Sunteți pe pagina 1din 245

ISSN 1857-0550

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA

NNAAŢŢIIOONNAALLĂĂ

AA

MMOOLLDDOOVVEEII

Nr 6

2009

CNCM

Chişinău 2009

MINISTRY OF CULTURE NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography of Moldova

Books. Abstracts. Thesis. Magazine and newspaper articles. The bibliographical materials. Review

Published from 1958 Issued once a month

2009

Nr 6

NBCM

Chişinău 2009

MINISTERUL CULTURII CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare. Materiale bibliografice. Recenzii

Se editează din anul 1958 Apare lunar

2009

Nr 6

CNCM

Chişinău 2009

Alcătuitori : Valentina CHITOROAGĂ Renata COZONAC Olesea ZABIACO Nina MICHERIN Claudia BÂGU Ludmila CORGHENCI

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Autoref. Teze. Art. din rev. şi ziare. Materiale bibliografi- ce. Recenzii : Se ed. din anul 1958: Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design :

Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2009 (Valinex SRL). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. Nr 6, 2009. – 2009. – 245 p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN 978-9975-49-009-2.

015(478)

străine. – 50 ex. – ISBN 978-9975-49-009-2. 015(478)  Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova,

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova, 2009

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII

BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

 

2009

IUNIE

NR 6

JUNE

(998-1159)

0 GENERALITĂŢI

00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII

001 Ştiinţă şi cunoaştere în general

998. Duca, Gheorghe Contributions to Knowledge Society / Gheorghe Duca ; resp. ed.: Mircea Ciobanu ; trad. din lb. rom.: Olga Kovaliova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2009 (Combinatul Poligr.). – 279

p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Strategia schimbării / cop. şi concepţia graf. a col.: Vitaliu Pogolşa, Romeo Şveţ). Tit. orig.: Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere. – 500 ex. ISBN 978-9975-67-636-6.

[2009-979].

- - 1. Dezvoltare socială. 2. Societatea cunoaşterii.

001:316.42

Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale. – Vezi Nr 1039.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres

Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova. – Vezi Nr 1022.

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE

999. Cartea pentru copii editată în Republica Moldova, 1975-2000 : (Index cumulativ) / Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă" ; alcăt.: Elena Cugut, Maria Ilievici, Tamara Maleru ; ed. îngrijită de Claudia Balaban. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 342 p. ; 24 cm. – Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă". 65 de ani. 500 ex. ISBN 978-9975-947-66-4.

[2009-1031].

- - 1. Literatură pentru copii – Indici bibliografice.

5

016:821-93

Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

1000. Ion Panaşescu : savant şi profesor : Secvenţe biobibliogr. / Univ. Liberă Intern.

din Moldova, Dep. Inform. Biblioteconomic; alcăt.: Tatiana Panaghiu, Lorina Beşelea ; red. şt., bibliogr.: Ludmila Corghenci ; ed. îngrijită de Zinaida Sochircă. – Ch. : CE UASM, 2009. – 127 p. : fot. ; 21 cm. – (Colecţia "Universitaria" ; Fascicula a 35-a).

50 ex.

ISBN 978-9975-64-167-8 (în cop. tare).

[2009-981].

016:[62+378+929 Panaşescu]

1001. Владимир Аникин : Биобиблиография / Акад. Наук Респ. Молдова, Ин-т

европ. интеграции и полит. наук, Центр. науч. б-ка им. "Андрея Лупана" ; сост.: Тамара

Марьян, Мария Попескул, Валентина Ткаченко ; библиогр. ред.: Лидия Засавицки. – К. : Ин-т европ. интеграции и полит. наук, 2009. – 140 p., [4] p. : fot. color ; 20 cm.

50 ex.

ISBN 978-9975-9556-7-6.

[2009-1080].

- - 1. Аникин, Владимир, 1939-…, политолог.

016:[32+929 Аникин]

02 BIBLIOTECONOMIE

1002. "Simposia Investigatio Bibliotheca", ses. şt. (2009 ; Chişinău). Simposia

Investigatio Bibliotheca : Materialele ses. şt., 29 ian. 2009, Chişinău : Anuar / Andrei Galben

(dir.) ; red. resp. : Ludmila Corghenci ; col. red. : Ana Guţu, Mihai Cernencu, Zinaida Sochircă [et al.] ; abstracte în lb. engl.: Elena Beregoi. – Ch. : ULIM, 2009. – 61 p. : tab. ; 29

cm.

Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Informaţional Biblioteconomic. – Texte:

lb. rom., engl., fr. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. ISBN 978-9975-934-74-9.

[2009-1018].

- - 1. "Simposia Investigatio Bibliotheca" – Sesiune ştiinţifică (rom., engl., fr.).

02(082)=135.1=111=133.1

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE

087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori

1003. Kravciuk, Natalia

[Conservarea energiei şi securitatea energetică] : [setul de placarde] / Natalia Kravciuk

; trad. Iulian Cârchelan ; pict. Irina Canaşin ; Centrul Republican pentru Copii şi Tineret GUTTA-CLUB. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – 17 f. : il. color ; 42 cm. – Într-o mapă

comună.

Apare cu sprijinul financ. al Soc. Norvegiene pentru Protecţia Naturii. – 300 ex. ISBN 978-9975-80-240-6.

6

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2009-988].

- - 1. Economia energiei.

087.5:620.9

1004. Idem în lb. rusă : [Электросбережение и электробезопасность] / пер. Юлий

Кыркелан. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – 17 f. : il. color ; 42 cm. – Într-o mapă comu- nă.

Изд. при поддержке Норвежского О-ва Охраны Природы. – 300 ex. ISBN 978-9975-80-241-3.

[2009-989].

- - 1. Economia energiei (rusă).

087.5:620.9

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

1/14 Filozofie

1005. Лебедев, Александр

Советская сверхохлократия и постсоветская охлократия : Науч.-филос. исслед. основных принципов эволюции биол. объектов и их сообществ на примере конкретно- го соц. феномена / Александр Лебедев. – К. : Б. и., 2009 (Tipogr. "Primex Com" SRL). –

29 cm. – ISBN 978-9975-9517-9-1. Ч. 1. – 2009. – 119 p. – 100 ex. – ISBN 978-9975-9578-3-0. – [2009-1081]. - - 1. Сверхохлократия – Философия. 2. Охлократия – Философия.

1/14:141.82

2 RELIGIE. TEOLOGIE

21/29 SISTEME RELIGIOASE. RELIGII. CREDINŢĂ

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ

1006. Fondos, Tatiana

Mănăstirea Saharna : parte din patrimoniul teologic al Republicii Moldova / Tatiana Fondos ; fot.: Iurie Raileanu ; cop.: Igor Fondos. – [Ch. : "Universul" ÎS], 2009. – 104 p. : fot., fot. color ; 20 cm. Bibliogr.: p. 99-101 (48 tit.). – 1000 ex. ISBN 978-9975-944-75-5.

[2009-1014].

- - 1. Mănăstirea Saharna – Raionul Rezina – Istorie.

7

271+726.71(478)(091)

Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

3 ŞTIINŢE SOCIALE

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE

1007. Rotaru, Oxana

Statistica judiciară : Curs de lecţii / Oxana Rotaru ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM, 2009 (Tipogr. "Foxtrot"). – 148 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 145-148 (43 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-934-67-1.

[2009-963].

- - 1. Statistica judiciară.

31:34(075.8)

316 Sociologie

316.3/.4 Structura socială. Societate a ca sistem social. Procese sociale

Ursul, Arcadie. Dezvoltarea durabilă: abordări metodologice şi de operaţionalizare. – Vezi Nr 1055.

32 POLITICĂ

323 Politică internă 323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova

1008. Boţan, Igor

Reglementarea transnistreană: o soluţie europeană / Igor Boţan ; Asoc. pentru Demo- craţie Participativă ADEPT. – Ch. : Arc, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 87 p. ; 20 cm. Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova. – 400 ex. ISBN 978-9975-61-525-9.

[2009-1040].

- - 1. Politică internă.

323(478-24):327

1009. Moldova – Transnistria = Moldova – Transdniestria = Молдова – Приднест-

ровье : Eforturi comune pentru un viitor prosper / col. red.: Denis Matveev, Galina Şelari, Elena Bobkova [et al.] ; trad. din lb. rusă: Lex Artis. – Ch. : "Cu drag" SRL, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 24 cm. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Pag. paral. – Carte- valet ("перевертыш"). – Bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul financ. al Fondului de Prevenire a Conflictelor al Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

– 300 ex. – ISBN 978-9975-4036-

9-6. – [2009-945].

Aspecte economice. – 2009. – 149 ; 82 p. : fig., tab

- - 1. Politică internă – Republica Moldova (rom., engl., rusă).

8

323(478)=161.1=111=135.1

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1010. Aspecte sociale. – 2009. – 240 ; 132 p. : diagr., tab. – 300 ex. – ISBN 978-

9975-4036-8-9. – [2009-944].

- - 1. Politică internă – Republica Moldova (rom., engl., rusă).

323(478)=161.1=111=135.1

1011. Procesul de negocieri. – 2009. – 215 ; 113 p. : fig. – 300 ex. – ISBN 978-9975-

4052-0-1. – [2009-943].

- - 1. Politică internă – Republica Moldova (rom., engl., rusă).

323(478)=161.1=111=135.1

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă

1012. Integrarea Europeană a Republicii Moldova : Premise, avantaje şi oportunităţi

pierdute / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Acad. de Studii Econ. din Moldova ; elab.: Dumitru Moldovanu (coord.), Elina Benea-Popuşoi, Andrei Stratan [et al.]. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa",

2009 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 159, [1] p. : fig., tab. ; 22 cm. Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Academiei de Ştiinţe a Mol- dovei. ISBN 978-9975-67-635-9.

[2009-1055].

- - 1. Integrare europeană – Republica Moldova.

1013. Rogowski, Ralf

327+339.9(478+061UE)

Forma noii Europe / Ralf Rogowski, Charles Turner ; trad. din engl. de Dragoş Rusu. – Ch. : Cartier, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 220 p. ; 24 cm. – (Europa : prezent şi vii- tor).

Tit. orig.: The shape of the new Europe. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în note. – Ind.: p. 218-220. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova. – 1000 ex. ISBN 978-9975-79-574-6.

[2009-1030].

- - 1. Relaţii internaţionale.

327(4)

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne

1014. Cum învingem corupţia… : Practici de succes din cadrul Progr. Consolidarea

Capacităţii de Monitoring a Societăţii Civile din Moldova (CCMSCM) / Acad. pentru Dezvol- tare Educaţională (ADE). – [Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL)]. – 41 p. : fot. color ; 21 cm. Apare cu sprijinul financ. al Corporaţiei Provocărilor Mileniului (MCC).

[2009-964].

- - 1. Corupţie – Contracarare.

9

328.185

Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

1015. Idem în lb. engl. : Winning the fight against corruption : Best Practices from the

Strengthening Civil Society Monitoring Capacity in Moldova (SCSMCM) : Progr. – [Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL)]. – 41 p. : fot. color ; 21 cm. Apare cu sprijinul financ. al Corporaţiei Provocărilor Mileniului (MCC).

[2009-965].

- - 1. Corupţie – Contracarare (engl.).

328.185

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE 331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii

1016. Strategia de comunicare în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei

de Muncă (ANOFM) / Agenţia Naţ. pentru Ocuparea Forţei de Muncă. – Ch. : S. n., 2008

(Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 32 p. : tab. ; 30 cm. – (Strategie). F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. ASDI/SIDA.

[2009-972].

- - 1. Piaţa muncii – Republica Moldova.

331.5(478)(047)

331.105.44 Sindicate

1017. Raportul anual … [al Sindicatului "Sănătatea" din Republica Moldova] : Reali-

zări şi perspective / Sindicatul "Sănătatea" din Rep. Moldova ; elab.: Victor Benu (preş.),

Mihai Dutca, Ion Cucu [et al.]. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Crio" SA). – 21 cm. … 2008. – 2009. – 103 p.: fig., tab. – 1000 ex. – [2009-971].

- - 1. Sindicatul "Sănătatea" din Republica Moldova – Raport, 2008.

331.105.44(478):61

1018. "Sindicatele pentru o societate în schimbare", conf. şt.-practică (2008 ;

Chişinău). Conferinţa ştiinţifico-practică "Sindicatele pentru o societate în schimbare", 24- 25 iun. 2008 / resp. ed.: Ion Bulat (preş.), Andrei Bujoreanu, Ana Arnaut [et al.]. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. AŞM). – 180 p. : tab. ; 20 cm. Antetit.: Consiliul Republican al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei din Rep. Moldova, Inst. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 300 ex. ISBN 978-9975-62-257-8.

[2009-957].

- - 1. "Sindicatele pentru o societate în schimbare" – Conferinţa ştiinţifico-practică (rom., rusă).

331.105.44(082)=135.1=161.1

336 Finanţe

1019. Banca Naţională a Moldovei : Raport anual … . – [Ch. : S. n., 2009]. – 30 cm.

…2008. – [2009]. – 103, [1] p.: graf., tab. color. – [2009-975].

10

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Bănci – Banca Naţională a Moldovei – Raport, 2008.

336.711(478)(047.1)

1020. Finanţe Publice, Finanţele Întreprinderii, Fiscalitate, Asigurări şi Reasigurări :

teste grilă pentru examenul de licenţă / colectiv de aut.: A. Casian, C. Bulgac, R. Cernit [et

al.] ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Catedra "Finanţe şi Asigurări". – Ch. : "Ericon" SRL, 2009. – 48 p. : tab. ; 20 cm. Bibliogr. la sfârşitul compartimentelor. – F. f. de tit. – 500 ex. ISBN 978-9975-9796-8-9.

[2009-1050].

- - 1. Finanţe.

336(079)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială

Integrarea Europeană a Republicii Moldova. – Vezi Nr 1012.

1021. Ţâu, Nicolae

Strategii promoţionale ale relaţiilor economice internaţionale : [monografie] / Nicolae Ţâu ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM, 2009 (Tipogr. "Print-Caro" SRL). – 316 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 294-312 (318 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-4044-4-0.

[2009-980].

- - 1. Relaţii economice internaţionale.

339.9

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ

1022. "Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova", conf . şt.-

practică intern. (2007 ; Chişinău). Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Mol-

dova : Materialele Conf. şt.-practice intern., 21-22 sept. 2007 / col. red.: Gheorghe Papuc, Gheorghe Duca, Simion Carp [et al.]. – Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al RM, 2009. –

290 p. : tab. ; 24 cm.

Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Acad. "Ştefan cel Mare", Asoc. pentru Pro- tecţia Bunurilor Culturale din Rep. Moldova. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. –

200 ex.

ISBN 978-9975-930-84-0.

[2009-1004].

- - 1. "Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova" – Conferinţă ştiinţifi- co-practică internaţională.

34+008(478)(082)

11

Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare

1023. Cocîrţă, Alexandru

Reforma justiţiei în contextul implementării Planului de Acţiuni UE-Moldova / Alexandru Cocîrţă ; Asoc. pentru Democraţie Participativă ADEPT. – Ch. : Arc, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 127 p. : tab. ; 20 cm.

Bibliogr.: p. 125-127 (35 tit.) şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Fun- daţiei Soros Moldova. – 500 ex. ISBN 978-9975-61-526-6.

[2009-1035].

- - 1. Justiţie – Reforme.

1024. Rîjicova, Svetlana

340.13

Elemente de psihologie judiciară. Medicină legală : [pentru uzul studenţilor] / Svetlana Rîjicova, Valentina Priţcan, Gheorghe Baciu ; resp. de ed. Eugenia Fistican ; coord. princi- pal Elena Muraru ; Inst. Naţ. al Justiţiei. – Ch. : Elan INC, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 208 p. : il., scheme, tab. ; 24 cm. – (Seria : Suporturi de curs ; Cartea a 14-a, ISBN

978-9975-66-093-8).

Aut. pe cop. nu sunt indicate. – Bibliogr. la sfârşitul temelor şi în notele de subsol. – Proiectului PNUD "Consolidarea capacităţii instituţionale a Inst. Naţ. al Justiţiei". – 300 ex. ISBN 978-9975-66-128-7 (în cop. tare).

[2009-1077].

- - 1. Psihologie judiciară. 2. Medicină legală.

340.6(075.8)

1025. Балтаг, Думитру

Общая теория права : Курс лекции / Думитру Балтаг, Екатерина Балтага. – К. :

ULIM, 2009. – 395 p. ; 20 cm. Bibliogr. la sfârşitul temelor şi în notele de subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-934-72-5.

[2009-1051].

- - 1. Teorie generală a dreptului (rusă).

340.12(042.3)

341 Drept internaţional

1026. Libertatea de exprimare în Europa : Jurisprudenţa cu privire la art. 10 al Con-

venţiei europene a Drepturilor Omului : [trad. din. lb. engl.] / Council of Europe European Commission. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 198 p. ; 20 cm. Tit. orig.: Freedom of expression in Europa – Case-law concerning Article 10 of the European Convention on Human Rights. – Bibliogr. în notele de subsol. – Ind.: p. 180-198. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-78-736-9.

12

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2009-1039].

- - 1. Drepturile omului.

341.231.14

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

1027. Codul contravenţional al Republicii Moldova : [aprob. prin Legea] nr. 218-XVI

din 24.10.2008 : Monitorul Oficial nr. 3-6/15 din 16.01.2009. – Ch. : "Continental Grup" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 127 p. ; 20 cm.

ISBN 978-9975-9913-7-7.

[2009-1048].

- - 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova.

342.9(478)(094.4)

1028. Codul contravenţional al Republicii Moldova : intră în vigoare 31.05.2009. – Ch.

: "Lavilat-Info" SRL, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 130 p. ; 20 cm. 500 ex. ISBN 978-9975-4054-4-7.

[2009-1073].

- - 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova.

342.9(478)(094.4)

1029. Monitorizarea eficienţei şi calităţii actului de justiţie în contextul integrării euro-

pene : Raport analitic / Com. Helsinki pentru Drepturile Omului din Suedia, Centrul de Drept

al Avocaţilor ; conducător de proiect: Alexei Barbăneagră ; experţi : Dumitru Braşoveanu, Valeriu Zubco, Alexandru Arseni. – Ch. : S. n., 2009. – 78 p. : tab., tab. color ; 29 cm. Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Com. Helsinki pentru Drep- turile Omului din Suedia.

[2009-976].

- - 1. Drepturile omului – Monitorizare.

342.7(047)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică

1030. Alternative la detenţie : Raport de evaluare / Victor Zaharia, Vladimir Popa,

Vasile Rotaru [et al.] ; Inst. de Reforme Penale. – Ch. : "Helmax-Exim" SRL, 2009. – 184 p. :

fig., tab. ; 24 cm.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova. – 500 ex. ISBN 978-9975-9676-5-5.

[2009-941].

- - 1. Sistem alternativ de detenţie.

343.842(047)

1031. Calificarea infracţiunilor. Proceduri speciale în procesul penal. Administrarea

cauzelor de către judecătorul de instrucţie : [pentru uzul studenţilor] / Igor Hadîrcă, Vladimir

13

Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

Holban, Tatiana Vâzdoagă [et al.] ; resp. de ed. Eugenia Fistican ; coord. principal Elena

Muraru ; Inst. Naţ. a Justiţiei. – Ch. : Elan INC, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 264 p. :

fig., tab. ; 24 cm. – (Seria : Suporturi de curs ; Cartea a 7-a, ISBN 978-9975-66-093-8). Bibliogr. la sfârşitul temelor. – Apare cu sprijinul financ. al Proiectului PNUD "Consoli- darea capacităţii instituţionale a Inst. Naţ. al Justiţiei". – 300 ex. ISBN 978-9975-66-124-9 (în cop. tare).

[2009-1002].

- - 1. Procedură penală. 2. Infracţiuni.

343.1(075.8)

1032. Codul penal al Republicii Moldova : text ofic. cu modificările şi compl. la data

de 25 mai 2009 / Min. Justiţiei al Rep. Moldova, Centrul de Inform. Juridice. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 215, [1] p. ; 20 cm. Bibliogr. în notele de subsol. – 1000 ex. ISBN 978-9975-78-756-7.

[2009-1038].

- - 1. Codul penal al Republicii Moldova.

343.2/.7(478)(094.4)

1033. Justiţia juvenilă. Instituţia probaţiunii în sistemul de drept al Republicii Moldo-

va. Medierea penală : [pentru uzul studenţilor] / Viorel Ciobanu, Vasile Rotaru, Victor Zaha-

ria [et al.] ; resp. de ed. Eugenia Fistican ; coord. principal Elena Muraru ; Inst. Naţ. a Justi- ţiei. – Ch. : Elan INC, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 293, [2] p. : tab. ; 24 cm. – (Seria : Suporturi de curs ; Cartea a 11-a, ISBN 978-9975-66-093-8). Bibliogr. la sfârşitul temelor şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Proiec- tului PNUD "Consolidarea capacităţii instituţionale a Inst. Naţ. al Justiţiei". – 300 ex. ISBN 978-9975-66-125-6 (în cop. tare).

[2009-1003].

- - 1. Procedură penală. 2. Justiţie juvenilă. 3. Probaţiuni. 343.1(075.8)

1034. Pregătirea pentru liberare a deţinuţilor : Ghid practic / Vladimir Cojocaru, Victor

Zaharia, Igor Cepraga [et al.] ; coord.: Dorina Ardeleanu ; Inst. de Reforme Penale. – Ch. :

"Cu drag" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 195, [5] p. : fig., tab. ; 21 cm.

Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova, al Agenţiei Suedeze pentru Dez- voltare şi Coop. Intern. (Sida). – Bibliogr.: p. 193 (14 tit.) şi în notele de subsol. – 1000 ex. ISBN 978-9975-4052-1-8 (în cop. tare).

[2009-1027].

- - 1. Deţinuţi – Liberare.

343.843(072)

1035. Raportul cu privire la activitatea Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii

= Доклад о деятельности Национального Механизма Предупреждения Пыток в Рес- публике Молдова = Report on the activity of the National Mechanism for Torture Preven-

14

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

tion / Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 84 p. : fot., [8] p. fot color ; 24 cm. Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al Misiunii în Moldova OS-

CE.

Gratuit. – [2009-1057].

- - 1. Mecanismul Naţional de prevenire a Torturii (rom., engl., rusă).

343.255(047)=135.1=161.1=111

1036. Reintegrarea socială a persoanelor liberate din locurile de detenţie : Raport de

monitorizare şi evaluare a activităţii realizate în cadrul Proiectului "Consolidarea societăţii

civile în Moldova. Grupuri marginalizate. Reintegrarea socială a ex-deţinuţilor" / Inst. de Reforme Penale ; coord.: Dorina Ardeleanu ; experţi: Ana Racu, Vadim Pistrinciuc, Victor

Zaharia. – Ch. : "Cu drag" SRL, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 36 p. : diagr., fig., tab. color ; 30 cm. Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova, Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Coop. Intern. (Sida). – 1000 ex. ISBN 978-9975-4052-2-5.

[2009-951].

- - 1. Persoane liberate din locurile de detenţie – Reintegrare socială.

1037. Милушев, Д. В.

343.848(047)

Уголовное преследование в уголовном судопроизводстве Республике Молдова :

(конспект лекций в определениях, схемах и табл.) : Учеб. пособие / Д. В. Милушев, А. П. Сакара ; Славян. унт- Молдовы. – К. : Б. и., 2009 (Tipogr. "Acomed-Plus" SRL). – 109 p. : scheme, tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 106-109. – 100 ex. ISBN 978-9975-9989-2-5.

[2009-1007].

- - 1. Cercetări penale – Republica Moldova (rusă).

343.123.1(478)(075.8)

344 Drept penal special. Drept penal militar, maritim, acvatic

1038. Ulianovschi, Xenofon

Conceptul infracţiunii militare în dreptul penal : [studiu şt.] / Xenofon Ulianovschi ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM, 2009 (Tipogr. "Foxtrot" SRL). – 553 p. ; 21 cm. Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 525-547 (367 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-934-38-1.

[2009-960].

- - 1. Infracţiuni militare.

15

344.13

Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

347 Drept civil

347.7 Drept comercial

1039. Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale : Comunic.

prez. la ed. a 7-a a Conf. intern. şt.-practice cu genericul "Inovarea în susţinerea întreprin- derilor mici şi mijlocii", (27-28 noiemb. 2008) / Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectu-

ală a Rep. Moldova, Oficiul Eurasiatic de Brevete, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Teh- nologic a AŞM ; consiliul şt.-ed.: Dorian Ghiroşca (preş.), Alexandr Grigoriev, Ghenadie Cernei [et al.] ; coord. şt.: Iurie Badâr. – Ch. : AGEPI, 2009. – 208 p. : diagr., fig., tab. ; 29

cm.

Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 60 ex. ISBN 978-9975-911-58-0.

[2009-1079].

- - 1. Proprietate intelectuală (rom., engl., rusă).

347.779.334(042)+001=135.1=111=161.1

349 Ramuri speciale ale dreptului

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător

1040. Legislaţia internaţională şi naţională a Republicii Moldova cu privire la protecţia

stratului de ozon = Международное и национальное законодательство Республики Молдова об охране озонового слоя / Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale al Rep. Moldo- va, Oficiul Ozon. – Ch. : "Ericon" SRL, 2009. – 250 p. : tab. ; 20 cm. Text paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 300 ex. ISBN 978-9975-9796-7-2.

[2009-1049].

- - 1. Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător (rom., rusă).

349.6=135.1=161.1

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ

351/354 Administraţie publică

1041. "Rolul societăţii şi al organelor de drept în contracararea narcomaniei",

conf. şt.-practică intern. (2008 ; Chişinău). Rolul societăţii şi al organelor de drept în con-

tracararea narcomaniei : Materialele Conf. şt.-practice intern., 9 oct. 2008 / col. red.: Andrei Pogurschi, Simion Carp, Iurie Odagiu [et al.]. – Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI, 2009. – 296 p. ; 25 cm. Antetit.: Acad. "Ştefan cel Mare". – Texte: lb. rom., germ., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-930-91-8. – [2009-1005].

- - 1. "Rolul societăţii şi al organelor de drept în contracararea narcomaniei" – Conferin- ţă ştiinţifico-practică internaţională (rom., germ., rusă).

351.761.3(082)=135.1=112.2=161.1

16

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE 364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale

1042. Intervenţia recuperativ-terapeutică pentru copiii cu dizabilităţi multiple : [mono-

grafie] / Aurelia Racu, Doru Vlad Popovici, Anatol Dani [et al.] ; coord.: Doru Vlad Popovici ;

Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei, Asoc. pentru Persoane cu Dizabilităţi de Intelect HUMANITAS din Moldova. – Ed. a 2-a, rev. şi adăugită substanţial. – Ch. : Ruxanda, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 375 p. : fig., tab. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 368-375. – 500 ex. ISBN 978-9975-51-012-7 (în cop. tare).

[2009-1026].

- - 1. Copii cu dizabilităţi – Tehnologii educaţionale. 364.26:376

1043. Ciocanu, Mihai

368 Asigurări

Strategia de dezvoltare a asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală în Republica

Moldova / Mihai Ciocanu ; red. şt.: Dumitru Tintiuc ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Centrul Naţ. de Management în Sănătate al Min. Sănătăţii. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 319 p. : fig., tab. ; 25 cm. Bibliogr.: p. 245-272 (370 tit.). – 500 ex. ISBN 978-9975-947-72-5 (în cop. tare).

[2009-1029].

- - 1. Asigurări medicale – Republica Moldova.

368.9.06(478)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER 37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

1044. Aspecte teoretico-practice de predare/învăţare a limbilor străine aplicate : (ma-

terialele seminarului metodologic) / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. Lb. Străine şi

Ştiinţe ale Comunicării, Catedra Lb. Străine Aplicate ; resp. ed.: Inga Stoianova, Natalia Bejenuţă. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Melil Grafica" SRL). – 79 p. : tab. ; 21 cm. Texte: lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 50 ex. ISBN 978-9975-9734-7-2.

[2009-993].

- - 1. Limbi străine – Metodica predării.

37.016.046:811'243(082)=00

1045. Probleme de predare a limbilor în şcolile alolingve din Republica Moldova: o

analiză de necesităţi / Centrul Educaţional "Pro Didactica" ; coord. de proiect: Silvia Barbarov ; experţi: Liliana Nicolaescu-Onofrei (coord.), Iulia Caproş, Tamara Cazacu [et al.].

17

Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

– Ch. : Centrul Educaţional "Pro Didactica", 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 83 p. : fig., fot. ; 29 cm. – (Colecţia Biblioteca "Pro Didactica") (Seria : Quo Vadis?). Apare cu sprijinul financ. al Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţ. al OSCE (Haga). – Bibliogr.: p. 83 şi în notele de subsol. – 500 ex. ISBN 978-9975-9763-9-8.

[2009-1024].

- - 1. Limbi – Metodica predării.

37.016.046:811'243

1046. Idem în lb. engl. : Language teaching: A needs assessment in minority schools

of Moldova. – Ch. : Centrul Educaţional "Pro Didactica", 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –

84 p. : fig., fot. ; 29 cm. – (Colecţia Biblioteca "Pro Didactica") (Seria : Quo Vadis?). Apare cu sprijinul financiar al High Commissioner on National Minorities of OSCE. – Bibliogr.: p. 84. – 200 ex. ISBN 978-9975-9763-8-1.

[2009-1023].

- - 1. Limbi – Metodica predării (engl.).

37.016.046:811'243

1047. Idem în lb. rusă : Проблемы преподавания языков в школах с контингентом

учащихся национальных меньшинств: анализ потребностей / пер.: Елена Карталяну, Георги Барбаров. – Ch. : Centrul Educaţional "Pro Didactica", 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Cen- trală"). – 91 p. : fig., fot. ; 29 cm. – (Colecţia Biblioteca "Pro Didactica") (Seria : Quo Vadis?). Изд. при фин. поддержке Верховного Комиссара по делам нац. меньшинств ОБ- СЕ (Гаага). – Bibliogr.: p. 91 şi în notele de subsol. – 500 ex. ISBN 978-9975-9745-5-4.

[2009-1025].

- - 1. Limbi – Metodica predării (rusă).

37.016.046:811'243

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală

1048. Leon-Stoica, Nina

Caiet pentru vacanţa mare : Clasa 1 / Nina Leon-Stoica, Silvia Ceban. – Ch. : "Editerra

Prim" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 40 p. : il. ; 29 cm. 500 ex. ISBN 978-9975-78-755-0.

[2009-1043].

- - 1. Învăţământ preşcolar.

373.2

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

1049. Ştemberg, Marc

18

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

O pleiadă de glorie = Славная плеяда : Rectorii Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" : (schiţe biogr.) / Marc Ştemberg. – Ch. : S. n., 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 84 ; 88, [24] p. : fot., fot. color ; 22 cm.

Text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. paral. – Carte-valet ("перевертыш"). – Sponsori:

Maciuca V. G. dir. al clinicii private "Galaxia", Gaţcan Şt. dir. al clinicii private "Extramed", reprezentanţa Companiei Farmaceutice Ungare "Gedeon Richter" în Rep. Moldova [et al.]. – 100 ex. ISBN 978-9975-105-18-7.

[2009-1075].

- - 1. Rectorii Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" – Bi-

ografii.

378.661(478)+929=135.1=161.1

1050. Ştiinţa filologică în cadrul universitar: căutări şi realizări : Raportul de autoeva-

luare al profilului şt. : Studii contrastive în filologia germano-romanică : pentru anii 2002-

2006 / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. de Cercet. Filologice şi Interculturale ; dir. publ.: Andrei Galben ; coord. şt.: Elena Prus ; com. şt.: Pierre Morel, Ana Guţu, Ion Manoli ; red. resp.: Ghenadie Rîbacov, Sergiu Bobrovschi. – Ch. : ULIM, 2009. – 116 p. : tab. ; 28

cm.

Bibliogr.: p. 64-87. – 30 ex. ISBN 978-9975-934-73-2.

[2009-1052].

- - 1. Ştiinţă filologică în cadrul universitar.

378(478)(01):80/81

1051. Universitatea Tehnică a Moldovei (1964-2009) : Calendar istoric / Univ. Tehn.

a Moldovei. – [Ch. : S. n., 2009]. – 16 p. : fot., fot. color ; 33 cm. F. f. de tit.

[2009-1008].

- - 1. Universitatea Tehnică a Moldovei – Calendar.

378.66(478-25)(091)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR 391/395 Etnografie

1052. Muzeul de Etnografie : [mini-album] / Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Natu-

rală. – [Ch. : "Ştrih" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")]. – [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7

cm.

Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Carte de buzunar. – 5000 ex. ISBN 978-9975-9931-5-9.

[2009-1085].

- - 1. Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală.

391/395(478-25)(099.1)=135.1=111=161.1

19

Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

398 Folclor

1053. Popovici, Constantin

Scrieri alese : [în 15 vol.] / Костянтин Попович ; Акад. наук Респ. Молдова, Iн-т. культур. спадщини. – К. : Elan INC, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 21 cm. – ISBN

978-9975-66-069-3.

[Vol.] 5 : Нариси українського фольклору та художньої літератури Молдови. – 2009. – 592 p. : il. – Bibliogr. în notele de subsol. – 300 ex. – ISBN 978-9975-66-085-3 (în cop. tare). – [2009-998].

- - 1. Folclor ucrainesc (ucr.). 2. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare (ucr.).

398(=161.2)+821.135.1(478).09

398(=135.1) Folclor românesc

1054. Folclor românesc de la est de Nistru, de Bug, din nordul Caucazului : (Texte

inedite) : În 2 vol. / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie ; alcăt., îngrijirea textelor,

coment., glosar, bibliogr., imagini : Nicolae Băieşu, Grigore Botezatu, Ion Buruiană [et al.] ; col. red.: Nicolae Băieşu (coord., red. resp.), Grigore Botezatu, Mariana Cocieru [et al.] ; red. muz.: Andrei Tamazlâcaru ; notogr.: Gheorghe Trifăuţan ; pict.: Isai Cîrmu. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 24 cm. – ISBN 978-9975-78-746-8. Vol. 2. – 2009. – 560 p. : fig., n. muz. – Bibliogr.: p. 546-554 şi în notele de subsol. – Ind. / Tatiana Lopotenco: p. 510-522. – 200 ex. – ISBN 978-9975-78-747-5. – [2009-1020].

- - 1. Folclor românesc.

398(=135.1)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII

502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător

1055. Ursul, Arcadie

Dezvoltarea durabilă: abordări metodologice şi de operaţionalizare / Arcadie Ursul, Ion

Rusandu, Arcadie Capcelea. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2009 (Combinatul Poligr.). – 251 p. :

tab. ; 24 cm. – (Strategia Schimbării / cop. şi concepţia graf. a col.: Vitalie Pogolşa, Romeo Şveţ). Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 243-247 şi în notele de subsol. – 1000 ex. ISBN 978-9975-67-634-2.

[2009-978].

- - 1. Biosfera. 2. Dezvoltare durabilă.

51 MATEMATICĂ

1056. Cimpoieş, Valentina

20

504.7+316.42

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Matematică aplicativă : Caietul elevului : cl. a 4-a / Valentina Cimpoieş ; imagini :

Aliona Timuţa. – Ch. : Lumina, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 56 p. : il. ; 24 cm. – (Calea spre performanţă).

3000 ex.

ISBN 978-9975-65-096-0.

[2009-953].

51(075.3)

1057. Cimpoieş, Valentina

Matematică : Teste pentru cl. a 4-a / Valentina Cimpoieş ; imagini : Aliona Timuţa. – Ch. : Lumina, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 56 p. : il. ; 24 cm. – (Calea spre perfor- manţă).

3000 ex.

ISBN 978-9975-65-098-4.

[2009-954].

- - 1. Matematică – Teste.

51(079)

1058. Matematică : (de la alfa la omega…) : Culeg. de itemi pentru pregătirea exa-

menului de absolvire a gimnaziului / Tamara Curtescu-Marinciuc, Aliona Moloşniuc, Zinaida

Railean [et al.]. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 186 p. : fig. ; 20 cm.

3000 ex.

ISBN 978-9975-78-754-3.

[2009-1045].

- - 1. Matematică.

51:37.091

1059. Paiu, Liuba

Matematică : [caietul elevului : cl. 1] / Liuba Paiu, Vera Triboi ; pict.: Irina Afteni. – Ch. :

"Poligraf-Design" SRL, 2009. – 64 p. : il., il. color ; 29 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-9765-4-1.

[2009-959].

51(075.2)

1060. Paiu, Liuba

Matematică : Caietul elevului : cl. a 2-a / Liuba Paiu, Vera Triboi ; pict.: Irina Afteni. –

Ch. : "Poligraf-Design" SRL, 2009. – 64 p. : il. color, tab. ; 29 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-9765-5-8.

[2009-1053].

21

51(075.2)

Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

514 Geometrie

1061. Calmuţchii, Laurenţiu

Geometrie analitică : [pentru uzul studenţilor : în 2 vol.] / Laurenţiu Calmuţchii, Dorin Afanas, Mitrofan Cioban ; red. resp.: Afanas Dorin ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Al- gebră, Geometrie şi Topologie. – Ch. : UST, 2009. – 21 cm. – ISBN 978-9975-76-014-0.

Vol. 1. – 2009. – 172 p. : fig. – Bibliogr.: p. 172 (8 tit.). – 200 ex. – ISBN 978-9975-76- 015-7. – [2009-1032].

- - 1. Geometrie analitică.

514.12(075.8)

1062. Vol. 2. – 2009. – 210 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 208-209 (17 tit.). – 200 ex. –

ISBN 978-9975-76-016-4. – [2009-1033].

- - 1. Geometrie analitică.

52 ASTRONOMIE. GEODEZIE 528 Geodezie. Cartografie

1063. Turculeţ, Mihail

514.12(075.8)

Ghid de geodezie şi topografie : [pentru uzul studenţilor] / Mihail Turculeţ ; Univ. Agra-

ră de Stat din Moldova, Catedra Cadastru şi Geodezie. – Ch. : UASM, 2009. – 364 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 363-364. – 50 ex. ISBN 978-9975-64-169-2.

[2009-983].

- - 1. Geodezie – Topografie.

528(036)(075.8)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE

1064. The International Conference dedicated to the 50 th anniversary from the foun-

dation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova, May 26-28, 2009, Chisinau / intern. advisory board: Gheorghe Duca (Moldova), Ionel Haiduc (România), Serghey Aldoshin (Russia) [et al.] ; org. com.: Pavel Vlad (chairman), Constan- tin Turtă, Tudor Lupaşcu [et al.]. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. AŞM). – 241 p. : fig., scheme, tab. ; 20 cm. Antetit.: Acad. of Sciences of Moldova, Section of Natural and Life Sciences of the

ASM, Inst. of Chemistry, Inst. of Applied Physics [et al.]. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 180 ex. ISBN 978-9975-62-258-5.

[2009-958].

- - 1. Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova.

22

54(082)=111

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE 574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografi

Региональные проблемы охраны окружающей природной среды, рационального природопользования и пути их решения. – Vezi Nr 1084.

1065. Calalb, Tatiana

58 BOTANICĂ

Botanica farmaceutică : [pentru uzul studenţilor] / Tatiana Calalb, Mihai Bodrug ; rec. şt.: Vasile Grati, Mihai Mârza ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 471 p. : fig., [32]

p. fig. color ; 24 cm. Bibliogr. p. 449-451 (65 tit.). – Ind. de denumiri şt. ale plantelor: p. 452-471. – 200 ex. ISBN 978-9975-915-44-1 (în cop. tare).

[2009-1044].

- - 1. Botanică farmaceutică.

1066. Palancean Alexei

581/582:615(075.8)

Dendrologia generală : (Asortimentul de arbori, arbuşti şi liane pentru împădurit şi spa- ţii verzi) / Alexei Palancean, Ion Comanici ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldovei, Grădina Bota- nică (Inst.) a Acad. de Ştiinţe. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 519 p. : fig., fig. color, h., tab. color] ; 25 cm. Bibliogr.: p. 517-519. – Ind. de denumiri şt. (Pinophyta). – 800 ex. ISBN 978-9975-78-727-7 (în cop. tare).

[2009-1047].

- - 1. Dendrologia.

582.547.2+630.27

1067. Ботанический сад Приднестровья : 50 лет ГУ "Респ. Ботан. сад" / В. С.

Рущук, И. Н. Маяцкий, Г. А. Иванова [и др.] ; отв. ред. В. С. Рущук ; ГУ "Респ. Ботан.

сад". – Тирасполь : Б. и., 2009 (Тип. ООО "Литера"). – 86, [2] p. : fot. color ; 29 cm. – (50 лет ГУ "Респ. Ботан. сад"). Bibliogr.: p. 86-87 (46 tit.). – 150 ex. ISBN 978-9975-9969-5-2 (în cop. tare).

[2009-1097].

- - 1. Grădina Botanică din Transnistria (rusă).

1068. Коломиец, Ирина

58.081

Использование метода эволюционной компенсации при защите растений от ультрафиолетового стресса / Ирина Коломиец ; Акад. Наук Респ. Молдова, Ин-т эко-

23

Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

логии и географии. – К. : Б. и., 2007 (Tipogr. "Primex Com" SRL). – 125 p. : fig., [33] p. :

fig., tab. ; 21 cm. Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 98-124 (178 tit.). – 25 ex. ISBN 978-9975-9642-7-2 (eronat).

[2009-962].

- - 1. Fiziologia plantelor (rusă). 2. Optică (rusă).

581.1.03:535

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61 MEDICINĂ

1069. Mincu, Eugenia

Mic dicţionar de elemente terminologice : Ghid terminologic [medical] / Eugenia Mincu,

Larisa Lupu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2009. – 104 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 28-29 (22 tit.). – 300 ex. ISBN 978-9975-915-74-8.

[2009-996].

- - 1. Medicină – Dicţionare. 2. Dicţionare.

61(038)

611 Anatomie. Anatomie comparată

1070. Ştefaneţ, Mihail

Anatomia omului : [pentru uzul studenţilor : în vol.] / Mihail Ştefaneţ ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 21 cm. – ISBN 978-9975-915-18-2. Vol. 2. – 2008. – 521, [1] p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 518-522 (71 tit.). – 600 ex. – ISBN

978-9975-915-72-4 (în cop. tare). – [2009-1046].

- - 1. Anatomia omului.

611(075.8)

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor

1071. David, S.

Staţiunea balneoclimaterică "Codru" la 50 ani : Etapele de dezvoltare, factorii curativi. Metodele de tratament. Aspectele curative în activitatea cultural artistică / S. David, N. Melnic, T. Popa. – Hârjauca : S. n., 2009 ("Tipogr.-Sirius" SRL). – 95 p. : fot. color, tab. ; 24

cm.

Bibliogr.: p. 93-95 (47 tit.). – 250 ex. ISBN 978-9975-9976-6-9.

[2009-985].

- - 1. Staţiunea balneoclimaterică "Codru" – Istorie.

24

614.2(478)(091)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1072. Energic, inteligent, muncitor – un exemplu demn de urmat pentru tineri : Medic

igienist Anatol Burlacioc : 70 [ani de la naştere] / Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat al

mun. Chişinău, Centrul de Medicină Preventivă mun. Chişinău. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Tipogr.-Sirius" SRL). – 36 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 24 (7 tit.).

[2009-990].

- - 1. Burlacioc, Anatol, 1939-… - medic igienist.

614(092)

1073. O călătorie prin ani : Repere istorice din viaţa şi activitatea asistenţilor medicali

din Rep. Moldova / Asoc. de Nursing din Rep. Moldova ; col. red.: Stempovscaia Elena, Ungureanu Emilia, Târziu Liliana. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 327 p. :

fot., fot. color, tab. ; 29 cm. Text parţial: lb. rusă. – 500 ex. ISBN 978-9975-78-757-4.

[2009-1021].

- - 1. Asistenţi medicali – Republica Moldova – Istorie.

616 Patologie. Medicină clinică

1074. Crivceanschii, Lev D.

614.253.3:929(478)

Urgenţe medicale : Ghid practic / Lev D. Crivceanschii. – Ch. : Tipogr. AŞM, 2009. – 515, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 511-515. – 500 ex. ISBN 978-9975-62-256-1.

[2009-956].

- - 1. Medicina de urgenţă.

616-083.98(036)

1075. Curs de lecţii la pediatrie / Petru Stratulat, Ludmila Cerempei, Elena Cucieru [et

al.] ; Colegiul Naţ. de Medicină şi Farmacie. – Ch. : "Tipogr.-Sirius" SRL, 2009. – 376 p. :

fig., tab., [11] p. fig. color ; 30 cm. Bibliogr.: p. 374-375 (48 tit.). – 250 ex. ISBN 978-9975-9976-9-0.

[2009-987].

- - 1. Pediatrie.

616-053.2(075.8)

616.1/.9 Patologie specială 616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare

1076. Aderenţa la tratamentul ARV : Curs de instruire a membrilor echipei multidisci-

plinare : (lucrători medicali, asistenţi sociali, psihologi, consultanţi) : [trad. din lb. engl.] /

25

Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

elab. : Svetlana Popovici, Angela Nagâţ, Ludmila Untura ; coord. : Viorel Soltan, Ecaterina

Damian. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 151, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 152 (25 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Băncii Mondiale. – 500 ex. ISBN 978-9975-80-238-3.

[2009-949].

- - 1. HIV – Tratament.

616.1.98:578.828HIV(075)

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar

1077. Bezu, Gh.

Enterocolita cronică : Elab. metodică / Gh. Bezu, I. Ţîbîrnă, I. Arteni ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2009. – 48 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 43 (11 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-915-70-0.

[2009-994].

- - 1. Enterocolita cronică.

1078. Trifan, Valentina

616.34-002(076.5)

Ortodonţie : Compendiu / Valentina Trifan, Pavel Godoroja ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Fac. Stomatologie, Catedra Protetică Dentară şi Orto- donţie. – Ch. : CEP "Medicina", 2009. – 141 p. : fig. ; 20 cm. Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex. ISBN 978-9975-915-77-9.

[2009-995].

- - 1. Ortodonţie.

616.314-089.23(076.5)

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale

1079. Tănase, Adrian

Insuficienţa renală : [monografie] / Adrian Tănase, Petru Cepoida. – Ch. : S. n., 2009

("Tipogr.-Sirius" SRL). – 380 p. : fig., fig. color, tab. ; 30 cm. Bibliogr. la sfârşitul cap. – 500 ex. ISBN 978-9975-9976-5-2.

[2009-984].

- - 1. Patologia sistemului urogenital.

618 Ginecologie. Obstetrică

1080. Коломиец, Ирина Ивановна

26

616.61

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Оценка влияния нарушений репродуктивной функции у женщин на демографиче- ские показатели в Молдове / Ирина Ивановна Коломиец. – К. : Б. и., 2007 (Tipogr. "Primex Com" SRL). – 115 p. : tab. ; 21 cm. Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 85-98 (123 tit.). – 30 ex. ISBN 978-9975-9642-7-2.

[2009-961].

- - 1. Reproducere – Situaţie demografică (rusă).

618.1:314.18(478)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL

620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice. Economie energetică

1081. Casa pe care o vei construi : Economisirea resurselor şi a energiei electrice în

condiţiile casnice. Securitatea electrică / Centrul republican pentru copii şi tineret Gutta-Club ; red. şt. Vladimir Ermuratskii ; trad. Iulian Cârchelan. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – 80

p. : des. color, fig., tab. ; 20 cm. – (Biblioteca "Guttei").

Apare cu sprijinul financ. al proiectului PNUD "Suport pentru protecţia mediului şi utili- zarea durabilă a resurselor naturale". – 500 ex. ISBN 978-9975-80-235-2.

[2009-948].

- - 1. Economia energiei. 2. Economie casnică.

620.9+64

1082. Idem în lb. rusă : Дом который построишь ты! : Экономия ресурсов и энер-

гии в домашних условиях. Электробезопасность. – К. : Б. и., 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 83 p. : des. color, fig., tab. ; 20 cm. – (Библиотека "Гутты"). Изд. при фин. поддержке проекта ПРООН "Поддержка по охране окружающей среды и устойчивому использованию природных ресурсов". – 700 ex. ISBN 978-9975-80-234-5.

[2009-947].

- - 1. Economia energiei (rusă). 2. Economie casnică (rusă).

620.9+64

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat

1083. NRS 35-04-71:2005. Reguli de exploatare tehnică a sistemelor de aproviziona-

re cu gaze / Serviciul Standardizare şi Metrologie al Rep. Moldova "Moldova-Standard" ; elab.: T. Manoli, V. Daud. – Ed. ofic. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 314

p. : tab. ; 21 cm. – (Reglementare tehnică). Text paral.: lb. rom., rusă.

[2009-974].

- - 1. Sisteme de aprovizionare cu gaze (rom., rusă).

27

628:662.6=135.1=161.1

Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRI-

COLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură

Palancean, Alexei. Dendrologia generală. – Vezi Nr 1066.

1084. "Региональные проблемы охраны окружающей природной среды,

рационал. природопользования и пути их решения", респ. науч.-практ. конф. (2009 ; Тирасполь). Региональные проблемы охраны окружающей природной среды, рационального природопользования и пути их решения : Материалы респ. науч.- практ. конф., 27 июня – 2 июля, 2009 / отв. ред. О. А. Калякин. – Тирасполь : Литера, 2009. – 189, [2] p. : fig., tab. ; 22 cm. Bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex. ISBN 978-9975-9969-6-9.

[2009-1096].

- - 1. "Региональные проблемы охраны окружающей природной среды, рацио- нального природопользования и пути их решения" – Республиканская научно- практическая конференция.

630+574(082)

631/638 Agricultură 632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor

1085. Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali şi a bolilor plantelor agricole pen-

tru luna

нейших вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в июне 2009 года и рекомендации по борьбе с ними / Min. Agriculturii şi Ind. Alimentare al Rep. Moldova, Inspectoratul Gen. de Supraveghere Fitosanitar şi Control Semincer. – Ch. : S. n., 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 20 cm. … iunie 2009. – 2009. – 75 p. : tab., [10] p. : il. color. – Text paral.: lb. rom., rusă. –

F. f. de tit. – [2009-966].

şi recomandări de combatere a lor = Прогноз распространения глав-

anul

- - 1. Boli – Plante agricole – Combatere (rom., rusă). 2. Plante agricole – Boli – Combatere (rom., rusă).

632.914(478)(083.13)=135.1=161.1

1086. iulie 2009. – 2009. – 65 p. : tab., [6] p. : il. color. – Text paral.: lb. rom., rusă.

– F. f. de tit. – [2009-1083].

- - 1. Boli – Plante agricole – Combatere (rom., rusă). 2. Plante agricole – Boli –

Combatere (rom., rusă).

632.914(478)(083.13)=135.1=161.1

1087. "Protecţia integrată a culturilor de câmp", conf. intern. şt.-practică (2009 ;

Bălţi). Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice "Protecţia integrată a culturilor

28

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

de cîmp", 18-19 iun. 2009, Bălţi / col. red.: Vozian Valeriu, Boaghii Ion, Vronschih Mihail [et al.]. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 258, [1] p. : fig., tab. ; 25 cm. Antetit.: Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare al Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a

Moldovei, Inst. Şt.-Practic de Fitotehnie [et al.]. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex. ISBN 978-9975-78-760-4 (în cop. tare).

[2009-1042].

- - 1. "Protecţia integrată a culturilor de câmp" – Conferinţă internaţională ştiinţifico- practică.

632+633(082)=135.1=161.1

633 Cultura plantelor de câmp

Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice "Protecţia integrată a culturilor de câmp". – Vezi Nr 1087.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI

Casa pe care o vei construi. – Vezi Nr 1081.

Дом который построишь ты! – Vezi Nr 1082.

641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese

1088. Moldovan cuisine : [mini-album] / consultanţi: Anna Muntean, Galina Vaculenco, Raisa Serbova. – [Ch. : "Ştrih" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")]. – [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7 cm. Text paral.: lb. engl., rusă. – Carte de buzunar. – 5000 ex. ISBN 978-9975-9931-7-3.

[2009-1087].

- - 1. Reţete culinare moldoveneşti (engl., rusă).

641.5(478)(083.1)=111=161.1

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII 654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)4

1089.

Carte de telefoane. Raionul Călăraşi : la data de 01 mar. 2009 / Moldtelecom

SA. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). – 304 p., [14] p. : fig. color ; 20 cm. 5000 ex.

ISBN 978-9975-4026-7-5.

[2009-1056].

- - 1. Linii telefonice – Raionul Călăraşi – Republica Moldova – Carte de telefoane. 2. Raionul Călăraşi – Republica Moldova – Carte de telefoane.

654.15(478-21/-22)(058.7)

29

Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

1090. Carte de telefoane. Raionul Edineţ : la data de 01 mar. 2009 / Moldtelecom. –

Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). – 344 p., [18] p. : il. color ; 20 cm.

5000 ex.

ISBN 978-9975-4053-0-0.

[2009-1059].

- - 1. Linii telefonice – Raionul Edineţ – Republica Moldova – Carte de telefoane. 2. Raionul Edineţ – Republica Moldova – Carte de telefoane.

654.15(478-21/-22)(058.7)

1091. Carte de telefoane. Raionul Hânceşti : la data de 01 mar. 2009 / Moldtelecom.

– Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). – 448 p., [12] p. : fig. color ; 20 cm.

5000 ex.

ISBN 978-9975-4026-3-7.

[2009-1009].

- - 1. Linii telefonice – Raionul Hânceşti – Republica Moldova – Carte de telefoane. 2. Raionul Hânceşti – Republica Moldova – Carte de telefoane.

654.15(478-21/-22)(058.7)

1092. Carte de telefoane. Raionul Orhei : la data de 01 mar. 2009 / Moldtelecom. –

Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). – 488 p., [16] p. fig. color ; 20 cm.

5000 ex.

ISBN 978-9975-4026-2-0.

[2009-1013].

- - 1. Linii telefonice – Raionul Orhei – Republica Moldova – Carte de telefoane. 2. Ra- ionul Orhei – Republica Moldova – Carte de telefoane.

654.15(478-21/-22)(058.7)

1093. Carte de telefoane. Raionul Taraclia : la data de 01 mar. 2009 / Moldtelecom. –

Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). – 176 p., [12] p. : fig. color ; 20 cm.

5000 ex.

ISBN 978-9975-4026-2-0.

[2009-1010].

- - 1. Linii telefonice – Raionul Taraclia – Republica Moldova – Carte de telefoane. 2. Raionul Taraclia – Republica Moldova – Carte de telefoane.

654.15(478-21/-22)(058.7)

1094. Idem în lb. rusă : Телефонный справочник. Район Тараклия : по состоянию

на 01 марта 2009 г. / Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). – 176 p.,

[12] p. : fig. color ; 20 cm.

5000 ex.

ISBN 978-9975-4026-2-0.

[2009-1011].

- - 1. Linii telefonice – Raionul Taraclia – Republica Moldova – Carte de telefoane (ru- să). 2. Raionul Taraclia – Republica Moldova – Carte de telefoane (rusă).

30

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

654.15(478-21/-22)(058.7)

1095. Carte de telefoane. UTA Găgăuzia : la data de 01 mar. 2009 / Moldtelecom. –

Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). – 608 p., [14] p. : il. color ; 20 cm.

5000 ex. ISBN 978-9975-4026-1-3.

[2009-1060].

- - 1. Linii telefonice – UTA Găgăuzia – Republica Moldova – Carte de telefoane. 2. UTA Găgăuzia – Republica Moldova – Carte de telefoane.

654.15(478-29)(058.7)

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei

656.1 Transport rutier

1096. Onceanu, Vasile

Regulamentul circulaţiei rutiere = Правила дорожного движения : comentat succint / Vasile Onceanu, Constantin Aizenştadt ; elab.: Gh. Ermurache, V. Oblucinschi, Iu. Palamarciuc [et al.]. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Vite-jesc" SRL). – 79, [1] p., [24] p. fig. color ; 23 cm. Text paral.: lb. rom., rusă. – 1000 ex. ISBN 978-9975-4041-7-4.

[2009-1012].

- - 1. Regulamentul circulaţiei rutiere (rom., rusă).

656.11.05:351.811=135.1=161.1

1097. Regulamentul circulaţiei rutiere : Aprob. prin Hotărârea Guvernului Rep. Mol-

dova nr. 357 din 13.05.2009 / Dir. Poliţiei Rutiere a MAI a RM ; coord. ed.: Mihai Hasan ;

red.-şef: Simion Ropot. – Ch. : CCRE "Presa" : AIS "Moldpres", 2009 (Tipogr. Ed. "Univer- sul" ÎI). – 157, [1] p. : il. color ; 20 cm. – (Securitatea la trafic înseamnă viaţă). Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. – 5000 ex. ISBN 978-9975-944-75-5 (eronat).

[2009-1082].

- - 1. Regulamentul circulaţiei rutiere (rom., rusă).

656.11.05:351.811=135.1=161.1

1098. Regulamentul circulaţiei rutiere : cu ultimele modificări şi compl. – Ch. :

"Lavilat-Info" SRL, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 94 p., [24] p. : il., il. color ; 20 cm.

Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. – 500 ex. ISBN 978-9975-4054-3-0.

[2009-1072].

- - 1. Regulamentul circulaţiei rutiere (rom., rusă).

656.11.05:351.811=135.1=161.1

656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară

31

Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

1099. NRS 35-05-90:2008. Cerinţe de securitate industrială la producerea uleiurilor

vegetale prin metoda presării şi extracţiei / Organul de securitate industrială, Centrul Tehn. pentru Securitate Industrială şi Certificare ; elab.: S. Croitoru, V. Podcuico, L. Gligor. – Ed. ofic. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 112 p. : tab. ; 21 cm. – (Reglementa- re tehnică). Text paral.: lb. rom., rusă.

[2009-968].

- - 1. Uleiuri vegetale în transport.

657 Contabilitate

1100. Frecăuţeanu, Alexandru

656.3=135.1=161.1

Contabilitatea pasivelor şi cheltuielilor la întreprinderile sferei de producţie : [pentru uzul studenţilor] / Alexandru Frecăuţeanu, Ada Ştahovschi, Angela Chişlaru. – Ch. : CE UASM, 2009. – 281, [5] p. : tab. ; 21 cm. 50 ex. ISBN 978-9975-64-168-5.

[2009-982].

- - 1. Contabilitate.

657.41/.45:334.7(075.8)

1101. Raport anual al Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica

Moldova … / Asoc. Contabililor şi Auditorilor Profesionişti ; coord. ed.: Svetlana Bordian. – [Ch. : S. n., 2009] (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 30 cm. … 2008. – 2009. – 36, [1] p.: fig., fot., tab. color. – F. f. de tit. – [2009-973].

- 1. Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova – Raport,

2008.

657(478)(047)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE 665 Uleiuri. Grăsimi. Ceruri. Adezivi. Gume. Răşini

NRS 35-05-84:2008. Reguli de securitate industrială pentru producţiile de pre-

lucrare a petrolului / Serviciul Standardizare şi Metrologie al Rep. Moldova "Moldova- Standard" ; elab.: T. Manoli, V. Daud, L. Gligor. – Ed. ofic. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 97 p. : tab. ; 21 cm. – (Reglementare tehnică). Text paral.: lb. rom., rusă.

-

1102.

[2009-967].

- - 1. Petrol (rom., rusă).

665.6=135.1=161.1

32

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

667 Industria coloranţilor şi vopsirii

1103. NRS 35-05-92:2008. Cerinţe de securitate industrială privind producerea şi

manipularea lacurilor şi vopselelor / Organul de securitate industrială, Centrul Tehn. pentru

Securitate Industrială şi Certificare ; elab.: T. Manoli, S. Croitoru, M. Frunze. – Ed. ofic. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 117 p. : tab. ; 21 cm. – (Reglementare tehnică). Text paral.: lb. rom., rusă.

[2009-969].

- - 1. Materiale – Lăcuire – Vopsire (rom., rusă).

667.7=135.1=161.1

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT

72 ARHITECTURĂ

1104. Bălţi : [mini-album]. – [Ch. : "Ştrih" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")]. –

[24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7cm.

Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Carte de buzunar. – 5000 ex. ISBN 978-9975-9931-9-7.

[2009-1089].

- - 1. Bălţi – Municipiu – Republica Moldova (rom., engl., rusă).

725(478-21)(084)=135.1=111=161.1

1105. Biserici. Chişinău : [mini-album]. – [Ch. : "Ştrih" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr.

Centrală")]. – [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7 cm.

Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Carte de buzunar. – 5000 ex. ISBN 978-9975-9561-3-0.

[2009-1091].

- - 1. Biserici – Chişinău (rom., engl., rusă).

726.54(478-25)(099.1)=135.1=111=161.1

1106. Bisericile Moldovei : [mini-album]. – [Ch. : "Ştrih" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr.

Centrală")]. – [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7 cm. Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Carte de buzunar. – 5000 ex. ISBN 978-9975-9561-1-6.

[2009-1090].

- - 1. Biserici – Republica Moldova (rom., engl., rusă).

726.54(478)(099.1)=135.1=111=161.1

1107. Chişinăul vechi : [mini-album]. – [Ch. : "Ştrih" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Cen-

trală")]. – [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7 cm. Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Carte de buzunar. – 5000 ex. ISBN 978-9975-9931-8-0.

[2009-1088].

33

Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

- - 1. Clădiri publice – Chişinău – Republica Moldova (rom., engl., rusă).

725(478-25)(099.1)=135.1=111=161.1

Fondos, Tatiana. Mănăstirea Saharna. – Vezi Nr 1006.

1108. Mănăstirile Moldovei : [mini-album]. – [Ch. : "Ştrih" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr.

Centrală")]. – [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7 cm. Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Carte de buzunar. – 5000 ex. ISBN 978-9975-9566-3-5.

[2009-1094].

- - 1. Mănăstiri – Republica Moldova (rom., engl, rusă).

726.71(478)(099.1)=135.1=111=161.1

1109. Orheiul Vechi : [mini-album]. – [Ch. : "Ştrih" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Cen-

trală")]. – [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7 cm. Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Carte de buzunar. – 5000 ex. ISBN 978-9975-9931-4-2.

[2009-1084].

- - 1. Clădiri religioase – Raionul Orhei – Republica Moldova (rom., engl., rusă).

726(478-21)(084)=135.1=111=161.1

1110. Saharna : [complex monastic, raionul Rezina] : [mini-album]. – [Ch. : "Ştrih"

SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")]. – [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7 cm.

Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Carte de buzunar. – 5000 ex. ISBN 978-9975-9566-4-2.

[2009-1095].

- - 1. Complexul monastic "Saharna" – Raionul Rezina – Republica Moldova (rom., engl., rusă).

726.71(478)(099.1)=135-1=111=161.1

1111. Schituri rupestre : [mini-album]. – [Ch. : "Ştrih" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr.

Centrală")]. – [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7 cm. Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Carte de buzunar. – 5000 ex. ISBN 978-9975-9566-0-4.

[2009-1093].

- - 1. Schituri rupestre – Republica Moldova (rom., engl., rusă).

726.71(478)(099.1)=135.1=111=161.1

1112. Ţipova : [mănăstire rupestră de călugări] : [mini-album]. – [Ch. : "Ştrih" SRL,

2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")]. – [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7 cm. Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Carte de buzunar. – 5000 ex. ISBN 978-9975-9561-4-7.

[2009-1092].

- - 1. Mănăstire rupestră de călugări "Ţipova" – Republica Moldova (rom., engl., rusă).

726.71(478)(099.1)=135.1=111=161.1

34

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

78 MUZICĂ

1113. Album de piese pentru instrumente aerofone / Ghenadie Ciobanu, Igor

Iachimciuc, Ludmila Chise [et al.] ; notogr.: Gabriel Andronic ; cop.: Iaroslav Oliinâk ; Min.

Culturii şi Turismului al Rep. Moldova. – Ch. : Cartea Moldovei, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Cen- trală"). – 63, [1] p. : n. muz. ; 29 cm. 700 ex. ISMN 979-0-3480-0061-9. ISBN 978-9975-60-225-9.

[2009-1017]

- - 1. Muzică pentru instrumente aerofone.

788

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT 796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică

1114. Josanu, Efim

Cartea Jocurilor Olimpice : Cronici. Portrete. Reflecţii / Efim Josanu. – Ch. : "Tipogr. Reclama" SA, 2009. – 630, [1] p. : fot., tab., [4] p. fot. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 628-629. – Apare cu sprijinul financ. al Acad. de Ştiinţe a Moldovei şi Inst.

de Fiziologie şi Sanocreatologie. – 1000 ex. ISBN 978-9975-105-16-3.

[2009-1074].

- - 1. Jocurile Olimpice – Istorie.

796.032.2(091)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE

1115. Crăciun, Claudia

Comunicarea persuasivă. Retorica şi arta comunicării : [pentru uzul studenţilor] / Clau- dia Crăciun ; resp. de ed.: Eugenia Fistican ; coord. principal Elena Muraru ; Inst. Naţ. al

Justiţiei. – Ch. : Elan INC, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 154, [5] p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Seria : Suporturi de curs ; Cartea a 13-a, ISBN 978-9975-66-093-8). Aut. pe cop. nu este indicat. – Bibliogr. la sfârşitul temelor şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Proiectului PNUD "Consolidarea capacităţii instituţionale a Inst. Naţ. al Justiţiei". – 300 ex. ISBN 978-9975-66-126-3 (în cop. tare).

[2009-1076].

- - 1. Retorica. 2. Arta comunicării.

35

808.5/.340(075.8)

Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

811 Limbi individuale

811.111 Limba engleză

1116. Coda, Veronica

Didactic Support in Theoretical Phonetics with practical exercises : [pentru uzul stu- denţilor] / Veronica Coda. – Ch. : UST, 2009. – 117 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 117 (14 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-76-019-5.

[2009-1034].

- - 1. Limba engleză – Fonetică.

811.135.1 Limba română

1117. Cimpoieş, Valentina

811.111'342(075.8)

Limba română : Teste şi fişe pentru activitatea independentă : cl. a 3-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. – Ch. : Lumina, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 56

p. : il. ; 24 cm. – (Calea spre performanţă). ISBN 978-9975-65-095-3.

[2009-952].

- - 1. Limba română – Teste.

1118. Cimpoieş, Valentina

811.135.1(075.2)

Limba română : Teste şi fişe pentru activitatea independentă : cl. a 4-a / Valentina

Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. – Ch. : Lumina, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 56

p.; 24 cm. – (Calea spre performanţă). ISBN 978-9975-65-103-5.

[2009-955].

- - 1. Limba română – Teste.

1119. Palii, Alexei

811.135.1(079)

Dicţionar explicativ al limbii române / Alexei Palii ; cop.: Veronica Mariţ. – Ed. a 3-a, rev. şi compl. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 476, [3] p. ; 21 cm.

2000 ex. ISBN 978-9975-947-73-2 (în cop. tare).

[2009-1041].

- - 1. Limba română – Dicţionare. 2. Dicţionare – Limba română.

36

811.135.1'374.3

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

82 LITERATURĂ

82/821 Literatură artistică 821 Literatura limbilor individuale

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

1120. Bulat, Ludmila

Omul din preajmă : [art. publicistice despre carte şi oamenii cărţii] / Ludmila Bulat. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 150, [2] p. : il., fot. ; 20 cm.

300 ex.

ISBN 978-9975-51-018-9.

[2009-1069].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Articole publicistice.

821.135.1(478)-9 Bulat

1121. Cazac, Dorina

Suflet de floare : [versuri] / Dorina Cazac ; cuv. înainte: Galina Furdui ; cop., il.: Dorina

Cazac. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 98, [2] p. : il. ; 20 cm.

100 ex.

ISBN 978-9975-51-024-0.

[2009-1070].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

821.135.1(478)-14 Cazac

1122. Chicu, Efim

Tribut pentru abuz de spirit : [versuri] / Efim Chicu ; cuv. înainte: Manole Neagu ; cop.:

Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 124, [4] p. ; 20 cm.

300 ex.

ISBN 978-9975-51-025-7.

[2009-1071].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

821.135.1(478)-14 Chicu

1123. Colesnic, Ion

Leagăn pentru suflet : [versuri] / Ion Colesnic. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. Ed. "Univer-

sul" ÎS). – 110, [1] p. ; 11 x 20 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-944-74-8.

[2009-1061].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

1124. Cutasevici, Gheorghe

37

821.135.1(478)-1 Colesnic

Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

La periferie : nuvelă satirică / Gheorghe Cutasevici ; cop. Iurie Rumeanţev. – Ch. : La- birint, 2009. – 231 p. ; 20 cm.

100 ex.

ISBN 978-9975-943-75-8.

[2009-1006].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Nuvele.

1125. Demici, Viorica

821.135.1(478)-32 Cutasevici

Un alt decor : [versuri] / Viorica Demici ; cop.: Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 95, [1] p. ; 20 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-79-575-3.

[2009-942].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

1126. Druţă, Ion

821.135.1(478)-1 Demici

Opere : în 8 vol. / Ion Druţă ; prez. graf.: Iaroslav Oliinîk ; il.: I. Ogurţov. – Ch. : Cartea

Moldovei, 2008 (Tipogr. Ed. "Universul" ÎS). – 25 cm. – ISBN 978-9975-60-218-1. Vol. 3. – 2009. – 544 p. : il., [1] f. port. – 5000 ex. – ISBN 978-9975-60-224-2 (în cop. tare şi supracop.). – [2009-1016].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova.

821.135.1(478) Druţă2+821.135.1(478)-3 Druţă

1127. Ghimpu, Simion

Viaţă pe muchie de cuţit : (Roman autobiogr.) / Simion Ghimpu ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 (F.E.-P. "Tipogr Centrală"). – 300 p. ; 22 cm.

300 ex.

ISBN 978-9975-51-021-9 (în cop. tare).

[2009-1036].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane autobiografice.

821.135.1(478)-312.6 Ghimpu

1128. Partole, Claudia

Viaţa unei nopţi, sau Totentaz : Jurnalul menajerei / Claudia Partole ; cop.: Teodor

Buzu. – Ch. : Pontos, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală). – 167, [1] p. ; 20 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-51-017-2.

[2009-1068].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Jurnal.

1129. Tănase, Constantin

38

821.135.1(478)-31 Partole

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Blestemul de A Fi… : (cronici basarabene) / Constantin Tănase. – Ch. : "Litera AVN" SRL, 2009 (Combinatul Poligr.). – 326 p. : fot. ; 21 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-904-94-0.

[2009-977].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova.

1130. Teleşcu, Ilie

821.135.1(478)-3 Tănase

Explozii de sinceritate : [povestiri, versuri] / Ilie Teleşcu ; prez. graf.: Iaroslav Olijnyk. – Ch. : Cartea Moldovei, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 374, [2] p., [32] p. fot., fot. color ; 20 cm.

700 ex.

ISBN 978-9975-60-229-7.

[2009-1022].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova. 2. Proză. 3. Poezie.

1131. Vasilache, Vasile

821.135.1(478)-3+821.135.1(478)-1Teleşcu

Verzi suntem, verzi… : [povestiri, reflecţii, interviuri] / Vasile Vasilache ; alcăt.: Igor

Nagacevschi ; pref.: Eugen Lungu ; repere biobibliogr.: Victor Vasilache. – Ch. : "Litera AVN" SRL, 2009 (Combinatul Poligr.). – 230 p. ; 20 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-904-93-3.

[2009-992].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Publicistică.

1132. Жереги, Валериу

821.135.1(478)-9 Vasilache

Amore e guerra = Любовь и война : Неизвестная смерть ит. солдата : Кинематогр. повесть / Валериу Жереги. – К. : Universul ; Рим : Б. и., 2009. – 150 p., [1] f. port. ; 21 cm.

Tit. paral.: lb. it., rusă. – 300 ex. ISBN 978-9975-944-76-2 (în cop. tare).

[2009-1015].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Povestiri (it., rusă).

821.135.1(478)-2=131.1=161.1 Жереги

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova

1133. Баштан, Виталий

Белая сирень : Новеллы, рассказы, повесть / Виталий Баштан. – К. : "Inversia-

Dub" ÎI, 2009. – 189, [1] p. : il. ; 21 cm.

200 ex.

ISBN 978-9975-9998-9-2.

[2009-1065].

39

Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Nuvele – Povestiri.

821.161.1(478)-32 Баштан

1134. Грес, Николай

Старатели Буджака : Трилогия : [ист. роман] / Грес Николай. – К. : Uniunea de

Creaţie a Intelectualilor din Moldova AO, 2009. – 752, [8] p. ; 21 cm.

160 ex.

ISBN 978-9975-4039-1-7.

[2009-1064].

- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Romane istorice (rusă).

821.161.1(478)-311.6 Грес

1135. Латьева, Лидия

Облак белый : [докум. очерки] / Лидия Латьева ; обл., ил.: Эмиль Килдеску. – К. :

Cartea Moldovei, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 408 p., [16] p. il. ; 20 cm.

700 ex.

ISBN 978-9975-60-228-0.

[2009-1037].

- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Schiţe documentare (rusă).

821.161.1(478)-3 Латьева

821.161.2(478) Literatură ucraineană din Republica Moldova

1136. Popovici, Constantin

Scrieri alese : [în 15 vol.] / Костянтин Попович ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Pa-

trimoniul Cultural. – Ch. : Elan Inc SRL, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 21 cm. – ISBN

978-9975-66-069-3.

[Vol.] 8 : Бентежний свiтанок : Роман. – 2009. – 583 p., [1] f. portr., [6] p. : il. – 300 ex. – ISBN 978-9975-66-127-0 (în cop. tare). – [2009-1001].

- - 1. Literatură ucraineană din Republica Moldova – Romane.

821.161.2(478)-31 Popovici

82/821-93 Literatură artistică pentru copii 821-93 Literatură pentru copii

821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova

1137. Craciun, Eugenia

Supliment la Abecedar : [poezii] / Eugenia Craciun ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. :

Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 91, [5] p. : il. ; 20 cm.

100 ex.

ISBN 978-9975-51-026-4.

[2009-1078].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.

40

821.135.1(478)-93 Craciun

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1138. Moşneaga-Mitrofan, Valentina

Cu ochi de copil : [poveşti pentru copii] / Valentina Moşneaga-Mitrofan ; postf.: Marcela

Mardare ; cop., des.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centra- lă"). – 99, [1] p. : des., des. color ; 22 cm. 500 ex. ISBN 978-9975-51-013-4 (în cop. tare).

[2009-1028].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Povestiri.

1139. Voivuţchi, Grigore

821.135.1(478)-93 Moşneaga-Mitrofan

Fapte extraordinare pe la clasele primare : (poem aproape fantastic) : [versuri] / Grigo-

re Voivuţchi ; pict.: Valeria Triboi ; cop., graf.: Valeria Triboi. – Ch. : "Inversia-Dub" ÎI. – 38, [1] p. : il. ; 21 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-9998-8-5.

[2009-1066].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.

821.135.1(478)-93 Voivuţchi

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii 82.09 Critică literară

821.135.1.09 Literatură română

1140. Popovici, Constantin

Scrieri alese : [în 15 vol.] / Константин Попович ; пер. : Александр Бродский ; Акад. наук Респ. Молдова, Ин-т культур. наследия. – К. : Elan INC, 2008 (Tipogr. "Elan Poli-

graf" SRL). – 21 cm. – ISBN 978-9975-66-069-3. [Vol.] 2 : Михаил Эминеску : Жизнь и творчество. – 2008. – 416 p., [1] f. port. – In- clude şi: Фундаментальный труд о М. Эминеску / Константин Шишкану. – Bibliogr. în notele de subsol. – 300 ex. – ISBN 978-9975-66-090-7 (în cop. tare). – [2009-997].

- - 1. Eminescu, Mihai, 1850-1889, poet român. 2. Literatură română – Critică şi inter- pretare.

821.135.1.09

821.135.1(478).09 Literatură română din Republica Moldova

1141. Popovici, Constantin

Scrieri alese : [în 15 vol.] / Constantin Popovici ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Pa- trimoniul Cultural. – Ch. : Elan INC, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 21 cm. – ISBN

978-9975-66-069-3.

[Vol.] 7 : Relaţii literare moldo-ruso-ucrainene. – 2009. – 375 p. – Texte: lb. rom., rusă, ucr. – Include şi: Константин Попович – компаративист / Савва Пынзару. – Bibliogr. în notele de subsol. – 300 ex. – ISBN 978-9975-66-122-5 (în cop. tare). – [2009-1000].

41

Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

- - 1. Relaţii literare moldo-ruso-ucrainene.

821.135.1(478).09+821.161.1.09+821.161.2.09

Popovici, Constantin. Scrieri alese. – Vezi Nr 1053.

821.161.1.09 Literatură rusă

1142. Popovici, Constantin

Scrieri alese : [în 15 vol.] / Константин Попович ; Акад. наук Респ. Молдова, Ин-т культур. наследия. – К. : Elan INC, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 21 cm. – ISBN

978-9975-66-069-3.

[Vol.] 6 : Русская литература в Молдове. – 2009. – 320 p. – Include şi: Научная

школа академика Поповича / Р. Клейман. – Bibliogr. în notele de subsol. – 300 ex. – ISBN 978-9975-66-121-8 (în cop. tare). – [2009-999].

- - 1. Literatura rusă – Critică şi interpretare.

821.161.1.09

Popovici, Constantin. Scrieri alese. – Vezi Nr 1141.

821.161.2.09 Literatură ucraineană

Popovici, Constantin. Scrieri alese. – Vezi Nr 1141.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii

1143. Zanoci, Aurel

Studia Archeologiae et historiae antiquae : Doctissimo viro Scientiarum Archeologiae et Historiae Ion Niculiţă, anno septuagesimo aetatis suae, dedicatur / Aurel Zanoci, Tudor Arnăut, Mihail Băţ ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – 420 p. :

fig., [1] f. port. ; 25 cm. Texte: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl., fr., span. – Lista publ. prof. Ion Niculiţă (1999-2008): p. 14-18. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Dir. Cultură a Consiliului mun. Chişinău. – 200 ex. ISBN 978-9975-80-239-0 (în cop. tare).

[2009-950].

- - 1. Arheologie. 2. Istorie antică. 3. Niculiţă, Ion, 1930-…

902/904+94"0/03"+929(082)=135.1=111=161.1

913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moderne

1144. Moldova fermecătoare : [mini-album]. – [Ch. : "Ştrih" SRL, 2009 (F.E.-P.

"Tipogr. Centrală")]. – [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7 cm. Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Carte de buzunar. – 5000 ex.

42

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-9931-6-6.

[2009-1086].

- - 1. Republica Moldova – Locuri (rom., engl., rusă).

913(478)(099.1)=135.1=111=161.1

929 Ştiinţe biografice şi înrudite

Ion Panaşescu. – Vezi Nr 1000.

Ştemberg, Marc. O pleiadă de glorie = Славная плеяда. – Vezi Nr 1049.

1145. Tabureanu, Andrei

Din neamul Taburenilor : o istorie familială în imagini / Andrei Tabureanu. – Ch. : Labi-

rint, 2009. – 55, [1] p. : fot., fot. color ; 20 cm. 100 ex. ISBN 978-9975-943-85-7.

[2009-1058].

- - 1. Tabureanu – Familie – Genealogie.

929.52(478-22)

Zanoci, Aurel. Studia Archeologiae et historiae antiquae. – Vezi Nr 1143.

Владимир Аникин. – Vezi Nr 1001.

93/94 ISTORIE

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ

Zanoci, Aurel. Studia Archeologiae et historiae antiquae. – Vezi Nr 1143.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări

1146. Белоус, И. Д.

Владислав Гросул: Дорогой исканий / И. Д. Белоус, И. К. Гораш. – Изд. 2, испр. и доп. – К. : Б. и., 2009 (Tipogr. AŞM). – 140 p. : fot. ; 22 cm. Хронол. указ. опубл. тр. В. Я. Гросула: p. 119-140 (409 tit.). – Изд. при фин. под- держке Конгр. рус. общин Респ. Молдова. – 300 ex. ISBN 978-9975-62-259-2.

[2009-1067].

- - 1. Grosul, Vladislav Ia., 1939-…, istorician.

94(478) Istoria Republicii Moldova

1147. Trofăilă, Vasile

43

94(41/99)(092)

Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

Comuna Dărcăuţi : File de istorie : [raionul Soroca] / Vasile Trofăilă. – Ch. : S. n., 2009 ("Tipogr.-Sirius" SRL). – 128, [2] p. : fot., fot. color ; 21 cm. Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. în notele de subsol. – 400 ex. ISBN 978-9975-9976-7-6.

[2009-986].

- - 1. Dărcăuţi – Sate – Raionul Soroca – Republica Moldova – Istorie.

94(478-22)

1148. Ţopa, Tudor

Vatră voievodală. Iurceni : [din istoria satului : raionul Nisporeni] / Tudor Ţopa. – Ch. :

Fundaţia "Draghiştea", 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 178 p. : fot., tab. ; 21 cm.

1000 ex. ISBN 978-9975-4030-0-9 (în cop. tare).

[2009-946].

- - 1. Iurceni – Sate – Raionul Nisporeni – Republica Moldova – Istorie.

1149. Грек, Иван

94(478-22)

Преодолевая себя и обстоятельства : (Воспоминания) / Иван Грек. – К. : "Busi-

ness-Elita" SRL, 2009. – 200 p., [24] p. fot. ; 21 cm. Text parţial: lb. bulg. – Include şi: Иван Грек – талантлив историк и родолюбец / Ди- хан М. ; Историк в политике / Шорников П. М. – Список публ. И. Грека: 1968-2009. Лит. об авт.: p. 143-167 (374 tit.). – 150 ex. ISBN 978-9975-4002-6-8 (în cop. tare).

[2009-1054].

- - 1. Bulgari – Istorie (rusă). 2. Republica Moldova – Istorie (rusă).

1150. Курдогло, Константин

94(478)+94(=163.2)

Репрессии и массовые депортации жителей с. Баурчи Чадыр-Лунгского р-на Рес- публики Молдова в 1940-1951 гг. / Константин Курдогло. – Баурчи ; К. : Б. и., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 607 p. : fig., fot., h., tab. ; 25 cm. Bibliogr.: p. 601-604, 607. – Изд. при фин. поддержке Исполкома Гагаузии, Башкана Гагаузии М. М. Формузалу, примара с. Баурчи – Попаз Петру Михайловичу. – 500 ex. ISBN 978-9975-78-724-6 (în cop. tare).

[2009-1019].

- - 1. Deportări – s. Baurci – Raionul Ceadîr-Lunga – Republica Moldova – Istorie (ru- să). 2. Represii – Republica Moldova (rusă).

94(478)"1940/1951"

94(=163.2) Istoria bulgarilor

Грек, Иван. Преодолевая себя и обстоятельства. – Vezi Nr 1149.

44

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Autoreferate

Pentru titlul de doctor habilitat

1151. Cârnaţ, Teodor

Teoria şi practica eliminării formelor de discriminare în condiţiile constituţionalismului contemporan din Republica Moldova : Spec. 12.00.02 – Drept public (constituţional) ; org. şi

funcţionarea instituţiilor de drept : Autoref. al tz. de doct. habilitat în drept / Teodor Cârnaţ ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : CE al UASM, 2009. – 31

p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 25-28 (38 tit.). [2009-138 Teze].

342.72/.73(478)(043.2)

1152. Brînză, Liubovi

Pentru titlul doctor

Reabilitarea persoanei în procesul penal : Spec.: 12.00.08 – Drept penal (drept proce- sual penal) : Autoref. al tz. de doct. în drept / Liubovi Brînză ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2009. – 22 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 17-20 (35 tit.). [2009-145 Teze].

343.294(043.2)

1153. Eşanu, Adriana

Infracţiuni legate de prelevarea organelor sau ţesuturilor umane în reglementarea le- gislaţiei penale contemporane : Spec.: 12.00.08 – Drept penal (drept penal) : Autoref. al tz.

de doct. în drept / Adriana Eşanu ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2009. – 24

p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 22 (9 tit.). [2009-144 Teze].

343.6(043.2)

1154. Manea, Vladislav

Răspunderea penală pentru acţiunile care dezorganizează activitatea penitenciarelor :

Spec.: 12.00.08 – Drept penal (drept penal) : Autoref. al tz. de doct. în drept / Vladislav Ma- nea ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2009. – 22 p. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 19-20 (15 tit.). [2009-146 Teze].

1155. Monaico, Eduard

45

343.8(043.2)

Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

Morfologia şi proprietăţile optice ale structurilor poroase în baza compuşilor semicon-

ductori II-VI : 01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilor : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe fizico-matematice / Eduard Monaico ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : UTM, 2009. – 23 p.

: fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 16-17 (19 tit.), p. 22 (17 tit.). [2009-143 Teze].

621.315.592(043.2)

1156. Podgurschi, Lilia

Aspecte de utilizare a uleiului din seminţe de struguri în tratamentul complex al ulceru- lui duodenal : 14.00.25 – Farmacologie, farmacologie clinică : Autoref. tz. de doct. în medi-

cină / Lilia Podgurschi ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch.

: CEP "Medicina", 2009. – 27, [1] p. : tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 21-23 (23 tit.). [2009-141 Teze].

615.322+616.342-002.44:663.252.2(043.2)

1157. Pogonea, Ina

Inofensivitatea şi aspectele farmacologice ale preparatului entomologic Imupurin :

14.00.25 – Farmacologie, farmacologie clinică : Autoref. al tz. de doct. în medicină / Ina Pogonea ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Me- dicina", 2009. – 28 p. : tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 21-23 (27 tit.). [2009-142 Teze].

615.375:595.78(043.2)

1158. Ţercovnaia, Valentina

Bacteriozele cepei şi căile de reducere a gradului de dăunare în condiţiile agriculturii irigabile ale Moldovei : Spec. 06.01.11 – Protecţia plantelor : Autoref. şt. al tz. de doct. în agricultură / Valentina Ţercovnaia ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Protecţie a Plante- lor şi Agricultură Ecologică. – Ch. : S. n., 2009. – 22 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 17-18 (6 tit.). [2009-139 Teze].

632.3:635.5(043.2)

1159. Idem în lb. rusă : Бактериальные болезни лука и пути снижения их вредно-

сти в условиях орошаемого земледелия Молдовы : Спец. 06.01.11 – защита растений

: Автореф. дис. на соиск. ученой степ. д-ра с.-х. наук. – К. : Б. и., 2009. – 22 p. : fig., tab.

; 21 cm. Bibliogr.: p. 19-20 (6 tit.). [2009-140 Teze].

632.3:635.5(043.2)

46

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 6-2009

A

Afanas, Dorin 1061-62 Afteni, Irina 1059-60 Aizenştadt, Constantin 1096 Aldoshin, Serghey 1064 Andronic, Gabriel 1113 Ardeleanu, Dorina 1034, 1036 Arnaut, Ana 1018 Arnăut, Tudor 1143 Arseni, Alexandru 1029 Arteni, I. 1077 Artis, Lex 1009-11

B

Baciu, Gheorghe 1024 Badâr, Iurie 1039 Balaban, Claudia 999 Barbăneagră, Alexei 1029 Barbarov, Silvia 1045-47 Băieşu, Nicolae 1054 Băţ, Mihail 1143 Bejenuţă, Natalia 1044 Benea-Popuşoi, Elina 1012 Benu, Victor 1017 Beregoi, Elena 1002 Beşelea, Lorina 1000 Bezu, Gh. 1077 Boaghii, Ion 1087 Bobkova, Elena 1009-11 Bobrovschi, Sergiu 1050 Bodrug, Mihai 1065 Bordian, Svetlana 1101 Boţan, Igor 1008 Botezatu, Grigore 1054 Braşoveanu, Dumitru 1029 Brînză, Liubovi 1152 Bujoreanu, Andrei 1018 Bulat, Ion 1018 Bulat, Ludmila 1120 Bulgac, C. 1020 Burlacioc, Anatol (1072) Buruiană, Ion 1054 Buzu, Teodor 1128

C

Calalb, Tatiana 1065 Calmuţchii, Laurenţiu 1061-62 Canaşin, Irina 1003-04 Capcelea, Arcadie 1055 Caproş, Iulia 1045-47 Carp, Simion 1022, 1041 Casian, A. 1020 Cazac, Dorina 1121 Cazacu, Tamara 1045-47 Cârchelan, Iulian 1003-04, 1081-82 Cârnaţ, Teodor 1151 Ceban, Silvia 1048 Cepoida, Petru 1079 Cepraga, Igor 1034 Cerempei, Ludmila 1075 Cernei, Ghenadie 1039 Cernencu, Mihai 1002 Cernit, R. 1020 Chicu, Efim 1122 Chise, Liudmila 1113 Chişlaru, Angela 1100 Cimpoieş, Valentina 1056-57, 1117-18 Cioban, Mitrofan 1061-62 Ciobanu, Ghenadie 1113 Ciobanu, Mircea 998 Ciobanu, Viorel 1033 Ciocanu, Mihai 1043 Cîrmu, Isai 1054 Cocieru, Mariana 1054 Cocîrţă, Alexandru 1023 Coda, Veronica 1116 Cojocaru, Vladimir 1034 Colesnic, Ion 1123 Comanici, Ion 1066 Corghenci, Ludmila 1000, 1002 Coroban, Vitalie 1125 Crăciun, Claudia 1115 Craciun, Eugenia 1137 Crivceanschii, Lev D. 1074 Croitoru, S. 1099, 1103 Cucieru, Elena 1075 Cucu, Ion 1017

47

Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

Cugut, Elena 999 Curtescu-Marinciuc, Tamara 1058 Cutasevici, Gheorghe 1124

D

Damian, Ecaterina 1076 Dani, Anatol 1042 Daud, V. 1083, 1102 David, S. 1071 Demici, Viorica 1125 Druţă, Ion 1126 Duca, Gheorghe 998, 1022, 1064 Dutca, Mihai 1017

E

Ermurache, Gh. 1096 Ermuratskii, Vladimir 1081-82 Eşanu, Adriana 1153

F

Fistican, Eugenia 1024, 1031, 1033, 1115 Fondos, Igor 1006 Fondos, Tatiana 1006 Frecăuţeanu, Alexandru 1100 Frunze, M. 1103 Furdui, Galina 1121

G

Galben, Andrei 1002, 1050 Ghimpu, Simion 1127 Ghiroşca, Dorian 1039 Gligor, L. 1099, 1102 Godoroja, Pavel 1078 Grati, Vasile 1065 Grigoriev, Alexandr 1039 Guţu, Ana 1002, 1050

H

Hadîrcă, Igor 1031 Haiduc, Ionel 1064 Hasan, Mihai 1097 Holban, Vladimir 1031

I

Iachimciuc, Igor 1113

Ilievici, Maria 999

J

Josanu, Efim 1114

K

Kovaliova, Olga 998 Kravciuk, Natalia 1003

L

Leon-Stoica, Nina 1048 Lopotenco, Tatiana 1054 Lungu, Eugen 1131 Lupaşcu, Tudor 1064 Lupu, Larisa 1069

M

Maleru, Tamara 999 Manea, Vladislav 1154 Manoli, Ion 1050 Manoli, T. 1083, 1102-03 Mardare, Marcela 1138 Mariţ, Veronica 1119 Matveev, Denis 1009-11 Mârza, Mihai 1065 Melnic, N. 1071 Mincu, Eugenia 1069 Moldovanu, Dumitru 1012 Moloşniuc, Aliona 1058 Monaico, Eduard 1155 Morel, Pierre 1050 Moşneaga-Mitrofan, Valentina 1138 Muntean, Anna 1088 Muraru, Elena 1024, 1031, 1033, 1115

N

Nagacevschi, Igor 1131 Nagîţ, Angela 1076 Neagu, Manole 1122 Nicolaescu-Onofrei, Liliana 1045-47 Niculiţă, Ion 1143

O

Oblucinschi, V. 1096 Odagiu, Iurie 1041

48

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Ogurţov, I. 1126 Oliinâk, Iaroslav 1113 Oliinîk, Iaroslav 1126 Olijnyk, Iaroslav 1130 Onceanu, Vasile 1096

P

Paiu, Liuba 1059-60 Palamarciuc, Iu. 1096 Palancean Alexei 1066 Palii, Alexei 1119 Panaghiu, Tatiana 1000 Panaşescu, Ion (1000) Papuc, Gheorghe 1022 Partole, Claudia 1128 Pistrinciuc, Vadim 1036 Podcuico, V. 1099 Podgurschi, Lilia 1156 Pogolşa, Vitaliu 998, 1055 Pogonea, Ina 1157 Pogurschi, Andrei 1041 Popa, T. 1071 Popa, Vladimir 1030 Popovici, Constantin 1053, 1136, 1140-42 Popovici, Doru Vlad 1042 Popovici, Svetlana 1076 Priţcan, Valentina 1024 Prus, Elena 1050

R

Racu, Ana 1036 Racu, Aurelia 1042 Railean, Zinaida 1058 Raileanu, Iurie 1006 Rîbacov, Ghenadie 1050 Rîjicova, Svetlana 1024 Rogowski, Ralf 1013 Romanciuc, Ruxanda 1122, 1127, 1137-38 Ropot, Simion 1097 Rotaru, Oxana 1007 Rotaru, Vasile 1030, 1033 Rumeanţev, Iurie 1124 Rusandu, Ion 1055 Rusu, Dragoş 1013

S

Serbova, Raisa 1088 Sochircă, Zinaida 1000, 1002 Soltan, Viorel 1076 Stempovscaia, Elena 1073 Stoianova, Inga 1044 Stratan, Andrei 1012 Stratulat, Petru 1075

Ş

Şelari, Galina 1009-11 Ştahovschi, Ada 1100 Ştefaneţ, Mihail 1070 Ştemberg, Marc 1049 Şveţ, Romeo 998, 1055

T

Tabureanu, Andrei 1145 Tamazlîcaru, Andrei 1054 Tănase, Adrian 1079 Tănase, Constantin 1129 Teleşcu, Ilie 1130 Timuţa, Aliona 1056-57, 1117-18 Tintiuc, Dumitru 1043 Tîrziu, Liliana 1073 Triboi, Valeria 1139 Triboi, Vera 1059-60 Trifan, Valentina 1078 Trifăuţan, Gheorghe 1054 Trofăilă, Vasile 1147 Turculeţ, Mihail 1063 Turner, Charles 1013 Turtă, Constantin 1064

Ţ

Ţâu, Nicolae 1021 Ţercovnaia, Valentina 1158-59 Ţîbîrnă, I. 1077 Ţopa, Tudor 1148

U

Ulianovschi, Xenofon 1038 Ungureanu, Emilia 1073 Untura, Ludmila 1076 Ursul, Arcadie 1055

49

Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

V

Vaculenco, Galina 1088 Vasilache, Vasile 1131 Vasilache, Victor 1131 Vizdoagă, Tatiana 1031 Vlad, Pavel 1064 Voivuţchi, Grigore 1139 Vozian, Valeriu 1087 Vronschih, Mihail 1087

Z

Zaharia, Victor 1030, 1033-34, 1036 Zanoci, Aurel 1143 Zubco, Valeriu 1029

А

Аникин, Владимир (1001)

Б

Балтаг, Думитру 1025 Балтага, Екатерина 1025 Барбаров, Георги 1047 Баштан, Виталий 1133 Белоус, И. Д. 1146 Бродский, Александр 1140

Г

Гораш, И. К. 1146 Грек, Иван 1149 Грес, Николай 1134 Гросул, В. Я. 1146

Д

Дихан, М. 1149

Ж

Жереги, Валериу 1132

З

Засавицки, Лидия 1001

И

Иванова, Г. А. 1067

К

Калякин, О. А. 1084 Карталяну, Елена 1047 Килдеску, Эмиль 1135 Клейман, Р. 1142 Коломиец, Ирина Ивановна 1068, 1080 Курдогло, Константин 1150 Кыркелан, Юлий 1004

Л

Латьева, Лидия 1135 Лебедев, Александр 1005

М

Марьян, Тамара 1001 Маяцкий, И. Н. 1067 Милушев, Д. В. 1037

О

Попескул, Мария 1001 Попович, Константин 1140, 1142 Попович, Костянтин 1053, 1136 Пынзару, Савва 1141

Р

Рущук, В. С. 1067

С

Сакара, А. П. 1037

Т

Ткаченко, Валентина 1001

Ш

Шишкану, Константин 1140 Шорников, П. М. 1149

Э

Эминеску, Михаил (1140)

50

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 6-2009

Aderenţa la tratamentul ARV 1076

Album de piese pentru instrumente aerofone

1113

Alternative la detenţie 1030 Aspecte teoretico-practice de preda- re/învăţare a limbilor străine aplicate 1044 Banca Naţională a Moldovei 1019

Bălţi 1104 Biserici. Chişinău 1105 Bisericile Moldovei 1106

Calificarea infracţiunilor. Proceduri speciale în procesul penal. Administrarea cauzelor de către judecătorul de instrucţie 1031 Carte de telefoane 1089-93, 1095

- Raionul Călăraşi 1089

- Raionul Edineţ 1090

- Raionul Hânceşti 1091

- Raionul Orhei 1092

- Raionul Taraclia 1093

Cartea pentru copii editată în Republica Moldova, 1975-2000 999 Casa pe care o vei construi 1081 Cerinţe de securitate industrială la produce- rea uleiurilor vegetale prin metoda presării şi extracţiei 1099 Cerinţe de securitate industrială privind pro- ducerea şi manipularea lacurilor şi vopse- lelor 1103 Chişinăul vechi 1107 Codul contravenţional al Republicii Moldova

1027-28

Codul penal al Republicii Moldova 1032 Conferinţa ştiinţifico-practică "Sindicatele pentru o societate în schimbare", 24-25 iun. 2008 1018 Cum învingem corupţia… 1014 Curs de lecţii la pediatrie 1075 Energic, inteligent, muncitor – un exemplu demn de urmat pentru tineri 1072 Finanţe Publice, Finanţele Întreprinderii, Fiscalitate, Asigurări şi Reasigurări 1020 Folclor românesc de la est de Nistru, de Bug, din nordul Caucazului 1054

Integrarea Europeană a Republicii Moldova

1012

Intervenţia recuperativ-terapeutică pentru copiii cu dizabilităţi multiple 1042 Ion Panaşescu 1000 Justiţie juvenilă. Instituţia probaţiunii în siste- mul de drept al Republicii Moldova. Medie-

rea penală 1033 Language teaching: A needs assessment in minority schools of Moldova 1046 Legislaţia internaţională şi naţională a Repu- blicii Moldova cu privire la protecţia stratu- lui de ozon 1040 Libertatea de exprimare în Europa 1026 Matematică 1058 Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifi- co-practice "Protecţia integrată a culturilor de câmp", 18-19 iun. 2009, Bălţi 1087 Mănăstirile Moldovei 1108 Moldova – Transnistria 1009-11 Moldova fermecătoare 1144 Moldova Transdniestria 1009-11 Moldovan cuisine 1088 Monitorizarea eficienţei şi calităţii actului de justiţie în contextul integrării europene

1029

Muzeul de Etnografie 1052 O călătorie prin ani 1073 Orheiul Vechi 1109 Pregătirea pentru liberare a deţinuţilor 1034 Probleme de predare a limbilor în şcolile alolingve din Republica Moldova: o analiză de necesităţi 1045 Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale 1039 Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali şi a bolilor plantelor agricole pentru luna iunie anul 2009 şi recomandări de comba- tere a lor 1085-86 Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali

şi a bolilor plantelor agricole pentru luna iulie anul 2009 şi recomandări de comba- tere a lor 1085-86

51

Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

Protecţia juridică a valorilor culturale în Re- publica Moldova 1022 Raport anual 2008 1017 Raport anual al Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Mol- dova 2008 1101 Raportul cu privire la activitatea Mecanismu- lui Naţional de Prevenire a Torturii 1035 Regulamentul circulaţiei rutiere 1097-98 Reguli de exploatare tehnică a sistemelor de aprovizionare cu gaze 1083 Reguli de securitate industrială pentru pro- ducţiile de prelucrare a petrolului 1102 Reintegrarea socială a persoanelor liberate din locurile de detenţie 1036 Report on the activity of the National Mecha- nism for Torture Prevention 1035 Rolul societăţii şi al organelor de drept în contracararea narcomaniei 1041 Saharna 1110 Schituri rupestre 1111 Simposia Investigatio Bibliotheca 1002 Strategia de comunicare în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocupare Forţei de Muncă (ANOFM) 1016 Ştiinţa filologică în cadrul universitar: căutări şi realizări 1050 The International Conference dedicated to the 50th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Acad- emy of Sciences of Moldova, May 26-28, 2009, Chisinau 1064

Ţipova 1112 Universitatea Tehnică a Moldovei (1964- 2009) 1051 UTA Găgăuzia 1095 Winning the fight against corruption 1015 Ботанический сад Приднестровья 1067 Владимир Аникин 1001 Доклад о деятельности Национального Механизма Предупреждения Пыток в Республике Молдова 1035 Дом который построишь ты! 1082 Международное и национальное законо- дательство Республики Молдова об ох- ране озонового слоя 1040 Молдова – Приднестровье 1009-11 Проблемы преподавания языков в школах с контингентом учащихся национальных меньшинств: анализ потребностей 1047 Прогноз распространения главнейших вредителей и болезней сельскохозяйст- венных культур в июне 2009 года и ре- комендации по борьбе с ними 1085-86 Прогноз распространения главнейших вредителей и болезней сельскохозяйст- венных культур в июле 2009 года и ре- комендации по борьбе с ними 1085-86 Региональные проблемы охраны окру- жающей природной среды, рациональ- ного природопользования и пути их ре- шения 1084 Телефонный справочник 1094 - Район Тараклия 1094

Index subiecte

Anatomia omului 1070 Arheologie 1143 Arta comunicării 1115

Asigurări medicale – Republica Moldova

1043

Asistenţi medicali – Republica Moldova – Istorie 1073 Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesio- nişti din Republica Moldova – Raport, 2008 1101

Bălţi – Municipiu – Republica Moldova (rom., engl., rusă) 1104 Bănci – Banca Naţională a Moldovei – Re- port, 2008 1019 Biosfera 1055 Biserici – Chişinău (rom., engl., rusă) 1105 Biserici – Republica Moldova (rom., engl., rusă) 1106 Boli – Plante agricole – Combatere (rom., rusă) 1085

52

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Botanică farmaceutică 1065 Bulgari – Istorie (rusă) 1149

Burlacioc, Anatol, 1939-… – medic igienist

1072

Cercetări penale – Republica Moldova (rusă)

1037

Clădiri publice – Chişinău – Republica Mol- dova (rom., engl., rusă) 1107 Clădiri religioase – Raionul Orhei – Republica Moldova (rom., engl., rusă) 1109 Codul contravenţional al Republicii Moldova

1027-28

Codul penal al Republicii Moldova 1032 Complexul monastic "Saharna" – Raionul

Rezina – republica Moldova (rom., engl., rusă) 1110 Contabilitate 1100

Copii cu dizabilităţi – Tehnologii educaţionale

1042

Corupţie – Contracarare (engl.) 1015 Corupţie – Contracarare 1014 Dărcăuţi – Sate – Raionul Soroca – Republi- ca Moldova – Istorie 1147 Dendrologia 1066 Deportări – s. Baurci – Raionul Ceadâr- Lunga – Republica Moldova – Istorie (ru- să) 1150 Deţinuţi – Liberare 1034 Dezvoltare durabilă 1055 Dezvoltare socială 998 Dicţionare – Limba română 1119

Dicţionare 1069

Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconju- rător (rom., rusă) 1040 Drepturile omului – Monitorizare 1029 Drepturile omului 1026 Economia energiei (rusă) 1004 Economia energiei (rusă) 1082 Economia energiei 1003 Economia energiei 1081 Economie casnică (rusă) 1082 Economie casnică 1081 Eminescu, Mihai, 1850-1889, poet român

1140

Enterocolita cronică 1077 Finanţe 1020

Fiziologia plantelor (rusă) 1068 Folclor românesc 1054 Folclor ucrainesc (ucr.) 1053 Geodezie – Topografie 1063 Geometrie analitică 1061-62

Grădina Botanică din Transnistria (rusă) 1067 Grosul, Vladislav Ia., 1939-…, istorician 1146 HIV – Tratament 1076 Infracţiuni 1031 Infracţiuni militare 1038 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova 1064 Integrare europeană – Republica Moldova

1013

Istorie antică 1143 Iurceni – Sate – Raionul Nisporeni – Republi- ca Moldova – Istorie 1148 Învăţământ preşcolar 1048 Jocurile olimpice – Istorie 1114 Justiţie – Reforme 1023 Justiţie juvenilă 1033 Limba angleză – Fonetică 1116 Limba română – Dicţionare 1119 Limba română – Teste 1117-18 Limbi – Metodica predării (engl.) 1046 Limbi – Metodica predării (rusă) 1047 Limbi – Metodica predării 1045 Limbi străine – Metodice predării 1044 Linii telefonice – Raionul Călăraşi – Republi- ca Moldova – Carte de telefoane 1089 Linii telefonice – Raionul Edineţ – Republica Moldova – Carte de telefoane 1090 Linii telefonice – Raionul Hânceşti – Republi- ca Moldova – Carte de telefoane 1091 Linii telefonice – Raionul Orhei – Republica Moldova – Carte de telefoane 1092

Linii telefonice – Raionul Taraclia – Republica Moldova – Carte de telefoane 1093 Linii telefonice – Raionul Taraclia – Republica Moldova – Carte de telefoane (rusă) 1094 Linii telefonice – UTA Găgăuzia – Republica Moldova – Carte de telefoane 1095 Literatura rusă – Critică şi interpretare 1142 Literatură pentru copii – Indici bibliografice

53

999

Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

Literatură română – Critică şi interpretare

1140

Literatură română din Republica Moldova – Articole publicistice 1120 Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretate (ucr.) 1053 Literatură română din Republica Moldova – Jurnal 1128 Literatură română din Republica Moldova – Nuvele 1124 Literatură română din Republica Moldova – Poezie 1121-23, 1125 Literatură română din Republica Moldova – Povestiri (it., rusă) 1132 Literatură română din Republica Moldova – Publicistică 1131 Literatură română din Republica Moldova – Romane autobiografice 1127 Literatură română din Republica Moldova 1126, 1129 Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie 1137, 1139 Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Povestiri 1138 Literatură rusă din Republica Moldova – Nuvele – Povestiri 1133 Literatură rusă din Republica Moldova – Romane istorice (rusă) 1134 Literatură rusă din Republica Moldova –

Schiţe documentare (rusă) 1135 Literatură ucraineană din Republica Moldova – Romane 1136 Matematică – Teste 1057 Matematică 1058 Materiale – Lăcuire – Vopsire (rom., rusă)

1103

Mănăstire rupestră de călugări "Ţipova" – Republica Moldova (rom., engl., rusă)

1112

Mănăstirea Saharna – Raionul Rezina – Istorie 1006 Mănăstiri – Republica Moldova (rom., engl., rusă) 1108 Mecanismul Naţional de prevenire a Torturii (rom., engl., rusă) 1035 Medicina de urgenţă 1074

Medicină – Dicţionare 1069 Medicină legală 1024 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Natu- rală 1052 Muzică pentru instrumente aerofone 1113 Niculiţă, Ion, 1930-… 1143 Optică (rusă) 1068 Ortodonţie 1078 Patologia sistemului urogenital 1079 Pediatrie 1075 Persoane liberate din locurile de detenţie – Reintegrare socială 1036 Petrol (rom., rusă) 1102 Piaţa muncii – Republica Moldova 1016 Plante agricole – Boli – Combatere (rom., rusă) 1085 Poezie 1130 Politică internă – Republica Moldova (rom., engl., rusă) 1009-11 Politică internă 1008 Probaţiuni 1033 Procedură penală 1031 Procedură penală 1033 Proprietate intelectuală (rom., engl., rusă)

1039

Protecţia integrată a culturilor de cîmp" –

Conferinţă internaţională ştiinţifico-practică

1087

Protecţia juridică a valorilor culturale în Re- publica Moldova" – Conferinţă ştiinţifico- practică internaţională 1022 Proză 1130 Psihologie judiciară 1024 Raionul Călăraşi – Republica Moldova – Carte de telefoane 1089 Raionul Edineţ – Republica Moldova – Carte de telefoane 1090 Raionul Hânceşti – Republica Moldova – Carte de telefoane 1091 Raionul Orhei – Republica Moldova – Carte de telefoane 1092

Raionul Taraclia – Republica Moldova – Carte de telefoane (rusă) 1094 Raionul Taraclia – Republica Moldova – Carte de telefoane 1093

54

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Rectorii Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" – Biografii

1049

Regulamentul circulaţiei rutiere (rom., rusă)

1096-98

Relaţii economice internaţionale 1021 Relaţii internaţionale 1013 Relaţii literare moldo-ruso-ucrainene 1141 Represii – Republica Moldova (rusă) 1150 Reproducere – Situaţie demografică (rusă)

1080

Republica Moldova – Istorie (rusă) 1149 Republica Moldova – Locuri (rom., engl., rusă) 1144

Retorice 1115

Reţete culinare moldoveneşti (engl., rusă)

1088

Rolul societăţii şi al organelor de drept în contracararea narcomaniei" – Conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (rom., germ., rusă) 1041 Schituri rupestre – Republica Moldova (rom., engl., rusă) 1111 Simposia Investigatio Bibliotheca" – Sesiune ştiinţifică (rom., engl., fr.) 1002 Sindicatele pentru o societate în schimbare"

– Conferinţa ştiinţifico-practică (rom., rusă)

1018

Sindicatul "Sănătatea" din Republica Moldo- va – Raport, 2008 1017 Sistem alternativ de detenţie 1030 Sisteme de aprovizionare cu gaze (rom., rusă) 1083 Societatea cunoaşterii 998 Statistica judiciară 1007

Staţiunea balneoclimaterică "Codru" – Istorie

1071

Ştiinţă filologică în cadrul universitar 1050

Tabureanu – Familie – Genealogie 1145 Teorie generală a dreptului (rusă) 1025 Uleiuri vegetale în transport 1099 Universitatea Tehnică a Moldovei – Calendar

1051

UTA Găgăuzia – Republica Moldova – Carte de telefoane 1095 Владимир Аникин, 1939-…, политолог

1001

Охлократия – Философия 1005 Региональные проблемы охраны окру- жающей природной среды, рациональ- ного природопользования и пути их ре- шения" – Республиканская научно- практическая конференция 1084 Сверхохлократия – Философия 1005

Index editori

Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI 1022, 1041 AGEPI 1039 Arc 1008, 1023 Bons Offices SRL 1003-04, 1081, 1143 Business-Elita SRL 1149 Cartea Moldovei 1113, 1126, 1130, 1135 Cartier 1013, 1125 Centrul Educaţional "Pro Didactica" 1045-47 Continental Grup SRL 1027 CCRE "Presa" 1097 Cu drag SRL 1009-11, 1034, 1036 Editerra Prim SRL 1048 Elan INC 1024, 1031, 1033, 1053, 1115, 1136, 1140-42

Epigraf SRL 999, 1043, 1119 Ericon SRL 1020, 1040 Fundaţia "Draghiştea" 1148 Helmax-Exim SRL 1030 Inversia-Dub ÎI 1133, 1139 Labirint 1124, 1145 Lavilat-Info SRL 1028, 1098 Litera AVN SRL 1129, 1131 Lumina 1056-57, 1117-18 Medicina CEP 1065, 1069-70, 1078, 1156-57 Poligraf-Design SRL 1059-60 Pontos 1120-22, 1127-28, 1137-38 Ruxanda 1042 Ştiinţa Î.E.-P. 998, 1012, 1055

55

Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

Ştrih SRL 1052, 1088, 1104-12, 1144 Tipogr. AŞM 1074 Tipogr. Reclama SA 1114 Tipogr.-Sirius SRL 1075 UASM 1000, 1063, 1100, 1151 ULIM 1002, 1007, 1021, 1025, 1038, 1050 Uniunea de Creaţie a Intelectualilor din Mol- dova AO 1134

Universul ÎS 1006, 1132 USM CEP 1152-54 UST 1061-62, 1116 UTM 1155 Ин-т Европ. интеграции и полит. наук 1001 Литера 1084

ISBN 978-9975-9642-7-2 1068 ISBN 978-9975-944-75-5 1097

Index ISBN eronate

56

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

INDICE "MATERIALE BIBLIOGRAFICE"

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973

INDEX "THE BIBLIOGRAPHICAL MATERIALS"

PUBLISHED FROM 1973

APRILIE-IUNIE

NR 2

APRILE-JUNE

2009

(275-524)

0 GENERALITĂŢI

00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

275. Proceedings of the International Conference ICT+ "Information and Communica-

tion Technologies – 2009", 18-21 Mai 2009, Chisinau / org. com. Pavel Buceatchi (co- chairs), Gheorghe Duca, Oleg Rotaru [et al.]. – Ch., 2009. – 216 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-807].

276. Securitatea informaţională 2009 : Conf. intern. (ed. a 6-a), 20-21 mai 2009 / com.

org.: Grigore Belostecinic, Vadim Cojocaru, Tatiana Mişova [et al.]. – Ch., 2009. – 107 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-884].

277. Коломеец, Валерий. Основы программирования / Валерий Коломеец ; ред.-

изд. совет Бабенко О. А., Млечко Т. П., Репида В. Б. [и др.]. – К., 2009. – P. 58-59. (25

tit.). – [2009-849].

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE

278. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Au-

toreferate. Teze. Materiale bibliografice. Recenzii. Publ. artă plastică. Note muz. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. :

Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2009 (Tipogr. "Valinex" SA). – 20 cm. – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. Nr 12, 2008. – 2009. – 410 p. (2352 tit.) – [2009-766].

57

Materiale bibliografice Nr 2-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2009

Sistematizat, include inform. despre publ. ed. în Moldova, cu elemente de identificare (descriptori). Conţine "Cronica cărţii", "Cronica art. de revistă", "Cronica art. de gazetă", Indice "Materiale bibliografice", "Cronica recenziilor", "Cronica n. muz.", "Cronica publicaţii- lor de artă". – An.: Ind. de nume, tit. – Lista rev. şi gaz. ale căror art. au fost fişate.

015(478)

279. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Au-

toreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Resurse electronice : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozo- nac, Olesea Zabiaco [et al.]; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2009 (Tipogr. "Valinex" SA). – 20 cm. – ISSN 1875- 0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. Nr 1, 2009. – 2009. – 235 p. (1300 tit.). – [2009-767]. Sistematizat, include inform. despre publ. ed. în Moldova, cu elemente de identificare (descriptori). Conţine "Cronica cărţii", "Cronica art. de revistă", "Cronica art. de gazetă", "Cronica Resurselor electronice". – An.: Ind. de nume, tit. – Lista rev. şi gaz. ale căror art. au fost fişate.

015(478)

280. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Au-

toreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.]; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2009 (Tipogr. "Valinex" SA). – 20 cm. – ISSN 1875-0550. – ISBN 978-9975-

9730-3-8.

Nr 2, 2009. – 2009. – 235 p. (1298 tit.) – [2009-768]. Sistematizat, include inform. despre publ. ed. în Moldova, cu elemente de identificare (descriptori). Conţine "Cronica cărţii", "Cronica art. de revistă", "Cronica art. de gazetă". – An.: Ind. de nume, tit. – Lista rev. şi gaz. ale căror art. au fost fişate.

015(478)

281. "Cartier", ed. (Chişinău).

Cartier booklit : [publicaţii editate] / resp. ed. : Emilian Galaicu-Păun. – Ch. : Cartier,

2009 (Combinatul Poligr.). – 20 cm. vara, 2009. – 2009. – 144 p. : fig., tab. – 600 ex. – ISBN 978-9975-79-580-7. – [2009-

925].

Sistematizat conform colecţiilor, cat. parţial cu adnot., include 48 tit.

02 BIBLIOTECONOMIE

282. Carte rară în limba română din colecţiile bibliotecii [Univ. de Stat "Alecu Russo"

din Bălţi] : Contribuţii bibliogr. / Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Elena

Scurtu, Ana Nagherneac ; red.-coord. Elena Harconiţa ; red. bibliogr. Lina Mihaluţa. – Bălţi :

58

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

S. n., 2008 (Tipogr. Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi). – 158 p. : fig. ; 24 cm. – (Vestigia Semper Adora ; Fascicula 3). 50 ex. ISBN 978-9975-931-29-8.

[2009-822].

Sistematizat, include 220 tit. cu adnot. complexe, publ. în aa. 1761-1997. – An.: Ind. de nume, de tit., de subiecte, de ed., de colecţii.

283. Biblioteconomie. Asistenţă Informaţională. Arhivistică / coord.: Lidia Kulikovski ;

ref. şt.: Victor Petrescu. – Ch., 2008. – 156 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-829].

284. Simposia Investigatio Bibliotheca : Materialele ses. şt., 29 ian. 2009, Chişinău :

Anuar / Andrei Galben (dir.) ; red. resp. : Ludmila Corghenci. – Ch., 2009. – 61 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1018].

06 ORGANIZAŢII (ÎN GENERAL)

061 Organizaţii. Asociaţii (în general)

285. Лысенко, Владлена. Правовое положение и функционирование неправи-

тельственных организаций в зарубежных странах / Владлена Лысенко, Сергей Захария // Dimensiunea economico-juridică a globalizării : Materialele Conf. şt.-practice intern., 16 mai 2008. – Ch., 2009. – P. 235-236. (30 tit.).

069 Muzee

286. Ploşniţă, Elena. Concepte muzeografice în arheologia şi istoria Moldovei (sec.

XIX-XXI) : Spec. 07.00.06 – Arheologie : Autoref. al tz. de doct. habilitat în ştiinţe istorice / Elena Ploşniţă. – Ch., 2009. – P. 44-46. (36 tit. de lucr. ale aut.). – [2009-86 Teze].

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE

287. Materialele simpozionului jubiliar internaţional "Mediul şi dezvoltarea durabilă" :

(70 ani de la fondarea fac. geografie), 13-15 noiemb. 2008. – Ch., 2009. – 360 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-660].

59

Materiale bibliografice Nr 2-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2009

288. Probleme ale ştiinţelor socio-umane şi modernizării învăţământului / col. red.: Va-

sile Cojocaru, Nicolae Chicuş, Igor Racu [et al.]. – Ch., 2009. Vol. 1. – 2009. – 596 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-687].

289. Vol. 2. – 2009. – 592 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-688].

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

290. Карпов, С. Д. Методические указания к семинарским занятиям по филосо-

фии / С. Д. Карпов ; отв. ред.: Тудосе В. И. – К., 2008. – 38 p. (Bibliogr. la începutul teme- lor). – [2009-902].

159.9 Psihologie

291. Managementul stresului ocupaţional în mediul educaţional / alcăt.: Silvia Briceag,

Vasile Garbuz, Nicoleta Canter [et al.]. – Bălţi, 2008. – P. 285-289. (45 tit.). – [2009-868].

16 LOGICĂ. TEORIA CUNOAŞTERII. METODOLOGIE

292. Дорган, Виорел. Эпистемология / Виорел Дорган, Анатолий Будевич. – К.,

2009. – 161 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2009-796].

2 RELIGIE. TEOLOGIE

293. Cugetări duhovniceşti : Din înţelepciunea sfinţilor : Vol. 1 / concepţie şi sel. : Ala

Rusnac. – Ch., 2009. – P. 267-270. (75 tit.). – [2009-598].

294. Fondos, Tatiana. Mănăstirea Saharna : parte din patrimoniul teologic al Rep.

Moldova / Tatiana Fondos. – Ch., 2009. – P. 99-101. (48 tit.). – [2009-1014].

60

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

3 ŞTIINŢE SOCIALE

30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE 303 Metode ale ştiinţelor sociale

295. Cornea, Valentina. Activitatea administraţie publice locale: abordare sociologică / Valentina Cornea. – Cahul, 2009. – P. 202-221. (261 tit.). – [2009-704].

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE

296. Cojocaru, Maia. Comunicare relaţională / Maia Cojocaru. – Ch., 2009. – P. 67- 69. (82 tit.). – [2009-742].

297. Covaş, Lilia. Responsabilitatea socială corporativă: aspecte practice / Lilia Covaş, Aurelia Braguţa. – Ch., 2009. – P. 167-170. (77 tit.). – [2009-759].

298. Dimensiunea economico-juridică a globalizării = Economic and Law Dimension of Globalization / col. red.: Valentin Beniuc (preş.), Mihail Bîrgău, Alexandru Gribincea [et al.]. – Ch., 2009. – 246 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-898].

299. Materialele Conferinţelor "Familia, şcoala şi comunitatea – parteneri în promova- rea culturii păcii", 11 oct. 2008 ; "Familia şi dezvoltarea social-economică durabilă", 18 oct. 2008 ; "Cultura comunicării şi cultura păcii", 25 oct. 2008, Chişinău / coord. : Mihai Calestru, Nicolae Cîrpală, Marin Mazur [et al.]. – Ch., 2008. – 96 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-

905].

300. Rotaru, Oxana. Statistica judiciară / Oxana Rotaru. – Ch., 2009. – P. 145-148. (43 tit.). – [2009-963].

301. Spinei, Larisa. Biostatistica / Larisa Spinei, Oleg Lozan, Vladislav Badan. – Ch., 2009. – P. 181-186. (96 tit.). – [2009-755].

302. Şleahtiţchi, Mihai. Despre resorturile rezistenţei la transformarea reprezentaţională / Mihai Şleahtiţchi // Psihologie. Pedagogie spec. Asistenţă soc. – 2009. – Nr 2. – P. 19-20. (24 tit.).

61

Materiale bibliografice Nr 2-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2009

303. Проблемы адаптации молодежи в современной экономике = Problemele

adaptării tineretului într-o economie modernă / редкол.: Казанцева Ольга Ивановна (гл. ред.), Пасечник Ольга Юрьевна, Акулай Елена Владимировна. – К., 2009. – 90 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-624].

304. Шушу-Цуркан, Аурелия

Георгиевна. Статистика / Аурелия Георгиевна

Шушу-Цуркан. – К., 2009. – P. 407-410. (57 tit.). – [2009-699].

32 POLITICĂ

305. Владимир Аникин : Биобиблиография / Акад. Наук Респ. Молдова, Ин-т ев-

роп. интеграции и полит. наук, Центр. науч. б-ка им. "Андрея Лупана" ; сост.: Тамара Марьян, Мария Попескул, Валентина Ткаченко ; библиогр. ред.: Лидия Засавицки. – К. : Ин-т европ. интеграции и полит. наук, 2009. – 140 p., [4] p. : fot. color ; 20 cm. 50 ex. ISBN 978-9975-9556-7-6.

[2009-1080].

Biogr. – Dedicaţii. – Lucrări (cărţi, art. din culeg. şi periodice) ale politologului V. Anikin 526 tit. în lb. rom., engl., rusă, în ordine cronol. publ. în aa 1967-2009. – Lit. despre dânsul 37 tit. – An.: Ind. de nume, de tit.

306. Cuşco, Andrei. Imperii, naţionalisme şi sisteme politice / Andrei Cuşco, Igor Caşu

(ed.), Yuri Josanu. – Ch., 2009. – 250 p. (Bibliogr. la sfârşitul compartimentelor). – [2009-

798].

307. Moldova – Transnistria = Moldova – Transdniestria = Молдова – Приднестро-

вье : Eforturi comune pentru un viitor prosper : Общими усилиями – к успешному буду- щему / col. red.: Denis Matveev, Galina Şelari, Elena Bobkova [et al.]. – Ch., 2009. Aspecte economice. – 2009. – 149 ; 82 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-945].

308. Aspecte sociale. – 2009. – 240 ; 132 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-944].

309. Procesul de negocieri. – 2009. – 215 ; 113 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.) – [2009-

943].

310. Rogowski, Ralf. Forma noii Europe / Ralf Rogowski, Charles Turner. – Ch., 2009.

– 220 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1030].

62

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

311. The Black Sea Region: a security minefield or a partnership road? : A Plea to-

wards Enhanced Solidarity and Coop. in the EU Neighbourhood : # 4 discussion papers /

coord.: Igor Munteanu. – Ch., 2009. – P. 121-123. (39 tit.). – [2009-760].

312. Ucrainenii din Moldova, moldovenii din Ucraina: procese etnosociale = Украïнцı

в Молдовı, молдовани в Украïнı: етносоцiальнi процеси / resp. de ed. Galina Rogovaia.

– Ch., 2009. – 307 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-876].

313. Бенюк, Валентин. История политических учений : Ч. 1. Политическая мысль

Древнего Востока / Валентин Бенюк, Эдуард Волков. – Ch., 2009. – P. 140-146. (79 tit.).

– [2009-701].

314. Боршевский, Андрей. Демократия / Андрей Боршевский, Борис Сосна,

Илья Ротару. – К., 2009. – P. 48-52. (128 tit.). – [2009-673].

315. Земба, Татьяна. Эксперты о проблемах становления гражданской нации на

постсоветском пространстве. Актуальность для Молдовы / Татьяна Земба // Ucrainenii din Moldova, moldovenii din Ucraina : procese etnosociale : Materialele Conf. Şt. Intern.,

Chişinău, 9 oct. 2008. – Ch., 2009. – P. 238-239. (29 tit.).

316. Олейник, Людмила Георгиевна. Современный переходный период: срав-

нительный анализ / Людмила Георгиевна Олейник. – К., 2009. – P. 137-149. (237 tit.). –

[2009-565].

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE

317. 1-a Ediţie a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale a Tinerilor Cercetători "Cerceta-

rea economică a tinerilor savanţi în condiţiile edificării societăţii bazate pe cunoaştere", 27

iun. 2008 / com. org. : Alexandrin Caraganciu (copreş.), Angela Timuş, Victoria Timuş [et al.]. – Ch. : IEFS, 2008. – 566 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-588].

330 Economie în general. Economie politică

318. Казанцева, О. И. Экономическая теория = Teorie economică / О. И. Казанце-

ва. – К., 2009. – P. 184-197. (92 tit.). – [2009-684].

63

Materiale bibliografice Nr 2-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2009

319. Sava, Elena. Îndrumar metodic pentru examenul de licenţă la disciplina "Teorie

economică" / Elena Sava, Maria Hămuraru, Victoria Ţăruş. – Ch., 2009. – P. 61 (20 tit.). –

[2009-656].

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii

320. Caminschi, Veaceslav. Ce, De ce şi Cum? : Cum să combatem traficul de fiinţe

umane în scopul muncii forţate? / Veaceslav Caminschi. – Ch., 2009. – P. 34-36. (50 tit.). –

[2009-545].

321. Conferinţa ştiinţifico-practică "Sindicatele pentru o societate în schimbare", 24-25

iun. 2008 / resp. ed.: Ion Bulat (preş.), Andrei Bujoreanu, Ana Arnaut [et al.]. – Ch., 2009. –

180 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-957].

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe

322. Botnarenco, Ion. Consolidarea terenurilor agricole în Moldova : (teorie, metode,

practică) / Ion Botnarenco ; consultant şt.: Serafim Andrieş ; ref. şt.: Valerian Cerbari, Vla- dimir Gh. Guţu. – Ch., 2009. – P. 256-258. (45 tit.). – [2009-606].

323. Şuleanschi, Sofia. Primii paşi în afaceri / Sofia Şuleanschi, Valentina Veveriţa. –

Ch., 2009. – P. 140-141. (62 tit.). – [2009-770].

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică

324. Certan, Sergiu. Cum să devii milionar legal în Moldova / Sergiu Certan. – Ch.,

2009. – 80 p. (Bibliogr. la sfârşitul compartimentelor). – [2009-644].

325. Пармакли, Д. М. Предприятие в современной экономической системе / Д. М.

Пармакли, З. Н. Арикова. – Комрат, 2009. – 106 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2009-

920].

336 Finanţe

326. Finanţe / Galina Ulian, Angela Şestacovscaia, Mariana Doga-Mîrzac [et al.]. –

Ch., 2009. – P. 170-174. (84 tit.). – [2009-799].

64

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

327. Finanţe Publice, Finanţele Întreprinderii, Fiscalitate, Asigurări şi Reasigurări / co-

lectiv de aut.: A. Casian, C. Bulgac, R. Cernit [et al.]. – Ch., 2009. – 48 p. (Bibliogr. la sfârşi-

tul compartimentelor). – [2009-1050].

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri.

328. Crotenco, Iuri. Strategia de dezvoltare a turismului internaţional în contextul pro-

ceselor de globalizare : (Стратегия равзития международного туризма в свете процес- сов глобализации) : Spec. 08.00.14 – Econ. mondială ; relaţii econ. intern. : Autoref. al tz. doct. habilitat în econ. / Iuri Crotenco. – Ch., 2009. – P. 34-40. (66 tit.). – [2009-136 Teze].

329. Cuşmir, Sergiu V. Rezerve eficiente în dezvoltarea economiei durabile a Regiunii

de Nord a Republicii Moldova / Sergiu V. Cuşmir. – Ch., 2009. – P. 173-177. (56 tit.). –

[2009-897].

330. Livandovschi, Roman. Îndrumar metodic la disciplina "Turism rural" / Roman

Livandovschi. – Ch., 2009. – P. 38-41. (48 tit.). – [2009-787].

331. Patraşcu, Dumitru. Incursiuni în managementul anticriză / Dumitru Patraşcu,

Alexandru Roman, Tatiana Patraşcu. – Ch., 2009. – P. 382-390. (168 tit.). – [2009-919].

332. Кушнерёв, А. Г. Теоретические основы экономики в сфере физической

культуры и спорта / А. Г. Кушнерёв. – К., 2009. – P. 126. (22 tit.). – [2009-936].

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială

333. Ţâu, Nicolae. Strategii promoţionale ale relaţiilor economice internaţionale / Nico-

lae Ţâu. – Ch., 2009. – P. 294-312. (318 tit.). – [2009-980].

334. Генова, Светлана. Конкурентные стратегии / Светлана Генова. – Комрат,

2009. – 150 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2009-923].

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ

335. Victor Popa: Drumul ascensiunii : Studium in honorem : [Biobibliogr.] / Univ. Libe-

ră Intern. din Moldova, Dep. Informaţional Biblioteconomic ; alcăt. : Lorina Beşelea, Olga Ciocan, Tatiana Panaghiu ; red. resp.: Ludmila Corghenci ; red. bibliogr.: Valentina

65

Materiale bibliografice Nr 2-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2009

Chitoroagă ; ed. îngrijită de Zinaida Sochircă. – Ch. : ULIM, 2009. – 185 p. : fig., fot. ; 21

cm. – (Colecţia "Universitaria" ; Fascicula a 37-a). 50 ex. ISBN 978-9975-934-66-4.

[2009-619].

Omagii. – Curriculum vitae. – Publ. (monogr., art. şt., rapoarte naţ., lucr. didactice, cro-

nică) ale profesorului univ. V. Popa, 161 tit. în lb. rom., engl., rusă, publ. în aa 1975-2008. –

Ref. despre aut., 36 tit. – Cărţi din colecţia personală, 16 tit. – An.: Ind. de nume, tit.

336. Balan, Oleg. Protecţia drepturilor omului în conflictele armate / Oleg Balan. – Ch.,

2009. – P. 190-213. (311 tit.). – [2009-801].

337. Balan, Oleg. Protecţia internaţională a drepturilor omului în conflictele armate :

Spec.: 12.00.10 – Drept intern. public : Autoref. al tz. de doct. habilitat în drept / Oleg Balan.

– Ch., 2009. – P. 38-40. (31 tit.). – [2009-97 Teze].

338. Baltag, Dumitru. Teoria generală a dreptului / Dumitru Baltag ; coaut.: Ecaterina

Baltaga. – Ch., 2009. – P. 343-354. (204 tit.). – [2009-683].

339. Bîrgău, Mihai. Drept constituţional comparat / Mihai Bîrgău, Valeriu Gureu ; red.

şt.: Ion Buruiană. – Ch., 2009. – 464 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2009-696].

340. Boişteanu, Eduard. Noţiuni introductive privind încetarea contractului individual

de muncă / Eduard Boişteanu // Administrarea Publică. – 2009. – Nr 1. – P. 95-101. (20 tit.).