Sunteți pe pagina 1din 199

ISSN 1857-0550

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA

NNAAŢŢIIOONNAALLĂĂ

AA

MMOOLLDDOOVVEEII

Nr 7

2008

CNCM

Chişinău 2008

MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

N ATIONAL B OOK C HAMBER OF THE R EPUBLIC OF M OLDOVA National Bibliography of

National Bibliography of Moldova

Books. Abstracts. Thesis. Magazine and newspaper articles

Published from 1958 Issued once a month

2008

Nr 7

NBCM

Chişinău 2008

MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

C AMERA N AŢIONALĂ A C ĂRŢII DIN R EPUBLICA M OLDOVA Bibliografia Naţională a Moldovei

Bibliografia Naţională a Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare.

Se editează din anul 1958 Apare lunar

2008

Nr 7

CNCM

Chişinău 2008

Alcătuitori : Valentina CHITOROAGĂ Renata COZONAC Olesea ZABIACO Efimia MACRINICI Claudia BÂGU Ludmila CORGHENCI

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Mol- dova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Efimia Macrinici, Renata Co- zonac [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design :

Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2008 (Valinex SA). – ISSN 1857-0550 Nr 7, 2008. – 2008. – 199 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine 50 ex.

015(478)

Prefaţă – Vezi Nr 1

alte lb. străine 50 ex. 015(478) Prefaţă – Vezi Nr 1  Camera Naţională a Cărţii

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova, 2008

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII

BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

 

2008

IULIE

NR 7

JULY

(1249-1439)

0 GENERALITĂŢI

00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII

008 Civilizaţie. Cultură. Progres

Tradiţii şi valori culturale la Est de Carpaţi. – Vezi Nr 1420

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE

1249. Andrei Burac : Biobibliografie : [scriitor] / Bibl. Municipală "B. P.

Hasdeu", Bibl. Publică "Târgu-Mureş" ; alcăt. : Maria Tasmalî, Tatiana Şatravca ; coord. : Claudia Şatravca ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : S. n., 2008

(Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 128 p. ; 20 cm. 300 ex. ISBN 978-9975-80-157-7

[2008-1379]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Indici bibliografici. 2. Burac, Andrei, 1938 - …, scriitor – Biobibliografie.

016:[821.135.1(478).09+929 Burac]

1250. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Mol-

dova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Materiale bibliogr. Recenzii :

Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. :

Valentina Chitoroagă, Efimia Macrinici, Renata Cozonac [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2008 (Valinex SA). – 20 cm. – ISSN 1857-0550. Nr 3, 2008. – 2008. – 291, [1] p. – Texte: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – [2008-1251]

015(478)

1251. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Mol-

dova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare

lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Efimia

5

Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

Macrinici, Renata Cozonac [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; de- sign : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2008 (Valinex SA). – 20 cm. – ISSN 1857-0550. Nr 4, 2008. – 2008. – 247 p. – Texte: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – [2008-1525]

015(478)

1252. Ilie Borziac la 60 de ani : Biobibliografie / alcăt. : Ludmila

Corghenci, Valentina Chitoroagă, Victoria Corcodel [et al.] ; red. şt. : Gheorghe Postică ; trad. în lb. fr. : Ghenadie Râbacov ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep.

Inform. Biblioteconomic, Inst. de Istorie şi Ştiinţe Politice. – Ch. : ULIM, 2008. – 114 p. : fot., fot. color ; 21 cm. – (Colecţia "Universitaria" ; Fascicula a 32-a). 50 ex. ISBN 978-9975-920-91-9

[2008-1335]

- - 1. Arheologie – Indici bibliografici. 2. Borziac, Ilie, 1948 - …, arheolog – Biobibliografie.

016:[902/904+929 Borziac]

1253. Portretul unui Om al faptelor = The portrait of a Man of deeds :

Profesorul Sergiu Cobăneanu la 60 de ani : [de la naştere : biobibliogr.] / Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 49 p. : fot., fot. color ; 21 cm.

100 ex. ISBN 978-9975-70-713-8

[2008-1372]

- - 1. Drept – Indici bibliografici. 2. Cobăneanu, Sergiu, 1948 - …, jurist – Biobibliografie.

016:[34+929 Cobăneanu]

050 Publicaţii periodice şi seriale

1254. Pagini de Aur. Moldova = Золотые страницы Молдовы / ICS

"Pagini de Aur Moldova" SA. – [Ch. : S. n., 2008] (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 29

cm.

… 2008. – [2008]. – 208 p. : il., [15] p. il. h. color. – Text paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – Ind. alf. al firmelor şi org.: p. 185-207. – F. f. de tit. – [2008-

1384]

 

-

- 1. Cărţi de adrese – Producători de mărfuri şi servicii – Republica Mol-

dova.

6

050.8(478)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE

087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori

1255. Marin, Eugenia

Ne jucăm, colorăm matematica învăţăm / Eugenia Marin, Stela Cemortan, Elvira Voloşin ; pict. : Nina Tescari, Elvira Voloşin, Inga Gonciaruc. – Ch. : Stelpart,

2007 (Tipogr. or. Orhei). – 29 cm. – ISBN 978-9975-9876-3-9. Nr 1 : 3-4 ani. – 32 p. : il. – F. f. de tit. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9876- 4-6. – [2008-1393]

- - 1. Cărţi de colorat.

087.5:373.2

1256. Nr 2 : 4-5 ani. – 32 p. : il. – F. f. de tit. – 1000 ex. – ISBN 978-

9975-9876-5-3. – [2008-1394]

- - 1. Cărţi de colorat.

087.5:373.2

1257. Nr 3 : 5-6 ani. – 32 p. : il. – F. f. de tit. – 1000 ex. – ISBN 978-

9975-9876-6-0 (eronat). – [2008-1395]

- - 1. Cărţi de colorat.

087.5:373.2

1258. Nr 4 : 6-7 ani. – 44 p. : il. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9876-7-7. –

[2008-1396]

- - 1. Cărţi de colorat.

087.5:373.2

1259. Proverbe şi zicători : [carte de colorat] / [aut. de sel.] : Stela

Cemortan, Elvira Voloşin ; pict. : Nina Tescari, Inga Gonciaruc, Elvira Voloşin. – Ch. : Stelpart, 2006 (Tipogr. or. Orhei). – 8 p. : il. ; 29 cm. – (Să colorăm).

F. f. de tit. – 5000 ex.

ISBN 9975-9910-8-4

[2008-1397]

- - 1. Cărţi de colorat.

087.5:821(100)-84

2 RELIGIE. TEOLOGIE

23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ

1260. Ciolac, Nicolae

Imnuri bisericeşti : Pentru cor mixt / Nicolae Ciolac. – Ch. : S. n., 2008 ("Primex-Com" SRL). – 55, [1] p. : n. muz. ; 29 cm.

F. f. de tit. – 105 ex.

ISBN 978-9975-9926-9-5

7

Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

ISMN M-3480-0040-4

[2008-1296]

- - 1. Imnuri bisericeşti.

245

1261. Compilation of Sermons on Prevention of Human Trafficking / In-

tern. Org. for Migration (IOM). – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 36 p. ; 20 cm.

Apare cu sprijinul financ. al Bureau for Population, Refugees and Migra- tion of the US Dep. of State within the President of the United States Initiative to Comat Trafficking in Persons. – 300 ex. ISBN 978-9975-937-93-1

[2008-1406]

- - 1. Misiuni creştine – Prevenire – Trafic de oameni (engl.).

1262. White, Ellen G.

266:343.54

Parabolele Domnului Hristos : [trad. din engl.] / Ellen White ; trad. : Valen- tin Rusu ; Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 319, [1] p. ; 22 cm. Tit. orig.: Christ's Object Lessons. – 30000 ex. ISBN 978-9975-78-520-4 (în cop. tare)

[2008-1314]

- - 1. Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea.

242:286.3

1263. Правила благочестиваго поведения в доме Божием / Рус. Пра-

восл. Старообряд. Церковь, Дон. и Кавказ. епархия ; сост. : епископ Зосима, иерей Александр (Панкратов). – Изд. 2-е, испр. и доп. – [Ch.] : S. n., 2008 (F.E.- P. "Tipogr. Centrală"). – 128 p. ; 22 cm.

[2008-1320]

- - 1. Biserica rusă (rusă).

281.93

3 ŞTIINŢE SOCIALE

30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE 303 Metode ale ştiinţelor sociale

1264. Barometrul de opinie USM, 2008 / Maria Bulgaru, Oleg Bulgaru,

Diana Cheianu [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Asistenţă Socială, Socio- logie şi Filozofie, Catedra Asistenţă Socială şi Sociologie. – Ch. : CEP USM, 2008. – 111, [1] p. : diagr., tab. ; 20 cm. 100 ex.

8

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-70-705-3

[2008-1260]

- - 1. Cercetare sociologică – Învăţământ superior.

303.424:378.4(478)

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE

316 Sociologie 316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale

1265. Bejan, Valeriu

De ce tranziţia s-a transformat în criză socială? / Valeriu Bejan, Octavian

Bejan ; Alianţa pentru Promovarea Dreptului. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Ericon" SRL). – 94, [2] p. ; 19 cm. 500 ex. ISBN 978-9975-9679-5-2

[2008-1334]

- - 1. Schimbări sociale.

316.422

1266. Bunăstarea socială durabilă : Ghid pentru tinere / Centrul "Parte-

neriat pentru Dezvoltare", Catholic Relief Services (CRS) ; adapt. şi sel. : Daniela

Terzi-Barbaroşie, Zinaida Onica, Viorica Mocanu. – Ch. : S. n., 2008 (Combinatul Poligr.). – 96 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 94 (9 tit.). – 1000 ex. ISBN 978-9975-9745-3-0

[2008-1364]

- - 1. Dezvoltare socială – Femei.

316.42:396

1267. Intensificarea activităţii civice şi autoafirmării tineretului – impera-

tivul timpului = Усиление гражданской активности и самоутверждения молодежи – императив времени : [materialele conf. intern. şt.-practice din apr. 2008] / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, Asoc. Sociolo- gilor şi Demografilor din Rep. Moldova ; sub red. şt. a lui A. I. Timuş. – Ch. : Centrul ed. al UASM, 2008. – 414 p. : diagr., tab. ; 20 cm. Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex. ISBN 978-9975-64-119-7

[2008-1276]

- - 1. Dezvoltare socială – Tineret – Participare.

1268. Pârţachi, Ion

9

316.42-053.6(082)=135.1=161.1

Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

Inegalitatea de gen în venituri şi alţi indicatori de bunăstare a populaţiei :

(în baza datelor cercet. bugetelor gospodăriilor casnice) / Ion Pârţachi, Elena Cara,

Ileana Pârţachi ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova. – Ch. : Dep. Ed. al ASEM, 2008. – 111, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm. – (Statis- tica Moldovei). Bibliogr.: p. 111 (14 tit.). – În red. aut. – 100 ex. ISBN 978-9975-75-412-5

[2008-1292]

- - 1. Inegalitate de gen. 2. Gender.

316.346.2

1269. Idem în lb. engl. : Gender Inequality in Income and other Popula-

tion Welfare Indicators : (based on Households Budget Survey data). – Ch. : Dep. Ed. al ASEM, 2008. – 108, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm. – (Statistica Moldovei).

Bibliogr.: p. 108 (14 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-75-413-2

[2008-1293]

- - 1. Inegalitate de gen (engl.). 2. Gender (engl.).

1270. Şaragov, Natalia

316.346.2

Abordarea problemelor familiei monoparentale: aspecte sociale / Natalia Şaragov ; sub red. şt. a lui A. I. Timuş ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filozo- fie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – Ch. : "Monograf" SRL, 2008. – 177 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 167-177 (241 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-9747-7-6

[2008-1413]

- - 1. Sociologia familiei. 2. Familie monoparentală – Sociologie.

316.356.2

32 POLITICĂ

1271. Pîrţac, Grigore

Ştiinţe politice : [pentru uzul studenţilor] / Grigore Pîrţac, Oleg Casiadi, Sergiu Porcescu. – Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI, 2008. – 346, [2] p. ; 21 cm. Bibliogr. la sfârşitul cap. – 500 ex. ISBN 978-9975-930-47-5

[2008-1257]

- - 1. Ştiinţe politice.

32(075.8)

1272. Политология : Учеб. по специальности "Междунар. отноше-

ния" / Молд. гос. ун-т, Фак. междунар. отношений, полит. и адм. наук, Каф. по-

10

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

литологии и граждан. воспитания ; коорд. : Валерий Мошняга, Георгий Руснак, Василий Сакович [и др.]. – К. : CEP USM, 2008. – 20 cm. – ISBN 978-9975-70-

695-7.

Том 1. – 2008. – 519 p. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 120 ex. – ISBN 978-9975-70-696-4. – [2008-1391]

- - 1. Politologie (rusă).

32(075.8)

1273. Том 2. – 2008. – 465 p. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 120 ex. –

ISBN 978-9975-70-704-6. – [2008-1392]

- - 1. Politologie (rusă).

32(075.8)

323/324 Politică internă 323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova

1274. Древски, Брюно

Есть жизнь на берегах Днестра, или Почему существует Приднест- ровская Молдавская Республика / Брюно Древски ; сост. : С. Горбенко ; пер. с фр. : Г. Аземко. – Тирасполь ; Бендеры : Полиграфист, 2008. – 72 p., [16] p. fot., fot. color ; 20 cm.

Bibliogr. în notele de subsol. – 500 ex. ISBN 978-9975-9919-8-8

[2008-1349]

- - 1. Transnistria – Republica Moldova – Istorie (rusă). 2. Politică internă – Republica Moldova – Transnistria.

323(478-24)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă 327(478) Politică externă a Republicii Moldova

1275. Соломон, К. А.

Внешняя политика Молдовы : история и современность : ист.- политолог. аспект : Учеб.-метод. пособие для студентов фак. истории и психо- логии ; междунар. отношений, полит. и адм. наук / К. А. Соломон ; Молд. Гос. Ун-т, Фак. истории и психологии, Каф. истории румын и антропологии. – Ch. :

CEP USM, 2008. – 128, [1] p. ; 20 cm. Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex. ISBN 978-9975-70-692-6

[2008-1262]

- - 1. Politică externă – Republica Moldova – Istorie (rusă).

11

327(478)(091)(075.8)

Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

329 Partide şi mişcări politice 329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova

1276. Partidul Popular Creştin Democrat. Documente şi materiale,

1988-2008 : Mişcarea Democratică pentru Susţinerea Restructurării (1988-1989), Frontul Popular din Moldova (1989-1992), Frontul Popular Creştin Democrat (1992- 1999), Partidul Popular Creştin Democrat (din 1999) / Partidul Popular Creştin De- mocrat [et al.] ; alcăt. : Mihai Adauge ; pref. de Iurie Roşca ; col. red. : Iurie Roşca, Vlad Cubreacov, Ştefan Secăreanu [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 30 cm. – ISBN 978-9975-77-070-5.

Vol. 1 : 1988-1994. – 2008. – 600 p. – 3000 ex. – ISBN 978-9975-77-071- 2. – [2008-1295]

- - 1. Partidul Popular Creştin Democrat – Republica Moldova – Documen- te şi materiale.

329.7(478)

1277. Vladimir Filat, un gangster al tranziţiei care a prădat ţara / Partidul

Popular Creştin Democrat. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 95 p. ; 29

cm. – (PPCD contra corupţiei ; Vol. 1). – ISBN 978-9975-77-087-3. 1000 ex. ISBN 978-9975-77-088-0

[2008-1415]

- - 1. Partidul Popular Creştin Democrat – Republica Moldova.

329.12(478)PLDM(092)+328.185

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii

1278. Femei şi Bărbaţi pe piaţa muncii în Republica Moldova : Raport

analitic / Victoria Trofimov, Elena Vâtcărău, Elena Basarab [et al.]. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 100 p. : diagr., tab. ; 30 cm. – (Statistica Moldovei). Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 93-94. – 200 ex. ISBN 978-9975-80-147-8

[2008-1375]

- - 1. Piaţa muncii – Femei – Bărbaţi – Republica Moldova.

331.5(478)-055

1279. Idem în lb. engl. : Women and Men on the labor market of the Re-

public of Moldova. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 100 p. : diagr., tab. ; 30 cm.

– (Statistica Moldovei). Bibliogr.: p. 93-94. – 100 ex. ISBN 978-9975-80-148-5

[2008-1376]

- - 1. Piaţa muncii – Femei – Bărbaţi – Republica Moldova (engl.).

12

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

336 Finanţe

1280. Banca Naţională a Moldovei : Raport anual … .

331.5(478)-055

[Ch.

:

S.

n.,

2008]. – 30 cm. …2007. – [2008]. – 99 p.: diagr., graf., scheme, tab. color. – [2008-1367]

- - 1. Bănci – Banca Naţională a Moldovei – Raport, 2008.

1281. Botnari, Nadejda

336.711(478)(047.1)

Finanţele întreprinderii : [pentru uzul studenţilor] / Nadejda Botnari ; Acad.

de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : Editerra Prim, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 238, [2] p. : fig., tab. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 236-238 (54 tit.). – 1000 ex. ISBN 978-9975-9801-0-4

[2008-1303]

- - 1. Finanţele întreprinderii.

1282. Enicov, Igor

336.64(075.8)

Evaluarea riscurilor financiare în banca comercială : [studiu] / Igor Enicov

; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2007. – 221, [2] p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 206-221 (303 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-70-311-6

[2008-1389]

- - 1. Bănci comerciale – Riscuri financiare.

336.71:330.131.7

1283. Taxe şi impozite pentru întreprinderile mici şi mijlocii / Lucia

Uşurelu, Ecaterina Balaban, Iulia Iabanji [et al.] ; Proiectul Entrance 2 Your Busi- ness. – Ch. : "Somersbi" SRL, 2008 (Tipogr. "Sirius" SRL). – 71, [1] p. ; 20 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 70-71. – Apare cu sprijinul financ. al Guvernului Norvegiei prin intermediul Fundaţiei SINTEF. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-9961-2-9

[2008-1249]

- - 1. Taxe – Întreprinderi. 2. Impozite – Întreprinderi.

1284. Таран, И. П.

336.22:334.71

Финансы предприятий : практикум / И. П. Таран, С. Г. Геpжавка, Е. И. Скриплюк ; Молд. гос. ун-т, Фак. экон. наук, Каф. "Финансы и банки". – К. : CEP USM, 2008. – 77, [1] p. : graf., tab. ; 29 cm. Bibliogr.: p. 78 (12 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-70-720-6

13

Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

[2008-1354]

- - 1. Finanţele întreprinderii (rusă).

336.64(076.5)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco- nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri.

1285. Blanovschi, Andrei

Economia sectorului public : (note de curs univ.) / Andrei Blanovschi ; Acad. de Administrare Publică de pe Lângă Preş. Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008

(Tipogr. "Reclama" SA). – 180 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 179-180 (31 tit.) şi în notele de subsol. – 150 ex. ISBN 978-9975-937-88-7

[2008-1243]

- - 1. Economia sectorului public.

1286. Sverdlic, Valentin

338:351.82(075.8)

Impactul managementului calităţii asupra eficienţei întreprinderilor de con- fecţii din Republica Moldova / Valentin Sverdlic, Vera Cupcea ; Univ. Tehn. a Mol- dovei. – Ch. : Tehnica Info. – 159 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 112-118 (137 tit.) ISBN 978-9975-910-64-4

[2008-1416]

- - 1. Economia întreprinderilor de confecţii – Republica Moldova – Mana-

gement.

338.45(478):687

1287. Tarife de costuri în agricultură / colectiv de aut. : Tudor Bajura,

Sergiu Chilimar, Eugenia Dumbrăveanu [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Min.

Economiei şi Comerţului al Rep. Moldova, Inst. de Economie, Finanţe şi Statistică. – Ch. : IEFS, 2008. – 175 p. : tab. ; 29 cm. Aut. sunt indicaţi la p. 6. – 100 ex. ISBN 978-9975-9562-8-4

[2008-1411]

- - 1. Costuri – Agricultură.

1288. Пармакли, Д. М.

338.5:63

Аграрная экономика : Учебник / Д. М. Пармакли, Л. И. Бабий ; Кахул. Гос. ун-т им. "Б. П. Хашдеу". – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Turnul Vechi" SRL). – 411 p. : diagr., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 373-375 (45 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-9579-9-1

14

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2008-1326]

- - 1. Economie agrară (rusă).

338.43.01(075.8)

338.48 Turism. Excursii

1289. Parteneriate de dezvoltare a zonelor turistice în Republica Moldo-

va / Miron Viorel, Guţuţui Veaceslav, Mărgineanu Gabriel [et al.] ; Proiectul TACIS CBC "Dezvoltarea capacităţilor investiţionale în zona turistică Hânceşti-Leuşeni". – Ch. : "Cu drag" SRL, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 74 p. : fig., tab. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 73-74. – Apare cu sprijinul financ. al Uniunii Europene. – 500

ex.

ISBN 978-9975-80-154-6

[2008-1378]

- - 1. Turism – Republica Moldova.

338.48(478)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială 339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional

1290. Liberalizarea comerţului dintre Republica Moldova şi Uniunea Eu-

ropeană : St. de fezabilitate / Fundaţia de Investigaţii Soc. şi Econ. – CASE din Mol- dova – Ch. : Pontos, 2005 (Tipogr. "Euro Press"). – 90 p. : tab., diagr. ; 22 cm. Bibliogr.: p. 77-78 (39 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Ambasadei Brita- nice la Chişinău. – 1000 ex. ISBN 978-9975-72-238-4

[2008-1279]

- - 1. Relaţii comerciale – Republica Moldova – Uniunea Europeană.

339.56(478):061.1EU

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială

1291. Perspectivele relaţiilor economice UE şi Moldova : Raport elab. în

cadrul proiectului finanţat de Min. Afacerilor Externe al Poloniei : Foreign Aid Pro- gramme 2006 / Maria Cernobrovciuc, Małgorzata Jakubiak, Joanna Koneiczna [et al.] ; CASE – Center for Social and Economic Research, Fundaţia de Investigaţii Sociale şi Econ. – CASE din Moldova ; Polishaid. – Ch. : Pontos, 2007 (Tipogr. "Euro-Press"). – 122, [1] p. : fig., tab.,diagr. ; 22 cm. Bibliogr.: p. 121-122 (38 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-926-12-6

[2008-1280]

- - 1. Cooperare economică – Uniunea Europeană – Republica Moldova.

15

339.92(478):061.1EU

Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ

1292. "Procesul de codificare în ţările Europei de Sud-Est", conf. şt.

intern. (2006 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională "Procesul de codifica-

re în ţările Europei de Sud-Est", 21 oct. 2006. – Ch. : Pontos, 2006 (Tipogr. "Recla-

ma" SA). – 267, [1] p. ; 20 cm. Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Drept, Asoc. "Henri Capitant" a prietenilor culturii juridice fr. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. –

Bibliogr. în notele de subsol. – 300 ex. ISBN 978-9975-926-06-5

[2008-1420]

- - 1. Dreptul în ţările Europei de Sud-Est.

341 Drept internaţional

1293. Burian, Alexandru

34(4-11)(082)=135.1=161.1

Introducere în practica diplomatică şi procedura internaţională : [pentru

uzul studenţilor] / Alexandru Burian ; Inst. de Istorie, Stat şi Drept al Acad. de Ştiinţe

a Moldovei, Univ. de Studii Europene din Moldova, Asoc. de Drept Intern. din Rep.

Moldova. – Ed. a 2-a, rev. şi adăug. – Ch. : CEP USM, 2008. – 463, [1] p. ; 22 cm.

Bibliogr.: p. 439-460 (486 tit.) şi în notele de subsol. – 1000 ex. ISBN 978-9975-70-709-1

[2008-1266]

- - 1. Drept diplomatic.

341.7/.8(075)

1294. Consiliul Europei : 800 milioane de europeni / Biroul de Informare

al Consiliului Europei în Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –

125, [1] p. ; 20 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-78-637-9 Gratuit. – [2008-1311]

- - 1. Consiliul Europei.

341.176(4)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

1295. Beschieru, Ion

Implementarea legilor în Republica Moldova – probleme actuale / Ion Beschieru, Viorel Furdui ; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale IDIS "Viitorul".

Ch. : TISH, 2008 (CEP USM). – 59 p. : tab. ; 24 cm. – (Politici Publice). Bibliogr.: p. 46-49 (56 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Think Tank Fund

the Open Society Inst., Budapest. – 100 ex. ISBN 978-9975-9553-8-6

of

16

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2008-1355]

- - 1. Implementarea legilor – Republica Moldova.

342.5(478)

1296. Life Through Children's Eyes : Children's Report on the Respect of

the Convention on the Rights of the Child in the Republic of Moldova / Child Rights Information Centre Moldova (CRIC) ; coord. : Cezar Gavriliuc ; transl. : Eugen

Oprea. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 70, [2] p. : fot. ; 20 x 21

cm.

Apare cu sprijinul financ. al Save the Children Sweden, Alliance of Active NGOs in Social Protection of the Child and the Family. – 500 ex.

[2008-1388]

- - 1. Drepturile copilului – Republica Moldova (engl.).

342.7-053.2(047)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică

1297. Hadîrcă, Igor

Răspunderea penală pentru infracţiunile săvârşite în sfera circulaţiei sub- stanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor acestora : Material

didactico-şt. / Igor Hadîrcă ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Penal şi Criminologie. – Ch. : CEP USM, 2008. – 281 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 260-279 şi în notele de subsol. – 50 ex. ISBN 978-9975-70-718-3

[2008-1336]

- - 1. Infracţiuni – Trafic de droguri – Răspundere penală. 2. Răspundere penală – Trafic de droguri.

343.575(075)

1298. Serviciul prevenire şi combatere a spălării banilor = Office for Pre-

vention and Fight Against Money Laundering : Raport anual / Centrul pentru Com- baterea Crimelor Economice şi Corupţiei ; alcăt. : Valeriu Sîrcu, Mihail Gofman, Adrian Corcimar [et al.]. – [Ch. : S. n., 2008 ("Tipografia-Sirius" SRL)]. – 29 cm. … 2007. – 2008. – 35 ; 35 p. : diagr., fig., tab. color. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Pag. paral. – Carte-valet ("перевертыш"). – F. f. de tit. – Apare cu

sprijinul financ. al Comisiei Europene, Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălă- rii banilor şi finanţării terorismului în Rep. Moldova (MOLICO), cofinanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Intern. [et al.]

[2008-1385]

- - 1. Spălarea banilor – Prevenire – Combatere.

343.35(047)=135.1=111

349 Ramuri speciale ale dreptului 349.3 Drept social

17

Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

1299. Protection of older people's rights in Moldova : Practical guide /

HelpAge Intern. ; aut. : Zinaida Guţu ; coord. : Tatiana Sorocan. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 52 p. : tab. ; 24 cm. Apare cu sprijinul financ. al org. "Irish Aid". – 100 ex. ISBN 978-9975-72-008-3

[2008-1244]

- - 1. Protecţie socială – Persoane în etate (engl.).

349.3:364.04(478)-053.9

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ 351/354 Administraţie publică

1300. Budlender, Debbie

Bugetele sensibile la dimensiunea de gen : Man. pentru formatori /

Debbie Budlender ; PNUD. – [Ch. : S. n., 2008] ; Bratislava : S. n., 2005 ("Tipogra- fia-Sirius" SRL). – 92 p. : fig., tab. ; 26 cm. Aut este indicat pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Cooperaţiei de Dezvoltare Austriece (ADC) Broşată

[2008-1387]

- - 1. Finanţe publice – Dimensiune de gen.

351.72:316.346.2(075)

1301. Fortificarea guvernării locale din Moldova prin sporirea transpa-

renţei bugetelor locale = Strengthening the local governance in Moldova through improved transparency of local budgets / Andrius Tamosiunas, Eugen Hristev, Ro- man Laduş [et al.] ; Fundaţia de Investigaţii Sociale şi Econ. – Ch. : Pontos, 2007 (Tipogr. "Euro-pres"). – 56 ; 54 p. : fig. ; 24 cm.

Text paral.: lb. rom., engl. – Pag. paral. – Carte-valet ("перевертыш"). – Bibliogr.: p. 54-55 (26 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Min. Afacerilor Externe din Polonia şi al Iniţiativei Europene Centrale. – 1000 ex. ISBN 978-9975-938-64-8

[2008-1373]

- - 1. Administraţie locală – Sondaje.

1302. Popa, Victor

352:303(078.7)=135.1=111

Efectele descentralizării : rolul reprezentantului guvernului în unităţile ad- ministrativ-teritoriale / Victor Popa ; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale IDIS "Viitorul". – Ch. : TISH, 2008 (CEP USM). – 71 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Politici Publi- ce).

Bibliogr.: p. 61-62 (31 tit.) şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Think Fund of the Open Society Inst., Budapest. – 100 ex.

18

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-9553-7-9

[2008-1337]

- - 1. Administraţie publică – Descentralizare.

1303. Strungaru, Vitalie

351/354.071.6

Acţiunile comandantului plutonului de carabinieri în planificarea misiunilor de luptă : Material didactic / Vitalie Strungaru, Constantin Stângaci, Viorel Şcerbina. – Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova, 2008 (Tipogr. "Comerţ- cupon" SRL). – 107 p. : des., scheme, tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 107 (14 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-930-38-3

[2008-1258]

- - 1. Trupe de carabinieri – Misiuni de luptă.

1304. Strungaru, Vitalie

351.746:355.4(076.5)

Tactica militară în definiţii : Trupele de carabinieri : (material didactic) / Vitalie Strungaru, Constantin Stângaci, Viorel Şcerbina. – Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova, 2008 (Tipogr. "Comerţ-cupon" SRL). – 64 p. : tab. ; 20 cm.

Bibliogr.: p. 64 (14 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-930-39-0

[2008-1256]

- - 1. Trupe de carabinieri – Tactică militară.

351.746:355.42(076.5)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE 366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului

1305. Harnău, Silvia

Protecţia consumatorului : Îndrumar didactic / Silvia Harnău ; Progr. TACIS al Uniunii Europene pentru Rep. Moldova, Asistenţă în Implementarea APC şi OMC şi a Planului de Acţiuni UE-Moldova în Cadrul Politicii Europene de Vecină- tate (PA PEV). – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 136, [4] p. ; 30 cm. Bibliogr.: p. 105-113 (189 tit.). – Apare cu sprijinul financ. a Uniunii Euro- pene. – 2000 ex. ISBN 978-9975-78-636-2 Gratuit. – [2008-1307]

- - 1. Protecţia consumatorului.

366(075)

1306. Protecţia consumatorului : Disciplină opţională : Curriculum pentru

cl. a 8-a – a 9-a şi a 10-a – a 12-a / Galina Gavriliţă, Silvia Harnău, Angela Cara [et

19

Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

al.] ; evaluatori : Aglaida Bolboceanu, Nina Uzicov, Adela Scutaru [et al.] ; Min. Edu- caţiei şi Tineretului al Rep. Moldova, Consiliul Naţ. pentru Curriculum şi Evaluare. – Ch. : S. n., 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 27, [1] p. : fig. ; 30 cm. Bibliogr.: p. 9-10 (26 tit.). – 2000 ex. ISBN 978-9975-78-634-8

[2008-1305]

- - 1. Protecţia consumatorului – Curriculum-uri.

366(073.3)

1307. Protecţia consumatorului : Ghid pentru elevi : Glosar de termeni

specifici, Legi şi acte normative ale Rep. Moldova, Directive şi doc. programatice ale Uniunii Europene / Consiliul Naţ. pentru Curriculum şi Evaluare, Proiectul "Asistenţă în implementarea APC, OMC şi a Planului de Acţiuni Uniunea Europeană – Rep. Moldova, în cadrul Politicii Europene de Vecinătate". – Ch. : S. n., 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 27, [1] p. ; 30 cm. 2000 ex. ISBN 978-9975-78-635-5

[2008-1306]

- - 1. Protecţia consumatorului – Ghiduri.

366(036)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER 37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie

1308. Boguş, Boris

Învăţarea motrică : Material didactic / Boris Boguş ; Univ. de Stat din Mol- dova, Catedra Cultură Fizică şi Sport. – Ch. : CEP USM, 2008. – 70, [1] p. : sche- me, tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 68-70 (43 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-70-693-3

[2008-1265]

- - 1. Psihologie pedagogică – Învăţare motrică.

37.015.3

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

1309. Botgros, Ion

Fizică : cl. a 8-a : Ghidul profesorului / Ion Botgros, Viorel Bocancea, Ni- colae Constantinov ; comisia de experţi : Eugen Gheorghiţă, Grigore Opaţchi, Nina Coteci ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 79, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei). Bibliogr.: p. 80 (7 tit.). – 2020 ex. ISBN 978-9975-79-370-4

20

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2008-1359]

- - 1. Fizică – Metodica predării.

37.016.046:53

1310. Idem în lb. rusă : Физика / trad. [din lb. rom.] : Evelina Bocancea,

Galina Ivanova. – Изд. 2-ое, пересмотр. и доп. – Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 80 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei). Bibliogr.: p. 80 (6 tit.). – 1020 ex. ISBN 978-9975-79-326-1

[2008-1360]

- - 1. Fizică – Metodica predării (rusă).

1311. Dulamă, Maria Eliza

37.016.046:53

Didactica geografiei : Man. pentru studenţi şi profesori / Maria Eliza Dula- mă, Serafima Roşcovan ; Univ. "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, Univ. de Stat din

Tiraspol (cu sediul în Chişinău). – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 511, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 506-511. – 100 ex. ISBN 978-9975-80-129-4

[2008-1374]

- - 1. Geografie – Metodica predării.

37.016.046:91

Istoria între ştiinţă şi şcoală – perioada interbelică în Basarabia. – Vezi Nr

1418

1312. Niculcea, Tatiana

Limba română : cl. a 4-a : Ghidul învăţătorului / Tatiana Niculcea, Mariana Marin ; comisia de experţi : Angela Cara, Maria Avram, Nina Branceanu ; Min. Edu-

caţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Cartier SRL, 2008 (Combinatul Poligr.). – 80 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei). Bibliogr.: p. 80 (34 tit.). – 3050 ex. ISBN 978-9975-79-498-5

[2008-1361]

- - 1. Limba română – Metodica predării.

1313. Райски, Виктор

37.016.046:821.135.1

Математика : 8 кл : Пособие для учителя / Виктор Райски, Тудорица Райски ; М-во просвещения и молодежи Респ. Молдова. – Ch. : "Litera AVN" SRL, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 94 p. : fig. ; 24 cm. – (Litera educaţional).

21

Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

ISBN 978-9975-904-77-3 (eronat)

[2008-1408]

- - 1. Matematică – Metodica predării (rusă).

37.016.046:51(075.3)

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară

1314. Citind învăţ să fiu : Auxiliar didactic pentru psihologi şcolari, diri-

ginţi, profesori / Centrul Educaţional "Pro Didactica" ; grupul de lucru : Violeta Dumitraşcu (coord.), Elena Cartaleanu, Tatiana Cartaleanu [et al.]. – Ed. a 2-a. – Ch. : Centrul Educaţional "Pro Didactica", 2008 (Combinatul Poligr.). – 143, [1] p. :

fig. ; 27 cm. – (Colecţia Biblioteca "Pro Didactica") (Seria : "Aici şi acum" / coord. :

Violeta Dumitraşcu). Bibliogr.: p. 143-144 (43 tit.). – 2000 ex. ISBN 978-9975-9763-7-4

[2008-1325]

- - 1. Educaţie.

37.091

1315. "Deja Vu" : Liceul "Spiru Haret". Promoţia 2008 : [Chişinău] : Al-

bum / Liceul "Spiru Haret" ; ed., red. : Cătălin Ambroci, Ion Verdeş ; fot. : Maxim Andrieş, Anastasia Zamfir. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 176 p. : fot. ; 27 cm. 150 ex. ISBN 978-9975-66-073-0 (în cop. tare)

[2008-1369]

- - 1. Liceul "Spiru Haret" – Chişinău – Promoţia, 2008 – Albume.

1316. Pufu, Elena

37.091(478-25)(084.12)

Analiza statistică a evaluării progresului şcolar în grupele de excelenţă de fizică / Elena Pufu. – Ch. : Univers Pedagogic, 2007. – 25 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 15 (9 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-48-034-5

[2008-1417]

- - 1. Evaluarea rezultatelor şcolare.

37.091(083.41)

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală

1317. Cemortan, Stela

Copilărie : [set de tablouri] / Stela Cemortan, Elvira Voloşin. – Ch. :

Stelpart, [2007] (Tipogr. or. Orhei). – 32 f. il. color într-o mapă ; 30 cm.

[2008-1398]

22

373.2

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1318. Cemortan, Stela

Plai natal : Set de tablouri / Stela Cemortan, Elvira Voloşin. Stelpart, 2007 (Tipogr. or. Orhei). – 32 f. il. color într-o mapă ; 30 cm.

[2008-1399]

Ch.

:

373.2

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

1319. Universitatea Tehnică a Moldovei : Promoţia 2008 / Univ. Tehn. a

Moldovei. – Ch. : S. n., 2008 (Combinatul Poligr.). – [110] p. : fot. color ; 29 cm. – (Anul Tineretului – 2008 : împreună în viitor). F. f. de tit.

[2008-1259]

- - 1. Universitatea Tehnică a Moldovei – Promoţia, 2007.

378.662(478)(092)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII

51 MATEMATICĂ

1320. Andreescu, Titu

Problems from the Book / Titu Andreescu, Gabriel Dospinescu. – [Ch. : S.

n.,] ; Allen (SUA) : XYZ Press, 2008 (Combinatul Poligr.). – 554 p. ; 22 cm. Bibliogr.: p. 547-552 (76 tit.). – Ind.: p. 553-554 ISBN 978-0-9799269-0-7 (XYZ Press) (în cop. tare)

[2008-1347]

- - 1. Matematică (engl.).

1321. Braghiş, Maria

51

Matematica : Curs opţional : Cl. a 4-a / Maria Braghiş. – Ch. : Interprint, 2007 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 68 p. ; 22 cm. 2000 ex. ISBN 978-9975-9619-5-0

[2008-1301]

- - 1. Matematică.

51(075.2)

1322. Omul şi asteroidul Grebenciov : Amintiri, eseuri, crochiuri, intervi-

uri, imagini foto / concepţie şi realizare : Dumitru Păsat. – Ch. : Pontos, 2008

(Tipogr. "Reclama" SA). – 156, [2] p. : fot., [16] p. fot. ; 20 cm. Texte: lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr.: p. 152-156. – 1000 ex. ISBN 978-9975-102-88-9

[2008-1400]

- - 1. Grebenciov, Eugeniu, 1932 - …, matematician – Biografie.

23

Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

1323. Райски, Тудорица

51(092)(082)

Тесты по математике : 4 кл. / Тудорица Райски. – Ch. : Litera AVN,

2008 ("Tipogr. Reclama" SA). – 48, [2] p. ; 24 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-904-84-1

[2008-1247]

- - 1. Matematică – Teste (rusă).

517 Analiză

1324. Corlat, Andrei

51(079)

Teoria măsurii şi integrala Lebesgue : Note de curs / Andrei Corlat ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matematică şi Informatică, Catedra Analiză Matemati- că şi Ecuaţii Diferenţiale. – Ch. : CEP USM, 2008. – 59 p. ; 30 cm. Bibliogr.: p. 57 (13 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-70-697-1

[2008-1299]

- - 1. Teoria măsurii (matematică).

517.518.1(075.8)

519.2 Probabilitate. Statistică matematică

1325. Slabu, Valeria

Elemente de statistică : [pentru uzul studenţilor] / Valeria Slabu. – Ch. :

Tehnica-Info SRL, 2007 (Tipogr. or. Iaşi). – 209 p. : fig., tab. ; 26 cm. Indice CZU trecut eronat pe carte. – Bibliogr.: p. 209 (17 tit.). – 50 ex. ISBN 9975-63-142-8

[2008-1318]

- - 1. Statistică matematică.

1326. Botgros, Ion

53 FIZICĂ

519.2(075.8)

Fizică : Man. pentru cl. a 8-a / Ion Botgros, Viorel Bocancea, Nicolae

Constantinov ; comisia de experţi : Eugen Gheorghiţă, Grigore Opaţchi, Nina Coteci ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Ch. :

Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 128 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei). 50350 ex. ISBN 978-9975-79-492-3

[2008-1345]

- - 1. Fizică.

24

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

53(075.3)

531 Mecanică teoretică. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide

1327. Axinti, Gavril

Compendiu de mecanică : [pentru uzul studenţilor] / Gavril Axinti ; ref. şt. :

George Bălan, Vasile Marina. – Ch. : Tehnica-Info SRL, 2008 (Tipogr. or. Iaşi). – 298 p. : fig. ; 26 cm. Bibliogr.: p. 298 (19 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-63-107-5

[2008-1319]

- - 1. Mecanică teoretică.

531(075.8)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE

1328. Revenco, Mihail

Metode chimice de analiză : Lucrări de lab. la chimia analitică / Mihail

Revenco, Petru Bulmaga ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Chimie şi Tehnologie, Catedra Chimie Analitică. – Ch. : CEP USM, 2007. – 72 p. : tab. ; 20 cm. 50 ex. ISBN 978-9975-70-565-3

[2008-1352]

- - 1. Chimie analitică.

543.2(076.5)

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE

1329. Biologie : Man. pentru cl. a 8-a / Maria Duca, Aurelia Crivoi, Lidia

Dencicov [et al.] ; comisia de evaluare : Gheorghe Şişcanu, Natalia Curea, Nicolae

Moraru ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Editerra Prim SRL, 2008 (Tipogr. Ed. "Universul" ÎS). – 135 p. : fig., tab. color ; 24 cm. 50100 ex. ISBN 978-9975-9717-6-8

[2008-1414]

- - 1. Biologie.

57(075.3)

1330. Ghid privind reglementarea importului/exportului substanţelor care

distrug stratul de ozon, precum şi al echipamentelor şi produselor ce conţin aseme- nea substanţe / Marina Mândru, Anatolie Tărâţă, Ala Cojocaru [et al.] ; Min. Ecologi- ei şi Resurselor Naturale al Rep. Moldova, Oficiul Ozon. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Ericon" SRL). – 201 p. : fig. color., tab. ; 29 cm. Aut. sunt indicaţi la p. 3. – 200 ex. ISBN 978-9975-9679-3-8

25

Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

[2008-1272]

- - 1. Stratul de ozon – Protecţie.

574:551.510.534

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61 MEDICINĂ 612 Fiziologie. Fiziologie comparată

1331. Minciună, Vitalie

Aplicarea tremurometriei accelerometrice în scopul estimării caracteristici-

lor funcţionale de vârstă în activitatea sistemului nervos : [studiu] / Vitalie Minciună ; Centrul Rep. de Reabilitare Medico-Socială al Min. Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. CEP USM). – 99, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 94-100 (76 tit.). – 500 ex. ISBN 978-9975-70-708-4

[2008-1263]

- - 1. Sistem nervos – Tremurometrie – Aplicare. 2. Tremurometrie – Sis-

tem nervos.

612.8:616.8-009.3-071.3

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală

1332. Alimentaţia sănătoasă a copilului : Sfaturi practice / Fundaţia

"Agapedia" Moldova ; alcăt. : Eleonora Antohi, Ala Jivalcovschi, Tatiana Macaleţ [et

al.]. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 19 p. ; 21 cm.

Apare cu sprijinul financ. al Western Union Foundation, Jurgen Klinsmann Stiftung "Agapedia". – 5000 ex. ISBN 978-9975-80-158-4

[2008-1380]

- - 1. Alimentaţie – Copii – Sfaturi practice.

613.22(083.132)

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor

1333. Poştarencu, Dinu

Spitalul de Tuberculoză din Vorniceni : [raionul Călăraşi] : Secvenţe istori- ce / Dinu Poştarencu. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 112 p. : fot.,

fot. color ; 24 cm. Bibliogr. în notele de subsol. – 600 ex. ISBN 978-9975-78-549-5

[2008-1302]

- - 1. Spitalul de Tuberculoză din Vorniceni – Raionul Călăraşi – Republi- ca Moldova – Istorie.

614.2(478-21/-22):616.24-002.5(091)

26

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1334. Spitalul Clinic Municipal Bălţi : de la 1872 pornire : istorie, reali-

zări, perspective : 135 ani / aut. proiectului, coord. ed. : Grigore Chetrari, Maria Pă-

dure, Stella Russu-Gorea [et al.] ; text în engl. : Aliona Iarmolovici. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 71, [1] p., [68] p. fot. color. ; 21 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-937-23-8

[2008-1242]

- - 1. Spitalul Clinic Municipal Bălţi – Republica Moldova – Istorie.

614.2(478-21)(091)

616 Patologie. Medicină clinică 616.1/.9 Patologie specială

1335. Endocardita infecţioasă : Elab. metodică / Sergiu Popa, Aurel

Bătrânac, Constantin Babiuc [et al.] ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Recla- ma" SA). – 42 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 42 (11 tit.). – F. f. de tit.

[2008-1409]

- - 1. Endocardită infecţioasă. 616.126-002(076.5)

1336. Leziunile valvulare dobândite: aspecte etiopatogenetice şi de tra-

tament : Elab. metodică / Rodica Pascal, Sergiu Popa, Eugen Russu [et al.] ; Min.

Sănătăţii al Rep. Moldova, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : Cartdidact, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 34, [1] p. ; 21 cm. F. f. de tit. – 50 ex. ISBN 978-9975-940-61-0

[2008-1405]

- - 1. Leziuni valvulare – Tratament.

616.12-001-08(076.5)

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie

1337. Tuberculoza multirezistentă = Туберкулез с множественной

лекарственной устойчивостью : Întrebări şi răspunsuri / Asoc. Obştească "Carlux".

– [Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL)]. – 14 ; 14 p. : il. color ; 21 cm. Text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. paral. – Carte-valet ("перевертыш"). – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Proiectului TB/SIDA al Fondului Global pentru combaterea SIDA, TB şi Malarie, Banca Mondială şi Fundaţie Soros Moldova

[2008-1412]

- - 1. Tuberculoză multirezistentă.

27

616.24-002.5=135.1=161.1

Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar

1338. Gastroenerologie : curs de lecţii / colectiv de aut. : Ivan Victor

Butorov, Mariana Negrean, Liuba Tomulescu [et al.] ; aut. proiectului, red. şi coord. de ed. : Mariana Negrean. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 163, [4] p. :

il. color ; 29 cm.

Bibliogr.: p. 167. – 500 ex. ISBN 978-9975-77-066-8

[2008-1421]

- - 1. Gastroenerologie.

616.33/.37-07-08(075.8)

616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele

1339. Beţiu, Mircea

Dermatovenerologia în teste = Дерматовенерология в тестах / Mircea

Beţiu, Gheorghe Muşet, Nina Fiodorova ; trad. în rusă : Nina Fiodorova ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Dermatovenerologie. – Ed. a 2-a. – Ch. : USMF, 2007 (Tipogr. "Ericon" SRL). – 240 p. ; 28 cm. Text paral.: lb. rom., rusă. – 500 ex. ISBN 978-9975-9679-4-5

[2008-1277]

- - 1. Dermatovenerologie.

616.5+616.97(079)=135.1=161.1

618 Ginecologie. Obstetrică

1340. Paladi, Gheorghe

Obstetrica patologică : Manual / Gheorghe Paladi, Olga Cerneţchi, Taisia Eşanu [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. :

CEP "Medicina", 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – ISBN 978-9975-915-31-1.

Vol. 2. – 2008. – 744 p. : fig. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-915-32-8 (în cop. tare). – [2008-1315]

- - 1. Obstetrică patologică.

618.2(075.8)

619 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară

Enciu, Valeriu. Afecţiunile septice ale acropodiilor la bovine. – Vezi Nr

1347

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI

AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură 631.1 Conducerea şi organizarea fermelor

28

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1341. Букур, Василе

Учет биологических активов : [моногр.] / Василе Букур, Людмила То- дорова ; Гос. Аграр. Ун-т Молдовы. – К. : Centrul ed. al UASM, 2008. – 246 p. :

tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 209-216 (114 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-64-117-3

[2008-1274]

- - 1. Evidenţă contabilă – Întreprinderi agricole (rusă).

631.162:657.1(478)

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice

1342. Bucur, Gheorghe

Metode şi practici agricole de reproducere a fertilităţii solului în cadrul agriculturii biologice : [pentru uzul studenţilor] / Gheorghe Bucur ; Univ. Agrară de Stat din Moldova, Catedra "Agrotehnică şi Fitotehnică". – Ch. : IEFS, 2008. – 39, [1] p. : tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 39 (7 tit.). – 75 ex. ISBN 978-9975-9562-9-1

[2008-1294]

- - 1. Fertilitatea solului.

631.452(076.5)

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor

1343. "Obsolete Pesticides in Central and Eastern European, Cau-

casus and Central Asia Regions : Start of Clean Up", intern. forum (9 ; 2007 ; Chişinău). 9 th International HCH and Pesticides Forum for CEECCA Countries "Ob- solete Pesticides in Central and Eastern European, Caucasus and Central Asia Region : Start of Clean Up", 20-22 Sept. 2007 Chisinau, Rep. of Moldova :

Proceedings / ed. by : John Vigen, Valentin Pleşca, Valeriu Moşanu [et al.]. – Ch. :

CEP USM, 2008. – 325, [1] p. : fig., il., tab. ; 30 cm.

Antetit.: Min. of Ecology and Natural Resources, Intern. HCH & Pesticides Assoc. (IHPA). – Bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul Nat. Ecological Fund, Min. of Ecology and Natural Resources, State Centre for certification and registra- tion of phyto-sanitary means and fertilizers [et al.]. – 280 ex. ISBN 978-9975-70-707-7

[2008-1300]

- - 1. Pesticide – Protecţia plantelor (engl.).

632.95:574(082)

1344. Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali şi a bolilor plantelor

agricole pentru luna

anul

şi recomandări de combatere a lor şi a buruienilor =

29

Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

Прогноз распространения главнейших вредителей и болезней сельскохозяйст- венных культур в июле 2008 года и рекомендации по борьбе с ними с сорня- ками / Min. Agriculturii şi Ind. Alimentare al Rep. Moldova, Inspectoratul de Stat Rep. pentru Protecţia Plantelor. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 20 cm. iulie 2008. – 2008. – 61 p. : tab., [5] p. : il. color. – Text paral.: lb. rom., ru- să. – F. f. de tit. – [2008-1248] - - 1. Boli – Plante agricole – Combatere. 2. Plante agricole – Boli – Comba-

tere.

632.914(478)(083.13)=135.1=161.1

1345. august 2008. – 2008. – 51, [2] p. : tab., [8] p. : il. color. – Text

paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – [2008-1410]

- - 1. Boli – Plante agricole – Combatere. 2. Plante agricole – Boli – Com-

batere.

632.914(478)(083.13)=135.1=161.1

634 Horticultură în general

1346. Catan, Petru

Managementul, eficienţa şi factorii de risc în viticultură : [pentru uzul stu- denţilor] / Petru Catan, Elena Efros, Sergiu Ţurcanu ; Univ. Slavonă din Rep. Mol- dova. – Ch. : Centrul ed. al UASM, 2008. – 294 p. : des., diagr., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 219-229 (187 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-64-118-0

[2008-1275]

- - 1. Viticultură – Management.

634.8:005(075.8)

1347. Cercetări în pomicultură : [culeg. de lucr. şt.] / Min. Agriculturii şi

Industriei Alimentare al Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Pomicul- tură ; col. red. : Mihail Rapcea (red.-şef), Ilie Donica, Ion Caraman [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. AŞM). – 20 cm. – ISBN 978-9975-62-137-3. Vol. 7. – 2008. – 276 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex. – ISBN 978-9975-62-229-5. – [2008-1348]

- - 1. Pomicultură.

634:061.61(082)=135.1=161.1

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a peşte- lui. Înmulţirea animalelor domestice

1348. Enciu, Valeriu

Afecţiunile septice ale acropodiilor la bovine : (Lucr. de sinteză) / Valeriu Enciu ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : UASM, 2008. – 143, [1] p. : fig. ; 20 cm.

Bibliogr.: p. 132-143 (175 tit.). – 100 ex.

30

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-64-107-4

[2008-1273]

- - 1. Bovine – Afecţiuni septice.

636.2+619(075)

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII 654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)

1349. Carte de telefoane. Raionul Cahul : la data de 1 dec. 2007 /

Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). – 448 p., [14] p. fig. color

; 20 cm.

5000 ex.

ISBN 978-9975-9518-5-2

[2008-1341]

- - 1. Linii telefonice – Raionul Cahul – Republica Moldova – Carte de te- lefoane. 2. Carte de telefoane – Raionul Cahul – Republica Moldova.

654.15(478-21/-22)(058.7)

1350. Carte de telefoane. Raionul Călăraşi : la data de 1 dec. 2007 /

Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). – 288 p., [10] p. fig. color

; 20 cm.

5000 ex.

ISBN 978-9975-9518-2-1

[2008-1340]

- - 1. Linii telefonice – Raionul Călăraşi – Republica Moldova – Carte de

telefoane. 2. Carte de telefoane – Raionul Călăraşi – Republica Moldova.

657 Contabilitate

1351. Bulbocean, Olesea

654.15(478-21/-22)(058.7)

Contabilitatea în instituţiile publice : Teste, probleme, studii de caz /

Olesea Bulbocean, Stela Pleşca ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra "Con- tabilitate". – Ch. : "Editerra Prim" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 269, [1] p. : tab.; 21 cm. Bibliogr.: p. 263 (16 tit.). – 500 ex. ISBN 978-9975-9801-5-9

[2008-1316]

- - 1. Contabilitate – Instituţii publice.

657.1:351(076.5)

1352. Настольная книга аудитора : (нормат. акты по состоянию на

22.04.2008 г.). – Ch. : "Vivar-Editor" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 214, [2] p. ; 30 cm.

31

Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

500 ex. ISBN 978-9975-9706-3-1 (în cop. tare)

[2008-1308]

- - 1. Contabilitate – Acte normative (rusă).

657.01(094)

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE 672/673 Obiecte din fier şi oţel

1353. Производство легированной стали и катанки сварочного на-

значения : [монография] / Бабичев А. К., Белитченко А. К., Буряк А. И. [и др.]. – Бендеры : "Полиграфист", 2008. – 118, [1] p. : des., des. color, tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 115-119 (68 tit.). – 300 ex. ISBN 978-9975-9974-0-9 (în cop. tare)

[2008-1351]

- - 1. Obiecte din fontă şi oţel – Producere (rusă).

672.1

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT

78 MUZICĂ

1354. Александр Львович Соковнин, 1912-1993 : [учитель-пианист] /

авт.-сост. : Ирина Столяр ; обл. : Руксанда Романчук. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 286, [2] p. : fot., n. muz. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 275-277 (52 tit.). – Ind. de nume: p. 278-286. – 200 ex. ISBN 978-9975-72-063-2

[2008-1245]

- - 1. Соковнин, Александр Львович, 1912-1993, учитель пианист – Биография.

786.2.071(092)

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT

1355. Bologan, Viorel

Trepte : arta de a deveni mare maestru : Ghid metodic : [pentru profesorii de sah] / Viorel Bologan ; pref. de Garri Kasparov ; trad. din lb. rusă de Viorel

Ciobanu. – Ch. : "Metrompaş" SRL, 2008. – 295, [1] p. : fig., tab., fot. ; 21 cm. 2000 ex. ISBN 978-9975-9740-5-9 (în cop. tare)

[2008-1365]

- - 1. Şah.

32

794.1(075)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică

1356. Gavrilov, Vitalie

Metodica instruirii acţiunilor tactice în futsal : Studiu metodic / Vitalie

Gavrilov ; Univ. de Stat din Moldova, Catedra Cultură Fizică şi Sport. – Ch. : CEP USM, 2008. – 91 p. : fig. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 91 (15 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-70-706-0

[2008-1353]

- - 1. Fotbal – Tactică.

796.332.05(076.5)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILO-

LOGIE

1357. Ghenciu, Maria

Outils linguistiques d'interprétation d'un texte littéraire : [pentru uzul stu- denţilor] / Maria Ghenciu, Natalia Zgherea ; Univ. D'Etat "B. P. Hasdeu" de Cahul. –

Cahul : USC, 2008 (Tipogr. "Turnul Vechi" SRL). – 118 p. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 118 (18 tit.). – 150 ex. ISBN 978-9975-9721-5-4

[2008-1329]

- - 1. Texte literare – Limba franceză.

1358. Gherasim, Alexandra

801.82:811.133.1

Teoria textului : Antologie : pentru progr. de masterat / Alexandra Ghera- sim, Nadejda Cara ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Litere, Catedra Lb. Română, Lingvistică Gen. şi Romanică, Catedra Filologie Rusă. – Ch. : USM, 2008. – 291, [1] p. ; 24 cm.

Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex. ISBN 978-9975-70-567-7

[2008-1267]

- - 1. Teoria textului.

1359. Grondin, Jean

801.7/.8(082.2)=135.1=161.1

Hermeneutica : [studiu] / Jean Grondin ; trad. din lb. fr. : Adrian Ciubotaru. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 91, [1] p. ; 21 cm. – (Colecţia "Opera aperta" / concepţia graf. a col. : Ion Severin). Bibliogr.: p. 90-91 (14 tit.) şi în notele de subsol. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-67-586-4

33

Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

[2008-1287]

- - 1. Hermeneutică.

801.73:14

1360. "Probleme de lingvistică generală şi romanică", colocviul şt.

intern. (2007; Chişinău). Actele Colocviului Ştiinţific Internaţional "Probleme de lingvistică generală şi romanică" : consacrată aniversării a 80-ea de la naşterea lui Grigore Cincilei doctor habilitat, profesor univ., Chişinău, 1 dec. 2007, ed. a 2-a / com. şt. : Ion Guţu (preş.), Anatol Lenţa, Cornelia Cincilei [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2008. – 259, [1] p., [1] f. portr. ; 29 cm. Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Catedra Fi- lologia Fr. "Gr. Cincilei". – Texte: lb. rom., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul financ. al Alianţei Franceze din Moldova, Agenţiei Univ. a Francofoniei, Asoc. Profesorilor de Lb. Fr. Din Moldova. – 100 ex. ISBN 978-9975-70-562-2

[2008-1268]

- - 1. Lingvistică generală. 2. Lingvistică romanică.

81'1+811.13'1(082)=135.1=133.1

1361. "Tineretul de azi – viitorul de mâine", conf. şt. studenţească

(2008; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică studenţească "Tineretul de azi – viitorul de mâine" dedicată aniversării 62 de ani de la fondarea USM, 12 martie 2008 : Rez.

comunic. / resp. ed. : Ludmila Zbanţ, Angela Grădinaru. – Ch. : USM, 2008. – 60, [1] p. ; 20 cm.

Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine. – Texte: lb. rom., fr., engl., span. – 40 ex. ISBN 978-9975-79-713-8 (eronat)

[2008-1261]

1362. Монастырская, А. К.

[80/81+821.09]:378(082)=00

Практикум по литературному редактированию / А. К. Монастырская ; Молд. гос. ун-т, Фак. журналистики и науки о массовых коммуникациям, Каф. коммуникаций. – Ch. : CEP USM, 2007. – 172, [1] p. : tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 168-170 (54 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-70-533-2

[2008-1264]

Practicum de redactare literară.

- - 1. Redactare literară (rusă).

811 Limbi individuale 811.111 Limba engleză

34

808.2:655.254.22(076.5)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1363. English for a New Life : (Manual) / Asoc. "Engleza pentru o viaţă

nouă" ; coord. : Vasile Filat. – Ed. rev. şi corectată. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P.

"Tipogr. Centrală"). – 30 cm.

Book 1 / Natalia Boicu, Cristina Cornescu, Rodica Filat [et al.]. – 2008. – 175, [1] p. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-78-639-3. – [2008-1309]

- - 1. Limba engleză.

811.135.1 Limba română

1364. Axenti, Victor

L.R.C. Morfologia : [studiu şt.] / Victor Axenti.

811.111(075)

Cahul : USC, 2008

(Tipogr. "Turnul Vechi" SRL). – 214 p. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 210-212 (50 tit.). – 150 ex. ISBN 978-9975-9721-1-6

[2008-1327]

- - 1. Limba română – Morfologie.

811.135.1'366

811.135.2 Limba moldovenească

1365. Stati, Vasile

Pentru limba noastră moldovenească : Studiu istoric, sociolingvistic / Va- sile Stati ; cop. : A. Manukian. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 270, [2] p. : tab., facs. ; 18 cm. – (Seria Biblioteca "Pro Moldova"). Bibliogr.: p. 240-256 (415 tit.). – Ind. onomastic, etnonimic şi glotonimic, toponimic: p. 257-271. – 3000 ex. ISBN 978-9975-78-527-3

[2008-1310]

- - 1. Limba moldovenească – Sociolingvistică.

811.135.2'27

82 LITERATURĂ

82/821 Literatură artistică 821 Literatura limbilor individuale

1366. Eu şi bancul meu : Culeg. de bancuri şi vorbe de duh. – Ch. : An-

cestrala, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 79, [1] p. ; 17 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-78-537-2

[2008-1312]

- - 1. Bancuri.

821.135.1 Literatură română

35

821-36

Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

1367. Ispirescu, Petre

Basmele românilor / Petre Ispirescu ; cop. : Vitalie

Coroban. – Ed. a 2-a. – Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 589, [2] p. ; 22 cm. – (Colecţia "Cartier popular clasic").

Legende,

sau

800 ex.

ISBN 978-9975-79-495-4

[2008-1323]

- - 1. Literatură română – Legende.

821.135.1-343 Ispirescu 821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

1368. Burac, Andrei

Arena : [piese] / Andrei Burac. – Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Reclama"

SA). – 323, [1] p. ; 20 cm. Ref. ist.-lit.: p. 320-323. – 1000 ex. ISBN 978-9975-65-083-0

[2008-1404]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Piese.

1369. Garaz, Mihail

821.135.1(478)-2 Burac

Semnele şarpelui : [roman] / Mihail Garaz ; cuv. înainte : Nicolae Bătrânu ; pict. : Aurel Guţu. – Ed. a 2-a, rev. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 222, [1] p. : des. ; 22 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-074-8

[2008-1402]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.

1370. Gondiu, Anatolie

821.135.1(478)-31 Garaz

Jocuri de la sfârşitul copilăriei : [povestiri] / Anatolie Gondiu ; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 242, [2] p. ; 20 cm.

300 ex.

ISBN 978-9975-79-497-8

[2008-1382]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova.

1371. Grosu, Lidia

821.135.1(478)-3 Gondiu

Pe aripa infinitului : Versuri / Lidia Grosu ; prez. graf. : Diana Grosu ; cuv. înainte : Tamara Cristei. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 151, [5] p. :

il. ; 20 cm.

1000 ex.

36

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-72-078-6

[2008-1286]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

1372. Halipli, Vladimir

821.135.1(478)-1 Grosu

Ţara durerilor în floare : [versuri] / Vladimir Halipli. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 302, [2] p. ; 18 cm. Apare cu sprijinul dlui Vasile Stoleica, Vladimir Bolgari, Victor Volâneţ [et al.]. – 1000 ex. ISBN 978-9975-78-501-3

[2008-1313]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

1373. Muraru, Maria

821.135.1(478)-1 Halipli

Dragostea – mobilul crimei : [roman] / Maria Muraru ; cop. : G. Barac. –

Ch. : "Mediul Ambiant" PP SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 116 p. ; 22 cm.

200 ex.

ISBN 978-9975-9774-6-3

[2008-1317]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.

1374. Postu, Marin

821.135.1(478)-31 Muraru

CaUTerul : [versuri] / Marin Postu ; cop. : Vasile Cumpătă. – Ch. : "Mono- graf" SRL, 2008. – 48 p. ; 13 x 15 cm.

300 ex.

ISBN 978-9975-9747-6-9

[2008-1366]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

1375. Potângă, Alexei

821.135.1(478)-1 Postu

Toate ale lumii curg : versuri / Alexei Potângă ; cuv. înainte : Mihai Taşcă. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 59, [5] p., [1] p. il. ; 18 cm. Apare cu sprijinul dlui Nicolae Madan, dir. general al "Basconslux" SRL. –

1000 ex.

ISBN 978-9975-102-76-6

[2008-1322]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

1376. Răileanu, Andrei

37

821.135.1(478)-1 Potângă

Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

Nunta fără mire : Poveşti, schiţe, nuvele : Din viaţă luate şi repovestite / Andrei Răileanu ; cop. : Simion Coadă. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 304 p. ; 20 cm.

200 ex.

ISBN 978-9975-80-152-2

[2008-1377]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova.

1377. Rusnac, Anatol

821.135.1(478)-3 Răileanu

Pe o margine de vis : Versuri / Anatol Rusnac ; pref. : Mihai Morăraş ; des. graf. : Ludmila Tetca. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 207, [1] p. : il. ; 20 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-102-65-0

[2008-1284]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

1378. Ţurcanu, Andrei

821.135.1(478)-1 Rusnac

Estuar : Poeme / Andrei Ţurcanu ; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 134, [4] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Rotonda : Po-

ezie").

200 ex.

ISBN 978-9975-79-494-7

[2008-1381]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

821.135.1(478)-1 Ţurcanu

1379. Valeriu Morari : In memoriam : Versuri / text : Valeriu Morari, Ade-

la Morari ; cop. : Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 72 p. : fot. ; 20 cm.

100 ex.

ISBN 978-9975-927-33-8

[2008-1278]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

1380. Дистант, Жорж

821.135.1(478)-1 Morari

Сиамская Кошка : Сатир. новелла / Жорж Дистант. – К. : Лабиринт,

2008. – 223 p. ; 12 x 17 cm. Numele adevărat al aut. : Gh. Cutasevici. – 300 ex. ISBN 978-9975-943-68-0

[2008-1419]

38

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Literatură română din Republica Moldova (rusă).

821.135.1(478)-3=161.1 Дистант 821.14 Literatură greacă (elenă)

1381. Eschil

Tragedii / Eschil ; re-plămădire de Pavel Starostin ; pref. şi note de H. Rusu ; cop. : Igor Hmelniţki. – Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 286, [1] p. ; 20 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-65-082-3

[2008-1403]

- - 1. Literatură greacă – Tragedii.

821.14-21 Eschil

821.161.1 Literatură rusă

1382. Aforisme hazlii şi nu prea / sel. adaptată din presa rusă de la Chi-

şinău de Dumitru Ţâra. – Ch. : Fundaţia "Draghiştea", 2008. – 10 x 15 cm. – ISBN

978-9975-9633-5-0.

[Vol.] 3. – 2008. – 56 p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-9633-9-8. – [2008-

1253]

- - 1. Aforisme.

821.161.1-84

1383. Bancuri / sel. adaptată din presa rusă de la Chişinău de Dumitru

Ţâra. – Ch. : Fundaţia "Draghiştea", 2008. – 10 x 15 cm. – ISBN 978-9975-9633-3-

6.

[Vol.] 3. – 2008. – 84 p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-9986-4-2. – [2008-

1250]

- - 1. Bancuri.

821.161.1-36

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova

1384. Декабрина

Инъекция страсти : Стихи / Декабрина. – Ch. : "Grafic Design" SRL,

2008. – 200 p. ; 21 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-9758-1-0 (în cop. tare)

[2008-1297]

- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova.

1385. Дуб, Иван

39

821.161.1(478)-1 Декабрина

Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

Хозяин торговой палатки : Повесть / Иван Дуб. – К. : "Inversia-Dub" ÎÎ, 2008. – 161, [1] p. ; 20 cm.

250 ex.

ISBN 978-9975-9504-6-6

[2008-1344]

- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova (rusă).

821.161.1(478)-3 Дуб

1386. Ляпустин, Евгений

Штрихи : Стихи / Евгений Ляпустин ; худож. : Э. Майденберг. – К. :

"Grafic-Design" SRL, 2008. – 28 p. ; 17 cm. Изд. Центром рус. культуры в РМ. – 500 ex. ISBN 978-9975-9758-5-8

[2008-1296]

- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).

1387. Пагын, Сергей

821.161.1(478)-1 Ляпустин

Сверчок в радиоприёмнике : [стихи] / Сергей Пагын ; des., cop. :

Lorina Milcan, Denis Turcin. – К. : Б. и., 2008 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). – 60 p. ; 12 x 18 cm.

1000 ex. ISBN 978-9975-9509-9-2

[2008-1386]

1388. Сафта, Лариса

821.161.1(478)-1 Пагын

Все мои чувства – тебе! : [стихи] / Лариса Сафта ; худож. : Виорел Сафта. – Ch. : Pontos SRL, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 124, [3] p. ; 12 x 22

cm.

300 ex.

ISBN 978-9975-926-02-7

[2008-1407]

- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).

1389. Селявин, Любомир

821.161.1(478)-1 Сафта

Любовью нужно восторгаться… : Стихотворения / Любомир Селявин ; худож. : Надежда Тельминова. – Рыбница : Б. и., 2008 (ГУИПП "Бендер. тип. "Полиграфист"). – 142, [1] p. : il. ; 11 x 17 cm.

200 ex.

ISBN 978-9975-9919-9-5

[2008-1350]

- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).

40

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1390. Чорич, Майя

821.161.1(478)-1 Селявин

От сердца к сердцу : стихи / Майя Чорич. – Ch. : "Inversia-Dub" ÎI,

2008. – 125, [2] p. : il. ; 21 cm. 100 ex. ISBN 978-9975-9504-4-2

[2008-1343]

- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).

821.161.1(478)-1 Чорич

82/821-93 Literatură artistică pentru copii 821-93 Literatură pentru copii

1391. Aladin : [poveste] / trad. : Mihail Potorak. – Ch. : "Biblion" SRL ;

Pereslavli (Rusia) : "Integral" SRL, 2007 (Combinatul Poligr., or. Tveri, Rusia). – [16] p. : il. ; 20 cm.

F. f. de tit. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-9773-5-7

[2008-1269]

- - 1. Poveşti.

821-93

:

"Biblion" SRL ; Pereslavli (Rusia) : "Integral" SRL, 2007 (Combinatul Poligr., or.

Tveri, Rusia). – [16] p. : il. ; 20 cm. – (Citim pe silabe).

1392. Crăiasa zăpezilor : [poveste] /

trad. : Mihail Potorak.

– Ch.

F. f. de tit. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-9773-7-1

[2008-1271]

- - 1. Poveşti.

821-93

1393. Mica sirenă : [poveste] / trad. : Mihail Potorak. – Ch. : "Biblion"

SRL ; Pereslavli (Rusia) : "Integral" SRL, 2007 (Combinatul Poligr., or. Tveri, Rusia). – [16] p. : il. ; 20 cm.

F. f. de tit. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-9773-6-4

[2008-1270]

- - 1. Poveşti.

821.111-93 Literatură engleză

1394. Defoe, Daniel

41

821-93

Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

Robinson Crusoe : [roman : trad. din engl.] / Daniel Defoe ; trad. şi pref. :

Petru Comarnescu ; il. de Jean Grandville. – Ed. a 2-a. – Ch. : Prut Internaţional,

2008 (Combinatul Poligr.). – 269, [7] p. : il. ; 21 cm. – (Biblioteca pentru toţi copiii). Tit. orig.: The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe. – 5000 ex. ISBN 978-9975-69-935-8 (în cop. tare)

[2008-1289]

- - 1. Literatură engleză pentru copii – Romane.

821.111-93 Defoe=135.1 821.111(73)-93 Literatură americană, în limba engleză

1395. London, Jack

Colţ Alb : [roman : trad. din engl.] / Jack London ; trad. de Mircea

Alexandrescu, Marius Măgureanu ; il. de Anatolie Smâşleaev. – Ed. a 2-a. – Ch. :

Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 225, [3] p. ; 21 cm. – (Biblioteca pentru toţi copiii). Tit. orig.: White Fang. – 5000 ex. ISBN 978-9975-69-942-6 (în cop. tare)

[2008-1290]

- - 1. Literatură engleză pentru copii – Romane.

1396. Twain, Mark

821.111(73)-93 London=135.1

Aventurile lui Huckleberry Finn : [roman : trad. din engl.] / Mark Twain ;

trad. de Petre Solomon ; il. de Serghei Samsonov ; cop. : Pavel Zmeev. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 328, [3] p. : il. ; 21 cm. – (Biblioteca pen- tru toţi copiii). Numele adevărat al aut.: Samuel Langhorne Clemens. – Tit. orig.: The Adventures of Huckleberry Finn ISBN 978-9975-69-955-6 (în cop. tare)

[2008-1358]

- - 1. Literatură engleză pentru copii – Romane.

1397. Twain, Mark

821.111(73)-93 Twain=135.1

Prinţ şi cerşetor : [roman : trad. din engl.] / Mark Twain ; trad. de Eugen B. Marian ; il. de Alexei Colâbneac ; cop. : Pavel Zmeev. – Ed. a 2-a. – Ch. : Prut In- ternaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 243, [5] p. : il. ; 22 cm. – (Biblioteca pentru toţi copiii).

Numele adevărat al aut.: Samuel Langhorne Clemens. – Tit. orig.: The Prince and The Pauper ISBN 978-9975-69-956-3 (în cop. tare)

[2008-1332]

42

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Literatură engleză pentru copii – Romane.

821.111(73)-93 Twain=135.1 821.111(411)-93 Literatură scoţiană în limba engleză

1398. Barrie, J. M.

Peter Pen şi Wendy : [roman : trad. din engl.] / J. M. Barrie ; trad. de Ovi- diu Constantinescu, Andrei Bantaş ; il. de F. Bedford ; cop. : Pavel Zmeev. – Ch. :

Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 117, [2] p. : il. ; 20 cm. – (Biblioteca

pentru toţi copiii). Tit. orig.: Peter Pand and Wendy ISBN 978-9975-69-949-5 (în cop. tare)

[2008-1357]

- - 1. Literatură engleză pentru copii – Romane.

821.111(411)-93 Barrie=135.1 821.112.2-93 Literatură germană

1399. Hauff, Wilhelm

Basme : [trad. din germ.] / Wilhelm Hauff ; trad. de Irina Vlad ; il. de Ser- giu Pascaru ; cop. : Pavel Zmeev. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 345, [2] p. : il. ; 21 cm. – (Biblioteca pentru toţi copiii).

Tit. orig.: Sämtliche Werke in sechs Bänden ISBN 978-9975-69-940-2 (în cop. tare)

[2008-1362]

- - 1. Literatură germană pentru copii – Basme.

821.112.2-93 Hauff=135.1

821.133.1-93 Literatură franceză

1400. Malot, Hector

Singur pe lume : [roman : trad. din fr. : în 2 vol.] / Hector Malot ; trad. :

Anda Boldur ; il. de Sergiu Pascaru ; cop. : Pavel Zmeev. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 22 cm. – (Biblioteca pentru toţi copiii). – Tit. orig. : Sans famille. – ISBN 978-9975-69-943-3. [Vol.] 1. – 2008. – 242, [2] p. : il. – ISBN 978-9975-69-944-0 (în cop. tare). – [2005-1331]

- - 1. Literatură franceză pentru copii – Romane.

821.133.1-93 Malot=135.1

1401. Vol. 2. – 2008. – 285, [2] p. : il. – ISBN 978-9975-69-945-7 (în cop.

tare). – [2008-1356]

- - 1. Literatură franceză pentru copii – Romane.

821.133.1-93 Malot=135.1

821.134.3-93 Literatură portugheză

43

Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

1402. Peştele vorbitor : Poveşti portugheze / trad. din portugheză : Ghe-

orghe Marin ; graf. : Sergiu Puică. – Ch. : Pontos : Ruxanda, 2008 (Tipogr. "Recla- ma" SA). – 35, [1] p. : il. color. ; 22 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-056-4

[2008-1283]

- - 1. Literatură portugheză pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.

821.134.3-93=135.1

821.135.1-93 Literatură română

1403. Agârbiceanu, Ion

Fefeleaga : [povestiri pentru copii] : Antologie de Constantin Mohanu- Lovişteanu / Ion Agârbiceanu ; il. de Cristiana Călinescu-Fodor ; cop. : Vladimir

Zmeev. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 234, [6] p. : il. ; 21 cm. – (Biblioteca pentru toţi copiii).

5000 ex.

ISBN 978-9975-69-933-4 (în cop. tare)

[2008-1288]

- - 1. Literatură română pentru copii.

1404. Gârleanu, Emil

821.135.1-93 Agârbiceanu

Din lumea celor care nu cuvântă : [povestiri pentru copii] / Emil Gârleanu ;

il. de Ioana Bodnar ; cop. Pavel Zmeev. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul

Poligr.). – 121, [7] p. ; 21 cm. – (Biblioteca pentru toţi copiii). ISBN 978-9975-69-939-6 (în cop. tare)

[2008-1324]

- - 1. Literatură română pentru copii.

1405. Ispirescu, Petru

821.135.1-93 Gârleanu

Poveşti / Petru Ispirescu ; sel., red. : Corneliu Năstase ; cop., des. : Tatia- na Catrinescu. – Ch. : S. n. ; Iaşi : Nasticor, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 448

p. : des. ; 24 cm. ISBN 978-973-87417-8-2 (în cop. tare)

[2008-1321]

- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.

821.135.1-93 Ispirescu

1406. Sadoveanu, Mihail

Alexei

Colâbneac ; cop. : Pavel Zmeev. – Ed. a 2-a. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Com- binatul Poligr.). – 232, [4] p. : il. ; 21 cm. – (Biblioteca pentru toţi copiii).

Neamul Şoimăreştilor : [roman] / Mihail

Sadoveanu ; il.

de

5000 ex.

44

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-69-950-1 (în cop. tare)

[2008-1291]

- - 1. Literatură română pentru copii – Romane.

1407. Slavici, Ioan

821.135.1-93 Sadoveanu

Mara : Roman / Ioan Slavici ; ed., pref. şi note de Constantin Mohanu- Lovişteanu ; il. de Alexei Colâbneac ; cop. : Pavel Zmeev. – Ch. : Prut Internaţional,

2008 (Combinatul Poligr.). – 313, [2] p. : il. ; 21 cm. – (Biblioteca pentru toţi copiii). ISBN 978-9975-69-954-9 (în cop. tare)

[2008-1363]

- - 1. Literatură română pentru copii – Romane.

821.135.1-93 Slavici 821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova

1408. Marin, Gheorghe

O lecţie de înot : [povestioare pentru copii] / Gheorghe Marin ; il. : Violeta Diordiev. – Ch. : Pontos : Ruxanda, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 30, [2] p. : il. color. ; 21 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-051-9

[2008-1285]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.

821.161.1-93 Literatură rusă

1409. Puşkin, A. S.

821.135.1(478)-93

Masallar / A. S. Puşkin ; rusçadan gagauz dilinä çevirdi : Todur Angeli ; cop. : Vladimir Zmeev. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – [72] p. : il. ; 24 cm.

2000 ex.

ISBN 978-9975-78-618-8 (în cop. tare)

[2008-1304]

- - 1. Literatură rusă pentru copii (găgăuză).

821.161.1-93 Puşkin =512.165 82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii 82.09 Critică literară

Tineretul de azi – viitorul de mâine. – Vezi Nr 1360

821.135.1.09 Literatură română

1410. Vasilenco, Ion

45

Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

Reîntoarcerea valorilor : [în lit. română] / Ion Vasilenco ; ed. îngrijită de

Lazăr Ciobanu ; pref. de Mihai Cimpoi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filolo- gie. – Ch. : Elan Poligraf SRL, 2008. – 220 p. ; 22 cm. Bibliogr. la sfârşitul cap. – 150 ex. ISBN 978-9975-66-076-1

[2008-1370]

- - 1. Literatură română – Critică şi istorie literară.

821.135.1.09

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

908 Monografii ale localităţilor

1411. Briceni : [album] / text, fot. şi concepţia graf. : Grigore Cornienco,

Alexandru Cornienco ; пер. : Диана Кроитору. – Ch. : "Proart" SRL, 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 28, [1] p. : fot. color ; 30 cm. Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Apare cu sprijinul "Darurile Bucovinei" SRL, "Decoli" SRL, "Dimilita-Rex" SRL [et al.]. – 1000 ex. ISBN 978-9975-9722-1-5

[2008-1368]

- - 1. Briceni – Oraşe – Republica Moldova – Istorie – Albume.

908(478-21)(084)=135.1=161.1=111

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII

911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică).

Geografie teoretică

1412. Bârdan, Veaceslav D.

Geografia economică mondială : [pentru uzul studenţilor] / Veaceslav D.

Bârdan ; Univ. de Stat din Moldova, Catedra ştiinţe ale solului, geologie şi geogr. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 336 p. : tab. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 333-335 (56 tit.). – 500 ex. ISBN 978-9975-937-90-0

[2008-1246]

- - 1. Geografie economică mondială.

1413. Râmbu, Nicolae

911.3:33(100)(075.8)

Geografia fizică a Republicii Moldova : Man. pentru cl. a 8-a / Nicolae Râmbu. – Ch. : "Litera AVN" SRL, 2008 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 143, [1] p. : fig. color, tab. ; 24 cm. ISBN 978-9975-74-012-8

[2008-1371]

- - 1. Geografia fizică a Republicii Moldova.

46

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

911.2(478)(075.3)

912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului.

Imagini. Scheme. Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri (ca reprezenta-

re a cunoştinţelor geografice)

1414. Bălţi = Бэлць : Schema turistică : Inform. valabilă la data de

01.01.2008 / Primăria mun. Bălţi, "Ştrih" SRL ; consultanţi : Mariana Şlapac, Irina

Serdiuc, Ludmila Derevenco [et al.] ; des. : Artiom Kuşci. – Ch. : "Ştrih" SRL, [2008].

– 1 f. împăturită în 12 p. : h., reprod. fot. ; 24 x 14 cm. Text paral.: lb. rom., engl., rusă ISBN 978-9975-9931-1-1

[2008-1281]

- - 1. Oraşe – Bălţi – Republica Moldova – Hărţi turistice.

912.43(478-21)

1415. Cahul = Кахул : Schema turistică : Inform. valabilă la data de

01.01.2008 / "Ştrih" SRL ; consultanţi : Ion Arsenii, Rodica Arsenii, Nicolae Arsen [et

al.] ; des. : Artiom Kuşci. – Ch. : "Ştrih" SRL, [2008]. – 1 f. împăturită în 12 p. : h.,

reprod. fot. ; 24 x 14 cm. Text paral.: lb. rom., engl., rusă ISBN 978-9975-9931-2-8

[2007-1282]

- - 1. Oraşe – Cahul – Republica Moldova – Hărţi turistice.

912.43(478-21)

929 Ştiinţe biografice şi înrudite

Andrei Burac. – Vezi Nr 1249

Ilie Borziac la 60 de ani. – Vezi Nr 1250

Portretul unui om al faptelor. – Vezi Nr 1252

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ

1416. Popovici, Corneliu

Istorie : Man. pentru cl. a 10-a / Corneliu Popovici, Angela Popovici ; co- misia de evaluare : Mihail Sâmboteanu, Ludmila Guranda, Natalia Robu ; Min. Edu- caţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Lumina, 2008 (Combinatul Poligr.). – 255, [1] p. : fig. color. ; 26 cm. Bibliogr.: p. 256. – 19500 ex. ISBN 978-9975-65-081-6

47

Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

[2008-1333]

- - 1. Europa – Istorie. 2. Republica Moldova – Istorie.

94(4)+94(478)"0/1914"(075.3)

1417. "Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice. Secţia

Istorie şi limbi moderne", conf. şt. (2007 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică de

totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice. Secţia Istorie şi limbi moder- ne, 20 aprilie 2007 / coord. ed. : Cornea Sergiu. – Cahul : "Turnul Vechi" SRL, 2007.

– 140 p. : fig. ; 20 cm. Antetit.: Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. – Texte: lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. ISBN 978-9975-9579-6-0

[2008-1328]

- - 1. Istorie. 2. Limbi moderne.

[94+80/81]:378.4(478)(082)=00

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări 94(478) Istoria Republicii Moldova

1418. Barbaroş, Anton

Floare de piatră din Bugeac : [din istoria oraşului Căuşeni] / Anton

Barbaroş. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 84, [2] p., [4] p. fot. ; 21

cm.

500 ex. ISBN 978-9975-102-97-1

[2008-1401]

- - 1. Căuşeni – Oraşe – Republica Moldova – Istorie.

94(478-21)

1419. Istoria între ştiinţă şi şcoală – perioada interbelică în Basarabia :

Studii, materiale, surse şi sugestii / Stefan Ihrig, Vasile Dumbravă, Dietmar Müller

[et al.] ; Moldova-Institut Leipzig. – Ch. : Cartdidact, 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL).

– 207 p. : fig., tab. ; 25 cm.

Bibliogr.: p. 193-207 şi în notele de subsol. – Ind. de nume: p. 189-191. – Apare cu sprijinul : Georg-Eckert-Institut für intern. Schulbuchforschung. – 500 ex. ISBN 978-9975-940-53-5 (în cop. tare)

[2008-1346]

- - 1. Republica Moldova – Istorie. 2. Organizarea învăţământului.

1420. Popescu, Leonid

94(478)+37.016

Chiştelniţa la 550 de ani : (6964-7514 – după Adam), (1456-2006 – de la Hristos) : [raionul Teleneşti] : (File de istorie) / Leonid Popescu, Alexandru Stratulat ;

48

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

coord. : Mihai Hasan. – Ch. : CCRE "Presa" SRL, 2008 (Tipogr. Ed. "Universul"). –

164 p. : fot., [16] p. fot. color ; 22 cm. Apare cu sprijinul financ. al dlui Ion Trofim. – 1000 ex. ISBN 978-9975-47-015-5 (în cop. tare)

[2008-1330]

- - 1. Chiştelniţa – Sate – Raionul Teleneşti – Republica Moldova – Istorie.

94(478-22)

1421. "Tradiţii şi valori culturale la Est de Carpaţi (sec. XVI-XX)",

conf. şt. (2007 ; Chişinău). "Tradiţii şi valori culturale la Est de Carpaţi" : Materiale-

le conf. şt., Chişinău, mai 2007 / col. red. : Andrei Eşanu (coord. şt.), Alina Felea, Lilia Zabolotnaia [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2008. – 162 p. : tab. ; 21 cm. Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Rez.:

lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-70-518-9

[2008-1390]

- - 1. Republica Moldova, sec. XVI-XX – Istorie. 2. Cultură – Republica Moldova, sec. XVI-XX.

94(478)"15/19"+008(478)(082)

94(=135.1) Istoria românilor

1422. Varta, Ion

Istoria românilor. Epoca modernă : Man. pentru cl. a 11-a de liceu / Ion Varta, Demir Dragnev, Emil Dragnev ; aparat metodic : Tatiana Varta. – Ch. : Civi-

tas, 2007 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 200 p. : fig. ; 29 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-77-058-3

[2008-1418]

- - 1. Istoria românilor – Epoca modernă.

94(=135.1)"16/19"(075.3)

94(478=161.2) Istoria ucrainenilor din Republica Moldova

1423. Украïнцi Молдови. Iсторiя i сучаснiсть : (Наукові дослiдження i

матерiали) / автори-укладачi : В. Г. Кожухар, К. С. Кожухар ; ред. кол. : Кожухар В. Г., Попович К. Ф., Кожухар К. С. [и др.] ; Укр. громада Респ. Молдова, Укр. громада iм. Петра Могили мiста Кишинева, Центр етнологiï ин-ту культурноï

спадщини АН Респ. Молдова. – К. : Б. и., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). –

255 p. : fot., h., n. muz., tab., [4] p. fot. color ; 21 cm.

Bibliogr. în note la sfârşitul cap. şi în notele de subsol. – Кн. видана за сприяння Посольства Украïни в Респ. Молдова ISBN 978-9975-66-015-0 (eronat) (în cop. tare) 500 ex. – [2007-1383]

49

Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

- - 1. Ucraineni – Republica Moldova – Istorie (ucr.). 2. Istoria ucrainenilor

(ucr.).

Autoreferate Pentru titlul de doctor habilitat

1424. Minciună, Vitalie

94(478=161.2)

Aspecte neuro-biologice şi sociale ale senescenţei şi rolul suprasolicitării alostatice în derularea şi menţinerea proceselor de îmbătrânire : 03.00.13 – Fiziolo- gia omului şi animalelor : Autoref. al tezei de doctor habilitat în biologie / Vitalie Min- ciună ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 46 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 40-44 (39 tit.) [2008-121 Teze]

[612.816+612.746]-053.9(043.2)

Pentru titlul de doctor

1425. Bodiu, Aureliu

Neurochirurgia endoscopică a herniei discale lombare (studiu comparativ) : 14.00.28 – Neurochirurgie : Autoref. al. tezei de doctor în medicină / Aureliu Bodiu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008. – 33, [1] p. : diagr., fig., tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 29 (8 tit.) [2008-122 Teze]

1426. Bunescu, Gheorghe

616.34-007.43-031+616.8-089-072(043.2)

Managementul riscurilor în băncile comerciale : Spec. 08.00.10 – Finanţe ; monedă ; credit : Autoref. al tezei de doctor în econ. / Gheorghe Bunescu ; Univ. de

Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 23 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 20 (8 tit. ) [2008-130 Teze]

336.77(043.2)

1427. Cojocaru, Doriana

Optimizarea diagnosticului precoce şi tratamentului la bolnavii cu leziune pulmonară acută/sindrom de detresă respiratorie acută (LPA/SIDA) : 14.00.37 – anesteziologie şi reanimatologie : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Doriana Cojocaru ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008. – 24 p. : fig. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 19-20 (20 tit. de lucr. ale aut.) [2008-117 Teze]

616.24-008.4-07-08(043.2)

1428. Colodrovschi, Vitalie

50

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Asistenţa tehnico-criminalistică a descoperirii şi cercetării infracţiunilor :

realităţi şi perspective : Spec. 12.00.08 – Drept penal (drept procesual-penal, crimi- nalistică, expertiză juridică) : Autoref. al tezei de doctor în drept / Vitalie Colodrovschi ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 26 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 22 (10 tit.) [2008-128 Teze]

343.985(043.2)

1429. Corcea, Vasile

Particularităţile tratamentului chirurgical al defectului septal atrial la adulţi :

14.00.44 – chirurgie cardiovasculară : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Vasile Corcea ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n.,

2008. – 20 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 16-18 (23 tit.) [2008-124 Teze]

616.125.6-089(043.2)

1430. Cotovaia, Aliona

Aspecte stereochimice ale compuşilor cobaltului cu monoetanolamina :

Autoref. al tezei de doctor în chimie / Aliona Cotovaia ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 26 p. : fig. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 23-24 [2008-129 Teze]

546.87(043.2)

1431. Dolghii, Andrei

Eficacitatea hemostazei endoscopice primare şi repetate în hemoragiile digestive superioare non-variceale : 14.00.27 – chirurgie : Autoref. al tezei de doctor

în medicină / Andrei Dolghii ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008. – 24 p. : fig. color., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 20-22 (31 tit.)

[2008-119]

1432. Martin, Daniel

616.34-005.1-072.1(043.2)

Măsurile alternative privaţiunii de libertate în legislaţia penală a Republicii Moldova : Spec. : 12.00.08 – Drept penal (drept penal) : Autoref. al tezei de doctor în drept / Daniel Martin ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 24 p. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 21-22 (14 tit.) [2008-126 Teze]

1433. Moscalciuc, Irina

51

343.847(478)(094)(043.2)

Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

Analiza juridico-penală a infracţiunilor săvârşite în sfera consumului de produse şi servicii : Spec. : 12.00.08 – Drept penal (drept penal) : Autoref. al tezei de doctor în drept / Irina Moscalciuc ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 22 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 19-20 (21 tit.) [2008-127 Teze]

343.53:366.54(043.2)

1434. Nemerenco, Ala

Optimizarea serviciilor de asistenţă medicală primară prin implementarea metodelor manageriale contemporane : 14.00.33 – Medicina socială şi management

: Autoref. şt. al tezei de doctor în medicină / Ala Nemerenco ; Univ. de Stat de Medi-

cină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008. – 20 p. : fig. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 16-17 (20 tit.)

[2008-120 Teze]

1435. Plugaru, Lilia

614.2(043.2)

Capitalul uman în contextul transformărilor sociale : (în baza materialelor din Rep. Moldova) : Spec. : 22.00.04 – Structura socială, instituţii şi procese sociale

: Autoref. al tezei de doctor în ştiinţe sociologice / Lilia Plugaru ; Inst. de Filozofie,

Sociologie şi Ştiinţe Politice. – Ch. : S. n., 2008 (Centrul Ed. al UASM). – 33, [1] p. :

fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 34 (8 tit.). – 50 ex. [2008-116 Teze]

316.42(478)(043.2)

1436. Postolachi, Roman

Katatraumatismele craniocerebrale asociate : 14.00.28 – neurochirurgia :

Autoref. al tezei de doctor în medicină / Roman Postolachi ; Univ. de Stat de Medi- cină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008. – 24 p. : fig. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 20-22 [2008-123 Teze]

616.831-001.3(043.2)

1437. Răileanu, Natalia

Argumentarea biologică a aplicării Trichogramma evanescens Westw.

pentru reglarea densităţii Helicoverpa armigera Hb. la tomate şi porumb zaharat :

Spec. 06.01.11 – Protecţia plantelor : Autoref. al tezei de doctor în biologie / Natalia Răileanu ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Inst. de Protecţie a Plantelor şi Agricul- tură Ecologică. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 23 p. : fig., tab. ; 21

cm.

Bibliogr.: p. 20-21 (11 tit.) [2008-131 Teze]

52

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

632.937.12(043.2)

1438. Slobodeanu, Neli

Analiza şi evaluarea riscurilor economice şi financiare ale întreprinderii :

Spec. 08.00.12 – Contabilitate, audit ; analiză economică : Autoref. al tezei de doc- tor în econ. / Neli Slobodeanu ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. ASEM). – 27, [1] p. : tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 23-24 (11 tit.). – 50 ex. [2008-118 Teze]

330.131.7:658.1(043.2)

1439. Stasiuc, Violeta

Anestezia combinată spinală – epidurală pentru operaţiile cezariene :

14.00.37 – anesteziologie şi reanimatologie : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Violeta Stasiuc ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008. – 26 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 22 (10 tit.) [2008-125 Teze]

618.5-089.888.61(043.2)

53

Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 7-2008

A

Adauge, Mihai (alcăt.) 1276 Agârbiceanu, Ion 1403 Alexandrescu, Mircea (trad.) 1395 Ambroci, Cătălin (red.) 1315 Andreescu, Titu 1320 Andrieş, Maxim (fot.) 1315 Angeli, Todur (trad.) 1409 Antohi, Eleonora (alcăt.) 1332 Arsen, Nicolae (consultant) 1415 Arsenii, Ion (consultant) 1415 Arsenii, Rodica (consultant) 1415 Avram, Maria (expert) 1312 Axenti, Victor 1364 Axinti, Gavril 1327

B

Babiuc, Constantin 1335 Bajura, Tudor 1287 Balaban, Ecaterina 1283 Bantaş, Andrei (trad.) 1398 Barac, G. (pict.) 1373 Barbaroş, Anton 1418 Barrie, J. M. 1398 Basarab, Elena 1278-79 Bârdan, Veaceslav D. 1412 Bălan, George (expert) 1327 Bătrânac, Aurel 1335 Bătrânu, Nicolae (pref.) 1369 Bedford, F. (pict.) 1398 Bejan, Octavian 1265 Bejan, Valeriu 1265 Beschieru, Ion 1295 Beţiu, Mircea 1339 Blanovschi, Andrei 1285 Bocancea, Evelina (trad.) 1310 Bocancea, Viorel 1309, 1326 Bodiu, Aureliu 1425 Bodnar, Ioana (pict.) 1404 Boguş, Boris 1308 Boicu, Natalia 1363 Bolboceanu, Aglaida (expert) 1306

Boldur, Anda (trad.) 1400 Bologan, Viorel 1355 Borziac, Ilie (1252) Botgros, Ion 1309, 1326 Botnari, Nadejda 1281 Braghiş, Maria 1321 Branceanu, Nina (expert) 1312 Bucur, Gheorghe 1342 Budlender, Debbie 1300 Bulbocean, Olesea 1351 Bulgaru, Maria 1264 Bulgaru, Oleg 1264 Bulmaga, Petru 1328 Bunescu, Gheorghe 1426 Burac, Andrei (1249); 1368 Burian, Alexandru 1293 Butorov, Ivan Victor 1338

C

Cara, Angela 1306; (expert) 1312 Cara, Elena 1268-69 Cara, Nadejda 1358 Caraman, Ion (red.) 1347 Cartaleanu, Elena (alcăt.) 1314 Cartaleanu, Tatiana (alcăt.) 1314 Casiadi, Oleg 1271 Catan, Petru 1346 Catrinescu, Tatiana (pict.) 1405 Călinescu-Fodor, Cristiana (pict.) 1403 Cemortan, Stela 1255-59, 1317-18 Cerneţchi, Olga 1340 Cernobrovciuc, Maria 1291 Cheianu, Diana 1264 Chetrari, Grigore (coord.) 1334 Chilimar, Sergiu 1287 Chitoroagă, Valentina (alcăt., red., coord.) 1250-52 Cimpoi, Mihai (pref.) 1410 Cincilei, Cornelia (organizator) 1360 Ciobanu, Lazăr (îngrijire ed.) 1410 Ciobanu, Viorel (trad.) 1355 Ciolac, Nicolae 1260 Ciubotaru, Adrian (trad.) 1359

54

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Clemens, Samuel Langhorne → Vezi Nr Twain Mark Coadă, Simion (pict.) 1376 Cobăneanu, Sergiu (1253) Cojocaru, Ala 1330 Cojocaru, Doriana 1427 Colâbneac, Alexei (pict.) 1397, 1406-07 Colodrovschi, Vitalie 1428 Comarnescu, Petru (pref., trad.) 1394 Constantinescu, Ovidiu (trad.) 1398 Constantinov, Nicolae 1309, 1326 Corcea, Vasile 1429 Corcimar, Adrian (alcăt.) 1298 Corcodel, Victoria (alcăt.) 1252 Corghenci, Ludmila (alcăt.) 1252 Corlat, Andrei 1324 Cornescu, Cristina 1363

Cornienco, Alexandru (text, fot., pict.)

1411

Cornienco, Grigore (text, fot., pict.) 1411

Coroban, Vitalie (pict.) 1367, 1370, 1378 Coteci, Nina (expert) 1309, 1326 Cotovaia, Aliona 1430 Cozonac, Renata (alcăt., pict.) 1250-51 Cristei, Tamara (pref.) 1371 Crivoi, Aurelia 1329 Cubreacov, Vlad (red.) 1276 Cumpătă, Vasile (pict.) 1374 Cupcea, Vera 1286 Cutasevici, Gh. → Vezi Дистант Жорж Curea, Natalia (expert) 1329

D

Defoe, Daniel 1394 Dencicov, Lidia 1329 Derevenco, Ludmila (consultant) 1414 Diordiev, Violeta (pict.) 1408 Dolghii, Andrei 1431 Donica, Ilie (red.) 1347 Dospinescu, Gabriel 1320 Dragnev, Demir 1422 Dragnev, Emil 1422 Duca, Maria 1329 Dulamă, Maria Eliza 1311 Dumbravă, Vasile 1419 Dumbrăveanu, Eugenia 1287

55

Dumitraşcu, Violeta (alcăt., coord.) 1314

E

Efros, Elena 1346 Enciu, Valeriu 1348 Enicov, Igor 1282 Eschil 1381 Eşanu, Andrei (coord., red.) 1421 Eşanu, Taisia 1340

F

Felea, Alina (red.) 1421 Filat, Rodica 1363 Filat, Vasile (coord.) 1363 Filat, Vladimir (1277) Fiodorova, Nina 1339; (trad.) 1339 Furdui, Viorel 1295

G

Garaz, Mihail 1369 Gârleanu, Emil 1404 Gavriliţă, Galina 1306 Gavriliuc, Cezar (coord.) 1296 Gavrilov, Vitalie 1356 Ghenciu, Maria 1357 Gheorghiţă, Eugen (expert) 1309, 1326 Gherasim, Alexandra 1358 Gofman, Mihail (alcăt.) 1298 Gonciaruc, Inga (pict.) 1255-59 Gondiu, Anatolie 1370 Grandville, Jean (pict.) 1394 Grădinaru, Angela (îngrijire ed.) 1361 Grondin, Jean 1359 Grosu, Diana (pict.) 1371 Grosu, Lidia 1371 Guranda, Ludmila (expert) 1416 Guţu, Aurel (pict.) 1369 Guţu, Ion (organizator) 1360 Guţu, Zinaida 1299 Guţuţui, Veaceslav 1289

H

Hadîrcă, Igor 1297 Halipli, Vladimir 1372 Harnău, Silvia 1305-06

Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

Hasan, Mihai (coord.) 1420 Hauff, Wilhelm 1399 Hmelniţki, Igor (pict.) 1381 Hristev, Eugen 1301

I

Iabanji, Iulia 1283 Iarmolovici, Aliona (trad.) 1334 Ihrig, Stefan 1419 Ispirescu, Petre 1367 Ispirescu, Petru 1405 Ivanova, Galina (trad.) 1310

J

Jakubiak, Małgorzata 1291 Jivalcovschi, Ala (alcăt.) 1332

K

Kasparov, Garri (pref.) 1355 Koneiczna, Joanna 1291 Kulikovski, Lidia (îngrijire ed.) 1249 Kuşci, Artiom (pict.) 1414-15

L

Laduş, Roman 1301 Lenţa, Anatol (organizator) 1360 London, Jack 1395

M

Macaleţ, Tatiana (alcăt.) 1332 Macrinici, Efimia (alcăt.) 1250-51 Malot, Hector 1400-01 Mândru, Marina 1330 Manukian, A. (pict.) 1365 Marian, Eugen B. (trad.) 1397 Marin, Eugenia 1255-58 Marin, Gheorghe (trad.) 1402; 1408 Marin, Mariana 1312 Marina, Vasile 1327 Martin, Daniel 1432 Măgureanu, Marius (trad.) 1395 Mărgineanu, Gabriel 1289 Milcan, Lorina (pict.) 1387 Minciună, Vitalie 1331, 1424 Miron, Viorel 1289

Mocanu, Viorica (alcăt.) 1266 Mohanu-Lovişteanu, Constantin (alcăt.) 1403; (îngrijire ed., pref.) 1407 Morari, Adela 1379 Morari, Valeriu (1379) Moraru, Nicolae (expert) 1329 Morăraş, Mihai (pref.) 1377 Moscalciuc, Irina 1433 Moşanu, Valeriu (îngrijire ed.) 1343 Müller, Dietmar 1419 Muraru, Maria 1373 Muşet, Gheorghe 1339

N

Năstase, Corneliu (alcăt., red.) 1405 Negrean, Mariana 1338 Nemerenco, Ala 1434 Nicolaescu-Onofrei, Liliana (coord.) 1309-10, 1312, 1326 Niculcea, Tatiana 1312

O

Onica, Zinaida (alcăt.) 1266 Opaţchi, Grigore (expert) 1309, 1326 Oprea, Eugen (trad.) 1296

P

Paladi, Gheorghe 1340 Pascal, Rodica 1336 Pascaru, Sergiu 1336; (pict.) 1399-1401 Pădure, Maria (coord.) 1334 Păsat, Dumitru (alcăt.) 1322 Pârţachi, Ileana 1268-69 Pârţachi, Ion 1268-69 Pîrţac, Grigore 1271 Pleşca, Stela (îngrijire ed.) 1343; 1351 Pleşca, Valentin 25 Plugaru, Lilia 1435 Popa, Sergiu 1335 Popa, Victor 1302 Popescu, Leonid 1420 Popovici, Angela 1416 Popovici, Corneliu 1416 Porcescu, Sergiu 1271 Postică, Gheorghe (red.) 1252 Postolachi, Roman 1436

56

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Postu, Marin 1374 Poştarencu, Dinu 1333 Potângă, Alexei 1375 Potorak, Mihail (trad.) 1391-93 Pufu, Elena 1316 Puică, Sergiu (pict.) 1402 Puşkin, A. S. 1409

R

Rapcea, Mihail (red.) 1347 Răileanu, Andrei 1376 Răileanu, Natalia 1437 Râmbu, Nicolae 1413 Revenco, Mihail 1328 Râbacov, Ghenadie 1252 Robu, Natalia (expert) 1416 Romanciuc, Ruxanda (pict.) 1379 Roşca, Iurie (pref., red.) 1276 Roşcovan, Serafima 1311 Rusnac, Anatol 1377 Russu-Gorea, Stella (coord.) 1334 Russu, Eugen 1336 Rusu, H. (pref.) 1381 Rusu, Valentin (trad.) 1262

S

Sadoveanu, Mihail 1406 Samsonov, Serghei (pict.) 1396 Scutaru, Adela (expert) 1306 Secăreanu, Ştefan (red.) 1276 Serdiuc, Irina (consultant) 1414 Sergiu, Cornea (coord.) 1417 Severin, Ion (pict.) 1359 Sâmboteanu, Mihail (expert) 1416 Sîrcu, Valeriu (alcăt.) 1298 Slabu, Valeria 1325 Slavici, Ioan 1407 Slobodeanu, Neli 1438 Smâşleaev, Anatolie (pict.) 1395 Solomon, Petre (trad.) 1396 Sorocan, Tatiana (coord.) 1299 Stângaci, Constantin 1303-04 Starostin, Pavel (alcăt.) 1381 Stasiuc, Violeta 1439 Stati, Vasile 1365

Stratulat, Alexandru 1420 Strungaru, Vitalie 1303-04 Sverdlic, Valentin 1286

Ş

Şaragov, Natalia 1270 Şatravca, Claudia (coord.) 1249 Şatravca, Tatiana (alcăt.) 1249 Şcerbina, Viorel 1303-04 Şişcanu, Gheorghe (expert) 1329 Şlapac, Mariana (consultant) 1414

T

Tamosiunas, Andrius 1301 Tasmalî, Maria (alcăt.) 1249 Taşcă, Mihai (pref.) 1375 Tărâţă, Anatolie 1330 Terzi-Barbaroşie, Daniela (alcăt.) 1266 Tescari, Nina (pict.) 1255-59 Tetca, Ludmila (pict.) 1377 Timuş, A. I. (red.) 1267, 1270 Tomulescu, Liuba 1338 Trofimov, Victoria 1278-79 Turcin, Denis (pict.) 1387 Twain, Mark 1396-97

Ţ

Ţâra, Dumitru (alcăt.) 1382-83 Ţurcanu, Andrei 1378 Ţurcanu, Sergiu 1346

U

Uşurelu, Lucia 1283 Uzicov, Nina (expert) 1306

V

Varta, Ion 1422 Varta, Tatiana (expert) 1422 Vasilenco, Ion 1410 Vâtcărău, Elena 1278-79 Verdeş, Ion (red.) 1315 Vigen, John (îngrijire ed.) 1343 Vlad, Irina (trad.) 1399 Voloşin, Elvira 1255-59, 1317-18

57

Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

W

Л

White, Ellen G. 1262

Ляпустин, Евгений 1386

Z

М

Zabolotnaia, Lilia (red.) 1421 Zamfir, Anastasia (fot.) 1315 Zbanţ, Ludmila (îngrijire ed.) 1361

Майденберг, Э. (худож.) 1386 Монастырская, А. К. 1362 Мошняга, Валерий (коорд.) 1272-73

Zgherea, Natalia 1357 Zmeev, Pavel (pict.) 1397-1401, 1404,

П

1406-07

Zmeev, Vladimir (pict.) 1396, 1403, 1409

А

Аземко, Г. (пер.) 1274 Александр (Панкратов), иерей 1263

Б

Бабий, Л. И. 1288 Бабичев, А. К. 1353 Белитченко, А. К. 1353 Букур, Василе 1341 Буряк, А. И. 1353

Г

Геpжавка, С. Г. 1284 Горбенко, С. (сост.) 1274

Д

Декабрина 1384 Дистант, Жорж 1380 Древски, Брюно 1274 Дуб, Иван 1385

З

Зосима, епископ Донской и Кавказский (сост.) 1263

К

Кожухар, В. Г. 1423 Кожухар, К. С. 1423 Кроитору, Диана (пер.) 1411

58

Пагын, Сергей 1387 Панкратов → Vezi Александр (Панкратов) Пармакли, Д. М. 1288 Попович, К. Ф. (ред.) 1423

Р

Райски, Виктор 1313 Райски, Тудорица 1313, 1323 Романчук, Руксанда (худож.) 1354 Руснак, Георгий (коорд.) 1272-73

С

Сакович, Василий (коорд.) 1272-73 Сафта, Виорел (худож.) 1388 Сафта, Лариса 1388 Селявин, Любомир 1389 Скриплюк, Е. И. 1284 Соковнин, Александр Львович (1354) Соломон, К. А. 1275 Столяр, Ирина 1354

Т

Таран, И. П. 1284 Тельминова, Надежда (худож.) 1389 Тодорова, Людмила 1341

Ч

Чорич, Майя 1390

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 7-2008

9 th International HCH and Pesticides Forum for CEECCA Countries "Obso-

lete Pesticides in central and Eastern European, Caucasus and Central Asia Region : Start of Clean Up", 20-22 Sept. 2007 Chisinau, Rep. of Moldova

1343

Actele Colocviului Ştiinţific Internaţional "Probleme de lingvistică generală şi romanică" 1360 Aforisme hazlii şi nu prea 1382

Aladin 1391 Alimentaţia sănătoasă a copilului 1332 Andrei Burac 1249 Banca Naţională a Moldovei, 2007 1280 Bancuri 1383 barometrul de opinie USM, 2008 1264 Bălţi 1414

Bibliografia Naţională a Moldovei 1250-

Crăiasa zăpezilor 1392 Deja Vu 1315

Documente şi materiale, 1988-2008

1276

Endocardia infecţioasă 1335 English for a New Life 1363 Eu şi bancul meu 1366 Femei şi Bărbaţi pe piaţa muncii în Re- publica Moldova 1278 Fortificarea guvernării locale din Moldova prin sporirea transparenţei bugetelor

locale 1301 Gastroenerologie 1339 Ghid privind reglementarea importu- lui/exportului substanţelor care distrug stratul de ozon, precum şi al echipa- mentelor şi produselor ce conţin ase- menea substanţe 1330 Ilie Borziac la 60 de ani 1252

51

Intensificarea activităţii civice şi autoafir-

Biologie 1329

mării tineretului – imperativul timpului

Briceni 1411

1267

Bunăstarea socială durabilă 1266 Cahul 1415 Carte de telefoane

- Raionul Cahul 1349

- Raionul Călăraşi 1350

Cercetări în pomicultură 1347 Citind învăţ să fiu 1314 Compilation of Sermons on Prevention o Human Trafficking 1261 Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activi- tăţii de cercetare a cadrelor didactice. Secţia Istorie şi limbi moderne, 20 aprilie 2007 1417 Conferinţa ştiinţifică internaţională "Pro- cesul de codificare în ţările Europei de Sud-Est", 21 oct. 2006 1292 Conferinţa ştiinţifică studenţească "Tine- retul de azi – viitorul de mâine" dedi- cată aniversării 62 de ani de la fonda- rea USM, 12 martie 2008 1361 Consiliul Europei 1294

Istoria între ştiinţă şi şcoală – perioada interbelică în Basarabia 1419 Leziunile valvulare dobândite: aspecte etiopatogenetice şi de tratament 1336

Liberalizarea comerţului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană 1290

Life Through Children's Eyes 1296 Mica sirenă 1393

National Bibliography of Moldova 1250-

51

Office for Prevention and Fight Against Money Laundering, 2007 1298 Omul şi asteroidul Grebenciov 1322 Pagini de Aur. Moldova, 2008 1254 Parteneriate de dezvoltare a zonelor turistice în Republica Moldova 1289 Perspectivele relaţiilor economice UE şi Moldova 1291 Peştele vorbitor 1402 Portretul unui Om al faptelor 1253

59

Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

Pronosticul răspândirii dăunătorilor prin- cipali şi a bolilor plantelor agricole pentru luna iulie anul 2008 şi reco- mandări de combatere a lor şi a buru- ienilor 1344 Pronosticul răspândirii dăunătorilor prin- cipali şi a bolilor plantelor agricole pentru luna august anul 2008 şi reco- mandări de combatere a lor şi a buru- ienilor 1345 Protection of older people's rights in Moldova 1299 Protecţia consumatorului 1306-07 Proverbe şi zicători 1259 Serviciul prevenire şi combatere a spălă- rii banilor, 2008 1298 Spitalul Clinic Municipal Bălţi 1334 Strengthening the local governance in Moldova through improved transpar- ency of local budgets 1301 Tarife de costuri în agricultură 1287 Taxe şi impozite pentru întreprinderile mici şi mijlocii 1283 The portrait of a Man of deeds 1253 Tradiţii şi valori culturale la Est de Car- paţi 1421 Tuberculoza multirezistentă 1337 Universitatea Tehnică a Moldovei 1319 Valeriu Morari. In memoriam 1379 Vladimir Filat, un gangster al tranziţiei care a prădat ţara 1277

Women and Men on the labor market of the Republic of Moldova 1279 Александр Львович Соковнин, 1912- 1993 1354 Бэлць 1414 Золотые страницы Молдовы, 2008

1254

Кахул 1415 Настольная книга аудитора 1352 Политология 1272-73 Правила благочестивого поведения в доме Божием 1263 Прогноз распространения главнейших вредителей и болезней сельскохо- зяйственных культур в июле 2008 года и рекомендации по борьбе с ними с сорняками 1344

Прогноз распространения главнейших вредителей и болезней сельскохо-

зяйственных культур в августе 2008 года и рекомендации по борьбе с ними с сорняками 1345 Производство легированной стали и катанки сварочного назначения

1353

Туберкулез с множественной лекарст-

венной устойчивостью 1337

Украïнцi Молдови. Iсторiя i сучасність

1423

Усиление гражданской активности и самоутверждения молодежи – им- ператив времени 1267

60

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Index de subiecte

Administraţie locală – Sondaje 1301

Administraţie publică – Descentralizare

1302

Aforisme 1382

Alimentaţie – Copii – Sfaturi practice

1332

Arheologie – Indici bibliografici 1252

Bancuri 1366, 1383 Bănci – Banca Naţională a Moldovei – Raport, 2008 1280

Bănci comerciale – Riscuri financiare

1282

Biologie 1329 Biserica Adventistă de Ziua a şaptea

1262

Biserica rusă (rusă) 1263 Boli – Plante agricole – Combatere 1344-

45

Borziac, Ilie, 1948-…, arheolog – Biobi- bliografie 1252 Bovine – Afecţiuni septice 1348 Briceni – Oraşe – Republica Moldova – Istorie – Albume 1411 Burac, Andrei, 1938-…, scriitor – Biobi-

bliografie 1249 Carte de telefoane

– Raionul Călăraşi – Republica Moldova 1350

– Raionul Cahul – Republica Mol- dova 1349 Cărţi adrese – Producători de mărfuri şi servicii – Republica Moldova 1254 Cărţi de colorat 1255-59 Căuşeni – Oraşe – Republica Moldova – Istorie 1418 Cercetarea sociologică – Învăţământ superior 1264 Chimie analitică 1328 Chiştelniţa – Sate – Raionul Teleneşti – Republica Moldova – Istorie 1420 Cobăneanu, Sergiu, 1948-…, jurist – Biobibliografie 1253 Consiliul Europei 1294

61

Contabilitate – Acte normative (rusă)

1352

Contabilitate – Instituţii publice 1351 Cooperare economică – Uniunea Euro- peană – Republica Moldova 1291 Costuri – Agricultură 1287 Cultură – Republica Moldova, sec. XVI-

XX 1421 Dermatovenerologie 1339 Dezvoltare socială – Femei 1266

Dezvoltare socială – Tineret – Participare

1267

Drept – Indici bibliografici 1253 Drept diplomatic 1293

Dreptul în ţările Europei de Sud-Est 1292 Drepturile copilului – Republica Moldova (engl.) 1296

Economia întreprinderilor de confecţii – Republica Moldova – Management

1286

Economia sectorului public 1285 Economie agrară (rusă) 1288 Educaţie 1314 Endocardită infecţioasă 1335

Europa – Istorie 1416

Evaluarea rezultatelor şcolare 1316

Evidenţă contabilă – Întreprinderi agrico- le (rusă) 1341

Familie monoparentală – Sociologie

1270

Fertilitatea solului 1342 Finanţe publice – Dimensiune de gen

1300

Finanţele întreprinderii (rusă) 1284 Finanţele întreprinderii 1281 Fizică – Metodica predării (rusă) 1310 Fizică – Metodica predării 1309 Fizică 1326 Fotbal – Tactică 1356 Gastroenerologie 1338

Gender (engl.) 1269 Gender 1268 Geografie – Metodica predării 1311

Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

Geografie economică mondială 1412

Geografie fizică a Republicii Moldova

1413

Grenenciov, Eugeniu, 1932 - …, mate- matician – Biografie 1322 Hermeneutică 1359 Imnuri bisericeşti 1260 Implementarea legilor – Republica Mol- dova 1295 Impozite – Întreprinderi 1283 Inegalitate de gen (engl.) 1269 Inegalitate de gen 1268 Infracţiuni – Trafic de droguri – Răspun- dere penală 1297 Istoria românilor – Epoca modernă 1422 Istoria ucrainenilor (ucr.) 1423 Istorie 1417

Leziuni valvulare – Tratament 1336

Liceul "Spiru Haret" – Chişinău – Promo- ţia 2008 – Albume 1315 Limba engleză 1363 Limba moldovenească – Sociolingvistică

1365

Limba română – Metodica predării 1312 Limba română – Morfologie 1364 Limbi moderne 1417 Lingvistică generală 1360 Lingvistică romanică 1360

Linii telefonice – Raionul Cahul – Repu- blica Moldova – Carte de telefoane

1349

Linii telefonice – Raionul Călăraşi – Re- publica Moldova – Carte de telefoane

1350

Literatură engleză pentru copii – Roma- ne 1394-98

Literatură franceză pentru copii – Roma- ne 1400-01 Literatură germană pentru copii – Basme

1399

Literatură greacă – Tragedii 1381 Literatură portugheză pentru copii – Poveşti 1402 Literatură română – Critică şi istorie literară 1410 Literatură română – Legende 1367

Literatură română din Republica Moldova

– Indici bibliografici 1249

Literatură română din Republica Moldova

– Piese 1368

Literatură română din Republica Moldova

– Poezie 1371-72, 1374-75, 1377-79

Literatură română din Republica Moldova

– Romane 1369, 1373

Literatură română din Republica Moldova (rusă) 1380 Literatură română din Republica Moldova 1370, 1376 Literatură română din Republica Moldova

pentru copii 1408 Literatură română pentru copii – Poveşti

1405

Literatură română pentru copii – Romane

1406-07

Literatură română pentru copii 1403-04

Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă) 1386, 1388-90 Literatură rusă din Republica Moldova (rusă) 1385 Literatură rusă din Republica Moldova

1384

Literatură rusă pentru copii (găgăuză)

1409

Matematică – Metodica predării (rusă)

1313

Matematică – Teste (rusă) 1323 Matematică (engl.) 1320 Matematică 1321 Mecanică teoretică 1327

Misiuni creştine – Prevenire – Trafic de

oameni (engl.) 1261 Obiecte din fontă şi oţel – Producere (rusă) 1353 Obstetrică patologică 1340 Oraşe – Bălţi – Republica Moldova – Hărţi turistice 1414 Oraşe – Cahul – Republica Moldova – Hărţi turistice 1415 Organizarea învăţământului 1419 Partidul Popular Creştin Democrat – Republica Moldova – Documente şi materiale 1276

62

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Partidul Popular Creştin Democrat – Republica Moldova 1277

Pesticide – Protecţia plantelor (engl.)

1343

Piaţa muncii – Femei – Bărbaţi – Repu- blica Moldova (engl.) 1279 Piaţa muncii – Femei – Bărbaţi – Repu- blica Moldova 1278

Plante agricole – Boli – Combatere 1344-

45

Politică externă – republica Moldova – Istorie (rusă) 1275 Politologie (rusă) 1272-73 Pomicultură 1347

Poveşti 1391-93, 1402, 1405 Protecţia consumatorului – Curriculum- uri 1306

Protecţia consumatorului – Ghiduri 1307 Protecţia consumatorului 1305 Protecţia socială – Persoane în etate (engl.) 1299 Psihologie pedagogică – Învăţare motri- că 1308 Răspundere penală – Trafic de droguri

1297

Redactare literară (rusă) 1362 Relaţii comerciale – Republica Moldova – Uniunea Europeană 1290

Republica Moldova – Istorie 1416, 1419 Republica Moldova, sec. XVI-XX – Istorie

1421

Schimbări sociale 1265 Sistem nervos – Tremurometrie – Aplica- re 1331

Sociologia familiei 1270 Spălarea banilor – Prevenire – Combate- re 1298 Spitalul Clinic Municipal Bălţi – Republica Moldova – Istorie 1334 Spitalul de Tuberculoză din Vorniceni – Raionul Călăraşi – Republica Moldova – Istorie 1333 Statistică matematică 1325

Stratul de ozon – Protecţie 1330 Şah 1355 Ştiinţe politice 1271 Taxe – Întreprinderi 1283 Teoria măsurii (matematică) 1324 Teoria textului 1358 Texte literare – Limba franceză 1357 Transnistria – Republica Moldova – Istorie (rusă) 1274 Tremurometrie – Sistem nervos 1331 Trupe de carabinieri – Misiuni de luptă

1303

Trupe de carabinieri – Tactică militară

1304

Tuberculoză multirezistentă 1337 Turism – Republica Moldova 1289 Ucraineni – Republica Moldova – Istorie (ucr.) 1423 Universitatea Tehnică a Moldovei – Pro- moţia, 2007 1319 Viticultură – Management 1346

Соковнин, Александр Львович, 1912-

1993, учитель пианист – Биография

1354

Index de editori

Academia "Ştefan cel Mare" a MAI 1271,

1303-04

Ancestrala 1366 ASEM 1268-69 Balacron SRL 1419 Biblion SRL 1391-93

Bons Offices SRL 1249, 1254, 1278-79, 1289, 1296, 1311, 1332, 1370, 1376,

1378

Camera Naţională a Cărţii 1250-51 Cartdidact SRL 1336, 1419 Cartier SRL 1309-10, 1312, 1326, 1367, 1370, 1378 Civitas SRL 1422

63

Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

Combinatul Poligrafic 1266, 1309-10, 1312, 1314, 1319, 1320, 1326, 1359, 1367, 1394-1401, 1403-04, 1406-07,

1416

Combinatul Poligrafic (Rusia) 1391-93 Comerţ-cupon SRL 1303-04 Cu drag SRL 1289 Editerra Prim SRL 1281, 1329, 1351

Elan Poligraf SRL 1315, 1321, 1410-11,

1423

Ericon SRL 1265, 1330, 1339 Euro-Press SRL 1290-91, 1301 Fundaţia "Draghiştea" 1382-83 Grafic Design SRL 1384, 1386 IEFS 1287, 1342 Integral SRL (Rusia) 1391-93 Interprint SRL 1321 Inversia-Dub ÎI 1385, 1390 Litera AVN SRL 1313, 1323, 1413 Lumina 1368, 1381, 1416 Medicina CEP 1340 Mediul Ambiant PP SRL 1373 Metrompaş SRL 1355 Mitra-Grup SA 1349-50, 1387 Monograf SRL 1270, 1374 Nasticor (Iaşi) 1405 Pontos 1290-92, 1299, 1301, 1322, 1354, 1369, 1375, 1377, 1379, 1388, 1402, 1408, 1418 Prag-3 SRL 1276-77, 1337-38, 1422 Presa SRL 1420 Proart SRL 1411 Primex-Com SRL 1260 Pro Didactica, centru Educaţional 1314 Prut Internaţional SRL 1394-1401, 1403- 04, 1406-07

Ruxanda 1402, 1408 Somersbi SRL 1283 Stelpart SRL 1255, 1317-18 Ştiinţa Î.E.-P. 1359 Ştrih SRL 1414-15 Tehnica-Info SRL 1286, 1325, 1327 Tipografia AŞM 1347 Tipografia Centrală F.E.-P. 1262-63, 1281, 1294, 1333, 1340, 1351-52, 1363, 1365-66, 1372-73, 1405, 1409 Tipografia Iaşi 1325, 1327 Tipografia Orhei 1255-59, 1317-18 Tipografia Reclama SA 1261, 1285, 1292, 1299, 1313, 1322-23, 1334-36, 1344-45, 1354, 1368-69, 1371, 1375, 1377, 1379, 1381, 1388, 1402, 1408, 1412, 1418

Tipografia-Sirius SRL 1283, 1298, 1300,

1305-07

TISH 1295, 1302 Turnul vechi SRL 1288, 1357, 1364,

1417

UASM 1267, 1341, 1346, 1348 ULIM 1252 Univers Pedagogic 1316 Universul ÎS 1329, 1413, 1420 USC 1357, 1364 USM 1253, 1264, 1272-73, 1275, 1282, 1284, 1293, 1295, 1297, 1302, 1308, 1324, 1328, 1331, 1343, 1356, 1358, 1360-62, 1421 USMF 1339 Vivar-Editor SRL 1352 XYZ Press (SUA) 1320

Лабиринт 1380 Полиграфист 1274, 1353, 1389

Index ISBN eronate

ISBN 978-9975-904-77-3 1313 ISBN 978-9975-79-713-8 1361 ISBN 978-9975-66-015-0 1423

64

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ

   

MAGAZINE

ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

 

2008

IULIE

NR 7

JULY

(2672-3122)

0 GENERALITĂŢI

00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII

001 Ştiinţă şi cunoaştere în general

2672. Percinschi, Natalia. Evaluarea comparativă a standardelor şi

normelor UE cu privire la cercetare, dezvoltare şi ştiinţă / Percinschi Natalia // Eco- nomie şi Sociologie. – 2007. – Nr 3. – P. 81-91. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

2673. Strategia naţională în domeniul inovării pentru perioada 2008-

2011 / Veaceslav Afanasiev, Nicolae Dumbrăveanu, Iurie Badîr [et. al.] // Intellectus.

– 2008. – Nr 2. – P. 5-9. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 17 tit. (Vezi de asemenea Nr 2707)

003 Sisteme de scriere şi notare

2674. Boorstin, Daniel. Hieroglife umane / Daniel Boorstin // Magazin

bibliologic. – 2007. – Nr 3/4. – P. 27-34.

2675. Rău, Alexe. Protoscrierea / Alexe Rău // Magazin bibliologic. –

2007. – Nr 3/4. – P. 53-66. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 44 tit.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

2676. Cornea, Ion. Implementarea sistemului informaţional de certificare

şi control al mărfurilor – SICOM / Ion Cornea // Vama. – 2008. – Nr 3. – P. 8-9.

2677. Buceaţchi, Pavel. Bazele metodologice ale creării sistemului naţi-

onal de prestare a serviciilor informaţionale în Republica Moldova / Pavel Buceaţchi

65

Cronică articolelor de revistă Nr 7-2008 ≡ Magazine article annals Nr 7-2008

// Administrarea Publică. – 2008. – Nr. 3/4. – P. 147-154. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

2678. Fotenco, Vladimir. Republica Moldova în epoca globalizării infor-

maţionale / Vladimir Fotenco // Administrarea Publică. – 2008. – Nr. 3/4. – P. 156-

158. – Rez. în lb. engl.

2679. Niculai, Nadejda. ASYCUDA WORLD : dezvoltarea continuă :

[despre sistemul automatizat pentru inform. vamale] / Nadejda Niculai // Vama. –

2008. – Nr 3. – P. 6-7.

2680. Бейкманис, Ю. Анализ оперативной информаций. Возможно-

сти оперативной информаций при использовании информационных техноло- гий : (спец. компьютер. программы) / Ю. Бейкманис // Закон и жизни. – 2008. – Nr. 7. – P. 30-35. – Bibliogr. : 3 tit.

2681. Коларь, Ольга. "Vamtehinform" – IT-двигатель Таможенной

службы / Ольга Коларь // Vama. – 2008. – Nr 3. – P. 10-12. (Vezi de asemenea Nr 2860)

005 Studiul organizării

(Vezi Nr 2730, 2905)