Sunteți pe pagina 1din 139

CRONICA C R II BOOK ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2000
FEBRUARIE NR 2 FEBRUARY
(47-110)

0 GENERALIT I
00 BAZELE GENERALE ALE TIIN EI I CULTURII
002 Scrieri în general. Documentare. Informare tiin ifico-tehnic .
Informare
Îndrumar metodologic privind întocmirea materialelor
informa ionale = Pamâtka dlâ avtorov informacionnyh materialov / Inst. de
Cercet. t. în domeniul Inf. Teh.-Economice. – Ch.: I.C. .I.T.E, 1999. – 7, [1]
p.; 20 cm. – Text.: lb. rom., rus . – F. f. de tit. – Pre contractual, 300 ex. –
[00-106]
002.5(083.133)
01 BIBLIOGRAFIE
Agricultura i industria de prelucrare: semnalare bibliogr. / Inst.
de Cercet. t. în domeniul Inf. Teh.-Economice. Bibl. Rep. de Inf. Teh.- t.;
alc t. Olga Urîtu. – Ch.: I.C. .I.T.E., 1999. – 9 p.; 20 cm. – F. f. de tit. – Pre
contractual, 150 ex. – [00-110]
016:63
Bibliografia Na ional a Moldovei : C r i. Autoreferate. Teze.
Art. din rev. i ziare: Se ed. din a. 1958: Apare lunar / Camera Na . a C r ii din
Rep. Moldova; alc t.: Claudia Bâgu,…; red. resp. Valentina Chitoroag . –
Ch.: Camera Na . a C r ii din Rep. Moldova, 1999 (Rotaprint). – 20 cm. –
Texte: lb. rom., rus , alte lb. str ine. – Contin. ed. “Cronicii Presei”. – ISSN
0201-6761.
Nr 8, 1999. – 1999. – 86 p. – Pre contractual, 100 ex. – [00-67]
015(478)
Problemele economiei de pia .: Semnalare bibliogr. / Inst. de
Cercet. t. în domeniul Inf. Teh.-Economice. Bibl. Rep. de Inf. Teh.- t.; alc t.
Nionila Dalni chi. – Ch.: I.C. .I.T.E., 1999. – 28 p.; 20 cm. – F. f. de tit. – Pre
contractual, 150 ex. – [00-109]
016:33
Profesionalism, voca ie, devotament: (Academicianul
Haralambie Corbu la 70 de ani) : Biobibliogr. / Acad. de t. a Rep. Moldova.
Bibl. t. Central ; aut. - alc t., Ion pac. – Ch.: U.S.M., 2000. – 128 p.; 20
cm. – Tit. pe cop.: Academicianul Haralambie Corbu. – Pre contractual, 300
ex. – [00-87]
[016:805.90]+929
02 BIBLIOTECONOMIE
Cartea. Biblioteca. Cititorul.: Buletin metodic i bibliogr. / ed.,
îngr. de Claudia Balaban; Bibl. Na . pentru copii “Ion Creang ”. – Ch.: Litera,
2000 (Tipogr. “Reclama” S. A.). – 20 cm. - Pref., cuprins i în lb. engl. –
Bibliogr. în notele de subsol.
Fasc. 9. – 2000. – 76, [3] p. – ISBN 9975-74-241-6: Pre contractual,
F. tir. – [00-108]
02:016:625
Standarde na ionale în vigoare referitoare la Biblioteconomie,
Informare, Documentare / alc t. Tatiana Ischimji; Bibl. Na . a Rep. Moldova.
Com. Teh. Nr 1 “Biblioteconomie. Informare. Documentare”. – Ch.: S. n.,
2000. – 27 cm. – Apare cu sprijinul Funda iei Soros – Moldova. Programul
LIBRARY.
Vol. 2. – 2000. – 183 p. – F. pre , 200 ex. – [00-113]
02:006.034
08 POLIGRAFII. LUCR RI COLECTIVE
087.5 Publica ii pentru tinerii cititori
Varvariuc, Tatiana. Color m împreun / Tatiana Varvariuc. –
Ch.: Asocia ia “Cartea”, 2000 (Tipogr. “Reclama” S. A.). – [14] p.: il.; 26 cm. -
F. f. de tit. – ISBN 9975-9531-8-2: Pre contractual, F. tir. – [00-116]
087.5
1 TIIN E FILOZOFICE
159.9 Psihologie
Postovan, Ina. Psihologia deficien ilor mintali: (material
didactic) / Univ. de Stat din Moldova; red.: Diana Codri chi. – Ch.: U.S.M.,
1999. – 186 p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 185-186. – Pre contractual, 50 ex. –
[00-74]
159.973
2 RELIGIE. TEOLOGIE
22 BIBLIA
Biblia, sau Sfânta Scriptur a Vechiului i Noului testament: cu
trimiteri. – Ch.: Soc. Biblic Interconfes. din Rep. Moldova, [2000](Combinatul
Poligr). – 1223 p.; 22 cm. – ISBN 973-9704-9-4 (în cop.): Pre contractual, F.
tir. – [00-54]
22
3 TIIN E SOCIALE
316 Sociologie
Simmel, Georg. Sociologie: Studii privind formele socializ ri /
Georg Simmel; trad. din germ.: Ion Nastasia, Maria Nastasia. – Ch.: Sigma
IG, 2000 (Combinatul Poligr.). – 568 p.; 24 cm. – Apare cu sprijinul Funda iei
Soros din Moldova. – Indice p. 562-568. – ISBN 9975-942-06-7: Pre
contractual, F. tir. – [00-89]
316
32 POLITIC
323/324 Politica intern
Heydar Aliyev r mâne un lider de necontestat al Azerbaidjanului
/ trad.: Teodor Magder, Rodica Martin. – Ch.: Centrul cultural al azerilor în
Rep. Moldova “Azeri”, 2000 (Combinatul Poligr.). – 62, [1] p.: fotogr. color; 22
cm. – Tit. pe cop. Heydar Aliyev. Azerbaidjanul în pragul sec. XXI. – Sponsor:
Re ad Abbasov. – ISBN 9975-901-23-9: Pre contractual, F. tir. – [00-91]
[323/324(479.24)+929]
33 ECONOMIE. TIIN E ECONOMICE
330 tiin e economice. Economie politic
Abordarea macroeconomic a form rii capitalului fix al
Republicii Moldova / P. Cojocaru, R. Fedorov, N. Fedotov, E. Marcov. – Ch.:
I.C. .I.T.E., 1999. – 64 p.: tab., fig.; 20 cm. – (Inf. de sintez / Inst. de Cercet.
t. în Domeniul Inf. Teh.-Economice. – Bibliogr. p. 63-64 (12 tit.). – F. f. de tit.
– Pre contractual, 85 ex. – [00-102]
[330.101.54:330.14](478)(048.8)
338 Situa ie economic . Politic economic . Produc ie
338(478) Situa ia economic a Republicii Moldova
Chirc , Sergiu S. Evolu ia reformelor economice: (de la
economia planificat la cea de pia ) / Sergiu S. Chiric . – Ch.: Litera, 2000
(Concernul “Presa”). – 108, [2] p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. în notele de subsol.
– Apare cu sprijinul financiar al EXIMBANK. – ISBN 9975-74-242-4: Pre
contractual, f. tir. – [00-115]
338.24.021.8(478)
34 DREPT. LEGISLA IE. JURISPRUDEN
Analele tiin ifice / Univ. Liber Int. din Moldova; dir. A. Galben;
red. resp.: Gh. Postic . – Ch.: Complexul ed.-poligr. U.L.I.M., 1999. – 29 cm.
Vol. 3: Drept / coleg. red.: Evghenii Martîncic, … - 1999. – 96 p. –
Texte: lb. rom., rus . – Bibliogr. la sfâr itul art. – Pre contractual, F. tir. – [00-
71]
34:378.4(478)(082)
347 Drept civil. Drept privat
Lecturi AGEPI: Comunic. prez. la simpoz. an. consacrat
aspectelor actuale ale protec iei propriet ii industriale în Rep. Moldova: (ed.
II, 16 apr. 1999) / Agen ia de Stat pentru Protec ia Propriet ii Industriale;
red.: Ecaterina Marandici. – Ch.: AGEPI, 1999. – 73 p.: il. color; 28 cm. –
Bibliogr. la sfâr itul comunic. – Text: lb. rom., rus . – Pre contractual, F. tir. –
[00-85]
347.77(063)
37 EDUCA IE. ÎNV MÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
378 Înv mânt superior. Preg tirea cadrelor tiin ifice
Frunta u, Platon. Cum s scriem o tez de an i o tez de
licen : (îndrum ri metodice) / Platon Frunta u, Pantelemon V rzari; Univ. de
Stat din Moldova. Inst. de St. Politice i Rela ii Int. – Ch.: U.S.M., 2000. – 28
p.; 20 cm. – Bibliogr. în notele subsol. – Pre contractual, 200 ex. – [00-86]
378.2
Galben, Andrei. Teza de licen : (St. metodic) / Andrei Galben,
Alexandru Roman, Gheorghe Postic ; Univ. Liber Int. din Moldova. – Ch.:
Complexul Ed.-poligr. U.L.I.M., 2000. – 89 p.; 20 cm. – Pre contractual, F. tir.
– [00-63]
378.2
Regulamentul cu privire la practica pedagogic a studen ilor /
Univ. de Stat din Moldova. Catedra de Pedagogie i Psihologie. – Ch.:
U.S.M., 2000. – 21 p.: tab.; 20 cm. – pre contractual, 100 ex. – [00-73]
378.14
39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADI II. DATINI. MOD DE VIA .
FOLCLOR
396 Feminism. Femeile i societatea. Situa ia femeilor
Femei din Moldova: Enciclopedie / ed.: Iurie Colesnic; cons. red.:
Gh. Baciu, …- Ch.: Museum, 2000 (Combinatul Poligr.). – 311 p.: fotogr.; 20
cm. – Apare cu sprijinul Funda iei Soros – Moldova i al Asocia iei Strategia
Civic . – ISBN 9975-905-42-0 (în cop. i supracop.): Pre contractual, F. tir. –
[00-57]
396(478)(030)
5 MATEMATICA. TIIN E ALE NATURII
50 GENERALIT I DESPRE TIIN ELE PURE
504 tiin a mediului înconjur tor. Ecologie uman
Capcelea, Arcadie. Integrarea ecologic european / Arcadie
Capcelea; Centrul Regional de Mediu din Moldova. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr.
“Prag-3”). – 31, [1] p.: tab.; 20 cm. – (Programul “Un mediu pentru Europa”). –
Apare cu sprijinul Centrului Regional de Mediu din Moldova. – Pre
contractual, F. tir. – [00-68]
504:061.1 EU Uniunea European
Jocuri ecologice în coal : Elaborare metodic / Asoc.
“ChimEco”. – Ch.: U.S.M., 2000. – 40 p.: il.; 20 cm. – Proiect finan at de REC
Moldova, cu sus inerea financiar a Comisiei Uniunii Europene. – Pre
contractual, 100 ex. – [00-72]
504(075.3)
Jocuri ecologice pentru elevi: Elaborare metodic / Asoc.
“ChimEco”. – Ch.: U.S.M., 2000. – 21 p.: il.; 20 cm. – Proiect finan at de REC
Moldova, cu sus inerea financiar a Comisiei Uniunii Europene. – Pre
contractual, 100 ex. – [00-78]
504(075.3)
51 MATEMATIC
Matematic : Cl. a IV-a: Caietul elevului / Mihaela Singer, Victoria
P dureanu, Mariana Mogo , Aurelia R ileanu; Min. Educa iei i t. al Rep.
Moldova. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Combinatul Poligr.). – 95 p.: il.
color.; 24 cm. – ISBN 9975-69-103-X: Pre contractual, F. tir. – [00-66]
51(075.2)
6 TIIN E APLICATE. MEDICIN . TEHNIC
61 MEDICIN
614 S n tate i igien public . Prevenirea accidentelor
Mereu , Ion. Spre mileniul III: dezvoltarea uman durabil i
problemele medico-sociale în Republica Moldova / Ion Mereu , Boris Untu,
Liuba Munteanu; sub. red. lui Ion Mereu ; Univ. de Stat de Medicin i
Farmacie “Nicolae Testemi anu”, Inst. Oncologic din Moldova, Inst. de Cercet.
t. în Domeniul Inf. Teh.-Economice. – Ch.: S. n., 1999 (Tipogr. I.C. .I.T.E.).
– 40 p. 20 cm. – Aut. indica i numai pe cop. – Bibliogr. p. 40 (4 tit.). – Pre
contractual, 100 ex. – [00-94]
614.2:316.3(478)
616 Patologie. Medicin clinic
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli al organelor de respira ie
Examinarea bolnavului i alc tuirea foii de observa ie clinic
ORL: elab. metodic pentru studen ii fac. de medicin general / Univ. de Stat
de Medicin i Farmacie “N. Testemi anu” din Rep. Moldova. Catedra de
otorinolaringologie; alc t. I. Ababii…. – Ch.: U.S.M.F, 2000. – 11 p.: tab.; 20
cm. – Text paralel: lb. rom., rus . – F. f. de tit. – Pre contractual, F. tir. – [00-
80]
616.21
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
Amigdalita cronic la copii: (aspecte imunologice, metode noi la
diagnostic i tratament): îndrum ri metodice / Univ. de Stat de Medicin i
Farmacie “Nicolae Testemi anu”; aut.: I. Ababii, V. Popa, L. Danilov; …. – Ch.:
U.S.M.F., 2000. – 15 p.: tab.; 20 cm. – Pre contractual, F. tir. – [00-79]
616.322-053.2(076.5)
Idem în lb. rus : Hroni eskij tonzilit u detej: (Immunol. aspekty,
sovrem. metody diagnostiki i le enie): Metod. rekomendacii / Gos. Un-t
Mediciny i Farmacii “N. Testemi anu” Resp. Moldova; avt.: I. Ababii, V. A.
Popa, L. A. Danilov, … - Ch.: U.S.M., 2000. – 22 p.: tab.; 20 cm. – F. f. de tit. -
Pre contractual, F. tir. – [00-81]
616.322-053.2(076.5)
617 Ortopedie. Chirurgie. Oftalmologie
617.5 Chirurgie topografic
Iacunin, Larisa. Utilizarea esuturilor biologice formalinizate în
chirurgia reconstructiv a aparatului locomotor: (Alocu iune aniversar ) /
Larisa Iacunin. – Ch.: Centrul Ed. – Poligr. “Medicina” al U.S.M.F. “Nicolae
Testemi anu”, 2000. – 53 p.; 20 cm. – (Savan i – medici ilu tri). – Text: lb.
rom., rus . – Propuneri de ra ionalizare ale profesorului L. Iacunin, p. 32-34. –
Lista lucr rilor publ. de L. Iacunin, p. 35-53. – ISBN 9975-945-37-6: Pre
contractual, 200 ex. – [00-95]
617.58+929
62 INGINERIE. TEHNIC ÎN GENERAL
621 Construc ie de ma ini în general. Tehnic nuclear . Electrotehnic .
Tehnologie mecanic
621.3 Electrotehnic
621.31 Producerea, alimentarea i reglarea electricit ii. Ma ini i aparate
electrice
Volconovici, Liviu. Determinarea pierderilor de energie electric
în re ele i a parametrilor instala iilor cu consum redus de energie electric :
(în baza instala iilor cu frig natural pentru r cirea laptelui) / Liviu Volconovici,
Mihai Chiorsac, Mihai Cernei; Univ. Agrar de Stat din Moldova, Inst. de
Energetic al Acad. de t. a Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.-P. “ tiin a”, 2000
(Combinatul Poligr.). – 126 p.: tab.; 29 cm. – Bibliogr. p. 89-91 (70 tit.). –
ISBN 9975-67158-6: Pre contractual, F. tir. – [00-56]
621.311
63 AGRICULTUR . TIIN E I PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTUR . EXPLOAT RI
AGRICOLE I ALE VIE II S LBATICE
631 Agricultur în general
Agricultura Republicii Moldova = Sel’skoe hozâjstvo Respubliki
Moldova / Departamentul Analize Statistice i Sociologice al Rep. Moldova. –
Ch.: S. n., 1999 (Tipogr. “Sirius”). – 177 p.: tab.; 24 cm. – Tit., pref., text: lb.
rom., rus . – Pre contractual, F. tir. – [00-61]
63:311(478)
631.3 Ma ini agricole. Echipament i utilaje agricole
Protec ia tehnicii agricole contra coroziunii. – Ch.: I.C. .I.T.E.,
1999. – Descrierea dup p. 1. – F. f. de tit. i cop. – 13 [1] p.: tab; 20 cm. –
(Inf. de sintez / Inst. de Cercet. t. în Domeniul Inf. Teh.-Economice.). –Pre
contractual, 129 ex. – [00-98]
631.3:620.197(478)
631.4 tiin a solului. Pedologie
Utilizarea solurilor i men inerea fertilit ii lor = Ispol’zovanie
po v i sohranenie ih plodorodiâ / alc t. B. I. tef ni . – Ch.: I.C. .I.T.E.,
1999. – 10 [2] p.; 20 cm. – (Inf. - expres / Inst. de Cercet. t. în Domeniul Inf.
Teh.-Economice.). – Bibliogr. p. [12] (12 tit.). –Descriere dup p. 1. – F. f. de
tit. i cop. – Pre contractual, 147 ex. – [00-104]
631.4(478)
634 Horticultur în general
634.8 Viticultur
Bratco, D. Starea vi ei de vie a solului Moldova în func iei de
portaltoi, nutri iei mineral i condi ii de cultivare / D. Bratco. – Ch.:
I.C. .I.T.E., 1999. – 17, [2] p.: tab; 20 cm. – Bibliogr. p. 18 (10 tit.). – (Inf. de
sintez / Inst. de Cercet. t. în Domeniul Inf. Teh.-Economice.). – F. f. de tit. –
Pre contractual, 150 ex. – [00-99]
[634.8:631.5](478)(048.8)
635 Legumicultur . Plante de gradin . Gr din rit
Cre terea crizantemelor în cultura de containere = Vyra ivanie
hrizantem v kontejnernoj kul’ture / alc t. L. V. Voineac. – Ch.: I.C. .I.T.E.,
1999. – 13 p.: il; 20 cm. – (Inf. – expres / Inst. de Cercet. t. în Domeniul Inf.
Teh.-Economice.). – Text.: lb. rom., rus . – Descrierea dup 1 p. – F. f. de tit.
i cop. –Pre contractual, 147 ex. – [00-103]
635.9:582.998.2-15(478)
636 Zootehnie. Cre terea i înmul irea animalelor
636.5/.6 P s ri
alaru, V. Utilizarea algelor produc toare de substan e biologic
active în alimenta ia p s rilor / V. alaru, I. Socian, V. Lupa cu. – Ch.:
I.C. .I.T.E., 1999. – (Inf. de sintez / Inst. de Cercet. t. în Domeniul Inf.
Teh.-Economice.). – 48 p.: tab.; 20 cm. –Bibliogr. p. 47-48 (17 tit.). – F. f. de
tit. – Pre contractual, 158 ex. – [00-97]
636.5.086.783(478)(048.8)
637 Produse ale animalelor domestice
637.5 Carne. Produse din carne pentru alimenta ie
Noul în producerea brânzei topite / material îngrijit de M.
Gorobovschi. – Ch.: I.C. .I.T.E., 1999. – 9, [1] p; 20 cm. – (Inf. de sintez /
Inst. de Cercet. t. în Domeniul Inf. Teh.-Economice.). – Bibliogr. p. [21] (6
tit.). – Descrierea dup p. 1. – F. f. de tit. i cop.: Pre contractual, 87 ex. –
[00-101]
637.358(478)
64 ECONOMIE CASNIC . TIIN E DOMESTICE. ÎNTRE INEREA CASEI
Sekrety Zepter dlâ vašej kuhni: Ed. a 1-a / Zepter Interna ional
Moldova; sost. V. Careva. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. “Sirius”). – 94 p.; 20 cm.
– Sb. ne âvlâetsâ ofic. izd. firmy “Zepter”. - Pre contractual, F. tir. – [00-69]
641(083.1)
65 CONDUCERE I ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMER I COMUNICA II
658 Conducere i administrare în exploatare. Organizare comercial
Perfec ionarea managementului oficiilor de proprietate
industrial sau intelectual din rile în tranzi ie = Development of
management of industrial property or intellectual property offices in countries
in transition = Soveršenstvovanie upravleniâ vedomstvami promyšlennoj ili
intellektual’noj sobstvennosti stran s perehodnoj èkonomikoj: Simpoz. OMPI ,
31 avg. – 2 sent., 1999/ alc t. - Elena Popa. – Ch.: AGEPI, 2000. – 102 p.:
scheme; 29 cm. – Text: lb. rom., engl., rus . – Bibliogr. p. 95 (14 tit.). – ISBN
9975-9583-0-3: Pre contractual, F. tir. – [00-83]
658.012.4:347.77=590=20=82(063)
659 Publicitate. Informare. Rela ii cu publicul
Cum s - i creezi marca proprie = Kak sozdat’ svoj sobstvennyj
tovarnyj znak: (recomand ri) / Agen ia de Stat pentru Protec ia Propriet ii
Industriale; col. red.: Eugen Sta cov, … - Ch.: A.G.E.P.I., 2000. – 39 p.: il.; 20
cm. –Text.: lb. rom., rus . – Bibliogr. p. 19 (10 tit.). – ISBN 9975-9583-1-1:
Pre contractual, F. tir. – [00-82]
659.154
66 TEHNOLOGIE CHIMIC . INDUSTRII CHIMICE I ÎNRUDITE
663 Microbiologie industrial . fermentare, industrii de fermentare. Industria
b uturilor. Industria stimulentelor
663.2/.3 Vin. Producerea vinului. Vinifica ie. Industria vinului
G in , Boris. Via, Vinul i Civiliza ia: Ed. a IX-a a Expoz. Vin
Moldova 2000 Chi in u, Moldova, 16-19 febr. / Boris G in . – Ch.: Litera :
Poliproiect 2000 (Concernul “Presa”). – 143 p.: il.; 26 cm. – Tit. pe cop., text
paralel: lb. rom., rus . – Bibliogr. p. 140-142 (43 tit.). – Pre contractual, F. tir.
– [00-114]
663.2=590=82
664 Producerea i conservarea alimentelor solide
Calciul i sursele de înnobilare prin el a produselor alimentare. –
Ch.: I.C. .I.T.E., 1999. – 24, [2] p.: tab; 20 cm. - (Inf. – expres / Inst. de
Cercet. t. în Domeniul Inf. Teh.-Economice.). – Bibliogr. – p. 22-[25] (47 tit.).
– Descrierea dup 1 p. F. f. de tit. i cop.: Pre contractual, 110 ex. – [00-105]
664.002.35(478)
67/68 INDUSTRII, MESERII I ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE
Analiza i prognoza dezvolt rii industriei u oare a Republicii
Moldova / alc t. T. Gutium. – Ch.: I.C. .I.T.E., 1999. – 20, [1] p.: tab; 20 cm. –
(Inf. de sintez / Inst. de Cercet. t. în Domeniul Inf. Teh.-Economice.). –
Bibliogr. p. [21] (6 tit.). – Descrierea dup p. 1. – F. f. de tit. i cop. - Pre
contractual, 108 ex. – [00-100]
67/68(478)
687 Industria îmbr c mintei, confec iilor
Rada: Joint-Stock Company / fotogr. Elena Zakharenko. – Ch.:
Casa editorial “TRIO” S.R.L., 1999 (Combinatul Poligr.). – [20] p.: fotogr.; 27
cm. - Pre contractual, F. tir. – [00-112]
687.3(085)
8 LINGVISTIC . FILOLOGIE. LITERATUR
80 LINGVISTIC . FILOLOGIE
Analele tiin ifice / Univ. Liber Int. din Moldova; dir. A. Galben;
red. resp.: Gh. Postic . – Ch.: Complexul Ed.-poligr. U.L.I.M., 1999. – 29 cm.
Vol. 1: Filologie / coleg. red.: A. Gu u, … - 1999. – 112 p. – Text: lb.
rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfâr itul art. – Pre contractual, F. tir. – [00-70]
80:378.4(478)(082)
Novac, Lidia. Lingvistica general : Materiale didactice pentru
studen ii Fac. de Litere i Limbi Str ine / Lidia Novac, Emilia Oglind ; red.
resp. A. Ciobanu. – Ch.: U.S.M, 1998. – 144 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 130-140
i în note. – Pre contractual, 100 ex. – [00-75]
80(075.8)
82 LITERATUR ARTISTIC . TIIN A LITERATURII
Eminescu –propriul vis: Prefe e definitorii 150 de ani de la
na terea lui Mihai Eminescu, 1850-15 ian. – 2000: Corpus Eminescu în 10
vol. / coord. Mihai Cimpoi,…; ed., antologie, ap. critic de F nu B ile teanu,
…; st. introd: Ion Rotaru. – Ch.: Litera: Bucure ti: David, 1999 (Combinatul
Poligr.). – 20 cm.
[Vol.] IV. – 1999. – 565, [1] p.: fotogr. – Cuprins: Prefa a prefe elor.
Prefa la edi ia dintâi / Titu Maiorescu. C tre cititori / V. G. Mor un; Prefa /
Gr. P unescu. Prefa / A. D. Xenopol. Prefa / Matei Eminescu. Prefa . /
Ilarie Chendi. Introducere / Ion Scurtu. Precuvântare / Iliu Dragomirescu.
Prefa / Nicolae Iorga. Prefa / A. C. Cuza. Mihai Eminescu / Al. Vlahu .
Introducere / Lucian Blaga. Introducere / Gh. Bogdan-Duic . Introducere;
Noti despre via a lui Eminescu / Gh. Adamescu; Introducere / George
Murnu. Introducere / Eugen Lovinescu. Prefa la edi ia englez / G. Bernard
Show. Salut ie, spirit luminos / Silvia Pankhurst. Introducere / I. E. Torou iu.
Eminescu i poezia popular / Ion Pillat. Cuvânt de încheiere la edi ia de fa
/ Ludovic Dau . De ce aceast lucrare / H. Dj. Siruni. Pentru domnul Siruni /
N. Iorga. Prefa / Perpessicius. Prefa ; Via a lui M. Eminescu / Alexandru
Colorian. Introducere / I. Cre u. Prefa / G. Ibr ileanu. Introducere / Gr.
Scorpan. Prefa / G. C linescu. Cuvânt înainte / Mircea Eliade. Prefa /
Mihai Beniuc. Eminescu / Mihail Sadoveanu. Prefa / Zoe Dumitrescu-
Bu ulenga. M. Eminescu / D. Panaitescu-Perpessicius. Proza literar a lui
Eminescu / Eugen Simion. Un cuvânt de l murire / D. Mur ra u. Eminescu:
resorturi ale universului poetic / Constantin Ciopraga. Eminescu i eternitatea
discursului liric / Romul Munteanu. “Cântul cel etern” eminescian / George
Munteanu. Prefa / Aurel Martin. Cuvânt înainte / Dimitrie Vatamaniuc.
Dramaturgie eminescian / Aurelia Rusu. Prefa / Mihai Dr gan. Un poet al
indetermin rii / Al. Cior nescu. Înf i are / Petru Cre ia. Murmurul variantelor
/ Mircea Ciobanu. Mihai Eminescu, poetul na ional / Ion Rotaru. Vârstele
poetului / Al. Piru. Eminescu i cartea lui, Eminescu i cartea noastr / Marin
Sorescu. Cuvânt înainte / Petru Cre ia. Eminescu, sau Nemoartea cuvintelor
române ti / Victor Cr ciun. Scrisoare c tre editorul eminescian, integral, din
anul 2000 / D. P. Perpessicius. – Bibliogr. p. 556-564 i în notele de subsol. –
ISBN 9975-74-234-3. – ISBN 9973-9355-45-5: Pre contractual, F. tir. – [00-
55]
82(100-87)-3
830 Literatur german
830-088(478) Literatur idi din Republica Moldova
rajban , Ihil. Tvoreniâ i lûbov’: Pâtikniž’e v novellah : Novye
miniatûry / Ihil rajban; per. s idi a : Rudol’f Ol’ševskij ; hudož.: Èduard
Majndenberg. – Ch.: Ruxanda, 2000 (Combinatul Poligr.). – 168, [3]; 160, [1]
p (pagina ie paralel ).: il.; 20 cm. – Carte liant. – Apare cu sprijinul Amerikan.
Evrejskogo ob-va Raspredelitel. Kom. “Joint”. – ISBN 9975-72-043-9 (în
cop.): Pre contractual, 1000 ex. – [00-96]
830-088(478)
840 Literatur francez
Ciobanu, Elena. CLEFS pour la traduction litteraire / Elena
Ciobanu; Univ. Liber Int. din Moldova. Dep. Limbi Str ine. Catedra de limb
francez . – Ch.: Complexul Ed.-poligr. U.L.I.M., 2000. – 101, [2] p.; 20 cm. -
Pre contractual, [00-64]
840(075.8)
Ciobanu, Elena. Guide pratique de traduction litteraire / Elena
Ciobanu; Univ. Liber Int. din Moldova. Departamentul Limbi Str ine. Catedra
de limb francez . – Ch.: Complexul Ed.-poligr. U.L.I.M., 2000. – 95 p.; 20
cm. – Pre contractual, F. tir. – [00-62]
840(075.8)
859.0 Literatur român
Eminescu, Mihai. Pas rea Phoenix: Capodopere i texte
fundamentale: 150 de ani de la na terea lui Mihai Eminescu: 1850, 15 ian. –
2000: Corpus Eminescu în 10 vol. / ed., antologie i postfa de Victor
Cr ciun; selec ia text.: Tudor Nedelcea; st. introd.: Eugen Simion; concep ia
graf.: Vladimir Zmeev; pe cop. Leonard Salmen, il. la scrisoarea II. – Ch.:
Litera; Bucure ti: David, 1999 (Combinatul Poligr.). – 20 cm
[Vol.] X. – 1999. – 909, [1] p.: fotogr. color. – (Corpus Eminescu; 10).
– Cuprins: Poezii: La mormântul lui Aron Pumnul; De-a avea; O c l rire în
zori; Din str in tate; La Bucovina; Speran a; Numai poetul; Horia; Ce- i
doresc eu ie, dulce Românie; Amorul unei marmure; Junii corup i; Replici;
Via a mea fu ziu ; Copii eram noi amândoi…; Vener i Madon ; Epigonii;
Mortua est! ; Cuget rile s rmanului Dionis; Înger i demon; Floare albastr ;
Împ rat i proletar; F t-Frumos din tei; Eu nu cred nici în Iehova; Dormi! ;
C r ile; Melancolie; Cr iasa din pove ti; Lacul; Dorin a; Pierdut în suferin a…;
De vorbi i m fac c n-aud; E împ r it omenirea…; Ai no tri tineri…; O, dulce
înger blând…; Iar fa a ta e str vezie; S in înc o dat …; Cu penetul ca
sideful; C lin Nebunul; C lin (file din poveste); Strigoii; Cu gânduri i cu
imagini; Povestea codrului ; Povestea teiului; Singur tate; Departe sunt de
tine; Oricâte stele…; Ea- i urma c rarea-n codru; Umbra lui Istrati Dabija-
Voievod; Fiind b iet p duri cutreieram; Iambul; Colinde, colinde; Învierea;
Rug ciune; R sai asupra mea; Atât de dulce…; Pajul Cupidon…; O, r mâi;
Pe aceea i ulicioar ; De câte ori, iubito…; Rug ciunea unui Dac; Atât de
fraged …; Sonete; Fream t de codru; Revedere; Stelele-n cer; Alei mic , alei
drag …; Desp r ire; O, mam ; Scrisoarea I; Scrisoare II; Scrisoare III;
Scrisoarea IV; Scrisoarea V; Ce suflet trist; Dintre sute de catarge; Din
cerurile-albastre; Renun are; Nu m -n elegi; Ochiul t u iubit; Luceaf rul; S-a
dus amorul…; Când amintirile…; Adio; Doina; Ce e amorul? Pe lâng plopii
f r so …; i dac …; Gloss ; Od (în metru antic); Iubind în tain …; Trecut-
au anii…; Vene ia; Se bate miezul nop ii…; Cu mâine zilele- i adaogi…; Peste
vârfuri; Somnoroase p s rele…; De-or trece anii…; Las - i lumea…; Te
duci…; Din valurile vremii…; Ce te legeni?…; La mijloc de codru…; Mai am
un singur dor; De-oi adormi; Nu voi mormânt bogat; Iar când voi fi p mânt;
Criticilor mei; Din noaptea…; Seara pe deal; Nu m în elegi; La steaua; De ce
nu-mi vii? Kamadeva; Proz . Geniu pustiu; Umbra mea; F t-Frumos din
lacrim ; S rmanul Dionis; [Archaeus]; La aniversar ; Cezara; [Moartea
Cezarei]; Teatru. Mure anu; [Decebal]; Bogdan Drago ; Din opera politic .
S facem un congres; Influen a austriac asupra românilor din Principate;
[Grigore Ghica-voievod]; Românii din dreapta Dun rii; [B trânii i tinerii];
Doroban ii; [“Credin a în tr inicia poporului român”]; Basarabia; Poetul i omul
politic; Motivele politice ale lu rii Bucovinei; Moldova fa cu cedarea
Bucovinei; Mândra de a fi român; Dezbinarea din untru; Drepturile noastre
asupra României; Primejdia partidelor politice ti i necesitatea unei mâini de
fier; Se vinde o parte din p mântul patriei; O tirea român ; Cauza relelor
noastre: lipsa de munc ; Ap rarea monarhiei; Scurt compara ie între ieri i
azi; Mizeria vie ii noastre publice; Pre ul independen ei noastre; Calea r t cirii
noastre; R scump rarea drumului de fier; [Misiunea noastr de stat]; În
fundul pr p stiei; La guvern i în opozi ie aceia i; Politica patrio ilor de
instruire; [ i cum vin cu drum de fier]; Studii asupra situa iei; [“A lua istoria
unei epoci”]; [“Lec ii de patriotism”]; Revolu ia i revolu ionarii; [Caluminare
audacter]; [“Ideea uniunii românilor”]; [“Trecutul ca o oglind a viitorului”];
[Condi ia existen ei noastre: echilibrul între puteri]; [“Un loc la soare”]; [“Ideea
daco-român ca aspira ie”]; [Rela iile dintre popoarele balcanice];,
[Radiografia istoriei na ionale]; [“Geniul neamului românesc”]; [“Programul
na ional”]; [“Elementul istoric autohton”]; [“Caracterul unitar al na ionalit i”];
[“Fiin a istoric a României”]; [“Dreptul statelor mai mici”]; [Unitatea etnic i
de limb a românilor]; [Cuza-vod ]; [“Institu iile rii în lumina lor istoric ”];
[“Adâncimea geniului popular”]; [“Memoria trecutului”]; [“Munc i produc ie în
desf urare istoric ”]; [“Munc secular a acestui popor”]; [“Religie i
na ionalitate”]; [Inaugurarea statuii lui tefan cel Mare]; [“La descoperirea
statului tefan”]; Fântâna Blanduziei; 1888; Ziua de mâine; Texte esen iale.
Confesiuni. Profesiune de credin ; Religie; Cultur ; Filozofie; Filozofia
istoriei. Generalit i; Istorie; Românii uita i; Sociologie; Principii; Partide
politice; Economie politic ; Industrie; Agricultur i rani; Educa ie i
înv mânt; Pres ; Probleme de limb ; Opinii literare; Varia. - ISBN 973-
9355-48-X. – ISBN 9975-74-238-6: Pre contractual, F. tir. – [00-90]
859.0-1/.3 Eminescu
Macedonski, Alexandru. Poezii / Alexandru Macedonski; cop.
Vitalie Coroban. – Ch.: Cartier, 2000 (Combinatul Poligr.). – 190, [1] p.; 19
cm. – (Aleea clasicilor). – Cuprins: Poezii (1882). Noaptea de iunie; Noaptea
de aprilie; Noaptea de septembrie; Calul arabului; Precum…; Excelsior
(1895). Excelsior; Guzla; Val ul rozelor; Stepa; Psalmi moderni; Noaptea de
noiembrie; Sub stele; Dormi dulce; În r stri te; În archangel; Cântec; Plecare;
Naiada; Noaptea de mai; Noaptea de martie; Vaporul mor ii; Pe balta clar ;
M uit la cer; Noaptea de februarie; Noaptea de ianuarie; Comori de aur;
Neron; Înjura i-m , prieteni; Între frunze; Faunul; Noaptea neagr ; Când
aripi…; Ur ; Noaptea de iulie; Noaptea alb ; Flori sacre (1912); Avatar;
Noaptea de decembrie; Vasul; Cântecul ploii; Rimele cânt pe harp ; Lewk.
Poema rondelurilor (1927). Rondelurile pribege. Rondelul lucrurilor; Rondelul
ora ului mic; Rondelul de aur; Rondelul lunii; Rondelul crinilor; Rondelul
iganilor; Rondelul cerceta ilor; Rondelul plec rii; Rondelul ora ului din indii;
Rondelul morii; Rondelul contimporanilor; Rondelul meu. Rondelurile celor
patru vânturi. Rondelul cupei de Murano; Rondelul privighetoarei; Rondelul
trecutului; Rondelul oglindei; Rondelul domni ei; Rondelul ora ului de alt -
dat ; Rondelul orelor; Rondelul ajungerii la cer; Rondelul ctitorilor; Rondelul
coroanelor nepieritoare. Rondelurile rozelor. Rondelul rozelor ce mor;
Rondelul lui Sadi; Rondelul rozelor din ci megi; Rondelul marilor roze;
Rondelul beat de roze; Rondelul cascadelor de roze; Rondelul privighetoarei
între roze; Rondelul rozelor de august; Rondelul rozei ce înflore te; Rondelul
lui Sadi ie ind dintre roze. Rondelurile rozelor de azi i de ieri. Rondelul
rozelor de azi i de ieri; Rondelul nop ii argintate. Rondelurile Senei. Rondelul
îneca ilor; Rondelul florilor de lun ; Rondelul Parisului iad; Rondelul
dezastrului mondial; Rondelul uria ului; Rondelul tic lo ilor; Rondelul
în l imilor; Rondelul Fran ei burgheze; Rondelul duminicilor de la Bellevue;
Rondelul sfâr itului; Rondelurile de por elan. Rondelul lui Tsing-Ly-Tsi;
Rondelul podului de onix; Rondelul pagodei; Rondelul apei din ograda
japonezului; Rondelul muzmeiei; Rondelul opiumului; Rondelul m rii
japoneze; Rondelul crizantemei; Rondelul Ioshiwarei; Rondelul chinezilor din
Paris; Epigraf final. – Ref. crit. p. 176-188. – ISBN 9975-949-92-4: Pre
contractual, F. tir. – [00-88]
859.0-1 Macedonski
Stamati-Ciurea, Constantin. R sunete din Basarabia: Proz /
Constantin Stamati-Ciurea. – Ch.: Litera, 1998 (Combinatul Poligr.). – 271, [1]
p.; 17 cm. – (Bibl. colarului). – Bibliogr. în note p. 259-265, ref. crit. p. 268-
271. – ISBN 9975-74-137-1: Pre contractual, 5000 ex. – [00-60]
859.0-3 Stamati-Ciurea
859.0.09 Critic i istorie literar
Dic ionar Eminescu: Nume proprii: 459 de art.: nume
mitologice, personalit i ist., toponime rom. i str ine / Horia Zava. – Ch.:
Cartier, 2000 (Combinatul Poligr.). – 164, [1] p.; 17 cm. – Bibliogr. p. 165 i în
notele de subsol. – Ind. alf. al poeziilor p. 157-164. – ISBN 9975-79-029-1 (în
cop.). : Pre contractual, F. tir. – [00-107]
859.0.09(038)
859.0(478) Literatura român din Republica Moldova
Burdujan, Radu. Devil doomed to love: [versuri] / B. Radu;
pict. L. V. Jajuc. – Ch.: S. n., 2000. – 47 p.: 20 cm. – ISBN 9975-9991-0-7:
Pre contractual, F. tir. – [00-65]
859.0(478)-1=20
C rare, Petru. P l ria gândurilor mele: Parodii din Basarabia /
Petru C rare; cop. i prez. graf.: Valeriu Ioni oi; arje: Glebus Sainciuc. – Ch.:
S geat , 2000 (Tipogr PRAG-3). – 367 p.: il.; 18 cm. – ISBN 9975-9525-2-6:
Pre contractual, F. tir. – [00-53]
859.0(478)-7 C rare
C rare, Petru. Punctul de reper : [parodii] / Petru C rare. –
Ch.: Litera, 2000 (Combinatul Poligr.). – 288 p.; 17 cm. – (Bibl. colarului). –
Ref. crit. p. 275-284. – Apare cu sprijinul financiar al lui Anatol Josan,
pre edinte al Companiei JAS GROUP. – ISBN 9975-74-243-2: Pre
contractual, F. tir. – [00-58]
859.0(478)-7 C rare
Vatamanu, Ion. Nimic nu-i zero: Poeme / Ion Vatamanu; cop.
Isai Cârmu; selec ie: Arcadie Suceveanu. – Ch.: Litera, 2000 (Combinatul
Poligr.). 318 p.; 17 cm. – (Bibl. colarului). – Ref. crit. p. 302-313. – ISBN
9975-74-174-6: Pre contractual, F. tir. – [00-59]
859.0(478)-1 Vatamanu
Vieru, Grigore. Acum i în Veac: Poeme, confesiuni / Grigore
Vieru; cop. Isai Cârmu. – Ed. de autor rev. i ad ug. – Ch.: Litera, 2000
(Combinatul Poligr.). – 334, [1] p.; 16 cm. – (Bibl. colarului). – Apare cu
sprijinul financiar al lui Anatol Josan, pre edinte al Companiei JAS GROUP. –
ISBN 9975-74-244-0: Pre contractual, F. tir. – [00-84]
859(478)-1 Vieru
Zaha, Valentin. Pe urmele c ut rii de sine: [versuri] / Valentin
Zaha; cop. Ion Moraru, Sergiu Corlat. – Ch.: Zamolxe, 2000 (Combinatul
Poligr.). – 114, [5] p.; 17 cm. – ISBN 9975-9983-1-3: Pre contractual, F. tir. –
[00-52]
859.0(478)-1 Zaha
882 Literatur rus
882(478) Literatur rus din Republica Moldova
irkov, Vadim. Fioletovaâ vesna : (Izbr. skazki i istorii) / Vadim
irkov, hudož.: V. Kantor. – Ch.: S. n., 1999. – 52 p.: il.; 27 cm. – Izdano pri
sodejstvii Centra rus. kul’tury i firmy “Negociator”. – ISBN 9977-72-066-8: Pre
contractual, F. tir. –[00-111]
882-93 irkov
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERAL . ISTORIE UNIVERSAL
Programa analitic . Istoria modern a rilor Asiei i Africii /
Univ. Pedagogic de Stat “I. Creang ”. Catedra Ist. Universal ”; aut.: A.
Tverdohleb, S. Culea. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS). – 17 p.; 20 cm. – F. f.
de tit. – Bibliogr. p. 17. – 2,50 lei, 30 ex. – [00-93]
94(5+6)(073.8)
94(41/99) Istoria individual a diferitelor ri
94(478) Istoria Republicii Moldova
Canta, Ioan. Letopise ul rii Moldovei de la a doua i pân a
a patra domnie a lui Constantin Mavrocordatu (1741-1769) / Ioan Canta, st.
intr., not asupra ed., îngrijirea tex. glosar, indice, tabel cronologic Andrei
E anu, Valentina E anu; Inst. de Istorie al A. .M.; Univ. de Stat din Moldova.
Catedra de istoria culturii i religiilor. – Ch.: Civitas, 1999 (Tipogr. U.S.M.). –
47 p.; 20 cm. – (Colec ia “Tezaur”). – Tit. pe cop.: Bibliogr. în note p. 15-17
(27 tit.). – Indice p. 41-42. – ISBN 9975-936-50-4: Pre contractual, 200 ex. –
[00-76]
94(478+498)
Uricarul, Axinte. De a doua domnia lui Nicolae Alexandru
Vod V leat, 7220 (1712) / Axinte Uricarul; st. introd., not asupra ed.,
îngrijirea text., glosar, indice de nume Andrei E anu, Valentina E anu; Inst.
de Ist. al A. .M.; Univ. de Stat din Moldova. Catedra de istoria culturii i
religiilor. – Ch.: Civitas, 1999 (Tipogr. U.S.M.). – 143 p.; 20 cm. – (Colec ia
“Tezaur”). – Tit. pe cop.: Letopise ul rii Moldovei (1711-1715). – Bibliogr. în
note. p. 36-43 (114 tit.). - Ind. p. 132-140. – ISBN 9975-936-51-2: Pre
contractual, 200 ex. – [00-77]
94(478+498)
94(498) Istoria României
Canta, Ioan. Letopise ul rii Moldovei de la a doua i pân a a
patra domnie a lui Constantin Mavrocordatu (1741-1769). – Vezi Nr 109.

Uricarul, Axinte. De a doua domnia lui Nicolae Alexandru Vod


V leat, 7220 (1712). – Vezi Nr 110.
INDICE DE NUME LA “CRONICA C R II” NR 2-00
Colorian, Alexandru 93
A
Corbu, Haralambie 51
Ababii, I. (alc t.) 72-74 Corlat, Sergiu (cop.) 106
Abbasov, Re ad 58 Coroban, Vitalie 98
Adamescu, Gh. 93 Cr ciun, Cristina 93
Aliyev, Heydar 58 Cr ciun, Victor 93, 97
Cre ia, Petru 93
B
Cre u, I. 93
Baciu, Gh. (red.) 49 Culea, S. 108
Bâgu, Claudia (alc t.) 49 Cuzu, A. C. 93
Balaban, Claudia (îngr. ed.) 52 D
B ile teanu, F nu 93
Beniuc, Mihai 93 Dalni chi, Nionila (alc t.) 50
Blaga, Lucian 93 Danilov, L. A. 73-74
Bogdan-Duic , Gh. 93 Dau , Ludovic 93
Bratco, D. 80 Dragomicescu, Iliu 93
Burdujan, Radu 99 Dr gan, Mihai 93
Dumitrescu-Bu ulenga, Zoe 93
C
E
Canta, Ion 109
Capcelea, Arcadie 67 Eliade, Mircea 93
Careva, V. (sost.) 84 Eminescu, Matei 93
Cârmu, Isai (cop.) 104-05 Eminescu, Mihai 93, 13
C linescu, G. 93 E anu, Andrei 109-10
C rare, Petru 101-02 E anu, Valentina 109-10
Cernei, Mihai 76
F
Chendi, Ilarie 93
Chiorsac, Mihai 76 Fedorov. R. 59
Chiric , Sergiu S. 60 Fedotov, N. 59
Chitoroag , Valentina (red. resp.) 49 Frunta u, Platon 63
Cimpoi, Mihai 93
G
Ciobanu, A. 93
Ciobanu, Elena 95-96 Galben, Andrei (dir.) 61, 64, 91
Ciobanu, Mircea 93 G in , Boris 87
Ciopraga, Constantin 93 Gorobovschi, M. (îngr.) 83
Cior nescu, Al. 93 Gutium, T. 89
irkov, Vadim 107 Gu u, A. (red.) 91
Codri chi, Diana (red.) 55
Cojocaru, P. 59 I
Colesnic, Iurie (ed.) 66 Iacunin, Larisa 75
Ibr ileanu, G. 93 Nicolae Alexandru, Vod V leat (110)
Ioni oi, Valeriu (prez. graf.) 101 Novac, Lidia 92
Iorga, Nicolae 93
O
Ischimji, Tatiana (alc t.) 53
Oglind , Emilia 92
J
Ol'ševskij, Rudol'f(trad.) 94
Jajuc, L. V. (pict.) 99
P
Josan, Anatol 102
Panaitescu-Perpessicius, D. 93
K
Pankhurst, Silvia 93
Kantor, V. (pict.) 107 P dureanu, Victoria 70
P ucescu, Gr. 93
L
Perpessicius, D. P. 93
Lovinescu, Eugen 93 Pillat, Ion 93
Lupa cu, V. 82 Piru, Al. 93
Popa, Elena (alc t.) 85
M
Popa, V. A. 73-74
Macedonski, Alexandru 98 Postic , Gh. (red. resp.) 61, 64
Magder, Theodor (trad.) 58 Postovan, Ina 55
Maiorescu, Titu 93
R
Majndenberg, Èduard 93
Marandici, Ecaterina (red.) 62 R ileanu, Aurelia 70
Marcov, E. 59 Roman, Alexandru 64
Martin, Aurel 93 Rotaru, Ion 93
Martin, Rodica (trad.) 58 Rusu, Aurelia 93
Martîncic, Evghenii (red.) 61
S
Mavrocordatu, Constantin (109)
Mereu , Ion 71 Sadoveanu, Mihail 93
Mogo , Mariana 70 Sainciuc, Glebus (pict.) 101
Moraru, Ion (cop.) 106 Scorpan, Gr. 93
Mor un, V. G. 93 Scurtu, Ion 93
Munteanu, George 93 Show, Bernard G. 93
Munteanu, Liuba 71 Simion, Eugen 93, 97
Munteanu, Romul 93 Simmel, Georg 57
Mur ra u, D. 93 Singer, Mihaela 70
Murnu, George 93 Siruni, H. Dj. 93
Socian, I. 82
N
Sorescu, Marin 93
Nastasia, Ion (trad.) 57 rajban, Ihil 94
Nastasia, Maria (trad.) 57 Stamati-Ciurea, Constantin 103
Nedelcea, Tudor (select.) 97 Sta cov, Eugen (red.) 86
Suceveanu, Arcadie (selec ie) 104 V
alaru, V. (alc t.) 51
Varvariuc, Tatiana 54
pac, Ion (alc t.) 51
Vatamaniuc, Dimitrie 93
tef ni , B. I. (alc t.) 79
Vatamanu, Ion 104
T V rzari, Pantelemon 63
Vieru, Grigore 105
Torou iu, I. E. 93
Vlahu , Al. 93
Tverdohleb, A. 108
Voineac, L. V. (alc t.) 81
U Volconovici, Liviu 76
Xenopol, A. D. 93
Untu, Boris 71
Uricarul, Axinte 110 Z
Urîtu, Olga (alc t.) 48
Zaha, Valentin 106
Zakharenko, Elena (fotogr.) 90
Zava, Horia 100
Index de titluri la “Cronica c r ii” Nr 2-00

Abordarea macroeconomic a form rii


capitalului fix al Republicii Ispol’zovanie po v i sohranenie ih
Moldova 59 plodorodiâ 79
Agricultura i industria de prelucrare Îndrumar metodologic privind
48 întocmirea materialelor 47
Agricultura Republicii Moldova 77
Amigdalita cronic la copii 73 Jocuri ecologice în coal 68
Analele tiin ifice ale Universit ii Jocuri ecologice elevi 69
Libere Interna ionale
- drept 61 Kak sozdat’ svoj sobstvennyj tovarnyj
- filologie 91 znak 86
Analiza i prognoza dezvolt rii
industriei u oare e Republicii Lecturi AGEPI 62
Moldova 89
Noul în producerea brânzei topite 83
Biblia, sau Sfânta Scriptur a Vechiului
i Noului testament 56 Pamâtka dlâ avtorov informacionnyh
Bibliografia Na ional a Moldovei 49 materialov 47
Perfec ionarea managementului
Calciul i sursele de înnobilare prin el oficiilor de proprietate industrial
a produselor alimentare 88 sau intelectual din rile în
Cartea. Biblioteca. Cititorul. 52 tranzi ie 85
Cre terea crizantemelor în cultura de Problemele economiei de pia 50
containere 81 Profesionalism, voca ie, devotament
Cum s - i creezi marca proprie 86 51
Programa analitic Istoria Modern a
Development of management of rilor Asiei i Africii
industrial propriety offices in Protec ia tehnic agricole contra
countries in transition 85 coroziunii 78
Dic ionar Eminescu 100 Rada: Joint-Stoek Company 90
Regulamentul cu privire la practica
Eminescu-propriul vis 93 pedagogic a studen ilor 65
Examinarea bolnavului i alc tuirea
foii de observa ie clinic ORL 72 Sekrety Zeptera dlâ vašej kuhni 84
Sel’skoe hozâjstvo Respubliki Moldova
Femei din Moldova 66 77
Soveršenstvovanie upravleniâ
Hroni eskij tonzilit u detej 74 vedomstvami promyšlennoj ili
intelectual’noj sobstvennosti stran
s perehodnoj èkonomikoj 85 Utilizarea solurilor i men inerea
Standarde Na ionale în vigoare fertilit ii lor 79
referitoare la biblioticonomie, Vyrašivanie hrizantem v kontejnernoj
informare, documentare 53 cul’ture 81
Index de materii la “Cronica c r ii” Nr 2-00

Amigdalita 73 M rci 86
Biblia, Moldova 77
Bibliologie 52 Noul testament,
Deficien a mintale 55 Proprietate intelectual 85
Dic ionare 100 Psihologia 55
Drept 61 Sociologie 57
Economie, reforme 60 Standarde 53
Filologie 91 Vechiul testament 56
Istoria românelor 109-10 Vinifica ie 87
Lingvistic 52 Vi a de vie 87
CRONICA ARTICOLELOR DE MAGAZINE ARTICLE ANNALS
REVIST
PUBLISHED FROM 1958
SE EDITEAZ DIN ANUL 1958

2000
FEBRUARIE NR 2 FEBRUARY
(190-473)

0 GENERALIT I
00 BAZELE GENERALE ALE TIIN EI I CULTURII
004 tiin i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

Bo an, Teodor. Xerox transform hârtia în bani: [interviu cu T.


Bo an, dir. firmei Radu SRL, dealer aut. al companiilor Xerox, Tri-M etc.] /
Teodor Bo an // Observator economic. – 1999. – Nr 9. – P. 8-10.

Chirev, Pavel. Informatizarea societ ii. Realiz ri i probleme


actuale de organizare a infrastructurii informa ionale în Republica Moldova /
Pavel Chirev // Strategia civic . – 2000. – Nr 1. – P. 19-22: tab. – Bibliogr.: 9
tit.

Stratan, Aurel. “Mega-c s torie”: AOL i TIME WARNER i-au


unit eforturile pentru a cuceri lumea virtual / Aurel Stratan // Observator
economic. – 1999. – Nr 9. – P. 44.

006 Standardizare i standarde


(Vezi Nr 260)

008 Civiliza ie. Cultur . Progres


Munteanu, Mihail. Ce mai r mâne când nu r mâne nimic…:.
(la un pahar de vorb : M. Munteanu i Aureliu Busuioc): [despre cultur ] //
Strategia civic . – 2000. – Nr 1. – P. 27-28.
Palade, Gheorghe. Factori de realizare a propagandei culturale
în Basarabia (1918-1928) / Gheorghe Palade // Cugetul. – 1999. – Nr 4. – P.
6-12. – Bibliogr. în note, p. 12.

Rusu, Aurelia. Ospitalitatea domnului Nicolae Iorga sau


ospitalitatea ca dor, har i rod: discurs rostit în cadrul cursurilor de var ale
Univ. Populare “N. Iorga”, ed. a XL VI-a, V lenii de Munte, jud. Prahova, aug.
1999 / Aurelia Rusu // Limba Român . – 1999. – Nr 10. – P. 69-71.

01 BIBLIOGRAFIE
(Vezi Nr 308)

06 ORGANIZA II. ASOCIA II. CONGRESE. EXPOZI II. MUZEE


(Vezi de asemenea Nr 225)

Asocia ia Ob teasc “Strategia Civic .” Statutul Asocia iei


Ob te ti “Strategia civic ”, Chi in u, 1999 // Strategia civic . – 2000. – Nr 1. –
P. 2-7.

070 Ziare. Pres . Jurnalism


Forum al Presei Române de Pretutindeni Bucure ti-Sinaia, 19-24 oct.
1999
Banto , Alexandru. Nevoia de dialog / Alexandru Banto //
Limba Român . – 1999. – Nr 10. – P. 5.

Libertate grupului Ila cu! : apelul participan ilor la Forum //


Limba Român . – 1999. – Nr 10. – P. 8.

Mele canu, Teodor. Nu înceta i s crede i în steaua noastr , a


românilor! : [dialog cu T. Mele canu, pre . Alian ei pentru România] / a
dialogat Alexandru Banto // Limba Român . – 1999. – Nr 10. – P. 9-11.

România în pragul mileniului III: declara ii ale participan ilor la


Forum // Limba Român . – 1999. – Nr 10. – P. 7.
România. Pre edintele (1996-; Emil Constantinescu).
Adev rata frontier a României este frontiera iubirii de neam: [din alocu iunea
Pre . României E. Constantinescu] // Limba Român . – 1999. – Nr 10. – P. 6.

1 TIIN E FILOZOFICE
1/14 FILOZOFIE
Grossu, Sergiu. Degradarea, ocul i puterea de rezisten :
[extras din cartea “Sp larea creierului” de S. Grossu, Ed. “Duh i adev r”,
Bucure ti, 1998] // Strategia civic . – 2000. – Nr 1. – P. 29-30.

159.9 Psihologie
(Vezi de asemenea Nr 442)

Adam, Jacques. La melancolie entre renoncement et


enthousiasme = Melancolia între renun are i entuziasm / Jacques Adam ;
trad. din fr. de Doina Vieru // Reverbera ii. – 1999. – Nr 1/2. – P. 64-73. –
Bibliogr. în note, p. 67-68, 72-73.

Camon, Ferdinando. La maladie humaine / Ferdinando Camon


// Reverbera ii. – 1999. – Nr 1/2. – P. 74-75. – (A suivre)

Freud, Sigmund. Cazul pre edintelui: [ist. unui bolnav de


paranoia]: (republ. din Dou psihanalize “Omul cu lupi, Cazul pre edintelui”,
Bucure ti, Ed. Trei, 1995, p. 322-323) / Sigmund Freud // Reverbera ii. –
1999. – Nr 1/2. – P. 3-11.

Lacan, Jacques. Chestiunea isteric / Jacques Lacan; trad. din


lb. fr. de Lumini a îgîrla // Reverbera ii. – 1999. – Nr 1/2. – P. 12-19.

Negur , Petre. Metafor i reminiscen = Metaphore et


reminiscence / Petre Negur // Reverbera ii. – 1999. – Nr 1/2. – P. 52-63. –
Bibliogr. în note, p. 57, 62-63. – Text paral.: lb. rom., fr.
Soler, Colette. Preliminarii la orice func ionare posibil a unei
coli: [despre c. lui Jacques Lacan i Sigmund Freud] / Colette Soler //
Reverbera ii. – 1999. – Nr 1/2. – P. 20-27.

urcanu, Radu. Radu urcanu: “… psihanaliza urmeaz tiin a


i se plaseaz , ca discurs, în faliile deschise de aceasta” : [interviu cu dr. t.
umane, doctorand în psihanaliz la Univ. Paris] / consemnare de Petre
Negur // Reverbera ii. – 1999. – Nr 1/2. – P. 28-39.

Zamfirescu, Vasile Dem. Interpretarea visului – paradigm a


hermeneuticii psihanalitice. Dorin a: (fragm. din “Filozofia incon tientului”,
Bucure ti, Ed. Trei, 1998, p. 106-120) / Vasile Dem. Zamfirescu //
Reverbera ii. – 1999. – Nr 1/2. – P. 40-47.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
Airinei, Ana. Simbolismul vegetalului în biblie / Ana Airinei,
Petru Ro ca // Analele tiin ifice / Univ. Liber Int. din Moldova. Filologie. –
1999. – Vol. 1. – P. 71-78. – Rez. în lb. fr. – [00-70]

Buburuz, Petru (protoiereu). Unica organizare statal


recunoscut de Dumnezeu se nume te buna în elegere: (Mitropolia
Basarabiei: apte ani de la reactivare) / prot. Petru Buburuz // Lumin torul. –
1999. – Nr 6. – P. 12-21.

Domitriu, Mircea E. Na terea Mântuitorului Lumii / Mircea E.


Domitriu // Lumin torul. – 1999. – Nr 6. – P. 8-10.

Petru (Arhiepiscop al Chi in ului, Mitropolit al Basarabiei i


Exarh al Plaiurilor). Pastoral la Na terea Domnului / Petru, Arhiepiscop al
Chi in ului, Mitropolit al Basarabiei i Exarh al Plaiurilor // Lumin torul. –
1999. – Nr 6. – P. 4-7.

Russev, N. D. Vasilij Dmitrievi Agura: [protoierej] Žizn’ i sud’ba


/ Russev N. D. // Istoriâ i kul’tura bolgar i gagauzov Moldovy i Ukrainy. – Ch.,
1999. – P. 130-138. . Bibliogr. în note, p. 138. – [00-42]
3 TIIN E SOCIALE
31 STATISTIC . DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Migrarea popoarelor
elak, E. I. Revizskie skazki kolonii Tvardi a kak istoriko-
demografi eskij isto nik / elak E. I. // Istoriâ i kul’tura bolgar i gagauzov
Moldovy i Ukrainy. – Ch., 1999. – P. 219-238. – Bibliogr. în note, p. 228-230,
40 tit. – [00-42]

ervenkov, N. N. Demografi eskie aspekty v rabotah I. I.


Me erûka / N. N. ervenkov // Istoriâ i kul’tura bolgar i gagauzov Moldovy i
Ukrainy. – Ch., 1999. – P. 41-47. – Bibliogr. în note 33 tit. – [00-42]
316 Sociologie
(Vezi de asemenea Nr 228, 232, 236, 275)

Chirc , Sergiu S. Tendin ele stabiliz rii sociale în Republica


Moldova : [sondaj sociol.] / Sergiu S. Chirc // Economica. – 1999. – Nr 3. –
P. 32-41: tab.

Pascari, Ludmila. Necesit ile i preferin ele consumatorilor de


zah r din Republica Moldova: [sondaj sociol.] / Ludmila Pascari // Economica.
– 1999. – Nr 4. – P. 54-58: tab., diagr.

i can, Nadejda. Genurile în dezvoltare. Situa ia femeilor i


copiilor în perioada de tranzi ie [: aspect. social.] / Nadejda i can //
Economica. – 1999. – Nr 2. – P. 95-112: tab., graf. – Bibliogr.: 8 tit.

Verejan, Nicolae. Rata natural a omajului i factorii care o


determin : [sondaj sociol.] / Nicolae Verejan // Economica. – 1999. – Nr 2. –
P. 117-122: tab., fig.

316.3 Structura social . Societatea ca sistem social


Constantin, Lucian. Mistica elitelor la Arnold Toynbee :
[sociolog i ist. engl.; 1889-1975] / Lucian Constantin // Limba Român . –
1999. – Nr 11. – P. 144-146.
316.6/.77 Sociologie psihologic
(Vezi Nr 305)
32 POLITIC
32.001 Politologie
(Vezi Nr 201)
321 Forme de organizare politic
Constantin, George. Despre limitele i puterea majorit ii
politice // George Constantin // Limba Român . – 1999. – Nr 11. – P. 140-143;
Nr 12. – P. 91-93. – Va urma.

323/324 Politica intern


Berghele, Efi. Grecii au de toate, inclusiv descentralizare:
[interviu exclusiv al dnei E. Berghele, Dir. general, Ministrul Administra iei
publice, Afacerilor Interne i Descentraliz rii al Greciei] // Observator
economic. – 1999. – Nr 9. – P. 23.

323/324(478) Politica intern a Republicii Moldova


(Vezi de asemenea Nr 389)

Galaicu, Fidel. Anul politic 1999: dezam giri i trucuri / Fidel


Galaicu // Observator economic. – 1999. – Nr 9. – P. 14-15.

Movileanu, Valeriu. S restabilim aristocra ia: [despre nobilii din


Moldova i descenden ii lor] / Valeriu Movileanu // Cugetul. – 1999. – Nr 4. –
P. 62-64.

327 Rela ii interna ionale. Politic extern


(Vezi Nr 197)

327(478) Politica extern a Republicii Moldova


(Vezi Nr 197)
33 ECONOMIE. TIIN E ECONOMICE
330 tiin e economice. Economie politic
(Vezi de asemenea Nr 267, 289)

Gu u, Ion. Formarea mediului concuren ial i politica


antimonopol / Ion Gu u // Economica. – 1999. – Nr 3. – P. 25-31.

Maimescu, Victor. Reglementarea de stat a economiei / Victor


Maimescu // Economica. – 1999. – Nr 4. – P. 38-43.

Mi ul, Nelly. Comportamentul economie al popula iei / Nelly


Mi ul // Economica. – 1999. – Nr 4. – P. 107-114.

Rumleanschi, Petru. Matricea principiilor metodologice, rolul ei


în geneza concep iilor economice clasice / Petru Rumleanschi // Economica.
– 1999. – Nr 4. – P. 5-10: fig. – Bibliogr. în note, p. 10. – Va urma.

Ustian, Ion. Amartya Sen (1993): [economist indian, laureat al


premiului Nobel în domeniul economiei] / Ion Ustian // Economica. – 1999. –
Nr 2. – P. 128-130.

331 Munc . Economia muncii. Organiza ia muncii


(Vezi de asemenea Nr 311, 347)

Melnic, Oleg. Teoria organiz rii i reglement rii remuner rii


muncii i veniturilor de la proprietate în condi iile diferitor forme de proprietate
/ Oleg Melnic // Economica. – 1999. – Nr 1. – P. 109-119: tab.

Onofrei, Alexandru. Moldova i pia a comun a muncii rilor


comunit ii / Alexandru Onofrei // Economica. – 1999. – Nr 1. – P. 99-103:
tab.

Scor escu, C t lina. Disciplina muncii în condi iile tranzi iei la


economia de pia / C t lina Scor escu // Analele tiin ifice / Univ. Liber Int.
din Moldova. Drept. – 1999. – Vol. 3. – P. 68-70. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
în note, 10 tit. – [00-71]
avga, Larisa. Resursele umane – vector principal al cre terii
economice / Larisa avga // Economica. – 1999. – Nr 2. – P. 35-44 : fig., tab.
– Bibliogr.: 7 tit.

Toma, Angela. Evolu ia omajului în Republica Moldova /


Angela Toma // Economica. – 1999. – Nr 1. – P. 104-108: tab.

Ulian, Galina. Rolul micului business în asigurarea ocup rii


resurselor de munc în economia în tranzi ie / Galina Ulian // Economica. –
1999. – Nr 2. – P. 113-116.

Verejan, Nicolae. Con inutul i rolul omajului în economia


tranzitorie: [Rep. Moldova] / Nicolae Verejan // Economica. – 1999. – Nr 3. –
P. 116-119: tab.

336 Finan e. B nci. Moned i circula ie monetar . Credit.


(Vezi de asemenea Nr 278, 339-41)

Bodarev, Pavel. Esen a i natura auditorului în managmentul


corporativ / Pavel Bodarev // Economica. – 1999. – Nr 2. – P. 12-15.

Bu machiu, Eugenia. Managementul financiar în b ncile


comerciale / Eugenia Bu machiu // Economica. – 1999. – Nr 4. – P. 68-77:
tab., fig.

Casian, Angela. Restructurarea i adaptarea b ncilor


comerciale la mediul pie ei / Angela Casian // Economica. – 1999. – Nr 3. – P.
91-96. – Bibliogr.: 7 tit.

C lcâi, Gheorghe. “Emisia i circula ia titlurilor de stat trebuie s


se supun aceluia i cadru legislativ”: [despre pia a valorilor mobiliare] /
Gheorghe C lcâi; consemnare N. Luchian // Observator economic. - 1999. -
Nr 9. - P. 32.

Drozd, Irina. Bankingul i structura serviciilor financiare / Irina


Drozd, Dumitru Tcaci // Economica. – 1999. – Nr 4. – P. 78-85: tab., fig.
Drozd, Irina. Sistemul bancar i tendin ele dezvolt rii lui / Irina
Drozd // Economica. – 1999. – Nr 3. – P. 83-90: tab. – Bibliogr.: 10 tit.

Explica ii ad ug toare la scrisoarea IFPS nr. (10-13-02/1-3710)


43 din 25.10.99: (scris. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr (10-13-02/-
4543) 52 din 22.12.99 // Contabilitate i audit. – 2000. – Nr 1. – P. 79.

Ioni , Veceslav. Managementul finan elor în b nci / Veceslav


Ioni // Economica. – 1999. – Nr 2. – P. 16-19: tab.

O primenenii NDS po uslugam, okazyvaemyh notariusami:


(pis’mo M-va finansov Nr (10-13-02/1-4679) 54 ot 30.12.99 g. // Contabilitate
i audit. – 2000. – Nr 1. – P. 80-81.

O primenenii NDS v svâzi s uto neniem bûdžeta na 1999 god:


(pis’mo M-va finansov Nr (10-13-02/1-4336) 51 ot 07.12.99 g. // Contabilitate
i audit. – 2000. – Nr 1. – P. 77.

Osobennosti is isleniâ akciza pri pererabotke vinograda na


daval’ eskih uslovi’h: (pis’mo M-va finansov Nr 10-13-03/1-4596) 53 ot
21.12.99 g. // Contabilitate i audit. – 2000. – Nr 1. – P. 78.

O stavkah podohodnogo naloga: (pis’mo M-va finansov Nr (10-


2-09/1-38-106) ot 13.01.2000 g. // Contabilitate i audit. – 2000. – Nr 1. – P.
81.

Otraženie summ NDS po tovarno-material’nym cennostâm,


uslugam, ispol’zuemym dlâ osušestvleniâ osvoboždennyh ot obloženiâ NDS
postavok: (pis’mo M-va finansov Nr (10-13-02/1-4690) 55 ot 30.12.99 g.) //
Contabilitate i audit. – 2000. – Nr 1. – P. 79-80.

Popova, Adelina. Metode manageriale aplicate în sistemul


bancar al Republicii Moldova / Adelina Popova // Economica. – 1999. – Nr 4.
– P. 34-37.

Savi chi, Julieta. Evaziunea fiscal salveaz de faliment /


Julieta Savi chi // Observator economic. - 1999. - Nr 9. – P. 47-50.
Soobšenie o dopolnenii pere nâ platejej i dohodov na kotorye,
na inaâ s 23 sentâbrâ 1999 goda do 31 dekabrâ 1999 goda, ne na islâûtsâ
vznosy na obâzatel’noe gosudarstvennoe social’noe strahovanie: [ot 1 noâb.
1999 g.] // Contabilitate i audit. – 2000. – Nr 1. – P. 86-87.

Soobšenie o perevode platežej v bûdžet erez kazna ejstva //


Contabilitate i audit. – 2000. – Nr 1. - P. 82-85.- An.: Kazna ejskoe
platežnoe poru enie, Nr 10, 11.

Tocan, Parascovia. Necesitatea i condi iile implement rii


tranzac iilor futures în practica bursier a Republicii Moldova / Parascovia
Tocan, Teodor Tocan // Economica. – 1999. – Nr 3. – P. 97-105: tab.

urcan, Octavian. Aprecierea fiabilit ii b ncii comerciale /


Octavian urcan, Angela Casian // Economica. – 1999. – Nr 2. – P. 69-78:
tab. – Bibliogr.: 10 tit.

urcan, Octavian. Gestionarea suficien ei i lichidit ii activelor


b ncilor comerciale / Octavian urcan, Irina Drozd // Economica. – 1999. – Nr
2. – P. 58-68: tab., des.

urcan, Octavian. Hedgingul riscurilor valutare ca parte


component a riscurilor comerciale: [despre activitatea b ncilor comerciale
din Rep. Moldova] / Octavian urcan //Economica. – 1999. – Nr 1. – P. 84-94.

Valah, Ciprian. Standarde interna ionale privind societ ile


bancare / Ciprian Valah // Analele tiin ifice. Univ. Liber Int. din Moldova.
Drept. – 1999. – Vol. 3. – Rez. în lb. engl. – P. 65-67. – [00-71]

Zakon o vnesenii dopolneniâ v stat’û 33 Nalogovogo kodeksa //


Contabilitate i audit. – 2000. – Nr 1. – P. 87.

Zakon o vnesenii izmeneniâ o vnesenii izmeneniâ v stat’û 3


Nalogovogo kodeksa // Contabilitate i audit. – 2000. – Nr 1. – P. 86-87.
338 Situa ie economic . Politica economic . Produc ie
(Vezi de asemenea Nr 271)

Botezatu, Sergiu. Bazele teoretice ale restructur rii C.A.I. –


reorientarea sistemului de gospod rire spre dezvoltarea rela iilor de pia /
Sergiu Botezatu // Economica. – 1999. – Nr 1. – P. 44-50.

Chirc , Sergiu S. Despre stabilizare, liberalizare i protejare:


[analiza situa iei economice] / Sergiu S. Chirc // Economica. – 1999. – Nr 1.
– P. 51-55.

Galaju, Ion. Criterii de selectare a tehnicilor de gestiune a


riscului / Ion Galaju, Eduard Calancea // Economica. – 1999. – Nr 4. – P. 11-
17: tab., des. – Va urma.

Krivciun, Vladimir. Cele mai importante centre off-shore:


[referitor la atrac ia lor prin sistemul fiscal preferen ial] / Vladimir Krivciun //
Observator economic. - 1999. - Nr 9. – P. 42-44: tab.

Platon, Nicolae. Unele aspecte ale dezvolt rii turismului


mondial în anul 1998 / Nicolae Platon // Economica. – 1999. – Nr 4. – P. 120-
123: tab.

338(478) Situa ia economic a Republicii Moldova


(Vezi de asemenea Nr 190, 237, 252, 285, 336)

Bârc , Alic. Veniturile salariale i nivelul de trai al popula iei /


Alic Bârc , Maria N stase // Economica. – 1999. – Nr 4. – P. 44-49: tab.

Bercu, Vlad. Cabinetul Braghi fa -n fa cu criza financiar /


Vlad Bercu // Observator economic. - 1999. - Nr 9. – P. 11.

Botnari, Nadejda. Restructurarea întreprinderilor industriale –


cale de dep ire a perioadei de criz i redresare a economiei na ionale /
Nadejda Botnari // Economica. – 1999. – Nr 3. – P. 49-51.
Burlacu, Natalia. Func ionare sistemului managerial din
Republica Moldova în economia de pia . Dileme i strategii / Natalia Burlacu
// Economica. – 1999. – Nr 4. – P. 28-33: tab.

Chirc , Marcel. Criza financiar din Rusia i efectul ei negativ


asupra economiei Republicii Moldova / Marcel Chirc // Economica. – 1999. –
Nr 2. – P. 45-49: tab.

Cobzari, Ludmila. Grupurile industrial-financiare - verig


strategic în adresa economiei Republicii Moldova / Ludmila Cobzari, Galina
Ulian // Economica. – 1999. – Nr 4. – P. 59-67: fig.

Concluzii din 1999 i prognoze pentru 2000: opinii / pagini


realizate de Sergiu Caraman, Lilian Ciupav, Nadin Luchian // Observator
economic. - 1999. - Nr 9. – P. 19-22. – Cuprins: Pia a de capital poate
compensa riscurile investi ionale / Gheorghe C lcâi; Registratorii
independen i trebuie s r mân un element al infrastructuri de capital / Anatol
Culicovschi; Cea mai mare problem este birocratismul persoanelor sus puse
/ Gheorghe oili ; Obiectivul nostru este de a fi la autofinan are deplin /
Gheorghe Efros; Se înregistreaz o tendin de înnoire a parcului auto / Oleg
Rudenco.

Dialog la o mas rotund : [cum s scoatem rep. din impas?] /


dialog realizat de Gheorghe Budeanu // Strategia civic . – 2000. – Nr 1. – P.
11-17. – Participan i: Ilie Until , Dumitru Braghi , Vsevolod Barb neagr , Iurie
Sedle chii, Boris Volosatâi.

Durle teanu, Andrei. Dezvoltarea personalului este spre viitor:


[interviu cu A. Durle teanu, dir. Executiv al Companiei Mercuri Interna ional
Moldova] // Observator economic. - 1999. - Nr 9. – P. 30.

Gu u, Ion. Esen a i particularit ile perioadei de tranzi iei în


Republica Moldova / Ion Gu u // Economica. – 1999. – Nr 3. – P. 11-24.

Gu u, Ion. Liberalizarea i stabilizarea – condi ii de baz ale


demar rii reformelor / Ion Gu u // Economica. – 1999. – Nr 2. – P. 20-30: tab;
diagr.
Munteanu, Raisa. Particularit ile infla iei în perioada de
tranzi iei în Republica Moldova / Raisa Munteanu // Economica. – 1999. – Nr
4. – P. 50-53: tab.

Petrovici, Ala. Direc ii de optimizare a activit ii logistice în


economia Republicii Moldova / Ala Petrovici // Economica. – 1999. – Nr 1. –
P. 74-83. – Bibliogr. În notele de subsol.

Radu, Corneliu. Economia 1999: iluzii pierdute / Corneliu Radu


// Observator economic. - 1999. - Nr 9. – P. 16-18.

Rojco, Aliona. Argumentarea economic a protec iei mediului în


exploatarea tehnologiilor de producere / Aliona Rojco // Economica. – 1999. –
Nr 3. – P. 120-123.

Rotaru, Andrei. Evaluarea economiei tenebre în Republica


Moldova / Andrei Rotaru // Economica. – 1999. – Nr 2. – P. 50-57: tab.

339 Comer . Rela ii economice interna ionale. Economie mondial


339.1 Probleme generale ale comer ului. Pia
(Vezi de asemenea Nr 279, 342-43, 348)

Belostecinic, Grigore. Considera ii teoretico-metodologice


privind competitivitatea na ional / Grigore Belostecinic // Economica. – 1999.
– Nr 2. – P. 79-86: des.; Nr 3. – P. 75-82: des., tab.; Nr 4. – P. 86-90: des. –
Va urma.

Belostecinic, Grigore. Mediul concuren ial ca atribut al


economiei de pia / Grigore Belostecinic // Economica. – 1999. – Nr 1. – P.
56-67. – Bibliogr.: 29 tit. – Contin. Începutul: Nr 5, 1998.

Bucur-Sabo, Mariana. Marketingul la nivel de firm i


compartamentul consumatorului / Mariana Bucur-Sabo, Eleonora
Bolboceanu, Maria N stase // Economica. – 1999. – Nr 1. – P. 68-73. –
Bibliogr.: 5 tit. – Contin. Începutul: Nr 5, 1998.
Buzikevici, Kazemir. Marketingul ca instrument eficient de
organizare a activit ii de produc iei i vânzare a întreprinderii / Kazemir
Buzikevici // Economica. – 1999. – Nr 2. – P. 87-94: fig., tab.

Mihai, Eleodor. Marketingul – tiin i art a comer ului în


general / Eleodor Mihai // Economica. – 1999. – Nr 4. – P. 92-101. – Bibliogr.:
16 tit.

339.5 Comer exterior. Comer interna ional


(Vezi de asemenea Nr 265, 349)

Marketingul pie elor interna ionale a eco-produselor (bio-


produselor) alimentare / Valentin Osadcii, Iurie Senic, Natalia Bodiul, … //
Economica. – 1999. – Nr 3. – P. 64-74: tab., fig. – Bibliogr.: 6 tit.

Mihai, Eleodor. Eficien a economic a activit ii de comer


exterior / Eleodor Mihai // Economica. – 1999. – Nr 4. – P. 18-27. – Bibliogr.: 8
tit.

Scor enschi, Lilia. Concentratul de mere se scurge în Austria:


Austria, a coborât pe pozi ia a zecea în comer ul cu Rep. Moldova / Lilia
Scor enschi // Observator economic. - 1999. - Nr 9. – P. 45: tab.

339.9 Politic economic interna ional . Economie mondial


(Vezi de asemenea Nr 277)

C lug reanu, Vitalie. Gazpromul amenin : [referitor la


problema livr rilor de gaze c tre Rep. Moldova] / Vitalie C lug reanu //
Observator economic. - 1999. - Nr 9. – P. 24-25.

Lebedev, Valerij. Princip vzaimnoj vygody v meždunarodnyh


èkonomi eskih otnošeniâh gosudarst / Valerij Lebedev // Analele tiin ifice /
Univ. Liber Int. din Moldova. Drept. – 1999. – Vol. 3. – P. 42-46. – REZ. ÎN
LB. ENGL. – Bibliogr. 16 tit. – [00-71]
Lobanov, Natalia. Cooperarea economic interna ional :
aspecte noi / Natalia Lobanov // Economica. – 1999. – Nr 3. – P. 106-110. –
Bibliogr.: 6 tit.

R ilean, Valentin. Exportul – cheia relans rii economiei


Moldovei / Valentin R ilean // Strategia civic . – 2000. – Nr 1. – P. 23-24.

Rusnac, Corneliu. Frontierele nu rezist bunelor inten ii:


[despre activitatea Asoc. rep. de planificare i integr rii Rep. Moldova în
Europa “Investcasa”] / Corneliu Rusnac // Observator economic. – 1999. – Nr
9. – P. 41.

34 DREPT. LEGISLA IE. JURISPRUDEN


Mazur, Nadejda. Olimpiada po pravu – vtoroj raz v Respublike
Moldova / Nadejda Mazur // Analele tiin ifice / Univ. Liber Int. din Moldova.
Drept. – 1999. – Vol. 3. – P. 90-91. – [00-71]

341 Drept interna ional


(Vezi de asemenea Nr 301, 314)

Cucereanu, Drago . Statutul tratatelor interna ionale cu privire


la drepturile omului în ordinea juridic a Republicii Moldova / Drago
Cucereanu // Analele tiin ifice / Univ. Liber Int. din Moldova. Drept. – 1999.
– Vol. 3. – P. 14-19. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, 6 tit. – [00-71]

Macovei, Lidia. Formarea contractului comercial de vânzare


interna ional / Lidia Macovei // Analele tiin ifice / Univ. Liber Int. din
Moldova. Drept. – 1999. – Vol. 3. – P. 27-32. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. 8
tit. – [00-71]

342 Drept public. Drept constitu ional. Drept administrativ.


(Vezi de asemenea Nr 383)

Ciobanu, Igor. Drepturile i libert ile fundamentale în Republica


Moldova / Igor Ciobanu // Analele tiin ifice / Univ. Liber Int. din Moldova.
Drept. – 1999. – Vol. 3. – P. 5-13. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. 9 tit. Bibliogr. În
note, 15 tit. – [00-71]

Costachi, Gheorghe. Statul i drepturile omului / Gheorghe


Costachi // Strategia civic . – 2000. – Nr 1. – P. 25-26.

Ivanov, Vladimir. Konstitucionnyj status li nosti, osnovnye


prava i svobody eloveka i graždanina. Mehanizmy garantij prav li nosti /
Vladimir Ivanov, Èmil’ Grinšpun // Analele tiin ifice / Univ. Liber Int. din
Moldova. Drept. – 1999. – Vol. 3. – P. 71-73. – [00-71]

343 Drept penal. Procedur penal . Criminologie. Criminalistic


Lazu, Teo. Iuda a negociat o afacere cu tradi ii la comand :
[despre fenomenul omorurilor la comand ] / Teo Lazu // Observator
economic. - 1999. - Nr 9. – P. 51-13.

Martyn ik, Evgenij. Prodlenie srokov predvaritel’nogo sledstviâ:


problemy teorii i praktiki / Evgenij Martyn ik // Analele tiin ifice / Univ. Liber
Int. din Moldova. Drept. – 1999. – Vol. 3. – P. 53-59. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. 13 tit. – [00-71]

Punga, Liliana. Pravovaâ su nost’ vidov terrorizma / Liliana


Punga // Analele tiin ifice / Univ. Liber Int. din Moldova. Drept. – 1999. –
Vol. 3. – P. 47-52. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 21 tit. – [00-71]

Rusnac, Svetlana. Factorii sociali în comportamentul delincvent


al minorilor / Svetlana Rusnac // Analele tiin ifice / Univ. Liber Int. din
Moldova. Drept. – 1999. – Vol. 3. – P. 60-64. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr.: 11 tit.
– [00-71]

346 Drept economic


Nout i legislative: acte legislative i normative cu caracter
economic publ. în perioada 1-30 noiem. 1999 // Observator economic. - 1999.
– Nr 9. – P. 28-29.
347 Drept civil. Drept privat
Cojocari, Eugenia. Izvoarele de drept civil, aplicarea i
interpretarea lor / Eugenia Cojocari // Analele tiin ifice / Univ. Liber Int. din
Moldova. Drept. – 1999. – Vol. 3. – P. 20-26. – Rez. în lb. fr. – [00-71]

Matasari, Nadejda. Particularit ile contractului de franchising în


Republica Moldova / Nadejda Matasari // Analele tiin ifice / Univ. Liber Int.
din Moldova. Drept. – 1999. – Vol. 3. – P. 33-41. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.:
10 tit. – [00-71]

Nam, Le Vu. Pravovoj režim bezdokumentarnyh cennyh bumag /


Le Vu Nam // Analele tiin ifice / Univ. Liber Int. din Moldova. Drept. – 1999.
– Vol. 3. – Bibliogr.: 10 tit. – [00-71]

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.4 Drept funciar. Drept agrar
Botezatu, Sergiu. Baza legislativ i asigurarea juridic ale
privatiz rii i restructur rii CAI în Republica Moldova / Sergiu Botezatu //
Economica. – 1999. – Nr 3. – P. 42-48.

35 ADMINISTRA IA PUBLIC . TIIN MILITAR

Paladi, Ion. Unele direc ii de restructurare a administra iei


publice locale / Ion Paladi // Economica. – 1999. – Nr 1. – P. 13-20: tab.,
schem.

351/354 Administra ie public


(Vezi Nr 224, 338)

355/359 tiin militar . For e armate


Gaiciuc, Victor. Premise ale form rii organismului militar al
Republicii Moldova / Victor Gaiciuc // Cugetul. – 1999. – Nr 4. – P. 22-24: tab.
– Bibliogr. în note, p. 24.

Nanu, Ion. Securitatea na ional i ap rarea statului / Ion Nanu,


general de brigad // Strategia civic . – 2000. – Nr 1. – P. 18.
36 ASISTEN SOCIAL . ASIGUR RI SOCIALE
Donos, Evlapie. Principiile sistemului public al asigur rilor
sociale / Evlapie Donos // Economica. – 1999. – Nr 1. – P. 95-98.

E co, Constantin. Experien a unor ri în domeniul asigur rii


medicale i aplicarea ei în Republica Moldova / Constantin E co, Elizaveta
Reabov, Serghei Marin // Economica. – 1999. – Nr 3. – P. 111-115. –
Bibliogr.: 8 tit.

37 EDUCA IE. ÎNV MÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER

37.0 Tipuri i principii fundamentale de educa ie


(Vezi de asemenea Nr 194)

Iachim, Ion. Profesorul literat i actul de crea ie al elevilor / Ion


Iachim // Limba Român . – 1999. – Nr 12. – P. 46-48. – Bibliogr. În note, p.
48.

372 Con inutul activit ii colare i programa colar în înv mântul pre colar
i elementar. Obiecte la orice nivel i din orice gen de coal
372.8 Alte obiecte de studiu. Materii de înv mânt speciale
(Vezi de asemenea Nr 316, 324, 328)

Haheu, Valentina. Implementarea curriculum-ului de istorie în


coal / Valentina Haheu; Nina Petrovschi // Cugetul. – 1999. – Nr 4. – P. 42-
44.

R ileanu, Vitalie. Modernizarea pred rii textului literar prin


intermediul audiovizualului / Vitalie R ileanu // Limba Român . – 1999. – Nr
12. – P. 43-44.

chiopu, Constantin. Studierea operelor epice în coal :


neajunsuri i repere / Constantin chiopu // Limba Român . – 1999. – Nr 12. -
P. 40-42.
erdean, Ioan. Caracterul tiin ific al metodei folosite în
familiarizarea elevilor cu cititul i scrisul / Ioan erdean // Limba Român . –
1999. – Nr 10. – P. 86-91. – Bibliogr. în note, p. 91.

378 Înv mânt superior. Preg tirea cadrelor tiin ifice


Cojocari, Eugenia. 1998 – Anul primei promo ii a cadrelor
tiin ifice superioare la U.L.I.M. / Eugenia Cojocari // Analele tiin ifice //Univ.
Liber Int. din Moldova. Drept. – 1999. – Vol. 3. – P. 89. – [00-71]

Cojocaru, Vadim. Perfec ionarea sistemului de evaluare a


cuno tin elor în vederea satisfacerii cerin elor pie ei: [în inst. superioare] /
Vadim Cojocaru, Galina Martea, Oxana Savciuc // Economica. – 1999. – Nr 1.
– P. 120-123: tab., graf.

Martea, Galina. Sistemul universitar de instruire din Republica


Moldova în perioada de tranzi ie / Galina Martea // Economica. – 1999. – Nr
1. – P. 124-125.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADI II. DATINI. MOD DE VIA .


FOLCLOR
Ciocanu-Gribincea, Argentina. Meshii georgieni: problema
identit ii etnice: în ajutorul studen ilor // Cugetul. – 1999. – Nr 4. – P. 37-41. –
Bibliogr. în notele de subsol.

Demirev, Vladimir. “Preselenieto” na folklornite motivi / Vladimir


Demirev // Istoriâ i kul’tura bolgar i gagauzov Moldovy i Ukrainy. – Ch., 1999.
– P. 246-256. – Bibliogr.: 25 tit. – [00-42]

Karadžova, M. Žili e kak sub’ekt obrâdovyh dejstv u naseleniâ


Bolgarii i bolgarskih poselencev Bessrabii / M. Karadžova // Istoriâ i kul’tura
bolgar i gagauzov Moldovy i Ukrainy. – Ch., 1999. - P. 202-213. – Bibliogr. în
note, 37 tit. – [00-42]

Nâgulov, Blagovest. rihi k’’m portreta na etnonacionalniâ èlit


na besarabskite b’’lgari ot Ukraina i Moldova (1918-1991 g.) / Nâgulov
Blagovest / Istoriâ i kul’tura bolgar i gagauzov Moldovy i Ukrainy. – Ch., 1999.
- P. 147-153. – Bibliogr. în note p. 153. – [00-42]

Šabašov, A. V. K probleme ètnogeneza gagauzov. Novaâye


podhody / Šabašov A. V. // Istoriâ i kul’tura bolgar i gagauzov Moldovy i
Ukrainy. – Ch., 1999. - P. 154-176. – Bibliogr. în note. 54 tit. – [00-42]

39(=590) Etnografia poporului român


Postic , Gheorghe. Repere ale etnogenezei românelor: în
ajutorul liceenilor / Gheorghe Postic // Cugetul. – 1999. – Nr 4. – P. 31-36.
391/395 Etnografie
Bankova, E. S. Detskaâ odežda v s. Korten Respubliki Moldova:
(konec XIX-50-ye gody XX vv.) / Bankova E. S. // Istoriâ i kul’tura bolgar i
gagauzov Moldovy i Ukrainy. – Ch., 1999. - P. 214-218. – [00-42]

Cimpoie , L. S. Gagauzskie narodnye gulâniâ / Cimpoie L. S.


// Istoriâ i kul’tura bolgar i gagauzov Moldovy i Ukrainy. – Ch., 1999. - P. 264-
276. – Bibliogr. p. 276. – [00-42]

Dyhanov, V. A. Kul’t umerših v kalendarnoj obrâdnosti bolgar i


gagauzov Ukrainy / Dyhanov V. Â. // Istoriâ i kul’tura bolgar i gagauzov
Moldovy i Ukrainy. – Ch., 1999. - P. 177-189. – Bibliogr. în note 31 tit. – [00-
42]

Kavalov, Aleksand’’r. Kalendarni prazniki i obi ai v grad


Tv’’rdica, B’’lgariâ, i v selo Tvardi a, Republika Moldova / Kavalov Aleksand’’r
// Istoriâ i kul’tura bolgar i gagauzov Moldovy i Ukrainy. – Ch., 1999. - P. 190-
201. – Bibliogr. În note 26 tit. – [00-42]

Marunevi , M. V. K voprosu o zna enii ètnografi eskih parallelej


v rabotah I. I. Me erûka / Marunevi M. V. // Istoriâ i kul’tura bolgar i
gagauzov Moldovy i Ukrainy. – Ch., 1999. - P. 48-57. – [00-42]
5 MATEMATIC . TIIN E ALE NATURII
50 GENERALIT I DESPRE TIIN ELE PURE
504(478) Ecologia în Republica Moldova
(Vezi Nr 281)

6 TIIN E APLICATE. MEDICIN . TEHNIC


61 MEDICIN
(Vezi Nr 315)

62 INGINERIE. TEHNIC ÎN GENERAL


622 Industria minier
622.32 Minerale lichide i gazoase
(Vezi Nr 291)

63 AGRICULTUR . TIIN E I PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTUR . EXPLOAT RI


AGRICOLE I ALE VIE II S LBATICE

631 Agricultur în general


(Vezi de asemenea Nr 262, 457)
Cerescu, Rodica. Managementul rural în condi iile multitudinii
formelor de proprietate / Rodica Cerescu // Economica. – 1999. – Nr 1. – P.
38-43.

Domenco, Ion. Colhozurile g g uze sunt cimitirele agriculturii /


Ion Domenco // Observator economic. - 1999. - Nr 9. – P. 46.

631.4/.9 tiin a solului. Pedologie. Lucr ri agricole. Ameliora ii. Iriga ii.
Îngr minte
(Vezi Nr 288)
65 CONDUCERE I ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMER I COMUNICA II
656 Transport în general. Servicii po tale. Organizarea i controlul circula iei
656.1 Transport rutier
Beresteanu, Constantin. Eviden ierea rezervelor de sporire a
eficien ei func ion rii autoparc rilor în Republica Moldova / Constantin
Beresteanu // Economica. – 1999. – Nr 4. – P. 115-119: tab.

Caraman, Sergiu. Mercedes Cl: în 6 secunde pân la mileniul


trei / Sergiu Caraman // Observator economic. - 1999. - Nr 9. – P. 55.

657 Contabilitate
Godovoj finansovyj ot et za 1999 god: buhgalterskie i
nalogovye aspekty / Iu. Cazacu, V. Bucur, A. Nederi a, P. Tostogan
//Contabilitate i audit. – 2000. – Nr 1. – P. 23-52: tab.

Spravo naâ informaciâ (izvle enie), neobhodimaâ dlâ


sostavleniâ godovogo finansovogo ot eta i Deklaracii o podohodnom naloge /
inf. podgot. A. Gheorghi i A. Vîrtosu // Contabilitate i audit. – 2000. – Nr 1.
– P. 53-69: tab.

Tostogan, P. Komandirovo nye rashody: kommentarii k


normativnym dokumentam, u et i nalogoobloženie / P. Tostogan, V.
Kutasevi // Contabilitate i audit. – 2000. – Nr 1. – P. 3-22: tab.

658 Conducere i administrare în exploatare. Organizare comercial


(Vezi de asemenea Nr 238-39, 245, 276, 335)

Cobzari, Ludmila. Competitivitatea drept categorie economic


de pia / Ludmila Cobzari // Economica. – 1999. – Nr 2. – P. 31-34. –
Bibliogr. în notele de subsol.

Hri cev, Eugen. Gestionarea competitivit ii întreprinderilor /


Eugen Hri cev // Economica. – 1999. – Nr 3. – P. 5-10. – Bibliogr.: 10 tit.
Hri cev, Eugen. S însu im principiile managementului
secolului al XXI-lea / Eugen Hri cev // Economica. – 1999. – Nr 2. – P. 5-11-

Levi chi, Ala. Organizarea structural a întreprinderii vis-a-vis


de competitivitate / Ala Levi chi, Oxana Savciuc // Economica. – 1999. – Nr 1.
– P. 21-29: tab., des.

Magdaliuc, Sergiu. Managementul social în cadrul firmei /


Sergiu Magdaliuc //Economica. – 1999. – Nr 1. – P. 5-12: fig.

Magdaliuc, Sergiu. Studierea metodelor managementului social


/ Sergiu Magdaliuc , Neli Hri cev //Economica. – 1999. – Nr 1. – P. 30-37. –
Bibliogr.: 8 tit.

66 TEHNOLOGIE CHIMIC . INDUSTRII CHIMICE I ÎNRUDITE


663 Microbiologie industrial . fermentare, industrii de fermentare. Industria
b uturilor. Industria stimulentelor
663.2/.3 Vin. Producerea vinului. Vinifica ie. Industria vinului
Panfil, Ion. Direc ii în strategia de marketing a produselor
vinicole / Ion Panfil, Profira Cristafovici // Economica. – 1999. – Nr 3. – P. 55-
63: des.

Volu a, Nina. Modele de comportament al consumatorului pe


pia a mondial de vinuri i strategii de marketing în exporturile produc iei
vinicole a Republicii Moldova / Nina Volu a // Economica. – 1999. – Nr 4. – P.
102-106. – Bibliogr.: 11 tit.

664 Producerea i conservarea alimentelor solide


664.1/.2 Zah r. Melas . Glucoz . Amidon. Materii amilacee, cu amidon
Ca ciuc, Silvia. Situa ia industriei zah rului i unele c i de
restructurare / Silvia Ca ciuc // Economica. – 1999. – Nr 3. – P. 52-54.

664.8/.9 Tehnologia conserv rii alimentelor


Mihala , Diana. Trecutul în lupt cu marketingul: evolu ia
activit ii de marketing în cadrul întreprinderii [moldo-austr. de prelucr. a
fructelor i legumelor] Natur-VITA / Diana Mihala // Observator economic. -
1999. - Nr 9. – P. 26.

7 ART . DIVERTISMENT. SPORT


73/76 Arte plastice. Arte grafice. Grafic
Dr ghici, tefan. Corneliu Ratcu, pictorul [România] / tefan
Dr ghici // Limba Român . – 1999. – Nr 11. – P. 147-149.

Isac, Igor. Aureole bizantine: [despre pictorii rom. Corneliu


Ratcu i Nicolae Grigorescu] / Igor Isac // Limba Român . – 1999. – Nr 11. –
P. 151.

Mitrohin, Georg. Când ideea vorbe te prin lemn: [interviu cu


artistul plastic G. Mitrohin (Germania)] / consemnare: Liviu Cap a // Limba
Român . – 1999. – Nr 11. – P. 158-159.

Ratcu, Corneliu. Artele focului – sculptura în metal / Corneliu


Ratcu // Limba Român . – 1999. – Nr 11. – p. 154-156.

u ar , Pavel. Artistul i comunitatea: [despre pictorul rom.


Corneliu Ratcu] / Pavel u ar // Limba Român . – 1999. – Nr 11. – P. 150.

u ar , Pavel. Despre mântuirea prin art : [referitor la simpoz.


de sculptur în metal de la C l ra i, România] / Pavel u ar //Limba
Român . – 1999. – Nr 11. – P. 152-153.

79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT


796/799 Sport. Jocuri sportive. Educa ie fizic
Robu, Ion. Ion Doscu: mare maestru interna ional [la jocul de
dame], campion mondial, demn, onest i… s rac / Ion Robu // Observator
economic. - 1999. - Nr 9. – P. 54.
8 LINGVISTIC . FILOLOGIE. LITERATUR
80 LINGVISTIC . FILOLOGIE
Ciocanu, Ion. Od laconismului / Ion Ciocanu // Limba Român .
– 1999. – Nr 10. – P. 38-39.

800/801 Lingvistic general


(Vezi de asemenea Nr 381)

Chiri , Angela. Tipologia formelor temporale ale trecutului


romanic / Angela Chiri // Analele tiin ifice / Univ. Liber Int. din Moldova.
Filologie. – 1999. – Vol. 1. – P. 79-85. – Rez. În lb. fr. – Bibliogr.: 16 tit. – [00-
70]

Chizhacovski, Valentin. The little of scientific-technical texts –


a specific kind of sentence / Valentin Chizhacovski, Anatol Popescu // Analele
tiin ifice / Univ. Liber Int. din Moldova. Filologie. – 1999. – Vol. 1. – P. 14-
19. – [00-70]

Gu u, Ana. Despre antinomiile traducerii / Ana Gu u, Ion Gu u /


Analele tiin ifice / Univ. Liber Int. din Moldova. Filologie. – 1999. – Vol. 1. –
P. 25-26. – Rez. în lb. fr. – [00-70]

Gu u, Ion. Sistemele de comunicare în perspectiva abord rii


semiotico-semiologice / Ion Gu u, Ana Gu u // Analele tiin ifice / Univ. Liber
Int. din Moldova. Filologie. – 1999. – Vol. 1. – P. 23-24. – Rez. În lb. fr. –
Bibliogr.: 7 tit. – [00-70]

802/809 Limbi individuale


Bets, Helen. The peculiarities of the occlusive consonant sound
system of Romanian and English languages through contrastive linguistics /
Helen Bets // Analele tiin ifice / Univ. Liber Int. din Moldova. Filologie. –
1999. – Vol. 1. – P. 59-63. – Rez. În lb. rom. – Bibliogr.: 5 tit. – [00-70]

Bondarenco, Ana. Le language en situation, le langage hors


situation / Ana Bondarenco // Analele tiin ifice / Univ. Liber Int. din Moldova.
Filologie. – 1999. – Vol. 1. – P. 50-51. – [00-70]
Cijakovski, Valentin. Reprezentarea formal a interdependen ei
structurilor sintetice i semantice ale propozi iei germane / Valentin
Cijakovski, Anatol Popescu // Analele tiin ifice / Univ. Liber Int. din
Moldova. Filologie. – 1999. – Vol. 1. – P. 9-13. – Rez. în lb. engl. – [00-70]

Dari, Ana. Les domaines de l’intervention et les outils


fondamentaux de l’analyse sèmiotique / Ana Dari // Analele tiin ifice / Univ.
Lib. Int. din Moldova. Filologie. – 1999. – Vol. 1. – P. 64-66. – Rez. în lb. rom.
– [00-70]

Gorea, Ana. Explicit and implicit negation in English and


Romanian / Ana Gorea // Analele tiin ifice / Univ. Liber Int. din Moldova.
Filologie. – 1999. – Vol. 1. – P. 44-49. – Bibliogr.: 10 tit.

Gorea, Ana. Types of irreality in modern English / Ana Gorea //


Analele tiin ifice / Univ. Liber Int. din Moldova. Filologie. – 1999. – Vol. 1. –
P. 38-41. – Bibliogr.: 10 tit. – [00-70]

Gorea, Ana. Using poetry in language classes / Ana Gorea //


Analele tiin ifice / Univ. Liber Int. din Moldova. Filologie. – 1999. – Vol. 1. –
P. 42-43. – [00-70]

Gu u, Ana. Curriculum de limbi str ine: (ciclul gimnazial) / Ana


Gu u, Ion Gu u // Analele tiin ifice / Univ. Liber Int. din Moldova. Filologie. –
1999. – Vol. 1. – P. 27-33. – Rez. În lb. fr. – [00-70]

Kara, N.V. Iz istorii antroponimii Bessarabskih bolgar serediny


XIX veka / Kara N. V. // Istoriâ i kul’tura bolgar i gagauzov Moldovy i Ukrainy.
– Ch., 1999. - P. 239-245. – Bibliogr.: 12 tit. – [00-42]

Kondov, Vasil. Edno interesno âvlenie v ezika na b’’lgarite ot


Besarabiâ: (kato rezultat na morfologi na interfernciâ meždu b’’lgarski i ruski
ezik) / Kondov Vasil // Istoriâ i kul’tura bolgar i gagauzov Moldovy i Ukrainy. –
Ch., 1999. - P. 257-263. – Bibliogr.: 16 tit. – [00-42]
Len a, Anatol. Eurisemia prin prisma func ion rii stilistice a
verbului francez / Anatol Len a // Analele tiin ifice / Univ. Liber Int. din
Moldova. Filologie. – 1999. – Vol. 1. – P. 52-55. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr.: 9
tit.

Len a, Dionisie. Porâdok slov i aktual’noe lenenie kak sredstvo


vîraženiâ illokutivnogo zna eniâ voprositel’nosti: [fr. âz.] / Dionisie Len a //
Analele tiin ifice / Univ. Liber Int. din Moldova. Filologie. – 1999. – Vol. 1. –
p. 56-58. – Rez. În lb. fr. – Bibliogr.: 23 tit. – [00-70]

Mihai, Raisa. La evolucion de los nomina agentis en el campo


lexico “Moda” / Raisa Mihai //Analele tiin ifice / Univ. Liber Int. din Moldova.
Filologie. – 1999. – Vol. 1. – P. 67-70. – Bibliogr.: 7 tit. – [00-70]

Podoliuc, Tatiana. Rabota s gazetoj na zanâtiâh po


anglijskomu âzyku / Tatiana Podolûk // Analele tiin ifice / Univ. Liber Int. din
Moldova. Filologie. – 1999. – Vol. 1. – Rez. în lb. engl. – P. 36-37.

Podoliuc, Tatiana. To the problem of causality in the English


language / Tatiana Podoliuc // Analele tiin ifice / Univ. Liber Int. din
Moldova. Filologie. - 1999. – Vol. 1. – P. 34-35. – [00-70]

Ro ca, Petru. Despre importan a substratului în formarea


limbilor neolatine / Petru Ro ca // Analele tiin ifice / Univ. Liber Int. din
Moldova. Filologie. – 1999. – Vol. 1. – P. 5-8. – Rez. în lb. engl. – [00-70]

805.90 Limba român


B rbu , Ion. Analiza morfologic a adjectivului / Ion B rbu //
Limba Român . – 1999. – Nr 10. – P. 25-29.

Bor , Anton. O mare ru ine cuprins între dou coperte:


[referitor la Dic ionarul român-rus i rus-român ap rut la ed. “KIY”, Kiev] /
Anton Bor // Limba Român . – 1999. – Nr 12. – P. 94-97.

Corl teanu, Nicolae. Contribu ie important la studierea


numelor: [despre Maria Cosniceanu, doctor în filologie]/ Nicolae Corl teanu //
Limba Român . – 1999. – Nr 12. – P. 37-39.
Cosniceanu, Maria. Antroponimia la zece ani de la adoptarea
legisla iei lingvistice / Maria Cosniceanu // Limba Român . – 1999. – Nr 10. –
P. 16-18.

Dron, Ion. Rusca [L pu na: toponimic ] / Ion Dron // Limba


Român . – 1999. – Nr 10. – P. 19-21. – Bibliogr. în note, p. 21.

Golenco, Tamara. Necesitatea revigor rii reale a limbii române


/ Tamara Golenco // Limba Român . – 1999. – Nr 12. – P. 25-26.

Melniciuc, Ion. Muta ii de vocabular: cauze i efecte / Ion


Melniciuc // Analele tiin ifice / Univ. Liber Int. din Moldova. Filologie. –
1999. – Vol. 1. – P. 20-22. – Rez. în lb. fr. – [00-70]

Melniciuc, Ion. Norma ortografic i uzul / Ion Melniciuc // Limba


Român . – 1999. – Nr 12. – P. 29-31. – Bibliogr.: 7 tit.

R dulescu, Ilie- tefan. Erori de vocabular: 1. Confuzii


semantice ( i formale) / Ilie- tefan R dulescu // Limba Român . – 1999. – Nr
11. – P. 36-43; Nr 12. – P. 32-36. – Va urma.

Ro ca, Ilinca. Destinul nostru – limba român : [despre


manifest rile org. De Casa Limbii Române din Chi in u cu prilejul s rb torii
“Limba noastr cea român ” din 31 aug. 1999] / Ilinca Ro ca // Limba
Român . – 1999. – Nr 10. – P. 12-15.

Rusnac, George. Element latin sau autohton? :[adjectivul dalb]


/ George Rusnac // Limba Român . – 1999. – Nr 10. – P. 22-24. – Bibliogr.:
16 tit.

mbal , Lilia. Note privind tr s turile semantice ale perfectului


simplu în raport cu perfectul compus / Lilia mbal // Limba Român . –
1999. – Nr 12. – P. 27-28. – Bibliogr.: 10 tit.
mbal , Lilia. Observa ii cu privire la substituirea perfectului
simplu cu perfectul compus / Lilia mbal // Limba Român . – 1999. – Nr 10.
– P. 30-31.

82 LITERATUR ARTISTIC . TIIN A LITERATURII


82.01/.09 Teoria literaturii. Critic i istorie literar
(Vezi de asemenea Nr 437)

Ganea, Raisa. O macrolume într-un singur vers: Bècquer i


Dante / Raisa Ganea // Analele tiin ifice / Univ. Liber Int. din Moldova.
Filologie. – 1999. – Vol. 1. – P. 107-108. – Rez. în lb. fr. – [00-70]

Golban, Petru. Biographical Substratum and Victorian


Bildungsroman / Petru Golban // Analele tiin ifice / Univ. Liber Int. din
Moldova. Filologie. – 1999. – Vol. 1. – P. 86-95. – [00-70]

Golban, Tatiana. French and English romances: The rise of a


literary pattern / Tatiana Golban // Analele tiin ifice / Univ. Liber Int. din
Moldova. Filologie. – 1999. – Vol. 1. – P. 103-106. – [00-70]

820/89 Literaturi individuale


820 Literatur englez
Burns, Robert. S r cie onest ; S rutul: [versuri] / Robert
Burns; cuv. introd. De Ion Simionescu; în rom. de Igor Cre u // Clipa sideral .
– 1998. – Nr 4. – P. 13.

Golban, Petru. The concern with the experience of childhood,


nature and the growing human (poetic) mind in the poetry of William
Wordsworth / Petru Golban // Analele tiin ifice / Univ. Liber Int. din
Moldova. Filologie. – 1999. – Vol. 1. – P. 96-102. – [00-70]

840 Literatur francez


Savard, Felix Antoine. Menaud, omul p durii: [proz ] / Felix
Antoine Savard; trad. de Alexandrina Andronescu; il. de Alexei Colâbneac //
Noi. – 2000. – Nr 2. – P. 13-16. – Contin. Începutul: Nr 9, 1999.
859.0 Literatur român
Anghel-M n stire, Ion. Bizante : (fragm. de roman) / Ion
Anghel-M n stire // Limba Român . – 1999. – Nr 11. – P. 59-62.

Arghezi, Tudor. B r ganul: [versuri] / Tudor Arghezi // Limba


Român . – 1999. – Nr 11. – P. 55.

B nulescu, tefan. Drum în câmpie: [proz ] / tefan B nulescu


// Limba Român . – 1999. – Nr 11. – P. 63-64.

Bârsil , Mircea. Fapt izbitor; În acela i timp; Argint galben;


Verdele pom: [versuri] / Mircea Bârsil // Limba Român . – 1999. – Nr 11. –
P. 66-67.

Blaga, Lucian. Cântec pentru anul 2000; Zamolxe; Lume! :


[versuri] / Lucian Blaga; des. De Ala Fedoruc // Clipa sideral . – 1998. – Nr3.
– P. 14-15.

Codrin, erban. Paradisul: [proz ] / erban Codrin // Limba


Român . – 1999. – Nr 11. – P. 68-71.

Constantinescu, Alina. La marginea loviturii; Ceas de


duminic ; Portret; Peste maluri: [proz scurt ] / Alina Constantinescu // Limba
Român . – 1999. – Nr 10. – P. 51-53.

Dinescu, Mircea. Scrisoare c tre Vaclav Havel, aruncat la


co ; Cafea în cenu a imperiului; Istoria romantic a sinuciga ului rotat;
Invita ie pentru copacii din nord; Copil de zid; Învierea bufonului; Tramvaiul;
Grâu p zit de maci: [versuri] / Mircea Dinescu // Limba Român . – 1999. – Nr
11. – P. 72-76.

Dr ghici, tefan. No comment: [versuri] / tefan Dr ghici; prez.


de Miliurko Vukadinovic // Limba Român . – 1999. – Nr 11. – P. 77-80.

Dun reanu, Ovidiu. P cuiul lui Soare: [proz ] / Ovidiu


Dun reanu // Limba Român . – 1999. – Nr 11. – P. 81-84.
Eminescu, Mihai. Mizeria vie ii noastre publice: [art. Reprodus
dup M. Eminescu, “Scrieri politice”, ed. coment. de D. Mur ra u, Ed. “Scrisul
Românesc”, Craiova, 1931] / Mihai Eminescu // Strategia civic . – 2000. – Nr
1. – P. 31-32.

Gavril , Veronica. Dovezi existen iale; T cut ; Egipt;


Claustrofobie precoce…; Roman în dou capitole; inta de Est; în ritm de
samba; Îmb trânire subit ; Urmare; Pudic-ludic; Simfonia albastr ; Virtuozul;
Paradox; Candid ; Eliberat de suspans; Privighetoarea; Necroman ie:
[versuri] / Veronica Gavril // Limba Român . – 1999. – Nr 10. – P. 47-50.

Goga, Octavian. Mustul care fierbe: [medita ii] / Octavian Goga


// Cugetul. – 1999. – Nr 4. – P. 3-5.

Ha deu, Iulia. Ghiocelul: [legend ] / Iulia Ha deu // Clipa


sideral . – 1998. – [Nr 1]. – P. 12.

Husar, Alexandru. Can ona; Ceas elevat; Duminica Mare;


Vama: [versuri] / Alexandru Husar // Limba Român . – 1999. – Nr 10. – P. 40-
42.

Iord chescu, Florin. Glossa: [versuri]: (din cartea “La pa a vine


un …oltean”) / Florin Iord chescu // Clipa sideral . – 1999. – [Nr 1]. – P. 24.

Istrati, Panait. B r ganul: [proz ]: din “P mântul”, an. III, Nr 72-


73, 6 iul. 1934, p. 3 / Panait Istrati // Limba Român . – 1999. – Nr 11. – P. 56-
58.

Lup anu, Marin. Provincie; Câmpie; Ora de câmpie; Zi de târg:


[versuri] / Marin Lup anu // Limba Român . – 1999. – Nr 11. – P. 85-87.

Mara, Laura. Iarn cu înlocuitori: [proz ] / Laura Mara // Limba


Român . – 1999. – Nr 11. – P. 88-91.

M r cinaru, Dan. Politichia: [fragm. de pies ] / Dan M r cinaru


// Limba Român . – 1999. – Nr 11. – P. 92-97.
Nedelciu, Mircea. Alte p reri: [proz ]: (fragm.) / Mircea Nedelciu
//Limba Român . – 1999. – Nr 11. – P. 98-101.

Negreanu, Gabriela. Hipnoz ; Anamnez ; Or lunar : [versuri]/


Gabriela Negreanu // Limba Român . – 1999. – Nr 11. – P. 102-103.

Ne u, Ioan. Uita i de Dumnezeu: [povestire] / Ioan Ne u // Limba


Român . – 1999. – Nr 11. – P. 104-108.

Pi cu, Daniel. Per amorem – o istorie a literaturii române în


versuri: [versuri] / Daniel Pi cu // Limba Român . – 1999. – Nr 12. – P. 61-64.
– Cuprins: Marin Preda. Marele Unu; Marin Sorescu. Marele Doi; Camil
Petrescu. Procust – justi iar; Daniel Turcea. Judec tor (Tacit); Gheorghe
Pitu . Pâine; Ioanid Romanescu. B iet; Aurel Dumitra cu. Înger.

Popescu-Sireteanu, Ion. Poema unirii: [versuri] / Ion Popescu-


Sireteanu // Limba Român . – 1999. – Nr 12. – P. 102.

Simitopol, Anca. Gelozia zeilor. Imanentism: [proz scurt ] /


Anca Simitopol // Limba Român . – 1999. – Nr 10. – P. 53-54.

Stan, Nicolae. Vis: (fragm.): [proz ] / Nicolae Stan // Limba


Român . – 1999. – Nr 11. – P. 109-112.

St nil , Marius. Peste nisipuri râzând: (fragm.): [proz ] / Marius


St nil //Limba Român . – 1999. – Nr 11. – P. 113-114.

u ar , Pavel. Jurnalul unei dimine i oarecare; regula jocului;


cântecul Nr 27 pentru doamna Kalivé; despre scurtarea salcâmilor: [versuri] /
Pavel u ar // Limba Român . – 1999. – Nr 11. – P. 115-117.

Tudorovici, Doina. Unde nu se dau nume, unde un corp o ia


înaintea imaginii; lec ia de realism înv at într-o noapte; Naturism de
concep ie: [versuri] / Doina Tudorovici // Limba Român . – 1999. – Nr 11. – P.
118-119.
oiu, Constantin. Dropia, emblem a pozei: (fragm.) /
Constantin oiu // Limba Român . – 1999. – Nr 11. – P. 120-121.

Ungureanu, Dumitru. Prunele electrice: [proz ] / Dumitru


Ungureanu // Limba Român . – 1999. – Nr 11. – P. 122-127.

Zamfir, N stase. Stâlpul de lemn: [proz ] / N stase Zamfir //


Limba Român . – 1999. – Nr 11. – P. 128-132.

859.0.09 Critic i istorie literar


(Vezi de asemenea Nr 458)

Ardeleanu, Sorin. Recept ri socio-juridice ale romanului Ion [de


Liviu Rebreanu] // Limba Român . – 1999. – Nr 11. – P. 47-48.

Banto , Ana. Pavel u ar : Regula jocului: [versuri: analiza


critic ] / Ana Banto // Limba Român . – 1999. – Nr 11. – P. 53-54.

Bort , Elena. Panait Istrati – scriitor român sau francez? / Elena


Bort // Limba Român . – 1999. – Nr 11. – P. 49-55.

Burlacu, Alexandru. Modele prezumtive în romanul lui C. Stere


/ Alexandru Burlacu // Limba Român . – 1999. – Nr 12. – P. 70-75. – Bibliogr.:
6 tit.

Burlacu, Alexandru. Un antiutopist modern: Leon Donici /


Alexandru Burlacu // Limba Român . – 1999. – Nr 10. – P. 72-76. – Bibliogr.:
11 tit.

Codreanu, Theodor. Narcisul bacovian: 1. Poetul [George


Bacovia] f r biograf.; 2. Temeiuri pentru o poetic a oglinzii // Theodor
Codreanu // Limba Român . – 1999. – Nr 12. – P. 51-57. – Bibliogr. în note,
p. 56-57.

Ijboldin, Irina. Considera ii inedite privind debutul literar al Olg i


Nacco / Irina Ijboldin // Cugetul. – 1999. – Nr 4. – P. 25-30. – Bibliogr. în
note, p. 30.
R dulescu, Ilie- tefan. Pacea – aspira ie interioar i ideal
na ional în lirica eminescian / Ilie- tefan R dulescu // Limba Român . –
1999. – Nr 11. – P. 44-46. – Bibliogr. în note, p. 46.

Surugiu-Negrei, Dorina. Basarabia interbelic în viziunea lui


Octavian Goga / Dorina Negrei Surugiu // Cugetul. – 1999. – Nr 4. – P. 16-21.

Tiutiuca, Dumitru. Dimensiunea religioas a operei


eminesciene / Dumitru Tiutiuca // Limba Român . – 1999. – Nr 10. – P. 55-63.
– Bibliogr. în note, p. 63.

859.0(478)Literatur român din Republica Moldova.


Butnaru, Leo. Extemporal; Dezarticulând ceremonii;
Numaidecât; Tragere la sor i; Mântuitorul vine la periferie; Ortus sum; Botezul;
Purpur pascal; Echinox p gân; Concept: [versuri] / Leo Butnaru; il. de Violeta
Z bulic // Noi. – 2000. – Nr 2. – P. 8-9.

Crudu, Dumitru. Poem dup ce m-am sinucis; “Când ne-am


cunoscut tu f ceai baie de trei ori pe zi …”: [versuri] / Dumitru Crudu // Limba
Român . – 1999. – Nr 10. – P. 43-46.

Iachim, Ion. Na terea cerbului: (fragm. din romanul în curs de


elab. “Pricina de poticnire”) / Ion Iachim // Limba Român . – 1999. – Nr 12. –
P. 49-50.

Martin, Vasile. Cump n de ape: (nuvel ) / Vasile Martin; des.


de Al. Hmelni ki // Limba Român . – 1999. – Nr 10. – P. 66-68.

Traianus. “… Sânt de neconceput f r de voi, mereu-mereu…”;


Poem cu tu; “…Iluzia m rii piept nat de vânt…”; “… Istoria este de rând…”;
“…Visele mele v dau bine e iar voi nu le observa i…”: [versuri]/ Traianus //
Limba Român . – 1999. – Nr 10. – P. 77-79.

urcanu, Iano . Toamn ie ean ; C utat de INTERPOL;


Politic : [versuri]/ Iano urcanu // Limba Român . – 1999. – Nr 12. – P. 65-
66.
Vod , Gheorghe. La mal; Domnul p sare la Gala i; De dor;
Poeme nescrise; Condi ie uman : [versuri] / Gheorghe Vod ; cuv. introd. de
Ana Banto // Limba Român . – 1999. – Nr 12. – P. 67-69.

859.0(478).09 Critic i istoria literar din Republica Moldova


(Vezi de asemenea Nr 433)

Cenu , Felicia. Organizarea materialului narativ în nuvelistica


lui Vlad Iovi / Felicia Cenu // Limba Român . – 1999. – Nr 12. – P. 58-60.
– Bibliogr. în note, p. 60.

Condrea, Irina. Aleksandr Pu kin: traduceri în limba român /


Irina Condrea // Limba Român . – 1999. – Nr 10. – P. 32-37.

Melniciuc, Ion. Lucrare în cuvânt: [despre poezia lui Dumitru


Matcovschi]/ Ion Melniciuc // Limba Român . – 1999. – Nr 10. – P. 64-65.

869.0 Literatur portughez


îgîrla , Lumini a. Monolog pe mai multe voci în “Marinarul” de
Fernando Pessoa / Lumini a îgîrla // Reverbera ii. – 1999. – Nr 1/2. – P. 48-
51: Rez. în lb. rom. i fr. – Bibliogr.: [9 tit.]

882 Literatur rus


(Vezi Nr 434, 451)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localit ilor
(Vezi Nr 471)

929 tiin e biografice i înrudite


Balmu , Pavel. “Figura celui mai bun român din Basarabia…”. –
Vezi Nr 456
Colesnic, Iurie. Un ran de care Basarabia de ast zi are nevoie. –
Vezi Nr 459

Grek, I. T. I. I. Me erûk . issledovatel’ istorii i kul’tury bolgar i


gagauzov Bessarabii, ih nau no-ob estvennyj deâtel’ – vozroždenec serediny
XX stoletiâ. – Vezi Nr 461

Me erûk, G. I. Moj otec Me erûk, G. I. – Vezi Nr 463

Russev, N. D. Vasilij Dmitrevi Agura. – Vezi Nr 214

Ustian, Ion. Amartya Sen (1993). – Vezi Nr 230

93/94 ISTORIE
930 tiin a istoriei. tiin e auxiliare ale istoriei
iripan, Nicolae. Direc ia jude ean C l ra i a Arhivelor
Na ionale: [România] / Nicolae iripan // Limba Român . – 1999. – Nr 11. – P.
17-21.

94 ISTORIE GENERAL . ISTORIE UNIVERSAL


94(100) Istorie universal
(Vezi Nr 455, 467, 471)

94(41/99) Istoria individual a diferitelor ri


E anu, Andrei. Un important for tiin ific în capitala Turciei:
[despre Congr. XIII de ist. turco-otoman de la 4/8 oct. 1999 de la Ankara] /
Andrei E anu, Valentina E anu // Limba Român . – 1999. – Nr 12. – P 86-87.

94(478) Istoria Republicii Moldova


(Vezi de asemenea Nr 216, 226, 441)

An upov, I. A. U itel’: [mold. istorik I. I. Me erûk] / I. A. An upov


// Istoriâ i kul’tura bolgar i gagauzov Moldovy i Ukrainy. – Ch., 1999. - P. 15-
19. – [00-42]
Balmu , Pavel. “… Figura celui mai bun român din
Basarabia…”: m rturii doc.-epistolare despre [patriot i lupt tor basarabean]
Ion Pelivan / Pavel Balmu // Limba Român . – 1999. – Nr 12. – P. 76-85.

C t r u, Lilia. Agricultura Basarabiei în anii 1920-1940 / Lilia


C t r u // Cugetul. – 1999. – Nr 4. – P. 59-61.

Chiciuc, Ludmila. Societatea Istorico-literar [din Chi in u]


Bogdan Petriceicu Hasdeu / Ludmila Cuciuc // Cugetul. – 1999. – Nr 4. – P.
13-15. – Bibliogr.: 15 tit.

Colesnic, Iurie. Un ran de care Basarabia de ast zi are


nevoie: [despre destinul f. deputat al Sfatului rii, Ion Codreanu, originar din
tef ne tii Sorocii] / Iurie Colesnic // Strategia civic . – 2000. – Nr 1. – P. 34-
39: fotogr.

Dumbrav , Vlad. Turnul dezrobirii Basarabiei de la Ghidighici /


Vlad Dumbrav // Cugetul. – 1999. – Nr 4. – P. 48-50: fotogr.

Grek, I. F. Me erûk – issledovatel’ istorii i kul’tury bolgar i


gagauzov Bessarabii, ih nau no-ob estvennyj deâtel’-vozroždenec serediny
XX stoletiâ / I. F. Grek // Istoriâ i kul’tura bolgar i gagauzov Moldovy i Ukrainy.
– Ch., 1999. – P. 20-40. – Bibliogr. în note, 25 tit. – [00-42]

Me erûk, I. I. Massovoe dviženie v poseleniâh (1842-1844 gg.) /


I. I. Me erûk // Istoriâ i kul’tura bolgar i gagauzov Moldovy i Ukrainy. – Ch.,
1999. – P. 61-122. – [00-42]

Me erûk, G. I. Moj otec : [mold. ist. Ivan Ivanovi Me erûk] / G.


I. Me erûk // Istoriâ i kul’tura bolgar i gagauzov Moldovy i Ukrainy. – Ch.,
1999. – P. 12-14. – [00-42]

Novakov, S. Z. Rol’ zadunajskih pereselencev v


sel’skohozâjstvennom progresse ûga Bessarabii / Novakov S. Z. // Istoriâ i
kul’tura bolgar i gagauzov Moldovy i Ukrainy. – Ch., 1999. – P. 123-129. –
Bibliogr. în note, 18 tit. – [00-42]
Tel’pis, Û. M. Raskula ivanie 1948 g. v boilgarskih selah
Izmail’skoj oblasti : (na materialah Bolgrad, Novo-Iavonov. i Tarutin. r-nov) /
Û. M. Tel’pis // Istoriâ i kul’tura bolgar i gagauzov Moldovy i Ukrainy. – Ch.,
1999. – P. 139-146. – Bibliogr. în note, 21 tit. – [00-42]

94(498) Istoria României


(Vezi de asemenea Nr 195)

Angajarea României în cel de-al doilea r zboi mondial : [acte


semnate de generalul Ion Antonescu i Regele Mihai] // Cugetul. – 1999. – Nr
4. – P. 45-47: fotogr.

Buga, Ion. Prim vara Marii Uniri : cuv. rostit pe 29 noiem. 1999
la Casa Limbii Române din Chi in u cu prilejul Zilei Na . a României / Ion
Buga // Limba Român . – 1999. – Nr 12. – P. 5-7.

E anu, Andrei. Manoil Grecul (?-1467) – un mare demnitar la


Curtea Mu atinilor / Andrei E anu, Valentina E anu // Limba Român . –
1999. – Nr 10. – P. 92-99. – Bibliogr. în note, p. 98-99.

Jude ul C l ra i : prezentare general // Limba Român . –


1999. – Nr 11. – P. 9-13.

Maxim, Mihai. “Istoriografia româneasc a fost i este de nivel


mondial” : [dialog: Andrei E anu, membru cor. al A. .M. – Mihai Maxim, dir. al
Centrului de Studii Turco-Otomane din Bucure ti] // Limba Român . – 1999. –
Nr 12. – P. 87-90.

Maxim, Mihai. Un discipol destoinic al marilor istorici Mihai


Berza i Halie Inalcik : [interviu cu dl M. Maxim, turcolog-osmanist rom., în
cadrul desf ur rii lucr. celui de-al XII-lea Congr. de ist. a Turciei, 4-8 oct.
1999] / interlocutor Andrei E anu //Cugetul. – 1999. – Nr 4. – P. 55-58.

Samarian, Pompei. C l ra ii acum 100 de ani : art. publ. în


1933 (“P mântul”, an. 2, nr 39-42, 8 sept., p. 3) / Pompei Samarian // Limba
Român . – 1999. – Nr 11. – P. 14-16: fotogr.
INDEX DE NUME LA “CRONICA ARTICOLELOR DE REVIST ”
NR 2-00

Bucur-Sabo, Mariana 286


A Budeanu, Gheorghe 275
Adam, Jacques 203 Buga, Ion 468
Agura, Vasilij (215) Burlacu, Alexandru 436-37
Airinei, Ana 211 Burlacu, Natalia 271
Andronescu, Alexandrina 399 Burns, Robert 397
Anghel-M n stire, Ion 400 Busuioc, Aureliu 193
Antonescu, Ion 467 Bu machiu, Eugenia 240
An upov, I. A. 456 Butnaru, Leo 443
Ardeleanu, Sorin 433 Buzikevici, Kazemir 287
Arghezi, Tudor 401 C
B Calancea, Eduard 265
Bacovia, George (438) Camon, Ferdinando 204
Balmu , Pavel 457, 36 Cap a, Liviu 355
Bankova, E. S. 331 Caraman, Sergiu 274, 339
Banto , Alexandru 197, 199, 449 Casian, Angela 241, 257
Banto , Ana 434 Ca ciuc, Silvia 351
Barb neagr , Vsevolod 275 Cazacu, Iu. 340
Bârc , Alic 268 C lcâi, Gheorghe 242, 274
Bârsil , Mircea 403 C lug reanu, Vitalie 292
B nulescu, tefan 402 C t r u, Lilia 458
B rbu , Ion 381 elak, E. I. 216
Belostecinic, Grigore 284-854 Cenu , Felicia 450
Bercu, Vlad 269 Cerescu, Rodica 336
Beresteanu, Constantin 338 ervenkov, N. N. 217
Berghele, Efi 224 Chiciuc, Ludmila 459
Berza, Mihai (472) Chirc , Marcel 272
Bets, Helen 365 Chirc , Sergiu S. 218, 264
Blaga, Lucian 404 Chirev, Pavel 191
Bodarev, Pavel 239 Chiri , Angela 361
Bolboceanu, Eleonora 286 Chizhacovski, Valentin 362
Bondarenco, Ana 366 Cijakovski, Valentin 367
Bor , Anton 382 Cimpoie , L. S. 332
Bort , Elena 435 Ciobanu, Igor 300
Botezatu, Sergiu 263, 311 Ciocanu, Ion 360
Botnari, Nadejda 270 Ciocanu-Gribincea, Argentina 325
Bo an, Teodor 190 Ciupav, Lilian 274
Braghi , Dumitru 275 Cobzari, Ludmila 273, 343
Buburuz, Petru (protoiereu) 468 Codreanu, Ion (460)
Bucur, V. 340 Codreanu, Theodor 438
Codrin, erban 405 G
Cojocari, Eugenia 308, 322
Cojocaru, Vadim 323 Gaiciuc, Victor 313
Colâbneac, Alexei 399 Galaicu, Fidel 225
Colesnic, Iurie 460 Galaju, Ion 265
Condrea, Irina 451 Ganea, Raisa 394
Constantin, George 223 Gavril , Veronica 411
Constantin, Lucian 222 Gheorghi , A. 341
Constantinescu, Alina 406 Goga, Octavian 412, (441)
Constantinescu, Emil 201 Golban, Petru 395, 398
Corl teanu, Nicolae 383 Golban, Tatiana 396
Cosniceanu, Maria 384 Golenco, Tamara 387
Costachi, Gheorghe 301 Gorea, Ana 369-716
Cre u, Igor 397 Grek, I. F. 462
Cristafovici, Profira 349 Grigorecu, Nicolae (354)
Crudu, Dumitru 444 Grinšpun, Emil 302
Cucereanu, Drago 298 Grossu, Sergiu 202
Culicovschi, Anatol 274 Gu u, Ana 363, 372
Gu u, Ion 227, 277-78, 363-64
D
H
Dari, Ana 368
Demirev, Vladimir 326 Haheu, Valentina 318
Dinescu, Mircea 407 Ha deu, Iulia 413
Domenco, Ion 337 Hmelni ki, Al. 446
Domitriu, Mircea E. 213 Hri cev, Eugen 344-45
Donici, Leon 437 Hri cev, Neli 348
Donos, Evlampie 315 Husar, Alexandru 414
Doscu, Ion (359) I
Dr ghici, tefan 353, 408
Dron, Ion 385 Iachim, Ion 317, 445
Drozd, Irina 243-44 Ijboldin, Irina 439
Dumbrav , Vlad 461 Inalcik, Halie (472)
Dun reanu, Ovidiu 409 Ioni , Veceslav 246
Durle teanu, Andrei 276 Iord chescu, Florin 415
Dyhanov, V. A. 333 Iovi , Vlad 450
Isac, Igor 354
E Istrati, Panait 416
Efros, Gheorghe 274 Ivanov, Vladimir 302
Eminescu, Mihai 410 K
E anu, Andrei 455, 469, 472
E anu, Valentina 469 Kara, N.V. 373
E co, Constantin 316 Karadžova, M. 327
Kavalov, Aleksand’’r, 20
F Kondov, Vasil 374
Fedoruc, Ala 404 Krivciun, Vladimir 266
Freud, Sigmund 205, (208) Kutasevi , V. 342
L Nam, Le Vu 310
Nanu, Ion 314
Lacan, Jacques (208) N stase, Maria 286
Lazu, Teo 303 Nedelciu, Mircea 420
Lebedev, Valerij 293 Nederi a, A. 340
Len a, Anatol 375 Negreanu, Gabriela 421
Len a, Dionisie 376 Negur , Petre 207, 209
Levi chi, Ala 346 Ne u, Ioan 422
Lobanov, Natalia 294 Novakov, S. Z. 465
Luchian, Nadin 242, 274
Lupa anu, Marin 417 O
M Onofrei, Alexandru 233
Osadcii, Valentin 289
Macovei, Lidia 299
Magdaliuc, Sergiu 347-48 P
Maimescu, Victor 228
Mara, Laura 418 Palade, Gheorghe 194
Marin, Serghei 316 Paladi, Ion 312
Martea, Galina 323-24 Panfil, Ion 349
Martin, Vasile 446 Pascari, Ludmila 219
Martyn ik, Evgenij 304 Pelivan, Ion (457)
Marunevi , M. V. 335 Pessoa, Fernando (453)
Matasari, Nadejda 309 Petrovici, Ala 280
Matcovschi, Dumitru (452) Petrovschi, Nina 318
Maxim, Mihai 471-72 Petru (Arhiepiscop al Chi in ului,
Mazur, Nadejda 297 Mitropolit al Basarabiei i Exarh al
M r cinaru, Dan 419 Plaiurilor) 214
Mele canu, Teodor 199 Pi cu, Daniel 423
Melnic, Oleg 232 Platon, Nicolae 267
Melniciuc, Ion 387-88, 452 Podoliuc, Tatiana 378-79
Me erûk, G. I. 464 Popescu, Anatol 362, 367
Me erûk, I. I. 335, (456), 463, (464) Popescu-Sireteanu, Ion 424
Mihai, Eleodor 288, 290 Popova, Adelina 252
Mihai, Raisa 377 Postic , Gheorghe 330
Mihai, Regele 467 Punga, Liliana 305
Mihala , Diana 352 R
Mitrohin, Georg 355
Mi ul, Nelly 229 Radu, Corneliu 281
Movileanu, Valeriu 226 Ratcu, Corneliu (354), 356-57
Munteanu, Mihail 193 R dulescu, Ilie- tefan 389, 440
Munteanu, Raisa 279 R ilean, Valentin 295
Mur ra u, D. 410 R ileanu, Vitalie 319
Reabov, Elizaveta 316
N Rebreanu, Liviu (433)
Nacco, Olga (439) Robu, Ion 359
Nâgulov, Blagovest 328 Rojco, Aliona 282
Ro ca, Ilinca 380 Tocan, Parascovia 256
Ro ca, Petru 211, 380 Tocan, Teodor 256
Rotaru, Andrei 283 Toma, Angela 236
Rudenco, Oleg 274 Tostogan, P. 340, 342
Rumleanschi, Petru 230 Traianus 447
Rusnac, Corneliu 296 Tudorovici, Doina 429
Rusnac, George 391 mbal , Lilia 392-93
Rusnac, Svetlana 306 iripan, Nicolae 454
Russev, N. D. 215 îgîrla , Lumini a 206, 453
Rusu, Aurelia 195 oiu, Constantin 430
urcan, Octavian 258-59
S urcanu, Iano 448
Šabašov, A. V. 329 urcanu, Radu 209
Samarian, Pompei 473 U
Savard, Felix Antoine 399
Savciuc, Oxana 323, 346 Ulian, Galina 237, 273
Savi chi, Julieta 253 Ungureanu, Dumitru 431
Scor enschi, Lilia 291 Until , Ilie 275
Scor escu, C t lina 234 Ustian, Ion 231
Sedle chii, Iurie 275
Senic, Iurie 289 V
Simitopol, Anca 425 Valah, Ciprian 260
Simonescu, Ion 397 Verejan, Nicolae 221, 238
Soler, Colette 208 Vieru, Doina 203
Stan, Nicolae 426 Vîrtosu, A. 341
St nil , Marius 427 Vod , Gheorghe 449
Stere, C. (436) Volosatâi, Boris 275
Stratan, Aurel 192 Volu a, Nina 350
Surugiu-Negrei, Dorina 441 Vukadinovic, Miliurko 408
avga, Larisa 235
chiopu, Constantin 320 W
erdean, Ioan 321 Wordsworth, William (398)
i can, Nadejda 220
oili , Gheorghe 274 Z
u ar , Pavel 357-58, 428
Zamfir, N stase 432
T Zamfirescu, Vasile Dem. 210
Z bulic , Violeta 443
Tcaci, Dumitru 243
Tel’pis, Û. M. 466
Tiutiuca, Dumitru 442
Lista revistelor, ale c ror articole sunt descrise în “Cronica articolelor de
revist ” Nr 2-00

1. Clipa sideral , Nr 1, 1998


2. Contabilitate i audit, Nr 1, 2000
3. Cugetul, Nr 4, 1999
4. Economica, Nr 1, 2, 3, 4, 1999
5. Istoriâ i kul’tura bolgar i gagauzov Moldovy i Ukrainy. – Ch., 1999
6. Limba Român , Nr 10, 11, 12, 1999
7. Lumin torul, Nr 6, 1999
8. Observator economic, Nr 9, 1999
9. Reverbera ii, Nr 1/2, 1999
10. Strategia civic , Nr 1, 2000
11. Univ. Liber Int. din Moldova. Drept, Vol. 3, 1999
12. Univ. Liber Int. din Moldova. Filologie, Vol. 1, 1999
CRONICA ARTICOLELOR DE NEWSPAPER ARTICLE
GAZET ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

FEBRUARIE NR 2 FEBRUARY
(445-915)
2000

0 GENERALIT I
00 BAZELE GENERALE ALE TIIN EI I CULTURII
001 tiin i cunoa tere în general
Serbinov, Vladimir. Ce este Vremea: destin sau mit? : [prob.
fundamentale ale t.] / Vladimir Serbinov // Glasul na iunii. - 2000. - 2 febr. –
P. 10-11.

006 Standardizare i standarde


Republica Moldova. Parlamentul. Lege cu privire la certificare:
[Nr 652 - XIV din 28 oct. 1999] // Juristul Moldovei. - 2000. - 11 febr. - P. 6-7;
Ûrist Moldovy. – 2000. – 11 fevr. – P. 6-7.

008 Civiliza ie. Cultur . Progres


Bobeic , Constantin. Despre tinere ea i b trâne ea
popoarelor: [evolu ia istoric i cultural ] / Constantin Bobeic // F clia. -
2000. - 5 febr. - P. 6.

Daniel, Jean. Exclu ii din Lumea cea Nou : [civiliza ie i


democra ie] / Jean Daniel -- S pt mâna. - 2000. - 11 febr. - P. 3.

Duca, Gheorghe. Economisind pe seama sferei spirituale,


p im spre abisul pustiitor al degrad rii totale: [interviu cu Gh. Duca, pre .
Comisiei parlamentare pentru Cultur , t., Înv mânt i Mijloacele de Inf. în
Mas ] / interlocutor: Victor ran // Dialog. - 2000. - 25 febr. - P. 4.
Vasiloi, Adela. Eclipsa: [spiritului] / Adela Vasiloi // Lit. i arta. -
2000. - 10 febr. - P. 2.

01 BIBLIOGRAFIE
Trifan, C lina. Valori bibliografice: [ despre bibliogr. "Eminescu",
alc t. de Elena Con escu i Aurelia Ionel (Ch., Litera, 1999)] / C lina Trifan //
Flux: ed. de vineri. - 2000. - 18 febr. - P. 10.

02 BIBLIOTECONOMIE. BIBLIOTECI
Avasiloaie, Rodica. Sokrovi nica mudrosti i znanij : [probl. Nac.
B-ki Resp. Moldova: beseda s perv. zam. dir. R. Avasiloaie] / zapisala
Ludmila Mamalîga // Capitala = Stolica. - 2000. - 23 fevr. - P. 4.

Butnaru, Leo. Mon tri la u a bibliotecilor: [bibl. i cartea în


context social] / Leo Butnaru // Flux: ed. de vineri. - 2000. - 18 febr. - P. 10.

P sat, Dumitru. Pasiunea pentru carte: [a lui Mihai Eminescu] /


Dumitru P sat // Moldova suveran . - 2000. - 15 febr. - P. 5.

070 Ziare. Pres . Jurnalism


Tahat, Zuher. "Allah, Rodina, Korol'!": [probl. sovrem. žurnalistiki
Korolevstva Iordanii: fragm. iz dis.] / Zuher Tahat // Mold. vedomosti. - 2000. -
16 fevr.

1 TIIN E FILOZOFICE
1/14 FILOZOFIE
îrdea, Teodor. i filozofii pot salva omenirea: [interviu cu T.
îrdea, prof., academician, ef. Catedrei "Filozofie i Biotic " a Univ. de Stat
de Medicin i Farmacie "N. Testemi anu"] / consemnare: Marina Romanciuc
// F clia. - 2000. - 19. febr. - P. 6.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
(Vezi de asemenea Nr 662, 771, 811)
Cerba, Veaceslav. R spândirea cre tinismului în Europa /
Veaceslav Cerba // Clopotni a Moldovei. - 2000. - 10 febr. - Contin. Începutul:
30 noiemb. 1999.

Chiricu , Toma. Biserica: lec ia XIII / Toma Chiricu //


Clopotni a Moldovei. - 2000. - 10 febr.

Co a, Anton. Anton Co a: Otli iâ ne nužno s itat'


raznoglasiâmi: [interv'û s episkopom, Apostol'sk. Administratorom Rimsko-
katol. Cerkvi v Moldove] / podgotovila Natal'â Ustûgova // Nezavisimaâ
Moldova. – 2000. - 8 fevr.

Cuco , Constantin. Specificul educa iei religioase în diferite


etape psiho-genetice / Constantin Cuco // Clopotni a Moldovei. – 2000. – 10,
29 febr. – Va urma.

Dabija, Nicolae. P rintele serafim: [soarta preotului martir


Serafim Dabija, Ctitorul i stare ul m n stirii Zlo i] / Nicolae Dabija -- Lit. i
arta. - 2000. - 17 febr. - P. 1-3.

Movil , Petru (sf. Ierarh). M rturisirea ortodox a credin ei


bisericii sobornice ti i apostolice ti r s ritene: (P. a 2-a) / Sf. Ierarh Petru
Movil // Curierul ortodox. - 2000. - 10 febr. - P. 7. - Contin. Începutul: 1-15
aug. 1997.

Negru iu, Florin. Actul de repara ie religios – moral în


România: [predarea religiei în c.] / Florin Negru iu // Clopotni a Moldovei. –
29 febr.

Zatvornik, Feofan. Osnova Pravoslaviâ v edinomyslii / Feofan


Zatvornik // Zvonnica Moldovy. - 2000. - 22 fevr.

3 TIIN E SOCIALE
303 Metode ale tiin elor sociale
Pervye lica moldavskogo politi eskogo olimpa v 1999 godu:
[rezul'taty sociol. analiza Centra izu eniâ ob estv. mneniâ fonda "Socium-
Moldova"] // De facto. - 2000. - 27 ânv. - P. 10.
Rana Transnistriei: [8 ani de la conflictul transnistrean:
rezultatele sondajului sociologic, efectuat de lab. independent "Fapt i
Ilcenco"] //Comunistul. - 2000. - 4 febr. - P. 5; Kommunist. - 2000. - 4 fevr. - P.
6.

31 STATISTIC . DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


311 Statistic
Mihailov, Eugenia. Principiile democratice ale statisticii
na ionale: [relatarea E. Mihailov, dir. gen. al Dep. Analize Statistice i
Sociologice din Rep. Moldova] / consemnare: / Aneta Voitun // Moldova
suveran . - 2000. - - 19 febr. - P. 2.

314 Demografie. Studiul popula iei


Ciobanu, Lucia. Mai mul i mor decât se nasc, i asta
alarmeaz : [dialog cu L. Ciobanu, dir. al Dir. st rii civile a Min. Justi iei] / a
dialogat Aneta Voitun // Moldova suveran . - 2000. - 26 febr. - P. 5.
316 Sociologie
316.2 Curente, tendin e i coli sociologice
Pohil , Vlad. File dintr-o biografie ca o legend : [120 de ani de
la na terea lui Dimitrie Gusti, scriitor, om politic, sociolog român] / Vlad
Pohil // Mesagerul. - 2000. - 12 febr. - P. 5.

316.6/.77 Sociologie psihologic


Kara-Murza, Sergei: Postulatele opozi iei : [medita iile
sociologului] / Sergei Kara-Murza // Comunistul. - 2000. - 4 febr. - P. 7;
Kommunist. - 2000. - 4 fevr. - P. 10. - Sfâr it. Începutul: 28 ian.

32 POLITIC
32.001 Politologie
Joudt, Tony. Secolul XX: speran e în elate i motive de
optimism: [art. dir. Inst. Remarque al Univ. New York] / Tony Joudt // De facto.
- 2000. - 22 febr. - P. 7. - Idem i în lb. rus .
Serebrian, Oleg. Stânga... Dreapta... : [doctrine politice la
românii basarabeani] / Oleg Serebrian // Jurnal de Chi in u. - 2000. - 11 febr.
- P. 2.

322 Statul i biserica


Dosarul Mitropoliei Basarabiei: ce documente a trimis Guvernul
Rep. Moldova la Curtea European a Drepturilor Omului // Flux: cotid. na . -
2000. - 8 febr. - P. 5.

323/324 Politica intern


Drakulici, Slavenka. 1, 2. Intelectualii ca b ie i r i: [aspecte de
identitate na .] / Slavenka Drakulici // S pt mâna. - 2000. - 18, 25 febr. - P. 3.

Drugu , Ioachim. Ioachim Drugu : "Voi încerca s aduc


America în Moldova": [dialog cu managerul din Seattle, SUA, difuzat de Radio
Moldova în progr. "Focul din vatr ", 8 ian., 2000] / consemnare Lumini a
Dumbr veanu // Luceaf rul. - 2000. - 11 febr. - P. 9.

Dulgheru, Valeriu. Un popor multimilenar. Cine am fost i cine


suntem? : [identitatea na . a românilor] / Valeriu Dulgheru // Lit. i arta. - 2000.
- 3 febr. - P. 2.

Guzun, Igor. "Nu am fost un Mesia, ci un om obi nuit": [portr.


politic i social al lui Nelson Mandela, personalitate de culoare din Africa de
Sud] / Igor Guzun // S pt mâna. - 2000. - 18 febr. - P. 11.

Gužva, Igor'. Vektory sovremennoj ukrainskoj politiki / Igor'


Gužva // Mold. vedomosti. - 2000. - 23 fevr.

Klimenko, Anatolie. Pre ul p rerii str ine: ist. i


contemporaneitatea / Anatolie Klimenko // Comunistul. - 2000. - 11 febr. - P.
7; Kommunist. - 2000. - 11 fevr. - P. 10.

Monumentul pre edintelui, o bibliotec : [practici de tratament a


liderilor de stat dup retragerea lor de la guvernare: retip. din "Komsomol'skaâ
pravda", febr. 2000] // S pt mâna. - 2000. - 25 febr. - P. 10.
Panikin, Aleksandr. Vlast'zarabatyvaet na tom, to ne daet
rabotat'... : [gl. iz kn. " elovek i gosudarstvo"] / Aleksandr Panikin; vstup.
slovo Anatoliâ Platicyna // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 25 fevr. - P. 4

Pintea, Zinaida. Copiii din sudul Basarabiei care înva în


România, nu vor s mai revin acas : [interviu cu Z. Pintea, dir. a c. medii
din Frumu ica (Staroselie) r. S rata, regiunea Odesa, Ucraina: dup "Familia
rom.", 1999, an 1, nr. 3] // ara. - 2000. - 29 febr.

Stoânova, Tat'âna. "Edinstvo mnogoobrazij - vot naša cel'":


[beseda s gen. dir. Departamenta nac. otnošenij i funkcionirovaniâ âzykov T.
Stoânova] / podgotovila Nelli Tornea // Kišin. novosti. – 2000. – 18 fevr. - P.
3.

323/324(478) Politica intern a Republicii Moldova


Belyj, Vitalie. Kto želaet dobra Moldove: [probl. konstituc.
referenduuma] / Vitalie Belyj // De facto. – 2000. – 27 ânv. - P. 2.

Berlinschi, Ion. "Ei" i "noi" i schimbarea la fa : [aspecte soc.-


pol.] / Ion Berlinschi // Tineretul Moldovei. - 2000. - 12 febr. - P. 1-3.

Besedy v na ale veka: [polit. obstanovka v Resp. Moldova] /


Den'. - 2000. - 5 fevr. - P. 7. - Soderž.: Tusklyj blesk utra ennyh illûzij / Ivan
Serafim; "Nel'zâ dannuû nam svobodu ispol'zovat’ sebe vo vred" / Oazu
Nantoi.

Bogatu, Petru. Farmecul discret al unionismului: [proiect


Uniunea Interstatal "România - Rep. Moldova" i crearea Mi c rii Salv rii
Na .] / Petru Bogatu // ara. - 2000. - 29 febr.

Bogatu, Petru. O ar cu o op iune preponderent de dreapta,


dar cu sentimente prin excelen de stânga / Petru Bogatu // ara. - 2000. - 4
febr.

Braghi , Dumitru. Dumitru Braghi : Â - za sil'nuû ispolnitel'nuû


vlast': (èksklûzivnoe interv'û prem'er-ministra Resp. Moldova) / besedoval:
Boris Marian // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 23 fevr.
Bruter, V. Na pereput'e meždu Rossiej i Evropoj: [polit. situaciâ
v Moldove: st. ros. politologa: [iz] ("Nezavisimaâ gazeta")] / V. Bruter // De
facto. - 2000. - 27 ânv. - P. 7.

Busuioc, Aureliu. Neutralitate: [aspecte soc.-pol. din Rep.


Moldova] / Aureliu Busuioc // S pt mâna. - 2000. - 18 febr. - P. 7.

Ciurea, Corneliu. Cum respect lupii oile: [cet eanul Rep.


Moldova în contextul vie ii politice] / Corneliu Ciurea // Flux: ed. de vineri. -
2000. - 18 febr. - P. 5.

Ciurea, Corneliu. Despre idei noi: [situa ia soc.-pol. din rep.] /


Corneliu Ciurea // Flux: ed. de vineri. - 2000. - 11 febr. - P. 5.

Cubreacov, Vlad. Viitorul continentului va fi unul al unit ii


identit ilor locale: [rap. la forul int. al partidelor democrat-cre tine, Aquila,
Italia, 28 ian. 2000] / Vlad Cubreacov // ara. - 2000. - 4 febr.

David, Eugenia. S mai schimb m placa! : [aspecte soc.-pol.


din rep.] / Eugenia David // Moldova suveran . - 2000. - 5 febr. - P. 5.

Diacov, Dumitru. 10 întreb ri incomode pentru Dumitru Diacov,


pre edintele Parlamentului Republicii Moldova / Dumitru Diacov // Jurnal de
Chi in u. - 2000. - 4 febr. - P. 3.

Kazakov, Leonid. Dup zece ani: [amintiri despre ultimul dialog


cu Petru Lucinschi în func ie de prim secretar al C.C. al Partidului Comunist al
Moldovei] / Leonid Kazakov // De facto. - 2000. - 29 febr. - P. 3. - Idem i în lb.
rus .

Lucinschi, Petru. "Esen ial e s fii cinstit cu tine i cu oamenii":


interviu acordat de Pre . Rep. Moldova, dl P. Lucinschi dir. Agen iei mun. de
pres "Info-Prim" Valeriu Vasilic // Capitala. - 2000. - 19 febr. - P. 1,3;
Capitala = Stolica. - 2000. - 19 fevr. - P. 1, 3.

Mazilu, Gheorghe. Jos vorbele i nep sarea! : [situa ia soc.-pol.


din rep.] / Gheorghe Mazilu // Moldova suveran . - 2000. - 19 febr. - P. 3.
Memorandum [al Asocia iei oamenilor de tiin , cultur i art
din Republica Moldova, Centrului expertizelor publice, Executivului Asocia iei
de Cultur i Drept "Transnistria"]: [privind diferendul transnistrean, 27 ian.
2000] // Lit. i arta. - 2000. - 17 febr. - P. 6. - Semnat: Grigore Vieru, Mihai
Cimpoi, Nicolae Dabija, .…

Mišin, Vadim. Stanet li "svadebnym generalom" general Mišin? :


[interv'û s vicespikerom mold. parlamenta V. Mišinym] / besedovala Tat'âna
Borisova // Kišin. novosti. - 2000. - 25 fevr. - P. 2.

Munteanu, Constantin. Bârfa ca sport na ional i procedeu


politic: [aspecte soc.-pol.: dialog cu C. Munteanu, scriitor, scenarist] /
consemnare: Eugenia David // De facto. - 2000. - 29 febr. - P. 8.

Mu at, Jana. B l i, ora ul nostru str in: [situa ia soc.-pol. din


mun.] / Jana Mu at // Luceaf rul. - 2000. - 25 febr. - P. 7.

Ne a teapt o prim var agitat : [materiale ale "mesei rotunde"


organizate de red.] // ara. - 2000. - 22 febr. - P. 3-4.

Palii, Alexei. Republica Moldova, un stat falimentar: [viabilitatea


statului] / Alexei Palii // Jurnal de Chi in u. - 2000. - 11 febr. - P. 4.

Ro ca, Iurie. Remanierile în conducerea Parlamentului


înseamn consolidarea unui grup oligarhic cu interese strict financiare:
interviu acordat Agen iei BASA-press de Iu. Ro ca, pre . al Partidului Popular
Cre tin-democrat // ara. - 2000. - 22 febr. - P. 1.

Serebrian, Oleg. Anamneza fobiei basarabeanilor: serviciul de


securitate sau (de)serviciul inteligen ei / Oleg Serebrian // Jurnal de Chi in u.
- 2000. - 18 febr. - P. 2.

Snegur, Mircea. Mircea Snegur: "Am propus ADR-ului s


sus inem o candidatur unic ": [dialog cu pre . PRC-CDM, omul politic în
cadrul “mesei rotunde” a membrilor organiza iei de tineret “CDM-XXI”] /
consemnare: Jana Mu at // Luceaf rul. – 2000. – 4 febr. – P. 6.
Snegur, Mircea. Mircea Snegur: “Sunt fericit c m-am aflat la
leag nul rena terii i statornicirii statalit ii Moldovei...": [dialog la red. rev.
"Patria tân r " cu ex-pre edintele Rep. Moldova, politicianul] // Patria tân r . -
2000. - 5 febr. - P. 8-9; Molodež'Moldovy. - 2000. - 5 fevr. - P. 8-9.

Solovej, Oksana. Prezident i parlament: em zakon itsâ


protivostoânie? : [rasstanovka polit. sil] / Oksana Solovej // Mold. vedomosti. -
2000. - 23 fevr.

Stratulat, Oleg. Oleg Stratulat: "Cea mai mare problem a


actualului Guvern o constituie felul cum va suporta consecin ele demiterii
Guvernului precedent": [situa ia soc.-pol. din rep.: interviu cu secretarul
Consiliului P.F.D. / consemnare: rep. "M"// Mesagerul. - 2000. - 5 febr. - P. 1,
3.

T nase, Constantin. Ini iativele liberale i t cerea ziari tilor:


[ini iativa de a crea Mi carea Salv rii Na . i Uniunea Interstatal România -
Rep. Moldova] / Constantin T nase // Flux: cotid. na . - 2000. - 8 febr. - P. 3.

T nase, Constantin. Ini iative politice i realit i politice /


Constantin T nase // Flux: cotid. na . - 2000. - 29 febr.

T nase, Constantin. Somnul opiniei publice: [aspecte soc.-pol.]


/ Constantin T nase // Flux: ed. de vineri. - 2000. - 4 febr. - P. 5.

T nase, Constantin. Un lider al Dreptei sau un lider na ional? :


[situa ia soc.-pol. din rep.] / Constantin T nase // Flux: ed. de vineri. - 2000. -
18 febr. - P. 5.

Tulbure, Alexei. Pre edintele Lucinschi poart responsabilitatea


pentru lipsa gazului, a apei calde, a energiei electrice i a nepl ii salariilor i
pensiilor: [interviu cu deputatul A. Tulbure] / interviu realizat de Victor Nichitu
// Tineretul Moldovei. - 2000. - 26 febr. - P. 3-4.

Vasilache, Vasile. Popor i poporime: [publicistic ] / Vasile


Vasilache // Flux: ed. de vineri. - 2000. - 25 febr. - P. 9.
Vieru, Boris. Statul - frontier : încercare de explica ie a situa iei
actuale a Rep. Moldova / Boris Vieru // Flux: ed. de vineri. - 2000. - 25 febr. -
P. 7.

Zlacevschi, Victor. Ie ite din comun...: [probleme soc.-pol. în


rep.: interviu cu V. Zlacevschi, deputat în Parlamentul Rep. Moldova] /
interviul a fost sus inut de Victor Jne ov // Comunistul. - 2000. - 11 febr. - P. 3.

327 Rela ii interna ionale. Politic extern


(Vezi de asemenea Nr 474)

Bârsan, Victor. România dore te s avanseze împreun cu


Republica Moldova spre Uniunea European : interviu acordat în exclusivitate
de c tre Excelen a Sa Ambasadorul României în Rep. Moldova V. Bârsan,
s pt. "Tineretul Moldovei" / a consemnat Victor Nichitu // Tineretul Moldovei.
- 2000. - 12 febr. - P. 4.

Bogatu, Petru. Tratatul de baz între Bucure ti i Chi in u ar


trebui s pun temelie unei uniuni confederative a celor dou state române ti
/ Petru Bogatu // ara. - 2000. - 8 febr.

Fuentes, Carlos. Requiem pentru un mileniu: [contextul rela iilor


int.] / Carlos Fuentes // S pt mâna. - 2000. - 4 febr. - P. 3.

Hodicska, Tibor. Cred c moldovenii vor tr i mai bine: interviu


cu Excelen a Sa Ambasadorul Ungariei în RM T. Hodicska / consemnare:
Valentina Sterpu // Luceaf rul. - 2000. - 11 febr. - P. 5.

Petrovskij, Pavel. "Posle Afriki mne ni ego ne strašno": [po


materialam press-konferencii rezvy . i Polnom . Posla Rossii v Moldove P.
Petrovskogo, 2 fevr. 2000 goda] / zapisala Tat'âna Borisova // Kišin. novosti. -
2000. - 4 fevr. - P. 1.

Robertson, George (lord). toby vojti v Evropu, Moldove nužny


sil'nye soûzniki : [st. gen. sekretarâ NATO] / lord, George Robertson // Novoe
vremâ. - 2000. - 11 fevr. - P. 2.
Schwimmer, Walter. "Moldova i-a onorat multe angajamente
fa de CE, dar mai are restan e": interviu cu W. Schwimmer, Secretar Gen. al
Consiliului Europei / consemnare: Valentina Sterpu // Luceaf rul. - 2000. - 23
febr.

Shan, Li. "Zilele de s rb toare a Prim riei au r mas ca cele mai


frumoase amintiri în memoria mea": interviu în exclusivitate pentru rev.
"S pt mîna" acordat de L. Shan, so ia Ambasadorului Extraordinar i
Plenipoten iar al Rep. Populare Chineze în Rep. Moldova / consemnare:
Aurelia Tergu , Igor Guzun // S pt mîna. - 2000. - 4 febr. - P. 16-17.

Vieru, Boris. Geografia va obliga NATO s - i pun frontiera pe


Nistru / Boris Vieru // Flux: ed. de vineri. - 2000. - 18 febr. - P. 5.

Vodenschi, Petar. Bulgaria dore te s dezvolte i în continuare


rela iile cu Moldova: interviu cu P. Vodenschi, Ambasador Extraordinar i
Plenipoten iar al Bulgariei la Chi in u / pentru conformitate: Igor Volni chi //
Luceaf rul. - 2000. - 25 febr. - P. 6.

Vstre a v Moskve pokazala : strany Sodružestva zainteresovany


drug v druge: [Mosk. sammit SNG] // Den’. – 2000. – 5 fevr. – P. 4.

Zhenlong, Zin. “M simt legat suflete te de Moldova” : [interviu


cu Z. Zhenlong, ambasador al RP Chineze în Rep. Moldova] / consemnare:
Valentina Sterpu // Luceaf rul. - 2000. - 4 febr. - P. 7.

Zhenlong, Lin. Prietenia chino-moldoveneasc s fie ve nic ! :


[art. Ambasadorului Extraordinar i Plenipoten iar al Rep. Populare Chineze
în Rep. Moldova] / Lin Zhenlong // Moldova suveran . - 2000. - 3 febr.

327(478) Politica extern a Republicii Moldova


(Vezi de asemenea Nr 494)

Bogatu, Petru. Dac Armenia sau Estonia s-ar fi aflat în locul


nostru, ele s-ar fi unit deja cu România / Petru Bogatu // ara. - 2000. - 1 febr.
Brûsova, Nadežda. Proba na celomudrie? : [o vizite v Resp.
Moldova gl. Severo-atlanti eskogo al'ânsa George Robertson] / Nadežda
Brûsova // Kišin. novosti. - 2000. - 18 fevr. - P. 1.

Burc , Sergiu. Chi in u trebuie s aib un discurs clar în


privin a integr rii euro-atlantice: interviu acordat Agen iei BASA-press de S.
Burc , vicepre . PPCD, pre . delega iei asociate a Parlamentului Rep.
Moldova la Adunarea Parlamentar a NATO // ara. - 2000. - 15 febr.

Burc , Sergiu. F r o integrare efectiv în sistemul colectiv de


securitate european , integrarea noastr în Europa pare a fi destul de
problematic : interviu cu S. Burc , vicepre . al PPCD, ef. al Delega iei
Parlamentului Rep. Moldova la Adunarea Parlamentar a Organiza iei
Tratatului Atlanticului de Nord / consemnare: Ion Butnaru // ara. - 2000. - 4
febr.

Burciu, Igor. NATO i restaura ia psihologic : [aderarea Rep.


Moldova] / Igor Burciu // ara. - 2000. - 15 febr.

Butnaru, Ion. Un participant-cheie la programul "Parteneriat


pentru Pace": [vizita de docum. în Rep. Moldova a secretarului gen. NATO
George Robertson] / Ion Butnaru // ara. - 2000. - 15 febr.

Ciubašenko, Dmitrij. V Moldovu ptiezžaet general'nyj sekretar'


NATO: [lordul, George Robertson, 10-11 fevr, 2000] / Dmitrij Ciubašenko //
Mold. vedomosti. - 2000. - 9 fevr. - P. 1, 4.

Co codan, Mihai. "Neutralitatea" de ast zi a R. Moldova, din


p cate, nu e mai mult decât o ordinar declara ie politic : [aspecte geo-
politice] / Mihai Co codan // Mesagerul. - 2000. - 5 febr. - P. 2.

Cotun , Vasile. Moldova trebuie s - i intensifice activit ile în


cadrul Programului "Parteneriat pentru pace": [interviu cu deputatul
Parlamentului V. Cotun , membru al delega iei Rep. Moldova pentru vizita de
docum. la sediul NATO, Bruxelles] / pentru conformitate: Igor Volni chi //
Luceaf rul. - 2000. - 9 febr.
Juc, Victor. Interesul na ional al Republicii Moldova trebuie
definit cît mai grabnic i cît mai limpede / Victor Juc // Mesagerul. - 2000. - 5,
12 febr. - P. 2.

Mîrza, Vasile. "Vaca sacr a contribuabililor no tri": [probl.


eficien ei politicii externe mold.] / Vasile Mîrza // De facto. - 2000. - 15 febr. -
P. 5. - Idem i în lb. rus .

Nedelciuc, Vasile. Mimo Evropy... : [interv'û s pred. komissii po


vneš. politike Parlamenta Resp. Moldova V. Nedelciuc] // Novoe vremâ. -
2000. - 4 fevr. - P. 2

Robertson, George (lord). "Moldova možet sygrat'svoû rol'v


evropejskoj arhitekture bezopasnosti": [st. gen. sekretarâ NATO] / George
Robertson // Mold. vedomosti. - 2000. - 12 fevr. - P. 1, 2.

Robertson, George (lord). Moldova este o ar foarte


important în Europa de Sud-Est: [art. Secretarului Gen. al NATO] / George
Robertson // Moldova suveran . – 2000. - 12 febr. - P. 1.

Ro ca, Iurie. Frontiera UE pe Prut ar fi o adev rat dram


na ional pentru noi: [spicuiri din discursul pre . PPCD la forul int. "O Europ
a na iunilor, aspira ii de integrare", Aquila, Italia, 28 ian. 2000] / Iurie Ro ca //
Flux: cotid. na . - 2000. - 1 febr. - P. 3.

Ro ca, Iurie. Iurie Ro ca: Pentru Republica Moldova integrarea


european este o ans unic : discurs rostit în cadrul simpoz. int. "Europa
celor 15 i politicile de extindere" // ara. - 2000. - 1 febr.

Serebrian, Oleg. Basarabia - o provincie cu tradi ii diplomatice?


/ Oleg Serebrian // Jurnal de Chi in u. - 2000. - 4 febr. - P. 4.

Serebrian, Oleg. Basarabia - o vagabond geo-politic ? :


[extinderea procesului de integrare european ] / Oleg Serebrian // Jurnal de
Chi in u. - 2000. - 25 febr. - P. 2.
Serebrian, Oleg. Despre "Vaca sacr a contribuabililor no tri":
[pe marginea art. lui V. Mîrza] / Oleg Serebrian // Flux: cotid. na . - 2000. - 23
febr.

T nase, Constantin. Fumul de tizic i voca ia antieuropean :


[Rep. Moldova în context int.] / Constantin T nase // Flux: cotid. na . - 2000. -
3 febr.

Uniunea România - R. Moldova: pro i contra // Jurnal de


Chi in u. - 2000. - 18 febr. - P. 3. – Cuprins: Procesul integr rii europene i
euro-atlantice este unul ireversibil / Anatol Petrencu; O ini iativ inoportun /
Constantin Laz r.

329 Partide i mi c ri politice. Mi c ri i coali ii de diverse orient ri


329.1/.6 Partide i mi c ri politice
Tulbure, Alexei. Suntem fideli principiilor, i nu persoanei:
[medita ii în preajma Congresului II al MPMDP] / Alexei Tulbure // Dialog. -
2000. - 25 febr. - P. 2

329.1/.6(478) Partide i mi c ri politice din Republica Moldova


Ciurea, Constantin. Înc o dat despre Dreapta: [partide
politice de dreapta] / Constantin Ciurea // Flux: ed. de vineri. - 2000. - 25 febr.
- P. 7.

Ciurea, Corneliu. Discursuri i realit i integrative: [partidele


politice din Rep. Moldova] / Corneliu Ciurea // Flux: ed. de vineri. - 2000. - 4
febr. - P. 5.

Diacov, Dumitru. Dumitru Diacov: "Miz m pe o discu ie sincer


i principial ": medita ii în preajma Congr. Mi c rii "Pentru o Moldov
Democratic i Prosper " // Dialog. - 2000. - 18 febr. - P. 2.

Dulgheru, Valeriu. Ce se întâmpl în Partidul For elor


Democratice? / Valeriu Dulgheru // Glasul na iunii. - 2000. - 23 febr. - P. 3, 7.
Mereanu, Sergiu. Aspir oare A.D.R. s se revan eze? / Sergiu
Mereanu // De facto. - 2000. - 15 febr. - P. 1, 3. - Idem i în lb. rus .

Negru, Nicolae. Succesul doctrinar i criza moral a PFD /


Nicolae Negru // Jurnal de Chi in u. - 2000. - 4 febr. - P. 4.

Pl m deal , Mihail. "Republica" otkryta dlâ sotrudni estva:


[interv'û s rukovoditelem, sopred.-koordinatorom ob estv. org. M.
Pl m deal ] // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 8 fevr.

Rusu, Mircea. 10 întreb ri incomode pentru Mircea Rusu,


pre edintele Partidului Na ional Liberal: [interviu ] // Jurnal de Chi in u. -
2000. - 11 febr. - P. 3; Glasul na iunii. - 2000. - 16 febr. - P. 2.

Serebrian, Oleg. O dreapt unit - un candidat unic? [partidele


politice din rep.] / Oleg Serebrian // Flux: ed. de vineri. - 2000. - 25 febr. - P. 7.

Sima, Gheorghe. "My za postroenie social'no orientirovannogo


gosudarstva...": [dialog s liderom "Soûza truda" Gh. Simoj] // De facto. - 2000.
- 8 fevr. - P. 3.

329.7 Mi c ri i coali ii de diverse orient ri


329.7(478) Mi c ri i coali ii de diverse orient ri din Republica Moldova
Sima, Gheorghe. Gheorghe Sima: "Naša cel'- sozdanie takogo
gosudarstva, v kotorom cenilis'by trud i talant eloveka": [interv'û s pred.
“Soûza truda"] / zapisal: korr. "NM" / Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 3 fevr.

33 ECONOMIE. TIIN E ECONOMICE


331 Munc . Economia muncii. Organiza ia muncii
Ciuperc , Oleg. Pia a muncii în sectorul Buiucani / Oleg
Ciuperc // Capitala. - 2000. - 19 febr. - P. 13.

331.105.44 Sindicate
Axenti, M. Situa ia social-economic a salaria ilor din
înv mânt / M. Axenti // Vocea poporului. - 2000. - 18 febr. - P. 4; Golos
naroda. - 2000. - 18 fevr. - P. 4.
Odoleanu, Vasile. Diagonala vie ii: [Leonid Manea, specialist i
diriguitor al sistemului balnear din Rep. Moldova] / Vasile Odoleanu //
Moldova suveran . - 2000. - 19 febr. - P. 5.

332 Economie regional . P mânt. Sol. Proprietate imobiliar


B lan, G. Construc iile i reconstruc iile se fac cu înc lc ri
grosolane: [exploatarea imobilului] / G. B lan // Moldova suveran . - 2000. -
15 febr. - P. 1.

Danielson, Daninge. Cadastrul în Moldova: [interviu cu D.


Danielson, coord. al Primului Proiect de Cadastru, consultant la compania
Swedesurvey AB] / consemnare: Vladimir Gu u // Moldova suveran . - 2000. -
8 febr. - P. 2.

Grigora enco, Ion. ranii nu tiu c sunt deja în buzunarul


fo tilor pre edin i de colhoz: interviu cu G. Grigora enco, ran împropriet rit,
consilier al prim riei Holercani, jud. Chi in u / interviu realizat de Natalia
Cojocaru // Flux: ed. de vineri. - 2000. - 25 febr. - P. 30.

Mîrzenco, Vasile. "S fim optimi ti, pruden i i gospodari la noi


acas ": interviu cu V. Mîrzenco, Pre . al Federa iei Na . a Fermierilor din
Moldova / consemnare: Gheorghe Tofan // Juristul Moldovei. - 2000. - 4 febr. -
P. 6; Ûrist Moldovy. - 2000. - 4 fevr. - P. 6. - (Supl. "Legea i p mântul"; nr. 8).

334 Forme de organizare a activit ii economice


Societatea cu r spundere limitat (SRL): forme noi de
gospod rire // Juristul Moldovei. - 2000. - 4 febr. - P. 7; Ûrist Moldovy. - 2000.
- 4 fevr. - P. 7. - (Supl. "Legea i p mântul"; nr. 8).

Sorocean, Chiril. Satele noastre pot ar ta a a cum deseori le


vis m: [campanii private pe pia a economic ] / Chiril Sorocean // S pt mîna. -
2000. - 18 febr. - P. 4.

336 Finan e. B nci. Moned i circula ie monetar . Credit


(Vezi de asemenea Nr 633)
Grec, Ivan. P rin ii i copiii impasului monetarist din Moldova /
Ivan Grec // Comunistul. – 2000. – 18 febr. – P. 6; 25 febr. – P. 4; Kommunist.
– 2000. – 18 fevr. – P. 6; 25 fevr. – P. 4.

Krapivka, Igor’. Igor’ Krapivka: “Pravitel’stvo dolžno dat’ biznesu


signal o sotrudni estve: [nulevaâ stavka naloga na dohod: interv'û s gen. dir.
firmy "Orvento-Metall"] // Mold. vedomosti. - 2000. - 5 fevr. - P. 3

Trocin, Gheorghe. Fiscul ar fi demn de aten ia cuvenit din


partea statului: din rap. de totalizare an. al efului Inspectoratului fiscal de stat
pe mun. Chi in u Gh. Trocin, prezentat la edin a prim riei Chi in u //
Capitala. - 2000. - 2 febr. - P. 7; Capitala = Stolica. - 2000. - 2 fevr. - P. 6-7.

Trocin, G. My za dialog: [beseda s na . nalogov. služby mun.


Chi in u G. Trocin] / besedoval S. Grigoriev // Kišin. obozrevatel'.- 2000. - 18
fevr. - P. 1, 3.

ru , Didina. Leul impune ritmul activit ilor economice:


[politica monetar a B ncii Na .] / Didina ru // Mesagerul. - 2000. - 12 febr.
- P. 4.

338 Situa ie economic . Politic economic . Produc ie


338(478) Situa ia economic a Republicii Moldova
B trînu, Ion. Fondul de sprijin va impresiona din start sectorul
agrar: [sintez asupra conf. rep. "Anul agricol 2000", Ch., febr. 2000] / Ion
B trînu // Moldova suveran . - 2000. - 29 febr.

Braghi , Dumitru. Un start anevoios, dar optimist: [inf. asupra


conf. de pres a Prim-ministrului Rep. Moldova D. Braghi vizavi de
rezultatele anului economic 1999] / consemnare: Ion Stici // Moldova
suveran . - 2000. - 5 febr. - P. 1.

Cum am tr it în anul trecut: starea soc.-econ. a mun. Chi in u în


anul 1999 // Capitala. - 2000. - 9, 12, 16, 23 febr. - P. 6; Capitala = Stolica. -
2000. - 9 fevr. - P. 3; 12 fevr. - P. 4; 16 fevr. - P. 3.
Doru, I. Jos opai ul, dac ... achi i la timp plata pentru consum:
[rezerve ale economiei] / I. Doru // Moldova suveran . - 2000. - 29 febr.

Garms, Maša. Dary ostanutsâ darami i ten'- ten'û? : [probl.


tenevoj èkonomiki] / Maša Garms // Den'.- 2000. - 5 fevr. - P. 4

Harea, Sergiu. Economia tenebr predomin acolo unde este


un haos legislativ: (interviu cu S. Harea, analist economic, lector univ. la
ASEM) / consemnare: Ion Graur // Glasul na iunii. - 2000. - 16 febr. - P. 6.

Oleinic, Alexandru. Momentul plas rii pe pia a întreprinderilor


este fundamental: [probl. ale privatiz rii] / Alexandru Oleinic // S pt mîna. -
2000. - 25 febr. - P. 4.

P tra , Mihai. Situa ia social-economic a Republicii Moldova


dup zece ani de transform ri (1990-1999) - Mihai P tra // Capitala. - 2000. -
5 febr. - P. 6. Capitala = Stolica. - 2000. - 5 febr. - P. 4-5. - Sfâr it. Începutul:
29 ian.

Petiš, Konstantin. Reformy pod kontrol'gosudarstva: [probl.


èkon.] / Konstantin Petiš // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 2 fevr.

Rusia va sista livrarea de gaze, dac în decurs de trei ani R.


Moldova nu va pl ti toate datoriile: [materiale ale "mesei rotunde" la
"Moldova-gaz" cu participarea: Mihai Lesnic, pre ., Ion Grâu, vicepre ., Lidia
Dobuleac, efa Dep. economie la "Moldova-gaz", ...] / consemnare: Aneta
Grosu, Ina Pris caru // Flux: cotidian na . – 2000. – 17 febr.; Flux: ed. de
vineri. - 2000. - 18 febr. - P. 3.

Stadnik, Ûrij. Bank bez doveriâ, ili Kto prokontroliruet bankira?:


[razmyšleniâ po povodu st. M. P tra "Denežnaâ reforma i bankovskaâ
politika v Resp. Moldova" (Capitala = Stolica, 25 dek. 1999)] / Ûrij Stadnik //
Capitala = Stolica. - 2000. - 23 fevr. - P. 6.

Tranzi ia. Cre terea inegalit ii sociale: [din Rap. Na . al


Dezvolt rii Umane] // Vocea poporului. - 2000. – 4, 18 febr. - P. 3; 11 febr. - P.
4; Golos naroda. - 2000. – 4, 18 fevr. - P. 3; 11 fevr. - P. 4.
Tranzi ia. Responsabilitatea individual i extinderea op iunilor
umane: [din Rap. Na . al Dezvolt rii Umane] // Vocea poporului. - 2000. - 25
febr. - P. 4; Golos naroda. - 2000. - 25 febr. - P. 4.

Verbi chi, Nicolae. Economia nu tolereaz decizii pripite i


necugetate: [privatizarea ind. a tutunului: scris. deschis adresat dlui Ion
Sturza, ex-primministru] / Nicolae Verbi chi // De facto. - 2000. - 29 febr. - P.
7. - Idem i în lb. rus .

339 Comer . Rela ii economice interna ionale. Economie mondial


339.5 Comer exterior. Comer interna ional
(Vezi de asemenea Nr 589)

B trînu, Ion. R t cire economic cu grave repercusiuni: [probl.


ale com. exterior] - Ion B trînu // Moldova suveran . - 2000. - 3 febr.

Korsar, Ân. Struktury u nas est',no kakaâ ot nih pol'za? : [probl.


vneš. torgovli Resp. Moldova / Ân Korsar // Furnica. - 2000. Fevr. (Nr 3). - P.
3.

339.7 Finan e interna ionale


Al-Atrash, Hassan. "Chi in u ar putea beneficia de un nou
împrumut din partea FMI": interviu acordat de H. Al-Atrash, reprezentant
permanent al Fondului Monetar Int. la Chi in u / consemnare: BASA-press //
S pt mîna. – 2000. – 4 febr. – P. 4; Dialog. - 2000. - 4 febr. - P. 5.

Al-Atrash, Hassan. Tranš MVF možet prijti v mae. Esli...:


interv'û agentstvu BASA-press postoân. predstavitelâ Meždunar. valûtn.
fonda v Kišineve H. Al-Atrash // Mold. vedomosti. - 2000. - 2 fevr.

34 DREPT. LEGISLA IE. JURISPRUDEN


340 Drept în general
terbe , Valeria. "Pân a ajunge în Parlament, fiece proiect de
lege trece expertiza noastr ...": interviu cu V. terbe , ministru al justi iei /
interlocutor: Victor Prohin // Moldova suveran . - 2000. - 3 febr.
342 Drept public. Drept constitu ional. Drept administrativ
(Vezi de asemenea Nr 473)

Barbalat, Pavel. Curtea Constitu ional a Republicii Moldova la


5 ani / Pavel Barbalat, Nicolae Chiseev // Moldova suveran . - 2000. - 22 febr.
- P. 2

Barbalat, Pavel. Pavel Barbalat: "My pod inâemsâ tol'ko


Konstitucii...": [interv'û s pred. Konstituc. suda Resp. Moldova] / zapisal Dmitrij
Barbalat // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 18 fevr. - P. 4

Buquicchio, Gianni. "Un regim dictatorial nu poate fi acceptat


de comunitatea interna ional ..." : interviu acordat exclusiv "Luceaf rului" de
c tre G. Buquicchio, secretar al Comisiei de la Vene ia / a conversat Igor
Volni chi // Luceaf rul. - 2000. - 9 febr.

Ciobanu, Anatol. De ce avem nevoie de republic


parlamentar : [art. vicepre . Comisiei parlamentare Juridice pentru Numiri i
Imunit i] / Anatol Ciobanu // Dialog. - 2000. - 11 febr. - P. 2.

Costachi, Gheorghe. Pravovoe gosudarstvo i demokrati eskie


standarty vyborov / Gheorghe Costachi // De facto. - 2000. - 27 ânv. - P. 11

Dru , Ion. Spravedlivost'i nespravedlivost'v Moldove: (Petr


Lucinschi v 60 let) / Ion Dru // De facto. - 2000. - 27 ânv. - P. 4.

Goncz, Zsuzsanna. Doamna Zsuzsanna Goncz: "Pre edin ia


seam n într-un fel cu închisoarea": [interviu cu so ia Pre . Rep. Ungaria] //
S pt mîna. - 2000. - 18 febr. - P. 8-9.

Guzun, Igor. A adar, Natsagiin Bayabandi: [portr. soc.-pol. al


Pre . Mongoliei] / Igor Guzun // S pt mîna. - 2000. - 25 febr. - P. 11-12.

Guzun, Igor. Pre edinta tuturor finlandezilor: [social-democrata


Tarja Halonen] / Igor Guzun // S pt mîna. - 2000. - 11 febr. - P. 11-12.
Problemele înf ptuirii justi iei în contextul desf ur rii reformei
judiciare i de drept: [note de la Conf. judec torilor din Rep. Moldova,
Chi in u, 4 febr. 2000] / fotogr. I. Zenin // Juristul Moldovei. - 2000. -11 febr. -
P. 3; Ûrist Moldovy. - 2000. - 11 fevr. - P. 3.

Respublika Moldova. Parlament. Postanovlenie ob izbranii


zamestitelâ Predsedatelâ Parlamenta: [Vladimir Ciobanu, Vadim Mišin: ot 18
fevr. 2000 g.] // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 22 fevr.

Sobor, Evgenij. Vremâ po Lucinscomu: [prezident Resp.


Moldova v 60 let] / Evgenij Sobor, Vitalij Andrievskij // De facto. - 2000. -27
ânv. - P. 8-9.

Sofronie, Ion. Un model de slujire justi iei: [Andrei Harghel,


judec tor de clas superioar ] / Ion Sofronie // Juristul Moldovei. - 2000. - 4
febr. - P. 4; Ûrist Moldovy. - 2000. - 4 fevr. - P. 4.

343 Drept penal. Procedur penal . Criminologie. Criminalistic


Barb neagr , Alexei. Omul poate lua o decizie radical într-o
clip de sl biciune: [probl. eutanasiei în dreptul penal] / Alexei Barb neagr //
Flux: ed. de vineri. - 2000. - 11 febr. - P. 8.

Stoica, Valentina. "Statul ne-a furat bucuriile vie ii...": [probl. ale
combaterii criminalit ii] / Valentina Stoica // Glasul na iunii. - 2000. - 23 febr. -
P. 7.

347 Drept civil. Drept privat


Belousov, Andrei. Zaboty uezdnogo prokurora: [interv'û s
prokurorom uezda Tighina A. Belousovym] / interv'û provela Lûdmila Vlasova
// Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 3 fevr.

Micule , Larisa. Un general f r epole i, sau Despre sentimentul


drept ii i via a unei femei-procuror: [interviu cu L. Micule , efa sec iei
supraveghere gen., ecologic i minori la Procuratura Gen. a Rep. Moldova] /
consemnare: Aneta Grosu // Flux: ed. de vineri. - 2000. - 18 febr. - P. 2.
P tra , Mihai. Perfec ionarea legisla iei bancare - condi ie
primordial de ameliorare a activit ii economice / Mihai P tra // Capitala. -
2000. - , 26 febr. - P. 6; Capitala = Stolica. - 2000. - 19 fevr. - P. 5; 26 fevr. -
P. 4. - Bibliogr.: 7 tit.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.4 Drept funciar. Drept agrar
Izvoreanu, Mihai. De unde s avem produse alimentare mai
ieftine când ranul pl te te impozite atât de mari? : [gospod rirea r neasc
în context legislativ] / Mihai Izvoreanu // Mesagerul. – 2000. – 5 febr. – P. 4.

35 ADMINISTRA IE PUBLIC . TIIN MILITAR


351/354 Administra ie public
Autonomie... cu teleghigaj: [autonomia primarului în executarea
atribu iilor sale: materiale ale discu iei în cadrul seminarului "Consolidarea
Ini iativei pentru Democra ie Local ", Funda ia "Viitorul"] / consemnare: Vasile
Trof il // Moldova suveran . - 2000. - 19 febr.

Caraghiaur, Constantin. Anul primelor experien e : [prob.


administra iei publice din jud. Cahul] / Constantin Caraghiaur // Moldova
suveran . - 2000. - 23 febr.

Catan, Victor. Victor Catan: "În Moldova, protec ionismul i


corup ia stau în capul mesei": [discu ie în cadrul Clubului de discu ii a org. de
tineret "CDM-XXI" cu ex-ministrul Afacerilor interne] / a înregistrat Olga Ceap
// Luceaf rul. - 2000. - 11 febr. - P. 5.

Dumbr veanu, Victor. La mul i ani, domnule primar! [Serafim


Urecheanu, primar gen. al mun. Chi in u] / Victor Dumbr veanu // Capitala. -
2000. - 2 febr. - P. 3; Capitala = Stolica. - 2000. - 2 fevr. - P. 3.

Filimon, Ion. Ion Filimon: "Noi vom putea restabili economia


jude ului: [interviu cu pre . Consiliului jud. Ungheni] / consemnare: Irina
Marinina // Comunistul. - 2000. - 4 febr. - P. 4.
Furtun , Mihai. Mihai Furtun , pretor de Botanica: "Nutrim
speran e în ziua de mâine": [din bilan ul activit ii Preturii în anul 1999]
//Capitala. - 2000. - 23 febr. - P. 2; Capitala = Stolica. - 2000. - 23 fevr. - P. 3.

Guzun, Igor. Femeia ca un lucru pozitiv: [Fusae Ota, guvernator


al prefecturii Osaka, Japonia] / Igor Guzun // S pt mîna. - 2000. - 11 febr. - P.
13.

Pasat, Valeriu. Ishod: [probl. èksporta elove . resursov Resp.


Moldova: stat’â dir. Služby informacii i bezopasnosti] / Valeriu Pasat //
Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 22 fevr.

P unel, Nicolae. Un liberal de la Dun re: [din m rturisirile dlui


ing. viceprimar la Drobeta-Turnu Severin, România, N. P unel] / consemnare:
Anatol Ciocanu // Glasul na iunii. - 2000. - 16 febr. - P. 7.

Ro ca, Vasile. Durle ti: istoki obnovleniâ: [beseda s primarom


g. Durle ti V. Ro ca] / besedu vela Angela Kisnenko; fotogr. K. Gvozdeva //
Capitala = Stolica. - 2000. - 23 fevr. - P. 5.

Spivacenco, Anatol. Spivacenco stavit na sel'skoe hozâjstvo:


[interv'û s prefektom uezda Orhej A. Spivacenco] / zapisal Aleksandr Bušinskij
// Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 16 fevr.

Urecheanu, Serafim. Declara ia primarului general al


municipiului Chi in u: [privind modific rile la Legea statutului mun. Chi in u] /
Serafim Urecheanu // Capitala. - 2000. - 12 febr. - P. 1; Capitala = Stolica. -
2000. - 12 fevr. - P. 1,2; Moldova suveran . - 2000. - 15 febr. - P. 2;
Nezavisimaâ Moldova. – 2000. - 15 fevr.

Urecheanu, Serafim. Serafim Urecheanu: "Ora ul va cre te


împreun cu oamenii s i - e o axiom !": [interviu cu primarul gen. al mun.
Chi in u] / consemnare: Ion Stici: portr. reprod. dup tabloul lui Alexandru
Hmelni ki // Moldova suveran . - 2000. - 1 febr. - P. 3.

Ursachi, Dumitru. Inspectoratul general: din leag n - în focul


luptei: [art. viceministrului de interne] Dumitru Ursachi // Juristul Moldovei. -
2000. - 11 febr. - P. 5; Ûrist Moldovy. - 2000. - 11 fevr. - P. 5.
Vasilache, Gheorghe. O nou respira ie pentru "Dun rea de
Jos": interviu cu Gh. Vasilache, vicepre . al Consiliului jud. Cahul /
consemnare: M. Sandu; fotogr. de Vasile Trof il // Moldova suveran . -
2000. - 17 febr.

355/359 tiin militar . For e armate


Botnarevschi, Virgil. Unde buget nu e, nimic nu e... : [sprijinirea
financiar a Armatei Na .] / Virgil Botnarevschi, Ion Mastac // Moldova
suveran . - 2000. -24 febr.; S pt mîna. - 2000. - 25 febr. - P. 7

36 ASISTEN SOCIAL . ASIGUR RI SOCIALE


Melnic, Boris. Dor de dreptate, sau "Mas rotund " a redac iei
"Moldova suveran " pe spinoasa tem a pensiilor: [cu participarea: B. Melnic,
academician, Angela Apostol, viceministru al muncii, protec iei sociale i
familiei, Alexandra Primac, membru al Prezidiului veteranilor din rep.] /
consemnare: Ion Stici // Moldova suveran . - 2000. - 23 febr.

Programma po social'noj podderžke maloimu ih v dejstvii:


[materialy "krugl. stola" v red. s u astiem ispolnit. dir. Municip. fonda soc.
podderžki naseleniâ Mihaâ Sorokina i žurnalistom Gennadiâ Zen'kovi a,
Valeriâ Turt , Angely Kisnenko, ...] / razgovor za "krugl. stolom" zapisala A.
Kisnenko; fotogr. K. Grozdeva // Capitala = Stolica. - 2000. - 2 fevr. - P. 4

37 EDUCA IE. ÎNV MÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri i principii fundamentale de educa ie
Cojocaru, Tudor. Înv mântul: viziunea mea asupra
perspectivei: [art. dir. gen. al Dir. Gen. Jud. Înv mânt, Tineret i Sport, B l i]
/ Tudor Cojocaru // F clia. - 2000. - 5 febr. - P. 3.

Funda iile colare: colac de salvare sau cale de jecm neal ? //


Flux: ed. de vineri. - 2000. - 4 febr. - P. 4. - Cuprins: Nu e normal când
înv torul î i cer e te de la autorit i salariul restant / Mihai Rogac; "P rin ii
sunt constrân i s adere la funda ii" / Gheorghe Duca; Statul încalc Legea
Înv mântului cerând impozite agen ilor economici ce sponsorizeaz colile /
Valentin Untur ; "Funda ia i-a f cut pe profesorii no tri mai calmi" / Liliana
Filip; Un angajat al MES, fost membru al Funda iei Liceului "Spiru Haret", i-a
însu it ilegal 6.000 de lei / Anatol Mocrac; Cine face azi carte / Rodica Mahu;
Pentru c nu au bani p rin ii sunt amenin a i chiar de director c copiii lor vor
r mâne repeten i / Dumitru Ivanov.

Orient rile principale ale activit ii M.E. . pentru anul 2000 i în


perspectiv // F clia. - 2000. - 19 febr. - P. 5.

Popescu, Zinaida. Oamenii conlucreaz efectiv când au un


scop comun: [interviu cu Z. Popescu, prim ef-adjunct al Dep. Educa ie, t.,
Tineret i Sport din mun. Chi in u] / interviu realizat de Ion Iachim // F clia. -
2000. - 12 febr. - P. 5.

Porubin, Natalia. O pomp de aer pentru un sistem aproape


asfixiat: [mecanisme noi de finan are ale înv mântului] / Natalia Porubin //
Moldova suveran . - 2000. - 12 febr. - P. 6.

Romanciuc, Marina. România ne a teapt la carte: [aspecte ale


colabor rii în domeniul înv mântului pentru anul de studii 2000-2001] /
Marina Romanciuc // F clia. - 2000. - 12 febr. - P. 2.

Savca, Lucia. Tata i mama: idoli sau mon tri? : [aspecte


educa ionale] / Lucia Savca // Capitala. - 2000. - 12 febr. - P. 12. - Va urma.

371 Organizarea educa iei i înv mântului. Organizare colar


Babaân, Gennadij. S astlivoe islo... 13: [interv'û s dir. šk. Nr
13 mun. Chi in u G. Babaân] / besedoval Andrej Saulâk // Nezavisimaâ
Moldova. - 2000. - 1 fevr.

Buinovschi, Galina. Liceele de art la cump na de vremi:


[materiale ale "mesei rotunde" cu participarea: G. Buinovschi, dir. Liceului de
Muzic "Ciprian Porumbescu", Iurie Gor kov, dir. Liceului Coregrafic, Ion
T bâr , dir. Liceului de Arte Plastice "Igor Vieru"] / consemnare: Tatiana
Ro ca; fotogr.: Constantin Grozdev // Capitala. - 2000. - 26 febr. - P. 7.
Iachim, Ion. Când Pedagogia te face s ui i i de m ritat:
[activitatea Liceului "Natalia Dadiani”, Chi in u] / Ion Iachim // F clia. - 2000. -
12 febr. - P. 4.

Iachim, Ion. Liceul "Orizontul" lozovean: [probl. liceului


"Orizontul" din satul Lozova, jud. Chi in u] / Ion Iachim // F clia. - 2000. - 19
febr. - P. 4.

Žero, Tat'âna. Dorogoj v tysâ u verst: [iz opyta sredn. školy Nr


85, mun. Chi in u] / Tat'âna Žero, Irina Ivanova // Nezavisimaâ Moldova. -
2000. - 23 fevr.

372.8 Alte obiecte de studiu. Materii de înv mânt speciale


Mîtcu, Matei. Tema: Popula ia i a ez rile umane: lec ia
"Geografia" / Matei Mîtcu // F clia. - 2000. - 12 febr. - P. 6.

Sorbal , Dumitru. Deducerea formulei lentilei divergente:


[metodica studierii legit ilor fizicii] / Dumitru Sorbal // F clia. - 2000. - 5 febr.
- P. 5.

Sorbal , Dumitru. Dezvoltarea activit ii intelectuale a elevilor la


studiul termodinamicii / Dumitru Sorbal // F clia. - 2000. - 26 febr. - P. 5.

373 Genuri de coli de cultur general . Înv mânt de cultur general


Iachim, Ion. Cei ce viseaz r mân tineri: [despre Galina
G lu c , înv toare la cl. primare, Liceul "N. Iorga" din Chi in u] / Ion Iachim
// F clia. - 2000. - 26 febr. - P. 3.

Spînachi, Galina. Metoda de cercetare: obsedanta oboseal a


elevilor mici / Galina Spînachi // F clia. - 2000. - 26 febr. - P. 4-5.

377 Înv mânt profesional i mediu de specialitate


Rudic, Gheorghe. U razbitogo koryta: [probl. sistemy
proftehobrazovaniâ v resp.] / Gheorghe Rudic // Kišin. novosti. - 2000. - 25
fevr. - P. 4.
Rudic, Gh. Unde a disp rut sistemul? : [probl. ale
înv mântului prof.-teh.] / Gh. Rudic // F clia. - 2000. - 26 febr. - P. 3.

378 Înv mânt superior. Preg tirea cadrelor tiin ifice


(Vezi de asemenea Nr 456)

Ene, Vladimir. În pas cu via a: [despre Vitalie Scalnîi, prorector


al Univ. Tehnice din Moldova] / Vladimir Ene // Moldova suveran . - 2000. -
22 febr. - P. 6.

Gulla, Ûrij. Krat ajšaâ doroga v Oxford? erez Associaciû


"Univers-Moldova": [interv’û s pred. soveta u reditelej Assoc. Û. Gulla] /
interv'û vela Tamara Tomina // Kišin. novosti. - 2000. - 4 fevr. - P. 5.

Marina, Vasile. Rezisten a materialelor i rolul ei în instruirea


inginerilor / Vasile Marina // F clia. - 2000. - 19 febr. - P. 7.

Muraru, Elena. Ce este sistemul European de Credite


Transferabile? : [proiecte în sprijinul înv mântului univ.] / Elena Muraru //
F clia. - 2000. - 12 febr. - P. 3.

Muraru, Elena. Un pas spre interna ionalizarea actelor de


studiu: [interviu cu E. Muraru, efa sec iei Metodic de la Univ. de Stat din
Moldova] / a dialogat Natalia Porubin // Moldova suveran . - 2000. - 10 febr. -
P. 3.

Olinescu, Andrei. Titlul de "doctor habilitat", o inven ie inutil :


absurditatea celei de-a doua teze / Andrei Olinescu // ara. - 2000. - 22 febr. -
P. 5.

Panas, Mihail. Misiunea Academiei Teologice este de a men ine


cur enia sufleteasc a poporului nostru: interviu cu protoiereul mitrofor M.
Panas, rectorul Academiei Teologice din Chi in u / a intervievat Ion Bor //
Tineretul Moldovei. - 2000. - 5 febr. - P. 5.

Povara taxelor de studii ar putea deveni mai u oar : [interviu cu


factori universitari i ministeriali: Nicolae Bucun, prim-viceministru al educa iei
i t., Gheorghe Rusnac, rector al Univ. de Stat din Moldova, Nicolae
Andronache, prim-prorector al Univ. Pedagogice de Stat "Ion Creang ", ...] /
consemnare: Natalia Porubin // Moldova suveran . - 2000. - 26 febr. - P. 3.

Prus, Elena. Misiunea civic a universit ii: [proiectul "Educa ia


pentru o cet enie democratic ", propus de Univ. Pedagogice de Stat "I.
Creang " în colab. cu Consiliul Europei] / Elena Prus, Sergiu Mustea ,
Liliana Ro ca // F clia. - 2000. - 26 febr. - P. 4-5.

Prus, Elena. Promovarea valorilor francofone în înv mântul


universitar / Elena Prus // F clia. - 2000. - 5 febr. - P. 2.

Uncu, Ion. Universitatea Academic : [inst. de înv mânt


superior privat] / Ion Uncu, Nicolae Balaur // Moldova suveran . - 2000. - 29
febr.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADI II. DATINI. MOD DE VIA .


FOLCLOR
391/395 Etnografie
B ie u, Nicolae. Baba Odochia: [datini i obiceiuri] / Nicolae
B ie u // Dialog. - 2000. - 25 febr. - P. 8.

B ie u, Nicolae. Întâmpinarea Domnului: [tradi iile s rb torii] /


Nicolae B ie u // ara. - 2000. - 15 febr.

391/395(=590) Etnografia poporului român


B ie u, Nicolae. M r i or: [obicei i tradi ii] / Nicolae B ie u //
ara. - 2000. - 29 febr.

396 Feminism. Femeile i societate. Situa ia femeilor


(Vezi de asemenea Nr 624)

Ciocan, Iulian. Feminismul: de la ideologie la text literar / Iulian


Ciocan // Flux: ed. de vineri. - 2000. - 18 febr. - P. 10
Dobrynina, Tat'âna. Â - žen ina. Kto menâ za itit? : [rol' i
zna enie žen iny v o-ve] / Tat'âna Dobrynina // Nezavisimaâ Moldova. - 2000.
- 9 fevr.

398 Folclor
60 de ani de la na terea folcloristului Victor Cirimpei
Mocanu, Maria. Mereu cu sufletul deschis spre valorile populare
/ Maria Mocanu // Moldova suveran . - 2000. - 17 febr.

Savantul Victor Cirimpei: [din curriculum vitae a reputatului


folclorist] // Lit. i arta. - 2000. - 10 febr. - P. 3.

Toma, Vasile. De la Domnia sa am înv at dragostea de ar ,


limb i folclor / Vasile Toma // Glasul na iunii. - 2000. - 2 febr. - P. 2.

5 MATEMATICA. TIIN E ALE NATURII


50 GENERALIT I DESPRE TIIN ELE PURE
504 tiin a mediului înconjur tor. Ecologie uman
Leasco, Ion. Înnobilarea localit ilor: [spa iile verzi i omul] / Ion
Leasco // Moldova suveran . - 2000. - 1 febr. - P. 1.

51 MATEMATIC
Bor evici, Ion. În caietul vie ii sale mai sunt înc multe pagini:
[prof. univ., matematicianul Ion Ciubotaru la 70 de ani de la na tere] / Ion
Bor evici // Glasul na iunii. - 2000. - 2 febr. - P. 4.

Sibirschi, Ana. Constantin Sibirschi - un fiu demn al plaiului


nostru: [in memoriam academicianului, savantului matematician C. Sibirschi:
interviu cu A, Sibirschi, so ia savantului i Mihai Popa, dir. adjunct al Inst. de
Matematic i Informatic ] / consemnare: Tatiana Rotaru // Moldova
suveran . - 2000. - 19 febr. - P. 5.
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
Batâr, Dumitru. Con tiin a propriei voca ii: [despre Gheorghe
Duca, savant-chimician, prof. univ., deputat al Parlamentului Rep. Moldova] /
Dumitru Batâr // Moldova suveran . - 2000. - 24 febr.: fotogr.

Gulea, Aurelian. "Pentru preg tirea unui om de tiin e nevoie


de circa 20 de ani": interviu cu A. Gulea, dr. habilitat în chimie, prof. univ. la
Univ. de Stat din Moldova / a dialogat: Lora Rucan // Dialog. - 2000. - 11 febr.
- P. 4.

55 GEOLOGIE. TIIN E GEOLOGICE I GEOFIZICE


550 tiin e auxiliare ale geologiei
550.3 Geofizic
Academicianul Anatol Drumea, septuagenar: [dir. Inst. de
Geofizic i Geologie al A M, membrul Comitetului Seismologic European] //
Moldova suveran . - 2000. - 12 febr. - P. 5. - Cuprins: Renumit savant -
seismolog / Vasile Neaga; În numele vie ii: [interviu cu A. Drumea] / pentru
conformitate: Andrei Fetescu.

Ginsar', Viktoriâ. "Groza" zemletrâsenij: [70 let so dnâ roždeniâ


akad., vedu . u enogo v obl. nauk o Zemle, Anatoliâ Drumea] / Viktoriâ
Ginsar'// Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 15 febr.

556 Hidrologie
Gavrili , Andrei. Irigatorii i-au demonstrat realiz rile: [interviu
cu A. Gavrili , acad., vicepre . al Concernului rep. pentru gospod rirea
apelor "Apele Moldovei"] / consemnare: Claudia Tudoreanca // Moldova
suveran . - 2000. - 10 febr. - P. 2

57 TIIN E BIOLOGICE
Melnic, Boris. Cum am descoperit hormonul memoriei: [aspecte
biologice] / Boris Melnic // Flux: ed. de vineri. - 2000. - 18 febr. - P. 7.

Nirca, Eugen. M.T. Iaro enco - marele naturalist al Moldovei:


(100 de ani de la na tere) / Eugen Nirca // F clia. - 2000. - 19 febr. - P. 7.
6 TIIN E APLICATE. MEDICIN . TEHNIC
61 MEDICIN
Boguckaâ, Polina. "Gynesource" - isto nik žizni i nadežd: [o
astnom med. centre] / Polina Boguckaâ // Kišin. novosti. - 2000. - 25 fevr. -
P. 5.

614 S n tate i igien public . Prevenirea accidentelor


Cârlig, Elena. Tuberculoza bântuie pe str zi i în apartamente /
Elena Cârlig // Flux: ed. de vineri. - 2000. - 4 febr. - P. 3.

Glavan, Adela. Ne nado boât'sâ semejnogo vra a: [reforma v


zdravoohranenii: beseda s dir. territor. med. ob-niâ Centru A. Glavan] /
besedu vela Angela Kisnenko // Capitala = Stolica. - 2000. - 19 fevr. - P. 6.

Parasca, Vasile. Avem nevoie de sus inere. Mai ales material :


[interviu cu V. Parasca, Ministru al S n t ii] / a intervievat Lora Rucan //
Dialog. - 2000. - 18 febr. - P. 4.

Parasca, Vasile. Vom pune um rul cu to ii pentru ameliorarea


situa iei din domeniul medicinii: dialog cu V. Parasca, ministru al s n t ii / a
dialogat Aneta Voitun // Moldova suveran . - 2000. - 1 febr. - P. 2.

Reformy v ocenkah specialistov RKB: [probl. zdravoohraneniâ:


interv'û s vedu . specialistami Resp. klin. bol'nicy: Viktoriej Žuk, otd-nie
revmatologii, Viktoriej Korecki, centr. âdern. mediciny, Rimmoj Kovalenko,
otd-nie alergologii] / zapisala Tat'âna Dobrynina // Nezavisimaâ Moldova. -
2000. - 15 fevr.

Spânu, Constantin. Gripp podošel k nam sovsem blizko:


[interv'û s zam. dir. Nac. nau .-prakt. centra profilakt. mediciny C. Spânu] /
besedovala Svetlana Šalberova // Mold. vedomosti. - 2000. - 5 fevr. - P. 1, 4.
616 Patologie. Medicin clinic
Stici, Ion. Un dar al sor ii: [Larisa Iacunin, prima femeie
traumatolog din Moldova] / Ion Stici // Moldova suveran . - 2000. - 26 febr. -
P. 5.

62 INGINERIE. TEHNIC ÎN GENERAL


621.56/.59 Tehnica frigului. Ma ini frigorifice
Bologa, Mircea. Ohrana okružaû ej sredy i ... likvidaciâ
Kišinevskogo zavoda bytovyh holodil'nikov: [vosproizvodstvo bytov. holodil'n.
tehniki v Resp. Moldova] / Mircea Bologa, Aleksandr Zubatyj // Nezavisimaâ
Moldova. - 2000. - 23 fevr.

629.3 Vehicule terestre, în afara celor pe ine. Vehicule rutiere i de teren


Gala anu, Stanislav. Tractorul moldovenesc este în stare s
d râme zidul tuturor dificult ilor: dialog cu S. Gala anu, dir. gen. al SA
"Tracom" (Uzina de tractoare din Chi in u) / pentru conformitate: Andrei
Fetescu // Moldova suveran . - 2000. - 5 febr. - P. 3.

63 AGRICULTUR . TIIN E I PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTUR . EXPLOAT RI


AGRICOLE I ALE VIE II S LBATICE

631 Agricultur în general


631.1 Conducerea i organizarea fermelor
Cibotaru, Victor. Teper'krest'ânin sam sebe hozâin: [interv'û s
na . Upr. soc.-èkon. razvitiâ sel mun. Chi in u V. Cibotaru] / besedovala
Tat'âna Ustinova // Capitala = Stolica. - 2000. - 26 fevr. - P. 5.

Eficien a agriculturii moderne: modelul olandez / consemnare:


Vasile Martin // Moldova suveran . - 2000. - 8 febr. - P. 2
633 Cultura plantelor de câmp
Postolati, Alexei. Toamna a fost secet , iar iarna - frig. Cum
determin m viabilitatea culturilor cerealiere de toamn ? / Alexei Postolati //
Moldova suveran . - 2000. - 17 febr.
634 Horticultur în general
Ad sc li ei, Mihai. Dezvoltarea pomiculturii e de neconceput
f r sus inerea de c tre stat / Mihai Ad sc li ei // Moldova suveran . - 2000. -
19 febr. - P. 2.

634.8 Viticultur
Apruda, Panfil. Mai este oare globul un butoi cu cepul în
republic la noi? : [interviu cu P. Apruda, eful Dir. principale viticultur ,
legumicultur i pepenierit a Min. Agriculturii i Ind. Prelucr.] / interviu realizat
de Iurie Trofimov // De facto. - 2000. - 22 febr. - P. 6. - Idem i în lb. rus .

Gavrilov, I. A, možet, sort Moldova vyru it otrasl'? [probl. mold.


vinogradarstva] / I. Gavrilov, G. Borzikova; fotogr. V. Kor marâ // Nezavisimaâ
Moldova. - 2000. - 23 fevr.

65 CONDUCERE I ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMER I COMUNICA II


654 Telecomunica ii i telecomand (organizare, func ionare)
Andros, Timofei. R. Moldova nu mai este atractiv pentru
investitorii din telecomunica ii: interviu cu T. Andros, ex-ministru al
Comunica iilor / interviu realizat de Ina Pris caru // Flux: cotid, na . - 2000. -
15 febr. - P. 3.

Martin, Daniel. Dac nu ne onor m angajamentele fa de


investitorii str ini, pe viitor vom avea de suportat condi ii umilitoare puse de
marile companii: (interviu acordat de D. Martin, dir. comercial al "Voxtel" SA,
în exclusivitate pentru "Tineretul Moldovei") / interviu realizat de Eduard Robu
// Tineretul Moldovei. - 2000. - 26 febr. - P. 6.

Mihail, Viorel. Pe calea robilor cu Pro-TV: [con inut inf. al


emisiunilor] / Viorel Mihail // S pt mîna. - 2000. - 4 febr. - P. 5.

Olteanu, Constantin. Ex-premierului nu i-a p rut serioas


propunerea turcilor. Washingtonul s-a "enervat", iar la Bucure ti ne auzim
foarte bine: [probl. ale telefoniei mobile] / Constantin Olteanu // S pt mîna. -
2000. - 4 febr. - P. 6-7.
Pohil , Vlad. Dureri mocnind pe calea undelor: [probl. ale
radioului na .] / Vlad Pohil // Flux: ed. de vineri. - 2000. - 25 febr. - P. 10.

Ro ca, Ion. Chi in uenii cred c pl tesc prea mult pentru


convorbirile telefonice: interviu cu I. Ro ca, dir. comercial al "Moldtelecom" SA
/ interviu realizat de Mariana Br gu // Flux: cotid. na . - 2000. - 24 febr.

656 Transport în general. Servicii po tale. Organizarea i controlul circula iei


Smochin, Afanasie. Analizând obiectiv situa ia, vom ti a dirija
efectiv procesele: interviu cu A. Smochin, ministru al transporturilor i
comunica iilor / consemnare: Angela Chicu // Moldova suveran . - 2000. - 12
febr. - P. 2.

656.1 Transport rutier


Russu, Fedor. Datskaâ skazka: [probl. raboty ob estv.
transporta v strane: rasskaz gen. dir. AO "Taksi-service" F. Russu] / zapisala
Angelina Taran // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 25 fevr. - P. 6.

656.2/.4 Transport feroviar. Circula ie feroviar


G g uz, Miron. Un colectiv cu tradi ii de un secol i jum tate nu
poate s nu reziste chiar i în condi iile dure de azi: [considera ii ale lui M.
G g uz, dir. gen. al Într. de Stat "Calea ferat din Moldova"] / consemnare:
Ilie Bujor // Dialog. - 2000. - 25 febr. - P.5.

G g uz, Miron. Vse ravno prorvemsâ: [probl. deâtel'nosti GP


"Železnaâ doroga Moldovy": st. gen. dir.] / Miron G g uz // Nezavisimaâ
Moldova. - 2000. - 25 fevr. - P. 5

658 Conducere i administrare în exploatare. Organizare comercial


Gori, Iurie. Pe irlandezi i-a salvat credin a în Dumnezeu: dialog
cu Iu. Gori, dir. "IG-IORC" SRL / în dialog Aneta Grosu // Flux: ed. de vineri. -
2000. - 11 febr. - P. 6.

659 Publicitate. Informare. Rela ii cu publicul


Cibotaru, Arhip Simion. Pornografiâ i èrotika - ne bliznecy-
sestry: [st. na . Upr. po svâzâm s meždunar. org. i mass-mediâ Koordinac.
soveta po televideniû i radio] / Arhip Simion Cibotaru // Capitala = Stolica. -
2000. - 12 fevr. - P. 3.

Cibotaru, Arhip Simion. S n tatea moral nu are pre :


[audiovizualul i probl. difuz rii materialelor pornografice i de propagare a
cultului violen ei] / Arhip Simion Cibotaru // Flux: cotid. na . - 2000. - 15 febr. -
P. 5.

Teleuc , Victor. Mama ei de reclam ! / Victor Teleuc // Dialog.


- 2000. - 25 febr. - P. 7.

66 TEHNOLOGIE CHIMIC . INDUSTRII CHIMICE I ÎNRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
Fadeev, Vasilij. Vasilij Fadeev: "Daže pri samom trudnom
položenii s platežami "Gazprom" vypolnâl svoi obâzatel'stva": [interv'û s dir.
Departamenta marketinga, l. pravleniâ OAO "Gazprom"] / besedovala
Svetlana Kostousova // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 1 fevr.

663.2/.3 Vin. Producerea vinului. Vinifica ie. Industria vinului


Stoicev, Leonid. În fiece an pierdem o treime din soiurile
europene de vii: [interviu cu L. Stoicev, dir. Fabricii de vinuri "VitisLux" SA din
Sipoteni, jud. Ungheni] / în dialog: Mariana Br gu // Flux: ed. de vineri. -
2000. - 25 febr. - P. 6.

663.9 Ciocolat . Cacao. Cafea. Ceai. Tutun


Taba naâ otrasl'- nacional'noe dostoânie: [obra enie Assoc.
proizvoditelej Resp. Moldova, 8 fevr. 2000 goda] // Nezavisimaâ Moldova. -
2000. - 22 fevr. - Podpisali: Vasile Tarlev, Aleksandr Ciugureanu, Sergiu
Baban, ...
69 LUCR RI DE CONSTRUC II (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE
CONSTRUC IE. TEHNOLOGII I PROCEDEE ÎN CONSTRUC II

CONSTRUC II
Arsene, Marina. Casa 6 x 7 m construit de 3 persoane, în 2
luni. Pre - $3000: [tehnologii americane noi] / Marina Arsene // Jurnal de
Chi in u. - 2000. - 25 febr. - P. 4.

Munteanu, Sergei. Pominki po programme "Žil'e - 2000" mogli


ne sostoât’sâ": [beseda s arhitektorom S. Munteanu] / besedoval Vâ eslav
Borodaev // Novoe vremâ. - 2000. - 1 fevr.

696/697 Echipament, servicii i instala ii în construc ii i cl diri (sanitare, de


gaze, de abur, electrice. Meseriile de instalator lucr tor în plumb, în metale, în
canalizare. Electrician. Alte meserii)
Oancea, tefan. Cum pot fi pu i la punct monopoli tii de la
"Termocom": [probl. eviden ei consumului de energie termic în spa iile
locative] / tefan Oancea // Capitala. - 2000. - 26 febr. - P. 3.

7 ARTA. DIVERTISMENT. SPORT


7.01 Teoria i filozofia artei
Cheianu, Constantin. Un personaj enigmatic: [arta în context
soc.-pol.] / Constantin Cheianu // Jurnal de Chi in u. - 2000. - 4 febr. - P. 4.

opa, Valerian. Eminescu despre art i frumos / Valerian opa


// Glasul na iunii. - 2000. - 2 febr. - P. 12.

71 URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GR DINI


Pricop, Anatol. Care e mecanismul legal de combatere a
fenomenului? : [probl. construc iei neautorizate în sectorul Centru, mun.
Chi in u] / Anatol Pricop // Capitala. - 2000. - 26 febr. -P. 4.
73 ARTE PLASTICE
Popa, Iulius. Medalia "Eminescu la Craiova" / Iulius Popa // Lit.
i arta. - 2000. - 10 febr. - P. 2.

Popa, Iulius. Medalia "Eminescu la Lemberg" / Iulius Popa // Lit.


i arta. - 2000. - 3 febr. - P. 8.

Popa, Iulius. Medalia "Monumentele Eminescu la Sângerei i


B l i" / Iulius Popa // Lit. i arta. - 2000. - 17 febr. - P. 6.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE GRAFICE. GRAFIC


Mamon, Marina. Figurine japoneze!... : [din ist. statuetelor -
natzke] / Marina Mamon // Patria tân r . - 2000. - 19 febr. - P. 4; Molodež'
Moldovy. - 2000. - 19 fevr. - P. 4: fotogr.

Verdianu, Dumitru. Dumitru Verdianu: "Vreau s transform


esen a mitului în simbol plastic": [interviu cu sculptorul basarabean] / interviu
de Rodica Buzdugan // Lit. i arta. - 2000. - 3 febr. - P. 6, 7.
75/76 PICTUR . GRAFIC
Dohotaru, Vasile. Stil propriu, creativ: dialog cu pictorul V.
Dohotaru / a consemnat Mihai Bendas // Tineretul Moldovei. - 2000. - 5 febr. -
P. 8.

Gol ov, Dimitrie. Soare de la inim : 120 ani de la na terea lui


Martiros Sarian, artist plastic al poporului din URSS / Dimitrie Gol ov //
Comunistul. - 2000. - 4 febr. - P. 8.

Mardare-Fusu, Maria. Rena terea spiritului: [teme biblice în


crea ia pictori ei] / Maria Mardare-Fusu // Flux: ed. de vineri. - 2000. - 4 febr. -
P. 7.

Partole, Claudia. O via din umbr ...: [amintiri despre Fira


Grecu, plastician , so ia pictorului Mihail Grecu] / Claudia Partole // Moldova
suveran . - 2000. - 17 febr.
St vil , Tudor. Desp r irea Luminii de întuneric: [crea ia
pictorului Andrei Mudrea] / Tudor St vil // Lit. i arta. - 2000. - 3 febr. - P. 6.

Vrabie, Gheorghe. IV. For a creatoare a geniului: [Mihai


Eminescu în arta plastic ] / Gheorghe Vrabie // Capitala. - 2000. - 23 febr. - P.
4-5. - Art. 1: 12 ian.

78 MUZIC
Belicov, Serafim. Lacrima în trei prieteni, sau Un pic
sentimental despre Ion Negur i Petre Neam u: [naistul i dirijorul] / Serafim
Belicov; fotogr.: Petru Gale chi // Moldova suveran . - 2000. - 10 febr. - P. 6.

Cepraga, Nadejda. La Moscova, printre arti ti, lipsesc intrigile i


invidia: interviu cu interpreta N. Cepraga / interviu realizat de Aneta Grosu //
Flux: cotid. na . - 2000. - 16 febr.

Dauer, Mirabela. Mirabela Dauer: "Un deceniu de singur tate":


[interviu cu interpreta de muz. u oar din România] / consemnare: Sergiu
Vladîc ; fotogr. de Mihai Vengher // Moldova suveran . - 2000. - 26 febr. - P.
5.

Doga, Eugen. Eugen Doga: "Asemeni florii-soarelui, îmi îndrept


privirea spre orizont, de unde va r s ri sfântul soare, ce va aduce o nou
c ldur , noi speran e i cred, i o nou muzic ": [interviu cu acad., compoz.
moldovean] / a dialogat Valentina Moldoveanu // Mesagerul. - 2000. - 12 febr.
- P. 1, 6.

Doga, Eugen. Eugen. Doga: "Visez la unitatea spiritual a


românilor de pretutindeni": [interviu cu compoz. din Rep. Moldova] / interviu
de Galina Cotelea-Chiorsac // Lit. i arta. - 2000. - 3 febr. - P. 6.

Doga, Eugen. Moldova bez maèstro? : [beseda s mold. kompoz.


E. Doga] / besedovala Tat'âna Loktaeva // Capitala = Stolica. - 2000. - 5 fevr.
- P. 9.
Doroban u, Gabriel. Gabriel Doroban u: "Sunt un optimist":
[interviu cu interpretul de muz. u oar din România] / interviu de Rodica
Trofimov // Flux: cotid. na . - 2000. - 29 febr.

Gafton, Marcela. Victor Buruian un om (bun) cu o chitar :


[folkist] / Marcela Gafton // ara. - 2000. - 1 febr.

Iovu, Maria. Maria Iovu: "Pentru Vasile, naiul e un instrument


sfânt": [interviu cu so ia naistului Vasile Iovu] / a conversat Olga Ceap //
Luceaf rul. - 2000. - 11 febr. - P. 16.

Ladaniuc, Victor. Acest iubit ocna al muzicii: [dirijorul Petre


Neam u la 50 ani de la na tere] / Victor Ladaniuc // Moldova suveran . -
2000. - 12 febr. - P. 6.

Lozanciuc, Alexandru. Alexandru Lozanciuc: Fiecare om are


apuc turile lui: [interviu cu interpretul de muz. popular i de estrad din Rep.
Moldova] / consemnare: Gheorghe Budeanu // Flux: ed. de vineri. - 2000. - 18
febr. - P. 6.

Neam u, Margareta. Margareta Neam u: "Ast zi marc m trei


anivers ri...": [interviu cu so ia dirijorului Petre Neam u] / a consemnat Jana
Mu at // Luceaf rul. - 2000. - 4 febr. - P. 16.

Pris caru, Vlad. Mereu tân r , atât de frumoas i foarte


talentat : [90 de ani de la na terea cânt re ei Maria Cebotari] / Vlad Pris caru
// Mesagerul. - 2000. - 12 febr. - P. 5.

Suruceanu, Ion. Ion Suruceanu: Cânt un artist, spirit


optimist...: [interviu cu interpretul de muz. de estrad ] / înregistrare: Tatiana
Corai // Luceaf rul. - 2000. - 25 febr. - P. 8-9.

Velicu, Mioara. Mioara Velicu: "M-au uimit lumina i c ldura


chi in uenilor": [interviu cu interpreta de muz. popular din România] /
consemnare: Anatol Caciuc // Capitala. - 2000. - 26 febr. - P. 9.
Vicoveanca, Sofia. "Cu drag i dor de voi", "la hotar de milenii":
[interviu cu S. Vicoveanca i C t lin Cri an, vedete ale muz. române ti] /
consemnare: Anatol Caciuc // Capitala. - 2000. - 2 febr. - P. 5.

Vicoveanca, Sofia. Sofia Vicoveanca: Cel care a suferit e mai


rezistent: [interviu cu interpreta de muz. popular româneasc ] / consemnare:
Gheorghe Budeanu // Flux: ed. de vineri. - 2000. - 4 febr. - P. 6.

791 Divertismente, spectacole, reprezenta ii publice


Derev ikova, Svetlana. "Moldova-film" hotât pustit'"na mylo":
[privatizaciâ kinostudii] / Svetlana Derev ikova // Nezavisimaâ Moldova. -
2000. - 11 fevr. - P. 9.

Dragan, Nicolae. Nicolae Dragan: "A my srazu zaâvili, to


budem delat' ki-no-te-atr!": [interv'û s dir. kinoteatra "Patria"] / zapisal
Aleksandr Isaev // Novoe vremâ. - 2000. - 11 fevr. - P. 3.

Ungureanu, Larisa. Privatizarea studioului "Moldova-film": o


nou er a filmului moldovenesc? / Larisa Ungureanu // Moldova suveran . -
2000. - 24 febr.

792 Teatru
Cobzaru, Vladimir. Cel care nu i-a pierdut inima de copil:
[actorul i regizorul spectacolelor pentru copii Rivim Levin] / Vladimir Cobzaru
// Lit. i arta. - 2000. - 3 febr. - P. 7.

Grecu, Alexandru. Alexandru Grecu planiruet novyj terakt v


teatre "Satiricus": [interv'û s gl. režisserom teatra] / zapisala Valeriâ Bobocel //
Novoe vremâ. - 2000. - 18 fevr. - P. 6.

Sklârova, Valentina. Akter na vse vremena: [k 70-letiû Viktora


Burharta, aktera Rus. teatra im. A. P. ehova] / Valentina Sklârova //
Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 15 fevr.
794 Jocuri de mas
Funk, Iosif. "I vse že rastim empionov": [beseda so st.
trenerom sbornoj Moldovy po šaškam I. Funkom] / zapisal V. Corneanu //
Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 4 fevr. - P. 14.

Skrip enko, Fedor. Svoj šans Moldova upustila? : [interv'û s


Gen. sekretarem Federacii šahmat Moldovy F. Skrip enko] / zapisal Èduard
Ciobanu // Mold. vedomosti. - 2000. - 26 fevr. - P. 8.

Snegur, Viktor. Tennis - na vsû žizn': [interv'û s bronzovym


prizerom empionata Moldovy V. Snegurom] / zapisal Ivan Kapsamun // Mold.
vedomosti. - 2000. - 5 fevr. - P. 8.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educa ie fizic


Berezovschi, Neli. Neli Berezovschi: "S tr ie ti în capitalism i
s munce ti ca în socialism înseamn o pierire lent ": [destinul sportului
mold.: interviu cu viceministrul educa iei i t.] / consemnare: Ion Robu //
Dialog. - 2000. - 18 febr. - P. 7.

Busuioc, Sergei. Bol'šomu sportu - konkretnuû


gosudarstvennuû podderžku: [interv'û s dir. resp. liceâ-internat sport. profilâ
S. Busuioc] / besedoval V. Vladimirov // Capitala = Stolica. - 2000. - 9 fevr. -
P. 7.

Manolache, Veaceslav. "În ideea particip rii la JO de la Sydney


vom favoriza halterofilii, judocanii i lupt torii": [interviu cu eful Dir. principale
Sport din cadrul Min. Educa iei i t., V. Manolache] / interviu realizat de
Dorian Jereghi // Flux: ed. de vinei. - 2000. - 25 febr. - P. 12.

Manolache, Veaceslav. Veaceslav Manolache: "Nadeemsâ


privezti domoj hotâ by odnu medal'": [interv'û s nac. Gl. Upr. sporta M-va
obrazovaniâ i nauki] / interv'û vel Ion Sandu // Capitala = Stolica. - 2000. - 19
fevr. - P. 11.

Testemi anu, Ion. Ion Testemi anu: "Vo sne videl sebâ v
futbolke sbornoj...": [interv'û s mold. futbolistom] / zapisal Eduard Ciobanu //
Mold. vedomosti. - 2000. - 12 fevr. - P. 8.
Volânin, Grigorij. Dirižer - glavnaâ figura v komande: [beseda s
volejbolistom, l. komandy "Speran a" (Chi in u) Gr. Volâninym] / besedoval
Anatolij Pytov // Mold. vedomosti. - 2000. - 19 fevr. - P. 8.

8 LINGVISTIC . FILOLOGIE. LITERATUR


80 LINGVISTIC . FILOLOGIE
802/809 Limbi individuale
805.90 Limba român
Eremia, Anatol. 30. Neme u; 31-34. Nume comemorative:
[restabilirea onomasticii na .] / Anatol Eremia // ara. - 2000. - 1,8. 15, 22, 29
febr. - Art. 1: 29 iun. 1999.

Gromov, Alexandru. Debusolare cu efect toxic: [lb. rom. corect


vorbit ] / Alexandru Gromov // Lit. i arta. - 2000. - 10 febr. - P. 3.

Gu u, Valentin. B(e)(e)MW(e)-ul limbii noastre / Valentin Gu u //


Lit. i arta. - 2000. - 17 febr. - P. 7. - Va urma.

Mateevici, Alexei. Dar de nepre uit: [din lucrarea "Momentele


influen ei biserice ti asupra originii i dezvolt rii istorice a lb. mold."] / Alexei
Mateevici // Comunistul. - 2000. – 11, 18 febr. - P. 8; Kommunist. - 2000. – 4,
11 fevr. - P. 12. - Sfâr it. Începutul: 3 dec. 1999.

Sava, Leu Ion. Înc o dat despre glotonimul Moldova / Leu Ion
Sava // Tineretul Moldovei. - 2000. - 12 febr. - P. 8.

Zagaevschi, Vladimir. Un pasionat etimologist i istoric al limbii:


(Nicolae Raevschi - septuagenar) / Vladimir Zagaevschi // Lit. i arta. - 2000. -
10 febr. - P. 6-7.

Maria Cosniceanu, doctor în filologie la 65 de ani


Cosniceanu, Maria. Voca ie: [interviu cu M. Cosniceanu,
lingvist, specialist în onomastica na .] / consemnare: Ion Melniciuc // Moldova
suveran . - 2000. - 8 febr. - P. 3.
E cu, Ion. Maria Cosniceanu: un nume de referin în
onomastica româneasc / Ion E cu // Flux: ed. de vineri. - 2000. - 4 febr. - P.
7.

Pohil , Vlad. i-a împlinit un rost demn de toat stima i


recuno tin a noastr " / Vlad Pohil // Mesagerul. - 2000. - 5 febr. - P. 6.

82 LITERATUR ARTISTIC . TIIN A LITERATURII


Orwell, George. "Atunci când cel care scrie se implic , trebuie
s o fac ca fiin uman i s fie gata s in conferin e în s li pline de
curent": [lit. i politica: fragm. din "Scriitorii i Leviatan", scris în vara lui 1948] /
George Orwell // S pt mîna. - 2000. - 4 febr. - P. 8.

820/89 Literaturi individuale


Avhadi, Maragaly. Iz poèmy "Džami-džem" / Maragaly Avhadi //
Molodež'Moldovy. - 2000. - 19 fevr. - P. 1.

Delahaye, Guy. Dragoste: [versuri] / Guy Delahaye // Patria


tân r . - 2000. - 19 febr. - P. 1.

820 Literatur englez


Fleming, Jan. Din Rusia, cu dragoste: [detectiv] / Jan Fleming //
Juristul Moldovei. - 2000. - 4, 11 febr. - P. 11, 12. - Contin. Începutul: 22 iul.
1999.

Shakespeare, William. "O, kak â lgal kogda-to govorâ...": [115-j


sonet] / William Shakespeare // Capitala = Stolica. - 2000. - 12 fevr. - P. 13.

820(73) Literatur american


Hemmet, D. Ženšina s serebrânymi glazami: [detektiv] / D.
Hemmet // Ûrist Moldovy. - 2000. - 4, 11 fevr. - P. 10. 11. - Prodolž. Na alo:
29 ânv.
830 Literatur german
Goethe, Johann Wolfgang. Ghiocelul: [versuri] / Goethe //
Patria tân r . - 2000. - 5 febr. - P. 1.

850 Literatur italian


Campana, Dino. "Vot i vse..." : [stihi] / Dino Campana //
Molodež'Moldovy. - 2000. -26 fevr. - P. 1.

859.0 Literatur român


Alecsandri, Vasile. [Moldova în 1857]: [versuri] / Vasile
Alecsandri; prez. de Victor Dru // F clia. - 2000. - 5 febr. - P. 1.

Blaga, Lucian. Eu nu strivesc corola de minuni a lumii: [versuri] /


Lucian Blaga // Patria tân r . - 2000. - 28 febr. - P. 1.

Crainic, Nichifor. Cântecul potirului: [versuri] / Nichifor Crainic //


ara. - 2000. - 18 febr.

Eftimiu, Victor. Lui Mihai Eminescu: [versuri] / Victor Eftimiu //


Mesagerul. - 2000. - 12 febr. - P. 1.

Eminescu, Mihai. Â idu za miloj sledom...: [stihi] / Mihai


Eminescu // Capitala = Stolica. - 2000. - 12 febr. - P. 13.

Eminescu, Mihai. La steaua: [versuri] / Mihai Eminescu //


Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 4 febr. - P. 12; 25 febr. - P. 13.

Eminescu, Mihai. Pridi ko mne; to vy tam ni govorite...;


Želanie: [stihi] / Mihai Eminescu; per. Borisa Mariana // Nezavisimaâ Moldova.
- 2000. - 11 fevr. - P. 6.

Eminescu, Mihai. Rug ciunea unui dac: [versuri] / Mihai


Eminescu // Flux: ed. de vineri. - 2000. - 25 febr. - P. 7.

Gyr, Radu. igani ursari: [balad ] / Radu Gyr // ara. - 2000. -


29 febr.
[Liri eskie stihi] / podgotovila Galina Radek // Capitala = Stolica.
- 2000. - 26 fevr. - P. 7: fotogr. - Soderž.: "Pokatilas'zvezdo ka, upala...";
Vstre a / Leonid Radu; Vesna pod zimnej bahromoû... / Agnesa Ro ca;
"Fevral'. Dostat' ernil i plakat'..." / Boris Pasternak; Doina; Veter s ûga /
Vasile Alecsandri; El'/ Bogdan Petriceicu Hasdeu; "Talogo snega plato ki
raskidany..."; Davnaâ vesna / Lesâ Ukrainka.

Mandinescu, Sergiu. Galben: [versuri] / Sergiu Mandinescu //


ara. - 2000. - 4 febr.

Mandinescu, Sergiu. Verde: [versuri] / Sergiu Mandinescu //


ara. - 2000. - 11 febr.

Micle, Veronica. Lui X...: [versuri] / Veronica Micle // Mesagerul.


- 2000. - 5 febr. - P. 1.

Pani , Anatolie. La Cârn eni: [jude ul Tighina, impresiile


prozatorului rom. privind întâlnirea cu satul de ba tin ] / Anatolie Pani // Lit.
i arta. - 2000. - 3 febr. - P. 3.

Prunoiu, Ion. Z pezi cu mireasm de tei: [versuri] / Ion Prunoiu


// Lit. i arta. - 2000. - 10 febr. - P. 2.

Topîrceanu, George. Portret: [versuri] / G. Topîrceanu // Patria


tân r . - 2000. - 12 febr. - P. 1.

Zimnaâ fantaziâ: [stihi] // Capitala = Stolica. - 2000. - 5 fevr. - P.


13. - Cuprins: Zima / Vasile Alecsandri; Fevral' - Lûtyj: [ètûd] / Aurel
Scobioal ; "Polâ zatânuty nedvižnoj pelenoj..." / Konstantin Bal'mont; "Opât'
zima, i pticy uleteli..." / Dmitrij Certelev; Nad selom; Šum takoj / George
Co buc; Zimnaâ no ':Na ozarennyj potolok / Boris Pasternak: "Pokinul gorod
â mâtežnyj...." / Konstantin Fofanov.

859.0.09 Critic i istorie literar


(Vezi de asemenea Nr 451, 721, 733)
Berlinschi, Ion. Paul Goma de la Mana: [scriitor rom. de origine
basarabean ] / Ion Berlinschi // Tineretul Moldovei. - 2000. - 26 febr. - P. 1.

Ciocoi, Gheorghe. Profesorul Valeriu Rusu, sau Voca ia omului


de a se omeni: [contribu ii la promovarea crea iei eminesciene] / Gheorghe
Ciocoi // Dialog. - 2000. - 4 febr. - P. 7.

Colesnic, Iurie. Gib Mih iescu i Basarabia: [scriitor rom.] / Iurie


Colesnic // Flux: ed. de vineri. - 2000. - 4 febr. - P. 7.

Corbu, Haralambie. Noi cei n scu i la Mana, Dub sari,


Horodi te...: [Paul Goma - destin basarabean: (S pt mîna, 20 aug. 1999) /
Haralambie Corbu // S pt mîna. - 2000. - 11 febr. - P. 17.

Miu, Constantin. Frumosul divin în Luceaf rul: [poemul


eminescian] / Constantin Miu // Glasul na iunii. - 2000. - 2 febr. - P. 12.

Popovici, Constantin. Eminescu i lûbov': [liri eskie motivy v


tvor estve poèta: (S pt mîna, 7 ânv. 2000) / Constantin Popovici; sokra .
per. s rum. //Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 25 fevr. - P. 12.

Popovici, Constantin. Eminescu na russkom âzyke: [per.


proizvedenij poèta] / Constantin Popovici // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. -
11 fevr. - P. 6.

Popovici, Constantin. T. 1. Gheorghe Eminescu, ultimul b rbat


din celebra dinastie / Constantin T. Popovici // S pt mîna. - 2000. - 25 febr. -
P. 16-17.

Todic , Dumitru. Ion Creang , anul 1878, sau Pove tile despre
Statu-palm / Dumitru Todic // Glasul na iunii. - 2000. - 2 febr. - P. 8-9.

Vârgolici, Teodor. George C linescu i s rb torile religioase /


Teodor Vârgolici // Glasul na iunii. - 2000. - 2 febr. - P. 13.
Anul 2000 – Anul Eminescu
Bârsan, Victor. Despre justa pre uire a lui Eminescu: [comunic.
ambasadorului României în Rep. Moldova la simpoz. "Eminescu - 2000", 14
ian. 2000, Chi in u] / Victor Bârsan // Lit. i arta. - 2000. - 3 febr. - P. 1;
Mesagerul. - 2000. - 5 febr. - P. 1, 5.

C linescu, George. Poetul nepereche: [Mihai Eminescu] /


George C linescu // Dialog. - 2000. - 11 febr. - P. 7.

Cimpoi, Mihai. "Preot de tept rii noastre..." : [Mihai Eminescu] /


Mihai Cimpoi // Capitala. - 2000. - 26 febr. - P. 8.

Corl teanu, Nicolae. Pe meleagurile colarit ii eminesciene /


Nicolae Corl teanu // S pt mîna. - 2000. - 4 febr. - P. 12; 11 febr. - P. 15. -
Bibliogr.: 8 tit.

Iorga, Nicolae. Eminescu i genera ia de ast zi / Nicolae Iorga //


Glasul na iunii. - 2000. - 2 febr. - P. 15.

Popovici, Constantin. Pe urmele poetului: [Mihai Eminescu] /


Constantin Popovici // Capitala. - 2000. - 12 febr. - P. 8; Capitala = Stolica. -
2000. - 26 febr. - P. 6.

Procopii, Lûbov'. Put'v bessmertie : [poèt Mihai Eminescu] /


Lûbov'Procopii // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 4 fevr. - P. 12.

tiuc , Vladimir. Pe cât de cunoscut, pe atât de necunoscut:


[universalitatea lui Mihai Eminescu] / Vladimir tiuc // Moldova suveran . -
2000. - 8 febr. - P. 3.

859.0(478) Literatura român din Republica Moldova


(Vezi de asemenea Nr 792, 799)

Calamanciuc, Gheorghe. N-am fost; Sunt; Floare i cântec; În


alb; Adormirea iezilor; La p scut; i mai mult în alb; Refuz; Pier orele; Gol;
Motiv de uimire; Renun ri; Aveam nevoie de ei, Doamne, aici; Misterul ce m
descoper ; Chipul; Invita ie; [versuri] / Gheorghe Calamanciuc // Lit. i arta. -
2000. - 3 febr. - P. 5.
C rare, Petru. Azi, în Transnistria; Conducere "regal "; Unui
venetic; Unui basarabean urgisit: [epigrame] / Petru C rare // ara. - 2000. -
15 febr.

C rare, Petru. C tre o ar ocupat ; Turcii, ast zi, la Tighina;


Urgie; Unui alarmist: [epigrame] / Petru C rare // ara. - 2000. - 29 febr.

C rare, Petru. Îmi pare bine: [versuri] / Petru C rare // ara. -


2000. - 8 febr.

C rare, Petru. Mul umire; M tem de amiciile mari; Dreptatea i


adev rul; M lupt i eu...; Din evolu ia omului: [versuri satirice] / Petru C rare
// F clia. - 2000. - 12 febr. - P. 8.

C rare, Petru. Oaspe ii no tri; Economie de pia ; Unui bou în


fa a jugului nou; La ni te farfurii zbur toare; Un parlamentar - turist:
[epigrame] / Petru C rare // Moldova suveran . - 2000. - 5 febr. - P. 6.

C rare, Petru. P stor de cuvinte; Se stinge...; Timpul m fur ;


Atitudini; Noi, P mântul i Universul; Una galnic : [versuri] / Petru C rare //
Moldova suveran . - 2000. - 12 febr. - P. 3.

C rare, Petru. S ge i pe r boj: [epigrame] / Petru C rare //


ara. - 2000. - 22 febr. - P. 6. - Cuprins: Musafirul nepoftit; Pre în tranzi ie;
Plan i realizare; Poliglotul super; Mancurt sadea; De-ale g zduirii;
"Eliberatorul".

C rare, Petru. Sfin ii vechi i noi: Tiranii i poporul: Ce bine-i,


z u, c nu-s bogat; Atâtea m ti! ; Dansul vârstei; De la via pân'la moarte:
A a-zisa ap rare; Naufragiu medieval; Chemare; Codru civilizat; Doina
privatiz rii noastre; Scrisoare de la mama: [versuri] / Petru C rare // Lit. i
arta. - 2000. - 10 febr. – P. 6.

C rare, Petru. Vi de ocupant; Un venetic, om de "cultur ";


Ofert ; Invadatorul; Un rusofon autohton: [epigrame] / Petru C rare // ara. -
2000. - 1 febr.
Cibotaru, Arhip. Stejarii; Miroase p rul ei a vânt...; Cum tiu
femeile...; Vin genialii; Corbul casei de crea ie; Dans de toamn : [versuri] /
Arhip Cibotaru // Moldova suveran . - 2000. - 19 febr. - P. 3.

Cibotaru, Mihail Gh. "A murit o be ivan ...": [publicistic ] / Mihail


Gh. Cibotaru // Luceaf rul. - 2000. - 4 febr. - P. 9.

Cibotaru, Mihail Gh. Cuvântul care ne une te... [medita ii] /


Mihail Gh. Cibotaru // Luceaf rul. - 2000. - 11 febr. - P. 10.

Ciocanu, Anatol. Voi reveni; Preg te te-te s d ruie te: Pân-la


sfâr it... : [versuri] / Anatol Ciocanu // Moldova suveran . - 2000. - 3 febr.

Codru, Anatol. Gloria de p p die: [versuri] / Anatol Codru // Lit.


i arta. - 2000. - 3 febr. - P. 1.

Deleanu, Liviu. Cuib; Cioclii visului: Culesul sufletelor; Cântec


pentru femeie; Str jerii gropilor; Ora ; Împletiri de lumin ; Acuarel : [versuri] /
Liviu Deleanu; prez. de Nicolae Rusu // Lit. i arta. - 2000. - 17 febr. - P. 4.

Deleanu, Liviu. Nocturn : [versuri] / Liviu Deleanu // Lit. i arta. -


2000. - 10 febr. - P. 2.

Diviza, Ion. Duel epigramic: [epigrame] / Ion Diviza, Vasile Toma


// Glasul na iunii. - 2000. - 16 febr. - P. 8.

Diviza, Ion. Epigrame / Ion Diviza // Lit. i arta. - 2000. - 17 febr.


- P. 8. - Cuprins: Epigrami tii; La o nou scumpire a electricit ii; Faun
conjugal ; SIDA; P c leal istoric ; Norocul; O tempora! O mores! ;
Imperial ; La Academie; Efect invers; Concluzie; Pegasul.

Diviza, Ion. Epigrame / Ion Diviza // Moldova suveran . - 2000. -


26 febr. - P. 6. - Cuprins: Agrorobotul; Clenciul; Blestem; B rba ii neamului;
Ho i legali; Unui "filosof".

Diviza, Ion. Evolu ie mioritic ; Lamentarea unui mo ; Neam de


antropofagi; Rostul în elepciunii; Bog ia noastr ; Politica i banul: [epigrame]
/ Ion Diviza // Dialog. - 2000. - 18 febr. - P. 8.
Dru , Boris. Etilia Becker: [povestire] / Boris Dru // Lit. i arta.
- 2000. - 3 febr. - P. 4.

Esinencu, Nicolae. O istorie cu "Antene": [amintiri despre prima


publ.] / Nicolae Esinencu // Flux: ed. de vineri. - 2000. - 18 febr. - P. 7 .

Filip, Iulian. Merele din cel lalt pom: [versuri] / Iulian Filip // Lit.
i arta. - 2000. - 3 febr. - P. 3.

Filip, Iulian. Veni i s lua i lumin : [versuri] / Iulian Filip // Lit. i


arta. - 2000. - 17 febr. - P. 6.

Istru, Bogdan. D -mi mâna, floarea-soarelui, d -mi mâna...;


M ti gri: [versuri] / Bogdan Istru // Lit. i arta. - 2000. - 3 febr. - P. 4.

Josu, Nina. Ei i Tu: [versuri lui Valeriu Matei] / Nina Josu // Lit.
i arta. - 2000. - 17 febr. - P. 1.

Mardari, Ion. Tobik: [rasskaz] / Ion Mardari // Nezavisimaâ


Moldova. - 2000. - 4 fevr. - P. 13.

Marinat, Alexei. Mai schimb placa, Marie! : [povestire] / Alexei


Marinat // Moldova suveran . - 2000. - 23 febr.

Matcovschi, Dumitru. Noi, urma ii: [versuri] / Dumitru


Matcovschi // Glasul na iunii. - 2000. - 16 febr. - P. 5.

Matcovschi, Dumitru. Satira XIII: [versuri] / Dumitru Matcovschi


// Glasul na iunii. - 2000. - 2 febr. - P. 3.

Negri , Alexandru. Pastel / Alexandru Negri // Capitala. -


2000. - 5 febr. - P. 5.

Pelin, Pavel. Zozu Fle ; Melhior: [povestiri] / Pavel Pelin //


S pt mîna. - 2000. - 4 febr. - P. 13.
Proca, Ion. Ultima scrisoare: tablet de miercuri / Ion Proca //
Glasul na iunii. - 2000. - 23 febr. - P. 6.

Rusnac, Vladimir. Dou r pi: [fabul ] / Vladimir Rusnac // Florile


dalbe. - 2000. - 24 febr. - P. 7.

Rusnac, Vladimir. P rerea boului: [fabul ] / Vladimir Rusnac //


Florile dalbe. - 2000. - 3 febr. - P. 7.

Rusu, Nicolae. Pâinea: [povestire] / Nicolae Rusu // Florile


dalbe. - 2000. - 24 febr. - P. 8.

Tarlapan, Efim. Lumina umbrei mele: Jurnal (XXXVI-XXXVII)


Anul 1985 / Efim Tarlapan // Lit. i arta. - 2000. - 3, 17 febr. - P. 8. - Contin.
Începutul: 29 apr. 1999.

Teleuc , Victor. Clopotni a de aur: [publicistic ] / Victor Teleuc


// Luceaf rul. - 2000. - 4 febr. - P. 11.

Teleuc , Victor. Noi, sau amânarea în timp: [laborator intim] /


Victor Teleuc // Dialog. - 2000. - 4, 11 febr. - P. 7.

urcanu, Iano . Eminescu: [versuri] / Iano urcanu // Capitala.


- 2000. - 23 febr. - P. 5.

Vasilache, Vasile. Moldo-fanii: acvaforte / Vasile Vasilache //


Flux: ed. de vineri. - 2000. - 11 febr. - P. 5.

Vasilache, Vasile. Veacul pup cio ilor: [medita ii] / Vasile


Vasilache // Flux: ed. de vineri. - 2000. - 18 febr. - P. 5.

Vieru, Grigore. Acas ; Femeia, teiul; Izvorul; Dar mai întâi;


Buzele mamei; Ascultând pe Enescu; Nici o stea: [versuri] / Grigore Vieru //
Florile dalbe. - 2000. - 17 febr. - P. 8.

Vieru, Grigore. De-acum; Un secol gr bit; Hai vino; Pâinea;


În l a-mi-a lacrima: [versuri] / Grigore Vieru // Moldova suveran . - 2000. -
12 febr. - P. 3.
Vieru, Grigore. Mic balad : [versuri] / Grigore Vieru // Lit. i
arta. - 2000. - 10 febr. - P. 1.

Vieru, Grigore. Potomu to lûblû: [stihi] / Grigore Vieru //


Capitala = Stolica. - 2000. - 12 fevr. - P. 12. - Soderž. : Na polâh stihotvoreniâ
"Moj dom"; Mama, po emu? ; Zvezda - pâtnica; Moldova.

Vieru, Grigore. Zemlâ; Toroplivyj vek; Na drugoj planete; "Mne


nužno zemli..." : [stihi] / Grigore Vieru // Furnica. - 2000. - Fevr. (Nr 3). - P. 6.

859.0(478).09 Critica i istoria literar din Republica Moldova


Cibotaru, Mihail Gh. Tat l lui Gugu , când era mic, era foarte
mare...: [pe marginea c r ii lui Spiridon Vangheli "Tat l lui Gugu , când era
mic"] / Mihail Gh. Cibotaru // Luceaf rul. - 2000. - 4 febr. - P. 11.

Cimpoi, M. Kak hleb i voda: iz predisl. k kn. Gr. Vieru


"Izbrannoe" / M. Cimpoi // Furnica. - 2000. - Fevr. (Nr. 3). - P. 6.

Ciocanu, Ion. Con tiin a lucrului înf ptuit: (dialog postjubiliar cu


savantul i scriitorul I. Ciocanu) / fotogr.: Nicolae R ileanu // Lit. i arta. -
2000. - 17 febr. - P. 5.

Colesnic, Iurie. Un Nekrasov basarabean: [I. G. Rovenski


(1859-1907) / Iurie Colesnic // Flux: ed. de vineri. - 2000. - 25 febr. - P. 9.

Donos, Alexandru. Unele segmente inedite din biografia


poetului: [pe marginea unei coresp. de Petru C rare] / Alexandru Donos // Lit.
i arta. - 2000. - 10 febr. - P. 6.

Gheorghiu, Gheorghe. "Hoin ri a": [despre cartea "Cea mai


a teptat întâlnire" de Claudia Partole: (ed. Ruxanda, Chi in u, 1999)] /
Gheorghe Gheorghiu // Moldova suveran . - 2000. - 26 febr. - P. 3.

Josu, Nina. Anul literar 1999: [sintez asupra simpoz. cu acela i


generic] / Nina Josu // Lit. i arta. - 2000. - 17 febr. - P. 4.
Lupu-Bor , Anton. Dou recenzii inedite sau Cititorii lui Grigore
Vieru // Anton Lupu-Bor // Lit. i arta. - 2000. - 17 febr. - P. 4.

Palladi, Tudor. De la peristil la prostil: [voca ia crit. i ist.-lit. a lui


Ion Ciocanu] / Tudor Palladi // Moldova suveran . - 2000. - 1 febr. - P. 3.

Prohin, Victor. Acest mag al parodiei... : Petru C rare - 65 de


ani de la na tere / Victor Prohin // Moldova suveran . - 2000. - 12 febr. - P. 3.

Tecuci, A. Anivers ri / A. Tecuci // Glasul na iunii. - 2000. - 16


febr. - P. 4. - Cuprins: Poetul i p mântul: 65 de ani de la na terea lui Grigore
Vieru; Catedra fermecat : 90 de ani de la na terea criticului literar Vasile
Coroban.

Teleuc , Victor. "Inscrip ii pe Turnul Babel": 65 de ani de la


na terea poetului Arhip Cibotaru / Victor Teleuc // Moldova suveran . - 2000.
- 19 febr. - P. 3.

Vicol, Drago . Apostolul R s ritului: [alocu iune prilejuit de


decernarea premiului Funda iei "Sergiu Grossu" pentru oper cre tin , 18 ian.
2000, Chi in u] / Drago Vicol // Lit. i arta. - 2000. - 3 febr. - P. 5.

Haralambie Corbu, filolog, istoric i critic literar la 70 de ani


Ciornîi, Elena. De mult trecut-au "anii când visam în academii..."
/ Elena Ciornîi // S pt mîna. - 2000. - 11 febr. - P. 16-17.

Corl teanu, Nicolae. Rodul investiga iei aprofundate / Nicolae


Corl teanu // Capitala. - 2000. - 16 febr. - P. 4.

Dolgan, Mihail. Pana sigur a savantului / Mihail Dolgan //


Dialog. - 2000. - 11 febr. - P. 7.

Dolgan, Mihail. Promotor i interpret pertinent al valorilor literare


autohtone / Mihail Dolgan // Lit. i arta. - 2000. - 17 febr. - P. 5.
70 ani de la na terea academicianului Haralambie Corbu //
Moldova suveran . - 2000. - 15 febr. - P. 3. - Cuprins: Exeget al pa optismului
/ Vasile Ciocanu; Devotament, profesionalism i responsabilitate / Ion pac.

90 de ani de la na terea criticului i istoricului literar Vasile Coroban


Apetri, Dumitru. Un destin dramatic / Dumitru Apetri // Dialog. -
2000. - 11 febr. - P. 7.

Langa, Andrei. Deschiderea spiritului critic spre universalitate /


Andrei Langa // Moldova suveran . - 2000. - 15 febr. - P. 3.

Nastasiu, Vasile. Coroban, un Voltaire al nostru / Vasile


Nastasiu // Luceaf rul. - 2000. - 25 febr. - P. 11.

Negri , Alexandru. Tor a credin ei dumisale: adev rul /


Alexandru Negri // Capitala. - 2000. - 12 febr. - P. 9.

Poetul Grigore Vieru la 65 de ani


Ciocoi, Gheorghe. Grigore Vieru - suflet în sufletul neamului /
Gheorghe Ciocoi // Dialog. - 2000. - 11 febr. - P. 7.

Dumbr veanu, Victor. S p tor în miezul cuvântului / Victor


Dumbr veanu // Capitala. - 2000. - 12 febr. - P. 9; Capitala = Stolica. - 2000. -
12 fevr. - P. 12.

[Crea ia poetului] // Lit. i arta. - 2000. - 10 febr. - P. 4-5. -


Cuprins: R d cina de foc / Viorel Dinescu; Rug cre tin i ciud
româneasc / Mihai Cimpoi; Mai aproape de Grigore Vieru Poetul i cântul /
Aurel Turcu ; Reabilitarea substantivelor proprii / Iulian Filip; Strigarea de
sine: [despre cartea "Strigat-am c tre tine" de Grigore Vieru] / Ion Hadârc ;
Avantajele estetice ale discursului liric integrativ / Mihail Dolgan; "Spiritul,
dac se îndep rteaz de inim , nu are alt p mânt sub el i devine neroditor”:
[interviu cu poetul] / interlocutor: Mircea Surdu; "Cât Eminescu vom avea, atât
de liberi vom fi: [interviu cu poetul] / interlocutor: Valentina Ursu.

Mihail, Viorel. Da este i Vieru aici? / Viorel Mihail // S pt mîna.


- 2000. - 18 febr. - P. 6.
Teleuc , Victor. Mai picteaz -mi o miri te / Victor Teleuc //
Moldova suveran . - 2000. - 12 febr. - P. 3.

Vieru, Grigore. Grigore Vieru: Aproape to i anii mei, în care am


trudit în cuvânt, rimeaz cu ceea ce doream s devin i am devenit: dialog
realizat de Paul Grigoriu la postul de Radio România Actualit i în cadrul
emisiunii “Sfertul academic” cu poetul // Flux: ed. de vineri. - 2000. - 18 febr. -
P. 7.

882 Literatur rus


(Vezi de asemenea Nr 792, 799)

Kušnirenko, Viktor. Ob Anne Kern vzdyhal on v Kišineve... : [10


fevr. - Den’ pamâti A. S. Puškina] / Viktor Kušnirenko // Kišin. novosti. - 2000.
- 11 fevr. - P. 6.

Mandel'štamp, O. "Obraz tvoj, mu itel'nyj i zybkij..." [stihi] / O.


Mandel'štamp // Molodež'Moldovy. - 2000. - 5 fevr. - P. 1.

Tušnova, Veronika. "A znaeš', vse e e budet!" : [stihi] /


Veronika Tušnova // Molodež'Moldovy. - 2000. - 29 ânv. - P. 1.

vetaeva, Marina. Nop ile florentine: (roman epistolar) / Marina


vetaeva ; trad. din rus de Claudia Cheltuitoru // Patria tân r . - 2000. - 12
febr. - P. 4.

882(478) Literatur rus din Republica Moldova


Koloskov, Pavel. udnoe videnie; U itel'nice: [stihi] / Pavel
Koloskov // Capitala = Stolica. - 2000. - 26 fevr. - P. 7.

Savostin, Nikolaj. Taežnik, lesnik, pisatel': [Semen Pas'ko,


russkoâzy n. pisatel'iz Resp. Moldova] / Nikolaj Savostin // Nezavisimaâ
Moldova. - 2000. - 22 fevr.

883 Literatur ucrainean


(Vezi Nr 792)
89 LITERATURI ORIENTALE. LITERATURI ASIATICE. LITERATURI AFRICANE. ALTE
LITERATURI

Situmorang, Sitor. Prozra naâ: [stihi] / Sitor Situmorang //


Molodež'Moldovy. - 2000. - 12 fevr. - P. 1.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localit ilor
Capi a, Lora. În Germania e cu totul altfel: noti e de c l torie /
Lora Capi a // Dialog. - 2000. - 4 febr. - P. 4.

929 tiin e biografice i înrudite


Colesnic, Iurie. Un nume ce merit s apar într-o carte - Gheorghe
Th. St ncescu. - Vezi Nr 907

Dron, Ion. Alexandru Boldur: [reputat istoric de origine


basarabean ]. - Vezi Nr 908

Dron, Ion. Teodor Porucic: [remarcabil hidrogeolog, geomorfolog,


geograf, topograf]. - Vezi Nr 909

Mocanu, Maria. Mereu cu sufletul deschis spre valorile populare. -


Vezi Nr 671

Pohil , Vlad: File dintr-o biografie ca o legend . - Vezi Nr 469

Savantul Victor Cirimpei: [din curriculum vitae a reputatului


folclorist]. - Vezi Nr 672

93/94 ISTORIE
93(=590) Istoria românilor
Stoicev, Oleg. Aspecte ale culturii române ti între cele dou
r zboaie mondiale / Oleg Stoicev // Mesagerul. - 2000. - 12 febr. - P. 5.
930 tiin a istoriei. tiin e auxiliare ale istoriei
Dron, Ion. Pavel Dmitriev (Dimitriu): [arheolog i demograf din
Basarabia, 1925-1996] / Ion Dron // Capitala. - 2000. - 5 febr. - P. 5. - Bibliogr.
4 tit.

94 ISTORIE GENERAL . ISTORIE UNIVERSAL


Conte, Arthur. Ialta, sau Împ r irea lumii (1/3): [fragm. din
cartea cu acela i tit.] /Arthur Conte // ara. - 2000. – 11, 18, 25 febr. - P. 6.

94(477.85) Istoria Bucovinei de Nord


ru , Didina. ase veacuri de statornicie româneasc : [din ist.
satului Molni a, raionul Her a, regiunea Cern u i] / Didina ru // Mesagerul.
- 2000. - 5 febr. - P. 6.

94(478) Istoria Republicii Moldova


Bîrnea, Pavel. Na terea rii: pân la Drago i dup el:
[Moldova: pag. de ist.] / Pavel Bîrnea // Comunistul. - 2000. - 4 febr. - P. 6;
Kommunist. - 2000. - 4 fevr. - P. 7. - Sfâr it. Începutul: 28 ian.

Colesnic, Iurie. Un nume ce merit s apar într-o carte -


Gheorghe Th. St ncescu: [inginer hotarnic, patriot rom. (1884-1975)] / Iurie
Colesnic // Flux: ed. de vineri. - 2000. - 18 febr. - P. 7.

Dron, Ion. Alexandru Boldur: [reputat istoric de origine


basarabean ; (1886-1982)] / Ion Dron // Capitala. - 2000. - 19 febr. - P. 9. -
Bibliogr. 6 tit.

Dron, Ion. Teodor Porucic: [remarcabil hidrogeolog,


geomorfolog, geograf, topograf (1878-1954)] / Ion Dron // Capitala. - 2000. -
23 febr. - P. 5. - Bibliogr. 6 tit.

Šornikov, Petr. Igra tenej v na ale veka: [ist. aspekty] / Petr


Šornikov // Kišin. obozrevatel'. - 2000. - 4 fevr. - P. 9; 11 fevr. - P. 3. -
Okon anie. Na .: 14 ânv.
Šornikov, P. Mesto v stroû: [70 let so dnâ roždeniâ A. M.
Liseckogo, istorika i polit. deâtelâ Moldovy] / P. Šornikov // Kišin. obozrevatel'.
- 2000. - 18 fevr. - P. 1,9.

Trof il , Vasile. Ermoclia: [din ist. localit ii, jud. Tighina] /


Vasile Trof il , Tudor opa // Moldova suveran . - 2000. - 10 febr. - P. 5.

opa, Tudor. Readu i acas : [despre lucrarea "Cartea


memoriei" elaborat de Muzeul Na . de Istorie] / Tudor opa // Moldova
suveran . - 2000. - 19 febr. - P. 5.

94(498) Istoria României


Cre terea economic a României dup Marea Unire din anul
1918: [material preg tit de Business Consulting Institute] / ara. - 2000. - 4
febr. - Contin. Începutul: 10 dec. 1999.

Udovenko, Mihail. Marele Moldovan: [115 ani de la na terea lui


M.V. Frunze; f uritor al revolu iei din oct. 1917] / Mihail Udovenko //
Comunistul. - 2000. - 18 febr. - P. 4; Kommunist. - 2000. - 18 fevr. - P. 6.
INDEX DE NUME LA “CRONICA ARTICOLELOR DE GAZET ” NR 2-00
A Bor evici, Ion 675
Ad sc li ei, Mihai 697 Borzikova, G. 699
Al-Atrash, Hassan 596-97 Botnarevschi, Virgil 633
Alecsandri, Vasile 783, 792, 799 Braghi , Dumitru 489, 581
Andrievskij, Vitalij 610 Br gu , Mariana 705, 715
Andronache, Nicolae 662 Brûsova, Nadežda 534
Andros, Timofei 700 Bruter, V. 490
Apetri, Dumitru 884 Bucun, Nicolae 662
Apostol, Angela 634 Budeanu, Gheorghe 744, 750
Apruda, Panfil 698 Buinovschi, Galina 644
Arsene, Marina 717 Bujor, Ilie 708
Avasiloaie, Rodica 452 Buqiocchio, Gianni 601
Avhadi, Maragaly 776 Burc , Sergiu 535-36
Axenti, M. 567 Burciu, Igor 537
Burhart, Viktor 756
B Buruian , Victor 741
Babaân, Gennadij 643 Bušinskij, Aleksandr 628
Baban, Sergiu 716 Busuioc, Aureliu 491
Balaur, Nicolae 665 Busuioc, Sergei 761
Bal'mont, Konstantin 799 Butnaru, Ion 536, 538
Barbalat, Pavel 599-600 Butnaru, Leo 453
Barb neagr , Alexei 612 Buzdugan, Rodica 727
Bârsan, Victor 520, 810
Batâr, Dumitru 677 C
Bayabandi, Natsagiin 606 Caciuc, Anatol 749
B ie u, Nicolae 666-68 Calamanciuc, Gheorghe 818
B lan, G. 569 Campana, Dino 782
B trînu, Ion 580, 594 Capi a, Lora 901
Belicov, Serafim 734 Caraghiaur, Constantin 619
Belousov, Andrej 614 Cârlig, Elena 685
Belyj, Vitalie 484 Catan, Victor 620
Berezovschi, Neli 760 C linescu, George 809, 811
Berlinschi, Ion 485, 800 C rare, Petru 819-27, 870, 875
Bîrnea, Pavel 906 Ceap , Olga 620, 742
Blaga, Lucian 784 Cebotari, Maria 746
Bobeic , Constantin 447 Cepraga, Nadejda 735
Bobocel, Valeria 755 Cerba, Veaceslav 457
Bogatu, Petru 487-88, 521, 533 Certelev, Dmitrij 799
Boguckaâ, Polina 684 Cheianu, Constantin 720
Boldur, Alexandru 908 Cheltuitoru, Claudia 897
Bologa, Mircea 692 Chicu, Angela 706
Borisova, Tat'âna 501, 524 Chiricu , Toma 458
Borodaev, Vâ eslav 718 Chiseev, Nicolae 599
Bor , Ion 661 Cibotaru, Arhip 828, 877
Cibotaru, Arhip Simion 711-12 D
Cibotaru, Mihail, Gh. 829-30, 866 Dabija, Nicolae 461, 500
Cibotaru, Victor 694 Daniel, Jean 448
Cimpoi, Mihai 500, 812, 867, 890 Danielson, Daninge 570
Ciobanu, Anatol 602 Dauer, Mirabela 736
Ciobanu, Èduard 758, 764 David, Eugenia 495, 502
Ciobanu, Lucia 468 Delahaye, Guy 777
Ciobanu, Vladimir 609 Deleanu, Liviu 833-34
Ciocan, Iulian 669 Derev ikova, Svetlana 751
Ciocanu, Anatol 626, 831 Diacov, Dumitru 496, 557
Ciocanu, Ion 868, 874 Dinescu, Viorel 890
Ciocanu, Vasile 883 Diviza, Ion 835-38
Ciocoi, Gheorghe 801, 888 Dmitriev (Dimintriu), Pavel 903
Ciornîi, Elena 879 Dobrynina, Tat'âna 670, 689
Cirimpei, Victor 671-73 Dobuleac, Lidia 589
Ciuba enco, Dmitrij 539 Doga, Eugen 737-39
Ciubotaru, Ion 675 Dohotaru, Vasile 728
Ciugureanu, Aleksandr 736 Dolgan, Mihail 881-82, 890
Ciuperc , Oleg Donos, Alexandru 870
Ciurea, Constantin 555 Doroban u, Gabriel 740
Ciurea, Corneliu 492-93, 556 Doru, I. 583
Cobzaru, Vladimir 754 Dragan, Nicolae 752
Codru, Anatol 832 Drakulici, Slavenka 474
Cojocaru, Natalia 571 Dron, Ion 903, 908-09
Cojocaru, Tudor 636 Drugu , Ioachim 475
Colesnic, Iurie 802, 569, 907 Drumea, Anatol 679-80
Conte, Arthur 904 Dru , Boris 839
Con escu, Elena 451 Dru , Ion 604
Corai, Tatiana 747 Dru , Victor 783
Corbu, Haralambie 803, 879-83 Duca, Gheorghe 449, 637, 677
Corl teanu, Nicolae 813, 880 Dulgheru, Valeriu 476, 558
Corneanu, V. 757 Dumbr veanu, Lumini a 475
Coroban, Vasile 876, 884-87 Dumbr veanu, Victor 621, 889
Cosniceanu, Maria 772-74
Costachi, Gheorghe 603 E
Co a, Anton 459 Eftimiu, Victor 786
Co buc, George 799 Eminescu, Gheorghe 807
Co codan, Mihai 540 Eminescu, Mihai 454, 733, 787-90, 805-06,
Cotelea-Chiorsac, Galina 738 810-17
Cotun , Vasile 541 Ene, Vladimir 655
Crainic, Nichifor 785 Eremia, Anatol 766
Creang , Ion 808 Esinencu, Nicolae 840
Cri an, C t lin 749 E cu, Ion 773
Cubreacov, Vlad 494
Cuco , Constantin 460 F
Fadeev, Vasilij 714
Fetescu, Andrei 679, 693 Guzun, Igor 477. 527. 606-07. 624
Filimon, Ion 622 Gužva, Igor'478
Filip, Iulian 841-42, 890 Gvozdeva, K. 627
Filip, Liliana 637 Gyr, Radu 791
Fleming, Jan 778
Fofanov, Konstantin 799 H
Frunze M.V. 915 Hadârc , Ion 890
Fuentes, Carlos 522 Halonen, Tarja 607
Funk, Iosif 757 Harea, Sergiu 585
Furtun , Mihai 623 Harghel, Andrei 611
Fusae Ota 624 Hemmet, D. 780
Hmelni chi, Alexandru 630
G Hodicska, Tibor 523
Gafton, Marcela 741
Gala anu, Stanislav 693 I
Gale chi, Petru 734 Iachim, Ion 639, 645-46, 651
Garms, Maša 584 Iaro enco, M.T. 683
Gavrili , Andrei 681 Ionel, Aurelia 451
Gavrilov, I. 699 Iorga, Nicolae 814
G g uz, Miron 708-09 Iovu, Maria 742
G lu c , Galina 651 Iovu, Vasile 742
Gheorghiu, Gheorghe 871 Isaev, Aleksandr 752
Ginsar',Viktoriâ 680 Istru, Bogdan 843
Glavan, Adela 686 Ivanov, Dumitru 637
Goethe, Johann Wolfgang 781 Ivanova, Irina 647
Gol ov, Dmitrij 729 Izvoreanu, Mihai 617
Goma, Paul 800, 803
Goncz, Zsuzsanna 605 J
Gori, Iurie 710 Jereghi, Dorian 762
Gor kov, Iurie 644 Jne ov, Victor 519
Grâu, Ion 589 Josu, Nina 844, 872
Graur, Ion 585 Joudt, Tony 471
Grec, Ivan 575 Juc, Victor 542
Grecu, Alexandru 755
Grecu, Fira 731 K
Grecu, Mihail 731 Kara-Murza, Sergei 470
Grigora enco, Ion 571 Kazakov, Leonid 497
Grigoriev, S. 578 Kern, Anna 894
Gromov, Alexandru 767 Kisnenko, Angela 627, 635, 686
Grosu, Aneta 589. 615. 710. 735 Klimenko, Anatolij 479
Grozdev, K. 635, 644 Koloskov, Pavel 898
Gulea, Aurelian 678 Kor mar',V. 699
Gulla, Ûrij 656 Korecki, Viktoriâ 689
Gusti, Dimitrie 469 Korsar, Ân 595
Gu u, Valentin 768 Kostousova, Svetlana 714
Gu u, Vladimir 570 Kovalenko, Rima 689
Krapivka, Igor 576 Mišin, Vadim 501, 609
Kušnirenko, Viktor 894 Miu, Constantin 804
Mîrza, Vasile 543, 551
L Mîrzenco, Vasile 572
Mîtcu, Matei 648
Ladaniuc, Victor 743 Mocanu, Maria 671
Langa, Andrei 885 Mocrac, Anatol 637
Laz r, Constantin 553 Moldoveanu, Valentina 737
Leasco, Ion 674 Movil , Petru (sf. Ierarh) 462
Lesnic, Mihai 589 Mudrea, Andrei 732
Levin, Rivim 754 Munteanu, Constantin 502
Liseckij, A. M. 911 Munteanu, Sergei 718
Loktaeva, Tat'âna 739 Muraru, Elena 658-59
Lozanciuc, Alexandru 744 Mustea , Sergiu 663
Lucinschi, Petru 497-98, 604, 610 Mu at, Jana 503, 508, 745
Lupu-Bor , Anton 873
N
M Nantoi, Oazu 486
Mahu, Rodica 637 Nastasiu, Vasile 886
Mamalîga, Lûdmila 452 Neaga, Vasile 679
Mamon, Marina 726 Neam u, Margareta 745
Mandel'štamp, O. 895 Neam u, Petre 734, 743, 745
Mandinescu, Sergiu 793-94 Nedelciuc, Vasile 544
Manea, Leonid 568 Negri , Alexandru 849, 887
Manolache, Veaceslav 762-63 Negru, Nicolae 560
Mardare-Fusu, Maria 730 Negru iu, Florin 463
Mardari, Ion 845 Negur , Ion 734
Marian, Boris 489, 789 Nelson, Mandela 477
Marina, Vasile 657 Nichitu , Victor 516, 520
Marinat, Alexei 846 Nirca, Eugen 683
Marinina, Irina 622
Martin, Daniel 701 O
Martin, Vasile 695 Oancea, tefan 719
Martiros Sarian 729 Odoleanu, Vasile 568
Mastac, Ion 633 Oleinic, Alexandru 586
Matcovschi, Dumitru 847-48 Olinescu, Andrei 660
Mateevici, Alexei 769 Olteanu, Constantin 703
Mazilu, Gheorghe 499 Orwell, George 775
Melnic, Boris 634, 682
Melniciuc, Ion 772 P
Mereanu, Sergiu 559 Palii, Alexei 505
Micle, Veronica 795 Palladi, Tudor 874
Micule , Larisa 615 Panas, Mihail 661
Mihail, Viorel 702 Panikin, Aleksandr 481
Mihailov, Eugenia 467 Pani , Anatolie 796
Mih iescu, Gib 802 Parasca, Vasile 687-88
Partole, Claudia 731, 871 Ro ca, Ion 705
Pasat, Valeriu 625 Ro ca, Iurie 506, 547-48
Pasternak, Boris 792, 799 Ro ca, Liliana 663
P sat, Dumitru 454 Ro ca, Tatiana 644
P tra , Mihai 587, 590, 616 Ro ca, Vasile 627
P unel, Nicolae 626 Rotaru, Tatiana 676
Pelin, Pavel 850 Rovenski, I. G. 869
Petiš, Konstantin 588 Rucan, Lora 678, 687
Petrencu, Anatol 553 Rudic, Gheorghe 653-54
Petriceicu Ha deu, Bogdan 792 Rusnac, Gheorghe 662
Petrovskij, Pavel 524 Rusnac, Vladimir 852-53
Pintea, Zinaida 482 Russu, Fedor 707
Platicyn, Anatolij 481 Rusu, Mircea 562
Pl m deal , Mihail 561 Rusu, Nicolae 833, 854
Pohil , Vlad 469, 704, 774 Rusu, Valeriu 801
Popa, Iulius 723-25
Popa, Mihai 676 S
Popescu, Zinaida 639 Šalberova, Svetlana 690
Popovici, Constantin 805-07, 815 Sandu, Ion 632, 763
Porubin, Natalia 640, 659, 662 Saulâk, Andrej 643
Porucic, Teodor 909 Sava, Leu Ion 770
Postolati, Alexei 696 Savca, Lucia 642
Pricop, Anatol 722 Savostin, Nikolaj 899
Primac, Alexandra 634 Scalnîi, Vitalie 655
Pris caru, Ina 589, 700 Schwimmer, Walter 526
Pris caru, Vlad 746 Scobioal , Aurel 799
Proca, Ion 851 Serafim, Ivan 486
Procopii, Liubov'816 Serbinov, Vladimir 445
Prohin, Victor 598, 875 Serebrian, Oleg 472, 507, 550-51, 563
Prunoiu, Ion 797 Shakespeare, William 779
Prus, Elena 663-64 Shan, Li 527
Puškin, A. S. 894 Sibirschi, Ana 676
Pytov, Anatolij 765 Sibirschi, Constantin 676
Sima, Gheorghe 564-65
R Situmorang, Sitor 900
Radek, Galina 792 Sklârova, Valentina 756
Radu, Leonid 792 Skrip enko, Fedor 758
Raevschi, Nicolae 771 Smochin, Afanasie 706
R ileanu, Nicolae 868 Snegur, Mircea 508-09
Robertson, George 525, 534, 538-39, 545- Snegur, Viktor 759
46 Sobor, Evgenij 610
Robu, Eduard 701 Sofronie, Ion 611
Robu, Ion 760 Solovej, Oksana 510
Rogac, Mihai 637 Sorbal , Dumitru 649-50
Romanciuc, Marina 456, 641 Šornikov, Petr 910-11
Ro ca, Agnesa 792 Sorocean, Chiril 574
Sorokin, Mihai 635 Turt , Valeriu 635
Spânu, Constantin 690 Tušnova, Veronika 896
Spivacenco, Anatol 628 ran, Victor 449
Spînachi, Galina 652 ru , Didina 579, 905
Stadnik, Ûrij 590 îrdea, Teodor 456
St ncescu, Gheorghe Th. 907 opa, Tudor 912-13
St vil , Tudor 732 opa, Valerian 721
Sterpu, Valentina 523, 526, 531 urcanu, Iano 858
Stici, Ion 581, 630, 634, 691 vetaeva, Marina 897
Stoânova, Tat'âna 483
Stoica, Valentina 613 U
Stoicev, Leonid 715 Udovenko, Mihail 915
Stoicev, Oleg 902 Ukrainka, Lesâ 792
Stratulat, Oleg 511 Uncu, Ion 665
Sturza, Ion 593 Ungureanu, Larisa 753
Surdu, Mircea 890 Untur , Valentin 637
Suruceanu, Ion 747 Urecheanu, Serafim 621, 629-30
pac, Ion 883 Ursachi, Dumitru 631
terbe , Valeria 598 Ursu, Valentina 890
tiuc , Vladimir 817 Ustinova, Tat'âna 694
Ustûgova, Natal'â 459
T
Tahat, Zuher 455 V
Taran, Angelina 707 Vangheli, Spiridon 866
Tarlapan, Efim 855 Vârgolici, Teodor 809
Tarlev, Vasile 716 Vasilache, Gheorghe 632
T bâr , Ion 644 Vasilache, Vasile 517, 859-60
T nase, Constantin 512-15, 552 Vasilic , Valeriu 498
Tecuci, A. 876 Vasiloi, Adela 450
Teleuc , Victor 713, 856-57, 877, 892 Velicu, Mioara 748
Tergu , Aurelia 527 Vengher, Mihai 736
Testemi anu, Ion 764 Verbi chi, Nicolae 593
Todic , Dumitru 808 Verdianu, Dumitru 727
Tofan, Gheorghe 572 Vicol, Drago 878
Toma, Vasile 673, 835 Vicoveanca, Sofia 749-50
Tomina, Tamara 656 Vieru, Boris 518, 528
Topîrceanu, George 798 Vieru, Grigore 500, 861-65, 867, 873, 876,
Tornea, Nelli 483 888-93
Trifan, C lina 451 Vladimirov, V. 761
Trocin, Gheorghe 577-78 Vladîc , Sergiu 736
Trof il , Vasile 618, 632, 912 Vlasova, Lûdmila 614
Trofimov, Iurie 698 Vodenschi, Petar 529
Trofimov, Rodica 740 Voitun, Aneta 467-68, 688
Tudoreanca, Claudia 681 Volânin, Grigorij 765
Tulbure, Alexei 516, 554 Volni chi, Igor 529, 541, 601
Turcu , Aurel 890 Vrabie, Gheorghe 733
Žero, Tat'âna 647
Z Zhenlong, Lin 531-32
Zagaevschi, Vladimir 771 Zlacevschi, Victor 519
Zatvornik, Feofan 464 Zubatyj, Aleksandr 692
Zenin, I. 608 Žuk, Viktoriâ 689
Zen'kovi , Gennadij 635
Lista gazetelor ale c ror articole sunt descris în “Cronica articolelor de
gazet ” Nr 2-00

1. Capitala 18. Kišin. obozrevatel’


2. Capitala = Stolica 19. Kommunist
3. Clopotni a Moldovei 20. Lit. i arta
4. Comunistul 21. Luceaf rul
5. Curierul ortodox 22. Mesagerul
6. De facto 23. Mold. vedomosti
7. Den’ 24. Moldova suveran
8. Dialog 25. Molodež’ Moldovy
9. F clia 26. Nezavisimaâ Moldova
10. Florile dalbe 27. Novoe vremâ
11. Flux: cotid. na . 28. Patria tân r
12. Flux: ed. de vineri 29. S pt mîna
13. Furnica 30. Tineretul Moldovei
14. Glasul na iunii 31. ara
15. Juristul Moldovei 32. Ûrist Moldovy
16. Jurnal de Chi in u 33. Vocea poporului
17. Kišin. novosti 34. Zvonnica Moldovy
CUPRINS

CRONICA C R II........................................................................................................5

0 GENERALIT I.........................................................................................................5
00 Bazele generale ale tiin ei i culturii .............................................................5
002 Scrieri în general. Documentare. Informare tiin ifico-tehnic . Informare5
01 Bibliografie .....................................................................................................5
02 Biblioteconomie..............................................................................................6
08 Poligrafii. Lucr ri colective .............................................................................6
1 TIIN E FILOZOFICE .................................................................................................7
159.9 Psihologie.............................................................................................7
2 RELIGIE. TEOLOGIE .................................................................................................7
22 Biblia ..............................................................................................................7
3 TIIN E SOCIALE .....................................................................................................7
32 Politic ...........................................................................................................7
33 Economie. tiin e economice.........................................................................8
34 Drept. Legisla ie. Jurispruden .....................................................................8
37 Educa ie. Înv mânt. Instruire. Timp liber ....................................................9
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradi ii. Datini. Mod de via . Folclor ..........9
5 MATEMATICA. TIIN E ALE NATURII ...........................................................................9
50 Generalit i despre tiin ele pure ...................................................................9
51 Matematic ..................................................................................................10
6 TIIN E APLICATE. MEDICIN . TEHNIC ..................................................................10
61 Medicin .......................................................................................................10
62 Inginerie. Tehnic în general .......................................................................12
63 Agricultur . tiin e i procedee înrudite. Silvicultur . Exploat ri agricole i
ale vie ii s lbatice..............................................................................................12
64 Economie casnic . tiin e domestice. Între inerea casei.............................14
65 Conducere i organizare în industrie, comer i comunica ii........................14
66 Tehnologie chimic . Industrii chimice i înrudite..........................................14
67/68 Industrii, meserii i îndeletniciri pentru diverse materiale .......................15
8 LINGVISTIC . FILOLOGIE. LITERATUR ....................................................................15
80 Lingvistic . Filologie.....................................................................................15
82 Literatur artistic . tiin a literaturii..............................................................15
94 Istorie general . Istorie universal ...............................................................21
Indice de nume la “Cronica c r ii” Nr 2-00 ........................................................23
Index de titluri la “Cronica c r ii” Nr 2-00......................................................26
Index de materii la “Cronica c r ii” Nr 2-00 ..................................................28

CRONICA ARTICOLELOR DE REVIST .................................................................29

0 GENERALIT I .......................................................................................................29
00 Bazele generale ale tiin ei i culturii ...........................................................29
004 tiin i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ......................29
008 Civiliza ie. Cultur . Progres...................................................................29
01 Bibliografie ...................................................................................................30
06 Organiza ii. Asocia ii. Congrese. Expozi ii. Muzee.......................................30
070 Ziare. Pres . Jurnalism .........................................................................30
1 TIIN E FILOZOFICE ...............................................................................................31
1/14 Filozofie.....................................................................................................31
159.9 Psihologie...........................................................................................31
2 RELIGIE. TEOLOGIE ...............................................................................................32
3 TIIN E SOCIALE ...................................................................................................33
31 Statistic . Demografie. Sociologie ...............................................................33
32 Politic .........................................................................................................34
33 Economie. tiin e economice.......................................................................35
34 Drept. Legisla ie. Jurispruden ...................................................................43
35 Administra ia public . tiin militar ...........................................................45
36 Asisten social . Asigur ri sociale..............................................................46
37 Educa ie. Înv mânt. Instruire. Timp liber ..................................................46
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradi ii. Datini. Mod de via . Folclor ........47
5 MATEMATIC . TIIN E ALE NATURII .........................................................................49
50 Generalit i despre tiin ele pure .................................................................49
6 TIIN E APLICATE. MEDICIN . TEHNIC ..................................................................49
61 Medicin .......................................................................................................49
62 Inginerie. Tehnic în general .......................................................................49
63 Agricultur . tiin e i procedee înrudite. Silvicultur . Exploat ri agricole i
ale vie ii s lbatice..............................................................................................49
65 Conducere i organizare în industrie, comer i comunica ii........................50
66 Tehnologie chimic . Industrii chimice i înrudite..........................................51
7 ART . DIVERTISMENT. SPORT ................................................................................52
79 Divertisment. Jocuri. Sport...........................................................................52
8 LINGVISTIC . FILOLOGIE. LITERATUR ....................................................................53
80 Lingvistic . Filologie.....................................................................................53
82 Literatur artistic . tiin a literaturii..............................................................57
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ............................................................................63
93/94 Istorie ......................................................................................................64
94 Istorie general . Istorie universal ...............................................................64
94(498) Istoria României..............................................................................66
Index de nume la “Cronica articolelor de revist ” Nr 2-00 ................................68

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZET ..................................................................73

0 GENERALIT I ..................................................................................................73
00 Bazele generale ale tiin ei i culturii ...........................................................73
001 tiin i cunoa tere în general.............................................................73
006 Standardizare i standarde ...................................................................73
008 Civiliza ie. Cultur . Progres...................................................................73
01 Bibliografie ...................................................................................................74
02 Biblioteconomie. Biblioteci ...........................................................................74
070 Ziare. Pres . Jurnalism .........................................................................74
1 TIIN E FILOZOFICE ...............................................................................................74
1/14 Filozofie.....................................................................................................74
2 RELIGIE. TEOLOGIE ...............................................................................................74
3 TIIN E SOCIALE ...................................................................................................75
31 Statistic . Demografie. Sociologie ...............................................................76
32 Politic .........................................................................................................76
33 Economie. tiin e economice.......................................................................87
34 Drept. Legisla ie. Jurispruden ...................................................................91
35 Administra ie public . tiin militar ...........................................................94
36 Asisten social . Asigur ri sociale..............................................................96
37 Educa ie. Înv mânt. Instruire. Timp liber ..................................................96
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradi ii. Datini. Mod de via . Folclor ......100
5 MATEMATICA. TIIN E ALE NATURII .......................................................................101
50 Generalit i despre tiin ele pure ...............................................................101
51 Matematic ................................................................................................101
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ............................................................102
55 Geologie. tiin e geologice i geofizice ....................................................102
57 tiin e biologice..........................................................................................102
6 TIIN E APLICATE. MEDICIN . TEHNIC ................................................................103
61 Medicin .....................................................................................................103
62 Inginerie. Tehnic în general .....................................................................104
63 Agricultur . tiin e i procedee înrudite. Silvicultur . Exploat ri agricole i
ale vie ii s lbatice............................................................................................104
65 Conducere i organizare în industrie, comer i comunica ii......................105
66 Tehnologie chimic . Industrii chimice i înrudite........................................107
69 Lucr ri de construc ii (de case în principal). materiale de construc ie.
tehnologii i procedee în construc ii................................................................108
Construc ii .......................................................................................................108
7 ARTA. DIVERTISMENT. SPORT ..............................................................................108
71 Urbanism. Peisaje. Parcuri. gr dini............................................................108
73 Arte plastice ...............................................................................................109
73/76 Arte plastice. Arte grafice. Grafic ........................................................109
75/76 Pictur . Grafic .....................................................................................109
78 Muzic ........................................................................................................110
8 LINGVISTIC . FILOLOGIE. LITERATUR ..................................................................114
80 Lingvistic . Filologie...................................................................................114
82 Literatur artistic . tiin a literaturii............................................................115
Anul 2000 – Anul Eminescu .......................................................................118
89 Literaturi orientale. Literaturi asiatice. Literaturi africane. Alte literaturi .....128
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ..........................................................................128
908 Monografii ale localit ilor....................................................................128
929 tiin e biografice i înrudite .................................................................128
93/94 Istorie ....................................................................................................128
930 tiin a istoriei. tiin e auxiliare ale istoriei ...........................................129
94 Istorie general . Istorie universal .............................................................129
Index de nume la “Cronica articolelor de gazet ” Nr 2-00 ..............................131
Lista gazetelor ale c ror articole sunt descris în “Cronica articolelor de
gazet ” Nr 2-00 ..........................................................................................138

S-ar putea să vă placă și