Sunteți pe pagina 1din 222

ISSN 1857-0550

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 4
2009

CNCM
Chişinău 2009
MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

2009
Nr 4

NBCM
Chişinău 2009
MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională
a Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

2009
Nr 4

CNCM
Chişinău 2009
Alcătuitori : Valentina CHITOROAGĂ
Renata COZONAC
Olesea ZABIACO
Fevronia PASCARI
Claudia BÂGU
Nina MICHERIN
Ludmila CORGHENCI

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of


Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul
1958: Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova; alcăt. :
Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp.
şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera
Naţ. a Cărţii, 2009 (Valinex SRL). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-
9730-3-8.
Nr 4, 2009. – 2009. – 222 p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb. străine. –
50 ex. – ISBN 978-9975-49-007-8.

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2009
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2009
APRILIE NR 4 APRIL
(545-809)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
003 Sisteme de scriere şi notare
545. Терехов, Б. М.
Быстрописание / Б. М. Терехов. – К. : "Alina Scorohodova" ÎI, 2009. – 21 cm. –
ISBN 978-9975-9957-2-6.
[Ч.] 1 : Умный алфавит. – 2009. – 33, [1] p. : des. – Bibliogr.: p. 32-33 (10 tit.) şi
în notele de subsol. – F. f. de tit. – 100 ex. – ISBN 978-9975-9957-3-3. – [2009-667].
003.3
546. [Ч.] 2 : Хитрые буквы. – 2009. – 40, [1] p. : des. – Bibliogr.: p. 39-40 (10
tit.). – F. f. de tit. – 100 ex. – ISBN 978-9975-9957-4-0. – [2009-668].
003.3
547. [Ч.] 3 : Мудрые приёмы. – 2009. – 17, [1] p. – Bibliogr.: p. 17-18 (10 tit.).
– F. f. de tit. – 100 ex. – ISBN 978-9975-9957-5-7. – [2009-669].
003.3
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
548. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :
Cărţi. Autoreferate. Teze. Materiale bibliografice. Recenzii. Publ. artă plastică. Note muz.
Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep.
Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red.
resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a
Cărţii, 2009 (Tipogr. "Valinex" SA). – 20 cm. – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 12, 2008. – 2009. – 410 p. – Texte: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. –
ISBN 978-9975-49-003-0. – [2009-766].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Materiale bibliografice –
Recenzii – Publicaţii de artă plastică – Note muzicale – Articole din reviste şi ziare.
015(478)

5
Cronica cărţii Nr 4-2009 ≡ Book annals Nr 4-2009

549. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Resurse electronice : Se ed. din anul 1958 :
Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata
Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design :
Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2009 (Tipogr. "Valinex" SA). – 20 cm. –
ISSN 1875-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 1, 2009. – 2009. – 235 p. – Texte: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. –
ISBN 978-9975-49-004-7. – [2009-767].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi zi-
are – Resurse electronice.
015(478)
550. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :
Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera
Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea
Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. –
Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2009 (Tipogr. "Valinex" SA). – 20 cm. – ISSN 1875-0550. –
ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 2, 2009. – 2009. – 235 p. – Texte: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. –
ISBN 978-9975-49-005-4. – [2009-768].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi zi-
are.
015(478)
551. Victor Popa: Drumul ascensiunii : Studium in honorem : [Biobibliogr.] /
Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Informaţional Biblioteconomic ; alcăt. : Lorina
Beşelea, Olga Ciocan, Tatiana Panaghiu ; red. resp.: Ludmila Corghenci ; red. bibliogr.:
Valentina Chitoroagă ; ed. îngrijită de Zinaida Sochircă. – Ch. : ULIM, 2009. – 185 p. : fig.,
fot. ; 21 cm. – (Colecţia "Universitaria" ; Fascicula a 37-a).
50 ex.
ISBN 978-9975-934-66-4.
[2009-619].
- - 1. Drept constituţional – Indici bibliografici. 2. Popa, Victor, 1949 - …, jurist –
Biobibliografie.
016:[342+929]
030 Lucrări de referinţă generale
552. Minunile lumii / N. N. Malofeeva, I. V. Travina, [E. V. Şironina] ; trad. din
lb. rusă: Constantin Dragomir ; pict. M. O. Dmitriev, O. V. Ivanov. – Ch. : "Biblion" SRL;
Pereslavli (Rusia) : "Integral" SRL 2009 (Combinatul Poligraf or. Tveri, Rusia). – 95, [1] p. :
il. color ; 22 cm. – (Enciclopedia pentru copii "Micul Erudit"). – (Billion).
Tit. orig.: Чудеса света. – Al 3-lea aut. indicat din ed. rusă. – Ind.: p. 94-95. –
4000 ex.

6
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-112-00-0 (în cop. tare).


[2009-682].
- - 1. Enciclopedii pentru copii.
030:087.5
06 ORGANIZAŢII (ÎN GENERAL)
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
553. Pentru ce şi cum se înfiinţează asociaţiile obşteşti / Asoc. Intern. Ecologi-
că a Păstrătorilor Râului "Eco-TIRAS" ; red. ed.: Ilia Trombiţki, Tatiana Siniaeava. – Ed. a 3-
a (rev. şi compl.). – Ch. : Eco-TIRAS, 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 122 p. : tab. ; 21
cm.
Apare cu sprijinul financ. al Uniunii Europene. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-66-117-1.
[2009-610].
- - 1. Asociaţii obşteşti.
061.2(094)
554. Idem în lb. rusă : Для чего и как создаются общественные объедине-
ния. – К. : Eco-TIRAS, 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 124 p. : tab. ; 21 cm.
Изд. при фин. поддержке Европ. Союза. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-66-088-4.
[2009-611].
- - 1. Asociaţii obşteşti (rusă).
061.2(094)
555. Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret : Ed. a 13-a : Centrul
Intern. de Expoziţii "Moldexpo", 1-4 apr. 2009 : Program-Catalog / Secţia Naţ. a Consiliului
Intern. al Cărţii pentru Copii şi Tineret (IBBY), Min. Culturii şi Turismului al Rep. Moldova,
Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova [et al.]. – Ch. : Cartier, 2009 (Tipogr. "Baştina-
Radog" SRL). – 96 p. ; 20 cm.
Text paral.: lb. rom., engl. – Sponsori Ambasada SUA în Rep. Moldova, "Baştina
Radog" SRL, Ed. "Prut Internaţional" [et al.]
[2009-540].
- - 1. Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, 2009, Chişinău.
061.4:02=135.1=111
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
556. "Mediul şi dezvoltarea durabilă", simpoz. jubiliar intern. (2008 ; Chişi-
nău). Materialele simpozionului jubiliar internaţional "Mediul şi dezvoltarea durabilă" : (70
ani de la fondarea fac. geografie), 13-15 noiemb. 2008 / com. coord. : Mitrofan Cioban,
Laurenţiu Calmuţchii, Lora Moşanu [et al.] ; com. org.: Igor Codreanu, Valeria Fedco, Anatol
Puţuntică [et al.]. – Ch. : Labirint, 2009. – 359, [1] p. : fig., tab. ; 28 cm.

7
Cronica cărţii Nr 4-2009 ≡ Book annals Nr 4-2009

Antetit.: Univ. de Stat Tiraspol, Fac. Geografie. – Texte: lb. rom. rusă. – Bibliogr.
la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul financ. al Fondului Ecologic Naţ. – 460 ex.
ISBN 978-9975-943-80-2.
[2009-660].
- - 1. "Mediul şi dezvoltarea durabilă" – Simpozion jubiliar internaţional.
082+378.4(478-25)+502/504=135.1=161.1
557. "Probleme ale ştiinţelor socio-umane şi modernizării învăţământului",
conf. şt. anuală (2009 ; Chişinău). Probleme ale ştiinţelor socio-umane şi modernizării
învăţământului : Conf. şt. anuală a Univ. Pedagogice de Stat "Ion Creangă", (24-25 febr.
2009) / col. red.: Vasile Cojocaru, Nicolae Chicuş, Igor Racu [et al.] ; coord.: Nicolae Banuh.
– Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 20 cm. – ISBN 978-9975-921-70-1. –
Antetit.: Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă".
Vol. 1. – 2009. – 596 p. : fig., histogr., tab. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-921-80-0. – [2009-687].
- - 1. "Probleme ale ştiinţelor socio-umane şi modernizării învăţământului" – Con-
ferinţă ştiinţifică anuală (rom., rusă).
082:378.637(478-25)=135.1=161.1
558. Vol. 2. – 2009. – 592 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., fr., germ., rusă. – Rez.:
lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-921-
80-0 (eronat). – [2009-688].
- - 1. "Probleme ale ştiinţelor socio-umane şi modernizării învăţământului" – Con-
ferinţa ştiinţifică anuală.
082:378.637(478-25)=00
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
559. Alimente = Продукты. – Ch. : "Vite-jesc" SRL, 2009. – [10] p., inclusiv
cop. : il. color ; 9 x 10 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Carte-pliant de buzunar. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4041-4-3.
[2009-629].
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5=135.1=161.1
560. Animale de pădure = Лесные животные. – Ch. : "Vite-jesc" SRL, 2009. –
[10] p., inclusiv cop. : il. color ; 9 x 10 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Carte-pliant de buzunar. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4012-1-0.
[2009-631].
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5=135.1=161.1

8
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

561. Animale diferite = Разные животные. – Ch. : "Vite-jesc" SRL, 2009. – [10]
p., inclusiv cop. : il. color ; 9 x 10 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Carte-pliant de buzunar. –1000 ex.
ISBN 978-9975-4012-7-2.
[2009-637].
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5=135.1=161.1
562. Animale domestice = Домашние животные. – Ch. : "Vite-jesc" SRL,
2009. – [10] p., inclusiv cop. : il. color ; 9 x 10 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Carte-pliant de buzunar. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4012-2-7.
[2009-632].
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5=135.1=161.1
563. Animale sălbatice = Дикие животные. – Ch. : "Vite-jesc" SRL, 2009. –
[10] p., inclusiv cop. : il. color ; 9 x 10 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Carte-pliant de buzunar. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4012-4-1.
[2009-634].
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5=135.1=161.1
564. Carp, Terentie
În lumea copiilor cu vorba înţeleptului : [istoria şi tradiţia neamului] / Terentie Carp
; prez. graf. R. Condrat. – Ch. : S. n., 2009 [Tipogr. Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI]. – [158]
p. : fot. color ; 17 x 23 cm.
Bibliogr.: p. 157 (18 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-930-90-1 (în cop. tare).
[2009-741].
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5(084.12)
565. Clausener-Petit, Magali
Sexualitatea explicată adolescenţilor / Magali Clausener-Petit ; trad. din fr. de Mi-
haela Bunduc ; il. de Soledad ; cop.: La Martinière Jeunesse. – Ch. : Cartier, 2009 (Combi-
natul Poligr.). – 107 p. : il. color ; 21 cm. – (Colecţia "Cartier verde" 11+ / coord. de Vitalie
Coroban).
Tit. orig.: Le sexualité expliquée aux ados. – 800 ex.
ISBN 978-9975-79-572-2 (în cop. tare).
[2009-617].
- - 1. Educaţie sexuală – Adolescenţi. 2. Cărţi pentru copii.
087.5:613.88

9
Cronica cărţii Nr 4-2009 ≡ Book annals Nr 4-2009

566. Flori = Цветы. – Ch. : "Vite-jesc" SRL, 2009. – [10] p., inclusiv cop. : il. co-
lor ; 9 x 10 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Carte-pliant de buzunar. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4041-0-5.
[2009-625].
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5=135.1=161.1
567. Fructe = Фрукты. – Ch. : "Vite-jesc" SRL, 2009. – [10] p., inclusiv cop. : il.
color ; 9 x 10 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Carte-pliant de buzunar. –1000 ex.
ISBN 978-9975-9933-1-9.
[2009-640].
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5=135.1=161.1
568. Jaoui, Sylvaine
Oare chiar aşa să fie fetele? / Sylvaine Jaoui ; trad. din fr. de Mihaela Bunduc ; il.
de Manu Boisteanu ; cop.: La Martinière Jeunesse. – Ch. : Cartier, 2009 (Combinatul
Poligr.). – 87 p. : il. color ; 21 cm. – (Colecţia "Cartier verde" 11+ / coord. de Vitalie
Coroban).
Tit. orig.: C'est vraiment comme ça les filles? – 800 ex.
ISBN 978-9975-79-570-8 (în cop. tare).
[2009-618].
- - 1. Educaţie sexuală – Fete. 2. Cărţi pentru copii.
087.5:613.88
569. Joly, Dominique
Dicţionarul piraţilor şi al corsarilor / Dominique Joly ; trad. din fr. de Ioan T. Biţa ;
il. de Christel Espié ; cop.: La Martinière Jeunesse. – Ch. : Cartier, 2009 (Tipogr. "Bons
Offices" SRL). – 124 p. : il. color. ; 21 cm. – (Colecţia "Cartier codobelc" / coord. de Vitalie
Coroban).
Tit. orig.: Le dico des pirates et de corsaires. – Ind.: p. 124. – 800 ex.
ISBN 978-9975-79-560-9 (în cop. tare).
[2009-715].
- - 1. Piraţi – Dicţionare pentru copii. 2. Corsari – Dicţionare pentru copii.
087.5
570. Jucării = Игрушки. – Ch. : "Vite-jesc" SRL, 2009. – 9 x 10 cm.
[Nr] 1. – 2009. – [10] p., inclusiv cop. : il. color. – Text paral.: lb. rom., rusă. – Car-
te-pliant de buzunar. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4041-2-9. – [2009-627].
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5=135.1=161.1

10
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

571. [Nr] 2. – 2009. – [10] p., inclusiv cop. : il. color. – Text paral.: lb. rom., rusă.
– Carte-pliant de buzunar. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4041-3-6. – [2009-628].
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5=135.1=161.1
572. Legume = Овощи. – Ch. : "Vite-jesc" SRL, 2009. – [10] p., inclusiv cop. :
il. color ; 9 x 10 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Carte-pliant de buzunar. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4012-6-5.
[2009-636].
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5=135.1=161.1
573. Legume = Овощи. – Ch. : "Vite-jesc" SRL, 2009. – [10] p., inclusiv cop. :
il. color ; 9 x 10 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Carte-pliant de buzunar. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4012-8-9.
[2009-638].
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5=135.1=161.1
574. Locuitorii mării = Морские жители. – Ch. : "Vite-jesc" SRL, 2009. – [10]
p., inclusiv cop. : il. color ; 9 x 10 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Carte-pliant de buzunar. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4041-5-0.
[2009-630].
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5=135.1=161.1
575. Maşini speciale = Специальные машины. – Ch. : "Vite-jesc" SRL, 2009.
– [10] p., inclusiv cop. : il. color ; 9 x 10 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Carte-pliant de buzunar. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4041-1-2.
[2009-626].
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5=135.1=161.1
576. Păsări domestice = Домашние птицы. – Ch. : "Vite-jesc" SRL, 2009. –
[10] p., inclusiv cop. : il. color ; 9 x 10 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Carte-pliant de buzunar. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4012-3-4.
[2009-633].
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5=135.1=161.1

11
Cronica cărţii Nr 4-2009 ≡ Book annals Nr 4-2009

577. Piquemal, Michel


Dicţionarul indienilor / Michel Piquemal ; trad. din fr. de Corina Iftimia ; il. de Jean-
Michel Arroyo ; cop.: La Martinière Jeunesse. – Ch. : Cartier, 2009 (Tipogr. "Bons Offices"
SRL). – 124 p. : il. color ; 21 cm. – (Colecţia "Cartier codobelc" / coord. de Vitalie Coroban).
Tit. orig.: Le dico des indiens. – Ind.: p. 124. – 800 ex.
ISBN 978-9975-79-561-6 (în cop. tare).
[2009-716].
- - 1. Indieni (pieile roşii) – Dicţionare pentru copii.
087.5
578. Pomuşoare = Ягоды. – Ch. : "Vite-jesc" SRL, 2009. – [10] p., inclusiv cop.
: il. color ; 9 x 10 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Carte-pliant de buzunar. –1000 ex.
ISBN 978-9975-4012-5-8.
[2009-635].
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5=135.1=161.1
579. Pouilloux, David
Oare chiar aşa să fie băieţii? / David Pouilloux ; trad. din fr. de Mihaela Bunduc ; il.
de Frapar ; cop.: La Martinière Jeunesse. – Ch. : Cartier, 2009 (Combinatul Poligr.). – 107,
[1] p. : il. color ; 21 cm. – (Colecţia "Cartier verde" 11+ / coord. de Vitalie Coroban).
Tit. orig.: C'est vraiment comme ça les garçons? – 800 ex.
ISBN 978-9975-79-571-5 (în cop. tare).
[2009-616].
- - 1. Educaţie sexuală – Băieţi. 2. Cărţi pentru copii.
087.5:613.88
580. Royo, Daniel
Dicţionarul cavalerilor : pentru copii de la 9 ani / Daniel Royo ; trad. din fr. de Ga-
briela Şiclovan ; il. de Jean-Michel Arroyo ; cop.: La Martinière Jeunesse. – Ch. : Cartier,
2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 124 p. : des. color ; 21 cm. – (Colecţia "Cartier codo-
belc" / coord. de Vitalie Coroban).
Tit. orig.: Le dico des chevaliers. – Ind.: p.124. – 800 ex.
ISBN 978-9975-79-562-3 (în cop. tare).
[2009-569].
- - 1. Cavaleri – Dicţionare pentru copii.
087.5

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
581. Corcimar, Alexei

12
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Îngerul din cristal : o taină a sănătăţii, frumuseţii şi nemuririi / Alexei Corcimar. –


Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 187 p. : fig. ; 21 cm.
ISBN 978-9975-106-26-9.
[2009-576].
- - 1. Filozofia spiritului.
13

2 RELIGIE. TEOLOGIE
582. Bouflet, Joachim
O istorie a miracolelor : Din Evul Mediu până în zilele noastre / Joachim Bouflet ;
trad. din fr. de Gabriela Şiclovan ; cop.: Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2009 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 308, [5] p. ; 21 cm. – (Colecţia "Cartier istoric" / coord. de Inga Druţă).
Tit. orig.: Une histoire des miracles Du Moyen Âge à nos jours. – Bibliogr. în note-
le de subsol. – 800 ex.
ISBN 978-9975-79-566-1 (în cop. tare).
[2009-603].
- - 1. Religii – Miracole.
2
21/29 SISTEME RELIGIOASE. RELIGII. CREDINŢĂ
583. O zi de neuitat : [importanţa sărbătorilor religioase] / Asoc. de Publicaţii
"Vestitorul Reformei". – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 76 p. : fig., tab. ; 20
cm.
6000 ex.
ISBN 978-9975-78-725-3.
[2009-590].
- - 1. Creştinism.
242
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
584. Cugetări duhovniceşti : Din înţelepciunea sfinţilor : [în vol.] / concepţie şi
sel. : Ala Rusnac ; cop.: Veronica Mariţ. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Cen-
trală"). – 20 cm.
Vol. 1. – 2009. – 270, [2] p. – Bibliogr.: p. 267-270 (75 tit.). – 500 ex. – ISBN 978-
9975-947-68-8. – [2009-598].
- - 1. Cugetări duhovniceşti.
27
585. Mintalitate curată – omenire fericită pe pământ / arhimandritul Rafail. –
[Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")]. – 32 p. ; 21 cm.
F. f. de tit.
[2009-769].

13
Cronica cărţii Nr 4-2009 ≡ Book annals Nr 4-2009

27
586. Parabolele Domnului Isus : Caiet pentru participanţii taberei El-Şadai /
Asoc. Obştească El-Şadai. – [Ch. : S. n., 2009] (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 47, [1] p. : fig.
; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-78-745-1.
[2009-597].
- - 1. Religie creştină – Parabole.
27-29

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
587. Cornea, Valentina
Activitatea administraţiei publice locale: abordare sociologică / Valentina Cornea.
– Cahul : S. n., 2009 [Tipogr. "Print-Caro" SRL]. – 225 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 202-221 (261 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4044-2-6.
[2009-704].
- - 1. Administraţie publică locală – Sondaj sociologic.
303:352
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică
588. Spinei, Larisa
Biostatistica : [pentru uzul studenţilor] / Larisa Spinei, Oleg Lozan, Vladislav
Badan ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Şc. de Management
în Sănătate Publică. – Ch. : Şc. de Management în Sănătate Publică, 2009 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 186 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 181-186 (96 tit.) şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al
Fundaţiei Soros Moldova. – 250 ex.
ISBN 978-9975-78-743-7 (în cop. tare).
[2009-755].
- - 1. Biostatistică.
311.2(075.8)
589. Шушу-Цуркан, Аурелия Георгиевна
Статистика : Стат. показатели в исслед. конкретных макроэкон. процессов :
Учеб. для вузов / Аурелия Георгиевна Шушу-Цуркан. – К. : [Centrul Ed. al UASM], 2009
(Tipogr. "Print-Caro" SRL). – 410 p. : fig., tab. ; 21 cm.

14
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 407-410 (57 tit.) şi în notele de subsol. – 200 ex.


ISBN 978-9975-64-160-9.
[2009-699].
- - 1. Statistică (rusă).
311(075.8)
314 Demografie. Studiul populaţiei
590. Ghid de pre-migrare cu privire la etapele procesului migraţional şi proce-
durile administrative. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 56 p. : tab. ; 30 cm.
Apare cu sprijinul financ. a Uniunii Europene, Comisiei Europene. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-80-214-7.
[2009-553].
- - 1. Migraţie – Proceduri administrative.
314.7
591. Iurcu, Sergiu
Ghid în domeniul migraţiei : pentru sindicatele din Rep. Moldova / Sergiu Iurcu. –
Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – 36 p. : tab. ; 24 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Uniunii Europene,
Comisiei Europene. – 150 ex.
ISBN 978-9975-80-207-9.
[2009-549].
- - 1. Migraţie.
314.7(036)
592. Proiect de cooperare tehnică "Oportunităţi de angajare şi instruire profesi-
onală, măsuri ale politicii migraţionale în scopul prevenirii şi reducerii traficului de femei în
Albania, Moldova şi Ucraina", oct. 2003 – oct. 2008 / Org. Intern. a Muncii Irish Aid Dep. of
Foreign Affairs An Roinn Gnόthaí Eachtracha ; alcăt.: Gloria Moreno Fontes Chammartin,
Anna Farkas, Jana Costachi [et al.]. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – 83 p. : fig., tab. ; 30
cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Guvernului Rep. Irlan-
deze. – 150 ex.
ISBN 978-9975-928-65-6.
[2009-563].
- - 1. Migraţie – Politici. 2. Prevenirea traficului de femei.
314.7:343.54-055.2(496.5+478+477)
316 Sociologie
593. Moldova în cifre = Молдова в цифрах … : Breviar statistic / Biroul Naţ. de
Statistică al Rep. Moldova ; col. red. Vladimir Golovatiuc (preş.), Oleg Cara, Maria Godiac. –
Ch. : Statistica, 2009 (F.E.-P."Tipogr. Centrală"). – 11 x 15 cm. – (Statistica Moldovei).

15
Cronica cărţii Nr 4-2009 ≡ Book annals Nr 4-2009

… 2009. – 2009. – 96 p. : diagr., tab. – Text paral.: lb. rom., rusă. – 400 ex. –
ISBN 978-9975-4034-6-7. – [2009-751].
- - 1. Situaţie social-economică – Republica Moldova – Date statistice (rom., rusă).
316+338(478)(083.41)=135.1=161.1
594. Moldova in figures = La Moldovie en chiffres … : Statistical pocket-book /
Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova ; ed. board : Vladimir Golovatiuc (pres.), Oleg
Cara, Maria Godiac. – Ch. : Statistica, 2009 (F.E.-P."Tipogr. Centrală"). – 11 x 15 cm. –
(Statistica Moldovei).
… 2009. – 2009. – 96 p. : diagr., tab. – Text paral.: lb. engl., fr. – 250 ex. – ISBN
978-9975-4034-7-4. – [2009-752].
- - 1. Situaţie social-economică – Republica Moldova – Date statistice (engl., fr.).
316+338(478)(083.41)=111=133.1
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
595. Covaş, Lilia
Responsabilitatea socială corporativă: aspecte practice / Lilia Covaş, Aurelia
Braguţa. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 170, [5] p. : fig., fot. color, tab. ;
25 cm.
Bibliogr.: p. 167-170 şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al PNUD
Moldova şi Guvernului Belgiei. – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-752-9.
[2009-759].
- - 1. Procese sociale – Responsabilitate.
316.4
596. Проблемы адаптации молодежи в современной экономике = Proble-
mele adaptării tineretului într-o economie modernă / Соврем. гуманит. ин-т ; ред. кол.:
Казанцева Ольга Ивановна (гл. ред.), Пасечник Ольга Юрьевна, Акулай Елена Вла-
димировна. – К. : Соврем. гуманит. ин-т, 2009 (Tipogr. "Business-Elita" SRL). – 90 p. :
fig., tab. ; 21 cm. – (Серия "Молодежь и общество в XXI веке"). – 2008 год – Год Моло-
дежи в Республике Молдова.
Text: lb. rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9935-3-1.
[2009-624].
- - 1. Tineret – Adaptarea la schimbări sociale (rom., rusă).
316.42-053.6(082)
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale
597. Cojocaru, Maia
Comunicare relaţională : Suport de curs pentru studii licenţă / Maia Cojocaru ;
Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei,

16
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Centru de Resurse Curriculare. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 69 p. :
scheme, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 67-69. – 200 ex.
ISBN 978-9975-46-032-3.
[2009-742].
- - 1. Comunicare relaţională.
316.77+378(075.8)
32 POLITICĂ
598. Metodologia cercetării în domeniul studiilor sud-est europene: studii de
caz / Emil Dragnev, Virgil Pâslariuc, Igor Caşu [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova, Catedra
UNESCO Studii Sud-Est Europene. – Ch. : CEP USM, 2009. – 192 p. : tab. ; 25 cm.
Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul
financ. al Fundaţiei Soros Moldova. – 170 ex.
ISBN 978-9975-70-838-8.
[2009-676].
- - 1. Studii sud-est europene – Metodologie.
32+39+7.0(075.8)
599. Бенюк, Валентин
История политических учений : в 12-ти ч. : Учеб. и метод. пособие для пре-
подавателей и студентов, обучающихся по спец. "Политология" / Валентин Бенюк,
Эдуард Волков ; Гос. ин-т междунар. отношений Молдовы. – Ch. : [CE UASM], 2009
(Tipogr. "Print-Caro" SRL). – 21 cm. – ISBN 978-9975-64-126-5.
Ч. 1. Политическая мысль Древнего Востока. – 2009. – 272 p. – Bibliogr.: p.
140-146 (79 tit.). – 300 ex. – ISBN 978-9975-64-164-7. – [2009-701].
- - 1. Politică – Orientul antic – Istorie (rusă).
32(3)(075.8)
600. Олейник, Людмила Георгиевна
Современный переходный период: сравнительный анализ : [монография] /
Людмила Георгиевна Олейник ; Европ. ун-т Респ. Молдова. – К. : "Helmax-Exim" SRL,
2009. – 159 p. : tab. ; 23 cm.
Bibliogr.: p. 137-149 (237 tit.) şi în notele de subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-9676-4-8.
[2009-565].
- - 1. Perioadă de tranziţie contemporană (rusă). 2. Politică.
32
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
601. Боршевский, Андрей
Демократия : Учеб. пособие / Андрей Боршевский, Борис Сосна, Илья Рота-
ру ; Нац. ин-т женщин Молдовы "Равноправие", Ин-т культ. наследия Акад. наук Мол-

17
Cronica cărţii Nr 4-2009 ≡ Book annals Nr 4-2009

довы, Европ. ун-т Молдовы. – К. : National Inst. for Women of Moldova "Equality", 2009. –
52 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 48-52 (128 tit.). – 2500 ex.
ISBN 978-9975-9681-7-1.
[2009-673].
- - 1. Democraţie (rusă).
321.7(075.8)
323 Politică internă
602. "Persoanele originare din Republica Moldova domiciliate peste hota-
re (diaspora moldovenească)", congr. (3 ; 2008 ; Chişinău). Congresul al ІІІ-lea al per-
soanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste hotare (diaspora moldoveneas-
că) = Третий конгресс выходцев из Республики Молдова проживающих за рубежом
(молдавская диаспора) : Raporturi, comunic., opinii, alte doc., 12-14 oct. 2008, Chişinău /
alcăt.: Tatiana Levandovskaia, Ecaterina Dulgher, Sofia Torlac ; resp. ed.: Olga
Goncearova. – Ch. : "Baştina-Radog" SRL, 2009. – 60, [10] p. : fot. color ; 29 cm.
Antetit.: Biroul Relaţii Interetnice. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. în note la sfâr-
şitul art. şi în notele de subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9878-5-1.
[2009-662].
323.113(478)(082)=135.1=161.1
323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova
Ghidul alegătorului. – Nr 630.
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
603. "The Black Sea Region: a security minefield or a partnership road?",
intern. conf., discussion papers (4 ; 2009 ; Chişinău). The Black Sea Region: a security
minefield or a partnership road? : A Plea towards Enhanced Solidarity and Coop. in the EU
Neighbourhood : # 4 discussion papers : [Intern. Conf.], November 21, 2008, Chişinău /
coord.: Igor Munteanu. – Ch. : Cartier, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 127 p. : tab. ; 24
cm.
Antetit.: Intra-Regional Perspectives on the Black Sea Affairs. – Bibliogr.: p. 121-
123 şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Friedrich Ebert. – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-573-9.
[2009-760].
- - 1. "The Black Sea Region: a security minefield or a partnership road?" – Inter-
national conference.
327

18
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


604. "Cercetarea economică a tinerilor savanţi în condiţiile edificării socie-
tăţii bazate pe cunoaştere", conf. şt. intern. a tinerilor cercetători (1 ; 2008 ; Chişinău).
1-a Ediţie a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale a Tinerilor Cercetători "Cercetarea econo-
mică a tinerilor savanţi în condiţiile edificării societăţii bazate pe cunoaştere", 27 iun. 2008 /
com. org. : Alexandrin Caraganciu (copreş.), Angela Timuş, Victoria Timuş [et al.]. – Ch. :
IEFS, 2008. – 566 p. : diagr., fig., tab. ; 25 cm.
Antet.: Inst. de Econ., Finanţe şi Statistică, Inst. Intern. de Management "Imi-
Nova". – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele
de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9823-1-3.
[2009-588].
- - 1. "Cercetarea economică a tinerilor savanţi în condiţiile edificării societăţii ba-
zate pe cunoaştere" – Conferinţă ştiinţifică internaţională a tinerilor cercetători.
33:001.891(082)=135.1=111=161.1
330 Economie în general. Economie politică
605. Казанцева О. И.
Экономическая теория = Teorie economică / О. И. Казанцева ; Соврем. гума-
нит. ин-т. – К. : Соврем. гуманит. ин-т, 2009 (Tipogr. "Bussines-Elita" SRL). – 197 p. : fig.,
tab. ; 21 cm. – (Серия "Учебное пособие").
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Text: lb. rusă. – Bibliogr.: p. 184-197. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9935-4-8.
[2009-684].
- - 1. Teorie economică (rusă).
330.8(075.8)
606. Sava, Elena
Îndrumar metodic pentru examenul de licenţă la disciplina "Teorie economică" /
Elena Sava, Maria Hămuraru, Victoria Ţăruş ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ.,
Catedra Teorie Econ. şi Metodologia Cercet. – Ch. : "Primex Com" SRL, 2009. – 61 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 61 (20 tit.). – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-70-840-1.
[2009-656].
330.8(076.5)
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
607. Caminschi, Veaceslav
Ce, De ce şi Cum? : Cum să combatem traficul de fiinţe umane în scopul muncii
forţate? : Ghid pentru patroni şi patronate / Veaceslav Caminschi ; Org. Intern. a Muncii. –
Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 36 p. : scheme, tab. ; 24 cm.

19
Cronica cărţii Nr 4-2009 ≡ Book annals Nr 4-2009

Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 34-36. – Apare cu sprijinul financ. al
Uniunii Europene, Comisiei Europene. – 150 ex.
ISBN 978-9975-80-151-5.
[2009-545].
- - 1. Muncă – Trafic de fiinţe umane.
331.5.024.52
608. Reglementare, Monitorizare şi Implementare : Ghid cu privire la Agenţiile
Private de Ocupare a Forţei de Muncă / Progr. de Acţiuni Spec. de combatere a muncii
forţate (DECLARATION), Dep. Aptitudini şi Angajare (EMP/SKILLS), Biroul Intern. al Muncii,
Geneva. – [Ch. : S. n.,] 2008 [Tipogr. "Bons Offices" SRL]. – 68 p. : tab. ; 30 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-80-233-8.
[2009-714].
- - 1. Resurse umane.
331.5
609. Vidaicu, Mihaela
Manual de standarde pentru agenţiile private de ocupare a forţei de muncă peste
hotare / Mihaela Vidaicu. – [Ch. : "Bons Offices" SRL], 2008. – 40 p. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul
financ. al Uniunii Europene, Intern. Labour Office
ISBN 978-9975-80-232-1.
[2009-713].
331.556
332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe
610. Botnarenco, Ion
Consolidarea terenurilor agricole în Moldova : (teorie, metode, practică) / Ion
Botnarenco ; consultant şt.: Serafim Andrieş ; ref. şt.: Valerian Cerbari, Vladimir Gh. Guţu ;
red. resp.: Dan Nor ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare al
Rep. Moldova, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru [et al.]. – Ch. : Pontos, 2009 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 342 p. : fig., fig. color, tab., [1] f. port. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 256-258 (45 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Agenţiei relaţii Funciare
şi Cadastru a Rep. Moldova. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-72-276-6 (în cop. tare).
[2009-606].
- - 1. Terenuri agricole – Republica Moldova.
332.2(478)
611. Proiectul Dezvoltare Economică Locală : Istorii de succes / Centrul Naţ.
de Asistenţă şi Inform. a Org. Neguvernamentale din Moldova CONTACT ; colab.: Lilia Po-

20
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

rumb, Eugenia Ioxa, Raisa Nistor [et al.] ; resp. ed.: Natalia Răileanu. – Ch. : S. n., 2009
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 56 p. : fot. color ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova, Interchurch Organization
for Development Co-operation din Olanda (ICOO). – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-150-8.
Gratuit. – [2009-544].
- - 1. Republica Moldova – Economie locală.
332(478)
612. Şuleanschi, Sofia
Primii paşi în afaceri : Ghid pentru antreprenorii începători / Sofia Şuleanschi,
Valentina Veveriţa ; Org. Intern. a Muncii, Org. Intern. pentru Migraţie. – Ch. : S. n., 2009
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 143 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 140-141. – Apare cu sprijinul financ. al Comisiei Uniunii Europene,
Min. Afacerilor Externe al Italiei.
[2009-770].
- - 1. Antreprenoriat – Ghiduri.
332.012.4(036)
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
613. Agenda Naţională de Business … : Priorităţi pentru crearea unui mediu
competitiv şi atractiv de business în Republica Moldova / IDIS "Viitorul". – Ch. : S. n., 2009
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 30 cm. + CD-ROM.
… 2009. – 2009. – 58 p. : tab. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al CIPE
(Center for Intern. Private Enterprise). – 500 ex. – ISBN 978-9975-80-213-0. – [2009-541].
- - 1. Business – Republica Moldova.
334.012.4(478)
614. Idem în lb. engl. : National Business Agenda … . – Ch. : S. n., 2009 (Ti-
pogr. "Bons Offices" SRL). – 30 cm. + CD-ROM.
…2009. – 2009. – 58 p. : tab. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al CIPE
(Center for Intern. Private Enterprise). – 100 ex. – ISBN 978-9975-80-218-5. – [2009-543].
- - 1. Business – Republica Moldova (engl.).
334.012.4(478)
615. Idem în lb. rusă : Национальная Бизнес-Повестка … . – Ch. : S. n., 2009
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 30 cm. + CD-ROM.
… 2009. – 2009. – 58 p. : tab. – F. f. de tit. – Изд. при фин. поддержке CIPE
(Междунар. центра част. инициативы). – 500 ex. – ISBN 978-9975-80-217-8. – [2009-
542].
- - 1. Business – Republica Moldova (rusă).
334.012.4(478)
616. Certan, Sergiu

21
Cronica cărţii Nr 4-2009 ≡ Book annals Nr 4-2009

Cum să devii milionar legal în Moldova : Îndrumar practic, verificat de viaţă / Ser-
giu Certan. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 80 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul compartimentelor. – 10000 ex.
ISBN 978-9975-66-110-2 (eronat).
Gratuit. – [2009-644].
- - 1. Afaceri (rusă).
334.012
617. Istorii de succes : Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale. – Ch. : "Garomond-
Studio" SRL, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 30 cm.
Cartea a 2-a. – 2009. – 48 p. : fot. color. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ.
al proiectului RISP. – 1000 ex. – Gratuit. – [2009-585].
- - 1. Antreprenoriat.
334(478)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri.
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
618. Moldova: Note cu privire la politica agrară : Priorităţi de politici pentru dez-
voltarea agriculturii : Raportul Nr. 36366-MD / William Sutton, Zvi Lerman, Niels Otto
Haldrup [et al.] ; Europa şi Asia Centrală Dezvoltare Socială şi Ecologică Durabilă. – Ch. :
S. n., 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 28 cm. – (Documentul Băncii Mondiale).
Vol. 1 : Terenuri agricole. – 2009. – 48 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe cop. –
Bibliogr. în notele de subsol. – 70 ex. – ISBN 978-9975-80-221-5. – [2009-557].
- - 1. Politica agrară – Republica Moldova.
338.43(478)
619. Vol. 2 – Cheltuieli publice. – 2009. – 56 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe
cop. – Bibliogr.: p. 56. – 70 ex. – ISBN 978-9975-80-222-2. – [2009-558].
- - 1. Politica agrară – Republica Moldova.
338.43(478)
620. Idem în lb. engl. : Moldova: Agricultural Policy Notes. – Ch. : S. n., 2009
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 28 cm. – (Document of the World Bank).
Vol. 1 : Land. – 2009. – 46 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr. în
notele de subsol. – 70 ex. – ISBN 978-9975-80-215-4. – [2009-554].
- - 1. Politica agrară – Republica Moldova (engl.)
338.43(478)
621. Vol. 2 : Public Expenditures. – 2009. – 55 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi
pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 55 şi în notele de subsol. – 70 ex. – ISBN 978-9975-80-216-1.
– [2009-555].
- - 1. Politica agrară – Republica Moldova (engl.)

22
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

338.43(478)
Moldova in figures. – Vezi Nr 594.

Moldova în cifre. – Vezi Nr 593.

622. Reabilitarea speranţei pentru o viaţă mai bună : Progr. de Reabilitare a


Inst. Sociale al Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Coop. în Moldova (2001-2008) /
Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Coop. SDC. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Bons
Offices" SRL). – 23, [1] p. : fot. color ; 30 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-80-223-9.
[2009-559].
- - 1. Dezvoltare economică comunitară – Republica Moldova. 2. Dezvoltare socia-
lă.
338(478):316.42
623. Idem în lb. engl. : Rehabilitation of hope for a better life. – Ch. : S. n., 2009
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 23, [1] p. : fot. color ; 30 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-80-224-6.
[2009-560].
- - 1. Dezvoltare economică comunitară – Republica Moldova (engl.). 2 . Dezvolta-
re socială (engl.).
338(478):316.4
338.48 Turism. Economia turismului
624. "Tourism. Leisure. Hotels", expoz. intern. specializată (14 ; 2009 ; Chi-
şinău). Tourism. Leisure. Hotels : Expoziţie Intern. Specializată, ed. a 14-a, 9-12 apr. 2009 :
Cat. oficial. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 117, [4] p. ; 12 x 21 cm.
Antetit.: Centrul Intern. de Expoziţii "Moldexpo" SA, Min. Culturii şi Turismului al
Rep. Moldova, Asoc. Naţ. a Agenţiilor de Turism din Moldova ANTREC Moldova. – Text
paral.: lb. rom., engl., rusă.
[2009-651].
- - 1. Expoziţii internaţionale specializate – Turism.
338.48=135.1=111=161.1

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
625. Baltag, Dumitru
Teoria generală a dreptului : sinteze pentru examen / Dumitru Baltag ; coaut.:
Ecaterina Baltaga. – Ch. : ULIM, 2009. – 354 p. ; 21 cm.

23
Cronica cărţii Nr 4-2009 ≡ Book annals Nr 4-2009

Bibliogr.: p. 343-354 (204 tit.) şi în notele de subsol. – 500 ex.


ISBN 978-9975-934-36-7.
[2009-683].
- - 1. Teoria generală a dreptului.
340.12(075.78)
626. Negru, Andrei
Teoria generală a dreptului şi statului în definiţii şi scheme : Note de curs / Andrei
Negru, Victor Zaharia ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Teoria şi Istoria
Dreptului. – Ch. : "Cu drag" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 199 p. : scheme, tab. ;
24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor.
ISBN 978-9975-4052-3-2.
[2009-771].
- - 1. Statul şi dreptul – Teorie.
340.12(075.8)
341 Drept internaţional
627. Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Hotărârile şi deciziile Curţii Eu-
ropene a Drepturilor Omului în cauzele moldoveneşti / resp. ed. : Vlad Gribincea. – Ch. :
Cartier, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 25 cm. – (Colecţia "Cartier juridic" / coord. de
Oleg Efrim). – ISBN 978-9975-79-445-9.
Vol. 7 : 1 ian. 2008 – 30 iun. 2008. – 2009. – 350 p. – Apare cu sprijinul financ. al
Com. Helsinki pentru Drepturile Omului din Suedia şi Consiliului Europei. – 1000 ex. – ISBN
978-9975-79-557-9 (în cop. tare). – [2009-602].
- - 1. Drepturile omului – Hotărâri – Decizii. 2. Curtea Europeană a Drepturilor
Omului – Hotărâri – Decizii.
341.64(094):342.72/.73(478)
628. "Declaraţia Universală a Drepturilor Omului – pilon în protecţia juridi-
că a drepturilor şi libertăţilor fundamentale în decurs de 60 de ani", conf. şţ. intern.
(2008 ; Bălţi). Declaraţia Universală a Drepturilor Omului – pilon în protecţia juridică a drep-
turilor şi libertăţilor fundamentale în decurs de 60 de ani : Conf. Şţ. Intern., 11 dec. 2008,
Bălţi. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 303, [3] p. : fig. ; 20 cm.
Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo", Bălţi, Fac. de Drept, Instituţia Privată
"Universitas Pro Iure", Clinica Juridică Univ. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfâr-
şitul art. şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Misiunii OSCE în Moldova. –
100 ex.
ISBN 978-9975-51-003-5.
[2009-740].
- - 1. "Declaraţia Universală a Drepturilor Omului – pilon în protecţia juridică a
drepturilor şi libertăţilor fundamentale în decurs de 60 de ani" – Conferinţa ştiinţifică interna-
ţională.

24
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

341.231.14+342(478)(082)=135.1=111=161.1
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
629. Bîrgău, Mihai
Drept constituţional comparat : Curs univ. / Mihai Bîrgău, Valeriu Gureu ; red. şt.:
Ion Buruiană. – Ch. : CEP USM, 2009. – 463, [1] p. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-70-836-4.
[2009-696].
- - 1. Drept constituţional comparat.
342.4(075.8)
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului – pilon în protecţia juridică a drepturi-
lor şi libertăţilor fundamentale în decurs de 60 de ani. – Vezi Nr 628.

630. Ghidul alegătorului : Ghid pentru formatori de opinie şi cetăţeni cu privire


la inst. publ. centrale şi viziunea concurenţilor electorali pentru viitorul Moldovei pe 4 ani /
Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) "Viitorul". – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Bons
Offices" SRL). – 136 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 136 (6 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Delegaţiei Comisiei Europe-
ne în Rep. Moldova.
[2009-586].
- - 1. Alegeri parlamentare – Republica Moldova – Ghiduri.
342.8+324(478)
631. Guţuleac, Victor
Tratat de drept contravenţional : [pentru uzul studenţilor] / Victor Guţuleac ; Univ.
Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : "Levinţa Angela" ÎI, 2009 (E.F.-P. "Tipogr. Centrală"). –
318 p. : tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 313-318 (101 tit.) şi în notele de subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-739-0 (în cop. tare).
[2009-595].
- - 1. Drept contravenţional.
342.9(094)(075.8)
632. Боршевский, Андрей
Права человека : Учеб. пособие / Андрей Боршевский, Борис Сосна, Илья
Ротару ; Ин-т демократии, Ин-т культ. наследия Акад. наук Молдовы, Европ. ун-т Мол-
довы. – К. : Inst. for Democracy, 2009. – 52 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 46-51 (116 tit.). – 1500 ex.
ISBN 978-9975-9835-4-9.
[2009-675].
- - 1. Drepturile omului (rusă).

25
Cronica cărţii Nr 4-2009 ≡ Book annals Nr 4-2009

342.72/.73(075.8)
633. Боршевский, Андрей
Правo граждан на доступ к информации : Учеб. пособие / Андрей Боршев-
ский, Борис Сосна, Илья Ротару ; Нац. ин-т женщин Молдовы "Равноправие", Европ.
ун-т Молдовы, Гос. ин-т непрерыв. образования. – К. : National Inst. for Women of
Moldova "Equality", 2009. – 48 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 47-48 (37 tit.) şi în notele de subsol. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-9681-8-8.
[2009-674].
- - 1. Drepturi ale cetăţenilor la informaţie (rusă).
342.732(075.8)
634. Боцан, Игор
Предвыборный контекст : Законодат. база и выбор. контекст накануне пар-
ламент. выборов 2009 г. / Игор Боцан, Ион Крянгэ, Корнелиу Гурин. – К. : Б. и., 2009
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 97 p. ; 24 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Изд. при фин. поддержке Шведского Агентства
Междунар. Сотрудничества в Области Развития (SIda/Asdi) и Агентства США по Меж-
дунар. развитию (USAID). – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-198-0.
[2009-548].
- - 1. Alegeri parlamentare – Legislaţie (rusă).
342.8:342(478)
342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
635. Coadă, Ludmila
Zemstva Basarabiei = Bassarabian Zemstvo : Aspecte istorico-juridice : [mono-
grafie] / Ludmila Coadă ; Asoc. Naţ. a Tinerilor Istorici din Moldova – ANTIM, Soc. de Studii
Sud-Est Europene din Moldova – SSSEEM. – Ch. : Pontos, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centra-
lă"). – 348 p. : tab. ; 25 cm. – (Monografii ; VI / coord. ser.: Sergiu Musteaţă, Alexandru Po-
pa).
Text: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 292-318, în text şi în notele de subsol. – În cop.
tare. – Ind. de nume, geogr.: p. 339-348. – Apare cu sprijinul financ. al Min. Afacerilor Ex-
terne – Dep. pentru Relaţii cu Românii de Pretutindeni al României. – 300 ex.
[2009-647].
- - 1. Zemstva Basarabiei – Aspecte istorico-juridice.
342.5(478)+94(478)=135.1=111
636. Integrarea europeană: tendenţiile dezvoltării şi modernizării legislaţiei na-
ţionale = Европейская интеграция: тенденции развития и модернизации
национального законодательства / редкол.: Трусевич Николай Владимирович,
Авдеенко Николай Семенович, Ильницкая Светлана Вячеславовна ; Соврем. гуманит.

26
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ин-т. – К. : Соврем. гуманит. ин-т, 2009 (Tipogr. "Bussines-Elita" SRL). – 89 p. ; 21 cm. –


(Серия "Молодежь и общество в XXI веке") (2009 год – 650-летие образования Мол-
давского государства).
Text: lb. rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 89 şi la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9935-5-5.
[2009-685].
- - 1. Integrare europeană (rusă).
342.5(478):327(082)
637. Vladimir Voronin : [preşedintele Rep. Moldova : album] / aut. ed.: Iurii
Omelko, Alexandr Kornienko ; trad.: Diana Croitoru ; fot. Valeriu Corcimari, Igor Zenin ; pict.
Grigori Kornienko. – Ch. : ["Proart" SRL], 2009 (Combinatul Poligr.). – [170] p. : fot. color ;
31 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9722-8-4 (în cop. tare).
[2009-672].
- - 1. Voronin, Vladimir, 1941-…, preşedintele Republicii Moldova (rom., engl., ru-
să).
342.511(478)(092)(084)=135.1=111=161.1
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
638. Berliba, Viorel
Drept penal : Teste şi studii de caz : pentru uzul studenţilor / Viorel Berliba,
Radion Cojocaru. – Ch. : "Elena-VI" SRL, 2009. – 140 p. ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-106-22-1.
[2009-573].
- - 1. Drept penal – Teste.
343(079)
639. Centrul de Prevenire a Traficului de Femei. Raport de activitate = Cen-
ter for Prevention of Trafficking in Women : Activity Report, July [!] 2006-December 2008 :
Analysis of trials on trafficking in human beings / Asoc. Femeilor de Carieră Juridică, Centrul
de Prevenire a Traficului de Femei. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 30
cm. – (Buletin Antitrafic : Ediţie specială).
… iun. 2006 – dec. 2008 : Analiza dosarelor pe trafic de fiinţe umane. – 2009. –
26 ; 26 p. : fig., tab. – Text paral.: lb. rom., engl. – Pag. paral. – Carte-valet ("перевертыш").
– 1500 ex. – ISBN 978-9975-80-123-2. – [2009-546].
- - 1. Trafic de femei – Rapoarte. 2. Infracţiuni – Prevenire – Rapoarte. 3. Centrul
de Prevenire a Traficului de Femei.
343.54-055.2(047)=135.1=111
640. Cojocaru, Aliona

27
Cronica cărţii Nr 4-2009 ≡ Book annals Nr 4-2009

Învaţă să fii liber : Ghid practic / Aliona Cojocaru ; coord.: Dorina Ardeleanu ; Inst.
de Reforme Penal. – Ch. : ["Cu drag" SRL], 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 84 p. : fig.,
tab. ; 12 x 17 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9927-9-4.
[2009-566].
- - 1. Persoane eliberate – Reintegrare socială.
343.848
641. Idem în lb. rusă : Учись быть свободным / пер.: Анна Раку. – К. : "Bons
Offices" SRL, 2009. – 84 p. : fig., tab. ; 12 x 17 cm.
Изд. при фин. поддержке Sida Шведского агентства Междунар. сотрудниче-
ства и развития, Fundaţia Soros Moldova. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-80-210-9.
[2009-567].
- - 1. Persoane eliberate – Reintegrare socială (rusă).
343.848
642. Dicţionar de criminologie / elab. de Octavian Bejan. – Ch. : ["Ericon" SRL],
2009. – 103, [1] p. ; 21 cm.
Ind.: p. 102-103.
ISBN 978-9975-9679-8-3.
[2009-734].
- - 1. Criminologie – Dicţionare.
343.9(038)
643. Dolea, Igor
Drepturile persoanei în probatoriul penal : conceptul promovării elementului privat
: [monografie] / Igor Dolea ; Inst. de Reforme Penale. – Ch. : "Cu drag" SRL, 2008 (Tipogr.
"Bons Offices" SRL). – 416 p. ; 21 cm. – (Cartea juridică).
Bibliogr.: p. 383-416 şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al ICCO. –
230 ex.
ISBN 978-9975-9927-7-0 (în cop. tare).
[2009-564].
- - 1. Probe – Procedură penală.
343.13/.14
644. Hadîrcă, Ion
Răspunderea penală pentru infracţiunile săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor
narcotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor acestora : Monografie / Ion Hadîrcă ;
Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Penal şi Criminologie. – Ch. : CEP
USM, 2009. – 282 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 261-280 şi în notele de subsol. – 400 ex.
ISBN 978-9975-70-857-9.

28
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2009-649].
- - 1. Infracţiuni – Trafic de droguri – Răspundere penală. 2. Răspundere penală –
Trafic de droguri.
343.575
645. Lutenco, Andrei
Monitorizarea corupţiei şi fraudelor academice în instituţiile de învăţământ super-
ior din Republica Moldova : Ghid metodologic / Andrei Lutenco, Mircea Eşanu, Vadim
Pistrinciuc ; Centrul Naţ. pentru Transparenţă şi Drepturile Omului. – Ch. : "Bons Offices"
SRL, 2008. – 60 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Agenţiei Statelor
Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID), Agenţiei Suedeze pentru Coop. şi Dezvoltare In-
tern. (Sida/Asdi) prin intermediul Fundaţiei Eurasia. – 100 ex.
ISBN 978-9975-80-115-7.
[2009-547].
- - 1. Infracţiuni – Învăţământ superior – Prevenire. 2. Fraude academice – Moni-
torizare.
343.352:378
646. Кожокару, Владимир
Справочник осуждённого / Владимир Кожокару, Даниел Мартин, Виктор Мо-
рару ; коорд.: Александру Чебанаш ; пер.: Маргарета Галцев, Александру Чебанаш ;
Inst. de Reforme Penale. – К. : "Helmax-Exim" SRL, 2009. – 117, [1] p. ; 12 x 17 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Изд. при фин. поддержке Interchurch Org. for
Development Coop. (ICCO). – 560 ex.
ISBN 978-9975-9676-3-1.
[2009-568].
- - 1. Delincvenţi – Îndrumare (rusă).
343.22(035)
647. Морару, В. И.
Правовой статус осужденных в Республике Молдова : Учеб. пособие / В. И.
Морару, Г. Г. Султ, С. А. Миронова ; Комрат. гос. ун-т, Юрид. фак., Каф. Уголовного
права. – Комрат : [Комрат. гос. ун-т], 2009 (CEP USM). – 153 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 147-151 şi în notele de subsol. – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4050-0-3.
[2009-697].
- - 1. Condamnaţi – Drepturi (rusă).
343.22(478)(075.8)
347 Drept civil
347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general
648. Gîsca, Veronica

29
Cronica cărţii Nr 4-2009 ≡ Book annals Nr 4-2009

Drept civil. Drepturile reale : (curs de lecţii) / Veronica Gîsca. – Ed. rev. şi compl. –
Ch. : "Elena-VI" SRL, 2009. – 241 p. : graf., scheme, tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor.
ISBN 978-9975-106-23-8.
[2009-574].
- - 1. Drept civil. 2. Drepturi reale.
347.2(075.8)
347.7 Drept comercial
649. Султ, Г. Г.
Финансовое право : Схемы и комментарии : учеб.-практ. пособие : Для сту-
дентов юрид. и экон. фак. / Г. Г. Султ, Н. П. Жеков, И. В. Янак ; Комрат. гос. ун-т,
Юрид. фак., Каф. уголов. права. – Комрат : [Комрат. гос. ун-т], 2008 (CEP USM). – 123
p. : scheme ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 120-123. – 20 ex.
ISBN 978-9975-9838-7-7.
[2009-698].
- - 1. Drept financiar (rusă).
347.73(076.5)
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
650. Securitatea şi sănătatea în muncă = Охрана здоровья и безопасность
труда : Ghid : Culeg. de acte legislative şi normative privind securitatea şi sănătatea în
muncă în vigoare la 1 mar. 2009 / alcăt. Gheorghe Ţaralunga. – Ch. : S. n., 2009 ("Tipogr.
Reclama" SA). – 84 ; 84 p. : tab. ; 20 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. paral. – Carte-valet ("перевертыш"). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-105-10-1.
[2009-728].
- - 1. Securitatea muncii – Acte normative.
349.2(094)=135.1=161.1
349.7 Drept atomic
651. Acta nucleară & Radiologică : [acte normative] / Min. Ecologiei şi Resurse-
lor Naturale, Agenţia Naţ. de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice ; resp. ed.
Angela Sidorencu ; red.-şef Artur Buzdugan. – Ch. : ["Continental Grup" SRL], 2009. – 24
cm.
Vol. 1. – 2009. – 152 p. : tab. – Text paral.: lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-
9913-8-4. – [2009-737].
- - 1. Energie nucleară – Acte normative.
349.7(094)=135.1=161.1

30
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
652. Activitatea investigativ-operativă a Organelor Afacerilor Interne : manual /
Valentin Mejinschii, Alexandru Pareniuc, Simion Carp [et al.]. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr.
Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al RM). – 21 cm. – (Învăţământ superior).
(Pt. gen.). – 2009. – 400 p. – Bibliogr.: p. 396-400 (125 tit.) şi în notele de subsol.
– 50 ex. – ISBN 978-9975-930-70-3. – [2009-581].
- - 1. Organele Afacerilor Interne. 2. Poliţie – Activitate operativă.
351.74(478)
653. Instruirea profesională a poliţistului / Ghenadie Chiriţa, Vitalie Strungaru,
Aureliu Climaşevschi [et al.] ; Min. Afacerilor Interne. – Ch. : [Acad. "Ştefan cel Mare" a
MAI], 2009 (Tipogr. "Sinectica-Com" SRL). – 297 p. : fig., fot., fot. color, tab., [3] p. fot. color
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 267-272 şi în notele de subsol. – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-935-02-9.
[2009-773].
- - 1. Poliţişti – Instruire.
351.74
654. Regulile de folosire şi aplicare a bastonului de cauciuc PR-73 şi a basto-
nului combinat "Tonfa" / Eduard Pui, Vitalie Strungaru, Ghenadie Scobioală [et al.]. – Ch. :
[Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI], 2009 (Tipogr. "Sinectica-Com" SRL). – 68 p. : des., fot.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 67 (15 tit.). – 30 ex.
ISBN 978-9975-935-01-2.
[2009-772].
- - 1. Poliţie. 2. Bastoane de cauciuc – Folosire.
351.74
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate
655. Северин, Евгений
Путь в небо : [воспоминания бывш. летчика] / Евгений Северин. – К. : S. n.,
2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 359, [1] p. : fot., [46] p. fot. color ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-78-742-0 (în cop. tare).
[2009-596].
- - 1. Severin Evghenii Gheorghievici, aviator – 1945- … (rusă). 2. Forţe aeriene
(rusă).
358.4(092)

31
Cronica cărţii Nr 4-2009 ≡ Book annals Nr 4-2009

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului
656. Ghidul consumatorului / Min. Econ. şi Comerţului, Inspectoratul Principal
de Stat pentru Supravegherea Pieţei şi Protecţia Consumatorilor. – Ch. : "Bons Offices"
SRL, 2009. – 120 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Proiectului Băncii Mondiale "Ameliorarea competitivi-
tăţii". – 1300 ex.
ISBN 978-9975-80-208-6.
Gratuit. – [2009-550].
- - 1. Consumatori – Ghiduri.
366(075)
657. Idem în lb. rusă : Справочник потребителя. – К. : "Bons Offices" SRL,
2009. – 128 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Изд. при фин. поддержке проекта Междунар. банка "Ameliorarea competitivită-
ţii". – 600 ex.
ISBN 978-9975-80-209-3.
Gratuit. – [2009-551].
- - 1. Consumatori – Ghiduri (rusă).
366(075)
368 Asigurări
658. Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală : Progr. unic al asigurării
obligatorii de asistenţă medicală : [în vol.] / Compania Naţ. de Asigurări în Medicină. – Ch. :
S. n., 2009 (Tipogr. "Baştina-Radog" SRL). – 24 cm. – ISBN 978-9975-78-001-8.
Vol. 4. – 2009. – 104 p. – 8000 ex. – ISBN 978-9975-9878-6-8. – [2009-663].
- - 1. Asigurare medicală – Republica Moldova.
368.9.06(094)
659. Idem în lb. rusă : Обязательное медицинское страхование : Единая
прогр. обязат. мед. страхования : [în vol.]. – К. : Б. и., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
24 cm.
Том 4. – 2009. – 107 p. : tab. – Bibliogr. în notele de subsol. – 2000 ex. – ISBN
978-9975-78-744-4. – [2009-756].
- - 1. Asigurare medicală – Republica Moldova (rusă).
368.9.06(094)

32
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
660. Cheia Succesului : Caietul elevului / Junior Achievement Moldova ; alcăt.:
Adela Scutaru-Guţu (adaptare), Marina Sclifos ; trad.: Marina Sclifos. – Ed.-pilot. – Ch. : S.
n., 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 48 p. : fig., tab. ; 28 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei LED (Liechtenstein Development Service)
din Liechtenstein. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-80-211-6.
[2009-552].
37.015
661. Patria începe cu baştina mea / Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" din
Rezina ; elab. : Nicolae Proca, Victoria Apostol, Zinaida Neznaico. – Rezina : SA "Tipogr.
Rezina", 2008. – 48 p. : fig., fot. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova, Sida, Liga Naţ. de Dezba-
teri Preuniv. (LNDP) [et al.]. – 200 ex.
ISBN 978-9975-9652-7-9.
[2009-777].
37.015
662. Stagnara, Denise
Prima dată / Denise Stagnara (text) ; trad. : Georgeta Barbu-Anghel ; il.: Xavier
Gorce ; cop.: La Martinière Jeunesse. – Ch. : Cartier, 2009 (Combinatul Poligr.). – 102 p. :
fot., il. color ; 21 cm. – (Colecţia "Cartier verde" 14+ / coord. de Vitalie Coroban).
Tit. orig.: La première fois. – 800 ex.
ISBN 978-9975-79-567-8 (în cop. tare).
[2009-690].
- - 1. Educaţie sexuală – Adolescenţi.
37.015:613.88
663. Vaisman, Anne
Primele experienţe sexuale / Anne Vaisman (text) ; trad.: Georgeta Barbu-Anghel ;
il.: Rémy Tricot ; fot.: Bertrand Machet ; cop.: La Martinière Jeunesse. – Ch. : Cartier, 2009
(Combinatul Poligr.). – 107 p. : fot., il. color ; 21 cm. – (Colecţia "Cartier verde" 14+ / coord.
de Vitalie Coroban).
Tit. orig.: Premiers expériences sexuelles. – 800 ex.
ISBN 978-9975-79-568-5 (în cop. tare).
[2009-691].
- - 1. Educaţie sexuală – Adolescenţi.
37.015:613.88

33
Cronica cărţii Nr 4-2009 ≡ Book annals Nr 4-2009

664. Vaisman, Anne


Primele sentimente de dragoste / Anne Vaisman (text) ; trad.: Georgeta Barbu-
Anghel ; il.: Rémy Tricot ; fot.: Bertrand Machet ; cop.: La Martinière Jeunesse. – Ch. : Car-
tier, 2009 (Combinatul Poligr.). – 107 p. : fot., il. color ; 21 cm. – (Colecţia "Cartier verde"
14+ / coord. de Vitalie Coroban).
Tit. orig.: Premiers sentiments amoureux. – 800 ex.
ISBN 978-9975-79-569-2 (în cop. tare).
[2009-692].
- - 1. Educaţie sexuală – Adolescenţi.
37.015:613.88
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
665. Babuc, Viorelia
Chimie : Livre du professeur : pour la 9-e : [ghid] / Viorelia Babuc, Violeta Druţă ;
coord.: Claudia Vişan ; Agence Univ. de la Francophonie, Min. de L'Éducation et de la Jeu-
nesse de la Rép. de Moldova. – Ch. : Arc, 2009 (E.F.-P. "Tipogr. Centrală"). – 26 p. : tab. ;
24 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Agenţiei Universitară a Francofoniei. – 60 ex.
ISBN 978-9975-61-521-1.
[2009-622].
- - 1. Chimie – Metodica predării (fr.).
37.016:54=133.1
666. Proca, Nicolae
Studierea istoriei locale – modalitate eficientă în procesul de educaţie pentru o ce-
tăţenie democratică în şcoală / Nicolae Proca. – Rezina : SA "Tipogr. Rezina", 2009. – 96 p.
: fot., tab. ; 20 cm. – (Demersuri didactice).
Bibliogr.: p. 31-32. – Apare cu sprijinul financ. al dlor Victor Lupaşcu, dir. SRL
"Max Victor", Ion Platon, dir. SRL "Becad", Tudor Iaşcenco, dir. PP "Cuvântul" SRL [et al.]. –
300 ex.
ISBN 978-9975-9652-8-6.
[2009-778].
- - 1. Istorie – Metodica predării.
37.016:94(478)
667. Şchiopu, Constantin
Metodica predării Literaturii române / Constantin Şchiopu ; cop.: Mihai Bacinschi.
– Ch. : S. n., 2009 (Combinatul Poligr.). – 332 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-901-91-8.
[2009-689].
- - 1. Literatura română – Metodica predării.
37.016:821.135.1.09

34
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


668. Munca, Daniela
A Practical Guide to Online Project Based Learning: Integrating Moldovan teach-
ers in the International Education and Resource Network / Daniela Munca ; PhD, iEARN-
Moldova International Educational and Resource Network. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Bons
Offices" SRL). – 40 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 37-38. – Apare cu sprijinul al Bureau of Educational and Cultural Af-
fairs (ECA) of the US Dep. of State.
ISBN 978-9975-80-226-0 (eronat).
[2009-708].
- - 1. Învăţământ – Republica Moldova (engl.).
37.091:004
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
669. Cimpoieş, Valentina
Abecedar : Caiet de scriere / Valentina Cimpoieş ; imagini : Aliona Timuţa. – Ch. :
"Bons Offices" SRL, 2009. – 52 p. : il. ; 24 cm. – (Grădiniţa veselă).
1000 ex.
ISBN 978-9975-80-231-4.
[2009-712].
- - 1. Abecedar – Preşcolari.
373.2.016:821.135.1(075.2)
670. Iordăchescu, Rodica
Comunicare : 3-5 ani / Rodica Iordăchescu ; pict.: Timuţa Aliona. – Ch. : "Bons
Offices" SRL, 2009. – 28 cm. – (Grădiniţa veselă). – ISBN 978-9975-80-266-0.
[Pt.] 1-a. – 2009. – 32 p. : il. – ISBN 978-9975-80-227-7. – [2009-709].
- - 1. Comunicare. 2. Preşcolari – Comunicare.
373.2
671. Iordăchescu, Rodica
Comunicare şi elemente de antrenament grafic : Caiet pentru pregătirea copiilor
de 5-7 ani pentru şcoală / Rodica Iordăchescu ; pict.: Timuţa Aliona. – Ch. : "Bons Offices"
SRL, 2009. – 28 cm. – (Grădiniţa veselă). – ISBN 978-9975-80-228-4.
[Pt.] 1-a. – 2009. – 40 p. : il. – ISBN 978-9975-80-229-1. – [2009-710].
- - 1. Învăţământ preşcolar. 2. Comunicare.
373.21
672. Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi" : cartea de vizită a Catedrei Învăţământ
primar / Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova, Direcţia Gen. Educaţie, Tineret şi
Sport ; coord.: Angela Cutasevici. – Ch. : Labirint, 2009. – 60 p. : fot. ; 21 cm. – (Pro Asachi
Prim).
Apare cu sprijinul familiei Dolghii. – 100 ex.

35
Cronica cărţii Nr 4-2009 ≡ Book annals Nr 4-2009

ISBN 978-9975-943-78-9.
[2009-659].
- - 1. Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi" – Chişinău.
373.3
673. Pascari, Valentina
Continuitatea în formarea competentelor de învăţare la copiii de 6-8 ani /
Valentina Pascari. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 176, [4] p. : fig., tab. ; 20
cm.
Bibliogr.: p. 163-176 (190 tit.). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-78-733-8.
[2009-591].
- - 1. Învăţământ primar.
373.2
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
Cojocaru, Maia. Comunicare relaţională. – Vezi Nr 597.

674. Cojocaru, Maia


Cultura emoţională a profesorului : Suport de curs univ. / Maia Cojocaru ; Univ.
Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Catedra Ştiinţe ale Educaţiei, Centru de
Resurse Curriculare. – Ch. : [UPS "Ion Creangă"], 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 70 p.
: fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 69-70. – 200 ex.
ISBN 978-9975-46-033-0.
[2009-743].
- - 1. Profesori – Formare.
378(075.8)
675. Cojocaru, Maia
Discurs didactico-ştiinţific emoţional : Suport de curs pentru studii de masterat /
Maia Cojocaru ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Catedra de Ştiinţe
ale Educaţiei, Centru de Resurse Curriculare. – Ch. : [UPS "Ion Creangă"], 2009 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 80 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 79-80. – 200 ex.
ISBN 978-9975-46-031-6.
[2009-744].
- - 1. Profesori – Formare.
378(075)
Materialele simpozionului jubiliar internaţional "Mediul şi dezvoltarea durabilă". –
Vezi Nr 556.

36
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

676. Ţurcan, Nelly


Ghid pentru elaborarea tezei de master şi desfăşurarea practicii de specialitate /
Nelly Ţurcan ; coord. ed.: Constantin Marin ; Univ. de Stat din Rep. Moldova, Fac. Jurnalism
şi Ştiinţe ale Comunic. – Ch. : CEP USM, 2009. – 50, [1] p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 39-40 (16 tit.) şi în notele de subsol. – 55 ex.
ISBN 978-9975-70-841-8.
[2009-693].
378:02(036)
39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
Metodologia cercetării în domeniul studiilor sud-est europene. – Vezi Nr 598.
398 Folclor
Simeonov, Ivan. Fenomenele comune folclorice la bulgari şi moldoveni. – Vezi Nr
679.

398(=135.1) Folclor românesc


677. Cinci mii de proverbe şi zicători din folclorul românilor / sel. de Silvia
Ursache, Lidia Hlib ; il.: Alexei Gurschi. – Ch. : Silvius Libris ("Sica & V" SRL), 2009 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 224 p. : il. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-103-96-1.
[2009-609].
- - 1. Folclor românesc. 2. Proverbe. 3. Zicători.
398.9(=135.1)
678. Comoara străbunilor : folclor românesc / sel. de Arina şi Andrei Ursache ;
il.: Alexei Gurschi. – Ch. : Silvius Libris ("Sica & V" SRL), 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală").
– 128 p. : il. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-103-99-2.
[2009-608].
- - 1. Folclor românesc.
398(=135.1)
398(=135.2) Folclor moldovenesc
679. Simeonov, Ivan
Fenomenele comune folclorice la bulgari şi moldoveni = Общи фолклорни явле-
ния у българи и молдовани / Ivan Simeonov, Eugenia Mandaji ; Univ. de Stat Taraclia,
Soc. Şt. de Bulgaristică din Rep. Moldova. – Ch. : "SŞB", 2008 (Tipogr. "Business-Elita"
SRL). – 205 p. ; 20 cm.

37
Cronica cărţii Nr 4-2009 ≡ Book annals Nr 4-2009

Text: lb. rom., bulgară. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 202-205 şi în note la
sfârşitul art. – 600 ex.
ISBN 978-9975-9569-7-0.
[2009-745].
- - 1. Folclor moldovenesc. 2. Folclor bulgăresc.
398(=135.2)+398(=163.2)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
680. Andreev, Sergiu
Sanitaţia ecologică : Concepţia EcoSan. Toaletele uscate cu disocierea excreţii-
lor. Reutilizarea deşeurilor umane / Sergiu Andreev, Nagejda Andreev ; resp. ed.: Sergiu
Andreev ; WisDOM, Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Coop., Femeile din Europa pen-
tru un Viitor Comun-WECF. – Ch. : "Elena-VI" SRL, 2009. – 55 p. : fig., fot. color ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 55. – Apare cu sprijinul financ. al Progr. ApăSan, Min. de Afaceri Ex-
terne al Olandei. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-106-24-5.
[2009-575].
- - 1. Mediul înconjurător – Sanitaţie. 2. Toalete – Igienă.
502/504:643.524
Materialele simpozionului jubiliar internaţional "Mediul şi dezvoltarea durabilă". –
Vezi Nr 556.

51 MATEMATICĂ
681. Braghiş, Maria
Matematică : cl. a 4-a : Teste de evaluare iniţială, formativă, sumativă : Exerciţii
aplicative / Maria Braghiş, Elena Popa. – Ch. : Interprint, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
72 p. : fig., tab. ; 24 cm.
4000 ex.
ISBN 978-9975-4017-6-0.
[2009-599].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
682. Curtescu, Tamara
Matematica : Examenele de absolvire a gimnaziului : Subiecte rezolvate şi co-
mentate, 1998-2009 / Tamara Curtescu, Aliona Moloşniuc, Zinaida Railean. – Ed. a 2-a,
rev. şi compl. – Ch. : Integritas, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 96 p. : fig. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 94 (7 tit.). – În red. aut. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-4045-3-2.

38
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2009-765].
- - 1. Matematică.
51:37.091
683. Curtescu, Tamara
Matematica : Examenele de bacalaureat : Subiecte rezolvate şi comentate, 2009-
1999 / Tamara Curtescu. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Ch. : Integritas, 2009 (F.E.-P. Tipogr.
Centrală). – 144 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 141 (8 tit.). – În red. aut. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-4045-2-5.
[2009-764].
- - 1. Matematică.
51(075):37.091
684. Leon-Stoica, Nina
Matematică : Caietul elevului : cl. a 3-a / Nina Leon-Stoica, Irina Bejan. – Ch. :
"Editerra Prim" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 50 p. : il. ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-9803-5-7.
[2009-754].
- - 1. Matematică.
51(075.2)
685. Leon-Stoica, Nina
Matematică : Caietul elevului : cl. a 4-a / Nina Leon-Stoica, Irina Bejan. – Ch. :
"Editerra Prim" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 64 p. : il. ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-9803-6-4.
[2009-748].
- - 1. Matematică.
51(075.2)
53 FIZICĂ
686. Маринчук, Михай
Физика : задания с решениями и комментариями : экзамены на диплом бака-
лавра, 2008-1993 / Михай Маринчук ; пер. с рум.: К. Ф. Шербан. – Ch. : "Integritas" SRL,
2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 168 p. : fig. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4045-0-1.
[2009-607].
- - 1. Fizică (rusă).
53(075.3)

39
Cronica cărţii Nr 4-2009 ≡ Book annals Nr 4-2009

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


687. Babuc, Viorelia
Manuel de chimie : pour la 9e / Viorelia Babuc, Violeta Druţă ; Agence univ. de la
Francophonie, Min. de l'Éducation et de la Jeunesse de la Rép. de Moldova. – Ch. : Arc,
2008 (Combinatul Poligr.). – 154 p. : fig., tab. ; 24 cm.
900 ex.
ISBN 978-9975-61-515-0.
[2009-578].
- - 1. Chimie (fr.).
54(075.3)=133.1
688. Stan, Victor V.
Chimia generală şi anorganică : [pentru uzul studenţilor] / Victor V. Stan ; Univ. de
Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2008 ("Tipogr. Reclama" SA). – 234 p. : fig., tab. ; 24 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-937-89-4.
[2009-733].
- - 1. Chimie generală. 2. Chimie anorganică.
54+546(075.8)
546 Chimie anorganică
689. Chimia anorganică : Ciclu de prelegeri. Pentru uz intern / Ana Verejan,
Larisa Cernega, Iurie Subotin [et al.] ; red. resp.: Ana Verejan, Iurie Subotin ; Univ. Tehn. a
Moldovei, Fac. de Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Catedra Chimie. –
Ch. : UTM, 2009. – 259 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. şi cop. – Bibliogr.: p. 256 (17 tit.). – 250 ex.
ISBN 978-9975-45-106-2.
[2009-677].
- - 1. Chimie anorganică.
546(075.8)
Stan, Victor V. Chimia generală şi anorganică. – Vezi Nr 688.

547 Chimie organică


690. Ботнару, Мария
Органическая химия : Учеб. для 11-кл. : Реал. профиль. Гуманит. профиль /
Мария Ботнару, Мария Роман, Евгения Мелентьев ; comisia de evaluare: Maia
Cherdivară, Elena Osadceaia-Mihailov ; trad. de Alexandru Zadorojnâi ; comisia de evalua-
re: Maia Cherdivară, Elena Osadceaia-Mihailov ; М-во Просвещения и Молодежи Респ.
Молдова. – Ch. : Lumina, 2009 (Combinatul Poligr.). – 200 p. : fig., scheme, tab. ; 24 cm.
6400 ex.
ISBN 978-9975-65-106-6.

40
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2009-584].
- - 1. Chimie (rusă).
547(075.3)
55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie
691. Belous, Tatiana
Wetlands in the Moldovan part of the Danube River basin and their consideration
in the river basin management planning / Tatiana Belous ; Center for Strategic Environ-
mental Studies ECOS. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Primex Com" SRL). – 115 p. : fig., h.
color, tab., [6] p. fot. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 100-114 (76 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Ramsar Small Grants
Fund for Wetland Conservation and Wise Use (SGF). – 200 ex.
ISBN 978-9975-9517-3-9.
[2009-763].
- - 1. Resurse de apă – Moldova.
556.5
59 ZOOLOGIE
692. Ţurcanu, Şt.
Curs de zoologie în teste / Şt. Ţurcanu ; Univ. Agrară de Stat din Moldova, Cate-
dra Biotehnologii în Zootehnie. – Ch. : CE UASM, 2008. – 360 p. : fig. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 359. – 50 ex.
ISBN 978-9975-64-165-4 (în cop. tare).
[2009-702].
- - 1. Zoologie – Teste.
59(079)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
693. Infecţia cu virusul HIV şi boala SIDA : Ghid teoretico-practic pentru cadre
didactice, animatori şi adolescenţi / Fundaţia Regina Pacis ; alcăt. : Cesare Lodeserto, Emi-
lia Moraru, Ecaterina Rotaru [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Foxtrot"). – 67 p. : fig., tab.
; 24 cm.
Bibliogr.: p. 67 (20 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Asoc. RENOVABIS din
Germania. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-9884-4-5.
[2009-736].
- - 1. Infecţii – HIV/SIDA.

41
Cronica cărţii Nr 4-2009 ≡ Book annals Nr 4-2009

614.4:616.98:578.828HIV
694. Palanciuc, Mihail
Managementul calităţii serviciilor de sănătate / Mihail Palanciuc ; red. şt.: Oleg
Lozan ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Şc. de Management
în Sănătate Publică. – Ch. : Şc. de Management în Sănătate Publică, 2009 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 196 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 195-196 (43 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Mol-
dova. – 250 ex.
ISBN 978-9975-78-741-3 (în cop. tare).
[2009-757].
- - 1. Sănătate publică – Management.
614:005
695. Raport de progrese privind realizarea Politicii Naţionale de Sănătate … =
Progress report on the implementation of the National Health Policy 2008 / Min. Sănătăţii. –
Ch. : ["Bons Offices" SRL], 2009. – 30 cm.
… 2008. – 2009. – 46 p. – Text paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr. în notele de sub-
sol. – Apare cu sprijinul financ. al Org. Mondială a Sănătăţii, Comisiei Europene, Băncii
Mondiale [et al.]. – [2009-711].
- - 1. Sănătate publică – Rapoarte.
614.2(047)=135.1=111
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Prepara-
te farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
696. Ghicavîi, V. I.
Medicamentul: beneficiu sau prejudiciu / V. I. Ghicavîi. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 459 p. : fig., tab., [8] p. fig. color ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 458-459 (45 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-730-7.
[2009-614].
- - 1. Medicamente – Folosirea.
615.2
697. Matcovschi, Constantin
100 plante de leac / Constantin Matcovschi ; Agenţia Medicamentului. – Ch. :
["Ericon" SRL], 2009. – 148 p., [16] p. fot. color ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 148. – Denumirea plantelor: lb. rom., latină, engl., fr., rusă. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9679-9-0.
[2009-735]
- - 1. Botanica farmaceutică. 2. Substanţe vegetale – Farmacologie. 3. Plante
medicinale.

42
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

615.322+633.88
616 Patologie. Medicină clinică
616.1/.9 Patologie specială
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
698. Steclari, Tatiana
Malformaţii congenitale cardiace / Tatiana Steclari, Marcu Rudi, Ina Palii ; Univ.
de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; Soc. şt.-practică a pediatrilor din
Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 24 cm. – ISBN 978-9975-
78-700-0.
Vol. 1 : Epidemiologie. Etiologie. Semiologie. Forme clinice. Diagnostic. – 2009. –
317, [1] p. : fig., tab., [8] p. fig. color. – Bibliogr.: p. 307-318 (210 tit.). – Ind.: p. 302-306. –
500 ex. – ISBN 978-9975-78-734-5. – [2009-758].
- - 1. Malformaţii congenitale cardiace – Epidemiologie – Etiologie – Semiologie –
Forme clinice – Diagnostic.
616.12-053.2-07
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie
699. Botnaru, Victor
Pneumologie / Victor Botnaru ; coaut.: Dumitru Chesov, Alexandru Corlăteanu,
Alexandru Gavriliuc [et al.]. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 731, [1] p. : fig.,
tab., [44] p. fig. color ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 707-708 (36 tit.). – Index alf.: p. 719-731. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-732-1 (în cop. tare).
[2009-594].
- - 1. Pneumologie.
616.24
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
700. Academician Gheorghe Ghidirim. Concepţii contemporane în manage-
mentul pancreatitei acute severe : 70 [ani de la naşterea acad. G. Ghidirim] / Univ. de Stat
de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; resp. ed.: Ion Stici. – Ch. : CEP "Medici-
na", 2009. – 98, [1] p. : fig., fot. ; 20 cm. – (Savanţi-medici iluştri).
Tit. pe cop.: Gheorghe Ghidirim. – Teze de dr. şi dr. habilitat susţinute sub con-
ducerea lui Gh. Ghidirim: p. 98-99 (13 tit.).
[2009-681].
- - 1. Pancreatită acută severă.
616.36-089:005
701. Bacalov, Iurie
Fitoterapia în dereglările metabolismului glucidic : Îndrumar instructiv-metodic
pentru studenţi / Iurie Bacalov, Aurelia Crivoi ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Biologie şi

43
Cronica cărţii Nr 4-2009 ≡ Book annals Nr 4-2009

Pedagogie, Catedra Biologie Umană şi Animală. – Ch. : CEP USM, 2009. – 107 p. : fig.,
scheme ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 101-106 (109 tit.). – 50+20 ex.
ISBN 978-9975-70-824-1.
[2009-695].
- - 1. Metabolism glucidic – Fitoterapie.
616.379-008.64:615.32
702. Hemoragiile digestive superioare non-variceale : [monografie] / Gh.
Ghidirim, E. Cicala, E. Guţu [et. al] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat de Medicină
şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : Tipogr. AŞM, 2009. – 463, [1] p. : fig., fig. color,
tab. ; 23 cm.
Bibliogr. la sfârşitul compartimentelor. – 600 ex.
ISBN 978-9975-62-255-4 (în cop. tare).
[2009-538].
- - 1. Sistem digestiv. 2. Hemoragii digestive non-variceale.
616.33-005.1-07/-08
703. Николайчук, В. В.
Эндодонтия : Практ. пособие / В. В. Николайчук, А. Б. Терехов, К. И. Нэстасе
; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Fac. Stomatologie, Catedra
Stomatologie terapeutică. – Ch. : "Vector V-N" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 207
p. : fig., scheme, tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 206-207 (32 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-9977-9-9.
[2009-601].
- - 1. Stomatologie – Îndrumare (rusă).
616.314(075.8)
616.8 Neuropatologie. Neurologie
704. Iliciuc, Ion
Abecedarul neuropediatric : (Pentru părinţi şi viitori părinţi, medicina primară) / Ion
Iliciuc. – Ch. : "Vite-jesc" SRL, 2008. – 40 p. : des., scheme, tab. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Min. Afacerilor Externe Finlanda, Star of Hope Finlan-
da, Asoc. de Susţinere a Copiilor cu Sindrom Convulsiv din Rep. Moldova. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-4012-9-6.
[2009-639].
- - 1. Neuropediatrie. 2. Bolile sindromului nervos.
616.8-053.2
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
617.7 Oftalmologie. Tulburări şi tratamente la ochi
705. Lupan, Dumitru

44
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Patologia retinei / Dumitru Lupan ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae


Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 140, [1] p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 140-141 (15 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-731-4.
[2009-593].
- - 1. Oftalmologie – Patologii.
617.735-007.281
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.6 Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor
706. NRS 35-03-67:2004. Reguli de construire şi exploatare inofensivă a recipi-
entelor sub presiune / Dep. "Moldova-Standard", Agenţia Naţ. pentru Supraveghere Tehn. ;
elab.: S. Gogu, T. Negară, A. Gorbani [et al.]. – Ed. ofic. – Reed., modif. – Ch. : Moldova-
Standard, 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 347 p. : tab. ; 21 cm. – (Reglementare teh-
nică).
Text paral.: lb. rom., rusă.
[2009-654].
- - 1. Recipiente sub presiune – Construire – Exploatare (rom., rusă).
621.642/.643:621.97=135.1=161.1
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRI-
COLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
707. Culturi vegetale cu potenţial energetic / Adam Begu, Vladimir Brega,
Gheorghe Duca [et al.] ; red. şt.: Gheorghe Duca ; consultanţi şt.: Veaceslav Afanasiev,
Valentin Bobeică ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geografie. – Ch. : ["Bons
Offices" SRL], 2009. – 167 p. : fot., fig., scheme, tab. color ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 144-153 (210 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. – 300 ex.
ISBN 978-9975-80-225-3.
[2009-706].
- - 1. Culturi vegetale – Potenţial energetic. 2. Bioproducţie.
631/635
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
708. Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali şi a bolilor plantelor agricole
pentru perioada ... anul ... şi recomandări de combatere a lor şi a buruienilor = Прогноз
распространения главнейших вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в
весенний период 2009 года и рекомендации по борьбе с ними и с сорняками / Min.

45
Cronica cărţii Nr 4-2009 ≡ Book annals Nr 4-2009

Agriculturii şi Ind. Alimentare al Rep. Moldova, Inspectoratul Gen. de Supraveghere Fitosa-


nitar şi Control Semincer. – Ch. : S. n., 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 20 cm.
... primăvară 2009. – 2009. – 105 p. : tab., [10] p. il. color. – Text paral.: lb. rom.,
rusă. – F. f. de tit. – [2009-780].
- - 1. Boli – Plante agricole – Combatere (rom., rusă). 2. Plante agricole – Boli –
Combatere (rom., rusă).
632.914(478)(083.13)=135.1=161.1
709. Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor, permise
pentru utilizare în Republica Moldova / Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare al Rep. Mol-
dova, Centrul de Stat pentru atestarea şi omologarea produselor de uz fitosanitar şi a fertili-
zanţilor, Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale al Rep. Moldova [et al.] ; alcăt.: Nicolai
Pamujac, Nicolae Danilov, Grigore Gomoja [et al.]. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr Cen-
trală"). – 432 p. : tab., [25] p. fig. color ; 24 cm.
Ind. dăunătorilor, bolilor, buruienilor: p. 401-413. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-748-2.
[2009-747].
- - 1. Produse de uz fitosanitar – Utilizare.
632.95:631.8(083)
633/635 Horticultură
710. Starodub, Victor
Fitotehnie : Lucr. de lab. / Victor Starodub ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. –
Ch. : [Centrul Ed. al UASM], 2009. – 316 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 316 (9 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-64-163-0 (în cop. tare).
[2009-700].
- -1. Fitotehnie.
633/635(076.5)
Matcovschi, Constantin. 100 plante de leac. – Vezi Nr 697.

634 Horticultură în general


711. Ghid privind producerea merelor în sistemul superintensiv de cultură / Va-
sile Babuc, Ananie Peşteanu, Eugeniu Gudumac [et al.]. – Ch. : "Print-Caro" SRL, 2009. –
188 p. : fig., fig., color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 174-176 (46 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Agenţiei Statelor Unite
pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 500 ex.
ISBN 978-9975-4044-1-9.
[2009-703].
- - 1. Mere – Producere.
634.11

46
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

712. Gudumac, Eugeniu


Înfiinţarea şi exploatarea livezilor superintensive de măr : (cu pomi de tipul "Knip-
Baum") : Ghid informativ / Eugeniu Gudumac. – Ch. : "Print-Caro" SRL, 2009. – 35 p. : fig.,
fot. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 31 (12 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Agenţiei Satelor Unite pentru
Dezvoltare Intern. (USAID). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4044-3-3.
[2009-705].
- - 1. Mere cultivate.
634.11(072)
64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI
713. Grosu, Elena
Dicţionar de educaţie tehnologică 18 în 1 / Elena Grosu, Ion Şaragov, Andrei
Sacara ; consultanţi: Parascovia Secrieru, Ana Tverdohleb ; cop.: Veronica Mariţ. – Ch. :
"Epigraf" SRL, 2009 (F.E.-P."Tipogr. Centrală") – 439 p. : fig., [24] p. fot. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 439. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-947-71-8 (în cop. tare).
[2009-762].
- - 1. Educaţie tehnologică – Dicţionare.
64(038)
65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1 Transport rutier
714. NRS 35-04-69:2005. Reguli privind securitatea industrială la exploatarea
staţiilor de alimentare a automobilelor cu gaze lichefiate / Organul de securitate industrială,
Centrul Tehn. pentru Securitate Industrială a Serviciului Standardizare şi Metrologie ; elab.:
V. Daud, V. Podcuico, L. Gligor. – Ed. ofic. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL).
– 130 p. : tab. ; 21 cm. – (Reglementare tehnică).
Text paral.: lb. rom., rusă.
[2009-653].
- - 1. Staţii de alimentare a automobilelor (rom., rusă).
656.1.064=135.1=161.1

47
Cronica cărţii Nr 4-2009 ≡ Book annals Nr 4-2009

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE.


TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
696/697 Echipament, servicii şi instalaţii în construcţii şi clădiri
(sanitare, de gaze, de abur, electrice)
715. NRS 35-04-09:2002. Reguli de securitate în ramura gazificării / Dep. "Mol-
dova-Standard" ; Agenţia Naţ. pentru Supraveghere Tehn. ; elab.: Nicolae Şuprovici (preş.),
Elena Pintilie, Tamara Negară [et al.]. – Ed. ofic. – Reed., modif. – Ch. : Dep. "Moldova-
Standard", 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 212 p. : tab. ; 21 cm. – (Reglementare
tehnică).
Text paral.: lb. rom., rusă
[2009-655].
- - 1. Gazificare – Securitate (rom., rusă).
696.2=135.1=161.1

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
Metodologia cercetării în domeniul studiilor sud-est europene. – Vezi Nr 598.
78 MUZICĂ
716. Arta muzicală din Republica Moldova : Istorie şi modernitate / Victor
Ghilaş, Vasile Chiseliţă, Violina Galaicu [et al.] ; col. red.: Violina Galaicu, Victor Ghilaş,
Valentin Dergaciov [et al.] ; notografie: Mihai Păun, Cristian Şarban ; Acad. de Ştiinţe a
Moldova, Inst. Patrimoniului Cultural, Centrul Studiul Artelor. – Ch. : "Grafema Libris" SRL,
2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 952 p. : fig., fot., n. muz. ; 25 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul cap. –
700 ex.
ISBN 978-9975-52-046-1 (în cop. tare).
[2009-615].
- - 1. Republica Moldova – Muzică – Istorie.
78(478)(091)
717. Сикур, П. И.
Искусство пения в детском и юношеском возрасте / П. И. Сикур. – Бэлць : Б.
и., 2009 (Tipogr. "Primex Com" SRL). – 434 p. : des., n. muz., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 423-433 (170 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9517-1-5.
ISMN 979-0-3480-0057-2.
[2009-657].
- - 1. Muzică vocală (rusă).

48
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

784.9-053.2
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică
718. Enigma Todorov : Dialoguri, eseuri, portrete : [ale lui şi despre actorul
mold. Ilie Todorov] / text: Ilie Todorov ; сост.: Лидия Латьева, Георгина Тодорова ; cop.:
Iaroslav Oliinîk. – Ch. : Cartea Moldovei, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 412 p., [40] p.
fot. ; 20 cm.
Texte: lb. rom., rusă. – 700 ex.
ISBN 978-9975-60-220-4.
[2009-623].
- - 1. Teatru – Interpretare – Regie (rom., rusă). 2. Todorov, Ilie – 1936-2005, ac-
tor.
792.071.2.028(092)(082)=135.1=161.1
794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă (jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc)
719. Scripcenco, Tudor
Pentru părinţi : "De ce şi cum să-i învăţăm pe copii a juca şah?" / Tudor
Scripcenco ; red. şef Naira Agababean ; trad. din lb. rusă Gheorghe Pîrlea. – Ch. : S. n.,
2008 (Tipogr. "Metrompaş"). – 240 p. : diagr., fot., fot. color ; 22 cm.
4000 ex.
ISBN 978-9975-9740-6-6 (în cop. tare).
[2009-666].
- - 1. Jocuri pe tablă de joc – Şah.
794.1-053.2
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
720. Dorgan, Viorel
Principii şi mecanisme ale reglării masei corporale în sportul de performanţă : În-
drumar şt.-metodic / Viorel Dorgan ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldo-
va. – Ch. : ["Valinex" SA], 2009. – 80 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 76-79 (63 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-106-3.
[2009-718].
- - 1. Sport de performanţă – Masă corporală.
796.015.132(076.5)
721. "Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice", conf. şt. i n-
tern. studenţească (13 ; 2009 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională studenţeas-
că "Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice", 15 apr. 2009, Chişinău, Ed. a 13-a
/ col. red.: Danail Sergiu (red. resp.), Alexandru Goraşcenco, Aliona Luca [et al.]. – Ch. :
USEFS, 2009 (Tipogr. "Valinex" SA). – 372 p. : fig., graf., tab. ; 21 cm.

49
Cronica cărţii Nr 4-2009 ≡ Book annals Nr 4-2009

Antetit.: Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Texte: lb. rom., ucr., rusă. –
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-119-3.
[2009-720].
- - 1. "Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice" – Conferinţa ştiinţifică
internaţională studenţească.
796.01(082)=135.1=161.1=161.2
722. Синкевич, В. Ф.
Учебное пособие по физическому воспитанию для учащихся VIII-XII кл. / В.
Ф. Синкевич. – К. : "Elena-VI" SRL, 2009. – 67 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 66 (12 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-106-27-6.
[2009-577].
- - 1. Educaţie fizică şi sport (rusă).
796/799(075.3)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
723. Gore, Olga
English with Fun : (Support for 3rd form) / Olga Gore ; ref. şt.: Zinaida Camenev.
– Ch. : "Editerra Prim" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 72 p. : fig. color, tab. ; 24
cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-9801-9-7.
[2009-620].
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.2)
811.131.1 Limba italiană
724. Stănescu, Marian
Il verbo italiano / Marian Stănescu. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Prag-3" SRL). –
152 p. ; 24 cm. – (Seria IQ ; 3).
Tit. pe cop. paral.: lb. rom., it., rusă. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-77-107-8.
[2009-537].
- - 1. Limba italiană – Verbe.
811.131.1'367.625(075)

50
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

811.133.1 Limba franceză


725. Cotlău, Maria
Français de spécialité en exercices : [pentru uzul studenţilor] / Maria Cotlău ;
Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative, Catedra
Lb. Străine Aplicate. – Ch. : CEP USM, 2009. – 100 p. : scheme, tab. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-70-842-5.
[2009-694].
- - 1. Limba franceză.
811.133.1(075.8)
726. Popescu, Steliana
Le verbe français / Steliana Popescu. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Prag-3" SRL).
– 161 p. ; 23 cm. – (Seria IQ ; 2).
Tit. pe cop. paral.: lb. rom., fr., rusă. – Aut. pe cop. nu este indicat. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-77-105-4.
[2009-536].
- -1. Limba franceză – Verbe.
811.133.1'367.625(075)
811.135.1 Limba română
727. Armaşu-Canţîr, Ludmila
Caiet de scriere : Cl. 1-a / Ludmila Armaşu-Canţîr, Ion Canţîr, Elena Melnic. – Ch.
: "Editerra Prim" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 21 cm. – ISBN 978-9975-9803-0-
2.
Pt. a 1-a. – 2009. – 52 p. : il. color. – 3000 ex. – ISBN 978-9975-9803-3-3. –
[2009-749].
- - 1. Limba română.
811.135.1(075.2)
728. Pt. a 2-a. – 2009. – 52 p. : il. color. – 3000 ex. – ISBN 978-9975-9803-4-0.
– [2009-750].
- - 1. Limba română.
811.135.1(075.2)
729. Cimpoieş, Valentina
Limba română : Teste şi fişe pentru activitatea independentă : cl. a 2-a / Valentina
Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. – Ch. : Lumina, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 56
p. : il. ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-65-104-2.
[2009-707].
- - 1. Limba română – Teste.

51
Cronica cărţii Nr 4-2009 ≡ Book annals Nr 4-2009

811.135.1(079)
730. Ciobanu, Anatol
Reflecţii lingvistice / Anatol Ciobanu ; sel., coord. şi pref. de Alexandru Bantoş ;
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centra-
lă"). – 340 p. : fot., scheme, tab. ; 24 cm.
Din bibliogr. prof. univ. A. Ciobanu: p. 335-340. – Bibliogr. în note la sfârşitul pa-
ragrafelor şi în notele de subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-753-6.
[2009-753].
- - 1. Limba română.
811.135.1'1
731. Druţă, Inga
Magia cuvântului : [gramatical] / Inga Druţă ; Inst. de Filologie al Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 110, [1] p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 108. – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-722-2.
[2009-589].
- - 1. Limba română – Lexicologie.
811.135.1'373
732. Hadîrcă, Maria
Limba şi Literatura Română : Preparator pentru examenele de absolvire a gimna-
ziului : Teste de evaluare finală : (cu soluţii de rezolvare) : cl. a 9-a / Maria Hadîrcă. – Ch. :
"Integritas" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 59, [1] p. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 59 (10 tit.). – 3000 ex.
ISBN 978-9975-4045-1-8.
[2009-621].
- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.
811.135.1+821.135.1.09(079)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
733. Anecdote din colecţia proiectului "Umor" : în original şi în traducere =
Анекдоты из коллекции проекта "Юмор" : в оригинале и в переводе / alcăt.: Radu
Celac. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Chişinău-Prim" SRL). – 21 cm.
Cartea 1. – 2009. – 216 p. – Text paral.: lb. rom., rusă. – 100 ex. – ISBN 978-
9975-925-05-1. – [2009-539].
- - 1. Umor – Anecdote (rom., rusă).
821-36=135.1=161.1

52
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

821.133.1 Literatură franceză


734. Balan, Ina
Paris et la vie spirituelle de la société / Ina Balan ; Acad. "Ştefan cel Mare" du Min.
de L'Interieur. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI). – 123 p. : scheme
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 94-97 (64 tit.) şi în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-930-77-2.
[2009-658].
- - 1. Literatură franceză.
821.133.1-9 Balan
821.135.1 Literatură română
Cele mai frumoase melodii. – Vezi Nr 743.

735. Coman, Dan


Dicţionarul Mara : (ghidul tatălui: 0-2 ani) : [versuri] / Dan Coman ; cop. : Vitalie
Coroban. – Ch. : Cartier, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 84 p. ; 20 cm. – (Colecţia
"Rotonda" / coord. de Em. Galaicu-Păun).
340 ex.
ISBN 978-9975-79-563-0.
[2009-570].
- - 1. Literatură română – Poezie.
821.135.1-1 Coman
736. Komartin, Claudiu
Un anotimp în Berceni : Poeme / Claudiu Komartin ; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. :
Cartier, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 71 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Rotonda" / coord.
de Em. Galaicu-Păun).
340 ex.
ISBN 978-9975-79-564-7.
[2009-571].
- - 1. Literatură română – Poeme.
821.135.1-1 Komartin
737. Manea-Cernei, Eugenia
Întâiul cânt ţi se cuvine Ţie, Doamne… : [culeg. de cântece pe versurile poeţilor
rom. şi mold.] / Eugenia Manea-Cernei ; red. muz.: Andrei Tamazlâcaru ; design, des.:
Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 207 p. : n. muz. ; 20
cm.
Bibliogr.: p. 203. – Ind. de aut.: p. 204. – 300 ex.
ISBN 978-9975-51-011-0 (eronat).
ISMN 979-0-3480-0062-6.

53
Cronica cărţii Nr 4-2009 ≡ Book annals Nr 4-2009

[2009-779].
- - 1. Literatură română – Versuri melodice. 2. Literatură română din Republica
Moldova – Versuri melodice.
821.135.1-192+821.135.1(478)-192 Manea-Cernei
738. Militaru, Vasile
Psaltirea în versuri / Vasile Militaru ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos,
2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 257, [2] p. : il. ; 21 cm.
Ed. după: Bucureşti : "Lumina din lumina", 2000. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-51-009-7 (în cop. tare).
[2009-761].
- - 1. Psaltirea în versuri.
821.135.1-141 Militaru
739. Vancu, Radu
Monstrul fericit : Poem / Radu Vancu ; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2009
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 75, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Rotonda" / coord. de Em.
Galaicu-Păun).
340 ex.
ISBN 978-9975-79-565-4.
[2009-572].
- - 1. Literatură română – Poeme.
821.135.1-1 Vancu
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
740. Alexeev-Martin, Loghin
Mintea de pe urmă : epigrame / Loghin Alexeev-Martin ; cuv. înainte: Anatol
Ciocanu ; postf.: Ion Cuzuioc ; graf.: Margareta Chiţcatâi ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch.
: Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 150, [1] p. : il. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-005-9.
[2009-724].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Epigrame.
821.135.1(478)-193.2 Alexeev-Martin
741. Bârcă, Tache
Eu şi Boborul : [povestiri] / Tache Bârcă ; des.: Ion Mâţu ; design: Vladimir Siniţki.
– Ch. : Prometeu, 2009 (Combinatul Poligr.). – 183 p. : des. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financ. al fondatorilor postului de radio "Vocea Basarabiei". –
500 ex.
ISBN 978-9975-919-72-2.
[2009-583].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Povestiri.

54
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

821.135.1(478)-3 Bârcă
742. Bobeică, Constantin
Dor de Muntele Bobeica : (Studii, publicistică, memorialistică, tangenţe) / Constan-
tin Bobeică ; design: Vladimir Siniţki. – Ch. : Prometeu, 2009 (Combinatul Poligr.). – 232 p. :
fot. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-919-73-9.
[2009-671].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Publicistică.
821.135.1(478)-9 Bobeică
743. Cele mai frumoase melodii : (Şlagăre de altădată) / sel.: Valeria Sâli ; red.
muz.: Emilia Moraru. – Ch. : DAAC-Hermes pres, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 284 p.
: n. muz. ; 23 cm.
1000 ex.
ISMN 979-0-3480-0058-9.
ISBN 978-9975-9598-0-3 (în cop. tare).
[2009-604].
- - 1. Literatură română – Versuri melodice. 2. Literatură română din Republica
Moldova – Versuri melodice.
821.135.1(478)-192+821.135.1-192
744. Ciobanu, Dumitru
Zburătorul : Nuvele / Dumitru Ciobanu ; prez. graf.: Dumitru Ciobanu. – Ch. : La-
birint, 2009. – 301, [1] p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-943-82-6.
[2009-774].
- - 1. Literatura română din Republica Moldova – Nuvele.
821.135.1(478)-3 Ciobanu
745. Cucereavîi, Mihai
Pasărea Phoenix : Tristihuri / Mihai Cucereavîi ; cop. : Leonard Cucereavîi. – Ch.
: AGEPI, 2009. – 98 p. ; 9 x 15 cm.
80 ex.
ISBN 978-9975-911-25-2.
[2009-664].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-1 Cucereavii
746. Găină, Ion
Respiraţie necesară : [versuri] / Ion Găină ; cop.: Eugen Catruc, Ion Găină. – Ch. :
"Cu drag" SRL, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 112 p. : fig. ; 10 x 15 cm.

55
Cronica cărţii Nr 4-2009 ≡ Book annals Nr 4-2009

300 ex.
ISBN 978-9975-4036-7-2.
[2009-562].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Găină
747. Grama, Steliana
Rană de stea : Texte pentru cântece / Steliana Grama ; concepţie, sel. şi îngrijire:
Claudia Slutu-Grama ; graf., cop.: Mariana Jioară. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama"
SA). – 351, [8] p. : il., [8] p. fot. ; 20 cm.
Texte: lb. rom., rusă. – Ind. alf. de nume, de tit. de cântece: p. 323-328. – 500 ex.
ISBN 978-9975-51-010-3.
[2009-738].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Versuri melodice.
821.135.1(478)-192 Grama
Manea-Cernei, Eugenia. Întâiul cânt ţi se cuvine Ţie, Doamne… . – Vezi Nr 737.

748. Matcin, Gheorghe


Prin Galaxie : Roman şt.-fantastic / Gheorghe Matcin ; cop.: Ruxanda
Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 195, [1] p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-001-1.
[2009-722].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.
821.135.1(478)-312.9 Matcin
749. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie
Lumină în vid : eseuri / Vitalie Pastuh-Cubolteanu ; cop.: Daniel Pastuh-
Cubolteanu. – Ch. : Labirint, 2009. – 204 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 195-204. – 100 ex.
ISBN 978-9975-943-81-9.
[2009-661].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Eseuri.
821.135.1(478)-4 Pastuh-Cubolteanu
750. Pitlik-Zacon, Alexandra
Să vină Ploaia : versuri / Alexandra Pitlik-Zacon ; cop.: Nicolae Sârbu. – Ch. :
"Tipogr. Reclama" SA, 2009. – 55 p. ; 11 x 14 cm. – (Biblioteca "Meşterul Manole").
500 ex.
ISBN 978-9975-105-11-8.
[2009-729].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Pitlik-Zacon

56
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

751. Popa, Mihai


Universul iubirii : Versuri / Mihai Popa ; cop.: Iaroslav Oliinâk. – Ch. : Pontos,
2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 142, [7] p., [16] p. fig., fot., fot. color ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-011-0.
[2009-739].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Popa
752. Popovici, Teodor
Tărăboi în ţara lui VoRoşca : Epigrame şi catrene satirice / Teodor Popovici ; cari-
caturi: Alex Dimitrov. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 136, [1] p. : il. ; 21
cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-66-123-2.
[2009-612].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Epigrame – Catrene satirice.
821.135.1(478)-193.2 Popovici
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
753. Андон, Виктор
Налей, на лей : На волне юмора и сатиры / Виктор Андон ; облож. Анатолия
Смышляева. – К. : "Inversia-Dub" ÎI, 2009. – 210, [3] p. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-9998-7-8.
[2009-776].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Umor (rusă). 2. Satiră (rusă).
821.161.1(478)-7 Андон
754. Белоус, Анна
Наполню музой пустоту : [стихи] / Анна Белоус. – К. : Uniunea de Creaţie a In-
telectualilor din Moldova AO, 2009. – 84, [3] p. : il. ; 21 cm.
Изд. при содействии Союза творческой интеллегенции Респ. Молдова. – 100
ex.
ISBN 978-9975-4039-2-4.
[2009-775].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).
821.161.1(478)-1 Белоус
755. Логачев, Владимир
Шинель моя солдатская : [рассказы] / Владимир Логачев ; худож. : А. М. Си-
далковский. – К. : "Grafic Design" SRL, 2008. – 112 p. : il., [1] f. port. ; 20 cm.
Изд. Центром рус. культуры в РМ. – 300 ex.

57
Cronica cărţii Nr 4-2009 ≡ Book annals Nr 4-2009

ISBN 978-9975-9897-7-0.
[2009-746].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova (rusă).
821.161.1(478)-34 Логачев
756. Панько, Виктор
Филозофические письма далекому другу / Виктор Панько ; худож. Наталья
Олару. – К. : Uniunea de Creaţie a Intelectualilor din Moldova AO, 2009. – 42, [2] p. ; 21
cm.
Изд. при содействии Союза творческой интеллигенции Респ. Молдова. – 500
ex.
ISBN 978-9975-4039-0-0.
[2009-579].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova (rusă).
821.161.1(478)-83 Панько
821.161.2(478) Literatură ucraineană din Republica Moldova
757. Лозiнська, Свiтлана
Скрипка весни : [versuri] / Свiтлана Лозiнська ; худож. Наталья Олару. – К. : Б.
и., 2009 (Tipogr. "Primex Com" SRL). – 122, [2] p. : il. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-9999-9-1.
[2009-665].
- - 1. Literatură ucraineană din Republica Moldova (ucr.).
821.161.2(478)-1 Лозинська
821.161.3(478) Literatură bielorusă din Republica Moldova
758. Шляпо, Николай Иосифович
Верить и любить! : [versuri] / Николай Иосифович Шляпо ; худож. Игнатенко
Вячеслав Михайлович. – К. : Изд.-полигр. предприятие "Парагон", 2009. – 151 p. : fot.,
il. ; 20 cm.
Text: lb. bielorusă, rusă. – 70 ex.
ISBN 978-9975-916-60-8.
[2009-652].
- - 1. Literatură bielorusă din Republica Moldova (rusă).
821.161.3(478)-1=161.1 Шляпо
821.512.165(478) Literatură găgăuză din Republica Moldova
759. Çimpoeş, Lüba
Duygu Başçesi : [versuri] / Lüba Çimpoeş ; resimci: Yaroslav Oliynık. – Ch. :
Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 98, [2] p. : il., [12] p. fot., fot. color. ; 11 x 17 cm.
Texte: lb. rom., găgăuză, rusă. – 500 ex.
ISBN 978-9975-72-289-6.

58
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2009-727].
- - 1. Literatură găgăuză din Republica Moldova – Poezie (rom., găgăuză, rusă).
821.512.165(478)-1=135.1=161.1 Çimpoeş
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
821.112.2-93 Literatură germană
760. Grimm, Jacob
Tom Degeţel : [poveste : trad. din lb. germ.] / Fraţii Grimm. – Ch. : Silvius Libris
("Sica & V" SRL), 2009 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 16 p. : il. color ; 30 cm. – (Poveşti de
aur).
3000 ex.
ISBN 978-9975-103-84-8.
[2009-642].
- - 1. Literatură germană pentru copii.
821.112.2-93 Fraţii Grimm
821.135.1-93 Literatură română
761. Creangă, Ion
Capra cu trei iezi : [poveste] / Ion Creangă ; il. de Elena Şigapova. – Ch. : Silvius
Libris (Sica & V SRL), 2009 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 20 p. : il. color ; 30 cm. – (Poveştile
lui Bădiţa Ion Creangă).
3000 ex.
ISBN 978-9975-103-98-5.
[2009-643].
- - 1. Literatură română pentru copii.
821.135.1-93 Creangă
762. Creangă, Ion
Poveşti. Povestiri. Amintiri din copilărie. Poezii. Publicistică… / Ion Creangă ; des.
şi cop.: Tatiana Catrinescu ; des. Daria NiGht. – Ch. : "Vector V-N" SRL; Iaşi : Nasticor,
2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 448 p. : des. ; 21 cm.
Glosar: p. 439-444. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9977-5-1 (în cop. tare).
[2009-605].
- - 1. Literatură română pentru copii.
821.135.1-93 Creangă
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
763. Caras-Cumpenici, Maria

59
Cronica cărţii Nr 4-2009 ≡ Book annals Nr 4-2009

Fenomenele naturii prin povestea picăturii : [versuri, ghicitori] / Maria Caras-


Cumpenici ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 61,
[2] p. : fig., fig. color ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-007-3.
[2009-725].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Caras-Cumpenici
764. Dumbrăveanu, Victor
Goangele Dădiţei : [nuvele pentru copii] / Victor Dumbrăveanu ; des. de Sergiu
Puică. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – 84 p. : des. color ; 24 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-80-219-2.
[2009-556].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Dumbrăveanu
765. În grădina copilăriei : [poezii, desene ale copiilor] / Guvernul Rep. Moldo-
va ; cop.: Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 2009 (Combinatul Poligr.). – 191, [1] p. : des. color ;
20 x 21 cm.
Texte: lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al Asoc. Children's High Level
Group, Min. Educaţiei şi Tineretului, Min. Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului [et al.]. –
1000 ex.
ISBN 978-9975-61-520-4.
[2009-582].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie (rom., rusă).
821.135.1(478)(082)-93=135.1=161.1
766. Palii-Păduraru, Lucia
Floricele din câmpii : Cântece pentru copii / Lucia Palii-Păduraru ; notografiere:
Roman Romanciuc, Gabriel Andronic ; cop. şi des.: Tatiana Grigoriev. – Ch. : Pontos, 2009
("Tipogr. Reclama" SA). – 60 p. : des., n. muz. ; 26 cm.
300 ex.
ISMN 979-0-3480-0056-5.
ISBN 978-9975-72-270-4.
[2009-726].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-192-93 Palii-Păduraru
767. Voivuţchi, Grigore
La un pas de rai… : [povestioare hazlii] / Grigore Volvuţchi ; pict.: Gheorghe
Petrea ; cop., graf.: Ghenadie Popovici. – Ch. : "Inversia-Dub" ÎI, 2009. – 90, [2] p. ; 21 cm.
1000 ex.

60
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-9998-6-1.
[2009-580].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Voivuţchi
768. Zaveriuha, Sergiu
Aventurile lui Tică şi Vasilică : [povestiri] / Sergiu Zaveriuha ; des.: Angela Baltag.
– Ch. : S. n., 2009 (Combinatul Poligr.). – [8] p., inclusiv cop. : des. color ; 30 cm.
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-901-92-5.
[2009-670].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Zaveriuha
821.161.1(478)-93 Literatură rusă din Republica Moldova
769. Gramaţki, Valeriu
Prinţesa şi bufonul : Poveste modernă / Valeriu Gramaţki ; trad. din lb. rusă: Silvia
Ursache ; il.: Ludmila Cojocaru. – Ch. : Silvius Libris ("Sica & V" SRL), 2009 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – 20 p. : il. color ; 30 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-103-83-1.
[2009-641].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova pentru copii.
821.161.1(478)-93 Gramaţki
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
82.09 Critică literară
821.135.1.09 Literatură română
Hadîrcă, Maria. Limba şi Literatura Română. – Vezi Nr 732.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geogr a-
fie teoretică
770. Geografie : Modele de teste pentru cl. a 12-a / Svetlana Axînti, Sergiu
Axînti, Vitalii Sochircă [et al.]. – Ch. : Lyceum, 2009. – 60 p. : scheme, tab. ; 20 cm. – (Ab-
solvire).
Bibliogr.: p. 11 (11 tit.).
[2009-646].

61
Cronica cărţii Nr 4-2009 ≡ Book annals Nr 4-2009

- - 1. Geografie – Teste.
911(079)
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
771. Deladolna, Gheorghe Maxian
Valori spirituale orheiene / Gheorghe Maxian Deladolna ; cop.: Tatiana Grigoriev.
– Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 340, [4] p. : fig., fot., n. muz. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Primăriei Orhei. – 500 ex.
ISBN 978-9975-51-000-4.
[2009-721].
- - 1. Personalităţi – Raionul Orhei – Republica Moldova.
929(478-21)
Victor Popa: Drumul ascensiunii. – Vezi Nr 551.

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
772. Matveev, Sergiu
Procesele etno-culturale din spaţiul Carpato-Nistrean în secolele II-XIV = Ethno-
cultural processes in the Carpathian-Dniestrian area in the 2nd-14th centuries : Istoriografia
sovietică : [studiu monogr.] / Sergiu Matveev ; red. şt.: Ion Eremia ; trad. şi red.: Ivan Pilchin,
Jonathan Eagles ; Asoc. Naţ. a Tinerilor Istorici din Moldova – ANTIM, Soc. de Studii Sud-
Est Europene din Moldova – SSSEEM. – Ch. : Pontos, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
230 p. : tab. ; 25 cm. – (Monografii / coord. ser.: Sergiu Musteaţă, Alexandru Popa ; V).
Text paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 178-212 (605 tit.) şi în notele de subsol. –
Ind. de nume: p. 225-230. – Apare cu sprijinul financ. al Min. Afacerilor Externe – Dep. pen-
tru Relaţii cu Românii de Pretutindeni al României. – 300 ex.
ISBN 978-9975-72-284-1 (în cop. tare).
[2009-600].
- - 1. Spaţiul Carpato-Nistrean – Istoriografie.
930:39"1/13"
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
773. Chirtoagă, Ion
Măcăreşti – monografia satului : [raionul Ungheni] / Ion Chirtoagă ; cop.: Iaroslav
Oliinâk. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 371 p. : fig., fot., [12] p. fot. ; 20 cm.

62
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Tit. pe cop.: Măcăreşti din stânga Prutului : Monografie. – Bibliogr. în note la sfâr-
şitul paragrafelor. – Apare cu sprijinul financ. al primăriei Măcăreşti şi Biroului de Coop.
Tehn. al Germaniei (GTZ). – 400 ex.
ISBN 978-9975-51-002-8.
[2009-723].
- - 1. Măcăreşti – Sate – Raionul Ungheni – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
Coadă, Ludmila. Zemstva Basarabiei = Bassarabian Zemstvo. – Vezi Nr 635.

774. Niculiţă, Ion


Habitatul în mileniul I a. Chr. din regiunea Nistrului Mijlociu : (siturile din zona
Saharna) / Ion Niculiţă, Aurel Zanoci, Tudor Arnăut ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Muz. Naţ.
de Arheologie şi Istorie a Moldovei, Univ. de Stat din Moldova [et al.]. – Ch. : "Bons Offices"
SRL, 2008. – 408 p. : diagr., fig., fot. color ; 25 cm. – (Biblioteca "Tyragetia" / coord.: Eugen
Sava, Aurel Zanoci ; 18). + An.: 4 f. împăturite în 4 pt.
Bibliogr.: p. 193-201 şi în notele de subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-80-192-8 (în cop. tare).
[2009-561].
- - 1. Republica Moldova, mileniul I a. Chr. – Istorie.
94(478)"0"
775. Poştarencu, Dinu
Contribuţii la istoria modernă a Basarabiei / Dinu Poştarencu. – Ch. : S. n., 2009
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 24 cm.
[Vol.] 2. – 2009. – 135, [1] p. : fig., tab. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu
sprijinul financ. al Asoc. Naţ. pentru Dezvoltarea Rurală Oikos. – 300 ex. – ISBN 978-9975-
78-735-2. – [2009-592].
- - 1. Republica Moldova – Istorie. 2. Basarabia – Istorie.
94(478)"1492/1914"
94(498) Istoria României
776. Istoria ilustrată a României / Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan (coord.),
Susana Andea [et al.] ; design, sel. imagini, concepţia graf.: Vitaliu Pogolşa ; cop.: Vladimir
Zmeev. – Ch. : "Litera AVN" SRL ; Bucureşti : Litera Internaţional ; Cluj : S. n., 2009 (Com-
binatul Poligr.). – 607, [1] p. : il., h. color ; fot., fot. color ; 28 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 573-596. – Ind. / alcăt. de Maria
Ghitta, Daniela Mârza, Marcela Sălăgean [et al.]: p. 597-607.
ISBN 978-9975-904-92-6 ("Litera AVN" SRL). – ISBN 978-973-675-584-2 (Litera
Internaţional) (în cop. tare şi supracop.).
[2009-717].
- - 1. Istoria ilustrată a României. 2. România – Istorie.
94(498)(084)

63
Cronica cărţii Nr 4-2009 ≡ Book annals Nr 4-2009

Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
777. Babii, Vladimir
Fundamente teoretico-praxiologice ale eficienţei educaţiei muzical-artistice a elevi-
lor : Spec. 13.00.01 – Pedagogie gen. : Autoref. al tezei de dr. habilitat în pedagogie / Vla-
dimir Babii ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. Univ. de Stat "Alecu
Russo" din Bălţi). – 47 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 40-44 (35 tit.).
[2009-69 Teze].
37.013:78(043.2)
778. Balan, Oleg
Protecţia internaţională a drepturilor omului în conflictele armate : Spec.: 12.00.10
– Drept intern. public : Autoref. al tezei de dr. habilitat în drept / Oleg Balan ; Acad. de Ştiin-
ţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept, Centrul Stat şi Drept, Secţ. Drept Intern. – Ch. :
CEP USM, 2009. – 43 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 38-40 (31 tit.) şi în notele de subsol.
[2009-97 Teze].
341.231.14(043.2)
779. Bodrug-Lungu, Valentina
Teoria şi metodologia educaţiei de gen : Spec. 13.00.01 – Pedagogia gen. :
Autoref. al tezei de dr. habilitat în pedagogie / Valentina Bodrug-Lungu ; Univ. de Stat din
Moldova. – Ch. : CEP USM, 2009. – 40 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 36-38 (39 tit.).
[2009-80 Teze].
37.013(043.2)
780. Dănilă, Aurelian
Apariţia şi evoluţia teatrului de operă în Moldova. Interpreţi şi spectacole (1918-
2000) : Spec. 17.00.01 – Arte audiovizuale : (Arta muzicală) : Autoref. al tezei de dr.
habilitat în studiul artelor / Aurelian Dănilă ; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. Patrimoniul Cultu-
ral. – Ch. : S. n., 2009. – 43 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 31-34 şi în notele de subsol.
[2009-83 Teze].
792.54(478)(043.2)
781. Dolea, Igor
Asigurarea drepturilor persoanei în probatoriul penal : Spec. 12.00.08 – Drept pe-
nal : (drept procesual penal) : Autoref. al tezei de dr. habilitat în drept / Igor Dolea ; Univ. de
Stat din Moldova. – Ch. : Centru Ed. poligr. "Chişinău Prim", 2009. – 43 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 34-39 (55 tit.).
[2009-93 Teze].

64
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

343.14(043.2)
782. Ploşniţă, Elena
Concepte muzeografice în arheologia şi istoria Moldovei (sec. XIX-XXI) : Spec.
07.00.06 – Arheologie : Autoref. al tezei de dr. habilitat în ştiinţe istorice / Elena Ploşniţă ;
Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Filozofie, Catedra Arheologie şi Istorie Antică. –
Ch. : CEP USM, 2009. – 49 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 44-46 (36 tit.) şi în notele de subsol.
[2009-86 Teze].
[069.01"18/19":902/904](478)(043.2)
Pentru titlul doctor
783. Afanas, Aliona
Dezvoltarea competenţelor comunicative la elevii din învăţământul profesional în
cadrul predării/învăţării limbii străine : Spec. 13.00.01 – Pedagogie gen. : Autoref. al tezei
de dr. în pedagogie / Aliona Afanas ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : CEP "Didact Ex-
press", 2009. – 25 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23 (10 tit.).
[2009-85 Teze].
37.016:811'243(043.2)
784. Aramă, Marina
Interconexiunea factorilor ecologici, mecanismelor patogenetice şi evoluţiei clinice
în astmul bronşic la copii : 14.00.09 – Pediatrie : Autoref. şt. al tezei de dr. în medicină /
Marina Aramă ; Inst. Medico-Sanitară Publică, Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Ocrotirii Să-
nătăţii Mamei şi Copilului. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Alina [Scorohodova]" ÎI). – 25 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-22.
[2009-79 Teze].
616.248-053.2(043.2)
785. Babii, Veaceslav
Particularităţile aplicării sancţiunilor administrative în sfera bancară : 12.00.02 –
Drept public (drept administrativ) ; org. şi funcţionarea instituţiilor de drept : Autoref. al tezei
de dr. în drept / Veaceslav Babii ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept.
– Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. din Bălţi). – 22 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 18 (12 tit.).
[2009-90 Teze].
342.951:347.734(478)(043.2)
786. Barbăneagră, Oxana
Fenomenul proprietăţii în contextul evoluţiei ordinii economice : Spec. 08.00.01 –
Econ. politică ; Doctrine econ. : Autoref. al tezei de dr. în econ. / Oxana Barbăneagră ;

65
Cronica cărţii Nr 4-2009 ≡ Book annals Nr 4-2009

Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2009 (PressPrint-SD). – 24 p. : fig., fig.
color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21 (7 tit.).
[2009-82 Teze].
330.111.62:330.34(043.2)
787. Bîrlea, Svetlana
Eficientizarea mecanismului de gestiune a pieţei valorilor mobiliare în Republica
Moldova : Spec. 08.00.05 – Econ. şi management (în activitatea de antreprenoriat) :
Autoref. al tezei de dr. în econ. / Svetlana Bîrlea ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. :
S. n., 2009 (Tipogr. AAP). – 22 p. : graf., scheme, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19 (14 tit.).
[2009-72 Teze].
336.761(478):005(043.2)
788. Candu, Teodor
Biserica din Ţara Moldovei din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea – începutul
secolul al XIX-lea : Spec. 07.00.02 – Istoria românilor : Autoref. al tezei de dr. în ştiinţe isto-
rice / Teodor Candru ; Acad. de Ştiinţe din Moldova, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. :
CEP USM, 2009. – 27 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (8 tit.) şi în notele de subsol.
[2009-66 Teze].
27:94(478)"17/18"(043.2)
789. Cartaleanu, Elena
Eroul şi eroismul în cronografia moldovenească din secolul XVI : Spec. 10.01.01 –
Lit. rom. : Autoref. al tezei de dr. în filologie / Elena Cartaleanu ; Acad. de Ştiinţe a Moldo-
vei, Inst. de Filologie, Centrul de Lit. şi Folclor. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Acomed-Plus"
SRL). – 23 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19 (11 tit.) şi în notele de subsol.
[2009-71 Teze].
821.135.1(478).09"15"(043.2)
790. Călugăreanu, Irina
Instrumentarul economic al infrastructurii pieţei (pe exemplul serviciilor financiare
şi de asigurare) : Spec. 08.00.05 – Econ. şi management (în cadrul serviciilor financiare şi
de asigurări) : Autoref. al tezei de dr. în econ. / Irina Călugăreanu ; Acad. de Studii Econ.
din Moldova. – Ch. : CE al UASM, 2009. – 22, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19 (10 tit.).
[2009-74 Teze].
[336.76+368]:338.22(478)(043.2)
791. Căruntu, Nina

66
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Valoarea educaţională a etnografiei comunicării la nivelul universitar al limbii ro-


mâne pentru alolingvi : Spec. 13.00.01 – Pedagogia gen. : Autoref. al tezei de dr. în peda-
gogie / Nina Căruntu ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : CE UASM, 2009. – 23 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20 (8 tit.).
[2009-96 Teze].
[37.016:811.135.1'243]+316.77(043.2)
792. Chistruga, Marcel
Evoluţia dezvoltării economice a ţărilor Europei Centrale şi de Est în perioada
post-integrare : Spec. 08.00.14 – Econ. mondială ; relaţii econ. intern. : Autoref. al tezei de
dr. în econ. / Marcel Chistruga ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : S. n., 2009 (Press-
Print-SD). – 23 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20 (8 tit.) şi în notele de subsol.
[2009-70 Teze].
338.1:339.923(4)(043.2)
793. Coroi, Olga
Impactul reglajului emoţional asupra activităţii de succes a educatorului : Spec.
19.00.07 – Psihologia ped., psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii : Autoref. al tezei
de dr. în psihologie / Olga Coroi ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă". – Ch. : CEP
"Didact Express", 2009. – 21 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 18.
[2009-89 Teze].
159.922+373.2(043.2)
794. Demerji, Ilie
Impactul culturii organizaţionale asupra dirijării conflictelor şi stresului în cadrul
unităţilor economice din Republica Moldova : Spec.: 08.00.05 – Econ. şi management (în
activitatea de antreprenoriat) : Autoref. al tezei de dr. în ecom. / Ilie Demerji ; Acad. de Stu-
dii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. Dep. Ed.-Poligr. al ASEM). – 23 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20 (7 tit.).
[2009-75 Teze].
005:33(478)(043.2)
795. Dragancea, Diana
Compuşi complecşi ai cuprului(II) cu carbohidrazona aldehidei salicilice şi derivaţii
ei : 02.00.01 – Chimie anorganică : Autoref. al tezei de dr. în chimie / Diana Dragancea ;
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Chimie. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). –
21 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 17-18 (16 tit.).
[2009-94 Teze].
546.562(043.2)

67
Cronica cărţii Nr 4-2009 ≡ Book annals Nr 4-2009

796. Eftodiev, Eduard


Microneurochirurgia herniei de disc lombare : 14.00.28 – Neurochirurgie : Autoref.
al tezei de dr. în medicină / Eduard Eftodiev ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nico-
lae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2009. – 38 p. : diagr., fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 33 (14 tit.).
[2009-68 Teze].
616.711.6-007.43+616.8-089(043.2)
797. Gujuman, Lucia
Managementul investiţional – proces de sporire a competitivităţii şi dezvoltării ino-
vaţiilor în telecomunicaţii : Spec. 08.00.05 – Econ. şi management (în telecomunicaţii) :
Autoref. al tezei de dr. în econ. / Lucia Gujuman ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch. : S. n.,
2009 (PressPrint-SD). – 27 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24 (11 tit.).
[2009-76 Teze].
338.47:005(043.2)
798. Ioncu, Oleg
Fundamentarea deciziilor de marketing la întreprinderile micului business din Re-
publica Moldova : Spec.: 08.00.06 – Marketing ; logistică : Autoref. al tezei de dr. în econ. /
Oleg Ioncu ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. Dep. Ed.-Poligr.
al ASEM). – 27 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (15 tit.).
[2009-67 Teze].
339.138:334.72.012.64(478)(043.2)
799. Mazur-Nicorici, Lucia
Particularităţile patologiei cardiovasculare în lupusul eritematos sistemic :
14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie : Autoref. al tezei de dr. în medicină / Lucia Mazur-
Nicorici ; IMPS Inst. de Cardiologie. – Ch. : S. n., 2009. – 23, [2] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 18-20 (14 tit.).
[2009-77 Teze].
616.5-002.52:616.1-07(043.2)
800. Miron, Anna
Incidenţa complicaţiilor neurologice la nou-născuţii prematuri cu masa extrem şi
foarte mică cu infecţie intrauterină : 14.00.13 – Neurologie : Autoref. al tezei de dr. în medi-
cină / Anna Miron ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Instituţia
Medico-Sanitară Publică, Inst. Cercet. Şt. în Domeniul Ocrotirii Mamei şi Copilului. – Ch. : S.
n., 2009. – 24 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-21 (13 tit.).
[2009-92 Teze].
616.8-053.32+618.4(043.2)

68
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

801. Moraru, Angela


Remiterile şi impactul lor economic în Republica Moldova : Spec. 08.00.01 –
Econ. politică ; doctrine economice : Autoref. al tezei de dr. în econ. / Angela Moraru ; Univ.
Tehn. a Moldovei. – Ch. : S. n., 2009 (PressPrint-SD). – 23 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20 (5 tit.).
[2009-81 Teze].
336.761:338.2(478)(043.2)
802. Paniş, Aliona
Deciziunea managerială ca factor al dezvoltării profesionale a cadrelor didactice :
Spec. 13.00.01 – Pedagogie gen. : Autoref. al tezei de dr. în pedagogie / Aliona Paniş ; Inst.
de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Didact Express"). – 26 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 23 (10 tit.).
[2009-65 Teze].
37.014:005(043.2)
803. Pisarenco, Sergiu
Particularităţile evoluţiei bolii litiazice la bolnavii cu ciroză hepatică : 14.00.27 –
chirurgie : Autoref. al tezei de dr. în medicină / Sergiu Pisarenco ; Univ. de Stat de Medicină
şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2009. – 24 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-22 (15 tit.).
[2009-84 Teze].
616.366-003.7+616.36-004(043.2)
804. Protopop, Svetlana
Aspecte metabolice în patogenia tiroiditei autoimune : 03.00.04 – Biochimie :
Autoref. al tezei de dr. în medicină / Svetlana Protopop ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. :
CEP "Medicina", 2009. – 25 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-21 (15 tit.).
[2009-87 Teze].
612.015.3+616.441(043.2)
805. Robu, Oxana
Unele aspecte ale succesiunii legale în Republica Moldova la etapa actuală :
Spec.: 12.00.03 – Drept privat (drept civil) : Autoref. al tezei de dr. în drept / Oxana Robu ;
Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2009. – 27 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27 (9 tit.).
[2009-91 Teze].
347.65(478)(043.2)
806. Spivacenco, Anatolie
Tendinţe de dezvoltare şi creştere economică în sectorul agrar : Spec. 08.00.05 –
Econ. şi management (în agricultură) : Autoref. al tezei de dr. în econ. / Anatolie Spivacenco

69
Cronica cărţii Nr 4-2009 ≡ Book annals Nr 4-2009

; Min. Agriculturii şi Industriei Prelucr. al Rep. Moldova, Univ. Agrară de Stat din Moldova. –
Ch. : CE al UASM, 2009. – 25 p. : des., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-22 (10 tit.).
[2009-73 Teze].
338.43(478)(043.2)
807. Suman, Serghei
Variantele anatomo-clinice ale joncţiunii pancreato-coledociene şi ale papilei vater
în alegerea procedeelor endoscopice de diagnostic şi tratament : 14.00.27 – chirurgie :
Autoref. al tezei de dr. în medicină / Serghei Suman ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2009. – 23 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-21 (26 tit.).
[2009-88 Teze].
616.381-007.274+611.37-018-8(043.2)
808. Şevciuc, Tatiana
Contabilitatea resurselor naturale şi a explorării acestora : Spec. 08.00.12 – Con-
tabilitate; audit; analiză economică : Autoref. al tezei de dr. în econ. / Tatiana Şevciuc ;
Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : Centrul ed. al UASM, 2009. – 25 p. : fig., tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 22 (9 tit.).
[2009-78 Teze].
657.42(478)(043.2)
809. Ţarălungă, Victoria
Particularităţile protecţiei drepturilor copilului în dreptul internaţional public : Spec.:
12.00.10 – Drept intern. public : Autoref. al tezei de dr. în drept / Victoria Ţarălungă ; Acad.
de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : CEP USM, 2009. – 24 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22 (7 tit.).
[2009-95 Teze].
341.1/.8(043.2)

70
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 4-2009


Biţa, T. 569
A Bîrgău, Mihai 629
Afanas, Aliona 783 Bîrlea, Svetlana 787
Afanasiev, Veaceslav 707 Bobeică, Constantin 742
Agababean, Naira 719 Bobeică, Valentin 707
Alexeev-Martin, Loghin 740 Bodrug-Lungu, Valentina 779
Andea, Susana 776 Boisteanu, Manu 568
Andreev, Nagejda 680 Bolovan, Ioan 776
Andreev, Sergiu 680 Botnarenco, Ion 610
Andrieş, Serafim 610 Botnaru, Victor 699
Andronic, Gabriel 766 Bouflet, Joachim 582
Apostol, Victoria 661 Braghiş, Maria 681
Aramă, Marina 784 Braguţa, Aurelia 595
Ardeleanu, Dorina 640-41 Brega, Vladimir 707
Armaşu-Canţîr, Ludmila 727-28 Bunduc, Mihaela 565, 568, 579
Arnăut, Tudor 774 Buruiană, Ion 629
Arroyo, Jean-Michel 577, 580 Buzdugan, Artur 651
Axînti, Sergiu 770 C
Axînti, Svetlana 770
Calmuţchii, Laurenţiu 556
B Camenev, Zinaida 723
Babii, Veaceslav 785 Caminschi, Veaceslav 607
Babii, Vladimir 777 Candu, Teodor 788
Babuc, Vasile 711 Canţîr, Ion 727-28
Babuc, Viorelia 665, 687 Cara, Oleg 593-94
Bacalov, Iurie 701 Caraganciu, Alexandrin 604
Bacinschi, Mihai 667, 765 Caras-Cumpenici, Maria 763
Badan, Vladislav 588 Carp, Simion 652
Balan, Ina 734 Carp, Terentie 564
Balan, Oleg 778 Cartaleanu, Elena 789
Baltag, Angela 768 Caşu, Igor 598
Baltag, Dumitru 625 Catrinescu, Tatiana 762
Baltaga, Ecaterina 625 Catruc, Eugen 746
Bantoş, Alexandru 730 Călugăreanu, Irina 790
Banuh, Nicolae 557-58 Căruntu, Nina 791
Barbăneagră, Oxana 786 Celac, Radu 733
Barbu-Anghel, Georgeta 662-64 Cerbari, Valerian 610
Bârcă, Tache 741 Cernega, Larisa 689
Begu, Adam 707 Certan, Sergiu 616
Bejan, Irina 684-85 Chammartin, Gloria Moreno Fontes 592
Bejan, Octavian 642 Cherdivară, Maia 690
Belous, Tatiana 691 Chesov, Dumitru 699
Berliba, Viorel 638 Chicuş, Nicolae 557-58
Beşelea, Lorina 551 Chiriţa, Ghenadie 653

71
Cronica cărţii Nr 4-2009 ≡ Book annals Nr 4-2009

Chirtoagă, Ion 773 D


Chiseliţă, Vasile 716
Chistruga, Marcel 792 Danail, Sergiu 721
Chitoroagă, Valentina 548-51 Danilov, Nicolae 709
Chiţcatâi, Margareta 740 Daud, V. 714
Cicala, E. 702 Dănilă, Aurelian 780
Çimpoeş, Lüba 759 Deladolna, Gheorghe Maxian 771
Cimpoieş, Valentina 669, 729 Demerji, Ilie 794
Cioban, Mitrofan 556 Dergaciov, Valentin 716
Ciobanu, Anatol 730 Dimitrov, Alex 752
Ciobanu, Dumitru 744 Dmitriev, M. O. 552
Ciocan, Olga 551 Dolea, Igor 643, 781
Ciocanu, Anatol 740 Dorgan, Viorel 720
Clausener-Petit, Magali 565 Dragancea, Diana 795
Climaşevschi, Aureliu 653 Dragnev, Emil 598
Coadă, Ludmila 635 Dragomir, Constantin 552
Codreanu, Igor 556 Druţă, Inga 582, 731
Cojocaru, Aliona 640-41 Druţă, Violeta 665, 687
Cojocaru, Ludmila 769 Duca, Gheorghe 707
Cojocaru, Maia 597, 674-75 Dulgher, Ecaterina 602
Cojocaru, Radion 638 Dumbrăveanu, Victor 764
Cojocaru, Vasile 557-58 E
Coman, Dan 735
Condrat, R. 564 Eagles, Jonathan 772
Corcimar, Alexei 581 Efrim, Oleg 627
Corcimari, Valeriu 637 Eftodiev, Eduard 796
Corghenci, Ludmila 551 Eremia, Ion 772
Corlăteanu, Alexandru 699 Espié, Christel 569
Cornea, Valentina 587 Eşanu, Mircea 645
Coroban, Vitalie 565, 568-69, 577, 579-80, F
582, 662-64, 735-36, 739
Coroi, Olga 793 Farkas, Anna 592
Costachi, Jana 592 Fedco, Valeria 556
Cotlău, Maria 725
G
Covaş, Lilia 595
Cozonac, Renata 548-50 Galaicu, Violina 716
Creangă, Ion 761-62 Galaicu-Păun, Em. 735-36, 739
Crivoi, Aurelia 701 Gavriliuc, Alexandru 699
Croitoru, Diana 637 Găină, Ion 746
Cucereavîi, Leonard 745 Ghicavîi, V. I. 696
Cucereavîi, Mihai 745 Ghidirim, Gh. 702
Curtescu, Tamara 682-83 Ghidirim, Gheorghe (700)
Cutasevici, Angela 672 Ghilaş, Victor 716
Cuzuioc, Ion 740 Ghitta, Maria 776
Gîsca, Veronica 648
Gligor, L. 714

72
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Godiac, Maria 593-94 Kornienko, Alexandr 637


Gogu, S. 706 Kornienko, Grigori 637
Golovatiuc, Vladimir 593-94
Gomoja, Grigore 709 L
Goncearova, Olga 602 Leon-Stoica, Nina 684-85
Goraşcenco, Alexandru 721 Lerman, Zvi 618-21
Gorbani, A. 706 Levandovskaia, Tatiana 602
Gore, Olga 723 Lodeserto, Cesare 693
Grama, Steliana 747 Lozan, Oleg 588, 694
Gramaţki, Valeriu 769 Luca, Aliona 721
Gribincea, Vlad 627 Lupan, Dumitru 705
Grigoriev, Tatiana 766, 771 Lutenco, Andrei 645
Grimm, Jacob 760
Grosu, Elena 713 M
Gudumac, Eugeniu 711-12 Machet, Bertrand 663-64
Gujuman, Lucia 797 Malofeeva, N. N. 552
Gureu, Valeriu 629 Mandaji, Eugenia 679
Gurschi, Alexei 677-78 Manea-Cernei, Eugenia 737
Guţu, E. 702 Marin, Constantin 676
Guţu, Vladimir Gh. 610 Mariţ, Veronica 584, 713
Guţuleac, Victor 631 Matcin, Gheorghe 748
H Matcovschi, Constantin 697
Matveev, Sergiu 772
Hadîrcă, Ion 644 Mârza, Daniela 776
Hadîrcă, Maria 732 Mâţu, Ion 741
Haldrup, Niels Otto 618-21 Mazur-Nicorici, Lucia 799
Hămuraru, Maria 606 Mejinschii, Valentin 652
Hlib, Lidia 677 Melnic, Elena 727-28
I Militaru, Vasile 738
Miron, Anna 800
Iftimia, Corina 577 Moloşniuc, Aliona 682
Iliciuc, Ion 704 Moraru, Angela 801
Ioncu, Oleg 798 Moraru, Emilia 693, 743
Iordăchescu, Rodica 670-71 Moşanu, Lora 556
Ioxa, Eugenia 611 Munca, Daniela 668
Iurcu, Sergiu 591 Munteanu, Igor 603
Ivanov, O. V. 552 Musteaţă, Sergiu 635, 772
J N
Jaoui, Sylvaine 568 Negară, T. 706
Jioară, Mariana 747 Negară, Tamara 715
Joly, Dominique 569 Negru, Andrei 626
Neznaico, Zinaida 661
K Niculiţă, Ion 774
Komartin, Claudiu 736 NiGht, Daria 762

73
Cronica cărţii Nr 4-2009 ≡ Book annals Nr 4-2009

Nistor, Raisa 611 Pouilloux, David 579


Nor, Dan 610 Proca, Nicolae 661, 666
Protopop, Svetlana 804
O Pui, Eduard 654
Oliinâk, Iaroslav 751, 773 Puică, Sergiu 764
Oliinîk, Iaroslav 718 Puţuntică, Anatol 556
Oliynık, Yaroslav 759 R
Omelko, Iurii 637
Osadceaia-Mihailov, Elena 690 Racu, Igor 557-58
Rafail arhimandrit 585
P Railean, Zinaida 682
Palanciuc, Mihail 694 Răileanu, Natalia 611
Palii, Ina 698 Robu, Oxana 805
Palii-Păduraru, Lucia 766 Romanciuc, Roman 766
Pamujac, Nicolai 709 Romanciuc, Ruxanda 737-38, 740, 748, 763
Panaghiu, Tatiana 551 Rotaru, Ecaterina 693
Paniş, Aliona 802 Royo, Daniel 580
Pareniuc, Alexandru 652 Rudi, Marcu 698
Pascari, Valentina 673 Rusnac, Ala 584
Pâslariuc, Virgil 598 S
Pastuh-Cubolteanu, Daniel 749
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 749 Sacara, Andrei 713
Păun, Mihai 716 Sâli, Valeria 743
Peşteanu, Ananie 711 Sârbu, Nicolae 750
Petrea, Gheorghe 767 Sava, Elena 606
Pilchin, Ivan 772 Sava, Eugen 774
Pintilie, Elena 715 Sălăgean, Marcela 776
Piquemal, Michel 577 Sclifos, Marina 660
Pisarenco, Sergiu 803 Scobioală, Ghenadie 654
Pistrinciuc, Vadim 645 Scripcenco, Tudor 719
Pitlik-Zacon, Alexandra 750 Scutaru-Guţu, Adela 660
Pîrlea, Gheorghe 719 Secrieru, Parascovia 713
Ploşniţă, Elena 782 Sidorencu, Angela 651
Podcuico, V. 714 Simeonov, Ivan 679
Pogolşa, Vitaliu 776 Siniaeava, Tatiana 553-54
Pop, Ioan-Aurel 776 Siniţki, Vladimir 741-42
Popa, Alexandru 635, 772 Slutu-Grama, Claudia 747
Popa, Elena 681 Sochircă, Vitalii 770
Popa, Mihai 751 Sochircă, Zinaida 551
Popa, Victor (551) Soledad 565
Popescu, Steliana 726 Spinei, Larisa 588
Popovici, Ghenadie 767 Spivacenco, Anatolie 806
Popovici, Teodor 752 Stagnara, Denise 662
Porumb, Lilia 611 Stan, Victor V. 688
Poştarencu, Dinu 775 Starodub, Victor 710

74
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Stănescu, Marian 724 V


Steclari, Tatiana 698
Stici, Ion 700 Vaisman, Anne 663-64
Strungaru, Vitalie 653-54 Vancu, Radu 739
Subotin, Iurie 689 Verejan, Ana 689
Suman, Serghei 807 Veveriţa, Valentina 612
Sutton, William 618-21 Vidaicu, Mihaela 609
Vişan, Claudia 665
Ş Voronin, Vladimir (637)
Voivuţchi, Grigore 767
Şaragov, Ion 713
Şarban, Cristian 716 Z
Şchiopu, Constantin 667
Şevciuc, Tatiana 808 Zabiaco, Olesea 548-50
Şiclovan, Gabriela 580, 582 Zadorojnâi, Alexandru 690
Şigapova, Elena 761 Zaharia, Victor 626
Şironina, E. V. 552 Zanoci, Aurel 774
Şuleanschi, Sofia 612 Zaveriuha, Sergiu 768
Şuprovici, Nicolae 715 Zenin, Igor 637
Zmeev, Vladimir 776
T
А
Tamazlâcaru, Andrei 737
Timuş, Angela 604 Авдеенко, Николай Семенович 636
Timuş, Victoria 604 Акулай, Елена Владимировна 596
Timuţa, Aliona 669-71, 729 Андон, Виктор 753
Todorov, Ilie 718 Б
Torlac, Sofia 602
Travina, I. V. 552 Белоус, Анна 754
Triboi, Vasile 47 Бенюк, Валентин 599
Tricot, Rémy 663-64 Боршевский, Андрей 601, 632-33
Trombiţki, Ilia 553-54 Ботнару, Мария 690
Tverdohleb, Ana 713 Боцан, Игор 634

Ţ В

Ţaralunga, Gheorghe 650 Волков, Эдуард 599


Ţarălungă, Victoria 809 Г
Ţăruş, Victoria 606
Ţurcan, Nelly 676 Галцев, Маргарета 646
Ţurcanu, Şt. 692 Гурин, Корнелиу 634
U Е
Ursache, Andrei 678 Жеков, Н. П. 649
Ursache, Arina 678
И
Ursache, Silvia 677, 769
Игнатенко, Вячеслав Михайлович 758
Ильницкая, Светлана Вячеславовна 636

75
Cronica cărţii Nr 4-2009 ≡ Book annals Nr 4-2009

К Р
Казанцева, О. И. 605 Раку, Анна 641
Казанцева, Ольга Ивановна 596 Роман, Мария 690
Кожокару, Владимир 646 Ротару, Илья 601, 632-33
Крянгэ, Ион 634
С
Л
Северин, Евгений 655
Латьева, Лидия 718 Сидалковский, А. М. 755
Лозiнська, Свiтлана 757 Сикур, П. И. 717
Логачев, Владимир 755 Синкевич, В. Ф. 722
Смышляев, Анатолий 753
М Сосна, Борис 601, 632-33
Маринчук, Михай 686 Султ, Г. Г. 647, 649
Мартин, Даниел 646 Т
Мелентьев, Евгения 690
Миронова, С. А. 647 Терехов, А. Б. 703
Морару, В. И. 647 Терехов, Б. М. 545-47
Морару, Виктор 646 Тодорова, Георгина 718
Трусевич, Николай Владимирович 636
Н
Николайчук, В. В. 703 Чебанаш, Александру 646
Нэстасе, К. И. 703 Ш
О Шербан, К. Ф. 686
Олару, Наталья 756-57 Шляпо, Николай Иосифович 758
Олейник, Людмила Георгиевна 600 Шушу-Цуркан, Аурелия Георгиевна 589

П Я

Панько, Виктор 756-57 Янак, И. В. 649


Пасечник, Ольга Юрьевна 596

76
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 4-2009

1-a ediţie a Conferinţei Ştiinţifice Internaţiona- Declaraţia Universală a Drepturilor Omului –


le a Tinerilor Cercetători "Cercetarea eco- pilon în protecţia juridică a drepturilor şi li-
nomică a tinerilor savanţi în condiţiile edifi- bertăţilor fundamentale în decurs de 60 de
cării societăţii bazate pe cunoaştere", 27 ani : Conf. Şt. Intern., 11 dec. 2008, Bălţi
iun. 2008 604 628
Academician Gheorghe Ghidirim. Concepţii Dicţionar de criminologie 642
contemporane în managementul pancrea- Enigma Todorov : Dialoguri, eseuri, portrete
titei acute severe 700 718
Acta nucleară & Radiologică 651 Flori 566
Activitatea investigative-operativă a Organe- Fructe 567
lor Afacerilor Interne 652 Geografie 770
Agenda Naţională de Business 2009 613 Ghid de pre-migrare cu privire la etapele
Alimente 559 procesului migraţional şi procedurile admi-
Anecdote din colecţia proiectului "Umor" 733 nistrative 590
Animale de pădure 560 Ghid privind producere merelor în sistemul
Animale diferite 561 superintensiv de cultură 711
Animale domestice 562 Ghidul alegătorului 630
Animale sălbatice 563 Ghidul consumatorului 656
Arta muzicală din Republica Moldova 716 Hemoragiile digestive superioare non-
Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală variceale 702
658 Hotărârile şi deciziile Curţii Europene a Drep-
Bibliografia Naţională a Moldovei 548-50 turilor Omului în cauzele moldoveneşti 627
Cele mai frumoase melodii 743 Infecţia cu virusul HIV şi boala SIDA 693
Center for Prevention of Trafficking in Instruirea profesională a poliţistului 653
Women 639 Integrarea europeană: tendenţiile dezvoltării
Centrul de Prevenire a Traficului de Femei şi modernizării legislaţiei naţionale 636
639 Istoria ilustrată a României 776
Cheia Succesului 660 Istorii de succes 617
Chimia anorganică 689 În grădina copilăriei 765
Cinci mii de proverbe şi zicători din folclorul Jucării 570-71
românilor 677 La Moldavie en chiffres 594
Comoara străbunilor 678 Legume 572-73
Conferinţa ştiinţifică internaţională studen- Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi" 672
ţească "probleme actuale ale teoriei şi Locuitorii mării 574
practicii culturii fizice", 15 apr. 2009, Chişi- Maşini speciale 575
nău, Ed. a 13-a 721 Materialele simpozionului jubiliar internaţional
Congresul al III-lea al persoanelor originare "Mediul şi dezvoltare durabilă" : (70 ani de
din Republica Moldova domiciliate peste la fondarea fac. geografie), 13-15 noiemb.
hotare (diaspora moldovenească) 602 2008 556
Cugetări duhovniceşti 584 Mentalitate curată – omenire fericită pe pă-
Culturi vegetale cu potenţial energetic 707 mânt 585

77
Cronica cărţii Nr 4-2009 ≡ Book annals Nr 4-2009

Metodologia cercetării în domeniul studiilor Reguli de construire şi exploatare inofensivă


sud-est europene 598 a recipientelor sub presiune 706
Minunile lumii 552 Reguli de securitate în ramura gazificării 715
Moldova în cifre 593 Reguli privind securitatea industrială la ex-
Moldova în figures 594 ploatarea staţiilor de alimentare a automo-
Moldova: Agricultural Policy Notes 620-21 bilelor cu gaze lichefiate 714
Moldova: Note cu privire la politica agrară Regulile de folosire şi aplicare a bastonului
618-19 de cauciuc PR-73 şi a bastonului combinat
National Bibliography of Moldova 548-50 "Tonfa" 654
National Business Agenda 2009 614 Rehabilitation of hope for a better life 623
O zi de neuitat 583 Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi
Parabolele Domnului Isus 586 Tineret 555
Patria începe cu baştina mea 661 Securitatea şi sănătatea în muncă 650
Păsări domestice 576 The Black Sea Region: a security minefield or
Pentru ce şi cum se înfiinţează asociaţiile a partnership road? : A Plea towards En-
obşteşti 553 hanced Solidarity and Coop. in the EU
Pomuşoare 578 Neighbourhood : # 4 discussion papers :
Probleme ale ştiinţelor socio-umane şi mo- [Intern. conf.], November 21, 2008, Chişi-
dernizării învăţământului : Conf. şt. anuală nău 603
a Univ. Pedagogice de Stat "Ion Creangă", Tourism. Leisure. Hotels : Expoziţie Intern.
(24-25 febr. 2009) 557-58 Specializată, ed. a 14-a, 9-12 apr. 2009
Problemele adaptării tineretului într-o econo- 624
mice modernă 596 Victor Popa: Drumul ascensiunii 551
Progress report on the implementation of the Vladimir Voronin 637
National Health Policy 2008 695 Дикие животные 563
Proiect de cooperare tehnică "Oportunităţi de Для чего и как создаются общественные
angajare şi instruire profesională, măsuri объединения 554
ale politicii migraţionale în scopul prevenirii Домашние животные 562
şi reducerii traficului de femei în Albania, Домашние птицы 576
Moldova şi Ucraina", oct. 2003 – oct. 2008 Европейская интеграция: тенденции раз-
592 вития и модернизации национального
Proiectul Dezvoltare Locală 611 законодательства 636
Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali Игрушки 570-71
şi a bolilor plantelor agricole pentru pe- Лесные животные 560
rioada primăvară anul 2009 şi recomandări Молдова в цифрах 593
de combatere a lor şi a buruienilor 708 Морские жители 574
Raport de progrese privind realizarea Politicii Национальная Бизнес-Повестка 2009 615
Naţionale de Sănătate 2008 695 Обязательное медицинское страхование
Reabilitarea speranţei pentru o viaţă mai 659
bună 622 Овощи 572-73
Registrul de stat al produselor de uz fitosani- Охрана здоровья и безопасность труда
tar şi al fertilizanţilor, permise pentru utili- 650
zare în Republica Moldova 709 Проблемы адаптации молодежи в совре-
Reglementare, Monitorizate şi Implementare менной экономике 596
608 Прогноз распространения главнейших
вредителей и болезней сельскохозяйст-

78
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

венных культур в весенний период 2009 Третий конгресс выходцев из Республики


года и рекомендации по борьбе с ними Молдова проживающих за рубежом
и с сорняками 708 (молдавская диаспора) 602
Продукты 559 Фрукты 567
Разные животные 561 Цветы 566
Специальные машины 575 Ягоды 578
Справочник потребителя 657

Index subiecte

Abecedar – Preşcolari 669 Business – Republica Moldova 613


Administraţie publică locală – Sondaj socio- Cavaleri – Dicţionare pentru copii 580
logic 587 Cărţi pentru copii 559-68, 570-76, 578-79
Afaceri (rusă) 616 Centrul de Prevenire a Traficului de Femei
Alegeri parlamentare – Legislaţie (rusă) 634 639
Alegeri parlamentare – Republica Moldova – "Cercetarea economică a tinerilor savanţi în
Ghiduri 630 condiţiile edificării societăţii bazate pe cu-
Antreprenoriat – Ghiduri 612 noaştere" – Conferinţă ştiinţifică internaţio-
Antreprenoriat 617 nală a tinerilor cercetători 604
Asigurare medicală – Republica Moldova Chimie – Metodica predării (fr.) 665
(rusă) 659 Chimie (fr.) 687
Asigurare medicală – Republica Moldova 658 Chimie (rusă) 690
Asociaţii obşteşti (rusă) 554 Chimie anorganică 688-89
Asociaţii obşteşti 553 Chimie generală 688
Basarabia – Istorie 775 Comunicare 670-71
Bastoane de cauciuc – Folosire 654 Comunicare relaţională 597
Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Condamnaţi – Drepturi (rusă) 647
Teze – Articole din reviste şi ziare – Re- Consumatori – Ghiduri (rusă) 657
surse electronice 549 Consumatori – Ghiduri 656
Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Corsari – Dicţionare pentru copii 569
Teze – Articole din reviste şi ziare 550 Creştinism 583
Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Criminologie – Dicţionare 642
Teze – Materiale bibliografice – Recenzii – Cugetări duhovniceşti 584
Publicaţii de artă plastică – Note muzicale Culturi vegetale – Potenţial energetic 707
– Articole din reviste şi ziare 548 Curtea Europeană a Drepturilor Omului –
Bioproducţie 707 Hotărâri – Decizii 627
Biostatistică 588 "Declaraţia Universală a Drepturilor Omului –
Boli – Plante agricole – Combatere (rom., pilon în protecţia juridică a drepturilor şi li-
rusă) 708 bertăţilor fundamentare în decurs de 60 de
Bolile sindromului nervos 704 ani" – Conferinţa ştiinţifică internaţională
Botanica farmaceutică 697 628
Business – Republica Moldova (engl.) 614 Delincvenţi – Îndrumare (rusă) 646
Business – Republica Moldova (rusă) 615 Democraţie (rusă) 601

79
Cronica cărţii Nr 4-2009 ≡ Book annals Nr 4-2009

Dezvoltare economică comunitară – Republi- Istoria ilustrată a României 776


ca Moldova (engl.) 623 Istorie – Metodica predării 666
Dezvoltare economică comunitară – Republi- Învăţământ – Republica Moldova (engl.) 668
ca Moldova 622 Învăţământ preşcolar 671
Dezvoltare socială (engl.) 623 Învăţământ primar 673
Dezvoltare socială 622 Jocuri pe tablă de joc – Şah 719
Drept civil 648 Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi" – Chişinău
Drept constituţional – Indici bibliografici 551 672
Drept constituţional comparat 629 Limba engleză 723
Drept contravenţional 631 Limba franceză – Verbe 726
Drept financiar (rusă) 649 Limba franceză 725
Drept penal – Teste 638 Limba italiană – Verbe 724
Drepturi reale 648 Limba română – Lexicologie 731
Drepturile ale cetăţenilor la informaţie (rusă) Limba română – Teste 729, 732
633 Limba română 727-28, 730
Drepturile omului – Hotărâri – Decizii 627 Literatura română – Metodica predării 667
Drepturile omului (rusă) 632 Literatura română din Republica Moldova –
Educaţie fizică şi sport (rusă) 722 Nuvele 744
Educaţie sexuală – Adolescenţi 565, 662-64 Literatură bielorusă din Republica Moldova
Educaţie sexuală – Băieţi 579 (rusă) 758
Educaţie sexuală – Fete 568 Literatură franceză 734
Educaţie tehnologică – Dicţionare 713 Literatură găgăuză din Republica Moldova –
Enciclopedii pentru copii 552 Poezie (rom., găgăuză, rusă) 759
Energie nucleară – Acte normative 651 Literatură germană pentru copii 760
Expoziţii internaţionale specializate – Turism Literatură română – Poeme 736, 739
624 Literatură română – Poezie 735
Filozofia spiritului 581 Literatură română – Teste 732
Fitotehnie 710 Literatură română – Versuri melodice 737,
Fizică (rusă) 686 743
Folclor bulgăresc 679 Literatură română din Republica Moldova –
Folclor moldovenesc 679 Epigrame – Catrene satirice 752
Folclor românesc 677-78 Literatură română din Republica Moldova –
Forţe aeriene (rusă) 655 Epigrame 740
Fraude academice – Monitorizare 645 Literatură română din Republica Moldova –
Gazificare – Securitate (rom., rusă) 715 Eseuri 749
Geografie – Teste 770 Literatură română din Republica Moldova –
Hemoragii digestive non-variceale 702 Poezie 746, 750-51
Indieni (piele roşii) – Dicţionare pentru copii Literatură română din Republica Moldova –
577 Povestiri 741
Infecţii – HIV/SIDA 693 Literatură română din Republica Moldova –
Infracţiuni – Învăţământ superior – Prevenire Publicistică 742
645 Literatură română din Republica Moldova –
Infracţiuni – Prevenire – Rapoarte 639 Romane 748
Infracţiuni – Trafic de droguri – Răspundere Literatură română din Republica Moldova –
penale 644 Versuri melodice 737, 743, 747
Integrare europeană (rusă) 636 Literatură română din Republica Moldova 745

80
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Literatură română din Republica Moldova Plante agricole – Boli – Combatere (rom.,
pentru copii – Poezie (rom., rusă) 765 rusă) 708
Literatură română din Republica Moldova Plante medicinale 697
pentru copii 763-64, 766-68 Pneumologie 699
Literatură română pentru copii 761-62 Politica agrară – Republica Moldova (engl.)
Literatură rusă din Republica Moldova – 620-21
Poezie (rusă) 754 Politica agrară – Republica Moldova 618-19
Literatură rusă din Republica Moldova – Politică – Orientul antic – Istorie (rusă) 599
Umor (rusă) 753 Politică 600
Literatură rusă din Republica Moldova (rusă) Poliţie – Activitate operativă 652
755-56 Poliţie 654
Literatură rusă din Republica Moldova pentru Poliţişti – Instruire 653
copii 769 Popa, Victor, 1949-…, jurist – Biobibliografie
Literatură ucraineană din Republica Moldova 551
(ucr.) 757 Preşcolari – Comunicare 670
Malformaţii congenitale cardiace – Epidemio- Prevenire traficului de femei 592
logie – Etiologie – Semiologie – Forme cli- Probe – Procedură penală 643
nice – Diagnostic 698 "Probleme actuale ale teoriei şi practicii cultu-
Matematică – Teste 681 rii fizice" – Conferinţa ştiinţifică internaţio-
Matematică 682-85 nală studenţească 721
Măcăreşti – Sate – Raionul Ungheni – Repu- "Probleme ale ştiinţelor socioumane şi mo-
blica Moldova – Istorie 773 dernizării învăţământului" – Conferinţă şti-
Medicamente – Folosirea 696 inţifică anuală 557-58
Mediul înconjurător – Sanitaţie 680 Procese sociale – Responsabilitate 595
"Mediul şi dezvoltarea durabilă" – Simpozion Produse de uz fitosanitar – Utilizare 709
jubiliar internaţional 556 Profesori – Formare 674-75
Mere – Producere 711 Proverbe 677
Mere cultivate 712 Psaltirea în versuri 738
Metabolism glucidic – Fitoterapie 701 Răspundere penală – Trafic de droguri 644
Migraţiune – Politici 592 Recipiente sub presiune – Construire – Ex-
Migraţiune – Proceduri administrative 590 ploatare (rom., rusă) 706
Migraţiune 591 Religie creştină – Parabole 586
Muncă – Trafic de fiinţe umane 607 Religii – Miracole 582
Muzică vocală (rusă) 717 Republica Moldova – Economice locală 611
Neuropediatrie 704 Republica Moldova – Istorie 775
Oftalmologie – Patologii 705 Republica Moldova – Muzică – Istorie 716
Organele Afacerilor Interne 652 Republica Moldova, mileniul I a. Chr. – Istorie
Pancreatită acută severă 700 774
Perioadă de tranziţie contemporană (rusă) Resurse de apă – Moldova 691
600 Resurse umane 608
Persoane eliberate – Reintegrare socială România – Istorie 776
(rusă) 641 Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi
Persoane eliberate – Reintegrare socială 640 Tineret, 2009, Chişinău 555
Personalităţi – Raionul Orhei – Republica Satiră (rusă) 753
Moldova 771 Sănătate publică – Management 694
Piraţi – Dicţionare pentru copii 569 Sănătate publică – Rapoarte 695

81
Cronica cărţii Nr 4-2009 ≡ Book annals Nr 4-2009

Securitatea muncii – Acte normative 650 Teoria generală a dreptului 625


Severin Evghenii Gheorghievici, aviator – Teorie economică (rusă) 605
1945-… (rusă) 655 Terenuri agricole – Republica Moldova 610
Sistem digestiv 702 "The Black Sea Region: a security minefield
Situaţie social-economică – Republica Mol- or a partnership road?" – International con-
dova – Date statistice (rom., rusă) 593 ference 603
Situaţie social-economică – Republica Mol- Tineret – Adaptarea la schimbării sociale
dova – Date statistice (engl., fr.) 594 (rom., rusă) 596
Spaţiul Carpato-Nistrean – Istoriografie 772 Toalete – Igienă 680
Sport de performanţă – Masă corporală 720 Todorov, Ilie – 1936-2005, actor 718
Statistică (rusă) 589 Trafic de femei – Rapoarte 639
Statul şi dreptul – Teorie 626 Umor – Anecdote (rom., rusă) 733
Staţii de alimentare a automobilelor (rom., Voronin, Vladimir, 1941-…, preşedintele
rusă) 714 Republicii Moldova (rom., engl., rusă) 637
Stomatologie – Îndrumare (rusă) 703 Zemstva Basarabiei – Aspecte istorico-
Studii sud-est europene – Metodologie 598 juridice 635
Substanţe vegetale – Farmacologie 697 Zicători 677
Teatru – Interpretare – Regie (rom., rusă) Zoologie – Teste 692
718

Index editori
Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI 653-54 Ericon SRL 642, 697
AGEPI 745 Garamond-Studio SRL 617
Alina Scorohodova ÎI 545-47 Grafema Libris SRL 716
Arc 665, 687, 765 Grafic-Design SRL 755
Baştina-Radog SRL 602 Helmax-Exim SRL 600, 646
Biblion SRL 552 IEFS 604
Bons Offices SRL 591-92, 609, 641, 645, Inat. for Democracy 632
656-57, 669-71, 695, 707, 764, 774 Integral SRL : Pereslavli (Rusia) 552
Camera Naţ. a Cărţii 548-50 Integritas 682-83, 686, 732
Cartea Moldovei 718 Interprint 681
Cartier 555, 565, 568-69, 577, 579-80, 582, Inversia-Dub ÎI 753, 767
603, 627, 662-64, 735-36, 739 Labirint 556, 672, 744, 749
Centru Ed. poligr. "Chişinău Prim" 781 Lavilat-Info SRL
Complexul Ed.-Poligr. al IEFS Levinţa Angela ÎI 631
Continental Grup STL 651 Litera AVN SRL 776
Cu drag SRL 626, 640, 643, 746 Lumina 690, 729
DAAC-Hermes pres 743 Lyceum 770
Didact Express CEP 783, 793 Medicina CEP 700, 804
Eco-TIRAS 553-54 Moldova Standard 706, 715
Editerra Prim SRL 684-85, 723, 727-28 National Inst. for Women of Moldova
Elena-VI SRL 638, 648, 680, 722 "Equality" 601, 633
Epigraf SRL 584, 713 Primex Com SRL 606

82
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Print-Caro SRL 711-12 UASM 589, 599, 692, 710, 790-91, 806, 808
Proart SRL 637 ULIM 551, 625
Pontos 610, 628, 635, 737-38, 740, 747-48, Uniunea de Creaţie a Intelectualilor din Mol-
751, 759, 763, 766, 771-73 dova AO 754, 756
Pro-M-Design SRL UPS "Ion Creangă" 674-75
Prometeu 741-42 USEFS 721
Silvius Libris SRL (Sica & V SRL) 677-78, USM CEP 598, 629, 644, 676, 701, 725, 778-
760-61, 769 79, 782, 788, 805, 809
SŞB 679 UTM 689
Statistica 593-94 Valinex SA 720
Şc. de Management în Sănătate Publică 588, Vector V-N SRL 703, 762
694 Vite-jesc SRL 559-63, 566-67, 570-76, 578,
Tipogr. AŞM 702 704
Tipogr. Reclama SA 750 Изд.-полигр. предприятие "Парагон" 758
Tipogr. Rezina SA 661, 666 Комрат. гос. ун-т 647, 649
Tipogr.-Sirius SRL Соврем. гуманит. ин-т 596, 605, 636

Index ISBN eronate

ISBN 978-9975-66-110-2 616


ISBN 978-9975-80-226-0 668
ISBN 978-9975-51-011-0 737

83
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

CRONICA ARTICOLELOR DE RE- MAGAZINES


VISTĂ ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2009
APRILIE NR 4 APRIL
(1212-1647)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1212. Evaluarea şi acreditarea – instrumente de sporire a eficienţei şi calităţii cerce-
tării. Constatări retrospective / Valeriu Canţer, Simion Toma, Vitalie Minciună [et al.] //
Intellectus. – 2009. – Nr 1. – P. 91-103 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl.

1213. Ganea, Victoria. Aspecte ale evoluţiei grupelor financiar-industriale în contextul


dezvoltării inovaţiilor / Victoria Ganea, Tatiana Lîsîi // Economie şi Sociologie. – 2009. – Nr
1. – P. 92-99 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

1214. Sadurschi, Ludmila. Creşterea potenţialului inovaţional al ţărilor CSI şi politici-


le de stimulare a inovării / Ludmila Sadurschi // Intellectus. – 2009. – Nr 1. – P. 80-85 : tab.
– Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 12 tit.

1215. Şuşu-Ţurcan, Aurelia. Fundamente teoretice privind riscul inovaţional în eco-


nomia bazată pe cunoaştere / Aurelia Şuşu-Ţurcan // Intellectus. – 2009. – Nr 1. – P. 65-70
: scheme. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.

1216. Тимонин, Александр. Из истории изобретательского дела в Республике


Молдова (1940-1991) / Александр Тимонин // Intellectus. – 2009. – Nr 1. – P. 28-37 : fot.
– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1221)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


(Vezi Nr 1217, 1255, 1295)

84
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

005 Conducere şi organizare. Management


1217. Sturza, Alexei. Managementul şi marketingul intelegent – promotori ai econo-
miei cunoaşterii în Republica Moldova / Alexei Sturza // Administrarea Publică. – 2009. – Nr
1. – P. 185-193. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 19 tit. şi în note, p. 195 (5 tit.).

02 BIBLIOTECONOMIE
1218. Butucel, Elena. Biblioteca "Ovidius" la ceas aniversar : [la 15 ani de activitate] /
Elena Butucel // Biblio Polis. – 2009. – Nr 1. – P. 37-40 : fot.

1219. Kulikovski, Lidia. Activitatea extramuros – o formă inovativă de activitate sau


actualizarea unei forme uitate? / Lidia Kilikovski // Biblio Polis. – 2009. – Nr 1. – P. 12-16. –
Bibliogr. în note, p. 16 (8 tit.).

1220. Kulikovski, Lidia. Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" : sinteza anului 2008 /
Lidia Kulikovski // Biblio Polis. – 2009. – Nr 1. – P. 9-11 : fot.

1221. Kulikovski, Lidia. Biblioteci versus inovaţii : 2009 – Anul European al Creativi-
tăţii şi Inovaţiei / Lidia Kulikovski // Biblio Polis. – 2009. – Nr 1. – P. 33-36. – Bibliogr. : 11 tit.

1222. Kulikovski, Lidia. Imaginea – prioritatea managerială strategică a BM "B. P.


Hasdeu" / Lidia Kulikovski // Biblio Polis. – 2009. – Nr 1. – P. 28-32.

1223. Kulikovski, Lidia. Lectura chişinăuienilor, acum un secol, la biblioteca orăşe-


nească / Lidia Kulikovski // Biblio Polis. – 2009. – Nr 1. – P. 57-60.

1224. Mihail, Dinu. Laudă cărţii : (încă şi mai concret : trăiască prietenia de nezdrun-
cinat dintre moldoveni şi lectură) : eseu / Dinu Mihail // Biblio Polis. – 2009. – Nr 1. – P. 61-
64.

1225. Scobioala, Genoveva. Diversitatea modalităţilor de promovare a lecturii la Bi-


blioteca Municipală "B. P. Hasdeu" / Genoveva Scobioală // Biblio Polis. – 2009. – Nr 1. – P.
16-21 : fot.

1226. Sofroni, Ana. Realizări şi obiective în activitatea instituţiilor informaţional-


culturale / Ana Sofroni // Intellectus. – 2009. – Nr 1. – P. 104-107 : fot. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 8 tit.

1227. Şatravcă, Claudia. Biblioteca " Târgu-Mureş " şi-a redeschis uşile / Claudia
Şatravcă // Biblio Polis. – 2009. – Nr 1. – P. 41-43 : fot.

85
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
1228. Bolea, Zinaida. Impactul despărţirii de părinţi în contextul migraţiei asupra să-
nătăţii psihice a copiilor de vîrstă preşcolară / Zinaida Bolea // Schimbarea Paradigmei în
Teoria şi Practica Educaţională: Materialele Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol. 1. – P. 217-
221. – Rez. : lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

1229. Goncear, Valeria. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi a inteligenţei


emoţionale la elevi / Valeria Goncear // Psihologie. – 2009. – Nr 1. – P. 69-79. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 10 tit.

1230. Grosu, Tatiana. Copilul stângaci în şcoală / Tatiana Grosu // Psihologie. –


2009. – Nr 1. – P. 31-39 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

1231. Lozan, Ala. Anxietatea normală şi anxietatea maladivă la elevi / Ala Lozan //
Psihologie. – 2009. – Nr 1. – P. 40-47 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

1232. Maximenco, Lidia. Recuperarea primară a devierilor comportamentale / Lidia


Maximenco // Psihologie. – 2009. – Nr 1. – P. 10-18. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

1233. Popov, Tatiana. Optimizarea relaţiilor părinţi - adolescenţi / Tatiana Popov //


Psihologie. – 2009. – Nr 1. – P. 48-54 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

1234. Savca, Lucia. Competenţele necesare în acordarea asistenţei psihologice /


Lucia Savca // Psihologie. – 2009. – Nr 1. – P. 3-9. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1390)

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


1235. Bacalu, Natalia. Etica, cea mai bună etichetă în afaceri / Natalia Bacalu // Rev.
Naţ. de Drept. – 2009. – Nr 4. – P. 75-80. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 80 (23
tit.).

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM
1236. Sofian, Diana. Creştinismul pe înţelesul tuturor : [pe marginea studiului de Ni-
colae Fuştei cu acelaşi tit., Ch., 2008, 384 p.] / Diana Sofian, Lilia Zabolotnaia // Rev. de
Istorie a Moldovei. – 2009. – Nr 1. – P. 112-113 : fot.

86
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică
(Vezi Nr 1377)

314 Demografie. Studiul populaţiei


1237. Haruţa, Vasile. Particularităţile evoluţiei demografice în Republica Moldova /
Vasile Haruţa // Administrarea Publ. – 2009. – Nr 1. – P. 194-201 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 6 tit.

1238. Posţan, Liliana. Procesele demografice din Republica Moldova şi redimensio-


narea paradigmei managementului educaţional / Liliana Posţan // Schimbarea Paradigmei
în Teoria şi Practica Educaţională : Materialele Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol. 2. – P.
213-217 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 5 tit.

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
1239. Bodrug-Lungu, Valentina. Abordarea culturii de gen în calitate de finalitate a
educaţiei de gen / Valentina Bodrug-Lungu // Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica
Educaţională : Materialele Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol. 1. – P. 120 -127 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.

1240. Mocanu, Ion. Încrederea populaţiei Republicii Moldova în instituţiile sociale şi


mecanismele electorale / Ion Mocanu // Economie şi Sociologie. – 2009. – Nr 1. – P. 132-
142. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

1241. Rojco, Anatolii. Asigurarea metodologică şi informaţională a evaluării nivelului


de trai ale pensionarilor / Anatolii Rojco // Economie şi Sociologie. – 2009. – Nr 1. – P. 142-
152 : . – Rez. în lb. engl.

1242. Rojco, Anatolii. Evaluarea sărăciei în gospodăriile casnice cu pensionari /


Anatolii Rojco, Oxana Liviţchi // Economie şi Sociologie. – 2009. – Nr 1. – P. 164 -175 :
diagr., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 2 tit.

1243. Timuş, Andrei. Constituirea statului social – factorul decisiv al bunăstării popo-
rului / Andrei Timuş // Economie şi Sociologie. – 2009. – Nr 1. – P. 120-132. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 3 tit.

87
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

316.6 Psihologie socială


1244. Chisar, Liliana. Influenţa parentală asupra cuplului nou format / Liliana Chisar,
Violeta Mahu // Psihologie. – 2009. – Nr 1. – P. 80-86. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

1245. Cojocaru, Natalia. Fenomene inhibatoare în cadrul activităţilor de grup: lenea


socială şi rezonanţa grupală perversă / Natalia Cojocaru // Schimbarea Paradigmei în Teo-
ria şi Practica Educaţională : Materialele Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol. 1. – P. 211-
216. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit. şi în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 1639)

32 POLITICĂ
322 Relaţii dintre biserică şi stat
1246. Gumenâi, Ion. Politica religioasă a Imperiului rus faţă de confesiunea catolică
şi luterană din Basarabia în secolul al XIX-lea / Ion Gumenâi // PONTES. – 2009. – Nr 3/4. –
P. 68-74. – Bibliogr. în notele de subsol.

1247. Munteanu Ghercă, Iulian. Procesul de comunizare şi Biserica Romano-


Catolică. Efectele rezistenţei anticomuniste în comunităţile catolice din Moldova / Iulian
Munteanu Ghercă // PONTES. – 2009. – Nr 3/4. – P. 245-251. – Bibliogr. în notele de sub-
sol.
323 Politică internă
1248. Sava, Igor. Identitatea naţională – identitate europeană : interpretări teoretice /
Igor Sava // PONTES. – 2009. – Nr 3/4. – P. 120-131. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în notele
de subsol.

323(478) Politică internă a Republicii Moldova


1249. Caşu, Igor. Teroarea comunistă în Moldova sovietică şi reabilitarea memoriei /
Igor Caşu // PONTES. – 2009. – Nr 3/4. – P. 212-244. – Bibliogr. în notele de subsol.

1250. Durandin, Catherine. Une Moldavie en trois dimensions, roumaine,


russofhone et moldave? / Catherine Durandin // PONTES. – 2009. – Nr 3/4. – P. 37-57. –
Bibliogr. în notele de subsol.

1251. Josanu, Iurii. Sistemul politic tranzitoriu din RM / Iurii Josanu // PONTES. –
2009. – Nr 3/4. – P. 252-276 : tab. – Bibliogr. : p. 275-276 şi în notele de subsol.

1252. Tărâţă, Marius. Istoriografia separatismului transnistrean : [pe marginea lucrării


Lidiei Prisac cu acelaşi tit., Iaşi : Lumen, 2008, 140 p.] / Marius Tărâţă // Rev. de Istorie a
Moldovei. – 2009. – Nr 1. – P. 116-118 : fot.

88
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1253. Чобу, Емельян. Политические интересы и проблемы единства молдав-


ского общества / Емельян Чобу // Administrarea Publică. – 2009. – Nr 1. – P. 164-174. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 173-174 (16 tit.).

1254. Шевщенко, Руслан Политическая система в Молдавской ССР (1940-1957)


/ Руслан Шевщенко // PONTES. – 2009. – Nr 3/4. – P. 170-212. – Bibliogr. în notele de
subsol.
(Vezi de asemenea Nr 1645)

324 Alegeri
1255. Gherman, Teodora. Perspective şi oportunităţi de implementare a tehnologiilor
informaţionale în sistemul electoral al Republicii Moldova / Teodora Gherman, Ala Muşchel
// Administrarea Publică. – 2009. – Nr 1. – P. 151-162. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 23 tit.
şi în note, p. 160-162 (17 tit.).

1256. Golea, Anatol. Alegeri fără învingători : [despre alegerile din 5 apr. pentru Par-
lamentul Moldovei] / Anatol Golea // Profit. – 2009. – Nr 4. – P. 4-6 : fot. – Idem în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 1240,1260)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


1257. Suprowicz, Krzystof. Krizystof Suprowicz : Sunt primul şi unicul ambasador
care a fost răpit : [interviu cu ambasadorul Poloniei în Rep. Moldova] / interlocutor : Emilia
Gheţu; fot. : Florin Tăbîrţă // Punkt. – 2009. – Nr 26. – P. 32-37 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1214)

327(478) Politica externă a Republicii Moldova


1258. Chirilă, Victor. "În procesul de integrare europeană, Moldova trebuie să-şi sta-
bilească obiective realiste" : [interviu cu V. Chirilă, dir. de progr. la Asoc. pentru politică ex-
ternă (APE)] / interlocutor : Igor Volniţchi // Profit. – 2009. – Nr 4. – P. 7-10 : fot. – Idem în
lb. rusă.

1259. Novic, Sergiu. Aspectele teoretice ale beneficiilor şi costurilor privind integra-
rea Republicii Moldova în Uniunea Europeană / Sergiu Novic // Economie şi Sociologie. –
2009. – Nr 1. – P. 56-69 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

89
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
1260. Urechean, Serafim. Suntem unicul partid care nu a trădat… : [interviu cu S.
Urechean, preş. Alianţei "Moldova Noastră"] / consemnare de Emilia Gheţu // Punkt. – 2009.
– Nr 26. – P. 38-39 : fot.

1261. Роман, Александр Т. Глубокие исследование фундаментальных проблем


современной Молдовы : [заметки на кн. "Молдавия и молдавские коммунисты" Зураба
Тодуа, Москва, 2009, 472 с.] / Александр Т. Роман // Administrarea Publică. – 2009. – Nr
1. – P. 202-226.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general
1262. Blanovschi, Andrei. Valoarea netrecătoare a dirijismului economic / Andrei
Blanovschi // Administrarea Publică. – 2009. – Nr 1. – P. 136-141 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 6 tit.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


1263. Gorobievschi, Svetlana. Dezvoltarea umană în ţările Uniunii Europene /
Svetlana Gorobievschi // Criza economică mondială : protejarea şi promovarea producăto-
rului din Republica Moldova : Materialele Conf. şt.-pract., 21 noiemb. 2008. – Ch., 2008. –
P. 213-220.

1264. Республика Молдова. Парламент. Закон об оплате труда: [Nr 847- XV от


14.02.2002 г. : с последними изм. и доп.// Сontabilitate şi audit. – 2009. – Nr 3. – P. 99-
106.
(Vezi de asemenea Nr 1360-62)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


1265. Albu, Ion. Preţul construcţiilor cu destinaţie locativă în municipiul Chişinău / Ion
Albu, Svetlana Albu // Criza economică mondială : protejarea şi promovarea producătorului
din Republica Moldova : Materialele Conf. şt.-pract., 21 noiemb. 2008. – Ch., 2008. – P.
190-194 : diagr., tab. – Bibliogr.: 5 tit.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


1266. Bugaian, Larisa. Îmbunătăţirea mediului de afaceri prin activizarea dialogului
privat-public / Larisa Bugaian // Criza economică mondială : protejarea şi promovarea pro-

90
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ducătorului din Republica Moldova : Materialele Conf. şt.-pract., 21 noiemb. 2008. – Ch.,
2008. – P. 31-34. – Bibliogr.: 3 tit.

1267. Акулай, Людмила. Методические основы оценки бизнес-среды в Молдо-


ве / Людмила Акулай // Economie şi Sociologie. – 2009. – Nr 1. – P. 49- 56. – Rez. în lb.
engl.
(Vezi de asemenea Nr 1268, 1347, 1537)

336 Finanţe
1268. Cuhal, Radu. Microfinanţarea - soluţie pentru furnizarea împrumuturilor între-
prinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova / Radu Cuhal, Dorin Slobozean // Criza eco-
nomică mondială : protejarea şi promovarea producătorului din Republica Moldova : Mater i-
alele Conf. şt.-pract., 21 noiemb. 2008. – Ch., 2008. – P. 115-118.

1269. Cuhal, Radu. Problematica creditării de către bănci a producătorilor din secto-
rul agricol din Republica Moldova / Radu Cuhal, Alexandru Umaneţ // Criza economică
mondială : protejarea şi promovarea producătorului din Republica Moldova : Materialele
Conf. şt.-pract., 21 noiemb. 2008. – Ch., 2008. – P. 102-105 : tab. – Bibliogr. : 3 tit.

1270. Două luni ale anului de criză în cifrele executării bugetului : [ianuarie – februa-
rie 2009] // Profit. – 2009. – Nr 4. – P. 24-27 : tab. – Idem în lb. rusă.

1271. Graur, Eleonara. Aspectele politicii bugetare din Republica Moldova / Eleonora
Graur // Criza economică mondială : protejarea şi promovarea producătorului din Republica
Moldova : Materialele Conf. şt.-pract., 21 noiemb. 2008. – Ch., 2008. – P. 112-114. – Bibli-
ogr.: 4 tit.

1272. Lazari, Igor. Aplicarea TVA în cazul încheierii contractelor de administrare fi-
duciară / Igor Lazari, Anastasia Avasiloaie // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 3. – P. 45-
46 : fot.

1273. Manole, Tatiana. Politica monetară a Băncii Naţionale a Moldovei şi criza fi-
nanciară mondială / Tatiana Manole // Administrarea Publică. – 2009. – Nr 1. – P. 118-135 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit. şi în note, p. 134-135 (11 tit.).

1274. Nacu, Viorica. Modul de aplicare a taxelor locale şi rutiere la amplasarea parţi-
ală a unităţii de comerţ în zona de protecţie a drumurilor / Viorica Nacu // Contabilitate şi
audit. – 2009. – Nr 4. – P. 10-14 : tab.

1275. Oleinic, Piotr. Studiul pieţei imobiliare / Piotr Oleinic // Profit. – 2009. – Nr 4. –
P. 38-41 : tab. – Idem în lb. rusă. – Va urma.

91
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

1276. Roşca, Petru. Leasingul şi rolul lui în dezvoltarea economică / Petru Roşca,
Leonid Roşca, Ilian Galben // Criza economică mondială : protejarea şi promovarea produ-
cătorului din Republica Moldova : Materialele Conf. şt.-pract., 21 noiemb. 2008. – Ch., 2008.
– P. 106-111: fig. – Bibliogr.: 6 tit.

1277. Sidorenco, Diana. Consecinţele TVA în cazul livrărilor cu titlu gratuit / Diana
Sidorenco // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 3. – P. 46-48 : fot.

1278. Şpac, Galina. Unele aspecte privind completarea şi prezentarea declararaţiei


"verzi" pe anul 2008 / Galina Şpac, Irina Lazăr // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 3. – P.
30-35 : tab.

1279. Захарченко, Ирина. Снова об отсроченных налогах : проблемы и пути их


решения / Ирина Захарченко // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 4. – P. 56-59 : tab.

1280. Кузнецова, Галина. О применении формы строгой отчетности «Выписка


из банковского счета-фактуры» / Галина Кузнецова // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr
3. – P. 74-76 : fot.

1281. Плэмэдялэ, Наталья. О погашении налоговых обязательств путем ком-


песации при проведении взаиморасчетов между экономическими агентами / Наталья
Плэмэдялэ // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 4. – P. 15-17 : tab.

1282. Плэмэдялэ, Наталья. Об учете налоговых обязательств в 2009 году /


Наталья Плэмэдялэ // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 4. – P. 18-21.

1283. Урсу, Думитру. Думитру Урсу: Коммерческие банки Молдовы учатся ра-
ботать в новых условиях : [интервью с пред. Ассоц. банков] / записала Татьяна Смеш-
ная // Vama. – 2009. – Nr 2. – P. 9-12 : fot.

1284. Цуркану, Игорь. О местных сборах в 2009 году в муниципиях Кишинэу и


Бэлць / Игорь Цуркану, Людмила Гропа // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 3. – P. 35-44
: tab.
(Vezi de asemenea Nr 1289, 1325, 1449, 1528-31)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
1285. Bajura, Tudor. Agricultura autohtonă la etapa de tranziţie spre economia de
piaţă / Tudor Bajura // Criza economică mondială : protejarea şi promovarea producătorului

92
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

din Republica Moldova : Materialele Conf. şt.-pract., 21 noiemb. 2008. – Ch., 2008. – P.
130-135 : fig., tab.

1286. Doga, Valeriu. Importanţa inovaţiilor pentru proiectarea întreprinderilor mici în


activitatea agroindustrială / Valeriu Doga, Mihail Pancescu // Criza economică mondială :
protejarea şi promovarea producătorului din Republica Moldova : Materialele Conf. şt.-
pract., 21 noiemb 2008. – Ch., 2008. – P. 157-160 : fig., schemă, tab. – Bibliogr. : 3 tit.

1287. Gherman, Olimpiu. Competitivitatea gospodăriilor agricole şi a întreprinderilor


de prelucrare din industria alimentară prin prisma politicii agricole ajustate la cerinţele de
integrare europeană / Olimpiu Gherman // Criza economică mondială : protejarea şi promo-
varea producătorului din Republica Moldova : Materialele Conf. şt.-pract., 21 noiemb 2008.
– Ch., 2008. – P. 148-151 : fig. – Bibliogr. : 3 tit.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


1288. Gangan, Andrei. Necesitatea reformării politicii investiţionale din Republica
Moldova / Andrei Gangan // Criza economică mondială : protejarea şi promovarea producă-
torului din Republica Moldova : Materialele Conf. şt.-pract., 21 noiemb. 2008. – Ch., 2008. –
P. 93-97. – Bibliogr. : 4 tit.

1289. Iliadi, Gheorghe. Fundamentarea metodologică a modificărilor instituţionale şi


a mecanismului de reglementare a asigurării echilibrului financiar-creditar / Gheorghe Iliadi,
Tatiana Parvan // Economie şi Sociologie. – 2009. – Nr 1. – P. 9-21. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 6 tit.

1290. Mamaliga, Vasile. Rolul industriei în realizarea obiectivelor Planului Naţional


de Dezvoltare Regională / Vasile Mamaliga, Valentina Bodrug // Criza economică mondială
: protejarea şi promovarea producătorului din Republica Moldova : Materialele Conf. şt.-
pract., 21 noiemb. 2008. – Ch., 2008. – P. 175-181 : tab.

1291. Sîrbu, Ion. Geneza conducerii protejării producţiei agroalimentare în Republica


Moldova / Ion Sîrbu // Criza economică mondială: protejarea şi promovarea producătorului
din Republica Moldova : Materialele Conf. şt.-pract., 21 noiemb. 2008. – Ch., 2008. – P.
136-141.

1292. Быргэу, Михаил. Экономическая безопасность Республики Молдова в


контексте глобализации мировой экономики / Михаил Быргэу // Criza economică mon-
dială : protejarea şi promovarea producătorului din Republica Moldova : Materialele Conf.
şt.-pract., 21 noiemb 2008. – Ch., 2008. – P. 15-18. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1271, 1309)

93
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

338.48 Turism. Economia turismului


1293. Лысый, Татьяна. Проблемы стратегии продвижения национальных
товаропроизводителей на мировой рынок туристических услуг / Татьяна Лысый, Юрий
Кротенко // Criza economică mondială : protejarea şi promovarea producătorului din Repu-
blica Moldova : Materialele Conf. şt.-pract., 21 noiemb. 2008. – Ch., 2008. – P. 72-79 : fig. –
Bibliogr.: 11 tit.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
1294. Beniuc, Valentin. Ajustarea politicilor de marketing în exportul produselor agri-
cole în procesul globalizării / Valentin Beniuc, Vitalie Cazacu // Criza economică mondială :
protejarea şi promovarea producătorului din Republica Moldova : Materialele Conf. şt.-
pract., 21 noiemb. 2008. – Ch., 2008. – P. 5-8. – Bibliogr. : 5 tit.

1295. Golovataia, Ludmila. Perspectivele de reducere a riscului în comerţul electro-


nic / Ludmila Golovataia // Criza economică mondială : protejarea şi promovarea producăto-
rului din Republica Moldova : Materialele Conf. şt.-pract., 21 noiemb. 2008. – Ch., 2008. –
P. 195-197. – Bibliogr. : 5 tit.

1296. Букатынский, Анатолий. Кластерная система организации товарного


сельхозпроизводства - на Европейский Рынок / Анатолий Букатынский // Criza econo-
mică mondială : protejarea şi promovarea producătorului din Republica Moldova : Materiale-
le Conf. şt.-pract., 21 noiemb. 2008. – Ch., 2008. – P. 142-145. – Bibliogr.: 8 tit.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


1297. Barbăscumpă, Lilia. Reprezentarea în materia de drept vamal / Lilia
Barbăscumpă // Vama. – 2009. – Nr 2. – P. 19-23 : fot.

1298. Frumusachi, Eduard. Particularităţi şi tendinţe privind aplicarea taxei vamale


la unele categorii de mărfuri cu scopul protejării producătorului autohton şi a pieţei interne /
Eduard Frumusachi, Viorel Sîrghii // Criza economică mondială : protejarea şi promovarea
producătorului din Republica Moldova : Materialele Conf. şt.-pract., 21 noiemb. 2008. – Ch.,
2008. – P. 68-71 : tab.

1299. Gurin, Andrei. Exportul vinurilor moldoveneşti revine la normal = The export od
Moldovan wines is back to normal = Экспорт молдавских вин восстанавливается : [inter-
viu cu A. Gurin, dir. gen. al Agenţiei Agroindustriale "Moldova-Vin"] / interlocutor : Ion Sandu
// Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 4. – P. 4 -6 : fot. – Text în lb. rom., engl., rusă.

94
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1300. Lungu, Marina. Influenţa reducerilor de preţ asupra valorii în vamă a mărfurilor
importate / Marina Lungu // Vama. – 2009. – Nr 2. – P. 17-18.

1301. Pojoga, Ştefan. Laboratorul Serviciului Vamal : primii paşi de activitate / Ştefan
Pojoga // Vama. – 2009. – Nr 2. – P. 30-33 : fot.

1302. Sîrbu, Eduard. Admiterea temporară în baza carnetelor ATA şi CPD : [legisla-
ţie vamală] / Eduard Sîrbu // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 4. – P. 66 -70 : fot.

1303. Ţâu, Nicolae. Avantajul competitiv al industriei vinului în economia Republicii


Moldova : [privitor la exportul vinului] / Nicolae Ţâu // Criza economică mondială : protejarea
şi promovarea producătorului din Republica Moldova : Materialele Conf. şt.-pract., 21
noiemb. 2008. – Ch., 2008. – P. 35-48 : fig., tab. – Bibliogr. : 11 tit.

1304. Грыу, Геннадий. Итоги деятельности и планы развития Бричанской та-


можни : [интервью с нач. таможни Г. Грыу] / записала Ольга Каларь // Vama. – 2009. –
Nr 2. – P. 24-26 : fot.

1305. Дунгер, Георгий. Георгий Дунгер : Объем грузоперевозок сократился


вдвое : [беседа с руководителем информ.системы междунар. грузовых перевозок] /
беседу вела Ольга Каларь // Vama. – 2009. – Nr 2. – P. 13-15 : fot.

1306. Каленик, Наталья. Всемирная Таможенная Организация исследует влия-


ние глобального финансового кризиса на деятельность таможенных органов / Ната-
лья Каленик // Vama. – 2009. – Nr 2. – P. 6-8 : fot.

1307. Тимуш, Андрей. Андрей Тимуш : Наш бизнес стал более цивилизованным
: [интервью с исполн. дир. Орг. по привлечению инвестиций и продвижению молд.
экспорта (MIEPO)] / записала Татьяна Смешная // Vama. – 2009. – Nr 2. – P. 2-5 : fot.

339.7 Finanţe internaţionale


1308. Pisaniuc, Maia. Dezvoltarea pieţei valorilor mobiliare în condiţiile globalizării :
tendinţe, provocări / Maia Pisaniuc, Natalia Palii, Dorina Harcenco // Economie şi Sociolo-
gie. – 2009. – Nr 1. – P. 80-92 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

1309. Roşca, Petru. Impactul crizei financiare internaţionale asupra economiei naţio-
nale / Petru Roşca, Adrian Ţurcan // Criza economică mondială : protejarea şi promovarea
producătorului din Republica Moldova : Materialele Conf. şt.-pract., 21 noiemb 2008. – Ch.,
2008. – P. 54-59 : fig. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1273)

95
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


1310. Macari, Ion. Factorii ce determină competitivitatea produselor autohtone pe pi-
eţele Uniunii Europene / Ion Macari // Criza economică mondială : protejarea şi promovarea
producătorului din Republica Moldova : Materialele Conf. şt.-pract., 21 noiemb. 2008. – Ch.,
2008. – P. 60-62. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1294)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
1311. Grecu, Raisa. Constantin Stere despre statul de drept / Raisa Grecu // Rev.
Naţ. de Drept. – 2009. – Nr 4. – P. 16-22. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 21 -22 (39
tit.).

1312. Neicuţescu, Ovidiu. Expertiza judiciară : noţiune, conţinut, specific / Ovidiu


Neiculescu, Gheorghe Golubenco // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 4. – P. 50-53. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 53 (11 tit.).

1313. Федоров, Г. Юридическая сила закона / Г. Федоров // Закон и жизнь. –


2009. – Nr 4. – P. 10-18. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 16 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1354)

341 Drept internaţional


1314. Balan, Oleg. Particularităţile răspunderii pentru încălcarea dreptului umanitar /
Oleg Balan // Administrarea Publică. – 2009. – Nr 1. – P. 58-75. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 74-75 (40 tit.).

1315. Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina. Evoluţia istorică a instituţiei protecţiei inter-


naţionale a drepturilor copilului / Carolina Ciugureanu-Mihailuţă // Rev. Naţ. de Drept. –
2009. – Nr 4. – P. 67-69. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 69 (20 tit.). – Contin. Înce-
putul : Nr 3.

1316. Gamurari, Vitalie. Procesul de armonizare a dreptului de azil în cadrul Uniunii


Europene : forme şi metode de cooperare între Dreptul Uniunii Europene şi Dreptul Naţional
al Statelor Membre a Uniunii Europene / Vitalie Gamurari // Avocatul poporului. – 2009. – Nr
3. – P. 31-32. – Rez. în lb. engl. ; Nr 4. – P.14-16. – Bibliogr. în notele de subsol.

1317. Vieriu, Eufimia. Noţiunea, obiectul şi subiectele dreptului internaţional al mun-


cii / Eufimia Vieriu // Administrarea Publică. – 2009. – Nr 1. – P. 102-112. – Bibliogr. : 11 tit.
şi în note, p. 111-112 (32 tit.).

96
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1318. Гуцу, А. Основные характеристики коллизионных норм / А. Гуцу // Закон и


жизнь. – 2009. – Nr 4. – P. 21-24. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1313)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


1319. Armaşu, Sergiu. Consideraţii generale asupra fenomenului administrativ / Ser-
giu Armaşu // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 4. – P. 46-50. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

1320. Costachi, Gheorghe. Echilibrul puterilor în stat – chezăşie a unei guvernări


democratice / Drilea-Marga Marian Pompiliu // Rev. Naţ. de Drept. – 2009. – Nr 4. – P. 31-
34. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 34 (10 tit.).

1321. Dastic, Angela. Contactul administrativ – aspecte noi de cercetare în contextul


tendinţelor europene actuale / Angela Dastic // Administrarea Publică. – 2009. – Nr 1. – P.
113-116. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

1322. Grecu, Raisa. Constantin Stere despre dreptul la libertatea individuală / Raisa
Grecu // Avocatul poporului. – 2009. – Nr 4. – P. 8-11. – Bibliogr. în note, p. 11 (18 tit.).

1323. Ulianovschi, Gheorghe. Aplicarea actelor internaţionale în jurisprudenţa naţi-


onală / Gheorghe Ulianovschi // Avocatul poporului. – 2009. – Nr 3. – P.1-2 : fot. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 2 (7 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1343, 1357, 1363, 1365, 1409)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


1324. Arhiliuc, Ion. Reluarea urmăririi penale / Ion Arhiliuc // Avocatul poporului. –
2009. – Nr 4. – P.16-18.

1325. Berliba, Viorel. Noţiunea şi formele de manifestare a delictului fiscal / Viorel


Berliba // Criminalistica în serviciul justiţiei : constatări, tendinţe şi realizări : Materialele
simpoz. Intern. de criminalistică, 19-20 sept. 2008. – Ch., 2009. – P. 56-60. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

1326. Brînză, Sergiu. Răspunderea pentru omorul prevăzut la lit. e) alin.(2) art. 145
C. pen. RM / Sergiu Brînză // Rev. Naţ. de Drept. – 2009. – Nr 4. – P. 2-15. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 13 -15 (71 tit.).

1327. Doraş, Semion. Unele viziuni privind efectuarea expertizei criminalistice în


procedura de urmărire penală / Semion Doraş // Criminalistica în serviciul justiţiei : consta-

97
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

tări, tendinţe şi realizări : Materialele simpoz. Intern. de criminalistică, 19-20 sept. 2008. –
Ch., 2009. – P. 38-39. – Rez. în lb. engl.

1328. Gheorghiţă, Mihail. Criminalistica în serviciul justiţiei / Mihail Gheorghiţă //


Criminalistica în serviciul justiţiei : constatări, tendinţe, şi realizări : Materialele simpoz. in-
tern. de criminalistică, 19-20 sept. 2008. – Ch., 2009. – P.10-14. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr.
în notele de subsol.

1329. Gheorghiţă, Mihail. Sarcinile investigaţiilor criminalistice la faţa locului / Mihail


Gheorghiţă // Criminalistica în serviciul justiţiei : constatări, tendinţe şi realizări : Materialele
simpoz. Intern. de criminalistică, 19-20 sept. 2008. – Ch., 2009. – P. 273-276. – Bibliogr. : 9
tit.

1330. Glavan, Boris. Liberarea de răspundere penală în reglementarea juridico –


penală a Republicii Moldova de până la mijlocul sec. XX / Boris Glavan // Legea şi viaţa. –
2009. – Nr 4. – P. 20-22. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 22 (14 tit.).

1331. Golubenco, Gheorghe. Consideraţii privind clasificarea contemporană a ex-


pertizelor criminalistice / Gheorghe Golubenco // Criminalistica în serviciul justiţiei : consta-
tări, tendinţe şi realizări : Materialele simpoz. Intern. de criminalistică, 19-20 sept. 2008. –
Ch., 2009. – P. 172-175. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

1332. Golubenco, Gheorghe. Consideraţii privind noţiunea de loc al faptei / Gheor-


ghe Golubenco, Aurel Gugu // Criminalistica în serviciul justiţiei : constatări, tendinţe şi reali-
zări : Materialele simpoz. Intern. de criminalistică, 19-20 sept. 2008. – Ch., 2009. – P. 103-
105. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

1333. Golubenco, Gheorghe. Observaţii privind specificul cunoştinţelor criminalistice


şi problemele ce persistă în cadrul predării lor studenţilor de la facultăţile de drept din ţară /
Gheorghe Golubenco // Criminalistica în serviciul justiţiei : constatări, tendinţe şi realizări :
Materialele simpoz. Intern. de criminalistică, 19-20 sept. 2008. – Ch., 2009. – P. 53-55. –
Rez. în lb. engl.

1334. Manea, Vladislav. Subiectul infracţiunii prevăzute la art. 286 C. pen. RM /


Vladislav Manea // Rev. Naţ. de Drept. – 2009. – Nr 4. – P. 58-61. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 61 (10 tit.).

1335. Moraru,Victor. Direcţiile de activitate a asistentului social în instituţiile peniten-


ciare / Victor Moraru, Oleg Rusu // Rev. Naţ. de Drept. – 2009. – Nr 4. – P. 23-30. – Rez. în
lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 30 (25 tit.).

98
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1336. Neicuţescu, Ovidiu. Mostrele de comparaţie în expertiza criminalistică : pro-


bleme şi soluţii / Ovidiu Neicuţescu, Gheorghe Golubenco // Avocatul poporului. – 2009. –
Nr 4. – P. 11-14. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 14 (12 tit.).

1337. Paroşanu, Niculina. Teorii moderne privind fundamentul pedepsei / Niculina


Paroşanu // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 4. – P. 23-28. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

1338. Spătaru, Nina. Poligraful ca mijloc de aflare a adevărului / Nina Spătaru, Ghe-
orghe Golubenco // Criminalistica în serviciul justiţiei : constatări, tendinţe şi realizări : Mate-
rialele simpoz. Intern. de criminalistică, 19-20 sept. 2008. – Ch., 2009. – P. 221-225. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr.: 8 tit.

1339. Stati, Vitalie. Infracţiunea de fabricare sau punere în circulaţie a banilor falşi
sau a titlurilor de valoare false : analiză de drept penal / Vitalie Stati // Rev. Naţ. de Drept. –
2009. – Nr 4. – P. 45-57. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 56-57 (71 tit.).

1340. Tolmaci, V. Infracţiunea, răspunderea şi pedeapsa / V. Tolmaci, V. Catană, Ş.


Mahovici // Materialele congresului VI al igieniştilor, epidemiologilor şi microbiologilor din
Republica Moldova, 23-24 oct. 2008: Vol.1 : Igiena. – Ch., 2008. – P. 251-255. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 3 tit.

1341. Vasiloi, Djulieta. Latura formală şi latura substanţială a incriminării unei fapte
periculoase / Djulieta Vasiloi // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 4. – P. 39 -42. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. în note, p. 42 (13 tit.).

1342. Бахин, В. Анализ типичных ошибок в расследовании преступлений сексу-


альных маньяков / В. Бахин, Н. Карпов, Е. Александренко // Закон и жизнь. – 2009. – Nr
4. – P. 35-38. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 17 tit.

1343. Гуцуляк, В. Юридический анализ Книги первой " Кодекса Республики Мол-
дова о правонарушениях"[принятый 24 окт. 2008 г. и вступивший в силу 31 мая 2009 г.]
/ В. Гуцуляк, Е. Комарницкая // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 4. – P. 4-9. – Rez. în lb. engl.

1344. Флоря, В. Пожизненное заключение или смертная казнь – "за" и "против" /


В. Флоря // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 4. – P. 18-20. – Bibliogr. : 7 tit.

99
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

347 Drept civil


347.1 Generalităţi
1345. Cimil, Dorin. Natura juridică a răspunderii subsidiare / Dorin Cimil, Sorin Bru-
mă // Rev. Naţ. de Drept. – 2009. – Nr 4. – P. 62-66. – Rez. în lb. engl. – Contin. Începutul :
Nr 3.

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general


1346. Cojocari, Eugenia. Răspunderea civilă a transportatorului aerian pentru dete-
riorarea sau pierderea de bagaje / Eugenia Cojocari, Iurie Mihalache // Rev. Naţ. de Drept.
– 2009. – Nr 4. – P. 35-44. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 43-44 (64 tit.).

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


(Vezi Nr 1321)

347.7 Drept comercial


1347. Badîr, Iurie. Integrarea activelor nemateriale în bunurile corporative / Iurie
Badîr, Raisa Cravcenco // Intellectus. – 2009. – Nr 1. – P. 59-64 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 3 tit.

1348. Brînză, Liuba. Repararea prejudiciului moral cauzat autorului (coautorului)


operei prin acţiunile ilicite ale organelor judiciare / Liuba Brînză // Intellectus. – 2009. – Nr 1.
– P. 49-53 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

1349. Chiroşca, Dorian. Evoluţiile sistemului naţional de proprietate intelectuală în


anul 2008 / Dorian Chiroşca // Intellectus. – 2009. – Nr 1. – P. 5-9. – Rez. în lb. rom., engl.

1350. Ciocârlan, Aliona. Rezultatele activităţii intelectuale în cadrul raporturilor civile


/ Aliona Ciocârlan // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 4. – P. 6-9. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în
note, p. 9 (17 tit.).

1351. Moisei, Andrei. Rolul şi locul proprietăţii intelectuale în lupta concurenţială /


Andrei Moisei, Diana Stici // Intellectus. – 2009. – Nr 1. – P. 22-27 : fot. – Rez. în lb. rom.,
engl.

1352. Sosnovschi, Victor. Portofoliul de brevete – sursa informaţională pentru eva-


luarea preliminară a proiectelor inovaţionale / Victor Sosnovschi // Intellectus. – 2009. – Nr
1. – P. 38-44 : fot. – Rez. în lb. rom., engl.

100
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1353. Şaitan, Alexandru. Crearea designului unei mărci / Alexandru Şaitan, Viorica
Şaitan // Intellectus. – 2009. – Nr 1. – P. 45-48 : fig. – Rez. în lb. rom., engl.

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


1354. Baltag, Dumitru. Unele aspecte ale responsabilităţii şi răspunderii de drept în
doctrina şi cultură juridică / Dumitru Baltag // Criminalistica în serviciul justiţiei : constatări,
tendinţe şi realizări : Materialele simpoz. Intern. de criminalistică, 19-20 sept. 2008. – Ch.,
2009. – P. 44-52. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în notele de subsol.

1355. Lista avocaţilor care au dreptul de a exercita profesia de avocat, anul 2009 //
Avocatul poporului. – 2009. – Nr 3. – P. 9-30 : tab.

1356. Osoianu, Tudor. Statutul procesual al avocatului-apărător / Tudor Osoianu,


Ivan Veşco // Avocatul poporului. – 2009. – Nr 4. – P.2-8. – Bibliogr. în notele de subsol.

1357. Republica Moldova. Baroul Avocaţilor. Declaraţia Baroului Avocaţilor din


Moldova privind reacţia autorităţilor asupra evenimentele din 7 aprilie : [privind libertatea
întrunirilor] // Avocatul poporului. – 2009. – Nr 4. – P.1-2.

1358. Scorţescu, Aurelian. Eroarea judiciară / Aurelian Scorţescu, Adrian Talabă //


Avocatul poporului. – 2009. – Nr 4. – P. 19-20.

1359. Tănase, Alexandru. Cine nu riscă nimic, riscă totul : [interviu cu avocatul A.
Tănase] / consemnare de Ioana Crudu // Punkt. – 2009. – Nr 26. – P. 12-18 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1439)

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
1360. Boişteanu, Eduard. Noţiuni introductive privind încetarea contractului individu-
al de muncă / Eduard Boişteanu // Administrarea Publică. – 2009. – Nr 1. – P. 95 -101. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 20 tit.

1361. Сосна, Борис. Правовое регулирование порядка приема на работу / Бо-


рис Сосна, Василий Драгомир, Игорь Лука // Rev. Naţ. de Drept. – 2009. – Nr 4. – P. 70-
74. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

1362. Сосна, Борис. Об уволнении работников в связи с сокращением


численности или штата / Борис Сосна, Юрий Здоров, Игорь Лука // Contabilitate şi au-
dit. – 2009. – Nr 4. – P. 61-65 : fot. – Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 1263, 1317)

101
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

349.3 Drept social


(Vezi Nr 1335)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
1363. Guţuleac, Victor. Combaterea contravenţionalităţii – una din sarcinile prioritare
ale organelor publice locale / Victor Guţuleac, Ştefan Zaharia // Administrarea Publică. –
2009. – Nr 1. – P. 84-94. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 17 tit.

1364. Guznac Valentin. Controlul de legalitate al actelor autorităţilor publice locale –


un imperativ obligatoriu al democraţiei / Valentin Guznac // Administrarea Publică. – 2009. –
Nr 1. – P. 24-26. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

1365. Mardare, Galina. Promovarea transparenţei administrative prin asigurarea ac-


cesului la infrastructura informaţională modernă / Galina Mardare // Administrarea Publică. –
2009. – Nr 1. – P. 176-184. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

1366. Platon, Mihail. Să tindem spre o ţară cu un sistem profesional ierarhic contem-
poran în administraţia publică / Mihail Platon // Administrarea Publică. – 2009. – Nr 1. – P.
27-32. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

1367. Popovici, Corneliu. Rolul consultării în procesul de elaborare a politicilor pu-


blice şi efectuarea analizei impactului de reglementare (AIR) / Corneliu Popovici, Angela
Popovici // Criza economică mondială : protejarea şi promovarea producătorului din Repu-
blica Moldova : Materialele Conf. şt.-pract., 21 noiemb. 2008. – Ch., 2008. – P. 19-30. –
Bibliogr. : 12 tit.

1368. Stefanov, Nicolae. Rolul Zemstvelor în autoadministratea locală şi contribuţia


lui Alexandru Cotruţă la edificarea acestor instituţii pe teritoriul Basarabiei / Nicolae
Stefanov // Administrarea Publică. – 2009. – Nr 1. – P. 76-83 . – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
în note, p. 83 (23 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1319)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
1369. Costandachi, Gheorghe. Rolul protecţiei sociale în sistemul sferei sociale /
Gheorghe Costandachi // Economie şi Sociologie. – 2009. – Nr 1. – P. 9-21. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 7 tit.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1370. Efros, Natalia. Vedete la vedere. Test de curaj : [proiect de asistenţă socială la
TV pentru persoanele cu deficienţe de sănătate] / Natalia Efros // Punkt. – 2009. – Nr 26. –
P. 20-31 : fot.

1371. Patraşcu, Dumitru. Pedagogul social şi asistentul social – domenii de interven-


ţie / Dumitru Patraşcu, Elena Davidescu // Administrarea Publică. – 2009. – Nr 1. – P. 143-
150. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1242, 1335, 1445)

365 Aspiraţii legate de locuinţă şi realizarea lor. Siguranţa locuinţei


(Vezi Nr 1265)
368 Asigurări
1372. Balaban, Sergiu. Ratingul siguranţei companiilor de asigurări după anul 2008 /
Sergiu Balaban // Profit. – 2009. – Nr 4. – P. 31-37 : fot., tab. – Idem în lb. rusă.

1373. Gîscă, Lilia. Modificarea procedurii de obţinere a poliţelor de asigurare de către


persoanele asigurate în mod individual / Lilia Gîscă, Stela Gladei // Contabilitate şi audit. –
2009. – Nr 4. – P. 21-23 : fot.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1374. Botezatu, Liuba. Graţierea – principiu / spaţiu axiologic global de umanizare a
politicii educaţionale / Liuba Botezatu // Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica Edu-
caţională : Materialele Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol. 1. – P. 73-81. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 18 tit.

1375. Callo, Tatiana. Cartela de funcţionalitate a unei paradigme pedagogice / Tatia-


na Callo // Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica Educaţională : Materialele Conf. Şt.
Intern. – Ch., 2009. – Vol. 1. – P. 28-32. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

1376. Cuzneţov, Larisa. Societatea educativă : tendinţe de reconfigurare şi calitate a


educaţiei în contextul parteneriatului familie-şcoală-comunitate / Larisa Cuzneţov, Eleonora
Goncear // Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica Educaţională : Materialele Conf. Şt.
Intern. – Ch., 2009. – Vol. 2. – P. 247-251. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 17 tit.

1377. Paiu, Mihail. Indicatori statistici ca instrument de elaborare şi monitorizare a


politicilor educaţionale / Mihail Paiu // Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica Educaţi-
onală : Materialele Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol. 1. – P. 164-172 : tab.

103
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

1378. Platon, Carolina. Гуманистическое образование как необходимое условие


самореализации личности / Carolina Platon, Svetlana Tolstaia // Schimbarea Paradigmei
în Teoria şi Practica Educaţională : Materialele Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol. 1. – P.
248-252. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 7 tit.

1379. Trofăilă, Lilia. Diferenţierea şi individualizarea instruirii sociale a elevilor ca


condiţie a eficientizării învăţământului / Lilia Trofăilă // Schimbarea Paradigmei în Teoria şi
Practica Educaţională : Materialele Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol. 1. – P. 178-181. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

1380. Ţvircun, Victor. Istoriologia paradigmei umaniste în educaţie / Victor Ţvircun //


Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica Educaţională : Materialele Conf. Şt. Intern. –
Ch., 2009. – Vol. 1. – P. 39-44 . – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1238-39)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


1381. Leahu, Raisa. Conceptul de bocet : [studierea lb. şi lit. rom. : pentru cl. a 10-a]
/ Raisa Leahu // Semn : ser. nouă. – 2009. – Nr 1. – P. 36-45. – Bibliogr. : 11 tit.

1382. Petrovschi, Nina. Actualizarea ideilor iorgiene ale integralizării în predarea is-
toriei / Nina Petrovschi // Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica Educaţională : Mate-
rialele Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol. 2. – P.144-146. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 4
tit.

1383. Stan, Victor. Educaţia în procesul de instruire la chimie : [cl. a 7-a - 9-a] / Victor
Stan // Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica Educaţională : Materialele Conf. Şt.
Intern. – Ch., 2009. – Vol. 2. – P.177-181. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 4 tit.

1384. Tendinţe actuale în dezvoltarea învăţământului preuniversitar la chimie / G.


Dragalina, N. Velişco, S. Cudriţcaia [et al.] // Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica
Educaţională : Materialele Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol. 2. – P. 211-212. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 3 tit.

1385. Unele sugestii privind predarea limbilor străine în contextul principiului de însu-
şire conştientă / Alexei Chideachin, Sofia Sulac, Ecaterina Ruga [et al.] // Schimbarea Para-
digmei în Teoria şi Practica Educaţională : Materialele Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol.
2. – P.147-151. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

1386. Zastînceanu, Liubov. Prezentarea Power Point ca mijloc didactic pentru studi-
erea matematicii / Liubov Zastînceanu // Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica Edu-

104
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

caţională : Materialele Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol. 2. – P.172-176 : fig. – Rez. în lb.
fr. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1416)

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


1387. Achiri, Ion. Calitatea evaluării rezultatelor şcolare: aspecte conceptuale şi me-
todologice / Ion Achiri // Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica Educaţională : Materi-
alele Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol. 2. – P.120-122. – Rez. în lb. engl.

1388. Calaraş, Carolina. Personalitatea dirigintelui : cultura, funcţiile şi calitatea acţi-


unilor educative / Carolina Calaraş // Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica Educaţi-
onală : Materialele Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol. 2. – P. 285-292. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 16 tit.

1389. Cojocaru, Maia. Problema "sindromului epuizării emoţionale" la cadrele didac-


tice / Maia Cojocaru // Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica Educaţională : Materia-
lele Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol. 1. – P. 317-322. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12
tit.

1390. Dandara, Otilia. Premise psiho-pedagogice ale diferenţierii şi individualizării


demersului educaţional / Otilia Dandara, Daniela Pascaru // Schimbarea Paradigmei în Teo-
ria şi Practica Educaţională : Materialele Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol. 2. – P. 40-45. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.

1391. Ghicov, Adrian. Categorii ale organizării învăţării Tip Reţea / Adrian Ghicov //
Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica Educaţională : Materialele Conf. Şt. Intern. –
Ch., 2009. – Vol. 2. – P. 37-39. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

1392. Godoroja, Rita. Competenţa informaţională a cadrului didactic / Rita Godoroja


// Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica Educaţională : Materialele Conf. Şt. Intern. –
Ch., 2009. – Vol. 2. – P. 70-74. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

1393. Isac, Ştefania. Unele aspecte ale evaluării asistate de computer în procesul de
formare continuă a cadrelor didactice preuniversitare / Ştefania Isac // Schimbarea Para-
digmei în Teoria şi Practica Educaţională : Materialele Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol.
1. – P. 95-98. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

1394. Parea, Elena. Recardarea erotericii formative în educaţia lingvistică a


alolingvilor / Elena Partea // Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica Educaţională :
Materialele Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol. 2. – P.152-156. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
: 6 tit.

105
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

1395. Sadovei, Larisa. Competenţa de comunicare didactică din perspectiva curricu-


lumului ca produs / Larisa Sadovei // Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica Educaţi-
onală : Materialele Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol. 2. – P. 81-84. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 5 tit.

1396. Suruceanu, Maria. Limbajul pedagogic ca premisă a educaţiei lingvistice / Ma-


ria Suruceanu // Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica Educaţională : Materialele
Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol. 2. – P.157-159. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 4 tit.

1397. Улману, Лучия. Развитие взаимоотношений педагога с агрессивными


детьми / Лучия Улману // Psihologie. – 2009. – Nr 1. – P. 19-30 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 11 tit.

1398. Чобан-Пилецкая, Антонина. Методы демократизации и гуманизации пе-


дагогического процесса / Антонина Чобан-Пилецкая // Schimbarea Paradigmei în Teoria
şi Practica Educaţională : Materialele Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol. 2. – P. 227-230. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


1399. Achiri, Ion. Învăţământul liceal – învăţământul universitar : aspecte de continui-
tate / Ion Achiri // Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica Educaţională : Materialele
Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol. 1. – P. 82-84. – Rez. în lb. engl.

1400. Гелло, Татьяна. Технология воспитания ценностного сознания младших


школьников средствами полинационального фольклора / Татьяна Гелло // Schimbarea
Paradigmei în Teoria şi Practica Educaţională : Materialele Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. –
Vol. 2. – P. 205-210. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit. .

374 Instrucţie şi educaţie în afara şcolii


1401. Hîncu, Aurelia. Uşile instituţiei noastre sunt deschise pentru toţi copii = The
Palace of Wonders = Республиканский центр для детей и молодежи : [interviu cu A.
Hîncu, dir. Centrului Republican pentru Copii şi Tineret] / interlocutor : Marcela Gafton //
Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 4. – P. 18-21 : fot. – Text în lb. rom., engl., rusă.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


1402. Chirică, Galina. Posibilităţi de integrare socială a copiilor cu autism / Galina
Chirică, Veronica Uncu // Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica Educaţională: Mate-
rialele Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol. 1. – P. 232-235. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8
tit.

106
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute,


colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
(Vezi Nr 1435, 1443)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


1403. Axenti, Ioana Aurelia. Aspecte ale evaluării managerilor universitari / Ioana
Aurelia Axenti // Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica Educaţională : Materialele
Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol. 2. – P. 264-266. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

1404. Botnari, Valentina. Educaţia centrată pe student – strategie de formare a eu-


lui profesional / Valentina Botnari // Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica Educaţio-
nală : Materialele Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol. 1. – P. 68-72. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 5 tit.

1405. Ciocanu, Gheorghe. Programul susţinut de comunitatea universitară / Gheor-


ghe Ciocanu // Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica Educaţională : Materialele
Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol. 1. – P. 3-10.

1406. Clipa, Otilia. Conţinuturile procesului didactic universitar / Otilia Clipa // Schim-
barea Paradigmei în Teoria şi Practica Educaţională : Materialele Conf. Şt. Intern. – Ch.,
2009. – Vol. 2. – P. 85-90. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 11 tit.

1407. Cojocaru, Victoria. Antreprenoriatul - parte componentă importantă a curriculei


universitare / Victoria Cojocaru // Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica Educaţională
: Materialele Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol. 2. – P. 18-22. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 5
tit.

1408. Cojocaru, Victoria. Modele teoretice de adaptare a universităţilor la noile ce-


rinţe sociale / Victoria Cojocaru // Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica Educaţională
: Materialele Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol. 2. – P. 242-246. – Rez. în lb. engl. – Bib-
liogr.: 4 tit.

1409. Furdui, Sergiu. Propunere privind aplicarea cursului de instruire juridică "
Drept contravenţional " : [în cadrul învăţ. univ.] / Sergiu Furdui // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr
4. – P. 4-5. – Rez. în lb. engl.

1410. Goraş-Postică, Viorica. Reflecţii ex-cathedra asupra calităţii învăţării universi-


tare / Viorica Goraş-Postică // Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica Educaţională :

107
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

Materialele Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol. 2. – P. 3-6 . – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8
tit.

1411. Guţu, Vladimir. Învăţământul centrat pe competenţe : schimbări de paradigmă


/ Vladimir Guţu // Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica Educaţională : Materialele
Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol. 1. – P.11-19 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

1412. Muraru, Elena. Dimensiuni ale calităţii în instituţiile de învăţământ superior /


Elena Muraru // Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica Educaţională : Materialele
Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol. 2. – P. 299-307. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

1413. Muraru, Elena. Sistemul de învăţământ superior din Republica Moldova în con-
textul procesului de la Bologna / Elena Muraru // Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Prac-
tica Educaţională : Materialele Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol. 1. – P. 24-27. – Rez. în
lb. engl.

1414. Petrov, Elena. Dimensiunea reformelor în învăţământul superior din Republica


Moldova în context internaţional / Elena Petrov // Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Prac-
tica Educaţională : Materialele Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol. 1. – P. 33-38. – Rez. în
lb. engl.

1415. Repida,Tatiana. Pedagogia universitară : profesorul faţă-n-faţă cu studentul /


Tatiana Repida // Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica Educaţională : Materialele
Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol. 1. – P. 153-156 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

1416. Şevciuc, Maia. Valenţele activităţii investigaţionale a studenţilor din cadrul uni-
versitar / Maia Şevciuc // Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica Educaţională : Mate-
rialele Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol. 2. – P. 91-94. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

1417. Trofăilă, L. Forme de realizare a intereselor cognitive ale studenţilor contempo-


rani în activitatea de învăţare şi pregătire profesională / L. Trofăilă, E. Corotchii, O Sîrbu //
Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica Educaţională : Materialele Conf. Şt. Intern. –
Ch., 2009. – Vol. 2. – P.186-189. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

1418. Дарий, Людмила. Современные подходы к оценке качества учебной кни-


ги для вузов / Людмила Дарий // Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica Educaţiona-
lă : Materialele Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol. 2. – P.107-111. – Rez. în lb. fr. – Bibli-
ogr.: 8 tit.

1419. Овчеренко, Надежда. Проблематика гендерной коммуникаций в кросс-


культурной университетской среде / Надежда Овчеренко // Schimbarea Paradigmei în

108
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Teoria şi Practica Educaţională : Materialele Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol. 1. – P.
160-163. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 1333, 1399, 1555)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
1420. Candu, Teodor. Documente privitoare la cioclii din Moldova pruto-nistreană :
(sfârşitul s. al XVIII-lea – începutul s. al XIX-lea) / Teodor Candu // Rev. de Istorie a Moldo-
vei. – 2009. – Nr 1. – P. 69-77 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 75-76 (11 tit.).

398 Folclor
(Vezi Nr 1400)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
1421. Bârdan, Veaceslav. Influenţa transporturilor rutiere asupra mediului înconjură-
tor / Veaceslav Bârdan // Economie şi Sociologie. – 2009. – Nr 1. – P. 99 -112. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1503)

51 MATEMATICĂ
1422. Ursu, Ludmila. Potenţialul educaţional al subiectelor problemelor de matemati-
că pentru clasele primare / Ludmila Ursu // Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica
Educaţională: Materialele Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol. 2. – P.168-171. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 10 tit.

53 FIZICĂ
536 Căldură. Termodinamică
1423. Мардарский, О. И. О механизме интенсификации теплообмена при кипе-
нии в поле электрических сил / А. И. Мардарский, М. К. Болога // Электронная обра-
ботка материалов. – 2009. – Nr 3. – P. 42 -48 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 32 tit. P.
47-48 (32 tit. în lb. engl., fr., rusă).

109
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

544 Chimie fizică


(Vezi Nr 1502)
55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie
1424. Lozan, Raisa. Fluxurile de ioni minerali şi metale grele pe sol cu apele din pre-
cipitaţii / Raisa Lozan, A. Tărîţă, Maria Sandu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
vieţii. – 2008. – Nr 3. – P. 153-159 : fig., tab.. – Bibliogr. : 9 tit.

1425. Использование современных геоинформационных технологий для


управлений для управления качеством поверхностных вод / Т. Константинова, А. Ку-
зин, Е. Макаровский [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr
3. – P. 145-152 : fig., tab.. – Bibliogr. : 10 tit.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
(Vezi Nr 1425)

576 Biologie celulară şi subcelulară. Citologie


(Vezi Nr 1428)

576.8 Parazitologie
(Vezi Nr 1430)
579 Microbiologie
1426. Activitatea antioxidantă şi antiradicalică a extratelor din biomasa de spirulină /
Ludmila Rudi, Liliana Cepoi, Angela Cojocaru et al. // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiin-
ţele vieţii. – 2008. – Nr 3. – P. 119-128. – Bibliogr. : 27 tit.

1427. Lupaşcu, L. Mecanisme de acţiune şi oportunităţi de utilizare a enoxilului în


combaterea bacteriei Pseudomonas Aeruginosa / L. Lupaşcu, V. Cotos // Materialele con-
gresului VI al igieniştilor, epidemiologilor şi microbiologilor din Republica Moldova, 23-24
oct. 2008 : Vol. 2 : Epidemiologia şi microbiologia. – Ch., 2008. – P.116-122 : tab. – Rez. în
lb. rom., engl. – Bibliogr. : 11 tit.

1428. Sîrbu, T. Viabilitatea şi stabilitatea tulpinilor de micromicete în procesul păstrării


/ T. Sîrbu, S. Codreanu, V. Slănină // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. –
2008. – Nr 3. – P. 128-134 : fig., tab. – Bibliogr. : 15 tit.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1429. Stabilirea parametrilor optimi de recuperare a complexului enzimatic pectolitic


din lichidul cultural al tulpinii Penicillium viride CNMN FD 04 / Steliana Clapco, Alexandra
Ciloci, Jana Tiurin [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 3. –
P. 138-145 : fig., tab.. – Bibliogr. : 16 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1460)

58 BOTANICĂ
(Vezi Nr 1508)
59 ZOOLOGIE
1430. Перелетные и синантропные птицы и паразитирующие на них кровососу-
щие членистоногие как компоненты паразитарных систем очагов трансмиссивных
инфекций / А. Н. Алексеев, Е. В. Дубинина, А. А. Мовилэ [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 3. – P. 82-87 : tab. – Bibliogr. : 11 tit.

1431. Энтомофауна (Collembola, Coleoptera, Hymenoptera, Lepidoptera)


прибрежных зон Нижнего Днестра Республики Молдова / Г. Бушмакиу, Л. Калестру, С.
Бакал [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 3. – P. 107-114
: tab. – Bibliogr. : 7 tit.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
1432. Pulbere, Veaceslav. Ritmurile biologice – componente ale modului sănătos de
viaţă / Veaceslav Pulbere, Nina Pulbere, Silvia Mihailova // Schimbarea Paradigmei în Teo-
ria şi Practica Educaţională : Materialele Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol. 1. – P. 282-
285. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


1433. Cu privire la impactul antropogen asupra calităţii apelor freatice din Republica
Moldova / Gh. Moraru, I. Ailoaei, A. Aga [et al.] // Materialele congresului VI al igieniştilor,
epidemiologilor şi microbiologilor din Republica Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol.1 : Igiena. –
Ch., 2008. – P. 41-50 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 20 tit.

613.2 Dietetică
1434. Nicolau, M. Iodul – componenţă esenţială a nutriţiei umane / M. Nicolau, S.
Lupu // Materialele congresului VI al igieniştilor, epidemiologilor şi microbiologilor din Repu-

111
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

blica Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol.1 : Igiena. – Ch., 2008. – P. 173-178 : fig., tab. – Rez.
în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 5 tit.

1435. Zepca, V. Consideraţii epidemiologice despre consumul de produse alimentare


de către elevii şcolilor profesionale / V. Zepca, N. Iziumov, V. Manole // Materialele congre-
sului VI al igieniştilor, epidemiologilor şi microbiologilor din Republica Moldova, 23-24 oct.
2008: Vol.1: Igiena. – Ch., 2008. – P. 156-161 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. :
4 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1535)

613.3 Băuturi. Băuturi curative


(Vezi Nr 1504)

613.6 Riscuri şi întâmplări profesionale privind sănătatea. Igiena şi sănătatea muncii


1436. Antosi, L. Evaluarea igienică a factorilor mediului ocupaţional şi a stării de să-
nătate a angajaţilor din două ramuri ale industriei alimentare(panificaţie şi vinicolă) / L.
Antosi, A. Dondiuc, V. Meşina // Materialele congresului VI al igieniştilor, epidemiologilor şi
microbiologilor din Republica Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol. 1 : Igiena. – Ch., 2008. – P.
216-219. – Rez. : lb. rom., engl.

1437. Condrea, A. Aspectele morbidităţii profesionale înregistrate în raionul Hânceşti


// A. Condrea, P. Eremia // Materialele congresului VI al igieniştilor, epidemiologilor şi mi-
crobiologilor din Republica Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol.1 : Igiena. – Ch., 2008. – P. 197-
203 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 5 tit.

1438. Factorii de risc şi morbiditatea cu incapacitate temporară de muncă a salariaţi-


lor în anii 1996-2007 în Republica Moldova / V. Peredelcu, V. Băbălău, V. Vasiliev [et al.] //
Materialele congresului VI al igieniştilor, epidemiologilor şi microbiologilor din Republica
Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol.1 : Igiena. – Ch., 2008. – P. 211-215. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 6 tit.

1439. Mereuţă, Ion. Influenţa factorilor nocivi asupra sănătăţii judecătorilor / Ion
Mereuţă, Ghenadie Rotaru // Avocatul poporului. – 2009. – Nr 3. – P. 5-7. – Bibliogr. : 7 tit.

1440. Sănătatea angajaţilor în relaţie cu mediul de muncă / V. Băbălău, V. Vasiliev,


C. Iularji [et al.] // Materialele congresului VI al igieniştilor, epidemiologilor şi microbiologilor
din Republica Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol.1 : Igiena. – Ch., 2008. – P. 204-210. – Rez.
în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.

112
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică


1441. Lupu, I. Aspectele răspândirii fenomenului fumatului între elevii instituţiilor pre-
universitare din raionul Călăraşi / I. Lupu, N. Ivas // Materialele congresului VI al igieniştilor,
epidemiologilor şi microbiologilor din Republica Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol.1 : Igiena. –
Ch., 2008. – P. 110-113 : tab.

1442. Фурдуй, Ф. И. Современное состояние изученности проблемы психиче-


ского здоровья / Ф. И. Фурдуй, В. К. Чокинэ, Р. И. Фрунзе // Bul. Acad. de Ştiinţe a Mol-
dovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 3. – P. 4-14. – Bibliogr. : 30 tit.

613.9 Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul


1443. Morbiditatea elevilor din instituţiile de învăţământ profesional conform adresa-
bilităţii / M. Tutunaru, V. Zepca, N. Iziumov [et al.] // Materialele congresului VI al igieniştilor,
epidemiologilor şi microbiologilor din Republica Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol.1 : Igiena. –
Ch., 2008. – P. 121-128 : fig., tab. – Bibliogr. : 4 tit.

1444. Starea de sănătate a elevilor şi factorii ce o determină / I. Cojocar, S. Gherciu,


T. Ostalep [et al.] // Materialele congresului VI al igieniştilor, epidemiologilor şi microbiologi-
lor din Republica Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol.1 : Igiena. – Ch., 2008. – P. 114-120 : fig.,
tab. – Bibliogr. : 6 tit.

1445. Vinogradova, Valentina. Evaluarea stării sănătăţii pensionarilor Moldovei /


Valentina Vinogradova // Economie şi Sociologie. – 2009. – Nr 1. – P. 153-163 : tab. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 2 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1228, 1370)

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


1446. Bivol, V. Probleme igienice de organizare şi dezvoltare urbanistică a teritoriilor
şi localităţilor municipiului Chişinău / V. Bivol, O. Pascal, E. Bunduchi // Materialele congre-
sului VI al igieniştilor, epidemiologilor şi microbiologilor din Republica Moldova, 23-24 oct.
2008 : Vol.1 : Igiena. – Ch., 2008. – P. 101-103. – Bibliogr. : 3 tit.

1447. Calin, V. Colaborarea internaţională în activitatea ştiinţifico-practică a specialiş-


tilor în domeniul sănătăţii publice / V. Calin, V. Zepca // Materialele congresului VI al igieniş-
tilor, epidemiologilor şi microbiologilor din Republica Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol.1 : Igie-
na. – Ch., 2008. – P. 232-237. – Bibliogr.: 11 tit.

1448. Cucereanu, A. Impactul radiaţiilor ionizate asupra sănătăţii populaţiei / A.


Cucereanu, I. Ursulean // Materialele congresului VI al igieniştilor, epidemiologilor şi micro-

113
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

biologilor din Republica Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol.1 : Igiena. – Ch., 2008. – P. 226-
228. – Bibliogr. : 11 tit.

1449. Goma, L. Analiza financiară – instrument important al managementului perfor-


manţei instituţiilor medicale / L. Goma // Materialele congresului VI al igieniştilor, epidemio-
logilor şi microbiologilor din Republica Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol.1 : Igiena. – Ch.,
2008. – P. 244-250. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.

1450. Granaci, B. Consideraţii privind profilaxia tulburărilor cauzate de deficitul de iod


în raionul Străşeni / B. Granaci, N. Romanciuc, C. Marola // Materialele congresului VI al
igieniştilor, epidemiologilor şi microbiologilor din Republica Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol.1
: Igiena. – Ch., 2008. – P. 167-172: fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 6 tit.

1451. Lupu, I. Expertiza igienică în activitatea Centrului de Medicină Preventivă, ac-


tualităţi şi probleme / I. Lupu, A. Gagim, L. Ciurcă // Materialele congresului VI al igieniştilor,
epidemiologilor şi microbiologilor din Republica Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol.1 : Igiena. –
Ch., 2008. – P. 238-243 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl.

1452. Metoda impedanţei în microbiologia sanitară. Perspective şi avantaje / O.


Nastas, N. Iularji, A. Spivacenco [et al.] // Materialele congresului VI al igieniştilor, epidemio-
logilor şi microbiologilor din Republica Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol. 2 : Epidemiologia şi
microbiologia. – Ch., 2008. – P. 214-216 : tab.

1453. Patraşco, V. Unele aspecte în strategia dezvoltării secţiei dezinfecţie profilacti-


că a CMP Chişinău / V. Patraşco, I. Pânzaru, A. Cotelea // Materialele congresului VI al
igieniştilor, epidemiologilor şi microbiologilor din Republica Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol. 2
: Epidemiologia şi microbiologia. – Ch., 2008. – P. 298-299.

1454. Poştarencu, D. Privire sumară asupra organizării sanitare a Basarabiei în pe-


rioada ţaristă / D. Poştarencu // Materialele congresului VI al igieniştilor, epidemiologilor şi
microbiologilor din Republica Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol.1 : Igiena. – Ch., 2008. – P.
262-274 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 1497)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Prepara-
te farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
1455. Cotorcea, A. Rezistenţa agenţilor bacterieni la preparatele antimicrobiene în
raionul Briceni / A. Cotorcea, L. Grecu, A. Zaporojan // Materialele congresului VI al igienişti-

114
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

lor, epidemiologilor şi microbiologilor din Republica Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol. 2 : Epi-
demiologia şi microbiologia. – Ch., 2008. – P.106-115 : tab. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1426, 1477)

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale


1456. Gafton, Marcela. Un loc încântător, Staţiunea Balneoclimaterică "Codru" : [din
raionul Călăraşi] / Marcela Gafton // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 4. – P. 34-36 : fot.

1457. Фурдуй, Ф. И. Фитнес с точки зрения санокреатологии / Ф.И. Фурдуй, В. К.


Чокинэ, Р. И. Фрунзе // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 3. – P.
25-30. – Bibliogr. : 10 tit.

615.9 Toxicologie. Studii generale asupra otrăvurilor (intoxicaţiilor)


1458. Aspecte epidemiologice ale toxiinfecţiilor alimentare înregistrate în condiţii de
casă în mun. Chişinău. Măsuri de prevenţie / E. Tcaci, I. Pânzaru, V. Guştiuc [et al.] // Mate-
rialele congresului VI al igieniştilor, epidemiologilor şi microbiologilor din Republica Moldova,
23-24 oct. 2008 : Vol. 2 : Epidemiologia şi microbiologia. – Ch., 2008. – P. 49-56 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 9 tit.

616 Patologie. Medicină clinică


1459. Monitoringul microbiologic al investigaţiilor biosubstratelor de la bolnavi de
maladii somatice în perioada anilor 1997-2007 / I. Calmîc, A. Cojocaru, A. Digol [et al.] //
Materialele congresului VI al igieniştilor, epidemiologilor şi microbiologilor din Republica
Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol. 2 : Epidemiologia şi microbiologia. – Ch., 2008. – P. 276-
278.

1460. Prisacari, V. Rezultatele activităţii ştiinţifice a Societăţii Epidemiologilor şi Mi-


crobiologilor din Republica Moldova în perioada anilor 2003-2008 / V. Prisacari // Materiale-
le congresului VI al igieniştilor, epidemiologilor şi microbiologilor din Republica Moldova, 23-
24 oct. 2008 : Vol. 2 : Epidemiologia şi microbiologia. – Ch., 2008. – P. 9-14.

1461. Roşca, A. Managementul evidenţei şi al analizării divergenţilor dintre concluzii-


le imagistice şi diagnosticele morfopatologice / A. Roşca, V. Bairac // Materialele congresu-
lui VI al igieniştilor, epidemiologilor şi microbiologilor din Republica Moldova, 23-24 oct.
2008 : Vol. 2 : Epidemiologia şi microbiologia. – Ch., 2008. – P.148-154. – Bibliogr. : 4 tit.

616.1/.9 Patologie specială

115
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


1462. Evaluarea procesului epidemic la tuberculoză în raionul Cahul în anii 1998-
2007 / N. Gaisan, L. Apostolova, N. Hadjioglo [et al.] // Materialele congresului VI al igienişti-
lor, epidemiologilor şi microbiologilor din Republica Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol. 2 : Epi-
demiologia şi microbiologia. – Ch., 2008. – P. 91-96 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.
: 7 tit.

1463. Luchianov, L. Aspecte epidemiologice ale morbidităţii prin tuberculoză în raio-


nul Ştefan-Vodă / L. Luchianov, V. Tiosa, N. Ciuico // Materialele congresului VI al igienişti-
lor, epidemiologilor şi microbiologilor din Republica Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol. 2 : Epi-
demiologia şi microbiologia. – Ch., 2008. – P. 97-105 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bib-
liogr. : 6 tit.

1464. Unele aspecte epidemiologice ale morbidităţii prin tuberculoză în municipiul


Chişinău / Z. Ceban, L. Şavga, M. Cetulean [et al.] // Materialele congresului VI al igienişti-
lor, epidemiologilor şi microbiologilor din Republica Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol. 2 : Epi-
demiologia şi microbiologia. – Ch., 2008. – P. 86-90 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 5 tit.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


1465. Cotorcea, A. Factorii ce determină morbiditatea populaţiei raionului Briceni prin
diabet zaharat şi măsuri de diminuare a lor / A. Cotorcea // Materialele congresului VI al
igieniştilor, epidemiologilor şi microbiologilor din Republica Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol. 2
: Epidemiologia şi microbiologia. – Ch., 2008. – P.143-147. – Rez. în lb. rom. engl. –
Bibliogr.: 4 tit.

1466. Deconectarea azygo-portală transabdominală în tratamentul flebectaziilor eso-


fagiene şi gastrice / Gheorghe Ghidirim, Igor Mişin, Ion Gagauz [et al.] // Arta Medica. –
2009. – Nr 2. – P. 3-7 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 27 tit.

1467. Drenarea transluminală endoscopică a colecţiilor pancreatice / Gheorghe


Ghidirim, Anatolie Ghereg, Romeo Şcerbina [et al.] // Arta Medica. – 2009. – Nr 2. – P. 7-9.
– Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.

1468. Ghereg, Anatolie. Tratamentul endoscopic şi laparoscopic al pancreatitei acu-


te severe (PAS). Experienţa noastră / Anatolie Ghereg // Arta Medica. – 2009. – Nr 2. – P.
36–40 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 20 tit.

1469. Ghidirim, Gheorghe. Evoluţie şi rezultate în tratamentul nonoperator al leziuni-


lor traumatice închise ale ficatului / Gheorghe Ghidirim, Gheorghe Rojnoveanu, Radu

116
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Gurghiş // Arta Medica. – 2009. – Nr 2. – P. 10-13: fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. :
25 tit.

1470. Ghidirim, Gheorghe. Hemostaza chirurgicală primară în ulcerul duodenal pos-


terior / Gheorghe Ghidirim, Eugen Guţu // Arta Medica. – 2009. – Nr 2. – P. 55-58 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 19 tit.

1471. Ghidirim, Gheorghe. Varice duodenale : (Revista literaturii) / Gheorghe


Ghidirim, Igor Mişin, Gheorghe Zastavniţchi // Arta Medica. – 2009. – Nr 2. – P. 47-50 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 55 tit.

1472. Isac, M. Necesitatea implementării definiţiei de caz standard al hepatitelor vira-


le B, C şi D: (Rezultatele verificării investigaţiilor efectuate în laboratoarele teritoriale) / M.
Isac, P. Iarovoi, C. Râmiş // Materialele congresului VI al igieniştilor, epidemiologilor şi mi-
crobiologilor din Republica Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol. 2 : Epidemiologia şi microbiolo-
gia. – Ch., 2008. – P. 36-40 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 3 tit.

1473. Pancreatita acută severă : concepţii contemporane patofiziologice şi de mana-


gement / Gheorghe Ghidirim, Igor Mişin, Ion Gagauz [et al.] // Arta Medica. – 2009. – Nr 2. –
P. 62-68 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 59 tit.

1474. Posibilităţile examenului ultrasonor în diagnosticul şi tratamentul pancreatitei


acute posttraumatice / Gheorghe Ghidirim, Sergiu Berliba, Vladimir Manea [et al.] // Arta
Medica. – 2009. – Nr 2. – P. 25-28 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 26 tit.

1475. Volcovschi, O. Realizări şi perspective în combaterea hepatitelor virale B, C şi


D în municipiul Chişinău / O. Volcovschi, I. Cebotari, A. Cotelea // Materialele congresului VI
al igieniştilor, epidemiologilor şi microbiologilor din Republica Moldova, 23-24 oct. 2008 :
Vol. 2 : Epidemiologia şi microbiologia. – Ch., 2008. – P. 26-30 : fig. – Rez. în lb. rom., engl.
– Bibliogr. : 3 tit.

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale


1476. Ghidirim, Gheorghe. Papilectomia endoscocopică în tratamentul leziunilor
neoplastice vateriene / Gheorghe Ghidirim, Igor Mişin, Viorel Istrate // Arta Medica. – 2009.
– Nr 2. – P. 20-24 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 20 tit.

616.7 Patologie organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


1477. Caproş, Nicolae. Corecţia chirurgicală a deformităţilor scoliotice cu instrumen-
taţia Cotrell-Dubousset / Nicolae Caproş // Arta Medica. – 2009. – Nr 2. – P. 40-46 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 9 tit.

117
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

1478. Ghidirim, Gheorghe. Caracteristica comparativă a metoder de decompresie


intra-operatorie în ocluziile de colon / Gheorghe Ghidirim, Igor Mişin, Gheorghe Zastavniţchi
// Arta Medica. – 2009. – Nr 2. – P. 51-54 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 51
tit.

1479. Ghidirim, Gheorghe. Modificările funcţionale ale organelor interne în leziunile


multiple şi asociate în perioada de consolidare a fracturilor oaselor bazinului / Gheorghe
Ghidirim, Vladimir Rusturov, Ghenadie Conţu // Arta Medica. – 2009. – Nr 2. – P. 13-15. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 4 tit.

616.8 Neuropatologie. Neurologie


1480. Sîrbu, Ana. Aspecte psihopatologice ale personalităţii morbide / Ana Sîrbu,
Ilona Ceapă // Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica Educaţională : Materialele Conf.
Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol. 1. – P. 308-312. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 8 tit.

1481. Малкова, Инна. Органические поражения головного мозга у детей : (тео-


рет. обзор проблемы) / Инна Малкова // Psihologie. – 2009. – Nr 1. – P. 55-68. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1231, 1442)

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


1482. Colofiţchi, A. Situaţia malariogenă la etapa actuală în Republica Moldova // A.
Colofiţchi, V. Sohoţchi, V. Goraş // Materialele congresului VI al igieniştilor, epidemiologilor
şi microbiologilor din Republica Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol. 2 : Epidemiologia şi micro-
biologia. – Ch., 2008. – P.127-130. – Rez. în lb. rom. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

1483. Diagnosticul de laborator al dismicrobismului intestinal în CMP Municipal Chi-


şinău, perioada anilor 2005-2007 / L. Bardari, A. Scutari, O. Palancean [et al.] // Materialele
congresului VI al igieniştilor, epidemiologilor şi microbiologilor din Republica Moldova, 23-24
oct. 2008 : Vol. 2 : Epidemiologia şi microbiologia. – Ch., 2008. – P. 75-80 : fig., tab. – Rez.
în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 3 tit.

1484. Echinococoza / hidatidoza umană în Republica Moldova - studiu retrospectiv,


1980-2006 / V. Lungu, P. Iarovoi, S. Neagu [et al.] // Materialele congresului VI al igienişti-
lor, epidemiologilor şi microbiologilor din Republica Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol. 2 : Epi-
demiologia şi microbiologia. – Ch., 2008. – P. 285-286.

1485. Gaisan, N. Supravegherea epidemiologică a bolilor diareice acute în raionul


Cahul / N. Gaisan, L. Apostolova, N. Hadgioglo // Materialele congresului VI al igieniştilor,

118
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

epidemiologilor şi microbiologilor din Republica Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol. 2 : Epidemi-
ologia şi microbiologia. – Ch., 2008. – P. 68-74 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7
tit.

1486. Ghidirim, Gheorghe. Hidatidoza lienală : revista literaturii / Gheorghe Ghidirim,


Igor Mişin, Eugeniu Condraţchi // Arta Medica. – 2009. – Nr 2. – P. 58- 61 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 29 tit.

1487. Lefter, V. Unele aspecte în manifestarea procesului epidemic al morbidităţii


prin boli diareice acute în raionul Călăraşi în anii 1980-2007 / V. Lefter, L. Caterev, N. Tam-
bur // Materialele congresului VI al igieniştilor, epidemiologilor şi microbiologilor din Republi-
ca Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol. 2 : Epidemiologia şi microbiologia. – Ch., 2008. – P. 57-
61 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.

1488. Lungu, V. Consideraţii asupra primului caz de dirofilarioză umană înregistrată


în Republica Moldova / V. Lungu, V. Cuşnir, L. Dumbrăveanu // Materialele congresului VI al
igieniştilor, epidemiologilor şi microbiologilor din Republica Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol. 2
: Epidemiologia şi microbiologia. – Ch., 2008. – P. 287-298 : fig. – Bibliogr. : 3 tit.

1489. Manifestările procesului epidemic al holerei în Republica Moldova în anii 1970-


2007 / V. Sliusari, O. Beneş, R. Cojocaru [et al.] // Materialele congresului VI al igieniştilor,
epidemiologilor şi microbiologilor din Republica Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol. 2 : Epidemi-
ologia şi microbiologia. – Ch., 2008. – P. 41-48 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8
tit.

1490. Moraru, S. Unele particularităţi clinico-epidemiologice ale dizenteriei în condiţii-


le IMSP “Spitalul Clinic de Psihiatrie” / S. Moraru // Materialele congresului VI al igieniştilor,
epidemiologilor şi microbiologilor din Republica Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol. 2 : Epidemi-
ologia şi microbiologia. – Ch., 2008. – P. 256-259. – Bibliogr. : 7 tit.

1491. Peisajul tulpinilor de Shighele izolate în laboratorul bacteriologic al CMP


Căuşeni în perioada anilor 2004-2007 / A. Talmazan, T. Bârsan, I. Tulei [et al.] // Materialele
congresului VI al igieniştilor, epidemiologilor şi microbiologilor din Republica Moldova, 23-24
oct. 2008 : Vol. 2 : Epidemiologia şi microbiologia. – Ch., 2008. – P. 220-221 : fig.

1492. Roşca, M. Evaluarea procesului epidemic prin dizenterie în raionul Străşeni în


perioada 1991-2005 / M. Roşca, C. Marola, S. Gonţa // Materialele congresului VI al igieniş-
tilor, epidemiologilor şi microbiologilor din Republica Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol. 2 :
Epidemiologia şi microbiologia. – Ch., 2008. – P. 62-67 : fig. – Rez. în lb. rom., engl.

119
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

1493. Slusari, V. Analiza unei izbucniri de BDA în condiţii casnice // V. Slusari, V. Lef-
ter, G. Oţel // Materialele congresului VI al igieniştilor, epidemiologilor şi microbiologilor din
Republica Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol. 2 : Epidemiologia şi microbiologia. – Ch., 2008. –
P. 233-235.

1494. Sliusari, V. Situaţia epidemiologică prin Yersinioză în Republica Moldova / V.


Sliusari, V. Evtodienco, G. Oţel // Materialele congresului VI al igieniştilor, epidemiologilor şi
microbiologilor din Republica Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol. 2 : Epidemiologia şi microbio-
logia. – Ch., 2008. – P. 283-284.

1495. Unele particularităţi ale morbidităţii prin rabie în anii 1971-2007 / A. Guţu, S.
Gheorghiţă, N. Tabuncic // Materialele congresului VI al igieniştilor, epidemiologilor şi mi-
crobiologilor din Republica Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol. 2 : Epidemiologia şi microbiolo-
gia. – Ch., 2008. – P. 281-282.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.3 Ortopedie
(Vezi Nr 1470, 1477, 1498)

617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale


1496. Tratamentul chirurgical contemporan al obezităţii morbide / Gheorghe
Ghidirim, Ghenadie Conţu, Gheorghe Rojnoveanu [et al.] // Arta Medica. – 2009. – Nr 2. –
P. 15–20 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1466-69, 1476, 1479)

618 Ginecologie. Obstetrică


1497. Experienţa de organizare şi funcţionare a serviciului de asigurare şi suprave-
ghere sanitaro-epidemiologică în Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Să-
nătăţii Mamei şi Copilului / L. Eţco, S. Marin, L. Anton [et al.] // Materialele congresului VI al
igieniştilor, epidemiologilor şi microbiologilor din Republica Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol.1
: Igiena. – Ch., 2008. – P. 256-261.

1498. Ghidirim, Gheorghe. Reconstrucţia glandei mamare / Gheorghe Ghidirim,


Ghenadie Conţu // Arta Medica. – 2009. – Nr 2. – P. 31-36 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 12 tit.

120
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energeti-
ce. Economie energetică
1499. Влияние тиокарбогидразида на коррозию стали Ст. 3 в воде / В. В,
Паршутин, Н. С. Шолтоян, С. П. Сидельникова [et al.] // Электронная обработка
материалов. – 2009. – Nr 3. – P. 49-61 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


1500. Lungu, Valeriu. Determinarea momentului rezistent al malaxorului cu acţionare
continuă şi organe de lucru în formă de bare / Valeriu Lungu // Intellectus. – 2009. – Nr 1. –
P. 86-90 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 4 tit.

621.35 Tehnică electrochimică


1501. Борцой, Т. В. Релаксационные процессы формирования остаточных на-
пряжений в железных электрохимических осадках / Т. В. Борцой // Электронная обра-
ботка материалов. – 2009. – Nr 3. – P. 62-66 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

621.9 Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese


1502. О предельной скорости размерного электроосаждения при получении ме-
зо- и наноматериалов в условиях темплатного синтеза / А. И. Дикусар, П. Г. Глоба, С.
С. Белевскиий [et al.] // Электронная обработка материалов. – 2009. – Nr 3. – P. 4-13 :
fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


1503. Bulimaga, Constantin. Influenţa depozitelor de stocare a deşeurilor asupra
acumulării metalelor grele în sol şi în plante / Constantin Bulimaga // Bul. Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 3. – P. 159-166 : tab. – Bibliogr. : 18 tit.

1504. Granaci, B. Rezultatele sanitaro-epidemiologice ale implementării programului


securităţii apei-2007 în raionul Străşeni / B. Granaci, C. Marola, P. Mugureanu // Materialele
congresului VI al igieniştilor, epidemiologilor şi microbiologilor din Republica Moldova, 23-24
oct. 2008 : Vol.1 : Igiena. – Ch., 2008. – P.19-26 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibli-
ogr. : 5 tit.

1505. Tighineanu, C. Aspecte igienice ale aprovizionării populaţiei oraşului Orhei cu


apă potabilă / C. Tighineanu, C. Vacarciuc, V. Negură // Materialele congresului VI al igie-
niştilor, epidemiologilor şi microbiologilor din Republica Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol.1 :
Igiena. – Ch., 2008. – P. 27-33 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 13 tit.

121
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRI-


COLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
1506. Cuza, Petru. Aprecierea rezistenţei stejarului pufos (Quercus pubescens Wild.)
şi stejarului pedunculat (Q. robur L.) la acţiunea temperaturilor înalte / Petru Cuza // Bul.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 3. – P. 48-56 : fig., tab. – Bibliogr. :
13 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1513)

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
1507. Frunze, Nina. Spectrul aminoacizilor liberi din solul cultivat cu culturi furajere /
Nina Frunze // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 3. – P. 134-138
: tab. – Bibliogr. : 13 tit.
631.5 Lucrări agricole
1508. Ştefîrţă, Anastasia. Presiunea hidrostatică şi superoxiddismutaza - indicatori ai
reacţiei nespecifice a plantelor la acţiunea secetei / Anastasia Ştefîrţă, Lilia Brînză // Bul.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 3. – P. 37-47 : fig., tab. – Bibliogr. :
30 tit.

1509. Маковей, М. Д. Изучение наследования устойчивости к температурному


стрессу у гибридов F′ по признакам мужского гаметофита / М. Д. Маковей // Bul. Acad.
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 3. – P. 57- 66 : tab. – Bibliogr. : 11 tit.

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne
1510. Lupaşcu, Galina. Cercetări cu privire la controlul genetic al rezistenţei grâului
la Drechslera sorokiniana (SACC). Subram / Galina Lupaşcu, Elena Saşco, Svetlana
Gavzer // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 3. – P. 66-73 : fig.,
tab. – Bibliogr. : 4 tit.

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări
industriale

122
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1511. Duca, Maria. Influenţa temperaturii asupra indicilor morforfiziologici la diferite


genotipuri de floarea soarelui în sistemul gazdă-parazit / Maria Duca, Elena Savca, Victoria
Popescu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 3. – P. 30-37 : fig.,
tab. – Bibliogr. : 17 tit.

1512. Influenţa originii materialului săditor asupra producţiei la lavanda (Lavandula


angustifolia Mill.) / G. Mustaţă, I. Brânzilă, Nina Roşca et al. // Bul. Acad. de Ştiinţe a Mol-
dovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 3. – P. 74-82 : fig., tab. – Bibliogr. : 18 tit.

1513. Plante medicinale din ariile forestiere protejate din Valea Prutului / V. Covali, M.
Colţun, V. Socolov [et al.] // Materialele congresului VI al igieniştilor, epidemiologilor şi mi-
crobiologilor din Republica Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol.1 : Igiena. – Ch., 2008. – P. 63-
69 : tab. – Bibliogr. : 6 tit.

635 Plante de grădină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
1514. Melnic, Iurie. Calculul parametrelor constructivi ai paletei pentru creşterea ră-
sadului / Iurie Melnic, Angela Melnic // Intellectus. – 2009. – Nr 1. – P. 108-115 : fig. – Rez.
în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 9 tit.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea


animalelor domestice
1515. Вакуленко, А. Весенняя жизнь птиц / А. Вакуленко // Охотник и рыболов
Молдовы. – 2009. – Nr 4. – P. 14-16 : fot.

1516. Явтушенко, С. Турач : [о популяции птицы] / С. Явтушенко // Охотник и


рыболов Молдовы. – 2009. – Nr 4. – P. 10-11 : fot.

639.1 Vânătoare
1517. Munteanu, A. Interzicerea vânătorii şi consecinţele ei / A. Munteanu // Охотник
и рыболов Молдовы. – 2009. – Nr 4. – P. 6-7 : fot.

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


1518. Bulat, Denis. Aspectul comparativ al ihtiofaunei râurilor mici din Republica
Moldova în anul 2008 / Denis Bulat // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. –
2008. – Nr 3. – P. 101-107 : fig., tab. – Bibliogr. : 5 tit.

1519. Bulat, Denis. Starea actuală a ihtiofaunei râului Bâc / Denis Bulat // Bul. Acad.
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 3. – P. 114-118 : tab. – Bibliogr. : 4 tit.

123
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

1520. Механизмы регуляции воспроизводства рыб : (на примере леща Abramis


brama L.) / И. К. Тодераш, М. И. Шатуновский, М. А. Усатый [et al.] // Bul. Acad. de Ştiin-
ţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 3. – P. 14-24 : fig., tab. – Bibliogr. : 33 tit.

1521. Сенченко, А. Донные снасти / А. Сенченко // Охотник и рыболов Молдовы.


– 2009. – Nr 4. – P. 26-28 : fig.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
1522. Degtiariova, Nadejda. Zama – ce scurt cuvânt… = This Sweet Word… = Это
сдадкое слово " зама"… / Nadejda Degtiariova // Open Skies. – 2009. – Nr 1. – P. 74-75 :
fot. – Text în lb. rom., engl., rusă.

1523. Gribincea, Alexandru. Alimentaţia şi siguranţa alimentelor : problema sec. XXI


/ Alexandru Gribincea, Galina Sîrbu, Cosmin Stroe // Criza economică mondială : protejarea
şi promovarea producătorului din Republica Moldova : Materialele Conf. şt.-pract., 21
noiemb. 2008. – Ch., 2008. – P. 49-53 : tab. – Bibliogr. : 7tit.
(Vezi de asemenea Nr 1434)

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


1524. Гырдя, Ливия. Ливия Гырдя : Женщина должна быть любимой :
[интервью с телеведущей телеканала TV7] / записала Ольга Кротевич // Aquarelle. –
2009. – Nr 4. – P. 18-20 : fot.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
(Vezi Nr 1305, 1421)
656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară
1525. Degtiareva, Nadejda. Calea ferată spre viitor = Railroad To The Future =
Железный путь в будущее : [din istoria construcţiei căii ferate din Basarabia] / Nadejda
Degtiareva // Open Skies. – 2009. – Nr 2. – P. 46-50 : fot. – Text în lb. rom., engl., rusă.

1526. Сигалов, Андрей. Романтика Кишинёвского трамвая / Андрей Сигалов //


Городские истории. – 2009. – Nr 1. – P. 20-23 : fot.

124
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

656.8 Poştă. Servicii poştale şi administrarea lor


1527. Parfentie, Vitalie. Istoria ţării în emisii poştale = The History of the Country in
Post Stamps = История страны в почтовых марках / Vitalie Parfentie // Moldova : ser.
nouă. – 2009. – Nr 3. – P. 45-47 : fot. – Text în lb. rom., engl., rusă.

657 Contabilitate
1528. Nederiţa, Alexandru. Particularităţile contabilizării şi reflectării cheltuielilor
(economiilor) privind impozitul pe venit în rapoartele financiare pe anul 2008 / Alexandru
Nederiţa // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 3. – P. 18-20 : tab. – Bibliogr. în notele de
subsol.

1529. Nederiţa, Alexandru. Repartizarea profitului net şi acoperirea pierderii nete


anuale : aspecte contabile şi fiscale / Alexandru Nederiţa // Contabilitate şi audit. – 2009. –
Nr 3. – P. 9-17 : tab. – Bibliogr. în notele de subsol.

1530. Şeptelici, Viorica. Internal audit issues of the crediting process in Moldova /
Viorica Şeptelici // Economie şi Sociologie. – 2009. – Nr 1. – P. 70-79. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 5 tit.

1531. Захарченко, Ирина. Определение расхода (экономии) по подоходному


налогу в 2008 году / Ирина Захарченко // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 3. – P. 21-30
: tab.

1532. Недерица, Александр. О порядке составления и применения обязатель-


ного бухгалтерского регистра / Александр Недерица // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr
4. – P. 7-9 : fot. – Bibliogr. în notele de subsol.

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


(Vezi Nr 1286)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2./3 Vinificaţie. Industria vinului
1533. Ţurcan, Iuliu. Crearea unui sistem de management al calităţii integrat - bază
pentru asigurarea calităţii în sectorul viti-vinicol / Iuliu Ţurcan, Rina Ţurcan // Criza economi-
că mondială : protejarea şi promovarea producătorului din Republica Moldova : Materialele
Conf. şt.-pract., 21 noiemb. 2008. – Ch., 2008. – P. 171-173: fig., tab. – Bibliogr. : 3 tit.

125
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

1534. Ţurcan, Iuliu. Gestionarea eficientă a portofoliului de producţie vinicolă în baza


folosirii matricei de analiză strategică a modelului Boston Consulting Group / Iuliu Ţurcan,
Rina Ţurcan // Criza economică mondială : protejarea şi promovarea producătorului din
Republica Moldova : Materialele Conf. şt.-pract., 21 noiemb. 2008. – Ch., 2008. – P. 161-
164 : fig.
(Vezi de asemenea Nr 1303)

664.6/.7 Tehnologia şi prelucrarea grăunţelor de cereale. Brutării. Pâine. Morărit


1535. Ţurcan, V. Unele aspecte privind utilizarea sării alimentare iodate în produce-
rea pâinii / V. Ţurcan, R. Arcea // Materialele congresului VI al igieniştilor, epidemiologilor şi
microbiologilor din Republica Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol.1 : Igiena. – Ch., 2008. – P.
162-166. –Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală
1536. Gheorghiţă, Maria. Prognozele pieţei serviciilor C&M şi creşterea abilităţilor în-
treprinderilor de confecţii de a se adapta şi de a capta valoarea adăugată / Maria
Gheorghiţă // Criza economică mondială : protejarea şi promovarea producătorului din Re-
publica Moldova : Materialele Conf. şt.-pract., 21 noiemb. 2008. – Ch., 2008. – P. 182-187 :
fig., tab.

1537. Харти, Валентина. "Красивый" бизнес история одного успеха : [интервью


с В. Харти, ген. дир. компании "Art-Vest"] / записала Ирина Маценко // Городские
истории. – 2009. – Nr 1. – P. 10-17 : fot.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE.


TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
1538. Ţurcan, Vladimir. Ieşim din politică. Intrăm în politică : [interviu cu V. Ţurcan,
dir. firmei particulare de construcţii] / interlocutor : Ileana Braşoveanu // Punkt. – 2009. – Nr
26. – P. 70-76.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBA-
NISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
1539. Белкин, Сергей. Армянское кладбище: [из ист.] / Сергей Белкин //
Городские истории. – 2009. – Nr 1. – P. 26-35 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1446)

72 ARHITECTURĂ
1540. Degtiareva, Nadejda. Mânăstirea Hâncu = Hincu Convent = Монастырь
Хынку / Nadejda Degtiareva // Open Skies. – 2009. – Nr 1. – P. 68-72 : fot. – Text în lb.
rom., engl., rusă.

1541. Degtiareva, Nadejda. Privind trecutul, spre a cunoaşte viitorul = Forward To


the Past = Вперед и в прошлое : [despre Mănăstirea Ţigăneşti] / Nadejda Degtiareva //
Open Skies. – 2009. – Nr 2. – P. 62-66 : fot. – Text în lb. rom., engl., rusă.

1542. Pînzaru, Igor. Biserica Adormirea Maicii Domnului, Căuşeni = The Church
"The Assumption of God′s Mother", Causheni = Церковь Успения Богородицы в
Каушанах / Igor Pînzaru; fot. : Iurie Foca // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 3. – P. 20-23 :
fot. – Text în lb. rom., engl., rusă.

73 ARTE PLASTICE
1543. Zamuruev, Serghei. Veaceslav Jigliţchi. Sculptor al timpului său = Sculptor of
His Time = Скульптор своего времени / Serghei Zamuruev // Open Skies. – 2009. – Nr 2.
– P. 100-104 : fot. – Text în lb. rom., engl., rusă.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


1544. Литвиненко, Анна. "Городские сюжеты " художницы Лены Ивановой / Ан-
на Литвиненко // Городские истории. – 2009. – Nr 1. – P. 64-69 : fot.

1545. Перчинская, Ольга. Ольга Перчинская : Любовь в красках = Olga


Percinschi : [интервью с художницей] / записала Инна Желтова // Moldova : ser. nouă. –
2009. – Nr 4. – P. 44-45 : fot. – Text în lb. rom., rusă.

127
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

78 MUZICĂ
1546. Eşanu, Tamara. Zbor pe aripi de vis = Flight on the Wings of a dream = Полет
на крыльях мечты : [file din biogr. cântăreţei de muz. uşoară Natalia Tcaciuc-Boboc] //
Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 4. – P. 42-43 : fot. – Text în lb. rom., engl., rusă.

1547. Pereteatcu, Tamara. Micul prinţ al scenei moldoveneşti = The Little Prince of
Moldovan Stage = Маленький принц молдавской сцены : [Ştefănel Roşcovan] / Tamara
Pereteatcu // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 4. – P. 32-33 : fot. – Text în lb. rom., engl.,
rusă.

1548. Prisăcaru, Vl. Mereu inspirat, Artistul [Emerit al Moldovei–Ştefan Petrache] /


Vl. Prisăcaru // Biblio Polis. – 2009. – Nr 1. – P. 99-104 : fot.

1549. Стырча, Мариан. Мариан Стырча. Композитор, художественный руково-


дитель Национальной филармонии и потомственный дворянин : [интервью] / записала
Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2009. – Nr 4. – P. 26-29 : fot.

791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice


1550. Degteariova, Nadejda. Un geniu sofisticat al filmului accesibil = Complex
genius of simple cinema = Сложный гений простого кино : [despre regizorul moldovean
Emil Loteanu] / Nadejda Degteariova // Open Skies. – 2009. – Nr 1. – P. 84-88 : fot. – Text
în lb. rom., engl., rusă.

792 Teatru. Artă scenică


1551. Dănilă, Aurelian. Maria Cebotari – o voce, care a cucerit Europa = Maria
Chebotari = Голос из легенды : [dialog cu A. Dănilă, preş. Uniunii Teatrale din Moldova] /
consemnare de Marcela Gafton // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 3. – P. 24-27 : fot. –
Text în lb. rom., engl., rusă.

1552. Petrina, Lilia. Bashmet – Chisinau : Cu dragoste…= With love… = Башмет –


Кишинев : С любовью… : [concert al maestrului Iurii Bashmet la Chişinău, 22 noiemb.,
2008] / Lilia Petrina // Open Skies. – 2009. – Nr 2. – P. 38-44 : fot. – Text în lb. rom., engl.,
rusă.

1553. Vizitiu, Svetlana. Mihai Volontir : "Demnitatea, dacă o ai, eşti om, dacă nu –
nimic nu e!": [file despre actorul Teatrului Dramatic "Vasile Alecsandri" din Bălţi : omagiu la
75 de ani] / Svetlana Vizitiu // Biblio Polis. – 2009. – Nr 1. – P. 96-98 : fot.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1554. Vizitiu, Svetlana. Victor Ciutac : "Aş vrea să am şi eu un nume, o adresă…" :


[In memoriam actorului (12. 01.1938 – 18. 01.2009)] / Svetlana Vizitiu // Biblio Polis. – 2009.
– Nr 1. – P. 138-140 : fot.

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


1555. Guţu, Zoia. Роль художественного образа в развитии творческого мышле-
ния студентов-хореографов / Zoia Guţu // Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica
Educaţională : Materialele Conf. Şt. Intern. – Ch., 2009. – Vol. 2. – P.135-138. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr.: 7 tit.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
1556. Matveev, Sergiu. Teoria celor două popoare romanice de răsărit în lingvistica
sovietică / Sergiu Matveev // PONTES. – 2009. – Nr 3/4. – P. 132-139. – Rez. în lb. germ. –
Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 1396)

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
1557. Vieru, Grigore. Limba Română, oastea noastră naţională : Discursul poetului
acad., rostit cu prilejul acordării titlului Doctor Honoris Causa al AŞM la 30 aug. 2007 / Gri-
gore Vieru // Biblio Polis. – 2009. – Nr 1. – P. 123-133 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1394)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.113.6 Literatură suedeză
1558. Lagerlöf, Selma. Prigoarea : povestire / Selma Lagerlöf // "a" MIC". – 2009. –
Nr 4. – Supl.

821.134.2(460.23) Literatură catalană


1559. Sala-Valldaura, Josep Maria. De… parte… sub; Cité de la Peur : poeme /
Josep Maria Sala-Valldaura; trad. din catalană de Ramona Marinela Ungureanu // Semn :
ser. nouă. – 2009. – Nr 1. – P. 7 : fot.

129
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

821.134.3 Literatură portugheză


1560. Oliveira de, Vera Lucia. Păsările; Furtuna; Dreptul de a fi diferit; Migraţie; Cân-
tec de exil; Negare; Păpuşa; Micile biciclete ale serii; Portrete; Poezia mea nu spune nimic;
Profanez lucrurile : [versuri] / Vera Lucia de Oliveira; trad. din portugheză de Ramona
Marinela Ungureanu Semn : ser. nouă. – 2009. – Nr 1. – P. 14-15 : fot.

821.135.1 Literatură română


1561. Blaga, Lucian. Hronicul şi cântecul vârstelor / Lucian Blaga; il. : Alexei
Colâbneac // Noi. – 2009. – Nr 4. – P. 25-32 : fot. – Contin. Începutul : Nr 1.

1562. Codrin, Şerban. Călătoria în infern : [poem] / Şerban Codrin // Semn : ser. no-
uă. – 2009. – Nr 1. – P. 18-19.

1563. Creangă, Ion. Acul şi Barosul : poveste / Ion Creangă // " a" MIC ". – 2009. –
Nr 4. – Supl.

1564. Crînguleanu, Ion. Dumnezeu e în toate : [povestire] / Ion Crînguleanu // Alune-


lul. – 2009. – Nr 4. – P. 4.

1565. Farago, Elena. În ajunul Paştelui : [versuri] / Elena Farago // Alunelul. – 2009.
– Nr 4. – P. 2.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


1566. Butnaru, Leo. Nu pricinuieşte rău; Măslinul; Cu o carte în mână; Capitala; De
parcă noi…; Deschide cartea; Versus modernism; Alb de cântec : [versuri] / Leo Butnaru; il.
: Violeta Zabulică // Noi. – 2009. – Nr 4. – P. 8-9 : fot.

1567. Filip, Iulian. Iedul : [versuri] / Iulian Filip // Alunelul. – 2009. – Nr 4. – P. 5.

1568. Galaicu-Păun, Emilian. Pocitania : [versuri] / Emilian Galaicu-Păun // Semn :


ser. nouă. – 2009. – Nr 1. – P. 3.

1569. Gheorghiţă, Ion. Mama mea; Numai mama; Nouraşul; Freamăt verde; Încotro
zbori?; Cântecul melcului; Raţa la piaţă; Ţap cel Mare vine de la vânătoare; Cocostârcul :
[versuri] / Ion Gheorghiţă // "a" MIC ". – 2009. – Nr 4. – Supl.

1570. Matei, Sofica. A înviat Hristos! : [versuri] / Sofica Matei // Alunelul. – 2009. – Nr
4. – P. 2-3.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1571. Popa, Nicolae. Celui din baie; Argint viu; " Zenit "-ul goliciunilor; Cum e?; Îm-
brăţişările; O fâşie de dragoste; La Castanul Roz : poeme / Nicolae Popa // Semn : ser.
nouă. – 2009. – Nr 1. – P. 28-29 : fot.

1572. Tarlapan, Efim. " A venit direct din smârc…" : [versuri] / Efim Tarlapan // Alune-
lul. – 2009. – Nr. 4. – P. 1-a a cop.

1573. Tarlapan, Efim. Ploaie; Alarma; Trântorul şi ciocârlia; Copăcelul; Bobocelul;


Gîştele sălbatice; Florile de măr; Poliţistul; Eu şi tata; Raţele : [versuri] / Efim Tarlapan; des.
de Violeta Diordieva // Alunelul. – 2009. – Nr 4. – P. 12-13 : fot.

1574. Vieru, Grigore. Legământ; Făptura mamei; Tu; Puişorii : [versuri] / Grigore
Vieru // Biblio Polis. – 2009. – Nr 1. – P. 133.

1575. Vieru, Grirore. Prin mine, un cîntec : [versuri] / Grigore Vieru // Punkt. – 2009.
– Nr 26. – P. 4.

1576. Виеру, Григоре. Детям на все поколения : [стихи] / Григоре Виеру; пер. :
Яков Аким // Наше поколение. – 2009. – Nr 2. – P. 73-76 : fot. – Содерж. : Виноградная
лоза; Возьми с собой; День рождения мамы; Мой край; Моя мама - учительница; Моя
мама - доктор; Моя мама - почтальон; Огни над селом Подснежник Посадил я
деревце; Родная речь; Руки; Солнце, солнышко; Считалка.

1577. Друцэ, Ион. Вечный пахарь : [баллада : пер. с рум. яз.] / Ион Друцэ // На-
ше поколение. – 2009. – Nr 1. – P. 52-57 : fot.

821.14 Literatură greacă(elenă)


1578. Elytis, Odysseas. Ţarcul oilor : [fragm. din cartea "Iar ca sentiment un cristal",
Ch., 2006] / Odysseas Elytis; trad. : Victor Ivanovici // Semn : ser. nouă. – 2009. – Nr 1. – P.
2 : fot.
821.161.1 Literatură rusă
1579. Marşak, Samuil. Sărbătoarea pădurii : [versuri] / Samuil Marşak; trad. : Mihail
Calmîcu; des. de Tatiana Cemis // Alunelul. – 2009. – Nr 4. – P. 4-5.

1580. Апухтин, А. Н. Любовь стихи / А. Н. Апухтин // Наше поколение. – 2009. –


Nr 2. – P. a 4-a a cop.

1581. Бродский, И. Фонтан : [стихи] / И. Бродский // Наше поколение. – 2009. –


Nr 2. – P. 95.

131
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

1582. Винятинский, Николай. Самая, самая…; Небо на троих; Телевизор пора


менять; 48 конвертов : [рассказы] / Николай Винятинский // Наше поколение. – 2009. –
Nr 2. – P. 33-44 : fot.

1583. Ганьшина, Нина. Тополя корнями вверх : [мемуары и воспоминания] / Ни-


на Ганьшина // Наше поколение. – 2009. – Nr 3. – P. 83-92 : fot.

1584. Дышаленкова, Римма. Воспоминания о Пушкине : цикл рассказов / Рим-


ма Дышаленкова // Наше поколение. – 2009. – Nr 2. – P. 14-24.

1585. Казначеев, Сергей. Ласточкино гнездо; Vanitas; Одна на даче : три были;
Говорливый вагон : отр. из романа / Сергей Казначеев // Наше поколение. – 2009. – Nr
2. – P. 63-72 : fot.

1586. Капустин, Сергей. Сан-Стефано : [стихи] / Сергей Капустин // Наше поко-


ление. – 2009. – Nr 2. – P. 100.

1587. Пуклич, В. Браконьер Прошка : [рассказы] / В. Пуклич // Охотник и


рыболов Молдовы. – 2009. – Nr 4. – P. 8-9; 23-25 : fot.

1588. Торопцев, Александр. Михалыч : рассказ / Александр Торопцев // Наше


поколение. – 2009. – Nr 1. – P. 21-36 : fot.

1589. Фофанов, Сергей. Небольшая прогулка в обеденный перерыв; Тишина;


Вещи; Человечек : [рассказы] / Сергей Фофанов // Наше поколение. – 2009. – Nr 3. – P.
34–38 : fot.

1590. Шатохина, Елена. Виват, США! или " Долгожданная Америка " : [отр. из
кн. " Дали и Гала "] / Елена Шатохина // Наше поколение. – 2009. – Nr 1. – P. 43-51 : fot.

821.161.2 Literatură ucraineană


1591. Шевченко, Т. Г. Доля : [стихи : на укр. яз.] / Т. Г. Шевченко // Наше поколе-
ние. – 2009. – Nr 3. – P. a 4 -a a cop.

1592. Шевченко, Т. Г. Слепая поэмы / Т. Г. Шевченко // Наше поколение. – 2009.


– Nr 3. – P. 17-28.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


1593. Башкиров, Денис. Свеча; Утро надежды; Перепиши меня заново; Ветер
танцует…; В Вечном Сиянии; Другое время; Дождь, ночь, рассвет…; Весна. Бессон-

132
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ница…; Музыка о самом главном…; Пусть пустоцвет цветет; В доме, где жил свер-
чок…; Старый дом; Танец Шивы; Осень - рыжая сестра; Моя Коломбина; Письмо :
[стихи] / Денис Башкиров // Наше поколение. – 2009. – Nr 3. – P. 75-78 : fot.

1594. Бедная, Ольга. Я забыла, как целуются; Мы те, кто…; Любовь поставила
на кон; Я предлагаю Вам бессмертие; Это временно; Ты еще не знаешь, что влюблен;
Давай допустим; Дождем промозглым встречу напророчив; Свечи чадили на старом
столе; Вдох - Выдох; Под пьянящие звуки гитары; Я переболела Вами, сударь!; Я пью
любовь отъявленной пропойцей; Представь меня бегущей по волнам; Больная на
голову; Волчонок; Фотоснимок : [стихи] / Ольга Бедная // Наше поколение. – 2009. – Nr
3. – P. 66-74 : fot.

1595. Война, Эдуард. Камышовый кот и сом; Про хряка; Урок; Единый
организм; Змея - критик : [стихи] / Эдуард Война // Наше поколение. – 2009. – Nr 2. – P.
96-99 : fot.

1596. Волкова, Елена. Новогоднее наваждение; Морковка Карасик; Кузнечик;


Фонарь; Тюбик : [рассказы] / Елена Волкова // Наше поколение. – 2009. – Nr 1. – P. 97-
103 : fot.

1597. Гурская, Зося. Белая ворона На смерть Саше Фенелонова Письмо Судь-
ба стихи / Зося Гурская // Наше поколение. – 2009. – Nr 1. – P. 89-94 : fot.

1598. Дёмина, Надежда. Снежная горка; Игра; Попугай; Зонтик; Скворечник;


Львица; Подсолнух : [стихи] / Надежда Дёмина // Наше поколение. – 2009. – Nr 2. – P.
77-80 : fot.

1599. Дёмина, Надежда. "Ты не запомнил ни одной молитвы…"; "Звенят моне-


ты…"; "В столице снег…"; "Сильный город…"; "Я не покинула страны…"; "Казалось
мне…"; "Мы не врачи…"; "Я выпускаю мир из теплых рук…" : [стихи] / Надежда Дёми-
на // Наше поколение. – 2009. – Nr 3. – P. 79 -82.

1600. Каюров, Георгий. Пока живые : [рассказ] / Георгий Каюров // Наше поко-
ление. – 2009. – Nr 3. – P. 39-42 : fot.

1601. Каюров, Георгий. Экзамен; Виновники от Бога : рассказы // Георгий Каю-


ров // Наше поколение. – 2009. – Nr 1. – P. 10-20 : fot.

1602. Костыркин, Николай. Пёс из Махи : легенды старой Ирландии / Николай


Костыркин // Наше поколение. – 2009. – Nr 3. – P. 43-65 : fot. – Va urma.

133
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

1603. Костыркин, Николай. Рифмач : поэма / Николай Костыркин // Наше поко-


ление. – 2009. – Nr 1. – P. 58-72 : fot.

1604. Кравченко, Алексей. "Так судили мне…"; Разговор с ивой; Несбывшееся


свидание : [стихи] / Алексей Кравченко // Наше поколение. – 2009. – Nr 1. – P. 95-96 :
fot.

1605. Лабунский, Анатолий. Корейская диетическая; Мичман Турсенко : [рас-


сказы] / Анатолий Лабунский // Наше поколение. – 2009. – Nr 2. – P. 45-62 : fot.

1606. Мариан, Борис. Себе на день рождения; Моя родословная; Ночь за се-
лом; Любовь и лед; Танец павлина; Колыбельная для любимой; Так закалялась сталь
: [стихи] / Борис Мариан // Наше поколение. – 2009. – Nr 1. – P. 76-80 : fot.

1607. Милях, Александр. Константиново; Гостиница "Украина"; Виктору Ивано-


вичу Кочеткову; Посланец русский из Вселенной… : [стихи] / Александр Милях // Наше
поколение. – 2009. – Nr 1. – P. 73-75 : fot.

1608. Орлова, Татьяна. Эквилибрист; Крылья для полётов; Город на ладонях;


Богиня Луны; Танцовщица на углях; Счастье; Макияж и я; Мой город; Странники; Хо-
дули; Археология смыслов : [стихи] / Татьяна Орлова // Наше поколение. – 2009. – Nr
2. – P. 90-94 : fot.

1609. Пагын, Сергей. " Приходит час…"; Ветер; " Моя душа пустячное любила…
"; "Сухим дымком…"; "Замёрзла времени вода… "; " Душа запомни этот свет…"; "
Судьба мне подбросит кедровых орехов…"; " Всё перемелет мельничка души…"; " А
здесь и смерть не трудно продремать…"; " Смотри, мой друг, боярышник растет!"; "
Слышу скулеж собачий…"; "Вербный ветер…" : [стихи] / Сергей Пагын // Наше поко-
ление. – 2009. – Nr 2. – P. 81-89 : fot.

1610. Старыш, Константин. Рождественская ночь; Мише Белоусу; "Все решено


уже давным-давно…"; Гадание; Юла : [стихи] / Константин Старыш // Наше поколение.
– 2009. – Nr 1. – P. 84-88 : fot.

1611. Сундеев, Виктор. Послание; Душа поэта : [стихи] / Виктор Сундеев // На-
ше поколение. – 2009. – Nr 1. – P. 81-83 : fot.

1612. Харламов, Юрий. Пародии на поэтов Молдовы / Юрий Харламов // Наше


поколение. – 2009. – Nr 1. – P. 37-42 : fot. – Содерж. : Вопрос, однако…; Самоузнава-
ние; Запрета на поэту; Знак свыше; Учи географию!; Влюбленная в любовь; Мы па-
мятник тебе…; Нос Erat in Fatis; Узнал - таки!; Что да, то да.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


1613. Ciobanu, Mircea V. Poezia care mă doreşte : [st. literar] / Mircea V. Ciobanu //
Semn : ser. nouă. – 2009. – Nr 1. – P. 8-13 : fot.

1614. Ciubotaru, Adrian. Mal de poésie… : [receptarea critică a poeziei universale] /


Adrian Ciubotaru // Semn : ser. nouă. – 2009. – Nr 1. – P. 4-6.

1615. Lungu, Eugen. Fişe elementare : [creaţia poeţilor] / Eugen Lungu // Semn :
ser. nouă. – 2009. – Nr 1. – P. 16–18 : fot.

821.135.1.0 Literatură română


1616. Gavriloaia, Sandrino. Valenţe ale istoriei în poezia Iuliei Hasdeu / Sandrino
Gavriloaia // Biblio Polis. – 2009. – Nr 1. – P. 48-56. – Bibliogr. în notele de subsol.

1617. Ungureanu, Elena. Poezia : idee, timp, materie şi spaţiu : [analiza textelor poe-
tice a generaţiei′ 80] / Elena Ungureanu // Semn : ser. nouă. – 2009. – Nr 1. – P. 20 -27 :
fot.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


1618. Ciobanu, Mircea V. Mircea Cărtărescu în Antologia unui autor : [pe marginea
vol. de versuri "O seară la operă" de M. Cărtărescu, Ch. : Ştiinţa, 2009] / Mircea V. Ciobanu
// Semn : ser. nouă. – 2009. – Nr 1. – P. 27.

1619. Dumbrăveanu, Victor. Oştean din Cavaleria Lăpuşnei : [file din biografia scrii-
torului Liviu Damian] / Victor Dumbrăveanu // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 3. – P. 42-
44 : fot.

1620. Leahu, Nicolae. Poezia lui Vasile Gârneţ / Nicolae Leahu // Semn : ser. nouă.
– 2009. – Nr 1. – P. 30-35. – Bibliogr. în note, p. 35 (20 tit.).

1621. Pohilă, Vlad. Moartea poetului, afirmarea literaturii : [In memoriam lui Grigore
Vieru (1935-2009)] / Vlad Pohilă // Biblio Polis. – 2009. – Nr 1. – P. 5-8.

1622. Vieru, Grigore. Grigore Vieru : "Nu am, moarte, cu tine nimic, nici măcar nu te
urăsc " : [interviu cu poetul] / interlocutor Angela Braşoveanu // Punkt. – 2009. – Nr 26. – P.
6-10 : fot.

821.161.1.0 Literatură rusă din Republica Moldova

135
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

1623. Богданович, П. Характер и значение поэмы " Руслан и Людмила " А. С.


Пушкина / П. Богданович // Наше поколение. – 2009. – Nr 1. – P. 9.

821.161.2.0 Literatură ucraineană


1624. Алексеев, Ю. Шевченко Тарас Григорьевич (1814-1861) / Ю. Алексеев //
Наше поколение. – 2009. – Nr 3. – P. 3-13 : fot.

1625. Лесков, Н. С. Последняя встреча и последняя разлука с Шевченко // Наше


поколение. – 2009. – Nr 3. – P. 14-16.

821.511.113.0 Literatură estoniană


1626. Pohilă, Vlad. Tânără, dar viguroasă : Impresii despre literatura şi spiritualitatea
estonilor / Vlad Pohilă // Biblio Polis. – 2009. – Nr 1. – P. 65-82 : fot. – Bibliogr. în note, p.
82.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
1627. Corneţchi, Aurelia. Ecouri de peste veacuri = The National Museum of
Archaelogy and History = Размышления у музейных ворот : [despre patrimoniul Muzeului
Naţ. de Arheologie şi Istorie a Moldovei din Chişinău] / Aurelia Corneţchi, Rusu-Haraba
Anastasia // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 3. – P. 17-19 : fot. – Text în lb. rom., engl.,
rusă.

908 Monografii ale localităţilor


1628. Horis, Liuba. Barcelona seva vieţii = The Joy of Life = Барселона радости
бытия…/ Liuba Horis // Open Skies. – 2009. – Nr 2. – P. 22-32 : fot. – Text în lb. rom.,
engl., rusă.

1629. Horis, Liuba. Petrecere la Munchen = Fest in Munich = Праздник в Мюнхене /


Liuba Horis // Open Skies. – 2009. – Nr 1. – P. 22-32 : fot. – Text în lb. rom., engl., rusă.

1630. Luchianov, Alexandru. Maldivele, moldivingul şi ţestoasa înamorată : [frumu-


seţea insulelor Maldive] / Alexandru Luchianov // Punkt. – 2009. – Nr 26. – P. 78-83 : fot.

1631. Semionova, Iulia. Dushanbe oraş primitor = Cosy City = Теплый город
Душанбе / Iulia Semionova (Iudovici) // Open Skies. – 2009. – Nr 1. – P. 76-82 : fot. – Text
în lb. rom., engl., rusă.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1632. Sineavscaia, Natalia. Jurnalul unei persoane care a vizitat Peru = Diary of Pe-
ru Visitor from Piura to Chaparri = От Пьюры до гамака в Чапарри. Дневник человека,
побывавшего в Перу / Natalia Sineavscaia // Open Skies. – 2009. – Nr 2. – P. 68-76 : fot. –
Text în lb. rom., engl., rusă.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Dănilă, Aurelian. Maria Cebotari – o voce, care a cucerit Europa = Maria Chebotari =
Голос из легенды : [dialog cu A. Dănilă, preş. Uniunii Teatrale din Moldova]. – Vezi Nr
1551

Dumbrăveanu, Victor. Oştean din Cavaleria Lăpuşnei : [file din biografia scriitorului
Liviu Damian]. – Vezi Nr 1619.

Pereteatcu, Tamara. Micul prinţ al scenei moldoveneşti = The Little Prince of


Moldovan Stage = Маленький принц молдавской сцены. – Vezi Nr 1547.

Pohilă, Vlad. Moartea poetului, afirmarea literaturii : [In memoriam lui Grigore Vieru
(1935-2009)]. – Vezi Nr 1621.

Prisăcaru, Vl. Mereu inspirat, Artistul [Emerit al Moldovei–Ştefan Petrache]. – Vezi Nr


1548

Vizitiu, Svetlana. Mihai Volontir : "Demnitatea, dacă o ai, eşti om, dacă nu – nimic nu
e !": [file despre actorul Teatrului Dramatic" Vasile Alecsandri" din Bălţi : omagiu la 75 de
ani]. – Vezi Nr 1553.

Vizitiu, Svetlana. Victor Ciutac : "Aş vrea să am şi eu un nume, o adresă…" : [In


memoriam actorului (12. 01.1938 – 18. 01.2009)]. – Vezi Nr 1554.

Zamuruev, Serghei. Veaceslav Jigliţchi. Sculptor al timpului său = Sculptor of His


Time = Скульптор своего времени . – Vezi Nr 1543.

929.5 Genealogie
1633. Bacalov, Sergiu. Neamul boieresc al Năculeştilor în Ţara Moldovei în secolul
al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea / Sergiu Bacalov // Rev. de Istorie a Moldovei. –
2009. – Nr 1. – P. 32-47 : tab. – Bibliogr. în note, p. 41-47 (136 tit.).

137
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

1634. Eşanu, Andrei. Obârşia şi familia lui Luca Arbore în lumina unor izvore inedite /
Andrei Eşanu, Valentina Eşanu // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2009. – Nr 1. – P. 3-21 : fot.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 16-21 (98 tit.).

1635. Eşanu, Valentina. Dinastia Cantemireştilor : [pe marginea vol. cu acelaşi tit. :
(secolele XVII - XVIII)] de Andrei Eşanu, Haralambie Corbu, Demir Dragnev et al., Ch.,
2008] / Valentina Eşanu // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2009. – Nr 1. – P. 107-110 : fot.

929.6 Heraldică. Blazoane. Steme. Devize pe armoarii


1636. Andrieş-Tabac, Silviu. Stema Ţării Moldovei = Герб Молдавского Княжества
/ Silviu Andrieş-Tabac // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 3. – P. 28 -30 : fot. – Text în lb.
rom., engl., rusă.

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
1637. Xenofontov, Ion. Interviul – valenţă a democratizării discursului istoriei recente
/ Ion Xenofontov // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2009. – Nr 1. – P. 101-106. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 105-106 (32 tit.).

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(470) Istoria Rusiei. Federaţia Rusă
1638. Улунян, Артём А. "Румынское направление" российской военной
разведки (1900-1908 гг.) / Артём А. Улунян // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2009. – Nr 1. –
P. 48-61. – Bibliogr. în note, p. 60-61 (30 tit.).

94(478) Istoria Republicii Moldova


1639. Bârlădeanu, Virgiliu. Memoria colectivă şi practicile memoriei în Republica
Moldova : o perspectivă de cercetare istorică / Virgiliu Bârlădeanu, Ludmila Cojocari // Rev.
de Istorie a Moldovei. – 2009. – Nr 1. – P. 22-31. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p.
28-31 (59 tit.).

1640. Damian, Victor. Domnitorii Moldovei = Moldovan Gospodars = Молдавские


господари : [file din istoria veacului XIV-lea] / Victor Damian, Inga Milosavlevici // Open
Skies. – 2009. – Nr 1. – P. 112-115 : fot. – Text în lb. rom., engl., rusă.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1641. Degtiareva, Nadejda. Locul unde şi-a găsit adăpost sufletul = Shelter for soul =
Хранилище души : [Muzeul de Istorie Naturală din capitală] / Nadejda Degtiareva // Open
Skies. – 2009. – Nr 1. – P. 64-66 : fot. – Text în lb. rom., engl., rusă.

1642. Marinescu, Florin. Documente privitoare la istoria Ţării Moldovei în secolul al


XVIII-lea (1787-1800) : [pe marginea vol. cu acelaşi tit., Ch., 2008] / Florin Marinescu // Rev.
de Istorie a Moldovei. – 2009. – Nr 1. – P. 111-112 : fot.

1643. Roman, Alexandru. Rolul reformelor lui Ştefan cel Mare în consolidarea admi-
nistrativă a Statului Moldovenesc / Alexandru Roman // Administrarea Publ. – 2009. – Nr 1.
– P. 14-22. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

1644. Voronin, Vladimir. "Nouă ne este deosebit de scumpă fiecare filă din istoria
noastră" : [Alocuţiunea Preş. Rep. Moldova în cadrul manifestării festive de inaugurare a
Anului consacrat sărbătoririi a 650 de ani de la întemeierea Statului Moldovenesc, 30. 01.
2009] / Vladimir Voronin // Administrarea Publ. – 2009. – Nr 1. – P. 8 -11 : fot.

1645. Voronin, Vladimir. Moldova la timpul trecut şi prezent = Moldova – the past
and the present = Молдова – прошедшее и настоящее : [fragm. din alocuţiunea rostită în
cadrul inaugurării anului consacrat sărbătoririi a 650 de ani de la întemeirea Statului Moldo-
venesc] / Vladimir Voronin // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 3. – P. 3-6 : fot. – Text în lb.
rom., engl., rusă.

1646. Галущенко, О. С. Молдавская АССР / О. С. Галущенко // Rev. de Istorie a


Moldovei. – 2009. – Nr 1. – P. 89-100 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 99-100
(29 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1249, 1252, 1368, 1420, 1454, 1527, 1627, 1633-35, 1647)

94(=411.16) Istoria evreilor


1647. Caşu, Igor. Istoriografia, politicul şi chestiunea Holocaustului : cazul Republicii
Moldova / Igor Caşu // PONTES. – 2009. – Nr 3/4. – P. 277-291. – Bibliogr. în notele de
subsol.

94(498) Istoria României


(Vezi Nr 1633, 1635, 1642)

139
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 4-2009

Bodrug-Lungu, Valentina 1239


A Boişteanu, Eduard 1360
Achiri, Ion 1387, 1399 Bolea, Zinaida 1228
Aga, A. 1433 Botezatu, Liuba 1374
Ailoaei, I. 1433 Botnari, Valentina 1404
Albu, Ion 1265 Braşoveanu, Angela 1622
Albu, Svetlana 1265 Braşoveanu, Ileana 1538
Anton, L. 1497 Brânzilă, I. 1512
Andrieş-Tabac, Silviu 1636 Brînză, Lilia 1508
Antosi, L. 1436 Brînză, Liuba 1348
Apostolova, L. 1462, 1485 Brînză, Sergiu 1326
Arbore, Luca 1634 Brumă, Sorin 1345
Arcea, R. 1535 Bugaian, Larisa 1266
Arhiliuc, Ion 1324 Bulat, Denis 1518-19
Armaşu, Sergiu 1319 Bulimaga, Constantin 1503
Avasiloaie, Anastasia 1272 Bunduchi, E. 1446
Axenti, Ioana Aurelia 1403 Butnaru, Leo 1566
Butucel, Elena 1218
B
C
Bacalov, Sergiu 1633
Bacalu, Natalia 1235 Calaraş, Carolina 1388
Badîr, Iurie 1347 Calin, V. 1447
Bairac, V. 1461 Callo, Tatiana 1375
Bajura, Tudor 1285 Calmîc, I. 1459
Balaban, Sergiu 1372 Calmîcu, Mihail 1579
Balan, Oleg 1314 Candu, Teodor 1420
Baltag, Dumitru 1354 Canţer, Valeriu 1212
Barbăscumpă, Lilia 1297 Caproş, Nicolae 1477
Bardari, L. 1483 Caşu, Igor 1249, 1647
Bashmet, Iurii 1552 Catană, V. 1340
Băbălău, V. 1438, 1440 Caterev, L. 1487
Bârdan, Veaceslav 1421 Cazacu, Vitalie 1294
Bârsan, T. 1491 Cărtărescu, M. 749
Beneş, O. 1489 Ceapă, Ilona 1480
Beniuc, Valentin 1294 Ceban, Z. 1464
Berliba, Sergiu 1474 Cebotari, I. 1475
Berliba, Viorel 1325 Cebotari, Maria [1551]
Bivol, V. 1446 Cemis,Tatiana 1579
Bîrlădeanu, Virgiliu 1639 Cepoi, Liliana 1426
Blaga, Lucian 1561 Cetulean, M. 1464
Blanovschi, Andrei 1262 Chideachin,Alexei 1385
Bodrug,Valentina 1290 Chirică, Galina 1402
Chirilă, Victor 1258

140
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Chiroşca, Dorian 1349 Cuhal, Radu 1268-69


Chisar, Liliana 1244 Cuşnir, V. 1488
Ciloci, Alexandra 1429 Cuza, Petru 1506
Cimil, Dorin 1345 Cuzneţov, Larisa 1376
Ciobanu, Mircea V. 1613, 1618
Ciocanu, Gheorghe 1405 D
Ciocîrlan, Aliona 1350 Damian, Liviu [1619]
Ciubotaru, Adrian 1614 Damian, Victor 1640
Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina 1315 Dandara, Otilia 1390
Ciuico, N. 1463 Dănilă, Aurelian 1551
Ciurcă, L. 1451 Dastic, Angela 1321
Ciutac,Victor [1554] Davidescu, Elena 1371
Clapco,Steliana 1429 Degtiareva, Nadejda 1522, 1525, 1540-41,
Clipa, Otilia 1406 1550, 1641
Codreanu, S. 1428 Digol, A. 1459
Codrin, Şerban 1562 Diordieva, Violeta 1573
Cojocar, I. 1444 Doga, Valeriu 1286
Cojocari, Eugenia 1346 Dondiuc, A. 1436
Cojocari, Ludmila 1639 Doraş, Semion 1327
Cojocaru, Angela 1426, 1459 Dragalina, G. 1384
Cojocaru, Maia 1389 Dragnev, Demir 1635
Cojocaru, Natalia 1245 Drilea-Marga Marian Pompiliu 1320
Cojocaru, R. 1489 Duca, Maria 1511
Cojocaru, Victoria 1407-08 Dumbrăveanu, L. 1488
Colîbneac, Alexei 1561 Dumbrăveanu, Victor 1619
Colofiţchi, A. 1482 Durandin, Catherine 1250
Colţun, M. 1513
Condraţchi, Eugeniu 1486 E
Condrea, A. 1437 Efros, Natalia 1370
Conţu, Ghenadie 1479, 1496, 1498 Elytis, Odysseas 1578
Corneţchi, Aurelia 1627 Eremia, P. 1437
Corbu, Haralambie 1635 Eşanu, Andrei 1634-35
Corotchii, E. 1417 Eşanu, Tamara 1546
Costachi, Gheorghe 1320 Eşanu, Valentina 1634-35
Costandachi, Gheorghe 1369 Eţco, L. 1497
Cotelea, A. 1453, 1475 Evtodienco,V. 1494
Cotorcea, A. 1455, 1465
Cotos, V. 1427 F
Cotruţă, Alexandru 1368
Farago, Elena 1565
Covali, V. 1513
Filip, Iulian 1567
Cravcenco, Raisa 1347
Foca, Iurie 1542
Creangă, Ion 1563
Frumusachi, Eduard 1298
Crînguleanu, Ion 1564
Frunze, Nina 1507
Crudu, Ioana 1359
Furdui, Sergiu 1409
Cucereanu, A. 1448
Fuştei, Nicolae 1236
Cudriţcaia, S. 1384

141
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

G Grosu, Tatiana 1230


Gumenâi, Ion 1246
Gafton, Marcela 1401, 1456, 1551 Gurghiş, Radu 1469
Gagauz, Ion 1466, 1473 Gurin, Andrei 1299
Gagim, A. 1451 Guştiuc, Andrei 1458
Gaisan, N. 1462, 1485 Guţu, A. 1495
Galaicu-Păun, Emilian 1568 Guţu, Aurel 1332
Galben, Ilian 1276 Guţu, Eugen 1470
Gamurari, Vitalie 1316 Guţu, Vladimir 1411
Ganea, Victoria 1213 Guţu, Zoia 1555
Gangan, Andrei 1288 Guţuleac, Victor 1363
Gavriloaia, Sandrino 1616 Guznac Valentin 1364
Gavzer, Svetlana 1510
Gârneţ,Vasile 1620 H
Gheorghiţă, Ion 1569
Gheorghiţă, Maria 1536 Hadjioglo, N. 1462, 1485
Gheorghiţă, Mihail 1328-29 Harcenco, Dorina 1308
Gheorghiţă, S. 1495 Haruţa, Vasile 1237
Gherciu, S. 1444 Hasdeu, Iulia 1616
Ghereg, Anatolie 1467-68 Hîncu, Aurelia 1401
Gherman, Olimpiu 1287 Horis, Liuba 1628-29
Gherman, Teodora 1255 I
Gheţu, Emilia 1257, 1260
Ghicov, Adrian 1391 Iarovoi, P. 1472, 1484
Ghidirim, Gheorghe 1466-67, 1469-71,1473- Iliadi, Gheorghe 1289
74, 1476, 1478-79, 1486, 1496, 1498 Isac, M. 1472
Gîscă, Lilia 1373 Isac, Ştefania 1393
Gladei,Stela 1373 Istrate, Viorel 1476
Glavan, Boris 1330 Iularji, N. 1440, 1452
Godoroja, Rita 1392 Ivanovici, Victor 1578
Golea, Anatol 1256 Ivas, N. 1441
Golovataia, Ludmila 1295 Iziumov, N. 1435, 1443
Golubenco, Gheorghe 1312,1331-33, 1336, J
1338
Goma, L. 1449 Jigliţchi, Veaceslav [1543]
Goncear, Eleonora 1376 Josanu, Iurii 1251
Goncear, Valeria 1229
K
Gonţa, S. 1492
Goraş, V. 1482 Kulikovski, Lidia 1219-23
Goraş-Postică, Viorica 1410
Gorobievschi, Svetlana 1263 L
Granaci, B. 1450, 1504 Lagerlöf, Selma 1558
Graur, Eleonara 1271 Lazari, Igor 1272
Grecu, L. 1455 Lazăr, Irina 1278
Grecu, Raisa 1311, 1322 Leahu, Nicolae 1620
Gribincea, Alexandru 1523 Leahu, Raisa 1381

142
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Lefter, V. 1487, 1493 Moisei, Andrei 1351


Liviţchi, Oxana 1242 Moraru, S. 1490
Lîsîi, Tatiana 1213 Moraru, Gh. 1433
Loteanu, Emil [1550] Moraru,Victor 1335
Lozan, Ala 1231 Mugureanu, P. 1504
Lozan, Raisa 1424 Munteanu, A. 1517
Luchianov, Alexandru 1630 Munteanu Ghercă, Iulian 1247
Luchianov, L. 1463 Muraru, Elena 1412-13
Lungu, Eugen 1615 Mustaţă, G. 1512
Lungu, Marina 1300 Muşchel, Ala 1255
Lungu, V. 1484, 1488
Lungu, Valeriu 1500 N
Lupaşcu, Galina 1510 Nacu, Viorica 1274
Lupaşcu, L. 1427 Nastas, O. 1452
Lupu, I. 1441, 1451 Neagu, S. 1484
Lupu, S. 1434 Nederiţa, Alexandru 1528-29
M Negură, V. 1505
Neicuţescu, Ovidiu 1312, 1336
Macari, Ion 1310 Nicolau, M. 1434
Mahovici, Ş. 1340 Novic, Sergiu 1259
Mahu, Violeta 1244
Mamaliga, Vasile 1290 O
Manea,Vladimir 1474 Oleinic, Piotr 1275
Manea, Vladislav 1334 Oliveira de, Vera Lucia 1560
Manole, Tatiana 1273 Osoianu, Tudor 1356
Manole, V. 1435 Ostalep,T. 1444
Mardare, Galina 1365 Oţel, G. 1493-94
Marin, S. 1497
Marinescu, Florin 1642 P
Marola, C. 1450, 1492, 1504 Paiu, Mihail 1377
Marşak, Samuil 1579 Palancean, O. 1483
Matei, Sofica 1570 Palii, Natalia 1308
Matveev, Sergiu 1556 Pancescu,Mihail 1286
Maximenco, Lidia 1232 Parea, Elena 1394
Melnic, Angela 1514 Parfentie, Vitalie 1527
Melnic, Iurie 1514 Paroşanu, Niculina 1337
Mereuţă, Ion 1439 Parvan,Tatiana 1289
Meşina, V. 1436 Pascal, O. 1446
Mihail, Dinu 1224 Pascaru, Daniela 1390
Mihailova, Silvia 1432 Patraşco, V. 1453
Mihalache, Iurie 1346 Patraşcu, Dumitru 1371
Milosavlevici, Inga 1640 Pânzaru, Igor 1453, 1458, 1542
Minciună,Vitalie 1212 Peredelcu, V. 1438
Mişin, Igor 1466, 1471, 1473, 1476, 1478, Pereteatcu, Tamara 1547
1486 Petrache, Ştefan [1548]
Mocanu, Ion 1240

143
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

Petrina, Lilia 1552 Sandu, Ion 1299


Petrov, Elena 1414 Sandu, Maria 1424
Petrovschi, Nina 1382 Saşco, Elena 1510
Pisaniuc, Maia 1308 Sava, Igor 1248
Platon, Carolina 1378 Savca, Elana 1511
Platon, Mihail 1366 Savca, Lucia 1234
Pohilă, Vlad 1621, 1626 Scobioala, Genoveva 1225
Pojoga, Ştefan 1301 Scorţescu, Aurelian 1358
Popa, Nicolae 1571 Scutari, A. 1483
Popescu,Victoria 1511 Semionova, Iulia 1631
Popov, Tatiana 1233 Sidorenco, Diana 1277
Popovici, Angela 1367 Sineavscaia, Natalia 1632
Popovici, Corneliu 1367 Sîrbu, Ana 1480
Posţan, Liliana 1238 Sîrbu, Eduard 1302
Poştarencu, D. 1454 Sîrbu, Galina 1523
Prisac, Lidia 1252 Sîrbu, Ion 1291
Prisacari, V. 1460 Sîrbu, O 1417
Prisăcaru, Vl. 1548 Sîrbu, T 1428
Pulbere, Nina 1432 Sîrghii,Viorel 1298
Pulbere, Veaceslav 1432 Slănină, V. 1428
Sliusari, V. 1489, 1493-94
R Slobozean, Dorin 1268
Râmiş, C. 1472 Socolov,V. 1513
Repida,Tatiana 1415 Sofian, Diana 1236
Rojco, Anatolii 1241-42 Sofroni, Ana 1226
Rojnoveanu, Gheorghe 1469, 1496 Sohoţchi,V. 1482
Roman, Alexandru 1643 Sosnovschi, Victor 1352
Romanciuc, N. 1450 Spătaru, Nina 1338
Roşca, A. 1461 Spivacenco, A. 1452
Roşca, Leonid 1276 Stan, Victor 1383
Roşca, M. 1492 Stati, Vitalie 1339
Roşca, Nina 1512 Stefanov, Nicolae 1368
Roşca, Petru 1276, 1309 Stere, Constantin 1311, 1322
Roşcovan, Ştefănel [1547] Stici, Diana 1351
Rotaru,Ghenadie 1439 Stroe,Cosmin 1523
Rudi, Ludmila 1426 Sturza, Alexei 1217
Ruga, Ecaterina 1385 Sulac, Sofia 1385
Rusturov,Vladimir 1479 Suprowicz, Krzystof 1257
Rusu, Oleg 1335 Suruceanu, Maria 1396
Rusu-Haraba Anastasia 1627 Ş
S Şaitan, Alexandru 1353
Sadovei, Larisa 1395 Şaitan,Viorica 1353
Sadurschi, Ludmila 1214 Şatravcă, Claudia 1227
Sala-Valldaura, Josep Maria 1559 Şavga, L. 1464
Şcerbina, Romeo 1467

144
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Şeptelici, Viorica 743 Ursu, Ludmila 1422


Şevciuc, Maia 1416 Ursulean, I. 1448
Şpac, Galina 1278
Ştefîrţă, Anastasia 1508 V
Şuşu-Ţurcan, Aurelia 1215 Vacarciuc, C. 1505
T Vasiliev,V. 1438, 1440
Vasiloi, Djulieta 1341
Tabuncic, N. 1495 Velişco, N. 1384
Talabă, Adrian 1358 Veşco, Ivan 1356
Talmazan, A. 1491 Vieriu, Eufimia 1317
Tambur, N. 1487 Vieru, Grigore 1557, 1574-75, 1622
Tarlapan, Efim 1572-73 Vinogradova, Valentina 1445
Tăbîrţă, Florin 1257 Vizitiu, Svetlana 1553-54
Tănase, Alexandru 1359 Volcovschi, O. 1475
Tărâţă, Marius 1252 Volniţchi, Igor 1258
Tărîţă, A. 1424 Volontir, Mihai [1553]
Tcaci, E. 1458 Voronin, Vladimir 1644-45
Tcaciuc-Boboc, Natalia [1546]
Tighineanu, C. 1505 X
Timuş, Andrei 1243 Xenofontov, Ion 1637
Tiosa, V. 1463
Tiurin, Jana 1429 Z
Tolmaci, V. 1340 Zabolotnaia, Lilia 1236
Tolstaia, Svetlana 1378 Zabulică, Violeta 1566
Toma, Simion 1212 Zaharia, Ştefan 1363
Trofăilă, Lilia 1379,1417 Zamuruev, Serghei 1543
Tulei, I. 1491 Zaporojan, A. 1455
Tutunaru, M. 1443 Zastavniţchi, Gheorghe 1478
Ţ Zastînceanu, Liubov 1386
Zepca,V. 1435, 1443, 1447
Ţâu, Nicolae 1303
Ţurcan, Adrian 1309 А
Ţurcan, Iuliu 1533-34 Аким, Яков 1576
Ţurcan, Rina 1533-34 Акулай, Людмила 1267
Ţurcan, V. 1535 Александренко, Е. 1342
Ţurcan, Vladimir 1538 Алексеев, А. Н. 1430
Ţvircun, Victor 1380 Алексеев, Ю. 1624
U Апухтин, А. Н. 1580

Ulianovschi, Gheorghe 1323 Б


Umaneţ, Alexandru 1269 Бакал, С. 1431
Uncu,Veronica 1402 Бахин, В. 1342
Ungureanu, Elena 1617 Башкиров, Денис 1593
Ungureanu, Ramona Marinela 1559-60 Бедная, Ольга 1594
Urechean, Serafim 1260 Белевскиий, С. С. 1502

145
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

Белкин, Сергей 1539 И


Богданович, П. 1623
Болога, М. К. 1423 Иванова, Лена 1544
Борцой, Т. В. 1501 К
Бродский, И. 1581
Букатынский, Анатолий 1296 Казначеев, Сергей 1585
Бушмакиу, Г. 1431 Каларь, Ольга 1304-05
Быргэу, Михаил 1292 Каленик, Наталья 1306
Калестру, Л. 1431
В Капустин, Сергей 1586
Вакуленко, А. 1515 Карпов, Н. 1342
Виеру, Григоре 1576 Каюров, Георгий 1600-01
Винятинский, Николай 1582 Комарницкая, Е. 1343
Война, Эдуард 1595 Константинова, Т. 1425
Волкова, Елена 1596 Костыркин, Николай 1602-03
Кочетков, Виктор Иванович 1607
Г Кравченко, Алексей 1604
Кротевич, Ольга 1524, 1549
Галущенко, О. С. 1646 Кротенко, Юрий 1293
Ганьшина, Нина 1583 Кузин, А. 1425
Гелло, Татьяна 1400 Кузнецова, Галина 1280
Глоба, П. Г. 1502
Гропа, Людмила 1284 Л
Грыу, Геннадий 1304
Гурская, Зося 1597 Лабунский, Анатолий 1605
Гуцу, А. 1318 Лесков, Н. С. 1625
Гуцуляк, В. 1343 Литвиненко, Анна 1544
Гырдя, Ливия 1524 Лука Игорь 1361
Лысый, Татьяна 1293
Д
М
Дарий, Людмила 1418
Дёмина, Надежда 1598-99 Макаровский, Е. 1425
Дикусар, А. И. 1502 Маковей, М. Д. 1509
Драгомир, Василий 1361 Малкова, Инна 1481
Друцэ, Ион 1577 Мардарский, О. И. 1423
Дубинина, Е. В. 1430 Мариан, Борис 1606
Дунгер, Георгий 1305 Маценко, Ирина 1537
Дышаленкова, Римм 1584 Милях, Александр 1607
Мовилэ, А. А. 1430
Ж
Н
Желтова, Инна 1545
Недерица, Александр 1532
З
О
Захарченко, Ирина 1279, 1531
Здоров, Юрий 1362 Овчеренко, Надежда 1419
Орлова, Татьяна 1608

146
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

П Ц
Пагын, Сергей 1609 Цуркану, Игорь 1284
Паршутин, В. В. 1499
Перчинская, Ольга 1545 Ч
Плэмэдялэ, Наталья 1281-82 Чобан-Пилецкая, Антонина 1398
Пуклич, В. 1587 Чобу, Емельян 1253
Р Чокинэ, В. К. 1442, 1457

Роман, Александр 1261 Ш

С Шатохина, Елена 1590


Шатуновский, М. И. 1520
Сенченко, А. 1521 Шевченко, Т. Г. 1591-92, [1624]
Сидельникова, С. П. 1499 Шевщенко, Руслан 1254
Сигалов, Андрей 1526 Шолтоян, Н. С. 1499
Смешная, Татьяна 1283, 1307
Сосна, Борис 1361-62 Я
Старыш, Константин 1610 Явтушенко, С. 1516
Стырча, Мариан 1549
Сундеев, Виктор 1611
Т
Тимонин, Александр 1216
Тимуш, Андрей 1307
Тодераш, И. К. 1520
Тодуа, Зураб 1261
Торопцев, Александр 1588
У
Улману, Лучия 1397
Улунян, Артём А. 1638
Урсу, Думитру 1283
Усатый, М. А. 1520
Ф
Федоров, Г. 1313
Флоря, В. 1344
Фофанов, Сергей 1589
Фрунзе, Р. И. 1442, 1457
Фурдуй, Ф. И. 1442, 1457
Х
Харламов, Юрий 1612
Харти, Валентина 1537

147
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sunt fişate în
"Cronica articolelor de revistă" Nr 4-2009
1. „a” Mic”. – 2009. – Nr 4 (lb. rom., rusă).
2. Administraţia publică. – 2009. – Nr 1.
3. Alunelul. – 2009. – Nr 4.
4. Arta Medica. – 2009. – Nr 2.
5. Aquarelle. – 2009. – Nr 4.
6. Avocatul poporului. –2009. – Nr 2, 3, 4.
7. Biblio Polis. – 2009. – Nr 1.
8. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008.-- Nr 3.
9. Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 3, 4.
10. Criminalistica în serviciul justiţiei : constatări, tendinţe şi realizări : Materialele simpozionului
intern. de criminalistică, 19-20 sept. 2008. – Ch., 2009. – [2009-488].
11. Criza economică mondială: protejarea şi promovarea producătorului din Republica Moldova :
Materialele Conf. şt.-pract., 21 noiemb. 2008. – Ch., 2008. – [2009-433].
12. Economie şi Sociologie. – 2009. – Nr 1.
13. Epidemiologia şi microbiologia : Materialele Congr. YI al igieniştilor, epidemiologilor şi microbio-
logilor din Rep. Moldova, 23-24 oct. 2008.--Vol. 2. – Ch., 2008. – [2009-336].
14. Igiena : Materialele Congr. VI al igieniştilor, epidemiologilor şi microbiologilor din rep. Moldova,
23-24 oct. 2008. -- Vol. 1. – Ch., 2008. – [2009-335].
15. Intellectus. – 2009. – Nr 1.
16. Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 4.
17. Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr.3, 4.
18. Noi. – 2009. – Nr 4.
19. Open Skies. – 2009. – Nr 1, 2.
20. Pontes. – 2009. – Nr ¾.
21. Profit. – 2009. – Nr 3, 4 (lb. rom., rusă).
22. Psihologie. – 2009. – Nr 1.
23. Punkt. – 2009. – Nr 26.
24. Revista de Istorie a Moldovei. – 2009. – Nr 1.
25. Revista Naţională de drept. – 2009. – Nr 4.
26. Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica educaţională : Materialele Conf. Şt. Intern. : Vol. 1.
– Ch., 2008. – [2009-354].
27. Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica educaţională : Materialele Conf. Şt. Intern. : Vol. 2.
– Ch., 2008. – [2009-355].
28. Semn : ser. nouă. – 2009. – Nr 1.
29. Vama. – 2009. – Nr 2.
30. Городские истории. – 2009. – Nr 1.
31. Закон и жизнь. – 2009. – Nr 4.
32. Наше поколение. – 2009. – Nr 1, 2, 3.
33. Охотник и рыболов Молдовы. – 2009. – Nr 4.
34. Электронная обработка материалов. – 2009. – Nr 3.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE GA- NEWSPAPER


ZETĂ ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

NR 4
APRILIE 2009 APRIL
(1862-2435)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1862. Кунев, Вячеслав. Вячеслав Кунев : "Мы предлагаем государству сделать
акцент на развитии IT отрасли" :[интервью с дир. компании "Deeplace"] / записала
Татьяна Шикирлийская // Кишин. обозреватель. – 2009. – 9 апр. – Р. 6.

1863. Моисеев, Сергей. Регулирование IT рынка / Сергей Моисеев // Экон. обо-


зрение. – 2009. – 17 апр. – Р. 14.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


1864. Полюхов, Николай. Чем могут Молдова и Россия одарить друг друга? :
[по поводу рос.-молд. культ. связей] / Николай Полюхов, Юрий Максимов //
Коммерсант plus. – 2009. – 3 апр. – Р. 15.

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1865. Ciumaşu, Ana. Prima publicaţie a Bibliotecii USEFS : [pe marginea biobibliogr.
"Veaceslav Manolachi – un promotor consecvent al ştiinţei şi sportului", Ch., 2008] / Ana
Ciumaşu // Sport plus. – 2009. – 22 apr. – P. 8.

02 BIBLIOTECONOMIE
1866. Corghenci, Ludmila. Bibliotecarii de colegiu în procesul de formare continuă :
(pe marginea lucr. Atelierului profesional "Modificări în Clasificarea Zecimală Universală şi
descrierea bibliografică a documentelor", 26 febr. 2009, Chişinău) / Ludmila Corghenci //
Gazeta bibliotecarului. – 2009. – Mart. (Nr 3). – P. 9.

1867. Corghenci, Ludmila. Symposia Investigatio Bibliotheca, ediţia 2009 / Ludmila


Corghenci // Gazeta bibliotecarului. – 2009. – Mart. (Nr 3). – P. 12-13.

149
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

1868. Dobzeu, Maia. Biblioteca şcolară : la vremuri noi – funcţii noi : [interviu cu M.
Dobzeu, dir. gen. adjunct al Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport, Chişinău] / a dialogat
Iustina Franţuz // Univers pedagogic pro. – 2009. – 9 apr. – P. 5.

1869. Griţco, Silvia. Modernizarea schimbului internaţional în cadrul dezvoltării co-


lecţiilor : tendinţe şi schimbări / Silvia Griţco // Gazeta bibliotecarului. – 2009. – Mart. (Nr 3).
– P. 13.

1870. Kulikovski, Lidia. Anul Bibliologic 2008 : [reflecţii pe marginea simpoz. şt., 4
mart. 2009] / Lidia Kulikovski // Gazeta bibliotecarului. – 2009. – Mart. (Nr 3). – P. 1-3.

1871. Pintilei, Elena. Unele aspecte psihologice în activitatea bibliotecarului / Elena


Pinitilei // Gazeta bibliotecarului. – 2009. – Mart. (Nr 3). – P. 10-11.

1872. Plăieşu, Raisa. 2008 – Anul lecturii : [pe marginea lucr. simpoz. şt."Anul Biblio-
logic 2008 – Anul promovării lecturii", 4 mart. 2009] / Raisa Plăieşu // Gazeta bibliotecarului.
– 2009. – Mart. (Nr 3). – P. 3-4.

1873. Popuşoi, Liliana. Prima bibliotecă digitală mondială : [din Paris] / Liliana Po-
puşoi // Flux european: ed. de vineri. – 2009. – 24 apr. – P. 8.

1874. Prisacari, Elina. Biblioteca şi comunitatea medicală în instruirea postcolegială


: [pe marginea activităţii Bibl. Centrului de formare profesională a lucrătorilor medicali şi
farmaceutici cu studii medii, mun. Bălţi] / Elina Prisacari // Făclia. – 2009. – 11 apr. – P. 14.

1875. Republica Moldova. Ministerul Culturii şi Turismului. Regulamentul de or-


ganizare şi desfăşurare a Concursului republican "Promovarea imaginii bibliotecii publice în
comunitate": [aprob. prin ordinul nr. 31 din 26.02.2009] // Gazeta bibliotecarului. – 2009. –
Mart. (Nr 3). – P. 6-7.

1876. Sitaru, Lidia. Bibliotecile publice din raionul Orhei în cifre / Lidia Sitaru // Gaze-
ta bibliotecarului. – 2009. – Mart. (Nr 3). – P. 8.

1877. Şatravca, Claudia. Biblioteca "Târgu-Mureş" vă invită la lectură : [pe marginea


experienţelor reprezentative ale bibl.] / Claudia Şatravca // Gazeta bibliotecarului. – 2009. –
Mart. (Nr 3). – P. 11.

1878. Vlasov, Ala. Biblioteca Colegiului Tehnologic – parte integrantă a procesului


educaţional / Ala Vlasov // Gazeta bibliotecarului. – 2009. – Mart. (Nr 3). – P. 8.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

0 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
1879. Grădinaru, Olga. Bucuria lecturii : [pe marginea cărţii "Despre bucurie în Est şi
în Vest şi alte eseuri" de Andrei Pleşu, Bucureşti, ed. Humanitas, 2007] / Olga Grădinaru //
Lit. şi arta. – 2009. – 9 apr. – P. 8.

1880. Клауд, Дэниел. Научный капитализм : [ст. проф. философии в Принстон.


ун-те] / Дэниел Клауд // Экон. обозрение. – 2009. – 3 апр. – Р. 20.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
1881. Сингер, Питер. Свобода вероисповедания или свобода слова? : [ст.
проф. биоэтики в Принстон. ун-те] / Питер Сингер // Экон. обозрение. – 2009. – 24 апр.
– Р. 20.

27 CREŞTINISM. RELIGIE
1882. Benedicta (egumenă). Taina Sfintelor Sărbători de Paşti : [interviu cu egume-
na Benedicta, stareţa mănăstirii "Sfânta Treime" din satul Frumoasa, raionul Călăraşi] //
Dezvoltarea. – 2009. – 17 apr. – P. 6.

1883. Buburuz, Petru. Catedrala cărţii – lumina divină a sufletului omului de pe pă-
mânt : (interviu cu protoiereul P. Buburuz, parohul Bisericii "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel") /
consemnare : Raisa Plăieşu // Lit. şi arta. – 2009. – 16 apr. – P. 7.

1884. Budescu, Iulian. Toată plata ostenelii faptelor bune este risipită de ură şi de
răutate : interviu cu părintele Iu. Budescu, paroh al bisericii "Sfinţii Arhanghel Mihail şi
Gavriil" din satul Manta, Cahul] / a consemnat Ecaterina Deleu // Flux european : ed. de
vineri. – 2009. – 3 apr. – P. 9.

1885. Fuştei, Nicolae. Ierurgiile cu ocazia decesului / Nicolae Fuştei // Curierul orto-
dox. – 2009. – 16 apr. – P. 7. – (Lecţii de catehizare ; Lecţia 43).

1886. Gorincioi, Tamara. Minunile de la Mănăstirea Măgura Ocnei : [România] /


Tamara Gorincioi // Capitala. – 2009. – 8 apr. – P. 6 ; Столица=Capitala. – 2009. – 8 апр. –
P. 6.

1887. Mazur, Ion. Un mare ierarh – Antim Nica : [Arhiepiscop al Tomisului şi al Dună-
rii de Jos (1907-1994)] / Ion Mazur // Lit. şi arta. – 2009. – 23 apr. – P. 3.

151
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

1888. Nica, Antim. Din prefaţa la cartea "Bazilici şi monumente creştine ..." : [de ace-
laşi aut.] / Antim Nica // Lit. şi arta. – 2009. – 23 apr. – P. 3.

1889. Pastorale de Sfintele Paşti – Învierea Domnului nostru Iisus Hristos // Flux eu-
ropean : ed. de vineri. – 2009. – 17 apr. – P. 9. – Cuprins : Hristos cel Înviat, bogăţia vieţii
noastre / Daniel, Patriarhul Bisericii ortodoxe Române ; Viaţa Mântuitorului Iisus, o pildă vie
care trebuie urmată de fiecare dintre noi / Petru, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiuri-
lor.

1890. Vladimir (mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove). Pastorală la învie-


rea Domnului / Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove // Moldova suverană.
– 2009. – 17 apr. ; Altarul credinţei. – 2009. – 16 apr.; Dreptul. – 2009. – 17 apr. – P. 1.

1891. Кураев, Андрей. Можно ли доказать факт воскресения Христа? : интер-


вью с протодиаконом А. Кураевым // Столица=Capitala. – 2009. – 17 апр. – P. 7.

1892. Флоринский, Николай. Отец Николай: "Христианин – человек созидаю-


щий, а не разрушающий !" : [интервью с протоиереем Н. Флоринским, настоятелем
Свято-Георгиев. храма] / записала Марина Гильен // Новое время. – 2009. – 17 апр. –
Р. 2.
(Vezi de asemenea Nr 1903)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
1893. Белевич, Станислав. Иммиграция в Канаду сегодня : [интервью с чл.
Общ-ва канад. Юристов С. Белевичем] // Экон. обозрение. – 2009. – 3 апр. – Р. 25.

32 POLITICĂ
1894. Dungaciu, Dan. Cine se teme de cetăţenia europeană pentru basarabeni? :
[aspecte geopolitice] / Dan Dungaciu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 24 apr. – P. 6.

1895. Dungaciu, Dan. Estul şi Vestul se confruntă la Chişinău / Dan Dungaciu //


Timpul de dimineaţă. – 2009. – 10 apr. – P. 7.

1896. Michnik, Adam. Problema : [art. politologului polonez] / Adam Michnik ; trad.
din poloneză de Sabra Daici // Contrafort. – 2009. – Mart.-Apr. (Nr 3/4). – P. 31-32.

1897. Pleşu, Andrei. Despre bucurie în Est şi în Vest : [art. politologului român] / An-
drei Pleşu // Săptămîna. – 2009. – 3 apr. – P. 3.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1898. Tismăneanu, Vladimir. Vladimir Tismăneanu : "Revolta de la Chişinău este


preludiul unei revoluţii anticomuniste autentice" : [interviu cu prof. de ştiinţe politice la Univ.
of Maryland, College Park, SUA] / consemnare : Vasile Gârneţ // Contrafort. – 2009. – Mart.
– Apr. (Nr 3/4). – P. 8-9.

1899. Ткачук, Марк. "Система гибнет, и на смену ей приходит творческий хаос":


[подборка из различных трудов гл. идеолога ПКРМ] / Марк Ткачук // Молд. ведомости.
– 2009. – 22 апр. – Р. З.

321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice


1900. Moraru, Anton. Ideea statalităţii comuniste: o analiză critico-ştiinţifică / Anton
Moraru // Lit. şi arta. – 2009. – 30 apr. – P. 3.

1901. Вартанов, А. Поддельное государство : [гос. состоятельность Респ. Мол-


дова] / А. Вартанов // Коммерсант plus. – 2009. – 17 апр. – Р. 8

322 Relaţii dintre biserică şi stat


1902. Colesnic, Iurie. Biserica şi alegerile / Iurie Colesnic // Alianţa Moldova Noas-
tră. – 2009. – 24 apr. – P. 2 ; Альянс Moldova Noastră. – 2009. – 24 апр. – P. 2.

1903. Cubreacov, Vlad. Replica replicii, sau Cine impune Linia Nistrului în Biserică?
: [pe marginea legitimităţii Mitropoliei Basarabiei] / Vlad Cubreacov // Flux european: ed. de
vineri. – 2009. – 24 apr. – P. 4.

323 Politică internă


1904. Mîndîcanu, Ala. Ala Mîndîcanu – preşedinta comunităţii moldovenilor din
Quebec, Canada : [interviu cu preş. comunităţii] / consemnare : Lucreţia Berzintu // Lit. şi
arta. – 2009. – 30 apr. – P. 7.

1905. Păunescu, Adrian. Inculparea limbii române : [aspecte soc.-pol.] / Adrian


Păunescu // Lit. şi arta. – 2009. – 23 apr. – P. 4.

1906. Pohilă, Vlad. Un străjer al românismului de la Cetatea Albă : [pe marginea căr-
ţii "Al cui este acest pământ" de Andrei Martiniu, Ch., ed. Litera, 2005] / Vlad Pohilă // Capi-
tala. – 2009. – 10 apr. – P. 7.

1907. Spânu, Vlad. Vlad Spânu : "Votul cetăţenilor din afară ar putea schimba radi-
cal situaţia" : [interviu cu preş. Fundaţiei "Moldova" din SUA] / consemnare : Angelina Olaru
// Timpul de dimineaţă. – 2009. – 3 apr. – P. 20-21.

153
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

1908. Tărâţeanu, Vasile. Vasile Tărâţeanu : La Cernăuţi şi pietrele respiră româneş-


te : [aspecte soc.-pol.: interviu cu scriitorul bucovinean] / consemnare : Dinu Rusu // Natura.
– 2009. – Apr. (Nr 4). – P. 6.

1909. Кравчук, Леонид. Леонид Кравчук: "Берегите стабильность и порядок":


[интервью МТРК "Мир" и "КП" в Молдове перв. президента Украины] / записал Кон-
стантин Старыш // Независимая Молдова. – 2009. – 2 апр. – Р. 3.; Кишин. обозрева-
тель. – 2009. – 2 апр. – Р. 6.; Коммунист. – 2009. – 2 апр. – Р. 6.

1910. Рифф, Дэвид. Границы бонапартизма : [ст. авт. кн. "Под прицелом: демо-
кратические мечты и военное вторжение"] / Дэвид Рифф // Экон. обозрение. – 2009. –
10 апр. – Р. 21.

1911. Фурман, Дмитрий. Коммунисты и демократия : молд. уроки для России :


[ст. гл. науч. сотрудника Ин-та Европы РАН] / Дмитрий Фурман // Независимая Молдо-
ва. – 2009. – 30 апр. – Р. 3 ; Кишин. обозреватель. – 2009. – 30 апр. – Р. 15.

323(478) Politică internă a Republicii Moldova


1912. Anestiadi, Vasile. Kakistokraţia moldoveană şi nevoia de schimbare : [aspecte
soc.-pol.] / Vasile Anestiadi // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 3 apr. – P. 25 ; Săptămîna. –
2009. – 3 apr. – P. 8.

1913. Asociaţia "Parlamentul-90". Declaraţia Prezidiului Asociaţiei "Parlamentul-90"


: [pe marginea evenimentelor din 7 apr. 2009] // Lit. şi arta. – 2009. – 16 apr. – P. 4.

1914. Asociaţia "Parlamentul-90". Declaraţia Prezidiului Asociaţiei "Parlamentul-90"


: [privitor la propunerea convocării Marii Adunări Naţionale] // Lit. şi arta. – 2009. – 30 apr. –
P. 1.

1915. Banari, Alexandru. "Chiar nimeni nu realiza că se distrugea şi devasta averea


poporului?" : [pe marginea evenimentelor din 7 apr. 2009 : interviu cu A. Banari, locotenent-
colonel de poliţie în rezervă] / consemnare : Petru Poiată // Flux european : ed. de vineri. –
2009. – 10 apr. – P. 9.

1916. Băsescu, Traian. Mesajul preşedintelui României, Traian Băsescu, în faţa


Camerelor reunite ale Parlamentului : [la 14 apr. 2009 : privind evenimentele din Moldova
după alegerile parlamentare din 5 apr.] // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 17 apr. –
P. 4 ; Capitala. – 2009. – 17 apr. – P. 1, 4-5.

1917. Băsescu, Traian. Traian Băsescu: "Viitorul nu poate fi decât al vostru!" : [var.
presc. a mesajului preş. României în faţa Camerelor reunite ale Parlamentului privind eve-

154
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

nimentele din Rep. Moldova] // Lit. şi arta. – 2009. – 16 apr. – P. 1-2 ; Timpul de dimineaţă.
– 2009. – 15 apr. – P. 1, 3 ; 17 apr. – P. 5.

1918. Burlacu, Geta. "Aş vrea să pot influenţa părerile celor indecişi" : [aspecte soc.-
pol.: interviu cu interpreta G. Burlacu] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux european : ed. de
vineri. – 2009. – 3 apr. – P. 8.

1919. Cârnaţ, Teodor. "O tentativă de lovitură de stat, sau un plan bine rezidat de
guvernare?" : rap. Com. Helsinki din Moldova de monitorizare a protestelor : variantă presc.
/ Teodor Cârnaţ // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 24 apr. – P. 8-9.

1920. Carp, Mirabela. Proteste în Chişinău : [pe marginea evenimentelor din 6 şi 7


apr. 2009] / Mirabela Carp // Capitala. – 2009. – 8 apr. – P. 5.

1921. Catan, Victor. Victor Catan: "Conducerea statului trebuie să răspundă pentru
ceea ce s-a întâmplat pe 7 aprilie" : [interviu cu ex-ministrul de Interne] / consemnare : Nico-
lae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 13 apr. – P. 5.

1922. Caţaveică, Ion. Agonia prelungită a comunismului : [aspecte soc.-pol.] / Ion


Caţaveică // Lit. şi arta. – 2009. – 16 apr. – P. 7.

1923. Ciobanu, Eugenia. Tinerii caută dreptatea : [pe marginea evenimentelor din 7
apr. 2009] / Eugenia Ciobanu // Lit. şi arta. – 2009. – 16 apr. – P. 3.

1924. Ciobanu, Vitalie. Vitalie Ciobanu: Ziua de 5 aprilie va fi doar începutul demo-
cratizării reale a Moldovei : [pe marginea declaraţiei analistului politic postului de radio
Deutsche Welle] // Capitala. – 2009. – 3 apr. – P. 2 ; Столица=Capitala. – 2009. – 3 апр. –
P. 2.

1925. Ciornei, Vsevolod. Politică şi pocher : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei //


Săptămîna. – 2009. – 10 apr. – P. 2.

1926. Ciornei, Vsevolod. Specificul şi nerăbdarea : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod


Ciornei // Săptămîna. – 2009. – 24 apr. – P. 2.

1927. Ciornei, Vsevolod. Vinul şi burduful : [pe marginea evenimentelor din 7 apr.
2009] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2009. – 17 apr. – P. 2.

1928. Colesnic, Iurie. Iurie Colesnic : "Populaţia noastră – extrem de săracă, afecta-
tă de şomaj şi în mare măsură trecută de vârsta tinereţii – manifestă în continuare o grijă
imensă pentru ţara sa. Acest patriotism ne va permite să readucem Moldova la viaţă" : [in-
terviu cu vice-preş. Alianţei "Moldova Noastră"] / consemnare : Elena Zamura // Alianţa

155
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

Moldova Noastră. – 2009. – 3 apr. – P. 2-3 ; Альянс Moldova Noastră. – 2009. – 3 апр. – P.
2-3.

1929. Constantinescu, Emil. Declaraţie : [pe marginea evenimentelor din apr. 2009:
declaraţia ex- preş. României] / Emil Constantinescu // Lit. şi arta. – 2009. – 23 apr. – P. 2.

1930. Cristoiu, Ion. "Revoluţia" de la Chişinău : [pe marginea evenimentelor din 7


apr. 2009: reluat din "Jurnalul Naţ.", 10 apr. 2009] / Ion Cristoiu // Flux european: ed. de
marţi. – 2009. – 14 apr. – P. 5 ; Timpul de dimineaţă. – 2009. – 15 apr. – P. 6.

1931. Cristoiu, Ion. O nouă isterie mediatică : ["revoluţia" de la Chişinău : reluat din
"Jurnalul naţ.", 10 apr. 2009] / Ion Cristoiu // Moldova suverană. – 2009. – 14 apr.

1932. Cristoiu, Ion. Traian Băsescu se visează Licuriciul cel Mare : [pe marginea
mesajului preş. României privind situaţia din Rep. Moldova] / Ion Cristoiu // Moldova suve-
rană. – 2009. – 16 apr.

1933. Cuşnir, Valentina. "M-au târât pe asfalt vreo 200 de metri" : [pe marginea eve-
nimentelor din 7 apr. 2009 : interviu cu V. Cuşnir, deputată în Parlament] / pentru conformi-
tate : Anastasia Nani // Ziarul de gardă. – 2009. – 16 apr. – P. 10-11.

1934. Dabija, Nicolae. Primăvară înecată în sânge : [pe marginea evenimentelor din
7 apr. 2009] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2009. – 16 apr. – P. 1-2.

1935. Dabija, Nicolae. Primăvară la Chişinău : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae Dabija //


Lit. şi arta. – 2009. – 9 apr. – P. 1.

1936. Declaraţia cetăţenilor Republicii Moldova din New York cu ocazia alegerilor
parlamentare din 5 aprilie 2009 // Lit. şi arta. – 2009. – 2 apr. – P. 5.

1937. Dulgheru, Valeriu. Cine a aprins fitilul la 7 aprilie? / Valeriu Dulgheru // Lit. şi
arta. – 2009. – 16 apr. – P. 3.

1938. Dulgheru, Valeriu. Dezmăţ comunist în plin secol XXI : [aspecte soc.-pol.] /
Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2009. – 2 apr. – P. 3.

1939. Dulgheru, Valeriu. Fabrica de minciuni comunistă : [aspecte soc.-pol.] / Vale-


riu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2009. – 23 apr. – P. 3.

1940. Dungaciu, Dan. "Puterea celor fără de putere"? Să fim serioşi ... / Dan
Dungaciu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 17 apr. – P. 6.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1941. Făgureanu, Mihai. În faţa tribunalului conştiinţei : [pe marginea cărţii "Tribuna-
lul conştiinţei" de Vlad Afanasiev, Ch., USM, 2008] / Mihai Făgureanu // Lit. şi arta. – 2009.
– 9 apr. – P. 8.

1942. Gamurari, Anton. Anton Gamurari: "Voronin a urmat exemplul lui Hitler" : [pe
marginea evenimentelor din 7 apr. 2009 : interviu cu generalul-maior de poliţie] / consemna-
re : Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 17 apr. – P. 17.

1943. Gherasim, Arcadie. În pofida faptului ... : [aspecte soc.-pol.] / Arcadie Ghera-
sim // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 30 apr. – P. 6.

1944. Ilaşcu, Ilie. Ilie Ilaşcu : "Scenariul a fost ticluit de cei de la Planetariu în frunte
cu Voronin" : [pe marginea evenimentelor din 7 apr. 2009 : interviu cu fostul deţinut politic] /
interviu realizat de Mariana Raţă // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 14 apr. – P. 4.

1945. Klipii, Igor. R. Moldova, între democraţie şi autocraţie : [dezbateri publice pe


marginea alegerilor parlamentare – 2009 cu participarea: I. Klipii, Partidul Democrat, Boris
Vieru, Partidul Liberal, Victor Osipov, Alianţa "Moldova Noastră"] / pentru conformitate :
Petru Grozavu // Ziarul de gardă. – 2009. – 2 apr. – P. 10-11.

1946. Laşcu, Mihai. Apel către studenţi, profesori şi societatea civilă : [pe marginea
evenimentelor din 7 apr. 2009: apelul preş. Sindicatului "Viitorul"] / Mihai Laşcu // Făclia. –
2009. – 11 apr. – P. 1.

1947. Motive, evoluţii şi soluţii ale crizei democratice din Republica Moldova : [consi-
deraţii ale Alianţei Moldova Noastră despre desfăşurarea alegerilor parlamentare din 5 apr.
2009] // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 24 apr. – P. 3,10; Альянс Moldova Noastră. –
2009. – 24 апр. – P. 3, 10.

1948. Movilă, Boris. Primăvara de la Chişinău, sau Revoluţia de catifea : [aspecte


soc.-pol.] / Boris Movilă // Lit. şi arta. – 2009. – 30 apr. – P. 2.

1949. Nantoi, Oazu. Patriotismul este ultimul refugiu al ticăloşilor : [aspecte soc.-pol.]
/ Oazu Nantoi // Capitala. – 2009. – 17 apr. – P. 7 ; Столица=Capitala. – 2009. – 17 апр. –
P. 4.

1950. Nantoi, Oazu. Urmaşii lui Stalin : [pe marginea evenimentelor din 7 apr. 2009] /
Oazu Nantoi // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 17 apr. – P. 16.

1951. Nedelciuc, Boris. Criza politică din Republica Moldova – cauze, consecinţe şi
oportunităţi de soluţionare / Boris Nedelciuc // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 17 apr. – P. 7.

157
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

1952. Negru, Nicolae. Puterea fără onoare : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae Negru //
Jurnal de Chişinău. – 2009. – 24 apr. – P. 6.

1953. Negură, Lilian. Vor câştiga comuniştii alegerile? : [pe marginea rezultatelor
Barometrelor de opinie publ.] / Lilian Negură // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 3 apr. – P. 8.

1954. Partidul Popular Creştin Democrat. Declaraţia oficială a Partidului Popular


Creştin Democrat cu privire la evoluţiile postelectorale din Republica Moldova : [8 apr. 2009]
// Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 10 apr. – P. 4.

1955. Păduraru, Pavel. Mâine va fi prea târziu... : [aspecte soc.-pol.] / Pavel


Păduraru // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 7 apr. – P. 6.

1956. Popescu, Nicu. Era instabilităţii comuniste : [aspecte soc.-pol.] / Nicu Popescu
// Timpul de dimineaţă. – 2009. – 13 apr. – P. 4.

1957. Republica Moldova. Ministerul Educaţiei şi Tineretului. Apel al Ministerului


Educaţiei şi Tineretului : [privind evenimentele din 7 apr. 2009] // Făclia. – 2009. – 11 apr. –
P. 1.

1958. Roşca, Iurie. Iurie Roşca : Ceea ce nu au reuşit ruşii să facă în primăvara anu-
lui 2005 au reuşit în bună măsură în primăvara anului 2009 : [materiale ale conf. de pr esă, 8
apr. 2009, a preş. Partidului Popular Creştin Democrat pe marginea evenimentelor din 7
apr. 2009] // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 10 apr. – P. 2-3.

1959. Roşca, Iurie. Lecţii postelectorale pentru cei cu inimă şi minte, sau Despre fo-
losul de a-ţi păstra capul rece şi inima fierbinte / Iurie Roşca // Flux european: ed. de vineri.
– 2009. – 17 apr. – P. 3.

1960. Socor, Vladimir. Analiza atacurilor din 7 aprilie rămâne deficitară şi partizană :
[art. analistului intern.] / Vladimir Socor // Flux european: ed. de marţi. – 2009. – 14 apr. – P.
5.

1961. Socor, Vladimir. Vladimir Socor: "Preşedintele Voronin putea şi trebuia să


oprească tortura" : [pe marginea evenimentelor din 7 apr. 2009 : interviu cu analistul politic]
/ interviu realizat de Mariana Raţă // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 17 apr. – P. 4.

1962. Şoimaru, Vasile. Voi începe cu România... : [aspecte soc.-pol.] / Vasile


Şoimaru // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 24 apr. – P. 8.

158
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1963. Ştefârţă, Sorina. Chişinău : un război pe mai multe fronturi : [pe marginea eve-
nimentelor din 7 apr. 2009] / Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 16 apr. – P.
6.

1964. Tănase, Alexandru. O provocare comunistă : [pe marginea evenimentelor


post-electorale: material difuzat la postul de radio "Vocea Basarabiei", 9 apr. 2009, cu parti-
ciparea: A. Tănase, prim vicepreş. al Partidului Liberal Democrat din Moldova şi Oleg
Cernei, reprezentant al Alianţei "Moldova Noastră"] // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 10 apr.
– P. 8-9.

1965. Tănase, Constantin. Anticipatele, singura variantă morală a Opoziţiei : [aspec-


te soc.-pol.] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 29 apr. – P. 6.

1966. Tănase, Constantin. Cealaltă Moldovă? : [pe marginea evenimentelor din 7


apr. 2009] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 13 apr. – P. 6.

1967. Vartic, Andrei. Cetăţenia română şi Marek Topolanek : [aspecte soc.-pol.] /


Andrei Vartic // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 29 apr. – P. 6.

1968. Vasilescu, Valentin. Din culisele secrete ale strategiei militare, aplicată de au-
torii tentativei de lovitură de stat : opiniile unui analist militar român despre evenimentele din
7 apr. 2009 / Valentin Vasilescu // Moldova suverană. – 2009. – 29 apr. – P. 5.

1969. Voronin, Vladimir. Adresarea Preşedintelui Republicii Moldova, Vladimir


Voronin, către populaţie : [privind evenimentele din 7 apr. 2009 şi încetarea violenţei] // Mol-
dova suverană. – 2009. – 8 apr. -- P .1.

1970. Voronin, Vladimir. Adresarea preşedintelui Vladimir Voronin către cetăţenii


Republicii Moldova, făcută la "Moldova 1" : [15 apr. 2009] // Flux european : ed. de vineri. –
2009. – 17 apr. – P. 5.

1971. Voronin, Vladimir. Declaraţie a Domnului Vladimir Voronin, preşedintele Re-


publicii Moldova : [pe marginea evenimentelor din 7 apr. 2009] // Moldova suverană. – 2009.
– 16 apr. – P. 1-2.

1972. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin : În istoria Moldovei au existat multe în-
cercări, dar niciodată una ca aceasta : [interviu acordat de către preş. Rep. Moldova AŞ
Novosti-Moldova] // Comunistul. – 2009. – 10 apr. – P. 2 ; Коммунист. – 2009. – 10 апр. –
Р. 1.

159
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

1973. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin: Singurul judecător este alegătorul, anu-
me el ne va aprecia pe noi toţi : apel televizat al preş. Rep. Moldova // Comunistul. – 2009.
– 17 apr. – P. 2-3 ; Коммунист. – 2009. – 17 апр. – Р. 2-3.

1974. Zbârciog, Vlad. Vom rămâne oare indiferenţi?! ... : [aspecte soc.-pol.] / Vlad
Zbârciog // Lit. şi arta. – 2009. – 23 apr. – P. 7.

1975. Брагиш, Думитру. Обращение к предпринимателям и работникам пред-


приятий : обращение пред. Социал-демократ. партии / Думитру Брагиш // Экон. обо-
зрение. – 2009. – 3 апр. – Р. 17.

1976. Василеску, Валентин. За секретными кулисами военной стратегии, при-


мененной авторами попытки государственного переворота : события 7 апр. 2009 г.
глазами рум. воен. аналитика / Валентин Василеску // Независимая Молдова. – 2009.
– 30 апр. – Р. 5.

1977. Вискалов, Александр. Наталья Морарь и ее роль в "кирпичной револю-


ции : [по поводу событий 7 апр. 2009 года] / Александр Вискалов // Коммерсант plus. –
2009. – 17 апр. – Р. 12-13.

1978. Воронин, Владимир. Владимир Воронин: "В истории Молдовы было мно-
го испытаний, но такого, как вчера – никогда" : [интервью президента Респ. Молдова
ИА "Новости Молдова"] // Независимая Молдова. – 2009. – 9 апр. – Р. 1.; Кишин. ново-
сти. – 2009. – 10 апр. – Р. 1.

1979. Воронин, Владимир. Все решит Его величество Избиратель : [интернет-


интервью РБК (РосБизнес Консалтинг) президента Респ. Молдова В. Воронина] // Не-
зависимая Молдова. – 2009. – 2 апр. – Р. 1.

1980. Воронин, Владимир. Выбор невелик : войско разрушителей 90-х или


Партия коммунистов – созидателей? : выступление президента Респ. Молдова В.
Воронина на встрече с представителями бизнеса 31 марта 2009 года // Независимая
Молдова. – 2009. – 1 апр. – Р. 1-2 ; Кишин. новости. – 2009. - 3 апр. – Р. 3.

1981. Воронин, Владимир. Обращение президента Республики Молдова Вла-


димира Воронина : [по поводу событий 7 апр. 2009 г.] // Независимая Молдова. – 2009.
– 8 апр.; Кишин. новости. – 2009. – 10 апр. – Р. 1.

1982. Воронин, Владимир. Объединить общество ! Сохранить стабильность и


доверие к демократическим институтам : заявление Президента Респ. Молдова В.
Воронина / Кишин. новости. – 2009. – 17 апр. – Р. 1; Независимая Молдова. – 2009. –
16 апр.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1983. Воронин, Владимир. "Страна стабильна в политическом смысле, пред-


сказуемо ее законодательство" : интервью президента Респ. Молдова В. Воронина
РБК // Кишин. новости. – 2009. – 3 апр. – Р. 1.

1984. Воронин, Владимир. Телевизионное обращение президента Республики


Молдова Владимира Воронина : [от 15 апр. 2009 г по поводу событий 6-7 апр. 2009 г.]
// Экон. обозрение. – 2009. – 17 апр. – Р. 16-17.

1985. Воронин, Владимир. "У нас сформировалась очень сплоченная и про-


фессиональная команда" : [интервью президента Респ. Молдова В. Воронина Рос.
Информ. Агентству] // Коммунист. – 2009. – 2 апр. – Р. 2.

1986. Западинский, Роберт. Межнациональная гармония лишь на словах … :


[обществ.-полит. аспекты] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2009. – 3 апр. –
Р. 3.

1987. Западинский, Роберт. На "нет" и суда нет? : [обществ.-полит. аспекты] /


Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2009. – 17 апр. – Р. 3.

1988. Западинский, Роберт. Хаос стабильности : [обществ.-полит. аспекты] /


Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2009. – 10 апр. – Р. 3.

1989. Камински, Теофил. Кем и как готовился государственный переворот 7


апреля : [перепеч. из "Moldova suverană", 24 апр. 2009 г.] / Теофил Камински // Неза-
висимая Молдова. – 2009. – 29 апр.

1990. Козак, Игорь. "Вторая Франция" не состоялась : [по поводу событий 7


апр. 2009 г.] / Игорь Козак // Кишин. обозреватель. – 2009. – 16 апр. – Р. 4.

1991. Косарев, Валерий. Огласите весь список ! : [по поводу событий 7 апр.
2009 г.] / Валерий Косарев // Коммерсант plus. – 2009. – 17 апр. – Р. 5.

1992. Мариан, Борис. С кем вы сегодня, мастера культуры? : [обществ.-полит.


аспекты : монолог писателя и публициста Б. Мариан] / записала Нелли Торня // Ки-
шин. новости. – 2009. – 30 апр. – Р. 3.

1993. Постойко, Мария. Люди не прощают обман и осуждают насилие : [интер-


вью с действующим вице-спикером Парламента Респ. Молдова М. Постойко] / интер-
вью взяла Мария Буинчук // Коммунист. – 2009. – 24 апр. – Р. 5.

161
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

1994. Сорочану, Тудор. Крах либерализма в Молдове / Тудор Сорочану // Не-


зависимая Молдова. – 2009. – 17 апр. – Р. 8.

1995. Сорочану, Тудор. Лицо спонтанной демократии, или О том, кто нас учит
объективности и беспристрастности : [по поводу отчета "Коалиции – 2009" о монито-
ринге средств массов. информ.] / Тудор Сорочану // Независимая Молдова. – 2009. –
24 апр. – Р. 4.

1996. Тарлев, Василий. Заявлении лидера Центристского союза Молдовы Ва-


силия Тарлева : [по поводу парламент. выборов, 5 апр. 2009 года] // Коммерсант plus.
– 2009. – 3 апр. – Р. 5.

1997. Федяшин, Андрей. Молдавия : цветы запоздалые, революционные : [по


поводу событий 5 апр. 2009 г.] / Андрей Федяшин // Кишин. обозреватель. – 2009. – 9
апр. – Р. 3.

1998. Цеслюк, Владимир. Поджигатели : [апр. тезисы : обществ. –полит. аспек-


ты] / Владимир Цеслюк // Коммерсант plus. – 2009. – 17 апр. – Р. 4.

1999. Цуркан, Владимир. "Мы должны докопаться до сути" : [интервью с пред.


Гос. комис. по расследованию событий 7 апр. 2009 г. В. Цуркан] / записала Елена Гис-
ка // Независимая Молдова. – 2009. – 29 апр.

2000. Цуркан, Владимир. Владимир Цуркан : "Не берите грех на душу" : [по по-
воду пресс-конф. с участием пред. парламент. комис. по юрид. вопр. и пред. комис. по
внеш. политики и европ. интеграции Григория Петренко] / записал Дмитрий Сидоров //
Независимая Молдова. – 2009. – 14 апр. – Р. 2.

324 Alegeri
2001. Bogatu, Petru. Comuniştii şi-au învins poporul : [pe marginea rezultatelor ale-
gerilor parlamentare din 5 apr. 2009] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 7 apr. –
P. 7.

2002. Bogatu, Petru. Cum au trântit comuniştii alegerile / Petru Bogatu // Jurnal de
Chişinău. – 2009. – 17 apr. – P. 7. – Cuprins: Votul furat al moldovenilor ; Istoricul fraudei ;
Tehnicile de trucare ; Cum a fost deturnat exit-poll-ul ; Intoxicarea Occidentului ; Se impune
anularea scrutinului.

2003. Bogatu, Petru. Filat & Chirtoacă + Urechean : [pe marginea campaniei electo-
rale pentru alegerile parlamentare din 5 apr. 2009] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. –
2009. – 3 apr. – P. 7.

162
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2004. Burea, Irina. Alegerile 2009 – viziunea LADOM : [pe marginea rap. privind
monitorizarea procesului electoral din 5 apr. 2009 de către Liga pentru Apărarea Drepturilor
Omului din Rep. Moldova] / Irina Burea // Dreptul. – 2009. – 10 apr. – P. 3.

2005. Cheianu, Constantin. Acorduri finale : [pe marginea campaniei electorale] /


Constantin Cheianu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 3 apr. – P. 7.

2006. Cheianu, Constantin. De ce Opoziţia trebuie să voteze preşedintele / Con-


stantin Cheianu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 24 apr. – P. 6.

2007. Ciornei, Vsevolod. Bătălia dintre speranţă şi experienţă : [pe marginea cam-
paniei electorale] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2009. – 3 apr. – P. 2.

2008. Colesnic, Iurie. Alianţa "Moldova Noastră" va renaşte ţara ! : [maratonul elec-
toral 2009 : interviu cu Iu. Colesnic, vicepreş. al formaţiunii] // Ziarul de gardă. – 2009. – 2
apr. – P. 12.

2009. Dulgheru, Valeriu. Reflecţii postelectorale 2009 / Valeriu Dulgheru // Lit. şi ar-
ta. – 2009. – 9 apr. – P. 2.

2010. Dulgheru, Valeriu. Va apărea oare un nou Iuda? : [pe marginea rezultatelor
alegerilor parlamentare din 5 apr. 2009] / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2009. – 30 apr. –
P. 3.

2011. Dungaciu, Dan. Semnificaţia geopolitică a votului din 5 aprilie / Dan Dungaciu
// Timpul de dimineaţă. – 2009. – 3 apr. – P. 6.

2012. Gherasim, Arcadie. Cine-i vinovat? : [pe marginea rezultatelor alegerilor par-
lamentare din 5 apr. 2009] / Arcadie Gherasim // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 8 apr. – P.
6.

2013. Gherasim, Arcadie. Două lumi : [pe marginea rezultatelor alegerilor parlamen-
tare din 5 apr. 2009] / Arcadie Gherasim // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 6 apr. – P. 6.

2014. Gherasim, Arcadie. Noi de-aicea nu plecăm ! : [pe marginea rezultatelor ale-
gerilor parlamentare din 5 apr. 2009] / Arcadie Gherasim // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 7
apr. – P. 6.

2015. Grozavu, Petru. Umbrele Parlamentului : [pe marginea campaniei electorale] /


Petru Grozavu // Ziarul de gardă. – 2009. – 2 apr. – P. 2.

163
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

2016. Hadârcă, Natalia. Moldovenii din Europa au bătut recordurile la alegerile de


ieri : [pe marginea rezultatelor alegerilor parlamentare din 5 apr. 2009] / Natalia Hadârcă,
Ion Surdu, Pavel Păduraru // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 6 apr. – P. 3.

2017. Herţa, Maria. Electorala în stil comunist : ce va urma? ... : [pe marginea cam-
paniei electorale] / Maria Herţa // Lit. şi arta. – 2009. – 2 apr. – P. 5.

2018. Negru, Nicolae. A doua oară în apa aceluiaşi râu : [pe marginea rezultatelor
alegerilor parlamentare din 5 apr. 2009] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 7
apr. – P. 6.

2019. Osipov, Victor. Victor Osipov : "Societatea va considera puterea comunistă


drept nelegitimă, deoarece aceasta a fost obţinută prin fals" : [pe marginea rezultatelor ale-
gerilor parlamentare din 5 apr. 2009 : coment. ale candidatului pentru funcţia de deputat din
partea AMN] // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 24 apr. – P. 3 ; Альянс Moldova Noas-
tră. – 2009. – 24 апр. – P. 3.

2020. Partidul Social Democrat. Declaraţia Partidului Social Democrat : [pe margi-
nea rezultatelor alegerilor parlamentare din 5 apr. 2009] // Săptămîna. – 2009. – 10 apr. –
P. 2.

2021. Republica Moldova în regim de Guvernare şi Opoziţie : ciclul s-a încheiat : [pe
marginea campaniei electorale] // Vocea poporului. – 2009. – 3 apr. – P. 4. – Idem în lb.
rusă.

2022. Rusu, Nicolae. Ridichea Roşie : [pe marginea rezultatelor alegerilor parlamen-
tare din 5 apr. 2009] / Nicolae Rusu // Lit. şi arta. – 2009. – 9 apr. – P. 3.

2023. Şoimaru, Vasile. Nu în saci se află marea fraudă electorală : [pe marginea re-
zultatelor alegerilor parlamentare din 5 apr. 2009] / Vasile Şoimaru // Timpul de dimineaţă. –
2009. – 17 apr. – P. 7.

2024. Tănase, Constantin. Cine a câştigat alegerile în R. Moldova? : [pe marginea


rezultatelor alegerilor parlamentare din 5 apr. 2009] / Constantin Tănase // Timpul de dim i-
neaţă. – 2009. – 24 apr. – P. 7.

2025. Tănase, Constantin. Şase pericole din ziua a şaptea : [pe marginea campani-
ei electorale] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 3 apr. – P. 13.

2026. Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova. Declaraţia Uniunii Scriitorilor


din Republica Moldova : [pe marginea rezultatelor alegerilor parlamentare din 5 apr. 2009] //
Lit. şi arta. – 2009. – 16 apr. – P. 1.

164
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2027. Vartic, Andrei. Ciuma de la 5 aprilie : [pe marginea rezultatelor alegerilor par-
lamentare din 5 apr. 2009] / Andrei Vartic // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 8 apr. – P. 6.

2028. Vartic, Andrei. Partiduţe, aşchiuţe comuniste : [pe marginea campaniei electo-
rale] / Andrei Vartic // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 1 apr. – P. 6.

2029. Воронин, Владимир. Владимир Воронин: "Иммунитет против возможных


обвинений власти в фальсификации выборов был создан в 2005 году" : по следам
брифинга Президента Респ. Молдова // Независимая Молдова. – 2009. – 14 апр. – Р.
1.

2030. Ильина, Ксения. Передышка : [по результатам парламент. выборов, 5


апр. 2009] / Ксения Ильина // Кишин. обозреватель. – 2009. – 16 апр. – Р. 1, 6.

2031. Мишин, Вадим. Вадим Мишин: У нас в Молдове не должно быть – "мы" и
"они" : [по поводу результатов парламент. выборов, 5 апр. 2009 г. : материалы про-
граммы "Maxima" с участием депутата парламента] // Коммунист. – 2009. – 24 апр. – Р.
4.

2032. Новосадюк, Владимир. Коммунисты одержали очередную победу на


парламентских выборах в Молдове : [5 апр. 2009 г.] / Владимир Новосадюк // Незави-
симая Молдова. – 2009. – 7 апр.

2033. Семенова (Юдович), Юлия. Могли ли результаты быть подтасованны-


ми? : [по поводу результатов парламент. выборов, 5 апр. 2009 г.] / Юлия Семенова
(Юдович) // Независимая Молдова. – 2009. – 7 апр.
(Vezi de asemenea Nr 1902)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


2034. Belkovski, Stanislav. Rusia provoacă România cu Basarabia : [interviu acor-
dat de către S. Belkovski, analist politic rus, ziarului "Ziua", 11 iun. 2004] / consemnare :
Victor Roncea // Flux european: ed. de vineri. – 2009. – 10 apr. – P. 4.

2035. Chaudhry, Asif. "Noi suntem îngrijoraţi de măsurile care au fost întreprinse
după ce protestele au fost reluate în mod paşnic ..." : [interviu acordat de către A. Chaudhry,
ambasador al SUA în Rep. Moldova, Agenţiei Infotag] // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 14
apr. – P. 6.

165
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

2036. Chirilă, Victor. De ce tace UE : [pe marginea poziţiei Uniunii Europene privind
situaţia soc-pol. din Rep. Moldova] / Victor Chirilă // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 15 apr.
– P. 7.

2037. Corlăţean, Titus. Titus Corlăţean: "Nu este o problemă bilaterală, ci o proble-
mă între puterea comunistă şi valorile europene ..." : [pe marginea acuzărilor de către preş.
în exerciţiu Vladimir Voronin aduse României privind implicarea în treburile interne ale Rep.
Moldova : interviu cu preş. Comisiei de politică externă din Senatul României] / consemnare
: Valentina Baciu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 14 apr. – P. 3.

2038. Declaraţia Ministerului de Externe al României : [pe marginea deciziei autorită-


ţilor Rep. Moldova de expulzare a ambasadorului României] // Capitala. – 2009. – 10 apr. –
P. 4.

2039. Ghinea, Cristian. Dar cu sinuciderea aţi încercat? : [pe marginea conflictului
dintre evreii israelieni şi arabii palestenieni] / Cristian Ghinea // Săptămîna. – 2009. – 10
apr. – P. 3.

2040. Gorda, Ştefan. De ce ezită Europa : [pe marginea rezultatelor alegerilor par-
lamentare din Rep. Moldova] / Ştefan Gorda // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 24 apr. – P.
8, 19.

2041. Krichbaum, Gunter. "Guvernul Voronin aparţine trecutului" : [interviu acordat


Deutsche Welle de către G. Krichbaum, preş. al Comisiei pentru Afaceri Europene în Bun-
destag] / consemnare : Robert Schwartz // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 6 apr. – P. 5 ;
Capitala. – 2009. – 10 apr. – P. 4 ; Столица=Capitala. – 2009. – 10 апр. – P. 4.

2042. Mitchell, A. Wess. 1. Alianţa la 60 de ani: încotro ne îndreptăm? : [pe margi-


nea activităţii NATO : interviu cu A. W. Mitchell, om politic] // Săptămîna. – 2009. – 24 apr. –
P. 3.

2043. Negru, Nicolae. Şansa relaţiilor dintre Bucureşti şi Chişinău / Nicolae Negru //
Jurnal de Chişinău. – 2009. – 17 apr. – P. 6.

2044. Socor, Vladimir. Perspective din Bruxelles asupra relaţiei Bucureşti-Chişinău /


Vladimir Socor // Moldova suverană. – 2009. – 29 apr. – P. 5.

2045. Socor, Vladimir. Vladimir Socor : Este corect că Vladimir Voronin nu a încer-
cat să răspundă cu aceeaşi monedă declaraţiilor de la Bucureşti : [art. analistului intern.] //
Comunistul. – 2009. – 24 apr. – P. 4.

166
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2046. Voinescu, Sever. Obama în Europa – câteva observaţii : [pe marginea turneu-
lui european] / Sever Voinescu // Săptămîna. – 2009. – 17 apr. – P. 3.

2047. Калак, Дмитрий. Протекционизм или либерализм? : [по материалам сам-


мита G-20 в Лондоне] / Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2009. – 3 апр. – Р. 8.

2048. Колеров, Сергей. В Молдавии российская власть стала заложницей соб-


ственных иллюзий : [ст. гл.-ред. запад. ред. ИА Regnum] / Сергей Колеров // Молд.
ведомости. – 2009. – 14 апр.; Коммерсант plus. – 2009. – 10 апр. – Р. 5.

2049. Косырев, Дмитрий. Двадцать и двести : кто будет решать в Лондоне


судьбы мира : [по материалам саммита G-20 в Лондоне] / Дмитрий Косырев // Кишин.
обозреватель. – 2009. – 2 апр. – Р. 15.

2050. Саммит G20 : лечение кризиса обойдется в $5 трлн : [по материалам сам-
мита "Большой двадцатки" в Лондоне] // Кишин. обозреватель. – 2009. – 9 апр. – Р. 17.

2051. Федяшин, Андрей. Обама открывает двери на Кубу : [по поводу нового
направления американско-кубинской политики США] / Андрей Федяшин // Кишин. обо-
зреватель. – 2009. – 16 апр. – Р. 15.

327(478) Politica externă a Republicii Moldova


2052. Калак, Дмитрий. Молдова – Румыния : визовый занавес / Дмитрий Калак
// Экон. обозрение. – 2009. – 17 апр. – Р. 8.

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
2053. Negru, Nicolae. PCRM, un viitor de buzunar : [pe marginea strategiilor şi per-
spectivelor Partidului Comunist din Rep. Moldova] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. –
2009. – 3 apr. – P. 6.

2054. Боцан, Игорь. Нужен новый политический проект : [по поводу создания
нов. соц.-демократ. структуры в Молдове : интервью с молд. политологом И. Боцаном]
// Коммерсант plus. – 2009. – 10 апр. – Р. 9.
(Vezi de asemenea Nr 1899)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general
2055. Belostecinic, Gr. Basarabeanul cu ochi de vultur, gândire de economist şi ini-
mă de patriot : [despre Vasile Şoimaru, conf. la Catedra Management Social, Acad. de Stu-

167
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

dii Economice] / Gr. Belostecinic, S. Ghinculov, A. Bârcă // Lit. şi arta. – 2009. – 30 apr. – P.
6.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


2056. Axenti, Ion. CNPM [Confederaţia Naţ. a Patronatului din Moldova] – OIM: par-
teneriat strategic în numele progresului economic şi social : [90 de ani de la fondarea Org.
Intern. a Muncii] / Ion Axenti // Economist. – 2009. – 29 apr. – P. 14, 16.

2057. Budza, Oleg. O bună sănătate la locul de muncă : [pe marginea Zilei mondiale
de comemorare a victimelor accidentelor de muncă şi maladiilor profesionale – 28 apr.] /
Oleg Budza // Vocea poporului. – 2009. – 24 apr. – P. 1. – Idem în lb. rusă.

2058. Burbulea, Gheorghe. Atestarea locurilor de muncă : [interviu cu Gh. Burbulea,


şeful Dep. protecţia muncii al CNSM] / interlocutor : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. –
2009. – 10 apr. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

2059. Chiriac, Petru. Contractul colectiv de muncă : [art. vicepreş. Confederaţiei Naţ.
a Sindicatului din Moldova] / Petru Chiriac // Vocea poporului. – 2009. – 24 apr. – P. 4. –
Idem în lb. rusă.

2060. Convenţiile OIM – standarde internaţionale în domeniul muncii // Vocea popo-


rului. – 2009. – 17 apr. – P. 3. – Idem în lb. rusă.

2061. Holban, Ion. Furnizor de şanse pentru cei rămaşi fără loc de lucru : interviu cu
I. Holban, dir. gen. interimar al Agenţiei Naţ. pentru Ocuparea Forţei de Muncă / interviu
realizat de Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2009. – 30 apr. – P. 3.

2062. Lipciu, Ala. Tripartismul internaţional : [interviu cu A. Lipciu, coord. naţ. la ILO
- Org. Intern. a Muncii din Moldova] // Vocea poporului. – 2009. – 24 apr. – P. 3. – Idem în
lb. rusă.

2063. Sainciuc, Sergiu. Chezaş al păcii şi echităţii sociale : [90 de ani de la fondarea
Org. Intern. a Muncii : interviu cu S. Sainciuc, viceministru al Economiei şi Comerţului] /
interviu realizat de Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2009. – 16 apr.

2064. Zghibarţă, Nina. Promotor al justiţiei sociale universale : [pe marginea activită-
ţii Org. Intern. a Muncii . 90 de ani de la înfiinţare] / Nina Zghibarţă // Vocea poporului. –
2009. – 10 apr. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

2065. Коваленко, Ирина. Рынок труда в техническом простое / Ирина Ковален-


ко // Экон. обозрение. – 2009. – 10 апр. – Р. 16.

168
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

331.105.44 Sindicate
2066. Bulat, Ion. Acţiuni concrete întru menţinerea identităţii sindicale : cuvântare
rostită la plenara Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei de I. Bulat, preş. al Sindicatului / consem-
nare : Raia Andrei // Făclia. – 2009. – 4 apr. – P. 10-11. – Contin. Începutul : 28 mart.

2067. Burbulea, Gheorghe. Rolul sindicatelor în cercetarea accidentelor de muncă :


[interviu cu Gh. Burbulea, şef Dep. protecţia muncii al Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din
Moldova] / consemnare : Victor Pavliuc // Vocea poporului. – 2009. – 17 apr. – P. 3. – Idem
în lb. rusă.

2068. Şpac, Zinaida. Trei decenii în serviciul membrilor sindicali : interviu cu Z. Şpac,
preş. Consiliului Raional Teleneşti al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei / consemnare : R.
Andrei // Făclia. – 2009. – 11 apr. – P. 10-11.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


2069. Bandalac, Valentin. Cartelul Ţărănesc "Sfântul Gheorghe" a căpătat un nou
suflu / Valentin Bandalac // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 24 apr. – P. 6.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


2070. Voronin, Vladimir. Stabilitate şi dezvoltare ori haos şi distrugere : discursul
preş. Rep. Moldova, V. Voronin, rostit la întâlnirea cu reprezentanţii businessului // Comu-
nistul. – 2009. – 2 apr. – P. 2 ; Коммунист. – 2009. – 2 апр. – Р. 3-4.

2071. Попа, Игорь. "В Молдове отсутствует профессиональный консалтинговый


бизнес" : интервью с упр. партнером группы консалтинг. компаний Consult Group И.
Попа / записала Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2009. – 10 апр. – Р. 18.

336 Finanţe
2072. Loghin, Vlad. De ce să umblăm cu mâna întinsă după miliarde, dacă ele zac
la picioarele noastre? : [pe marginea funcţionalităţii pieţei financiare] / Vlad Loghin // Moldo-
va suverană. – 2009. – 24 apr.

2073. Делонг, Дж. Брэдфорд. Запуск мер для роста занятости : [ст. проф. эко-
номики в Ун-те Калифорнии в Беркли] / Дж. Брэдфорд Делонг // Экон. обозрение. –
2009. – 3 апр. – Р. 21.

2074. Коваленко, Ирина. Кредитная история еще не написана : [по поводу ли-
цензировании деятельности бюро кредит. историй] / Ирина Коваленко // Экон. обозре-
ние. – 2009. – 17 апр. – Р. 18.

169
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

2075. Марченко, Ольга. Курсовая кривая : [по поводу снижения курса нац. ва-
люты] / Ольга Марченко // Кишин. обозреватель. – 2009. – 9 апр. – Р. 7.

2076. Мирабо, Пьер. В защиту банковского дела Швейцарии : [ст. пред. Швей-
цар. ассоц. банкиров] / Пьер Мирабо // Экон. обозрение. – 2009. – 10 апр. – Р. 21.

2077. Святченко, Иван. Карманный интерес : [о прозрачности в процессе дек-


ларирования собств. имущества] / Иван Святченко // Экон. обозрение. – 2009. – 3 апр.
– Р. 16.

2078. Такий, Александр. Главная причина – неуверенность : [по поводу показа-


телей банков. системы Молдовы за февр. - март 2009 года] / Александр Такий // Экон.
обозрение. – 2009. – 17 апр. – Р. 4.

2079. Такий, Александр. Резервы сокращаются пропорционально : [по поводу


состояния валют. резервов] / Александр Такий // Экон. обозрение. – 2009. – 10 апр. –
Р. 4.

2080. Цуркан, Валентин. Валентин Цуркан: "Создать MEGA Credit нас застави-
ла жизнь" : [интервью с генер. дир. компании Сamelia] / записала Татьяна Смешная //
Экон. обозрение. – 2009. – 3 апр. – Р. 18.

2081. Шикирлийская, Марина. Административные резервы : [по поводу дохо-


дов гос. бюджета] / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2009. – 24 апр. – Р. 6.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
2082. Гринкевич, Влад. Хроники кризиса: "В апреле еще полежим, и начнем
расти" : [по поводу развития рос. экономики] / Влад Гринкевич // Экон. обозрение. –
2009. – 24 апр. – Р. 21.

2083. Калак, Дмитрий. Стандарты ЕС не испортят Андорру / Дмитрий Калак //


Экон. обозрение. – 2009. – 24 апр. – Р. 8.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


2084. Loghin, Vlad. Capcană pentru economia ţării : [pe marginea utilizării remiten-
ţelor] / Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2009. – 29 apr. – P. 4.

2085. Manifestul Coaliţiei pentru Dezvoltare Economică Rurală // Eco. – 2009. – 1


apr. – P. 12-13.

170
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2086. Moldovanu, Ana. Recesiunea economică naţională / Ana Moldovanu // Vocea


poporului. – 2009. – 10 apr. – P. 3. – Idem în lb. rusă.

2087. Березовская, Ольга. Кризис как данность и неотвратимость / Ольга Бе-


резовская // Коммерсант plus. – 2009. – 17 апр. – Р. 10.

2088. Биллет, Александр. Молдова на грани удушья : [перепеч. из "Le Monde".


Франция] / Александр Биллет // Столица=Capitala. – 2009. – 10 апр. – P. 4.

2089. Дрелинский, Вадим. Малый бизнес нам поможет, или О выборе модели
развития национальной экономики в условиях продолжающегося мирового кризиса /
Вадим Дрелинский // Независимая Молдова. – 2009. – 30 апр. – Р. 7.

2090. Путрегай, Константин. Как возродить сельское хозяйство : [аграр. сектор


: интервью с пред. сельхозкооператива "Глия" из с. Плешень, р-н Кантемир, К. Путре-
гай] / записала Анна Янчева // Независимая Молдова. – 2009. – 24 апр. – Р. 8.

2091. Шикирлийская, Марина. Антикризисный план крупными мазками / Мари-


на Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2009. – 3 апр. – Р. 7.
(Vezi de asemenea Nr 2272)

338.48 Turism. Economia turismului


2092. Miron, Viorel. Viorel Miron : "Oferta turistică a Moldovei este foarte prost di-
versificată" : [interviu cu preş. Asoc. de dezvoltare a turismului în Moldova] / interviu realizat
de Tatiana Marcu // Economist. – 2009. – 1 apr. – P. 11.

2093. Reniţă, Lucian. O absenţă regretabilă : [pe marginea Târgului de Turism al


României, 19-22 mart. 2009, Bucureşti] / Lucian Reniţă // Natura. – 2009. – Apr. (Nr 4). – P.
8.
2094. Руссу, Станислав. Станислав Руссу: "Мы хотим, чтобы наши люди могли
отдыхать и в своей стране" : [интервью с нач. упр. координирования и маркетинга М-
ва культуры и туризма] / записала Татьяна Шикирлийская // Кишин. обозреватель. –
2009. – 16 апр. – Р. 9.

339. Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
2095. Антонович, Татьяна. Признаки некорректного поведения на рынке ле-
карств / Татьяна Антонович // Экон. обозрение. – 2009. – 3 апр. – Р. 26.

171
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

339.3 Comerţ interior


(Vezi Nr 2080)

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


2096. Pace, Roberto. Moldova are multe aspecte pozitive care trebuie cunoscute :
[interviu cu R. Pace, preş. Camerei de Comerţ Italo-Moldavă] / consemnare : Ecaterina
Deleu // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 17 apr. – P. 6.

2097. Руссу, Алла. Регламентирование импорта молочной продукции : за и про-


тив / Алла Руссу // Кишин. обозреватель. – 2009. – 9 апр. – Р. 9.

339.7 Finanţe internaţionale


2098. Виплоц, Шарль. Обменные курсы по принципу "сделай соседа нищим"? :
[ст. проф. междунар. экономики и дир. Междунар. центра исслед. в обл. денег и ба н-
ков. дела при Ин-те междунар. исслед. в Женеве] / Шарль Виплоц // Экон. обозрение.
– 2009. – 17 апр. – Р. 20.

2099. Гринкевич, Влад. Кредиторы грозят США "альтернативной валютой" : [по


поводу миров. резерв. валюты / Влад Гринкевич // Кишин. обозреватель. – 2009. – 2
апр. – Р. 15.

2100. Лагарде, Кристина. Новые правила финансирования : [по поводу между-


нар. экон. кризиса : ст. министра финансов Франции] / Кристина Лагарде // Экон. обо-
зрение. – 2009. – 3 апр. – Р. 21.

2101. Матисен, Йохан. Заявление для прессы : [заявление постоян. представи-


теля Междунар. Валют. Фонда в Респ. Молдова по поводу фин. кризиса] / Йохан Ма-
тисен // Экон. обозрение. – 2009. – 24 апр. – Р. 17.

2102. Родрик, Дэни. МВФ, который мы будем любить? : [ст. проф. политэконо-
мии в Шк. Джона Ф. Кеннеди при Гарвард. ун-те] / Дэни Родрик // Экон. обозрение. –
2009. – 17 апр. – Р. 21.

2103. Шикирлийская, Татьяна. МВФ откорректировал свой прогноз : [по поводу


миров. экон. прогноза] / Татьяна Шикирлийская // Кишин. обозреватель. – 2009. – 23
апр. – Р. 6.

2104. Штраус-Кан, Доминик. Пересмотр кредитной политики МВФ : [ст. упр.


дир. Междунар. Валют. Фонда] / Доминик Штраус-Кан // Экон. обозрение. – 2009. – 3
апр. – Р. 20.

172
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2105. Янчева, Анна. МВФ поможет преодолеть кризис : [по материалам пресс-
конф. постоян. представителя Междунар. валют. фонда в Молдове Йохана Матисен] /
Анна Янчева // Независимая Молдова. – 2009. – 30 апр. – Р. 7.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


2106. Beyer, John. Acţiunea în comun este un element cheie pentru redresarea eco-
nomică internaţională : [art. ambasadorului Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
în Rep. Moldova] / John Beyer // Economist. – 2009. – 1 apr. – P. 3.

2107. Frunză, Vlad. Ţările Balcanice încep să dea faliment / Vlad Frunză // Eco. –
2009. – 15 apr. – P. 6.

2108. Бильдт, Карл. Подтверждение европейской идеи : [по поводу расшире-


ния Европ. Союза : ст. министра иностр. дел Швеции и министра иностр. дел Италии] /
Карл Бильдт, Франко Фраттини // Экон. обозрение. – 2009. – 10 апр. – Р. 20. +327

2109. Бузгалин, Александр. "Волк пришел !" : глобал. экон. кризис – за счет ко-
го, как и куда из него выходить? / Александр Бузгалин, Андрей Колганов // Коммерсант
plus. – 2009. – 17 апр. – Р. 17.

2110. Евлашков, Дмитрий. Национальный эгоизм в стакане воды : [по поводу


использования ресурсов центральноазиат. респ.] / Дмитрий Евлашков // Кишин. обо-
зреватель. – 2009. – 16 апр. – Р. 15.

2111. Кара-Мурза, Сергей. Кризис мироустройства / Сергей Кара-Мурза // Ком-


мерсант plus. – 2009. – 10 апр. – Р. 17.

2112. Никитчук, И. Мир летит влево : [по поводу миров. экон. кризиса] / И. Ни-
китчук // Коммерсант plus. – 2009. – 10 апр. – Р. 16.

2113. Рубини, Нуриель. Судороги дохлой кошки : [ст. проф. экономики в Шк.
бизнеса Стерн при Нью-Йорк. ун-те] / Нуриель Рубини // Экон. обозрение. – 2009. – 17
апр. – Р. 21.

2114. Стиглиц, Джозеф Е. Развивающиеся страны и глобальный кризис : [ст.


проф. экономики в Колумб. ун-те] / Джозеф Е. Стиглиц // Экон. обозрение. – 2009. – 17
апр. – Р. 20.

2115. Фридман, Роман. Послесловие к саммиту большой двадцатки : [ст. проф.


экономики в Нью-Йорк. Ун-те] / Роман Фридман, Майкл Д. Голдберг // Экон. обозрение.
– 2009. – 10 апр. – Р. 20.
(Vezi de asemenea Nr 2047, 2050)

173
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
2116. Şpac, Ion. Raisa Grecu : De la Constantin Stere şi Ion Druţă îndemn : [pe
marginea vol. "Stere – juristul" de Raisa Grecu, Ch., 2008] / Ion Şpac // Săptămîna. – 2009.
– 10 apr. – P. 10.

340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare


(Vezi Nr 2427)
341 Drept internaţional
2117. Petre, Maria. Maria Petre: "Nu avem dreptul să ne comportăm ca nişte demo-
craţii obosite" : [interviu cu deputatul european] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul de
dimineaţă. – 2009. – 3 apr. – P. 11.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


2118. Burea, Irina. Abordări privind mecanismul de armonizare a legislaţiei : [pe
marginea prezentării chestionarului de evaluare a mecanismului de armonizare a legislaţiei
Rep. Moldova cu legislaţia comunitară] / Irina Burea // Dreptul. – 2009. – 3 apr. – P. 4.

2119. Burea, Irina. Accesul la informaţie – o problemă persistentă : [pe marginea


Rap. trim. al Centrului "Acces-Info" privind evaluarea accesului la inf. oficiale în Rep. Moldo-
va] / Irina Burea // Dreptul. – 2009. – 17 apr. – P. 2.

2120. Congresul Mondial Român. Declaraţia Congresului Mondial Român în legătu-


ră cu abuzurile autorităţilor Republicii Moldova împotriva cetăţenilor români // Lit. şi arta. –
2009. – 2 apr. – P. 1. – Semnat: Mircea Popescu, Smaranda Cazan-Livescu, Dan D. Ghio-
cel.

2121. Constituţia despre autorităţile publice : [extrase din Constituţia Rep. Moldovei]
// Capitala. – 2009. – 8 apr. – P. 4 ; Столица=Capitala. – 2009. – 8 апр. – P. 4.

2122. Dascălu, Mihai. Rezerve ale procedurii contravenţionale / Mihai Dascăl //


Dreptul. – 2009. – 10 apr. – P. 5.

2123. Declaraţia Uniunii Scriitorilor din Moldova, Asociaţiei Istoricilor din Republica
Moldova şi Forului Democrat al Românilor din Moldova : [pe marginea interzicerii accesului
în Rep. Moldova al unor personalităţi ale ştiinţei şi culturii din România, Chişinău, 28 mart.
2009] // Lit. şi arta. – 2009. – 2 apr. – P. 1. – Semnat: Mihai Cimpoi, Sergiu Musteaţă, Nico-
lae Dabija.

174
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2124. Declaraţie cu privire la iniţiativa legislativă privind modificarea şi completarea


Legii cetăţeniei române : [pe marginea iniţiativei deputatului Tudor Panţâru, ales în circum-
scripţia 43 Diaspora, colegiul uninominal nr. 2, din care face parte şi Rep. Moldova] // Capi-
tala. – 2009. – 8 apr. – P. 6 ; Столица=Capitala. – 2009. – 8 апр. – P. 6.

2125. Instrucţiunea cu privire la particularităţile participării la votare în cadrul alegeri-


lor parlamentare din 5 aprilie 2009 aprobată prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.
2258 // Dreptul. – 2009. – 3 apr. – P. 6.

2126. Petre, Maria. "Drama copiilor singuri din RM e mult mai mare decât a celor din
România" : [pe marginea declaraţiilor M. Petre, europarlamentară] / consemnare : Angelina
Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 10 apr. – P. 20.

2127. Urâtu, Ştefan. Protestatarii şi lovitura statului : interviu cu Şt. Urâtu, preş. Com.
Helsinki pentru Drepturile Omului din Rep. Moldova / consemnare : Valeriu Ciocoi // Vocea
poporului. – 2009. – 24 apr. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

2128. Святченко, Иван. Конституционная бухгалтерия : [по поводу решения


Конституц. суда об итогах парламент. выборов от 5 апр. 2009 г.] / Иван Святченко //
Экон. обозрение. – 2009. – 24 апр. – Р. 1-2.
(Vezi de asemenea Nr 2142)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


2129. Burea, Irina. Centrele de justiţie comunitară în sprijinul ex-deţinuţilor / Irina
Burea // Dreptul. – 2009. – 17 apr. – P. 3.

2130. Burea, Irina. Cum învingem corupţia? : [pe marginea Progr. Consolidarea Ca-
pacităţii de Monitorizare a Soc. Civile din Moldova] / Irina Burea // Dreptul. – 2009. – 24 apr.
– P. 3.

2131. Roberts, Sean. Corupţia este greu de prevenit oriunde în lume : interviu Info-
Prim Neo cu S. Roberts, prof. la Univ. George Washington din SUA // Economist. – 2009. –
15 apr. – P. 2.; Dezvoltarea. – 2009. – 17 apr. – P. 3.

2132. Бельдига, Кристина. Медиация – наказание через примирение : [интер-


вью с главой Центра медиации ин-та уголов. реформ К. Бельдига] / записал Стани-
слав Лужанский // Молд. ведомости. – 2009. – 17 апр. – Р. 6.

2133. Преступления против общественной безопасности и общественного по-


рядка, против публичной власти и безопасности государства : [извл. из Уголов. кодек-
са Респ. Молдова] // Экон. обозрение. – 2009. – 10 апр. – Р. 38-39.

175
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

2134. Тарлев, Василий. Коррупция – одна из главных проблем нашей страны :


[интервью агентству "Инфо-Прим-Нео" лидера партии Центрист. союзa Молдовы В.
Тарлева] // Коммерсант plus. – 2009. – 3 апр. – Р. 5.

2135. Янчева, Анна. Предварительный план выполнен : [по поводу отчета Аль-
янса против коррупции о мониторинге правительства по вопр. внедрения Предвари-
тельного плана по стране] / Анна Янчева // Независимая Молдова. – 2009. – 23 апр.

347 Drept civil


347.7 Drept comercial
2136. Коваленко, Ирина. Система защиты интеллектуальной собственности :
[по поводу результатов классификатора Междунар. Индекса прав собственности в
2008 г.] / Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2009. – 3 апр. – Р. 15.

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


2137. Петрович, Виктор. Молдавская юстиция : от реформы до реформы /
Виктор Петрович // Кишин. обозреватель. – 2009. – 9 апр. – Р. 4.

2138. Петрович, Виктор. Нотариат: нет единого мнения : [по поводу изм. в За-
коне о нотариате] / Виктор Петрович // Кишин. обозреватель. – 2009. – 30 апр. – Р. 12.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
2139. Patic, Eduard. Restanţele salariale şi restanţierii : [art. procurorului Secţiei in-
vestigaţii financiar-economice şi protecţia drepturilor omului a Procuraturii Gen. a Rep. Mol-
dova] / Eduard Patic // Vocea poporului. – 2009. – 17 apr. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

2140. Черкасов, Андрей. Как правильно вернуться на работу после увольнения /


Андрей Черкасов // Молд. ведомости. – 2009. – 14 апр.- Р. – 3 ; 17 апр. – Р. 6.

2141. Черкасов, Андрей. Как правильно уволиться в период экономического


кризиса / Андрей Черкасов // Молд. ведомости. – 2009. – 7 апр.

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător


2142. Святченко, Иван. Минерально-сырьевая база государства : [о новой ред.
Кодекса о недрах, который вступает в силу 17.07.09] / Иван Святченко // Экон. обозре-
ние. – 2009. – 24 апр. – Р. 16.

176
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
2143. Dascăl, Mihai. problematica incertitudinilor de logică din cadrul unui Regula-
ment : [pe marginea "Regulamentului cu privire la organizarea sistemului de înştiinţare şi
transmisiuni în caz de pericol sau de apariţie a situaţiilor excepţionale"] / Mihai Dascăl //
Dreptul. – 2009. – 24 apr. – P. 5.

2144. Dascălu, Mihai. Scurt comentariu la Legea privind administraţia publică locală
/ Mihai Dascălu // Dreptul. – 2009. – 3 apr. – P. 5.

2145. Tănase, Victor. Identificarea biometrică – un pas spre dezvoltare sau spre
apocalipsă : [pe marginea identificării biometrice prin intermediul amprentei digitale] / Victor
Tănase // Flux european: ed. de marţi. – 2009. – 7 apr. – P. 6.

2146. Папук, Георгий. Полиция Молдовы открыта гражданскому обществу и


международному сообществу : интервью ИА "Новости-Молдова" генерал-лейтенанта
Г. Папук // Независимая Молдова. – 2009. – 30 апр. – Р. 6.

355/359 Ştiinţa militară. Forţe armate


2147. Токарев, Денис. Зачем Приднестровью нужна такая армия? / Денис То-
карев // Молд. ведомости. – 2009. – 14 апр.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


368 Asigurări
2148. Loghin, Vlad. Creştere fără precedent a beneficiului : [ analiza pieţei de asigu-
rări] / Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2009. – 8 apr.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2149. Ciubucciu, Vlad. Viţă de preot al poporului : [omagiu pentru Vladimir Lemne,
ex-viceministru al Educaţiei] / Vlad Ciubucciu // Univers pedagogic pro. – 2009. – 9 apr. – P.
2.

2150. Cojocaru, Tudor. Reuniunea a VIII-a a Comitetului Director pentru Educaţie al


Consiliului Europei : [18-20 mart. 2009, Strasbourg, Franţa / Tudor Cojocaru // Univers pe-
dagogic pro. – 2009. – 9 apr. – P. 2.

177
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

2151. Găluşcă, Ion. Pedagogia mileniului de fum : [maxime] / Ion Găluşcă // Făclia. –
2009. – 25 apr. – P. 2.

2152. Herghelegiu, Rodica. Educaţia tehnologică şi ecologică – o componentă de


bază în învăţământul modern / Rodica Herghelegiu // Univers pedagogic pro. – 2009. – 9
apr. – P. 7.

2153. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. "Un zâmbet care poate valora cât un viitor" :
[pe marginea proiectului educaţional "Familia: factorul succesului sau al insuccesului în
dezvoltarea personalităţii copilului"] / Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb // Univers pedagogic
pro. – 2009. – 30 apr. – P. 4.

2154. Noroc-Mătase, Silvia. Televiziunea şi educaţia / Silvia Noroc-Mătase // Uni-


vers pedagogic pro. – 2009. – 30 apr. – P. 6.

2155. Odainic, Leonora. Rolul folclorului în educarea tinerei generaţii / Leonora


Odainic // Univers pedagogic pro. – 2009. – 2 apr. – P. 8.

2156. Попов, Петр. От оценки качества выполнения учебной программы – к


оценке качества полученных знаний : [по поводу изучения гос. и родного. яз. в лицеях
и вузах : интервью с пред. ассоц. "Союз болгар. организаций" П. Поповым] // Незави-
симая Молдова. – 2009. – 23 апр.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


2157. Andoni, Lidia. Stimularea creativităţii elevilor în cadrul lecţiilor de limbă şi lite-
ratură / Lidia Andoni // Univers pedagogic pro. – 2009. – 16 apr. – P. 8.

2158. Balica, Elena. Metodica rezolvării problemelor de fizică / Elena Balica // Făclia.
– 2009. – 4 apr. – P. 3.

2159. Boboc, Elena. Jocul didactic – o motivaţie elocventă de învăţare / Elena Bo-
boc // Univers pedagogic pro. – 2009. – 2 apr. – P. 6.

2160. Cartaleanu, Tatiana. Diagrama cauzelor şi a efectelor : [la orele de lit.] / Tatia-
na Cartaleanu // Univers pedagogic pro. – 2009. – 2 apr. – P. 3.

2161. Cartaleanu, Tatiana. Interviul în grup : [metodă didactică de dezvoltare a de-


prinderii de a întreba şi de a răspunde] / Tatiana Cartaleanu // Univers pedagogic pro. –
2009. – 9 apr. – P. 3.

2162. Ciobanu, Igor. Metode de predare a ştiinţelor : [din experienţa prof. de la Lice-
ul Teoretic "Orizont" mun. Chişinău] / Igor Ciobanu // Făclia. – 2009. – 11 apr. – P. 6.

178
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2163. Cosovan, Elena. Tema pentru acasă : ecuaţie cu mai multe răspunsuri / Elena
Cosovan // Făclia. – 2009. – 11 apr. – P. 5.

2164. Cozaru, Valentina. Pastelul şi idila – proiecţii umane ale naturii : [proiect di-
dactic : din experienţa prof. de lb. rom. de la Colegiul Financiar-Bancar, Chişinău] /
Valentina Cozaru // Făclia. – 2009. – 25 apr. – P. 7.

2165. Creciun, Maria. O viziune asupra modalităţilor de predare a romanului "Ciu-


leandra" de Liviu Rebreanu (2-5) / Maria Creciun // Făclia. – 2009. – 4, 11 apr. – P. 7 ; 18
apr. – P. 3 ; 25 apr. – P. 4. – Art. 1 : 28 mart.

2166. Ichizli, Elena. Arta comunicării : [proiect didactic la lb. rom. în cl. a 11-a : din
experienţa prof. din s. Congazcic, Comrat] / Elena Ichizli // Făclia. – 2009. – 11 apr. – P. 3.

2167. Matei, Tatiana. Clima. Elementele climatice. Factorii de climatogeneză : [cl. a


10-a] / Tatiana Matei // Făclia. – 2009. – 4 apr. – P. 14.

2168. Mîndru, Nina. Strategii didactice interactive : [pentru disciplina lb. rom., cl. a 4-
a : din experienţa prof. de la gimnaziul "M. Eminescu", Orhei] / Nina Mîndru // Făclia. –
2009. – 11 apr. – P. 5.

2169. Mogorean, Vera. Creativitatea – ceva ce poate fi exersat şi dezvoltat : [din ex-
perienţa prof. de la Liceul Teoretic "Ştefan cel Mare" din s. Mihailovca, Cimişlia] / Vera
Mogorean // Făclia. – 2009. – 25 apr. – P. 6.

2170. Moraru, Viorica. Parteneriatul educaţional la orele de geografie / Viorica


Moraru // Univers pedagogic pro. – 2009. – 9 apr. – P. 7.

2171. Obadă, Ghenadie. Metoda "Pălăriile gânditoare" la lecţie / Ghenadie Obadă //


Făclia. – 2009. – 4 apr. – P.14.

2172. Popov, Silvia. Muzica este ea însăşi o formă de poezie : [corelarea elemente-
lor muzicale cu textul artistic] / Silvia Popov // Făclia. – 2009. – 11 apr. – P. 14.

2173. Rusu, Irina. Aspecte de proiectare a disciplinelor muzical teoretice / Irina


Rusu, Angela Tabaran // Univers pedagogic pro. – 2009. – 2 apr. – P. 3.

2174. Troian, Veaceslav. Numere naturale mari : [în sprijinul studierii limbajului Pas-
cal] / Veaceslav Troian // Făclia. – 2009. – 4 apr. – P. 9.

179
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

2175. Troian, Veaceslav. Scheme logice la lecţiile de informatică : [din experienţa


prof. din s. Dubăsarii Vechi, Criuleni] / Veaceslav Torian // Făclia. – 2009. – 11 apr. – P. 6.

2176. Ţurcanu, Tamara. Tăieturi şi secţiuni: geometria descriptivă şi desenul tehnic :


[în sprijinul desfăşurării lecţiei] / Tamara Ţurcanu // Univers pedagogic pro. – 2009. – 2 apr.
– P. 7.

2177. Талпэ, Елена. Обзорные темы на уроках литературы / Елена Талпэ // Fă-
clia. – 2009. – 4 apr. – P. 4.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


2178. Baimaclia: Şcoala cu dulci amintiri la propriu şi la figurat : [pe marginea activi-
tăţii Şc. Medii "Veaceslav Harnaj" din Baimaclia] / materiale pregătite de Vlad Sărătilă //
Făclia. – 2009. – 18 apr. – P. 4-5. – Cuprins : Omul care a înlăturat frontierele : [interviu cu
Ecaterina Guţu. dir. al Şc.] ; Bunele maniere – un semn al armoniei / Svetlana Doibani ;
Asupra sufletelor celor mici trebuie să operăm cu fineţe deosebită / Galina Borzin ; Rezolva-
rea problemelor stimulează gândirea / Iulia Guţu ; Ajutorul nostru – părinţii / Ana Griţcan ;
Catedrele sunt mediul în care ne dezvoltăm / Antonina Doibani.

2179. Cartaleanu, Tatiana. Sondaje : [în sprijinul amplificării procesului de comuni-


care] / Tatiana Cartaleanu // Univers pedagogic pro. – 2009. – 16 apr. – P. 4.

2180. Ciobanu, Nina. Plăsmuirea profesorului / Nina Ciobanu // Univers pedagogic


pro. – 2009. – 30 apr. – P. 7.

2181. Ciubucciu, Vlad. Vladimir Lemne, om de legendă : [80 de ani de la naşterea


pedagogului şi organizatorului învăţământului] / Vlad Ciubucciu // Făclia. – 2009. – 11 apr. –
P. 3.

2182. Comunitatea pedagogică din capitală şi-a desemnat învingătorii : [pe margi-
nea rezultatelor concursului profesional Pedagogul Anului, mun. Chişinău] // Univers peda-
gogic pro. – 2009. – 16 apr. – P. 5.

2183. Cosovan, Eliza. Tema pentru acasă : ecuaţie cu mai multe răspunsuri / Eliza
Cosovan // Univers pedagogic pro. – 2009. – 16 apr. – P. 3.

2184. Cuflic, Ecaterina. Proiectul – modalitate de învăţare şi integrare / Ecaterina


Cuflic // Univers pedagogic pro. – 2009. – 30 apr. – P. 6.

2185. Cujbă, Nicolae. Orientarea profesională – o necesitate a timpului / Nicolae


Cujbă, Victor Luca // Făclia. – 2009. – 11 apr. – P. 5.

180
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2186. Darii, Simion. Manual nou, greşeli vechi : [pe marginea man. de matematică
pentru cl. a 8-a, aut.: Victor Raischi, Tudoriţa Raischi] / Simion Darii // Făclia. – 2009. – 4,
11 apr. – P. 7.

2187. Gavriliţa, Raisa. Reflecţii despre lecţii / Raisa Gavriliţă // Făclia. – 2009. – 25
apr. – P. 3.

2188. Iachim, Ion. Apreciaţi cu "foarte bine" : [pe marginea activităţii şc. din Paşcani,
raionul Hânceşti] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2009. – 2 apr. – P. 4.

2189. Iachim, Ion. Dorinţe la Tabani : [pe marginea activităţii Liceului din satul
Tabani, raionul Briceni] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2009. – 30 apr. – P. 3.

2190. Iamandii, Galina. Pretestarea: cum o percepem? : (reflecţii pe marginea pre-


testării la lb. şi lit. rom. pentru ciclul gimnazial) / Galina Iamandii // Făclia. – 2009. – 11 apr.
– P. 4.

2191. Isac, Eleonora. Tinerii pedagogi construiesc şcoala viitorului : [pe marginea
experienţei Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport, Chişinău] / Eleonora Isac // Univers peda-
gogic pro. – 2009. – 9 apr. – P. 4.

2192. Iuzu, Ana. O şcoală bună este acolo, unde elevii învaţă mai mult decât li se
predă : [interviu cu A. Iuzu, dir. Gimnaziului din satul Ceadir, raionul Leova, Ecaterina Bija,
dir.-adjunct pentru instruire şi Mariana Lisovoi, dir.-adjunct pentru educaţie] / consemnare :
Valentina Stoica // Făclia. – 2009. – 11 apr. – P. 15.

2193. Leontieva, Ecaterina. Dorim instruire asistată de calculator : [pe marginea ex-
perienţei şc. din raionul Şoldăneşti] / Ecaterina Leontieva // Făclia. – 2009. – 4 apr. – P. 3.

2194. Liceul Teoretic "Alexei Mateevici" – dulce împărăţie a ştiinţei : [din comuna
Pârliţa, Ungheni] / materiale de Elena Vorotneac // Făclia. – 2009. – 11 apr. – P. 8-9. – Cu-
prins: Pesimistul se plânge că e furtună, optimistul crede că va trece, iar liderul potriveşte
pînzele : [interviu cu Ludmila Uscatu, dir. Liceului "Alexei Mateevici" din comuna Pârliţa,
raionul Ungheni] ; Învăţătura trebuie materializată în fapte, altfel ea se şterge, dispare şi nu
are nici un rost / Tatiana Ciupercă ; Cunoştinţele obţinute la o vârstă fragedă valorează mult
/ Nelea Talmaci ; Buna educaţie a tinerei generaţii garantează prosperitatea unei ţări /
Anisia Gulica ; Şcoala e viaţa unui pedagog / Ecaterina Oleinic ; În rol de discipol şi peda-
gog / Lilia Rusu ; Copii necesită dăruire totală / Lidia Vatavu ; Tinerii acţionează – societa-
tea prosperă / Eudochia Sasu.

181
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

2195. Maznic, Angela. De ce depinde feed-backul unei lecţii? / Angela Maznic // Uni-
vers pedagogic pro. – 2009. – 2 apr. – P. 8.

2196. Melenciuc, Galina. Nasc şi la Moldova oameni ... : [pe marginea progr. clase-
lor bilingve la Liceul Teoretic "I. L. Caragiale" din Orhei] / Galina Melenciuc // Univers peda-
gogic pro. – 2009. – 2 apr. – P. 2.

2197. Melnic, Liuba. Alcoolul şi adolescentul : oră de dirigenţie / Liuba Melnic // Uni-
vers pedagogic pro. – 2009. – 2 apr. – P. 5.

2198. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. Managementul calităţii – problemă mereu


actuală : [pe marginea ciclului de traininguri, organizate de Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi
Sport, Chişinău] / Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb // Univers pedagogic pro. – 2009. – 9 apr.
– P. 4.

2199. Olevschi, Marina. Concursul oferă posibilitatea să-ţi măsori forţele : [pe mar-
ginea participării la Concursul Pedagogul Anului, mun. Chişinău] / Marina Olevschi // Uni-
vers pedagogic pro. – 2009. – 16 apr. – P. 5.

2200. Pleşca, Maria. Matematica şi poezia / Maria Pleşca // Univers pedagogic pro. –
2009. – 2 apr. – P. 8.

2201. Rebeja, S. Cum funcţionează curriculumul la educaţia muzicală? / S. Rebeja //


Făclia. – 2009. – 4 apr. – P. 8.

2202. Salamandâc, Elena. Un spectacol cu un sfârşit eficient : [pe marginea semina-


rului raional "Misiunea Consiliului Pedagogic în promovarea potenţialului personalului didac-
tic", Drochia] / Elena Salamandâc // Univers pedagogic pro. – 2009. – 16 apr. – P. 3.

2203. Să se audă hăt departe – la Sculeni se face carte : [pe marginea activităţii Li-
ceului Teoretic Sculeni, raionul Ungheni] / materiale pregătite de Elena Vorotneac // Făclia.
– 2009. – 18 apr. – P. 6-7. – Cuprins : [Interviu cu Iulia Ciuvaga, dir. Liceului] ; [Edificiul
şcolii şi menţinerea instituţiei la nivel] / Vasile Cugut ; [Procesul instructiv la clasele primare]
/ Valentina Bulmaga ; [Despre activitatea cercurilor pe interese] / Vitalie Rotaru.

2204. Sărătilă, Vlad. Liceul "Alexei Mateevici" din Căinari la 150 de ani / Vlad
Sărătilă // Făclia. – 2009. – 4 apr. – P. 12-13.

2205. Tudos, Alexandra. Les concepts de l’évaluation des compétences linguisti-


ques et communicatives / Alexandra Tudos // Făclia. – 2009. – 25 apr. – P. 4.

182
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2206. Ţâţu, Anatolie. Influenţa calculatorului în procesul de învăţămînt: pozitivă sau


negativă? / Anatolie Ţâţu // Făclia. – 2009. – 18 apr. – P. 3.

2207. Vorotneac, Elena. Pedagogul anului, concurs de excelenţă : [în mun. Chişinău] /
Elena Vorotneac // Făclia. – 2009. – 18 apr. – P. 1.

2208. Vrabie, Vera. Prevenirea traficului de fiinţe umane : oră de dirigenţie / Vera
Vrabie // Univers pedagogic pro. – 2009. – 2 apr. – P. 5.

2209. Тирошко, Светлана. Экзамены все ближе, а регламента все нет : [интер-
вью с дир. лицея им. "П. Мовилэ" С. Тирошко] / записала Майя Ионко // Кишин. ново-
сти. – 2009. – 30 апр. – Р. 4.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


2210. Frunza, Svetlana. "O mamă, dulce mamă" : distracţie literar-muzicală pentru
copiii de 5-6 ani / Svetlana Frunza, Valentina Amihalachioaie // Făclia. – 2009. – 4 apr. – P.
6.

2211. Gaugaş, Nina. Copilărie, vis şi feerie : [scenariu al activităţii cu utilizarea jocuri-
lor didactice] / Nina Gaugaş, Marina Batîrnac // Făclia. – 2009. – 4 apr. – P. 6.

2212. Pleşca, Olga. Gimnastica de dimineaţă – mijloc eficient în fortificarea sănătăţii


: [în grădiniţe] / Olga Pleşca // Univers pedagogic pro. – 2009. – 30 apr. – P. 7.

2213. Reţeta succesului: conjugarea eforturilor : [pe marginea activităţii grădiniţei din
Mardareuca, comuna Boşcana, raionul Criuleni] // Univers pedagogic pro. – 2009. – 9 apr. –
P. 3.

2214. Spânu, Maria. Cărticică, cărticică, dacă-ai şti cât te iubesc : [scenariu al activi-
tăţii cu gr. pregătitoare] / Maria Spânu // Făclia. – 2009. – 4 apr. – P. 6.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


2215. Tomaşenco, Tatiana. Unele aspecte ale tulburărilor dislexo-disgrafice la elevii
din clasele primare : [tulburări ale limbajului] / Tatiana Tomaşenco // Univers pedagogic pro.
– 2009. – 2 apr. – P. 6.

183
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute,


colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
2216. Cociug, Maria. Printemps, Amour et Francophonie : [pe marginea organizării
Zilelor Fracofoniei la Colegiul de Informatică, Chişinău] / Maria Cociug // Făclia. – 2009. – 4
apr. – P. 4.

2217. Creţu, Eugenia. La journée de la Francophonie au collège d’Informatique /


Eugenia Creţu // Făclia. – 2009. – 25 apr. – P. 4.

2218. Cujbă, Svetlana. Activitatea extracurriculară : reflecţii : [în şcoala profesională


Nr 4, Chişinău] / Svetlana Cujbă // Făclia. – 2009. – 11 apr. – P. 4.

2219. Raileanu, Anatol. Scopul ce motivează existenţa : [pe marginea activităţii Şc.
Profesionale din Hânceşti] / Anatol Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2009. – 16 apr. –
P. 7.

2220. Stârcea, Lilia. Proiectul CONSEPT la un an de activitate : [pe marginea im-


plementării proiectului "Consolidarea Sistemului de Educaţie Profesională Tehnică în Mol-
dova"] / Lilia Stârcea // Univers pedagogic pro. – 2009. – 16 apr. – P. 6.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


2221. Belostecinic, Grigore. 10 mai 2009 – Ziua Uşilor Deschise la Academia de
Studii Economice din Moldova / Grigore Belostecinic // Moldova suverană. – 2009. – 30 apr.
– P. 4.

2222. Belostecinic, Grigore. Declaraţia rectorului privind politica ASEM în domeniul


calităţii : Către beneficiari, corpul profesoral, personalul şi partenerii ASEM : [din 15 apr.
2008] / Grigore Belostecinic // Moldova suverană. – 2009. – 30 apr. – P. 4.

2223. Cu durere în suflet despre Eugeniu Hrişcev : [in memoriam ex-rectorului Acad.
de Studii Economice din Moldova : necrolog al comunităţii academice a Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu] // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 6 apr. – P. 4.

2224. Danail, Sergiu. Sugestii şi propuneri de la viitorii specialişti : [pe marginea lucr.
Conf. Şt. Intern. Studenţeşti "Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice" : interviu
cu S. Danail, prof. univ.] / consemnare : Vadim Iutiş // Sport plus. – 2009. – 29 apr. – P. 3.

2225. Eugeniu Hrişcev : [ex-rector al Acad. de Studii Economice (1942-2009) : in


memoriam] / M. Lupu, L. Şavga, Gh. Duca [et al.] // Moldova suverană. – 2009. – 1 apr.

184
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2226. In memoriam : [Mihai Izman, conf. univ. la Univ. Tehn. din Moldova] / Ana
Costaş, Leonid Dohotaru, Vladimir Drăgan [et al.] // Univers pedagogic pro. – 2009. – 30
apr. – P. 8.

2227. Maleca, Tudor. Universitatea Cooperatist-Comercială o prezenţă academică


remarcabilă : [interviu cu T. Maleca, rector al Univ. Coopreatist-Comerc. din Moldova] / con-
semnare : Raia Rogac // Făclia. – 2009. – 11 apr. – P. 12-13.

2228. Musteaţă, Traian. Marc Danzon – Doctor Honoris Causa : [pe marginea confe-
riri distincţiei Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "N. Testemiţanu" dir. regional al Org.
Mondiale a Sănătăţii] / Traian Musteaţă // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 9 apr. – P. 4.

2229. Omagiu unui coleg : [in memoriam lui Mihai Izman, conf. univ. la Univ. Tehn.
din Moldova] / Valeriu Dorogan, Ion Goian, Valeriu Guţu [et al.] // Lit. şi arta. – 2009. – 23
apr. – P. 8.
(Vezi de asemenea Nr 2256-59)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR.


391/395 Etnografie
2230. Iarovoi, Valentina. Valentina Iarovoi : "Să păstrăm tradiţiile pascale !" : [inter-
viu cu cercetătorul şt. la Muzeul de Etnografie şi Istorie Naturală] // Alianţa Moldova Noas-
tră. – 2009. – 24 apr. – P. 11 ; Альянс Moldova Noastră. – 2009. – 24 апр. – P. 11.

396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor


2231. Dumbravă, Tania. Cherchez la femme : [aspecte ale feminismului] / Tania
Dumbravă // Contrafort. – 2009. – Mart. – Apr. (Nr 3/4). – P. 26. – Sfârşit. Începutul: Ian. –
Febr. (Nr 1/2).

2232. Mardarovici, Ecaterina. Portretul femeilor care pot reuşi : [pe marginea reali-
zării proiectului "Femeile pot reuşi" : interviu cu E. Mardarovici, preş. Clubului politic al feme-
ilor 50/50] / consemnare : Veronica Russu // Ziarul de gardă. – 2009. – 16 apr. – P. 15.

398 Folclor
2233. Ţopa, Efimia. Despre folclorul românilor şi al bulgarilor : [pe marginea vol.
"Subiecte, motive, imagini comune în folclorul epic al românilor şi bulgarilor" de Lilia
Hanganu, Ch., ed. Pontos, 2009] / Efimia Ţopa // Lit. şi arta. – 2009. – 23 apr. – P. 5.

185
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
2234. Bulat, Nicolae. Rezervaţia naturală Rudi – Tătărăuca Nouă / Nicolae Bulat //
Natura. – 2009. – Apr. (Nr 4). – P. 8.

2235. Burea, Irina. Izvoare curate pentru sănătate : [pe marginea seminarului infor-
mativ cu genericul "Apa din fântânile de mină şi impactul ei asupra sănătăţii populaţiei",
Chişinău, apr. 2009] / Irina Burea // Dreptul. – 2009. – 10 apr. – P. 4.

2236. Radu, Anastasia. Apa înseamnă sănătate : [pe marginea implementării proiec-
tului "Promovarea Iniţiativei Europene privind Apa şi a Managementului Integrat al Resurse-
lor Acvatice din Republica Moldova"] / Anastasia Radu // Natura. – 2009. – Apr. (Nr 4). – P.
2.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


553 Geologie economică. Zăcăminte minerale
2237. Ломборг, Бьорн. Земля не так мала : [ст. дир. Центра "Копенгаген. кон-
сенсус"] / Бьорн Ломборг // Экон. обозрение. – 2009. – 24 апр. – Р. 20.
(Vezi de asemenea Nr 2142)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


613.4 Igiena personală. Îmbrăcăminte

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


2238. Gavriliuc, Mihail. Primul proiect de telemedicină practică în RM / Mihail
Gavriliuc // Lit. şi arta. – 2009. – 2 apr. – P. 5.

2239. Ghidirim, Gheorghe. Sănătatea este recompensa ce le revine celor înţelepţi :


[interviu cu Gh. Ghidirim, preş. Ligii Medicilor din Moldova] / consemnare : Tamara Lupuşor
// Vocea poporului. – 2009. – 17 apr. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

2240. Бенеш, Олег. Проникновение вируса в Молдову возможно : [о вирусе сви-


ного гриппа : интервью с генер. дир. Нац. науч.-практ. центра превентив. медицины О.
Бенеш] / записал Владимир Тхорик // Молд. ведомости. – 2009. – 29 апр.

2241. Мельник, Анатолий. Вакцинация : легче предупредить, чем лечить : [ин-


тервью с зав. отд. общ. эпидемиологии Нац. науч.-практ. центра превентив. медицины

186
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

А. Мельник] / записала Анна Дорошенко // Кишин. обозреватель. – 2009. – 30 апр. – Р.


19.

2242. Тарнакин, Владимир. На сопках Маньчжурии : [об участнике рус.-яп. вой-


ны 1904-го г. гл. врача кишин. инфекц. больницы Тома Чорбэ(1864-1836)] / Владимир
Тарнакин, Татьяна Соловьева // Кишин. обозреватель. – 2009. – 2 апр. – Р. 21.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


2243. Safta, Vladimir. Principiul unicităţii : (aspecte din tezaurul şt. al prof. Vasile
Procopişin] / Vladimir Safta // Pro farmacia. – 2009. – Apr.-Mai (Nr 4/5). – P. 3.

615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Prepara-
te farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
2244. Belîi, Adrian. Accesibilitatea analgezicelor opioide pentru tratamentul durerii în
Republica Moldova. Pt. 2. Cât vom mai lăsa pacienţii să sufere? Or, disponibilitatea formei
orale de morfină, cantitatea permisă şi durata de prescriere / Adrian Belîi // Pro farmacia. –
2009. – Apr.-Mai (Nr 4/5). – P. 1-2. – Art. 1: Nr 2/3.

2245. Pîntea, Victor. Pegasys echivalează cu speranţa de viaţă şi îmbunătăţirea cali-


tăţii acesteia : interviu cu V. Pîntea, şef catedră "Boli infecţioase" a Fac. de perfecţionare a
medicilor, USMF "Nicolae Testemiţeanu" // Pro farmacia. – 2009. – Apr.-Mai (Nr 4/5). – P. 8.
(Vezi de asemenea Nr 2246)

616 Patologie. Medicină clinică


616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
2246. Pîntea, Victor. Pegasys echivalează cu speranţa de viaţă şi cu îmbunătăţirea
calităţii acesteia : [în tratamentul hepatitelor : interviu cu V. Pîntea, şef Catedră de boli infec-
ţioase a Fac. de perfecţionare a medicilor, USMF "Nicolae Testemiţanu" ] // Săptămîna. –
2009. – 17 apr. – P. 22.

2247. Палади, Наталья. Капризы желудка : [интервью с дир. мед. центра Ridi-
con Н. Палади] / записала Марина Шимановская // Кишин. обозреватель. – 2009. – 16
апр. – Р. 19.

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale,genitale


2248. Tănase, Adrian. Bolile de rinichi sânt legate de situaţia economică din ţară :
[interviu cu A. Tănase, şef catedră urologie şi nefrologie chirurgicală, USMF "Nicolae
Testemiţanu"] // Pro farmacia. – 2009. – Apr.-Mai (Nr 4/5). – P. 8.

187
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze


2249. Драгунов, Юрий. Игромания – это "дурные привычки"? "Тяжелая бо-
лезнь?" : [интервью с вице-президентом Альянса психотерапевтов Молдовы Ю. Дра-
гуновым] / записала Людмила Шимановская // Кишин. обозреватель. – 2009. – 2 апр. –
Р. 19.
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
2250. Ababii, Ion. Academicianul Gheorghe Ghidirim, septuagenar : [prof. de la Univ.
de Medicină şi Farmacie "N. Testemiţanu"] / Ion Ababii // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 24
apr. – P. 18.

2251. Benu, Aureliu. Academicianul Gheorghe Ghidirim, pedagog de excepţie şi nu


numai ... / Aureliu Benu // Univers pedagogic pro. – 2009. – 30 apr. – P. 8.

70 de ani de la naşterea savantului-chirurg Gheorghe Ghidirim


2252. [Academicianul Gheorghe Ghidirim : 70 de ani de la naştere] // Lit. şi arta. –
2009. – 23 apr. – P. 6-7. – Cuprins: Ce-au spus ursitoarele / Ion Ungureanu ; La jubileul de
70 de ani al academicianului Gheorghe Ghidirim / Vladimir Hotineanu ; Omul cu mâinile de
aur / Nicolae Dabija ; Iubite coleg Gheorghe Ghidirim ! / Ozea Rusu ; Gheorghe Ghidirim, /
Anatol Codru ; Un tezaurus al neamului românesc / Petru Soltan ; Gheorghe Ghidirim, sal-
vatorul ... / Andrei Strâmbeanu.

2253. Belâi, Liviu. Pâinea şi sarea acestui pământ ... : / Liviu Belâi ; fot. de Tudor
Ţopa // Pro farmacia. – 2009. – Apr.- Mai (Nr 4/5). – P. 7. ; Făclia. – 2009. – 25 apr. – P. 1-
2.

2254. Dabija, Nicolae. Omul cu mâinile de aur / Nicolae Dabija // Pro farmacia. –
2009. – Apr.- Mai (Nr 4/5). – P. 7.

2255. Чокой, Георге. Маэстро медицинского искусства : академику Георгию Ги-


дириму – 70 лет / Георге Чокой // Независимая Молдова. – 2009. – 24 апр. – Р. 11.

In memoriam Vasile Procopişin


2256. Adauji, Stela. Prezenţă perpetuă în farmacia moldavă / Stela Adauji // Pro far-
macia. – 2009. – Apr.-Mai (Nr 4/5). – P. 4.

2257. Belîi, Liviu. A fost odată ca niciodată : un om pre nume Vasile Procopoşin / Li-
viu Belîi // Pro farmacia. – 2009. – Apr.-Mai (Nr 4/5). – P. 1-2.

188
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2258. Ciobanu, Nicolae. Vasile Procopişin – har, suflet şi spirit consacrat farmaciei /
Nicolae Ciobanu, Tamara Cotelea // Pro farmacia. – 2009. – Apr.-Mai (Nr 4/5). – P. 4-6.

2259. Mohorea, Ilie. Neuitatul meu coleg, prieten şi conducător / Ilie Mohorea // Pro
farmacia. – 2009. – Apr.-Mai (Nr 4/5). – P. 4-6.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energeti-
ce. economie energetică
2260. Gumovschi, Andrei. Salcia energetică : [despre sursa alternativă de energie] /
Andrei Gumovschi // Vocea poporului. – 2009. – 3 apr. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

2261. Карпов, Борис. Свято место пусто не бывает : [ строительство угол. элек-
тростанции в Унгенах] / Борис Карпов // Коммерсант plus. – 2009. – 3 апр. – Р. 9. –
(Прил. "Энергетика"; Nr. 13).

622 Industrie minieră


622.3 Exploatări miniere specifice, pentru anumite minerale, minereuri, roci
2262. Maler, Mihai. ASCOM a aniversat 15 ani de activitate ! : [companie specializa-
tă în explorarea şi exploatarea zăcămintelor de petrol : interviu cu M. Maler, şef de cabinet
al preş. ASCOM Grup] / consemnare : Alina Guţu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 3 apr. –
P. 9. L. a puso la 662..

624 Construcţii civile în general


624.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor după material şi metoda de construcţie
2263. Baldovici, Vladimir. Cum va fi refăcut ceea ce s-a distrus? :[interviu cu V.
Baldovici, ministrul Construcţiilor şi Dezvoltării teritoriului din Rep. Moldova] : despre restabi-
lirea clădirilor Preşedinţiei şi a Parlamentului / consemnare : Ludmila Borisova // Comunis-
tul. – 2009. – 24 apr. – P. 6.

625 Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri


2264. Балдович, Владимир. Раз ухаб, два ухаб : [интервью с министром М-ва
Стр-ва и развития территорий В. Балдовичем] / записала Ольга Емельянова // Неза-
висимая Молдова. – 2009. – 2 апр. – Р. 5.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


2265. Koroli, Marat. Complexul locativ-comunal în penurie / Marat Koroli // Vocea
poporului. – 2009. – 10 apr. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

189
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

636.7 Câini
2266. Яковчук, Аля. Стерилизация кишиневских псов: процесс пошел / Аля
Яковчук // Молд. ведомости. – 2009. – 24 апр. – Р. 3.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare
2267. Ţâţu, Anatolie. Cum să alegem între plasmă şi LCD? / Anatolie Ţâţu // Făclia.
– 2009. – 4 apr. – P. 3.

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


2268. Beresteanu, Olesea. Olesea Beresteanu : "Când reuşeşti să ieşi învingător în
lupta cu sine satisfacţia este pe măsură : [interviu cu prezentatoarea emisiunii "Bună dimi-
neaţa", postul TV Moldova 1] / consemnare : Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 2
apr. – P. 8.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară
2269. Martin, Vasile. Elaborarea unei Strategii de dezvoltare a Căilor ferate din Mol-
dova ar constitui un fapt prin excelenţă salutar şi benefic pentru viitorul european al ţării /
Vasile Martin // Moldova suverană. – 2009. – 24 apr.

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


2270. Petrova, Marina. Expoziţiile – o investiţie avantajoasă din toate punctele de
vedere : [interviu cu M. Petrova, şefa Dir. Expoziţii şi Târguri a Camerei de Comerţ şi Indus-
trie a Moldovei] / pentru confirmare : Lia Cazacu // Dezvoltarea. – 2009. – 17 apr. – P. 2.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
2271. Таран, Ангелина. Виноделы умирают на пасху : [о молд. виноделах
Георгие Козубе и Анатолие Смолеве] / Ангелина Таран // Экон. обозрение. – 2009. –
24 апр. – Р. 23.

664.1/.2 Zahăr. Melasă. Glucoză etc. Amidon


2272. Магдыл, Георгий. Георгий Магдыл : "Надо переживать за общее дело,
как за свое" : [о реанимирование Дондюшан. сахар. з-да : интервью с руководителем

190
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ООО "МАГТ – Вест"] / записал Николай Устурой // Независимая Молдова. – 2009. – 23


апр.

666 Industria sticlei. Ceramică. Ciment şi beton


2273. Бабан, Олег. "Предприятия стекольной промышленности переживут кри-
зис" : [интервью с генер. дир. компании Glass Container Company О. Бабан] / записала
Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2009. – 24 апр. – Р. 18.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ( DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE.


TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
69.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor
2274. Новиков, Игорь. Кризис в строительной отрасли / Игорь Новиков // Молд.
ведомости. – 2009. – 7 апр.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


72 ARHITECTURĂ
2275. Босенко, Григорий. "Историческое наследие безвозвратно уходит от нас"
: [100 лет со дня смерти архитектора Алексея Щусева] / Григорий Босенко // Кишин.
обозреватель. – 2009. – 16 апр. – Р. 20.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


2276. Barbosa, Octavian. "Prin definiţie arta este un teritoriu laic al sacrului" : [inter-
viu cu O. Barbosa, critic de artă şi scriitor: reluat din ziarul "Lumina", 6 apr. 2009] // Flux
european : ed. de marţi. – 2009. – 7 apr. – P. 8-9.

2277. Colâbneac, Alexei. În pedagogie nu pot fi admise rebuturi : [interviu cu A.


Colâbneac, artist plastic] / consemnare : Ecaterina Deleu // Flux european : ed. de vineri. –
2009. – 10 apr. – P. 8.

2278. Jabinschi, Valeriu. "Pictura este un mod de viaţă" : [interviu cu V. Jabinschi,


artist plastic] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 17 apr.
– P. 8.

2279. Sârbu, Andrei. Andrei Sârbu: "Libertatea trebuie s-o cucereşti în fiecare zi" :
[interviu realizat cu artistul plastic în anul 1996] / interviu realizat de Emilia Gheţu // Capitala.
– 2009. – 15 apr. – P. 7.

191
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

2280. Колыбняк, Алексей. Алексей Колыбняк : "Я – мастеровой цеха" : [интер-


вью с худож.] / записала Татьяна Мигулина // Экон. обозрение. – 2009. – 3 апр. – Р. 30.

2281. Колыбняк, Алексей. Алексей Колыбняк : "Я не творческий работник, а


свободный художник" : [интервью с худож.] / записала Ирина Ляхова // Кишин. обозре-
ватель. – 2009. – 2 апр. – Р. 23.

2282. Перчинская, Ольга. Палитра любви : [интервью с худож. О. Перчинской] /


записала Аксиния Галкина // Независимая Молдова. – 2009. – 17 апр. – Р. 23.

78 MUZICĂ
2283. Calleya, Octav. "Revin, de fiecare dată, cu bucurie la Chişinău" : [interviu cu
dirijorul O. Calleya, prof. la Conservatorul de Muz. din Malaga, Spania] / consemnare : Eca-
terina Deleu // Flux european: ed. de vineri. – 2009. – 10 apr. – P. 8.

2284. Gherman, Doiniţa. Doiniţa Gherman : "Am acceptat provocarea şi mulţumesc


publicului pentru sprijin" : [interviu cu interpreta] / consemnare : Ecaterina Deleu // Flux eu-
ropean : ed. de vineri. – 2009. – 10 apr. – P. 12.

2285. Hristov, Alexandrina. "Arta nu are reguli" : [interviu cu A. Hristov, interpretă


din Rep. Moldova] / interviu realizat de Mihail Vakulovski // Flux european : ed. de marţi. –
2009. – 7 apr. – P. 11.
(Vezi de asemenea Nr 2372)

79 DIVERTISMENT
791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
2286. Bălan, Pavel. Pavel Bălan : "Să nu faci neamul de ruşine" : [dialog cu cineas-
tul, scriitorul şi fotograful] / interlocutor : Alecu Reniţă // Vocea poporului. – 2009. – 24 apr. –
P. 6. – Idem în lb. rusă.

2287. Матеуцэ, Аурелий. "Moldova-film" осваивает цифровые технологии : [ин-


тервью с генер. дир. киностудии "Moldova-film" А. Матеуцэ] / записал Сергей Замуруев
// Экон. обозрение. – 2009. – 24 апр. – Р. 28.

792 Teatru. Artă scenică


2288. Drucec, Vitalie. "Nu cred că Ionesco a scris o piesă despre o elevă care vine
să ia lecţii suplimentare" : [interviu cu V. Drucec, actor şi regizor la Teatrul "Eugene
Ionesco"] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 3 apr. – P.
8.

192
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2289. Sambriş, Veaceslav. "Una din problemele actorilor e lipsa de îndrăzneală" : in-
terviu cu V. Sambriş, actor la Teatrul "E. Ionesco" / consemnare : Constanţa Popa // Jurnal
de Chişinău. – 2009. – 10 apr. – P. 22.

2290. Ştefaniuc, Victor. "Micul spectator are posibilitatea să cunoască şi să percea-


pă lucrurile în comparaţie" : [interviu cu V. Ştefaniuc, dir. Teatrului Municipal de Păpuşi
"Guguţă"] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux european : ed. de marţi. – 2009. – 7 apr. – P.
10.

2291. Каминская, Лидия. Монолог длиною в жизнь : [о творчестве актера Михая


Волонтир] / Лидия Каминская // Независимая Молдова. – 2009. – 24 апр. – Р. 23.

2292. Шоломей, Лилия. Творческий человек в процессе роста : [интервью с


oпер. певицей Л. Шоломей] / записала Татьяна Степанова // Молд. ведомости. – 2009.
– 3 апр. – Р. 10.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


2293. Caraulan, Ştefan. Ştefan Caraulan: "Locul 7 ne satisface" : [interviu cu jucăto-
rul echipei CSCA-Rapid] / consemnare : Mihai Sandu // Sport plus. – 2009. – 14 apr. – P.
10.

2294. Chiriac, Vasile. Vasile Chiriac: "Sportivii susţin programul de revitalizare a


sportului, elaborat de AMN, deoarece îşi amintesc cu drag cum, pe parcursul a 11 ani, Se-
rafim Urechean a stimulat sportul în capitală" : [interviu cu preş. Asoc. sportivilor – membri
al Alianţei "Moldova Noastră"] / consemnare : Elena Gherghelaş // Alianţa Moldova Noastră.
– 2009. – 3 apr. – P. 8 ; Альянс Moldova Noastră. – 2009. – 3 апр. – P. 8.

2295. Juravschi, Nicolae. Nicolae Juravschi : "Să gestionăm schimbul de generaţii


cît mai benefic pentru sportul naţional" : [interviu cu preş. Com. Naţ. Olimpic] / consemnare :
Marcel Toma // Sport plus. – 2009. – 14 apr. – P. 8-9.

2296. Pînzaru, Victor. Victor Pînzaru : "Specificul meu este că mă relaxez muncind"
: [interviu cu biatlonistul] / consemnare : Vladimir Maftei // Sport plus. – 2009. – 14 apr. – P.
6.

2297. Rebeja, Radu. Radu Rebeja : "La echipa naţională vor apărea tot mai mulţi ju-
cători tineri" : [interviu cu ex-căpitanul echipei naţ.] / consemnare : Vladimir Maftei // Sport
plus. – 2009. – 7 apr. – P. 12.

2298. Şleagun, Vasile. Baschetul moldovenesc la ora bilanţului : [rap. prez. de către
V. Şleagun, preş. al Federaţiei Moldoveneşti de Baschet, în cadrul adunării de dare de
seamă şi alegeri] / consemnare : Vadim Iutiş // Sport plus. – 2009. – 7 apr. – P. 3.

193
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

2299. Tabanov, Ivan. Ivan Tabanov : “Dacă reuşim să marcăm, avem toate şansele
să jucăm finala" : [interviu cu antrenorul interimar al formaţiei Zimbru Chişinău] / consemna-
re : Vladimir Maftei // Sport plus. – 2009. – 29 apr. – P. 11.

2300. Un om pe altarul învăţământului : [Andrei Neagu, preş. al Asoc. Sportive Be-


nevolă "Burevestnik"] // Sport plus. – 2009. – 22 apr. – P. 8.

2301. Банару, Максим. Кто представит Молдову в Лиге Европы? / Максим


Банару // Молд. ведомости. – 2009. – 24 апр. – Р. 5.

2302. Банару, Максим. Молдавский волейбол : через тернии к вершинам / Мак-


сим Банару // Молд. ведомости. – 2009. – 17 апр. – Р. 5.

2303. Банару, Максим. Поможет ли государство спорту? / Максим Банару //


Молд. ведомости. – 2009. – 3 апр. – Р. 9.

2304. Журавский, Николай. Николай Журавский: "НОК Молдовы ратует за чис-


тый спорт" : [интервью с президентом Нац. Олимп. Ком. Молдовы] / записал Эдуард
Чобану // Молд. ведомости. – 2009. – 10 апр. – Р. 5.

2305. Молдован, Олег. Олег Молдован : "В стрельбе побеждает тот, у кого мо-
тивация сильнее" : [интервью с генер. секретарем Федерации стрельбы Молдовы] /
записал Эдуард Чобану // Кишин. обозреватель. – 2009. – 30 апр. – Р. 20.

2306. Паскару, Николай. Древняя молдавская борьба Voievod объединяет


спортсменов разных стран : [интервью с президентом нац. Федерации Voievod Мол-
довы Н. Паскару] / записал Ион Албу // Кишин. обозреватель. – 2009. – 2 апр. – Р. 18.

2307. Перчун, Роман. Женский футбол : долой стереотипы ! : [интервью с пре-


зидентом Ассоц. жен. футбола Молдовы Р. Перчун] / записал Эдуард Чобану // Кишин.
обозреватель. – 2009. – 23 апр. – Р. 18.

2308. Попов, Алексей. Мания молдавского сквоша / Алексей Попов // Молд. ве-
домости. – 2009. – 24 апр. – Р. 5.

2309. Сырбу, Андрей. Новые удары по молдавскому футболу : [по поводу уча-
стия нац. сбор. Молдовы в отбороч. цикле чемпионата мира-2010] / Андрей Сырбу //
Молд. ведомости. – 2009. – 3 апр. – Р. 9.

194
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2310. Такот, Сергей. Сергей Такот: "Пытаюсь выучить греческий язык" : [интер-
вью с молд. футзалистом] / записал Андрей Сырбу // Молд. ведомости. – 2009. – 17
апр. – Р. 5.

2311. Урсатый, Сергей. Волан над Молдовой : [интервью с секретарем Феде-


рации бадминтона Молдовы С. Урсатым] / записал Ион Албу // Кишин. обозреватель.
– 2009. – 9 апр. – Р. 18.

2312. Чобану, Эдуард. В поисках футбольного счастья : [трансфер. политикa] /


Эдуард Чобану // Кишин. обозреватель. – 2009. – 16 апр. – Р. 18.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
2313. Bojoga, Eugenia. "Limba care ne uneşte" sau denumirea confuză a limbii (ro-
mâne) / Eugenia Bojoga // Contrafort. – 2009. – Mart. – Apr. (Nr 3/4). – P. 14.

2314. Liulenov, Inga. Cheia comunicării : [pe marginea cărţii "Cheia comunicării : uti-
lizarea verbelor în vorbire" de Tamara Cazacu şi Iulia Iordăchescu, Ch., ed. Integritas, 2008]
/ Inga Liulenov, Valentina Corobcă // Univers pedagogic pro. – 2009. – 9 apr. – P. 8.

811.14 Limba greacă (elenă)


2315. Codreanca, Lidia. Evrica ! – un manual de neogreacă : [pe marginea vol.
"Limba neogreacă pentru alolingvi" de Elena Junghietu şi Adela Manoli, Ch., 2007] / Lidia
Codreanca // Lit. şi arta. – 2009. – 9 apr. – P. 8.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.112.2 Literatură germană
2316. Wichner, Ernest. Trei poezii ; Recidivări ; Fraza castanilor ; Trakl în exil ;
Germania asta : [versuri] / Ernest Wichner ; trad. din germ. de Nora Iuga // Contrafort. –
2009. – Mart.-Apr. (Nr 3/4). – P. 29.

821.135.1 Literatură română


2317. Agârbiceanu, Ion. Măgăruşul : [legendă biblică adapt.] / Ion Agârbiceanu //
Florile dalbe. – 2009. – 16 apr. – P. 4.

195
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

2318. Blaga, Lucian. Elanul insulei (13-15) : [maxime] / Lucian Blaga // Florile dalbe.
– 2009. – 2, 9, 16 apr. – P. 3. – Va urma.

2319. Codruţ, Mariana. Cârtiţa de la Prut : poem / Mariana Codruţ // Contrafort. –


2009. – Mart. – Apr. (Nr 3/4). – P. 3.

2320. Coşbuc, George. Primăvara : [versuri] ; Jucăriile celui cuminte ; Rea de plată ;
La Paşti ; Iisus la împăratul : [poeme] / George Coşbuc // Florile dalbe. – 2009. – 2 apr. – P.
1, 8.

2321. Dumitrescu, George. Muguri : [versuri] / George Dumitrescu // Florile dalbe. –


2009. – 9 apr. – P. 1.

2322. Gyr, Radu. Cântec pentru înainte ; Jnepii : [versuri] / Radu Gyr // Flux euro-
pean : ed. de vineri. – 2009. – 17 apr. – P. 1.

2323. Gyr, Radu. Îndemn la luptă ; Jnepii : [versuri] / Radu Gyr // Flux european: ed.
de marţi. – 2009. – 7 apr. – P. 1.

2324. Gyr, Radu. Metanie : [versuri] / Radu Gyr // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 17
apr. – P. 24.

2325. Gyr, Radu. Ne vom întoarce într-o zi : [versuri] / Radu Gyr // Natura. – 2009. –
Apr. (Nr 4). – P. 10.

2326. Militaru, Vasile. Divina zidire : [versuri] / Vasile Militaru // Altarul credinţei. –
2009. – 16 apr.

2327. Paler, Octavian. Interviu cu Dumnezeu : meditaţie / Octavian Paler // Florile


dalbe. – 2009. – 16 apr. – P. 7.

2328. Paler, Octavian. Un debut ratat : [fragm. din vol. "Viaţa ca o coridă"] / Octavian
Paler // Florile dalbe. – 2009. – 9 apr. – P. 8.

2329. Păunescu, Adrian. Polcovnicul roşu : [versuri] / Adrian Păunescu // Lit. şi arta.
– 2009. – 23 apr. – P. 4 ; Timpul de dimineaţă. – 2009. – 24 apr. – P. 24.

2330. Păunescu, Adrian. Psalm pentru Basarabia ; Depărtată Basarabia : [versuri] /


Adrian Păunescu // Lit. şi arta. – 2009. – 9 apr. – P. 4.

196
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2331. Păunescu, Adrian. Ziduri : [versuri] / Adrian Păunescu // Lit. şi arta. – 2009. –
30 apr. – P. 1.

2332. Pillat, Ion. De-o să fie raiul : [versuri] / Ion Pillat // Florile dalbe. – 2009. – 16
apr. – P. 1.

2333. Pop, Aurelia. Hristos a înviat ! : [versuri] / Aurelia Pop // Florile dalbe. – 2009.
– 16 apr. – P. 4.

2334. Voiculescu, Vasile. Iisus din copilărie : [versuri] / Vasile Voiculescu // Florile
dalbe. – 2009. – 16 apr. – P. 7.

821.135.1(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord


2335. Tărâţeanu, Vasile. Spovedanie : [versuri] / Vasile Tărâţeanu // Natura. – 2009.
– Apr. (Nr 4). – P. 6.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


2336. Afanasiu, Sergiu. Duminica floriilor : [versuri] / Sergiu Afanasiu // Tribuna copi-
ilor. – 2009. – 9 apr. – P. 1.

2337. Alexeev-Martin, Loghin. Topografia carelor cu proşti ; Postelectorală : [epi-


grame] / Loghin Alexeev-Martin // Lit. şi arta. – 2009. – 2 apr. – P. 8.

2338. Anton, Ion. S-au atrofiat sufletele? : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. –
2009. – 9 apr. – P. 5.

2339. Bajureanu, Ion. Acum : [versuri] / Ion Bajureanu // Lit. şi arta. – 2009. – 16 apr.
– P. 6.

2340. Bajureanu, Ion. Rugăciune pentru poporul meu : [versuri] / Ion Bajureanu // Lit.
şi arta. – 2009. – 2 apr. – P. 5.

2341. Bălan, Cătălina. Cămăşile lui Dumnezeu : [versuri] / Cătălina Bălan // Contra-
fort. – 2009. – Mart. – Apr. (Nr 3/4). – P. 15.

2342. Bâlici, Gheorghe. Cireşe la vârsta a treia ; Pedeapsă biblică : [epigrame] /


Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 17 apr. – P. 24.

2343. Bâlici, Gheorghe. La un concurs de mis-uri ; Permanenţă : [epigrame] / Ghe-


orghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 14 apr. – P. 16.

197
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

2344. Bâlici, Gheorghe. Misterioasa ştiinţă medicală ; Optimism ; Soluţie ; Femeia cu


cea mai veche profesie : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 7 apr.
– P. 16 ; 10 apr. – P. 24.

2345. Bâlici, Gheorghe. Precauţie electorală ; Tenacitate : [epigrame] / Gheorghe


Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 3 apr. – P. 24.

2346. Bâlici, Gheorghe. Unui ins needucat de la TV ; Adolescentină : [epigrame] /


Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 24 apr. – P. 24.

2347. Bejenaru, Ion. Răsplata domnească : legendă / Ion Bejenaru // Florile dalbe. –
2009. – 2 apr. – P. 4.

2348. Beşleagă, Vladimir. Voci 2 sau Misterioasele sfere : (pt. a 2-a) / Vladimir Beş-
leagă // Contrafort. – 2009. – Mart. – Apr. (Nr 3/4). – P. 27. – Contin. Începutul: Ian. – Febr.
(Nr 1/2).

2349. Bivol, Zina. Plângi, Basarabie ... : [versuri] / Zina Bivol // Lit. şi arta. – 2009. –
2 apr. – P. 2.

2350. Bobeică, Constantin. Doamne, luminează acest popor : [rugă în versuri] /


Constantin Bobeică // Lit. şi arta. – 2009. – 2 apr. – P. 8.

2351. Burov, Ştefan. Incendiu : [epigramă] / Ştefan Burov // Lit. şi arta. – 2009. – 16
apr. – P. 4.

2352. Butnaru, Leo. Mumiile neliniştilor : [cosmogramă] / Leo Butnaru // Contrafort. –


2009. – Mart. – Apr. (Nr 3/4). – P. 12-13.

2353. Calamanciuc, Gheorghe. Bunelul şi renegatul : [versuri] / Gheorghe


Calamanciuc // Lit. şi arta. – 2009. – 16 apr. – P. 6.

2354. Caloianu, Silvia. Aceasta nu este o reţetă ; ziua de ieri ; spre poarta consula-
tului ro ; bună seara Bucureşti ; jurnal cu liliac alb şi de tot felul ; mesaj de la tine ; mesaj de
la fata mea ; de rău despre mine ; şi totuşi respiră : [versuri] / Silvia Caloianu // Contrafort. –
2009. – Mart. – Apr. (Nr 3/4). – P. 7.

2355. Chiriac, Teo. L-am văzut : [versuri] / Teo Chiriac // Timpul de dimineaţă. –
2009. – 3 apr. – P. 32.

2356. Ciobanu, Ion. Peisaj basarabean : [epigramă] / Ion Ciobanu // Lit. şi arta. –
2009. – 2 apr. – P. 8.

198
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2357. Ciobanu, Vitalie. Taxiul de noapte : [povestire] / Vitalie Ciobanu // Contrafort. –


2009. – Mart. – Apr. (Nr 3/4). – P. 22-24. – Va urma.

2358. Ciocanu, Anatol. Cartea zeilor : [versuri] / Anatol Ciocanu // Timpul de dimi-
neaţă. – 2009. – 10 apr. – P. 23.

2359. Cojocaru, Sergiu. Avem ce dăm ; (R)Evoluţie ; Taurul : [epigrame] / Sergiu


Cojocaru // Lit. şi arta. – 2009. – 2 apr. – P. 8.

2360. Cojocaru, Sergiu. Rezultate electorale : [epigramă] / Sergiu Cojocaru // Lit. şi


arta. – 2009. – 16 apr. – P. 8.

2361. Cojocaru, Vladimir. Promisiuni electorale : [epigramă] / Vladimir Cojocaru //


Lit. şi arta. – 2009. – 2 apr. – P. 8.

2362. Diordiev, Ion. Călătorind pe drumul vieţii, am cules nişte poveţe : [versuri] / Ion
Diordiev // Florile dalbe. – 2009. – 9 apr. – P. 8.

2363. Diordiev, Ion. Rugă către Dumnezeu pentru alegători ; Sfat alegătorului : [epi-
grame] / Ion Diordiev // Lit. şi arta. – 2009. – 2 apr. – P. 8.

2364. Diviza, Ion. Axioma electorală a comuniştilor ; R. Moldova, 2009 ; Doleanţă


preelectorală ; Noi alegeri : [epigrame] / Ion Diviza // Lit. şi arta. – 2009. – 2 apr. – P. 8.

2365. Diviza, Ion. Fiului avansat în post ; Comuniştii au inclus în listele electorale su-
flete moarte : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 8, 9 apr. – P. 8.

2366. Diviza, Ion. Nu haină, ci persoană ; Câştigul ţăranilor : [epigrame] / Ion Diviza
// Timpul de dimineaţă. – 2009. – 1, 2 apr. – P. 8.

2367. Diviza, Ion. Postelectorală ; Alegătorii de la Moldova, 2009 : [epigrame] / Ion


Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 6, 7 apr. – P. 8.

2368. Diviza, Ion. Salvarea pe "Agonia" ; Unui cadavru politic ; Postelectorală ; Mol-
dova protejată : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 13, 14, 15, 16 apr.
– P. 8.

2369. Diviza, Ion. Voronin depistează "tablouri furate" ; Postelectorală : [epigrame] /


Ion Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 29, 30 apr. – P. 8.

199
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

2370. Doni, Gheorghe. Renaşti, Basarabie ... : [versuri] / Gheorghe Doni // Lit. şi ar-
ta. – 2009. – 16 apr. – P. 8.

2371. Guţu-Bârcă, Vera. Harul divin ; Înstrăinatul dor de casă ; Măcar în vis ... ; pe
cerul învierii ; Venirea lui Mesia : [versuri] / Vera Guţu-Bârcă // Lit. şi arta. – 2009. – 23 apr.
– P. 5.

2372. Munteanu, Constantin. O, toamnă, cu rouă sclipindă ! : (scrisoare pentru Ni-


colae Sulac) / Constantin Munteanu // Flux european: ed. de vineri. – 2009. – 24 apr. – P. 3.

2373. Partole, Claudia. ... continuăm să iubim cu aceeaşi speranţă ... : [versuri] /
Claudia Partole // Lit. şi arta. – 2009. – 16 apr. – P. 6.

2374. Petrea, George. Plânge cerul : [versuri] / George Petrea // Lit. şi arta. – 2009.
– 23 apr. – P. 3.

2375. Plăieşu, Raisa. Rugă : [versuri] / Raisa Plăieşu // Florile dalbe. – 2009. – 16
apr. – P. 5.

2376. Pogor, Lidia. Sfintele Paşti : [versuri] / Lidia Pogor // Făclia. – 2009. – 18 apr.
– P. 2.

2377. Portas, Valentin. Lupul vegetarian ; Vulpea şi coţofana : [fabule] / Valentin


Portas // Lit. şi arta. – 2009. – 2 apr. – P. 8.

2378. Puică, Grigore. De la bine la mai bine : [epigramă] / Grigore Puică // Lit. şi ar-
ta. – 2009. – 2 apr. – P. 8.

2379. Scobioală, Aurel. Când doi se ceartă : [povestire] / Aurel Scobioală // Florile
dalbe. – 2009. – 9 apr. – P. 4.

2380. Sobietsky, Ludmila. Primăvara : [versuri] / Ludmila Sobietsky // Florile dalbe.


– 2009. – 2 apr. – P. 4.

2381. Strâmbeanu, Andrei. Săptămâna patimilor la Chişinău : [versuri] / Andrei


Strâmbeanu // Lit. şi arta. – 2009. – 23 apr. – P. 1.

2382. Tarlapan, Efim. "Ţara mea, româno-dacă ..." ; Statele : [epigrame] / Efim
Tarlapan // Lit. şi arta. – 2009. – 2 apr. – P. 8.

200
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2383. Toma, Vasile. Pelerin modern ; Rugă pentru noi : [versuri] / Vasile Toma // Lit.
şi arta. – 2009. – 23 apr. – P. 3.

2384. Tomşa, Sergiu. Folclor electoral ; Gunoi : [versuri satirice] / Sergiu Tomşa //
Lit. şi arta. – 2009. – 2 apr. – P. 8.

2385. Traianus. Paştele : [versuri] / Traianus // Tribuna copiilor. – 2009. – 16 apr. –


P. 1.

2386. Traianus. Poeme noi / Traianus // Lit. şi arta. – 2009. – 30 apr. – P. 5. – Cu-
prins : "La revedere, dragostea mea veche ..." ; Poem smuls din acum ; Ultimul stingher ;
Verdict ; Recviem antum ; Cântec de-apocalipsă ; Baladă pe nou ; Cântec de copac ; Gră-
dina ascunsă ; Carte de răni ; Catren mereu ; Arcaşii ; Clasic ; Cântec ; Vine-un cuvânt ;
Psalm îngânat ; Întoarcerea în viitor ; Vis albastru ; Balada lui Traianus.

2387. Tropoţel, Gheorghe. Mă tem : [parodii pe marginea versurilor Luminiţei


Dascălu] / Gheorghe Tropoţel // Lit. şi arta. – 2009. – 2 apr. – P. 8.

2388. Ţurcanu, Nicolae. Drag îmi eşti ... : [versuri] / Nicolae Ţurcanu // Făclia. –
2009. – 18 apr. – P. 8.

2389. Ţurcanu, Nicolae. Maxime : [versuri] / Nicolae Ţurcanu // Făclia. – 2009. – 11


apr. – P. 16.

2390. Urschi, Gheorghe. Scrisoare către celălalt tărâm : [versuri] / Gheorghe Urschi
// Lit. şi arta. – 2009. – 23 apr. – P. 4.

2391. Vasilcău, Traian. O jertfă întru înviere : [versuri] / Traian Vasilcău // Lit. şi arta.
– 2009. – 16 apr. – P. 4.

2392. Vasilcău, Traian. O jertfă întru înviere : [versuri] / Traian Vasilcău // Ziarul de
gardă. – 2009. – 16 apr. – P. 4.

2393. Vieru, Grigore. Discurs electoral : [versuri] / Grigore Vieru // Lit. şi arta. – 2009.
– 2 apr. – P. 1.

2394. Zavtoni, Eugen. Ţării mele ; Partidului comunist ; Memorialul din Chişinău ;
Televiziunii publice ; Ce vremuri ... : [epigrame] / Eugen Zavtoni // Lit. şi arta. – 2009. – 2
apr. – P. 8.

821.161.1 Literatură rusă

201
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

2395. Brodski, Iosif. Dialog între Maica Domnului şi Iisus Hristos : [versuri] / Iosif
Brodski ; trad. de Spiridon Vangheli // Pro farmacia. – 2009. – Apr.-Mai (Nr 4/5). – P. 1.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


2396. Мардарь, Ион. Эти глаза напротив … : рассказ / Ион Мардарь // Незави-
симая Молдова. – 2009. – 24 апр. – Р. 10.

821.162.1 Literatură poloneză


2397. Kuczok, Wojciech. Mizeria : fragm. de roman :[trad. din poloneză]/ Wojciech
Kuczok // Contrafort. – 2009. – Mart. – Apr. (Nr 3/4). – P. 19.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.112.2.0 Literatură germană
2398. Franck, Julia. Julia Franck: "Eu îi permit cititorului să observe lucrurile cu
ochiul său lăuntric" : [interviu cu scriitoarea germ.] / interviu realizat de Susanne Geu ; trad.
şi adapt. : Corina Gârlă // Contrafort. – 2009. – Mart. – Apr. (Nr 3/4). – P. 28.

821.135.1.0 Literatură română


2399. Chiper, Grigore. Simplitatea în vogă : [pe marginea vol. de poezie "Un ano-
timp în Berceni" de Claudiu Komartin, Ch., ed. Cartier, 2009] / Grigore Chiper // Contrafort.
– 2009. – Mart. – Apr. (Nr 3/4). – P. 5.

2400. Creţu, Bogdan. Simplitatea elaborată : [pe marginea vol. de povestiri "Celelal-
te poveşti de dragoste" de Lucian Dan Teodorovici, Iaşi, Polirom, 2009] / Bogdan Creţu //
Contrafort. – 2009. – Mart. – Apr. (Nr 3/4). – P. 10.

2401. Diaconu, Mircea A. Ce se mai poate spune după Max Blecher? : [pe marginea
creaţiei scriitorului român din Botoşani (1909-1938) Max Blecher] / Mircea A. Diaconu //
Contrafort. – 2009. – Mart. – Apr. (Nr 3/4). – P. 4.

2402. Manolescu, Nicolae. Polemici şi pamflete : [în lit. rom.] / Nicolae Manolescu //
Moldova suverană. – 2009. – 2 apr.

2403. Stănilă, Monica. "Acolo unde nu e decât exhibiţionism, nu mai vorbim de artă"
: interviu cu poeta M. Stănilă, membră a Cenaclului "Pavel Dan" din Timişoara / consemna-
re : Ecaterina Deleu // Flux european: ed. de marţi. – 2009. – 14 apr. – P. 10.

2404. Vişniec, Matei. Matei Vişniec : "Republica Moldova este o rană deschisă în
spaţiul latinităţii" : [fragm. din interviul cu dramaturgul : reluat din "Cotidianul", 2009, Nr 3] /
interviu realizat de Alina Purcaru // Contrafort. – 2009. – Mart. – Apr. (Nr 3/4). – P. 21-22.

202
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


2405. Apetri, Dumitru. Valorificări literare interbelice : [pe marginea vol. "Icoane ba-
sarabene. Proză scurtă din anii 1918-1940", Ch., 2007 şi "Itinerar arhivistic: Interpretări ist.-
literare, schiţe şi portrete scriitoriceşti", Ch., 2008 de Sava Pânzaru] / Dumitru Apetri // Fă-
clia. – 2009. – 4 apr. – P. 8.

2406. Belâi, Liviu. Vasile Şoimaru, unul dintre noi – unicul dintre noi ... : [60 de ani
de la naşterea publicistului] / Liviu Belâi // Lit. şi arta. – 2009. – 30 apr. – P. 6.

2407. Ciocanu, Ion. Neuitarea lui Ion Bolduma : [pe marginea cărţii "Să nu uitaţi de
mine" de Ion Bolduma, Ch., ed. "Lumina", 2005] / Ion Ciocanu // Florile dalbe. – 2009. – 2
apr. – P. 7.

2408. Dabija, Nicolae. El învaţă orbii să vadă, surzii să audă şi proştii să gândească
: [pe marginea creaţiei poetice a economistului Vasile Şoimaru] / Nicolae Dabija // Lit. şi
arta. – 2009. – 30 apr. – P. 6.

2409. Leahu, Nicolae. "La noi nesimţirea e o vocaţie !" : interviu cu scriitorul Nicolae
Leahu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 17 apr. – P. 22.

2410. Nedelcea, Tudor. Întâlniri cu dumnezeiescul poet : in memoriam poetului Gri-


gore Vieru / Tudor Nedelcea // Lit. şi arta. – 2009. – 30 apr. – P. 4.

2411. Palladi, Tudor. Calea iubirii, sau Supremaţia divină a sufletului : [pe marginea
romanului "Noaptea Sfântului Andrei" de Ion Vicol] / Tudor Palladi // Lit. şi arta. – 2009. – 23
apr. – P. 4.

2412. Partole, Claudia. Când prietenii trec în veşnicie ... : [in memoriam scriitorului
Gheorghe Gheorghiu] / Claudia Partole // Lit. şi arta. – 2009. – 9 apr. – P. 4.

2413. Prohin, Victor. O carte care te îndeamnă spre cărţi : [pe marginea vol. "Sala-
horind ..." de Ion Ciocanu, Ch., ed. Phoenix, 2008] / Victor Prohin // Florile dalbe. – 2009. –
16 apr. – P. 8.

2414. Răileanu, Vitalie. "Acordajul" poeziei şi lealităţii : [pe marginea vol. de poezie
"Când s-au fost spus Îngerii" de Traianus(Traian Vasilcău), Ch., ed. Epigraf, 2009] / Vitalie
Răileanu // Lit. şi arta. – 2009. – 30 apr. – P. 5.

203
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

2415. Răileanu, Vitalie. Dincolo de timpul trecut al manuscriselor de poezie : [pe


marginea vol. "Feţele nevăzute ale manuscriselor de poezie" de Mihail Dolgan, Ch., Tipogr.
Centrală, 2008] / Vitalie Răileanu // Lit. şi arta. – 2009. – 23 apr. – P. 4.

2416. Răileanu, Vitalie. Taina poeziei înseşi : [pe marginea vol. de poezii "Turnul de
fildeş înclinat" de Grigore Chiper, Bucureşti, ed. "Vinea", 2005] / Vitalie Răileanu // Lit. şi
arta. – 2009. – 16 apr. – P. 7.

2417. Rusu, Nicolae. Miracolul regăsirii rădăcinilor : [pe marginea creaţiei publicisti-
ce a savantului-economist Vasile Şoimaru] / Nicolae Rusu // Lit. şi arta. – 2009. – 30 apr. –
P. 6.

2418. Ţurcanu, Lucia. Arta de a numi : [pe marginea vol. de poeme "Nenumitul" de
Nicolae Leahu, Iaşi, ed. Fundaţiei Culturale Poezia, 2008] / Lucia Ţurcanu // Contrafort. –
2009. – Mart. – Apr. (Nr 3/4). – P. 11.
(Vezi de asemenea Nr 2286)

70 de ani de la naşterea scriitorului Ion Gheorghiţă


2419. Apetri, Dumitru. Un îndrăgostit de viaţă şi de frumos / Dumitru Apetri // Lit. şi
arta. – 2009. – 9 apr. – P. 5.

2420. Cimpoi, Mihai. (Re)întemeierea firii / Mihai Cimpoi // Lit. şi arta. – 2009. – 9
apr. – P. 5.

2421. Ciocanu, Anatol. Un visător cu aripi frânte / Anatol Ciocanu // Lit. şi arta. –
2009. – 9 apr. – P. 5.

2422. Tamazlâcaru, Elena. Ion Gheorghiţă şi grija-i pentru cordonul ombilical al fru-
museţii albe de crin : [pe marginea creaţiei scriitorului] / Elena Tamazlâcaru // Lit. şi arta. –
2009. – 9 apr. – P. 5.

821.161.1(478).0 Literatură rusă din Republica Moldova


2423. Каюров, Георгий. Георгий Каюров : "Наша цель – восстанавливать цех
мастеров слова" : [интервью с писателем] / записали: Олег Дашевский, Марк Сапож-
ников // Коммерсант plus. – 2009. – 10 апр. – Р. 13.

821.162.1.0 Literatură poloneză


2424. Ciobanu, Vitalie. Europa lui Andrzej Stasiuk : [pe marginea vol. "Călătorind
spre Babadag" de Andrzej Stasiuk, Bucureşti, RAO, 2007] / Vitalie Ciobanu // Contrafort. –
2009. – Mart. – Apr. (Nr 3/4). – P. 19-20.

204
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2425. Kuczok, Wojciech. Un antialbum de familie : [interviu cu W. Kuczok, scriitor


polonez : reluat din rev. "Observator cultural", 2008, 6-12 noiemb.] / interviu realizat de Ovi-
diu Şimonca // Contrafort. – 2009. – Mart. – Apr. (Nr 3/4). – P. 19.

2426. Sprânceană, Vitalie. Romanul unei lumi neadaptate : [pe marginea romanului
"Mizeria" de Wojciech Kuczok, Polirom, 2008] / Vitalie Sprânceană // Contrafort. – 2009. –
Mart. – Apr. (Nr 3/4). – P. 18.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Mazur, Ion. Un mare ierarh – Antim Nica. - Vezi Nr 1887.

929.5 Genealogie
(Vezi Nr 2149)
93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
2427. Vizer, Boris. Metodologia ştiinţei contemporane : [pe marginea vol. "Metodolo-
gia istoriei" (Ch., 2007) şi "Introducere în metodologia juridică" (Ch., 2008) de Anton Moraru]
/ Boris Vizer, Gheorghe Cernea // Făclia. – 2009. – 25 apr. – P. 7.

930.25 Arhivistică. Arhive


2428. Moraru, Alexandru. Arhivele statului văzute din interior (3) / Alexandru Moraru
// Lit. şi arta. – 2009. – 30 apr. – P. 7. – Art. 1 : 9 oct. 2008.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(100) Istorie universală
2429. Platon, Alexandru-Florin. Imperialismul studiilor medievale. În Franţa : [pe
marginea vol. "Etre historien du Moyen Age au XXI siècle", Sorbonne, 2008] / Alexandru-
Florin Platon // Contrafort. – 2009. – Mart. – Apr. (Nr 3/4). – P. 6.

94(470) Istoria Rusiei


94(478) Istoria Republicii Moldova
2430. Creangă, Ovidiu. Cum am scăpat de Siberia : [pe marginea evenimentelor din
anii 40 ai sec. 20] / Ovidiu Creangă // Natura. – 2009. – Apr. (Nr 4). – P. 5.

205
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2009 ≡ Magazine article annals Nr 4-2009

2431. Dabija, Nicolae. Legământ pentru viitor : (discurs de la manifestarea 27 martie


– zi a Unirii Basarabiei cu Patria-Mamă, România) / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2009. – 2
apr. – P. 2.

2432. Ungureanu, Ion. Ion Ungureanu : "Basarabia mai are un cuvânt greu de spus
în istoria neamului şi ea îl va spune ..." : (discurs de la manifestarea 27 martie – zi a Unirii
Basarabiei cu Patria-Mamă, România) // Lit. şi arta. – 2009. – 2 apr. – P. 3.

2433. Старостенко, Петр. Седая обитель : [из истории монастыря близ с. Вэр-
зэрешть, Ниспорен. р-на ] / Петр Старостенко, Татьяна Соловьева // Кишин. обозрева-
тель. – 2009. – 23 апр. – Р. 21.

2434. Шорников, Петр. Иные поля новейшей истории : интервью с историком


П. Шорниковым / беседовала Нелли Торня // Кишин. новости. – 2009. – 24 апр. – Р. 3.

94(498) Istoria României


2435. Cohen, Baruch. Baruch Cohen : "Nu voi ierta niciodată România" : [pe margi-
nea pogromului din 21-23 ian. 1941 de la Bucureşti : interviu cu supravieţuitorul Holocaustu-
lui : reluat din "Ziua"] / consemnare : George Coman // Moldova suverană. – 2009. – 23 apr.

206
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 4-2009


Blecher, Max 2401
A Bobeică, Constantin 2350
Ababii, Ion 2250 Boboc, Elena 2159
Adauji, Stela 2256 Bogatu, Petru 2001-03
Afanasiev,Vlad 1941 Bojoga, Eugenia 2313
Afanasiu, Sergiu 2336 Bolduma, Ion 2407
Agârbiceanu, Ion 2317 Borisova, Ludmila 2263
Alexeev-Martin, Loghin 2337 Borzin, Galina 2178
Amihalachioaie, Valentina 2210 Brodski, Iosi 2395
Andoni, Lidia 2157 Buburuz, Petru 1883
Andrei, Raia 2066, 2068 Budescu, Iulian 1884
Anestiadi, Vasile 1912 Budza, Oleg 2057
Anton, Ion 2338 Bulat, Ion 2066
Apetri, Dumitru 2405, 2419 Bulat, Nicolae 2234
Axenti, Ion 2056 Bulmaga,Valentina 2203
Burbulea, Gheorghe 2058, 2067
B Burea, Irina 2004, 2118-19, 2129-30, 2235
Baciu,Valentina 2037 Burlacu, Geta 1918
Bajureanu, Ion 2339-40 Burov, Ştefan 2351
Baldovici, Vladimir 2263 Butnaru, Leo 2352
Balica, Elena 2158 C
Banari, Alexandru 1915
Bandalac, Valentin 2069 Calamanciuc, Gheorghe 2353
Barbosa, Octavian 2276 Calleya, Octav 2283
Batîrnac, Marina 2211 Caloianu, Silvia 2354
Bălan, Cătălina 2341 Caraulan, Ştefan 2293
Bălan, Pavel 2286 Carp, Mirabela 1920
Băsescu, Traian 1916-17 Cartaleanu, Tatiana 2160-61, 2179
Bâlici, Gheorghe 2342-46 Catan, Victor 1921
Bârcă, A. 2055 Caţaveică, Ion 1922
Bejenaru, Ion 2347 Cazacu, Lia 2270
Belâi, Liviu 2253, 2257, 2406 Cazacu, Tamara 2314
Belîi, Adrian 2244 Cazan-Livescu, Smaranda 2120
Belkovski, Stanislav 2034 Cârnaţ, Teodor 1919
Belostecinic, Grigore 2055, 2221-22 Cernea, Gheorghe 2427
Benedicta (egumenă) 1882 Cernei, Oleg 1964
Benu, Aureliu 2251 Chaudhry, Asif 2035
Beresteanu, Olesea 2268 Cheianu, Constantin 2005-06
Berzintu, Lucreţia 1904 Chiper, Grigore 2399, 2416
Beşleagă, Vladimir 2348 Chiriac, Petru 2059
Beyer, John 2106 Chiriac, Teo 2355
Bija, Ecaterina 2192 Chiriac, Vasile 2294
Bivol, Zina 2349 Chirilă, Victor 2036
Blaga, Lucian 2318 Chirtoacă, Dorin 2003

207
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2009

Cimpoi, Mihai 2123, 2420 Cuşnir, Valentina 1933


Ciobanu, Eugenia 1923
Ciobanu, Igor 2162 D
Ciobanu, Ion 2356 Dabija, Nicolae 1934-35, 2123, 2252, 2254,
Ciobanu, Nicolae 2258 2408, 2431
Ciobanu, Nina 2180 Daici, Sabra 1896
Ciobanu, Vitalie 1924, 2357, 2424 Danail, Sergiu 2224
Ciocanu, Anatol 2358, 2421 Daniel, Patriarhul Bisericii ortodoxe Române
Ciocanu, Ion 2407 1889
Ciocoi, Valeriu 2058, 2127 Danzon, Marc 2228
Ciornei, Vsevolod 1925-27б 2007 Darii, Simion 2186
Ciubucciu, Vlad 2181 Dascălu, Mihai 2122, 2143-44
Ciumaşu, Ana 1865 Dascălu, Luminiţа 2387
Ciupercă, Tatiana 2194 Deleu, Ecaterina 1884, 2095, 2277, 2283-84,
Ciuvaga, Iulia 2203 2403
Cociug, Maria 2216 Diaconu, Mircea A. 2401
Codreanca, Lidia 2315 Diordiev, Ion 2362-63
Codru, Anatol 2252 Diviza, Ion 2364-69
Codruţ, Marianа 2319 Dobzeu, Maia 1868
Cohen, Baruch 2435 Dohotaru, Leonid 2226
Cojocaru, Sergiu 2359-60 Doibani, Antonina 2178
Cojocaru, Tudor 2150 Doibani, Svetlana 2178
Cojocaru, Vladimir 2361 Dolgan, Mihail 2415
Colâbneac, Alexei 2277 Doni, Gheorghe 2370
Colesnic, Iurie 1902, 1928б 2008 Dorogan, Valeriu 2229
Coman,George 2435 Drăgan, Vladimir 2226
Constantinescu, Emil 1929 Drucec, Vitalie 2288
Corghenci, Ludmila 1866-67 Druţă, Ion 2116
Corlăţean, Titus 2037 Duca, Gh. 2225
Corobcă, Valentina 2314 Dulgheru, Valeriu 1937-39, 2009-10
Cosovan, Elena 2163 Dumbravă, Tania 2231
Cosovan, Eliza 2183 Dumitrescu, George 2321
Costaş, Ana 2226 Dungaciu, Dan 1894-95, 1940, 2011
Coşbuc, George 2320
Cotelea,Tamara 2258 F
Cozaru, Valentina 2164 Făgureanu, Mihai 1941
Creangă, Ovidiu 2430 Filat, Vladimir 2003
Creciun, Maria 2165 Franck, Julia 2398
Creţu, Bogdan 2400 Franţuz,Iustina 1868
Creţu, Eugenia 2217 Frunza, Svetlana 2210
Cristoiu, Ion 1930-32 Frunza, Vlad 2107
Cubreacov, Vlad 1903 Fuştei, Nicolae 1885
Cuflic, Ecaterina 2184
Cugut,Vasile 2203 G
Cujbă, Nicolae 2185
Gamurari, Anton 1942
Cujbă, Svetlana 2218

208
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Gaugaş, Nina 2211 I


Gavriliţa, Raisa 2187
Gavriliuc, Mihail 2238 Iachim, Ion 2188-89
Găluşcă, Ion 2151 Iamandii, Galina 2190
Gârneţ,Vasile 1898 Iarovoi, Valentina 2230
Geu, Susanne 2398 Ichizli, Elena 2166
Gheorghiţă, Ion 2422 Ilaşcu, Ilie 1944
Gheorghiu, Gheorghe 2412 Iordăchescu, Iulia 2314
Gherasim, Arcadie 1943, 2012-14 Isac, Eleonora 2191
Gherghelaş, Elena 2294 Iuga, Nora 2316
Gherman, Doiniţa 2284 Iutiş,Vadim 2224, 2298
Gheţu, Emilia 2279 Iuzu, Ana 2192
Ghidirim, Gheorghe 2239, 2251-52 Izman, Mihai 2226, 2229
Ghinculov, S. 2055 J
Ghinea, Cristian 2039
Ghiocel, Dan D. 2120 Jabinschi, Valeriu 2278
Gîrlă,Corina 2398 Junghietu, Elena 2315
Goian, Ion 2229 Juravschi, Nicolae 2295
Gorda, Ştefan 2040 K
Gorincioi, Tamara 1886
Grădinaru, Olga 1879 Klipii, Igor 1945
Grecu, Raisa 2116 Komartin, Claudiu 2399
Griţcan, Ana 2178 Koroli, Marat 2265
Griţco, Silvia 1869 Krichbaum, Gunter 2041
Grozavu, Petru 1945, 2015 Kuczok, Wojciech 2397, 2425-26
Gulica, Anisia 2194 Kulikovski, Lidia 1870
Gumovschi, Andrei 2260
L
Guţu, Alina 2262
Guţu-Bârcă, Vera 2371 Laşcu, Mihai 1946
Guţu, Ecaterina 2178 Leahu, Nicolae 2409, 2418
Guţu, Iulia 2178 Lemne, Vladimir 2149, 2181
Guţu, Valeriu 2229 Leontieva, Ecaterina 2193
Gyr, Radu 2322-25 Lipciu, Ala 2062
Lisovoi, Mariana 2192
H
Liulenov, Inga 2314
Hadârcă, Natalia 2016 Loghin, Vlad 2061, 2063, 2072, 2084, 2148
Hanganu, Lilia 2233 Luca,Victor 2185
Herghelegiu, Rodica 2152 Lupu, M. 2225
Herţa, Maria 2017 Lupuşor, Tamara 2239
Holban, Ion 2061
M
Hotineanu, Vladimir 2252
Hristov, Alexandrina 2285 Maftei,Vladimir 2296-97, 2299
Hrişcev, Eugeniu 2223, 2225 Maleca, Tudor 2227
Maler, Mihai 2262
Manolachi, Veaceslav 1865

209
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2009

Manolescu, Nicolae 2402 Oleinic, Ecaterina 2194


Manoli, Adela 2315 Olevschi, Marina 2199
Marcu, Tatiana 2092 Osipov,Victor 1945, 2019
Mardarovici, Ecaterina 2232
Martin, Vasile 2269 P
Martiniu, Andrei 1906 Pace, Roberto 2096
Matei, Tatiana 2167 Paler, Octavian 2327-28
Maznic, Angela 2195 Palladi, Tudor 2411
Mazur, Ion 1887 Panţâru,Tudor 2124
Melenciuc, Galina 2196 Partole, Claudia 2373, 2412
Melnic, Liuba 2197 Patic, Eduard 2139
Michnik, Adam 1896 Pavliuc,Victor 2067
Militaru, Vasile 2326 Păduraru, Pavel 1955, 2016
Miron, Viorel 2092 Păunescu, Adrian 1905, 2329-31
Mitchell, A. Wess 2042 Petre, Maria 2117, 2126
Mîndîcanu, Ala 1904 Petrea, George 2374
Mîndru, Nina 2168 Petrova, Marina 2270
Mogorean, Vera 2169 Petru, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al
Mohorea, Ilie 2259 Plaiurilor 1889
Moldovanu, Ana 2086 Pillat, Ion 2332
Moraru, Alexandru 2428 Pintilei, Elena 1871
Moraru, Anton 1900, 2427 Pîntea, Victor 2245-46
Moraru, Viorica 2170 Pînzaru, Sava 2405
Movilă, Boris 1948 Pînzaru, Victor 2296
Munteanu, Constantin 2372 Platon, Alexandru-Florin 2429
Musteaţă, Sergiu 2123 Plăieşu, Raisa 1872, 1883, 2375
Musteaţă, Traian 2228 Pleşca, Maria 2200
N Pleşca, Olga 2212
Pleşu, Andrei 1897
Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 2153, 2198 Pogor, Lidia 2376
Nani, Anastasia 1933 Pohilă, Vlad 1906
Nantoi, Oazu 1949-50 Poiată, Petru 1915
Neagu, Andrei 2300 Pop, Aurelia 2333
Nedelcea, Tudor 2410 Popa, Constanţa 2289
Nedelciuc, Boris 1951 Popescu, Mircea 2120
Negru, Lena 2268 Popescu, Nicu 1956
Negru, Nicolae 1952, 2018, 2043, 2052 Popov, Silvia 2172
Negură, Lilian 1953 Popuşoi, Liliana 1873, 1918, 2278, 2288,
Nica, Antim 1888 2290
Noroc-Mătase, Silvia 2154 Portas, Valentin 2377
Prisacari, Elina 1874
O Procopişin,Vasile 2243, 2257-58
Obadă, Ghenadie 2171 Prohin, Victor 2413
Odainic, Leonora 2155 Puică, Grigore 2378
Olaru, Angelina 1907, 2117, 2126 Purcaru, Alina 2404

210
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

R Stănilă, Monica 2403


Stere,Constantin 2116
Radu, Anastasia 2235 Stoica,Valentina 2192
Raileanu, Anatol 2219 Strâmbeanu, Andrei 2252, 2381
Raischi,Tudoriţa 2186 Sulac, Nicolae 2372
Raischi,Victor 2186 Surdu, Ion 2016
Raţă, Mariana 1944, 1961
Răileanu, Vitalie 2414-16 Ş
Rebeja, Radu 2297
Rebeja, S. 2201 Şatravca, Claudia 1877
Rebreanu,Liviu 2165 Şavga, L. 2225
Reniţă, Alecu 2286 Şimonca,Ovidiu 2425
Reniţă, Lucian 2093 Şleagun, Vasile 2298
Roberts, Sean 2131 Şoimaru, Vasile 1962, 2023, 2408, 2417
Rogac, Raia 2227 Şpac, Ion 2116
Roibu, Nicolae 1921, 1942 Şpac, Zinaida 2068
Roncea,Victor 2034 Ştefaniuc, Victor 2290
Roşca, Iurie 1958-59 Ştefârţă, Sorina 1963
Rotaru, Vitalie 2203 T
Rusu, Dinu 1908
Rusu, Irina 2173 Tabanov, Ivan 2299
Rusu, Lilia 2194 Tabaran, Angela 2173
Rusu, Nicolae 2022, 2417 Talmaci Nelea 2194
Rusu, Ozea 2252 Tamazlâcaru, Elena 2422
Russu,Veronica 2232 Tarlapan, Efim 2382
Tănase, Adrian 2248
S Tănase, Alexandru 1964
Safta, Vladimir 2242 Tănase, Constantin 1965-66, 2024-25
Sainciuc, Sergiu 2063 Tănase, Victor 2145
Salamandâc, Elena 2202 Tărâţeanu, Vasile 1908, 2335
Sambriş, Veaceslav 2289 Teodorovici,Lucian Dan 2400
Sandu, Mihai 2293 Tismăneanu, Vladimir 1898
Sasu, Eudochia 2194 Toma, Marcel 2295
Sărătilă,Vlad 2178, 2204 Toma, Vasile 2383
Sârbu, Andrei 2279 Tomaşenco, Tatiana 2215
Schwartz Robert 2041 Tomşa, Sergiu 2384
Scobioală, Aurel 2379 Topolanek, Marek 1967
Sitaru, Lidia 1876 Traianus(Traian Vasilcău) 2385-86, 2414
Sobietsky, Ludmila 2380 Troian, Veaceslav 2174-75
Socor, Vladimir 1960-61, 2044-45 Tropoţel, Gheorghe 2387
Soltan, Petru 2252 Tudos, Alexandra 2205
Spânu, Vlad 1907 Ţ
Spînu, Maria 2214
Sprânceană, Vitalie 2426 Ţâţu, Anatolie 2206, 2267
Stasiuk, Andrzej 2424 Ţopa, Efimia 2233
Stârcea, Lilia 2220 Ţopa, Tudor 2253

211
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2009

Ţurcanu, Lucia 2418 Б


Ţurcanu, Nicolae 2388-89
Ţurcanu, Tamara 2176 Бабан, Олег 2273
Балдович, Владимир 2264
U Банару, Максим 2301-03
Белевич, Станислав 1893
Ungureanu, Ion 2252, 2432 Бельдига, Кристина 2132
Urâtu, Ştefan 2127 Бенеш, Олег 2240
Urechean, Serafim 2003, 2294 Березовская, Ольга 2087
Urschi, Gheorghe 2390 Биллет, Александр 2088
Uscatu, Ludmila 2194 Бильдт, Карл 2108
V Босенко, Григорий 2275
Боцан, Игорь 2054
Vakulovski, Mihail 2285 Брагиш, Думитру 1975
Vangheli, Spiridon 2395 Бузгалин, Александр 2109
Vatavu, Lidia 2194 Буинчук, Мария 1993
Vartic, Andrei 1967, 2027-28
Vasilcău, Traian 2391-92 В
Vasilescu, Valentin 1968 Вартанов, А. 1901
Vicol, Ion 2411 Василеску, Валентин 1976
Vieru, Boris 1945 Виплоц, Шарль 2098
Vieru, Grigore 2393, 2410 Вискалов, Александр 1977
Vişniec, Matei 2404 Волонтир, Михай 2291
Vizer, Boris 2427 Воронин, Владимир 1978-85, 2029
Vladimir (Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii
Moldove) 1890 Г
Vlasov, Ala 1878
Voiculescu, Vasile 2334 Галкина, Аксиния 2282
Voinescu, Sever 2046 Гидирим, Георгий 2255
Voronin, Vladimir 1969-73, 2037, 2070 Гильен, Марина 1892
Vorotneac, Elena 2194, 2203, 2207 Гиска, Елена 1999
Vrabie, Vera 2208 Голдберг Майкл Д. 2115
Гринкевич, Влад 2082, 2099
W
Д
Wichner, Ernest 2316
Дашевский, Олег 2423
Z Делонг, Дж.Брэдфорд 2073
Дорошенко, Анна 2241
Zamura, Elena 1928 Драгунов, Юрий 2249
Zavtoni, Eugen 2394 Дрелинский, Вадим 2089
Zbârciog, Vlad 1974
Zghibarţă, Nina 2064 Е
А Евлашков, Дмитрий 2110
Емельянова,Ольга 2264
Албу, Ион 2306, 2311
Антонович, Татьяна 2095

212
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Ж Матисен, Йохан 2101, 2105


Мельник, Анатолий 2241
Журавский, Николай 2304 Мигулина, Татьяна 2280
З Мирабо, Пьер 2076
Мишин, Вадим 2031
Замуруев, Сергей 2287 Моисеев, Сергей 1863
Западинский, Роберт 1986-88 Молдован, Олег 2305
И Н
Ильина, Ксения 2030 Никитчук, И. 2112
Ионко, Майа 2209 Новиков, Игорь 2274
К Новосадюк, Владимир 2032

Калак, Дмитрий 2047, 2052, 2083 П


Каминская, Лидия 2291 Палади, Наталья 2247
Камински, Теофил 1989 Папук, Георгий 2146
Кара-Мурза, Сергей 2111 Паскару, Николай 2306
Карпов, Борис 2261 Перчинская, Ольга 2282
Каюров, Георгий 2423 Перчун, Роман 2307
Клауд, Дэниел 1880 Петренко, Григорий 2000
Коваленко, Ирина 2065, 2074, 2136 Петрович, Виктор 2137-38
Козак, Игорь 1990 Полюхов, Николай 1864, 755
Козуб, Георгий 2271 Попа, Игорь 2071
Колганов, Андрей 2109 Попов, Алексей 2308
Колеров, Сергей 2048 Попов, Петр 2156
Колыбняк, Алексей 2280-81 Постойко, Мария 1993
Косарев, Валерий 1991 Путрегай, Константин 2090
Косырев, Дмитрий 2049
Кравчук, Леонид 1909 Р
Кунев, Вячеслав 1862 Рифф, Дэвид 1910
Кураев, Андрей 1891 Родрик, Дэни 2102
Л Рубини, Нуриель 2113
Руссу, Алла 2097
Лагарде, Кристина 2000 Руссу, Станислав 2094
Ломборг, Бьорн 2237
Лужанский, Станислав 2132 С
Ляхова, Ирина 2281 Сапожников, Марк 2423
М Святченко, Иван 2077, 2128, 2142
Семенова (Юдович), Юлия 2033
Магдыл, Георгий 2272 Сидоров, Дмитрий 2000
Максимов, Юрий 1864, 755 Сингер, Питер 1881
Мардарь, Ион 2396 Смолев, Анатолий 2271
Мариан, Борис 1992 Смешная,Татьяна 2071, 2080, 2273
Марченко, Ольга 2075 Соловьева, Татьяна 2242, 2433
Матеуцэ, Аурелий 2287 Сорочану, Тудор 1994-95

213
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2009

Старостенко, Петр 2433 Шимановская, Марина 2247


Старыш, Константин 1909 Шоломей, Лилия 2292
Степанова, Татьяна 2292 Шорников, Петр 2434
Стиглиц, Джозеф Е. 2114 Штраус-Кан, Доминик 2104
Сырбу, Андрей 2309-10
Щ
Т
Щусев, Алексей 2275
Такий, Александр 2078-79
Такот, Сергей 2310 Я
Талпэ, Елена 2177 Яковчук, Аля 2266
Таран, Ангелина 2271 Янчева, Анна 2090, 2105, 2135
Тарлев, Василий 1996, 2134
Тарнакин, Владимир 2242
Тирошко, Светлана 2209
Ткачук, Марк 1899
Токарев, Денис 2147
Торня, Нелли 1992, 2434
Тхорик, Владимир 2240
У
Урсатый, Сергей 2311
Устурой, Николай 2272
Ф
Федяшин, Андрей 1997, 2051
Флоринский, Николай 1892
Фраттини, Франко 2107
Фридман, Роман 2115
Фурман, Дмитрий 1911
Ц
Цеслюк, Владимир 1998
Цуркан, Валентин 2080
Цуркан, Владимир 1999-00
Ч
Черкасов, Андрей 2140-41
Чобану, Эдуард 2304-05, 2307, 2312
Чокой, Георге 2255
Чорбэ, Тома 2242
Ш
Шикирлийская, Марина 2081, 2091
Шикирлийская,Татьяна 1862, 2094, 2103
Шимановская, Людмила 2249

214
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor a căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gazetă"


Nr 4-2009

1. Alianţa Moldova Noastră


2. Altarul credinţei
3. Capitala
4. Comunistul
5. Contrafort (Nr ¾)
6. Dezvoltarea
7. Dreptul
8. Eco
9. Economist
10. Făclia
11. Florile dalbe
12. Flux european : ed. de marţi
13. Flux european : ed. de vineri
14. Gazeta bibliotecarului (Nr 3)
15. Jurnal de Chişinău
16. Literatura şi arta
17. Moldova suverană
18. Natura (Nr 4)
19. Pro farmacia (Nr 4/5)
20. Sport plus
21. Timpul de dimineaţă
22. Univers pedagogic pro
23. Vocea poporului
24. Ziarul de gardă
25. Альянс Moldova Noastră
26. Голос народа
27. Кишиневские новости
28. Кишиневский обозреватель
29. Коммерсант plus
30. Коммунист
31. Молдавские ведомости
32. Независимая Молдова
33. Новое время
34. Столица=Capitala
35. Экономическое обозрение

215
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII................................ ................................ ................................ .............. 5

0 GENERALITĂŢI................................ ................................ ................................ ................. 5


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................ .............................. 5
003 Sisteme de scriere şi notare................................ ................................ .............. 5
01 Bibliografie. Cataloage................................ ................................ ........................... 5
030 Lucrări de referinţă generale ................................ ................................ ............ 6
06 Organizaţii (în general) ................................ ................................ .......................... 7
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)................................ ................................ .... 7
08 Poligrafii. Lucrări colective................................ ................................ .................... 7
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori ................................ ................................ ...... 8
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ ................................ . 12
1/14 Filozofie ................................ ................................ ................................ ............. 12
2 RELIGIE. TEOLOGIE................................ ................................ ................................ ........ 13
21/29 Sisteme religioase. Religii. Credinţă................................ ................................ 13
27 Creştinism. Religie creştină ................................ ................................ .................. 13
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................ ................................ ................................ ............ 14
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ................................ ................. 14
31 Statistică. Demografie. Sociologie ................................ ................................ ........ 14
32 Politică................................ ................................ ................................ .................. 17
33 Economie. Ştiinţe economice ................................ ................................ ................ 19
34 Drept. Jurisprudenţă ................................ ................................ ............................. 23
35 Administraţie publică. Artă militară ................................ ................................ ..... 31
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ................................ ................................ ...... 32
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ................................ .......................... 33
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ................................ ... 37
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ................................ ................................ .............. 38
51 Matematică ................................ ................................ ................................ ........... 38
53 Fizică ................................ ................................ ................................ .................... 39

216
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ................................ ................................ ..... 40


55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice................................ ................................ . 41
59 Zoologie ................................ ................................ ................................ ................ 41
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................ ................................ ........ 41
61 Medicină ................................ ................................ ................................ ............... 41
62 Inginerie. Tehnică în general ................................ ................................ ................ 45
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări a gricole şi ale
vieţii sălbatice................................ ................................ ................................ ....... 45
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei................................ ....... 47
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii................................ 47
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii
şi procedee în construcţii................................ ................................ ...................... 48
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ................................ ................................ ...... 48
78 Muzică................................ ................................ ................................ ................... 48
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ................................ ................................ ... 49
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................ ................................ .......... 50
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ................. 50
82 Literatură ................................ ................................ ................................ .............. 52
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ .................... 61
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii......................... 61
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică).
Geografie teoretică................................ ................................ ............................ 61
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ ................................ ........... 62
93/94 Istorie................................ ................................ ................................ ............... 62
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei ................................ .................... 62
94 Istorie generală. Istorie universală ................................ ................................ ....... 62
Autoreferate ................................ ................................ ................................ .......... 64
Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 4-2009 ................................ ....................... 71
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 4-2009 ................................ ....................... 77
Index subiecte ................................ ................................ ................................ ....... 79
Index editori................................ ................................ ................................ .......... 82

217
Index ISBN eronate ................................ ................................ .............................. 83

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ ................................ ................................ ... 84

0 GENERALITĂŢI ................................ ................................ ................................ ......... 84


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................ ............................ 84
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ................................ ...... 84
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ............................... 84
02 Biblioteconomie ................................ ................................ ................................ .... 85
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ ................................ . 86
17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ ................................ ... 86
2 RELIGIE. TEOLOGIE................................ ................................ ................................ ........ 86
27 Creştinism ................................ ................................ ................................ ............. 86
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................ ................................ ................................ ............ 87
31 Statistică. Demografie. Sociologie ................................ ................................ ........ 87
32 Politică................................ ................................ ................................ .................. 88
33 Economie. Ştiinţe economice ................................ ................................ ................ 90
34 Drept. Jurisprudenţă ................................ ................................ ............................. 96
35 Administraţie publică. Artă militară ................................ ................................ ... 102
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ................................ ................................ .... 102
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ................................ ........................ 103
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor................................ . 109
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ................................ ................................ ............ 109
51 Matematică ................................ ................................ ................................ ......... 109
53 Fizică ................................ ................................ ................................ .................. 109
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice................................ ............................... 110
57 Ştiinţe biologice ................................ ................................ ................................ .. 110
58 Botanică ................................ ................................ ................................ .............. 111
59 Zoologie ................................ ................................ ................................ .............. 111
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................ ................................ ...... 111
61 Medicină ................................ ................................ ................................ ............. 111
62 Inginerie. Tehnică în general ................................ ................................ .............. 121

218
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale


vieţii sălbatice................................ ................................ ................................ ..... 122
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei................................ ..... 124
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ................................ ............... 125
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ............................ 126
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii
şi procedee în construcţii................................ ................................ .................... 126
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ................................ ... 127
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje.
Parcuri. Grădini ................................ ................................ ................................ . 127
72 Arhitectură ................................ ................................ ................................ .......... 127
73 Arte plastice ................................ ................................ ................................ ........ 127
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură................................ ......................... 127
78 Muzică................................ ................................ ................................ ................. 128
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................ ................................ ........ 129
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ............... 129
82 Literatură ................................ ................................ ................................ ............ 129
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ .................. 136
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ ............................. 136
908 Monografii ale localităţilor ................................ ................................ .......... 136
93/94 Istorie................................ ................................ ................................ ............. 138
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei ................................ .................. 138
94 Istorie generală. Istorie universală ................................ ................................ ..... 138
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 4-2009 ............................. 140
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sunt fişate în
"Cronica articolelor de revistă" Nr 4-2009 ................................ ..................... 148

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ ................................ ................................ .. 149

0 GENERALITĂŢI ................................ ................................ ................................ ....... 149


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................ .......................... 149
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ............................. 149

219
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ................................ ......... 149
01 Bibliografie. Cataloage................................ ................................ ....................... 149
02 Biblioteconomie ................................ ................................ ................................ .. 149
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ ............................... 151
1/14 Filozofie................................ ................................ ................................ ...... 151
2 RELIGIE. TEOLOGIE................................ ................................ ................................ ...... 151
27 Creştinism. Religie................................ ................................ .............................. 151
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................ ................................ ................................ .......... 152
32 Politică................................ ................................ ................................ ................ 152
33 Economie. Ştiinţe economice ................................ ................................ .............. 167
34 Drept. Jurisprudenţă ................................ ................................ ........................... 174
35 Administraţie publică. Artă militară ................................ ................................ ... 177
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ................................ ................................ .... 177
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ................................ ........................ 177
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor. ................................ 185
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ................................ ................................ ............ 186
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice................................ ............................... 186
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................ ................................ ...... 186
62 Inginerie. Tehnică în general................................ ................................ .............. 189
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei................................ ..... 190
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ................................ ............... 190
69 Lucrări de construcţii ( de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii
şi procedee în construcţii................................ ................................ .................... 191
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ................................ ... 191
72 Arhitectură ................................ ................................ ................................ .......... 191
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură................................ ......................... 191
78 Muzică................................ ................................ ................................ ................. 192
79 Divertisment................................ ................................ ................................ ........ 192
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................ ................................ ........ 195
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ............... 195
82 Literatură ................................ ................................ ................................ ............ 195

220
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ .................. 205


929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ ................................ ......... 205
93/94 Istorie................................ ................................ ................................ ............. 205
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei ................................ .................. 205
94 Istorie generală. Istorie universală ................................ ................................ ..... 205
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 4-2009.............................. 207
Lista gazetelor a căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr
4-2009................................ ................................ ................................ ............. 215

221
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 12,91
Coli ed. 10,27
Tirajul 50 ex.
Com. Nr 4/09

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60

Email: bookchamber.md@gmail.com
ISBN.Moldova@gmail.com
ISSN.Moldova@gmail.com ISMN_Moldova@gmail.com
http://www.bookchamber.md

Tipografia "Valinex" SRL

str. Florilor 30/1A, of. 26B


Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 03 91

Email: valinex@mail.md valinex@rambler.ru

222