Sunteți pe pagina 1din 172

ISSN 1857-0550 (Print) ISSN 1857-3266 (CD)

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA

NNAAŢŢIIOONNAALLĂĂ

AA

MMOOLLDDOOVVEEII

Nr 8

2010

CNCM

Chişinău 2010

MINISTRY OF CULTURE NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography of Moldova

Books. Abstracts. Thesis. Magazine and newspaper articles

Published from 1958 Issued once a month

2010

Nr 8

NBCM

Chişinău 2010

MINISTERUL CULTURII CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958 Apare lunar

2010

Nr 8

CNCM

Chişinău 2010

Alcătuitori : Valentina CHITOROAGĂ Renata COZONAC Olesea ZABIACO Claudia BÂGU Efimia MACRINICI Nina MICHERIN Ludmila CORGHENCI

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare: Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2010 (Valinex SA). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. Nr 8, 2010. – 2010. – 172 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. stră- ine. – 50 ex. – ISBN 978-9975-49-039-9.

015(478)

ine. – 50 ex. – ISBN 978-9975-49-039-9. 015(478)  Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova,

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova, 2010

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

BOOK ANNALS

PUBLISHED FROM 1958

 

2010

AUGUST

NR 8

AUGUST

(1310-1503)

0 GENERALITĂŢI

00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

1310. Camerzan Inga

Reţele Petri. Teorie şi practică : Suport metodic / Inga Camerzan. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 90 p. : fig., tab. ; 24 cm.

Pe p. a 4-a a cop. aut.: Inga Camerzan (Ţiţichiev). – Bibliogr.: p. 86-60 (56 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-9649-2-0.

[2010-1276].

- - 1. Reţele Petri.

1311. Gremalschi, Anatol

004.03(976.5)

Informatică : Man. pentru cl. a 12-a / Anatol Gremalschi, Sergiu Corlat, Andrei Braicov ; comisia de experţi: Vasile Moraru, Gheorghe Curbet, Romeo Ciuperca ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2010 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 144 p. : fig., tab. ; 24 cm.

7000 ex. ISBN 978-9975-67-714-1.

[2010-1452].

- - 1. Informatică.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres

1312. Zanet, Tudor

004(075.3)

Gagauzluk: Kultura, ruh, adetlär : Gagauz folkloru / Tudor Zanet ; red. şt.: Hüseyn Ismayilov ; consultant şt.: Ali Şamil Hüseyin Oğlu ; design şi cop.: Ana Zanet şi Natalia Zanet ;

Inst. de Filologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Folclor al Acad. Naţ. de Ştiinţe a Azerba- idjanului. – Ch. : Pontos, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 554, [6] p. : n. muz. ; 25 cm. Text parţial paral.: lb. rom., găgăuză. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 540-548, 550-553. – 1500 ex. ISBN 978-9975-51-161-2 (în cop. tare).

[2010-1405].

- - 1. Găgăuzi – Cultură – Etnografie – Folclor (găgăuză). 008+391/395(=512.165)

5

Cronica cărţii Nr 8-2010 ≡ Book annals Nr 8-2010

02 BIBLIOTECONOMIE

1313. Universitatea Liberă Intern. din Moldova. Symposia Investigatio Bibliotheca :

Anuar / dir. publ.: Andrei Galben ; red. resp.: Ludmila Corghenci ; Univ. Liberă Intern. din Moldo- va, Dep. Inform. Biblioteconomic. – Ch. : ULIM, 2010. – 24 cm. 2010. – 2010. – 85 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul

art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-101-44-8. – [2010-1353].

- - 1. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova – Symposia (rom., rusă).

02:378.4(478-25)(082)=135.1=161.1

050 Publicaţii periodice şi seriale

1314. Приднестровье : Бизнес. Общество. Власть, 2010 : Справ. производителей

товаров и услуг / редкол.: Гацкан А. Г., Липчанский В. Н. ; информ. обеспечение: Вакарь Наталья Евдокимовна, Крижановская Ирина Викторовна, Обручкова Валентина Николаевна

[и др.]. – Бендеры : ООО "Дива и К", 2010 (ГУИПП "Бендер. тип. "Полиграфист"). – 459, [1] p. : fig., tab., [20] p. fig. color ; 30 cm. În cop. tare.

[2010-1282].

- - 1. Îndreptare (rusă).

050.8(478-24)

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE

087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori

1315. Mânăscurtă, Ioan

Primul meu dicţionar = Benim ilk sözlüüm : român-găgăuz / Ioan Mânăscurtă, Sergiu Puică ;

versiune găgăuză: Ana Stoletneaya, Petri Çebotari : pict.-colorator: Tatiana Varvariuc ; cop.:

Sergiu Puică, Dorian Conea. – Ed. rev. şi ad. – Ch. : "Magna Princeps" SRL, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 100 p. : il. color ; 30 cm. Tit., text paral.: lb. rom., găgăuză. ISBN 9975-9660-4-7 (eronat) (în cop. tare).

[2010-1425].

- - 1. Limba română – Dicţionare pentru cei mici (rom., găgăuză). 2. Limba găgăuză – Dicţi- onare pentru cei mici (rom., găgăuză).

087.5:[811.135.1+811.512.165](038)

1316. Mânăscurtă, Ioan

Primul meu dicţionar = My first dictionary : român-englez / Ioan Mânăscurtă, Sergiu Puică ; versiune engl. : Elena Trohin, Victoria Ochişanu ; pict. colorator: Tatiana Varvariuc ; cop.: Sergiu Puică, Dorian Conea. – Ed. rev. şi ad. – Ch. : "Magna Princeps" SRL, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Cen- trală"). – 100 p. : il. color ; 30 cm. Tit., text paral.: lb. rom., engl. ISBN 9975-9660-4-7 (eronat) (în cop. tare).

[2010-1424].

- - 1. Limba română – Dicţionare pentru cei mici (rom., engl.). 2. Limba engleză – Dicţionare pentru cei mici (rom., engl.).

087.5:[811.135.1+811.111](038)

6

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1317. Mânăscurtă, Ioan

Primul meu dicţionar = Мой первый словарь : român-rus / Ioan Mânăscurtă, Sergiu Puică ; versiune rusă: Iuri Grecov, Tatiana Zaicovskaia ; pict.-colorator: Tatiana Varvariuc. – Ed. rev. şi ad. – Ch. : "Magna Princeps" SRL, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 100 p. : il. color ; 30 cm. Tit., text paral.: lb. rom., rusă. ISBN 9975-9660-4-7 (eronat) (în cop. tare).

[2010-1426].

- - 1. Limba română – Dicţionare pentru cei mici (rom., rusă). 2. Limba rusă – Dicţionare pentru cei mici (rom., rusă).

087.5:[811.135.1+811.161.1](038)

1318. Munteanu, Dorina

Busy Bees : English for Children / Dorina Munteanu ; sci. ed.: Tamara Gogu. – Ch. : F.E.-P. "Tipogr. Centrală", 2010. – 96 p. : des., [1] f. il. color ; 30 cm. Bibliogr.: p. 96 (12 tit.). – 500 ex. ISBN 978-9975-78-798-7.

[2010-1400].

- - 1. Engleza pentru copii.

087.5:811.111

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

1/14 FILOZOFIE

1319. Principiul divin : [trad. din lb. rusă] / Asoc. Sfântului Duh pentru Unificarea Creşti-

nismului Mondial, Biserica Unificării din Moldova. – [Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL)]. – 431 p., [1] f. portr. ; 21 cm. Tit. orig.: Divine principale. – Bibliogr. în notele de subsol. – 500 ex. ISBN 978-9975-66-184-3 (în cop. tare).

[2010-1299].

- - 1. Divinitate.

159.9 Psihologie

1320. Calancea, Veronica

141.412

Introducere în psihologie : Suport de curs / Veronica Calancea ; Univ. Liberă Intern. din

Moldova, Dep. Psihologie şi Asistenţă Socială, Catedra Psihologie. – Ch. : "Moldpres" AIS, 2010. – 108 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 107-108 (20 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-4076-6-3.

[2010-1344].

- - 1. Psihologie.

1321. Calancea, Veronica

159.9(075.8)

Psihologia generală : Suport de curs pentru studenţii anului 1 BAC : spec. Asistenţa socială şi sociologie / Veronica Calancea ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. Psihologie şi Asistenţă

Socială, Catedra Psihologie. – Ch. : "Moldpres" AIS, 2010. – 227 p. : fig. ; 20 cm. Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 225-227 (46 tit.). – 200 ex.

7

Cronica cărţii Nr 8-2010 ≡ Book annals Nr 8-2010

ISBN 978-9975-4076-7-0.

[2010-1345].

- - 1. Psihologie.

2 RELIGIE. TEOLOGIE

27-23 BIBLIA CREŞTINĂ

159.9(075.8)

1322. Sărătilă, Vladimir

În biserici Te voi binecuvânta, Doamne! : Mărturii ale dreptei credinţe în raionul Căuşeni /

Vladimir Sărătilă, Nicolae Ielihovschi ; foto: Vlad Sărătilă ; cop.: Ion Timotin. – Ch. : "Universul" ÎS, 2010. – 208 p. : fot., [32] p. fot. color ; 21 cm. 2000 ex. ISBN 978-9975-47-043-8 (în cop. tare).

[2010-1355].

- - 1. Biserica ortodoxă din raionul Căuşeni – Republica Moldova.

271.22(478-21)

1323. Taina tainelor : Chipul şi asemănarea. – Ch. : "Magna-Princeps" SRL, 2010. – 150

p. ; 22 cm. 200 ex. ISBN 978-9975-4075-8-8.

[2010-1326].

- - 1. Carte de rugăciuni.

1324. Силуан (Кузин)

27-282.5

Может быть ты в нынешний же вечер умрешь; итак – не время ли начать жить по- христиански?! / Иеромонах Силуан (Кузин). – Изд. 2-е, испр. и доп. – К. : Б. и., 2010 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 599 p. ; 24 cm.

Bibliogr.: p. 591-594 (156 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-106-00-9 (în cop. tare).

[2010-1271].

- - 1. Creştinism (rusă).

27

3 ŞTIINŢE SOCIALE

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE

316 Sociologie

316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale

1325. "Modernizarea societăţii contemporane prin umanizarea politicului", conf. şt.-

practică intern. (2008 ; Chişinău). "Modernizarea societăţii contemporane prin umanizarea politicului = Modernising of contemporary society by politics humanising" : Materialele Conf. şt.- practice intern., 10-11 oct. 2008 / coord.: Ludmila Roşca. – Ch. : "Print-Caro" SRL, 2010. – 284 p. ; 20 cm.

8

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Antetit.: Inst. de Relaţii Intern. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. ISBN 978-9975-4098-7-2.

[2010-1441].

- - 1. "Modernizarea societăţii contemporane prin umanizarea politicului" – Conferinţă ştiinţi- fico-practică internaţională (rom., rusă).

316.42+32(082)=135.1=161.1

1326. The Second Millenium Development Goals Report : Republic of Moldova / Gov-

ernment of the Rep. of Moldova, UN Agencies in Moldova. – Ch. : "Nova Imprim" SRL, 2010. –

118 p. : fig., tab. ; 29 cm.

Bibliogr. în notele de subsol. – 500 ex. ISBN 978-9975-4131-3-8.

[2010-1427].

- - 1. Globalizare (engl.).

32 POLITICĂ

316.42(478)(047)

Modernizarea societăţii contemporane prin umanizarea politicului. – Vezi Nr 1325.

323 Politică internă

323(478) Politica internă a Republicii Moldova

1327. Cimpoeşu, Dorin

Republica Moldova, între România şi Rusia, 1989-2009 / Dorin Cimpoeşu ; coord. ed.: Ale- xandru Bantoş (red.-şef) ; cuv. înainte de Mihai Retegan. – Ch. : Casa Limbii Române "Nichita Stănescu", 2010 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 427, [1] p. : h. ; 24 cm. – (Biblioteca revistei "Limba Română").

Rez.: lb. rom., engl., germ., rusă. – Bibliogr.: p. 395-406 şi în note la sfârşitul art. – În regia aut. – 500 ex. ISBN 978-9975-4129-0-2.

[2010-1451].

- - 1. Istoria Republicii Moldova. 2. Istoria României. 3. Istoria Rusiei.

323(478)+327(498+470)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă

Cimpoeşu, Dorin. Republica Moldova, între România şi Rusia, 1989-2009. – Vezi Nr 1327.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii

1328. Activitatea didactico-ştiinţifică : [a Institutului Muncii din Rep. Moldova] … / Inst.

Muncii din Rep. Moldova, Dep. Formare Sindicală şi Cercet. al Inst. Muncii. – Ch. : "Inst. Muncii" SRL, 2010 (Tipogr. "Crio" SA). – 20 cm. …2006-2010. – 2010. – 86, [1] p. : fot., tab. – Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în notele de subsol.

– 200 ex. – [2010-1359].

9

Cronica cărţii Nr 8-2010 ≡ Book annals Nr 8-2010

- - 1. Institutul Muncii din Republica Moldova.

331.07(478)

1329. Negocierea Contractului (Convenţiei) Colectiv de Muncă : Ghid pentru lideri de sin-

dicat / aut.: Victor Benu, Ion Cucu, Mihai Dutca [et al.] ; Sindicatul "Sănătatea" din Rep. Moldova, Inst. Muncii al Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Crio" SA). – 116 p. : fig., tab. ; 25 cm. – (Biblioteca activistului sindical).

Bibliogr.: p. 116 (21 tit.). – 500 ex. ISBN 978-9975-9938-7-6.

[2010-1358].

- - 1. Contract (Convenţie) Colectiv de Muncă.

331.106.24(036)

1330. Studiul situaţional al forţei de muncă în mediul rural, inclusiv prin prisma de gen :

Raport analitic / Eduard Hârbu, Dorin Vaculovschi, Galina Precup [et al.] ; Inst. de Dezvoltare Urbană (IDU). – Ch. : "Nova-Imprim" SRL, 2010. – 168 p. : fig. color, tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 111 (19 tit.) şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Fondului Naţi- unilor Unite de Dezvoltare pentru Femei şi a Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. – 200 ex. ISBN 978-9975-4120-7-0.

[2010-1281].

- - 1. Resurse umane.

331.5:316.346.2(478)(047)

331.105.44 Sindicate

1331. Sindicatul lucrătorilor din cultură din Republica Moldova : Material adiţional la ra-

portul Consiliului Republican al SLC la Congresul V al SLC (anii 2005-2010). – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Crio" SA). – 36, [4] p. : tab. ; 25 cm. 100 ex.

[2010-1360].

331.105.44:008

1332. Sindicatul "Sănătate" din Rep. Moldova. Raport pe anii… : [Realizări şi perspec-

tive] / Sindicatul "Sănătatea" din Rep. Moldova ; au participat: Victor Benu (preş.), Mihai Dutca, Ion Cucu [et al.]. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Crio" SA). – 21 cm. …2005-2009. – 145 p. : fig., tab. – 500 ex. – ISBN 978-9975-9938-6-9. – [2010-1357]. - - 1. Sindicatul "Sănătate" din Republica Moldova.

331.105.44:614(047)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de

locuinţe

1333. Cadastrul funciar al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2009 : Aprobat prin Hotărârea

Guvernului Rep. Moldova Nr. 264 din 3 apr. 2009 : (Monitorul Oficial nr. 69-70, din 10 apr. 2009, art. nr. 316) / Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Rep. Moldova ; coord.: Octavian Mocreac. – Ch. : "Elena-VI" SRL, 2009. – 985, [1] p. : tab. ; 30 cm. 200 ex. ISBN 978-9975-106-53-5 (în cop. tare).

[2010-1270].

- - 1. Cadastru funciar – Republica Moldova.

10

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

332.2/.3(478)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economi-

ei. Producţie. Servicii. Preţuri

338.48 Turism. Economia turismului

1334. Bolocan, Dumitru

Geografia turismului : [studiu] / Dumitru Bolocan. – Ch. : Universul, 2010. – 218, [4] p. : fig., tab., [32] p. fot. color ; 25 cm. Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 212-216 (93 tit.). – 500 ex. ISBN 978-9975-47-044-5 (în cop tare).

[2010-1327].

- - 1. Turism – Studiu geografic. 2. Geografia turismului.

338.48:910.4

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

1335. Paşcaneanu, Tudor

Dreptul colectivităţilor teritoriale : note de curs : [în vol.] / Tudor Paşcaneanu ; red. şt.: Tu-

dor Drăganu. – Ch. : UCCM, 2010. – 21 cm. – ISBN 978-9975-4095-9-9.

Vol. 1. – 2010. – 128 p. : fig. – Bibliogr.: p. 125-128 şi în notele de subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-9541-2-9. – [2010-1307].

- - 1. Drept administrativ. 2. Autonomie locală.

342.9:352(075.8)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică

1336. Jereghi, Vanu

Comisiile locale de monitorizare a locurilor de detenţie : Ghid / Vanu Jereghi, Ludmila Popovici, Victor Zaharia ; Inst. pentru Drepturile Omului. – Ch. : S. n., 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Cen- trală"). – 100 p. : tab. ; 25 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. – 1000 ex. ISBN 978-9975-9702-7-3.

[2010-1394].

- - 1. Închisori – Drepturile omului.

1337. Боршевский, А. П.

343.82:341.231.14(036)

Аспекты гуманизма в уголовном законодательстве Молдовы: институт освобождения от уголовной ответственности : [pentru uzul studenţilor] / А. П. Боршевский ; Ин-т демократии.

– К. : Ин-т демократии, 2010. – 232 p. : tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 214-230 (294 tit.) şi în note: p. 202-213 (322 tit.). – 500 ex. ISBN 978-9975-9877-4-5.

[2010-1324].

- - 1. Drept penal – Republica Moldova (rusă). 343.211(478)(075.8)

11

Cronica cărţii Nr 8-2010 ≡ Book annals Nr 8-2010

1338. Противодействие пыткам / орг. ком.: Захария С., Мунтяну А., Миронова С. [и

др.] ; Ин-т демократии, Гагауз. представительство центра по правам человека в РМ,

Комрат. гос. ун-т. – Комрат : Б. и., 2010 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 108 p. ; 21 cm. În red. aut. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 1000 ex. ISBN 978-9975-66-180-5.

[2010-1300].

- - 1. Pedepse fizice – Tortură (rusă).

343(082)

347 Drept civil

347.7 Drept comercial

1339. Legislaţia şi politica în domeniul proprietăţii intelectuale. Armonizarea legislaţiei

Republicii Moldova cu standardele UE = Intellectual property law and policy. Law approximation to EU standards in the Republic of Moldova : Suport pentru implementarea acordurilor dintre Rep. Moldova şi Uniunea Europeană / Eugene Stuart, Edoardo Fano, Linda Scales [et al.] ; trad.: Inesa Coman, Sanda Iarincovschi, Andriana Chironda-Lone. – Ch. : "Sinectica-Com" SRL, 2010. – 291 ; 277 p. : tab. ; 21 cm. – (Setul de ghiduri pentru armonizarea legislaţiei sectoriale). Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 288-291, 274-277 (49 tit.) şi în notele de sub-

sol. – Paginaţie paral. – Carte-valet ("перевертыш"). – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Eu- ropene. – 500 ex. ISBN 978-9975-4099-2-6.

[2010-1414].

- - 1. Proprietate intelectuală – Legislaţie (rom., engl.). 347.77(478)(094.73)=135.1=111

349 Ramuri speciale ale dreptului

349.4 Drept funciar. Drept agrar

1340. Moody, Richard

Legislaţia şi politica agrară şi alimentară : armonizarea la standardele UE în Republica Moldova / Richard Moody, Irina Kireeva, Ina Butucel. – Ch. : "Elan Inc" SRL, 2010 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 325 p. : tab. ; 21 cm. – (Seria de instrucţiuni pentru armonizarea legislaţiei secto-

riale). Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Uniunii Europene. – 400 ex. ISBN 978-9975-66-181-2.

[2010-1302].

- - 1. Politică agrară şi alimentară (engl.).

349.42:338.43(478)

1341. Idem în lb. engl.: Agriculture and food law and policy. – Ch. : "Elan Inc" SRL, 2010

(Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 312 p. : tab. ; 21 cm. – (Sectoral law approximation guidelines

series).

Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 100 ex. ISBN 978-9975-66-178-2.

[2010-1301].

- - 1. Politică agrară şi alimentară (engl.).

12

349.42:338.43(478)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ

1342. Realizarea activităţilor de informare/instruire a personalului din autoritatea publică

prin prisma specificului de instruire a adulţilor : Recomandări metodice / Cancelaria de Stat a Rep. Moldova, Direcţia politica de cadre ; alcăt. Ecaterina Doicov, Tamara Gheorghiţă. – [Ch. : "Elena- VI" SRL], 2010. – 43 p. : tab. ; 25 cm.

Bibliogr.: p. 23-24 (20 tit.). – 1500 ex. ISBN 978-9975-106-01-6.

[2010-1272].

- - 1. Personal administrativ – Instruire.

351/354 Administraţie publică

1343. Stuart, Eugene

35.08(075)

Legislaţia şi politicile în domeniul achiziţiilor publice. Armonizarea legislaţiei Republicii Mol- dova cu standardele UE = Public procurement law and policy. Law approximation to EU standards in the Republic of Moldova : Suport pentru implementarea acordurilor dintre Rep. Moldova şi Uniunea Europeană / Eugene Stuart, Joseph Dalby ; trad.: Elena Dolghii. – Ch. : "Sinectica-Com"

SRL, 2010. – 166 ; 164 p. ; 21 cm. – (Seria ghidurilor de armonizare a legislaţiei sectoriale). Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 162-166 (38 tit.) şi în notele de subsol. – Pagi- naţie paral. – Carte-valet ("перевертыш"). – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 500 ex. ISBN 978-9975-4099-3-3.

[2010-1415].

- - 1. Achiziţii publice – Republica Moldova – Legislaţie (rom., engl.).

351.712(478)(094.73)=135.1=111

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate

1344. Friptu, Ion

Lupii Mării : Evoluţia Marinei Moldoveneşti / Ion Friptu. – Ch. : S. n., 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 127 p. : des. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 126-127 (33 tit.). – 500 ex. ISBN 978-9975-78-890-8.

[2010-1391].

- - 1. Flotă maritimă – Republica Moldova – Istorie.

359(091)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE

364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale

1345. Ghid de aplicare practică. Mecanismul de referire a cazului în sistemul de servicii

sociale = Руководство по внедрению механизма перенаправления дела бенефициария в системе социальных услуг : Aprob. prin Ordinul Min. Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului nr. 55 din 12 iun. 2009. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 17, [3] ; 20 p. : fig. ; 21 cm. Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Paginaţie paral. – Carte-valet ("перевертыш"). – Apare cu sprijinul financ. al DFID/SIDA. – 1500 ex.

ISBN 978-9975-106-52-8.

13

Cronica cărţii Nr 8-2010 ≡ Book annals Nr 8-2010

[2010-1275].

- - 1. Servicii sociale (rom., rusă).

364.4(036)=135.1=161.1

1346. Serviciile sociale, comunitare şi de reabilitare destinate copiilor cu disabilităţi

neuromotorii şi familiilor acestora / Centrul de Plasament şi Reabilitare pentru Copiii de Vârstă Fragedă. – Ch. : "Valinex" SRL, 2010. – 56 p. ; 29 cm.

Bibliogr. în notele de subsol. – 40 ex. ISBN 978-9975-68-147-6 (broşată).

[2010-1369].

- - 1. Servicii sociale – Copii cu disabilităţi.

364.264-053.2

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER

37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie

1347. Calaraş, Carolina

Cultura educaţiei elevului : Ghid metodologic / Carolina Calaraş ; Univ. Pedagogică de Stat

"Ion Creangă" din Chişinău. – Ch. : "Primex Com" SRL, 2010. – 139 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 136-139 (50 tit.). – 200 ex. ISBN 978-9975-4120-8-7 ("Nova-Imprim" SRL).

[2010-1298].

- - 1. Educaţia elevului.

1348. Musteaţă, Sergiu

37.041

Educaţia istorică – între discursul politic şi identitar în Republica Moldova / Sergiu Mustea-

ţă. – Ch. : Pontos, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 363 p. : fig., fot., tab. ; 30 cm. – (Seria :

Istorii şi Documente Necunoscute – IDN ; M 3 / coord.: Sergiu Musteaţă). Sumar paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 133-168 (741 tit.) şi în notele de subsol. – Ind. de nume: p. 354-363. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Gerda Henkel, Düsseldorf. – 500 ex. ISBN 978-9975-51-164-3 (în cop. tare).

[2010-1374].

- - 1. Educaţie istorică. 2. Istoria Republicii Moldova.

37.014+94(478)

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii

1349. Copilul cu dizabilităţi neuromotorii : Ghid pentru părinţi / Domnica Gînu, Maria Ţă-

ruş, Eleonora Şincarenco [et al.]. – Ch. : "Valinex" SRL, 2010. – 129 p. : fig., tab. ; 29 cm. Bibliogr.: p. 128-129 (39 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-68-146-9 (broşată).

[2010-1368].

- - 1. Copii – Disabilităţi.

37.015:376(036)

1350. Copilul cu dizabilităţi neuromotorii : Ghid pentru specialişti / Domnica Gînu, Maria

Ţăruş, Eleonora Şincarenco [et al.] ; coord.: Domnica Gînu. – Ch. : "Valinex" SRL, 2010. – 128 p. : tab. ; 29 cm.

14

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 127-128 (46 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-68-145-2 (broşată).

[2010-1367].

- - 1. Copii – Disabilităţi.

37.015:376(036)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

1351. Dumitru, Carolina

Învăţarea limbii engleze prin cooperare: forme, metode, strategii : Studiu teoretico-aplicativ / Carolina Dumitru ; coord. şt.: Grădinari Galina ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chi- şinău. – Ch. : "Primex Com" SRL, 2010. – 72 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 69-71 (44 tit.). – 200 ex. ISBN 978-9975-4073-9-7.

[2010-1438].

- - 1. Limba engleză – Studiu.

1352. Primenciuc, Maria

37.016:811.111

Geografie : cl. a 5-a : Ghidul profesorului / Maria Primenciuc, Zinaida Calanda ; comisia de

evaluare: Adrian Delinschi, Camelia Marian, Larisa Ungureanu ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Lumina, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 79, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 79 (11 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Min. Educaţiei. – 2000 ex. ISBN 978-9975-65-130-1.

[2010-1376].

- - 1. Geografie – Metodica predării.

1353. Горленко, Ф. М.

37.016.046:911

Русский язык и литература : 5 кл. : Для шк. с обучением на рус. яз. : Кн. для учителя /

Ф. М. Горленко, Т. Н. Сузанская ; М-во просвещения Респ. Молдова. – К. : "Vector V-N" SRL,

2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 150, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm. Bibliogr. în notele de subsol. – 1000 ex. ISBN 978-9975-4123-3-9.

[2010-1380].

- - 1. Limba rusă – Metodica predării (rusă). 2. Literatură rusă – Metodica predării (rusă).

1354. Горленко, Ф. М.

37.016.046:[811.161.1+821.161.1.09]

Русский язык и литература : 9 кл. : Для шк. с обучением на рус. яз. : Кн. для учителя / Ф. М. Горленко, Т. Н. Сузанская ; М-во просвещения Респ. Молдова. – К. : "Vector V-N" SRL,

2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 88 p. : tab. ; 24 cm. Bibliogr. în notele de subsol. – 1000 ex. ISBN 978-9975-4123-0-8.

[2010-1378].

- - 1. Limba rusă – Metodica predării (rusă). 2. Literatură rusă – Metodica predării (rusă).

1355. Дрозд, Г. Д.

37.016.046:[811.161.1+821.161.1.09]

15

Cronica cărţii Nr 8-2010 ≡ Book annals Nr 8-2010

Русское слово. Русский язык : 5 кл. : Для молд. шк. с обучением на рум. яз. : 1 год

обучения : Кн. для учителя / Г. Д. Дрозд, А. Г. Скурту ; М-во просвещения Респ. Молдова. – К. : "Vector V-N" SRL, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 54, [2] p. ; 24 cm. 2000 ex. ISBN 978-9975-4123-2-2.

[2010-1379].

- - 1. Limba rusă – Metodica predării (rusă).

37.016.046:811.161.1

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară

1356. Direcţia Învăţământ Străşeni. Raport de activitate al Direcţiei Învăţământ Străşeni

pentru anul de studii … / Direcţia Gen. Politici Educaţionale, Cultură, Turism, Tineret şi Sport,

Direcţia Învăţământ Străşeni. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 20 cm. …2009-2010. – 2010. – 88 p. : fig. color, tab. – Tit. pe cop.: Managementul schimbării în contextul şcolii prietenoase copilului. – F. f. de tit. – [2010-1362]. - - 1. Direcţia Învăţământ Străşeni.

37.091

1357. Granaci, Lidia

Educaţia prin joc : teorie şi practică / Lidia Granaci ; foto: Mihai Marcuţă. – [Ed. a 2-a, rev. şi compl.]. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 191 p. : fot., [8] p. fot. color ; 24 cm.

Bibliogr.: p. 187-189 (54 tit.). – 2000 ex. ISBN 978-9975-109-34-5.

[2010-1406].

- - 1. Educaţie prin joc.

37.091

1358. Liceul Teoretic "Gh. Asachi". Planul managerial pentru anul de studii … / Direcţia

Gen. Educaţie, Tineret şi Sport, Liceul Teoretic "Gh. Asachi" ; coord. şt.: Boris Volosatîi, Angela Cutasevici. – Ch. : "Iunie Prim" SRL, 2010. – 21 cm. … 2010-2011. – 2010. – 174 p. : graf., tab. – 30 ex. – ISBN 978-9975-4121-3-1. – [2010-

1361].

37.091

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală

1359. Abecedar / Maria Buruiană, Silvia Cotelea, Aurelia Ermicioi [et al.] ; comisia de eva-

luare: Tatiana Rusu, Angela Mişin, Ana Murahovschi [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Ed. a 5-a, rev.]. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa" : Prut Internaţional, 2010 (Combinatul Poligr.). – 143, [1] p. : il. color ; 26 cm. 34200 ex.

ISBN 978-9975-67-689-2 (Î.E.-P. "Ştiinţa"). – ISBN 978-9975-69-448-3 (Prut Internaţional).

[2010-1312].

- - 1. Abecedar.

373.3.016:811.135.1(075.2)

1360. Formarea continuă a cadrelor didactice din domeniul educaţiei timpurii : Curriculum

de bază. Ghid metodologic / col. aut.: Vladimir Guţu, Cornelia Cincilei, Valentina Chicu (experţi)

16

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[et al.] ; consultant intern.: Mihaela Ionescu ; coord.: Viorica Goraş-Postică [et al.] ; Centrul Educa- ţional "Pro Didactica". – Ch. : "Imprint Star" SRL, 2010. – 89 p. : tab. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 36-37, 87-89 (58 tit.) şi în notele de subsol. – 1150 ex. ISBN 978-9975-9905-5-4.

[2010-1432].

- - 1. Educaţie timpurie – Curriculum.

373.2(073.2)

1361. Idem în lb. rusă : Непрерывное образование дидактических кадров сферы

раннего воспитания. – К. : "Imprint Star" SRL, 2010. – 102 p. : tab. ; 24 cm.

Bibliogr.: p. 43-44, 101-102 (57 tit.) şi în notele de subsol. – 805 ex. ISBN 978-9975-9905-8-5.

[2010-1433].

- - 1. Educaţie timpurie – Curriculum (rusă).

373.2(073.2)

1362. Formarea iniţială a cadrelor didactice în domeniul educaţiei timpurii : Curriculum de

bază. Ghid metodologic / col. aut.: Vladimir Guţu, Cornelia Cincilei, Valentina Priţcan [et al.] ;

consultant intern.: Mihaela Ionescu ; coord.: Viorica Goraş-Postică [et al.] ; Centrul Educaţional "Pro Didactica". – Ch. : "Imprint Star" SRL, 2010. – 93 p. : tab. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 33-35, 91-93 (86 tit.) şi în notele de subsol. – 1150 ex. ISBN 978-9975-9905-6-1.

[2010-1434].

- - 1. Educaţie timpurie – Curriculum.

373.2(073.2)

1363. Idem în lb. rusă : Первичная подготовка дидактических кадров сферы раннего

воспитания. – Ch. : "Imprint Star" SRL, 2010. – 107 p. : tab. ; 24 cm.

Bibliogr.: p. 37-39, 105-107 (86 tit.) şi în notele de subsol. – 805 ex. ISBN 978-9975-9905-7-8.

[2010-1435].

- - 1. Educaţie timpurie – Curriculum (rusă).

1364. Marin, Mariana

373.2(073.2)

Micul scriitor : Ateliere de scriere : cl. primare / Mariana Marin. – Ch. : Cartier, 2010 (F.E.-P.

"Tipogr. Centrală"). – 64 p. : tab. ; 24 cm. – (Colecţia Cartier educaţional / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).

3000 ex.

ISBN 978-9975-79-542-5.

[2010-1403].

- - 1. Învăţământ primar.

1365. Marin, Mariana

373.3

Tainele cărţii : Agendă de lectură, creaţie şi atitudine / Mariana Marin. – Ch. : Cartier, 2010

(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 87, [1] p. : il., tab. ; 24 cm. – (Colecţia Cartier educaţional / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).

5000 ex.

ISBN 978-9975-79-540-1.

17

Cronica cărţii Nr 8-2010 ≡ Book annals Nr 8-2010

[2010-1402].

- - 1. Învăţământ primar.

1366. Tuna, Aija

373.3

Să descoperim lumea magică a cărţilor. Citim şi învăţăm împreună : Ghid al activităţilor de lectură pentru copiii de 2-3 ani, în baza cărţilor din seria "Colţişorul de lectură" al Asoc. Intern.

Step by Step : [trad. din engl.] / Aija Tuna, Dawn Tankersley ; trad.: Olga Olevschi ; Progr. Educa-

ţional Pas cu Pas. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2010 (Tipogr. "Monarh" SRL). – 51, [1] p. :

il. color ; 26 cm. – (Colţişorul de lectură) (Cărţi de lectură şi activităţi pentru copiii de 2-3 ani). Tit. orig.: Opening Magic Doors. Reading and learning together with children. – Apare într-o cutie comună cu încă 4 cărţi cu tit.: "Să descoperim lumea magică a cărţilor. Citim şi învăţăm împreună", ISBN 978-9975-109-17-8 (eronat). – Apare cu sprijinul financiar al: Helping Hand Moldavia, Oncdo NCDO/MATRA. – 2000 ex. ISBN 978-9975-109-25-3.

[2010-1286].

- - 1. Cărţi de lectură pentru copii.

1367. Tuna, Aija

373.2

Să descoperim lumea magică a cărţilor. Citim şi învăţăm împreună : Ghid al activităţilor de lectură pentru copiii de 4-5 ani, în bata cărţilor din seria "Colţişorul de lectură" al Asoc. Intern. Step by Step : [trad. din engl.] / Aija Tuna, Dawn Tankersley ; trad.: Olga Olevschi ; Progr. Educa- ţional Pas cu Pas. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2010 (Tipogr. "Monarh" SRL). – 47, [1] p. :

il. color ; 26 cm. – (Colţişorul de lectură) (Cărţi de lectură şi activităţi pentru copii de 4-5 ani). Tit. orig.: Opening Magic Doors. Reading and learning together with children. – Apare într-o cutie comună cu încă 4 cărţi cu tit.: "Să descoperim lumea magică a cărţilor. Citim şi învăţăm împreună", ISBN 978-9975-109-17-8 (eronat). – Apare cu sprijinul financiar al: Helping Hand Moldavia, Oncdo NCDO/MATRA. – 2000 ex. ISBN 978-9975-109-17-8.

[2010-1289].

- - 1. Cărţi de lectură pentru copii.

1368. Tuna, Aija

373.2

Să descoperim lumea magică a cărţilor : Citim şi învăţăm împreună : Ghid al activităţilor de lectură pentru copiii de 6-8 ani, în baza cărţilor din seria "Colţişorul de lectură" al Asoc. Intern. "Step by Step" : [trad. din engl.] / Aija Tuna, Dawn Tankersley ; trad.: Olga Olevschi ; Progr. Edu- caţional Pas cu Pas. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2010 (Tipogr. "Monarh"). – 51, [1] p. :

des. color ; 26 cm. – (Colţişorul de lectură) (Cărţi de lectură şi activităţi pentru copiii de 6-8 ani). Tit. orig.: Opening Magic Doors. Reading and learning together with children. – Apare într-o cutie comună cu încă 4 cărţi cu tit.: "Să descoperim lumea magică a cărţilor. Citim şi învăţăm împreună", ISBN 978-9975-109-33-8. – Apare cu sprijinul financiar al: Helping Hand Moldavia, Oncdo NCDO/MATRA. – 2000 ex. ISBN 978-9975-109-32-1.

[2010-1297].

- - 1. Cărţi de lectură pentru copii.

18

373.2

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1369. Vasilioglu, Konstantin

Yıldızçık : Üüretmäk kiyadı gagauz şkolaların : 1-ci kl. deyni / Konstantin Vasilioglu, Anna Stoletnäyä ; comisia de experţi: Galina Sirkeli, Evghenia Arnaut, Evdochia Ekiuzciu ; Min. Educa- ţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2010 (Combinatul Poligr.). – 167, [1] p. : des. color ; 27 cm.

1650 ex. ISBN 978-9975-67-690-8.

[2010-1313].

- - 1. Abecedar (găgăuză).

1370. Димитрова, Иваничка

373.3.016:811.512.165(075.2)

Светулка : Учеб. за 1 кл. : Буквар. Първа читанка / Иваничка Димитрова, Екатерина Дериволкова ; comisia de evaluare: Nadejda Cara, Elena Raţeeva, Snejana Nikiforţeva ; Min.

Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2010 (Combinatul Poligr.). – 175, [1] p. : des. color ; 26 cm.

750 ex.

ISBN 978-9975-67-693-9.

[2010-1311].

- - 1. Abecedar (ucr.).

1371. Кожухар, К. С.

373.3.016:811.161.2(075.2)

Веселка : Підручник з укр. мови та читання для 1-го кл. / К. С. Кожухар, Т. Г. Суфтіна, О. М. Черевченко ; за ред. К. С. Кожухар ; comisia de evaluare: Albina Liuşnivsika, Svetlana

Mustaţă ; des.: Ana Evtuşenko ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2010 (Combinatul Poligr.). – 187, [5] p. : des. color ; 26 cm.

750 ex.

ISBN 978-9975-67-692-2.

[2010-1314].

- - 1. Abecedar (ucr.).

373.3.016:811.161.2(075.2)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

1372. Focşa-Semionov, Svetlana

Învăţarea autoreglată : Teorie şi aplicaţii educaţionale / Svetlana Focşa-Semionov ; coord.

şt.: Vladimir Guţu ; consultant şt.: Carolina Platon. – [Ed. a 2-a, rev. şi compl.]. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 359 p. : fig., tab. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 341-359 (316 tit.). – 500 ex. ISBN 978-9975-109-21-5.

[2010-1399].

- - 1. Învăţare autoreglată – Învăţământ superior.

378

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR

Zanet, Tudor. Gagauzluk: Kultura, ruh, adetlär : Gagauz folkloru. – Vezi Nr 1312.

19

Cronica cărţii Nr 8-2010 ≡ Book annals Nr 8-2010

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII

51 MATEMATICĂ

1373. Achiri, Ion

Matematică : Man. pentru cl. a 9-a / Ion Achiri, Andrei Braicov, Olga Şpuntenco ; comisia

de evaluare: Dorin Afanas, Constantin Chiciuc, Zinaida Railean ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Prut Internaţional, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 224 p. : fig., tab. ; 24 cm.

25000 ex.

ISBN 978-9975-69-444-5.

[2010-1375].

- - 1. Matematică – Manuale.

51(075.3)

1374. Matematică : Man. pentru cl. a 11-a / Ion Achiri, Vasile Ciobanu, Petru Efros [et al.]

; comisia de evaluare: Dorin Afanas, Constantin Chiciuc, Zinaida Railean ; Min. Educaţiei al Rep.

Moldova. – Ch. : Prut Internaţional, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 304 p. : fig. ; 24 cm.

25000 ex.

ISBN 978-9975-69-445-2.

[2010-1396].

- - 1. Matematică – Manuale.

51(075.3)

1375. Idem în lb. rusă : Математика : Учеб. : 11 кл. / trad. din lb. rom.: Ion Achiri, Petru

Efros, Antonina Erhan [et al.]. – К. : Prut Internaţional, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 304 p. :

fig. ; 24 cm.

1000

ex.

ISBN 978-9975-69-459-9.

[2010-1397].

- - 1. Matematică – Manuale (rusă).

1376. Raischi, Victor

51(075.3)

Matematica : 5 : Exerciţii, probleme, evaluare / Victor Raischi. – Ch. : Lyceum, 2010 (F.E.- P. "Tipogr. Centrală"). – 174, [2] p. : fig., tab. ; 24 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-9760-7-7.

[2010-1381].

- - 1. Matematică – Exerciţii – Probleme.

1377. Raischi, Victor

51(075.3)

Matematica : 9 : Probe de evaluare / Victor Raischi. – Ch. : S. n., 2010 (F.E.-P. "Tipogr.

Centrală"). – 75, [1] p. 24 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-78-881-6.

[2010-1398].

- - 1. Matematică – Teste.

20

51(079)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1378. Ursu, Ludmila

Matematică : Man. pentru cl. 1-a / Ludmila Ursu, Ilie Lupu, Iulia Iasinschi ; comisia de eva-

luare: Lucia Cotorobai, Tatiana Rusuleac, Svetlana Dragalina ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Prut Internaţional, 2010 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 134, [2] p. : il. color ; 27 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-69-449-0.

[2010-1454].

- - 1. Matematică – Manuale.

51(075.2)

1379. Idem în lb. rusă : Математика : Учеб. для 1 кл. / trad. din lb. rom.: Ludmila Ursu. –

К. : Prut Internaţional, 2010 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 134, [2] p. : il. color ; 27 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-69-531-2.

[2010-1449].

- - 1. Matematică – Manuale (rusă).

1380. Брагиш, Мария

51(075.2)

Математика : Курс по выбору : Кл. 2 / Мария Брагиш, Татьяна Рассказова. – К. :

"Interprint" SRL, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 39, [1] p. : il. ; 24 cm.

2000 ex.

ISBN 978-9975-4081-2-7.

[2010-1395].

- - 1. Matematică – Manuale (rusă).

51(075.2)

53 FIZICĂ

1381. Fizică : Man. pentru cl. a 9-a / Ion Botgros, Viorel Bocancea, Vladimir Donici [et al.]

; comisia de experţi: Victor Ciuvaga, Efim Lungu, Igor Evtodiev ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova.

– Ed. a 2-a, rev. şi ad. – Ch. : Cartier, 2010 (Combinatul Poligr.). – 111, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).

46650 ex.

ISBN 978-9975-79-543-2.

[2010-1342].

- - 1. Fizică – Manuale.

53(075.3)

1382. Idem în lb. rusă : Физика : Учеб. для 9 кл. / trad. : Evelina Bocancea. – Ch. : Carti-

er, 2010 (Combinatul Poligr.). – 111, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).

12450 ex.

ISBN 978-9975-79-638-5.

[2010-1343].

- - 1. Fizică – Manuale (rusă).

53(075.3)

1383. Memorator de fizică preuniversitară / alcăt.: Ion Cârlig, Cornelia Cârlig, Sergiu Câr-

lig. – Ed. a 2-a. – Ch. : "ProEdit" SRL, 2010. – 64 p. : tab. ; 7 x 10 cm.

21

Cronica cărţii Nr 8-2010 ≡ Book annals Nr 8-2010

Ind.: p. 60-64. – F. f. de tit. – Carte de buzunar. – 1000 ex. ISBN 978-9975-4086-0-8.

[2010-1277].

- - 1. Fizică.

53(075.3)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE

1384. Химия : Учеб. для 9-го кл. / Светлана Кудрицкая, Галина Драгалина, Надежда

Велишко [и др.] ; comisia de evaluare: Maria Bîrcă, Aliona Gandrabur, Vera Moroşan ; пер. с рум.: Погребной Иван Лукич ; М-во просвещения Респ. Молдова. – Изд. 2-ое. – К. : Arc, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 158, [2] p. : fig., tab. ; 24 cm. 12350 ex.

ISBN 978-9975-61-576-1.

[2010-1377].

- - 1. Chimie (rusă).

54(075.3)

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE

556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie

1385. Calmuţchi, Lidia

Îndrumar de laborator la cursul Hidrochimie şi Chimie Ecologică / Lidia Calmuţchi, Eugenia Melentiev ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Chimie. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. Univ. de Stat

din Tiraspol). – 96 p. : tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 93-94 (33 tit.). – 200 ex. ISBN 978-9975-76-032-4 (eronat).

[2010-1457].

556+574(076.5)

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE

574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie

Calmuţchi, Lidia. Îndrumar de laborator la cursul Hidrochimie şi Chimie Ecologică. – Vezi Nr 1385.

1386. Diversitatea biologică naturală şi reţeaua ecologică a Moldovei în context internaţi-

onal = Природное биологическое разнообразие и экологическая сеть Молдовы в международном контексте / aut.: Andreev A., Josan L., Şabanova G. [et al.] ; trad. din lb. rusă:

Jura E. – Ch. : "Elena-VI" SRL, 2009. – 35 ; 37 p. : des. ; 21 cm.

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Paginaţie paral. – Carte-valet ("перевертыш"). – Bibliogr.:

p. 34-37 (29 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Guvernului Norvegiei şi în coord. cu Min. Mediu- lui Rep. Moldova. – 400 ex. ISBN 978-9975-106-49-8.

[2010-1274].

- - 1. Reţeaua ecologică a Moldovei (rom., rusă). 2. Diversitate biologică naturală (rom., ru-

să).

22

574(082)=135.1=161.1

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică

1387. Gavriuliuc, Liudmila

Biochemistry : Test for students : (Methodic material) / Liudmila Gavriuliuc ; State Univ. of

Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : Ed.-Poligr. Center "Medicine", 2010. – 169

p. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 169 (10 tit.). – 200 ex ISBN 978-9975-9912-6-1.

[2010-1338].

- - 1. Biochimie – Teste (engl.).

577.1(079)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61 MEDICINĂ

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor

1388. Jereghi, Alexei

Sănătatea medicilor – bogăţia noastră / Alexei Jereghi ; coord.: Victor Benu, Mihai Dudca,

Igor Zubcu ; Sindicatul "Sănătatea" din Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Crio" SA). – 59

p. : fot. ; 21 cm. Aut. pe cop. nu este indicat. – 1000 ex. ISBN 978-9975-9938-5-2.

[2010-1356].

- - 1. Medici – Sănătate. 2. Sănătatea medicilor.

614.2:331.105.44

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie

1389. Diug, Octavian

Specia Chelidonium majus L. – sursă de noi forme farmaceutice / Octavian Diug, Eugen Diug ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : "Digital Hardware" SRL, 2010. – 162 p. : fig., tab. ; 20 cm. Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 150-162 (202 tit.). – 200 ex. ISBN 978-9975-4022-2-4.

[2010-1459].

- - 1. Specia Chelidonium majus L. – Acţiune farmacologică. 2. Plante medicinale.

615:633.88

615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Pre-

parate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale

1390. Справочник по продукции Вивасан : [натур. лечеб.-космет. средства, биологи-

чески активные добавки и продукты здорового питания на растит. основе из Швейцарии] /

Компания "Vivasan". – [Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL)]. – 376 p. : fig., tab. ; 21

cm.

F. f. de tit. – Descriere după cop.

[2010-1323].

- - 1. Substanţe vegetale – Tratamente naturale (rusă).

23

Cronica cărţii Nr 8-2010 ≡ Book annals Nr 8-2010

1391. Хилько, Владимир

615.322+615.83(036)

Врачебная фитотерапия успешно лечит раковых больных. 95% врачей этого не знают! / Владимир Хилько. – [К. : "Alina Scorohodova" ÎI, 2010]. – 52 p. : fot., fot. color ; 21 cm. F. f. de tit. – 250 ex. ISBN 978-9975-4061-6-1.

[2010-1437].

- - 1. Fitoterapie – Cancer (rusă). 2. Cancer – Fitoterapie (rusă).

615.32:616-006

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale

Справочник по продукции Вивасан. – Vezi Nr 1390.

616 Patologie. Medicină clinică

616.1/.9 Patologie specială

616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare

1392. Valvulopatii aortice : Elab. metodică / Svetlana Agachi, Liliana Groppa, Alexandru

Izvoreanu [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Medici- nă Internă Nr. 1 FR şi SC. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Iunie Prim" SRL). – 24 p. : fig., tab., [2] p. fig. color ; 21 cm. Bibliogr.: p. 24 (10 tit.). – 200 ex. ISBN 978-9975-4121-2-4.

[2010-1351].

- - 1. Valvulopatii aortice – Diagnostic – Tratament.

616.12-07/.-08(076.5)

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie

1393. Ababii, Ion

Micozele în otorinolaringologie : [pentru uzul studenţilor] / Ion Ababii, Svetlana Postovoi, Alexandru Sandul ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2010. – 198 p. : fig., tab., [8] p. fig. color ; 21 cm. Bibliogr.: p. 192-198 (95 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-4106-9-4 (în cop. tare).

[2010-1408].

- - 1. Micozele în otorinolaringologie.

616.21-002.828(075.8)

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar

1394. Eni, Ana

Ghid stomatologic = Стоматологический справочник : Recomandări clinico-didactice :

[pentru uzul studenţilor] / Ana Eni ; au colab.: Mariana Dragoste, Natalia Moraru ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra stomatologie terapeutică FECMF. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Ch. : "Vector V-N" SRL, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 104 p. ; 20 cm. Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – În red. aut. – 500 ex.

ISBN 978-9975-4123-4-6.

[2010-1388].

24

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Stomatologie – Îndrumare (rom., rusă).

616.31(076.5)=135.1=161.1

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular

1395. Rotaru, Larisa

Cercetarea aparatului musculoscheletar : Indicaţie metodică / Larisa Rotaru, Liliana Groppa, Elena Deseatnicova ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu",

Catedra Medicina Internă Nr. 1 FR şi SC. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Iunie Prim" SRL). – 44 p. :

fig., tab., [2] p. fig color ; 21 cm. Bibliogr.: p. 43-44 (22 tit.). – 300 ex. ISBN 978-9975-4121-1-7.

[2010-1350].

- - 1. Sistemul musculoscheletar – Examinare clinice.

1396. Rotaru, Larisa

616.7-071(076.5)

Dereglările psihosomatice în artrită reumatoidă : Indicaţie metodică / Larisa Rotaru, Liliana Groppa, Mircea Revenco ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra

medicina Internă nr. 1 FR şi SC. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Iunie Prim" SRL). – 32 p. : tab. ; 21

cm.

Bibliogr.: p. 31-32 (36 tit.). – 15 ex. ISBN 978-9975-4121-0-0.

[2010-1349].

- - 1. Artrită reumatoidă.

616.72-002.77(076.5)

616.8 Neuropatologie. Neurologie

1397. Particularităţile anesteziei la pacientul cu afecţiuni neurologice. Anestezia loco-

regională. Terapia durerii : materialele modulului 5 al cursurilor Com. European pentru Educare în Anestezie / aut.: Azamfirei Leonard, Baltag Ruslan, Belîi Adrian [et al.] ; sub red.: Adrian Belîi, Sergiu Şandru. – Ch. : "Imprint Star" SRL, 2010. – 234 p. : fig., tab. ; 20 cm. Aut. sunt indicaţi la p. 6. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul financiar al BIBraun, Berlin Chemie Menarini, GlaxoSmithKline [et al.]. – 300 ex. ISBN 978-9975-9905-4-7.

[2010-1413].

- - 1. Anestezie – Boli neurologice. 2. Boli neurologice – Anestezie.

616.8-009:615.21

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase

1398. Studiul comportamental şi de seroprevalenţă, Moldova 2007 : Raport : Suprave-

gherea epidemiologică a infecţiei HIV / aut.: Otilia Scutelniciuc, Stela Bivol, Vitalie Slobozian [et al.].

– Ch. : S. n., 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 214 p. : fig., tab. color ; 24 cm. Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr. în notele de subsol. – 500 ex. ISBN 978-9975-9702-0-4.

[2010-1393].

- - 1. Infecţie HIV/SIDA – Supraveghere epidemiologică – Republica Moldova (rom., engl.).

616.98:578.828HIV:616-036.22(478)(047)=135.1=111

25

Cronica cărţii Nr 8-2010 ≡ Book annals Nr 8-2010

618 Ginecologie. Obstetrică

1399. Sănătatea reproductivă şi herpesul genital : Elab. metodică / Olga Cerneţchi,

Zinaida Sârbu, Constantin Ostrofeţ [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae

Testemiţanu", Catedra Obstetrică şi ginecologie, Fac. Perfecţionarea medicilor. – Ch. : CEP "Me- dicina", 2010. – 44 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 39-43 (62 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-9912-8-5.

[2010-1340].

- - 1. Ginecologie.

618.1(076.5)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL

627 Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. Baraje şi centrale hidraulice de

energie

1400. Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti : [despre activitatea portului] / "Danube

Logistics" SRL. – [Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL)]. – 6 p. : fot. color ; 30 cm.

F. f. de tit.

[2010-1305].

- - 1. Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti.

627.2(478)

1401. Idem în lb. rusă : Международный Свободный Порт Джурджулешть. – [Ch. : S.

n., 2010 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL)]. – 6 p. : fot. color ; 30 cm.

F. f. de tit.

[2010-1306].

- - 1. Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti (rusă).

627.2(478)

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat

1402. Ceclu, Liliana

Rolul administraţiei publice locale în prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare / Liliana Ceclu ; conducător şt.: Valentina Cornea. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Prag- 3" SRL). – 116 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 98-102 (83 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-77-147-4.

[2010-1456].

- - 1. Servicii de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare. 2. Administraţie publică locală.

26

628.1:352

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI

AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea

animalelor domestice

636.09 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară

1403. Rusu, Ştefan

Măsuri de prevenire şi combatere a echinococozei/hidatidozei : [boală parazitară la câini] / Ştefan Rusu, Oleg Chihai, Tudor Anghel ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Zoologie, Lab. de

Parazitologie şi Helmintologie. – Ch. : S. n., 2010 ("Tipogr.-Sirius" SRL). – 30, [4] p. : fig., fot., tab. ; 21 cm. F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM. – 2500 ex.

[2010-1322].

- - 1. Boli parazitare la câini – Prevenire – Combatere.

636.09:636.7

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)

1404. Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe : [radio în Rep. Moldova] / Co-

misia de Stat pentru Frecvenţe Radio a Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 198 p. : tab. ; 21 cm.

[2010-1316].

- - 1. Radiocomunicaţii – Benzi de frecvenţe – Republica Moldova.

654.16:621.396(478)

1405. Idem în lb. engl. : National table of frequency allocations. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr.

"Elan Poligraf" SRL). – 202 p. : tab. ; 21 cm.

[2010-1317].

- - 1. Radiocomunicaţii – Benzi de frecvenţe – Republica Moldova (engl.). 654.16:621.396(478)

1406. Idem în lb. rusă : Национальная таблица распределения полос частот. – К. : Б.

и., 2010 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 206 p. : tab. ; 21 cm.

[2010-1318].

- - 1. Radiocomunicaţii – Benzi de frecvenţe – Republica Moldova (rusă). 654.16:621.396(478)

1407. Nani, Mihail

657 Contabilitate

Contabilitatea în instituţiile publice : [pentru uzul studenţilor] / Mihail Nani. – Ch. : CEP USM, 2010. – 192 p. : scheme, tab. ; 25 cm. Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 450 ex. ISBN 978-9975-70-979-8.

[2010-1278].

- - 1. Contabilitatea în instituţiile publice.

27

Cronica cărţii Nr 8-2010 ≡ Book annals Nr 8-2010

1408. Nani, Mihail

657.15:351/354(075.8)

Culegeri de probleme şi teste la disciplina "Contabilitatea în instituţiile publice" / Mihail Nani. – Ch. : CEP USM, 2010. – 179 p. : tab. ; 29 cm. 450 ex. ISBN 978-9975-70-978-1.

[2010-1280].

- - 1. Contabilitatea în instituţiile publice – Teste.

657.15:351/354(076.1)

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUC-

ŢIE. TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

1409. Строительство & Оборудование : Производители, оптовые базы, строит. ком-

пании Молдовы : Информ. справ. / информ. и реклама: Гоменюк Юлия, Заносьева Ольга, Кириков Виорика [и др.]. – Ch. : "Victoria Gomon" SRL, 2010 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 29 cm. – ISBN 978-9975-9867-6-2. – ISSN 1857-0194. Nr 2 : Осень 2010. – 2010. – 244 p. : il., [40] p. il. color. – Texte: lb. rom., rusă. – F. f. de tit.

– 1500 ex. – ISBN 978-9975-4124-0-7. – [2010-1370]. - - 1. Materiale de construcţie – Republica Moldova – Îndrumare (rom., rusă).

69(478)(036)=135.1=161.1

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT

7.0 ARTĂ ÎN GENERAL

1410. Л. А. Пироженко – солнечный человек / О-во историков-архивистов Придне-

стровья ; под общ. ред.: З. Г. Тодорашко. – Тирасполь : Б. и., 2010 (ГУИПП "Бендер. тип.

"Полиграфист"). – 128 p. : fot., fot. color, [1] f. portr. color, [112] p. reprod. color ; 21 cm. – (Се- рия "Твои люди, Приднестровье" ; Выпуск 2). Библиогр. указ. публ. Л. А. Пироженко: p. 117-118 (32 tit.). – Bibliogr. în notele de subsol.

– 1000 ex. ISBN 978-9975-4115-3-0 (în cop. tare).

[2010-1442].

- - 1. Пироженко, Леонид Андреевич, 1937-2005, художник. 7.071.1(478-24)(092)

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE

1411. Morel, Maia

Educaţie plastică : man. pentru cl. a 7-a / Maia Morel, Rodica Mocanu-Nasco, Angela Frumosu ; comisia de experţi: Teodora Hubenco, Vera Bejuc-Pşeneac, Tamara Tricolici ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2010 (Combinatul Poligr.). – 96 p. : fig. color ; 24 cm. 40000 ex. ISBN 978-9975-67-662-5.

[2010-1341].

- - 1. Educaţie plastică – Manuale.

28

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1412. Borş, Alexandru

78 MUZICĂ

73/76(075.3)

Educaţie muzicală : Man. pentru cl. a 5-a / Alexandru Borş, Eugen Coroi ; n. muz.: Vitalie Iachim ; comisia de experţi: Marina Morari, Vladimir Cotorobai, Veaceslav Adam ; Min. Educaţiei

al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2010 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 103, [1] p. : il. color, n. muz. ; 24 cm.

40600 ex.

ISBN 978-9975-67-691-5.

[2010-1331].

- - 1. Educaţie muzicală – Manuale.

78(075.3)

1413. Idem în lb. rusă : Музыкальное воспитание : Учеб. для 5 кл. / trad. din lb. rom.:

Tatiana Berizovicova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2010 (Combinatul Poligr.). – 102, [2] p. : il., il. color, n. muz. ; 24 cm.

11000 ex.

ISBN 978-9975-67-713-4.

[2010-1453].

- - 1. Educaţie muzicală – Manuale (rusă).

78(075.3)

1414. Invită Maria Bieşu : Festival Intern. al Vedetelor de Operă şi Balet, Chişinău, 10-17

sept. 2010 / Min. Culturii, Uniunea Muzicienilor, Teatrul Naţ. de Operă şi Balet ; trad. (rusă, engl.):

Iana Agachi. – [Ch. : S. n., 2010 (Combinatul Poligr.)]. – 32, [2] p. : il. color ; 30 cm. Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – F. f. de tit. – Sponsori: BC SA Moldova Agroindbank, DAAC Hermes SA, Compania "Moldavian Airlines" [et al.].

[2010-1320].

- - 1. Festivalul internaţional al vedetelor de operă şi balet, 2010 – Chişinău (rom., engl., ru-

să).

1415. Zgureanu, Teodor

782.091.4=135.1=111=161.1

Plaiul soarelui – Moldova : Antologie-florilegiu / Teodor Zgureanu ; notogr.: Gabriel

Andronic ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). – 160 p. :

fot., n. muz. ; 25 cm. 100 ex. ISMN 979-0-3480-0097-8. ISBN 978-9975-51-169-8.

[2010-1373].

- - 1. Muzică corală.

783.8(082.2)

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT

792 Teatru. Artă scenică

1416. Proca, Pavel

29

Cronica cărţii Nr 8-2010 ≡ Book annals Nr 8-2010

Bobocul cel urât : [despre Titus Jucov, directorul Teatrului Rep. "Licurici"] / Pavel Proca. –

Ch. : "Tehnologii intelectuale" SC, 2010 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 119 p. : fot., [48] p. fot. ; 21

cm.

500 ex. ISBN 978-9975-106-03-0.

[2010-1273].

- - 1. Jucov, Titus, 1950-

,

regizor de teatru.

792.071

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică

1417. Donets, Serghei

100 de ani ai fotbalului moldovenesc = 100 лет молдавскому футболу / Serghei Donets, Valentin Iacovlev ; au colab. Victor Daghi, Boris Harcenko, Natalia Donets [et al.] ; fot. Boris Harcenko, Vadim Caftanat, Serghei Donets [et al.] ; Federaţia Moldovenească de Fotbal. – Ch. :

S. n., 2010 (Combinatul Poligr.). – 575, [1] p. : fot., tab. ; 30 cm. Aut. sunt indicaţi în caseta tehn. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. În cop. tare.

[2010-1321].

- - 1. Fotbal moldovenesc – Istorie (rom., rusă). 796.332(478)(091)=135.1=161.1

1418. Federaţia Moldovenească de Fotbal. Anuarul Fotbalului Moldovenesc, ed. 2009-

2010 / Ed. de Federaţia Moldovenească de Fotbal ; aut.: Victor Daghi ; fot.: Boris Harcenco. – Ch. : "Elan Inc" SRL, 2010 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 98 p. : fot., tab. ; 21 cm. F. f. de tit. – 1000 ex.

[2010-1319].

- - 1. Fotbal moldovenesc – Anuare.

796.332(478)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE

1419. Păduraru, Galina

Elemente de morfosintaxa contrastivă : (suport didactic) / Galina Păduraru, Emilia Oglindă ; red. şt.: Eugenia Dodon ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Litere, Catedra Lb. Rom., Lingvistică şi Romanică. – Ch. : CEP USM, 2010. – 165 p. ; 21 cm. Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul compartimentelor. – 50 ex. ISBN 978-9975-70-896-8.

[2010-1279].

- - 1. Sintaxă (rom., rusă). 2. Morfologie (rom., rusă). 3. Morfosintaxă contrastivă (rom., ru-

să).

81'366'367(075.8)=135.1=161.1

811 Limbi individuale

811.111 Limba engleză

1420. English for Life : pupil's book : form 8 / Galina Burdeniuc, Elisaveta Onofreiciuc,

Silvia Rotaru [et al.] ; red.: Galina Burdeniuc ; comisia de evaluare: Virginia Iastremschi, Zinaida

30

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Orfin, Elena Şapa ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Prut Internaţional, 2010 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 160 p. : il., fot. color, tab. ; 26 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-69-436-0.

[2010-1329].

- - 1. Limba engleză – Manuale (engl.).

811.111(075.3)

1421. English for You : pupil's book : form 5 / Iulia Ignatiuc, Ludmila Foca, Lara Aladin [et

al.] ; red.: John Paul (USA) ; comisia de evaluare: Şapa Elena, Orfin Zinaida, Iastremschi Virginia

; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Prut Internaţional, 2010 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 128

p. : il. color, tab. ; 27 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-69-422-3.

[2010-1332].

- - 1. Limba engleză – Manuale (engl.). 811.111(075.3)

1422. English for You : pupil's book : form 6 / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila Foca [et

al.] ; red.: John Paul (USA) ; comisia de evaluare: Virginia Iastremschi, Zinaida Orfin, Elena Şapa

; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Prut Internaţional, 2010 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 128

p. : il. color, tab. ; 26 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-69-421-6.

[2010-1328].

- - 1. Limba engleză – Manuale (engl.). 811.111(075.3)

1423. English for you : Workbook : form 5 / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila Foca [et

al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : Prut Internaţional, 2010 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 96 p. : fig. ; 26 cm. ISBN 978-9975-69-828-3 (eronat).

[2010-1418].

- - 1. Limba engleză – Manuale (engl.).

811.111(075.3)

1424. English for you : Workbook : form 6 / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila Foca [et

al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : Prut Internaţional, 2010 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 72 p. : fig. ; 26 cm. ISBN 978-9975-69-830-6 (eronat).

[2010-1419].

- - 1. Limba engleză – Manuale (engl.).

811.111(075.3)

1425. Essential English for Committed Learners : (Practical Course) / Elena Varzari, Lidia

Alexanchin, Oxana Stanţieru [et al.]. – Ch. : "Nova Imprim" SRL, 2010. – 328 p. : fig., fot., tab. ; 24

cm.

Bibliogr.: p. 327-328 (32 tit.). – 500 ex. ISBN 978-9975-4131-2-1.

[2010-1436].

31

Cronica cărţii Nr 8-2010 ≡ Book annals Nr 8-2010

- - 1. Limba engleză (engl.).

811.111(075)

1426. Test Your English : 5 th form / Lilia Buragă, Angela Cazacu, Valentina Cheptene [et

a.]. – Ch. : Lyceum, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 64 p. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 74 (14 tit.). – 3000 ex. ISBN 978-9975-939-23-2.

[2010-1383].

- - 1. Limba engleză – Teste (engl.).

811.111(079)

1427. Test Your English : 6 th form / Angela Cazacu, Lilia Buragă, Valentina Cheptene [et

al.]. – Ch. : Lyceum, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 60 p. ; 24 cm.

3000 ex. ISBN 978-9975-939-22-5.

[2010-1382].

- - 1. Limba engleză – Teste (engl.).

811.111(079)

1428. Test your English : 9 th form : Sample tests / Valentina Cheptene, Angela Cazacu,

Lilia Buragă [et al.]. – Ch. : Lyceum, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 87, [1] p. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 87 (10 tit.). – 3000 ex. ISBN 978-9975-939-11-9.

[2010-1386].

- - 1. Limba engleză – Teste (engl.).

811.111(079)

1429. Test Your English : For the 8 th Form / Ludmila Panuş, Irina Sajina, Angela Cazacu

[et al.]. – Ch. : Lyceum, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 87, [1] p. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 87 (10 tit.). – 3000 ex. ISBN 978-9975-939-14-0.

[2010-1385].

- - 1. Limba engleză – Teste (engl.).

811.111(079)

1430. Test Your English : for the 7 th form / Irina Sajina, Ludmila Panuş, Valentina

Cheptene [et al.]. – Ch. : Lyceum, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 84 p. : fig. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 83 (10 tit.). – 3000 ex. ISBN 978-9975-939-13-3.

[2010-1384].

- - 1. Limba engleză – Teste (engl.).

811.133.1 Limba franceză

1431. Andronic, Valentina

811.111(079)

Grammaire française en exercices / Valentina Andronic ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldo- va, Fac. Lb. Străine, Catedra Lb. Moderne Aplicate. – Ch. : "Print-Caro" SRL, 2010. – 126 p. : tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 124 (15 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-4098-3-4.

32

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2010-1439].

- - 1. Limba franceză – Gramatică (fr.).

811.135.1 Limba română

811.133.1'36(076.5)

1432. Bolocan, Viorica

Limba şi literatura română : cl. a 5-a : Caietul elevului / Viorica Bolocan. – [Ed. a 2-a]. – Ch. :

Î. E.-P. "Ştiinţa", 2007 (Tipogr. Ed. "Universul" ÎS). – 95 p. : fig., tab.; 24 cm. 10000 ex. ISBN 978-9975-67-320-4 (eronat).

[2010-1417].

1433. Bolocan, Viorica

811.135.1+821.135.1.09(075.3)

Limba şi literatura română : Cl. a 6-a : Caietul elevului / Viorica Bolocan. – Ch. : Î.E.-P. "Şti- inţa", 2009 (Tipogr. Ed. "Universul" ÎS). – 108 p. : tab. ; 24 cm. 3000 ex. ISBN 978-9975-67-630-4 (eronat).

[2010-1416].

1434. Cartaleanu, Tatiana

811.135.1+821.135.1.09(075.3)

Limba şi literatura română : Man. pentru cl. a 9-a / Tatiana Cartaleanu, Mircea Ciobanu, Olga Cosovan ; comisia de experţi: Larisa Caragi, Aliona Zgardan-Crudu, Ana Galaju ; Min. Edu-

caţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2010 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 175, [1] p. : il., tab. ; 24 cm.

47000 ex.

ISBN 978-9975-67-661-8.

[2010-1330].

- - 1. Limba română – Manuale. 2. Literatură română – Critică şi interpretare – Manuale.

1435. Granaci, Lidia

811.135.1+821.135.1.09(075.3)

Limba şi literatura română : Man. pentru elevii cl. 1 din şc. cu instruire în lb. rusă / Lidia

Granaci, Tatiana Callo ; comisia de evaluare: Tamara Cristei, Liuba Objelean, Nina Căruntu ; des.: Violeta Zabulica, Radu Dioridiev ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Arc, 2010 (Com- binatul Poligr.). – 93, [3] p. : des. color ; 26 cm.

10700 ex.

ISBN 978-9975-61-571-6.

[2010-1310].

- - 1. Limba română pentru alolingvi – Manuale. 2. Literatură română – Critică şi interpreta- re – Manuale.

811.135.1'243 +821.135.1.0(075.2)

1436. Limba şi literatura română : man. pentru cl. a 9-a / Angela Grama-Tomiţă, Livia Sta-

te, Liliana Nicolaescu-Onofrei [et al.]. – Ch. : Cartier, 2010 (Combinatul Poligr.). – 205, [3] p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei). 3000 ex.

ISBN 978-9975-79-639-2.

33

Cronica cărţii Nr 8-2010 ≡ Book annals Nr 8-2010

[2010-1447].

- - 1. Limba română – Manuale. 2. Literatură română – Manuale.

811.135.1+821.135.1.09(075.3)

1437. Limba şi literatura română : Man. pentru elevii cl. 12-a din şc. cu instruire în lb. rusă

/ Tamara Cristei, Iulia Iordăchescu, Liuba Objelean [et al.] ; comisia de evaluare: Tatiana Callo, Tatiana Gheorghiţă, Mihai Olenschi ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Arc, 2010 (Combina-

tul Poligr). – 189, [3] p. : fot., tab. ; 26 cm.

6400 ex.

ISBN 978-9975-61-572-3.

[2010-1315].

- - 1. Limba română pentru alolingvi – Manuale. 2. Literatură română – Critică şi interpreta- re – Manuale.

811.135.1'243+821.135.1.0(075.3)

1438. Mîndru, Nina

Tainele comunicării : [curs opţional pentru cl. a 2-a] / Nina Mîndru. – Ch. : Lyceum, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 112 p. : il. ; 24 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-939-32-4.

[2010-1411].

- - 1. Limba română – Manuale.

811.161.1 Limba rusă

1439. Мингел, Е.

811.135.1 (075.2)

Тетрадь по русскому языку : для 5-го и 6-го кл. нац. шк. / Е. Мингел, З. Штефанец. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2007 (Tipogr. Ed. "Universul" ÎS). – 51 p. : tab. ; 24 cm.

3000 ex.

ISBN 978-9975-67-188-0 (eronat).

[2010-1420].

811.161.1(075.3)

1440. Рассказова, Т. В.

Русский язык : 3 кл. : Тетрадь / Т. В. Рассказова, Т. Н. Михайлова. – [Ed. a 2-a]. – Ch. :

Î.E.-P. "Ştiinţa", 2007 (Tipogr. "Universul" ÎS). – 79 p. : il., tab. ; 24 cm.

6000 ex.

ISBN 978-9975-67-179-8 (eronat).

[2010-1422].

811.161.1(075.3)

Черных, Т. Г. Русская литература. Русский язык. – Vezi Nr 1478.

811.161.2 Limba ucraineană

1441. Туницька, М. В.

Українська мова і література : Підручник для 5 кл. / М. В. Туницька, А. І. Чорновалова, А. І. Нікітченко ; comisia de experţi: Katerina Kojuhar, Albina Liuşnivsika, Natalia Tarasova ; Min.

34

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2010 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 298, [1] p. : il. color, tab. ; 24 cm.

1100 ex.

ISBN 978-9975-67-673-1.

[2010-1334].

- - 1. Limba ucraineană – Manuale (ucr.). 2. Literatură ucraineană – Critică şi interpretare – Manuale (ucr.).

811.161.2+821.161.1.09(075.3)

811.512.165 Limba găgăuză

1442. Gagauz dili hem literatura : 9 kl. / I. D. Bankova, I. I. Baboglu, A. I. Stoletnäya [et al.]

; comisia de evaluare: Oxana Uzun, Maria Pandur ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P.

"Ştiinţa", 2010 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 302, [1] p. : il. ; 24 cm.

2400 ex.

ISBN 978-9975-67-676-2.

[2010-1333].

- - 1. Limba găgăuză – Manuale (găgăuză). 2. Literatură găgăuză – Critică şi interpretare – Manuale (găgăuză).

811.512.165+821.512.165.09(075.3)

82 LITERATURĂ

82/821 Literatură artistică

821 Literatura limbilor individuale

821.133.1 Literatură franceză

1443. Botnaru, Raisa

Proverbes : français-roumains et roumains-français : avec 56 commentaries des proverbes

: (pour mieux réussir au BAC) / Raisa Botnaru, Maria Baltag. – 2e éd., corrigée et compl. – Ch. :

S. n., 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 238 p. ; 20 cm. Text paral.: lb. rom., fr. – 1000 ex. ISBN 978-9975-78-891-5.

[2010-1410].

- - 1. Literatură franceză – Proverbe (fr., rom.). 2. Literatură română – Proverbe (rom., fr.).

821.133.1-84+821.135.1-84 Botnaru

821.135.1 Literatură română

Botnaru, Raisa. Proverbes : français-roumains et roumains-français. – Vezi Nr 1443.

1444. Goma, Paul

Din calidor. O copilărie basarabeană : roman / Paul Goma ; cop.: Mihai Bacinschi. – Ed. a 5-a. – Ch. : Lumina, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 295 p. ; 20 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-65-140-0.

[2010-1390].

- - 1. Literatură română – Romane.

35

821.135.1-31 Goma

Cronica cărţii Nr 8-2010 ≡ Book annals Nr 8-2010

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

1445. Bodiu-Oboroc, Ludmila

Atunci… : [versuri, povestiri] / Ludmila Bodiu-Oboroc. – Ch. : "Print-Caro" SRL, 2010. – 121 p. ; 21 cm. Texte: lb. rom., rusă. – 50 ex. ISBN 978-9975-4098-6-5.

[2010-1440].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie – Povestiri (rom., rusă).

1446. Cazacu-Istrati, Iacob

821.135.1(478)-1+821.135.1(478)-3 Bodiu-Oboroc

Petale de dor şi vis : [versuri] / Iacob Cazacu-Istrati. – Ch. : "Magna-Princeps" SRL, 2010. –

51 p. ; 20 cm.

100 ex.

ISBN 978-9975-4075-4-0.

[2010-1325].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

821.135.1(478)-1 Cazacu-Istrati

1447. Ciobanu, Nina

Poezii pentru tine : [versuri] / Nina Ciobanu (des.) ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. :

Pontos, 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). – 56, [2] p. : des. ; 20 cm. 100 ex. ISBN 978-9975-51-168-1.

[2010-1371].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

1448. Constantin, Dumitru

821.135.1(478)-14 Ciobanu

Soarelui : aforisme & poezii / Dumitru Constantin ; cop.: Nicolae Sârbu. – Ch. : "Tipogr. Re- clama" SA, 2010. – 142, [2] p. ; 20 cm. – (Biblioteca "Meşterul Manole").

300 ex.

ISBN 978-9975-4037-9-5.

[2010-1346].

- - 1. Literatura română din Republica Moldova – Aforisme – Poezii.

1449. Cuzuioc, Ion

821.135.1(478)-1 Constantin

Aborigenii, sau Isprăvile lui Calistrat Linte : Roman foileton / Ion Cuzuioc ; pref.: Victor Dumbrăveanu ; pict.: Margareta Chiţcatâi ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2010 ("Tipogr. Reclama" SRL). – 264, [3] p. : des. ; 20 cm.

300 ex.

ISBN 978-9975-51-170-4.

[2010-1429].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.

1450. Garaz, Mihail

36

821.135.1(478)-313.1 Cuzuioc

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Opere complete : în 6 vol. : Publicistică şi st. de popularizare a ştiinţei : (ecologie, chimie,

biologie) / Mihail Garaz ; ed. îngrijită de Ana Garaz. – Ch. : Pontos, 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). – 20 cm. – ISBN 978-9975-51-104-9. Vol. 6. – 2010. – 333, [3] p. : fig. – 100 ex. – ISBN 978-9975-51-160-5. – [2010-1347].

-

- 1. Literatură română din Republica Moldova.

1451. Palii-Păduraru, Lucia

821.135.1(478) Garaz1+821.135.1(478)-9 Garaz

În Ţara lui Doremică : Cântece pentru copii / Lucia Palii-Păduraru ; notogr.: Gabriel Andronic ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : "Pontos" SRL, 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). – 47, [1] p. : n. muz. ; 27 cm. 500 ex. ISMN 979-0-3480-0093-0. ISBN 978-9975-51-166-7.

[2010-1431].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Cântece pentru copii.

1452. Perciun, Mihaela

821.135.1(478)-192 Palii-Păduraru

Printre bărbaţi : roman / Mihaela Perciun ; cop.: Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 2010 (Combi- natul Poligr.). – 180, [1] p. ; 20 cm. Bibliogr. în notele de subsol. – 400 ex. ISBN 978-9975-61-574-7.

[2010-1446].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.

1453. Zbârciog, Vlad

821.135.1(478)-31 Perciun

Loc sub soare : Povestiri şi nuvele / Vlad Zbârciog ; cop.: Igor Hmelniţchi. – Ch. : Lumina, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 286, [1] p. ; 20 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-65-139-4.

[2010-1389].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Povestiri – Nuvele.

821.135.1(478)-32 Zbârciog

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova

1454. Казаков, Леонид

Моя Голгофа : стихи над пропастью / Леонид Казаков ; худож.: Виталий Погольша. – К. : Б. и., 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 71 p. ; 20 cm. Изд. при фин. поддержке: Правительства Москвы, Конгр. рус. общин Респ. Молдова, Ассоц. рус. писателей Респ. Молдова [и др.].

[2010-1423].

- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă). 821.161.1(478)-1 Казаков

1455. Трушина, Ирина

37

Cronica cărţii Nr 8-2010 ≡ Book annals Nr 8-2010

Болгарская рапсодия = Българска рапсодия : Стихотворения / Ирина Трушина ; [пер.

c болг. на рус. яз.: Ирина Трушина, c рус. на болг. яз: Мила Лазарова] ; худож.: В. Опря. – К. : "Grafic-Design" SRL, 2010. – 268 p. ; 21 cm. Tit., text paral.: lb. rusă, bulgară. – 300 ex. ISBN 978-9975-4049-8-3.

[2010-1337].

- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă, bulg.).

821.161.1(478)-1=161.1=163.2 Трушина

821.512.165(478) Literatură găgăuză din Republica Moldova

1456. Turkan, Vasilisa

Şiirlär : [versuri] / Vasilisa Turkan ; cop.: Vitalie Leca. – Ch. : S. n., 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 347, [1] p. : il. ; 21 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-78-889-2 (în cop. tare).

[2010-1409].

- - 1. Literatură găgăuză din Republica Moldova – Poezie (găgăuză).

1457. Yalancι, Görgi

821.512.165(478)-1 Turkan

Yaşamaya : [versuri] / Görgi Yalancι ; dil tarafιndan sorumnu: Petri Çebotar. – Kιçak

(Gagauziya) : S. n., 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). – 52 p. : fot. ; 20 cm. Apare cu sprijinul financiar al Ivan Kissa. – 300 ex. ISBN 978-9975-9687-7-5.

[2010-1430].

- - 1. Literatură găgăuză din Republica Moldova – Poezie (găgăuză).

821.512.165(478)-1 Yalancι

82/821-93 LITERATURĂ ARTISTICĂ PENTRU COPII

821-93 Literatură pentru copii

1458. Baghdasaryan, Rouzanna

Întunericul = The Dark : [poveste : trad. din lb. engl.] / Rouzanna Baghdasaryan ; il. de Manana Morchiladze ; Progr. Educaţional Pas cu Pas. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2010

(Tipogr. "Monarh" SRL). – 31, [1] p. : il. color ; 17 x 21 cm. – (Colţişorul de lectură) (Cărţi de lectu- ră şi activităţi pentru copiii de 2-3 ani). Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Apare într-o cutie comună cu încă 4 cărţi cu tit.: "Să desco- perim lumea magică a cărţilor. Citim şi învăţăm împreună", ISBN 978-9975-109-17-8 (eronat). – Apare cu sprijinul financiar al: Helping Hand Moldavia, Oncdo NCDO/MATRA. – 2000 ex. ISBN 978-9975-109-26-0.

[2010-1287].

- - 1. Literatură pentru copii (rom., engl.). 821-93=135.1=111 Bagdasaryan

1459. Baghdasaryan, Rouzanna

Mauş vrea să fugă de-acasă = Moush Wants To Get Lost : [poveste : trad. din lb. engl.] / Rouzanna Baghdasaryan ; il. de Yulia Lushnikova ; Progr. Educaţional Pas cu Pas. – [Ed. a 2-a].

38

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

– Ch. : "Epigraf" SRL, 2010 (Tipogr. "Monarh"). – 31, [1] p. : il. color ; 24 cm. – (Colţişorul de lectu- ră) (Cărţi de lectură şi activităţi pentru copiii de 6-8 ani). Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Apare într-o cutie comună cu încă 4 cărţi cu tit.: "Să desco- perim lumea magică a cărţilor. Citim şi învăţăm împreună", ISBN 978-9975-109-33-8. – Apare cu sprijinul financiar al: Helping Hand Moldavia, Oncdo NCDO/MATRA. – 2000 ex. ISBN 978-9975-109-31-4.

[2010-1296].

- - 1. Literatură engleză pentru copii (rom., engl.).

1460. Brezinova, Ivona

821-93=135.1=111 Baghdasaryan

Doroteea şi ochelarii = Dorothy and the glasses : [poveste : trad. din lb. engl.] / Ivona

Brezinova ; il.: Mentor Liapashtica ; Progr. Educaţional Pas cu Pas. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2010 (Tipogr. "Monarh" SRL). – 31, [1] p. : il. color ; 17 x 21 cm. – (Colţişorul de lectură) (Cărţi de lectură şi activităţi pentru copiii de 4-5 ani). Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Apare într-o cutie comună cu încă 4 cărţi cu tit.: "Să desco- perim lumea magică a cărţilor. Citim şi învăţăm împreună", ISBN 978-9975-109-17-8 (eronat). – Apare cu sprijinul financiar al: Helping Hand Moldavia, Oncdo NCDO/MATRA. – 2000 ex. ISBN 978-9975-109-16-1.

[2010-1288].

- - 1. Literatură pentru copii (rom., engl.). 821-93=135.1=111 Brezinova

1461. Brunel, Aude

Să mergem la serviciu = Let's go to work : [poveste : trad. din lb. engl.] / aut.: Aude Brunel ; il.: Marjan Mancek ; Progr. Educaţional Pas cu Pas. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2010 (Tipogr. "Monarh" SRL). – 31, [1] p. : il. color ; 24 cm. – (Colţişorul de lectură) (Cărţi de lectură şi activităţi pentru copiii de 4-5 ani). Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Apare într-o cutie comună cu încă 4 cărţi cu tit.: "Să desco- perim lumea magică a cărţilor. Citim şi învăţăm împreună", ISBN 978-9975-109-17-8 (eronat). –

Apare cu sprijinul financiar al: Helping Hand Moldavia, Oncdo NCDO/MATRA. – 2000 ex. ISBN 978-9975-109-18-5.

[2010-1290].

- - 1. Literatură pentru copii (rom., engl.). 821-93=135.1=111 Brunel

1462. Haxhia, Miranda

Nasul păpuşii = The doll's nose : [poveste : trad. din lb. engl.] / Miranda Haxia ; il. de Ursula

Köhrer ; Progr. Educaţional Pas cu Pas. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2010 (Tipogr. "Mo-

narh" SRL). – 31, [1] p. : il. color ; 24 cm. – (Colţişorul de lectură) (Cărţi de lectură şi activităţi pentru copii de 2-3 ani). Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Apare într-o cutie comună cu încă 4 cărţi cu tit.: "Să desco- perim lumea magică a cărţilor. Citim şi învăţăm împreună", ISBN 978-9975-109-17-8 (eronat). – Apare cu sprijinul financiar al: Helping Hand Moldavia, Oncdo NCDO/MATRA. – 2000 ex. ISBN 978-9975-109-27-7.

[2010-1283].

- - 1. Literatură pentru copii (rom., engl.). 821-93=135.1=111 Haxhia

39

Cronica cărţii Nr 8-2010 ≡ Book annals Nr 8-2010

1463. Kruk, Halya

Cel mai mic = The littlest one : [poveste : trad. din lb. engl.] / Halya Kruk ; il. de Manana

Morchiladze ; Progr. Educaţional Pas cu Pas. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2010 (Tipogr. "Monarh" SRL). – 31, [1] p. : il. color ; 24 cm. – (Colţişorul de lectură) (Cărţi de lectură şi activităţi pentru copiii de 2-3 ani). Tit., text paral: lb. rom., engl. – Apare într-o cutie comună cu încă 4 cărţi cu tit.: "Să desco- perim lumea magică a cărţilor. Citim şi învăţăm împreună", ISBN 978-9975-109-17-8 (eronat). – Apare cu sprijinul financiar al: Helping Hand Moldavia, Oncdo/NCDO/MATRA. – 2000 ex. ISBN 978-9975-109-24-6.

[2010-1285].

- - 1. Literatură pentru copii (rom., engl.). 821-93=135.1=111 Kruk

1464. Tavadze, Olesya

Bursunsul şi Paskualina = Bursunsul and Paskualina : Povestea celor doi prieteni : [trad.

din lb. engl.] / Olesya Tavadze ; il. de Evgueni Ivanov ; Progr. Educaţional Pas cu Pas. – [Ed. a 2- a]. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2010 (Tipogr. "Monarh" SRL). – 31, [1] p. : il. color ; 24 cm. – (Colţişorul de lectură) (Citim şi învăţăm împreună" : Cărţi de lectură şi activităţi pentru copiii de 2-3 ani). Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Apare într-o cutie comună cu încă 4 cărţi cu tit.: "Să desco- perim lumea magică a cărţilor, ISBN 978-9975-109-17-8 (eronat). – Apare cu sprijinul financiar al:

Helping Hand Moldavia, Oncdo NCDO/MATRA. – 2000 ex. ISBN 978-9975-109-23-9.

[2010-1284].

- - 1. Literatură pentru copii (rom., engl.).

1465. Vujadinovic, Nenad

821-93=135.1=111 Tavadze

Ronny : [poveste : trad. din lb. engl.] / Nenad Vujadinovic ; il.: Emil Für ; Progr. Educaţional Pas cu Pas. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2010 (Tipogr. "Monarh" SRL). – 31, [1] p. : il. color ; 17 x 21 cm. – (Colţişorul de lectură) (Cărţi de lectură şi activităţi pentru copiii de 4-5 ani).

Text paral.: lb. rom., engl. – Apare într-o cutie comună cu încă 4 cărţi cu tit.: "Să descope- rim lumea magică a cărţilor. Citim şi învăţăm împreună", ISBN 978-9975-109-17-8 (eronat). – Apare cu sprijinul financiar al: Helping Hand Moldavia, Oncdo NCDO/MATRA. – 2000 ex. ISBN 978-9975-109-20-8.

[2010-1292].

- - 1. Literatură pentru copii (rom., engl.). 821-93=135.1=111 Vujadinovic

1466. Zake, Daiaga

Portocale pentru fiecare = Oranges for Everyone : [poveste : trad. din lb. engl.] / aut.:

Daiaga Zake ; il.: Elena Stojanova ; Progr. Educaţional Pas cu Pas. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2010 (Tipogr. "Monarh" SRL). – 31, [1] p. : il. color ; 17 x 21 cm. – (Colţişorul de lectură) (Cărţi de lectură şi activităţi pentru copiii de 4-5 ani). Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Apare într-o cutie comună cu încă 4 cărţi cu tit.: "Să desco- perim lumea magică a cărţilor. Citim şi învăţăm împreună", ISBN 978-9975-109-17-8 (eronat). – Apare cu sprijinul financiar al: Helping Hand Moldavia, Oncdo NCDO/MATRA. – 2000 ex. ISBN 978-9975-109-19-2.

[2010-1291].

40

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Literatură pentru copii (rom., engl.).

821-93=135.1=111 Zake

1467. Читалочка : Хрестоматия по лит. чтению для 2 кл. / Min. Educaţiei al Rep. Mol-

dova ; aut. de sel. : Galina Drozd, Valentina Pleşca. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2007 (Tipogr. Ed. "Universul" ÎS). – 159 p. : il. color ; 24 cm. 5000 ex.

ISBN 978-9975-67-257-3 (eronat).

[2010-1421].

- - 1. Literatură universală pentru copii (rusă). 821(100)-93(075.2)

821.111-93 Literatură engleză

1468. Hudicourt, Caroline

Un mango pentru bunicul = A Mango For Grandpa : [poveste : trad din lb. engl.] / Caroline Hudicourt ; il. de Ismer Saincilus ; Progr. Educaţional Pas cu Pas. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2010 (Tipogr. "Monarh"). – 31, [1] p. : il. color ; 24 cm. – (Colţişorul de lectură) (Cărţi de lectură şi activităţi pentru copiii de 6-8 ani). Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Apare într-o cutie comună cu încă 4 cărţi cu tit.: "Să desco- perim lumea magică a cărţilor. Citim şi învăţăm împreună", ISBN 978-9975-109-33-8. – Apare cu sprijinul financiar al: Helping Hand Moldavia, Oncdo NCDO/MATRA. – 2000 ex. ISBN 978-9975-109-29-1.

[2010-1294].

- - 1. Literatură engleză pentru copii (rom., engl.). 821.111-93=135.1=111 Hudicourt

1469. Liliom, Laura

Eşti într-adevăr o prietenă bună = You Are a Really Good Friend of Mine : [poveste : trad. din lb. engl.] / Laura Liliom ; il.: Lilit Vagharshyan ; Progr. Educaţional Pas cu Pas. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2010 (Tipogr. "Monarh"). – 31, [1] p. : il. color ; 24 cm. – (Colţişorul de lectu- ră) (Cărţi de lectură şi activităţi pentru copiii de 6-8 ani). Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Apare într-o cutie comună cu încă 4 cărţi cu tit.: "Să desco- perim lumea magică a cărţilor. Citim şi învăţăm împreună", ISBN 978-9975-109-33-8. – Apare cu sprijinul financiar al: Helping Hand Moldavia, Oncdo NCDO/MATRA. – 2000 ex. ISBN 978-9975-109-28-4.

[2010-1293].

- - 1. Literatură engleză pentru copii (rom., engl.).

1470. Voskoboinicov, Valery

821.111-93=135.1=111 Liliom

Ţurţurul = The Icicle : [poveste : trad. din lb. engl.] / Valery Vaskoboinicov ; il. de Anne Linnamagi ; Progr. Educaţional Pas cu Pas. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2010 (Tipogr. "Monarh"). – 31, [1] p. : il. color ; 24 cm. – (Colţişorul de lectură) (Cărţi de lectură şi activităţi pen- tru copiii de 6-8 ani). Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Apare într-o cutie comună cu încă 4 cărţi cu tit.: "Să desco- perim lumea magică a cărţilor. Citim şi învăţăm împreună", ISBN 978-9975-109-33-8. – Apare cu sprijinul financiar al: Helping Hand Moldavia, Oncdo NCDO/MATRA. – 2000 ex. ISBN 978-9975-109-30-7.

41

Cronica cărţii Nr 8-2010 ≡ Book annals Nr 8-2010

[2010-1295].

- - 1. Literatură engleză pentru copii (rom., engl.).

821.111-93=135.1=111 Voskoboinicov

821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova

1471. Neagu, Manole

Gemenii : [versuri pentru copii] / Manole Neagu ; pict.: Iaroslav Oliinyk. – Ch. : Pontos,

2010

(Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – [16] p. : il. color. ; 27 cm. F. f. de tit. – 500 ex. ISBN 978-9975-51-153-7.

 

[2010-1304].

-

- 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.

 
 

821.135.1(478)-93 Neagu

 

1472.

Obada-Bozianu, Diana

Patru anotimpuri. Patru surori : Poezii : [pentru copii] / Diana Obada-Bozianu. – Ch. : S. n.,

2010

(Tipogr. "Grafic Design" SRL). – 89 p. : il., il. color ; 25 cm. 500 ex. ISBN 978-9975-4049-3-8.

 

[2010-1348].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.

1473. Vîlcu, Mihai

821.135.1(478)-93 Obada-Bozianu

Un buchet de poezii – flori culese din cîmpii : [poezii pentru copii] / Mihai Vîlcu ; il.: Violeta

şi Radu Diordiev. – Ch. : S. n., 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 23, [1] p. : il. color ; 24 cm.

5000 ex.

ISBN 978-9975-78-896-0.

[2010-1404].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.

821.135.1(478)-1-93 Vîlcu

821.161.1(477)-93 Literatură rusă din Ucraina

1474. Житнигор, Семён

Мои друзья из Масюськи : сказочные истории для самых лучших детей на свете / Се- мён Житнигор ; худож.: Татьяна Оленчикова ; Укр. Акад. наук, Акад. соц. прогресса и твор-

чества. – Бендеры : Полиграфист, 2010. – 235, [1] p. : il. color ; 30 cm. – (Библиотечная серия "Для детей").

1000 ex.

ISBN 978-9975-4115-4-7 (în cop. tare).

[2010-1352].

- - 1. Literatură rusă pentru copii (rusă). 821.161.1(477)-93 Житнигор

821.161.2(478)-93 Literatură ucraineană din Republica Moldova

1475. Харишина, Ольга

Розмалюй-Казка : (Збірка) : [для дошк. и мл. шк. рiку] / Ольга Харишина ; iдея та упорядкування Михайло Харишин ; худож. Ганна Евтушенко. – Ch. : "Elan Inc" SRL, 2010

42

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

(Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 63, [1] p. : des. color ; 21 x 22 cm. – (Бiблiотека маленького читача). 300 ex. ISBN 978-9975-66-183-6 (în cop. tare şi supracop).

[2010-1303].

- - 1. Literatură ucraineană din Republica Moldova pentru copii (ucr.).

821.161.2(478)-93 Харишина

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii

821.135.1.09 Literatură română

Bolocan, Viorica. Limba şi literatura română. – Vezi Nr 1432-33.

1476. Caraman, Viorica-Ela

Ante-Scriptum : eseuri, note de lectură / Viorica-Ela Caraman ; cop.: Mihai Bacinschi. – Ch. :

"Limba Română" PP SRL, 2009. – 130, [1] p. ; 19 cm. – (Biblioteca revistei "Limba Română"). Bibliogr.: p. 82 (14 tit.) şi în note la sfârşitul art. – 100 ex. ISBN 978-9975-9529-7-2.

[2010-1336].

- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare. 2. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.

821.135.1.09+821.135.1(478).09

Cartaleanu, Tatiana. Limba şi literatura română. – Vezi 1434.

Granaci, Lidia. Limba şi literatura română. – Vezi Nr 1435.

Limba şi literatura română. – Vezi Nr 1436-37.

1477. Şchiopu, Constantin

Arghezi, Barbu, Blaga : Poezii comentate / Constantin Şchiopu. – Ch. : Arc, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 63 p. ; 21 cm. – (Colecţia Cartea care te salvează / coord. col.: Mircea V. Ciobanu). Bibliogr.: p. 63 (21 tit.). – 1500 ex. ISBN 978-9975-61-573-0.

[2010-1407].

- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare. 821.135.1.09(075.3)

821.135.1(478).09 Literatură română din Republica Moldova

Caraman, Viorica-Ela. Ante-Scriptum. – Vezi Nr 1476.

821.161.1.09 Literatura rusă

1478. Черных, Т. Г.

Русская литература. Русский язык : 12 кл. : Учеб. для лицеев с рус. яз. обучения / Т. Г. Черных, Р. Ф. Горшкова, Л. И. Демченко ; comisia de evaluare: Vera Tudose, Svetlana Rîjkova,

43

Cronica cărţii Nr 8-2010 ≡ Book annals Nr 8-2010

Eugenia Kirilkova ; М-во просвещения Респ. Молдова. – Ch. : Lumina, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 271, [1] p. : il., tab. ; 24 cm. Tit. pe cop.: Русский язык и литература. – 6350 ex. ISBN 978-9975-65-131-8.

[2010-1401].

- - 1. Literatură rusă – Critică şi interpretare (rusă). 2. Limba rusă (rusă).

821.161.1.09+811.161.1(075.3)

821.161.2.09 Literatură ucraineană

Туницька, М. В. Українська мова і література. – Vezi Nr 1441.

821.512.165.09 Literatură găgăuză

Gagauz dili hem literatura. – Vezi Nr 1442.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII

911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie teoretică

1479. Сокиркэ, Виталие

Социально-экономическая география Республики Молдова : Учеб. для 9-го кл. / Ви- талие Сокиркэ, Матей Мытку ; comisia de evaluare: Adrian Delinschi, Camelia Marin, Larisa Ungurean ; trad. din rom.: Vitalie Sochircă, Elena Capusta-Dursunova ; М-во просвещения Респ. Молдова. – [Коммерч. изд., 2-е]. – К. : Arc, 2010 (Combinatul Poligr.). – 143 p. : des., tab. color ; 24 cm.

12550 ex. ISBN 978-9975-61-575-4.

[2010-1448].

- - 1. Geografie social-economică a Republicii Moldova (rusă).

911.3:30(075.3)

912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului. Imagini. Scheme. Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri

(ca reprezentare a cunoştinţelor geografice)

1480. Axînti, Svetlana

Hărţi-contur cu sarcini practice la geografie : cl. a 5-a / Axînti Svetlana, Cartaleanu Euge- nia, Axînti Sergiu. – Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL). – 24 p. : h. ; 30 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 3000 ex. ISBN 978-9975-9783-4-7.

[2010-1354].

- - 1. Geografie – Hărţi-contur.

1481. Axînti, Svetlana

44

912(075.3)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Hărţi-contur cu sarcini

practice

la geografie :

cl.

a

6-a

/

Axînti Svetlana, Eugenia

Cartaleanu, Axînti Sergiu. – Ch. : Iulian ("Edit Prest" SRL). – 28 p. : h. ; 29 cm. 2000 ex. ISBN 978-9975-9783-7-8.

[2010-1445].

- - 1. Geografie – Hărţi-contur.

1482. Axînti, Svetlana

912(075.3)

Hărţi-contur cu sarcini practice la geografie : Rep. Moldova : cl. a 8-a / Axînti Svetlana,

Cartaleanu Eugenia, Axînti Sergiu. – Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL), 2010. – 12 p. : h. ; 30 cm. F. f. de tit. – 2000 ex. ISBN 978-9975-9783-5-4.

[2010-1444].

- - 1. Geografie – Hărţi-contur.

912(075.3)

929 Ştiinţe biografice şi înrudite

1483. Кислицкий, Михаил Васильевич

Мои приднестровцы : (портреты и очерки) / Михаил Васильевич Кислицкий ; под общ. ред.: З. Г. Тодорашко. – [Изд. 2-ое, доп.]. – Тирасполь : Б. и., 2010 (ГУИПП "Бендер. тип. "Полиграфист"). – 207, [1] p. : il., [1] f. portr. ; 21 cm. – (Серия "Твои люди, Приднестровье" ; Выпуск 3). 300 ex. ISBN 978-9975-4115-9-2 (în cop. tare).

[2010-1443].

- - 1. Personalităţi – Transnistria (rusă).

929(478-24)

93/94 ISTORIE

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări

94(478) Istoria Republicii Moldova

1484. Chirtoagă, Ion

Cristeştii din Codrii Moldovei : [monografie] / Ion Chirtoagă ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). – 272, [2] p. : fot., tab., [16] p. fot. ; 20 cm. Bibliogr. în note la sfârşitul temelor.– 100 ex. ISBN 978-9975-51-165-0.

[2010-1372].

- - 1. Cristeşti – Sate – Raionul Nisporeni – Republica Moldova – Istorie.

1485. Moraru, Alexandru

94(478-22)

Victimele terorii comuniste din Basarabia : Rezistenţă ocupanţilor. Arestaţi. Torturaţi. În- temniţaţi. Ucişi : [în vol.] / Alexandru Moraru. – Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL). – 30 cm.

45

Cronica cărţii Nr 8-2010 ≡ Book annals Nr 8-2010

Vol. 1 : Documente Secrete Sovietice, 1944-1954. – 2010. – 393, [53] p. : fig. – Text parţial:

lb. rusă. – Bibliogr. în notele de subsol. – 500 ex. – ISBN 978-9975-922-91-3 (în cop. tare). –

[2010-1335].

- - 1. Republica Moldova, 1944-1954 – Victime – Documente – Istorie.

94(478):930.255

Musteaţă, Sergiu. Educaţia istorică – între discursul politic şi identitar în Republica Moldo- va. – Vezi Nr 1348.

1486. Palade, Gheorghe

Integrarea Basarabiei în viaţa spirituală românească : (1918-1940) : Studii / Gheorghe

Palade ; îngrijit de Igor Şarov, Igor Ojog. – Ch. : Cartdidact, 2010 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 298 p. ; 25 cm. – (Colecţia Studium / coord. Igor Şarov). Rez.: lb. engl. – Bibliogr. în note la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – Ind. de nume: p. 288-296. – Apare cu sprijinul Asoc. Syllabus. – 500 ex. ISBN 978-9975-9847-7-5 (în cop. tare).

[2010-1450].

- - 1. Istoria Republicii Moldova, 1918-1940. 2. Istoria României, 1918-1940. 3. Basarabia, 1918-1940 – Istorie.

94(478)+94(498)

94(498) Istoria României

Palade, Gheorghe. Integrarea Basarabiei în viaţa spirituală românească : (1918-1940). – Vezi Nr 1486.

94(=411.16) Istoria evreilor

1487. Comisia internaţională pentru studierea holocaustului în România. Comisia in-

ternaţională pentru studierea holocaustului în România. Raport final = Международная комиссия по изучению холокоста в Румынии. Итоговый отчет : fragm. legate de Basarabia şi Bucovina / întocmirea şi trad. din rom. D. Şlaen. – [Ch. : S. n., 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")]. – 198 p. :

tab. ; 24 cm. Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr. în notele de subsol. – În cop. tare.

[2010-1428].

1488. Беккер, Михаил

94(=411.16)(498+478+477.85)=135.1=161.1

Книга памяти, 1941-1945 / Михаил Беккер. – К. : Б. и., 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 224 p. : fot., fot. color. ; 25 cm. Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Изд. при фин. поддержке "Renaissance-Perfect" SRL. – 200 ex. – ISBN 978-9975-78-892-2 (în cop. tare). – [2010-1412].

- - 1. Evrei – Participanţi la Marele război pentru apărarea patriei. 2. Marele război pentru apărarea patriei, 1941-1945.

94(=411.16)(478)"1941/1945"

Autoreferate Pentru titlul de doctor habilitat

1489. Evtodiev, Igor

46

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Stări de impurităţi şi defecte în materiale semiconductoare stratificare GaSe şi InSe : Spec. 01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilor : Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţe fizico- matematice / Evtodiev Igor ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Fizică, Catedra meteorologie, Metrologie şi Fizică Experimentală. – Ch. : CEP USM, 2010. – 44, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 38-41 (61 tit.). – 50 ex. [2010-134 Teze].

621.315.592(043.2)

Pentru titlul doctor

1490. Belenciuc, Alexandr

Epitaxia şi proprietăţile fizice ale straturilor subţiri structural neajustate din materiale halcogenidice şi oxidice : 01.04.07 – Fizica stării condensate : Autoref. tz. de doct. în şt. fizico- matematice / Belenciuc Alexandr ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Inst. de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale. – Ch. : S. n., 2010 (Tipărit în Inst. de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale al AŞM). – 28 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 22-24 (41 tit.). – 20 ex. [2010-136 Teze].

538.911:539.21/.23(043.2)

1491. Boaghe, Lilia

Însuşirile şi regimurile cernoziomurilor obişnuite erodate din zona de sud a Moldovei şi mă- suri de prevenire a degradării accelerate : 03.00.27 – Pedologie : Autoref. tz. de doct. în biologie / Boaghe Lilia ; Inst. de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului "Nicolae Dimo". – Ch. : CEP USM, 2010. – 29, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 24-26 (30 tit.). – 50 ex. [2010-137 Teze].

631.459.2(478):631.432(043.2)

1492. Bologan, Mihail

Metode statistice de evaluare a impactului tranziţiei asupra condiţiei tineretului Republicii Moldova : Spec. 08.00.11 – Statistică Econ. : Autoref. al tz. de doct. în econ. / Mihail Bologan ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. Dep. Ed.-poligr. al ASEM). – 23 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 18-19 (15 tit.). – 50 ex. [2010-140 Teze].

1493. Cazacu, Lilian

311.3:316.346.32-053.6(478)(043.2)

Unele metode de profilaxie a hemoragiilor din varicele esofagiene la bolnavii cu hipertensi- une portală : 14.00.27 – chirurgie : Autoref. tz. de doct. în medicină / Cazacu Lilian ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina" al USM "Nicolae Testemiţanu", 2010. – 27 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 22-23 (22 tit.). – 50 ex. [2010-144 Teze].

616.149-005.1-084(043.2)

1494. Cuşnir, Margareta

Creşterea valorii adăugate în baza perfecţionării managementului operaţional : (în baza materialelor industriei de confecţii din Rep. Moldova) : Spec. 08.00.05 – Econ. şi management :

47

Cronica cărţii Nr 8-2010 ≡ Book annals Nr 8-2010

(în industria de confecţii) : Autoref. al tz. de doct. în econ. / Cuşnir Margareta ; Univ. Tehn. a Mol- dovei. – Ch. : UTM, 2010. – 27, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 23-24 (9 tit.). – 50 ex. [2010-131 Teze].

677:338.45(478)(043.2)

1495. Lunga, Angela

Eficienţa organizării protecţiei sociale de stat prin prisma reformării sistemului de pensii pentru limita de vârstă în Republica Moldova : Spec. 08.00.10 – Finanţe; Monedă; Credit :

Autoref. al tz. de doct. în econ. / Angela Lunga ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. Dep. Ed.-Poligr. al ASEM). – 25, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 21 (8 tit.). – 50 ex. [2010-145 Teze].

368.914.2(478)(043.2)

1496. Oweidah, Jamil

Cooperation and export of educational services: world experience : Spec.: 08.00.14 World econ. ; Intern. Econ. Relations : Abstract of thesis for doctor în econ. / Jamil Oweidah ; Free In- tern. Univ. of Moldova. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. Centrul Ed.-poligr. al USM). – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 27 (14 tit.). – 50 ex. [2010-141 Teze].

1497. Popescu (Madescu), Lionela

339.5(043.2)

Drept execuţional – instituţie interramurală: probleme istorico-teoretice : Spec.: 12.00.01 – Teoria gen. a dreptului; Istoria statului şi dreptului; Istoria doctrinelor politice de drept : Autoref. tz. de doct. în drept / Popescu (Madescu) Lionela ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : CEP USM, 2010. – 28, [1] p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 24-25 (34 tit.). – 50 ex. [2010-132 Teze].

1498. Poştarencu, Dinu

347.9(043.2)

Populaţia urbană a Basarabiei în perioada 1850-1918 : 07.00.02 – Istoria românilor :

Autoref. tz. de doct. în domeniul istoriei / Poştarencu Dinu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Primex Com" SRL). – 23, [1] p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 19-20 (28 tit.). – 50 ex. [2010-135 Teze].

94(478)"1850/1918":316.334.56(043.2)

1499. Raţeeva, Elena

Problema păstrării şi dezvoltării identităţii etnice a generaţiei tinere de bulgari din Republica Moldova la etapa contemporană : 07.00.07 – Etnologie, antropologie culturală şi istorică : Autoref. al tz. de doct. în istorie / Raţeeva Elena ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 30 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 24-26 (28 tit.). – 100 ex. [2010-142 Teze].

39(=163.2)(478)(043.2)

48

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1500. Idem în lb. rusă : Проблема сохранения и развития этнической идентичности

подрастающего поколения болгар Республики Молдова на современном этапе : 07.00.07 – этнология, культурная и историческая антропология : Автореф. дис. на соиск. ученой степ. д-ра истории. – К. : Б. и., 2010 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 28, [2] p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 24-25 (28 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex. [2010-143 Teze].

39(=163.2)(478)(043.2)

1501. Rotarenco, Victoria

Aspecte morfo-fiziologice şi genetice de interacţiune gazdă-parazit (Helianthus annuus L. – Orobanche cumana Wallr.) : 03.00.12 – Fiziologie vegetală : Autoref. tz. de doct. în biologie / Rotarenco Victoria ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Biologie şi Pedologie. – Ch. : CEP USM, 2010. – 29, [1] p. : fig. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 24-26 (50 tit.). – 60 ex. [2010-138 Teze].

[581.8+575]:582.952.6(043.2)

1502. Rotaru, Ghenadie

Aspectele medico-sociale şi psihologice ale morbidităţii judecătorilor în Republica Moldova : 14.00.33 – Medicină socială şi management : Autoref. tz. de doct. în medicină / Rotaru Ghenadie ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova. – Ch. : "Primex Com" SRL, 2010. – 27 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 22-23 (25 tit.). – 50 ex. [2010-139 Teze].

613.8:347.962(043.2)

1503. Tretiacova, Tatiana

Argumentarea sistemului de prognoză a dăunătorilor mărului în baza integrării modelelor spaţiale şi fenologice : Spec. 06.01.11 – Protecţia plantelor : Autoref. tz. de doct. în agricultură / Tretiacova Tatiana ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Eco- logică. – Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2010. – 29, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 22-26 (46 tit.). – 55 ex. [2010-133 Teze].

49

632.7:634.8(043.2)

Cronica cărţii Nr 8-2010 ≡ Book annals Nr 8-2010

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 8-2010

A

Ababii, Ion 1393 Achiri, Ion 1373-75 Adam, Veaceslav 1412-13 Afanas, Dorin 1373-75 Agachi, Iana 1414 Agachi, Svetlana 1392 Aladin, Lara 1421-24 Alexanchin, Lidia 1425 Ali Şamil Hüseyin Oğlu 1312 Andreev, A. 1386 Andronic, Gabriel 1415, 1451 Andronic, Valentina 1431 Anghel, Tudor 1403 Arnaut, Evghenia 1369 Axînti, Sergiu 1480-82 Axînti, Svetlana 1480-82 Azamfirei, Leonard 1397

B

Baboglu, I. I. 1442 Bacinschi, Mihai 1444, 1452, 1476 Baghdasaryan, Rouzanna 1458-59 Baltag, Maria 1443 Baltag, Ruslan 1397 Bankova, I. D. 1442 Bantoş, Alexandru 1327 Bejuc-Pşeneac, Vera 1411 Belenciuc, Alexandr 1490 Belîi, Adrian 1397 Benu, Victor 1329, 1332, 1388 Berizovicova, Tatiana 1413 Bieşu, Maria (1414) Bivol, Stela 1398 Bîrcă, Maria 1384 Boaghe, Lilia 1491 Bocancea, Evelina 1382 Bocancea, Viorel 1381-82 Bodiu-Oboroc, Ludmila 1445 Bolocan, Dumitru 1334 Bolocan, Viorica 1432-33 Bologan, Mihail 1492 Borş, Alexandru 1412-13 Botgros, Ion 1381-82 Botnaru, Raisa 1443 Braicov, Andrei 1311, 1373 Brezinova, Ivona 1460 Brunel, Aude 1461 Buragă, Lilia 1426-28

Burdeniuc, Galina 1420 Buruiană, Maria 1359 Butucel, Ina 1340-41

C

Caftanat, Vadim 1417 Calancea, Veronica 1320-21 Calanda, Zinaida 1352 Calaraş, Carolina 1347 Callo, Tatiana 1435, 1437 Calmuţchi, Lidia 1385 Camerzan, Inga 1310 Capusta-Dursunova, Elena 1479 Cara, Nadejda 1370 Caragi, Larisa 1434 Caraman, Viorica-Ela 1476 Cartaleanu, Eugenia 1480-82 Cartaleanu, Tatiana 1434 Cazacu, Angela 1426-29 Cazacu, Lilian 1493 Cazacu-Istrati, Iacob 1446 Cârlig, Cornelia 1383 Cârlig, Ion 1383 Cârlig, Sergiu 1383 Căruntu, Nina 1435 Çebotar, Petri 1457 Çebotari, Petri 1315 Ceclu, Liliana 1402 Cerneţchi, Olga 1399 Cheptene, Valentina 1426-28, 1430 Chiciuc, Constantin 1373-75 Chicu, Valentina 1360-61 Chihai, Oleg 1403 Chironda-Lone, Andriana 1339 Chirtoagă, Ion 1484 Chiţcatâi, Margareta 1449 Cimpoeşu, Dorin 1327 Cincilei, Cornelia 1360-63 Ciobanu, Mircea 1434 Ciobanu, Mircea V. 1477 Ciobanu, Nina 1447 Ciobanu, Vasile 1374-75 Ciuperca, Romeo 1311 Ciuvaga, Victor 1381-82 Coman, Inesa 1339 Conea, Dorian 1315-16 Constantin, Dumitru 1448 Corghenci, Ludmila 1313 Corlat, Sergiu 1311 Cornea, Valentina 1402

50

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Coroi, Eugen 1412-13 Cosovan, Olga 1434 Cotelea, Silvia 1359 Cotorobai, Lucia 1378-79 Cotorobai, Vladimir 1412-13 Cristei, Tamara 1435, 1437 Cucu, Ion 1329, 1332 Curbet, Gheorghe 1311 Cuşnir, Margareta 1494 Cutasevici, Angela 1358 Cuzuioc, Ion 1449

D

Daghi, Victor 1417-18 Dalby, Joseph 1343 Delinschi, Adrian 1352, 1479 Deseatnicova, Elena 1395 Diordiev, Radu 1473 Diordiev, Violeta 1473 Dioridiev, Radu 1435 Diug, Eugen 1389 Diug, Octavian 1389 Dodon, Eugenia 1419 Doicov, Ecaterina 1342 Dolghii, Elena 1343 Donets, Natalia 1417 Donets, Serghei 1417 Donici, Vladimir 1381-82 Dragalina, Svetlana 1378-79 Dragoste, Mariana 1394 Drăganu, Tudor 1335 Drozd, Galina 1467 Dudca, Mihai 1388 Dumbrăveanu, Victor 1449 Dumitru, Carolina 1351 Dutca, Mihai 1329, 1332

E

Efros, Petru 1374-75 Ekiuzciu, Evdochia 1369 Eni, Ana 1394 Erhan, Antonina 1375 Ermicioi, Aurelia 1359 Evtodiev, Igor 1381-82, 1489 Evtuşenko, Ana 1371

F

Fano, Edoardo 1339 Foca, Ludmila 1421-24 Focşa-Semionov, Svetlana 1372 Friptu, Ion 1344

Frumosu, Angela 1411 Für, Emil 1465

G

Galaju, Ana 1434 Galben, Andrei 1313 Gandrabur, Aliona 1384 Garaz, Ana 1450 Garaz, Mihail 1450 Gavriuliuc, Liudmila 1387 Gheorghiţă, Tamara 1342 Gheorghiţă, Tatiana 1437 Gînu, Domnica 1349-50 Gogu, Tamara 1318 Goma, Paul 1444 Goraş-Postică, Viorica 1360-63 Grama-Tomiţă, Angela 1436 Granaci, Lidia 1357, 1435 Grădinari, Galina 1351 Grecov, Iuri 1317 Gremalschi, Anatol 1311 Groppa, Liliana 1392, 1395-96 Guţu, Vladimir 1360-63, 1372

H

Hârbu, Eduard 1330 Harcenco, Boris 1418 Harcenko, Boris 1417 Haxhia, Miranda 1462 Hmelniţchi, Igor 1453 Hubenco, Teodora 1411 Hudicourt, Caroline 1468

I

Iachim, Vitalie 1412-13 Iacovlev, Valentin 1417 Iarincovschi, Sanda 1339 Iasinschi, Iulia 1378-79 Iastremschi, Virginia 1420-22 Ielihovschi, Nicolae 1322 Ignatiuc, Iulia 1421-24 Ionescu, Mihaela 1360-63 Iordăchescu, Iulia 1437 Ismayilov, Hüseyn 1312 Ivanov, Evgueni 1464 Izvoreanu, Alexandru 1392

J

Jereghi, Alexei 1388 Jereghi, Vanu 1336 Josan, L. 1386

51

Cronica cărţii Nr 8-2010 ≡ Book annals Nr 8-2010

Jucov, Titus (1416) Jura, E. 1386

K

Kireeva, Irina 1340-41 Kirilkova, Eugenia 1478 Köhrer, Ursula 1462 Kojuhar, Katerina 1441 Kruk, Halya 1463

L

Leca, Vitalie 1456 Liapashtica, Mentor 1460 Liliom, Laura 1469 Linnamagi, Anne 1470 Liuşnivsika, Albina 1371, 1441 Lunga, Angela 1495 Lungu, Efim 1381-82 Lupu, Ilie 1378-79 Lushnikova, Yulia 1459

M

Mancek, Marjan 1461 Marcuţă, Mihai 1357 Marian, Camelia 1352 Marin, Camelia 1479 Marin, Mariana 1364-65 Mânăscurtă, Ioan 1315-17 Melentiev, Eugenia 1385 Mişin, Angela 1359 Mîndru, Nina 1438 Mocanu-Nasco, Rodica 1411 Mocreac, Octavian 1333 Moody, Richard 1340-41 Morari, Marina 1412-13 Moraru, Alexandru 1485 Moraru, Natalia 1394 Moraru, Vasile 1311 Morchiladze, Manana 1458, 1463 Morel, Maia 1411 Moroşan, Vera 1384 Munteanu, Dorina 1318 Murahovschi, Ana 1359 Mustaţă, Svetlana 1371 Musteaţă, Sergiu 1348

N

Nani, Mihail 1407-08 Neagu, Manole 1471

Nicolaescu-Onofrei, Liliana 1364-65, 1381-82,

1436

Nikiforţeva, Snejana 1370

O

Obada-Bozianu, Diana 1472 Objelean, Liuba 1435, 1437 Ochişanu, Victoria 1316 Oglindă, Emilia 1419 Ojog, Igor 1486 Olenschi, Mihai 1437 Olevschi, Olga 1366-68 Oliinyk, Iaroslav 1471 Onofreiciuc, Elisaveta 1420 Orfin, Zinaida 1420-22 Ostrofeţ, Constantin 1399 Oweidah, Jamil 1496

P

Palade, Gheorghe 1486 Palii-Pădurar, Lucia 1451 Pandur, Maria 1442 Panuş, Ludmila 1429-30 Paşcaneanu, Tudor 1335 Paul, John 1421-22 Păduraru, Galina 1419 Perciun, Mihaela 1452 Platon, Carolina 1372 Pleşca, Valentina 1467 Popescu (Madescu), Lionela 1497 Popovici, Ludmila 1336 Postovoi, Svetlana 1393 Poştarencu, Dinu 1498 Precup, Galina 1330 Primenciuc, Maria 1352 Priţcan, Valentina 1362 Proca, Pavel 1416 Puică, Sergiu 1315-17

R

Railean, Zinaida 1373-75 Raischi, Victor 1376-77 Raţeeva, Elena 1370, 1499-1500 Retegan, Mihai 1327 Revenco, Mircea 1396 Rîjkova, Svetlana 1478

Romanciuc, Ruxanda 1415, 1447, 1449, 1451,

1484

Roşca, Ludmila 1325 Rotarenco, Victoria 1501

Rotaru, Ghenadie 1502 Rotaru, Larisa 1395-96 Rotaru, Silvia 1420

52

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Rusu, Ştefan 1403 Rusu, Tatiana 1359 Rusuleac, Tatiana 1378-79

S

Saincilus, Ismer 1468 Sajina, Irina 1429-30 Sandul, Alexandru 1393 Sârbu, Nicolae 1448 Sârbu, Zinaida 1399 Sărătilă, Vlad 1322 Sărătilă, Vladimir 1322 Scales, Linda 1339 Scutelniciuc, Otilia 1398 Sirkeli, Galina 1369 Slobozian, Vitalie 1398 Sochircă, Vitalie 1479 Stanţieru, Oxana 1425 State, Livia 1436 Stojanova, Elena 1466 Stoletnäya, A. I. 1442 Stoletnäyä, Anna 1369 Stoletneaya, Ana 1315 Stuart, Eugene 1339, 1343

Ş

Şabanova, G. 1386 Şandru, Sergiu 1397 Şapa, Elena 1420-22 Şarov, Igor 1486 Şchiopu, Constantin 1477 Şincarenco, Eleonora 1349-50 Şlaen, D. 1487 Şpuntenco, Olga 1373

T

Tankersley, Dawn 1366-68 Tarasova, Natalia 1441 Tavadze, Olesya 1464 Timotin, Ion 1322 Tretiacova, Tatiana 1503 Tricolici, Tamara 1411 Trohin, Elena 1316 Tudose, Vera 1478 Tuna, Aija 1366-68 Turkan, Vasilisa 1456

Ţăruş, Maria 1349-50

U

Ungurean, Larisa 1479

Ungureanu, Larisa 1352 Ursu, Ludmila 1378-79 Uzun, Oxana 1442

V

Vaculovschi, Dorin 1330 Vagharshyan, Lilit 1469 Varvariuc, Tatiana 1315-17 Varzari, Elena 1425 Vasilioglu, Konstantin 1369 Vîlcu, Mihai 1473 Volosatîi, Boris 1358 Voskoboinicov, Valery 1470 Vujadinovic, Nenad 1465

Y

Yalancι, Görgi 1457

Z

Zabulica, Violeta 1435 Zaharia, Victor 1336 Zaicovskaia, Tatiana 1317 Zake, Daiaga 1466 Zanet, Ana 1312 Zanet, Natalia 1312 Zanet, Tudor 1312 Zbârciog, Vlad 1453 Zgardan-Crudu, Aliona 1434 Zgureanu, Teodor 1415 Zubcu, Igor 1388

Б

Беккер, Михаил 1488 Боршевский, А. П. 1337 Брагиш, Мария 1380

В

Вакарь, Наталья Евдокимовна 1314 Велишко, Надежда 1384

Г

Гацкан, А. Г. 1314 Гоменюк, Юлия 1409 Горленко, Ф. М. 1353-54 Горшкова, Р. Ф. 1478

Д

Демченко, Л. И. 1478 Дериволкова, Екатерина 1370 Димитрова, Иваничка 1370

53

Cronica cărţii Nr 8-2010 ≡ Book annals Nr 8-2010

Драгалина, Галина 1384 Дрозд, Г. Д. 1355

Е

Евтушенко, Ганна 1475

Ж

Житнигор, Семён 1474

З

Заносьева, Ольга 1409 Захария, С. 1338

К

Казаков, Леонид 1454 Кириков, Виорика 1409 Кислицкий, Михаил Васильевич 1483 Кожухар, К. С. 1371 Крижановская, Ирина Викторовна 1314 Кудрицкая, Светлана 1384

Л

Лазарова, Мила 1455 Липчанский, В. Н. 1314

М

Мингел, Е. 1439 Миронова, С. 1338 Михайлова, Т. Н. 1440 Мунтяну, А. 1338 Мытку, Матей 1479

Н

Нікітченко, А. І. 1441

О

Обручкова, Валентина Николаевна 1314

Оленчикова, Татьяна 1474 Опря, В. 1455

П

Пироженко, Л. А. (1410) Погольша, Виталий 1454 Погребной, Иван Лукич 1384

Р

Рассказова, Т. В. 1440 Рассказова, Татьяна 1380

С

Силуан (Кузин), иеромонах 1324 Скурту, А. Г. 1355 Сокиркэ, Виталие 1479 Сузанская, Т. Н. 1353-54 Суфтіна, Т. Г. 1371

Т

Тодорашко, З. Г. 1410, 1483 Трушина, Ирина 1455 Туницька, М. В. 1441

Х

Харишин, Михайло 1475 Харишина, Ольга 1475 Хилько, Владимир 1391

Ч

Черевченко, О. М. 1371 Черных, Т. Г. 1478 Чорновалова, А. І. 1441

Ш

Штефанец, З. 1439

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 8-2010

Abecedar 1359 Activitatea didactico-ştiinţifică, 2006-2010 1328 Anuarul Fotbalului Moldovenesc, ed. 2009-2010

1418

Cadastrul funciar al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2009 1333 Comisia internaţională pentru studierea holoca- ustului în România. Raport final 1487

54

Copilul cu dizabilităţi neuromotorii 1349-50 Diversitatea biologică naturală şi reţeaua ecolo- gică a Moldovei în context internaţional 1386 English for Life 1420 English for You 1421-24 Essentual English for Committed Learners 1425 Fizică 1381

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Formarea continuă a cadrelor didactice din domeniul educaţiei timpurii 1360 Formarea iniţială a cadrelor didactice în domeni- ul educaţiei timpurii 1362 Gagauz dili hem literatura 1442 Ghid de aplicare practică. Mecanismul de referi- re a cazului în sistemul de servicii sociale

1345

Intellectual property law and policy. Law approximation to UE standards in the Repu- blic of Moldova 1339 Invită Maria Bieşu 1414 Legislaţia şi politica în domeniul proprietăţii intelectuale. Armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu standardele UE 1339 Limba şi literatura română 1436-37 Matematică 1374 Memorator de fizică preuniversitară 1383 Modernising of contemporary society by politics humanising 1325 Modernizarea societăţii contemporane prin umanizarea politicului 1325 National table of frequency allocations 1405 Negocierea Contractului (Convenţiei) Colectiv de Muncă 1329

Particularităţile anesteziei la pacientul cu afecţi- uni neurologice. Anestezia locoregională. Te- rapia durerii 1397 Planul managerial pentru anul de studii 2010- 2011 1358 Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti 1400 Principiul divin 1319 Raport de activitate al Direcţiei Învăţământ Străşeni pentru anul de studii 2009-2010

1356

Raport pe anii 2005-2009 1332 Realizarea activităţilor de informare/instruire a

personalului din autoritatea publică prin pris- ma specificului de instruire a adulţilor 1342 Sănătatea reproductivă şi herpesul genital 1399

Serviciile sociale, comunitare şi de reabilitare destinate copiilor cu disabilităţi neuromotorii şi familiilor acestora 1346 Sindicatul lucrătorilor din cultură din Republica Moldova 1331 Studiul comportamental şi de seroprevalenţă, Moldova 2007 1398 Studiul situaţional al forţei de muncă în mediul rural, inclusiv prin prisma de gen 1330 Symposia Investigatio Bibliotheca 1313 Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frec- venţe 1404 Taina tainelor 1323 Test Your English 1426-30 The Second Millenium Development Goals Report 1326 Valvulopatii aortice 1392 Л. А. Пироженко – солнечный человек 1410 Математика 1375 Международная комиссия по изучению холо- коста в Румынии. Итоговый отчет 1487 Международный Свободный Порт Джурджулешть 1401 Национальная таблица распределения полос частот 1406 Непрерывное образование дидактических кадров сферы раннего воспитания 1361 Первичная подготовка дидактических кадров сферы раннего воспитания 1363 Приднестровье 1314 Природное биологические разнообразие и экологическая сеть Молдовы в междуна- родном контексте 1386 Противодействие пыткам 1338 Руководство по внедрению механизма перенаправления дела бенефициария в системе социальных услуг 1345 Справочник по продукции Вивасан 1390 Строительство & Оборудование 1409 Физика 1382 Химия 1384 Читалочка 1466

Index subiecte

Abecedar (găgăuză) 1369 Abecedar (ucr.) 1370-71 Abecedar 1359 Achiziţii publice – Republica Moldova – Legisla- ţie (rom., engl.) 1343

Administraţie publică locală 1402 Anestezie – Boli neurologice 1397 Artrită reumatoidă 1396 Autonomie locală 1335 Basarabia, 1918-1940 – Istorie 1486

55

Cronica cărţii Nr 8-2010 ≡ Book annals Nr 8-2010

Biochimie – Teste (engl.) 1387 Biserica ortodoxă din raionul Căuşeni – Republi- ca Moldova 1322

Boli neurologice – Anestezie 1397 Boli parazitare la câini – Prevenire – Combatere

1403

Cadastru funciar – Republica Moldova 1333 Cancer – Fitoterapie (rusă) 1391 Carte de rugăciuni 1323 Cărţi de lectură pentru copii 1366-68 Chimie (rusă) 1384 Contabilitatea în instituţiile publice – Teste 1408 Contabilitatea în instituţiile publice 1407 Contract (Convenţie) Colectiv de Muncă 1329 Copii – Disabilităţi 1349-50 Creştinism (rusă) 1324 Cristeşti – Sate – Raionul Nisporeni – Republica Moldova – Istorie 1484 Direcţia Învăţământ Străşeni 1356 Diversitate biologică naturală (rom., rusă) 1386 Divinitate 1319 Drept administrativ 1335 Drept penal – Republica Moldova (rusă) 1337 Educaţia elevului 1347 Educaţie istorică 1348

Educaţie muzicală – Manuale (rusă) 1413 Educaţie muzicală – Manuale 1412 Educaţie plastică – Manuale 1411 Educaţie prin joc 1357

Educaţie timpurie – Curriculum (rusă) 1361,

1363

Educaţie timpurie – Curriculum 1360, 1362 Engleza pentru copii 1318

Evrei – Participanţi la Marele război pentru apărarea patriei 1488 Festivalul internaţional al vedetelor de operă şi balet, 2010 – Chişinău (rom., engl., rusă)

1414

Fitoterapie – Cancer (rusă) 1391

Fizică – Manuale (rusă) 1382 Fizică – Manuale 1381

Fizică 1383 Flotă maritimă – Republica Moldova – Istorie

1344

Fotbal moldovenesc – Anuare 1418 Fotbal moldovenesc – Istorie (rom., rusă) 1417 Găgăuzi – Cultură – Etnografie Folclor (găgău- ză) 1312 Geografia turismului 1334 Geografie – Hărţi-contur 1480-82 Geografie – Metodica predării 1352

Geografie social-economică a Republicii Moldo- va (rusă) 1479 Ginecologie 1399 Globalizare (engl.) 1326 Infecţia HIV/SIDA – Supraveghere epidemiologi- că – Republica Moldova (rom., engl.) 1398 Informatică 1311 Institutul Muncii din Republica Moldova 1328 Istoria Republicii Moldova 1327 Istoria Republicii Moldova 1348 Istoria Republicii Moldova, 1918-1940 1486 Istoria României 1327 Istoria României, 1918-1940 1486 Istoria Rusiei 1327 Închisori – Drepturile omului 1336 Îndreptare (rusă) 1314 Învăţare autoreglată – Învăţământ superior 1372 Învăţământ primar 1364-65 Jucov, Titus, 1950-…, regizor de teatru 1416 Limba engleză – Dicţionare pentru cei mici (rom., engl.) 1316 Limba engleză – Manuale (engl.) 1420-24 Limba engleză – Studiu 1351 Limba engleză – Teste (engl.) 1426-30 Limba engleză (engl.) 1425 Limba franceză – Gramatică (fr.) 1431 Limba găgăuză – Dicţionare pentru cei mici (rom., găgăuză) 1315 Limba găgăuză – Manuale (găgăuză) 1442 Limba română – Dicţionare pentru cei mici (rom., engl.) 1316 Limba română – Dicţionare pentru cei mici (rom., găgăuză) 1315 Limba română – Dicţionare pentru cei mici (rom., rusă) 1317 Limba română – Manuale 1434, 1436, 1438 Limba română pentru alolingvi – Manuale 1435 Limba română pentru alolingvi – Manuale 1437 Limba rusă – Dicţionare pentru cei mici (rom., rusă) 1317 Limba rusă – Metodica predării (rusă) 1353-55 Limba rusă (rusă) 1478 Limba ucraineană – Manuale (ucr.) 1441 Literatura franceză – Proverbe (fr., rom.) 1443 Literatura română din Republica Moldova – Aforisme – Poezii 1448 Literatură engleză pentru copii (rom., engl.)

1467-70

Literatură găgăuză – Critică şi interpretare – Manuale (găgăuză) 1442 Literatură găgăuză din Republica Moldova – Poezie (găgăuză) 1456-57

56

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Literatură pentru copii (rom., engl.) 1458-65 Literatură română – Critică şi interpretare – Manuale 1434 Literatură română – Critică şi interpretare – Manuale 1435

Literatură română – Critică şi interpretare – Manuale 1437 Literatură română – Critică şi interpretare 1476 Literatură română – Critică şi interpretare 1477 Literatură română – Manuale 1436 Literatură română – Proverbe (rom., fr.) 1443 Literatură română – Romane1444 Literatură română din Republica Moldova – Cântece pentru copii 1451 Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare 1476 Literatură română din Republica Moldova – Poezie – Povestiri (rom., rusă) 1445 Literatură română din Republica Moldova – Poezie 1446-47 Literatură română din Republica Moldova – Povestiri – Nuvele 1453 Literatură română din Republica Moldova – Romane 1449, 1452 Literatură română din Republica Moldova 1450 Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie 1471-73 Literatură rusă – Critică şi interpretare (rusă)

1478

Literatură rusă – Metodica predării (rusă) 1353-

54

Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă) 1454 Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă, bulg.) 1455 Literatură rusă pentru copii (rusă) 1474 Literatură ucraineană – Critică şi interpretare – Manuale (ucr.) 1441 Literatură ucraineană din Republica Moldova pentru copii (ucr.) 1475 Literatură universală pentru copii (rusă) 1466 Marele război pentru apărarea patriei, 1941- 1945 1488 Matematică – Exerciţii – Probleme 1376 Matematică – Manuale (rusă) 1375, 1379-80 Matematică – Manuale 1373-74, 1378 Matematică – Teste 1377 Materiale de construcţie – Republica Moldova – Îndrumare (rom., rusă) 1409 Medici – Sănătate 1388 Micozele în otorinolaringologie 1393

Modernizarea societăţii contemporane prin umanizarea politicului – Conferinţă ştiinţifico- practică internaţională (rom., rusă) 1325 Morfologie (rom., rusă) 1419 Morfosintaxă contrastivă (rom., rusă) 1419 Muzică corală 1414 Pedepse fizice – Tortură (rusă) 1338 Personal administrativ – Instruire 1342 Personalităţi – Transnistria (rusă) 1483 Plante medicinale 1389 Politică agrară şi alimentară (engl.) 1340 Politică agrară şi alimentară (engl.) 1341 Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti (rusă) 1401

Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti 1400 Proprietate intelectuală – Legislaţie (rom., engl.)

1339

Psihologie 1320-21 Radiocomunicaţii – Benzi de frecvenţe – Repu- blica Moldova (engl.) 1405 Radiocomunicaţii – Benzi de frecvenţe – Repu- blica Moldova (rusă) 1406 Radiocomunicaţii – Benzi de frecvenţe – Repu- blica Moldova 1404 Republica Moldova, 1944-1954 – Victime – Documente – Istorie 1485

Resurse umane 1330 Reţeaua ecologică a Moldovei (rom., rusă) 1386 Reţele Petri 1310 Sănătatea medicilor 1388 Servicii de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare 1402 Servicii sociale – Copii cu disabilităţi 1346 Servicii sociale (rom., rusă) 1345 Sindicatul "Sănătate" din Republica Moldova

1332

Sintaxă (rom., rusă) 1419 Sistemul musculoscheletar – Examinare clinice

1395

Specia Chelidonium majus L. – Acţiune farmaco-

logică 1389 Stomatologie – Îndrumare (rom., rusă) 1394

Substanţe vegetale – Tratamente naturale (rusă)

1390

Turism – Studiu geografic 1334 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

– Symposia (rom., rusă) 1313 Valvulopatii aortice – Diagnostic – Tratament

1392

Пироженко, Леонид Андреевич, 1937-2005,

художник 1410

57

Cronica cărţii Nr 8-2010 ≡ Book annals Nr 8-2010

Index editorilor

Alina Scorohodova ÎI 1391 Arc 1384, 1435, 1437, 1452, 1477, 1479 Cartdidact 1486 Cartier 1364-65, 1381-82, 1436 Casa Limbii Române "Nichita Stănescu" 1327 Centrul Ed. al UASM 1503

CEP "Medicina" 1387, 1393, 1399, 1493 CEP USM 1407-08, 1419, 1489, 1491, 1497, 1501 Digital Hardware SRL 1389 Elan Inc SRL 1340-41, 1418, 1475 Elena-V.I. SRL 1333, 1342, 1386 Epigraf SRL 1357, 1366-68, 1372, 1458-65, 1467-

70

Grafic-Design SRL 1455 Imprint Star SRL 1360-63, 1397 Inst. Muncii 1328 Interprint SRL 1380 Iulian ("Edit-Prest" SRL) 1480-82, 1485 Iunie Prim SRL 1358 Limba Română PP SRL 1476 Lumina 1352, 1444, 1453, 1478 Lyceum 1376, 1426-30, 1438 Magna Princeps SRL 1315-17, 1323, 1446 Moldpres AIS 1320-21 Nova-Imprim SRL 1326, 1330, 1425

Pontos 1312, 1348, 1415, 1447, 1449-51, 1471, 1484 Primex Com SRL 1347, 1351, 1502 Print-Caro SRL 1325, 1431, 1445 ProEdit SRL 1383 Prut Internaţional 1359, 1373-75, 1378-79,

1420-24

Sinectica-Com SRL 1339, 1343 Ştiinţa Î.E.-P. 1311, 1359, 1369-71, 1411-13, 1432-34, 1439-42, 1466 Tehnologii intelectuale SC 1416 Tipogr. Centrală F.E.-P. 1318 Tipogr. Reclama SA 1448 UCCM 1335 ULIM 1313 Universul ÎS 1322, 1334 UTM 1494 Valinex SRL 1346, 1349-50 Vector V-N SRL 1353-55, 1394 Victoria Gomon SRL 1409 Дива и К ООО 1314 Ин-т демократии 1337 Полиграфист 1474

ISBN 9975-9660-4-7 1315-17 ISBN 978-9975-76-032-4 1385 ISBN 978-9975-69-828-3 1423 ISBN 978-9975-69-830-6 1424 ISBN 978-9975-67-320-4 1432 ISBN 978-9975-67-630-4 1433 ISBN 978-9975-67-188-0 1439 ISBN 978-9975-67-179-8 1440 ISBN 978-9975-67-257-3 1466

Index ISBN eronate

58

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

MAGAZINES ARTICLE ANNALS

PUBLISHED FROM 1958

 

2010

AUGUST

NR 8

AUGUST

(2680-3177)

0 GENERALITĂŢI

00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII

001 Ştiinţă şi cunoaştere în general

2680. Cuciureanu, Gheorghe. Consideraţii privind rolul statului în managementul sistemului naţional de cercetare-dezvoltare / Gheorghe Cuciureanu, Stelian Manic // Intellectus. – 2010. – Nr 2. – P. 37-43 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 7 tit. (Vezi de asemenea Nr 2684, 2721, 2806, 2812, 2824, 2848, 2851, 2856)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

2681. Frauenfelder, Mark. Internetul : o nouă putere asupra lumii : [interviu cu M. Frauenfelder, blogger amer., fondatorul bloggului boingboing. net] / interlocutor : Anghel Basarab // Moldova. – 2010. – Nr 7/8. – P. 92-97 : fot. (Vezi de asemenea Nr 2694, 2697, 2720, 2856)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres

2682. Nicolaev, Gheorghe. Antrenarea instituţiilor de cultură şi educative din RSSM în mo- delarea "omului sovietic" în anii '60-'70 ai sec. XX / Gheorghe Nicolaev // Destin românesc : ser. nouă. – 2010. – Nr 1. – P. 81-92 fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 91-92 (42 tit.).

2683. Nicu, Dan. Locul nostru sub Soare : [valorile poporului român sub aspectul culturii şi civilizaţiei univ.] / Dan Nicu // Limba Română. – 2010. – Nr 7/8. – P. 103-105. – (Test de românita- te).

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE

2684. Corotenco, Elena. O sursă valoroasă de informare şi documentare – biobibliografia :

[în cadrul Bibl. Şt. Centrale "A. Lupan" a Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / Elena Corotenco // Biblio Scientia. – 2009. – Nr 1/2. – P. 42-46 : fot. – Bibliogr. : 12 tit.

2685. Şpac, Ion. Clepsidra anilor : [dialog cu I. Şpac, bibliograf şi bibliolog] / consemnare de Ludmila Marişceac // Biblio Scientia. – 2009. – Nr 1/2. – P. 111-113 : fot. (Vezi de asemenea Nr 2693, 2761)

59

Cronica articolelor de revistă Nr 8-2010 ≡ Magazine article annals Nr 8-2010

02 BIBLIOTECONOMIE

2686. Bodarev, Lilia. Cultura informaţională în contextul modernizării documentării ştiinţifice

: [în activitatea bibl. acad.] / Lilia Bodarev // Biblio Scientia. – 2009. – Nr 1/2. – P. 68-70.

2687. Boţan-Gaina, Elena. Biblioteca academică – tendinţe în dezvoltarea colecţiilor / Elena

Boţan-Gaina // Biblio Scientia. – 2009. – Nr 1/2. – P. 90-93. – Bibliogr. în note, p. 93 (9 tit.).

2688. Cojocaru, Igor. Instrumentul Bibliometric Naţional – sistem informatic performant,

deschis, flexibil, scalabil / Igor Cojocaru, Gheorghe Cuciureanu, Olga Moraru // Intellectus. – 2010. – Nr 2. – P. 44-55 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 9 tit.

2689. Costaş, Rodica. De la Biblioteca Congresului din Washington–la Biblioteca Ştiinţifică

Centrală "Andrei Lupan" a Academiei de Ştiinţe a Moldovei / Rodica Costaş, Lucia Arnăut // Biblio

Scientia. – 2009. – Nr 1/2. – P. 93-96 : fot.

2690. Kulikovski, Lidia. Evaluarea eficienţei managementului resurselor umane la Bibliote-

ca Municipală "B. P. Hasdeu". Politici de personal (1) / Lidia Kulikovski, Tatiana Şatravca // Biblio Scientia. – 2009. – Nr 1/2. – P. 77-89 : tab. – Bibliogr. în note, p. 89 (8 tit.).

2691. Luchian, Tatiana. Biblioteca Virtuală Europeană / Tatiana Luchian // Biblio Scientia. –

2009. – Nr 1/2. – P. 101-108 : fig.

2692. Marişceac, Ludmila. Biblioteca Congresului – edificiul cunoştinţelor : [file despre Bibl.

Naţ. a Statelor Unite ale Americii] / Ludmila Marişceac // Biblio Scientia. – 2009. – Nr 1/2. – P. 97-

101 : fot.

2693. Melnic, Liliana. Analiza necesităţilor informaţionale ale specialiştilor chimişti şi eficien-

ţa cerinţei bibliografice în cadrul BŞC : [Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" a Acad. de Ştiinţe a

Moldovei] / Liliana Melnic // Biblio Scientia. – 2009. – Nr 1/2. – P. 70-73 : tab.

2694. Plăieşu-Dvornic, Cristian. "Biblioteca 2.0" – o nouă terminologie informaţională pen-

tru biblioteci / Cristian Plăieşu-Dvornic // Biblio Scientia. – 2009. – Nr 1/2. – P. 108-110 : fig. – Bibliogr. în note, p. 110 (3 tit.).

2695. Popescu, Maria. Modernizarea serviciilor de informare a cititorilor – un imperativ al

timpului / Maria Popescu, Valentina Tcacenco, Tamara Marian // Biblio Scientia. – 2009. – Nr 1/2. – P. 65-67.

2696. Ţurcan, Nelly. Politicile Accesului Deschis în ţările în tranziţie : [acces la inform. bibli-

oteconomică] / Nelly Ţurcan // Biblio Scientia. – 2009. – Nr 1/2. – P. 27-41. – Bibliogr. în note, p. 39-41 (43 tit.).

2697. Ungureanu, Elena. Intertextualitate, citat şi plagiat : [despre Instrumentul Bibliometric

Naţ. – platforma creării bibl. electronice ale viitorului în Moldova] / Elena Ungureanu // Intellectus. – 2010. – Nr 2. – P. 15-20. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 14 tit.

60

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

2698. Vasilache, Raisa. O viaţă trăită în lumea cărţilor. Silvia Colesnic la 60 de ani : [şefa Secţiei Relaţii cu Publicul şi Conservarea Fondurilor ale Bibl. Şt. Centrale "A. Lupan"] / Raisa Vasilache, Elena Vasilache // Biblio Scientia. – 2009. – Nr 1/2. – P. 118-119. – Bibliogr. în note, p. 119 (2 tit.).

2699. Zasaviţchi, Lidia. Utilizarea datelor bibliometrice în asigurarea informaţională a cerce- tărilor ştiinţifice în domeniul ecologiei şi al mediului ambiant : [la Bibl. Şt. Centrală "A. Lupan"] / Lidia Zasaviţchi // Biblio Scientia. – 2009. – Nr 1/2. – P. 52-64 : fig., tab. – Bibliogr. în note, p. 57 (10 tit.).

2700. Алексеев, Юрий. Бесценный дар : [о передачи личн. кн. рус. писателя- переводчика Юрия Алексеевича Кожевникова Нац. б-ке Молдовы] / Юрий Алексеев // Наше поколение. – 2010. – Nr 7. – P. 3-5 : fot.

2701. Гурьева, В. Г. Актуальные проблемы выполнения тематических запросов чита- телей в Библиотеке Института Химии Академии Наук РМ / В. Г. Гурьева // Biblio Scientia. – 2009. – Nr 1/2. – P. 73-76 : tab. (Vezi de asemenea Nr 2858)

06 Organizaţii (în general) 069 Muzee

(Vezi Nr 3168)

070 Ziaristică. Presă

2702. Şpac, Ion. Revista "Basarabia Economică" : [еd. 1919-1923 ; 1936-1940] / Ion Şpac // Biblio Sci