Sunteți pe pagina 1din 162

ISSN 1857-0550

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA

NNAAŢŢIIOONNAALLĂĂ

AA

MMOOLLDDOOVVEEII

Nr 7

2009

CNCM

Chişinău 2009

MINISTRY OF CULTURE NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography of Moldova

Books. Abstracts. Thesis. Magazine and newspaper articles

Published from 1958 Issued once a month

2009

Nr 7

NBCM

Chişinău 2009

MINISTERUL CULTURII CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958 Apare lunar

2009

Nr 7

CNCM

Chişinău 2009

Alcătuitori : Valentina CHITOROAGĂ Renata COZONAC Olesea ZABIACO Nina MICHERIN Claudia BÂGU Ludmila CORGHENCI

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958: Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova; alcăt. :

Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2009 (Valinex SRL). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-

9730-3-8.

Nr 7, 2009. – 2009. – 222 p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN 978-9975-49-010-8.

015(478)

străine. – 50 ex. – ISBN 978-9975-49-010-8. 015(478)  Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova,

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova, 2009

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII

BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

 

2009

IULIE

NR 7

JULY

(1160-1309)

0 GENERALITĂŢI

00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

1160. Braicov, Andrei

HTML : Ghid de iniţiere / Andrei Braicov, Ala Gasnaş. – Ch. : Prut Internaţional, 2008

(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 116 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Informatică). 1000 ex. ISBN 978-9975-69-217-5.

[2009-1184].

- - 1. HTML – Ghiduri.

1161. Soltan, Veaceslav

004.738.5(075)

Tehnologii informaţionale : [pentru uzul studenţilor] / Veaceslav Soltan ; resp. ed. Eu- genia Fistican ; coord. principal : Elena Muraru ; Inst. Naţ. al Justiţiei. – Ch. : "Elan INC" SRL, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 67 p. ; 24 cm. – (Seria : Suporturi de curs ; Car- tea 20, ISBN 978-9975-66-093-8). Bibliogr. la sfârşitul temelor. – Apare cu sprijinul financ. al Proiectului PNUD "Consoli- darea capacităţii instituţional Naţ. al Justiţiei". – 300 ex. ISBN 978-9975-66-141-6.

[2009-1166].

- - 1. Tehnologii informaţionale.

004(075.8)

005 Conducere şi organizare. Management 005.91 Organizarea şi practica muncii de birou

1162. Ghidul funcţionarului public : Corespondenţa şi tehnica secretariatului / Inga

Druţă, Albina Dumbrăveanu, Maria Mocanu [et al.] ; Inst. de Filologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Centrul Naţ. de Terminologie. – Ed. a 7-a, actualizată. – Ch. : Pontos, 2009 (F.E.- P. "Tipogr. Centrală"). – 124 p. ; 21 cm.

5

Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

1000 ex. ISBN 978-9975-78-765-9.

[2009-1194].

- - 1. Personal administrativ – Corespondenţă – Muncă de birou.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres

1163. Pawljuk, Konstantin

005.91:35.08

Ne cunoaştem reciproc : 10 ani de activitate a organizaţiei "Kulturverein Moldova e. V."

/ Konstantin Pawljuk ; trad. din lb. rusă Ala Ivanova. – [Ch. : "Arta-Sol" AO] ; Berlin : S. n., 2009 (Combinatul Poligr.). – 253 p. : fot. color ; 30 cm. Bibliogr. în note: p. 247-252 (90 tit.). – 500 ex. ISBN 978-9975-4035-0-4 (în cop. tare).

[2009-1143].

- - 1. Asociaţia "Kulturverein Moldova e. V.". 2. Relaţii culturale – Moldova – Germania.

008+327(=112.2+135.2)

1164. Idem în lb. rusă: Узнаём друг друга : 10 лет общества "Kulturverein Moldova

e. V.". – [Ch. : "Arta-Sol" AO] ; Берлин : Б. и., 2009 (Combinatul Poligr.). – 253 p. : fot. color

; 30 cm. Bibliogr. în note: p. 240-246 (90 tit.). – 500 ex. ISBN 978-9975-4035-1-1 (eronat) (în cop. tare).

[2009-1144].

- - 1. Asociaţia "Kulturverein Moldova e. V." (rusă). 2. Relaţii culturale – Moldova – Germania (rusă).

008+327(=112.2+135.2)

1165. Perceiving British Culture Through the Might of Words / Eugenia Proţiuc, Elena

Varzari, Oxana Ceh [et al.]. – Bălţi : S. n., 2007 (Tipogr. din Bălţi). – 107 p. : fot. ; 21 cm.

Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al British Embassy Chişinău. – 800 ex. ISBN 978-9975-9510-7-4.

[2009-1221].

- - 1. Limba engleză. 2. Cultură (engl.).

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE

008:811.111

1166. Anei-Naconecina, Antonina

Magicul "croitor" de substanţe : [doctorul, profesor asociat Grigore Timco la 50 de ani] :

Biobibliografie / Antonina Anei-Naconecina ; Inst. de Chimie al AŞM. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 106, [1] p. : fig., [12] p. fot. ; 20 cm. – (Savanţi-chimişti iluştri). 100 ex. ISBN 978-9975-51-030-1.

6

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2009-1163].

- - 1. Grigore Timco, 1959-…, chimist.

016:[54+929 Timco]

1167. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.

Autoreferate. Teze. Materiale bibliografice. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958: Apa-

re lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Co- zonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2009 (Valinex SRL). – 20 cm. – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. Nr 3, 2009. – 2009. – 256 p. – Text.: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN 978-9975-49-006-1. – [2009-1133].

- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Materiale bibliografice – Arti- cole din reviste şi ziare.

015(478)

1168. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.

Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958: Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2009 (Valinex SRL). – 20 cm. – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. Nr 4, 2009. – 2009. – 222 p. – Text.: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN 978-9975-49-007-8. – [2009-1158].

- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.

015(478)

1169. Iacob Bumbu : Biobibliografie / Univ. Tehn. a Moldovei, Catedra Ecotehnie,

Management Ecologic şi Ingineria Apelor, UNESCO/Cousteau ; alcăt.: Angela Grabovaia ; red. resp.: Ion Bumbu. – Ch. : CEP USM, 2009. – 51, [1] p. : fot. ; 20 cm. 50 ex. ISBN 978-9975-70-860-9.

[2009-1164].

- - 1. Iacob Bumbu, 1934-…, biogeochimist.

016:[574:634]+929 Bumbu

1170. "Litera", ed. (Chişinău).

Litera : Cat. selectiv, 1989-2009. – Ch. : "Litera-AVN" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Cen-

trală"). – 48 p. : il. color ; 26 cm.

[2009-1114].

- - 1. Publicaţii editate de Editura "Litera".

02 BIBLIOTECONOMIE

1171. Ungureanu-Ursu, Mariana

7

017.4(478-25)

Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

Istoricul Bibliotecii Publice din satul Dănceni : [raionul Ialoveni] / Mariana Ungureanu- Ursu. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – 12 p. : fot., tab. ; 21 cm. 100 ex. ISBN 978-9975-80-248-2.

[2009-1131].

027.52(478-22)

06 ORGANIZAŢII (ÎN GENERAL) 061 Organizaţii. Asociaţii (în general)

Bache, Ion. Politica în Uniunea Europeană. – Vezi Nr 1183.

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE 087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori

1172. Colorăm animale domestice şi sălbatice : [carte de colorat]. – Ch. : "Bons

Offices" SRL, 2009. – [16] p. : il., [2] f. autocolante color ; 24 cm. – (16 autocolante). F. f. de tit. – 3000 ex. ISBN 978-9975-80-254-3.

[2009-1228].

- - 1. Cărţi de colorat.

087.5

1173. Colorăm legume şi fructe : [carte de colorat] / des., il.: Simion Coadă. – Ch. :

"Bons Offices" SRL, 2009. – [16] p. : il., [2] f. autocolante color ; 24 cm. – (16 autocolante). F. f. de tit. – 3000 ex. ISBN 978-9975-80-253-6.

[2009-1227].

- - 1. Cărţi de colorat.

1174. Munteanu-Chirilov, Ala

087.5

Matematica copiilor / Ala Munteanu-Chirilov ; red. şt.: Stela Cemortan ; ed. rev. de Iurie Miron. – Ch. : Lyceum, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 64 p. : des. ; 29 cm. – (Ne pre-

gătim de şcoală : 6-7 ani). Aut. este indicat pe cop. – 5000 ex. ISBN 9975-939-05-8.

[2009-1234].

- - 1. Matematica copiilor.

1175. Rotari, Olesea

087.5:51

Trilli – prietena copiilor : [carte de colorat] / Olesea Rotari. – Ch. : "Ericon" SRL, 2009. – [26] p. : il., il. color ; 28 cm.

8

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

F. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-9796-9-6.

[2009-1236].

- - 1. Cărţi de colorat.

087.5

1176. Rugăciunile copiilor / concepţie şi îngrijire: Marcela Mardare ; cop. : Ruxanda

Romanciuc. – Ed. a 4-a rev. şi compl. – Ch. : Ruxanda, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 34, [2] p. : il. ; 11 x 17 cm. 7000 ex.

ISBN 978-9975-72-286-5.

[2009-1161].

- - 1. Rugăciuni pentru copii.

087.5:27-282.5

1177. Sârbu, Ilie

Desenăm şi colorăm animale domestice / Ilie Sârbu. – Ed. a 2-a. – Ch. : "Libresco"

SRL, 2009 (Tipogr. "Balacron" SRL). – [19] p. : il., il. color ; 21 cm. – (Urmăriţi pătrăţele).

F. f. de tit. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-4028-8-0.

[2009-1111].

- - 1. Cărţi de colorat.

1178. Sârbu, Ilie

087.5

Desenăm şi colorăm animale sălbatice / Ilie Sârbu. – Ed. a 2-a. – Ch. : "Libresco" SRL, 2009 (Tipogr. "Balacron" SRL). – [19] p. : il., il. color ; 21 cm. – (Urmăriţi pătrăţele).

F. f. de tit. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-4028-9-7.

[2009-1112].

- - 1. Cărţi de colorat.

087.5

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

1/14 Filozofie

1179. Rumleanschi, Petru

Problema existenţei în filosofia tradiţională, a modernismului, postmodernismului şi trans-modernismului / Petru Rumleanschi ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra de Filozofie şi Politologie. – Ch. : ASEM, 2009. – 508 p. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 479-508. – 50 ex. ISBN 978-9975-75-460-6.

[2009-1177].

- - 1. Filosofie. 2. Modernism. 3. Postmodernism. 4. Trans-modernism.

9

Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

1

2 RELIGIE. TEOLOGIE

21/29 SISTEME RELIGIOASE. RELIGII. CREDINŢĂ

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ

1180. Притчи Господа Иисуса : Тетрадь для участников лагеря Эль-Шаддай /

Обществ. орг. Эль-Шаддай. – К. : Б. и., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 48 p. ; 20 cm.

2000 ex. ISBN 978-9975-78-762-8.

[2009-1193].

27

3 ŞTIINŢE SOCIALE

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE

314/316 Societate 314 Demografie. Studiul populaţiei

1181. Republica Moldova. Situaţia demografică = Republic of Moldova. Demographic

situation = Республика Молдова. Демографическая ситуация, 2008 / aut.: Olga Cazanţeva, Igor Sîrodoev ; red.-cartograf: Maria Mucilo ; Biroul Naţ. de Statistică, Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru. – Scara 1 : 2 000 000. – Ch. : "Ştrih" SRL, 2009 (Com- binatul Poligr.). – 1 h. color. ; 70 x 100 cm. Text: lb. rom., engl., rusă. – Apare cu suportul financ. al Fondului ONU pentru Popula- ţie şi a Progr. Naţiunilor Unite pentru dezvoltare. – 600 ex.

[2009-1142].

- - 1. Republica Moldova – Hărţi (rom., engl., rusă).

314(478)=135.1=111=161.1

316 Sociologie

316.3/.4 Structura socială. Societate a ca sistem social. Procese sociale

1182. Сакович, В. А.

Основы глобалистики : (Курс лекций) / В. А. Сакович ; Ин-т междунар. отношений Молдовы. – К. : Б. и., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 646, [1] p. : tab. ; 21 cm.

Bibliogr. la sfârşitul lecţiilor şi în notele de subsol. – 220 ex. ISBN 978-9975-78-770-3 (în cop. tare).

[2009-1189].

- - 1. Societăţi globale (rusă).

10

316.32(042.3)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1183. Bache, Ian

32 POLITICĂ

Politica în Uniunea Europeană / Ian Bache, Stephen George ; trad. din lb. engl. : Cris- tina Duca. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 662 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Europa: prezent şi viitor). Tit. orig.: Politics in the European Union. – Bibliogr.: p. 608-626. – Ind. gen.: p. 647- 657. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova. – 1000 ex. ISBN 978-9975-947-74-9.

[2009-1233].

- - 1. Europa – Politica. 2. Uniunea Europeană.

1184. Cernencu, Mihai

32(4)+061EU

Evoluţia pluripartitismului pe teritoriul Republicii Moldova / Mihai Cernencu, Igor Boţan ; Asoc. pentru Democraţia Participativă ADEPT. – Ch. : ADEPT, 2009 (Combinatul Poligra- fic). – 164 p. ; 24 cm. Bibliogr. în notele de subsol. – 1500 ex. ISBN 978-9975-61-529-7 (Arc).

[2009-1145].

- - 1. Pluripartitism – Republica Moldova. 2. Politologie.

32:329(478)

323 Politică internă 323(478) Politica internă a Republicii Moldova

Popa, Victor. Repere constituţionale pentru depăşirea crizei politice în Republica Mol- dova. – Vezi Nr 1208.

324 Alegeri

1185. Ghid electoral : pentru reprezentanţii concurenţilor în organele electorale / Co-

misia Electorală Centrală, Asoc. pentru Democraţie Participativă "ADEPT" ; coord.: Igor Boţan. – Ed. a 2-a. – Ch. : Gunivas, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 175, [1] p. : tab. ; 24

cm.

Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Fonului pentru Democraţie al Naţiunilor Unite (UNDEF). – 4000 ex. ISBN 978-9975-908-85-6 (eronat).

[2009-1231].

- - 1. Alegeri.

324:342.8(075)

Ghidul observatorului LADOM la alegerile parlamentare anticipate din Republica Mol- dova 29 iulie 2009. – Vezi Nr 1207.

11

Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă

Pawljuk, Konstantin. Ne cunoaştem reciproc : 10 ani de activitate a organizaţiei "Kulturverein Moldova e. V." – Vezi Nr 1163.

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare

1186. Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova. Anuar ştiinţific / Inst.

de Stat de Relaţii Intern. din Moldova ; col. red. : Valentin Beniuc (red.-şef), Mihai Bârgău, Alexandru Gribincea (red. şt.) [et al.]. – Ch. : IRIM, 2008 (CEP USM). – 25 cm. – ISBN 978- 9975-9699-1-8. – ISSN 1857-1840. Vol. 6 : Procese integraţioniste europene. Dezvoltarea econ. în contextul globalizării. Ajustarea dreptului naţ. la legislaţia intern. Aspecte comparativ-contrastive în filologia con-

temporană. – 2008. – 305 p. : fig., tab. – 50 ex. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-9764-7-3. – [2009-1100].

- - 1. Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova – Anuare.

1187. Mînzărari, Dumitru

327(4):339.9:34:80/81(082)

Politica externă a Federaţiei Ruse ca obstacol al dezvoltării democratice în spaţiul post-sovietic / Dumitru Mînzărari ; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) "Viito-

rul". – Ch. : IDIS "Viitorul", 2009 (Tipogr. "Reşetnicov P." ÎI). – 50 p. ; 25 cm. – (Serie de dezbateri publice naţionale = Discussion papers ; Nr 5 martie-mai). Bibliogr.: p. 46-48 (55 tit.) şi în notele de subsol. – 50 ex. ISBN 978-9975-9922-9-9.

[2009-1107].

- - 1. Federaţia Rusă – Politică externă.

327(470)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova

1188. Evaluarea Planului de Acţiuni Moldova – UE: mediu şi dezvoltarea durabilă =

Assessment of the EU – Moldova Action Plan Implementation: Environment and Sustain-

able Development : Executive Summary / Evaluarea Planurilor de Acţiuni ale Politicii Euro- pene de Vecinătate ; red. Ilia Trombiţki. – Ch. : Asoc. Intern. Ecologică a Păstrătorilor Rîului "Eco-TIRAS", 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 68 ; 11 p. : tab. ; 30 cm. Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Carte-valet ("перевертыш"). – 800 ex. ISBN 978-9975-66-144-7.

[2009-1168].

- - 1. Uniunea Europeană (rom., engl.). 2. Protecţia mediului înconjurător (rom., engl.).

12

327(478):061.1EU+502/504

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne

1189. Priorităţi de guvernare … / aut.: Nadejda Hriptievschi, Alexandru Cocîrţă, Cris-

tina Cojocaru [et al.] ; coord. gen.: Elena Prohniţchi ; Asoc. pentru Democraţia Participativă

ADEPT. – Ch. : Gunivas, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 29 cm. … 2009. – 2009. – 327, [1] p. : fig., tab. – Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Bibliogr. la

sfârşitul art. şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al UNDEF (Fondul Naţiunilor pentru Democraţie). – 1500 ex. – ISBN 978-9977-908-88-7. – [2009-1190].

- - 1. Guverne. 2. Sistemul şi funcţia organelor de guvernământ.

328:342.5(478)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE

330 Economie în general. Economie politică

1190. Chircă, Sergiu Ion

Sisteme economice în timp şi spaţiu / Sergiu Ion Chircă. – Ch. : Arc, 2009 (F.E.-P.

"Tipogr. Centrală"). – 243, [2] p. : fig., tab. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 240-243 (105 tit.) şi în notele de subsol. – 600 ex. ISBN 978-9975-61-531-0.

[2009-1201].

- - 1. Sisteme economice.

330.342

1191. Culegere de articole elaborate în cadrul proiectului "Cercetarea riscurilor inves-

tiţionale în sectorul real al economiei" şi discutate la masa rotundă "Potenţialul investiţional al economiei Republicii Moldova şi perspective de dezvoltare a acestuia" / colectivul de aut.:

Hîncu Rodica, Suhovici Ana, Bunu Mariana [et al.] ; coord.: Rodica Hîncu ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra "Investiţii şi Pieţe de Capital". – Ch. : ASEM, 2009. – 99, [1] p. :

fig., tab. ; 20 cm. Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 40 ex. ISBN 978-9975-75-457-6.

[2009-1176].

- - 1. Investiţii – Riscuri.

[330.131.7+330.322]:338(478)=135.1=161.1

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii

1192. Гамов, Игорь

Управление человеческими ресурсами / Игорь Гамов, Думитру Патрашку ; Акад. Публич. управления при Президенте Респ. Молдова, Каф. Экономики и менеджмента. – К. : AAP, 2009. – 215 p. : des. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 209-215 (87 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-9960-9-9.

[2009-1147].

- - 1. Resurse umane (rusă).

13

Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

331.105.44 Sindicate

331.104.262

1193. Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice din Republica Moldova :

Consiliul din 29 mai 2009. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Crio" SA). – 48, [7] p. : tab. ; 20 cm. 100 ex.

[2009-1211].

- - 1. Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice din Republica Moldova.

331.105.44

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe

Măsuri de adaptare la secetă. – Vezi Nr 1244.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică

Guvernanţa corporativă şi auditul intern. – Vezi Nr 1256.

336 Finanţe

1194. Bugetul local şi implicarea cetăţenilor în controlul social asupra utilizării banilor

publici : Ghid / AO "Asoc. Presei Independent" (API) ; coord. de proiect: Inga Burlacu ; con-

sultant: Galina Colun. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 46, [1] p. : des., scheme, tab. color ; 21 cm. Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova. – 800 ex. ISBN 978-9975-80-259-8. Gratuit. – [2009-1223].

- - 1. Buget local. 2. Buget public.

1195. Cojocaru, Cristina

[336.14+352]:364.46

Studiu privind "Declararea averilor şi veniturilor demnitarilor de stat, judecătorilor, pro- curorilor, funcţionarilor publici şi ale persoanelor cu funcţii de răspundere: probleme şi per- spective de soluţionare pentru Republica Moldova" / Cristina Cojocaru, Lilia Ioniţă, Corneliu Gurin ; Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – 146 p. : tab. ; 24 cm. Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul Reprezentanţei în Moldova a Funda- ţiei Eurasia. – 500 ex. ISBN 978-9975-80-246-8.

[2009-1129].

- - 1. Declaraţia venitului.

336.226.11:347.2(048.8)

1196. Idem în lb. engl. : Study on the "Declaration of assets and income of state offi-

cials, judges, prosecutors, public servants and persons holding management positional:

14

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

issues and perspectives for their settlement for the Republic of Moldova". – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – 146 p. : tab. ; 24 cm. Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul Eurasia Foundation. – 500 ex. ISBN 978-9975-80-247-5.

[2009-1130].

- - 1. Declaraţia venitului (engl.).

336.226.11:347.2(048.8)=111

1197. Шаповалов, Б. А.

Как сохранить и преумножить свои деньги в Молдове / Б. А. Шаповалов. – К. : Б.

и., 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 64 p. : fig., tab. ; 21 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-66-145-4.

[2009-1167].

- - 1. Bani – Consultaţii financiare (rusă).

336.72

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.

Producţie. Servicii. Preţuri

338.48 Turism. Economia turismului

1198. Destinaţia turistică Nisporeni-Prut : Planul de dezvoltare a turismului a raionului

Nisporeni (2009-2013) / coord. de ed. : Veaceslav Guţuţui ; grupul naţ. de coord. : Viorel

Miron, Veaceslav Guţuţui, Marina Miron [et al.] ; grupul local de coord. : Ion Munteanu, Anatolie Chetraru, Ion Brânzilă [et al.] ; Consiliul Raionul Nisporeni. – Nisporeni : S. n. ; Ch. : "Cu drag" SRL, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 2009. – 48 p. : fot. color, tab. ; 24 cm. Apare cu sprijinul financ. al Uniunii Europene. – 500 ex. ISBN 978-9975-4052-6-3.

[2009-1126].

- - 1.Turism – Raionul Nisporeni – Republica Moldova.

338.48(478-21)

1199. Hânceşti : Harta turistică / design: Eugen Catruc. – Ch. : "Cu drag" SRL, 2009

(Combinatul Poligr.). – 1 h. împăturită în 24 pt. ; 12 x 25 cm. – (Republica Moldova Destina- ţie turistică). 100 ex. ISBN 978-9975-4052-8-7.

[2009-1141].

- - 1. Hânceşti – Raioane – Republica Moldova – Hartă turistică.

338.48(478-21)(084.3)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială

339.7 Finanţe internaţionale

15

Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

1200. Târgul investiţional "Investeşte în Hânceşti – investeşte în Republica Moldova",

5-6 iunie 2009, Vaslui, România / Consiliul raional Hânceşti. – [Ch. : S. n., 2009] (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 54 p. : fig., il. color, tab. ; 20 cm. Apare cu sprijinul financ. a Uniunii Europene.

[2009-1121].

- - 1. Investiţii străine – Raionul Hânceşti – Republica Moldova.

339.727.22

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ

340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare

1201. Raport de activitate … al Institutul Naţional al Justiţiei / Inst. Naţ. al Justiţiei. –

Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 24 cm. … 2006-2007. – 2008. – 66 p. : fig. color, tab. – [2009-1229].

- - 1. Institutul Naţional al Justiţiei – Rapoarte.

341 Drept internaţional

1202. Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina

340

Protecţia internaţională a drepturilor copilului : Monografie / Carolina Ciugureanu-

Mihailuţă, Nicolae Osmochescu ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra Drept public.

– Ch. : ASEM, 2009. – 401 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 361-397 (333 tit.) şi în notele de subsol. – 200 ex. ISBN 978-9975-75-328-9.

[2009-1174].

- - 1. Drepturile copilului – Protecţie.

341.231.14-053.2

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

1203. Codul contravenţional al Republicii Moldova. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009.

– 122 p. ; 24 cm. 300 ex. ISBN 978-9975-80-249-9.

[2009-1226].

- - 1. Codul contravenţional al Republica Moldova.

342.92(478)(094.4)

1204. Codul contravenţional al Republicii Moldova = Кодекс о правонарушениях

Республики Молдова : text ofic. cu modificările şi compl. la data de 23 iun. 2009 / Min. Justiţiei al Rep. Moldova, Centrul de Informaţii Juridice. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr.

Centrală"). – 227, [1] ; 258 p. ; 20 cm. Text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. paral. – Carte-valet ("перевертыш"). – 1000 ex. ISBN 978-9975-78-771-0.

16

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2009-1196].

- - 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova (rom., rusă).

342.92(478)(094.4)=135.1=161.1

1205. Codul electoral = Кодекс о выборах : [cu ultimele] modificări din 15.06.09, MO

103/16.06.09 art. 266. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 248 p. ; 21 cm.

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 1500 ex. ISBN 978-9975-78-767-3.

[2009-1197].

- - 1. Codul electoral – Republica Moldova (rom., rusă).

342.8(478)(094.4)=135.1=161.1

1206. Ghidul membrului consiliului electoral de circumscripţie şi al biroului electoral al

secţiei de votare / Comisia Electorală Centrală. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P.

"Tipogr. Centrală"). – 230 p. : tab. ; 29 cm. – (Alegerile Parlamentului Republicii Moldova

2009).

Text paral.: lb. rom., rusă. – 2500 ex. ISBN 978-9975-78-705-5 (eronat).

[2009-1235].

- - 1. Alegeri parlamentare – Republica Moldova (rom., rusă).

342.8:324(478)=135.1=161.1

1207. Ghidul observatorului LADOM la alegerile parlamentare anticipate din Republi-

ca Moldova 29 iulie 2009 / Liga Apărării Drepturilor Omului din Moldova, Coaliţia civică pen- tru alegeri libere şi corecte. – [Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")]. – 40 p. : tab. ;

21 cm. F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Uniunii Europene, co-finanţat de Progr. Naţiu- nilor Unite pentru Dezvoltare.

[2009-1172].

- - 1. Alegeri Parlamentare – Republica Moldova.

1208. Popa, Victor

342.8+324

Repere constituţionale pentru depăşirea crizei politice în Republica Moldova: argumen-

te teoretice şi soluţii practice / Victor Popa ; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) "Viitorul". – Ch. : IDIS "Viitorul", 2009 (Tipogr. "Reşetnicov P." ÎI). – 30 p. ; 29 cm. – (Policy Brief). Bibliogr.: p. 29 (12 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-9922-8-2.

[2009-1109].

- - 1. Dreptul constituţional – Republica Moldova. 2. Politică internă – Republica Mol-

dova.

342.4+323(478)

1209. Republica Moldova. Curtea Constituţională

17

Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

Culegere de hotărâri şi decizii … / Curtea Constituţională a Rep. Moldova ; resp. ed. :

Dumitru Pulbere, Maia Banarescu, Nina Pârţac. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centra- lă"). – 25 cm.

… 2008. – 2009. – 286 p. : tab. – Text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr. în notele de subsol. – Ind. alf. al principalelor noţiuni, al art. din Constituţie, al tratatelor intern.: p. 282- 286. – Apare cu sprijinul financ. al proiectului PNUD "Consolidarea capacităţii instituţionale

a Inst. Naţ. al Justiţiei". – 500 ex. ISBN 978-9975-78-769-7 (în cop. tare).

[2009-1199].

- - 1. Curtea Constituţională – Republica Moldova (rom., rusă).

342.565.2(478)(094.9)=135.1=161.1

1210. Кодекс Республики Молдова о правонарушениях : Nr 218-XVI от

24.10.2008. – [Ch. : "Continental Grup" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")]. – 152 p. ; 20 cm. ISBN 978-9975-9913-7-7 (eronat).

[2009-1232].

- - 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova (rusă).

342.2(478)(094.4)

347 Drept civil

347.7 Drept comercial

1211. Protecţia proprietăţii intelectuale. Dreptul concurenţial. Procedura insolvabilităţii

: [pentru uzul studenţilor] / Dorian Chiroşca, Lilia Gribincea, Iulian Rusu [et al.] ; coord. prin- cipal : Elena Muraru ; Inst. Naţ. al Justiţiei. – Ch. : "Elan INC" SRL, 2009 (Tipogr. "Elan Poli- graf" SRL). – 284, [4] p. : tab. ; 24 cm. – (Seria : Suporturi de curs ; Cartea a 12-a, ISBN

978-9975-66-093-8).

Bibliogr. la sfârşitul temelor şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al proiec- tului PNUD "Consolidarea capacităţii instituţionale a Inst. Naţ. al Justiţiei". – 300 ex. ISBN 978-9975-66-133-1 (în cop. tare).

[2009-1165].

- - 1. Proprietate intelectuală. 2. Drept concurenţial. 3. Insolvabilitate.

347.77+347.7(075.8)

1212. Raport anual = Annual report : [al Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectu-

ală a Rep. Moldova AGEPI] / Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Rep. Mol-

dova ; consiliul ed. : Dorian Chiroşca (preş.) Ion Daniliuc, Svetlana Munteanu [et al.] ; coord.

: Svetlana Munteanu ; trad. : Nina Calpacci, Alexandra Cozlov ; red. resp. : Ana Zavalistîi. –

Ch. : AGEPI, 2009. – 29 cm. 2008. – 2009. – 150 p. : fig., fot., tab. – Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., engl., rusă.

– [2009-1115].

- - 1. Proprietate intelectuală – Republica Moldova.

347.77(478)(047.1)=135.1=111=161.1

18

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ 351/354 Administraţie publică

Bugetul local şi implicarea cetăţenilor în controlul social asupra utilizării banilor publici. – Vezi Nr 1194.

1213. Raportul asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice din

exerciţiul bugetar … : Aprob. prin Hotărârea Curţii de Conturi nr. 34 din 06 iul. 2009 / Curtea de Conturi a Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 29 cm. – Tit. pe cop.: Raport Anual.

… 2008. – 2009. – 84, 24 p. : diagr., fot. color, tab. – [2009-1230].

- - 1. Curtea de Conturi a Republicii Moldova – Rapoarte, 2008. 2. Finanţe publice – Gestionare.

351.72.52

1214. Sîmboteanu, Aurel

Istoria administraţiei publice din Moldova : Suport de curs / Aurel Sîmboteanu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative, Catedra Ştiinţe Administrative. – Ch. : CEP USM, 2009. – 252 p. : h., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 231-238 (108 tit.), la sfârşitul temelor şi în notele de subsol. – 50+50 ex. ISBN 978-9975-70-845-6.

[2009-1101].

- - 1. Administraţie publică – Republica Moldova.

351/354(478)(091)(075.8)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate

1215. Manolache, Constantin

Securitatea ecologică. Aspectul politico-militar : Monografie / Constantin Manolache ;

red. şt. : Gheorghe Rusnac ; Inst. Militar al Forţelor Armate. – Ch. : IMFA, 2008. – 142 p. ; 20 cm. Bibliogr. în note la sfârşitul cap. – 50 ex. ISBN 978-9975-9692-5-3.

[2009-1106].

- - 1. Securitate ecologică – Aspect politico-militar.

355:574

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE

364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale

1216. Organizaţia Veteranilor din Republica Moldova. Statutul Organizaţiei Vete-

ranilor din Republica Moldova = Устав Организации ветеранов Республики Молдова :

Adopt. la Congr. I al Org. Veteranilor din Rep. Moldova, 20 noiemb. 1991. – Ch. : S. n.,

2009 (Combinatul Poligr.). – 28 p. ; 20 cm.

19

Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

Text paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit.

[2009-1140].

364-057.7

1217. Vocea părinţilor / Asoc. pentru Persoane cu Dizabilităţi de Intelect HUMANITAS

din Moldova ; coord. şi red. şt.: Aurelia Racu ; col. red.: Sergiu Racu, Nina Danii, Svetlana

Gonciaruc. – Ch. : Ruxanda, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 22 cm. – ISBN 978-9975-72-

268-1.

[Pt.] a 14-a : Terapia ocupaţională. – 2009. – 83 p. : fot. – Text parţial: lb. rusă. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei JANIVO (Olanda), Asoc. ACASA (Moldova). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-72-291-9. – [2009-1162].

- - 1. Educaţie incluzivă. 2. Terapie ocupaţională. 364.26/.27-053.2+37.018.1(082)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER 37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie

Vocea părinţilor. – Vezi Nr 1217.

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii

1218. Cheia succesului : Ghid pentru profesori şi consultanţi / Junior Achievement

Moldova ; adapt.: Adela Scutaru-Guţu, Marina Sclifos ; trad.: Marina Sclifos. – Ed.-pilot. –

Ch. : Junior Achievement Moldova, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 36 p. : il. ; 28 cm. Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei LED (Liechtenstein Development Service) din Liechtenstein. – 300 ex. ISBN 978-9975-80-256-7.

[2009-1225].

- - 1. Educaţie.

1219. Боршевский, Андрей

37.015

Гражданское образование в современном глобальном обществе / Андрей Бор- шевский, Анатолий Рапопорт ; Ин-т демократии Респ. Молдова, Аккерм. центр демо- крат. гражданства ун-та Пурдью, США. – Комрат : Ин-т демократии, 2009. – 102 p. ; 21

cm.

Bibliogr.: 98-102 (56 tit.). – 1500 ex. ISBN 978-9975-9788-2-8.

[2009-1105].

- - 1. Educaţie civică – Globalizare (rusă).

37.015

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

20

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1220. Programă. Ghid metodic pentru instruirea generală la şah în şcolile din Repu-

blica Moldova / Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova, Federaţia de Şah a Rep. Mol- dova ; trad. din lb. rusă Aurelia Hanganu. – Ch. : Federaţia de Şah a Rep. Moldova, 2009 (Tipogr. "Metrompaş" SRL). – 112 p. : fig., fot. ; 21 cm.

6000 ex.

ISBN 978-9975-9740-9-7 (în cop. tare).

[2009-1210].

- - 1. Şah.

37.016.046:794.1

1221. Idem în lb. rusă : Программа. Методические рекомендации для шахматного

всеобуча в школах Молдовы. – Ch. : Federaţia de Şah a Rep. Moldova, 2009 (Tipogr.

"Metrompaş" SRL). – 112 p. : fig., fot. ; 21 cm.

3000 ex.

ISBN 978-9975-9740-8-0 (în cop. tare).

[2009-1209].

- - 1. Şah (rusă).

37.016.046:794.1

1222. Познание мира : Пособие для учителей и родителей : 3 кл. / Зинаида Гал-

бен-Панчук, Стела Диакону, Светлана Галбен [и др.] ; trad. din lb. rom.: Diana Coşcodan ; comisia de evaluare: Angela Cara, Maria Avram, Nina Baranceanu. – Ch. : Prut Internaţio-

nal, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 161, [1] p. : fig., tab. ; 22 cm. Bibliogr.: p. 160-162 (62 tit.). – 1000 ex. ISBN 978-9975-69-979-2.

[2009-1182].

- - 1. Ştiinţele naturii (rusă).

37.016.046:502

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară

1223. Incursiuni de gen în şcoală : Ghid metodologic pentru diriginţi / aut.: Pavel

Cerbuşcă (coord.), Marina Mihai, Victoria Luca [et al.] ; Centrul "Parteneriat pentru Dezvol-

tare", Centrul Naţ. de Studii şi Informare pentru Problemele Femeii. – Ch. : S. n., 2009 (Combinatul Poligr.). – 68 p. : fig., tab. ; 24 cm. Apare cu sprijinul financ. al Inst. pentru o Societate Deschisă, New York, Fundaţiei Soros Moldova.

[2009-1146].

- - 1. Educaţie de gen.

37.091

1224. Organizarea şi desfăşurarea activităţii în taberele de odihnă : (ghid metodolo-

gic) / Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei, Centrul Rep. pentru Copii şi Tineret ; colab.: Eugen Co-

roi, Viorica Andriţchi, Angela Cara [et al.] ; coord.: Eugen Coroi, Viorica Andriţchi. – Ch. :

"Universul" ÎS, 2009. – 152 p. ; 20 cm.

21

Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

Bibliogr.: p. 150 (24 tit.). – 4000 ex. ISBN 978-9975-47-025-4.

[2009-1155].

- - 1. Activitate în tabere de odihnă.

37.091.217

1225. Idem în lb. rusă : Организация деятельности летнего оздоровительного ла-

геря. – К. : "Universul" ÎS, 2009. – 48 p. ; 20 cm.

Bibliogr.: p. 45 (15 tit.). – 1000 ex. ISBN 978-9975-47-026-1.

[2009-1156].

- - 1. Activitate în tabere de odihnă (rusă).

37.091.217

1226. Regulamentul cu privire la funcţionarea taberelor de odihnă şi întremare a să-

nătăţii copiilor şi adolescenţilor / Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : S. n.,

2009 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 39 p. : tab. ; 20 cm.

4000 ex.

[2009-1123].

37.091.217

1227. Idem în lb. rusă : Положение о функционировании лагерей отдыха и оздо-

ровления детей и подростков. – К. : Б. и., 2009 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 40 p. : tab. ; 20

cm.

1000 ex.

[2009-1124].

37.091.217

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală

1228. Pascari, Olga

Alfabetul în versuri : Pentru grădiniţele de copii şi elevii claselor primare / Olga Pascari

; des. de Rodica Ştirbu-Pascari ; cop.: Viorica Didic. – Ch. : "Universul" ÎS, 2009. – 48 p. : il.

; 20 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-47-028-5.

[2009-1238].

373.2:811.135.1

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii

1229. Colegiul de Construcţii din Chişinău : promoţia anului 2009 : istoricul unei de-

veniri. – [Ch. : S. n., 2009 (Combinatul Poligr.)]. – [26] p. : fot. color ; 30 cm.

F. f. de tit.

22

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2009-1148].

- - 1. Colegiul de Construcţii din Chişinău – Republica Moldova – Promoţia, 2009 – Is-

torie.

377.36:69(478-25)(091)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

1230. Трибой, Василе

Студенчество и физическое воспитание в вузах Молдовы в контексте Болонского процесса : (социол. анализ) / Василе Трибой, Дарья Левицкий ; Гос. ун-т физ. воспи- тания и спорта, Каф. психопед. и социогуманит. наук. – К. : USEFS, 2009. – 51 p. : des.,

tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 51 (15 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-9597-2-8.

[2009-1170].

- - 1. Educaţie fizică (rusă).

378(094)+796/799

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR

398 Folclor

1231. Панько, Виктор

Песенный фольклор украинцев севера Республики Молдова : Обряд. и ритуал. поэзия / Виктор Панько ; ноты Ярослав Петрович Мироненко. – К. : "Inversia-Dub" ÎI, 2009. – 155, [2] p. : fot., n. muz. ; 21 cm.

Texte: lb. rusă, ucr. – Bibliogr.: p. 133 (7 tit.), 139-140 (38 tit.). – Изд. при содействии Союза творческой интеллигенции Респ. Молдова. – 100 ex. ISBN 978-9975-9601-0-6. ISMN 979-0-3480-0069-5.

[2009-1219].

- - 1. Folclor ucrainean din Republica Moldova (rusă, ucr.).

398(=161.2)(478)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII

502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător

1232. Curchi: natură şi credinţă / A. Benu, N. Liogchii, N. Boboc [et al.] ; red. şt.

Adam Begu ; Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geografie. – Ch. : Mediul Ambiant PP, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 32 p. : fot. color, [1] p. h. color ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 28-29 (20 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Fondului Ecologic Naţional (FEN). – 500 ex. ISBN 978-9975-9632-2-0.

[2009-1206].

23

Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

- - 1. Protecţia mediului înconjurător.

504.54:27

Evaluarea Planului de Acţiuni Moldova – UE: mediu şi dezvoltarea durabilă = As- sessment of the EU – Moldova Action Plan Implementation: Environment and Sustainable Development. – Vezi Nr 1188.

1233. Урсу, Людмила

51 MATEMATICĂ

Математика : Тетрадь ученика : 2 кл. : 2 полугодие / Людмила Урсу ; trad. din lb. rom.: Tatiana Rusu. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 56 p. :

fig., tab. ; 24 cm. ISBN 978-9975-69-971-6.

[2009-1183].

514 Geometrie

51(075.2)

Corlat, Sergiu. Algoritmi şi probleme de geometrie computaţională. – Vezi Nr 1235.

517 Analiză

1234. Chiriac, Liubomir

Topological algebraic systems / Liubomir Chiriac ; coord. Mitrofan Choban. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 204 p. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 185-200 (207 tit.). – Ind.: p. 201-204. – 100 ex. ISBN 978-9975-78-773-4.

[2009-1198].

- - 1. Algebre topologice (engl.).

517.986=111

519.6 Matematică calculatorie. Analiză numerică

1235. Corlat, Sergiu

Algoritmi şi probleme de geometrie computaţională / Sergiu Corlat ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Ch. : Prut Internaţional, 2009. – 76 p. : fig., fig. color, tab. ; 20 cm. – (Informati-

că). Bibliogr.: p. 76 (13 tit.). – 500 ex. ISBN 978-9975-69-377-6.

[2009-1185].

- - 1. Geometrie computaţională. 2. Algoritmi.

24

519.6+514

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

53 FIZICĂ 531 Mecanică teoretică. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide

1236. Popa, Mihail

Mecanica : Curs univ. / Mihail Popa ; ref. şt.: Alexandru Ursu, Viorel Duşceac, Profirie

Bardeţchi. – Ch. : "Tehnica-Info" SRL, 2009 (Tipogr. PIM, Iaşi). – 165 p. : fig., tab. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 163-165 (48 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-63-194-5.

[2009-1179].

- - 1. Mecanică.

531(075.8)

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE 552 Petrografie

1237. Arad, Victor

Geomecanică : [pentru uzul studenţilor] / Victor Arad, Ion Stog, Vladimir Polcanov. –

Ch. : "Tehnica-Info" SRL, 2009. – 248 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 246-248 (42 tit.). – 300 ex. ISBN 978-9975-63-153-2.

[2009-1137].

- - 1. Geomecanică.

552.5(075.8)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61 MEDICINĂ 614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor

1238. Ghidul comun al OIM/OMS cu privire la serviciile de sănătate şi HIV/SIDA /

Org. Mondială a Sănătăţii, Org. Intern. a Muncii. – Ch. : S. n., 2008. – 79 p. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 79 (18 tit.) şi în notele de subsol. ISBN 978-2-821198-6 (Org. Intern. a Muncii, Geneva).

[2009-1116].

- - 1. HIV/SIDA. 2. Servicii de sănătate.

614.2:616.98:578.828HIV

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie

1239. Diug, Eugen

Biofarmacie şi farmacocinetică : Compendiu / Eugen Diug, Diana Guranda ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Fac. de farmacie, Catedra Tehnologia medicamentelor. – Ch. : "Universul" ÎS, 2009. – 139 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 138-139 (14 tit.). – 300 ex.

25

Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

ISBN 978-9975-47-027-8 (în cop. tare).

[2009-1237].

- - 1. Biofarmacie. 2. Farmacocinetică.

615.015:661.12(075.8)

615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate farmaceu- tice. Materiale şi utilaje medicale

1240. Mereuţă, Ion

Managementul sistemului medico-tehnic în Republica Moldova : (actualităţi şi perspec- tive) / Ion Mereuţă, Vlad Gherman, Victor Ciupercă ; USMF "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova, IMSP Inst. Oncologic din Rep. Moldova, Asoc. Tehn. şi Tehnologii Tehnico-

Medicale din Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2009 (FEPI "Infohandi" SRL). – 171 p. : tab., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 150-171 (256 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-9819-5-8.

[2009-1113].

- - 1. Echipament medical. 2. Sistemul medico-tehnic – Republica Moldova.

615.47:005

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale

1241. Zabulică, Mihai

Cultura fizică medicală (Kinetoterapia) în recuperarea afecţiunilor aparatului locomotor : Compendiu instructiv-metodic / Mihai Zabulică ; Univ. de Stat din Moldova, Catedra Edu- caţie Fizică şi Sport. – Ch. : CEP USM, 2009. – 117 p. : fig. ; 20 cm.

Bibliogr.: p. 115-116 (32 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-70-849-4.

[2009-1102].

- - 1. Aparatul locomotor – Recuperare. 2. Kinetoterapie. 3. Cultura fizică medicală.

615.82:616.7(076.5)

616 Patologie. Medicină clinică

616.1/.9 Patologie specială 616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar

1242. Managementul asistenţei stomatologice de ambulatoriu / Elena Tintiuc,

Anatolie Pancenco, Valeriu Burlacu [et al.] ; red. şt.: Dumitru Tintiuc ; Univ. de Stat de Medi- cină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de Sănătate Publică şi Management "Ni-

colae Testemiţanu", FPM, Catedra de Terapie Stomatologică FPM [et al.]. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 180 p. : fig., tab. ; 26 cm. Bibliogr.: p. 146-154 (137 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-51-029-5.

[2009-1213].

- - 1. Asistenţă stomatologică de ambulatoriu.

26

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

616.31

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL

620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice. Economie energetică

1243. Baltag, Alexandru

Securitatea energetică a Republicii Moldova: alternative virabile / Alexandru Baltag, Dorina Baltag ; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) "Viitorul". – Ch. : IDIS "Vii-

torul", 2009 (Tipogr. "Reşetnicov P." ÎI). – 58 p. : tab. ; 29 cm. – (Politici Publice ; Nr 3). Bibliogr.: p. 48-51 (54 tit.) şi în notele de subsol. – 50 ex. ISBN 978-9975-4007-3-2.

[2009-1108].

- - 1. Securitatea energetică a Republicii Moldova.

620.91(478)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRI-

COLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE 631/638 Agricultură

1244. Măsuri de adaptare la secetă / Mihail Vronschih, Gheorghe Cainarean, Dumitru

Galupa [et al.] ; Agenţia Naţ. de Dezvoltare Rurală, Proiectul: "Servicii de consultanţă cu

privire la adaptarea la secetă". – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 175 p. : fig., tab., [8] p. fot. color ; 29 cm. Bibliogr.: p. 148-149 (57 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Băncii Mondiale. – 2000 ex. ISBN 978-9975-78-766-6.

[2009-1195].

- - 1. Secetă.

1245. Rusu, Alexandru

631.5/.6+332(036)

Valorificarea surplusurilor de paie / Alexandru Rusu ; red. resp.: Serafim Andrieş ;

Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare al Rep. Moldova, Inst. de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a solului "Nicolae Dimo". – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 40 p. : tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 37-40 (42 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Uniunii Republicană a Asoc. Producătorilor Agricole "UniAgroProtect". – 500 ex. ISBN 978-9975-51-027-1.

[2009-1160].

- - 1. Surplusuri de paie – Valorificare.

27

631.8

Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor

1246. Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali şi a bolilor plantelor agricole pen-

tru luna

нейших вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в июне 2009 года и рекомендации по борьбе с ними / Min. Agriculturii şi Ind. Alimentare al Rep. Moldova, Inspectoratul Gen. de Supraveghere Fitosanitar şi Control Semincer. – Ch. : S. n., 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 20 cm.

şi recomandări de combatere a lor = Прогноз распространения глав-

anul

august 2009. – 2009. – 55 p. : tab., [7] p. : il. color. – Text paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – [2009-1217].

- - 1. Boli – Plante agricole – Combatere (rom., rusă). 2. Plante agricole – Boli – Com- batere (rom., rusă).

632.914(478)(083.13)=135.1=161.1

633 Cultura plantelor de câmp

1247. Выращивание озимого и ярового рапса в странах СНГ : руководство для

производителей / BASF The Chemical Company. – К. : Б. и., 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf"

SRL). – 31 p. : il. color, tab. ; 29 cm. F. f. de tit.

[2009-1120].

633.85

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea

animalelor domestice 636.7./.9 Alte animale crescute de om

1248. Bucătaru, Nicolae

Afaceri în creşterea iepurilor de casă şi animalelor de blană : [studiu] / Nicolae Bucătaru, Vasile Maciuc ; Agenţia Naţ. de Dezvoltare Rurală. – Ed. rev. şi compl. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 103 p. : fig., tab., [16] p. fot. color ; 29 cm. Bibliogr.: p. 100 (14 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al proiectului RISP, Fondului reno- vabil ACSA. – 2000 ex. ISBN 978-9975-78-761-1.

[2009-1192].

- - 1. Iepuri de casă – Înmulţire – Creştere. 2. Animale de blană – Înmulţire – Creştere.

636.92/.93

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)4

1249. Carte de telefoane. Raionul Anenii Noi : la data de 01 mar. 2009 / Moldtelecom.

– Ed. a 2-a. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). – 320 p., [6] f. il. color ; 20 cm.

5000 ex.

28

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-4026-8-2.

[2009-1098].

- - 1. Linii telefonice – Raionul Anenii Noi – Republica Moldova – Carte de telefoane. 2. Raionul Anenii Noi – Republica Moldova – Carte de telefoane.

654.15(478-21/-22)(058.7)

1250. Carte de telefoane. Raionul Glodeni : la data de 01 mar. 2009 / Moldtelecom. –

Ed. a 2-a. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). – 264 p., [8] p. il. color ; 20 cm.

5000 ex.

ISBN 978-9975-4053-3-1.

[2009-1218].

- - 1. Linii telefonice – Raionul Glodeni – Republica Moldova – Carte de telefoane. 2. Raionul Glodeni – Republica Moldova – Carte de telefoane.

654.15(478-21/-22)(058.7)

1251. Carte de telefoane. Raionul Soroca : la data de 01 mar. 2009 / Moldtelecom. –

Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). – 424 p., [18] p. il. color ; 20 cm.

5000 ex.

ISBN 978-9975-4053-1-7.

[2009-1136].

- - 1. Linii telefonice – Raionul Soroca – Republica Moldova – Carte de telefoane. 2. Raionul Soroca – Republica Moldova – Carte de telefoane.

654.15(478-21/-22)(058.7)

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei

656.1 Transport rutier

1252. Regulamentul circulaţiei rutiere : cu ultimele modificări şi compl. – Ch. : "Conti-

nental-Grup" SRL, 2009. – 95, [1] p., [26] p. fig. color ; 21 cm.

Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. ISBN 978-9975-9650-7-1.

[2009-1208].

- - 1. Regulamentul circulaţiei rutiere (rom., rusă).

656.11.05:351.811=135.1=161.1

1253. Regulamentul circulaţiei rutiere = Правила дорожного движения : Cu privire

la răspunderea administrativă a participanţilor la trafic. Cu privire la răspunderea penală a

participanţilor la trafic. Regulament privind modul de testate alcoolscopică. Conţinutul truse- lor din dotarea autovehiculelor. – Ch. : "Adiabata" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 143, [1] p., [24] p. fig. color ; 20 cm. Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 2000 ex. ISBN 978-9975-9595-0-6.

[2009-1173].

- - 1. Regulamentul circulaţiei rutiere (rom., rusă).

656.11.05:351.811=135.1=161.1

29

Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

656.8 Poştă. Servicii poştale şi administrarea lor

1254. Ciobanu, Constantin Gh.

Retrospectivă poştal-filatelică : [în 3 vol.] / Constantin Gh. Ciobanu, Maria Godorozea ;

Muz. Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală, Asoc. Filateliştilor, Maximafiliştilor şi Cartofiliştilor din Rep. Moldova. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – 24 cm. – ISBN 978-9975-80-220-8. Vol. 2 : Basarabia. Istoria poştelor, 1858-1917. – 2009. – 408 p. : fig., tab. – Bibliogr.:

p. 403-406, în note: p. 358-403 (1094 tit.). – 300 ex. – ISBN 978-9975-80-242-0. – [2009-

1127].

-

- 1. Poştă – Basarabia – Istorie.

656.8(478)"1858/1917"

1255. Vol. 3 : Poşta Română în Basarabia. Teritoriul, cuprins între Prut şi Nistru, în

sec. XX a fost în componenţa României de două ori, între anii 1918-1940 şi 1941-1944. –

2009. – 292 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 283-289, în note: p. 265-278 (514 tit.). – 300 ex. – ISBN 978-9975-80-243-7. – [2009-1128].

- - 1. Poşta Română în Basarabia – Istorie.

656.8(478)"1918/1944"

657 Contabilitate

1256. Guvernanţa corporativă şi auditul intern : [pentru uzul studenţilor] / Marcel Ghi-

ţă, Marin Menu, Maria Popescu [et al.]. – Ch. : "Tehnica-Info" SRL, 2009. – 658 p. : fig., tab. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 613-616 (88 tit.) şi în notele de subsol. – 150 ex. ISBN 978-9975-63-190-7.

[2009-1139].

- - 1. Audit intern. 2. Guvernanţă corporativă.

657.6+334(078.5)

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE

677 Industrie textilă

1257. Buzescu, Florina-Liliana

Aplicaţii ale mecanicii în tehnica textilă = Applications de la mécanique dans la techni-

que textile / Florina-Liliana Buzescu, Dorin Avram ; ref. şt.: Corina Fetecău, Adriana Musta-

ţă. – Ch. : "Tehnica-Info" SRL, 2008 (Tipogr. or. Iaşi). – 281 p. : fig., tab. ; 25 cm. Tit., text paral.: rom., fr. – Bibliogr.: p. 278-281 (36 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-63-150-1.

[2009-1178].

- - 1. Tehnică textilă – Aplicaţii mecanice.

677.02:531(075.8)

687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală

687.5 Industrii de îngrijirea toaletei şi de frumuseţe. Industrie cosmetică

30

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1258. Косметолог : Учеб. пособие / Георгий Рудик, Любовь Буллах, Лидия Спи-

ней [и др.] ; experţi: L. Colomieţ, I. Ciumac, T. Mardari [et al.]. – Ch. : Prut International, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 164 p. : fig., tab. ; 20 cm. – (Профессия). Apare cu sprijinul financ. al Fondation Liechtenstein development service. ISBN 978-9975-69-910-5.

[2009-1186].

- - 1. Cosmetolog (rusă).

687.55(075)

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT

78 MUZICĂ

1259. Anton, Pavel

Mereu de tine-mi este dor… : [versuri melodice] / muz.: Pavel Anton ; versuri: Mihai

Vîlcu ; notogr.: Roman Romanciuc ; cop.: Veaceslav Popescu. – Ch. : "Moldpres" ÎI, 2009. – 103 p. : n. muz. ; 20 cm. 600 ex. ISBN 978-9975-9982-5-3. ISMN 979-0-3480-0067-1.

[2009-1110].

- - 1. Cântece. 2. Literatură română din Republica Moldova – Versuri melodice.

1260. Negruţă, Oleg

784.3:821.135.1(478)-192

Dispoziţie de primăvară = Весеннее настроение : Piese pentru pian / Oleg Negruţă ;

sel. şi îngrijire : Irina Stolear ; сост. и ред. Ирина Столяр ; notogr.: Roman Romanciuc ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : "Pontos" SRL, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 58, [1] p. :

il., n. muz. ; 29 cm. Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 100 ex. ISBN 978-9975-51-035-6. ISMN 979-0-3480-0071-8.

[2009-1215].

- - 1. Piese pentru pian (rom., rusă).

784.3=135.1=161.1

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT

1261. Bieşu, Maria

Viaţa mea e un turneu… / Maria Bieşu ; pref.: Claudia Partole ; prez. graf. Iaroslav Oliinâk. – Ch. : Cartea Moldovei, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 208 p., [32] p. fot., [1] f. portr. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 7. – 1000 ex. ISBN 978-9975-60-231-0.

31

Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

[2009-1202].

- - 1. Maria Bieşu, 1935-…, cântăreaţă de operă, artistă a poporului.

792.071.2.028(092)

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică

1262. Деркаченко, Иван Васильевич

Кикбоксинг: история, методика обучения, ил. техника : (Учеб. пособие) / Иван Ва- сильевич Деркаченко. – К. : USEFS, 2009. – 213 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 211-212 (22 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-9597-6-6.

[2009-1171].

- - 1. Kigbox (rusă).

796.835(075.8)

Трибой, Василе. Студенчество и физическое воспитание в вузах Молдовы в контексте Болонского процесса. – Vezi Nr 1230.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE

1263. Omagiu lui Ion Dumbrăveanu la 70 de ani / Univ. de Stat din Moldova. Fac. de

Lb. şi Lit. Străine. Catedra de Filologie Span. şi It. ; com. coord.: Angela Roşca, Anatol Ciobanu, Carmen Mejia Ruiz [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2009. – 415, [1] p. ; 21 cm. Texte: lb. rom., fr., span. – Lucr. şt., didactice, publicistice şi trad.: p. 29-56 (220 tit.). – Bibliogr. la sfârşitul art. – 60 ex. ISBN 978-9975-70-858-6.

[2009-1104].

- - 1. Ion Dumbrăveanu, 1939-… – lingvist.

80/81(082)+929 Dumbrăveanu=135.1=131.1=134.2

1264. "Probleme actuale de lingvistică şi glotodidactică", conf. şt. rep. (2008 ;

Chişinău). Conferinţa ştiinţifică republicană "Probleme actuale de lingvistică şi

glotodidactică" (26 iun. 2008) / com. org.: Gheorghe Moldovanu (preş.), Svetlana

Dragancea, Ecaterina Ruga [et al.] ; coord.: Gheorghe Moldovanu. – Ch. : ASEM, 2009. – 217 p. : fig., tab. ; 20 cm. Antetit.: Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra "Lb. Moderne de Afaceri", Centrul de Instruire Lingvistică. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 60 ex. ISBN 978-9975-75-455-2.

[2009-1175].

- - 1. "Probleme actuale de lingvistică şi glotodidactică" – Conferinţa ştiinţifică republi- cană (rom., engl., rusă).

32

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

80/81(082)=135.1=111=161.1

811 Limbi individuale

811.111 Limba engleză

1265. Англо-русский, русско-английский словарь : 100000 слов, словосочетаний

и фразеол. оборотов / сост.: Михай Раду, Эмилия Фабиан. – Ch. : "Biblion" SRL, 2009 (Combinatul Poligraf or. Tveri. Rusia). – 976 p. : tab. ; 20 cm. Tit. pe cop.: Новый словарь англо-русский русско-английский. – 2000 ex. ISBN 978-9975-112-03-1 (în cop. tare).

[2009-1154].

- - 1. Limba rusă – Dicţionare. 2. Limba engleză – Dicţionare. 3. Dicţionare.

811.111'374.822=161.1+811.161.1'374.822=111

811.133.1 Limba franceză

1266. Botnaru, Raisa

Jeux interactifs : (pour apprendre le vocabulaire) / Raisa Botnaru, Maria Baltag ; cop.:

Viorel Popa. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 151 p. : fig. ; 12 x 17 cm. Tit. pe cop.: Le français par les jeux interactifs. – Bibliogr.: p. 151 (13 tit.). – 1000 ex. ISBN 978-9975-78-774-1.

[2009-1200].

- - 1. Limba franceză – Jocuri interactive (fr.).

Lisez pour apprendre. – Vezi Nr 1271.

811.135.1 Limba română

1267. Bolocan, Viorica

811.133.1(075)

Limba şi literatura română : Caietul elevului : cl. a 6-a / Viorica Bolocan ; pict.: Romeo Şveţ. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2009 (Combinatul Poligr.). – 108 p. : tab. ; 24 cm.

3000 ex. ISBN 978-9975-67-630-4.

[2009-1150].

1268. Ciocanu, Ion

811.135.1+821.135.1.09(075.3)

Darul lui Dumnezeu : Tablete de cultivare a limbii. Medalioane despre cultivatori al lim-

bii române şi un interviu / Ion Ciocanu. – Ch. : "Tipogr. Reclama" SA, 2009. – 296 p. ; 22

cm.

300 ex.

ISBN 978-9975-105-21-7.

[2009-1216].

- - 1. Limba română.

33

811.135.1'271.12

Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

1269. Limba română : Teste şi fişe pentru activitatea independentă : cl. 1-a /

Valentina Cimpoieş, Mariana Blănaru, Carolina Negru [et al.] ; imagini: Timuţa Aliona. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – 48 p. : il. ; 24 cm.

4000 ex.

ISBN 978-9975-80-255-0.

[2009-1224].

811.161.1 Limba rusă

811.135.1(079)

Англо-русский, русско-английский словарь. – Vezi Nr 1265.

82 LITERATURĂ

82/821 Literatură artistică 821 Literatura limbilor individuale

821.111(73) Literatură americană, în limba engleză

1270. London, Jack

"Agăţat" = "Pinched" : [povestire] / Jack London ; trad. din engl.: D. Mazilu ; coord.:

Adrian Ciubotaru ; cop.: Mihai Bacinschi. – Ed. bilingvă. – Ch. : Arc, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 35, [1] p. ; 21 cm. – (Colecţia Cartea de lectură / coord. de Adrian Ciubotaru). Tit. orig.: Pinched. – Text paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr. în notele de subsol. – 1000

ex.

ISBN 978-9975-61-534-1.

[2009-1207].

- - 1. Literatură americană în limbă engleză – Poveşti (rom., engl.).

821.111(73)-34=135.1=111 London

821.133.1 Literatură franceză

1271. Lisez pour apprendre : [nuvele] / sel., prez. şi exerciţii de Nina Zgardan ; cop.:

Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 48 p. ; 21 cm. – (Colecţia Cartea de lectură / coord. de Adrian Ciubotaru).

1000 ex.

ISBN 978-9975-61-533-4.

[2009-1205].

- - 1. Literatură franceză.

1272. Stendhal

821.133.1+811.133.1

Vanina Vanini, sau amănunte în legătură cu ultimul târg* da carbonari descoperit în Statul Papal / Stendhal ; trad. din fr.: Dinu Albulescu ; cop.: Mihai Bacinschi. – Ed. bilingvă. – Ch. : Arc, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 64 p. ; 21 cm. – (Colecţia Cartea de lectură / coord. de Adrian Ciubotaru).

34

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Tit. orig.: Vanina Vanini. – Tit., text paral.: lb. rom., fr. – 1000 ex. ISBN 978-9975-61-532-7.

[2009-1204].

- - 1. Literatură franceză (rom., fr.).

821.133.1-32=135.1=133.1 Stendhal

821.135.1 Literatură română

1273. Corescu, Andrei-Paul

Poema prinţului truver : [poem, traduceri] / Andrei-Paul Corescu ; cop. : Eugen Coman

; il. : Cristian Săvescu. – Ch. : Arc, 2009 (Combinatul Poligr.). – 228 p. ; 24 cm. Text parţial: lb. fr. – 1000 ex. ISBN 978-9975-61-528-0.

[2009-1149].

- - 1. Literatură română – Poeme – Traduceri.

821.135.1-1 Corescu

Sentimentul dragostei materne. – Vezi Nr 1279.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

1274. Cucereavii, Mihai

Mintea de pe urmă : Catrene, epigrame, parodii / Mihai Cucereavii ; cop.: Leonard Cucereavii. – Ch. : AGEPI, 2009. – 155 p. ; 21 cm. ISBN 978-9975-911-26-9.

[2009-1153].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Epigrame.

1275. Lescu, Mihai

821.135.1(478)-1 Cucereavii

Dor de Dor : [versuri melodice] / text: Mihai Lescu, muz.: Saveliu Cojocaru. – Ch. : Ate- lier, 2008 (Tipogr. "Dinamo-MA"). – 129, [3] p. : n. muz., [4] p. fot. color. ; 20 cm.

350 ex.

ISMN 979-0-3480-0055-8 ISBN 978-9975-9558-6-7.

[2009-1151].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Versuri melodice.

1276. Nicula, Emil

821.135.1(478)-192 Lescu

Scrieri alese : Poezie. Proză. Publicistică / Emil Nicula ; sel.: Sava Nicula ; notă asupra ed., tab. cronologic: Vasile Malaneţchi ; postf.: Tudor Palladi. – Ch. : Ed. "Atelier" PP SRL,

2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 428 p. : fot. ; 21 cm. + An. (1 planşă color).

500 ex.

ISBN 978-9975-9558-7-4 (în cop. tare).

[2009-1222].

35

Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie – Proză – Publicistică.

821.135.1(478)-9 Nicula

1277. Palanciuc, Iurie

Botezat cu lumină : versuri / Iurie Palanciuc. – Ch. : "Ancestrala" SRL, 2009 (F.E.-P.

"Tipogr. Centrală"). – 204 p. ; 15 x 16 cm. 500 ex. ISBN 978-9975-9724-5-1.

[2009-1203].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

821.135.1(478)-1 Palanciuc

1278. Popescu, Crina

Gânduri din gânduri : [versuri] / Crina Popescu ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. :

Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 39, [1] p. ; 11 x 20 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-51-028-8.

[2009-1212].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

821.135.1(478)-1 Popescu

1279. Sentimentul dragostei materne : [versuri] / concepţie: Maria Şalaru ; cop.:

Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 26, [1] p. : il. ; 11 x 17

cm. – Cuprins: Sentimentul dragostei materne ; Închinare mamei / Maria Şalaru. Şase pui şi-o biată mamă ; Mama ; Capodoperă lui Dumnezeu ; Sfânt e rodul mamei / Vasile Militaru. 1500 ex. ISBN 978-9975-51-031-8.

[2009-1214].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie. 2. Literatură română – Poezie.

821.135.1(478)-1+821.135.1-1 Şalaru+Militaru

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova

1280. Гуревич, Яков

Я и Ты : Автобиогр. дилогия в стихах и прозе / Яков Гуревич ; фотохудож. Алиса

Чернецкая. – К. : Б. и., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 20 cm. – ISBN 978-9975-78-

758-1.

Кн. 2. – 2009. – 414 p. : fot., [1] f. portr. – 100 ex. – ISBN 978-9975-78-759-8. – [2009-

1191].

-

- 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Proză – Poezie (rusă).

821.161.1(478)-34 Гуревич

1281. Стайкова, Каролина

Саламандра : [стихи] / Каролина Стайкова. – К. : CEP USM, 2009. – 149 p. ; 20 cm. 50 ex.

36

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-70-861-6.

[2009-1180].

- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).

821.161.1(478)-1 Стайков

821.161.2(478) Literatură ucraineană din Republica Moldova

1282. Дячук, Юрий

Придут иные времена… : стихотворения / Юрий Дячук. – К. : Elan INC, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 143 p. ; 11 x 15 cm.

300 ex. ISBN 978-9975-4047-1-6.

[2009-1169].

- - 1. Literatură ucraineană din Republica Moldova – Poezie (rusă).

821.161.2(478)-1 Дячук

82/821-93 Literatură artistică pentru copii 821-93 Literatură pentru copii

821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova

1283. Plăcintă, Alexandru

Soarele ni-e prieten : [versuri] / Alexandru Plăcintă ; pict.: Tatiana Varvariuc. – Ch. :

"Vite-Jesc" SRL. – 50 p. ; 24 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-4041-9-8.

[2009-1138].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.

821.135.1(478)-93 Plăcintă

1284. Voivuţchi, Grigore

Moşul şi cocoşul : [versuri] / Grigore Voivuţchi ; pict., cop.: Margarita Sorbală. – Ch. :

"Inversia-Dub" ÎI, 2009. – 23, [1] p. : il. color ; 21 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-9601-2-0.

[2009-1220].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.

1285. Zaporojanu, Ada

821.135.1(478)-93 Voivuţchi

Trăistuţa făcătoare de minuni : [poveşti] / Ada Zaporojanu ; pict.: Iurie Fuştei ; cop.:

Ruxanda Romanciuc. – Ed. a 2-a rev. şi compl. – Ch. : Ruxanda, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 80 p. : il. color ; 21 cm.

3000 ex.

ISBN 978-9975-51-006-6.

[2009-1159].

37

Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.

821.135.1(478)-93 Zaporojanu

821.161.2-93 Literatură ucraineană

1286. Viaţa de câine : Poveste populară ucraineană : (pentru clasele primare) / ed.: V.

L. Bejuc ; pict.: Emil Cojocaru. – Ch. : "Vite-jesc" SRL, 2009. – 16 p. ; 19 cm.

2000 ex. ISBN 978-9975-4041-8-1.

[2009-1135].

- - 1. Literatură ucraineană pentru copii.

821.161.2-93

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii 82.09 Critică literară

821.135.1.09 Literatură română

Bolocan, Viorica. Limba şi literatura română. – Vezi Nr 1267.

821.161.1.09 Literatură rusă

1287. Славянские чтения : материалы науч.-теорет. конф. / Славян. ун-т Респ.

Молдова ; ред.-изд. совет : О. А. Бабенко, Т. П. Млечко, Л. Г. Чумак [et al.]. – K. : Б. и., 2009 (Tipogr. "Valinex" SA). – 21 cm. – ISBN 978-9975-68-037-0. Вып. 5. – 2009. – 290 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 80 ex. – ISBN 978-9975-68-122-3. – [2009-1157].

- - 1. Literatură rusă – Critică şi interpretare.

821.161.1.09(082)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

929 Ştiinţe biografice şi înrudite

Anei-Naconecina, Antonina. Magicul "croitor" de substanţe. – Vezi Nr 1166.

Iacob Bumbu. – Vezi Nr 1169.

Omagiu lui Ion Dumbrăveanu la 70 de ani. – Vezi Nr 1263.

93/94 ISTORIE

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ

94(100) Istorie universală

1288. Istorie : Epoca contemporană : Man. pentru cl. a 12-a / Sergiu Nazaria, Ale-

xandru Roman, Mihai Sprînceană [et al.] ; consultant şt. Alexandru Burian ; grupul de eva-

38

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

luare: Corina Lungu, Sofia Rusu, Gabriela Pelivan ; aparatul metodic Ludmila Barbus ; cop.:

Iaroslav Oliinik ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : Cartea Moldovei, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 256 p. : fot., fot. color ; 29 cm. Bibliogr.: p. 251. – 5000 ex. ISBN 978-9975-60-227-3.

[2009-1188].

- - 1. Istorie universală.

94(100)"1914/2006"(075.3)

1289. Idem în lb. rusă : История : Новейшее время : Учеб. для 12 кл. – К. : Cartea

Moldovei, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 255 p. : fot., fot. color ; 25 cm. Bibliogr.: p. 251. – 2000 ex. ISBN 978-9975-60-226-6.

[2009-1187].

- - 1. Istorie universală (rusă).

Autoreferate Pentru titlul de doctor habilitat

1290. Ţâu, Nicolae

94(100)"1914/2006"(075.3)

Strategii promoţionale ale relaţiilor economice internaţionale : Spec. : 08.00.14 – Econ. mondială ; relaţii econ. intern. : Autoref. al tz. de doct. habilitat în econ. / Nicolae Ţâu ; Univ.

Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : CE UASM, 2009. – 42 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 37-39 (52 tit.). – 50 ex. [2009-156 Teze].

339.9(043.2)

1291. Zbanţ, Ludmila

Studiu privind intensitatea absolută a calităţii şi acţiunii : (în lb. fr. şi rom.) : Spec.

10.02.19 – Lingvistica gen. (contrastiv-tipologică) : Autoref. tz. de doct. habilitat în filologie /

Ludmila Zbanţ ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2009. – 46 p. : tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 39-43. – 50 ex.

[2009-165 Teze].

1292. Bulat, Denis

Pentru titlul doctor

811.133.1+811.135.1(043.2)

Diversitatea ihtiofaunei râului Bâc şi căile de redresare a stării ecologice : Spec.

03.00.18 – Hidrobiologie, ihtiologie : Autoref. tz. de doct. în biologie / Denis Bulat ; Acad. de

Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Zoologie. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 28 p. :

fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 25 (10 tit.). – 50 ex. [2009-158 Teze].

39

Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

1293. Bulat, Dumitru

639.312:597.2/.5(478)(043.2)

Diversitatea, structura şi starea funcţională a ihtiocenozei lacului de acumulare Vatra (Ghidighici) în condiţiile ecologice actuale : Spec. 03.00.18 – hidrobiologie, ihtiologie :

Autoref. tz. de doct. în biologie / Dumitru Bulat ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Zoolo-

gie. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 27 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 24 (7 tit.). – 50 ex. [2009-157 Teze].

639.312:597.2/.5(478)(043.2)

1294. Caterinciuc, Natalia

Particularităţile procesului epidemic în oreion şi perfecţionarea supravegherii epidemio- logice : 14.00.30 – Epidemiologie : Autoref. al tz. de doct. în medicină / Natalia Caterinciuc ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2009. – 23 p. :

fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: 19-20 (11 tit.). [2009-151 Teze].

616.316.5-002+616.988.51(043.2)

1295. Franzuţan, Ludmila

Formarea competenţei de cunoaştere ştiinţifică la liceeni în context in- ter/transdisciplinar : Spec. 13.00.01 – Pedagogie gen. : Autoref. al tz. de doct. în pedagogie / Ludmila Franzuţan ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : Centrul ed. UASM, 2009. – 27 p. : diagr., fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 23 (11 tit.). – 60 ex. [2009-162 Teze].

37.01(043.2)

1296. Grimut, Alexandru

Managementul tehnologiilor informaţionale în optimizarea serviciului de asistenţă me- dicală mamei şi copilului : 14.00.33 – medicină socială şi management : Autoref. al tz. de doct. în medicină / Alexandru Grimut ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Primex-com" SRL). – 24 p. :

fig. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 21 (9 tit.). – 50 ex. [2009-164 Teze].

614.2+005:004(043.2)

1297. Kiseliova, Olga

Ecologia populaţiilor şi particularităţile reproductive la speciile de peşti cu ciclul vital de scurtă durată din sectorul inferior al fluviului Nistru : 03.00.16 – Ecologie : Autoref. tz. de doct. în biologie / Olga Kiseliova ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Zoologie. – Ch. : S.

n., 2009 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 25 p. : fig., tab. ; 21 cm.

40

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 21-22 (14 tit.). – 100 ex. [2009-160 Teze].

639.312:597.2/.5(478)(043.2)(043.2)

1298. Idem în lb. rusă : Экология популяций и репродуктивные особенности рыб с

коротким жизненным циклом нижнего участка реки Днестр : 03.00.16 – экология : Ав- тореф. дис. д-ра биологии. – К. : Б. и., 2009 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 26 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 21-22 (14 tit.). – 100 ex. [2009-161 Teze].

639.312:597.2/.5(478)(043.2)(043.2)

1299. Lascu, Iulia Nicoleta

Formarea capacităţilor creative la elevii claselor primare din perspectivă experienţială :

Spec. 13.00.01 – Pedagogie gen. : Autoref. al tz. de doct. în pedagogie / Iulia Nicoleta Lascu ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Univers-Prim", "Cavaioli" SRL). – 26 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 22-23 (9 tit.). – 60 ex. [2009-163 Teze].

37.01(043.2)

1300. Lungeanu, Neculai

Reglementarea constituţională a delegării legislative în Republica Moldova şi România (studiu juridico-comparat) : Spec.: 12.00.02 – Drept public (constituţional) ; organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept : Autoref. al tz. de doct. în drept / Neculai Lungeanu ; Inst.

de Ist., Stat şi Drept. – Ch. : S. n., 2009 (CE UASM). – 23 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 20 (13 tit.). – 60 ex. [2009-153 Teze].

342.4/.5(478+498)(043.2)

1301. Melnic, Anatolie

Experienţa lichidării epidemiei de difterie în Republica Moldova şi optimizarea supra- vegherii epidemiologice a infecţiei difterice : 14.00.30 – Epidemiologie : Autoref. al tz. de doct. în medicină / Anatolie Melnic ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae

Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2009. – 22 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 15-18 (29 tit.). [2009-150 Teze].

616.931:616-097+614.47(043.2)

1302. Neicuţescu, Ovidiu

Obiectivitate şi subiectivism în expertiza criminalistică : Spec. 12.00.08 – Drept penal (criminalistică, expertiză judiciară) : Autoref. al tz. de doct. în drept / Ovidiu Neicuţescu ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2009 (CEP USM). – 20, [1] p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 18 (7 tit.). – 50 ex. [2009-152 Teze].

41

Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

1303. Osman, Victor

343.98:17(043.2)

Microchirurgia endoscopică în afecţiunile benigne ale corzilor vocale : 14.00.04 – Oto- rinolaringologie : Autoref. al tz. de doct. în medicină / Victor Osman ; Univ. de Stat de Medi- cină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : "Universul" ÎI, 2009. – 27 p. : fig. col., tab. ;

21 cm. Bibliogr.: p. 22-24 (31 tit.). – 100 ex. [2009-159 Teze].

616.225.4-089-072.1(043.2)

1304. Păduraru, Galina

Studiu constructiv-tipologic al obiectului gramatical indirect în limbile rusă şi română :

10.02.19 – Lingvistică generală (contrastiv-tipologică) : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe filologi- ce / Galina Păduraru ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Litere. – Ch. : S. n., 2009 (CEP USM). – 28, [1] p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 24-25 (15 tit.). – 50 ex. [2009-154 Teze].

811.135.1+811.161.1(043.2)

1305. Postolachi, Olga

Modificarea caracterelor culturale şi biochimice ale unor tulpini de streptomicete după păstrarea îndelungată : 03.00.07 – Microbiologie : Autoref. tz. de doct. în biologie / Olga Postolachi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Microbiologie şi Biotehnologie. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 28 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 23-25 (19 tit.). – 100 ex. [2009-166 Teze].

579.873.71+579.253+547.92:57.043(043.2)

1306. Romanciuc, Gabriela

Cercetarea proceselor de dezvoltare şi multiplicare microclonală in vitro la Actinidia chinesis Planch : 03.00.05 – Botanică : Autoref. al tz. de doct. în biologie / Gabriela Romanciuc ; Acad. de Şt. a Moldovei, Grădina Botanică (Inst.). – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "PromoArt com" SRL). – 22 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 19 (9 tit.). [2009-147 Teze].

582.717.7:581.1.085(043.2)

1307. Spivacenco, Anatolie

Tendinţe de dezvoltare şi creştere economică în sectorul agrar : Spec. 08.00.05 – Econ. şi management (în agricultură) : Autoref. al tz. de doct. în econ. / Anatolie Spivacenco ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2009 (CE UASM). – 25 p. : fig., tab. ; 20

cm.

Bibliogr.: p. 21-22 (10 tit.). – 50 ex.

42

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2009-155 Teze].

1308. Şeican, Valeria

338.43(478)(043.2)

Opera Naţională a Moldovei în circuitul cultural internaţional : 17.00.01 – Arte audiovi- zuale (Arta muzicală) : Autoref. al tz. de doct. în studiul artelor / Valeria Şeican ; Acad. de

Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural. – Ch. : S. n., 2009. – 31 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 23 (9 tit.). [2009-148 Teze].

729.54(478)(043.2)

1309. Zamornea, Maria

Diversitatea parazitozelor la păsările domestice şi modificările morfofiziologice la Gallus Gallus Domesticus după tratamentul antiparazitar : 03.00.19 – Parazitologie, helmin- tologie : Autoref. al tz. de doct. în biologie / Maria Zamornea ; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Zoologie. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 26, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 22-23 (18 tit.). – 60 ex.

[2009-149 Teze].

43

636.09:616.995.1-08(043.2)

Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 7-2009

A

Albulescu, Dinu 1272 Andrieş, Serafim 1245 Andriţchi, Viorica 1224-25 Anei-Naconecina, Antonina 1166 Anton, Pavel 1259 Arad, Victor 1237 Avram, Dorin 1257 Avram, Maria 1222

B

Bache, Ian 1183 Bacinschi, Mihai 1270-72 Baltag, Alexandru 1243 Baltag, Dorina 1243 Baltag, Maria 1266 Banarescu, Maia 1209 Baranceanu, Nina 1222 Barbus, Ludmila 1288-89 Bardeţchi, Profirie 1236 Bârgău, Mihai 1186 Begu, Adam 1232 Bejuc, V. L. 1286 Beniuc, Valentin 1186 Benu, A. 1232 Bieşu, Maria 1261 Blănaru, Mariana 1269 Boboc, N. 1232 Bolocan, Viorica 1267 Botnaru, Raisa 1266 Boţan, Igor 1184-85 Braicov, Andrei 1160 Brânzilă, Ion 1198 Bucătaru, Nicolae 1248 Bulat, Denis 1292 Bulat, Dumitru 1293 Bumbu, Iacob (1169) Bumbu, Ion 1169 Bunu, Mariana 1191 Burian, Alexandru 1288-89 Burlacu, Inga 1194 Burlacu, Valeriu 1242 Buzescu, Florina-Liliana 1257

C

Cainarean, Gheorghe 1244 Calpacci, Nina 1212 Cara, Angela 1222, 1224-25 Caterinciuc, Natalia 1294 Catruc, Eugen 1199 Cazanţeva, Olga 1181 Ceh, Oxana 1165 Cemortan, Stela 1174 Cerbuşcă, Pavel 1223 Cernencu, Mihai 1184 Chetraru, Anatolie 1198 Chircă, Sergiu Ion 1190 Chiriac, Liubomir 1234 Chiroşca, Dorian 1211-12 Chitoroagă, Valentina 1167-68 Choban, Mitrofan 1234 Cimpoieş, Valentina 1269 Ciobanu, Anatol 1263 Ciobanu, Constantin Gh. 1254-55 Ciocanu, Ion 1268 Ciubotaru, Adrian 1270-72 Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina 1202 Ciumac, I. 1258 Ciupercă, Victor 1240 Coadă, Simion 1173 Cocîrţă, Alexandru 1189 Cojocaru, Cristina 1189, 1195-96 Cojocaru, Emil 1286 Cojocaru, Saveliu 1275 Colomieţ, L. 1258 Colun, Galina 1194 Coman, Eugen 1273 Corescu, Andrei-Paul 1273 Corlat, Sergiu 1235 Coroi, Eugen 1224-25 Coşcodan, Diana 1222 Cozlov, Alexandra 1212 Cozonac, Renata 1167-68 Cucereavii, Leonard 1274 Cucereavii, Mihai 1274

44

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

D

Danii, Nina 1217 Daniliuc, Ion 1212 Didic, Viorica 1228 Diug, Eugen 1239 Dragancea, Svetlana 1264 Druţă, Inga 1162 Duca, Cristina 1183 Dumbrăveanu, Albina 1162 Dumbrăveanu, Ion (1263) Duşceac, Viorel 1236

F

Fetecău, Corina 1257 Fistican, Eugenia 1161 Franzuţan, Ludmila 1295 Fuştei, Iurie 1285

G

Galupa, Dumitru 1244 Gasnaş, Ala 1160 Gherman, Vlad 1240 Ghiţă, Marcel 1256 Godorozea, Maria 1254-55 Gonciaruc, Svetlana 1217 Grabovaia, Angela 1169 Gribincea, Alexandru 1186 Gribincea, Lilia 1211 Grimut, Alexandru 1296 Guranda, Diana 1239 Gurin, Corneliu 1195-96 Guţuţui, Veaceslav 1198

H

Hanganu, Aurelia 1220 Hîncu, Rodica 1191 Hriptievschi, Nadejda 1189

I

Ioniţă, Lilia 1195-96 Ivanova, Ala 1163

K

Kiseliova, Olga 1297-98

L

Lascu, Iulia Nicoleta 1299 Lescu, Mihai 1275 Liogchii, N. 1232 London, Jack 1270 Luca, Victoria 1223 Lungeanu, Neculai 1300 Lungu, Corina 1288-89

M

Maciuc, Vasile 1248 Malaneţchi, Vasile 1276 Manolache, Constantin 1215 Mardare, Marcela 1176 Mardari, T. 1258 Mazilu, D. 1270 Melnic, Anatolie 1301 Menu, Marin 1256 Mereuţă, Ion 1240 Mihai, Marina 1223 Militaru, Vasile 1279 Miron, Iurie 1174 Miron, Marina 1198 Miron, Viorel 1198 Mînzărari, Dumitru 1187 Mocanu, Maria 1162 Moldovanu, Gheorghe 1264 Mucilo, Maria 1181 Munteanu, Ion 1198 Munteanu, Svetlana 1212 Munteanu-Chirilov, Ala 1174 Muraru, Elena 1161, 1211 Mustaţă, Adriana 1257

N

Nazaria, Sergiu 1288-89 Negru, Carolina 1269 Negruţă, Oleg 1260 Neicuţescu, Ovidiu 1302 Nicula, Emil 1276 Nicula, Sava 1276

O

Oliinik, Iaroslav 1288-89 Oliinîk, Iaroslav 1261

45

Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

Osman, Victor 1303 Osmochescu, Nicolae 1202

P

Palanciuc, Iurie 1277 Palladi, Tudor 1276 Pancenco, Anatolie 1242 Partole, Claudia 1261 Pârţac, Nina 1209 Pascari, Olga 1228 Pawljuk, Konstantin 1163-64 Păduraru, Galina 1304 Pelivan, Gabriela 1288-89 Plăcintă, Alexandru 1283 Polcanov, Vladimir 1237 Popa, Mihail 1236 Popa, Victor 1208 Popa, Viorel 1266 Popescu, Maria 1256 Popescu, Crina 1278 Popescu, Veaceslav 1259 Postolachi, Olga 1305 Prohniţchi, Elena 1189 Proţiuc, Eugenia 1165 Pulbere, Dumitru 1209

R

Racu, Aurelia 1217 Racu, Sergiu 1217 Roman, Alexandru 1288-89 Romanciuc, Gabriela 1306

Romanciuc, Roman 1259-60 Romanciuc, Ruxanda 1176, 1260, 1278-79,

1285

Roşca, Angela 1263 Rotari, Olesea 1175 Ruga, Ecaterina 1264 Ruiz, Carmen Mejia 1263 Rumleanschi, Petru 1179 Rusnac, Gheorghe 1215 Rusu, Alexandru 1245 Rusu, Iulian 1211 Rusu, Sofia 1288-89

Rusu, Tatiana 1233

46

S

Sârbu, Ilie 1177-78 Săvescu, Cristian 1273 Sclifos, Marina 1218 Scutaru-Guţu, Adela 1218 Sîmboteanu, Aurel 1214 Sîrodoev, Igor 1181 Soltan, Veaceslav 1161 Sorbală, Margarita 1284 Spivacenco, Anatolie 1307 Sprînceană, Mihai 1288-89 Stephen, George 1183 Stendhal 1272 Stog, Ion 1237 Stolear, Irina 1260 Suhovici, Ana 1191

Ş

Şalaru, Maria 1279 Şeican, Valeria 1308 Ştirbu-Pascari, Rodica 1228 Şveţ, Romeo 1267

T

Timco, Grigore (1166) Timuţa, Aliona 1269 Tintiuc, Dumitru 1242 Tintiuc, Elena 1242 Trombiţki, Ilia 1188

Ţ

Ţâu, Nicolae 1290

U

Ungureanu-Ursu, Mariana 1171 Ursu, Alexandru 1236

V

Varvariuc, Tatiana 1283 Varzari, Elena 1165 Vîlcu, Mihai 1259 Voivuţchi, Grigore 1284 Vronschih, Mihail 1244

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Z

Zabiaco, Olesea 1167-68 Zabulică, Mihai 1241 Zamornea, Maria 1309 Zaporojanu, Ada 1285 Zavalistîi, Ana 1212 Zbanţ, Ludmila 1291 Zgardan, Nina 1271

Б

Бабенко, О. А. 1287 Боршевский, Андрей 1219 Буллах, Любовь 1258

Г

Галбен, Светлана 1222 Галбен-Панчук, Зинаида 1222 Гамов, Игорь 1192 Гуревич, Яков 1280

Д

Деркаченко, Иван Васильевич 1262 Диакону, Стела 1222 Дячук, Юрий 1282

Л

Левицкий, Дарья 1230

М

Мироненко, Ярослав Петрович 1231 Млечко, Т. П. 1287

47

П

Панько, Виктор 1231 Патрашку, Думитру 1192

Р

Раду, Михай 1265 Рапопорт, Анатолий 1219 Рудик, Георгий 1258

С

Сакович, В. А. 1182 Спиней, Лидия 1258 Стайкова, Каролина 1281 Столяр, Ирина 1260

Т

Трибой, Василе 1230

У

Урсу, Людмила 1233

Ф

Фабиан, Эмилия 1265

Ч

Чернецкая, Алиса 1280 Чумак, Л. Г. 1287

Ш

Шаповалов, Б. А. 1197

Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 7-2009

Annual report 1212 Assessment of the EU – Moldova Action Plan Implementation: Environment and Sus- tainable Development 1188 Bibliografia Naţională a Moldovei 1167-68 Bugetul local şi implicarea cetăţenilor în con- trolul social asupra utilizării banilor publici

1194

Carte de telefoane 1249-51

- Raionul Anenii Noi 1249

- Raionul Glodeni 1250

- Raionul Soroca 1251 Cheia succesului 1218

Codul contravenţional al Republicii Moldova

1203

Codul contravenţional al Republicii Moldova

1204

Codul electoral 1205 Colegiul de Construcţii din Chişinău 1229 Colorăm animale domestice şi sălbatice 1172 Colorăm legume şi fructe 1173 Conferinţa ştiinţifică republicană "Probleme actuale de lingvistică şi glotodidactică" (26 iun. 2008) 1264 Culegere de articole elaborate în cadrul pro- iectului "Cercetarea riscurilor investiţionale în sectorul real al economiei" şi discutate la masa rotundă "Potenţialul investiţional al economiei Republicii Moldova şi perspec- tive de dezvoltare a acestuia" 1191 Culegere de hotărâri şi decizii 2008 1209 Curchi: natură şi credinţă 1232 Destinaţia turistică Nisporeni-Prut 1198 Evaluarea Planului de Acţiuni Moldova – UE:

mediu şi dezvoltarea durabilă 1188 Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Servicii- le Publice din Republica Moldova 1193 Ghid electoral 1185 Ghidul comun al OIM/OMS cu privire la servi- ciile de sănătate şi HIV/SIDA 1238 Ghidul funcţionarului public 1162 Ghidul membrului consiliului electoral de circumscripţie şi al biroului electoral al sec- ţiei de votare 1206

48

Ghidul observatorului LADOM la alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova 29 iulie 2009 1207 Guvernanţa corporativă şi auditul intern 1256 Hânceşti 1199 Iacob Bumbu 1169 Incursiuni de gen în şcoală 1223

Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova. Anuar ştiinţific 1186 Istorie 1288 Limba română 1269 Lisez pour apprendre 1271 Litera 1170 Managementul asistenţei stomatologice de ambulatoriu 1242 Măsuri de adaptare la secetă 1244 National Bibliography of Moldova 1167-68 Omagiu lui Ion Dumbrăveanu la 70 de ani

1263

Organizarea şi desfăşurarea activităţii în taberele de odihnă 1224 Organizaţia Veteranilor din Republica Moldo- va. Statutul Organizaţiei Veteranilor din Republica Moldova 1216 Perceiving British culture Through the Might of Words 1165 Priorităţi de guvernare 2009 1189 Programă. Ghid metodic pentru instruirea generală la şah în şcolile din Republica Moldova 1220

Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali şi a bolilor plantelor agricole pentru luna august anul 2009 şi recomandări de com- batere a lor 1246 Protecţia proprietăţii intelectuale. Dreptul concurenţial. Procedura insolvabilităţii

1211

Raport anual 1212 Raport de activitate 2006-2007 al Institutul Naţional al Justiţiei 1201

Raportul asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice din exerciţiul bugetar 2008 1213 Regulamentul circulaţiei rutiere 1252-53

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Regulamentul cu privire la funcţionarea tabe- relor de odihnă şi întremare a sănătăţii co- piilor şi adolescenţilor 1226 Republic of Moldova. Demographic situation,

2008 1181

Republica Moldova. Situaţia demografică,

2008 1181

Rugăciunile copiilor 1176 Sentimentul dragostei materne 1279

Târgul investiţional "Investeşte în Hânceşti – investeşte în Republica Moldova", 5-6 iu- nie 2009, Vaslui, România 1200 Viaţa de câine 1286 Vocea părinţilor 1217 Англо-русский, русско-английский словарь

1265

Выращивание озимого и ярового рапса в

странах СНГ 1247 История 1289 Кодекс о выборах 1205 Кодекс о правонарушениях Республики Молдова 1204

Кодекс Республики Молдова о правона- рушениях 1210 Косметолог 1258 Организация деятельности летнего оздо- ровительного лагеря 1225 Познание мира 1222 Положение о функционировании лагерей отдыха и оздоровления детей и подро- стков 1227 Правила дорожного движения 1253 Притчи Господа Иисуса 1180 Прогноз распространения главнейших вредителей и болезней сельскохозяйст- венных культур в июне 2009 года и ре- комендации по борьбе с ними 1246 Программа. Методические рекомендации для шахматного всеобуча в школах Молдовы 1221 Республика Молдова. Демографическая ситуация, 2008 1181 Славянские чтения 1287 Устав Организации ветеранов Республики Молдова 1216

Index subiecte

Activitate în tabere de odihnă (rusă) 1225 Activitate în tabere de odihnă 1224 Administraţie publică – Republica Moldova

1214

Alegeri 1185

Alegeri parlamentare – Republica Moldova (rom., rusă) 1206 Alegeri Parlamentare – Republica Moldova

1207

Algebre topologice (engl.) 1234 Algoritmi 1235 Animale de blană – Înmulţire – Creştere 1248 Aparatul locomotor – Recuperare 1241 Asistenţă stomatologică de ambulatoriu 1242

Asociaţia "Kulturverein Moldova e. V." (rusă)

1164

Asociaţia "Kulturverein Moldova e. V." 1163 Audit intern 1256 Bani – Consultanţii financiare (rusă) 1197

Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare 1168 Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Materiale bibliografice – Articole din reviste şi ziare 1167 Biofarmacie 1239 Boli – Plante agricole – Combatere (rom., rusă) 1246 Buget local 1194 Buget public 1194 Cântece 1259 Cărţi de colorat 1172-73, 1175, 1178 Codul contravenţional al Republicii Moldova (rom., rusă) 1204 Codul contravenţional al Republicii Moldova (rusă) 1210 Codul contravenţional al Republicii Moldova

1203

49

Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

Codul electoral – Republica Moldova (rom.,

rusă) 1205 Colegiul de Construcţii din Chişinău – Repu- blica Moldova – Promoţia, 2009 – Istorie

1229

Cosmetolog (rusă) 1258 Cultura fizică medicală 1241 Cultură (engl.) 1165

Curtea Constituţională – Republica Moldova (rom., rusă) 1209 Curtea de Conturi a Republicii Moldova – Rapoarte, 2008 1213 Declaraţia venitului (engl.) 1196 Declaraţia venitului 1195 Dicţionare 1265 Drept concurenţial 1211 Dreptul constituţional – Republica Moldova

1208

Drepturile copilului – Protecţie 1202 Echipament medical 1240 Educaţie 1218 Educaţie civică – Globalizare (rusă) 1219 Educaţie de gen 1223 Educaţie fizică (rusă) 1230 Educaţie incluzivă 1217 Europa – Politica 1183 Farmacocinetică 1239 Federaţia Rusă – Politică externă 1187 Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Servicii- le Publice din Republica Moldova 1193 Filozofie 1179 Finanţe publice – Gestionare 1213 Folclor ucrainean din Republica Moldova (rusă, ucr.) 1231 Geomecanică 1237 Geometrie computaţională 1235 Grigore Timco, 1959-…, chimist 1166 Guvernanţă corporativă 1256 Guverne 1189 Hânceşti – Raioane – Republica Moldova – Hartă turistică 1199 HIV/SIDA 1238 HTML – Ghiduri 1160 Iacob Bumbu, 1934-…, biogeochimist 1169 Iepuri de casă – Înmulţire – Creştere 1248 Insolvabilitate 1211

50

Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova – Anuare 1186 Institutul Naţional al Justiţiei – Rapoarte 1201 Investiţii – Riscuri 1191 Investiţii străine – Raionul Hânceşti – Repu- blica Moldova 1200 Ion Dumbrăveanu, 1939-…, lingvist 1263 Istorie universală (rusă) 1289 Istorie universală 1288 Kigbox (rusă) 1262 Kinetoterapie 1241 Limba engleză – Dicţionare 1265 Limba engleză 1165 Limba franceză – Jocuri interactive (fr.) 1266 Limba română 1268 Limba rusă – Dicţionare 1265 Linii telefonice – Raionul Anenii Noi – Repu- blica Moldova – Carte de telefoane 1249 Linii telefonice – Raionul Glodeni – Republica Moldova – Carte de telefoane 1250 Linii telefonice – Raionul Soroca – Republica Moldova – Carte de telefoane 1251 Literatură americană în limbă engleză (rom., engl.) 1270 Literatură franceză (rom., fr.) 1272 Literatură franceză 1271 Literatură română – Poeme – Traduceri 1273 Literatură română – Poezie 1279 Literatură română din Republica Moldova – Epigrame 1274 Literatură română din Republica Moldova – Poezie – Proză – Publicistică 1276 Literatură română din Republica Moldova – Poezie 1277-79 Literatură română din Republica Moldova – Versuri melodice 1259 Literatură română din Republica Moldova – Versuri melodice 1275 Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie 1283-84 Literatură română din Republica Moldova pentru copii 1285 Literatură rusă – Critică şi interpretare 1287 Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă) 1281

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Literatură rusă din Republica Moldova – Proză – Poezie (rusă) 1280 Literatură ucraineană din Republica Moldova – Poezie (rusă) 1282 Literatură ucraineană pentru copii 1286 Maria Bieşu, 1935-…, cântăreaţă de operă, artistă a poporului 1261 Matematica copiilor 1174 Mecanică 1236 Modernism 1179 Personal administrativ – Corespondenţă – Muncă de birou 1162 Piese pentru pian (rom., rusă) 1260 Plante agricole – Boli – Combatere (rom., rusă) 1246 Pluripartitism – Republica Moldova 1184 Politică internă – Republica Moldova 1208 Politologie 1184 Postmodernism 1179 Poşta Română în Basarabia – Istorie 1255 Poştă – Basarabia – Istorie 1254 "Probleme actuale de lingvistică şi

glotodidactică" – Conferinţa ştiinţifică re- publicană (rom., engl., rusă) 1264 Proprietate intelectuală – Republica Moldova

1212

Proprietate intelectuală 1211

Protecţia mediului înconjurător (rom., engl.)

1188

Protecţia mediului înconjurător 1232 Publicaţii editate de Editura "Litera" 1170 Raionul Anenii Noi – Republica Moldova – Carte de telefoane 1249 Raionul Glodeni – Republica Moldova – Car-

te de telefoane 1250

Raionul Soroca – Republica Moldova – Carte de telefoane 1251

Regulamentul circulaţiei rutiere (rom., rusă)

1252-53

Relaţii culturale – Moldova – Germania (rusă)

1164

Relaţii culturale – Moldova – Germania 1163

Republica Moldova – Hărţi (rom., engl., rusă)

1181

Resurse umane (rusă) 1192 Rugăciuni pentru copii 1176

Secetă 1244 Securitate ecologică – Aspect politico-militar

1215

Securitatea energetică a Republicii Moldova

1243

Servicii de sănătate 1238

Sisteme economice 1190

Sistemul medico-tehnic – Republica Moldova

1240

Sistemul şi funcţia organelor de guvernământ

1189

Societăţi globale (rusă) 1182 Surplusuri de paie – Valorificarea 1245 Şah (rusă) 1221 Şah 1220 Ştiinţele naturii (rusă) 1222 Tehnică textilă – Aplicaţii mecanice 1257 Tehnologii informaţionale 1161 Terapie ocupaţională 1217 Trans-modernism 1179 Turism – Raionul Nisporeni – Republica Moldova 1198 Uniunea Europeană (rom., engl.) 1188

Uniunea Europeană 1183

AAP 1192 ADEPT 1184 Adiabata SRL 1253 AGEPI 1212, 1274 Ancestrala SRL 1277 Arc 1190, 1270-73 Arta-Sol AO 1163-64 ASEM 1179, 1191, 1202, 1264

Index editori

Asoc. Intern. Ecologică a Păstrătorilor Rîului "Eco-TIRAS" 1188 Atelier 1275-76 Biblion SRL 1265 Bons Offices SRL 1171-73, 1195-96, 1203, 1254-55, 1269 Camera Naţ. a Cărţii 1167-68 Cartea Moldovei 1261, 1288-89

51

Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

Continental Grup SRL 1210, 1252 Cu drag SRL 1198-99 Elan INC SRL 1161, 1211, 1282 Epigraf SRL 1183 Ericon SRL 1175 Federaţia de şah a Rep. Moldova 1220-21 Gunivas 1185, 1189 IDIS Viitorul 1187, 1208, 1243 IMFA 1215 Inversia-Dub ÎI 1231, 1284 IRIM 1186 Junior Achievement Moldova 1218 Libresco SRL 1177-78 Litera AVN SRL 1170 Lyceum 1174 Mediul Ambiant PP 1232 Moldpres ÎI 1259

Pontos 1162, 1166, 1242, 1245, 1260, 1278-

79

Prut Internaţional 1160, 1222, 1233, 1235,

1258

Ruxanda 1176, 1217, 1285 Ştiinţa Î.E.-P. 1267 Ştrih SRL 1181 Tehnica-Info SRL 1236-37, 1256-57

Tipogr. Reclama SA 1268 UASM 1290, 1295

Universul ÎS 1224-25, 1228, 1239, 1303 USEFS 1230, 1262 USM CEP 1169, 1214, 1241, 1263, 1281,

1291

Vite-jesc SRL 1283, 1286

Ин-т демократии 1219

ISBN 978-9975-4035-1-1 1164 ISBN 978-9975-908-85-6 1185 ISBN 978-9975-78-705-5 1206 ISBN 978-9975-9913-7-7 1210

Index ISBN eronate

52

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ

MAGAZINES ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

 

2009

IULIE

NR 7

JULY

(2380-2725)

0 GENERALITĂŢI

00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII 001 Ştiinţă şi cunoaştere în general

2380. Ganea, Victoria. Influenţele stimulatorii ale statului asupra investiţiilor de risc în

activitatea inovaţională / Victoria Ganea // Rev. economică. – 2009. – Nr 1. – P. 49-54. –

Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 5 tit.

2381. Lupan, Aurelia. Rezultatele ştiinţifice – baza inovaţiilor / Aurelia Lupan // Pro-

bleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale : Inovarea în susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii. – Ch., 2009. – P. 173-174.

2382. Pârţachi, Ion. Inovaţia – succesul unei afaceri / Ion Pârţachi, Alexandru Luţcan

// Economica. – 2009. – Nr 2. – P. 65-75 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 10 tit.

– Text şi în lb. engl.

2383. Сташков, Еужен. Особенности управления научно-технологическим пар-

ком в организационный период / Еужен Сташков, Надежда Краснова // Probleme teore- tice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale : Inovarea în susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii. – Ch., 2009. – P.105-107. (Vezi de asemenea Nr 2403, 2425)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

(Vezi Nr 2388, 2483)

005 Conducere şi organizare. Management

2384. Borcoman, Raisa. Talent şi inovaţie – avantaje competitive ale unei organizaţii

/ Raisa Borcoman, Elvira Jorovlea // Economica. – 2009. – Nr 2. – P. 86-89. – Rez. în lb.

rom., engl. – Bibliogr.: 5 tit. – Text şi în în lb. engl. (Vezi de asemenea Nr 2560)

53

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2009 ≡ Magazine article annals Nr 7-2009

008 Civilizaţie. Cultură. Progres

2385. Mejinschi, Valentin. Protejarea valorilor culturale – un deziderat al statului /

Valentin Mejinschi // Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova : Materiale-

le Conf. intern. şt.-practice, 21-22 sept. 2007. – Ch., 2009. – P.13-19. (Vezi de asemenea Nr 2435, 2441)

02 BIBLIOTECONOMIE

2386. Ceară, Iuliana. Marketingul de bibliotecă publică. Evoluţia şi implementarea

marketingului în bibliotecile româneşti / Iuliana Ceară // Rev. economică. – 2009. – Nr 1. – P. 83-101. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

1/14 Filozofie

2387. Cimpoi, Mihai. Şansa cercului : interludii nietzscheene / Mihai Cimpoi // Semn :

ser. nouă. – 2009. – Nr 2. – P. 19-37. (Vezi de asemenea Nr 2614-15, 2642)

2 RELIGIE. TEOLOGIE

2-74 Drept eclesiastic. Drept canonic. Drept religios

(Vezi Nr 2448)

3 ŞTIINŢE SOCIALE

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE

314/316 Societate 316 Sociologie 316.1/.2 Obiectul şi scopul sociologiei. Puncte de vedere şi curente în sociologie

2388. Timuş, Andrei. Folosirea metodei content analizei în investigaţiile sociologice

de studiere cantitativă a conţinutului informaţiei sociale / Andrei Timuş // Economie şi socio- logie. – 2009. – Nr 2. – P.128-133. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 3 tit.

316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale

2389. Costandachi, Gheorghe. Impactul crizei financiare asupra sistemului sferei

sociale / Gheorghe Costandachi // Economie şi sociologie. – 2009. – Nr 2. – P. 9-23. – Rez.

în lb. engl. – Bibliogr.: 8 tit.

54

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale

2390. Şaptefraţi, Silvia. Efectele sociale ale comutabilităţii valorilor / Silvia Şaptefraţi

// Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova : Materialele Conf. intern. şt.-

practice, 21-22 sept. 2007. – Ch., 2009. – P. 232-235. – Bibliogr. în note, p. 235 (4 tit.).

32 POLITICĂ

323 Politică internă 323(478) Politica internă a Republicii Moldova

(Vezi Nr 2451)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă

2391. Burian, Alexandru. Teoria relaţiilor internaţionale în sistemul ştiinţelor politice /

Alexandru Burian // Rev. Mold. de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2009. – Nr 2. – P. 38-46. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 20 tit. şi în note, p. 45-46 (18 tit.).

2392. Nichifor, Rodica. Mecanismele instituţionale de cooperare ale NATO şi UE cu

statele din Sud-Estul Europei : paradigma nouă în stabilitatea regională / Rodica Nichifor // Rev. mold. de drept Int. şi Relaţii Int. – 2009. – Nr 2. – P. 98-103. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 20 tit. şi în note, p.103 (21 tit.).

2393. Киндыбалюк, Оляна. Энергетическая политика, энергетическая дипло-

матия, энергетическая безопасность в контексте современного геополитического ана- лиза международных отношений / Oleana Chindîbaliuc // Rev. Mold. de Drept Int. şi Rela- ţii Int. – 2009. – Nr 2. – P. 86-91. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 17 tit. şi în note, p. 91

(21 tit.). (Vezi de asemenea Nr 2395, 2438)

327(478) Politica externă a Republicii Moldova

2394. Rotaru, Mihail. Evoluţia procesului de integrare a Republicii Moldova în Uniu-

nea Europeană / Mihail Rotaru // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 7. – P. 4-10. – Rez. în lb. engl.

– Bibliogr.: 11 tit.

2395. Харуца, Анна. Двусторонние отношения Республики Молдова и Государ-

ства Израиль : состояние и перспективы развития / Анна Харуца // Rev. Mold. de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2009. – Nr 2. – P. 59-64. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 16 tit. şi în

note, p. 64 (17 tit.).

55

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2009 ≡ Magazine article annals Nr 7-2009

329 Partide şi mişcări politice

(Vezi Nr 2449)

329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova

2396. Сосна, Б. Политические партии Молдавии / Б. Сосна, Я. Касым // Закон и

жизнь. – 2009. – Nr 7. – P. 19-23. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 4 tit.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE 330 Economie în general

2397. Lipcan, Dinu. Remiterile şi dezvoltarea economică / Dinu Lipcan // Economica.

– 2009. – Nr 2. – P. 104-109. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 12 tit. – Text şi în lb. engl.

2398. Macari, Vadim. Aspecte teoretice ale tratării politicilor economice / Vadim

Macari // Economie şi sociologie. – 2009. – Nr 2. – P. 24-35. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.:

10 tit.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii

2399. Колесникова, Татьяна. Гендерное вертикальное неравенство на рынке

труда Молдовы / Татьяна Колесникова // Economie şi sociologie. – 2009. – Nr 2. – P. 151-159 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 3 tit.

(Vezi de asemenea Nr 2384)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe

(Vezi Nr 2494)

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică

2400. Badâr, Iurie. Susţinerea activităţilor de inovare a întreprinderilor mici şi mijlocii

– element integru al tranziţiei la calea inovaţională de creştere economică / Iurie Badâr //

Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale : Inovarea în susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii. – Ch., 2009. – P. 35-40.

2401. Bulgac, Adela. Unele abordări teoretice ale structurilor de informare ale busi-

nessului / Adela Bulgac // Economie şi sociologie. – 2009. – Nr 2. – P.121-127. – Rez. în lb.

engl. – Bibliogr.: 5 tit.

2402. Cojocari, Eugenia. Modalităţi de promovare şi susţinere a întreprinderilor mici

şi mijlocii / Eugenia Cojocari // Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii inte-

56

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

lectuale : Inovarea în susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii. – Ch., 2009. – P. 72-74. – Bibliogr. în notele de subsol.

2403. Ganea, Victoria. Impactul inovării asupra competitivităţii agenţilor economici /

Victoria Ganea, Tatiana Lîsîi // Economie şi sociologie. – 2009. – Nr 2. – P. 77-82 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 4 tit.

2404. Patriciu, Dinu. Dinu Patriciu : "De la 100 milioane în sus, toţi o ducem cam la

fel de bine" : [interviu cu cel mai bogat om de afaceri din România, arhitect, petrolist şi om politic] / consemnare de Angela Braşoveanu // Punkt. – 2009. – Nr 28. – P. 12-20 : fot. (Vezi de asemenea Nr 2382, 2471)

336 Finanţe

2405. Cara, Maria. Criza bugetară şi procedeele de depăşire a acesteia / Maria Cara,

Lidia Sviridenco // Economica. – 2009. – Nr 2. – P. 93-99. – Rez. în lb. rom., engl. – Text şi în lb. engl.

2406. Cobzari, Ludmila. Evoluţia sistemului bancar autohton / Ludmila Cobzari, Igor

Cebotari // Economica. – 2009. – Nr 2. – P. 37-44 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 5

tit. – Text şi în lb. engl.

2407. Foşnea, Inga. Impactul crizei financiare mondiale asupra climatului investiţional

din Republica Moldova / Inga Foşnea // Economica. – 2009. – Nr 2. – P. 99-104 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 6 tit. – Text şi în lb. engl.

2408. Iliade, Gheorghe. Dinamica microfinanţării în economia naţională / Gheorghe

Iliade, Valeriu Erhan // Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale :

Inovarea în susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii. – Ch., 2009. – P. 88-95 : diagr., fig. – Bibliogr. în note, p. 95 (12 tit.).

2409. Marianciuc, Aurelia. Toleranţa la risc, doar unul din factorii strategiei investiţi-

onale / Aurelia Marianciuc, Ilinca Gorobeţ // Economica. – 2009. – Nr 2. – P. 44-47. – Rez.

în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 3 tit. – Text şi în lb. engl.

2410. Marin, Violeta. Tratamentul TVA aferente anumitor investiţii în resurse umane /

Violeta Marin // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 7. – P. 10-12.

2411. Sochirca, Alexei. Cardul bancar – instrument şi modalitate eficientă de plată

fără numerar / Alexei Sochircă, Ghenadie Bejan // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 7. – P. 54-57 : tab.

57

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2009 ≡ Magazine article annals Nr 7-2009

2412. Stariţîna, Ludmila. Mecanismul de transmisie a politicii monetare : abordări

metodologice / Ludmila Stariţîna, Olga Timofei // Rev. economică. – 2009. – Nr 1. – P. 55- 64 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 11 tit.

2413. Todorici, Ludmila. Banca Naţională a Moldovei. Sterilizarea masei monetare /

Ludmila Todorici, Constantin Tauşanji // Economica. – 2009. – Nr 2. – P. 47-50. – Rez. în lb. rom., engl. – Text şi în lb. engl.

2414. Ţîgulea, Lorina. Efectele concurenţei pe piaţa bancară autohtonă în condiţiile

actuale / Lorina Ţîgulea // Economica. – 2009. – Nr 2. – P. 54-59 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Text şi în lb. engl.

2415. Кацел, Майя. Об обеспечении исполнения налоговых обязательств / Майя

Кацел, Алла Пожога // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 7. – P. 13-14 : fot.

2416. Республика Молдова. Счетная палата. Постановление по результатам

контроля правильности и законности решений, принятых Государственной налоговой службой о возмещении налога на добавленную стоимость в 2008 году : [№ 20 от 29.05.2009 г.] // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 7. – P. 62-74 : tab.

2417. Сидоренко, Диана. О применении НДС при импорте нематериальных ак-

тивов / Диана Сидоренко // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 7. – P. 8-10 : fot.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri

2418. Mazilu, Ovidiu. Managementul serviciilor de transport auto în relaţiile econo-

miei de piaţă / Ovidiu Mazilu // Economica. – 2009. – Nr 2. – P. 81-86 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 4 tit. – Text şi în lb. engl.

2419. Spivacenco, Anatolie. Utilizarea eficientă a resurselor materiale şi argumenta-

rea normativelor creşterii economice / Anatolie Spivacenco // Rev. economică. – 2009. – Nr

1. – P.128-137 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 5 tit.

2420. Шкилев, Владимир. О волновых (спектральных) свойствах инновацион-

ной экономики и мировом экономическом кризисе / Владимир Шкилев, Николай Мар- тынюк, Ирина Косарчук // Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelec- tuale : Inovarea în susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii. – Ch., 2009. – P.129-136 : fig. – Bibliogr. în note, p. 136 (15 tit.). (Vezi de asemenea Nr 2431)

58

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova

2421. Certan, Simion. Antreprenoriatul în Republica Moldova : realizări şi perspecti-

ve / Simion Certan // Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale :

Inovarea în susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii. – Ch., 2009. – P. 22-34 : fig., tab. – Bibliogr.: 11 tit.

2422. Ganciucov, Valentina. Monitorizarea impactului crizei financiar-economice

mondiale asupra economiei Moldovei / Valentina Ganciucov, Zaharia Olărescu // Economie şi sociologie. – 2009. – Nr 2. – P. 105-113 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 3 tit.

338.48 Turism. Economia turismului

2423. Platon, Nicolae. Charter cu moldoveni : [interviu cu N. Platon, preş. Asoc.

Agenţiilor Naţ. de Turism] / interlocutor : Natalia Severin // Punkt. – 2009. – Nr 28. – P. 28-

32 : fot.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială 339.1 Probleme generale. Piaţă

2424. Ghiţiu, Lilia. Comunicarea – instrument al promovării în marketing / Lilia Ghiţiu

// Economie şi sociologie. – 2009. – Nr 2. – P. 98-104. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 4 tit.

(Vezi de asemenea Nr 2386)

339.7 Finanţe internaţionale

2425. Ciobu, Stela. Dezvoltarea pieţei creditului ipotecar în ţările Europei Centrale şi

de Est prin prisma procesului inovaţional / Stela Ciobu, Ivan Luchian // Economie şi sociolo-

gie. – 2009. – Nr 2. – P. 36-46. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 5 tit.

2426. Croitoru, Aliona. Cauzele care au declanşat criza financiară internaţională /

Aliona Croitoru, Marina Belostecinic // Economica. – 2009. – Nr 2. – P. 15-20. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 11 tit. – Text şi în lb. engl.

2427. Iovv, Tatiana. Criza financiară – o pistă pentru o nouă creştere economică /

Tatiana Iovv // Rev. economică. – 2009. – Nr 1. – P. 14-18. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 4

tit.

2428. Luchian, Ivan. Particularităţile selectării acţiunilor simple în scopuri investiţio-

nale în baza sistemelor GARP şi CANSLIM / Ivan Luchian, Stela Ciobu // Rev. economică. – 2009. – Nr 1. – P. 41-48 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 3 tit.

59

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2009 ≡ Magazine article annals Nr 7-2009

2429. Tofan, Tatiana. Unele forme de realizare a investiţiilor internaţionale directe la

etapa actuală / Tatiana Tofan // Economie şi sociologie. – 2009. – Nr 2. – P. 68-76. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 3 tit. (Vezi de asemenea Nr 2407, 2422)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială

2430. Fetiniuc, Valentina. Euroregiuni ca instrumente a cooperării transfrontaliere /

Valentina Fetiniuc, Stela Melnic // Rev. economică. – 2009. – Nr 1. – P. 4-9. – Rez. în lb. engl.

2431. Gonţa, Elena. Tranziţia economică în Europa de Sud-Est / Elena Gonţa // Eco-

nomica. – 2009. – Nr 2. – P. 21-29 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 13 tit. şi în notele de subsol. – Text şi în lb. engl.

2432. Moldovan, Dumitru. Integrarea Europeană : oportunităţi pierdute în loc de be-

neficii : [relaţii econ. int.] / Dumitru Moldovan // Economica. – 2009. – Nr 2. – P. 7-15 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Text şi în lb. engl.

2433. Toma, Andrei. Securitatea economică în sfera relaţiilor internaţionale : [în pro-

cesul de globalizare a economiei] / Andrei Toma // Economica. – 2009. – Nr 2. – P. 29-36. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 4 tit. – Text şi în lb. engl.

(Vezi de asemenea Nr 2420)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ 340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare

2434. Balmuş, Victor. Cu privire la normele tehnico-juridice / Victor Balmuş // Legea

şi viaţa. – 2009. – Nr 7. – P. 14-21 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 20-21 (60 tit.).

2435. Bantuş, Igor. Rolul şi importanţa valorilor culturale în dezvoltarea dreptului /

Igor Bantuş, Alexei Guţu // Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova :

Materialele Conf. intern. şt.-practice, 21-22 sept. 2007. – Ch., 2009. – P. 206-209. –

Bibliogr. în note, p. 209 (5 tit.).

2436. Бондарь, Ю. Этика права и ее возможности в формировании профессио-

нальной этики / Ю. Бондарь // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 7. – P. 24-31. – Rez. în lb.

engl. – Bibliogr.: 22 tit. P. 31 (22 tit.).

2437. Федоров, Г. Классификация правовых норм / Г. Федоров // Закон и жизнь.

– 2009. – Nr 7. – P. 9-12.

60

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

341 Drept internaţional

2438. Balan, Oleg. Prevenirea şi reprimarea crimelor de război, crimelor împotriva

umanităţii şi genocidului în conflictele armate / Oleg Balan // Rev. Mold. de Drept Int. şi Re- laţii Int. – 2009. – Nr 2. – P. 104-119. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. în note, p. 119 (54

tit.).

2439. Băieşu, Aurel. Modalităţile de evaluare a prejudiciului cauzat prin neexecuta-

rea contractului în dreptul comerţului internaţional / Aurel Băieşu // Rev. Mold. de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2009. – Nr 2. – P. 30-37. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. în note, p. 37 (44 tit.).

2440. Boian, Cristina. Unele considerente cu privire la noţiunea de azil diplomatic

prin prisma Convenţiei de la Havana (1928) / Cristina Boian // Rev. Mold. de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2009. – Nr 2. – P. 77-81. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 6 tit. şi în note,

p.81 (17 tit.).

2441. Casiadi, Oleg. Instrumentele internaţionale de protecţie a valorilor istorico-

culturale / Oleg Casiadi // Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova : Ma- terialele Conf. intern. şt.-practice, 21-22 sept. 2007. – Ch., 2009. – P. 210-217. – Bibliogr. în note, p. 217 (6 tit.).

2442. Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina. Aspecte de drept internaţional privind statu-

tul de refugiat al copilului / Carolina Ciugureanu-Mihailuţă // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 7. – P. 27-30. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 14 tit. şi în note, p. 30 (5 tit.).

2443. Litvinov, Valentin. Cooperarea internaţională şi modalitatea de anunţare în

căutare pe canalele OIPIC- Interpol a obiectelor având valoare culturală şi de anticariat / Valentin Litvinov, Natalia Popuşoi // Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Mol-

dova : Materialele Conf. intern. şt.-practice, 21-22 sept. 2007. – Ch., 2009. – P.115-121 :

tab. – Rez. în lb. engl.

2444. Popescu, Dumitru. Consolidarea unităţii dreptului internaţional public şi rolul

său în asigurarea armonizării reglementărilor / Dumitru Popescu // Rev. Mold. de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2009. – Nr 2. – P. 18-23. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. în note, p. 23 (34 tit.).

2445. Sîrcu, Diana. Modalităţi de soluţionare a diferendelor maritime / Diana Sîrcu //

Rev. Mold. de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2009. – Nr 2. – P. 12-17. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 21 tit. şi în note, p.17 (8 tit.).

(Vezi de asemenea Nr 2446, 2722)

61

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2009 ≡ Magazine article annals Nr 7-2009

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

2446. Alecu, Gheorghe. Dreptul la viaţă, la integritate fizică şi psihică. Reflecţii şi as-

pecte de drept comparat / Gheorghe Alecu, Coralia Alecu // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 7. –

P. 22-26. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 26 (5 tit.).

2447. Costachi, Gheorghe. Concepte ale statului de drept / Gheorghe Costachi,

Oleg Arseni // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 7. – P. 11-14. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 14 (13 tit.).

2448. Grecu, Raisa. Constantin Stere despre libertatea conştiinţei / Raisa Grecu //

Rev. Naţ. de drept. – 2009. – Nr 7. – P. 2-5. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 5 (15

tit.).

2449. Moldoveanu, Dan. Caracterul perimat al teoriei separaţiei puterilor în stat din

perspectiva activităţii partidelor politice / Dan Moldoveanu // Rev. Naţ. de Drept. – 2009. – Nr 7. – P. 45-47. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 47 (6 tit.).

2450. Nicolau, Ingrid. Dreptul la respectul vieţii private şi dreptul la imagine / Ingrid

Nicolau, Raluca Lupu // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 7. – P. 40-42. – Rez. în lb. engl. –

Bibliogr.: 5 tit.

2451. Боршевский, А. Права национальных меньшинств в Молдове : отечест-

венное законодательство / А. Боршевский, Л. Боршевская // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 7. – P. 40-48. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 12 tit.

2452. Костаки, Г. Правовая система как необходимое условие формирования

правого государство / Г. Костаки, О. Арсени // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 7. – P. 4-8. –

Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 12 tit. (Vezi de asemenea Nr 2566)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică

2453. Berliba, Viorel. Aspecte de drept penal privind contrabanda cu valori istorico-

culturale / Viorel Berliba, Rostislav Sobieţchi // Protecţia juridică a valorilor culturale în Re- publica Moldova : Materialele Conf. intern. şt.-practice, 21-22 sept. 2007. – Ch., 2009. – P. 82-87. – Bibliogr. în note, p. 87 (12 tit.).

2454. Carp, Simion. Caracteristicile personalităţii infractorului implicat în fenomenul

narcomanie şi narcobusiness criminal / Simion Carp // Rolul societăţii şi a organelor de drept în contracararea narcomaniei : Materialele conf. şt.-practice intern., 9 oct. 2008. – Ch., 2009. – P. 29-34. – Bibliogr. în note, p. 34 (7 tit.).

62

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

2455. Carp, Simion. Obiectul infracţiunilor contra valorilor culturale / Simion Carp //

Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova : Materialele Conf. intern. şt.- practice, 21-22 sept. 2007. – Ch., 2009. – P. 20-28. – Bibliogr.: 13 tit.

2456. Casiadi, Oleg. Referinţe istorice privind apariţia şi combaterea consumului de

droguri : aspecte naţionale şi internaţionale / Oleg Casiadi, Constantin Boeşteanu // Rolul societăţii şi a organelor de drept în contracararea narcomaniei : Materialele conf. şt.- practice intern., 9 oct. 2008. – Ch., 2009. – P. 35-41. – Bibliogr. în note, p. 40-41 (19 tit.).

2457. Cârjaliu,Cristian. Fenomenul corupţiei în planul relaţiilor sociale / Cristian Câr-

jaliu // Rev. Naţ. de Drept. – 2009. – Nr 7. – P. 52-54. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note,

p. 54 (9 tit.).

2458. Cojocaru, Radion. Circulaţia ilegală a materialelor şi utilajelor destinate produ-

cerii sau prelucrării substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor (ART. 217 3 CP al RM) / Radion Cojocaru // Rolul societăţii şi a organelor de drept în contracararea narco- maniei : Materialele conf. şt.-practice intern., 9 oct. 2008. – Ch., 2009. – P. 49-54. – Bibliogr. în note, p. 54 (3 tit.).

2459. Cojocaru, Radion. Organizarea ori întreţinerea speluncilor pentru consumul

substanţelor narcotice sau psihotrope : (concurs ori concurenţă dintre norme incriminatorii omogene) / Radion Cojocaru, Constantin Taloş // Rolul societăţii şi a organelor de drept în

contracararea narcomaniei : Materialele conf. şt.-practice intern., 9 oct. 2008. – Ch., 2009. –

P. 42-48. – Bibliogr. în note, p. 48 (11 tit.).

2460. Cuşnir, Valeriu. Protecţia penală a obiectelor de valoare deosebită : probleme

de ordin teoretico-normativ / Valeriu Cuşnir // Protecţia juridică a valorilor culturale în Repu-

blica Moldova : Materialele Conf. intern. şt.-practice, 21-22 sept. 2007. – Ch., 2009. – P. 62-

66.

2461. Florea, Vasile. Problema responsabilităţii pentru infracţiunile comise în stare

de ebrietate alcoolică sau narcotică / Vasile Florea // Rolul societăţii şi a organelor de drept în contracararea narcomaniei : Materialele conf. şt.-practice intern., 9 oct. 2008. – Ch.,

2009. – P. 55-60. – Bibliogr.: 13 tit. şi în note, p. 59 (4 tit.).

2462. Gavajuc, Stela. Principiul nemijlocirii şedinţei de judecată – regulă specifică a

judecării cauzelor în cadrul procesului penal / Stela Gavajuc // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 7. – P. 52-54. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 8 tit.

63

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2009 ≡ Magazine article annals Nr 7-2009

2463. Gherman, Marian. Caracteristica sustragerilor de valori culturale / Marian

Gherman // Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova : Materialele Conf. intern. şt.-practice, 21-22 sept. 2007. – Ch., 2009. – P. 96-101. – Bibliogr. în note, p. 101(13 tit.).

2464. Gherman, Marian. Livrarea controlată de substanţe narcotice / Marian

Gherman, Veaceslav Grati // Rolul societăţii şi a organelor de drept în contracararea nar- comaniei : Materialele conf. şt.-practice intern., 9 oct. 2008. – Ch., 2009. – P. 61-68. – Bibliogr. în note, p. 68 (6 tit.).

2465. Golovaci, Sergiu. Particularităţile efectuării cercetării la faţa locului şi regulile

efectuării percheziţiei în procesul investigării traficului de droguri / Sergiu Golovaci // Rolul societăţii şi a organelor de drept în contracararea narcomaniei : Materialele conf. şt.- practice intern., 9 oct. 2008. – Ch., 2009. – P. 156-162. – Bibliogr. în note, p. 162 (10 tit.).

2466. Gugu, Aurel. Împrejurările ce urmează a fi stabilite în cadrul de examinare a

locului furtului din apartament / Aurel Gugu // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 7. – P. 50-52. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 6 tit.

2467. Larii, Iurii. Caracteristica criminologică şi motivaţia personalităţii infractorului

care comite atentate împotriva valorilor istorico-culturale / Iurie Larii, Marius-Ioan Museşan //

Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova : Materialele Conf. intern. şt.- practice, 21-22 sept. 2007. – Ch., 2009. – P.76-81. – Bibliogr. în note, p. 82 (5 tit.).

2468. Nour, Valeriu. Aspecte de drept penal comparat în materia protecţiei valorilor

istorico-culturale naţionale pe plan internaţional şi în spaţiul CSI / Valeriu Nour // Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova : Materialele Conf. intern. şt.-practice, 21-

22 sept. 2007. – Ch., 2009. – P. 133-139. – Bibliogr. în note, p.139 (12 tit.).

2469. Odagiu, Iurie. Caracteristica criminalistică a actelor de vandalism şi particulari-

tăţile pornirii urmăririi penale / Iurie Odagiu // Protecţia juridică a valorilor culturale în Repu- blica Moldova : Materialele Conf. intern. şt.-practice, 21-22 sept. 2007. – Ch., 2009. – P. 68- 75. – Bibliogr. în note, p. 75 (10 tit.).

2470. Odagiu, Iurie. Particularităţile pornirii urmăririi penale şi situaţiile tipice ale ur-

măririi penale în cazul cercetării infracţiunilor din domeniul drogurilor / Iurie Odagiu // Rolul societăţii şi a organelor de drept în contracararea narcomaniei : Materialele conf. şt.- practice intern., 9 oct. 2008. – Ch., 2009. – P. 76-79.

2471. Spoială, Alexandru. Sistemul de sancţionare aplicat întreprinderilor mici şi mij-

locii / Alexandru Spoială // Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelec-

64

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

tuale : Inovarea în susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii. – Ch., 2009. – P. 110-113. – Bibliogr.: 4 tit.

2472. Ulianovschi, Gheorghe. Locul săvârşirii infracţiunii. Importanţa şi criteriile de

stabilire a lui / Gheorghe Ulianovschi, Irina Ulianovschi // Rev. Naţ. de Drept. – 2009. – Nr 7.

– P. 16-19. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 19 (12 tit.).

2473. Zosim, Alexandru. Controverse vizând calificarea infracţiunilor legate de dro-

guri în dependenţă de obiectul lor material / Alexandru Zosim // Rolul societăţii şi a organelorde drept în contracararea narcomaniei : Materialele conf. şt.-practice intern., 9 oct.

2008. – Ch., 2009. – P. 90-94. – Bibliogr. în note, p. 94 (8 tit.).

2474. Zosim, Alexandru. Controverse vizând obiectul contrabandei cu valori istorico-

culturale / Alexandru Zosim // Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova :

Materialele Conf. intern. şt.-practice, 21-22 sept. 2007. – Ch., 2009. – P. 166-169. – Bibliogr. în note, p.169 (10 tit.).

2475. Сосна, Борис. Трафик людей как форма насилия / Борис Сосна, Андрей

Боршевский, Касым Ярмилия // Rev. Naţ. de Drept. – 2009. – Nr 7. – P. 20-24. – Rez. în

lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 24 (5 tit.).

347 Drept civil 347.1 Generalităţi

2476. Corj, Mihai. Aspecte teoretice şi practice privind procedura de dizolva-

re/lichidare a persoanei juridice în temeiul hotărârii organului ei competent / Mihai Corj // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 7. – P. 31-40. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, 39-40 (13 tit.).

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii

2477. Balmuş, Victor. Cu privire la natura juridică a contractului normativ / Victor

Balmuş // Rev. Naţ. de Drept. – 2009. – Nr 7. – P. 6-15. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 13-15 (87 tit.).

2478. Bîtcă, Ion. Obligaţia de informare în faza negocierilor precontractuale / Ion

Bîtcă // Rev. Naţ. de Drept. – 2009. – Nr 7. – P. 62-65. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note,