Sunteți pe pagina 1din 248

CRONICA C R II BOOK ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

NR 12
DECEMBRIE 1999 DECEMBER
(891-1153)

0 GENERALIT I
00 BAZELE GENERALE ALE TIIN EI I CULTURII
002 Scrieri în general. Documentare. Informare tiin ifico-tehnic .
Informare
Informatica: îndrum ri metodice privind îndeplinirea lucr rilor
de control / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Matematica de Calcul i
Programare; alc t. Liviu Carcea, …; red. resp.: Anatolie Popescu. – Ch.:
U.T.M., 1999. – 31 p [1].: tab., scheme; 20 cm. – Bibliogr. p. 31 (9 tit.). –
Pre contractual, 150 ex. – [99-920]
002(076.5)
004 tiin a i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
Problema anului 2000 în sistemele informatice din Republica
Moldova. – Ch.: ARC, 1999 (F.E.-P. “Combinatul Poligr.”). – 33, [2] p.:
tab.; 20 cm. - Apare cu sprijinul financiar al B ncii Mondiale. – ISBN 9975-
61-112-5: Pre contractual, F. tir. – [99-1103]
004.2(478)
008 Civiliza ie. Cultur . Progres
Glagol dobro : 10-letiû Fonda posvâ âetsâ / Fond slavân.
pis’mennosti i kul’tury v Resp. Moldova / sost.: M. F. Ionko, D. D. Gol’kov
. – Ch.: Paragon, 1999. – 96 p.: il.; 29 cm. – ISBN 9975-916-12-0: Pre
contractual, F. tir. – [99-1121]
008:061.27 (=82)(478)
02 BIBLIOTECONOMIE. BIBLIOTECI
Bibliotecile publice din Republica Moldova : Situa ii statistice
1997-1998 / Bibl. Na . a Rep. Moldova; alc t.: Angela Dr g nel. – Ch.: S.
n., 1999 (Imprimeria B.N.R.M.). – 6, [8] p.: tab.; 20 cm. – F. Pre , 100 ex. –
[99-1116]
[027.022](478)(083.41)
Programa analitic : a cursului normativ “Istoria C r ii i a
bibliotecilor” / Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Jurnalism i t. ale
Comunic rii. Catedra Biblioteconomie i Asisten Inform.; aut.: Ion Madan.
– Ch.: U.S.M., 1999. – 22 p.; 20 cm. - Bibliogr. p. 20-22 (34 tit.) –Pre
contractual, 50 ex. – [99-1044]
02:01(073.8)
Unele probleme de teorie i practic ale presei i comunic rii. – Vezi
Nr 897.

06 ORGANIZA II. ASOCIA II. CONGRESE. EXPOZI II. MUZEE


Informacionnyj sbornik dlâ evrejskih blagotvoritel’nyh centrov
/ “Joint”, In-t social. i ob . rabotnikov / sost. V. Iri ionciuk, …. – Ch.: Elan,
1999 (Tipogr. “Elan Poligraf”). – 20 cm.
Nr 2. – 1999. – 146 p. – Pre contractual , F. tir. – [99-1068]
06.058(=924.5)(478)(083.74)
070 Ziare. PreS . Jurnalism
Unele probleme de teorie i practic ale presei i comunic rii :
[culeg. de art.] / Univ. de Stat din Moldova, Fac. Jurnalism i tiin e ale
Comunic rii; coord. Efim Romanciuc. – Ch.: S. n., 1999 (Tipogr. USM). –
185 p.; 20 cm. - Bibliogr. la sfâr itul art. i în notele de subsol. – Pre
contractual, 100 ex. – [99-1166]
[070:316.77+02](082)
087.5 Publica ii pentru copii
Chei e pentru copii : 200 de înv turi duhovnice ti din Sfânta
Carte - Biblia / Funda ia Cre tin Micul Samaritean. – Ch.: Serebia S.R.L.,
1999. (Concernul “Presa”). – 203 p.; 25 cm. – (În cop.). – Pre contractual,
10000 ex. – [99-1101]
087.5:22
01 BIBLIOGRAFIE
Agnesa Ro ca: Biobibliogr. / Bibl. Municipal “B. P. Hasdeu”,
Bibl. “Ovidius”; alc t.: S. Uncu; ed. îngrijit de Lidia Kulikovski. – Ch.:
ABC, 1999. – 89, [7] p.: fotogr.; 21 cm. – ISBN 9975-9556-9-X : Pre
contractual, F. tir. – [99-929]
016:[859.0(478).09+929 Ro ca]
Bibliografia na ional a Moldovei : C r i. Autoref. Teze. Art.
din rev. i ziare / Camera Na . a C r ii din Rep. Moldova; alc t. Claudia
Bâgu,…; red. resp.: Valentina Chitoroag . – Ch.: Camera Na . a C r ii din
Rep. Moldova, 1999 (Rotaprint). – 20 cm. – Texte: lb. rom., ruS , alte lb.
str ine. – Contin. ed. “Cronica Presei”. – ISSN 0201-6761.
Nr 4, 1999. – 1999. – 151 p. – Pre contractual, 100 ex. – [99-957]
015(478)
Nr 5, 1999. – 1999. – 124 p. – Pre contractual, 100 ex. – [99-
1002]
015(478)
Nr 6, 1999. – 1999. – 178 p. – Pre contractual, 100 ex. –[99-
1003]
015(478)
Bibliografia Moldovei : C r i. Albume. H r i. Note muzicale.
Discuri. Seriale etc. : repertoriul publ. pe lunile … / Bibl. Na . a Rep.
Moldova; alc t. Larisa Bulat, … . – Ch.: Bibl. Na ., 1999 (Imprimeria
BNRM). – 20 cm.
Iulie-august 1997. – 1999. – 76 p. - Pre contractual, 100 ex. – [99-
935]
015(478)
Catalogul manualelor i altor lucr ri didactice pentru
înv mântul primar, secundar. Anul colar 1999-2000 / Min. Educa iei i t.
– Ch.: S. n., 1999 (Tipogr. Orhei). – 22 p.: tab.; 20 cm. – Pre contractual,
2000 ex. – [99-1105]
019.942:37
Catalogul ziarelor i revistelor = Katalog gazet i žurnalov,
semestrul I / Întreprinderea de Stat “Po ta Moldovei”. – Ch.: [Sirius], 1999.
– 154 p.; 29 cm. – Text: lb. rom., ruS . – Pre contractual, F. tir. – [99-1117]
018=590=82
Cronica Presei : Indice bibliogr. de stat al Rep. Moldova: se ed.
din a. 1958 / Camera Na . a C r ii din Rep. Moldova; alc t.: Claudia
Bâgu,…; red. resp.: Valentina Chitoroag . - Ch.: Camera Na . a C r ii din
Rep. Moldova, 1999. – 20 cm. – Texte: lb. rom., ruS , alte lb. str ine. –
ISSN 0201-6761.
Nr 1, 1998. – 1999. – 150 p. – Pre contractual, 100 ex. – [99-1008]
015(478)
Nr 2, 1998. – 1999. – 146 p. – Pre contractual, 100 ex. – [99-
1009]
015(478)
Nr 6, 1998. – 1999. – 202 p. – Pre contractual, 100 ex. – [99-
1010]
015(478)
Nr 7, 1998. – 1999. – 100 p. – Pre contractual, 100 ex. – [99-
1011]
015(478)
Nr 8, 1998. – 1999. – 84 p. – Pre contractual, 100 ex. – [99-
1012]
015(478)
Nr 9, 1998. – 1999. – 108 p. – Pre contractual, 100 ex. – [99-
1013]
015(478)
Nr 10, 1998. – 1999. – 120 p. – Pre contractual, 100 ex. – [99-
1014]
015(478)
Nr 11, 1998. – 1999. – 122 p. – Pre contractual, 100 ex. – [99-
1015]
015(478)
Nr 12, 1998. – 1999. – 198 p. – Pre contractual, 100 ex. – [99-
1016]
015(478)
Cultura în Moldova : Buletin de informare i documentare /
Bibl. Na . a Rep. Moldova; alc t. Larisa Neagu. – Ch.: Bibl. Na . a Rep.
Moldova, 1999 (Imprimeria B.N.R.M.). – 20 cm.
iulie-decembrie 1996. – 1999. – 54 p.; F. pre , 50 ex. – [99-928]
016:008(478)
Intr ri noi în colec iile bibliotecii universitare : Buletin bibliogr.
/ Univ. Pedagogic de Stat “Ion Creang ”. Biblioteca. Serviciul Informare i
Documentare; alc t. Ecaterina Scherlet, Violeta Ionel. – Ch.: S. n., 1999. –
20 cm.
Nr 2, (2) aprilie-iunie, 1999. – 1999. – 92 p. – Pre contractual, F. tir.
– [99-1051]
017/019
Legi, acte normative, comunicate oficiale emise de c tre
organele puterii de stat i administra iei publice ale Republicii Moldova:
Catalog / Bibl. Na . a Rep. Moldova; alc t. Tatiana Pl cint . – Ch.: Bibl.
Na . a Rep. Moldova, 1999. – 20 cm.
noiembrie-decembrie 1996. – 1999. – 77 p. – F. pre , 80 ex. – [99-
934]
016:34
mai-iunie 1997. – 1999. – 44 p. – F. pre , 50 ex. – [99-931]
016:34
iulie-august 1997. – 1999. – 53 p. – F. pre , 50 ex. – [99-932]
016:34
septembrie-octombrie 1997. – 1999. – 38 p. – F. pre , 50 ex. –
[99-933]
016:34
Spisok u ebnikov dlâ škol s obu eniem na âzykah na al’nyh
men’šinstv : (U eb. god 1999-2000) / Resp. Moldova. M-vo Obrazovaniâ i
Nauki. – Ch.: S. n., 1999 (Tipogr. din Orhei). – 19 p.: tab.; 24 cm. – Pre
contractual, 500 ex. – [99-1106]
019.942:371
1 TIIN E FILOZOFICE
1/14 FILOZOFIE
“Actualitatea filozofiei: aspecte teoretice i practice ”, conf.
t. (1999, Chi in u). Materialele conferen ie tiin ifice, 12-14 mai 1999. –
Ch.: U.S.M., 1999. – 172 p.; 21 cm. – Antetit.: Univ. de Stat din Rep.
Moldova. Fac. Filozofie i Psihologie, Funda ia Int. “ tefan Lupa cu” pentru
Cultur i t., Lab. de Filosofie al Colegiului Invizibil din Moldova,
Funda ia Soros din Moldova. – Text: lb. rom., ruS . – Bibliogr. în notele de
subsol. – Pre contractual, 50 ex. – [99-1038]
1/14(063)(082)
Dmitrieva, Larisa. Ob okkul’tnyh pri inah i sledstviâh vojn.
Ponâtie ob oderžanii i mediumizme : Fragm. gl. iz knigi “Vy ot mira sego”.
“Mir sej”, Astral’nyj - mir ne elove eskij / otv. red. V. Timofti. – Ch.:
Vid’â, 1999. – 80 p.; 20 cm. – ISBN 9975-9538-3-2 : Pre contractual, F. tir.
– [99-1073]
133
Ku erenko, Galina. Ežegodnyj polnyj astrologi eskij kalendar’
dlâ sem’i na 2000 god: Prognoz na každyj den’ dlâ vseh / Galina Ku erenko:
sost.: Ku erenko Galina, Makedon Galina. – Ch.: Centr duhov. vozroždeniâ
“Uraniâ”, 1999 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 236 p.; 21 cm. – Aut. pe cop.
nu este indicat. – ISBN 9975-9579-0-0: Pre contractual, 500 ex. – [99-1028]
133.52(059)
Ro ca, Sergiu. Din istoria gândirii filozofice / Sergiu Ro ca;
Acad. de Administrare Public pe lâng Guvernul Rep. Moldova. – Ch.:
AAP., 1998. – 116 p.; 23 cm. – Bibliogr. p. 115-116 (104 tit.) i în notele de
subsol. – Apare cu ajutorul financiar al Comisiei Europene. – Pre
contractual, 250 ex. – [99-985]
14(091)(075)

16 LOGIC . TEORIA CUNOA TERII. METODOLOGIA I LOGICA TIIN EI


Cump t , Vasile. Exerci ii i probleme la logic / Vasile
Cump t , Vasile Onicov; Univ. de Stat din Moldova. Catedra de Filozofie a
Facult ii de Filozofie i Psihologie. – Ch.: Civitas, 1999 (Tipogr. Prag-3). –
111, [1] p.; 20 cm. – ISBN 9975-936-34-2: Pre contractual, F. tir. – [99-
1102]
16(075.8)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
26/28 BISERICA CRE TIN
Ciuntu, Ioan (protoiereu). În numele adev ratei credin e /
protoiereu Ioan Ciuntu. – Ch.: F.E. – P. “Tipogr. Central ”, 1999. – 182 p.;
21 cm. – (Colec ia “2000 de ani ai cre tin t ii”). – ISBN 9975-78-031-8:
Pre contractual, F. tir. – [99-901]
26
Ciuntu, Ioan (protoiereu). Dang t de clopote: [amintiri] /
protoiereu Ioan Ciuntu; graf.: Leonid Popescu. – Ch.: F.E.-P. “Tipogr.
Central ”, 1999. – 102 p.: il.; 21 cm. – (Colec ia “2000 de ani ai
cre tin t ii”). – ISBN 9975-78-032-6: Pre contractual, F. tir. – [99-902]
261+929
27 ISTORIA BISERICII CRE TINE
File despre Sfânt M n stire Zlo i / Casa–muzeu “Alexei
Mateevici” din Zaim; resp. de ed. Ion G in . – Ch.: Bons Offices, 1999. – 36
p.: il.; 19 cm. – (“Comoar ” / serie a casei-muzeu “Alexei Mateevici” din
Zaim; 4). – ISBN 9975-9988-4-4: Pre contractual, F. tir. – [99-1079]
271(478)

3 TIIN E SOCIALE
31 STATISTIC . DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Migrarea popoarelor
Femeile i b rba ii Moldovei: Anuar statistic succint / Dep.
Analize Statistice i Sociologice al Rep. Moldova. – Ch.: S. n., 1999
(Centrul Principal de Calcul al DASS). – 72 p.: tab.; 21 cm. – (Statistica
Moldovei). – Text paralel: lb. rom., ruS . - Apare cu sprijinul organiza iei
non-guvernamentale “Femeia întru salvarea copilului”. – Pre contractual,
300 ex. – [99-1100]
314.96(478)(083.41)-055.1/.3
316 Sociologie
Bulmaga, Leonid. Agricultura Moldovei în anii 1950-1990. – Vezi
Nr 1055.

Cr ciun, Claudia. Comunicarea în administrare Public /


Claudia Cr ciun; Acad. de Administrarea Public pe lâng Guvernul Rep.
Moldova. – Ch.: AAP; 1998. – 131 p.; 24 cm. – Bibliogr. p. 125-131. –
Apare cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. – Pre contractual, 250
ex. – [99-1089]
[316.772:351/354](075)
Mor rescu, Maia. Ini iere în problematica gender / Maia
Mor rescu, Ludmila Papuc. – Ch.: S. n., 1999. – 75 p.: tab; 20 cm. –
Bibliogr. p. 72-75 (56 tit.). - F. f. de tit. – Pre contractual, 100 ex. – [99-
1037]
316.47:392.6
Pascaru, Ana. Introducere în sociologia organiza iilor / Ana
Pascaru; Acad. de Administrare Public pe lâng Guvernul Rep. Moldova,
Tacis. – Ch.: AAP, 1998. – 86 p.; 24 cm. – Bibliogr. p. 85-86 (44 tit.). –
Apare cu ajutorul financiar al Comisiei Europene. – Pre contractual, 230 ex.
– [99-1095]
316.35(075)
Raportul Na ional al Dezvolt rii Umane. Republica Moldova, 1999.
– Vezi Nr 960.

National Human Development Report. Republic of Moldova, 1999. –


Vezi Nr 961.

321 Forme de organizare politic


Didencu, Valeriu. Democra ie i administra ie public local . – Vezi
Nr 997.

323/324 Politica intern


323/324(478) Politica intern a Republicii Moldova
Frunta u, Platon. Republica Moldova pe calea democratiz rii:
(aspecte ale procesului de constituire a unui nou sistem politic) / Platon
Frunta u, Gheorghe Rusnac; Univ. de Stat din Moldova, Inst. de Studii
Politice i Rela ii Int. – Ch.: U.S.M., 1999. – 140 p.; 20 cm. - Bibliogr. în
notele de subsol. – ISBN 9975-917-28-3: Pre contractual, 200 ex. – [99-
1041]
323/324:329.1/4(478) (075.8)
Nemcy Respubliki Moldova : istoriâ, kul’tura , sovremennoe
položenie : Nau .-prakt. konf. 11-12 maâ, 1999 g: Dokl. i soobš. / Dep. Nac.
Otnošenij i Funkcionirovaniâ âzykov; Resp. ob ina nemcev Moldovy; Mold.
otdelenie fonda SOROS. – Ch.: S. n., 1999. – 63 p.; 20 cm. – Pe cop. tit. în
lb. rom. – Text: lb. ruS , rom., germ. – Pre contractual, F. tir. – [99-1134]
323.15(30)(478)(091)=82=590=30
Volkov, Eduard. Politi eskij šmekerizm v Moldove : (Zarisovki
i analiz polit. landšafta RM: 1996-1998 gg.) / Eduard Volkov. – Ch.: S. n.,
1999 (Tipogr. “Prag-3”). – 412, [3]p.: il.; 21 cm. – ISBN 9975-9500-1-9:
Pre contractual, 300 ex. – [99-954]
323/324(478)”1996/1998”
327 Rela ii interna ionale. Politic extern
Harišin, Mihail Vladimirovi . Konfliktnye situacii na post-
sovetskom prostranstve: [monogr.] / M. V. Harišin. – Ch.: Lyceum, 1999
(Tipogr. M-Madena). – 112 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 76-97, 102-106(51 tit.).
– ISBN 9975-939-12-0: Pre contractual, 1000 ex. – [99-1113]
[327: 323/324]
Nazaria, Sergiu. Istoria rela iilor interna ionale în epoca
contemporan , 1917/1918-2000: Curs de lec ii / Sergiu Nazaria; Univ. de
Stat din Moldova; Catedra Rela ii Int. – Ch.: Civitas, 1999. – 21 cm.
P. 1: 1917/1918-1939. – 1999. – 212 p. – Bibliogr. în note p. 189-
208 (395 tit.). – ISBN 9975-936-46-0: Pre contractual, F. tir. – [99-977]
327(091)”1917/1939”(042.3)
Idem în lb. ruS : Istoriâ meždunarodnyh otnošenij v novejšee
vremâ (1917/1918-2000): Kurs lekcii. – Ch.: Civitas, 1999. – 21 cm. – Apare
în red. aut.
. 1: (1917/1918-1939). – 1999. – Bibliogr. în note p. 203-222(395
tit.). – ISBN 9975-936-48-2: Pre contractual, F. tir. – [99-980]
327(091)”1918/1939”(042.3)=82
Rela ii interna ionale: istorie i contemporaneitate: [culeg. de
art.] / Univ. de Stat din Moldova. Fac. de t. Politice. Catedra RI, Asoc.
politologilor din Moldova; red. t. Gh. Rusnac, V. Beniuc. – Ch.: S. n., 1998
(Tipogr. USM). – 21 cm.
P. 1. – 1998. – 96 p.: tab., scheme. - Bibliogr. la sfâr itul art. – Pre
contractual, 100 ex. – [99-1173]
327(075.8)(082)
P. 2. – 1998. – 160 p. – Bibliogr. la sfâr itul art. – Pre
contractual, 50 ex. – [99-1174]
327(075.8)(082)
327 Rela ii interna ionale. Politic extern
327(478) Politica extern a Republicii Moldova
Cojocaru, Gheorghe E. Politica extern a Republicii Moldova:
Studii / Gheorghe E. Cojocaru; Inst. de Istoric al Acad. de t. a Rep.
Moldova. – Ch.: Civitas, 1999. – 168 p.; 20 cm. – (Col. Istoric “Civitas”).–
Bibliogr. în note. – Apare cu spijinul financiar al Funda iei SOROS –
Moldova. – ISBN 9975-936-29-6 : Pre contractual, F. tir. – [99-987]
327(478)
Gribincea, Nicolae. Politica ruS a bazelor militare: Georgia i
Moldova. – Vezi Nr 1005.

329 Partide i mi c ri politice. Organiza ii i mi c ri de maS


Didencu, Valeriu. Democra ie i administra ie public local . –
Vezi Nr 998.

33 ECONOMIE. TIIN E ECONOMICE


330 tiin e economice. Economie politic
Coropceanu, N. Evaluarea riscurilor proiectelor investi ionale :
(Inform. - expres) / N. Coropceanu.; Inst. de Cercet ri t. în Domeniul
Inform rii Teh. – Econ. – Ch.: I.C. .I.T.E., 1999. – 25 p.; 20 cm. – F. f. de
tit. – Bibliogr. p. 25 (17 tit.). – Pre contractual, 122 ex. – [99-1123]
330.322
Eggertsson, Thrainn. Economia neo-institu ional :
(Comportament i institu ii) / Thrainn Eggertsson; trad. din lb. engl. Diana
Stanciu. – Ch.: Cartier : CEU Press, 1999 (Tipogr. Multiprint). – 413 p.; 21
cm. – Tit. orig.: Economic Behavior and Institutions. – Bibliogr. în notele de
subsol, p. 380-405(274 tit.). – Ind. de aut. p. 407-413. – ISBN 9975-949-71-
1 : Pre contractual, F. tir. – [99-937]
330.101.52:334
Ust’ân , I. G. Genial’nyj èkonomist V. V. Leont’ev – sozdatel’
novogo metoda analiza èkonomi eskoj dinamiki : (“Zatraty -vypusk”) / I. G.
Ust’ân . – Ch.: MoldNIITÈI, 1999. – 39, [1] p.; 20 cm. – (Istoriâ sovrem.
èkon. mysli)(Lu šie èkonomisty mira). – Bibliogr. p. 39-40 (61 tit.). – Pre
contractual, 74 ex. – [99-1129]
330.101.52(092)+929
331 Munc . Economia muncii. Organiza ia muncii
Cojocaru, Svetlana. Managementul resurselor umane / Svetlana
Cojocaru; Acad. de Administrare Public pe lâng Guvernul Rep. Moldova.
– Ch.: AAP, 1998. – 115 p.: tab.; 24 cm. – Bibliogr. p. 113-115 (47 tit.) i la
sfâr itul cap. – Apare cu ajutorul financiar al Comisiei Europene. - Pre
contractual, 200 ex. – [99-1097]
[331.101.262:658.012.4](075)
Kolektivnyj dogovor meždu administraciej iz ob’’edinennym
profsoûznym komitetom akcionernogo ob estva “Uzina de Tractoare
“Trakom” / Resp. kom. profsoûzov rabotnikov avtomob. i sel.-hoz.
mašinostroeniâ Resp. Moldova. – Ch. : S. n., 1999 (S. A. Tipogr. “Sirius”). –
66 p.; 21 cm. – Pre contractual, F. tir. – [99-1141]
331.106.24
avga, L. Aspecte ale previziunii necesarului de resurse umane /
L. avga, G. avga. – Ch. : I.C. .I.T.E., 1999. – 49 p.: tab.; 20 cm. – (Inf. de
Sintez / Inst. de Cercet. t. în Domeniul Inf. Teh.-Econ.). – Bibliogr. p. 47-
49 (37 tit.). – F. f. de tit. – Pre contractual, 86 ex. – [99-1137]
331.101.26(048.8)
Ulian, G. Mecanismul organiza ional-financiar de creare a
locurilor noi de munc în ramurile economiei na ionale / G. Ulian. – Ch.:
I.C. .I.T.E., 1999. – 43,[1] p.; 20 cm. – (Inf. de Sintez / Inst. de Cercet. t.
în Domeniul Inf. Teh.-Econ.). – Bibliogr. p. 42-43 (14 tit.) – F. f. de tit. –
Pre contractual, 92 ex. – [99-1136]
331.52(478)(048.8)

334 Forme de organizare a activit ii economice


Antreprenoriatul în Republica Moldova: privilegii i sanc iuni /
alc t.: Petru arcov, Ghenadie Ipati. – Ch.: Bons Offices, 1999. – [69] p.
numerotate separat.; 20 cm. – ISBN 9975-9988-2-8: Pre contractual, F. tir. –
[99-1057]
[334:[351.713+343]](478)
DAAC Hermes: Informaciâ o kompanii /DAAC Hermes. – Ch.:
S. n., 1999 (Tipogr. “Elan Poligraf”). – 16 p.: fotogr.; 28 cm. – F. pre , f. tir.
– [99-1078]
334.722.8:004(085.5)
Organizarea gospoD riilor agricole competitive în condi iile
economiei de pia / F. Bajura, … - Ch.: I.C. .T.E., 1999. – 64, [1] p.; 20
cm. – (Inf. de Sintez / Inst. de Cercet. t. în Domeniul Inf. Teh.-Econ.). –
Bibliogr. p. 64 (12 tit.). – F. f. de tit. – Pre contractual, 198 ex. – [99-1138]
334.78:338.43(478)(048.8)
336 Finan e. B nci. MoneD i circula ie monetar . Credit
Clasificarea bugetar / Min. Finan elor al Rep. Moldova. – Ed.
a 2-a, modif. i compl. – Ch.: S. n., 1999 (Concernul “Presa”). – 173 p.; 20
cm. – Tit. pe cop., text paralel: lb. rom., ruS . – Pre contractual, 4000 ex. –
[99-953]
336.14=590=82
Codul fiscal = Nalogovyj kodeks : (cu modific ri i compl. la 11
martie 1999). – Ch.: S. n., 1999[Tipogr. “Sirius”]. – 184 p.; 20 cm. – Text
paralel : lb. rom., ruS . – Pre contractual, F. tir. – [99-1115]
336.22(094.4)=590=82
Dic ionar financiar-bancar : rus-român - francez-englez /
Centrul Na . de Terminologie; coord. Valeriu Culev, Albina Dumbr veanu. –
Ch.: S. n., 1999. – 80 p.; 21 cm. – (Mici dic ionare terminologice).- ISBN
9975-9560-6-8: Pre contractual, F. tir. – [99-926]
336(038)=00
Kobzar’, L. Makroèkonomi eskie usloviâ finansovoj
restrukturizacii / L. Kobzar’ . – Ch.: MoldNIITÈI, 1999. – 49, [1] p.: tab.; 20
cm. – (Obzor. inf. / NII tehn.-èkon. inform.). – F. f. de tit. – Pre contractual,
91 ex. – [99-1133]
336.02(478)(048.8)
Manole, Tatiana. Finan e publice: Teorie i aplica ii / Tatiana
Manole; Acad. de Administrare Public pe lâng Guvernul Rep. Moldova. –
Ch.: AAP, 1998. – 349 p.: scheme; 24 cm. – Bibliogr. p. 347-348(30 tit.) i
în notele de subsol. – Apare cu spijinul financiar al Comisiei Europene. –
Pre contractual, 250 ex. – [99-1084]
[336.1/.5:351.74](075)
Viziuni actuale privind sistemul fiscal al Moldovei / A. Certan. –
Ch.: I.C. .I.T.E., 1999. – 14 p.; 20 cm. – (Inf. – expres / Inst. de Cercet. t.
în Domeniul Inf. Teh.-Econ.). – Bibliogr. p. 14 (12 tit.). – Descrierea dup p.
1. – F. f. de tit. i cop. – Pre contractual, 90 ex. – [99-1132]
336.22(478)
338 Situa ie economic . Politic economic . Produc ie
Barb ro ie, Ecaterina. Politica de dezvoltare a sectorului privat
/ Ecaterina Barb ro ie; Acad. de Administrare Public pe lâng Guvernul
Rep. Moldova. – Ch. : AAP, 1998. – 175 p.; tab.; 24 cm. – Bibliogr. p. 174-
175 (32 tit.). – (Programul Tacis). - Apare cu ajutorul financiar al Comisiei
Europene. – Pre contractual, 200 ex. – [99-1088]
338.23:330.111.62(075.8)

338(478) Situa ia economic în Republica Moldova


Bulmaga, Leonid. Agricultura Moldovei în 1950-1980. – Vezi Nr
1055.
Raportul Na ional al Dezvolt rii Umane. Republica Moldova,
1999: Tranzi ia i securitatea uman / aut. i exper i: Andrei Cantemir, Lilia
Cara ciuc, Anatol Gudîm, …; red. versiunii în lb. engl. Ethel Hetherington
Perina. – Ch.: UNDP (Programul Na iunilor Unite Pentru Dezvoltare), 1999.
– 138 p.: tab.; 28 cm. – Bibliogr. p. 137-138 (44 tit). – ISBN 9975-9581-0-9
: Pre contractual, F. tir. – [99-1071]
[338+316](478)
Idem în lb. engl.: National Human Development Report.
Republic of Moldova, 1999: Transition and human security… - Ch.: UNDP,
1999. – 138 p.: tab.; 28 cm. – Bibliogr. p. 137-138 (45 tit.). – ISBN 9975-
9581-0-9 : Pre contractual, F. tir. – [99-1072]
[338+316](478)=20

339 Comer . Rela ii economice interna ionale. Economie mondial


339.7 Finan e interna ionale
Programa cursului i planuri pentru seminare la disciplina
“Tranzac ii Interna ionale” (68 ore) : Pentru studen ii anului III, specialitatea
“REI” / Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra Rela ii Economice
Int.; elab. Natalia Lobanov. – Ch.: S. n., 1999 (Complexul ed.-poligr. al
A.S.E.M.). – 16 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 13-14 (43 tit.). – Pre contractual,
100 ex. – [99-1161]
339.72(073.8)
Idem în lb. fr.: Programme des cours et des seminaries aux
«Transactions internationales» : Pour etudiants de la specialite «REI». – Ch.:
S. n., 1999. – 15 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 12-13 (43 tit.). – Pre contractual,
100 ex. – [99-1159]
339.9(073.8)=40
Programa cursului “Riscurile în afacerile economice
interna ionale” / Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra Rela ii
Economice Int.; alc t.: Olesea Sârbu. – Ch.: S. n., 1999 (Complexul ed.-
poligr. A.S.E.M). – 10 p.; 20 cm. – Pre contractual, 100 ex. – [99-1163]
339.72(075.8)

339.9 Politic economic interna ional . Economie mondial


Programa analitic a cursului “Economia mondial i Rela ii
Economice Interna ionale”: pentru studen ii anilor I, II i III: (sec iile de zi i
f r frecven ) / Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra Rela ii
Economice Int.; elab. de I. Galaju. – Ch.: S. n., 1999 (Complexul ed.-poligr.
al A.S.E.M ). – 31 p.: tab.; 20 cm. – Pre contractual, 100 ex. – [99-1164]
339.9(073.8)
Programa analitic i planuri pentru seminare la disciplina
“Managementul în afacerile economice interna ionale”: pentru studen ii a.
IV, specialitatea REI / Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra
Rela ii Economice Int.; alc t. Viorica C rare. – Ch.: Complexul ed.-poligr. al
A.S.E.M.., 1999. – 20 p.; 20 cm. – Bibliogr. în text., p. 17-18 (39 tit.). – Pre
contractual, 100 ex. – [99-1156]
339.9:658.012.4(073.8)
Programa cursului Economia mondial : (pentru studen ii
facult ii “REI” / Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra Rela ii
Economice Int.; alc t. Constantin Postic . – Ch.: S. n., 1999 (Complexul ed.-
poligr. al A.S.E.M.). – 17 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 17 (12 tit.). – Pre
contractual, 100 ex. – [99-1158]
339.9(073.8)
Programa cursului i planuri pentru seminare la disciplina
“Tranzac ii Interna ionale” (120 ore) / Acad. de Studii Economice din
Moldova. Catedra Rela ii Economice Int.; elab. Natalia Lobanov. – Ch.: S.
n., 1999 (Centrul ed.-poligr. al A.S.E.M.). – 19 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 16-
17 (43 tit.). – Pre contractual, 100 ex. – [99-1157]
339.9(073.8)
Idem în lb. fr.: Programme du cours “Transactions
Internationales” (120 heures). – Ch.: S. n., 1999 (Tipogr. A.S.E.M.). – 20 p.;
20 cm. – Bibliogr. p. 17-18 (43 tit.). – Pre contractual, 100 ex. – [99-1160]
339.9(073.8)=40
Programa Cursului “Transporturi i expedi ii interna ionale”:
Specialitatea “REI” : (pentru studen ii anului V i III) / Acad. de Studii
Economice din Moldova. Fac. Rela ii Economice Int. Catedra Rela ii
Economice Int.; elab. Eduard Calancea. – Ch.: S. n., 1999 (Centrul ed.-
poligr. al A.S.E.M.). – 11 p.; 20 cm. – Bibliogr. în text. – Pre contractual,
100 ex. – [99-1162]
339.9(073.8)
34 DREPT. LEGISLA IE. JURISPRUDEN
341 Drept interna ional
Dogaru, Ion. Drepturile omului i libert ile publice / Ion
Dogaru, Dan Claudiu D ni or; Univ. European Dr gan, Inst. de Cercet. –
Ch.: Zamolxe, 1998. – 242 p.; 21 cm. - Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN
9975-9983-0-5: Pre contractual, F. tir. – [99-992]
341.231.14
Politica de tineret: culegere de acte int. i na . / Consiliul Na . al
Tineretului din Moldova, Asoc. European Youth Exchange Moldova; coord.
Iosif Moldovanu. – Ch.: TipCim, 1999. – 120 p.; 21 cm. – Apare cu sprijinul
financiar al Reprezentan ei Fondului Na iunilor Unite pentru Copii
(UNICEF) în Moldova i al Funda iei SOROS Moldova. – ISBN 9975-64-
017-6: Pre contractual, 1000 ex. – [99-914]
341.231.14-053.6:342.7(478)(094)
Romanda , Nicolae. Dreptul european al muncii. – Vezi Nr 991.

Tonu, Maria. Legisla ia interna ional în protec ia persoanelor


cu handicap / Maria Tonu, Valeriu Sava, Vitalie Tonu; Asoc. Bolnavilor de
Miopatie din Rep. Moldova, Soc. “Management i Asigur ri în Medicin ”,
Centrul “Via a Independent ”. – Ch.: S. n., 1999 (Tipogr. “Sirius”). – 28 p.;
21 cm. - Bibliogr. p. 28 (12 tit.). – Apare cu spijinul financiar al United
States Information Agency (USIS). - Pre contractual, F. tir. [99-1149]
341.231.14-056.26
Tratat dintre Republica Moldova i România privind asisten
juridic în materie civil i penal / Min. Justi iei al Rep. Moldova. – Ch.: S.
n., 1998 (S.A. Tipogr. “Sirius”). – 42 p.; 21 cm. – Pre contractual, F. tir. –
[99-1148]
341.241+[343+347](478+498)
Tratate Interna ionale la care Republica Moldova este parte
(1990-1998) / Min. Afacerilor Externe al Rep. Moldova, Min. Justi iei al
Rep. Moldova; coord. i colab. Alexei Barb neagr ,…- Ed. oficial . – Ch.:
Moldpres: Monitorul Oficial al Rep. Moldova: MP SRL “Metrompas”, 1999
(Tipogr. A. . a Rep. Moldova). – 20 cm. – Apare cu spijinul Înaltului
Comisariat al Na iunilor Unite pentru Refugia i, Agen iei Statelor Unite
pentru Dezvoltare (USAID), prin intermediul Funda iei Eurasia i Asocia iei
Avoca ilor Americani – Ini iativa Juridic în Europa Central i de Est (ABA
CEELI) în Moldova, Funda iei Soros Moldova, … - (În cop.).
Vol. 16. – 1999. – 300 p. – Texte în lb. rom., ruS . – ISBN 9975-73-
052-3: Pre contractual, 1000 ex. – [99-1017]
341.24”1990/1998”=590=82
Vol. 17. – 1999. – 308 p. – Texte în lb. rom., ruS . – ISBN
9975-73-053-1: Pre contractual, 1000 ex. – [99-1018]
341.24”1990/1998”=590=82
Vol. 18. – 1999. – 383 p. – Texte în lb. rom., ruS . – ISBN 9975-
73-058-2 : Pre contractual, 1000 ex. – [99-1019]
341.24”1990/1998”=590=82

342 Drept public. Drept constitu ional. Drept administrativ


Accesul la informa ie în Republica Moldova: St. realizat de un
grup de lucru al Comitetului pentru Libertatea Presei i Funda iei Int. pentru
Sisteme Electorale, cu suportul Funda iei SOROS Moldova / Com. pentru
Libertatea Presei; coord.: Alexandru Can âr. – Ch.: Bons Offices, 1999. –
132 p.; 20 cm. – Apare cu suportul financiar al Funda iei SOROS –
Moldova. – ISBN 9975-9988-6-0: Pre contractual, 1000 ex. – [99-983]
342.732(478)
Declara ie asupra elimin rii violen ei împotriv femeilor: [trad.
neoficial din lb. engl.]. – Ch.: S. n., 1999 (S.A. Business Elita). – 15 p.; 19
cm. – Apare sub îngrijirea Centrului Na . de Studii i Inf. pentru Problemele
Femeii, cu sprijinul financiar al Asocia iei Avoca ilor Americani. – Pre
contractual, 1500 ex. – [99-899]
342.721-055.2
Odagiu, Valentina. Legisla ia cu privire la mass-media în
Republica Moldova / Valentina Odagiu, Sergiu Osta . – Ch.: Universitas,
1999. – 110; 48 p.; 21 cm. – Carte liant. - Text paralel: lb. rom., ruS , engl. –
Apare cu sprijinul Funda iei Know How de pe lâng Ambasada Marii
Britanii din Moscova. – ISBN 9975-9541-9-7: Pre contractual, F. tir. – [99-
970]
342.732:659(478)=590=82=20
Popa, Victor. Dreptul public / Victor Popa; Acad. de
Administrare Public pe lâng Guvernul Rep. Moldova. – Ch.: AAP, 1998. –
460 p.; 24 cm. – Bibliogr. p. 455-460 (122 tit.) i în notele de subsol. - Apare
cu ajutorul financiar al Comisiei Europene. – Pre contractual, 800 ex. – [99-
1085]
342(075.8)
342.5(478) Puterea de stat, sisteme i func ii ale organelor de stat ale Republicii
Moldova
Popa, Victor. Drept parlamentar al Republicii Moldova:
(monogr.) / Victor Popa; cop.: Victor Mocanu; Univ. Liber Int. din
Moldova. – Ch.: Complexul ed.-poligr. ULIM, 1999. – 231 p.; 19 cm. – În
an.: Extras din Constitu ia Republicii Moldova; Regulamentul
Parlamentului. – Rez.: engl. – Bibliogr. p. 174-176, la sfâr itul cap. i în
notele de subsol. – Apare cu sprijinul Funda iei SOROS Moldova. – ISBN
9975-920—15-2 : Pre contractual, 1000 ex. – [99-897]
342.53(478)
Sîmboteanu, Aurel. Administra ia public central / Aurel
Sîmboteanu; Acad. de Administrare Public pe lâng Guvernul Rep.
Moldova. – Ch.: AAP, 1998. – 122 p.; 24 cm. _ Bibliogr. p. 115-121 (62
tit.). – (Programul Tacis). - Apare cu ajutorul financiar al Comisiei
Europene. – Pre contractual, 200 ex. – [99-1086]
[342.5+351](478)(075.8)

343 Drept penal. Procedur penal . Criminologie. Criminalistic


Antreprenoriatul în Republica Moldova : privilegii i sanc iuni. –
Vezi Nr 950.

Codul penal al Republicii Moldova: Proiect / Min. Justi iei;


elab.: Nicolae Arteni, … - Ch.: Garuda-art, 1999. – 175 p., 20 cm. – Apare
cu sprijinul financiar al Funda iei SOROS. - Pre contractual, F. tir. – [99-
1110]
343.1(478) (094.4)
Golubenco, Gheorghe. Urmele infrac iunii : (Teorie i practica
examin rii la fa a locului) / Gheorghe Golubenco; conduc torul ed.: Alexei
Barb neagr ; Centrul de Drept. – Ch.: Garuda-art, 1999. – 160 p.; 20 cm. –
Bibliogr. p. 131-150. – ISBN 9975-9984-808: Pre contractual, F. tir. – [99-
1112]
343.982.9(075.8)
Tratat dintre Republica Moldova i România privind asisten a
juridic în materie civil i penal . – Vezi Nr 974.

347 Drept civil. Drept privat


Accesul la justi ie: (Culegere) / Gh. Amih l chioae, Ion Casian,
Constantin T nase, …; Uniunea Avoca ilor din Rep. Moldova. - Ed. a 2-a. –
Ch.: Museum, 1999 (Combinatul Poligr.). – 271 p.; 19 cm. – Apare cu
sprijinul financiar al Funda iei SOROS Moldova i al Inst. pentru Politic
Legislativ i Constitu ional (COLPI). – ISBN 9975-905-36-6 (în cop.) :
Pre contractual, F. tir. – [99-913]
347:341.231.14
Chibac, Gh. Drept civil. Partea special : Culeg. de probl. pentru
studen ii sec iei de zi / Gh. Chibac, A. Blo enco; red. resp. A. Cojuhari;
Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Drept. Catedra de Drept Civil. – Ch.:
U.S.M., 1999. – 84 p.; 20 cm. – Pre contractual, 50 ex. – [99-1040]
347.1(076.1)
Kalenik, A. Torgovoe pravo : man / A. Kalenik; pod. ob . red.
V. K. Vol inskogo . – Ch.: Elan Poligraf, 1999 (Combinatul Poligr.). – 155
p.; 21 cm. – Bibliogr. p. 154-155 i în notele de subsol. – Pre contractual, F.
tir. – [99-915]
347.7(075.8)
Legea cu privire la avocatur : (Monitorul Oficial al Rep.
Moldova, Nr 98-100 (491-492) din 9 sept. 1999) / Colegiul Avoca ilor din
Rep. Moldova, Centrul de drept. – Ch.: S. n., 1999 (F.E.-P. “Tipogr.
Central ”). – 103 p.; 14 cm. – Text paralel: lb. rom., ruS . – În cop. – Pre
contractual, F. tir. – [99-1109]
347.965(478)(094.5)
Republica Moldova. Curtea de Apel: Culegere de practic
judiciar (august 1996 - aprilie 1999) / conduc. de ed. Alexei B rb neagr ;
coord. Alexandru T nase. – Ch.: Garuda-Art, 1999 (Tipogr. Euro-Press). –
227, [2] p.; 20 cm. – Apare cu sprijinul Programului Na iunilor Unite pentru
Dezvoltare. Programul Guvernare i Democra ie – proiectul Consolidarea
sistemelor Judiciar i Legislativ în Moldova. – ISBN 9975-9564-1-6:
Gratuit, F. tir. – [99-1111]
347.998(478)(094)
Tratat dintre Republica Moldova i România privind asisten a
juridic în materie civil i penal . – Vezi Nr 974.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
Romanda , Nicolae. Dreptul european al muncii / Nicolae
Romanda ; Acad. de Administrare Public pe lâng Guvernul Rep.
Moldova. – Ch.: APP, 1998. – 162 p.; 24 cm. – Bibliogr. p. 161-162 (30 tit.)
i la sfâr itul cap. – Apare cu ajutorul financiar al Comisiei Europene. – Pre
contractual, 200 ex. – [99-1096]
[349.2(4)+341](075)
349.6 Dreptul ocrotirii naturii i al mediului înconjur tor
Èkologi eskoe zakonodatel’stvo Respubliki Moldova (1996-
1998) / Èkol. o-vo “Biotica” Resp. Moldova. – Ch.: IPP “Centr. tipogr.”,
1999. – 258 p.: tab.; 21 cm. – Apare cu sprijinul (USAID), pri
posredni estve predstavitel’stva programmy ABA/CEELI v Moldove, M-vo
okružaû ej sredy Resp. Moldova. – ISBN 9975-923-80-1: Pre contractual,
F. tir. – [99-994]
349.6(478)(094.5)”1996/1998”

35 ADMINISTRA IE PUBLIC . TIIN MILITAR


351/354 Administra ie public
Antreprenoriatul în Republica Moldova : privilegii i sanc iuni. –
Vezi Nr 950.

Capcelea, A. Rolul autorit ilor locale în protec ia mediului i


gestionare a resurselor naturale: Ghid practic / A. Capcelea, M. Gheorghi ,
P. Vladimir; Min. Mediului al Rep. Moldova, Programul Na iunilor Unite
pentru Dezvoltare. Proiectul “Consolidarea capacit ii de implementare a
Planului Na ional de Ac iuni în domeniul Protec iei mediului în Moldova”. –
Ch.: Cartea Moldovei, 1999. – 48 p.; 28 cm. – ISBN 9975-60-045-X: Pre
contractual, F. tir. – [99-955]
351.77:504(036)
Cioaric, Vasile. Rela iile cu publicul în procesele de dirijare /
Vasile Cioaric; Acad. de Administrare Public pe lâng Guvernul Rep.
Moldova. – Ch.: AAP, 1998. – 170 p.: scheme; 24 cm. – Bibliogr. p. 167-
169 (31 tit.). – Apare cu ajutorul financiar al Comisiei Europene. – Pre
contractual, 200 ex. – [99-1093]
[351.85+659.4](075)
Deliu, Tudor. Administra ia public local / Tudor Deliu; Acad.
de Administrare Public pe lâng Guvernul Rep. Moldova. – Ch.: APP,
1998. –98 p.; 24 cm. – Bibliogr. p. 97-98 i la sfâr itul cap. – Apare cu
ajutorul financiar al Comisiei Europene. – Pre contractual, 200 ex. – [99-
1098]
352(075.8)
Demian, Nadejda. Serviciul public / Nadejda Demian; Acad. de
Administrare Public pe lâng Guvernul Rep. Moldova. – Ch.: AAP, 1998. –
86 p.: scheme; 24 cm. – Bibliogr. p. 85-86 (27 tit.) i în notele de subsol. –
Apare cu ajutorul financiar al Comisiei Europene. – Pre contractual, 200 ex.
– [99-1091]
35.08(075.8)
Didencu, Valeriu. Democra ie i administra ie public local /
Valeriu Didencu; Acad. de Administrare Public pe lâng Guvernul Rep.
Moldova. – Ch.: AAP, 1998. – 186 p.; 24 cm. – Bibliogr. p. 185-186 (44
tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. – Pre contractual,
200 ex. – [99-1092]
[352+321.7+329.1/.6](075)
Dvornic, Vasile. Sisteme informa ionale în administra ia public
/ Vasile Dvornic; Acad. de Administrare Public pe lâng Guvernul Rep.
Moldova. – Ch.: AAP, 1998. – 100 p.: scheme; 24 cm. – Bibliogr. p. 99-100
(27 tit.). – Apare cu ajutorul financiar al Comisiei Europene. – Pre
contractual, 200 ex. – [99-1094]
[351/354:004](075.8)
Istoria administra iei publice din Moldova / M. Platon, A.
Roman, S. Ro ca, T. Popescu; cop.: Tudor Chirtoac , Vitalie Pascaru; Acad.
de Administrare Public de pe lâng Guvernul Rep. Moldova. - Ch.: S. n.,
1999. – 471 p.; 23 cm. – Bibliogr. p. 457-462 (81 tit.). – Pre contractual,
500 ex. – [99-976]
35.071.1(478)(091)
Platon, Mihail. Introducere în tiin a administra iei publice :
[man.] / Mihail Platon; Acad. de Administrare Public pe lâng Guvernul
Rep. Moldova. – Ch.: AAP, 1999 (Concernul Presa). – 376 p.; 24 cm. –
Bibliogr. p. 371-376(91 tit.). – Apare cu ajutorul financiar al Comisiei
Europene . – Pre contractual, F. tir. – [99-1090]
351/354(075.8)
Registrul municipal al proiectelor investi ionale pe anii 1999-
2008 = The municipal register of investment projects for 1999-2008 years =
Municipal’nyj reestr investicionnyh proèktov na 1999-2008 gody. – Ch.:
Editura Uniunii Scriitorilor: Prim ria Municipiului Chi in u: Asocia ia
ob teasc “PRINCEPS”, 1999 (F.E.–P. “Tipogr. Central ”). – 64 p.: il.
color.; 24 cm. – Text. paralel: rom., engl., ruS . – ISBN 9975-68-025-9: Pre
contractual, F. tir. – [99-1104]
[352(478-25):336.53]”1999/2008”=590=20=82
Roman, Alexandru. Evolu ia universal a sistemelor de
administrare public / Alexandru Roman; Acad. de Administrare Public pe
lâng Guvernul Rep. Moldova. – Ch.: AAP, 1998. – 292 p.: scheme; 24 cm.
- Bibliogr. p. 277-282 (97 tit.) i în notele de subsol. – Apare cu ajutorul
financiar al Comisiei Europene. – Pre contractual, 200 ex. – [99-1083]
[351/354:94](100)(075)
Sîmboteanu, Aurel. Administra ia public central . – Vezi Nr 983.
355/359 tiin militar . For e armate
Carp, Simion. Str mo ilor le dator m viitorul: Tradi ie
militar , spirit de sacrificiu, cronic , personalit i / Simion Carp; Acad. de
Poli ie “ tefan cel Mare”, Asoc. independent de Art ost easc din Rep.
Moldova. – Ch.: S. n., 1999 (Combinatul Poligr.). – 211 p.: il.; 21 cm. –
(Art ost easc ). – Bibliogr. p. 206-211 (76 tit.). – ISBN 9975-9549-9-5:
Pre contractual, F. tir. – [99-911]
355(478)
Gribincea, Mihai. Politica ruS a bazelor militare: Georgia i
Moldova. – Ch.: Civitas, 1999. – 206 p.: tab.; 21 cm. – Bibliogr. p. 204-206
i în notele de subsol. – ISBN 9975-936-54-7: Pre contractual, F. tir. – [99-
979]
355.02(470)+327(470+478+479.22)
36 ASISTEN SOCIAL . ASIGUR RI SOCIALE
“Integrarea social a persoanelor cu handicap - un
imperativ al statului de drept”, conf. t. pract. na . (2; 1999; Chi in u).
Integrarea social a persoanelor cu handicap - un imperativ al statului de
drept: Materialele conf. a 2-a t. pract. na . cu prezen a int. (22 oct., 1999) /
Asoc. Bolnavilor de Miopatie din Rep. Moldova, Soc. Management i
Asigur ri în Medicin ; col. red.: Eugen Popu oi (red. st.), … - Ch.: S. n.,
1999 (Tipogr. S.R.L. “Sirius”). – 127 p.: tab.; 21 cm. – Bibliogr. p. 24 (7
tit.). – Apare cu sprijinul financiar al United States Information Agency
(USIS) i Funda iei SOROS – Moldova. – Pre contractual, F. tir. – [99-
1145]
[364.645:364.262]-056.26](063)
Tonu, Vitalie. Principii i modele interna ionale de integrare
social a persoanelor cu handicap / Vitalie Tonu, Maria Tonu; Asoc.
Bolnavilor de Miopatie din Rep. Moldova, Centrul “Via a Independent ”. –
Ch.: S. n., 1999 (S.R.L. Tipogr. “Sirius”). – 28 p.; 21 cm. - Bibliogr. p. 27(6
tit.). – Apare cu sprijinul financiar al United States Information Agency
(USIS). – Pre contractual, F. tir. – [99-1150]
[364.465:364.262+341.231.14-056.26]
37 EDUCA IE. ÎNV MÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER

37.0 Probleme generale ale educa iei, înv mântului i instruirii


Mândâcanu, Virgil M. Etica pedagogic / Virgil M.
Mândâcanu; pref. de Eliza Botezatu; Univ. Ped. de Stat “Ion Creang ” din
Chi in u. Laboratorul “Bazele tehnologiei i m iestriei pedagogice”. – Ch.:
S. n., 1999 (Tipogr. Univ. Ped. de Stat “Ion Creang ”). – 192 p.; 21 cm. –
Bibliogr. p. 189-190 (33 tit.), la sfâr itul cap. i în notele de subsol. – Pre
contractual, 200 ex. – [99-1024]
37.013(075)
371 Organizarea educa iei i înv mântului. Organizare colar
Ghid pentru organizarea test rii na ionale în clasa a IV-a / Min.
Educa iei i t. al Rep. Moldova. Dir. Evaluare i Examene; alc t.: Aurelia
R ileanu, …; coord. Lidia Costiuc. – Ch.: Lumina, 1999. – 40 p.: tab.; 24
cm. – ISBN 9975-65-074-0: Pre contractual, F. tir. – [99-1034]
[371.27+373.3](036)
Manual formarea profesorilor / alc t.: Dumitru P tra cu,… red.
coord.: Constan a Popescu. – Ch.: Tacis. Reforma Sistemului de înv mânt
i Instruire Profesional din Moldova: European Training Foundation, 1999
(F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 109 p.: tab.; 28 cm. – Bibliogr. p. 106-108
(41 tit.). – Pre contractual, F. tir. – [99-1074]
371.13
Preg tirea i perfec ionarea cadrelor didactice în domeniul
înv mântului pre c. i primar: realiz ri, probleme, perspective: Materialele
Conf. t. Int.: Ed. a 1-a, 30 sept. - 1 oct 1999 / Univ. Pedagogic de Stat “Ion
Creang ”. Fac. de Pedagogie . – Ch.: S. n., 1999. – 136 p.; 20 cm. – Texte i
în lb. ruS . – Pre contractual, F. tir. – [99-1048]
371.013(082)
Planul de înv mânt pentru înv mântul primar, gimnazial,
mediu general i liceal, 1999-2000 / Min. Educa iei i t. al Rep. Moldova. –
Ch.: Lyceum, 1999 (Tipogr. or. Orhei). – 57 p.: tab.; 20 cm. – Text: lb. rom.,
ruS . – F. f. de tit. – Pre contractual, 4000 ex. – [99-1114]
371(073.3)=590=82
Regulamentul cu privire la organizarea test rii na ionale la
sfâr itul clasei a IV-a / Min. Educa iei i t. al Rep. Moldova. Direc ia
Evaluare i Examene. – Ch.: Lumina, 1999. – 12 p.; 24 cm. – ISBN 9975-
65-073-2: Pre contractual, F. tir. – [99-1035]
371.27+373.3
372.8 Materii speciale de înv mânt
Educa ie fizic : Cl. a III-a: Ghidul înv torului / aut. tefan
Bicherschi, Panfil Sava, Ion Boian. – Ch.: Lyceum, 1999 (Tipogr. or. Orhei).
– 55,[1] p.: tab.; 20 cm. – ISBN 9975-939-15-5: Pre contractual, 2000 ex. –
[99-1107]
372.879.6(046.12)
Galben-Panciuc, Zinaida. Limba român : Ghid pentru
înv tori i p rin i: cl. a IV-a / Zinaida Galben-Panciuc, Tatiana Neculce;
Min. Educa iei i t. al Rep. Moldova. – Ch.: Prut Interna ional, 1999 (F.E.-
P. “Tipogr. Central ”). – 134 p.: tab.; 21 cm. – ISBN 9975-69-082-3: Pre
contractual, F. tir. – [99-961]
372.880.590.046.12
Galben-Panciuc, Zinaida. tiin : Ghid pentru înv tori i
p rin i: cl. a II-a / Zinaida Galben-Panciuc, Stela Diaconu, Ion Botgros; Min.
Educa iei i t. al Rep. Moldova. – Ch.: Prut Interna ional, 1999 (F.E.-P.
“Tipogr. Central ”). – 128 p.: tab.; 21 cm. – Bibliogr. p. 128. – ISBN 9975-
69-042-4: Pre contractual, F. tir. – [99-963]
372.850.2.046.12
Idem în lb. ruS : Poznanie mira: II kl.: Kniga dlâ u itelej i
roditelej / per. Marina Levicki. – Ch.: Prut Interna ional, 1999 (F.E.-P.
“Tipogr. Central ”). – 136 p.; 24 cm. – Bibliogr. p. 136. – ISBN 9975-69-
096-3: Pre contractual, F. tir. – [99-997]
372.850.2.046.12=82
Limb i comunicare / Min. Educa iei i t. – Ch.: Centrul Pro
Didactica & Cartier, 1999 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 184 p.: tab.; 29 cm.
– Bibliogr. la sfâr itul cap. (Curriculum Na . Programe pentru înv mântul
liceal). – ISBN 9975-79-004-6: Pre contractual, F. tir. – [99-960]
372.880.590.046.14
Limb i comunicare : rus. âz. i lit. dlâ liceev s obu eniem na
rus. âz. / Min. Educa iei i t. al Rep. Moldova; coord. Vladimir Gu u,… –
Ch.: Centrul Pro Didactica : Cartier, 1999. – 87, [1] p.; 19 cm. – (Curriculum
Na . Programe pentru înv mântul liceal). - Bibliogr. p. 52-53, 84 (64 tit.) i
în notele de subsol. – ISBN 9975-79-018-6 : Pre contractual, F. tir. – [99-
952]
372.808.2(073.3)
R ileanu, A. Matematika: III kl.: kniga dlâ u itelej i roditelej /
A. R ileanu, M. Singer, N. Radu; per. s rum. M. Granaci, M. Levickij; Min.
Obraz. i Nauki Resp. Moldova. – Ch.: Prut Interna ional, 1999 (F.E.-P.
“Tipogr. Central ”). – 235 p.: scheme; 24 cm. – ISBN 9975-69-060-2: Pre
contractual , F. tir. – [99-996]
372.851046.12
tiin e socio-umane / Min. Educa iei i t. – Ch.: Centrul
Educa ional Pro Didactica: Cartier, 1999 (F. E.-P. “Tipogr. Central ”). – 120
p.: tab.; 29 cm. - (Curriculum Na . Programe pentru înv mântul liceal). –
Bibliogr. la sfâr itul cap. – ISBN 9975-79-003-8: Pre contractual, F. tir. –
[99-959]
372.800.9.046.14
373 Înv mânt i educa ie pre colar . Înv mânt de cultur general
Chirilenco, Svetlana. De la gr dini la coala: cultivarea
creativit ii / Svetlana Chirilenco. – Ch.: DesiCom Plus, 1999 (“Moldpres”).
– 112 p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 101-103 (66 tit.). – ISBN 9975-9578-0-
3: Pre contractual, 300 ex. – [99-900]
373.2/3
Educa ie timpurie individualizat : [PETI]: Ghidul educatorului
/ colectiv. de aut.: Ecaterina Vr ma , Olga Guranga, Svetlana Rîjicov,…;
UNICEF. – Ch.: Cartier, 1999. – 192 p.: tab.; 26 cm. – Bibliogr. p. 191-192.
– Apare cu sprijinul echipei Proiectului de Educa ie Timpurie pe Arii de
Stimulare (PETAS) UNICEF - România: Steliana Fum rel, …. – ISBN
9975-79-014-3: Pre contractual, F. tir. – [99-947]
373.24
Secar -Cemortan, Stela. Formarea personalit ii copilului în
cadrul activit ii verbal-artistice / Stela Secar -Cemortan. – Ch.: Museum,
1999. – 165, [6] p.: tab.; 20 cm. – Rez.: lb. rom., ruS , engl. – Lista lucr rilor
t.-didactice elaborate i publicate pe parcursul investiga iei ale doctorului
habilitat în psihologie Stelei Cemortan, p. 161-163 (51 tit.). – Bibliogr. p.
144-157 (317 tit.). - Pre contractual, F. tir. – [99-1047]
373.24
376 Înv mânt special. Educa ia unor categorii speciale de persoane
Racu, Aurelia. Înv mântul special din Moldova: istorie i
actualitate / Aurelia Racu. – Ch.: F.E.-P. “Tipogr. Central ”, 1999. – 223 p.;
21 cm. – Bibliogr. p. 218-223.– Apare cu sprijinul Funda iei SOROS i a
Companiei “JAS GROUP”. – ISBBN 9975-78-033-4 (în cop.): Pre
contractual, F. tir. – [99-964]
376(478)
Re inere în dezvoltarea psihic : programa analitic a cursului /
Univ. Pedagogic de Stat “Ion Creang ”. Fac. Psihologie i Psihopedagogie
reabilitar . Catedra Psihologia special i logopedia: elab.: Valentina
Ol rescu. – Ch.: S. n., 1998. – 23 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 20-22(29 tit.). – F.
f. de tit. – Pre contractual, 30 ex. – [99-1049]
376.4(073.8)
379.8 Organizarea timpului liber
Programa practicii de licen la întreprinderile de comer , în
unit ile hoteliere i agen iile de turism, pentru studen ii anului V,
specialitatea “Comer , turism, servicii hoteliere” / aut.: Viorica Serbu c ,
Natalia Pu ca u; Acad. de Studii Economice din Moldova. Fac. Marketing.
Catedra “Comer , turism, servicii hoteliere”. – Ch.: S. n., 1999 (Tipogr.
ASEM). – 21 p.; 20 cm. – Pre contractual, 610 ex. – [99-1154]
379.85(073.8)

39 ETNOGRAFIE. MORAVURI. OBICEIURI. FOLCLOR


398 Folclor
OglinD , Valentina. P storind Miori a … . – Vezi Nr 1096.

5 MATEMATIC . TIIN E ALE NATURII


50 GENERALIT I DESPRE TIIN ELE MATEMATICE I NATURALE

Matematic i tiin e / Min. Educa iei i t. al Rep. Moldova;


coord. resp. Viorica Gora -Postic , Silvia Barbarov. – Ch.: Centrul
educa ional Pro Didactica, 1999 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 158 p.: tab.;
29 cm. - (Curriculum Na . Programe pentru înv mânt). – Bibliogr. la
sfâr itul cap. – ISBN 9975-61-101-X: Pre contractual, F. tir. [99-958]
50(073)
502 Natura. Studiul i protec ia naturii
Galben-Panciuc, Zinaida. Poznanie mira : U eb. dlâ II kl. /
Zinaida Galben-Panciuc, Stela Diaconu, Ion Botgros; per. Valentina Pîslaru.:
Min. obrazovaniâ i nauki Resp. Moldova. – Ch.: Prut Interna ional, 1999
(Poligraf komb.). – 99, [1] p.: il. color.; 24 cm. - ISBN 9975-69-087-4: Pre
contractual, F. tir. – [99-916]
502(075.2)
tiin e: Man. pentru cl. a III-a / Zinaida Galben-Panciuc, Stela
Diaconu, Ion Botgros, Svetlana Galben; Min. Educa iei i t. al Rep.
Moldova. – Ch.: Prut Interna ional, 1999 (Combinatul Poligr.). – 128 p.: il.
color.; 24 cm. – ISBN 9975-69-088-2 : Pre contractual, F. tir. - - [99-946]
502(075.2)
504 tiin a mediului înconjur tor. Ecologie uman
Buburuz, D. Incinerarea de eurilor – aspect ecologic i economic. –
Vezi Nr 1049.

Colaborarea transfrontalier Moldova-România : Materialele


Proiectului “Dezvoltarea durabil a comunit ilor din valea râului Prut”, 28
iunie - 12 iulie 1998 / Inst. de t. Reale, Univ. de Stat din Moldova, Funda ia
SOROS – Moldova, programul East-East, Asocia ia “Drept eco”, Univ. “Al.
I. Cuza”(Ia i). – Ch.: Garuda-art, 1999 (Prag-3 SRL). – 122 p.: tab.; 21 cm. –
Bibliogr. p. 119-120 (5 tit.) i la sfâr itul art. - Apare cu sprijinul Funda iei
SOROS Moldova i Funda ia pentru o Societate DeschiS – România, filiala
Ia i prin Programul East-East. – ISBN 9975-9564-5-9: Pre contractual, F.
tir. – [99-1062]
504.03:341.222+504(478+498)(082)

51 MATEMATIC
Ple ca, Valentina F. Tetradka pervaâ moâ: tetrad’-al’bom dlâ
1-go kl. po matematike : [v 3 .] / Valentina Ple ca. – Ch.: Lumina, 1999. –
24 cm. – Aut. pe cop. nu este indicat. – F. f. de tit.
. 1: Propedevti eskij period. – 1999. – 40 p.: il., tab. – Pre
contractual, F. tir. – [99-1030]
51(075.2)
. 2: Koli estvo i s et v predelah 10. – 1999. – 40 p.: il., tab. –
Pre contractual, F. tir. – [99-1031]
51(075.2)
.3: Složenie i vy itanie v predelah 10. – 1999. – 40 p.: il., tab.
– Pre contractual, F. tir. – [99-1032]
51(075.2)
Ple ca, V. F. Kratkij metodi eskij komentarij dlâ u itelej i
roditelej: Pril. k tetradâm po matematike 1 kl. “Tetradka pervaâ moâ”:
(poâsneniâ i otvety) / V. F. Ple ca. – Ch.: S. n., 1999. – 39 p.: tab.; 24 cm. –
F. f. de tit. – Pre contractual, F. tir. – [99-1033]
51(075.2)
519.6 Matematic computa ional
Computer Science Journal of Moldova / Acad. of Sciences of
Moldova. Inst. of Mathematics; prepared by T. Verlan; editor-in-chief: G.
Gaindric. – Ch.: Institute of Mathematics: Cultural Foundation Basarabia,
1999 (Tipogr. A.S.E.M.). – 21 cm.
Vol. 7, Nr 3(21). – 1999. – 342 p. – Bibliogr. p. 340-341 (6 tit.). –
Pre contractual, F. tir. – [99-1170]
519.6:004(082)
Popescu, Anatol. Computer mathematics: Material didactic /
Anatol Popescu, Vasile Moraru ; Univ. Teh. a Moldovei. Fac. Calculatoare,
Informatic i Microelectronic . Catedra Matematica de Calcul i
Programare. – Ch.: U.T.M., 1999. – 86, [1] p.; 20 cm. – Pre contractual, 150
ex. – [99-922]
519.6(075.8)
53 FIZIC
537 Electricitate. Magnetism
Experien e de electricitate: (indica ii metodice) / Dir. General
a înv mântului. – Ch.: S. n., 1998 [Tipogr. “Sirius”]. – 48 p.: tab.; 21 cm. –
Pre contractual, F. tir. – [99-1142]
537.3(076.5)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
543 Chimie analitic
Revenco, Mihail. Titrimetrie: man. / Mihail Revenco, Ion
Sârghie, Petru Chetru ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: U.S.M., 1999. –
276 p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 246 (14 tit.). – Pre contractual, 100 ex. –
[99-1046]
543.24(075.8)
6 TIIN E APLICATE. MEDICIN . TEHNIC
61 Medicin
611 Anatomie. Anatomie comparat
Programe curriculare la cursurile normative: Pentru studen ii
facult ilor de Biologie i Pedologie, Chimie, Filozofie i Psihologie / Univ.
de Stat din Moldova. Fac. de Biologie i Pedologie. Catedra Fiziologia
Omului i Animalelor; red. resp. Ana Sârbu. – Ch.: U.S.M., 1999. – 64 p.; 20
cm. – Bibliogr. la sfâr itul compartimentelor. – Pre contractual, 50 ex. –
[99-1045]
611/612(073.8)
612 Fiziologie. Fiziologie comparat
Curlat, N. Fi a de observa ie academic i unele constante
fiziologice ale organismului uman: (recomanD ri metodice pentru studen i) /
N. Curlat, A. Cabac, R. erbin ; Univ. Liber Int. din Moldova.
Departamentul Medicin . Catedra Chirurgie. – Ch.: S. n., 1999 (Complexul
ed. - poligr. ULIM). - 24 p.; 20 cm. – Pre contractual, F. tir. – [99-910]
612.08(075.5)
614 Igien social . Ocrotirea S n t ii publice. Sanit rie
Bazele acorD rii primului ajutor medical = Osnovy
dovra ebnoj pomo i : Man / elab. I. Zaporo cenco . – Ch.: S. n., 1999
(Tipogr. “Sirius”). – 56 p.: il.; 21 cm. – F. f. de tit. – Pre contractual, F. tir.
– [99-1146]
614.88(075.8)
Grigoriev, S. Ghid didactico-metodic de ap rare împotriva
incendiilor / Simion Grigoriev, Gheorghe Eremia, Nicolae Mahu. – Ch.: S.
n., 1999 (Tipogr. USAM). – 379 p.: tab.; 21 cm. – Pe cop. indicat numai
primul aut. – Pre contractual, 2500 ex. – [99-1108]
614.84(036)
615 Farmacologie. Terapeutic . Toxicologie
615.8 Fizioterapie
Bioptron : cvetovaâ terapiâ : soprovodit. brošura : Samo-
vostanovlenie posredstvom novogo izmereniâ / Zepter International
Moldova. – Ch.: S. n., 1999 [Tipogr. “Sirius”]. – 44 p.; 21 cm. – Bibliogr. p.
42-44. – Pre contractual, F. tir. – [99-1140]
615.83
5 MOLDMEDIZIN & MOLDDENT : Expoz. Int.
Specializat de teh. medical , farmacie, stomatologie i utilaj pentru institu ii
medicale : Cu sus inerea : Min. S n t ii al Rep. Moldova : Catalog Oficial;
org. expoz.: Natalia Ciocan, (dir.);… - Ch.: MOLDEXPO, 1999 (Concernul
“Presa”). – 80 p.; 22 cm. –Text : lb. rom., ruS , germ. – Pre contractual, F.
tir. – [99-908]
615.478(085.2)=590=82=30
616 Patologie. Medicin clinic
Paladi, Gh. Maladiile sexual transmisibile / Gh. Paladi. – Ch.:
S. n., 1999. – 126 p.: tab.; 21 cm. – Bibliogr. p. 117-126 (196 tit.). – ISBN
9975-62-044-2: Pre contractual, 1000 ex. – [99-971]
616.9(075.8)
Rotaru, Natalia. Cancerul vezicii urinare: monogr. / Natalia
Rotaru; Univ. Liber Int. din Moldova. – Ch.: Complexul ed.-poligr ULIM,
1999. – 94 p.: il., tab.; 18 cm. – Bibliogr. p. 86-94. – ISBN 9975-9575-0-1:
Pre contractual, F. tir. – [99-898]
616.62-006
62 INGINERIE. TEHNIC ÎN GENERAL
621 Construc ie de ma ini în general. Tehnic nuclear . Electrotehnic .
Tehnologie. Mecanic în general
621.3 Electrotehnic
Nau nye principy upravleniâ ka estvom poverhnostnogo sloâ
pri nanesenii metalli eskih pokrytij: (Sb. nau . trudov) / A. N. Resp.
Moldova. Inst. prikl. fiziki; pod red. Doroškina Nila Nikolaevi a . – Ch.:
Elan, 1999 (Tipogr. “Elan-Poligraf”). – 258 p.: tab.; 23 cm. – Bibliogr. la
sfâr itul art. – Pre contractual, F. tir. – [99-1066]
621.3(082)
621.31 Producerea, alimentarea i reglarea electricit ii. Ma ini i aparate
electrice
Programmy ènergosbereženiâ v razvityh stranah mira / sost. I.
A. Fadeeva . – Ch.: MoldNIITÈI, 1999. – 19 p.; 20 cm. – (Expres - inform. /
NII tehn.-èkon. inform.). – Bibliogr. p. 19 (4 tit.). – Descrierea dup p. 1. –
F. f. de tit. i cop. –Pre contractual, 55 ex. – [99-1126]
621.31
628 Tehnic sanitar
Buburuz, D. Incinerarea de eurilor - aspect ecologic i
economic / D. Buburuz. – Ch.: I.C. .I.T.E., 1999. – 59, [2] p.; 20 cm. – (Inf.
de sintez / Inst. de Cercet. t. în Domeniul Inf. Teh.-Econ.). – Bibliogr. p.
48-60 (151 tit.). – F. f. de tit. – Pre contractual, 120 ex. – [99-1139]
628.474+504.54(048.8)
Instala ii de ventilare i condi ionare a aerului: îndrum ri
metodice privind elaborarea proiectului de an “Instala ii de climatizare” /
Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Aliment ri cu C ldur i Gaze, Ventila ie;
alc t.: Vera Gu ul; red. resp. Pavel Vârlan. – Ch.: U.T.M., 1999. – 54 p.:
tab., scheme; 20 cm. –Bibliogr. p. 53 (12 tit.). – Pre contractual, F. tir. –
[99-917]
628(076.5)
629 Tehnica mijloacelor de transport
Complexul de transport. Planificarea operativ a deservirii
mijloacelor de transport: îndrumar metodic pentru lucr ri practice / Univ.
Teh. a Moldovei. Catedra Inginerie i Management în Transport; elab.: Iurie
Guber, ...; red. resp.: Iurie Guber. – Ch.: U.T.M., 1999. – 24 p.: tab.; 20 cm.
– Bibliogr. p. 24 (2 tit.). – Pre contractual, 150 ex. – [99-921]
629(076.5)
Motoare auto: îndrumar metodic privind efectuarea lucr rii de
an i a orelor de practic / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Transportul Auto;
elab.: Vladimir Ene. – Ch.: U.T.M., 1999. – 40,[1] p.: tab.; 20 cm. –
Bibliogr. p. 35 (10 tit.). – Pre contractual, 100 ex. – [99-919]
629.02(076.5)

629.3 Mijloace de transport rutiere i navale (în afar de transportul pe c i


ferate)
Am riei, Valentin. Sistemul de revizie tehnic i repara ie a
autovehiculelor: Material didactic / Valentin Am riei, Vasile Jomiru; red.
resp. Vladimir Ene; Univ. Teh. a Moldovei. Centrul de Perfec ionare i
Recalificare a Cadrelor. Catedra Transportului Auto. – Ch.: U.T.M., 1999. –
84 p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 84 (2 tit.). – 6 lei: 200 ex. – [99-923]
629.3.083.5(075.8)

63 AGRICULTURA I DOMENII ÎNRUDITE. SILVICULTUR . VÂN TOARE.


PESCUIT
631 Probleme generale ale agriculturii
Boincean, B. P. Èkologi eskoe zemledelie v Respublike
Moldova : (Sevooborot i organ. ve estvo po vy) / B. P. Boincean; cop.: V.
Gonciar. – Ch.: Î. E.-P. “ tiin a”, 1999. – 269 p.: tab.; 24 cm. – Bibliogr. p.
253-269 (400 tit.). – Izdano pri fin. podderžke Min. Ohrany okružaû ej
sredy. – ISBN 9975-67-127-6: Pre contractual, F. tir. – [99-974]
631.58:574(478)
Bulmaga, Leonid. Agricultura Moldovei în anii 1950-1990:
(Aspecte social-economice) / Leonid Bulmaga; Inst. de Istorie al Acad. de
t. a Rep. Moldovei. – Ch.: Civitas, 1999. – 168 p.: tab.; 21 cm. – Bibliogr.
în note p. 149-166 (586 tit.). – ISBN 9975-936-52-0: Pre contractual, F. tir.
– [99-981]
[631+338+316](478)(091)”1950/1990”
Fiziologia plantelor de cultur / Ioan Burzo, Simion Toma,
Constantin Cr ciun…; cop.: I. Be liu. – Ch.: Î.E.-P. “ tiin a”, 1999. – 20 cm.
Vol. 1: Procesele fiziologice din plantele de cultur . – 1999. – 464
p.: tab. – Bibliogr. p. 460-463. – ISBN 9975-67-141-1 (în cop.): Pre
contractual, F. tir. – [99-965]
631.52:581.1
Vol. 2: Fiziologia culturilor de câmp. – 1999. – 446 p.: tab. –
Bibliogr. p. 441-446. – ISBN 9975-67-146-2 ( în cop.): Pre contractual, F.
tir. – [99-966]
633:581.1
Vol. 3: Fiziologia pomilor fructiferi i a vi ei de vie. – 1999. –
439 p.: tab. – Bibliogr. p. 423-439. – ISBN 9975-67-147-0: Pre contractual,
F. tir. – [99-967]
634:581.1.+634.8
Metodele de protec ie a solului : Ghidul dumneavoastr pentru
30 de procedee ecologice în activitatea de fermier : Trad. i publ. la ini iativa
Min. Mediului al Rep. Moldova / Dep. Statelor Unite pentru Agricultura.
Serviciul Conservarea Solului Des Moines, Iowa. – Ch.: S. n., 1999. – 30,
[1] p. inclusiv cop.: fotogr.: 16 x 28 cm. – F. f. de tit. – Pre contractual, F.
tir. – [99-1076]
631.6.02
632 Protec ia plantelor
Calchei, E. Protec ia integr a tutunului / E. Calchei, A. Grosu,
I. Laz r. – Ch.: I.C. .I.T.E., 1999. – (Inf. de Sintez / Inst. de Cercet. t. în
Domeniul Inf. Teh. – Econ.). – 40 p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 39 (13 tit.).
– F. f. de tit. – Pre contractual, 265 ex. – [99-1135]
632:633.71(048.8)
634 Horticultur în general . Pomicultur
Carman, I. Tehnologie culturii coac zului negru: (informa ie
expres) / I. Carman; Inst. de Cercet. t. în Domeniul Inf. Teh. – Econ. – Ch.:
I.C. .I.T.E, 1999. – 16 p.; 20 cm. – Pre contractual, 200 ex. – [99-1128]
634.723.1
Cultura c p unului în Marea Britanie = Vozdelyvanie klubniki
v Velikobritanii / alc t.: P. Sava. – Ch.: I.C. .I.T.E., 1999. – 4 p.; 20 cm. –
(Buletin Inform. / Inst. de Cercet. t. în Domeniul Inf. Teh. – Econ.). –
Descrierea dup p. 1. – F. f. de tit. i cop. – Pre contractual, 125 ex. – [99-
1130]
634.75(410)
634.8 Viticultur
B l nu , Mihail. Cultura vi ei de vie în gospoD ria
fermierului / Mihail B l nu , Vladimir Corobca; red. Anatol Malev, Manole
Neagu; cop. I. Oliinîc. – Ch.: Ruxanda, 1999 (F. E. – P. “Tipogr. Central ”).
– 144 p.: il.; 21 cm. – ISBN 9975-72-065-X: Pre contractual, F. tir. – [99-
969]
634.8-051
Bondarenco, S. G. Metodologi eskie i ènergeti eskie problemy
vinogradarstva / S. G. Bondarenco. – Ch.: S. n., 1999. – 170 p.: tab; 20 cm. –
Bibliogr. p. 164-175, 259-266. – ISBN 9975-9988-7-9 : Pre contractual, 500
ex. – [99-1027]
634.8
Cultura vi ei de vie în Moldova: (recomanD ri) / V. u uc, M.
Cuharschi, C. Vi elaru,…; Inst. Na . al Viei i Vinului. – Ch.: I.C.I. .T.E.,
1999. – 30 p.; 20 cm. – Aut. pe cop. nu sunt indica i. – Pre contractual, 120
ex. – [99-1125]
634.8(478)(083.131)
Nau nye osnovy vnedreniâ v proizvodstvo kompleksno-
ustoj ivyh sortov vinograda : (sb. trudov nau .-proizv. konf., 3-4. 09.99 g.) /
NII tehn.-èkon. inform; pod red. A. A. Zemsmana . – Ch.: MoldNIITÈI,
1999. – 69,[2] p.; 20 cm. – Pre contractual, 252 ex. – [99-1122]
634.8(478)
636 Cre terea animalelor. Zootehnie
Kriobiologiâ : U eb. posobie / A. Lus’kov , G. Boron uk, A.
Todera ; otv. red. M. Z. Vladimirov; Gos. Un-t Resp. Moldova, A. N. Resp.
Moldova. - Ch.: U.S.M., 1999. – 135 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 131-133 (48
tit.). – Pre contractual, 600 ex. – [99-1039]
[636.22](075.8)
64 ECONOMIE CASNIC . TIIN E MENAJERE
Dic ionarul lucr torului din construc ii i gospoD ria locativ : (rus-
român). – Vezi Nr 1092.

65 CONDUCERE I ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMER I

TRANSPORTURI

Programa cursului universitar “Analiza proiectelor


interna ionale”: Specialitatea REI, anul III / Acad. de Studii Economice din
Moldova; Fac. Rela ii Economice Int. Catedra Rela ii Economice Int. – Ch.:
Complexul ed. – poligr. al A.S.E.M., 1999. – 14 p.; 20 cm. - Bibliogr. în
text. – Pre contractual, 100 ex. – [99-1155]
65.012.2
651 Birouri. Secretariat. Acte. Arhiv . Coresponden . Imprimare. Fi iere
Ghidul func ionarului public: (coresponden i tehnic ) /
Centrul Na . de Terminologie; elab. Albina Dumbr veanu, …; coord.
Valeriu Culea, Constantin T nase. – Ed. rev z. – Ch.: S. n., 1999. – 93 p.; 21
cm. – Bibliogr. p. 94 (7 tit.). - Apare cu sprijinul Departamentului Rela ii
Na . i Func ionarea limbilor. – ISBN 9975-9512-0-1: Pre contractual, F. tir.
– [99-973]
651.4(035)
654 Telecomunica ii. TelecomanD . Transmiterea imaginilor. Televiziune.
Radio
GSM : Global System for Mobile Communication. – Ch.: S. n.,
1999. – 12 cm. – (Lumea e mobil împreun cu VOXTEL)
Econom. Simplu. Accesibil. Practic. – 1999. – 24 p.: il. color. –
Text: lb. rom., ruS . – F. pre , F. tir. – [99-1004]
654
Ghidul Utilizatorului. Practic. – 1999. – 36 p. : il. color. – Text:
lb. rom., ruS . – F. pre , F. tir. – [99-1005]
654
Ghidul Utilizatorului. 40.100.200. – 1999. – 48 p.: il. color. –
Text: lb. rom., ruS . – F. pre , F. tir. – [99-1006]
654
40.100.200. – 1999. – 24 p.: il. color. – Text: lb. rom., ruS . –
F. pre , F. tir. – [99-1007]
654
656 Transport. Organizarea i controlul traficului. Po t
656.1 Transport rutier
Regulamentul circula iei rutiere: (intr în vigoare de la 5 oct.
1999). – Ch.: S. n., 1999 (Concernul “Presa”). – 95 p., [20] p. il. color.; 21
cm. – Text paralel: lb. rom., ruS . – ISBN 9975-9552-2-3: Pre contractual,
F. tir. – [99-993]
656.11/14(060.13)
656.8 Po t
Codurile po tale ale Republicii Moldova în noua organizare
administrativ-teritorial / Întreprinderea de Stat “Po ta Moldovei”. – Ch.:
TISH SRL, 1999 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 80 p.; 21 cm. – ISBN 9975-
947-07-7 : Pre contractual, 5000 ex. – [99-1064]
656.851(478)
657 Contabilitate. Conturi. Verific ri contabile
Abajeru, Lucia. Contabilitate public / Lucia Abajeru; Acad.
de Administrare Public pe lâng Guvernul Rep. Moldova. – Ch.: AAP,
1998. – 208 p.: tab.; 24 cm. – Bibliogr. p. 205-206 (26 tit.). i în notele de
subsol. – Apare cu ajutorul financiar al Comisiei Europene. – Pre
contractual, 200 ex. – [99-1087]
657:351/354
Instruc iune cu privire la eviden a contabil în contabilit ile
centralizate din cadrul prim riilor satelor (comunelor), ora elor / Min.
Finan elor al Rep. Moldova. – Ch.: S. n., 1999. – 172 p.; 20 cm. – Pre
contractual, 2500 ex. – [99-944]
657.1(478-22)(083.13)
Idem în lb. ruS : Instrukciâ po buhgalterskomu u etu v
centralizovannyh buhgalteriâh pri primèriâh sel (kommun), gorodov. – Ch.:
S. n., 1999. – 185 p.; tab.; 21 cm. – F. pre , 500 ex. – [99-1061]
657(478-22)(083.133)
Nomenclatorul conturilor contabile: Planul de conturi contabile
al activit ii economico-financiare a întreprinderilor. – Ed. bilingv . – Ch.:
Bons Offices, 1999. – 35 p.: tab.; 20 cm. – F. f. de tit. – Pre contractual, F.
tir. – [99-1080]
657.31:658.17
Programa privind practica de contabilitate i analiza activit ii
economico-financiare pentru studen ii specialit ii “Contabilitate i audit”
anul 5 / Acad. de Studii Economice din Moldova, Catedra de contabilitate i
audit; elab. de Viorel urcanu, Vasile Bucur. – Ch.: S. n., 1999 (Tipogr.
ASEM). – 30 p.; 20 cm. – Pre contractual, 100 ex. – [99-1165]
657(073.8)
Regulament privind D rile de seam contabile ale institu iilor
publice. Inventarierea patrimoniului / Min. Finan elor al Rep. Moldova. –
Ch.: S. n., 1999 (Concernul “Presa”). – 71 p.; 20 cm. – Tit. pe cop., text: lb.
rom., ruS . – Pre contractual, 7000 ex. – [99-1063]
657(083.74)
Totul despre … contabilitate: Elabor ri, comentarii-considera ii
ale exper ilor contabili, acte normative / alc t.: Petru arcov, Ghenadie
Ipatii. – Ch.: Bons Offices, 1999. - 20 cm.
Vol. 1 : Acte oficiale. Consulta ii. Comentarii: Texte actualizate la
data de 1 martie 1999. – 1999. – (Numerotare separat pe capitole); 20 cm. –
Bibliogr.: compartimentul B p. 1-15. – ISBN 9975-9988-0-1: Pre
contractual, F. tir. – [99-1029]
657.24(083.74)(094)
658 Organizarea întreprinderilor. Tehnica comer ului
Azbuka menedžmenta : [kompaniâ “Zepter International
Moldova”]. – Ch.: S. n., 1999 (Tipogr. “Sirius”). – 31 p.; 21 cm. – Pre
contractual, F. tir. – [99-1143]
658.012.4
659 Reclam . Publicitate. Informa ii
Cioaric, Vasile. Rela iile cu publicul în procesele de dirijare. – Vezi
Nr 994.

Instrukciâ po pol’zovaniû posudoj firmy “Zepter” / Zepter


International. – Ch.: Zepter International, 1999 [Tipogr. “Sirius”]. – 16 p.; 21
cm. – Pre contractual, F. tir. – [99-1147]
[659:642.7](085)
Prezentaciâ : Kosmetiki, tualetnoj vody, èlektropriborov
primenâemyh v kosmetike / Zepter International. – Ch.: Zepter International
Moldova, 1999 [Sirius]. – 64 p.; 28 cm. – Pre contractual, F. tir. – [99-1119]
[659:687.5](085)
Prezentaciâ : (v pomo ’ sotrudniku programmy Kosmetika)
/ Ob estvo s ogrni ennoj otvetstvennost’û “Zepter International”. – Ch.:
Zepter International, Moldova, 1999 [Sirius]. – 100 p.; 20 cm. – Pre
contractual, F. tir. – [99-1118]
[659:687.5](085)
Prezentarea programului Stainless Steel. Flip Chart înso it de
textul pentru colaboratori / Zepter Interna ional. Centrul Educa ional. – Ch.:
Zepter Interna ional Moldova, 1998 [Sirius]. – 30 p.; 28 cm. – Pre
contractual, F. tir. – [99-1120]
[659:64](085)
Prezentaciâ / Zepter International. – Ch.: Zepter International
Moldova, 1999 (Tipogr. “Sirius”). – 72 p.: il.; 21 cm. – Pre contractual, F.
tir. – [99-1144]
659:334(085)
66 CHIMIE INDUSTRIAL . INDUSTRII CHIMICE I ÎNRUDITE
662 Materii explozive. Combustibil
Influen a purit ii combustibilului folosit asupra fiabilit ii
motoarelor. – Ch.: I.C. .I.T.E., 1999. – 19 p.: tab.: 20 cm. – (Inf. expres /
Inst. de Cercet. t. în Domeniul Inf. Teh.-Econ.). – Bibliogr.: p. 19 (9 tit.). –
Descrierea dup p. 1. – F. f. de tit. i cop. – Pre contractual, 132 ex. – [99-
1127]
662.75:631.3
663/664 Industrie fermentativ . Industrie alimentar
Ganea, Grigore. Utilaj tehnologic în industria alimentar :
Probleme i metode de rezolvare : [pentru uzul studen ilor] / Grigore Ganea,
Victor Mudreac; Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Utilaj Tehnologic
Industrial. – Ch.: U.T.M., 1999. – 240 p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 238-240
(24 tit.). – 23,00 lei, 150 ex. – [99-918]
664(076.1)
Prida, A. Folosirea lemnului de stejar în vinifica ie / A. Prida. –
Ch.: I.C. .I.T.E., 1999. – 37 p.; 20 cm. – (Inf. expres) / Inst. de Cercet. t.
în Domeniul Inf. Teh.-Econ.). – Bibliogr. p. 36-37. - F. f. de tit. – Pre
contractual, 130 ex. – [99-1124]
663.256.2:674
69 CONSTRUC II
Dic ionarul lucr torului din construc ii i gospoD ria locativ :
(rus-român) / Centrul Na . de Terminologie; coord. Albina Dumbr veanu,
Valeriu Culev; rev. t. Anton Bor . – Ch.: S. n., 1999. – 80 p.; 21 cm. –
(Biblioteca profesiei) (Mici dic ionare terminologice). – Bibliogr. p. 79 (10
tit.). – ISBN 9975-9560-2-7 : Pre contractual, 2000 ex. – [99-942]
69+64(038)=82=590
696/697 Instala ii sanitare
Sovremennye doma s malym ènergopotrebleniem / NII tehn.-
èkon. inf.: N. A. Batt. – Ch.: MoldNIITÈI 1999. – 18 p.; 20 cm. – (Expres-
inform. / NII tehn.-èkon. inform.). – Bibliogr. p. 17 (8 tit.). – Descrierea
dup p. 1. – F. f. de tit. i cop. – Pre contractual, 66 ex. – [99-1131]
697(1-87)
7 ARTA. JOCURI. SPORT
78 MUZIC
Budeanu, Gheorghe. Vai, S rmana turturica…: Amintiri
m rturisite despre Maria Dr gan / Gheorghe Budeanu; Funda ia Cultural
“Nordul Basarabiei”. – Ch.: Atelier, 1999 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 90,
[15] p.: fotogr.; 16 cm. – (Destine). - ISBN 9975-9574-1-2: Pre contractual
F. tir. – [99-948]
784.4.071.2
Buzil , Serafim. Enciclopedia interpre ilor din Moldova /
Serafim Buzil ; cop.: Mihai Bacinschi. – Ed. a 2-a, rev. i adaug. – Ch.:
ARC: Museum, 1999. – 500 p.: fotogr.; 21 cm. – Bibliogr. la sfâr itul notelor
biogr. – ISBN 9975-61-104-4 (ARC). - ISBN 9975-906-35-8 (Museum) :
Pre contractual, F. tir. – [99-991]
78.071(478)(031)
OglinD , Valentina. P storind Miori a… : [Ansamblul Etno-
folcloric “Miori a”] / Valentina OglinD ; pref. Iano urcanu col. îngrijit
de Ana Manole; cop.: Jaroslav Oliinîc; pref.: Iano urcanu. – Ch.: Ruxanda,
1999 (Combinatul Poligr.). – 118, [2] p.: n. muz., fotogr.; 22 cm. – (Colec ia
“ ipote”). – ISBN 9975-72-072-0: Pre contractual, 3000 ex. – [99-999]
784.4/6+398.33
Programa cursului “Istoria muzicii”: pentru Fac. de Ist. i
Etno-pedagogie / Univ. Ped. de Stat “Ion Creang ”. Catedra de etnografie i
istoria culturii; aut. Valentina Ursu; col. red.: Jeni Nastas, Veronica Melinte .
– Ch.: S. n., 1999 (Tipogr. Univ. Ped. de Stat “Ion Creang ”). – 19 p.; 20
cm. – Bibliogr. p. 13-14. – Pre contractual, 30 ex. – [99-1050]
78(091)(073.8)
“V invit Maria Bie u”: Festival interna ional al vedetelor de
oper i balet, edi ia a IX-a , 3-11 sept. 1998 / Uniunea muzicienilor, Opera
Na . – Ch.: S. n., 1999 (S. A. Tipogr. “Sirius”). – 15 p. : fotogr.; 28 cm. –
Pre contractual, F. tir. – [99-1151]
78.091.4
79 DIVERTISMENTE. JOCURI. SPORT
792 Teatru
Festivalul interna ional de teatru al unui actor = The 1st
International Festival One Man Show : Ed. 1, Chi in u, 23-29 sept. 1999:
Participan i: Lituania, Belarus, Ucraina, Rusia, Italia, Spania, Turcia,
România, Georgia, Moldova, Germania, Suedia. – Ch.: S. n., 1999
(Concernul “Presa”). – 29 p.: il.; 24 cm. – F. f. tit. – Pre contractual, F. tir. –
[99-907]
792.091
796/799 Educa ie fizic . Sport
Tehnica Taekwondo / The World Taekwondo Federation; aut.
Evgenij Capac. – Ch.: S. n., 1999. – 143 p.: il., tab.; 21 cm. – ISBN 9975-77-
004-5 : Pre contractual, F. tir. – [99-927]
796.082
8 LINGVISTIC . FILOLOGIE. LITERATUR ARTISTIC
80 LINGVISTIC
802/809 Limbi individuale
Baboglu, N. I. Gagauzçanin gramatikasi : Fonetica, leksika,
morfologiya, syntaksis : Experimental üürenmäk kiyadi / N. I. Baboglu, I. I.
Baboglu; Inst. de t. ale Educa iei. – Ch. : Î. E.-P. “ tiin a”, 1999 (F.E.-P.
“Tipogr. Central ”). – 406 p.; 21 cm. – ISBN 9975-67-129-2 : Pre
contractual, F. tir. – [99- 982]
809.436.5-5(075)
Cemîrtan, Claudia. Limba latin : Manual pentru cl. a X-a /
Claudia Cemîrtan, Anatol Ciobanu. – Ed. a 2-a, rev z. i compl. - Ch. :
Lumina, 1999 (Tipogr. “Reclama”). – 172 p. : il.; 20 cm. – Bibliogr. p. 170.
(14 tit.). – ISBN 9975-65-062-9 : Pre contractual, 3000 ex. – [99-1001]
807.1(075.3)
Cemîrtan, Claudia. Limba latin : Man. pentru cl. a XI-a /
Claudia Cemîrtan, Anatol Ciobanu. – Ch. : Lumina, 1999 (Tipogr.
“Reclama”). – 160 p. : il.; 20 cm. – Bibliogr. p. 175 (12 tit.). – ISBN 9975-
65-062-7 : Pre contractual, 3000 ex. – [99-1020]
807.1(075.3)
805.90 Limba român
Cazacu, Tamara. Izvora ul : Material didactic la limba român
pentru cl. a II-a a c. alolingve / Tamara Cazacu, Vasilisa Guslicov. – Ch. :
S. n., 1997 (S.A. Tipogr. Sirius). – 103 p : il.; 21 cm. – Ap rut în 1999. - Pre
contractual, 500 ex. – [99-1082]
805.90(075.2)=82
Programe analitice la limba român : pentru grupe rom. cu
profilul non-filologie i pentru cele alolingve / Univ. de Stat din Moldova.
Catedra de Limb Român Aplicat ; coord. Gheorghe Rusnac, Alexandra
Gherasim. – Ch. : USM, 1999. – 80 p.; 20 cm. –Bibliogr. la sfâr itul
compartimentelor. - F. f. de tit. – Pre contractual, 50 ex. – [99-1042]
805.90(073.8)=82
Situa ia socio-lingvistic din R.S.S.M. reflectat în presa
periodic (1987-1989) / Acad. de t. a Rep. Moldova. Inst. de Lingvistic ;
grupul red. : S. Berejan,… - Ch.: S. n., 1999 (Concernul Presa). – 29 cm.
Vol. 1 : P. 1. – 1999. – 987 p. – Texte i în lb. ruS . – Bibliogr. în
text. – Apare cu sus inerea financiar a Funda iei “Volkswagen-Sifting”
(Germania). – ISBN 9975-944-33-7 (în cop.) : Pre contractual, F. tir. – [99-
1025]
[805.90:070] “1987/1989” (075)
82 LITERATUR ARTISTIC . TIIN A LITERATURII
Condrea, Irina. Traducerea din ruS în român : Glosare,
exerci ii lexico-gramaticale, texte / Irina Condrea. – Ch. : Prut Interna ional,
1999. – (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 151, [1] p.; 19 cm. – Text. : lb. rom.,
ruS . – ISBN 9975-69-095-5 : Pre contractual, F. tir. – [99-950]
82.03:[808.2+805.90]
Lemster, Moisej. Evrejskij basnopisec i mudrec Èlièzer
Štejnbarg / Moisej Lemster; trad. din idi în lb. ruS R. Ol’ševskij ; Inst.
Mežètn. issled. AN Resp. Moldova. – Ch. : Ruxanda, 1999. – 242 p.: tab; 21
cm. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. p. 219-224, 233-237. – Apare cu sprijinul :
Amerik. Evrejskogo Ob’’edinennogo Raspredelit. Kom. “Joint”. –ISBN
9975-72-067-6 : Pre contractual, F. tir. – [99-995]
[82.09:830-088(478)]+929
820/89 Literaturi individuale
859.0 Literatur român
Dumbrav , Ion. O furtun din nimic: [versuri] / Ion
Dumbrav . – Ch.: Bons Offices, 1999. – 28 p.: il.; 14X20 cm. – Pre
contractual, F. tir. – [99-972]
859.0-93 Dumbrav
Literatura român : Antologie: Clasa a XII-a pentru inst.
alolingve / Min. Educa iei i t. al Rep. Moldova; select. de E. Aga, …. –
Ch.: Lyceum, 1999. – 124 p.; 21 cm. – ISBN 9975-939-96-1: Pre
contractual, 2000 ex. – [99-1023]
859.0+859.0(478)(075.3=82)
Poe i de pe vremea lui Eminescu (Junimi tii): Antologie /
antologie, pref., coment. crit. i adnot. de Eugen Lungu. – Ed. a 2-a, rev z. i
adaug. – Ch.: Cartier, 1999 (Tipogr. Multiprint Ia i). – 615 p.; 21 cm. –
(Aleea clasicilor). – Cuprins: Ideal; Elegie; Povestea vulpii / Anton Naum.
“…Vezi… gr dina p r sit de a oamenilor art …”; Magnitudo parvii; Pastel
de Marchez; Sonet; La o jun greac ; O lacrim furtiv / Vasile Pogor. O
sut lei pe lun ; Nae Sec tureanu / Ion Ianov. Dedica iune; Sonet; O iluziune
pierdut ; O victim ; Suvenirul unei întâlniri; Bog ia; Adev ra ii ale i;
Secreta mea durere…; În carnaval; Dor i jale; Ur sc; Revenirea / Nicolae
Nicoleanu. Trece i ca visul…; M duc, te las…; Lui Faust; Dedica iune;
Când se-nal luna-n ceruri…; Dedica iune lui Ossian; Dedica iune;
Dedica iune lui Werther; Adunare în Suceava / Nicolai Skelitti. Prim vara /
Nicolae Gane. Menirea cântecelor; Din “Visul poetului”; Rujni a; Teatrul;
Barcarola; Cântece de dor; Întoarcerea în ar ; Adio; 30 iunie 1868; Umbrei
mult iubitei mele so ii; Mormântul ei; Casa galben ; Mihalcea; Lumea i eu;
i tu ai fost…; În mun i; Luna se uit la mine…; C-un plâns amar venit în
lume…; Între mine i-ntre tine…; Blestemul; R sunete; Cuget ri nocturne;
La Dumnezeu; Dou umbre-ntr-un mormânt; Presim irea sau rug ciunea
orfanului; Din “8 septembrie 1867”; Suspinuri / Dimitrie Petrino. Sonet; La
Danubiu; Basarabia; Dura Lex; Noctu; Între via i vis; Lui Titu Maiorescu.
Cruciuli a; În capel ; Ochii t i; Un S turat; Dor de dus; Doruri; Adio;
Alintei; Reminescen ; Umbra; Un strig t; Zâmbiri i lacrimi; Poet i
epicurian; Luna singur în spa iu; La o roz ; Magdalina; Ca ieri i azi;
Întâlnirea; Pe mare; Pe urmele d-alt dat ; Amicul Silvio; Paltenul blestemat;
Printr-ale lumii dulci surâsuri; Copil fiind… / Theodor erb nescu. Nic ieri
mângâiere; Calea sigur ; Odihna din urm ; C tre spic; De ce cre te durerea;
O brându ; -agi câmpene ti; Iarna; Haide, drag ; Infinitul; Amintire de pe
insula Riigen; Alte poezii: Ce poate fi va fi; Ei; Ahasveros în veacul nostru;
Dedica ie; Moartea cer itorului; Epigrame; Poezii didactice: Lui Mihai, de
caS nou ; “.. Prins-a vi e mari i adânci…”; “…Ce m duc cu mintea
oare…”; / Samson Bodn rescu. “… Am v zut în visul nop ii…”; Cetatea
“Neam ului”; Un c l tor s-opre te-n drum; Am privit ochi- i alba tri; Unei
guri rele; Sonet; i-n Parnas de s-ar urca; Unui tân r din coala celor f r
Dumnezeu / Mihai de Bonacchi. Poezii lirice: Dou vie i; La pâr u;
R spuns; Aur i argint; Proza i poezie; Întoarcerea; Tablou; Unei femei;
Sonet; Idei i maxime; Balade: Kaher; Mervan; Satire: Luxi a; Epistole:
C tre Maiorescu / Iacob Negruzzi. tefaniada (Epopee): I Chemare; II
R S rit de soare / Ioan Pop-Florentin. La un luceaf r; “… Cel ce se na te
f r vedere…” / tefan Vârgolici. O lacrim ; Din dep rtare; Desperarea;
Plecarea; C tre ajutorul idilei; La dânsa / Mihail D. Cornea. Apusul soarelui;
arina; Sara lui Sf. Vasile; Mo ii; În vie; Pâr ul; Floricica; Armindenul;
Stativule; C tre soare; Amurgul veacului; Doina dorului / Nicolae
Beldiceanu. Românca i Pandurul; Dorul Români-ei; Mihai; Românca de la
Cri ; Oltul; Casa din vale; Un cântec; Dor de mam ; Desp r irea noastr ;
Mama cea oarb ; Un vis de iarn ; Plopii; Glasuri de toamn ; Blestem;
Gânduri triste; Locul na terii; Rândunelele; Dus pe-a tinere ii valuri;
Tablouri; Ultimul dor; Valea bini ului; Domni oarei M. B; Osânditul din
Carpa i; Noaptea / Miron Pompiliu. Stejarul; Elegie; Toamna; Ginta latin ;
Basm japonez; Noapte de Cr ciun; Satira I; Satira IV / Dumitru C.
Ol nescu-Ascanio. FrumoaS , sfânt poezie; S tii c oriunde…; Când îmi
plec; De-ai ti…; Lumea mare; Fugi…; Pe-al meu gând…; Moartea, fugi…;
Pe ceruri; i pulbere, rân …; C mi-ar zdrobi suspinul…; De dorul t u…;
Nu plânge…; Lumineaz -n ceruri luna…; La portretul unui poet; i cum s-a
stins; i te ur sc…; S pot întinde mâna…; S-a pus v lul…; A vrea S
viu…; De-a putea…; Ca ast zi…; Lâng leag n; Lac-oglinD ; De ce
sufletul meu…; Aubade; Lui X; La un portret; Singur ; Scrisoare; Nu e ti
tu…; Drag mi-ai fost…; i ura i iubirea; Rime la un amic; Cel din urm vis;
Lui; Raze de lun / Veronica Micle. Ultima dorin a; C l torul; Durerea;
R chita; Nu-mi place; Crezul; Prea târziu; Întâi mai; Sfat; La statuia lui
Alecsandri; Messina; ranii în ora ; Rug ciunea lui Icar; Iarna / Matilda
Culger-Poni. ara mea; Pui de lei; P storul de la munte; Pe valea cea
bogat ; O zi de pa ti; Întoarcerea de la munc . R va la draga mea; M-am
plâns odat … / Ioan S. Neni escu. Pastel de mare; În neantul…; În lumea
asta trece…; Apusul soarelui; Culesul de vie; Farniente; Pl cerile vie ii
câmpene ti; Zadarnic… / Nicolae Valenti. - Ref. crit. p. 598-608. – ISBN
9975-949-61-4: Pre contractual, F. tir. – [99-936]
859.0-1(082)

859.0.09 Critic i istorie literar


Codreanu, Teodor. Dubla sacrificare a lui Eminescu / Teodor
Codreanu; ed. a 3-a rev z. i adaug. cu pref. de Zoe Dumitrescu-Bu uleanca.
– Ed. a 3-a. – Ch.: Civitas, 1999 (PRAG-3). – 224 p.; 20 cm. – Bibliogr. în
notele de subsol. – Ind. de nume p. 213-220. – ISBN 9975-936-53-9: Pre
contractual, F. tir. – [99-1171]
859.0.09
Eminescu. Pe mine mie reD -m : Contribu ii istorico-literare
pân la 1939 : 150 de ani de la na terea lui Mihai Eminescu: corpus
Eminescu în zece vol.: Vol. V / elab. Mihai Cimpoi; antologie, aparat critic
de Cristina Cr ciun i Victor Cr ciun; st. introd. de Mihai Cimpoi. Concep ia
graf.: Vladimir Zmeev; pe cop. il. la Scrisoarea II de Aurel Bordenache. –
Ch.: Litera; Bucure ti: David, 1999. – 20 cm.
Vol. V. – 1999. – 525 p. – Cuprins: Bucurie / Iosif Vulcan. Direc ia
nou în poezia i proza român ; Eminescu i poeziile lui; Not asupra zilei i
locului na terii lui Eminescu / Titu Maiorescu. Mihai Eminescu / Vasile Gr.
Pop. Mihai Eminescu / Ioan L z riciu. M. Eminescu / Al. Gh. Dr ghicescu.
Stil i gândire / Eduard Gruber. Poe ii no tri: (Fragm.) / G. Boteanu.
Eminescu / Constantin Dobrogeanu-Gherea. “Proz i versuri” de M.
Eminescu, editate de V. G. Mor un / N. A. Bogdan. Proza lui Eminescu / G.
D. Pencioiu. Mihai Eminescu / Alexandru Grama. M. Eminescu; Mihai
Eminescu / N. Petra cu. Mihai Eminescu / Anghel Demetrescu. Mihai
Eminescu / Aron Densu eanu. Autori români moderni / Laz r ineanu.
Eminescu / Elie Cristea. Cronic literar / B. Br ni teanu. Curentul
eminescian; Mihai Eminescu; Eminescu. Note asupra versului / G.
Ibr ileanu. Momentul na ional la poe ii no tri moderni / Ioan Scurtu.
Eminescu / Ilarie Chendi. Eminescu; M. Eminescu. 1. Importan a studiului
prozei lui Eminescu. 2. F t - Frumos din lacrim . 3. Cezara / E. Lovinescu.
“S rmanul Dionis” / H. Sanielevici. Expresia integral a sufletului românesc:
Mihai Eminescu. Creatorii literarii noi. Mihai Eminescu; Eminescu creator
de genera ii / Nicolae Iorga. Armonia eminescian . Mihai Eminescu / Tudor
Vianu. Eminescu i poezia pur / Ion Pillat. Privire sintetic asupra
na ionalismului eminescian / D. Mur ra u. Tân rul Voievod / Lucian Blaga.
Eros i Daimonion / Pompiliu Constantinescu. Simbolurile lui Eminescu / D.
Caracostea. Mihai Eminescu / Leca Morariu. Eminescu – poet universal /
Mihai Dragomirescu. Eminescu i problema vocabularului / Grigore
Scorpan. Mihai Eminescu – poet na ional / G. C linescu. – ISBN 9975-74-
235-1. - ISBN 973-9355-46-3: Pre contractual, F. tir. – [99-1169]
859.0.09+859.0
Eminescu – steaua singur t ii: Efigii i secven e literare: 150
ani de la na terea lui Mihai Eminescu : 1850, 15 ian. – 2000. Corpus
Eminescu în 10 vol.: Vol. III / coord. Mihai Cimpoi,… ed., antologie, aparat
crit. de Cristiana Cr ciun, Victor Cr ciun; St. introd. de Victor Cr ciun;
concep ia graf. Vladimir Zmeev; pe cop. Eminescu de Eugenia Hangiu
Andreea; fotogr.: Vasile Blendea. – Ch.: Litera; Bucure ti: David, 1999.; 20
cm. - Apare cu sprijinul Guvernului României prin Min. Culturii al
României.
[Vol.]III. – 1999. – 621 p. - Cuprins: I. Eseuri. Mihai Eminescu / Ion
N dejde. Studen ii la Boto ani / Barbu Delavrancea. Eminescu i Lenau /
Raicu Ionescu-Rion. Unul din cei mai nobili fii ai rii / A. D. Xenopol.
Creang i Eminescu; Cuno tea întreg neamul românesc / Ilarie Chendi.
Copil ria lui Eminescu la Ipote ti / Corneliu Botez. Comemorarea lui
Eminescu; La monumentul lui Eminescu / Ion Minulescu. Eternitate;
Semicentenarul mor ii / I. Petrovici. Pe un volum de Eminescu / G.
Topîrceanu. Zâmbetul lui Eminescu / N. Zaharia. Ne-am adus aminte de
Eminescu înc o dat !… / Gala Galaction. Unicitatea operei; Ce ne înva
Eminescu? / C. R dulescu-Motru. S rmanul Dionis / H. Sanielevici. M.
Eminescu încep tor / P. V. Hane . Eminescu / B. Fundoianu. Mihai
Eminescu; O catedr Eminescu / Pompiliu Constantinescu. Eminescu / V.
Voiculescu. În jurul unui monument / Aron Cotru . Monumentul lui Mihai
Eminescu / Octavian Goga. Adev ratul Eminescu / Felix Aderca. M.
Eminescu / Ion Agârbiceanu. Amintiri literare despre Leon Ghica;
Dumbr veni i statuia lui Eminescu (ridicat de el la mo ia sa) / Cincinat
Pavelescu. Prin prisma unei genera ii / Hortensia Papadat-Bengescu.
Întoarcere la Eminescu / Elena V c rescu. Poetul tinere ii i al durerii /
Martha Bibescu. Iluminat de cunoa tere; Fântânile mistice ale
“Luceaf rului” / Dan Bolta. [Atunci am dat cu ochii de Eminescu] / Sextil
Pu cariu. Deasupra tuturor gloriilor efemere…; Eminescu – poetul neamului
român / Mircea Eliade. “Unde ni sunt viS torii?” / Gr. Trancu-Ia i.
“Nemuritor i rece” / Emil Zegladowiez. Destinul lui Eminescu / Cezar
Petrescu. Un mare gazetar / George Iva cu. Eminescu, geniu romantic /
Emanoil Bucu a. Eminescu / Mihail Sadoveanu. Eminescu / Tudor Arghezi.
Omagiu; Istorie literar / Leo Bogza. Creator de limb / Iorgu Iordan. Doi
oameni care ar fi putut S ne redea icoana lui Eminescu adev rat / Camil
Petrescu. Lec ia eminescian / Miron Radu Paraschivescu. S rb torind pe
Eminescu / Victor Eftimiu. Creator str lucit al limbii române literare / Al.
Rosetti. Revela ia marii poezii; Ziua poetului / Maria Banu . Pe marginea
viziunii filozofice eminesciene. Singular i intraductibil / Mihai Ralea.
Eminescu i gândirea poetic / Al. Philippide. Poetul na ional / tefan Aug.
Doina . Expresie a spiritului apolinic / Athanase Joja. Spre Eminescu / Ioan
Alexandru. Hyperion; Eminescu / Eugen Barbu. Eminescu; Rostul care ne
ine / Cezar Baltag. Pa ii Poetului / Constantin Chiri . Poetul de ieri, de azi,
de totdeauna / Leonid Dimov. “Momento mori” / Cezar Iv nescu. Dincolo de
art / Teodor Mazilu. R S rit din sfinte izvoare / Gabriela Melinescu. Orfeu
sau Scut tratat de geometrie a cuvintelor; Eminescu cel de toate zilele /
Nichita St nescu. Eminescu, magister perpetuu / Al. Dima. De la Eminescu
la Lucian Blaga / Liviu Rusu. Ce cuprind caietele lui Eminescu / Constantin
Noica. Geniu al omenirii / Alexandru Balaci. Eminescu, Transilvania, Unirea
/ Ion Brad. Galax - Luceaf rul / Ion Popescu-Gopo. Perenitatea lui Eminescu
/ Denis Deletant. Eminescu i exilul românesc / Nicolae Iliescu. Un secol cu
i f r Eminescu / Dorin Tudoran. Eminescu, un conservator revolu ionar /
Horia Vintil . Eminescu, vizionar al lumii moderne / Paul B rb neagr .
Eminescu, rob al esen ialului / Nicu Caranica. Eminescu i rena terea
cultural din Basarabia / George Cior nescu. C dere în untrul dimensiunii
Eminescu / Marin Tarangul. Mihai Eminescu – un F t – Frumos al
p mântului românesc / Alexandru T nase. Eminescu, cel contemporan cu
noi / Nicolae Dabija. Parte integrant din istoria poporului român / Dumitru
Radu Popescu. Pa ii luceaf rului / Antonie Pl m deal . Nepieritorul astru /
Gheorghe VoD . Un geniu de care nu încetez S m mir; Rug ciunea unui
dac; Budha ar putea fi gelos; Dac n-am fi avut pe Eminescu? / Emil Cioran.
II. Efigii literare. Un caracter de artist / George Allan [Mite Kremnitz].
Dinu Millan: [roman] / Constantin Mille. S rmanul Dionis / Jean Bart, C.
Calmuschi, G. Orleanu. Rapsozii: [pieS ] / Victor Eftimiu. Cel din urm
arma / Ioan Slavici. Fata din Zlataust: (fragm.) / Ionel Teodoreanu. Mite:
(Fragm.) / Eugen Lovinescu. Romanul lui Eminescu: [Fragm.] / Cezar
Petrescu. S rmanul Dionis: [scenariu] / Dan Botta. Veronica: [fragm.] /
Claudia Millian. Caragiale în vremea lui / Camil Petrescu. Momente din
via a lui Mihai Eminescu: [scenariu radiofonic]: [Fragm.] / Mircea
tef nescu. Miradoniz: [fragm.] / Gheorghe Tomozei. Luceaf rul / Emil
Loteanu. Om i Luceaf r / Victor Cr ciun. Luceaf rul: la un Centenar:
[poem dramatic în proz ] / George Usc tescu. Tângâiosul glas de clopot /
Mihai Prepeli . Eminescu la Viena / Stelian Vasilescu. Imn lui Eminescu:
[versuri] / Valeriu Anania. Dintre sute de catarge / Ion Brad, Victor Cr ciun.
Eminescu: [doc. artistic] / Anatol Codru. - Bibliogr. p. 607-620. – ISBN
9975-74-225-4. - ISBN 973-9355-44-7: Pre contractual, F. tir. – [99-1168]
859.0.09+859.0+859.0(478)

859.0(478) Literatura român din Republica Moldova


Cantemir, Dimitrie. Istoria ieroglific : [în 2 vol.] / Dimitrie
Cantemir; cop. Isai Cârmu. – (Bibl. colarului; 128). – Ch.: Litera, 1998
(Combinatul Poligr.). – 17 cm. - Reprod. dup ed.: Bucure ti; Minerva,
1983.
Vol. 2. – 1998. – 383 p. - Ref. crit. p. 374-383. – ISBN 9975-74-
083-9: Pre contractual, F. tir. – [99-1172]
859.0(478)-31 Cantemir
Cornea, Elena. Doar Dumnezeu i Iubirea: [versuri] / Elena
Cornea; pref. graf.: Andrei Negur . – Ch.: Museum, 1999 (Combinatul
Poligr.). – 63, [1] p.; 21 cm. – ISBN 9975-905-30-7: Pre contractual, F. tir.
– [99-924]
859.0(478)-1 Cornea
Dumbr veanu, Lumini a. Moartea ca certitudine: [versuri] /
Lumini a Dumbr veanu. – Ch.: Civitas, 1999 (Tipogr. Prag-3). – 48 p.; 23
cm. – (Poesis). - Apare cu sprijinul Centrului românilor de pretutindeni
“Mircea Eliade”. – Pre contractual, F. tir. – [99-1077]
859.0(478)-1 Dumbr veanu
Frunz , Eugenia. Hai, fugu a, face i bine: Poezii, cântece,
ghicitori i num r tori pentru copii de toate vârstele / Eugenia Frunz ; col.
îngrijit de Ana Manole; cop. Alex Ussow. – Ch.: Lumina, 1999 (Tipogr.
“Reclama”). – 48 p.: il., n. muz.; 21 cm. – (Col. “R murele”). – ISBN 9975-
65-063-5: Pre contractual, 1000 ex. – [99-1036]
859.0(478)-93 Frunz
Fri cu, Alexandru Hora iu. Descântecul Gorgonei: Versuri
satirice / Alexandru Hora iu Fri cu. – Ch.: Civitas, 1999. – 95 p.: 14 cm. –
ISB N 9975-9990-2-6: Pre contractual, F. tir. – [99-975]
859.0(478)-7 Fri cu
Loghin, Valeriu. Hoinar între cuvinte: [versuri] / Valeriu
Loghin; prez. graf. Corina Cotorobai. – Ch.: Cuant, 1997 (Combinatul
Poligr.). – [101] p.; 21 cm. – ISBN 9975-901-10-7: Pre contractual, F. tir. –
[99-956]
859.0(478)-1 Loghin
Martea, Ion. Zbor de prunc: [versuri] / Ion Martea; pict.: Ion
Sîrbu. – Ch.: Ruxanda, 1999 (Tipogr. “Reclama”). – 148 p.; 20 cm. – ISBN
9975-72-070-6: Pre contractual, F. tir. – [99-1055]
859.0(478)-1 Martea
Moment poetic: [versuri] / cop.: Anatol Tomoianu; design:
Valentina Ciobanu. – Ch.: Cartier: Dep. Cultur al Prim riei Mun. Chi in u,
1999 (Combinatul Poligr.). – 20 cm.
Nr 13. – 1999. – 19, [1] p.: fotogr. – Cuprins: Icoan Reprofilat ;
Agap în doi; În fereastra de la MansarD . / Ioan Baba. O mam ; Nu mai e
loc pentru plâns; Strig t; Schelete; Cântec. / Leo Bordeianu. Gioconda; Cu
sabia; Fantomele; Obsesii / Nicolae Coban. C lug ri ; P mânt; Ars
Amandi; RobinsonaD ; Cântecel / Denisia Com nescu. Lec ia de chimie /
Nichita Danilov. Apusuri / Alexei Gorduza. Naiva închipuit . Comentariu la
eseul lui Alexandru Mu ina privind e ecul genera iei ’80 / Mariana Marin.
Cu sufletul ca marea. Obstacole. Eminescu. Dulce amar de Bucovina.
Hamletian . La steaua ta / Vasile T râ eanu. – ISBN 9975-79-023-2: Pre
contractual, F. tir. – [99-1152]
859.0(478)-1
Mult e dulce i frumoaS …: Antologie de poezii i cuget ri
despre lb. rom.: La 10 ani de la adoptarea Legii cu privire la limba de stat a
Rep. Moldova i revenirea la grafia latin / selec ie: Stela Nicu , Titus
tirbu; coord. Valeriu Culev; prez. graf. Dorina Cojocaru-Vrabie. – Ch.: Ed.
Dep. Rela ii Na . i Func ionarea Limbilor, 1999 (“PRAG-3”S.R.L.). – 95 p.:
il.; 20 cm. - Cupr.: Limba româneasc / George Sion. S vorbim române te;
Sunt român / Bogdan Petriceicu Hasdeu. Graiul neamului / George Co buc.
Limba noastr / Alexei Mateevici. Tudor Arghezi / George Lesnea. Hor
ve nic a unirii: Rug ciune domneasc ; Graiul mamei frânt în dou / Andrei
Ciurunga. OD limbii române / Mircea Florin andru. Testamentul
p rintesc / Constantin Belimace. Din limpezimea sufletului dac / Dumitru
Stancu. Cuvintele / Nicolae T utu. Poetica / Dumitru Matcovschi. Limba
matern / Damian Ureche. Cuvintele / Ion Vatamanu. În limba ta; Graiul;
Limba noastr cea român ; Nu uita; Cântare scrisului latin; La m n stirea
C priana / Grigore Vieru. Grai / Liviu Damian. Prefa la Mateevici;
BalaD ; Întoarcerea lui Eminescu; Co mar; Scrisoare c tre Alba Iulia;
Mateevici Alexei; Cronicarii / Nicolae Dabija. În ospe ie la Mateevici; În
preajma graiului / Ion Gheorghi . Limba mamei; Pân’la hotarul limbii /
Anatol Ciocanu. Limba; Fulgerul / Leonida Lari. Defini ie / Ana Blandiana.
Scrisoare c tre Mihai Eminescu / Adrian P unescu. Cartea lui Alexei
Mateevici; Patria; Cuvântul; Închinare / Vasile Romanciuc. Rostul vorbirii /
Nicolae Popa. În limba român / Nicolae M tca . OD limbii materne /
Ilona Cojocaru. Dulce grai / Irina Samsonov. Ast zi despre limba noastr ;
Eu nu m las de limba noastr / Petru C rare. “…E ti fericit i nu- i dai
seama” / Vasile ri anu. Nunta graiului / Arcadie Suceveanu. Matern /
Mircea Lu ic. Catedrala limbii materne / Vladimir Rusnac. Ascultând
materna limb / Agnesa Ro ca. Cântec din adâncuri / Gheorghe VoD .
Limba-n care suntem; Închide gura / Iulian Filip. Haragul; Emigra ii /
Nicolae Esinencu. Dialog cu marea baltic / Titus tirbu. “…Geniu sfânt,
oare este-un mai mare blestem” / Nina Josu. Prin Mateevici Dumnezeu ne-a
poruncit / Elena Tamazlâcaru. – ISBN 9975-9560-5-X: Pre contractual, F.
tir. – [99-940]
859.0(478)-1+859.0
Nicula, Emil. inta: Vocabular satiric în dezordine alfabetic /
Emil Nicula. – Ch.: Elan, 1999. – 112 p.: il.; 20 cm. – Pre contractual, F. tir.
– [99-1067]
859.0(478)-7 Nicula
Ro ca, Agnesa. Greutatea limbii materne: [versuri] / Agnesa
Ro ca.; graf.: Iu. Cana in. – Ch.: Ruxanda, 1999 (Tipogr. “Reclama”). – 47
p.; 21 cm. – Apare cu sprijinul financiar a Prim riei Mun. Chi in u. – ISBN
9975-72-045-5: Pre contractual, F. tir. – [99-930]
859.0(478)-1 Ro ca
Scobioal , Aurel. Marele fermier Bu -L bu : [povestiri pentru
copii] / Aurel Scobioal . – Ch.: Prut Interna ional, 1999 (Combinatul
Poligr.). – 32 p.: il. color.; 25 cm. – ISBN 9975-69-098-X: Pre contractual,
F. tir. – [99-989]
859.0(478)-93 Scobioal
Vangheli, Spiridon. Tat l lui Gugu când era mic: aventuri /
Spiridon Vangheli; il.: Ion Moraru. – Ch.: Turturica, 1999. – 127 p.: il.
color.; 25 cm. – ISBN 9975-9569-0-4 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [99-
912]
859.0(478)-93 Vangheli
Vizir, Elena. Libretto: [versuri] / Elena Vizir. – Ch.: Prut
Interna ional, 1999 (F.E.-P. “Tipogr. central ”). – 64 p.; 20 cm. – (La
steaua). – ISBN 9975-69-094-7: Pre contractual, F. tir. – [99-951]
859.0(478)-1 Vizir
VoD , Gheorghe. Via a, pe nemâncate: [versuri]/ Gheorghe
VoD ; cop. Marcel endrea. – Ch.: Prut Interna ional, 1999 (F.E.-P.
“Tipogr. Central ”). – 95, [1] p.; 19 cm. – ISBN 9975-69-093-9: Pre
contractual, F. tir. – [99-949]
859.0(478)-1 VoD
859.0(478).09 Critica i istoria literar
Agnesa Ro ca : Bibliogr. – Vezi Nr 899.

Burlacu, Alexandru. Mi carea literar din Basarabia anilor ’30


: atitudini i polemici: Studiu / Alexandru Burlacu; cop.: Doru D nceneanu.
– Ch.: C.C.R.E. “Presa”, 1999 (Centrul Tehnologii Inf. al C.C.R.E.). – 113,
[2] p.; 16 cm. – Bibliogr. p. 110-111 (14 tit.). – În red. aut. – ISBN 5-85268-
268-3. – Pre contractual, 400 ex. – [99-998]
859.0(478).09”193”
882 Literatura ruS
Bessarabskaâ vesna, meždunar. nau . puškin. konf., (3;
1999; Chi in u). Bessarabskaâ vesna: tret’â meždunarodnaâ nau naâ
puškinskaâ konferenciâ, posvâ ennaâ 198-letiû so dnâ roždeniâ A. S.
Puškina i 177-letiû so dnâ ego priezda v Chi in u / Min. Kul’tury Resp.
Moldova.; sost. B. F. Kušnirenko, V. N. Grabovskaâ. – Ch.: S. n., 1999
“PRAG-3” SRL. – 62 p.; 21 cm. – Antetit.: Inst. nac. men’šinstv AN Resp.
Moldova. Slavân. pravoza itnaâ org. “Ve e” Resp. Moldova, Centr rus.
kul’tury Resp. Moldova. – Apare cu sprijinul Dep. Rela ii Na . i
Func ionarea Limbilor Rep. Moldova. - ISBN 9975-9560-0-9: Pre
contractual, F. tir. – [99-943]
882.09
Larec : Lit. al’manah / Fond slavân. pis’menosti i kul’tury v
Resp. Moldova; Tvor . ob-nie “LIK” Primèriâ g. Chi in u; sost.: V.
Korâkin, A. Milâh. – Ch.: [Paragon], 1998. - 28 cm. – Ap rut în 1999.
Nr 8: Licej Nr 2: Poèziâ ûnyh i molodyh. – 1998. – 55 p. – K 200-
letiû A. S. Puškina. - Cuprins: Pu kin / Mihail Kuz’min. “Do boli obnažaâ
uvstva…”; “…Stihi iz doma gonât nas…” / Nikolaj Rubkov. “…Pust’
ni tožen i nežen kovyl’…”; “Cvety, rodivšiesâ no ’û…”; Cvetok mirozdan’â
; “…To li neza em svâzat’…”; “…V moem dome pahnet prošlym…”;
“Segodnâ ruki vaši pojmali holod solnca…”; “…Trubit osennim
ve erom…”; “… A maâki spasaût korabli…”; “…Krušenie vody:
vysoty…”; “…Vse otkryto…”; “…My sporili…”; “… to svâzalo tebâ i
menâ?…”; “… V podnebes’e – po raduge – na odnom kolese…”;, “… Ty
beskone nost’ s zapahom moroza…” / Aleksandr Kartušin. Dni Puškina /
Anatolij Peredreev. Biografiâ duši; Alenka; Polovinki; Princessa Diana;
Kotenok; V ožidanii solnca; “…Â ostavila detstvo na skamejke
zabrošennoj…”; Osennââ grust’; Â ne lûblû osen’; Pamât’ serdca; “…Â ne
lûblû ogromnyh gorodov…”; Podarite mne udo; Malen’kij princ; Tebe
erez tysâ u let; “…Ubili krasotu tak beznadežno prosto…”; “…Kolokola,
opât’ kolokola…”; Vstre a; “… Tridcatyj den’ ot Roždestva Pe ali…”;
“…Rukopis’…” / Alina Vanzâk. U pamâtnika Puškinu / Aleksandr
Šalaginov. II. “…Moj put’ dalek”. O tom ’e imâ novo / Igor’ Severânin.
Pesok; “…No ’ ne novaâ…”; “…Zaneslo menâ v gorod dvorcov
zaman ivyh…”; “… Â vytru pyl’ s troih pe al’nyh glaz…”; “…Tak laskovo
svetit solnce…”; “…Ve er sovsem. I sovsem temno…”; “…Oslepšij bereg
zval menâ na sever…”; “…Kryl’â raspisnyh babo ek…”; “…Ty nežna…”;
“…Zavtra nastupit zavtra…”; “…Vstretimsâ zavtra…”; “…Â krylatyh
babo ek nasobiraû v kulek…”; Nepodvlastno vremenami; Tihij užas; Pesnâ
glubinnoj rybki, vytašennoj so dna okeana na poverhnost’! ; Ispovedi’ steny
pla a; “… Letât slova s ot aânnoj zlost’û…”; Gost’ / Oxana Savina. Gorody
Petra; Edva ušla; Prosti; Pamâti V. List’eva ; Otrezok žizni; Pervyj den’ leta;
Lûblû / Viktoriâ Ganeva. Russkie hudožniki / Valentin Tka ev. Boroda; Vse
ne tak. / Aleksandr Tiranin. Miška i Šura; Èto pâtnyško na nebe; Luna i
mesâc; Fonarik i fonar’; Kozlik / Dar’â Lapteva. “…Stihi – moâ stihiâ…”;
“…Ploho kotenku v dome pustom…”; “…Poka glaza orlinye…”; “…Slyšite
boj barabana?…”; Mame / Aleksandr Portnov. Osen’; Sova; Pauk i Muha /
Sergej amota. Son; Syno ek; “… Solnyško lico šeko et…”; “…Kak mir
velik…”; “…Kak pod snegami podsnežnik…”; Zaj onok; Miška / Natal’â
Rodina. “…O pervaâ biblioteka” / Aleksej Prasolov. Doroga; Strannik /
Galina Rajmova. Nedug; Perelet / Anton Bystrânskij. “…Ty živèš’ kak ptica
v kletke…”; Naša družba / Natal’â Nicoar . Mame / Olesâ Sarandi.
Ve ernij romans / Alena C ciula. “…Serdce moe bol’û kre eno…” /
Svetlana Sivoborod. Â hranû tvoi šagi; Molitva; ernoe i beloe / Ol’ga
Trosinova. “… Mne kažetsâ, to â uže byla…” / Irina Kopyl. Porok i
dobrodetel’ / Nina Fomenko. Â ždu tebâ; Bereza / Ol’ga Antonova. Ruka; V
no ’ pod roždestvo / Viktoriâ Pleškan. Mgnovenie izmenit vse; Portret /
Andrej Gercen. V. “… Ty, ne strašas’ pojdeš’ vpered s lûbov’û prošlyh
pokolenij…”. Rodnaâ rec’ / Aleksandr Milâh. “…Mysli moi…”; “…Ty vsâ,
kak plaku aâ iva… ; Pesenka šuta; “…V era â podumal, to drugu, dolžno
byt’…”;, “…Vse tebâ s itaût voplo eniem serosti…”; Monolog Fausta; Poèt;
“…Pamât’ proklâst’, skoree, skoree…”; “… V odin iz dnej, kogda sojdu s
uma…”; “…Puti komet, dvuh plamennyh komet…”; Sestra; “…Serebritsâ
lu da v okoše ko…”; “….Ot ego vskipaet uvstvo penoj…”; “…V pervyj
raz ty…”; “…Â ponimaû seree pogoda, kak mokraâ trâpka…”; “…Vse bylo
ernym i belym…”; “…Den’ roždeniâ 19.10.97”; Neznakomka; Monolog
bez rifm; Oj lûli-lûli, moâ klubni ka; “…Vihr’ vremen letit…”; List osennij;
Dva poslednih otkroveniâ lûbvi / Aleksej Digore. “…Ty izvlekal svâtye
zvuki…”; “…Listopadnoe plemâ…”; Avtoru; Do dvuh asov goreli okna;
“…Vybegaj iz doma…”; Osen’ - èto â; “…Strast’ – vot to dvigalo tebâ…”;
“…Strast’ – vot to dvigalo tebâ…”; “…Služit iskusstvu, Bože moj!…”;
Sebe; Moj dom; Svâtoj; Leto; “…Oktâbr’ želteû ij. Veter…”; Mudrym mira
sego; “…Ty – ântarnaâ rossyp’…”; “…Mozaika…”;; Â ho u tebe prisnit’sâ;
Iz cikla “Leto v Pariže”; Èlegia; “…Ty b’ešsâ v zolotoj vostorgov kletke…”;
“…Spešila žizni, menâla shemy…”;, Mame; “…Ve ereet, i mglami
krasnymi…”; “…Iz raspahnutoj port’ery…”; “…Primel’kalis’ bezrodnye
dni…”; “…Gde net ni holodnyh, ni zlyh…”; “…Safirnyj ve er svet
horonit…”; / Vladislav Korâkin. Na mig / Vâ eslav Ivanov. - Pre
contractual, F. tir. – [99-1069]
882-1
882(478) Literatur ruS din Republica Moldova
Ol’ševskij, Rudol’f. V azbuke ot A do  mnogo vsâkogo
zver’â [stihi] / Rudol’f Ol’ševskij; il.: Marina Andruhina. – Ch.: Iulian, 1998
(Combinatul Poligr.). – 64 p.: il. color.; 28 cm. – ISBN 9975-922-30-9 (în
cop.): Pre contractual, F. tir. – [99-1153]
882(478)-93 Ol’ševskij + Andruhina
L’vovskij, E. Dvadcatyj vek. Žestokie igry: [roman, povest’] /
E. L’vovskij . – Ch.: S. n., 1999. – 320 p.: il. color.; 15 cm. – Samizdat. – În
cop. – Pre contractual, 50 ex. – [99-1099]
882(478)-3 L’vovskij
Popovici, Konstantin. Literaturnaâ tetrad’: (Stranicy rus. lit.
Moldovy) / Konstantin Popovici; AN Resp. Moldova. In-t mežtehni eskih
issled. – Ch.: Paragon, 1999. – 240 p.; 20 cm. – Bibliogr. în notele de subsol.
– ISBN 9975-916-10-4: Pre contractual, 400 ex. – [99-1026]
882(478).09:859.0.09
Savostin, Nikolaj. “Vniman’e dolgih dum…”.: K 200-letiû so
dnâ roždeniâ A. S. Puškina / Nikolaj Savostin; oform.: Eduard Majdenberg.
– Ch.: 1999(“PRAG-3” SRL). – 76 p.: il., 21 cm. – ISBN 9975-9560-1-7:
Pre contractual, F. tir. – [99-941]
882(478)-1/.3 Savostin
883 Literatur ucrainean
Omagiu lui Taras evcenko: [art. i note critice] / select., red.,
coaut. Dumitru Apetri. – Ch.: S. n., 1999 (PRAG-3 S.R.L.). – 63 p.: il., 21
cm. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 9975-9560-3-3: Pre contractual,
F. tir. – [99-938]
883.09(082)
886.7 Literatur bulgar
Larec: Lit. al’manah / Fond slavân. pis’mennosti i kul’tury v
Resp. Moldova; Primèriâ g. Chi in u; sost.-red. Niko Stoânov; redkol.:
Dmitrij D. Il’cov . – Ch.: Paragon, 1999. – 28 cm.
Nr 9: Poèziâ bolgarskih bessarabskih poètov Respubliki Moldova i
belorussov Moldovy. – 1999. – 64 p. – K 200-letiû A. S. Puškina. – Cuprins:
“…V stepâh pustynnyh Budžaka…” / Aleksandr Puškin; per. Niko Stoânov.
K’’m izgreva; Kesteni; Kakvo si spomnât’…; Vinagi v men; Nedejte!…;
Nâma i nazvanie; Dale ot druma; Otlitat žeravite; A utre? ; Sestro moâ,
bolko moâ! ; Našiât himn; Moâ opora i gordost’; A sustrin – pak…; Ot
nežna bolka; Miraž; Kak nemoga…; Prikazkata sv’’rši; Smešno li è?;
akam; Ne akanp’’t; Deset reda; Prispivna za s’’rceto; L’’ža è vsi ko; Istina
edna; Redom me t’’rsi; Smis’’ e’’t; Gde si?; Pomoli me…; Dnite broâ;
Somokinâ; Garov sonet; “Togaz…”; Dobre li si?; Dušata; etivo; Pazi se –
obi am te!…; M’’l iš li?…; Monolog’’t ti; Možeš li?; Razvalen telefon;
Za oto; Ûlski snâg; Pozv’’ ni mi; S nokogo nikoga…; Ne možeš nišo; e
lithem; I ne t’’guvam; Samo i samo…; Rehav dim / Niko Stoânov.
Gr’’mootvod, v gori kata; Gde e tâ; Dano…; Ne brat mi; Zavr’’ ane / Anna
Maleškova. Ezik moj roden; Zdravej, Bolgrad! ; Triptih / Tat’âna Tanasova-
Todorova. Proizhod; Zv’’nât kambanite, zv’’nât!; Svetouse ane; Okapa
na ata gradina; Tabe; Nostalgiâ; P’’cete ti; Maria magdalena / Todor
Nen ev. Slavoslov za Andrej German; Pesen; Majka / Pet’r Burlak-
V’’lkanov; Diptih; Gostuvane v tarakli’; D’’h; Molba; Utro; Srokove;
rezultati; Zavr’’ ane; prem’’l ano priznanie; Triptih; Preodolâvane na
ilûziite; Višni; Idili no videnie; Dale no; Pejzaž s tvoe ots’’stvie; egovito;
Zaplakan portret; Nesvoboden i sega…; Izgubeno ravnovesie; Na basâmi;
Velikadensko; Risunka; V sânkata na macuo Bašo; Ve nost; Grobiše /
Georgi Barbarov. V’’zdiškate na baba; S’’n; Utro dale no; Pomnâ; Lâtna
no / Dimit’’r Pej ev. Na šipka; Na svetlana pamet na Andrej Germanov;
Roden kraj; Neizp’’lneni me ti / Mihail Bondar-B’’ varov. Ot nežnost;
Posve enie; Gledka; Za svetlinata; Obnovâvane; B’’lgarski èzik; Mnogo sa
te / Todor Stoânov. Sinâta dale nost’; Spomenite â vr’’ at; 10 august 1997;
Zadâvki, zaka ki… / Dimit’’r Borime kov. Razs’’mvane v Budžaka; Na
mama; Edin ovek; Razhodka; Stariât salk’’m; Na Vladimir Visocki;
Noktûrno / Ûrij Sarsakov. Roden kraj; Blika pogled’’t…; Vseizgarâ1
plam’’k / Nikolai Todorov. K’’m muzata; Nâma problemi; Spomen / Petko
Lûlènov. Gimn družbe narodov; Belaruskaâ mova; Belaruski Duh; Gèta usè
belaruski moj kraj!; Paraunanne; Vajna i lûdzi; Uspaminy; Salânskaâ
sâdziba. Belaruskiâ farby. Obra enie k Puškinu; O puškine; Pridèt pora; Sam
uznaeš; Vzaimnost’; Pirrova pobeda; Zabota; Prazdnik; Neponâtnoe vremâ;
Ûbilej; Garmoniâ; Razmyšleniâ; Vesennie zarisovki; O vesne; Belarusy;
Partizanskij kraj / Ivan Batra kin. M. Û. Lermontov; “…Zaberu-ka svoû’’
mul’sionky”; Ko dnû osvoboždeniâ Belarusii / Roman Kašutkin. pak;
Uspaminy; Eseniny; Zima; Grust’; Podruge / Vera Sugak-Belâeva. Ty
daleka-daleka; Blakitny Vasilek; Gihtaryk; Zima majgo dzâcinstva; Moj
gorad; Nas zniš ae mirny atam; Zatrymalasâ u nas vosen’; Moâ Belarus’’;
Zolotye tkutsâ zvuki; Dobrota / Lûbov’ ausova. Prizrak pe ali; Hranitel’
moj; Ka eli; Sila Lžbvi; Izba pokoâ; Osennij dym; Uedu; Skripa / Pètr
Pan’ko. Hatyn; Sygraj; Ne budil tebâ â…; Grust’; Poželaniâ; Osen’û v
parke; Materi; Prihoda; Kloun; Pe al’; Dorogi; Zima prišla; Râbina; Napiši;
Razvod / Georgij Stoânov. “…Pole, re ka i bor…”; U mogily materi; Kraj
moj / Ian Rahuba. - Pre contractual, F. tir. – [99-1070]
[886.7+882.6](478)-1(082.2)
V’’lkov, Ivan. Grozdober: noveli / Ivan V’’lkov ; hudož. Il’â
Zlatov. – Ch.: S. n., 1999 (“PRAG-3” S.R.L.). – 85, [2] p.; 21 cm. – ISBN
9975-9560-4-1: Pre contractual, F. tir. – [99-939]
886.7(478)-32
89 Literaturi orientale. Literaturi asiatice. Literaturi africane. Alte literaturi
894.3 Literaturi turcice
Nedov-Topal, G. I. Belye golubi nad step’û : Stihi; Rasskazy o
gagauzah i ih sosedâh, èsse / G. I. Nedov-Topal; cop.: Cezara Colesnic;
hudož. I. P. Kavarnaly. – Ch.: Museum, 1999. – 104 p.: il.; 20 cm. – ISBN
9975-905-37-4 (în cop.): Pre contractual, F. tir. - [99-1000]
894.365-8
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
929 Biografii
Agnesa Ro ca. – Vezi Nr 899.

Lemster, Moisej. – Vezi Nr 1108.


93/99 ISTORIE
93=(590) Istoria românilor
Istoria românilor: Materiale didactice: [pentru fac. neistorice,
examenele de bacalaureat, de absolvire] / col. de aut.: Demir Dragnev, Emil
Dragnev, Vladimir Mischevca, …; Acad. de t. a Rep. Moldova. Inst. de
Istorie, Inst. de t. Ped. i Psih.; coord. Gheorghe Corovai. – Ch.: Civitas
(Tipogr. Prag-3), 1999. – 272 p.: h r i: 20 cm. – (Bacalaureat. Absolvire.
Admitere. Liceu. Fac. neistorice). – Bibliogr. p. 257-258. – ISBN 9975-936-
29-6: Pre contractual, F. tir. – [99-1021]
93(=590)(075.8)
Istoriâ rumyn: Anti . period: Rabo aâ tetrad’ dlâ V kl. – Ch.:
Cartdidact, 1998 (Tipogr. “Reclama”). – 31, [1] p.; 20 cm. – (Ser.
“Cardidact-Card”; 18). – Pre contractual, F. tir. – [99-1081]
93(=590)(075.3)
Istoriâ rumyn. Znamenat. stranicy: IV kl. U eni . tetrad’ /
Gheorghe Gon a, Valentina Haheu, Nina Petrovschi, Pavel Cerbusc ; per.:
Gh. Gon a,…. – Ch.: Î.E-P. “ tiin a”, 1999. – 72 p.: il.; 24 cm. – ISBN 9975-
67-137-3: Pre contractual, F. tir. – [99-1065]
93(=590)(075.2)
Nicul , Ion. Istoriâ rumyn: drevnij period: Èksperiment. u eb.
dlâ V kl. / Ion Nicul ; per. s rum.: Ion Nicul , Sergiu Digol; metod. zadaniâ
k temam: Elena Muraru; Gos. Un-t Moldovy. Ist. fak. Kaf. arheologii i istorii
drevnego mira. – Ch.: Cartdidact, 1999 (Tipogr. “Reclama”). – 96 p.: il.
color.; 24 cm. – ISBN 9975-940-16-1: Pre contractual, 300 ex. – [99-1054]
93(=590)”0/03”(075.3)
Ojog, I. A. Istoriâ rumyn: Plan-konspekt / I. A. Ojog, I. M.
arov; Gos. Un-t Moldovy. Ist. fak. – Ch.: Cartdidact, 1999 (Tipogr.
“Reclama”). – 28 cm.
. 1: Anti nost’ i srednie veka / per. Digol S. V. – 1999. – 104 p. –
ISBN 9975-940-01-8: Pre contractual, 1000 ex. – [99-1058]
93(=590)(075.8)
. 2: Novoe i novej ee vremâ / per. arov A.S., Digol S. V. –
1999. – 95, [1] p. – ISBN 9975-940-01-8: Pre contractual, 1000 ex. – [99-
1059]
93(=590)(075.8)
Vizir, Boris. Novejšaâ istoriâ rumyn: Èksperiment. materialy
dlâ IX kl. / Boris Vizir: Inst. ped. i psih. nauk, Gos. ped. univ. im. Iona
Creang . Cafedra istorii rumyn. Lab. aktual. probl. vsemir. i nac. istorii. –
Ch.: Î.E.-P. “ tiin a”, 1999 (Combinatul Poligr.). – 162, [1] p.; 22 cm. –
ISBN 9975-67-130-6: Pre contractual, F. tir. – [99-945]
93(=590)”19”(075.3)

94 ISTORIE GENERAL . ISTORIE UNIVERSAL


Barbus, Lûdmila. Vseob aâ novaâ istoriâ: U eb. posobie dlâ
sred. šk. Resp. Moldovy / Ludmila Barbus, Genadij Bu kov; otv. red. Demir
Dragnev; In-t Ped. i Psihol. Issled. – Ch.: Civitas, 1999. – 28 cm.
. 2 (1849-1914): Izloženie tem: Dokum. i materialy. Shemy. –
1999. – 80 p.: schema; 28 cm. – Bibliogr. p. 79 (18 tit.). – ISBN 9975-936-
35-0: Pre contractual, F. tir. – [99-1075]
94(100)”1849/1914”(075.3)
Ceban, T. Istoria universal . Epoca contemporan : Teste de
evaluare pentru cl. a XII-a / Tamara Ceban; Univ. de Stat din Moldova,
Liceul “Dante Alighieri”. – Ch.: Cartdidact, 1999 (Tipogr. “Reclama”). – 76
p.: scheme; 21 cm. – (Seria “Cartdidact-Card”; Nr 16). – Pre contractual,
1000 ex. – [99-1056]
94(100)(076.3)
Drachenberg, Constantin. Istorie universal modern , 1640-
1850: Man. pentru cl. a VII-a / Constantin Drachenberg, Igor Ojog. – Ch.:
Cartdidact, 1999. – 176 p.: il. color.; 24 cm. – Ind. de nume p. 174-175. –
ISBN 9975-940-21-8: Pre contractual, F. tir. – [99-1052]
94(100)”1640/1850”(075.3)
Drachenberg, C. M. Vseob aâ istoriâ. Novoe vremâ 1640-
1850: U eb. dlâ 7 kl. / K. M. Drachenberg, I. A. Ojog; per. s rum. S. V.
Digol; metod. zadaniâ k temam: P. P. Cerbu c . – Ch.: Cartdidact, 1999. –
176 p.: il. color.; 24 cm. – Imen. ukaz. p. 175-176. – ISBN 9975-940-24-2:
Pre contractual, F. tir. – [99-1053]
94(100)”1640/1850”
Grecov, Iurie. Surprize i curiozit i de tot felul: [versiune
rom.] / Iurie Grecov; [trad.: S. Bolduratu]. – Ch.: Prut Interna ional, 1999
(F.E.-P. ”Tipogr. Central ”). – 143 p.: il. 21 cm. – (Enciclopedie de la A la
Z; 1). – ISBN 9975-69-053-X: Pre contractual, F. tir. – [99-968]
94+929
Istoria universal , 1640-1999: Materiale didactice: Teme
pentru examenele de bacalaureat / aut.: Sergiu Nazaria; D. Dragnev, Gh.
Nicolaev; Ins. de t. Ped. i Psihologice; Univ. de Stat din Moldova. Catedra
Rela ii Int.; coord. Gheorghe Corovai. – Ch.: Civitas, 1999. – 96 p.: h r i; 20
cm. – (Bacalaureat. Absolvire. Admitere. Liceu). – ISBN 9975-936-31-8:
Pre contractual, F. tir. – [99-1022]
94(100)”1640/1999”(075.3)
Nazaria, Sergiu. Istoria universal contemporan , 1914-1999:
Man. pentru cl. a IX-a / Sergiu Nazaria; Inst. de t. Ped. i Psih. din
Moldova. Catedra “Rela ii Int.”, Univ. Pedagogic de Stat “Ion Creang ”.
Catedra “Istoria universal modern i contemporan ”. – Ch.: Civitas, 1999
(F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 159 p.: tab., il.; 22 cm. – Bibliogr. p. 158. –
ISBN 9975-936-37-7: Pre contractual, f. tir. – [99-962]
94(100)”1914/1999”(075.3)
94(478) Istoria Republicii Moldova
Bobeic , Constantin. O cronologie pentru istoria satului
Cobâlca (Codreanca) raionul Str eni, Republica Moldova / Constantin
Bobeic ; cop.: Cezara Colesnic, Eugen Chiauru; prez. graf.: Lic Sainciuc. –
Ch.: Museum, 1999 (Combinatul Poligr.). – 120 p.: fotogr.; 20 cm. – ISBN
9975-905-39-0 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [99-1060]
94(478-22)
Localit ile Republicii Moldova: Itinerar documentar-
publicistic ilustrat / colectiv de aut.: Ion Cernei, Mihail Gh. Cibotaru, Pavel
Cocârl , …. – Ch.: S. n., 1999 (F.E.-P. “Tipogr. central ”). – 24 cm.
Vol. 1: A-Bez. – 1999. – 470 p.: il. fotogr. – Bibliogr. la sfâr itul
denum. geogr., p. 6-8. – ISBN 9975-78-030-X (în cop.): Pre contractual, F.
tir. – [99-984]
[94:908](478)
Proca, Nicolae. Rezina: Schi istoric / Nicolae Proca, Olga
Proca. – Ch.: Civitas, 1999 (Tipogr. Prag-3). – 176 p.; 21 cm. – Bibliogr. în
note p. 116-120 (172 tit.). – Apare cu sus inerea financiar a Comitetului
Executiv Rezina, a prim riei ora ului, a colectivelor de munc a SA
“Constructor, Victoria-gaz i a companiei de asigurare “Vis””. – ISBN 9975-
936-43-1. – Rez.: engl., ruS : Pre contractual, F. tir. – [99-978]
94(478-22)
Varta, Ion. Larga: [jude ul Edine ] : file de istorie / Ion Varta. –
Ch.: Civitas, 1999. – 249, [1]p.: fotogr.: 21 cm. – La scrierea c r ii a
contribuit Tatiana Varta. - Apare din ini iativa i cu concursul dlui Valeriu
Bulgari. – ISBN 9975-936-46-6; Pre contractual, F. tir. –[99-990]
94(478-22)
i canu, Ion. Împotmoli i în tranzi ie: [procesele soc.-pol. din
rep.] / Ion i canu; Inst. de Istorie al Acad. de t. a Rep. Moldova. – Ch.:
Civitas, 1999. – 132 p.; 20 cm. – (Col. Istoric “Civitas”). - Bibliogr. p. 131
i în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Funda iei SOROS -
Moldova. – ISBN 9975-936-32-6: Pre contractual, F. tir. – [99-988]
94(478)+323/324(478)
94(498) Istoria României
Nicolenco, Viorica. Extrema dreapt în Basarabia (1923-1940)
/ Viorica Nicolenco; Inst. de Istorie al Acad. de t. a Rep. Moldova. – Ch.:
Civitas, 1999. – 112 p.; 21 cm. – (Colec ia “Civitas istoric ”). – Bibliogr. în
note p. 102-112 (482 tit.). – Pre contractual, F. tir. – [99-986]
94(478+498)+329.1/.6(478)”1923/1940”
Varta, Ion. Revolu ia de la 1848 în rile Române. Documente
inedite din arhivele ruse ti / Ion Varta. – Ch.: ARC, 1999 (F.E.-P. “Tipogr.
Central ”). – 559, [1] p.; 24 cm. – Texte: lb. rom., fr. - Indice antroponimic,
toponimic. – Apare cu sprijinul financiar al Funda iei Culturale a României.
– ISBN 9975-61-071-4: Pre contractual, F. tir. – [99-925]
94(498)”1848/1852”(093.2)=590=40
AUTOREFERATE
Pentru titlul doctor habilitat
Bolun, Ion. Macro-sinteza i valorificarea resurselor re elelor
de calculatoare regionale: 05.13.13- ma ini, complexe, sisteme i re ele de
calculatoare: Autoref. tezei de doctor habilitat în t. teh. / Ion Bolun; Univ.
Teh. a Moldovei. – Ch.: S. n., 1999. – 42 p. – Bibliogr. p. 37-42 (61 tit.). –
[99-906]
Pentru titlul doctor
Chirilenco, Svetlana. Abordarea sistemic a înv rii creative
în clasele primare: 13.00.02: Teoria i metodica preD rii: Autoref. tezei de
doctor în pedagogie / Svetlana Chirilenco; Univ. Pedagogic de Stat “Ion
Creang ” din Chi in u. – Ch.: S. n., 1999. – 20 p.: tab. – Bibliogr. p. 19 (9
tit.). – [99-904]

Frunta u, Iulian. Tranzi ia democratic în Republica Moldova


în contextul evolu iei etno-politice: 23.00.01 – Teoria i istoria politologiei,
institu ii i procese politice: Autoref. tezei de doctor în t. politice / Iulian
Frunta u; Acad. de t. a Rep. Moldova. Inst. de Filozofie, Sociologie i
Drept. – Ch.: S. n., 1999 (Tipogr. USM). – 25 p. – Bibliogr. p. 22 (6 tit.). –
[99-1167]

Marcov, Rodica. Submodule caracteristice definite de


preradicalii categoriei modulelor: 01.01.06: logica matematic , algebra i
teoria numerelor: autoref. tezei de doctor în t. fizico-matematice / Rodica
Marcov; Acad. de t. a Rep. Moldova. Inst. de mat. i inf. – Ch.: S. n., 1999.
– 18 p. – Bibliogr. p. 14-16 (30 tit.). – [99-903]

Tudor, Nicu. Metode i algoritmi de diagnosticare


computerizat a motoarelor pentru automobile: Specialitatea 05.13.16:
Aplicarea teh. de calcul, model rii matematice i metodelor matematice în
cercet rile tiin ifice: Autoref. tezei de doctor în t. teh / Nicu Tudor;
Universitatea Teh. a Moldovei. – Ch.: S. n., 1999. – 24 p. – Bibliogr. p. 21-
22 (13 tit.). – [99-905]

Vieru, Tatiana. Foto-receptori pe baza compu ilor A3B5:


01.04.10 – fizica semiconductorilor i dielectricilor: Autoref. tezei de doctor
în t. teh. / Tatiana Vieru; Acad. de t. a Moldovei. Inst. de fizic aplicat . –
Ch.: S. n., 1999. – 16 p. – Bibliogr. p. 10-14 (42 tit.). – [99-909]
INDEX DE NUME LA “CRONICA C R II” NR 12-99

Barbus, Lûdmila 1148


A
Bart, Jean 1114
Abajeru, Lucia 1076 Batra kin, Ivan 1138
Aderca, Felix 1114 Batt, N. A. 1093
Aga, E. (select.) 1110 B l nu , Mihail 1063
Agârbiceanu, Ion 1114 Beldiceanu, Nicolae 1111
Alexandru, Iona 1115 Belimace, Constantin 1123
Allan, George 1114 Beniuc, V. 941
Am riei, Valentin 1053 Berejan, S. (red.) 1106
Ambrosi, Grigore 1053 Be liu, I. (cop.) 1056
Amih l chioae, Gh. 986 Bibescu, Martha 1114
Anania, Valeriu 1115 Bicherschi, tefan 1013
Andruhina, Marina (il.) 1133 Blaga, Lucian 1113
Antonova, Ol’ga 1132 Blandiana, Ana 1123
Apetri, Dumitru 1137 Blendea, Vasile (fotogr.) 1114
Arghezi, Tudor 1113, 1124 Blo enco, A. 988
Arteni, Nicolae (elab.) 984 Bobeic , Constantin 1155
B Bodn rescu, Samson 1111
Bogdan, N. A. 1113
Baboglu, I. I. 1101 Bogza, Leo 1114
Baboglu, N. I. 1101 Boincean, B. P. 1054
Bacinschi, Mihai (cop.) 1095 Boincean, Ion 1013
Bâgu, Claudia (alc t.) 900-03 Bolduratu, S. (trad.) 1152
Bajura, F. 952 Bolta, Dan 1114
Balaci, Alexandru 1114 Bolun, Ion 1162
Baltag, Cezar 1114 Bonacchi, Mihai 1111
Banu , Maria 1114 Bondar-B’’ varov, Mihail 1138
Barbarov, Georgi 1138 Bondarenco, S. G. 1064
Barbarov, Silvia (coord. resp.) Bordeianu, Leo 1122
1027 Bordenache, Aurel (cop.) 1113
Barb neagr , Alexei (coord. i Borime kov, Dimit’’r 1138
colab.) 975-77, 985, 990 Boron uk, G. 1067
Barb neagr , Paul 1115 Bor , Anton 1092
Barb ro ie, Ecaterina 959 Boteanu, G. 1113
Barbu, Eugen 1114 Botez, Corneliu 1114
Botezatu, Eliza (pref.) 1007 C linescu, G. 1113
Botgros, Ion 1015-16, 1028-30 C rare, Petru 1123
Botta, Dan 1115 C rare, Viorica (alc t.) 967
Brad, Ion 1115 Ceban, T. 1149
Br ni teanu, B. 1113 Cemîrtan, Claudia 1102
Buburuz, D. 1040 Cerbu c , Pavel 1143, 1151
Bu kov, Genadij 1148 Cernei, Ion 1156
Bucur, Vasile (elab.) 1080 Chendi, Ilarie 1113-14
Bucu a, Emanoil 1114 Chetru , Petru 1038
Budeanu, Gheorghe 1093 Chiauru, Eugen 1155
Bulat, Larisa (alc t.) 903 Chibac, Gh. 987
Bulgari, Valeriu 1158 Chirilenco, Svetlana 1021, 1163
Bulmag , Leonid 1055 Chiri , Constantin 1114
Burlacu, Alexandru 1130 Chirtoac , Tudor (cop.) 999
Burlak-V’’lkanov, Pet’r 1138 Chitoroag , Valentina (red. resp.)
Burzo, Ioan 1057-59 900-03, 906-14
Buzil , Serafim 1095 Cibotaru, Mihail Gh. 1156
Bystrânskij, Anton 1132 Cimpoi, Mihai (elab.) 1113
Cioaric, Vasile 994
C
Ciobanu, Anatol 1102-03
Cabac, A. 1040 Ciobanu, Valentina 1123
Calancea, Eduard (elab.) 970 Ciocan, Natalia 1044
Calchei, E. 1060 Ciocanu, Anatol 1123
Calmuschi, C. 1114 Cioran, Emil 1114
Cana in, Iu. (graf.) 1125 Cior nescu, George 1114
Cantemir, Andrei 960 Ciuntu, Ioan (protoiereu) 928-29
Cantemir, Dimitrie 1115 Ciurunga, Andrei 1123
Can âr, Alexandru (coord.) 978 Coban, Nicolae 1122
Capcelea, A. 993 Cocârl , Pavel 1156
Caracostea, D. 1113 Codreanu, Teodor 1112
Caranica, Nicu 1115 Codru, Anatol 1114
Cara ciuc, Lilia 960 Cojocaru, Gheorghe E. 942
Carcea, Liviu (alc t.) 891 Cojocaru, Ilona 1123
Carman, I. 1061 Cojocaru, Svetlana 946
Carp, Simion 1003 Cojocaru-Vrabie, Dorina (prez.
Casian, Ion 986 graf.) 1123
ausova, Lûbov’ 1138 Cojuhari, A. (red.) 987
Cazacu, Tamara 1104 Colesnic, Cezara (cop.) 1140,
C ciula, Aliona 1132-33 1155
Com nescu, Denisia 1123 Demian, Nadejda 996
Condrea, Irina 1107 Densu eanu, Aron 1113
Constantinescu, Pompiliu 1113- Diaconu, Stela 1015-16, 1029-31
14 Didencu, Valeriu 997
Cornea, Elena 1115 Digol, Serghej 1144-46, 1151
Cornea, Mihail D. 1112 Digore, Aleksej 1132
Corobca, Vladimir 1063 Dima, Al. 1115
Coropceanu, N. 943 Dimov, Leonid 1114
Corovai, Gheorghe 1141, 1152 Dmitrieva, Larisa 923
Costiuc, Lidia (coord.) 1009 Dobrogeanu-Gherea, Constantin
Co buc, George 1123 1113
Cotorobai, Corina (prez. graf.) Dogaru, Ion 971
1120 Doina , tefan Aug. 1114
Cotru , Aron 1114 Doroškin, Nil Nikolaevi (red.)
Cr ciun, Claudia 931 1047
Cr ciun, Constantin 1057-60 Drachenberg, Constantin 1150-
Cr ciun, Cristina (antol., aparat 51
crit.) 1113-14 Dragnev, Demir 1141, 1148
Cr ciun, Victor Cristina (antol., Dragnev, Emil 1141, 1150
aparat crit.) 1113-14 Dragomirescu, Mihai 1113
Cristea, Elie 1113 Dr gan, Maria 1094
Cuharschi, M. 1065 Dr g nel, Angela (alc t.) 894
Culea, Valeriu 1069 Dr ghicescu, Al. Gh. 1113
Culev, Valeriu (coord.) 955, Dumbrav , Ion 1109
1092, 1123 Dumbr veanu, Albina (elab.)
Culger-Poni, Matilda 1111 955, 1069, 1092
Cump t , Vasile 926 Dumbr veanu, Lumini a 1117
Curlat, N. 1040 Dumitrescu-Bu uleanca, Zoe
1112
D
Dvornic, Vasile 998
Dabija, Nicolae 1113, 1123
E
Damian, Liviu 1123
Danilov, Nichita 1122 Eftimiu, Victor 1114
D nceneanu, Doru (cop.) 1130 Eggertsson, Thrainn 944
D ni or, Dan Claudiu 971 Eliade, Mircea 1114
Delavrancea, Barbu 1115 Eminescu, Mihai 1113-14
Deletant, Denis 1114 Ene, Vladimir (elab., red. resp.)
Deliu, Tudor 995 1053
Demetrescu, Anghel 1113 Eremia, Gheorghe 1042
Esinencu, Nicolae 1123 Grama, Alexandru 1113
Grana , M. (per.) 1019
F
Grecov, Iurie 1152
Fadeeva, A. (sost.) 1048 Gribincea, Mihai 1004
Filip, Iulian 1123 Grigoriev, S. 1042
Fomenko, Nina 1132 Grosu, A. 1060
Fri cu, Alexandru Hora iu 1119 Gruber, Eduard 1113
Frunta u, Iulian 1164 Guber, Iurie (elab.) 1051
Frunta u, Platon 934 Gudîm, Anatol 961
Frunz , Eugenia 1118 Guranga, Olga 1022
Fudoianu, B. 1114 Guslicov, Vasilisa 1105
Fum rel, Svetlana 1022 Gu u, Vladimir (coord.) 1018
G Gu ul, Vera (alc t.) 1050

Gaindric, G. (ed.) 1035 H


Galaction, Gala 1114 Haheu, Valentina 1143
Galaju, I. (elab.) 965 Hane , P. V. 1114
Galben, Svetlana 1029 Hangiu, Eugenia (cop.) 1114
Galben-Panciuc, Zinaida 1014- Harišin, Mihail Vladimirovi 937
15, 1029 Hasdeu, Bogdan Petreceicu 1123
Gane, Nicolae 1112 Horia, Vintil 1114
Ganea, Grigore 1090
I
Ganeva, Viktoriâ 1132
G in , Ion (red. resp.) 929 Ianov, Ion 1111
Gercen, Andrej V. 1132 Ibr ileanu, G. 1113
Gheorghi , Ion 1123 Il’cov, Dmitrij D. 1138
Gheorghi , M. 993 Iliescu, Nicolae 1114
Gherasim, Alexandru (coord.) Ionel, Violeta (alc t.) 916
1105 Ionescu-Rion, Raicu 1114
Ghica, Leon 1114 Ionko, M. F. (sost.) 896
Goga, Octavian 1114 Iordan, Iorgu 1114
Gol’kov , D. (sost.) 893 Iorga, Nicolae 1113
Golubenco, Gheorghe 985 Ipati, Ghenadie (alc t.) 950,
Gonciar, V. (cop.) 1054 1083; (elab.) 1082
Gon a, Gheorghe 1143 Iri ionciuk, V. (sost.) 896
Gora -Postic , Viorica (coord. Ivanov, Vâ eslav 1132
resp.) 1027 Iva cu, George 1114
Gorduza, Alexei 1122 Iv nescu, Cezar 1114
Grabovskaâ, V. N. (sost.) 1131
J Lus’kov, A. 1067
Lutic, Mircea 1123
Joja, Athanase 1115
Jomiru, Vasile 1054 M
Josu, Nina 1123
Madan, Ion 895
K Mahu, Nicolae 1042
Maiorescu, Titu 1112-13
Kalenik, A. 988
Majdenberg, Eduard (oform.)
Kapac, Evgenij 1101
1136
Kartušin, Aleksandr 1132
Makedon, Galina 924
Kašutkin, Roman 1138
Maleškova, Anna 1138
Kavarnaly, I. P. (hudož.) 1140
Malev, Anatol (red.) 1063
Kobzar’, L. 956
Mândâcanu, Virgil M. 1007
Kopyl, Irina 1132
Manole, Ana (îngr. col.) 1096,
Korâkin, Vladislav (sost.) 1132
1118
Ku erenko, Galina 924
Manole, Tatiana 957
Kulikovski, Lidia (ed. îngr.) 899
Marcov, Rodica 1165
Kušnirenko, B. F. (sost.) 1130
Marin, Mariana 1122
Kuzmin, Mihail 1132
Martea, Ion 1121
L Matcovschi, Dumitru 1123
L’vovskij, E. 1134 Mateevici, Alexei 1123
Lapteva, Dar’â 1132 Mazilu, Teodor 1114
Lari, Leonida 1123 M tca , Nicolae 1123
Laz ri, I. 1060 Melinescu, Gabriela 1114
L z riciu, Ioan 1113 Melinte, Veronica (red.) 1097
Lemster, Moisej 1108 Micle, Veronica 1111
Leont' ev, V. V. 945 Milâh, Aleksandr (sost.) 1132
Lermontov, M. Û. 1120 Millan, Dinu 1114
Lesnea, George 1123 Mille, Constantin 1114
Levicki, Marina (per.) 1019 Millian, Claudia 1114
List'
ev, V. 1133 Minulescu, Ion 1114
Lobanov, Natalia (elab.) 962, Mischevca, Vladimir 1141
968 Mocanu, Victor (cop.) 982
Loghin, Valeriu 1120 Molodvanu, Iosif (coord.) 972
Loteanu, Emil 1114 Morariu, Leca 1113
Lovinescu, Eugen 1113 Moraru, Ion (il.) 1127
Lûlènov, Petko 1138 Moraru, Vasile 1036
Lungu, Eugen (pref.) 1111 Mor rescu, Maia 932
Mor un, V. G. 1113
Mudreac, Victor 1090 Orleanu, G. 1114
Muraru, Elena 1144 Osta , Sergiu 980
Mur ra u, D. 1113
P
N
Paladi, Gh. 1045
Nastas, Jeni (red.) 1097 Pan’ko, Petr 1138
Naum, Anton 1112 Papadat-Bengescu, Hortensia
Nazaria, Sergiu 938, 1152, 1154 1114
N dejde, Ion 1114 Papuc, Ludmila 932
Neagu, Larisa (alc t.) 916 Paraschivescu, Miron Radu 1114
Neagu, Manole 1063 Pascaru, Ana 933
Neculce, Tatiana 1014 Pascaru, Vitalie (cop.) 999
Nedov-Topal, G. I. 1140 Pavelescu, Cincinat 1114
Negruzzi, Iacob 1111 P tra cu, Dumitru (alc t.) 1009
Negur , Andrei (prez. graf.) 1116 P unescu, Adrian 1123
Nen ev, Todor 1138 Pej ev, Dimit’’r 1138
Neni escu, Ioan S. 1112 Pencioiu, G. D. 1113
Nicoar , Natal’â 1132 Peredreev, Anatolij 1132
Nicolaev, Gh. 1152 Perina, Ethel Hetherington (red.)
Nicoleanu, Nicolae 1111 960
Nicolenco, Viorica 1160 Petra cu, N. 1113
Nicula, Emil 1123 Petrescu, Camil 1114
Nicul , Ion 1144 Petrescu, Cezar 1114
Nicu , Stela (selec .) 1123 Petrino, Dimitrie 1111
Noica, Constantin 1114 Petrovici, I. 1113
Petrovschi, Nina 1143
O
Philippide, Al. 1114
Odagiu, Valentina 980 Pillat, Ion 1113
OglinD , Valentina 1096 Pîslaru, Valentina (per.) 1029
Ojog, Igor 1132, 1136-37, 1145, Platon, Mihail 999-1000
1150-51 Pl cint , Tatiana (alc t.) 917-18
Ol’ševskij, Rudol’f (trad.) 1108, Pl m deal , Antonie 1114
1133 Pleškan, Viktoriâ 1132
Ol nescu-Ascanio, Dumitru C. Ple ca, Valentina F. 1031-34
1111 Pogor, Vasile 1111
Ol rescu, Valentina (elab.) 1025 Pompiliu, Miron 1111
Oliinîc, Jaroslav (cop.) 1063, Pop, Vasile Gr. 1113
1096-97 Popa, Nicolae 1123
Onicov, Vasile 926 Popa, Victor 981-82
Popescu, Anatol 1036 Ro ca, S. 1000
Popescu, Anatolie (red. resp.) Ro ca, Sergiu 925
891 Rotaru, Natalia 1046
Popescu, Constan a (red.) 1009 Rubcov, Nikolaj (red. t.) 1132
Popescu, Dumitru Radu 1114 Rusnac, Gheorghe 934, 940;
Popescu, Leonid (graf.) 928 (coord.) 1105
Popescu, T. 1000 Rusnac, Vladimir 1123
Popescu-Gopo, Ion 1114 Rusu, Liviu 1114
Pop-Florentin, Ioan 1112
S
Popovici, Konstantin 1135
Popu oi, Eugen (red.) 1005; (col. Sadoveanu, Mihai 1114
red.) 1006 Sainciuc, Lic (prez. graf.) 1114
Portnov, Aleksandr 1132 amota, Sergej 1132
Postic , Constantin (alc t.) 967 Samsonov, Irina 1123
Prasolov, Aleksej 1132 Sanielevici, H. 1113-14
Prepeli , Mihai 1114 Sarandi, Olesâ 1132
Prida, A. 1091 Sârbu, Ana (red.) 1039
Proca, Nicolae 1157 Sârghie, Ion 1038-39
Proca, Olga 1157 Sarsakov, Ûrij 1138
Puškin, A. S. 1138 Sava, Panfil 1013, 1062
Pu cariu, Sextil 1114 Sava, Valeriu 974
Pu ca u, Natalia 1026 Savina, Oxana 1132
Savostin, Nikolaj 1136
R
Scherlet, Ecaterina (alc t.) 916
Racu, Aurelia 1024 Scobioal , Aurel 1126
Rajmova, Galina 1132 Scorpan, Grigore 1113
Ralea, Mihai 1114 Scurtu, Ioan 1113
R dulescu-Motru, C. 1114 Secar -Cemortan, Stela 1023
R ileanu, Aurelia 1008, 1019 Serbu c , Viorica 1026
Revenco, Mihail 1038 Severânin, Igor'1132
Rîjicov, Svetlana 1022 Singer, M. 1019
Rodina, Natal’â 1132 Sion, George 1123
Roman, A. 1000 Sivoborod, Svetlana 1132
Roman, Alexandru 1002 Sîmboteanu, Aurel 983
Romanciuc, Efim (coord.) 897 Sîrbu, Ion (pict.) 1121
Romanciuc, Vasile 1123 Sîrbu, Olesea (alc t.) 964
Romanda , Nicolae 991 Skelitti, Nicolai 1112
Rosetti, Al. 1114 Slavici, Ioan 1115
Ro ca, Agnesa 1123, 1126 Stanciu, Diana (trad.) 944
Stancu, Dumitru 1123 Tomozei, Gheorghe 1115
St nescu, Nichita 1114 Tonu, Maria 973, 1006
Stoânov, Georgij 1138 Tonu, Vitalie 973, 1006
Stoânov, Niko 1138 Topîrceanu, G. 1114
Stoânov, Todor 1138 Trancu, Gr. 1114
Suceveanu, Arcadie 1123 Trosinova, Ol’ga 1132
Sugak-Belâeva, Vera 1138 Tudor, Nicu 1166
alaginov, Alexandru 1132 Tudoran, Dorin 1114
andru, Mircea Florin 1123 ri anu, Vasile 1123
arcov, Petru (alc t.) 950, 1082 urcanu, Iano (pref.) 1096
arov, I. M. 1145-46 urcanu, Viorel (elab.) 1080
avga, G. 948 u uc, V. 1065
avga, L. 948
U
ineanu, Laz r 1113
endrea, Marcel (cop.) 1129 Ulian, G. 949
erb nescu, Theodor 1111 Uncu, S. (alc t.) 899
erbin , R. 1040 Ureche, Damicin 1124
i canu, Ion 1159 Ursu, Valentina 1097
tef nescu, Mircea 1114 Usc tescu, George 1114
tirbu, Titus (selec .) 1123 Ussow, Alex 1118
Ust’ân, I. G. 945
T
V
Tamazlâcaru, Elena 1123
Tanasova-Todorova, Tat’âna V’’lkov, Ivan 1139
1138 Valenti, Nicolae 1111
Tarangul, Marin 1114 Vangheli, Spiridon 1287
T nase, Alexandru (coord.) 1070, Vanzâk, Alina 1132
1114 Vârgolici, tefan 1111
T nase, Constantin 986; )coord.) Vârlan, Pavel (red. resp.) 1050
990, 1069 Varta, Ion 1158, 1160
T râ eanu, Vasile 1122 Varta, Tatiana 1158
T utu, Nicolae 1123 Vasilescu, Stelian 1114
Teodoreanu, Ionel 1114 Vatamanu, Ion 1123
Timofti, V. (red.) 923 V c rescu, Elena 1114-15
Tiranin, Aleksandr 1132 Verlan, T. (prepared by) 1035
Tka ev, Valentin 1067 Vianu, Tudor 1113
Todera , A. 1067 Vieru, Grigore 1123
Todorov, Nikolaj 1138 Vieru, Tatiana 1167
Tomoianu, Anatol (cop.) 1123 Vi elaru, C. 1065
Vizir, Boris 1147 X
Vizir, Elena 1129
Xenopol, A. D. 1114
Vladimir, P. 993
Vladimirov, M. Z. (red.) 1067 Z
VoD , Gheorghe 1114, 1123, Zaharia, N. 1114
1129 Zaporo cenco, I. (elab.) 1042
Voiculescu, V. 1114 Zegladowiez, Emil 1114
Vol inskij, V. K. 988 Zemsman, A. A. (red.) 1066
Volkov, Eduard 936 Zlatov, Il'
â 1123
Vr ma , Ecaterina 1022 Zmeev, Vladimir (graf.) 1113-14
Vulcan, Iosif 1113
INDEX DE TITLURI LA “CRONICA C R II” NR 12-99

Accesul la informa ie în Chei e pentru copii 898


Republica Moldova Clasificarea bugetar 953
978 Codul fiscal 954
Accesul la justi ie 986 Codul penal al Republicii
Actualitatea filozofiei: Moldova 984
aspecte teoretice i Codurile po tale ale
practice 922 Republicii Moldova în
Agnesa Ro ca 899 noua organizare
Antreprenoriatul în administrativ-teritorial
Republica Moldova: 1075
privilegii i sanc iuni Colaborarea trans-frontalier
950 Moldova – România
Azbuka menedžmenta 1030
1083 Complexul de transport
1051
Bazele acorD rii primului Computers science Journal
ajutor medical 1041 of Moldova 1035
Bessarabskaâ vesna 1131 Cronica Presei 906-14
Bibliografia Moldovei 903 Cultura c p unului în Marea
Bibliografia na ional a Britanie 1062
Moldovei 900-02 Cultura în Moldova 1065
Bibliotecile publice din Cultura vi ei de vie în
Republica Moldova Moldova 1065
894 Curtea de Apel 990
Biopton 1043
DAAC Hermes 951
Catalogul manualelor i Declara ie asupra elimin rii
altor lucr ri didactice violen ei asupra femeilor
pentru înv mântul 979
primar, secundar 904 Dic ionar financiar-bancar
Catalogul ziarelor i 955
revistelor 905
Dic ionarul lucr torului de GSM : Global System for
construc ii i Mobile Communication
gospoD ria locativ 1070
(rus-român) 1022
Influen a purit ii
Educa ie fizic 1013 combustibilului folosit
Educa ie timpurie asupra fiabilit ii
individualizat 1022 motoarelor 1089
Èkologi eskoe Informacionnyj sbornik dlâ
zakonodatelâstvo evrejskih
Respubliki Moldova blagotvoritel’nyh centrov
992 896
Eminescu – pe mine mie Informatica 891
reD -m 1113 Instala ii de ventilare i
Eminescu – steaua condi ionare a aerului
singur t ii 1114 1050
Experien e de electricitate Instruc iune cu privire la
1037 eviden a contabil în
contabilit ile
Femeile i b rba ii centralizate în cadrul
Moldovei 930 prim riilor satelor
Festivalul Interna ional de (comunelor), ora elor
teatru al unui actor 1077-78
1099 Instrukciâ po pol’zovaniû
File despre Sfânta posudoj firmy “Zepter”
M n stire Zlo i 929 1084
Fiziologia plantelor de Instrukciâ po
cultur 1056 buhgatelrskomu u etu v
centralizovannyh
Ghid pentru organizarea buhgalteriâh pri
test rii na ionale în primariâh sel (kommun),
clasa a IV-a 1008 goroda 1079
Ghidul func ionarului Integrarea social a
public 1069 persoanelor cu handicap
Ghidul utilizatorului 1071- – un imperativ al statului
73 de drept 1005
Glagol dobro 893 Intr ri noi în colec iile
bibliotecii universitare
916
Istoria administra iei 5 MOLDMEDIZIN &
publice din Moldova MOLDDENT 1044
999 Moment poetic 1122
Istoria românilor 1141 Motoare auto 1052
Istoriâ rumyn 1142-43 Mult e dulce i frumoaS
Istoria universal 1640- 1122
1999 1152 Municipal’nyj reestr
investicionnyh proektov
Kollektivnyj dogovor na 1999-2008 gody 1001
meždu administraciej i
ob’’edinennym Nalogovyj kodeks 954
profsoûznom Nau nye osnovy vnedreniâ
komitetom v proizvodstvo
akcionernogo ob estva kompleksno-ustoj ivyh
Uzina de Tractoare sortov vinograda 1066
“Tracom” 947 Nau nye principy
Kriobiologiâ 1067 upravleniâ ka estvom
poverhnostnogo sloâ pri
Larec 1132, 1138 nanesenii metali eskih
Legea cu privire la pokrytij 1047
avocatur 989 Nemcy Respubliki Moldova
Legi, acte normative, 935
comunicate oficiale Nomenclatorul conturilor
emise de c tre organele contabile 1079
puterii de stat i
administra iei publice Omagiu lui Taras evcenco
ale Republicii Moldova 1137
917-20 Organizarea gospoD riilor
Limb i comunicare agricole competitive în
1017-18 condi iile economiei de
Literatura român 1110 pia 952
Localit ile Republicii Osnovy dovra ebnoj pomo i
Moldova 1166 1041

Manual formarea Planul de înv mânt pentru


profesorilor 1009 înv mântul primar,
Matematic i tiin e 1027 gimnazial, mediu general
Metodele de protec ie a i liceal 1011
solului 1059
Poe i de pe vremea lui economice
Eminescu 1112 interna ionale” 964
Politica de tineret 972 Programa cursului
Preg tirea i perfec ionarea “Transporturi i expedi ii
cadrelor didactice în interna ionale” 970
domeniul Programa cursului i planuri
înv mântului pentru seminare la
pre colar i primar disciplina “Tranzac ii
1010 Interna ionale” 968
Prezentaciâ 1085-86, 1088 Programa cursului
Prezentarea programului universitar “Analiza
Stainless Steel 1087 proiectelor
Problema anului 2000 în interna ionale” 1068
sistemele informatice Programa practicii de
din Republica Moldova licen la întreprinderile
892 de comer , în unit ile
Programa analitic a hoteliere i agen iile de
cursului “Economia turism, pentru studen ii
mondial i Rela ii anului V, specialitatea
Economice “Comer , turism, servicii
Interna ionale” 965 hoteliere” 1020
Programa analitic a Programa privind practica
cursului normativ de contabilitate i analiza
“Istoria c r ii i a activit ii economice
bibliotecilor” 895 financiare pentru
Programa analitic i studen ii specialit ii
planuri pentru seminare “Contabilitate i audit”
la disciplina anul V 1080
“Managementul în Programe analitice la limba
afacerile interna ionale” român 1105
966 Programe curriculare la
Programa cursului cursurile normative 1039
“Economia mondial ” Programme des cours et des
967 seminaires aux
Programa cursului “Istoria « Transactions
muzicii” 1097 internationales » 963
Programa cursului Programmy
“Riscurile în afacerile ènergosbereženiâ v
razvityh stranah mira Spisok u ebnikov dlâ škol s
1048 obu eniem na âzykah
nacional’nyh men’šinstv
Raportul Na ional al 921
Dezvolt rii Umane 960 tiin e socio-umane 1020
Registrul municipal al
proiectelor Tehnica Taekwondo 1100
investi ionale pe anii The 1st International
1999-2008 1001 Festival One Man Show
Regulamentul circula iei 1099
rutiere 1074 The municipal register of
Regulamentul cu privire la investment projects for
organizarea i 1999-2008 years 1001
desf urarea test rii Totul despre … contabilitate
na ionale la sfâr itul 1082
clasei a IV-a 1012 Tratat dintre Republica
Regulamentul privind Moldova i România
D rile de seam privind asisten a juridic
contabile ale în materie civil i penal
institu iilor publice 974
1081 Tratate interna ionale la care
Rela ii interna ionale 940 Republica Moldova este
Re inere în dezvoltarea parte 974
psihic 1025
Unele probleme de teorie i
Situa ia socio-lingvistic practic ale presei i
din RSSM reflectat în comunic rii 897
presa periodic 1106
Sovremennye doma s V invit Maria Bie u 1098
malym Viziuni actuale privind
ènergopotrebleniem sistemul fiscal al
1093 Moldovei 958
INDEX DE MATERII LA “CRONICA C R II” NR 12-99

Administrarea public 983 - public 981


- local 995, 997 Dreptul muncii 991
- Moldova, istorie 999
Agricultura Moldovei, Ecologia p mântului 1054
istorie 1055 Ecologie, legi 992
Antreprenoriat 950 Economie agrar 952
Art militar 1003 - neo-institu ional 944
Astrologie 924 Educa ie fizic 1013
Avocatur , lege 989 - pre colar 1022
Etic pedagogic 1007
Basarabia, istorie 1160
Bibliologie 897 Femei 979
Boli venerice 1045 Filozofie 922, 924
Buget, clasificare 953 - istorie 926
Finan e, publice 957
Cancer 1046 Fiscalitate, Moldova 958
Clasificare bugetar 953 Fiziologie, plante de cultur
s. Cobâlca, Str eni 1155 1056-58
Coduri po tale 1075 Frontiera Prut, ecologie 1030
Comunicare 931, 986
Contabilitate 1077-78, 1082 Informa ie 978
- public 1076 Industrie alimentar 1090
Curtea de Apel, Moldova Informatic 891
990 Interpre i de muzic 1095
Istoria românilor 1041-44
Dic ionare, construc ii 1092 Istorie, Moldova 1156
- gospoD ria locativ Istorie, rile Române 1160
1092 Înv mânt special 1024
- financiar-bancar 955
- rus-român Justi ie, acces 986
Drept civil 987
- comercial 988 com. Larga, jude ul Edine
- parlamentar 982 1158
- penal 984-85 Limba g g uz 1101
Limba român 1014 - istorie 938-941
Limba ruS 1107 Resurse umane, management
Localit ile Republicii 946, 948
Moldova 1156 Rezina 1157
Logic 926 Russkaâ literaturnaâ kritika
1131
Mass-media, legisla ie 980
M n stirea Zlo i 929 Securitate uman 960-61
Serviciu public 1069
Ocultism 923 Sistem pluripartidist,
Organiza ii, evreie ti, Moldova 934
binefacere 896 Sociologie 933
- sociologie 933 - agricol 1055
Socio-lingvistic 1106
tiin e, socio-umane 1020
Politic 936
- extern , Moldova 942 Taekwondo 1100
- intern , Moldova 936 Teatru 1099
- militar , Moldova Trafic rutier 1074
1004 Tratate interna ionale 975-77
- militar ruS 1004
Politologie 934 Vezica urinar 1046
Pre colari, educa ie 1022 Violen 979
Viticultur 1063-65
Rela ii interna ionale,
INDICE INDEX "THE
"MATERIALE BIBLIOGRAPHIC
BIBLIOGRAFICE ALE MATERIALS OF THE
REPUBLICII MOLDOVA" REPUBLIC OF MOLDOVA"

SE EDITEAZ DIN 1973 PUBLISHED FROM 1973

1999
OCTOMBRIE-DECEMBRIE NR 4 OCTOBER-DECEMBER
(276-415)

0 GENERALIT I
00 BAZELE GENERALE ALE TIIN EI I CULTURII
004 tiin a i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
___________________
Bolun, Ion. Macro-sinteza re elelor de calculatoare. – Ch.,
1999. – P. 256-263. (180 tit. în lb. rom., engl., ruS ). – [99-696]

Gremalschi, Anatol. Informatica. Limbajul Pascal / A.


Gremalschi, I. Mocanu, I. Spinei. – Ch., 1999. – P. 236. (10 tit. în lb.
rom., ruS ). – [99-856]

008 Civiliza ie. Cultur . Progres


Cultura în Moldova: Buletin de informare i documentare
/ Bibl. Na . a Rep. Moldova; alc t. Larisa Neagu. – Ch.: Bibl. Na . a
Rep. Moldova, 1999. – 20 cm.
Iulie-decembrie 1996. – 1999. – 54 p. (370 tit. în lb. rom.,
ruS ). – F. pre , 50 ex. – [99-928]
Sistematizat, inf. despre publ. ed. în Moldova. – An.: Index de
nume, de tit., de subiecte i denum. geografice. Lista publica iilor,
seriale utilizate.
009 Umanistic . tiin e umane în general
Vestnik slavânskogo universiteta : Vyp. 2. – Ch., 1999. –
Bibliogr. la sfâr itul capitolelor. – [99-845]
01 BIBLIOGRAFIE
Bibliografia Moldovei: Albume. H r i. Note muzicale.
Discuri. Seriale etc. : repertoriul publ. pe lunile … / Bibl. Na . a Rep.
Moldova; alc t. : Larisa Bulat, … - Ch.: Bibl. Na . a Rep. Moldova,
1999. – 20 cm. – Text: lb. rom., alte lb. str ine.
…iulie-august 1997. – 1999. – 76 p. (353 tit. în m. m. lb.). –
F. pre , 100 ex. – [99-935]
Sistematizat, inf. despre publ. ed. în Moldova. An.: Index de
nume, de tit., index toponimic al publica iilor.

Bibliografia na ional a Moldovei : C r i. Autoref. Teze.


Articole din reviste i ziare : Se ed. din a. 1958 / Camera Na . a C r ii
din Rep. Moldova; alc t.: Claudia Bâgu,…; red. resp. Valentina
Chitoroag . – Ch. : Camera Na . a C r ii din Rep. Moldova, 1999
(într. poligr. "Rotaprint"). – 20 cm. – Texte: lb. rom., ruS , alte lb.
str ine. – Contin. ed. "Cronica Presei". – ISSN 0201-6761 : Pre
contractual, 100 ex.
Sist., inform. despre publ. edit. în Moldova. Con ine "Cronica
c r ii", "Cronica articolelor de revist ", "Cronica articolelor de
gazet ", Indice "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova",
“Cronica recenziilor”, "Cronica publica iilor de art ", "Cronica
publica iilor de note". - An.: Index de nume, titluri, lista revistelor i
ziarelor ale c ror art. au fost fi ate.
Nr 4, 1999. – 1999. – 151 p. (858 tit.). – [99-957]
Nr 5, 1999. – 1999. – 124 p. (702 tit.). – [99-1002]
Nr 6, 1999. – 1999. – 178 p. (955 tit). – [99-1003]

Cronica presei : Indice bibliogr. de stat al Rep. Moldova:


Se ed. din a. 1958 / Camera Na . a C r ii din Rep. Moldova; alc t.
Claudia Bâgu,…; red. resp. Valentina Chitoroag . – Ch.: Camera Na .
a C r ii din Rep. Moldova, 1998/1999 ( Într. poligr. "Rotaprint"). – 20
cm. – Texte: lb. rom., ruS , alte lb. str ine. – ISSN 0201-6761 : Pre
contractual, 100 ex.
Sist., inform. despre publ. edit. în Moldova. Con ine "Cronica
c r ii", "Cronica articolelor de revist ", "Cronica articolelor de
gazet ", Indice "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova",
“Cronica recenziilor”, "Cronica publica iilor de art ", "Cronica
publica iilor de note". An.: Index de nume, titl., materii. Lista rev. i
gazetelor ale c ror articole au fost fi ate.
Nr 7, 1996. – 1998. – 99 p. (770 tit. în lb. rom., ruS ). – [99-
717]
Nr 1, 1997. – 1999. – 178 p. (904 tit. în m. m. lb.). – [99-709]
Nr 2, 1997. – 1998. – 102 p. (728 tit. în lb. rom., fr., ruS ). –
[99-712]
Nr 6, 1997. – 1998. – 183 p. (890 tit. în lb. rom., fr., ruS ). –
[99-710]
Nr 10, 1997. – 1998. – 142 p. (905 tit. în lb. rom., engl., ruS ).
– [99-711]
Nr 12, 1997. – 1998. – 224 p. (1557 tit. în m. m. lb.). – [99-
716]
Nr 1, 1998. – 1999. – 150 p. (1044 tit.). – [99-1008]
Nr 2, 1998. – 1999. – 146 p. (933 tit.). – [99-1009]
Nr 3, 1998. – 1999. – 132 p. (1081 tit. în lb. rom., fr., ruS ). –
[99-713]
Nr 4, 1998. – 1999. – 107 p. (910 tit. în lb. rom., fr., engl.,
ruS ). – [99-714]
Nr 5, 1998. – 1999. – 118 p. (942 tit. în lb. rom., ruS ). – [99-
715]
Nr 6, 1998. – 1999. – 202 p. (1283 tit.). – [99-1010]
Nr 7, 1998. – 1999. – 102 p. (825 tit. în lb. rom., engl., ruS ).
– [99-769]
Nr 11, 1998. – 1999. – 122 p. (270 tit.). – [99-1015]
Nr 12, 1998. – 1999. – 198 p. (1105 tit.). – [99-1016]

Manuscrise depuse în Institutul de Cercet ri tiin ifice în


Domeniul Informa iei Tehnico-Economice : Index Bibliogr. / Inst. de
Cercet. t. în Domeniul Inf. Teh.-Econ. Bibl. Rep. de Inf. Teh.- t.;
alc t. Nionila Dalni chi. – Ch.: I.C. .I.T.E., 1999. – 38, [1] p.; 20 cm.
– F. f. tit. – 2,90 lei, 150 ex. – [99-775]
Sistemic, cuprinde inf. despre manuscrisele în domeniul t.
naturale i teh., 161 tit. în lb. rom., ruS .

Repertoriul publica iilor periodice abonate de B.R.I.T. în


a. 1999 : Index bibliogr. / Inst. de Cercet. t. în Domeniul Inf. Teh.-
Econ. Bibl. Rep. de Inf. Teh.- t.; alc t. Nionila Dalni chi. – Ch.:
I.C. .I.T.E., 1999. – 13 p.; 20 cm. – F. f. tit. – Pre contractual, 300 ex.
– [99-776]
139 tit. în lb. rom., ruS .

070 Ziare. PreS . Jurnalism


___________________
Unele probleme de teorie i practic ale presei i
comunic rii : [culegere de art.] / Univ. de Stat din Moldova. Fac.
Jurnalism i tiin e ale Comunic rii; coord. Efim Romanciuc. – Ch.,
1999. – Bibliogr. la sfâr itul art. – [99-1166]

1 TIIN E FILOZOFICE
1/14 FILOZOFIE
___________________
Ciuhrii-Moraru, Tamara. Filozofia culturii : teorii i
contribu ii române ti. – Ch., 1999. – P. 110. (22 tit.). – [99-808]

Ro ca, Sergiu. Din istoria gândirii filozofice. - Ch., 1998.


– P. 115-116. (104 tit.). – [99-985]

2 RELIGIE. TEOLOGIE
___________________
Costiuc, Samuel. Lupta spiritual . – Ch., 1999. – P. 151-
152 (22 tit.). – [99-807]
3 TIIN E SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE I METODE ÎN TIIN ELE SOCIALE ÎN
GENERAL. SOCIOGRAFIE

Analele tiin ifice ale Universit ii de stat din Moldova :


Seria " tiin e socio-umane" / Univ. de Stat din Moldova, red.- ef
Gheorghe Rusnac. – Ch., 1999. – Bibliogr. la sfâr itul cap. – [99-802]

31 STATISTIC . DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


___________________
Cr ciun, Claudia. Comunicarea în administrarea public .
– Ch., 1998. – Bibliogr. la sfâr itul cap., p. 125-130. (157 tit. în lb.
rom., engl., ruS ). – [99-1089]

Mor rescu, Maia. Ini iere în problematica gender / Maia


Mor rescu, Ludmila Papuc. – Ch., 1999. – P. 72-75. (56 tit. în lb.
rom., engl., ruS ). – [99-1037]

Pascaru, Ana. Introducere în sociologia organiza iilor. –


Ch., 1998. – Bibliogr. la sfâr itul cap., p. 85-86. (44 tit. în lb. rom.,
engl., fr.). – [99-1095]
32 POLITIC
___________________
Didencu, Valeriu. Democra ie i administra ie public
local . – Ch., 1998. – Bibliogr. la sfâr itul cap., p. 185-186. (44 tit. în
lb. rom., engl., ruS ). – [99-1092]

Harišin, M. V. Konfliktnye situacii na post-sovetskom


prostranstve. – Ch., 1999. – P. 76-97, 102-106. (51 tit. în lb. rom.,
engl., ruS ). – [99-1173]

33 ECONOMIE. TIIN E ECONOMICE


Problemele economiei de pia : Semnalare bibliogr. /
Inst. de Cercet. t. în domeniul Inf. Teh.-Econ. Bibl. Rep. de Inf.
Teh.- t.; alc t. Nionila Dalni chi. – Ch.: I.C. .I.T.E., 1999. – 52 p.; 20
cm. – F. f. tit. – Pre contractual, 200 ex. – [99-755]
Sistematizat, cuprinde inf. despre c r i, bro uri, art. din rev.,
buletine informative intrate în fondul B.R.I.T., 161 tit. în lb. rom.,
ruS .
___________________
Barb ro ie, Ecaterina. Politica de dezvoltare a sectorului
privat. – Ch., 1998. – P. 175. (32 tit. în lb. engl.). – [99-1088]

Belostecinic, Grigore. Concuren . Marketing.


Competitivitate. – Ch., 1999. – P. 272-287. (180 tit. în lb. rom., engl.,
ruS ). – [99-895]
Business-ul mic în Moldova. Starea, evolu ia, problemele
i necesit ile de sus inere (sintez analitic ). – Ch., 1999. – P. 62. (13
tit. în lb. engl., ruS ). – [99-756]

Cobzari, Ludmila. Restructurarea financiar i tendin ele


ei în condi iile actuale. – Ch., 1999. – P. 263-271. (110 tit. în lb. rom.,
ruS ). – [99-888]

Cobzari, Ludmila. Makroèkonomi eskie usloviâ


finansovoj restrukturizacii. – Ch., 1999. – P. 48-49. (Obzor.-inform. /
NII tehn.-èkon. inform.) (22 tit. în lb. rom., engl.). – [99-1133]

Cojocaru, Svetlana. Managementul resurselor umane. –


Ch., 1998. – Bibliogr. la sfâr itul cap., p. 113-115. (47 tit. în lb. rom.,
engl.). – [99-1097]

Coropcean, N. Evaluarea riscurilor proiectelor


investi ionale. – Ch., 1999. – P. 25. (17 tit. în lb. rom., engl., ruS ). –
[99-1123]

Eggertsson, Thrainn. Economia neo-industrial :


(Compartiment i institu ii) / trad. din lb. engl. Diana Stanciu. – Ch.,
1999. – P. 380-405. (274 tit. în lb. engl.) i în note.

Eremciuc, Irina. Promovarea exportului în Republica


Moldova : Studiu de caz / Irina Eremciuc, Valentin Osadcii. – Ch.,
1999. – P. 110-111. (29 tit. în lb. rom., ruS ). – [99-695]

Galearschi, S. Formarea pie ei valorilor mobiliare a


Republicii Moldova / S. Galearschi, I. Gu u. – Ch., 1999. – P. 333.
(Inf. de sintez / I.C. .I.T.E.) (15 tit. în lb. rom., engl., ruS ). – [99-
766]

Manole, Tatiana. Finan e publice. Teorie i aplica ii. –


Ch., 1998. – P. 347-348. (30 tit. în lb. rom., engl., ruS ). – [99-1084]

National Human development Report. Republic of


Moldova 1999: Transition and human security / aut.: Andrei
Cantemir, Lidia Cara ciuc, Anatol Gudin, … - Ch., 1999. – P. 137-
138. (45 tit. în lb. rom., engl.). – [99-1071]

Organizarea gospoD riilor agricole competitive în


condi iile economiei de pia / F. Bajura, … - Ch., 1999. – P. 64. (Inf.
de sintez / I.C. .I.T.E.) (12 tit. în lb. rom., engl., ruS ). – [99-1138]

Parmakli, D. Metody èkonomi eskih ras etov. – Ch.,


1999. – P. 67. (10 tit.). – [99-890]

Raportul Na ional al dezvolt rii umane. Republica


Moldova 1999 : Tranzi ia i securitatea uman . – Ch., 1999. – P. 137-
138. (44 tit. în lb. rom., engl.). – [99-1071]

avga, L. Aspecte ale previziunii necesarului de resurse


umane / L. avga, A. avga. – Ch., 1999. – P. 47-49. (Inf. de sintez /
I.C. .I.T.E.) (37 tit. în lb. rom., engl., ruS ). – [99-1139]

Ulian, G. Mecanismul organiza ional-funciare de creare a


locurilor noi de munc în ramurile economiei na ionale. – Ch., 1999. –
P. 42-43. (Inf. de sintez / I.C. .I.T.E.) (14 tit. în lb. rom., engl., ruS ).
– [99-1136]

Viziuni actuale privind sistemul fiscal al Moldovei / A.


Certan. – Ch., 1999. – P. 14. (Inf. de sintez / I.C. .I.T.E.) (12 tit. în
lb. rom., engl., ruS ). – [99-1132]

34 DREPT. LEGISLA IE. JURISPRUDEN


Legi, acte normative, comunicate oficiale emise de c tre
organele puterii de stat i administra iei publice ale Republicii
Moldova : Catalog… / Bibl. Na . a Rep. Moldova; alc t. Tatiana
Pl cint . – Ch.: Bibl. Na . a Rep. Moldova, 1999. – 20 cm.
Sistematizat, inf. despre legi, acte normative publicate în
seriale.
…noiembrie-decembrie 1996. – 1999. – 77 p. (198 tit.). – Pre
contractual, 80 ex. – [99-934]
…mai-iunie 1997. – 1999. – 44 p. (262 tit.). – Pre
contractual, 50 ex. – [99-931]
…iulie-august 1997. – 1999. – 53 p. (298 tit.). – Pre
contractual, 50 ex. – [99-932]
…septembrie-octombrie 1997. – 1999. – 38 p. (208 tit.). –
Pre contractual, 50 ex. – [99-933]
___________________
Grinšpun, E. I. Pravo eloveka na žizn'/ E. I. Grinšpun,
V. M. Ivanov, G. V. T tar. – Ch., 1999. – P. 292-344. (322 tit. în lb.
engl., ruS ). – [99-743]

Golubenko, Gheorghe. Urmele infrac iunii. – Ch., 1999.


– P. 142-150. (93 tit. în lb. rom., ruS ). – [99-844]

Kalenik, A. Torgovoe pravo / pod. red. V. K.


Kol inskogo. – Ch., 1999. – P. 154-155. (30 tit. în lb. ruS ). – [99-
915]

Popa, Victor. Drept parlamentar al Republicii Moldova. –


Ch., 1999. – P. 174-176. (57 tit. în lb. rom., fr.) i la sfâr itul cap. –
[99-897]

Popa, Victor. Dreptul public. – Ch., 1998. – P. 455-460.


(122 tit. în lb. rom., fr., ruS ). – [99-1085]

Romanda , Nicolae. Dreptul european al muncii. – Ch.,


1998. – Bibliogr. la sfâr itul cap., p. 161-162. (30 tit. în lb. engl.). –
[99-1096]

Sîmboteanu, Aurel. Administra ia public central . – Ch.,


1998. – P. 115-121. (62 tit. în lb. rom., engl.). – [99-1086]

Tonu, Maria. Legisla ia interna ional în protec ia


persoanelor cu handicap / Maria Tonu, Valeriu Sava, Vitalie Tonu. –
Ch., 1999. – P. 28. (12 tit. în lb. engl., ruS ). – [99-1149]

35 ADMINISTRA IE PUBLIC . TIIN MILITAR


___________________
Burlacu, N. Osnovy gosudarstvennogo administrirovaniâ
: U eb. posobie / N. Burlacu, V. Cojocaru, V. Ioni . – Ch., 1999. – P.
206-207. (30 tit. în lb. rom., ruS ). – [99-785]

Carp, Simion. Str mo ilor le dator m viitorul : Tradi ia


militar , spirit de sacrificiu, cronic , personalit i. – Ch., 1999. – P.
206-211. (76 tit. în lb. rom., engl.). – [99-911]

Chiriac, Liubomir. ABC-ul dezvolt rii locale. – Ch.,


1999. – P. 63. (10 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [99-850]

Cioaric, Vasile. Rela ii cu publicul în procesul de dirijare.


– Ch., 1998. – Bibliogr. la sfâr itul cap., p. 167-169. (31 tit. în lb.
rom., engl., ruS ). – [99-1093]

Deliu, Tudor. Administra ia public local . – Ch., 1998. –


Bibliogr. la sfâr itul cap., p. 97-98. (28 tit. în lb. rom., fr.). – [99-1098]

Demian, Nadejda. Serviciul public. – Ch., 1999. – P. 85-


86. (27 tit. în lb. rom., engl., fr., ruS ). – [99-1091]

Dvornic, Vasile. Sisteme informa ionale în administra ia


public . – Ch., 1999. – Bibliogr. la sfâr itul cap., p. 99-100. (29 tit. în
lb. rom., engl., fr.). – [99-1094]

Galaju, Ion. Economia mondial : Vol. 1 / Ion Galaju,


Veaceslav Rojco. – Ch., 1999. – Bibliogr. la sfâr itul cap. – [99-691]

Gribincea, Mihai. Politica ruS a bazelor militare :


Georgia i Moldova. – Ch., 1999. – P. 204-206. (46 tit. în lb. rom.,
engl., ruS ). – [99-979]

Istoria administra iei publice din Moldova / M. Platon, A.


Roman, S. Ro ca, T. Popescu. – Ch., 1999. – P. 457-462. (81 tit. în lb.
rom., ruS ). – [99-976]

Mocanu, Victor. Descentralizarea serviciilor publice. –


Ch., 1999. – P. 58-59. (33 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [99-851]
Platon, Mihail. Introducere în tiin a administra iei
publice. – Ch., 1999. – Bibliogr. la sfâr itul cap., p. 371-376. (91 tit. în
lb. rom., engl.). – [99-1090]

Roman, Alexandru. Evolu ia universal a sistemelor de


administrare public . – Ch., 1999. – P. 277-282. (97 tit. în m. m. lb.).
– [99-1083]

36 ASISTEN SOCIAL . ASIGUR RI SOCIALE


___________________
Asisten a social – activitatea de mediere în societate :
Conferin a studen easc : Rezumatele comunic rilor, 3 mart. 1999. –
Ch., 1999. – Bibliogr. la sfâr itul referatelor. – [99-800]

37 EDUCA IE. ÎNV MÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER

37.0 Probleme generale ale educa iei, înv mântului i instruirii


Lista lucr rilor tiin ifico-didactice elaborate i publicate
pe parcursul investiga iei ale doctorului habilitat în pedagogie Stela
Cemortan // Stela Secar -Cemortan. Formarea personalit ii copilului
în cadrul activit ii verbal-artistice. – Ch., 1999. – P. 161-163.– [99-
1047]
51 tit. în lb. rom. publ. în a. 1978-1996.
___________________
Chirilenco, Svetlana. De la gr dini la coal : cultivarea
creativit ii. – Ch., 1999. – P. 101-103. (66 tit.). – [99-900]

Galben-Panciuc, Zinaida. tiin e : Ghid pentru înv tori


i p rin i : cl. a II-a / Zinaida Galben-Panciuc, Stela Diaconu, Ion
Botgros. – Ch., 1999. – P. 128. (17 tit. în lb. rom., ruS ). – [99-963]

Manual formarea profesorilor / alc t. Dumitru P tra cu,…


- Ch., 1999. – P. 106-108. (41 tit. în lb. rom., ruS ). – [99-1074]

Mândâcanu, Virgil. Etica pedagogic . – Ch., 1999. –


Bibliogr. la sfâr itul cap., p. 189-190. (33 tit. în lb. rom., ruS ). – [99-
1024]
Racu, Aurelia. Înv mântul special din Moldova : Istorie
i actualitate. – Ch., 1999. – P. 218-223. (190 tit. în lb. rom., ruS ). –
[99-964]

Secar -Cemortan, Stela. Formarea personalit ii


copilului în cadrul activit ii verbal-artistice. – Ch., 1999. – P. 144-
157. (317 tit. în lb. rom., engl., ruS ). – [99-1047]

Stâng , Ala. Educa ie muzical : Ghid metodic. – Ch.,


1999. – P. 267-268. (37 tit. în lb. rom., ruS ). – [99-753]

Re inere în dezvoltarea psihic : program analitic a


cursului. – Ch., 1999. – P. 20-21. (29 tit. în lb. rom., ruS ). – [99-
1049]

39 ETNOGRAFIE. MORAVURI. OBICEIURI. FOLCLOR


G lu c , Tatiana. Folclor român din Basarabia / Tatiana
G lu c , Ioan R. Nicola. – Ch., 1999. – Bibliogr. p. 12. (11 tit.). – [99-
848]

5 MATEMATIC I TIIN E ALE NATURII


50 GENERALIT I DESPRE TIIN ELE MATEMATICE I NATURALE

___________________
Conservarea bio-diversit ii bazinului Nistrului =
Sohranenie bioraznoobraziâ bassejna Dnestra : Materialele conf. int.,
7-9 oct. 1999, Chi in u. – Ch., 1999. – Bibliogr. la sfâr itul art. – [99-
707

Galben-Panciuc, Zinaida. Poznanie mira, II klass. – Ch.,


1999. – P. 136. (16 tit. în lb. rom., ruS ). – [99-997]

Molo niuc, Alexandru. Calculul integral. – Ch., 1999. –


P. 221. (14 tit. în lb. rom., ruS ). – [99-735]
arapanovscaia, T. Èkologi eskie problemy srednego
Dnestra. – Ch., 1999. – P. 87. (14 tit.). – [99-854]

arapanovscaia, T. Problemele ecologice ale Nistrului


Medieval. – Ch., 1999. – P. 87. (14 tit. în lb. ruS .). – [99-855]

51 MATEMATIC
___________________
Marcov, Rodica. Sub-module caracteristice definite de
preradicalii categoriei modulelor: 01.01.06 : logica matematic ,
algebra i teoria numerelor : autoref. – Ch., 1999. – P. (30 tit. în lb.
engl., ruS , inclusiv 8 ale aut.). – [99-903]

Tudor, Nicu. Metode i algoritmi de diagnosticare


computerizat a motoarelor pentru automobile : Specialitatea 05.13.16
: Aplicarea teh. de calcul, model ri matematice în cercet rile tiin ifice
: Autoref. – Ch., 1999. – P. 21-22. (13 tit. lucr ri ale aut. în lb. rom.,
engl.). – [99-905]

53 FIZIC
Analele tiin ifice ale Universit ii de Stat din Moldova :
Seria " tiin e fizico-matematice" / Univ. de Stat din Moldova; col.
red.: Gheorghe Rusnac. – Ch., 1999. – Bibliogr. la sfâr itul cap. – [99-
801]

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


Madan, Ion. Cercet ri în domeniul tiin elor chimice la
Universitatea de Stat din Moldova = Researches in the field of
chemical sciences at the State University of Moldova (1946-1998) :
Contribu ii bibliogr. / Ion Madan; red. resp. Gheorghe Rusnac; Univ.
de Stat din Moldova. – Ch., USM, 1998. – 319 p.; 24 cm. – ISBN
9975-917-13-5 : Pre contractual, 60 ex. – [99-797]
Sistematic, cuprinde lucr rile colaboratorilor USM, c r i, art.,
publ. în seriale, recenzii, par ial înso ite de adnot ri, 3779 tit. în lb.
rom., engl., ruS . – An.: Lista selectiv a surselor bibliogr. utilizate, a
culegerilor i publica iilor periodice descrise analitic. – Index de nume
ale aut., alc t., red., rec. i ale altor persoane men ionate în titluri i
adnot ri.
___________________
Analele tiin ifice ale Universit ii de Stat din Moldova :
Seria " tiin e chimico-biologice" / Univ. de Stat din Moldova; col.
red. : Gheorghe Rusnac,… – Ch., 1999. – Bibliogr. la sfâr itul cap. –
[99-803]

Ivanov, Vasile. Chimia în teste : (Pentru probele de


concurs) / Vasile Ivanov, Vasile Sârbu. – Ch., 1999. – P. 188. (11 tit.).
– [99-820]

Ivanov, V. A. Himiâ v testah : (Dlâ u astvuû ih v


konkursnyh probah) / V. A. Ivanov, V. A. Sârbu. – Ch., 1999. – P.
201. (10 tit.). – [99-819]

Revenco, Mihail. Titrimetrie : man. / Mihail Revenco, Ion


Sârghie, Petru Chetru . – Ch., 1999. – P. 246. (14 tit. în lb. rom.,
ruS ). – [99-1046]
57 TIIN E BIOLOGICE
Madan, Ion. Cercet ri în domeniul tiin elor biologice,
pedologice i agro-chimice la Universitatea de Stat din Moldova =
Researches in the field of biological, pedological and agricultural
chemistry sciences at the State University of Moldova (1946-1998) :
Contribu ii bibliogr. / Ion Madan; red. resp. Gheorghe Rusnac; Univ.
de Stat din Moldova. – Ch., USM, 1999. – 439 p.; 24 cm. – ISBN
9975-917-23-2 : Pre contractual, 60 ex. – [99-797]
Sistematizat, cuprinde lucr rile colaboratorilor USM, c r i,
art., publ. în seriale, recenzii, par ial înso ite de adnot ri, 5406 tit. în
lb. rom., engl., ruS . – An.: Lista selectiv a surselor bibliogr.
utilizate, a culegerilor i publica iilor periodice descrise analitic. Index
de nume ale aut., alc t., red., rec. i ale altor persoane men ionate în
titluri i adnot ri.
___________________
Le anu, Mihai. Lec ii la biologie: (Biologia celular ;
Genetica; Ameliorarea; Ecologia; Evolu ionismul) / Mihai Le anu,
Ludmila Perciuleac. – Ch., 1999. – P. 291. (16 tit.). – [99-811]
58 BOTANIC
Savant, pedagog, patriot : (Petru Tarhon la 70 de ani) :
Biobibliogr. / Acad. de t. a Rep. Moldova; Inst. de fiziologie a
plantelor; Univ. de Stat din Tiraspol; Societatea "Fiziologie i
biochimie vegetal " din Rep. Moldova / aut.-alc t. Ion Madan. – Ch. :
S. n., 1999. – 83 p.; 21 cm. – Pref.: lb. rom., engl. – Pre contractual,
F. tir. – [99-891]
Din via a i activitatea botanistului P. Tarhon. – Lucr ri ale lui
P. Tarhon, 153 tit. în lb. rom., ruS , publ. în a. 1957-1999. – Ref.
despre P. Tarhon, 13 tit. – An.: Index alfabetic de tit. ale lucr rilor lui
P. Tarhon, index de nume.
___________________
Grati, V. Botanic general : (ghid pentru ciclul pre-
univ.) / V. Grati, E. Pulbere. – Ch., 1999. – P. 259-260. (22 tit. în lb.
rom., ruS ). – [99-752]

6 TIIN E APLICATE. MEDICIN . TEHNIC


61 MEDICIN
Teze de doctor habilitat în tiin e medicale sub
conducerea lui Leonid Cobâleanschi; Lista lucr rilor publicate de
profesorul universitar Leonid Cobâleanschi // Cobâleanschi, Leonid.
Unele aspecte metabolice în sindromul de comprimare îndelungat a
esuturilor moi pe fundalul hiperbariei. – Ch., 1999. – P. 48-62. – [99-
834]
121 tit. în lb. rom., engl., ruS publ. în a. 1968-1994.
___________________
Afec iunile bronho-pulmonare cronice nespecifice la copil
/ Eva Gudumac, Veaceslav Babuci, Vladimir Vataman, … - Ch.,
1999. – P. 98-115. (175 tit. în lb. rom., engl., ruS ). – [99-746]

Cobâleanschi, Leonid. Unele aspecte metabolice în


sindromul de comprimare îndelungat a esuturilor moi pe fundalul
hiperbariei. - Ch., 1999. – P. 41-44. (41 tit. în lb. rom., engl., ruS ). –
[99-834]
Nicolau, Gheorghe. Rolul unor reguline în medica ia
lichenului plan bucal : (recomanD ri metodice). – Ch., 1999. – P. 20-
23. (42 tit. în lb. engl., ruS ). – [99-642]

Paladi, Gh. Maladiile sexual transmisibile. – Ch., 1999. –


P. 117-126. (196 tit. în lb. rom., engl., germ., ruS ). – [99-971]

Rotaru, Natalia. Cancerul vezicii urinare : monogr. – Ch.,


1999. – P. 86-94. (108 tit. în lb. engl.). – [99-898]

62 INGINERIE. TEHNIC ÎN GENERAL


Ion Bostan : Bibliogr. / aut.-alc t. Elena Pl cint , Ana
Clapon, red. resp. Ion Madan, ed. îngr. de Maria Ciobanu; Univ. Teh.
a Moldovei, Bibl. – Ch.: Tehnica-Info, Bibl. UTM, 1999. – 219 p.; 20
cm. – Text.: lb. rom., engl. – ISBN 9975-910-83-1 : Pre contractual,
F. tir. – [99-734]
Biogr. – Lucr ri (c r i, teze, autoref., brevete de inven ii, art.)
ale doctorului în tiin e teh. Ion Bostan, 413 tit. în lb. rom., engl., ruS
în ordine cronologic publ. în anii 1973-1999. – Referin e despre I.
Bostan, 49 tit. în lb. rom., ruS . – An. : Index de tit. ale lucr rilor t.,
didactice i publ. semnate de I. Bostan. Index de nume.
___________________
Buburuz, D. Incinerarea de eurilor – aspect ecologic i
economic. – Ch., 1999. – P. 48-60. - (Inf. de sintez / I.C. .I.T.E.)
(151 tit. în m. m. lb.). – [99-1139]

Instala ii de ventilare i condi ionare a aerului / Vera


Gu ul. – Ch., 1999. – P. 53. (12 tit. în lb. rom., ruS ). – [99-917]

Nau nye principy upravleniâ ka estvom poverhnostnogo


sloâ pri nanesenii metali eskih pokrytij. – Ch., 1999. – Bibliogr. la
sfâr itul cap. – [99-1066]

Motoare auto : Îndrumar metodic privind efectuarea


lucr rii de an i a orei de practic / elab. : Vladimir Ene. – Ch., 1999.
– P. 33. (10 tit. în lb. rom., ruS ). – [99-919]
R ilean, Nicolae. Tehnica microundelor : Ciclu de
prelegeri : P. 1 / Nicolae R ilean, Nicolae Bejan, Pavel Nistriuc. –
Ch., 1999. – P. 66. (10 tit. în lb. rom., engl. ruS ). – [99-733]

Vieru, Tatiana. Foto-receptori pe baza compu ilor A3B5 :


01.04.10 – fizica semiconductorilor i dielectricilor : Autoref. tezei de
doctor în t. teh. – Ch., 1999. – P. 10-14. (42 tit. în lb. rom., ruS ,
inclusiv 32 lucr ri ale aut.). – [99-909]

63 AGRICULTURA I DOMENII ÎNRUDITE. SILVICULTUR .


VÂN TOARE. PESCUIT
___________________
Boincean, B. P. Èkologi eskoe zemledelie v Respublike
Moldova : (Sevooborot i organ. ve estvo po vy). – Ch., 1999. – P.
253-269. (400 tit. în m. m. lb.). – [99-974]

Bondarenco, S. G. Metodologi eskie i ènergeti eskie


problemy vinogradarstva. – Ch., 1999. – P. 164-175, 259-266. (187 tit.
în lb. rom., ruS ). – [99-1027]

Calchei, E. Protec ia integr a tutunului / E. Calchei, A.


Grosu, I. Lazari. – Ch., 1999. – P. 39 (Inf. de sintez / Inst. de Cercet.
t. în Domeniul Inf. Teh.-Econ.) (13 tit. în lb. rom., ruS ). – [99-1135]

Fiziologia plantelor de cultur : Vol. 1: Procesele


fiziologice din plantele de cultur / Ioan Burzo, Simion Toma,
Constantin Cr ciun, … - Ch., 1999. – P. 460-463. (66 tit. în lb. engl.).
– [99-965]

Fiziologia plantelor de cultur : Vol. 2: Procesele


fiziologice din plantele de cultur / Ioan Burzo, Simion Toma,
Constantin Cr ciun, … - Ch., 1999. – P. 460-463. (184 tit. în lb.
engl.). – [99-966]

Fiziologia plantelor de cultur : Vol. 3: Fiziologia pomilor


fructiferi i a vi ei de vie / Ioan Burzo, Simion Toma, Constantin
Cr ciun, … - Ch., 1999. – P. 423-439. (508 tit. în lb. engl.). – [99-967]
Kriobiologiâ : U eb. posobie / I. Todera , A. Gus' kov, G.
Boron uk, A. Todera . – Ch., 1999. – P. 131-133. (48 tit. în lb. ruS ).
– [99-1039]

65 CONDUCERE I ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMER I

TRANSPORTURI

Abajeru, Lucia. Contabilitate public . – Ch., 1998. – P.


205-206. (26 tit. în lb. rom., engl.). – [99-1087]

Totul despre … contabilitate : Elabor ri, comentarii-


considera ii ale exper ilor contabili, acte normative / alc t.: Petru
arcov, Ghenadie Ipatii. – Ch., 1999. – Compartimentul B. – P. 1-15.
(88 tit.). – [99-1029]

Sîrbu, I. M. Menedžment predpiâtiâ. – Ch., 1999. –


Bibliogr. la sfâr itul cap. – [99-885]

66 CHIMIE INDUSTRIAL . INDUSTRII CHIMICE I ÎNRUDITE


___________________
Ganea, Grigore. Utilaj tehnologic în industria alimentar
/ Grigore Ganea, Victor Mudreac. – Ch., 1999. – P. 238-240. (24 tit. în
lb. rom., ruS ). – [99-918]

Prida, A. Folosirea lemnului de stejar în vinifica ie :


(informa ie expres). – Ch., 1999. – P. 36-37. (18 tit. în lb. engl., ruS ).
– [99-1124]
67/68 INDUSTRII I MESERII DIVERSE
___________________
Bolun, Ion. Macro-sinteza i valorificarea resurselor
re etelor de calculatoare regionale : 05.13.13 – ma ini, complex,
sisteme i re ele de calculatoare : Autoref. – Ch., 1999. – P. 37-42. (61
tit. în lb. rom., ruS ). – [99-906]
69 CONSTRUC II
___________________
Dic ionarul lucr torului din construc ii i gospoD ria
locativ : (rus-român) / Centrul Na . de terminologie; coord. Albina
Dumbr veanu, Valeriu Culev; rev. t. Anton Bor . – Ch., 1999. – P.
79. (10 tit. în lb. rom., ruS ). – [99-942]

Moraru, Gheorghe. Proiectarea halelor industriale cu


structur metalic . – Ch., 1999. – P. 149-150. (21 tit. în lb. rom.,
ruS ). – [99-740]
7 ART . JOCURI. SPORT
78 MUZIC
Buzil , Serafim. Enciclopedia interpre ilor din Moldova.
– Ch., 1999. – Bibliogr. la sfâr itul notelor biogr. – [99-991]
1440 noti e biogr. înso ite de bibliogr. lucr rilor i ref. despre
interpre i.

8 LINGVISTIC . FILOLOGIE. LITERATUR


ARTISTIC
80 LINGVISTIC
Analele tiin ifice ale Universit ii de Stat din Moldova :
Seria " tiin e Filologice" / Univ. de Stat din Moldova; col. red.:
Gheorghe Rusnac,… – Ch., 1999. – Bibliogr. la sfâr itul cap. – [99-
804]

802/809 Limbi individuale


___________________
Cemîrtan, Claudia. Limba latin . – Ch., 1999. – P. 157.
(12 tit.). – [99-1020]

Cemîrtan, Claudia. Limba latin : Man. pentru cl. a X-a :


Ed. a 2-a, rev z. i compl. / Claudia Cemîrtan, Anatol Ciobanu. – Ch.,
1999. – P. 170. (14 tit.). – [99-1001]

Limb i comunicare : rus. âz. i lit. dlâ liceev s


obu eniem na rus. âz. / Min. Ed. i t. al Rep. Moldova; coord.
Vladimir Gu u, … - Ch., 1999. – P. 52-53, 84. (64 tit. în lb. rom.,
ruS ). – [99-952]

805.90 Limba român


___________________
Melniciuc, Ion. Lucrare în cuvânt : [despre metafora în
poezia lui Dumitru Matcovschi] // Limba român . – 1999. – Nr 10. –
P. 64-65.

Purice, Mihai. Problemele limbii române literare din


secolul al XIX-lea : Seminar special. – Ch., 1999. – Bibliogr. la
sfâr itul cap. – [99-788]

Rusnac, Gheorghe. Element latin sau autohton? : [despre


complexul semantic al adjectivului dalb] // Limba român . – 1999. –
Nr 10. – P. 24. (16 tit.).

82 LITERATUR ARTISTIC . TIIN A LITERATURII


___________________
Lemster, Moisej. Evreijskij basnopisec mudrec Èliezer
Štejnbarg / Moisej Lemster; trad. din idi P. Ol' ševskij. – Ch., 1999. –
P. 233-237. (117 tit. în lb. rom., idi , ruS ). – [99-995]

Pavlicencu, Sergiu. receptare i confluen e : Studii de


literatur universal i comparat . – Ch., 1999. – Bibliogr. la sfâr itul
cap. – [99-789]
859.0 Literatur român
___________________
Burlacu, Alexandru. Un antiutopist modern : Leon
Donici // Limba român . – 1999. – Nr 10. – P. 76. (11 tit.).

Eminescu - steaua singur t ii : Efigii i secven e literare


/ elab. Mihai Cimpoi, ed. antologie, aparat crit. de Cristiana Cr ciun,
Victor Cr ciun; st. introd. de Victor Cr ciun. – Ch., 1999. – P. 607-
620. (114 tit.). – [99-1168]
Tiutiuca, Dumitru. Dimensiunea religioaS a operei
eminesciene // Limba român . – 1999. – Nr 10. – P. 63. (35 tit.)

859.0(478) Literatura român din Republica Moldova


Agnesa Ro ca : Biobibliogr. / Bibl. Municipal "B. P.
Hasdeu"; Bibl. "Ovidius"; alc t. S. Uncu. – Ch.: ABC, 1999. – 96 p.:
foto; 21 cm. – ISBN 9975-9556-9-X : Pre contractual, F. tir. – [99-
929]
Cron. – Opera (c r i, eseuri, traduceri, poezii, studii, articole)
poetei A. Ro ca, 368 tit. în lb. rom., ruS publ. în a. 1950-1999. –
Referin e bibliogr., 56 tit. – An. : Indice alfabetic de versuri i de
nume.
___________________
Burlacu, Alexandru. Mi carea literar din Basarabia
anilor '
50 : atitudini i polemici. – Ch., 1999. – P. 110-111. (14 tit.). –
[99-998]

9 GEOGREFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii
___________________
Dron, Ion. Rusca // Limba român . – 1999. – Nr 10. – P.
21 (17 tit. în lb. rom., ruS ).

929 Biografii
___________________
Cozma, Valeriu. Academicianul Ion Mahu. – Ch., 1999. –
P. 196-197. (25 tit. în lb. rom., ruS ). – [99-840]

93(=590) Istoria românilor


___________________
E anu, Andrei. Manoil Grecu (?-1467) – un mare
demnitar la Curtea Mu atinilor / Andrei E anu, Valentina E anu //
Limba român . – 1999. – Nr 10. – P. 99. (45 tit.).
Istoria românilor / col. de aut. : Demir Dragnev, Emil
Dragnev, Vladimir Michevca,… - Ch., 1999. – P. 257-258. (56 tit.). –
[99-1021]

94 ISTORIE GENERAL . ISTORIE UNIVERSAL


___________________
Barbus, Ludmila. Vseob aâ novaâ istoriâ: . 2 (1849-
1914) / Ludmila Barbus, Genadij Bu kov. – Ch., 1999. – P. 79. (18 tit.
în lb. rom., ruS ). – [99-1075]

Nazaria, Sergiu. Istoria universal contemporan , 1914-


1999 : Man. pentru cl. a IX-a. – Ch., 1999. – Bibliogr. p. 158. (21
tit.). – [99-962]

Paraire, Philippe. Mari lideri ai istoriei mondiale / trad. :


Dorina Bodea. – Ch., 1999. – p. 255-256. (64 tit. în lb. fr.). – [99-857]

94(478) Istoria Republicii Moldova


___________________
Localit ile Republicii Moldova : Itinerar documentar-
publicistic ilustrat / col. de aut. : Ion Cernei, Mihail Gh. Cibotaru,
Pavel Cocârl ,…; alc t.: Victor Ladaniuc, Tudor opa. – Ch., 1999. –
Bibliogr. la sfâr itul cap., P. 6-8. – [99-984]

i canu, Ion. Împotmoli i în tranzi ie. – Ch., 1999. – P.


131. (17 tit.) – [99-988]
INDEX DE NUME LA "MATERIALE BIBLIOGRAFICE ALE REPUBLICII
MOLDOVA" NR 4-99
Ciuhrii-Moraru, Tamara Grati, V. 363
A 286 Gremalschi, Anatol 277
Abajeru, Lucia 384 Cobâleanschi, Leonid 366 Gribincea, Mihai 331
Cobzari, Ludmila 299-300 Grinšpun, E. I. 315
B Cojocaru, Svetlana 301 Grosu, A. 379
Cojocaru, V. 323 Gudin, Anatol 307
Babuci, Veaceslav 365
Coropcean, N. 302 Gudumac, Eva 365
Bajura, F. 308
Costiuc, Samuel 288 Gus'kov, A. 383
Barb ro ie, Ecaterina 296
Cozma, Valeriu 408 Gu u, I. 305
Barbus, Ludmila 411
Cr ciun, Claudia 290 Gu u, Vladimir (coord.)
Bejan, Nicolae 375
Cr ciun, Constantin 380-82 396
Belostecinic, Grigore 297
Cr ciun, Cristiana 403 Gu ul, Vera 372
Bodea, Dorina (trad.) 413
Cr ciun, Victor 403
Boincean, B. P. 377 H
Culev, Valeriu (coord.) 390
Bolun, Ion 276, 389
Bondarenco, S. G. 377 D Harišin, M. V. 294
Boron uk, G. 383 I
Bor , Anton (rev. t.) 390 Dalni chi, Nionila (alc t.)
Bostan, Ion 370 283-84 Ioni , V. 323
Botgros, Ion 339 Deliu, Tudor 327 Ipatii, Ghenadie (alc t.)
Buburuz, D. 371 Demian, Nadejda 328 385
Bu kov, Genadij 411 Diaconu, Stela 339 Ivanov, V. A. 357-58
Bulat, Larisa (alc t.) 280 Didencu, Valeriu 293 Ivanov, V. M. 315
Burlacu, Alexandru 402 Donici, Leon 402
Burlacu, N. 323 Dragnev, Demir 410 K
Burzo, Ioan 380-82 Dragnev, Emil 410
Kalenik, A. 317
Buzil , Serafim 392 Dron, Ion 407
Kol inski, V. K. (red.) 317
Dumbr veanu, Albina
C (coord.) 390 L
Dvornic, Vasile 329
Calchei, E 379 Ladaniuc, Victor (alc t.)
Cantemir, Andrei 307 E 414
Cara ciuc, Lidia 307 Lazari, I. 379
Carp, Simion 324 Eggertsson, Thrainn 303
Lemster, Moisej 400
Cemîrtan, Claudia 394-95 Eminescu, Mihai 403
Le anu, Mihai 361
Cernei, Ion 414 Ene, Vladimir 374
Certan, A. 313 Eremciuc, Irina 304 M
Chetru , Petru 359 E anu, Andrei 409
E anu, Valentina 409 Madan, Ion 355, 360, 362;
Chiriac, Liubomir 325
(red. resp.) 370
Chirilenco, Svetlana 338 G Mahu, Ion 408
Chitoroag , Valentina (red.
Mândâcanu, Virgil 341
resp.) 281-82 Galaju, Ion 330
Manole, Tatiana 306
Cimpoi, Mihai (elab.) 403 Galben-Panciuc, Zinaida
Marcov, Rodica 352
Cioaric, Vasile 326 339, 348
Matcovschi, Dumitru 397
Ciobanu, Anatol 395 Galearschi, S. 305
Melniciuc, Ion 397
Ciobanu, Maria (îngr. ed.) G lu c , Tatiana 346
Michevca, Vladimir 410
370 Ganea, Grigore 387
Mocanu, I. 277
Golubenko, Gheorghe 316
Mocanu, Victor 333 Popa, Victor 319 Sîmboteanu, Aurel 321
Molo niuc, Alexandru 349 Popescu, T. 332 Sîrbu, I. M. 386
Mor rescu, Maia 291 Prida, A. 388 Spinei, I. 277
Moraru, Gheorghe 391 Pulbere, E. 363 Stanciu, Diana (trad.) 303
Mudreac, Victor 387 Purice, Mihai 398 Stâng , Ala 344
arapanovscaia, T. 350-51
N R arcov, Petru (alc t.) 385
Nazaria, Sergiu 412 Racu, Aurelia 342 avga, A. 311
Neagu, Larisa (alc t.) 278 R ilean, Nicolae 375 avga, L. 310
Nicola, Ioan R. 346 Revenco, Mihail 359 i canu, Ion 415
Nicolau, Gheorghe 367 Rojco, Veaceslav 330 T
Nistriuc, Pavel 375 Roman, Alexandru 335
Roman, A. 332 Tarhon, Petru 362
O Romanciuc, Efim (coord.) T tar, G. V. 315
Ol'
ševskij, P. (trad.) 400 285 Tiutiuca, Dumitru 404
Osadci, Valentin 304 Romanda , Nicolae 320 Todera , A. 383
Ro ca, Agnesa 405 Todera , I. 383
P Ro ca, S. 332 Toma, Simion 380-82
Ro ca, Sergiu 287 Tonu, Maria 322
Paladi, Gh. 368
Rotaru, Natalia 369 Tonu, Vitalie 322
Papuc, Ludmila 291
Rusnac, Gheorghe (red. Tudor, Nicu 353
Paraire, Philippe 413
ef) 289, 354, 355-56, opa, Tudor 414
Parmakli, D. 309
360, 393, 399
Pascaru, Ana 292 U
P tra cu, Dumitru 340 S
Pavlicencu, Sergiu 361 Ulian, G. 312
Perciuleac, Ludmila 332 Sârbu, Vasile 357
Sârghie, Ion 359 V
Pl cint , Tatiana (alc t.)
314 Sava, Valeriu 322 Vataman, Vladimir 365
Platon, M. 332 Secar -Cemortan, Stela Vieru, Tatiana 376
Platon, Mihail 334 337, 343
INDEX DE TITLURI LA "MATERIALE BIBLIOGRAFICE ALE
REPUBLICII MOLDOVA" NR 4-99

Agnesa Ro ca 405
Manuscrise depuse în Institutul de
Bibliografia Moldovei 280 cercet ri tiin ifice în domeniul
Bibliografia Na ional a Moldovei 281 Informa iei Tehnico-Economice 283

Cronica presei 282 Problemele economiei de pia 295


Cultura în Moldova 278
Repertoriul publica iilor periodice
Ion Bostan 370 abonate de B.R.I.T. în a. 1999 284

Legi, acte, normative, comunicate Savant, pedagog, patriot (Petru Tarhon


oficiale emise de c tre organele puterii la 70 de ani) 362
de stat i administra iei publice ale
Republicii Moldova 313
CRONICA RECENZIILOR REVIEW ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

1999
OCTOMBRIE-DECEMBRIE NR 4 OCTOBER-DECEMBER
(80)

0 GENERALIT I
00 BAZELE GENERALE ALE TIIN EI I CULTURII
008 Civiliza ie. Cultur . Progres
Bârleanu, Ion-Horia. Emigr ri ardelene ti la Est de
Carpa i: consecin e lingvistice. – Ia i: Ed. Sedcom Libris, 1998. – 158
p.
Botnariuc Vasile, Corcimari Valentina // Rev. de lingvistic i
tiin literar . – 1999. – Nr 6. – P. 109-110.

Popovici, Corneliu. Spiritualitatea tracilor septentrionali


i orfismul timpuriu. – Ch.: Civitas, 1998. – 120 p.
Danu, Eugenia. “Civitas” – o editur de carte istoric
na ional / Eugenia Danu, Gheorghe Nicolaev // Cugetul. – 1999. – Nr
1-2. – P. 66.

01 BIBLIOGRAFIE
Eminescu: bibliogr. / alc t. Elena Con escu, Aurelia
Ionel. – Ch.: Litera, 1999. – 239 p.
Pasat, Dumitru. Aproape totul despre Eminescu // Lit. i arta.
– 1999. – 18 noiemb. – P. 4.

Nicolae Dabija: Bibliogr. / Bibl. Municipal “B.P.


Hasdeu”, alc t. M. Cioclea; ed. îngr. de Lidia Kulikovski. – Ch.;
Litera, 1998. – 143 p.
pac, Ion. Bibliografie jubiliar // Lit. i arta. – 1999. – 30
dec. – P.4.
069 Muzee
Plo ni , Elena. Pagini de muzeografie basarabean /
Elena Plo ni , Nicolae R ileanu. – Ch.: Universitas, 1999. – 127 p.
Corn, Vlad. O lucrare de pionierat // Capitala. – 1999. – 4 dec.
– P. 9.

Plo ni , Elena. Muzeul basarabean în fluxul istoriei. –


Ch.: Civitas, 1997. – 152 p.
Danu, Eugenia. “Civitas” – o editur de carte istoric
na ional / Eugenia Danu, Gheorghe Nicolaev // Cugetul. – 1998. – 1-
2. – P. 72-73.

3 TIIN E SOCIALE
31 STATISTIC . DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
Enciu, Nicolae. Basarabia în anii 1918-1940. Evolu ia
demografic i economic . – Ch.: Civitas, 1998. – 95 p.
Danu, Eugenia. “Civitas” – o editur de carte istoric
na ional / Eugenia Danu, Gheorghe Nicolaev // Cugetul. – 1999. – Nr
1-2. – P. 70.

leahti chi, Mihai. Liderii. – Ch.: tiin a, 1998. – 231 p.


Popa, Iulius. “Liderii” lui Mihai leahti chi al turi de o
amintire “psihologic ” // Lit. i arta. – 1999. – 25 sept. – P. 7.

32 POLITIC
Ash, Timothy Garton. O alt versiune a vie ii / trad. din
engl. de Catrinel Ple u. – Bucure ti: Humanitas, 1999.
Platon, Florin. Biografii paralele // Contrafort. – 1999. –
Noiemb.-dec. – P. 6.

Baidaus, Eduard. Politica i diploma ia Moldovei în


timpul domniei lui Vasile Lupu (1634-1653). – Ch.: Civitas, 1998. –
130 p.
Danu, Eugenia. “Civitas” – o editur de carte istoric
na ional / Eugenia Danu, Gheorghe Nicolaev // Cugetul. – 1999. – Nr
1-2. – P. 66-67.
Burchis, Michael. Republica Moldova: Quo Vadis:
Oportunism – Na ionalism - ovinism. – Tel Aviv: Papyrus, 1999.
Ciocanu, Anatol. Retrospectiva care doare // Glasul na iunii. –
13 oct. – P. 20.

Cere , Irina. Republica Moldova în rela iile economice


interna ionale (1991-1995). – Ch.: Civitas, 1998. – 159 p.
Danu, Eugenia. “Civitas” – o editur de carte istoric
na ional / Eugenia Danu, Gheorghe Nicolaev // Cugetul. – 1999. – Nr
1-2. – P. 72.

Cojocaru, Gheorghe E. Sfatul rii. Itinerar. – Ch.:


Civitas, 1998. – 178 p.
Danu, Eugenia. “Civitas” – o editur de carte istoric
na ional / Eugenia Danu, Gheorghe Nicolaev // Cugetul. – 1999. – Nr
1-2. – P. 68-69.

33 ECONOMIE. TIIN E ECONOMICE


Moldovanu, Dumitru. Economia rela iilor externe:
(Exemplul Rep. Moldova). – Ch.: ARC, 1999. – 239 p.
Lungu, Eugen. Moara de pustiu // Flux: ed. de vineri. – 1999.
– 5 noiemb. – P. 9.

Popovici, Dumitru. Marketingul în economia de


tranzi ie. – Ch.: Compania Moldreclama, 1998. – 452 p.
Nuc , Sergiu. O carte a vremurilor noastre // Lit. i arta. –
1999. – 16 sept. – P. 3.

6 TIIN E APLICATE. MEDICIN . TEHNIC


63 AGRICULTUR I DOMENII ÎNRUDITE. SILVICULTUR .
VÂN TOARE. PESCUIT
Lupa cu, Mihai. Agricultura ecologic i producerea
furajelor în Republica Moldova = Èkologi eskoe sel’skoe hozâjstvo i
proizvodstvo kormov v Respublike Moldova. – Ch.: tiin a, 1998. –
486 p.
Starodub, V. O lucrare tiin ific valoroaS i o surS
didactic important / V. Starodub, N. Paladi, A. Arseni // Agricultura
Moldovei – 1999. – Nr 2. – P. 26-27.

7 ART . JOCURI. SPORT


71 URBANISM. ARHITECTURA GR DINILOR. ARHITECTUR
PEISAGIST

Ilvi chi, Lumini a. M n stirile i schiturile din


Basarabia: [Monogr.]. – Ch.: Ed. Museum, 1999. – 148 p.
Dron, Ion. Centre de spiritualitate i cultur româneasc //
Capitala. – 2000. – 12 ian. – P. 4, 5.
Vasilescu, Sorin. O monografie valoroaS – “M n stirile i
schiturile din Basarabia / Sorin Vasilescu, Tatiana Pereleaeva // Lit. i
arta. – 1999. – 11 noiemb. – P. 6.

78 MUZIC
Budeanu, Gheorghe. Vai, S rmana turturic . – Ch.:
Atelier, 1999. – 112 p.
Belicov, Serafim. Maria Dr gan, o tain care doare i vindec
totodat // Moldova suveran . – 1999. – 21 dec.

8 LINGVISTIC . FILOLOGIE. LITERATUR


ARTISTIC
80 LINGVISTIC
Cemîrtan, Claudia. Limba latin : [man.] / Claudia
Cemîrtan, Anatol Ciobanu. – Ch.: Lumina, 1999. – 160 p.
Maznic, Silvia. Manuale // F clia. – 2000. – 20 ian. – P. 5.

Pânzaru, Ioan. Practici ale interpret rii de text. – Ia i:


Polirom, 1999.
Bodrug, Iurie. Vitraliu editorial // Contrafort. – 1999. –
Noiemb.-dec. – P. 29.
805.90 Limba român
Heitmann, Klaus. Limb i politic în Republica
Moldova: culeg. de studii. – Ch.: ARC, 1998. – 192 p.
Condrea, Irina // Rev. de lingvistic i tiin literar . – 1998.
– Nr 6. – P. 104-107.

Melnic, Vasile. Mândria i speran a noastr . – Ch.: F.E.-


P. “Tipogr. Central , 1999. – 266 p.
Corl teanu, Nicolae. Aprecieri i sus inere // Lit. i arta. –
1999. – 28 oct. – P. 3.

Moldoveanu, Gheorghe. Limba român în Bucovina.


Statul socio-cultural i politic. – Ia i: Ed. A 92, 1998. – 235 p.
Iacob, Niculina // Limba român . – 1999. – Nr 3/5. – P. 233-
234.
82 LITERATUR ARTISTIC . TIIN A LITERATURII
840 Literatur francez
Prous, Elena. Poetica modalit ii la Proust. – Ch.:
Ruxanda, 1998. – 236 p.
Len a, Anatol. Posibilit ile cuvântului i dimensiunile
textului la Marcel Proust // Limba român . – 1999. – Nr 9. – P. 109-
111.
859.0 Literatur român
Codreanu, Teodor. Varvarienii. – Gala i: Porto-franco,
1999.
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. N zuirea ascunS a rânduielilor //
Lit. i arta. – 1999. – 8 april. – P. 14.

859.0.09 Critic i istorie literar


Creang , Ion. Opera didactic / îngr. de C t lin
Bordeianu. – Ia i: I.N.C.S.R., 1999.
Iachim, Ion. Între resteie dumnezeie ti / Ion Iachim // F clia. –
1999. – 4 dec. – P. 2.

Lungu, Eugen. Poe i de pe vremea lui Eminescu. – Ch.;


Cartier, 1999. – 615 p. – (Aleea clasicilor)
Burlacu, Alex. Poe i junimi ti v zu i de Eugen Lungu //
Contrafort. – 1999. – Iun.-Iul.-Aug. – Nr 6-8. – P. 6.

Pop, Ion. Lucian Blaga – Universul liric: Ed. 2-a


aD ugit . – Editura Paralela 45, 1999. – (Colec ia Deschideri, seria
Universitas).
Burlacu, Alexandru. Despre structura imaginarului blagian //
Contrafort. – 1999. – Noiemb.-dec. – P. 14.

Prepeli , Vasile. Ucenic la Eminescu. – Bucure ti: Ed.


“Vasile Cârlova”, 1997.
Codreanu, Teodor. Ucenicie Eminescian // Glasul na iunii. –
1999. – 26 noiemb. – P. 30.

859.0(478) Literatur român din Republica Moldova


Andrei , Ion. M surând cu lacrima fiin a: [poezii]. –
Bucure ti: Editura Andre, 1993.
Bordeianu, Leo. “Veghind al limbii vechi hotar” // Limba
român . – 1999. – Nr 9. – P. 119.

Babansky, Valeriu. Portretul pictorului cu demonii S i. –


Ch.: Prometeu, 1999. – 155 p.
Palladi, Tudor. Distorsionarea paradigmei epice sau Dincolo
de teama de team // Moldova suveran . – 1999. – 23 noiemb. – P. 3.

Burghiu, Iacob. Soare în cârj . – Ch.: Iulian, 1999. – 51


p.
Gheorghiu, Gheorghe. Soare în cârj / Gheorghe Gheorghiu //
Moldova suveran . – 1999. – 26 aug. – P. 3.

Cheianu, Constantin. Totul despre mine: [proz ] /


Constantin Cheianu. – Ch.: Ed. Cartier, 1999.
Ciobanu, Vitalie. “Dosarul Cheianu” // Contrafort. – 1999. –
Noiemb.-Dec. (Nr 11-12). – P. 4.

Codru, Anatol. Întâmplarea mir rii: eseuri. – Ch.: ARC,


1998. – 165 p.
Chiper, Grigore. Poezia vorbei // Flux: ed. de vineri. – 1999.
– 19 noiemb. – P. 9.

Cristi, Aura. Ultimul zid. – Bucure ti: Ed. Eminescu,


1999.
Ciocanu, Anatol. Sonat neterminat // Glasul na iunii. –
1999. – 26 noiemb. – P. 16.

Galaicu-P un, Em. Poezia de dup poezie. – Ch.:


Cartier, 1999. – 280 p.
R ileanu, Vitalie. Candoarea – atitudine în fa a realului //
Limba Român . – 1999. – Nr 3/5.. – P. 236-237.

Hasdeu, Bogdan Petriceicu. Publicistic din ziarul


Traian 1869-1870. – Ch.: ARC, 1998. – 335 p.
Ciocanu, Ion. Contribu ii la cunoa terea lui B.P. Hasdeu //
Moldova suveran . – 1999. – 29 april. – P. 6.

Iachim, Doina. Gr dina de tain : [versuri]. – Ch.: ARC,


1999. – 31 p.
Stru , Ion. Singur în gr dina de tain // Limba Român . –
1999. – Nr 3/5. – P. 238.

Loghin, Valeriu. Hoinar între cuvinte: [versuri]. – Ch.:


Cuant, 1997.
Popa, Nicolae // Basarabia. – 1999. – Nr 1. – P. 9.

Maxim, Dumitru-Dan. “A tepta ii Fiului” sau Carte


pentru c ru a i. – Ch.: ARC, 1998.
Langa, Andrei. “A tepta ii Fiului” sau Mântuirea prin limbaj
// Mesagerul. – 1999. – 18 dec. – P. 5.

Pl ie u, Raisa. Povestea de sear . – Ch.: Lyceum, 1999.


– 46 p.
Partole, Claudia. O carte care- i mângâie sufletul // Florile
dalbe. – 1999. – 11 noiemb. – P. 7.

Popovici, Constantin. Literaturnaâ tetrad’. – Ch.:


Paragon, 1999. – 239 p.
Procop, Svetlana // Nezavisimaâ Moldova. – 1999. – 4 maâ.
– P. 4.

R u, Alexe. Nuca lui Neverosimile. – Timi oara: Ed.


Augusta, 1999.
Trifan, C lina. La mijlocul esurilor // Lit. i arta. – 1999. – 4
noiemb. – P. 4.

Ro ca, Agnesa. Greutatea limbii materne: [versuri]. –


Ch.: Ruxanda, 1999. – 47 p.
Ladaniuc, Victor. Înv mântul aD ug rii // Moldova
suveran . – 1999. – 23 dec.

Trifan, C lina. Desc rcare în egret : [versuri] / C lina


Trifan. – Timi oara: Ed. Augusta, 1999.
Chiper, Grigore. O existen între anod i catod // Contrafort.
– 1999. – Noiemb.-Dec. (Nr 11-12). – P. 5.
Chiper, Grigore. Între anod i catod // Flux: ed. de vineri. –
1999. – 5 noiemb. – P. 9.

VoD , Gheorghe. Via a, pe nemâncate: [versuri]. – Ch.:


Prut Interna ional, 1999. – 95 p.
Bahnaru, Vasile. “Via a pe nemâncate...” // Mesagerul. –
1999. – 31 dec. – P. 7.

859.0(478).09 Critic i istorie literar


Cimpoi, Mihai. O istorie deschiS a literaturii române din
Basarabia (II): (conceput, structur , realizare). – Ch.: ARC, 1996. –
397 p.
Be leag , Vladimir // Contrafort. – 1999. – Ian.(Nr 1) – P. 14-
16; Febr.-Mart. (Nr 2/3). – P. 26-27, 31.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902 Arheologie
Adams, W.Y. Arheologi eskaâ tipologiâ i prakti eskaâ
real’nost’ / W.Y. Adams, E.W. Adams. – Cambridge, 1991.
Klejn, L.S. Filosofiâ klassifikacii i arheologi eskaâ praktika v
knige Adamsov // Stratum plus. – 1999. – Nr 2. – P. 368-372.

Chapman, John. Teoriâ i terminologiâ: [vvod. st. k. sb.


“Kul’turnye preobrazovaniâ i vzaimodejstviâ v Vosto noj Evrope”] /
J. Chapman, Pavel Doluhanov. – Newcastle, 1993.
Klejn, L.S. Teoriâ i terminologiâ – vzglâd iz N’ûkastla //
Stratum plus. – 1999. – Nr 1. – P. 334-338. – Bibliogr.: p. 338.

94 ISTORIE GENERAL . ISTORIE UNIVERSAL


Adauge, Mihai. Mi carea na ional din Basarabia.
Cronica evenimentelor din anii 1917-1912. – Ch.: Civitas, 1998. –
103 p.
Danu, Eugenia. “Civitas” – o editur de carte istoric
na ional / Eugenia Danu, Gheorghe Nicolaev // Cugetul. – 1999. – Nr
1-2. – P. 69.

E anu, Andrei. Chi in u. File de istorie. – Ch.: Museum,


1998. – 215 p.
Negrei, Ion. Chi in ul de la origini i pân la 1812 // ara. –
1999. – 30 mart.

Gribincea, Mihai. Trupele ruse în Republica Moldova.


Factor stabilizator sa surS de pericol? – Ch.: Civitas, 1998. – 144 p.
Danu, Eugenia. “Civitas” – o editur de carte istoric
na ional / Eugenia Danu, Gheorghe Nicolaev // Cugetul. – 1999. – Nr
1-2. – P. 71-72.

Husar, Alexandru. Cet i de pe Nistru / Alexandru


Husar, Gheorghe Gon a, Silvia Dimitriu-Chicu. – Ch.: rev. “Limba
Român ”. – Asoc. Cultural “Grai i suflet”, 1998. – 212 p.
Ostap, Constantin. De straj la apa Nistrului... // Limba
Român . – 1999. – Nr 3/5. – P. 230-232.

Mischevca, Vladimir. Moldova în politica Marilor Puteri


la începutul secolului al XIX-lea. – Ch.: Civitas, 1999. – 143 p.
Danu, Eugenia. “Civitas” – o editur de carte istoric
na ional / Eugenia Danu, Gheorghe Nicolaev // Cugetul. – 1999. – Nr
1-2. – P. 67.

Michevca, Vladimir. Principele Constantin Ipsilanti


1760-1816. – Ch.: Civitas, 1999. – 176 p.
Cernenchii, Eugeniu. Istoria unui destin – Constantin
Ipsilanti: [monogr. “Principele Constantin Ipsilanti, 1760-1816” de Vl.
Mischevca] // Lit. i arta. – 1999. – 2 dec. – P. 3.

Moraru, Anton. Anul 1918. Ora astral a neamului


românesc / Anton Moraru, Ion Negru. – Ch.: Civitas, 1998. – 223 p.
Danu, Eugenia. “Civitas” – o editur de carte istoric
na ional / Eugenia Danu, Gheorghe Nicolaev // Cugetul. – 1999. – Nr
1-2. – P. 68-69.

Nicolenco, Viorica. Extrema dreapt în Basarabia (1923-


1940). – Ch.: Civitas, 1999. – 112 p.
Danu, Eugenia. “Civitas” – o editur de carte istoric
na ional / Eugenia Danu, Gheorghe Nicolaev // Cugetul. – 1999. – Nr
1-2. – P. 73.

Stici, Ion. arbaca – satul de sub ap : [Râ cani]. – Ch. –


183 p.
Buga, Ion. Carte despre un “Titanic” basarabean // Lit. i arta.
– 1999. – 21 oct. – P. 3.

i canu, Ion. R luirea teritorial a României în 1940. –


Ch.: Civitas, 1998. – 71 p.
Danu, Eugenia. “Civitas” – o editur de carte istoric
na ional / Eugenia Danu, Gheorghe Nicolaev // Cugetul. – 1999. – Nr
1-2. – P. 70-71.

i canu, Elena. Regimul totalitar bol evic în R.S.S.


Moldoveneasc (1940-1952). – Ch.: Civitas, 1997. – 99 p.
Danu, Eugenia. “Civitas” – o editur de carte istoric
na ional / Eugenia Danu, Gheorghe Nicolaev // Cugetul. – 1999. – Nr
1-2. – P. 71.
Varta, Ion. Revolu ia de la 1848 i rile Române: doc.
ined. din arhivele rus. – Ch.: ARC, 1998
Po tarencu, Dinu. Un valoros volum de documente // ara. –
1999. – 23 mart.

urcanu, Ion. Unirea Basarabiei cu România Preludii,


premise, realiz ri, 1918. – Ch.: Tipogr. Central , 1998. – 359 p.
Varta, Ion. Un studiu valoros despre Unirea Basarabiei cu
România la 1918 // Lit. i arta. – 1999. – 11 mart. – P. 8.
INDEX DE NUME LA “CRONICA RECENZIILOR” NR 4-99

Ciocanu, Ion 116 Hasdeu, Bogdan


A
Cioclea, M. (alc t.) 83 Petriceicu 116
Adams, E.W. 127 Codreanu, Teodor 108, Heitmann, Klaus 100
Adams, W.Y. 127 112 Husar, Alexandru 132
Adauge, Mihai 129 Codru, Anatol 113
I
Andrei , Ion 109 Cojocaru, Gheorghe E.
Arseni, A. 95 92 Iachim, Doina 117
Ash, Timothy Garton 88 Condrea, Irina 100 Iachim, Ion 105, 110
Con escu, Elena (alc t.) Iacob, Niculina 102
B
82 Ilvi chi, Lumini a 96
Babansky, Valeriu 110 Corcimari, Valentina 80 Ionel, Aurelia (alc t.) 82
Bahnaru, Vasile 125 Corl teanu, Nicolae 101 K
Baidaus, Eduard 89 Corn, Vlad 85
Bârleanu, Ion-Horia 80 Creang , Ion 105 Klejn, L.S. 127-28
Belicov, Serafim 97 Cristi, Aura 114 Kulikovski, Lidia (ed.
Be leag , Vladimir 126 îngr.) 83
D
Blaga, Lucian 107
L
Bodrug, Iurie 99 Dabija, Nicolae 83
Bordeianu, C t lin (îngr.) Danu, Eugenia 81, 84, Ladaniuc, Victor 123
110 86, 89, 91-92, 129, Langa, Andrei 119
Bordeianu, Leo 109 131, 133, 135-36, 138- Len a, Anatol 103
Botnariuc Vasile 80 39 Loghin, Valeriu 118
Budeanu, Gheorghe 97 Dimitriu-Chicu, Silvia Lungu, Eugen 93, 106
Buga, Ion 137 132 Lupa cu, Mihai 95
Burchis, Michael 90 Doluhanov, Pavel 128 Lupu, Vasile 89
Burghiu, Iacob 111 Dr gan, Maria 97 M
Burlacu, Alex 106 Dron, Ion 96
Burlacu, Alexandru 107 Maxim, Dumitru-Dan
E 1196
C
Eminescu, Mihai 82 Maznic, Silvia 98
Cemîrtan, Claudia 98 Enciu, Nicolae 86 Melnic, Vasile 101
Cere , Irina 91 E anu, Andrei 130 Michevca, Vladimir 133-
Cernenchii, Eugeniu 134 34
G
Chapman, John 128 Moldovanu, Dumitru 93
Cheianu, Constantin 112 Galaicu-P un, Em. 115 Moldoveanu, Gheorghe
Chiper, Grigore 113, 124 Gheorghiu, Gheorghe 102
Cimpoi, Mihai 126 111 Moraru, Anton 135
Ciobanu, Anatol 97 Gon a, Gheorghe 132 N
Ciobanu, Vitalie 112 Gribincea, Mihai 131
Ciocanu, Anatol 90, 114 Negrei, Ion 130
H
Nicolaev, Gheorghe 81, Pl ie u, Raisa 120 S
86, 89, 91, 92, 129, Ple u, Catrinel (trad.) 88 Starodub, V. 95
131, 133, 135-36, 138- Plo ni , Elena 84-85 Stici, Ion 137
39 Pop, Ion 107 Stru , Ion 117
Nicolenco, Viorica 136 Popa, Iulius 87 i canu, Elena 139
Nuc , Sergiu 94 Popa, Nicolae 118 i canu, Ion 138
Popescu, Corneliu 81 leahti chi, Mihai 87
O
Popovici, Constantin 121 pac, Ion 83
Ostap, Constantin 132 Popovici, Dumitru 94
Po tarencu, Dinu 140 T
P
Prepeli , Vasile 108 Trifan, C lina 122, 124
Paladi, N. 95 Procop, Svetlana 121 urcanu, Ion 141
Palladi, Tudor 110 Prous, Elena 103
Pânzaru, Ioan 99 Proust, Marcel 103 V
Partole, Claudia 120 Varta, Ion 140-41
R
Pasat, Dumitru 82 Vasilescu, Sorin 96
Pastuh-Cubolteanu, R ileanu, Nicolae 83 VoD , Gheorghe 125
Vitalie 104 R ileanu, Vitalie 115
Pereleaeva, Tatiana 96 R u, Alexe 122
Platon, Florin 87 Ro ca, Agnesa 123
CRONICA MUSICAL
PUBLICA IILOR DE NOTES
NOTE ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

1999
IULIE-DECEMBRIE NR 2 JULY-DECEMBER
(45-77)

2 MUZIC VOCAL
G lu c , Tatiana. Folclor român din Basarabia / Tatiana
G lu c , Ioan R. Nicola; ed. îngr. de Grigore Botezatu, Tudor Colac; cop.:
V. Pogol a; Inst. de Lit. i Folclor al Academiei de t. a Rep. Moldova,
Centrul Na . de Crea ie Popular . – Ch.: Î. E.-P. “ tiin a”, 1999 (F. E.-P.
“Tipogr. Central ”). – 258 p.: n. muz.; fotogr.; 23 cm. – Bibliogr. p. 12 (11
tit.), în note, p. 242-244 (51 tit.). – Apare cu sprijinul Centrului Na . de
Crea ie Popular . – Cuprins: Plângea o copil : (Roman ). Când eram eu
tân r: (Roman ). Di când m-am tredzât: (Doin ). Lumi, lumi-n el toari.
Nu mai e dreptate-n arî: (Cântec de haiducie). Lasî vântu-sî m batî:
(Cântec de jale). Dinaintea istor cur i: (ColinD ). Ferici maicî, ferici dragî:
(ColinD ). Printri lin î, printri m lin î: (ColinD de fat ). Leu cu leu s-o
l udat: (ColinD ). Malanca: (Anul Nou). Malanca: (Cântec de Anul Nou).
Din jos, dinspre mari: (ColinD ). Leul neu s-o l udat : (ColinD ). C din
maica s-o n scut: (ColinD ). Ragi, murgu, cerbu-n mun i: (ColinD ). La
doi meri i doi peri: (ColinD ). Ai cui sânt acestor cur i? : (ColinD ).
Audzâ î acestor toati: (ColinD ). Voinicu ’ Ion: (ColinD ). ColinD :
(ColinD ). Pri’ v i, pri’vâlceli: (ColinD ). Omu-n lume n scându:
(ColinD ). La doi meri, la doi prasadzi: (ColinD ). A cui sânt acestor
cur i? : (ColinD ). Trii crai de la r S rit: (ColinD ). Bucur - i, sfânt
cruci: (ColinD ). Ia’taci, Lado, nu mai plânji: (Cântec de nunt ). Plângi
mireaS i suspinî: (Cântec de nunt ). Leagî-o, leagî-o, leg toari! : (Cântec
de nunt - la împletitul miresei). Plânge i ochi i l cr ma i: (Cântec de
nunt ). Jocul zestrei: (Cântec de nunt , fluierat). Vivat: (Rep.: nunt ).
Dan ul: (Joc de nunt ). M mulic , m mulean : (Bocet). Scobori, doamni,
pi p mânt: (Bocet). Draga mamii, fata mamii: (Bocet). O! Amar i grea
dureri: (Rep.: Funebru). O! Amar i gre’ dureri: (Rep.: Funebru). Nevasta
vândut : (BalaD ). Bârâ i, Balanî… : [“Miori a i “Turma
pr dat ”(pierdut ), balaD ]. (A g sit oile pierdute). Moartea i cucul:
(BalaD ). Logodnicii neferici i: (BalaD ). arpele: (BalaD ). tii puicî, ci
[m]-am gândit? : (Cântec de dragoste). La cea poartî strâng-o fatî: (Cântec
de dragoste). Dâ-ni drumu’ puicu î-n casî: (Cântec de dragoste). Ici în vali,
la izvoarî: (Cântec de dragoste). Câtu-i ara Româneascî: (Cântec de
dragoste). Spuni, puicî, mamii tali: (Cântec de dragoste). Nu m bati,
mamî: (Cântec de dragoste). Ochii cu negri, negri ori: (Cântec de
dragoste). D -mi, maicî, dup dragu’: (Cântec de dragoste). O fost puiu i
s-o dus: (Cântec de dragoste). Pui cu inima di chiartî: (Cântec de dragoste).
Ce treci, Ghi î, sup rat? : (Cântec de dragoste). Badea-i mâniet di asarî:
(Cântec de dragoste). Fluier Ion pi-afarî: (Cântec de dragoste). În gr dina
lui Ion: (Cântec de dragoste). Vinî, vinî, mai Gheorghi î: (Cântec de
dragoste). Ilenu î, di la munti: (Cântec de dragoste). Merji-un voinicel
c lari: (Cântec de dragoste). Ti-audziam, Gorea, di-acasî: (Cântec de
dragoste). Ionel, din dealu’ mari: (Cântec de dragoste). N-am fost la puica
di-un an: (Cântec de jale-dragoste). Prim vara când sose ti: (Cântec de
dragoste). Copili î, sprâncenatî, ie i…: (Cântec de dragoste). Ie- i n dejdea
di la mini: (Cântec de dragoste). Di-a ajungi sâmb ta. Undi-ai fost tu, pui,
asarî? : (Cântec de dragoste). Cop cel di lângî drum: (Cântec de dragoste).
epti S pt mâni de post: (Cântec de dragoste). Doarmi Pro iri a moartî:
(Cântec de dragoste). Ionel, cu p r negru : (Cântec de dragoste). Nestrule,
pe malu’ t u: (Cântec de dragoste). Mut - i, bade, c rarea: (Cântec de
dragoste). Ia’mai dzî-i din frundzî: (Cântec de dragoste). Ici în vale, la
izvoari: (Cântec de dragoste). La î vântu’ S m batî: (Cântec de jale).
Iona , di pisti dial: (Cântec de dragoste-jale). Ilean , S rman : (Cântec de
jale). Prim vara când sose te: (Cântec de jale). Amar beu, amar m nânc:
(Cântec de jale). S raca maica me! : (Cântec de jale). Când m icu a m
face: (Cântec de jale-noroc). Plin -i inima de jeli: (Cântec de jale). La
col u’ gr dinii mele: (Cântec de jale). Poftim di prine ti-un bini: (Cântec
de jale). La î vântu’ sî m batî: (Cântec de jale). Stej rel mândru, stufos:
(Cântec de înstr inare-armat ). Câti dialuri i vâlceli: (Cântec de jale).
Dealul vin, valea m duc: (Cântec de jale). Ici, în vali, la izvoarî: (Cântec
de jale). Cini trece pesti dial: (Cântec de jale). De-a ajunge-n prim var :
(Cântec de jale-doin ). Î i mân nim âia, m icu î: (Cântec de jale). Cine-i
streinel ca mini? : (Cântec de strein tate). PaS re din ara me: (Cântec de
înstreinare). Strein sânt, strein îni dzâci: (Cântec de înstreinare). Sui-m-a
în dial la jii: (Cântec de înstreinare). La Nestru, la m rgioarî: (Cântec de
înstreinare). Bati vântu’ v lureli: (Cântec de înstreinare). Spune, maicî,
m iculi î: (Cântec de înstreinare). PaS ri, din ara me: (Cântec de
înstreinare). Nestru, Nestru, ap reci: (Cântec de înstreinare). Cresc i vini
vremea sî m duc: (Cântec de haiducie). Murgule , c lu ul meu. Plângi-m ,
maic , cu dor: (Cântec de armat ). Vini toamna i m duc: (Cântec de
armat ). Lung -i, lat , dun rea: (Cântec de armat ). Plângi-m , maicî, cu
dor: (Cântec de armat ). S rmani gr nicer(i): (Cântec de armat ). R u îi,
doamne, sub str in: (Cântec de înstr inare). Di la M r e ti la vali:
(Cântec de armat ). Decât, maicî, la moscali: (Cântec de armat ). Bati
vântu papura: (Cântec de armat ). Spalî, maicî, rufili: (Cântec de armat ).
Stej rel-nalt i frumos: (Cântec de armat ). Ie i, mândru o, pân-afar :
(Cântec de armat ). Nestrule, cu apî reci: (Cântec de armat ). Vino, maicî
di m vezi! : (Cântec de închisoare). La cum tra l udat . S-o dus omu la
chirii. Alei, âgancî neagrî: (Cântec de dragoste). Aceia cu p r negru :
(Cântec de petrecere). S ra i codren ili: (Cântec satiric). Pus-am
seceruica-n brâu: (Cântec satiric). Hai, femeie, la pr it! : (Cântec satiric).
Într-o dzî, a a di varî. Pe câti ochii’ am pus. S-o dus omu’ la chirii: (Cântec
satiric). Spal lelea rufeli: (Cântec satiric). Hai, nevastî, sapa adi! :
(Cântec satiric). M dusei sara la nunt : (Cântec satiric). Pus-am pânza
dup casî: (Cântec satiric). Unde te duci, mo p rinte? : (Cântec
pornografic). Arde-le-ar focu’ardelence. Din i beu la b uturî: (Cântec de
petrecere). P h rel cu sticla murî: (Cântec de pahar). Haide i, fra i, S
tr im bini! : [(Cântec (vers?)]. Cini bati la fereastrî? Mari-i apa Nestrului.
La râpa cu tufele. Cântec (în p dure): (Cântec f r cuvinte; pe dou voci).
La Vasâli la ma ân . Cântec (de jale): (Când fl c ii pleac la armat ).
Hai, inim , hai! Doina: (Cântec de jale). Hangu: (Dans fluierat). arampoi:
(Dans fluierat). Bulg reasc : (Dans fluierat). Paraschi a: (Dans). P trunjel:
(Dans fluierat). Hangu: (Dans). Vologhi a: (Dans). Sâsâiac: (Dans).
Lozioara: (Dans). Dans g g uz: (Cântat de orchestr ). Bulg reasc :
(Cântec de joc). Într-o gr dinî: (Dans cântat din voce). Hora
“Moldoveneasc ”: (Dans). Vatale: (Dans la nunt ). Hor : (Dans fluierat).
Bulg reasc : (Dans). arampoi: (Dans). – ISBN 9975-67-133-0 : Pre
contractual, F. tir. – [99-848]

Stolâr, Zinovij. Evrejskaâ narodnaâ muzyka v Bessarabii i


Levoberežnom Podnestrov’e : (konec XIX – seredina XXV v). – Ch.: Liga,
1998. – 111 p. – [99-479]
7 PUBLICA IILE METODICE CU NOTE LA DISCIPLINELE
MUZICAL-ISTORICE I TEORETICE. SOLFEGII I
DICT RI. LUCR RI MUZICALE ÎN PUBLICA II DE
MZZICOLOGIE I METODICE MUZICALE
Coroi, Eugen. Muzyka: v I-om kl. (not. hrestomatiâ) / Eugen
Coroi; Ala Stâng . – Ch.: Cartier (educa ional), 1999. – 68, [3] p.; 18 cm. –
Cuprins: Porumbescu, C. Tricolorul = Tricolor / muz. i versuri C.
Porumbescu. Devi ’â hora / obrab. V. Rotaru. Prokof’ev, S. Marš.
Kabalevskij, D. Klouny. Negrâ, M. Vereteno. Žora, M. Sorvancy, Mucani
tânet mic-mic za hvost. Vieru, A. No ’. Hora: nar. melodiâ. Syrba: nar.
melodiâ. Petr-Basakopol, K. Melnica. Rimsskij-Korsakov, N. More.
Ha aturân, A. Ve ernaâ skazka. ajkovskij, P. Neapolitanskaâ pesnâ.
Dojna: nar. melodiâ. Semero kozlât. Tanec “Orešek”. P curaru, I. Mat’i
oseni / Gr. Vieru. Macovei, I. Tata = Otec. Filipenko, A. Veselyj muzykant
/ sl. T. Volginoj. Vieru, Gr. ri oara mea = Moj kraj; S tr i i, S -nflori i!
= Cveti moj kraj; Cântecul soarelui = Solnyško; Drag mi-i hora =
Tancuem horu. Petušok: pesnâ. Kozlik: rus. nar. pesnâ. Doždik: rum. det.
pesnâ. Ostrovskij, A. Azbuka / sl. Z. Petrovoj. Sorcova / îngr. de A.
Tamazlâcaru. Kak pošli naši podružki: rus. nar. pesnâ / obrab. M.
Iordanskij. Starokadomskoj, M. to za derevo takoe? / sl. L. Nekrasovoj.
Vo pole bereza stoâla: rus. nar. pesnâ. Chiriac, T. Prim vara = Vesna.
Gajdn, Majkl. Divnaâ no ’ / sl. J. M. Anon. Ivannikov, V. Samaâ horošaâ /
sl. O. Tadeevoj. Už kak šla lisa: rus. nar. pesnâ. Levina, Z. Nevalâški / sl.
Z. Petrovoj. Kabalevskij, D. Pervyj klass. Bun diminea a = S dobrym
utrom! Tibulischi, Iu. Floarea somnului = Sladkij son / vers. Gr. Vieru.
Cine bine va cânta = Kto lu še spoet? . – ISBN 9975-949-87-8: Pre
contractual, F. tir. – [99-771]

Stâng , Ala. Educa ie muzical : Ghid metodic: cl. 1-4 / Ala


Stâng , Min. Educa iei i t. al Rep. Moldova . – Ch.: Lyceum, 1999
(Tipogr. Orhei). – 270 p.; 20 cm. – Cuprins: ostacovici, D. Vals-glum :
[colinde, cântece populare]: Cântec de leag n; Mâine anul se-nnoie te;
Florile dalbe; Ast zi s-a n scut Hristos; Iat vin colinD torii; Ceasurile;
Cine joac l z retul? ; Pe cel deal îndelungat; Doin ; Vine, vine prim vara.
Doga, E. Tr iasc soarele / versuri de Gr. Vieru. Teodorovici, P.
Sentimente / versuri de Gr. Vieru. Aldea-Teodorovici, I. SerenaD / versuri
de Gr. Vieru, Gala m tilor / versuri de Gh. Urschi, Chiriac, An. M icu a
mea. Mi-e dor de tine, mam / vers. de Gr. Vieru. Pe câmpul cu florile:
(cântec popular). Tcaci, Z. Înv torul nostru / versuri de Gh. Vieru; Cântec
pentru plai / versuri de V. Codi ; Clopo elul / versuri de V. Rusnac.
Mustea, G. M duc, m duc la coal / versuri de S. Vangheli; Cântec de
leag n: Vers. populare; Diminea a / versuri de S. Vangheli. Tibulischi, Iu.
Floarea somnului / versuri de Gr. Vieru. Fusu, Ana-Maria. Tr iasc pacea,
Muzica / vers. de Gr. Vieru. – Bibliogr. p. 267-268 (37 tit.). – ISBN 9975-
939-24-4: Pre contractual, 3000 ex. – [99-753]

NOTE MUZICALE PUBLICATE ÎN C R I I EDI II


SERIALE
Andrie , Vasile. Când amintirile… / Vasile Andrie ; versuri:
Mihai Eminescu; aranjament voce i pian: D. Chi enco // Lit. i arta. –
1999. – 16 dec. – P. 6.

Buciuceanu, R. Prietenie / muz. R. Buciuceanu; text: A.


Ciocanu // “a” MIC”. – 1999. – Nr 6. – P. 11.

Ceban, Valeriu. De leag n. Muzica. Vine prim vara / muz.


Valeriu Ceban; vers. Petre Popa // Popa Petre. Puiul ursului de circ. – Ch.,
1999. – P. 4, 18, 28. – [99-628]

Cosi e - cosi e; Albinu a; oricelul i mot nelul / Frunz ,


Eugenia. Hai, Fugu a, Face i Bine. – Ch., 1999. – P. 28-30. – [99-1036]

Cucul: (Cântec popular polonez) // “a” MIC”. – 1999. – Nr 7-


8. – P. 11.

Deschide i porti ele: colind de Cr ciun din Bucovina / inf.


Maria Iliu // Florile dalbe. – 1999. – 23 dec. – P. 10.

Gu u, Mircea. Num rarea Duminicilor / muz. Mircea Gu u;


vers. Iulian Filip //2 ore + 3 iezi. – 1999. – Nr 2. – P. 4 a cop.

Gu u, Mircea. Sc unel cu 7 trepte / muz. Mircea Gu u; vers.


Iulian Filip // 2 ore + 3 iezi. – 1999. – Nr 3. – P. 4 a cop.
Gu u, Valentin. V venim la Anul Nou: Cântec de duminic /
muz. Valentin Gu u; vers. Iulian Filip // 2 ore + 3 iezi. – 1999. – Nr 4. – P.
4 a cop.

Ia scula i boieri, scula i. În ora ul Betleem. Noi în sara lui


Cr ciun. Bucur –te, sfânta cruce. Tu Adame, ce-ai lucrat? : (de stea). La
doi meri, la doi pr sazi: [colinde] / cules. i îngr. de Andrei Tamazlâcaru //
Noi. – 1999. – Nr 12. – P. 8-9.

Înaintea ta // Florile dalbe. – 1999. – 18 noiemb. – P. 7.

Întâmplare de n at : (Cântecel popular estonian) // “a”


MIC”. – 1999. – Nr 6. – P. 10.

Mo Babai cu sacul: (Cântecel popular rusesc) // “a” MIC”. –


1999. – Nr 6. – P. 10.

Ple ca-L pu neanu, Alexandru. Sfânta zi de 27 (La


independen a Republicii Moldova) / muz. Alexandru Ple ca-L pu neanu;
vers. Toma Istrati // Lit. i arta. – 1999. – 26 aug. – P. 1.

Radu, Daria. Aten ie! / muz. Daria Radu; cuv. tefan Tudor //
Alunelul. - 1999. – Nr 12. – P. 7.

Radu, Daria. Bravo! / muz. Daria Radu; cuv. tefan Tudor //


Alunelul. - 1999. – Nr 4. – P. 4.

Radu, Daria. Ce poveste minunat / muz. Daria Radu; cuv.


tefan Tudor // Alunelul. - 1999. – Nr 7-8. – P. 2 a cop.

Radu, Daria. Doi iezi / muz. Daria Radu; vers. Vasile


Romanciuc // 2 ore + 3 iezi. – 1999. – Nr 1. – P. 4 a cop.

Radu, Daria. Dreptul la educa ie / muz. Daria Radu; cuv.


tefan Tudor // Alunelul. - 1999. – Nr 9. – P. 2 a cop.

Radu, Daria. Dreptul la joac / muz. Daria Radu; cuv. tefan


Tudor // Alunelul. - 1999. – Nr 3. – P. 2 a cop.
Radu, Daria. Dreptul la nume, neam, cet enie / muz. Daria
Radu; vers. tefan Tudor // Alunelul. - 1999. – Nr 10

Radu, Daria. Dreptul la via / muz. Daria Radu; cuv. tefan


Melnic // Alunelul. - 1999. – Nr 1-2. – P. 3. – Idem în lb. ruS .

Radu, Daria. La medic / muz. Daria Radu; cuv. tefan Tudor


// Alunelul. - 1999. – Nr 11. – P. 3.

Radu, Daria. Licuriciul pieton / muz. Daria Radu; versurile:


t. Irimescu // Florile dalbe. – 1999. – 25 noiemb. – P. 6.

Radu, Daria. S niu cu ghinion / Daria Radu; versurile: Ion


Anton // Florile dalbe. – 1999. – 23 dec. – P. 6.

Radu, Daria. Soroca / muz. Daria Radu; vers. tefan Melnic //


Cugetul. – 1999. – Nr 3. – p. 3-4.

Radu, Daria. Soroca / muz. Daria Radu; vers. tefan Melnic //


Florile dalbe. – 1999. – 7 oct. – P. 7.

Zaporojanu, Ada. Ce mai, ce mai profesoar / muz. i vers. de


Ada Zaporojanu // Florile dalbe. – 1999. – 7 oct. – P. 4.

Zaporojanu, Ada. Ding-dang; Asta–i seara de Cr ciun /


muzica i text: Ada Zaporojanu // Florile dalbe. – 1999. – 23 dec. – P. 8,
12.
INDEX DE NUME LA “CRONICA PUBLICA IILOR DE NOTE” NR 2-99
Gu u, Valentin 57 Prokof'
ev, S.47
A
H R
Aldea-Teodorovici, I.
48 Ha aturân, A. 47 Radu, Daria 63-75
Andrie , Vasile 49 Rimsskij-Korsakov,
I
Anon, J. M. 47 N. 47
Anton, Ion 73 Iliu , Maria 54 Romanciuc, Vasile 66
Iordanskij, M. 47 Rotaru, V. 47
B
Irimescu, St. 72 Rusnac, V. 48
Botezatu, Grigore (ed. Istrati, Toma 62
S
îngr.) 45 Ivannikov, V. 47
Buciuceanu, R. 50 Stâng , Ala 48
K
Starokadomskoj, M.
C
Kabalevskij, D. 47 47
ajkovskij, P. 47 Stolâr, Zinovij 46
L
Ceban, Valeriu 51 ostacovici, D. 48
Chiriac, An. 48 Levina, Z. 47
T
Chiriac, T. 47 M
Ciocanu, A. 50 Tadeeva, O. 47
Codi , V. 48 Macovei, I. 47 Tamazlâcaru, Andrei
Colac, Tudor (ed. Melnic, tefan 74-75 47, 58
îngr.) 45 Mustea, G. 48 Tcaci, Z. 48
Coroi, Eugen 47 N Tibulischi, Iu. 4 7-48
Tudor, tefan 67-71
D Negrea, M. 47
Nekrasova, L. 47 U
Doga, E. 48
Nicola, Ioan R. 45 Urschi, Gh. 48
E
O V
Eminescu, Mihai 49
Ostrovskij, A. 47 Vangheli, S. 48
F
P Vieru, A. 47
Filip, Iulian 55 Vieru, Gr. 47-48
Filipenko, A. 47 P curaru, I. 47 Volgina, T. 47
Frunz , Eugenia 52 Petr-Basakopol, K. 47
Petrova, Z. 47 Z
Fusu, Ana-Maria 48
Ple ca-L pu neanu, Zaporojanu, Ada 76-
G
Alexandru 62 77
Gajdn, Majkl 47 Pogol a, V. (cop.) 45 Žora, M. 47
G lu c , Tatiana 45 Popa, Petre 51
Gu u, Mircea 55-56 Porumbescu, C. 47
CRONICA FINE ARTS
PUBLICA IILOR DE ART PUBLICATION
PLASTIC ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

1999
Iulie-decembrie Nr 2 July-December
(33-112)

7 Calendare. Calendare de perete

Daghi, Ion. Întrep trunderea lumilor, 1998; Apeiron,


1972; Dor de via , 1995; Tinere e, 1995; Dor de via , 1993;
Nebuloasa Eminescu, 1995; Mai murmur în noi priveli ti, 1997;
Enigma existen ei noastre, 1998; Ontogenez liric , 1997; Auzi prin
stropi de ploaie, 1996; Regretul civiliza iei: (dintre partea dreapt ),
1996; Valul vie]ii, 1974: [pict.] // 2000: Eminesciana plastic :
[calendar]. – Ch., 2000. – 28 p. – [99-12]

2000: “a”MIC”: calendar // “a”MIC”. – 1999. – Nr 11-12.


– P. 16-17. – Idem în lb. ruS .

2000: [buchet de flori]. – Ch.: S. n., 1999 (Combinatul


Poligr.). – Ofset color; 30,5 x 44 cm. – F. tir., F. pre . – [99-6]

2000: Calendar: [Compozi ii florale de Angela Lobastov] /


RISCOM, Energbank. – Ch., 1999 (Combinatul Poligr.). – Ofset
color, 56 x 30 cm. – F. tir., F. pre . – [99-14]

2000: Calendar cre tin ortodox / editat de Mitropolia


Basarabiei Autonome i de stil vechi cu binecuvântarea Î.P.S. Petru,
Arhiepiscop al Chi in ului, Mitropolit al Basarabiei i Exarh al
Plaiurilor. – Ch.: S. n, 1999 (Tipogr. “Prag-3”). – Ofset. color, 49 x
155 cm. – F. tir., F. pre . – [99-16]
2000: Calendar de maS : [Peisaj de iarn ]. – Ch.: S. n.,
1999 (Combinatul Poligr.). – Ofset color; 11 x 28 cm. – 116 p. – F.
tir., F. pre . – [99-13]

2000: Cartier. – [Ch.]: Ed. Cartier SRL, [1999]. – Ofset


color 46 x 65,5 cm. – F. tir., F. pre . – [99-1]

2000: Combinatul de produse alimentare din B l i: 70 ani


(1930-200). – [B l i: S. n, 1999]. – Ofset color; 41 x 61 cm. – F. tir.,
F. pre . – [99-10]

2000: [echiban ]. – Ch.: S. n., [1999] (Combinatul


Poligr.). – Ofset color; 44,5 x 60 cm. – F. tir., F. pre . – [99-8]

2000: Eminesciana plastic : [calendar] / Moldincombank;


tablouri de Ion Daghi. – Ch.: Amprenta, 2000 (Combinatul Poligr.). –
Ofset color; 60 x 43 cm. – 28 p. – F. tir., F. pre . – [99-12]

2000: Galina Blanca. – [Ch., 1999]. – Ofset color; 45 x 60


cm. – F. tir., F. pre . – [99-9]

2000: Moldova Agroindbank S.A.: (AIB) / design: Tatiana


Popescu, Ghenadie Popescu; Editor. rev. “Kruiz”. – [Ch.; S. n., 1999]
(Combinatul Poligr.). – Ofset color; 45 x 60 cm. – F. tir., F. pre . –
[99-2]

2000: Moldova Agroindbank S.A. / Banca Comercial ;


Editor rev. “Kruiz”; design T. Popescu, Gh. Popescu. – Ch. S. n.; 1999
(Combinatul Poligr.). – Ofset color; 30 x 44 cm. – F. tir., F. pre . –
[99-4]

2000: 150 de ani cu Eminescu: [calendar] / Funda ia


Eminescu - 150, Liga Cultural pentru Unitatea Românilor de
Pretutindeni; proiect: Mihai Cimpoi; edit.: Anatol i Dan Vidra cu;
concep. graf. i design: Vladimir Zmeev; fotogr.: Pavel Cuzuioc, ... –
Ch.: Litera; Bucure ti: David: Litera interna ional, 1999. – Ofset
color; 43 x 47 cm. – F. tir., F. pre . – [99-15]
2000: [rev.] “Noi”: calendar / il. Larisa Gaida . – Nr 12. –
P. 14-15.

2000: [peisaj de iarn ]. – Ch.: S. n., 1999 (Combinatul


Poligr.). – Ofset color; 30,5 x 44 cm. – F. tir., F. pre . – [99-3]

2000: [peisaj de p dure]. – Ch.: S. n., [1999] (Combinatul


Poligr.). – Ofset color; 45,5 x 60 cm. – F. tir., F. pre . – [99- 7]

Rimsko-katoli eskij kalendar’ 2000: Izd. po zakazu


Apostol. Administratury Rimsko-Katoli eskoj Cerkvi v Resp.
Moldova. – [Ch.; S. n., 1999 (Combinatul Poligr.)]. – Ofset color; 49
x 34 cm. – F. tir., F. pre . – [99- 5]

2000: Torgovyj centr “BOHEMIA cristal”. – [Ch.: S. n.,


1999] (Combinatul Poligr.). – Ofset color; 48 x 68 cm. – F. tir., F.
pre . – [99- 11]

10 MATERIAL ILUSTRATIV PUBLICAT ÎN REVISTE I EDI II


PERIODICE

Andrei, Valerie. Octombrie: [fotogr.] // Noi. – 1999. – Nr


9. – P. 12.

Andrei, Valerie. Salt: [fotogr.] // Noi. – 1999. – Nr 11. –


P. 27.

Avetisean, M. B ie i îmbr ca i în ro u: [pict.] // Noi. –


1999. – Nr 9. – P. 3 a cop.

Bastin, Marjolein. Carte po tal : [il.] // Noi. – 1999. – Nr


12. – P. 25.

Bloch, Albert. Trei bufoni: [pict.] // Noi. – 1999. – Nr 9.


– P. 2 a cop.

Bogoevskaia, Olga. S rb toare: [pict.] // Noi. – 1999. –


Nr 12. – P. 3 a cop.
Brâncu i, Constantin. Rug ciune; S rutul; M iastra:
Sculpt. // Dumbr veanu Lumini a. Moartea cu certitudine. – Ch.,
1999. – P. 10, 27, 33. – [99- 1057]

Buciunt , Paul. Ultimele tiri; Apus la Putna; Plai


basarabean; Diminea maramure ean ; Peisaj cu cer bacovian;
Destine; Obcinile Bucovinei: [fotogr.] // Noi. – 1999. – Nr 11. – P.
22-23.

Buzu, Teodor. Coloana f r de sfâr it; Proroc: [pict.] //


Dumbr veanu Lumini a. Moartea cu certitudine. – Ch., 1999. – P. 16,
41. – P. [99- 1077]

Cazacu, Petru. Noiembrie; Cristina Iacovenco; La


recrea ie; Nivele diferite: [fotogr.] // Noi. – 1999. – Nr 9. – P. 12, 17,
27.

Cazacu, Petru. Joc de lumini: [fotogr.] // Noi. – 1999. –


Nr 8. – P. 27.

Ceap , Titi. Lupoaica, poliptic: Simpozionul Na . de


sculptur “Ion Vlad”: Metal. C l ra i, 1998 // Limba român . – 1999.
– Nr 11. – P. 30.

Ciobanu, Vlad. Compozi ie: Simpozionul Na ional de


Sculptur : Metal. C l ra i, 1998: [proz ] // Limba român . – 1999. –
Nr 11. – P. 145.

Coroban, Vitalie. Vânt de toamn : [pict.] // Noi. – 1999.


– Nr 11. – P. 1 a cop.

Danili in, Anatol. Motiv marin: [pict.] // Noi. – 1999. –


Nr 7. – P. 1 a cop.

Domnul Moldovei Petru Rare , ctitorul m n stirii


Moldovi a i cet ii Soroca: Detaliu din tabloul votiv al bisericii
m n stirii Moldovi a: [pict.] // Cugetul. – 1999. – Nr 9. – P. 33.
Galben, Sergiu. Sandu: [pict.] // Noi. – 1999. – Nr 9. – P.
1 a cop.

Grigoriev, Ion. Eclipsa: [fotogr.] // Noi. – 1999. – Nr 9. –


P. 2 a cop.

Grigoriev, Ion. În excursie: [fotogr.] // Noi. – 1999. – Nr


7. – P. 10.

Grozdev, Constantin. Mofturosul; Vis împlinit: [fotogr.]


// Noi. – 1999. – Nr 11. – P. 20,25.

Grozdev, Constantin. Numai nu trompet ...; Locul


întâlnirii. : [fotogr.] // Noi. – 1999. – Nr 7. – P. 25, 27.

Grozdev, Constantin. Sol lucet omnibus; Vii i mor i:


[fotogr.] // Noi. – 1999. – Nr 9. – P. 12, 20.

Grozdev, Constantin. Tatiana: [fotogr.] // Noi. – 1999. –


Nr 9. – P. 2 a cop.

Gu u, Leonardo. Noi: [pict.] // Noi. – 1999. – Nr 9. – P.


1 a cop.

Isac, Igor. Autoportret; Claudia; Luceaf rul II; Nud:


[pict.] // Limba român . – 1999. – Nr 11. – P. 34-35, 93.

Ivan, Vasile. Loc-vatro: Simpozionul Na ional de


Sculptur “Ion Vlad”: Metal, C l ra i, 1998 // Limba român . – 1999.
– Nr 11. – P. 155.

Kandinsky, Vasile. Biseric – îi în murn u: [pict.] // Noi.


– 1999. – Nr 8. – P. 3 a cop.

Kurci, Leonid. Luna lui cuptor: [fotogr.] // Noi. – 1999. –


Nr 7. – P. 4 a cop.
Macke, August. Fat sub copac: [pict.] // Noi. – 1999. –
Nr 7. – P. 3 a cop.

Macovei, Sandu. Delta Dun rii: [pict.] // Noi. – 1999. –


Nr 8. – P. 1 a cop.

Matei, Iurie. Copiii arlechinului: [pict.] // Noi. – 1999. –


Nr 12. – P. 1 a cop.

Mattheuer-Neustädt, Ursula. Peisaj cu autoportret:


[pict.] // Noi. – 1999. – Nr 11. – P. 3 a cop.

Mincovschi, Arsenie. Spectacolul anului: [fotogr.] // Noi.


– 1999. – Nr 12. – P. 11.

Mincovschi, Arsenie. Takwondo: [fotogr.] // Noi. – 1999.


– Nr . – P. 17.

Mitrohin, Georg. Sculptur în lemn; Sculpturi // Limba


român . – 1999. – Nr 11. – P. 60, 130, 150-159.

Mogo anu, Lauren iu. Studiu: Simpozionul Na ional de


Sculptur “Ion Vlad”: Metal, C l ra i, 1998 // Limba român . – 1999.
– Nr 11. – P. 135.

Nicodim, Ieromonah. tefan cel Mare i Sfânt închin


Fecioarei cu pruncul în bra e Sfânta Evanghelie: [icoan ] // Cugetul. –
1999. – Nr 3. – P. 32.

P l maru, Alexandru. Prima brum : [fotogr.] // Noi. –


1999. – Nr 11. – P. 4 a cop.

Ratcu, Corneliu. Arlechin Cobz i flori galbene; Floarea


soarelui: [pict.] // Limba român . – 1999. – Nr 1 a cop., P. 22, 149.

Rembrant: Familie sfânt : [pict.] // Alunelul. – 1999. –


Nr 12. – P. 11.
Sochirc , Iulian. Cicatrice: [fotogr.] // Noi. – 1999. – Nr
8. – P. a cop.

Stoianov, Sava. Cartea deschiS : Simpozionul Na . de


Sculptur “Ion Vlad”: Metal, C l ra i, 1998 // Limba român . – 1999.
– Nr 11. – P. 113.

Tooming, Peter. În pragul lui 2000: [fotogr.] // Noi. –


1999. – Nr 12. – P. 4 a cop.

Tudor, Valerie. August; tafet : [fotogr.] // Noi. – 1999.


– Nr 7. – P. 12, 17.

Tudor, Valerie. Aventuri: [fotogr.] // Noi. – 1999. – Nr 8.


– P. 17.

Tudor, Valerie. Curiozitate; Decembrie: [fotogr.] // Noi.


– 1999. – Nr 11. – P. 11, 12.

Tudor, Valerie. Dup ploaie: [fotogr.] // Noi. – 1999. –


Nr 9. – P. 10.

Tudor, Valerie. Faza decisiv : [fotogr.] // Noi. – 1999. –


Nr 10. – P. 12.

Tudor, Valerie. Mâine anul se-nnoie te; Ianuarie:


[fotogr.] // Noi. – 1999. – Nr 12. – P. 10, 12.

Velazquez, Diego Rodriguez da Silva. Meninele: [pict.]


“a”MIC”. – 1999. – Nr 6. – P. 6. – Idem în lb. ruS .

Verdianu, Dumitru. Sculpturi // Basarabia. – 1999. – Nr


2. – P. 24.

Volontir, Valerie. Amiaz ; Dup vreascuri; Procesiune;


Or exact ; La plivit; Lapte proasp t: [fotogr.] // Noi. – 1999. – Nr 8.
– P. 18.
Volontir, Valerie. Arhimandritul Damian, stare ul
m n stirii [Dobruja]. Dup fân. Vedere general . Rug ciune. Spre
cruce. Ultima recolt : [fotogr.] // Noi. – 1999. – Nr 11. – P. 18.

Volontir, Valerie. Duminica mare; Pe gânduri; La c lcat


lut; Rupestr milenar ; Ora coasei; F r cuvinte; Aproape total ; F r
cuvinte: [fotogr.] // Noi. – 1999. – Nr 9. – P. 18, 26.

Volontir, Valerie. Grafic : [fotogr.] // Noi. – 1999. – Nr


12. – P. 2 a cop.

Volontir, Valerie. Mai e un an pân la [coal : [fotogr.] //


Noi. – 1999. – Nr 9 – P. 4 a cop.

Volontir, Valerie. Peisaj cu ra e: [fotogr.] // Noi 11. – P.


2 a cop.

Volontir, Valerie. Procesiune; Rezerve pentru iarn ;


Vedere de sus; Umbrel galben ; Prânz în câmp; Cur enie general :
[fotogr.] // Noi. – 1999. – Nr 12. – P. 18.

Volontir, Valerie. Sentimente; Repeti ie: [fotogr.] // Noi.


– 1999. – Nr 8. – P. 2 a cop., P. 11.

Volontir, Valerie. Trist -i marea f r tine, iubito; Sora


Tatiana; Privire; Rug ciune; Vedere general ; Se lumineaz ; Miros de
viorele; Doamne ajut : [fotogr.] // Noi. – 1999. – Nr 7. – P. 2 a cop.,
P. 11, 18.

Z rnescu, Gheorghe. Compozi ie III: [sculpt.] /


Simpozionul Na . de Sculptur “Ion Vlad”: Metal, C l ra i, 1998 //
Limba român . – 1999. – Nr 11. – P. 70.
INDEX DE NUME LA “CRONICA PUBLICA IILOR DE ART
PLASTIC ” NR 2-99
Gu u, Leonardo 75
A R
I
Andrei, Valerie 32 Rare , Petru 67
Avetisean, M. 3 Isac, Igor 76 Ratcu, Corneliu 90
Ivan, Vasile 77 Rembrant 91
B
K S
Bastin, Marjolein 53
Bloch, Albert 56 Kandinsky, Vasile 78 Sochirc , Iulian 92
Bogoevskaia, Olga 57 Kurci, Leonid 79 Stoianov, Sava 93
Brâncu i, Constantin 58 tefan cel Mare i Sfânt
L
Buciunt , Paul 59 80
Buzu, Teodor 60 Lobastov, Angela 36
T
C M
Tooming, Peter 94
Cazacu, Petru 61-62 Macke, August 80 Tudor, Valerie 95-100
Ceap , Titi 63 Macovei, Sandu 81
V
Cimpoi, Mihai 46 Matei, Iurie 82
Ciobanu, Vlad 64 Mattheuer-Neustädt, Velazquez, Diego
Coroban, Vitalie 65 Ursula 83 Rodriguez da Silva
Cuzuioc, Pavel 46 Mincovschi, Arsenie 84 101
D
Mitrohin, Georg 86 Verdianu, Dumitru 102
Mogo anu, Lauren iu 87 Vidra cu, Anatol 46
Daghi, Ion 33, 42 Vidra cu, Dan 46
N
Danili in, Anatol 66 Volontir, Valerie 103-
G
Nicodim, Ieromonah 88 111
P Z
Gaida , Larisa 47
Galben, Sergiu 68 P l maru, Alexandru 89 Z rnescu, Gheorghe 112
Grigoriev, Ion 69-70 Popescu, Ghenadie 44- Zmeev, Vladimir 46
Grozdev, Constantin 71- 45
74 Popescu, Tatiana 44-45
CRONICA ARTICOLELOR MAGAZINE ARTICLE
DE REVIST ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

1999
DECEMBRIE NR 12 DECEMBER
(2080-2327)

0 GENERALIT I
00 BAZELE GENERALE ALE TIIN EI I ALE CULTURII
004 tiin a i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
(Vezi de asemenea Nr 2238-39)

Mu uc, Eduard. Programul Moldova 2000 – Internet i


comer electronic / Eduard Mu uc // Observator economic. – 1999. –
Nr 7. – P.51.

06 ORGANIZA II. ASOCIA II. CONGRESE. EXPOZI II. MUZEE


(Vezi Nr 2130)

1 TIIN E FILOZOFICE
159.9 Psihologie
Pasecinic, Victoria. Stresul i combaterea acestuia /
Victoria Pasecinic // Profit. – 1999. – Nr 11. – P.60. – Idem i în lb.
ruS .
3 TIIN E SOCIALE
31 STATISTIC . DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
316 Sociologie
Subaši, B. Problemy rynka truda i social’noj za ity
trudosposobnogo naseleniâ: [sociolog. issled.] / B. Subaši // Economie
i sociologie. – 1999. – Nr 2. – P.64-73.

32 POLITIC
323/324 Politic intern
323/324(478) Politica intern a Republicii Moldova
(Vezi de asemenea Nr 2087, 2125)

Anatol Plugaru: dictatura înseamn ordine, ordinea


legii: [biogr. politic ] // Observator economic. – 1999. – Nr 7. – P.12-
13.

Bercu, Vlad. Demisia: c derea Guvernul I. Sturza / Vlad


Bercu // Observator economic. – 1999. – Nr 7. – P.10-11.

Reni , Valeriu. De ce business-manii nu investesc în


viitor? : [aspect politic] / Valeriu Reni // Observator economic. –
1999. – Nr 6. – P.11-12.

327 Rela ii interna ionale. Politic extern


(Vezi Nr 2086)

327(478) Politica extern a Republicii Moldova


(Vezi de asemenea Nr 2134)

Lazu, Teo. Prezen a peste program se pl te te: [referitor


la problema evalu rii contingentului militar rus. din Transnistria] /
Lazu Teo // Observator economic. – 1999. – Nr 6. – P.15-16.
328 Organele supreme ale puterii de stat
Parlamentul se duce la fund. Deputa ii încearc S se
salveze: [art. red.] // Profit. – 1999. – Nr 11. – P.6-7. – Idem i în lb.
ruS .

33 ECONOMIE. TIIN E ECONOMICE


330 tiin e economice. Economie politic
(Vezi Nr 2123, 2128)

331 Munc . Economia muncii. Organizarea muncii


(Vezi de asemenea Nr 2082, 2158)

Lazu, Teo. “Sponsorii” lui Lujkov vorbesc române te:


[exportul for ei de munc ] / Teo Lazu // Observator economic. – 1999.
– Nr 7. - P.34.

Mocanu, Angela. Cine sunt profesioni tii de mâine:


peste 50% dintre elevii claselor superioare doresc S aib o afacere? /
Angela Mocanu // Observator economic. – 1999. – Nr 6. – P.52-53.

332 Economie regional . P mânt. Sol


Boincean, B. P. Sobstvennost’ na zemlû i reforma
ob estva / B.P. Boincean // Agricultura Moldovei. – 1999. – Nr 3. –
P.4-8. – Sfâr it. Începutul: Nr 2.

Gu u, Vladimir. Vor fi inventariate toate bunurile


imobiliare din Moldova: [referitor la lucr rile în cadrul primului
proiect de cadastru] / Vladimir Gu u // Profit. – 1999. – Nr 11. – P.35-
40. – An.: Documentele în baza c rora se înregistreaz dreptul de
proprietate la înregistrarea primar selectiv (la apari ia bunului
imobil). – Idem i în lb. ruS .

334 Forme de organizare a activit ii economice


(Vezi de asemenea Nr 2096, 2308, 2310)
C tana, O. Problemy organizacij i funkcionirovaniâ
holdingovyh kompanij / O. C tana // Economie i sociologie. – 1999.
– Nr 2. – P.73-84.

Dan, Virgiliu. Întreprinderile cu capital str in


înregistreaz succese / Virgiliu Dan // Observator economic. – 1999. –
Nr 6. – P.46-47: tab.
336 Finan e. B nci. MoneD i circula ie monetar . Credit
(Vezi de asemenea Nr 2127-29, 2295-96, 2298, 2300)

B l nu , Vladimir. Diagnosticul i estimarea surselor


de constituire a patrimoniului întreprinderii a eficien ei utiliz rii
pasivelor / Vladimir B l nu // Contabilitate si audit. – 1999. – Nr 10.
– P.41-46: tab., fig.

Cu privire la introducerea unor complet ri în


Regulamentul privind restituirea (întoarcerea) sumelor taxei pe
valoarea aD ugat : ( Scris. Min. Finan elor Nr (10-13-02 / 1-4013) 28
din 16.11.99) // Contabilitate si audit. – 1999. – Nr 11-P.87.

Dumitra co, M. Învestirea de risc în întreprinderile mici


inovatoare / M. Dumitra co // Economie i sociologie. – 1999. – Nr 2.
– P.96-103: diagr.

Evsûkova, P. Rashody na reklamu: u et i


nalogoobloženie / P. Evsûkova, A. Nederi a // Contabilitate si audit. –
1999. – Nr 11. – P.14-18: tab.

Istrati’, L. U et i nalogoobloženie operacij s


daval’ eskim syr’em : (pri vzaimootnošeniâh s èkon. agentami, ne
imeû imi nalogovyh otnošenij s bûdžet. sistemoj Resp. Moldova) / L.
Istratii, A. Nederi a // Contabilitate si audit. – 1999. – Nr 10. – P.3-11:
tab. – Sfâr it. Începutul: Nr 9.

Numele S u este universalitatea: [Universalbank] //


Profit. – 1999. – Nr 11. – P.23-25. – Idem i în lb. ruS .
Ob is islenii naloga na nedvižimoe imu etvo fizi eskih
lic: (Pis’mo M-va finansov N. 10-02-09 / 2-2579 ot 16.07.99) //
Contabilitate i audit. – 1999. – Nr 10. – P. 48-50: tab.

Ob osobennostâh nalogooblaženiâ dohodov, polu ennyh


v vide procentnyh na islenij, i o vy ete rashodov, svâzannyh s ih
vyplatoj: (Pis’mo M-va finansov N 10-2-09 / 1-457-1762 ot 04.06.99
g., s u etom izm., vnes. pis’mom N 10-2-09 / 798-3373 ot 29.09.99 g.)
// Contabilitate i audit. – 1999. – Nr 10. – P.53-54.

Ob uderžanii podohodnogo naloga i zarabotnoj platy


rabotnikov sel’skohozâjstvennyh predpriâtij, vklû ennyh v process
restrukturizacii i privatizacii v sootvetstvii s Nacional’noj programmoj
“P mânt”: (Pis’mo Gl. gos. nalogovoj inspekcii N 10-2-09 / 1-35/49
ot 12.09.99 g.) // Contabilitate i audit. – 1999. – Nr 11. – P. 58-59:
tab.

Ob uplate NDS; Ob osu estvlenii operacij po obmenu


valût bez kontrol’no-kassovyh mašin; O nezaregistrirovannyh v u ete
tovarah // Contabilitate i audit. – 1999. – Nr 10. – P.28-30. – (Analiza
gre elilor tipice).

O nekotoryh voprosah administrirovaniâ NDS: (Pis’mo


M-va finansov N 38 (10-13-02/1-3355) ot 30.09.99 g.) // Contabilitate
i audit. – 1999. – Nr 10. – P.54-55.

O primenenii asti 2 stat’i 37 Zakona o bûdžete na 1999


god: (Pis’mo Gl. dos. nalogovoj inspekcii N 10-2-03/1/702-3076 ot
26.08.99 g.) // Contabilitate i audit. – 1999. – Nr 10. – P.50-51.

O primenenii NDS na raboty, vypolnennye pri


stroitel’stve žilyh domov, a takže pri realizacii nezaveršennyh žilyh
domov : (Pis’mo Gl. gos. nalogovoj inspekcii N (10-13-02/1-3657) 42
ot 22.10.99 g.) // Contabilitate i audit. – 1999. – Nr 11. – P.60-61.

O primenenii NDS pri ustupke trebovaniâ: (Pis’mo M-


va finansov N 39 (10-13-02/1-3521) ot 12.10.99 g.) // Contabilitate i
audit. – 1999. – Nr 10. – P.55-56.
O primenenii NDS pri pereda e osnovnyh fondov v
processe reorganizacii predpriâtiâ: (Pis’mo M-va finansov N 37 (10-
13-02/1-3175) ot 13.09.99 g.) // Contabilitate i audit. – 1999. – Nr 10.
– P.52.

O primenenii nekotoryh statej Zakona o bûdžete na 1999


god: (Pis’mo M-va finansov N 10-8/1-6-1680 ot 01.06.99 g.) //
Contabilitate i audit. – 1999. – Nr 11. – P.54-57: tab.

Otdel’nye položeniâ ob obloženii avansov: (Pis’mo M-


va finansov N (10-13-02/1-3646) 41 ot 21.10.99 g.) // Contabilitate i
audit. – 1999. – Nr 11. – P.60.

O vnesenii nekotoryh izmenenii i dopolnenij v Ras èt po


akcizam: (Pis’mo M-va finansov N 8 (10-13-09/1-2449) ot 07.07.99
g.) // Contabilitate i audit. – 1999. – Nr 10. – P.68.

Pop, Mihai. “Impozitele practicate în Moldova nu sînt


mai mari decât în alte ri”: interviu acordat de reporterul rev. “B&F-
Profit”, Oxana Mîrzacovschi, de eful Inspectoratului Fiscal de Stat,
M. Pop // Profit. – 1999. – Nr 11. – P.21-22. – Idem i în lb. ruS .

Privind deducerea cheltuielilor ce in de între inerea


punctului medical, osp t riei, precum i a cheltuielilor sub form de
facilit i acordate de patron: (Scris. Min. Finan elor N 10-2-09/1-529-
3946 din 10.11.99) // Contabilitate i audit. – 1999. – Nr 11. – P.64-
65. – Text paral.: lb. rom., ruS .

Privind unele modific ri introduse în Legea bugetului pe


anul 1999 i în alte acte legislative aferente impozitelor indirecte:
(Scris. Min. Finan elor Nr (10-13-02/1-3645) 40 din 20.10.99) //
Contabilitate i audit. – 1999. – Nr 11. – P.78-80.

Radu, Corneliu. Al treilea val de depreciere a leului /


Corneliu Radu // Observator economic. – 1999. – Nr 7. – P.30.

Sidorenko, D. O vnesenii izmenenij u dopolnenij v


Zakon o bûdžete na 1999 god: [coment.] / D. Sidorenko //
Contabilitate i audit. – 1999. – Nr 11. – P.34-36.
Staricyna, L. Pod’’em investicionnoj aktivnosti bankov:
problemy i podhody / L. Staricyna // Economie i sociologie. – 1999.
– Nr 2. – P.85-96: tab. – Bibliogr. în note, p. 96.

Sturzu, Ion. Despre noul Regulament privind restituirea


(întoarcerea) sumelor taxei pe valoarea aD ugat : [coment.] / Ion
Sturzu // Contabilitate i audit. – 1999. – Nr 11. – P.27-33: tab.

Sturzu, Ion. Particularit ile impozit rii traficului de


m rfuri prin posturile fiscale comune interne de control / Ion Sturzu //
Contabilitate i audit. – 1999. – Nr 10. – P.12-26.

Unele explica ii privind aplicarea TVA la livrarea


m rfurilor (serviciilor) în / din Zona Antreprenoriatului Liber – Parcul
de Produc ii “Otaci-Business”: (Scris. Inspectoratului Fiscal Principal
de Stat Nr (10-13-02/1-3710) 43 din 25.10.99) // Contabilitate i audit.
– 1999. – Nr 11. – P.61-62.

338 Situa ie economic . Politica economic . Produc ie


(Vezi de asemenea Nr 2164)

Gon arov, A. O roli gosudarstva na ètape perehoda k


rynku i uglubleniâ èkonomi eskoj reformy / A. Gon arov // Economie
i sociologie. – 1999. – Nr 2. – P.32-43.

Gu u, I. Aspecte teoretice ale reform rii economiei la


etapa de tranzi ie / I. Gu u // Economie i sociologie. – 1999. – Nr 2. –
P.3-18: tab. – Bibliogr. în note, p. 18.

Krivciun, Vladimir. Off-shore: zone de maxim


atractivitate: în prezent exist peste 3 milioane de companii off-shore /
Vladimir Krivciun // Observator economic. – 1999. – Nr 7. – 48-49.

Stratan, Aurel. Miracolul Singapore: investitorilor le


plac na iunile disciplinate / Aurel Stratan // Observator economic. –
1999. – Nr 7. – P.45-47.
338(478) Situa ia economic a Republicii Moldova
(Vezi de asemenea Nr 2096, 2123, 2126, 2301, 2315)

Lucinschi, Petru. Pre edintele a teapt de la preS


investiga ii r sun toare despre bancrute: interviu acordat de P.
Lucinschi în exclusivitate lui Alexandru Tanas, red.- ef al rev. “B nci
i Finan e – Profit” // Profit. – 1999. – Nr 11. – P.8-9. – Idem i în lb.
ruS .

Planul Marshall se realizeaz i în Moldova: [opiniile i


impresiile managerilor moldoveni care i-au f cut stagiile în Polonia,
Slovenia, Italia i Cehia] / Alexandru Tarlajanu, Maria Popescu,
Sergiu Popa, ... ; prez. de Maxim Leon // Observator economic. –
1999. – Nr 6. – P.18-21.

Secrieru, Angela. Geneza i lec iile crizei financiare din


Moldova / Angela Secrieru // Agricultura Moldovei. – 1999. – Nr 3. –
P.8-10. – Va urma.

Urmanov, M. Cine tr ie te bine în Transnistria? / M.


Urmanov // Profit. – 1999. – Nr 11. – P.33-34: tab. – Idem i în lb.
ruS .

339 Comer . Rela ii economice interna ionale. Economie mondial


339.1 Probleme generale ale comer ului
Samusi, Angela. Top news de pe pia a Statelor Unite /
Angela Samusi // Observator economic. – 1999. – Nr 6. – P.50-51; Nr
7. – P.52-53.
339.5 Comer exterior. Comer interna ional
(Vezi de asemenea Nr 2133, 2137, 2246, 2309)

Braghi , Dumitru. Interesele rii S fie luate în


considerare de cei mari i puternici: [despre oportunitatea ader rii
Rep. Moldova la Org. Mondial a Comer ului] / Dumitru Braghi //
Profit. – 1999. – Nr 11. – P.13-14. – Idem i în lb. ruS .
Scor enschi, Lilia. Comer ul cu Belarusi scade dramatic
/ Lilia Scor enschi // Observator economic. – 1999. – Nr 7. – 42-43:
tab.

Scor enschi, Lilia. Comer ul cu Italia se afl într-o


cre tere treptat : Italia, partenerul Nr 5 în comer ul exterior al R.
Moldova / Lilia Scor enschi // Observator economic. – 1999. – Nr 6.
– P.44-45: tab.

339.7 Finan e interna ionale


Burdenîi, Alexandru. Garan ie pentru garan i: BERD
(Banca European pentru Reconstruc ie i Dezvoltare) ne ajut S
facem comer cu Europa // Profit. – 1999. – Nr 11. – P.15-16. – Idem
i în lb. ruS .

339.9 Politic economic interna ional . Economie mondial


(Vezi de asemenea Nr 2122, 2131)

Gu u, I. Politica economic extern a Republicii


Moldova în perioada de tranzi ie / I. Gu u // Economie i sociologie. –
1999. – Nr 2. – P.18-32: diagr.

34 DREPT. LEGISLA IE. JURISPRUDEN


340 Drept în general
(Vezi de asemenea Nr 2142, 2159, 2292)

Grama, Dumitru. Provincia – modalitatea de domina ie


cea mai drastic asupra popoarelor anexate (sec XV-XIX) / Dumitru
Grama // Buletinul Asocia iei tinerilor juri ti. – 1999. – Nr 1. – P.4-12.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 11-12.

Mereacre, Sorin. Na ionalitatea persoanei juridice /


Sorin Mereacre // Buletinul Asocia iei tinerilor juri ti. – 1999. – Nr 1.
– P. 13-28. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 27-28.

341 Drept interna ional


(Vezi de asemenea Nr 2136, 2148)
Gribincea, Lilia. Con inutul contractului comercial
interna ional / Lilia Gribincea / Observator economic. – 1999. – Nr 6.
– 48-49. – Sfâr it. Începutul: Nr 5.

Rotaru, Alexandru. Principiul libert ii de exprimare a


voin ei în contractele comerciale interna ionale / Alexandru Rotaru //
Buletinul Asocia iei tinerilor juri ti. – 1999. – Nr 1. – P.29-33. – Rez.
în lb. engl.

342 Drept public. Drept constitu ional. Drept administrativ


(Vezi de asemenea Nr 2327)

Aram , Elena. Contribu ia cur ii constitu ionale a


Republicii Moldova la realizarea principiului separ rii puterilor în stat
/ Elena Aram // Buletinul Asocia iei tinerilor juri ti. – 1999. – Nr 2. –
P.28-35. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

Furdui, Sergiu. Procedura contraven ional : probleme i


perspectiv / Sergiu Furdui // Buletinul Asocia iei tinerilor juri ti. –
1999. – Nr 3. – P.22-34. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de
subsol.

Negru, Andrei. Caracteristica institu iilor judec tore ti


din Republica Moldova / Andrei Negru // Buletinul Asocia iei tinerilor
juri ti. – 1999. – Nr 3. – P.5-21. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
notele de subsol.

Negru, Andrei. Definirea puterii judec tore ti / Andrei


Negru // Buletinul Asocia iei tinerilor juri ti. – 1999. – Nr 2. – 14-27.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

Negru , Anatol. Regimul preziden ial i autoritatea


politic legitim în perioada de criz / Anatol Negru // Buletinul
Asocia iei tinerilor juri ti. – 1999. – Nr 2. – P.65-69. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în notele de subsol.
342.5(478) Puterea de stat, sisteme i func ii ale organelor de stat ale
Republicii Moldova
(Vezi de asemenea Nr 2302)

Mocanu, Elena. Comentariu la legea Republicii


Moldova cu privire la notariat (Nr 1153-XII din 11.04.1997) / Elena
Mocanu // Buletinul Asocia iei tinerilor juri ti. – 1999. – Nr 1. – P.39-
49; Nr 2. – P.36-59. – Rez. în lb. engl.

343 Drept penal. Procedur penal . Criminologie. Criminalistic


Li icov, Nicolai. Ca dup un zid de piatr : [despre
trafican ii de stupefiante] / Nicolai Li icov // Profit. – 1999. – Nr 11. –
P.58-59. – Idem i în lb. ruS .

Rotaru, Vasile. Procurorul ca titular al dreptului de apel /


Vasile Rotaru // Buletinul Asocia iei tinerilor juri ti. – 1999. – Nr 1. –
P.87-94. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 93-94.

Savi chi, Julieta. Corup ia – un r u inevitabil? : Rep.


Moldova de ine locul patru la cap. corup ie printre rile europene /
Julieta Savi chi // Observator economic. – 1999. – Nr 6. – P.41-43.

Stemioal , Oleg. Problema influen ei antecedentului


penal ap rut peste hotarele Republicii Moldova asupra calific rii
infrac iunii i sentin ei judec tore ti / Oleg Stemioal , Iurie T bârcea
// Buletinul Asocia iei tinerilor juri ti. – 1999. – Nr 1. – P.83-86. –
Rez. în lb. engl.

avga, Alina. Imposibilitatea preg tirii i tentativei de


infrac iune / Alina avga // Buletinul Asocia iei tinerilor juri ti. –
1999. – Nr 2. – P.60-64. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de
subsol.

Ulianovschi, Gheorghe. Arestarea nelegal i cercetarea


abuziv : în baza art. a fost puS legisla ia i practica penal a
României i a Rep. Moldova / Gheorghe Ulianovschi // Buletinul
Asocia iei tinerilor juri ti. – 1999. – Nr 1. – P.64-82. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 80-82.

Ulianovschi, Gheorghe. Denun area calomnioaS :


[despre legisla ia i practica penal a României i Rep. Moldova] /
Gheorghe Ulianovschi // Buletinul Asocia iei tinerilor juri ti. – 1999.
– Nr 3. – P.35-55. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

Ulianovschi, Xenofon. Formele participa iei penale.


Autoratul i co-autoratul / Xenofon Ulianovschi // Buletinul Asocia iei
tinerilor juri ti. – 1999. – Nr 1. – P.50-63. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în notele de subsol.

Ulianovschi, Xenofon. Instigarea ca form a participa iei


penale / Xenofon Ulianovschi // Buletinul Asocia iei tinerilor juri ti. –
1999. – Nr 3. – P.56-73. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de
subsol.

346 Drept economic


(Vezi Nr 2138)

347 Drept civil. Drept privat


(Vezi Nr 2136, 2144)

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
Romanda , Nicolae. Tr S turile specifice ale
contractului de munc în sectorul privat / Nicolae Romanda //
Buletinul Asocia iei tinerilor juri ti. – 1999. – Nr 3. – P.74-90. -– Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

35 ADMINISTRA IE PUBLIC . TIIN MILITAR

351/354 Administra ie public


Mizunschi, Ion. Criminalii pot fi pu i la Respect:
[interviu cu dl I. Mizunschi, dir. general al Biroului de detectivi
particulari Respect] / interlocutor Julieta Savi chi // Observator
economic. – 1999. – Nr 7. – P. 8-9.

Savi chi, Julieta. Prostitu ia – o afacere ne explorat :


Min. de Interne are în eviden 304 femei care practic prostitu ia /
Julieta Savi chi // Observator economic. – 1999. – Nr 7. – P.35-37.

36 ASISTEN SOCIAL . ASIGUR RI SOCIALE


Popescu, Ion. “Companiile de asigur ri trebuie S se
gândeasc la imaginea lor”: La întreb rile revistei “B&F-Profit”
r spunde eful Serviciului de Stat pentru supravegherea asigur rilor
din Moldova I. Popescu // Profit. – 1999. – Nr 11. – P.29-30. – Idem i
în lb. ruS .

Rožko, A. Strahovanie vremennoj utraty trudo-


sposobnosti / A. Rožko, Z. Stremenovskaâ // Economie i sociologie.
– 1999. – Nr 2. . – P.53-64.

37 EDUCA IE. ÎNV MÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


372.8 Materii speciale de înv mânt
Adunare cuprinz toare în scurt din c r ilor împ r te tilor
pravile spre înlesnire celor ce se îndeletnicesc întru înv tura lor cu
trimitere c tre carte, titlu, capul i paragraful împ r te tilor previle
alc tuit de Andronache Donici: [pravilist rom., 1760-1829]:
materiale în ajutorul studen ilor / cuv. introd. de Dumitru C. Grama //
Buletinul Asocia iei tinerilor juri ti. – 1999. – Nr 1. – P.95-102; Nr 2.
– P. 70-86; Nr 3. – P. 99-102.

5 MATEMATIC . TIIN E ALE NATURII


50 GENERALIT I DESPRE TIIN ELE MATEMATICE I NATURALE

504 tiin a mediului înconjur tor. Ecologie uman


504(478) Ecologia Republicii Moldova
(Vezi Nr 2235)
51 MATEMATIC
Arnautov, V.I. On converging in the lattice of linear
topologies / V.I. Arnautov, K.M. Filipov // Bul. Acad. de t. al Rep.
Moldova. Matematica. – 1999. – Nr 2. – P. 7-16. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr.: 5 tit.

Beidar, K.I. Radical assignments and radical classes /


K.I. Beidar, R. Wiegandt // Bul. Acad. de t. al Rep. Moldova.
Matematica. – 1999. – Nr 2. – P. 17-27. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr.: 19 tit.

Boularas, D. Gilbert series for comitants algebra of a full


quadratic differential system and its applications / D. Boularas, A.V.
Braicov, M.N. Popa // Bul. Acad. de t. al Rep. Moldova. Matematica.
– 1999. – Nr 3. – P. 81-94. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 8 tit.

Bunu, I.D. O kol’cah s distributivnoj rešetkoj


predkru enij / I.D. Bunu // Bul. Acad. de t. al Rep. Moldova.
Matematica. – 1999. – Nr 2. – P. 28-32. – Rez. în lb. engl.

Diaconov, M. Modelul interramural de prognoz a


dezvolt rii economiei na ionale / M. Diaconov, E. Naval // Bul. Acad.
de t. al Rep. Moldova. Matematica. – 1999. – Nr 3. – P. 51-60. –
Rez. în lb. engl.

Dryuma, V.S. On applications of riemanian geometry


differential equations / V.S. Dryuma // Bul. Acad. de t. al Rep.
Moldova. Matematica. – 1999. – Nr 3. – P. 95-102. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr.: 14 tit.

Firas, Al-Faqih. The protection – iterative method for


solving singular integral equations of elliptic type on an arbitrary
smooth closed contour / Al-Faqih Firas // Bul. Acad. de t. al Rep.
Moldova. Matematica. – 1999. – Nr 3. – P. 3-8. – Rez. în lb. engl.

Fornea, Gh. A. islennoe modelirovanie volnovyh


processov v nasy ennyh židkost’û anizotropnyh poristyh sredah / Gh.
A. Fornea, V. Gh. Ceban // Bul. Acad. de t. al Rep. Moldova.
Matematica. – 1999. – Nr 3. – P. 61-74: des. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr.: 14 tit.

Gardner, B.J. On product – closed radical classes of


abelian groups / B.J. Gardner // Bul. Acad. de t. al Rep. Moldova.
Matematica. – 1999. – Nr 2. – P. 33-52. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr.: 23 tit.

Golan, Jonathan S. Some remarks concerning nuclei on


semiring / Jonathan S. Golan // Bul. Acad. de t. al Rep. Moldova.
Matematica. – 1999. – Nr 2. – P. 53-57. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr.: 11 tit.

Kashu, A.I. The classes of divisible and reduced


modules associated to the torsion theories / A.I. Kashu // Bul. Acad.
de t. al Rep. Moldova. Matematica. – 1999. – Nr 2. – P. 58-66. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 9 tit.

Moraru, Gh. Discontinuous solution in the plane theory


of elasticity in the periodic case. I. The case of parallel defects / Gh.
Moraru // Bul. Acad. de t. al Rep. Moldova. Matematica. – 1999. –
Nr 3. – P. 75-80. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 5 tit.

Neaga, V. Singular integral operators. I. Case of an


unlimited contour / V. Neaga // Bul. Acad. de t. al Rep. Moldova.
Matematica. – 1999. – Nr 3. – P. 9-26. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.:
22 tit.

Plotkin, T. Category of representations of elementary


knowledge / T. Plotkin // Bul. Acad. de t. al Rep. Moldova.
Matematica. – 1999. – Nr 2. – P. 85-90. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr.: 9 tit.

Plotkin, T. Zero divisors in group – based algebras.


Algebra without zero divisors / T. Plotkin // Bul. Acad. de t. al Rep.
Moldova. Matematica. – 1999. – Nr 2. – P. 67-84. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr.: 6 tit.
Popa, Valeriu. On endomorphism rings without nonzero
nilpotent elements II / Valeriu Popa // Bul. Acad. de t. al Rep.
Moldova. Matematica. – 1999. – Nr 2. – P. 91-104. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr.: 9 tit.

Sands, A.D. On the intersections of radical classes / A.D.


Sands // Bul. Acad. de t. al Rep. Moldova. Matematica. – 1999. – Nr
2. – P. 105-110. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 7 tit.

Sviridov, Û. B. islennaâ illûstraciâ interpolâcionnogo


metoda Hermite : I. Integrirovanie funkcij / Û. B. Sviridov // Bul.
Acad. de t. al Rep. Moldova. Matematica. – 1999. – Nr 3. – P. 27-
38. – Rez. în lb. engl.

V lcan, D. Indicative modules with the direct summand


intersection property / D. V lcan // Bul. Acad. de t. al Rep. Moldova.
Matematica. – 1999. – Nr 3. – P. 39-50. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr.: 22 tit.
53 FIZIC
(Vezi de asemenea Nr 2167, 2217, 2220)

Baranov, S. A. Issledovanie mikroprovoda metodom


ferromagnitnogo rezonansa / S.A. Baranov // Èlektronnaâ obrabotka
materialov. – 1998. – Nr 1/2. – P. 66-68. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr.: 8 tit.

Baronec, P.N. Dinamika dviženiâ impul’snogo


indukcionnogo razrâda pri obrabotke materialov / P.N. Baronec //
Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1998. – Nr 1/2. – P. 82-86.

Belonožko, D.F. Kolebatel’naâ neustoj ivost’ zarâžennoj


granicy razdela èlektroprovodnyh židkostej / D.F. Belonožko, A.I.
Grigor’ev // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1999. – Nr 3/4. – P.
75-80: fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 10 tit.

Bobrysheva, A. Absorption quantum beats in the region


of hh-exciton quasi-energies / A. Bobrysheva, M. Shmiglyuk, V.
Pavlov // Bul. Acad. de t. a Rep. Moldova. Fizica i tehnica. – 1998.
– Nr 3. – P. 8-9. – Rez. în lb. engl.

Bologa, Al. M. Vliânie temperatury na èlektrogidro-


dinami eskuû ustoj ivost’ zarâžennoj kapli / Al. M. Bologa //
Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1999. – Nr 3. – P. 43-48: des. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 24 tit.

Bologa, M.K. Èlektrogidrodinami eskie preobrazovateli


v sistemah termostabilizacii / M.K. Bologa, I.V. Koževnikov, I.A.
Kožuhar’ // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1999. – Nr 1. – P.
19-23: des. – Rez. în lb. engl.

Bosâkov, M. N. Plazmo-himi eskoe osaždenie plenok


amorfnogo gidrogenizirovannogo kremniâ / M. N. Bosâkov, D. I.
Grunskij, A. P. Dostanko // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1999.
– Nr 3. – P. 52-60: des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 32 tit.

Ciobanu, Mihai. Determinarea neomogenit ilor


constantelor lineare ale structurilor distribuite / Mihai Ciobanu, Sergiu
Dumitrache, Stela Ciobanu // Bul. Acad. de t. a Rep. Moldova.
Fizica i tehnica. – 1998. – Nr 2. – P. 48-54. – Rez. în lb. engl.

Èjdel’man, E. D. Koncentracionno èlektri eskaâ


neustoj ivost’ v židkih dièlektrikah / E. D. Èjdel’man // Èlektronnaâ
obrabotka materialov. – 1999. – Nr 1/2. – P. 59-65. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr.: 7 tit.

Enachi, M. Two-photon cooperative emission in process


of cascade and dipole – forbidden transition / M. Enachi, M. Macovici
// Bul. Acad. de t. a Rep. Moldova. Fizica i tehnica. – 1998. – Nr 3.
– P. 14-30. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 16 tit.

Enachi, V. N. Oscila ii murmurale în particule onionice


fulerenice / V.N. Enachi, V.E. Ciobu // Bul. Acad. de t. a Rep.
Moldova. Fizica i tehnica. – 1998. – Nr 2. – P. 13-30: fig. – Rez. în
lb. rom., engl. – Bibliogr.: 9 tit. – An.: tab. 1, 2.
Golosov, D.A. Metody polu eniâ tonkih plenok nitrida
bora / D.A. Golosov // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1999. –
Nr 2. – P. 57-65: tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 56 tit.

Golosov, D.A. Svojstva, primenenie i metody analiza


tonkih plenok nitrida bora / D.A. Golosov // Èlektronnaâ obrabotka
materialov. – 1999. – Nr 3. – P. 17-24: des. tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr.: 20 tit.

Grosu, T.P. Èlektrotermi eskaâ konvekciâ v usloviâh


džouleva nagreva / T.P. Grosu, T.M. Sažin // Èlektronnaâ obrabotka
materialov. – 1999. – Nr 1. – P. 24-28. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.:
6 tit.

Ivanov, V.V. O kumulâcii ènergii v polosti èlektro-


himi eskogo vzryva / V.V. Ivanov, A.N. erbak , A.V. Ivanov //
Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1999. – Nr 2. – P. 37-40: des. –
Rez. în lb. engl.

Jitaru, R. P. Osobennosti vliâniâ èlektri eskogo polâ na


processy plasti eskoj deformacii pri mikroindentirovanii kristallov
tipa NaCl / R.P. Jitaru, P. Grâu // Èlektronnaâ obrabotka materialov. –
1999. – Nr 2. – P. 50-56: tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 16 tit.

Kon, L.Z. Influence of condense pair fluctuations on the


Raman light scattering in superconductors with electron-hole
asymmetry / L.Z. Kon, I.P. Ciobanu // Bul. Acad. de t. a Rep.
Moldova. Fizica i tehnica. – 1998. – Nr 2. – P. 3-12. – Bibliogr.: 23
tit.

Kon, L.Z. Propagation of longitudinal sound in two-


band superconductors / L. Z. Kon, V. D. Frolov, I. P. Ciobanu // Bul.
Acad. de t. a Rep. Moldova. Fizica i tehnica. – 1998. – Nr 2. – P.
36-48: fig. – Rez. în lb. engl., rom. – Bibliogr.: 26 tit.

Macovei, M.A. Korelâciâ meždu fotonnymi parami /


M.A. Macovei // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1998. – Nr 5/6.
– P. 85-87. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 7 tit.
Moskalenko, S.A. The electron-hole exchange
interaction and the Keldysh’s equations describing the coherent
excitons and photons / S.A. Moskalenko, E.S. Kiselyova // Bul. Acad.
de t. a Rep. Moldova. Fizica i tehnica. – 1998. – Nr 2. – P. 62-72. –
Rez. în lb. engl., rom. – Bibliogr.: 9 tit.

Neustoj ivost’ zarâžennoj sferi eskoj poverhnosti v


obtekaû em potoke ideal’noj židkosti / A. I. Grigor’ev , V. A.
Koromyslov , S. O. Širâeva, O. A. Grigor’ev // Èlektronnaâ obrabotka
materialov. – 1998. – Nr 1/2. – P. 48-50. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr.: 7 tit.

O kriterial’noj roli processa rezonansnoj perezarâdki


ionov v pâtnah vtorogo tipa sil’noto nogo impul’snogo razrâda / A.I.
Bušik, I. A. Bakuto, M. K. Mickevik, P. S. Za epilo // Èlektronnaâ
obrabotka materialov. – 1999. – Nr 3. – P. 49-51: des. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr.: 5 tit.

Opekunov, V.V. Ocenka èffektivnosti


èlektrogidravli eskoj obrabotki dispersij po ih èlektroprovodnosti / V.
V. Opekunov // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1998. – Nr 1/2.
– P. 76-82: tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 11 tit.

Pico , Sabina. About the resistant and of the supply


current’s frequency of the cores from ferromagnetic powders / Sabina
Pico // Bul. Acad. de t. a Rep. Moldova. Fizica i tehnica. – 1998. –
Nr 2. – P. 57-61: fig.; tab: – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 6 tit.

Pico , Sabina. Experimental Study Of Electrolytic


Powder Cores / Sabina Pico // Bul. Acad. de t. a Rep. Moldova.
Fizica i tehnica. – 1998. – Nr 2. – P. 74-82: tab., fig.: – – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr.: 16 tit.

Pico , Sabina. Experimental Study Of Magnetic Cores


Made Of Carbonyl And Molibden-Permalloy Powders / Sabina Pico
// Bul. Acad. de t. a Rep. Moldova. Fizica i tehnica. – 1998. – Nr 2.
– P. 82-91: tab., fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 16 tit.
Pico , Sabina. Main Parameters Of Free Powders Cores /
Sabina Pico // Bul. Acad. de t. a Rep. Moldova. Fizica i tehnica. –
1998. – Nr 2. – P. 67-73: – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 15 tit.

Shmiglyuk, M. Quantum beats of excitons in Cu2O at


double optical resonance / M. Shmiglyuk, A. Bobrysheva, V. Pavlov //
Bul. Acad. de t. a Rep. Moldova. Fizica i tehnica. – 1998. – Nr 3. –
P. 3-7. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 3 tit.

Skimbov, A.A. Teplootda a pri kipenii binarnyh smesej


v èlektri eskom pole / A.A. Skimbov, M.K. Bologa // Èlektronnaâ
obrabotka materialov. – 1998. – Nr 5/6. – P. 79-84: fig. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr.: 17 tit.

Skimbov, A.A. Vliânie sostava smesi na process kipeniâ


v èlektri eskom pole / A.A. Skimbov, M.K. Bologa // Èlektronnaâ
obrabotka materialov. – 1999. – Nr 1. – P. 34-38. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr.: 26 tit.

Šolom, V.K. Nizko astotnyj gidroakusti eskij izlu itel’ /


V.K. Šolom, E.K. Gnatenko // Èlektronnaâ obrabotka materialov. –
1999. – Nr 2. – P. 66-70: des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 8 tit.

Šolom, V.K. Opredelenie udel’noj èffektivnosti èkzo-


termi eskih prevra enij pri èlektrohimi eskom vzryve / V. K. Šolom,
A. I. Vov enko // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1999. – Nr 1.
– P. 38-43: des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 6 tit.

Vliânie èlektroliznogo gazovydeleniâ na popere noe


obtekanie cilindra / T.V. Ku uk, Û.N. Paukov, M.K. Bologa, I. ârdea
// Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1998. – Nr 5/6. – P. 70-76: fig.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 12 tit.

Zajkova, S.A. Issledovanie processov formirovaniâ


prièlektrodnyh sloev polârnogo ftorosoderža ego oligomera na
metalli eskih poverhnostâh / S.A. Zajkova, L.V. Kropo eva, Û.M.
Ry kov // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1998. – Nr 1/2. – P.
69-73: fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 5 tit.
Žarov, A.N. O rèleevskom raspade sil’no zarâžennogo
puzyrâ v dièlektri eskoj židkosti / A.N. Žarov, V.A. Koromyslov, A.I.
Grigor’ev // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1998. – Nr 1/2. – P.
43-47: fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 6 tit.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


(Vezi de asemenea Nr 2190, 2193, 2201)

Grišina, E.P. Potenciodinami eskaâ passivaciâ serebra v


vodnyh rastvorah sernoj kisloty. Vliânie koncentracii i temperatury /
E.P. Grišina, E.M. Rumâncev // Èlektronnaâ obrabotka materialov. –
1999. – Nr 3. – P. 29-35: tab., des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 23
tit.

Ivanov, A.V. Razvitie sferi eskoj polosti malomo nogo


èlektrovzryva v ènergovydelâû ih kompoziciâh / A.V. Ivanov, V.V.
Ivanov, A.N. erbak // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1999. –
Nr 1. – P. 14-18: tab., des. – Rez. în lb. engl.

Savotin, I.V. Èlektrohimi eskoe polirovanie medi i


vol’frama pri vysokih naprâženiâh v prisutstvii parogazovoj obolo ki
na èlektrode / I.V. Savostin, A.D. Davydov // Èlektronnaâ obrabotka
materialov. – 1998. – Nr 5/6. – P. 4-11: fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr.: 13 tit.

Strukturno-fazovye i tribologi eskie svojstva plenok


nitrida bora, polu ennyh metodom dvojnogo ionno-lu evogo
raspyleniâ / D.A. Golosov, I.V. Svadkovskij, E.V. Teleš, A.P.
Dostanko // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1999. – Nr 4. – P.
51-58. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 13 tit.

55 GEOLOGIE. TIIN E GEOLOGICE I GEOFIZICE


(Vezi de asemenea Nr 2281)

Mesenâšin, A.I. Èlektrostati eskaâ priroda šarovoj


molnii / A.I. Mesenâšin // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1998.
– Nr 1/2. – P. 54-58. – – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 14 tit.
57 TIIN E BIOLOGICE
Bumbu, I. Rolul elementelor chimice în via a
organismelor vii / I. Bumbu, E. Tropo el // Agricultura Moldovei. –
1999. – Nr 3. – P. 23.

58 BOTANIC
(Vezi Nr 2287)

6 TIIN E APLICATE. MEDICIN . TEHNIC


61 MEDICIN
Andrie , Andrei. The major factors on irradiation dose
of the population of Moldova / Andrei Andrie , Ion Bahnarel, Artur
Buzdugan // Bul. Acad. de t. a Rep. Moldova. Fizica i tehnica. –
1998. – Nr 2. – P. 30-35. – Bibliogr.: 7 tit.

619 Medicin veterinar


Roman, R. Vliânie temperatury kul’tivirovaniâ na rost
griba Ascospahaera apis: [vozbuditel’ mikoznogo zabolevaniâ p el -
askosferoza] / R. Roman // Agricultura Moldovei. – 1999. – Nr 3. – P.
24: tab.

62 INGINERIE. TEHNIC ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Cunoa terea materialelor
Abdullin, I.A. Èlektrovosstanovlenie nipelâ v prisutstvii
dispersnyh astic / I.A. Abdullin // Èlektronnaâ obrabotka materialov.
– 1998. – Nr 37-39: fig. – Rez. în lb. engl.

Abdullin, I.A. Formirovanie KÈP s matricej iz svinca v


režimah postoânnogo i periodi eskogo toka / I.A. Abdullin //
Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1998. – Nr 1/2. – P. 73-76: tab.,
fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 5 tit.

Issledovanie abrazivnyh svojstv anodnogo oksida


alûminiâ / E. E. Aver’ânov, S. B. Aleksandrov, N. H. Vagapova, V.
M. Matuhnov // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1998. – Nr 1. –
P. 56-60: des., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 7 tit.

Paršutin, V.V. Korroziâ stalej v model’nyh sredah,


prirodnyh i tehnologi eskih vodah / V. Paršutin, N.S. Šoltoân //
Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1998. – Nr 5/6. – P. 32-52: tab.,
fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 22 tit.

Skimbov, A.A. Vozdejstvie èlektri eskogo polâ na


zakalku metalli eskih izdelij v židkih sredah / A.A. Skimbov, M.K.
Bologa // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1999. – Nr 4. – P. 35-
39: des., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 11 tit.

Šoltoân, N.S. Ingibirovanie tanninom korrozii stali v


vode / N.S. Šoltoân // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1998. – Nr
5/6. – P. 77-79: tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 7 tit.

Stratan, Marcel. Cu ce ne vom înc lzi: [despre situa ia


lucrurilor din complexul termo-energetic] / Marcel Stratan // Profit. –
1999. – Nr 11. – P. 44-45. – Idem i în lb. ruS .

621 Construc ie de ma ini în general. Tehnic nuclear . Electrotehnic .


Tehnologie mecanic în general
621.22 Energie hidraulic
Titova, Û.V. Iniciiruemoe plazmoj okislenie ionov v
vodnyh rasstvorah / Û.V. Titova, A.I. Maksimov // Èlektronnaâ
obrabotka materialov. – 1998. – Nr 1/2. – P. 87-92: tab., fig. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr.: 12 tit.
621.3 Electrotehnic
(Vezi de asemenea Nr 2186, 2218)

Anufriev, L.P. Obespe enie ka estva i nadežnosti


tokoprovodâ ih pleno nyh sistem mo nyh MOP-tranzistorov / L.P.
Anufriev // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1999 – Nr 3. – P. 61-
68: des. – Rez. în lb. engl.
Anufriev, L.P. Vliânie sostava passiviruû ego dièlektri-
eskogo pokrytiâ SiO2 na èlektroparametry integral’nyh mikroshem /
L.P. Anufriev // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1999 – Nr 4. –
P. 46-50: des.

Baranov, S.A. Proizvodstvo i svojstva amorfnogo


mikroprovoda / S.A. Baranov // Èlektronnaâ obrabotka materialov. –
1999. – Nr 1. – P. 66-71. – Rez. în lb. engl.

Bologa, An. M. Generirovanie vodnogo zarâžennogo


aèrozolâ. Integral’nye harakteristiki èlektrostati eskih raspylitelej /
An. M. Bologa // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1999. – Nr 2. –
P. 27-36: des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 21 tit.

Bologa, An. M. Generirovanie vodnyh zarâžennyh


aèrozolej. Vliânie ob’’emnogo zarâda na èffektivnost’
èlektrostati eskih raspylitelej / An. M. Bologa // Èlektronnaâ
obrabotka materialov. – 1999. – Nr 3. – P. 36-42: des. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr.: 21 tit.

Burlacu, M.I. Problemele ecologice utiliz rii apei la


întreprinderile energetice / M.I. Burlacu // Bul. Acad. de t. a Rep.
Moldova. Fizica i tehnica. – 1998. – Nr 3. – P. 31-44: tab. – Rez. în
lb. rom.

Èjdel’man, E.D. Vliânie èlektri eskogo toka na


neustoj ivost’ provodâ ej židkosti / E.D. Èjdel’man // Èlektronnaâ
obrabotka materialov. – 1999. – Nr 4. – P. 40-43. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr.: 6 tit.

Gur’ânov, G.V. O processah, proishodâ ih pri èlektro-


osaždenii železa i kobal’ta iz sul’fatno-hloridnogo èlektrolita / G.V.
Gur’ânov, L. N. Andreeva // Èlektronnaâ obrabotka materialov. –
1999. – Nr 2. – P. 10-14: tab., des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 11
tit.

Ilinca, Mircea. Introducerea prognozei pe termen scurt la


dispecerul energetic local / Mircea Ilinca, Valentin Clocotici // Bul.
Acad. de t. a Rep. Moldova. Fizica i tehnica. – 1998. – Nr 2. – P.
55-60.: tab., fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 7 tit.

Ilinca, Mircea. Prognoza în timp real a sarcinilor


re elelor electrice de distribu ie folosind modele de tip ARMA /
Mircea Ilinca, Valentin Clocotici // Bul. Acad. de t. a Rep. Moldova.
Fizica i tehnica. – 1998. – Nr 2. – P. 60-67. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr.: 6 tit.

Issledovanie vliâniâ razli nyh metodov obrabotki na


tonkuû strukturu poverhnosti detalej / V.G. Anisimovi , A.A. Hmyl’,
A.P. Dostanko, A.E. Gitlevi // Èlektronnaâ obrabotka materialov. –
1998. – Nr 5/6. – P. 11-18: fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 5
tit.

Ivanov, V.V. Vliânie strukturnoj perestrojki vody na


usloviâh formirovaniâ vysokovol’tnogo èlektrovzryva / V.V. Ivanov,
A.N. erbak, A.V. Ivanov // Èlektronnaâ obrabotka materialov. –
1999. – Nr 2. – P. 40-41. – Rez. în lb. engl.

Sidel’nikova, S.P. Èlektroosaždenie cynka v prisutstvii


nekotoryh organi eskih dobavok / S.P. Sidel’nikova, Ž. I. Bobanova,
O.A. Bologa // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1999. – Nr 4. –
P. 4-9: des., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 6 tit.

Sidel’nikova, S.P. Èlektroosaždenie splava železo-


marganec iz kremneftoristogo èlektrolita / S.P. Sidel’nikova //
Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1999. – Nr 3. – P. 10-16: des.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 7 tit.

Sme naia, Tatiana. Frate – frate, dar brânza-i cu bani:


[despre eliberarea autoriza iei pentru construirea unei sta ii electrice la
Bude ti de c tre compania francez CIIF] / Tatiana Sme naia // Profit.
– 1999. – Nr 11. – P. 46-47. - Idem i în lb. ruS .
621.51.54 Energie pneumatic
Lupan, A.L. Èlektrogravitacionnyj dvuhfaznyj
termosifon / A. L. Lupan // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1998.
– Nr 3/4. – P. 86-88: fig. – Rez. în lb. engl.

621.56.59 Frigotehnic . Tehnica frigului


Leon, Maxim. “Solnecinaia Moldavia” are nevoie de
frig: pia a Moldovei este atractiv pentru produc torii str ini de utilaj
frigorific / Maxim Leon // Observator economic. – 1999. – Nr 6. – P.
30-32.

621.7 Prelucrare i formare f r a chiere


(Vezi de asemenea Nr 2203-04)

Belihov, A.B. Osobennosti anodnoj cementacii


železografitov / A.B. Belihov, P.N. Belkin // Èlektronnaâ obrabotka
materialov. – 1998. – Nr 5/6. – P. 23-31: fig., des., tab. – Rez. în lb.
engl.

Dispergirovanie bazal’tovogo volokna


èlektrogidravli eskim razrâdom / V.B. Višnevskij, I.N. Godovannaâ,
N.M. Parhomenko, V.V. Opekunov // Èlektronnaâ obrabotka
materialov. – 1998. – Nr 1/2. – P. 50-53: fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr.: 6 tit.

Èlektrorazrâdnaâ obrabotka v impul’snom režime


poverhnosti val’kov stanov holodnoj prokatki stal’noj polosy / Û.I.
Usenko, V.I. Ivanov, V.P. Grikaj, T.N. Nesterenko // Èlektronnaâ
obrabotka materialov. – 1998. – Nr 1/2. – P. 93-96: tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr.: 5 tit.

Gerasimov, A.I. Vliânie prisutstviâ èlektri eskogo


potenciala na stal’nyh obrazcah na formirovanie defektov v ih
poverhnostnom sloe pri vozdejstvii na nego faktorov impul’snogo
razrâda v vozduhe / A.I. Gerasimov, I.V. Gerasimov // Èlektronnaâ
obrabotka materialov. – 1998. – Nr 3/4. – P. 52-59: tab., fig. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr.: 16 tit.
Kotlârov, V.P. Isto niki nestabil’nosti razmernyh
harakteristik operacij lazernoj obrabotki / V.P. Kotlârov, S.V. Leleka,
Zuhair Nedal’ // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1999. – Nr 1. –
P. 61-65. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 7 tit.

Kotlârov, V.P. Tehnologi eskoe obespe enie operacij


lazernoj poverhnostnoj konturnoj obrabotki / V.P. Kotlârov, S. Leleka,
Nidal’ Zuhair // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1998. – Nr 3/4.
– P. 4-9: fig. – Rez. în lb. engl.

Mikiporis, Û.A. Vliânie triboèlektrizacii na


poverhnostnoe natâženie / Û.A. Mikiporis // Èlektronnaâ obrabotka
materialov. – 1999. – Nr 4. – P. 44-46. – Rez. în lb. engl.

Modernizaciâ balansirovo nyh stankov i komplektov /


I.I. Safronov, I.V. urcan, A.V. Semen uk, V.V. Fateev // Èlektronnaâ
obrabotka materialov. – 1998. – Nr 3/4. – P. 89-91: fig. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr.: 5 tit.

Pico , Sabina. Magnetic cores from Hugeness iron


powders / Sabina Pico // Bul. Acad. de t. a Rep. Moldova. Fizica i
tehnica. – 1998. – Nr 2. – P. 45-50: fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.:
8 tit.

Pico , Sabina. Magnetic electrolytic powders cores made


through vibration method / Sabina Pico // Bul. Acad. de t. a Rep.
Moldova. Fizica i tehnica. – 1998. – Nr 2. – P. 51-56: tab., fig. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 7 tit.

Safronov, I.I. Sinhronizaciâ vibratora s generatorom


impul’sov pri èlektroiskrovom legirovanii / I.I. Safronov, A.V.
Semen uk, A.M. Paramonov // Èlektronnaâ obrabotka materialov. –
1998. – Nr 5/6. – P. 88-94: fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 12 tit.

Ustanovka dlâ azotirovaniâ v plazme pul’siruû ego toka


/ A.P. Dostanko, M.N. Bosâkov, S.V. Bondarenko, ... // Èlektronnaâ
obrabotka materialov. – 1999. – Nr 3. – P. 66-69: des., tab. – Rez. în
lb. engl.
Za itno-dekorativnoe anodirovanie splavov tipa
“Silumin” / E.E. Aver’ânov, S.B. Aleksandrov, N.H. Vagapova, V.M.
Matuhanov // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1998. – Nr 1/2. –
P. 33-36: tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 6 tit.

621.9 Prelucrarea metalelor prin t iere


Abdukarimov, È.T. Issledovanie strukturnyh izmenenij
poverhnosti èlektrodov pri edini nyh èlektri eskih razrâdah v
razli nyh sredah / È.T. Abdukarimov, S. Â. Saidinov, R.M. Rustamov
// Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1998. – Nr 1/2. – P. 5-10: fig.,
tab. – Rez. în lb. engl.

Anodnoe rastvorenie železa v nitratnyh rastvorah v pred-


passivnoj oblasti / A.I. Dicusar, N.Û. Mi ulkova, L.V. Saltanovskaâ //
Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1998. – Nr 5/6. – P. 53-69: fig.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 14 tit.

Dicusar, A.I. Lokalizaciâ i ravnomernost’ rastvoreniâ pri


bol’ših tol inah izoliruû ih masok v usloviâh èlektrohimi eskoj
mikroobrabotki / A. Dicusar, O.U. Keloglu, S.P. Û enko //
Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1998. – Nr 1/2. – P. 22-30: fig.,
des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 25 denumiri.

Gan ar, V.I. Asimmetri noe teplovydelenie v


metalli eskih kontaktah / V.I. Gan ar, V.V. Mihajlov, E.A.
Pasinkovskij // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1998. – Nr 3/4. –
P. 59-62: fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 10 tit.

Ivanov, V.I. Vliânie tehnologi eskih režimov


èlektroiskrovogo legirovaniâ i materiala èlektroda na nekotorye
parametry rel’efa poverhnosti / V.I. Ivanov // Èlektronnaâ obrabotka
materialov. – 1998. – Nr 3/4. – P. 43-51: fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr.: 10 tit.

Kim, V.A. Gazovaâ sreda - kak faktor upravleniâ


èrozionnym processom pri èlektroiskrovom legirovanii / V.A. Kim,
D.N. Korotaev // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1998. – Nr 3/4.
– P. 37-43: tab., fig. – Rez. în lb. engl.
Kotlârov, V. P. Ka estvennye rezul’taty konturnoj
gazolazernoj rezki: (obzor) / V. P. Kotlârov, Zuhair Nedal’, Hamid
Allah Mohammed // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1998. – Nr
1/2. – P. 10-16: fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 34 tit.

Novikov, N.V. Ob èffektivnoj s’’eme tverdogo splava pri


ego almazno-èlektroliti eskoj obrabotke polikristali eskimi katodami /
N. V. Novikov, P. A. Gurvi // Èlektronnaâ obrabotka materialov. –
1998. – Nr 1/2. – P. 17-22: fig., des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 5
tit.

Osnovnye položeniâ avtomatizacii issledovanij processa


èlektroiskrovogo legirovaniâ / Û.M. Krinicyn, N.E. Ablesimov, A.D.
Verhoturov, A.I. Kondrat’ev // Èlektronnaâ obrabotka materialov. –
1998. – Nr 1/2. – P. 23-33: tab., fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 7
tit.

Rodnikov, S. N. X Vserossijskoe sove anie


“Soveršenstvovanie tehnologii gal’vani eskih pokrytij” [Kirov
(Rossiâ), 23-25 sent. 1997] / S.N. Rodnikov // Èlektronnaâ obrabotka
materialov. – 1998. – Nr 3/4. – P. 92-93.

Rybalko, A.N. Perspektivy povyšeniâ proizvoditel’nosti


èlektroiskrovogo legirovaniâ / A.N. Rybalko, V.I. Hamurari, D. M.
Gri uk // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1999. – Nr 1. – P. 9-
13: des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 5 tit.

Sauškin, B. P. Formirovanie mikrogeometrii pri èlektro-


polirovanii alûminiâ v novyh rabo ih sredah / B.P. Sauškin, S.V.
Maslikov, Û.V. Kirej // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1999. –
Nr 1. – P. 4-9: des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 8 tit.

Strukturno-fazovye prevra eniâ i ostato nye naprâženiâ


posle kombinirovannogo upro neniâ stal’nyh detalej èlektroiskrovym
legirovaniem i èlektrolitnoj himikotermi eskoj obrabotkoj / V.V.
Mihajlov, D.A. Ignat’kov, E.A. Pasinkovskij, ... // Èlektronnaâ
obrabotka materialov. – 1999. – Nr 3. – P. 4-9: des. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr.: 18 tit.
Tarel’nik, V. B. Kombinirovannye tehnologii èlektro-
èrozionnogo legirovaniâ i poverhnostnoj plasti eskoj deformacii:
soob . 3. Issledovanie fiziko-mehani eskih svojstv izdelij,
upro nennyh èlektroèrozionnym legirovaniem i poverhnostnoj
plasti eskoj deformaciej / V.B. Tarel’nik // Èlektronnaâ obrabotka
materialov. – 1998. – Nr 3/4. – P. 31-37: tab., fig. – Rez. în lb. engl.

Ûrikov, Û. V. Osobennosti formirovaniâ tolstoslojnyh


pokrytij pri ih èlektroèrozionnom nanesenii / Û.V. Ûrikov, B.P.
Sauškin // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1998. – Nr 5/6. – P.
19-22: fig., des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 7 tit.

Vliânie uslovij massoperenosa na skorost’ anodnogo


rastvoreniâ železa v nitratnyh rastvorah pri impul’snoj anodno-
katodnoj obrabotki / A.I. Dicusar, N.Û. Mi ukova, L. V.
Saltanovskaâ, ... // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1998. – Nr
1/2. – P. 9-21: fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 16 tit.

Vliânie vysokotemperaturnoj obrabotki i vvedeniâ


dispersnyh tugoplavkih soedinenij v splav ŽS-6U na ego
èlektrohimi eskoe povedenie / N.A. Amirhanova, L.V. Votinceva,
R.S. Islamova, ... // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1999. – Nr 4.
– P. 20-28: tab., des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 5 tit.

Žitnikov, V.P. islenno-analiti eskij metod rešeniâ


nesta-cionarnyh zada èlektrohimi eskoj razmernoj obrabotki / V. P.
Žitnikov, A.P. Urakov, A.V. Gucunaev // Èlektronnaâ obrabotka
materialov. – 1999. – Nr 2. – P. 4-9: des. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr.: 13 tit.

628 Tehnic sanitar


(Vezi de asemenea Nr 2235)

Dviženie židkosti v vodno-kapillârnoj sisteme pri


èlektrorazrâdnoj delignifikacii l’novolokna v vode i s ispol’zovaniem
himreagentov / P. P. Malûševskaâ, ... // Èlektronnaâ obrabotka
materialov. – 1999. – Nr 4. – P. 10-19: des., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr.: 7 tit.

Ispol’zovanie èlektri eskogo proboâ v gazožidkostnoj


srede kak novogo sposoba obezzaraživaniâ vody / V.I. Fedoseev, A.N.
Û išina, P.P. Malûševskaâ, L.A. Petri enko // Èlektronnaâ obrabotka
materialov. – 1999. – Nr 3. – P. 25-28: des. – Rez. în lb. engl.

Kovalev, V.V. Plazmenno-èlektrohimi eskaâ destrukciâ


krasitelej pri o istke sto nyh vod / V.V. Kovalev // Èlektronnaâ
obrabotka materialov. – 1999. – Nr 1. – P. 29-34. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr.: 10 tit.

Matveevi , V.A. Intensifikaciâ processa obesftorivaniâ


prirodnyh vod / V.A. Mateevi , A.M. Romanov // Èlektronnaâ
obrabotka materialov. – 1998. – Nr 3/4. – P. 68-74: tab., fig. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr.: 6 tit.

629.7 Tehnica mijloacelor de transport aeriene i spa iale. Aeronautic


Considerations upon static electrical charges of aircraft
lift surfaces during flight / Gh. Gavrila, N. Jula, G. Marina, R. Lungu
// Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1999. – Nr 4. – P. 28-34: fig. –
Rez. în lb. engl.

63 AGRICULTUR I DOMENII ÎNRUDITE. SILVICULTUR .


VÂN TOARE. PESCUIT
631/638 Agricultur
631.1 Conducerea i organizarea exploat rilor agricole
(Vezi de asemenea Nr 2290)

Agricultura privat în R. Moldova: date preliminare ale


unui studiu recent: / întreprins de exper ii Agen iei pentru
Restructurarea Agriculturii i B ncii Mondiale // Agricultura
Moldovei. – 1999. – Nr 3. – P. 11-13.
Alexei, A. Corela ia dintre particularit ile muncii agrare
i organizarea produc iei în agricultur / A. Alexei // Economie i
sociologie. – 1999. – Nr 2. – P. 43-47.

631.2/3 Cl diri i construc ii agricole. Ma ini agricole. Unelte i


echipament agricol
Tudoreanu, Ghenadie. Producerea tractoarelor în
Moldova este sub semn de întrebare / Ghenadie Tudoreanu // Profit. –
1999. – Nr 11. – P. 50-51. - Idem i în lb. ruS .

631.4/.9 tiin a solului. Pedologie. Lucr ri agricole. Ameliora ii. Irigare.


Îngr minte
(Vezi de asemenea Nr 2288)

Burceva, S.A. Utilizarea metaboli ilor actinomicetelor în


fitotehnie / S.A. Burceva // Agricultura Moldovei. – 1999. – Nr 3. –
P. 20-22.

Tudorache, Gheorghe. Simpozionul al II-lea “Seceta i


c ile fiziologo-biochimice de atenuare a consecin elor ei asupra
plantelor de cultur ” [Chi in u, 23 iun. 1999] / Gheorghe Tudorache //
Agricultura Moldovei. – 1999. – Nr 3. – P. 16-17.

633 Cultura plantelor de câmp


Rotaru, Elena. Influen a intensific rii asupra sporirii
eficien ei produc iei sfeclei pentru zah r / Elena Rotaru, Vladimir
Mogoreanu // Agricultura Moldovei. – 1999. – Nr 3. – P. 14-15: tab.

arpe, Gheorghe. Lucerna – regina culturilor furajere /


Gheorghe arpe // Agricultura Moldovei. – 1999. – Nr 3. – P. 18.

635 Legumicultur . Gr din rit. Plante de gr din


Solovei, Oxana. Legume olandeze pe câmpurile
Moldovei / Oxana Solovei // Profit. – 1999. – Nr 11. – P. 53-54. –
Idem i în lb. ruS .
636 Cre terea animalelor. Zootehnie
Kovarsky, Val. A. Photodynamic model of metabolize
energy growth in foods of vegetable origin / Val. A. Kovarsky, B.S.
Philip // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1999. – Nr 4. – P. 65-
72: fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 11 tit.

Radionov, V.A. Zootehnii neobhodima pravovaâ osnova


/ V.A. Radionov // Agricultura Moldovei. – 1999. – Nr 3. – P. 19-20.
– Sfâr it. Începutul: Nr 1.

638 Cre terea insectelor. Cre terea albinelor. Apicultur


(Vezi Nr 2221)

65 CONDUCERE I ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMER I

TRANSPORTURI
654 Telecomunica ii. TelecomanD (organizare i administrare)
Scor enschi, Lilia. Un an de comunicare mobil :
Re eaua Voxtel acoper 2/3 din teritoriu / Lilia Scor enschi //
Observator economic. – 1999. – Nr 7. – P. 44.

657 Contabilitate. Conturi. Verific ri contabile


(Vezi de asemenea Nr 2097-98, 2102-03, 2116, 2118-20)

Bucur, V. U et importnyh operacij / V. Bucur //


Contabilitate i audit. – 1999. – Nr 10. – P. 17-22.

Dolghier, I. O porâdke obžalovaniâ dejstvij i rešenij


nalogovyh organov: [consul’taciâ] / I. Dolghier // Contabilitate i
audit. – 1999. – Nr 11. – P. 39-40.

Tostogan, P. U et i nalogoobloženie deâtel’nosti


obsluživaû ih proizvodstv i hozâjstv (OPH) / P. Tostogan //
Contabilitate i audit. – 1999. – Nr 10. – P. 23-27: tab.
Tuhari, Tudor. Contabilitatea vânz rii m rfurilor pe
credit / Tudor Tuhari // Contabilitate i audit. – 1999. – Nr 11. – P.
18-21: tab.

urcanu, V. U et operacij s cennymi bumagami / V.


urcanu, L. Lapi kaâ // Contabilitate i audit. – 1999. – Nr 11. – P.
21-26: tab.

Ustian, I. “Buhgalterskaâ ošibka” Henri Forda – Staršego


/ I. Ustian // Contabilitate i audit. – 1999. – Nr 10. – P. 47.

Zahar enko, I. Èxportno-importnye operacii:


buhgalterskie i nalogovye aspekty / I. Zahar enko, T. PriS car //
Contabilitate i audit. – 1999. – Nr 11. – P. 3-13: tab., schem. - Va
urma.

658 Organizarea întreprinderilor. Tehnica comer ului


(Vezi de asemenea Nr 2082-83, 2085, 2126, 2299)

Pase nik, O. Menedžment ka estva i problemy


stimulirovaniâ ego razvitiâ v Moldove / O. Pase nik // Economie i
sociologie. – 1999. – Nr 2. – P. 48-53.

659 Reclam . Publicitate. Informa ii


Buturuga care r stoarn carul publicit ii : [despre
modific rile la Legea Publicit ii privitor la reclam : discu ie] /
material prez. de Maxim Leon // Observator economic. – 1999. – Nr 7.
– P. 19-20. – Participan ii: Alexandru Ciupac, Cornel Ranga, Pavel
Huchium, Sandu Osadcenco, Oleg Haret.

66 CHIMIE INDUSTRIAL . INDUSTRII CHIMICE I ÎNRUDITE


Maksimuk, E.P. Ras et èlektrogidrodinami eskih
rektifi-kacionnyh kolonn / E.P. Maksimuk, M.K. Bologa, O.A.
Maciûk // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1998. – Nr 2. – P. 15-
22: des., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 5 tit.
661 Produsele de baz ale tehnologiei chimice
(Vezi de asemenea Nr 2281)

Matveevi , V. A. Sorbciâ ftorid-ionov èlektro-


generirovannym gidroksidom alûminiâ v prisutstvii guminovyh kislot
/ V.A. Matveevi // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 19998. – Nr
2. – P. 22-26: tab., des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 13 tit.

Matveevi , V. A. Sorbciâ ftorid-ionov èlektro-


generirovannym gidroksidom alûminiâ v prisutstvii kationov / V.A.
Matveevi // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1998. – Nr 3/4. – P.
81-86: tab., fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 11 tit.

O istka sto nyh vod ot krasitelej modificirovannymi


diatomitami Moldovy / A.N. Pušnâk, G.K. Šiškovskij, V.I. Zelencov,
V.V. Ceban // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1999. – Nr 3. – P.
70-74: tab., des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 13 tit.

Zelencov, V. I. Poristaâ struktura produktov ÈHRO


alûminievogo splava, podvergnutyh termoobrabotke / V.I. Zelencov,
T. Â. Dacko // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1999. – Nr 4. – P.
59-64: des., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 12 tit.

663/664 Industrie fermentativ . Industrie alimentar


663.2/.3 Vinifica ie
Bore , Sergiu. Sergiu Bore : “Afacerile cu vinul le-am
început dintr-o întâmplare”: [interviu cu dir. general al holdingului
“Acorex”] // Observator economic. – 1999. – Nr 6. – P. 8-9: fotogr.

Codru, Iulian. Berea i votca elimin vinurile de pe


pia : [problema comercializ rii vinurilor mold.] / Lilian Codru //
Observator economic. – 1999. – Nr 6. – P. 33-34: tab.

663.4 Bere. Industria berii


Catanoi, Valentina. Despre bere... cu sete: Consumul de
bere este jos din cauza puterii slabe de cump rare a consumatorilor /
Valentina Catanoi, Octavian Teaca // Observator economic. – 1999. –
Nr 7. – P. 40-41: tab.

664.8/.9 Conservarea alimentelor. Tehnica conserv rii


Lupaško, A.S. Kinetika suški abrikos s ispol’zovaniem
tokov SV / A.S. Lupaško, G.K. Dicusar, O.F. Nastas // Èlektronnaâ
obrabotka materialov. – 1999. – Nr 2. – P. 46-49: tab., des. – Rez. în
lb. engl.

665.1/.3 Producerea uleiurilor, gr similor, cerurilor


Beril, I. I. Èlektroseparaciâ mehani eskih primesej
podsolne nogo masla v pole inžektiruû ih èlektrodov / I. I. Beril, M.
K. Bologa, E. V. Cernat // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1998.
– Nr 1/2. – P. 40-42: fig. – Rez. în lb. engl.; Nr 3/4. – P. 66-68: fig. –
Rez. în lb. engl.

Beril, I. I. K mehanizmu separacii primesej iz


rastitel’nyh masel v pole inžektiruû ih èlektrodov / I.I. Beril, M.K.
Bologa, E.V. Cernat // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1998. –
Nr 3/4. – P. 63-65: fig. – Rez. în lb. engl.

Polikarpov, A. A. Nejtrlaizaciâ podsolne nogo masla s


ispol’zovaniem èlektri eskogo polâ / A.A. Polikarpov, I.I. Beril, M.K.
Bologa // Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1998. – Nr 2. – P. 42-
45: des. – Rez. în lb. engl.

666.1/.2 Industria sticlei, emailului, glazurii


Ciupac, Lilian. Fabrica de sticl [din Chi in u] nu poate
fi na ionalizat / Lilian Ciupac // Observator economic. – 1999. – Nr
7. – P. 15-16.
669 Metalurgie
Ingibirovanie glûkonatom kal’ciâ korrozii uglerodistoj
stali St. 3 v vode / V.V. Paršutin, N.S. Šoltoân, L.N. Andreeva, ... //
Èlektronnaâ obrabotka materialov. – 1999. – Nr 1. – P. 43-55: des. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 9 tit.
648 Industria mobilei
Vascau an, Anatolie. Iurie Bor : “Nu e nevoie S fie
ajutora i produc torii. Important este S nu li se creeze obstacole”:
[despre firma particular de fabricare a mobilei “Creator Iurie Bor ” în
leg tur cu vizita întreprinderii de dl Petru Lucinschi, Pre . Rep.
Moldova: cu coment lui P. Lucinschi i Iu. Bor ] / Anatolie
Vascau an // Profit. – 1999. – Nr 11. – P. 31-32: fotogr. – Idem i în
lb. ruS .
7 ART . JOCURI. SPORT
79 DIVERTISMENTE. JOCURI. SPORT
796/799 Educa ie fizic . Sport
Robu, Ion. Evghenie Corduneanu – un Agassi
moldovean? : [tenisman] / Ion Robu // Observator economic. – 1999.
– Nr 7. – P. 54.

8 LINGVISTIC . FILOLOGIE. LITERATUR


ARTISTIC
82 LITERATUR ARTISTIC . TIIN A LITERATURII
820/89 Literaturi individuale
859.0(478) Literatur român din Republica Moldova
Filip, Iulian. P cal , tândal , 2 sem n tori i 2 glume:
[pieS ] / Iulian Filip // 2 ore + 3 iezi. – 1999. – Nr 3. – P. [11-12]. –
Va urma.

Filip, Iulian. Pl cin ele cu m rar: [versuri] / Iulian Filip;


des. de Stela Gar tea-Filip // 2 ore + 3 iezi. – 1999. – Nr 1. – P. 13-14.

Proca, Ion. Prepeleacul; Sora mai mic a târgului:


[povestitoare] / Ion Proca; des. de Iulian Melnic // Alunelul. – 1999. –
Nr 11. – P. 8-9.

Romanciuc, Vasile. Domnul Coco; Salb ; O gum ... de


mestecat; Sfâr it de vacan : [versuri] / Vasile Romanciuc // 2 ore + 3
iezi. – 1999. – Nr 1. – P. 4-5.
Romanciuc, Vasile. Fant-muzicantul; Puiul de râs:
[versuri] / Vasile Romanciuc; des. de Marina Andruhina // Alunelul. –
1999. – Nr 11. – P. 6-7.

Suceveanu, Arcadie. Turnul Eiffel cu urechi; Întreb ri


colorate; Cetatea nucii; Car-rac; Pe tele; Melcul; Ariciul croitor;
Vioara ta: [versuri] / Arcadie Suceveanu // 2 ore + 3 iezi. – 1999. – Nr
2. – P. 5-6.

Vangheli, Spiridon. Na Nic : din cartea “Tat l lui


Gugu când era mic”: [povestire] / Spiridon Vangheli ; des. de Ion
Moraru // Alunelul. – 1999. – Nr 11. – P. 4-5.

Vieru, Grigore. FrumoaS -i limba noastr ; Tu, iarb , tot


ai mam ? ; Mama; Unde fugi, tu, calule? ; Pui orii; Greiera ul; Iese
tata la balcon; Cântecul pui orului de melc: [versuri] / Grigore Vieru;
des. de Tatiana Frunze // 2 ore + 3 iezi. – 1999. – Nr 3. – P. 4-5.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


929 Biografii
Plugaru, Anatol: dictatura înseamn , ordinea legii. –
Vezi Nr 2084

94/99 ISTORIE MEDIEVAL I ISTORIE MODERN ÎN GENERAL

Grama, Dumitru C. Autonomia etnico-confesional în


epoca medieval i cea modern / C. Dumitru Grama // Buletinul
Asocia iei tinerilor juri ti. – 1999. – Nr 2. – P. 7-13. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

94(478) Istoria Republicii Moldova


(Vezi Nr 2135)
INDEX DE NUME LA CRONICA ARTICOLELOR DE
REVIST NR 12-99

Boularas, D. 2162 Èjdel’man, E.D. 2187,


A Braghi , Dumitru 2130 2236
Abdukarimov, È. T. 2260 Braicov, A. V. 2162 Enachi, M. 2188
Abdullin, I.A. 2222-23 Bucur, V. 2294 Enachi, V.N. 2189
Ablesimov, N. E. 2268 Bumbu, I. 2219 Evsûkova, P. 2097
Aleksandrov, S. B. 2224, Bunu, I.D. 2163
Burceva, S.A. 2286 F
2259
Alexei, A. 2284 Burdenîi, Alexandru 2133 Fateev, V. V. 2254
Amirhanova, N. A. 2276 Burlacu, M.I. 2235 Fedoseev, V. I. 2279
Andreeva, L. N. 2237, Bušik, A. I. 2200 Filip, Iulian 2319-20
2316 Buzdugan, Artur 2220 Filipov, K. M. 2160
Andrie , Andrei 2220 C Firas, Al-Faqih 2166
Andruhina, Marina 2323 Fornea, Gh. 2167
Anisimovi , V. G. 2240 Catanoi, Valentina 2310 Frolov, V. D. 2196
Anufriev, L.P. 2230-31 C tana, O. 2092 Furdui, Sergiu 2140
Aram , Elena 2139 Ceban, V. Gh. 2167
Arnautov, V.I. 2160 Ceban, V. V. 2306 G
Aver'ânov, E. E. 2224, Cernat, E. V. 2312-13 Gan ar, V.I. 2263
2259 Ciobanu, I. P. 2195-96 Gardner, B.J. 2168
Ciobanu, Mihai 2186 Gar tea-Filip, Stela 2320
B Ciobanu, Stela 2186 Gavrila, Gh. 2282
Bahnarel, Ion 2220 Ciobu, V. E. 2189 Gerasimov, A.I. 2250
Bakuto, I. A. 2200 Ciupac, Alexandru 2302 Gerasimov, I.V. 2250
Baranov, S.A. 2179, 2232 Ciupac, Lilian 2315 Gitlevi , A. E. 2240
Baronec, P.N. 2180 Clocotici, Valentin 2238- Gnatenko, E. K. 2209
B l nu , Vladimir 2094 39 Godovannaâ, I. N. 2248
Beidar, K.I. 2161 Codru, Iulian 2309 Golan, Jonathan S. 2169
Belihov, A.B. 2247 D Golosov, D.A. 2190-91,
Belkin, P. N. 2247 2217
Belonožko, D.F. 2181 Dacko, T. Â. 2307 Gon arov, A. 2121
Bercu, Vlad 2084 Dan, Virgiliu 2093 Grama, Dumitru 2135
Beril, I.I. 2312-14 Davydov, A. D. 2216 Grama, Dumitru C. 2159,
Bobanova, Ž. I. 2242 Diaconov, M. 2164 2327
Bobrysheva, A. 2182, 2206 Dicusar, A.I. 2261-62, Grâu, P. 2194
Boincean, B. P. 2090 2275 Gribincea, Lilia 2137
Bologa, Al. M. 2183 Dicusar, G. K. 2311 Grigor'ev, A. I. 2181, 2199,
Bologa, An. M. 2233-34 Dolghier, I. 2295 2213
Bologa, M.K 2184, 2207- Dostanko, A. P. 2217, Grigor'ev, O. A. 2199
08, 2211, 2226, 2303, 2240, 2258 Grikaj, V. P.
2312-14 Dryuma, V.S. 2165 Grišina, E.P. 2214
Bologa, O. A. 2242 Dumitrache, Sergiu 2186 Grosu, T.P. 2192
Bondarenko, S. V. 2258 Dumitra co, M. 2096 Grunskij, D. I. 2185
Bore , Sergiu 2308 Gucunaev, A. V. 2277
Bor , Iu. 2317 E Gur’ânov, G.V. 2237
Bosâkov, M.N. 2185, 2258 Gurvi , P. A. 2267
Gu u, I. 2122, 2134 Leleka, S. V.- 2251-52 Nederi a, A. 2097-98
Gu u, Vladimir 2091 Leon, Maxim 2126, 2246, Negru, Andrei 2141-42
2302 Negru , Anatol 2143
I Li icov, Nicolai 2145 Nesterenko, T. N. 2249
Ignat' kov, D. A. 2272 Lucinschi, Petru 2125, Novikov, N.V. 2267
Ilinca, Mircea 2238-39 2317
Lungu, R. 2282 O
Islamova, R. S. 2276
Istrati’, L. 2098 Lupan, A.L. 2245 Osadcenco, Sandu 2302
Ivanov, A.V. 2193, 2215, Lupaško, A.S. 2311 Opekunov, V.V. 2201,
2241 M 2248
Ivanov, V.I. 2249, 2264
Ivanov, V.V. 2193, 2215, Macovei, M.A. 2188, 2197 P
2241 Maciûk, O. A. 2303 Paramonov, A. M. 2257
Maksimov, A. I. 2229 Parhomenko, N. M. 2248
J Maksimuk, E.P. 2303 Paršutin, V.V. 2316
Jitaru, R. P. 2194 Malûševskaâ, P. P. 2278- Pasecinic, Victoria 2081
Jula, N. 2282 79 Pase nik, O. 2301
Marina, G. 2282 Pasinkovskij, E. A. 2263,
H Maslikov, S. V. 2271 2272
Mateevi , V.A. 57 Pavlov, V. 2182, 2206
Hmyl' , A. A. 2240
Matveevi , V.A. 2281, Paukov, Û. V. 2211
Haret, Oleg 2302
2304-05 Pico , Sabina 2202-05,
Huchium, Pavel 2302
Matuhnov, V. M. 2224, 2255-56
Hamurari, V. I. 2270
2259 Philip, B. S. 2291
K Melnic, Iulian 2321 Plotkin, T. 2173-74
Mereacre, Sorin 2136 Plugaru, Anatol 2083
Kashu, A.I. 2170 Mesenâšin, A.I. 2218 Polikarpov, A.A. 2314
Keloglu, O. U. 2262 Mickevik, M. K. 2200 Pop, Mihai 2112
Kim, V.A. 2265 Mi ukova, N. Û. 2261, Popa, M. N. 2162
Kirej, Û. V. 2271 2275 Popa, Sergiu 2126
Kiselyova, E. S. 2198 Mihailov, V. V. 2263, 2272 Popa, Valeriu 2175
Komlârov, V.P. 47 Mikiporis, Û.A. 2253 Popescu, Ion 2157
Kon, L.Z. 2195-96 Mizunschi, Ion 2155 Popescu, Maria 2126
Kondrat' ev, A. I. 2268 Mîrzacovschi, Oxana 2112 PriS car, T. 2300
Koromyslov, V. A. 2199, Mocanu, Angela 2089 Pušnâk, A. N. 2306
2213 Mocanu, Elena 2144 Proca, Ion 2321
Korotaev, D. N. 2265 Moraru, Gh. 2171
Kotlârov, V.P. 2251-52 Moskalenko, S.A. 2198 R
Kovalev, V.V. 2280 Mohammed, , Hamid Allah
Kovarsky, Val A. 2291 Radionov, V.A. 2292
2266
Koževnikov, I. V. 2184 Radu, Corneliu 2115
Mogoreanu, Vladimir 2288
Kožuhar' , I. A. 2184 Ranga, Cornel 2302
Moraru, Ion 2325
Krinicyn, Û. M. 2268 Reni , Valeriu 2085
Mu uc, Eduard 2080
Krivciun, Vladimir 2123 Robu, Ion 2318
Kropo eva, L. V. 2212 N Rodnikov, S.N. 2269
Ku uk, T. V. 2211 Roman, R. 2221
Nastas, O. F. 2311 Romanciuc, Vasile 2322-
L Naval, E. 2164 23
Neaga, V. 2172 Romanda , Nicolae 2154
Lapi kaâ, L. 2298 Nedal', Zuhair 2251-52, Romanov, A. M. 2281
Lazu, Teo 2086, 2088 2266 Rotaru, Alexandru 2138
Rotaru, Elena 2288 Šolom, V.K. 2209-10 Ulianovschi, Xenofon
Rotaru, Vasile 2146 Solovei, Oxana 2290 2152-53
Rožko, A. 2158 Šoltoân, N.S. 2225, 2227, Urakov, A. P. 2277
Rumâncev, E. M. 2214 2316 Ûrikov, Û.V. 2274
Rustamov, R. M. 2260 Staricyna, L. 2117 Urmanov, M. 2128
Ry kov, Û. M. 2212 Stemioal , Oleg 2148 Usenko, Û. I. 2249
Rybalko, A. N. Stratan, Marcel 2124, 2228 Û enko, S. P. 2262
2270 Stremenovskaâ, Z. 2158 Û išina, A. N. 2279
Sturzu, Ion 2118-19 Ustian, I. 2299
S Subaši, B. 2082
Suceveanu, Arcadie 2324 V
Safronov, I.I. 2254, 2257
Saidinov, S. Â. 2260 Svadkovskij, I. V. 2217 Vagapova, N. H. 2224,
Saltanovskaâ, L. V. 2261, Sviridov, Û.B. 2177 2259
2275 arpe, Gheorghe 2289 Vangheli, Spiridon 2325
Samusi, Angela 2129 avga, Alina 2149 Vascau an, Anatolie 2317
Sands, A.D. 2176 T V lcan, D. 2178
Sauškin, B.P. 2271, 2274 Verhoturov, A. D. 2268
Savi chi, Julieta 2147, T bârcea, Iurie 2148 Vieru, Grigore 2326
2155-56 Tarel’nik, V.B. 2273 Višnevskij, V. B. 2248
Savotin, I.V. 2216 Tarlajanu, Alexandru 2126 Votinceva, L. V. 2276
Sažin, T. M. 2192 Teaca, Octavian 2310 Vov enko, A. I. 2210
Scor enschi, Lilia 2131-32, Teleš, E. V. 2217
2293 Titova, Û.V. 2229 Z
Secrieru, Angela 2127 Tostogan, P. 2296 Za epilo, P. S 2200
Semen uk, A. V. 2254, Tropo el, E. 2219 Zahar enko, I. 2300
2257 Tudorache, Gheorghe 2287 Zajkova, S.A. 2212
erbak, A. N. 2193, 2215 Tudoreanu, Ghenadie 2285 Žarov, A.N. 2213
Shmiglyuk, M. 2182, 2206 Tuhari, Tudor 2297 Zelencov, V.I. 2306-07
Sidel’nikova, S.P. 2242-43 ârdea, I. 2211 Žitnikov, V.P. 2277
Sidorenko, D. 2116 urcan, I. V. 2254
Širâeva, S. O. 2199 urcanu, V. 2298 W
Šiškovskij, G. K. 2306
U Wiegandt, R. 2161
Skimbov, A.A. 2207-08,
2226 Ulianovschi, Gheorghe
Sme naia, Tatiana 2244 2150-51
Lista revistelor, ale c ror articole sunt descrise în “Cronica
articolelor de reviste” Nr 12-99

Agricultura Moldovei, Nr 3 2 ore + 3 iezi, Nr 1, 2, 3


Alunelul, Nr 11 Economie i sociologie, Nr 2
Buletinul Academiei de tiin e a Èlektronnaâ obrabotka
Republicii Moldova. Fizica i materialov, 1998, Nr 1/2, 3/4, 5/6;
tehnica, 1998, Nr 2, 3 1999, Nr 1, 2, 3, 4
Buletinul Academiei de tiin e a Observator economic, Nr 6, 7
Republicii Moldova. Matematica, Profit, Nr 11
Nr 2, 3
Buletinul Asocia iei Tinerilor
Juri ti, Nr 1, 2, 3
Contabilitate i audit, Nr 10, 11
CRONICA ARTICOLELOR NEWSPAPER ARTICLE
DE GAZET ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

1999
DECEMBRIE NR 12 DECEMBER
(5112-5589)

0 GENERALIT I
00 BAZELE GENERALE ALE TIIN EI I CULTURII
001 tiin i cunoa tere în general
Anestiade, Vasile. Parastasul tiin ei: [realiz ri i
neajunsuri la Acad. de t.] / Vasile Anestiade // Flux: ed. de vineri. –
1999. – 17 dec. – P. 7.

Dolghi, Gheorghe. Degradarea fondului nostru genetic:


reflec ii t.-populare / Gheorghe Dolghi // Lit. i arta. – 1999. – 16
dec. – P. 8.

Guzun, Igor. Dinamism, eficien , transparen : [dir.


gen. al UNESCO Koichiro Matsuura] / Igor Guzun // S pt mîna. –
1999. – 3 dec. – P. 12.

Romanciuc, Marina. Moldoveanul Ion Bostan -


comandor al Regatului Belgiei: [realiz ri în inventic i cercetare] /
Marina Romanciuc // F clia. – 1999. – 4 dec. – P. 6.

Sta cov, Eugen. INFOINVENT: bilan ul realiz rilor,


catalizatorul aspira iilor: [promovarea produsului inova ional
autohton: art. dir. gen. AGEPI] / Eugen Sta cov // Moldova suveran .
– 1999. – 11 dec. – P. 1, 2.
004 tiin a i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
Be liu, Victor. Societatea post-industrial bate la u :
[infrastructura informa ional ] / Victor Be liu // F clia. – 1999. – 18
dec. – P. 6

Cristea, Nicolae. Nicolae Cristea: “…No “melkie”


nepriâtnosti budut!”: [interv'û s zav. otd. razvitiâ inform. tehnologij,
rukovoditelem gr. po probl. 2000 goda, m-rom transporta i svâzi] /
zapisala Svetlana Šalberova // Mold. vedomosti. – 1999. – 29 dek. – P.
4.

Prepeli , Boris. Un specialist bun caut S fie


remunerat bine: dialog cu omul de afaceri B. Prepeli , managerul
re elei Internet “Moldinfonet” / în dialog : Aneta Grosu, …. // Flux:
ed. de vinei. – 1999. – 17 dec. – P. 5.

Šalberova, Svetlana. Naš DOM-en Moldova-md:


[internet-soob estva] / Svetlana Šalberova // Mold. vedomosti. – 1999.
– 4 dec. – P. 4.

Solomonova, Evgeniâ. “Virus tysâ eletiâ’ na âl svoe


ernoe delo: probl. 2000 goda v inform. sistemah] / Evgeniâ
Solomonova // Nezavisimaâ Moldova. – 1999. – 16 dec.

008 Civiliza ie. Cultur . Progres


(Vezi de asemenea Nr 5545)

Laurea ii ziarului “Moldova suveran " pe anul 1999 //


Moldova suveran . – 1999. – 28 dec.

T zl uanu, Valentina. Valentina T zl uanu: “Testul pe


care dorim S -l trecem cu o ardoare adolescentin în fa a
occidentalilor este de neîn eles pentru ei, care sunt obi nui i S
tr iasc într-o lume pluralist , educa i S accepte i S aprecieze
diferen a. Dac suntem sau nu competitivi într-un domeniu sau altul
este în primul rând problema noastr . i noi va trebui S -i g sim, în
timp, solu ia”: [interviu cu red. ef al rev. “Sud-Est”] // Contrafort. –
1999. – Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). - P. 12-13.

009 tiin e umanistice în general


(Vezi Nr 5555)
01 BIBLIOGRAFIE
pac, Ion. Bibliografie jubiliar : [bibliogr. “Nicolae
Dabija”, elab. de Bibl. Mun. “B. P. Hasdeu” (Ch., Litera, 1998)] / Ion
pac // Lit. i arta. – 1999. – 30 dec. – P. 4.

02 BIBLIOTECONOMIE. BIBLIOTECI
Barbei, Svetlana. Prizvanie - bibliotekar’: [in
memoriam Petru Ganenco] / Svetlana Barbei, Dumitru P sat //
Nezavisimaâ Moldova - 1999. – 7 dek.

P sat, Dumitru. Nemuritor pentru c r i, biblioteci i


slujitorii lor: [in memoriam Petru Ganenco, bibliotecar] / Dumitru
P sat // Lit. i arta. – 1999. – 2 dec. – P. 7.

06 ORGANIZA II. ASOCIA II. CONGRESE. EXPOZI II. MUZEE


(Vezi de asemenea Nr 5127)

Savin, Ioan Gh. Cre tinism i franco-masonerie / Ioan


Gh. Savin // Curierul ortodox. – 1999. – Dec. (Nr 15). – P. 5.

069 Muzee
Condeescu, Alexandru. “Am creat un muzeu preg tit S
înfrunte mileniul ce vine”: [interviu cu criticul literar A. Condeescu,
dir. Muzeului Lit. Române din Bucure ti] / a dialogat Silvia BogD na
// Flux: cotid. na . – 1999. – 9 dec.

070 Ziare. PreS . Jurnalism


(Vezi de asemenea Nr 3119)
Presa sindical în Occident : (finan are, administrare,
difuzare): [din rev. “Profsoûzy”] // Vocea poporului. – 1999. – 24
dec. – P. 6; Golos naroda. – 1999. – 24 dek. – P. 6.

Verejanu, Daniel. Daniel Verejanu: “Festivalul “Micul


Prin ” a intrat, S rb tore te aplaudat de toat lumea în Europa, se
impune categoric i pe alte continente ale lumii”: [interviu cu red. ef
al rev. “Micul Prin ”] / consemnare: Anatol Ciocanu // Glasul
na iunii. – 1999. – 24 dec. – P. 8-9.
09 MANUSCRISE. BIBLIOFILE
Fu tei, Nicolae. 180 de ani ai Bibliei de la Petersburg /
Nicolae Fu tei // Curierul ortodox. – 1999. – 17 dec. – P. 1, 6.

1 TIIN E FILOZOFICE
1/14 FILOZOFIE
Butnaru, Leo. Dincolo sau acolo? : cosmograme / Leo
Butnaru // Contrafort. – 1999. – Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). – P. 5.

Dru , Boris. E tot ce-avem mai drag i scump...:


[Vasile apoc, dr. habilitat în filosofie, prof. la Univ. de Stat din
Moldova, la 60 de ani de la na tere] / Boris Dru // Lit. i arta. –
1999. – 23 dec. – P. 8.

Vasiloi, Adela. Trufia nativ i cititul în stele: [universul


i astrologia] / Adela Vasiloi // Lit. i arta. – 1999. – 16 dec. – P. 8.

Vieru, Boris. Rea ezarea omului i a istoriei într-o nou


ordine: [aspecte antropologico-filozofice] / Boris Vieru // Flux: ed.
de vineri. – 1999. – 24 dec. – P. 3.

Vizir, Pavel. Profesorul Vasile apoc: [60 de ani de la


na terea dr. habilitat în filozofie, ef catedr filozofie a Univ. de Stat
din Moldova] / Pavel Vizir, Dumitru C ldare // F clia. – 1999. – 11
dec. – P. 7.
159.9 Psihologie
Stamatin, Otilia. De ce pleac moldovenii din Moldova?
: interviu cu O. Stamatin, dr. în psihologie, ef de catedr la Univ.
Pedagogic “Ion Creang " / consemnare: Tatiana Corai // Luceaf rul.
– 1999. – 10 dec. – P. 8.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
(Vezi de asemenea Nr 5124)

Barâmb, Gheorghe. P catul i r ul: [din înv tura


cre tin ortodox ] / Gheorghe Barâmb // Curierul ortodox. – 1999. –
17 dec. – P. 4.

Baronian, Zareh (arhimandrit). Economie, cultur ,


religie în via a Bisericii : [(rev. Armonia, ed. de Centrul Int.
Ecumenic)] / arhimandrit Zareh Baronian // Glasul na iunii. – 1999. –
15 dec. – P. 15.

Dabija, Nicolae. S-a furat o biseric ... : [Biserica Sfântul


Nicolae din Chi in u] / Nicolae Dabija // Lit. i arta. – 1999. – 2 dec.
– P. 1.

Fu tei, Nicolae. Opera liturgic a Mitropolitului Dosoftei


/ Nicolae Fu tei // Curierul ortodox. – 1999. – Dec. (Nr 15). – P. 2.

Golovc , Iacob. Fiecare popor trebuie S - i duc crucea


pe care o merit : (viziune a Asoc. Cet ene ti pentru lichidarea
Consecin elor Pactului Molotov-Ribbentrop fa de cele dou
mitropolii din Basarabia: ruS i rom.) / Iacob Golovc // Glasul
na iunii. – 1999. – 21 dec. – P. 22-23.

Lec ia orbului: [aspecte evanghelice: dup publ.


“Lumin Lin " - Gracious Light - rev. de spiritualitate i cultur rom.,
or. New-York] // Glasul na iunii. – 1999. – 24 dec. – P. 4, 26.
Marin, Elena. Ortodoxismul - form a con tiin ei
na ionale / Elena Marin // Curierul ortodox. – 1999. – Dec. (Nr 15). –
P. 4.

Movil , Petru (sf. ierarh). M rturisirea ortodox a


credin ei bisericii sobornice ti i apostolice ti r S ritene / Petru
Movil , sf. ierarh // Curierul ortodox. – 1999. – 17 dec. – P. 7. –
Contin. Începutul : 1-15 aug., 1997.

Neaga, Nicolae. Copilul în viziunea cre tinismului /


Nicolae Neaga // Glasul na iunii. – 1999. – 24 dec. – P. 5.

3 TIIN E SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE I METODE ÎN TIIN ELE SOCIALE
“Ale lor nume azi le poart masele din gur -n gur ... :
[rolul i meritele demnitarilor i personalit ilor de vaz : rezultatele
sondajului Funda iei “Socium-Moldova”] // De facto. – 1999. – 30
oct. – P. 10 - Idem i în lb. ruS .

31 STATISTIC . DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


316 Sociologie
316.42/.48 Dezvoltare social
Timu , A. elovek na rynke li nostej i perspektivy
obespe eniâ social’nogo progressa v ob estve / A. Timu //
Nezavisimaâ Moldova. – 1999. – 2 dek.
32 POLITIC
32.001 Politologie
Cr ciun, Gheorghe. Bâlci i perdele de fum: [clasa
politic româneasc ] / Gheorghe Cr ciun // S pt mîna. – 1999. – 17
dec. – P. 8.

Schatten, Fritz. Secolul XX - secolul revolu iilor / Fritz


Schatten // Tineretul Moldovei. – 1999. – 25 dec. – P. 5.
Serebrian, Oleg. Valsul congreselor: [scena politic
mold.] / Oleg Serebrian // Jurnal de Chi in u. – 1999. – 17 dec. – P.
2.

urcanu, Andrei. Sabatul, sau Noaptea vr jitoarelor


politicii moldovene ti / Andrei urcanu // Jurnal de Chi in u. – 1999.
– 3 dec. – P. 3; 10, 17 dec. – P. 4. – Contin. Începutul: 26 noiemb.

321 Forme de organizare politic


Iaro evski, Edvard. Moldova - 2000: socialism
democratic sau liberalism social? / Edvard Iaro evski // De facto. –
1999. – 24 noiemb. – P. 3. – Idem i în lb. ruS .

Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Statule, statule... : [puterea


public i particularit ile statului] / Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Lit.
i arta. – 1999. – 16 dec. – P. 7.

322 Statul i biserica


Burciu, Igor. Curtea European pentru Drepturile
Omului de la Strasbourg someaz Republica Moldova S înregistreze
oficial Mitropolia Basarabiei, în caz contrar, imaginea Chi in ului va
suferi prejudicii enorme / Igor Burciu // ara. – 1999. – 17 dec.

323/324 Politic intern


(Vezi de asemenea Nr 5538, 5575)

Guzun, Igor. Omul ce construie te consensul:


[politicianul Evghenii Maksimovi Primakov - Omul “S pt mânii” -
1999] / Igor Guzun // S pt mâna. – 1999. – 31 dec. – P. 13.

Josan, Anatol. Cred c peste patru-cinci ani în R.


Moldova va disp rea mizeria i din politic , i din business: dialog cu
omul de afaceri A. Josan, dir. companiei “Jass Group”] / în dialog:
Sorina tefâr , … // Flux: ed. de vineri. – 1999. – 10 dec. – P. 5.
Stepanov, V. K voprosu o naciomal’nyh men’šinstvah v
poliètni nom ob estve / V. Stepanov // Kišin. obozrevatel’. – 1999. –
10, 17 dek. – P. 9.

323/324(478) Politic intern a Republicii Moldova


(Vezi de asemenea Nr 5144, 5182, 5220, 5439, 5560)

Andrievski, Vitalie. Vitalie Andrievski: Va fi oare creat


Mi carea “Pentru o Moldov corupt i criminalizat ? : [aspecte soc.-
pol. // De facto. – 1999. – 30 oct. – P.3. - Idem i în lb. ruS .

Bogatu, Petru. Trei versiuni: [situa ia soc.-pol. în rep. i


prob. form rii guvernului] / Petru Bogatu // ara. – 1999. – 3 dec.

Braghi , Dumitru. Republica Moldova merit o soart


mai bun : [art. prim-ministrului Rep. Moldova] / Dumitru Braghi //
Moldova suveran . – 1999. – 23 dec.

Bulat, Ludmila. “Quo vadis? Încotro? : [studiul “Rep.


Moldova: Quo vadis. Oportunism – na ionalism - ovinism” de
Mihail Bruhis (Tel Aviv, ed. Papirus, 1999)] / Ludmila Bulat // Lit. i
arta. – 1999. – 23 dec. – P. 3.

Ciobanu, Vitalie. Cheia electoral : [aspecte soc.-pol. /


Vitalie Ciobanu // Flux: ed. de vineri. – 1999. – 24 dec. – P. 3.

Ciobanu, Vladimir. Vladimir Ciobanu: “Segodnâ


Moldove nužny râdovye patrioty”: [beseda s deputatom parlamenta,
sekretarem postoân. Bûro parlamenta Resp. Moldova] / zapisal korr.
agentstva Nika-press // Den’. – 1999. – 19 noâb. – P. 2, 3.

Croitor, Dumitru. Pa i siguri, consecven i: interviu cu


D. Croitor, ba canul autonomiei Gagauz-Yeri / a intervievat Ion Dâru
// Moldova suveran . – 1999. – 23 dec.

Dabija, Nicolae. “Sper S se ajung i la examinarea


unor noi legi importante i necesare ca: Legea Omeniei, Legea
Drept ii, Legea Bucuriei, Legea Bun t ii, Legea Respect rii
Adev rului...”: (dialog cu scriitorul, omul de cultur i de stat N.
Dabija) / consemnare: Mihai Izvoreanu // Mesagerul. – 1999. – 31
dec. – P. 7.

David, Eugenia. Gânduri în a treia zi de Cr ciun:


[aspecte soc.-pol.] / Eugenia David // S pt mâna. – 1999. – 31 dec. –
P. 8, 9.

Diacov, Dumitru. Dumitru Diacov: “U Moldovy byl


šans”: iz interv’û pred. Parlamenta Borisu Eruševskomu, vedu emu
Nac. Televideniâ, “ as parlamenta” 22 noâb. s. g. // Novoe vremâ. –
1999. – 26 noâb. – P. 6.

Diacov, Dumitru. ara are nevoie de stabilitate i nu de


baricade politice: interviu cu D. Diacov, pre . Parlamentului, liderul
Mi c rii “Pentru o Moldov Democratic i Prosper " / consemnare:
Anatol Barbei // Dialog. – 1999. – 24 dec. – P. 1, 2.

Gane, Zina. Lideri sau lidera i? : [aspecte soc.-pol.] /


Zina Gane // Lit. i arta. – 1999. – 2 dec. – P. 2.

Lucinschi, Petru. Petru Lucinschi: “S D m dovaD de


în elegere i responsabilitate pentru a dep i greut ile cu care ne
confrunt m”: [demiterea Cabinetului de Mini tri Ion Sturza:
adresarea Pre . Rep. Moldova] // Moldova suveran . – 1999. – 4 dec.
– P. 1.

Mazilu, Gheorghe. Moldova fa în fa cu


referendumul: [aspecte soc.-pol.: dialog cu Gh. Mazilu, personalitate
a vie ii literare i politice din Moldova] / consemnare: Vasile Rotaru //
De facto. – 1999. – 28 dec. – P. 7. – Idem i în lb. ruS .

Mocanu, Sergiu. Sergiu Mocanu: “Vse hudšee v


èkonomike i politike uže proizošlo” : [interv’û s politikom,
predstavitelem rukovodstva Demokr. konvencii] / zapisala Anastasiâ
Okuneva // Novoe vremâ. – 1999. – 24 dek. – P. 2.
Muravschi, Alexandru. i iar i totul trebuie început de
la cap t: [criza politic din Rep. Moldova] / Alexandru Muravschi //
Dialog. – 1999. – 24 dec. – P. 3.

Muravschi, Alexandru. Kak Moldova poterâla svoj šans


na vyzdorovlenie: [polit. krizis v resp.] / Alexandru Muravschi //
Novoe vremâ. – 1999. – 17 dek. – P. 3.

Popovici, Iacov. Strasti po vyboram: [beseda s


rukovoditelem apparata prezidenta Ia. Popovici] / besedovala Lûdmila
Efimova // Kišin. novosti. – 1999. – 17 dek. – P. 2.

Rotaru, Vasile. Moldova fa în fa cu referendumul:


[aspecte soc.-pol.] / Vasile Rotaru // De facto. – 1999. – 30 oct. – P.
2; 11 noiemb. – P. 2. – Idem i în lb. ruS .

Snegur, Mircea. Mircea Snegur: Nimic nu este


întâmpl tor: [situa ia soc.-pol.: interviu cu ex-pre . Rep. Moldova,
pre . Conven iei Democra ie] / consemnare: Mihail Ion Cibotaru //
Lit. i arta. – 1999. – 9 dec. – P. 2.

Sobor, Eugen. Miturile i e ecul elitei guvernante /


Eugen Sobor // De facto. – 1999. – 11 noiemb. – P. 3 - Idem i în lb.
ruS .

Sturza, Ion. Ion Sturza: “My pozvolili sebe roskoš'


nahodit’sâ v politi eskom krizise...” : [iz interv’û ex-prem’er-ministra
Resp. Moldova teleprogr. “Rezonans”] // Novoe vremâ. – 1999. – 17
dek. – P. 3.

ornikov, Piotr. Roata c ru ei: [organizarea de stat i


componen a etnic a Rep. Moldova] / Piotr ornikov // Comunistul. –
1999. – 3 dec. – P. 5; Kommunist. – 1999. – 3 dek. – P. 9.

T nase, Constantin. Se caut o solu ie cu mâinile


curate: [criza guvernamental din Rep. Moldova] / Constantin T nase
// Flux: cotid. na . – 1999. – 9 dec.
Volni chi, Igor. Moldova la finele celui mai greu an
politic din ultimul deceniu: [retrospectiva anului politic 1999] / Igor
Volni chi // Luceaf rul. – 1999. – 29 dec. – P. 4.

327 Rela ii interna ionale. Politic extern


Barbov, Aleksandr. Pridnestrov' e - vse po-staromu: [po
materialam conf. “Pridnestrov. konflikt v kontekste Pakta stabil’nosti
v Ûgo-Vosto noj Evrope”] / Aleksandr Barbov // Mold. vedomosti. –
1999. – 22 dek.

Bârsan, Victor. Accentul se pune pe pragmatism:


interviu cu V. Bârsan, ambasador al României în Rep. Moldova /
consemnare: Ion Stici // Moldova suveran . – 1999. – 2 dec.

Bârsan, Victor. Între dou state pot exista rela ii


excelente f r semnarea vreunui tratat politic de baz : interviu cu V.
Bârsan, Ambasador Extraordinar i Plenipoten iar al României în Rep.
Moldova / pentru conformitate: Sorina tefâr // Flux: cotid. na . –
1999. – 1 dec. – P. 4; Flux: ed. de vineri. – 1999. – 3 dec. – P. 4.

Bârsan, Victor. Victor Bârsan : “Ukreplenie


gosudarstvennosti Respubliki Moldova sootvetstvuet interesam
Rumynii” : [interv’û s rezvy . i Polnomo . Poslom Rumynii v Resp.
Moldova] / sobesednik: Boris Marian // Nezavisimaâ Moldova. –
1999. – 1 dek.

Guzun, Igor. AcaS , Macao: [revenirea provinciei


Macao la China] / Igor Guzun // S pt mîna. – 1999. – 17 dec. – P. 12,
13.

Hartiâ evropejskoj bezopasnosti: [publikuetsâ v


sokra enii ; Stambul, noâb. 1999 g.] // Den’. – 1999. – 17 dek. – P. 3.

Levickij, Evgenij. Evgenij Levickij: “Ukraina predložila


estnyj variant razrešeniâ pridnestrovskoj problemy”: [interv’û s
polnom . predstavitelem prezidenta Ukrainy na peregovorah meždu
Chi in u i Tiraspol] // Den’. – 1999. – 17 dek. – P. 4, 5.
Lord Russel-Johnston la Chi in u: [fi ier al Pre .
Adun rii Parlamentare a Consiliului Europei] // Moldova suveran . –
1999. – 7 dec.

Martonyi, Iano . Europa. Istoria unei reconcilieri: [pref.


la cartea “Un deceniu pentru istorie. Consiliul Europei 1989-1999” de
Denis Huber, diplomat fr.] / Iano Martonyi, Halldor Asgumsson,
David Andrews // S pt mîna. – 1999. – 10 dec. – P. 11.

Papkin, Aleksandr. Aleksandr Papkin: “ astica moego


serdca navsegda ostanetsâ zdes’”: [beseda s rezvy . i Polnomo .
Poslom Rossii v Moldove] / zapisal Boris Marian // Nezavisimaâ
Moldova. – 1999. – 15 dek.

Papkin, A. V. Rossiâ aktivno za i aet prava


soote estvennikov: [interv’û s rezvy . i Polnomo . Poslom
Rossijskoj Federacii v Moldove A. V. Papkinym] / zapisal S. Sulâk //
Kišin. obozrevatel’. – 1999. – 26 noâb. – P. 1, 3.

Ross, Viktor. Naši svâzi krepnut: [interv’û s rezvy . i


Polnomo . Poslom Pol’ši v Resp. Moldova V. Rossom] / zapisal S.
Sulâk // Kišin. obozrevatel’. – 1999. – 5 noâb. – P. 1, 3.

Russel=Johnston (lord) Compromisul este nu numai


necesar, dar i un semn de maturitate politic : alocu iunea lordului
Russel=Johnston , Pre . Adun rii Parlamentare a Consiliului Europei
în Parlamentul Rep. Moldova (6 dec. 1999) // Moldova suveran . –
1999. – 9 dec.

Russel=Johnston (lord): “Dac nu reu i i S demonstra i


în elepciune, responsabilitate i voin , noi, cei din Consiliul Europei,
nu vom putea face nimic...”: alocu iunea lordului Russel=Johnston ,
Pre . Adun rii Parlamentare a Consiliului Europei în Parlamentul Rep.
Moldova; 6 dec. 1999 // Mesagerul. – 1999. – 11 dec. – P. 10.

Russel=Johnston (lord). Moldova în fa a dilemei:


integrare european sau izolare interna ional : [despre reforma
constitu ional din rep.: din alocu iunea lordului R. Johnston, Pre .
Adun rii Parlamentare a Consiliului Europei, rostit în Parlament, 6
dec. 1999] // Dialog. – 1999. – 10 dec. – P. 1, 2.

Russel=Johnston (lord). Sovet Evropy ozabo en


problemoj Pridnestrov’â : interv’û s lordom Rasselom D., pred.
Parlament. sobraniâ Soveta Evropy / zapisal Dinu Mihail // De facto. –
1999. – 21 okt. – P. 7.

Schwimmer, Walter. Europa, un patrimoniu comun:


[art. secretarului gen. al Consiliului Europei] / Walter Schwimmer //
S pt mîna. – 1999. – 10 dec. – P. 11.

Schwimmer, Walter. Împreun în secolul XXI:


[interviu cu W. Schwimmer, secretar gen. al Consiliului Europei] /
consemnare: Alexandru Dorogan // Capitala. – 1999. – 11 dec. - P. 3;
Capitala = Stolica. – 1999. – 11 dek. – P. 3.

Vodenski, Petr. “Moldova dlâ nas hrestomatijno


interesna”: [dialog s poslom Bolgarii v Moldove P. Vodenski]
voprosy zadavala Lûdmila Efimova // Kišin. novosti. – 1999. – 10
dek. – P. 4.

327(478) Politica extern a Republicii Moldova


(Vezi de asemenea Nr 5190, 5192, 5194)

Dabija, Nicolae. Republica Moldova - un Kosovo al


Bazinului M rii Negre: (cuvântarea dlui N. Dabija, deputat al
Parlamentului Rep. Moldova, la cea de-a paisprezecea sesiune plenar
a Adun rii Parlamentare a Cooper rii Economice la Marea Neagr , 7-
9 dec. 1999, Kiev) // Lit. i arta. – 1999. – 16 dec. – P. 1.

328 Organele supreme ale puterii de stat


(Vezi de asemenea Nr 5157-58, 5168, 5263)

Braghi , Dumitru. Tret’â popytka: [interv’û s


kandidatom v prem’er-ministry Resp. Moldova D. Braghi ] / zapisal
Dmitrij Barbalat // Nezavisimaâ Moldova. – 1999. – 21 dek.
Guvernul Republicii Moldova: ideologia, sarcinile i
obiectivele: [materiale preg tite de Centrul analitic al Org. ob te ti
“Republica”] // De facto. – 1999. – 24 noiemb. – P. 8. – Idem i în lb.
ruS .

Lucinschi, Petru. Alocu iunea Pre edintelui Republicii


Moldova dl Petru Lucinschi la ceremonia de depunere a jur mântului
de c tre noul Guvern: [21 dec. 1999] // Moldova suveran . – 1999. –
22 dec.

Sturza, Ion. Ion Sturza: U nas bylo vse - i ošibki, i


dostiženiâ...: [interv’û s èks-prem’erom Resp. Moldova] / vzâl
interv’û Boris Marian // Nezavisimaâ Moldova. – 1999. - 22 dek.

329 Partide i mi c ri politice. Organiza ii i mi c ri de maS


329.1/.6 Partide i mi c ri politice
Martens, Wilfried. Bazele doctrinare ale Partidului
Popular European / Wilfried Martens // ara. – 1999. – 3 dec.

329.1/.6(478) Partide i mi c ri politice din Republica Moldova


(Vezi de asemenea Nr 5174)

Bogatu, Petru. Anul în care au dat faliment SRL-urile


politice: [spectru politic în Rep. Moldova] / Petru Bogatu // ara. –
1999. – 31 dec.

Bogatu, Petru. Complotul birocra iei: [partide


doctrinare în Rep. Moldova] / Petru Bogatu // ara. – 1999. – 21 dec.

Bogatu, Petru. Democra ia cre tin , curentul politic care


a botezat capitalismul (I - III): 80 de ani de la fondarea primului partid
cre tin / Petru Bogatu // ara. – 1999. – 7, 10, 14 dec.

Matei, Valeriu. “De la apari ia sa pe arena politic ,


Partidul nostru s-a manifestat constant ca o forma iune de centru-
dreapta care a împ rt it dezideratele Mi c rii democratice de
rena tere na ional i de reformare a societ ii...”: rap. despre
activitatea Partidului For elor Democratice în perioada noiemb. 1997 -
noiemb. 1999, în contextul situa iei soc.-pol. i economice din Rep.
Moldova // Mesagerul. – 1999. – 11 dec. – P. 1-2. – Aut. indicat în
nota red.

Gorgan, Alexandru. “PRC are mai mult sus inere


printre cet enii care vorbesc frumos i cu demnitate limba român ":
[dialog cu A. Gorgan, secretar resp. al PRC] / consemnare: Victor
Pânzaru // Luceaf rul. – 1999. – 24 dec. – P.7.

Gu u, Ion. Despre unele sarcini vizând realizarea


hot rârilor Congresului III al PDSF: alocu iunea dlui I. Gu u, Pre .
Partidului Democra iei Sociale “Furnica” la edin a Consiliului Rep.
din 4 dec. 1999 // Furnica. – 1999. – Dec. (Nr 30). – P. 2. – Idem i în
lb. ruS .

Krylov, Valentin. Valentin Krylov: “Politi eskie


protivniki dolžny byt’ v ravnyh usloviâh”: [interv’û s liderom Partii
socialistov Resp. Moldova] // Den’. – 1999. – 31 dek. – P. 3.

Partidul Democra iei Sociale “Furnica”. Statutul.


Programul politic // Furnica. – 1999. – Dec. (Nr 29). – P. 3-6. – Idem
i în lb. ruS .

Partidul For elor Democratice. Statutul Partidului


For elor Democratice. Programul Partidului For elor Democratice:
[modificate prin deciziile congr. VIII al PFD] // Mesagerul. – 1999. –
11 dec. – P. 4-6.

Partidul Popular Cre tin Democrat. Declara ia


Congresului al VI-lea al Partidului Popular Cre tin Democrat:
[privind obiectivele strategice, 11 dec. 1999] // ara. – 1999. – 14
dec.

Partidul Popular Cre tin Democrat. Programul


Partidului Popular Cre tin Democrat: proiect // ara. – 1999. – 10 dec.
Ro ca, Iurie. Cre tinism i democra ie: rap. pre . PPCD,
prezentat Congresului VI al Partidului Popular Cre tin Democrat /
Iurie Ro ca // ara. – 1999. – 14 dec.

Ro ca, Iurie. Frontul n scut pe vremea lui Gorbaciov e o


forma iune cre tin-democrat [interviu cu Iu. Ro ca, Pre . Frontului
Popular Cre tin-Democrat, acordat în exclusivitate ziarului Ziua] /
consemnare: Vartan Arachelian // ara. – 1999. – 10 dec.

tirbu, Eugen. Suntem sus inu i deoarece adev rul este


de partea noastr : interviu cu E. tirbu, vicepre . al Biroului Executiv
al Mi c rii “Pentru o Moldov Democratic i Prosper " deputat în
Parlament / consemnare: Ilie Bujor // Dialog. – 1999. – 17 dec. – P. 2.

Voronin, Vladimir. Strategia supravie uirii, strategia


rena terii: rap. lui V. Voronin, prim-secretar al CC al PCRM la Conf. I
republican de partid // Comunistul. – 1999. – 24 dec. – P. 3-6;
Kommunist. – 1999. – 24 dek. – P. 3-6.

33 ECONOMIE. TIIN E ECONOMICE


330 tiin e economice. Economie politic
331 Munc . Economia muncii. Organizarea muncii
Protec ia muncii angaja ilor: [extras din acte
legislative] / consemnare: Vladimir Mutruc // Vocea poporului. –
1999. – 17 dec. – P. 6; Golos naroda. – 1999. – 17 dec. – P. 6.

331.105.44 Sindicate
(Vezi de asemenea Nr 5126)

Godonoga, Ion. Ion Godonoga: “Sper ca 2000 S fie un


an de cotitur ": [interviu cu pre . Federa iei Gen. a Sindicatelor din
Rep. Moldova] // Vocea poporului. – 1999. – 31 dec. – P. 1-2; Golos
naroda. – 1999. – 31 dek. – P. 1-2.

Ivanov, Dumitru. Možno li pojti v razvedku s nynešnim


profsoûzom? : [interv’û s pred. Centr. kom. profsoûzov rabotnikov
obrazovaniâ i nauki D. Ivanovym] / interv’û vzâla Tamara Tomina //
Kišin. novosti. – 1999. – 3 dek. – P. 3.

Roman, Anastasia. Semnul ro u i unica anS :


[interviu cu A. Roman, pre . Comitetului Sindical unit al Lucr torilor
din Comer din mun. Chi in u] / consemnare: Iurie B lan // Vocea
poporului. – 1999. – 31 dec. – P. 6; Golos naroda. – 1999. – 31 dek. –
P. 6.

332 Economie regional . P mânt. Sol. Proprietate imobiliar


(Vezi de asemenea Nr 5354)

Gînju, Valeriu. La ora bilan ului: interviu cu V. Gînju,


adjunctul managerului Oficiului de implementare a primului proiect
de cadastru în Rep. Moldova / consemnare: Vladimir Gu u // Moldova
suveran . – 1999. – 25 dec. – P.5.

Slonovschi, Angela. Evaluarea propriet ii imobiliare în


Republica Moldova: interviu cu A. Slonovschi, coord. regional în
cadrul Oficiului de implementare a primului proiect de cadastru /
consemnare: Vladimir Gu u // Moldova suveran . – 1999. – 7 dec.

Urecheanu, Serafim. “În municipiu problema locativ e


de stringent actualitate”: interviu cu S. Urecheanu, primarul gen. al
mun. Chi in u / a intervievat Alexandru Filip; fotogr.: Pavel Frei //
Capitala. – 1999. – 25 dec. – P. 3; Capitala = Stolica. – 1999. - 25 dek.
– P. 3.

334 Forme de organizare a activit ii economice


(Vezi de asemenea Nr 5154)

Republica Moldova. Parlamentul. Legea Republicii


Moldova cu privire la antreprenoriat i întreprinderi: [Nr 845-XII din
03.01.92] // Juristul Moldovei. – 1999. – 11 noiemb. – P. 5-9; Ûrist
Moldovy. – 1999. – 11 noiemb. – P. 5-9.
336 Finan e. B nci. MoneD i circula ie monetar . Credit
Arabajeru, Lucia. Cine sînt beneficiarii? : [dialog cu L.
Arabajeru, specialist în managementul financiar la Agen ia pentru
Restructurarea Agriculturii] / consemnare: Claudia Tudoreanca //
Moldova suveran . – 1999. – 21 dec.

Cozma, Vasile. Disciplina financiar - condi ie


primordial în promovarea economiei: [5 ani de la fondarea Cur ii de
Conturi: art. pre . Cur ii] / Vasile Cozma // Moldova suveran . –
1999. – 7 dec.

Cozma, Vasile. Vasile Cozma : Sodejstvuem


èkonomi eskomu porâdku v Moldove i ee procvetaniû: [interv’û s
pred. s et. palaty] / zapisala Galina Varikaš // Nezavisimaâ Moldova.
– 1999. – 8 dek.

Gajdarži, Igor’. Bankomaty ždut vladel’cev karto ek:


[beseda s na . otdela bankov. kart i tehnologij "Victoriâ-bank" I.
Gajdarži] / besedovala Svetlana Šalberova // Mold. vedomosti. – 1999.
– 15 dek. – P. 7.

Oleinic, Alexandru. Pia a determin pre ul: [procesul de


privatizare a sectorului energetic: interviu cu A. Oleinic, dir. gen. al
Dep. Privatiz rii de Stat] / a intervievat Vasile Trof il ; foto Tudor
Iovu // Moldova suveran . – 1999. – 9 dec.

P tra , Mihai. Reforma monetar i politica bancar în


Republica Moldova / Mihai P tra // Capitala. – 1999. – 11, 18, 25
dec. – P. 6. – Capitala = Stolica. – 1999. – 11, 18, 25 dek. – P. 4-5. -
Va urma.

Savin, Nina. Creditele de lung durat pot deveni o


solu ie pentru relansarea economiei: interviu cu N. Savin, eful Dep.
Credite i Rela ii de Pia a B ncii Na . / a intervievat Victor Grigora
// Dialog. – 1999. – 3 dec. – P. 5.

ru , Didina. Bugetul local între a fi i a nu fi / Didina


ru // Mesagerul. – 1999. – 31 dec. – P. 4.
ru , Didina. Doar premisele realiste confer
credibilitate economiei: [aspecte financiare] / Didina ru //
Mesagerul. – 1999. – 11 dec. – P. 8.

338 Situa ie economic . Politic economic . Produc ie


(Vezi Nr 5582, 5587)

338(478) Situa ia economic a Republicii Moldova


(Vezi de asemenea Nr 5234, 5352, 5371)

Chiorsac, Mihai. Ast zi, criza energetic , dar mâine... :


interviu cu M. Chiorsac, dir. Inst. de Energetic al Acad. de t. a Rep.
Moldova / consemnare: Victoria Vasileac // Dialog. – 1999. – 10 dec.
– P. 5.

Maximilian, Silvestru. Un premier care admite cre terea


omajului trebuie S plece: [economia anului 2000 : interviu cu S.
Maximilian, dr. în economie, prof. univ.] / interviu realizat de Alina
Radu // Flux: cotid. na . – 1999. – 16 dec.

Muravschi, Alexandru. Alexandru Muravschi: “Nu


exclud c în Moldova se poate repeta varianta bulgar ": [situa ia soc.-
econ.: interviu cu viceprim-ministrul, ministrul Economiei i
Reformelor în exerci iu] / a dialogat Victor Grigora // Dialog. –
1999. – 3 dec. – P. 3.

Muravschi, Alexandru. Kak Respublika Moldova


poterâla svoj šans na vyzdorovlenie: [èkon. aspekty] / Alexandru
Muravschi // Nezavisimaâ Moldova. – 1999. – 21 dek.

Olejnik, Aleksandr. “Glavnoe - ne ostanovit’ process


privatizacii”: [beseda s dir. departamenta privatizacii i upr.
gosimu estvom A. Olejnik] // Mold. vedomosti. – 1999. – 4 dek. – P.
1-2.
Paskalov, Vladimir. Sel’skoe hozâjstvo strany možno
vyvesti iz krizisa / Vladimir Paskalov, Ivan Delibaltov // Nezavisimaâ
Moldova. – 1999. – 15 dek.

Republica Moldova. Parlamentul. Legea Republicii


Moldova despre restructurarea întreprinderilor agricole, în procesul de
privatizare în scopul restructur rii sectorului agrar în procesul de
privatizare: [Nr 392 - XIV din 13 mai 1999] // Juristul Moldovei. –
1999. – 3 dec. – P. 5-8.; Ûrist Moldovy. – 1999. 3 dek. – P. 5-8. –
(Supl.: Legea i p mântul; Nr 2)

Sugestii în prag de An Nou: [situa ia soc.-econ. din rep.:


adresarea Asoc. Oamenilor de t., Cultur i Art a Rep. Moldova,
Centrului Expertizelor Publice c tre Petru Lucinschi, pre , al Rep.
Moldova, Dumitru Diacov, pre . al Parlamentului, Dumitru Braghi ,
prim-ministru] // Lit. i arta. – 1999. – 30 dec. – P. 3. – Semnat:
Grigore Vieru, Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, ...

Timofte, Ilie. Probleme generate de imperfec iunea


managementului i legisla iei: [sectorul energetic din rep.] /Ilie
Timofte // Moldova suveran . – 1999. – 18 dec.

Tranzi ia a adus dezam giri: (concluzii la rap. Na al


Dezvolt rii Umane) // Vocea poporului. – 1999. – 31 dec. – P. 4;
Golos naroda. – 1999. – 31 dek. – P. 4.

339.1 Probleme generale ale comer ului


(Vezi de asemenea Nr 5225)

Belopotapov, Aleksandr. Torgovat’ bez sertifikacii -


tol’ko den’gi terât’: [interv’û s rukovoditelem organa po sertifikacii
sistem ka estva Moldovy A. Belopotapovym] / vel besedu Û.
Trofimov // De facto. – 1999. – 21 okt. – P. 13.

339.5 Comer exterior. Comer interna ional


Garmandir, Mihai. Daeš, tamožnâ! , ili Za deržavu ne
obidno: [interv’û s vedu . sotrudnikom Departamenta tamož. kontrolâ
Resp. Moldova, M. Garmandirom] / sobesednica: Natal’â Silickaâ //
Nezavisimaâ Moldova. – 1999. – 7 dek.

339.7 Finan e interna ionale


(Vezi Nr 5366)

34 DREPT. LEGISLA IE. JURISPRUDEN


(Vezi de asemenea Nr 5574)

Bl naru, Drago . Nivelul culturii juridice a societ ii


noastre este la p mânt: interviu cu D. Bl naru, dir. Clinicii juridice a
Univ. de Stat din Moldova / interviu realizat de Alina Radu // Flux:
cotid. na . – 1999. – 23 dec.
340 Drept în general
Cecan, Victor. Pora podumat’ o ka estve zakonov:
[beseda s pred. komissii po kontrolû i peticiâm, deputatom
Parlamenta V. Cecanom] / besedoval S. Sulâk // Kišin. obozrevatel’.
– 1999. – 10 dek. – P. 1, 3.

341 Drept interna ional


(Vezi de asemenea Nr 5258, 5272)

Carta European cu privire la statutul judec torului:


[aprobat de reuniunea multilateral din Strasbourg; 8-10 iul. 1998]
// Juristul Moldovei. – 1999. – 10 dec. – P. 4; Ûrist Moldovy. – 1999.
10 dek. – P. 4.

Lazari, Constantin. Drepturile omului i Carta ONU /


Constantin Lazari // Juristul Moldovei. – 1999. – 11 noiemb. – P. 4;
Ûrist Moldovy. – 1999. – 11 noâb. – P. 4.

342 Drept public. Drept constitu ional. Drept administrativ


(Vezi de asemenea Nr 5193, 5198, 5370)

Categoricul imperativ al timpului: “masa rotunD ”


“Reforma constitu ional a puterii: probleme i perspective” /
materiale preg tite de Iurie Trofimov // De facto. – 1999. – 11
noiemb. – P. 8. – Idem i în lb. ruS .

Costachi, Gheorghe. Statul de drept i eficien a


mecanismului de guvernare / Gheorghe Costachi // De facto. – 1999. –
24 noiemb. – P. 10.– Idem i în lb. ruS . – Va urma.

Evropejskaâ komissiâ po demokratii erez pravo:


(venecianskaâ komissiâ). Proèkt zaklû eniâ po konstitucionnoj
reforme v Respublike Moldova: Sovet Evropy, Strasburg, 29 noâb.
1999 goda // Novoe vremâ. – 1999. – 30 dek. – P. 9.

Gagauziâ. Skoro budut peremeny: pravov. zaklû enie


Venecian. komissii po voprosu sootvetstviâ zakonov Resp. Moldova
“O mestn. publ. upr.”; “Ob adm.-territor. ustrojstve” dejstv.
zakonodatel’stvu o deâtel’nosti nac. men’šinstv : [publikuetsâ v
sokra .] // Den’. – 1999. – 17 dek. – P. 7.

Guzun, Igor. Liderul Massimo D’Alema: [portret politic


i social al premierului Rep. Italiene] / Igor Guzun // S pt mîna. –
1999. – 3 dec. – P. 13.

Prava nado za i at’: [materialy “krugl. stola” v red.


“KO” s u astiem: Valeriâ Gileskogo, deputata Parlamenta, Mihaila
Sidorova, parlament. advokata, Petra Šornikov, dr. istorii, ...] // Kišin.
obozrevatel’. – 1999. – 17 dek. – P. 1, 3.

Republica Moldova. Pre edintele (1996-; Petru


Lucinschi). Decret privind numirea Guvernului: [din 21 dec. 1999] //
Moldova suveran . – 1999. – 23 dec.

Sidorov, Mihail. Naša cel’ - pomo ’ lûdâm: [interv’û s


parlament. advokatom, perv. zam. ministra ûsticii Resp. Moldova M.
Sidorovym] / besedoval S. Sulâk // Kišin. obozrevatel’. – 1999. - 12
noâb. – P. 1, 3.
Sofronie, Ion. Soarta democra iei: [reforma judiciar i
de drept în Rep. Moldova] / Ion Sofronie // Juristul Moldovei. – 1999.
– 3 dec. – P. 1, 3; Ûrist Moldovy. – 1999. 3 dek. – P. 1, 3.

Stoica, Valentina. “Avem i noi palavramentul nostru!”:


[drepturile copiilor în Rep. Moldova: sesiunea de toamn a
Parlamentului Copiilor, 22-23 noiemb., Chi in u] / Valentina Stoica
// Glasul na iunii. – 1999. – 15 dec. – P. 5.

Urâtu, tefan. În Moldova 250 de locuitori sper S - i


restabileasc la Curtea European drepturile lezate: interviu cu st.
Urâtu, pre . Comitetului Helsinki pentru drepturile omului din Rep.
Moldova / consemnare: Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. – 1999. –
10 dec. – P. 5; Golos naroda. – 1999. – 10 dek. – P. 5.

343 Drept penal. Procedur penal . Criminologie. Criminalistic


Martîncic, Evghenii. Pronun area i redactarea sentin ei:
legea, practica i teoria / Evghenii Martîncic // Juristul Moldovei. –
1999. – 17 dec. – P. 5; Ûrist Moldovy. – 1999. – 17 dek. – P. 5.

Pl m deal , Mihai. Organizovannaâ prestupnost’


ugrožaet bezopasnosti gosudarstva / Mihai Pl m deal // De facto. –
1999. – 21 okt. – P. 3.
344 Drept penal militar
Verejan, Valentin. S nu ajungem pân la u a cu gratii!
... : interviu cu gen. de brigaD de justi ie V. Verejan, pre .
judec toriei militare // Carabinierii Moldovei. – 1999. - Dec. (Nr 1).

346 Drept economic


Covaliu, Gheorghe. Gheorghe Covaliu: “Lipsa unei
ideologii legislative constituie un obstacol în reglementarea rela iilor
economice”: interviu cu pre . Asoc. întreprinderilor pentru asisten
i servicii juridice, ex-pre . al Arbitrajului de Stat / interviu realizat de
Ion Sofronie // Juristul Moldovei. – 1999. – 31 dec. – P. 4-5; Ûrist
Moldovy. – 1999. – 31 dek. – P. 4-5.
347 Drept civil. Drept privat
(Vezi de asemenea Nr 5254)

Peatac, Alexandra. Când drumurile se despart: [unele


considerente privind notariatul privat: interviu cu notarul A. Peatac] /
a intervievat Nina Simonovski // Juristul Moldovei. – 1999. – 31 dec.
– P. 7; Ûrist Moldovy. – 1999. – 31 dek. – P. 7.

349.2 Dreptul muncii


Preguza, Ion. Conven iile OIM: cum sunt ele respectate
în Republica Moldova: [norme int. ale muncii] / Ion Preguza // Vocea
poporului. – 1999. – 10 dec. – P. 3; Golos naroda. – 1999. - 10 dek. –
P. 3.

R spunderea disciplinar a conduc torilor auto:


[aplicarea prevederilor Codului muncii Rep. Moldova] // Juristul
Moldovei. – 1999. – 17 dek. – P. 8.

349.4 Drept funciar. Drept agrar


Abajeru, Lucia. Înlesniri acordate persoanelor fizice la
plata impozitului funciar: [cadru legislativ] / Lucia Abajeru // Juristul
Moldovei. – 1999. – 31 dec. – P. 10. – (Supl. : Legea i p mântul; Nr
5); Ûrist Moldovy. – 1999. – 31 dek. – P. 10. – (Pril. : Zakon i zemlâ;
Nr 5).

35 ADMINISTRA IE PUBLIC . TIIN MILITAR

Burian, Alexandru. Cadre pentru organele administr rii


publice centrale i locale: [interviu cu A. Burian, ef al catedrei
“Drept int. i rela ii int.” la Acad. de Administrare Public ] / a
conversat Vitalie Atamanenco // Moldova suveran . – 1999. – 2 dec.

351/354 Administra ie public


Arseni, Alexandru. “Drepturile noastre trebuie S fie
argumentate, bazate pe lege”: interviu cu A. Arseni, consilier
municipal / a dialogat Galina Lungu // Capitala. – 1999. – 11 dec. – P.
2; Capitala = Stolica. – 1999. – 11 dek. – P. 2.

Besolov, M. Nužen li institut razvitiâ munucipiâ?


:[probl. upr. mun.] / M. Besolov // Capitala = Stolica. – 1999. – 11
dek. – P. 7.

Catan, Victor. Victor Catan: “Policii udalos’


predotvratir’ rost prestupnosti”: [interv’û s Ministrom vnutr. del
Moldovy] / zapisal Dmitrij Ciuba enco // Mold. vedomosti. – 1999. –
18 dek. – P. 1-2.

Catan, Victor. Poli ia are nevoie de un credit de


încredere din partea popula iei: [interviu cu V. Catan, ministru în
exerci iu al afacerilor interne] / a înregistrat Angela Cibotaru //
Dialog. – 1999. – 17 dec. – P. 3.

Clipa, Constantin. “Voi face totul ca S restabilesc


încrederea popula iei în poli ie”: interviu cu C. Clipa, comisarul
Inspectoratului mun. de Poli ie / a intervievat Galina Lungu //
Capitala. – 1999. – 25 dec. – P. 13; Capitala = Stolica. – 1999. – 25
dek. – P. 2.

Filip, Vasile. “Le dorim oamenilor un drum care S aib


bucurii la ambele capete”: interviu cu V. Filip, eful Inspectoratului
Rep. de Stat al Poli iei Rutiere / consemnare: Constantin Olteanu //
S pt mîna. – 1999. – 17 dec. – P. 4-5.

Krojtor, Dmitrij. Dmitrij Kroitor: Trudnoe na alo v


konce nelegkogo goda: interv’û s baškanom G g uzii / besedoval Lev
Gol’dberg // Novoe vremâ. – 1999. – 19 noâb. – P. 3.

Ministry vnutrennih del. Novejšaâ istoriâ: [o


rukovoditelâh MVD Resp. Moldova] / podgotovila Elena Zamura //
Novoe vremâ. – 1999. – 17 dek. – P. 4-5.

S r cu a, Anatolie. Anatolie S r cu a: “Numai cu


dragoste i credin poate fi f urit o societate S n toaS , civilizat ":
[problemele administra iei publ locale: interviu cu pretorul sectorului
Ciocana, mun. Chi in u] / dialog între inut de Ion Sandu; fotogr.:
Pavel Frei // Capitala. – 1999. – 4 dec. – P. 4; Capitala = Stolica. –
1999. – 4 dek. – P. 4.

Simac, A. Curajul ne va înso i i-n viitor: [art.


viceministrului afacerilor interne, comandantul trupelor de carabinieri]
/ A. Simac // Carabinierii Moldovei. – 1999. – Dec. (Nr 1).

Simac, Anatolie. În condi iile de azi, un comandant


trebuie S fie i un bun gospodar: interviu cu A. Simac, viceministru
al afacerilor interne al Rep. Moldova, comandant al trupelor de
carabinieri / interlocutor: Victor Prohin; fotogr.: Dumitru Cucerenco
// Moldova suveran . – 1999. – 11 dec. – P. 5.

Solovej, Aleksej. Aleksej Solovej: “Struktury novye –


problemy starye”: [interv’û s zam. komissara policii uezda Chi in u]
/ zapisala Larisa Veveri // Novoe vremâ. – 1999. – 26 noâb. – P. 7.

Tâ cu, Iurie. Nori negri trec de-asupra frontierei:


[interviu cu Iu. Tâ cu, eful Dir. poli iei de frontier din cadrul Dep.
informare, eviden i docum. popula iei] // Juristul Moldovei. – 1999.
– 10 dec. – P. 5; Ûrist Moldovy. – 1999. – 10 dek. – P. 5.

Tragira, Vasilij. Vasilij Tragira: “Â ne politik, â estnyj


proizvodstvennik...”: [beseda s primarom g. Otaci] / besedu vel
Valentin Rusu // Moldova suveran . – 1999. – 25 dec. – P. 4.

urcan, Vladimir. “K prazdniku my polu ili zarplatu za


sentâbr’”: [beseda s perv. zam. ministra vnutr. del Resp. Moldova V.
urcan] / besedovala Nadežda Brûsova // Kišin. novosti. – 1999. – 17
dek. – P. 4.

Urecheanu, Serafim. Kišinev možet stat’ pervym v


Evrope sociopolisom: [stat’â Gener. primara mun. Chi in u] /
Serafim Urecheanu // Nezavisimaâ Moldova. – 1999. – 3 dek. – P. 5.
Urecheanu, Serafim. Partea de responsabilitate a
fiec ruia: [poli ia mun. la cea de-a IX-a aniversare: art. primarului
gen. de Chi in u] / Serafim Urecheanu; fotogr.: Pavel Frei // Capitala.
– 1999. – 18 dec. – P. 3.

5293. Veveri , Larisa. “Detskaâ bolezn’” narkomanii /


Larisa Veveri // Novoe vremâ. – 1999. 10 dek. – P. 5.

355/359 tiin militar . For e armate


Gamurari, Boris. Maâtnik ka nulsâ k plûsu? : [beseda s
ministrom oborony Resp. Moldova B. Gamurari] / besedovala
Lûdmila Efimova // Kišin. novosti. – 1999. – 24 dek. – P. 2.

Savost’ânov, V. 8 let na straže nezavisimosti: [vooruž.


sily Ukrainy: stat’â attaše po vopr. oborony, voenno-vozdušn. i
voenno-mor. attaše pri Posol’stve Ukrainy v Resp. Moldova] / V.
Savost’ânov // Nezavisimaâ Moldova. – 1999. – 7 dek.

36 ASISTEN SOCIAL . ASIGUR RI SOCIALE


Capi a, Lora. În Germania e cu totul altfel: [asoc. de
binefacere pentru Moldova la Schtutgard] / Lora Capi a // Dialog. –
1999. – 24 dec. – P. 4.

Cuzuioc, Ion. Caritatea - un imperativ al timpului:


[activitatea Fondului Carit i i S n t ii din Rep. Moldova] / Ion
Cuzuioc // Lit. i arta. – 1999. – 9 dec. – P. 3.

Grinberg, Clara. Orfanii - problema noastr cea de toate


zilele: interviu cu C. Grinberg, ef. adjunct al Dir. mun. pentru
protec ia drepturilor copilului / consemnare: Ludmila Chilaru //
Capitala. – 1999. – 31 dec. – P. 7.

Mostovoi, Valeriu. Dar din dar se face raiul sau Cum


sunt sus inute p turile socialmente vulnerabile în municipiul Chi in u:
[art. efului Dir. asisten social a Prim riei mun. Chi in u] /
Valeriu Mostovoi // Capitala. – 1999. – 4 dec. – P. 3.
Siureme, Alexi de. Farmaci ti f r frontiere: [org. non-
guvernamental cu acela i titlu] / Alexi de Siureme // F clia. – 1999.
– 11 dec. – P. 6.

Voitun, Aneta. Nu numai trupul, ci i sufletul necesit


ajutor: [organiza ia medical filantropic Soc. inter-confesional a
Medicilor-cre tini “Emanuel”] / Aneta Voitun // Moldova suveran . –
1999. – 4 dec. – P. 3.

37 EDUCA IE. ÎNV MÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER

37.0 Probleme generale ale educa iei, înv mântului i instruirii


(Vezi de asemenea Nr 5465)

Atestarea cadrelor didactice din înv mântul pre-


universitar la Geografie // F clia. – 1999. – 18 dec. – P. 4.

Cuco , Constantin. Educa ia în gândirea i practica


P rin ilor Bisericii. Clement Alexandrinul (150-215) / Constantin
Cuco // Curierul ortodox. – 1999. – Dec. (Nr 15). – P. 3.

Murafa, A. (preot). Biserica i coala: [20 sept. 1918] /


A. Murafa // ara. – 1999. – 14 dec.

Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din


înv mântul pre-universitar // F clia. – 1999. – 4 dec. – P. 5. –
Contin. Începutul: 20 noiemb.

Regulamentul privind organizarea i desf urarea


bacalaureatului: [aprobat prin ordinul Nr 675 din 15 noiemb. 1999 al
Ministerului Educa iei i t.] // F clia. – 1999. – 4 dec. – P. 3. –
Contin. în Nr urm[tor.

Tudoreanca, Claudia. Programul “Pas cu Pas” la cinci


ani de activitate: [progr. educa ional] / Claudia Tudoreanca //
Moldova suveran . – 1999. – 22 dec.
371 Organizarea educa iei i înv mântului. Organizare colar
Cojocaru, Vasile. Managementul colar din perspectiva
reformei / Vasile Cojocaru // F clia. – 1999. – 4 dec. – P. 5.

Iachim, Ion. For centripet : [Tatiana Ponomari, prof.


de lb. rom. la Liceul Teoretic “Gaudeamus”] / Ion Iachim // F clia. –
1999. – 11 dec. – P. 4.

Iachim, Ion. Între obiective i realiz ri sau între S r cie


i entuziasm: [liceul “Ion Vatamanu” din Str eni] / Ion Iachim //
F clia. – 1999. – 4 dec. – P. 4.

Ionko, Majâ. Direktor: [Mihail Negru, dir. internata iz


Str eni] / Majâ Ionko // Kišin. novosti. – 1999. – 17 dek. – P. 5.

Rotaru, Ecaterina. Examenul na ional la limba român


în clasa a IV-a: inf. de la Dir. de Evaluare i Examene a Min.
Educa iei i t. / Ecaterina Rotaru // F clia. – 1999. – 18 dec. – P. 4.

chiopu, Constantin. Atestarea cadrelor didactice din


înv mântul pre-universitar la limba i literatura român / Constantin
chiopu // F clia. – 1999. – 11 dec. – P. 6.

372.8 Materii speciale de înv mânt


B rbu , I. Un curs de alternativ . “Limba român
pentru alolingvi”: curs elaborat de A. Ca enco] / I. B rbu , E.
Constantinovici // Lit. i arta. – 1999. – 9 dec. – P. 7.

Sorbal , Dumitru. O lec ie la cinematic cu aplicarea


fi elor didactice / Dumitru Sorbal // F clia. – 1999. – 11 dec. – P. 4.

377 Înv mânt profesional i mediu de specialitate


Porubin, Natalia. Colegiile se afl într-o stare critic :
[inf. asupra edin ei consiliului rep. al dir. de colegii] / Natalia
Porubin // Moldova suveran . – 1999. – 21 dec.
Romanciuc, Marina. “Trenul” înv mântului
profesional ] i ia vitez : [totalurile implement rii proiectului TACIS
“Reforma sistemului de înv mânt i instruire profesional din
Moldova”] / Marina Romanciuc // F clia. – 1999. – 18 dec. – P. 2.

378 Înv mânt superior. Preg tirea cadrelor tiin ifice


(Vezi de asemenea Nr 5112, 5130, 5133)

E co, Constantin. Leonid Cobâleanschi - un nume de


referin în medicin : [in memoriam prof. univ. fost rector al Univ. de
Medicin i Farmacie “N. Testemi eanu”] / Constantin E co //
Moldova suveran . – 1999. – 9 dec.

Exigen e racordate la standardele na ionale i


interna ionale: implementarea la U.S.M. a Nomenclatorului
specializ rilor aprobat de Guvernul Rep. Moldova (Hot rârea Nr 445
din 13.05.99) // F clia. – 1999. – 4 dec. – P. 7.

Gu u, Ana. ULIM: prezen spaniol de excep ie: [colab.


t. didactice] / Ana Gu u // F clia. – 1999. – 18 dec. – P. 5; Lit. i
arta. – 1999. – 23 dec. – P. 8.

Gu uleac, Victor. Onoarea de ofi er: interviu cu V.


Gu uleac, rector al Acad. de Poli ie “ tefan cel Mare” / interlocutor:
Dumitru P sat // F clia. – 1999. – 18 dec. – P. 8.

Gu uleac, Victor. Victor Gu uleac: “Am fost i român i


om al legii...”: [interviu cu rectorul Acad. de Poli ie “ tefan cel
Mare”] / consemnare: Dumitru P sat // Moldova suveran . – 1999. –
18 dec.

Hri cev, Eugen. Trecerea la autogestiune financiar - un


adev rat “colac de salvare” pentru universit i: [interviu cu E.
Hri cev, rector al Acad. de Studii Economice din Moldova] / a
dialogat Natalia Porubin // Moldova suveran . – 1999. – 11 dec. – P.3.
Informa ie despre Consiliul Na ional de Evaluare
Academic i Acreditare a Institu iilor de Înv mânt: [propuneri
pentru componen a nominal ] // F clia. – 1999. – 11 dec. – P. 2.

Martâncik, Evghenii. Juri tii secolului XXI: unde


înva , de la cine înva ? : [probl. ale înv mântului superior juridic:
medita ii ale prof. univ. E. Martâncik] / consemnare: Nicolae C r u
// Patria tân r . – 1999. – 4 dec. – P. 7; Molodež’ Moldovy. – 1999. –
4 dek. –P. 8.

Mândâcanu, Virgil. Curriculum-ul universitar în


contextul bazelor tehnologiei i m iestriei pedagogice / Virgil
Mândâcanu // F clia. – 1999. – 18 dec. – P. 3.

Moraru, Anton. Universitatea Real-Umanistic din


Cahul: o necesitate actual : [interviu cu dr. habilitat în ist., prof. univ.
A. Moraru] // Furnica. – 1999. – Dec. (Nr 31). – P. 4. – Idem i în lb.
ruS .

PriS caru, Ina. Studiile universitare devin un lux pentru


moldovenii S raci / Ina PriS caru // Flux: ed. de vineri. – 1999. 17
dec. – P. 2.
39 ETNOGRAFIE. MORAVURI. OBICEIURI. FOLCLOR
391/395 Etnografie
Cr ciunul i Revelionul pe mapamond: [obiceiuri i
tradi ii] // ara. – 1999. – 31 dec.

E vremea colindelor: [obiceiuri i datini] // Glasul


na iunii. – 1999. 24 dec. – P. 7.

S rb torile de iarn la Români: [obiceiuri i tradi ii] /


Flux: ed. de vineri. – 1999. – 24 dec. – P. 7.

396 Situa ia social i politic a femeii. Feminism


Caras, Galina. Galina Caras: “Ion este un mare patriot al
fotbalului autohton”: [interviu cu so ia prim. antrenor al Selec ionatei
Na . de Fotbal Ion Caras] / a conversat Jana Mu at // Luceaf rul. –
1999. – 3 dec. – P. 16.

Vasiloi, Adela. Rolul femeii în societatea contemporan :


[reflec ii] / Adela Vasiloi // Lit. i arta. – 1999. – 9 dec. – P. 7.

398 Folclor
(Vezi de asemenea Nr 5498)

Botezatu, Grigore. Florile dalbe, flori de m[r: colinda în


Moldova de Est / Grigore Botezatu // Flux: ed. de vineri. – 1999. – 24
dec. – P. 7.

5 MATEMATIC . TIIN E ALE NATURII


50 GENERALIT I DESPRE TIIN ELE MATEMATICE I NATURALE

504 tiin a mediului înconjur tor. Ecologie uman


Garaba, Vladimir. Ratificirovali bystro, odnako ... :
[konvenciâ “O dostupe k informacii, u astii ob estvennosti v processe
prinâtiâ rešenij i dostupe k pravosudiû po voprosam, kasaû imsâ
okružaû . sredy”: [interv’û s pred. Kišin. territor. org. Èkolog.
dviženiâ Moldovy V. Garaba] / podgotovil Vâ eslav Borodaev //
Den’. – 1999. – 24 dek. – P. 7.

504(478) Ecologia Republicii Moldova


Dediu, Ion. Alte cardiograme ale ecologismului
tranzi ional: [dialog cu I. Dediu, academician] / consemnare: Grigore
Grigorescu // Glasul na iunii. – 1999. 15 dec. – P. 2, 3.

Dediu, Ion. Ion Dediu: ”Numai prin inteligen poporul


nostru va prospera i se va afirma în lume”: [aspecte ecologice:
interviu cu acad.] // Vocea poporului. – 1999. – 31 dec. – P. 3; Golos
naroda. – 1999. – 31 dek. – P. 3.

Reni , Alecu. Avem anse reale S înS n to im


p mântul str mo esc: interviu cu deputatul A. Reni . Pre . al Mi c rii
Ecologiste din Moldova / pentru conformitate: Marian Motrescu //
Glasul na iunii. – 1999. – 24 dec. – P. 2, 3.

Vdovicenco, Valeriu. Problemele localit ilor din lunca


Prutului: [protec ia ecologic a regiunii: art. prefectului jud. Cahul] /
Valeriu Vdovicenco // Moldova suveran . – 1999. – 9 dec.

52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
529 Cronologie. Calendar
hartišvili, Aleksandr. Skol’ko dnej v godu? :
[raznoglasiâ meždu ûlianskim i grigorianskim kalendarem] /
Aleksandr hartišvili // Mold. vedomosti. – 1999. – 29 dek. – P. 5.

Ciubucciu, Vlad. Mileniul al III-lea: când începe? :


[calendarul i timpul istoric] / Vlad Ciubucciu // Moldova suveran . –
1999. – 4 dec. – P. 6.
556 Hidrologie
Bazarov, Èduard. Kto o istit v Moldove “otravlennuû"
vodu? : [probl. podzem. vod] / Èduard Bazarov // Mold. vedomosti. –
1999. – 18 dek. – P. 4.

6 TIIN E APLICATE. MEDICIN . TEHNIC


61 MEDICIN
Dron, Ion. Nicolae Str jescu: [medic, ilustru om de
tiin de origine basarabean (1894-1952)] / Ion Dron // Capitala. –
1999. – 31 dec. – P. 9.

614 Igien social . Ocrotirea S n t ii publice. Sanit rie


(Vezi de asemenea Nr 5314)

Malikova, Valentina. Platnaâ medicina: licom k


pacientu: [resp. klin. centr. tradicion. i netradicion. mediciny”
Constructorul”] / Valentina Malikova // Kišin. novosti. – 1999. – 10
dec. – P. 5.
Šev uk, Ivan. to za smenoj vyveski? : [beseda s gl.
vra om Ciadâr-Lungskogo rajona I. Šev ukom] // Den’. – 1999. – 10
dek. – P. 4-5.

evciuc, Ion. Tergiversarea reformelor în sistemul


ocrotirii S n t ii conduce la degradarea acestuia: [interviu cu I.
evciuc, eful Dir. Ocrotirea S n t ii i Protec ia Social a Popula iei
din UTA G g uzia] / a dialogat Dorin Vrabie // Dialog. – 1999. – 24
dec. – P. 4.

Usatâi, Andrei. Reformu na fone vseob ego bezdenež’â :


[interv’û s perv. zam. ministra zdravoohraneniâ A. Usatym,
rukovoditelem Upr. po reformam Minzdrava Resp. Moldova
Alekseem Rusu, koordinatorom proèkta Minzdrava Resp. Moldova
“Restrukturizaciâ sistemy zdravoohraneniâ v Moldove" Viktorom
Volovei] / zapisala Tat’âna Dobrynina // Mold. vedomosti. – 1999. – 4
dek. – P. 6.

616 Patologie. Medicin clinic


Dobreanschi, Valeriu. Exist ori ba terorismul SIDA
[interviu cu V. Dobreanschi, medic-epidemiolog la Centrul na . de
profilaxie i combatere SIDA / consemnare: Ion Stici // Moldova
suveran . – 1999. – 7 dec.

Stici, Ion. O femeie legendar : [Natalia Gheorghiu,


chirurg-pediatru, prof. univ. la 85 de ani de la na tere] / Ion Stici //
Moldova suveran . – 1999. – 4 dec. – P. 3.

62 INGINERIE. TEHNIC ÎN GENERAL


621 Construc ie de ma ini în general. Tehnic nuclear . Electrotehnic .
Tehnologie mecanic în general
Pelin, Gheorghe. Ènergoobespe enie - vopros
gosudarstvennyj. Otvetstvennost’ tože: [interv’û s dir.-menedžerom
AO “RED-Nord”] / zapisal Viktor Starik // Nezavisimaâ Moldova. –
1999. – 29 dek.
63 AGRICULTURA I DOMENII ÎNRUDITE. SILVICULTUR .
VÂN TOARE. PESCUIT
630 Silvicultur . GospoD rirea p durii. Produse forestiere
(Vezi de asemenea Nr 5471)

Mahu, Vasile. P durea cere S fie ocrotit : [interviu cu


V. Mahu, dir. Serviciului Silvic de Stat] / consemnare: Valentina
Malicov // Juristul Moldovei. – 1999. – 10 dec. – P. 9; Ûrist Moldovy.
– 1999. – 10 dek. – P. 9.
631/638 Agricultur
Ciubuc, Ion. Blesk i ni eta agrarnogo sektora / Ion
Ciubuc // Nezavisimaâ Moldova. – 1999. – 2 dek.

631 Probleme generale ale agriculturii


Grigorescu, Grigore. Nai întâi, nu D una... : probleme
stringente din agricultur / Grigore Grigorescu // Moldova suveran . –
1999. – 4 dec. – P. 3.

631.1 Conducerea i organizarea exploat rilor agricole


(Vezi de asemenea Nr 5245)

Moroz, Victor. Reformu dvigat’ v komplekse: [interv’û


s rukovoditelem agentstva po restrukturizacii sel’sk. hoz-va V.
Moroz] / zapisal Û. Fedorov // Nezavisimaâ Moldova. – 1999. – 23
dek.

Prea c , Ion. Produsele ecologice, o =anS pentru


agricultura Republicii Moldova / Ion Prea c // ara. – 1999. – 10 dec.

Sârghi, tefan. Dac exist posibilit i, trebuie S


muncim, ca S dep im i greut ile: [interviu cu t. Sârghi, eful Dir.
gen. pentru agricultur i alimenta ie a consiliului jud. Ungheni] /
pentru conformitate: Andrei Fetescu // Moldova suveran . – 1999. –
22 dec.
631.4/.9 tiin a solului. Lucr ri agricole. Ameliora ii. Îngr minte. Alte
întreb ri
Andrie , Serafim. Fondul funciar - bog ia i durerea
noastr : interviu oferit de S. Andrie , dir. al Inst. de Cercet ri pentru
Pedologie, Agrochimie i Hidrologie “N. Dimo” / interlocutor: Vasile
Martin // Moldova suveran . – 1999. – 4 dec. – P. 1, 2.

Banaru, Anatol. P mântul, o bog ie care se vântur pe


an ce trece: [probl. pedologice] / Anatol Banaru // ara. – 1999. – 24
dec.

Academicianul Andrei Ursu la 70 de ani


Alekseev, A. Krupnyj u enyj-doku aevec / A. Alekseev
// Nezavisimaâ Moldova. – 1999. – 16 dek.

Andrie , Serafim. Un distins discipol al renumitului


pedolog Nicolae Dimo / Serafim Andrie , Dumitru Balteanschi //
Moldova suveran . – 1999. – 21 dec.

Stasiev, Grigore. Academicianul Andrei Ursu la 70 de


ani: [savant-pedolog, Om Emerit al Rep. Moldova, laureat al
Premiului de Stat al Rep. Moldova] / Grigore Stasiev // Lit. i arta. –
1999. – 16 dec. – P. 3.

5362. Un promotor al tiin ei solului - academicianul


Andrei Ursu // Moldova suveran . – 1999. – 18 dec. – Aut.: T. Furdui,
S. Toma, N. G rb l u,...
633.1 Cereale
Boincean, B. Ramura culturilor de c]mp: o tendin
stabil de mic orare / B. Boincean // Moldova suveran . – 1999. – 16
dec.

639.1 Vân toare


Tugan, Asâ. “Pravil’nyj” ohotnik: [problemy
ohotni ’ego hoz-va v vedenii pred. Resp. ob -va ohotnikov i
rybolovov Ûriâ i inova] / Asâ Tugan // Novoe vremâ. – 1999. – 10
dek. – P. 7.
654 Telecomunica ii i telecomanD . Transmiterea imaginilor.
Televiziune. Radio
Cheiba , Victor. “A doua licen GSM a fost acordat în
conformitate cu legisla ia rii”: interviu acordat de V. Cheiba ,
ministru în exerci iu al transporturilor i comunica iilor din Rep.
Moldova // S pt mîna. – 1999. – 3 dec. – P. 5.

Solente, Luc. “Investitorii care vin în Moldova au nevoie


de stabilitate”: [interviu cu L. Solente, dir. gen. “Voxtel”] / a dialogat
Rodica Cior nic // Luceaf rul. – 1999. – 3 dec. – P. 6.

cola, Stela. Un pas timid, dar totu i, spre Europa:


[interviu cu S. cola, dir. gen. al SA “Moldtelecom”] / a intervievat
Anatol Fi er // Moldova suveran . – 1999. – 28 dec.

656.1 Transport rutier


Nižnik, Ivan. Štormit: korabl’ plyvet: [beseda s I.
Nižnikom, pred. Centr. Soveta Soûza Avtomotovoditelej] /
besedovali: Evgeniâ Solomonova, Svetlana Kostousova, Andrej
Saulâk, ... // Nezavisimaâ Moldova. – 1999. – 23 dek.

656.7 Transport aerian


Ceban, Petr. My - polnopravnye leny IKAO: [interv’û
s gener. dir. “AIR-Moldova” P. Ceban] / zapisal Viktor Zaporožec
//Nezavisimaâ Moldova. – 1999. – 7 dek.

659 Reclam . Publicitate. Informa ii


T nase, Constantin. Democra ia i justi ia: [mass-
media în Rep. Moldova] / Constantin T nase // Flux: cotid. na . –
1999. – 28 dec.

66 CHIMIE INDUSTRIAL . INDUSTRII CHIMICE I ÎNRUDITE


662 Materii explozive. Combustibil
Cucu, Andrei. În timpul apropiat se poate a tepta o nou[
majorare a pre ului la petrol: interviu cu A. Cucu, vicepre . SA
“Tirex-petrol” / consemnare: Natalia Costa // Flux: cotid. na . – 1999.
– 1 dec. – P. 3.
663/664 Industrie fermentativ . Industrie alimentar
Spižavka, Nikolaj. Marka Belckogo pi ekombinata -
garantiâ natural’nosti produkcii: [interv’û s gl. inženerom N.
Spižavka i gl. buhgalterom Ninoj âg na ] / zapisal Viktor Starik //
Nezavisimaâ Moldova. – 1999. – 15 dek.

663.9 Stimulente în general


Ciubar , Mircea. Mircea Ciubar : “SOS!” pentru CTC
“Tutun” SA: [interviu cu dir. Combinatului de Tutun din Chi in u] /
consemnare: Alexei Negru // Lit. i arta. – 1999. – 30 dec. – P. 2.

Poian, Petru. Combinatul de Tutun din Chi in u este o


dovaD clar a anselor pe care le are Moldova: interviu cu P. Poian,
dir. gen. al Combinatului de Tutun / consemnare: Viorel Mihail,
Constantin Olteanu // S pt mîna. – 1999. – 24 dec. – P. 4-5.

Poian, Petru. Patimile tutunului: [interviu cu P. Poian,


dir. gen. al Combinatului de Tutun din Chi in u] / consemnare:
Svetlana Derev ikov, Elena Ceaikovski; fotogr. de Sergiu Saenco //
Patria tân r . – 1999. – 6 noiemb. – P. 8.9; Molodež’ Moldovy. –
1999. – 6 noâb. – P. 8, 9.

687 Industrie de confec ii


Bor evici, Andrei. Moldovencele au pu ine =anse S
devin Miss: dialog cu A. Bor evici, dir. Agen iei de Modele ELITE
Centru / interlocutori: Aneta Grosu, Alina Radu, Elena Cârlig // Flux:
ed. de vineri. – 1999. – 3 dec. – P. 5.
69 CONSTRUC II
Petrache, tefan. Dorin a i nevoia sunt dou mobiluri
ale acestui sfâr it de mileniu: dialog cu maestrul t. Petrache, dir. al
Biss-Enginiering SRL / în dialog au fost: Aneta Grosu, Nina erban,
Nicolae Roibu,... // Flux: ed. de vineri. – 1999. – 24 dec. – P. 5.
7 ART . JOCURI. SPORT
71 URBANISM. ARHITECTUR PEISAGIST
Roadedeal, Gheorghe. An al speran elor spulberate:
[arhitectur , urbanism i amenajarea teritoriului] / Gheorghe
Roadedeal; fotogr.: Gheorghe Leca // Capitala. – 1999. – 18 dec. – P.
5.

Roadedeal, Gheorghe. Anul speran elor, anul iluziilor:


probl. urbanistice] / Gheorghe Roadedeal // Lit. i arta. – 1999. – 23
dec. – P. 2.

Vrânceanu, Nicolae. Nicolae Vrânceanu: “Vrem S tim


cine i cum repartizeaz terenurile în ora ": [interviu cu pre .
Comisiei de urbanism, arhitectur , reconstruc ie i fondul funciar al
Consiliului mun. Chi in u] / a intervievat Galina Lungu // Capitala. –
199. – 25 dec. – P. 2; Capitala = Stolica. – 1999. – 25 dek. – P. 2.

72 ARHITECTUR
Buimistru, Tatiana. Kak manipulirovat’ cvetom:
[interv’û s T. Buimistru, koloristom, dr. arhitektury] / podgotovila
Tat’âna Kropanceva // Novoe vremâ. – 1999. 24 dek. – P. 7.

Guzun, Igor. Armonia dintre inova ie i tradi ie:


[aspecte ale arhitecturii japoneze] / Igor Guzun // S pt mîna. – 1999.
– 10 dec. – P. 12-13.

Modârc , Vlad. Valentin Voi ehovski - un nume de


referin în arhitectura autohton / Vlad Modârc , Valentin Mednek,
Nicon Zaporojan // Lit. i arta. – 1999. – 2 dec. – P. 6.

73 ARTE PLASTICE
Dron, Ion. Mili a Petra cu: [sculptori de origine
basarabean (1892-1976)] / Ion Dron // Capitala. – 1999. – 18 dec. –
P. 9.
75/76 PICTUR . GRAFIC
Cibotaru, Mihail Gh. Expozi ie a culorilor i omeniei:
[crea ia pictorului Iurie Matei] / Mihail Gh. Cibotaru // Luceaf rul. –
1999. – 24 dec. – P. 11.

Gol ov, Dumitru. Poet de straja lumii întregi: [Rokuell


Kent, pictor american] / Dumitru Gol ov // Comunistul. – 1999. – 11
dec. – P. 7.
Hadârc , Ion. Andrei Negur sau paleta cu suveici:
[crea ia pictorului] / Ion Hadârc // Lit. i arta. – 1999. 30 dec. – P. 5.

Iurie Matei la Bucure ti: [crea ia pictorului: retip. din


“Cotidianul”, Bucure ti, 13 oct.] // Lit. i arta. – 1999. – 9 dec. – P. 6.
– Cuprins: “Simulare - desimulare, cheia “develop rii” misterelor
realului în opera lui Iurie Matei / Ilie Ro ianu; Ritual i mesaj în opera
lui Iurie Matei / Eugenia Florescu; “Pictorul basarabean Iurie Matei
împinge posibilitatea culorilor pân la limit " / Bianca Stupu.

Partole, Claudia. “Potopul ar fi dac l-am pierde pe


Dumnezeu...”: [crea ia pictori ei Maria Mardare-Fusu] / Claudia
Partole // Moldova suveran . – 1999. – 25 dec. – P. 6.

Petru, Mariana. Retrospective cromatice: [crea ia


plasticianului Vasile Na cu] / Mariana Petru // Glasul na iunii. – 1999.
– 24 dec. – P. 17.

Petru, Mariana. Rezisten a luminii: [sintez asupra


expozi iei “Autumnala’ 99] / Mariana Petru // Glasul na iunii. – 1999.
– 15 dec. – P. 11.

Rusu, Alla. “Mi-a dori, în anul 2000 S vin în Moldova


cu o expozi ie personal ...”: interviu cu pictori a A. Rusu, o
basarabeanc ce î i desf oar activitatea la Paris / a dialogat Rodica
Trofimov // Flux: cotid. na . – 1999. – 14 dec. – P. 7.
Vieru, Igor. O poz color în care to i arat bine:
[scrisoarea plasticianului c tre fiul S u, Roland Vieru] / Igor Vieru //
S pt mîna. – 1999. – 24 dec. – P. 15.

77 FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE
Cibotaru, Mihail Gh. Anotimpurile dragostei de neam:
[mae trii artei fotografice Mihai Potârniche i Paul Buciuta] / Mihail
Gh. Cibotaru // Luceaf rul. – 1999. – 10 dec. – P. 11.

78 MUZIC
(Vezi de asemenea Nr 5377)

Boianova, Ala. Basarabeanca Ala Boianova - o regin a


roman elor: [interviu cu artista] / consemnare: Alexandru oltoianu //
Lit. i arta. – 1999. – 2 dec. – P. 6.

Baniciu, Mircea. Mircea Baniciu: Aici, în Basarabia,


muzica e mai trainic : [interviu cu chitaristul forma iei de muzic
româneasc rock “Phoenix”] / consemnare: Gheorghe Budeanu //
Flux: ed. de vineri. – 1999. – 10 dec. – P. 4.

Belicov, Serafim. Maria Dr gan, o tain care doare i


vindec totodat : [cartea “Vai, S rmana Turturic " de Gheorghe
Budeanu] / Serafim Belicov // Moldova suveran . – 1999. – 21 dec.

Cibotaru, Alexandru. Ea a cântat cum a tiut mai bine:


[in memoriam Tamarei Ciobanu, interpret de muzic popular ] /
Alexandru Cibotaru // Capitala. – 1999. – 4 dec. – P. 8.

Cibotaru, Alexandru. Zâmbetul i lacrima rapsodului:


[instrumentistul Dumitru Blajinu] / Alexandru Cibotaru // Capitala. –
1999. – 18 dec. – P. 9.

Cupcea-Josu, Argentina. Nemuritoare, roman a... : [a


IV-a ed. a Festivalului de roman e “Petale de trandafir”; dec., 1999,
Criuleni] / Argentina Cupcea-Josu // Luceaf rul. – 1999. – 24 dec. – P.
10.
Drejzler, M. Virtuoz smy ka, naslednik l utarov: [50-
letie orkestra nar. muzyki “Fluiera "; 65-letie skripa a, dirižera,
kompozitora Sergeâ Lunchevicâ] / M. Drejzler // Nezavisimaâ
Moldova. – 1999. – 1 dek.

Gondiu, Lauren iu. Lauren iu Gondiu: ”Am reu it S


îmbin melosul folcloric cu noble ea armoniei clasice”: [interviu cu
compozitorul basarabean] // Lit. i arta. – 1999. – 30 dec. – P. 5.

Mihaiu, Virgil. Amalia Rodrigues sau Portugalia


devenit cânt: [in memoriam cânt re ei portugheze] / Virgil Mihaiu //
Contrafort. – 1999. – Noiemb.-Dec. (Nr 11-12) - P. 30.

Mircos, Vlad. O via de Artist pe aripile Muzicii:


[flautistul Ion Zaharia] / Vlad Mircos // Lit. i arta. – 1999. – 2 dec. –
P. 6.

Zaharia, Ion. “Între fotbal i muzic , am ales-o pe a


doua”: dialog cu flautistul I. Zaharia / a înregistrat Nicolae Roibu //
Flux: cotid. na . – 1999. – 1 dec. – P. 8.

791 Divertismente i spectacole publice


Diaconu, Mircea. “Sunt un optimist i nu cred decât în
bine”: [interviu cu actorul din România M. Diaconu] / a conversat
Alina Anghel // Flux: cotid. na . – 1999. – 28 dec.

Dr gan, Nicolae. “În Chi in u exist un public cinefil


foarte elevat”: interviu cu N. Dr gan, dir. cinematografului “Patria” /
interviu realizat de Alina Anghel // Flux: cotid. na . – 1999. – 14 dec.
– P. 8.

Poiat , Mihai. S enaristy s bol’šoj bukvy: [aspekty


tvor estva] / Mihai Poiat // De facto. – 1999. – 21 okt. – P. 15. –
prodolž. sleduet.
Revuckij, V. Centr, obretaû ij kryl’â: [problemy
deâtel’nosti Nac. centra kul’tury i cirkov. iskusstva] / V. Revuckij //
Capitala = Stolica. – 1999. – 4 dek. – P. 13.
792 Teatru
(Vezi de asemenea Nr 5406)

Ce dragoste veche actorii... : [interviu cu actorii


Teatrului mun. “Satiricus” Sandu Grecu, Mihai Curag u, Jan
Cucuruzac,...] / consemnare: Tatiana Corai // Luceaf rul. – 1999. – 29
dec. – P. 8-9.

Cocea, Dina. “Pot gândi, pot sim i numai atunci când


sunt privit de ochi str ini...”: [interviu cu D. Cocea, actri la Teatrul
Na . “Mihai Eminescu” / a dialogat Silvia BogD na // Flux: ed. de
vineri. – 1999. – 10 dec. – P. 9.

Cucuruzac, Valentina. Valentina Cucuruzac: “Jan a fost


i este o glum ve nic ...”: [interviu cu so ia actorului Teatrului
“Satiricus” Jan Cucuruzac] / a înregistrat Jana Mu at // Luceaf rul. –
1999. – 24 dec. – P. 16.

Darie, Iurie. Iurie Darie: Drumurile sunt cu întoarcere i


iat c ast zi copiii din Basarabia vin la studii în România: [interviu
cu actorul Teatrului de Comedie din Bucure ti] / consemnare: Sorina
tefâr // Flux: ed. de vineri. – 1999. – 3 dec. – P. 6.

Doni, Maria. Maria Doni: “Timpul le repar pe toate”:


[interviu cu actri a de teatru] / interlocutoare: Irina Nechit // Lit. i
arta. – 1999. – 9 dec. – P. 6.

Fedorenko, Viktoriâ. K teatru strastnaâ lûbov’: [Pamâti


aktera Âna i inovskogo] / Viktoriâ Fedorenko // Nezavisimaâ
Moldova. – 1999. – 8 dec.

Foc a, Boris. Festivalul - competi ie a valorilor: dialog


cu B. Foc a, dir. artistic la Teatrul “Luceaf rul” / consemnare:
Valentina Stoica // Moldova suveran . – 1999. – 9 dec.
Lupescu, Diana. Diana Lupescu: “Nu fac parte din
categoria actorilor-marionet , care execut docili ordinele
regizorului”: [interviu cu actri a rom.] / a consemnat: Marcela Gafton
// ara. – 1999. – 7 dec.

Nechit, Irina. Comediile sfâr itului de secol: teatrul între


prosperitate i disperare / Irina Nechit // Lit. i arta. – 1999. – 16 dec.
– P. 6.

Partole, Claudia. Care e mesajul schakesperian pentru


Filip Dasc l? : [crea ia actorului] / Claudia Partole // Lit. i arta. –
1999. – 2 dec. – P. 8.

Popescu, Tatiana. Tatiana Popescu: “M[ inspir tot ce e


nou, modern”: [dialog cu costumerul teatrului “Eugene Ionesco”] / a
dialogat Irina Nechit // Lit. i arta. – 1999. – 23 dec. – P. 6.

Ungureanu, Larisa. A mai trecut o toamn ...: [noti e


critice teatrale] / Larisa Ungureanu // Lit. i arta. – 1999. – 16 dec. –
P. 6.

Ungureanu, Larisa. Tata: un simbol teatral i nu


numai... : [premier la Teatrul Na . “Mihai Eminescu”] / Larisa
Ungureanu // Moldova suveran . – 1999. – 18 dec.

796/799 Educa ie fizic . Sport


(Vezi de asemenea Nr 5332)

Ciobanu, Pavel. Numai pe terenuri bune pot fi crescu i


fotbali ti buni: [interviu cu P. Ciobanu, pre . Federa iei Mold. de
Fotbal] / a dialogat: Vasile Odoleanu // Moldova suveran . – 1999. –
7 dec.

Ciobanu, Pavel. V pervye Moldova imeet šans:


[interv’û s prezidentom Federacii futbola P. Ciobanu] / zapisal
Eduard Ciobanu // Mold. vedomosti. – 1999. – 18 dek. – P. 8.
Ciocanu, Anatol. Fotbal, dar nu... pe p]ine, ci pe muchie
de cu it: [fotbalul românesc] / Anatol Ciocanu // Glasul na iunii. –
1999. – 15 dec. – P. 6-7.

Cucu, Vasile. Litigiul dintre FMF i cluburi trebuie


solu ionat de UEFA i FIFA: [momente fotbalistice: dialog cu V.
Cucu, viceministru de Stat] / consemnare: Marcel Toma // Luceaf rul.
– 1999. – 17 dec. – P. 12.

Juravschi, Nicolae. Nicolae Juravschi: “La Sydney


trebuie S câ tig m i nu doar S figur m pe liste”: [interviu cu
vicepre . Comitetului Na . Olimpic] / consemnare: Marcel Toma //
Luceaf rul. – 1999. – 24 dec. – P. 12.

Manolachi, Veaceslav. Veaceslav Manolachi:


“Moldavskij sport zasluživaet otdel’noj struktury...” : [interv’û s na
Gl. upr. sporta M-va vospitaniâ i nauki Resp. Moldova] / zapisal
Eduard Ciobanu // Mold. vedomosti. – 1999. – 25 dek. – P. 8.

Mihalachi, Vladimir. “Dinamo” are pân în prezent cei


mai mul i “olimpici”: [interviu cu V. Mihalachi, eful Clubului
Sportiv Central “Dinamo”] / a dialogat Ion Robu // Jurnal de
Chi in u. – 1999. – 10 dec. – P. 5.

Tudoreanu, Roman. Roman Tudoreanu: “Naš tennis


nahoditsâ na pod’eme”: [interv’û s gener. sekretarem Federacii
tennisa Moldovy] / zapisal Aleksej Popov // Mold. vedomosti. –
1999. – 11 dek. – P. 7.
8 LINGVISTIC . FILOLOGIE. LITERATUR
ARTISTIC
80 LINGVISTIC
800/801 Lingvistic general
802/809 Limbi individuale
805.90 Limba român
(Vezi de asemenea Nr 5314, 5577)

Cosniceanu, Maria. Consecin ele nefaste ale rusific rii


numelor române ti (II) / Maria Cosniceanu // Flux: ed. de vineri. –
1999. – 3 dec. – P. 10. – Contin. Începutul: 26 noiemb.

Eremia, Anatol. 23. Arn utu, B x neanu; 24.


Br ni teru, Cocieru: restabilirea onomasticii na . / Anatol Eremia //
ara. – 1999. – 7, 14. 21, 28 dec. – Art. 1: 21 iun.; 25. Stegaru,
Steg rescu: - art. 1: 21 iun.; 26. Câ laru, P curaru.

Gu u, Valentin. B(e)M(e)W(e) -ul limbii noastre /


Valentin Gu u // Contrafort. – 1999. – Noiemb.-Dec. (Nr 11-12). – P.
11.

Mateevici, Alexei. Alexei Mateevici: Dar de nepre uit:


[lb. de cult mold.] // Comunistul. – 1999. – 3 dec. – P. 5, 11 dec. – P.
6; Kommunist. – 1999. – 3 dek. – P. 9,12. – Va urma.

82 LITERATUR ARTISTIC . TIIN A LITERATURII


Lungu, Eugen. Minciuna artei: [concept literar] / Eugen
Lungu // Flux: ed. de vineri. – 1999. – 17 dec. – P. 9.

82.01/.09 Teoria literaturii. Critic i istorie literar


Gu u, Aurelia. Unele afinit i dintre tiin i poezie /
Aurelia Gu u // Lit. i arta. – 1999. – 23 dec. – P. 4.

Lungu, Eugen. Criticii: [tablou profesional i social] /


Eugen Lungu // Flux: ed. de vineri. – 1999. – 3 dec. – P. 9.
Savatie (monah). De la literatur la politic - de la
politic la sectarism / monah Savatie // Tineretul Moldovei. – 1999. –
25 dec. – P. 1, 4.
820/89 Literaturi individuale
ila ova, Raul’. Kaštanovye lûstry pogasli...”: [stihi] /
Raul’ ila ova // Molodež’ Moldovy. – 1999. – 20 noâb. – P. 1.

Hertel. Stelele: [versuri] / Hertel // Patria tân r . – 1999.


– 4 dec. – P. 1.
820(73) Literatur american
Christie, Agatha. Vystrel v Marsdon Mènore:
[detektiv] / Agatha Christie // Ûrist Moldovy. – 1999. – 4 noâb. – P.
11. Okon anie. Na .: 29 okt.

Fleming, Jan. Din Rusia cu dragoste: [detectiv] / Jan


Fleming // Juristul Moldovei. – 1999. – 4 noiemb. – P. 11; 11, 18, 25
noiemb. – P. 11, 12; Contin. Începutul: 22 iul.

Lewis, Richard O. Karty na stol: [detektiv] / Richard


O. Lewis // Ûrist Moldovy. – 1999. – 11 noâb. – P. 11-12.

859.0 Literatur român


Ab lu , Constantin. Duminica apei; Ploaie la st vilar;
Nero; Un om de nimic; Colegul procesoman; Ciclop la sfâr it de
mileniu; i apoi trupul: [versuri] /Constantin Ab lu // Contrafort. –
1999. – Noiemb.-Dec. (Nr 11-12) - P. 27.

Antologia cr ciunului: [versuri] // Glasul na iunii. –


1999. – 24 dec. – P. 12-15. – Cuprins: Rug ciune / Nicolae Olahus;
Cea dintâi molitv la rug ciune c tre Sfânta Fecioar : (fragm.) /
Ionache V c rescu; Realitate / Vlad Florea; Laud ie, Doamne /
Varlaam; Patimile i moartea Domnului: (fragm.) / Vasile Aaron;
Cântare jalnic c tre Sfânta de Dumnezeu n sc toare; (fragm.) /
Samuil Micu Klain; Fecioara Maria / Dimitrie Bolintineanu; Noaptea
de Cr ciun / Horia Furtun ; Maria Magdalena / Mihai Codreanu; Iisus
pe valuri: (fragm.) / Octavian Goga; Rug ciune / Elena Farago; Colind
/ Tudor Arghezi; Iisus pe cruce / Pan Halippa; Inim a lui Dumnezeu /
Vasile Voiculescu; Iisus e via a / Vasile Militaru; Juc ria lui Iisus /
Ion Buzdugan; Pe aripi de cear / Alexie Mateevici; Cuvântul t u /
Nichifor Crainic; Darurile magilor / Victor Eftimiu; Stea de iarn /
Adrian Maniu; Monolog / Lucian Blaga; Rug c tre Iisus Hristos /
Leonida Lari; Colinde, colinde / Adrian P unescu; Epitaf de copil în
decembrie / Cezar Baltag; Maica Fecioar e vecina noastr ... / Anatol
Ciocanu.

Arghezi, [Tudor]. Pân atunci: [versuri] / [Tudor]


Arghezi // Patria tân r . – 1999. – 13 noiemb. – P. 1.

Astner, Michael. gesturi nude în sepia i albastru; sânii


unei târfe; Ontos II; Tutulan i Ududec; “Înnourate frun i stelare...”;
Viitorul amebelor: [versuri] / Michael Astner // Contrafort. – 1999. –
Noiemb.-Dec. (Nr 11-12). – P. 15.

Bacu, D. Iarna-n Aiud: [versuri] / D. Bacu // ara. –


1999. – 10 dec.

Boboc, Mihai C. Dreptul la memorie: [epilog la prim


.vol. al rom. “Ultima n v lire a barbarilor în Basarabia” de acela i
aut.] / Mihai C. Boboc // Glasul na iunii. – 1999. – 15 dec. – P. 14.

Crainic, Nichifor. Tu: [versuri] / Nichifor Crainic //


ara. – 1999. – 3 dec.

Goga, Octavian. Plugarii: [versuri] / Octavian Goga //


S pt mîna. – 1999. – 3 dec. – P. 7.

Gyr, Radu. Ridic -te Gheorghe, ridic -te Ioane! :


[versuri] / Radu Gyr // ara. – 1999. – 17 dec.

Hanganu, Ioan. Dosoftei - promotor al spiritualit ii


române ti / Ioan Hanganu // F clia. – 1999. – 18 dec. – P. 3.

Iosif, t. O. Iisus; Colinde; Cântec de Cr ciun: [versuri]


/ t. O. Iosif // ara. – 1999. – 31 dec.
Macedonski, [Alexandru]. Rondelul meu: [versuri] /
[Alexandru] Macedonski // Patria tân r . – 1999. – 18 dec. – P. 1.

Mandinescu, Sergiu. Simfonia culorilor. Alb: [versuri] /


Sergiu Mandinescu // ara. – 1999. – 24 dec.

Micle, Veronica. Pe ceruri... : [versuri] / Veronica Micle


// Patria tân r . – 1999. – 6 noiemb. – P. 1

Minulescu, [Ion]. Trei lacrimi reci de c l toare:


[versuri] / [Ion] Minulescu // Patria tân r . – 1999. – 20 noiemb. –
P. 1.

Moise, Sebastiana-Norica. Copilul din Betleem: scenet


/ Sebastiana-Norica Moise // Florile dalbe. – 1999. – 23 dec. – P. 16.

Na terea Mântuitorului: (poezie, atribuit lui Ion


Creang ) // Moldova suveran . – 1999. – 25 dec. – P. 1.

Petru, Mariana. Pelin i m tr gun ; Mama; Setea de


sete; Îndemn; Rug ; Clipa-veac; Zbor; Invocare; Vid; Ce mai am? :
[versuri] / Mariana Petru // Glasul na iunii. – 1999. – 15 dec. – P. 27.

Popescu-Br diceni, Ion. Ispita; Serile la Br diceni;


Drumul spre caS : [versuri] / Ion Popescu-Br diceni; prez. de Anatol
Ciocanu // Glasul na iunii. – 1999. – 24 dec. – P. 16.

Salcu an, Mihai. Similitudini; Din alegeri în alegeri;


Concurs de coborâre; Buget de austeritate; Tactic ; Faza de gol; Linie
de orizont; Emancipare; Duralex; Iluzia libert ii; “Butoiul cu...
pulbere”; Relativitate; Formula; Patima; “Urm ritului general”; Unui
intrigant; S ne tr i i! ; Între nicoval i... Ciocanu: [epigrame din
cartea “Via a ca o epigram " de acela i autor] / Mihai Salcu an // Lit.
i arta. – 1999. – 9 dec. – P. 8.

St nescu, Nichita. Amintiri de când eram piatr ; Cântec;


Poem; Moartea fertil ; Confundare; D , Doamne, o ploaie albastr ;
Tragic durere; S ning peste noi: [versuri] / Nichita St nescu //
Glasul na iunii. – 1999. – 15 dec. – P. 8.

Viforeanu, G.N. Constantin Buc taru: [amintiri despre


prof. gimnaziului mixt “Vlad epe " din comuna N du ita, anii 1922-
1923] / G. N. Viforeanu // Glasul na iunii. – 1999. – 15 dec. – P. 26.

859.0.09 Critic i istorie literar


(Vezi de asemenea Nr 5125)

Bodiu, Andrei. “Romanian Poets of the ‘80s and ‘90s”:


(studiu introductiv la vol. cu acela i titlu, în lb. engl., ap rut în cursul
acestui an, 1999, la Ed. Bucur; trad. din engl. de Doru Cimpoi //
Contrafort. – 1999. – Noiemb.-Dec. (Nr 11-12). – P. 20-21.

Boia, Lucian. Constituirea panteonului na ional:


[imaginea domnitorilor rom. în lit. sec. al XIX-lea] / Lucian Boia //
S pt mîna. – 1999. – 3 dec. – P. 3.

C linescu, George. Sfâr itul: [110 ani de la trecerea în


eternitate a lui Ion Creang : din vol. “Ion Creang "] / George
C linescu // Moldova suveran . – 1999. – 28 dec.

Cirimpei, Victor. Vârsta afirm rii exprese a omului de


cultur în viziunea lui Petre V. Hane ; [istoric lit.] / Victor Cirimpei
// Lit. i arta. – 1999. – 16 dec. – P. 5.

Crudu, Dumitru. Dumitru Crudu: “Tat l meu visa S


mor pân S împlinesc trei ani, fiindc auzise el c a a po i ajunge
înger”: [interviu cu poetul rom.]/ consemnare: Mihai Vaculovski //
Contrafort. – 1999. – Noiemb.-Dec. (Nr 11-12). – P. 22.

Grigorescu, Grigore. Influen ele mediului forestier


asupra patrimoniului spiritual (II) / Grigore Grigorescu // Lit. i arta. –
1999. – 2 dec. – P. 7. - Sfâr it. Începutul: 29 aug.

Nichita St nescu: 31.XI.1933-13.XII.1983 // Glasul


na iunii. – 1999. – 15 dec. – P. 8, 9. – Cuprins: Prezentul continuu /
Gim Laurian; Unicul Nichita sau ultimul “boiar” al literaturii
române...: (secven e) / Mircea Micu; Nichita St nescu - anti-
necuvintele sau dicta-texte în dulcele stil clasic / Aureliu Goci.

Popovici, Constantin. Cern u i: de aici i atunci: [150


ani de la na terea lui Mihai Eminescu] / Constantin Popovici //
Comunistul. – 1999. – 11 dec. – P. 8.

Popovici, Constantin. Constantin Popovici: “Mihai


Eminescu byl, est’ i ostanetsâ putevodnoj zvezdoj našej duši” [beseda
s pisatelem, publicistom] / besedoval Valeriu Turt // Capitala =
Stolica. – 1999. – 18 dek. – P. 9.

Popovici, Constantin. Tvoreniâ Luceaf ra na âzyke


Šev enko: [per. proizvedenij M. Eminescu na ukr. âz.] / Constantin
Popovici // Nezavisimaâ Moldova. – 1999. – 24 dek. – P. 14.

S S rman, Gheorghe. Gheorghe S S rman: Realitatea


virtual - un duh sc pat din clondir: [lit. rom. în lumea mileniului trei:
eseu] // Contrafort. – 1999. – Noiemb.-Dec. (Nr 11-12). – P. 26.

Tecuci, A. Chemarea tainic a dep rt rilor: 125 de ani de


la na terea scriitorului Jan Bart (Eugen Botez) / A. Tecuci // Glasul
na iunii. – 1999. – 15 dec. – P. 13.

Tecuci, A. Încoronat de geniul poporului nostru: 145 ani


de la moartea scriitorului Anton Pann) / A. Tecuci // Glasul na iunii. –
1999. – 24 dec. – P. 27.

Todic , Dumitru. Creang , anul 1877 sau pove tile


despre Iskario ki / Dumitru Todic // Glasul na iunii. – 15 dec. – P. 10.

Vakulovski, Mihai. Cazul Alexandru Mu ina sau


Intertextul cu viitorul (II) / Mihai Vakulovski // Contrafort. – 1999. –
Noiemb.-Dec. (Nr 11-12). – P. 8-9. – Sfâr it. Începutul: Sept.-oct. (Nr
9-10).
859.0(478) Literatur român din Republica Moldova
(Vezi de asemenea Nr 5445)

Bacalâm, Clara. Comorile iubirii: [versuri] / Clara


Bacalâm // Lit. i arta. – 1999. – 16 dec. – P. 5.

Bercaru, Violeta. Lumina din catedrale; Ore de brum ;


Îngeri de rou ; Anotimp de argint: [versuri] / Violeta Bercaru; prez.
de Viorel Dinescu // Lit. i arta. – 1999. – 30 dec. – P. 4.

Be leag , Vladimir. “Bra ul de fier”: [memorii] /


Vladimir Be leag // Contrafort. – 1999. – Noiemb.-Dec. (Nr 11-12).
– P. 24, 25. Contin. Începutul: Sept.-oct. (Nr 9-10). – P. 18.

Bojoga, Alexei. Autoportret; Nocturn ; tii tu noaptea? ;


Blestem; Cântec nud; Abandon; Pastel cu corbi; Probabil; So iei;
S rut barbar: [versuri] / Alexei Bojoga; prez. de Ion Proca // Glasul
na iunii. – 1999. – 24 dec. – P. 24-25.

Burac, Andrei. Doar aici; Dup cele tr ite i tr ite:


[versuri] / Andrei Burac // Contrafort. – 1999. – Noiemb.-Dec. (Nr
11-12). – P. 4.

Capi a, Ionel. Fântâna: [povestire] / Ionel Capi a // Lit.


i arta. – 1999. – 23 dec. – P. 5.

C rare, Petru. Când e ti departe: [parodie dup Lora


Rucan] / Petru C rare // Lit. i arta. – 1999. – 9 dec. – P. 8.

C rare, Petru. Epigrame / Petru C rare // Moldova


suveran . – 1999. – 23 dec. – Cuprins: Spor f r t gaD ; Bo orogul i
buldogul; Motiv poetic; Benzina, limuzina i caii.

C rare, Petru. Metamorfoz ; Tranzi ie; Veneticiada;


Monstruozitate; Mafiotul “patriot”; Între “patrio i”; Un partocrat c tre
un disident: [epigrame] / Petru C rare // ara. – 1999. – 7 dec.
C rare, Petru. S ge i pe r boj: [epigrame] / Petru
C rare // ara. – 1999. – 14 dec. – Cuprins: Unui ziarist; Mitropolia
Moldovei; Rânjetul S r ciei; Ho în ascensiune; Înrobitorul; Legi
dure; La federalizarea R. Moldova.

C rare, Petru. S ge i pe r boj: [epigrame] / Petru


C rare // ara. – 1999. – 28 dec. – Cuprins: La împ r irea p mântului;
Un codrean în tranzi ie; Ocupant amorezat; Cotitura; Cântec; Greul
vie ii; Ca un demnitar.

Cârchelan, Dorin. Drumuri... : [versuri] / Dorin


Cârchelan // Florile dalbe. – 1999. – 16 dec. – P. 1.

Ciobanu, Ion C. Roquefortul zbur tor: [amintiri din


via a scriitorilor] / Ion C. Ciobanu / S pt mîna. – 1999. – 10 dec. P.
16-17, 20.

Ciobanu, Ion C. Uitucul: [amintiri despre scriitorul


Samson leahu] / Ion C. Ciobanu // S pt mîna. – 1999. – 24 dec. – P.
16-18.

Ciocanu, Aurel. Alfabetul gâzacilor: [versuri] / Aurel


Ciocanu // Florile dalbe. – 1999. – 16 dec. – P. 8.

Ciocoi, Gheorghe. Eminescu i toamna noastr cea de


toate zilele: [versuri] / Gheorghe Ciocoi // Lit. i arta. – 1999. – 2 dec.
– P. 1.

Ciuntu, Ioan. “Hristos a înviat! - “Ura-a-a”; Iar


“r splata” râde vesel...; Comuni tii se cunun ; “Fratele mai mare”;
Cum îi împac moartea pe du mani: [din cartea “Dang t de clopote”]
/ Ioan Ciuntu; prez. de Grigore Vieru // Lit. i arta. – 1999. – 9 dec. –
P. 4.

Colinde. Cântece de stea // Florile dalbe. – 1999. – 23


dec. – P. 16. – Cuprins: Steaua sus r sare; Flori dalbe de m[r; Trei
crai; Doamne Iisuse Hristoase! ; O, prea l udat !
Colind // Luceaf rul. – 1999. – 10 dec. – P. 11.

Costenco, Nicolae. Z D ral a sentimentului de


demnitate na ional : [din arhivele scriitorului: scris. secretarului CC
al PC al Moldovei, tov. Cornovan] / Nicolae Costenco // Glasul
na iunii. – 1999. – 15 dec. – P. 12.

Diviza, Ion. Epigrame politice / Ion Diviza // Glasul


na iunii. – 1999. – 15 dec. – P. 29. – Cuprins: Sfori putrede; Ho ii în
lege; Al S u nume o S -l poarte...; Epitaful Republicii Moldova;
Alarm în rai; Partid defunct; România dup revolu ie; Pe cel de-al
doilea front; Geniul Carpa ilor; Hotarul de pe Prut; Evolu ie mioritic ;
Vacan parlamentar .

Dru , Ion. Spovedanie la sfâr it de veac, sfâr it de


mileniu: [versuri] / Ion Dru // Moldova suveran . – 1999. – 25 dec.
– P. 3; S pt mîna. – 1999. – 24 dec. – P. 6-7; De facto. – 1999. – 28
dec. – P. 4-5. – Idem i în lb. ruS .

Filip, Iulian. Altele, înaltele: [versuri] / Iulian Filip //


Lit. i arta. – 1999. – 23 dec. – p. 3.

Filip, Iulian. Comoditatea alunec rii spre început:


[versuri] / Iulian Filip // Lit. i arta. – 1999. – 16 dec. – P. 3.

Filip, Iulian. Ur tori: [versuri] / Iulian Filip // Lit. i


arta. – 1999. – 30 dec. – P. 3.

Grama, Steliana. Rondeluri / Steliana Grama // Moldova


suveran . – 1999. – 11 dec. – P. 3. – Cuprins: S rutul Anacondei;
Pubela din Calea Lactee; Naufragiu în libertate; Exil în preistorie;
R D cina zborului; Romburi i p trate; Surogat de iluzii.

Grecu, Vlad. Demonul: [fragm.] / Vlad Grecu //


Tineretul Moldovei. – 1999. – 18 dec. – P. 8. – Va urma.

Iachim, Ion. Foisica: [povestire] / Ion Iachim // Lit. i


arta. – 1999. – 30 dec. – P. 4.
Iov, Dumitru. R va r ze esc: [versuri](Glasul
Nistrului, Tiraspol, 1943, 7 apr.) / Dumitru Iov // Glasul na iunii. –
1999. – 15 dec. – P. 13.

Lescu, Mihai. Mileniu; Târzie toamn ; Aici; Descul ;


Ceas de perete: [versuri] / Mihai Lescu // Moldova suveran . – 1999.
– 28 dec.

Lozovanu, Silvia. Parcarea stru ilor e interziS ; Jocul


clepsidrei; Ora ul însingura ilor; Carnavalul zeilor: [versuri] / Silvia
Lozovanu // Contrafort. – 1999. – Noiemb.-Dec. (Nr 11-12). – P. 23.

Mardari, Ion. Pro anie s kalendarem / Ion Mardari //


Nezavisimaâ Moldova. – 1999. – 31 dek. – P. 9.

Marinat, Alexei: Ceaiul de boabab: [povestire] / Alexei


Marinat // Lit. i arta. – 1999. – 30 dec. – P. 5.

Marinat, Alexei. Plecarea dup cuvinte / Alexei Marinat


// Lit. i arta. – 1999. – 16 dec. – P. 3.

Pelin, Pavel. Clan a / Pavel Pelin // S pt mîna. – 1999. –


31 dec. – P. 9.

Pelin, Pavel. Columna lui Traian / Pavel Pelin // Patria


tân r . – 1999. – 6 noiemb. – P. 10, 11; 13 noiemb. – P. 4-5; 20
noiemb. P. 8, 9; 4 dec. – P. 4; Molodež’ Moldovy. – 1999. – 6 noâb. –
P. 10, 11; 13 noâb. – p. 4-5; 20 noâb. – P. 8, 9; 4 dek. – P. 4. –
Contin. Începutul: 2 oct.

Pelin, Pavel. Columna lui Traian: [nuvel ] / Pavel Pelin


// S pt mîna. – 1999. – 17 dec. – P. 16-18.

Romanciuc, Vasile. Elegie; Cad lin litere; Bibliotecile;


Actor în “Visul unei nop i de var "; Acolo se na te lumina; Opre te-te
i ascult ; Noiembrie; Barul; Avers-revers; Elegie: [versuri] /
Noiemb.-Dec. (Nr 11-12). – P. 7.
Roman, Mihail. Dor de bunic ; Ninge; Pastel de iarn ;
La patinaj: [versuri] / Mihail Roman / Florile dalbe. – 1999. – 23 dec.
– P. 13.

Ro ca, Agnesa. Corabia de dor: [versuri] / Agnesa


Ro ca // Glasul na iunii. – 1999. – 15 dec. – P. 17.

Ro ca, Agnesa. Fac -se lumin ! : [versuri] / Agnesa


Ro ca // Lit. i arta. – 1999. – 23 dec. – P. 1.

Ro ca, Agnesa. În infinitul zilelor calvar: [versuri] /


Agnesa Ro ca // Lit. i arta. – 1999. – 30 dec. – P. 1.

Rusnac, Vladimir. Fulgerul: [fabul ] / Vladimir


Rusnac // Florile dalbe. – 1999. – 23 dec. – P. 12.

Rusnac, Vladimir. Leul sup rat: [fabul ] / Vladimir


Rusnac // Florile dalbe. – 1999. – 16 dec. – P. 7.

Tarlapan, Efim. Compuneri noi din volumul “Îngeri din


cerul gurii...”, în curs de elaborare: [parodii lit., versuri, aforisme] /
Efim Tarlapan // Lit. i arta. – 1999. – 9 dec. – P. 8. – Cuprins: 1.
Calea la halb : P ro ii: parodii lui Nicolae Popa; Iubitul Nimicul i
iubita sa Nimica: [poem] / Teo Chiriac; Absidia / Vasile Gârne ; 2.
Alte stihuri mar iale: Povestea porcului; Neogreac ; Rustica; Ce mai
fac minerii? ; Anticomunisto-agrarian ; Paradox; Vama de la Prut;
Mo ul; Circ moldav; Republica Moldova; Eclipsa; Eclipsa II; Unui
lider; Investitorii / Vasile Gârne ; 3. Toporul taie închinându-se...:
[aforisme].

Tarlapan, Efim. Lumina umbrei mele: jurnal (XXVII)


Anul 1985 / Efim Tarlapan // Lit. i arta. – 1999. – 2, 9, 16, 23, 30
dec. – P. 8. – Contin. Începutul: 29 apr.

Teleuc , Victor. Hijm c, p rinte! / Victor Teleuc //


Dialog. – 1999. – 24 dec. – P. 7.
Vacan a vesel : [versuri] // Florile dalbe. – 1999. – 23
dec. – P. 15. – Cuprins: Pastel rural; Mustrare de-a lui P cal ; Sfat de
iarn ; Ceart / Efim Bivol; Pi igoii; Frig; Tândal / Efim Tarlapan;
Din anul 2000 / Gheorghe Bl naru; Calendarul din str buni tot cu 12
luni / Vasile Fluturel; Alb de nea; Iarna geroaS ; Biciul i clopo elul;
Albul lungilor ninsori / Ion Dumbrav .

Vangheli, Spiridon. Strigoiul: nuvel din noua carte


“Tat l lui Gugu când era mic” / Spiridon Vangheli // Luceaf rul. –
1999. – 29 dec. – P. 14.

Vasilache, Vasile. Dulcineea de Dolna: [medita ii] /


Vasile Vasilache // Flux: ed. de vineri. – 1999. – 24 dec. – P. 3.

Vasilache, Vasile. Picaresc chi in uean: [medita ii] /


Vasile Vasilache. – 1999. – 3 dec. – P. 3.

Vasilache, Vasile. Seniora uD : [medita ii] / Vasile


Vasilache // Flux: ed. de vineri. – 1999. – 17 dec. – P. 3.

Vieru, Ion. Nu e r u p mântul... : [versuri] / Ion Vieru //


Moldova suveran . – 1999. – 4 dec. – P. 3. – Cuprins: “Da, desigur, ai
dreptate...”; Chiar i tu, st pâne...; Ei, brazii...; Mi-am amintit de
tine...; Cu speran a; Cum S - i spun? ; Frunza a c zut i nu-i....

VoD , Gheorghe. Întreab -m[; Prea mult lini te:


[versuri] / Gheorghe VoD // Moldova suveran . – 1999. – 25 dec. –
P. 3.

859.0(478).09 Critic i istorie literar


B jenaru, George. Nicolae Dabija sau con tiin a unui
poet dintr-o cetate asediat : [din rev. “Cuvântul Românesc” (Canada),
Nr 274, oct. 1999] / George B jenaru // Lit. i arta. – 1999. – 2 dec. –
P. 4.

Butnaru, Leo. Diferen e de sens: [scriitorii în context


social] / Leo Butnaru // Flux: ed. de vineri. – 1999. – 17 dec. – P. 9.
Chestionar “LA”: [în preajma Adun rii Gen. a Uniunii
Scriitorilor] // Lit. i arta. – 1999. – 9 dec. – P. 4. – Aut.: Iurie
Colesnic; Victor Dumbr veanu, Dionisie Tanasoglu, ...

Chestionar “US”: [US în procesul de rede teptare na .]


// Lit. i arta. – 1999. – 9 dec. – P. 5. – Cuprins: Imaginea i rolul
Uniunii Scriitorilor / Ilie Until ; Scriitorii fa cu Uniunea Scriitorilor
/ Vasile Bahnaru; Metastabilitatea Uniunii Scriitorilor din Rep.
Moldova / Mihai Con iu-Olteanu.

Cibotaru, Mihail Gh. Se întâmpl ceva trist cu noi? sau


numai mi s-a p rut? : [opinii pe marginea Adun rii gen. a Scriitorilor
din Moldova] / Mihail Gh. Cibotaru // Luceaf rul. – 1999. – 17 dec. –
P. 8.

Cimpoi, Mihai. Postul de pre edinte cere munc


rutinier i sacrificiu intelectual: interviu cu acad. M. Cimpoi, pre .
Uniunii Scriitorilor din Moldova / interviu de Gheorghe VoD // Flux:
ed. de vineri. – 1999. – 10 dec. – P. 2.

Cimpoi, Mihai. Supravie uirea prin cultur : [Uniunea


Scriitorilor în perioada de tranzi ie: varianta pre c. a rap. prezentat la
Adunarea Gen. a Scriitorilor din Moldova; 14 dec. 1999] / Mihai
Cimpoi // Lit. i arta. – 1999. – 16 dec. – P. 4.

Ciobanu, Vitalie. Vitalie Ciobanu: “Ar trebui S nu mai


peror m despre “sufletul colectiv”, ci S încerc m S ne salv m
propria întruchipare moral ": [interviu cu laureatul Premiului
Tineretului pentru lit. pe anul 1999] / pag. realizat de Iurie Bodrug //
Flux: ed. de vineri. – 1999. – 17 dec. – P. 9.

Ciocanu, Ion. Ion Dru i critica literar / Ion Ciocanu //


Luceaf rul. – 1999. – 3 dec. – P. 10.

Corbu, Haralambie. Aleea Clasicilor - un monument de


art sau nu? : [interviu cu academicianul H. Corbu] / consemnare:
Tatiana Rotaru // S pt mîna. – 1999. – 3 dec. – P. 16-17.
Cultura ruS în Basarabia: un atu sau un handicap? :
[ancheta “Contrafort” pentru scriitorii Aureliu Busuioc, C lina Trifan,
Iurie Bodrug,...] // Contrafort. – 1999. – Noiemb.-Dec. (Nr 11-12). –
P. 16-18.

Grigorescu, Grigore. Tragismul umoristului consacrat:


[crea ia epigramistului Ion Diviza] / Grigore Grigorescu // Glasul
na iunii. – 1999. – 15 dec. – P. 29.

În preajma Adun rii Generale a Uniunii Scriitorilor:


[chestionar “LA” cu scriitorii moldoveni Alexei Marinat, Iulian Filip,
Agnesa Ro ca. ...] // Lit. i arta. – 1999. – 2 dec. – P. 4, 5.

Josu, Nina. Via a literar i procesul literar: aspecte,


probleme, perspective: [sintez asupra dezbaterii în cadrul Salonului
Lit. al Uniunii Scriitorilor] / Nina Josu // Lit. i arta. – 1999. – 2 dec.
– P. 5.

Ladaniuc, Victor. Înv mântul aD ug rii: [cartea


“Greutatea limbii materne” (1999) de Agnesa Ro ca] / Victor
Ladaniuc // Moldova suveran . – 1999. – 23 dec.

Lari, Leonida. Mesajul Leonidei Lari c tre Adunarea


Uniunii Scriitorilor din Chi in u de la sfâr it de veac i de mileniu:
[vizavi de crearea uniunii scriitorice ti paralele; 12 dec. 1999] //
Glasul na iunii. – 1999. – 15 dec. – P. 1.

Negri , Alexandru. Cu dor i dragoste de \ar : [poetul


Petru Zadnipru] / Alexandru Negri // Capitala. – 1999. – 11 dec. – P.
9.

Palladi, Tudor. Condi ia prozei sau problema realului i


realitatea problemei: [vol. “Izgonirea în eleptului” de Mihai Dumitru
Ciubotaru] / Tudor Palladi // Glasul na iunii. – 1999. – 15 dec. – P.
17.
Palladi, Tudor. Metafora ideii i ideea metaforei:
[crea ia poetic a lui Anatol Codru] / Tudor Palladi // lit. i arta. –
1999. – 23 dec. – P. 5.

Proca, Ion. “În valul vie ii am turnat sclipiri de stele...”:


[scriitorul Nicolae Costenco] / Ion Proca // Glasul na iunii. – 199. –
24 dec. – P. 31.

Prokopova, Vita. Prosvetitel’, patriot i gumanist: [130


let so dnâ smerti Gheorghe Asachi] / Vita Prokopova // Kišin. novosti.
– 1999. – 3 dek. – P. 10.

65 de ani de la na terea poetului Gheorghe VoD //


Moldova suveran . – 1999. – 25 dec. – P. 3. – Cuprins: Poetul care nu
s-a gr bit niciodat / Victor Teleuc ; S rutul ceresc sau un VoD al
poeziei / Serafim Belicov.

urcanu, Ion. Un credincios al muzelor: poetul


Alexandru Chiriac la 80 de ani / Ion urcanu // Lit. i arta. – 1999. –
30 dec. – P. 5.

Urecheanu, Serafim. Scriitorii sunt con tiin a neamului:


alocu iunea Primarului gen. al mun. Chi in u. S. Urecheanu, rostit la
Adunarea Gen. a litera ilor din rep. // Capitala. – 1999. – 18 dec. – P.
8; Capitala = Stolica. – 1999. – 18 dec. – P. 8.

Z rnescu, Constantin. Efim Tarlapan i aforismul


politic / Constantin Z rnescu // Lit. i arta. – 1999. – 16 dec. – P. 5.

Zbârciog, Vlad. O \ar care nu- i respect oamenii de


cultur este sortit dispari iei: (cuvânt rostit la Adunarea gen. a
scriitorilor 14 dec. 1999) / Vlad Zbârciog // Lit. i arta. – 1999. – 23
dec. – P. 4.

860 Literatur spaniol


Rodriguez, Claudio. Claudio Rodriguez (1934-1999):
”Via a nu este poezie, înS poezia este via , dac nu ar fi a a, nu ar
mai exista nimic: [poeme]; prez. i trad. din lb. spaniol de Ion
Reni // Contrafort. – 1999. – Noiemb.-Dec. (Nr 11-12). – P. 32. –
Cuprins: Ploaie i haz; Ca i cum niciodat n-ar fi fost a mea...;
Dansul Agudelor; Rufelor mele întinse!

882 Literatur rus


Bunin, I.A. “Na okne, serebrânom ot ineâ”: [stihi] / I.A.
Bunin // Molodež’ Moldovy. – 1999. – 4 dek. – P. 1.

882(478) Literatur rus din Republica Moldova


Gres, Nikolaj. Moâ pe al’; O me te: [stihi] / Nikolaj
Gres // Kommunist. – 1999. – 26 noâb. – P. 12

Kazakov, Leonid. Otkroveniâ s astlivogo filosofa: opyt


poèt. èsse / Leonid Kazakov // Nezavisimaâ Moldova. – 1999. – 31
dek. – P. 8.

Ol’ševskij, Rudol’f. V kakom uhe zvenit? / Rudol’f


Ol’ševskij // Nezavisimaâ Moldova. – 1999. – 10 dek. – P. 11.

Otkroem ètot “Larec”: [stihi iz sb. s odnoimen. nazv.] //


Capitala = Stolica. – 1999. – 11 dec. – P. 12. – Cuprins: Rukopis’
1972 g.; Nadežda... Vera i Lûbov’... / Aleksandr Milâh; Uehavšim
druz’âm moim...; Moj neroždennyj syn / Natal’â Rodina;
Nesvoevremennoe i nesovremennoe / Vladislav Korâkin.

Sundeev, Viktor. “Ah, murav’û-kinošniki!" Prosti za to,


to â s toboj rasstalsâ... : [stihi] / Viktor Sundeev // Kišin.
obozrevatel’. – 199. – 10 dek. – P. 9.

Sundeev, Viktor. “Kuda my gonim tak to pot na


spinah...”; “Polžizni uhodit na medlennyj vdoh...”: [stihi] / Viktor
Sundeev //Nezavisimaâ Moldova. – 1999. – 9 dek.

Vološin, Maximilian. “V èti dni velikih šumov


ratnyh...”: [stihi] / Maximilian Vološin // Molodež’ Moldovy. – 1999.
– 6 noâb. – P. 1.
888.2 Literatura lituanian
Šimkus, Vladas. “Hotâ menâ eše i net...” ; [stihi] /
Vladas Šimkus // Molodež’ Moldovy. – 1999. – 13 noâb. – P. 1.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii
Rucan, Lora. În Germania e cu totul altfel: noti e de
c l torie / Lora Rucan // Dialog. – 1999. – 10 dec. – P. 4.

929 Biografii
Biografiile membrilor Guvernului Republicii Moldova:
[numit prin decretul din 21 dec. 1999 al Pre . Rep. Moldova] //
Moldova suveran . – 1999. – 23 dec.; Nezavisimaâ Moldova. – 1999.
– 24 dek. – P. 3-4.

Dron, Ion: Mili a Petra cu. – Vezi Nr 5385.

Dron, Ion. Nicolae Str jescu. – Vezi Nr 5344.

E co, Constantin: Leonid Cobâleanschi - un nume de


referin în medicin . – Vezi Nr 5319.

Gol ov, Dumitru. Poet de straj lumii întregi. – Vezi Nr


5387.

Lord Russel Johnston la Chi in u. – Vezi Nr 5197.


Prokopova, Vita. Prosvetitel’, patriot i gumanist. – Vezi Nr
5556.
Tecuci, A. Încoronat de geniul poporului nostru. – Vezi Nr
5479.
urcanu, Ion: Un credincios al muzelor. – Vezi Nr 5558.
930 tiin a istoriei. tiin e auxiliare ale istoriei
Golovc , Iacob. Tratativele moldo-ucrainene referitor la
delimitarea frontierelor de stat. Viziune a Mi c rii Cet ene ti pentru
Lichidarea Consecin elor Pactului Molotov-Ribbentrop / Iacob
Golovc // Glasul na iunii. – 1999. – 15 dec. – P. 19.

94 ISTORIE GENERAL . ISTORIE UNIVERSAL


Cantacuzino, Maruca. Scurte impresii din Moscova
anului 1946: [amintirile prin esei M. Cantacuzino; din col. “Grigore
Gafencu” a Arhivei MAE] // Flux: cotid. na . – 1999. – 14 dec. – P. 5.

94(478) Istoria Republicii Moldova


(Vezi de asemenea Nr 5139, 5572, 5579)

Anikin, Vladimir. “Kajzery” iz Bricean: [iz ist.


processa nad fal’šivomonet ikami; 90-e gody XIX v.; Bessarabia] /
Vladimir Anikin // Novoe vremâ. – 1999. – 17 dek. – P. 7.

Anikin, Vladimir. Rod Sturdza: [o dvorân. rode


Bessarabii] / Vladimir Anikin // Novoe vremâ. – 1999. – 3 dek. – P. 7.

Golovc , Iacob. Bilan uri, înv minte, perspective:


[consecin ele Pactului Molotov-Ribbentrop] / Iacob Golovc // Lit. i
arta. – 1999. – 23 dec. – P. 2.

Negru, Gheorghe. De la moldovenism spre românism:


[anii 1988-1989 - lupta pentru lb. i alfabet] / Gheorghe Negru // Lit.
i arta. – 1999. – 16 dec. – P. 2.

Negru, Nina. Transplantarea Basarabiei: eseu inspirat de


“Jurnalul (1940-1944)” al lui Paul Mihail despre refugiul preo ilor
basarabeni i nu numai / Nina Negru // Luceaf rul. – 1999. – 17 dec. –
P. 11.
Plo ni , Elena. Pagini din activitatea Comisiei
Monumentelor Istorice din Basarabia / Elena Plo ni // Lit. i arta. –
1999. – 23 dec. – P. 6.

Scrisoarea secretarului C.C. al P.C.(b) din Moldova N.


Salagor i a Pre edintelui Consiliului de Mini tri al R.S.S. M., N.
Koval c tre I. Stalin privind reîntoarcerea în componen a R.S.S.
Moldovene ti a jude elor Basarabiei Hotin, Akkerman i Ismail.
Chi in u, 1946; [din cartea “Pactul Molotov-Ribbentrop i
consecin ele lui pentru Basarabia” (Ch., 1991, p. 113-116 // Glasul
na iunii. – 1999. – 15 dec. – P. 18.

Šornikov, Petr. Cantemir: [geroj mold. istorii] / Petr


Šornikov // Kišin. obozrevatel’. – 1999. – 19 noâb. – P. 9; 26 noâb. –
P. 9.

Stoicev, Oleg. Reforma i coopera ia agrar în Basarabia


româneasc / Oleg Stoicev // Mesagerul. – 1999. – 18, 19 dec. – P. 4.

epordei, Vasile. Scrisori din GULAG ale de inutului


politic Vasile epordei: [cu pre c.] // Lit. i arta. – 1999. – 23 dec. –
P. 7.

opa, Tudor. Cine nu- i cunoa te trecutul, n-are viitor:


[monogr. “Istoria satului Carahasani” de Ion Chirtoag , Ion Lea co i
“Plaiul natal al Ciocâltenilor de pe malul R utului” de I. Lea co] /
Tudor opa // Moldova suveran . – 1999. – 16 dec.

94(498) Istoria României


Boia, Lucian. T ierea boierilor; dosarul Ioan VoD /
Lucian Boia // S pt mîna. – 1999. – 10, 17 dec. – P. 3.

Boia, Lucian. Mitul dinastic / Lucian Boia // S pt mîna.


– 1999. – 24, 31 dec. – P. 3.

Cre terea economic a României dup Marea Unire din


anul 1918: [material preg tit de Business Consulting Institute] // ara
- 1999. – 10, 17, 24 dec. – Va urma.
INDEX DE NUME LA “CRONICA ARTICOLELOR DE GAZET ” NR 12-
99

A Belicov, Serafim 5398, Burian, Alexandru 5276


5557 Busuioc, Aureliu 5546
Aaron, Vasile 5446
Belopotapov, Aleksandr Butnaru, Leo 5132, 5537
Abajeru, Lucia 5275
5251 Buzdugan, Ion 5446
Ab lu , Constantin 5445
Bercaru, Violeta 5483
Alekseev, A. 5360 C
Besolov, M. 5278
Andrews, David 5192
Be leag , Vladimir 5484 Cantacuzino, Maruca 5575
Andrie , Serafim 5358,
Be liu, Victor 5117 Capi a, Ionel 5487
5361
Bivol, Efim 5529 Capi a, Lora 5297
Andrievski, Vitalie 5159
Blaga, Lucian 5446 Caras, Galina 5333
Anestiade, Vasile 5112
Blajinu, Dumitru 5400 Cârchelan, Dorin 5493
Anghel, Alina 5407-08
Bl naru, Drago 5253 Cârlig, Elena 5377
Anikin, Vladimir 5576-77
Bl naru, Gheorghe 5529 Catan, Victor 5279-80
Arabajeru, Lucia 5232
Boboc, Mihai C. 5450 C ldare, Dumitru 5136
Arachelian, Vartan 5221
Bodiu, Andrei 5467 C linescu, George 54469
Arghezi, Tudor 5446-47
Bodrug, Iurie 5543, 5546 C rare, Petru 5488-92
Arseni, Alexandru 5277
Bogatu, Petru 5160, 5209- C r u , Nicolae 5326
Asachi, Gheorghe 5556
11 Ceaicovski, Elena 5376
Asgumsson, Halldor 5192
Bogd na , Silvia 5128, Ceaikovski, Elena 210
Astner, Michael 5448
5412 Ceban, Petr 5370
Atamanenco, Vitalie 5276
Boia, Lucian 5468, 5587-88 Cecan, Victor 5254
B Boianova, Ala 5396 hartišvili, Aleksandr 5341
Boincean, B. 5364 Cheiba , Victor 5366
Bacalâm, Clara 5482 Bojoga, Alexei 5485 Chilaru, Ludmila 5299
Bacu, D. 5449 Bolintineanu, Dimitrie Chiorsac, Mihai 5241
Bahnaru, Vasile 5539 5446 Chiriac, Alexandru 5558
Baltag, Cezar 5446 Borodaev, Vâ eslav 5336 Chiriac, Teo 5526
Balteanschi, Dumitru 5361 Bor evici, Andrei 5377 Christie, Agatha 5442
Banaru, Anatol 5359 Bostan, Ion 5115 Cibotaru, Alexandru 5399-
Baniciu, Mircea 5397 Botezatu, Grigore 5335 400
Barâmb, Gheorghe 5138 Braghi , Dumitru 5161, Cibotaru, Angela 5280
Barbalat, Dmitrij 5204 5204, 5248 Cibotaru, Mihail Gh. 5386,
Barbei, Anatol 5169 Bruhis, Mihail 5162 5395, 5540
Barbei, Svetlana 5125 Brûsova, Nadežda 5291 Cibotaru, Mihail Ion 5178
Barbov, Aleksandr 5184 Buciuta, Paul 5395 i inov, Ûrij 5365
Baronian, Zareh Budeanu, Gheorghe 5397- i inovskij, Ân 5416
(arhimandrit) 5139 98 ila ova, Raul’ 5440
Bârsan, Victor 5185-87 Buimistru, Tatiana 5382 Cimpoi, Mihai 5248, 5541-
Bazarov, Èduard 5343 Bujor, Ilie 5222 42
B jenaru, George 5536 Bulat, Ludmila 5162 Ciobanu, Eduard 5425,
B lan, Iurie 5227 Bunin, I.A. 5563 5429
B rbu , I. 5315 Burac, Andrei 5486 Ciobanu, Ion C. 5494-95
Burciu, Igor 5155 Ciobanu, Pavel 5424-25
Ciobanu, Tamarei 5399 Cucu, Vasile 5427 F
Ciobanu, Vitalie 5163, Cucuruzac, Jan 5411
5543 230 Cucuruzac, Valentina 5413 Farago, Elena 5446
Ciobanu, Vladimir 5164 Cupcea-Josu, Argentina Fedorenko, Viktoriâ 5416
Ciocanu, Anatol 5130, 5401 Fedorov, Û. 5355
5426, 5446, 5463 Curag u, Mihai 5411 Fetescu, Andrei 5357
Ciocanu, Aurel 5496 Cuzuioc, Ion. 5298 Filip, Alexandru 5230
Ciocanu, Ion 5544 Filip, Iulian 5504-06, 5548
Ciocoi, Gheorghe 5497 D Filip, Vasile 5282
Ciocoi, Valeriu 5267 Fi er, Anatol 5368
Dabija, Nicolae 5124, 5140, Fleming, Jan 5443
Cior nic , Rodica 5367 5166, 5203, 5248, 5536 Florea,Vlad 5446
Cirimpei, Victor 5470 Darie, Iurie 5414
Ciubar , Mircea 5374 Florescu, Eugenia 5389
Dâru, Ion 5165 Fluturel, Vasile 5529
Ciuba enco, Dmitrie 5279 Dasc l, Filip 5420
Ciubuc, Ion 5353 Foc a, Boris 5417
David, Eugenia 5167 Frei, Pavel 5230, 5285,
Ciubucciu, Vlad 5342 Dediu, Ion 5337-38
Ciuntu, Ioan 5498 5293
Delibaltov, Ivan 5246 Furdui, T. 5363
Clipa, Constantin 5281 Derev ikov, Svetlana 5376 Furtun , Horia 5446
Cobâleanschi, Leonid 5319 Diaconu, Mircea 5407
Cocea, Dina 5412 Fu tei, Nicolae 5131, 5141
Diacov, Dumitru 5168-69,
Codreanu, Mihai 5446 5248 G
Codru, Anatol 5554 Dimo, Nicolae 5361
Cojocaru, Vasile 5309 Dinescu, Viorel 5483 Gafton, Marcela 5418
Colesnic, Iurie 5538 Diviza, Ion 5502, 5547 Gajdarži, Igor’ 5235
Condeescu, Alexandru Dobreanschi, Valeriu 5349 Gamurari, Boris 5295
5128 Dobrynina, Tat’âna 5348 Gane, Zina 5170
Constantinovici, E. 5315 Dolghi, Gheorghe 5113 Ganenco, Petru 5125-26
Con iu-Olteanu, Mihai Doni, Maria 5415 Garaba, Vladimir 5336
5539 Dorogan, Alexandru 5201 Garmandir, Mihai 5252
Corai,Tatiana 5137, 5411 Dr gan, Maria 5398 Gârne , Vasile 5526
Corbu, Haralambie 5545 Dr gan, Nicolae 5408 G rb l u, N. 5363
Cosniceanu, Maria 5432 Drejzler, M. 5402 Gheorghiu, Natalia 5350
Costachi, Gheorghe 5258 Dron, Ion 5344, 5385 Gileskij, Valerij 5262
Costa , Natalia 5372 Dru , Boris 5133 Gînju, Valeriu 5228
Costenco, Nicolae 5501, Dru , Ion 5503, 5544 Goci, Aureliu 5473
5555 Dumbrav , Ion 5529 Godonoga, Ion 5225
Covaliu, Gheorghe 5271 Dumbr veanu, Victor 5538 Goga, Octavian 5446, 5452
Cozma, Vasile 5233-34 Gol' dberg, Lev 5283
Crainic, Nichifor 5446, E Golovc , Iacob 5142, 5574,
5451 5578
Efimova, Lûdmila 5176, Gol ov, Dumitru 5387
Cr ciun, Gheorghe 5149 5202, 5295
Cristea, Nicolae 5118 Gondiu, Lauren iu 5403
Eftimiu, Victor 5446 Gorgan, Alexandru 5213
Croitor, Dumitru 5165 Eminescu, Mihai 5474-76
Crudu, Dumitru 5471 Grama, Steliana 5507
Eremia, Anatol 5433 Grecu, Sandu 5411
Cucerenco, Dumitru 5287 E co, Constantin 5319
Cuco , Constantin 5304 Grecu, Vlad 5508
Cucu, Andrei 5372 Gres, Nikolaj 5564
Grigora ,Victor 5238, 5243
Grigorescu, Grigore 5337, L Mednek, Valentin 5384
5354, 5472, 5547 Micle, Veronica 5458
Grinberg, Clara 5299 Ladaniuc, Victor 5550 Micu, Mircea 5473
Grosu, Aneta 5119, 5377- Lari, Leonida 5446, 5551 Mihail,Dinu 5199
78 Laurian, Gim 5473 Mihail,Viorel 5375
Gu u, Ana 5321 Lazari, Constantin 5256 Mihaiu, Virgil 5404
Gu u, Aurelia 5437 Leca, Gheorghe 5379 Mihalachi, Vladimir 5430
Gu u, Ion 521487 Lescu, Mihai 5511 Milâh, Aleksandr 5567
Gu u, Valentin 5434 Levickij, Evgenij 5190 Militaru, Vasile 5446
Gu u, Vladimir 5228-29 Lewis, Richard O. 5444 Minulescu, Ion 5459
Gu uleac, Victor 5322-23 Lozovanu, Silvia 5512 Mircos, Vlad 5405
Guzun, Igor 5114, 5156, Lucinschi, Petru 5171, Mocanu, Sergiu 5173
5188, 5261, 5383 5206, 5248, 5263 Modârc , Vlad 5378
Gyr, Radu 5453 Lunchevic, Sergej 5402 Moise, Sebastiana-Norica
Lungu, Eugen 5436, 5438 5460
H Lungu, Galina 5277, 5281, Moraru, Anton 5328
5381 Moroz, Victor 5355
Hadârc , Ion 5388 Lupescu, Diana 5418
Halippa, Pan 5446 Mostovoi, Valeriu 5300
Hane , Petre V. 5470 M Motrescu, Marian 5339
Hanganu, Ioan 5454 Movil , Petru (sf. ierarh)
Hertel 5441 Macedonski, Alexandru 5145
Hri cev, Eugen 5324 5456 Murafa, A. (preot) 5305
Mahu, Vasile 5352 Muravschi, Alexandru
I Malicov, Valentina 5345, 5174-75, 5243-44
5352 Mu at, Jana 5333, 5413
Iachim, Ion 5310-11, 5509 Mândâcanu, Virgil 5327
Iaro evski, Edvard 5153 Mutruc, Vladimir 5224
Mandinescu, Sergiu 5457
Ionko, Majâ 5312 Maniu, Adrian 5446 N
Iosif, t. O. 5455 Manolachi, Veaceslav 5429
Iov, Dumitru 5510 Na cu, Vasile 5391
Mardare-Fusu, Maria 5390 Neaga, Nicolae 5146
Iovu, Tudor 5236 Mardari, Ion 5513
Ivanov, Dumitru 5226 Nechit, Irina 5415, 5419,
Marian, Boris 5187, 5193, 5421
Izvoreanu, Mihai 5166 5207 Negri , Alexandru 5552
J Marin, Elena 5144 Negru, Alexei 5374
Marinat, Alexei 5514-15, Negru, Mihail 5312
Josan, Anatol 5157 5548
Josu, Nina 5549 Negru, Nina 5580
Martâncik, Evghenii 5268, Nižnik, Ivan 5369
Juravschi, Nicolae 5428 5326
K Martens, Wilfried 5208 O
Martin, Vasile 5358
Kazakov, Leonid 5565 Martonyi, Iano 5192 Odoleanu, Vasile 5424
Kent, Rokuell 5387 Mateevici, Alexei 5435, Okuneva, Anastasiâ 5173
Klain, Samuil Micu 5446 5446 Ol’ševskij, Rudol’f 5566
Korâkin, Vladislav 5567 Matei, Iurie 5386, 5389 Olahus, Nicolae 5446
Kostousova, Svetlana 5369 Matei, Valeriu 5212 Oleinic, Alexandru 5236,
Krojtor, Dmitrij 5283 Matsuura, Koichiro 5114 5245
Kropanceva, Tat’âna 5382 Maximilian, Silvestru 5242 Olteanu, Constantin 5282,
Krylov, Valentin 5215 Mazilu, Gheorghe 5172 5375
P Reni , Alecu 5339 Serebrian, Oleg 5151
Reni , Ion 5562 Šev uk, Ivan 5346
Palladi, Tudor 5553-542 Revuckij, V. 5339 Sidorov, Mihail 5262, 5264
Pann, Anton 5479 Roadedeal, Gheorghe 5379 Silickaâ, Natal’â 5252
Pânzaru, Victor 5213 Robu, Ion 5430 Simac, Anatolie 5286-87
Papkin, Aleksandr 5193-94 Rodina, Natal’â 5567 Šimkus, Vladas 5571
Partole, Claudia 5390, 5420 Rodrigues, Amalia 5404 Simonovski, Nina 5272
Paskalov, Vladimir 5246 Rodriguez, Claudio 5562 Siureme, Alexi de 5301
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie Roibu, Nicolae 5378, 5406 Slonovschi, Angela 5229
5154 Roman, Anastasia 5227 Snegur, Mircea 5178
P sat, Dumitru 5125-26, Roman, Mihail 5520 Sobor, Eugen 5179
5322-23 Romanciuc, Marina 5115, Sofronie, Ion 5265, 5271
P tra , Mihai 5237 5318 Solente, Luc 5367
P unescu, Adrian 5446 Romanciuc, Vasile 5519 Solomonova, Evgeniâ
Peatac, Alexandra 5272 Ross, Viktor 5195 5121, 5369
Pelin, Gheorghe 5351 Ro ca, Agnesa 5521-23, Solovej, Aleksej 5288
Pelin, Pavel 5516-18 5548, 5550 Sorbal , Dumitru 5316
Petrache, tefan 5378 Ro ca, Iurie 5220-21 Šornikov, Petr 5262, 5583
Petra cu, Mili a 5358 Ro ianu, Ilie 5389 Spižavka, Nikolaj 5373
Petru, Mariana 5391-92, Rotaru, Ecaterina 5313 Stamatin, Otilia 5137
5462 Rotaru, Tatiana 5545 Starik, Viktor 5351
Pl m deal , Mihai 5269 Rotaru, Vasile 5172, 5177 Stasiev, Grigore 5362
Plo ni , Elena 5581 Rucan, Lora 5572 Sta cov, Eugen 5116
Poian, Petru 5375-76 Rusnac, Vladimir 5524-25 St nescu, Nichita 5465,
Poiat , Mihai 5409 Russel=Johnston (lord) 5473
Popescu, Tatiana 5421 5191, 5196-99 Stepanov, V. 5158
Popescu-Br diceni, Ion Rusu, Aleksej 5348 Stici, Ion 5350
5463 Rusu, Alla 5393 Stoica, Valentina 5266,
Popov, Aleksej 5431 Rusu, Valentin 5290 5417
Popovici, Constantin 5474- Stoicev, Oleg 5584
7623 S Str gescu, Nicolae 5344
Popovici, Iacov 5176 Stupu, Bianca 5389
Porubin, Natalia 5317, Saenco, Sergiu 5376
Šalberova, Svetlana 5118, Sturza, Ion 5180, 5207186
5324 Sulâk, S. 5194-95, 5254,
Potârniche, Mihai 5395 5120, 5235
Salcu an, Mihai 5464 5264
Prea c , Ion 5356 Sundeev, Viktor 5569
Preguza, Ion 5273 Sandu, Ion 5285
Sârghi, tefan 5357 chiopu, Constantin 5314
Prepeli , Boris 5119 cola, Stela 5368
Primakov Evghenii Saulâk, Andrej 5369
Savatie (monah) 5439 erban, Nina 5378
Maksimovi 5156 evciuc, Ion 5347
PriS caru, Ina 5329 Savin, Ioan Gh. 5127
Savin, Nina 5238 leahu, Samson 5495
Proca, Ion 5485, 5555 oltoianu, Alexandru 5396
Prohin, Victor 5287 Savost’ânov, V. 5296
S r cu a, Anatolie 5285 ornikov, Piotr 5181
Prokopova, Vita 5556 pac, Ion 5124
S s rman, Gheorghe 5477
R Schatten, Fritz 5150 tefâr , Sorina 5157, 5186,
Schwimmer, Walter 5200- 5414
Radu, Alina 5242, 5253, 01 tirbu, Eugen 5222
5377
T epordei, Vasile 5585 Veveri , Larisa 5288, 5294
opa, Tudor 5586 Vieru, Boris 5135
Tanasoglu, Dionisie 5538 urcan, Vladimir 5291 Vieru, Grigore 5498
Tarlapan, Efim 5526-27, urcanu, Andrei 5152 Vieru, Igor 5394
5529 urcanu, Ion 5558, 234 Vieru, Ion 5534
Tâ cu, Iurie 5289 Vieru, Roland 5394
T nase, Constantin 5182, U Viforeanu, G.N. 5466
5371 Vizir, Pavel 5136
T zl uanu, Valentina 5123 Ungureanu, Larisa 5422-23
Until , Ilie 5539 Vod , Gheorghe 5535,
Tecuci, A. 5479 5541, 5557
Teleuc , Victor 5528, 5557 Urâtu, tefan 5267
Urecheanu, Serafim 5230, Vodenski, Petr 5202
Timofte, Ilie 5249 Voiculescu, Vasile 5446
Timu , A. 5148 5292-94, 5559
Ursu, Andrei 5362-63 Voitun, Aneta 5302
Todic , Dumitru 5480 Volni chi, Igor 5183
Toma, Marcel 5427-28 Usatâi, Andrei 5348
Vološin, Maximilian 5570
Toma, S. 5363 V Voronin, Vladimir 5223
Tomina, Tamara 5226 Vrabie, Dorin 5347
Tragira, Vasilij 5290 Vaculovski, Mihai 5471,
5481 Vrânceanu, Nicolae 5381
Trifan, C lina 5546
Trof il , Vasile 5236 Vangheli, Spiridon 5530 Z
Trofimov, Iurie 5251, 5257 Varikaš, Galina 5234
Trofimov, Rodica 5393 Varlaam 5446 Zadnipru, Petru 5552
Tudoreanca, Claudia 5232, Vasilache, Vasile 5531-33 Zaharia, Ion 5405-06
5308 Vasileac, Victoria 5241 Zamura, Elena 5284
Tudoreanu, Roman 5431 Vasiloi, Adela 5134, 5334 Zaporožec, Viktor 25370
Tugan, Asâ. 5365 V c rescu, Ionache 5446 Z rnescu, Constantin 5560
Turt , Valeriu 5475 Vdovicenco, Valeriu 5340 Zbârciog, Vlad 5561
apoc, Vasile 5133, 5136 Verejan, Valentin 5270
ru , Didina 5239-40 Verejanu, Daniel 5130
Lista gazetelor, ale c ror articole sunt descrise în “Cronica
articolelor de gazet ” Nr 12-99

1. Capitala 18. Kišin. obozrevatel'


2. Capitala = Stolica 19. Kommunist
3. Clopotni a Moldovei 20. Lit. i arta
4. Comunistul 21. Luceaf rul
5. Contrafort, noiemb.-dec. 22. Med. gazeta
6. De facto, oct.-dec. 23. Medical-info
7. Den’ 24. Mold. vedomosti
8. Dialog 25. Moldova suveran
9. F clia 26. Molodež'Moldovy, noiemb.-
10. Florile dalbe dec.
11. Flux: cotid. na . 27. Nezavisimaâ Moldova
12. Flux: ed. de vineri 28. Novoe vremâ
13. Furnica 29. Patria tân r , noiemb.-dec.
14. Glasul na iunii 30. S pt mâna
15. Golos naroda 31. ara
16. Juristul Moldovei, noiemb.-dec. 32. Ûrist Moldovy, noiemb.-dec.
17. Kišin. novosti 33. Vocea poporului
CRONICA C R II.......................................................................................5

0 GENERALIT I ...........................................................................................5

00 Bazele generale ale tiin ei i culturii ................................................5


002 Scrieri în general. Documentare. Informare tiin ifico-tehnic . Informare
....................................................................................................................... 5
004 tiin a i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ........................ 5
008 Civiliza ie. Cultur . Progres .................................................................... 5
02 Biblioteconomie. Biblioteci................................................................6
06 Organiza ii. Asocia ii. Congrese. Expozi ii. Muzee ...........................6
070 Ziare. PreS . Jurnalism ........................................................................... 6
087.5 Publica ii pentru copii .......................................................................... 6
01 Bibliografie ........................................................................................7
1 TIIN E FILOZOFICE ..................................................................................9
1/14 Filozofie ..........................................................................................9
16 Logic . Teoria cunoa terii. metodologia i logica tiin ei...............10
2 RELIGIE. TEOLOGIE .................................................................................10
26/28 Biserica cre tin .........................................................................10
27 Istoria Bisericii Cre tine ..................................................................11
3 TIIN E SOCIALE .....................................................................................11
31 Statistic . Demografie. Sociologie...................................................11
33 Economie. tiin e economice ...........................................................14
34 Drept. Legisla ie. Jurispruden ......................................................18
35 Administra ie public . tiin militar .............................................23
36 Asisten social . Asigur ri sociale .................................................25
37 Educa ie. Înv mânt. Instruire. Timp liber.....................................26
39 Etnografie. Moravuri. Obiceiuri. Folclor ........................................29
5 MATEMATIC . TIIN E ALE NATURII.......................................................29
50 Generalit i despre tiin ele matematice i naturale .......................29
51 Matematic ......................................................................................30
53 Fizic ...............................................................................................31
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie................................................31
6 TIIN E APLICATE. MEDICIN . TEHNIC .................................................31
62 Inginerie. Tehnic în general...........................................................33
63 Agricultura i domenii înrudite. Silvicultur . Vân toare. Pescuit ...34
64 Economie casnic . tiin e menajere.................................................36
65 Conducere i organizare în industrie, comer i transporturi..........36
66 Chimie industrial . Industrii chimice i înrudite .............................40
69 Construc ii........................................................................................40
7 ARTA. JOCURI. SPORT .............................................................................41
78 Muzic ..............................................................................................41
79 Divertismente. Jocuri. Sport ............................................................41
8 LINGVISTIC . FILOLOGIE. LITERATUR ARTISTIC .................................42
80 Lingvistic ........................................................................................42
82 Literatur artistic . tiin a literaturii ..............................................43
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .............................................................55
929 Biografii ................................................................................................ 55
93/99 Istorie ..........................................................................................56
94 Istorie general . Istorie universal ..................................................57
Autoreferate ..........................................................................................59
Pentru titlul doctor habilitat ......................................................................... 59
Pentru titlul doctor ....................................................................................... 59
Index de nume la “Cronica c r ii” Nr 12-99........................................61
Index de titluri la “Cronica c r ii” Nr 12-99 .......................................71
Index de materii la “Cronica c r ii” Nr 12-99.....................................78

INDICE "MATERIALE BIBLIOGRAFICE ALE REPUBLICII


MOLDOVA"................................................................................................77
0 GENERALIT I ...................................................................................78
00 Bazele generale ale tiin ei i culturii ..............................................78
004 tiin a i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ...................... 78
008 Civiliza ie. Cultur . Progres .................................................................. 78
009 Umanistic . tiin e umane în general.................................................... 78
01 Bibliografie ......................................................................................78
070 Ziare. PreS . Jurnalism ......................................................................... 80
1 TIIN E FILOZOFICE ................................................................................81
1/14 Filozofie ........................................................................................81
2 RELIGIE. TEOLOGIE ...........................................................................81
3 TIIN E SOCIALE .....................................................................................81
30 Teorii, metodologie i metode în tiin ele sociale în general.
Sociografie ............................................................................................81
31 Statistic . Demografie. Sociologie...................................................81
32 Politic .............................................................................................82
33 Economie. tiin e economice ...........................................................82
34 Drept. Legisla ie. Jurispruden ......................................................84
35 ADMINISTRA IE PUBLIC . TIIN MILITAR .......................................85
36 Asisten social . Asigur ri sociale .................................................87
37 Educa ie. Înv mânt. Instruire. Timp Liber....................................87
39 Etnografie. Moravuri. Obiceiuri. Folclor ........................................88
5 MATEMATIC I TIIN E ALE NATURII ....................................................88

50 Generalit i despre tiin ele matematice i naturale .......................88


51 Matematic ......................................................................................89
53 Fizic ...............................................................................................89
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie................................................89
57 tiin e biologice ...............................................................................90
58 Botanic ...........................................................................................91
6 TIIN E APLICATE. MEDICIN . TEHNIC .................................................91
61 Medicin ..........................................................................................91
62 Inginerie. Tehnic în general...........................................................92
63 Agricultura i domenii înrudite. Silvicultur . Vân toare. Pescuit ...93
65 Conducere i organizare în industrie, comer i transporturi..........94
66 Chimie industrial . Industrii chimice i înrudite .............................94
67/68 Industrii i meserii diverse..........................................................94
69 Construc ii........................................................................................94
7 ART . JOCURI. SPORT .............................................................................95
78 Muzic ..............................................................................................95
8 LINGVISTIC . FILOLOGIE. LITERATUR ARTISTIC .................................95
80 Lingvistic ........................................................................................95
82 Literatur artistic . tiin a literaturii ..............................................96
9 GEOGREFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ...................................................97
94 Istorie general . Istorie universal ..................................................98
Index de nume la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" Nr
4-99 .......................................................................................................99
Index de titluri la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" Nr
4-99 .....................................................................................................101

CRONICA RECENZIILOR.....................................................................102

0 GENERALIT I .................................................................................102
00 Bazele generale ale tiin ei i culturii ............................................102
008 Civiliza ie. Cultur . Progres ................................................................ 102
01 Bibliografie ....................................................................................102
069 Muzee.................................................................................................. 103
3 TIIN E SOCIALE ...................................................................................103
31 Statistic . Demografie. Sociologie.................................................103
32 Politic ...........................................................................................103
33 Economie. tiin e economice .........................................................104
6 TIIN E APLICATE. MEDICIN . TEHNIC ...............................................104
63 Agricultur i domenii înrudite. Silvicultur . Vân toare. Pescuit .104
7 ART . JOCURI. SPORT .....................................................................105
71 Urbanism. Arhitectura gr dinilor. Arhitectur peisagist .............105
78 Muzic ............................................................................................105
8 LINGVISTIC . FILOLOGIE. LITERATUR ARTISTIC ..............105
80 Lingvistic ......................................................................................105
82 Literatur artistic . tiin a literaturii ............................................106
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE.................................................109
902 Arheologie........................................................................................... 109
94 Istorie general . Istorie universal ................................................110
Index de nume la “Cronica recenziilor” Nr 4-99 ...............................113

CRONICA PUBLICA IILOR DE NOTE ..............................................117

2 MUZIC VOCAL ...................................................................................117


7 PUBLICA IILE METODICE CU NOTE LA DISCIPLINELE MUZICAL-ISTORICE I
TEORETICE. SOLFEGII I DICT RI. LUCR RI MUZICALE ÎN PUBLICA II DE

MZZICOLOGIE I METODICE MUZICALE .....................................................120

NOTE MUZICALE PUBLICATE ÎN C R I I EDI II SERIALE ..........................121


Index de nume la “Cronica publica iilor de note” Nr 2-99...............124

CRONICA PUBLICA IILOR DE ART PLASTIC .........................127

10 Material ilustrativ publicat în reviste i edi ii periodice................129


Index de nume la “Cronica publica iilor de art plastic ” Nr 2-99...135

CRONICA ARTICOLELOR DE REVIST ..........................................138

0 GENERALIT I ......................................................................................138

00 Bazele generale ale tiin ei i ale culturii ......................................138


004 tiin a i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................. 138
06 Organiza ii. Asocia ii. Congrese. Expozi ii. Muzee .......................138
1 TIIN E FILOZOFICE .......................................................................138
159.9 Psihologie......................................................................................... 138
3 TIIN E SOCIALE .............................................................................139
31 Statistic . Demografie. Sociologie.................................................139
32 Politic ...........................................................................................139
33 Economie. tiin e economice .........................................................140
34 Drept. Legisla ie. Jurispruden ....................................................146
35 Administra ie public . tiin militar ...........................................149
36 Asisten social . Asigur ri sociale ...............................................150
37 Educa ie. Înv mânt. Instruire. Timp liber...................................150
5 MATEMATIC . TIIN E ALE NATURII.........................................150
50 Generalit i despre tiin ele matematice i naturale .....................150
51 Matematic ....................................................................................151
53 Fizic .............................................................................................153
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie..............................................158
55 Geologie. tiin e geologice i geofizice..........................................158
57 tiin e biologice .............................................................................159
58 Botanic .........................................................................................159
6 TIIN E APLICATE. MEDICIN . TEHNIC .................................159
61 Medicin ........................................................................................159
62 Inginerie. Tehnic în general.........................................................159
63 Agricultur i domenii înrudite. Silvicultur . Vân toare. Pescuit .168
65 Conducere i organizare în industrie, comer i transporturi........170
66 Chimie industrial . Industrii chimice i înrudite ...........................171
7 ART . JOCURI. SPORT .....................................................................174
79 Divertismente. Jocuri. Sport ..........................................................174
8 LINGVISTIC . FILOLOGIE. LITERATUR ARTISTIC ..............174
82 Literatur artistic . tiin a literaturii ............................................174
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE.................................................175
929 Biografii .............................................................................................. 175
94/99 Istorie medieval i istorie modern în general........................175
94(478) Istoria Republicii Moldova ........................................................... 175
Index de nume la "Cronica Articolelor de revist " Nr 12-99 .............176
Lista revistelor, ale c ror articole sunt descrise în “Cronica articolelor de
reviste” Nr 12-99........................................................................................ 179

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZET ...........................................180

0 GENERALIT I .................................................................................180
00 Bazele generale ale tiin ei i culturii ............................................180
001 tiin i cunoa tere în general............................................................ 180
004 tiin a i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................... 181
008 Civiliza ie. Cultur . Progres ................................................................ 181
009 tiin e umanistice în general ............................................................... 182
01 Bibliografie ....................................................................................182
02 Biblioteconomie. Biblioteci............................................................182
06 Organiza ii. Asocia ii. Congrese. Expozi ii. Muzee .......................182
069 Muzee.................................................................................................. 182
070 Ziare. PreS . Jurnalism ....................................................................... 182
09 Manuscrise. Bibliofile ....................................................................183
1 TIIN E FILOZOFICE ..............................................................................183
1/14 Filozofie ......................................................................................183
159.9 Psihologie......................................................................................... 184
2 RELIGIE. TEOLOGIE .....................................................................184
3 TIIN E SOCIALE ...................................................................................185
30 Teorii, metodologie i metode în tiin ele sociale ..........................185
31 Statistic . Demografie. Sociologie.................................................185
32 Politic ...........................................................................................185
33 Economie. tiin e economice .........................................................195
34 Drept. Legisla ie. Jurispruden ....................................................200
35 Administra ie public . tiin militar ...........................................203
36 Asisten social . Asigur ri sociale ...............................................206
37 Educa ie. Înv mânt. Instruire. Timp Liber..................................207
39 Etnografie. Moravuri. Obiceiuri. Folclor ......................................210
5 MATEMATIC . TIIN E ALE NATURII.....................................................211
50 Generalit i despre tiin ele matematice i naturale .....................211
52 Astronomie. Geodezie ....................................................................212
6 TIIN E APLICATE. MEDICIN . TEHNIC ..................................212
61 Medicin ........................................................................................212
62 Inginerie. Tehnic în general.........................................................213
63 Agricultura i domenii înrudite. Silvicultur . Vân toare. Pescuit .214
Academicianul Andrei Ursu la 70 de ani ................................................... 215
66 Chimie industrial . Industrii chimice i înrudite ...........................216
69 Construc ii......................................................................................217
7 ART . JOCURI. SPORT .......................................................................218
71 Urbanism. Arhitectur peisagist ..................................................218
72 Arhitectur .....................................................................................218
73 Arte plastice ...................................................................................218
75/76 Pictur . Grafic ........................................................................219
77 Fotografie. Cinematografie............................................................220
78 Muzic ............................................................................................220
8 LINGVISTIC . FILOLOGIE. LITERATUR ARTISTIC ...............................225
80 Lingvistic ......................................................................................225
82 Literatur artistic . tiin a literaturii ............................................225
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ...........................................................241
929 Biografii .............................................................................................. 241
94 Istorie general . Istorie universal ................................................242
Index de nume la “Cronica articolelor de gazet ” Nr 12-99 .............245
Lista gazetelor, ale c ror articole sunt descrise în “Cronica articolelor de
gazet ” Nr 12-99 ........................................................................................ 252

S-ar putea să vă placă și