Sunteți pe pagina 1din 114

!

"

00 BAZELE GENERALE ALE TIIN EI I CULTURII


01 BIBLIOGRAFIE
577. Bibliografia Na ional a Moldovei: Seriale / Bibl. Na .;
alc t.: Maria ve , Elena S ndu . – Ch.: Bibl. Na . a Rep. Moldova,
2000 (Imprimeria B.N.R.M.). – 20 cm.
1998. – 2000. - 58, [1] p.; 20 cm. – Pre contractual, 50 ex. –
[00-673]
015(478)
08 POLIGRAFII. LUCR RI COLECTIVE
087.5 Publica ii pentru tinerii cititori
578. Apostol-Ciubar , Galina. Fi e cu jocuri i probleme de
matematic pentru clasa I / Galina Apostol-Ciubar , Valeriu Plâng u,
Simion Mustea . – Ch.: Lumina, 1998 (Combinatul Poligr.). – 144 p.:
il. color.; 24 cm. – ISBN 9975-65-480-0: Pre contractual, 15000 ex. –
[00-607]
087.5:51
Mardare, Marcela. Vulpea. – Vezi Nr 668

#
1/14 FILOZOFIE
579. Carroci, Amedeo. Mo tenirea spiritual romano-
cre tin : valoarea dreptului / Amedeo Carroci; în rom.: Rodica
Telembici. – Ch.: Grupul Ed. Litera, 2000 (Combinatul Poligr.). – 93,
[2] p.: fotogr., il; 25 cm. – (Moldova: Mileniul III; 2). – Bibliogr. p.
82-83 (20 tit.), p. 91-92 (27 tit.). – An.: Centrul de Drept al Uniunii
Avoca ilor din Moldova / Alexei Barb neagr . – ISBN 9975-74-272-
6: Pre contractual, F. tir. – [00-622]
13+336.74
$
29 RELIGII NE-CRE TINE
580. Coranul / trad. din arab : Silvestru Octavian Isopescul. –
Ch.: Cartier, 2000 (F. E.-P. “Tipogr. Central ”). – 398 p.; 24 cm . –
ISBN 9975-79-065-8 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00- 672]
297.18
%#
31 STATISTIC . DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
% ! &'(&)&*(+
581. Programa analitic a disciplinei Sociologie / aut.: Lidia
Cojocaru; Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra
“Management social”. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. A.S.E.M.). – 18 p.;
20 cm. – Bibliogr. p. 18 (22 tit.) i la sfâr itul temelor. – Pre
contractual, 50 ex. – [00-583]
316(073.8)
582. Programa analitic a disciplinei Sociologie general /
aut.: Lilia Lujanschi; Acad. de Studii Economice din Moldova.
Catedra “Management social”. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. A.S.E.M.).
– 14 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 14 (29 tit.). – Pre contractual, 50 ex. –
[00-579]
316.1(073.8)
583. Programa analitic a cursului Sociologii de ramur :
(pentru studen ii fac. “Management”, specialitatea “Economia i
sociologia resurselor umane” anul IV, sec ia de zi) / aut.: Ovidiu
B din , Marcela îrdea; Acad. de Studii Economice din Moldova.
Catedra “Management social”. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. A.S.E.M.).
– 27 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 21-27. – Pre contractual, 50 ex. – [00-
578]
316.3(073.8)
32 POLITIC
% %,% - &)(.('/(0.+10/
% %,% - - " &)(.('2(0.+10/2 +345)('(( &)6&72
584. Chirc , Sergiu Ion. Basarabia: Lupta continu : [situa ia
socio-economic i politic ] / Sergiu Ion Chirc . – Ch.: ARC, 2000
(F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 347, [3] p.: tab.; 24 cm. – Bibliogr. la
sfâr itul compartimentelor. – ISBN 9975-61-128-1: Pre contractual,
F. tir. – [00-654]
323/324(478):308
33 TIIN E ECONOMICE
%% #.((08++'&0&9('+$ '&0&9(+3&)(.('/
585. Problemele economice actuale în viziunea tineretului
studios: Conferin a a VIII-a tiin ific Studen easc , 6-7 aprilie 2000 /
Acad. de Studii Economice din Moldova; col. red.: Dumitru
Gortolomei, ... – Ch.: A.S.E.M., 2000. – 178 p.: tab.; 20 cm. – Indice
CZU trecut eronat pe carte. – ISBN 9975-75-056-7: Pre contractual,
150 ex. – [00-602]
[330:378.6](478)(063)
%% 40'/$ '&0&9 (2940'(($ 1*20(:21+2940'((
586. Programa analitic a disciplinei Managementul
Resurselor Umane: pentru studen ii fac. “Management”, specialit ile
“Economia i managementul resurselor umane”, “Management” anul
IV, sec ia de zi / aut Maria B ie u; Acad. de Studii Economice din
Moldova. Catedra “Management social”. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr.
A.S.E.M.). – 12 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 12 (14 tit.). – Pre
contractual, 50 ex. – [00-580]
331.101.262(073.8)
587. Programa disciplinei Managementul resurselor umane:
pentru studen ii fac. Rela ii Economice Int., specializarea REI anul III,
sec ia de zi / aut.: Alic Bîrc ; Acad. de Studii Economice din
Moldova. Catedra “Management social”. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr.
A.S.E.M.). – 23 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 23 (14 tit.) i la sfâr itul
temelor. – Pre contractual, 50 ex. – [00-582]
331.101.262(073.8)
588. Programa disciplinei Normarea muncii: (pentru studen ii
fac. “Management”, specialitatea Economia i managementul
resurselor umane” anul III, sec ia de zi) / aut.: Alic Bîrc ; Acad. de
Studii Economice din Moldova. Catedra “Management social”. – Ch.:
S. n., 2000 (Tipogr. A.S.E.M.). – 17 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 17 (12
tit.) i la sfâr itul lec iilor. – Pre contractual, 50 ex. – [00-577]
331.103.3(073.8)
589. Programa disciplinei Sisteme de salarizare: pentru
studen ii fac. “Management”, specializarea “Economia i
managementul resurselor umane” anul V, sec ia de zi / aut.: Alic
Bîrc ; Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra
“Management social”. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. A.S.E.M.). – 13 p.;
20 cm. – Bibliogr. p. 12-13 (18 tit.) i la sfâr itul lec iilor. – Pre
contractual, 50 ex. – [00-581]
331.221.1(073.8)
%%! (0208+$ /0'($ &0+6/;('(1'4)28(+9&0+.21/$ 1+6(.
Carroci, Amedeo. Mo tenirea spiritual romano-cre tin :
Valoarea dreptului. – Vezi Nr 579.

34 DREPT. LEGISLA IE. JURISPRUDEN


%-% 1+3.3+02)$ 1&'+641/3+02)/$ 1(9(0&)&*(+$ 1(9(02)(<.('/
590. Ciorap, Tudor. Via a criminal nu este un vis / Tudor
Ciorap. – Ch.: Universitas, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 225,
[5] p. : fotogr., il.; 21 cm . – ISBN 9975-913-07-5: Pre contractual, F.
tir. – [00-670]
343.9
%- 1+3.'(7()
591. Bodûl, T. D. Pravo intellektual’noj sobstvennosti v
Respublike Moldova: U eb. / T. D. Bodûl. – Ch.: S. n., 2000
(Combinatul Poligr.). - 20 cm.
C.1: (Promyšlennaâ sobstvennost’). – 2000. – 363, [1] p. –
Bibliogr. în notele de subsol, p. 353-357. – ISBN 9975-901-30-1: Pre
contractual, F. tir. – [00-619]
347.77(478)(075.8)
592. Covaliu, Gheorghe. Kommentarij k zakonu o
bankrotstve. Kommentarij k zakonu o kuple-prodaže tovarov /
Gheorghe Covaliu; trad. din rom.: Claudia erbacov; cop.: Grigore
Cornienco. – Ch.: “Epigraf” SRL, 2000 (F. E.-P. “Tipogr. Central ”).
– 93, [1] p.; 20 cm. – Tit pe cop.: Zakon o bankrotstve. Zakon o kuple-
prodaže tovarov. – Apare cu sprijinul financiar al Asoc. într. juridice
ASIS-UNION. – ISBN 9975-903-14-2: Pre contractual, F. tir. – [00-
675]
347.736+347.751(478)(072)
35 ADMINISTRA IE PUBLIC . TIIN MILITAR
% ,% - 69 (0(<.128(+345)('/
593. Cartea alb : situa ia autonomiei locale în Republica
Moldova: [culeg.]. – Ch.: Cartier, 2000 (F.E.- P. “Tipogr. Central ”).
– 175, [1] p.: tab., scheme; 21 cm. – (Bibl. Funda iei Viitorul). –
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar integral al
LGI/OSI în cadrul progr. “Consolidarea ini iativei pentru democra ia
local în Moldova”. – ISBN 9975-79-064-X: Pre contractual, F. tir. –
[00-663]
352(478)(082)
594. Munteanu, Igor. Dezvolt ri regionale în Republica
Moldova / Igor Munteanu. – Ch.: Cartier (administrativ), 2000 (F. E.-
P. “Tipogr. Central ”). – 261 p. : tab., h r i; 21 cm . – (Bibl. Funda iei
Viitorul). – Bibliogr. în note la sfâr itul cap. – Apare cu sprijinul
financiar integral al LGI/O I în cadrul progr. “Consolidarea
ini iativei pentru democra ia local în Moldova”. – ISBN 9975-79-
063-1: Pre contractual, F. tir. – [00-669]
352/354(478)
% ,% #.((08/9()(.21/$ &18+2192.+
595. Ghidul persoanei care satisface serviciul de alternativ /
alc t.: Xenofon Ulianovschi, Valentin Verejan. – Ch.: ARC, 2000
(F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 21, [2] p.; 13 x 9 cm. – Apare cu
sprijinul Progr. de Drept al Funda iei Soros Moldova i Inst. pentru
Politici Legislative i Constitu ionale (COLPI), Budapesta. – ISBN
9975-61-132-6: Pre contractual, F. tir. – [00-660]
355.211(036)
37 EDUCA IE. ÎNV MÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
% $ (341(;(31(0'(3((=40629+0.2)+6++64'28(+
Negur , I. Curriculum psiho-pedagogic universitar de baz . –
Vezi Nr 617.

% 1*20(:21+2+64'28(+(;(>07/8/9?0.4)4($ 1*20(:21+;'&)21/
596. Andrei, Adina. Ghidul directorului de coal / Adina
Andrei, Dan Ab cioaie. – Ed. a 2-a, rev. – Ch.: Tehnica-Info, 2000. –
228, [3] p.: tab., il.; 20 cm. – Bibliogr. p. 229. – ISBN 9975-63-013-8:
Pre contractual, F. tir. – [00-632]
371.11(035)
597. Li naâ èkonomika: Rabo aâ tetrad’ / Junior Achievement
Moldova; coord.: Adela Scutaru, Tatiana Ceban. – Ch.: Ruxanda,
2000 (Tipogr. “Reclama”). – 35, [1] p.: tab., il.; 28 cm. – Apare cu
sprijinul financiar al Fondului EURASIA i Funda iei Soros din Rep.
Moldova. – Pre contractual, F. tir. – [00-612]
371.4:658.012.4(072)
598. Li naâ èkonomika: Posobie dlâ konsul’tantov i u itelej /
Junior Achievement Moldova; coord.: Adela Scutaru, Tatiana Ceban.
– Ch.: Ruxanda, 2000 (Tipogr. “Reclama”). – 46, [1] p.: tab.; 28 cm. –
Apare cu sprijinul financiar al Fondului EURASIA i Funda iei Soros
din Rep. Moldova. - Pre contractual, F. tir. – [00-611]
371.4:658.012.4(072)
% &08(04.4)2'.(7(./8((;'&)21+;(31&*1292;'&)21/>0>07/8/9?0.4)
31+;'&)21;(+)+9+0.21$ 5(+'.+)2&1('+0(7+);(6(0&1('+*+06+;'&2)/
% $ 2.+1((<3+'(2)+6+>07/8/9?0.
599. Arta plastic : Curriculum colar: pentru cl. a V-a – a IX-a
/ Silvia Cojocaru, Ion Daghi, Eleonora Barba ,…;Min. Educa iei i t.
Consiliul Na . pentru Curriculum i Evaluare. – Ch.: Cartier
(educa ional), 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 30, [1] p.: tab.; 24
cm. – Aut. sunt indica i la p. 3-a. - Bibliogr. p. 31 (9 tit.). – ISBN
9975-79-050-X: Pre contractual, F. tir. – [00-592]
372.874.046.14
600. Idem în lb. rus : Izobraziltel’noe isskustvo: Škol’nyj
kurrikulum dlâ V – IX kl. / trad.: Georgeta Moraru. – Ch.: Cartier
(educa ional), 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 27, [1] p.: tab.; 24
cm. – Bibliogr. p. 28 (9 tit.). – ISBN 9975-79-061-5: Pre contractual,
F. tir. – [00-594]
372.874.046.14=082
e
601. Bulhac, Emilia. Livre du professeur: 5 / Emilia Bulhac,
Zinaida Ciobanu, Iulia Atanasov; Min. Educa iei i t. al Rep.
Moldova. – Ch.: Î.E.-P. “ tiin a”, 2000 (Combinatul Poligr.). – 79 p.:
tab., n. muz.; 24 cm. – Tit. pe cop.: Le français. – ISBN 9975-67-203-
5: Pre contractual, F. tir. – [00-628]
372.880.40.046.12
e
602. Bulhac, Emilia. Livre du professeur: 6 / Emilia Bulhac,
Iulia Atanasov, Zinaida Ciobanu; Min. Educa iei i t. al Rep.
Moldova. – Ch.: Î.E.-P. “ tiin a”, 2000 (Combinatul Poligr.). – 79 p.:
tab.; 24 cm. – Tit. pe cop.: Le français. – ISBN 9975-67-206-X: Pre
contractual, F. tir. – [00-627]
372.880.40.046.12
e
603. Cotl u, Maria. Livre du professeur : 8 / Maria Cotl u,
Maria Guzun, Maria Scobioal ; Min. Educa iei i t. al Rep. Moldova.
– Ch.: Î.E.-P. “ tiin a”, 2000 (Combinatul Poligr.). – 119 p.: tab.; 24
cm. – Tit. pe cop.: Le français. – ISBN 9975-67-208-6: Pre
contractual, F. tir. – [00-625]
372.880.40.046.12
604. Educa ia muzical : Curriculum colar: pentru cl. a V-a –
a IX-a / Eugen Coroi, Alexandru Bor , Sergiu Croitoru, Ion Gagim;
Min. Educa ie i t. Consiliul Na . pentru Curriculum i Evaluare. –
Ch.: Cartier (educa ional), 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 26, [1]
p.: tab.; 24 cm. – Aut. sunt indica i la p. 3-a. – Bibliogr. p. 27 (12 tit.).
– ISBN 9975-79-054-2: Pre contractual, F. tir. – [00-590]
372.878.046.14
605. Idem în lb. rus : Muzykal’noe vospitanie: Škol’nyj
kurrikulum dlâ V-go – IX-go kl. / trad.: Georgeta Moraru. – Ch.:
Cartier educa ional, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 26, [1] p.:
tab.; 24 cm. – Bibliogr. p. 27 (10 tit.). – ISBN 9975-79-056-9: Pre
contractual, F. tir. – [00-586]
372.878.046.14(=82)
606. Educa ia fizic : Curriculum colar: pentru cl. a V-a – a
IX-a / Sava Panfil (aut. coord), tefan Bicherschi, Teodor Grimalschi,
…; Min. Educa iei i t. Consiliul Na . pentru Curriculum i Evaluare.
– Ch.: Cartier (educa ional), 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 59,
[1] p.: tab.; 24 cm. – Aut. sunt indica i la p. 3-a. – Bibliogr. p. 60 (18
tit.). – ISBN 9975-79-052-6: Pre contractual, F. tir. – [00-591]
372.829.046.14
607. Idem în lb. rus : Fizi eskoe vospitanie: Škol’nyj
kurrikulum dlâ V-go – IX-go kl. / trad.: Panfil Sava,... – Ch.: Cartier
(educa ional), 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 27, [1] p.: tab.; 24
cm. – Bibliogr. p. 28 (9 tit.). – ISBN 9975-79-061-5: Pre contractual,
F. tir. – [00-587]
372.879.046.14(=82)
608. Geografia: Curriculum colar: pentru cl. a V-a – a IX-a /
Nicolae Râmbu, Nina Volontir, Vitalie Sochirc , …; Min. Educa iei i
t. Consiliul Na . pentru Curriculum i Evaluare. – Ch.: Cartier
(educa ional), 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 38, [2] p.: tab.; 24
cm. – Aut. sunt indica i la p. 3-a. – Bibliogr. p. 40 (17 tit.). – ISBN
9975-79-049-6: Pre contractual, F. tir. – [00-589]
372.891.046.14
609. Idem în lb. rus : Geografiâ: Škol’nyj kurrikulum dlâ V –
IX kl. / trad.: Georgeta Chira, Natalia Buc el. – Ch.: Cartier
(educa ional), 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 48 p.: tab.; 24 cm.
– Bibliogr. p. 47-48 (17 tit.). – ISBN 9975-79-047-X: Pre contractual,
F. tir. – [00-585]
372.891.046.14(=82)
610. Istoria: Curriculum colar: pentru cl. a V-a – a IX-a /
Gheorghe Gon a, Valentina Haheu, Galina Gavrili ,…; Min.
Educa iei i t. Consiliul Na . pentru Curriculum i Evaluare. – Ch.:
Cartier (educa ional), 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 46, [1] p.:
tab.; 24 cm. – Bibliogr. la sfâr itul compartimentelor. – ISBN 9975-
79-053-2: Pre contractual, F. tir. – [00-593]
372.893.046.14
611. Idem în lb. rus : Istoriâ: Škol’nyj kurrikulum dlâ V – IX
kl. /trad.: Ludmila Scocov. – Ch.: Cartier (educa ional), 2000 (F.E.-P.
“Tipogr. Central ”). – 48 p.: tab.; 24 cm. – Bibliogr. la sfâr itul
compartimentelor p. 48 (13 tit.). – ISBN 9975-79-055-0: Pre
contractual, F. tir. – [00-588]
372.893.046.14(=82)
e
612. Livre du professeur: 7 / Zinaida Ciobanu, Iulia Atanasov,
Larisa C z nescu, Maia Cotelea; Min. Educa iei i t. al Rep.
Moldova. – Ch.: Î.E.-P. “ tiin a”, 2000 (Combinatul Poligr.). – 71 p.:
tab.; 24 cm. – Tit pe cop.: Le français. – ISBN 9975-67-196-9: Pre
contractual, F. tir. – [00-626]
372.880.40.046.12
e
613. Livre du professeur: 9 / Cezara Vasilache, Ala Bujor,
Eufrosenia Axenti, Tatiana Petcu; Min. Educa iei i t. al Rep.
Moldova. – Ch.: Î.E.-P. “ tiin a”, 2000 (Combinatul Poligr.). – 103
p.; 24 cm. – Tit. pe cop.: Le français. – ISBN 9975-67-210-8: Pre
contractual, F. tir. – [00-624]
372.880.40.046.12
614. R ileanu, Aurelia. Matematic : cl. a V-a: Ghid pentru
profesori i p rin i / Aurelia R ileanu, Mihaela Singer, Victor Raischi;
Min. Educa iei i t. al Rep. Moldova. – Ch.: Prut Interna ional, 2000
(F. E.-P. “Tipogr. Central ”). – 157, [1] p.; 24 cm . – ISBN 9975-69-
122.6: Pre contractual, F. tir. – [00-650]
372.851.046.12
% @07/8/9?0.<43+1(&1$ 1+*/.(1+2'261+)&1;.((08(=('+
615. Admiterea 2000 / Acad. de Studii Economice din
Moldova; alc t.: Victor Caun, Maria Slonovschi. – Ch.: S. n., 2000
(Tipogr. A.S.E.M.). – 17 p.; 20 cm. – Pre contractual, 1000 ex. – [00-
597]
378.633(478)
616. Indica ii metodice : privind elaborarea tezelor de licen :
(pentru studen ii specialit ii “Instruirea economic ”) / aut.: E. Gara,
S. Stratan, G. Bejan; Acad. de Studii Economice din Moldova.
Catedra “Micro i Macroeconomie”. – Ch.: Complexul ed.-poligr. al
A.S.E.M., 2000. – 26 p.: fig.; 20 cm. – Bibliogr. p. 25. - ISBN 9975-
75-054-0: Pre contractual, 10 ex. – [00-584]
378.2:330(073.8)
617. Negur , I. Curriculum psiho-pedagogic universitar de
baz / I. Negur , L. Papuc, Vl. Pâslaru; Univ. Pedagogic de Stat “Ion
Creang ” din Chi in u. – Ch.: S. n., 2000 ( F.E.-P. “Tipogr.
Central ”). – 174, [1] p.: tab., scheme; 20 cm. – Rez. în lb. engl., rus .
– Bibliogr. p. 154-168. – Apare cu sprijinul financiar al Funda iei
Soros - Moldova. – ISBN 9975-78-071-7: Pre contractual, F. tir. –
[00-651]
378+37.015.3(075.8)
618. Universitatea de Stat a Artelor din Moldova = The state
university of arts of Moldova = Gosudarstvennyj universitet iskusstv
Respubliki Moldova. – Ch.: S. n., 2000 . – 31, [1] p.: fotogr. color.; 20
cm. – F. f. de tit. – Text paralel: lb. rom., engl., rus . – Apare cu
sprijinul dlui Anatol Josan. – Pre contractual, F. tir. – [00-599]
378.67(478)
$#
50 GENERALIT I DESPRE TIIN ELE PURE
2.412$ .46(4);(31&.+'8(202.41((
619. Poznanie mira: U eb. dlâ III kl. / Zinaida Galben-Panciuc,
Stela Diaconu, Ion Botgros, Svetlana Galben; per. Efim Spînu; red.
per. Larisa Nosa enko; M-vo obrazovaniâ i nauki Resp. Moldova. –
Ch.: Prut Interna ional, 2000 ( Combinatul Poligr.). – 128 p.: il. color.;
24 cm. – ISBN 9975-69-123-4: Pre contractual, F. tir. – [00-620]
502(075.2)
51 MATEMATIC
620. Secretul numerelor: Matematic : Teste pentru cl. a II-a /
Mihaela Singer, Aurelia R ileanu, Ileana Ioni , Elena Manciu; Min.
Educa iei i t. al Rep. Moldova. – Ch.: Prut Interna ional, 2000
(Concernul Presa). – 47, [1] p.: il. ; 24 cm. – ISBN 9975-69-138-2:
Pre contractual, F. tir. – [00-645]
51(079)
621. Singer, Mihaela. Sekret isel: Matematika: Sb. upražnenij
dlâ II kl. / Mihaela Singer, Elena Manciu, Ileana Ioni ; per.:
Valentina Gaiciuc; red. per.: Larisa Nosa enko; M-vo Obrazovaniâ i
nauki Resp. Moldova. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Concernul
Presa). – 135, [1] p.: il. color.; 24 cm. – ISBN 9975-69-139-0: Pre
contractual, F. tir. – [00-646]
51(079)
622. Singer, Mihaela. Tajna isel: Testy po matematike dlâ I
kl. / Mihaela Singer, Mariana Râ noveanu; per.: Valentina Gaiciuc;
red. per. Larisa Nosa enko; Min. Educa iei i t. al Rep. Moldova. –
Ch.: Prut Interna ional, 2000 ( F.E. – P. “Tipogr. Central ”). – 55, [1]
p.: il.; 24 cm. – ISBN 9975-69-124-2: Pre contractual, F. tir. – [00-
653]
51(079)
623. Plâng u, Valeriu. Matematic : Cl. a II-a / Valeriu
Plâng u, Galina Apostol-Ciubar , Simion Mustea . – Ch.: Lumina,
1997 (Combinatul Poligr.). – 191, [1] p.: il. color.; 24 cm. – ISBN
9975-65-468-1: Pre contractual, 80000 ex. – [00-605]
51(075.2)
624. R ileanu, Aurelia. Matematika: Testy dlâ 3 kl. / Aurelia
R ileanu, Mihaela Singer; per.: Valentina Gaiciuc; M-vo obrazovaniâ
i nauki Resp. Moldova. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Concernul
Presa). – 63, [1] p.: il., tab.; 24 cm. – (Zagadka isel). – ISBN 9975-
69-133-1: Pre contractual, F. tir. – [00-644]
51(076.5)
57 TIIN E BIOLOGICE
625. Primul raport na ional cu privire la diversitatea biologic
/ Alexandru Teleu , Arcadie Capcelea, Petru Cocîr ,… red. t.: Ion
Dediu; Min. Mediului i Amenaj rii Teritoriului; Banca Mondial . –
Ch.: Î. E.-P. “ tiin a”, 2000 (Combinatul Poligr.). – 67 p.: il. color.,
tab., fig.; 24 cm. – Aut. sunt indica i pe verso f. de tit. – Bibliogr. p. 66
(31 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al B ncii Mondiale. – ISBN
9975-67-167-5: Pre contractual, F. tir. – [00-623]
57.063.7(478)
!# $ $
! - /0/.2.+;((*(+0/345)('/$ 1+7+0(1+22''(6+0.+)&1
626. Economia ocrotirii s n t ii: [man. pentru studen i] /
Constantin E co, Ludmila Goma, Elizaveta Reabov,…; red. t.:
Constantin E co; cop.: Grigore Cornienco. – Ch.: “Epigraf” SRL,
2000 (F. E.-P. “Tipogr. Central ”). – 379 p.: tab; 22 cm. – Bibliogr. p.
373-376 (72 tit.). – Indice CZU trecut eronat pe carte. – Apare cu
sprijinul Funda iei Soros - Moldova. – ISBN 9975-903-09-6: Pre
contractual, F. tir. – [00-666]
614:33(075.8)
! 2192'&)&*(+$ +123+4.('/$ &A('&)&*(+
! $,$% 2192'(+*+0+12)/;(31&=+<(&02)/$ +6('29 +0.+')2<(=('2.+643/
&1(*(0+2)&1
627. Gu u, Nicolae Vl. Elemente de farmacologie / Nicolae
Vl. Gu u, Natalia V. Ciachir; red. resp.: Nicolae Gu u. – Ch.: S. n.,
2000 (Tipogr. Acad. de t.). – 146 p.: scheme; 21 cm. – Bibliogr. p.
142 (7 tit.). – ISBN 9975-62-052-3: Pre contractual, 1000 ex. – [00-
643]
615.22(075.8)
! ! 2.&)&*(+$ +6('(0/')(0('/
Tica, Constantin. Pediatric surgery: Lecture essentials. –
Vezi Nr 629.

! !$ 2.&)&*(2<(<.+94)4(1+<3(12.&1$ &)(2)+&1*20+)&16+1+<3(128(+
628. tiuc , Svetlana. Pulmonologie pediatric : [îndreptar
pentru studen i] / Svetlana tiuc ; cop.: Nicolae Sârbu. – Ch.: F. E.-P.
“Tipogr. Central ”, 2000. – 159 p.: tab., scheme; 20 cm. – Bibliogr. p.
153 (16 tit.). – ISBN 9975-78-065-2: Pre contractual, F. tir. – [00-
667]
616.2–053.2(035)
! 1.&3+6(+$ B(141*(+$ =.2)9&)&*(+
629. Tica, Constantin. Pediatric surgery: Lecture essentials /
Constantin Tica. – Ch.: Tehnica-Info, 2000. – 219, [1] p.: scheme,
fig.; 24 cm. – Bibliogr. p. 219-220 (35 tit.). – Text în lb. engl. – ISBN
9975-63-014-6: Pre contractual, F. tir. – [00-636]
617+616-053.2(075.8)
62 INGINERIE. TEHNIC ÎN GENERAL
! &0<.14'8(+6+92;(0(>0*+0+12)$ +B0('/04')+21/$ )+'.1&.+B0('/$
+B0&)&*(+9+'20('/
! $ &.&21+.+19('+>0*+0+12)$ 2;(0('42541
630. NCM G. 04.03-99: Proiectarea i executarea re elelor
termice subterane f r canal din conducte preizolate cu poliuretan
expandat i manta din polietilen : Instala ii termice, de ventilare i
condi ionarea aerului / Min. Dezvolt rii Teritoriului, Construc iilor i
Gospod riei Comunale al Rep. Moldova; elab.: P. Vîrlan (pre .),…. –
Ed. oficial . – Ch.: S. n., 1999. – 45 p.: tab., scheme; 29 cm. –
(Normativ în construc ii). – F. f. de tit. - Pre contractual, F. tir. – [00-
614]
621.1(083.74)
631. NCM G.04.02-99: Termotehnica construc iilor: Instala ii
termice de ventilare i condi ionare a aerului / Min. Dezvolt rii
Teritoriului, Construc iilor i Gospod riei Comunale al Rep. Moldova;
elab.: P. Vîrlan (pre .),... – Ed. oficial . – Ch.: S. n., 1999. – 63 p.:
tab.; 29 cm. – (Normativ în construc ii). – F. f. de tit. - Pre
contractual, F. tir. – [00-616]
621.1:624(083.74)
! $- &.&21+.+19('+ '4+A'+38(29&.&21+)&1'42541"
632. B lan, George. Gazo-dinamica aplicat : Metode de calcul
/ George B lan; ref. t.: Valentin Mustea , Univ. Teh. a Moldovei,
T nase Panait, Univ. “Dun rea de Jos”, Gala i. – Ch.: Tehnica -
INFO, 2000 (Tipogr. U.T.M.). – 142 p.: scheme, fig.; 20 cm. –
Bibliogr. p. 98-105 (176 tit.). – ISBN 9975-63-007-3: Pre contractual,
100 ex. - [00-638]
621.45.05
633. Motoare pentru automobile i tractoare: [man. pentru inst.
super. de înv mânt] / Gheorghe Bobescu, Gheorghe-Alexandru
Radu, Anghel Chiru, ..; Univ. Teh. a Moldovei. Centrul de
perfec ionare i recalificare a cadrelor; Centrul de micro-produc ie i
instruire “AUTOMOBILIST”. – Ch.: Tehnica-Info, 2000 (Combinatul
Poligr.). – 20 cm.
Vol. 3: Economie i ecologie. Surse energetice alternative. –
2000. – 267 p.: il., scheme. – Bibliogr. p. 258-259. – ISBN 9975-63-
015-4 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-618]
621.43.01:629.3(075.8)
! - &0<.14'8(('(7()+>0*+0+12)
! -$ 0=12<.14'.41/$ 4'1/1(.+12<(+1+$ 40628(($ 40+)+
634. NCM F.03.02-99: Alc tuirea i calculul construc iilor din
zid rie: Construc ii în zid rie / Min. Dezvolt rii Teritoriului,
Construc iilor i Gospod riei Comunale al Rep. Moldova; elab.: V.
Izmailov, Anatol S. Zolotcov (pre .). – Ed. oficial . – Ch.: S. n., 1999.
– 76 p.: tab., scheme; 29 cm. –(Normativ în construc ii). – F. f. de tit. -
Pre contractual, F. tir. – [00-617]
624.01/.07(083.74)
63 AGRICULTUR . TIIN E I PROCEDEE ÎNRUDITE.
SILVICULTUR . EXPLOAT RI AGRICOLE I ALE VIE II S LBATICE
!% $ 4'1/1(2*1('&)+
635. Producerea, certificarea i comercializarea semin elor de
legume: (prescrip ii i norme tehnice) / Centrul de extensiune în
legumicultur ; elab.: Vasile Botnari. – Ch.: S. n., 2000 (F.E.-P.
“Tipogr. Central ”). – 77, [1] p. : scheme, tab.; 20 cm. – (Bibl.
legumicultorului). – Pre contractual, F. tir. – [00-674]
631.53.02
!% 1&.+'8(23)20.+)&1
636. Pronosticul r spândirii v t m torilor principali i a
bolilor plantelor agricole pentru luna…anul.… i recomand ri de
combatere a lor = Prognoz rasprostraneniâ glavnejših vreditelej i
boleznej sel’skohozâjstvennyh kul’tur v avguste 2000 goda i
rekomendacii v bor’be s nimi / Min. Agriculturii i Industriei
Prelucr toare al Rep. Moldova., Sta iunea Rep. de protec ie a
plantelor. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. “Reclama”). – 20 cm.
… august 2000. – 2000. – 32 p.: [2] f. il. color. – Text
paralel: lb. rom., rus . – F. f. de tit. – Pre contractual, 420 ex. – [00-
610]
632.914(478)(083.13)
65 CONDUCERE I ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMER I

COMUNICA II
! - +)+'&940('28((;(.+)+'&9206/ &1*20(:21+C=40'8(&021+"
637. Carte de telefon: Indicative telefonice interna ionale i
locale / Moldtelecom. – Ch.: S. n., 2000 (F. E.-P. “Tipogr. Central ”).
– 70, [1] p.; 20 cm. – Pre contractual, F. tir. – [00-668]
654.15(058.7)
! &064'+1+;(269(0(<.121+>0+A3)&2.21+$ 1*20(:21+'&9+1'(2)/
638. Du a, Petru. Management: un alt fel de manual / Petru
Du a, Dan Bliuc; ref. t.: tefan Pruteanu, …. – Ch.: Tehnica-Info,
2000 [A.S. GEVI-F Ia i]. – 473 p.: tab., scheme, fig.; 24 cm. –
Bibliogr. p. 461-473 (262 tit.). – Apare cu sprijinul financiar par ial al
fondurilor PHARE în cadrul progr. PROGRES. – ISBN 9975-63-016-
2: Pre contractual, F. tir. – [00-637]
658.012.4(075.8)
639. Du a, Petru. Managementul opera iilor: [pentru uzul
studen ilor] / Petru Du a, Valeriu Popa, Ruxanda Timofte-Tumac; ref.
t.: Octavian Pruteanu. – Ch.: Tehnica-Info, 2000 ( A.S. GEVI-F Ia i).
– 304, [4] p.: scheme, fig., tab.; 24 cm. – Bibliogr. p. 305-308 (44 tit.).
– Apare cu sprijinul financiar par ial din fondurile PHARE în cadrul
progr. PROGRES. – ISBN 9975-63-017-0: Pre contractual, F. tir. –
[00-634]
658.012.4(075.8)
66 TEHNOLOGIE CHIMIC . INDUSTRII CHIMICE I ÎNRUDITE
!!% ('1&5(&)&*(+(064<.1(2)/$ +19+0.21+C(064<.1((6+=+19+0.21+$
064<.1(25/4.41()&1$ 064<.1(2<.(94)+0.+)&1
!!%$,$%D(0$ 1&64'+1+27(04)4($D(0(=('28(+$ 064<.1(27(04)4(
640. Kazaiak vin. – Ch.: Amprenta., 2000. – [10] p.: fotogr.
color; 21 cm. – F. f. de tit. – Text paralel: lb. engl., rus . – Pre
contractual, F. tir. – [00-596]
663.2(478-21)
!!%$ (&'&)2./$ 2'2&$ 2=+2$ +2($ 4.40
641. Moraru, tefan. Kofe v žizni raznyh narodov: Našy
recepty: Vaša fantaziâ / tefan Moraru. – Ch.: S. n., 2000 (F.E.-P.
“Tipogr. Central ”). – 79, [1] p.; 20 cm. – Pre contractual, F. tir. –
[00-613]
663.93
!!- 1&64'+1+2;('&0<+1721+22)(9+0.+)&1<&)(6+
642. Gavril , Lucian. Bazele ingineriei în industria alimentar
i biotehnologii: Fenomene de transfer: [pentru uzul studen ilor] /
Lucian Gavril ; Valentin Zichil. – Ch.: Tehnica-Info, 2000 (A.S.
GEVI-F Ia i). – 377 p.: scheme, fig.; 21 cm. – Bibliogr. p. 372-377
(96 tit.) i la sfâr itul compartimentelor. – ISBN 9975-63-018-9: Pre
contractual, F. tir. – [00-633]
663/665(075.8)
67/68 INDUSTRII, MESERII I ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE
MATERIALE
! $,$ +B0&)&*(2;(31+)4'121+23(+.1+)&1$ +B0&)&*(22).&192.+1(2)+
31+)4'125()+
643. Chiril , Viorel. Diamante sintetice. Ob inere, utiliz ri /
Viorel Chiril ; ref. t.: O. V. Pruteanu, L. Sl tineanu. – Ch.: Tehnica-
Info, 2000 (A.S. GEVI-F Ia i). – 155 p.: scheme, fig.; 24 cm. –
Bibliogr. p. 155 (11 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al B ncii
Mondiale i al Guvernului României. – ISBN 9975-63-003-0: Pre
contractual, F. tir. – [00-635]
679.826(075.8)
69 LUCR RI DE CONSTRUC II (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE
DE CONSTRUC IE. TEHNOLOGII I PROCEDEE ÎN CONSTRUC II

644. NCM C.01.03-2000: Proiectarea construc iilor pentru


coli de înv mânt general: Construc ii civile / Min. Dezvolt rii
Teritoriului, Construc iilor i Gospod riei Comunale al Rep. Moldova;
elab.: A. Burciu (pre .),…. – Ed. oficial . – Ch.: S. n., 2000. – 27 p.:
tab., scheme; 29 cm. – (Normativ în construc ii). – F. f. de tit. - Pre
contractual, F. tir. – [00-615]
69(083.74)
$ D $
77 FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE
645. Ol rescu, Dumitru. Filmul: valen ele poeticului /
Dumitru Ol rescu; cop.: Grigore Cornienco. – Ch.: Epigraf S.R.L.,
2000 (F. E.-P “Tipogr. Central ). – 140, [3] p.; 20 cm. – Rez în lb.
engl., rus . – Bibliogr. p. 136-137 (33 tit) i în note p. 132-135. –
Filmografie p. 138-142. – Apare cu sprijinul Funda iei Soros
Moldova. – ISBN 9975-903-13-4: Pre contractual, F. tir. – [00-659]
778.5+791.43
78 MUZIC
646. Mironenco, Elena. Armonia sferelor: Crea ia
compozitorului Ghenadie Ciobanu / Elena Mironenco; trad. de Rodica
Iuncu. – Ch.: Cartea Moldovei, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). –
154, [1] p., [48] p. fotogr., n. muz.; 22 cm. –Bibliogr. p. 131-137 (18
tit.). – Catalogul lucr rilor lui Ghenadie Ciobanu p. 138-154. – ISBN
9975-78-069-5: Pre contractual, F. tir. – [00-661]
78.071.1+929 Ciobanu
647. Valeriu Hanganu: [muz.-trompetist] (1961-1991) / red.
muz. Gheorghe evciuc, Ion Boldumea. – Ch.: EAREC-COM,
S.R.L. 2000 (Tipogr. “Prag - 3”). – 92 p.: n. muz., fotogr.; 22 cm. –
(In memoriam). – Apare cu sprijinul Prim riei mun. Chi in u,
Departamentului Cultur , mun. Chi in u. – ISBN 9975-9592-0-2: Pre
contractual, F. tir. – [00-630]
78.071.2
79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT
(7+1.(<9+0.+C<3+'.2'&)+C1+31+:+0.28((345)('+
Ol rescu, Dumitru. Filmul: valen ele poeticului. – Vezi Nr
645.
+2.14
648. Talazul lui Titus: [impresii i aprecieri despre directorul
art. al Teatrului “Luceaf rul” Titus Bogdan-Jucov] / select. i red.:
Alexandru Gromov. – Ch.: Universitas, 2000 (F.E.-P. “Tipogr.
Central ”). – 173, [1] p.; 22 cm. – Bibliogr. la sfâr itul art. - ISBN
9975-913-08-3: Pre contractual, F. tir. – [00-662]
792.97(082)+929
D $ $
80 LINGVISTIC . FILOLOGIE
, (95((06(7(642)+
649. B”lgarski ezik i literatura za 5 kl. / Kirilka Demireva,
Nadežda Kara, Elena Raceeva, Lidiâ Kavr”kova; M-vo na
obrazovanieto i naukata. – Ch.: Cartier, 2000 (Combinatul Poligr.). –
256 p.: il. color.; 24 cm. – ISBN 9975-79-057-7: Pre contractual, F.
tir. – [00-621]
[808.67+886.7](075.3)
e
650. Bulhac, Emilia. Manuel de Français: 6 / Emilia Bulhac,
Iulia Atanasov, Zinaida Ciobanu; Min. Educa iei i t. al Rep.
Moldova. – Ch.: Î.E.-P. “ tiin a”, 2000 (Combinatul Poligr.). – 151
p.: il. color.; 24 cm. – ISBN 9975-67-205-1: Pre contractual, F. tir. –
[00-629]
804.0(075.3)
651. Cemârtan, C. Limba latin : Man. pentru studen ii fac. de
drept / C. Cemârtan, E. Ku erova. – Ed. a 2-a, rev. i completat . –
Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. Acad. de t. a Rep. Moldova). – 206 p.: tab.;
20 cm. – ISBN 9975-62-054-X: Pre contractual, 100 ex. – [00-647]
807.1(075.8)
652. Idem în lb. rus : Latinskij âzyk: U eb. dlâ studentov
ûridi eskih fak. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. Acad. de t.). – 210, [1]
p.: tab.; 20 cm. – ISBN 9975-62-053-1: Pre contractual, 100 ex. –
[00-648]
807.1(075.8)
653. English for You: 5 Pupil’s Book / Iulia Ignatiuc, Lara
Aladin, Ludmila Foca,...; Min. Educa iei i t. al Rep. Moldova. –
Ch.: Prut Interna ional: ARC; [Bucure ti]: Teora, 2000 (Concernul
Presa). – 128 p.: il. color.; 24 cm. – ISBN 9975-69-125-0 (Prut
Interna ional): Pre contractual, F. tir. – [00-604]
802.0(075.3)
$ (9521&9?0/
654. Col un, Gheorghe. Frazeologia limbii române / Gheorghe
Col un. – Ch.: ARC, 2000 (F. E.-P. “Tipogr. Central ”). – 206, [1] p.;
24 cm . – Bibliogr. p. 190-207 (447 tit.). – Apare cu sprijinul
Funda iei Soros – Moldova. – ISBN 9975-61-129-X: Pre contractual,
F. tir. – [00-671]
805.90-3(075-8)
655. Ghe u, George. Vino cu noi! : Man. de lb. i lit. rom.
pentru cl. a VIII-a a colii alolingve / George Ghe u, Liliana
Nicol escu-Ivanovici; Min. Educa iei i t. – Ch.: Cartier
(educa ional), 2000 (Concernul Presa). – 279 p.: il.; 24 cm. – ISBN
9975-79-043-7: Pre contractual, F. tir. – [00-603]
[805.90+859.0](075.3)(=82)
656. Limba român : Man. pentru cl. a II-a / Irina Ganea,
Alexandru Cri an, Galina Ciubar , Viorica Gora ; pict.: Igor
Hmelni chi, … – Ch.: Lumina, 1997 (Combinatul Poligr.). – 190, [2]
p.: il. color; 24 cm. – ISBN 9975-65-408-8: Pre contractual, 80000
ex. – [00-606]
805.90(075.2)
657. Limba român : Probe de evaluare pentru clasele I-IV /
Elena Belinschi, Zinaida Galben-Panciuc, Angela Salagor, … . – Ch.:
Prut Interna ional, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 151, [1] p.; 24
cm. – Bibliogr. p. 152 (10 tit.). – ISBN 9975-69-112-9: Pre
contractual, F. tir. – [00-677]
805.90(076)
82 LITERATUR ARTISTIC . TIIN A LITERATURII
, (.+12.41((06(7(642)+
% (.+12.41/*+1920/
% (.+12.41/(6(;
658. Evrejskie melodii, 1980-1999 : iz anonim. poèzii
evrejskogo moral’nogo soprotivleniâ arabofašismu i ernosotenstvu:
[sb.] / alc t.: M. I. Gabai. – Ch.: Ruxanda, 2000 (Tipogr. Univ. Agrare
din Moldova). – 335, [1] p.; 20 cm. – (Ser. “Passer”). – ISBN 9975-
72-088-9: Pre contractual, 250 ex. – [0-641]
830-088-1
$ (.+12.41/ 1&9?0/
659. Alecsandri, Vasile. Opera poetic / Alecsandri; ed.
îngrijit de: Pavel Balmu ; cop. ser.: Vitalie Coroban . – Ch.: Cartier,
2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 17 cm. – (POESIS)
Vol. 1. – 2000. – 213, [3] p. – Apare într-o învelitoare
comun . – ISBN 9975-79-058-5 (în cop.): Pre contractual, F. tir. –
[00-655]
859.0-1 Alecsandri
660. Vol. 2. – 2000. – 197, [3] p. – ISBN 9975-79-059-3 (în
cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-656]
859.0-1 Alexandru
661. Vol. 3. – 2000. – 151, [1] p. – Indice alf. al poezii p. 140-
150. – ISBN 9975-79-060-7 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-
657]
859.0 Alecsandri
Ghe u, George. Vino cu noi! : Man. de lb. i lit. rom. pentru
cl. a VIII-a colii alolingve. – Vezi Nr 655.

$ - " (.+12.4121&9?0/6(0 +345)('2 &)6&72


662. Clipa ghioceilor: Fagure de poezii: Pentru Cei mai mici
copii / selec .: Manole Neagu; cop.: Ia. Oliinik. – Ch.: Pontos, 2000
(F. E.-P. “Tipogr. Central ”). – 119, [1] p.: il.; 11 cm. – ISBN 9975-
938-07-8: Pre contractual, F. tir. – [00-649]
859.0(478)(082)-93
663. Filip, Iulian. Cuibul lui Dumnezeu : [piese i versuri
pentru copii] / Iulian Filip, Ion Proca, Ion Puiu. – Ch.: [ earec-com”
S.R.L., 2000. – 44 p.: il.; 26 cm. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul
financiar al fondului Ecologic Na . – Cuprins: Cuibul lui Dumnezeu;
Pas rea pre limba ei piere; Oaspe ii cerului; Zbur tori în adâncuri /
Ion Proca. Vânâtoru-ncep tor i vân torul vis tor / Iulian Filip.
Caloianul / Ion Puiu. – ISBN 9975-9592-1-0: Pre contractual, F. tir. –
[00-631]
859.0(478)-93[Filip + Proca + Puiu]
664. Gîrleanu, Emil. Din lumea celor care nu cuvânt : [nuvele
i schi e] / Emil Gîrleanu; cop.: Vitalie Coroban. – Ch.: Cartier, 2000
( F.E. – P. “Tipogr. Central ”). – 107, [2] p.; 20 cm. – (Cartea
colarului). – ISBN 9975-79-066-6: Pre contractual, F. tir. – [00-
652]
859.0(479)-93
665. Gorgan, I. Begemot: rasskaz / I. Gorgan. – Ch.: Izd-vo
Soûza Pisatelej Moldovy, 2000 (AO “Tipogr. din B l i”). – 48, [3] p.:
il.; 20 cm. – Aut. indicat pe cop. – Apare cu sprijinul financiar al
Prim riei mun. Chi in u. – ISBN 9975-9572-0-X: Pre contractual,
1000 ex. – [00-598]
859.0(478)-32 Gorgan
666. Însemnele Humei: Din crea ia copiilor de la Liceul
Teoretic “Ion Incule ” din s. Vorniceni, jud. Chi in u / alc t.: Emilia
Tutunaru ; cop., postfa : Ana Manole . – Ch.: S. n., 2000 (F. E. - P.
“Tipogr. Central ”). – 47, [1] p.: il.; 20 cm. – (Col. “R murele”). –
Apare cu sprijinul financiar al familiei Lavrov. – ISBN 9975-78-058-
X: Pre contractual, F. tir. – [00-595]
859.0(478)-8(082)
667. Jioar -Donica, Mariana. Flutura i de mod nou :
[versuri pentru copii] / Mariana Jioar -Donica; pict.: Violeta Diordiev.
– Ch.: Ruxanda, 2000 (Euro-Press). – 19 p.: il. color.; 24 cm. – F. f. de
tit. – ISBN 9975-72-091-9: Pre contractual, 100 ex. – [00-640]
859.0(478)-93 Jioar -Donica
668. Mardare, Marcela. Vulpea / Marcela Mardare; pict.:
Iaroslav Oliinik. – Ch.: Pontos, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). –
31 p.: il. color.; 24 cm. – (În lumea animalelor). – Include i versuri de
Tudor Palladi. - ISBN 9975-72-086-2: Pre contractual, F. tir. – [00-
676]
859.0(478)-93+087.5 Mardare
669. Partole, Claudia. Eu sunt: [versuri] / Claudia Partole;
design: Vladimir Sini ki. – Ch.: Prometeu, 2000 (F.E.-P. “Tipogr.
Central ”). – 126, [1] p.: il; 21 cm. – ISBN 9975-919-16-2: Pre
contractual, F. tir. – [00-665]
859.0(478)-1 Partole
670. Railean, Victor. Tretij Rim: poèma / Victor Railean. –
Ch.: Ruxanda, 2000. – 255, [1] p.; 20 cm. – În regia aut. – ISBN 9975-
72-062-5: Pre contractual, 1000 ex. – [0-642]
859.0(478)-1 Railean
671. Rotaru, Teodora. Cu inima pe jar: [versuri] / Teodora
Rotaru. – Ch.: Ruxanda, 2000. – 30, [2] p.: fotogr.; 20 cm. – Indice
CZU trecut eronat pe carte. – ISBN 9975-751-67-8: Pre contractual,
F. tir. – [00-639]
859.0(478)-1 Rotaru
(.+12.41/14</
- " (.+12.41/14</6(0 +345)('2 &)6&72
672. Russo, Mariètta. Grezy Visbadena: [versuri] / Mariètta
Russo; Centr Rus. kul’tury. – Ch.: Firma “Negociator”, 1999. – 104
p.; 20 cm. – Pre contractual, F. tir. – [00-608]
882(478)-1 Russo
673. Russo, Mariètta. Voskresšij altar’: [versuri] / Mariètta
Russo. – Ch.: Ruxanda: L.-M.C. “Muza planet”, 2000. – 131 p.; 20
cm. – ISBN 9975-72-080-3: Pre contractual, F. tir. – [00-609]
882(478)-1 Russo
674. Savostin, Nikolaj. Zametki na polâh sud’by: [rasskazy] /
Nikolaj Savostin. – Ch.: S. n., 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). –
175 p.; 20 cm. – ISBN 9975-78-067-9: Pre contractual, F. tir. – [00-
658]
882(478)-3 Savostin
!$ (.+12.41/54)*21/
B’’lgarski eziki literatura za 5 kl. – Vezi Nr 649.

$ $
(&*12=((
Mironenco, Elena. Armonia sferelor: Crea ia compozitorului
Ghenadie Ciobanu. – Vezi Nr 646.

Talazul lui Titus. – Vezi Nr 648.


94 ISTORIE GENERAL . ISTORIE UNIVERSAL
- - , " <.&1(2(06(7(642)/26(=+1(.+)&18/1(
- - " <.&1(2 +345)('(( &)6&72
675. Levit, I. È. God sud’bonosnyj: ot provozglašeniâ
Moldavskoj Respubliki do likvidacii avtonomii Bessarabii: (noâbr’
1917 g. – noâbr’ 1918 g.) / I. Levit. – Ch.: S. n., 2000 (F. E.- P.
“Tipogr. Central ”). – 499, [2] p.; 21 cm. – (Bibl. “Pro Moldova”). –
Tit. pe cop.: Moldavskaâ Respublika. – Bibliogr. p. 447-445. – An:
Indice de nume p. 477-490. - Indice geografic p. 491-500. – ISBN
9975-78-057-1: Pre contractual, F. tir. – [00-664]
94(478)”1917/1918”
INDEX DE NUME LA “CRONICA C R II” NR 8-2000

A Cezara Vasilache 613


Chira, Gerogeta (trad.) 609
Ab cioaie, Dan 596
Chirc , Sergiu Ion 583
Aladin, Lara 653
Chiril , Viorel 643
Alecsandri, Vasile 659-61
Chiru, Anghel 633
Andrei, Adina. 596
Ciachir, Natalia 627
Apostol-Ciubar , Galina 578, 623
Ciobanu, Ghenadie (646)
Atanasov, Iulia 601-02, 650
Ciobanu, Zinaida 601-02, 612, 650
Axenti, Eufrosenia 613
Ciorap, Tudor 590
B Ciubar , Galina 656
Balmu , Pavel (îngr. ed.) 659-61 Cocîrli , Petru 625
Barba , Eleonora 599 Cojocaru, Lidia 581
B din , Ovidiu 583 Col un, Gheorghe 654
B ie u, Maria 586 Cornienco, Grigore (cop.) 592,626,
B lan, George 632 645
Bejan, G. 616 Coroban, Vitalie (cop.) 664
Belinschi, Elena 657 Coroi, Eugen 604
Bicherschi, tefan 606 Cotelea, Maia 612
Bîrc , Alic 587-89 Cotl u, Maria 603
Bliuc, Dan 638 Covaliu, Gheorghe 592
Bobescu, Gheorghe 633 Cri an, Alexandru 656
Bodûl, T. D. 591 Croitoru, Sergiu 604
Bogdan-Jucov, Titus 648 Cucerova, E. 25
Boldumea, Ion 647 D
Bor , Alexandru 604
Daghi, Ion 599
Botgros, Ion 619
Dediu, Ion (red. t.) 625
Botnari, Vasile (elab.) 635
Demireva, Kirilka 649
Buc el, Natalia (trad.) 609
Diaconu, Stela 16
Bujor, Ala 613
Diordiev, Violeta (pict.) 667
Bulhac, Emilia 601-02, 650
Du a, Petru 638-39
Burciu, A. (elab.) 644
E
C
E co, Constantin 626
Capcelea, Arcadie 625
Carroci, Amedeo 579 F
Caun, Victor (alc t.) 615
Filip, Iulian 663
C z nescu, Larisa 612
Foca, Ludmila 653
Ceban, Tatiana (coord.) 597-98
Cemârtan, C. 651
G Kavr'
kova, Lidiâ 649
Gabai, M. I. (alc t.) 658 Kucerrova, E. 651
Gagim, Ion 604 L
Gaiciuc,Valentina (per.) 621-22,
Levit, I. E. 675
624
Lujanschi, Lilia 582
Galben, Svetlana 619
Galben-Panciuc, Zinaida 619, 657 M
Gara, E. 616 Manciu, Elena 620, 621
Gavril , Lucian 642 Manole, Ana (cop.) 666
Gavrili , Galina 610 Mardare, Marcela 668
Ghe u, Gheorghe 655 Mironenco, Elena 646
Gârleanu, Emil. 664 Moraru, Georgeta (trad.) 600, 605
Gon a, Gheorghe 610 Moraru, tefan 641
Goma, Ludmila 626 Munteanu, Igor 578, 594
Gon a, Gheorghe 610 Mustea , Simion 623
Gora , Viorica 656 Mustea , Valentina (red. t.) 632
Gorgan, I. 665 N
Gortolomei, Dumitru (col. red.)
585 Negur , Manole (select.) 662
Grimalschi, Teodor 606 Negur , I. 617
Gromov, Alexandru (red.) 648 Nicol escu-Ivanovici, Liliana 655
Gu u, Nicolae Vl. 627 Nosa enko, Larisa (red. per.) 619,
Guzun, Maria 603 622
O
H
Ol rescu, Dumitru 645
Haheu,Valentina 610 Oliinik, Iaroslav (cop.) 662, (pict.)
Hanganu,Valeriu (610) 668
Hmelni chi, Igor (pict.) 656 P
I Palladi, Tudor 606-07
Ignatiuc, Iulia 653 Panfil, Sava 617
Ioni , Ileana 620, 621 Papuc, L. 669
Partole, Claudia 617
Iuncu, Rodica (trad.) 646
Pâslaru, Vl. 617
Isopescul, Silvestru Octavian 580
Petcu, Tatiana 613
Izmailov,V. (elab.) 634
Plâng u,Valeriu 578, 623
J Popa, Valeriu 639
Proca, Ion 662
Jioar -Donica, Mariana 667
Pruteanu, O. V. (ref. t.) 643
K Pruteanu, tefan (ref. t.) 638
Puiu, Ion 663
Kara, Nadežda 649
R Sochirc , Vitalie 608
Raceeva, Elena 649 Spînu, Efim (per.) 619
Radu, Gheorghe-Alexandru 633 Stratan, S. 616
Railean, Victor 670 erbacov, Claudia (trad.) 592
Raischi, Victor 614 evciuc, Gheorghe 647
Râmbu, Nicolae 608 tiuc , Svetlana 628
Râ noveanu, Mariana 622 ve , Maria 577
R ileanu, Aurelia 614, 620, 624 T
Reabov, Elizaveta 626 Telembici, Rodica 579
Rotaru, Teodora 671 Teleu , Alexandru 625
Russo, Marietta 672-73 Tica, Constantin 629
S Timofte-Tumac, Ruxanda 639
Salagor, Angela 657 Tutunaru, Emilia (alc t.) 666
Sârbu, Nicolae (cop.) 628 îrdea, Marcela 583
Savostin, Nikolaj 674 Ulianovschi, Xenofon (alc t.) 595
S ndu , Elena 577 V
Scobioal , Maria 603 Vasilache, Cezaria 613
Scocov, Ludmila (trad.) 611 Verejan,Valentin (alc t.) 595
Scutaru, Adela (coord.)597-98 Vîrlan, P. 630-31
Singer, Mihaela 614, 620, 621, Volontir, Nina 608
622, 624
Z
Sini ki, Vladimir (des.) 669
Sl tineanu, L. (ref. t.) 643 Zichil,Valentin 642
Slonovschi, Maria 615 Zolotcov, Anatol S. 634
Index de materii la “Cronica C r ii” Nr 8-2000

Administra ia public , Moldova Geografie, curriculum 608


593 Geografiâ, kurrikulum 609
Administra ia regional 594 Inginerie 630-31
Art plastic , curriculum 599 Industrie alimentar 642
Bankrotstvo, zakon Moldova 592 Intelektual’naâ sobstvennosti 591
Biologie 625 Istorie, Moldova
Biotehnologii 625 Istoria românilor, curriculum 610
Coranul 580 Istorie universal , curriculum
Criminalistic 590 Izobrazitel’noe iskusstvo,
Criminologie 590 kurrikulum 600
Diamante sintetice 643 Kuplâ-prodaža, zakon Moldova
Direc ie, organizarea colilor 596 Management 639
Economia, Moldova 585 Muzykal’noe vospitanie,
Educa ia muzical , curriculum 604 kurrikulum 605
Educa ie fizic , curriculum 606 Ocrotirea s n t i, economie 626
Farmacologie 627 Pediatrie 629
Fizi eskoe vospitanie, kurrikulum Politic intern , Moldova 584
607 Psihopedagogie 617
Frazeologie, limba român Pulmonologie, pediatrie 628
Gazo-dinamic 632 Semin e, legumicultur 635
Index de titluri la “Cronica C r ii” Nr 8-2000

Admiterea 2000 615 la legume 635


Alc tuirea i calculul construc iilor Programa analitic a disciplinei
din zidire NCM F. 03.02-99 634 Sociologie 581
Arta plastic 599 Programa analitic a disciplinei
Bibliografia Na ional a Moldovei Sociologie general 582
577 Programa analitic a Sociologii de
B’’lgarski ezik i literatura za 5 kl. ramur 583
649 Programa analitic a disciplinei
Carte de telefon 637 Managementul resurselor umane
Cartea alb 593 586
Clipa ghioceilor 662 Programa disciplinei
Coranul 580 Managementul resurselor umane
Economia ocrotirii s n t ii 626 587
Educa ia fizic 606 Programa disciplinei Normarea
Educa ia muzical 604 muncii 588
English for you 653 Programa disciplinei Sisteme de
Evrejskie melodii 1980-1999 658 salarizare 589
Fizi eskoe vospitanie 607 Proiectarea i executarea re elelor
Geografia 608 termice subterane f r canal din
Ghidul persoanei care satisface conducte preizolate cu poliuretan
serviciul de alternativ expandat i manta din polietilen
Indica ii metodice 616 NCM G. 40.03-99 630
Istoria 610 Proiectarea construc iilor pentru
Însemnele Humei 666 coli de înv mânt general
Kazaiakvin 640 NCM C. 01.03-2000 644
Limba român 656-57 Pronosticul r spândirii
Livre du professeur 7e 612 v t m torilor principali i a
Livre du professeur 9e 613 bolilor plantelor agricole pentru
Motoare pentru automobile i luna august anul 2000 i
tractoare 633 recomand ri de combatere a lor
Muzykal’noe vospitanie 605 636
Poznanie mira 619 Secretul numerelor 620
Primul raport na ional cu privire la Talazul lui Titus 648
diversitatea biologic 625 Termotehnica construc iilor NCM
Probleme economice actuale în G. 04.02-99 631
viziunea tineretului studios 585 Universitatea de Stat a Artelor din
Producerea, certificarea i Moldova 618
comercializarea semin elor Valeriu Hanganu 647
D

-% "

00 BAZELE GENERALE ALE TIIN EI I CULTURII


004 tiin a i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
(Vezi de asemenea Nr 1508, 1555, 1563)

1438.Berdi evskij, A. Hello NetWord! / A. Berdi evskij //


Èlektronnyj ofis. – 2000. – Ed. spec. – P. 21.

1439.Cebotari, A. DJ ot Microsoft / A. Cebotari // Èlektronnyj


ofis. – 2000. – Nr 4. – P. 39-40.

1440.Cebotari, A. Duron – pobeditel’ Celeron: [na rynke


processorov] / A. Cebotari // Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 6. – P. 29.

1441.Cebotari, A. Kladovaâ [Internet] brauzera / A. Cebotari


// Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 4. – P. 43-44.

1442.Cebotari, A. Matplaty: polnoe rukovodstvo / A. Cebotari


// Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 4. – P. 56-57.

1443.Cebotari, A. Mra nye razdum’â ob e-comerce: [na prim.


fin. ussled. neskol’kih soten kompanij, rabotaû ih v sfere èlektron.
torgovli] / A. Cebotari // Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 6. – P. 56-57.

1444.Cebotari, A. Novoe lico Microsoft / A. Cebotari //


Èlektronnyj ofis. – 2000. - Ed. spec. – P. 27.
1445.Cebotari, A. Novyj pryžok Microsoft: [o nov.
perspektivah kompanii v svâzi s reorg.] / A. Cebotari // Èlektronnyj
ofis. – 2000. – Nr 6. – P. 51-53.

1446.Cebotari, A. Sekrety BIOS: [dispet er. punkt


komp’ûtera] / A. Cebotari // Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 4. – P. 14-
17.

1447.Klim, E. Test MP3 plejerov / E. Klim // Èlektronnyj ofis.


– 2000. – Nr 4. – P. 28-31.

1448.Novak, S. Ov inka vydelki stoit: [vopr. podklû eniâ k


Internet] / S. Novak // Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 6. – P. 60-61.

1449.Novak, S. Vtoraâ žizn’ kartridža / S. Novak //


Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 4. – P. 49-51.

1450.Plotnikov, M. Apgrejd: videokarta ili processor? / M.


Plotnikov // Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 6. – P. 23-25: des.

1451.Plotnikov, M. Budu ee videomagnitofona / M. Plotnikov


// Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 4. – P. 20-21.

1452.Plotnikov, M. to takoe modem? / M. Plotnikov //


Èlektronnyj ofis. – 2000. – Ed. spec. – P. 17-18.

1453.Plotnikov, M. Internet erez sputnik / M. Plotnikov //


Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 6. – P. 14.

1454.Plotnikov, M. Novye sredstva poiska: Internet / M.


Plotnikov // Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 4. – P. 58-59: des.

1455.Plotnikov, M. Osnovy audio: [inf. o zvuk. kartah] / M.


Plotnikov // Èlektronnyj ofis. – 2000. . – Ed. spec. – P. 22-24.

1456.Plotnikov, M. Test novejših videokart / M. Plotnikov //


Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 6. – P. 15-18: des.
1457.Sergeev, S. J2K: boât’sâ ne stoit / S. Sergeev //
Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 4. – P. 41-42.

1458.Smirnov, V. to takoe RAID: [kontroler] / V. Smirnov //


Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 4. – P. 22-23.

1459.Smirnov, V. Kuda uehat’ programmistu? : [na prim.


mold. programmistov, uehav. v Kanadu] / V. Smirnov // Èlektronnyj
ofis. – 2000. – Nr 4. – P. 54-55.

1460.Smirnov, V. Na linii ognâ: [ob ustrojstvah Firewire] / V.


Smirnov // Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 6. – P. 19-21.

1461.Smirnov, V. Najden preemnik BX / V. Smirnov //


Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 6. _ P. 26-28: des.

1462.Smirnov, V. Novaâ pautina: [o budu em Interneta] / V.


Smirnov // Èlektronnyj ofis. – 2000. – Ed. spec. – P. 25-26.

1463.Smirnov, V. Piratskij videoformat / V. Smirnov //


Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 6. – P. 38-39.

1464.Smirnov, V. Špargalka dlâ Windows / v. Smirnov //


Èlektronnyj ofis. – 2000. – Ed. spec. – P. 19-20.

1465.Smirnov, V. Vtoroe prišestvie Celeron: [processor] / V.


Smirnov // Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 4. – P. 18-19.

1466.Udušlivyj, I. Bezalkogol’nyj Windows: [ob upro en. i


umen’š. Windows 98 Lite] / I. Udušlivyj // Èlektronnyj ofis. – 2000. –
Nr 6. – P. 36-37.

1467.Udušlivyj, I. Festival’ media-plejerov / I. Udušlivyj //


Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 6. – P. 30-34.
1468.Udušlivyj, I. Holod, mikroshemy, 1 GHz / I. Udušlivyj //
Èlektronnyj ofis. – 2000. – Ed. spec. – P. 11-12.

1469.Udušlivyj, I. Krakery nastupaût: [o vzlom ikah progr.


obespe eniâ] / I. Udušlivyj // Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 4. – P. 45-
48.

1470.Udušlivyj, I. MS Office na diskete / I. Udušlivyj //


Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 4. – P. 32-35: des.

1471.Udušlivyj, I. Mutacii myški / I. Udušlivyj // Èlektronnyj


ofis. – 2000. – Nr 4. – P. 24-27.

1472.Udušlivyj, I. Ot et o ComInfo 2000 / I. Udušlivyj //


Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 4. – P. 10-13: des.

1473.Udušlivyj, I. Otgonâem spam: [reklam. musor] / I.


Udušlivyj // Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 6. – P. 58-59.

1474.Udušlivyj, I. Pero novogo tysâ eletiâ: [Anotopen] / I.


Udušlivyj // Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 6. – P. 49-50.

1475.Udušlivyj, I. Trehmernyj desktop / I. Udušlivyj //


Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 4. – P. 36-38.

1476.Udušlivyj, I. Za i aemsâ ot èlektronnogo špionaža / I.


Udušlivyj // Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 6. – P. 44-48: des.

008 Civiliza ie. Cultur . Progres


1477. Cozma, Valeria. Cultura epocii moderne: [în ajutorul
liceenilor] / Valeria Cozma // Cugetul. – 2000. – Nr 2. – P. 38-41.

$
1478.Goga, Octavian. Chemarea preo imii noastre: [reluare
din “Însemn rile unui trec tor. Crâmpeie din zbucium rile de la noi”,
Arad, 1911, p. 63-71] / Octavian Goga // Cugetul. – 2000. – Nr 2. – P.
3-6.
1479.Negru, Nina. Cazul Mitropolitului Gurie: noi puncte de
vedere / Nina Negru // Cugetul. – 2000. – Nr 2. – P. 32-37.: fotogr. –
Bibliogr. în note: p. 37 (20 tit.)

1480.Palade, Gheorghe. Facultatea de Teologie din Chi in u.


Profesorii i studen ii (1926-1940) / Gheorghe Palade // Cugetul. –
2000. – Nr 2. – P. 42-50. – Bibliogr. în note: p. 50 (60 tit.)

%#
31 STATISTIC . DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
% ! &'(&)&*(+
(Vezi Nr 1482)

32 POLITIC
%$ &)(.&)&*(+
1481.Cujb , Vasile. geneza partidelor politice în contextul
analizei comparative / Vasile Cujba // Moldova i lumea. – 2000. – Nr
7/8. – P. 11-12. – Bibliogr. în notele de subsol.

% %,% - &)(.('2(0.+10/
1482. Bra oveanu, Angela. O s pt mân la Budapesta:
[capitala Ungariei] / Angela Bra oveanu // Capitala-magazin. – 2000.
– Mai. – P. 42-44. – Con .: Ora ul podurilor cu lan uri i al pelicanilor
roz; Primarul rezolv cum poate problema demografic a rii; Nu
confunda i presa de bulevard cu cea de cartier; O ar puternic are
grij de b trâni i de cei s raci cu duhul; Maghiarii nu se ceart din
dou motive: sînt educa i i au salarii bune.

% %,% - - $" &)(.('2(0.+10/2 +345)('(( &)6&72


1483. Lazu, Teo. “… Pentru cine bat clopotele, Petric ?…”:
[despre situa ia politic din rep.] / Teo Lazu // Observator economic.
– 2000. – Nr 7/8. – P. 10-11.
% +)28(((0.+1028(&02)+$ &)(.('/+A.+10/
(Vezi de asemenea Nr 1486, 1488)

1484. Stratulat, Boris. CSI î i tot caut perspectiva / Boris


Stratulat; foto de Boris Har enco // Moldova i lumea. – 2000. – Nr
7/8. – P. 17.
% - " &)(.('2+A.+10/2 +345)('(( &)6&72
(Vezi de asemenea Nr 1520)

1485. Borislavlevici, Ivan. Patru ani de cooperare – 40 ml.


Euro: [despre cooperarea Rep. Moldova cu Comisia European :
interviu cu I. Borislavlevici, reprezentant al Comisiei Europene în
Moldova] / consemnare: Alexandru Tanas // Profit. – 2000. – Nr 7/8.
– P. 39-41. – Idem i în lb. rus .

1486. Miron, Boris. Avem nevoie de sprijinul Chinei: [despre


vizita Pre . Rep. Moldova Petru Lucinschi în Rep. Popular China] /
Boris Miron; foto de Boris Harcenco // Moldova i lumea. – 2000. –
Nr 7/8. – P. 3-4.

1487. Solovei, Oxana. Un nou acces al economiei: [problema


deschiderii noi reprezentante diplomatice: coment. cu dnii Iurie
Leanc , viceministru de Externe, Vasile Nedelciuc, pre . Comisiei
parlamentare pentru politic ] / Oxana Solovei // Profit. – 2000. – Nr
7/8. – P. 42-43: tab. – Idem i în lb. rus .

1488. Stratulat, Boris. Vladimir Putin [Pre edintele


Federa iei Ruse] în Moldova: [16-17 iun. 2000] / Boris Stratulat; foto
de Boris Harcenco // Moldova i lumea. – 2000. – Nr 7/8. – P. 2-3.

1489. Ustian, Ion. Lawrence R. Klein – laureat al Premiului


Nobel pentru economie (1980) / Ion Ustian // Moldova i lumea. –
2000. – Nr 7/8. – P. 26.
33 ECONOMIE. TIIN E ECONOMICE
%% #.((08++'&0&9('+$ '&0&9(+3&)(.('/
(Vezi Nr 1521)

%% 40'/$ '&0&9 (2940'(($ 1*20(:28(2940'((


1490. Savi chi, Julieta. O afacere la negru-exodul for ei de
munc / Julieta Savi chi // Observator economic. – 2000. – Nr 7/8. –
P. 62-63.

%% '&0&9 (+1+*(&02)/$ /9?0.$ &)$ 1&31(+.2.+(9 &5()(21/


1491. Toropei, Svetlana. Cum iert m datornicilor no tri:
[despre conf. a rilor CSI în problema realiz rii programului
“P mânt” i restructur rii datoriilor intr. din CAI, org. de Banca
Mondial , de Agen ia Amer. pentru Dezvoltare Int. i de Guvernul
Moldovei, Chi in u] / Svetlana Toropei // Profit. – 2000. – Nr 7/8. –
P. 56-57. – Idem i în lb. rus .

%%! (0208+$ /0'($ &0+6/;('(1'4)28(+9&0+.21/$ 1+6(.


1492. Bodrug, Nicoleta. Case pentru pedagogi: [acordarea
creditelor pe termen de 15-20 ani pentru cump rarea apartamentelor] /
Nicoleta Bodrug // Capitala-magazin. – 2000. – Nr 2. – P. 7.

1493. C lcâi, Gheorghe. “Consolidarea fondurilor de


investi ii se afl la etapa a dou ”: interviu cu Gh. C lcâi, pre . CNVM
[Comisia Na . a Valorilor Mobiliare] // Observator economic. – 2000.
– Nr 7/8. – P. 42-43.

1494. Chi an, Valeriu. Valeriu Chi an: Normele impuse de


BNM nu sunt adecvate situa iei macro i microeconomice: [interviu
cu pre . Asoc. din Rep. Moldova] // Observator economic. – 2000. –
Nr 7/8. – P. 59.

1495. Cuceriavîj, Ana. Infla ia ca obiect de estimare


statistic : [interviu cu A. Cuceriavîj, efa sec iei generale de statistic
a pre urilor din compar ri int. din Dep. Analize Statistice i
Sociologice] // Profit. – 2000. – Nr 7/8. – P. 78-79. – Idem i în lb.
rus .

1496. Fuzionarea i absorbirea b ncilor [Moldova] // Profit.


– 2000. – Nr 6/7. – P. 33-34. – Idem i în lb. rus .

1497. Leja, Octavian. Magazinele universale financiare din


Moldova i stabilitatea lor: [b ncile] / Octavian Leja // Profit. – 2000.
– Nr 7/8. – P. 26-28: tab. – Idem i în lb. rus .

1498. Luchian, Nadin. Credite p gubesc ac ion rii / Nadin


Luchian // Observator economic. – 2000. – Nr 7/8. – p. 41.

1499. Mîrzacovschi, Oxana. Declara ia de venituri – al


doilea an: [cu coment. dlui Vladimir Tudose, eful Dir. impozite a
Inspectoratului Fiscal General de Stat (IFGS)] / Oxana Mîrzacovschi
// Profit. – 2000. – Nr 7/8. – P. 12-13. – Idem i în lb. rus .

1500. Olecsici, Igor. Cum s câ tigi: [despre variantele


posibile de investire a mijloacelor] / Igor Olecsici // Profit. – 2000. –
Nr 7/8. – P. 22-24: graf., tab. – Idem i în lb. rus .

1501. Prodan, Ion. Consolidarea sistemului bancar este


determinat de necesitatea cre terii economice a rii: interviu cu I.
Prodan, viceguvernatorul B ncii Na . a Rep. Moldova // Observator
economic. – 2000. – Nr 7/8. – P. 56-58.

1502. Sme naia, Tatiana. S rb torile pie ei sau pia a


s rb torilor? : [despre activitatea Comisiei Na . a Valorilor Mobiliare
i Bursei de Valori din Moldova] / Tatiana Sme naia // Profit. – 2000.
– Nr 7/8. – P. 16-17. – Idem i în lb. rus .

1503. Tanas, Alexandru. A fost cucerit prima pozi ie! Ne


preg tim de luarea cu asalt a celei de-a doua: [despre intrarea în
vigoarea normativelor B ncii Na . a Moldovei care vizeaz m rimea
capitalului normativ total al b ncilor comerciale] / Alexandru Tanas //
Profit. – 2000. – Nr 7/8. – P. 31-32. – Idem i în lb. rus .
1504. V sc u an, Alexandru. Analiz m balan a b ncilor
comerciale / Alexandru V sc u an // Profit. – 2000. – Nr 7/8. – P. 29-
30. – Idem i în lb. rus .

1505. V sc u an, Alexandru. Lupta pentru finan ele publice,


care merit acest lucru / Alexandru V sc u an // Profit. – 2000. – Nr
7/8. – P. 35-37. – Idem i în lb. rus .

%% (.428(++'&0&9('/$ &)(.('/+'&0&9('/$ 1&64'8(+


%% - " (.428(2+'&0&9('/2 +345)('(( &)6&72
(Vezi de asemenea Nr 1487, 1515, 1556-57)

1506. Bazarov, Eduard. Pisica s tul nu prinde oareci:


[despre programul na . “Alimenta ia copiilor”] / Eduard Bazarov //
Profit. – 2000. – Nr 7/8. – P. 60-61. – Idem i în lb. rus .

1507. Mî u, Veaceslav. Or enii devin vegetarieni: [despre


starea economico-financiar a într. din complexul zootehnic] /
Veaceslav Mî u // Observator economic. – 2000. – Nr 7/8. – P. 40.

%% &9+18$ +)28((+'&0&9 ('+(0.+1028(&02)+$ '&0&9(+9&06(2)/


%% $ 1&5)+9+*+0+12)+2)+'&9+184)4($ (28/
1508. Stratan, Aurel. Comer ul electronic: ce reprezint el? /
Aurel Stratan // Observator economic. – 2000. – Nr 7/8. – P. 66-67.

%% $ &9+18+A.+1(&1$ &9+18(0.+1028(&02)
1509. Promovarea exporturilor – o prioritatea a Camerei de
Industrie i comer // Observator economic. – 2000. – Nr 7/8. – P. 24-
26.

1510. Uglov, Dmitri. Incoterms – millenium: noi reguli


pentru urm torul secol / Dmitri Uglov // Profit. – 2000. – Nr 7/8. – P.
46-47. - Idem i în lb. rus .
34 DREPT. LEGISLA IE. JURISPRUDEN
%- 1+3.345)('$ 1+3.'&0<.(.48(&02)$ 1+3.269(0(<.12.(7
1511. Pu ca , Victor. “Administrarea sistemului judiciar
trebuie înf ptuit doar de judec tori!”: [interviu cu V. Pu ca , pre .
Cur ii Supreme de Justi ie] // Profit. – 2000. – Nr 7/8. – P. 10-11. -
Idem i în lb. rus .

%- $ - $" 4.+1+26+<.2.C<(<.+9+;(=40'8((2)+&1*20+)&16+<.2.2)+
+345)('(( &)6&72
1512. Parlamentul a hot rât: toat puterea Parlamentului:
[referitor la reforma constitu ional a Rep. Moldova] // Profit. – 2000.
– Nr 7/8. – P. 5-7. - Idem i în lb. rus .

%-% 1+3.3+02)$ 1&'+641/3+02)/$ 1(9(0&)&*(+$ 1(9(02)(<.('/


(Vezi de asemenea Nr 1554)

1513. Ierizanu, Alina. Fugarul din Codru: [antologia unei


crime s vâr ite de Teofan Zaturinski, bolnav psihic] / Alina Ierizanu
// Capitala-magazin. – 2000. – Mai. – P. 20-23.

1514. Rapcea, Ana. Sânge dup gratii: [despre evenimentele


din penitenciarul de la Pruncul, protestul a 300 de de inu i] / Ana
Rapcea // Capitala-magazin. – 2000. – Nr 2. – P. 12-16: fotogr.

%-! 1+3.+'&0&9 ('


1515. Nout i legislative: acte legislative i normative cu
caracter economic, publ. în perioada 1-30 iun. 2000; acte legislative i
normative cu caracter economic, publ. în perioada 1-31 iul. 2000 //
Observator economic. – 2000. – Nr 7/8. – P. 30-33.

35 ADMINISTRA IE PUBLIC . TIIN MILITAR


% ,% - 69 (0(<.128(+345)('/
1516. Ciubotaru, Iulia. La gunoi tea ân reni se îngroap
milioane de dolari: [colectarea i prelucrarea de eurilor în municipiul
Chi in u] / Iulia Ciubotaru // Capitala-magazin. – 2000. – Mai. – P. 8.
36 ASISTEN SOCIAL . ASIGUR RI SOCIALE
(Vezi de asemenea Nr 1506)

1517. Solovei, Oxana. Nu cu orice automobil po i ajunge


pân în Tunisia: [coment. dlui Constantin Ivanciucov, dir. executiv al
Agen iei na . a asigur rilor ARCA] / Oxana Solovei // Profit. – 2000.
– Nr 7/8. – P. 62-63. - Idem i în lb. rus .

1518. Spânu, Vilen. Organizarea publicit ii în companiile de


asigur ri / Vilen Spânu // Observator economic. – 2000. – Nr 7/8. – P.
28-29. – Contin. Începutul: Nr 6.

37 EDUCA IE. ÎNV MÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


% &08(04.4)2'.(7(./8((;'&)21+;(31&*1292;'&)21/>0>07/8/9?0.4)
31+;'&)21;(+)+9+0.21$ 5(+'.+)2&1('+0(7+);(6(0&1('+*+06+;'&2)/
% $ ).+&5(+'.+6+<.46(4$ 2.+1((6+>07/8/9?0.<3+'(2)+
(Vezi de asemenea Nr 1477)

1519. Haheu, Valentina. Evaluarea randamentului colar la


istorie: în ajutorul profesorilor / Valentina Haheu, Nina Petrovschi //
Cugetul. – 2000. – Nr 2. – P. 51-54.

% @07/8/9?0.<43+1(&1$ 1+*/.(1+2'261+)&1;.((08(=('+
(Vezi de asemenea Nr 1480)

1520. Galben, Andrei. Introducere în dreptul educa ional: c.


superioar / Andrei Galben // Moldova i lumea. – 2000. – Nr 7/8. –
P. 9-11.

1521. Toropei, Svetlana. Financiar - ce frumos sun ! :


[despre inst. de înv mânt superior privat de profil economic] /
Svetlana Toropei // Profit. – 2000. – Nr 7/8. – P. 44-45: tab. - Idem i
în lb. rus .
$#
58 BOTANIC
1522. Mârzac, Elena. Omul cu cea mai mare colec ie de
orhidee din Chi in u: [despre colec ionarul Veaceslav Pasekovski] /
Elena Mârzac // Capitala-magazin. – 2000. – Mai. – P. 46-47.

!# $ $
61 MEDICIN
(Vezi de asemenea Nr 1513)

1523. Andreev, V. Profilaxia celor mici mai incidente forme


de aritmii cardiace / V. Andreev // Curier medical. – 1999. – Nr
10/12. – P. 65-69. – Bibliogr.: 14 tit.

1524. Andru ceac, Georgeta. Metotrexatul în medica ia de


fond a artritei reactive uro-genitale / Georgeta Andru ceac // Curier
medical. – 1999. – Nr 10/12. – P. 53-55. – Bibliogr.: 10 tit.

1525. Bezdrâghin, M. Ac iunea acidului hialuronic din


cordoane umbilicale umane asupra hematopoiezie i a compozi iei
sângelui periferic / M. Bezdrâghin, V. Lutan, V. Valica // Curier
medical. – 1999. – Nr 10/12. – P. 62-64: tab. – Bibliogr.: 5 tit.

1526. Blaj, Viorica. Activitatea catepsinelor B i D în ficat în


procesul de involu ie a cirozei hepatice experimentale / Viorica Blaj //
Curier medical. – 1999. – Nr 10/12. – P. 57: tab. – Bibliogr.: 8 tit.

1527. Bolea, Zina. Depresia, boala tranzi iei / Zina Bolea //


Capitala-magazin. – 2000. – Nr 2. – P. 40-42.

1528. Botezatu, A. Fibroxan-tomatoz angajat în peretele


abdominal ventral / A. Botezatu // Curier medical. – 1999. – Nr 10/12.
– P. 64-65.
1529. Calenici, O. Progrese, controverse i perspective în
terapia miocarditelor / O. Calenici // Curier medical. – 1999. – Nr
10/12. – P. 89-91. – Bibliogr.: 26 tit.

1530. Cerne chi, Olga. Recuperarea func iei re-productive la


pacientele tratate pentru sarcina tubar prin laparascopie chirurgical /
Olga Cerne chi // Curier medical. – 1999. – Nr 10/12. – P. 38-40.

1531. Ciobanu, Gh. Programul na ional de dezvoltare a


asisten ei medicale de urgen pe anii 1999-2003 / Gh. Ciobanu //
Curier medical. – 1999. – Nr 10/12. – P. 4-11: tab.

1532. Considera ii clinico-paroclinice asupra unor cazuri cu


encefalit herpetic / Inimioara Cojocaru, A. Patra cu, A. Corl teanu,
G. Popa // Curier medical. – 1999. – Nr 10/12. – P. 18-24: fig. –
Bibliogr.: 32 tit.

1533. Con u, O. Pneumotoracele spontan ne-specific: etio-


patogenie, clinic , diagnostic i tratament / O. Con u // Curier
medical. – 1999. – Nr 10/12. – P. 78-82. – Bibliogr.: 31 tit.

1534. Friptuleac, Gr. Studiu igienico-epidemiologic privind


morbiditatea popula iei prin litiaz urinar în rela ie cu mediul
ambiant / Gr. Friptuleac // Curier medical. – 1999. – Nr 10/12. – P.
28-30: fig., tab. – Bibliogr.: 12 tit.

1535. Frunze, Corina. Considera ii privind interac iunea


Fraxiparinei cu oxigenarea hiperbaric la antioxidant în contextul
insuficien ei cardiace acute / Corina Frunze // Curier medical. – 1999.
– Nr 10/12. – P. 60-62: tab. – Bibliogr.: 16 tit.

1536. Gamureac, V. Utilizarea implantelor în fixarea i


stabilizarea protezelor postrezec ionale / V. Gamureac // Curier
medical. – 1999. – Nr 10/12. – P. 34-35. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr.: 6 tit.
1537. Gavriliuc, L. Balneo-fizioterapia în diabetul zaharat /
L. Gavriliuc, V. Mititiuc, Angela Baziliuc // Curier medical. – 1999. –
Nr 10/12. – P. 46-48. – Bibliogr.: 9 tit.

1538. Gheorghi , V. Plastia traheii cu alogrefoane din


pahimeningele sinusului sagital superior // V. Gheorghi // Curier
medical. – 1999. – Nr 10/12. – P. 58-60: fig. – Bibliogr.: 9 tit.

1539. Gherman, I. Particularit ile radiculopatiei cervicale


discogene / I. Gherman // Curier medical. – 1999. – Nr 10/12. – P. 14-
17: fig. – Bibliogr.: 6 tit.

1540. Groppa, S. Maladiile genetice ale mu chilor periferici /


S. Groppa, E. Zota // Curier medical. – 1999. – Nr 10/12. – P. 52-53.
– Bibliogr.: 10 tit.

1541. Le co, A. Efectele pneumoperitoneului în


colecistectomia laparascopic la pacien ii cu patologie asociat / A.
Le co // Curier medical. – 1999. – Nr 10/12. – P. 12-14: fig. –
Bibliogr.: 11 tit.

1542. Li inschi, Adriana. Aspecte morfologice ale maladiei


Hodkin varianta sclero-nodular / Adriana Li inschi // Curier medical.
– 1999. – Nr 10/12. – P. 48-52: fig., tab. – Bibliogr.: 16 tit.

1543. Maloman, E. Concep ia dezvolt rii asisten ei


chirurgicale în Republica Moldova / E. Maloman, Gh. Ghidirim, V.
Hotineanu // Curier medical. – 1999. – Nr 10/12. – P. 26-27.

1544. Munteanu, I. Un procedeu de profilaxie a alveolitelor /


I. Munteanu // Curier medical. – 1999. – Nr 10/12. – P. 25.

1545. Mustea , V. Aspectele histopatologige ale


limfoamelor non-Hodgkin cu afectarea primar a splinei / V.
Mustea // Curier medical. – 1999. – Nr 10/12. – P. 40-43: tab., fig. –
Bibliogr.: 15 tit.
1546. Ostrofe , Gh. Igiena muncii în serviciul de informa ie
“909” / Gh. Ostrofe // Curier medical. – 1999. – Nr 10/12. – P. 31-
33: tab. – Bibliogr.: 7 tit.

1547. Prostomolotov, V. Câteva referin e asupra procesului


psiho-terapeutic i sistematiz rii în psihoterapie / V. Prostomolotov //
Curier medical. – 1999. – Nr 10/12. – p. 43-46: tab. – Bibliogr.: 9 tit.

1548. Sacar , Victoria. Actualit i în distrofia muscular


Duchenne / Victoria Sacar // Curier medical. – 1999. – Nr 10/12. –
P. 35-38. – Bibliogr.: 20 tit.

1549. avga, N. Implica iile etiopatogenice ale deregl rilor


vasomotorice din segmentul vertebro-bazilar / N. avga // Curier
medical. – 1999. – Nr 10/12. – P. 70-74. – Bibliogr.: 45 tit.

1550. Taran, A. Insuficien a poliorganic a bolnavilor


combustiona i / A. Taran // Curier medical. – 1999. – Nr 10/12. – P.
84-88. – Bibliogr.: 43 tit.

1551. Timirgaz, V. Ependimoamele intracraniene / V.


Timirgaz // Curier medical. – 1999. – Nr 10/12. – P. 74-78. –
Bibliogr.: 52 tit.

1552. âbârn , I. Terapia antiulcer i beneficiile unui


colinolitic antisecretor selectiv-gastrozepina / I. âbârn // Curier
medical. – 1999. – Nr 10/12. – P. 82-83. – Bibliogr.: 13 tit.

1553. Zolog, Ileana. Aprecieri asupra diagnosticului


paraclinic în conjunctivit cu chlamidii / Ileana Zolog, Roxana
Moldovan // Curier medical. – 1999. – Nr 10/12. – P. 55-56: tab. -
Bibliogr.: 13 tit.

! 2192'&)&*(+$ +123+4.('/$ &A('&)&*(+


1554. Dogaru, Vitalie. Pl cerea împunsului cost : [despre
consumul de stupefiante în Rep. Moldova] / Vitalie Dogaru //
Capitala-magazin. – 2000. – Nr 2. – P. 10-11.
62 INGINERIE. TEHNIC ÎN GENERAL
! $% )+'.1&.+B0('/
! $% +)+'&940('28(($ +)+*12=(+$ +)+=&0(+$ 26(&6(=4:(40+$
+B0&)&*(+;(23212.+7(6+&
(Vezi de asemenea Nr 14555, 1476)

1555. Klim, E. W@P – Internet dlâ telefonov / E. Klim //


Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr 6. – P. 54-55.

63 AGRICULTUR . TIIN E I PROCEDEE ÎNRUDITE.


SILVICULTUR . EXPLOAT RI AGRICOLE I ALE VIE II S LBATICE
!% ,!% &064'+1+2=+19+)&1$ *1&0&9(+$ &1.('4).41/
!% $ &064'+1+2;(&1*20(:21+2=+19+)&1
!%% 4).4123)20.+)&16+'?93
1556. Thorov, Alexandru. Albert Arutiunian: Cum poate fi
produc torul liber într-o ar liber : [reforme agrare: cu coment. dlui
A: Arutiunian, org. în agricultur ] / Alexandru Thorov // Profit. –
2000. – Nr 7/8. – P. 48-50. - Idem i în lb. rus .

!%%$,$ )20.+'21+31&64'<.(94)+0.+$ )20.+21&92.+$ &06(9+0.+$ ).+


3)20.+'44.()(:/1((064<.1(2)+
1557. Tudoreanu, Ghenadie. Ministerul agriculturii a
îndr git egalitarismul: [ind. tutunului: cu coment. dlui Petru T bâr ,
… pre . Asoc. na . a cultivatorilor de tutun] / Ghenadie Tudoreanu //
Profit. – 2000. – Nr 7/8. – P. 55.

!%- &1.('4).41/>0*+0+12)
!%-$ D(.('4).41/
1558. Bazarov, Eduard. Se caut un investitor, sau va
dispare viticultura din Moldova / Eduard Bazarov // Profit. – 2000. –
Nr 7/8. – P. 52-54: tab. - Idem i în lb. rus .
!%! &&.+B0(+$ 1+;.+1+2;(>094)8(1+220(92)+)&1
!%!$,$ ).+20(92)+'1+<'4.+6+&9
1559. Bodrug, Nicoleta. Strutzomania: [despre cre terea
stru ilor în ferma “Anatex”, Ialoveni] / Nicoleta Bodrug; imagini: Ion
Gon a // Capitala-magazin. – 2000. – Nr 2. – P. 22-23.

65 CONDUCERE I ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMER I

COMUNICA II
! - +)+'&940('28((;(.+)+'&9206/ &1*20(:21+C=40'8(&021+"
1560. Porubin, Andrei. Vivat Porubingo! : [interviu cu A.
Porubin, actor. prezentator al programului televizat “Telebingo”] /
consemnare: Angela Aram // Capitala-magazin. – 2000. – Nr 2. – P.
24-27: fotogr.

1561. Voinea, Marius. O pierdere irecuperabil pentru


metalurgia mondial : [interviu cu M. Voinea, dir. marketing i
comunica ii al Companiei VOXTEL] / consemnare: Nicoleta Bodrug
// Capitala-magazin. – 2000. – Nr 2. – P. 18-19: fotogr.

! ! 120<3&1.>0*+0+12)$ +17('((3&;.2)+$ 1*20(:21+2;('&0.1&)4)


'(1'4)28(+(
! !$,$- 120<3&1.=+1&7(21$ (1'4)28(+=+1&7(21/
1562. Dobrynina, Tat’âna. Passažirskie vagony i… imidž
Moldovy: [o sostoânii ž.-d. transporta resp.] / Tat’âna Dobrynina //
Moldova i lumea. – 2000. – Nr 7/8. – P. 8.

! !$ &;./
1563. EMS Moldova – un partner sigur: [“Serviciul Po ta
Rapida”] // Observator economic. – 2000. – Nr 7/8. – P. 64-65: tab.

! &064'+1+;(269(0(<.121+>0+A3)&2.21+$ 1*20(:21+'&9+1'(2)/
(Vezi de asemenea Nr 1516)
1564. Durle teanu, Andrei. Competen a personalului i
dezvoltarea companiilor / Andrei Durle teanu // Observator
economic. – 2000. – Nr 7/8. – P. 68.

! ,! 064<.1((C9+<+1((;(>06+)+.0('(1(3+0.146(7+1<+
! - 064<.1(29&5()+($ 251('21+29&5()+(
1565. Ciupac, Lilian. Produc torul autohton trebuie
sus inut!!! : ind. mobilei / Lilian Ciupac // Observator economic. –
2000. – Nr 7/8. – P. 13.

1566. Kozlov, Constantin. Realitatea corecteaz tradi ia:


interviu cu C. Kozlov, dir. general al fabr. de mobil Stejaur SA //
Observator economic. – 2000. – Nr 7/8. – P. 20-21.

1567. Pe linia de plutire: [ind. mobilei în Moldova] / material


prez. de Lilian Ciupac // Observator economic. – 2000. – Nr 7/8. – P.
14-18: tab.

69 LUCR RI DE CONSTRUC II (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE


DE CONSTRUC IE. TEHNOLOGII I PROCEDEE ÎN CONSTRUC II
! 2.+1(2)+6+'&0<.14'8(($ /18(2)+'&0<.14'8(()&1
1568. Plugaru, Ion. În fiecare zi moare câte o firm de
construc ii: interviu cu I. Plugaru, dir. fabr. de beton i mortar //
Observator economic. – 2000. – Nr 7/8. – P. 37.

$ D $
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE GRAFICE. GRAFIC
1569. Bra oveanu, Angela. Portret de familie în plein air:
[file din biogr., pictorului Glebus Sainciuc] / Angela Bra oveanu //
Capitala-magazin. – 2000. – Nr 2. – P. 28-30: fotogr.

1570. Vasilache, Ludmila. Fantomele muzeului: [probleme


Muzeului de Arte plastice] / Ludmila Vasilache // Capitala-magazin. –
2000. – Nr 2. – P. 8-9.
78 MUZIC
1571. Iovu, Vasile. “Naiul m-a ales…”: [interviu cu maestrul
V. Iovu] / consemnare: Maria Mocanu // Capitala-magazin. – 2000. –
Nr 2. – P. 20-21.

79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT


+2.14
1572. Lee, Charles. Charles Lee a acceptat un onorariu de
100$ pentru “Istoria comunismului…”: [interviu cu regizorul din
Fran a, care a montat piesa lui Matei Vi niec la Teatrul “Eugene
Ionesco” din Chi in u] // Capitala-magazin. – 2000. – Mai. – P. 39.

1573. Vutc r u, Petru. Petru Vutc r u “I-a da acestui ora


Lumin ”: [interviu cu regizorul i actorul la teatrul “Eugene Ionesco”]
/ consemnare: Ioana Pesc ru // Capitala-magazin. – 2000. – Mai. – P.
24-27: fotogr.

!, 3&1.$E&'41(<3&1.(7+$ 64'28(+=(:('/
1574. Bra oveanu, Angela. Re eta pentru cre terea
campionilor [de ah] la domiciliu: [despre familia Scripcenco din
rep.] / Angela Bra oveanu // Capitala-magazin. – 2000. – Mai. – P.
28-30: fotogr.

D $ $
82 LITERATUR ARTISTIC . TIIN A LITERATURII
, (.+12.41((06(7(642)+
- (.+12.41/=120'+:/
1575. Savart, Felix-Antoine. Menaud, omul p durii: [proz ] /
Felix-Antoine Savart; trad. de Alexandrina Andronescu; il. de Alexei
Colâbneac // Noi. – 2000. – Nr 8. – P. 13-16. – Sfâr it. Începutul: Nr
9, 1999.
$ (.+12.41/ 1&9?0/
1576. Dosoftei. “Vozvodâ ij krepost’ bratstva,…”: [stihi] /
Dosoftei // “a” MIC”.- 2000. – Nr 7/8. – P. 2 a cop.

$$ 1(.('/;((<.&1(+)(.+121/
1577. Bobân , Gheorghe. Mihai Eminescu: conceptul de
“reintegrare” în divinitate / Gheorghe Bobân // Cugetul. – 2000. – Nr
2. – P. 7-9.

$ - " (.+12.4121&9?0/6(0 +345)('2 &)6&72


1578. C rare, Petru. Balada micului Gheorghi : [versuri] /
Petru C rare; des. de Aurel Gu u // Alunelul. – 2000. – Nr 7/9. – P. 3.

1579. Deleanu, Liviu. Re ’ pradedov: [stihi] / Liviu Deleanu


// “a” MIC”.- 2000. – Nr 7/8. – P. 2 a cop.

1580. Filip, Iulian. 1 septembrie: [versuri] / Iulian Filip //


Alunelul. – 2000. – Nr 7/9. – P. 2 a cop.

1581. Filip, Vitalie. Bursucii i teatrul: [versuri]/ Vitalie


Filip; des. de Marina Andruhina // Alunelul. – 2000. – Nr 7/9. – P. 20-
21.

1582. Grama, Steliana. Debut în dragoste; Avatarul


pove tilor; Sinuciderea unui colibri; Quiproquo; Demon nomad;
Parapanghelos! Dolin virtual! Noli me tangere! ; R ni i de fulger:
[versuri] / Steliana Grama; il. de Violeta Zabulic // Noi. – 2000. – Nr
8. – P. 8-9.

1583. Rusnac, Vladimir. Furnicul r t cit: [versuri] /


Vladimir Rusnac; des. de Iulian Melnic // Alunelul. – 2000. – Nr 7/9.
– P. 12.

1584. Vod , Gheorghe. Cântec limbii materne: [versuri] /


Gheorghe Vod // “a” MIC”.- 2000. – Nr 7/8. – P. 2 a cop.
1585. Zadnipru, Petru. Âzyk rodnoj: [stihi] / Petru Zadnipru
// “a” MIC”.- 2000. – Nr 7/8. – P. 2 a cop.

$ - "$ 1(.('2;((<.&1(2)(.+121/6(0 +345)('2 &)6&72


1586. Oguševi , Aleksandr. “Neizvestnoe” izvestnoe imâ:
[poèt Paul Mihnea] / Aleksandr Oguševi // Moldova i lumea. –
2000. – Nr 7/8. – P. 15-16.

(.+12.41(2<(2.('+
1587. Beata prepeli : (poveste cazah ) / des de Marina
Andruhina // Alunelul. – 2000. – Nr 7/9. – P. 5.

$ $
908 Monografii ale localit ilor
1588. Turea, Larisa. Pe Calea Victoriei spre Bulevardul
Unirii: itinerar sentimental: [Bucure tii – inima României] / Larisa
Turea // Capitala-magazin. – 2000. – Nr 2. – P. 46-47.

#.((08+5(&*12=('+;(>0146(.+
Garusova, Olga. Chipul lui Cazimir lumineaz trecutul
nostru. – Vezi Nr 1592.

93/94 ISTORIE
-F " <.&1(21&9?0()&1
(Vezi Nr 1478)

94 ISTORIE GENERAL . ISTORIE UNIVERSAL


94(4) Istoria Europei
- - " <.&1(2 +345)('(( &)6&72
(Vezi de asemenea Nr 1479, 1595)
1589. Cornea, Sergiu. Organizarea administrativ a
Basarabiei sub st pânirea arist (1812-1917) / Sergiu Cornea //
Cugetul. – 2000. – Nr 2. – P. 25-31. –Bibliogr. în note: P. 31 (28 tit.)

1590. Dragnev, Emil. Secolul XX. Adio: [file din ist.


ora ului Chi in u (1900-19147)] / Emil Dragnev, Igor Ca i; fotogr.:
Iurie Colesnic // Capitala-magazin. – 2000. – Mai. – P. 5-7.

1591. Dragnev, Emil. Secolul XX. Adio: [excursie prin


Chi in u anilor 1910-1916] / Emil Dragnev, Virgil Pâslariuc //
Capitala-magazin. – 2000. – Nr 2. – P. 4-6: fotogr.

1592. Garusova, Olga. Chipul lui [Constantin Fiodorovici]


Cazimir lumineaz trecutul nostru: [despre via a i activitatea
mo ierului basarabean, 1860-1910] / Olga Garusova // Profit. – 2000.
– Nr 7/8. – P. 68-71. - Idem i în lb. rus .

1593. Înfiin area facult ii de teologie la Chi in u (6 sept.


1926): [file din arhiva ist.] // Cugetul. – 2000. – Nr 2. – P. 55-57.

1594. Surugiu-Negrei, Dorina. Octavian Goga i


începuturile Astrei basarabeane / Dorina Surugiu-Negrei // Cugetul. –
2000. – Nr 2. – P. 15-18. – Bibliogr.: P. 18 (9 tit.)

- - " <.&1(2 &9?0(+(


1595. Agachi, Alexei. H tm nia Moldovei sub ocupa ia
militar rus (1806-1812) / Alexei Agachi // Cugetul. – 2000. – Nr 2.
– P. 22-24. – Bibliogr. în note: P. 24 (24 tit.).

1596. Pop, Ioan-Aurel. Mihai Viteazul – între realitate i


imagina ie / Ioan-Aurel Pop //Cugetul. – 2000. – Nr 2. – P. 19-21.

1597. urcanu, Elena. Problema m n stirilor închinate în


cadrul Comisiei europene (1858) / Elena urcanu // Cugetul. – 2000.
– Nr 2. – P. 10-14. – Bibliogr. în note: P. 14 (48 tit.).
INDEX DE NUME LA “CRONICA ARTICOLELOR DE REVIST ”
NR 8-2000

A Cojocaru, Inimioara 1532


Colâbneac, Alexei 1575
Agachi, Alexei 1595
Colesnic, Iurie 1590
Andreev, V. 1523
Con u, O. 1533
Andronescu, Alexandrina 1575
Corl teanu, A. 1532
Andruhina, Marina 1581, 1587
Cornea, Sergiu 1589
Andru ceac, Georgeta 1524
Cozma, Valeria 1477
Aram , Angela 1560
Cuceriavîj, Ana 1495
Arutiunian, Albert 1556
Cujb , Vasile 1481
B
D
Bazarov, Eduard 1506, 1558
Baziliuc, Angela 1537 Deleanu, Liviu 1579
Berdi evskij, A. 1438 Dobrynina, Tat’âna 1562
Bezdrâghin, M. 1525 Dogaru, Vitalie 1554
Blaj, Viorica 1526 Dosoftei, 1576
Bobân , Gheorghe 1577 Dragnev, Emil 1590-91
Bodrug, Nicoleta 1492, 1559, Durle teanu, Andrei 1564
1561 F
Bolea, Zina 1527
Filip, Iulian 1580
Borislavlevici, Ivan 1485
Filip, Vitalie 1581
Botezatu, A. 1528
Friptuleac, Gr. 1534
Bra oveanu, Angela 1482,
Frunze, Corina 1535
1569,1574
C G
Calenici, O. 1529 Galben, Andrei 1520
Ca i, Igor 1590 Gamureac, V. 1536
C lcîi, Gheorghe 1493 Garusova, Olga 1592
C rare, Petru 1578 Gavriliuc, L. 1537
Cebotari, A. 1439-46 Gheorghi , V. 1538
Cerne chi, Olga 1530 Gherman, I. 1539
Chi an, Valeriu 1494 Ghidirim, Gh. 1543
Ciobanu, Gh. 1531 Goga, Octavian 1478
Ciubotaru, Iulia 1516 Gon a, Ion 1559
Ciupac, Lilian 1565, 1567 Grama, Steliana 1582
Groppa, S. 1540
Gu u, Aurel 1578 N
H Nedelciuc, Vasile 1487
Negru, Nina 1479
Haheu, Valentina 1519
Novak, S. 1448-49
Har enco, Boris 1484, 1486, 1488
Hotineanu, V. 1543 O
I Oguševi , Aleksandr 1586
Olecsici, Igor 1500
Iovu, Vasile 1571
Ostrofe , Gh. 1546
Ivanciucov, Constantin 1517
Jerizanu, Alina 1513 P
K Palade, Gheorghe 1480
Pasekovski, Veaceslav 1522
Klein, Lawrence R. 1489
Pâslariuc, Virgil 1591
Klim, E. 1447, 1555
Patra cu, A. 1532
Kozlov, Constantin 1566
Pesc ru , Ioana 1573
L Petrovschi, Nina 1519
Plotnikov, M. 1450-56
Lazu, Teo 1483
Plugaru, Ion 1568
Leanc , Iurie 1487
Pop, Ioan-Aurel 1596
Lee, Charles 1572
Popa, G. 1532
Leja, Octavian 1497
Porubin, Andrei 1560
Le co, A. 1541
Prodan, Ion 1501
Li inschi, Adriana 1542
Prostomolotov, V. 1547
Luchian, Nadin 1498
Pu ca , Victor 1511
Lucinschi, Petru 1486
Putin, Vladimir 1488
Lutan, V. 1525
R
M
Rapcea, Ana 1514
Maloman, E. 1543
Rusnac, Vladimir 1583
Melnic, Iulian 1583
Mihnea, Paul 1586 S
Miron, Boris 1486
Sacar , Victoria 1548
Mititiuc, V. 1537
Sainciuc, Glebus 1569
Mîrzac, Elena 1522
Savard, Felix-Antoine 1575
Mîrzacovschi, Oxana 1499
Savi chi, Julieta 1490
Mî u, Veaceslav 1507
Sergeev, S. 1457
Mocanu, Maria 1571
Scripcenco (fam.) 1574
Moldovan, Roxana 1553
Sme naia, Tatiana 1502
Munteanu, I. 1544
Smirnov, V. 1458-65
Mustea , V. 1545
Solovei, Oxana 1487, 1517
Spânu, Vilen 1518 Uglov, Dumitru 1510
Stratan, Aurel 1508 Ustian, Ion 1489
Stratulat, Boris 1484, 1488
V
Surugiu-Negrei, Dorina 1594
avga, N. 1549 Valica, V. 1525
Vasilache, Ludmila 1570
T
V sc u an, Alexandru 1504-05
Tanas, Alexandru 1485, 1503 Vi niec, Matei 1572
Taran, A. 1550 Viteazul, Mihai (1596)
T bîr , Petru 1557 Vod , Gheorghe 1584
âbârn , I. 1552 Voinea, Marius 1561
Thorov, Alexandru 1556 Vutc r u, Petru 1573
Timirgaz, V. 1551
Z
Toropei, Svetlana 1491, 1521
Tudoreanu, Ghenadie 1557 Zabulic , Violeta 1582
Tudose, Vladimir 1499 Zadnipru, Petru 1585
Turea, Larisa 1588 Zaturinski, Teofan 1513
urcanu, Elena 1597 Zolog, Ileana 1553
Zota, E. 1540
U
Udušlivyj, I. 1466-76
Lista revistelor, ale c ror articole sunt fi ate în “Cronica
articolelor de revist ” Nr 8-2000

1. “a” MIC” (în lb. rom. i rus ). 6. Moldova i lumea. – 2000. –


– 2000. – Nr 7/8 Nr 7/8
2. Capitala-magazin. – 2000. – 7. Noi. – 2000. – Nr 8
Mai, Nr 2 8. Observator economic. – 2000.
3. Cugetul. – 2000. – Nr 2 – Nr 7/8.
4. Curier medical. – 1999. – Nr 9. Profit (în lb. rom. i rus ). –
10/12 2000. – Nr 7/8
5. Èlektronnyj ofis. – 2000. – Nr
4, 6, ed. spec.
G

(3269-3614)

0 GENERALIT I
00 BAZELE GENERALE ALE TIIN EI I CULTURII
008 Civiliza ie. Cultur . Progres
3269. Rachieru, Adrian Dinu. Lumea: globalizare cu fa
uman / Adrian Dinu Rachieru // Lit. i arta. - 2000. - 31 aug. .- P.4.

02 BIBLIOTECONOMIE
3270.Avasiloaie, Rodica. i în acest an Salonul Na ional de
Carte va avea blazon: interviu cu R. Avasiloaie, dir. adjunct al Bibl.
Na . / a consemnat Marcela Gafton // Tara. - 2000. - 22 aug.

3271.Dabija, Elena. Centru academic sau Bibliotec -filial ? :


interviu cu E. Dabija, dir. Centrului Academic Int. "Eminescu" din
Chi in u / consemnare: Dumitru Ioanide // Lit. i arta. - 2000. - 24
aug. - P. 6.

3272.Fedoruk, Tat' âna. Okruglennye Eminescu: [interv'û s


zav. otd. obsluživaniâ mun. b-ki im. “B. P. Hasdeu” T. Fedoruk i dir.
b-ki "Transilvania" Parascoviei Onciu] / interv'
û vzâla M. Zingalûk //
Capitala = Stolica. - 2000. - 19 avg. - P. 9.

3273.Kulicovski, Lidia. Chiar i un vagabond va putea solicita


o consulta ie juridic gratuit : [constituirea Bibl. publice de drept:
interviu cu L. Kulicovski, dir. al Bibl. mun. "B. P. Hasdeu"] /
consemnare: Lilia Curchi // Capitala - 2000. - 5 aug. - P. 9.

3274.P sat, Dumitru. Cartea e ceva Dumnezeiesc: reflec ii /


Dumitru P sat // Lit. i arta. - 2000. - 24 aug. - P. 8.

050 Publica ii periodice i seriale


3275.Bogatu, Petru. ara, taina apari iei: [10 ani de la apari ia
primului num r al ziarului] / Petru Bogatu // ara. - 2000. - 15 aug.

061 Organiza ii. Asocia ii. Congrese. Expozi ii


3276.Burc , Nina. "Când copilul e s tul, i înv tura merge
mai u or" : [contribu iile Într. mun. "Pia a Central " pentru preg tirea
inst. de înv mânt de noul an de studii : dialog cu N. Burc , vicedir.
ÎM "Pia a Central "] / consemnare: Nadin Gheorghi , Diana B rbu
// Capitala. - 2000. - 16 aug. - P. 4; Capitala = Stolica. - 2000. - 16
avg. - P. 4.

1 TIIN E FILOZOFICE
1/14 FILOZOFIE
3277.P sat, Dumitru. Lecturând opera lui Immanuel Kant:
(275 ani de la na tere) / Dumitru P sat // Lit. i arta. - 2000. - 17 aug. -
P. 6.

$
23/28 CRE TINISM. RELIGIE CRE TIN
3278.Bor evschi, Pavel. Teama de p cat - unica "profilaxie"
viabil anti-sida / Pavel Bor evschi, Vasile Ciobanu // Curierul
ortodox. - 2000. - 26 aug. - P. 3.

3279.Holban, Eugen. Este legitim existen a Mitropoliei


Moldovei dependent de Patriarhia de la Moscova? / Eugen Holban //
Lit. i arta. - 2000. - 17 aug. - P. 1-2.
3280.Svâ enik v poklonenii bogu kak obrâdoveršitel' /
Zvonnica Moldovy. - 2000. - 31 avg. - Prodolž. sleduet.

29 RELIGII NE-CRE TINE


3281.Despre New Age sau despre o "religie" sincretist
pasager sau, mai bine spus, o nou am gire a lumii // Curierul
ortodox. - 2000. - 26 aug. – P. 4. – Sfâr it. Începutul: 28 iul.

3282.Lupaško, Mihail. Munizm - ohmurizm / Mihail Lupaško


// Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 30 avg.

%#
32 POLITIC
%$ &)(.&)&*(+
3283.Georgescu, Paul Alexandru. Weber i noi: [trei tipuri de
domina ie politic : republ. din "Adev rul"] / Paul Alexandru
Georgescu // S pt mîna. - 2000. - 11 aug. - P.10.

3284.Havel, Vaclav. Când Puterea se teme de societate /


Vaclav Havel // S pt mâna. - 2000. - 4 aug. - P. 3.

% &19+6+&1*20(:21+3&)(.('/
3285.Dubrovschi, Anatol. Ce se întâmpl cu "democra ii"
no tri? / Anatol Dubrovschi // S pt mâna. - 2000. - 25 aug. - P. 6.

% %,% - &)(.('/(0.+10/
3286.Budi teanu, Alexandru. Continuitate i patriotism /
Alexandru Budi teanu // Lit. i arta. - 2000. - 3 aug. - P.3.

3287.Gnatyšin, Ivan. Na puti v Evropu: [24 avg. - Den'


nezavisimosti Ukrainy: st. rezvy . i Polnom . Posla Ukrainy v Resp.
Moldova] / Ivan Gnatyšin // Nezavisimaâ Moldova. – 2000. - 25 avg. -
P. 3.
3288.Guzun, Igor. Al doilea Pre edinte istoric [George
Walker Bush, candidat la postul de pre . al SUA] / Igor Guzun //
S pt mîna. - 2000. - 11 aug. - P. 7.

3289.M r ndici, Constantin. Lupta românilor din Basarabia


continu : [dialog cu C. M r ndici, rom. basarabean refugiat în
America] / a dialogat Iulian Proca // ara. - 2000. - 3 aug.

3290.Melnic-Zalakeviciene, Lica. Dorim s ne p str m


identitatea: [interviu cu pre . Soc. Culturale Române "Dacia" din
Lituania] / a consemnat: Marcela Gafton // ara. - 2000. - 29 aug.

3291.P unescu, Costel. Fiecare parlamentar român trebuie s


fac ceva pentru Basarabia: interviu cu C. P unescu, deputat PN CD /
a consemnat Liliana Arma u // ara. - 2000. - 17 aug.

3292.Rampoldi, Guido. Drepturile etniilor i marginile lumii:


[republ. din "La Republica"] / Guido Rampoldi // S pt mâna. - 2000. -
4 aug. - P. 11.

3293.Traianus. No iunea de Patrie / Traianus // Lit. i arta. -


2000. - 24 aug. - P. 1, 3.

3294.Vatcu, Eugenia. "Lu m atitudine la orice solicitare a


cona ionalilor no tri din afara României": interviu cu E. Vatcu, expert
la Dep. pentru rela iile cu românii de peste hotare al Guvernului
României / a consemnat Adrian tef nescu // ara. - 2000. - 11 aug.

3295.Vatcu, Eugenia. Ne implic m în tot ce înseamn


problemele românilor de peste hotare: [interviu cu E. Vatcu,
reprezentant al Dep. pentru rela iile cu românii de peste hotare,
România] / interviu de Rodica Trofimov // Glasul na iunii. - 2000. - 23
aug. - P. 2.

% %,% - - " &)(.('2(0.+10/2 +345)('(( &)6&72


(Vezi de asemenea Nr 3330)
3296.Barbylat, Dmitrij. Dikie vetki na dreve vlasti: [ob estv.-
polit. situaciâ v Resp. Moldova] / Dmitrij Barbylat // Nezavisimaâ
Moldova. - 2000. - 11 avg. - P. 4.

3297.Bogatu, Petru. Dreptul la normalitate (1): [aspecte soc.-


pol.] / Petru Bogatu // ara. - 2000. - 22 aug.

3298.Bušinskij, Aleksandr. Razmyšleniâ v kanun prazdnika:


[ob estv.-polit. situaciâ v Resp. Moldova] / Aleksandr Bu inškij //
Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 23 avg.

3299.Busuioc, Aureliu. Jubila i, jubila i!... : [probleme soc.-


pol.: noti e pe cutia de chibrituri] / Aureliu Busuioc // S pt mâna. -
2000. - 4 aug. - P. 6.

3300.Butnaru, Val. Vine Ila cu. Cine îl trimite? / Val Butnaru


// Jurnal de Chi in u. - 2000. - 4 aug. - P. 2.

3301.Chirtoac , Nicolae. Toamna se num r pre edin ii: trei


scenarii de evolu ie a situa iei politice din Rep. Moldova / Nicolae
Chirtoac // Jurnalul na .: ed. de Chi in u. - 2000. - 23,24 aug. - P. 4.

3302.Ciocanu, Ion. Liant al tuturor cet enilor: [teze ale


cuvânt rii la conf. "Procesele integra ionale din Rep. Moldova:
elaborarea strategiei na .", 21-22 apr. 2000, Chi in u] / Ion Ciocanu //
Moldova suveran . - 2000. - 15 aug. - P. 3.

3303.Dabija, Nicolae. Dormi în pace, om bun! : [in memoriam


Ilie Until , om politic i savant] / Nicolae Dabija // Lit. i arta. - 2000.
- 3 aug. - P. 3.

3304.Diacov, Dumitru. "Parlamentarul a fost nevoit s aleag


una din dou variante de guvern mânt: parlamentar sau
preziden ial ": [dialog cu D. Diacov, pre . Parlamentului Rep.
Moldova, pre . PDM] / realizat: Liuba Catrinici // Dialog. - 2000. - 4
aug. - P.1-2.
3305.Dulgheru, Valeriu. Dac s-ar uni, ar deveni puternici.
Dar ei nu se vor uni niciodat : [aspecte soc.-pol.] / Valeriu Dulgheru //
Lit. i arta. - 2000. - 10 aug. - P. 3.

3306.Kazakov, Leonid. Otre emsâ ot starogo mira? : [9-letie


Nezavisimosti Resp. Moldova] / Leonid Kazakov // Nezavisimaâ
Moldova. - 2000. - 25 avg. - P. 1-2.

3307.Lucinschi, Petru. "Drumul de la independen a declarat


la cea real este pentru fiece ar lung i anevoios...": interviu cu Pre .
Rep. Moldova P. Lucinschi / consemnare: Constantin Andrei //
Moldova suveran . - 2000. - 26 aug.

3308.Marin, Gheorghe. Gheorghe Marin: "Narodu predlagaût


u astvovat'v novom ètape politi eskih intrig" : [beseda s deputatom
parlamenta Resp. Moldova] / besedoval Aleksandr Isaev // Novoe
vremâ. - 2000. - 29 avg.

3309.Matcovschi, Dumitru. Necaz: [aspecte soc.-pol.] /


Dumitru Matcovschi // S pt mâna. - 2000. - 4 aug. - P. 5.

3310.Mazilu, Gheorghe. Cu ochii în patru: [aspecte soc.-pol.]


/ Gheorghe Mazilu // Moldova suveran . - 2000. - 15 aug. - P. 3.

3311.Mazilu, Gheorghe. Fie pâinea cât de rea... : [aspecte


soc.-pol.] / Gheorghe Mazilu // Moldova suveran . - 2000. - 26 aug.

3312.Op iunea Moldovei: atotputernicia partidelor oligarhice


sau republic democrat preziden ial ? : [proiect de platform a
Congr. cet enilor Moldovei] // De facto. - 2000. - 22 aug. - P. 1, 3. -
Idem i în lb. rus .

3313.Op iunea Moldovei: aventurism politic sau o politic


onest ? : [material al grupului de lucru pentru elaborarea progr.
Congr. cet enilor Moldovei] // De facto. - 2000. - 29 aug. - P. 3. -
Idem i în lb. rus .
3314.Pohil , Vlad. Acolo, unde s-a oprit arca lui Noe: [soc.
armenilor din Rep. Moldova: trecut, prezent i viitor] / Vlad Pohil //
Mesagerul. - 2000. - 2 aug. - P. 6. - Contin. Începutul: 23 oct. 1998.

3315.Roman, Gheorghe. Vizitele frecvente ale lui Rutskoj,


Jirinovski i ale altor emisari ru i îi încurajeaz pe transnistrieni s fie
obraznici: [interviu cu Gh. Roman, copre . al Comisiei Unificate de
Control] / interviu realizat de Vitalie C lug reanu; fotogr.: Vitalie
Godorogea // Jurnalul na .: ed. de Chi in u. - 2000. - 11 aug. - P. 4.

3316.Rusu, Valentin. Calvarul intelectualilor: [din Rep.


Moldova] / Valentin Rusu // Moldova suveran . - 2000. - 15 aug. - P.
3.

3317.Serebrian, Oleg. La balul de sâmb t seara: [a zecea


aniversare a "statalit ii g g uze"] / Oleg Serebrian // Jurnal de
Chi in u. - 2000. - 25 aug. - P. 2.

3318.Sezon mort în via a politic din Moldova: [coment. al


Agen iei "INFOTAG": variant presc.] // De facto. - 2000. - 8 aug. - P.
2, 7. - Idem i în lb. rus

3319.Stoiciu, Liviu Ioan. Despre pasivitatea scriitorilor


basarabeani: [aspecte soc.-pol.: art. reluat. cu presc. din rev.
"Convorbiri lit.", iul., 2000] / Liviu Ioan Stoiciu // Jurnal de Chi in u.
- 2000. - 4 aug. - P. 4.

3320. tirbu, Titus. Despre noi i despre limba noastr / Titus


tirbu // Lit. i arta. - 2000. - 31 aug. - P. 3.

3321.Teleuc , Victor. Cuvânt cu sensuri nobile i multiple:


[s rb torile na . ale Rep. Moldova: Ziua Independen ei i Limba
noastr ] / Victor Teleuc // Moldova suveran . - 2000. - 30 aug. - P. 3.

3322. urcanu, Ion. Pogorâse un înger asupra noastr i... a


plecat...: [evenimentele soc.-pol. din anii 80-90 în Rep. Moldova] / Ion
urcanu // Lit. i arta. - 2000. - 24 aug. - P. 2.
% +)28(((0.+1028(&02)+$ &)(.('/+A.+10/
3323.Gnati in, Ivan. Ucraina - partener consecvent, previzibil
i deschis: [interviu cu I. Gnati in, ambasador extraordinar i
plenipoten iar al Ucrainei în Rep. Moldova] / pentru conformitate: V.
Drume u // Moldova suveran . - 2000. - 24 aug. - P. 3.

3324.Mihail, Dinu. Ialta, capitala neoficial a marilor decizii:


[reuniunea ordinar a efilor statelor CSI, 18-19 aug. 2000] / Dinu
Mihail // S pt mâna. - 2000. - 25 aug. - P. 8. – (Jurnal basarabean.)

3325.Negru, Nicolae. CSI, august: (pictur cu submarin, cu


ar i i cu r zboaie): [summitul CSI aug. 2000, Ialta] / Nicolae Negru
// Jurnal de Chi in u. - 2000. - 25 aug. - P. 2.

% - " &)(.('2+A.+10/2 +345)('(( &)6&72


3326.Becquer, Luc. Republica Moldova i România trebuie s
se integreze împreun în Europa: [interviu cu L. Becquer, reprezentant
al Progr. UE TACIS la Chi in u] / interviu realizat de Vitalie
C lug reanu; fotogr.: Vitalie Godorogea // Jurnalul na .: ed. de
Chi in u. - 2000. - 23 aug. - P. 3.

3327.Ciobanu, Ceslav. Ambasadorul Ceslav Ciobanu: "SUA


continu s considere Republica noastr model al promov rii
principiilor democra iei, drepturilor omului i reformelor economice”:
[interviu cu Ambasadorul Extraordinar i Plenipoten iar al Rep.
Moldova în SUA i Canada] / întreb ri de Igor Guzun // S pt mîna. -
2000. - 19 aug. - P. 15-18.

3328.Grozavu, Petru. Tratatul moldo-ucrainean trebuie re-


negociat în punctele lui cele mai vulnerabile: [adresarea pre . Soc.
Culturale ”Dun rea i Marea” i Soc. Culturale "Ginta Latin - Hon et
Patria" c tre Parlamentul Rep. Moldova] / Petru Grozavu, Valentin
B lan // Mesagerul. - 2000. - 2 aug. - P. 3.

3329.Hill, William. Cele aproximativ 41 mii de tone de


armament rusesc din Transnistria îngrijoreaz Occidentul: [interviu cu
W. Hill, eful misiunii OSCE în Rep. Moldova] / interviu realizat de
Vitalie C lug reanu; fotogr.: Dumitru Doru // Jurnalul na .: ed. de
Chi in u. - 2000. - 16 aug. - P. 3.

3330.Matei, Valeriu. Valeriu Matei, liderul PFD, sus ine c


România este singura locomotiv care poate duce mai rapid R.
Moldova în Uniunea European : [interviu cu deputatul în Parlamentul
Rep. Moldova] / interviu realizat de Vitalie C lug reanu; fotogr.:
Vitalie Godorogea // Jurnalul na .: ed. de Chi in u. - 2000. - 8 aug. -
P. 8-9.

% 21.(6+;(9(;'/1(3&)(.('+$ (;'/1(;('&2)(8((6+6(7+1<+&1(+0./1(
% $,$! 21.(6+;(9(;'/1(3&)(.('+
3331.Declara ia Grupului Parlamentar al Partidului For elor
Democratice cu privire la activitatea filialelor partidelor politice din
Federa ia Rus în Republica Moldova // Mesagerul. - 2000. - 2 aug. -
P. 2.

% $,$! - " 21.(6+;(9 (;'/1(3&)(.('+6(0 +345)('2 &)6&72


3332.Declara ia Prezidiului Consiliului Republican al
Partidului Na ional Român (Asocia ia Victimelor Regimului Comunist
de Ocupa ie i a Veteranilor de R zboi al Armatei Române) privind
refuzul Ministerului Justi iei de a înregistra modific rile în Statutul i
Programul forma iunii, inclusiv a denumirii sale simplificate - Partidul
Na ional Român: [16 aug. 2000] // Lit. i arta. - 2000. - 24 aug. - P. 3.

% $ - " (;'/1(;('&2)(8((6+6(7+1<+&1(+0./1(
6(0 +345)('2 &)6&72
3333.Mi carea Salv rii Na ionale. Programul Mi c rii
Salv rii Na ionale: [proiect] // Glasul na iunii. - 2000. - 23 aug. - P. 1,
4-5.

3334.Morei, Ion. Ideologia f uririi Ion Morei: "Obiectivele


noastre sunt formarea unui stat viabil, concilierea civic , reîntregirea
rii, consolidarea democra iei i bun starea poporului": [preg tirea
Congr. cet enilor Moldovei: interviu cu I. Morei, liderul Uniunii
Centriste din Moldova] / consemnare: cor. "De facto" // De facto. -
2000. - 15 aug. - P. 1, 3. - Idem i în lb. rus .

3335.Morei, Ion. Ion Morei: Naša cel' - demokratiâ bez


bednosti: [podgotovka Kongressa graždan Moldovy: st. lidera
Cenristk. Soûza Moldovy] // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 15 avg.

3336.Plugaru, Anatol. Parlament na ob estvennyh na alah:


[interv'
û s liderom ob estv. assoc. "Parlament - 90" A. Plugaru] /
besedovala Tat'âna Borisova // Kišin. novosti. - 2000. - 25 avg. - P. 1.

33 ECONOMIE. TIIN E ECONOMICE


%% #.((08++'&0&9('+$ '&0&9(+3&)(.('/
(Vezi Nr 3425)

%% 40'/$ '&0&9 (2940'(($ 1*20(:21+2940'((


3337.Regulamentul-model privind organizarea i func ionarea
comisiilor ramurale i teritoriale pentru negocieri i dialog social:
[aprobat prin hot rârea nr. 675 din 11 iul. 2000 a Guvernului Rep.
Moldova] // Vocea poporului. - 2000. - 4 aug. - P. 5; Golos naroda. -
2000. - 4 avg. - P. 5.

%% $ $-- (06('2.+
3338.Visan, Pantelei. Cea mai mare bog ie pe p mânt -
Omul: [interviu cu Pantelei Visan, pre . al sindicatului C ii Ferate din
Moldova] / consemnare: Mariana milenko // Patria tân r . - 2000. -
22 aug. - P. 10; Molodež’ Moldovy. – 2000. – 22 aug. – P. 10.

%% '&0&9 (+1+*(&02)/$ /9?0.$ &)$ 1&31(+.2.+(9 &5()(21/


3339.Gumenyj, Nikolaj. Privatizaciâ: kto pravit bal? : [beseda
s gener. dir. Departamenta privatizacii i upr. gos. imu estvom N.
Gumenym] / sobesednik: Dmitrij Barbylat // Nezavisimaâ Moldova. -
2000. - 2 avg.
3340.Krojtor, Dmitrij. "P mânt": strogo v ramkah zakona:
[programma "P mânt" v Gagauzskoj avtonomii: unterv' û s baškanom
Gagauzii D. Krojtorom] / zapisal Û. Hudolei // Nezavisimaâ Moldova.
- 2000. - 16 avg.

3341.Lacanovskij, Sergej. Birža "Lara" - maâk v more


nedvižimosti: [interv'
û s rukovoditelem birži S. Lacanovskim] /
zapisala Valeriâ Bobo el // Capitala = Stolica. - 2000. - 12 avg. - P. 8.

%%! (0208+$ /0'($ &0+6/;('(1'4)28(+9&0+.21/$ 1+6(.


(Vezi de asemenea Nr 3409)

3342."Businessbanca" - garantiâ sohrannosti i priumnoženiâ


stredstv klientov / podgotovila k pe ati Marina Rusu // Kišin. novosti.
- 2000. - 18 avg. - P. 7.

3343.Golovatûk, V. Kreditnaâ strategiâ "Biznesbanka" / V.


Golovatûk // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 15 avg.

3344.Roitburd, Elena. Moneda nerambursabil a


patrimoniului: [fondul Patrimoniului de Stat al valorilor din Rep.
Moldova] / Elena Roitburd // Patria tân r . - 2000. - 15 aug. - P. 5;
Molodež'Moldovy. - 2000. - 15 avg. - P. 5.

3345.Timu , Andrei. Legisla ie, contribuabili, buget:


[probleme soc.-econ. privind perfec ionarea sistemului fiscal:
materiale ale sondajului efectuat de Serviciul non-guvernamental al
Asoc. Sociologice a Rep. Moldova i Sec ia rela ii cu mass-media a
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat] / Andrei Timu , Constantin
Bârc // Capitala. – 2000. – 12, 19, 26 aug. – P. 5; Capitala = Stolica. -
2000. - 12, 19, 26, 31 aug. - P. 4. - Va urma.

3346.Vicol, Dumitru. Banca va continua s extind re eaua de


agen ii: interviu cu D. Vicol, vicepre . al BCA "Banca de economii" /
consemnare: Ion B trînu; fotogr.: Tudor Iovu // Moldova suveran . -
2000. - 26 aug.
%% (.428(++'&0&9('/$ &)(.('/+'&0&9('/$ 1&64'8(+
3347.Olandezii sunt japonezii Europei: [succesele economice
ale Olandei] // S pt mâna. - 2000. - 18 aug. - P. 11.

%% - " (.428(2+'&0&9('/2 +345)('(( &)6&72


3348.Bogatu, Petru. Reforma în agricultur , o bomb cu efect
întârziat / Petru Bogatu // ara. - 2000. - 25 aug.

3349.Chirc , Sergiu I. Vom avea sau nu vom avea energie


electric ? / Sergiu I. Chirc // Lit. i arta. - 2000. - 24 aug. - P. 3.

3350.Cucu, Andrei. Evolu ia social-economic a Republicii


Moldova în primul semestru al anului 2000 i sarcinile pentru
activitatea Guvernului pân la sfâr itul anului: alocu iunea dlui A.
Cucu la edin a Guvernului, 9 aug. 2000 // Moldova suveran . -2000. -
12 aug. - P. 1-2.

3351.Cucu, Andrei. Itogi pervogo polugodiâ pravitel' stva


Dumitru Braghi a: [iz dokl. zam. prem' er-ministra, ministra
èkonomiki i reform Resp. Moldova na zasedanii pravitel' stva, 9 avg.
2000] / Andrei Cucu; zapisal Dm. Barbylat // Nezavisimaâ Moldova. -
2000. - 23 avg.

3352.Golenco, Tamara. Suntem o ar debusolat , b tut de


vânturi: strategia pentru Dezvoltarea Durabil - un imperativ, dar i o
ans / Tamara Golenco // Mesagerul. - 2000. - 2 aug. - P. 3.

3353.În noul secol - cu ritmuri avansate: starea econ.-soc. a


mun. Chi in u în ian.-iun. 2000 // Capitala. - 2000. - 2, 5, 12, 19, 26
aug. - P. 6; Capitala = Stolica. - 2000. - 2 avg. - P. 7; 5 avg. - P. 10;
12, 19 avg. - P. 6.

3354.Morev, Victor. Suntem alarma i...: [adresarea primarului


mun. B l i c tre conducerea de vârf a Rep. Moldova privind
problemele economice ale mun.] / Victor Morev // Moldova suveran .
- 2000. - 24 aug. - P. 2.
3355.Pa alî, Piotr. De veghe la orice b nu : [art. dir. filialei
din G g uzia a Camerei de Ind. i Com. a Rep. Moldova] / Piotr
Pa alî // Moldova suveran . - 2000. -26 aug.

3356.Tighinean,G. Strašnee stihijnyh bedstvij: [èkon.


bezopasnost'
] / G. Tighinean // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 23
avg.

3357.Uncu, I. O criz sistemic impune i un tratament


sistematic: [problema pie elor i impozitelor optime] / I. Uncu, V.
Kilci ki // De facto. - 2000. - 29 aug. - P. 4. - Idem i în lb. rus .

%% &9+18$ +)28((+'&0&9 ('+(0.+1028(&02)+$ '&0&9(+9&06(2)/


%% $ 1&5)+9+*+0+12)+2)+'&9+184)4($ (282
3358.P rintele merceologiei autohtone: [Tudor Maleca,
rectorul Univ. Cooperatist-Comerciale] / Pavel Dub lari, Valeriu
Bobu ac, Vasile Vâ cu, ... // Moldova suveran . - 2000. - 24 aug. – P.
2.
%% $ &9+18+A.+1(&1$ &9+18(0.+1028(&02)
3359.Poso ina, V. Reglementarea pre urilor la cereale, pâine i
alte produse de panifica ie în unele ri str ine / V. Poso ina //
Mesagerul. - 2000. - 2 aug. - P. 5.

3360.Prea c , Ion. La importuri România a devenit cel mai


important partener al Republicii Moldova / Ion Prea c // ara. - 2000.
- 8 aug.
%% $ (0208+(0.+1028(&02)+
3361.Evrobiografiâ: [vvedenie edinoj evropejsk. valûty:
probl. i rezul'
taty] // Novoe vremâ. - 2000. - 18 avg. - P. 2.

%% $ &)(.('/+'&0&9 ('/(0.+1028(&02)/$ '&0&9(+9&06(2)/


3362.Berceanu, Radu. Chi in ul irit CONEL-ul printr-o
incorectitudine pueril : [interviu cu R. Berceanu, ministrul Ind. i
Com. din România i erban Tudor, dir. executiv al Companiei Na .
de Electricitate] / a consemnat: Ion Prea c // ara. - 2000. - 10 aug.
34 DREPT. LEGISLA IE. JURISPRUDEN
%- 1+3.345)('$ 1+3. &0<.(.48(&02)$ 1+3.269(0(<.12.(7
3363.Gevorkân, Natal' â. Ot pervogo lica. Razgovory s
Vladimirom Putinym: [otryvki iz odnoim. kn.] / Natal' â Gevorkân,
Natal'
â Timakova, Andrei Kolesnikov // Nezavisimaâ Moldova. -
2000. - 4 avg. - P. 12. - Prodolž. Na .: 16 iûnâ.

3364.Guzun, Igor. Pre edintele pactului andin: [pre . Rep.


Peru Allberto Fujimori] / Igor Guzun // S pt mâna. - 2000. - 4 aug. -
P. 7.

3365.Legea cet eniei Republicii Moldova Nr. 1024-XIV din


2.06.2000: republ. din Monitorul Oficial al RM din 10 aug. 2000 //
Vocea poporului. - 2000. - 25 aug. - P. 4-5. Golos naroda. -2000. - 25
avg. - P. 4-5.

3366.Plugaru, Anatol. Protiv loma net priema... : [konstituc.


izm. v Resp. Moldova: interv'
û s polit. deâtelem A. Plugaru ] / zapisal:
"kor. NM" // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 1 avg.

%-% 1+3.3+02)$ 1&'+641/3+02)/$ 1(9(0&)&*(+$ 1(9(02)(<.('/


(Vezi de asemenea Nr 3436)

3367.Dru , Boris. Pâinea i politica: [cazul judiciar la SA


"Franzelu a": interviu cu avocatul B. Dru ] / consemnare: Grigore
Grigorescu // Lit. i arta. - 2000. - 3 aug. - P. 7.

3368.Tabuncic, Nicolae. Legea i sp larea banilor:


[criminalitatea în sfera economiei] / Nicolae Tabuncic, Valentin Coval
// Moldova suveran . - 2000. - 19 aug.

3369.Vleju, Constantin. Numai în acest an s-au comis 4381


de infrac iuni grave, dintre care 180 de asasinate: [interviu cu C.
Vleju, ef-adjunct al Inspectoratului Gen. de Poli ie din cadrul MAI] /
interviu realizat de Andrei Slutu; fotogr.: Vitalie Godorogea // Jurnalul
na .: ed. de Chi in u. - 2000. - 1 aug. - P. 3.

35 ADMINISTRA IE PUBLIC . TIIN MILITAR


% ,% - 69 (0(<.128(+345)('/
3370.Antonûk, Praskov' â. Praskov'â Antonûk: Obratnoj
dorogi u nas net! : [beseda s primarom sela Cârn enii-Noi, uezda
Tighina] / besedovala Lûdmila Vlasova; fot.: G. T r burc //
Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 15 avg.

3371.Bujor, Leonid. "Oricum, vom depune eforturile necesare


pentru contracararea fenomenului" : [construc ii neautorizate: interviu
cu L. Bujor, pretorul sectorului Centru, mun. Chi in u] // Capitala. -
2000. - 19 aug. - P. 3; Capitala = Stolica. - 2000. - 19 avg. - P. 2.

3372.Coroi, Nicolae. E necesar un efort na ional: interviu cu


N. Coroi, prefectul jud. Tighina / consemnare: Vasile Trof il //
Moldova suveran . - 2000. - 26 aug.

3373.Derli, Ivan. Ivan Derli: Bez real'


nyh prav, bez finansov
selo nam s kolen ne podnât' : [interv'
û s primarom Pervomajskoj
prim rii, uezd Tighina] / besedovala Lûdmila Vlasova; fotogr.
Gheorghe T r burc // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 23 aug.

3374.Fetescu, Andrei. Creând condi ii favorabile pentru


reform : [proiect al agen iei SUA pentru Dezvoltare Int. (USAID)
privind reforma autorit ilor publice din Rep. Moldova] / Andrei
Fetescu // Moldova suveran . - 2000. - 8 aug.

3375.Filip, Iulian. Domnule primar, cât de departe sunte i


decis s merge i? .. : scris. - medita ie a poetului Iu. Filip, eful Dep.
Cultur al Prim riei cu ocazia împlinirii a 6 ani de la însc unarea lui
Serafim Urecheanu // Capitala. - 2000. - 9 aug. - P. 4.

3376.Filip, Vasile. La fiecare al aselea accident rutier cade


victim un copil: [interviu cu V. Filip, ef al Dir. Poli iei Rutiere din
cadrul Inspectoratului Gen. de Poli ie al MAI] / consemnare: Andrei
Slutu // Jurnalul na . : ed. de Chi in u. - 2000. - 25 aug. - P. 3.

3377.Furtun , Mihai. Mihai Furtun : "Lucrul f cut cu inima,


mintea i mâinile proprii poate fi o ctitorie" : [interviu cu pretorul
sectorului Botanica] / consemnare: Ion Sandu // Capitala. - 2000. - 16
aug. - P. 3; Capitala = Stolica. - 2000. - 16 avg. - P. 3

3378.Josanu, Mitrofan. Sute de poli i ti colaboreaz f r jen ,


dar pe bani mul i, cu lumea interlop : [interviu cu M. Josanu, ef al
Dir. Securitate Intern a Min. Afacerilor Interne] / consemnare:
Andrei Slutu; fotogr.: Dumitru Doru // Jurnalul na . : ed. de Chi in u.
- 2000. - 30 aug. - P. 3.

3379.Nemerenco, Valeriu. "Miz m mult pe în elepciunea


oamenilor": [interviu cu V. Nemerenco, pretorul sectorului Buiucani,
mun. Chi in u despre construc iile neautorizate] // Capitala. - 2000. -
25 aug. - P. 4; Capitala = Stolica. - 2000. - 26 avg. - P. 2.

3380.S r cu a, Anatol. "Ora ul este casa noastr comun i


avem datoria sfânt s -l l s m mai curat i mai frumos urma ilor":
[construc ii neautorizate: interviu cu A. S r cu a, pretorul sectorului
Ciocana] // Capitala. - 2000. - 31 aug. - P. 3; Capitala = Stolica. -
2000. - 31 avg. - P. 2.

3381. urcan, Vladimir. Tajniki bol' še ne ponadobâtsâ: [o


vladenii ognestrel'
nym oružiem: beseda s ministrom vnutr. del Resp.
Moldova V. urcan i na . Upr. ob estv. bezopasnosti MVD Vasiliem
P litu] / besedovala Tat’âna Borisova // Kišin. novosti. - 2000. - 25
avg. - P. 2.

3382. urcan, Vladimir. Vladimir urcan: "Menâ poroj


nazyvaút "prokurorom vnutrennih del": [beseda s ministrom vnutr. del
Resp. Moldova] / sobesednik Nikolaj Pl cint // Nezavisimaâ
Moldova. - 2000. - 22 avg.

3383.Ursu, Vasile. "Sunt convins c problema poate fi


solu ionat : [construc ii neautorizate: interviu cu V. Ursu, pretor al
sectorului Râ cani] // Capitala. - 2000. - 23 aug. - P. 3; Capitala =
Stolica. - 2000. - 23 avg. - P. 2.

% ,% #.((08/9()(.21/$ &18+2192.+
3384.Încrederea este calea spre compromis: [opt ani de
activitate a Misiunii OSCE în Moldova] // Moldova suveran . - 2000.
- 10 aug. - P. 5.

36 ASISTEN SOCIAL . ASIGUR RI SOCIALE


(Vezi de asemenea Nr 3276)

3385.Apostol, Anghelina. Modalitatea de acordare a


compensa iilor nominative: [dialog cu A. Apostol, viceministru al
muncii, protec iei sociale i familiei] / consemnare: Valeriu Ciocoi //
Vocea poporului. - 2000. - 4 aug. - P. 3; Golos naroda. - 2000. - 4 avg.
- P. 3.

3386.Apostol, Anghelina. My vse zavisim drug ot druga:


[beseda s zam. ministra truda, soc. zažity i sem'
i A. Apostol] /
besedovala Anna Meleka // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 4 avg. -
P. 4.

3387.Braghi , Dumitru. Alocu iunea Prim-Ministrului


Republicii Moldova Dumitru Braghi , rostit în Parlament la 28 iulie
2000, privind lichidarea restan elor la pensii i salarii // Moldova
suveran . - 2000. - 1 aug. - P. 1-2.

3388.Braghi , Dumitru. Zada a pervostepennoj vajnosti:


[Na . progr. po bor'be s bednost' û: vystuplenie prem'er-ministra D.
Braghi a v parlamente, 28 iûlâ 2000 goda] // Nezavisimaâ Moldova. -
2000. - 2 avg.

3389.Camerzan, Antonina. E necesar de g sit o solu ie:


[problema copiilor orfani] / Antonina Camerzan // Moldova suveran .
- 2000. - 3 aug.
3390.Dožit' do kompensacii - i vyžit' ? : [materialy "krugl.
stola" s u astiem: vice-ministra truda, soc. za ity i sem' i Angely
Apostol, vice-ministra èkonomiki Valentiny Postolachi, dir.
Departamenta po koordinirovaniû reform soc. sektora M-va
èkonomiki Anny Kom ak,...] / vela "krugl. stol" Viktoriâ Kozlovskaâ
// Kišin novosti. - 2000. - 18 avg. - P. 3.

3391.Mostovoj, Valeriu. Adresnye kompensacii vmesto ranee


ustanovlennyh l'
got / Valeriu Mostovoj // Capitala = Stolica. - 2000. -
5 avg. - P. 6.

37 EDUCA IE. ÎNV MÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


% $ (341(;(31(0'(3((=40629+0.6++64'28(+
3392.Bucun, Nicolae. Cum vor înv a copiii no tri la iarn ? :
[interviu acordat Agen iei BASA-press de ministrul adjunct al
Educa iei i t. N. Bucun] // De facto. - 2000. - 22 aug. - P. 7. - Idem
i în lb. rus .

3393.Dron, Ion. Alexandra Remencu: [pedagog i


personalitate proeminent a înv mântului public din Basarabia:
(1897-1959)] / Ion Dron // Capitala. - 2000. - 31 aug. - P. 9.

3394.Iachim, Ion. Românii din jurul României la ei acas :


[impresii pe marginea cursurilor de perfec ionare pentru cadrele
didactice de lb. rom., Mamaia, aug. 2000] / Ion Iachim // F clia. -
2000. - 26 aug. - P. 3-4. - Va urma.

3395.Ionko, Majâ. V carstve nebesnom stroem ne vodât:


[priob enie ûnogo pokoleniâ k religii] / Majâ Ionko // Kišin. novosti. -
2000. - 18 avg. - P. 5.

3396.Mocrac, Anatol. Mai multe institu ii - mai multe griji :


[interviu cu A. Mocrac, dir. Dep. Educa ie, t., Tineret i Sport al
Prim riei mun. Chi in u] / interviu realizat de Lilia Curchi // Capitala.
- 2000. - 23. aug. - P. 6.
3397. pac, Ion. ...Dar mai presus de toate -- adev rul : [despre
Mihail Curicheru, personalitate în domeniul înv mântului, culturii i
lit.; (1910 -- 1943)] / Ion pac // Capitala. - 2000. - 19 aug. -P. 9.

3398.Tutunaru, Alexandru. La coal instruirea trebuie s


mearg mân -n mân cu s n tatea : interviu, pentru p rin i i
pedagogi, cu A. Tutunaru, dir. al Complexului t. de instruire i
întremare a copiilor "Arbore" / consemnare : Aurelia Tergu //
S pt mîna. - 2000. - 18 aug. - P. 19-20.

% 1*20(:21+2+64'28(+(;(>07/8/9?0.4)4($ 1*20(:21+;'&)21/
3399.Holban, Nichita. Nu exist probleme f r rezolvare :
[interviu cu N. Holban, prof. la liceul "Vasile Alecsandri" din
Chi in u] / consemnare : Lilia Ie anu // F clia. - 2000. - 26 aug. - P. 4.

3400.Postolache, Rodica. Profesoara Gabriela -- cutezan


tinereasc : [prof. de lb. engl. la Liceul "Matei Basarab", Chi in u,
Gabriela Damian-Timo enco] / Rodica Postolache // F clia. - 2000. -
26 aug. - P. 5.

3401.Tecuci, Alexandru. Constantin Reab ov - profesorul i


omul : [in memoriam] / Alexandru Tecuci // Mesagerul. - 2000. - 2
aug. - P. 5.

3402. Jantîc, Nicolae. Limba român în coala alolingv /


Nicolae Jantîc // Lit. i arta. - 2000. - 31 aug. - P. 3.

% % +041(6+;'&)(6+'4).41/*+0+12)/$@07/8/9?0.6+'4).41/*+0+12)/
3403.Zaharcu, Ilarion. Ministerul contribuie în felul urm tor
... : [inst. de tip - internat din Rep. Moldova] / Ilarion Zaharcu //
Moldova suveran . - 2000. - 3 aug.

% @07/8/9?0.31&=+<(&02);(9+6(46+<3+'(2)(.2.+
3404.Dobând , Viorica. Tinere e, m iestrie, curaj: (dialog cu
V. Dobând , dir. PP Nr 2 din Chi in u] / interlocutor: Dumitru P sat
// Lit. i arta. - 2000. - 10 aug. - P. 6.
3405.Plugaru, tefan. "S cre tem speciali ti buni, cet eni cu
principii"? : interviu cu t. Plugaru, dir. al Colegiului Rep. de
Medicin din Chi in u / pentru conformitate: Lora Capi a // Dialog. -
2000. - 4 aug. - P. 6.

3406.Vi nevschi, Ecaterina. Militarii Moldoveni, aprecia i


peste hotarele rii... : [colegiul militar "Alexandri cel Bun"] /
Ecaterina Vi nevschi // Moldova suveran . - 2000. - 19 aug.

% @07/8/9?0.<43+1(&1$ 1+*/.(1+2'261+)&1;.((08(=('+
3407.Chirc , Sergiu I. Cursuri postuniversitare de masterat:
[în domeniul administr rii afacerilor] / Sergiu I. Chirc // Lit. i arta. -
2000. - 10 aug. - P. 8.

3408.Dahrendorf, Ralf. 1-2. Când Universitatea devine o


pr v lie / Ralf Dahrendorf // S pt mîna. - 2000. - 11, 18 aug. - P. 3.

3409.Duca, Gheorghe. Kredity studentam: vysšee obrazovanie


stanovitsâ dostupnee : [interv' û s pred. parlamentsk. komisii po
kul'ture, nauke i u ebe Gh. Duca] / vela interv'
û Tat'
âna Kropanceva //
Novoe vremâ. - 2000. - 1 avg.

3410.Iachim, Ion. Calitatea studiilor e la nivel: [Univ. Real-


Umanistic din Cahul] / Ion Iachim // F clia. - 2000. - 26 aug. - P. 7.

3411.Mle ko, Tat'


âna. Poka e e ne zaposdalyj SOS: [probl.
vysš. gumanit. obrazovaniâ: interv'û s d-rom pedagogiki T. Mle ko] /
intrev'
û vela Majâ Ionko // Kišin. novosti, - 2000. - 4 avg. - P. 5.

3412.Petrovici, Sergiu. Rectorul Tudor Maleca - deschit tor


de drumuri: [rectorul Univ. Coopratist-Comerciale din Moldova] /
Sergiu Petrovici // F clia. - 2000. - 26 aug. - P.7.

3413.Popa, Iulius. Jubileul lui Simion B ncil sau Medita ie


pentru societatea restan ier : [prim-vicerectorul Univ. din B l i] /
Iulius Popa // Lit. i arta. – 2000. - 10 aug. - P.7.
3414.Suveic , Tudor. Omul faptelor mari: [Tudor Maleca,
rector al Univ. Cooperatist-Comerciale din Moldova] / Tudor Suveic
// Glasul na iunii. - 2000. - 23 aug. - P. 3.

3415. urcanu, Nicolae. Principii de formare a sistemului


na ional de instruire în domeniul cadastrului / Nicolae urcanu //
Moldova suveran . - 2000. - 1 aug. - P. 3.

3416.Vicol, Drago . Andrei Galben - va veni un timp care nu


va mai trece : [rector al Univ. Libere Int. din Moldova] / Drago Vicol
// Lit. i arta. - 2000. - 31 aug. - P. 6.

3417.Voitun, Aneta. Avem nevoie de speciali ti buni: [vizita


prim-ministrului Rep. Moldova Dumitru Braghi la Univ. de Stat din
Moldova] / Aneta Voitun // Moldova suveran . - 2000. - 24 aug. - P.1

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADI II. DATINI. MOD


DE VIA . FOLCLOR
% ,% " .0&*12=(23&3&14)4(1&9?0
3418.Lutic, Marcel. Sântamaria Mare: [obiceiuri i tradi ii ale
s rb torii] / Marcel Lutic // ara. - 2000. - 10 aug.

3419.Lutic, Marcel. Schimbarea la Fa sau Probaj(e)niile:


[obiceiuri i tradi ii] / Marcel Lutic // ara. - 2000. - 3 aug.

3420.Lutic, Marcel. Sfântul Ioan cap-t iat: [obiceiuri i tradi ii


ale s rb torii] / Marcel Lutic // ara. - 2000. - 24 aug.

3421.Lutic, Marcel. Zilele s pt mânii v zute de str mo i: [din


zestrea de credin e i obiceiuri a neamului românesc] / Marcel Lutic //
ara. - 2000. - 17 aug.

3422.Lutic, Marcel. Ziua lui Simion Stâlpnicul: [obiceiuri i


tradi ii la rom.] / Marcel Lutic // ara. - 2000. - 31 aug.
% ! +9(0(<9$ +9+()+;(<&'(+.2.+2$ (.428(2=+9+()&1
3423.Negru , Anastasia. Munca educ : [interviu cu
Anastasia Negru , persoan de afaceri] / consemnare: Mariana
Cerniciuk // Patria tân r . - 2000. - 22 aug. - P. 11; Molodež'
Moldovy. - 2000. - 22 aug. - P. 11.

5 MATEMATICA. TIIN E ALE NATURII


50 GENERALIT I DESPRE TIIN ELE REALE
-#.((0829+6(4)4(>0'&0H41/.&1$ '&)&*(+4920/
3424.Buliga, Nicolae. Europa - patrimoniu comun: [aspecte
ecologice] / Nicolae Buliga // F clia. - 2000. - 26 aug. - P. 6.

3425.Ustian, Ion. Ecologia i economia în concep ia Eminescu


/ Ion Ustian // Tineretul Moldovei. - 2000. - 1 aug. - P. 4; Molodež’
Moldovy. – 2000. – 1 avg. – P. 4.

- - " '&)&*(2>0 +345)('2 &)6&72


3426.Garaba, Vladimir. "De eurile reciclabile au devenit o
surs de existen pentru mii de locuitori ai capitalei": [interviu cu V.
Garaba, pre . Org. Teritoriale Chi in u a Mi c rii Ecologiste din
Moldova] / consemnare: Elena C p ân // Capitala. - 2000. - 31 aug.
- P. 6.

3427.Kisnenko, Angela. Reka Bâc: [v era, segodnâ, zavtra] /


Angela Kisnenko // Capitala = Stolica. - 2000. - 23 avg. - P. 5.

52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
<.1&0&9 (+.+&1+.('/$ +'20('/'+1+2<'/
3428.Emmanuel, Const. Vremâ po kotoromu my živem?!;
Prostranstvo v kotorom my živem?!; Zakony Kosmosa?! / Const.
Emmanuel // Kišin. obozrevatel'
. -2000. - 11, 18, 25 avg. - P. 6, 11. -
Prodolž. sleduet.
53 FIZIC
% 3.('/
3429.Savant cu renume, pedagog iscusit: [despre Leonid
Culiuc, specialist în domeniul opticii ne-liniare i fizicii
semiconductorilor, dir. al Inst. de Fizic Aplicat al Acad. de t. a
Rep. Moldova] / Valeriu Can er, Andrei Sima chevici, Ernest
Aru anov, ... // Moldova suveran . - 2000. - 10 aug. - P. 3.

3430.U enyj i graždanin: [Leonid Culiuc, specialist v oblasti


nelinejn. optiki i fiziki poluprovodnikov] / V. Can er, A.
Sima chevici, E. Arušanov, ... // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 9
avg.
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
3431.Batâr, Dumitru. Un popas aniversar în c l toria etern :
[Antonie Ablov, savant-chimist, la 95 ani de la na tere] / Dumitru
Batâr // Moldova suveran . - 2000. - 15 aug. - P. 5.

55 GEOLOGIE. TIIN E GEOLOGICE I GEOFIZICE


$ )(92.&)&*(+
3432.Schimb rile climatice i impactul asupra agriculturii :
[discu ii la "masa rotund " cu acela i generic cu participarea: Valentin
Ciubotaru, manager al proiectului PNUD "Schimbarea climei", Vasile
Scorpan, colab. t. al Inst. de Genetic al A M, Mihail Chisili, Inst.
Na . al Vi ei de Vie i Vinului,…] / a înregistrat Vasile Odoleanu //
Moldova suveran . - 2000. - 17 aug.

57 TIIN E BIOLOGICE
3433.Dron, Ion. Thoedor Bu ni : [savant, hidrobiolog,
zoolog, ihtiolog i histolog român de origine basarabean (1900-
1977)] / Ion Dron // Capitala. - 2000. - 19 aug. - P. 9.

- '&)&*(+*+0+12)/$ (61&5(&)&*(+$ (&*+&*12=(+


3434.Stasiev, Grigore. Un vestit savant al apelor: [Andrei
Gavrili , savant, vicepre . al Concernului Rep. pentru Gospod rirea
Apelor "Apele Moldovei"] / Grigore Stasiev // Moldova suveran . -
2000. - 17 aug.
58 BOTANIC
3435.Voitun, Aneta. Gr dina Botanic - o perl pe care nu o
pre uim / Aneta Voitun // Moldova suveran . - 2000. - 12 aug. - P. 6.

6 TIIN E APLICATE. MEDICIN . TEHNIC


61 MEDICIN
3436.Florea, V. Medicina i prestuplenie / V. Florea, V. Sârbu,
V. Sava // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 30 avg.

! % *(+0/>0*+0+12)$ /0/.2.+;((*(+0/3+1<&02)/
3437.Llosa, Mario Vargas. Ultima mea igar : [tutunul i
s n tatea omului] / Mario Vargas Llosa // S pt mîna. - 2000. - 25 aug.
- P. 3.

! - /0/.2.+;((*(+0/345)('/$ 1+7+0(1+22''(6+0.+)&1
3438.Garbuz, Ion. Restructurizaciâ detskih le ebnyh
u reždenij: dobro ili zlo? : [interv'
û s gl. vra om 3-j bol'
nicy mun.
Chi in u I. Garbuz] / zapisala Tat'âna Kropanceva // Novoe vremâ. -
2000. - 1 avg.

3439.Gheorghi , tefan. V RKB proveli èpidemi eskoe


obsledovanie vi -o aga: [rasprostranenie SPID v Moldove: beseda s
gl. vra om Resp. centra bor' by so SPID-om t. Gheorghi ] /
besedovala Tat'
âna Kropanceva // Novoe vremâ. - 2000. - 18 avg. - P.
3.

3440.Grosu, Gheorghe. Doamne, ocrote te-i pe copii... :


dialog cu Gh. Grosu, medic- ef la Spitalul Clinic Rep. pentru Copii
"E. Co ag "] / a dialogat Aneta Voitun // Moldova suveran . - 2000. -
8 aug.

3441.Savin, Victor. Mai pu in, dar mai bine: [reorganizarea


sistemului ocrotirii s n t ii: interviu cu V. Savin, dir. Dep. S n t ii
al Consiliului mun. Chi in u] / a intervievat Angela Chisnenco //
Capitala. - 2000. - 19 aug. - P. 4; Capitala = Stolica. - 2000. - 19 avg. -
P. 7.

3442.Sp tari, Inga. Zaklinanie Huana Fumi: [metody tadic.


kitajskoj mediciny: beseda s vra om I. Sp tari] / zapisal Leonid
Kazakov // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 18 avg. - P. 13.

62 INGINERIE. TEHNIC ÎN GENERAL


! @0'+1'21+292.+1(2)+)&1$ 2.+1(2)+'&9+1'(2)+;('40&2;.+1+2
9/1=41()&1$ '&0&9(++0+1*+.('/
3443. Karpov, B. Monopoliâ - ne vsegda ploho: [status
èlektroènergetiki v èkonomike] / B. Karpov // Nezavisimaâ Moldova.
- 2000. - 22 avg.

! &0<.14'8(+6+92;(0(>0*+0+12)$ +B0('/04')+21/$ )+'.1&.+B0('/$


+B0&)&*(+9+'20('/
! $% 1&64'+1+2C2)(9+0.21+2;(1+*)21+2+)+'.1('(./8(($
2;(0(;(23212.++)+'.1('+
(Vezi Nr 3362)

63 AGRICULTUR . TIIN E I PROCEDEE ÎNRUDITE.


SILVICULTUR . EXPLOAT RI AGRICOLE I ALE VIE II S LBATICE
!% ()7('4).41/
3444.Giurescu, Constantin. P durea în via a i istoria
poporului român / Constantin Giurescu // Lit. i arta. - 2000. - 10 aug.
- P. 7.

3445.Mahu, Vasile. Sectorul forestier în urcu : [interviu cu V.


Mahu, dir. gen. al Serviciului Silvic de Stat] / a dialogat Mariana
R ileanu // Moldova suveran . - 2000. - 24 aug. - P. 6.
!% *1('4).41/>0*+0+12)
(Vezi Nr 3415)

!% $-#.((082<&)4)4($ +6&)&*(+
3446.Andrie , Serafim. Recolta anului 2000: rezultate,
concluzii, ac iuni: [aspecte de pedologie] / Serafim Andrie //
Moldova suveran . - 2000. - 17 aug.

!%% 4).4123)20.+)&16+'?93
3447.Boincean, Boris. Ce ne-a înv at seceta anului 2000?:
[culturile de câmp în Rep. Moldova] / Boris Boincean // Moldova
suveran . - 2000. - 19 aug.

!%- &1.('4).41/>0*+0+12)
3448.Ad sc li ei, Mihai. Cine va stopa declinul pomiculturii?
: [interviu cu M. Ad sc li ei, dr. în agricultur ] / a consemnat Silvia
Fulga // Moldova suveran . - 2000. - 8 aug.

3449.Nirca, Eugen. Profesorul Valentin Tanasiev: [70 ani de


la na terea prof. universitar, dr. habilitat în agrochimie] / Eugen Nirca
// F clia. - 2000. - 26 aug. - P. 7.

!%-$ D(.('4).41/
3450.Bondarenko, S. Po vy, klimat i ... moldavskij vinograd /
S. Bondarenko // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 30 avg.

!%! &&.+B0(+$ 1+;.+1+2;(>094)8(1+220(92)+)&1


3451.Afanasieva, Claudia. Zootehnia de subzisten nu poate
fi surs de materie prim : [reforma în ramur ] / Claudia Afanasieva //
Furnica. - 2000. - Aug.(Nr 15). - P. 4. - Idem i în lb. rus .
65 CONDUCERE I ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMER I

COMUNICA II
! - +)+'&940('28((;(.+)+'&9206/ &1*20(:21+C=40'8(&021+"
3452. urcanu, Dumitru. NIT: canal al tuturora: [interviu cu
D. urcanu, dir. gen. al canalului televizat NIT] / consemnare: Irina
Hibin // Patria tân r . - 2000. - 15 aug. - P. 6; Molodež'Moldovy. -
2000. - 15 avg. - P. 6.

! 064<.1((*12=('+$ &9+184)'4'/18(
3453.Grosu, Elena. O datorie în fa a cuvântului românesc...:
interviu cu E. Grosu, red. de carte / consemnare: Grigore Grigorescu //
Lit. i arta. - 2000. - 31 aug. - P. 6.

! ! 120<3&1.>0*+0+12)$ +17('((3&;.2)+$ 1*20(:21+2;('&0.1&)4)


'(1'4)28(+(
3454.Smochin, Afanasie. Accentul se pune pe problemele
economice i sociale: dialog cu A. Smochin, ministrul transporturilor
i comunica iilor / consemnare: Angela Chicu // Moldova suveran . -
2000. - 5 aug. - P. 2.

! !$ 120<3&1.14.(+1
3455.Seredneac, Nicolae. F r reguli corecte de joc mult
treab nu faci: [medita ii ale pre . Cooperativei "Auto-Rapid" privind
"Regulamentul transporturilor publice de c l tori operate cu
microbuzele în mun. Chi in u"] / Nicolae Seredneac // Capitala. -
2000. - 5 aug. - P. 5; Capitala = Stolica. - 2000. - 5 avg. - P. 4.

3456.Totul despre transportul public i drumuri: [activitatea


Dep. Transport Public i C i de Comunic. al Prim riei mun. Chi in u
în sem. I al anului 2000 // Capitala. - 2000. - 12 aug. - P. 4; Capitala =
Stolica. – 2000. – 16 avg. – P. 6.
! !$,$- 120<3&1.=+1&7(21$ (1'4)28(+=+1&7(21/
3457.Taran, Angelina. Železnaâ doroga kak simvol edinoj
Moldovy / Angelina Taran // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 8 avg.

! 45)('(.2.+$ 0=&1921+$ +)28(('4345)('4)


3458.Culev, Valeriu. Un proiect recuperatoriu: [lb. rom. în
sfera inf. publicitare: art. vicedir. gen. al Dep. Rela ii Interetnice i
Func ionarea Lb"] / Valeriu Culeav // Lit. i arta. - 2000. - 31 aug. - P.
2.

66 TEHNOLOGIE CHIMIC . INDUSTRII CHIMICE I ÎNRUDITE


!!%$,$% D(0$ 1&64'+1+27(04)4($D(0(=('28(+$ 064<.1(27(04)4(
3459.Andrei, Constantin. Vinurile de la Cricova au fost i
r mân cele mai bune în lume / Constantin Andrei // Moldova
suveran . - 2000. - 5 aug. - P. 5.

!!%$ )'&&)2)(9+0.21$ /4.41(<3(1.&2<+


3460.Šebar in, Mihail. Gde rodnoe gnezdo "Belogo aista"? :
[interv'
û s gener. dir. AO "Belyj aist" M.Šebar inym] / besedovala
Tat'âna Borisova // Kišin. novosti. - 2000. - 4 avg. - P. 6.

!!%$ (&'&)2./$ 2'2&$ 2=+2$ +2($ 4.40


3461.Rudenko, Alexei. Experiment în industria tutunului:
[pia a de tutun în Rep. Moldova] / Alexei Rudenko, Vladimir Popov //
Patria tân r . - 2000. - 8 aug. - P. 4; Molodež'Moldovy. - 2000. - 8
avg. - P. 4.

3462.Tarlev, Vasilij. U sladostej "Bucurii" vkus uspeha! :


[interv'
û s gener. dir. AO "Bucuria" V. Tarlevym1 / zapisala Valeriâ
Bobocel // Capitala = Stolica. - 2000. - 19 avg. - P. 8.
69 LUCR RI DE CONSTRUC II (DE CASE ÎN PRINCIPAL).
MATERIALE DE CONSTRUC IE. TEHNOLOGII I PROCEDEE ÎN
CONSTRUC II

3463.Caftanat, Alexandru. Fiecare vrea s aib acoperi


deasupra capului: [interviu cu A. Caftanat, ef adjunct al Dir.
construc ii capitale a Prim riei mun. Chi in u] / consemnare: Ghenadi
Zencovici // Capitala. - 2000. - 12 aug. - P. 3; Capitala = Stolica. -
2000. - 12 avg. - P. 9. - În “Capitala = Stolica” cu tit.: Zavtra den'
stroitelâ.

3464.R ileanu, Ion. Omagiu pentru zidari-f urari sau


Domeniul construc iilor - prezent i perspective: [art. prim-
viceministrului mediului i amenaj rii teritoriului] / Ion R ileanu //
Moldova suveran . - 2000. - 12 aug. - P. 5.

3465.Russu, tefan. tefan Russu: "O nas vspominaût, kogda


to-to proishodit": [interv'
û s na . gos. inspekcii po stroit-vu uezda
Tighina] / zapisala Lûdmila Vlasova // Nezavisimaâ Moldova. - 2000.
- 15 avg.

$ D $
71 URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GR DINI
3466.Cana in, Iurie. S-ar putea s avem o capodoper de
importan mondial : [crearea Complexului Int. cultural-sportiv-
turistic în mun. Chi in u: interviu cu Iu. Cana in, sculptor i Zinovie
Zilberman, specialist în construc ia capital / consemnare: Alisa
evcenko // Capitala. - 2000. - 9 aug. - P. 5.

72 ARHITECTUR
3467.Povar, Iurie. Un scop nobil: protejarea tezaurului
valorilor arhitecturale / Iurie Povar // Moldova suveran . - 2000. - 12
aug. - P. 5.
3468.Victor Smirnov, epitropul arhitec ilor din Moldova: [90
ani de la na tere] / Vladimir Modârc , Serafim Urecheanu, Anatol
olda, ... // Capitala. - 2000. - 12 aug. - P. 9.

73 ARTE PLASTICE
3469.Verdianu, Dumitru. Dumitru Verdianu i parabola
"Fiului r t citor": [interviu cu sculptorul moldovean, stabilit la Viena]
/ interviu de Rodica Buzdugan // Lit. i arta. - 2000. - 17 aug. - P. 6.

-, - 1./(064<.1(2)/;('2<0('/$ 1.+<3+'(2)+
3470.R u, Gheorghe. Podoaba nestemat a casei: (noti e
privind arta popular din sud) / Gheorghe R u // Moldova suveran . -
2000. - 19 aug.

75/76 PICTUR . GRAFIC


3471.Gafton, Marcela. O basarabeanc în Fran a: [Cezara
Colesnic, pictori ] / Marcela Gafton // ara. - 2000. - 10 aug.

3472.Partole, Claudia. Destinul are grij de noi i creaz ...:


[plasticiana Valentina Rusu-Ciobanu] / Claudia Partole // Moldova
suveran . - 2000. - 30 aug. - P. 6.

3473.Rusu-Ciobanu, Valentina. Pictura înseamn c utare, dar


i lini te: [interviu cu V. Rusu-Ciobanu, pictori ] / a consemnat Ana
Florea // ara. - 2000. - 17 aug.

3474.Trube koi, Evgheni. Contemplare spiritual în culori:


[pictura iconic rus ] / Evgheni Trube koi // Clopotni a Moldovei. -
2000. – 10, 31 aug. - Va urma.

78 MUZIC
3475.Bivol, Irina. "Azi banii sunt la mod ", dar oricum "tineri
suntem": [interviu cu Irina i Anatol Bivol, interpre i ai muz. de
estrad ] / consemnare: Loretta Negru a // Capitala. - 2000. - 12 aug. -
P. 8.
3476.Caciuc, Anatol. Talentul înseamn sensibilitate:
[compoz., instrumentistul i interpretul Mircea O el] / Anatol Caciuc //
Dialog. - 2000. - 30 aug.

3477.Gafton, Marcela. ara lui Gheorghe: [Gheorghe Tudor,


interpret i actor rom.] / Marcela Gafton // ara. - 2000. - 3 aug.

3478.Grecu, Oleg. Tudorache Burada - 200 ani de la na tere:


[prof. de chitar i pian, specialist în muz. coral i instrumental ] /
Oleg Grecu // Lit. i arta. - 2000. - 10 aug. - P. 6.

3479.Ivanov, Ûrij. U Šalâpinyh: [otryvki iz memuarov o


pevce Fedore Šalâpine] / Ûrij Ivanov // Nezavisimaâ Moldova. - 2000.
- 8 avg.

3480.Mircos, Vlad. Cel mai muzical dintre bancagii, cel mai


glume dintre muzicieni: [compoz. Oleg Negru a] / Vlad Mircos //
Capitala. - 2000. - 2 aug. - P. 5.

3481.Se kin, Mihail. Rapsodiâ dlâ opal' nogo maèstro:


[interv'
û a dirižerom Nac. teatra opery i baleta M. Se kinym] /
zapisala Nelli Tornâ // Kišin. novosti. - 2000. - 18 avg. - P. 7.

3482.Strelciuc, Constantin. Cânt fanfara militar ... :


[interviu cu C. Strelciuc, dirijor al orchestrei brig zii operativ-mobile
Nr 1 din Chi in u a trupelor de carabinieri] / a dialogat Alexandru
Cibotaru // Capitala. - 2000. - 2 aug. - P. 5.

+<.(72)4)(0.+1028(&02)ID/(07(./ 21(2 (+;4I +6$2J 2"


3483.Bie u, Maria. Kak â vpervye vstretilas's Mariej Bie u:
[interv'
û s pevicej] / zapisala Ol'
ga Sini aru // Capitala = Stolica. -
2000. - 5 avg. - P. 8.

3484.Bie u, Maria. "Uverena, to publika nas ne zabyla, i


nadeûs'
, to zriteli e e bolee stremâtsâ k prekrasnoj muzyke": [X
Meždunar. Festival'opery i baleta "V invit Maria Bie u": interv'
ûs
M. Bie u, opern. pevicej] / zapisala Nadina Gheorghi // Capitala =
Stolica. - 2000. - 31 avg. - P. 8.

3485.Ro ca, Agnesa. Lumina muzicii: [interpreta Maria


Bie u] / Agnesa Ro ca // Moldova suveran . - 2000. - 5 aug. - P. 6.

3486.V invit Maria Bie u: [repere ale celei de-a X-a ed. a
Festivalului int. de oper i balet] / consemnare: Nadin Gheorghi //
Capitala. - 2000. - 26 aug. - P. 8-9. - Cuprins: " tiu c publicul nu ne-a
uitat i sper s -l reg sesc cât mai însetat de muzic ": [interviu cu
Maria Bie u, interpret de oper ]; "Edi ia a X-a va fi ceva cu totul
special": [interviu cu Parascovia Berghie, vicepre . al Uniunii
Muzicienilor].

79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT


(7+1.(<9+0.+$ 3+'.2'&)+$ +31+:+0.28((345)('+
3487.Andon, Viktor. A pona alu master snimal "bolty v
tomate": [kinorežisser Nikolaj Nevzinskij] / Viktor Andon // Capitala
= Stolica. - 2000. - 12 avg. - P. 10.

3488.Andon, Viktor. God velikogo pereloma: [1955 god v


istorii mold. kinematografa] / Viktor Andon // Nezvisimaâ Moldova. -
2000. - 9 avg.

3489. u ui, Marian. Fra ii Manakia, pionierii cinematografiei


balcanice / Marian u ui // Lit. i arta. - 2000. - 3 aug. - P. 6.

3490.Ungureanu, Larisa. Odiseea artistului basarabean:


[actorul de cinema Vasile Brescanu] / Larisa Ungureanu // Lit. i arta.
- 2000. - 24 aug. - P. 6.

+2.14
3491.Galac, Ludmila. P pu arii basarabeni în atelierele
interna ionale de la Sinaia: [Ateliere int. ale c. de teatru cu tema:
"Metode i inova ii în pedagogia teatral "] / Ludmila Galac // Lit. i
arta. - 2000. - 10 aug. - P. 6.
3492.Proca, Pavel. Bobocul cel urât? : [Titus Jucov, regizor la
Teatrul de P pu i "Licurici"] / Pavel Proca // Lit. i arta. - 2000. - 3
aug. - P. 6.

3493.Proca, Pavel. "Holstomerul" Teatrului Academic: [in


memoriam regizorului Andrei B leanu] / Pavel Proca // Lit. i arta. -
2000. - 17 aug. - P. 6.

3494.Revuckij, V. Akterskoe s ast' e - kogda polu aeš'novuû


rol'
: [probl. deâtel'nosti Rus. dram. teatra im. A. P. ehova] / V.
Revuckij // Capitala = Stolica. - 2000. - 2 avg. - P. 5.

3495.Ro ina, Lûbov' . ...I tut kon aetsâ iskusstvo, i dyšit po va


i sud'ba": [70 let so dnâ roždeniâ aktera Teatra im. "A.P. ehova":
beseda a zav. truppoj Teatra L. Ro inoj] / sobesednik: Mihail Mišuris
// Novoe vremâ. - 2000. - 18 avg. - P. 5.

-E&'41(6+92</
3496.Cicanov, Nicolae. Nicolae Cicanov: "Compozi ia de ah,
arta de percepere a ineditului": [interviu cu maestrul compozi iilor de
ah] / a consemnat Gheorghe Verdi // ara. - 2000. - 25 aug.

3497.Dosca, Ion. Campionul mondial Ion Dosca ar putea s


p r seasc ara: [interviu cu maestrul int. la jocul de dame] /
consemnare: Ion Robu // Dialog. - 2000. - 4 aug. - P. 5.

3498.Skrip enko, Fedor. Mirovoe šou Garri Kasparova:


[pis'mo gener. sekretarâ Federacii šahmat Moldovy prezidentu FIDE
K. Illûmžinovu] / Fedor Skrip enko // Nezavisimaâ Moldova. - 2000.
- 3 avg.

!, 3&1.$E&'41(<3&1.(7+$ 64'28(+=(:('/
3499.Juravschi, Nicolae. Nicolae Juravschi: "Când v d ce se
întâmpl în sportul nostru, m doare i inima, i sufletul": [interviu cu
sportivul-canoist, eful misiunii lotului na . olimpic al Moldovei la
Sydney - 2000] / consemnare: Ion Sandu // Capitala. - 2000. - 12 aug.
- P. 14; Capitala = Stolica. - 2000. - 23 aug. - P. 7.

3500.Mifsud, Jezeph. Jozeph Mifsud: "Presa poate ajuta


foarte mult fotbalul": [interviu cu pre . Federa iei de Fotbal a Maltei] /
consemnare: Ion Sandu; fotogr.: Constantin Grozdev // Capitala. -
2000. - 26 aug. - P. 14.

D $ $
80 LINGVISTIC . FILOLOGIE
3501.Cimpoi, Mihai. Frumuse e i demnitate: [relativismul
lingvistic] / Mihai Cimpoi // Moldova suveran . - 2000. - 30 aug. - P.
1, 3.

, (95((06(7(642)+
$ (9521&9?0/
3502.B rbu , Ion. Legisla ia lingvistic trebuie îmbun t it :
interviu cu I. B rbu , dr. în filologie, dir. Inst. de Lingvistic din Rep.
Moldova / a consemnat Anatol Deleu // ara. - 2000. - 31 aug.

3503.Belicov, Serafim. Limba noastr cea de toate zilele /


Serafim Belicov // Moldova suveran . - 2000. - 30 aug. - P. 3.

3504.Ciobanu, Anatol. Eminescu despre unitatea limbii i


neamului nostru / Anatol Ciobanu // Moldova suveran . - 2000. - 12
aug. - P. 3.

3505.Ciocanu, Ion. Calvarul limbii române / Ion Ciocanu //


Capitala. - 2000. - 31 aug. - P. 8.

3506.Ciocanu, Ion. Salvarea noastr suntem noi în ine: [lb.


rom. în drepturile ei în Rep. Moldova] / Ion Ciocanu // Lit. i arta. -
2000. - 31 aug. - P. 1-2.
3507.Dabija, Nicolae. Lumea ca metafor : [semnifica ia
metaforei în lb. rom.] / Nicolae Dabija // Lit. i arta. - 2000. - 24 aug. -
P. 1.

3508.Eremia, Anatol. 51. i iar i despre kapa; 52. Antohie,


Stahie; 53. Ortografie i fonetic ; 54. Ro u, Ro eanu, Ro ianu; 55.
Moldova: [restabilirea onomasticii na .] / Anatol Eremia // ara. -
2000. - 4, 11, 18, 25, 31 aug. - Art. 1: 29 iun. 1999.

3509.Pohil , Vlad. A a spune Valentin Mândâcanu...: [la


aniversarea lingvistului] / Vlad Pohil // Mesagerul. - 2000. -2 aug. -
P. 7.

3510.Vicol, Nelu. Sfidând i trecând peste traumatismele


exilului lingvistic... : [crea ia lingvistului Valentin Mândâcanu] / Nelu
Vicol // Lit. i arta. - 2000. - 3 aug. - P. 4

82 LITERATUR ARTISTIC . TIIN A LITERATURII


3511.Ciobanu, Vitalie. Am dus în Europa mesajul identit ii
noastre române ti: [interviu cu V. Ciobanu, red. ef i Vasile Gârne ,
dir. rev. "Contrafort"] / a consemnat Liliana Arma u // ara. - 2000. -
15 aug.

, (.+12.41((06(7(642)+
% (.+12.41/*+1920/
3512.Vicol, Drago . J. W. Goethe: Phoebos al literaturii
universale / Drago Vicol // Lit. i arta. - 2000. - 17 aug. - P. 4-5.

- (.+12.41/=120'+:/
3513.David, Eugenia. Unul dintre cei mai umani scriitori:
[scriitorul francez Antoine de Saint-Exupery] / Eugenia David //
S pt mâna. - 2000. - 4 aug. - P. 4.
$ (.+12.4121&9?0/
3514.Alecsandri, Vasile. "Eu m duc în faptul zilei, m a ez
pe malu-i verde...": [versuri] / Vasile Alecsandri // Lit. i arta. - 2000.
- 3 aug. - P. 1.

3515.Alecsandri, Vasile. Folclor din Basarabia: [versuri] /


Vasile Alecsandri // ara. - 2000. - 22 aug.

3516.Dragomir, Mihu. Eminescu: [versuri] / Mihu Dragomir


// Mesagerul. - 2000. - 2 aug. - P. 1.

3517.Eminescu, Mihai. K zvezde (La steaua): [stihi] / Mihai


Eminescu; per. Kirilla Paraschiv // Molodež'Moldovy. - 2000. - 1 avg.
- P. 5.

3518.Eminescu, Mihai. O, mam ... : [versuri] / Mihai


Eminescu // Glasul na iunii. - 2000. - 23 aug. - P. 6.

3519.Eminescu, Mihai. Si le temps passe = De-or trece anii;


Les oiseaux ensommeilles... = Somnoroase p s rele... : [versuri] /
Mihai Eminescu; trad. în franc. de Sergiu Gu u // Lit. i arta. - 2000. -
24 aug. - P. 4.

3520.Gyr, Radu. Cui mi-a n scocit triste ea: [versuri] / Radu


Gyr // ara. - 2000. - 8 aug.

3521.Gyr, Radu. Întoarcerea lui Ulise: [versuri] / Radu Gyr //


ara. - 2000. - 1 aug.

3522.Gyr, Radu. Scrânciobul: [versuri] / Radu Gyr // ara. -


2000. - 15 aug.

3523.Gyr, Radu. tefan la Daniil Sihastrul: [versuri] / Radu


Gyr // Lit. i arta. - 2000. - 3 aug. - P. 1.

3524.Milicescu, Emilia t. De vorb cu Dumnezeu: [versuri] ;


scrisori de la Milli (Emilia t. Milicescu): [adresat poetei Claudia
Partole]; Leb da Basarabiei: [Constantin Stamati: republ. din
"Basarabia liber ", 1, Nr 18, din 18 iul. 1941] / Emilia t. Milicescu //
Lit. i arta. - 2000. - 3 aug. - P. 5.

3525.Neam , Gavril . Comunism; Lec ia de gramatic ; Lec ia


de calitate, Pauz ; epe ; P durile, gratis; Rug ciune: [epigrame din
cartea aceluia i autor "Braconier cu dinamita"] / Gavril Neam // Lit.
i arta. - 2000. - 17 aug. - P. 8.

3526.Petrescu, Nicu or. Epigrame / Nicu or Petrescu; prez. de


Mircea Trifu // Moldova suveran . - 2000. - 30 aug. - P. 6. - Cuprins:
Moto; Reticin ; Rug ; Criticul literar; Parafraz ; Prefaceri;
Autoepitaf.

3527.Popescu-Vâlcea, G. Cântarea Basarabiei: [versuri] / G.


Popescu-Vâlcea // Lit. i arta. - 2000. - 24 aug. - P. 1.

$$ 1(.('/;((<.&1(+)(.+121/
(Vezi de asemenea Nr 3598)

3528.Br tescu-Voine ti, Al. Luceaf rul: amintiri de Al.


Br tescu-Voine ti, publ. în "Convorbiri literare" în a. 1934; reluat din
"Cuv. românesc", apr. 2000] // ara. - 2000. -1 aug.

3529.M nuc , Dan. Mai este actual Eminescu? / Dan M nuc


// Lit. i arta. - 2000. - 24 aug. - P. 4.

3530.Miu, Constantin. Lumina dumnezeiasc în Luceaf rul:


[referin e la partea a III-a a poemului] / Constantin Miu // Lit. i arta. -
2000. - 24 aug. - P. 4. - Bibliogr. 10 tit.

3531.Negri , Alexandru. i-acel rege-al poeziei... : 110 ani de


la moartea lui Vasile Alecsandri / Alexandru Negri // Capitala. -
2000. - 23 aug. - P. 5.
3532.Partole, Claudia. Doua claustrate la Sinaia: [Emilia t.
Milicescu, scriitoare, critic literar din România] / Claudia Partole //
Lit. i arta. - 2000. - 3 aug. - P. 5.

$ - $ "$ 1(.('/;((<.&1(+)(.+121/6(0 4'&7(02


3533.Hostiuc, tefan. Un romantic în c ma a de for a
realit ii: [lirica poetului bucovinean Ilie Tudor Zegrea] / tefan
Hostiuc // Lit. i arta. - 2000. - 3 aug. - P. 5.

$ - " (.+12.4121&9?0/6(0 +345)('2 &)6&72


3534.Bal an, Iosif. Dvadcat' etvertoe avgusta: [stihi] / Iosif
Bal an // Capitala = Stolica. - 2000. - 23 avg. - P. 3.

3535.Berghia, Ion. Chinurile crea iei; Blestem; Savanterie;


Mo tenire; La noi; Basarabie: [epigrame] / Ion Berghia // Moldova
suveran . - 2000. - 10 aug. - P. 6.

3536.Burghiu, Iacob. Cifre romane: [din s pt mâna patimilor:


versuri] / Iacob Burghiu // Moldova suveran . - 2000. - 5 aug. - P. 1,
3. - Cuprins: XLV; Luni; Mar i; Miercuri; Joi; Vineri; Sâmb t ;
Duminic .

3537.C rare, Petru. Armata democrat ; Stagnare;


Neocolonialism; Coco ul în pia ; C sc unii i fizicul; Vecin tate:
[epigrame] / Petru C rare // ara. - 2000. - 3 aug.

3538.C rare, Petru. De-ale ap r rii: [foileton în versuri] /


Petru C rare // Moldova suveran . - 2000. - 26 aug.

3539.C rare, Petru. De-ale circului; Ajuns acum: [versuri] /


Petru C rare // Lit. i arta. - 2000. - 10 aug. - P. 4.

3540.C rare, Petru. Ienicerul: (crochiu ist. cenzurat în a.


1984) / Petru C rare // Moldova suveran . - 2000. - 8 aug.

3541.C rare, Petru. N-ar fi r u... : [versuri satirice] / Petru


C rare // Moldova suveran . - 2000. - 30 aug. - P. 6.
3542.C rare, Petru. Una scriitoriceasc ; Unor venetici; C tre
un general; Turn torul meu de ieri, azi demnitar; Cotropiri i ced ri:
[epigrame] / Petru C rare // ara. - 2000. - 24 aug.

3543.C rare, Petru. Unui pustnic: (dintr-un ciclu cenzurat în


a. 1983) / Petru C rare // Moldova suveran . - 2000. - 15 aug. - P. 3.

3544.C rare, Petru. Unui str in; Neo-bol evicii; N scut în


cu c ; Un parlamentar experimentat: Un osta l sat la vatr :
[epigrame] / Petru C rare // ara. - 2000. - 17 aug.

3545.Cibotaru, Arhip. Spovad ; Fetele: [versuri] / Arhip


Cibotaru // Lit. i arta. - 2000. - 24 aug. - P. 4.

3546.Ciocanu-Gribincea, Argentina. Bunicul; Antireclam ;


Poduri; Diminea a; Doar cântecul...; Niciodat ; Van Gog; Cr ciun;
Ofelia; Cezara: [versuri] / Argentina Ciocanu-Gribincea // Lit. i arta.
- 2000. - 3 aug. - P. 4

3547.Ciocoi, Gheorghe. Mateevici întorcându-se acas ... :


[versuri] / Gheorghe Ciocoi // Lit. i arta. - 2000. - 31 aug. - P. 3.

3548.Codru, Anatol. " i, Doamne-n Cerul nostru cât prinos!";


F , Doamne, chip...; Drob de sare: [versuri] / Anatol Codru // Lit. i
arta. - 2000. - 31 aug. - P. 4.

3549.Diviza, Ion. Epigrame / Ion Diviza // Lit. i arta. - 2000. -


17 aug. - P. 8. - Cuprins: ara mic ; Citind ziare de partid; Politic în
ghilimele; "Casa comun - Republica Moldova"; Fratele Bou în
lut rie; Mânc ul; Business-ul i ecologia; Lamentarea unui cre tin din
R. Moldova.

3550.Diviza, Ion. Mie însumi; Impruden ; Asiguratul;


R zbun torul; Greva medicilor: [epigrame] / Ion Diviza // Moldova
suveran . - 2000. - 12 aug. - P. 6.
3551.Filip, Iulian. Cum s fim g si i pe globul p mântesc:
[versuri] / Iulian Filip // Lit. i arta. - 2000. - 31 aug. - P. 6.

3552.Filip, Iulian. De sufletul... : [versuri] / Iulian Filip // Lit.


i arta. - 2000. - 3 aug. - P. 3.

3553.Filip, Iulian. Paharele noastre de vorbe: [versuri] / Iulian


Filip // Lit. i arta. - 2000. - 17 aug. - P. 3.

3554.Hâncu, Maria. Cântec; Limba român ; Satul meu; De


straj cuvântului; S nu-i cânta i poetului balade...; Retoric ;
Adev rul: [versuri] / Maria Hâncu // Lit. i arta. - 2000. - 10 aug. - P.
5.

3555.Lari, Leonida. Limba român : [versuri] / Leonida Lari //


Moldova suveran . - 2000. - 30 aug. - P. 3.

3556.Martin, Vasile. or ule ul: [povestire] / Vasile Martin //


Moldova suveran . - 2000. -15 aug. - P. 6.

3557.Matcovschi, Dumitru. Fra i: [versuri] / Dumitru


Matcovschi // S pt mîna. - 2000. - 25 aug. - P. 12.

3558.Matcovschi, Dumitru. Limba român : [versuri] /


Dumitru Matcovschi // Lit. i arta. - 2000. - 31 aug. - P. 1.

3559.Matei, Vasile. Epigrame / Vasile Matei // Moldova


suveran . - 2000. - 26 aug. - Cuprins: În tranzi ie; Banii: Etapele
triste ii; Conjugal ; Planeta noastr .

3560.Ostroveanu, Ludmila. Pr pastie; Prea dur ...; Îndemn; E


noapte...; Tu...; Te caut... : [versuri] / Ludmila Ostroveanu // Lit. i
arta. - 2000. - 17 aug. - P. 5.

3561.Proca, Ion. E u or a zice cas ...: [versuri] / Ion Proca //


Moldova suveran . - 2000. - 12 aug. - P. 5.
3562.Puiu, Ion. Imn; Taverna; Teatrul "Licurici"; S ruturile
noastre; Pova : Eu nu mai vreau: [versuri] / Ion Puiu // Lit. i arta. -
2000. - 31 aug. - P. 4.

3563.Romanciuc, Vasile. Închinare: [versuri] / Vasile


Romanciuc // Capitala. - 2000. - 31 aug. - P. 1.

3564.Rotaru, Petric . Cuvinte ce ne amintesc de casa


p rinteasc : [versuri] / Petric Rotaru // Moldova suveran . - 2000. -
17 aug. - Cuprins: Ne plânge casa p rinteasc ...; M -ngân cu un
cântec; Orfan -i lumea f r mam ; Leg mânt de dragoste; Trece via a
prin gar gr bit.

3565.Strîmbeanu, Andrei. Destin; Dansând ap sat; Ninge:


[versuri] / Andrei Strîmbeanu // Lit. i arta. - 2000. - 17 aug. - P. 4.

3566. tirbu, Titus. Al cui sunt eu? [parodie] / Titus tirbu //


Lit. i arta. - 2000. - 17 aug. - P. 8.

3567.Tarlapan, Efim. Compuneri noi din cartea "Îngeri din


cerul gurii..." în curs de elaborare / Efim Tarlapan // Lit. i arta. -
2000. - 31 aug. - P. 5. - Cuprins: I. Cafea la halb : (parodii literare); II.
Stihuri mar iale: (epigrame satirice, satire epigramatice); III. Toporul
taie închinându-se... : (aforisme).

3568.Tarlapan, Efim. Lumina umbrei mele: jurnal (LI-LII)


anul 1987 / Efim Tarlapan // Lit. i arta, - 2000. – 3, 17 aug. - P. 8. -
Contin. Începutul: 29 apr. 1999.

3569.Tecuci, Alexandru. Spre nemurire: [Anul Eminescu:


medita iile unui dasc l] / Alexandru Tecuci // Na ional. - 2000. - 3
aug. - P. 6.

3570.Teleuc , Victor. Sl biciuni omene ti: [reflec ii] / Victor


Teleuc // Dialog. - 2000. - 4 aug. - P. 6.
3571.Teleuc , Victor. Triunghiul Ocni ei; Omul de z pad :
[versuri] / Victor Teleuc // Lit. i arta. - 2000. - 3 aug. - P. 5.

3572.Traianus. Înaintemerg torul: [versuri pentru Mihai


Cimpoi] / Traianus // Lit. i arta. - 2000. - 31 aug. - P. 4.

3573.Traianus. Juruit de Costiceni : [versuri pentru Ion


Vatamanu] / Traianus // Lit. i arta. - 2000. - 10 aug. - P. 1.

3574.Trof il , Vasile. Leac; Perspectiv : [epigrame] / Vasile


Trof il // Moldova suveran . - 2000. - 12 aug. - P. 6.

3575.Vatamanu, Ion. Scriitor basarabean: [versuri] / Ion


Vatamanu // Lit. i arta. - 2000. - 17 aug. - P. 5.

3576.Vâr anu, Mihai. Vulpoiul i r zboiul: (fabul ) / Mihai


Vâr anu // Dialog. - 2000. - 4 aug. - P. 8.

3577.Vod , Gheorghe. Experien a t cerii: [versuri] /


Gheorghe Vod // ara. - 2000. - 25 aug.

$ - "$ 1(.('/;((<.&1(+)(.+121/
(Vezi de asemenea Nr 3401)

3578.Belicov, Serafim. Treisprezeci tii sau La o nou


aniversare a lui Nicolae Esinencu / Serafim Belicov // Moldova
suveran . - 2000. - 12 aug. - P. 3.

3579.Berghia, Ion. Un filolog-epigramist: Ion Berghia:


[interviu cu epigramistul] / consemnare: Victor Prohin // Moldova
suveran . - 2000. - 10 aug. - P. 6.

3580.Ciocanu, Ion. Alexei Marinat: literatura despre gulagul


stalinist i manualele colare / Ion Ciocanu // Lit. i arta. - 2000. - 3
aug. - P. 4.
3581.Colesnic, Iurie. Gheorghe Dru a disp rut f r urm i
nimeni pân ast zi n-a putut spune cum i la care sta ie ori popas
corpul lui a fost aruncat... : [publicist; 1881- ?] / Iurie Colesnic // Lit.
i arta. - 2000. - 17 aug. - P. 3.

3582.Donos, Alexandru. Destine: [fragm. din schi a docum.


"Un talent nimicit în floarea vârstei. Pagini privind destinul tragic al
scriitorului Mihail Curicheru"] / Alexandru Donos // Lit. i arta. -
2000. - 17 aug. - P. 5.

3583.Negri , Alexandru. "Ai i tu în via o menire...":


[Vitalie Filip, poet, trad., jurnalist] / Alexandru Negri // Capitala. -
2000. - 9 aug. - P. 5.

3584.Palladi, Tudor. Ironia fenomenal a spadasinului de la


Zaim: [lirica ironic a lui Petru C rare] / Tudor Palladi // Lit. i arta. -
2000. - 10 aug. - P. 1, 4.

3585. pac, Ion. Un scriitor prea pu in cunoscut: Gheorghe


Câr u: [1900-1967] / Ion pac // Lit. i arta. - 2000. - 24 aug. - P. 5.

3586.Vicol, Maria. "Nimic nu-i mai dulce decât Patria i


p rin ii": [despre scriitorul Drago Ion Vicol: interviu cu M. Vicol,
mama scriitorului] / interlocutor: Tudor Suveic // Lit. i arta. - 2000. -
10 aug. - P. 5.

3587.Zilieru, Horia. Grigore Vieru -- un univers poetic :


[dialog cu poetul H. Zilieru în cadrul emisiunii "Univers cultural",
studioul de televiziune "TeleM", Ia i, 14 febr. 2000] / interlocutor :
Vasile Fluturel // Lit. i arta. - 2000. - 17 aug. - P.4.

6+20(6+)202;.+1+23&+.4)4(C345)('(<.4)4(C+<+(<.4)4(52<2125+20
D)26(9(1 272102)( !!"
3588.Dron, Ion. Vladimir Cavarnali / Ion Dron // Capitala. -
2000. - 5 aug. - P. 9.
3589.Gheorghiu, Gheorghe. Fiul blond al Bugeacului /
Gheorghe Gheorghiu // Capitala. - 2000. - 31 aug. - P. 7.

3590. pac, Ion. Autor de la "Via a Basarabiei": Vladimir


Cavarnali / Ion pac // Lit. i arta. - 2000. - 10 aug. - P. 3.

3591. pac, Ion. Ecouri cavarnaliene la "Via a Basarabiei" /


Ion pac // Moldova suveran . - 2000. - 10 aug. - P. 4.

(.+12.41214</
3592.Fet, Afanasij. Duhovnaâ poèziâ: [stihi] / Afanasij Fet //
Kišin. obozrevatel'. - 2000. - 11 avg. - P. 5.

- " (.+12.41214</6(0 +345)('2 &)6&72


3593.Andrus' . Aleksandr. Sestram Maâ; O, duša moâ...; Â
tak togda navoevalsâ...: [stihi] / Aleksandr Andrus'// Nezavisimaâ
Moldova. - 2000. - 2 avg.

3594.Andrus' , Aleksandr. Zavisit ot vas: [stihi] / Aleksandr


Andrus'// Capitala = Stolica. - 2000. - 2 avg. - P. 5.

3595.Bobocel, Valeriâ. "Temnaâ lošadka so svetloj golovkoj;


Vual'mne ne k licu; Pravda lži; Posvâ aetsâ vsem moim prohožim;
Sledy; Pered zerkalom; Mama pišet: [novelly] / Valeria Bobocel;
vstup. slovo Viktora Dumbr veanu // Capitala = Stolica. - 2000. - 5
avg. - P. 13.

3596.Ol' ševskij, Rudol'f. Plâžnyj roman: [rasskaz] / Rudol'


f
Ol'
ševskij // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 25 avg. - P. 6.

3597.Savostin, Nikolaj. Dekoraciâ: [rasskaz] / Nikolaj


Savostin // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 18 avg. - P. 5.
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
908 Monografii ale localit ilor
3598.B trînu, Ion. Lacul codrilor albastru nuferi galbeni îl
încarc ... [impresii de c l torie prin locurile eminesciene] / Ion
B trînu // Furnica. - 2000. - Aug.(Nr 15). - P. 6. - Idem i în lb. rus .

3599.Vrednic, Nicu. M rg ritarele Croa iei: [impresii de


c l torie] / Nicu Vrednic // F clia. - 2000. - 26 aug. - P. 6.

929 tiin e biografice i înrudite

Dron, Ion. Alexandra Remencu. - Vezi Nr 3393.

Dron, Ion. Theodor Bu ni . - Vezi Nr 3433.

Dron, Ion. Vladimir Cavarnali. - Vezi Nr 3588.

G in Ion. Înc un zaimean - Vasile Cijevschi. - Vezi Nr


3604.

Gheorghiu, Gheorghe. Fiul blond al Bugeacului. - Vezi Nr


3589.

pac, Ion. ... Dar mai presus de toate - adev rul. - Vezi Nr
3397.

Vicol, Drago . Andrei Galben - va veni un timp care nu va


mai trece. - Vezi Nr 3416.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERAL . ISTORIE UNIVERSAL
3600.Be liu, Victor. "Lupul p ru- i schimb , dar n ravul ba":
[cuceririle i viziunile imperiale ale ru ilor: aspecte ist.] / Victor
Be liu // Lit. i arta. - 2000. - 27 aug. -P. 2.
94(41/99) Istoria individual a diferitelor ri
(Vezi Nr 3606)

94(478) Istoria Republicii Moldova


3601.Alexandreanu, Zinaida. Pagubele materiale ale
popula iei în urma deport rilor din 6 iulie 1949 / Zinaida
Alexandreanu // Lit. i arta. - 2000. - 24 aug. - P. 7.

3602.Anikin, Vladimir. Terroristy v Kišineve: [narodovol' cy i


Basarabia] / Vladimir Anikin // Novoe vremâ. - 2000. - 25 avg. - P. 5.

3603.Dron, Ion. Alexandru Gon a: [istoric-medievist rom.


(1918-1977)] / Ion Dron // Capitala. - 2000. - 9 aug. - P. 5.

3604.G in , Ion. Înc un zaimean - Vasile Cijevschi: [patriot,


lupt tor pentru drepturile neamului (1880- 1931)] / Ion G in //
Moldova suveran . - 2000. - 1 aug. - P. 3.

3605.Grosu, Vasile. O copil rie trecut prin ma ina infernal :


[13 iun. 1941]: [din amintirile înv toarei Anastasia Cu nirova din
com. Talmaz, jud. Tighina] / Vasile Grosu // Lit. i arta. - 2000. - 24
aug. - P. 7.

3606.Grosu, Vasile. Pozi ie echivoc din totdeauna:


[chestiunea Basarabiei i Bucovinei: file de ist.] / Vasile Grosu // Lit.
i arta. - 2000. - 31 aug. - P. 8.

3607.Lea co, Ion. Satul Ciuciuleni: [Nisporeni, din ist.


localit ii] / Ion Lea co // Lit. i arta. - 2000. - 10 aug. - P. 7.

3608.Maloman, Pavel. Âssko-Kišinevskaâ operaciâ / Pavel


Maloman // Dreptate = Spravedlivost'
. - 2000. - Aug.(Nr 8).

3609.Mihai, M. tefan cel Mare: meždu Gamletom i


Machiavelli; 8. "Prisâgu na vernost'otmenâû..."; 9. Grustno byt'
velikim / M. Mihai // Nezavisimaâ Moldova. - 2000. - 11, 18 avg. - P.
11. - St. 1: 9 iûnâ.
3610.Petrencu, Anatol. Republica Moldova - la vârsta
pension rii: [ ase decenii de la formarea Rep. Sovietice Soc. Mold.] /
Anatol Petrencu // Na ional . - 2000. - 3 aug. - P. 3.

3611.Šornikov, Petr. Moldaviâ v Velikoj Ote estvennoj vojne


/ Petr Šornikov // Kišin. obozrevatel'
. - 2000. - 18 avg. - P. 1, 4.

3612.Trof il , Vasile. Ca unca: jud. Soroca, atestat docum. în


1840: [din istoria satului] / Vasile Trof il // Moldova suveran . -
2000. - 10 aug. - P. 5.

3613. opa, Tudor. Ba tina ministrului Casso: [din ist. satului


Ciutule ti, Flore ti] / Tudor opa // Moldova suveran . - 2000. - 24
aug. - P. 3.

3614. urcanu, Ion. Simion Baranovschi - un martir al


crucific rii comuniste a Basarabiei / Ion urcanu // Lit. i arta. - 2000.
- 17 aug. - P. 7.
INDEX DE NUME LA “CRONICA ARTICOLELOR DE GAZET ”
NR 8-2000
A
Ablov, Antonie 3431 Bivol, Irina 3475
Ad sc li ei, Mihai 3448 Bobo el, Valeriâ 3341, 3462,
Afanasieva, Claudia 3451 3595
Alecsandri, Vasile 3514-15, 3531 Bobu ac, Valeriu 3358
Alexandreanu, Zinaida 3601 Bogatu, Petru 3275, 3297, 3348
Andon, Viktor 3487-88 Boincean, Boris 3447
Andrei, Constantin 3307, 3459 Bondarenko, S. 3450
Andrie , Serafim 3446 Borisova, Tat'âna 3336, 3381,
Andrus' , Aleksandr 3593-94 3460
Anikin, Vladimir 3602 Bor evschi, Pavel 3278
Antonûk, Praskov' â 3370 Braghi , Dumitru 3387-88, 3417
Apostol, Angelina 3385, 3386, Br tescu-Voine ti, Al. 3528
3390 Brescanu, Vasile (3490)
Arma u, Liliana 3291, 3511 Bucun, Nicolae 3392
Aru anov, Ernest 3429-30 Budi teanu, Alexandru 3286
Avasiloaie, Rodica 3270 Bujor, Leonid 3371
B Buliga, Nicolae 3424
Burada, Tudorache 3478
Bal an, Iosif 3534
Burc , Nina 3276
Baranovschi, Simion (3614)
Burghiu, Iacob 3536
Barbu , Ion 3502
Bush, George Walker 3288
Barbylat, Dmitrij 3296, 3339,
Bušinskij, Aleksandr 3298
3351
Busuioc, Aureliu 3299
Bârc , Constantin 3345
Bu ni , Theodor 3433
Batâr, Dumitru 3431
Butnaru, Val. 3300
B lan, Valentina 3328
Buzdugan, Rodica 3469
B leanu, Andrei 3493
B rbu , Diana 3276 C
B trânu, Ion 3346, 3598 Caciuc, Anatol 3476
Becquer, Luc 3326 Caftanat, Alexandru 3463
Belicov, Serafim 3503, 3578 Camerzan, Antonina 3389
Berceanu, Radu 3362 Cana in, Iurie 3466
Berghia, Ion 3535, 3578 Can er, Valeriu 3429, 3430
Berghie, Parascovia 3486 Capi a, Lora 3405
Be liu, Victor 3600 Câr u, Gheorghe (3585)
Bie u, Maria 3483-86 Catrinici, Liuba 3304
Bivol, Anatol 3475 Cavarnali, Vladimir (3588-91)
C lug reanu, Vitalie 3315, 3326, Damian-Timo enco, Gabriela
3329-30 3400
C p ân , Elena 3426 David, Eugenia 3513
C rare, Petru 3537-44, (3584) Deleu, Anatol 3502
Cerniciuk, Mariana 3423 Derli, Ivan 3373
Chicu, Angela 3454 Diacov, Dumitru 3304
Chirc , Sergiu I. 3349, 3407 Diviza, Ion 3549-50
Chirtoac , Nicolae 3301 Dobînd , Viorica 3404
Chisili, Mihail 3432 Donos, Alexandru 3582
Chisnenco, Angela 3441 Doru, Dumitru 3329, 3378
Cibotaru, Alexandru 3482 Dosca, Ion 3480
Cibotaru, Arhip 3545 Dragomir, Mihu 3516
Cicanov, Nicolae 3496 Dron, Ion 3393,3433, 3588, 3603
Cijevschi, Vasile (3604) Drume u, V. 3323
Cimpoi, Mihai 3501 Dru , Boris 3367
Ciobanu, Anatol 3504 Dru , Gheorghe 3581
Ciobanu, Ceslav 3327 Dub lari, Pavel 3358
Ciobanu, Vasile 3278 Dubrovschi, Anatol 3285
Ciobanu, Vitalie 3511 Duca, Gheorghe 3409
Ciocanu, Ion 3302, 3505-06, 3580 Dulgheru, Valeriu 3305
Ciocanu-Gribincea, Argentina Dumbr veanu, Viktor 3595
3546 E
Ciocoi, Gheorghe 3547
Emmanuel, Const. 3428
Ciocoi, Valeriu 3385
Eminescu, Mihai 3517-19
Ciubotaru, Valentin 3432
Eremia, Anatol 3508
Codru, Anatol 3548
Esinencu, Nicolae 3578
Colesnic, Cezara (3471)
Colesnic, Iurie 3581 F
Coroi, Nicolae 3372 Fedoruk, Tat' âna 3272
Coval, Valentina 3368 Fet, Afanasij 3592
Cucu, Andrei 3350-51 Fetescu, Andrei 3374
Culev, Valeriu 3458 Filip, Iulian 3375, 3551-53
Culiuc, Leonid 3429-30 Filip, Vasile 3376
Curchi, Lilia 3273, 3396 Filip, Vitalie (3583)
Curicheru, Mihail (3397, 3582) Florea, Ana 3473
Cu nirova, Anastasia 3605 Florea, V. 3436
D Fluturel, Vasile 3587
Fujimori, Allberto 3364
Dabija, Elena 3271
Fulga, Silvia 3448
Dabija, Nicolae 3303, 3507
Furtun , Mihai 3377
Dahrendorf, Ralf 3408
G
Gafton, Marcela 3270, 3290, Holban, Nichita 3399
3471, 3477 Hostiuc, tefan 3533
Galac, Ludmila 3491 Hudolei, Û. 3340
Galben, Andrei 3416 I
Garaba, Vladimir 3426
Iachim, Ion 3394, 3410
Garbuz, Ion 3438
Ie anu, Lilia 3399
Gârne , Vasile 3511
Illûmžinov, K. 3498
Gavrili , Andrei 3434
Ioanide, Dumitru 3271
G in Ion 3604
Ionko, Majâ 3395, 3411
Georgescu, Paul Alexandru 3283
Iovu, Tudor 3346
Gevorkân, Natal' â 3363
Isaev, Aleksandr 3308
Gheorghi , Nadina 3276, 3484,
Ivanov, Ûrij 3479
3486
Gheorghi , tefan 3439 J
Gheorghiu, Gheorghe 3589 Jantîc, Nicolae 3402
Giurescu, Constantin 3444 Josanu, Mitrofan 3378
Gnatyšin, Ivan 3287 Jucov, Titus 3492
Gnatî in, Ivan 3323 Juravschi, Nicolae 3499
Godorogea, Vitalie 3315, 3326, K
3330, 3369
Kant, Emmanuel 3277
Goezhe, J. W. 3512
Karpov, B. 3443
Golenco, Tamara 3352
Kasparova, Garri 3498
Golovatûk, V. 3343
Gon a, Alexandru (3603) Kazakov, Leonid 3306, 3442
Grecu, Oleg 3478 Kilci ki, V. 3357
Kisnenko, Angela 3427
Grigorescu, Grigore 3367, 3453
Kolesnikov, Andrei 3363
Grosu, Elena 3453
Kom ak, Anna 3390
Grosu, Gheorghe 3440
Kozlovskaâ, Viktoriâ 3390
Grosu, Vasile 3605-06
Grozavu, Petru 3328 Krojtor, Dmitrij 3340
Grozdev, Constantin 3500 Kropanceva, Tat' âna 3409, 3438-
39
Gumenyj, Nikolaj 3339
Kulicovski, Lidia 3273
Gu u, Sergiu 3519
Guzun, Igor 3288, 3327, 3364 L
Gyr, Radu 3520-23 Lacanovskij, Sergej 3341
H Lari, Leonida 3555
Hâncu, Maria 3554 Lea co, Ion 3607
Llosa, Mario Vargas 3437
Havel, Vaclav 3284
Lucinschi, Petru 3307
Hibin, Irina 3452
Lupaško, Mihail 3282
Hill, William 3329
Lutic, Marcel 3418-22
Holban, Eugen 3279
M Nemerenco, Valeriu 3379
Mahu, Vasile 3445 Nevzinskij, Nikolaj 3487
Maleca, Tudor 3358, 3412, 3414 Nirca, Eugen 3449
Maloman, Pavel 3608 O
Mândâcanu, Valentin (3509-
3510) Odoleanu, Vasile 3432
Marin, Gheorghe 3308 Ol'šenskij, Rudol' f 3596
Marinat, Alexei 3580 Ostroveanu, Ludmila 3560
Martin, Vasile 3556 O el, Mircea 3476
Matcovschi, Dumitru 3309, 3557- P
58 Palladi, Tudor 3584
Matei, Valeriu 3330 Paraschiv, Kirill 3517
Matei, Vasile 3559 Partole, Claudia 3472,3524, 3532
Mazilu, Gheorghe 3310-11 Pa alî, Piotr 3355
M nuc , Dan 3529 P sat, Dumitru 3274, 3277, 3404
M r ndici, Constantin 3289 P unescu, Costel 3291
Meleca, Tudor (3412, 3414) Petrencu, Anatol 3610
Meleka, Anna 3386 Petrescu, Nicu or 3526
Melnic-Zalakeviciene, Lica 3290 Petrovici, Sergiu 3412
Mifsud, Jozeph 3500 Pl cint , Nikolaj 3382
Mihai, M. 3609 Plugaru, Anatol 3336, 3366
Mihail, Dinu 3324 Plugaru, tefan 3405
Milicescu, Emilia t. 3524, Pohil , Vlad 3314, 3509
(3532) Popa, Iulius 3413
Mircos, Vlad 3480 Popescu-Vâlcea, G. 3527
Mišuris, Mihail 3495 Popov, Vladimir 3461
Miu, Constantin 3530 Poso ina, V. 3359
Mle ko, Tat'âna 3411 Postolache, Rodica 3400
Mocrac, Anatol 3396 Postolachi, Valentina 3390
Modârc , Vladimir 3468 Povar, Iurie 3467
Morei, Ion 3334-35 Prea c , Ion 3360, 3362
Morev, Victor 3354 Proca, Ion 3561
Mostovoj, Valeriu 3391 Proca, Iulian 3289
N Proca, Pavel 3492-93
Prohin, Victor 3579
Neam , Gavril 3508 Puiu, Ion 3562
Negri , Alexandru 3531, 3583 Putin, Vladimir 3363
Negru, Nicolae 3325
Negru a, Loretta 3475 R
Negru a, Oleg (3480) Rachieru, Adrian Dinu 3269
Negru , Anastasia 3423
Rampoldi, Guido 3292 Sp tari, Inga 3442
R ilanu, Ion 3464 Stâlpnicul, Simion 3422
R ileanu, Mariana 3445 Stamati, Constantin 3524
R u, Gheorghe 3470 Stasiev, Grigore 3434
Reab ov, Constantin 3401 Stoiciu, Liviu Ioan 3319
Remencu, Alexandra 3393 Strâmbeanu, Andrei 3565
Revuckij, V. 3494 Strelciuc, Constantin 3482
Robu, Ion 3497 Suveic , Tudor 3414
Roitburd, Elena 3344 Suveic , Tudor 3586
Roman, Gheorghe 3315 evcenko, Alisa 3466
Romanciuc, Vasile 3563 milenko, Mariana 3338
Ro ina, Lûbov'3495 olda, Anatol 3468
Ro ca, Agnesa 3485 pac, Ion 3397, 3585, 3590-91
Rotaru, Petric 3564 tefan cel Mare (Domnitor) 3609
Rudenko, Alexei 3461 tef nescu, Adrian 3294
Russu, tefan 3465 tirbu, Titus 3320, 3566
Rusu, Marina 3342
T
Rusu, Valentin 3316
Rusu-Ciobanu, Valentina 3472-73 Tabuncic, Nicolae 3368
Tanasiev, Valentin 3449
S
Taran, Angelina 3457
Saint-Exupery, Antoine 3513 Tarlapan, Efim 3567-68
Šalâpin, Fedor 3479 Tarlev, Vasilii 3462
Sandu, Ion 3377, 3499-500 T r burc , G. 3370
Sârbu, V. 3436 T r burc , Gheorghe 3373
Sava, V. 3436 Tecuci, Alexandru 3401, 3569
Savin, Victor 3441 Teleuc , Victor 3321, 3570-71
Savostin, Nikolaj 3597 Tergu , Aurelia 3398
S r cu a, Anatol 3380 Tighinean, G. 3356
Scorpan, Vasile 3432 Timakova, Natal' â 3363
Šebar in, Mihail 3460 Timu , Andrei 3345
Se kin, Mihail 3481 Tornâ, Nelli 3481
Serebrian, Oleg 3317 Trianus, 3293, 3572-73
Seredneac, Nicolae 3455 Trifu, Mircea 3526
Sima chevici, Andrei 3429-30 Trof il , Vasile 3372, 3574, 3612
Sini aru, Ol'
ga 3483 Trofimov, Rodica 3295
Skrip enko, Fedor 3498 Trube koi, Evgheni 3474
Slutu, Andrei 3369, 3376, 3378 Tudor, Gheorghe 3477
Smirnov, Victor 3468 Tutunaru, Alexandru 3398
Smochin. Afanasie 3454 opa, Tudor 3613
Šornikov, Petr 3611 urcan, Vladimir 3381-82
urcanu, Dumitru 3452 Vicol, Dumitru 3346
urcanu, Ion 3322, 3614 Vicol, Maria 3586
urcanu, Nicolae 3415 Vicol, Nelu 3510
u ui, Marian 3489 Vieru, Grigore 3587
Vi an, Pantelei 3338
U
Vi nevschi, Ecaterina 3406
Uncu, I. 3357 Vlasova, Lûdmila 3370, 3373,
Ungureanu, Larisa 3490 3465
Until , Ilie 3303 Vleju, Constantin 3369
Urecheanu, Serafim 33375, 3468 Vod , Gheorghe 3577
Ursu, Vasile 3383 Voitun, Aneta 3417, 3435, 3440
Ustian, Ion 3425 Vrednic, Nicu 3599
V Z
Vâr anu, Mihai 3576 Zaharcu, Ilarion 3403
Vâ cu, Vasile 3358 Zegrea, Ilie Tudor (3533)
Vatamanu, Ion 3575 Zencovici, Ghenadi 3463
Vatcu, Eugenia 3294, 3295 Zilberman, Zinovie 3466
Verdi, Gheorghe 3496 Zilieru, Horia 3587
Verdianu, Dumitru 3469 Zingalûk, M. 3272
Vicol, Drago 3416, 3512
Vicol, Drago Ion (3586)
Lista gazetelor ale c ror articole sunt descrise în “Cronica
articolelor de gazeta” Nr 8-00

1. Capitala 19. Kišinevskij obozrevatel’


2. Capitala = Stolica 20. Kommunist
3. Clopotni a Moldovei 21. Literatura i arte
4. Comunistul 22. Luceaf rul
5. Curier ortodox 23. Mesagerul
6. De facto (rom; rus ) 24. Moldavskie vedomosti
7. Dialog 25. Moldova suveran
8. Dreptate = Spravedlivost’ 26. Moldodež’ Moldovy
9. Florile dalbe 27. Na ional
10. Flux: cotidian na ional 28. Nezavisimaâ Moldova
11. Flux: edi ie de vineri 29. Novoe vremâ
12. Furnica 30. Patria tân r
13. Glasul na iunii 31. S pt mâna
14. Golos naroda 32. Tineretul Moldovei
15. Juristul Moldovei 33. ara
16. Jurnal de Chi in u 34. Ûrist Moldovy
17. Jurnalul na ional: edi ie de 35. Vocea poporului
Chi in u 36. Zvonnica Moldovy
18. Kišinevskie novosti
CRONICA C R II.......................................................................................5

0 GENERALIT I .........................................................................................5

00 Bazele generale ale tiin ei i culturii..............................................5


01 Bibliografie......................................................................................5
08 Poligrafii. Lucr ri colective ............................................................5
087.5 Publica ii pentru tinerii cititori ......................................................... 5
1 TIIN E FILOZOFICE .................................................................................5
1/14 Filozofie........................................................................................5
2 RELIGIE. TEOLOGIE ..................................................................................6
29 Religii ne-cre tine............................................................................6
3 TIIN E SOCIALE ......................................................................................6
31 Statistic . Demografie. Sociologie...................................................6
32 Politic ............................................................................................7
33 tiin e economice.............................................................................7
34 Drept. Legisla ie. Jurispruden ......................................................8
35 Administra ie public . tiin militar ............................................9
37 Educa ie. Înv mânt. Instruire. Timp liber ..................................10
5 MATEMATIC . TIIN E ALE NATURII .....................................................14
50 Generalit i despre tiin ele pure ..................................................14
51 Matematic ....................................................................................14
57 tiin e biologice .............................................................................15
6 TIIN E APLICATE. MEDICIN . TEHNIC ................................................15
62 Inginerie. Tehnic în general ........................................................17
63 Agricultur . tiin e i procedee înrudite. Silvicultur . Exploat ri
agricole i ale vie ii s lbatice .............................................................18
65 Conducere i organizare în industrie, comer i comunica ii ........19
66 Tehnologie chimic . Industrii chimice i înrudite .........................19
67/68 Industrii, meserii i îndeletniciri pentru diverse materiale.......20
69 Lucr ri de construc ii (de case în principal). materiale de
construc ie. tehnologii i procedee în construc ii ...............................20
7 ARTA. DIVERTISMENT. SPORT................................................................21
77 Fotografie. Cinematografie ...........................................................21
78 Muzic ...........................................................................................21
79 Divertisment. Jocuri. Sport............................................................21
8 LINGVISTICA. FILOLOGIE. LITERATURA .................................................22
80 Lingvistic . Filologie.....................................................................22
82 Literatur artistic . tiin a literaturii............................................23
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE............................................................26
.............................................................................................. 26
94 Istorie general . Istorie universal ...............................................27
Index de nume la “Cronica C r ii” Nr 8-2000 ..................................28
Index de materii la “Cronica C r ii” Nr 8-2000 ....................................... 31
Index de titluri la “Cronica C r ii” Nr 8-2000.......................................... 32

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTA ............................................33

0 GENERALITATI .......................................................................................33
00 Bazele generale ale tiin ei i culturii............................................33
004 tiin a i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................. 33
008 Civiliza ie. Cultur . Progres .............................................................. 36
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................36
3 TIINTE SOCIALE ....................................................................................37
31 Statistic . Demografie. Sociologie.................................................37
32 Politic ..........................................................................................37
33 Economie. tiin e economice .........................................................39
34 Drept. Legisla ie. Jurispruden ....................................................42
35 Administra ie public . tiin militar ..........................................42
36 Asisten social . Asigur ri sociale...............................................43
37 Educa ie. Înv mânt. Instruire. Timp liber ..................................43
5 MATEMATICA. TIIN E ALE NATURII .....................................................44
58 Botanic .........................................................................................44
6 TIIN E APLICATE. MEDICIN . TEHNIC ................................................44
61 Medicin ........................................................................................44
62 Inginerie. Tehnic în general ........................................................48
63 Agricultur . tiin e i procedee înrudite. Silvicultur . Exploat ri
agricole i ale vie ii s lbatice .............................................................48
65 Conducere i organizare în industrie, comer i comunica ii ........49
69 Lucr ri de construc ii (de case în principal). materiale de
construc ie. tehnologii i procedee în construc ii ...............................50
7 ARTA. DIVERTISMENT. SPORT................................................................50
73/76 Arte plastice. Arte grafice. Grafic ..........................................50
78 Muzic ...........................................................................................51
79 Divertisment. Jocuri. Sport............................................................51
8 LINGVISTICA. FILOLOGIE. LITERATURA .................................................51
82 Literatur artistic . tiin a literaturii............................................51
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE............................................................53
908 Monografii ale localit ilor................................................................ 53
93/94 Istorie........................................................................................53
94 Istorie general . Istorie universal ...............................................53
94(4) Istoria Europei ................................................................................ 53
Index de nume la “Cronica articolelor de revist ” Nr 8-2000 ..........55
Lista revistelor, ale c ror articole sunt fi ate în “Cronica articolelor de
revist ” Nr 8-2000.................................................................................... 58
CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETA .............................................59

0 GENERALITATI .......................................................................................59
00 Bazele generale ale tiin ei i culturii............................................59
008 Civiliza ie. Cultur . Progres .............................................................. 59
02 Biblioteconomie .............................................................................59
050 Publica ii periodice i seriale............................................................. 60
061 Organiza ii. Asocia ii. Congrese. Expozi ii ....................................... 60
1 TIIN E FILOZOFICE ...............................................................................60
1/14 Filozofie......................................................................................60
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................60
23/28 Cre tinism. Religie cre tin ......................................................60
29 Religii necre tine ...........................................................................61
3 TIINTE SOCIALE ....................................................................................61
32 Politic ..........................................................................................61
33 Economie. tiin e economice .........................................................68
34 Drept. Legisla ie. Jurispruden ....................................................72
35 Administra ie public . tiin militar ..........................................73
36 Asisten social . Asigur ri sociale...............................................75
37 Educa ie. Înv mânt. Instruire. Timp liber ..................................76
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradi ii. Datini. Mod de via .
Folclor ................................................................................................79
5 MATEMATICA. TIIN E ALE NATURII .....................................................80
50 Generalit i despre tiin ele reale .................................................80
52 Astronomie. Geodezie....................................................................80
53 Fizic .............................................................................................81
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .............................................81
55 Geologie. tiin e geologice i geofizice .........................................81
57 tiin e biologice .............................................................................81
58 Botanic .........................................................................................82
6 TIIN E APLICATE. MEDICIN . TEHNIC ................................................82
61 Medicin ........................................................................................82
62 Inginerie. Tehnic în general ........................................................83
63 Agricultur . tiin e i procedee înrudite. Silvicultur . Exploat ri
agricole i ale vie ii s lbatice .............................................................83
65 Conducere i organizare în industrie, comer i comunica ii ........85
66 Tehnologie chimic . Industrii chimice i înrudite .........................86
69 Lucr ri de construc ii (de case în principal). Materiale de
construc ie. Tehnologii i procedee în construc ii ..............................87
7 ARTA. DIVERTISMENT. SPORT................................................................87
71 Urbanism. Peisaje. Parcuri. Gr dini.............................................87
72 Arhitectur .....................................................................................87
73 Arte plastice...................................................................................88
75/76 Pictur . Grafic ........................................................................88
78 Muzic ...........................................................................................88
79 Divertisment. Jocuri. Sport............................................................90
8 LINGVISTICA. FILOLOGIE. LITERATURA .................................................92
80 Lingvistic . Filologie.....................................................................92
82 Literatur artistic . tiin a literaturii............................................93
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE..........................................................103
908 Monografii ale localit ilor.............................................................. 103
929 tiin e biografice i înrudite ............................................................ 103
93/94 Istorie......................................................................................103
94 Istorie general . Istorie universal .............................................103
94(41/99) Istoria individual a diferitelor ri ........................................ 104
94(478) Istoria Republicii Moldova ....................................................... 104
Index de nume la “Cronica articolelor de gazet ” Nr 8-2000.........106
Lista gazetelor ale c ror articole sunt descrise în “Cronica articolelor de
gazeta” Nr 8-00 ...................................................................................... 112

S-ar putea să vă placă și