldovei 2368

80
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Inst. Militat al Forţelor Armate 2196, 2257-58 ULIM 2165, 2251


Integral SRL : Pereslavli (Rusia) 2272, 2323 Univers Pedagogic 2262
Inversia-Dub ÎI 2336, 2356 Universul ÎS 2269, 2332
Iulian ("Edit-Prest" SRL) 2179, 2286 UPS "Ion Creangă" CEP 2234
Iunie Prim SRL 2304 Urma Ta PP SRL 2214
Litera AVN SRL 2329-30, 2342 USC 2213, 2220, 2256, 2260
Litera Internaţional : Bucureşti 2329-30 USM CEP 2170, 2178, 2202, 2207,
Lyceum 2255, 2372 2211, 2217, 2238, 2280, 2310,
Muzeul Naţ. de Arheologie şi istorie a Moldo- 2316, 2318, 2379, 2382, 2387,
vei 2169 2389, 2392, 2394, 2397
Pontos 2285, 2307, 2337, 2344, 2369 UTM 2222, 2373
Proart SRL 2371 Valinex SA 2176, 2311
Prut Internaţional 2319, 2347-52 Vector V-N SRL 2194
Ruxanda 2236-37, 2250, 2338-39, 2354 Vite-Jesc SRL 2182
Silvius Libris ("Sica & V" SRL) 2248-49 Vitramarc SRL 2333
Somato 2279 Бизнес-элита SRL 2370
Ştiinţa Î.E.-P. 2158-59, 2283, 2321-22, 2375 Изд. фирма ООО "Vivar-Editor"
Tehnica-Info 2253, 2261, 2263, 2335 SRL 2229
Teo-Educaţional ("Topor Efim" ÎI) 2239, Изд.-полигр. предпр. "Парагон"
2241-44 2175
Transparency Intern. Moldova 2168, 2305 Ново-Нямецкий монастырь 2180
Trigraf-Tipar SRL 2189 Полиграфист 2301
UASM 2381, 2390 ТУМ 2204

Index ISBN eronate

ISBN 978-9975-70-726-8 2170 ISBN 978-9975-9901-5-8 2360


ISBN 978-9975-9913-3-9 2173 ISBN 978-9975-9901-5-8 2361
ISBN 9975-910-62-9 2253 ISBN 978-9975-9901-5-8 2362
ISBN 978-9975-9901-5-8 2359

81
Cronica cărţii Nr 11-2008 ≡ Book annals Nr 11-2008

CRONICA ARTICOLELOR DE MAGAZINE ARTICLE


REVISTĂ ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

NR 11
NOIEMBRIE 2008 NOVEMBER
(4444-5505)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
4444. Ganea, Victoria. Concepte de bază privind rolul ştiinţei în dezvol-
tarea societăţii / Victoria Ganea // Instruirea şi cercetarea : modalităţi de integrare :
Conf. Intern., 16 apr. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 51-65 : fig., tab. – Bibliogr. :
8 tit. şi în notele de subsol.

4445. Melnic, Boris. Omul – problema prioritară a ştiinţei / Boris Melnic //


Instruirea şi cercetarea : modalităţi de integrare : Conf. Intern., 16 apr. 2008, Chişi-
nău. – Ch., 2008. – P. 10-12.
(Vezi de asemenea Nr 4449, 4494, 4558, 4589, 4880, 4873)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


4446. Chiriac, Lilia. Internetul ca mijloc de promovare a localităţilor rura-
le / Lilia Chiriac // Economica. – 2008. – Nr 3. – P. 106-108. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 9 tit.

4447. Secrieru, N. Achiziţie distribuită a datelor cu procedee şi mijloace


wireless / N. Secrieru, S. Gangan // Radioelectronică, Informatică şi Tehnologii mo-
derne : Conf. Intern., 15-16 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 27-30 : fig. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

4448. Sidorenco, Veaceslav. National grid computing e-infrastructure /


Veaceslav Sidorenco, Petru Bogatencov // Radioelectronică, Informatică şi Tehno-
logii moderne : Conf. Intern., 15-16 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P.155-160 :
fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

82
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4449. Şişcan, Zorina. Perfecţionarea managementului strategic al ştiin-


ţei şi învăţământului în economia globală informaţională / Zorina Şişcan // Instruirea
şi cercetarea : modalităţi de integrare : Conf. Intern., 16 apr. 2008, Chişinău. – Ch.,
2008. – P. 168-181 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4453, 4462-63, 4467-68, 4524, 4536, 4585, 4592,
4690)

005 Management
4450. Andreeva, Natalia. Factorul liderismului în dezvoltarea organizaţii-
lor de tip echipă / Natalia Andreeva // Economica. – 2008. – Nr 3. – P. 28-29. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

4451. Zelenschi, Angela. O nouă paradigmă a managementului : orga-


nizaţiile care învaţă / Angela Zelenschi // Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivităţii
şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 1. – Ch.,
2008. – P. 125-128. – Bibliogr. : 5 tit.

4452. Митницкая, Лидия. Специфика коммуникационного процесса


как инструмента управления имиджем / Лидия Митницкая // Conf. Şt. Intern.
Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29
sept. 2007 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P. 205-208. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4561, 4757, 5354)

006 Standardizare şi standarde


(Vezi Nr 5318)

007 Activităţi şi organizare. Informare


4453. Amarfii, Ion. Elaborarea sistemelor de indexare selectivă a infor-
maţiei / Ion Amarfii, Sergiu Gafton // Economica. – 2008. – Nr 3. – P. 92-98 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

4454. David, Constantin. Managementul riscurilor informaţionale / Con-


stantin David // Conf. Şt. Intern. "Dezvoltarea afacerilor în Euroregiunea Siret-Prut-
Nistru : realizări şi perspective", 3-4 oct. 2008. – Ch., 2008. – P. 217-223. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


(Vezi Nr 4507, 5477)

83
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

02 BIBLIOTECONOMIE
4455. Antonov, Viorica. Activitatea inovaţională a Bibliotecii Naţionale a
Republicii Moldova / Viorica Antonov // Cercetare şi dezvoltare în bibliotecile Naţio-
nale ale României şi Republicii Moldova. – Ch., 2008. – P. 123-127.

4456. Barbei, Svetlana. Digitizarea colecţiilor Bibliotecii Naţionale a Re-


publicii Moldova: probleme şi soluţii / Svetlana Barbei // Cercetare şi dezvoltare în
bibliotecile Naţionale ale României şi Republicii Moldova. – Ch., 2008. – P. 83-87.

4457. Corghenci, Ludmila. Structura bi-modală a Departamentului In-


formaţional Biblioteconomic ULIM : concept şi realizări / Ludmila Corghenci // Di-
mensiuni manageriale în activitatea instituţiei info-bibliotecare : concepte, experien-
ţe, orientări : Materialele conf. şt. intern., 17 oct. 2007, Chişinău. – Ch., 2008. – P.
31-36 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

4458. Coşeriu, Tatiana. Cultura instituţională a structurilor info-


documentare: abordări conceptuale, dimensiuni fundamentale / Tatiana Coşeriu //
Dimensiuni manageriale în activitatea instituţiei info-bibliotecare : concepte, experi-
enţe, orientări : Materialele conf. şt. intern., 17 oct. 2007, Chişinău. – Ch., 2008. – P.
69-78. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

4459. Coşeriu, Tatiana. Dezvoltarea şi facilitarea parteneriatului profesi-


onal şi social – factori de promovare şi comunicare ai imaginii instituţionale : [a Bibl.
Mun."B. P. Haşdeu"] / Tatiana Coşeriu // Biblio Polis. – 2008. – Nr 3. – P. 13-15.

4460. Dorofti, Valentina. Chişinăuianul Mihail Coca a făcut o frumoasă


donaţiune pentru BM "B. P. Haşdeu" / Valentina Dorofti // Biblio Polis. – 2008. – Nr
3. – P. 31-33.

4461. Eşanu, Andrei. Ediţii rare cantemirene la Biblioteca Naţională a


Republicii Moldova / Andrei Eşanu // Cercetare şi dezvoltare în bibliotecile Naţionale
ale României şi Republicii Moldova. – Ch., 2008. – P. 106-107.

4462. Ghinculov, Silvia. Informaţia electronică pentru biblioteci : iniţiati-


va EIFL Direct / Silvia Ghinculov, Natalia Cheradi // Conf. Şt. Intern. "Creşterea
competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere", 28-29 sept. 2007. –
Ch., 2008. – P. 331-334.

84
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4463. Ghinculov, Silvia. Schimbul de informaţii şi interacţiunea de reţea


în cadrul consorţiului elFL direct / Silvia Ghinculov, Natalia Cheradi, Elena Railean //
Dimensiuni manageriale în activitatea instituţiei info-bibliotecare : concepte, experi-
enţe, orientări : Materialele conf. şt. intern., 17 oct. 2007. – Ch., 2008. – P. 61-65 :
fig. – Rez. în lb. engl.

4464. Kulikovski, Lidia. Un instrument managerial al instituţiilor de suc-


ces – umorul : [umorul ca mecanism managerial în domeniul biblioteconomic] / Lidia
Kulikovski // Dimensiuni manageriale în activitatea instituţiei info-bibliotecare : con-
cepte, experienţe, orientări : Materialele conf. şt. intern., 17 oct. 2007. – Ch., 2008. –
P. 45-55. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

4465. Melnic, Raisa. De la propagandă la difuzarea culturală / Raisa


Melnic // Cercetare şi dezvoltare în bibliotecile Naţionale ale României şi Republicii
Moldova. – Ch., 2008. – P. 112-114.

4466. Negru, Nina. Biblioteca Centrală din Chişinău în căutarea identită-


ţii / Nina Negru // Cercetare şi dezvoltare în bibliotecile Naţionale ale României şi
Republicii Moldova. – Ch., 2008. – P. 135-143.

4467. Osoianu, Vera. Probleme ale promovării limbii şi culturii naţionale


în mediul virtual în lumina reglementărilor UNESCO şi ale comisiei europene / Vera
Osoianu // Cercetare şi dezvoltare în bibliotecile Naţionale ale României şi Republi-
cii Moldova. – Ch., 2008. – P. 91-97.

4468. Panici, Ala. Metode, soluţii şi standarde de stocare a informaţiei


privind resursele electronice şi non-publicaţiile / Ala Panici // Cercetare şi dezvoltare
în bibliotecile Naţionale ale României şi Republicii Moldova. – Ch., 2008. – P. 67-73.

4469. Pleşu, Andrei. Note pentru o tipologie a lecturii / Andrei Pleşu //


Biblio Polis. – 2008. – Nr 3. – P. 24-25 : fot.

4470. Pohilă, Vlad. Apărarea bibliotecii : editorial / Vlad Pohilă // Biblio


Polis. – 2008. – Nr 3. – P. 5-8.

4471. Rău, Alexe. Conceptul de bibliotecă naţională : idei în circulaţie /


Alexe Rău // Cercetare şi dezvoltare în bibliotecile Naţionale ale României şi Repu-
blicii Moldova. – Ch., 2008. – P. 34-42. – Bibliogr. : 5 tit.

4472. Roşca, Elena. Biblioteca "Alba Iulia" la un deceniu de activitate /


Elena Roşca // Biblio Polis. – 2008. – Nr 3. – P. 26-28 : fot.

85
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

4473. Salonul Internaţional de carte la Chişinău – 2008 : [organizat la


Bibl. Naţ. a Rep. Moldova,ed. a XVII-a, 31 aug. - 4 sept.] // Biblio Polis. – 2008. – Nr
3. – P. 65-69.

4474. Şendrea, Elena. Interferenţa programelor culturale cu lectura copi-


ilor / Elena Şendrea // Biblio Polis. – 2008. – Nr 3. – P. 21-23 : fot.

4475. Ţurcan, Nelly. Comunicaţii ştiinţifice la începutul secolului XXI :


resurse electronice pentru ştiinţă şi cercetare în Republica Moldova / Nelly Ţurcan //
Dimensiuni manageriale în activitatea instituţiei info-bibliotecare : concepte, experi-
enţe, orientări : Materialele conf. şt. intern., 17 oct. 2007, Chişinău. – Ch., 2008. – P.
19-25. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

4476. Zelenschi, Angela. Cultura organizaţională şi eficienţa activităţii


de bibliotecă / Angela Zelenschi, Natalia Cheradi // Dimensiuni manageriale în acti-
vitatea instituţiei info-bibliotecare : concepte, experienţe, orientări : Materialele conf.
şt. intern., 17 oct. 2007, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 84-92 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 7 tit.

061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii


(Vezi Nr 4631)

070 Ziaristică. Presă


4477. Stepanov, Georgeta. Repere ale evoluţiei presei scrise din Repu-
blica Moldova / Georgeta Stepanov // Destin românesc : ser. nouă. – 2008. – Nr 2/3.
– P. 13-26 : fig., fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 25-26 (28 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4473, 5494)

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
(Vezi Nr 4461)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
4478. Râmbu, Nicolae. Barbaria interpretării. Reflecţii despre hermeneu-
tica lui Schleiermacher : [Friedrich Daniel Ernst (1768-1834)] / Nicolae Râmbu //
Limba Română. – 2008. – Nr 7/8. – P. 83-89. – Bibliogr. în note, p. 88-89 (18 tit.).

86
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1/14 FILOZOFIE
4479. Roşca, Ludmila. Profesionalismul, personalizarea individului – din
perspectiva integrării europene / Ludmila Roşca // Integrarea europeană şi învăţă-
mântul universitar : aspecte filosofico-metodologice : Materialele Conf. Intern., 23-24
noiemb. 2007. – Ch., 2008. – P. 164-169.

4480. Rumleanschi, Petru. Interpretarea structuralistă a problemei fun-


damentale a filosofiei, impactul ei asupra deprecierii rolului filosofiei la etapa actuală
/ Petru Rumleanschi // Integrarea europeană şi învăţământul universitar : aspecte
filosofico-metodologice : Materialele Conf. Intern., 23-24 noiemb. 2007. – Ch., 2008.
– P. 170-176.

4481. Spinei, Angela. Efecte ale educaţiei schismogenetice asupra for-


mării personalităţii sau pentru o "societate a democraţilor anonimi" / Angela Spinei //
Integrarea europeană şi învăţământul universitar : aspecte filosofico-metodologice :
Materialele Conf. Intern., 23-24 noiemb. 2007. – Ch., 2008. – P.142-155. – Bibliogr.
: 26 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4493)

159.9 Psihologie
4482. Bolocan, Lilia. Consilierea copilului în contextul calităţii învăţă-
mântului / Lilia Bolocan // Calitatea educaţiei : teorii, principii, realizări : Materialele
Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea a 2-a. – Ch., 2008. – P. 161-164. –
Bibliogr. : 3 tit.

4483. Calancea, Angela. Exigenţe educative în comportamentul cu ado-


lescenţii / Angela Calancea // Calitatea educaţiei : teorii, principii, realizări : Materia-
lele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea a 2-a. – Ch., 2008. – P. 176-178. –
Bibliogr. : 5 tit.

4484. Racu, Igor. Situaţia socială de dezvoltare şi calitatea procesului de


formare a personalităţii / Igor Racu // Calitatea educaţiei : teorii, principii, realizări :
Materialele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea a 2-a. – Ch., 2008. – P. 251-
254. – Bibliogr. : 7 tit.

4485. Sârbu, Svetlana. Trăsăturile psiho-pedagogice ale insuccesului


şcolar / Svetlana Sârbu // Calitatea educaţiei: teorii, principii, realizări : Materialele
Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea a 2-a. – Ch., 2008. – P. 260-265.

87
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

4486. Sorici, Oxana. Particularităţile de vârstă ale copiilor şi educaţia


axiologică în familie / Oxana Sorici // Calitatea educaţiei : teorii, principii, realizări :
Materialele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea a 2-a. – Ch., 2008. – P. 269-
273. – Bibliogr. : 11 tit.

4487. Vicol, Nelu. Limbajul cu funcţiile de valorificare a relaţiilor interper-


sonale şi de libertate a comunicării interpersonale / Nelu Vicol // Calitatea educaţiei :
teorii, principii, realizări : Materialele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea a 2-a.
– Ch., 2008. – P. 126-134. – Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 4807-08, 5409)

16 LOGICĂ. TEORIA CUNOAŞTERII. METODOLOGIE


4488. Соломатина, Алла. Современные проблемы и тенденции
развития логистики / Алла Соломатина // Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivită-
ţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 1. – Ch.,
2008. – P. 188-191.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
25 RELIGII ALE ANTICHITĂŢII. RELIGII NECREŞTINE
4489. Kun, N. A. Zeii / N. A. Kun ; il. : Alexei Colâbneac // Noi. – 2008. –
Nr 11. – P. 49-56 : il. – Contin. Începutul : Nr 5.

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ


4490. Candu, Teodor. Corespondenţa cu privire la eliberarea permisului
de venire la Iaşi a ieromonahului Ioanichie Conachi : [doc.] / Teodor Candu // Revis-
ta de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 3. – P. 139-150. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
în notele de subsol.

4491. Căpriana. Principala mănăstire a Moldovei = Capriana. The Most


Important Monastery of Moldova // Moldova Today. – 2008. – Nr 2. – P. 72-77 : fot.
– Idem în lb. engl., rusă.

4492. Kosój, Ewa. Związki Rumuni ze Świętą Górą Athos – historia i


wspólczeność / Ewa Kocój // Revista de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 3. – P. 45-
58 : fig. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 5357, 5384-85, 5392, 5480)

88
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
4493. Saharneanu, Eudochia. Condiţia epistemică în ştiinţele socio-
umane moderne / Eudochia Saharneanu // Integrarea europeană şi învăţământul
universitar : aspecte filosofico-metodologice : Materialele Conf. Intern., 23-24
noiemb. 2007. – Ch., 2008. – P. 50-55.

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


311 Statistică
4494. Перчинская, Наталья. Некоторые проблемы статистического
отражения научно-технической и инновационной информации в некоторых
странах / Наталья Перчинская // Economie şi sociologie. – 2008. – Nr 2. – P. 51-
59. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

314 Demografie. Studiul populaţiei


4495. Haidarlî, Dan. Date istorice cu privire la populaţia armenească în
spaţiul Pruto-Nistrean : (până la sf. sec. al XIX-lea) / Dan Haidarlî // Revista de Isto-
rie a Moldovei. – 2008. – Nr 3. – P. 102-106. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p.
105 (22 tit.).

4496. Sochircă, Elena. Modificări în structura demografică a populaţiei


municipiului Chişinău în perioada 1989-2007 / Elena Sochircă // Economica. – 2008.
– Nr 3. – P. 16-19 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

4497. Sochircă, Vitalie. Evoluţii demografice ale satelor mici "defavori-


zate" din regiunea centrală a Republicii Moldova / Vitalie Sochircă, Marcel Revenco,
Sergiu Baciu // Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei
bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P. 387-391.

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
4498. Boguş, Angela. Oportunităţi de dezvoltare a comunităţilor din Re-
publica Moldova / Angela Boguş // Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi dez-
voltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 1. – Ch., 2008. –
P. 278-281.

89
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

4499. Bologan-Spoială, Lucia. Transformările sociale şi impactul lor


asupra intereselor populaţiei / Lucia Bologan – Spoială // Economie şi sociologie. –
2008. – Nr 2. – P. 96-110 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

4500. Covaş, Lilia. Responsabilitatea socială corporativă, un act volun-


tar sau un imperativ? / Lilia Covaş // Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi
dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 1. – Ch.,
2008. – P. 111-113. – Bibliogr. : 5 tit.

4501. Mocanu, Victor. Aspecte social-economice în condiţiile transfor-


mării societăţii contemporane moldoveneşti / Victor Mocanu // Economie şi sociolo-
gie. – 2008. – Nr 2. – P. 118-136. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 18 tit.

4502. Şaragov, Natalia. Familia monoparentală în cadrul schimbărilor


orientărilor valorice ale societăţii contemporane / Natalia Şaragov // Economie şi
sociologie. – 2008. – Nr 2. – P. 110-117. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4446, 4497, 4504, 4508, 4531, 4593, 4870)

316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale


4503. Zelenschi, Angela. Aspectul cultural al dezvoltării sociale în con-
textul integrării europene / Angela Zelenschi // Integrarea europeană şi învăţământul
universitar : aspecte filosofico-metodologice : Materialele Conf. Intern., 23-24
noiemb. 2007. – Ch., 2008. – P. 202-207. – Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4795-96, 4823, 4835)

32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri
4504. Кульчицкий, Станислав. Гражданское общество в советской
смирительной рубашке / Станислав Кульчицкий // Revista de Istorie a Moldovei.
– 2008. – Nr 3. – P. 59-79. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 4661)

323 Politică internă


4505. Cojocaru, Gheorghe. Perestroika şi deşteptarea etniilor minoritare
din URSS / Gheorghe Cojocaru // Destin românesc : ser. nouă. – 2008. – Nr 2/3. –
P. 59-79 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 78-79 (90 tit.).

90
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4506. Grecu, Victor V. Dreptul limbii : [dimensiuni ale unităţii noastre] /


Victor V. Grecu // Limba Română. – 2008. – Nr 7/8. – P. 8-13. – Bibliogr. în note, p.
13 (11 tit.).

323(478) Politica internă a Republicii Moldova)


4507. Cemortan, Leonid. O figură notorie a vieţii noastre culturale : A.
M. Lazarev (1941-1999) văzut în contextul timpului : [file din biografie] / Leonid
Cemortan // Arta : Arte audiovizuale : An. – 2008. – P. 152-174. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 174 (18 tit.).

4508. Chircă, Sergiu Ion. Republica Moldova a ratat dezvoltarea viabilă


/ Sergiu Ion Chircă // Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea eco-
nomiei bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P. 19-20.

4509. Chirtoacă, Valentina. Fondarea localităţilor germane din Basara-


bia în a 2-a jumătate a sec. XIX – înc. sec. XX / Valentina Chirtoacă // Destin româ-
nesc : ser. nouă. – 2008. – Nr 2/3. – P. 164-176 : fot., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 175-176 (34 tit.).

4510. Gortopan, Nicolae. Aspecte filosofice ale reformelor politico-


economice şi ale procesului de democratizare din Republica Moldova / Nicolae
Gortopan // Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei ba-
zate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P. 285-287.

4511. Greceanâi, Zinaida. Zinaida Greceanâi : "Cu cât mai eficient vom
lucra, cu atât mai repede vom realiza scopurile stabilite" : [interviu cu Prim-ministru
RM] / a dialogat : rep. rev. // Moldova Today. – 2008. – Nr 2. – P. 35-41 : fot. – Idem
în lb. engl., rusă.

4512. Scutelnic, Valeriu. Legislaţia migraţionistă rusă şi exodul popula-


ţiei basarabene la finele secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea / Valeriu
Scutelnic // Revista de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 3. – P. 107-113. – Rez. în lb.
fr. – Bibliogr. în note, p. 112-113 (27 tit.).

4513. Кауненко, Ирина. К проблеме этнического самоопределения


молодежи Молдовы / Ирина Кауненко // De la diversitatea lingvistică spre educa-
ţia multilingv. şi multiculturală : Materialele Conf. Intern., 5-6 dec. 2006, Chişinău. –
Ch., 2008. – P. 116- 126 : fig., tab.

4514. Пивовар, Игорь. Закрепление принципа культурного


многообразия в законодательстве Республики Молдова : [концепция нац.

91
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

политики Молдовы] / Игорь Пивовар // De la diversitatea lingvistică spre educaţia


multilingv. şi multiculturală : Materialele Conf. Intern., 5-6 dec. 2006, Chişinău. –
Ch., 2008. – P. 13 -25.

4515. Степанов, В. Из истории обычного права украинцев Молдовы


/ В. Степанов // Revista de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 3. – P. 134-138. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 138 (17 tit.).

4516. Стоянова, Татьяна. Предотвращение межэтнических


конфликтов и интеграция через образование / Татьяна Стоянова // De la diver-
sitatea lingvistică spre educaţia multilingv. şi multiculturală : Materialele Conf. In-
tern., 5-6 dec. 2006, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 7-12.
(Vezi de asemenea Nr 4797, 4801)

324 Alegeri
4517. Bădîngă, Constantin. Alegerile prezidenţiale şi parlamentare din
România în perioada 2000-2003 / Constantin Bădîngă // Rev. Naţ. de Drept. – 2008.
– Nr 11. – P. 74-76 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 76 (6 tit.).

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


4518. Coadă, Ludmila. Reprezentanţele diplomatice britanice în Princi-
patele Române (1803-1859) : [pe marginea vol. cu acelaşi tit. de Codrin-Valentin
Chirică] / Ludmila Coadă // Destin românesc : ser. nouă. – 2008. – Nr 2/3. – P. 246-
248. – Rez. în lb. engl.

4519. Gherghel, Silvia. La politique de l'emploi de la Roumanie dans le


contexte de l'adhésion à l'Union Européenne / Silvia Gherghel // Rev. economică. –
2008. – Nr 5/6 : Vol. 1. – P. 119-127. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

4520. Бабинскас, Нерижус. Политические отношения Великого


княжества Литовского (ВКЛ) и Молдовы в 1430-1447 гг. / Nerijus Babinskas //
Revista de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 3. – P. 3-15. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în notele de subsol.

4521. Илиева, Ирена. Европейская политика соседства (ЕПС) /


Ирена Илиева // Revista de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 3. – P. 80-94 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova

92
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4522. Барбэ, Людмила. Евроинтеграция – как национальная идея


Республики Молдова / Людмила Барбэ // Revista de Istorie a Moldovei. – 2008. –
Nr 3. – P. 95-101. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova


4523. Tarlev, Vasile. Vasile Tarlev : "Pentru mine este important viitorul
ţării, dar nu viitorul personal" : [interviu cu preş. al Uniunii Centriste din Moldova] /
interlocutor : Igor Volniţchi // Profit. – 2008. – Nr 11. – P. 8-11 : fot. – Idem în lb.
rusă.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
4524. Brăilă, Alexandru. Utilizarea modelului "input-output" de tip
Leontieff şi a lanţurilor Markov în scopul analizei şi prognozei structurii macroeco-
nomice a R. Moldova / Alexandru Brăilă, Zinovia Toacă // Conf. Şt. Intern. Creşterea
competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 :
Vol. 2. – Ch., 2008. – P. 340-342. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

4525. Hârbu, Eduard. Analiza asociaţiei dintre variabilele economice cu


ajutorul modelelor logit / Eduard Hârbu, Vasile Atudorei // Conf. Şt. Intern. Creşterea
competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 :
Vol. 2. – Ch., 2008. – P. 398-404 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

4526. Rotaru, Anatol. Contribuţii sinergetice la dezvoltarea activităţii


inovaţionale : [prognozarea proceselor economice] / Anatol Rotaru, Victoria Ganea
// Economica. – 2008. – Nr 3. – P. 5-7. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

4527. Rumleanschi, Petru. Filosofia economică a lui A. Smith, importan-


ţa ei pentru dezvoltarea unei economii competitive bazate pe cunoştinţe / Petru
Rumleanschi // Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei
bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P. 268-271. –
Bibliogr. : 15 tit.

4528. Tutunaru, Sergiu. Rolul şi locul logisticii informaţionale în procesul


de pregătire a economiştilor / Sergiu Tutunaru // Conf. Şt. Intern. Creşterea competi-
tivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 1. –
Ch., 2008. – P. 212-215. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4898)

93
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


4529. Belostecinic, Marina. Organizarea muncii şi deosebirile de gen /
Marina Belostecinic // Instruirea şi cercetarea : modalităţi de integrare : Conf. Intern.,
16 apr. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 151-155.

4530. Bîrcă, Alic. "Organizaţia care învaţă" – organizaţia viitorului : [in-


struirea angajaţilor la locul de muncă] / Alic Bîrcă // Conf. Şt. Intern. Creşterea com-
petitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 200 : Vol. 1.
– Ch., 2008. – P. 271-274. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

4531. Colesnicova, Tatiana. Approaches to estimation of the value for


working women's labour at the household in Moldova / Tatiana Colesnicova // Rev.
economică. – 2008. – Nr 5/6 : Vol. 2. – P. 136-146 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 11 tit.

4532. Establishing the acceptable risk level considering the formal


analysis of the function related to the structure of costs involved by occupational
accidents and diseases / Gabriel Vasilescu, Angelica Drăghici, Nicolae Iliaş [et al.] //
Rev. economică. – 2008. – Nr 5/6 : Vol. 1. – P. 109-118 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 6 tit.

4533. Gheorghiţă, Maria. Rolul factorului uman în asigurarea competiti-


vităţii întreprinderilor din industria uşoară / Maria Gheorghiţă // Conf. Şt. Intern.
Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29
sept. 2007 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P. 107-110 : tab. – Rez. în lb. engl.

4534. Melnicenco, Olesea. Mobilitatea capitalului versus mobilitatea for-


ţei de muncă – contradicţii şi perspective în studii recente / Olesea Melnicenco //
Economica. – 2008. – Nr 3. – P. 14-16. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.

4535. Postolachi, Valentina. Strategii de dezvoltare a pieţei muncii din


Republica Moldova la etapa contemporană / Valentina Postolachi // Conf. Şt. Intern.
"Dezvoltarea afacerilor în Euroregiunea Siret-Prut-Nistru : realizări şi perspective",
3-4 oct. 2008. – Ch., 2008. – P. 156-160 : tab. – Bibliogr. în note, P. 160 (4 tit.)

4536. Prisăcaru, Marin. Managementul cunoştinţelor şi managementul


riscurilor TI / Marin Prisăcaru // Economica. – 2008. – Nr 3. – P. 98-100 : fig. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

4537. Scutaru, Alexandru. Investiţia în resursele umane – succesul


agenţilor economici în perioada contemporană / Alexandru Scutaru, Mihai Cernei //.

94
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Conf. Şt. Intern. "Dezvoltarea afacerilor în Euroregiunea Siret-Prut-Nistru : realizări


şi perspective", 3-4 oct. 2008. – Ch., 2008. – P. 242-256 : fig., tab. – Bibliogr. : 10 tit.

4538. Волосюк, Анна. Разработка системы базовых окладов на ос-


нове грейдов / Анна Волосюк // Conf. Şt. Intern. "Dezvoltarea afacerilor în Eurore-
giunea Siret-Prut-Nistru : realizări şi perspective", 3-4 oct. 2008. – Ch., 2008. – P.
178-182 : scheme. – Bibliogr. : 8 tit.

4539. Гончарова, Татьяна. Роль и значение человеческого капита-


ла в условиях экономической интеграции / Татьяна Гончарова // Conf. Şt. Intern.
Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29
sept. 2007 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P. 287-290. – Rez. în lb. engl.

4540. Капша, Т. Охрана и гигиена труда : новые оргазационно-


правовые аспекты / Т. Капша // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 11. – P. 4-12.
(Vezi de asemenea Nr 4450-51, 4749, 4803, 4827, 5366)

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


4541. Jorovlea, Elvira. Rolul satisfacţiei în motivaţional : [managementul
firmei] / Elvira Jorovlea, Lilia Culjinschi // Economica. – 2008. – Nr 3. – P. 32-36 : fig.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

4542. Balanuţă, Vladimir. Analiza rentabilităţii financiare a întreprinderii


pe baza efectului de levier / Vladimir Balanuţă, Neli Muntean // Economica. – 2008.
– Nr 3. – P. 88-92 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

4543. Certan, Simion. Antreprenoriatul şi întreprinzătorul în Republica


Moldova : prezent şi viitor / Simion Certan // Conf. Şt. Intern. "Dezvoltarea afacerilor
în Euroregiunea Siret-Prut-Nistru : realizări şi perspective ", 3-4 oct. 2008. – Ch.,
2008. – P. 5-15 : fig., tab. – Bibliogr. : 8 tit.

4544. Cotelnic, Ala. Schimbările organizaţionale şi impactul acestora


asupra culturii antreprenoriale / Ala Cotelnic // Economica. – 2008. – Nr 3. – P. 20-
25 : tab. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 4 tit.

4545. Hanu, Valentin. Factorii determinanţi ai riscului financiar : [a între-


prinderii] / Valentin Hanu // Economica. – 2008. – Nr 3. – P. 47-48. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 6 tit.

4546. Jalencu, Marian : Semnificaţia orientării spre managementul cali-


tăţii a întreprinderilor autohtone din Euroregiunea Siret-Prut-Nistru / Marian Jalencu,

95
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

Nicolae Verejan // Conf. Şt. Intern. "Dezvoltarea afacerilor în Euroregiunea Siret-


Prut-Nistru : realizări şi perspective", 3-4 oct. 2008. – Ch., 2008. – P. 113-118.

4547. Litvin, Aurelia. Rolul şi locul promovării în activitatea eficientă a


întreprinderii / Aurelia Litvin, Adrian Sârbu // Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivi-
tăţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 1. –
Ch., 2008. – P. 122-124 : diagr.

4548. Sadurschi, Ludmila. Dezvoltarea antreprenoriatului prin inovare şi


noi modalităţi de finanţare a acestuia / Ludmila Sadurschi // Economica. – 2008. –
Nr 3. – P. 25-27. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 9 tit.

4549. Stihi, Ludmila. Influenţa riscurilor legate de realizarea misiunii şi


scopurilor firmei asupra nivelului ei de competitivitate / Ludmila Stihi // Conf. Şt.
Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-
29 sept. 2007 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P. 113-115 : fig.

4550. Timuş, Angela. Posibilităţi de finanţare a business-ului prin socie-


tăţi de capital-risc / Angela Timuş // Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi
dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 2. – Ch.,
2008. – P. 54-56 : fig. – Bibliogr. : 8 tit.

4551. Мишова, Татьяна. Информационно-аналитические источники


формирования решений в современных управленческих системах : [на пред-
приятиях] / Татьяна Мишова // Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvol-
tarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 2. – Ch., 2008. – P.
319-322. – Rez. în lb. engl.

4552. Парфентьева, Алла. Социальная ответственность бизнеса и


завоевание им общественного доверия / Алла Парфентьева // Conf. Şt. Intern.
"Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere", 28-29
sept. 2007 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P. 120 -122. – Bibliogr. : 6 tit.

4553. Таран, Ирина. Проблемы оценки результатов финансового


анализа предприятий в современных условиях / Ирина Таран // Conf. Şt. Intern.
Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29
sept. 2007 : Vol. 2. – Ch., 2008. – P. 198-201. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 4557, 4611)

96
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

336 Finanţe
4554. Artin, Ludmila. Cât timp putem economisi pentru afacerea noas-
tră? : [interviu cu L. Artin, şeful secţiei publicitate şi relaţii publ. Victoriabank] / con-
semnare : Ghenadie Bejan // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 11. – P. 70 : fot.

4555. Balaban, Sergiu. Fondul pentru garantarea depunerilor / Sergiu


Balaban // Profit. – 2008. – Nr 11. – P. 24-25. – Idem în lb. rusă.

4556. Balaban, Sergiu. Împărtăşeşte-ţi experienţa aproapelui tău : [pe


marginea materialelor Conf. interbancară din Chişinău, ed. a 6-a] / Sergiu Balaban //
Profit. – 2008. – Nr 11. – P. 30-31. – Idem în lb. rusă.

4557. Băncilă, Natalia. Relevanţa politicii de creditare a băncilor comer-


ciale cu creşterea economică a întreprinderilor / Natalia Băncilă, Andrei Petroia //
Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cu-
noaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 2. – Ch., 2008. – P. 33-35. – Rez. în lb. engl.

4558. Caraganciu, Alexandrin. Stimularea proceselor inovaţionale un


pas necesar pentru intensificare proceselor investiţionale / Alexandrin Caraganciu,
Roman Andronic // Rev. economică. – 2008. – Nr 5/6 : Vol. 2. – P. 26-40. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

4559. Ceceli, Irina. Aplicarea metodelor indirecte de evaluare a obligaţiei


fiscale / Irina Ceceli // Economica. – 2008. – Nr 3. – P. 48-50. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 7 tit.

4560. Chetraru, Aliona. Şcolile de analiză a titlurilor financiare / Aliona


Chetraru // Conf. Şt. Intern. "Dezvoltarea afacerilor în Euroregiunea Siret-Prut-Nistru
: realizări şi perspective", 3-4 oct. 2008. – Ch., 2008. – P. 199-209. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 5 tit.

4561. Chistruga, Boris. Reflecţii asupra managementului creditării ban-


care / Boris Chistruga, Adriana Buzdugan // Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivi-
tăţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 1. –
Ch., 2008. – P. 21-24. – Bibliogr. : 9 tit.

4562. Cinic, Liliana. Realizarea experimentală a ecuaţiei modelului de


gravitaţie investiţională / Liliana Cinic, Roman Andronic // Rev. economică. – 2008.
– Nr 5/6 : Vol. 2. – P. 90-107 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

97
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

4563. Ciobu, Stela. Banking innovations risk – profitability relationship in


the banking system of the Republic of Moldova / Stela Ciobu, Ivan Luchian, Alina
Bârlădeanu // Rev. economică. – 2008. – Nr 5/6 : Vol. 1. – P. 86-95. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 3 tit.

4564. Ciubotaru, Maria. Politici financiare de creştere a competitivităţii


întreprinderilor cu proprietate de stat / Maria Ciubotaru, Veronica Ursu // Conf. Şt.
Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-
29 sept. 2007 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P. 98-104. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

4565. Ciubotaru, Victoria. Efectele inflaţiei asupra activelor pe termen


lung : [ale întreprinderilor] / Victoria Ciubotaru // Economica. – 2008. – Nr 3. – P. 62-
64 : tab. – Rez. în lb. engl.

4566. Cociug, Viorica. Stabilitatea bancară şi crizele de sistem / Viorica


Cociug // Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate
pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 2. – Ch., 2008. – P. 109-113. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 7 tit.

4567. Codreanu, Natalia. Inflation Targeting / Natalia Codreanu // Rev.


economică. – 2008. – Nr 5/6 : Vol. 1. – P. 103-108. – Rez. în lb. engl.

4568. Condiţii de plasare a depozitelor de către persoanele fizice : [în


băncile din Moldova] // Profit. – 2008. – Nr 11. – P. 1618 : tab. – Idem în lb. rusă.

4569. Crotenco, Iurie. Priorităţile strategiei investiţionale a Republicii


Moldova şi turismul internaţional / Iurie Crotenco // Economica. – 2008. – Nr 3. – P.
7-12. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

4570. Darovanaia, Ala. Asigurarea stabilităţii sistemului bancar / Ala


Darovanaia // Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei
bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 2. – Ch., 2008. – P. 93-96 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

4571. Fuior, Elena. Foreign exchange risk mitigation techniques in


microfinance industry / Elena Fuior, Veronica Mârzac // Rev. economică. – 2008. –
Nr 5/6 : Vol. 1. – P. 74-85 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

4572. Hâncu, Rodica. Metode de eliminare a dublei impuneri : aspecte


naţionale şi internaţionale / Rodica Hâncu // Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivi-

98
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

tăţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 2. –


Ch., 2008. – P. 12-16 : tab. – Rez. în lb. engl.

4573. Iabanji, Iulia. Capitalul de risc – instrument de finanţare a IMM /


Iulia Iabanji, Viorica Cerbuşca // Economica. – 2008. – Nr 3. – P. 45-46. – Rez. în lb.
engl.

4574. Luchian, Ivan. Posibilităţi de desfăşurare a operaţiunilor de arbi-


traj pe piaţa valorilor mobiliare corporative din Republica Moldova / Ivan Luchian,
Stela Ciobu // Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei
bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 2. – Ch., 2008. – P. 49-53. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

4575. Lvov, Serghei. O dinamică de creştere de invidiat : [despre indica-


torii principali ai BC Moldova Agroindbank S. A. în anul 2008] / Serghei Lvov // Pro-
fit. – 2008. – Nr 11. – P. 47 : tab. – Idem în lb. rusă.

4576. Movileanu, Pavel. Modalităţile de cercetare ale dezechilibrelor


majore : [deficitul bugetar şi rata inflaţiei] / Pavel Movileanu, Marin Ghercu, Veronica
Sânchetru // Instruirea şi cercetarea : modalităţi de integrare : Conf. Intern., 16 apr.
2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 187-192 : fig. – Bibliogr. : 4 tit.

4577. Rotaru, Cristian. Efecte ale economisirii şi depunerilor bancare


asupra creşterii economice a R. Moldova / Cristian Rotaru // Economica. – 2008. –
Nr 3. – P. 12-14. – Rez. în lb. fr.

4578. Secrieru, Angela. Eficienţa bancară prin prisma determinanţilor


marjei bancare în Republica Moldova / Angela Secrieru // Conf. Şt. Intern. Creşterea
competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 :
Vol. 2. – Ch., 2008. – P. 89-93 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.

4579. Zubic, Aliona. Creditul bancar în economia contemporană / Aliona


Zubic // Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate
pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 2. – Ch., 2008. – P. 96-100 : fig., tab. –
Bibliogr. : 7 tit.

4580. Драгомир, Наталья. О раскрытии информации в отчете о


движении денежных средств коммерческого банка / Наталья Драгомир // Conf.
Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere,
28-29 sept. 2007 : Vol. 2. – Ch., 2008. – P. 208-210. – Bibliogr. : 5 tit.

99
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

4581. Кауш-Цапу, Лилия. О налогообложении процентов по займам,


полученным от нерезидента / Лилия Кауш-Цапу // Contabilitate şi audit. – 2008. –
Nr 11. – P. 20-22 : fot. – Bibliogr. în notele de subsol.

4582. Литовченко, Алла. О применении НДС и акциза при импорте


автомобилей / Алла Литовченко // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 11. – P. 35 :
fot. – Bibliogr. în notele de subsol.

4583. Присакар, Татьяна. Договорные отношения с работниками в


НПО и особенности налогообложения / Татьяна Присакар, Наталья Исюмбели
// Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 11. – P. 28-34 : fot. – Bibliogr. în notele de
subsol.

4584. Сухович, А. В. Предпосылки и проблемы развития институтов


коллективного инвестирования в Молдове / А. В. Сухович // Conf. Şt. Intern.
Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29
sept. 2007 : Vol. 2. – Ch., 2008. – P. 38-41 : tab. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 4633, 4673, 4716, 4727, 5314)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-


nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri
4585. Bolun, Ion. Criterii de eficienţă economică a soluţiilor de configura-
re fizică a reţelelor locale / Ion Bolun, Victor Andronatiev // Conf. Şt. Intern. Creşte-
rea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007
: Vol. 2. – Ch., 2008. – P. 307-310. – Bibliogr. : 8 tit.

4586. Chistruga, Marcel. Experienţa ţărilor dezvoltate în asigurarea


unor ritmuri superioare de creştere economică / Marcel Chistruga // Economie şi
sociologie. – 2008. – Nr 2. – P. 81-87. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

4587. Cucirevîi, Vladimir. Impactul reformelor asupra stabilităţii econo-


mice : (analiza retrospectivă) / Vladimir Cucirevîi // Economie şi sociologie. – 2008.
– Nr 2. – P. 22-30. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

4588. Eficienţa utilizării resurselor naturale în economia de piaţă / Maria


Gaf-Deac, George Teseleanu, Livia Ilias [et al.] // Rev. economică. – 2008. – Nr 5/6
: Vol. 1. – P. 24-32 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

4589. Ganea, Victoria. Rolul inovaţiei şi creativităţii în dezvoltarea eco-


nomică / Victoria Ganea, Alexandru Gribincea // Instruirea şi cercetarea : modalităţi

100
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

de integrare : Conf. Intern., 16 apr. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 109-118. –


Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 8 tit.

4590. Isac, Eufrosenia. Reforma agrară şi problemele competitivităţii


producţiei agricole / Eufrosenia Isac, Antonina Dranga // Conf. Şt. Intern. Creşterea
competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 :
Vol. 1. – Ch., 2008. – P. 45-47. – Rez. în lb. engl.

4591. Macari, Vadim. Principii conceptual-metodologice de bază ale in-


cluderii elementelor structurale în modelul de creştere economică / Vadim Macari //
Economie şi sociologie. – 2008. – Nr 2. – P. 5-11. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3
tit.

4592. Melniciuc, Natalia. Economia – formă de dezvoltare a economiei


moderne / Natalia Melniciuc // Economica. – 2008. – Nr 3. – P. 101-105 : fig. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.

4593. Pârţachi, Ion. Creşterea economică şi dezvoltarea umană durabilă


prin prisma obiectivelor de dezvoltare ale mileniului / Ion Pârţachi, Maria Năstase //
Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cu-
noaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P. 274-278. – Rez. în lb. engl.
Bibliogr. : 5 tit.

4594. Popa, Andrei. Considerente privind metodologia calculării avanta-


jelor competitive / Andrei Popa // Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi dez-
voltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 1. – Ch., 2008. –
P. 201-205 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

4595. Sorocean, Olga. Competitivitatea şi securitatea ca vectori ai dez-


voltării economiei naţionale / Olga Sorocean, Diana Ignatiuc // Conf. Şt. Intern.
Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29
sept. 2007 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P. 59-61. – Rez. în lb. engl.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


4596. Ciupercă, Nadejda. Dezvoltarea strategică a sectorului agrar în
Republica Moldova / Nadejda Ciupercă // Conf. Şt. Intern. "Dezvoltarea afacerilor în
Euroregiunea Siret-Prut-Nistru : realizări şi perspective", 3-4 oct. 2008. – Ch., 2008.
– P. 40-45. – Rez. în lb. engl.

4597. Costandachi, Gheorghe. Diagnosticarea reacţiei economiei reale


la mişcările, care au loc în sistemul financiar-monetar, ca garanţie a stabilităţii pro-

101
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

tecţiei sociale a societăţii Republicii Moldova / Gheorghe Costandachi // Conf. Şt.


Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-
29 sept. 2007 : Vol. 2. – Ch., 2008. – P. 100-103 : fig.

4598. Cristafovici, Profira. Republica Moldova : nivel şi rezerve de


competitivitate / Profira Cristafovici // Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi
dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 1. – Ch.,
2008. – P. 199-201 : fig. – Rez. în lb. engl.

4599. Cuşnir, Nicolae. Perfecţionarea metodologiei de evaluare a com-


petitivităţii întreprinderilor industriale în condiţiile economiei de piaţă / Nicolae Cuşnir
// Conf. Şt. Intern. "Dezvoltarea afacerilor în Euroregiunea Siret-Prut-Nistru : reali-
zări şi perspective", 3-4 oct. 2008. – Ch., 2008. – P. 50-54 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl.

4600. Fetiniuc, Valentina. The impact of government implication in the


economical activity in some industrial enterprises in the Republic of Moldova /
Valentina Fetiniuc, Galina Caraganciu // Rev. economică. – 2008. – Nr 5/6 : Vol. 2. –
P. 4-11 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

4601. Gorodenco, Anatolie. Politicile de durabilitate, de securitate şi de


stabilitate în dezvoltarea complexului agroindustrial / Anatolie Gorodenco // Agricul-
tura Moldovei. – 2008. – Nr 10/11. – P. 2-4 : fot.

4602. Greceanâi, Zinaida. Zinaida Greceanâi : "Accentul va fi pus pe


aprofundarea reformelor şi menţinerea stabilităţii economice" : [interviu cu prim-
ministru al Rep. Moldova] / interlocutor : Maria Trifan // Profit. – 2008. – Nr 11. – P.
40-43 : fot. – Idem în lb. rusă.

4603. Naval, Elvira. Increasing the role of state investment in knowledge


based economic growth / Elvira Naval, Vitalie Geru // Conf. Şt. Intern. Creşterea
competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 :
Vol. 2. – Ch., 2008. – P. 404-408. – Bibliogr. : 17 tit.

4604. Panfil, Ion. Problemele competitivităţii produselor agroalimentare


în Republica Moldova / Ion Panfil // Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi
dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 1. – Ch.,
2008. – P. 211-212. – Rez. în lb. engl.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4605. Tofan, Tatiana. Importanţa investiţiilor străine în procesul de re-


lansare a economiei naţionale în Republica Moldova // Economie şi sociologie. –
2008. – Nr 2. – P. 46-50 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

4606. Ţurcan, Rina. Importanţa şi oportunităţile utilizării operaţiunilor de


leasing ca factor de creştere economică a întreprinderilor agricole din Republica
Moldova / Rina Ţurcan, Iuliu Ţurcan // Conf. Şt. Intern. "Dezvoltarea afacerilor în
Euroregiunea Siret-Prut-Nistru : realizări şi perspective", 3-4 oct. 2008. – Ch., 2008.
– P. 81-87 : tab.

4607. Ustian, Ion. Factorul ecologic limitat al competitivităţii economice a


Republicii Moldova pe arena Uniunii Europene / Ion Ustian // Conf. Şt. Intern. Creş-
terea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29 sept.
2007 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P. 43-45. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5tit.
(Vezi de asemenea Nr 4543, 4577, 4624, 4722, 5270, 5273)

338.48 Turism. Economia turismului


4608. Кротенко, Юрий. Национальная конкурентоспособность Мол-
довы на глобальном рынке международного туризма / Юрий Кротенко // Conf.
Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere,
28-29 sept. 2007 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P. 53-56. – Rez. în lb. engl : Bibliogr. în
notele de subsol.

4609. Сухинин, С. А. Эколого-географические и социально-


экономические предпосылки интеграции Приднестровского региона Республи-
ки Молдова в туристско-рекреационный комплекс Украины / С. А. Сухинин, С.
А. Шерстюк // Managementul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru
a Apelor a Uniunii Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. –
Ch., 2008. – P. 296-299. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4569, 5316)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
4610. Bajerean, Eudochia. Abordări conceptuale ale controlului de ges-
tiune / Eudochia Bajerean, Corneliu Bugan // Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivi-
tăţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 1. –
Ch., 2008. – P. 174-176.

4611. Mîţu, Gheorghe. Aspecte teoretice şi practice privind reprezenta-


rea societăţilor comerciale / Gheorghe Mîţu // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 11. –

103
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

P. 64-69 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 69 (10 tit.). – Sfârşit. Începutul
: Nr 10.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


4612. Calenic, Natalia. Admiterea temporară conform sistemului ATA /
Natalia Calenic // Vama. – 2008. – Nr 5. – P. 20-23 : fig., fot.

4613. Calenic, Natalia. Dezvoltarea colaborării eficiente între vamă şi


sectorul privat / Natalia Calenic // Vama. – 2008. – Nr 5. – P. 45-46 : fot.

4614. Ciumacenco, Natalia. Perceperea drepturilor de import-export /


Natalia Ciumacenco // Vama. – 2008. – Nr 5. – P. 51 : tab.

4615. Lungu, Marina. Determinarea valorii în vamă a mărfurilor introdu-


se în baza contractelor de leasing / Marina Lungu // Vama. – 2008. – Nr 5. – P. 18-
19 : fot.

4616. Lupaşcu, Zinaida. Reglementările comercial-vamale cu ţările eu-


ropene în perioada formării statului unitar roman / Zinaida Lupaşcu // Probleme
actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european :
Conf. intern. şt.-practică, 15 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 314-316. – Bibliogr. : 10 tit.

4617. Lupaşcu, Zinaida. Relaţiile comercial-vamale ale statelor româ-


neşti cu ţările europene în perioada Evului mediu / Zinaida Lupaşcu // Probleme
actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european :
Conf. intern. şt.-practică, 15 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 317-321. – Bibliogr. : 16 tit.

4618. Maimescu, Sava. Problemele aplicării sancţiunilor vamale şi pena-


le la calificarea infracţiunii de contrabandă comisă de persoanele juridice pe teritori-
ul vamal naţional al Republicii Moldova / Sava Maimescu // Probleme actuale ale
legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european : Conf. intern. şt.-
practică, 15 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 140-146. – Bibliogr. : 20 tit.

4619. Manoli, Mariana. Serviciul Vamal propune modificarea legislaţiei


vamale / Mariana Manoli // Vama. – 2008. – Nr 5. – P. 27-29 : fot.

4620. Melnic, Eduard. Oportunităţi pentru promovarea exporturilor în UE


şi Republica Letonia pentru agenţii economici din Republica Moldova / Eduard
Melnic // Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate
pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P. 208-211 : tab. – Rez. în
lb. engl.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4621. Munteanu, Alexandru. "Ghişeul unic" – realizări şi perspective :


[privitor la vămuirea mărfurilor] / Alexandru Munteanu // Vama. – 2008. – Nr 5. – P.
6-9 : fig., fot.

4622. Oglinda, Vadim. Regimul vamal de perfecţionare activă / Vadim


Oglinda // Vama. – 2008. – Nr 5. – P. 30-33 : fot. – Contin. Începutul : Nr 4.

4623. Rusu, Viorica. Impactul activităţii de import asupra creşterii com-


petitivităţii economiei Republicii Moldova / Viorica Rusu, Natalia Enachi // Conf. Şt.
Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-
29 sept. 2007 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P. 57-59 : fig. – Rez. în lb. fr.

4624. Ulinici, Andrian. Influenţa evoluţiei comerţului mondial asupra


managementului companiilor naţionale / Andrian Ulinici // Economica. – 2008. – Nr
3. – P. 85-87. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 6 tit.

4625. Алишаускас, Витянис. "Единое окно" в международной тор-


говле / Витянис Алишаускас, Вальдас Довиденас, Юлия Стефогло // Vama. –
2008. – Nr 5. – P. 16-17 : fig.

4626. Бежан, Геннадий. Временный ввоз в Республику Молдова на


основании договоров международного лизинга / Геннадий Бежан // Contabilitate
şi audit. – 2008. – Nr 11. – P. 75-79 : fot.

4627. Бею, Сергей. Сергей Бею : "Единое окно" – быстрое прохож-


дение границы : [беседа с нач. Упр. ГП Vamtehinform] / записала : Ольга
Коларь // Vama. – 2008. – Nr 5. – P. 13-15 : tab.

4628. Маймеску, Савва. Роль государственной и таможенной


границы Республики Молдова при квалификации преступлений, совершаемых
при её пересечении транспортными средствами и гражданами и перемещении
грузов / Савва Маймеску, Валериан Жеро // Probleme actuale ale legislaţiei naţi-
onale în contextul procesului integraţionist european : Conf. intern. şt.-practică, 15
dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 147-153. – Bibliogr. : 10 tit.

4629. Михайлова, Татьяна. Обновление таможенной инфраструк-


туры / Татьяна Михайлова // Vama. – 2008. – Nr 5. – P. 35-36 : fot.

4630. Морэреску, Александру. Александр Морэреску : "В любой си-


туации закон – превыше всего" : [интервью с нач. Упр. внутренней безопасно-

105
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

сти Таможенной службы] / записали : Татьяна Смешная, Ксения Сэкэряну //


Vama. – 2008. – Nr 5. – P. 3-5 : fot.

4631. Сэкэряну, Ксения. История не знает границ : [о музее Тамо-


женной службы Молдовы] / Ксения Сэкэряну // Vama. – 2008. – Nr 5. – P. 42-44 :
fot.

4632. Швец, Владислав. При внедрении "единого окна" мы, в отли-


чие от других стран, пошли по более радикальному пути : [интервью с нач.
Упр. таможенных процедур В. Швец] / записала : Татьяна Смешная // Vama. –
2008. – Nr 5. – P. 10-12 : fot.

339.7 Finanţe internaţionale


4633. Costandachi, Gheorghe. Abordări ştiinţifice cu privire la analiza
fluxurilor valutare în Republica Moldova / Gheorghe Costandachi, Victoria Timuş //
Economie şi sociologie. – 2008. – Nr 2. – P. 30-39. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5
tit.

4634. Din, Alina. Capital market under the impact of globalization / Alina
Din // Rev. economică. – 2008. – Nr 5/6 : Vol. 1. – P. 96-102. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 13 tit.

4635. Lopotenco, Viorica. Contribuţia produselor sistemului financiar-


monetar internaţional la procesul de comunicare / Viorica Lopotenco // Conf. Şt.
Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-
29 sept. 2007 : Vol. 2. – Ch., 2008. – P. 107-109. – Rez. în lb. engl.

4636. Mărgineanu, Aurelia. Asistenţa organismelor financiare internaţi-


onale în Republica Moldova / Aurelia Mărgineanu // Conf. Şt. Intern. Creşterea
competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 :
Vol. 2. – Ch., 2008. – P. 114-118 : tab. – Rez. în lb. engl.

4637. Pana, Cristian. The Economic and Monetary Union and its im-
pacts on Europe´ s economies / Cristian Pana // Rev. economică. – 2008. – Nr 5/6 :
Vol. 2. – P. 165-178. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 19 tit.

4638. Stahovschi, Ada. Băncile transnaţionale – actori importanţi ai glo-


balizării financiare / Ada Stahovschi // Economie şi sociologie. – 2008. – Nr 2. – P.
60-67. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

106
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4639. Timuş, Angela. Republic of Moldova – under the influence of


international financial flows / Angela Timuş, Victoria Timuş // Rev. economică. –
2008. – Nr 5/6 : Vol. 2. – P. 69-78 : diagr. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

4640. Коларь, Ольга. Больше стабильности на валютном рынке /


Ольга Коларь // Vama. – 2008. – Nr 5. – P. 24-26 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 4572, 4584, 4605)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie


mondială
4641. Caraganciu, Alexandrin. Integrarea şi globalizarea economiei /
Alexandrin Caraganciu, Roman Andronic // Rev. economică. – 2008. – Nr 5/6 : Vol.
1. – P. 171-184. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

4642. Hachi, Mihai. Negocierea – atribut indispensabil al afacerilor eco-


nomice internaţionale / Mihai Hachi // Economica. – 2008. – Nr 3. – P. 79-81 : fig. –
Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 5 tit.

4643. Lazari, Constantin. Suveranitatea şi procesul de integrare euro-


peană : [convenţii, tratate şi medieri intern.] / Constantin Lazari // Integrarea euro-
peană şi învăţământul universitar : aspecte filosofico-metodologice : Materialele
Conf. Intern., 23-24 noiemb. 2007. – Ch., 2008. – P. 85-92. – Bibliogr. : 14 tit.

4644. Lazăr, Tudor. Societatea Europeană (Societas Europae) – o nouă


formă de societate comercială : [comunitatea Economică Europeană] / Tudor Lazăr
// Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist
european : Conf. intern. şt.-practică, 15 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 301-305. –
Bibliogr. : 8 tit.

4645. Lobanov, Natalia. Noua economie şi impactul ei asupra tranzacţii-


lor comerciale internaţionale / Natalia Lobanov // Conf. Şt. Intern. Creşterea compe-
titivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 1. –
Ch., 2008. – P. 32-35. – Rez. în lb. engl.

4646. Lobanov, Natalia. Strategia relaţiilor economice externe sub im-


pactul tendinţelor de regionalizare şi globalizare / Natalia Lobanov // Economica. –
2008. – Nr 3. – P. 76-78 : tab. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 4 tit.

107
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

4647. Palii, Natalia. Aspectul conceptual, etapele de dezvoltare şi ex-


pansiune a societăţilor transnaţionale / Natalia Palii // Economica. – 2008. – Nr 3. –
P. 81-85. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

4648. Percinschi, Natalia. Imitational Models of the Innovation


Development of Country in Conditions of Internationalization of the Economy /
Natalia Percinschi, Alexandr Gribincea, Alexandr Işcenco // Rev. economică. –
2008. – Nr 5/6 : Vol. 1. – P. 33-41 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

4649. Percinschi, Natalia. Transnational corporations in the world and


Moldovan economy / Natalia Percinschi, Alexandr Işcenco // Rev. economică. –
2008. – Nr 5/6 : Vol. 2. – P. 179-187 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

4650. Popescu, Dan. Revoluţiile industriale şi globalizarea – câteva co-


ordonate şi detalii ale raportului constricţie – seducţie / Dan Popescu // Rev. eco-
nomică. – 2008. – Nr 5/6 : Vol. 1. – P. 4-18. – Bibliogr. : 5 tit.

4651. Roşca, Petru. Relaţiile economice ale Republicii Moldova cu Ro-


mânia / Petru Roşca, Ilian Galben // Economie şi sociologie. – 2008. – Nr 2. – P. 12-
21 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

4652. Ţâu, Nicolae. Rolul relaţiilor economice internaţionale în integra-


rea economică europeană / Nicolae Ţâu // Economica. – 2008. – Nr 3. – P. 72-75. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4500, 4534, 4539, 4564, 4607)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
4653. Cuzneţov, Alexandru. Esenţa juridică a noţiunii "Realizarea drep-
tului" / Alexandru Cuzneţov // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 11. – P. 46-51 :
scheme. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 51 (27 tit.).

4654. Drumea, Roxana. Actul normativ – izvor de drept / Roxana


Drumea // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 11. – P. 57-58. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
3 tit.

4655. Lazăr, Patrick. Reflecţii privind moartea din perspectivă juridică /


Patrick Lazăr // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 11. – P. 20-24. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 13 tit.

108
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4656. Paroşanu, Niculina. Comentarii şi definiri ale categoriei de răs-


pundere juridică / Niculina Paroşanu // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 11. – P. 33-35. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4512, 4664, 4694)

341 Drept internaţional


4657. Arhiliuc, Victoria. Probleme legislative naţionale privind ratificarea
statutului Curţii Penale Internaţionale în context integraţionist european / Victoria
Arhiliuc // Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţi-
onist european : Conf. intern. şt.-practică, 15 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 17-18. –
Bibliogr. : 3 tit.

4658. Costachi, Gheorghe. Din experienţa curţilor constituţionale din


unele state europene privind apărarea drepturilor omului / Gheorghe Costachi //
Justiţia Constituţională în Rep. Moldova. – 2008. – Nr 4. – P. 32-33. – Bibliogr. : 12
tit.

4659. Lazari, Constantin. Curtea Penală Internaţională / Constantin


Lazari // Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţio-
nist european : Conf. intern. şt.-practică, 15 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 136-139.

4660. Sabiescu, Bianca Luciana. Convenţia Europeană a Drepturilor


Omului : noţiuni introductive şi metode de interpretare / Bianca Luciana Sabiescu //
Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 11. – P. 36-38. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

4661. Smochină, Andrei. Tradiţii politice ale sistemelor constituţionale


din ţările Europei Centrale şi de Est : aspecte istorico-juridice / Andrei Smochină,
Marcel Cuşmir // Rev. de St. şi Cercet. Juridice. – 2008. – Nr 1/2. – P. 31-38. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

4662. Solomon, Ioan. Unele aspecte ale evoluţiei cadrului juridic al liber-
tăţii şi siguranţei persoanei : [în Convenţia Europeană] / Ioan Solomon // Legea şi
viaţa. – 2008. – Nr 11. – P. 16-19. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

4663. Мыца, С. Равенство мужчин и женщин : международное зако-


нодательство / С. Мыца, С. Касым // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 11. – P. 37-41.
– Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 4677, 4724, 4743, 4751)

109
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


4664. Grama, Dumitru C. Concepţia cantemiriană despre evoluţia suve-
ranităţii Statului Moldova / Dumitru C. Grama // Rev. de St. şi Cercet. Juridice. –
2008. – Nr 1/2. – P. 4-18. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în notele de subsol.

4665. Cârnaţ, Teodor. Analiza atribuţiilor instituţiei ombudsmanului îm-


potriva discriminării din Republica Moldova : (în aspect comparat) / Teodor Cârnaţ //
Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist euro-
pean : Conf. intern. şt.-practică, 15 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 40-44. – Bibliogr. :
11 tit.

4666. Cârnaţ, Teodor. Asigurarea principiului nondiscriminării prin inter-


mediul legislaţiei naţionale – una din condiţiile integrării europene a Republicii Mol-
dova / Teodor Cârnaţ // Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul pro-
cesului integraţionist european : Conf. intern. şt.-practică, 15 dec. 2007. – Ch.,
2008. – P. 45-51. – Bibliogr. : 14 tit.

4667. Cârnaţ, Teodor. Mecanisme naţionale specializate în promovarea


şi protecţia drepturilor omului şi excluderea discriminărilor / Teodor Cârnaţ // Justiţia
Constituţională în Rep. Moldova. – 2008. – Nr 4. – P. 27-30. – Bibliogr. : 28 tit.

4668. Ciobanu, Igor. Asistenţa juridică garantată de stat în Republica


Moldova – aspecte problematice în contextul integraţionist european / Igor Ciobanu
// Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist
european : Conf. intern. şt.-practică, 15 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 63-67.

4669. Costachi, Gheorghe. Constituţionalizarea principiului răspunderii


membrilor Guvernului / Gheorghe Costachi, Adriana Hlipca // Legea şi viaţa. – 2008.
– Nr 11. – P. 4-6. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 6 tit.

4670. Costachi, Gheorghe. Separaţia puterilor în stat – cerinţă de inte-


grare europeană / Gheorghe Costachi // Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în
contextul procesului integraţionist european : Conf. intern. şt.-practică, 15 dec.
2007. – Ch., 2008. – P. 68-70. – Bibliogr. : 5 tit.

4671. Cucoş, Diana. Complexitatea procesului de armonizare a legisla-


ţiei Republicii Moldova cu reglementările Uniunii Europene / Diana Cucoş // Proble-
me actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european :
Conf. intern. şt.-practică, 15 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 71-73. – Bibliogr. : 4 tit.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4672. Cuşmir, Marcel. Considerente asupra avantajelor şi deficienţelor


diverselor tipuri de sisteme constituţionale / Marcel Cuşmir // Rev. de St. şi Cercet.
Juridice. – 2008. – Nr 1/2. – P. 81-94. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de
subsol.

4673. Cuşnir, Valeriu. Abordări conceptuale privind fenomenul evazio-


nist / Valeriu Cuşnir, Viorel Berliba // Rev. de St. şi Cercet. Juridice. – 2008. – Nr
1/2. – P. 39-53. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

4674. Furdui, Sergiu. Legislaţia Republicii Moldova cu privire la contra-


venţii în perspectiva integrării europene / Sergiu Furdui // Probleme actuale ale le-
gislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european : Conf. intern. şt.-
practică, 15 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 273-278. – Rez. în lb. fr.

4675. Lepădat, Elena Doina. Statul şi dreptul – cadru de apariţie şi evo-


luţie a subiectului de drept şi a capacităţii juridice / Elena Doina Lepădat // Legea şi
viaţa. – 2008. – Nr 11. – P. 42-43. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

4676. Lungeanu, Neculai. Dimensiunea temporală a instituţiei delegării


legislative / Neculai Lungeanu // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 11. – P. 44-47. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 18 tit.

4677. Pleşu, Tiberiu. Ordinea constituţională internă şi Tratatele interna-


ţionale / Tiberiu Pleşu // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 11. – P. 31-32. – Rez. în lb.
rom. – Bibliogr. : 4 tit.

4678. Popescu, Nicolae. Egalitatea de şanse în România / Nicolae


Popescu // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 11. – P. 25-31. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
: 4 tit.

4679. Sedleţchi, Iurie. Mecanismul de garantare juridică a drepturilor şi


libertăţilor fundamentale ale omului / Iurie Sedleţchi // Justiţia Constituţională în Rep.
Moldova. – 2008. – Nr 4. – P. 20-26. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.

4680. Smochină, Andrei. Principiile guvernării constituţionale : aspecte


istorico-teoretice / Andrei Smochină // Rev. de St. şi Cercet. Juridice. – 2008. – Nr
1/2. – P. 19-30. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în notele de subsol.

4681. Ţâmbaliuc, Valentin. Reflectarea principiilor de drept în Constitu-


ţia Republicii Moldova / Valentin Ţâmbaliuc // Justiţia Constituţională în Rep. Moldo-
va. – 2008. – Nr 4.– P. 17-19. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

111
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

4682. Мокряк, В. И. Фундаментальные конституционные ценности


как фактор стабильности конституционного строя / В. И. Мокряк // Justiţia Con-
stituţională în Rep. Moldova. – 2008. – Nr 4. – P. 45-48.

4683. Папаян, Р. Характер взаимосвязи определений государства


как "социальное" и "демократическое" / Р. Папаян // Justiţia Constituţională în
Rep. Moldova. – 2008. – Nr 4. – P. 49-52.

4684. Соломон, Иоан. Свобода и личная неприкосновенность в кон-


ституционных системах Румынии и Республики Молдова / Иоан Соломон //
Закон и жизнь. – 2008. – Nr 11. – P. 54-58. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 17 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4517, 4657)

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Mol-
dova
4685. Arhiliuc, Victoria. Rolul Curţii Constituţionale a Republicii Moldo-
va în procesul încheierii tratatelor internaţionale privind protecţia drepturilor omului /
Victoria Arhiliuc // Justiţia Constituţională în Rep. Moldova. – 2008. – Nr 4. – P. 31.

4686. Pulbere, Dumitru. Ne aliniem la standardele constituţionalismului


modern : (14 ani de la intrarea în vigoare a Constituţiei) / Dumitru Pulbere // Justiţia
Constituţională în Rep. Moldova. – 2008. – Nr 4.– P. 11-12. – Idem în lb. rusă, p.
42-44.

4687. Republica Moldova. Curtea Constituţională. Hotărâre privind


controlul constituţionalităţii art. 8 lit. a), b), c), d), e) din Legea Nr 269-XIII din
09.11.1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova : [Nr 15 din 30 sept.
2008] // Justiţia Constituţională în Rep. Moldova. – 2008. – Nr 4. – P. 34-36. – Idem
în lb. rusă, p. 53-56.

4688. Zaporojan, Veaceslav. Accesul cetăţenilor la Curtea Constituţio-


nală prin intermediul subiecţilor abilitaţi cu dreptul de sesizare / Veaceslav
Zaporojan // Justiţia Constituţională în Rep. Moldova. – 2008. – Nr 4. – P. 13-16 :
tab. – Bibliogr. : 13 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4695)

112
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


4689. Bejan, Octavian. Conceptul de control criminologic asupra crimi-
nalităţii / Octavian Bejan // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 11. – P. 39-41. – Rez. în lb.
fr. – Bibliogr. în note, p. 41 (12 tit.).

4690. Belei, Olga. Protecţia programelor de calculator prin prisma drep-


tului penal / Olga Belei // Intellectus. – 2008. – Nr 3. – P. 28-32 : fot. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 8 tit.

4691. Botnaru, Stela. Măsurile de siguranţă din dreptul penal al Repu-


blicii Moldova în raport cu alte sisteme şi perspectiva evoluţiei acestora / Stela
Botnaru // Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integra-
ţionist european : Conf. intern. şt.-practică, 15 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 28-29. –
Bibliogr. : 3 tit.

4692. Botnaru, Stela. Unele reflecţii asupra persoanelor juridice ca sub-


iect al infracţiunii / Stele Botnaru, Iulia Buravcenco // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. –
Nr 11. – P. 28-33. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 33 (21 tit.).

4693. Brînză, Sergiu. Evaluarea critică a prevederilor părţii speciale a


Codului penal, care permit dubla interpretare şi aplicarea lor inadecvată : obiectiv al
europenizării dreptului penal al Republicii Moldova / Sergiu Brînză // Probleme actu-
ale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european : Conf.
intern. şt.-practică, 15 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 30-36. – Bibliogr. : 6 tit.

4694. Cuşnir, Valeriu. Constatările medico-legale, tehnico-ştiinţifice şi


expertizele judiciare în cauzele privitoare la pruncucideri / Valeriu Cuşnir, Radion
Cojocaru // Rev. de St. şi Cercet. Juridice. – 2008. – Nr 1/2. – P. 71-80. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

4695. Donciu, Anatolie. Expertiza anticorupţie a proiectelor de acte


normative – mecanism de ajustare a legislaţiei naţionale la acquis-ul comunitar /
Anatolie Donciu // Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului
integraţionist european : Conf. intern. şt.-practică, 15 dec. 2007. – Ch., 2008. – P.
81-84 : scheme.

4696. Donciu, Anatolie. Prevenirea şi combaterea spălării banilor şi fi-


nanţării terorismului – problemă importantă în procesul integraţionist / Anatolie
Donciu // Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţi-
onist european : Conf. intern. şt.-practică, 15 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 85-87. –
Bibliogr. : 3 tit.

113
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

4697. Florea, Evghenii. Personologia criminală – ştiinţa despre persona-


litatea infractorului / Evghenii Florea // Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în
contextul procesului integraţionist european : Conf. intern. şt.-practică, 15 dec.
2007. – Ch., 2008. – P. 97-99.

4698. Florea, Vasile. Problema responsabilităţii pentru infracţiunile co-


mise în stare de ebrietate alcoolică sau narcotică / Vasile Florea // Legea şi viaţa. –
2008. – Nr 11. – P. 51-53. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.

4699. Gladchi, Gheorghe. Vinovăţia şi răspunderea penală / Gheorghe


Gladchi, Constantin Greu // Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul
procesului integraţionist european : Conf. intern. şt.-practică, 15 dec. 2007. – Ch.,
2008. – P. 122-126. – Bibliogr. : 22 tit.

4700. Larii, Iurii. Impactul factorilor demografici asupra infracţiunilor co-


mise de oameni în etate / Iurie Larii // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 11. – P. 7-9. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

4701. Manea, Vladislav. Victima infracţiunii prevăzute la art. 286 C. pen.


RM : examinarea calităţilor speciale / Vladislav Manea // Rev. Naţ. de Drept. – 2008.
– Nr 11. – P. 52-58. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 58 (20 tit.).

4702. Mariţ, Alexandru. Cazurile care înlătură răspunderea penală sau


consecinţele condamnării în sistemul dreptului penal naţional şi în sistemul dreptului
penal comparat / Alexandru Mariţ // Rev. de St. şi Cercet. Juridice. – 2008. – Nr 1/2.
– P. 54-70 : tab. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în notele de subsol.

4703. Mariţ, Alexandru. Condiţiile juridice ale căinţei active / Alexandru


Mariţ // Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţio-
nist european : Conf. intern. şt.-practică, 15 dec.2007. – Ch., 2008. – P. 154-159. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit.

4704. Mariţ, Alexandru. Temeiul juridic general şi special de liberare de


răspundere penală al renunţării de bună voie la comiterea infracţiunii / Alexandru
Mariţ // Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţio-
nist european : Conf. intern. şt.-practică, 15 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 160-166. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

4705. Moraru, Victor. Pedeapsa penală – obiectul de studiu al


penologiei / Victor Moraru // Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul

114
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

procesului integraţionist european : Conf. intern. şt.-practică, 15 dec. 2007. – Ch.,


2008. – P. 184-186. – Bibliogr. : 4 tit.

4706. Mureşan, Marius-Ioan. Asemănările şi deosebirile dintre procese-


le psihice ale motivului infracţional de cele ale scopului infracţional / Marius-Ioan
Mureşan // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 11. – P. 47-50. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. :
17 tit.

4707. Onofrei, Aliona. Premize ale violenţei în cadrul societăţii de tranzi-


ţie / Aliona Onofrei // Integrarea europeană şi învăţământul universitar : aspecte
filosofico-metodologice : Materialele Conf. Intern., 23-24 noiemb. 2007. – Ch., 2008.
– P. 177-181.

4708. Rotaru, Mihail. Extinderea corupţiei în sistemul educaţional / Mi-


hail Rotaru // Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei
bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P. 264-267 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.

4709. Sedleţchi, Iurie. Unele consideraţii privind tentativa : aspecte


comparative / Iurie Sedleţchi // Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul
procesului integraţionist european : Conf. intern. şt.-practică, 15 dec. 2007. – Ch.,
2008. – P. 198-201. – Bibliogr. : 6 tit.

4710. Stati, Vitalie. Interzicerea discriminării (art.14 CEDO) : realizarea


unei concepţii europene în legea penală a Republicii Moldova / Vitalie Stati // Pro-
bleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european
: Conf. intern. şt.-practică, 15 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 202-205. – Bibliogr. : 12
tit.

4711. Taloş, Constantin. Unele clarificări conceptuale ale pluralităţii de


infracţiuni în legislaţia penală a României şi a Republicii Moldova / Constantin Taloş
// Rev. de St. şi Cercet. Juridice. – 2008. – Nr 1/2. – P. 95-102. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în notele de subsol.

4712. Ursu, Nicolae. Termenul de procedură – o garanţie a exercitării


operative a urmăririi penale / Nicolae Ursu, Gheorghe Malic // Probleme actuale ale
legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european : Conf. intern. şt.-
practică, 15 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 214-221. – Bibliogr. : 5 tit.

115
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

4713. Vasiloi, Djulieta. Aprecierea gradului de pericol social concret în


funcţie de latura subiectivă şi subiectul infracţiunii săvârşite / Djulieta Vasiloi // Le-
gea şi viaţa. – 2008. – Nr 11. – P. 54-56. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

4714. Айрапетян, Артур. Обвинительный приговор в уголовном


процессе Республики Молдова / Артур Айрапетян // Probleme actuale ale legis-
laţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european : Conf. intern. şt.-
practică, 15 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 13-16. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

4715. Айрапетян, Артур. Оправдательный приговор в уголовном


процессе Республики Молдова / Артур Айрапетян // Probleme actuale ale legis-
laţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european : Conf. intern. şt.-
practică, 15 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 9-12. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

4716. Гырла, Лилия. Уголовная ответственность за изготовление с


целью сбыта и сбыт поддельных кредитных карт или иных платежных
документов ( ст. 237 УК РМ ) / Лилия Гырла // Probleme actuale ale legislaţiei
naţionale în contextul procesului integraţionist european : Conf. intern. şt.-practică,
15 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 116-121. – Bibliogr. : 4 tit.

4717. Истрати, А. Аспекты противодействия коррупции в Молдове /


А. Истрати // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 11. – P. 41-45. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 45 (7 tit.).

4718. Кайряк, И. Н. Коррупция и теневой бизнес как дестабилизи-


рующие факторы экономического развития Республики Молдова / И. Н. Кай-
ряк, И. И. Кайряк // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 11. – P. 12-14. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 4 tit.

4719. Ротару, И. Торговля людьми и принудительный труд как на-


рушение прав граждан / И. Ротару, Я. Касым // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 11. –
P. 15-18. – Rez. în lb. engl.

4720. Флоря, Евгений. Понятие мошенничества и смежные


категории / Евгений Флоря // Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul
procesului integraţionist european : Conf. intern. şt.-practică, 15 dec. 2007. – Ch.,
2008. – P. 100-102. – Bibliogr. : 12 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4628, 4745)

116
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

344 Drept penal special. Drept penal militar, maritim, acvatic


4721. Ulianovschi, Xenofon. Probleme actuale ale legislaţiei penal-
militare / Xenofon Ulianovschi // Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contex-
tul procesului integraţionist european : Conf. intern. şt.-practică, 15 dec. 2007. –
Ch., 2008. – P. 209-213. – Bibliogr. : 7 tit.

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


4722. Cojocari, Eugenia. Aspecte juridice privind economia de piaţă în
Republica Moldova / Eugenia Cojocari // Rev. de St. şi Cercet. Juridice. – 2008. – Nr
1/2. – P. 114-127. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 4756)

347 Drept civil


347.1 Generalităţi
4723. Сосна, Борис. Судебная защита прав юридических лиц /
Борис Сосна // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 11. – P. 59-63 – Rez. în lb. engl.

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general


4724. Slusarenco, Svetlana. Exercitarea dreptului de proprietate asupra
terenurilor de către cetăţenii străini : (studiu comparat) / Svetlana Slusarenco // Rev.
Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 11. – P. 70-73. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p.
73 (10 tit.).

4725. Грама, Думитру К. Из истории конституционного регламенти-


рования права на предпринимательскую деятельность / Думитру К. Грама,
Светлана Калина // Rev. de St. şi Cercet. Juridice. – 2008. – Nr 1/2. – P. 128-146.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 4655)

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


4726. Budevici, Anatolie. Rolul coach-ului într-un contract în folosul
unui terţ şi strategiile ce pot constitui parte integrantă a acestuia / Anatolie Budevici,
Victor Manolachi // Congres. Şt. Intern. "Strategii de dezvoltare a sportului pentru
toţi şi bazele legislative ale domeniului culturii fizice şi sportului în ţările CSI ", 24-25
sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 551-555. – Rez. în lb. rusă. – Bibliogr. : 8 tit.

4727. Cimil, Dorin. Calificarea juridico-civilă a raporturilor de creditare în


temeiul legislaţiei civile a Republicii Moldova / Dorin Cimil // Probleme actuale ale

117
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european : Conf. intern. şt.-


practică, 15 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 252-256. – Bibliogr. : 17 tit.

4728. Сандул, О. Правовая природа ответственности заемщика за


неисполнение денежного обязательства / О. Сандул // Закон и жизнь. – 2008. –
Nr 11. – P. 49-53. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

4729. Халабуденко, О. Договор как юридическая конструкция в фо-


кусе предмета гражданского права / О. Халабуденко // Закон и жизнь. – 2008. –
Nr 11. – P. 18-28. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 41 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4583, 4615, 4763)

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


4730. Крецу, Василий. Признание наследства выморочным / Васи-
лий Крецу // Rev. Naţ. de Drept. 2008. – Nr 11. – P. 21-27 : fot. – Rez. în lb. engl. –
Sfârşit. Începutul : Nr 10.

347.7 Drept comercial


4731. Chiroşca, Dorian. Rolul organelor administrative şi al societăţilor
de gestiune pe principii colective în promovarea creativităţii şi a industriilor bazate
pe dreptul de autor / Dorian Chiroşca // Intellectus. – 2008. – Nr 3. – P. 11-14 : fot. –
Rez. în lb. engl.

4732. Ciocârlan, Aliona. Limitele speciale ale drepturilor subiective asu-


pra obiectelor de proprietate industrială / Aliona Ciocârlan // Legea şi viaţa. – 2008.
– Nr 11. – P. 10-15. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 34 tit.

4733. Coban, Igor. Particularităţi ale examinării cauzelor de protecţie a


proprietăţii intelectuale în procedura de revizuire / Igor Coban // Intellectus. – 2008.
– Nr 3. – P. 71-74 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

4734. Coliban, Valentin. Expertiza judiciară a produselor program şi a


bazelor de date : [privind încălcarea drepturilor de autor] / Valentin Coliban //
Intellectus. – 2008. – Nr 3. – P. 33-38 : fot. – Rez. în lb. engl.

4735. Ctitor, Natalia. Esenţa, importanţa şi protecţia juridică a mărcilor


în Republica Moldova / Natalia Ctitor // Intellectus. – 2008. – Nr 3. – P. 44-51 : fot. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

118
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4736. Dicusar, Călin. Metode de evaluare a capitalului intelectual / Călin


Dicusar, Ion Dicusar // Intellectus. – 2008. – Nr 3. – P. 78-82 : fot., tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 10 tit.

4737. Goremîchina, Ludmila. Dreptul de prioritate privind protecţia de-


senelor şi modelelor industriale în legislaţia Republicii Moldova / Ludmila
Goremîchina, Aurelia Popovici // Intellectus. – 2008. – Nr 3. – P. 52-64 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

4738. Lupan, Aurelia. Corelaţia dintre proprietatea intelectuală, rezulta-


tele cercetărilor ştiinţifice şi procesul inovativ / Aurelia Lupan, Simion Toma //
Intellectus. – 2008. – Nr 3. – P. 94-98 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

4739. Plopa, Anatol. Aplicabilitatea industrială în procesul examinării ce-


rerii de brevet de invenţie : (studii de caz) / Anatol Plopa, Leonid Spătaru //
Intellectus. – 2008. – Nr 3. – P. 39-43 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6
tit.

4740. Sandu, Ion. Aspecte etice privind proprietatea intelectuală / Ion


Sandu, Ioan Gabriel Sandu, Andrei-Victor Sandu // Intellectus. – 2008. – Nr 3. – P.
99-105. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.

4741. Ultimele realizări ale Republicii Moldova în domeniul legislaţiei de


proprietate intelectuală // Intellectus. – 2008. – Nr 3. – P. 5-10.

4742. Грищук, Светлана. Развитие доменных имен в Республике


Молдова и их регистрация / Светлана Грищук // Intellectus. – 2008. – Nr 3. – P.
65-70 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

4743. Осояну, Наталия. Некоторые особенности защиты интеллек-


туальной собственности в странах англо-американской правовой системы /
Наталия Осояну // Intellectus. – 2008. – Nr 3. – P. 83-88 : fot. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 4690)

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


4744. Avornic, Gheorghe. Rolul juristului în apărarea drepturilor omului /
Gheorghe Avornic // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 11. – P. 2-6 : fot. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 6 (20 tit.).

119
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

4745. Balan, Dorina. Acţiunea civilă în procesul penal – instituţie a an-


gajării răspunderii civile pentru prejudicii cauzate prin infracţiuni / Dorina Balan //
Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist euro-
pean : Conf. intern. şt.-practică, 15 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 19-22. – Bibliogr. :
13 tit.

4746. Ciobanu, Tatiana. Codurile deontologice – mecanism complemen-


tar de reglementare a conduitei profesionale a juristului / Tatiana Ciobanu // Rev.
Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 11. – P. 34-38. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 38
(29 tit.).

4747. Косенкова, Г. Судебная власть и защита прав личности / Г.


Косенкова // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 11. – P. 45-49. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4574, 4665)

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
4748. Donos, Evlampie. Armonizarea legislaţiei Republicii Moldova în
domeniul protecţiei tinerilor în muncă cu standardele europene / Evlampie Donos //
Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cu-
noaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P. 290-292. – Rez. în lb. fr. –
Bibliogr. : 6 tit.

4749. Romandaş, Nicolae. Supravegherea şi controlul asupra respectă-


rii legislaţiei muncii / Nicolae Romandaş // Probleme actuale ale legislaţiei naţionale
în contextul procesului integraţionist european: Conf. intern. şt.-practică, 15 dec.
2007. – Ch., 2008. – P. 342-345. – Bibliogr. : 5 tit.

4750. Сосна, Борис. О некоторых вопросах заключения


индивидуальных трудовых договоров / Борис Сосна, Петр Селевестру // Pro-
bleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist euro-
pean: Conf. intern. şt.-practică, 15 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 360-363.

4751. Щукина, Н. В. Нормы международного права как составляю-


щая механизма обеспечения конституционного права на труд / Н. В. Щукина //
Rev. de St. şi Cercet. Juridice. – 2008. – Nr 1/2. – P. 103-113. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 4540)

120
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

349.4 Drept funciar. Drept agrar


4752. Manţuc, Elena. Analiza comparativă a prevederilor de bază a le-
gislaţiei Europene în construcţie / Elena Manţuc, Aurelian Rublicean // Probleme
actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : conf. tehn.-şt. intern.,13-14
noiemb. 2008 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P. 184-189. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
4753. Cârlan, Ana. Finanţarea creării potenţialului tehnico-material al
serviciilor comunale prin împrumuturile obligatare municipale / Ana Cârlan, Oleg
Stratulat // Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei baza-
te pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 2. – Ch., 2008. – P. 30-33. – Rez. în lb.
engl.

4754. Cârnaţ, Teodor. Natura juridică a raportului de serviciu aplicabil


funcţionarilor publici din România / Teodor Cârnaţ, Răzvan Viorescu // Rev. Naţ. de
Drept. – 2008. – Nr 11. – P. 12-20. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 19-20
(70 tit.).

4755. Cobăneanu, Sergiu. Unele consideraţii privind descentralizarea


financiară : [în administraţia publ. locală] / Sergiu Cobăneanu, Oleg Televca // Rev.
Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 11. – P. 7-11 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note,
p. 11 (6 tit.).

4756. Malai, Andrei. Apariţia şi dezvoltarea controlului financiar pe me-


leagurile moldave / Andrei Malai // Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi dez-
voltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 2. – Ch., 2008. –
P. 181-185. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

4757. Paladi, Ion. Performanţele managementului public – suportul inte-


grării europene / Ion Paladi // Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvolta-
rea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P.
260-264. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

4758. Pavelco, Svetlana. Eficienţa gestiunii patrimoniului public ca fac-


tor de sporire a competitivităţii unităţilor administrativ-teritoriale / Svetlana Pavelco,
Lidia Cojocaru // Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei
bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P. 311-314. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

121
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

4759. Машошин, Ю. Превенция хищений мобильных телефонов :


(виктимологические аспекты) / Ю. Машошин // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 11. –
P. 29-37 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 16 tit.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
4760. Bulgaru, Maria. Asistenţa socială : delimitări conceptuale / Maria
Bulgaru // Integrarea europeană şi învăţământul universitar : aspecte filosofico-
metodologice : Materialele Conf. Intern., 23 -24 noiemb. 2007. – Ch., 2008. – P.19-
23. – Bibliogr. : 4 tit.

4761. Cheianu-Andrei, Diana. Politici sociale adresate familiei în Repu-


blica Moldova : Eforturi şi performanţe / Diana Cheianu-Andrei // Integrarea euro-
peană şi învăţământul universitar : aspecte filosofico-metodologice : Materialele
Conf. Intern., 23-24 noiemb. 2007. – Ch., 2008. – P. 182-188 : fig., tab.

4762. Dilion, Marcela. Probleme de funcţionare a sistemului de protecţie


a drepturilor copilului / Marcela Dilion // Calitatea educaţiei : teorii, principii, realizări:
Materialele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea a 2-a. – Ch., 2008. – P. 209-
211. – Rez. în lb. engl.

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului


4763. Lazăr, Tudor. Protecţia consumatorilor în materie de contracte la
distanţă / Tudor Lazăr // Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul pro-
cesului integraţionist european : Conf. intern. şt.-practică, 15 dec. 2007. – Ch.,
2008. – P. 296-300. – Bibliogr. : 8 tit.

368 Asigurări
4764. Stabilirea rolului şi importanţei actuarului şi a metodelor actuariale
în asigurări / Ion Pârţachi, Oleg Verejan, Marcel Bradu, Victoria Verejan // Economi-
ca. – 2008. – Nr 3. – P. 40-44 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

4765. Fotescu, Stanislav. Tendinţe privind evoluţia convergenţei dintre


instituţiile de asigurare şi cele bancare în Republica Moldova / Stanislav Fotescu //
Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cu-
noaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P. 42-44. – Bibliogr. : 5 tit.

122
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4766. Medicina în bază de asigurare : tratarea conform poliţei =


Insurance Medicine Treatment Base don Insurance Policy // Moldova Today. –
2008. – Nr 2. – P. 47-51 : fot. – Idem în lb. engl., rusă.

4767. Timuş, Angela. Analiza pieţei produselor şi serviciilor de asigurare


din Republica Moldova : [asigurarea pe grupe de producţie] / Angela Timuş, Natalia
Palii, Laura Afteni // Economie şi sociologie. – 2008. – Nr 2. – P. 67-75 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

4768. Verejan, Oleg. Rolul şi importanţa rezervelor pentru riscurile ne-


expirate şi a rezervelor de daune neavizate pentru asigurările din Republica Moldo-
va / Oleg Verejan // Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea eco-
nomiei bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 2. – Ch., 2008. – P. 44-49 :
fig. – Bibliogr. : 7 tit.

4769. Verejan, Oleg. Tendinţe de concentrare a pieţii asigurărilor din


Republica Moldova / Oleg Verejan // Economica. – 2008. – Nr 3. – P. 37-40 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
4770. Barbăneagră, Alexandra. Tendinţe contemporane în formarea
competenţelor interculturale : [în învăţ.] / Alexandra Barbăneagră // De la diversita-
tea lingvistică spre educaţia multilingv. şi multiculturală : Materialele Conf. Intern., 5-
6 dec. 2006, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 206-209. – Bibliogr. : 3 tit.

4771. Bodrug-Lungu, Valentina. Integrarea dimensiunii de gen în ştiinţa


pedagogică / Valentina Bodrug-Lungu // Instruirea şi cercetarea : modalităţi de inte-
grare : Conf. Intern., 16 apr. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 144-151 : tab. –
Bibliogr. : 4 tit.

4772. Botgros, Ion. Inter – şi transdisciplinaritatea – concepte contem-


porane în educaţie / Ion Botgros, Ludmila Franţuzan // Calitatea educaţiei : teorii,
principii, realizări : Materialele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea 1-a. – Ch.,
2008. – P. 115-121. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

4773. Burlac, Viorica. Toleranţa ca valoare / Viorica Burlac, Didina Ro-


gojină // Calitatea educaţiei : teorii, principii, realizări : Materialele Conf. Şt. Intern.,
30-31 oct. 2008 : Partea 1-a. – Ch., 2008. – P. 121-123. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 8 tit.

123
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

4774. Calistru, Rodica. Rolul formativ-dezvoltativ al educaţiei artistico-


plastice în formarea personalităţii copilului / Rodica Calistru // Calitatea educaţiei :
teorii, principii, realizări : Materialele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea 1-a. –
Ch., 2008. – P. 130-134.

4775. Callo, Tatiana. Abordarea problematologică ca semn al calităţii în


educaţie / Tatiana Callo // Calitatea educaţiei : teorii, principii, realizări : Materialele
Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea a 2-a. – Ch., 2008. – P. 34-39. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

4776. Cara, Angela. Valori ale calităţii în sistemul educaţional din Repu-
blica Moldova / Angela Cara // Calitatea educaţiei : teorii, principii, realizări : Mate-
rialele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea 1-a. – Ch., 2008. – P. 134-136. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

4777. Coandă, Svetlana. Noi dimensiuni ale modelului cultural-valoric în


lumea contemporană / Svetlana Coandă // Integrarea europeană şi învăţământul
universitar : aspecte filosofico-metodologice : Materialele Conf. Intern., 23-24
noiemb. 2007. – Ch., 2008. – P. 119-126. – Bibliogr. : 6 tit.

4778. Cojocaru, Vasile. Relaţiile educaţiei cu puterea / Vasile Cojocaru


// Congres. Şt. Intern. "Strategii de dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legis-
lative ale domeniului culturii fizice şi sportului în ţările CSI", 24-25 sept. 2008. – Ch.,
2008. – P. 556-558. – Rez. în lb. rusă.

4779. Fă studii în Moldova = Study in Moldova! : [politica educaţională


din rep.] // Moldova Today. – 2008. – Nr 2. – P. 52-57 : fot. – Idem în lb. engl., rusă.

4780. Ghicov, Adrian. Vectorizarea calităţii educaţiei prin promovarea


RETELLIZĂRII / Adrian Ghicov // Calitatea educaţiei : teorii, principii, realizări : Ma-
terialele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea 1-a. – Ch., 2008. – P. 172-176. –
Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 5 tit.

4781. Gînju, Stela. Educaţia ecologică – componentă inevitabilă a unui


proces instructiv-educativ de calitate / Stela Gînju // Calitatea educaţiei : teorii, prin-
cipii, realizări : Materialele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea 1-a. – Ch.,
2008. – P. 176-178. – Rez. în lb. engl.

124
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4782. Granaci, Lidia. Dezvoltarea creativităţii elevilor / Lidia Granaci //


Calitatea educaţiei : teorii, principii, realizări : Materialele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct.
2008 : Partea a 2-a. – Ch., 2008. – P. 221-223. – Rez. în lb. engl.

4783. Hadârcă, Maria. Abordarea integralizată în educaţie / Maria


Hadârcă // Calitatea educaţiei : teorii, principii, realizări : Materialele Conf. Şt. In-
tern., 30-31 oct. 2008 : Partea 1-a. – Ch., 2008. – P. 189-193. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 7 tit.

4784. Isac, Ştefania. Dimensiunea psihopedagogică a educaţiei compu-


terizate / Ştefania Isac // Calitatea educaţiei : teorii, principii, realizări : Materialele
Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea a 2-a. – Ch., 2008. – Rez. în lb. engl. – P.
64-67.

4785. Lupu, Mariana. Conţinuturile integrate – factor ce contribuie la ca-


litatea educaţiei / Mariana Lupu // Calitatea educaţiei : teorii, principii, realizări : Ma-
terialele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea 1-a. – Ch., 2008. – P. 199-202. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

4786. Manole, Tatiana. Finanţarea învăţământului – o strategie impor-


tantă a statului / Tatiana Manole // Rev. economică. – 2008. – Nr 5/6 : Vol. 1. – P.
55-73 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

4787. Olaru, Valentina. Formarea continuă în contextul politicilor educa-


ţionale / Valentina Olaru // Modernitate în Învăţământul Municipal. – 2008. – Nr 1/2.
– P. 33-38 : tab. – Bibliogr. : 7 tit.

4788. Pâslaru, Vlad. Politici educaţionale şi calitatea educaţiei / Vlad


Pâslaru // Calitatea educaţiei : teorii, principii, realizări : Materialele Conf. Şt. Intern.,
30-31 oct. 2008 : Partea 1-a. – Ch., 2008. – P. 214-218. – Bibliogr. : 6 tit.

4789. Popescu, Zinaida. Implementarea legislaţiei lingvistice în sistemul


de învăţământ din municipiul Chişinău / Zinaida Popescu // De la diversitatea lin-
gvistică spre educaţia multilingv. şi multiculturală : Materialele Conf. Intern., 5-6 dec.
2006, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 73-79.

4790. Poştarencu, Dinu. Activitatea Comisiei Şcolare Moldoveneşti de


pe lângă Zemstva Gubernială a Basarabiei (1917-1918) / Dinu Poştarencu // Destin
românesc : ser. nouă. – 2008. – Nr 2/3. – P. 38-58 : fot., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 56-58 (88 tit.).

125
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

4791. Solovei, Rodica. Învăţarea semnificativă ca modalitate de promo-


vare a educaţiei pentru cetăţenie democratică / Rodica Solovei // Calitatea educaţiei
: teorii, principii, realizări : Materialele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea 1-a.
– Ch., 2008. – P. 231-235 : fig. – Rez. în lb. engl.

4792. Spinei, Ion. Evaluarea calităţii educaţiei în învăţământul preuni-


versitar prin prisma evaluărilor cu caracter naţional / Ion Spinei, Simion Caisîn //
Calitatea educaţiei : teorii, principii, realizări : Materialele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct.
2008 : Partea 1-a. – Ch., 2008. – P. 236-243. – Rez. în lb. engl.

4793. Tomşa, Nicolae. Arta comunicării pedagogice / Nicolae Tomşa //


Congres Şt. Intern. "Strategii de dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legislati-
ve ale domeniului culturii fizice şi sportului în ţările CSI", 24-25 sept. 2008. – Ch.,
2008. – P. 25-27. – Bibliogr. : 7 tit. – Rez. în lb. engl.

4794. Ţvircun, Victor. Dinomiile pedagogice ca nomos al calităţii / Victor


Ţvircun // Calitatea educaţiei : teorii, principii, realizări : Materialele Conf. Şt. Intern.,
30-31 oct. 2008 : Partea a 2-a. – Ch., 2008. – P. 116-122. – Bibliogr. : 10 tit. – Rez.
în lb. engl.

4795. Бобикова, Мария. Мульти-культурное и поли-язычное обра-


зование как средство воспитания гражданственности и толерантности / Мария
Бобикова // De la diversitatea lingvistică spre educaţia multilingvă şi multiculturală :
Materialele Conf. Intern., 5-6 dec. 2006, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 91-96.

4796. Демирева, Кирилка. Интертекстуальность в контексте мульти-


культурного образования / Кирилка Демирева // De la diversitatea lingvistică spre
educaţia multilingvistică şi multiculturală : Materialele Conf. Intern., 5-6 dec. 2006,
Chişinău. – Ch., 2008. – P. 127-136. – Bibliogr. : 10 tit.

4797. Димова, Юлия. Выполнение языкового законодательства в


системе образования в районе Тараклия / Юлия Димова // De la diversitatea
lingvistică spre educaţia multilingvă şi multiculturală : Materialele Conf. Intern., 5-6
dec. 2006, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 85-88.

4798. Кожухарь, Екатерина. Родной язык и интеллект ребенка :


[воспитание в семье] / Екатерина Кожухарь // De la diversitatea lingvistică spre
educaţia multilingvă şi multiculturală : Materialele Conf. Intern., 5-6 dec. 2008, Chi-
şinău. – Ch., 2008. – P. 137-143. – Bibliogr. : 8 tit.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4799. Котомина, Л. В. Летняя Экологическая Школа на берегах Дне-


стра / Л. В. Котомина, Е. А. Черба, И. Г. Бейлекчи // Managementul Bazinului
Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a Uniunii Europene : Materia-
lele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 177-180 : fot.

4800. Курачицки, Анжела. Изменение содержания образования как


условие повышения его качества на современном этапе / Анжела Курачицки //
Calitatea educaţiei : teorii, principii, realizări: Materialele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct.
2008 : Partea 1-a. – Ch., 2008. – P. 292-294. – Rez. în lb. engl.

4801. Никитченко, Алла. Система образования национальных


меньшинств в Республике Молдова / Алла Никитченко // De la diversitatea lin-
gvistică spre educaţia multilingv. şi multiculturală : Materialele Conf. Intern., 5-6 dec.
2006, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 61-73.

4802. Соколова, Ольга. Равенство через многообразие: модели


мульти-культурного образования в Молдове / Ольга Соколова // De la diversita-
tea lingvistică spre educaţia multilingv. şi multiculturală : Materialele Conf. Intern., 5-
6 dec. 2006, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 88- 91.

4803. Хынку, Р. Качество образования как средство повышения кон-


курентоспособности экономики / Р. Хынку, А. Сухович // Conf. Şt. Intern. Creşte-
rea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007
: Vol. 1. – Ch., 2008. – P. 346-348.
(Vezi de asemenea Nr 4708, 4824)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


4804. Aconi, Nina. Proiectul – metodă de predare / învăţare / evaluare :
(aplicaţie la unitatea de conţinut Mihai Eminescu) / Nina Aconi // Limba Română. –
2008. – Nr 7/8. – P. 48-59 : tab.

4805. Cazacu, Tamara. Însuşirea limbii de stat şi integrarea socială a


alolingvilor : [studierea lb. rom. în şc.] / Tamara Cazacu // De la diversitatea lingvis-
tică spre educaţia multilingvă şi multiculturală : Materialele Conf. Intern., 5-6 dec.
2006, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 143- 146.

4806. Chirdeachin, Alexei. Sugestii privind rolul educaţiei lingvistice în


calitatea formării iniţiale şi continue / Alexei Chirdeachin // Calitatea educaţiei : teorii,
principii, realizări : Materialele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea a 2-a. –
Ch., 2008. – P. 42-45. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

127
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

4807. Filipenco, Efim. Analiza comparativă a manifestării capacităţilor


psihomotrice la elevii claselor gimnaziale ( V-IV) : [la educaţia fizică] / Efim Filipenco
// Congres Şt. Intern. "Strategii de dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legisla-
tive ale domeniului culturii fizice şi sportului în ţările CSI", 24-25 sept. 2008. – Ch.,
2008. – P. 96-99 : tab. – Rez. în lb. rusă.

4808. Filipenco, Efim. Caracterul de manifestare a memoriei motrice la


elevii cl. VI în procesul de însuşire a exerciţiilor fizice / Efim Filipenco // Congres Şt.
Intern. "Strategii de dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legislative ale dome-
niului culturii fizice şi sportului în ţările CSI", 24-25 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 99-
102 : fig. – Rez. în lb. rusă.

4809. Jurat, Valeriu. Dezvoltarea capacităţilor de forţă la elevii claselor


gimnaziale V-VII / Valeriu Jurat, Pavel Sprăncean // Congres Şt. Intern. "Strategii de
dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului culturii fizice şi
sportului în ţările CSI", 24-25 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 106-109 : tab. – Rez. în
lb. rusă. – Bibliogr. : 9 tit.

4810. Leahu, Raisa. Predarea unui text din literatura veche : [româneas-
că în cl. a XI-a] / Raisa Leahu, Ala Sainenco // Semn. – 2008. – Nr 3. – P. 41-48 :
tab.

4811. Munteanu, Angela. Curriculum-ul opţional / facultativ - continuita-


tea învăţării : [limbilor străine] / Angela Munteanu // Economica. – 2008. – Nr 3. – P.
111-113. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 5 tit.

4812. Şchiopu, Constantin. Tradiţional şi modern în predarea liricii în


şcoală / Constantin Şchiopu // Calitatea educaţiei : teorii, principii, realizări : Materia-
lele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea 1-a. – Ch., 2008. – P. 248-251. – Rez.
în lb. engl.

4813. Talpă, Aliona. Aspecte teoretice ale abordării comunicative în


predarea limbilor străine / Aliona Talpă // Economica. – 2008. – Nr 3. – P. 109-111.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

4814. Tverdohleb, Ion. Noi modalităţi de proiectare şi organizare a de-


mersului educaţional la istorie : [în cl. a 8-a – 9-a] / Ion Tverdohleb // Modernitate în
Învăţământul Municipal. – 2008. – Nr 1/2. – P. 4-11 : tab.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4815. Ursu, Daria. Analiza pe roluri a textului – tehnică eficientă de învă-


ţare : [în cadrul lecţiilor de lb. rom.] / Daria Ursu // Modernitate în Învăţământul Mu-
nicipal. – 2008. – Nr 1/2. – P. 28-32 : tab.

4816. Velişco, Nadejda. Valori ale educaţiei juridice în cadrul Disciplinei


"Noi şi Legea" : [cl. X-XII] / Nadejda Velişco // Calitatea educaţiei : teorii, principii,
realizări : Materialele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea 1-a. – Ch., 2008. –
P. 271-273. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

4817. Бабырэ, Н. М. Выработка слухо-произносительных навыков


артикуляции звуков речи : (метод. работы над фонет. материалом) / Н. Б. Ба-
бырэ, С. К. Сулак // Calitatea educaţiei : teorii, principii, realizări : Materialele Conf.
Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea 1-a. – Ch., 2008. – P. 276-279. – Bibliogr. : 5 tit.

4818. Белаш, Ольга. Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" :


[Вопр. по химии, биологии, экологии] / Ольга Белаш, Наталья Голубенко // Mo-
dernitate în Învăţământul Municipal. – 2008. – Nr 1/2. – P. 50-57.

4819. Глотова, Светлана. Развитие творческих способностей на


уроках музыкального воспитания как приоритет модернизации образования /
Светлана Глотова, Евгения Болотова // Modernitate în Învăţământul Municipal. –
2008. – Nr 1/2. – P. 39-43.

4820. Машков, Петр. О целях и задачах предмета "История,


культура и традиции болгарского народа" в мульти-культурном обществе /
Петр Машков // De la diversitatea lingvistică spre educaţia multilingvă şi multicultu-
rală : Materialele Conf. Intern., 5-6 dec., 2006, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 214-217.

4821. Овсянникова, Татьяна. Интеграция уроков информатики в


школе / Татьяна Овсянникова // Modernitate în Învăţământul Municipal. – 2008. –
Nr 1/2. – P. 58-69 : tab.

4822. Петрова, Екатерина. Возможности мульти-культурного


обучения в преподавании болгарского языка и литературы / Екатерина
Петрова // De la diversitatea lingvistică spre educaţia multilingvă şi multiculturală :
Materialele conf. intern., 5-6 dec. 2006. – Ch., 2008. – P. 175-181.

4823. Рацеева, Елена. От этноцентризма к диалогу культур:


эволюция дискурса изучения родной словесности бессарабскими болгарами /
Елена Рацеева // De la diversitatea lingvistică spre educaţia multilingv. şi multicul-

129
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

turală : Materialele Conf. Intern., 5-6 dec. 2006, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 150-165
: tab. – Bibliogr. : 25 tit. şi în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 4528, 4896)

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizarea şcolară


4824. Agachi, Alexei. Soluţia ţaristă în domeniul cultelor : modelul de
funcţionare a şcolii de la Mănăstirea Hâncu / Alexei Agachi // Destin românesc : ser.
nouă. – 2008. – Nr 2/3. – P. 80-87 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 86-
87 (42 tit.).

4825. Baciu, Sergiu. Model de evaluare a competenţelor managerilor


şcolari / Sergiu Baciu, Galina Baciu // Calitatea educaţiei : teorii, principii, realizări :
Materialele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea a 2-a. – Ch., 2008. – P. 333-
336 : tab. – Rez. în lb. engl.

4826. Bucun, Nicolae. Percepţiile managerilor şcolari a unui manage-


ment de calitate / Nicolae Bucun, Ion Rabacu // Calitatea educaţiei : teorii, principii,
realizări : Materialele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea a 2-a. – Ch., 2008. –
P. 343-346. – Rez. în lb. engl.

4827. Bucun, Nicolae. Resursele umane – fundament al calităţii în învă-


ţământ / Nicolae Bucun, Ion Rabacu // Calitatea educaţiei : teorii, principii, realizări :
Materialele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea a 2-a. – Ch., 2008. – P. 347-
351. – Bibliogr. : 9 tit. – Rez. în lb. engl.

4828. Calaraş, Carolina. Asigurarea calităţii managementului imaginii în


activitatea educativă a dirigintelui / Carolina Calaraş // Calitatea educaţiei : teorii,
principii, realizări : Materialele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea a 2-a. –
Ch., 2008. – P. 352-355. – Bibliogr. : 8 tit. – Rez. în lb. engl.

4829. Godoroja, Rita. Proiectul de lecţie – instrument de asigurare a ca-


lităţii / Rita Godoroja // Calitatea educaţiei : teorii, principii, realizări : Materialele
Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea 1-a. – Ch., 2008. – P. 178-182 : tab. –
Bibliogr. : 6 tit. – Rez. în lb. engl.

4830. Hadârcă, Maria. Promovarea evaluării autentice prin metoda pro-


iectului / Maria Hadârcă, Svetlana Nastas // Calitatea educaţiei : teorii, principii,
realizări : Materialele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea 1-a. – Ch., 2008. –
P.193-199 : tab. – Bibliogr. : 6 tit. – Rez. în lb. engl.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4831. Parea, Elena. Învăţarea prin cooperare şi colaborare / Elena


Parea // Calitatea educaţiei : teorii, principii, realizări : Materialele Conf. Şt. Intern.,
30-31 oct. 2008 : Partea a 2-a. – Ch., 2008. – P. 94-95. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
: 5 tit.

4832. Suruceanu, Maria. Competenţa didactică – factor primordial în


asigurarea calităţii procesului educaţional / Maria Suruceanu // Calitatea educaţiei :
teorii, principii, realizări : Materialele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea 1-a. –
Ch., 2008. – P. 246-248. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

4833. Tomşa, Nicolae. Particularităţile dialogului la lecţie : [de cultură fi-


zică] / Nicolae Tomşa // Congres Şt. Intern. "Strategii de dezvoltare a sportului pen-
tru toţi şi bazele legislative ale domeniului culturii fizice şi sportului în ţările CSI", 24-
25 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 28-31. – Rez. în lb. engl.

4834. Uncu, Veronica. Pregătirea cadrelor didactice pentru parteneriatul


şcoala-familia cu risc de abandon şcolar / Veronica Uncu // Calitatea educaţiei :
teorii, principii, realizări : Materialele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea a 2-a.
– Ch., 2008. – P. 276-280. – Bibliogr. : 5 tit. – Rez. în lb. engl.

4835. Горшкова, Раиса. Русский язык в контексте мульти-


культурного образования Республики Молдова / Раиса Горшкова // De la diver-
sitatea lingvistică spre educaţia multilingvă şi multiculturală : Materialele Conf. In-
tern., 5-6 dec. 2006, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 146-150.

4836. Гулла, Юрий. Прирожденный руководитель : [интервью с Ю.


Гула, президентом Ассоц. учеб. заведений Univers Moldova Group] / записала :
Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2008. – Nr 11. – P. 20-22 : fot.

4837. Дурыманова, Татьяна. Роль грамматики в процессе поли-


лингвального обучения / Татьяна Дурыманова // De la diversitatea lingvistică
spre educaţia multilingvistică şi multiculturală : Materialele Conf. Intern., 5-6 dec.
2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 169- 175.

4838. Кунева, Софья. Продвижение культурного разнообразия и


межкультурного диалога во внеклассной работе / Софья Кунева // De la diversi-
tatea lingvistică spre educaţia multilingvă şi multiculturală : Materialele conf. intern.,
5-6 dec. 2006, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 106-116.

4839. Купцов, Ю. А. Управляющие педагогические коррекции при


обучении и совершенствовании техники спринтерского бега школьников 13-14

131
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

лет / Ю. А. Купцов, Л. Ф. Повестка, Г. И. Кравчук // Congres Şt. Intern. "Strategii


de dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului culturii fizice
şi sportului în ţările CSI ", 24-25 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 331-336 : tab. – Rez.
în lb. rom. – Bibliogr. : 9 tit.

4840. Осинская, Нина. Музыкально-литературный подиум "Лирика в


произведениях Евгения Доги" : [внекл. мероприятие] / Нина Осинская // Moder-
nitate în Învăţământul Municipal. – 2008. – Nr 1/2. – P. 44-49.

4841. Скутельник, Борис. Продвижение культурного разнообразия


и межкультурного диалога во внеклассной работе : [по изучению языков нац.
меньшинств] / Борис Скутельник // De la diversitatea lingvistică spre educaţia
multilingv. şi multicultural : Materialele Conf. Intern., 5-6 dec. 2006, Chişinău. – Ch.,
2008. – P. 101- 106.

4842. Хиоарэ, Алла. Мульти-культурное обучение и воспитание в


лицее имени М. Коцюбинского : [г. Кишинева] / Алла Хиоарэ // De la diversitatea
lingvistică spre educaţia multilingvă şi multiculturală : Materialele Conf. Intern., 5-6
dec. 2006, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 97-101.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


4843. Boiachin, Ana. Eficacitatea aplicării metodologiei organizării şi
desfăşurării exerciţiilor acrobatice cu preşcolarii / Ana Boiachin, Carolina Moga //
Congres Şt. Intern. "Strategii de dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legislati-
ve ale domeniului culturii fizice şi sportului în ţările CSI", 24-25 sept. 2008. – Ch.,
2008. – P. 77-79. – Bibliogr. : 4 tit. – Rez. în lb. rusă.

4844. Cemortan, Stela. Jocurile literare – modalitate de educaţie literar-


artistică a copiilor : [în grădiniţa şi şc. primară] / Stela Cemortan // Calitatea educaţi-
ei : teorii, principii, realizări : Materialele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea 1-
a. – Ch., 2008. – P. 31-36 : tab. – Bibliogr. : 6 tit.

4845. Cristei, Tamara. Competenţa textuală a elevilor ca indiciu perfor-


mant al calităţii învăţării : [în clasele primare] / Tamara Cristei // Calitatea educaţiei :
teorii, principii, realizări : Materialele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea 1-a. –
Ch., 2008. – P. 153-158. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 5 tit.

4846. Dumitru, Carolina. Unele condiţii psiho-pedagogice ale învăţării


prin cooperare în clasele primare / Carolina Dumitru // Calitatea educaţiei : teorii,
principii, realizări : Materialele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea 1-a. – Ch.,
2008. – P. 42-45. – Bibliogr. : 14 tit. – Rez. în lb. engl.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4847. Garştea, Nina. Problematizarea – metodă eficientă de învăţare în


ciclul primar / Nina Garştea // Calitatea educaţiei : teorii, principii, realizări : Materia-
lele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea 1-a. – Ch., 2008. – P. 48-51. – Rez. în
lb. engl.

4848. Marin, Mariana. Funcţionalitatea principiului operaţional de dez-


voltare a atitudinii elevului faţă de opera literară / momentul de lectură : [în şc. pri-
mară] / Mariana Marin // Calitatea educaţiei : teorii, principii, realizări : Materialele
Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea 1-a. – Ch., 2008. – P. 59-64 : tab. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

4849. Proiectarea didactică curriculară în instituţia preşcolară / Viorica


Pelivan, Angela Dima, Natalia Zotea [et al.] // Modernitate în Învăţământul Munici-
pal. – 2008. – Nr 1/2. – P. 12-27 : tab. – Bibliogr. : 8 tit.

4850. Racu, Jana. Noi strategii ale educaţiei lingvistice timpurii de calita-
te : [a preşcolarilor] / Jana Racu // Calitatea educaţiei : teorii, principii, realizări :
Materialele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea 1-a. – Ch., 2008. – P. 76-80. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

4851. Socoliuc, Nina. Parteneriatul şcoală-familie în educarea modului


sănătos de viaţă la elevii mici / Nina Socoliuc // Calitatea educaţiei : teorii, principii,
realizări : Materialele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea 1-a. – Ch., 2008. –
P. 71-73. – Rez. în lb. engl.

4852. Ursu, Ludmila. O abordare psihologică a clasificării problemelor


simple de matematică : [pentru cl. primare] / Ludmila Ursu // Calitatea educaţiei :
teorii, principii, realizări : Materialele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea a 2-a.
– Ch., 2008. – P. 280-283 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

4853. Рышняк, Эвелина. Корреляционно-детерминированный ана-


лиз экспериментальных данных двигательных тестов и психомоторики и их
взаимообусловленное влияние на физическое состояние и двигательный опыт
детей дошкольного возраста 6-7лет / Эвелина Рышняк, Пётр Демченко // Con-
gres Şt. Intern. "Strategii de dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legislative ale
domeniului culturii fizice şi sportului în ţările CSI", 24-25 sept. 2008. – Ch., 2008. –
P. 189-192 : des., tab. – Rez. în lb. engl.

133
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

374 Instrucţie şi educaţie în afara şcolii


4854. Bragaru, Tudor. Instruirea continuă de-a lungul vieţii – unul din
factorii principali de dezvoltare a economiei bazate pe cunoaştere / Tudor Bragaru //
Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cu-
noaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P. 355-359. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 6 tit.

4855. Posţan, Liliana. Evaluarea andragogică : specific şi metode de


realizare : [în învăţământul pentru adulţi] / Liliana Posţan // Calitatea educaţiei : teo-
rii, principii, realizări : Materialele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea a 2-a. –
Ch., 2008. – P. 103-10. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


4856. Bucun, Nicolae. Calitatea pregătirii psihologice pentru şcoală a
copiilor cu tulburări de limbaj / Nicolae Bucun, Ala Nosatîi // Calitatea educaţiei :
teorii, principii, realizări : Materialele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea a 2-a.
– Ch., 2008. – P. 168-175. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

4857. Cucer, Angela. Sugestii privind adaptarea / perfecţionarea Curri-


culumului şcolar la necesităţile copiilor cu cerinţe educative speciale (CES) / Angela
Cucer // Calitatea educaţie : teorii, principii, realizări : Materialele Conf. Şt. Intern.,
30-31 oct. 2008 : Partea a 2-a. – Ch., 2008. – P. 203-207. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 5 tit.

4858. Goncearuc, Svetlana. Bazele metodologice ale formării profesio-


nale a specialiştilor de cultură fizică corecţională / Svetlana Goncearuc // Congres
Şt. Intern. "Strategii de dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legislative ale
domeniului culturii fizice şi sportului în ţările CSI", 24-25 sept. 2008. – Ch., 2008. –
P. 11-17. – Bibliogr. : 6 tit. – Rez. în lb. rusă.

4859. Lapoşina, Emilia. Eventuale specificităţi ale problemelor educaţiei


incluzive timpurii / Emilia Lapoşina // Calitatea educaţiei : teorii, principii, realizări :
Materialele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea a 2-a. – Ch., 2008. – P. 224-
227. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

4860. Panuş, Victor. Noi aspecte ale abordării complexe în instruirea


prin intermediul jocului de şah a copiilor cu Paralizie Cerebrală Infantilă (PCI) / Vic-
tor Panuş // Calitatea educaţiei : teorii, principii, realizări : Materialele Conf. Şt. In-
tern., 30-31 oct. 2008 : Partea a 2-a. – Ch., 2008. – P. 242-244. – Rez. în lb. engl.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, insti-


tute, colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
4861. Ambrosie, Ionel. Conţinutul calităţilor de importanţă profesională
pentru specialiştii şi elevii şcolilor de meserii cu profilul tehnician-electronist / Ionel
Ambrosie, Sergiu Danail // Congres Şt. Intern. "Strategii de dezvoltare a sportului
pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului culturii fizice şi sportului în ţările CSI",
24-25 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 69-72 : tab. – Rez. în lb. rusă. – Bibliogr. : 4 tit.

4862. Buzatu, Victor. Aspecte ale asigurării calităţii în învăţământul pro-


fesional secundar (ÎPS) din Republica Moldova / Victor Buzatu // Calitatea educaţiei:
teorii, principii, realizări : Materialele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008 : Partea a 2-a.
– Ch., 2008. – P. 32-34. – Bibliogr. : 13 tit.

4863. Buzatu, Victor. Formarea calitativă a cadrelor de formatori din în-


văţământul profesional secundar din perspectivă europeană / Victor Buzatu // Calita-
tea educaţiei : teorii, principii, realizări : Materialele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct. 2008
: Partea a 2-a. – Ch., 2008. – P. 28-32. – Bibliogr. : 8 tit.

4864. Банкин, В. А. Обучаем профессии хлебороба : [об аграрно-


техн. колледже "Светлый"] / В. А. Банкин // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr
10/11. – P. 16-17 : fot.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


4865. Baciu, Sergiu. Finalităţi educaţionale ale ciclurilor ( licenţă, maste-
rat, doctorat ) din perspectiva calităţii rezultatelor învăţării / Sergiu Baciu // Conf. Şt.
Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-
29 sept. 2007 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P. 359-362 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
5 tit.

4866. Borcoman, Raisa. Metodologia elaborării şi evaluării testului do-


cimologic de tip economic : [în învăţ. superior] / Raisa Borcoman // Conf. Şt. Intern.
Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29
sept. 2007 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P. 348-352 : tab. – Rez. în lb. engl.

4867. Budevici-Puiu, Liliana. Metode prin care se pot îmbunătăţi per-


formanţele în responsabilitatea socială şi etica managerială, factori esenţiali în pre-
venirea corupţiei în instituţiile de învăţământ superior / Liliana Budevici-Puiu // Con-
gres. Şt. Intern. "Strategii de dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legislative
ale domeniului culturii fizice şi sportului în ţările CSI ", 24-25 sept. 2008. – Ch.,
2008. – P. 543-548. – Bibliogr. : 5 tit. – Rez. în lb. rusă.

135
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

4868. Capcelea, Valeriu. Instruirea universitară şi deontologia profesio-


nală din perspectiva integrării europene / Valeriu Capcelea // Integrarea europeană
şi învăţământul universitar : aspecte filosofico-metodologice : Materialele Conf. In-
tern., 23-24 noiemb. 2007. – Ch., 2008. – P. 209-213. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
9 tit.

4869. Chistruga, Boris. Creativitatea şi studiile doctorale într-o societate


prosperă / Boris Chistruga // Instruirea şi cercetarea : modalităţi de integrare : Conf.
Intern., 16 apr. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 164-167. – Bibliogr. în notele de
subsol.

4870. Ciocanu, Maria. Orientări valorice ale tineretului în contextul inte-


grării europene / Maria Ciocanu // Integrarea europeană şi învăţământul universitar :
aspecte filosofico-metodologice : Materialele Conf. Intern., 23-24 noiemb. 2007. –
Ch., 2008. – 102-105. – Bibliogr. : 6 tit.

4871. Cojuhari, Andrei. Formarea potenţialului ştiinţific în instituţiile uni-


versitare / Andrei Cojuhari // Instruirea şi cercetarea : modalităţi de integrare : Conf.
Intern., 16 apr. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 118-123.

4872. Costaş, Ilie. Sistem informatic pentru managementul catedrei uni-


versitare / Ilie Costaş, Ion Bolun, Andrian Prohniţchi // Conf. Şt. Intern. Creşterea
competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 :
Vol. 2. – Ch., 2008. – P. 324-328 : fig. – Rez. în lb. engl.

4873. Feuraş, Eugenia. Politica de cercetare ştiinţifică ca imperativ al


activităţii instituţiei de învăţământ superior elitar / Eugenia Feuraş // Instruirea şi
cercetarea : modalităţi de integrare : Conf. Intern., 16 apr. 2008, Chişinău. – Ch.,
2008. – P. 44-50 : fig., tab.

4874. Gangan, Andrei. Organizarea studiilor de elită la Universitatea


Tehnică din Moldova / Andrei Gangan // Instruirea şi cercetarea: modalităţi de inte-
grare : Conf. Intern., 16 apr. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 182-186.

4875. Guţu, Ana. Universitatea Europeană şi noile provocări la început


de mileniu / Ana Guţu // Dimensiuni manageriale în activitatea instituţiei info-
bibliotecare: concepte, experienţe, orientări : Materialele conf. şt. intern., 17 oct.
2007, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 7-18 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4876. Guţu, Vladimir. Integralitatea ştiinţei şi a învăţământului superior /


Vladimir Guţu, Tatiana Callo // Instruirea şi cercetarea : modalităţi de integrare :
Conf. Intern., 6 apr. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 12-28 : fig., tab. – Bibliogr. :
10 tit.

4877. Lazăr, Tudor. Procesul Bologna – spaţiul european al învăţămân-


tului superior / Tudor Lazăr // Integrarea europeană şi învăţământul universitar :
aspecte filosofico-metodologice : Materialele Conf. Intern., 23-24 noiemb. 2007. –
Ch., 2008. – P. 93-101. – Bibliogr. în note, p. 101 (7 tit.).

4878. Lobanov, Natalia. Aspecte inovaţionale ale procesului de instruire


: [în învăţ. superior] / Natalia Lobanov // Instruirea şi cercetarea : modalităţi de inte-
grare : Conf. Intern., 16 apr. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 249-255. – Rez. în lb.
fr. – Bibliogr. : 3 tit.

4879. Parii, I. Selecţia profesional-psihologică : (necesităţile, cerinţele


timpului, efectul şi perspectivele aplicării în instituţiile de învăţământ superior) / I.
Parii, N. Ghidirim // Curierul medical. – 2008. – Nr 5. – P. 64-68. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr. : 11 tit.

4880. Patraş, Mihai. Despre cercetarea ştiinţifică în domeniul economiei


: (aspecte metodologice în ajutorul masteranzilor, doctoranzilor, competitorilor) /
Mihai Patraş // Instruirea şi cercetarea : modalităţi de integrare : Conf. Intern., 16
apr. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 65-85. – Bibliogr. : 5 tit.

4881. Petrovschi, Nina. Aspecte metodologice în formarea iniţială de


calitate a studenţilor de la facultatea de istorie şi etnopedagogie / Nina Petrovschi //
Calitatea educaţiei : teorii, principii, realizări : Materialele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct.
2008 : Partea a 2-a. – Ch., 2008. – P. 95-99. – Rez. în lb. engl.

4882. Rusnac, Gheorghe. Starea actuală a învăţământului superior din


Republica Moldova / Gheorghe Rusnac, Elena Muraru, Vladimir Guţu // Integrarea
europeană şi învăţământul universitar : aspecte filosofico-metodologice : Materialele
Conf. Intern., 23-24 noiemb. 2007. – Ch., 2008. – P. 3-18 : scheme.

4883. Stratan, Svetlana. Intensificarea lucrului individual al studenţilor


ca factor important în sporirea calităţii învăţământului / Svetlana Stratan // Conf. Şt.
Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-
29 sept. 2007 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P. 365-367. – Rez. în lb. engl.

137
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

4884. Şevcenco, Ruslan. Restabilirea sistemului de învăţământ superior


în RSS Moldovenească (1944-1945) / Ruslan Şevcenco // Revista de Istorie a Mol-
dovei. – 2008. – Nr 3. – P. 118-133. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 31-133
(83 tit.).

4885. Şleahtiţchi, Mihai. ULIM ca factor de asigurare a echilibrului dintre


învăţământ şi cercetare / Mihai Şleahtiţchi, Ludmila Hometkovski // Instruirea şi cer-
cetarea : modalităţi de integrare : Conf. Intern., 16 apr. 2008, Chişinău. – Ch., 2008.
– P. 29-44. – Bibliogr.: 20 tit.

4886. Taban, Elena. Determinarea taxelor de studii în instituţiile de învă-


ţământ / Elena Taban // Economica. – 2008. – Nr 3. – P. 67-71 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 4 tit.

4887. Todoroi, Dumitru. Despre evaluarea sistemelor de testare şi auto-


testare : [asistată de calculator în învăţ. superior] / Dumitru Todoroi, Ion Linga, Ele-
na Nechita // Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei
bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P. 353-355. –
Bibliogr. : 9 tit.

4888. Ţapoc, Vasile. Integrarea europeană necesită învăţământ de per-


formanţă : [reforma în învăţ. superior] / Vasile Ţapoc // Integrarea europeană şi în-
văţământul universitar : aspecte filosofico-metodologice : Materialele Conf. Intern.,
23-24 noiemb. 2007. – Ch., 2008. – P. 24-29. – Bibliogr. în notele de subsol.

4889. Ţîrdea, Marcela. Evaluarea calităţii serviciilor educaţionale în învă-


ţământul superior economic pentru asigurarea competitivităţii economice a Republi-
cii Moldova / Marcela Ţîrdea // Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvolta-
rea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P.
363-365. – Rez. în lb. engl.

4890. Ţîrdea, Teodor N. Problema corelaţiei valorilor naţionale şi gene-


ral-umane în învăţământul universitar şi postuniversitar : aspecte filosofico-
metodologice şi sociale / Teodor N. Ţîrdea // Integrarea europeană şi învăţământul
universitar : aspecte filosofico-metodologice : Materialele Conf. Intern., 23-24
noiemb. 2007. – Ch., 2008. – P. 43-49. – Bibliogr. : 7 tit.

4891. Ulian, Galina. Rolul ştiinţei în modernizarea învăţământului super-


ior / Galina Ulian // Instruirea şi cercetarea : modalităţi de integrare : Conf. Intern.,
16 apr. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 135-144.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4892. Конохова, Татьяна. Анализ результатов овладения теорети-


ческими знаниями в рамках общего курса волейбола студентами высших физ-
культурных учебных заведений / Татьяна Конохова // Congres Şt. Intern. "Stra-
tegii de dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului culturii
fizice şi sportului în ţările CSI", 24-25 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 43-48 : tab. –
Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 5 tit.

4893. Конохова, Татьяна. Качественный анализ овладения двига-


тельными умениями и навыками игры в волейбол студентами высших физ-
культурных учебных заведений / Татьяна Конохова // Congres Şt. Intern. "Stra-
tegii de dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului culturii
fizice şi sportului în ţările CSI", 24-25 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 49-54 : des. –
Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 4 tit.

4894. Кошелева, Н. И. Основные направления совершенствования


качества обучения : [в высших учеб. заведениях] / Н. И. Кошелева // Instruirea
şi cercetarea : modalităţi de integrare : Conf. Intern., 16 apr. 2008, Chişinău. – Ch.,
2008. – P. 220-225. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit. şi în notele de subsol.

4895. Пештерева, Лидия. Начальная спортивная специализация


студентов в плавании, ее некоторые проблемы и решения / Лидия Пештерева,
Петр Демченко // Congres Şt. Intern. "Strategii de dezvoltare a sportului pentru toţi
şi bazele legislative ale domeniului culturii fizice şi sportului în ţările CSI", 24-25
sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 57-60 : tab. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 6 tit.

4896. Покатилов, Денис. Исследование динамики показателей фи-


зической и психомоторной подготовленности студентов Академии полиции /
Денис Покатилов, Сергей Данаил, Павел Побурный // Congres Şt. Intern. "Stra-
tegii de dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului culturii
fizice şi sportului în ţările CSI", 24-25 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 184-189 : tab. –
Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 12 tit.

4897. Полевая-Секэряну, А. Проблемы развития студенческого


спорта в рамках подготовки будущих специалистов по физической культуре /
А. Полевая-Секэряну // Congres Şt. Intern. "Strategii de dezvoltare a sportului
pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului culturii fizice şi sportului în ţările CSI",
24-25 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 60-63. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 9 tit.

4898. Сорочан, О. Современное экономическое образование: ис-


следовательская составляющая / О. Сорочан // Instruirea şi cercetarea : modali-

139
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

tăţi de integrare, 16 apr. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 156-163. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 3 tit.

4899. Шишкан, Надежда. Опыт организации и проведения научных


исследований и их отражение в процессе преподавания экономической теории
/ Надежда Шишкан // Instruirea şi cercetarea : modalităţi de integrare : Conf. In-
tern., 16 apr. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 86-96. – Rez. în lb. engl.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ.


FOLCLOR
391/395 Etnografie
4900. Pawljuk, Konstantin. Franz Joseph Sulzer – Musikwissenschaft-
ler und Ethnograf der Fürstentums Moldau und der Walachei / Konstantin Pawljuk //
Arta : Arte audiovizuale : An. – 2008. – P. 35-40 : fig. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. în
note, p. 40 (6 tit.).

4901. Уварова, Ирина. "Маланка" мистерия фольклорного театра /


Ирина Уварова // Arta : Arte audiovizuale : An. – 2008. – P. 178-184 : fot. – Rez. în
lb. rom., engl.
(Vezi de asemenea Nr 5483)

398 Folclor
4902. Квилинкова, Елизавета. Этнокультурные влияния в
календарной обрядности и в фольклоре гагаузов / Елизавета Квилинкова // De
la diversitatea lingvistică spre educaţia multilingvă şi multiculturală : Materialele
Conf. Intern., 5-6 dec. 2006, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 191-201. – Bibliogr. : 17 tit.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
4903. Bumbu, Iacob. Influenţele omului asupra naturii / Iacob Bumbu,
Olesea Carabinovici, Eugenia Tropoţel // Probleme actuale ale urbanismului şi
amenajării teritoriului : conf. tehn.-şt. intern., 13-14 noiemb. 2008 : Vol. 2. – Ch.,
2008. – P. 34-37. – Bibliogr. :7 tit.

4904. Crăciun, Al. Succesele catalizei ecologice în procesele epurării


gazelor arse şi de eşapament / Al. Crăciun // Mediul Ambiant. – 2008. – Nr 4. – P.
14-16 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

140
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4905. Drumea, D. National dialogs on integrated water resources man-


agement (IWRM) in Moldova / D. Drumea, T. Belous // Managementul Bazinului
Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a Uniunii Europene : Materia-
lele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 87-89. – Bibliogr. : 5 tit.

4906. Ivanov, Violeta. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale : re-


trospectiva, actualitate şi perspectivă / Violeta Ivanov // Mediul Ambiant. – 2008. –
Nr 5. – P. 1-3 : fot.

4907. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale : incursiune în istorie //


Mediul Ambiant. – 2008. – Nr 5. – P. 4.

4908. Poluanţii organici persistenţi în Republica Moldova : probleme,


abordări, soluţii, realizări / Valentin Pleşca, Ion Barbăneagră, Larisa Cupcea [et al.]
// Mediul Ambiant. – 2008. – Nr 5. – P. 16-19 : fot.

4909. Stasiev, Grigore. Activităţi practico-ştiinţifice : [Autoritatea Centra-


lă de Mediu a Rep. Moldova la 40 de ani] / Grigore Stasiev // Mediul Ambiant. –
2008. – Nr 5. – P. 22-23 : fot.

4910. Аникеев, Е. А. Природно-рекреационные объекты Приднест-


ровья, их использование и охрана / Е. А. Аникеев // Managementul Bazinului
Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a Uniunii Europene : Materia-
lele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 21-25. – Bibliogr. : 4 tit.

4911. Кишлярук, В. М. Экологическая катастрофа на территории


Юга Днестровско-Прутского междуречья как результат военного похода Дария
на Скифию / В. М. Кишлярук // Managementul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru
şi Directiva-cadru a Apelor a Uniunii Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct.
2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 165-168. – Bibliogr. : 37 tit.

4912. Обоснование создания охраняемых территорий каньона Дне-


стра : 1. Научное значение / А. Андреев, А. Бондаренко, С. Журминский [et al.]
// Managementul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a
Uniunii Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. –
P. 14-18. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 7 tit.

4913. Обоснование создания охраняемых территорий каньона Дне-


стра : 2. Практические соображения / А. Андреев, И. Ротару, Т. Изверская [et
al.] // Managementul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor

141
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

a Uniunii Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008.
– P. 19-21. – Bibliogr. : 7 tit.

4914. Панченко, Н. В. Основные экологические факторы, влияющие


на качество воды бассейна реки Днестр на территории Приднестровья / Н. В.
Панченко // Managementul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a
Apelor a Uniunii Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch.,
2008. – P. 217-221 : tab.

4915. Шеларь, И. Н. Сохранение биоразнообразия экосистемы о.


Турунчук и других территорий : [р-на Слободзея] / И. Н. Шеларь // Managemen-
tul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a Uniunii Euro-
pene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 285-287.
(Vezi de asemenea Nr 4588; 4799; 4935; 4937)
51 MATEMATICĂ
510 Consideraţii fundamentale şi generale ale matematicii
4916. Prisăcaru, Anatolie. Despre complexitatea algoritmilor de acoperi-
re a unei mulţimi de vârfuri din Graf cu mulţimi convexe / Anatolie Prisăcaru // Conf.
Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere,
28-29 sept. 2007 : Vol. 2. – Ch., 2008. – P. 409-412. – Rez. în lb. engl.

512 Algebră
4917. Vizitiu, Victor. Despre unele extinderi ale...1 – topologiilor inelului /
Victor Vizitiu // Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei
bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 2. – Ch., 2008. – P. 392-394. – Rez.
în lb. engl.

514 Geometrie
4918. Zambiţchi, Dumitru. Problema determinării centrului absolut /
Dumitru Zambiţchi, Daniela Maftuleac // Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi
dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 2. – Ch.,
2008. – P. 387-391 : fig. – Rez. în lb. engl.

515.1 Topologie
4919. Botnaru, Dumitru. Unele proprietăţi ale monofunctorilor / Dumitru
Botnaru, Olga Cerbu // Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea
economiei bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 2. – Ch., 2008. – P. 383-
386. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

142
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

53 FIZICĂ
532 Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor
4920. On a quantum hydrodynamic model for photovoltaic cell / R. Ne-
grea, I. Zaharie, V. Chiritoiu [et al.] // Moldavian Journal of the Physical Sciences. –
2008. – Nr 1. – P. 96-102 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

539 Structura fizică a materiei


539.2/.6 Structura şi proprietăţile sistemelor moleculare. Rezistenţa materialelor
4921. High magneto-resistance in inhomogeneous bismuth micro-wires /
D. Meglei, V. Kantser, M. Dantu [et al.] // Moldavian Journal of the Physical
Sciences. – 2008. – Nr 1. – P. 61-63 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 5095)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
544 Chimie fizică
4922. Caraman, M. Some optical properties of GaSe crystals doped with
elements of group I (Li and K) / M. Caraman, I. Evtodiev, E. Cuculescu // Moldavian
Journal of the Physical Sciences. – 2008. – Nr 1. – P. 32-38 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 5 tit.

4923. Colibaba, G. V. Growth technology for ZnSe single crystals with


low dislocation density / G. V. Colibaba, D. D. Nedeoglo // Moldavian Journal of the
Physical Sciences. – 2008. – Nr 1. – P. 26-31 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12
tit.

4924. One-dimensional hopping conductivity of the spin-ladder


CaCu2O3 single crystals / E. Arushanov, G. Behr, J. M. Broto [et al.] // Moldavian
Journal of the Physical Sciences. – 2008. – Nr 1. – P. 22-25 : fig. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4904)

548 Cristalografie
(Vezi Nr 4923, 4924)

143
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


550 Ştiinţe auxiliare ale geologiei
550.8 Geologie şi geofizică aplicată
4925. Рошка, В. Х. Редкая страница геологической летописи
молдавского Приднестровья / В. Х. Рошка, Е. Н. Кравченко // Managementul
Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a Uniunii Europene :
Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 233-237. –
Bibliogr. : 7 tit.

551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie


4926. Agenţia de Stat pentru Geologie a Republicii Moldova "AGeoM" //
Mediul Ambiant. – 2008. – Nr 5. – P. 10 : fot.

551.2/.3 Geodinamică
4927. Гребенщиков, Виктор П. Мегатрещиноватость юга Молдавии
/ Виктор П. Гребенщиков // Mediul Ambiant. – 2008. – Nr 5. – P. 43-46 : fig. – Rez.
în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit.

4928. Сыродоев, Г. Н. Особенности проявления обвально-осыпных


процессов на склонах долины реки Днестр / Г. Н. Сыродоев, Е. З. Мицул, Л. И.
Игнатьев // Managementul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a
Apelor a Uniunii Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch.,
2008. – P. 339-341. – Bibliogr. : 4 tit.

551.5 Meteorologie. Climatologie


4929. Boian, Ilie. Condiţiile meteorologice şi agrometeorologice din vara
anului 2008 / Ilie Boian, Tatiana Bugaev // Mediul Ambiant. – 2008. – Nr 5. – P. 26-
28 : fot.

4930. Cazac, Valeriu. Riscul inundaţiilor în Republica Moldova : [schim-


barea climei] / Valeriu Cazac, Ilie Boian // Mediul Ambiant. – 2008. – Nr 4. – P. 43-
48 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

4931. Istoria Serviciului Hidrometeorologic de Stat : [al Rep. Moldova] //


Mediul Ambiant. – 2008. – Nr 5. – P. 6-7 : fot.

4932. Scorpan, Vasile. Conceptul şi principiile de activitate în cadrul


Protocolului de la Kyoto : [privind schimbarea climei] / Vasile Scorpan // Mediul Am-
biant. – 2008. – Nr 5. – P. 13-15 : fot.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

553 Geologie economică. Zăcăminte minerale


553.5 Zăcăminte de piatră. Piatră de construcţie. Piatră de monumente. Piatră de zidă-
rie
556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie
4933. Bileţchi, Lucia. Contribuţii la cercetarea plantelor acvatice super-
ioare în fluviul Nistru / Lucia Bileţchi // Managementul Bazinului Transfrontalier al fl.
Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a Uniunii Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3
oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 32-35 : tab. – Bibliogr. : 9 tit.

4934. Indicatorii de calitate şi capacitatea de autoepurare a apei afluen-


ţilor de stânga al râului Prut / M. Sandu, A. Tărâţă, R. Lozan [et al.] // Mediul Ambi-
ant. – 2008. – Nr 4. – P. 20-23 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

4935. Isac, Andrei. Towards the implementation of the EU water initia-


tive and integrated water resources management in Moldova / Andrei Isac, Victor
Cotruta, Ina Coseru // Managementul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directi-
va-cadru a Apelor a Uniunii Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chi-
şinău. – Ch., 2008. – P. 134-137.

4936. Întreprinderea de Stat Expediţia Hidro-geologică din Moldova (ÎS


"EHGEOM") // Mediul Ambiant. – 2008. – Nr 5. – P. 11-12 : fot.

4937. Rusu, Valeriu. Abordarea ecologică şi participativă a manage-


mentului de bazin – calea spre utilizarea durabilă a capitalului natural al fluviului
Nistru / Valeriu Rusu // Managementul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Direc-
tiva-cadru a Apelor a Uniunii Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008,
Chişinău. – Ch., 2008. – P. 253-255. – Bibliogr. : 7 tit.

4938. Starea ecologica a fluviului Nistru conform elementelor hidrobiolo-


gice pentru anul 2007 / S. Ştirbu, V. Luchianova, T. Gudzi [et al.] // Managementul
Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a Uniunii Europene :
Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 290-293. –
Bibliogr. : 13 tit.

4939. Анализ изменчивости химического состава Днестровских вод


в створе c. Наславча : [р-на Окница] / Н. Горячева, В. Гладкий, Г. Дука [et al.] //
Managementul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a
Uniunii Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. –
P. 111-115 : fig., tab. – Bibliogr. : 4 tit.

145
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

4940. Бужак, В. "Система управления информацией для трансгра-


ничного бассейна реки Днестр" – первый пилотный проект создания ГИС для
бассейновых управлений Молдовы и Украины : [геогр. инф. системы] / В. Бу-
жак, Г. Сыродоев // Managementul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directi-
va-cadru a Apelor a Uniunii Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chi-
şinău. – Ch., 2008. – P. 43-45 : fig. – Bibliogr. : 3 tit.

4941. Дука, Г. Г. Новые критерии при оценке качества поверхност-


ных вод / Г. Г. Дука // Managementul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directi-
va-cadru a Apelor a Uniunii Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chi-
şinău. – Ch., 2008. – P. 89-92. – Bibliogr. : 7 tit.

4942. Зубкова, Е. И. Динамика главных ионов и минерализации


воды Кучурганского водоема-охладителя Молдавской ГРЭС / Е. И. Зубкова //
Managementul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a
Uniunii Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. –
P. 378-382 : fig. – Bibliogr. : 4 tit.

4943. Игнатьев, И. И. Экологические услуги околоводных экосистем


в контексте управления водохозяйственной деятельностью / И. И. Игнатьев //
Managementul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a
Uniunii Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. –
P. 126-129. – Bibliogr. : 8 tit.

4944. Чеботарева, А. Г. Оценка качества воды реки Днестр по ан-


тропогенной составляющих ингредиентов / А. Г. Чеботарева, Т. В. Чеботарева
// Managementul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a
Uniunii Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. –
P. 61-66 : fig., tab. – Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4950)

56 PALEONTOLOGIE
4945. Balan, T. Biostratigrafia cenomanianului şi bionomia bazinelor ma-
rine cenomaniene din limitele platformei moldoveneşti şi regiunilor limitrofe / T.
Balan // Structura şi funcţionarea ecosistemelor în zona de interferenţă biogeografi-
că : Simpoz. intern., 2008. – Ch., 2008. – P. 196-199 : fig., tab.

4946. Lungu, Alexandru. Paleoecosistems of the fauna of vertebrates at


the end of early Basarabian on the Moldavian platform / Alexandru Lungu // Structu-

146
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ra şi funcţionarea ecosistemelor în zona de interferenţă biogeografică : Simpoz.


intern., 2008. – Ch., 2008. – P. 205-208 : fig. – Bibliogr. : 14 tit.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
4947. Influenţa unor factori abiotici asupra dezvoltării hidrobionţilor
planctonici în ecosistemele fluviale şi lacustre / Elena Zubcov, Laurenţia Ungureanu,
Oxana Munjiu [et al.] // Structura şi funcţionarea ecosistemelor în zona de interfe-
renţă biogeografică : Simpoz. intern., 2008. – Ch., 2008. – P. 170-174 : fig.

4948. Бородаев, Р. И. Редокс потенциал Днестровской воды как по-


казатель ее биологической полноценности / Р. И. Бородаев // Managementul
Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a Uniunii Europene :
Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 38-41 : tab. –
Bibliogr. : 14 tit.

4949. Журминская, О. В. Среда обитания как объект для испытаний


новой системы экологических стандартов качества в Молдове / О. В. Журмин-
ская // Managementul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Ape-
lor a Uniunii Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch.,
2008. – P. 137-144 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.

4950. Казанцева, О. И. Управление трансграничными водными ре-


сурсами : основные инструменты / О. И. Казанцева // Managementul Bazinului
Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a Uniunii Europene : Materia-
lele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 153-157 : fig., tab. –
Bibliogr. : 5 tit.

4951. Капитальчук, И. П. Кибернетический подход к изучению поли-


структурности геоэкосистем бассейна Днестра / И. П. Капитальчук // Manage-
mentul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a Uniunii
Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 148-
151 : tab. – Bibliogr. : 5 tit.

4952. Мунжиу, Оксана. Изменение некоторых физиологических и


биохимических показателей Dreissena Polymorpha под воздействием кадмия /
Оксана Мунжиу // Structura şi funcţionarea ecosistemelor în zona de interferenţă
biogeografică : Simpoz. intern., 2008. – Ch., 2008. – P. 183-185 : fig., tab. –
Bibliogr. : 5 tit.

147
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

4953. Оценка биологического разнообразия растительного покрова


на примере индустриальной платформы сектора Буюкань г. Кишинева :
[анализ гор. экосистемы] / К. Бульмага, Л. Кодряну, И. Коломиец [et al.] // Mana-
gementul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a Uniunii
Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 51-
56 : tab. – Rez. în lb. eng. –Bibliogr. : 7 tit.

4954. Шубернецкий, И. В. Современное состояние зоопланктона в


экосистеме среднего Днестра / И. В. Шубернецкий, Л. А. Лебеденко // Manage-
mentul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a Uniunii
Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 293-
296 : fig., tab.
(Vezi de asemenea Nr 4938-39, 4941, 4943, 5283)

58 BOTANICĂ
4955. Шабанова, Г. А. Новый вид рода Plantago L. (P.
schwarzenbergiana Schur) во флоре Молдовы / Г. А. Шабанова, Т. Д. Изверская,
В. С. Гендов // Mediul Ambiant. – 2008. – Nr 5. – P. 38-39 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 7 tit.

4956. Тищенко, А. А. Колокольчиковые (Campanulaceae juss.) Пет-


рофильного комплекса "Рашков" : [р-нов Каменского и Рыбницкого] / А. А. Ти-
щенко // Managementul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a
Apelor a Uniunii Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch.,
2008. – P. 321-322. – Bibliogr. : 9 tit.

4957. Унгуряну, Л. Н. Видовое разнообразие и количественный со-


став фитопланктона Гидигичского водохранилища / Л. Н. Унгуряну // Manage-
mentul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a Uniunii
Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 341-
345 : fig., tab. – Bibliogr. : 3 tit.

4958. Унгуряну, Л. Н. Особенности развития фитопланктона реки


Бык / Л. Н. Унгуряну // Managementul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Direc-
tiva-cadru a Apelor a Uniunii Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008,
Chişinău. – Ch., 2008. – P. 346-350 : fig., tab. – Bibliogr. : 3 tit.

4959. Шабанова, Г. А. Эколого-географическая характеристика зла-


ков Республики Молдова / Г. А. Шабанова // Managementul Bazinului Transfron-
talier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a Uniunii Europene : Materialele Conf.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 267-276 : fig., tab. – Bibliogr. : 25
tit.
(Vezi de asemenea Nr 4933, 5136, 5147, 5202, 5209, 5219, 5266)

59 ZOOLOGIE
4960. Cozari, T. Specificul dezvoltării embrionare şi larvare a speciei
Triturus cristatus Laur. în Codrii Centrali / T. Cozari, Liliana Jalbă // Structura şi
funcţionarea ecosistemelor în zona de interferenţă biogeografică : Simpoz. intern.,
2008. – Ch., 2008. – P. 55-61 : tab. – Bibliogr. : 20 tit.

4961. Poiras, Larisa. Terrestrial and freshwater nematodes of order


Dorylaimida : current research and perspectives / Larisa Poiras, James G. Baldwin,
Ion Toderaş // Structura şi funcţionarea ecosistemelor în zona de interferenţă bioge-
ografică : Simpoz. intern., 2008. – Ch., 2008. – P. 115-120. – Bibliogr. : 20 tit.

4962. Toderaş, I. Biogeochimia ecofiziologică a animalelor. Realizări şi


perspective întru depăşirea provocărilor mileniului / I. Toderaş // Structura şi funcţio-
narea ecosistemelor în zona de interferenţă biogeografică : Simpoz. intern., 2008. –
Ch., 2008. – P. 18-38 : tab. – Bibliogr. : 40 tit.

4963. Vasilaşcu, Natalia. Diversitatea avifaunei oraşului Chişinău, vizavi


de gradul de transformare antropică a biotopurilor componente : [studiul ornitologic
al păsărilor] / Natalia Vasilaşcu // Managementul Bazinului Transfrontalier al fl. Nis-
tru şi Directiva-cadru a Apelor a Uniunii Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3
oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 355-359 : fig. – Bibliogr. : 6 tit.

4964. Zubkov, Nicolae. Comunităţile păsărilor de pădure din lunca cur-


sului medial al Nistrului / Nicolae Zubkov, Ludmila Buciuceanu, Larisa Bogdea //
Managementul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a
Uniunii Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. –
P. 374-378 : fig., tab. – Bibliogr. : 4 tit.

4965. Бушмакиу, Галина. Видовое разнообразие коллембол (insecta


: Collembola) прибрежных зон речных экосистем / Галина Бушмакиу // Manage-
mentul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a Uniunii
Europene : Mat. Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 56-59 : tab.
– Bibliogr. : 5 tit.

4966. Журминский, С. Д. Состав и развитие фауны водно-болотных


птиц Молдовы в зависимости от географического происхождения их таксонов /

149
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

С. Д. Журминский // Managementul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directi-


va-cadru a Apelor a Uniunii Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chi-
şinău. – Ch., 2008. – P. 145-148 : tab.

4967. Калестру, Ливия. К фауне жуков-листоедов (Coleoptera,


Chrysomelidae) заповедника "Кодры" / Ливия Калестру // Managementul Bazinu-
lui Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a Uniunii Europene : Mate-
rialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 59-61 : tab. –
Bibliogr. : 5 tit.

4968. Коваленко, Д. А. Особенности биологии развития поликсены


(Zeryntia polyxena) в лабораторных и природных условиях / Д. А. Коваленко //
Managementul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a
Uniunii Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. –
P. 180-181. – Bibliogr. : 5 tit.

4969. Котомина, Л. В. Некоторые сведения о колеоптерофауне


нижнего Днестра / Л. В. Котомина, С. С. Шешницан // Managementul Bazinului
Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a Uniunii Europene : Materia-
lele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 174-177 : tab. –
Bibliogr. : 10 tit.

4970. О разнообразии комаров P. aedes (Culicidea) на территории


Республики Молдова / Т. Оборок, А. Мовилэ, А. Успенский [et al.] // Structura şi
funcţionarea ecosistemelor în zona de interferenţă biogeografică : Simpoz. intern.,
2008. – Ch., 2008. – P. 139-140.

4971. Редкозубов, О. И. Плиоценовые змеи Республики Молдова


(Viperinae) / О. И. Редкозубов // Structura şi funcţionarea ecosistemelor în zona de
interferenţă biogeografică : Simpoz. intern., 2008. – Ch., 2008. – P. 219-221 : tab.

4972. Тищенков, А. А. Особенности обитания птиц в Заповеднике


"Ягорлык" аномальной зимой 2006/2007 гг. / А. А. Тищенко // Managementul
Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a Uniunii Europene :
Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – P. 317-321 : fig., tab. – Bibliogr.
: 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 5284, 5289)

150
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
4973. Bumbu, Iacob. Unii factori ce influenţează asupra longevităţii vieţii
omului / Iacob Bumbu // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului :
conf. tehn.-şt. intern.,13-14 noiemb. 2008 : Vol. 2. – Ch., 2008. – P. 30-33. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 17 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4989, 4992, 5421)

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


(Vezi Nr 4766)

613.9 Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul


4974. Grimalschi, Teodor. Studiu comparativ al indicilor coeficienţilor de
corelaţie dintre parametrii dezvoltării şi pregătirii fizice şi al valorilor câmpului elec-
tromagnetic radiant a elevelor de 7-17 ani / Teodor Grimalschi // Congres Şt. Intern.
"Strategii de dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului
culturii fizice şi sportului în ţările CSI", 24-25 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 103-105.
– Rez. în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 5412)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


4975. Parii, B. Medicamentul şi anti-medicamentul / B. Parii // Curierul
medical. – 2008. – Nr 5. – P. 51-57 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 18 tit.

615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor.


Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
4976. Belîi, A. Cât de corect sunt utilizate antiinflamatoarele nonsteroide
în analgezia postoperatorie ? / A. Belîi, N. Belîi, M. Sagaidac // Curierul medical. –
2008. – Nr 5. – P. 24-27 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 2 tit.

4977. Urîtu, D. Studiul proprietăţilor curative a uleiului de struguri / D.


Urîtu, N. Taran, V. Ghicavâi // Realizări inovative în domeniul viti vinicol : Conf. In-
tern., 18-19 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 224-225. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 4997, 5002, 5009, 5024, 5027, 5043)

151
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale


4978. Дьяченко, Евгения. Эффективность применения плавания
при коррекции осанки детей среднего школьного возраста / Евгения Дьяченко
// Congres. Şt. Intern. "Strategii de dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legis-
lative ale domeniului culturii fizice şi sportului în ţările CSI ", 24-25 sept. 2008. – Ch.,
2008. – P. 472-475 : tab. – Rez. în lb. rom.
(Vezi de asemenea Nr 4990, 5013-14, 5106)

616 Patologie. Medicină clinică


4979. Aspecte psihologice la etapa tratamentului chimioterapic : [a bol-
navilor de cancer] / V. Cernat, Natalia Coşciug, Liliana Corj [et al.] // Actualităţi în
diagnosticul şi tratamentul contemporan al tumorilor organelor reproductive la femei
: Simpoz. naţ., 25-26 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 213-215. – Rez. în lb. rom., engl.
– Bibliogr. : 4 tit.

4980. Casian, N. Impactul factorilor de risc de origine exogenă în dezvol-


tarea molei hidatiforme / N. Casian // Curierul medical. – 2008. – Nr 5. – P. 32-35 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 10 tit.

4981. Пихут, Оксана. Применение диагностического алгоритма по-


иска у пациентов с метастазами злокачественной опухоли без выявленного
первичного очага / Оксана Пихут // Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul con-
temporan al tumorilor organelor reproductive la femei : Simpoz. naţ., 25-26 sept.
2008. – Ch., 2008. – P. 249-251 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4976)

616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare


4982. Aspecte clinico-hemodinamice în evaluarea copiilor cu cardiomio-
patie dilatativă / Adela Stamati, Nicolae Ciobanu, Mihail Popovici [et al.] // Bul. Acad.
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 124-131 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 44 tit.

4983. Caproş, Natalia. Stratificarea riscului la pacienţii cu sindrom coro-


narian acut fără supradenivelare de segment ST / Natalia Caproş // Bul. Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 222-225. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 7 tit.

4984. Carauş, Alexandru. Modificările morfo-biochimice a organelor în


caz de şoc hemoragic / Alexandru Carauş, Angela Bîtcă // Bul. Acad. de Ştiinţe a

152
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 138-142 : fig., tab. – Rez. în lb.


rom., engl. – Bibliogr. : 4 tit.

4985. Căldare, Liliana. Particularităţile tratamentului administrat de pa-


cienţii cu cardiopatie ischemică după eveniment coronarian acut fără supra-
denivelarea segmentului ST / Liliana Căldare, Aurel Grosu // Bul. Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 168-174 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 13 tit.

4986. Cenuşă, Octavian. Testul mers de 6 minute în controlul eficienţei


tratamentului fibrilaţiei atriale termanente / Octavian Cenuşă // Bul. Acad. de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 174-179 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.

4987. Ciobanu, Lucia. Determinarea biomarcherilor de citoliză miocardi-


că – o oportunitate pentru diagnosticul rapid al IMA / Lucia Ciobanu // Bul. Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 268-275. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 48 tit.

4988. Ciobanu, Nicolae. Rigiditatea arterială : indicii relevanţi şi metodo-


logia de determinare : (rev. lit.) / Nicolae Ciobanu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 256-268. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. :
84 tit.

4989. Circumferinţa taliei, indicele masei corporale şi asocierea lor cu


riscul cardio-metabolic şi global / Valeriu Revenco, Liviu Grib, Viorica Ochişor [et al.]
// Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 185-188 :
fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.

4990. Cuciuc, Sergiu. Aportul metodelor imagistice contemporane în di-


agnosticarea patologiilor aortei toracice / Sergiu Cuciuc // Bul. Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 275-278. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 11 tit.

4991. Curocichin, G. Consecinţele metabolice ale rezistenţei la insulină


şi riscul cardiovascular / G. Curocichin // Curierul medical. – 2008. – Nr 5. – P. 68-
72. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 5 tit.

4992. Cuzor, Tatiana. Predictorii decesului intra-spitalicesc pentru disec-


ţia acută de aortă toracică : analiza retrospectivă a 42 de pacienţi / Tatiana Cuzor,

153
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

Aurel Grosu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. –


P. 151-156 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 11 tit.

4993. Elasticitatea arterială : mecanisme de afectare şi indicii ei în pato-


logia cardiovasculară / Mihail Popovici, Nicolae Ciobanu, Valeriu Cobeţ [et al.] // Bul.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 32-40 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 52 tit.

4994. Endocardita infecţioasă a cordului drept, profilul şi caracteristica


clinică / Ana Ştirbul, Alexandra Grejdieru, Elena Panfile [et al.] // Bul. Acad. de Ştiin-
ţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 97-101 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 15 tit.

4995. Gârbu, Lucia. Disritmiile ventriculare şi rolul disbalanţei electroliti-


ce în instalarea lor : (Cazuri clinice) / Lucia Gârbu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 225-230 : fig. – Rez. în lb. rom., engl.

4996. Grosu, Aurel. Mortalitatea în sindromul coronarian acut fără


supradenivelarea segmentului ST asociat cu diabet zaharat / Aurel Grosu, Lilia Da-
vid, Veronica Ţurcanu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. –
Nr 4. – P. 10-15 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 14 tit.

4997. Grosu, Aurel. Sporirea eficacităţii diagnostice a testului tilt prin


sensibilizarea cu nitroglicerină / Aurel Grosu, Aurica Răducan // Bul. Acad. de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 62-66 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 5 tit.

4998. Grosu, Aurel. Variantele de evoluţie şi tratament al sindromului


coronarian acut fără supradenivelarea segmentului ST în asociere cu diabet zaharat
la supravegherea de durată / Aurel Grosu, Lilia David, Liliana Căldare // Bul. Acad.
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 57-62 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit.

4999. Heparinele cu greutate moleculară mică în sindromul coronarian


acut fără supradenivelare persistentă a segmentului ST / Natalia Caproş, Victor
Ceaichişciuc, Doina Josan [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medica-
le. – 2008. – Nr 4. – P. 219-222. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit.

5000. Lîsîi, Dorin. Valoarea informativă a parametrilor variabilităţii ritmu-


lui cardiac la pacienţii cu insuficienţă cardiacă cronică / Dorin Lîsîi, Nicolae Ciobanu,

154
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Silvia Aprodu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. –


P. 162-165 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 9 tit.

5001. Managementul pacienţilor cu disecţia de aortă : rezultatele preco-


ce şi la supraveghere de durată / Tatiana Cuzor, Aurel Bătrânac, Aurel Grosu [et al.]
// Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 156-161 :
fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 14 tit.

5002. Manifestări morfofuncţionale ale cardiotoxicităţii Doxorubicinei /


Mihail Popovici, Iurie Chelea, Lucia Guzun [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 231-239 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 38 tit.

5003. Oportunităţi de reglare a perfuziei coronariene / Mihail Popovici,


Valeriu Cobeţ, Ion Popovici [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medi-
cale. – 2008. – Nr 4. – P. 240-255 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 116 tit.

5004. Particularităţile clinice şi de evoluţie ale endocarditei infecţioase


valvei protezate / Irina Guranda, Ana Ştirbul, Minodora Mazur [et al.] // Bul. Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 104-106 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.

5005. Particularităţile clinice, de laborator şi rezultatele tratamentului


leucemiilor acute nelimfoblastice la pacienţii în etate / V. Gladâş, I. Corcimaru, I.
Chelea [et al.] // Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul contemporan al tumorilor
organelor reproductive la femei : Simpoz. naţ., 25-26 sept. 2008. – Ch., 2008. – P.
263-266 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.

5006. Particularităţile clinico-evolutive ale endocarditei infecţioase la


vârstnici / Elena Panfile, Ana Ştirbul, Alexandra Grejdieru, Irina Guranda // Bul.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 101-104 : fig., tab.
– Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.

5007. Perfuzia coronariană şi stresul miocardic : relaţii reciproce / Mihail


Popovici, Valeriu Cobeţ, Ion Popovici [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 23-32 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 58 tit.

5008. Popescu, Liuba. Interrelaţia dintre indicii monitorizării ambulatorii


automate a tensiunii arteriale şi afectare de organ în hipertensiunea arterială / Liuba

155
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

Popescu, Alexandru Carauş // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –


2008. – Nr 4. – P. 143-147 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 9 tit.

5009. Rolul Nebivololului în tratamentul hipertensiunii arteriale din sin-


dromul metabolic / Valeriu Revenco, Liviu Grib, Viorica Ochişor [et al.] // Bul. Acad.
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 188-192 : tab. – Rez. în
lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.

5010. Sapojnic, Nadejda. Remodelarea miocardului ventriculului stâng


de geneză hipertensivă / Nadejda Sapojnic // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiin-
ţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 206-208. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit.

5011. Ţurcanu, Veronica. Utilizarea scorului GRACE în aprecierea


prognosticului pacienţilor cu sindrom coronarian acut asociat cu diabet zaharat tip 2
/ Veronica Ţurcanu, Lilia David, Aurel Grosu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 179-185 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 16 tit.

5012. Unele semnificaţii ale reactivităţii coronariene în insuficienţa cardi-


acă / Mihail Popovici, Valeriu Cobeţ, Ion Popovici [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 40-57 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 132 tit.

5013. Valoarea ecocardiografiei cu Doppler în diagnosticul miocarditelor


acute la copii / Nelea Mătrăgună, Nicolae Ciobanu, Lilia Bichir-Thoreac [et al.] // Bul.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 113-117 : tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 16 tit.

5014. Vataman, Eleonora. Ampeloterapia şi riscul cardiovascular /


Eleonora Vataman, Oxana Priscu, Dorin Lîsîi // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 72-79. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 15
tit.

5015. Vataman, Eleonora. Particularităţile funcţiei endoteliale, hiper-


lipidemiei şi agregării plachetare la pacienţii cu infarct miocardic şi diabet zaharat tip
2 / Eleonora Vataman, Silvia Filimon // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe me-
dicale. – 2008. – Nr 4. – P. 66-71 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 15 tit.

5016. Оптимизация лечения больных ишемической болезнью


сердца / С. В. Никита, И. В. Буторов, М. Г. Циберняк [et al.] // Curierul medical. –
2008. – Nr 5. – P. 28-32 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5017. Осложнения при чрескожных диагностических и лечебных ко-


ронарных вмешательствах у пациентов с ИБС : наш опыт 13695 вмешательств
/ Борис Сидоренко, Эдуард Фетцер, Талантбек Батыралиев [et al.] // Bul. Acad.
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 79-82 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 5041, 5044, 5063)

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


5018. Actualitatea problemei tratamentului sindromului algic la pacienţii
cu tumori ale organelor cavităţii toracice / V. Eftodi, S. Doruc, V. Şutchin [et al.] //
Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul contemporan al tumorilor organelor repro-
ductive la femei : Simpoz. naţ., 25-26 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 233-235. – Rez.
în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 9 tit.

5019. Darii, Valentina. Tratamentul cancerului laringian în Republica


Moldova / Valentina Darii // Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul contemporan al
tumorilor organelor reproductive la femei : Simpoz. naţ., 25-26 sept. 2008. – Ch.,
2008. – P. 241-244 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit.

5020. Hipertensiunea arterială pulmonară evaluată prin prisma reactivi-


tăţii vasculare pulmonare / Mihail Popovici, Valeriu Cobeţ, Mihai Todiraş [et al.] //
Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 117-121 :
tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.

5021. Palii, Ina. Hipertensiunea arterială pulmonară şi malformaţiile con-


genitale de cord : actualităţi în tratament / Ina Palii // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 131-137 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl.
– Bibliogr. : 13 tit.

5022. Rezultatele tratamentului cancerului laringian local-avansat cu in-


suficienţă respiratorie / A. Postolache, Gh. Ţâbârnă, Valentina Darii [et al.] // Actuali-
tăţi în diagnosticul şi tratamentul contemporan al tumorilor organelor reproductive la
femei : Simpoz. naţ., 25-26 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 244-248 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.

5023. Sofronie, S. Pneumonectomia. Atitudini contemporane şi tehnici


chirurgicale / S. Sofronie // Curierul medical. – 2008. – Nr 5. – P. 72-76. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : 10 tit.

157
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

5024. Буторов, С. И. Клиническая эффективность и безопасность


длительного применения Фенспирида у больных хронической обструктивной
болезнью легких / С. И. Буторов // Curierul medical. – 2008. – Nr 5. – P. 40-43 :
tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 9 tit.

5025. Никита, С. В. Клинические особенности гастродуоденопатий


при хронической обструктивной болезни легких / С. В. Никита // Curierul medi-
cal. – 2008. – Nr 5. – P. 43-47 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 13 tit.

616.3 Patologie sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


5026. Aspecte epidemiologice ale cancerului colorectal în Republica
Moldova / P. Rusu, M. Ciobanu, Marina Gabunia [et al. ] // Actualităţi în diagnosticul
şi tratamentul contemporan al tumorilor organelor reproductive la femei : Simpoz.
naţ., 25-26 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 256-259. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 5 tit.

5027. Beneficiile inhibitorilor HMG-CoA reductazei la nivelul metabolis-


mului glucidic : [la pacienţii cu diabet zaharat] / Elena Anton, Victoria Ivanov, Valeriu
Cobeţ [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. –
P. 166-168 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 11 tit.

5028. Influenţa ocluziei intestinale mecanice asupra metabolismului co-


lagenului în peretele colonului – studiu experimental / Gheorghe Ghidirim, Igor
Mişin, Gheorghe Zastavniţchi [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe me-
dicale. – 2008. – Nr 4. – P. 87-96 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit.

5029. Tcaciuc, Diana. Diabetul zaharat la pacientele cu cancer mamar :


particularităţi de conduită şi tratament / Diana Tcaciuc, Larisa Sofroni // Actualităţi în
diagnosticul şi tratamentul contemporan al tumorilor organelor reproductive la femei
: Simpoz. naţ., 25-26 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 197-200. – Rez. în lb. rom., engl.
– Bibliogr. : 13 tit.

5030. Vrânceanu-Beneş, A. Dinamica morbidităţii prin hepatite cronice


şi prin ciroze hepatice de origine virală B în Republica Moldova / A. Vrânceanu-
Beneş, P. Iarovoi // Curierul medical. – 2008. – Nr 5. – P. 17-20 : fig. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : 8 tit.

5031. Григориев, В. М. О снижении послеоперационной гиперчувст-


вительности зубов : [при лечении кариеса] / В. М. Григориев // Curierul medical.
– 2008. – Nr 5. – P. 48-50 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4991, 4996, 4998, 5011, 5015)

158
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice (hematopoetice) şi endocrine


5032. Gherman, Cristina. Profilul clinic şi factorii ce contribuie la apariţia
fibrilaţiei atriale în hiperfuncţia glandei tiroide / Cristina Gherman // Bul. Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 201-205 : fig., tab. – Rez.
în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 15 tit.

5033. Riscul metabolic la pacienţii cu diferite forme clinice de tiroidită au-


toimună / Svetlana Protopop, Leonid Lîsîi, Larisa Zota [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 211-216 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 15 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4984, 5073)

616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele


5034. Doruc, A. Metoda combinată cu aplicarea factorilor fizici în trata-
mentul cancerului cutanat local-avansat (St. III-IY, T3N0M0,T4N0M0) / A. Doruc //
Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul contemporan al tumorilor organelor repro-
ductive la femei : Simpoz. naţ., 25-26 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 252-255 : tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 3 tit.

5035. Harştea, Diana. Particularităţi clinice şi de diagnostic ale tumorilor


anexelor cutanate / Diana Harştea, I. Mereuţă, Gh. Muşet // Actualităţi în diagnosti-
cul şi tratamentul contemporan al tumorilor organelor reproductive la femei :
Simpoz. naţ., 25-26 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 268-269 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 5 tit.

5036. Кошкодан, Татьяна. Война с прыщами : [советы дерматолога]


/ Татьяна Кошкодан, Анастасия Воронцова // Aquarelle. – 2008. – Nr 11. – P. 92-
93 : fot.

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale


5037. Durnea, Aliona. Semnificaţia micro-albuminuriei la pacienţii cu hi-
pertensiune arterială esenţială / Aliona Durnea // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 208-211. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. :
14 tit.

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


5038. Revenco, Ninel. Influenţa terapiei de fond asupra indicilor de re-
misiune în artrita cronică juvenilă / Ninel Revenco // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldo-

159
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

vei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 121-123 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 3 tit.

616.8 Neuropatologie. Neurologie


5039. Carauş, Alexandru. Hipertensiunea arterială şi profilaxia primară
a accidentului vascular cerebral / Alexandru Carauş, Ludmila Untură // Bul. Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 83-86. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 23 tit.

5040. Efectele protectoare ale statinelor asupra stresului oxidativ / Victo-


ria Ivanov, Sava Costin, Valeriu Cobeţ [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 15-22 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 11 tit.

5041. Grosu, A. Testul cu înclinare (tilt-testul) în examinarea bolnavilor


cu sincope / A. Grosu, A. Răducanu // Curierul medical. – 2008. – Nr 5. – P. 77-82 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 19 tit.

5042. Hadjiu, S. Prophylactic and Therapeutic Options for Cerebral


Palsy in Children with Perinatal Encephalopathy / S. Hadjiu // Curierul medical. –
2008. – Nr 5. – P. 3-12 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., rusă. – Bibliogr. : 19 tit.

5043. Răducan, Aurica. Implicarea oxidului nitric în medierea vasodila-


tării la pacienţii cu sincope neurocardiogene / Aurica Răducan // Bul. Acad. de Ştiin-
ţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 195-201 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


5044. Mazur-Nicorici, Lucia. Factorii de risc în dezvoltarea cardiopatiei
ischemice la femei cu lupus eritematos sistemic / Lucia Mazur-Nicorici // Bul. Acad.
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 192-195 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.

5045. Systemic lupus erythematosis, anthiphospholipidic syndrome and


heart failure / Emilia Misheva, Nadejda Sapojnic, Alexandru Caraush [et al.] // Bul.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 147-150 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 14 tit.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5046. Ţîbuleac, S. Unele particularităţi evolutive ale sindromului Dubin-


Johnson / S. Ţîbuleac // Curierul medical. – 2008. – Nr 5. – P. 20-24 : fig. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4980, 4994, 5025)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.3 Ortopedie
5047. Cojocaru, Victor. Stimularea electromagnetică în ortopedie şi tra-
umatologie / Victor Cojocaru, Serghei Zavrajnîi, Iurie Nica // Radioelectronică, In-
formatică şi Tehnologii moderne : Conf. Intern., 15-16 oct. 2008, Chişinău. – Ch.,
2008. – P. 240-243 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale


5048. Guţu, E. Posibilităţi contemporane şi rezultate ale hemostazei en-
doscopice în hemoragiile digestive superioare nonvariceale / E. Guţu, A. Dolghii, E.
Cerneţchi // Curierul medical. – 2008. – Nr 5. – P. 58-63. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 20 tit.

5049. Ботезату, A. Комбинированные способы герниопластики


боковых грыж живота / А. Ботезату // Curierul medical. – 2008. – Nr 5. – P. 12-17 :
fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 12 tit.
(Vezi de asemenea Nr 5001, 5023)

617.7 Oftalmologie. Tulburări şi tratamente la ochi


5050. Alhabeebi, B. Eficienţa antiinflamatoarelor nesteroidiene şi a aci-
dului ascorbic în tratamentul complex al glaucomului dureros / B. Alhabeebi, E.
Bendelic // Curierul medical. – 2008. – Nr 5. – P. 35-39 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr. : 10 tit.

618 Ginecologie. Obstetrică


5051. Aspecte ultrasonografice şi morfopatologice ale cancerului
endometrial / L. Guţu, D. Sofroni, V. Friptu [et al.] // Actualităţi în diagnosticul şi tra-
tamentul contemporan al tumorilor organelor reproductive la femei : Simpoz. naţ.,
25-26 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 70-73. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 11 tit.

5052. Badan, A. Particularităţi de evoluare funcţională a riscului aneste-


zic la bolnavele de CGM în vârstă senilă : [cancerul glandei mamare] / A. Badan,
Larisa Sofroni // Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul contemporan al tumorilor

161
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

organelor reproductive la femei : Simpoz. naţ., 25-26 sept. 2008. – Ch., 2008. – P.
209-213 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.

5053. Botnariuc, Natalia. Informativitatea investigaţiilor clinice şi instru-


mentale noninvazive – ultrasonografice şi mamografice – în formele precoce ale
cancerului glandei mamare / Natalia Botnariuc, Nadejda Godoroja // Actualităţi în
diagnosticul şi tratamentul contemporan al tumorilor organelor reproductive la femei
: Simpoz. naţ., 25-26 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 152-157 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 5 tit.

5054. Botnariuc, Natalia. Posibilitatea diagnosticului citologic în formele


precoce ale cancerului glandei mamare / Natalia Botnariuc, Nadejda Godoroja //
Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul contemporan al tumorilor organelor repro-
ductive la femei : Simpoz. naţ., 25-26 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 158-162 : tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.

5055. Botnariuc, Natalia. Rezultatele tratamentului cancerului glandei


mamare în stadiul I / Natalia Botnariuc, Nadejda Godoroja // Actualităţi în diagnosti-
cul şi tratamentul contemporan al tumorilor organelor reproductive la femei :
Simpoz. naţ., 25-26 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 204-209 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 7 tit.

5056. Chiaburu, Simona. Aspectele imagistice în diagnosticul carcino-


mului neinvaziv al glandei mamare / Simona Chiaburu, Natalia Rotaru, V. Jovmir //
Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul contemporan al tumorilor organelor repro-
ductive la femei : Simpoz. naţ., 25-26 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 162-167 : fig.,
tab. – Rez, în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.

5057. Chistruga, Ludmila. Aprecierea ganglionului santinelă în cancerul


glandei mamare şi rolul afectării metastatice a acestuia / Ludmila Chistruga, Larisa
Sofroni // Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul contemporan al tumorilor organe-
lor reproductive la femei : Simpoz. naţ., 25-26 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 201-
204. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 11 tit.

5058. Cotruţă, A. Particularităţile homeostazei hormonale la bolnavele


de cancer al glandei mamare asociat cu patologii concomitente în menopauză / A.
Cotruţă, Nadejda Godoroja, G. Bulbuc // Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul
contemporan al tumorilor organelor reproductive la femei : Simpoz. naţ., 25-26 sept.
2008. – Ch., 2008. – P. 171-174 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 14 tit.

162
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5059. Evaluarea efectului clinico-biologic al tratamentului contemporan


al cancerului ovarian / D. Sofroni, S. Roşca, R. Balan [et al. ] // Actualităţi în diag-
nosticul şi tratamentul contemporan al tumorilor organelor reproductive la femei :
Simpoz. naţ., 25-26 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 123-128 : tab. – Rez. în lb. engl.

5060. Gudima, A. Probleme nesoluţionate în tratamentul chirurgical al


cancerului ovarian / A. Gudima // Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul contempo-
ran al tumorilor organelor reproductive la femei : Simpoz. naţ., 25-26 sept. 2008. –
Ch., 2008. – P. 128-131. – Bibliogr. : 13 tit.

5061. Gudima, A. Strategii şi tactici în tratamentul cancerului


endometrial avansat / A. Gudima // Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul contem-
poran al tumorilor organelor reproductive la femei : Simpoz. naţ., 25-26 sept. 2008.
– Ch., 2008. – P. 117-119. – Rez. în lb. engl.

5062. Impactul factorilor de risc de origine endogenă în dezvoltarea


molei hidatiforme / Neonila Casian, D. Sofroni, I. Bulat [et al.] // Actualităţi în diag-
nosticul şi tratamentul contemporan al tumorilor organelor reproductive la femei :
Simpoz. naţ., 25-26 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 37-41 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 4 tit.

5063. Impactul infecţiei intrauterine la copii sugari asupra sistemului


cardiovascular / Tamara Guţul, Nelea Mătrăgună, Ludmila Cerempei [et al.] // Bul.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 216-219. – Rez.
în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 14 tit.

5064. Indicii imunologici la bolnavele de maladii benigne şi cancer al


glandei mamare cu diverşi factori de risc şi patologii concomitente / Nadejda
Godoroja, Elena Cudina, Natalia Botnariuc [et al.] // Actualităţi în diagnosticul şi
tratamentul contemporan al tumorilor organelor reproductive la femei : Simpoz. naţ.,
25-26 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 174-180 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 9 tit.

5065. Numărul de mastocite şi expresia Her 2 în cancerul mamar / A.


Cernâi, I. Iakovleva, N. Bogdanskaia [et al.] // Actualităţi în diagnosticul şi tratamen-
tul contemporan al tumorilor organelor reproductive la femei : Simpoz. naţ., 25-26
sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 186-187. – Rez. în lb. engl.

5066. Patomorfoza post-progestinică a hiperplaziilor endometriale / D.


Sofroni, R. Balan, S. Roşca [et al.] // Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul con-

163
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

temporan al tumorilor organelor reproductive la femei : Simpoz. naţ., 25-26 sept.


2008. – Ch., 2008. – P. 66-70. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

5067. Platon, V. Asistenţa perioperatorie la pacientele cu cancer de corp


uterin / V. Platon, Marieta Bucinscaia, N. Piterschi // Actualităţi în diagnosticul şi
tratamentul contemporan al tumorilor organelor reproductive la femei : Simpoz. naţ.,
25-26 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 103-106 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5
tit.

5068. Prezenţa granulelor neurosecretoare în cancerul endometrial / D.


Sofroni, L. Guţu, A. Cernâi [et al.] // Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul contem-
poran al tumorilor organelor reproductive la femei : Simpoz. naţ., 25-26 sept. 2008.
– Ch., 2008. – P. 58-61. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.

5069. Problemele histopatogenezei, diagnosticului şi tratamentul leuco-


plaziei şi craurozei vulvare / D. Sofroni, Iraida Iakovleva, Veronica Ciobanu [et al.] //
Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul contemporan al tumorilor organelor repro-
ductive la femei : Simpoz. naţ., 25-26 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 75-80. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.

5070. Rolul expresiei triptofanhidroxilazei-1 în determinarea gradului


agresivităţii cancerului endometrial / D. Sofroni, L. Guţu, A. Cernâi [et al.] // Actuali-
tăţi în diagnosticul şi tratamentul contemporan al tumorilor organelor reproductive la
femei : Simpoz. naţ., 25-26 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 111-114 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.

5071. Rolul precursorilor serotoninei în cancerul endometrial / L. Guţu,


D. Sofroni, A. Cernâi [et al.] // Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul contemporan
al tumorilor organelor reproductive la femei : Simpoz. naţ., 25-26 sept. 2008. – Ch.,
2008. – P. 51-56 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 17 tit.

5072. Sofroni, D. File din istoria oncoginecologiei din Republica Moldova


/ D. Sofroni, S. Roşca, Valentina Ciuvaşev // Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul
contemporan al tumorilor organelor reproductive la femei : Simpoz. naţ., 25-26 sept.
2008. – Ch., 2008. – P. 9-13. – Rez. în lb. rom., engl.

5073. Sofroni, Larisa. Markerii tumorali CEA şi CA-15.3 în cancerul pri-


mar multiplu al organelor hormonal dependente : [la cancer mamar] / Larisa Sofroni
// Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul contemporan al tumorilor organelor repro-
ductive la femei : Simpoz. naţ., 25-26 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 194-197 : tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 11 tit.

164
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5074. Sofroni, Larisa. Rolul factorului ereditar în riscul apariţiei


polineoplaziilor primar-multiple ale organelor hormonodependente / Larisa Sofroni //
Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul contemporan al tumorilor organelor repro-
ductive la femei : Simpoz. naţ., 25-26 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 189-194 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

5075. Tcaciuc, Diana. Tentative de profilaxie şi tratament al limforeei în


cadrul tratamentului chirurgical al cancerului glandei mamare / Diana Tcaciuc,
Larisa Sofroni // Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul contemporan al tumorilor
organelor reproductive la femei : Simpoz. naţ., 25-26 sept. 2008. – Ch., 2008. – P.
167-170. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.

5076. Выявление Gardnerella Vaginalis при заболеваниях молочной


железы / Лидия Туманова, В. Митин, Надежда Годорожа, Наталья Ботнарюк //
Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf.
Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 242-247 :
des., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

5077. Концепция о стыковых эпителиальных зонах : [шейки матки в


процессе малигнизации] / А. П. Черный, И. А. Яковлева, Н. И. Богданская [et
al.] // Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul contemporan al tumorilor organelor
reproductive la femei : Simpoz. naţ., 25-26 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 43-48. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 18 tit.

5078. Кучиеру, А. Г. Некоторые эпидемиологические аспекты рака


молочной железы в Р. Молдова за четверть столетия (1980-2007) / А. Г.
Кучиеру, М. К. Габуния // Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul contemporan al
tumorilor organelor reproductive la femei : Simpoz. naţ., 25-26 sept. 2008. – Ch.,
2008. – P. 146-152 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 16 tit.

5079. Роль химиотерапии в комбинированном лечении рака


яичников III-IY стадии / М. Д. Клечкова, Л. А. Дударева, А. В. Забунов [et al.] //
Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul contemporan al tumorilor organelor repro-
ductive la femei : Simpoz. naţ., 25-26 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 132-135 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

5080. Экспрессия HerER 2/neu у больных раком молочной железы /


Н. М. Годорожа, П. М. Пихут, А. И. Котруцэ [et al.] // Actualităţi în diagnosticul şi
tratamentul contemporan al tumorilor organelor reproductive la femei : Simpoz. naţ.,

165
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

25-26 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 180-186. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 13
tit.
(Vezi de asemenea Nr 5029)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
5081. Utilizarea surselor regenerabile de energie – eoliană, solară şi hi-
draulică în condiţiile Republicii Moldova / Ion Bostan, Valeriu Dulgheru, Ion Sobor
[et al.] // Radioelectronică, Informatică şi Tehnologii moderne : Conf. Intern., 15-16
oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 297-304 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5
tit.

5082. Блинов, В. К. Солнечная энергетика в Молдове / В. К. Блинов,


М. П. Владов // Radioelectronică, Informatică şi Tehnologii moderne : Conf. Intern.,
15-16 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 129-136 : fig., tab. – Bibliogr. : 6 tit.

5083. Ковалев, Виктор. Совершенствование систем анаэробного


сбраживания и достижения биогазовой технологии / Виктор Ковалев, Думитру
Унгуряну, Ион Ионец // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului :
conf. tehn.-şt. intern.,13-14 noiemb. 2008 : Vol. 2. – Ch., 2008. – P. 79-88 : des. –
Rez. în lb. engl.

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie


mecanică
621.039 Ştiinţa nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nuclea-
ră în general
5084. Aculinin, A. Photo-synthetically Active Radiation in Moldova / A.
Aculinin // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2008. – Nr 1. – P. 115-123
: fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

5085. Cathodoluminescence emission study of nanostructured SnO 2


films deposited by spray pyrolysis / G. Korotcenkov, S.-D. Han, M. Nazarov, D.Y.
Noh // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2008. – Nr 1. – P. 48-54 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 27 tit.

166
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

621.1 Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare


(maşini) cu abur. Cazane de abur

5086. Solonari, S. Aplicarea metodei Gauss pentru optimizarea compu-


terizată a regimului de funcţionare a turbinei cu abur de tip K-100-90 / S. Solonari //
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : conf. tehn.-şt. in-
tern.,13-14 noiemb. 2008 : Vol. 2. – Ch., 2008. – P.103-109 : fig. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 3 tit.

621.22 Energie hidraulică. Maşini hidraulice


(Vezi Nr 4920)

621.3 Electrotehnică
621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice.
Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
5087. Bodean, Ghennady. Constrained random generation for
microprocessors verification / Ghennady Bodean, Diana Bodean // Radioelectronică,
Informatică şi Tehnologii moderne : Conf. Intern., 15-16 oct. 2008, Chişinău. – Ch.,
2008. – P. 161-167 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 32 tit.

5088. Nastas, Vitalie. Aparataj pentru măsurarea impedanţei pe baza


efectului rezonanţei simulate / Vitalie Nastas // Radioelectronică, Informatică şi Teh-
nologii moderne : Conf. Intern., 15-16 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 37-42 :
fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

5089. Сердитов, В. Разработка и экспериментальные исследования


индивидуального галоингалятoра / В. Сердитов, В. Усенко // Radioelectronică,
Informatică şi Tehnologii moderne : Conf. Intern., 15-16 oct. 2008, Chişinău. – Ch.,
2008. – P. 76-78 : des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

621.35 Tehnică electrochimică


5090. Максимук, Е. П. Электрогидродинамическая ректификация как
метод регенерации технологических жидкостей / Е. П. Максимук, М. К. Болога //
Radioelectronică, Informatică şi Tehnologii moderne : Conf. Intern., 15-16 oct. 2008,
Chişinău. – Ch., 2008. – P. 218-225 : des., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

5091. Электрохимическая обработка сталей после электрохимико-


термической обработки / Владимир Петренко, Емил Пасинковский, Сергей
Силкин [et al.] // Radioelectronică, Informatică şi Tehnologii moderne : Conf. Intern.,

167
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

15-16 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 206-211 : des., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 8 tit.

621.36 Termoelectricitate. Încălzire electrică


5092. Болога, М. К. Электроконвективное охлаждение и термоста-
тирование аппаратуры / М. К. Болога, И. В. Кожевников // Radioelectronică, In-
formatică şi Tehnologii moderne : Conf. Intern., 15-16 oct. 2008, Chişinău. – Ch.,
2008. – P. 21-26 : des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

621.38 Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Accelera-


toarea de particule. Tuburi cu raze X
5093. Electron collision rate and multiquantum transitions in solds / A.
Klyukanov, A. Catanoi, A. Petrushca [et al.] // Moldavian Journal of the Physical
Sciences. – 2008. – Nr 1. – P. 16-21 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 16 tit.

5094. Ferromagnetic spheroidal Ni-Rich nanoclusters in CdSb doped


with Ni / R. Laiho, A. V. Lashkul, K. G. Lisunov [et al.] // Moldavian Journal of the
Physical Sciences. – 2008. – Nr 1. – P. 39-41 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5
tit.

5095. Interaction of supershort light pulses with thin semiconductor films


in exciton range of spectrum / P. I. Khadzhi, I. V. Belousov, D. A. Markov [et al.] //
Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2008. – Nr 1. – P. 8-15 : fig. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 16 tit.

5096. Nazarov, M. High efficient light emitting devices with additional


scattering layer and reflecting medium for white light generation / M. Nazarov //
Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2008. – Nr 1. – P. 86-95 : fig. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

5097. Nazarov, M. Multiexcited phosphors in UV and blue LED devices /


M. Nazarov // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2008. – Nr 1. – P. 72-
85 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 29 tit.

5098. Optical and photoelectrical characteristics of GaSe(Cu)/ oxide


semiconductor heterojunction / E. Cuculescu, I. Evtodiev, E. Arama [et al.] //
Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2008. – Nr 1. – P. 55-60 : fig. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.

168
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5099. Sidorenko, Anatolii. Bolometer for reception of infra-red radiation


in a wide dynamic range / Anatolii Sidorenko, Efim Zasavitsky // Radioelectronică,
Informatică şi Tehnologii moderne : Conf. Intern., 15-16 oct. 2008, Chişinău. – Ch.,
2008. – P. 43-47 : fig. – Bibliogr. : 6 tit.

5100. Ţiuleanu, Ion. Formarea stratului electric dublu la interfaţa


ZnIn2S4-H2O(S2-/S2-2) / Ion Ţiuleanu // Probleme actuale ale urbanismului şi amena-
jării teritoriului : conf. tehn.-şt. intern., 13-14 noiemb. 2008 : Vol. 2. – Ch., 2008. – P.
152-157 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

5101. Vieru, Stanislav. Micro-optoelectronic devices on the basis of


semiconductor lasers / Stanislav Vieru, Valerian Dorogan, Tatiana Vieru // Radioe-
lectronică, Informatică şi Tehnologii moderne : Conf. Intern., 15-16 oct. 2008, Chişi-
nău. – Ch., 2008. – P. 305-310 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.

5102. Zavrajnîi, Serghei. Device for local hyperthermia in crossed laser


fluxes / Serghei Zavrajnîi, Victor Cojocaru, Iurie Nica // Radioelectronică, Informatică
şi Tehnologii moderne : Conf. Intern., 15-16 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P.
60-65 : fig. – Bibliogr. : 7 tit.

5103. Zhitaru, R. Influence of rest on mechanical properties of GaP sin-


gle crystals deformed by scleroscopic method at different temperatures / R. Zhitaru,
V. Rahvalov // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2008. – Nr 1. – P. 64-
71 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 16 tit.

5104. ZnO nanowires grown by chemical deposition and rapid photo-


thermal processing / T. Shishiyanu, O. Lupan, L. Chow [et al.] // Moldavian Journal
of the Physical Sciences. – 2008. – Nr 1. – P. 42-47 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 8 tit.

5105. Пенин, Александр. Мощный квазирезонансный преобразова-


тель напряжения технологического применения / Александр Пенин // Radioe-
lectronică, Informatică şi Tehnologii moderne : Conf. Intern., 15-16 oct. 2008, Chişi-
nău. – Ch., 2008. – P. 212-217 : des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4921)

621.397 Tehnica transmiterii imaginilor. Televiziune tehnică. Înregistrare, transmisie şi


reproducere video. Aparate şi reţele vodep
5106. Sistem de înregistrare şi prelucrare a fotopletismogramelor / Victor
Şontea, Nicolae Armencea, Dmitrii Anghioglu [et al.] // Radioelectronică, Informatică

169
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

şi Tehnologii moderne : Conf. Intern., 15-16 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P.
178-183 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

621.6 Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor


5107. Susan, Oleg. Computational fluid dynamics (CFD) for fire
dynamics simulator (FDS) / Oleg Susan, Constantin Ţuleanu, Valeriu Panaitescu //
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : conf. tehn.-şt. intern.,
13-14 noiemb. 2008 : Vol. 2. – Ch., 2008. – P.110-117. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
: 5 tit.

621.7 Tehnologie mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate


5108. Rotaru, Ion. Mod de confecţionare a îmbinărilor nedemontabile
polietilenă-oţel pentru conducte de gaze / Ion Rotaru // Probleme actuale ale urba-
nismului şi amenajării teritoriului : conf. tehn.-şt. intern., 13-14 noiemb. 2008 : Vol. 2.
– Ch., 2008. – P. 99-102.

5109. Susan, Oleg. Positive pressure ventilation in fire-fighting opera-


tions / Oleg Susan, Constantin Ţuleanu, Valeriu Panaitescu // Probleme actuale ale
urbanismului şi amenajării teritoriului : conf. tehn.-şt. intern., 13-14 noiemb. 2008 :
Vol. 2. – Ch., 2008. – P. 118-125 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

5110. Дикусар, Александр. Особенности влияния импульсных ре-


жимов электрохимического осаждения на микромеханические свойства спла-
вов Co-W / Александр Дикусар, Владимир Петренко, Дарья Грабко // Radioelec-
tronică, Informatică şi Tehnologii moderne : Conf. Intern., 15-16 oct. 2008, Chişinău.
– Ch., 2008. – P. 291-296 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

5111. Думитраш, П. Г. Низкотемпературная кавитационная метал-


лизация трудно-смачиваемых материалов на воздухе / П. Г. Думитраш, М. К.
Болога // Radioelectronică, Informatică şi Tehnologii moderne : Conf. Intern., 15-16
oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 226-233 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 9 tit.

621.8 Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice


5112. Vangheli, Mihail. Optimizarea calităţii organelor de maşini recon-
diţionate prin metoda de oţelire / Mihail Vangheli // Probleme actuale ale urbanismu-
lui şi amenajării teritoriului : conf. tehn.-şt. intern., 13-14 noiemb. 2008 : Vol. 1. –
Ch., 2008. – P. 222-228. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

170
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

621.9 Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese


5113. Andrievschi, Serghei. Cercetarea malaxorului cu amestecare în
planuri longitudinale şi transversale / Serghei Andrievschi // Probleme actuale ale
urbanismului şi amenajării teritoriului : conf. tehn.-şt. intern., 13-14 noiemb. 2008 :
Vol. 1. – Ch., 2008. – P. 89-98. – Rez. în lb. engl.

5114. Andrievschi, Serghei. Determinarea parametrilor optimali ai ma-


laxoarelor cu funcţionare continuă cu organe de lucru în formă de bare / Serghei
Andrievschi, Ala Carcea, Valeriu Lungu // Probleme actuale ale urbanismului şi
amenajării teritoriului : conf. tehn.-şt. intern., 13-14 noiemb. 2008 : Vol. 1. – Ch.,
2008. – P. 99-102. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

624 Construcţii civile în general


(Vezi Nr 5301, 5365, 5367)

625 Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri


625.7/.8 Construcţia căilor rutiere
5115. Andriuţă, M. Cu privire la diagramele de performanţă ale maşinilor
de frezat asfaltul la rece / M. Andriuţă // Probleme actuale ale urbanismului şi ame-
najării teritoriului : conf. tehn.-şt. intern., 13-14 noiemb. 2008 : Vol. 1. – Ch., 2008. –
P. 103-108. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

5116. Gugiuman, Gheorghe. Îmbrăcăminte rutieră din mixtură asfaltică


armată cu fibre de celuloză / Gheorghe Gugiuman, Andrei Ababii // Probleme actua-
le ale urbanismului şi amenajării teritoriului : conf. tehn.-şt. intern., 13-14 noiemb.
2008 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P. 167-172. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

5117. Rubliceanu, Aurel. Bazele teoretice ale folosirii pământurilor sta-


bilizate cu ciment la construcţia drumurilor / Aurel Rubliceanu, Pantelimon Arnăut,
Svetlana Balan // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : conf.
tehn.-şt. intern., 13-14 noiemb. 2008 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P. 201-209 : tab. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

5118. Rubliceanu, Aurel. Premise pentru utilizarea materialelor locale


stabilizate cu ciment la construcţia drumurilor / Aurel Rubliceanu, Pantelimon Arnă-
ut, Svetlana Balan // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului :
conf. tehn.-şt. intern., 13-14 noiemb. 2008 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P. 210-214. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.

171
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

627 Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm.


Baraje şi centrale hidraulice de energie
(Vezi Nr 4924)

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


5119. Bâzgu, Ion. Strategii de securizare a sănătăţii publice şi eco-
eficienţa proiectelor investiţionale în sectorul aprovizionării cu apă / Ion Bâzgu, Ana
Timuş // Conf. Şt. Intern. "Dezvoltarea afacerilor în Euroregiunea Siret-Prut-Nistru :
realizări şi perspective", 3-4 oct. 2008. – Ch., 2008. – P. 183-191. – Bibliogr. : 13 tit.

5120. Calos, Sergiu. Analiza funcţionării staţiei de pompare "Indepen-


denţa" (S.P."Independenţa") / Sergiu Calos, Vitalie Midari, Gheorghe Josu // Pro-
bleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : conf. tehn.-şt. intern., 13-
14 noiemb. 2008 : Vol. 2. – Ch., 2008. – P. 51-61 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.

5121. Ioneţ, Ion. Reţele exterioare de canalizare din tuburi din mase
plastice / Ion Ioneţ, Natalia Ciobanu // Probleme actuale ale urbanismului şi amena-
jării teritoriului : conf. tehn.-şt. intern., 13-14 noiemb. 2008 : Vol. 2. – Ch., 2008. – P.
67-73. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

5122. Mogâldea, V. Starea actuală a calităţii apelor în ecosistemul urban


Chişinău / V. Mogâldea, C. Bulimaga, P. Obuh // Managementul Bazinului Trans-
frontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a Uniunii Europene : Materialele
Conf. Intern., 2-3 oct., 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 199-202 : fig., tab. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

5123. Todos, Irina. Situaţia actuală a serviciilor de alimentare cu apă şi


canalizare din Regiunea de Dezvoltare Sud a RM / Irina Todos // Economica. –
2008. – Nr 3. – P. 29-32 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

5124. Калос, Сергей. Анализ учета объема сточных вод ультразву-


ковым расходомером-счетчиком "Взлет РС" (УРСВ-010М), установленного на
выпуске сброса сточных вод / Сергей Калос // Probleme actuale ale urbanismului
şi amenajării teritoriului : conf. tehn.-şt. intern., 13-14 noiemb. 2008 : tab. – Ch.,
2008. – P. 74-78 : tab.

5125. Мельничук, О. Н. Обеспеченность ресурсами поверхностных


вод социально-экономических потребностей Республики Молдова / О. Н.
Мельничук, Н. А. Бобок, Н. А. Арнаут // Managementul Bazinului Transfrontalier al

172
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a Uniunii Europene : Materialele Conf. Intern.,


2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 195-199 : fig., tab. – Bibliogr. : 6 tit.

5126. Синяева, Татьяна. Водная рамочная директива и санитарно-


гигиенический мониторинг трансграничных вод / Татьяна Синяева // Manage-
mentul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a Uniunii
Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 276-
280.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
5127. Boboc, Nicolae. Consideraţii cu privire la legităţile de repartiţie
spaţială a peisajelor silvice în Republica Moldova / Nicolae Boboc // Mediul Ambiant.
– 2008. – Nr 4. – P. 17-19 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.

5128. Bumbu, Iacob. Caracteristica ecosistemelor de tufărişuri / Iacob


Bumbu, Sergiu Plotnic // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului
: conf. tehn.-şt. intern., 13-14 noiemb. 2008 : Vol. 2. – Ch., 2008. – P. 26-29. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

5129. Bumbu, Iacob. Despre ecosistemele de pădure : (molid şi fag) /


Iacob Bumbu, Rodica Bordianu // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării
teritoriului : conf. tehn.-şt. intern., 13-14 noiemb. 2008 : Vol. 2. – Ch., 2008. – P. 22-
25 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

5130. Cuza, P. Evidenţierea termotoleranţei frunzelor genotipurilor de


Quercus robur cu ajutorul metodei de scurgere a electroliţilor / P. Cuza, L. Ţîcu, Al.
Dascaliuc // Mediul Ambiant. – 2008. – Nr 4. – P. 38-42 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 11 tit.

5131. Fediuş, Igor. Evoluţia gospodăririi Ocolului Silvic Cărbuna şi stu-


diul diversităţii floristice a vegetaţiei forestiere din Rezervaţia peisagistică "Cărbuna
" / Igor Fediuş // Mediul Ambiant. – 2008. – Nr 4. – P. 9-13 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 10 tit.

5132. Genul Trentepohlia – parte componentă a epificonului din comuni-


tăţile arboricole a or. Chişinău / Ion Roşioru, Petru Obuh, Argintin Lungu [et al.] //
Managementul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a

173
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

Uniunii Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct., 2008. – P. 237-239 : tab. –
Bibliogr. : 10 tit.

5133. Jardan, Natalia. Particularităţile biomorfologice ale unor


Orhidacee din cadrul Rezervaţiei "Codrii" / Natalia Jardan, Eugenia Chiriac // Mediul
Ambiant. – 2008. – Nr 5. – P. 29-31 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

5134. Postolache, Gheorghe. Aria protejată "Flămânda" : [din comuna


Pelinei, raionul Cahul] / Gheorghe Postolache // Mediul Ambiant. – 2008. – Nr 5. –
P. 40-42 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

5135. Postolache, Gheorghe. Aria protejată "Misilindra" : [din Ocolul


Silvic Căuşeni] / Gheorghe Postolache, Ion Cebotarenco // Mediul Ambiant. – 2008.
– Nr 4. – P. 33-34 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

5136. Timuş, Asea. Viespea neagră a ulmului (Arge sp.) în Republica


Moldova şi dezvoltarea acesteia pe ulmul de câmp – Ulmus minor / Asea Timuş, V.
Derjanschi, N. Croitoru // Mediul Ambiant. – 2008. – Nr 4. – P. 35-37 : fig. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

5137. Кишлярук, В. М. Сведение пойменных лесов в окрестностях


поселения Чобручи как следствие их использования для производства железа
/ В. М. Кишлярук, А. И. Шульман // Managementul Bazinului Transfrontalier al fl.
Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a Uniunii Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3
oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 168-171. – Bibliogr. : 22 tit.

5138. Мацюк, В. А. Дубовая ложнощитовка – вредитель дубовых ле-


сов в бассейне Днестра и меры борьбы с ней / В. А. Мацюк, К. Н. Смоляк, А. И.
Николаев // Managementul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a
Apelor a Uniunii Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch.,
2008. – P. 187.

631 Agricultură în general


631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
5139. Чобану, Мирча. Ион Томай и его хозяйство : [ООО "Инатол-
Агро", с. Гырбово Окницкого р-на] / Мирча Чобану // Agricultura Moldovei. –
2008. – Nr 10/11. – P. 11-12 : fot.

174
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


5140. Complexul de soluri hidro – halomorfe din stepa Bălţilor / Andrei
Ursu, Vladimir Pantelei, Ion Marcov [et al.] // Mediul Ambiant. – 2008. – Nr 5. – P.
34-37 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

5141. Curcubăt, Stela. Imaginile solurilor Moldovei : [pe marginea lucră-


rii lui Andrei Ursu "Solurile Moldovei", Ch., 2008] / Stela Curcubăt // Agricultura Mol-
dovei. – 2008. – Nr 10/11. – P. 38-39 : fot. – Bibliogr. : 2 tit.

5142. Balteanschi, Dumitru. Încă o dată despre combaterea secetei :


[despre modalităţile de sporire a fertilităţii solului] / Dumitru Balteanschi // Intellectus.
– 2008. – Nr 3. – P. 115-118 : fot. – Rez. în lb. engl.

5143. Caracteristica complexă a solurilor Republicii Moldova în banca


de date / A. Ursu, P. Vladimir, A. Overcenco [et al.] // Mediul Ambiant. – 2008. – Nr
4. – P. 1-8 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

5144. Corcimaru, S. Environmental consequences of vine protection by


copper containing compounds / S. Corcimaru // Realizări inovative în domeniul viti
vinicol : Conf. Intern.,18-19 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 150-151. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 5 tit.

5145. Grabovaia, Angela. Starea ecologică a solurilor degradate din


Republica Moldova / Angela Grabovaia, Iacub Bumbu, Violeta Bulat // Probleme
actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : conf. tehn.-şt. intern.,13-14
noiemb. 2008 : Vol. 2. – Ch., 2008. – P. 62-66 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7
tit.

5146. Капитальчук, М. В. Селен в биогеохимической цепи "Почва –


растения" в долине среднего и нижнего Днестра / М. В. Капитальчук // Mana-
gementul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a Uniunii
Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 151-
153 : tab. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4590, 4601)

631.5 Lucrări agricole


5147. Ciorchină, Nina. Studiu privind particularităţile proceselor morfo-
genetice ale sacilor polinici în cultura "In vitro" la Artemisia balchanorum Кrach.,
Ziziphus jujuba Mill., Mirthus communis L. / Nina Ciorchină // Probleme actuale ale
geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare In-

175
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

tern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 314-319. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 11 tit.

5148. Duca, M. Studiul comparativ al Orf-urilor asociate cu ASC la diferi-


te specii de plante / M. Duca // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi amelioră-
rii plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. –
Ch., 2008. – P. 70- 76 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 19 tit.

5149. Frunze, Nina. Starea metabolică a celulelor microbiene în relaţie


cu tehnologia de cultivare a plantelor / Nina Frunze // Probleme actuale ale geneticii,
fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10
oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 361-364 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6
tit.

5150. Jacotă, A. Controlul genetic şi molecular al rezistenţei plantelor la


temperaturi extremale / A. Jacotă // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi
ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008,
Chişinău. –Ch., 2008. – P. 91- 99 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

5151. Munteanu, V. Analiza regiunii genomice fitABC, implicată în trans-


portul toxinei FitD la Pseudomonas fluorescens CHA0 / V. Munteanu // Probleme
actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu parti-
cipare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 142-148 : fig., tab. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

5152. Studierea răspândirii elementelor transpozabile FAR1 în unele


genomuri vegetale / Lilia Paşa, Angela Deaghileva, V. Mitin [et al.] // Probleme ac-
tuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu partici-
pare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 159-163 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 5155, 5165)

631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Sti-


mulente pentru plante
5153. Ротарь, Е. А. К вопросу диагностики азотного питания
сельскохозяйственных культур / Е. А. Ротарь // Probleme actuale ale geneticii,
fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10
oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 448-451 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4
tit.
(Vezi de asemenea Nr 5149, 5218)

176
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

631.9 Alte întrebări


5154. Voloşciuc, L. T. Utilizarea imunităţii plantelor şi agriculturii ecolo-
gice – cale sigură de optimizare a funcţionării agroecosistemelor / L. T. Voloşciuc //
Managementul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a
Uniunii Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. –
P. 361-368. – Bibliogr. : 15 tit.

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia
plantelor
5155. Dascaliuc, A. Metaboliţii secundari : sinteza şi rolul lor în reacţiile
de adaptare a plantelor faţă de factorii de stres, boli şi dăunători / A. Dascaliuc //
Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf.
Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 336-344 : tab.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

5156. Cebanu, V. Contribuţii privind impactul economic al măsurilor de


combatere a bolilor viţei de vie, aplicate prin metode specifice agriculturii ecologice /
V. Cebanu // Realizări inovative în domeniul viti vinicol : Conf. Intern.,18-19 sept.
2008. – Ch., 2008. – P. 45-48 : tab. – Rez. în lb. engl.

5157. Cebanu, V. Unele consideraţii privind acţiunea inhibitoare (fungis-


tatică) a sulfatului tribazic de cupru asupra făinării viţei de vie, la utilizarea lui în
programe de protecţie ecologică / V. Cebanu // Realizări inovative în domeniul viti
vinicol : Conf. Intern.,18-19 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 30-34 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 16 tit.

5158. Rezultatele privind eficacitatea erbicidului total 360 SL (Glifosfat,


360 G/L) în combaterea buruienilor mono- şi dicoteledonate anuale şi perene la viţa
de vie / V. Cebanu, V. Degteari, Lidia Supostat [et al.] // Realizări inovative în do-
meniul viti vinicol : Conf. Intern.,18-19 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 40-45 : tab. –
Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 5164, 5182, 5220, 5238, 5243-44, 5264-65)

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
5159. Rusu, Mihail. Implementăm tehnologii moderne : [la producerea
culturilor cerealiere şi leguminoase în raionul Floreşti] / Mihail Rusu // Agricultura
Moldovei. – 2008. – Nr 10/11. – P. 5-6 : fot.

177
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

5160. Бивол, Инна. Молекулярная характеристика генома


различных видов Vigna подрода Ceratotropis / Инна Бивол, Н. Барбакар // Pro-
bleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materialele Conf. Naţ.
cu participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 19-32 : des., tab. –
Rez. în lb. engl.– Bibliogr. : 12 tit.

633.1 Cereale. Recolte de grâne


5161. Expresia proprietăţilor unor genotipuri ale grâului comun de toam-
nă (T. aestivum L.) în condiţiile secetelor extremale în Moldova / C. Moraru, Zoia
Ignatova, Irina Cuzneţova, T. Oloier // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi
ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008,
Chişinău. – Ch., 2008. – P. 133-137 – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

5162. Balaur, N. Expresia eficienţei energetice a fotosintezei la plante de


grîu (Tr. aestivum L.) cu diferit nivel de productivitate sub acţiunea secetei adafice /
N. Balaur, V. Voronţov // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării
plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. –
Ch., 2008. – P. 263-266 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

5163. Borozan, P. Utilizarea germoplasmei indurata la crearea hibrizilor


de porumb timpuriu / P. Borozan // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ame-
liorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişi-
nău. – Ch., 2008. – P. 498-503 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

5164. Chiriac, Gh. Rolul virusului mozaicului dungat al orzului (v.m.d.o.)


în inducerea variabilităţii la grâul de primăvară / Gh. Chiriac, V. Bujoreanu // Pro-
bleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ.
cu participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 51-56 : tab. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

5165. Gumovschi, Andrei. Cum obţinem grâu bun pentru panificaţie /


Andrei Gumovschi // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 10/11. – P. 30-32. –
Bibliogr. : 6 tit.

5166. Lupaşcu, G. Analiza scanării multiple a genotipurilor perspective


de grîu comun / G. Lupaşcu, S. Gavzer, E. Saşco // Probleme actuale ale geneticii,
fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10
oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 100 -104 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
7 tit.

178
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5167. Manifestarea heterozisului la porumb în condiţii de secetă / Andrei


Palii, Alexandr Rotari, Galina Comarov [et al.] // Probleme actuale ale geneticii, fizio-
logiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct.
2008, Chişinău. – P. Ch., 2008. – P. 154-158 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6
tit.

5168. Mereniuc, Lilia. Analiza comparativă a mezostructurii aparatului


fotosintetic a plantelor cerealiere în dependenţă de nivelul de productivitate, condiţii-
le de creştere şi numărul de cromosomi / Lilila Mereniuc, N. Balaur // Probleme ac-
tuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu partici-
pare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 398-403 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 3 tit.

5169. Mîrza, V. Ameliorarea hibrizilor de porumb după reacţia la secetă /


V. Mîrza, N. Vanicovici // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării
plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. –
Ch., 2008. – P. 557-562 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

5170. Mustaţă, Simion. Aprecierea distinctivităţii liniilor înrudite de po-


rumb în baza diferitor metode / Simion Musteaţă, Silvia Mistreţ // Probleme actuale
ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare
Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 148-153 : tab. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 6 tit.

5171. Mustaţă, Simion. Crearea liniilor consangvinizate de porumb tim-


puriu în baza grupelor heterotice BSSS-B37 şi Reid iodent / Simion Musteaţă, Silvia
Mistreţ // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale
Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 573-578
: tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

5172. Obţinerea şi evaluarea formelor noi de triticale în etapele iniţiale


ale procesului de ameliorare / Efimia Veveriţă, Svetlana Leatamborg, P. Buiucli, A.
Gore // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale
Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 618-622
: tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

5173. Oloieru, T. Caracteristica electro-fiziologică a ţesuturilor plantelor


grîului comun de toamnă / T. Oloieru // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi
ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008,
Chişinău. – Ch., 2008. – P. 410-413 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

179
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

5174. Pritula, Gr. Crearea hibrizilor de porumb pentru zonele sudice /


Gr. Pritula // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Mate-
riale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P.
587-590 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

5175. Rotaru, Silvia. Ereditarea pubescenţei spicului la grâul durum de


toamnă / Silvia Rotaru, P. Buiucli // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ame-
liorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişi-
nău. – Ch., 2008. – P. 189-191 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

5176. Saşco, Elena Studiu genetic al rezistenţei grâului comun de toam-


nă la putregaiul de rădăcină / Elena Saşco // Probleme actuale ale geneticii, fiziolo-
giei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct.
2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 197-203 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

5177. Ţîganaş, V. Cercetări privind ameliorarea calităţii porumbului prin


acţiunea unor mutaţii endospermice / V. Ţiganaş, Domnica Ţîganaş // Probleme
actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu parti-
cipare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 595-599 : tab. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

5178. Бабицкий, А. Ф. Содержание белка в зерне и урожаи твердой


пшеницы в степнои зоне ее возделывания / А. Ф. Бабицкий, З. Г. Тома // Pro-
bleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ.
cu participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 253-258 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

5179. Былич, Елена. Оценка образцов коллекции кукурузы по


некоторым хозяйственно-биологическим признакам / Елена Былич // Probleme
actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu parti-
cipare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 493-498 : tab. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

5180. Ваникович, Н. Сравнительное изучение гибрида кукурузы


Порумбень / Н. Ваникович, В. Мырза, В. Штирбу // Probleme actuale ale geneticii,
fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10
oct. 2008. – Ch., 2008. – P. 614-617 : tab. – Rez. în lb. engl.

5181. Маслоброд, С. Н. Реакция генотипа на проявление эффекта


дальней связи в системе прорастающих семян кукурузы / С. Н. Маслоброд //
Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf.

180
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 391-398 : tab.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4958)

633.4 Culturi de rădăcinoase


5182. Smerea, Svetlana. Variabilitatea somaclonală şi indusă de infecţia
virală la cartof / Svetlana Smerea // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi
ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008,
Chişinău. – Ch., 2008. – P. 213-218 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

5183. Коларь, Ольга. Несладкие проблемы свеклосахарной отрасли


преодолимы / Ольга Коларь // Vama. – 2008. – Nr 5. – P. 39-41 : fot., tab.

633.6 Plante de zahăr şi amidon


5184. Lisnic, S. Efectul Ni asupra conţinutului de acizi aminici liberi, mo-
nozaharide şi zaharoză în apoplast şi limbajul frunzei sfeclei de zahăr în dependen-
ţă de stresul hidric temporar / S. Lisnic // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi
ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008,
Chişinău. – Ch., 2008. – P. 377-381. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu
utilizări industriale
5185. Agat - soi nou de mac galben (Glacium flavum Crantz) / Maria
Gonceariuc, Zinaida Balmuş, Violeta Butnăraş [et. al.] // Probleme actuale ale gene-
ticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-
10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 538-540 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
: 4 tit.

5186. Analiza recoltei la fenicul (Foeniculum vulgare Mill) / Nina Roşca,


Gr. Musteaţă, Natalia Baranova [et. al.] // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei
şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008,
Chişinău. – Ch., 2008. – P. 590-595 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

5187. Calalb, Tatiana. Aspectele ultrastructurale şi biochimice ale poten-


ţialului din carpomasele calusale de aronie / Tatiana Calalb // Probleme actuale ale
geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare In-
tern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 286-290 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 8 tit.

181
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

5188. Calchei, Elena. Caracteristica soiurilor noi de tutun / Elena


Calchei, Elena Petrova // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării
plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. –
Ch., 2008. – P. 510-515 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

5189. Caractere cantitative la linii consangvinizate şi hibrizii de Salvia


sclarea L. / Zinaida Balmuş, Maria Goncearuc, Ludmila Cotelea [et al.] // Probleme
actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materialele Conf. Naţ. cu
participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 14-19 : tab. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

5190. Călugăru-Spătaru, Tatiana. Micropropagarea plantelor de


Rhodiola rosea L. in vitro / Tatiana Călugăru-Spătaru // Probleme actuale ale gene-
ticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-
10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 290-293 : tab. – Rez. în lb. engl.

5191. Chisnicean, Lilia. Studierea unor aspecte ameliorativ-semiologice


la introducerea speciei hipoglicemiante Momordica-charantia L. / Lilia Chisnicean,
Maricica Colţun // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor :
Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. –
P. 516-518 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

5192. Ciocîrlan, Nina. Date privind conţinutul în timol şi carvacrol în ule-


iul volatil al unor specii din genurile Satureja L. şi Origanum L. / Nina Ciocîrlan //
Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf.
Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 300-305 : tab.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 17 tit.

5193. Ciocîrlan, Nina. Noi contribuţii la studiul biochimic al speciei


Polymnia Sonchifolia Poepp. et Endl. / Nina Ciocîrlan // Probleme actuale ale gene-
ticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-
10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 305-310 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
: 13 tit.

5194. Colţun, Maricica. Cercetări asupra uleiului volatil din specia


Кoellia virginiana (L.) Mac. M. / Maricica Colţun, lLilia Chisnicean, V. Prisăcaru //
Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf.
Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 320-322 . –
Rez. în lb. engl.

182
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5195. Concret şi ulei volatil obţinute din trandafir (Rosa damascena Mill.)
/ C. Timciuc, Tamara Jelezneac, Zina Vornicu [et al.] // Probleme actuale ale geneti-
cii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10
oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 478-482 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 6 tit.

5196. Florea, V. Particularităţile biologice şi ontogenetice ale speciei


Mellissa Ofifisinalis L. în cadrul populaţiei cultivate / V. Florea // Probleme actuale
ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare
Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 356-360 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 14 tit.

5197. Gonceariuc, Maria. Realizări şi perspective în genetică şi amelio-


rarea speciei Salvia Sclarea L. / Maria Gonceariuc // Probleme actuale ale geneticii,
fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10
oct. 2008, Chişinău. – P. 527-534 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

5198. Jacotă, A. Cultura in vitro a speciei medicinale Silybum Marianum


L. / A. Jacotă, Alina Andrieş // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării
plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. –
Ch., 2008. – P. 364-371 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 20 tit.

5199. Marcenco, Alexandra. Veronica Chamaedrys L. – o sursă nouă


de obţinere a substanţelor biologic active de natura steroidică / Alexandra
Marcenco, P. Chintea, V. Florea // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ame-
liorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişi-
nău. – Ch., 2008. – P . 384-387 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

5200. Petrachi, Lilia. Variabilitatea caracterelor cantitative induse de ra-


diaţia gamma la anghinăria (Cynara Scolymus) / Lilia Petrachi // Probleme actuale
ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare
Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 166-171 : tab. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 6 tit.

5201. Stanciu, Oxana. Acorus Calamus L. - produs vegetal natural cu


valoare medicinală şi ecologică / Oxana Stanciu // Probleme actuale ale geneticii,
fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10
oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 470-472 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6
tit.

183
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

5202. Антропозоиная активности стероидных гликозидов из семян


Hyoscyamus niger L. / Ирина Лунга, П. Кинтя, С. Швец, Анна Фавел // Probleme
actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu parti-
cipare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 381-383 : tab. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

634 Horticultură în general


5203. Reglarea proceselor reproductive ale mărului sub acţiunea sub-
stanţelor biologic active de tip retardat / N. Bujoreanu, M. Marinescu, M. Ralea, I.
Harea // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale
Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – Ch., 2008.
– P . 274-279 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

5204. Donică, Andrei. Volumul investiţiilor capitale pentru crearea noilor


plantaţii pomicole / Andrei Donică // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 10/11. – P.
33-35 : tab. – Bibliogr. : 3 tit.

5205. Formarea şi activitatea aparatului foliar la puieţii de măr în funcţie


de tratarea lor cu capsicozid în condiţii de secetă pedologică / Vasilisa Comorova,
Gh. Şişcanu, P. Chintea, S. Şveţ // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ame-
liorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişi-
nău. – Ch., 2008. – P. 323-326 : tab. - Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

5206. Influenţa unor microelemente asupra rezistenţei mărului la calami-


tăţile naturale / N. Bujoreanu, T. Ralea, M. Marinescu, I. Harea // Probleme actuale
ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare
Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 279-285 : tab. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 9 tit.

5207. Intensitatea proceselor morfogenetice în perioada vară-toamnă la


cais şi piersic sub influenţa SBA şi a microelementelor / Maria Pîntea, N. Bujoreanu,
I. Harea, N. Bejan // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor
: Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. –
P. 414-418 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

5208. Pintea, M. Cercetări privind calitatea fructelor soiurilor de perspec-


tivă de cais / M. Pîntea, P. Crivaia, O. Viţelaru // Probleme actuale ale geneticii,
fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10
oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 578-581 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7
tit.

184
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5209. Romanciuc, Gabriela. Particularităţile potenţialului morfogenetic a


speciei Actinidia Chinesis în condiţii in vitro / Gabriela Romanciuc // Probleme ac-
tuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu partici-
pare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 429-435 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 3 tit.

5210. Şişcanu Gh. Acţiunea bioregulatorului capsicosid asupra creşterii


de cais în condiţii de secetă / Gh. Şişcanu, N. Titova, R. Isac // Probleme actuale ale
geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare In-
tern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – Ch., 2008. – P. 459-463 : tab. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

5211. Şişcanu Gh. Impactul şocului termic asupra fluorescenţei clorofilei


frunzelor de cais / Gh. Şişcanu, T. Ralea // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei
şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008,
Chişinău. – Ch., 2008. – P. 463-469 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

5212. Кичук, Н. И. Биоэкологические особенности ореха черного и


перспектива его выращивания в пойме реки Днестр / Н. И. Кичук // Managemen-
tul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a Uniunii Euro-
pene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008. – Ch., 2008. – P. 162-164 : fig., tab.
– Bibliogr. : 5 tit.

634.8 Viticultură
5213. Alexandrov, E. Gametofitul masculin al hibrizilor distanţi de viţă de
vie Vitis vinifera L. X Vitis rotundifolia Michx / E. Alexandrov // Probleme actuale ale
geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materialele Conf. Naţ. cu participare
Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 5-8. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr
. : 10 tit.

5214. Alexandrov, E. Sinteza hibrizilor distanţi de viţă de vie Vitis Vinife-


ra L. X Vitis Rotundifolia Michx / E. Alexandrov // Probleme actuale ale geneticii,
fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10
oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 488-493 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9
tit.

5215. Alexandrov, Eugeniu. Aspecte biomorfologice a hibrizilor distanţi


de viţă de vie Vitis Vinifera L. x Vitis Rotundifola Michx. De F 4 / Eugeniu Alexandrov
// Realizări inovative în domeniul viti vinicol : Conf. Intern., 18-19 sept. 2008. – Ch.,
2008. – P. 49-50. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

185
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

5216. Baza normativă a domeniului vitivinicol în Republica Moldova / Ma-


ria Antohi, Margareta Coreişa, Ludmila Tcaciuc, Valentina Nîrca // Realizări inovati-
ve în domeniul viti vinicol : Conf. Intern., 18-19 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 216-
218. – Rez. în lb. engl.

5217. Cebotari, Valeriu. Piaţa dictează preţurile, dar ele sunt negociabi-
le : [dialog cu V. Cebotari, dir. gen. al Companiei "Moldvinipoteca" referitor la patri-
moniul viticol al Moldovei] / consemnare : Ion Bătrânu // Viticultura şi Vinificaţia în
Moldova. – 2008. – Nr 4. – P. 2-3 : fot. – Idem în lb. rusă.

5218. Cercetări privind aplicarea îngrăşămintelor la viţa-de-vie pe rod /


A. Sirius, I. Rozloga, L. Popov, C. Matcaş // Realizări inovative în domeniul viti vini-
col : Conf. Intern.,18-19 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 54-57 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 3 tit.

5219. Chiriac, Gh. Cultivarea în vitro a embrionilor imaturi la viţa de vie


apirenă / Gh. Chiriac, Svetlana Smerea, Gh. Savin // Probleme actuale ale geneticii,
fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10
oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 46-50 : tab. – Rez în lb. engl. – Bibliogr. : 18
tit.

5220. Contribuţii privind termenii aplicării procedeului de defoliere par-


ţială a butucilor pentru prevenirea şi combaterea putregaiului cenuşiu la viţa de vie /
V. Cebanu, M. Cuharschi, V. Degteari, A. Midari // Realizări inovative în domeniul
viti vinicol : Conf. Intern.,18-19 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 35-39 : tab. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

5221. Gaina, Boris. Ce facem cu soiurile de tipul Isabella? : [interviu cu


acad. B. Gaina, secretar şt. gen. al AŞM, colaborator şt. principal la Inst. Naţ. pentru
Viticultură şi Vinificaţie] / interlocutor : Vasile Odoleanu // Viticultura şi Vinificaţia în
Moldova. – 2008. – Nr 4. – P. 5-7 : fot. – Idem în lb. rusă.

5222. Gaina, Boris. Produse ecologice vitivinicole : potenţialul existent


de producere / Boris Gaina // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 4. –
P. 22-23 : fot. – Bibliogr. : 5 tit. – Idem în lb. rusă.

5223. Identificarea virusului scurt-nodării în plantele obţinute din embri-


onii maturi a soiului apiren alb / Gh. Chiriac, V. Bujoreanu, S. Smerea [et al.] // Rea-
lizări inovative în domeniul viti vinicol : Conf. Intern.,18-19 sept. 2008. – Ch., 2008. –
P. 20-22. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

186
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5224. Nicolaescu, Gheorghe. Sfaturi practice referitor la lucrările din vii


şi pepiniere în lunile septembrie – octombrie / Gheorghe Nicolaescu, Andrei Ştirbu //
Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 4. – P. 10. – Idem în lb. rusă.

5225. Particularităţile activităţii regulatorilor de creştere la plantele viti-


cole în funcţie de genotip, acţiunea secetelor şi moinelor / N. Erezanu, Gh. Şişcanu,
A. Popovici, P. Negru // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plan-
telor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch.,
2008. – P. 350-354 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

5226. Particularităţile comportării clonilor din soiurile clasice de viţă de


vie în condiţiile Republicii Moldova / M. Cuharschi, V. M. Cebanu, S. Ungureanu [et
al.] // Realizări inovative în domeniul viti vinicol : Conf. Intern.,18-19 sept. 2008. –
Ch., 2008. – P. 23-26. – Rez. în lb. engl.

5227. Pepinieritul viticol, ca bază a viticulturii şi vinificaţiei moderne // Vi-


ticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 4. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

5228. Perstniov, Nicolae. Posibilităţi de sporire a recoltelor şi de îmbu-


nătăţire a calităţii soiurilor pentru vin / Nicolae Perstniov, Ivan Şeghev // Viticultura şi
Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 4. – P. 8 : tab. – Bibliogr. : 10 tit. – Sfârşit. Înce-
putul : Nr 3. – Idem în lb. rusă.

5229. Popovici, A. Particularităţile metabolismului compuşilor fosforici la


viţa de vie în funcţie de vigoarea de creştere, perioada de vegetaţie, rezistenţa la
secetă şi ger a plantelor / A. Popovici, P. Negru, Gh. Şişcanu // Probleme actuale
ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare
Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 424-428 : tab. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 10 tit.

5230. Produs parafinic nou pentru pepiniera viticolă / S. Ungureanu, V.


Cebanu, L. Supostat, A. Midari // Realizări inovative în domeniul viti vinicol : Conf.
Intern.,18-19 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 27-29. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

5231. Rusu, Svetlana. Evaluarea comparativă a productivităţii genotipu-


rilor apirene / Svetlana Rusu // Realizări inovative în domeniul viti vinicol : Conf.
Intern.,18-19 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 14-15 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr .
: 6 tit.

5232. Rusu, Svetlana Viabilitatea polenului soiurilor apirene de viţă de


vie / Svetlana Rusu, Gheorghe Savin, Maria Pîntea // Probleme actuale ale geneti-

187
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

cii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10
oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 456-459 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8
tit.

5233. Savin, Gheorghe. Genofondul viţei de vie al INVV – valenţe inter-


naţionale / Gheorghe Savin // Realizări inovative în domeniul viti vinicol : Conf. In-
tern.,18-19 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 12-13. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

5234. Specificul cultivării viţei de vie în regiunea transnistreană / O.


Baev, G. Polzikova, S. Makeeva [et al.] // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. –
2008. – Nr 4. – P. 12-13 : des. – Contin. Începutul : Nr 3. – Idem în lb. rusă.

5235. The impact of trace elements on the productivity resistance of vine


/ Sofia Veliksar, S.Toma, G. Tudorache, Tatiana David // Realizări inovative în do-
meniul viti vinicol : Conf. Intern.,18-19 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 140-143. – Rez.
în lb. engl.

5236. Topală, S. Gh. Muscat Cannon hall ploidy, new contributions to


solution of the problem / S. Gh. Topală // Realizări inovative în domeniul viti vinicol :
Conf. Intern.,18-19 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 144-148. – Bibliogr. : 20 tit. – Rez.
în lb. engl.

5237. Topală, S. Muscat cannon hall ploidy. New data / S. Topală // Pro-
bleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ.
cu participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 607-614 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 21 tit.

5238. Topală, Ştefan. Poliploidicitatea soiului de viţă de vie Muscat


Cannon Hall. Date noi / Ştefan Topală // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008.
– Nr 4. – P. 9 : fig. – Bibliogr., p. 9. – Sfârşit. Începutul : Nr 3. – Sfârşit. Începutul : Nr
3. – Idem în lb. rusă.

5239. Topală, Ştefan. Sinteza genomului nou al viţei de vie – mijloc efi-
cient de învingere a filoxerei (Viteus Vitifolii Shimer (Fitch)) / Ştefan Topală, Con-
stantin Dadu // Realizări inovative în domeniul viti vinicol : Conf. Intern.,18-19 sept.
2008. – Ch., 2008. – P. 16-20. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 22 tit.

5240. Роль комплекса микроэлементов в реализации потенциальной


устойчивости винограда к низким температурам / С. Г. Великсар, С. И. Тома, Г.
Ф. Тудораке, Д. И. Братко // Realizări inovative în domeniul viti vinicol : Conf. In-
tern.,18-19 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 92-93 : tab. – Rez. în lb. engl.

188
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5241. Стерильность пыльцы винограда и причины её вызывающие


/ Штефан Топалэ, Константин Даду, Даниела Ивасишин, Мария Истрати // Rea-
lizări inovative în domeniul viti vinicol : Conf. Intern.,18-19 sept. 2008. – Ch., 2008. –
P. 87-91. – Rez. în lb. engl.

5242. Топалэ, Ш. Стерильности пыльцы винограда и методы ее


преодоления / Ш. Топалэ, К. Даду // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi
ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008,
Chişinău. – Ch., 2008. – P. 235-241 : tab. – Rez. în lb. engl.

5243. Фазы изменения водного статуса листьев винограда при


действии холода / А. Ф. Кирилов, О. А. Харчук, С. И. Баштовая [et. al.] // Pro-
bleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ.
cu participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 310-314 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.
(Vezi de asemenea Nr 5156-58, 5347)

635 Plante de gradină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
5244. Andronic, Larisa. Evidenţa anomaliilor meiotice la tomate în rezul-
tatul acţiunii combinate a razelor Gama şi infecţiei virale / Larisa Andronic // Proble-
me actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materialele Conf. Naţ. cu
participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 8-13. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 12 tit.

5245. Oportunităţi de screening al rezistenţei genotipurilor de tomate la


fuzarioza de tomate la fuzarioza radiculară / G. Lupaşcu, L. Rotaru, N. Mihnea [et
al.] // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale
Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chşinău. – Ch., 2008. – P. 105 -
110 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

5246. Царану, Лилия. Продолжительность хранения, в нерегули-


руемых условиях температуры и влажности воздуха, генотипов томата гомо- и
гетерозигогных по мутантным генам Rin, Nor и Alc / Лилия Царану // Mediul
Ambiant. – 2008. – Nr 4. – P. 24-27 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 19 tit.

5247. Caracteristica procesului de producţie a plantelor de soia cu dife-


rit nivel de productivitate / N. Balaur, V. Voronţov, E. Cleiman [et. al.] // Probleme
actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu parti-

189
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

cipare Intern., 9-10 oct. 2008, Chşinău. – Ch., 2008. – P. 258-262 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 3 tit.

5248. Cliciuc, D. Obţinerea de noi forme mutante de năut (Cicer


arietinum l.) cu caractere preţioase de productivitate, calitate şi rezistenţă prin folosi-
rea iradierii gamma / D. Cliciuc // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi amelio-
rării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău.
– Ch., 2008. – P. 57- 61 : tab. – Rez în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

5249. Malii, Aliona. Influenţa tratării seminţelor de soia cu raze gamma


asupra caracterelor valoroase la plantele M1 / Aliona Malii, A. Budac, Irina
Romanova // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Ma-
teriale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P.
118 -127 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

5250. Mării, Liliana. Utilizarea unor procedee neconvenţionale în indu-


cerea variabilităţii caracterelor valoroase la tomate / Liliana Mării // Probleme actua-
le ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare
Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 127-133 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 14 tit.

5251. Mihnea, Nadejda. Variabilitatea fenotipică a caracterelor valoroa-


se ale fructului de tomate / Nadejda Mihnea // Probleme actuale ale geneticii, fizio-
logiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct.
2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 567-573 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

5252. Mustaţă, Gr. Influenţa gradului de îmburuienire asupra producţiei


la mărar (Anethum Groveolens L.) / Gr. Mustaţă, Nina Roşea, Natalia Baranova //
Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf.
Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct., 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 403-409 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

5253. Rotaru, Ludmila. Rolul epistaziilor în controlul genetic al rezisten-


ţei tomatelor la Fusarium oxysporum var. orthoceras / Ludmila Rotaru // Probleme
actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu parti-
cipare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 183-188 : tab. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

5254. Rotaru, V. Influenţa fosforului şi fierului asupra dezvoltării


nodozitşţilor şi conţinutului de ureide în frunzele plantelor de soia în condiţiile de
secetă / V. Rotaru, Ortanţa Gojineţchi // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi

190
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008,
Chişinău. – Ch., 2008. – P. 451-455 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

5255. Sîromeatnicov, Iulia. Influenţa temperaturilor joase pozitive "in vi-


tro" asupra unor caractere cantitative la hibrizii distanţi de tomate F2 –F4 / Iulia
Sîromeatnicov, A. Jacotă // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării
plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. –
Ch., 2008. – P. 209-212 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

5256. Sîromeatnicov, Iulia. Studiul rezistenţei tomatelor obţinute în vitro


/ Iulia Sîromeatnicov, A. Jacotă, Eugenia Cotenco // Probleme actuale ale geneticii,
fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10
oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 204-208 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8
tit.

5257. Баштовая, Светлана. Трихомы и свободная вода апопласта


листьев сои / Светлана Баштоваиа, А. Кириллов, О. Харчук // Probleme actuale
ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare
Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 270-274 : tab. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 9 tit.

5258. Будак, А. Б. Сопряженность изменчивости признаков продук-


тивности у сои / А. Б. Будак // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi amelio-
rării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău.
– Ch., 2008. – P. 33-37 : des., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

5259. Грати, М. И. Комплексная оценка жаростойких форм томата /


М. И. Грати, А. Г. Жакотэ, В. Г. Грати // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi
ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008,
Chişinău. – Ch., 2008. – P. 541-546 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

5260. Дука, М. В. Определение общей и специфической комбинаци-


онной способности у различных генотипов огурца (Cucumis sativus L.) / М. В.
Дука, Т. В. Хоменко, А. И. Порт // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ame-
liorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişi-
nău. – Ch., 2008. – P. 77- 82 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

5261. Маковей, М. Д. Возможность выявления генетического разно-


образия по признакам мужского гаметофита томатов на устойчивость к эколо-
гическим стрессам / М. Д. Маковей, А. Н. Кравченко // Probleme actuale ale ge-
neticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern.,

191
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 111-117 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 12 tit.

5262. Салтанович, Т. И. Оценка устойчивости мужского гаметофита


томатов к засухе и засолению / Т. И. Салтанович, А. Н. Кравченко, В. В. Беже-
нарь // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale
Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 192-197
: tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

5263. Церковная, В. С. Видовой состав возбудителей бактериоз лу-


ка / В. С. Церковная // Mediul Ambiant. – 2008. – Nr 4. – P. 29-32 : tab. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

5264. Церковная, В. С. Чувствительность возбудителей болезней


лука к препаратам / В. С. Церковная // Mediul Ambiant. – 2008. – Nr 5. – P. 32-33
: tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

5265. Цэрану, Л. А. Исследование солеустойвости мутантых генов


томата в гомо- и гетерозиготном состоянии на стадии прорастания семян / Д.
Ф. Цэрану // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Mate-
riale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P.
224-229 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 18 tit.

5266. Цэрану, Л. А. Наследование урожайности и составляющих ее


кампонентов у гибридов F1, гетерозиготных по генам Rin, Nor, и Alc / Л. А. Цэ-
рану, А. Г. Жакотэ, А. И. Ганея // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ame-
liorării plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişi-
nău. – Ch., 2008. – P . 218-224 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 5159)

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmul-


ţirea animalelor domestice
5267. Şumanschi, A. O nouă etapă în activitatea Institutului : [Şt.-Practic
de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară] / A. Şumanschi, V. Roşca //
Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 10/11. – P. 15.

636.2 Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi


5268. Enciu, V. Rolul microorganismelor în evoluţia afecţiunilor septice
ale acropodiilor la bovine / V. Enciu // Structura şi funcţionarea ecosistemelor în

192
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

zona de interferenţă biogeografică : Simpoz. intern., 2008. – Ch., 2008. – P. 102-


105. – Bibliogr. : 12 tit.

5269. Parazitismul asociat la bovine – factor depresant al populaţiilor de


limfocite / O. Chihai, D. Erhan, Ş. Rusu [et al.] // Structura şi funcţionarea ecosiste-
melor în zona de interferenţă biogeografică : Simpoz. intern., 2008. – Ch., 2008. –
P. 98-100. – Bibliogr. : 14 tit.

636.5/.6 Păsări
5270. Bâzgu, Ion. Creăm o avicultură competitivă : [în Rep. Moldova] /
Ion Bâzgu, Andrei Şumanschi // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 10/11. – P. 12-
13 : tab.

5271. Вакуленко, А. Шилохвость = Raţa suliţar / А. Вакуленко //


Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 11. – P. 10-11 : fot.

636.7./.9 Alte animale crescute de om


5272. Грундя, Н. А. Дратхаар : Размышление о легавых : [собак] / Н.
А. Грундя // Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 11. – P. 20-22 : fot.

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vântului


5273. Radionov, Vladimir. Aspectele-cheie ale reglementării de stat a
pieţei produselor animaliere / Vladimir Radionov // Agricultura Moldovei. – 2008. –
Nr 10/11. – P. 7-9 : fig.

637.5 Carne. Produse din carne pentru alimentaţie


5274. Creţu, Ion. Crearea unei reţele de abatoare performante / Ion
Creţu // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 10/11. – P. 10 : fot.

639.1 Vânătoare
5275. Анофриев Н. Ю. Правила сборныхъ охотъ. Облавной : [отр.
из "Карманного охотничьего календаря", 1911 год] / Н. Ю. Анофриев // Охотник
и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 11. – P. 14-16 : fot.

5276. Вакуленко, А. Настоящие правила облавной охоты / А. Ваку-


ленко // Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 11. – P. 17-19 : fot.

5277. Чокой, О. Запрет охоты на зайца-русака. Страсти накаляются


/ О. Чокой // Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 11. – P. 2-3 : fot.

193
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


5278. Analiza potenţialului adaptiv al populaţiilor diferitor grupe ecologi-
ce de peşti din sectorul mijlociu al fl. Nistru la condiţiile presului antropic / M. Usatîi,
O. Crepis, A. Usatîi [et al.] // Managementul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi
Directiva-cadru a Apelor a Uniunii Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct.
2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 351-355 : tab. – Bibliogr. : 14 tit.

5279. Bulat, Dumitru. Diversitatea taxonomică, structura şi starea func-


ţională a ihtiocenozei lacului de acumulare Ghidighici / Dumitru Bulat // Manage-
mentul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a Uniunii
Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 46-
49 : tab. – Bibliogr. : 5 tit. ; Structura şi funcţionarea ecosistemelor în zona de inter-
ferenţă biogeografică : Simpoz. intern., 2008. – Ch., 2008. – P. 152-155 : tab.

5280. Bulat, Dumitru. Ihtiofauna şi condiţiile de reproducere a peştilor


din lacul de acumulare Ghidighici / Dumitru Bulat, Denis Bulat, Aurel Ciobanu //
Structura şi funcţionarea ecosistemelor în zona de interferenţă biogeografică :
Simpoz. intern., 2008. – Ch., 2008. – P. 156-158 : tab.

5281. Bulat, Dumitru. Situaţia ecologică actuală în lacul de acumulare


Ghidighici şi direcţiile de redresare şi valorificare a resurselor lui piscicole / Dumitru
Bulat // Managementul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a
Apelor a Uniunii Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch.,
2008. – P. 49-51 : tab. – Bibliogr. : 9 tit.

5282. Moshu, Alexander Ja. Sphaerospora Zingeli sp.n. (Myxozoa :


Myxosporea), kidney parasite of zingel zingel (Linnaeus, 1766) (Percidae) from the
Dniester river / Alexander Ja. Moshu, Ilya D. Trombitsky // Managementul Bazinului
Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a Uniunii Europene : Materia-
lele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 204-208 : fig. – Bibliogr.
: 22 tit.

5283. Negru, Maria. Analiza retrospectivă a bacterioplanctonului în Nis-


tru Inferior / Maria Negru, I. Şuberneţkii // Managementul Bazinului Transfrontalier al
fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a Uniunii Europene : Materialele Conf. Intern.,
2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 212-213 : tab. – Bibliogr. : 9 tit.

5284. Nistreanu, Victoria. Spreading of insectivore species


(Erinaceidae, Talpidae, Soricidae, Insectivora) in Nistru river basin / Victoria
Nistreanu // Managementul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a

194
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Apelor a Uniunii Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch.,
2008. – P. 213-217 : fig., tab. – Bibliogr. : 4 tit.

5285. Scurtă notă asupra rezultatelor pescuitului ştiinţific efectuat în râul


Prut / Grigore Davideanu, Alexandru Moşu, Ana Davideanu [et al.] // Managementul
Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a Uniunii Europene :
Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 382-385 : tab. –
Bibliogr. : 14 tit.

5286. Usatîi, M. Analiza potenţialului adaptiv al populaţiilor diferitor grupe


ecologice de peşti din sectorul medial al fl. Nistru în condiţiile pressingului antropic /
M. Usatîi, O. Crepis, A. Cebanu // Structura şi funcţionarea ecosistemelor în zona
de interferenţă biogeografică : Simpoz. intern., 2008. – Ch., 2008. – P. 168-169 : fig.

5287. Лебеденко, Любовь. Влияние хлорофоса и никеля на темп


роста карпа / Любовь Лебеденко, Наталья Зубкова // Structura şi funcţionarea
ecosistemelor în zona de interferenţă biogeografică : Simpoz. intern., 2008. – Ch.,
2008. – P. 177-180 : fig., tab.

5288. Мунжиу, О. В. Использование популяций Дрейссены реки


Днестр в качестве ключевого элемента сбалансированного функционирования
водоема и кормового объекта / О. В. Мунжиу // Managementul Bazinului Trans-
frontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a Uniunii Europene : Materialele
Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 208-211 : fig. – Bibliogr. : 13
tit.

5289. Некоронованный король : [ловля ерша] // Охотник и рыболов


Молдовы. – 2008. – Nr 11. – P. 27-28 : fot.

5290. Премудрый карась : Советы бывалых рыболовов // Охотник и


рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 11. – P. 24-26 : fot.

5291. Фулга, Н. Сравнительная характеристика репродуктивной


системы самок белоглазки (Abramis sapa) Дубэссарского водохранилища / Н.
Фулга, А. Усатый // Managementul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-
cadru a Apelor a Uniunii Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişi-
nău. – Ch., 2008. – P. 98-100 : fig. – Bibliogr. : 8 tit.

5292. Şalaru, Victor. Diversitatea algelor edafice în fitoplanctonul din


lunca r. Nistru ca indicator a situaţiei ecologice / Victor Şalaru, Vasile Şalaru // Ma-
nagementul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a Uniu-

195
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

nii Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P.
256-257. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4957-58, 5154)

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


640 Tipuri de conducere şi administrare casnică
641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
5293. "Doi giganţi" ai bucătăriei moldoveneşti = "Два кита" молдавской
кухни : [zeama şi mămăliga] // Moldova Today. – 2008. – Nr 2. – P. 89-94 : fot. –
Idem în lb. engl., rusă.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


5294. Gujuman, Lucia. Evidenţierea rolului şi a tendinţelor de dezvoltare
a telecomunicaţiilor la nivel mondial / Lucia Gujuman // Economie şi sociologie. –
2008. – Nr 2. – P. 39-46. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

5295. Давидович, Наталья. Жизнь в прямом эфире : [интервью с Н.


Давидович, гл. ред., ведущей канала TV7] / записала Ольга Кротевич //
Aquarelle. – 2008. – Nr 11. – P. 8-12 : fot.

5296. Целикова, Илона. Оксана Ютеш. Телеведущая вечернего


блока новостей Pro TV / Илона Целикова // Aquarelle. – 2008. – Nr 11. – P. 54-59
: fot.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


5297. Melnic, Igor. Evaluarea şi selecţia transportatorilor / Igor Melnic //
Conf. Şt. Intern. "Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cu-
noaştere", 28-29 sept. 2007 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P. 196-198. – Bibliogr. : 6 tit.

656.1 Transport rutier


5298. Dumitraşcu, Petru. Asigurarea populaţiei urbane cu transport /
Petru Dumitraşcu, Angela Popuşoi // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajă-
rii teritoriului : conf. tehn.-şt. intern.,13-14 noiemb. 2008 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P.
34-36.

656.7 Transport aerian


5299. Echipa Aeroportului Internaţional Chişinău : [a cucerit titlul de "Cel
mai bun aeroport al anului din ţările CSI"] // Moldova Today. – 2008. – Nr 2. – P. 4-

196
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

30 : fot. – Cuprins : Noutăţile Aeroportului Chişinău; Serviciile aeroportului; Accesul


în aeroport; Serviciul Aerodrom. 1538 de dale ale securităţii noastre; Call Center vă
răspunde la orice întrebare; Serviciul "Profiling" al companiei "AIR MOLDOVA". –
Idem în lb. engl., rusă.

5300. Samoilenco, Tudor. Crearea hub-urilor logistice – obiectiv de ba-


ză în dezvoltarea nodului aerian Moldova / Tudor Samoilenco // Conf. Şt. Intern.
"Dezvoltarea afacerilor în Euroregiunea Siret-Prut-Nistru : realizări şi perspective",
3-4 oct. 2008. – Ch., 2008. – P. 73-75. – Bibliogr. : 9 tit.

657 Contabilitate
5301. Benderschi, Vasile. Particularităţile repartizării şi includerii con-
sumurilor în costul obiectelor de construcţie / Vasile Benderschi, Pavel Tostogan,
Liliana Ţurcanu // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 11. – P. 65-69 : fot., tab.

5302. Bîrcă, Aliona. Politici strategice de armonizare a contabilităţii au-


tohtone în procesul trecerii la normele contabile profesionale / Aliona Bîrcă // Conf.
Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere,
28-29 sept. 2007 : Vol. 2. – Ch., 2008. – P. 263-265.

5303. Bîrcă, Aliona. Tendinţe actuale în utilizarea bazelor de evaluare :


[probl. actuale ale contabilităţii] / Aliona Bîrcă // Economica. – 2008. – Nr 3. – P. 55-
57 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

5304. Bucur, Vasile. Unele aspecte ale contabilităţii consumurilor indi-


recte de producţie în transportul auto / Vasile Bucur // Conf. Şt. Intern. Creşterea
competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 :
Vol. 2. – Ch., 2008. – P. 167-170.

5305. Cotoros, Inga. Abordări naţionale şi internaţionale privind clasifi-


carea reparaţiilor mijloacelor fixe în contabilitate / Inga Cotoros // Economica. –
2008. – Nr 3. – P. 60-62 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

5306. Gancearuc, Maria. Contabilizarea şi impozitarea operaţiunilor de


creare a unui program informatic de către o persoană fizică nerezidentă / Maria
Gancearuc, Cristina Gurulea // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 11. – P. 23-27 :
fot., tab.

5307. Grigoroi, Lilia. Analiza utilizării principiilor contabile / Lilia Grigoroi


// Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe
cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 2. – Ch., 2008. – P. 248-250. – Bibliogr. : 7 tit.

197
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

5308. Iachimovschi, Anatolie. Auditul gestionării riscurilor controlului in-


tern în mediul sistemelor informaţionale automatizate / Anatolie Iachimovschi //
Economica. – 2008. – Nr 3. – P. 57-59. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

5309. Lazari, Liliana. Tendinţe de normalizare a contabilităţii / Liliana


Lazari // Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate
pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 2. – Ch., 2008. – P. 253-255. – Bibliogr. : 8
tit.

5310. Morari, Galina. Codificarea conturilor consumurilor de producţie în


cazul aplicării metodei normative / Galina Morari, Neli Muntean, Diana Criclivaia //
Economie şi sociologie. – 2008. – Nr 2. – P. 75-81 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 5 tit.

5311. Nani, Mihail. Ajustarea contabilităţii mijloacelor fixe şi activelor


nemateriale în instituţiile publice la catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale
/ Mihail Nani // Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei
bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 2. – Ch., 2008. – P. 204-205.

5312. Nederiţă, Alexandru. Abordări conceptuale privind evaluarea


elementelor contabile / Alexandru Nederiţă // Economica. – 2008. – Nr 3. – P. 51-54
: fig. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 9 tit.

5313. Nederiţă, Alexandru. Aspecte noi ale contabilităţii veniturilor şi


cheltuielilor extraordinare / Alexandru Nederiţă // Conf. Şt. Intern. Creşterea compe-
titivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 2. –
Ch., 2008. – P. 171-174.– Bibliogr. : 6 tit.

5314. Nederiţă, Alexandru. Inventarierea anuală a bunurilor : aspecte


contabile şi fiscale / Alexandru Nederiţă, Angela Popovici // Contabilitate şi audit. –
2008. – Nr 11. – P. 11-19 : fot., tab. – Bibliogr. în notele de subsol.

5315. Tostogan, Pavel. Unele probleme privind calcularea costurilor în


construcţie / Pavel Tostogan // Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvolta-
rea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 2. – Ch., 2008. – P.
251-253.

5316. Ţurcan, Ludmila. Politica de contabilitate – metodă de reglemen-


tare a contabilităţii în entităţile turistice / Ludmila Ţurcan // Economica. – 2008. – Nr
3. – P. 64-66. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

198
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5317. Ţurcanu, Viorel. Unele aspecte ale teoriei contabilităţii / Viorel


Ţurcanu // Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei baza-
te pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 2. – Ch., 2008. – P. 164-166. – Bibliogr. : 7
tit.

5318. Vitiuc, Ana. Raportarea auditorului în cazul tranziţiei spre stan-


dardele internaţionale de raportare financiară / Ana Vitiuc // Conf. Şt. Intern. Creşte-
rea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007
: Vol. 2. – Ch., 2008. – P. 256-259. – Bibliogr. : 6 tit.

5319. Zlatina, Natalia. Contabilitatea ambalajelor de transport recupera-


bile / Natalia Zlatina, Ludmila Grabarovschi // Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivi-
tăţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 2. –
Ch., 2008. – P. 205-208.

5320. Балануцэ, Владимир. Диагностика, оценка и обоснования за-


тратного механизма в рыночных условиях хозяйствования / Владимир Балану-
цэ // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 11. – P. 82-84 : fot.

5321. Златина, Наталья. О формировании продажной цены готовой


продукции в общественном питании : [в помощь бухгалтеру] / Наталья Златина
// Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 11. – P. 56-64 : fot., tab.

5322. Кантемир, Аурелия. О нерешенных проблемах ограничения


годовой базы взносов социального страхования : [в помощь бухгалтеру] / Ау-
релия Кантемир // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 11. – P. 80-81.
(Vezi de asemenea Nr 4886)

658 Conducere şi administare în exploatare. Organizare comercială


(Vezi Nr 5348)

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


5323. Dragancea, Svetlana. Despre unii factori ai situaţiei de comunica-
re publicitară / Svetlana Dragancea // Conf. Şt. Intern. Creşterea competitivităţii şi
dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29 sept. 2007 : Vol. 1. – Ch.,
2008. – P. 217-219.

199
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
5324. Ţislinscaia, Natalia. Utilizarea sării iodate în industria alimentară /
Natalia Ţislinscaia, Svetlana Popel, Ghenadie Coev // Agricultura Moldovei. – 2008.
– Nr 10/11. – P. 36-38 : fot. – Bibliogr. : 4 tit.

663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului


5325. Compoziţia fizico-chimică a vinurilor din regiunea vitivinicolă Sud
(II) / Emil Rusu, Leonora Obadă, Anatol Mândru [et al.] // Viticultura şi Vinificaţia în
Moldova. – 2008. – Nr 4. – P. 14-18 : tab. – Bibliogr. : 6 tit. – Contin. Începutul : Nr
3. – Idem în lb. rusă.

5326. Cozub, Gheorghe. Dezintoxicarea deşeurilor obţinute ca rezultat


al demetalizării vinurilor cu ferocianură de potasiu / Gheorghe Cozub // Viticultura şi
Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 4. – P. 29 : fot. – Idem în lb. rusă.

5327. Cozub, Gheorghe. Rusia vinificatoare / Gheorghe Cozub // Viticul-


tura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 4. – P. 30-31 : fig., tab. – Idem în lb. rusă.

5328. Craveţ, Natalia. Producerea vinurilor ecologice în regiunea de sud


a Moldovei / Natalia Craveţ, Emil Rusu, Rafael Haceaturean // Realizări inovative în
domeniul viti vinicol : Conf. Intern., 18-19 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 170-171. –
Bibliogr. : 12 tit.

5329. Crearea identităţii vinurilor moldoveneşti prin promovarea soiurilor


noi de selecţie / Emil Rusu, Boris Găină, Leonora Obadă [et al.] // Realizări inovative
în domeniul viti vinicol : Conf. Intern., 18-19 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 165-166. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

5330. Cudriţchi, Taisia. Factorul primordial al calităţii vinurilor / Taisia


Cudriţchi // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 4. – P. 27-28 : fot. –
Idem în lb. rusă.

5331. Determinarea naturalităţii vinurilor de struguri din soiuri aromate /


Elena Scorbanov, Nicolae Taran, Veronica Comanici, Oleg Bogdevici // Viticultura şi
Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 4. – P. 19 : fig., tab. – Bibliogr. : 7 tit. – Sfârşit.
Începutul : Nr 3. – Idem în lb. rusă.

200
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5332. Drojdii din sedimente vinicole – sursă de principii biologic active /


Oleg Chiseliţa, Lilia Topală, Agafia Usatîi [et al.] // Realizări inovative în domeniul viti
vinicol : Conf. Intern., 18-19 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 226-227. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 10 tit.

5333. Influenţa tratărilor tehnologice a cupajelor de vinuri materie primă


pentru spumante asupra proprietăţilor de spumare / N. Taran, E. Soldatenco, M.
Antohi [et al.] // Realizări inovative în domeniul viti vinicol : Conf. Intern., 18-19 sept.
2008. – Ch., 2008. – P. 200-202 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

5334. Influenţa tratărilor tehnologice asupra proprietăţilor de spumare a


vinurilor / Nicolae Taran, Eugenia Soldatenco, Irina Ponomariova, Victoria Adajuc //
Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 4. – P. 24-26 : tab. – Idem în lb.
rusă.

5335. Iniţierea studiului asupra compoziţiei fizico-chimice a vinurilor în


vederea creării "Cazierul vinurilor moldoveneşti" / Emil Rusu, Leonora Obadă, Ghe-
orghe Odageriu [et al.] // Realizări inovative în domeniul viti vinicol : Conf. Intern.,
18-19 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 163-164. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

5336. Levuri active autohtone de colecţie. Perspective de implementare


şi producere / Nicolae Taran, Maria Antohi, Eugenia Soldatenco, Victoria Adajuc //
Realizări inovative în domeniul viti vinicol : Conf. Intern., 18-19 sept. 2008. – Ch.,
2008. – P. 174-177 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

5337. Mustaţă, G. Influenţa condiţiilor pedo-climaterice la producerea vi-


nurilor roze / G. Mustaţă, L. Gherciu, V. Bîşcă // Realizări inovative în domeniul viti
vinicol : Conf. Intern., 18-19 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 178-180 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 6 tit.

5338. Obadă, Leonora. Direcţii principale de cercetări oenologice în


INVV : [Inst. Naţ. pentru Viticultura şi Vinificaţie] / Leonora Obadă // Realizări inova-
tive în domeniul viti vinicol : Conf. Intern.,18-19 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 160-
162. – Rez. în lb. engl.

5339. Oraşul subteran al vinului din Cricova // Moldova Today. – 2008. –


Nr 2. – P. 85-88 : fot. – Idem în lb. engl., rusă.

5340. Rusu, Emil. Cercetări privind conţinutul de compuşi fenolici în vi-


nurile roşii obţinute prin metoda Flash-detente / Emil Rusu, Anatol Mândru, Olga

201
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

Covalciuc // Realizări inovative în domeniul viti vinicol : Conf. Intern., 18-19 sept.
2008. – Ch., 2008. – P. 172-173. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

5341. Soldatenco, Eugenia. Aspectele activităţii ştiinţifice în domeniul


oenologiei / Eugenia Soldatenco // Realizări inovative în domeniul viti vinicol : Conf.
Intern., 18-19 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 156-159. – Rez. în lb. engl.

5342. Soldatenco, Eugenia. Studiul influenţei factorilor principali care


contribuie ameliorării proprietăţilor de perlare şi spumare ale vinurilor spumante /
Eugenia Soldatenco // Realizări inovative în domeniul viti vinicol : Conf. Intern., 18-
19 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 189-190. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

5343. Studiul influenţei diferitor substanţe din compoziţia vinului asupra


proprietăţilor de spumare a vinurilor materie primă pentru spumante / N. Taran, E.
Soldatenco, Irina Ponomariov [et al.] // Realizări inovative în domeniul viti vinicol :
Conf. Intern., 18-19 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 191-192. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 3 tit.

5344. Studiul influenţei suşelor de levuri asupra caracteristicilor fizico-


chimici şi indicii specifici a vinurilor roze / Grigore Mustaţă, Lidia Gherciu, Nicolae
Taran [et al.] // Realizări inovative în domeniul viti vinicol : Conf. Intern., 18-19 sept.
2008. – Ch., 2008. – P. 181-185 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

5345. Studiul proprietăţilor de spumare a vinurilor în procesul tehnologic


de producere a vinurilor spumante originale / N. Taran, I. Ponomariov, E.
Soldatenco [et al.] // Realizări inovative în domeniul viti vinicol : Conf. Intern.,18-19
sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 197-199. – Rez. în lb. engl.

5346. Taran, N. Aprecierea naturalităţii vinurilor de struguri din soiurile


de Vitis Labrusca / N. Taran, E. Scorbanov, V. Comanici // Realizări inovative în
domeniul viti vinicol : Conf. Intern.,18-19 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 203-205 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

5347. Taran, Nicolae. Aprecierea tehnologică a utilizării preparatelor en-


zimatice la prelucrarea strugurilor / Nicolae Taran, Tatiana Climco // Realizări inova-
tive în domeniul viti vinicol : Conf. Intern.,18-19 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 167-
169 : tab. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 3 tit.

5348. Згеря, Жоржетта. Маркетинговые исследования, используе-


мые винодельческой компанией "Chateau Vartely" / Жоржетта Згеря // Conf. Şt.

202
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Intern. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-


29 sept. 2007 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P. 215-217.

5349. Ковалев, Виктор. Эффективное обезвреживание клеевых


осадков виноделия / Виктор Ковалев, Владимир Ненно // Intellectus. – 2008. –
Nr 3. – P. 106-114 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.
(Vezi de asemenea Nr 5217)

663.5 Alcool alimentar. Băuturi spirtoase


5350. Aprecierea titrimetrică a calităţii în divinuri şi alte băuturi tari / Ta-
tiana Mitina, Nadejda Bondarenco, Petru Parasca, Galina Pintilii // Viticultura şi Vini-
ficaţia în Moldova. – 2008. – Nr 4. – P. 20-21 : tab. – Bibliogr. : 8 tit. – Idem în lb.
rusă.

664.1/.2 Zahăr. Melasă. Glucoză etc. Amidon


(Vezi Nr 5183)

664.3 Uleiuri şi grăsimi alimentare. Alimente cu proteine


(Vezi Nr 4977)

669 Metalurgie
669.1 Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel
5351. Михайлов, В. В. Интенсификация электроискрового легирова-
ния под влиянием магнитного поля / В. В. Михайлов, О. В. Никулин, П. В. Пере-
тятку // Radioelectronică, Informatică şi Tehnologii moderne : Conf. Intern., 15-16
oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 250-255 : fig. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 5091; 5111)

67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale


5352. Bugaian, Larisa. Direcţii de creştere a competitivităţii industriei
uşoare a Republicii Moldova / Larisa Bugaian, Vasile Mamaliga // Conf. Şt. Intern.
Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 28-29
sept. 2007 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P. 282-285.
(Vezi de asemenea Nr 4533)

203
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

685 Curelărie. Încălţăminte. Mănuşi. Articole pentru călătorii, sport, jocuri şi altele
5353. Корделян, Людмила. Королева обуви из Молдовы : [интервью
с Л. Корделян, владелица магазинов "МЕДЕЯ" в Кишиневе] / записала : Татья-
на Чеботарь // Aquarelle. – 2008. – Nr 11. – P. 28-30 : fot.

687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea


generală
5354. Cupcea, Vera. Elaborarea sistemului integrat de management
pentru întreprinderile de confecţii din Republica Moldova / Vera Cupcea // Conf. Şt.
Intern. "Dezvoltarea afacerilor în Euroregiunea Siret-Prut-Nistru : realizări şi per-
spective", 3-4 oct. 2008. – Ch., 2008. – P. 46-49.

5355. Cuşnir, Margareta. Benchmarkingul competitivităţii fabricilor de


confecţii din Republica Moldova / Margareta Cuşnir // Conf. Şt. Intern. "Dezvoltarea
afacerilor în Euroregiunea Siret-Prut-Nistru : realizări şi perspective", 3-4 oct. 2008.
– Ch., 2008. – P. 105-109.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CON-


STRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
691 Materiale de construcţii. Părţi ale construcţiilor
5356. Lupuşor, Nicolae. Bazele teoretice ale proprietăţilor betoanelor cu
umplutură din reziduuri calcaroase / Nicolae Lupuşor // Probleme actuale ale urba-
nismului şi amenajării teritoriului : conf. tehn.-şt. intern., 13-14 noiemb. 2008 Vol. 1.
– Ch., 2008. – P. 178-183 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 5315, 5368)

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT, SPORT


7.0 ARTĂ ÎN GENERAL
5357. Ciobanu, Constantin I. "Spusele" Înţelepţilor Antichităţii de la Bi-
serica Sfântul Gheorghe a mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou din Suceava / Constantin
I. Ciobanu // Arta : Arte vizuale : An. – 2008. – P. 5-21 : fig. – Rez. în lb. fr. –
Bibliogr. în note, p. 17-20 (103 tit.).

204
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ.


URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
5358. Кочин, Александру. Дизайн городской среды. Современные
проблемы городов Республики Молдова / Александру Кочин // Probleme actuale
ale urbanismului şi amenajării teritoriului : conf. tehn.-şt. intern., 13-14 noiemb. 2008
: Vol. 1. – Ch., 2008. – P. 24-28. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general


5359. Vieru-Işaev, Maria. Un monument dispărut din Grădina Catedralei
din Chişinău : "Apostolii Basarabeni Alexei Mateevici, Simion Murafa şi Andrei Ho-
dorogea" / Maria Vieru-Işaev // Destin românesc : ser. nouă. – 2008. – Nr 2/3. – P.
228-245 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 243-245 (91 tit.).

72 ARHITECTURĂ
5360. Buimistru T. B. Soluţii privind culorile pentru locuinţă / T. B.
Buimistru // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : conf. tehn.-
şt. intern., 13-14 noiemb. 2008 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P.19-23. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 6 tit.

5361. Ceastina, Ala. Arhitectul şi inginerul cadastral din Basarabia Mihail


Ozmidov (1782-1826) / Ala Ceastina // Arta : Arte vizuale : An. – 2008. – P. 149-154
: fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 154 (26 tit.).

5362. Ciocanu, Sergius. Fortificaţii şi edificii medievale la mănăstirea


Căpriana / Sergius Ciocanu // Arta : Arte vizuale : An. – 2008. – P. 51-64 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 63-64 (21 tit.).

5363. Nesterov, Tamara. Studierea proporţiilor în arhitectură sau căuta-


rea sensului pierdut / Tamara Nesterov // Arta : Arte vizuale : An. – 2008. – P. 22-38
: fig. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 35-38 (87 tit.).

5364. Şlapac, Mariana. Simbolurile ienicerilor în Cetăţile Moldovei / Ma-


riana Şlapac // Arta : Arte vizuale : An. – 2008. – P. 39-50 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 49 (16 tit.).

5365. Гайдаш, Владимир. Архитектурное формирование коммерче-


ских жилых домов в историческом центре города Кишинёва / Владимир Гай-
даш, Ирэна Ермакова-Черчел // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării

205
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

teritoriului : conf. tehn.-şt. intern.,13-14 noiemb. 2008 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P. 42-
47.

5366. Гайдаш, Владимир. Некоторые тенденции строительства


коммерческого жилья Кишинева / Владимир Гайдаш, Ирэна Ермакова-Черчел,
Юрий Повар // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : conf.
tehn.-şt. intern.,13-14 noiemb. 2008 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P. 37-41.

5367. Гайдаш, Владимир. Перспективы строительства коммерче-


ского жилья в Кишиневе / Владимир Гайдаш, Ирэна Ермакова-Черчел // Pro-
bleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : conf. tehn.-şt. intern.,13-14
noiemb. 2008 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P. 48-54.

5368. Добрев, Михаил. О перспективах использования пневматиче-


ской опалубки в архитектурной бионике / Михаил Добрев, Михаил Шаргород-
ский, Юрий Цуркану // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului :
conf. tehn.-şt. intern.,13-14 noiemb. 2008 : Vol. 1. – Ch., 2008. – P.29-33. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

5369. Шаргородский, Михаил. Вурф в анализе архитектурных


форм / Михаил Шаргородский, Татиана Шаргородская // Probleme actuale ale
urbanismului şi amenajării teritoriului : conf. tehn.-şt. intern.,13-14 noiemb. 2008 :
Vol.1. – Ch., 2008. – P. 82-87. – Bibliogr. : 7 tit.

5370. Шаргородский, Михаил. Моделирование городской среды /


Михаил Шаргородский, Диана Андронович // Probleme actuale ale urbanismului
şi amenajării teritoriului : conf. tehn.-şt. intern.,13-14 noiemb. 2008 : Vol. 1. – Ch.,
2008. – P. 76-81. – Rez. în lb. engl.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
5371. Dergaciova, Lili. Monede medievale moldoveneşti din colecţii par-
ticulare (I) / Lili Dergaciova // Revista Arheologică : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P.
208-217 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr., p. 217.

5372. Marian, Ana. Timpul şi spaţiul în lucrările sculptorilor contemporani


din Republica Moldova / Ana Marian // Arta : Arte vizuale : An. – 2008. – P. 111-120
: fig. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 119 (10 tit.).

206
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5373. Rocaciuc, Victoria. Expoziţiile de artă plastică din RSS Moldove-


nească în contextul sociocultural al anilor 1980 / Victoria Rocaciuc // Arta : Arte
vizuale : An. – 2008. – P. 121-136 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p.
134-138 (49 tit.).

5374. Stavilă, Tudor. Gravorul Gheorghe Ceglokoff / Tudor Stavilă // Ar-


ta : Arte vizuale : An. – 2008. – P. 72-89 : fig. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr., p. 88.

5375. Stepanov, Veaceslav. Fundaţia de binefacere a artiştilor plastici şi


meşterilor ucraineni de artă decorativ-aplicată "Renaştere-Вiдродження" din Repu-
blica Moldova / Veaceslav Stepanov // Arta : Arte vizuale : An. – 2008. – P. 155-160.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 158-160 (24 tit.).

5376. Toma, Ludmila. Particularităţile vieţii artistice din RSS Moldove-


nească în cea de-a doua jumătate a anilor´80 / Ludmila Toma // Arta : Arte vizuale :
An. – 2008. – P. 137-148 : fig.,portr. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 147-148
(32 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 5396)

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design


5377. Nicorici, Liliana. Meşteri-bijutieri din Moldova în a doua jumătate
a secolului XX : [Alexei Marco (1935-1993) ; Vladimir Vasilikov (1941-1995) ; Ghe-
orghe Cojuşnean (1946)] / Liliana Nicorici // Arta : Arte vizuale : An. – 2008. – P. 90-
110 : fig., fot. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 108-109 (24 tit.).

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


5378. Pohilă, Vlad. "… Împlinită de vibraţia coloristică, de armonie, de
echilibru, de texturi plastice " : [despre creaţia Elenei Bontea, Maestru în Artă] / Vlad
Pohilă // Biblio Polis. – 2008. – Nr 3. – P. 85-87 : fot.

5379. Rocaciuc, Victoria. Filimon Hămuraru (1932-2006) : [file din biogr.


Maestrului în Artee din Moldova] / Victoria Rocaciuc // Probleme actuale ale urba-
nismului şi amenajării teritoriului : conf. tehn.-şt. intern.,13-14 noiemb. 2008 : Vol. 1.
– Ch., 2008. – P. 70-75. – Bibliogr. : 10 tit.

5380. Rurac, Anatol. O generaţie care planează liber : [despre creaţia


tinerilor pictori basarabeni : Maria Domniţa Vieru, Galina Vieru, Natalia Procop, Olga
Tricolici şi Elena Stadnicenco] / Anatol Rurac // Limba Română. – 2008. – Nr 7/8. –
P. 129-130.

207
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

5381. Vlasiu, Ioana. "Supraţărani şi supraciobani". Utopiile paseiste :


[art. din Culorile avangardei. Arta în România. 1910-1950, Bucureşti,2007] / Ioana
Vlasiu // Arta : Arte vizuale : An. – 2008. – P. 65-71 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 70 (4 tit.).

78 MUZICĂ
5382. Axionov, Vladimir. Reflecţii asupra creaţiei simfonice a lui Gh.
Ciobanu : (Musica dolorosa, Sub soare şi stele) / Vladimir Axionov // Arta : Arte
audiovizuale : An. – 2008. – P. 41-48 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p.
48 (9 tit.).

5383. Cahul – locul de întâlnire a prietenilor = Cahul – a Place where


Friends Meet = Кагул – место встречи друзей : [despre festivalul muzical "Chipuri
de prieteni"] // Moldova Today. – 2008. – Nr 2. – P. 58-61 : fot. – Idem în lb. engl.,
rusă.

5384. Chiseliţă, Vasile. Cântecul popular religios : între istorie şi moder-


nitate / Vasile Chiseliţă // Arta : Arte audiovizuale : An. – 2008. – P. 5-18 : fot. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 16-17 (37 tit.).

5385. Galaicu, Violina. Opera lui Macarie Ieromonahul din perspectivă


contemporană : [a muzicii liturgice] / Violina Galaicu // Arta : Arte audiovizuale : An.
– 2008. – P. 25-30. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 25-30 (38 tit.).

5386. Ghilaş, Victor. Dimitrie Cantemir – muzicianul ca expresie a cultu-


rii umanistice / Victor Ghilaş // Arta : Arte audiovizuale : An. – 2008. – P. 19-24. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 23-24 (18 tit.).

5387. Invită Maria Bieşu! = Maria Bieşu Invites! = Мария Биешу


приглашает! : [despre Festivalul Int. al vedetelor de operă şi balet "Invită Maria
Bieşu", ed. a 16-a, Chişinău, 20/28 sept. 2008] // Moldova Today. – 2008. – Nr 2. –
P. 67-71 : fot. – Idem în lb. engl., rusă.

5388. Nagacevschi, Elena. Dirijorul de cor şi compozitorul Mihail


Berezovschi : (1868-1940) / Elena Nagacevschi // Arta : Arte audiovizuale : An. –
2008. – P. 195-197 : fot.

208
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5389. Nagacevschi, Elena. Vladimir Ciolac : compozitor, dirijor de cor,


pedagog / Elena Nagacevschi // Arta : Arte audiovizuale : An. – 2008. – P. 49-53 :
fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 52-53 (13 tit.).

5390. Noroc, Larisa. Arta muzicală interpretativă din Basarabia interbe-


lică / Larisa Noroc // Destin românesc : ser. nouă. – 2008. – Nr 2/3. – P. 95-109 :
fot., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 108-109 (48 tit.).

5391. Pohilă, Vlad. Scrisoare de drag şi recunoştinţă Mariei Tănase : La


25 sept. marea cântăreaţă ar fi împlinit 95 de ani… / Vlad Pohilă // Biblio Polis. –
2008. – Nr 3. – P. 38-46 : fot.

5392. Rotaru, Parascovia. Continuitatea tradiţiilor stilistice în muzica


sacră din Moldova / Parascovia Rotaru // Arta : Arte audiovizuale : An. – 2008. – P.
31-34 . – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 33 (3 tit.).

5393. Rotaru, Parascovia. Mihail Bârcă (1888-1973) : [personalitate


marcantă culturii muzicale basarabene] / Parascovia Rotaru // Arta : Arte audiovizu-
ale : An. – 2008. – P. 198-200 : fot.

5394. "Приглашает Мария Биешу", междунар. фестиваль (16 ;


2008 ; Chişinău) 16-й Международный фестиваль звезд оперы и балеты
"Приглашает Мария Биешу" [, Кишинев, 20/28. 09. 2008 : интервью о фести-
вале со всеми участниками] / записали : Татьяна Чеботарь, Ольга Кротевич,
Анастасия Воронцова // Aquarelle. – 2008. – Nr 11. – P. 128-143 : fot. – Содерж. :
Муза праздника Мария Биешу ; Александру Самоилэ, дирижер ; Наталья Дац-
ко, сопрано ; Алексей Баклан, дирижер ; Лолита Семенина, сопрано ; Джае Ван
Ха, тенор ; Дашнеам Байасгалан, сопрано ; Бюлент Атешоглу, бас ; Габриела
Моридже, сопрано ; Энтон Арморе, дирижер ; Мария-Собота Захария-Космина,
балерина ; Михаил Сосновский, артист балета ; Феличия Филип, сопрано.
(Vezi de asemenea Nr 4840)

79 DIVERTISMENT. RECREARE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
5395. Ne-a părăsit actorul – Cel mai iubit dintre pământeni : [In memori-
am lui Ştefan Iordache, actor român (3.II.1941-14.IX.2008)] // Biblio Polis. – 2008. –
Nr 3. – P. 112-113 : fot.

209
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

5396. Olărescu, Dumitru. Limbajul cinematografic şi arta plastică : core-


laţii şi contaminări / Dumitru Olărescu // Arta : Arte audiovizuale : An. – 2008. – P.
77-83. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 83 (7 tit.).

5397. Plămădeală, Ana-Maria. Mihail Kalik : un naufragiat al utopiilor


saizeciste : [în domeniul cinematografic] // Arta : Arte audiovizuale : An. – 2008. – P.
54-76. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 76 (24 tit.).

5398. Tipa, Violeta. Filmul de animaţie : sinteza genurilor cinematografi-


ce / Violeta Tipa // Arta : Arte audiovizuale : An. – 2008. – P. 84-91. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 91 (17 tit.).

5399. Ţuţui, Marian. Conflictele interetnice moderne în filmele balcanice


/ Marian Ţuţui // Arta : Arte audiovizuale : An. – 2008. – P. 92-102. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. în note, p. 101 (6 tit.).

792 Teatru. Artă scenică


5400. Coroliov, Elfrida. Stilul spectacolului în balet şi în teatrul dramatic
/ Elfrida Coroliov // Arta : Arte audiovizuale : An. – 2008. – P. 131-140 : fot. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 139 (10 tit.).

5401. Drum, Victoria. Experienţele regizorale ale actorului Mihai Volontir


/ Victoria Drum // Arta : Arte audiovizuale : An. – 2008. – P. 126-130. – Rez. în lb. fr.
– Bibliogr. în note, p. 130 (10 tit.).

5402. Grosu, Tudor. Procesul de creaţie în arta teatrului de păpuşi şi


marionete / Tudor Grosu // Arta : Arte audiovizuale : An. – 2008. – P. 145-151. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 151 (3 tit.).

5403. Istru, Elena. Tendinţe noi în interpretarea dramaturgiei clasice în


teatrul din Republica Moldova din anii´ 90 : (Introducere în problemă) / Elena Istru //
Arta : Arte audiovizuale : An. – 2008. – P. 141-144. – Rez. în lb. fr.

5404. Казарновская, Любовь. Бриллиантовый голос : [интервью с


певицей Л. Казарновской, звезда мирового оперного искусства] / записала :
Татьяна Чеботарь // Aquarelle. – 2008. – Nr 11. – P. 14-18 : fot.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


5405. Arhirii, Isai. Pregătirea fizică specială a înotătorilor în baza folosirii
mijloacelor tehnice mixte de instruire / Ion Arhirii // Congres Şt. Intern. "Strategii de

210
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului culturii fizice şi
sportului în ţările CSI", 24-25 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 212-214. – Bibliogr. : 7
tit.

5406. Botnarenco, Teodor. Studiu despre căile de dezvoltare a înotului


sportiv / Teodor Botnarenco // Congres Şt. Intern. "Strategii de dezvoltare a sportului
pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului culturii fizice şi sportului în ţările CSI",
24-25 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 214-218. – Bibliogr. : 8 tit.

5407. Budevici-Puiu, Liliana. Licenţele promoţionale în activitatea spor-


tivă / Liliana Budevici-Puiu, Anatolie Budevici // Congres. Şt. Intern. "Strategii de
dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului culturii fizice şi
sportului în ţările CSI ", 24-25 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 548-551. – Rez. în lb.
engl.

5408. Carp, Ion. Dinamica indicilor motrici la tenismeni în diverse etape


ale selecţiei sportive / Ion Carp, Aurel Secăreanu // Congres Şt. Intern. "Strategii de
dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului culturii fizice şi
sportului în ţările CSI", 24-25 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 225-230.

5409. Danail, Sergiu. Dinamica dezvoltării calităţilor psihofizice şi


psihomotrice în grupele de antrenament sportive în cadrul macro-ciclului anual de
pregătire la gimnastica artistică feminină / Sergiu Danail // Congres Şt. Intern. "Stra-
tegii de dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului culturii
fizice şi sportului în ţările CSI", 24-25 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 235-239. –
Bibliogr. : 9 tit.

5410. Iliin, Grigore. Indicatorii ce reflectă nivelul dezvoltării forţei "explo-


sive" şi capacitatea reactivă a aparatului locomotor la atleţi / Grigore Iliin, Runar
Heltne, Anca Heltne // Congres Şt. Intern. "Strategii de dezvoltare a sportului pentru
toţi şi bazele legislative ale domeniului culturii fizice şi sportului în ţările CSI ", 24-25
sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 249-252.

5411. Iliin, Grigore. Sistemul folosirii mijloacelor ne-tradiţionale în pregă-


tirea aruncătoarelor de ciocan / Grigore Iliin, Runar Heltne, Anca Heltne // Congres
Şt. Intern. "Strategii de dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legislative ale
domeniului culturii fizice şi sportului în ţările CSI ", 24-25 sept. 2008. – Ch., 2008. –
P. 252-255.

5412. Manolache, Veaceslav. Particularităţile planificării procesului de


antrenament al judokanelor de vârsta 12-16 ani în baza evidenţei ciclului ovaro-

211
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

menstrual / Veaceslav Manolache // Congres Şt. Intern. "Strategii de dezvoltare a


sportului pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului culturii fizice şi sportului în
ţările CSI ", 24-25 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 255-258. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 6 tit.

5413. Manolache, Veaceslav. Principiile de reglementare ale acordurilor


de susţinere financiară şi contribuţia părţilor la dezvoltarea sportului / Veaceslav
Manolachi, Liliana Budevici-Puiu // Congres Şt. Intern "Strategii de dezvoltare a
sportului pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului culturii fizice şi sportului în
ţările CSI ", 24-25 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 566-570. – Bibliogr. : 9 tit.

5414. Moga, Carolina. Metodica formării capacităţilor de a diferenţia pa-


rametrii temporali ai mişcărilor în procesul de antrenament cu gimnastele debutante
pe trambulină / Carolina Moga // Congres Şt. Intern. "Strategii de dezvoltare a spor-
tului pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului culturii fizice şi sportului în ţările
CSI", 24-25 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 258-261. – Bibliogr. : 8 tit.

5415. Moga, Carolina. Unele aspecte ale pregătirii tehnice ale gimnaşti-
lor pe trambulină la etapa de pregătire incipientă / Carolina Moga // Congres Şt.
Intern. "Strategii de dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legislative ale dome-
niului culturii fizice şi sportului în ţările CSI", 24-25 sept. 2008. – Ch., 2008. – P.
261-263. – Bibliogr. : 7 tit.

5416. Palii, Natalia. Sportul şi Olimpismul în aspectul internaţionalizării /


Natalia Palii, Nicolae Ambrosi // Economie şi sociologie. – 2008. – Nr 2. – P. 87-95.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

5417. Perfilov, Ludmila. Optimizarea metodicii dezvoltării capacităţilor


de coordonare ale sportivilor-luptători de stil liber la etapa incipientă / Ludmila
Perfilov, Serghei Busuioc // Congres Şt. Intern. "Strategii de dezvoltare a sportului
pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului culturii fizice şi sportului în ţările CSI ",
24-25 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 268-272. – Bibliogr. : 10 tit.

5418. Perfilov, Oleg. Analiza comparativă a pregătirii speciale a luptăto-


rilor-juniori în macrociclul de antrenament la etapa de performanţă sportivă / Oleg
Perfilov, Serghei Busuioc // Congres Şt. Intern. "Strategii de dezvoltare a sportului
pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului culturii fizice şi sportului în ţările CSI ",
24-25 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 272-276. – Bibliogr. : 9 tit.

5419. Rotaru, Andrei. Analiza parametrilor aruncării la coş din săritură /


Andrei Rotaru // Congres Şt. Intern. "Strategii de dezvoltare a sportului pentru toţi şi

212
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

bazele legislative ale domeniului culturii fizice şi sportului în ţările CSI ", 24-25 sept.
2008. – Ch., 2008. – P. 286-290. – Bibliogr. : 8 tit.

5420. Triboi, Vasile. Probleme actuale ale managementului mişcării


olimpice în Republica Moldova / Vasile Triboi, Valeriu Jurat, Diana Paniş // Congres
Şt. Intern "Strategii de dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legislative ale do-
meniului culturii fizice şi sportului în ţările CSI ", 24-25 sept. 2008. – Ch., 2008. – P.
581-585. – Bibliogr. : 9 tit.

5421. Афтимичук, Ольга. Методические и физиологические аспек-


ты использования музыки в тренировочном процессы спортивной и оздорови-
тельной направленности / Ольга Афтимичук // Congres Şt. Intern. "Strategii de
dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului culturii fizice şi
sportului în ţările CSI ", 24-25 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 304-308. – Bibliogr. : 11
tit.

5422. Визитей, Николай. Социально-культурный потенциал сорев-


новательного отношения / Николай Визитей // Congres Şt. Intern. "Strategii de
dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului culturii fizice şi
sportului în ţările CSI ", 24-25 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 585-588. – Bibliogr. : 14
tit.

5423. Визитей, Николай. Спортивная деятельность: морально-


этический аспект реализации / Николай Визитей // Congres Şt. Intern. "Strategii
de dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului culturii fizice
şi sportului în ţările CSI ", 24-25 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 589-594. – Bibliogr. :
5 tit.

5424. Горащенко, А. Оценки критерия эффективности физической


подготовки прыгуний в длину и тройным с разбега 12-16 лет / А. Горащенко, Н.
Мыцыков // Congres Şt. Intern. "Strategii de dezvoltare a sportului pentru toţi şi
bazele legislative ale domeniului culturii fizice şi sportului în ţările CSI ", 24-25 sept.
2008. – Ch., 2008. – P. 311-314 : tab. – Rez. în lb. rom.

5425. Гримальский, Фёдор. Обучение двигательным действиям на


основе развития и управления биоэнергетическими способностями : [в спорте]
/ Фёдор Гримальский // Congres. Şt. Intern. "Strategii de dezvoltare a sportului
pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului culturii fizice şi sportului în ţările CSI ",
24-25 sept. 2008. – Ch., 2008. – P 464-469 : des. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 13
tit.

213
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

5426. Кушнерёв, Алексей. Некоторые особенности самофинанси-


рования деятельности спортивной федерации : (на примере Нац. федерации
традиц. карате Респ. Молдова) / Алексей Кушнирёв // Congres Şt. Intern. "Stra-
tegii de dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului culturii
fizice şi sportului în ţările CSI ", 24-25 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 597-601.

5427. Маловата, Евгений. Исследование показателей общедвига-


тельной подготовленности футболистов разного пола, высокой квалификации
в подготовительном периоде тренировки / Евгений Маловата, Павел Побудный
// Congres Şt. Intern. "Strategii de dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legisla-
tive ale domeniului culturii fizice şi sportului în ţările CSI ", 24-25 sept. 2008. – Ch.,
2008. – P. 346-350. – Bibliogr. : 21 tit.

5428. Мруц, И. Д. Исследование показателей специальной выносли-


вости борцов вольного стиля / И. Д. Мруц, А. И. Постолаки, И. Н. Андрейко //
Congres Şt. Intern. "Strategii de dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legislati-
ve ale domeniului culturii fizice şi sportului în ţările CSI ", 24-25 sept. 2008. – Ch.,
2008. – P. 350-354. – Bibliogr. : 5 tit.

5429. Мруц, И. Д. Нормирование двигательных заданий силовой и


скоростно-силовой направленности юных бегунов на средние дистанции / И. Д.
Мруц // Congres Şt. Intern. "Strategii de dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele
legislative ale domeniului culturii fizice şi sportului în ţările CSI ", 24-25 sept. 2008. –
Ch., 2008. – P. 354-358. – Bibliogr. : 7 tit.

5430. Мруц, Иван. Определение показателей физической работо-


способности (PWC 170(Y) бегунов на средние и длительные дистанции с по-
мощью специфических нагрузок / Иван Мруц // Congres Şt. Intern. "Strategii de
dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului culturii fizice şi
sportului în ţările CSI ", 24-25 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 496-500. – Bibliogr. : 7
tit.

5431. Побурный, Павел. Проблемы полового диморфизма в теории


и практике спорта высших достижений / Павел Побурный // Congres. Şt. Intern.
"Strategii de dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului
culturii fizice şi sportului în ţările CSI ", 24-25 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 506-510.
– Bibliogr. : 17 tit.

5432. Полевая-Секэряну, А. Г. Совершенствование процесса тех-


нической подготовки дзюдоистов средствами ритмического и музыкального
воспитания / А. Г. Полевая-Секэряну, О. Е. Афтимичук, П. П. Демченко // Con-

214
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

gres Şt. Intern. "Strategii de dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legislative ale
domeniului culturii fizice şi sportului în ţările CSI ", 24-25 sept. 2008. – Ch., 2008. –
P 363-367.

5433. Солоненко, Г. С. Исследование методики подготовки плов-


цов-спринтеров высокой квалификации к главным соревнованиям / Г. С. Соло-
ненко, П. В. Побурный // Congres. Şt. Intern. "Strategii de dezvoltare a sportului
pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului culturii fizice şi sportului în ţările CSI ",
24-25 sept. 2008. – Ch., 2008. – P 379-383. – Bibliogr. : 12 tit.

5434. Степанов, Василий. Анализ показателей соревновательной


деятельности футболистов высокой квалификации на этапах соревнователь-
ного периода / Василий Степанов, Константин Чорбэ // Congres. Şt. Intern.
"Strategii de dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului
culturii fizice şi sportului în ţările CSI ", 24-25 sept. 2008. – Ch., 2008. – P 390-392.
– Bibliogr. : 5 tit.

5435. Степанова, Наталья. Определение физической работоспо-


собности пловцов с применением специфических нагрузок / Наталья Степано-
ва // Congres. Şt. Intern. "Strategii de dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele
legislative ale domeniului culturii fizice şi sportului în ţările CSI ", 24-25 sept. 2008. –
Ch., 2008. – P. 520-522. – Bibliogr. : 7 tit.

5436. Чельма, Вячеслав. Разработка методики совершенствования


силовых способностей спортсменов-юниоров 18-20 лет в тяжёлой атлетике /
Вячеслав Чельма, Олег Перфилов // Congres. Şt. Intern. "Strategii de dezvoltare
a sportului pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului culturii fizice şi sportului în
ţările CSI ", 24-25 sept. 2008. – Ch., 2008. – P 401-404. – Bibliogr. : 13 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4726, 4839, 4895, 4897-78)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILO-
LOGIE

5437. Brega, Viorica. Observaţii privind unele calcuri specifice limbajului


ştiinţific / Viorica Brega, Aliona Luca // Congres Şt. Intern. "Strategii de dezvoltare a
sportului pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului culturii fizice şi sportului în
ţările CSI ", 24-25 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 609-613. – Bibliogr. : 12 tit.

215
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

5438. Filologia modernă : realizări şi perspective în context european :


[despre ed. a 2-a a Colocviului Int. "Filologia modernă : realizări şi perspective în
context European. Semiotica şi hermeneutica textului", Chişinău, 7-9 mai 2008] //
Limba Română. – 2008. – Nr 7/8. – P. 81-82.

5439. Hobjilă, Angelica. Comunicare şi contextualizare – repere prag-


matice / Angelica Hobjilă // Limba Română. – 2008. – Nr 7/8. – P. 116-128. –
Bibliogr. : 26 tit. şi în note, p. 125-127 (22 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 5467)

811.13 Limbi romanice


811.135.1 Limba română
5440. Butuc, Petru. Reconsiderări privind titlul sintactic de compliment
predicativ / Petru Butuc // Limba Română. – 2008. – Nr 7/8. – P. 60-62. – Bibliogr. în
note, p. 62 (6 tit.).

5441. Dumistrăcel, Stelian. Ingineria ca inginerlâc : [semantica cuvinte-


lor] / Stelian Dumistrăcel // Limba Română. – 2008. – Nr 7/8. – P. 63-64.

5442. Zagaevschi, Vladimir. Vladimir Zagaevschi : "Ca neam supravie-


ţuim prin graiul matern…" : [interviu cu lingvistul şi prof. de la Univ. de Stat din Mol-
dova] / interlocutor : Alexandru Bantoş // Limba Română. – 2008. – Nr 7/8. – P. 149-
158 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 5471)

75 de ani de la naşterea lingvistului şi profesorului Vladimir Zagaevschi


5443. Dumistrăcel, Stelian. La un prieten / Stelian Dumistrăcel // Limba
Română. – 2008. – Nr 7/8. – P. 159-161.

5444. Omul, Profesorul, savantul Vladimir Zagaevschi văzut de Anatol


Ciobanu, Mihail Purice, Ludmila Berzoi [et al.] // Limba Română. – 2008. – Nr 7/8. –
P. 162-171 : fot.

5445. Vladimir Zagaevschi – 75 : Fişier biobibliogr. : [lingvist, profesor, la


Univ. de Stat din Moldova] // Limba Română. – 2008. – Nr 7/8. – P. 147-148 : fot.

216
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.113 Literatură în limbi germanice de nord (nordice)
821.113.6 Literatură suedeză
5446. Lagerlof, Selma. La fermă : [povestire] / Selma Lagerlof; trad. din
lb. suedeză // "a" MIC". – 2008. – Nr 11. – Supl.

821.131.1 Literatură italiană


5447. Albrandt, Betty. Lecţia furnicii : [povestire] / Betty Albrandt; trad.
din lb. it. // "a" MIC". – 2008. – Nr 11. – Supl.

821.135.1 Literatură română


5448. Alexandrescu, Grigore. Câinele şi căţelul ; Privighetoarea şi mă-
garul ; Şoarecele şi pisica : [fabule] / Grigore Alexandru // "a" MIC". – 2008. – Nr 11.
– Supl.

5449. Florescu, Radu. Poeme / Radu Florescu // Semn. – 2008. – Nr 3.


– P. 27 : fot. – Cuprins : Vicleană această duminică… ; Sub o ploaie de stele ; Din
casa mea n-am ieşit ; Toată viaţa am crezut… ; Nopţi de vară ; O zi fericită ; Mici
fărâme de viaţă ; Ziua de mâine.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


5450. Cârlan, Valentina. "Din paharu´ amar al suferinţei,…" ; "Crucea e
grea şi drumu-i lung…" ; Ale Tale dintru ale Tale ; Doamne, miluieşte ; "Mă leagăn
greu şi dureros…" ; În dimineţi : [versuri] / Valentina Cârlan (Maica Hristina) ; il. de
Violeta Zabulică // Noi. – 2008. – Nr 11. – P. 8-9 : fot.

5451. Cheianu, Constantin. Piesă fără sfârşit : comedie / Constantin


Cheianu // Semn. – 2008. – Nr 3. – P. 28-37 : fot.

5452. Dabija, Nicolae. Expoziţie de icoane ; Paracliser în munţi ; Moar-


tea în scenă ; Premoniţii ; Ora de metafizică ; Psalm ; Umbra ; Tăceri asurzitoare ;
Iubirea mea… ; Invers ; Mama Cristina ; Vârsta de Trecere ; Testament ; Lapsus :
[versuri] / Nicolae Dabija // Limba Română. – 2008. – Nr 7/8. – P. 134-140 : fot. –
Bibliogr. în note, p. 140.

217
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

5453. Dragomir, Constantin. Eu în codru m-am născut ; Satele Moldo-


vei ; Bine e să ai mămică ; Casa rândunicii ; Omul harnic ; Cartea ; Literele ; Cine
cântă : [versuri] / Constantin Dragomir // "a" MIC". – 2008. – Nr 11. – Supl.

5454. Dragomir, Constantin. Haiducii ; Vara din cojoc ; Nu i-a mers ;


Plăcinţele cu… bucluc ; Care e floare ? ; Ce-a păţit Ion ? ; La frizerie ; Doctor de…
pantofi ; Veveriţa şi codiţa : [versuri] / Constantin Dragomir ; pref. : Victor Prohin ;
des. : Isai Cârmu // Alunelul. – 2008. – Nr 11. – P. 8-9 : fot., des.

5455. Hadârcă, Ion. Zborul pescăruşilor ; Pruncii, campioni olimpici ; Într-


o zi ; Alte gusturi : [versuri] / Ion Hadârcă ; des. de Sergiu Puică // Alunelul. – 2008.
– Nr 11. – P. 2 : il. color.

5456. Loteanu, Emil. Inscripţie cu negru : [versuri] / Emil Loteanu // Bi-


blio Polis. – 2008. – Nr 3. – P. 39.

5457. Popovici, Angelina. "Cum tu…" ; Naşterea de după bătrâneţe ;


Pocăinţă ; Oaspeţii : [poeme] / Angelina Popovici // Semn. – 2008. – Nr 3. – P. 23.

5458. Tudor, Ştefan. Ştii ce-i buna-cuviinţă ? Ţi-o prezint, fă cunoştinţă !


: [versuri] / Ştefan Tudor; des. : Sergiu Puică // Alunelul. – 2008. – Nr 11. – P. 12-13.
– Cuprins : Furtuna ; Cine-i bravo ? ; Ce este energia? ; Cum mănânci? ; Cât mă-
nânci? ; Cum dormi? ; Ce faci cu energia?.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


5459. Пасько, Семен. В заказнике. Хозяин : [рассказ] / Семен Пасько
// Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 11. – P. 6-9 : fot.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


5460. Caraman, Viorica-Ela. Poezia cotidianului – scriitură sau limbaj
poetic? / Viorica-Ela Caraman // Limba Română. – 2008. – Nr 7/8. – P. 98-103. –
Bibliogr. în note, p. 103 (14 tit.).

5461. Ciubotaru, Adrian. Meniul literaturii : [universale] / Adrian


Ciubotaru // Semn. – 2008. – Nr 3. – P. 4-9 : fot.

5462. Ifrim, Nicoleta. Hermeneutica fractalilor şi textul literar / Nicoleta


Ifrim // Limba Română. – 2008. – Nr 7/8. – P. 108-115. – Bibliogr. : 8 tit. şi în note, p.
114-115 (15 tit.).

218
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5463. Lungu, Eugen. Retro-bahice : [din istoria lit. universale] / Eugen


Lungu // Semn. – 2008. – Nr 3. – P. 20-26 : fot.

821.135.1.0 Literatură română


5464. Condrea, Irina. Referinţe nonverbale şi paraverbale în textul dra-
matic / Irina Condrea // Limba Română. – 2008. – Nr 7/8. – P. 90-97. – Bibliogr. : 6
tit.

5465. Boldea, Iulian. George Coşbuc – metamorfozele lirismului (2) / Iu-


lian Boldea // Limba Română. – 2008. – Nr 7/8. – P. 39-47. - Bibliogr. : 7 tit. –
Contin. Începutul : Nr 5/6.

5466. Ciobanu, Mircea V. "… Se prăpădeau într-un guleai" : [tradiţiile


poeziei româneşti] / Mircea V. Ciobanu // Semn. – 2008. – Nr 3. – P. 10-14 : fot.

5467. Fisticanu, Tatiana. Sinestezia ca procedeu de construcţie a sen-


sului în textul poetic : [românesc] / Tatiana Fisticanu // Limba Română. – 2008. – Nr
7/8. – P. 104-107.

5468. Georgescu, Nicolae. Metafora luminii în poezia lui Eminescu (1) /


Nicolae Georgescu // Limba Română. – 2008. – Nr 7/8. – P. 30-38.

5469. Ghilaş, Ana. "Împărtăşirea din roadele firii" : [reprezentarea nutriţi-


ei personajelor în opera lit. rom.] / Ana Ghilaş // Semn. – 2008. – Nr 3. – P. 18-19 :
fot.

5470. Irimia, Dumitru. Ipostaze ale întâlnirii meta-poetice între Nichita


Stănescu şi Mihai Eminescu / Dumitru Irimia // Limba Română. – 2008. – Nr 7/8. –
P. 14-29. – Bibliogr. : 11 tit.

5471. Munteanu, Cristinel. Despre caracterul motivat al numelor proprii


din opera literară / Cristinel Munteanu // Limba Română. – 2008. – Nr 7/8. – P. 65-
80. – Bibliogr. în note, p. 77-80 (47 tit.).

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


5472. Butucioc, Dorina K. Chei-le postmoderniste din dramaturgia lui
Constantin Cheianu / Dorina K. Butucioc // Arta : Arte audiovizuale : An. – 2008. –
P. 114-125. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 125 (22 tit.).

219
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

5473. Fedorenco, Victoria. Categoria timpului în dramaturgia din ciclul


naţional al lui Ion Druţă / Victoria Fedorenco // Arta : Arte audiovizuale : An. – 2008.
– P. 103-113. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 113.

5474. Frişcu, Alexandru-Horaţiu. Lazăr Ciobanu, un exemplu rarisim de


cumsecădenie, erudiţie şi pioşenie : [în memoriam scriitorului] (17.XI.1932-
28.VII.2008) / Alexandru-Horaţiu Frişcu // Biblio Polis. – 2008. – Nr 3. – P. 110-111 :
fot.

5475. Leahu, Nicolae. Toamna patriarhilor : [despre creaţia scriitorilor


octogenari Aureliu Busuioc şi Ion Druţă] / Nicolae Leahu // Semn. – 2008. – Nr 3. –
P. 2-3 : fot.

5476. Nicolae Dabija : repere pentru un portret / Ioan Alexandru, Con-


stantin Ciopraga, Mihai Cimpoi [et al.] // Limba Română. – 2008. – Nr 7/8. – P. 141-
146 : fot.

5477. Prisăcaru, Vl. Andrei Vartic, intelectual-orchestră : [poet, publicist,


istoric,… : la aniversarea de 60 de ani] / Vl. Prisăcaru // Biblio Polis. – 2008. – Nr 3.
– P. 88-91 : fot.

821.16.0 Literatură în limbi slave


821.161.1.0 Literatură rusă
5478. A plecat Aleksandr Soljeniţîn, lăsând în Rusia un mare gol moral :
[In memoriam scriitorului (11.XI.1918-3.VIII.2008)] // Biblio Polis. – 2008. – Nr 3. –
P. 113-116 : fot.

5479. Brajuk, Vladimir. Oblomov, ospătând : [despre simbolistica roma-


nului lui I. A. Goncearov] / Vladimir Brajuk; trad. din lb. rusă : Adrian Ciubotaru //
Semn. – 2008. – Nr 3. – P. 15-17 : fot. – Bibliogr. : 3 tit.

5480. Горошкова, В. Н. Православие и Солженицын : (социально-


мировозренческий аспекты ) / В. Н. Горошкова // Integrarea europeană şi învă-
ţământul universitar : aspecte filosofico-metodologice : Materialele Conf. Intern., 23-
24 noiemb. 2007. – Ch., 2008. – P. 196-202. – Bibliogr. : 10 tit.

5481. Горошкова, В. Н. Свобода и ответственность как нравствен-


но-этический вектор в мировоззрении и творчестве Солженицына / В. Н. Го-
рошкова // Integrarea europeană şi învăţământul universitar : aspecte filosofico-

220
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

metodologice : Materialele Conf. Intern., 23-24 noiemb. 2007. – Ch., 2008. – P. 188-
195. – Bibliogr. : 8 tit.

821.172.0 Literatură lituaniană


5482. Pohilă, Vlad. Modelul (multiplu) Tomas Venclova la Chişinău : Ne-
a vizitat unul dintre cei mai mari poeţi ai contemporaneităţii / Vlad Pohilă // Biblio
Polis. – 2008. – Nr 3. – P. 51-60 : fot.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
5483. Agulnicov, Serghei. O nouă colecţie de piese litice de la s.
Nicolscoe : (raionul Slobozia) / Serghei Agulnicov, Vitalie Burlacu // Revista Arheo-
logică : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 119-123 : fig. – Rez. în lb. rom., fr., rusă. –
Bibliogr., p. 123.

5484. Gorodenco, Anatol. Tipologia cahlelor din secolul XV de la


Orheiul Vechi / Anatol Gorodenco // Revista Arheologică : ser. nouă. – 2008. – Nr 2.
– P. 100-104 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr., p. 104.

5485. Ţerna, Stanislav. Probleme actuale în interpretarea statuetelor


antropomorfe cucuteniene / Stanislav Ţerna // Revista Arheologică : ser. nouă. –
2008. – Nr 2. – P. 33-39. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr., p. 39.

5486. Vornic, Vlad. Un mormânt sarmatic descoperit la Truşeni : (mun.


Chişinău) / Vlad Vornic, Sergiu Tabuncic // Revista Arheologică : ser. nouă. – 2008.
– Nr 2. – P. 179-185 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr., p. 185.

5487. Агульников, Сергей. Могильник сабатиновской культуры в


кургане у с. Твардица : [raionul Ceadâr-Lunga] : (некоторые проблемы
погребального обряда периода поздней бронзы Пруто-Днестровского
междуречья) / Сергей Агульников // Revista Arheologică : ser. nouă. – 2008. – Nr
2. – P. 124-138 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr., p. 137-138.

5488. Кашуба, Майа. Сахарна – terra incognita? : [cercetori arheologi-


ce] / Майа Кашуба // Revista Arheologică : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 105-118 :
fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr., p. 115-118.

5489. Коваленко, Сергей. Культовый пещерный комплекс


Холеркань-Маркэуць : [Криулян. р-на] / Сергей Коваленко, Анна Грамма,

221
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

Александр Левинский // Revista Arheologică : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 186-


207 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr., p. 207.

5490. Кройтор, Роман. О предполагаемой экологической связи


между ранними видами рода Homo и саблезубыми кошками / Роман Кройтор //
Revista Arheologică : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 218-238. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr., p. 235-238.
(Vezi de asemenea Nr 5371, 5505)

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


(Vezi Nr 5361, 5379; 5503)
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(478) Istoria Republicii Moldova
5491. Dabija, Nicolae. Chişinău, un oraş din Europa / Nicolae Dabija //
Biblio Polis. – 2008. – Nr 3. – P. 9-10 : fot.

5492. Danu, Eugenia. Procese-verbale cu privire la activitatea Blocului


Moldovenesc din cadrul Sfatului Ţării (1917-1918) / Eugenia Danu // Destin româ-
nesc : ser. nouă. – 2008. – Nr 2/3. – P. 27-37 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 36-37 (17 tit.).

5493. Guţanu, Eugenia. Lansarea monografiei oraşului Floreşti : La 420


de ani de la atestarea documentară / Eugenia Guţanu // Biblio Polis. – 2008. – Nr 3.
– P. 79-80.

5494. Negru, Gheorghe. Gheorghe Madan – cenzor al Imperiului Rus în


Basarabia / Gheorghe Negru // Destin românesc : ser. nouă. – 2008. – Nr 2/3. – P.
88-94 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 94 (12 tit.).

5495. Negru, Gheorghe. O istorie antistatală : [pe marginea lucrării de


Victor Stepaniuc "Statalitatea poporului moldovenesc", Ch., 2005] / Gheorghe Negru
// Destin românesc : ser. nouă. – 2008. – Nr 2/3. – P. 8-12.

5496. Olaru-Cemârtan, Viorica. Dosarele secrete ale deportării din


1951 : studiu de caz / Viorica Olaru-Cemârtan // Destin românesc : ser. nouă. –
2008. – Nr 2/3. – P. 203-227 : fot., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 226
(6 tit.).

222
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5497. Popovschi, Valeriu. Câteva date din istoria satului Bahmut, raio-
nul Călăraşi / Valeriu Popovschi // Revista de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 3. – P.
114-117. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 117 (25 tit.).

5498. Sainciuc, Lică. Preţul memoriei : [file din istoria or. Chişinău :
fragm. din cartea Colina antenelor de bruiaj, Ch., 2000] / Lică Sainciuc // Biblio Po-
lis. – 2008. – Nr 3. – P. 10-12 : fot.

5499. Şoimu-Postolachi, Elena. Surghiunul : Drumul patimilor prin Sibe-


ria de gheaţă : (fragm.) / Elena Şoimu-Postolachi // Destin românesc : ser. nouă. –
2008. – Nr 2/3. – P. 177-202 : fot. – Rez. în lb. engl.

5500. Ştefan cel Mare şi Sfânt : [(1457-1504), domnitorul Moldovei] //


Moldova Today. – 2008. – Nr 2. – P. 79-83 : fot. – Idem în lb. engl., rusă.

5501. Taşcă, Mihai. Daniel Ciugureanu – prim-ministru al Independenţei


şi al Unirii Basarabiei cu România / Mihai Taşcă // Destin românesc : ser. nouă. –
2008. – Nr 2/3. – P. 149-163 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 162-163
(42 tit.).

5502. Tomuleţ, Valentin. Mentalitatea moşierului şi a ţăranului român


din Basarabia în primele decenii după anexarea teritoriului dintre Prut şi Nistru la
Rusia : (În baza datelor referitoare la familia de boieri Iordache şi Sandulache
Tomuleţ şi la conflictul dintre aceştia şi locuitorii târgului Lăpuşna) / Valentin
Tomuleţ // Destin românesc : ser. nouă. – 2008. – Nr 2/3. – P. 131-148 : fot. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 145-148 (121 tit.). – Contin. Începutul : Nr 1.

5503. Zabolotnaia, Lilia. Între politică şi destin. Ruxandra, fiica lui Vasile
Lupu, văzută prin prisma seculară a istoriei / Lilia Zabolotnaia // Revista de Istorie a
Moldovei. – 2008. – Nr 3. – P. 16-44 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de
subsol. – An. : Doc., p. 33-44.

5504. Цвиркун, Виктор. Письма Д. К. Кантемира к А. Д. Меньшикову


из Персидского похода : [1722] / Виктор Цвиркун // Revista de Istorie a Moldovei.
– 2008. – Nr 3. – P. 151-158. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 155-157 (15
tit.).

94(498) Istoria României


5505. Talmaţchi, Gabriel. Consideraţii privind istoria politică şi economi-
că a oraşelor vest-pontice şi a spaţiului Dobrogean în sec. VII – III a. Chr. Debutul şi
evoluţia monetăriilor locale / Gabriel Talmaţchi // Destin românesc : ser. nouă. –

223
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

2008. – Nr 2/3. – P. 110-130 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 123-129
(183 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4492, 4495, 4503, 4520, 4790, 4884, 5362, 5364)

224
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 11-2008

A B
Ababii, Andrei 5116 Baciu, Galina 4825
Aconi, Nina 4804 Baciu, Sergiu 4497, 4825, 4865
Aculinin, A. 5084 Badan, A. 5052
Adajuc, Victoria 5334, 5336 Baev, O. 5234
Afteni, Laura 4767 Bajerean, Eudochia 4610
Agachi, Alexei 4824 Balaban, Sergiu 4555-56
Agulnicov, Serghei 5483 Balan, Dorina 4745
Albrandt, Betty 5447 Balan, R. 5059, 5066
Alexandrescu, Grigore 5448 Balan, Svetlana 5117-18
Alexandrov, E. 5213-15 Balan,T. 4946
Alexandrov, Eugeniu 5213 Balaur, N. 5162, 5168, 5247
Alexandru, Ioan 5476 Baldwin, James G. 4961
Alhabeebi, B. 5050 Balmuş, Zinaida 5185, 5189
Amarfii, Ion 4453 Balteanschi, Dumitru 5142
Ambrosi, Nicolae 5416 Baranova, Natalia 5186, 5252
Ambrosie, Ionel 4861 Barbăneagră, Alexandra 4770
Andreeva, Natalia 4450 Barbăneagră, Ion 4908
Andrieş, Alina 5198 Barbei, Svetlana 4456
Andrievschi, Serghei 5113-14 Bârlădeanu, Alina 4563
Andriuţă, M. 5115 Bâzgu, Ion 5119, 5270
Andronatiev, Victor 4585 Bădîngă, Constantin 4517
Andronic, Larisa 5244 Bălănuţă, Vladimir 4542
Andronic, Roman 4558, 4562, 4641 Băncilă, Natalia 4557
Anghioglu, Dmitrii 5106 Bătrânac, Aurel 5001
Antohi, M. 5216, 5333 Bătrânu, Ion 5217
Antohi, Maria 5336 Behr, G. 4924
Anton, Elena 5027 Bejan, Ghenadie 4554
Antonov, Viorica 4455 Bejan, N. 5207
Aprodu, Silvia 5000 Bejan, Octavian 4689
Arama, E. 5098 Belei, Olga 4690
Arhiliuc, Victoria 4657, 4685 Belîi, A. 4976
Arhirii, Isai 5405 Belîi, N. 4976
Armencea, Nicolae 5106 Belostecinic, Marina 4529
Arnăut, Pantelimon 5117-18 Belous, T. 4905, 5095
Artin, Ludmila 4554 Bendelic, E. 5050
Arushanov, E. 4924 Benderschi, Vasile 5301
Atudorei, Vasile 4525 Berezovschi, Mihail 151
Avornic, Gheorghe 4744 Berliba, Viorel 4673
Axionov, Vladimir 5382 Berzoi, Ludmila 5444
Bichir-Thoreac, Lilia 5013
Bieşu, Maria 5387

225
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

Bileţchi, Lucia 4933 Buimistru T. B. 5360


Bîrcă, Alic 4530 Buiucli, P. 5172, 5175
Bîrcă, Aliona 5302-03 Bujoreanu, N. 5203, 5205, 5207
Bîşcă, V. 5337 Bujoreanu, V. 5164, 5223
Boboc, Nicolae 5127 Bulat, Dumitru 5279-81
Bodean, Diana 5087 Bulat, I. 5062
Bodean, Ghennady 5087 Bulat, Violeta 5145
Bodrug-Lungu, Valentina 4771 Bulbuc, G. 5058
Bogatencov, Petru 4448 Bulgaru, Maria 4760
Bogdanskaia, N. 5065 Bulimaga, C. 5122
Bogdea, Larisa 4964 Bumbu, Iacob 4903, 4973, 5128-29
Bogdevici, Oleg 5331 Bumbu, Iacub 5145
Boguş, Angela 4498 Buravcenco, Iulia 4692
Boiachin, Ana 4843 Burlac, Viorica, 4773
Boian, Ilie 4929-30 Burlacu, Vitalie 5483
Boldea, Iulian 5465 Busuioc, Aureliu 5475
Bolocan, Lilia 4482 Busuioc, Serghei 5417-18
Bologan-Spoială, Lucia 4499 Butnăraş, Violeta 5185
Bolun, Ion 4585, 4872 Butuc, Petru 5440
Bondarenco, Nadejda 5350 Butucioc, Dorina K. 5472
Bontea, Elena (5378) Buzatu, Victor 4862-63
Borcoman, Raisa 4866 Buzdugan, Adriana 4561
Bordianu, Rodica 5129
Borozan, P. 5163 C
Bostan, Ion 5081 Caisîn, Simion 4792
Botgros, Ion 4772 Calalb, Tatiana 5187
Botnarenco, Teodor 5406 Calancea, Angela 4483
Botnariuc, Natalia 5053-55, 5064 Calaraş, Carolina 4828
Botnaru, Dumitru 4919 Calchei, Elena 5188
Botnaru, Stela 4691-92 Calenic, Natalia 4612-13
Bradu, Marcel 4764 Calistru, Rodica 4774
Bragaru, Tudor 4854 Callo, Tatiana 4775, 4876
Brajuk, Vladimir 5479 Calos, Sergiu 5120
Brăilă, Alexandru 4524 Candu, Teodor 4490
Brega, Viorica 5437 Capcelea, Valeriu 4868
Brînză, Sergiu 4693 Caproş, Natalia 4983, 4999
Broto, J. M. 4924 Cara, Angela 4776
Bucinscaia, Marietta 5067 Caraganciu, Alexandrin 4558, 4641
Buciuceanu, Ludmila 4964 Caraganciu, Galina 4600
Bucun, Nicolae 4826-27, 4856 Caraman, M. 4922, 5460
Budac, A. 5249 Caraman, Viorica-Ela 162
Budevici, Anatolie 4726, 5407 Carauş, Alexandru 4984, 5008, 5039,
Budevici-Puiu, Liliana 4867, 5407, 5413 5045
Bugaev, Tatiana 4928 Carcea, Ala 5114
Bugaian, Larisa 5352 Cârlan, Valentina 5450
Bugan, Corneliu 4610 Cârnaţ, Teodor 4665-67, 4754

226
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Carp, Ion 5408 Chiseliţă, Vasile 5384


Casian, N. 4980 Chisnicean, Lilia 5191, 5194
Casian, Neonila 5062 Chistruga, Boris 4561, 4869
Catanoi, A. 5093 Chistruga, Ludmila 5057
Cazac, Valeriu 4930 Chistruga, Marcel 4586
Cazacu, Tamara 4805 Chow, L. 5104
Căldare, Liliana 4985, 4998 Cimil, Dorin 4727
Călugăru-Spătaru, Tatiana 5190 Cimpoi, Mihai 5476
Ceaichişciuc, Victor 4999 Cinic, Liliana 4562
Ceastina, Ala 5361 Ciobanu, Anatol 5444
Cebanu, A. 5286 Ciobanu, Constantin I. 5357
Cebanu, V. 5156-58, 5220 Ciobanu, Igor 4668
Cebanu, V. M. 5226 Ciobanu, Lazăr 5474
Cebotarenco, Ion 5135 Ciobanu, Lucia 4987
Cebotari, Valeriu 5217 Ciobanu, Mircea V. 5466
Ceceli, Irina 4559 Ciobanu, Natalia 5121
Ceglokoff, Gheorghe 5374 Ciobanu, Nicolae 4982, 4988, 4993,
Cemortan, Leonid 4507 5000, 5013
Cemortan, Stela 4844 Ciobanu, Tatiana 4746
Cenuşă, Octavian 4986 Ciobanu, Veronica 5069
Cerbu, Olga 4919 Ciobu, Stela 4563, 4574
Cerbuşca, Viorica 4573 Ciocanu, Maria 4870
Cerempei, Ludmila 5063 Ciocanu, Sergius 5362
Cernâi, A. 5065, 5068, 5070-71 Ciocârlan, Aliona 4732
Cernat, V. 4979 Ciocîrlan, Nina 5192-93
Cernei, Mihai 4537 Ciopraga, Constantin 5476
Cerneţchi, E. 5048 Ciorchină, Nina 5147
Certan, Simion 4543 Ciubotaru, Adrian 5461, 5479
Cheianu, Constantin 5451 Ciubotaru, Maria 4564
Cheianu, Diana 4761 Ciubotaru, Victoria 4565
Chelea, Iurie 5002, 5005 Ciumacenco, Natalia 4614
Cheradi, Natalia 4462-63, 4476 Ciupercă, Nadejda 4596
Chetraru, Aliona 4560 Ciuvaşev, Valentina 5072
Chiaburu, Simona 5056 Cîrlan, Ana 4753
Chihai, O. 5269 Cleiman, E. 5247
Chintea, P. 5199, 5205 Cliciuc, D. 5248
Chircă, Sergiu Ion 4508 Climco, Tatiana 5347
Chirdeachin, Alexei 4806 Coadă, Ludmila 4518
Chiriac, Eugenia 5133 Coandă, Svetlana 4777
Chiriac, Gh. 5164, 5219, 5223 Coban, Igor 4733
Chiriac, Lilia 4446 Cobăneanu, Sergiu 4755
Chirică, Codrin-Valentin 4518 Cobeţ, Valeriu 4993, 5003, 5007, 5012,
Chiritoiu, V. 4920 5020, 5027, 5040
Chiroşca, Dorian 4713 Cociug, Viorica 4566
Chirtoacă, Valentina 4509 Codreanu, Natalia 4567
Chiseliţa, Oleg 5332 Coev, Ghenadie 5324

227
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

Cojan, Constantin 77 Crepis, O. 5278, 5286


Cojocari, Eugenia 4722 Creţu, Ion 5274
Cojocari, Svetlana 86 Criclivaia, Diana 5310
Cojocaru, Gheorghe 4505 Cristei, Tamara 4845
Cojocaru, Lidia 4758 Cristafovici, Profira 4598
Cojocaru, Radion 4694 Crivaia, P. 5208
Cojocaru, Vasile 4778 Croitoru, N. 5136
Cojocaru, Victor 5047, 5102 Crotenco, Iurie 4569
Cojuhari, Andrei 4871 Ctitor, Natalia 4735
Colâbneac, Alexei 4489 Cucer, Angela 4857
Colesnicova, Tatiana 4531 Cucirevîi, Vladimir 4587
Colibaba, G. V. 4923 Cuciuc, Sergiu 4990
Coliban, Valentin 4734 Cucoş, Diana 4671
Colţun, Maricica 5191, 5194 Cuculescu, E. 4922, 5098
Comanici, V. 5346 Cudina, Elena 5064
Comanici, Veronica 5331 Cudriţchi, Taisia 5330
Comarov, Galina 5167 Cuharschi, M. 5220, 5226
Comorova, Vasilisa 5205 Culjinschi, Lilia 4541
Condrea, Irina 5464 Cupcea, Larisa 4908
Corcimaru, I. 5005 Cupcea, Vera 5354
Corcimaru, S. 5144 Curcubăt, Stela 5141
Coreişa, Margareta 5216 Curocichin, G. 4991
Corghenci, Ludmila 4457 Cuşmir, Marcel 4661, 4672
Corj, Liliana 4979 Cuşnir, Margareta 5355
Coroliov, Elfrida 5400 Cuşnir, Nicolae 4599
Coseru, Ina 4935 Cuşnir, Valeriu 4673, 4694
Costachi, Gheorghe 4669-70 Cuza, P. 5130
Costandachi, Gheorghe 4597, 4633, Cuzneţov, Alexandru 4653
4658 Cuzneţova, Irina 5161
Costaş, Ilie 4872 Cuzor, Tatiana 4992, 5001
Costin, Sava 5040
Coşbuc, George 5465 D
Coşciug, Natalia 4979 Dabija, Nicolae 5452, 5476, 5491
Coşeriu, Tatiana 4458-59 Dadu, Constantin 5239
Cotelea, Ludmila 5189 Danail, Sergiu 4861, 5409
Cotelnic, Ala 4544 Dantu, M. 4921
Cotenco, Eugenia 5256 Danu, Eugenia 5492
Cotoros, Inga 5305 Darii, Valentina 5019, 5022
Cotruta, Victor 4936 Darovanaia, Ala 4570
Cotruţă, A. 5058 Dascaliuc, A. 5130
Covalciuc, Olga 5340 David, Constantin 4454
Covaş, Lilia 4500 David, Lilia 4996, 4998, 5011
Cozari, T. 4960 David, Tatiana 5235
Cozub, Gheorghe 5326-27 Davideanu, Ana 5285
Craveţ, Natalia 5328 Davideanu, Grigore 5285
Crăciun, Al. 4904 Deaghileva, Angela 5152

228
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Degteari, V. 5158, 5220 Filimon, Silvia 5015


Dergaciova, Lili 5371 Filipenco, Efim 4807-08
Derjanschi, V. 5136 Fisticanu, Tatiana 5467
Dicusar, Călin 4736 Florea, Evghenii 4697
Dicusar, Ion 4736 Florea, Vasile 4698, 5196, 5199
Dilion, Marcela 4762 Florescu, Radu 5449
Din, Alina 4634 Fotescu, Stanislav 4765
Dolghii, A. 5048 Franţuzan, Ludmila 4772
Donciu, Anatolie 4695-96 Friptu, V. 5051
Donică, Andrei 5204 Frişcu, Alexandru-Horaţiu 5474
Donos, Evlampie 4748 Frunze, Nina 5149
Dorofti, Valentina 4460 Fuior, Elena 4571
Dorogan, Valerian 5101 Furdui, Sergiu 4674
Doruc, A. 5034
Doruc, S. 5018 G
Dragancea, Svetlana 5323 Gaf-Deac, Maria 4588
Dragomir, Constantin 5453-54 Gafton, Sergiu 4453
Dranga, Antonina 4590 Gaina, Boris 5221-22
Drăghici, Angelica 4532 Galaicu, Violina 5385
Drum, Victoria 5401 Galben, Ilian 4651
Drumea, D. 4905 Gancearuc, Maria 5306
Drumea, Roxana 4654 Ganea, Victoria 4444, 4526, 4589
Druţă, Ion 5475 Gangan, Andrei 4874
Duca, M. 5148 Gangan, S. 4447
Dulgheru, Valeriu 5081 Gârbu, Lucia 4995
Dumistrăcel, Stelian 5441, 5443 Garştea, Nina 4847
Dumitraşcu, Petru 5298 Gavzer, S. 5166
Dumitru, Carolina 4846 Găină, Boris 5329
Durnea, Aliona 5037 Georgescu, Nicolae 5468
E Geru, Vitalie 4603
Gheorghiţă, Maria 4533
Eftodi, V. 4922, 5018 Gherciu, L. 5337
Eminescu, Mihai 53, 163 Gherciu, Lidia , 5344
Enachi, Natalia 4623 Ghercu, Marin 4576
Enciu, V. 5268 Gherghel, Silvia 4519
Erezanu, N. 5225 Gherman, Cristina 5032
Erhan, D. 5269 Ghicavîi, V. 4977
Eşanu, Andrei 4461 Ghicov, Adrian 4780
Evtodiev, I. 5098 Ghidirim, Gheorghe 5029
Ghidirim, N. 4879
F Ghilaş, Ana 5386, 5469
Fediuş, Igor 5131 Ghinculov, Silvia 4462-63
Fedorenco, Victoria 5473 Gînju, Stela 4781
Fetiniuc, Valentina 4600 Gladâş, V. 5005
Feuraş, Eugenia 4873 Gladchi, Gheorghe 4699
Godoroja, Nadejda 5053-55, 5058, 5064

229
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

Godoroja, Rita 4829 Haidarlî, Dan 4495


Gojineţchi, Ortanţa 5254 Han, S. D. 5085
Gonceariuc, Maria 5185, 5197 Hâncu, Rodica 4572
Goncearuc, Maria 5189 Hanu, Valentin 4545
Goncearuc, Svetlana 4858 Hârbu, Eduard 4525
Gore, A. 5172 Harea, I. 5203, 2506-07
Goremîchina, Ludmila 4737 Harştea, Diana 5035
Gorodenco, Anatol 4601, 5485 Heltne, Anca 5410-11
Gortopan, Nicolae 4510 Heltne, Runar 5410-11
Grabarovschi, Ludmila 5319 Hlipca, Adriana 4669
Grabovaia, Angela 5145 Hodorogea, Andrei 5359
Grama, Dumitru C. 4664
Granaci, Lidia 4782 I
Greceanâi, Zinaida 4511, 4602 Iabanji, Iulia 4573
Grecu, Victor V. 4506 Iachimovschi, Anatolie 5308
Grejdieru, Alexandra 4994, 5006 Iakovleva, I. 5065, 5069
Greu, Constantin 4699 Iarovoi, P. 5030
Grib, Liviu 4989, 5009 Ifrim, Nicoleta 5462
Gribincea, Alexandru 4589, 4648 Ignatiuc, Diana 4595
Grigoroi, Lilia 5307 Ignatova, Zoia 5161
Grimalschi, Teodor 4974 Ilias, Livia 4588
Grosu, A. 5041 Iliaş, Nicolae 4532
Grosu, Aurel 4985, 4992, 4996-98, 5001, Ioneţ, Ion 5121
5011 Iordache, Ştefan 5395
Grosu, Tudor 5402 Irimia, Dumitru 5470
Gudima, A. 5060-61 Isac, Andrei 4936
Gudzi, T. 4939 Isac, Eufrosenia 4590
Gugiuman, Gheorghe 5116 Isac, R. 5210
Gujuman, Lucia 5294 Istru, Elena 5403
Gumovschi, Andrei 5165 Işcenco, Alexandr 4648-49
Guranda, Irina 5004, 5006 Ivanov, Victoria 5027, 5040
Gurulea, Cristina 5306 Ivanov, Violeta 4906
Guţanu, Eugenia 5493
Guţu, Ana 4875 J
Guţu, E. 5048 Jacotă, A. 5150, 5198, 5255-56
Guţu, L. 5051, 5068, 5070-71 Jalbă, Liliana 4960
Guţu, Vladimir 4876, 4882 Jalencu, Marian 4546
Guţul, Tamara 5063 Jardan, Natalia 5133
Guzun, Lucia 5002 Jelezneac, Tamara 5195
H Jorovlea, Elvira 4541
Josan, Doina 4999
Haceaturean, Rafael 5328 Josu, Gheorghe 5120
Hachi, Mihai 4642, 4830 Jovmir, V. 5056
Hadârcă, Ion 5455 Jurat, Valeriu 4809, 5420
Hadârcă, Maria 4783
Hadjiu, S. 5042

230
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

K Lupaşcu, G. 5166, 5245


Lupaşcu, Zinaida 4616-17
Kantser, V. 4921 Lupu, Mariana 4785
Khadzhi, P. I. 5095 Lupuşor, Nicolae 5356
Klyukanov, A. 5093 Lvov, Serghei 4575
Korotcenkov, G. 5085
Kosój, Ewa 4492 M
Kulikovski, Lidia 4464
Kun, N. A. 162 Macari, Vadim 4591
Maftuleac, Daniela 4918
L Maimescu, Sava 4618
Makeeva, S. 5234
Lagerlof, Selma 5446 Malai, Andrei 4756
Laiho, R. 5094 Malii, Aliona 5249
Lapoşina, Emilia 4859 Mamaliga, Vasile 5352
Larii, Iurii 4700 Manea, Vladislav 4701
Lashkul, A. V. 5094 Manolache, Veaceslav 5412-13
Lazarev, A. M. 4507 Manolachi, Victor 4726
Lazari, Constantin 4643, 4659 Manole, Tatiana 4786
Lazari, Liliana 5309 Manoli, Mariana 4619
Lazăr, Patrick 4655 Manţuc, Elena 4752
Lazăr, Tudor 4644, 4763, 4877 Marcenco, Alexandra 5199
Leahu, Nicolae 5475 Marcov, Ion 5140
Leahu, Raisa 4810 Marian, Ana 5372
Leatamborg, Svetlana 5172 Marin, Mariana 4848
Lepădat, Elena Doina 4675 Marinescu, M. 5203, 5206
Linga, Ion 4887 Mariţ, Alexandru 4702-04
Lisnic, S. 5184 Markov, D. A. 5095
Lisunov, K. G. 5094 Mândru, Anatol 5325, 5340
Litvin, Aurelia 4547 Mârzac, Veronica 4571
Lîsîi, Dorin 5000, 5014 Matcaş, C. 5218
Lîsîi, Leonid 5033 Mazur-Nicorici, Lucia 5044
Lobanov, Natalia 4645-46, 4878 Mărgineanu, Aurelia 4636
Lopotenco, Viorica 4635 Mării, Liliana 5250
Loteanu, Emil 5456 Mătrăgună, Nelea 5013, 5063
Lozan, R. 4935 Meglei, D. 4921
Luca, Aliona 5437 Melnic, Boris 4445
Luchian, Ivan 4563, 4574 Melnic, Eduard 4620
Luchianova, V. 4939 Melnic, Igor 5297
Lungeanu, Neculai 4676 Melnic, Raisa 4465
Lungu, Alexandru 4947 Melnicenco, Olesea 4534
Lungu, Argintin 5132 Melniciuc, Natalia 4592
Lungu, Eugen 5463 Mereniuc, Lilia 5168
Lungu, Marina 4615 Mereuţă, I. 5035
Lungu, Valeriu 5114 Midari, A. 5220, 5230
Lupan, Aurelia 4738 Midari, Vitalie 5120
Lupan, O. 5104 Mihnea, Nadejda 5245, 5251

231
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

Misheva, Emilia 5045 Nica, Iurie 5047, 5102


Mistreţ, Silvia 5170-71 Nicolaescu, Gheorghe 5224
Mişin, Igor 5028 Nicorici, Liliana 5377
Mitin, V. 5152 Nistreanu, Victoria 5284
Mitina, Tatiana 5350 Nîrca, Valentina 2516
Mîrza, V. 5169 Noh, D. Y. 5085
Mîţu, Gheorghe 4611 Noroc, Larisa 5390
Mocanu, Victor 4501 Nosatîi, Ala 4856
Moga, Carolina 4843, 5414-15
Mogâldea, V. 5122 O
Morari, Galina 5310 Obadă, Leonora 5325, 5329, 5335, 5338
Moraru, C. 5161 Obuh, Petru 5122, 5132
Moraru, Victor 4705 Ochişor, Viorica 4989, 5009
Moshu, Alexander Ja. 5282 Odageriu, Gheorghe 5335
Moşu, Alexandru 5285 Odoleanu, Vasile 5221
Movileanu, Pavel 4576 Oglinda, Vadim 4622
Munjiu, Oxana 4948 Olaru, Valentina 4787
Muntean, Neli 4542, 5310 Olaru-Cemârtan, Viorica 5496
Munteanu, Alexandru 4621 Olărescu, Dumitru 5396
Munteanu, Angela 4811 Oloier, T. 5161
Munteanu, Cristinel 5471 Oloieru, T. 5173
Munteanu, George 163 Onofrei, Aliona 4707
Munteanu, V. 5151 Osoianu, Vera 4467
Murafa, Simion 5359 Overcenco, A. 5143
Muraru, Elena 4882
Mureşan, Marius-Ioan 4706 P
Mustaţă, Grigore 5337, 5344 Paladi, Ion 4757
Mustaţă, Simion 5170-71 Palii, Andrei 5167
Musteaţă, Gr. 5186, 5252 Palii, Ina 5021
Muşet, Gh. 5035 Palii, Natalia 4647, 4767, 5416
N Pana, Cristian 4637
Panaitescu, Valeriu 5107, 5109
Nagacevschi, Elena 5388-89 Panfil, Ion 4604
Nani, Mihail 5311 Panfile, Elena 4994, 5006
Nastas, Vitalie 5088 Panici, Ala 4468
Naval, Elvira 4603 Paniş, Diana 5420
Nazarov, M. 5085, 5096-97 Pantelei, Vladimir 5140
Nechita, Elena 4887 Panuş, Victor 4860
Nedeoglo, D. D. 4923 Parasca, Petru 5350
Nederiţă, Alexandru 5312-14 Parea, Elena 4831
Negrea, R. 4920 Parii, B. 4975
Negru, Gheorghe 5494-95 Parii, I. 4879
Negru, Maria 5283 Paroşanu, Niculina 4656
Negru, Nina 4466 Paşa, Lilia 5152
Negru, P. 5225, 5229 Patraş, Mihai 4880
Nesterov, Tamara 5363

232
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Pavelco, Svetlana 4758 Popuşoi, Angela 5298


Pawljuk, Konstantin 4900 Postolache, A. 5022
Pârţachi, Ion 4593, 4764 Postolache, Gheorghe 5135
Pâslaru, Vlad 4788 Postolachi, Valentina 4535
Pelivan, Viorica 4849 Posţan, Liliana 4855
Percinschi, Natalia 4648-49 Poştarencu, Dinu 4790
Perfilov, Ludmila 5417 Prisăcaru, Anatolie 4916
Perfilov, Oleg 5418 Prisăcaru, Marin 4536
Perstniov, Nicolae 5228 Prisăcaru, V. 5194
Petrachi, Lilia 5200 Prisăcaru, Vl. 5477
Petriceicu Haşdeu, Bogdan 163 Priscu, Oxana 5014
Petroia, Andrei 4557 Pritula, Gr. 5174
Petrova, Elena 5188 Procop, Natalia 5380
Petrovschi, Nina 4881 Prohniţchi, Andrian 4872
Petrushca, A. 5093 Protopop, Svetlana 5033
Pintea, M. 5208 Puică, Sergiu 5455, 5458
Pintilii, Galina 5350 Pulbere, Dumitru 4686
Piterschi,N. 5067 Purice, Mihail 5444
Pîntea, Maria 5207, 5232
Platon, V. 5067 R
Plămădeală, Ana-Maria 5397 Rabacu, Ion 4826-27
Pleşca, Valentin 4908 Racu, Igor 4484
Pleşu, Andrei 4469 Racu, Jana 4851
Pleşu, Tiberiu 4677 Radionov, Vladimir 5273
Plopa, Anatol 4739 Rahvalov, V. 5103
Plotnic, Sergiu 5128 Railean, Elena 4463
Pohilă, Vlad 4470, 5378, 5391, 5482 Ralea, M. 5203
Poiras, Larisa 4961 Ralea, T. 5206, 5211
Polzikova, G. 5234 Râmbu, Nicolae 4478
Ponomariov, Irina 5343, 5345 Răducan, Aurica 4997, 5043
Ponomariova, Irina 5334 Răducanu,A. 5041
Popa, Andrei 4594 Rău, Alexe 4471
Popel, Svetlana 5324 Revenco, Marcel 4497
Popescu, Dan 4650 Revenco, Ninel 5038
Popescu, Liuba 85008 Revenco, Valeriu 4989, 5009
Popescu, Nicolae 4678 Rocaciuc, Victoria 5373, 5379
Popescu, Zinaida 4789 Rogojină, Didina 4773
Popov, L. 5218 Romanciuc, Gabriela 5209
Popovici, A. 5225, 5229 Romandaş, Nicolae 4749
Popovici, Angela 5314 Romanova, Irina 5249
Popovici, Angelina 5457 Roşca, Elena 4472
Popovici, Aurelia 4737 Roşca, Ludmila 4479
Popovici, Ion 5003, 5007, 5012 Roşca, Nina 5186
Popovici, Mihail 4982, 4993, 5002-03, Roşca, Petru 4651
5007, 5012, 5020 Roşca, S. 5059, 5066, 5072
Popovschi, Valeriu 5498 Roşca, V. 5267

233
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

Roşea, Nina 5252 Scorpan, Vasile 4932


Roşioru, Ion 5132 Scutaru, Alexandru 4537
Rotari, Alexandr 5167 Scutelnic, Valeriu 4512
Rotaru, Anatol 4526 Secăreanu, Aurel 5408
Rotaru, Andrei 5419 Secrieru, Angela 4578
Rotaru, Cristian 4577 Secrieru, N. 4447
Rotaru, Ion 5108 Sedleţchi, Iurie 4679, 4709
Rotaru, L. 5245 Shishiyanu, T. 5104
Rotaru, Ludmila 5253 Sidorenco, Veaceslav 4448
Rotaru, Mihail 4708 Sidorenko, Anatolii 5099
Rotaru, Natalia 5056 Sirius, A. 5218
Rotaru, Parascovia 5392-93 Sîrbu, Adrian 4547
Rotaru, Silvia 5175 Sîromeatnicov, Iulia 5255-56
Rotaru, V. 5254 Slusarenco, Svetlana 4724
Rozloga, I. 5218 Smerea, S. 5223
Rublicean, Aurelian 4752 Smerea, Svetlana 5182, 5219
Rubliceanu, Aurel 5117-18 Smochină, Andrei 4661, 4680
Rumleanschi, Petru 4480, 4527 Sobor, Ion 5081
Rurac, Anatol 5380 Sochircă, Elena 4496
Rusnac, Gheorghe 4882 Sochircă, Vitalie 4497
Rusu, Emil 5325, 5328-29, 5335, 5340 Socoliuc, Nina 4851
Rusu, Mihail 5159 Sofroni, D. 5051, 5059, 5062, 5066-72
Rusu, Svetlana 5231-32 Sofroni, Larisa 5029, 5052, 5056, 5073-
Rusu, Ş. 5269 75
Rusu, Valeriu 4938 Sofronie, S. 5023
Rusu, Viorica 4623 Soldatenco, Eugenia 5333-34, 5336,
5341-42, 5344
S Soljeniţîn, Aleksandr 5478
Sabiescu, Bianca Luciana 4660 Solomon, Ioan 4662
Sadurschi, Ludmila 4548 Solonari, S. 5086
Sagaidac, M. 4976 Solovei, Rodica 4791
Saharneanu, Eudochia 4493 Sorici, Oxana 4486
Sainciuc, Lică 5498 Sorocean, Olga 4595
Sainenco, Ala 4810 Spătaru, Leonid 4739
Samoilenco, Tudor 5300 Spinei, Angela 4481
Sandu, Andrei-Victor 4740 Spinei, Ion 4792
Sandu, Ioan Gabriel 4740 Sprăncean, Pavel 4809
Sandu, Ion 4740 Stadnicenco, Elena 5380
Sandu, M. 4935 Stamati, Adela 4982
Sapojnic, Nadejda 5010, 5045 Stanciu, Oxana 5201
Sârbu, Svetlana 4485 Stasiev, Grigore 4909
Saşco, Elena 5165, 5176 Stati, Vitalie 4710
Savin, Gheorghe 5219, 5232-33 Stavilă, Tudor 5374
Sânchetru, Veronica 4576 Stănescu, Nichita 163
Scorbanov, E. 5346 Stepaniuc, Victor 5495
Scorbanov, Elena 5331 Stepanov, Georgeta 4477

234
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Stepanov, Veaceslav 5375 Tcaciuc, Diana 5029, 5075


Stihi, Ludmila 4549 Tcaciuc, Ludmila 5216
Stratan, Svetlana 4883 Televca, Oleg 4755
Sulzer, Franz Joseph 68 Teseleanu, George 4588
Supostat, Lidia 5158, 5230 Timciuc, C. 5195
Suruceanu, Maria 4832 Timuş, Ana 5119
Susan, Oleg 5107, 5109 Timuş, Angela 4550, 4639, 4767
Timuş, Asea 5136
Ş Timuş, Victoria 4633, 4639
Şalaru, Vasile 5292 Tipa, Violeta 5398
Şalaru, Victor 5292 Titova, N. 5210
Şaragov, Natalia 4502 Tîrziman, Elena 6
Şchiopu, Constantin 4812 Toacă, Zinovia 4524
Şeghev, Ivan 5228 Toderaş, Ion 4961-62
Şendrea, Elena 4474 Todiraş, Mihai 5020
Şevcenco, Ruslan 4884 Todoroi, Dumitru 4887
Şişcan, Zorina 4449 Todos, Irina 5123
Şişcanu, Gh. 5205, 5210-11, 5225, 5229 Tofan, Tatiana 4605
Şlapac, Mariana 5364 Toma, Ludmila 5376
Şleahtiţchi, Mihai 4885 Toma, S. 5235
Şoimu-Postolachi, Elena 5499 Toma, Simion 4738
Şontea, Victor 5106 Tomşa, Nicolae 4793, 4833
Ştahovschi, Ada 4638 Tomuleţ, Sandulache 5502
Ştirbu, Andrei 5224 Tomuleţ, Valentin 5502
Ştirbu, S. 4939 Topală, Lilia 5332
Ştirbul, Ana 4994, 5004, 5006 Topală, S. 5237
Şuberneţkii, I. 5283 Topală, S. Gh. 5236
Şumanschi, A. 5267 Topală, Ştefan 5238-39
Şumanschi, Andrei 5270 Tostogan, Pavel 5301, 5316
Şutchin, V. 5018 Triboi, Vasile 5420
Şveţ, S. 2505 Tricolici, Olga 5380
Trifan, Maria 4602
T Trombitsky, Ilya D. 5282
Taban, Elena 4886 Tudor, Ştefan 5458
Tabuncic, Sergiu 5486 Tudorache, G. 5235
Talmaţchi, Gabriel 5505 Tutunaru, Sergiu 4528
Taloş, Constantin 4711 Tverdohleb, Ion 4814
Talpă, Aliona 4813 Ţ
Taran, N. 4977, 5333, 5342, 5345-76
Taran, Nicolae 5331, 5334, 5336, 5344, Ţapoc, Vasile 4888
5347 Ţâbârnă, Gh. 5022
Tarlev, Vasile 4523 Ţâmbaliuc, Valentin 4681
Taşcă, Mihai 5501 Ţâu, Nicolae 4652
Tănase, Maria 151 Ţerna, Stanislav 15485
Tărâţă, A. 4935 Ţislinscaia, Natalia 5324
Ţiuleanu, Ion 5100

235
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

Ţîbuleac, S. 5046 Vataman, Eleonora 5014-15


Ţîcu, L. 5130 Veliksar, Sofia 5234
Ţîganaş, Domnica 5177 Velişco, Nadejda 4816
Ţîganaş, V. 5177 Venclova, Tomas 5482
Ţîrdea, Marcela 4889 Verejan, Oleg 4764, 4768-69
Ţîrdea, Teodor N. 4890 Verejan, Victoria 4764
Ţuleanu, Constantin 5107, 5109 Veveriţă, Efimia 5172
Ţurcan, Corina 27 Vicol, Nelu 4487
Ţurcan, Iuliu 26 Vieru, Galina 5380
Ţurcan, Ludmila 5316 Vieru, Maria Domniţa 5380
Ţurcan, Nelly 4475 Vieru, Stanislav 5101
Ţurcan, Rina 4606 Vieru, Tatiana 5101
Ţurcanu, Liliana 5301 Vieru-Işaev, Maria 5359
Ţurcanu, Veronica 4996, 5011 Viorescu, Răzvan 4754
Ţurcanu, Viorel 5317 Vitiuc, Ana 5318
Ţuţui, Marian 5399 Viţelaru, O. 5208
Ţvircun, Victor 4794 Vizitiu, Victor 4917
Vladimir, P. 5143
U Vlasiu, Ioana 5381
Ulian, Galina 4891 Volniţchi, Igor 4523
Ulianovschi, Xenofon 4721 Voloşciuc, L. T. 5154
Ulinici, Andrian 4624 Vornic, Vlad 5486
Uncu, Veronica 4834 Vornicu, Zina 5195
Ungureanu, Laurenţia 4948 Voronţov, V. 5162, 5247
Ungureanu, S. 5226, 5230 Vrânceanu - Beneş, A. 5030
Untură, Ludmila 5039 Z
Urîtu, D. 4977
Ursu, A. 5143 Zabolotnaia, Lilia 5503
Ursu, Andrei 5140 Zagaevschi, Vladimir 5442 , (5444-45)
Ursu, Daria 4815 Zaharie, I. 4920
Ursu, Ludmila 4852 Zambiţchi, Dumitru 4918
Ursu, Nicolae 4712 Zaporojan, Veaceslav 4688
Ursu, Veronica 4564 Zasavitsky, Efim 5099
Usatîi, A. 5278 Zastavniţchi, Gheorghe 5028
Usatîi, Agafia 5332 Zavrajnîi, Serghei 5047, 5102
Usatîi, M. 5278, 5286 Zelenschi, Angela 4451, 4476, 4503
Ustian, Ion 4607 Zhitaru, R. 5103
Zlatina, Natalia 5319
V Zota, Larisa 5033
Vangheli, Mihail 5112 Zubcov, Elena 4948
Vanicovici, N. 5169 Zubic, Aliona 4579
Vartic, Andrei 5477 Zubkov, Nicolae 4964
Vasilaşcu, Natalia 4963 А
Vasilescu, Gabriel 4532
Vasiloi, Djulieta 4713 Агульников, Сергей 5487

236
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Айрапетян, Артур 4714-15 Будак, А. Б. 5258


Александров, Александр 102, 103 Бужак, В. 74941
Алишаускас, Витянис 4625 Бульмага, К. 4953
Андреев, А. 4912-13 Буторов, И. В. 5016
Андрейко, И. Н. 5428 Буторов, С. И. 2024
Андронович, Диана 5370 Бушмакиу, Галина 4965
Аникеев, Е. А. 4910 Былич, Елена 5179
Анофриев Н. Ю. 5275
Арморе, Энтон 5393 В
Арнаут, Н. А. 5125 Вакуленко, А. 5271, 5276
Атешоглу, Бюлент 5394 Ваникович, Н. 5180
Афтимичук, О. Е. 5432 Великсар, С. Г. 5240
Афтимичук, Ольга 5421 Визитей, Николай 5422-23
Б Владов, М. В. 5082
Волосюк, Анна 4538
Бабинскас, Нерижус 4520 Воронцова, Анастасия 5036, 5394
Бабицкий, А. Ф. 5178
Бабырэ, Н. М. 4817 Г
Байасгалан, Дашнеам 5394 Габуния, М. К. 5078
Баклан, Алексей 5394 Гайдаш, Владимир 5365-66
Балануцэ, Владимир 5320 Ганея, А. И. 5266
Банкин, В. А. 4864 Гендов, В. С. 4955
Барбакар, Н. 5160 Гладкий, В. И. 4940
Барбэ, Людмила 4522 Глотова, Светлана 4819
Батыралиев, Талантбек 5017 Годорожа, Надежда 5076
Баштовая, С. И. 5243 Голубенко, Наталья 4818
Баштовая, Светлана 5257 Гончарова, Татьяна 4539
Бежан, Геннадий 4626 Горащенко, А. 5424
Беженарь, В. В. 5262 Горошкова, В. Н. 5480-81
Бейлекчи, И. Г. 4799 Горшкова, Раиса 4835
Белаш, Ольга 4818 Горячева, Н. В. 4940
Белый, Евтихий 102 Грама, Думитру К. 4725
Бею, Сергей 4627 Грамма, Анна 5489
Бивол, Инна 5160 Грати, В. Г. 5259
Биешу, Мария 5387 Грати, М. И. 5259
Блинов, В. К. 5082 Гребенщиков, Виктор П. 4972
Бобикова, Мария 4795 Григориев, В. М. 5031
Бобок, Н. А. 5125 Гримальский, Фёдор 5425
Богданская, Н. И. 5077 Грищук, Светлана 4742
Болога, М. К. 5090, 5092, 5111 Грундя, Н. А. 5272
Болотова, Евгения 4819 Гулла, Юрий 4836
Бондаренко, А. 4912 Гырла, Лилия 4716
Бородаев, Р. И. 4949
Ботезату, A. 5049 Д
Ботнарюк, Наталья 5076 Давидович, Наталья 5295
Братко, Д. И. 5240

237
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

Даду, Константин 5241-42 Истрати, Мария 5241


Данаил, Сергей 4896
Дацко, Наталья 5394 К
Демирева, Кирилка 4796 Казанцева, О. И. 4950
Демченко, Пётр 4853, 4895, 5432 Казарновская, Любовь 5404
Деревянченко, Сергей 99, 145 Кайряк, И. И. 4718
Деркаченко, Иван 156 Калестру, Ливия 4967
Джае Ван Ха 5394 Калина, Светлана 4725
Дикусар, Александр 5110 Калос, Сергей 5124
Димова, Юлия 4797 Кантемир, Аурелия 5322
Добрев, Михаил 5368 Капитальчук, И. П. 4951
Довиденас, Вальдас 4625 Капитальчук, М. В. 5146
Драгомир, Наталья 4580 Капша, Т. 4540
Дударева, Л. А. 5079 Касым, С. 4663
Дука, Г. Г. 4940, 4942 Кауненко, Ирина 4513
Дука, М. В. 5260 Кауш-Цапу, Лилия 4581
Дурыманова, Татьяна 4837 Кашуба, Майа 5488
Дьяченко, Евгения 4978 Квилинкова, Елизавета 4902
Е Кинтя, П. 5202
Кириллов, А. 5257
Ермакова-Черчел, Ирэна 5365-66 Кирилов, А. Ф. 5243
Кичук, Н. И. 5212
Ж Кишлярук, В. М. 4911, 5137
Жакотэ, А. Г. 5259, 5266 Клечкова, М. Д. 5079
Жеро, Валериан 4628 Ковалев, Виктор 5083, 5349
Журминская, О. В. 4949 Коваленко, Д. А. 4968
Журминский, С. 4912 Коваленко, Сергей 5489
Журминский, С. Д. 4966 Кодряну, Л. 4953
Кожевников, И. В. 5092
З Кожухарь, Екатерина 4798
Забунов, А. В. 5079 Коларь, Ольга 4627, 4640, 5183
Захария-Космина, Мария-Собота 5394 Коломиец, И. 4953
Згеря, Жоржетта 5348 Конохова, Татьяна 4892-93
Златина, Наталья 5321 Корделян, Людмила 5353
Зубкова, Е. И. 4943 Косенкова, Г. 4747
Зубкова, Наталья 5287 Котомина, Л. В. 4799, 4969
Котруцэ, А. И. 5080
И Кочин, Александру 5358
Кошелева, Н. И. 4894
Ивасишин, Даниела 5241
Кошкодан, Татьяна 5036
Игнатьев, И. И. 4928, 4944
Кравченко, А. Н. 5261-62
Изверская, Т. 4913
Кравченко, Е. Н. 4925
Изверская, Т. Д. 4955
Кравчук, Г. И. 4839
Илиева, Ирена 4521
Крецу, Василий 4730
Ионец, Ион 5083
Кройтор, Роман 5490
Истрати, А. 4717
Кротевич, Ольга 4836, 5295, 5394

238
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Кротенко, Юрий 4608 Никитченко, Алла 4801


Кульчицкий, Станислав 4504 Николаев, А. И. 5138
Кунева, Софья 4838 Никулин, О. В. 5351
Купцов, Ю. А. 4839
Курачицки, Анжела 4800 О
Кучиеру, А. Г. 5078 Оборок, Т. 4970
Кушнерёв, Алексей 5426 Овсянникова, Татьяна 4821
Л Осинская, Нина 4840
Осояну, Наталия 4743
Лебеденко, Л. А. 4954
Лебеденко, Любовь 5287 П
Левинский, Александр 5489 Панченко, Н. В. 4914
Литовченко, Алла 4582 Папаян, Р. 4683
Лунга, Ирина 5202 Парфентьева, Алла 4552
М Пасинковский, Емил 5091
Пасько, Семен 5459
Маймеску, Савва 4628 Пенин, Александр 5105
Маковей, М. Д. 5261 Перетятку, П. В. 5351
Максимук, Е. П. 5090 Перфилов, Олег 5436
Маловата, Евгений 5427 Перчинская, Наталья 4494
Маслоброд, С. Н. 5181 Петренко, Владимир 5091, 5111
Мацюк, В. А. 5138 Петрова, Екатерина 4822
Машков, Петр 4820 Пештерева, Лидия 4895
Машошин, Ю. 4759 Пивовар, Игорь 4514
Мельничук, О. Н. 5125 Пихмут, П. М. 5080
Митин, В. 5076 Пихут, Оксана 4981
Митницкая, Лидия 4452 Побурный, П. В. 5433
Михайлов, В. В. 5351 Побурный, Павел 4896, 5427, 5431
Мицул, Е. З. 4928 Повестка, Л. Ф. 4839
Мишова, Татьяна 4551, 4629 Покатилов, Денис 4896
Мовилэ, А. 4970 Полевая-Секэряну, А. 4897, 5432
Мокряк, В. И. 4682 Порт, А. И. 5260
Моридже, Габриела 5394 Постолаки, А. И. 5428
Морэреску, Александр 4630 Присакар, Татьяна 4583
Мруц, И. Д. 5428-29
Мруц, Иван 5430 Р
Мунжиу, О. В. 5288 Рацеева, Елена 4823
Мунжиу, Оксана 4952 Редкозубов, О. И. 4971
Мырза, В. 5180 Ротару, И. 4719, 4913
Мыца, С. 4663 Ротарь, Е. А. 5153
Мыцыков, Н. 5424 Рошка, В. Х. 4925
Н Рышняк, Эвелина 4853

Ненно, Владимир 5349 С


Никита, С. В. 5016, 5025 Салтанович, Т. И. 5262

239
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

Самоилэ, Александру 5393 Успенский, А. 4970


Сандул, О. 4728
Селевестру, Петру 4750 Ф
Семенина, Лолита 5394 Фавел, Анна 5202
Сердитов, В. 5089 Фетцер, Эдуард 5017
Сидоренко, Борис 5017 Филип, Феличия 5394
Силкин, Сергей 5091 Флоря, Евгений 4720
Синяева, Татьяна 5126 Фулга, Н. 5291
Скутельник, Борис 4841
Смешная, Татьяна 4630 Х
Смоляк, К. Н. 5138 Халабуденко, О. 4729
Соколова, Ольга 4802 Харчук, О. 5257
Соломатина, Алла 4488 Харчук, О. А. 5243
Соломон, Иоан 4684 Хиоарэ, Алла 4842
Солоненко, Г. С. 5433 Хоменко, Т. В. 5260
Сорочан, О. 4898 Хынку, Р. 4803
Сосна, Борис 4723, 4750
Сосновский, Михаил 5394 Ц
Степанов, В. 4515
Цвиркун, Виктор 5504
Степанов, Василий 5434
Целикова, Илона 5296
Степанова, Наталья 5435
Церковная, В. С. 5263-64
Стефогло, Юлия 4625
Циберняк, М. Г. 5016
Стоянова, Татьяна 4516
Цуркану, Юрий 5368
Сулак, С. К. 4817
Цэрану, Л. А. 5265-2566
Сухинин, С. А. 4609
Сухович, А. В. 4584 Ч
Сыродоев, Г. 4941
Сыродоев, Г. Н. 4928 Чеботарева, А. Г. 4945
Сэкэряну, Ксения 4630-31 Чеботарева, Т. В. 4945
Чеботарь, Татьяна 5394, 5404
Т Чельма, Вячеслав 5436
Черба, Е. А. 4799
Таран, Ирина 4553
Черный, А. П. 5077
Тищенко, А. А. 4956, 4972
Чобану, Мирча 5138
Тома, З. Г. 5178
Чокой, О. 5277
Тома, С. И. 5240
Чорбэ, Константин 5434
Топалэ, Штефан 5241-42
Тудораке, Г. Ф. 5240 Ш
Туманова, Лидия 5076
Шабанова, Г. А. 4955, 4959
У Шарапановская, Т. Д. 135
Шаргородская, Татиана 5369
Уварова, Ирина 4901
Шаргородский, Михаил 5368-70
Унгуряну, Думитру 5083
Швец, Владислав 4632
Унгуряну, Л. Н. 4957-58
Швец, С. 5202
Усатый, А. 5291
Шеларь, И. Н. 4915
Усенко, В. 5089
Шерстюк, С. А. 4609

240
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Шешницан, С. С. 4969 Ю
Шишкан, Надежда 4899
Штирбу, В. 5180 Ютеш, Оксана 5296
Шубернецкий, И. В. 4954 Я
Шульман, А. И. 5137
Яковлева, И. А. 5077
Щ
Щукина, Н. В. 4751

241
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2008 ≡ Magazine article annals Nr 11-2008

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sunt


fişate în "Cronica articolelor de revistă" NR 11-2008
1. "a" Mic. – 2008. – Nr 11 (lb. rom., rusă).
2. Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul contemporan al tumorilor organelor reproductive
la femei : simpoz. naţ., 25-26 sept. 2008. – Ch., 2008. – [2008-1963]
3. Alunelul. – 2008. – Nr 11.
4. Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 10/11.
5. Arta : Arte audiovizuale. – 2008.
6. Arta : Arte vizuale. – 2008.
7. Aquarelle. – 2008. – Nr 11.
8. Biblio Polis. – 2008. – Nr 3.
9. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4.
10. Calitatea educaţiei : teorii, principii, realizări Materialele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct.
2008 : Partea 1. – Ch., 2008. – [2008-2042].
11. Calitatea educaţiei : teorii, principii, realizări Materialele Conf. Şt. Intern., 30-31 oct.
2008 : Partea 2. – Ch., 2008. – [2008-2043].
12. Cercetare şi dezvoltare în bibliotecile naţionale ale României şi Republicii Moldova. –
Ch., Bucureşti, 2008.
13. Conferinţa Internaţională Instruirea şi cercetarea : modalităţi de integrare, 16 apr. 2008.
– Ch., 2008. – [2008-2080].
14. Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică "Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în
contextul procesului integraţionost european". – Ch., 2008. – [2008-1827].
15. Conferinţa Ştiinţifică internaţională Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei
bazate pe cunoaştere, (28-29 sept. 2007) : vol. 1. – Ch., 2008. – [2008-1765]
16. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei
bazate pe cunoaştere", (28-29 sept. 2007) : vol. 2. – Ch., 2008. – [2008-1766]
17. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Dezvoltarea afacerilor în Euroregiunea Siret-Prut-
Nistru : realizări şi perspective", 3-4 oct. 2008. – Ch., 2008. – [2008-1740].
18. Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 11.
19. Curierul medical. – 2008. – Nr 5.
20. Da la diversitatea lingvistică spre educaţia multilingvă şi multiculturală = От языкового
многоабразия к полиязычному и мултикультурному оброзованию = From cultural
and linguistic diversity multilingual and multicultural education : Materialele Conf. Intern.,
5-6 dec. 2006, Chişinău. – Ch., 2008. – [2008-1932].
21. Destin românesc : ser. nouă. – 2008. – Nr 2/3.
22. Dimensiuni manageriale în activitatea instituţiei info-bibliotecare : concepte, experinţe,
orientări : Materialele conf. şt. intern., 17 oct. 2007. – Ch., 2008. – [2008-2044].
23. Economica. – 2008. – Nr 3.
24. Economie şi sociologie. – 2008. – Nr 2.
25. Justiţia Constituţională în Rep. Moldova. – 2008. – Nr 4.
26. Intellectus. – 2008. – Nr 3.
27. Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 11.
28. Limba română. – 2008. – Nr 7/8.

242
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

29. Managementul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a Uniunii


Europene = Управление бассейном транграничной реки Днестр и водная рамочная
директива Европейского Союза = Transboundary Dniester river basin management
and the eu water prame-work directive : Materialele Conf. Intern., Chişinău, 2-3 oct.
2008. - Ch., 2008. - [2008-2016].
30. Materialele Conferinţei Internaţionale "Integrarea europeană şi învăţământul universitar :
aspecte filosofico-metodologice", 23-24 noiemb. 2007. – Ch., 2008. – [2008-1642].
31. Materialele Conferinţei Naţionale cu participare Internaţională "Probleme actuale ale
geneticii fiziologiei şi ameliorării plantelor ", 9-10 oct. 2008. – Ch., 2008. – [2008-1928].
32. Mediul Ambiant. – 2008. – Nr 4, 5.
33. Modernitate în Învăţământul Municipal. – 2008. – Nr ½.
34. Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2008. – Nr 1.
35. Moldova Today. – 2008. – Nr 2 (lb. rom., engl., rusă).
36. Noi. – 2008. – Nr 11.
37. Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. Tehnico-şt. intern. :
Culeg. de articole , 13-14 noiemb. 2008 : Vol. 1. – Ch., 2008. – [2008-2046].
38. Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. Tehnico-şt. intern. :
Culeg. de articole , 13-14 noiemb. 2008 : Vol. 2. – Ch., 2008. – [2008-2074].
39. Profit. – 2008. – Nr 11 (lb. rom., rusă).
40. Realizări inovative în domeniul viti vinicol : Ed. spec. a Conf. Intern., 18-19 sept. – 2008.
– Ch., 2008. – [2008-1829].
41. Radioelectronică, Informatică şi Tehnologii moderne = Radio electronics, Informatics
and Tehnology = Радиоелектроника, Информатика и Современные технологии :
Culeg. lucr. Conf. Intern., 15-16 oct. 2008, Chişinău, Moldova. – Ch., 2008. – [2008-
1951].
42. Revista arheologică : ser. nouă. – 2008. – Nr 2.
43. Revistă de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 3.
44. Revistă de studii şi cercetări juridice. – 2008. – Nr ½.
45. Revistă economică. – 2008. – Nr 5/6 [în 2 vol.].
46. Revista Naţională de Drept. – 2008. – Nr 11.
47. Semn. – 2008. – Nr 3.
48. Strategii de dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului culturii
fizice şi sportului în ţările CSI : Congr. şt. intern., 24-25 sept. 2008. – Ch., 2008. –
[2008-1652].
49. Structura şi funcţionarea ecosistemelor în zona de interferenţă biogiografică : Simpoz.
intern. . Ch., 2008. – [2008-1962].
50. Vama. – 2008. – Nr 5.
51. Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 4 (lb. rom., rusă).
52. Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 11.
53. Закон и жизни. – 2008. – Nr 11.

243
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2008

CRONICA ARTICOLELOR DE NEWSPAPER ARTICLE


GAZETĂ ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

NR 11
NOIEMBRIE 2008 NOVEMBER
(5637-6271)

0 GENERALITĂŢI
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii
001 Ştiinţa şi cunoaştere în general
5637. Ţurcan, Marina. Ştiinţa în Moldova renaşte : [pe marginea activită-
ţii AŞM] / Marina Ţurcan // Comunistul. – 2008. – 7 noiemb. – P. 11.

5638. Гаина, Борис. Молдова – Белоруссия : вехи сотрудничества :


[интервью с генер. науч. секретарем Акад. наук Молдовы Б. Гаина] / записал
Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. – 2008. – 26 нояб.
(Vezi de asemenea Nr 5649, 6060, 6063, 6066-67, 6078, 6083, 6231)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


5639. Моисеев, Сергей. Интернета много не бывает : [по материа-
лам заседания, провед. президентом Респ. Молдова В. Ворониным, нояб.
2008] / Сергей Моисеев // Экон. обозрение. – 2008. – 7 нояб. – Р. 14.

006 Standardizare şi standarde


5640. Тарлажану, Александра. Качество – во главу угла! : [интер-
вью с генер. дир. Нац. ин-та стандартизации и метрологии Респ. Молдова А.
Тарлажану и руководителем лаб. испытания пищ. и с.-х. продукции ин-та Ни-
ной Формузаки] / записала Ирина Александрова // Кишин. новости. – 2008. – 7
нояб. – Р. 4.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


5641. Ciocanu, Ion. Iniţiere în tainele genialităţii : [pe marginea cărţii
"Umbre şi lumini : din viaţa oamenilor de geniu" de Dumitru Mămăligă, Ch., ed. An-
cestrala, 2008] / Ion Ciocanu // Florile dalbe. – 2008. – 13 noiemb. – P. 7.

244
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

02 BIBLIOTECONOMIE
5642. Ambroci, Tatiana. Bibliotecile şcolare şi de colegiu în sistemul
educaţional: aliniere la cerinţele şi priorităţile învăţământului actual : [pe marginea
lucr. atelierului din cadrul Congresului al 6-lea al Bibliotecarilor din Rep. Moldova, 4-
5 noiemb. 2008, Chişinău] / Tatiana Ambroci // Univers pedagogic pro. – 2008. – 20
noiemb. – P. 5.

5643. Devder, Daniela. Ce cărţi mai citeşte copilul meu? : [rolul educativ
al cărţii] / Daniela Devder // Făclia. – 2008. – 1 noiemb. – P. 6.

5644. Diordiev, Ion. Şi totuşi, cartea : [aspecte ale lecturii] / Ion Diordiev
// Făclia. – 2008. – 22 noiemb. – P. 6.

5645. Rogac, Raia. Biblioteca Maramureş – şapte ani de activitate / Raia


Rogac // Glasul. – 2008. – 13 noiemb. – P. 7.

5646. Savin, Maria. Biblioteca Publică "L. Rebreanu" – parte din marele
suflet românesc – la un an de activitate / Maria Savin // Lit. şi arta. – 2008. – 27
noiemb. – P. 7.

06 ORGANIZAŢII (ÎN GENERAL)


061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
5647. Iniţiativa Central Europeană : [despre activitatea filantropică] //
Moldova suverană. – 2008. – 27 noiemb.

070 Ziaristică. Presă


5648. Burea, Irina. Monitorizarea mass-media privind reflectarea pro-
blematicii corupţiei : [pe marginea proiectului "Reflectarea fenomenului corupţiei în
mass-media"] / Irina Burea // Dreptul. – 2008. – 7 noiemb. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 5661)

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE


5649. Rotaru, Tatiana. Ecoul de peste veacuri al sistemului defensiv
medieval : [despre Mariana Şlapac, vicepreş. al AŞM, candidat pentru nominaliza-
rea "Savantul anului în domeniul ştiinţelor umanistice"] / Tatiana Rotaru // Moldova
suverană. – 2008. – 27 noiemb.

245
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2008

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
5650. Moraru, Anton. Contribuţii considerabile în filosofia contemporană
: [60 de ani de la naşterea filosofului, prof. univ. Ion Sârbu] / Anton Moraru // Lit. şi
arta. – 2008. – 6 noiemb. – P. 7.

5651. Păsat, Dumitru. Constantin Rădulescu-Motru, mare spirit al ştiinţei


şi filosofiei moderne : 140 de ani de la naştere / Dumitru Păsat // Făclia. – 2008. –
22 noiemb. – P. 9.

5652. Păsat, Dumitru. Mircea Florian : recesivitatea ca structură a lumii :


[190 de ani de la naşterea filosofului român] / Dumitru Păsat // Făclia. – 2008. – 8
noiemb. – P. 11.

159.9 Psihologie
5653. Savca, Lucia. Tinerii nu sunt pregătiţi pentru viaţa de familie : [in-
terviu cu L. Savca, dir. Centrului de reabilitare şi diagnosticare "Armonie"] / con-
semnare : Viorica Chirilov // Capitala. – 2008. – 19 noiemb. – P. 6; Столица = Capi-
tala. – 2008. – 19 нояб. – P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 6070)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
5654. Baştovoi, Savatie. Mănăstirea Noul Neamţ – o temă tabu pentru
istoriografia românească / Savatie Baştovoi // Capitala. – 2008. – 5 noiemb. – P. 7;
Столица = Capitala. – 2008. – 5 нояб. – Р. 7. – Contin. Începutul : 29 oct.

5655. Boico, P. Închinare marelui Arhipăstor al moldovenilor : [mitropoli-


tul Gavriil Bănulescu-Bodoni] / P. Boico // Moldova Mare. – 2008. – 4 noiemb.

5656. Didenco, Ioan. Biserica este un organism viu şi trăieşte cu pro-


blemele întregii societăţi : interviu cu protodiaconul I. Didenco, dir. Fondului de Bine-
facere "Vera. Nadejda. Liubovi" din Ucraina / consemnare : Victoria Tataru // Flux
european : ed. de marţi. – 2008. – 17 noiemb. – P. 28.

246
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5657. Dobzeu, Mina. "Uită răul, rabdă mult şi iartă mult!" : [interviu cu M.
Dobzeu, părinte : preluat cu presc. din rev. "Lumea credinţei" / consemnare : Geor-
ge Crăsnean, Isabela Aivăncesei // Capitala. – 2008. – 14 noiemb. – P. 7.

5658. Voronin, Vladimir. Minunile se produc în condiţii de stabilitate şi


înţelegere socială : alocuţiunea domnului Vladimir Voronin, Preş. Rep. Moldova, la
solemnitatea prilejuită de finalizarea obiectivelor din prima etapă de reconstrucţie,
restaurare şi renovare a Mănăstirii "Naşterea Maicii Domnului" din Curchi // Moldova
suverană. – 2008. – 11 noiemb.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
5659. Cristal, Oleg. Moldovenii au orientări politice de stânga şi votează
cu PCRM : [pe marginea rezultatelor sondajului de opinie publică, realizat de Cen-
trul CBS-AXA] / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 20 noiemb.

5660. Сорочану, Тудор. 52 процента граждан считают, что ПКРМ


представляет их интересы : [по результатам социол. опроса, провед. Ин-том
обществ. политик Респ. Молдова] / Тудор Сорочану // Независимая Молдова. –
2008. – 4 нояб.

5661. "Presa independentă este în pericol" : [sondaj cu participarea : Pe-


tru Macovei, dir. executiv al Asoc. Presei Independente [et al.] / sondaj realizat de :
Irina Codrean, Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 10 noiemb. – P. 5.

31 STATISTICA. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
5662. Bucaioni, Maurizio. Migraţia moldovenilor este explozivă şi ne-
controlabilă : [interviu cu M. Buiucani, preş. de onoare al Asoc. Naţ. Moldova – Ita-
lia] / consemnare : Ecaterina Deleu // Flux european : ed. de vineri. – 2008. – 21
noiemb. – P. 5.

5663. Holban, Ion. Primul centru de Informare în domeniul migraţiei în


RM / Ion Holban // Dreptul. – 2008. – 21 noiemb. – P. 3.

247
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2008

5664. Янчева, Анна. Финансовый кризис : удар по гастарбайтерам? :


[проблемы мигрантов в России : по поводу заявления зам. пред. ком. Гос. Ду-
мы России по безопасности Геннадия Гудкова РИА Новости] / Анна Янчева //
Независимая Молдова. – 2008. – 12 нояб.

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
5665. Bădescu, Ilie. Avem nevoie de o grabnică restaurare morală ... :
interviu cu I. Bădescu, preş. al Asoc. Sociologilor din România / consemnare : Ar-
gentina Ciocanu-Gribincea // Glasul. – 2008. – 13 noiemb. – P. 8-9.

5666. Guznac, Valentin. Dezvoltarea regională: starea de fapt şi per-


spectivele : interviu cu V. Guznac, ministrul Administraţiei Publice Locale // Moldova
suverană. – 2008. – 5 noiemb.

32 POLITICĂ
5667. Cernomaz, Nicolae. Nişte lucruri, nişte locuri, nişte oameni, nişte
întâmplări : dialog cu politicianul N. Cernomaz / consemnare : Viorel Mihail //
Săptămîna. – 2008. – 14 noiemb. – P. 8-9.

5668. Dungaciu, Dan. Dan Dungaciu : "Cel mai stabil loc din lume este
cimitirul ..." : [interviu cu invitatul la conf. intern. "Regiunea Mării Negre : un câmp
minat pentru securitatea ţărilor riverane ori o punte de cooperare?", noiemb. Chişi-
nău] / consemnare : Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 24 noiemb. –
P. 4-5.

5669. Lisnevschi, Ian. Mass-media, un instrument de manipulare / Ian


Lisnevschi // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 14 noiemb. – P. 7; Альянс Moldo-
va Noastră. – 2008. – 14 нояб. – P. 7.

5670. Lisnevschi, Ian. PR-ul negru : ce este de fapt? : [pe marginea


mecanismelor secrete de manipulare] / Ian Lisnevschi // Alianţa Moldova Noastră. –
2008. – 21 noiemb. – P. 11; Альянс Moldova Noastră. – 2008. – 21 нояб. – P. 7.

5671. Lisnevschi, Ian. Publicitatea politică e şi ea o afacere politica / Ian


Lisnevschi // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 28 noiemb. – P. 10

5672. Serebrian, Oleg. Transnistria şi Osetia de Sud : diferenţe, asemă-


nări şi consecinţe // Oleg Serebrian // Democraţia. – 2008. – 7 noiemb. – P. 5.

248
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5673. Дораш, Виктор. Холодная война, Или диалог цивилизаций :


новая гонка вооружений / Виктор Дораш // Кишин. обозреватель. – 2008. – 13
нояб. – Р. 10.

323 Politică internă


5674. Braghiş, Dumitru. Dumitru Braghiş : "În toate ţările fostei URSS a
fost sărbătorit komsomolul" : [90 de ani de la înfiinţarea comsomolului : interviu cu
preş. Partidului Social Democrat] / consemnare : Raisa Lozinschi // Jurnal de Chişi-
nău. – 2008. – 4 noiemb. – P. 2.

5675. Cristal, Oleg. Preşedintele Iuşcenko a renunţat la alegerile parla-


mentare anticipate / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 14 noiemb.

5676. Dabija, Nicolae. Legăturile cu Ţara : [aspecte ale identităţii naţ.] /


Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2008. – 6 noiemb. – P. 1.

5677. Fota, Iulian. "Mai sunt românii capabili de istorie?" : [aspecte ale
parteneriatului pentru modernizarea României : după "Adevărul", 27 noiemb. 2008] /
Iulian Fota // Capitala. – 2008. – 28 noiemb. – P. 7.

5678. În România societatea civilă cere continuarea decomunizării : Pac-


tul pentru Decomunizarea României între societatea civilă, partidele politice şi Pre-
şedintele României // Democraţia. – 2008. – 29 noiemb. – P. 6.

5679. Jalbă, Zoia. Apropo de diaspora moldovenească : [despre situaţia


migranţilor moldoveni din Italia] / Zoia Jalbă // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 18
noiemb. – P. 8.

5680. Mihai (rege). "Pentru mine România e România şi nu numai cu


numele" : [interviu acordat rev. "Acum" de către Regele Mihai al României] / con-
semnare : Petru Clej // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 21 noiemb. – P. 10.

5681. Moraru, Haralambie. Modelul baltic : [aspecte soc.-pol.] /


Haralambie Moraru // Jurnal de Chişinău. – 7 noiemb. – P. 15.

5682. Munteanu, Angela. O emisiune radio pentru moldovenii din Portu-


galia : [interviu cu A. Munteanu, realizatoarea emisiunii radio "Uma saudade com
nome Moldova" – "Un dor cu numele Moldova"] / consemnare : Ecaterina Deleu //
Flux european : ed. de marţi. – 2008. – 17 noiemb. – P. 13.

249
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2008

5683. Rusu, Dinu. Crasna – satul românilor de la poale de Carpaţi :


[Storojineţ, regiunea Cernăuţi, Ukraina] / Dinu Rusu // Natura. – 2008. – Noiemb. (Nr
11). – P. 9.

5684. В Москве состоялась Всемирная конференция соотечествен-


ников // Коммерсант plus. – 2008. – 7 нояб. – Р. 15. – Содерж. : Нашей целью
является консолидация русского мира : из выступления министра иностр. дел
России С. В. Лаврова; Конференция состоялась, и это само по себе знаковое
событие : [интервью с пред. Всемир. коорд. совета рос. соотечественников
Алексеем Лобановым].

5685. Медведев, Дмитрий. Впереди большая работа и серьезные


шаги : из послания Федеральному Собранию Рос. Федерации президента Дм.
Медведева // Коммерсант plus. – 2008. – 14 нояб. – Р. 14-15.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


5686. Berlinschi, Ion. Imnul de Stat – atributul identităţii oricărui popor,
ai demnităţii şi respectului pentru propriile valori / Ion Berlinschi, Mihai Conţiu // Mol-
dova suverană. – 2008. – 19 noiemb.

5687. Bobeică, Constantin. O carte monument : [pe marginea cărţii "Is-


toria vieţii mele" de Alexandru Ouatu, Ch., 2007] / Constantin Bobeică // Lit. şi arta.
– 2008. – 13 noiemb. – P. 6.

5688. Ciornei, Vsevolod. Cai verzi pe pereţi : [aspecte soc.-pol.] /


Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2008. – 21 noiemb. – P. 2.

5689. Dulgheru, Valeriu. Deiudizarea politicii basarabene : [aspecte


soc.-pol.] / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2008. – 27 noiemb. – P. 6.

5690. Europa bate alarma : [declaraţia şefilor misiunilor diplomatice eu-


ropene la Chişinău privind respectarea de către Rep. Moldova a standardelor intern.
pentru alegeri, 25 noiemb. 2008] // Democraţia. – 2008. – 29 noiemb. – P. 1.

5691. Filat, Vlad. Discursul deputatului în Parlament, Vlad Filat, preşe-


dintele PLDM, rostit în plenul Legislativului, la 27 noiembrie 2008 : [aspecte soc.-
pol.] // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 28 noiemb. – P. 7.

5692. Forul Democrat al Românilor din Republica Moldova. Apel al


Consiliului Director şi al Sfatului Înţelepţilor din cadrul Forului Democrat al Români-
lor din Republica Moldova : [pe marginea promovării poetului Nicolae Dabija în cali-

250
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

tate de membru al Camerei Deputaţilor a Parlamentului României] // Lit. şi arta. –


2008. – 6 noiemb. – P. 1.

5693. Holban, Ştefan. "În R. Moldova nu se poate face nimic dacă nu


vrea Moscova" : interviu cu publicistul Eugen Holban, întemeietorul concursului
"Moştenire", stabilit la Paris / interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. –
2008. – 14 noiemb. – P. 19.

5694. Moraru, Anton. Grave greşeli politice, sau Iuda cu fes roşu / An-
ton Moraru // Lit. şi arta. – 2008. – 20 noiemb. – P. 4.

5695. Moraru, Haralambie. Din Mitul lui Sisif : [aspecte soc.-pol.] /


Haralambie Moraru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 28 noiemb. – P. 15.

5696. Moraru, Haralambie. În prag de orfelinat : [aspecte soc.-pol.] /


Haralambie Moraru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 4 noiemb. – P. 9.

5697. Moţpan, Dumitru. Dumitru Moţpan : "Alegătorii comuniştilor sunt


foştii alegători ai agrarienilor" : [aspecte soc.-pol. : interviu cu fondatorul Partidului
Democrat Agrar din Moldova] / consemnare : Pavel Păduraru // Timpul de diminea-
ţă. – 2008. – 3 noiemb. – P. 5.

5698. Nedelciuc, Vasile. Vasile Nedelciuc : "Dacă aş vedea că vine un


val nou ..." : [aspecte soc.-pol. : interviu cu ex-deputatul în Parlamentul Rep. Moldo-
va] / interviu realizat de Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 14 noiemb. –
P. 20.

5699. Negru, Nicolae. Românismul nu e o medalie : [aspecte soc.-pol.] /


Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 28 noiemb. – P. 6.

5700. Serebrian, Oleg. Un popor care-şi uită trecutul, oricare ar fi fost el,
nu poate avea viitor : discursul primvicepreş. PDM, O. Serebrian, în şedinţa plenară
a Parlamentului, din 27 noiemb. 2008 // Democraţia. – 2008. – 29 noiemb. – P. 2.

5701. Ţîrdea, Bogdan. Europa alege modelul social-democrat : [pe mar-


ginea crizei modelului neoliberal în Rep. Moldova] / Bogdan Ţîrdea // Jurnal de Chi-
şinău. – 2008. – 28 noiemb. – P. 10.

5702. Ungureanu, Ion. Ion Ungureanu : "Să întronăm Adevărul!" : [as-


pecte soc.-pol. : interviu cu ex-ministrul Cuturii Rep. Moldova] / consemnare : Ange-
lina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 19 noiemb. – P. 8.

251
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2008

5703. Untilă, Veaceslav. Petele negre ale guvernării roşii (2) : [fragm.
din vol.] / Veaceslav Untilă // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 7, 14, 21, 28
noiemb. – P. 5. – Contin. Începutul : 2 mart.

5704. Untilă, Veaceslav. Veaceslav Untilă : "Comuniştii sunt în cădere


liberă şi nu au cum să câştige alegerile" : [dialog întreţinut în cadrul emisiunii "În
PROfunzime", postul PRO TV, 3 noiemb. 2008] // Alianţa Moldova Noastră. – 2008.
– 7 noiemb. – P. 5.

5705. Urechean, Serafim. Adevărul despre preţul şi consecinţele guver-


nării comuniste : [art. preş. AMN] / Serafim Urechean // Alianţa Moldova Noastră. –
2008. – 14 noiemb. – P. 1-3; Альянс Moldova Noastră. – 2008. – 14 нояб. – P. 1-4.

5706. Urechean, Serafim. Serafim Urechean : "Experţi internaţionali vor


face o expertiză a semnăturii lui Voronin" : [pe marginea scrisorii adresată de către
preş. Vladimir Voronin premierului Zinaida Greceanâi privind confecţionarea din 1
ian. 2009 a sicrielor din plastic: interviu cu liderul Alianţei "Moldova Noastră"] / inter-
viu realizat de Raisa Lozinschi // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 25 noiemb. – P. 5.

5707. Zlatovcen, Eduard. Găgăuzia va vota pentru comunişti / Eduard


Zlatovcen // Comunistul. – 2008. – 28 noiemb. – P. 8-9; Коммунист. – 2008. – 21
нояб. – Р. 3.

5708. Дьяков, Думитру. Бедность – главная проблема нашего об-


щества : [ст. пред. Демократ. партии Молдовы] / Думитру Дьяков // Молд. ве-
домости. – 2008. – 28 нояб. – Р. 3; Новое время. – 2008. – 28 нояб. – Р. 1-2.

5709. Западинский, Роберт. Когда маски сброшены : [обществ.-


полит. аспекты] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2008. – 7 нояб. – Р.
3.

5710. Западинский, Роберт. У всех на устах … или Наш номер ше-


стнадцатый : [обществ.-полит. аспекты] / Роберт Западинский // Коммерсант
plus. – 2008. – 21 нояб. – Р. 3.

5711. Косарев, Валерий. Чудовищная консолидация : [обществ.-


полит. аспекты] / Валерий Косарев // Коммерсант plus. – 2008. – 14 нояб. – Р. 4.

252
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5712. Мариан, Борис. Иностранцы в собственной стране, или К во-


просу о двойном гражданстве / Борис Мариан // Независимая Молдова. – 2008.
– 14 нояб. – Р. 7.

5713. Науменко, Виталий. Молдавский феномен : [обществ.-ролит.


обстановка : перепеч. из рос. журнала "ВВП"] / Виталий Науменко // Кишин.
обозреватель. – 2008. – 20 нояб. – Р. 10; Коммунист. – 2008. – 14 нояб. – Р. 4-
5.

5714. Самойлов, Игорь. А воз урегулирования и ныне там : [по по-


воду приднестров. конфликта] / Игорь Самойлов // Коммерсант plus. – 2008. –
28 нояб. – Р. 6.

5715. Смирнов, Игорь. "Мы будем четко выполнять волю народа,


высказанную на референдуме" : [интервью с "президентом" Приднестров.
"респ." И. Смирновым] / записал Роберт Западинский; фот. Владимира Ивано-
ва // Коммерсант plus. – 2008. – 14 нояб. – Р. 6-7.

5716. Сорочану, Тудор. Кто мы – молдаване, румыны или немцы? /


Тудор Сорочану // Независимая Молдова. – 2008. –20 нояб.

5717. Степанюк, Виктор. Забота есть, но она должна быть весомой


: [обществ.-полит. аспекты : интервью с зам. премьер-министра Респ. Молдова
В. Степанюком] / записала Анна Мелека // Независимая Молдова. – 2008. –19
нояб.

5718. Урекян, Серафим. Правда о цене и последствиях коммуни-


стического правления : [обществ.-полит. аспекты] / Серафим Урекян // Молд.
ведомости. – 2008. – 7 нояб. – Р. 3-4.

5719. Чубашенко, Дмитрий. Объединиться нельзя разъединиться :


[по поводу приднестров. конфликта] / Дмитрий Чубашенко // Молд. ведомости.
– 2008. – 5 нояб.
(Vezi de asemenea Nr 5659-60)

324 Alegeri
5720. Badea, Viorel. Drumul spre UE trece prin România : [interviu cu V.
Badea, candidat pentru alegeri în Senatul României] // Glasul. – 2008. – 27 noiemb.
– P. 4.

253
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2008

5721. Băsescu, Elena. Elena Băsescu : Cred în şansele unui tânăr ca şi


mine, basarabeanul Eugen Tomac : [candidatul PDL pentru "Colegiul Basarabia" în
parlamentul României : interviu cu tânăra politiciană] / consemnare : Dana Iliescu //
Jurnal de Chişinău. – 2008. – 28 noiemb. – P. 24.

5722. Bogatu, Petru. România, tot mai prezentă în Basarabia : [pe mar-
ginea alegerii reprezentanţilor românilor de pretutindeni în Parlamentul României] /
Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 25 noiemb. – P. 7.

5723. Cetăţenii români din Republica Moldova vor avea un reprezentant


în Parlamentul României / p. realizată de Veaceslav Berbeca // Democraţia. – 2008.
– 7 noiemb. – P. 4. – Cuprins : Tudor Panţâru – candidatul PSD; Eugeniu Tomac –
candidatul PD-L.

5724. Chirtoacă, Dorin. Dorin Chirtoacă : "Eugen Tomac apără drepturi-


le românilor basarabeni" : [candidat la alegerile pentru Parlamentul României : inter-
viu cu primarul gen. al mun. Chişinău] / interviu realizat de Octavian Pintea // Jurnal
de Chişinău. – 2008. – 27 noiemb. – P. 24.

5725. Chirtoacă, Dorin. Dorin Chirtoacă : "Eugen Tomac vine din partea
Preşedintelui României" : [candidat pentru Parlamentul României : interviu cu prima-
rul gen. de Chişinău] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2008.
– 25 noiemb. – P. 5.

5726. Corlăţean, Titus. Titus Corlăţean : "Avem nevoie în Parlamentul


României de un om care să se bată pentru interesele românilor din R. Moldova" :
[interviu cu membrul Parlamentului European : difuzat la postul de radio "Vocea
Basarabiei", 19 noiemb. 2008] / interviu realizat de Valeriu Saharneanu // Timpul de
dimineaţă. – 2009. – 21 noiemb. – P. 9.

5727. Cristal, Oleg. Barack Obama – primul preşedinte american de cu-


loare : [pe marginea rezultatelor alegerilor prezidenţiale din SUA] / Oleg Cristal //
Moldova suverană. – 2008. – 6 noiemb.

5728. Dabija, Nicolae. Anexă specială a programului electoral al dlui Ni-


colae Dabija, candidat de deputat în Parlamentul României, pentru românii din Ser-
bia, Albania, Muntenegru, Bosnia şi Herţegovina, Macedonia, Bucovina de Nord,
Maramureşul istoric, Transnistria şi Basarabia de Sud / Nicolae Dabija // Lit. şi arta.
– 2008. – 20 noiemb. – P. 1.

254
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5729. Dabija, Nicolae. Programul electoral al lui Nicolae Dabija, candi-


dat pentru funcţia de deputat al românilor de pretutindeni în Colegiul nr. 2 uninomi-
nal al Circumscripţiei nr. 43 / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2008. – 20 noiemb. – P.
2; Glasul. – 2008. – 27 noiemb. – P. 6.

5730. Donos, Alexandru. Încă un pericol al listei comune : [pe marginea


alegerilor parlamentare din anul 2009] / Alexandru Donos // Jurnal de Chişinău. –
2008. – 4 noiemb. – P. 8.

5731. Josu, Nina. La alegeri, cu adevărul de mână : [Nicolae Dabija,


candidat în Parlamentul României] / Nina Josu // Lit. şi arta. – 2008. – 27 noiemb. –
P. 7.

5732. Lesco, Alexandru. Alexandru Lesco : Basarabia are nevoie de


Eugen Tomac : [candidat la funcţia de deputat în Parlamentul României : interviu cu
fostul deţinut politic în Transnistria] / consemnare : Violeta Toacă // Jurnal de Chişi-
nău. – 2008. – 25 noiemb. – P. 9.

5733. Moraru, Anton. Zece argumente în susţinerea candidaturii acad.


Nicolae Dabija la funcţia de deputat în Parlamentul României / Anton Moraru // Lit. şi
arta. – 2008. – 6 noiemb. – P. 2.

5734. Moraru, Haralambie. Grâul şi biciul : [pe marginea alegerii repre-


zentanţilor românilor de pretutindeni în Parlamentul României] / Haralambie Moraru
// Jurnal de Chişinău. – 2008. – 25 noiemb. – P. 8.

5735. Moraru, Haralambie. Românul românilor de pretutindeni : [Nicolae


Dabija, candidat la funcţia de deputat în Parlamentul României] / Haralambie
Moraru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 21 noiemb. – P. 17.

5736. Moraru, Irina. Şapte ONG-uri au creat "Coaliţia-2009" : [pe margi-


nea alegerilor parlamentare din anul 2009] / Irina Moraru // Timpul de dimineaţă. –
2009. – 19 noiemb. – P. 5.

5737. Morăraş, Mihai. Noi trebuie să-l merităm pe Dabija! : [Nicolae


Dabija, candidat la funcţia de deputat în Parlamentul României] / Mihai Morăraş //
Lit. şi arta. – 2008. – 27 noiemb. – P. 6.

5738. Munteanu, Anatol. "Am plecat din Moldova ameninţat de serviciile


secrete ruse" : interviu cu A. Munteanu, candidat pentru alegerile parlamentare din
România // Ziarul de gardă. – 2008. – 20 noiemb. – P. 5.

255
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2008

5739. Munteanu, Anatol. Anatol Munteanu : "Am un plan concret de ac-


ţiuni" : [interviu cu candidatul la alegerile parlamentare din România în circumscrip-
ţia pentru Europa de Est] / pentru conformitate : Ion Proca // Timpul de dimineaţă. –
2009. – 20 noiemb. – P. 4; Glasul. – 2008. – 27 noiemb. – P. 5.

5740. Munteanu, Anatol. Anatol Munteanu : Birocraţia din România este


problema de bază : interviu cu candidatul la funcţia de deputat în Parlamentul Ro-
mâniei din partea Partidului Noua Generaţie - Creştin Democrat // Flux european :
ed. de vineri. – 2008. – 21 noiemb. – P. 9.
5741. Munteanu, Anatol. Anatol Munteanu : În slujba ta în Parlamentul
României : [interviu cu candidatul la funcţia de deputat în Parlamentul României] /
interviu realizat de Ion Proca // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 21 noiemb. – P. 9.

5742. Munteanu, Anatol. Pentru tine, împotriva birocraţiei : [interviu cu


A. Munteanu, candidat la alegerile parlamentare din România în circumscripţia pen-
tru Europa de Est] // Săptămîna. – 2008. – 21 noiemb. – P. 11.

5743. Muravschi, Valeriu. Valeriu Muravschi : "Petre Roman a făcut


pentru R. Moldova mai mult decât toţi foştii premieri români" : [candidat PNL pentru
Senat în colegiul uninominal Europa de Vest şi Europa de Est] // Ziarul de gardă. –
2008. – 27 noiemb. – P. 4; Timpul de dimineaţă. – 2008. – 28 noiemb. – P. 7.

5744. Negru, Nicolae. Efectul Bradley sau efectul Obama? : [pe margi-
nea alegerilor prezidenţiale din SUA] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2008.
– 4 noiemb. – P. 6.

5745. Panţâru, Tudor. Oferta electorală a candidatului la funcţia de de-


putat în Parlamentul României Tudor Panţâru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 21
noiemb. – P. 4.

5746. Panţâru, Tudor. Punctul 0: luptăm tot cu "Jos-sus!" : interviu cu T.


Panţâru, candidat pentru alegerile în Parlamentul României // Ziarul de gardă. –
2008. – 13 noiemb. – P. 4.

5747. Panţâru, Tudor. Tudor Panţâru : "Acest teritoriu românesc nu tre-


buie depopulat" : [interviu cu candidatul pentru alegeri în Parlamentul României] /
interviu realizat de Raisa Lozinschi // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 14 noiemb. – P.
14.

256
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5748. Panţâru, Tudor. Tudor Panţâru : "Timpul diletantismului şi decla-


raţiilor siropoase a trecut, a venit timpul faptelor : [interviu cu candidatul din partea
PSD România în Colegiul uninominal Europa de Est-Asia pentru funcţia de deputat
în Parlamentul României] / consemnare : Alina Ţurcan // Timpul de dimineaţă. –
2008. – 14 noiemb. – P. 10.

5749. Proca, Ion. Un ostaş mereu la datorie : [Anatol Munteanu, aspirant


la funcţia de deputat în Parlamentul României] / Ion Proca // Glasul. – 2008. – 13
noiemb. – P. 13.

5750. Roman, Petre. "Misiunea noastră este de a-i proteja pe românii


din afara graniţelor ţării" : interviu cu P. Roman, candidat PNL pentru Senat în cole-
giul uninominal Europa de Vest şi Europa de Est // Ziarul de gardă. – 2008. – 27
noiemb. – P. 5; Timpul de dimineaţă. – 2008. – 28 noiemb. – P. 6.

5751. Soltan, Petru. De ce Dabija? : [Nicolae Dabija, candidat pentru


alegerile în Parlamentul României] / Petru Soltan // Timpul de dimineaţă. – 2009. –
21 noiemb. – P. 4; Lit. şi arta. – 2008. – 27 noiemb. – P. 4.

5752. Tomac, Eugen. Eugen Tomac : "Statul român are obligaţia să re-
pare o eroare istorică" : [interviu cu candidatul pentru alegerile din Parlamentul Ro-
mâniei] / consemnare : Valentina Basiul // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 21
noiemb. – P. 7.

5753. Ungureanu, Ion. Ion Ungureanu : "Examenul nostru de maturitate


este dacă-l votăm pe Nicolae Dabija" : discurs rostit la mitingul de la 23 noiemb.
2008 din Scuarul Teatrului de Operă şi Balet // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 28
noiemb. – P. 4; Lit. şi arta. – 2008. – 27 noiemb. – P. 4.

5754. Viţă, Gheorghe. Nicolae Dabija – adevăratul apărător al basara-


benilor : [candidat pentru Parlamentul României] / Gheorghe Viţă // Timpul de dimi-
neaţă. – 2008. – 14 noiemb. – P. 4.

5755. Бурума, Ян. Обамамания : [по поводу выборов нов. президен-


та США : ст. проф. по правам человека при Band College] / Ян Бурума // Экон.
обозрение. – 2008. – 7 нояб. – Р. 42.

5756. Жосу, Виктор. Избирательный порог как политическая дуби-


на. Или грабли? / Виктор Жосу // Молд. ведомости. – 2008. – 26 нояб.

257
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2008

5757. Рязанцев, Сергей. Театр двух актеров : [по поводу выборов


президента США] / Сергей Рязанцев // Независимая Молдова. – 2008. – 4 нояб.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


5758. Bogatu, Petru. Medvedev contra Obama : Rep. Moldova între
coşmarul rusesc şi visul american / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 7 noiemb.
– P. 7.

5759. Bogatu, Petru. Scheffer: Mai întâi să plece ruşii : [pe marginea re-
glementării problemei transnistrene în context intern.] / Petru Bogatu // Jurnal de
Chişinău. – 2008. – 4 noiemb. – P. 7.

5760. Braghiş, Dumitru. Modernizarea CSI corespunde intereselor


noastre naţionale : interviu cu D. Braghiş, preş. al Partidului Social Democrat, depu-
tat în Parlament / pentru conformitate : Pavel Rotaru // Adevărul. – 2008. – 14
noiemb. – P. 1, 3. – Idem şi în lb. rusă.

5761. Cenuşă, Denis. Parteneriatul Estic, o nouă proiecţie asupra Euro-


pei de Est / Denis Cenuşă // Integrarea europeană, pas cu pas. – 2008. – Noiemb.
(Nr 6). – P. 19. – (Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").

5762. Chirilă, Victor. Câteva întrebări cu privire la viitorul cadru juridic


Moldova – UE / Victor Chirilă // Integrarea europeană, pas cu pas. – 2008. –
Noiemb. (Nr 7). – P. 18-19. – (Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").

5763. Ciornei, Vsevolod. Sfârşitul lumii n-o să vină la noapte : [relaţii în


cadrul CSI] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2008. – 14 noiemb. – P. 2.

5764. Isaev, Aleksandr. La ce să ne aşteptăm de la Barack Obama? :


[aspecte ale politicii externe a SUA] / Aleksandr Isaev // Comunistul. – 2008. – 14
noiemb. – P. 11; Коммунист. – 2008. – 7 noiemb. – P.16

5765. Pifer, Steven. Steven Pifer : Aderarea la NATO ar ajuta R. Moldo-


va să se integreze în Uniunea Europeană : [interviu cu cercetătorul asociat al Inst.
Brookings din Washington] / a consemnat Laura Bohanţov // Flux european : ed. de
vineri. – 2008. – 21 noiemb. – P. 3.

5766. Popescu, Nicu. Europa şi noua administraţie americană : [interviu


cu N. Popescu, expert la Consiliul European pentru Relaţii Externe de la Londra] /
consemnare : Lina Grâu, Victor Chirilă // Integrarea europeană, pas cu pas. – 2008.
– Noiemb. (Nr 7). – P. 15-16. – (Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").

258
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5767. Severin, Adrian. "UE se va prăbuşi dacă nu va deveni federaţie" /


Adrian Severin // Săptămîna. – 2008. – 28 noiemb. – P. 3.

5768. Strelciuc, Ioan. Rusia vrea să consolideze procesele


integraţioniste din CSI : [pe marginea reuniunii şefilor de guvern din ţările-membre
CSI, 13 noiemb. 2008, Chişinău] / Ioan Strelciuc // Flux european : ed de marţi. –
2008. – 17 noiemb. – P. 1-2.

5769. Teodorescu, Filip. Filip Teodorescu : "România a devenit al doi-


lea partener comercial al Republicii Moldova" : [pe marginea conf. de presă a am-
basadorului României în Rep. Moldova, 27 noiemb., 2008] / consemnare : Corina
Rezneac // Capitala. – 2008. – 28 noiemb. – P. 3; Столица = Capitala. – 2008. – 28
нояб. – P. 3.

5770. Ursu, Silvia. "Uniunea Europeană", o tânără de 15 ani / Silvia


Ursu // Integrarea europeană, pas cu pas. – 2008. – Noiemb. (Nr 6). – P. 13. –
(Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").

5771. Viitorul relaţiilor NATO – Rusia : [rezoluţia Adunării Parlamentare


NATO, 14-18 noiemb. 2008, Valencia, Spania] // Flux european : ed. de marţi. –
2008. – 17 noiemb. – P. 12.

5772. Воронин, Владимир. Владимир Воронин : Для нас крайне


важна возможность участвовать в динамичных инициативах : [по поводу вы-
ступления президента Респ. Молдова на заседании министров юстиции и
внутр. дел стран-участниц Процесса сотрудничества в Юго-Восточ. Европе,
окт. 2008, Кишинэу] // Независимая Молдова. – 2008. – 5 нояб.

5773. Гиска, Елена. На пути к Евросоюзу : [по поводу заседания ми-


нистров иностр. дел стран Центр.-Европ. инициативы, 27 нояб. 2008, Кишинэу]
/ Елена Гиска // Независимая Молдова. – 2008. – 27 нояб.

5774. Григорьевc, Алекс. Алекс Григорьевc : "Наша основная рабо-


та в Молдове проходит с политическими партиями …" : [интервью с дир. про-
граммы Ин-та нац. Демократии в Молдове] / интервью вел Георгий Каюров //
Коммерсант plus. – 2008. – 7 нояб. – Р. 8.

5775. Западинский, Роберт. "Прецедент Обамы" на Республику


Молдова пока, увы, не распространяется / Роберт Западинский // Коммерсант
plus. – 2008. – 28 нояб. – Р. 3.

259
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2008

5776. Лавров, С. В. Для России Латинская Америка – естественный


конструктивный партнер : из интервью министра иностр. дел С. В. Лаврова по
вопр. отношений России со странами Латинской Америки и Карибского бас-
сейна // Коммерсант plus. – 2008. – 28 нояб. – Р. 14.

5777. Лавров, Сергей. Сергей Лавров : Россия будет принимать ме-


ры в случае развертывания про США в Европе : из интервью министра иностр.
дел России радиостанции "Эхо Москвы" // Коммерсант plus. – 2008. – 21 нояб.
– Р. 15.

5778. Латвия – страна с самым большим числом замков : [интервью


инф. агентству Info-Prim Neo почетного консула Латв. Респ. в Респ. Молдова] //
Столица = Capitala. – 2008. – 19 нояб. – P. 7.

5779. "Меморандум Кoзака": Российский план объединения Молдо-


вы и Приднестровья : меморандум об осн. принципах гос. устройства объед.
государства (2003 год) // Молд. ведомости. – 2008. – 12 нояб. – Р. 6-7.

5780. Най, Джозеф. Барак Обама и влияние Америки : [ст. проф. в


Гарварде] / Джозеф Най // Экон. обозрение. – 2008. – 14 нояб. – Р. 44.

5781. Нестерова, Оксана. Молдавско-российский диалог : [в рамках


саммита глав правительств СНГ, 14 окт. 2008, Кишинэу] / Оксана Нестерова //
Экон. обозрение. – 2008. – 7 нояб. – Р. 3.

5782. Ниес, Сузан. ЕС – Россия: необходимый приоритет для со-


трудничества Восток-Восток : [ст. дир. отд-ния Ин-та междунар. Отношений
Франции в Брюсселе] / Сузан Ниес // Экон. обозрение. – 2008. – 14 нояб. – Р.
45.

5783. Попеску, Нику. Нику Попеску : "Евросоюз уже очень влия-


тельный игрок в Молдове, по многим параметрам более важный, чем Россия" :
[интервью с консультантом по проблематике постсовет. пространства Европ.
Совета по внеш. политике] / записала Наталья Узун // Analytique Moldpresa. –
2008. – 1 нояб. – Р. 8 17.

5784. Рахманов, Валентин. Так проиграл ли Саакашвили выборы в


США? : [по поводу амер. внешнеполит. курса : междунар. контекст] / Валентин
Рахманов // Кишин. обозреватель. – 2008. – 27 нояб. – Р. 16.

260
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5785. Семенова (Юдович), Юлия. Официальный визит Путина в


Кишинев стал официальным подтверждением потепления отношений с Рос-
сийской Федерацией : [по поводу участия премьер-министра Владимира Пути-
на в рамках саммита глав правительств стран СНГ, 13-14 нояб. 2008, Кишинэу]
/ Юлия Семенова (Юдович) // Независимая Молдова. – 2008. – 18 нояб. – Р. 2.

5786. Ткачук, Марк. "Рука Москвы" не получила от России никакой


помощи" : [по поводу рос.-молд. отношений] / Марк Ткачук // Молд. ведомости.
– 2008. – 12 нояб. – Р. 5.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


5787. Balan, Eduard. Guvernul comunist este responsabil de eşecul R.
Moldova în UE / Eduard Balan // Democraţia. – 2008. – 7 noiemb. – P. 1.

5788. Cristal, Oleg. Moldova progresează, deşi ritmurile au scăzut : [pe


marginea îndeplinirii prevederilor Planului de Acţiuni UE – Rep. Moldova] / Oleg
Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 13 noiemb.

5789. Cu privire la relaţiile dintre Republica Moldova şi Rusia : declara-


ţia Congresului al 11-lea al Partidului Popular Creştin Democrat, 23 noiemb. 2008,
Chişinău // Flux european: ed. de vineri. – 2008. – 28 noiemb. – P. 6.

5790. Roşca, Iurie. Moldova are nevoie de susţinerea NATO şi UE pen-


tru soluţionarea problemei transnistrene : [intervenţia dlui Iu. Roşca, vice-preş. al
Parlamentului Rep. Moldova, la Adunarea Parlamentară NATO în cadrul Com. Poli-
tic, 15 noiemb. 2008, Valencia, Spania] // Flux european : ed. de marţi. – 2008. – 17
noiemb. – P. 12.

5791. Stratan, Andrei. "Mergem spre Europa" : (interviu-fulger cu A.


Stratan, ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Rep. Moldova) / con-
semnare : Lina Grâu // Integrarea europeană, pas cu pas. – 2008. – Noiemb. (Nr 7).
– P. 19. – (Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").

5792. Западинский, Роберт. Прямая и явная угроза из-за Прута :


[по поводу молдо-рум. отношений] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. –
2008. – 14 нояб. – Р. 3.

5793. Петренко, Григорий. Григорий Петренко : "Оппозиция все эти


годы голосовала, как правило, против европейских законов" : [беседа с пред.
парламент. комис. по внеш. связям и европ. интеграции] / записала Юлия Се-
менова (Юдович) // Независимая Молдова. – 2008. – 14 нояб. – Р. 8.

261
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2008

5794. Рошка, Юрий. Юрий Рошка : "Мы не против России" : [интер-


вью вице-спикера Парламента Респ. Молдова изд. "Власти"] / записал Влади-
мир Соловьев // Коммерсант plus. – 2008. – 28 нояб. – Р. 17.

5795. Цуркан, Владимир. Кто может поссорить Молдову и Россию?


: [по материалам встречи с журналистами депутата парламента Респ. Молдо-
ва В. Цуркан] / записал Владимир Тхорик // Молд. ведомости. – 2008. – 26 но-
яб.

5796. Цырдя, Богдан. ЕС – СНГ: существует ли альтернатива для


Молдовы? / Богдан Цырдя // Коммерсант plus. – 2008. – 7 нояб. – Р. 12.

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
5797. Adauge, Mihai. Mihai Adauge : "Aşa-numitele partide democratice
de opoziţie lovesc crunt în stabilitatea politică din ţară şi în PPCD, ca cea mai dura-
bilă instituţie democratică din Moldova" : [discursul secretarului gen. adjunct al
PPCD în cadrul Congresului al XI-lea al Partidului Popular Creştin Democrat, 23
noiemb. 2008, Chişinău] // Flux european: ed. de vineri. – 2008. – 28 noiemb. – P.
7.

5798. Bogatu, Petru. Stratagema PCRM – PPCD / Petru Bogatu // Jur-


nal de Chişinău. – 2008. – 14 noiemb. – P. 7.

5799. Braghiş, Dumitru. Prin programe reale şi fapte concrete spre


Prosperitate, Stabilitate şi Dreptate în ţară" : [interviu cu liderul PSD D. Braghiş] /
consemnare : Petru Maleş // Adevărul. – 2008. – 1 noiemb. – P. 2. – Idem în lb.
rusă.

5800. Ciobanu, Victor. Victor Ciobanu : "Republica Moldova trebuie să


devină o ţară de succes" : [discursul preş. Org. de tineret a PPCD "Noua Generaţie"
în cadrul Congresului al XI-lea al Partidului Popular Creştin Democrat, 23 noiemb.
2008, Chişinău] // Flux european : ed. de vineri. – 2008. – 28 noiemb. – P. 8.

5801. Coşleţ, Tudor. Tudor Coşleţ : "Aleşii locali creştin-democraţi sunt


pregătiţi ca niciodată pentru a contribui la izbânda electorală din 2009" : [discursul
preş. Asoc. Primarilor şi Consilierilor Creştin-Democraţi în cadrul Congresului al XI-
lea al Partidului Popular Creştin Democrat, 23 noiemb. 2008, Chişinău] // Flux euro-
pean : ed. de vineri. – 2008. – 28 noiemb. – P. 7.

262
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5802. Cubreacov, Vlad. Vlad Cubreacov : "Republica Moldova – o ţară


de succes", un crez puternic izvorât din adâncul inimilor noastre de români : [discur-
sul vicepreş. PPCD în cadrul Congresului al XI-lea al Partidului Popular Creştin
Democrat, 23 noiemb. 2008, Chişinău] // Flux european : ed. de vineri. – 2008. – 28
noiemb. – P. 7.

5803. Dix, Holger. Holger Dix : "PPCD are tineri de succes" : [discursul
preş. reprezentanţei Bucureşti a Fundaţiei "Konrad Adenauer" în cadrul Congresului
al XI-lea al Partidului Popular Creştin Democrat, 23 noiemb. 2008, Chişinău] // Flux
european : ed. de vineri. – 2008. – 28 noiemb. – P. 8.

5804. Doesburg, Leo Van. Leo Van Doesburg : "Religia este fundamen-
tală pentru societatea europeană" : [discursul reprezentantului Mişcării Europene
pentru Politică Creştină în cadrul Congresului al XI-lea al Partidului Popular Creştin
Democrat, 23 noiemb. 2008, Chişinău] // Flux european : ed. de vineri. – 2008. – 28
noiemb. – P. 8.

5805. Garbuz, Mihail. Are nevoie ţara noastră de patrioţi? : interviu cu


M. Garbuz, preş. Partidului Patrioţii Moldovei / consemnare : Andrei Colesnic // Mol-
dova Mare. – 2008. – 4 noiemb.

5806. Grund, Manfred. Manfred Grund : "Pe calea integrării europene,


Republica Moldova are nevoie de PPCD" : [discursul preş. Fracţiunii Uniunii Creştin-
Democrate în Bundestagul Germaniei în cadrul Congresului al XI-lea al Partidului
Popular Creştin Democrat, 23 noiemb. 2008, Chişinău] // Flux european : ed. de
vineri. – 2008. – 28 noiemb. – P. 8.

5807. Gudumac, Taisia. Politica regională a partidelor : Alianţa "Moldo-


va Noastră" / Taisia Gudumac // Comunistul. – 2008. – 21 noiemb. – P. 7.

5808. Hagglund, Goran. Goran Hagglund : Ne-am simţit întotdeauna


aproape de partidul nostru înfrăţit din Moldova – PPCD : [discursul preş. Partidului
Creştin Democrat suedez în cadrul Congresului al XI-lea al Partidului Popular Creş-
tin Democrat, 23 noiemb. 2008, Chişinău] // Flux european: ed. de vineri. – 2008. –
28 noiemb. – P. 5.

5809. Larhoven, Jan Van. Jan Van Larhoven : "PPCD merită să vină la
guvernare" : [discursul preş. Fundaţiei "Eduardo Frei" în cadrul Congresului al XI-lea
al Partidului Popular Creştin Democrat, 23 noiemb. 2008, Chişinău] // Flux european
: ed. de vineri. – 2008. – 28 noiemb. – P. 8.

263
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2008

5810. Martens, Wilfried. Wilfried Martens : "PPCD contribuie la moder-


nizarea Republicii Moldova" : [mesaj adresat de către preş. Partidului Popular Euro-
pean Congresului al XI-lea al Partidului Popular Creştin Democrat, 23 noiemb.
2008, Chişinău] // Flux european: ed. de vineri. – 2008. – 28 noiemb. – P. 5.

5811. Neuhaus, Norbert. Norbert Neuhaus : "Toate luptele şi sacrificiile


PPCD au ajuns să fie uşa deschisă spre Europa pentru Republica Moldova" : [dis-
cursul consultantului Fundaţiei Robert Schuman în cadrul Congresului al XI-lea al
Partidului Popular Creştin Democrat, 23 noiemb. 2008, Chişinău] // Flux european :
ed. de vineri. – 2008. – 28 noiemb. – P. 8.

5812. Ostafi, Anatoli. Anatoli Ostafi : Moldovenii şi ucrainenii împărtă-


şesc aceleaşi valori creştine : [discursul preş. Asoc. Ucrainenilor Creştin-Democraţi
în cadrul Congresului al XI-lea al Partidului Popular Creştin Democrat, 23 noiemb.
2008, Chişinău] // Flux european: ed. de vineri. – 2008. – 28 noiemb. – P. 6.

5813. Petrencu, Anatol. Mişcarea Acţiunea Europeană : implicare


adâncă în problemele societăţii / Anatol Petrencu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 28
noiemb. – P. 9. – Va urma.

5814. Republica Moldova – o ţară de succes! : manifestul Congresului al


11-lea al Partidului Popular Creştin Democrat, 23 noiemb. 2008, Chişinău // Flux
european : ed. de vineri. – 2008. – 28 noiemb. – P. 4.

5815. Reşetnicov, Iurie. Iurie Reşetnicov : "PPCD joacă un rol important


pentru consolidarea partidelor creştin-democrate din Europa de Est" : [discursul
reprezentantului Uniunii Creştin-Democrate din Ucraina în cadrul Congresului al XI-
lea al Partidului Popular Creştin Democrat, 23 noiemb. 2008, Chişinău] // Flux euro-
pean: ed. de vineri. – 2008. – 28 noiemb. – P. 6.

5816. Roşca, Iurie. Iurie Roşca : Problema politică pe care o are Repu-
blica Moldova este mentalitatea clasei guvernante de la Moscova : [discursul preş.
PPCD în cadrul Congresului al XI-lea al Partidului Popular Creştin Democrat, 23
noiemb. 2008, Chişinău] // Flux european: ed. de vineri. – 2008. – 28 noiemb. – P.
5.

5817. Tarlev, Vasile. Ce mai faceţi, domnilor centrişti? : (interviu cu preş.


Partidului Uniunea Centristă din Moldova, dl V. Tarlev) / interviu realizat de I. Climov
// Moldova Mare. – 2008. – 11 noiemb.

264
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5818. Vaculovschi, Ghenadie. Ghenadie Vaculovschi : "PPCD este cel


mai pregătit să ducă la bun sfârşit edificarea celui de-al doilea stat românesc – Re-
publica Moldova" : [discursul preş. Asoc. Juriştilor Creştin-Democraţi în cadrul Con-
gresului al XI-lea al Partidului Popular Creştin Democrat, 23 noiemb. 2008, Chişi-
nău] // Flux european : ed. de vineri. – 2008. – 28 noiemb. – P. 7.

5819. Доронин, Владимир. Партия Коммунистов продолжает стра-


дать от вождизма : [интервью с б. секретарем ЦК В. Дорониным] / записал
Владимир Цеслюк // Коммерсант plus. – 2008. – 7 нояб. – Р. 9.

5820. Сорочану, Тудор. Верность совести: мы достойны иной судь-


бы : штрихи к правлению Партии коммунистов Респ. Молдова / Тудор Сороча-
ну // Независимая Молдова. – 2008. – 6 нояб.

5821. Сорочану, Тудор. ПКРМ на фоне партийного новостроя, или


О карточных домиках и партийной лихорадке на политической арене Респуб-
лики Молдова / Тудор Сорочану // Независимая Молдова. – 2008. – 5 нояб.

5822. Тарлев, Василе. От конфронтации – к согласию и созиданию :


[ст. пред. Центрист. Союза Молдовы] / Василе Тарлев // Коммерсант plus. –
2008. – 14 нояб. – Р. 8-9.

5823. Тарлев, Василий. Василий Тарлев : "Наша партия видит ре-


альные перспективы для успешного развития страны" : [ст. лидера Центрист.
Союза Молдовы] // Коммерсант plus. – 2008. – 21 нояб. – Р. 8-9.

5824. Ткач, Анна. "Первоочередной задачей новой власти станет


снятие оков с нашего общества" : [интервью с лидером партии "Moldova Unită"
А. Ткач] // Коммерсант plus. – 2008. – 7 нояб. – Р. 5.

5825. Шикирлийская, Татьяна. Идея Единой Молдовы : [по


материалам III-го съезда партии "Moldova Unită", окт. 2008, Кишинэу] / Татьяна
Шикирилйская // Analytique Moldpresa. – 2008. – 1 нояб. – Р. 7, 23.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
5826. Şerbănescu, Ilie. Redescoperirea capitalismului de stat / Ilie
Şerbănescu // Săptămîna. – 2008. – 21 noiemb. – P. 3.

265
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2008

5827. Устиян, Иван. Иван Устиян : "В седьмой строфе "Евгения Оне-
гина", написанной в Кишиневе, Александр Пушкин приводит реальную форму-
лу Счастья" : [интервью с доц. каф. полит. экономии и ист. экон. учений Акад.
Экон. Знаний Молдовы] / записала Наталья Узун // Коммерсант plus. – 2008. –
28 нояб. – Р. 8, 17.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


5828. Şupac, Ala. Angajatorii solicită cadre calificate, iar tinerii şomează
: [interviu cu A. Şupac, dir. Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a mun. Chişi-
nău] / consemnare : Viorica Chirilov // Capitala. – 2008. – 12 noiemb. – P. 3;
Столица = Capitala. – 2008. – 12 нояб. – P. 5.

5829. Доклад "Заработная плата в мире в 2008-2009 гг" : [докл.


Междунар. орг. труда] // Экон. обозрение. – 2008. – 28 нояб. – Р. 49.

5830. Цэрнэ, Андрей. Десятки тысяч граждан Молдовы уже потеря-


ли работу в России : интервью пред. Междунар. обществ. орг. "Патрия-
Молдова" А. Цэрнэ // Молд. ведомости. – 2008. – 12 нояб. – Р. 4.

331.105.44 Sindicate
5831. Bernevec, Sergiu. Locul ţăranului este în capul mesei pe care ne
pune pâinea : [interviu cu S. Bernevec, preş. Federaţiei Naţ. a Sindicatelor din Agri-
cultură şi Alimentaţie] / consemnare : Victor Pavliuc // Vocea poporului. – 2008. – 21
noiemb. – P. 4; Голос народа. – 2008. – 21 нояб. – Р. 4.

5832. Bulat, Ion. Carenţe în sistemul de negocieri : interviu cu I. Bulat,


preş. Consiliului Rep. al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei / consemnare : Tamara
Lupuşor // Vocea poporului. – 2008. – 28 noiemb. – P. 2; Голос народа. – 2008. –
28 нояб. – Р. 2. – (Supl. "Lumina"; Nr 8).

5833. Bulat, Ion. Solidaritatea sindicală : interviu cu I. Bulat, preş. Consi-


liului Rep. al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei / a dialogat Raluca Rădulescu // Făclia.
– 2008. – 29 noiemb. – P. 4-5.

5834. Chiriţa, Lilia. CNAM ar trebui să-şi asume procurarea şi instalarea


tehnicii noi în spitale : [interviu cu L. Chiriţa, preş. com. sindical de la Spitalul Clinic
Municipal "Sfânta Treime", mun. Chişinău] / consemnare : Valeriu Ciocoi // Vocea
poporului. – 2008. – 21 noiemb. – P. 5; Голос народа. – 2008. – 21 нояб. – Р. 5.

266
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5835. Palii, Leonard. Splendoarea şi mizeria sindicalismului moldove-


nesc : interviu cu L. Palii, vicepreş. al FNSAA "Agroindsind" / consemnare : Victor
Pavliuc // Vocea poporului. – 2008. – 28 noiemb. – P. 3; Голос народа. – 2008. –
28 нояб. – Р. 3.

5836. Starosta, Victor. Munca noastră cea de toate zilele : interviu cu V.


Starosta, preş. Uniunii Teritoriale Edineţ a Sindicatelor din Agricultură şi Ind. Alimen-
tară / consemnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. – 2008. – 28 noiemb. – P. 5;
Голос народа. – 2008. – 28 нояб. – Р. 5.

5837. Şi guvernul, şi sindicatele trebuie să înveţe alfabetul negocierilor /


consemnare : Tamara Lupuşor // Vocea poporului. – 2008. – 21 noiemb. – P. 2;
Голос народа. – 2008. – 21 нояб. – Р. 2. – Cuprins : "Nu ne putem detaşa de reali-
tăţi, dar căutăm soluţii" / Victor Stepaniuc; "Să fim în orice circumstanţe la înălţime" /
Ion Bulat; "Un ministru deştept trebuie să fie şi înţelept" / Tamara Damir; "Acţiunile
de protest ne-au învăţat multe" / Silvia Voloşciuc.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de


locuinţe
5838. Volniţchi, Igor. Afaceri profitabile cu terenuri în municipiul Chişi-
nău / Igor Volniţchi, Ina Zglavuţă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 7 noiemb. – P.
10.

5839. Асриев, Арсен. Болгарская недвижимость для покупателей из


СНГ : [по поводу выступления представителя компании "RTL-Estate" в рамках
выставки "Imobil-2008", Кишинэу, 2008] / Арсен Асриев // Экон. обозрение. –
2008. – 14 нояб. – Р. 36.

5840. Берестянский, Кирилл. Перспективы жилищного рынка Мол-


довы неясны : [по материалам анализа экспертов в рамках выставки "Imobil
Moldova-2008"] / Кирилл Берестянский // Молд. ведомости. – 2008. – 5 нояб.

5841. Глазова, Татьяна. Рынок движется и не движется : [пробл.


рынка недвижимости] / Татьяна Глазова // Экон. обозрение. – 2008. – 7 нояб. –
Р. 36.
(Vezi de asemenea Nr 5933)

336 Finanţe
5842. Arabadji, Dumitru. Dumitru Arabadji : "Oamenii trebuie să se sim-
tă bine la locul de muncă" . [despre activitatea "Băncii de Economii" : interviu cu

267
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2008

preş. Com. Sindical al Băncii de Economii] // Moldova suverană. – 2008. – 13


noiemb.

5843. Bîzgu, Veronica. "L’Avantage" cu multe avantaje : [interviu cu V.


Bîzgu, şef Secţie Piaţă Persoane Fizice a Dep. Strategie şi Marketing al
Mobiasbanca] // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 14 noiemb. – P. 11.

5844. Bondarciuc, Nicolae. Nicolae Bondarciuc : "Bugetul-2009 este


social, investiţional, echilibrat ..." : [interviu cu preş. Comisiei parlamentare pentru
politică economică, buget şi finanţe] / consemnare : Andrei Petric // Comunistul. –
2008. – 7 noiemb. – P. 2; Коммунист. – 2008. – 7 нояб. – Р. 3.

5845. Cibotaru, Mihail. "Centura de siguranţă" a companiilor autohtone


de asigurări : interviu cu M. Cibotaru, preş. Comisiei Naţ. a Pieţei Financiare / inter-
viu realizat de Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2008. – 6 noiemb.

5846. Diacov, Dumitru. Bugetul de stat pentru 2009 este unul mediocru
şi consumist : interviu cu D. Diacov, preş. Partidului Democrat din Moldova // Demo-
craţia. – 2008. – 7 noiemb. – P. 3.

5847. Filat, Vlad. Vlad Filat : Bugetul anului 2009 – un buget de buzunar
pentru coaliţia roş-oranj : [interviu cu deputatul în Parlamentul Rep. Moldova] // Jur-
nal de Chişinău. – 2008. – 25 noiemb. – P. 7.

5848. Gacikevici, Grigore. Grigore Gacikevici : "Banca de Economii în-


seamnă siguranţă şi prestigiu pentru angajaţi şi clienţi" : [interviul preş. "Băncii de
Economii" S.A. pentru InfoMarket] // Moldova suverană. – 2008. – 12 noiemb.

5849. Prohniţchi, Valeriu. Revenirea migranţilor poate provoca un co-


laps social : [aspecte financiare : interviu cu V. Prohniţchi, dir. "Expert-Grup"] / pen-
tru conformitate : Alina Radu // Ziarul de gardă. – 2008. – 6 noiemb. – P. 5.

5850. Strelciuc, Ioan. Radiografia Bugetului de Stat pentru anul 2009 /


Ioan Strelciuc // Flux european : ed. de marţi. – 2008. – 17 noiemb. – P. 6.

5851. Untilă, Veaceslav. "Un buget de consum, dar nu pentru consuma-


torii de rând" : interviu acordat ziarului "Pro-Consumator" de către V. Untilă, prim-
vicepreş. al Alianţei "Moldova Noastră" // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 21
noiemb. – P. 5-6.

268
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5852. Гачкевич, Григорий. Григорий Гачкевич : "Banca de Economii"


- это надежно и престижно, для работников и клиентов" : [интервью агентству
InfoMarket президента "Banca de Economii"] // Экон. обозрение. – 2008. – 14
нояб. – Р. 16.

5853. Замуруев, Сергей. Платежи по-быстрому : [об использовании


электрон. терминалов] / Сергей Замуруев // Экон. обозрение. – 2008. – 28 нояб.
– Р. 40.

5854. Иванир, Сергей. Отечественная банковская система устойчи-


ва к кризису / Сергей Иванир // Кишин. обозреватель. – 2008. – 6 нояб. – Р. 8.

5855. Калисеева, Марина. Мы растим наш банк как дерево : [интер-


вью с пред. "Комерцбанка" М. Калисеевой] // Экон. обозрение. – 2008. – 21
нояб. – Р. 6.

5856. Козак, Игорь. Налоговый посредник : [по поводу Закона о ме-


диации о налог. спорах] / Игорь Козак // Кишин. обозреватель. – 2008. – 6 нояб.
– Р. 9.

5857. Марченко, Ольга. Фонд на "черный день" : [пробл. страхов.


возмещения депозитов в Молдове] / Ольга Марченко // Кишин. обозреватель. –
2008. – 13 нояб. – Р. 9.

5858. Митяев, Олег. Девальвация рубля : прогнозы расходятся /


Олег Митяев // Экон. обозрение. – 2008. – 21 нояб. – Р. 49.

5859. Подолян, Елена. Рост лизинга в Молдове может притормо-


зить мировой финансовый кризис / Елена Подолян // Кишин. обозреватель. –
2008. – 27 нояб. – Р. 7.

5860. Предиус, Дмитрий. Время перемен – время возможностей : [о


деятельности "Mobiasbanca – Groupe Sociale Generale"] / Дмитрий Предиус //
Экон. обозрение. – 2008. – 14 нояб. – Р. 7.

5861. Такий, А. Валютный поток : [по итогам 9-и месяцев 2008 г.] / А.
Такий // Экон. обозрение. – 2008. – 21 нояб. – Р. 4.

5862. Такий, Александр. Валютные индикаторы : [пробл. продажи


иностр. валюты населению] / Александр Такий // Экон. обозрение. – 2008. – 28
нояб. – Р. 4.

269
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2008

5863. Такий, Александр. О кредитовании от первого лица / Алек-


сандр Такий // Экон. обозрение. – 2008. – 7 нояб. – Р. 4.

5864. Шикирлийская, Марина. Высокие технологии для учета на-


личных / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2008. – 7 нояб. – Р. 7.

5865. Шикирлийская, Марина. Е-революция, или Минус 150 часов


на подготовку отчетов : [по поводу сдачи налог. отчетов в электрон. виде] /
Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2008. – 14 нояб. – Р. 6.

5866. Шикирлийская, Татьяна. Налоговый рай впереди : [по поводу


гос. бюджета на 2009 г.] / Татьяна Шикирлийская // Analytique Moldpresa. –
2008. – 8 нояб. – Р. 6, 19.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-


nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri
5867. Gumovschi, Andrei. Agricultura în UE: Experienţa Poloniei / An-
drei Gumovschi // Natura. – 2008. – Noiemb. (Nr 11). – P. 12.

5868. Вальдман, Леонид. Механизмы и последствия экономическо-


го кризиса в США : [ст. эксперта по амер. экономике] / Леонид Вальдман //
Analytique Moldpresa. – 2008. – 8, 15, 22 нояб. – Р. 21. – Продолж. следует.

5869. Жостаутене, Виргиния. Бабушкины рецепты – под охрану :


[интервью с вице-министром сел. хоз-ва Литвы В. Жостаутене] / записала
Татьяна Соловьева // Кишин. обозреватель. – 2008. – 27 нояб. – Р. 8.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


5870. "Мы будем работать со всеми молдавскими товаропроизводи-
телями" : [по поводу пресс-конф. "Необходимость разработки Плана модерни-
зации страны "Молдова-2020 – Инновационная экономика, информационное
общество – благополучие народа" с участием президента Нац. ассоц. товаро-
производителей Молдовы Василия Тарлева и вице-президента ассоц. Николая
Бодур] // Коммерсант plus. – 2008. – 28 нояб. – Р. 8.

5871. Bârlădeanu, Ruslan. Ruslan Bârlădeanu : Modelul de economie


socială vine să înlocuiască dogmele liberale : [interviu cu preş. Consiliului Compani-
ei "Locuinţe pentru toţi"] / consemnare : Pavel Rotaru // Adevărul. – 2008. – 7
noiemb. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

270
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5872. Braghiş, Dumitru. Efectele crizei mondiale asupra economiei Re-


publicii Moldova : declaraţie a dlui D. Braghiş, preş. Partidului Social Democrat //
Adevărul. – 2008. – 1 noiemb. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

5873. Braghiş, Dumitru. Privatizarea celor mai mari întreprinderi ale


Moldovei trebuie amânată : declaraţie în Parlament a dlui D. Braghiş, preş. al Parti-
dului Social Democrat, deputat în Parlament // Adevărul. – 2008. – 1 noiemb. – P. 3.
– Idem în lb. rusă.

5874. Bumacov, Vasile. Vasile Bumacov : "Suntem chemaţi să facem o


alegere ne-ordinară" : [interviu cu vice-ministrul agriculturii în perioada 1991-2001] /
pentru conformitate : Dorian Sandu // Săptămîna. – 2008. – 28 noiemb. – P. 11;
Adevărul. – 2008. – 21 noiemb. – P. 3. – Idem în lb. rusă.

5875. Ce ne aduce furtuna financiară mondială / consemnare : Valeriu


Ciocoi // Vocea poporului. – 2008. – 14 noiemb. – P. 5; Голос народа. – 2008. – 14
нояб. – Р. 5. – Cuprins : Ca orice vânt rău, furtuna nu stă pe loc / Valentina
Fetiniuc; Unii se îmbogăţesc, cei mai mulţi sărăcesc / Galina Şelari; Să ţinem piept
provocărilor / Victor Moroz; Piaţa valorilor mobiliare trebuie scoasă din ghearele
"morţii clinice" / Visarion Ceşuiev.

5876. Cernei, Oleg. Oleg Cernei : "Guvernul a încălcat grav Carta euro-
peană a autonomiei locale" : [pe marginea crizei termoenergetice din mun. Chişinău
: interviu cu consilierul municipal] / consemnare : Eleonora Cernat // Alianţa Moldova
Noastră. – 2008. – 21 noiemb. – P. 2, 4; Альянс Moldova Noastră. – 2008. – 21
нояб. – P. 2-4.

5877. Diacov, Dumitru. PDM propune luarea unor măsuri urgente de


salvgardare a economiei naţionale de şocurile iminente ale crizei economice globale
: alocuţiunea preş. PDM, D. Diacov, în şedinţa plenară a parlamentului, din 27
noiemb. 2008 // Democraţia. – 2008. – 29 noiemb. – P. 3.

5878. Draghişteanu, Ion. Inflaţie de tarife la energia termică în Chişinău


/ Ion Draghişteanu // Eco. – 2008. – 19 noiemb. – P. 4.

5879. Gorodenco, Anatolie. Anatolie Gorodenco : "Majorarea preţurilor


pe piaţa mondială, influenţează şi ţara noastră" : [interviu cu ministrul agriculturii şi
ind. alimentare] / consemnare : Marina Ţurcan // Comunistul. – 2008. – 21 noiemb.
– P. 8-9; Коммунист. – 2008. – 21 нояб. – Р. 4-5.

271
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2008

5880. Gorodenco, Anatolie. Consolidarea complexului agroalimentar


constituie una din priorităţile statului : [mesaj al ministrului Agriculturii şi Ind. Alimen-
tare cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorilor din domeniu] / Anatolie Gorodenco //
Moldova suverană. – 2008. – 21 noiemb.

5881. Greceanâi, Zinaida. Stimaţi lucrători din agricultură şi industria


prelucrătoare : [mesaj al prim-ministrului Rep. Moldova cu prilejul Zilei profesionale
a lucrătorilor din domeniu] / Zinaida Greceanâi // Moldova suverană. – 2008. – 21
noiemb.

5882. Grigoriev, Igor. Până la sfârşitul anului nervozităţile investitorilor


străini legate de criza financiară se vor diminua : interviu acordat Agenţiei BASA-
presa de I. Grigoriev, dir. Agenţiei proprietate publică din cadrul Min. Economiei şi
Comerţului // Eco. – 2008. – 12 noiemb. – P. 4; Vocea poporului. – 2008. – 21
noiemb. – P. 6; Голос народа. – 2008. – 21 нояб. – Р. 6.

5883. Manea, Leonid. Modernizarea sectorului agroindustrial şi revitali-


zarea mediului rural : [mesaj al preş. Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova
cu prilejul Zilei lucrătorului din agricultură şi ind. prelucrătoare] / Leonid Manea //
Vocea poporului. – 2008. – 21 noiemb. – P. 1; Голос народа. – 2008. – 21 нояб. –
Р. 1.
5884. Naumenko, Vitali. Fenomenul moldovenesc : [aspecte despre
economia Rep. Moldova : reluat din publ. economică "ВВП", Moskova] / Vitali
Naumenko // Comunistul. – 2008. – 21 noiemb. – P. 4-5.

5885. Patraş, Mihai. Cea de-a doua criză economico-financiară mondia-


lă: repercusiunile ei posibile asupra economiei R. Moldova / Mihai Patraş // Eco. –
2008. – 19 noiemb. – P. 7, 9-10.

5886. Voronin, Vladimir. Consolidarea terenurilor agricole este o nece-


sitate vitală pentru crearea unui sector agrar modern : alocuţiunea Preş. Rep. Mol-
dova, V. Voronin, cu prilejul sărbătoririi Zilei lucrătorului din agricultură şi ind. prelu-
crătoare // Moldova suverană. – 2008. – 25 noiemb.

5887. Бумаков, Василий. "Нам всем предстоит сделать непростой


выбор" : [о кризис. ситуации в агропром. секторе экономики : интервью с экс-
вице-министром сел. хоз-ва В. Бумаковым] // Экон. обозрение. – 2008. – 21
нояб. – Р. 16.

5888. Воронин, Владимир. Земля и люди : [по поводу выступления


президента Респ. Молдова на торжествах по случаю Дня работника сел. хоз-ва

272
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

и перерабат. пром-сти, 21 нояб. 2008, Кишинэу] / Владимир Воронин // Незави-


симая Молдова. – 2008. – 25 нояб. – Р. 1, 3.

5889. Городенко, Анатолий. "Мы работаем для дальнейшего ус-


тойчивого развития аграрного сектора" : интервью министра сел. хоз-ва А.
Городенко // Независимая Молдова. – 2008. –21 нояб. – Р. 10-11.

5890. Как уничтожали заводы Молдовы : заявление фракции ПКРМ


в Парламенте // Коммунист. – 2008. – 14 нояб. – Р. 7.

5891. Коваленко, Ирина. Оптимистичный прогноз : [о среднесроч.


прогнозе расходов на 2009-2011 г.г.] / Ирина Коваленко // Экон. обозрение. –
2008. – 21 нояб. – Р. 44.

5892. Муравский, Александр. Крестьянам надо помочь : [о под-


держке малого и сред. бизнеса в сел. местности и аграр. сектора Молдовы :
интервью с экс-министром экономики А. Муравским] / записала Наталья Си-
лицкая // Новое время. – 2008. – 7 нояб. – Р. 2.

5893. Раду, Сильвия. "В составе акционеров Union Fenosa


International грядут большие изменения" : [интервью с президентом I.C.S. RED
UNION FENOSA SA С. Раду] / записала Татьяна Смешная // Экон. обозрение. –
2008. – 21 нояб. – Р. 18.

5894. Руссу, Алла. Отечественные теплицы нуждаются в "теплич-


ных" условиях : [пробл. развития отечеств. тепл. хоз-в] / Алла Руссу // Кишин.
обозреватель. – 2008. – 20 нояб. – Р. 7.

5895. Чегаровский, Андрей. Приватизация, бреющий полет / Анд-


рей Чегаровский // Экон. обозрение. – 2008. – 28 нояб. – Р. 10.

338.48 Turism. Economia turismului


5896. Hadârcă, Natalia. O călătorie de vis în România : destinaţii turisti-
ce în România / Natalia Hadârcă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 7 noiemb. – P.
23.

273
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2008

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
5897. Грате, Геннадий. "Рынок находится в ожидании …" : [интер-
вью с коммерч. дир. Компании Rumitox Г. Грате, по реализации импорт. пиво] /
записала Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2008. – 7 нояб. – Р. 18.

5898. Микулец, Виктор. Виктор Микулец : "24 часа в сутки я думаю


о BMW" : [интервью с генер. дир. компании Auto Space – генер. импортером
BMW в Молдове] / записала Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2008. – 14
нояб. – Р. 18.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ inetrnaţional


5899. Трентманн, Фрэнк. Забытые достоинства свободной торговли
: [ст. проф. в Биркбек Колледже Лондон. ун-та] / Фрэнк Трентманн // Экон. обо-
зрение. – 2008. – 21 нояб. – Р. 48.

339.7 Finanţe internaţionale


5900. Raiser, Martin. "Republica Moldova este o ţară dinamică" : [inter-
viu cu R. Martin, dir. regional al Băncii Mondiale pentru Ucraina, Belarus şi Moldova]
/ interviu de Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2008. – 20 noiemb.

5901. Rasmussen, Nyrup. Rasmussen : "La revedere, societate de pia-


ţă!" : [interviu cu preş. Partidului Socialiştilor Europeni : reluat din "Adevărul", 4
noiemb. 2008] // Vocea poporului. – 2008. – 7 noiemb. – P. 5; Голос народа. –
2008. – 7 нояб. – Р. 5.

5902. Айхенгрин, Барри. Бескризисный евро : [пробл. миров. фин.


кризиса : ст. проф. экономики в Калифорн. ун-те в Беркли] / Барри Айхенгрин //
Экон. обозрение. – 2008. – 28 нояб. – Р. 45.

5903. Рогофф, Кеннет. Разрастание МВФ(международный валют-


ный фонд) будет ошибкой : [ст. проф. экономики и гос. политики в Гарвард. ун-
те] / Кеннет Рогофф // Экон. обозрение. – 2008. – 7 нояб. – Р. 42.

5904. Стиглиц, Джозеф. Новая Бреттон-Вудская система : [о фин.


кризисе : ст. проф. экономики в Колумб. ун-те] / Джозеф Стиглиц // Экон. обо-
зрение. – 2008. – 14 нояб. – Р. 44.

274
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie


mondială
5905. A fost adoptată strategia de dezvoltare economică a CSI până în
2020 : [pe marginea întrunirii prim-miniştrilor ale ţărilor-membre ale Comunităţii Sta-
telor Independente, 13-14 noiemb. 2008, Chişinău] // Moldova suverană. – 2008. –
18 noiemb.

5906. Petric, Andrei. Moldova – Rusia : colaborarea economică se ex-


tinde / Andrei Petric // Comunistul. – 2008. – 21 noiemb. – P. 6; Коммунист. – 2008.
– 14 noiemb. – P. 9.

5907. Rucinschi, Diana. Brazilia, Rusia, India şi China = love : [reuniu-


nea acestor ţări pentru a forma un front comun împotriva crizei financiare] / Diana
Rucinschi // Săptămîna. – 2008. – 14 noiemb. – P. 3.

5908. Барнье, Мишель. Европа и мировой продовольственный кри-


зис : [ст. министра сел. хоз-ва и рыболовства Франции] / Мишель Барнье //
Экон. обозрение. – 2008. – 28 нояб. – Р. 45.

5909. Белка, Марек. Охлаждение экономики Старой Европы рас-


пространяется и на Новую Европу / Марек Белка, Эрик Берглоф // Экон. обо-
зрение. – 2008. – 7 нояб. – Р. 44.

5910. Быстро ухудшающиеся перспективы требуют новых стимулов


в рамках экономической политики : (Перспективы развития миров. экономики.
Прогноз Междунар. валют. фонда) // Кишин. обозреватель. – 2008. – 13 нояб. –
Р. 14.

5911. Валентинова, Галина. Казахстан и Молдова – стратегические


партнеры / Галина Валентинова // Независимая Молдова. – 2008. – 13 нояб. –
Р. 2.

5912. Воронин, Владимир. Причерноморье – территория стабиль-


ности : [речь президента Респ. Молдова на пленар. заседании Парламент.
Ассамблеи Орг. Черномор. экон. сотрудничества, 4-5 нояб. 2008, Кишинэу] /
Владимир Воронин // Независимая Молдова. – 2008. – 5 нояб.

5913. Ильина, Ксения. Операция "Антикриз". Мировой финансовой


кризис придал СНГ второе дыхание : [по материалам саммита премьер-

275
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2008

министров СНГ, 13-14 нояб. 2008, Кишинэу] / Ксения Ильина // Кишин. обозре-
ватель. – 2008. – 20 нояб. – Р. 3.

5914. Калак, Дмитрий. Восточная стратегия : [по материалам сам-


мита премьер-министров СНГ, 13-14 нояб. 2008, Кишинэу] / Дмитрий Калак //
Экон. обозрение. – 2008. – 21 нояб. – Р. 1, 8.

5915. Левчева, Маруся. Маруся Левчева : "У стран Черноморского


региона должны быть равные права со странами Балтии" : [интервью с осн.
докладчиком по Орг. Черномор. Экон. Сотрудничества в Европарламенте] /
записала Татьяна Шикирлийская // Analytique Moldpresa. – 2008. – 15 нояб. – Р.
8, 17.

5916. Пан Ги Мун. Соединяя решения : [пробл. глоб. экономики : ст.


генер. секретаря ООН] / Пан Ги Мун // Экон. обозрение. – 2008. – 21 нояб. – Р.
48.

5917. Семенова (Юдович), Юлия. Мировой финансовый кризис


может укрепить позиции СНГ как международной структуры : [по поводу сам-
мита глав правительств СНГ, 13-14 нояб. 2008, Кишинэу] / Юлия Семенова
(Юдович) // Независимая Молдова. – 2008. – 18 нояб. – Р. 1-2.

5918. Узун, Наталья. Стратегией – по кризису : [пробл. экон. взаи-


модействия : по материалам саммита глав правительств стран СНГ, 13-14
нояб. 2008, Кишинэу] / Наталья Узун // Analytique Moldpresa. – 2008. – 15 нояб.
– Р. 1, 7.
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
5919. Drepturile omului – prioritate echivalentă economiei : [pe margi-
nea declaraţiei "Amnesty Intern. Moldova" în cadrul Summitului şefilor de de guver-
ne ale statelor CSI, 13-14 noiemb. 2008] // Dreptul. – 2008. – 21 noiemb. – P. 4.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


5920. Aspecte legale privind modul de organizare şi de desfăşurare a în-
trunirilor // Dreptul. – 2008. – 7 noiemb. – P. 6.

5921. Сорочану, Тудор. Либерализация национализма , или Снова


к вопросу о двойном гражданстве / Тудор Сорочану // Независимая Молдова. –
2008. – 28 нояб. – Р.11.

276
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


5922. Ciobanu, Stelina. Numărul infracţiunilor este în creştere : [pe
marginea datelor statistice ale Procuraturii Gen.] / Stelina Ciobanu // Dreptul. –
2008. – 21 noiemb. – P. 3.

5923. Gheorghiţă, Nadina. Corupţia în sistemul de sănătate – o chesti-


une de mentalitate / Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2008. – 14 noiemb. – P. 5;
Столица = Capitala. – 2008. – 14 нояб. – P. 5.

5924. Gheorghiţă, Nadina. Traficul de fiinţe umane : generaţiile se


schimbă, riscul rămâne : [pe marginea lucr. "mesei rotunde", noiemb. 2008, Chişi-
nău] / Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2008. – 19 noiemb. – P. 6; Столица = Capi-
tala. – 2008. – 19 нояб. – P. 6.

5925. Pârlog, Vitalie. Codul penal se umanizează : [interviu acordat de


ministrul Justiţiei, V. Pârlog : cu presc.] // Flux european : ed. de vineri. – 2008. – 7
noiemb. – P. 3.

5926. Stoicov, Iurie. Contracararea infracţiunilor să fie susţinută de toţi! :


[declaraţia preş. Comisiei pentru securitatea naţ., apărare şi ordine publică a Parla-
mentului Rep. Moldova în şedinţa plenară] / Iurie Stoicov // Comunistul. – 2008. – 28
noiemb. – P. 3.
(Vezi de asemenea Nr 5648)

347 Drept civil


347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
5927. O introspectivă a activităţii Procuraturii Republicii Moldova // Drep-
tul. – 2008. – 14 noiemb. – P. 2, 4.

5928. Постован, Дмитрий. Редкий суд : [интервью с пред. Между-


нар. ком. арбитраж. суда при Торгово-пром. палате Респ. Молдова Дм. Посто-
ван] / записал Татьяна Шикирлийская // Analytique Moldpresa. – 2008. – 22 нояб.
– Р. 6, 18.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
5929. Monitorizarea aplicării Codului de conduită pentru patroni privind
eliminarea celor mai grave forme ale muncii copiilor în Moldova : [efectuată de Fe-

277
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2008

deraţia Naţ. a Patronatului din Agricultură şi Ind. Alimentară din Rep. Moldova] //
Dreptul. – 2008. – 21 noiemb. – P. 5.

349.4 Drept funciar. Drept agrar


5930. Aspecte generale ale contactului de arendă : [a bunurilor agricole]
// Dreptul. – 2008. – 21 noiemb. – P. 6.

5931. Aspecte generale referitoare la gospodăria ţărănească (de fermi-


er) // Dreptul. – 2008. – 14 noiemb. – P. 6.

5932. Aspecte speciale ale contractului de arendă : [a terenurilor şi altor


bunuri agricole] // Dreptul. – 2008. – 28 noiemb. – P. 6.

5933. Республика Молдова. Парламент. О нормативной цене и по-


рядке купли-продажи земли : закон nr. 1308-XIII от 25 июля 1997 г., с учетом
посл. изм. и доп. внесен законом nr. 210-XVI от 17 окт. 2008 г. // Экон. обозре-
ние. – 2008. – 21 нояб. – Р. 46-47.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
5934. Autorităţile publice locale – căi de bătaie al regimului comunist :
declaraţia Fracţiunii AMN, prez. în plenul Parlamentului, 13 noiemb. 2008 // Alianţa
Moldova Noastră. – 2008. – 14 noiemb. – P. 2.

5935. Barcari, Iurie. Un primar adevărat trebuie să fie mereu în acţiune :


[interviu cu Iu. Barcari, candidat pentru alegerile primarului din satul Plop-Ştiubei,
raionul Căuşeni] // Democraţia. – 2008. – 14 noiemb. – P. 3.

5936. Bulat, Veaceslav. Lege nouă – lacune vechi : [pe marginea pro-
iectului Legii privind statutul mun. Chişinău] / Veaceslav Bulat // Capitala. – 2008. –
21 noiemb. – P. 3; Столица = Capitala. – 2008. – 21 нояб. – P. 3.

5937. Guznac, Valentin. Valentin Guznac : "Cetăţenii au dreptul la con-


diţii egale de viaţă, indiferent în ce parte a ţării locuiesc" : [interviu cu ministrul Ad-
ministraţiei Publice Locale] // Comunistul. – 2008. – 28 noiemb. – P. 4-5;
Коммунист. – 2008. – 28 нояб. – Р. 5.

5938. Muşuc, Eduard. Cetăţenii ne aleg pentru a le rezolva problemele


şi nu pentru a acumula, pe seama lor, capital politic : interviu cu E. Muşuc, preş.

278
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Consiliului Mun. Chişinău / a dialogat Anastasia Verdeş // Adevărul. – 2008. – 1


noiemb. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

5939. Nantoi, Oazu. Unde dai şi unde crapă : [pe marginea statutului
mun. Chişinău : interviu cu O. Nantoi, consilier mun.] // Capitala. – 2008. – 14
noiemb. – P. 3; Столица = Capitala. – 2008. – 14 нояб. – P. 3.

5940. Severovan, Mihai. Mihai Severovan : Preturile trebuie să devină


libere şi puternice : [pe marginea proiectului Legii Statutului mun. Chişinău : interviu
cu consilierul mun. / consemnare : Angela Chisnenco // Capitala. – 2008. – 26
noiemb. – P. 3; Столица = Capitala. – 2008. – 26 нояб. – P. 3.

5941. Statutul municipiului Chişinău: îl vrem mai bun : [pe marginea pro-
iectului Legii statutului mun. Chişinău] / consemnare : Angela Chisnenco // Capitala.
– 2008. – 12, 19 noiemb. – P. 3; Столица = Capitala. – 2008. – 12, 19 нояб. – P. 3.
– Cuprins: În jurul proiectului pluteşte aerul secretomaniei şi netransparenţei / Cori-
na Fusu; O bilă albă şi mai multe negre / Emil Guţu; Contăm pe descentralizarea
funcţională a puterii administrative în municipiu / Valeriu Nemerenco; Implementa-
rea rapidă a reformei ne va permite să fim mai aproape de cetăţeni / Mihail Cârlig;
Legea convine majorităţii Consiliului, dar este în detrimentul chişinăuenilor / Mihai
Roşcovan.

5942. Гузнак, Валентин. Валентин Гузнак : "Граждане имеют право


на равные условия жизни, независимо от того, в какой части страны они живут"
: [интервью с министром мест. публ. упр.] / записала Наталья Узун // Analytique
Moldpresa. – 2008. – 8 нояб. – Р. 8, 17.

5943. Нантой, Оазу. Как проблемы столицы стали предметом для


политического сутяжничества … : [интервью с консилиером мест. совета Ки-
шинэу О. Нантой] / записала Наталья Силицкая // Новое время. – 2008. –14
нояб. – Р. 3.
(Vezi de asemenea Nr 5666)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


5944. Mihailova, Inga. Armata Naţională îşi deschide porţile pentru tine-
rii care doresc să-şi slujească patria / Inga Mihailova // Flux european : ed. de vineri.
– 2008. – 7 noiemb. – P. 7.

5945. Мишин, Вадим. Вадим Мишин : Союз офицеров состоялся :


интервью с пред. Союза офицеров / записала Ольга Падалко // Коммунист. –
2008. – 28 нояб. – Р. 6.

279
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2008

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


5946. Oleinic, Alexandru. Alexandru Oleinic : "Comuniştii lasă şi în
2009 un milion de oameni defavorizaţi sub pragu