Sunteți pe pagina 1din 201

ISSN 1857-0550

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 5
2009

CNCM
Chişinău 2009
MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

2009
Nr 5

NBCM
Chişinău 2009
MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională
a Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

2009
Nr 5

CNCM
Chişinău 2009
Alcătuitori : Valentina CHITOROAGĂ
Renata COZONAC
Olesea ZABIACO
Claudia BÂGU
Nina MICHERIN
Ludmila CORGHENCI

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of


Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul
1958: Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova; alcăt. :
Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp.
şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera
Naţ. a Cărţii, 2009 (Valinex SRL). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-
9730-3-8.
Nr 5, 2009. – 2009. – 201 p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb. străine. –
50 ex. – ISBN 978-9975-49-008-5.

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2009
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2009
MAI NR 5 MAY
(810-997)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
003 Sisteme de scriere şi notare
810. Терехов, Б. М.
Быстрописание : Самоучитель / Б. М. Терехов. – К. : Б. и., 2008 (Tipogr. "Alina
Scorohodova"). – 82, [1] p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 81-82 (10 tit.) şi în notele de subsol. – F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9957-6-4.
[2009-842].
003.3(075)
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
811. ICT+ "Informational and Communication Technologies – 2009", intern. conf.
(2009 ; Chişinău). Proceedings of the International Conference ICT+ "Information and
Communication Technologies – 2009", 18-21 Mai 2009, Chisinau / org. com. Pavel
Buceatchi (co-chairs), Gheorghe Duca, Oleg Rotaru [et al.]. – Ed. 1-a. – Ch. : S. n., 2009
(Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 216 p. : fig., scheme, tab. ; 30 cm.
Antetit.: Nat. Commis. of the Rep. of Moldova for UNESCO, Inform. Soc. Development
Inst., Min. of Inform. Development of the Rep. of Moldova [et al.]. – Texte: lb. rom., engl.,
rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 300 ex.
ISBN 978-9975-66-134-8.
[2009-807].
- - 1. ICT+ "Informational and Communication Technologies – 2009" – International
Conference.
004(082)=135.1=111=161.1
812. "Securitatea informaţională 2009", conf. intern. (2009 ; Chişinău). Securitatea
informaţională 2009 : Conf. intern. (ed. a 6-a), 20-21 mai 2009 / com. org.: Grigore
Belostecinic, Vadim Cojocaru, Tatiana Mişova [et al.] ; coord. ed.: S. Ohrimenco. – Ch. :
ASEM, 2009. – 107 p. : tab. ; 20 cm.

5
Cronica cărţii Nr 5-2009 ≡ Book annals Nr 5-2009

Antetit.: Acad. de Studii Econ. din Moldova, Lab. de Securitate Informaţională. – Texte:
lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 50
ex.
ISBN 978-9975-75-459-0.
[2009-884].
- - 1. "Securitate informaţională 2009" – Conferinţă internaţională.
004.056(082)=135.1=111=161.1
813. Коломеец, Валерий
Основы программирования : Учеб. пособие для студентов / Валерий Коломеец ;
ред.-изд. совет Бабенко О. А., Млечко Т. П., Репида В. Б. [и др.] ; Славян. ун-т, Каф.
"Информ. Технологий и Математ. Методов". – К. : Б. и., 2009 (Tipogr. "Valinex" SA). – 59
p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 58-59 (25 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-68-120-9.
[2009-849].
- - 1. Limbaje de programare pentru calculator (rusă).
004.43(075.8)
005 Conducere şi organizare. Management
814. Instrucţiune privind lucrul cu documentele în Parlamentul Republicii Moldova =
Инструкция по работе с документами в Парламенте Республики Молдова : [Nr. 13-XVI,
7 dec. 2005] : (actualizată în conformitate cu Hotărârea Parlamentului nr. 128-XVI din 18
mai 2007) / Parlamentul Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
143 p. : tab. ; 20 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă.
[2009-789].
- - 1. Documentele Parlamentului Parlamentul Republicii Moldova – Ordonare (rom.,
rusă).
005.91:342.5(478)=135.1=161.1
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
815. Павлюк, Константин
Узнаём друг друга : 10 лет общества "Kulturverein Moldova e. V." / Константин
Павлюк. – [Ch. : "Arta-Sol" AO] ; Берлин : Б. и., 2009 (Тип. "Drtuck-store", Берлин). – 248
p. : fot. ; 30 cm.
Bibliogr. în note: p. 240-246 (90 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-4035-1-1 (în cop. tare).
[2009-885].
- - 1. Asociaţia "Kulturverein Moldova e. V." (rusă). 2. Relaţii culturale – Moldova –
Germania (rusă).
008+327(=112.2+135.2)

6
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
816. Alexandru Budişteanu : [doctor arhitect, preşedinte al Uniunii vorbitorilor de lim-
bă engleză din România] : Omagiu la 80 de ani : [biobibliografie] / Univ. de Stat "A. Russo"
din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Maria Fotescu, Elena Scurtu ; red.-coord.: Elena Harconiţa ; red.
bibliogr.: Lina Mihaluţa ; trad. în engl.: Lidia Alexanchin. – Bălţi : S. n., 2008 (Tipogr. Univ.
de Stat "A. Russo" din Bălţi). – 367 p. : fig., fot., [1] f. portr. ; 24 cm. – (Doctor Honoris
Causa).
50 ex.
ISBN 978-9975-931-19-9.
[2009-821].
- - 1. Budişteanu, Alexandru, 1928- …, arhitect.
016:[72+929 Budişteanu]
817. Bibliografia municipiului Chişinău, 1999-2004 / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu",
Centrul de Informare şi Documentare, Chişinău ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. :
"Grafema Libris" SRL, 2009. – 444 p. ; 23 cm.
Texte: lb. rom., rusă. – 300 ex.
ISBN 978-9975-52-045-4.
[2009-830].
- - 1. Municipiul Chişinău – Indici bibliografici.
016:352(478-25)
818. Carte rară în limba română din colecţiile bibliotecii [Univ. de Stat "Alecu Russo"
din Bălţi] : Contribuţii bibliogr. / Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Elena
Scurtu, Ana Nagherneac ; red.-coord. Elena Harconiţa ; red. bibliogr. Lina Mihaluţa. – Bălţi :
S. n., 2008 (Tipogr. Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi). – 158 p. : fig. ; 24 cm. – (Vestigia
Semper Adora ; Fascicula 3).
50 ex.
ISBN 978-9975-931-29-8.
[2009-822].
016:027.7(478-21)
819. "Cartier", ed. (Chişinău).
Cartier booklit : [publicaţii editate] / resp. ed. : Emilian Galaicu-Păun. – Ch. : Cartier,
2009 (Combinatul Poligr.). – 20 cm.
vara, 2009. – 2009. – 144 p. : fig., tab. – 600 ex. – ISBN 978-9975-79-580-7. – [2009-
925].
- - 1. Publicaţii editate de Editura "Cartier".
017.4(478-25)
Deţinători al titlului de Doctor Honoris Causa. Membrii de onoare ai Senatului. – Vezi
Nr 891.

7
Cronica cărţii Nr 5-2009 ≡ Book annals Nr 5-2009

820. Lucrările profesorilor şi colaboratorilor : Anuar, 2007 : Bibliogr. sel. / Univ. de Stat
"Alecu Russo" din Bălţi, Bibl. şt. ; alcăt.: Ana Nagherneac ; red.-coord. Elena Harconiţa ;
red. bibliogr.: Lina Mihaluţa. – Bălţi : Bibl. Şt. a US "A. Russo" din Bălţi, 2008. – 130 p. ; 24
cm. – (Bibliographia Universitas).
50 ex.
ISBN 978-9975-931-41-0.
[2009-825].
016:378.4(478-21)
821. Profesor universitar Iacob Tighineanu. Chimia coordonată : 70 [ani de la naşterea
prof. chimist I. Tighineanu] / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". –
Ch. : CEP "Medicina", 2009. – 41 p. : fig. ; 20 cm. – (Savanţi iluştri).
Tit. pe cop.: Iacob Tighineanu. – Text: lb rom., rusă. – Lista publ. prof. univ. Iacob
Tighineanu: p. 32-41. – Bibliogr.: p. 22-23 (24 tit.).
[2009-888].
- - 1. Iacob Tighineanu, 1939-…, chimist – Biografie.
016:[54(092)+929 Tighineanu]=135.1=161.1
822. Virgil Mândâcanu : Doctor habilitat, profesor univ. : Biobibliogr. / Univ. Pedago-
gică de Stat "Ion Creangă", Bibl. ; alcăt.: Irina Ciornaia, Elena Ţurcanu, Silvia Zaharov ;
coord.: Virgil Mândâcanu, Ecaterina Scherlet. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. UPS "I. Crean-
gă"). – 116, [1] p. : fot. ; 21 cm.
40 ex.
ISBN 978-9975-46-035-4.
[2009-844].
- - 1. Pedagogie – Indici bibliografici. 2. Mândâcanu, Virgil, 1936-…, pedagog – Biobi-
bliografie.
016:[378+929 Mândâcanu]
02 BIBLIOTECONOMIE
823. Biblioteca Ştiinţifică : Cadru de reglementare / Univ. de Stat "Alecu Russo" din
Bălţi ; red. coord. : Elena Harconiţa. – Bălţi : S. n., 2007 (Tipogr. Univ. de Stat "Alecu
Russo" din Bălţi). – 98 p. : fig., tab. ; 29 cm.
30 ex.
ISBN 978-9975-931-10-6.
[2009-820].
- - 1. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat "Alecu Russo" din Bălţi.
027.021(478-21)(094)
824. Biblioteconomie. Asistenţă Informaţională. Arhivistică : Teorie şi practică / Bibl.
Municipală "B. P. Hasdeu", Catedra de Biblioteconomie, Asistenţă Informaţională şi Arhivis-
tică ; coord.: Lidia Kulikovski ; ref. şt.: Victor Petrescu. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2008. –
156 p. : fig., fot., tab. ; 21 cm.

8
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 300 ex.


ISBN 978-9975-52-042-3.
[2009-829].
- - 1. Biblioteconomie. 2. Asistenţă Informaţională. 3. Arhivistică.
02(478)
06 ORGANIZAŢII (ÎN GENERAL)
825. Republica Moldova. Guvernul. Consiliul Naţ. pentru decernarea Premiului de
Stat. Acte oficiale cu privire la decernarea premiului de Stat = Административные акты о
присуждении Государственной премии / Guvernul Rep. Moldova, Consiliul Naţ. pentru
decernarea Premiului de Stat. – [Ch. : S. n., 2009] (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 68 p. ; 20
cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – 500 ex.
[2009-788].
- - 1. Premii de stat – Republica Moldova (rom., rusă).
06.05:342.5(478)=135.1=161.1
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
826. "Food & Drinks" ; Food Technology" ; "Packaging. Depot", expoz. intern.
specializate (16 ; 16 ; 14 ; 2009 ; Chişinău). Expoziţii internaţionale specializate "Food &
Drinks", ed. a 16-a ; "Food Technology", ed. a 16-a ; "Packaging. Depot", ed. a 14-a, 13-
17.05.2009 : Cat. oficial. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 91, [14] p. : il. ;
30 cm.
Antetit.: Centrul Intern. de Expoz. "Moldexpo" SA, Min. Agriculturii şi Industriei Alimen-
tare al Rep. Moldova. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă.
[2009-806].
- - 1. Expoziţii internaţionale, 2009 – Industrie alimentară. 2. Industrie alimentară – Ex-
poziţii specializate, 2009.
061.43:663/664=135.1=111=161.1
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
827. Diordiev, Ion
Colorăm culorile : [carte de colorat] / Ion Diordiev ; il.: Radu Diordiev. – Ch. :
"Balacron" SRL, 2009. – [16] p. : il., il. color ; 15 x 19 cm.
Aut. este indicat în caseta tehn. – F. f. de tit. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-100-63-2.
[2009-933].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
828. Diordiev, Ion

9
Cronica cărţii Nr 5-2009 ≡ Book annals Nr 5-2009

Desene şi poezii despre profesii şi meserii : [carte de colorat] / Ion Diordiev ; il.: Radu
Diordiev. – Ch. : "Balacron" SRL, 2009. – [16] p. : il., il. color ; 15 x 19 cm.
Aut. este indicat în caseta tehn. – F. f. de tit. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-100-62-5.
[2009-932].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
829. Diordiev, Ion
Floricele pentru nepoţele : [carte de colorat] / Ion Diordiev ; il.: Radu Diordiev. – Ch. :
"Balacron" SRL, 2009. – [16] p. : il., il. color ; 15 x 19 cm.
Aut. este indicat în caseta tehn. – F. f. de tit. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-100-61-8.
[2009-931].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
830. Diordiev, Ion
Sportul în culori : [carte de colorat] / Ion Diordiev ; il.: Radu Diordiev. – Ch. : "Balacron"
SRL, 2009. – [16] p. : il., il. color ; 15 x 19 cm.
Aut. este indicat în caseta tehn. – F. f. de tit. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-100-64-9.
[2009-934].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
831. Jelescu, Petru
Flora. Fauna. Educaţie ecologică : Material didactic : Set 30 planşe / Petru Jelescu,
Raisa Jelescu, Ina Tăutu ; adapt. graf. : Aliona Timuţa. – Ch. : "Poligraf-Design" SRL, 2008.
– 30 f. : il. color. ; 47 x 35 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9537-8-8.
[2009-859].
087.5:373.2

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
832. Managementul stresului ocupaţional în mediul educaţional : (suport teoretico-
aplicativ pentru psihologi/cadre didactice) / Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Univ. de Stat
"A. Russo", Bălţi, Lab. Stres-control ; alcăt.: Silvia Briceag, Vasile Garbuz, Nicoleta Canter
[et al.] ; coord.: Silvia Briceag. – Bălţi : Univ. de Stat "Al. Russo" din Bălţi, 2008 ("Tipogr. din
Bălţi" SRL). – 290 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 285-289 (45 tit.). – 100 ex.

10
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-931-25-0.
[2009-868].
- - 1. Stresul în mediul educaţional.
159.922.7:37.015.3
16 LOGICĂ. TEORIA CUNOAŞTERII. METODOLOGIE
833. Дорган, Виорел
Эпистемология : Учеб. пособие для подготовки магистров / Виорел Дорган, Ана-
толий Будевич ; Гос. ун-т Физ. Воспитания и Спорта Респ. Молдова. – [Ed. a 2-a]. – К. :
"Valinex" SRL, 2009. – 161 p. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-103-2 (eronat).
[2009-796].
- - 1. Epistemologie (rusă).
16(075)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
21/29 SISTEME RELIGIOASE. RELIGII. CREDINŢĂ
25 RELIGII ALE ANTICHITĂŢII. RELIGII NECREŞTINE
834. Mitologia / Dorohina L. N., Makarevici V. M., Şironina E. V. [et al.] ; trad. din lb.
rusă: Vsevolod Cernei ; pict. K. R. Borisov, M. O. Dmitriev, V. P. Buharov [et al.]. – Ch. :
"Biblion" SRL ; Pereslavli (Rusia) : "Integral" SRL, 2009 (Combinatul Poligraf or. Tveri. Ru-
sia). – 95, [1] p. : il. color ; 22 cm. – (Enciclopedia pentru copii "Micul Erudit"). – (Billion).
Tit. orig.: Мифология. – Ind.: p. 94-95. – 4000 ex.
ISBN 978-9975-112-02-4 (în cop. tare).
[2009-929].
- - 1. Mitologie. 2. Enciclopedii pentru copii.
25(031)
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
835. Episcopul Marchel, între sacru şi teluric : [la Eparhia de Bălţi] / cop. şi prez. graf.:
Inga Edu ; fot.: Boris Gorbulea. – Ch. : S. n., 2009 (Combinatul Poligr.). – 115 p. : fot., fot.
color ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-901-96-3 (în cop. tare).
[2009-883].
- - 1. Marchel (Nicolae Mihăescu), 1959-…, episcopul Eparhiei de Bălţi.
27(092)

11
Cronica cărţii Nr 5-2009 ≡ Book annals Nr 5-2009

836. Свято-Георгиевская Церковь г. Кишинева, 1819-2009 / авт.-сост. протоирей


Николай Флоринский, протоирей Виталий Шинкарь ; фот. Владимир Чакира ; обл.:
Михай Бачински. – К. : Arc, 2009 (Combinatul Poligr.). – 101, [1] p., [28] p. fot., fot. color ;
22 cm. – Посвящается 190-летию Свято-Георгиевской церкви г. Кишинева.
Bibliogr.: p. 102 (10 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-61-527-3 (în cop. tare).
[2009-927].
- - 1. Biserica Sf. Gheorghe – Municipiul Chişinău – Istorie (rusă).
27(478-25)(091)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
837. Studentul USM – 2009 : (barometru de opinie) / Maria Bulgaru, Oleg Bulgaru, Di-
ana Cheianu [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Sociol. şi Asistenţă Socială. – Ch. :
CEP USM, 2009. – 148 p. : fig., tab. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-70-853-1.
[2009-838].
- - 1. Cercetare sociologică – Învăţământ superior.
303.424:378.4(478-25)
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
838. "Dimensiunea economico-juridică a globalizării", conf. şt.-practică intern.
(2008 ; Chişinău). Dimensiunea economico-juridică a globalizării = Economic and Law
Dimension of Globalization : Materialele Conf. şt.-practice intern. consacrate aniversării a 5-
a de la fondarea Inst. de Relaţii Intern. din Moldova, 16 mai 2008, Chişinău / col. red.: Va-
lentin Beniuc (preşedinte), Mihail Bîrgău, Alexandru Gribincea [et al.]. – Ch. : IRIM, 2009
(Tipogr. "Iunie-Prim" SRL). – 246 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşi-
tul art. – 60 ex.
ISBN 978-9975-9699-7-0.
[2009-898].
- - 1. "Dimensiunea economico-juridică a globalizării" – Conferinţă ştiinţifico-practică in-
ternaţională.
316.422:[338+34](082)

12
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

839. "Familia şi cultura păcii în Moldova", conf. (2008 ; Chişinău). Materialele Con-
ferinţelor "Familia, şcoala şi comunitatea – parteneri în promovarea culturii păcii", 11 oct.
2008 ; "Familia şi dezvoltarea social-economică durabilă", 18 oct. 2008 ; "Cultura comunică-
rii şi cultura păcii", 25 oct. 2008, Chişinău / coord. : Mihai Calestru, Nicolae Cîrpală, Marin
Mazur [et al.]. – Ch. : Asoc. Intern. pentru Educaţie din RM, 2008. – 96 p. : fig. ; 21 cm.
Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9523-4-7.
[2009-905].
- - 1. "Familia şi cultura păcii în Moldova" – Conferinţă.
316.356.2+37.018(082)
840. Femei şi bărbaţi în Republica Moldova = Women and men in the Republic of Mol-
dova … : Breviar Statistic / Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova ; col. red.: Vladimir
Golovatiuc (preşedinte), Elena Basarab, Nina Cesnocova [et al.]. – Ch. : Statistica, 2009
(Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 11 x 15 cm.
… 2008. – 2009. – 83 p. : diagr., tab. color. – Text paral.: lb. rom., engl. – Apare cu
sprijinul financ. al Agenţiei Suedeze de Coop. Intern. pentru Dezvoltare (Sida). – 500 ex. –
ISBN 978-9975-66-130-0. – [2009-804].
- - 1. Femei – Bărbaţi – Republica Moldova – Date statistice (rom., engl.).
316.346.2(478)(083.41)=135.1=111
841. Set armonizat de indicatori de dezvoltare sensibili la dimensiunea de gen în con-
textul Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului : (versiune succintă) / Biroul Naţ. de Statisti-
că ; col. red.: Vladimir Golovatiuc (preşedinte), Elena Vâtcărău, Elena Basarab [et al.]. – Ch.
: S. n., 2009 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 39 p. : tab. ; 17 x 24 cm. – (Statistica Moldovei).
Apare cu sprijinul financ. al Fondului Naţiunilor Unite de Dezvoltare pentru Femei
(UNIFEM).
ISBN 978-9975-106-28-3.
[2009-915].
316.346.2(083.41)
842. Idem în lb. engl. : Harmonised set of development indicators in a gender sensitive
manner in the context of the Millennium Development Goals : (Short version). – Ch. : S. n.,
2009 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 38 p. : tab. ; 17 x 24 cm. – (Statistica Moldovei).
Apare cu sprijinul financ. al Fondului Naţiunilor Unite de Dezvoltare pentru Femei
(UNIFEM).
ISBN 978-9975-106-30-6.
[2009-917].
316.346.2(083.41)
843. Set armonizat de indicatori de dezvoltare sensibili la dimensiunea de gen în con-
textul Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului : (versiune compl.) / Biroul Naţ. de Statistică ;
col. de red.: Vladimir Golovatiuc (preşedinte), Elena Vâtcărău, Elena Basarab [et al.]. – Ch. :
S. n., 2009 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 53 p. : tab. ; 17 x 24 cm. – (Statistica Moldovei).

13
Cronica cărţii Nr 5-2009 ≡ Book annals Nr 5-2009

Apare cu sprijinul financ. al Fondului Naţiunilor Unite de Dezvoltare pentru Femei


(UNIFEM).
ISBN 978-9975-106-29-0.
[2009-916].
316.346.2(083.41)
844. Idem în lb. engl. : Harmonised set of development indicators in a gender sensitive
manner in the context of the Millennium Development Goals : (Full version). – Ch. : S. n.,
2009 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 55 p. : tab. ; 17 x 24 cm. – (Statistica Moldovei).
Apare cu sprijinul financ. al Fondului Naţiunilor Unite de Dezvoltare pentru Femei
(UNIFEM).
ISBN 978-9975-106-31-3.
[2009-918].
316.346.2(083.41)
32 POLITICĂ
845. Cuşco, Andrei
Imperii, naţionalisme şi sisteme politice / Andrei Cuşco, Igor Caşu (ed.), Yuri Josanu ;
Univ. de Stat din Moldova, Catedra UNESCO Studii Sud-Est Europene. – Ch. : CEP USM,
2009. – 250 p. : tab. ; 25 cm. – (Seria: Cursuri la masterat în studii sud-est europene).
Bibliogr. la sfârşitul compartimentelor. – Apare cu sprijinul financ. al Progr. SCOPES al
Fundaţiei Naţ. de Ştiinţă din Elveţia (SNSF – FNSRS). – 200 ex.
ISBN 978-9975-70-844-9.
[2009-798].
- - 1. Imperii. 2. Naţionalisme. 3. Sisteme politice.
32:378
323 Politică internă
Ucrainenii din Moldova, moldovenii din Ucraina: procese etnosociale = Украïнцi в
Молдові, молдовани в Украïнi: етносоцiальнi процеси. – Vezi Nr 847.

846. Копанский, Я. М.
Еврейское национальное движение в Бессарабии в межвоенный период (1918-
1940 гг.) / Я. М. Копанский ; отв. ред. Л. А. Мосионжник ; обл: Д. Топал ; Высш. Антро-
пол. Шк., Ин-т культур. наследия Акад. наук РМ. – К. : Б. и., 2008 (Tipogr. "Business
Elita" PP SRL). – 368, [1] p. : fig., tab., [1] f. portr. ; 21 cm. – (Серия "Наследие народов
Молдовы").
Bibliogr. în note: p. 324-342 (221 tit.). – Ind. de nume: p. 352-369. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9607-0-0 (în cop. tare).
[2009-900].
- - 1. Mişcarea de eliberare naţională a evreilor în Basarabia (rusă).
323.1(=411.16)+94(478)"1918/1940"

14
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova


847. "Ucrainenii din Moldova, moldovenii din Ucraina: procese etnosociale",
conf. şt. intern. (2008 ; Chişinău). Ucrainenii din Moldova, moldovenii din Ucraina: proce-
se etnosociale = Украïнцi в Молдові, молдовани в Украïнi: етносоцiальнi процеси : Ma-
terialele Conf. Şt. Intern. Chişinău, 9 oct. 2008 / resp. de ed. Galina Rogovaia. – [Ch. : S. n.,
2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL)]. – 307 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filozofie, Sociol. şi Ştiinţe Politice, Amba-
sada Ucrainei în Rep. Moldova [et al.]. – Texte: lb. rom., ucr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200
ex.
ISBN 978-9975-66-129-4.
[2009-876].
- - 1. "Ucrainenii din Moldova, moldovenii din Ucraina: procese etnosociale" – Conferin-
ţă ştiinţifică internaţională.
323.15(478)(=161.2)+323.15(477)(=135.1)(082)
325 Migrare. Colonialism
Буга, Олег. Историко-географические аспекты развития испанских городов Се-
верной Африке. – Vezi Nr 956.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


Павлюк, Константин. Узнаём друг друга. – Vezi Nr 815.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
848. Кара, М. Ф.
Современные корпорации : Учеб. пособие / М. Ф. Кара. – Комрат : Б. и., 2009
(Tipogr. "Centrografic" SRL). – 105 p. : fig., scheme, tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 102 (18 tit.). – 20 ex.
ISBN 978-9975-4014-6-3.
[2009-924].
- - 1. Asociaţii comerciale (rusă). 2. Corporaţii (rusă).
334.784(075.8)
849. Пармакли, Д. М.
Предприятие в современной экономической системе : учеб. пособие / Д. М. Пар-
макли, З. Н. Арикова. – Комрат : Б. и., 2009 (Tipogr. "Centrografic" SRL). – 106 p. : fig.,
graf., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – În red. aut. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4014-2-5.
[2009-920].

15
Cronica cărţii Nr 5-2009 ≡ Book annals Nr 5-2009

- - 1. Întreprinderi – Sisteme economice (rusă).


334.7(075.8)
336 Finanţe
850. Finanţe : Note de curs şi aplicaţii pentru seminar / Galina Ulian, Angela
Şestacovscaia, Mariana Doga-Mîrzac [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Ştiinţe
Econ., Catedra Finanţe şi Bănci. – Ch. : CEP USM, 2009. – 175 p. : diagr., scheme, tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 170-174 (84 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-846-3.
[2009-799].
- - 1. Finanţe.
336.1(075.8)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri.
851. Complexul Agroindustrial = Agro-Industrial Sector = Агропромышленный ком-
плекс : [ghid] / Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare al Rep. Moldova, Moldovan Invest-
ment and Export Promotion Org. – Ch. : S. n., 2009 (Combinatul Poligr.). – 56, [1] p. : fig.,
fot. color ; 30 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al EU Funded
Project "Export Promotion and Investment Attraction in the Rep. of Moldova".
[2009-858].
- - 1. Complexul Agroindustrial din Republica Moldova (rom., engl., rusă).
338.43=135.1=111=161.1
852. Patraşcu, Dumitru
Incursiuni în managementul anticriză : [manual] / Dumitru Patraşcu, Alexandru Roman,
Tatiana Patraşcu ; Acad. de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Rep. Moldova. –
Ch. : AAP, 2009. – 392 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 382-390 (168 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-9960-8-2.
[2009-919].
- - 1. Managementul anticriză. 2. Politică anticriză. 3. Anticriză – Abordare administrati-
vă.
338.2+351/354(075)
853. Кушнерёв, А. Г.
Теоретические основы экономики в сфере физической культуры и спорта : (учеб.
пособие) / А. Г. Кушнерёв ; Гос. ун-т физ. воспитания и спорта Респ. Молдова. – К. : Б.
и., 2009 (Tipogr. "Primex Com" SRL). – 126 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 126 (22 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-9999-8-4.

16
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2009-936].
- - 1. Economie (rusă). 2. Educaţie fizică (rusă).
338:796(075.8)
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
854. Cuşmir, Sergiu V.
Rezerve eficiente în dezvoltarea economiei durabile a Regiunii de Nord a Republicii
Moldova / Sergiu V. Cuşmir ; Inst. Nistrean de Economie şi Drept, mun. Bălţi. – Ch. : S. n.,
2009 (Tipărit în Secţ. activitate ed. a AAP pe lîngă Preşedintele Rep. Moldova). – 177 p. :
fig., tab. ; 20 cm.
Adnot.: lb. rom.,engl., rusă. – Bibliogr.: p. 173-177 (56 tit.) şi în notele de subsol. – 100
ex.
ISBN 978-9975-9960-7-5.
Preţ contractual. – [2009-897].
- - 1. Economie – Republica Moldova.
338(478-17)
338.48 Turism. Economia turismului
855. Livandovschi, Roman
Îndrumar metodic la disciplina "Turism rural" : pentru studenţii Facultăţii "Business şi
Administrarea Afacerilor", specialitatea "Turism" : (secţ. cu frecvenţă la zi şi redusă) / Ro-
man Livandovschi ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Fac. "Business şi Administrarea
Afacerilor", Catedra "Turism şi servicii hoteliere". – Ch. : ASEM, 2009. – 74 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 38-41 (48 tit.) şi în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-453-8.
[2009-787].
- - 1. Turism rural.
338.48(076.5)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă
856. Арикова, З. Н.
Конкурентоспособность продукции : Учеб. пособие / З. Н. Арикова. – Комрат : Б.
и., 2009 (Tipogr. "Centrografic" SRL). – 48 p. : fig., scheme, tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 45-46 (18 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4014-4-9.
[2009-922].
- - 1. Concurenţă (rusă).
339.137(076.5)
857. Генова, Светлана

17
Cronica cărţii Nr 5-2009 ≡ Book annals Nr 5-2009

Конкурентные стратегии : (Учеб.-метод. пособие) / Светлана Генова. – Комрат : Б.


и., 2009 (Tipogr. "Centrografic" SRL). – 150 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4014-5-6.
[2009-923].
- - 1. Concurenţă (rusă). 2. Strategie (rusă).
339.137(076.5)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
858. Pădureac, Lidia
Istoria dreptului : (epoca antică) : Prelegeri, lab. / Lidia Pădureac ; Univ. de Stat "A.
Russo", Fac. Drept, Catedra Drept Public. – Bălţi : S. n., 2008. – 172 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. în note la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-50-020-3.
[2009-826].
- - 1. Drept.
34(091)
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
859. Ротару, Михаил
История государства и права Республики Молдова : Курс лекций / Михаил Ротару
; Молд. Экон. Акад., Фак. "Всеобщая экономика и право", Каф. Публ. права. – К. : МЭА,
2009. – 302 p. : fig., scheme, tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 300-302 (37 tit.) şi în notele de subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-75-451-4.
[2009-785].
- - 1. Drept – Republica Moldova – Istorie (rusă). 2. Statul – Republica Moldova – Isto-
rie (rusă).
340.12(478)(091)(075.8)
341 Drept internaţional
860. Balan, Oleg
Protecţia drepturilor omului în conflictele armate : Monografie / Oleg Balan ; Univ. de
Studii Europene din Moldova. – Ch. : S. n., 2009 (CEP USM). – 214 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 190-213 (311 tit.) şi în notele de subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-70-851-7.
[2009-801].
- - 1. Conflicte armate – Drepturile omului. 2. Drepturile omului.
341.231.14+341.3
861. Chirtoacă, Natalia

18
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Drept internaţional public : în scheme / Natalia Chirtoacă. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr.
"Business-Elita" PP SRL). – 79 p. : scheme ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 78-79 (35 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-9693-3-8.
[2009-901].
- - 1. Drept internaţional public.
341.1/.8(076.5)
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
862. "Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi
istoric al Moldovei în contextul integrării europene", conf. şt. intern. (2 ; 2008 ; Chiş i-
nău). Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al
Moldovei în contextul integrării europene : Materialele conf. şt. intern. anuale a tinerilor ce r-
cetători, Ed. a 2-a, 28 mar. 2008, Chişinău / col. red.: Alexandru Burian, Andrei Smochină,
Lilia Zabolotnaia [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Business-Elita" PP SRL). – 226, [1] p. :
tab. ; 29 cm. – Supl. la Rev. Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale,
ISSN 1857-1999.
Antetit.: Inst. de Istorie, Stat şi Drept al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Texte: lb. rom.,
fr., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex.
ISBN 978-9975-4002-5-1.
[2009-899].
- - 1. "Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric
al Moldovei în contextul integrării europene" – Conferinţă ştiinţifică internaţională anuală a
tinerilor cercetători.
342.5:[008+94(478)](082)=00
863. Orlov, Maria
Curs de contencios administrativ : [pentru uzul studenţilor] / Maria Orlov. – Ch. : S. n.,
2009 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 158 p. ; 21 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-106-32-0.
[2009-912].
- - 1. Contenciosul administrativ.
342.9(075.8)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
864. Codul de procedură penală al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi compl.
– Ch. : "Lavilat-Info" SRL, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 211 p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4054-0-9.
[2009-894].
- - 1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova.
343.13(478)(094.4)

19
Cronica cărţii Nr 5-2009 ≡ Book annals Nr 5-2009

865. Codul penal al Republicii Moldova : Adoptat prin Legea nr. 985-XV din 18 apr.
2002, Monitorul Oficial al Rep. Moldova nr. 128-129 din 13 sept. 2002, în vigoare din 12 iun.
2003, republ. în Monitorul Oficial al Rep. Moldova nr. 72-74 din 14 apr. 2009, în temeiul art.
III lit. c) al Legii nr. 277-XVI din 18 dec. 2008 : cu modificări şi compl. de pînă la 24 mai
2009 / ed. îngrijită de Adriana Eşanu ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 4-a, actualizată. – Ch. :
Cartier, 2009 (Combinatul Poligr.). – 303, [1] p. ; 11 x 17 cm. – (Cartier juridic / col. coord.
de Oleg Efrim).
800 ex.
ISBN 978-9975-79-579-1 (în cop. tare).
[2009-882].
- - 1. Codul penal al Republicii Moldova.
343.2/.7(478)(094.4)
866. Codul penal al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi compl. – Ch. :
"Lavilat-Info" SRL, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 131 p. ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-105-15-6.
[2009-889].
- - 1. Codul penal al Republicii Moldova.
343.2/.7(478)(094.4)
867. Idem în lb. rusă : Уголовный кодекс Республики Молдова : с послед. изм. и
доп. – К. : "Lavilat-Info" SRL, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 143 p. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4054-2-3.
[2009-896].
- - 1. Codul penal al Republicii Moldova (rusă).
343.2/.7(478)(094.4)
868. Gherman, Marian
Particularităţi ale activităţii de organizare şi planificare a prevenirii şi descoperirii infrac-
ţiunilor cu largă rezonanţă socială şi în serie : (Aspecte teoretico-practice) / Marian
Gherman, Eugen Blîndu ; Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Acad. "Ştefan cel Mare".
– Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI). – 93 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 90-92 (28 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-930-92-5.
[2009-803].
- - 1. Infracţiuni.
343.85(075.8)
869. Mariţ, Alexandru
Îndrumător metodic la disciplina Drept penal. Partea spec. : (Aspecte generale cu privi-
re la calificarea infracţiunilor : Speţe, practică judiciară) / Alexandru Mariţ, Djulieta Vasiloi,

20
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Ion Cauş ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Fac. de Econ. Gen. şi Drept, Catedra "Drept
Public". – Ch. : ASEM, 2009. – 449 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 445-449 şi la sfârşitul cap. – 200 ex.
ISBN 978-9975-75-449-1.
[2009-784].
- - 1. Drept penal.
343.3/.7(076.5)
347 Drept civil
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
870. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi compl.
– Ch. : "Lavilat-Info" SRL, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 129 p. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4054-1-6.
[2009-895].
- - 1. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova.
347.91/.95(478)(094.4)
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
871. Culegere a unor documente normative în domeniul protecţiei muncii şi relaţiilor
de muncă = Сборник некоторых законодательных документов в области охраны труда
и трудовых отношений / Ассоц. междунар. автомоб. перевозчиков Молдовы "AITA",
Центр подготовки междунар. перевозчиков "CIPTI". – Ch. : S. n., 2008 ("Tipogr. din Bălţi"
SRL). – 103 p. : tab. ; 21 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4038-0-1.
[2009-862].
- - 1. Dreptul muncii.
349.2
349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător
872. Legislaţia de mediu a Republicii Moldova : [în 3 vol.] / Asoc. Intern. Ecologică a
Păstrătorilor Râului "Eco-TIRAS". – Ch. : Asoc. Intern. Ecologică a Păstrătorilor Râului
"Eco-TIRAS", 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 21 cm. – ISBN 978-9975-66-020-4.
Vol. 3 : Tratatele internaţionale multilaterale în domeniul mediului. – 2009. – 260 p. :
tab. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Rosa Luxemburg, Berlin, Germania. – 500 ex. –
ISBN 978-9975-66-099-0. – [2009-805].
- - 1. Dreptul ocrotirii mediului înconjurător – Republica Moldova – Legislaţie.
349.6(478)(094)

21
Cronica cărţii Nr 5-2009 ≡ Book annals Nr 5-2009

873. Idem în lb. rusă : Экологическое законодательство Республики Молдова. – К. :


Eco-TIRAS, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 21 cm. – ISBN 978-9975-66-100-3.
Т. 3 : Многосторонние экологические соглашения. – 2009. – 269 p. : tab. – Изд. при
фин. поддержке Фонда Розы Люксембург, Берлин, Германия. – 500 ex. – ISBN 978-
9975-66-103-4. – [2009-875].
- - 1. Dreptul ocrotirii mediului înconjurător – Republica Moldova – Legislaţie (rusă).
349.6(478)(094)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
874. "Administraţia publică în statul de drept", ses. şt. (2009 ; Chişinău). Adminis-
traţia publică în statul de drept : Materiale ale ses. de comunicări şt., 27-28 sept. 2008 /
red.: Maria Orlov, Claudia Crăciun, Aurel Sîmboteanu [et al.]. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr.
"Elena-V.I." SRL). – 578 p. ; fig. ; 24 cm. – (Caietul ştiinţific ; 3).
Antetit.: Inst. de Ştiinţe Administrative din Rep. Moldova. – Texte: lb. rom., engl. – Rez.:
lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 150 ex.
ISBN 978-9975-106-34-4.
[2009-910].
- - 1. "Administraţia publică în statul de drept" – Sesiune de comunicări ştiinţifice (rom.,
engl.).
351/354(082)=135.1=111
875. Beschieru, Ion
Mecanisme de consultare şi dialog între Guvern şi autorităţile publice locale / Ion
Beschieru (expert juridic) ; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) "Viitorul". – Ch.
: IDIS "Viitorul", 2009 (Tipogr. "Reşetnicov P." ÎI). – 38 p. : fig., scheme ; 29 cm. – (Politici
Publice ; Nr 1).
Bibliogr.: p. 31 (21 tit.) şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Open
Society Inst. (LGI/OSI). – 60 ex.
ISBN 978-9975-9922-6-8.
[2009-848].
- - 1. Autorităţi publice locale. 2. Guvern.
352:328
Patraşcu, Dumitru. Incursiuni în managementul anticriză. – Vezi Nr 852.

876. Кара, М. Ф.
Муниципальный менеджмент : (Учеб.-метод. пособие) / М. Ф. Кара. – Комрат : Б.
и., 2009 (Tipogr. "Centrografic" SRL). – 77 p. : scheme ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 73 (17 tit.). – 20 ex.
ISBN 978-9975-4014-3-2.
[2009-921].

22
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Administraţie municipală – Management (rusă).


352:005(076.5)
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
877. Educaţia de bază în Republica Moldova din perspectiva şcolii prietenoase copilu-
lui : Studiu / Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova ; [aut.]: Viorel Afteni, Aglaida
Bolboceanu, Svetlana Borţoi [et al.]. – Ch. : S. n., 2009 (Combinatul Poligr.). – 128 p. : fig.,
fot., tab. color ; 30 cm.
Tit. pe cop.: Educaţia de bază din perspectiva şcolii prietenoase copilului. – Apare cu
sprijinul financ. al Reprezentanţei UNICEF în Rep. Moldova. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-901-94-9.
[2009-907].
- - 1. Educaţie – Republica Moldova.
37.0(478)
878. Idem în lb. engl. : Baseline Study on Basic Education in the Republic of Moldova
from the perspective of Child-Friendly Schools. – Ch. : S. n., 2009 (Combinatul Poligr.). –
128 p. : fig., fot. tab. color ; 30 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Reprezentanţei UNICEF în Rep. Moldova. – 100 ex.
ISBN 978-9975-901-95-6.
[2009-908].
- - 1. Educaţie – Republica Moldova (engl.).
37.0(478)=111
879. Idem în lb. rusă : Базовое образование в Республике Молдова с перспективы
школы дружественной ребенку : Исследование. – К. : Б. и., 2009 (Combinatul Poligr.). –
142 p. : fig., fot., tab. color ; 30 cm.
Tit. pe cop.: Базовое образование с перспективы школы дружественной ребенку.
– Изд. при фин. поддержке представительства ЮНИСЕФ в Респ. Молдова. – 500 ex.
ISBN 978-9975-901-93-2.
[2009-926].
- - 1. Educaţie – Republica Moldova (rusă).
37.0(478)=161.1
880. Managementul ICT în unitatea şcolară : Program de formare continuă în dome-
niul aplicării ICT în educaţie : Suport didactic pentru coord. ICT / Univ. de Stat din Moldova,
Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Inst. de Stat de Instruire Continuă ; elab., adapt.,
red. şef Simion Caisîn ; red. coord. Ion Spinei. – Ch. : ISIC, 2008. – 200, [1] p. : fig., tab. ;
29 cm. + Erată (1 f.).
Bibliogr.: p. 200 (14 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-9872-1-9.
[2009-873].

23
Cronica cărţii Nr 5-2009 ≡ Book annals Nr 5-2009

37.0:005
Materialele Conferinţelor "Familia, şcoala şi comunitatea – parteneri în promovarea
culturii păcii" ; "Familia şi dezvoltarea social-economică durabilă" ; "Cultura comunicării şi
cultura păcii". – Vezi Nr 839.

881. Parteneriatul şcoală-familie. Iniţiative locale / concepţie şi realizare: Rima


Bezede, Viorica Goraş-Postică. – Ch. : Centrul Educaţional "Pro Didactica", 2009 ("Tipogr.
Reclama" SA). – 27 p. : fot., tab. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-9745-4-7.
[2009-906].
37.018
882. Voronin, Taisia
Drumurile care ne-au ales = Дороги, которые выбрали нас : Chemarea noastră sunt
copiii : (Almanah) / Taisia Voronin ; red. resp.: V. Pasecinic ; trad.: M. Gabinschi ; fot.: V.
Corcimari, I. Zenin. – Ch. : "Metrompaş" SRL, 2009. – 139 p. : fot. color ; 30 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9740-7-3.
[2009-904].
- - 1. Educaţia în familie (rom., rusă).
37.018.1=135.1=161.1
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
883. Ţâgulea, Ion
Tehnologia educaţiei artistico-plastice : material didactic pentru prof. şi studenţi : [în
vol.] / Ion Ţâgulea ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Catedra "Design", Lab. "Tehnologia
educaţiei artistico-plastice". – Ch. : ULIM, 2008. – 29 cm. – ISBN 978-9975-920-59-9.
Vol. 5 : Culoare. – 2008. – 164 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 159-160 (36 tit.). – 100 ex. –
ISBN 978-9975-920-60-5 (broşată). – [2009-855].
- - 1. Educaţie artistico-plastică. 2. Culoare – Metodica predării.
37.016:7.017.4
884. "Новiтнi методи викладання украïнськоï мови та літератури", мiжнар.
конф. (2008 ; Бэлць). Матеріали мiжнародной конференции "Новiтнi методи викла-
дання украïнськоï мови та літератури", (12 листопада 2008 р.). – Бэлць : Б. и., 2009
("Tipogr. din Bălţi" SRL). – 77, [1] p. ; 30 cm.
Antetit.: Бельц. гос. ун-т iм. А. Руссо, Каф. укр. мови та лiт. – Bibliogr. la sfârşitul art.
– 150 ex.
ISBN 978-9975-4038-1-8.
[2009-863].

24
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. "Новiтнi методи викладання украïнськоï мови та літератури" –


Мiжнародна конференцiя.
37.016:811.161.2+821.161.2.09(082)
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
885. Aplicarea ICT în discipline de studii : Program de formare continuă în domeniul
aplicării ICT în educaţie : Suport didactic pentru profesori / Univ. de Stat din Moldova, Univ.
Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Inst. de Stat de Instruire Continuă ; elab. şi adapt.: Simi-
on Caisîn, Ion Spinei, Iraida Pascari [et al.] ; red.-şef Simion Caisîn. – Ch. : ISIC, 2007. –
370 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 287-288 (50 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-9809-2-0.
[2009-874].
- - 1. Educaţie – Formare continuă.
37.091
886. "Déjà Vu" : Liceul "Spiru Haret". Promoţia 2009 : [Chişinău] : Album / Liceul Teo-
retic "Spiru Haret" ; red.: Ana Pînzari, Cristina Morozov ; fot.: Andrei Cojocaru. – Ed. a 2-a. –
Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 176 p. : fot., tab. ; 27 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-66-131-7 (în cop. tare).
[2009-903].
- - 1. Liceul Teoretic "Spiru Haret" – Chişinău – Promoţia 2009 – Albume.
37.091(478-25)(084.12)
887. Rotaru, Noie
Pe urmele preotului-poet Alexei Mateevici : Victorină literară-itinerar / Noie Rotaru. –
Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Melil Grafica" SRL). – 60 p. : fot. ; 29 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-9734-6-5.
[2009-811].
- - 1. Victorine literare.
37.091:821.135.1(478).09
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
888. Buga, Oleg
Ghid de practică economică : pentru studenţi / Oleg Buga, Vasile Pavaliuc Benone,
Dan Ilie Marache. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2009. – 112 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul compartimentelor şi în notele de subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-52-051-5.
[2009-835].
- - 1. Învăţământ superior – Practică studenţească. 2. Economie.
378:33

25
Cronica cărţii Nr 5-2009 ≡ Book annals Nr 5-2009

889. Cadrul Naţional al Calificărilor din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi :
Culeg. de doc. şi materiale / Univ. de Stat din Moldova, Inst. de Stat de Instruire Continuă,
Univ. Link Campus (Malta) [et al.] ; elab. şi adapt.: Simion Caisîn, Elena Muraru, Alessandro
Figus [et al.] ; resp. ed. : Simion Caisîn. – Ch. : ISIC, 2008. – 188 p. : diagr. color, fig., tab. ;
29 cm.
Texte: lb. rom., engl. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9872-2-6.
[2009-880].
- - 1. Învăţământ superior – Calificare (rom., rusă).
378.1(082)=135.1=111
890. Ciurea, Cornel
Impactul politicilor autorităţilor publice centrale asupra sistemului universitar din Repu-
blica Moldova / Cornel Ciurea, Leonid Litra ; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale
(IDIS) "Viitorul". – Ch. : IDIS "Viitorul", 2009 (Tipogr. "Reşetnicov P." ÎI). – 36 p. : tab. ; 30
cm. – (Politici Publice ; Nr 2, 2009).
Bibliogr.: p. 35-36 (39 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-9922-7-5.
[2009-909].
- - 1. Sistemul universitar din Republica Moldova – Politică educaţională.
378.014(478)
891. Deţinători al titlului de Doctor Honoris Causa. Membrii de onoare ai Senatului :
[personalităţi ale contemporanietăţii onorate de Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi] / Univ. de
Stat "A. Russo" din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt.: Elena Scurtu, Maria Fotescu ; red.-coord.: Elena
Harconiţă ; red. şt.: Gheorghe Popa. – Bălţi : S. n., 2008 (Tipogr. Univ. de Stat "Alecu
Russo" din Bălţi). – 203 p. : fot. ; 24 cm.
Texte: lb. rom., germ., rusă. – Ind. de nume: p. 195-199. – 50 ex.
ISBN 978-9975-931-31-1.
[2009-824].
- - 1. Deţinători al titlului de Doctor Honoris Causa (rom., germ., rusă).
[378+01](092)=135.1=112.2=161.1
892. "Interconexiuni metodologice, pragmatice şi didactice în ştiinţele limbii",
conf. şt.-practice republicană, (2009 ; Chişinău). Interconexiuni metodologice, pragmati-
ce şi didactice în ştiinţele limbii = Methodological, pragmatical and didactical interconnec-
tions in language science : Materiale Conf. şt.-practice rep., consacrate aniversării a 5-a de
la fondarea IRIM, 18 apr. 2008. – Ch. : IRIM, 2009 (Tipogr. "Iunie-Prim" SRL). – 265 p. : tab.
; 20 cm.
Antetit.: Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Texte: lb. rom., engl., fr., germ., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 60 ex.
ISBN 978-9975-9764-5-9.
[2009-851].

26
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. "Interconexiuni metodologice, pragmatice şi didactice în ştiinţele limbii" – Confe-


rinţă ştiinţifică-practică republicană.
378+80/81(082)=00
893. Repere conceptuale privind implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de mana-
gement al calităţii în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova / Min. Educa-
ţiei şi Tineretului al Republica Moldova, Oficiul Tempus în Rep. Moldova ; experţi naţ. Elena
Muraru, Petru Todos, Ana Guţu. – Ch. : UTM, 2009. – 30 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 29-30 (15 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-45-118-5.
[2009-861].
- - 1. Învăţământ superior – Republica Moldova – Management al calităţii.
378(478):005
894. Repida, Tatiana
Studentul faţă-n faţă cu copilul : Ghid metodic în ajutorul studenţilor-stagiari privind or-
ganizarea şi desfăşurarea practicii extracurriculare / Tatiana Repida ; Univ. de Stat din Mol-
dova, Fac. de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : CEP
USM, 2009. – 147, [1] p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 62 (7 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-833-3.
[2009-939].
- - 1. Învăţământ superior. 2. Practică extracurriculară.
378:374
895. Летняя педагогическая практика : Гид для студентов / Молд. гос. ун-т, Фак.
психологии и пед. наук, Каф. пед. наук ; сост.: С. К. Константинова. – К. : CEP USM,
2009. – 193 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 192 (18 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-847-0.
[2009-800].
- - 1. Practica pedagogică (rusă).
378:37.091(072)
39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
896. Ursu, Mihai
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală : ghid / Mihai Ursu ; concepţie graf.,
cop.: Romeo Şveţ ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Min. Culturii şi Turismului al Rep. Moldova.
– Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2009 (Combinatul Poligr.). – 79, [1] p. : fot., fot. color ; 20 x 22 cm.
Aut. pe cop. nu este indicat. – 600 ex.
ISBN 978-9975-67-633-5.
[2009-809].
- - 1. Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală.

27
Cronica cărţii Nr 5-2009 ≡ Book annals Nr 5-2009

39+94(478)
897. Хайдарлы, Д. И.
Население Пруто-Днестровского междуречья и южных районов левобережья
Днестра в XVIII в. : Этнодемогр. и ист. аспекты : [монография] / Д. И. Хайдарлы ; Акад.
наук Молдовы, Ин-т культ. наследия, Центр Этнологии. – К. : "Art Area" SRL, 2008. –
581 p. : h., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 435-465 (426 tit.) şi în note: p. 388-434. – 30 ex.
ISBN 978-9975-9618-7-5.
[2009-810].
- - 1. Populaţie – Republica Moldova – Istorie.
39(478)+94(478)"17"
398 Folclor
898. Чернелев, В. Д.
Структура русского фольклора : [pentru uzul studenţilor] / В. Д. Чернелев ; Молд.
гос. ун-т, Филол. фак., Каф. рус. филологии. – Изд. 9-е, испр. и доп. – К. : CEP USM,
2009. – 95, [6] p. : fig. ; 21 cm.
Aut. pe cop. nu este indicat. – Bibliogr.: p. 88-95 şi în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-843-2.
[2009-837].
- - 1. Folclor rusesc – Structură.
398(=161.1)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


51 MATEMATICĂ
899. Guţu, Ion
Matematicile Cangurului – 2009 : Al 15-lea concurs "Kangourou" în Moldova / Ion
Guţu, Valeriu Guţu, Galina Rîbacova. – Ch. : Univers Pedagogic, 2009 (Tipogr. "Universul"
ÎS). – 31, [1] p. :fig.; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi în caseta tehn. – F. f. de tit. – 29500 ex.
[2009-856].
51(076.5)
900. Idem în lb. rusă : Математика Кенгуру – 2009 : 15-й конкурс "Kangourou" в
Молдове. – Ch. : Univers Pedagogic, 2009 (Tipogr. "Universul" ÎS). – 32 p. : fig. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi în caseta tehn. – F. f. de tit.
[2009-857].
51(076.5)
514 Geometrie
901. Port, Sergiu

28
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Geometrie constructivă : (material didactic) / S. Port ; red. resp. N. Dodon ; Univ. Pe-
dagogică de Stat "Ion Creangă", Fac. Informatică şi Tehnologii Informaţionale în Instruire,
Catedra Matematică Aplicativă. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 69 p. :
fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 68 (6 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-46-037-8.
[2009-845].
- - 1. Geometrie constructivă.
514(075.8)
517 Analiză
902. Lica, Dionis
Analiză complexă: teorie şi exemple cu Maple : [pentru uzul studenţilor] / Dionis Lica,
Narcisia Teodorescu. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 224 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 223-224 (17 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-46-036-1.
[2009-843].
517.53:004(075.8)
903. Шевчик, Е. Г.
Числовые ряды : Метод. пособие / Е. Г. Шевчик ; ред.-изд. совет Бабенко О. А.,
Млечко Т. П., Репида В. Б. [и др.] ; Славян. ун-т, Каф. "Информ. Технологий и
Математ. Методов". – К. : Б. и., 2009 (Tipogr. "Valinex" SA). – 52 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 51-52 (20 tit.). – 80 ex.
ISBN 978-9975-68-121-6.
[2009-850].
- - 1. Şiruri numerice (rusă).
517.521(076.5)
53 FIZICĂ
904. Ursu, Alexandru
Experimente de fizică generală : Lucr. de lab. la fizica moleculară / Alexandru Ursu ;
Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. Tehn., Fizică, Matematică şi Informatică, Catedra
Fizică şi Metodica Fizicii. – Bălţi : S. n., 2009 (Tipogr. Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi).
– 57, [1] p. : fig., tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 58 (11 tit.) şi la sfârşitul lucr. de lab. – F. f. de tit. – 60 ex.
[2009-827].
- - 1. Fizică generală.
53(076.5)

29
Cronica cărţii Nr 5-2009 ≡ Book annals Nr 5-2009

534 Vibraţii mecanice. Acustică


905. Cauteş, Gh.
Vibraţiile neliniare ale sistemelor mecanice : Studii şi Cercet. / Gh. Cauteş ; ref. şt.: Gh.
Oproescu, G. Bălan. – Ch. : Tehnica-Info, 2009. – 220 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Texte: lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl., germ., rom. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-63-180-8.
[2009-913].
- - 1. Vibraţii neliniare. 2. Sisteme mecanice.
534(075.8)=135.1=111
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
906. Batîr, Dumitru
Anotimpul mărturisirilor : Avatarurile vieţii unui chimist, sau Despre drumul nesfârşit al
cunoaşterii / Dumitru Batîr. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 219 p. : fot. ; 25
cm.
Bibliogr.: p. 101-164 (909 tit.). – Ind. de tit., de nume: p. 167-204. – 200 ex.
ISBN 978-9975-106-33-7 (în cop. tare).
[2009-911].
- - 1. Batîr, Dumitru, 1927-…, chimist anorganician.
54(092)
55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
553 Geologie economică. Zăcăminte minerale
553.6 Diverse pământuri şi minerale anorganice folositoare (în special nemetalice)
907. NRS 35-02-91:2008. Cerinţe de securitate industrială la consacrarea, sortarea şi
îmbogăţirea substanţelor minerale utile nemetalifere / Organul de Securitate Industr. – Ed.
ofic. – Ch. : Organul de Securitate Industr., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 90 p. ; 21
cm. – (Reglementare tehnică).
Text paral.: lb. rom., rusă.
[2009-878].
- - 1. Substanţe minerale utile nemetalifere – Reglementări tehnice (rom., rusă).
553.6(083.74)=135.1=161.1
556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie
908. Lozan, Raisa
Calitatea chimică a apei din râuri : (Factori şi procese. Componenţa chimică : Progno-
ze) / Raisa Lozan. – Ch. : Inst. de Ecologie şi Geografie, 2002 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). –
56 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 55-56 (33 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-9611-2-7.

30
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2009-781].
- - 1. Apă din râuri – Calitatea chimică.
556.317
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
909. Lozan, Raisa
Limitarea poluării cu nutrienţi – o cale de redresare a calităţii apei de băut : (bul. in-
form. pentru comunele Buzduganii de Jos, Costuleni, Semeni, Zagorancea, Valea Mare
[raionul Ungheni]) / Raisa Lozan ; îngrijire text: Maria Sandu ; The Regional Environmental
Center (REC) Moldova. – Ch. : Inst. de Ecologie şi Geografie, 2006. – 28 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Apare cu sprijinul financ. al UNDP/GEF prin Proiectul Regional pentru Dunăre, admi-
nistrat de REC CEE. – F. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9642-9-6.
[2009-782].
574
59 ZOOLOGIE
910. Подгородный, Сергей
Очарованный красотой : [о В. Н. Накае, основателе зоопарка экзот. птиц в Бэлць]
/ Сергей Подгородный ; под ред. Майи Викторовны Поповой. – Бельцы : Б. и., 2009
("Tipogr. din Bălţi" SRL). – 47 p. : fot. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4038-4-9.
[2009-865].
- -1. Păsări. 2. Nakai V. N., 1963-…
598.2

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică
911. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie
Despre toxicomanii şi narcomanii / Vitalie Pastuh-Cubolteanu. – Ch. : Labirint, 2009. –
83 p. : tab. ; 19 cm.
Bibliogr.: p. 81 (5 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-943-83-3.
[2009-887].

31
Cronica cărţii Nr 5-2009 ≡ Book annals Nr 5-2009

- - 1. Toxicomanie. 2. Narcomanie.
613.83:616.89-008.441.3
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Prepara-
te farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
912. Хилько, Владимир
Фитотерапия – надежда человечества : Обреченных раковых больных нет : 99
вопросов и ответов : интервью с "доктором жизнь" / Владимир Хилько. – К. : Б. и., 2009
(Tipogr. "Melil-Grafica" SRL). – 85 p. ; 21 cm. – (Кризис мировой онкологии).
F. f. de tit. – 250 ex.
ISBN 978-9975-9734-5-8.
[2009-854].
- - 1. Fitoterapie. 2. Boli – Cancer – Tratament. 3. Oncologie.
615.32:616-006
616 Patologie. Medicină clinică
616.1/.9 Patologie specială
616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele
913. Managementul oncodermatologic în depistarea precoce a tumorilor cutanate /
Ion Mereuţă, Gheorghe Muşet, Ecaterina Tcacenco [et al.]. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. FEPI
"Infohandi" SRL). – 110 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 107-110 (55 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-9819-2-7.
[2009-886].
- - 1. Oncodermatologie. 2. Tumori cutanate.
616.5-006:005
616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale
914. Afecţiunile tractului gineco-urinar inferior : [pentru uzul studenţilor] / Valentin
Friptu, Iacob Metaxa, Marius Moga [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu" din Rep. Moldova. – Ch. : "Balacron" SRL, 2009. – 586 p. : fig., tab., [12] p.
fig. color ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 578-586 (204 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-100-65-6 (în cop. tare).
[2009-930].
- - 1. Patologia sistemului urogenital. 2. Ginecologie.
616.6+618.1(075.8)
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale

32
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

915. Maloman, Eugen


Chirurgia abdominală de urgenţă : Recomandări practice de diagnostic şi tratament /
Eugen Maloman ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Asoc. Chi-
rurgilor din Rep. Moldova "Nicolae Anestiadi". – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Preprintiva" SRL).
– 341 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9732-2-9.
[2009-872].
- - 1. Chirurgia abdominală de urgenţă.
617.55-07/.-08(049.3)
618 Ginecologie. Obstetrică
Afecţiunile tractului gineco-urinar inferior. – Vezi Nr 914.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


916. "Creativitate şi management", conf. şt. intern. (13 ; 2009 ; Chişinău). Creativi-
tate şi management : Conf. a 13-a intern. : culeg. de lucr. şt. / com. şt. intern. Ion Bostan,
Doru Bardac, Nicolae Bâlc [et al.]. – Ch. : UTM, 2009. – 199 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Univ. Tehn. a Moldovei, Univ. Tehn. "Gh. Asachi" Iaşi, Primăria mun. Chişinău
[et al.]. – Text: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
Ind. de aut. : p. 198-199. – 30 ex.
ISBN 978-9975-45-115-4.
[2009-860].
- - 1. "Creativitate şi management" – Conferinţă ştiinţifică internaţională (rom., engl.,
rusă).
62:005(082)=135.1=111=161.1
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.8 Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice
917. NRS 35-03-96:2008. Cerinţe de securitate industrială la construcţia, montarea,
punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a macaralelor / Organul de
Securitate Industr. – Ed. ofic. – Ch. : Organul de Securitate Industr., 2008 (Tipogr. "Elan
Poligraf" SRL). – 434 p. : des., tab. ; 21 cm. – (Reglementare tehnică).
Text paral.: lb. rom., rusă.
[2009-877].
- - 1. Macarale – Reglementări tehnice (rom., rusă).
621.86(083.74)=135.1=161.1
918. NRS 35-03-97:2008. Cerinţe de securitate industrială la construirea şi exploatarea
inofensivă a escalatoarelor / Organul de Securitate Industr. – Ed. ofic. – Ch. : Organul de

33
Cronica cărţii Nr 5-2009 ≡ Book annals Nr 5-2009

Securitate Industr., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 158 p. : scheme, tab. ; 21 cm. –
(Reglementare tehnică).
Text paral.: lb. rom., rusă.
[2009-879].
- - 1. Escalatoare – Reglementări tehnice (rom., rusă).
621.876(083.74)=135.1=161.1
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRI-
COLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
919. Carbon sequestration through afforestation : Experience of the Rep. Moldova /
Agenţia pentru silvicultură "Moldsilva" ; ed.: Masha Alexandria Ageeva-Turovskaya ; transl.:
Liliana Spitoc. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2009 (Combinatul Poligr.). – 19 p. : fot., tab. color ; 27
cm.
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-67-637-3.
[2009-881].
630
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
920. Agriculture and Agro-Food Industry of the Republic of Moldova : [ghid] / Min. of
Agriculture and Food Industry ; ed. coord.: Emilia Cainarean. – [Ch. : S. n., 2009] (Combina-
tul Poligr.). – 116 p. : fot., tab. color ; 29 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Intern. Relations and Marketing Division of the
Min. of Agriculture, Food Industry.
[2009-828].
631+663/664(478)
65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)4
921. Carte de telefoane. Raionul Cantemir : la data de 01 mar. 2009 / Moldtelecom. –
Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). – 232 p., [14] p. : fig. color ; 20 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-4026-6-8.
[2009-819].
- - 1. Linii telefonice – Raionul Cantemir – Republica Moldova – Carte de telefoane. 2.
Raionul Cantemir – Republica Moldova – Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)

34
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

922. Carte de telefoane. Raionul Leova : la data de 01 mar. 2009 / Moldtelecom. – Ch.
: S. n., 2009 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). – 216 p., [12] p. : fig. color ; 20 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-4026-5-1.
[2009-818].
- - 1. Linii telefonice – Raionul Leova – Republica Moldova – Carte de telefoane. 2. Ra-
ionul Leova – Republica Moldova – Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1 Transport rutier
923. Culegere de planuri tematice şi curriculumuri privind instruirea, calificarea şi reca-
lificarea conducătorilor de autovehicule / Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei ; elab.: Grădinari Adri-
an, Vicol Nelu, Cozari Ilie ; grupul de lucru Onceanu Vasile, Ermurache Gheorghe,
Aizenştadt Constantin [et al.]. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Vite-jesc" SRL). – 152 p. : fig.,
tab. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-4041-6-7.
[2009-815].
- - 1. Conducători de autovehicule – Calificare.
656.13(075)
657 Contabilitate
924. Audit financiar : [pentru uzul studenţilor] / Marin Meniu, Constantin Afanase, Iuli-
ana Panaitescu [et al.]. – Ch. : Tehnica-Info, 2009. – 308 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 290-292 (P. 290-292. (41 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-63-182-2.
[2009-914].
- - 1. Audit financiar.
657.01(075.8)
658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială
925. Сырбу, И. М.
Теория и практика производственного менеджмента : (Учеб. пособие) / И. М.
Сырбу ; Молд. Экон. Акад. – К. : МЭА, 2009. – 359 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 356-359 (73 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-75-454-5.
[2009-786].
- - 1. Întreprinderi – Organizare – Management (rusă).
658:005(075.8)

35
Cronica cărţii Nr 5-2009 ≡ Book annals Nr 5-2009

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
Agriculture and Agro-Food Industry of the Republic of Moldova. – Vezi Nr 920.

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


72 ARHITECTURĂ
926. Босенко, Григорий
Архитектор Валентин Войцеховский : профессор, заслуженный деятель искусств
МССР / авт., дизайн : Григорий Босенко. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Poliart" SRL). – 48
p. : fot. ; 15 x 22 cm.
Bibliogr.: p. 47 (5 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-4042-0-4 (în cop. şi supracop.).
[2009-937].
- - 1. Войцеховский, Валентин, 1909-1977 – архитектор – Биография.
72(092)
78 MUZICĂ
927. Badrajan, Svetlana
Literatura muzicală : pentru şc. de artă şi de muzică : anii 1-2 de studii : cl. 4-5 (2-3) :
[pentru uzul studenţilor] / Svetlana Badrajan, Angela Rojnoveanu, Stela Rotaru ; notogr.:
Cristian Şarban. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2008. – 292 p. : fig., n. muz., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 292 (15 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-9680-9-6.
ISMN 979-0-3480-0049-7.
[2009-836].
- - 1. Literatura muzicală pentru şcolile de artă şi de muzică.
78(075.8)
928. Ţurcanu, L.
Abecedarul muzicii şi solfegiul : Man. pentru şc. de artă şi de muzică : Cl. 1-2 / L.
Ţurcanu, A. Ţurcanu ; notogr.: Mihai Păun ; cop.: Alexandru Bostan. – Ed. a 2-a. – Ch. :
"Grafema Libris" SRL. – 191 p. : n. muz., tab. ; 28 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-52-048-5.
ISMN 979-0-3480-0059-6.
[2009-832].
- - 1. Solfegiu.
781(075.3)

36
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
929. Афтимичук, О. Е.
Теория и методика фитнесса : (теория и методика рекреативно-оздоровит. физ.
культуры) : Курс лекций для спец. "Рекреат. физ. культура" / О. Е. Афтимичук ; Гос. ун-
т физ. воспитания и спорта. – К. : "Valinex" SRL, 2009. – 260 p. : fig., fot., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 246-252. – 300 ex.
ISBN 978-9975-68-118-6.
[2009-935].
- - 1. Fitness (rusă).
796.035(075.8)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
Interconexiuni metodologice, pragmatice şi didactice în ştiinţele limbii = Methodologi-
cal, pragmatical and didactical interconnections in language science. – Vezi Nr 892.

930. Prisăcaru, Vitalie


Petit glossaire du traducteur / Vitalie Prisăcaru ; Univ. d'État "Alecu Russo" de Bălţi,
Fac. des Langues et Lit. Étrangères, Chaire de Philologie Française. – Bălţi : S. n., 2008
("Tipogr. din Bălţi" SRL). – 87 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 87. – 300 ex.
ISBN 978-9975-9701-8-1.
[2009-867].
- - 1. Traduceri – Glosar.
81'25=133.1
931. Studia lingvistica et philologica : In memoriam Magistri Nicolae Corlăteanu / com.
red.: Anatol Ciobanu (preşedinte), Jana Ciolpan, Irina Condrea [et al.] ; Univ. de Stat din
Moldova, Fac. de Litere, Catedra Lb. Rom., Lingvistica Gen. şi Romanică. – Ch. : CEP
USM, 2009. – 289 p. : fot., tab., [1] f. port. ; 25 cm.
Texte: lb. rom., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 60 ex.
ISBN 978-9975-70-852-4.
[2009-839].
80/81(092)(082)=135.1=133.1
811 Limbi individuale
811.133.1 Limba franceză
932. Dragancea, Svetlana
Réussir à l'écrit / Svetlana Dragancea. – Ch. : ASEM, 2009. – 134 p. : tab. ; 20 cm.

37
Cronica cărţii Nr 5-2009 ≡ Book annals Nr 5-2009

Bibliogr.: p. 134 (6 tit.). – În red. aut. – 100 ex.


ISBN 978-9975-75-446-0.
[2009-783].
- - 1. Limba franceză.
811.133.1'36
933. Guriţanu, Tatiana
Grammaire française : Morphologie et syntaxe : Guide bref / Tatiana Guriţanu ; resp.
ed.: Ig. Sofronescu, Gh. Zanosiev ; cop.: Oxana Bejan ; Inst. Militar al Forţelor Armate. –
Ch. : Inst. Militar al Forţelor Armate, 2008. – 327 p. : scheme, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 319 (16 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-9692-4-6 (în cop. tare).
[2009-938].
- - 1. Limba franceză – Gramatică.
811.133.1'36
811.135.2 Limba moldovenească
Дьячук, Иван. Русско-гагаузско-молдавский разговорник = Rusça-gagauzça-
moldovança konuşmak sözlüü = Ghid de conversaţie rus-găgăuz-moldovenesc. – Vezi Nr
934.

811.161.1 Limba rusă


934. Дьячук, Иван
Русско-гагаузско-молдавский разговорник = Rusça-gagauzça-moldovança
konuşmak sözlüü = Ghid de conversaţie [!] rus-găgăuz-moldovenesc / Иван Дьячук, Лидия
Баурчулу ; ред. Евдокия Бевза. – Комрат : Б. и., 2009 (Tipogr. "Corlpoligraf" SRL). – 83
p. ; 11 x 15 cm.
Text paral.: lb. rom., găgăuză, rusă. – 300 ex.
ISBN 978-9975-9621-5-5 (eronat).
[2009-853].
- - 1. Ghiduri de conversaţie – Rus-găgăuz-moldovenesc. 2. Limba rusă – Ghid de
conversaţie. 3. Limba găgăuză – Ghid de conversaţie. 3. Limba moldovenească – Ghid de
conversaţie.
811.161.1-25+811.512.165-25+811.135.2-25
811.512.165 Limba găgăuză
Дьячук, Иван. Русско-гагаузско-молдавский разговорник = Rusça-gagauzça-
moldovança konuşmak sözlüü = Ghid de conversaţie rus-găgăuz-moldovenesc. – Vezi Nr
934.

38
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.133.1 Literatură franceză
935. Barthes, Roland
Jurnal de doliu, 26 oct. 1977 – 15 sept. 1979 / Roland Barthes ; text stabilit şi adnot. de
Natalie Léger ; trad. din fr. de Em. Galaicu-Păun ; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier,
2009 (Combinatul Poligr.). – 267 p. – (Biblioteca deschisă / colecţie coord. de Dorin
Onofrei).
Tit. orig.: Journal de deuil. – Bibliogr. în notele de subsol. – 800 ex.
ISBN 978-9975-79-577-7 (în cop. tare şi supracop.).
[2009-841].
- - 1. Literatură franceză – Jurnal.
821.133.1-94 Barthes
936. Verne, Jules
Copiii căpitanului Grant : Călătorie în jurul lumii : [roman] / Jules Verne ; trad. din fr. de
Cezar Sandu-Titu ; cop.: Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2009 (Combinatul Poligr.). – 879,
[8] p. ; 20 cm. – (Cartier popular clasic).
Tit. orig.: Les Enfants du capitaine Grant : Voyage autour du monde. – 800 ex.
ISBN 978-9975-79-576-0.
[2009-812].
- - 1. Literatură franceză.
821.133.1-31 Verne
821.135.1 Literatură română
937. Serejnicov, Lavrentii Alexeevici
Romanţa "O, mamă…", versuri: M. Eminescu : pentru voce şi pian / Lavrentii
Alexeevici Serejnicov ; notogr.: Mihai Păun. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2009 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 8 p. : n. muz. ; 30 cm.
500 ex.
ISMN 979-0-3480-0065-7.
ISBN 978-9975-78-749-9.
[2009-869].
- - 1. Romanţe.
821.135.1-192:784.3
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
938. Afanasiev, Vlad
Spovadă în săptămâna patimilor : [articole, jurnal de călătorie în Italia] / Vlad
Afanasiev. – Ch. : CEP USM, 2009. – 83 p. : fot. ; 20 cm.

39
Cronica cărţii Nr 5-2009 ≡ Book annals Nr 5-2009

50 ex.
ISBN 978-9975-70-856-2.
[2009-940].
- 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-92 Afanasiev
939. Boişteanu, Polina
"E fiica mea…" : [miniroman] / Polina Boişteanu. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2009. –
215 p. ; 12 x 16 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-52-049-2.
[2009-833].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.
821.135.1(478)-31 Boişteanu
940. Ciobanu, Anatol
În casă, pe uşa din dos : [povestiri] / Anatol Ciobanu ; cop.: Anna-Maria Carp. – Bălţi :
S. n., 2008 ("Tipogr. din Bălţi" SRL). – 114 p. ; 13 x 17 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4038-3-2.
[2009-864].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Povestiri.
821.135.1(478)-34 Ciobanu
941. Ciobanu, Nicolae
Supusul Satanei : Pe tărâmul zorilor : [roman] / Nicolae Ciobanu ; cop.: Ruxanda
Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 20 cm.
Vol. 2. – 2009. – 263 p. – 300 ex. – ISBN 978-9975-51-019-6. – [2009-892].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.
821.135.1(478)-31 Ciobanu
942. Cojocaru, Lidia
O rază de soare : Poezii / Lidia Cojocaru ; cop.: Petru Gheţoi. – Ch. : Pontos, 2009
(Tipogr. "Dinamo" SA). – 147 p. ; 21 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-51-008-0.
[2009-846].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-141 Cojocaru
943. Cucereavii, Mihai
O zeamă de cuvinte : Gânduri haotice: în glumă şi în serios / Mihai Cucereavii ; cop.:
Leonard Cucereavii. – Ch. : AGEPI, 2009. – 20 cm. – ISBN 978-9975-911-34-4.
Vol. 1. – 2009. – 103 p. – ISBN 978-9975-911-35-1. – [2009-840].

40
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Literatură română din Republica Moldova.


821.135.1(478)-1 Cucereavii
944. Guţu, Constantin
Morţii nu mint, iar viii nu uită : [nuvele] / Constantin Guţu. – Ch. : "Serebia" SRL, 2009.
– 112 p. : il. ; 19 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4005-1-0.
[2009-928].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Nuvele.
821.135.1(478)-32 Guţu
945. Rusnac, Ludmila
Celui din vîrful peniţei… : [versuri] / Ludmila Rusnac ; cuv. înainte: Mihai Rusu ; cop.:
Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 (Tipogr. "Dinamo" SA). – 61, [2] p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-016-5.
[2009-847].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Rusnac
946. Vîlcu, Mihai
Ploi cu vise : Poezii / Mihai Vîlcu ; il., cop.: Veaceslav Popescu. – Ch. : ÎS "Moldpres",
2009 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 112 p. ; 11 x 15 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-9982-3-9.
[2009-802].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Vîlcu
821.161.1 Literatură rusă
947. Сережников, Лаврентий Алексеевич
Два романса на стихи А. С. Пушкина : 1. Сожженное письмо оп. 9 № 5 для голоса
и фортепиано ; 2. Трио ре минор (d-moll) "Для берегов отчизны дальной…" оп. 9 № 2
для голоса, виолончели и фортепиано : Вариант второй / Лаврентий Алексеевич Се-
режников ; набор нот: Михай Пэун. – К. : "Grafema Libris" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 23 p. : n. muz. ; 30 cm. + An.: Виолончель : Вариант 2. – 3 p.
500 ex.
ISMN 979-0-3480-0063-3.
ISBN 978-9975-78-750-5.
[2009-870].
- - 1. Romanţe (rusă).
821.161.1-192:784.3

41
Cronica cărţii Nr 5-2009 ≡ Book annals Nr 5-2009

948. Сережников, Лаврентий Алексеевич


Романс на стихи А. С. Пушкина "Для берегов отчизны дальной…" оп. 8 № 3 для
голоса, виолончели и фортепиано : Вариант первый / Лаврентий Алексеевич Сереж-
ников ; набор нот: Михай Пэун. – К. : "Grafema Libris" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centra-
lă"). – 16 p. : n. muz. ; 30 cm. + An.: Виолончель : Вариант 1. – 3 p.
500 ex.
ISMN 979-0-3480-0064-0.
ISBN 978-9975-78-751-2.
[2009-871].
- - 1. Romanţe (rusă).
821.161.1-192:784.3
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
949. Андон, Виктор
Есть прием и против лома : Басни, фельетоны, пародии, эпиграммы и лирика /
Виктор Андон. – К. : Изд.-полигр. предприятие "Парагон", 2009. – 199 p. : il. ; 11 x 18
cm.
Text: lb. rom., rusă. – 250 ex.
ISBN 978-9975-916-61-5.
[2009-816].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Epigrame (rom., rusă).
821.161.1(478)-1=135.1 Андон
950. Бойку, Владислав
Любовь – Дыхание : [versuri] / Владислав Бойку ; обл.: Руксанда Романчук. – Ch. :
Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 182, [1] p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-014-1.
[2009-891].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie.
821.161.1(478)-1 Бойку
951. Сокирка, Лариса
Мелодии души : Миниатюры / Лариса Сокирка. – К. : Б. и., 2009 ("Tipogr. Reclama"
SA). – 63 p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-105-17-0.
[2009-890].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Miniatură.
821.161.1(478)-36 Сокирка
821.161.3(478) Literatură bielorusă din Republica Moldova
952. Рахуба, Иван

42
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Молдавских белорусов голоса и лица : Стихи / Иван Рахуба ; Белорус. община в


Респ. Молдова. – К. : Изд.-полигр. предприятие "Парагон", 2009. – 103 p., [20] p. fot., il.,
[1] f. portr. ; 20 cm.
70 ex.
ISBN 978-9975-916-62-2.
[2009-817].
- - 1. Literatură bielorusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).
821.161.3(478)-1=161.1 Рахуба
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
821.133.1-93 Literatură franceză
953. Perrault, Charles
Motanul încălţat : [poveste : trad. din fr.] / Charles Perrault ; [trad.] în rom. de Silvia
Ursache ; il.: Ludmila Şevcenco. – Ch. : Silvius Libris ("Sica & V" SRL), 2009 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – 15, [2] p. : il. color ; 30 cm. – (Poveşti de aur).
3000 ex.
ISBN 978-9975-107-03-7.
[2009-852].
- - 1. Literatură franceză pentru copii. 2. Poveşti.
821.133.1-93 Perrault
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
954. Schiţco, Boris
Ghicitori în culori / Boris Schiţco ; pict. Romeo Schiţco. – Ch. : "Grafema Libris" SRL,
2009. – 32 p. : des. color ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-52-047-8.
[2009-831].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Ghicitori.
821.135.1(478)-193.1-93 Schiţco
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
82.09 Critică literară
821.112.2.0 Literatură germană
955. Никулча, Екатерина
Сборник немецких сказок и преданий : Кн. для чтения на нем. яз. с упражнениями
/ авт.-сост. Е. Никулча. – Бельцы : Б. и., 2009 ("Tipogr. din Bălţi" SRL). – 287 p. ; 22 cm.
Aut. pe cop. nu este indicat. – Text: lb. germ. – Bibliogr.: p. 283-287 (63 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4038-5-6 (în cop. tare).
[2009-866].

43
Cronica cărţii Nr 5-2009 ≡ Book annals Nr 5-2009

- - 1. Literatură germană – Interpretare.


821.112.2.0(075)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Alexandru Budişteanu. – Vezi Nr 816.

Profesor universitar Iacob Tighineanu. Chimia coordonată. – Vezi Nr 821.

Virgil Mândâcanu. – Vezi Nr 822.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(6) Istoria Africii
Буга, Олег. Историко-географические аспекты развития испанских городов Се-
верной Африке. – Vezi Nr 955.

94(460) Istoria Spaniei


956. Буга, Олег
Историко-географические аспекты развития испанских городов Северной Африке
: Лекции / Олег Буга. – К. : "Grafema Libris" SRL, 2009. – 90 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 86-90 (165 tit.) şi în notele de subsol. – 250 ex.
ISBN 978-9975-52-050-8.
[2009-834].
- - 1. Istoria Spaniei. 2. Colonii spaniole în Africa de Nord. 3. Africa de Nord – Istorie. 4.
Colonizare.
94(460)+94(6-17)"14/19"+325.3/.4
94(478) Istoria Republicii Moldova
957. Barbaroş, Anton
Fârlădeni : Rădăcinile baştinei : [din istoria satului, raionul Căuşeni] / Anton Barbaroş ;
cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 42, [1] p., [8] p.
fot. ; 11 x 17 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-020-2.
[2009-893].
- - 1. Fârlădeni – Sate – Raionul Căuşeni – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)

44
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Ursu, Mihai. Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală. – Vezi Nr 896.

Копанский, Я. М. Еврейское национальное движение в Бессарабии в межвоен-


ный период (1918-1940 гг.). – Vezi Nr 846.

Хайдарлы, Д. И. Население Пруто-Днестровского междуречья и южных районов


левобережья Днестра в XVIII в. – Vezi Nr 897.

Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
958. Ambros, Tudos
Convertizoare electroenergetice speciale : Spec. 05.09.01 – Electromecanica, maşini
electrice, sisteme de acţionare, aparate şi dispozitive electrice : Autoref. şt. al tz. doct.
habilitat / Tudos Ambros ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch. : UTM, 2009. – 49 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 39-45 (66 tit.).
[2009-101 Teze].
621.314(043.2)
959. Botnarciuc, Vasile
Studiu asupra îmbinărilor de cuvinte în limba română : Spec. 10.02.01 – Lb. rom. :
Autoref. al tz. doct. habilitat în filologie / Vasile Botnarciuc ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.
: CEP USM, 2009. – 49 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 43-45 (32 tit.).
[2009-108 Teze].
811.135.1(043.2)
960. Caproş, Nicolae
Tratamentul chirurgical în complexul de recuperare al bolnavilor cu diformităţi scoliotice
şi posttraumatice ale coloanei vertebrale : 14.00.22 – ortopedie şi traumatologie : Autoref. al
tz. doct. habilitat în medicină / Nicolae Caproş ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Ni-
colae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2009. – 47 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 36-41.
[2009-120 Teze].
616.711-007.55-001-089(043.2)
961. Crotenco, Iuri
Strategia de dezvoltare a turismului internaţional în contextul proceselor de globalizare
(Стратегия равзития международного туризма в свете процессов глобализации) :
Spec. 08.00.14 – Econ. mondială ; relaţii econ. intern. : Autoref. al tz. doct. habilitat în econ.
/ Iuri Crotenco ; Univ. Liberă Inter. din Moldova. – Ch. : S. n., 2009 (PressPrint-SD). – 43 p. :
fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 34-40 (66 tit.).

45
Cronica cărţii Nr 5-2009 ≡ Book annals Nr 5-2009

[2009-136 Teze].
338.48:339.922(043.2)
962. Idem în lb. rusă : Стратегия развития международного туризма в свете про-
цессов глобализации : Спец. 08.00.14 – Мировая экон. ; Междунар. экон. отношения :
Автореф. на соиск. ученой степ. д-ра хабилитат экон. наук. – К. : Б. и., 2009
(PressPrint-SD). – 47 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 38-44 (66 tit.).
[2009-137 Teze].
338.48:339.922(043.2)
963. Grosu, Feodor
Fenomene termoelectronvective şi aspectele lor aplicative : 05.14.05 – Bazele teoreti-
ce ale termotehnicii : Autoref. al tz. doct. habilitat în tehn. / Feodor Grosu ; Acad. de Ştiinţe
din Rep. Moldova, Inst. de Fizică Aplicată. – Ch. : S. n., 2009. – 40 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 33-35 (52 tit.).
[2009-98 Teze].
[532.5+536.24]:537(043.2)
Pentru titlul doctor
964. Andrieş, Vasile
Dimensiuni politice ale procesului de integrare europeană : (Cazul Rep. Moldova) :
Spec. 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei ; inst. şi procese politice :
Autoref. al tz. doct. în ştiinţe politice / Vasile Andrieş ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Relaţii
Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative, Catedra ştiinţe Politice. – Ch. : CEP USM, 2009. –
19 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 16-17 (13 tit.).
[2009-132 Teze].
327(478)(043.2)
965. Argint, Lucia
Sistemul administrativ al Basarabiei în perioada autonomiei, 1812-1828, în istoriografie
: Spec.: 07.00.09 – Teoria şi Metodologia Istoriei : Autoref. al tz. doct. în istorie / Lucia Ar-
gint ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Fac. Istorie şi Etnopedagogie, Catedra istoria
Românilor. – Ch. : S. n., 2009. – 20 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 16 (7 tit.) şi în notele de subsol.
[2009-128 Teze].
352(478)"1812/1828"(043.2)
966. Benderschi, Olga
Analiza sistemelor de aşteptare cu priorităţi şi trafic critic : 01.01.09 – Cibernetică Ma-
tematică şi Cercet. Operaţionale : Autoref. al tz. doct. în ştiinţe fizico-matematice / Olga
Benderschi ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matematică şi Informatică, Catedra Infor-
matică şi Optimizare Discretă. – Ch. : CEP USM, 2009. – 25 p. : tab. ; 21 cm.

46
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 21-22 (15 tit.).


[2009-130 Teze].
519.872(043.2)
967. Ceaikovskii, Alexandru
Puterea economică şi specificul ei în condiţiile transformărilor sistemice : Spec.
08.00.01 – Econ. politică ; Doctrine econ. : Autoref. al tz. doct. în econ. / Alexandru
Ceaikovskii ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2009 (PressPrint-SD). – 23 p.
: fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20 (6 tit.) şi în notele de subsol.
[2009-134 Teze].
338.242.4(478)(043.2)
968. Idem în lb. rusă : Экономическая власть и её специфика в условиях систем-
ных трансформаций : Спец. 08.00.01 – Полит. экономия ; Экон. доктрины : Автореф. к
дис. на соиск. ученой степ. д-ра экономики. – К. : Б. и., 2009 (PrepressPrint-SD). – 23 p. :
fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20 (6 tit.).
[2009-135 Teze].
338.242.4(478)(043.2)
969. Ciobanu, Inga
Alteritate şi identitate în jurnalul intim românesc : Spec. 10.01.01 – Lit. rom. : Autoref.
al tz. doct. în filologie / Inga Ciobanu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Ch. :
S. n., 2009 (Tipogr. "Acomed-plus" SRL). – 19 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 16 (7 tit.).
[2009-122 Teze].
821.135.1.09(043.2)
970. Ciubotaru, Adrian
Decadenţa în literatura română : Spec. 10.01.01 – Lit. rom. : Autoref. al tz. doct. în filo-
logie / Adrian Ciubotaru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie, centrul de Lit. şi
Folclor. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. Ed. "Arc"). – 22 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19 (7 tit.).
[2009-123 Teze].
821.135.1.09"19"(043.2)
971. Clipca, Ivana
Chimioterapia combinată cu cisplatin în tratamentul cancerului mamar metastatic rezis-
tent la antracicline : 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie : Autoref. al tz. doct. în medicină /
Ivana Clipca ; IMSO Inst. Oncologic. – Ch. : S. n., 2009. – 22, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19 (9 tit.).
[2009-131 Teze].
618.19-006.6-085.277.3+615.277.3(043.2)

47
Cronica cărţii Nr 5-2009 ≡ Book annals Nr 5-2009

972. Crecicovschi, Ecaterina


Structuri şi strategii narative în proza lui Joseph Conrad : 10.01.06 – Lit. universală şi
comparată : Autoref. al tz. doct. în filologie / Ecaterina Crecicovschi ; Univ. de Stat din Mol-
dova. – Ch. : CEP USM, 2009. – 22 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20 (11 tit.) şi în notele de subsol.
[2009-106 Teze].
821.11.09(043.2)
973. Culiuc, Vasile
Posibilităţile disecţiei endoscopice a venelor perforante în tratamentul insuficienţei ve-
noase cronice severe : 14.00.27 – chirurgie : Autoref. al tz. doct. în medicină / Vasile Culiuc
; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2009. – 19 p. :
fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 16-18 (19 tit.).
[2009-110 Teze].
617.584:616.147.3-008.64-036.12-072.1(043.2)
974. Cuzneţov, Alexandru
Problemele teoretice-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept : Spec.
12.00.01 – Teoria gen. a dreptului ; Istoria statului şi dreptului ; Istoria doctrinelor politice şi
de drept : Autoref. al tz. doct. politice şi de drept / Alexandru Cuzneţov ; Univ. de Stat din
Moldova. – Ch. : CEP USM, 2009. – 21 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 18 (11 tit.).
[2009-118 Teze].
340.12/.13(043.2)
975. Dodu-Gugea, Larisa
Impactul globalizării asupra creşterii competitivităţii ţărilor Europei Centrale şi de Est :
Spec. 08.00.14 – Econ. mondială : relaţii econ. intern. : Autoref. al tz. doct. în econ. / Larisa
Dodu-Gugea ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. Dep. Ed.-
Poligr. al ASEM). – 27 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24 (9 tit.).
[2009-129].
339.9:339.137.2(4-11+4-191.2)(043.2)
976. Dodu-Savca, Carolina
Problemele căutării sinelui în eseul secolului al XX-lea : Spec.: 10.01.06 – Lit. univer-
sală şi comparată : Autoref. al tz. doct. în filologie / Carolina Dodu-Savca ; Univ. de Stat din
Moldova. – Ch. : "Foxtrot" SRL, 2009. – 27 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (28 tit.) şi în notele de subsol.
[2009-104 Teze].
821(100).09(043.2)
977. Ferdohleb, Alina

48
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Managementul în îngrijirea şi dezvoltarea copilului până la vârsta de 5 ani : 14.00.33 –


Medicină socială şi Management : Autoref. al tz. doct. în medicină / Alina Ferdohleb ; Univ.
de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2009. – 24 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-21 (19 tit.).
[2009-115 Teze].
616-058-053.2(043.2)
978. Firiţeanu, Vasile Dumitru Nicolae
Modelarea pregătirii tactice a fotbaliştilor la nivelul naţionalei de juniori : Spec.:
13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de
recuperare : Autoref. al tz. doct. în pedagogie / Vasile Dumitru Nicolae Firiţeanu ; Univ. de
Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2009. – 30, [1] p. : fig., tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 28 (10 tit.).
[2009-112 Teze].
796.332.015.136(043.2)
979. Gonţa, Ana
Factorul mediatic în profilarea imaginii de ţară a Republicii Moldova : Spec. 10.01.10 –
Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării : Autoref. al tz. doct. în ştiinţe politice / Ana Gonţa ;
Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2009 (Lab. Activitate Editorială FJŞC). – 20 p. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 18 (6 tit.) şi în notele de subsol.
[2009-121 Teze].
070:32.019.5(043.2)
980. Grigoriev, Vladimir
Argumentarea clinică a restaurărilor directe şi indirecte în tratamentul anomaliilor de
ocluzie clasa I Angle la adulţi : 14.00.21 – Stomatologie : Autoref. al tz. doct. în medicină /
Vladimir Grigoriev ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S.
n., 2009. – 26, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-23.
[2009-107 Teze].
616.314.3-089.23(043.2)
981. Guţu, Alexei
Coliziile dreptului în instituţia răspunderii juridice : Spec.: 12.00.01 – Teoria gen. a
dreptului ; Istoria statului şi dreptului ; Istoria doctrinelor politice şi de drept : Autoref. al tz.
doct. în drept / Alexei Guţu ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : S. n., 2009. – 26 p. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 23 (9 tit.).
[2009-124 Teze].
340.12(043.2)

49
Cronica cărţii Nr 5-2009 ≡ Book annals Nr 5-2009

982. Hîncu, Iulia


Segmentarea comunicativă a enunţului în limba română : Spec. 10.02.01 – Lb. rom. :
Autoref. al tz. doct. în filologie / Iulia Hîncu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. –
Ch. : CEP USM, 2009. – 23 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20 (7 tit.).
[2009-114 Teze].
811.135.1'367(478)(043.2)
983. Lupaşcu-Volentir, Felicia
Particularităţi clinico-evolutive ale bolii mixte a ţesutului conjunctiv şi elucidarea unor
markeri genetici : 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie (reumatologie) : Autoref. al tz.
doct. în medicină / Felicia Lupaşcu-Volentir ; IMSP Inst. de Cardiologie. – Ch. : S. n., 2009.
– 23 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-22 (10 tit.).
[2009-117 Teze].
616.5-002(042.3)
984. Melinti, Maxim
Sfântul Munte şi Isihasmul Athonit în viaţa spirituală a Ţării Moldovei în secolele XV-
XVIII : Spec.: 07.00.02 – Istoria Românilor : Autoref. al tz. doct. în ştiinţe ist. / Maxim Melinti
; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Filosofie, Catedra Istoria Românilor. – Ch. :
CEP USM, 2009. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-26 (69 tit.).
[2009-127 Teze].
94(478)"14/17"+25(043.2)
985. Molodoi, Elena
Biotehnologii de cultivare a drojdiilor şi de obţinere a preparatelor sterolice : 03.00.23 –
Biotehnologie : Autoref. al tz. doct. în biologie / Elena Molodoi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Inst. de Microbiologie şi Biotehnologie. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 23 p.
: fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-241 (20 tit.).
[2009-102 Teze].
663.12+579.66(043.2)
986. Mureşan, Marius
Aspecte teoretico-normative şi practice ale motivului şi scopului infracţiunii : Spec.
12.00.08 – Drept penal (drept penal) : Autoref. al tz. doct. în drept / Marius Mureşan ; Univ.
de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2009. – 27 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23 (7 tit.).
[2009-125 Teze].
343.23(043.2)
987. Nanu, Liliana

50
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Elaborarea conţinutului pregătirii fizice şi tehnice a gimnastelor de 11-12 ani în cadrul


antrenamentului sportiv : Spec.: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrena-
mentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. al tz. doct. în pedagogie / Liliana
Nanu ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2009. – 28 p.
: fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26 (12 tit.).
[2009-111 Teze].
796.412.2:796.015(043.2)
988. Nicorici, Maria
Influenţa rotaţiei (asolamentului, culturii permanente) şi fertilizanţilor asupra fertilităţilii
solului şi productivităţii grâului de toamnă şi sfeclei pentru zahăr : Spec. 06.01.01 –
Agrotehn. : Autoref. tz. doct. în agricultură / Maria Nicorici ; Univ. Agrară de Stat din Moldo-
va. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi). – 29 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (10 tit.).
[2009-133 Teze].
[631.11+633.63]:[631.582](043.2)
989. Ostrofeţ, Constantin
Corecţia funcţiei reproductive la pacientele cu sterilitate dezvoltată după intervenţiile
chirurgicale la organele bazinului mic : 14.00.01 – Obstetrică şi Ginecologie : Autoref. al tz.
doct. în medicină / Constantin Ostrofeţ ; Instituţia Medico-Sanitară Publ. Inst. de Cercet. Şt.
în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului. – Ch. : S. n., 2009. – 26 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 22-23. (9 tit.)
[2009-105 Teze].
618.1-072.1(043.2)
990. Paun, Grigore
Aspecte manageriale şi economice în organizarea asistenţei medicale populaţiei la ni-
velul sectorului rural : 14.00.33 – Medicină Socială şi Management : Autoref. al tz. doct. în
medicină / Grigore Paun ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". –
Ch. : S. n., 2009. – 29 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25 (8 tit.).
[2009-116 Teze].
614.2(043.2)
991. Railean, Ludmila
Optimizarea eficacităţii implementării avortului medicamentos în Republica Moldo-
va : 14.00.01 – Obstetrică şi Ginecologie : Autoref. al tz. doct. în medicină / Ludmila
Railean ; Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului. – Ch. :
S. n., 2009. – 25 p. : fig., tab. ; 21 cm.

51
Cronica cărţii Nr 5-2009 ≡ Book annals Nr 5-2009

Bibliogr.: p. 22 (9 tit.).
[2009-113 Teze].
618.39-085.2/.3(478)(043.2)
992. Răciula, Lilia
Variabilitatea diafazică în cadrul unor serii stilistico-istorice : Spec. 10.02.01 – lb. rom. :
Autoref. al tz. doct. în filologie / Lilia Răciula ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie.
– Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi). – 25 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-22 (9 tit.).
[2009-100 Teze].
811.135.1'373.611(043.2)
993. Samoilenco, Fiodor
Managementul performanţelor reţelei naţionale aeriene : Spec. 08.00.05. – Economie
şi management (în transport aerian) : Autoref. al tz. doct. în econ. / Fiodor Samoilenco ;
Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch. : UTM, 2009. – 27 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23 (10 tit.).
[2009-99 Teze].
656.7:005(043.2)
994. Şcerbacova, Alexandra
Criterii noetheriene pentru unele ecuaţii integrale în convoluţii cu nuclee polinomiale :
01.01.01 – Analiză Matematică : Autoref. al tz. doct. în ştiinţe fizico-mat. / Alexandra
Şcerbacova ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2009. – 25 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-22 (17 tit. de lucr. ale aut.).
[2009-103 Teze].
517.968(043.2)
995. Taloş, Constantin
Pluralitatea de infracţiuni : Spec.: 12.00.08 – Drept penal (drept penal) : Autoref. al tz.
doct. în drept / Constantin Taloş ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2009. – 25 p. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 22 (5 tit.).
[2009-126 Teze].
343.23(043.2)
996. Toma, Andrei
Problemele securităţii economice a statelor mici în condiţiile globalizării : Spec.
08.00.14 – Econ. mondială ; relaţii econ. intern. : Autoref. al tz. doct. econ. / Andrei Toma ;
Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. Dep. Ed.-Poligr. al ASEM). –
23 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-20 (19 tit.).
[2009-119 Teze].
339.98:338(478)(043.2)

52
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

997. Vîntu, Anatolie


Mitul personal şi conotaţiile lui în poezia contemporană : Spec.: 10.01.01 – Lit. rom. :
Autoref. al tz. doct. în filologie / Anatolie Vîntu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filolo-
gie. – Ch. : CEP USM, 2009. – 27 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25 (7 tit.).
[2009-109 Teze].
821.135.1.09(043.2)

53
Cronica cărţii Nr 5-2009 ≡ Book annals Nr 5-2009

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 5-2009

Bulgaru, Maria 837


A Bulgaru, Oleg 837
Afanase, Constantin 924 Burian, Alexandru 862
Afanasiev, Vlad 938 C
Afteni, Viorel 877-79
Ageeva-Turovskaya, Masha Alexandria 919 Cainarean, Emilia 920
Aizenştadt, Constantin 923 Caisîn, Simion 880, 885, 889
Alexanchin, Lidia 816 Calestru, Mihai 839
Ambros, Tudos 958 Canter, Nicoleta 832
Andrieş, Vasile 964 Caproş, Nicolae 960
Argint, Lucia 965 Carp, Anna-Maria 940
Caşu, Igor 845
B Cauş, Ion 869
Badrajan, Svetlana 927 Cauteş, Gh. 905
Balan, Oleg 860 Ceaikovskii, Alexandru 967-68
Barbaroş, Anton 957 Cernei, Vsevolod 834
Bardac, Doru 916 Cesnocova, Nina 840
Barthes, Roland 935 Cheianu, Diana 837
Basarab, Elena 840-44 Chirtoacă, Natalia 861
Batîr, Dumitru 906 Ciobanu, Anatol 931, 940
Bălan, G. 905 Ciobanu, Inga 969
Bâlc, Nicolae 916 Ciobanu, Nicolae 941
Bejan, Oxana 933 Ciolpan, Jana 931
Belostecinic, Grigore 812 Ciornaia, Irina 822
Benderschi, Olga 966 Ciubotaru, Adrian 970
Beniuc, Valentin 838 Ciurea, Cornel 890
Beschieru, Ion 875 Cîrpală, Nicolae 839
Bezede, Rima 881 Clipca, Ivana 971
Bîrgău, Mihail 838 Cojocaru, Andrei 886
Blîndu, Eugen 868 Cojocaru, Lidia 942
Boişteanu, Polina 939 Cojocaru, Vadim 812
Bolboceanu, Aglaida 877-79 Condrea, Irina 931
Borisov, K. R. 834 Corcimari, V. 882
Borţoi, Svetlana 877-79 Corlăteanu, Nicolae (931)
Bostan, Alexandru 928 Coroban, Vitalie 865, 935-36
Bostan, Ion 916 Cozari, Ilie 923
Botnarciuc, Vasile 959 Crăciun, Claudia 874
Briceag, Silvia 832 Crecicovschi, Ecaterina 972
Buceatchi, Pavel 811 Crotenco, Iuri 961-62
Budişteanu, Alexandru (816) Cucereavii, Leonard 943
Buga, Oleg 888 Cucereavii, Mihai 943
Buharov, V. P. 834 Culiuc, Vasile 973
Cuşco, Andrei 845

54
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Cuşmir, Sergiu V. 854 Guţu, Ana 893


Cuzneţov, Alexandru 974 Guţu, Constantin 944
Guţu, Ion 899-900
D Guţu, Valeriu 899-900
Diordiev, Ion 827-30 H
Diordiev, Radu 827-30
Dmitriev, M. O. 834 Harconiţa, Elena 816, 818, 820, 823, 891
Dodon, N. 901 Hîncu, Iulia 982
Dodu-Gugea, Larisa 975
Dodu-Savca, Carolina 976 I
Doga-Mîrzac, Mariana 850 lucru Onceanu, Vasile 923
Dorohina, L. N. 834
Dragancea, Svetlana 932 J
Duca, Gheorghe 811 Jelescu, Petru 831
E Jelescu, Raisa 831
Josanu, Yuri 845
Edu, Inga 835
Efrim, Oleg 865 K
Ermurache, Gheorghe 923 Kulikovski, Lidia 817, 824
Eşanu, Adriana 865
L
F
Léger, Natalie 935
Ferdohleb, Alina 977 Lica, Dionis 902
Figus, Alessandro 889 Litra, Leonid 890
Firiţeanu, Vasile Dumitru Nicolae 978 Livandovschi, Roman 855
Fotescu, Maria 816, 891 Lozan, Raisa 908-09
Friptu, Valentin 914 Lupaşcu-Volentir, Felicia 983
G M
Gabinschi, M. 882 Makarevici, V. M. 834
Galaicu-Păun, Em. 935 Maloman, Eugen 915
Galaicu-Păun, Emilian 819 Marache, Dan Ilie 888
Garbuz, Vasile 832 Marchel, episcopul 835
Gherman, Marian 868 Mariţ, Alexandru 869
Gheţoi, Petru 942 Mazur, Marin 839
Golovatiuc, Vladimir 840-44 Mândâcanu, Virgil (822)
Gonţa, Ana 979 Melinti, Maxim 984
Goraş-Postică, Viorica 881 Meniu, Marin 924
Gorbulea, Boris 835 Mereuţă, Ion 913
Grădinari, Adrian 923 Metaxa, Iacob 914
Gribincea, Alexandru 838 Mihaluţa, Lina 816, 818, 820
Grigoriev, Vladimir 980 Mişova, Tatiana 812
Grosu, Feodor 963 Moga, Marius 914
Guriţanu, Tatiana 933 Molodoi, Elena 985
Guţu, Alexei 981 Morozov, Cristina 886

55
Cronica cărţii Nr 5-2009 ≡ Book annals Nr 5-2009

Muraru, Elena 889, 893 Rotaru, Oleg 811


Mureşan, Marius 986 Rotaru, Stela 927
Muşet, Gheorghe 913 Rusnac, Ludmila 945
Rusu, Mihai 945
N
S
Nagherneac, Ana 818, 820
Nanu, Liliana 987 Samoilenco, Fiodor 993
Nicorici, Maria 988 Sandu, Maria 909
Sandu-Titu, Cezar 936
O Scherlet, Ecaterina 822
Ohrimenco, S. 812 Schiţco, Boris 954
Onofrei, Dorin 935 Schiţco, Romeo 954
Oproescu, Gh. 905 Scurtu, Elena 816, 818, 891
Orlov, Maria 863, 874 Serejnicov, Lavrentii Alexeevici 937
Ostrofeţ, Constantin 989 Sîmboteanu, Aurel 874
Smochină, Andrei 862
P Sofronescu, Ig. 933
Panaitescu, Iuliana 924 Spinei, Ion 880, 885
Pascari, Iraida 885 Spitoc, Liliana 919
Pasecinic, V. 882 Ş
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 911
Patraşcu, Dumitru 852 Şarban, Cristian 927
Patraşcu, Tatiana 852 Şcerbacova, Alexandra 994
Paun, Grigore 990 Şestacovscaia, Angela 850
Pavaliuc Benone, Vasile 888 Şevcenco, Ludmila 953
Pădureac, Lidia 858 Şironina, E. V. 834
Păun, Mihai 928, 937 Şveţ, Romeo 896
Perrault, Charles 953 T
Petrescu, Victor 824
Pînzari, Ana 886 Taloş, Constantin 995
Popa, Gheorghe 891 Tăutu, Ina 831
Popescu, Veaceslav 946 Tcacenco, Ecaterina 913
Port, Sergiu 901 Teodorescu, Narcisia 902
Prisăcaru, Vitalie 930 Tighineanu, Iacob (821)
Timuţa, Aliona 831
R Todos, Petru 893
Railean, Ludmila 991 Toma, Andrei 996
Răciula, Lilia 992 Ţ
Repida, Tatiana 894
Rîbacova, Galina 899-900 Ţâgulea, Ion 883
Rogovaia, Galina 847 Ţurcanu, A. 928
Rojnoveanu, Angela 927 Ţurcanu, Elena 822
Roman, Alexandru 852 Ţurcanu, L. 928
Romanciuc, Ruxanda 941, 945, 957
Rotaru, Noie 887

56
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

U К
Ulian, Galina 850 Кара, М. Ф. 848, 876
Ursache, Silvia 953 Коломеец, Валерий 813
Ursu, Alexandru 904 Константинова, С. К. 895
Ursu, Mihai 896 Копанский, Я. М. 846
Кушнерёв, А. Г. 853
V
М
Vasiloi, Djulieta 869
Vâtcărău, Elena 841-44 Млечко Т. П. 813, 903
Verne, Jules 936 Мосионжник, Л. А. 846
Vicol, Nelu 923
Vîlcu, Mihai 946 Н
Vîntu, Anatolie 997 Накай, В. Н. (910)
Voronin, Taisia 882 Никулча, Екатерина 955
Y П
Zabolotnaia, Lilia 862 Павлюк, Константин 815
Zaharov, Silvia 822 Пармакли, Д. М. 849
Zanosiev, Gh. 933 Подгородный, Сергей 910
Zenin, I. 882 Попова, Мая Виктровна 910
А Пэун, Михай 947-48

Андон, Виктор 949 Р


Арикова, З. Н. 849, 856 Рахуба, Иван 952
Афтимичук, О. Е. 929 Репида В. Б. 813, 903
Б Романчук, Руксанда 950
Ротару, Михаил 859
Бабенко, О. А. 813, 903
Баурчулу, Лидия 934 С
Бачински, Михай 836 Сережников, Лаврентий Алексеевич 947-
Бевза, Евдокия 934 48
Бойку, Владислав 950 Сокирка, Лариса 951
Болбочану, Аглаида 20 Сырбу, И. М. 925
Борцой, Светлана 20
Босенко, Григорий 926 Т
Буга, Олег 956 Терехов, Б. М. 810
Будевич, Анатолий 833 Топал, Д. 846
Г
Флоринский, Николай протоирей 836
Генова, Светлана 857
Х
Д
Хайдарлы, Д. И. 897
Дорган, Виорел 833 Хилько, Владимир 912
Дьячук, Иван 934

57
Cronica cărţii Nr 5-2009 ≡ Book annals Nr 5-2009

Ч Ш
Чакира, Владимир 836 Шевчик, Е. Г. 903
Чернелев, В. Д. 898 Шинкарь, Виталий протоирей 836

58
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 5-2009

Acte oficiale cu privire la decernarea premiu- Codul de procedură penală al Republicii


lui de Stat 825 Moldova 864
Administraţia publică în statul de drept 874 Codul penal al Republicii Moldova 865-66
Afecţiunile tractului gineco-urinar inferior 914 Complexul Agroindustrial 851
Agriculture and Agro-Food Industry of the Creativitate şi management 916
Republic of Moldova 920 Culegere a unor documente normative în
Agro-Industrial Sector 851 domeniul protecţiei muncii şi relaţiilor de
Alexandru Budişteanu 816 muncă 871
Aplicarea ICT în discipline de studii 885 Culegere de planuri tematice şi curriculumuri
Audit financiar 924 privind instruirea, calificarea şi recalifica-
Baseline Study on Basic Education in the rea conducătorilor de autovehicule 923
Republic of Moldova from the perspective "Déjà Vu" 886
of Child-Friendly Schools 878 Deţinători al titlului de Doctor Honoris Causa.
Bibliografia municipiului Chişinău, 1999-2004 Membrii de onoare ai Senatului 891
817 Dimensiunea economico-juridică a globaliză-
Biblioteca Ştiinţifică 823 rii 838
Biblioteconomie. Asistenţă Informaţională. Economic and Law Dimension of Globaliza-
Arhivistică 824 tion 838
Cadrul Naţional al Calificării din perspectiva Edificarea statului de drept şi punerea în
învăţării pe parcursul întregii vieţi 889 valoare a patrimoniului cultural şi istoric al
Carbon sequestration through afforestation Moldovei în contextul integrării europene
919 862
Carte de telefoane Educaţia de bază în Republica Moldova din
- Raionul Cantemir 921 perspectiva şcolii prietenoase copilului 877
- Raionul Leova 922 Episcopul Marchel, între sacru şi teluric 835
Carte rară în limba română din colecţiile Expoziţii Internaţionale specializate "Food &
bibliotecii [Univ. de Stat "Alecu Russo" din Drinks", … 826
Bălţi] 818 Femei şi bărbaţi în Republica Moldova 2008
Cartier booklit 819 840
Cerinţe de securitate industrială la consacra- Finanţe 850
rea, sortarea şi îmbogăţirea substanţelor Harmonised set of development indicators in
minerale utile nemetalifere 907 a gender sensitive manner in the context
Cerinţe de securitate industrială la construc- of the Millennium Development Goals 842,
ţia, montarea, punerea în funcţiune, utiliza- 844
rea, repararea şi verificarea tehnică a ma- Instrucţiune privind lucrul ci documentele în
caralelor 917 Parlamentul Republicii Moldova 814
Cerinţe de securitate industrială la construi- Interconexiuni metodologice, pragmatice şi
rea şi exploatarea inofensivă a escalatoa- didactice în ştiinţele limbii 892
relor 918 Legislaţia de mediu a Republicii Moldova 872
Codul de procedură civilă al Republicii Mol- Lucrările profesorilor şi colaboratorilor 820
dova 870 Managementul ICT în unitatea şcolară 880

59
Cronica cărţii Nr 5-2009 ≡ Book annals Nr 5-2009

Managementul oncodermatologic în depista- Ucrainenii din Moldova, moldovenii din Ucrai-


rea precoce a tumorilor cutanate 913 na: procese etnosociale 847
Managementul stresului ocupaţional în medi- Virgil Mândâcanu 822
ul educaţional 832 Women and men in the Republic of Moldova
Materialele Conferinţelor "Familia, şcoala şi 2008 840
comunitatea – parteneri în promovarea Агропромышленный комплекс 851
culturii păcii", … 839 Административные акты о присуждении
Methodological, pragmatical and didactical Государственной премии 825
interconnections in language science 892 Базовое образование в Республике Мол-
Mitologia 834 дова с перспективы школы дружествен-
Parteneriatul şcoală-familie. Iniţiative locale ной ребенку 879
881 Инструкция по работе с документами в
Proceedings of the International Conference Парламенте Республики Молдова 814
ICT+ "Information and Communication Летняя педагогическая практика 895
Technologies – 2009", 18-21 Mai 2009, Матеріали мiжнародной конференции
Chişinău 811 "Новiтнi методи викладання украïнськоï
Profesor universitar Iacob Tighineanu 821 мови та лiтератури", (12 листопада 2008
Repere conceptuale privind implementarea şi р.) 884
îmbunătăţirea sistemului de management Сборник некоторых законодательных
al calităţii în instituţiile de învăţământ su- документов в области охраны труда и
perior din Republica Moldova 893 трудовых отношений 871
Securitatea informaţională 2009 812 Свято-Георгиевская Церковь г. Кишинева,
Set armonizat de indicatori de dezvoltare 1819-2009 836
sensibili la dimensiunea de gen în contex- Уголовный кодекс Республики Молдова
tul Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniu- 867
lui 841, 843 Украïнцi в Молдові, молдовани в Украïнi:
Studentul USM – 2009 837 етносоцiальнi процеси 847
Studia lingvistica et philologica 931 Экологическое законодательство Респуб-
лики Молдова 873

Index subiecte
Administraţie municipală – Management Audit financiar 924
(rusă) 876 Autorităţi publice locale 875
"Administraţia publică în statul de drept" – Batîr, Dumitru, 1927-…, chimist anorganician
Sesiune de comunicări ştiinţifică (rom., 906
engl.) 874 Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat
Africa de Nord – Istorie 956 "Alecu Russo" din Bălţi 823
Anticriză – Abordare administrativă 852 Biblioteconomie 824
Apă din râuri – Calitatea chimică 908 Biserica Sf. Gheorghe – Municipiul Chişinău
Arhivistică 824 – Istorie (rusă) 836
Asistenţă Informaţională 824 Boli – Cancer – Tratament 912
Asociaţia "Kulturverein Moldova e. V." (rusă) Budişteanu, Alexandru, 1928-…, arhitect 816
815 Cărţi de colorat 827-30
Asociaţii comerciale (rusă) 848

60
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Cercetare sociologică – Învăţământ superior Moldovei în contextul integrării europene"


837 – Conferinţă ştiinţifică internaţională anua-
Chirurgia abdominală de urgenţă 915 lă a tinerilor cercetători 862
Codul de procedură civilă al Republicii Mol- Educaţie – Formare continuă 885
dova 870 Educaţie – Republica Moldova (engl.) 878
Codul de procedură penală al Republicii Educaţie – Republica Moldova (rusă) 879
Moldova 864 Educaţie – Republica Moldova 877
Codul penal al Republicii Moldova (rusă) 867 Educaţie artistico-plastică 883
Codul penal al Republicii Moldova 865-66 Educaţie fizică (rusă) 853
Colonii spaniole în Africa de Nord 956 Educaţie în familie (rom., rusă) 882
Colonizare 956 Enciclopedii pentru copii 834
Complexul Agroindustrial din Republica Mol- Epistemologie (rusă) 833
dova (rom., engl., rusă) 851 Escalatoare – Reglementări tehnice (rom.,
Concurenţă (rusă) 856-57 rusă) 918
Conducători de autovehicule – Calificare 923 Expoziţii internaţionale, 2009 – Industrie
Conflicte armate – Drepturile omului 860 alimentară 826
Contenciosul administrativ 863 "Familia şi cultura păcii în Moldova" – Confe-
Corporaţii (rusă) 848 rinţă 839
"Creativitate şi management" – Conferinţă Fârlădeni – Sate – Raionul Căuşeni – Repu-
ştiinţifică internaţională (rom., engl., rusă) blica Moldova – Istorie 957
916 Femei – Bărbaţi – Republica Moldova – Date
Critică şi interpretare 935 statistice (rom., engl.) 840
Culoare – Metodica predării 883 Finanţe 850
Deţinători al titlului de Doctor Honoris Causa Fitness (rusă) 929
(rom., germ., rusă) 891 Fitoterapie 912
"Dimensiunea economico-juridică a globaliză- Fizică generală 904
rii" – Conferinţă ştiinţifico-practică interna- Folclor rusesc – Structură 898
ţională 838 Geometrie constructivă 901
Documentele Parlamentului Republicii Mol- Ghiduri de conversaţie – Rus-găgăuz-
dova – Ordonare (rom., rusă) 814 moldovenesc 934
Drept – Republica Moldova – Istorie (rusă) Ginecologie 914
859 Guvern 875
Drept 858 Iacob Tighineanu, 1939-…, chimist – Biogra-
Drept internaţional public 861 fie 821
Drept penal 869 ICT+ "Informational and Communication
Dreptul muncii 871 Technologies – 2009" – International Con-
Dreptul ocrotirii mediului înconjurător – Re- ference 811
publica Moldova – Legislaţie 872 Imperii 845
Dreptul ocrotirii mediului înconjurător – Re- Industrie alimentară – Expoziţii specializate,
publica Moldova – Legislaţie (rusă) 872 2009 826
Drepturile omului 860 Infracţiuni 868
Economie – Republica Moldova 854 "Interconexiuni metodologice, pragmatice şi
Economie (rusă) 853 didactice în ştiinţele limbii" – Conferinţă şti-
Economie 888 inţifică-practică republicană 892
"Edificarea statului de drept şi punerea în Istoria Spaniei 956
valoare a patrimoniului cultural şi istoric al

61
Cronica cărţii Nr 5-2009 ≡ Book annals Nr 5-2009

Întreprinderi – Organizare – Management Literatură rusă din Republica Moldova –


(rusă) 925 Miniatură 951
Întreprinderi – Sisteme economice (rusă) 849 Literatură rusă din Republica Moldova –
învăţământ superior – Calificare (rom., rusă) Poezie 950
889 Macarale – Reglementări tehnice (rom., rusă)
Învăţământ superior – Practică studenţească 917
888 Managementul anticriză 852
Învăţământ superior – Republica Moldova – Mândâcanu, Virgil, 1936-…, pedagog – Bio-
Management al calităţii 893 bibliografie 822
Învăţământ superior 894 Marchel (Nicolae Mihăescu) 1959-…, episco-
Liceul Teoretic "Spiru Haret" – Chişinău – pul Eparhiei de Bălţi 835
Promoţia 2009 – Albume 886 Mişcarea de eliberare naţională a evreilor în
Limba franceză – Gramatică 933 Basarabia (rusă) 846
Limba franceză 932 Mitologie 834
Limba găgăuză – Ghid de conversaţie 934 Municipiul Chişinău – Indici bibliografici 817
Limba moldovenească – Ghid de conversaţie Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Natu-
934 rală 896
Limba rusă – Ghid de conversaţie 934 Nakai V. N., 1963-… 910
Limbaje de programare pentru calculator Narcomanie 911
(rusă) 813 Naţionalisme 845
Linii telefonice – Raionul Cantemir – Republi- Oncodermatologie 913
ca Moldova – Carte de telefoane 921 Oncologie 912
Linii telefonice – Raionul Leova – Republica Păsări 910
Moldova – Carte de telefoane 922 Patologia sistemului urogenital 914
Literatură bielorusă din Republica Moldova – Pedagogie – Indici bibliografici 822
Poezie (rusă) 952 Politică anticriză 852
Literatură franceză – Reflecţii 935 Populaţie – Republica Moldova – Istorie 897
Literatură franceză 936 Poveşti 953
Literatură franceză pentru copii 953 Practică extracurriculară 894
Literatură germană – Interpretare 955 Practica pedagogică (rusă) 895
Literatura muzicală pentru şcolile de artă şi Premii de stat – Republica Moldova (rom.,
de muzică 927 rusă) 825
Literatură română din Republica Moldova – Publicaţii editate de Editura "Cartier" 819
Nuvele 944 Raionul Cantemir – Republica Moldova –
Literatură română din Republica Moldova – Carte de telefoane 921
Poezie 942, 945-46 Raionul Leova – Republica Moldova – Carte
Literatură română din Republica Moldova – de telefoane 922
Povestiri 940 Relaţii culturale – Moldova – Germania (rusă)
Literatură română din Republica Moldova – 815
Romane 939, 941 Romanţe (rusă) 947-48
Literatură română din Republica Moldova Romanţe 937
938, 943 Şiruri numerice (rusă) 903
Literatură română din Republica Moldova "Securitate informaţională 2009" – Conferinţă
pentru copii – Ghicitori 954 internaţională 812
Literatură rusă din Republica Moldova – Sisteme mecanice 905
Epigrame (rom., rusă) 949 Sisteme politice 845

62
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Sistemul universitar din Republica Moldova – Turism rural 855


Politică educaţională 890 "Ucrainenii din Moldova, moldovenii din Ucra-
Solfegiu 928 ina: procese etnosociale" – Conferinţă şti-
Statul – Republica Moldova – Istorie (rusă) inţifică internaţională 847
859 Vibraţii neliniare 905
Strategie (rusă) 857 Victorine literare 887
Stresul în mediul educaţional 832 Войцеховский, Валентин, 1909-1977 –
Substanţe minerale utile nemetalifere – Re- архитектор – Биография 926
glementări tehnice (rom., rusă) 907 "Новiтнi методи викладання украïнськоï
Toxicomanie 911 мови та літератури" – Мiжнародна
Traduceri – Glosar 930 конференцiя 884
Tumori cutanate 913

Index editori

AAP 852 Lavilat-Info SRL 864, 866-67, 870


AGEPI 943 Medicina CEP 821
Arc 836 Metrompaş SRL 882
Art Area SRL 897 Moldpres ÎS 946
Arta-Sol AO 815 Organul de Securitate Industr. 907, 917-18
ASEM 812, 855, 869, 932 Poligraf-Design SRL 831
Asoc. Intern. Ecologică a Păstrătorilor Rîului Pontos 941-42, 945, 950, 957
"Eco-TIRAS" 872-73 Serebia SRL 943
Asoc. Intern. pentru Educaţie din RM 839 Silvius Libris SRL (Sica & V SRL) 953
Balacron SRL 827-30, 914 Statistica 840
Biblion SRL 834 Ştiinţa Î.E.-P. 896, 919
Bibl. Şt. a US "A. Russo" din Bălţi 820 Tehnica Info 905, 924
Cartier 819, 865, 935-36 ULIM 883
Centrul Educaţional "Pro Didactica" 881 Univ. de Stat "Al. Russo" din Bălţi 832
Foxtrot SRL 976 Univers Pedagogic 899-900
Grafema Libris SRL 817, 824, 888, 927-28, USM CEP 837, 845, 850, 894-95, 898, 931,
937, 939, 947-48, 954, 956 938, 959, 964, 966, 972, 974, 982, 984,
IDIS "Viitorul" 875, 890 994, 997
Inst. de Ecologie şi Geografie 908-09 UTM 893, 916, 958, 993
Inst. Militar al Forţelor Armate 933 Valinex SA 833, 929
Integral SRL : Pereslavli (Rusia) 834 Изд.-полигр. предприятие "Парагон" 949,
IRIM 838, 892 952
ISIC 880, 885, 889 МЭА 859, 925
Labirint 911
Index ISBN eronate
ISBN 978-9975-68-103-2 833
ISBN 978-9975-9621-5-5 934

63
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2009 ≡ Magazine article annals Nr 5-2009

CRONICA ARTICOLELOR DE MAGAZINES ARTICLE


REVISTĂ ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2009
MAI NR 5 MAY
(1648-2039)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1648. Costandachi, Gheorghe. Consecinţele impactului financiar în activitatea de
cercetare ştiinţifică / Gheorghe Costandachi // Cercetarea economică a tinerilor savanţi în
condiţiile edificării societăţii bazate pe cunoaştere : Conf. şt. intern. a tinerilor cercet., 27 iun.
2008. – Ch., 2008. – P. 520-527. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1654, 1658, 1814, 1834)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


1649. Aplicarea P-sistemelor la soluţionarea unor probleme din lingvistica computaţi-
onală / Elena Boian, Constantin Ciubotaru, Svetlana Cojocaru [et al.] // ICT+Information and
Communication Technologies – 2009 : Proceeding of the Intern. Conf., 18-21 mai 2009. –
Ed. 1-a. – Ch., 2009. – P. 30-33. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 33 (7 tit.)

1650. Boian, Elena. Modulul de asistenţă şi ghidul enciclopedic în sistemul SonaRes


/ Elena Boian, Iulian Secrieru, Daniel Verlan // ICT+Information and Communication Tec-
hnologies – 2009 : Proceeding of the Intern. Conf., 18-21 mai 2009. – Ed. 1-a. – Ch., 2009.
– P. 34-37 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 37 (3 tit.).

1651. Burca, Eugenia. Parsarea arborilor de sensuri din intrările de dicţionar : [digita-
lizat] / Eugenia Burca // ICT+Information and Communication Technologies – 2009 :
Proceeding of the Intern. Conf., 18-21 mai 2009. – Ed. 1-a. – Ch., 2009. – P. 38-41 : fig. –
Rez. în lb. engl.

1652. Cojocaru, Igor Sistemul de management al calităţii în organizaţiile TIC / Igor


Cojocaru, Gheorghe Ţurcanu // ICT+Information and Communication Technologies - 2009 :
Proceeding of the Intern. Conf., 18-21 mai 2009. – Ed. 1-a. – Ch., 2009. – P. 157-160. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 160 (15 tit.).

64
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1653. Cojocaru, Igor. Spre o societate informaţională globală / Igor Cojocaru, Elena
Ungureanu, Veronica Golban // ICT+Information and Communication Technologies - 2009 :
Proceeding of the Intern. Conf., 18-21 mai 2009. – Ed. 1-a. – Ch., 2009. – P. 153-156 : tab.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 156 (8 tit.).

1654. Dezvoltarea reţelei pentru asigurarea suportului informaţional cercetărilor în


domeniul ecologiei şi biologiei : [în cadrul instituţiilor AŞM] / Petru Bogatencov, Alexandru
Cacean, Igor Cojocaru [et al.] // ICT+Information and Communication Technologies - 2009 :
Proceeding of the Intern. Conf., 18-21 mai 2009. – Ed. 1-a. – Ch., 2009. – P. 66-70 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 70 (7 tit.).

1655. Muşinschi, V. Modularea spaţio-temporală a radiaţiei în sisteme de prelucrare


şi transmisie optică a informaţiei / V. Muşinschi, M. Caraman, C. Muşinschi //
ICT+Information and Communication Technologies - 2009 : Proceeding of the Intern. Conf.,
18-21 mai 2009. – Ed. 1-a. – Ch., 2009. – P. 73-77 : fig. – Rez. în lb. engl.

1656. Petic, Mircea. Automatizarea mecanismelor morfologice de generare a deriva-


telor / Mircea Petic // ICT+Information and Communication Technologies - 2009 :
Proceeding of the Intern. Conf., 18-21 mai 2009. – Ed. 1-a. – Ch., 2009. – P. 121-124. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 124 (8 tit.).

1657. Racoviţa, Vasile. Familie de produse program WEB orientate utilizator / Vasile
Racoviţă, Gheorghe Căpăţână // ICT+Information and Communication Technologies – 2009
: Proceeding of the Intern. Conf., 18-21 mai 2009. – Ed. 1-a. – Ch., 2009. – P. 82-85 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 85 (7 tit.).

1658. Sistemul informatic de expertizare on-line a programelor şi proiectelor din sfera


ştiinţei şi inovării / Igor Cojocaru, Sergiu Tiutiun, Olga Moraru [et al.] // ICT+Information and
Communication Technologies - 2009 : Proceeding of the Intern. Conf., 18-21 mai 2009. –
Ed. 1-a. – Ch., 2009. – P. 117-120 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 120 (4 tit.)

1659. Брук, Наталья. Способы аннотирования изображений и их применение в


системе SonaRes / Наталья Брук // ICT+Information and Communication Technologies -
2009 : Proceeding of the Intern. Conf., 18-21 mai 2009. – Ed. 1-a. – Ch., 2009. – P. 125-
128 : des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 128 (7 tit.).

1660. Организация пользовательского интерфейса в системах поддержки


принятия решений в плохо формализованных областях / Людмила Бурцева, Юлиан
Секриеру, Ольга Попкова [et al.] // ICT+Information and Communication Technologies -

65
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2009 ≡ Magazine article annals Nr 5-2009

2009 : Proceeding of the Intern. Conf., 18-21 mai 2009. – Ed. 1-a. – Ch., 2009. – P. 129-
132. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 132 (5 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1721, 1823, 1974)

005 Conducere şi organizare. Management


(Vezi Nr 1652, 1958)
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
1661. Caraman, Iurie. Festivităţi culturale în spaţiul ex-sovietic : istoie şi prezent /
Iurie Caraman // Ucrainenii din Moldova, moldovenii din Ucraina : procese etnosociale :
Materialele Conf. Şt. Intern., Chişinău, 9 oct. 2008. – Ch., 2009. – P. 277-279. – Bibliogr. în
note, p. 278 (4 tit.).

1662. Pascaru, Ana. Valorile la confluenţa spaţiilor culturale în societate / Ana


Pascaru // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2009. – Nr 1. – P. 5-15 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p.11 (16 tit.).

1663. Troianowski, Lidia. Cultura de masă : veritabil derapaj din spaţiul valorilor es-
tetice tradiţionale / Lidia Troianowski // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. –
2009. – Nr 1. – P. 16-22. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 22 (11 tit.).

1664. Troianowski, Lidia. Iosif Parhomovici : notabilă deschidere spre valorile spiri-
tuale : [despre redutabilele succese ale vestitului om de cultură] / Lidia Traianowski // Ucrai-
nenii din Moldova, moldovenii din Ucraina : procese etnosociale : Materialele Conf. Şt. In-
tern., Chişinău, 9 oct. 2008. – Ch., 2009. – P. 197-201.

1665. Фетеску, Анатолiй. Всеукраïнська национально-культурна молдавська


асоцiацiя / Анатолiй Фетеску // Ucrainenii din Moldova, moldovenii din Ucraina : procese
etnosociale : Materialele Conf. Şt. Intern., Chişinău, 9 oct. 2008. – Ch., 2009. – P. 82-87.
(Vezi de asemenea Nr 1689)

02 BIBLIOTECONOMIE
1666. Gafton, Marcela. Incotestabile comori = The Oldest Books from the Collection
of the National Library = Старейшие книги коллекций Национальной Библиотеки /
Marcela Gafton; fot. : Iurie Foca // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 5. – P. 14-15 : fot. –
Text : lb. rom., engl., rusă.

1667. Sandu, Ion. Biblioteca Publică Tîrgovişte în serviciul comunităţii = Public


Library Tirgovishte on the Service of the Community = Публичная библиотека

66
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Тырговиште на службе общества / Ion Sandu; fot. : Denis Chicu // Moldova : ser. nouă. –
2009. – Nr 5. – P. 42-44 : fot. – Text : lb. rom., engl., rusă.

06 ORGANIZAŢII (ÎN GENERAL)


061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
1668. Лысенко, Владлена. Правовое положение и функционирование
неправительственных организаций в зарубежных странах / Владлена Лысенко,
Сергей Захария // Dimensiunea economico-juridică a globalizării : Materialele Conf. şt.-
practice intern., 16 mai 2008. – Ch., 2009. – P. 222-236. – Bibliogr. : 30 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1934)

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
(Vezi Nr 1666)
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
1669. Rotaru, Vitalie. Problema războiului şi a păcii în gândirea filosofică româneas-
că : (sec. XVII-XVIII) / Vitalie Rotaru // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. –
2009. – Nr 1. – P. 116-121. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 120-121 (25 tit.).

1670. Untilă, Victor. Interconexiuni filosofice, civilizaţionale şi semiologice în interpre-


tarea valorilor axiologice / Victor Untilă // Interconexiuni metodologice, pragmatice şi didacti-
ce în ştiinţele limbii : Materialele Conf. şt.-practice rep., 18 apr. 2008. – Ch., 2009. – P. 14-
19. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 10 tit.

1671. Визитей, Николай. Феномен культуры : национальное и наднациональное


начала, их противопоставленность и сопряженность : [философ. аспект] / Николай
Визитей // Ucrainenii din Moldova, moldovenii din Ucraina : procese etnosociale : Materiale-
le Conf. Şt. Intern., Chişinău, 9 oct. 2008. – Ch., 2009. – P. 23-33. – Bibliogr. : 15 tit.

1672. Жук, Виктор. Национальная или цивилизационная идентичность : про-


блема приоритета в условиях динамизации глобализационных процессов / Виктор
Жук, Карина Клим // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2009. – Nr 1. – P. 91-
96. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 96 (9 tit.).

67
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2009 ≡ Magazine article annals Nr 5-2009

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM
1673. Chiperi, Liliana. Importanţa Tainei Căsătoriei în viaţa creştină / Liliana Chiperi
// Luminătorul. – 2009. – Nr 2. – P. 34-41 : fot. – Bibliogr. în note, p. 41 (17 tit)

1674. Macri, Ion. Despre data Paştelui : cercet. / Ion Macri // Luminătorul. – 2009. –
Nr 2. – P. 11-18 : fot.

1675. Nistoroiu, Gheorghe Constantin. Bucură-te, Vlaherniţa Eleusa, Mângâietoa-


rea Vlahilor şi a tuturor / Gheorghe Constantin Nistoroiu // Luminătorul. – 2009. – Nr 2. – P.
20-30 : fot. – Bibliogr. în note, p. 29-30 (22 tit.).

1676. Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Pla-


iurilor. Pastorală la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos / Petru, Arhiepiscop al Chişinău-
lui, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor // Luminătorul. – 2009. – Nr 2. – P. 3-7 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1807, 2038-39)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
1677. Мокану, Виктор Отношение населения к проводимой реформе системы
здравоохранения : опыт Республики Молдова : [социол. исслед.] / Виктор Мокану, Ион
Мокану // Ucrainenii din Moldova, moldovenii din Ucraina : procese etnosociale : Materialele
Conf. Şt. Intern., Chişinău, 9 oct. 2008. – Ch., 2009. – P. 270-276 : tab. – Bibliogr. : 9 tit.

1678. Степанов, Вячеслав. Этносоциальные ценности украинцев в современ-


ной Молдове : (по материалам этносоциол. исслед.) / Вячеслав Степанов // Ucrainenii
din Moldova, moldovenii din Ucraina : procese etnosociale : Materialele Conf. Şt. Intern.,
Chişinău, 9 oct. 2008. – Ch., 2009. – P. 87-96 : tab. – Bibliogr. în note, p. 94-96 (16 tit.).

314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
1679. Gagauz, Olga. Criza reproducerii populaţiei şi transformarea familiei / Olga
Gagauz // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2009. – Nr 1. – P. 34-40 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 40 (9 tit.).

68
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1680. Галущенко, Олег. К вопросу о динамике численности молдавского


населения Украины и украинского населения Молдовы в конце XIX-начале XXI веков /
Олег Галущенко // Ucrainenii din Moldova, moldovenii din Ucraina : procese etnosociale :
Materialele Conf. Şt. Intern., Chişinău, 9 oct. 2008. – Ch., 2009. – P. 170-178 : tab. –
Bibliogr. în note, p. 177-178 (18 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1708)

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
1681. Cazacu, Vitalie. Premisele, avantajele şi dezavantajele globalizării / Vitalie
Cazacu, Aureliua Cazacu // Dimensiunea economico-juridică a globalizării : Materialele
Conf. şt.-practice intern., 16 mai 2008. – Ch., 2009. – P. 5-17. – Bibliogr. : 3 tit.

1682. Costandachi, Gheorghe. Consecinţe financiare ale impactului financiar asupra


sferei sociale / Gheorghe Costandachi // Cercetarea economică a tinerilor savanţi în condi-
ţiile edificării societăţii bazate pe cunoaştere : Conf. şt. intern. a tinerilor cercetători, 27 iun.,
2008. – Ch., 2008. – P. 211-214. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

1683. Mocanu, Victor. Societatea contemporană moldovenească : probleme şi per-


spective ale transformării / Victor Mocanu // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. –
2009. – Nr 1. – P. 23-33. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 18 tit.

1684. Тельнова, Надежда. Кризис ценностей в условиях глобализации и


стратегия устойчивого развития / Надежда Тельного, Лилия Брага // Rev. de Filozofie,
Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2009. – Nr 1. – P. 76-84. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

316.6 Psihologie socială


1685. Gaşper, Lucia. Aspecte socio-psihologice ale preferinţelor valorice la migranţii
de muncă / Lucia Gaşper // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2009. – Nr 1. –
P. 58-64 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 63-64 (17 tit.).

1686. Кауненко, Ирина. Психологические особенности этнического самоопре-


деления украинцев Молдовы / Ирина Кауненко // Ucrainenii din Moldova, moldovenii din
Ucraina : procese etnosociale : Materialele Conf. Şt. Intern., Chişinău, 9 oct. 2008. – Ch.,
2009. – P. 240-247 : fig., tab. – Bibliogr. : 7 tit.

1687. Кобылянская, Лариса. Стратегии и способы совладеющего поведения в


трудных жизненных ситуациях (ТЖС) / Лариса Кобылянская // Ucrainenii din Moldova,
moldovenii din Ucraina : procese etnosociale : Materialele Conf. Şt. Intern., Chişinău, 9 oct.
2008. – Ch., 2009. – P. 247-254. – Bibliogr. în note, p. 253-254 (12 tit.).

69
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2009 ≡ Magazine article annals Nr 5-2009

316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale


1688. Caraman, Iurie. Etapa de tranziţie şi impactul asupra valorilor tradiţionale din
Republica Moldova / Iurie Caraman // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. –
2009. – Nr 1. – P. 46-49. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 49 (6 tit.).

1689. Блажко, Владимир. Мораль и духовные ценности современного общест-


ва : изменения и взаимовлияния / Владимир Блажко // Rev. de Filozofie, Sociologie şi
Ştiinţe Politice. – 2009. – Nr 1. – P. 41-45. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit
(Vezi de asemenea Nr 1671)

32 POLITICĂ
1690. Juc, Victor. Dificultăţi teoretico-metodologice în pronosticarea încheierii războ-
iului rece / Victor Juc // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2009. – Nr 1. – P.
65-75. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 74-75 (37 tit.).

1691. Токаренко, Владимир. Глобализация политических рынков и снижение


автономии субьектов принятия политических решений / Владимир Токарев, Георгий
Султ // Dimensiunea economico-juridică a globalizării : Materialele Conf. şt.-practice intern.,
16 mai 2008. – Ch., 2009. – P. 165-176. – Bibliogr. : 9 tit.

321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice


1692. Земба, Татьяна. Эксперты о проблемах становления гражданской нации
на постсоветском пространстве. Актуальность для Молдовы / Татьяна Земба // Ucrai-
nenii din Moldova, moldovenii din Ucraina : procese etnosociale : Materialele Conf. Şt. In-
tern., Chişinău, 9 oct. 2008. – Ch., 2009. – P. 229-239. – Bibliogr. : 30 tit.

323 Politică internă


1693. Аникин, Владимир. Первые ступени национально-культурного возрожде-
ния украинцев : свидетельствуют документы / Владимир Аникин // Ucrainenii din Mol-
dova, moldovenii din Ucraina : procese etnosociale : Materialele Conf. Şt. Intern., Chişinău,
9 oct. 2008. – Ch., 2009. – P. 179-182. – Bibliogr. în note, p.182 (7 tit.).

1694. Брага, Лилия. Украинцы Молдовы : политико-культурный портрет / Лилия


Брага // Ucrainenii din Moldova, moldovenii din Ucraina : procese etnosociale : Materialele
Conf. Şt. Intern., Chişinău, 9 oct. 2008. – Ch., 2009. – P. 202-209.

1695. Олïйник, Микола. Украïнцi в розбудовi демократичноï Молдови / Микола


Олïйник // Ucrainenii din Moldova, moldovenii din Ucraina : procese etnosociale : Materiale-

70
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

le Conf. Şt. Intern., Chişinău, 9 oct. 2008. – Ch., 2009. – P. 73-82. – Bibliogr. în note, p. 82
(15 tit.).

1696. Рогова, Галина. Товариство "Просвiта" iменi Тараса Шевченкa –


провiдник iдей нацiонального вiдродження / Галина Рогова // Ucrainenii din Moldova,
moldovenii din Ucraina : procese etnosociale : Materialele Conf. Şt. Intern., Chişinău, 9 oct.
2008. – Ch., 2009. – P. 288-296. – Bibliogr. în note, p. 296 (9 tit.).

323(478) Politică internă a Republicii Moldova


1697. Balan, Elena. Factorul etnic şi colaborarea transfrontalieră / Elena Balan //
Ucrainenii din Moldova, moldovenii din Ucraina : procese etnosociale : Materialele Conf. Şt.
Intern., Chişinău, 9 oct. 2008. – Ch., 2009. – P. 210-214.

1698. Nantoi, Oazu. "Malul drept trebuie să devină atractiv pentru transnistreni" : [in-
terviu cu O. Nantoi, analist politic] / interlocutor : Igor Volniţchi // Profit. – 2009. – Nr 5. – P.
7-9 : fot. – Idem şi în lb. rusă.

1699. Rusandu, Ion. Evoluţia eşichierului politic moldovenesc : esenţă şi controverse


/ Ion Rusandu, Radj Cărbune // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2009. – Nr
1. – P. 85-90. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 90 (16 tit.).

1700. Русанду, Иван. Завоевания демократии и этносоциальные проблемы в


Молдове / Иван Русанду // Ucrainenii din Moldova, moldovenii din Ucraina : procese
etnosociale : Materialele Conf. Şt. Intern., Chişinău, 9 oct. 2008. – Ch., 2009. – P. 12-17. –
Bibliogr. în note, p. 17 (5 tit.).

324 Alegeri
1701. Enache, Mihaela. Sistemul electoral, după prăbuşirea regimului naţional co-
munist / Mihaela Enache // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 5. – P. 21-24. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 24 (3 tit.).

1702. Сосна, А. Парламентские выборы – 2009 / А. Сосна // Закон и жизнь. –


2009. – Nr 5. – P. 43-45. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1706)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


1703. Durandin, Catherine. Caterine Durandin : "Nu va avea loc o schimbare majoră
a politicii externe americane şi europene occidentale faţă de ţări ca Moldova" : [pe marginea
colocviului "Memorie şi reconciliere", organizat de Alianţa Franceză din Moldova, 8-9 dec.

71
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2009 ≡ Magazine article annals Nr 5-2009

2008 : de vorbă cu istoricul, scriitoarea] / a dialogat : Petru Negură // Punkt. – 2009. – Nr 27.
– P. 14-18 : fot.

1704. Golea, Anatol. Parteneriatul posibilităţilor diferite : [summitul Uniunii Europene


Praga, mai] / Anatol Golea // Profit. – 2009. – Nr 5. – P. 4-6 : fot. – Idem şi în lb rusă.

1705. Цуркан, Иван. Общественно-политические связи в истории Молдовы и


Украины / Иван Цуркан // Ucrainenii din Moldova, moldovenii din Ucraina : procese
etnosociale : Materialele Conf. Şt. Intern., Chişinău, 9 oct. 2008. – Ch., 2009. – P. 189-193.
– Bibliogr. : 14 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1669, 1746)

327(478) Politica externă a Republicii Moldova


(Vezi Nr 1703)
329 Partide şi mişcări politice
329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
1706. Serebrian, Oleg. Noi avem sindromul vasalului : [ interviu cu O. Serebrian, li-
der PDM] / interlocutor : rep. rev. // Punkt. – 2009. – Nr 27. – P. 36-42 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1699)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general
1707. Илиади, Георге. Методологические основы анализа рыночных отношений
и их применение в процессе экономических исследований / Георгий Илиади // Cerceta-
rea economică a tinerilor savanţi în condiţiile edificării societăţii bazate pe cunoaştere :
Conf. şt. intern. a tinerilor cercetători, 27 iun., 2008. – Ch., 2008. – P. 12-19.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


1708. Buciuceanu-Vrabie, Mariana. Aspecte socio-demografice ale integrării tineri-
lor în câmpul muncii : valori, intenţii şi autoaprecieri / Mariana Buciuceanu-Vieru // Rev. de
Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2009. – Nr 1. – P. 50-57 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 57 (10 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1685, 1790)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


1709. Bajura, Tudor. Piaţa funciară autohtonă în contextul globalizării activităţii eco-
nomice / Tudor Bajura, Silvia Popescu // Dimensiunea economico-juridică a globalizării :
Materialele Conf. şt.-practice intern., 16 mai 2008. – Ch., 2009. – P. 25-31. – Bibliogr. : 6 tit.

72
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1710. Childescu, Valentina. Oportunităţi şi probleme ale privatizării în Republica


Moldova / Valentina Childescu // Cercetarea economică a tinerilor savanţi în condiţiile edifi-
cării societăţii bazate pe cunoaştere : Conf. şt. intern. a tinerilor cercetători, 27 iun., 2008. –
Ch., 2008. – P. 96-102 : tab. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 3 tit.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


1711. Costandachi, Gheorghe. Analiza mediului de afaceri a business-ului mic şi
mediu în Republica Moldova / Gheorghe Costandachi, Stela Pleşca // Cercetarea economi-
că a tinerilor savanţi în condiţiile edificării societăţii bazate pe cunoaştere : Conf. şt. intern. a
tinerilor cercetători, 27 iun., 2008. – Ch., 2008. – P. 200-205 : diagr., tab. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 4 tit.

1712. Costandachi, Gheorghe. Perspective de optimizare a surselor de finanţare a


întreprinderilor din Republica Moldova / Gheorghe Costandachi, Stela Pleşca // Cercetarea
economică a tinerilor savanţi în condiţiile edificării societăţii bazate pe cunoaştere : Conf. şt.
intern. a tinerilor cercetători, 27 iun., 2008. – Ch., 2008. – P. 504-508 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 5 tit.

1713. Popovici, Corneliu. Reforma cadrului de reglementare a activităţii de între-


prinzător şi necesitatea intervenţiei statului / Corneliu Popovici, Angela Popovici // Dimensi-
unea economico-juridică a globalizării : Materialele Conf. şt.-practice intern., 16 mai 2008. –
Ch., 2009. – P. 69-78. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1724, 1932)

336 Finanţe
1714. Bîrgău, Mihail. Reglementările juridice privind piaţa valorilor mobiliare : con-
cepţii, definiţii, trăsături / Mihail Bîrgău, Ion Iova // Dimensiunea economico-juridică a globa-
lizării : Materialele Conf. şt.-practice intern., 16 mai 2008. – Ch., 2009. – P. 39-44. –
Bibliogr. : 13 tit.

1715. Condiţii de plasare a depozitele de către persoanelor fizice // Profit. – 2009. –


Nr 5. – P. 14-16 : tab. – Idem şi în lb. engl.

1716. Dividendele acţionarilor băncilor pentru anul 2008 // Profit. – 2009. – Nr 5. – P.


34-35 : tab. – Idem şi în lb. rusă.

1717. Luchian, Ivan. Trendurile dominante ale pieţei hârtiilor de valoare de stat în
Republica Moldova / Ivan Luchian, Victoria Timuş // Cercetarea economică a tinerilor sa-

73
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2009 ≡ Magazine article annals Nr 5-2009

vanţi în condiţiile edificării societăţii bazate pe cunoaştere : Conf. şt. intern. a tinerilor cerce-
tători, 27 iun., 2008. – Ch., 2008. – P. 486-494 : diagr., tab. – Rez. în lb. engl.

1718. Manole, Tatiana. Efectele politicii financiare şi sfera ei de cuprindere / Tatiana


Manole, Nicolae Fărâmă // Cercetarea economică a tinerilor savanţi în condiţiile edificării
societăţii bazate pe cunoaştere : Conf. şt. intern. a tinerilor cercetători, 27 iun., 2008. – Ch.,
2008. – P. 536-546 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

1719. Ştahovschi, Ada. Analiza reacţiei băncilor centrale ca urmare a deviaţiei infla-
ţiei de la obiectivul ţintit / Ada Ştahovschi, Radu Cuhal, Ecaterina Namesnic // Dimensiunea
economico-juridică a globalizării : Materialele Conf. şt.-practice intern., 16 mai 2008. – Ch.,
2009. – P. 100-106. – Bibliogr. : 3 tit.

1720. Zubic, Aliona. Activitatea pieţei ipotecare din Republica Moldova şi reflecţii
asupra posibilităţilor de extindere / Aliona Zubic // Cercetarea economică a tinerilor savanţi
în condiţiile edificării societăţii bazate pe cunoaştere : Conf. şt. intern. a tinerilor cercetători,
27 iun., 2008. – Ch., 2008. – P. 508-515 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

1721. Zubic, Aliona. Tendinţele extinderii plăţilor electronice în sistemul bancar din
Republica Moldova / Aliona Zubic // Cercetarea economică a tinerilor savanţi în condiţiile
edificării societăţii bazate pe cunoaştere : Conf. şt. intern. a tinerilor cercetători, 27 iun.,
2008. – Ch., 2008. – P. 546-556 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

1722. Аблина, Людмила. О налоговых последствиях прощения долга / Людми-


ла Аблина // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 5. – P. 43-44.

1723. Кауш-Цапу, Лилия. Можно ли вычесть налог на операционный доход, уп-


лаченный за рубежом? / Лилия Кауш-Цапу // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 5. – P.
72-73.

1724. Литовченко, Алла. Действия плательщика НДС в случае приостановле-


ния деятельности предприятия / Алла Литовченко, Ион Стурзу // Contabilitate şi audit. –
2009. – Nr 5. – P. 21-23.

1725. Плэмэдялэ, Наталья. Об исправлении ошибок, допущенных в информа-


циях о выплаченных доходах и удержанном подоходном налоге / Наталья Плэмэдялэ
// Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 5. – P. 48-50.
(Vezi de asemenea Nr 1648, 1682, 1712, 1934)

74
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
1726. Chiriac, Mirela. Ajutorul de Stat în Republica Moldova : realităţi şi perspective /
Mirela Chiriac, Ion Maxim // Cercetarea economică a tinerilor savanţi în condiţiile edificării
societăţii bazate pe cunoaştere : Conf. şt. intern. a tinerilor cercetători, 27 iun., 2008. – Ch.,
2008. – P. 556-559. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

1727. Crucerescu, Cornelia. Repartizarea interesului economic în sectorul sfeclă-


zahăr autohton vertical integrat / Cornelia Crucerescu // Cercetarea economică a tinerilor
savanţi în condiţiile edificării societăţii bazate pe cunoaştere : Conf. şt. intern. a tinerilor
cercetători, 27 iun., 2008. – Ch., 2008. – P. 80-84. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit..

1728. Тимуш, Андрей. Солидарность народа, рыночные механизмы и индика-


тивное планирование - решающие факторы повышения экономической эффективно-
сти / Андрей Тимуш // Ucrainenii din Moldova, moldovenii din Ucraina : procese
etnosociale : Materialele Conf. Şt. Intern., Chişinău, 9 oct. 2008. – Ch., 2009. – P. 49-56 :
tab.
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
(Vezi Nr 1737)
338.48 Turism. Economia turismului
1729. Ceban, Sergiu. Turismul în zona rurală şi influenţa lui asupra agriculturii / Ser-
giu Ceban, Petru Demcenco, Vasile Mindrigan // Probleme actuale ale teoriei şi practicii
culturii fizice : Materialele Conf. şt. intern. studenţeşti, 15 apr. 2009. – Ed. a 13-a. – Ch.,
2009. – P. 49-51 : fig. – Rez. în lb. rusă. – Bibliogr. : 3 tit.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
1730. Ganciurov, Valentina. Activitatea economică externă a Moldovei în anul 2007
/ Valentina Ganciurov, Tatiana Colesnicova // Cercetarea economică a tinerilor savanţi în
condiţiile edificării societăţii bazate pe cunoaştere : Conf. şt. intern. a tinerilor cercetători, 27
iun., 2008. – Ch., 2008. – P. 107-115 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

1731. Lazăr, Tudor. Comerţul internaţional în contextul globalizării / Tudor Lazăr //


Dimensiunea economico-juridică a globalizării : Materialele Conf. şt.-practice intern., 16 mai
2008. – Ch., 2009. – P. 124-131. – Bibliogr. : 12 tit.

75
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2009 ≡ Magazine article annals Nr 5-2009

1732. Poisic, Mihail. Zona de comerţ liber a ţărilor CSI : realităţi şi perspective / Mi-
hail Poisic, Victoria Clipa // Cercetarea economică a tinerilor savanţi în condiţiile edificării
societăţii bazate pe cunoaştere : Conf. şt. intern. a tinerilor cercetători, 27 iun., 2008. – Ch.,
2008. – P. 304-308 : diagr. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

339.7 Finanţe internaţionale


1733. Buruiană, Ion. Influenţa regimului juridic al investiţiilor străine asupra dinamicii
globalizării / Ion Buruiană // Dimensiunea economico-juridică a globalizării : Materialele
Conf. şt.-practice intern., 16 mai 2008. – Ch., 2009. – P. 36-38. – Bibliogr. : 4 tit.

1734. Cuhal, Radu. Efectele globalizării financiare asupra economiilor naţionale :


[cooperarea monetară intern.] / Radu Cuhal, Vitalie Motelică // Dimensiunea economico-
juridică a globalizării : Materialele Conf. şt.-practice intern., 16 mai 2008. – Ch., 2009. – P.
57-64. – Bibliogr. : 7 tit.

1735. Cuhal, Radu. Globalizarea sistemului financiar şi trilema politicii macroecono-


mice / Radu Cuhal, Dorin Slobozean // Dimensiunea economico-juridică a globalizării : Ma-
terialele Conf. şt.-practice intern., 16 mai 2008. – Ch., 2009. – P. 79-85. – Bibliogr. : 7 tit.

1736. Pisaniuc, Maia. Criza financiară şi influenţa ei asupra economiilor ţărilor lumii /
Maia Pisaniuc, Natalia Palii // Cercetarea economică a tinerilor savanţi în condiţiile edificării
societăţii bazate pe cunoaştere : Conf. şt. intern. a tinerilor cercetători, 27 iun., 2008. – Ch.,
2008. – P. 559-562. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

1737. Кротенко, Юрий. Основы регламентирования современной инвестицион-


ной политики Молдовы в условиях глобализации / Юрий Кротенко // Dimensiunea eco-
nomico-juridică a globalizării : Materialele Conf. şt.-practice intern., 16 mai 2008. – Ch.,
2009. – P. 86-99. – Bibliogr. : 10 tit.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


1738. Strechii, Maria. Integrarea economică – pârghia de bază a integrării internaţio-
nale / Maria Strechii // Dimensiunea economico-juridică a globalizării : Materialele Conf. şt.-
practice intern., 16 mai 2008. – Ch., 2009. – P. 65-68.

1739. Ţâu, Nicolae. Rolul relaţiilor economice internaţionale în soluţionarea proble-


melor globale / Nicolae Ţâu // Dimensiunea economico-juridică a globalizării : Materialele
Conf. şt.-practice intern., 16 mai 2008. – Ch., 2009. – P. 18-24. – Bibliogr. : 11 tit.

1740. Онофрей, Александр. Реальности интеграции экономики Молдовы в


Eвропейское экономическое пространство / Александр Онофрей // Dimensiunea eco-

76
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

nomico-juridică a globalizării : Materialele Conf. şt.-practice intern., 16 mai 2008. – Ch.,


2009. – P. 32-35. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1709, 1735-36)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
1741. Cuzneţov, Alexandru. Concepţii privind formele realizării dreptului prin prisma
aspectelor critice / Alexandru Cuzneţov // Rev. Naţ. de Drept. – 2009. – Nr 5. – P. 47-57 :
scheme. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 57 (50 tit.).

1742. Văcaru, Ion. Aprecierea valorii probante a concluziilor rezultate din constatările
tehnico-ştiinţifice, medico-legale şi din expertize / Ion Văcaru // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr
5. – P. 30-33. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 33 (17 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1749)

341 Drept internaţional


1743. Boca, Sergiu. Rolul nulităţii actului juridic în asigurarea realizării principiului li-
bertăţii contractuale sub incidenţa art. 29(2) al declaraţiei universale a drepturilor omului /
Sergiu Boca, Valentin Cazacu // Declaraţia Universală a Drepturilor Omului – pilon în pro-
tecţia juridică a drepturilor şi libertăţilor fundamentale în decurs de 60 ani : Conf. şt. intern.,
11 dec. 2008, Bălţi. – Ch., 2009. – P. 152-158. – Bibliogr. în notele de subsol.

1744. Botnari, Elena. Demnitatea umană şi dreptatea – valori consacrate prin decla-
raţia universală a drepturilor omului / Elena Botnari // Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului – pilon în protecţia juridică a drepturilor şi libertăţilor fundamentale în decurs de 60
ani : Conf. şt. intern., 11 dec. 2008, Bălţi. – Ch., 2009. – P. 14-20. – Bibliogr. în notele de
subsol.

1745. Ceban, Cristina. Legislaţia internaţională privind protecţia mediului înconjură-


tor / Cristina Ceban // Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultu-
ral şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene : Materialele conf. şt. intern. anuale
a tinerilor cercetători, 28 mart. 2008. – Ed. a 2-a. – Ch., 2008. – P. 71-74. – Bibliogr. în note,
p. 74 (7 tit.).

1746. Chirtoacă, Natalia. Соотношение принципа целостности и неприкосновен-


ности государсвенной территории с принципом нерушимости границ / Natalia Chirtoacă
// Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Mol-
dovei în contextul integrării europene : Materialele conf. şt. intern. anuale a tinerilor cercetă-
tori, 28 mart. 2008. – Ed. a 2-a. – Ch., 2008. – P. 75-78. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.
şi în note, p. 78 (6 tit.).

77
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2009 ≡ Magazine article annals Nr 5-2009

1747. Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina. Dreptul copilului la educaţie în contextul pro-


cesului de globalizare / Carolina Ciugureanu-Mihailuţă // Dimensiunea economico-juridică a
globalizării : Materialele Conf. şt.-practice intern., 16 mai 2008. – Ch., 2009. – P. 196-202. –
Bibliogr. : 10 tit.

1748. Cucoş, Diana. Protecţia diplomatică : metodă contemporană de protecţie a


drepturilor cetăţenilor / Diana Cucoş // Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a
patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene : Materialele conf.
şt. intern. anuale a tinerilor cercetători, 28 mart. 2008. – Ed. a 2-a. – Ch., 2008. – P. 104-
108. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 108 (25 tit.).

1749. Dorul, Olga. Natura juridică a principiilor generale de drept – surse de drept in-
ternaţional public şi drept comunitar / Olga Dorul // Edificarea statului de drept şi punerea în
valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene : Mate-
rialele conf. şt. intern. anuale a tinerilor cercetători, 28 mart. 2008. – Ed. a 2-a. – Ch., 2008.
– P. 109-116. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 116 (15 tit.).

1750. Ţuţuianu, Ion. Comunităţile Europene şi apărarea comună / Ion Ţuţuianu //


Rev. Naţ. de Drept. – 2009. – Nr 5. – P. 70-73. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 72-
73 (14 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1781, 1792-93)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


1751. Armeanic, Alexandru. Promovarea la nivel naţional al apărării drepturilor şi li-
bertăţilor fundamentale ale omului prin recursul constituţional / Alexandru Armeanic // De-
claraţia Universală a Drepturilor Omului – pilon în protecţia juridică a drepturilor şi libertăţilor
fundamentale în decurs de 60 ani : Conf. şt. intern., 11 dec. 2008, Bălţi. – Ch., 2009. – P.
202-206.

1752. Costachi, Gheorghe. Reflecţii asupra concepţiei contemporane a statului de


drept / Gheorghe Costachi, Ion Muruianu // Rev. Naţ. de Drept. – 2009. – Nr 5. – P. 16-18. –
Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 18 (9 tit.).

1753. Costachi, Gheorghe. Reflecţii asupra instituţiei răspunderii în dreptul constitu-


ţional / Gheorghe Costachi, Oleg Arseni // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 5. – P. 4-6. – Rez. în
lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 6 (11 tit.).

1754. Grecu, Raisa. Definiţia şi clasificarea drepturilor şi libertăţilor omului conform


viziunii ştiinţifice a lui Constantin Stere / Raisa Grecu // Rev. Naţ. de Drept. – 2009. – Nr 5. –
P. 19-26. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 26 (43 tit.).

78
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1755. Neagu, Gheorghe. Excluziunea socială - formă a încălcării drepturilor sociale


fundamentale ale omului / Gheorghe Neagu // Declaraţia Universală a Drepturilor Omului –
pilon în protecţia juridică a drepturilor şi libertăţilor fundamentale în decurs de 60 ani : Conf.
şt. intern., 11 dec. 2008, Bălţi. – Ch., 2009. – P. 83-90. – Bibliogr. în notele de subsol.

1756. Pânzari, Veaceslav. Unele reflecţii cu privire la respectarea prevederilor decla-


raţiei universale a drepturilor omului în legislaţia civilă şi familială a Republicii Moldova /
Veaceslav Pânzari // Declaraţia Universală a Drepturilor Omului – pilon în protecţia juridică
a drepturilor şi libertăţilor fundamentale în decurs de 60 ani : Conf. şt. intern., 11 dec. 2008,
Bălţi. – Ch., 2009. – P. 27-33.

1757. Pop, Octavian. Drepturile omului în viaţa cotidiană / Octavian Pop // Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului – pilon în protecţia juridică a drepturilor şi libertăţilor funda-
mentale în decurs de 60 ani : Conf. şt. intern., 11 dec. 2008, Bălţi. – Ch., 2009. – P. 301-
303. – Bibliogr. : 3 tit.

1758. Костаки, Г. Необходимо усвоить демократические традиции ответствен-


ности гражданина перед властью и власти перед народом / Г. Костаки, Новрузов Ву-
гар Шахмар Оглы // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 5. – P. 22-26. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 2 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1744, 1748)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


1759. Alecu, Gheorghe. Consideraţii de ordin teoretic şi juridic privind conceptul de
răspundere penală. Relaţia răspundere – responsabilitate / Gheorghe Alecu // Legea şi
viaţa. – 2009. – Nr 5. – P. 6-8. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 8 (8 tit.).

1760. Bejan, Ghenadie. Unele aspecte privind răspunderea contravenţională a con-


tribuabililor / Ghenadie Bejan, Alexei Sochirca // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 5. – P.
58-67 : tab.

1761. Berliba, Viorel V. Reglementarea interzicerii discriminării prin mijloace de drept


penal / Viorel V. Berliba, Radion Cojocaru // Declaraţia Universală a Drepturilor Omului –
pilon în protecţia juridică a drepturilor şi libertăţilor fundamentale în decurs de 60 ani : Conf.
şt. intern., 11 dec. 2008, Bălţi. – Ch., 2009. – P. 195-201. – Bibliogr. în notele de subsol.

1762. Boişteanu, Eduard. Interzicerea discriminării în cadrul raporturilor de muncă


prin prisma instrumentelor internaţionale şi a legislaţiei naţionale a Republicii Moldova /
Eduard Boişteanu // Declaraţia Universală a Drepturilor Omului – pilon în protecţia juridică a

79
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2009 ≡ Magazine article annals Nr 5-2009

drepturilor şi libertăţilor fundamentale în decurs de 60 ani : Conf. şt. intern., 11 dec. 2008,
Bălţi. – Ch., 2009. – P. 120-124. – Bibliogr. în notele de subsol.

1763. Brînză, Sergiu. Analiza juridico-penală a omorului săvârşit cu răpirea sau lua-
rea persoanei în calitate de ostatic (lit. f) alin.(2) art. 145 C. pen. RM) / Sergiu Brînză // Rev.
Naţ. de Drept. – 2009. – Nr 5. – P. 2-15 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 13-15
(93 tit.).

1764. Bujor, Valeriu. Asigurarea dreptului la securitate criminologică / Valeriu Bujor //


Declaraţia Universală a Drepturilor Omului – pilon în protecţia juridică a drepturilor şi libertă-
ţilor fundamentale în decurs de 60 ani : Conf. şt. intern., 11 dec. 2008, Bălţi. – Ch., 2009. –
P. 218-222.

1765. Cârnaţ, Teodor. Prevenirea şi combaterea discriminării prin intermediul coope-


rării internaţionale (globalizării) / Teodor Cârnaţ // Dimensiunea economico-juridică a globa-
lizării : Materialele Conf. şt.-practice intern., 16 mai 2008. – Ch., 2009. – P. 45-49. –
Bibliogr. : 5 tit.

1766. Chiriţa, Valentin. Cauzele şi condiţiile luării de ostatici / Valentin Chiriţa // Le-
gea şi viaţa. – 2009. – Nr 5. – P. 18-21. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 21 (12 tit.).

1767. Crişan, Constantin Mircea. Amenda administrativă – formă specială de sanc-


ţiune. Contradicţii între limitele de aplicare a acesteia potrivit Codului de aplicare a amenzi-
lor administrative şi limetele prevăzute în Codul Penal al Republcii Moldova / Constantin
Mircea Crişan // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 5. – P. 52-55. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 55 (9 tit.).

1768. Cuciurcă, Angela. Participarea reprezentanţilor legali la examinarea cauzelor


penale privind minorii / Angela Cuciurcă // Dimensiunea economico-juridică a globalizării :
Materialele Conf. şt.-practice intern., 16 mai 2008. – Ch., 2009. – P. 210-214. – Bibliogr. : 8
tit.

1769. Florica, Marin. Criminologia în sistemul ştiinţelor. Autonomia criminologiei /


Marin Florica // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 5. – P. 25-30. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 29-30 (20 tit.).

1770. Manea, Vladislav. Delimitarea acţiunilor care dezorganizează activitatea peni-


tenciarelor (art.286 C. pen. RM) de unele infracţiuni contra persoanei / Vladislav Manea //
Rev. Naţ. de Drept. – 2009. – Nr 5. – P. 41-46. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 46
(13 tit.).

80
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1771. Nastas, Ion. Definitivarea cercului de subiecţi pasibili a fi traşi la răspundere


penală pentru săvârşirea infracţiunilor de corupţie / Ion Nastas // Rev. Naţ. de Drept. –
2009. – Nr 5. – P. 58-63. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 63 (35 tit.).

1772. Priţcan, Valentina. Prevenirea şi combaterea muncii copilului : perspective


asistenţiale : [conform Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului (1993)]/ Valentina
Priţcan // Declaraţia Universală a Drepturilor Omului – pilon în protecţia juridică a drepturilor
şi libertăţilor fundamentale în decurs de 60 ani : Conf. şt. intern., 11 dec. 2008, Bălţi. – Ch.,
2009. – P. 159-166. – Bibliogr. în notele de subsol.

1773. Rusu, Oleg. Probleme organizatorico-juridice ale adaptării sociale a persoane-


lor liberate din locurile de detenţie / Oleg Rusu // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 5. – P. 8-14. –
Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 14 (21 tit.).

1774. Stati, Vitalie. Răspunderea penală pentru infracţiunea de fabricare sau punere
în circulaţie a cardurilor sau a altor carnete de plată false (art.237 C. pen. RM) / Vitalie Stati
// Rev. Naţ. de Drept. – 2009. – Nr 5. – P. 27-40. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 40
(50 tit.).

1775. Басецкий, И. Участники уголовного процесса : сравнительный анализ


норм УПК Молдовы и Беларуси / И. Басецкий, Л. Родевич // Закон и жизнь. – 2009. –
Nr 5. – P. 4-14 : tab. – Bibliogr. : 12 tit.

1776. Бужор, В. Некоторые вопросы ответственности за создание преступной


организации или руководство ею / В. Бужор, К. Тельпиз // Закон и жизнь. – 2009. – Nr
5. – P. 26-30. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

1777. Гриневич, Ольга. О проблемах применения штрафов за правонарушения


в области социального и медицинского страхования / Ольга Гриневич // Contabilitate şi
audit. – 2009. – Nr 5. – P. 68-71. – Bibliogr. în notele de subsol.

1778. Гуцуляк, В. Юридический анализ книги второй "Кодекса Республики Мол-


дова о правонарушениях" / В. Гуцуляк, Е. Комарницкая // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 5.
– P. 15-21. – Rez. în lb. engl. – Bib-liogr. : 13 tit.

1779. Кузнецов, В. Уголовно-правовая характеристика объективной стороны


хулиганства : сравнительно-правовое исследование / В. Кузнецов // Закон и жизнь. –
2009. – Nr 5. – P. 39-42. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

81
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2009 ≡ Magazine article annals Nr 5-2009

1780. Флоря, В. Врачебная ошибка с тяжкими последствиями и eё юридическая


квалификация : (сравнит.-правовой анализ) / В. Флоря // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 5.
– P. 31-32. – Bibliogr. : 6 tit.

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


1781. Buruiană, Ion. Subminarea suveranităţii statale în condiţiile globalizării / Ion
Buruiană // Dimensiunea economico-juridică a globalizării : Materialele Conf. şt.-practice
intern., 16 mai 2008. – Ch., 2009. – P. 142-144. – Bibliogr. : 4 tit.

347 Drept civil


(Vezi Nr 1743)
347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general
1782. Кристева, Н. Право удержания и его объекты / Н. Кристева // Закон и
жизнь. – 2009. – Nr 5. – P. 55-58. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


1783. Duşa, Svetlana. Contractul de consignaţie – varietate a contractului de comisi-
on : Pt. 1 / Svetlana Duşa // Rev. Naţ. de Drept. – 2009. – Nr 5. – P. 74-76. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 76 (18 tit.).

1784. Echim, Ion. Renunţarea neîntemeiată la încheierea contractelor : o formă a


abuzului de situaţie dominantă pe piaţă / Ion Echim // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 5. –
P. 79-81.

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


1785. Vrabie, Corneliu. Noţiunea de căsătorie în spiritul declaraţiei universale a
drepturilor omului şi evoluţia conceptului în reglementările ulterioare / Corneliu Vrabie //
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului – pilon în protecţia juridică a drepturilor şi libertă-
ţilor fundamentale în decurs de 60 ani : Conf. şt. intern., 11 dec. 2008, Bălţi. – Ch., 2009. –
P. 39-45. – Bibliogr. în notele de subsol.

1786. Плявиня, Г. Проблемы усыновления в Латвии / Г. Плявиня, Э. Плявинщ //


Закон и жизнь. – 2009. – Nr 5. – P. 52-55 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit. şi în
note, p. 55 (9 tit.).

82
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

347.7 Drept Comercial


(Vezi Nr 1783)
347.8 Drept aerian. Dreptul eterului. Dreptul spaţiului
1787. Mihalache, Iurie. Teoria şi practica examinării cauzelor civile ce ţin de răspun-
derea companiilor aeriene pentru întârzierea şi anularea zborurilor / Iurie Mihalache // Rev.
Naţ. de Drept. – 2009. – Nr 5. – P. 64-69. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 69 (30 tit.).

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


1788. Булеулиев, Б. Античные традиции суда с народным участием / Б. Буле-
улиев // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 5. – P. 45-51. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
1789. Romandaş, Nicolai. Rezonamente privind reglementarea internaţională şi na-
ţională a dreptului la muncă / Nicolai Romandaş, Valeria Bejenari // Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului – pilon în protecţia juridică a drepturilor şi libertăţilor fundamentale în
decurs de 60 ani : Conf. şt. intern., 11 dec. 2008, Bălţi. – Ch., 2009. – P. 110-119. –
Bibliogr. în notele de subsol.

1790. Морарь, Серджиу. О труде лиц в возрасте до восемнадцати лет / Серд-


жиу Морарь // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 5. – P. 77-78.
(Vezi de asemenea Nr 1762)

349.3 Drept social


1791. Odinokaia, Ina. Reflecţii privind obiectul de reglementare a dreptului protecţiei
sociale / Ina Odinokaia // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 5. – P. 38-43. – Rez. în lb. fr. – Bi-
bliogr. în note, p. 42-43 (34 tit.).

1792. Щукина, Наталья. Влияние норм международного права на развитие


социального законодательства Республики Молдова / Наталья Щукина, Иван Топал //
Dimensiunea economico-juridică a globalizării : Materialele Conf. şt.-practice intern., 16 mai
2008. – Ch., 2009. – P. 145-153. – Bibliogr. : 5 tit.

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi a mediului înconjurător


(Vezi Nr 1745)

83
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2009 ≡ Magazine article annals Nr 5-2009

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
1793. Armaşu, Sergiu. Colaborarea internaţională în domeniul securităţii traficului ru-
tier / Sergiu Armaşu // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 5. – P. 15-17 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 5 tit.

1794. Bălan, Ionel. Fortificarea capacităţilor de reglementare a activităţilor nucleare


şi radiologice în Republica Moldova : [crearea Agenţiei Naţ. de Reglementare a Activităţilor
Nucleare şi Radiologice] / Ionel Bălan // Mediul Ambiant. – 2009. – Nr 2. – P. 43-44.

1795. Coifan, Eugen. Drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici / Eugen Coifan //


Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 5. – P. 36-38. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 38 (2 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1770)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
1796. Gorobievschi, Svetlana. Estimarea calităţii vieţii la nivel global / Svetlana
Gorobievschi // Dimensiunea economico-juridică a globalizării : Materialele Conf. şt.-
practice intern., 16 mai 2008. – Ch., 2009. – P. 132-141 : fig., tab. – Bibliogr. : 4 tit.

365 Aspiraţii legate de locuinţă şi realizarea lor. Siguranţa locuinţei


(Vezi Nr 1720)
368 Asigurări
1797. Гладей, Стелла. О прекращении действия полиса обязательного меди-
цинского страхования на время отпуска по уходу за ребенком / Стелла Гладей // Con-
tabilitate şi audit. – 2009. – Nr 5. – P. 24-25.
(Vezi de asemenea Nr 1777)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1798. Dolghii, Lilia. Aspecte teoretice ale instruirii individual-diferenţiate în domeniul
educaţiei fizice : [reforma şcolară] / Lilia Dolghii, Ion Carp // Probleme actuale ale teoriei şi
practicii culturii fizice : Materialele Conf. şt. intern. studenţeşti, 15 apr. 2009. – Ed. a 13-a. –
Ch., 2009. – P. 81-86 : fig. – Rez. în lb. rusă. – Bibliogr. : 12 tit.

1799. Manole, Tatiana. Meditaţii asupra surselor de finanţare ale învăţământului pu-
blic / Tatiana Manole, Elena Popovici // Cercetarea economică a tinerilor savanţi în condiţiile

84
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

edificării societăţii bazate pe cunoaştere : Conf. şt. intern. a tinerilor cercetători, 27 iun.,
2008. – Ch., 2008. – P. 19-32. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

1800. Мокану, Анжела. Социальные аспекты реформирования системы обра-


зования Республики Молдова / Анжела Мокану // Ucrainenii din Moldova, moldovenii din
Ucraina : procese etnosociale : Materialele Conf. Şt. Intern., Chişinău, 9 oct. 2008. – Ch.,
2009. – P. 280-284. : Bibliogr. : 4 tit.

1801. Никитченко, Алла. Формирование идентичности национальных мень-


шинств в системе доуниверситетского образования Республики Молдова / Алла Ни-
китченко // Ucrainenii din Moldova, moldovenii din Ucraina : procese etnosociale : Materia-
lele Conf. Şt. Intern., Chişinău, 9 oct. 2008. – Ch., 2009. – P. 158-169. – Bibliogr. în note, p.
169 (8 tit.).

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


1802. Leviţchi, Roman. Elaborarea mijloacelor de dezvoltare a calităţilor motrice de
forţă în procesul de pregătire pentru susţinerea normativelor de control din curriculum-ul
şcolar : [experiment] / Roman Leviţchi, Ivan Mruţ // Probleme actuale ale teoriei şi practicii
culturii fizice : Materialele Conf. şt. intern. studenţeşti, 15 apr. 2009. – Ed. a 13-a. – Ch.,
2009. – P. 118-125 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

1803. Zamşa, Elena. Învăţământul la distanţă – treaptă pentru o societate informaţio-


nală în Republica Moldova / Elena Zamşa, Svetlana Mihalachi // ICT+Information and
Communication Technologies - 2009 : Proceeding of the Intern. Conf., 18-21 mai 2009. –
Ed. 1-a. – Ch., 2009. – P. 161-164. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 164 (16 tit.).

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


1804. Ixari, Roman. Clasificarea şi metodica instruirii prinderii mingii în jocul de bas-
chet cu elevii claselor primare / Roman Ixari, Constantin Ciorbă // Probleme actuale ale
teoriei şi practicii culturii fizice : Materialele Conf. şt. intern. studenţeşti, 15 apr. 2009. – Ed.
a 13-a. – Ch., 2009. – P. 107-113 : fig., tab. – Rez. în lb. rusă. – Bibliogr. : 5 tit.

1805. Близнюк, Денис. Исследование динамики показателей морфофункцио-


нального, общедвигательного и психомоторного совершенствования учащихся-
подростков в условиях школьного физического воспитания / Денис Близнюк, Павел
Побурный, Виктор Лупашко // Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice : Mate-
rialele Conf. şt. intern. studenţeşti, 15 apr. 2009. – Ed. a 13-a. – Ch., 2009. – P. 200-208 :
tab. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1955)

85
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2009 ≡ Magazine article annals Nr 5-2009

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


1806. Cucerescu, Vasile. Conotaţii paradigmatice ale reformării învăţământului su-
perior din Republica Moldova : orientări în filosofia contemporană a educaţiei universitare /
Vasile Cucerescu, Nicolina Velea // Interconexiuni metodologice, pragmatice şi didactice în
ştiinţele limbii : Materialele Conf. şt.-practice republ., 18 apr. 2008. – Ch., 2009. – P. 3-9. –
Bibliogr. în note, p. 8-9 (8 tit.).

1807. Eţco, Diana. Sfântul Sinod din Sankt-Petersburg şi dirijarea învăţământului teo-
logic din Basarbia (a doua jumătate a sec. al XIX-lea - Seminarul teologic din Chişinău) /
Diana Eţco // Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi
istoric al Moldovei în contextul integrării europene : Materialele conf. şt. intern. anuale a
tinerilor cercetători, 28 mart. 2008. – Ed. a 2-a. – Ch., 2008. – P. 182-189. – Bibliogr. în
note, p. 189 (54 tit.).

1808. Secrieru, Grigore. Abordări conceptuale privind pregătirea doctoranzilor în


domeniul informaticii : [în cadrul AŞM] / Grigore Secrieru // ICT+Information and
Communication Technologies - 2009 : Proceeding of the Intern. Conf., 18-21 mai 2009. –
Ed. 1-a. – Ch., 2009. – P. 42-44 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 44 (6 tit.).

1809. Şevcenco, Ruslan. Învăţământul superior al Moldovei în 1941-1944 / Ruslan


Şevcenco // Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi isto-
ric al Moldovei în contextul integrării europene : Materialele conf. şt. intern. anuale a tinerilor
cercetători, 28 mart. 2008. – Ed. a 2-a. – Ch., 2008. – P. 205-213. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 213 (61 tit.).

1810. Чебан, Сергей. Некоторые математические методы определения опти-


мального количества наблюдений и репрезентативности выборки для педагогического
эксперимента : [для ин-тов физ. культуры] / Сергей Чебан, Петр Демченко // Probleme
actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice : Materialele Conf. şt. intern. studenţeşti, 15 apr.
2009. – Ed. a 13-a. – Ch., 2009. – P. 349-352. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 4 tit.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
(Vezi Nr 1662)
398(=135.1) Folclor românesc
(Vezi Nr 2028)
1811. Блажко, Владимир. Роль народной культуры в самоидентификации укра-
инцев / Владимир Блажко // Ucrainenii din Moldova, moldovenii din Ucraina : procese
etnosociale : Materialele Conf. Şt. Intern., Chişinău, 9 oct. 2008. – Ch., 2009. – P. 215-218.

86
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
1812. Богдевич, О. П. Оценка риска воздействия стойких органических загряз-
нителей на окружающую среду : (на примере района Хынчешть) / О. П. Богдевич, Е. С.
Исичко, О. П. Кадочников // Bul. Inst. de Geologie şi Seismologie al AŞM. – 2008. – Nr 2.
– P. 14-23 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 12 tit.

51 MATEMATICĂ
519.8 Cercetări operaţionale
1813. Albu, Alla. Optimal control for one complex dynamic system, I / Alla
Albu,Vladimir Zubov // Bul. Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. Matematica. – 2009. – Nr 1. –
P. 3-21 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


1814. Achievements of the Institute of Chmistry of the Academy of Sciences of Mol-
dova at 50 Years Anniversary / Tudor Lupaşcu, Pavel F. Vlad, Aculina Aricu [et al.] //
Chmistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2009. - Vol. 4
: Nr 1. – P. 8-16. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 76 tit. P. 14-16 (76 tit. în lb. rom., engl., ru-
să).

544 Chimie fizică


1815. Bersuker, B. Quantum Chemistry in Moldova – 50 Years / B. Bersuker //
Chmistry Journal of Moldova. Geneneral, Industrial and Ecological Chemistry. – 2009. –
Vol. 4 : Nr 1. – P. 36-43. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 68 tit. P. 41-43 (68 tit. în lb. rom.,
engl., rusă).

1816. Turta, Constantin. Phisical Methods in Chemistry investigations of the


Chemistry Institute of ASM / Constantin Turta // Chemistry Journal of Moldova. Geneneral,
Industrial and Ecological Chemistry. – 2009. – Vol. 4 : Nr 1. – P. 56-65 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 46 tit. P. 64-65 (46 tit. în lb. rom., engl., rusă).
(Vezi de asemenea Nr 1937)

87
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2009 ≡ Magazine article annals Nr 5-2009

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


550.3 Geofizică
1817. Буртиев, Р. З. О статистическом подходе к картированию сeйсмической
опасности больших территорий / Р. З. Буртиев // Bul. Inst. de Geologie şi Seismologie al
AŞM. – 2008. – Nr 2. – P. 57-61 : fig., tab. – Rez. în lb. rusă. – Bibliogr. : 4 tit.

1818. Гинсарь, В. Н. Статистическая оценка Ммах подкоровых землетрясений


области Вранча / В. Н. Гинсарь // Bul. Inst. de Geologie şi Seismologie al AŞM. – 2008. –
Nr 2. – P. 24-25 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

1819. Сейсмичность Карпатского региона после сильных землетрясений 30, 31


мая 1990 г. / А. В. Друмя, Н. Я. Степаненко, И. И. Илиеш [et al.] // Bul. Inst. de Geologie
şi Seismologie al AŞM. – 2008. – Nr 2. – P. 48-56 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 11 tit.

550.7 Geobiologie
1820. Медяник, С. И. Значение палиноморф грибов для палеореконструкций
позднего плейстоцена на юго-западе Русской платформы / С. И. Медяник, И. В. Са-
пожников // Bul. Inst. de Geologie şi Seismologie al AŞM. – 2008. – Nr 2. – P. 26-38 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 34 tit. P. 36-38 (34 tit. în lb. rom., engl., rusă).

1821. Мырлян, Н. Использование фитолитов для палеореконструкций : опреде-


ление, методы химической обработки и морфологическое разнобразие / Н. Мырлян,
С. Медяник // Bul. Inst. de Geologie şi Seismologie al AŞM. – 2008. – Nr 2. – P. 39-47 : fig.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 29 tit. P. 45-47 (29 tit. în lb. engl., rusă).

550.8 Geologie şi geofizică aplicată


1822. Ciobotaru, V. P. Interpretarea geologică a anomaliilor gravitaţionale şi magne-
tice din nord-estul Republicii Moldova / V. P. Ciobotaru // Bul. Inst. de Geologie şi Seismo-
logie al AŞM. – 2008. – Nr 2. – P. 72-80 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit.

551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie


1823. Богдевич, О. П. База данных для создания геотехнической ГИС г. Киши-
нева / О. П. Богдевич, Е. С. Исичко, А. Д. Болдеско // Bul. Inst. de Geologie şi Seismolo-
gie al AŞM. – 2008. – Nr 2. – P. 5-13 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 12 tit.

551.5 Meteorologie. Climatologie


1824. Boian, Ilie. Condiţiile meteorologice şi agrometeorologice ale iernii 2008-2009 /
Ilie Boian, Tatiana Mironova // Mediul Ambiant. – 2009. – Nr 2. – P. 45-46.

88
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1825. Bratco, Dumitru. Seceta şi consecinţele nefaste ale acesteia / Dumitru Bratco,
Dumitru Balteanschi // Agricultura Moldovei. – 2009. – Nr 4/5. – P. 11-12. – Bibliogr. : 5 tit.

553.6 Diverse pământuri şi minerale anorganice folositoare (în special ne-metalice)


1826. Гипергенная зональная трансформация минералогии породообразующих
силикатов четвертичных отложений Молдовы / В. Е. Алексеев, В. В. Чербарь, А. Н.
Бургеля [et al.] // Bul. Inst. de Geologie şi Seismologie al AŞM. – 2008. – Nr 2. – P. 62-71 :
tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 18 tit.

556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie


1827. Кишлярук, В. М. Оценка содержания железа в отложениях
позднeголоценновых пойменных водоемов Нижнего Днестра / В. М. Кишлярук, А. И.
Шульман // Bul. Inst. de Geologie şi Seismologie al AŞM. – 2008. – Nr 2. – P. 81-97 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 14 tit.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
1828. Lupaşcu, Tudor. The School of Ecological Chemistry founded by Academician
Gheorghe Duca / Tudor Lupaşcu, Maria Gonta, Viorica Gladchi // Chmistry Journal of Mol-
dova.Geneneral, Industrial and Ecological Chemistry. – 2009. – Vol. 4 : Nr 1. – P. 44-55. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 38 tit. P. 14-16 (38 tit. în lb. rom., engl., rusă).
(Vezi de asemenea Nr 1827)
59 ZOOLOGIE
1829. Явтушенко, С. Цапли : [семейство цаплевых в Молдове] / С. Явтушенко //
Охотник и рыболов Молдовы. – 2009. – Nr 5. – P. 12-15 : fot.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
(Vezi Nr 1852)
613.3 Băuturi. Băuturi curative
1830. Ciobanu, Elena. Compoziţia chimică a apei în contextul bolilor osteoarrticulare
/ Elena Ciobanu // Sănătate publ., economie şi management în medicină. – 2009. – Nr 2. –
P. 43-46 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 6 tit.

89
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2009 ≡ Magazine article annals Nr 5-2009

613.6 Riscuri şi întâmplări profesionale privind sănătatea. Igiena şi sănătatea muncii


(Vezi Nr 1848)
613.7 Sănătate şi igienă în odihnă, recreaţie, somn
(Vezi Nr 1957)
613.9 Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul
1831. Particularităţile regionale ale stării de sănătate a copiilor din Republica Moldo-
va. Interferenţe ecologice / Liubov Vasilos, Ala Cojocaru, Marina Aramă [et al.] // Bul. Acad.
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 1. – P. 75-81 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 9 tit.

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


1832. Argumentarea direcţiilor de organizare a supravegherii epidemiologice şi de
profilaxie a maladiilor nontransmisibile / Valeriu Pantea, Nicolae Opopol, Connstantin Eţco
[et al.] // Sănătate publ., economie şi management în medicină. – 2009. – Nr 2. – P. 12-18 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 22 tit. P. 18 (22 tit. în lb. rom., engl., rusă).

1833. Ciobanu, Mihai. Activităţi şi perspective de dezvoltare a asistenţei medicale


spitaliceşti în Republica Moldova / Mihai Ciobanu // Sănătate publ., economie şi manage-
ment în medicină. – 2009. – Nr 2. – P. 23-25 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. :
4 tit.

1834. Eţco, Ludmila. Rezultatele principale obţinute în IMSP ICŞOSMşiC în sfera şti-
inţei şi inovării în anii 2006-2008 şi cercetările ştiinţifice de perspectivă / Ludmila Eţco, Petru
Stratulat // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 1. – P. 10-17 :
fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.

1835. Pîsla, M. Securitatea instituţiilor medico-sanitare în dezastre – un imperativ al


timpului / M. Pîsla, P. Ursu // Curierul medical. – 2009. – Nr 2. – P. 3-5. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr. : 6 tit.

1836. Staţiunea Balneară "Bucuria-Sind" = Представляем Вашему вниманию


Санаторий "Букурия-Синд" : [din zona de odihnă Vadul-lui-Vodă] // Moldova : ser. nouă. –
2009. – Nr 5. – P. 32-35 : fot. – Text : lb. rom., rusă.

1837. Tolmaci, Victor. Managementul şi direcţiile strategice ale concepţiei calităţii


serviciilor de sănătate / Victor Tolmaci, Victor Catană, Ştefan Mahovici // Sănătate publ.,
economie şi management în medicină. – 2009. – Nr 2. – P. 26-27. – Rez. în lb. engl., rusă.
– Bibliogr. : 3 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1831, 1843, 1892)

90
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Prepara-
te farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
1838. Belâi, Adrian. Disponibilitatea şi accesibilitatea analgezicelor opioide pentru
tratamentul durerii : identificarea problemelor şi unele acţiuni pentru înlăturarea barierelor /
Adrian Belâi // Sănătate publ., economie şi management în medicină. – 2009. – Nr 2. – P.
39-42 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 9 tit.

1839. Şciuca, S. Aprecierea clinică a medicaţiei mucolitice cu Flavamed la copiii cu


maladii bronhopulmonare cronice / S. Şciuca // Curierul medical. – 2009. – Nr 2. – P. 6-7. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 3 tit.

1840. Наку, А. Риспаксол (Рисперидон) – клинико-терапевтическая эффектив-


ность / А. Наку, Г. Караушу // Curierul medical. – 2009. – Nr 2. – P. 11-13. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale


1841. Nica, Iurie. Hipertermie locală realizată cu diode laser / Iurie Nica, Serghei
Zavrajnîi, Victor Cojocaru // ICT+Information and Communication Technologies -2009 :
Proceeding of the Intern. Conf., 18-21 mai 2009. – Ed. 1-a. – Ch., 2009. – P. 57-59 : fig. –
Rez. în lb. engl. - Bibliogr. în note, p. 59 (7 tit.).

1842. Nica, Iurie. Stimularea electromagnetică a osteogenezei reparatorii / Iurie Nica,


Victor Cojocaru, Valeriu Cebotari // ICT+Information and Communication Technologies -
2009 : Proceeding of the Intern. Conf., 18-21 mai 2009. – Ed. 1-a. – Ch., 2009. – P. 54-56 :
fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 56 (5 tit.)
(Vezi de asemenea Nr 1887, 1926)

616 Patologie. Medicină clinică


1843. Contribuţiile Asistenţei Morfopatologice în evaluarea letalităţii la copii / Lilia
Siniţâna, Vergil Petrovici, Valeriu David [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2009. – Nr 1. – P. 222-229 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 4 tit.

616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare


1844. Dănilă, Aurel. Evaluarea adaptativă a activităţii simpatico-adrenergice la bol-
navii cu valvulopatii mitrale asociate şi insuficienţă cardiacă congestivă / Aurel Dănilă // Bul.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 1. – P. 189-199 : tab. – Rez. în
lb. rom., engl. – Bibliogr. : 13 tit.

91
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2009 ≡ Magazine article annals Nr 5-2009

1845. Pârţu, Lucia. Hipertensiunea arterială şi unii factori de risc cardiovascular la


copii / Lucia Pârţu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 1. – P.
162-167 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 16 tit.

1846. Pîrţu, L. Impactul factorilor de risc asupra hipertensiunii arteriale la copii / L.


Pîrţu // Curierul medical. – 2009. – Nr 2. – P. 22-26 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 7 tit.

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


1847. Evaluarea astmului bronşic pediatric asociat refluxului gastro-esofagian pato-
logic prin aprecierea indicilor funcţionali respiratori / Svetlana Şciuca, Ianoş Adam, Rodica
Selevestru [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 1. – P.
184-188 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 13 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1839)

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


1848. Costru, T. Distrofii dentare la lucrătorii medicali, predispuşi riscurilor din mediul
ocupaţional / T. Costru // Curierul medical. – 2009. – Nr 2. – P. 54-56 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : 4 tit.

1849. Curocichin, Gh. Prevalenţa şi caracteristica genetică a dereglărilor din com-


ponenţa sindromului metabolic la pacienţii din sectorul asistenţei medicale primare / Gh.
Curocichin // Curierul medical. – 2009. – Nr 2. – P. 27-36. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 10 tit.

1850. Dobrovolschi, O. Regenerarea gingiei la instalarea implanturilor dentare în


două etape / O. Dobrovolschi, V. Topalo, E. Onea // Curierul medical. – 2009. – Nr 2. – P.
36-39 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 19 tit.

1851. Grib, Liviu. Modificările stilului de viaţă – un pilon important în managementul


sindromului metabolic / Liviu Grib // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2009. – Nr 1. – P. 206-212. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 42 tit.

1852. Grib, Liviu. Rolul leptinei, hiperleptinemiei şi leptinorezistenţei în sindromul


metabolic / Liviu Grib // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 1. –
P. 199-205 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 41 tit.

1853. Gudumac, Eva. Algoritmul de diagnostic şi tratament în hemoragia digestivă


superioară prin efracţie variceală în hipertensiunea portală la copii / Eva Gudumac, Gheor-

92
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ghe Hâncu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 1. – P. 55-63 :
fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.

1854. Gudumac, Eva. Ocluzie cronică intenstinală / Eva Gudumac, Irina Livşiţ // Bul.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 1. – P. 144-150 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 2 tit.

1855. Ликий, И. В. Структура заболеваемости хроническими вирусными


гепатитами в различных зонах Республики Молдова / И. В. Ликий, Т. В. Сологуб, Н. А.
Семеняко // Curierul medical. – 2009. – Nr 2. – P. 40-45 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl.
– Bibliogr. : 8 tit.

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale


1856. Bernic, Jana. Displazia renală multichistică / Jana Bernic // Bul. Acad. de Ştiin-
ţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 1. – P. 158-162 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 6 tit.

1857. Celac, Victoria. Managementul diagnostic în uropatiile malformative la copil /


Victoria Celac // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 1. – P. 172-
178 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.

1858. Ciuntu, Angela. Rolul enzimelor plasmatice în urină la copii cu


glomerulonefrită primară / Angela Ciuntu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medica-
le. – 2009. – Nr 1. – P. 178-184 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 17 tit.

1859. Interpretarea uronefropatiilor malformative la copii în aspect clinico-morfologic.


Viziuni moderne / Eva Gudumac, Vergil Petrovici, Victoria Celac [et al.] // Bul. Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 1. – P. 63-69 : fig. – Rez. în lb. rom., engl.
– Bibliogr. : 10 tit.

1860. Utilizarea drenajului limfatic în tratamentul complex al pielonefritelor gestaţio-


nale şi influenţa lui asupra metabolismului aminoacizilor / Marin Rotaru, Vadim Scarlat,
Natalia Arapu [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 1. –
P. 86-92 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 17 tit.

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


1861. Aspecte morfopatologice în displazia lombo-sacrală la copii / Eva Gudumac,
Nicolae Şavga, Nicolae Şavga (jr.) [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medica-
le. – 2009. – Nr 1. – P. 216-221 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.

93
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2009 ≡ Magazine article annals Nr 5-2009

1862. Moroz, Petru. Algoritmul de diagnostic şi tratament al deformităţii de varus al


gambei la copii / Petru Moroz // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. –
Nr 1. – P. 150-157 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.

1863. Studii clinice şi genetico-moleculare cu privire la boala mixtă a ţesutului


conjuctiv / F. Lupaşcu-Volentir, L. Groppa, N. Barbacar [et al.] // Curierul medical. – 2009. –
Nr 2. – P. 14-19 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 20 tit.

1864. Şavga, Nicolae. Disfuncţii microcirculatorii în displazii lombo-sacrale la copii /


Nicolae Şavga // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 1. – P.
213-216 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1830)

616.8 Neuropatologie. Neurologie


1865. Calcîi, C. Convulsiile neonatale : etiologia şi consecinţele neuropsihice ale
acestora / C. Calcîi // Curierul medical. – 2009. – Nr 2. – P. 51-54 : tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1840, 1869, 18759

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


1866. Vasilos, Liubov. Rolul factorilor infecţioşi-parazitari în evoluţia maladiilor
atopice la copii / Liubov Vasilos, Ala Cojocaru, Adela Horodişteanu-Banuh [et al.] // Bul.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 1. – P. 82-86 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1872)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


1867. Anghelici, Gheorghe. Constantin Ţâbârnă – chirurg, profesor universitar, sa-
vant, cetăţean la 80 de ani / Gheorghe Anghelevici // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiin-
ţe medicale. – 2009. – Nr 1. – P. 7-9 : fot.

1868. Ţâbârnă, Constantin. Sepsisul chirurgical / Constantin Ţâbârnă // Bul. Acad.


de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 1. – P. 241-247 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 16 tit.

617.3 Ortopedie
(Vezi Nr 1842)

94
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale


1869. Safta, R. Ventriculocisternostomia endoscopică : particularităţile anatomice şi
tehnica chirurgicală / R. Safta // Curierul medical. – 2009. – Nr 2. – P. 45-51 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1854, 1883, 1885)

617.7 Oftalmologie. Tulburări şi tratamente la ochi


1870. Ghidirimschi, Tatiana. Morbiditatea prin bolile ochilor şi anexelor lor în Repu-
blica Moldova : (2003-2007) / Tatiana Ghidirimschi // Sănătate publ., economie şi manage-
ment în medicină. – 2009. – Nr 2. – P. 50-52 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 6 tit.

618 Ginecologie. Obstetrică


1871. Botnariuc, Natalia. Particularităţile tratamentului chirurgical contemporan al
cancerului glandei mamare, stadiul I / Natalia Botnariuc // Sănătate publ., economie şi ma-
nagement în medicină. – 2009. – Nr 2. – P. 47-49. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 37
tit.

1872. Cerneţchi, Olga. Particularităţile evoluţiei şi conduitei sarcinii şi naşterii la gra-


videle cu miom uterin : (Revista literaturii) / Olga Cerneţchi, Viorelia Grosu // Bul. Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 1. – P. 131-135. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 27 tit.

1873. Cerneţchi, Olga. Sindromul antifosfolipidic şi sarcina / Olga Cerneţchi, Maxim


Calaraş // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 1. – P. 139-143. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.

1874. Cerneţchi, Olga. Statutul imun şi hemostaza la gestantele cu herpes genital


recividivant. Metode de corecţie : (Revista literaturii) / Olga Cerneţchi, Silvia Agop // Bul.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 1. – P. 136-139. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 9 tit.

1875. Eţco, Ludmila. Managementul gravidelor din grupul de risc de dezvoltare a pa-
tologiei neurologice dobândite la fât / Ludmila Eţco, Natalia Arapu // Bul. Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 1. – P. 69-75. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. :
32 tit.

1876. Evoluţia sarcinii şi naşterii după aplicarea metodelor de reproducere asistată /


Gheorghe Paladi, Olga Cerneţchi, Veaceslav Moşin [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 1. – P. 45-55 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.
: 33 tit.

95
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2009 ≡ Magazine article annals Nr 5-2009

1877. Gladun, Eugen. Influenţa diverselor metode de pregătire preoperatorie asupra


microbiocenozei vaginului la femei cu prolaps genital în postmenopauză / Eugen Gladun,
Sergiu Gladun, Igor Opalco // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. –
Nr 1. – P. 33-39 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 9 tit.

1878. Gladun, Eugen. Miomul uterin în postmenopauză / Eugen Gladun, Ana Mişina,
Carolina Glijin // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 1. – P. 30-
33 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.

1879. Iliadi-Tulbure, Corina. Restricţia de dezvoltare intrauterină a fătului : evoluţia


sarcinii şi naşterii / Corina Iliadi-Tulbure, Uliana Tabiuca // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 1. – P. 98-103 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. :
9 tit.

1880. Impactul miomului uterin asupra evoluţiei sarcinii / Olga Domenti, Valentin
Friptu, Corina Cardaniuc [et al.] // Sănătate publ., economie şi management în medicină. –
2009. – Nr 2. – P. 34-38 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 17 tit.

1881. Insuficienţa placentară cronică – un factor de risc major în evoluţia retardului


de dezvoltare intrauterină a fătului / Ion Fuior, Lilia Siniţâna, Valeriu David [et al.] // Bul.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 1. – P. 229-234 : fig., tab. – Rez.
în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 12 tit.

1882. Maniuc, Angela. Mecanismul fiziopatologic şi asistenţa anesteologică optimi-


zată la pacienţii nou-născuţi cu hernie diafragmatică congenitală / Angela Maniuc // Bul.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 1. – P. 167-172. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.

1883. Marian-Pavlenco, Angela. Rata naşterii prin cezariană şi factorii ce o influen-


ţează / Angela Marian-Pavlenco, Ala Burlac, Victor Petrov // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 1. – P. 92-98 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.
: 16 tit.

1884. Principiile abordării diferenţiate a conduitei pacientelor cu insuficienţă feto-


placentară / Liudmila Stavinsckaia, Taisia Eşanu, Uliana Tabuica [et al.] // Bul. Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 1. – P. 103-109 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 18 tit.

1885. Rolul infecţiei şi traumei perinatale în geneza complicaţiilor postoperatorii la


nou-născuţii cu malformaţii congenitale / Gavril Boian, Ion Fuior, Andrei Vahrameev [et al.] //

96
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 1. – P. 125-131 : fig. – Rez.
în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 14 tit.

1886. Rotaru, Marin. Retardul de dezvoltare intrauterină a fătului : ( Revista literatu-


rii) / Marin Rotaru, Stela Balagura // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2009. – Nr 1. – P. 119-124 – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 39 tit.

1887. Rotaru, T. Efectul tratamentului radioterapeutic asociat şi rezultatele imediate


şi tardive în cancerul ovarian / T. Rotaru // Curierul medical. – 2009. – Nr 2. – P. 20-21 : tab.
– Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 5 tit.

1888. Sarcina şi hipertensiunea portală : revista literaturii / Eugen Gladun, Ludmila


Eţco, Igor Mişin [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 1. –
P. 40-45. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 55 tit.

1889. Stratulat, Petru. Dinamica implementării tehnologiilor asistenţei perinatale în


Republica Moldova / Petru Stratulat, Ala Curteanu, Tatiana Carauş // Bul. Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 1. – P. 17-24 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 8 tit.

1890. Stratulat, Petru. Experienţa utilizării curbelor individualizate de creştere intrau-


terină a fătului pentru diagnosticul problemelor de creştere fetală / Petru Stratulat, Ala
Curteanu, Tatiana Carauş // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr
1. – P. 235-240 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 9 tit.

1891. Şaptefraţi, L. Progresia neoplaziei de cervix uterin şi activitatea


limfangiogenezei / L. Şaptefraţi // Curierul medical. – 2009. – Nr 2. – P. 8-10. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : 4 tit.

1892. Zarbailov, Natalia. Îngrijiri în sarcină – competenţa medicilor de familie /


Natalia Zarbailov, Yousif Rahim, Constantin Eţco // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2009. – Nr 1. – P. 24-29 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 9 tit.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energeti-
ce. Economie energetică
1893. Ungureanu, Veaceslav. Realizarea dimensiunii energetice a securităţii Repu-
blicii Moldova în contextul dependenţii de o singură sursă / Veaceslav Ungureanu // Rev. de
Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2009. – Nr 1. – P. 97-105. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 105 (20 tit.).

97
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2009 ≡ Magazine article annals Nr 5-2009

621 Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători
electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
1894. Гук, Максим. Модернизация установки для измерения зависимости элет-
рических свойств полупроводниковых материалов от температуры / Максим Гук //
ICT+Information and Communication Technologies - 2009 : Proceeding of the Intern. Conf.,
18-21 mai 2009. – Ed. 1-a. – Ch., 2009. – P. 101-104 : des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 104 (6 tit.)

621.38 Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de


particule. Tuburi cu raze X
1895. Пара, Георгий. Автоматизированная экспериментальная установка для
измерения температурных и деформационных зависимостей в размерно-
ограниченных объектах / Георгий Пара // ICT+Information and Communication Technolo-
gies – 2009 : Proceeding of the Intern. Conf., 18-21 mai 2009. – Ed. 1-a. – Ch., 2009. – P.
98-100 : des. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 1794)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRI-


COLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
1896. Cuza, Petru. Manifestarea iritabilităţii caracterelor energiei de creştere la des-
cendenţii stejarului pedunculat / Petru Cuza // Mediul Ambiant. – 2009. – Nr 2. – P. 31-36 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

1897. Postolache, Gheorghe. Aria protejată Ţigăneşti : [raionul Străşeni] / Gheorghe


Postolache, Victoria Covali // Mediul Ambiant. – 2009. – Nr 2. – P. 37-42 : fig., tab. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

1898. Шабанова, Г. А. Флора растительных сообществ влажной зоны урочища


"Tochile-Răducani" в пойме р. Прут : [близ села Сэрата-Рэзешь, Леовского р-на] / Г. А.
Шабанова, Т. Д. Изверская, В. С. Гендов // Mediul Ambiant. – 2009. – Nr 2. – P. 4-10 : fot.
– Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 14 tit.

98
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
1899. Ursu, A. Formula diagnostică a solului / A. Ursu // Mediul Ambiant. – 2009. –
Nr 2. – P. 1-3 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

1900. Биологическая деградация типичного чернозёма в агроценозах / Г.


Меренюк, С. Корчмару, А. Танасе [et al.] // Mediul Ambiant. – 2009. – Nr 2. – P. 19-22 :
fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.

1901. Боинчан, Борис. Пахать или не пахать? : [методы с.-х. почвоведения] /


Борис Боинчан // Agricultura Moldovei. – 2009. – Nr 4/5. – P. 5-9. – Bibliogr. : 29 tit.

631.5 Lucrări agricole


1902. Ploşniţă, Gheorghe. Soiuri noi de plante înregistrate în RM / Gheorghe Ploşni-
ţă // Agricultura Moldovei. – 2009. – Nr 4/5. – P. 24-26.

1903. Молчан, Игорь Моисеевич. Селекция как искусство / Игорь Моисеевич


Молчан // Agricultura Moldovei. – 2009. – Nr 4/5. – P. 31.
(Vezi de asemenea Nr 1901, 1912, 1915, 1921)

631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Stimulente


pentru plante
(Vezi Nr 1907, 1916)
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
1904. Identificarea virusului scurt-nodării în plantele obţinute din embrionii imaturi ai
soiului Apiren alb / Gh. Chiriac, V. Bujoreanu, S. Smerea [et al.] // Viticultura şi Vinificaţia în
Moldova = Виноградарство и Виноделие в Молдове. – 2009. – Nr 2/3. – P. 7-8 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit. – Text şi în lb. rusă, p. 39-40.

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne
1905. Кишка, М. Н. Новые сорта ячменя полуозимого типа / М. Н. Кишка // Agri-
cultura Moldovei. – 2009. – Nr 4/5. – P. 27-28 : tab.

99
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2009 ≡ Magazine article annals Nr 5-2009

1906. Причины быстрого засорения новых сортов озимой пшеницы / П. И.


Буюкли, Е. К. Веверицэ, С. Г. Ротарь [et al.] // Agricultura Moldovei. – 2009. – Nr 4/5. – P.
28-30 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

633.6 Plante de zahăr şi amidon


(Vezi Nr 1727)
633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări
industriale
1907. Calchei, E. Royal MH 30 – un nou regulator de creştere la tutun / E. Calchei //
Agricultura Moldovei. – 2009. – Nr 4/5. – P. 23-24 : tab. – Bibliogr. : 4 tit.

1908. Ciocârlan, Nina. Specii de Satureja L. cultivate în Grădina Botanică a AŞM /


Nina Ciocârlan // Mediul Ambiant. – 2009. – Nr 2. – P. 27-30 : fot., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 18 tit.

634 Horticultură în general


1909. Cozmic, Radu. Corelaţia unor caractere a pomilor la soiurile de măr de tip
Compact / Radu Cozmic // Agricultura Moldovei. – 2009. – Nr 4/5. – P. 18-19 : tab. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 2 tit.

1910. Impactul temperaturilor joase asupra plantaţiilor horticole. Resurse agro-


climaterice pentru pomicultură // Agricultura Moldovei. – 2009. – Nr 4/5. – P. 13-14 : tab.

1911. Istrati, Lilian. Opţiuni al protecţiei integrate a prunului în sistem superintensiv.


Monilioza pomilor sâmburoşi / Lilian Istrati // Agricultura Moldovei. – 2009. – Nr 4/5. – P. 21-
22 : fig., tab.

1912. Peşteanu, A. Productivitatea livezii superintensive de măr în funcţie de soi,


modul de conducere şi tăiere a pomilor / A. Peşteanu, A. Croitor // Agricultura Moldovei. –
2009. – Nr 4/5. – P. 14-16 : fig., tab. – Bibliogr. : 4 tit.

1913. Zavtur, Mihai. Făcătorul de caise = Apricot Maker = Творец абрикосов : [in-
terviu cu pomicultorul M. Zavtur din s. Lalova, raionul Rezina] / interlocutor : Andrei
Moroşanu; fot. de Constantin Rotaru // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 5. – P. 20-21 : fot.
– Text : lb. rom., engl., rusă.

1914. Журавель, А. Принципы подбора сортов сливы для новых насаждений и


размещение их в саду / А. Журавель, Р. Козмик // Agricultura Moldovei. – 2009. – Nr 4/5.
– P. 19-20 : tab. – Rez. în lb. engl.

100
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1915. Колибаба, Н. Л. Размножение клонового подвоя Sydo на искусственных


питательных средах : [для груши и айвы]/ Н. Л. Колибаба // Agricultura Moldovei. –
2009. – Nr 4/5. – P. 16-18 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

634.8 Viticultură
1916. Cercetări privind aplicarea îngrăşămintelor la viţa de vie pe rod / A. Siuris, I.
Rozloga, L. Popov [et al.] // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova = Виноградарство и
Виноделие в Молдове. – 2009. – Nr 2/3. – P. 10-11 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3
tit. – Text şi în lb. rusă, p. 40-41.

1917. Crasohina, S. Soiuri noi de viţă de vie pentru plantaţiile industriale neprotejate
/ S. Crasohina // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova = Виноградарство и Виноделие в
Молдове. – 2009. – Nr 2/3. – P. 29 : tab. – Rez. în lb. engl. – Text şi în lb. rusă, p. 57-58.

1918. Gumovschi, Andrei. Viticultura ecologică – o necesitate vitală / Andrei


Gumovschi // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova = Виноградарство и Виноделие в
Молдове. – 2009. – Nr 2/3. – P. 8-9 : fot. – Bibliogr. : 4 tit. – Sfârşit. Începutul : Nr 1.

1919. Nicolaescu, Gheorghe. Sfaturi practice la efectuarea lucrărilor în vii şi pepinie-


re / Gheorghe Nicolaescu, Andrei Ştirbu // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova =
Виноградарство и Виноделие в Молдове. – 2009. – Nr 2/3. – P. 13-15 : fig., tab. – Text şi
în lb. rusă, p. 42-44.

1920. Perstniov, Nicolae. Optimizarea recoltei şi calităţii soiurilor de masă pe calea


reglării încărcăturii, ţinînd cont de particularităţile biologice ale acestora / Nicolae Perstniov
// Viticultura şi Vinificaţia în Moldova = Виноградарство и Виноделие в Молдове. – 2009.
– Nr 2/3. – P. 4-6 : tab. – Bibliogr. : 11 tit. – Text şi în lb. rusă, p. 35-38.

1921. Toma, Simion. Procedeu eficient în viticultură dat uitării : [despre ocuparea în-
tre rînduri cu făşii de plante semănate compact] / Simion Toma, Aurelia Lupan // Agricultura
Moldovei. – 2009. – Nr 4/5. – P. 10.
(Vezi de asemenea Nr 1904)

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea


animalelor domestice
1922. Coşman, S. Macuhul (turta) de rapiţă – o sursă furajeră importantă : [ pentru
animale] / S. Coşman, M. Bahcivanji, V. Coşman // Agricultura Moldovei. – 2009. – Nr 4/5. –
P. 34-35 : fig., tab.

101
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2009 ≡ Magazine article annals Nr 5-2009

636.09 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară


1923. Москалик, Р. С. Блютанг, инфекционная катаральная лихорадка овец.
Меры профилактики и борьбы / Р. С. Москалик // Agricultura Moldovei. – 2009. – Nr 4/5.
– P. 36-38 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.

636.3 Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi


(Vezi Nr 1923)
636.7 Câini
1924. Беличук, Р. Бричанские межрайонные испытания охотничьих собак по
вольерному барсуку : [охотничье собаководство] / Р. Беличук // Охотник и рыболов
Молдовы. – 2009. – Nr 5. – P. 11 : fot.

1925. Беличук, Р. Испытания собак норных пород / Р. Беличук // Охотник и ры-


болов Молдовы. – 2009. – Nr 5. – P. 6-7 : fot.

638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode


1926. Мантоптин, А. И. Экологически чистые пчелиные продукты, поддержание
и укрепление здоровья / А. И. Мантоптин, П. П. Павалюк, А. Н. Загаряну // Mediul Am-
biant. – 2009. – Nr 2. – P. 11-13 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit.

639.1 Vânătoare
1927. Вакуленко, А. Язык зверей : [в помощь охотникам] / А. Вакуленко // Охот-
ник и рыболов Молдовы. – 2009. – Nr 5. – P. 18-20 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1923)

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


1928. Чудный, И. Рыбохозяйственная деятельность Общества : [ОOиРМ] / И.
Чудный // Охотник и рыболов Молдовы. – 2009. – Nr 5. – P. 5 : fot.

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
1929. Poulain, Jérôme. Jérôme Poulain : Fericit în Moldova : [perspectivele telefoniei
mobile Orange : interviu cu managerul francez] / interlocutor : Angela Braşoveanu; fot. : Igor
Schimbător // Punkt. – 2009. – Nr 27. – P. 6-11 : fot.

1930. Seretinean, Eugen. Transmisiile prin medii electronice, ca instrument al politicii


de comunicare a organizaţiilor sportive (Broadcasting-ul) / Eugen Seretinean, Anatolie
Budevici // Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice : Materialele Conf. şt. intern.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

studenţeşti, 15 apr. 2009. – Ed. a 13-a. – Ch., 2009. – P. 157-161 : fig. – Rez. în lb. rusă. –
Bibliogr.: 3 tit.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
1931. Голубков, Вадим. Вадим Голубков : Хочу создать в Молдове музей
ретроавтомобилей : [интервью с дир. TRIS-BN, коллекционер и бизнесмен] / записала
Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2009. – Nr 5. – P. 18-21 : fot.

1932. Ciobanu, Tatiana. Criza a lovit nemilos companiile auto din Moldova / Tatiana
Ciobanu // Profit. – 2009. – Nr 5. – P. 54-55 : fot. – Idem în lb. rusă.

657 Contabilitate
1933. Manole, Tatiana. Auditul - instrument esenţial al perfecţionării managementului
instituţiei publice / Tatiana Manole, Monica Păduraru // Cercetarea economică a tinerilor
savanţi în condiţiile edificării societăţii bazate pe cunoaştere : Conf. şt. intern. a tinerilor
cercetători, 27 iun., 2008. – Ch., 2008. – P. 313-315. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

1934. Nederiţa, Alexandru. Diferenţele de sumă : modul de contabilizare şi de impo-


zitare la vânzător şi cumpărător / Alexandru Nederiţa // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 5.
– P. 8-15 : tab.

1935. Тодорова, Людмила. Об учете приобретения сельскохозяйственной тех-


ники в условиях субсидирования / Людмила Тодорова, Алена Попович // Contabilitate şi
audit. – 2009. – Nr 5. – P. 74-76 : tab.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


661 Produse chimice propriu zise
1936. Parii, B. Some Directions of Pharmaceutical Industry Development in the Re-
public of Moldova / B. Parii, L. Rusnac, V. Valică [et al.] // Curierul medical. – 2009. – Nr 2. –
P. 57-62 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., rusă. – Bibliogr. : 6 tit.

662 Explozivi. Combustibili


1937. Cercetarea arderii catalitice a gazului natural / A. Craciun, L. Păunescu, Gh.
Duca [et al.] // Mediul Ambiant. – 2009. – Nr 2. – P. 14-18 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.

663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului

103
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2009 ≡ Magazine article annals Nr 5-2009

1938. Baev, O. Verificarea inofensivităţii producţiei vinicole / O. Baev, J. Frolova, S.


Doţenko // Viticultuta şi Vinificaţia în Moldova = Виноградарство и Виноделие в Молдове.
– 2009. – Nr 2/3. – P. 21-23 : tab. – Bibliogr. : 7 tit. – Text şi în lb. rusă, p. 53-55.

1939. Craveţ, Natalia. Producerea vinurilor ecologice în regiunea viticolă Sud a Mol-
dovei / Natalia Craveţ, Emil Rusu, Rafael Haceaturean // Viticultuta şi Vinificaţia în Moldova
= Виноградарство и Виноделие в Молдове. – 2009. – Nr 2/3. – P. 18-19 : fot. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 12 tit. – Text şi în lb. rusă, p. 50-51.

1940. Haceaturean, R. Aplicarea tehnologiilor ecologice şi îmbunătăţirea calităţii vi-


nurilor – cale sigură de ieşire din impas / R. Haceaturean // Viticultuta şi Vinificaţia în Mol-
dova = Виноградарство и Виноделие в Молдове. – 2009. – Nr 2/3. – P. 2-3 : fot. – Text şi
în lb. rusă, p. 34-35.

1941. Mustaţă, G. Influenţa condiţiilor pedoclimaterice asupra producerii vinurilor ro-


ze / G. Mustaţă, L. Gherciu, V. Bîşca // Viticultuta şi Vinificaţia în Moldova =
Виноградарство и Виноделие в Молдове. – 2009. – Nr 2/3. – P. 19-20 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 6 tit. – Text şi în lb. rusă, p. 51-52.

1942. Ţârdea, Constantin. Incertitudinea rezultatelor analitice în laboratoarele de


oenologie / Constantin Ţârdea, Victoria Ghiuş // Viticultuta şi Vinificaţia în Moldova =
Виноградарство и Виноделие в Молдове. – 2009. – Nr 2/3. – P. 23-25 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 9 tit.

1943. Utilizarea sedimentelor de drojdii – deşeu al industriei vinicole / O. Chiseliţa; A.


Usatîi, N. Chiseliţa [et al.] // Mediul Ambiant. – 2009. – Nr 2. – P. 23-26 : fig., tab. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 17 tit.

664.8/.9 Tehnologia conservării alimentelor


1944. Паршакова, Л. П. Повышение биологической ценности плодово-ягодных
джемов с пониженным содержанием сахара / Л. П. Паршакова, Л. А. Демченко, А. И.
Колесниченко // Agricultura Moldovei. – 2009. – Nr 4/5. – P. 32-33 : tab. – Bibliogr. : 6 tit.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
(Vezi Nr 2032)
745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
1945. Buzilă, Varvara. Viabilitatea unei valori = Traditional Basarabian Carpet =
Волшебные узоры прабабушек : [despre cultura covorului moldovenesc] / Varvara Buzilă
// Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 5. – P. 45-47 : fot. – Text : lb. rom., engl., rusă.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


1946. Colîbneac, Alexei. Privirea lumii cu văzul lăuntric …= Alexei Colibneac = Одна
непроходящая любовь… : [file din biogr. pictorului] / Alexei Colîbneac // Moldova : ser.
nouă. – 2009. – Nr 5. – P. 16-19 : fot. – Text : lb. rom., engl., rusă.

1947. Valeria Duca : Ispita perfecţiunii = Talent Must Win = Путь к вершине : [despre
tânăra pictoriţă din Chişinău] / Constantin I. Ciobanu, Victoria Rocaciuc,Tudor Braga [et al.];
fot. : Iurie Foca // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 5. – P. 22-24 : fot. – Text : lb. rom.,
engl., rusă.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


(VEZI NR 1659)
78 MUZICĂ
1948. Ciolac, Nicolae. El este unul dintre aleşii Domnului = Teodor Zgureanu =
Завидная Судьба : [ despre compozitorul şi artistul poporului din Moldova] / Nicolae Ciolac
// Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 5. – P. 48-50 : fot. – Text : lb. rom., engl., rusă.

1949. Марьян, Виолета. Виолета Марьян : После Fresh жизнь только начинает-
ся : [интервью с солисткой поп-группы] / записала Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2009.
– Nr 5. – P. 6-10 : fot.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Artă scenică
1950. Dumbrăveanu, Victor. Parcă scria cu vocea-i Eminescu = Valeriu Cupcea =
Как будто Эминеску его голосом писал : [despre marele actor şi regizor (1929-1989)] /
Victor Dumbrăveanu; fot. : Constantin Margine // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 5. – P.
25-27 : fot. – Text : lb. rom., engl., rusă.

105
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2009 ≡ Magazine article annals Nr 5-2009

1951. Рогова, Галина. Моральнo-виховний аспект украïнського театрального


аматорства в Молдовi / Галина Рогова // Ucrainenii din Moldova, moldovenii din Ucraina :
procese etnosociale : Materialele Conf. Şt. Intern., Chişinău, 9 oct. 2008. – Ch., 2009. – P.
150-157. – Bibliogr. în note, p. 157 (6 tit.).

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


1952. Andrieş, Alexandru. Studiu privind perfecţionarea tehnico-sportivă şi
morfofuncţională a canoiştilor în cadrul unui ciclu de antrenament multianual / Alexandru
Andrieş, Pavel Poburnîi,Victor Lupaşco // Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii
fizice : Materialele Conf. şt. intern. studenţeşti, 15 apr. 2009. – Ed. a 13-a. – Ch., 2009. – P.
8-14 : tab. – Bibliogr. : 8 tit.

1953. Bîrlădean, Ion. Particularităţile determinării efortului fizic individual la elevii de


12-15 ani în procesul dezvoltării diferitelor capacităţi de forţă / Ion Bîrlădean, Ivan Mruţ //
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice : Materialele Conf. şt. intern. studen-
ţeşti, 15 apr. 2009. – Ed. a 13-a. – Ch., 2009. – P. 24-31 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
7 tit.

1954. Cazacu, Adrian. Clasificarea şi metodica instruirii "top-spinului" în tenisul de


masă prin aplicarea aparatelor ajutătoare / Adrian Cazacu, Constantin Ciorbă // Probleme
actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice : Materialele Conf. şt. intern. studenţeşti, 15 apr.
2009. – Ed. a 13-a. – Ch., 2009. – P. 42-49 : fig.,tab. – Bibliogr. : 4 tit.

1955. Ciorbă, Vasile. Perfecţionarea calităţilor motrice de forţă-viteză la elevii din


clasele medii pentru susţinerea normativelor de control din programa şcolară / Vasile Cior-
bă, Ivan Mruţ // Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice : Materialele Conf. şt.
intern. studenţeşti, 15 apr. 2009. – Ed. a 13-a. – Ch., 2009. – P. 63-70 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 7 tit.

1956. Lipcan, Octavian. Studiu analitico-experimental privind indicii de adaptare


multianuală a canoiştilor de calificare înaltă în ciclul de antrenament anual în condiţiile di-
morfismului de gen / Octavian Lipcan, Victor Lupaşco, Pavel Poburnîi // Probleme actuale
ale teoriei şi practicii culturii fizice : Materialele Conf. şt. intern. studenţeşti, 15 apr. 2009. –
Ed. a 13-a. – Ch., 2009. – P. 125-132 : tab. – Rez. în lb. rusă. – Bibliogr. : 5 tit.

1957. Roşca, Vitalie. Corecţia agresivităţii la delicvenţii juvenili prin mijloacele psiho-
fizice în cadrul antrenamentului de lupte marţiale / Vitalie Roşca, Angela Polevaia-
Secăreanu, Svetlana Goncearuc // Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice :
Materialele Conf. şt. intern. studenţeşti, 15 apr. 2009. – Ed. a 13-a. – Ch., 2009. – P. 145-
153 : tab. – Rez. în lb. rusă. – Bibliogr. : 12 tit.

106
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1958. Tucan, Gabriela. Studiu realizat în stabilirea elementelor esenţiale ce definesc


imaginea unei organizaţii sportive eficiente / Gabriela Tucan, Liliana Budevici-Puiu // Pro-
bleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice : Materialele Conf. şt. intern. studenţeşti,
15 apr. 2009. – Ed. a 13-a. – Ch., 2009. – P. 165-170 : tab. – Rez. în lb. rusă. – Bibliogr. : 4
tit.

1959. Арбузова, Ксения. Качественный анализ уровня овладения технико-


тактическими действиями у связующих игроков 12-13 лет в волейболе / КсенияАрбу-
зова, Татьяна Конохова // Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice : Materialele
Conf. şt. intern. studenţeşti, 15 apr. 2009. – Ed. a 13-a. – Ch., 2009. – P. 179-187 : fig., tab.
– Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 5 tit.

1960. Горащенко, Анастасия. Взаимосвязь тренировочных воздействий и по-


вреждений опорно-двигательного аппарата у юных прыгунов в высоту / Анастасия
Горащенко, Александр Горащенко // Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice :
Materialele Conf. şt. intern. studenţeşti, 15 apr. 2009. – Ed. a 13-a. – Ch., 2009. – P. 217-
220. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

1961. Гринчук, Роман. Методика повышения уровня специальной физической


подготовленности метателей молота на этапе спортивного совершенствования / Ро-
ман Гринчук, Иван Мруц // Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice : Materiale-
le Conf. şt. intern. studenţeşti, 15 apr. 2009. – Ed. a 13-a. – Ch., 2009. – P. 221-228 : tab –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

1962. Карас, Олег. Исследование динамики показателей морфофункциональ-


ной, общедвигательной и психомоторной подготовленности детей и подростков в мно-
голетней тренировке по TAEKWONDO WTF / Олег Карас, Наталья Лефтер, Павел
Побурный // Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice : Materialele Conf. şt.
intern. studenţeşti, 15 apr. 2009. – Ed. a 13-a. – Ch., 2009. – P. 259-266 : tab – Rez. în lb.
rom. – Bibliogr. : 8 tit.

1963. Подлеснова, Родика. Методика проведения тренировочных занятий с


гимнастками на этапе отбора и начальной подготовки / Родика Подлеснова, Виктор
Буфтя // Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice : Materialele Conf. şt. intern.
studenţeşti, 15 apr. 2009. – Ed. a 13-a. – Ch., 2009. – P. 310-313. – Rez. în lb. rom. –
Bibliogr. : 3 tit.

1964. Русакова, Ольга. Индивидуализация процесса управления физической


подготовленности юных прыгунов тройным с разбега / Ольга Русакова, Александр
Горащенко // Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice : Materialele Conf. şt.

107
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2009 ≡ Magazine article annals Nr 5-2009

intern. studenţeşti, 15 apr. 2009. – Ed. a 13-a. – Ch., 2009. – P. 318-322 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 3 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1798, 1802, 1804-05, 1810, 1930)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
1965. Babără, Nicanor. Asupra statutului fonetico-fonologic al diftongilor în compara-
ţie cu hiatul : (pe material englez şi român) / Nicanor Babără, Natalia Banaru // Interconexi-
uni metodologice, pragmatice şi didactice în ştiinţele limbii : Materialele Conf. şt.-practice
republ., 18 apr. 2008. – Ch., 2009. – P. 30-34. – Bibliogr. : 5 tit.

1966. Botnarciuc, Vasile. Sintaxa, sintaxologia şi unităţile lor / Vasile Botnarciuc //


Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2008. – Nr 3/4. – P. 71-77. – Bibliogr. în notele de
subsol.

1967. Cotelnic, Teodor. Opinia Academicianului Silviu Berejan : In memoriam / Teo-


dor Cotelnic // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2008. – Nr 3/4. – P. 127-134. – Bibliogr.
în note, p. 133-134 (15 tit.).

1968. Cravcenco, Victoria. Natura comunicativă a titlului unui text specializat / Victo-
ria Cravcenco // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2008. – Nr 3/4. – P. 92-95. – Bibliogr.
: 5 tit.

1969. Gordon, Octavian. Traducere sau parafrază? Probleme de transpunere a înţe-


lesurilor din limba sursă (e. g. latina) în limba-ţintă (e.g. româna) / Octavian Gordon // Rev.
de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2008. – Nr 3/4. – P. 85-91. – Bibliogr. : 3 tit. şi în notele de
subsol.

1970. Hanganu, Aurelia. Realizări semantice ale actantului agent / Aurelia Hanganu
// Interconexiuni metodologice, pragmatice şi didactice în ştiinţele limbii : Materialele Conf.
şt.-practice republ., 18 apr. 2008. – Ch., 2009. – P. 174-176.

1971. Mătcaş, Nicolae. Apărător al Cetăţii : (Un an de la trecerea în nemurire a acad.


Silviu Berejan : In memoriam) / Nicolae Mătcaş // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. –
2008. – Nr 3/4. – P. 115-126.

1972. Moldovanu, Gheorghe. Sociolingvistica în etapa actuală : Acquis-uri şi per-


spective / Gheorghe Moldovanu // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2008. – Nr 3/4. – P.
96-100 : tab. – Bibliogr. : 14 tit. şi în notele de subsol.

108
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1973. Popa, Gheorghe. "Orizontul semasiologic" al acad. Silviu Berejan : In memori-


am / Gheorghe Popa // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2008. – Nr 3/4. – P. 135-140.
– Bibliogr. : 15 tit. şi în notele de subsol.

1974. Ungureanu, Elena. Discursul repetat şi discursul liber din perspectivă lingvisti-
că şi informatică : alteritate şi creativitate / Elena Ungureanu // ICT+Information and
Communication Technologies -2009 : Proceeding of the Intern. Conf., 18-21 mai 2009. –
Ed. 1-a. – Ch., 2009. – P. 143-146. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 146 (17 tit.)

1975. Varzari, Elena. Ordinea cuvintelor la nivelul textului / Elena Varzari // Interco-
nexiuni metodologice, pragmatice în ştiinţele limbii : Materialele Conf. şt.-practice republ.,
consacrate aniversării a V-a de la fondarea IRIM, 18 apr. 2008. – Ch., 2009. – P. 193-197.

1976. Сулак, Софья. Учебное дефинирование терминов : (Психолингвист.


эксперимент по выбору оптимал. перевода текста) / Софья Сулак, Анна Помелникова
// Interconexiuni metodologice, pragmatice şi didactice în ştiinţele limbii : Materialele Conf.
şt.-practice republ., 18 apr. 2008. – Ch., 2009. – P. 83-86.
(Vezi de asemenea Nr 1656, 1670, 1983, 2025-26, 2030)

811 Limbi individuale


811.11 Limbi germanice
1977. Babără, Nicanor. Unele cercetări experimentale asupra parametrilor acustici ai
unităţilor consonantice compuse în limbile germanice (în baza materialului limbii engleze) /
Nicanor Babără, Alexei Chirdeachin // Interconexiuni metodologice, pragmatice şi didactice
în ştiinţele limbii : Materialele Conf. şt.-practice republ., 18 apr. 2008. – Ch., 2009. – P. 25-
29. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

811.111 Limba engleză


1978. Babără, Nicanor. Problematica diftongilor centrali englezi / Nicanor Babără,
Tatiana Sandu // Interconexiuni metodologice, pragmatice şi didactice în ştiinţele limbii :
Materialele Conf. şt.-practice republ., 18 apr. 2008. – Ch., 2009. – P. 20-24. – Bibliogr. : 7
tit.

1979. Chirdeachin, Alexei. Parametrii acustici ai unităţii consonantice monofonema-


tice compuse /tƒ/ în limba engleză (în baza experimentului) / Alexei Chirdeachin // Interco-
nexiuni metodologice, pragmatice şi didactice în ştiinţele limbii : Materialele Conf. şt.-
practice republ., 18 apr. 2008. – Ch., 2009. – P. 39-45.
(Vezi de asemenea Nr 1956, 1977)

811.112.2 Limba germană

109
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2009 ≡ Magazine article annals Nr 5-2009

1980. Chirdeachin, Alexei. Unele particularităţi lingvo-didactice de redare în ortogra-


fie a unităţilor monofonematice compuse în limba germană / Alexei Chirdeachin // Interco-
nexiuni metodologice, pragmatice şi didactice în ştiinţele limbii : Materialele Conf. şt.-
practice republ., 18 apr. 2008. – Ch., 2009. – P. 63-67 : tab. – Bibliogr. : 10 tit.

1981. Pomelnicova, Ana. Caracteristica generală a monoftongilor limbii germane şi a


celor din limba română : (în baza literaturii de specialitate) : [pentru studenţi] / Ana
Pomelnicova, Mariana Mutruc // Interconexiuni metodologice, pragmatice şi didactice în
ştiinţele limbii : Materialele Conf. şt.-practice republ., 18 apr. 2008. – Ch., 2009. – P. 46-52.
– Bibliogr. : 5.

811.135.1 Limba română


1982. Bărbuţă, Ion. Categoria modalităţii în limba română / Ion Bărbuţă // Rev. de
lingvistică şi ştiinţă literară. – 2008. – Nr 3/4. – P. 58-70. – Bibliogr. : 5 tit.

1983. Frunză, Gabriela. Fenomenul fonetic negativ de diftongare a triftongilor în ros-


tirea spontană / Gabriela Frunză // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2008. – Nr 3/4. –
P. 101-104. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1965, 1969)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.113.6 Literatură suedeză
1984. Södergran, Edith. Am văzut un arbore; Dragoste; Triumful de a exista : [ver-
suri] / Edith Södergran // Clipa : ser. nouă. – 2009. – Nr 2. – P. 17 : fot.

821.135.1 Literatură română


1985. Arghezi, Tudor. Ţie : [versuri] / Tudor Arghezi // Noi. – 2009. – Nr 5. – P. 8.

1986. Avramescu, Lucian. Teiul : [versuri] / Lucian Avramescu // Noi. – 2009. – Nr 5.


– P. 9.

1987. Blaga, Lucian. Hronicul şi cîntecul vîrstelor / Lucian Blaga; il. : Alexei Colîb-
neac // Noi. – 2009. – Nr 5. – P. 33-40. – Contin. Începutul : Nr 1.

1988. Gavriliţa, Rodica. Ego; Tablou în alb; (De)punctare; (Inter)acţiune : [versuri] /


Rodica Gavriliţa // Clipa : ser. nouă. – 2009. – Nr 2. – P. 28 : fot.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1989. Ivănescu, Cezar. Gladiator : [versuri] / Cezar Ivănescu // Clipa : ser. nouă. –
2009. – Nr 2. – P. 2.

1990. Mureşan, Ion. De la ferestră; Poemul care nu poate fi înţeles; Frig : [versuri] /
Ion Mureşan // Clipa : ser. nouă. – 2009. – Nr 2. – P. 15 : fot.

1991. Pârâu, Vlad. Dorul; Cuvânt înapoi : [versuri] / Vlad Pârâu // Clipa : ser. nouă. –
2009. – Nr 2. – P. 30 : fot..

1992. Păunescu, Adrian. Dor de Eminescu : [versuri] / Adrian Păunescu // Noi. –


2009. – Nr 5. – P. 8.

1993. Sorescu, Marin. Trebuiau să poarte un nume : [versuri] / Marin Sorescu // Noi.
– 2009. – Nr 5. – P. 8.

1994. Stănescu, Nichita. De dragoste : [versuri] / Nichita Stănescu // Noi. – 2009. –


Nr 5. – P. 8.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


1995. Bordeanu, Leo. Cuvintele tale urcă panta : [versuri] / Leo Bordeanu // Noi. –
2009. – Nr 5. – P. 9.

1996. Butnaru, Leo. Fanteziile din interiorul… fanteziilor : [eseu : fragm.] / Leo
Butnaru // Clipa : ser. nouă. – 2009. – Nr 2. – P. 20-21.

1997. Caraman, Nina. Sufletul înfumurat al timpului; Tu, soartă; Noapte cosmică; Im-
presii : [versuri] / Nina Caraman // Clipa : ser. nouă. – 2009. – Nr 2. – P. 35 : fot.

1998. Felea, Ion-Mihai. Experiment la o margine de rai : [nuvelă] / Ion-Mihai Felea //


Clipa : ser. nouă. – 2009. – Nr 2. – P. 3-5 : fot.

1999. Filip, Iulian. Eminescu : [versuri] / Iulian Filip; il. de Violeta Zabulică // Noi. –
2009. – Nr 5. – P. 9.

2000. Galaicu-Păun, Emilian. Rhesus – conflict : [fragm. din romanul în pregătire


Ţesut viu] / Emilian Galaicu-Păun // Clipa : ser. nouă. – 2009. – Nr 2. – P. 12-13.

2001. Stelea, Elena. Viaţa; Disperare; Singură; Toamna : [versuri] / Elena Stelea //
Clipa : ser. nouă. – 2009. – Nr 2. – P. 32 : fot.

111
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2009 ≡ Magazine article annals Nr 5-2009

2002. Tcaci, Alina. Astfel; "Timpul se loveşte…"; Joc; Ninge cu stele : [versuri] / Ele-
na Tcaci // Clipa : ser. nouă. – 2009. – Nr 2. – P. 34.

2003. Vintea, Elena. Tentaculara frică : [eseu] / Elena Vintea // Clipa : ser. nouă. –
2009. – Nr 2. – P. 29 : fot.

821.161.1 Literatură rusă


2004. Белеванцева, Елена. Пахнет незатейливо и просто …; Рездеваюсь; Зве-
ринец; Моя жизнь – экран монитора; Пасть бы в тебя листом; Десять капель романти-
ки; Никогда; Вёльва; Музыка ; На мельничном кресте; Непрочитанные стихи : [стихи] /
Елена Белеванцева // Наше поколение. – 2009. – Nr 4. – P. 93-96 : fot.

2005. Благовещенский, Борис. Муравейник, или Один день Ивана Самарина :


[рассказ] / Борис Благовенщенский // Наше поколение. – 2009. – Nr 5. – P. 39-48 : fot.

2006. Высоцкий, В. С. Сыновья уходят в бой : [стихи] / В. С. Высоцкий // Наше


поколение. – 2009. – Nr 5. – P. a 4-a a cop.

2007. Гоголь, Н. В. "Ганц Кюхельгартен" : идиллия в картинах : [поэмы] / Н. В.


Гоголь // Наше поколение. – 2009. – Nr 4. – P. 12-20 : fot.

2008. Гусев, Владимир. Ночью; Разгоняли деревню; Парад медработников; Две


женщины : [рассказы] / Владимир Гусев // Наше поколение. – 2009. – Nr 5. – P. 49-56 :
fot.

2009. Разумовский, Петр. Принципиальный : [рассказ]; Памятнику генералу


Ефремову : [баллада] / Петр Рузумовский // Наше поколение. – 2009. – Nr 5. – P. 86-
90.

2010. Трапезников, Александр. Письма с фронта, или Девушка-Розмэри :


[повесть] / Александр Трапезников // Наше поколение. – 2009. – Nr 4. – P. 38-60 : fot.

2011. Харламов, Юрий. Шерше ля фам : [юмореска] / Юрий Харламов // Наше


поколение. – 2009. – Nr 4. – P. 87.

2012. Херасков, М. М. Апрель : [стихи] / М. М. Херасков // Наше поколение. –


2009. – Nr 4. – P. a 4-a a cop.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


2013. Андон, Виктор. Соотворение женщины : [индийская легенда] / Виктор Ан-
дон // Наше поколение. – 2009. – Nr 5. – P. 94-95.

112
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2014. Веселова, Наталья. Гномик; Ёжики; Олимпиада зверей; Волк - биатло-


нист; Мартышка - спортсменка; Борцы сумо; Веселые гимнастки : [стихи] / Наталья
Веселова // Наше поколение. – 2009. – Nr 4. – P. 97-98 : fot.

2015. Ганьшина, Нина. Тополя корнями вверх : [мемуары и воспоминания] / Ни-


на Ганьшина // Наше поколение. – 2009. – Nr 4. – P. 99-102. – Продолж. Начало : Nr 3.

2016. Каюров, Георгий. По ту сторону : [повесть] / Георгий Каюров // Наше по-


коление. – 2009. – Nr 4. – P. 21-37 : fot. ; Nr 5. – P. 15-38.

2017. Костыркин, Николай. Пёс из Махи : [легенды старой Ирландии] / Николай


Костыркин // Наше поколение. – 2009. – Nr 4. – P. 61-81; Nr 5. – P. 57-85. – Окончание
след. Нач. : Nr 3.

2018. Луговец, Михаил. Песня о несчастной любви одной из голов Змеея Горы-
ныча к какой-то Принцессе; Городок : [стихи] / Михаил Луговец // Наше поколение. –
2009. – Nr 5. – P. 101 : fot.

2019. Мороз, Вячеслав. "И не сейчас…"; Нирвана; Старые друзья; Русская пес-
ня; Зимний блюз : [стихи] / Вячеслав Мороз (Славич) // Наше поколение. – 2009. – Nr
5. – P. 96-98 : fot.

2020. Пуклич, В. Грибная ловля : [рассказ] / В. Пуклич // Охотник и рыболов


Молдовы. – 2009. – Nr 5. – P. 8-10; 23-24. – Sfârşit. Începutul : Nr 3.

2021. Хантя, Виктор. " Выглянул в окно…"; Небо; Имя : [стихи] / Виктор Хантя //
Наше поколение. – 2009. – Nr 5. – P. 99-100 : fot.

2022. Чембарцева, Виктория. "Мне до тебя так бесконечно далеко…"; Под


блюз дождя; Предощущение весны; Межсезонье; Иллюзия неслучайностей; Сны вре-
мени; На глубине времени; Письмо поэту; На письмо поэта; Как трудно быть…; По-
слеполуденное звучание откровений : [стихи] / Виктория Чембарцева // Наше поколе-
ние. – 2009. – Nr 4. – P. 89-92 : fot.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.112.2.0 Literatură germană
2023. Cuşnir, Jozefina. Aspectul înaltei meniri a omului în romanul lui Thomas Mann
Alteţă Regală / Jozefina Cuşnir // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2008. – Nr 3/4. – P.
44-47. – Bibliogr. : 15 tit.

113
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2009 ≡ Magazine article annals Nr 5-2009

821.134.2.0 Literatură spaniolă


2024. Pavlicencu, Sergiu. Traducerea ca interpretare : ultima versiune românească
a romanului Don Quijote : [de Cervantes] / Sergiu Pavlicencu // Rev. de lingvistică şi ştiinţă
literară. – 2008. – Nr 3/4. – P. 37-43. – Bibliogr. : 10 tit.

821.135.1.0 Literatură română


2025. Apetri, Dumitru. Lirica eminesciană în veşmânt alolingv / Dumitru Apetri //
Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2008. – Nr 3/4. – P. 78-84. – Bibliogr. : 5 tit.

2026. Mincu, Marin. Nu pot să exist fără să scriu : [interviu cu scriitorul M. Mincu] /
consemnare de Mihai Negură // Clipa : ser. nouă. – 2009. – Nr 2. – P. 6-7 : fot.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


2027. Băieşu, Nicolae. Folcloristica în RASS Moldovenească : (anii 1930-1940) / Ni-
colae Băieşu // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2008. – Nr 3/4. – P. 48-57. – Bibliogr. :
40 tit.

2028. Beşleagă, Vladimir. Dacă nu te îneci, eşti bun de ceva : [fragm. din vol. Dialo-
guri literare] // Clipa : ser. nouă. – 2009. – Nr 2. – P. 38-39.

2029. Bileţchi, Nicolae. Poezia Limba moldovenească de Nicolai Costenco analizată


din perspectivă hermeneutică / Nicolae Bileţchi // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. –
2008. – Nr 3/4. – P. 24-27. – Bibliogr. : 5 tit.

2030. Cirimpei, Victor. Dimitrie Cantemir : plaiul natal şi datinile sale : [335 de ani de
la naştere] / Victor Cirimpei // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2008. – Nr 3/4. – P. 3-
11. – Bibliogr. : 12 tit. şi în notele de subsol.

2031. Cozmulici, Alisa. Interpretarea Istoriei ieroglifice din perspectiva barocului /


Alisa Cozmulici // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2008. – Nr 3/4. – P. 20-23. –
Bibliogr. : 13 tit.

2032. Dumbrăveanu, Victor. Viaţa ca un roman de Preda = Alexei Marinat – 85 =


Алексей Маринат и мир : [despre creaţia scriitorului] / Victor Dumbrăveanu // Moldova :
ser. nouă. – 2009. – Nr 5. – P. 36-37 : fot. – Text : lb. rom., engl., rusă.

114
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2033. Rachieru, Adrian Dinu. Interbelicul basarabean şi poezia de tranziţie : (Voci


feminine) / Adrian Dinu Rachieru // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2008. – Nr 3/4. –
P. 28-36. – Bibliogr. în note, p. 36 (3 tit.).

2034. Tofan, Alina. Personalitatea lui Dimitrie Cantemir în discursul identitar basara-
bean în perioada interbelică / Alina Tofan // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2008. – Nr
3/4. – P. 12-19. – Bibliogr. : 18 tit. şi în note, p. 18-19 (17 tit.).

821.161.1(478).09 Literatură rusă din Republica Moldova


2035. Сапожников, Марк. Сергей Пагын – поэт-современник / Марк Сапожников
// Наше поколение. – 2009. – Nr 5. – P. 3-6.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Anghelici, Gheorghe. Constantin Ţâbârnă – chirurg, profesor universitar, savant, ce-
tăţean la 80 de ani. – Vezi Nr 1867.

Cirimpei, Victor. Dimitrie Cantemir : plaiul natal şi datinile sale : [335 de ani de la naş-
tere]. – Vezi Nr 2031.

Colîbneac, Alexei. Privirea lumii cu văzul lăuntric …= Alexei Colibneac = Одна


непроходящая любовь… : [file din biogr. pictorului]. – Vezi Nr 1946

Cotelnic, Teodor. Opinia Academicianului Silviu Berejan : [In memoriam]. – Vezi Nr


1967.

Dumbrăveanu, Victor. Viaţa ca un roman de Preda = Alexei Marinat – 85 = Алексей


Маринат и мир. – Vezi Nr 2033.

Lupaşcu, Tudor. The School of Ecological Chemistry founded by Academician Ghe-


orghe Duca. – Vezi Nr 1828.

Mătcaş, Nicolae. Apărător al Cetăţii : (Un an de la trecerea în nemurire a acad. Silviu


Berejan : In memoriam). – Vezi Nr 1971.

Popa, Gheorghe. "Orizontul semasiologic" al acad. Silviu Berejan : In memoriam. –


Vezi Nr 1973.

Zavtur, Mihai. Făcătorul de caise = Apricot Maker = Творец абрикосов : [interviu cu


pomicultorul M. Zavtur din s. Lalova, raionul Rezina]. – Vezi Nr 1913.

115
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2009 ≡ Magazine article annals Nr 5-2009

93/94 ISTORIE
94(477) Istoria Ucrainei
2036. Радова (Каранастас), Ольга. Чигирин как объект исторической памяти :
турецкие анналы в событиях XVII века / Ольга Радова (Каранастас) // Ucrainenii din
Moldova, moldovenii din Ucraina : procese etnosociale : Materialele Conf. Şt. Intern., Chişi-
nău, 9 oct. 2008. – Ch., 2009. – P. 193-196.

94(478) Istoria Republicii Moldova


2037. Jelihovschi, Nicolae. Contribuţia preoţimii basarabene la actul Unirii Basara-
biei cu România / Nicolae Jelihovschi // Luminătorul. – 2009. – Nr 2. – P. 46-56 : fot. –
Bibliogr. în note, p. 55-56 (25 tit.).

2038. Царан, Татьяна. Положение этно-социальных групп приднестровья в


1921-1922 гг. в условиях голода и экспроприяции церковных ценностей / Татьяна
Царан // Ucrainenii din Moldova, moldovenii din Ucraina : procese etnosociale : Materialele
Conf. Şt. Intern., Chişinău, 9 oct. 2008. – Ch., 2009. – P. 259-269 : tab. – Bibliogr. în note,
p. 269 (11 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1807, 1809, 2028)

94(498) Istoria României


(Vezi Nr 2035)

116
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 5-2009

Blaga, Lucian 1987


A Boca, Sergiu 1743
Adam, Ianoş 1847 Bogatencov, Petru 1654
Agop, Silvia 1874 Boian, Elena 1649, 1650
Albu, Alla 1813 Boian, Gavril 1885
Alecu, Gheorghe1759 Boian, Ilie 1824
Andrieş, Alexandru 1952 Boişteanu, Eduard 1762
Anghelici, Gheorghe1867 Bordeanu, Leo 1995
Apetri, Dumitru 2026 Botnarciuc, Vasile 1966
Aramă, Marina 1831 Botnari, Elena 1744
Arapu, Natalia 1860, 1875 Botnariuc, Natalia 1871
Arghezi, Tudor 1985 Braga,Tudor 1947
Aricu, Aculina 1814 Braşoveanu, Angela 1929
Armaşu, Sergiu 1793 Bratco, Dumitru 1825
Armeanic, Alexandru1751 Brînză, Sergiu 1763
Arseni, Oleg 1753 Buciuceanu-Vrabie, Mariana 1708
Avramescu, Lucian 1986 Budevici, Anatolie1930
Budevici-Puiu,Liliana 1958
B Bujor, Valeriu 1764
Babără, Nicanor 1965, 1977, 1978 Bujoreanu, V. 1904
Bahcivanji, M. 1922 Burca, Eugenia 1651
Baev, O.1938 Burlac, Ala 1883
Bajura, Tudor 1709 Buruiană, Ion 1733, 1781
Balagura Stela 1886 Butnaru, Leo 1996
Balan, Elena 1697 Buzilă, Varvara 1945
Balteanschi, Dumitru 1825 C
Banaru, Natalia 1965
Barbacar, N.1863 Cacean, Alexandru 1654
Băieşu, Nicolae 2028 Calaraş, Maxim 1873
Bălan, Ionel 1794 Calchei, E. 1907
Bărbuţă, Ion 1982 Calcîi, C.1865
Bejan, Ghenadie 1760 Cantemir, Dimitrie 2031, 2035
Bejenari,Valeria 1789 Carp, Ion 1798
Belâi, Adrian 1838 Caraman, Iurie 1661,1688
Berejan, Silviu 1967, 1971, 1973 Caraman, M. 1655
Berliba, Viorel V. 1761 Caraman, Nina 1997
Bernic, Jana 1856 Carauş, Tatiana 1889, 1890
Bersuker, B. 1815 Cadraniuc Corina 1880
Beşleagă, Vladimir 2029 Catană, Victor 1837
Bileţchi, Nicolae 2030 Cazacu, Adrian 1954
Bîrgău, Mihail 1714 Cazacu, Aureliua1681
Bîrlădean, Ion 1953 Cazacu, Valentin 1743
Bîşca, V. 1941 Cazacu, Vitalie1681
Căpăţână, Gheorghe 1657

117
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2009 ≡ Magazine article annals Nr 5-2009

Cărbune, Radj 1699 Covali,Victoria 1897


Cârnaţ, Teodor 1765 Cozmic, Radu 1909
Ceban, Cristina 1745 Cozmulici, Alisa 2032
Ceban, Sergiu 1729 Crasohina, S. 1917
Cebotari,Valeriu 1842 Cravcenco, Victoria 1968
Celac, Victoria 1857, 1859 Craveţ, Natalia 1939
Cerneţchi, Olga 1872, 1873, 1874, 1876 Craciun, A. 1937
Chicu, Denis 1667 Crişan, Constantin Mircea 1767
Childescu, Valentina1710 Croitor, A. 1912
Chiperi, Liliana 1673 Crucerescu, Cornelia 1727
Chirdeachin, Alexei 1977, 1979, 1980 Cucerescu, Vasile 1806
Chiriac,Gh. 1904 Cuciurcă, Angela 1768
Chiriac, Mirela 1726 Cucoş, Diana 1748
Chiriţa, Valentin 1766 Cuhal, Radu 1719, 1734, 1735
Chirtoacă, Natalia 1746 Cupcea, Valeriu 1950
Chiseliţa, N.1943 Curocichin, Gh. 1849
Chiseliţa, O.1943 Curteanu, Ala 1889, 1890
Ciobanu, Constantin I. 1947 Cuşnir, Jozefina 2024
Ciobanu, Elena 1830 Cuza, Petru 1896
Ciobanu, Mihai 1833 Cuzneţov, Alexandru 1741
Ciobanu, Tatiana1932
Ciobotaru, V. P.1822 D
Ciocârlan, Nina 1908 David,Valeriu 1843, 1881
Ciolac, Nicolae 1948 Dănilă, Aurel 1844
Ciorbă,Constantin 1804, 1954 Demcenco, Petru 1729
Ciorbă, Vasile 1955 Dobrovolschi, O. 1850
Cirimpei, Victor 2031 Dolghii, Lilia 1798
Ciubotaru, Constantin1649 Domenti Olga 1880
Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina1747 Dorul, Olga 1749
Ciuntu, Angela 1858 Doţenko, S.1938
Clipa, Victoria 1732 Duca, Gh. 1937
Coifan, Eugen 1795 Duca, Valeria 1947
Cojocaru, Ala 1831, 1866 Dumbrăveanu, Victor 1950,2033
Cojocaru, Igor 1652, 1653, 1654,1658 Durandin, Catherine 1703
Cojocaru, Radion 1761 Duşa, Svetlana 1783
Cojocaru, Svetlana 1649
Cojocaru, Victor 1841, 1842 E
Colesnicova, Tatiana 1730 Echim, Ion 1784
Colîbneac, Alexei 1946, 1987 Enache, Mihaela 1701
Costachi, Gheorghe1752 Eşanu, Taisia 1884
Costandachi, Gheorghe 1648, 1682,1711, Eţco, Diana 1807
1712, 1752, 1753 Eţco,Constantin 1832, 1892
Costru, T.1848 Eţco, Ludmila 1834, 1875, 1888
Coşman, S.1922
Coşman, V.1922
Cotelnic, Teodor 1967

118
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

F I
Fărâmă, Nicolae 1718 Iiliadi - Tulbure, Corina 1879
Felea, Ion-Mihai 1998 Iova, Ion 1714
Filip, Iulian 1999 Istrati, Lilian 1911
Florica, Marin 1769 Ivănescu, Cezar 1989
Foca, Iurie 1666, 1947 Ixari, Roman 1804
FriptuValentin 1880
Frolova, J. 1938 J
Frunză, Gabriela 1983 Jelihovschi, Nicolae 2038
Fuior, Ion 1881, 1885 Juc, Victor, 1690
G L
Gafton, Marcela 1666 Lazăr, Tudor 1731
Gagauz, Olga 1679 Leviţchi, Roman 1802
Galaicu-Păun, Emilian 2000 Lipcan, Octavian 1956
Ganciurov, Valentina 1730 Livşiţ, Irina 1854
Gaşper, Lucia 1685 Luchian, Ivan 1717
Gavriliţa, Rodica 1988 Lupan, Aurelia 1921
Gherciu, L. 1941 Lupaşcu, Tudor 1814, 1828
Ghidirimschi, Tatiana 1870 Lupaşcu-Volentir, F. 1863
Ghiuş,Victoria 1942 Lupaşco,Victor 1952, 1956
Gladchi, Viorica 1828
Gladun, Eugen 1877, 1878, 1888 M
Gladun,Sergiu 1877 Mahovici, Ştefan 1837
Glijin, Carolina 1878 Macri, Ion 1674
Golban, Veronica 1653 Manea, Vladislav 1770
Golea, Anatol 1704 Maniuc, Angela 1882
Goncearuc, Svetlana 1957 Manole, Tatiana, 1718, 1799, 1933
Gonta, Maria 1828 Mann, Thomas 2024
Gordon, Octavian 1969 Marian-Pavlenco, Angela 1883
Gorobievschi, Svetlana 1796 Margine,Constantin 1950
Grecu, Raisa 1754 Marinat, Alexei 2033
Grib, Liviu 1851, 1852 Maxim, Ion 1726
Groppa, L. 1863 Mătcaş, Nicolae 1971
Grosu, Viorelia 1872 Mihalache, Iurie 1787
Gudumac, Eva 1853, 1854, 1859, 1861 Mihalachi, Svetlana 1803
Gumovschi, Andrei 1918 Mincu, Marin 2027
H Mindrigan, Vasile 1729
Mironova, Tatiana 1824
Haceaturean, Rafael 1939, 1940 Mişin, Igor 1888
Hanganu, Aurelia 1970 Mişina, Ana 1878
Hâncu, Gheorghe 1853 Mocanu, Victor 1683
Horodişteanu-Banuh, Adela 1866 Moldovanu, Gheorghe 1972
Moraru, Olga 1658
Moroşanu, Andrei 1913

119
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2009 ≡ Magazine article annals Nr 5-2009

Moroz, Petru 1862 Petrovici,Vergil 1843, 1859


Moşin,Veaceslav 1876 Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al
Motelică,Vitalie 1734 Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor 1676
Mruţ, Ivan 1802, 1953, 1955 Pisaniuc, Maia 1736
Mureşan, Ion 1990 Pîrţu, L. 1846
Muruianu, Ion 1752 Pîsla, M. 1835
Mustaţă, G. 1941 Pleşca,Stela 1711, 1712
Muşinschi, C.1655 Ploşniţă, Gheorghe 1902
Muşinschi, V. 1655 Poburnîi, Pavel 1952, 1956
Mutruc, Mariana 1981 Poisic, Mihail 1732
Polevaia-Secăreanu,Angela 1957
N Pomelnicova, Ana 1981
Namesnic, Ecaterina 1719 Pop, Octavian 1757
Nantoi, Oazu 1698 Popa, Gheorghe 1973
Nastas, Ion 1771 Popescu, Silvia1709
Neagu, Gheorghe 1755 Popov, L.1916
Nederiţa, Alexandru 1934 Popovici, Angela 1713
Nica, Iurie 1841, 1842 Popovici, Corneliu 1713
Nicolaescu, Gheorghe1919 Popovici, Elena 1799
Nistoroiu, Gheorghe Constantin 1675 Postolache, Gheorghe 1897
Poulain, Jérôme 1929
O Priţcan, Valentina 1772
Odinokaia, Ina 1791 R
Onea, E. 1850
Opalco, Igor 1877 Rachieru, Adrian Dinu 2034
Opopol, Nicolae 1832 Racoviţa, Vasile 1657
Rahim,Yousif 1892
P Rocaciuc, Victoria 1947
Paladi, Gheorghe 1876 Romandaş, Nicolai 1789
Palii, Natalia 1736 Roşca, Vitalie1957
Pantea,Valeriu 1832 Rotaru,Constantin 1913
Parhomovici, Iosif 702 Rotaru, Marin 1860, 1886
Parii, B. 1936 Rotaru, T 1887
Pascaru, Ana 1662 Rotaru, Vitalie 1669
Pavlicencu, Sergiu 2025 Rozloga, I. 1916
Păduraru, Monica 1933 Rusandu, Ion 1699
Păunescu, Adrian 1992 Rusnac, L. 1936
Păunescu, L. 1937 Rusu, Emil 1939
Pânzari, Veaceslav1756 Rusu, Oleg 1773
Pârâu, Vlad 1991 S
Pârţu, Lucia 1845, 1846
Perstniov, Nicolae 1920 Safta, R. 1869
Peşteanu, A. 1912 Sandu, Ion 1667
Petic, Mircea 1656 Sandu, Tatiana 1978
Petrov, Victor 1883 Scarlat,Vadim 1860
Schimbător, Igor 1929

120
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Secrieru, Grigore 1808 Ţârdea, Constantin 1942


Secrieru, Iulian 1650 Ţâu, Nicolae 1739
Selevestru, Rodica 1847 Ţurcanu, Gheorghe 1652
Serebrian, Oleg 1706 Ţuţuianu, Ion 1750
Seretinean, Eugen 1930
Siniţâna, Lilia 1843, 1881 U
Siuris, A.1916 Ungureanu, Elena 1653, 1974
Smerea, S.1904 Ungureanu, Veaceslav 1893
Sochirca, Alexei 1760 Untilă, Victor 1670
Södergran, Edith 1984 Ursu, A. 1899
Sorescu, Marin 1993 Ursu, P. 1835
Slobozean, Dorin1735 Usatîi, A. 1943
Stati, Vitalie 1774
Stavinsckaia,Liudmila 1884 V
Stănescu, Nichita 1994 Vahrameev, Andrei 1885
Stelea, Elena 2001 Valică, V. 1936
Stere, Constantin 1754 Varzari, Elena1975
Stratulat, Petru 1834, 1889, 1890 Vasilos, Liubov 1831, 1866
Strechii, Maria 1738 Văcaru, Ion 1742
Ş Velea, Nicolina 1806
Verlan, Daniel 1650
Şaptefraţi, L. 1891 Vintea, Elena 2003
Şavga, Nicolae 1861, 1864 Vlad, Pavel F.1814
Şavga (jr.), Nicolae 1861 Volniţchi, Igor 1698
Şciuca, Svetlana 1839, 1847 Vrabie, Corneliu 1785
Şevcenco, Ruslan 1809
Ştahovschi, Ada 1719 Z
Ştirbu, Andrei 1919 Zamşa, Elena 1803
T Zarbailov, Natalia 1892
Zavrajnîi, Serghei 1841
Tabuica, Uliana 1879, 1884 Zavtur, Mihai 1913
Tăbârţă, Constantin 725 Zgureanu, Teodor 1948
Tcaci, Alina 2002 Zubic, Aliona 1720, 1721
Timuş,Victoria 1717 Zubov, Vladimir 1813
Tiutiun, Sergiu 1658
Tofan, Alina 2035 А
Tolmaci, Victor 1837 Аблина, Людмила1722
Toma, Simion 1921 Алексеев, В. Е. 1826
Topalo, V.1850 Андон, Виктор 2013
Troianowski, Lidia 1663, 1664 Аникин, Владимир 1693
Tucan, Gabriela 1958 Арбузова, Ксения 1959
Turta, Constantin 1816
Б
Ţ
Басецкий, И. 1775
Ţăbârnă, Constantin 1868 Белеванцева, Елена 2004

121
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2009 ≡ Magazine article annals Nr 5-2009

Беличук, Р.1924, 1925 Ж


Благовещенский, Борис 2005
Блажко, Владимир 1689, 1811 Жук, Виктор 1672
Близнюк, Денис 1805 Журавель, А.1914
Богдевич, О. П. 1812, 1823 З
Боинчан, Борис 1901
Болдеско, А. Д.1823 Загаряну, А. Н.1926
Брага, Лилия 1684,1694 Захария, Сергей 1668
Брук, Наталья 1659 Земба, Татьяна 1692
Бужор, В. 1776 И
Булеулиев, Б.1788
Бургеля,А. Н.1826 Изверская, Т. Д.1898
Буртиев, Р. З. 1817 Илиади, Георге 1707
Бурцева, Людмила 1660 Илиеш, И. И. 1819
Буфтя, Виктор 1963 Исичко, Е. С. 1812, 1823
Буюкли, П. И. 1906
К
В
Кадочников, О. П.1812
Вакуленко, А. 1927 Карас, Олег 1962
Веверицэ, Е. К. 1906 Карауш, Г. 1840
Веселова, Наталья 2014 Кауненко, Ирина 1686
Визитей, Николай 1671 Кауш-Цапу, Лилия 1723
Высоцкий, В. С 2006 Каюров, Георгий 2016, 2017
Кишка, М. Н. 1905
Г Кишлярук, В. М. 1827
Галущенко, Олег 1680 Клим, Карина 1672
Ганьшина, Нина 2015 Кобылянская, Лариса 1687
Гендов, В. С. 1898 Козмик, Р. 1914
Гинсарь, В. Н. 1818 Колесниченко, А. И. 1944
Гладей, Стелла 1797 Колибаба, Н. Л. 1915
Гоголь, Н. В. 2007 Комарницкая, Е. 1778
Голубков, Вадим 1931 Конохова, Татьяна 1959
Горащенко, Александр 1960, 1964 Корчмару, С.1900
Горащенко, Анастасия 1960 Костаки, Г. 1758
Гриневич, Ольга 1777 Костыркин, Николай 2018
Гринчук, Роман 1961 Кристева, Н. 1782
Гук, Максим 1894 Кротевич,Ольга 1949
Гусев, Владимир 2008 Кротенко, Юрий 1737
Гуцуляк, В. 1778 Кузнецов, В. 1779

Д Л

Демченко, Л. А. 1944 Лефтер,Наталья 1962


Демченко, Петр 1810 Ликий, И. В.1855
Друмя, А. В. 1819 Литовченко, Алла 1724
Луговец, Михаил 2019
Лупашко, Виктор 1805

122
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Лысенко, Владлена 1668 Рогова, Галина 1696, 1951


Русакова, Ольга 1964
М Русанду, Иван 1700
Мантоптин, А. И. 1926 С
Марьян, Виолета 1949
Медяник, С. И. 1820, 1821 Сапожников, И. В. 1820
Меренюк, Г. 1900 Сапожников, Марк 2036
Мокану, Анжела 1800 Секриеру, Юлиан 1660
Мокану, Виктор 1677 Семеняко, Н. А. 1855
Мокану, Ион 1677 Сологуб, Т. В.1855
Молчан, Игорь Моисеевич 1903 Сосна, А. 1702
Морарь, Серджиу 1790 Степаненко, Н. Я. 1819
Мороз, Вячеслав 2020 Степанов, Вячеслав 1678
Москалик, Р. С.1923 Стурзу, Ион 1724
Мруц, Иван 1961 Сулак, Софья 1976
Мырлян, Н. 1821 Султ, Георгий 1691
Н Т
Наку, А. 1840 Танасе, А. 1900
Никитченко, Алла 1801 Тельнова, Надежда 1684
Новрузов Вугар 1758 Тельпиз, К. 1776
Тимуш, Андрей 1728
О Тодорова, Людмила 1935
Оглы, Шахмар 1758 Токаренко, Владимир 1691
Олïйник, Микола 1695 Топал, Иван 1792
Онофрей, Александр 1740 Трапезников, Александр 2010

П Ф

Павалюк, П. П. 1926 Фетеску, Анатолiй 1665


Пара, Георгий 1895 Флоря, В. 1780
Паршакова, Л. П. 1944 Х
Плэмэдялэ, Наталья 1725
Плявинщ, Э.1786 Хантя, Виктор 2022
Плявиня, Г. 1786 Харламов, Юрий 2011
Побурный, Павел 1805, 1962 Херасков, М. М. 2012
Подлеснова, Родика 1963
Помелникова,Анна 1976 Ц
Попкова, Ольга 1660 Царан, Татьяна 2039
Попович, Алена 1935 Цуркан, Иван 1705
Пуклич, В. 2021
Ч
Р
Чебан, Сергей 1810
Радова (Каранастас), Ольга 2037 Чембарцева, Виктория 2023
Разумовский, Петр 2009 Чербарь, В. В.1826
Родевич, Л. 1775 Чудный, И.1928

123
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2009 ≡ Magazine article annals Nr 5-2009

Ш
Шабанова, Г. А. 1898
Шульман, А. И.1827
Щ
Щукина, Наталья 1792
Я
Явтушенко, С 1829

124
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sunt fişate în
"Cronica articolelor de revistă" Nr 5-2009
1. Agricultura Moldovei. – 2009. – Nr 4/5. aniversării a V-a de la fondarea IRIM, 18 apr.
2. Aquarelle. – 2009. – Nr 5. 2008. – Ch., 2009. – [ 2009-851].
3. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldo- 16. Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 5.
vei. Matematica. – 2009. – Nr 1. 17. Luminătorul. – 2009. – Nr 2.
4. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldo- 18. Mediul ambiant. – 2009. – Nr 2.
vei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 1. 19. Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr. 5
5. Buletinul Institutului de Geologie şi 20. Noi. – 2009. – Nr 5
Seismologie al Academiei de Ştiinţe a 21. Probleme actuale ale teoriei şi practicii cultu-
Moldovei. – 2008. – Nr 2. rii fizice : Materialele Conf. intern. studen-
6. Cercetarea economică a tinerilor sa- ţeşti, 15 apr. 2009. – Ch., 2009. – [2009-
vanţi în condiţiile edificării societăţii ba- 720].
zate pe cunoaştere, 27 iun., 2008. – 22. Profit. – 2009. – Nr 5 (lb. rom., rusă).
[2009-488]. 23. Punkt. – 2009. – Nr 27.
7. Chemistry Journal of Moldova. – Vol. 4 : 24. Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe
Nr 1. Politice. – 2009. – Nr 1.
8. Clipa : Ser. nouă. – 2009. – Nr 2. 25. Revista Naţională de Drept. – 2009. – Nr 3-4.
9. Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 5. 26. Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară. –
10. Curierul medical. – 2009. – Nr 2. 2009. – Nr 3-4.
11. Declaraţia universală a drepturilor omu- 27. Sănătate publică, economie şi management
lui – pilon în protecţia juridică a drepturi- în medicină. – 2009. – Nr 2.
lor şi libertăţilor fundamentale în decurs 28. Ucrainenii din Moldova, moldovenii din Ucra-
de 60 de ani : Materialele conf. şt. in- ina : procese etnosociale : Materialele Conf.
tern., 11 dec. 2008. – Bălţi. – [2009- Şt. Intern., 9 oct. 2008. – Ch., 2009. – [2009-
740]. 876].
12. Dimensiunea economico-juridică a 29. Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2009. –
globalizării : Materialele Conf. şt.- Nr 2-3.
practice intern., 16 mai 2008. – Ch., 30. Закон и жизнь. – 2009. – Nr 5
2009. – [2009-898]. 31. Наше поколение. – 2009. – Nr 4,5.
13. Edificarea statului de drept şi punerea 32. Охотник и рыболов Молдовы. – 2009. – Nr
în valoare a patrimoniului cultural şi is- 5.
toric al Moldovei în contextul integrării
europene : Materialele Conf. şt. intern.
anuale a tinerilor cercet., 28 mart. 2008.
– Ch., 2009. – [2009-899].
14. ICT + Information and Communication
Technologies – 2009 : Proceeding of
the Intern. Conf., 18-21 mai 2009. – Ed.
1-a. – [2009-807].
15. Interconexiuni metologice pragmatice şi
didactice în ştiinţele limbii : Materialele
Conf. şt.-practice republ., consacrate

125
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2009

CRONICA ARTICOLELOR DE NEWSPAPER ARTICLE


GAZETĂ ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN 1958 PUBLISHED FROM 1958

NR 5
MAI 2009 MAY
(2436-3005)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
2436. Смил, Вацлав. Ограничители инноваций в области энергетики : [ст. проф.
в ун-те штата Манитоба, Канада] / Вацлав Смил // Экон. обозрение. – 2009. – 22 мая. –
Р. 21.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


2437. Binder, Rodica. Internetul – o nouă cutie a Pandorei? / Rodica Binder //
Săptămîna. – 2009. – 8 mai. – P. 3.

2438. Buceaţchi, Pavel. Ghişeul unic, portmoneul electronic şi semnătura digitală de-
vin lucruri accesibile şi pentru moldoveni : interviu cu P. Buceaţchi, ministrul Dezvoltării
Informaţionale / interviu realizat de Natalia Costaş // Moldova suverană. – 2009. – 20 mai.

2439. Lisnic, Eleonora. Blogurile – sursă de informare rapidă şi apreciată / Eleonora


Lisnic // Capitala. – 2009. – 27 mai. – P. 4.

2440. Марченко, Ольга. В ожидании широкополосного бума : [по поводу "кругл.


стола" по проблемам развития рынка сетей и услуг широкополос. доступа в Интернет,
май 2009, Кишинэу] / Ольга Марченко // Кишин. обозреватель. – 2009. – 28 мая. – Р. 8.

2441. Фомин, Игорь. С чего начинается широкополосный Интернет? : [по мате-


риалам "кругл. стола", посвящ. роли регулирования инструментов для развития рынка
сетей и услуг широкополос. доступа в Интернет, май 2009, Кишинэу] / Игорь Фомин //
Экон. обозрение. – 2009. – 29 мая. – Р. 14.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


2442. Munteanu, Ion. Mesaj de felicitare : al Min. Culturii şi Turismului cu prilejul Zilei
lucrătorilor din domeniul culturii – 17 mai 2009 / Ion Munteanu // Moldova suverană. – 2009.
– 15 mai.

2443. Бабаева, Гюльтакин. Премия за деятельность во благо развития культур-


ного наследия Азербайджана : [о деятельности фонда Гейдара Алиева в Азербай-
джане] / Гюльтакин Бабаева, Наталья Узун // Независимая Молдова. – 2009. – 20 мая.

02 BIBLIOTECONOMIE
2444. Balaban, Claudia. "Pentru a înnoi stocurile de carte pentru copii din republică,
ar fi nevoie de 36 de ani" : interviu cu C. Balaban, dir. gen. al Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion
Creangă" / consemnare : Liliana Popuşoi // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 8 mai. –
P. 8.

2445. Bileac, Zina. Sărbătoarea literaturii pentru copii la Biblioteca "Alba Iulia" : [pe
marginea promovării şi valorificării cărţii pentru copii] / Zina Bileac // Univers pedagogic pro.
– 2009. – 21 mai. – P. 6.

2446. Butucel, Elena. Un frumos jubileu pentru o frumoasă bibliotecă : [15 ani de la
fondarea Bibl. Publ. "Ovidius" din Chişinău] / Elena Butucel // Făclia. – 2009. – 16 mai. – P.
13.

2447. Cujbă, Maria. În obiectiv – beneficiarii : [din experienţa bibl. şcolare] / Maria
Cujbă // Univers pedagogic pro. – 2009. – 28 mai. – P. 2.

2448. Hlib, Lidia. Copii Chişinăului citesc o carte : [pe marginea activităţii Bibl. Muni-
cipale "B.P. Hasdeu", Chişinău] / Lidia Hlib // Lit. şi arta. – 2009. – 28 mai. – P. 7.

2449. Leaşco, Ion. Cititul cărţilor versus utilizarea tehnologiilor informaţionale : [pe
marginea activităţii Bibl. pentru copii din oraşul Ştefan Vodă] / Ion Leaşco // Făclia. – 2009.
– 16 mai. – P. 10.

2450. Prisacari, Elina. Biblioteca şi comunitatea medicală : [pe marginea activităţii


Bibl. Centrului de formare profesională a lucrătorilor medicali şi farmaceutici cu studii medii,
mun. Bălţi] / Elina Prisacari // Univers pedagogic pro. – 2009. – 7 mai. – P. 6.

2451. Zariţchi, Irina. Tehnologiile moderne pentru deservirea cititorilor : [ instruirea


bibliotecarilor din raionul Cahul] / Irina Zariţchi // Univers pedagogic pro. – 2009. – 28 mai. –
P. 2.

127
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2009

06 ORGANIZAŢII (ÎN GENERAL)


061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
2452. Manuil, Svetlana. Francofonia 2009 în Moldova / Svetlana Manuil // Făclia. –
2009. – 9 mai. – P. 1-2.

2453. Чокан, Наталья. "Кризис пройдет и все станет на свои места" : [интервью с
генер. дир. Междунар. выстав. центра Moldexpo Н. Чокан] / записала Татьяна Смеш-
ная // Экон. обозрение. – 2009. – 15 мая. – Р. 18.

2454. Чолак, Михаил. "В одиночку – ты никто. Вместе – мы сила" : [интервью с


пред. Ассоц. экс-членов правительства Респ. Молдова М. Чолак] / записала Анна Се-
менова // Независимая Молдова. – 2009. – 28 мая.

070 Ziaristică. Presă


2455. Bogatu, Petru. Salvaţi presa! : [Rolul şi locul presei independente] / Petru
Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 29 mai. – P. 7.

2456. Budeanu, Gheorghe. S.O.S pentru presa liberă : [consemnarea Zilelor libertăţii
presei] / Gheorghe Budeanu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 5 mai. – P. 6.

2457. Efrim, Oleg. 3 Mai – Ziua mondială a libertăţii presei : declaraţia avocatului par-
lamentar / Oleg Efrim // Dreptul. – 2009. – 8 mai. – P. 2.

2458. Keiderling, Kelly. De ce libertatea presei este, totuşi, importantă? : [art. însăr-
cinatului cu afaceri al Ambasadei SUA în Rep. Moldova] / Kelly Keiderling // Jurnal de Chi-
şinău. – 2009. – 19 mai. – P. 9.
(Vezi de asemenea Nr 2793, 3003)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
2459. Astapenkov, Alexei. Astrologia politică : realitate sau bluf? : [interviu cu A.
Astapenkov, licenţiat al Şc. superioare de astrologie din Moscova] / consemnare : Natalia
Barbier // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 8 mai. – P. 11 ; Альянс Moldova Noastră. –
2009. – 8 мая. – P. 11.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

159.9 Psihologie
2460. Gardner, Howard. 2. Lumea după criză / Howard Gardner, Parag Khanna //
Săptămîna. – 2009. – 22 mai. – P. 3.

2461. Schwartz, Barry. 1. Lumea după criză : [art. prof. de psihologie la Swarthmore
College şi prof. Şc. Postuniv. de Educaţie de la Harvard] / Barry Schwartz, Howard Gardner
// Săptămîna. – 2009. – 15 mai. – P. 3.

16 LOGICĂ. TEORIA CUNOAŞTERII. METODOLOGIE


2462. Păsat, Dumitru. Sapere aude! : [pe marginea actului de creaţie] / Dumitru Păsat
// Lit. şi arta. – 2009. – 7 mai. – P. 8.

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


2463. Устюгова, Наталья. Интернет : великое благо и великое зло : [аспекты
нравственности] / Наталья Устюгова // Независимая Молдова. – 2009. – 22 мая. – Р.
12.
(Vezi de asemenea Nr 2443)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
21/29 SISTEME RELIGIUOASE. RELIGII. CREDINŢĂ
21 RELIGII PREISTORICE. RELIGII PRIMITIVE
2464. Ройбу, Зиновий. Вселенский фанариот на службе у врагов РПЦ : [по по-
воду разрушения единства Рус. Православ. Церкви] / Зиновий Ройбу // Коммерсант
plus. – 2009. – 15 мая. – Р. 13.

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ


2465. Cubreacov, Vlad. Minunat este Dumnezeu întru sfinţii lui! Alte date despre
apostolatul Cuviosului Anatolie Tihai în Japonia / Vlad Cubreacov // Flux european : ed. de
vineri. – 2009. – 22 mai. – P. 9.

2466. Cubreacov, Vlad. Misionari şi apostoli ortodocşi români în Japonia secolului


XIX / Vlad Cubreacov // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 15 mai. – P. 9.

2467. Frăţiman, Iustin Ştefan. Administrarea bisericească la românii transnistreni, în-


tre Bug şi Nistru : [studiu politico-ist.-bisericesc] / Iustin Ştefan Frăţiman // Flux european :
ed. de vineri. – 2009. – 8 mai. – P. 4-5.
(Vezi de asemenea Nr 2464

129
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2009

3 ŞTIINŢE SOCIALE
314 Demografie. Studiul populaţiei
2468. Коваленко, Ирина. Демография, рынок труда и кризис / Ирина Коваленко
// Экон. обозрение. – 2009. – 29 мая. – Р. 19.
(Vezi de asemenea Nr 2469)

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
2469. Burea, Irina. Egalitatea de gen – un imperativ al democraţiei : [pe marginea
conf. "Promovarea politicilor vizând egalitatea de gen şi procesele demografice prin utiliza-
rea avansată a statisticilor oficiale", mai 2009, Chişinău] / Irina Burea // Dreptul. – 2009. –
29 mai. – P. 4.

32 POLITICĂ
2470. Лапушняну, Валерий. Уйти, чтобы остаться надолго в памяти сограждан :
[аспекты полит. культуры] / Валерий Лапушняну // Коммерсант plus. – 2009. – 29 мая. –
Р. 9.

2471. Сорочану, Тудор. Украина близко, но Молдова дороже : кратк. курс срав-
нит. политики / Тудор Сорочану // Независимая Молдова. – 2009. – 28 мая.

323 Politică internă


2472. Benu, Aureliu. In memoriam – Ioana Brătianu : [fiica politicianului român Gh.
Brătianu, 1929-2009] / Aureliu Benu // Lit. şi arta. – 2009. – 14 mai. – P. 2.

2473. Cubreacov, Vlad. Intervenţia domnului Vlad Cubreacov la APCE pe marginea


raportului privind funcţionarea instituţiilor democratice în Serbia : Strasbourg, 28 apr. 2009 //
Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 8 mai. – P. 9.

2474. Socor, Vladimir. Republica Moldova, Georgia şi caricaturizarea "revoluţiilor co-


lor" / Vladimir Socor // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 29 mai. – P. 3.

2475. Астахова, Ирина. "Уникальный случай в уникальных обстоятельствах" :


[обществ.-полит. аспекты развития Косово] / Ирина Астахова // Кишин. обозреватель.
– 2009. – 7 мая. – Р. 12-13.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2476. Литвин, Владимир. Кризис как результат распада СССР : [интервью


агентству РИА "Новости" спикера Парламента Украины В. Литвина] // Коммерсант
plus. – 2009. – 22 мая. – Р. 17.

2477. Лукашенко, Александр. Александр Лукашенко : "Благополучие родной


земли – дело всех и каждого" : ежегод. послание Президента Беларуси белорус. на-
роду и Нац. собранию Респ. Беларусь // Независимая Молдова. – 2009. – 7 мая. – Р. 2.
– (Прил. "Беларусь в Молдове" ; Nr 2).

2478. Ройбу, Зиновий. Ставленник Вашингтона и Ватикана : [полит. ситуация на


Украине] / Зиновий Ройбу // Коммерсант plus. – 2009. – 29 мая. – Р. 15.

2479. Фурман, Дмитрий. Коммунисты и демократия : молд. уроки для России :


[ст. гл. науч. сотрудника Ин-та Европы РАН] / Дмитрий Фурман // Коммунист. – 2009. –
1 мая. – Р. 5.

323(478) Politică internă a Republicii Moldova


2480. Analiştii politici sunt, însă, de altă părere : [art. pe marginea alegerilor parla-
mentare anticipate] / sondaj realizat de Mariana Raţă // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 22
mai. – P. 3. – Cuprins : Acum este vorba de un război psihologic / Igor Munteanu ; Opoziţia
va obţine o victorie morală / Petru Bogatu ; Şansele că la 28 mai va fi ales preşedintele sunt
mari! / Igor Boţan ; Cred că PCRM ar prefera să evite alegerile anticipate / Vitalie Ciobanu.

2481. Baştovoi, Savatie (ieromonah). Îndrăzniţi. Eu am biruit lumea! : [aspecte soc.-


pol.] / ieromonah Savatie Baştovoi // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 1 mai. – P. 6.

2482. Bogatu, Petru. Bine aţi venit în ţaratul lui Voronin : [aspecte soc.-pol.] / Petru
Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 15 mai. – P. 7.

2483. Bogatu, Petru. Falimentul morii de gunoi : [pe marginea alegerilor preş. Rep.
Moldova] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 22 mai. – P. 7.

2484. Bogatu, Petru. Nu există argumente contra alegerilor anticipate : [pe marginea
votării preş. Rep. Moldova] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 19 mai. – P. 7.

2485. Bogatu, Petru. PCRM pregăteşte lichidarea opoziţiei parlamentare? : [aspecte


soc.-pol.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 8 mai. – P. 7.

2486. Bogatu, Petru. Rusificarea sistemului constituţional / Petru Bogatu // Jurnal de


Chişinău. – 2009. – 26 mai. – P. 7.

131
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2009

2487. Bogatu, Petru. Voronin şterge Moldova de pe hartă? : [aspecte soc-pol.] / Petru
Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 12 mai. – P. 7.

2488. Budeanu, Gheorghe. Lumea trebuie să ştie adevărul despre 7 aprilie / Gheor-
ghe Budeanu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 26 mai. – P. 6.

2489. Budza, Oleg. CNSM cere urgentarea măsurilor anticriză : [inf. prez. de
vicepreş. Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova, în cadrul conf. de presă, 19 mai
2009] / Oleg Budza // Vocea poporului. – 2009. – 22 mai. – P. 1, 4. – Idem şi în lb. rusă.

2490. Căpiţă, Ionel. Cu idealul în inimă : [aspecte soc.-pol. : interviu cu I. Căpiţă, scrii-
tor şi publicist] / interlocutor : Alecu Reniţă // Lit. şi arta. – 2009. – 28 mai. – P. 5.

2491. Cheianu, Constantin. Cum sunt moldovenii / Constantin Cheianu // Timpul de


dimineaţă. – 2009. – 8 mai. – P. 6.

2492. Chifiac, Tudor. Izvorul virtuţilor patriotice : [aspecte soc.-pol.] / Tudor Chifiac //
Moldova suverană. – 2009. – 6 mai.

2493. Ciornei, Vsevolod. Cât de albe să fie pânzele? : [rezultatul alegerilor parlamen-
tare] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2009. – 29 mai. – P. 2.

2494. Ciornei, Vsevolod. Chimia politică : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei //


Săptămîna. – 2009. – 1 mai. – P. 2.

2495. Ciornei, Vsevolod. La intersecţia paralelelor : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ci-


ornei // Săptămîna. – 2009. – 15 mai. – P. 2.

2496. Ciornei, Vsevolod. Perspectiva paradoxului : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ci-


ornei // Săptămîna. – 2009. – 22 mai. – P. 2.

2497. Ciornei, Vsevolod. Valori sau standarde? : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Cior-
nei // Moldova suverană. – 2009. – 14 mai.

2498. Ciornei, Vsevolod. Vot de aur, alegeri permanente... : [aspecte soc.-pol.] /


Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2009. – 8 mai. – P. 2.

2499. Colesnic, Iurie. Masacrul inocenţilor : [pe marginea evenimentelor din 7-8 apr.
2009] / Iurie Colesnic // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 8 mai. – P. 4 ; Альянс Moldova
Noastră. – 2009. – 8 мая. – P. 4.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2500. Consiliul Europei. Adunarea Parlamentară. Funcţionarea instituţiilor demo-


cratice în Moldova : [rezoluţia 1666 (2009) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei,
adopt. la 29 apr. 2009] // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 4 mai. – P. 3, 6 ; Flux european :
ed. de vineri. – 2009. – 8 mai. – P. 9 ; Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 8 mai. – P. 10.

2501. Corobceanu, Svetlana. Rezoluţia oferă o radiografie obiectivă a situaţiei din R.


Moldova : [pe marginea Rezoluţiei Parlamentului European cu privire la situaţia din Rep.
Moldova, adopt. la 7 mai 2009] / Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 12
mai. – P. 8.

2502. Cubreacov, Vlad. Intervenţia domnului Vlad Cubreacov la APCE pe marginea


raportului privind Moldova : Strasbourg, 29 apr. 2009 // Flux european : ed. de vineri. –
2009. – 8 mai. – P. 9.

2503. Damaschin, Simion. Drepturile omului în R. Moldova : [aspecte soc.-pol.] / Si-


mion Damaschin // Lit. şi arta. – 2009. – 7 mai. – P. 2.

2504. Danu, Elena. Dezechilibrul politic – bucuria opoziţiei?! : [aspecte soc.-pol.] /


Elena Danu // Comunistul. – 2009. – 29 mai. – P. 3.

2505. Darie, Vlad. Ciocnirea civilizaţiilor (1-2) : [aspecte soc.-pol.] / Vlad Darie // Tim-
pul de dimineaţă. – 2009. – 1 mai. – P. 8 ; 15 mai. – P. 7.

2506. Dulgheru, Valeriu. Specificul politicianismului basarabean : [aspecte soc.-pol.] /


Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2009. – 7 mai. – P. 3.

2507. Dulgheru, Valeriu. Trăim de parcă am muri : [aspecte soc.-pol.] / Valeriu


Dulgheru // Lit. şi arta. – 2009. – 14 mai. – P. 3.

2508. Dungaciu, Dan. De ce Opoziţia nu poate renunţa la alegeri anticipate? / Dan


Dungaciu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 22 mai. – P. 6.

2509. Dungaciu, Dan. Fantoma "stabilităţii" bântuie în R. Moldova : [aspecte soc.-pol.]


/ Dan Dungaciu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 29 mai. – P. 6.

2510. Dungaciu, Dan. În ce monedă se va deconta "stabilitatea" : rublă sau euro? /


Dan Dungaciu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 1 mai. – P. 6.

2511. Filat, Vlad. Vlad Filat : "Comuniştii trebuie să înţeleagă că nu votul de aur este
soluţia" : [declaraţia liderului PLDM pe marginea procesului de alegere a noului preş. al
Rep. Moldova] // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 22 mai. – P. 4.

133
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2009

2512. Fusu, Mihai. R. M. – "Republica Morţilor" : (sugestii repertoriale pentru preş.) /


Mihai Fusu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 12 mai. – P. 9.

2513. Gane, Zina. Cercul vicios al inconsistenţei morale : [aspecte soc.-pol.] / Zina
Gane // Lit. şi arta. – 2009. – 14, 28 mai. – P. 3.

2514. Marinescu, Aurel. Aurel Marinescu : "Procurorii mi-au spus că ştiu de ce culoa-
re îmi erau scutecele la naştere" : [interviu cu şeful serviciului de securitate al Companiei
"Stati Holding"] / interviu realizat de Mariana Raţă // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 1 mai. –
P. 9.

2515. Mătăsaru, Anatol. Anatol Mătăsaru : "Sunt învinuit de arborarea drapelului Ro-
mâniei pe Preşedinţie" : [interviu cu participantul la protestele din 7 apr. 2009] / consemnare
: Mariana Raţă // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 1 mai. – P. 8.

2516. Mizsei, Kalman. Timpul pentru schimbare şi reconciliere : [mesajul Reprezen-


tantului Special al Uniunii Europene în Rep. Moldova pe marginea situaţiei de la Chişinău] /
Kalman Mizsei // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 5 mai. – P. 5.

2517. Munteanu, Igor. "Europei îi pasă de ceea ce se întâmplă la Chişinău" : [pe


marginea Rezoluţiei Parlamentului European cu privire la situaţia din Rep. Moldova, adopt.
la 7 mai 2009] / Igor Munteanu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 11 mai. – P. 5.

2518. Munteanu, Igor. În cazul unor alegeri anticipate, PCRM are puţine atuuri / Igor
Munteanu // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 29 mai. – P. 6 ; Альянс Moldova Noastră. –
2009. – 29 мая. – P. 6.

2519. Muşuc, Eduard. Eduard Muşuc : "N-am ascuns niciodată că am viziuni de


stânga" : [interviu cu consilierul municipal, Chişinău] / interviu realizat de Svetlana
Corobceanu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 29 mai. – P. 5.

2520. Negru, Nicolae. Dulceaţa cuvântului "dialog" : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae Ne-
gru // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 26 mai. – P. 11.

2521. Negru, Nicolae. Lupu şi Greceanâi. Vest şi est. Loialitatea de interes şi loialita-
tea fanatică : [pe marginea alegerii preş. Rep. Moldova] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişi-
nău. – 2009. – 15 mai. – P. 6.

2522. Negru, Nicolae. Voronin se pregăteşte de alegeri : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae


Negru // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 1 mai. – P. 6.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2523. Netanyahu, Johnattan I. Johnattan I. Netanyahu : "Le-am spus celor care mă


băteau că sunt preot ortodox, iar aceştia mă băteau şi mai tare" : [interviu cu preotul] / inter-
viu realizat de Mariana Raţă // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 1 mai. – P. 9.

2524. Olevschi, Alexandru. Într-un cuvânt, aceasta se numeşte aşteptare : [aspecte


soc.-pol. : interviu cu A. Olevschi, lector asistent la Univ. Tehnică din Rep. Moldova] / pentru
conformitate : Aneta Grosu // Ziarul de gardă. – 2009. – 14 mai. – P. 10-11.

2525. Panfil, Nicolae. Alegeri corecte nu înseamnă doar asigurarea procedurilor de


vot... : (interviu Info-Prim cu N. Panfil, secretarul Coaliţiei Civice pentru alegeri libere şi co-
recte "Coaliţia 2009") // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 8 mai. – P. 9.

2526. Parlamentul European condamnă cu fermitate gravele încălcări ale drepturilor


omului în Republica Moldova : rezoluţia Parlamentului European referitoare la situaţia din
Rep. Moldova, adopt. la 7 mai 2009 // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 12, 15 mai. – P. 8 ;
Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 15 mai. – P. 7.

2527. Parlamentul European. Rezoluţia Parlamentului European. : [cu privire la situa-


ţia din Rep. Moldova, adopt. la 7 mai 2009] // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 11 mai. – P. 4-
5.

2528. Partidul Liberal Democrat din Moldova. Comportamentul PCRM oferă puţine
şanse "democratizării semnificative" : (Declaraţia fracţiunii parlamentare a PLDM cu privire
la criza politică din Rep. Moldova şi căile de depăşire a acesteia) // Timpul de dimineaţă. –
2009. – 13 mai. – P. 4.

2529. Petrenco, Grigore. Proiectul Rezoluţiei PE este o insultă la adresa poporului


moldovean : [pe marginea Rezoluţiei Parlamentului European cu privire la situaţia din Rep.
Moldova, adopt. la 7 mai 2009] / Grigore Petrenco // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 12 mai. –
P. 8.

2530. Platon, Veaceslav. Veaceslav Platon : Dacă mă vor închide, puşcăria nu e cel
mai îngrozitor loc..." : [interviu cu deputatul parlamentar din partea AMN] / consemnare :
Pavel Păduraru // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 19 mai. – P. 5.

2531. Postoico, Maria. Oamenii nu iartă minciuna şi condamnă violenţa : [interviu cu


M. Postoico, deputat în Parlamentul Rep. Moldova] / consemnare : Maria Buinciuc // Comu-
nistul. – 2009. – 1 mai. – P. 7.

135
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2009

2532. Răduleanu, G. Criză politică? Alegeri anticipate? : [pe marginea primei şedinţe
a Parlamentului Moldovei de Legislatura a XVII-a] / G. Răduleanu // Dreptul. – 2009. – 8
mai. – P. 3.

2533. Secăreanu, Ştefan. Ştefan Secăreanu : Deşi alegerile anticipate nu sunt o solu-
ţie pentru criza politică de moment, PPCD va participa la acestea dacă vor fi anunţate :
interviu cu vicepreş. partidului Popular Creştin Democrat / interviu realizat de Sergiu
Praporşcic // Flux continuu : ed. de vineri. – 2009. – 22 mai. – P. 3.

2534. Situaţia din Moldova, pe agenda Congresului PPE : [din materialele Congresu-
lui Partidului Popular European, 29-30 aprilie 2009, Varşovia] // Flux european : ed. de vi-
neri. – 2009. – 8 mai. – P. 3. – Cuprins : Discursul preşedintelui PPCD, Iurie Roşca, la Con-
gresul PPE ; Situaţia din Moldova este una fragilă : [art. comisarului european pentru extin-
dere] / Olli Rehn.

2535. Snegureac, Lilia. Lilia Snegureac : "Cercul vicios din RM poate fi rupt doar de
tineri" : [interviu cu dir. Biroului de Informare al Consiliului Europei în Moldova] / moderator :
Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 22 mai. – P. 10, 15.

2536. Socor, Vladimir. Pe pragul epocii post-Voronin : [aspecte soc.-pol.] / Vladimir


Socor // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 11 mai. – P. 6 ; Jurnal de Chişinău. – 2009. – 15
mai. – P. 16..

2537. Stepaniuc, Victor. A lupta împotriva Moldovei înseamnă a-ţi trăda strămoşii, is-
toria şi viitorul : [aspecte ale identităţii naţ. : interviu cu V. Stepaniuc, deputat în Parlament] /
interlocutor : Viorel Mihail // Săptămîna. – 2009. – 22 mai. – P. 8-9.

2538. Ştefârţă, Sorina. Republica fricii : [aspecte soc.-pol.] / Sorina Ştefârţă // Timpul
de dimineaţă. – 2009. – 12 mai. – P. 6.

2539. Tănase, Alexandru. Alexandru Tănase : Modificarea Constituţiei trebuie să de-


vină subiectul central al negocierilor dintre Putere şi Opoziţie : [interviu cu deputatul în Par-
lamentul Rep. Moldova] / interviu realizat de Gheorghe Budeanu // Timpul de dimineaţă. –
2009. – 21 mai. – P. 5.

2540. Tănase, Constantin. 20 mai 2009 : ziua de naştere a Opoziţiei moldovene /


Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 22 mai. – P. 7.

2541. Tănase, Constantin. De ce comuniştii se tem de polarizarea societăţii? / Con-


stantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 25 mai. – P. 6.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2542. Tănase, Constantin. De ce Puterea refuză dialogul cu Opoziţia / Constantin


Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 6 mai. – P. 6.

2543. Tănase, Constantin. Opoziţia, încotro? : [aspecte soc.-pol.] / Constantin


Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 4 mai. – P. 5.

2544. Timuş, A. Interesele poporului sunt pe prim-plan : [aspecte soc.-pol.] / A. Timus


// Comunistul. – 2009. – 22 mai. – P. 11.

2545. "Un nou 4 aprilie 2005 ar fi mortal pentru democraţia moldovenească" : [interviu
cu oamenii politici] / consemnare : Pavel Păduraru // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 4 mai.
– P. 4. – Cuprins : "Singura soluţie sunt alegerile anticipate" / Anatol Şalaru ; "AMN nu a
trădat în 2005 şi nu va trăda nici în 2009" / Veaceslav Untilă ; "Niciun deputat PLDM nu va
vota un preşedinte comunist" / Alexandru Tănase.

2546. Uniunea Voluntarilor din Republica Moldova. Consiliul. Declaraţie privind si-
tuaţia social-economică şi politică din R. Moldova şi cerere de eliberare imediată a deţinuţi-
lor politici : [din 18 mai 2009] // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 19 mai. – P. 3.

2547. Urecheanu, Serafim. Serafim Urechean : "Voronin este un dictator roşu, care a
uzurpat puterea" : interviu cu liderul AMN acordat publ. "Germania Rusă" // Alianţa Moldova
Noastră. – 2009. – 8 mai. – P. 2 ; Альянс Moldova Noastră. – 2009. – 8 мая. – P. 2.

2548. Urecheanu, Serafim. Serafim Urecheanu : "Europa se teme să nu-l scape pe


Voronin în mâinile Rusiei, iar Moscova deja îl ţine în braţe..." : [interviu cu liderul Alianţei
Moldova Noastră] / consemnare : Pavel Păduraru // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 25 mai.
– P. 4-5 ; Alianţa "Moldova Noastră". – 2009. – 29 mai. – P. 1, 3 ; Альянс Moldova Noastră.
– 2009. – 29 мая. – P. 1, 3.

2549. Андроник, Николай. Николай Андроник : "Статус оппозиционера освобож-


дает от лести" : [интервью с молд. политиком] / записала Игнат Валиков // Молд. ве-
домости. – 2009. – 13 мая.

2550. Воронин, Владимир. Владимир Воронин : "Вариант досрочных выборов


для Молдовы неприемлем" : [интервью президента Респ. Молдова агентству РИА
Новости и радиостанции "Эхо Москвы"] / беседовали : Владимир Новосадюк, Виталий
Дымарский // Независимая Молдова. – 2009. – 26 мая ; Коммунист. – 2009. – 29 мая. –
Р. 4-5..

2551. Воронин, Владимир. Владимир Воронин : Коммунисты очень не хотят,


чтобы украинская болезнь перманентных выборов перешла к нашей стране : [по по-

137
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2009

воду интервью пред. Парламента Респ. Молдова главе представительства РИА Ново-
сти в Кишинэу Владимиру Новосадюку и политобозревателю радиостанции "Эхо Мо-
сквы" Виталию Дымарскому] // Кишин. новости. – 2009. – 29 мая. – Р. 1.

2552. Гроппа, Станислав. Станислав Гроппа : Диалог необходим как воздух :


[интервью с экс-кандидатом на пост президента Респ. Молдова] / записала Анна Ме-
лека // Независимая Молдова. – 2009. – 22 мая. – Р. 5.

2553. Дашкевич, Анатолий. Ярлыковая психотерапия : [полит. анализ событий 7


апр. 2009 года] / Анатолий Дашкевич // Независимая Молдова. – 2009. – 22 мая. – Р.
10.

2554. Европарламент осудил нарушения прав человека в Молдове : [осн. поло-


жения резолюции ЕС] / записал Владимир Чижиков // Молд. ведомости. – 2009. – 8
мая. – Р. 1-2.

2555. Европейский парламент поставил "неуд" развитию демократии в Молдове


: [по поводу резолюции по ситуации в Респ. Молдова] // Коммерсант plus. – 2009. – 15
мая. – Р. 4.

2556. Емец, Юлия. Досрочные выборы выгодны как оппозиции, так и ПКРМ /
Юлия Емец // Столица = Capitala. – 2009. – 27 мая. – P. 5.

2557. Жосу, Виктор. Бархатная контрреволюция : политико-типол. очерк собы-


тий 6-8 апр. в Кишиневе / Виктор Жосу // Молд. ведомости. – 2009. – 15 мая. – Р. 2.

2558. Западинский, Роберт. Поздно спохватились : [обществ.-полит. аспекты] /


Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2009. – 22 мая. – Р. 3.

2559. Западинский, Роберт. Что за комиссия, создатель? : [по поводу деятель-


ности гос. Комиc. по анализу событий 7 апр. 2009 г. в Кишинэу] / Роберт Западинский
// Коммерсант plus. – 2009. – 1 мая. – Р. 3.

2560. Кирилэ, Виктор. Молдавским властям придется учитывать Резолюцию


Европейского Парламента : коммент. дир. программ АВП / Виктор Кирилэ // Коммер-
сант plus. – 2009. – 15 мая. – Р. 6.

2561. Лагута, Майя. Политкомиссары и политкоммерсанты : [по поводу событий


7 апр. 2009 г. в Кишинэу] / Майя Лагута // Коммерсант plus. – 2009. – 22 мая. – Р. 9.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2562. Петренко, Григорий. Григорий Петренко : "Дебаты по молдавскому вопро-


су в ПАСЕ показали всем, кто стоит за событиями 6-7 апреля в Кишиневе" : [ст. депу-
тата парламента Респ. Молдова] // Коммунист. – 2009. – 8 мая. – Р. 5.

2563. Сабий, Федор. Полиэтническая Молдова : [по поводу изучения молд. яз.
этн. болгарами : ст. пред. Болгар. общины в Респ. Молдова] / Федор Сабий // Незави-
симая Молдова. – 2009. – 7 мая. – Р. 2.

2564. Сорочану, Тудор. "Региональный лидер" с камнем за пазухой : [по поводу


полит. кризиса в Молдове] / Тудор Сорочану // Независимая Молдова. – 2009. – 7 мая.
– Р. 1.

2565. Тодуа, Зураб. Зураб Тодуа : "От досрочных выборов проиграет вся Мол-
дова" : [интервью рос. политолога агентству "Новости-Молдова"] // Независимая Мол-
дова. – 2009. – 27 мая.

2566. Цырдя, Богдан. Страна замерла в ожидании : когда же наступит начало


конца? : [обществ.-полит. аспекты] / Богдан Цырдя // Коммерсант plus. – 2009. – 1 мая.
– Р. 4.

2567. Шоларь, Евгений. Допинг для оппозиции : [по поводу проведения досроч.
парламент. выборов] / Евгений Шоларь // Коммерсант plus. – 2009. – 22 мая. – Р. 8.
(Vezi de asemenea Nr 2623)

324 Alegeri
2568. Dungaciu, Dan. Alegeri anticipate? Zece argumente pro, zece contra / Dan
Dungaciu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 8 mai. – P. 6.

2569. Dungaciu, Dan. Câştigă "pragmatismul"? : zece argumente împotriva alegerilor


repetate / Dan Dungaciu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 15mai. – P. 6

2570. Gherasim, Arcadie. Plusvaloarea anticipatelor : [pe marginea importanţei ale-


gerilor parlamentare anticipate] / Arcadie Gherasim // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 14
mai. – P. 6.

2571. Izvoreanu, G. Primul maraton pentru preşedinte a eşuat : [pe marginea alegerii
preş. Rep. Moldova] / G. Izvoreanu // Dreptul. – 2009. – 22 mai. – P. 3.

2572. Negru, Nicolae. PCRM – Opoziţia : război psihologic : [pe marginea alegerii
preş. Rep. Moldova] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 29 mai. – P. 6.

139
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2009

2573. Жуковский, Андрей. Выборы в Литве : победа одним ходом : [по резуль-
татам выборов президента] / Андрей Жуковский // Кишин. обозреватель. – 2009. – 21
мая. – Р. 15.

2574. Колесниченко, Владимир. Мосты сожжены, перчатки брошены : [по пово-


ду кризис. ситуации в парламенте : выборы президента Респ. Молдова] / Владимир
Колесниченко // Коммерсант plus. – 2009. – 22 мая. – Р. 4.

2575. Цеслюк, Владимир. Балаган : [по поводу выборов президента Респ. Мол-
дова] / Владимир Цеслюк // Коммерсант plus. – 2009. – 29 мая. – Р. 8.

2576. Цэрану, Анатолий. Правящая элита предлагает оппозиции суицид : [по


поводу выборов президента Респ. Молдова] / Анатолий Цэрану // Коммерсант plus. –
2009. – 29 мая. – Р. 8.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


2577. Coja, Ion. Cum se vede Rusia de la Bucureşti : [pe marginea relaţiilor rom.-ruse
/ Ion Coja // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 15 mai. – P. 3.

2578. Damian, George. Cum putem folosi parteneriatul Estic : [reluat din ziarul "Ziua"]
/ George Damian // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 14 mai. – P. 6.

2579. Davis, Terry. Consiliul Europei este principala organizaţie care monitorizează
respectarea drepturilor omului : art. secretarului gen. al Consiliului Europei cu ocazia celei
de-a 60-a aniversări a Consiliului Europei / Terry Davis // Flux european : ed. de vineri. –
2009. – 8 mai. – P. 2.

2580. Davis, Terry. "Limitele conturate de fondatorii Consiliului Europei sunt demult
depăşite" : [a 60-a aniversare a Consiliului Europei : art. Secretarului Gen. al CE] / Terry
Davis // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 6 mai. – P. 5.

2581. Kaspar, Martin. Martin Kaspar : "Toate acţiunile noastre sunt orientate spre be-
neficiul cetăţenilor" : [interviu cu şeful Secţiei Operaţiuni a Delegaţiei Comisiei Europene la
Chişinău] / consemnare : Olga Roşca // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 8 mai. – P. 11.

2582. Leancă, Iurie. Iurie Leancă : "Integrarea europeană este un proiect eminamente
geopolitic" : [interviu cu deputatul în Parlament] / consemnare : Sorina Ştefârţă // Timpul de
dimineaţă. – 2009. – 15 mai. – P. 8-9.

140
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2583. Mitchell, A. Wess. 2. Alianţa la 60 de ani : încotro ne îndreptăm? : [pe margi-


nea activităţii NATO [Alianţa Nord Atlantică] : [interviu cu A. W. Mitchell, om politic] //
Săptămîna. – 2009. – 1 mai. – P. 3. – Art. 1 : 24 apr.

2584. Montis, Cesare de. Ziua Europei este şi ziua voastră! : [art. şefului delegaţiei
Comisiei Europene în Rep. Moldova] / Cesare de Montis // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 8
mai. – P. 9.

2585. Nougayrede, Natalie. Rusia încearcă să îndepărteze Moldova de UE : [reluat


din cotid. fr. "La Monde", 6 mai 2009] / Natalie Nougayrede // Timpul de dimineaţă. – 2009.
– 14 mai. – P. 5; Jurnal de Chişinău. – 2009. – 15 mai. – P. 16.

2586. Nye, Joseph S. Reconsiderarea promovării democraţiei în lume : [pe marginea


politicii externe a SUA] / Joseph S. Nye // Săptămîna. – 2009. – 29 mai. – P. 3.

2587. Poiată, Petru. Rusia şi Ucraina îşi dispută istoria comună / Petru Poiată // Flux
european : ed. de vineri. – 2009. – 29 mai. – P. 4.

2588. Roşca, Iurie. Iurie Roşca : Interesul naţional al României şi interesul naţional al
Republicii Moldova pot şi trebuie să fie complementare : [intervenţia preş. PPCD în cadrul
conf. intern. Forul Economic Europa-Rusia, 25-27 mai 2009, Bucureşti] // Flux european :
ed. de vineri. – 2009. – 29 mai. – P. 5.

2589. Socor, Vladimir. Perspective din Bruxelles asupra relaţiei Bucureşti – Chişinău
: [art. analistului intern.] / Vladimir Socor // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 8 mai. –
P. 3.

2590. Stan, Ion. Războiul diplomatic al României cu Moldova, Ucraina şi Ungaria –


consecinţă a crizei ca doctrină politică a aleşilor poporului român : [art. secretarului Comis.
Comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului par-
lamentar asupra activităţii SRI] / Ion Stan // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 15 mai.
– P. 2.

2591. Uniunea Scriitorilor din Moldova. Consiliul. Declaraţia Uniunii Scriitorilor din
Moldova cu privire la învinuirile aberante ale lui V. Voronin la adresa preşedintelui Români-
ei, Traian Băsescu : [din 26 mai 2009] // Lit. şi arta. – 2009. – 28 mai. – P. 1.

2592. Вильсон, Эндрю. Партнерство? Какое партнерство? : [по поводу политики


ЕС в отношении стран Восточ. Европы : ст. экспертов по странам Вост. Европы в Ев-
роп. Союзе по междунар. отношениям] / Эндрю Вильсон, Нику Попеску // Экон. обо-
зрение. – 2009. – 15 мая. – Р. 20.

141
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2009

2593. Высшее руководство Румынии не удержалось в рамках, допустимых для


государства – члена ЕС : [заявление правительства Респ. Молдова по поводу Базово-
го полит. договора и Договора о границе с Респ. Молдова между Румынией и Респ.
Молдова] // Независимая Молдова. – 2009. – 20 мая.

2594. Лавров, С.В. Как окончательно завершить холодную войну : из ст. минист-
ра иностр. дел России, опубл. в журн. "Междунар. жизнь" / С.В. Лавров // Коммерсант
plus. – 2009. – 29 мая. – Р. 14.

2595. Московиси, Пьер. ЕС от гордыни к возмездию : [по поводу Лиссабон. со-


глашения Европейского союза : ст. вице-президента ком. по Европ. вопр. при Нац.
ассамблее Франции] / Пьер Московиси // Экон. обозрение. – 2009. – 29 мая. – Р. 21.

2596. Пагроцки, Лейф. Микро-Европа : [роль Евросоюза : ст. чл. парламента


Швеции] / Лейф Пагроцки // Экон. обозрение. – 2009. – 15 мая. – Р. 20.

2597. Паттен, Кри. Сказка о двух выборах : [о деятельности Европ. Парламента :


ст. чл. Британ. палаты лордов] / Кри Паттен // Экон. обозрение. – 2009. – 29 мая. – Р.
20.

2598. Рахманов, Валентин. "Разговорчики в строю" на информационном фронте


: [аспекты междунар. безопасности] / Валентин Рахманов // Независимая Молдова. –
2009. – 28 мая.

2599. Сакс, Джеффри Д. Мир через развитие : [о внеш. политике США : ст.
проф. Колумб. ун-та] / Джеффри Д. Сакс // Экон. обозрение. – 2009. – 29 мая. – Р. 20.

2600. Федяшин, Андрей. МАГАТЭ и ядерное наследство эль-Барадеи / Андрей


Федяшин // Кишин. обозреватель. – 2009. – 28 мая. – Р. 15.

2601. Шикирлийская, Татьяна. Евроинтеграция остается приоритетом : [по по-


воду саммита с участием ЕС и шести стран постсовет. пространства, Прага, май 2009]
/ Татьяна Шикирлийская // Кишин. обозреватель. – 2009. – 7 мая. – Р. 1-2.
(Vezi de asemenea Nr 2534, 2604, 2606)

327(478) Politica externă a Republicii Moldova


2602. Baciu, Valentina. Marianne Mikko : "Europa nu este naivă..." : [pe marginea vi-
zitei de documentare la Chişinău a delegaţiei Uniunii Europene] / Valentina Baciu // Timpul
de dimineaţă. – 2009. – 1 mai. – P. 5.

142
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2603. Baciu, Valentina. Opoziţia - la Strasbourg, Puterea – la Moscova : [pe margi-


nea participării la şedinţa Comisiei pentru politică externă a Parlamentului European a re-
prezentanţilor Rep. Moldova : Mihai Ghimpu, preş. PL, Veaceslav Untilă, vicepreşedinte
AMN şi Iurie Leancă, membru PLDM] / Valentina Baciu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 11
mai. – P. 4.

2604. Declaraţie a Guvernului Republicii Moldova : [pe marginea Declaraţiei, preş.


României, Traian Băsescu, privind Tratatul de frontieră cu Rep. Moldova, lansată la 15 mai
2009] // Moldova suverană. – 2009. – 20 mai ; Comunistul. – 2009. – 22 mai. – P. 4.

2605. Stratan, Andrei. Andrei Stratan : "Moldova are şanse mari să facă parte dintr-
un viitor val de extindere a UE" : interviu acordat Agenţiei Moldpres de viceprim-ministrul,
ministrul în exerciţiu al Afacerilor Externe şi Integrării Europene // Moldova suverană. –
2009. – 14 mai.

2606. Şoimaru, Vasile. Problema problemelor basarabene şi România : [pe marginea


armonizării relaţiilor oficiale moldo-române] / Vasile Şoimaru // Timpul de dimineaţă. – 2009.
– 1 mai. – P. 8.

2607. Tănase, Constantin. Au înnebunit salcâmii în vamă : (Despre ghinionul sau


şansa Opoziţiei din RM, rămasă singură în faţa declaraţiei lui Traian Băsescu) / Constantin
Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 18 mai. – P. 6.

2608. Воронин, Владимир. Владимир Воронин : "Уже в ближайшее время мы


добьемся безвизового въезда в ЕС" : [интервью с президентом Респ. Молдова в рам-
ках телепередачи "Беседы с президентом"] / интервьюировал Константин Старыш //
Коммунист. – 2009. – 1 мая. – Р. 2-3.

2609. Мы готовы отстаивать свою независимость : [о молдо-рум. отношениях :


заявление правительства Респ. Молдова :] // Кишин. новости. – 2009. – 22 мая. – Р. 2.

2610. Постойко, Мария. Экстремистам не удалось обмануть Совет Европы : [ин-


тервью с руководителем делегации Молдовы в Парламент. Ассамблее Совета Евро-
пы М. Постойко] / записала Мария Буинчук // Коммунист. – 2009. – 8 мая. – Р. 4.

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


2611. Cheianu, Constantin. Voronin faţă-n faţă cu Opoziţia : [pe marginea activităţii
noului parlament ales la 5 apr. 2009] / Constantin Cheianu // Timpul de dimineaţă. – 2009. –
15 mai. – P. 7

143
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2009

2612. Pârjolteanu, G. Caravana parlamentară s-a deplasat cu 2 zile la oră : [pe mar-
ginea activităţii noului parlament al Rep. Moldova ales la 5 apr. 2009] / G. Pârjolteanu //
Dreptul. – 2009. – 15 mai. – P. 3.

2613. Voronin, Vladimir. Angajamentele pe care ni le-am asumat înainte de alegeri


vor fi îndeplinite : alocuţiunea Preş. Parlamentului, V. Voronin, în şedinţa Parlamentului
Rep. Moldova din 12 mai a c. // Comunistul. – 2009. – 15 mai. – P. 3.

2614. Voronin, Vladimir. Voi face totul ca activitatea Parlamentului să fie promptă,
coerentă şi intensă : alocuţiunea Preş. Parlamentului, V. Voronin, în şedinţa Parlamentului
Rep. Moldova (Chişinău, 12 mai 2009) // Moldova suverană. – 2009. – 13 mai.

2615. Воронин, Владимир. Владимир Воронин : Важнейшее направление на-


шей парламентской деятельности – тесная связь с избирателями : выступление пред.
парламента на заседании Парламента Респ. Молдова (Кишинэу, 12 апр. 2009 г.) //
Кишин. новости. – 2009. – 15 мая. – Р. 1.

2616. Воронин, Владимир. Владимир Воронин : "Свою главную миссию вижу в


консолидации усилий депутатского корпуса" : выступление пред. парламента на засе-
дании парламента : (Кишинев, 12 апр. 2009 г.) // Независимая Молдова. – 2009. – 13
мая.

2617. Из рядов комсомола : [O Григоре Петренко, зам. пред. парламента Респ.


Молдова : биогр. данные] // Независимая Молдова. – 2009. – 13 мая.

2618. Новосадюк, Владимир. Центр власти в Молдове перемещается в парла-


мент / Владимир Новосадюк // Независимая Молдова. – 2009. – 14 мая.

2619. Стаж депутата – 8 лет : [O Владимирe Цуркан, перв. вице-спикер парла-


мента Респ. Молдова : биогр. дан.] // Независимая Молдова. – 2009. – 13 мая.

2620. Цеслюк, Владимир. Назначенец : [о врем. успехах и веч. неудачах комму-


ниста Воронина : полит. портрет пред. парламента Респ. Молдова] / Владимир Цес-
люк // Коммерсант plus. – 2009. – 15 мая. – Р. 8.

2621. Человек, которого знают все : [Владимир Воронин, действующий прези-


дент и пред. Парламента Респ. Молдова : биогр. данные] // Независимая Молдова. –
2009. – 13 мая.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
2622. Bogatu, Petru. Fuzionează AMN cu PLDM? / Petru Bogatu // Jurnal de Chişi-
nău. – 2009. – 5 mai. – P. 5.

2623. Мунтяну, Игорь. Игорь Мунтяну : "В случае досрочных выборов у ПКРМ
мало козырей" // Столица = Capitala. – 2009. – 27 мая. – P. 4.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general
2624. Джеймс, Гарольд. Аналогия с великой депрессией : [ст. проф. истории и
междунар. отношений в шк. Вудро Вильсона в Принстон. ун-те] / Гарольд Джеймс //
Экон. обозрение. – 2009. – 8 мая. – Р. 21.

2625. Сингер, Питер. Ценность бледно-голубой точки : [ст. проф. в Принстон. ун-
те] / Питер Сингер // Экон. обозрение. – 2009. – 22 мая. – Р. 20.

2626. Скидельский, Роберт. Предательство экономистов : [ст. чл. Британ. Пала-


ты Лордов] / Роберт Скидельский // Экон. обозрение. – 2009. – 1 мая. – Р. 21.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


2627. Burea, Irina. Mai multă informare – mai multe posibilităţi la angajare : [pe mar-
ginea inaugurării Centrului de Inf. a tineretului despre piaţa muncii] / Irina Burea // Dreptul. –
2009. – 8 mai. – P. 5.

2628. Ciloci, Igor. Ai luat omul la lucru, ai grijă de sănătatea lui : interviu cu I. Ciloci,
Inspector Gen. de Stat adjunct al Muncii / interviu de Vlad Loghin // Moldova suverană. –
2009. – 6 mai.

2629. Contractul colectiv de muncă // Vocea poporului. – 2009. – 1 mai. – P. 4. –


Idem în lb. rusă. – Cuprins : Informaţia Inspecţiei Muncii este eronată / Boris Rojnevschi ;
Discutăm cu patronii, discutăm... / Victor Starosta ; Criza spulberă garanţiile / Tudor
Mocanu.

2630. Creminscaia, Maria. Concediul medical în perioada şomajului tehnic / Maria


Creminscaia // Vocea poporului. – 2009. – 1 mai. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

145
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2009

2631. Informarea migranţilor privind angajarea în câmpul muncii : [pe marginea pro-
iectului "Consolidarea capacităţii Moldovei de gestionare a pieţei muncii şi de reîntoarcere a
migranţilor"] / p. realizată de Irina Burea // Dreptul. – 2009. – 22 mai. – P. 2.
(Vezi de asemenea Nr 2638 )

331.105.44 Sindicate
2632. Bălănel, Alexandra. Onoarea de a fi un model pentru alţii : interviu cu A. Bălă-
nel, preş. al Consiliului Raional Cahul al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei / consemnare : R.
Andrei // Făclia. – 2009. – 16 mai. – P. 8-9.

2633. Griţcu, Gheorghe. Sindicatul şi capitalul străin : interviu cu Gh. Griţcu, dir. exe-
cutiv al într. cu capital străin "Spamol" SRL / consemnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporu-
lui. – 2009. – 15 mai. – P. 3. – Idem în lb. rusă.

2634. Manea, Leonid. Munca – o valoare veşnică : rez. discursului preş. CNSM la
adunarea activului sindical consacrată Zilei intern. a solidarităţii oamenilor muncii / Leonid
Manea // Vocea poporului. – 2009. – 1 mai. – P. 1, 3. – Idem în lb. rusă. – Cuprins : Să pu-
nem în frâu concedierile în masă ; Politici salariale ; Munca decentă ; ce ne lipseşte ; Pilonii
sindicali.

2635. Manea, Leonid. Vom avea lideri competenţi şi combativi : rez. mesajului lui L.
Manea, preş. Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova, la lansarea progr. "Parteneria-
tul social în sfera muncii" // Vocea poporului. – 2009. – 22 mai. – P. 3. – Idem şi în lb. rusă.

2636. Parteneriatul social teritorial : [pe marginea "mesei rotunde" cu participarea


preş. consiliilor interramurale ale sindicatelor din raioanele Rep. Moldova] // Vocea poporu-
lui. – 2009. – 29 mai. – P. 3. – idem în lb. rusă.

2637. Rogac, Raia. Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei în ajutor tinerilor specialişti : [pe
marginea întrunirii republ. "Sindicatul – promotor important al intereselor economice şi drep-
turilor legitime ale tinerilor specialişti"] / Raia Rogac // Făclia. – 2009. – 16 mai. – P. 7.

2638. Zghibarţă, Nina. Colaborarea sindicatelor cu Organizaţia Internaţională a Mun-


cii (ILO) / Nina Zghibarţă // Vocea poporului. – 2009. – 8 mai. – P. 4. – Idem în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 2489, 2728)

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


2639. Loghin, Vlad. Competitivitatea – şansă de izbândă a economiei ţării : [pe mar-
ginea conf. intern. "Sporirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii – vector de creşte-
re economică", Chişinău, mai 2009] / Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2009. – 27 mai.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2640. Loghin, Vlad. Cunoaşterea problemelor, certitudinea unor soluţii judicioase :


[pe marginea realizării Progr. de stat de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
pentru anii 2009-2010] / Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2009. – 1 mai.

2641. Киртока, Василий. Начальный этап длинною в 15 лет : [беседа с пред. со-
вета дир. компании "DAAC Hermes Grup" В. Киртока, фин. дир. Татьяной Калининой и
пред. CD "Agrotehcomerţ" Георгием Ботнару] / записала Ирина Астахова // Кишин. обо-
зреватель. – 2009. – 7 мая. – Р. 6-7.

336 Finanţe
2642. Loghin, Vlad. Rezistent la furtunile globale : [pe marginea probl. sistemului
bancar] / Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2009. – 29 mai.

2643. Manole, Mihai. Ţările care vor adopta decizii populiste, nereale, vor depăşi mai
greu criza : [interviu cu M. Manole, ex-ministrul Finanţelor din Rep. Moldova] / interviu
adapt. de Tatiana Marcu // Economist. – 2009. – 13 mai. – P. 4.

2644. Talmaci, Leonid. Leonid Talmaci : Dispunem de suficiente rezerve şi instru-


mente pentru ca banii cetăţenilor să se afle în deplină siguranţă : [art. Guvernatorului Băncii
Naţ.] // Săptămîna. – 2009. – 15 mai. – P. 12.

2645. Коваленко, Ирина. Социально ориентированный секвестр госбюджета :


[по поводу бюджет. дефицита] / Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2009. – 15 мая.
– Р. 16.

2646. Марченко, Ольга. Депозит для суперактивных вкладчиков / Ольга Марчен-


ко // Кишин. обозреватель. – 2009. – 14 мая. – Р. 8.

2647. Такий, Александр. Кредитная интервенция Нацбанка : [по поводу центра-


лиз. финансирования коммерч. банков] / Александр Такий // Экон. обозрение. – 2009.
– 22 мая. – Р. 4.

2648. Такий, Александр. На голодном пайке : [по поводу развития банков. сис-
темы в перв. кв. 2009 г.] / Александр Такий // Экон. обозрение. – 2009. – 15 мая. – Р. 4.

2649. Талмач, Леонид. Леонид Талмач : "Есть реальная возможность для пере-
запуска либерализации денежной политики" : [по поводу выступления президента
Нац. банка Молдовы на встрече представителей бизнеса и власти, май 2009,
Кишинэу] // Кишин. обозреватель. – 2009. – 21 мая. – Р. 7.

147
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2009

2650. Шикирлийская, Марина. Антикризисная арифметика : [ налог. преобразо-


вания] / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2009. – 22 мая. – Р. 7.

2651. Шикирлийская, Марина. ЕС – территория малого бизнеса : [аспекты нало-


гообложения] / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2009. – 8 мая. – Р. 7.

2652. Шикирлийская, Марина. Предпринимательский патент : быть или не


быть? / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2009. – 1 мая. – Р. 7.
(Vezi de asemenea Nr 2826)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
2653. Зинн, Ханс-Вернер. Самая стабильная экономика в мире : [ экономика
Германии : ст. проф. экономики и финансов в Мюнхен. ун-те] / Ханс-Вернер Зинн //
Экон. обозрение. – 2009. – 1 мая. – Р. 20.

2654. Скидельский, Роберт. Анатомия тэтчеризма : [экон. пробл. периода дея-


тельности правительства Маргарет Тэтчер в Bеликобритании : ст. чл. Британ. палаты
лордов] / Роберт Скидельский // Экон. обозрение. – 2009. – 29 мая. – Р. 21.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


2655. Negruţă, Veaceslav. Veaceslav Negruţă : "Bună întrebare : unde sunt banii?" :
[crizа economică : interviu cu economistul] / consemnare : Arcadie Gherasim // Timpul de
dimineaţă. – 2009. – 11 mai. – P. 3.

2656. Patraş, Mihai. Ameliorarea situaţiei socio-economice şi politice din Moldova


constă în actualizarea unor legi din sectorul politic / Mihai Patraş // Economist. – 2009. – 27
mai. – P. 8-10.

2657. Patraş, Mihai. Situaţia social-economică şi legislaţia electorală / Mihai Patraş //


Vocea poporului. – 2009. – 15 mai. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

2658. Preaşcă, Ion. Cu cât mai des se schimbă conducerea ţării, cu atât mai bine
pentru economie / Ion Preaşcă // Economist. – 2009. – 13 mai. – P. 10-11.

2659. Voronin, Vladimir. Avem nevoie stringentă de stabilitate politică. O sarcină mai
importantă astăzi nu avem : alocuţiunea Preş. Rep. Moldova, V. Voronin, în cadrul consfătu-
irii lărgite privind aprecierea situaţiei financiar-economice (14 mai 2009) // Moldova suvera-
nă. – 2009. – 15 mai.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2660. Воронин, Владимир. Владимир Воронин : "Задачи власти в условиях кри-


зиса" : [по поводу выступления президента Респ. Молдова на встрече представителей
бизнеса и власти, май 2009, Кишинэу] // Кишин. обозреватель. – 2009. – 21 мая. – Р. 7.

2661. Воронин, Владимир. Кризис диктует особую ответственность перед госу-


дарством и его гражданами : выступление президента Респ. Молдова В. Воронина на
расшир. совещании по оценке финансово-экон. ситуации // Независимая Молдова. –
2009. – 15 мая. – Р. 3.

2662. Додон, Игорь. Игорь Додон : "Государство выступит в роли локомотива


инвестиций" : [инф. представл. вице-премьером правительства на встрече представи-
телей бизнеса и власти, май 2009, Кишинэу] // Кишин. обозреватель. – 2009. – 21 мая.
– Р. 6.

2663. Коваленко, Ирина. Экономику может поддержать внутренний спрос : [по


итогам внутр. пр-ва в 1-ом кв. 2009 г.] / Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2009. –
1 мая. – Р. 15.

2664. Моисеев, Сергей. Молдавский участок девятого коридора : [по поводу стр-
ва 9-го европ. транспорт. коридора] / Сергей Моисеев // Экон. обозрение. – 2009. – 1
мая. – Р. 14.

2665. Никула, Николас. Николас Никула : "Эта ситуация долго продолжаться не


могла" : [о развитии ковровой отрасли : интервью с генер. дир. "Аквила груп"] /записал
Игорь Фомин // Экон. обозрение. – 2009. – 1 мая. – Р. 16.

2666. Таран, Николай. Делать хорошее вино мы научились. Пора учиться его
продавать : [интервью с генер. дир. Агропром. агентства "Moldova-Vin" Н. Таран] / бе-
седовала Елена Ройтбурд // Кишин. новости. – 2009. – 22 мая. – Р. 3.

2667. Шикирлийская, Марина. Отказаться от "рентабельности" : [аспекты экон.


эффективности бизнеса] / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2009. – 15 мая.
– Р. 7.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
2668. Бачу, Мирча. Мирча Бачу : "Стать лидером трудно. Но значительно труд-
нее удержать эту позицию …" : [интервью с генер. дир. сети супермаркетов электро-
ники "Бомба"] / записала Наталья Андреева // Экон. обозрение. – 2009. – 8 мая. – Р.
15.

149
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2009

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


2669. Taburceanu, Anastasia. Produsele moldoveneşti, binevenite pe piaţa Uniunii :
[pe marginea comerţului bilateral : Rep. Moldova – Uniunea Europeană] / Anastasia
Taburceanu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 8 mai. – P. 15.

2670. Канду, Андриан. Новые таможенные преимущества : практические аспек-


ты и возможные перспективы / Андриан Канду, Алла Котос // Экон. обозрение. – 2009.
– 8 мая. – Р. 40-41.

2671. Мельник, Виорел. "Противостоять контрабанде довольно сложно, а пол-


ностью искоренить – невозможно" : [интервью с генер. дир. Таможен. службы В.
Мельник] / записала Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2009. – 22 мая. – Р. 10.

339.7 Finanţe internaţionale


2672. Окампо, Хосе Антонио. Реформа резервов : [по поводу создания нов.
системы глобал. денеж. резервов : ст. проф. и сопред. Инициативы полит. диалога в
Колумб. ун-те] / Хосе Антонио Окампо // Экон. обозрение. – 2009. – 1 мая. – Р. 20.

2673. Стиглиц, Джозеф Е. Весна зомби : [ст. пред. Эксперт. комис. по вопр. про-
ведения реформы междунар. монетар. и фин. системы] / Джозеф Е. Стиглиц // Экон.
обозрение. – 2009. – 15 мая. – Р. 21.
(Vezi de asemenea Nr 2633)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


2674. Belka, Marek. Prinşi în aceeaşi barcă, pe timp de furtună : [pe marginea crizei
economice mondiale : art. dir. şi economistului Dep. European al Fondului Monetar Intern.] /
Marek Belka, Srobona Mitra // Capitala. – 2009. – 22 mai. – P. 5; Кишин. обозреватель. –
2009. – 21 мая. – Р. 11.

2675. Loghin, Vlad. Unicitatea îi conferă un anumit grad de imunitate la criza mondia-
lă : coment. la comunicatul de presă al Băncii Mondiale / Vlad Loghin // Moldova suverană.
– 2009. – 8 mai.

2676. Strelciuc, Ioan. Estul Europei, în coada clasamentului competitivităţii economii-


lor : [pe marginea clasamentului Şcolii de Business Intern. IMD] / Ioan Strelciuc // Flux
europen : ed. de vineri. – 2009. – 22 mai. – P. 7.

2677. Şoimaru, Vasile. Relaţiile economice moldo-române aproape de cota zero /


Vasile Şoimaru // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 29 mai. – P. 8.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2678. Делонг, Дж. Брэдфорд. Цена бездействия : ст. проф. экономики в Ун-те
Калифорнии в Беркли / Дж. Брэдфорд Делонг // Экон. обозрение. – 2009. – 8 мая. – Р.
21.

2679. Калак, Дмитрий. Восточные партнеры : [по поводу европ. программы


"Восточное партнерство"] / Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2009. – 8 мая. – Р. 1,
8.

2680. Калак, Дмитрий. Италия – пример для молдавского АПК : [по поводу мол-
до-итал. торгово-экон. отношений] / Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2009. – 22
мая. – Р. 8.

2681. Калак, Дмитрий. Молдова – ЕС : "перезагрузка" ценностей : [по +поводу


молдо-европ. экон. связях] / Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2009. – 1 мая. – Р. 8.

2682. Калак, Дмитрий. Путь к демократии через партнерство : [по материалам


саммита "Восточного партнерства", Прага, 7 мая 2009 г.] / Дмитрий Калак // Экон. обо-
зрение. – 2009. – 15 мая. – Р. 8.

2683. Мерит, Джайлс. Где Европа? : [по поводу антикризис. стратегии ЕС : ст.
генер. секретаря брюссел. исслед. Центра "Друзья Европы"] / Джайлс Мерит // Экон.
обозрение. – 2009. – 8 мая. – Р. 20.

2684. Муази, Доминик. Новое возмущение масс : [аспекты междунар. экон. кри-
зиса : ст. приглаш. проф. в Гарвард. ун-те] / Доминик Муази // Экон. обозрение. – 2009.
– 1 мая. – Р. 21.

2685. Мун, Пан Ги. Устойчивое развитие значит процветание : [ст. генер. секре-
таря ООН] / Пан Ги Мун // Экон. обозрение. – 2009. – 22 мая. – Р. 21.

2686. Путин, Владимир. Россия не намерена субсидировать экономики респуб-


лик экс-СССР : [из интервью пред. Правительства Рос. Федерации В. Путина информ.
агентству "Киодо Цусин"] // Коммерсант plus. – 2009. – 15 мая. – Р. 14-15.

2687. Рогофф, Кеннет. "Новый нормальный" темп роста : [ст. проф. экономики и
обществ. порядка в Гарвард. ун-те] / Кеннет Рогофф // Экон. обозрение. – 2009. – 8
мая. – Р. 20.

151
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2009

2688. Родрик, Дэни. Де-глобализованный мир : [экон. проблемы развивающ.


стран : ст. проф. политэкономии в Шк. гос. упр. им. Джона Ф. Кеннеди при Гарвард. ун-
те] / Дэни Родрик // Экон. обозрение. – 2009. – 15 мая. – Р. 21.

2689. Тхоров, Александр. Морфология кризиса : [ экон. кризис в странах пост-


совет. пространства] / Александр Тхоров // Коммерсант plus. – 2009. – 22, 29 мая. – Р.
11.

2690. Ускату, Сильвия. "В кризисных условиях не только можно, но и нужно


инициировать новые направления деятельности" :[интервью с дир. компании Venetos
Grup С. Ускату] / записала Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2009. – 8 мая. – Р.
18.

2691. Шиллер, Роберт. Время историй для мировой экономики : [ст. проф. эко-
номики Йел. ун-та] / Роберт Шиллер // Экон. обозрение. – 2009. – 22 мая. – Р. 20.

2692. Янчева, Анна. Энергобезопасность станет реальностью : [по поводу под-


писания Респ. Молдова и Европ. Комис. Меморандума о завершении переговоров по
присоединению Респ. Молдова к Энерг. Сообществу] / Анна Янчева // Независимая
Молдова. – 2009. – 15 мая. – Р. 11.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
2693. Burea, Irina. Dreptul la libertate şi securitate al persoanei în regiunile de conflict
: [pe marginea lucr. conf. intern., organizată de Asoc. "Promo-Lex"] / Irina Burea // Dreptul. –
2009. – 15 mai. – P. 2.

2694. Munteanu, A. "Obiectivul CpDOM este asigurarea eficienţei intervenţiilor sale" :


[interviu cu A. Munteanu, dir. al Centrului pentru Drepturile Omului] / interviu realizat de Gr.
Capcelea // Dreptul. – 2009. – 15 mai. – P. 4-5.

2695. Plămădeală, Tamara. Avocatul suprem, societatea : [art. avocatului parlamen-


tar pentru protecţia drepturilor copilului] / Tamara Plămădeală // Vocea poporului. – 2009. –
29 mai. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

2696. Западинский, Роберт. Сбылась мечта президента : [по поводу упрочения


персон. абсолют. власти] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2009. – 15 мая. –
Р. 3.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2697. Пушкаш, Виктор. "А что вы думали? Это – демократия" : [интервью с


судьей Конституц. суда В. Пушкаш] / записал Владимир Тхорик // Молд. ведомости. –
2009. – 29 мая. – Р. 2.

2698. Святченко, Иван. Закон о прозрачности : [по поводу закона о прозрачно-


сти принятия решений] / Иван Святченко // Экон. обозрение. – 2009. – 15 мая. – Р. 17.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


2699. Burea, Irina. CCMSCM – o experienţă de succes pentru Moldova : [de comba-
tere a corupţiei : pe marginea Progr. Consolidarea Capacităţii de Monitoring din Moldova] /
Irina Burea // Dreptul. – 2009. – 8 mai. – P. 4.

2700. Lazari, Constantin. Coduri de etică secretă : [pe marginea fenomenului corup-
ţiei în învăţământul superior] / Constantin Lazari // Vocea poporului. – 2009. – 8 mai. – P. 5.
– Idem în lb. rusă.

2701. Paza bună trece primejdia rea : [extrase din Codul Contravenţional al Rep. Mol-
dova : unele contravenţii în domeniul circulaţiei rutiere] // Vocea poporului. – 2009. – 29 mai.
– P. 6. – Idem în lb. rusă.

2702. Selecţiuni din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din
24.10.2008 : [în domeniul circulaţiei] // Dreptul. – 2009. – 29 mai. – P. 5.

2703. Горохов, Лев. Новые штрафы за нарушение правил дорожного движения :


[по поводу изм. в Кодексе о правонарушениях Респ. Молдова] / Лев Горохов // Молд.
ведомости. – 2009. – 13 мая.

2704. Лемп, Станислав. Три года без права порулить : [по поводу изм. в Адми-
нистр. кодексе : нов. правила дорож. движения] / Станислав Лемп // Молд. ведомости.
– 2009. – 29 мая. – Р. 4.

347 Drept civil


347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
2705. Burea, Irina. Reforma justiţiei în contextul implementării Planului de Acţiuni UE-
Moldova : [pe marginea lansării lucr. "Reforma justiţiei în contextul implementării Planului de
Acţiuni UE-Moldova" de Alexandru Cocîrţă şi "Reglementarea transnistreană : o soluţie
europeană" de Olivia Pîrţac şi Eugeniu Rîbca] / Irina Burea // Dreptul. – 2009. – 29 mai. – P.
2.

153
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2009

2706. Clima, Nicolae. "Fără o justiţie independentă, nu există democraţie" : interviu


cu N. Clima, preş. Consiliului Superior al Magistraturii / interviu realizat de Gr. Capcelea //
Dreptul. – 2009. – 22 mai. – P. 4-5.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
2707. Preguza, Ion. Convenţiile OIM şi legislaţia Republicii Moldova / Ion Preguza //
Vocea poporului. – 2009. – 8 mai. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

2708. Preguza, Ion. Protejarea individuală a drepturilor salariatului / Ion Preguza //


Vocea poporului. – 2009. – 29 mai. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
2709. Băsescu, Traian. Traian Băsescu, preşedintele României : (fragm. din discursul
ţinut la deschiderea oficială a primei ed. a "Forumului Autorităţilor Locale din România şi
Rep. Moldova" la Piatra Neamţ, 15 mai 2009) // Lit. şi arta. – 2009. – 21 mai. – P. 1.

2710. Costaş, Natalia. Programul BUMAD a devenit un aliat de nădejde în lupta anti-
drog : [pe marginea progr. implementat de PNUD] / Natalia Costaş // Jurnal de Chişinău. –
2009. – 8 mai. – P. 14.

2711. Guznac, Valentin. Un nou proiect pentru ţara noastră : [pe marginea elaborării
strategiilor de dezvoltare regională : interviu cu V. Guznac, ministru al Administraţiei Publice
Locale] / interviu realizat de Ina Dabija // Moldova suverană. – 2009. – 21 mai.

2712. Guzun, Grigore. "Modificările la Codul contravenţional urmăresc sporirea res-


ponsabilităţii şoferilor, evitarea cu orice preţ a pierderilor de vieţi omeneşti" : interviu cu Gr.
Guzun, şeful Dir. Poliţiei Rutiere a MAI al Rep. Moldova / consemnare : Constantin Olteanu
// Săptămîna. – 2009. – 22 mai. – P. 6.

2713. Всякий дом хозяином держится : [по материалам "кругл. стола" с участием
представителей мест. администрации мун. Бэлць : Василий Панчук, Пантелеймон
Фрэсыняну, Елена Белан [et al.] / записал Виктор Старик // Независимая Молдова. –
2009. – 21 мая.

2714. Ефтеев, Юрий. Человек на своем месте : [интервью с примаром г. Глодень


Ю. Ефтеевым] / записал Николай Устурой // Независимая Молдова. – 2009. – 14 мая.

154
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2715. Руссу, Алла. Регионы не хотят быть аутсайдерами : [по поводу разработки
стратегий развития молд. регионов] / Алла Руссу // Кишин. обозреватель. – 2009. – 14
мая. – Р. 9.

2716. Северин, Владимир. Назло инспектору не нарушу : [интервью с нач.


службы безопасности дор. движения, адм. надзора и связью с общественностью отд.
дор. полиции гл. комиссариата полиции мун. Кишинэу В. Северин] / записал Стани-
слав Лужанский // Молд. ведомости. – 2009. – 22 мая. – Р. 6.

2717. Чернауцан, Илья. Басарабяска : главное – качество жизни людей : [интер-


вью с пред. р-на Басарабяска И. Чернауцан] / записала Наталья Устюгова // Незави-
симая Молдова. – 2009. – 19 мая.

355/359 Ştiinţa militară. Forţe armate


2718. Воронин, Владимир. Военнослужащие-миротворцы должны быть хорошо
подготовлены : выступление президента Респ. Молдова на учениях "Под ясным н е-
бом – 2009" / Владимир Воронин // Независимая Молдова. – 2009. – 6 мая.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
2719. Balmoş, Galina. Galina Balmoş : Protecţia copilului necesită implicarea tuturor
structurilor statale şi neguvernamentale : [interviu cu ministrul în exerciţiu al Protecţiei So-
ciale, Familiei şi Copilului] // Moldova suverană. – 2009. – 29 mai.

368 Asigurări
2720. Бодя, Виталий. Виталий Бодя : "Проверка на прочность изменит страхо-
вой рынок" : [интервью с генр. дир. Междунар. страх. о-ва "Молдасиг"] // Экон. обозре-
ние. – 2009. – 8 мая. – Р. 16.

2721. Симионел, Антон. Прыжок в темноту? : [проблемы рынка страхов. услуг] /


Антон Симионел // Молд. ведомости. – 2009. – 19 мая.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2722. Ababii, Oleg. Seminar internaţional de formare în pedagogia curativă : [desfă-
şurat la 6-10 apr. 2009, Chişinău] / Oleg Ababii // Univers pedagogic pro. – 2009. – 14 mai.
– P. 4.

155
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2009

2723. Alexei-Braşovanu, Natalia. Prietenia – o comoară a sufletului : [în sprijinul


educaţiei moral-spiritualе, cl. a 4-a] / Natalia Alexei-Braşovanu // Făclia. – 2009. – 23 mai. –
P. 3.

2724. Batîr, Angela. Educaţia economică – imperative moderne / Angela Batîr // Fă-
clia. – 2009. – 16 mai. – P. 14.

2725. Bulat, Galina. Apropo, luni va fi ziua copiilor : interviu cu G. Bulat, viceministru
al Educaţiei şi Tineretului // Săptămîna. – 2009. – 29 mai. – P. 11.

2726. Cujbă, Valentina. Tinerii – prezenţă activă în viaţa municipiului : [aspecte ale
activităţii educative din mun. Chişinău] / Valentina Cujbă // Univers pedagogic pro. – 2009. –
28 mai. – P. 5.

2727. Gârneţ, Feodora. Lectura în familie / Feodora Gârneţ // Făclia. – 2009. – 9 mai.
– P. 5.

2728. Ivanov, Dumitru. Năzuinţe spre modernizarea sistemului : [intervenţia preş.


Consiliului Rep. al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei în cadrul întrunirii tinerilor specialişti din
inst. de învăţ., Ch., 2009] / Dumitru Ivanov // Vocea poporului. – 2009. – 29 mai. – P. 1-2. –
(Supl. "Lumina" ; Nr 2). – Idem în lb. rusă.

2729. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb : "Lăsăm în


urmă un an despre care ne vom aminti cu recunoştinţă" : [interviu cu dir. gen al Dir. Gen.
Educaţie, Tineret şi Sport, mun. Chişinău] // Univers pedagogic pro. – 2009. – 28 mai. – P.
4-5.

2730. Rusu, Tudor. Cel mai mare simpatizant al "Făcliei" : [in memoriam dr. în peda-
gogie Iosif Izbeştschi] / Tudor Rusu // Făclia. – 2009. – 23 mai. – P. 8.

2731. Sprijin şi încurajare : [materiale ale întrunirii tinerilor specialişti din inst. de în-
văţ., Ch., 2009] / consemnare : Tamara Lupuşor // Vocea poporului. – 2009. – 29 mai. – P.
3-4. – (Supl. "Lumina" ; Nr 2). – Idem în lb. rusă. – Cuprins : Conjugare de eforturi / Tudor
Bogdan ; Semnificaţia zilei de debut / Emilia Carpenco ; Investiţii în resursele umane /
Galina Cozic ; Postulanţi şi mentori / Tamara Damir, Margareta Florea ; Oportunităţi pentru
tineri / Pavel Drăguţă ; Şi funcţie, şi salariu / Mihai Anegroaie ; Rădăcina şi floarea vieţii /
Iacob Furtună.

2732. Ţâţu, Anatolie. Problema educaţiei de astăzi / Anatolie Ţâţu // Făclia. – 2009. –
16 mai. – P. 3.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


2733. Babii, Valentina. Tehnologia şi aparatele de prelucrare a materiei prime aroma-
tice prin distilare : [la Colegiul Agroindustrial din Râşcani] / Valentina Babii // Univers peda-
gogic pro. – 2009. – 7 mai. – P. 5.

2734. Balica, Elena. Mişcarea corpurilor sub acţiunea mai multor forţe : (rezolvarea
problemelor în cl. a 10-a, profil real) / Elena Balica // Făclia. – 2009. – 30 mai. – P. 10.

2735. Batîr, Angela. Moldova în timpul domniei lui Ştefan cel Mare : [din experienţa
prof. de ist. de la Colegiul Cooperatist , Chişinău] / Angela Batîr // Făclia. – 2009. – 9 mai. –
P. 5.

2736. Cartaleanu, Tatiana. Interviul Focus-Grup : [ tablete didactice] / Tatiana


Cartaleanu // Univers pedagogic pro. – 2009. – 7 mai. – P. 3.

2737. Cataranciuc, Maria. Balada populară "Monastirea Argeşului" : parcurs didactic /


Maria Cataranciuc // Univers pedagogic pro. – 2009. – 28 mai. – P. 6.

2738. Cernea-Stepanenco, Silvia. Estrategias didácticas para el desarrollo de la


creatividad escolar : [la orele de lb. span.[ / Silvia Cernea-Stepanenco // Univers pedagogic
pro. – 2009. – 21 mai. – P. 8.

2739. Chirica, Alexandra. Consolidarea motivaţiei la orele de istorie / Alexandra


Chirica // Făclia. – 2009. – 30 mai. – P. 7.

2740. Costrubschi, Ecaterina. Gândirea logică şi matematica : [din experienţa prof.


de mat. de la Liceul Teoretic "Pan Halippa", Edineţ] / Ecaterina Costrubschi // Făclia. –
2009. – 16 mai. – P. 12.

2741. Creciun, Maria. O viziune asupra modalităţilor de predare a romanului "Ciu-


leandra" de Liviu Rebreanu (6-7) / Maria Creciun // Făclia. – 2009. – 9 mai. – P. 4 ; 16 mai.
– P. 14. – Art. 1 : 28 mart.

2742. Cuflic, Ecaterina. Strategii didactice active şi interactive de dezvoltare a com-


petenţelor de comunicare la orele de limba română în şcoala alolingvă / Ecaterina Cuflic //
Univers pedagogic pro. – 2009. – 7 mai. – P. 6.

2743. Galii, Lidia. Problema : [în funcţie de gradul de dificultate] / Lidia Galii // Făclia.
– 2009. – 30 mai. – P. 10.

157
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2009

2744. Liubovici, Liliana. Popas în împărăţia anotimpurilor : [în sprijinul orei opţionale
"Omul şi natura"] / Liliana Liubovici, Tamara Modîrcă // Făclia. – 2009. – 16 mai. – P. 6.

2745. Lungu, Aliona. Soarele. Familia soarelui : (Ştiinţe, cl. a 2-a) : [din experienţa
prof. de la Liceul Teoretic Ciuciulea, Glodeni] / Aliona Lungu // Făclia. – 2009. – 30 mai. – P.
11.

2746. Papuc, Feodosia. Ne jucăm şi numărăm : proiect didactic la matematică, grupa


mare (5-6 ani) / Feodosia Papuc // Făclia. – 2009. – 23 mai. – P. 5.

2747. Proţuc, Vasilisa. Metodologia predării-învăţării numerelor naturale / Vasilisa


Proţuc // Făclia. – 2009. – 23 mai. – P. 3.

2748. Samsonov, Ludmila. Broderie, fantezie, creaţie : [pe marginea modulului "Cu-
sutul şi Brodatul Tradiţional"] / Ludmila Samsonov // Univers pedagogic pro. – 2009. – 14
mai. – P. 7.

2749. Samsonov, Ludmila. Evaluarea la modulul "Cusutul şi Brodatul tradiţional" : [în


cl. 5-a] / Ludmila Samsonov // Făclia. – 2009. – 16 mai. – P. 13.

2750. Serjant, Aurelia. Metoda "Linia timpului" : [aplicată la orele de educaţie muzica-
lă la Liceul Teoretic de Arte "Nicolae Sulac", Chişinău] / Aurelia Serjant // Făclia. – 2009. – 9
mai. – P. 6.

2751. Strah, Olga. Folosirea calculatorului în clasele primare : [cl. a 2-a, disciplina Şti-
inţe] / Olga Strah // Făclia. – 2009. – 23 mai. – P. 5.

2752. Ţurcanu, Tamara. Crearea situaţiilor educaţionale în procesul de învăţământ la


disciplina "Geometrie descriptivă şi desen tehnic" / Tamara Ţurcanu // Univers pedagogic
pro. – 2009. – 7 mai. – P. 4.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


2753. Bendas, Mihai. În pas cu cerinţele timpului : [pe marginea activităţii Liceului Te-
oretic "Vasile Lupu" din satul Susleni, raionul Orhei] / Mihai Bendas // Făclia. – 2009. – 2
mai. – P. 6.

2754. Bivol, Lucia. Şezătoare în zăvoiul Primăverii : [curs opţional "Arta discuţiei", cl.
a 2-a] / Lucia Bivol // Făclia. – 2009. – 30 mai. – P. 12.

2755. Caun, Svetlana. Predarea asistată de calculator / Svetlana Caun // Făclia. –


2009. – 9 mai. – P. 5.

158
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2756. Chiriac, Sergiu. Proiectul "Laboratoarele de Creaţie" – măsură de încurajare a


Creativităţii şi Inovaţiei / Sergiu Chiriac, Igor Ciobanu // Făclia. – 2009. – 30 mai. – P. 4.

2757. Cojocaru, Galina. Dezvoltarea competenţelor comunicative / Galina Cojocaru //


Univers pedagogic pro. – 2009. – 21 mai. – P. 3.

2758. Costrubschi, Ecaterina. În ajun de examen : [la matematică] / Ecaterina


Costrubschi // Făclia. – 2009. – 23 mai. – P. 5.

2759. Cuflic, Ecaterina. Dezvoltarea competenţelor de comunicare în şcoala


alolingvă / Ecaterina Cuflic // Univers pedagogic pro. – 2009. – 28 mai. – P. 6.

2760. Dandara, Viorel. Despre sarcinile didactice / Viorel Dandara // Univers pedago-
gic pro. – 2009. – 21 mai. – P. 4.

2761. Dascăl, Liviu. Parteneriatul şcolar Waldorf : Luxemburg – Chişinău : proiect de


integrare europeană în practica educaţională / Liviu Dascăl // Făclia. – 2009. – 30 mai. – P.
1, 14.

2762. "Diriginte, drag părinte" : [laureaţii ed. 2009 ai Concursului Municipal Chişinău]
// Univers pedagogic pro. – 2009. – 21 mai. – P. 4.

2763. Greceanâi, Zinaida. Mesaj de felicitare cu ocazia "Ultimului sunet" : [al prim-
ministrului Rep. Moldova] / Zinaida Greceanâi // Moldova suverană. – 2009. – 29 mai.

2764. Iachim, Ion. Fetiţe cu fundiţe şi băieţei cu lavalieră : [despre activitatea Liceului
Teoretic din Răzeni, raionul Ialoveni] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2009. – 14
mai. – P. 6.

2765. Iachim, Ion. Matematician şi manager de vocaţie : [Pavel Macari, dir. al Liceului
Teoretic "Academician Constantin Sibirschi",Chişinău] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro.
– 2009. – 7 mai. – P. 2.

2766. Izbeştschi, Iosif. Cugetări : [pe marginea lucrării "Profesorul maestru" de Virgil
Mândâcanu] / Iosif Izbeştschi // Făclia. – 2009. – 9 mai. – P. 7.

2767. La Opaci intelectualul mai presus de orice : [despre activitatea Şcolii Medii din
Opaci, raionul Căuşeni] / coord. de p. : Vlad Sărătilă // Făclia. – 2009. – 2 mai. – P. 4-5. –
Cuprins : Pedagog şi bărbat : [Titu Mereuţă, dir.] ; Programul competiţional se cere comple-
tat / Timofei Blaj ; Stea între stele / Maria Pălăduţă ; "Pas cu Pas", un program ce ne descă-

159
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2009

tuşează / Tatiana D. Pălăduţă ; Să cunoaştem lumea pe care o propagăm / Zinaida Gincu ;


O metodă alternativă netradiţională de evaluare / Olga Mereuţă ; Efortul sincer fi-va obser-
vat / Tatiana L. Pălăduţă.

2768. Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu" – mereu în avangardă / consemnare : Elena


Vorotneac // Făclia. – 2009. – 30 mai. – P. 6. – Cuprins : Instituţie ce-şi merită numele ; Un
director de forţă pentru o instituţie prosperă : [interviu cu Maria Cojocaru, dir. Liceului Teore-
tic "Mihail Sadoveanu" din Hânceşti"] ; Elevii învaţă franceza din clasa I ; Să fim primii – e
deja o tradiţie.

2769. Marinciuc, Aurel. Amintiri de la 1 septembrie 1940 : [despre şc. din satul
Crişcăuţi, raionul Donduşeni] / Aurel Marinciuc // Făclia. – 2009. – 16 mai. – P. 15.

2770. Mândâcanu, Virgil. De ce unii pedagogi nu au cultura lecturii? / Virgil


Mândâcanu // Făclia. – 2009. – 2 mai. – P. 8.

2771. Noroc-Matasî, Silvia. Utilizarea corectă a limbii : [în şcoală] / Silvia Noroc-
Matasî // Univers pedagogic pro. – 2009. – 21 mai. – P. 5.

2772. Obadă, Ghenadie. O invitaţie la munte pentru mintea, inima şi sufletul elevului :
[pe marginea formării conştiinţei turistice în procesul educaţional] / Ghenadie Obadă // Fă-
clia. – 2009. – 16 mai. – P. 12.

2773. Olaru, Elena. "Vestimentaţia – expresie şi fel de a fi" : [în sprijinul orei educati-
ve, cl. a 7-a] / Elena Olaru // Făclia. – 2009. – 16 mai. – P. 11.

2774. Olimpiada - 2009 – învingătorii la disciplina Limba şi Literatura Română // Uni-


vers pedagogic pro. – 2009. – 21 mai. – P. 3.

2775. Pe firmamentul universului francofon a răsărit încă o stea - Liceul Teoretic


"Ioan Vodă", Cahul / consemnare : Valentina Stoica // Făclia. – 2009. – 9 mai. – P. 3. –
Cuprins : [Interviu cu C. Chiciuc, dir. Liceului] ; În clasele bilingve reuşita e remarcabilă /
Valeria Severin ; Mereu în ritmurile francofoniei / Oxana Şevcenco.

2776. Postolachi, R. Raionul Râşcani şi-a desemnat învingătorii : [pe marginea rezul-
tatelor concursului "Pedagogul anului"] / R. Postolachi // Univers pedagogic pro. – 2009. –
14 mai. – P. 8.

2777. Samsonov, Ludmila. Evaluarea la modulul "Cusutul şi brodatul tradiţional", cla-


sa a 5-a : [teste] / Ludmila Samsonov // Univers pedagogic pro. – 2009. – 7 mai. – P. 6.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2778. Stoica, Valentina. Pasionată de poezia cifrelor, dar şi de muzică... :


[Parascovia Ichim, prof. de fizică şi matematică la Gimnaziul Flocoasa, raionul Cantemir] /
Valentina Stoica // Făclia. – 2009. – 2 mai. – P. 1.

2779. Strah, Olga. Să ne bucurăm părinţii cu fapte bune : (oră de dirigenţie în cl. a 4-
a) / Olga Strah // Făclia. – 2009. – 30 mai. – P. 7.

2780. Strătilă, Silvia. Profesor bun, profesor rău : [reflecţii didactice] / Silvia Strătilă //
Univers pedagogic pro. – 2009. – 28 mai. – P. 8.

2781. Tacu, Marcela. Un model al dăruirii de sine : [despre activitatea Veronicăi


Catană, prof. la Liceul Teoretic "A. Donici" din Ciuciuleni, raionul Hânceşti] / Marcela Tacu //
Univers pedagogic pro. – 2009. – 14 mai. – P. 3.

2782. Tihovschi, Galina. Liceul Teoretic "Evrika" din Râbniţa la 20 de ani / Galina
Tihovschi // Făclia. – 2009. – 30 mai. – P. 1.

2783. Tomşa, Natalia. Cum putem supravieţui? : [educaţia ecologică : din experienţa
Liceului Teoretic din Cotiujenii Mari, raionul Şoldăneşti] / Natalia Tomşa // Făclia. – 2009. –
30 mai. – P. 14.

2784. Ungureanu, Lidia. La internat – ca acasă : [activitatea Şcolii Speciale din Bul-
boaca, raionul Anenii Noi] / Lidia Ungureanu // Făclia. – 2009. – 2 mai. – P. 2.

2785. Vataman, Silvia. Zâmbetul. Arta de a fi simpatic : oră de dirigenţie, cl. a 5-a /
Silvia Vataman // Făclia. – 2009. – 30 mai. – P. 12.

2786. Vodă, Valentina. Metoda proiectului – activitate interactivă de predare, învăţare


şi evaluare / Valentina Vodă // Făclia. – 2009. – 16 mai. – P. 12.

2787. Булат, Галина. Бакалавр : экзамен по новым правилам : [интервью с зам.


министра образования и молодежи Г. Булат] / записала Татьяна Смешная // Экон.
обозрение. – 2009. – 29 мая. – Р. 18.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


2788. Cojocaru, Angela. Rolul lecţiilor de educaţie muzicală în dezvoltarea estetică a
copiilor de vârstă mică / Angela Cojocaru // Univers pedagogic pro. – 2009. – 7 mai. – P. 5.

2789. Maican, Feodora. Sărbătoarea : "O sută de zile la braţ cu cartea" : cl. a 1-a /
Feodora Maican // Făclia. – 2009. – 30 mai. – P. 13.

161
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2009

2790. Strah, Olga. Personajele basmelor – prietenii noştri : [în sprijinul activităţii
extracurs] / Olga Strah // Făclia. – 2009. – 16 mai. – P. 13.

2791. Şcoliţa de vis a micilor eliadişti : [din experienţa didactică a Liceului Teoretic
"Mircea Eliade", Chişinău] / consemnare : Elena Vorotneac // Făclia. – 2009. – 23 mai. – P.
4. – Cuprins : Veşnicia s-a născut la sat, sinceritatea – la şcoală / Elvira Grâu ; Despre
semnificaţia şcoliţei în viaţa lor şi despre atitudinea copiilor pentru carte ne-au vorbit învăţă-
torii / Svetlana Vîrla, Olga Zazuc ; Nu concurenţa, ci cooperarea garantează succesul /
Larisa Prisăcaru.

2792. Turcu, E. Părinţii – parteneri în educaţia şi instruirea copiilor preşcolari / E.


Turcu // Univers pedagogic pro. – 2009. – 21 mai. – P. 5.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


2793. Tcaci, Lidia. Copiii orbi şi surdo-muţi au nevoie de sprijin din partea societăţii :
[pe marginea lucr. conf. "Educaţie pentru toţi", organizată de Asoc. "Vita"] / Lidia Tcaci //
Jurnal de Chişinău. – 2009. – 1 mai. – P. 17.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute,


colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
2794. Babinciuc, Ecaterina. Video – o metodă solicitată în predarea pediatriei / Eca-
terina Babinciuc // Univers pedagogic pro. – 2009. – 21 mai. – P. 4.

2795. Florea, Grigore. Cu deosebit succes pe făgaşul modernizării – şcoala profesio-


nală din Leova : [interviu cu Gr. Florea, dir. al Şcolii profesionale din Leova, Lidia Gonţa,
dir.-adjunct pentru instruire şi producere şi Olga Raicu, dir.-adjunct pentru educaţie şi instru-
ire] / consemnare : Valentina Stoica // Făclia. – 2009. – 16 mai. – P. 5.

2796. O şcoală ce nu poate avea concurenţă : [ Şc. Profesională nr. 8 din Chişinău] /
consemnare : Elena Vorotneac // Făclia. – 2009. – 30 mai. – P. 8.

2797. Vdovicenco, P. Azi – pe băncile colegiului, mâine – în faţa elevilor : [despre


educaţia muzicală la Colegiul Ped. "Alexandru cel Bun", Călăraşi] / P. Vdovicenco // Făclia.
– 2009. – 23 mai. – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 2735)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


2798. Ababii, Ion. Chimist de talent, pedagog de vocaţie : [prof. univ. Iacob
Tighineanu de la Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" la 70 de ani]
/ Ion Ababii // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 18 mai. – P. 7.

162
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2799. Ababii, Ion. Profesorul Constantin Babiuc la 70 de ani : [prof. la Univ. de Stat
de Medicină şi Farmacie "N. Testemiţanu"] / Ion Ababii // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 15
mai. – P. 16.

2800. Admiterea în instituţiile de învăţământ superior, sesiunea 2009 // Flux european


: ed. de vineri. – 2009. – 15 mai. – P. 7.

2801. Candja, Crisitna. Programul Tempus "Fără Bariere" : [în sprijinul studenţilor cu
disabilităţi de vedere] / Cristina Candja // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 8 mai. – P. 13.

2802. Conţiu, Mihai. Hârtii–diplome - universitare la "speculă oficială" : [despre calita-


tea învăţ. univ.] / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2009. – 29 mai.

2803. Luchian, Teodor. Universitatea de Stat din Moldova – parametrii identităţii /


Teodor Luchian // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 15 mai. – P. 7.

2804. Popa, Iulius. S-a stins din viaţă Nicolae Filip : [rector al Univ. de Stat "A.
Russo", Bălţi (1986-2007)] / Iulius Popa // Lit. şi arta. – 2009. – 21 mai. – P. 6.

2805. Soltan, Petru. Lecţia lui Marc Borisovici : [in memoriam prof. Marc Bardin, de la
Univ. de Stat] / Petru Soltan // Făclia. – 2009. – 16 mai. – P. 15.

2806. Surdu, Ion. O instituţie luxoasă, dar pustie : [Centrul republican pentru copii şi
tineret] / Ion Surdu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 21 mai. – P. 4.

2807. Vorotneac, Elena. Au nevoie doctoranzii de cunoaşterea PROLOG? / Elena


Vorotneac // Făclia. – 2009. – 30 mai. – P. 10.
(Vezi de asemenea Nr 2985, 2999)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
2808. Buzilă, Varvara. Varvara Buzilă : "Intenţia noastră este să salvăm, zi de zi, cât
mai multe piese" : [din patrimoniul cultural : interviu cu preş. Soc. de Etnologie] / consemna-
re : Ecaterina Deleu // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 15 mai. – P. 12.

2809. Урсу, Михай. "Я против того, чтобы дворец шахмат появился на руинах
памятника архитектуры" : интервью с дир. Нац. музея природы и этнографии М. Урсу /
записала Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2009. – 1 мая. – Р. 18.

163
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2009

396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor


2810. Guţu, Alina. Femeile şi succesul în politică : [pe marginea proiectului "Femeile
Pot Reuşi – Alegeri Parlamentare 2009"] / Alina Guţu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 1 mai.
– P. 20.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
2811. Lopătarul : [pasăre călătoare : din "Cartea Roşie a Republicii Moldova"] // Flori-
le dalbe. – 2009. – 21 mai. – P. 5.

2812. Radu, Anastasia. Comisia Europeană investeşte în managementul resurselor


acvatice din RM / Anastasia Radu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 8 mai. – P. 12.

2813. Vrednic, Nicu. Energetica şi securitatea ecologică în condiţiile crizei economice


globale : [pe marginea lucr. celui de-al 2-lea Congres Intern. Ecologic, 15 mai 2009, Sankt
Petresburg, Rusia] / Nicu Vrednic // Moldova suverană. – 2009. – 21 mai.

2814. Радова-Каранастас, О. Ученые об экологическом сельском хозяйстве : по


материалам науч. конф. Ассоц. ученых Молдовы им. Н. Милеску-Спэтару / О. Радова-
Каранастас // Коммунист. – 2009. – 22 мая. – Р. 11.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


(Vezi Nr 2798)

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEODEZICE


551.5 Meteorologie. Climatologie
2815. Lupaşcu, Tudor. Încălzirea totală – impact asupra fiecăruia dintre noi / Tudor
Lupaşcu // Lit. şi arta. – 2009. – 14 mai. – P. 6. – Cuprins : Cauzele încălzirii globale ; Efec-
tele negative ale încălzirii globale.

59 ZOOLOGIE
(Vezi Nr 2815)

164
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
2816. Gudumac, Eva. În ce măsură sunt asigurate satele cu cadre medicale? : [inter-
viu cu E. Gudumac, academician] / consemnare : Aneta Voitun // Moldova suverană. –
2009. – 27 mai.

2817. Бенеш, Олег. Пятая фаза готовности : [по поводу распространения "свино-
го" гриппа : интервью с генер. дир. Нац. науч.-практ. центра превентив. медицины О.
Бенеш] / записала Анна Дорошенко // Кишин. обозреватель. – 2009. – 14 мая. – Р. 19.

2818. Деревич, Виктор. Избавиться от зависимости – в ваших силах : [интервью


с врачом нац. Центра превентив. медицины В. Деревич] / записала Анна Деонидова //
Независимая Молдова. – 2009. – 29 мая. – Р. 7.

618 Ginecologie. Obstetrică


Academicianul Gheorghe Palade la 80 de ani
2819. Ababii, Ion. Un mare obstetrician – academicianul Gheorghe Palade / Ion
Ababii // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 11 mai. – P. 7.

2820. Anestiade, Vasile. Dar de la Dumnezeu / Vasile Anestiade // Lit. şi arta. – 2009.
– 7 mai. – P. 7.

2821. Cerneţchi, Olga. A făcut extrem de mult pentru progresul specialităţii noastre /
Olga Cerneţchi // Săptămîna. – 2009. – 8 mai. – P. 8-9.

2822. Duca, Gheorghe. Măiestria de a retrăi miracolul unei noi vieţi / Gheorghe Duca,
Teodor Furdui // Lit. şi arta. – 2009. – 7 mai. – P. 7.

2823. Eremei, Grigore. Faimă obţinută prin muncă / Grigore Eremei // Lit. şi arta. –
2009. – 7 mai. – P. 7.

2824. Roşca, Petru. A creat o veritabilă şcoală ştiinţifică... / Petru Roşca // Lit. şi arta.
– 2009. – 7 mai. – P. 7.

165
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2009

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energeti-
ce. economie energetică
2825. Чербарь, Александр. Александр Чербарь : "С такой пломбой мы опять
уйдем в пещеру" : [о пломбировочных устройствах : интервью с генер. дир. ООО
"Олимп"] / записала Светлана Герман // Молд. ведомости. – 2009. – 27 мая.

625 Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri


625.7/.8 Construcţia căilor rutiere
(Vezi Nr 2664)

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


2826. Gumovschi, Andrei. Utilizarea deşeurilor comunale, o afacere profitabilă / An-
drei Gumovschi // Economist. – 2009. – 20 mai. – P. 10-11 ; Vocea poporului. – 2009. – 22
mai. – P. 7. – Idem şi în lb. rusă.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRI-


COLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.9 Alte întrebări
2827. Chiseliţă, Doina. Agricultura eco-responsabilă : o şansă pentru viitor / Doina
Chiseliţă // Capitala. – 2009. – 8 mai. – P. 6.

2828. Gumovschi, Andrei. Nitraţii care ne otrăvesc masa : [interviu cu A. Gumovschi,


dr. în agricultură] / consemnare : Valeriu Babansky // Vocea poporului. – 2009. – 1 mai. – P.
7. – Idem în lb. rusă.

2829. Radova-Karanastas, O. Agricultura ecologică – în Moldova : [pe marginea


conf. "Agricultura ecologică : situaţie şi perspective", mai 2009, Chişinău] / O. Radova-
Karanastas // Comunistul. – 2009. – 29 mai. – P. 11.

633/635 Horticultură

166
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

634 Horticultură în general


2830. Бухарчук, Виктор. Молдова – в новых садах : [интервью с зам. дир. по
науке Науч.-практ. ин-та садоводства, виноградарства и пищ. технологий В. Бухарчук]
/ записала Алла Руссу // Кишин. обозреватель. – 2009. – 7 мая. – Р. 9.

634.8 Viticultură
2831. Chisili, Mihail. Să renaştem faima de pe timpuri a Moldovei... : [interviu cu M.
Chisili, şef secţie în cadrul Inst. de pomicultură, viticultură şi tehnologii alimentare] / con-
semnare : Maria Buinciuc ; fot. de Iurie Zenin // Comunistul. – 2009. – 29 mai. – P. 10.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


640 Tipuri de conducere şi administrare casnică
2832. Коллер, Маркус. Маркус Коллер : "Невозможное возможно!" : [интервью с
генер. дир. гостиницы "Codru"] / записала Ирина Титова // Экон. обозрение. – 2009. –
22 мая. – Р. 19.

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare
2833. Лунгу, Анатолий. Есть ли жизнь без связи? : [интервью с дир. Кишин. му-
ницип. упр. электросвязи А. Лунгу] / беседовала Елена Литовцева // Кишин. новости. –
2009. – 15 мая. – Р. 4.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
2834. Поторак, Андриан. Megtrans International : опыт, проверенный временем :
[интервью с дир. Megtrans International А. Поторак] / записала Людмила Шимановская
// Кишин. обозреватель. – 2009. – 14 мая. – Р. 10.
(Vezi de asemenea 2701)

656.7 Transport aerian


2835. Моисеев, Сергей. Второй проект модернизации кишиневского аэропорта /
Сергей Моисеев // Экон. обозрение. – 2009. – 29 мая. – Р. 12.

167
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2009

663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
(Vezi Nr 2666, 2831)

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


677 Industria textilă
(Vezi Nr 2665)
678 Industrii bazate pe materiale macromoleculare. industria cauciucului. Industria materialelor
plastice
2836. Брестечко, Александр. Александр Брестечко : "… Мы и в дальнейшем бу-
дем активно продвигать инновационные предложения" : [интервью с генер. дир. ком-
пании SANIN] // Экон. обозрение. – 2009. – 29 мая. – Р. 16.

687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală


687.5 Industrii de îngrijirea toaletei şi de frumuseţe. Industrie cosmetică
2837. Веклич, Светлана. Первая франшиза в индустрии красоты : [интервью с
упр. салоном "Dessange" Св. Веклич] / записала Ирина Маценко // Экон. обозрение. –
2009. – 8 мая. – Р. 24.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ( DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE.


TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
69.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor
2838. Глазова, Татьяна. Новые правила аттестации специалистов в строитель-
стве / Татьяна Глазова // Экон. обозрение. – 2009. – 15 мая. – Р. 36.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
2839. Daghi, Ion. Mihai Grati la 70 de ani : [omagiu artistului plastic] / Ion Daghi // Lit.
şi arta. – 2009. – 7 mai. – P. 6.

2840. Gorincioi, Tamara. Sonate nocturne în pânzele Valentinei Brâncoveanu : [pe


marginea creaţiei pictoriţei] / Tamara Gorincioi // Capitala. – 2009. – 29 mai. – P. 8.

168
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2841. Moldovanu, Stela. Stela Moldovanu : "Rama pentru un tablou e ca o rochie


pentru o doamnă..." : [interviu cu fondatoarea Salonului MolDeco] / consemnare : Antonina
Sârbu, Aurelia Ţurcanu // Capitala. – 2009. – 22 mai. – P. 8.

2842. Robu, Eudochia. "Fac pictură la Mitoc, aşa a dat Dumnezeu" : interviu cu E.
Robu, artist plastic / interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 29 mai.
– P. 22.

2843. Sandu, Valeriu. Jurnale mistice, în culoarea staniolului : [interviu cu V. Sandu,


pictor] / consemnare : Tamara Gorincioi // Capitala. – 2009. – 6 mai. – P. 7.

2844. Смышляев, Анатолий. "Все мы вышли из "шинели" ВГИКА" : [интервью с


худож.-кинематографистом А. Смышляевым] / беседовал Виктор Андон // Независи-
мая Молдова. – 2009. – 29 мая. – Р. 11.

78 MUZICĂ
2845. Cabac, Valeriu. Ion Gagim la 55 de ani : o viaţă sub semnul muzicii : [specialist
în domeniul educaţiei muzicale, prorector pentru ştiinţă şi relaţii intern. a Univ. de Stat "A.
Russo" din Bălţi] / Valeriu Cabac // Făclia. – 2009. – 30 mai. – P. 9.

2846. Dabija, Nicolae. În concurenţă cu timpul : [omagiu interpretului de muz. popula-


ră Nicolae Glib] / Nicolae Glib // Lit. şi arta. – 2009. – 21 mai. – P. 1.

2847. Roibu, Nicolae. Nicolae Glib : "Sunt fecior de harnic neam!" : [60 de ani de la
naşterea interpretului de muz. populară] / Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 8
mai. – P. 25.

2848. Roibu, Nicolae. Romanţa, dragostea Silviei Goncear : [pe marginea creaţiei
câştigătoarei Marelui Premiu la festivalul "Crizantema de Aur", ed. 2008] / Nicolae Roibu //
Timpul de dimineaţă. – 2009. – 15 mai. – P. 17.

2849. Roibu, Nicolae. Ştefan Petrache : "Ce te legeni, codrule?" : [60 de ani de la
naşterea interpretului] / Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 8 mai. – P. 25.

2850. Romanciuc, Alexei. Secţiunea aurie : [rolul creativ al muzicii] / Alexei


Romanciuc // Vocea poporului. – 2009. – 15 mai. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

2851. Sava, Andrei. Andrei Sava : "La Eurovision e ca la loterie" : [interviu cu compo-
zitorul] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 22 mai. – P.
12.

169
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2009

2852. Stârcea, Marian. "Cele mai bune piese sunt cele pe care urmează să le scriu" :
[interviu cu M. Stârcea, compozitor] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux european : ed. de
vineri. – 2009. – 29 mai. – P. 12.

2853. Мустя, Георгий. "Я не могу без музыки" : [интервью с дирижером и компо-
зитором Г. Мустя] / записала Елена Узун // Молд. ведомости. – 2009. – 1 мая. – Р. 6.

2854. Пожар, Сергей. Маэстро Зилоти : [о пианисте и дирижере Александре Зи-


лоти] / Сергей Пожар // Кишин. новости. – 2009. – 22 мая. – Р. 7.

2855. Узун, Елена. Евровидение – 2009 – победила молодость! : [по результатам


междунар. муз. фестиваля, Москва 2009] / Елена Узун // Молд. ведомости. – 2009. – 19
мая.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
2856. Андон, Виктор. Феномен Веры Холодной : [памяти рус. киноактрисы] /
Виктор Андон // Независимая Молдова. – 2009. – 15 мая. – Р. 12.

2857. Андон, Виктор. Эмиль Лотяну : "Мне нравится молчание Янковского … и


как близок он к природе кино" : [памяти рос. киноактера Олега Янковского] / Виктор
Андон // Независимая Молдова. – 2009. – 22 мая. – Р. 22.
(Vezi de asemenea Nr 2844)

792 Teatru. Artă scenică


2858. Cazacu, Nicolae. Cugetări despre un mare actor : [80 de ani de la naşterea lui
Iurie Darie, actor de teatru şi cinema] / Nicolae Cazacu // Făclia. – 2009. – 2 mai. – P. 7; Lit.
şi arta. – 2009. – 14 mai. – P. 6.

2859. Cheianu, Constantin. Congresul groparilor UNITEM?... : [ Uniunea Teatrală din


Moldova] / Constantin Cheianu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 6 mai. – P. 6.

2860. Gaju, Emil. Emil Gaju : "Iată încă o mare durere a noastră : nu ştim să ne preţu-
im valorile! Nu avem un criteriu al valorii în Republica Moldova!" : [interviu cu regizorul şi
actorul] / consemnare : Natalia Popuşoi // Săptămîna. – 2009. – 29 mai. – P. 27.

2861. Grecu, Sandu. Sandu Grecu : "Uniunea Teatrală trebuie să apere drepturile
oamenilor de teatru" : [interviu cu S. Grecu, preş. al UNITEM] / consemnare : Marina
Timotin // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 22 mai. – P. 10.

170
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2862. Matcovschi, Dumitru. Casa noastră de acasă : [pe marginea alegerilor preş.
Uniunii Teatrale din Moldova] / Dumitru Matcovschi // Vocea poporului. – 2009. – 29 mai. –
P. 7. – Idem în lb. rusă. – Cuprins : Teatru de bâlci ; Problema problemelor, Patul lui
Procust ; Cuvinte vânturate.

2863. Nechit, Irina. "Creatorii de teatru au votat schimbarea" : [pe marginea lucr.
Congresului Uniunii Teatrale din Moldova] / Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 15
mai. – P. 22.

2864. Olaru, Angelina. Cine (nu) are nevoie de Teatrul "Alexei Mateevici"? : [pe mar-
ginea perspectivei activităţii Teatrului poetic] / Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. –
2009. – 1 mai. – P. 17.

2865. Strâmbeanu, Andrei. Discurs rostit cu ocazia conferirii titlului de Doctor Honoris
Causa actorului, regizorului şi omului de cultură Ion Ungureanu / Andrei Strâmbeanu // Lit.
şi arta. – 2009. – 28 mai. – P. 3.

2866. Teatralii şi-au ales un nou preşedinte : [pe marginea lucr. Congresului Uniunii
Teatrale din Rep. Moldova, 11 mai 2008, Chişinău] / consemnare : Liliana Popuşoi // Flux
european : ed. de vineri. – 2009. – 15 mai. – P. 8. – Cuprins : "În teatrul nostru este nevoie
de profesionalism" / Dumitru Matcovschi ; "De la noul preşedinte aştept să sincronizeze
UNITEM cu uniunile teatrale din Europa" / Dumitru Crudu ; "Mă tem că vom continua să
lucrăm cu vechile chei, deşi s-au schimbat lacătele, şi e păcat" /Larisa Turea ; "Trebuie să
ne unim într-un singur bloc" / Mihai Cimpoi ; "Să ne consolidăm forţele în apărarea drepturi-
lor UNITEM în relaţiile cu alte uniuni şi cu instituţiile statale" / Nicu Scorpan ; "În aceşti patru
ani, fără ştirea noastră, am activat fiind subordonaţi preşedintelui" / Titus Jucov.

2867. Ungureanu, Ion. "Teatrul Absurdului la Chişinău" : [interviu cu I. Ungureanu,


actor şi regizor] / pentru conformitate : Tatiana Eţco // Ziarul de gardă. – 2009. – 21 mai. –
P. 10-11.

2868. Ungureanu, Ion. Ion Ungureanu : "Teatrul vieţii mele" : (din cuvântarea de răs-
puns la un Laudatio al AŞM, care însă nu a fost rostit pe 7 mai 2009) // Lit. şi arta. – 2009. –
21 mai. – P. 3.

2869. Королев, Анатолий. Театр барабанщиков : к 45-летию Театра на Таганке /


Анатолий Королев // Экон. обозрение. – 2009. – 1 мая. – Р. 29.

2870. Хромова, Лариса. Зажечь свечу любви : [интервью с актрисой Рус. Драм.
Театра им. А. П. Чехова Л. Хромовой] / записала Раиса Казакова // Независимая Мол-
дова. – 2009. – 15 мая. – Р. 25.

171
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2009

794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă ( jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc
2871. Cebanenco, Veaceslav. Un tratat magistral de şah : [fragm. din lucrarea "Oare
întotdeauna e consecvent Nimzovici?"] / Veaceslav Cebanenco ; trad. din lb. rusă de Viorel
Ciobanu // Sport plus. – 2009. – 5, 12 mai. – P. 7.

2872. Миськова, Елена. Елена Миськова : "Чаще нужно следовать велению


сердца" : [интервью с чемпионкой мира и Европы по шашкам] / записал Эдуард Чоба-
ну // Молд. ведомости. – 2009. – 1 мая. – Р. 5.

2873. Функ, Иосиф. Шашки – жизнь моя : [интервью с засл. тренером Молдовы
по шашкам И. Функ] / записал Андрей Сырбу // Молд. ведомости. – 2009. – 22 мая. – Р.
5.
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
2874. Busuioc, Sergiu. Sportul înseamnă nu numai performanţă, dar şi educaţie : [pe
marginea campionatului naţ. de lupte libere şi feminine] / Sergiu Busuioc, Alexei Postolachi
// Sport plus. – 2009. – 12 mai. – P. 6.

2875. Catrenco, Taisia. Taisia Catrenco : "Voleibalistele de la ASEM alcătuiesc un


colectiv în adevăratul sens al cuvântului" : [interviu cu antrenorul principal al echipei ASEM]
/ interviu realizat de Andrei Prodan // Sport plus. – 2009. – 19 mai. – P. 6.

2876. Onica, Alexandru. Alexandru Onica : "Nu ne-am aşteptat ca Sheriff să presteze
un fotbal de o asemenea calitate" : [interviu cu fotbalistul echipei "Dacia"] / consemnare :
Vladimir Maftei // Sport plus. – 2009. – 26 mai. – P. 11.

2877. Pilipciuc, Roman. Roman Pilipciuc : "Succesul va depinde de jucătorii pe care


îi voi avea la dispoziţie" : [interviu cu antrenorul FC Dacia Chişinău] / consemnare : Vladimir
Maftei // Sport plus. – 2009. – 12 mai. – P. 11.

2878. Spiridon, Alexandru. Alexandru Spiridon : "Echipele din R. Moldova pot repeta
performanţa "Şahtior"-ului" : [interviu cu antrenorul secund al formaţiei Şahtior Doneţk] /
consemnare : Andrei Loghin // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 25 mai. – P. 8.

2879. Spiridon, Alexandru. Alexandru Spiridon : "Vrem să câştigăm Supercupa Eu-


ropei în faţa Barcelonei" : [interviu cu antrenorul secund al echipei Şahtior Doneţk] / interviu
realizat de Vitalie Hadei // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 22 mai. – P. 20.

2880. Банару, Максим. Молдавский футбол : время подведения итогов / Максим


Банару // Молд. ведомости. – 2009. – 22 мая. – Р. 5.

172
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2881. Карас, Эмиль. Футбольное счастье Эмиля Караса : [интервью с гл. трене-
ром ФК "Тирасполь" Э. Карась] / записала Ксения Кубрак // Независимая Молдова. –
2009. – 27 мая.

2882. Пилипчук, Роман. Роман Пилипчук : "Постараемся оставить заветный ку-


бок в Кишиневе" : [интервью с гл. тренером футбол. команды "Дачия"] / записал Эду-
ард Чобану // Молд. ведомости. – 2009. – 15 мая. – Р. 5.

2883. Цинклер, Владимир. Владимир Цинклер : "Футбол – это моя жизнь" : [ин-
тервью с ветераном футбола] / записал Эдуард Чобану // Кишин. обозреватель. –
2009. – 14 мая. – Р. 18.

2884. Чебану, Павел. Президент ФФМ Павел Чебану : "Нашему футболу нужны
личности" : [интервью с президентом Федерации футбола Молдовы] / записал Эдуард
Чобану // Молд. ведомости. – 2009. – 29 мая. – Р. 5.

2885. Чобану, Эдуард. Спорт и бизнес : взаимовыгодное сотрудничество? /


Эдуард Чобану // Кишин. обозреватель. – 2009. – 28 мая. – Р. 18.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
2886. Bobeică, Constantin. Arheologie rurală : [ziceri şi expresii de odinioară] / Con-
stantin Bobeică // Univers pedagogic pro. – 2009. – 7 mai. – P. 3.

2887. Ciocanu, Ion. Norma lingvistică şi respectarea ei : [pe marginea cărţii "Magia
cuvântului" de Inga Druţă] / Ion Ciocanu // Florile dalbe. – 2009. – 28 mai. – P. 7.

2888. Cosniceanu, Maria. Ungureanu : [aspecte onomastice] / Maria Cosniceanu //


Timpul de dimineaţă. – 2009. – 29 mai. – P. 29.

2889. Dumistrăcel, Stelian. Profesorul Istrate : [95 de ani de la naşterea prof. lingvist
Gavril Istrate] / Stelian Dumistrăcel // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 15 mai. – P. 17.

2890. Vinţeler, Onufrie. Vladimir Zagaevschi – omul şi savantul : [75 de ani de la naş-
terea lingvistului] / Onufrie Vinţeler // Lit. şi arta. – 2009. – 28 mai. – P. 6.

173
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2009

2891. Zagaevschi, Vladimir. Tendinţele în limbă şi norma / Vladimir Zagaevschi // Lit.


şi arta. – 2009. – 28 mai. – P. 6.

75 de ani de la naşterea filologului şi savantului Anatol Ciobanu


2892. [75 de ani de la naşterea savantului lingvist Anatol Ciobanu] // Lit. şi arta. –
2009. – 14 mai. – P. 7. – Cuprins : Anatol Ciobanu : reper profesionist şi moral al cercetării
filologice / Ana Bantoş ; Anatol Ciobanu – distins savant şi pedagog de vocaţie – la 75 de
ani / Vasile Botnarciuc, Ion Eţcu ; Formular / Ion Melniciuc.

2893. Admirabilul profesor // Făclia. – 2009. – 16 mai. – P. 4. – Cuprins : Nimbul des-


tinului : [versuri] / Gheorghe Colţun ; ["Acum 53 de ani..."] / Vladimir Zagaevschi ; ["Pentru
un asemenea nume...] / Ludmila Berzoi ; ["...Am venit pe lume numai pentru a trezi pe al-
ţii...] / Sabina Corniciuc ; ["În viaţa fiecărui om...] / Galina Cerches ; ["Harnicul şi neobositul
savant profesor..."] / Emilia Oglindă ; Un îndrumător în ştiinţa vieţii şi în viaţa ştiinţei / Elena
Leah ; ["Admir gestul de generozitate al profesorului..."] / Eugenia Dodon.

2894. Anatol Ciobanu la 75 de ani // Univers pedagogic pro. – 2009. – 14 mai. – P. 8.

2895. Carpent tua poma nepotes / Claudia Cemârtan, Eugenia Dodon, Emilia Oglindă
[et al.] // Lit. şi arta. – 2009. – 21 mai. – P. 7.

2896. Codreanca, Lidia. Cea mai preţioasă medalie / Lidia Codreanca // Lit. şi arta. –
2009. – 14 mai. – P. 8.

2897. Dabija, Nicolae. Omagiu / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2009. – 14 mai. – P. 1.

2898. Dumbrăveanu, Victor. Filologul total / Victor Dumbrăveanu // Florile dalbe. –


2009. – 21 mai. – P. 8.

2899. Patriarhul limbii române în viziunea studenţilor // Făclia. – 2009. – 2 mai. – P. 3.


– Cuprins : O viaţă de om, care este şi o carieră... / Ana Cotoman ; Omagiu / Lucia Lomaca
; Profesorul limbii de aur / Victoria Iov ; Să ne trăiţi, domnule profesor! / Irina Timercan ;
Cuvînt despre omagiat / Ludmila Solomon ; Viaţă dedicată ştiinţei / Constantin Ivanov.

2900. Popa, Gh. Doleanţe la ceas aniversar / Gh. Popa // Lit. şi arta. – 2009. – 21 mai.
– P. 7.
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.113 Literatură în limbi germanice de nord(nordice)

174
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2901. Învaţă de la toate : (din lirica scandinavă) // Florile dalbe. – 2009. – 21 mai. – P.
1.

821.131.1 Literatură italiană


2902. Baldassi, Francesco. Eu nu ştiu decât să mor ; Elegie ; Pinus silvestris ; Noc-
turnă ; A fi de nimic ; Umbra ; Gethsemani ; Tăcerea mea : [versuri] / Francesco Baldassi ;
des. de Ana Manole // Lit. şi arta. – 2009. – 7 mai. – P. 5.

821.135.1 Literatură română


2903. Arghezi, Tudor. De-abia plecaseşi : [versuri] / Tudor Arghezi // Timpul de dimi-
neaţă. – 2009. – 22 mai. – P. 24.

2904. Blaga, Lucian. Elanul insulei (19-20) : [maxime] / Lucian Blaga // Florile dalbe.
– 2009. – 21, 28 mai. – P 3.

2905. Eminescu, Mihai. De-aş avea : [versuri] / Mihai Eminescu // Săptămîna. –


2009. – 15 mai. – P. 13.

2906. Eminescu, Mihai. Excelenţă, bezedeaua : [versuri] / Mihai Eminescu //


Săptămîna. – 2009. – 1 mai. – P. 11.

2907. Iosif, Ştefan Octavian. Câmpul libertăţii : [versuri] / Ştefan Octavian Iosif //
Timpul de dimineaţă. – 2009. – 8 mai. – P. 32.

2908. Labiş, Nicolae. Primele iubiri : [versuri] / Nicolae Labiş // Săptămîna. – 2009. –
15 mai. – P. 13.

2909. Puric, Dan. Despre Omul frumos : [eseu : fragm. din vol.] / Dan Puric // Timpul
de dimineaţă. – 2009. – 1 mai. – P. 18.

2910. Stănescu, Nichita. Ce bine că eşti : [versuri] / Nichita Stănescu // Timpul de


dimineaţă. – 2009. – 15 mai. – P. 24.

2911. Vulcan, Iosif. Răpirea Basarabiei (1812) : [versuri] / Iosif Vulcan // Lit. şi arta. –
2009. – 14 mai. – P. 1.

821.135.1(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord


2912. Lutic, Mircea. "Ard în mine focuri ancestrale..." : [versuri] / Mircea Lutic // Lit. şi
arta. – 2009. – 28 mai. – P. 4. – Cuprins : Taină ; Avem o singură tămadă... ; Acolo ; Datul
întru fiinţă ; Tu crezul îl fluturi din moarte... ; Cocor rănit ; Clopotul conştiinţei de neam.

175
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2009

2913. Tărâţeanu, Vasile. Cu faţa la zid : [versuri] / Vasile Tărâţeanu // Lit. şi arta. –
2009. – 7 mai. – P. 1.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


2914. Anton, Ion. Tighina : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2009. – 28 mai. – P.
5.

2915. Băcescu, Tatiana. Destin : [versuri] / Tatiana Băcescu // Făclia. – 2009. – 9


mai. – P. 6.

2916. Bâlici, Gheorghe. Ai noştri în Parlamentul european ; Gastronomică ; Prieten


adevărat ; Unui maior de poliţie : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009.
– 19 mai. – P. 16 ; 22 mai. – P. 24.

2917. Bâlici, Gheorghe. Calea ferată din Republica Moldova ; Viteazul vândut : [epi-
grame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 8 mai. – P. 24.

2918. Bâlici, Gheorghe. Calea moldovenilor spre Europa ; Ostaşul erou la cucerirea
redutei : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 12 mai. – P. 16.

2919. Bâlici, Gheorghe. Poziţia servilă a euro-parlamentarilor : [epigrame] / Gheor-


ghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 15 mai. – P. 24.

2920. Bâlici, Gheorghe. "Speranţa moare ultima" ; Unui deştept de la natură : [epi-
grame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 29 mai. – P. 24.

2921. Bâlici, Gheorghe. Unei anumite fete ; La "O scrisoare pierdută" de L. L.


Caragiale : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 26 mai. – P. 16.

2922. Bălici, Gheorghe. La alegeri, pentru comunişti au votat şi decedaţii ; Fariseilor :


[epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 1 mai. – P. 24.

2923. Butnaru, Eduard. Ai venit din zări ; Cântec ; Noi ; Ruine de imperii ; Simţ ; Vis :
[versuri] / Eduard Butnaru // Florile dalbe. – 2009. – 21 mai. – P. 8.

2924. Catană, Veronica. Crez : [versuri] / Veronica Catană // Univers pedagogic pro.
– 2009. – 14 mai. – P. 3.

2925. Căpiţă, Ionel. Lăsaţi-mi dragostea : [versuri] / Ionel Căpiţă // Lit. şi arta. – 2009.
– 28 mai. – P. 5. – Cuprins : Săgeata vremii ; Mă ţine, Doamne ; Străinii ; Osândă ; Nu,

176
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

călăule ; Ochii neamului ; Echidistanţă ; Hotin ; Barbarul ; Codrule, codruţule ; Răscruce ;


Satrapii ; Omagiu duşmanilor ; Fiara ; Demnitate ; Călăul ; Dragă mamă ; Scrisoare fratelui ;
Să mergem ; Sus ; Ogorul nemuririi ; Cunoaşte vecia ; Ţine cadenţa ; Pasărea albastră ;
Mereu ; Când? ; Piramida ; Vis învins ; Departe ; Pălălaia vieţii ; Taină şi amor ; Lăsaţi-mi
dragostea.

2926. Cepoi, Jon. Lui Grigore Vieru : [versuri] / Jon Cepoi // Lit. şi arta. – 2009. – 21
mai. – P. 1.

2927. Cojocaru, Sergiu. Mintioşii : [epigramă] / Sergiu Cojocaru // Lit. şi arta. – 2009.
– 28 mai. – P. 8.

2928. Cojocaru, Sergiu. Treuca puterii ; Gripa porcină ; Microbul PCRM : [epigrame] /
Sergiu Cojocaru // Lit. şi arta. – 2009. – 21 mai. – P. 8.

2929. Colţun, Gheorghe. Nimbul destinului : [versuri] / Gheorghe Colţun // Făclia. –


2009. – 16 mai. – P.4.

2930. Dabija, Nicolae. Omul care şi-a vândut visele : [povestire] / Nicolae Dabija // Lit.
şi arta. – 2009. – 14 mai. – P. 1.

2931. Ghimpu, Simion. Versuri noi / Simion Ghimpu // Lit. şi arta. – 2009. – 21 mai. –
P. 5. – Cuprins : Cu răbdarea ; Soarta noastră ; Pescuitorii de suflete ; Adevărul rămâne cu
capul de trunchi ; Timpul ; Mereu mi se pune o capcană ; Variaţii de toamnă ; Păşesc cu
cuvinte ; Tot mai aproape ; Iubito, ochii tăi ; Sunt frumos prin tine ; Eu sunt dincolo ; Ana.

2932. Grama, Steliana. Să ne păstrăm coloana vertebrală : [versuri] / Steliana Grama


// Timpul de dimineaţă. – 2009. – 29 mai. – P. 32.

2933. Iacob, Petru. Ce rost are? : [versuri] / Petru Iacob // Făclia. – 2009. – 16 mai. –
P. 13.

2934. Macovei, Radu. Conflictul între generaţii : [versuri] / Radu Macovei // Florile
dalbe. – 2009. – 28 mai. – P. 1.

2935. Nagacevschi, Viorica. Trăim de parcă am muri : [versuri] / Viorica Nagacevschi


// Timpul de dimineaţă. – 2009. – 1 mai. – P. 24.

2936. Petrea, George. Dacă? : [epigramă] / George Petrea // Lit. şi arta. – 2009. – 28
mai. – P. 8.

177
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2009

2937. Petrea, George. Poliţistul la examen : [versuri satirice] / George Petrea // Lit. şi
arta. – 2009. – 14 mai. – P. 8.

2938. Pînzari, Ala. Poeziile dor : [versuri] / Ala Pînzari // Capitala. – 2009. – 20 mai. –
P. 8.

2939. Popovici, Lia. Deşteptarea din aprilie 2009 : [versuri] / Lia Popovici // Lit. şi arta.
– 2009. – 7 mai. – P. 2.

2940. Popovici, Teodor. O mână de ajutor ; Morţii la votare : [epigrame] / Teodor


Popovici // Lit. şi arta. – 2009. – 7 mai. – P. 8.

2941. Popovici, Teodor. Salariu majorat ; Comuniştii : [epigrame] / Teodor Popovici //


Lit. şi arta. – 2009. – 14 mai. – P. 8.

2942. Popovici, Vlad. Talent la strigări ; Cămaşă cu cruciuliţe de jar ; Remediu pentru
soare ; Colţişor pentru ochi ; Conturare trează ; Inel de esenţe ; Vin fără moarte ; Accente în
oglinzi ; Sub curgerea-n cascadă : [versuri] / Vlad Popovici // Univers pedagogic pro. –
2009. – 14 mai. – P. 8.

2943. Rusnac, Ludmila. A fost o clipă... ; Te-ai întrebat vreodată?... ; Iubirea, pasăre
în zbor ; Când ochii strigă... : [versuri] / Ludmila Rusnac // Univers pedagogic pro. – 2009. –
28 mai. – P. 8.

2944. Safonov, Lidia. Aşa e viaţa ; Iubirea mea, a ta, a noastră ; Trandafirii şi ghimpii
; Peţitorul : [versuri] / Lidia Safonov // Univers pedagogic pro. – 2009. – 7 mai. – P. 8.

2945. Ştirbu, Titus. Deputatţi ; Reclamă în farmacii : [epigrame] / Titus Ştirbu // Lit. şi
arta. – 2009. – 28 mai. – P. 8.

2946. Ştirbu, Titus. Se laudă comuniştii ; Simbolică mai nouă : [epigrame] / Titus
Ştirbu // Lit. şi arta. – 2009. – 14 mai. – P. 8.

2947. Tarlapan, Efim. Parodii postmoderniste şi... normale ; Miniaturi epigramatice ;


Aforisme / Efim Tarlapan // Lit. şi arta. – 2009. – 14 mai. – P. 5.

2948. Traianus. Ultimul vis al ultimului cneaz : [versuri] / Traianus // Lit. şi arta. –
2009. – 21 mai. – P. 2.

2949. Ţurcanu, Nicolae. Du-mă, trenule... : [versuri] / Nicolae Ţurcanu // Făclia. –


2009. – 16 mai. – P. 13.

178
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2950. Vieru, Grigore. Cămăşile : [versuri] / Grigore Vieru // Vocea poporului. – 2009.
– 8 mai. – P. 1. – Idem în lb. rusă.

2951. Zbârciog, Vlad. Rugăciune : [versuri] / Vlad Zbârciog // Lit. şi arta. – 2009. – 28
mai. – P. 1.
(Vezi de asemenea Nr 2988)

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


2952. Мардарь, Ион. Прерванная свадьба : рассказ / Ион Мардарь // Независи-
мая Молдова. – 2009. – 29 мая. – Р. 8.

2953. Маслоброд, Сергей. Число из образа и образ из числа : [стихи] / Сергей


Маслоброд // Коммерсант plus. – 2009. – 1 мая. – Р. 17. – Содерж. : Сапа ; Разоблаче-
ние ; Прикосновение ; Река.

2954. Савостин, Николай. Cквозь слезу страдания … : [эссе] / Николай Саво-


стин // Коммерсант plus. – 2009. – 15 мая. – Р. 16.

2955. Шварц, Валерий. … В узел связать все земные пути ; [стихи] / Валерий
Шварц // Коммерсант plus. – 2009. – 1 мая. – Р. 17. – Содерж. : Осколки поэта ; Бого-
борец ; Мои начала ; Листопад ; Счастье ; Твой образ ; Исполать!

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


2956. Constantin Popovici la 85 de ani // Moldova suverană. – 2009. – 13 mai.

2957. Rotaru, Tatiana. Constantin Popovici la 85 de ani : [istoric şi critic literar, scrii-
tor] / Tatiana Rotaru // Univers pedagogic pro. – 2009. – 21 mai. – P. 6.

2958. Попович, Константин. Достояние республики : [интервью с лит. критиком


и писателем К. Попович] / записал Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. – 2009.
– 20 мая.
821.131.1.0 Literatură italiană
2959. Dabija, Nicolae. Forţa poeziei : [pe marginea creaţiei poetului Francesco
Baldassi] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2009. – 7 mai. – P. 5.

821.135.1.0 Literatură română


2960. Păsat, Dumitru. O prietenie celebră : M. Eminescu – I. Creangă / Dumitru Pă-
sat // Făclia. – 2009. – 30 mai. – P. 13.

179
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2009

2961. Prohin, Andrei. La studii în Europa : experienţa clasicilor : [pe marginea studii-
lor scriitorului Vasile Alecsandri] / Andrei Prohin // Făclia. – 2009. – 9 mai. – P. 6.

2962. Roşioru, Ion. Un poet viguros : [pe marginea vol. "Eu şi sora mea umilinţa" de
Constantin Marafet, Iaşi, ed. Princeps Edit, 2008] / Ion Roşioru // Lit. şi arta. – 2009. – 7
mai. – P. 4.

2963. Timciuc, Svetlana. Ofensiva autenticităţii : [pe marginea vol. "Cunoaştere şi au-
tenticitate" de Diana Vrabie, Timişoara, ed. Augusta, Artpres, 2008] / Svetlana Timciuc //
Făclia. – 2009. – 2 mai. – P. 7.

821.135.1(477.85).09 Literatură română din Bucovina de Nord


2964. Demn purtător al icoanei carpatine : [referinţe crit. pe marginea creaţiei poetului
bucovinean Mircea Lutic] / Mihai Cimpoi, Grigore Bostan, Serafim Belicov [et al.] // Lit. şi
arta. – 2009. – 28 mai. – P. 4.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


2965. Bulat, Eugenia. Eugenia Bulat : "Dinspre Est către sine însăşi" : [interviu cu po-
eta] / consemnare : Iurie Bojoncă // Ziarul de gardă. – 2009. – 28 mai. – P. 18.

2966. Ciocanu, Ion. De la Măgurele-n toată România : [pe marginea creaţiei scriitoru-
lui Efim Tarlapan] / Ion Ciocanu // Lit. şi arta. – 2009. – 14 mai. – P. 4.

2967. Ciopraga, Constantin. O voce din Basarabia : Ana Bantoş : [pe marginea vol.
"Recuperarea autenticului" de Ana Bantoş, Chişinău, 2006] / Constantin Ciopraga // Lit. şi
arta. – 2009. – 28 mai. – P. 7.

2968. Cocor, Vasile. Bufoni nenorociţi : [pe marginea creaţiei poetului Eugen Cioclea]
/ Vasile Cocor // Capitala. – 2009. – 20 mai. – P. 8.

2969. Corcodel, Valentina. În căutarea esenţei şi substanţei existenţiale : [interviu cu


V. Corcodel, traducătoare] / consemnare : Lidia Ganea // Lit. şi arta. – 2009. – 7 mai. – P. 5.

2970. Diviza, Ion. Cu Efim Tarlapan, la Zâna Ironiilor : [65 de ani de la naşterea scrii-
torului] / Ion Diviza // Lit. şi arta. – 2009. – 14 mai. – P. 4.

2971. Ghimpu, Simion. Simion Ghimpu : "Poetul e un glas de luptător..." : [interviu cu


poetul] / consemnare : Vitalie Răileanu // Lit. şi arta. – 2009. – 21 mai. – P. 5.

180
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2972. Iachim, Ion. Iubirea, pasăre în zbor : [pe marginea cărţii de poezie "Celui din
vârful peniţei..." de Ludmila Rusnac, Chişinău, ed. Pontos, 2009] / Ion Iachim // Univers
pedagogic pro. – 2009. – 28 mai. – P. 8.

2973. Răileanu, Vitalie. Antanagogă prin poezie : [pe marginea creaţiei poetului Simi-
on Ghimpu] / Vitalie Răileanu // Lit. şi arta. – 2009. – 21 mai. – P. 5.

2974. Tarlapan, Efim. Efim Tarlapan : "Nu schimb Europa pe o Asie kubaneză de la
Prut" : [interviu cu scriitorul] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2009. –
18 mai. – P. 4-5.

2975. Vieru, Călin. Călin Vieru : "Drumul spre izvor este drumul mântuirii" : [in memo-
riam poetului Grigore Vieru : interviu cu fiul poetului] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul
de dimineaţă. – 2009. – 29 mai. – P. 9.

In memoriam scriitorului Alexei Marinat (1924-2009)


2976. Alexei Marinat – un om de o verticalitate exemplară / consemnare : Ecaterina
Deleu // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 22 mai. – P. 8. – Cuprins : Destinul său
parcă ar fi destinul acestui spaţiu / Claudia Partole ; Alexei Marinat este un simbol al timpu-
rilor noastre / Vladimir Beşleagă.

2977. Dabija, Nicolae. Legenda pe nume Alexei Marinat / Nicolae Dabija // Lit. şi arta.
– 2009. – 21 mai. – P. 4.

2978. Lescu, Mihai. Tristeţea nucului din prag... / Mihai Lescu // Lit. şi arta. – 2009. –
21 mai. – P. 5.

2979. Popa, Victoria. Alexei Marinat, supravieţuitor al GULAG-ului : [scriitor, victimă a


deportărilor din anul 1949] / Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 22 mai. – P. 16.

2980. Trifan, Călina. Alexei Marinat : "N-am nume. Am doar un număr, în vopsea
neagră" / Călina Trifan // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 22 mai. – P. 22.

2981. Zbârciog, Vlad. Lecţiile lui Alexei Marinat / Vlad Zbârciog // Lit. şi arta. – 2009.
– 21 mai. – P. 4.

821.161.1.0 Literatură rusă


2982. Батаева, Ольга. Хранители времени : [интервью с зав. экспозиц. отд. До-
ма-музея А. С. Пушкина О. Батаевой] / записала Александра Юнко // Независимая
Молдова. – 2009. – 15 мая. – Р. 22.

181
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2009

821.161.1(478).09 Literatură rusă din Republica Moldova


2983. Савостин, Николай. Слово – связующая нить времен : беседа с писате-
лем Н. Савостиным / беседовал Валерий Косарев // Коммерсант plus. – 2009. – 29
мая. – Р. 17.
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
2984. Ion Niculiţă la 70 de ani : [omagiu cercetătorului arheolog, prof. univ.] // Făclia.
– 2009. – 30 mai. – P. 5.

908 Monografii ale localităţilor


2985. Iachim, Ion. Locuri istorice (1-2) : notiţe egiptene / Ion Iachim // Univers peda-
gogic pro. – 2009. – 14, 21 mai. – P. 7.

2986. Rusu, Tudor. Vlad Sărătilă, un atent explorator de destine umane : [pe margi-
nea vol. "Bricenii. Timpuri şi oameni" de Vlad Sărătilă] / Tudor Rusu // Făclia. – 2009. – 9
mai. – P. 7.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Anatol Ciobanu la 75 de ani. – Vezi Nr 2895
Из рядов комсомола : [O Григоре Петренко, зам. пред. парламента Респ. Молдо-
ва : биогр. данные]. – Vezi Nr 2617

Стаж депутата – 8 лет : [O Владимирe Цуркан, перв. вице-спикер парламента


Респ. Молдова : биогр. дан.]. – Vezi Nr 2619
Человек, которого знают все : [Владимир Воронин, действующий президент и
пред. Парламента Респ. Молдова : биогр. данные]. – Vezi Nr 2621
929.5 Genealogie
2987. Ciubucciu, Vlad. Cartea neamului Tarlapan din Măgurele : [pe marginea istoriei
familiei scriitorului Efim Tarlapan] / Vlad Ciubucciu // Lit. şi arta. – 2009. – 14 mai. – P. 4.

182
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
2988. Moraru, Anton. Al Doilea Război Mondial : cauze şi consecinţe / Anton Moraru
// Lit. şi arta. – 2009. – 7 mai. – P. 3.

2989. Вискалов, Александр. Бессарабия и Новороссия : [197 лет со дня подпи-


сания Бухарест. мир. договора] / Александр Вискалов // Коммерсант plus. – 2009. – 22
мая. – Р. 15. – Продолж. следует.

94(478) Istoria Republicii Moldova


2990. Buga, Ion. Horodiştea codrenilor : [pe marginea vol. "Horodiştea codrenilor" de
Tudor Ţopa] / Ion Buga // Lit. şi arta. – 2009. – 21 mai. – P. 8.

2991. Buga, Ion. Un sat de codru mustind de talente : [pe marginea cărţii "Horodiştea
codrenilor : file de istorie" de Tudor Ţopa] / Ion Buga // Făclia. – 2009. – 23 mai. – P. 7.

2992. Ciubuc, Vasile D. România e şi Moldova, şi Moldova e România. Moldova este


nucleul României contemporane / Vasile D. Ciubuc // Lit. şi arta. – 2009. – 28 mai. – P. 2.

2993. Colesnic, Iurie. Un apostol al cooperaţiei : [Vasile Ghenzul, ex deputat în Sfatul


Ţării (1885-1969)] / Iurie Colesnic // Florile dalbe. – 2009. – 28 mai. – P. 7.

2994. Dabija, Nicolae. Prea puţini dintre noi cunosc teroarea deportărilor : [60 de ani
de la al doilea val al deportărilor din Basarabia] / N. Dabija, Anatol Petrencu //Jurnal de
Chişinău. – 2009. – 22 mai. – P. 16.

2995. Gangan, Silvia. 60 de ani de la deportările în masă din Basarabia : [interviu cu


S. Gangan, victimă a represiunilor politice] / consemnare : Victoria Popa // Jurnal de Chişi-
nău. – 2009. – 29 mai. – P. 15.

2996. Guţul, Nicolae. Faptele eroice ale poporului moldovenesc în timpul Marelui
Război pentru Apărarea Patriei / Nicolae Guţul // Comunistul. – 2009. – 15 mai. – P. 10-12.

2997. Rusanovschi, Constantin. Creatori de noi ideologii antiromâneşti : [pe margi-


nea consemnării a 650 de ani de statalitate moldovenească] / Constantin Rusanovschi //
Timpul de dimineaţă. – 2009. – 8 mai. – P. 8.

183
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2009

2998. Rusu, Nicolae. Destin de luptător : [55 de ani de la naşterea istoricului şi omului
politic Anatol Petrencu] / Nicolae Rusu // Lit. şi arta. – 2009. – 28 mai. – P. 8.

2999. Sava, Eugen. Eugen Sava : "Nu avem o generaţie care ar putea să ne înlocu-
iască în cel mai apropiat timp" : [interviu cu dir. Muzeului Naţ. de Istorie şi Arheologie a Mol-
dovei] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 22 mai. – P. 8.

3000. Scafaru-Marinat, Maria. Şase decenii de la al doilea val de deportări din Basa-
rabia : [din cartea "Femeia în labirintul istoriei", Ch., ed. Ştiinţa, 2003] / Maria Scafaru-
Marinat // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 26 mai. – P. 10.

3001. Stoica, Ion. Moldova pe timpul lui Ştefan cel Mare : 1. Un bun gospodar al ţării /
Ion Stoica // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 22 mai. – P. 11 ; Альянс Moldova Noastră.
– 2009. – 22 мая. – P. 10.

3002. Taşcă, Mihai. "Viaţa noastră" – ziarul care a salvat viaţa unui deputat în Sfatul
Ţării : [Nicolae Bivol, fost primar al mun. Chişinău] / Mihai Taşcă // Timpul de dimineaţă. –
2009. – 1 mai. – P. 16.

3003. Taşcă, Mihai. Deputaţii Sfatului Ţării şi Lavrenti Beria : [pe marginea dosarului
nr. 824 din arhiva Serviciului de Inf. şi Securitate al Rep. Moldova] / Mihai Taşcă // Timpul
de dimineaţă. – 2009. – 8 mai. – P. 26.

3004. Tănase, Stelian. Ah, Valahia : [prezenţa spiritului valah în istorie] / Stelian
Tănase // Capitala. – 2009. – 22 mai. – P. 7.

3005. Вискалов, Александр. Бессарабия и Румыния / Александр Вискалов //


Коммерсант plus. – 2009. – 29 мая. – Р. 13. – Содерж. : Создание Румынии ; Княжество
Румынии ; Независимость Румынии. – Продолж. следует.
(Vezi de asemenea Nr 2467)

94(498) Istoria României


(Vezi Nr 2993)

184
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 5-2009

Bivol, Nicolae 3002


A Blaga, Lucian 2904
Ababii, Ion 2798-99, 2819 Blaj, Timofei 2767
Ababii, Oleg 2722 Bobeică, Constantin 2886
Alecsandri, Vasile 2961 Bogatu, Petru 2455, 2480, 2482-87, 2622
Alexei-Braşovanu, Natalia 2723 Bogdan,Tudor 2731
Andrei, R 2632 Bojoncă, Iurie 2965
Anegroaie, Mihai 2731 Bostan, Grigore 2964
Anestiade, Vasile 2820 Botnarciuc,Vasile 2892
Anton, Ion 2914 Boţan, Igor 2480
Arghezi, Tudor 2903 Brătianu, Gh. 2472
Astapenkov, Alexei 2459 Brătianu, Ioana 2472
Brâncoveanu, Valentina 2840
B Buceaţchi, Pavel 2438
Babansky,Valeriu 2828 Budeanu, Gheorghe 2456, 2488, 2539
Babii, Valentina 2733 Budza, Oleg 2489
Babinciuc, Ecaterina 2794 Buga, Ion 2990-91
Babiuc, Constantin 2799 Buinciuc, Maria 2531, 2831
Baciu, Valentina 2602-03 Bulat, Eugenia 2965
Balaban, Claudia 2444 Bulat, Galina 2725
Baldassi, Francesco 2902, 2959 Burea, Irina 2469, 2627,2631, 2693, 2699,
Balica, Elena 2734 2705
Balmoş, Galina 2719 Busuioc, Sergiu 2874
Bantoş, Ana 2892, 2967 Butnaru, Eduard 2923
Barbier, Natalia 2459 Butucel, Elena 2446
Bardin, Marc 2805 Buzilă, Varvara 2808
Baştovoi, Savatie (ieromonah ) 2481 C
Batîr, Angela 2724, 2735
Băcescu, Tatiana 2915 Cabac, Valeriu 2845
Bălănel, Alexandra 2632 Candja, Crisitna 2801
Băsescu,Traian 2591, 2604, 2607, 2709 Capcelea, Gr. 2694, 2706
Bâlici, Gheorghe 2916-22 Carpenco, Emilia 2731
Belicov,Serafim 2964 Cartaleanu, Tatiana 2736
Belka, Marek 2674 Catană, Veronica [2781], 2924
Bendas, Mihai 2753 Cataranciuc, Maria 2737
Benu, Aureliu 2472 Catrenco, Taisia 2875
Beria, Lavrenti 3003 Caun, Svetlana 2755
Berzoi, Ludmila 2893 Cazacu, Nicolae 2858
Beşleagă, Vladimir 2976 Căpiţă, Ionel 2490, 2925
Bileac, Zina 2444 Cebanenco, Veaceslav 2871
Binder, Rodica 2437 Cemîrtan, Claudia 2895
Bivol, Lucia 2754 Cepoi, Jon 2926

185
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2009

Cerches, Galina 2893 Crudu, Dumitru 2866


Cernea-Stepanenco, Silvia 2738 Cubreacov, Vlad 2464-65, 2473, 2502
Cerneţchi, Olga 2821 Cuflic, Ecaterina 2742, 2759
Cheianu, Constantin 2491, 2611, 2859 Cujbă, Maria 2447
Chiciuc, C. 2775 Cujbă, Valentina 2726
Chifiac, Tudor 2492
Chiriac, Sergiu 2756 D
Chirica, Alexandra 2739 Dabija, Ina 2711
Chiseliţă, Doina 2827 Dabija, Nicolae 2846, 2897, 2930, 2959,
Chisili, Mihail 2831 2977, 2994
Ciloci, Igor 2628 Daghi, Ion 2839
Cimpoi, Mihai 2866, 2964 Damaschin, Simion 2503
Ciobanu, Anatol 2892-00 Damian, George 2578
Ciobanu, Igor 2756 Damir, Tamara 2731
Ciobanu,Viorel 2871 Dandara, Viorel 2760
Ciobanu, Vitalie 2480 Danu, Elena 2504
Ciocanu, Ion 2887, 2966 Darie, Iurie 2858
Cioclea, Eugen 2968 Darie, Vlad 2505
Ciocoi, Valeriu 2633 Dascăl, Liviu 2761
Ciopraga, Constantin 2967 Davis, Terry 2579-80
Ciornei, Vsevolod 2493-98 Deleu, Ecaterina 2808, 2976
Ciubuc, Vasile D. 2992 Diviza, Ion 2970, 763, 767
Ciubucciu, Vlad 2987 Dodon, Eugenia 2893, 2895
Clima, Nicolae 2706 Drăguţă, Pavel 2731
Cocîrţă, Alexandru 2705 Druţă, Inga 2887
Cocor, Vasile 2968 Duca, Gheorghe 2822
Codreanca, Lidia 2896 Dulgheru, Valeriu 2506-07
Coja, Ion 2577 Dumbrăveanu, Victor 2898
Cojocaru, Angela 2788 Dumistrăcel, Stelian 2889
Cojocaru, Galina 2757 Dungaciu, Dan 2508-10, 2568-69
Cojocaru, Maria 2768
Cojocaru, Sergiu 2927-28 E
Colesnic, Iurie 2499, 2993 Efrim, Oleg 2457
Colţun, Gheorghe 2893, 2929 Eminescu, Mihai 2905-06, 2960
Conţiu, Mihai 2802 Eremei, Grigore 2823
Corcodel, Valentina 2969 Eţco, Tatiana 2867
Corniciuc, Sabina 2893 Eţcu, Ion 2892
Corobceanu, Svetlana 2501,
Cosniceanu, Maria 2888 F
Costaş, Natalia 2438, 2710
Filat, Vlad 2511
Costrubschi, Ecaterina 2740,2758
Filip, Nicolae 2804
Cotoman, Ana 2899
Florea, Grigore 2795
Cozic, Galina 2731
Florea, Margareta 2731
Creangă, Ion 2960
Frăţiman, Iustin Ştefan 2467
Creciun, Maria 2741
Furdui, Teodor 2822
Creminscaia, Maria 2630

186
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Furtună, Iacob 2731 Ivanov, Constantin 2899


Fusu, Mihai 2512 Ivanov, Dumitru 2728
Izbeştschi, Iosif 2766
G Izvoreanu, G. 2571
Gagim, Ion 2845 J
Gaju, Emil 2860
Galii, Lidia 2743 Jucov, Titus 2866
Gane, Zina 2513
Ganea, Lidia 2969 K
Gangan, Silvia 3995 Khanna, Parag 2460
Gardner, Howard 2460-61 Kaspar, Martin 2581
Gârneţ, Feodora 2727 Keiderling, Kelly 2458
Ghenzul, Vasile [2993]
Gherasim, Arcadie 2570, 2655 L
Ghimpu, Mihai 2603 Labiş, Nicolae 2908
Ghimpu, Simion 2931, 2971, 2973 Lazari, Constantin 2700
Gincu, Zinaida 2767 Leah, Elena 2893
Glib, Nicolae 2846-47 Leancă, Iurie 2582, 2603
Goncear, Silvia 2848 Leaşco, Ion 2449
Gonţa, Lidia 2795 Lescu, Mihai 2978
Gorincioi, Tamara 2840, 2843 Lisnic, Eleonora 2439
Grama, Steliana 2932 Liubovici, Liliana 2744
Grati, Mihai 2839 Loghin, Andrei 2878
Greceanîi, Zinaida 2763 Loghin, Vlad 2628, 2639-40, 2642, 2675
Grecu, Sandu 2861 Lomaca, Lucia 2899
Griţcu, Gheorghe 2633 Luchian, Teodor 2803
Grîu, Elvira 2791 Lungu, Aliona 2745
Grosu, Aneta 2524 Lupaşcu, Tudor 2815
Gudumac, Eva 2816 Lupuşor,Tamara 2731
Gumovschi, Andrei 2826, 2828 Lutic, Mircea 2912, 2964
Guţu, Alina 2810
Guţul, Nicolae 2996 M
Guznac, Valentin 2711
Macari, Pavel 2765
Guzun, Grigore 2712
Macovei, Radu 2934
H Maftei, Vladimir 2876-77
Maican, Feodora 2789
Hadei, Vitalie 2879 Manea, Leonid 2634-35
Hlib, Lidia 2448 Manole, Ana 2902
I Manole, Mihai 2643
Manuil, Svetlana 2452
Iachim, Ion 2764-65, 2972, 2985 Marafet, Constantin 2962
Iacob, Petru 2933 Marcu,Tatiana 2643
Iosif, Ştefan Octavian 2907 Marinat, Alexei 2976-81
Iov, Victoria 2899 Marinciuc, Aurel 2769
Istrate, Gavril 2889 Marinescu, Aurel 2514

187
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2009

Matcovschi, Dumitru 2862, 2866 Papuc, Feodosia 2746


Mătăsaru, Anatol 2515 Partole, Claudia 2976
Mândâcanu, Virgil 2766, 2770 Patraş, Mihai 2656-57
Melniciuc, Ion 2892 Păduraru, Pavel 2530, 2545, 2548
Mereuţă, Olga 2767 Pălăduţă, Maria 2767
Mereuţă, Titu 2767 Pălăduţă,Tatiana D. 2767
Mihail, Viorel 2537 Pălăduţă,Tatiana L. 2462, 2767
Mikko, Marianne 2602 Păsat, Dumitru 2960
Mitchell, A. Wess 2583 Pârjolteanu, G. 2612
Mitra, Srobona 2674 Petrache, Ştefan 2849
Mizsei, Kalman 2516 Petrea, George 2936-37
Mocanu,Tudor 2629 Petrenco, Grigore 2529
Modîrcă, Tamara 2744 Petrencu, Anatol 2994, 2998
Moldovanu, Stela 2841 Pilipciuc, Roman 2877
Montis, Cesare 2584 Pînzari, Ala 2938
Moraru, Anton 2988 Pîrţac, Olivia 2705
Munteanu, A. 2694 Platon, Veaceslav 2530
Munteanu, Igor 2480, 2517-18 Plămădeală, Tamara 2695
Munteanu, Ion 2442 Poiată, Petru 2587
Muşuc, Eduard 2519 Popa, Gh. 2900
Popa, Iulius 2804
N Popa, Victoria 2979, 2995
Nagacevschi, Viorica 2935 Popovici, Constantin 2956-57
Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 2729 Popovici, Lia 2939
Nechit, Irina 2842, 2863 Popovici, Teodor 2940-41
Negru, Nicolae 2520-22, 2572 Popovici, Vlad 2942
Negruţă, Veaceslav 2655 Popuşoi, Liliana 2444, 2851-52, 2866, 2999
Netanyahu, Johnattan I. 2523 Popuşoi, Natalia 2860
Niculiţă, Ion 2984 Postoico, Maria 2531
Noroc-Matasî, Silvia 2771 Postolachi, Alexei 2874
Nougayrede, Natalie 2585 Postolachi, R. 2776
Nye, Joseph S. 2586 Praporşcic, Sergiu 2533
Preaşcă, Ion 2658
O Preguza, Ion 2707-08
Obadă, Ghenadie 2772 Prisacari, Elina 2450
Oglindă, Emilia 2893, 2895 Prisăcaru, Larisa 2791
Olaru, Angelina 2535, 2864 Prodan, Andrei 2875
Olaru, Elena 2773 Prohin, Andrei 2961
Olevschi, Alexandru 2524 Proţuc, Vasilisa 2747
Olteanu, Constantin 2712 Puric, Dan. 2909
Onica, Alexandru 2876 R
P Radova-Karanastas, O. 2829
Palade, Gheorghe [2819] Radu, Anastasia 2812
Panfil, Nicolae 2525 Raicu, Olga 2795
Raţă, Mariana 2480, 2514-15,2523

188
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Răduleanu, G. 2532 Strah, Olga 2751, 2779, 2790


Răileanu, Vitalie 2971, 2973 Stratan, Andrei 2605
Rehn, Olli 2534 Strătilă, Silvia 2780
Reniţă, Alecu 2490 Strâmbeanu, Andrei 2865
Rîbca, Eugeniu 2705 Strelciuc, Ioan 2676
Robu, Eudochia 2842 Surdu, Ion 2806
Rogac, Raia 2637
Roibu, Nicolae 2847-49, 2974-75 Ş
Rojnevschi, Boris 2629 Şalaru, Anatol 2545
Romanciuc, Alexei 72850 Şevcenco, Oxana 2775
Roşca,Iurie 2534, 2588 Şoimaru, Vasile 2606, 2677
Roşca, Olga 2581 Ştefârţă, Sorina 2538, 2582
Roşca, Petru 2824 Ştirbu, Titus 2945-46
Roşioru, Ion 2962
Rotaru, Tatiana 2957 T
Rusanovschi, Constantin 2997 Taburceanu, Anastasia 2669
Rusnac, Ludmila 2943, 2972 Tacu, Marcela 2781
Rusu, Nicolae 2998 Talmaci, Leonid 2644
Rusu, Tudor 2730, 2986 Tarlapan, Efim 2947, 2966, 2970, 2974,
S [2987]
Taşcă, Mihai 3002-03
Safonov, Lidia 2944 Tănase, Alexandru 2539, 2545
Samsonov, Ludmila 2748-49, 2777 Tănase, Constantin 2540-43, 2607
Sandu, Valeriu 2843 Tănase, Stelian 3004
Sava, Andrei 2851 Tărâţeanu, Vasile 2913
Sava, Eugen 2999 Tcaci, Lidia 2793
Sărătilă,Vlad 2767, 2986 Tighineanu, Iacob 2798
Sârbu, Antonina 2841 Tihai, Anatolie 2465
Scafaru-Marinat, Maria 3000 Tihovschi, Galina 2782
Schwartz, Barry 2461 Timciuc, Svetlana 2963
Scorpan, Nicu 2866 Timercan, Irina 2899
Secăreanu, Ştefan 2533 Timotin, Marina 2861
Serjant, Aurelia 2750 Timuş, A. 2544
Severin, Valeria 2775 Tomşa, Natalia 2783
Snegureac, Lilia 2535 Traianus 2948
Socor, Vladimir 2474, 2536, 2589 Trifan, Călina 2980
Solomon, Ludmila 2899 Turcu, E. 2792
Soltan, Petru 2805 Turea, Larisa 2866
Spiridon, Alexandru 2878-79
Stan, Ion 2590 Ţ
Starosta,Victor 2629 Ţâţu, Anatolie 2732
Stârcea, Marian 2852 Ţopa,Tudor 2990-91
Stănescu, Nichita 2910 Ţurcanu, Aurelia 2841
Stepaniuc, Victor 2537 Ţurcanu, Nicolae 2949
Stoica, Ion 3001 Ţurcanu, Tamara 2752
Stoica, Valentina 2775, 2778, 2795

189
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2009

U Брестечко, Александр 2836


Буинчук, Мария 2610
Ungureanu, Ion 2865, 2867-68 Булат, Галина 2787
Ungureanu, Lidia 2784 Бухарчук, Виктор 2830
Untilă,Veaceslav 2545, 2603
Urecheanu, Serafim 2547-48 В
V Валиков, Игнат 2549
Веклич, Светлана 2837
Vataman, Silvia 2785 Вильсон, Эндрю 2592
Vdovicenco, P. 2797 Вискалов, Александр 2989, 3005
Vieru, Călin 2975 Воронин, Владимир 2550-51, 2608, 2615-
Vieru, Grigore 2950, 2975, 767 16,[2620-21], 2660-61, 2718
Vinţeler, Onufrie 2890
Vîrla, Svetlana 2791 Г
Vodă, Valentina 2786
Voitun, Aneta 2816 Герман, Светлана 2825
Voronin, Vladimir 2591, 2613-14, 2659 Глазова, Татьяна 2838
Vorotneac, Elena 2768, 2791, 2796, 2807 Горохов, Лев 2703
Vrabie, Diana 2963 Гроппа, Станислав 2552
Vrednic, Nicu 2813 Д
Vulcan, Iosif 2911
Дашкевич, Анатолий 2553
Z Делонг, Дж. Брэдфорд 2678
Zagaevschi, Vladimir [2890], 2891, 2893 Деонидова, Анна 2818
Zariţchi, Irina 2451 Деревич, Виктор 2818
Zazuc, Olga 2791 Джеймс, Гарольд 2624
Zbârciog, Vlad 2951, 2981 Додон, Игорь 2662
Zenin, Iurie 2831 Дорошенко, Анна 2817
Zghibarţă, Nina 2638 Дымарский, Виталий 2550-51

А Е

Алиев, Гейдар 2443 Емец, Юлия 2556


Андон, Виктор 2844, 2856-57 Ефтеев, Юрий 2714
Андреева, Наталья 2668 Ж
Андроник, Николай 2549
Астахова, Ирина 2475, 2641 Жосу, Виктор 2557
Жуковский, Андрей 2573
Б
З
Бабаева, Гюльтакин 2443
Банару, Максим 2880 Западинский, Роберт 2558-59, 2696
Батаева, Ольга 2982 Зилоти, Александр [2854]
Бачу, Мирча 2668 Зинн, Ханс-Вернер 2653
Белан, Елена 1713 К
Бенеш, Олег 2817
Бодя, Виталий 2720 Казакова, Раиса 2870
Ботнару, Георгий 2641 Калак, Дмитрий 2679-82

190
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Калинина,Татьяна 2641 О
Канду, Андриан 2670
Карас, Эмиль 2881 Окампо, Хосе Антонио 2672
Кирилэ, Виктор 2560 П
Киртока, Василий 2641
Коваленко, Ирина 2468, 2645, 2663 Пагроцки, Лейф 2596
Колесниченко, Владимир 2574 Панчук, Василий 2713
Коллер, Маркус 2832 Паттен, Кри 2597
Королев, Анатолий 2869 Петренко, Григорий 2562,[2617]
Косарев, Валерий 2983 Пилипчук, Роман 2882
Котос, Алла 2670 Пожар, Сергей 2854
Кубрак, Ксения 2881 Попеску, Нику 2592
Попович, Константин 2958
Л Постойко, Мария 2610
Лавров, С.В. 2594 Поторак, Андриан 2834
Лагута, Майя 2561 Путин, Владимир 2686
Лапушняну, Валерий 2470 Пушкаш, Виктор 2697
Лемп, Станислав 2704 Р
Литвин, Владимир 2476
Литовцева, Елена 2833 Радова-Каранастас, О. 2814
Лужанский, Станислав 2716 Рахманов, Валентин 2598
Лукашенко, Александр 2477 Рогофф, Кеннет 2687
Лунгу, Анатолий 2833 Родрик, Дэни 2688
Ройбу, Зиновий 2464, 2478
М Ройтбурд, Елена 2666
Мардарь, Ион 2952 Руссу, Алла 1715, 2830
Марченко, Ольга 2440, 2646 С
Маслоброд, Сергей 2953
Маценко, Ирина 2837 Сабий, Федор 2563
Мелека, Анна 2552 Савостин, Николай 2954, 2983
Мельник, Виорел 2671 Сакс, Джеффри Д. 2599
Мерит, Джайлс 2683 Святченко, Иван 2698
Миськова, Елена 2872 Северин, Владимир 2716
Моисеев, Сергей 2664, 2835 Семенова, Анна 2454
Московиси, Пьер 2595 Сидоров, Дмитрий 2958
Муази, Доминик 2684 Симионел, Антон 2721
Мун, Пан Ги 2685 Сингер, Питер 2625
Мунтяну, Игорь 2622 Скидельский, Роберт 2626, 2654
Мустя, Георгий 2853 Смешная,Татьяна 2453, 2671, 2690, 2787,
2809
Н Смил, Вацлав 2436
Никула, Николас 2665 Смышляев, Анатолий 2844
Новосадюк, Владимир 2550-51, 2618 Сорочану, Тудор 2471, 2564
Старик, Виктор 2713
Старыш, Константин 2608
Стиглиц, Джозеф Е. 2673

191
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2009

Сырбу, Андрей 2873 Ш


Т Шварц, Валерий 2955
Шикирлийская, Марина 2650-52, 2667
Такий, Александр 2647-48 Шикирлийская, Татьяна 2601
Талмач, Леонид 2649 Шиллер, Роберт 2691
Таран, Николай 2666 Шимановская, Людмила 2834
Титова, Ирина 2832 Шоларь, Евгений 2567
Тодуа, Зураб 2565
Тхорик, Владимир 2697 Ю
Тхоров, Александр 2689
Тэтчер, Маргарет 2654 Юнко, Александра 2982

У Я

Узун, Елена 2443, 2853, 2855 Янковский, Олег [2857]


Урсу, Михай 2809 Янчева, Анна 2692
Ускату, Сильвия 2690
Устурой, Николай 2714
Устюгова, Наталья 2463, 2717
Ф
Федяшин, Андрей 2600
Фомин, Игорь 2441, 2665
Фрэсыняну, Пантелеймон 2713
Функ, Иосиф 2873
Фурман, Дмитрий 2479
Х
Холодная, Вера [2856]
Хромова, Лариса 2870
Ц
Цеслюк, Владимир 2575, 2620
Цинклер, Владимир 2883
Цуркан, Владимир [2618]
Цырдя, Богдан 2566
Цэрану, Анатолий 2576
Ч
Чебану, Павел 2884
Чербарь, Александр 2825
Чернауцан, Илья 2717
Чижиков, Владимир 2554
Чобану, Эдуард 2872, 2882-85
Чокан, Наталья 2453
Чолак, Михаил 2454

192
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor a căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gazetă"


Nr 5-2009

1. Alianţa Moldova Noastră


2. Capitala
3. Comunistul
4. Dreptul
5. Economist
6. Făclia
7. Florile dalbe
8. Flux european : ed. de vineri
9. Jurnal de Chişinău
10. Literatura şi arta
11. Moldova Suverană
12. Săptămâna
13. Sport plus
14. Timpul de dimineaţă
15. Univers pedagogic pro
16. Vocea poporului
17. Zarul de gardă
18. Альянс Moldova Noastră
19. Голос народа
20. Кишиневские новости
21. Кишиневский обозреватель
22. Коммерсант plus
23. Коммунист
24. Молдавские ведомости
25. Независимая Молдова
26. Столица = Capitala
27. Экономическое обозрение

193
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ............................................................................................... 5

0 GENERALITĂŢI .................................................................................................. 5
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii................................................. 5
003 Sisteme de scriere şi notare................................ ................................ .............. 5
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ................................ . 5
005 Conducere şi organizare. Management ................................ ............................ 6
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ................................ ............. 6
01 Bibliografie. Cataloage ............................................................................. 7
02 Biblioteconomie ......................................................................................... 8
06 Organizaţii (în general) ............................................................................. 9
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)................................ ................................ .... 9
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori ................................ ................................ ...... 9
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE................................................................................... 10
159.9 Psihologie ................................ ................................ ................................ ... 10
16 Logică. Teoria cunoaşterii. Metodologie................................................. 11
2 RELIGIE. TEOLOGIE ......................................................................................... 11
21/29 Sisteme religioase. Religii. Credinţă .................................................. 11
25 Religii ale antichităţii. Religii necreştine ................................................ 11
27 Creştinism. Religie creştină..................................................................... 11
3 ŞTIINŢE SOCIALE ............................................................................................. 12
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale .................................... 12
31 Statistică. Demografie. Sociologie........................................................... 12
32 Politică .................................................................................................... 14
33 Economie. Ştiinţe economice ................................................................... 15
34 Drept. Jurisprudenţă................................................................................ 18
35 Administraţie publică. Artă militară........................................................ 22

194
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ............................................ 23
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ..................... 27
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII............................................................... 28
51 Matematică .............................................................................................. 28
53 Fizică ....................................................................................................... 29
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie........................................................ 30
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ................................................... 30
57 Ştiinţe biologice ....................................................................................... 31
59 Zoologie ................................................................................................... 31
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ......................................................... 31
61 Medicină .................................................................................................. 31
62 Inginerie. Tehnică în general................................................................... 33
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice................................................................................. 34
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii .................. 34
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ................................... 36
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ...................................................... 36
72 Arhitectură............................................................................................... 36
78 Muzică ..................................................................................................... 36
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport...................................................... 37
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .......................................................... 37
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ... 37
82 Literatură................................................................................................. 39
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ..................................................................... 44
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ ................................ ........... 44
93/94 Istorie.................................................................................................. 44
94 Istorie generală. Istorie universală.......................................................... 44
Autoreferate ................................ ................................ ................................ .......... 45

195
Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 5-2009 ................................ ....................... 54
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 5-2009 ................................ ....................... 59
Index subiecte ................................ ................................ ................................ ....... 60
Index editori................................ ................................ ................................ .......... 63
Index ISBN eronate ................................ ................................ .............................. 63

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ..................................................... 64

0 GENERALITĂŢI ........................................................................................... 64
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii............................................... 64
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ................................ ...... 64
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ............................... 64
005 Conducere şi organizare. Management ................................ .......................... 66
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ................................ ........... 66
02 Biblioteconomie ....................................................................................... 66
06 Organizaţii (în general) ........................................................................... 67
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)................................ ................................ .. 67
09 Manuscrise. Bibliofilie............................................................................. 67
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE................................................................................... 67
1/14 Filozofie................................ ................................ ................................ ........ 67
2 RELIGIE. TEOLOGIE ......................................................................................... 68
27 Creştinism ................................................................................................ 68
3 ŞTIINŢE SOCIALE ............................................................................................. 68
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale .................................... 68
32 Politică .................................................................................................... 70
33 Economie. Ştiinţe economice ................................................................... 72
34 Drept. Jurisprudenţă................................................................................ 77
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................................ 84
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale......................................................... 84
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ............................................ 84

196
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ..................... 86
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII............................................................... 87
51 Matematică .............................................................................................. 87
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie........................................................ 87
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ................................................... 88
57 Ştiinţe biologice ....................................................................................... 89
59 Zoologie ................................................................................................... 89
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ......................................................... 89
61 Medicină .................................................................................................. 89
62 Inginerie. Tehnică în general................................................................... 97
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice................................................................................. 98
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii ................ 102
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ................................. 103
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT .................. 105
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ........................................... 105
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie .................................. 105
78 Muzică ................................................................................................... 105
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport.................................................... 105
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ........................................................ 108
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie . 108
82 Literatură............................................................................................... 110
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................... 115
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ ................................ ......... 115
93/94 ISTORIE .................................................................................................. 116
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 5-2009 ............................. 117
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sunt fişate în
"Cronica articolelor de revistă" Nr 5-2009 ................................ ..................... 125

197
CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ.................................................... 126

0 GENERALITĂŢI ......................................................................................... 126


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii............................................. 126
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ................................ .... 126
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ............................. 126
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ................................ ......... 127
02 Biblioteconomie ..................................................................................... 127
06 Organizaţii (în general) ......................................................................... 128
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)................................ ................................ 128
070 Ziaristică. Presă................................ ................................ ............................ 128
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE................................................................................. 128
1/14 Filozofie................................ ................................ ................................ ...... 128
159.9 Psihologie ................................ ................................ ................................ . 129
16 Logică. Teoria cunoaşterii. Metodologie............................................... 129
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică............................................ 129
2 RELIGIE. TEOLOGIE ....................................................................................... 129
21/29 Sisteme religiuoase. religii. Credinţă ............................................... 129
21 Religii preistorice. Religii primitive ...................................................... 129
27 Creştinism. Religie creştină................................................................... 129
3 ŞTIINŢE SOCIALE ........................................................................................... 130
32 Politică .................................................................................................. 130
33 Economie. Ştiinţe economice ................................................................. 145
34 Drept. Jurisprudenţă.............................................................................. 152
35 Administraţie publică. Artă militară ...................................................... 154
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale....................................................... 155
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .......................................... 155
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ................... 163
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII............................................................. 164

198
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie...................................................... 164
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geodezice................................................ 164
59 Zoologie ................................................................................................. 164
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ....................................................... 165
61 Medicină ................................................................................................ 165
62 Inginerie. Tehnică în general................................................................. 166
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice............................................................................... 166
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei ....................... 167
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii ................ 167
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ............... 168
69 Lucrări de construcţii ( de case în principal). Materiale de construcţie.
Tehnologii şi procedee în construcţii ..................................................... 168
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT .................. 168
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ........................................... 168
78 Muzică ................................................................................................... 169
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport.................................................... 170
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ........................................................ 173
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie . 173
82 Literatură............................................................................................... 174
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................... 182
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ ............................. 182
908 Monografii ale localităţilor ................................ ................................ .......... 182
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ ................................ ......... 182
93/94 Istorie................................................................................................ 183
94 Istorie generală. Istorie universală........................................................ 183
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 5-2009.............................. 185

199
Lista gazetelor a căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr
5-2009................................ ................................ ................................ ............. 193

200
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 12,91
Coli ed. 10,27
Tirajul 50 ex.
Com. Nr 4/09

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.com


ISSN.Moldova@gmail.com ISMN_Moldova@gmail.com

http://www.bookchamber.md

Tipografia "Valinex" SRL

str. Florilor 30/1A, of. 26 B


Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 03 91

Email: valinex@mail.md valinex@rambler.ru

201