Sunteți pe pagina 1din 203

DEPARTAMENTUL EDITURI, POLIGRAFIE I COMER UL CU C R I

CAMERA NA IONAL A C R II DIN REPUBLICA MOLDOVA

CRONICA PRESEI

Indice Bibliografic de Stat


al Republicii Moldova

Se editeaz din anul 1958


Apare lunar

1997
Nr. 1

CHI IN U
CAMERA NA IONAL A C R II DIN REPUBLICA MOLDOVA
1998
PUBLISHING HOUSE, PRINTING INDUSTRY, BOOK TRADE
DEPARTAMENT
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

PRESS ANNALS

State Bibliographical Index of


the Republic of Moldova

Published from 1958


Issued once a month

1997
Nr. 1

CHI IN U
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
1998
Alc tuitori : Dora Lopaci, Ecaterina Rudakov
Larisa Vartic

Redactor responsabil : Valentina Chitoroag

Redac ie bibliografic : Valentina Chitoroag ,


Dorina laen

 Camera Na ional a C r ii
din Republica Moldova, 1996
Formatul 60 X 80 / 16 Coli de tipar 12,3 Coli ed. 14,7
Tirajul Comanda

Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova


Chi in u, Bul. tefan cel Mare, 180. Tel. 24-65-11
24-63-89
PREFA

"Cronica Presei", fiind parte integrant a sistemului


bibliografiei na ionale, are drept scop informarea operativ a
cercet torilor, speciali tilor practici, studen ilor i altor persoane
interesante asupra produc iei editoriale din ar ( periodicitatea
lunar ). Este un instrument indispensabil activit ii bibliotecilor
de informare i documentare.
Indicele bibliografic "Cronica Presei" cuprinde 8
compartimente : "Cronica c r ii", "Cronica publica iilor seriale",
"Cronica de note muzicale", "Cronica publica iilor de art
plastic ", "Cronica articolelor de revist ", "Cronica articolelor de
gazet ", "Cronica recenziilor", Indicele "Materiale bibliografice
ale Republicii Moldova".
Noti ele bibliografice con in num rul de ordine,
descrierea bibliografic , adnotarea ( când titlul nu dezv luie
con inutul publica iilor descrise ), indexul de clasificare
zecimal universal . Descrierea bibliografic este realizat în
baza Standardelor na ionale "Descrierea bibliografic a
documentelor. Schema general ", "Translitera ia caracterelor
chirilice slave în caractere latine i str ine din referin ele
bibliografice". Întreg materialul este grupat conform clasific rii
zecimale universale, în interiorul compartimentelor adoptând
ordinea alfabetic a titlurilor sau numerelor de familie a
autorilor. Înscriind informa ii privind diferite genuri de
publica ii "Cronica presei" are o structur complex .
Compartimentele "Cronicii presei" se deosebesc atât dup
caracterul materialului selectat, cât i dup caracterul
materialului selectat, cât i dup metoda alc tuirii lor.
În "Cronica c r ii" sunt descrise c r ile i bro urile
publicate în Moldova, precum i culegerile periodice i cele în
serii ( de tipul "lucr ri tiin ifice" . a. ), care au o denumire
proprie, albume cu lucr ri de art plastic , publica ii de note
muzicale, înso ite de texte explicative, literatura social-politic ,
tiin ific , literatura de popularizare a tiin ei, manuale i
materiale didactice, enciclopedii, dic ionare, literatura artistic ,
diferite ghiduri, indici bibliografici fundamentali. Albumele cu
lucr ri de art plastic i lucr rile de cercet ri în domeniul
muzicii sunt oglindite i în cronicile respective - în "Cronica de
note muzicale" i în "Cronica publica iilor de art plastic ".
"Cronica c r ii" nu include literatur îngust
departamental , ce ine de reglementarea ordinii interne a unei
organiza ii; programe pentru studen i i elevi; retip riri ale
materialelor instructive; foi de informa ie tehnic , publica ii
tehnice de produc ie, ce se refer la unele procese tehnologice;
instruc iunii ce prev d folosirea unor articole industriale;
publica ii m runte de reclam i informa ie; unele publica ii de
literatur tehnic special - standarde, prescrip ii tehnice, liste de
pre uri cu am nuntul i cu ridicata la unele articole, proiecte-tip
de construc ie.
Edi iile cu un volum mai mic de 4 pagini în "Cronica
c r ii" nu sunt oglindite.
Autoreferatele diserta iilor sunt incluse la sfâr itul
"Cronicii c r ii".
La descrierea culegerilor de opere artistice se dezv luie
con inutul, se indic autorii i traduc torii lor.
"Cronica c r ii" este înso it de indec ii auxiliari : de
nume, de materie i de titluri.
"Cronica de note muzicale", care apare de dou ori pe
an în nr.6 i 12, include publica ii ale operelor din folclorul
muzical, publica ii ale operelor de muzic vocal , instrumental ,
culegeri mixte de opere de muzic vocal i instrumental ,
publica ii de opere vocale simfonice i muzica de scen , opere
complete, publica ii metodice cu note la disciplinele muzical-
istorice i teoretice, solfegii i dict ri, lucr ri muzicale în
publica ii de muzicologie i metodice muzicale, note muzicale
din c r i, reviste i culegeri periodice ap rute în Republica
Moldova. Nu se descriu publica iile de note, retip rite prin
metode poligrafice operative.
Cronica este înso it de un index auxiliar de nume.
În "Cronica publica iilor de art plastic " sunt
descrise placardele, materialele didactice intuitive, portretele,
reproduc iile, albumele, ilustratele prezentate artistic. În cronic
nu sunt oglindite : c r ile ilustrate, în care predomin textul;
cataloage de proiecte a diferitor construc ii, desene tehnice;
prospecte de reclam editate f r plat de organiza iile cu drept
editorial; buclete i foi volante cu caractere de reclam ; semne
de carte : gazete de perete; c r i po tale cu timbru i loc pentru
adres ; albume de mod ; formulare pentru diplome de onoare.
Ca regul , edi iile se descriu la titlu, numele pictorului se indic
în men iunea de responsabilitate. Reproduc iile, gravurile i
culegerile unui pictor se descriu la numele lui.
În descriere este indicat metoda de imprimare.
Publica iile de art plastic se sistematizeaz dup
schema de clasificare a graficii imprimate, elaborat de Camera
Na ional a C r ii.
"Cronica articolelor de revist " include selectiv
articole, materiale documentare, opere literare, materiale
publicistice i de critic literar , publicate în limbile român i
rus în paginile gazetelor republicane.
Materialele oficiale i articolele, publicate în ziarele ce
apar în limbile român i rus ( "Vocea poporului", "Curierul de
sear ", "Sport. Turism" ) se descriu în limba român , iar
izvoarele în limba rus se adaug la descrierea în limba român .
Operele artistice sunt descrise aparte.
Cu scopul de a eviden ia materialele consacrate
evenimentelor importante din via a politic , economic i
cultural a republicii, evenimentelor de pe arena interna ional ,
anivers rilor unor oameni de vaz , unor organiza ii . a. în
cadrul subdiviziunilor pe ramuri sunt introduse rubrici
temporare.
La sfâr itul fiec rui num r al "Cronicii articolelor de
gazet " se anexeaz lista gazetelor a c ror articole au fost fi ate
indexul auxiliar de nume.
În "Cronica recenziilor" sunt oglindite recenziile
publicate în ziare i reviste. Descrierea bibliografic e alc tuit
din dou p r i - în prima parte se descrie lucrarea recenzat , a
doua parte informa ii referitoare la recenzie. Dac una i aceea i
lucrare are mai multe recenzii, ele se descriu în ordine alfabetic
dup numele de familie al recenzen ilor, iar dac acestea lipsesc
- dup titlurile recenziilor. În fiecare num r al "Cronicii
recenziilor" este inclus indexul de nume al autorilor,
redactorilor, traduc torilor, recenzen ilor. Cronica apare o dat
în trimestru.
Indicele "Materiale bibliografice ale Republicii
Moldova" apare o dat în trimestru i include date despre
materialele bibliografice publicate în republic . El cuprinde
indici i liste bibliografice editate separat; edi ii bibliografice
periodice; liste i treceri în reviste bibliografice publicate în c r i
i reviste; treceri în revist istoriografice.
Indicele nu include : liste de literatur citat din c r i i
articole; liste de literatur ce nu se refer la tema lucr rii
descrise; liste de literatur cu mai pu in de 10 denumiri; liste în
programe i lucr ri metodice, în materiale didactice i în
manuale pentru coala de cultur general , în notele de subsol a
c r ilor.
În subdiviziuni pe primul loc se afl lucr rile
bibliografice i listele de literatur publicate în c r i, reviste
consacrate personalit ilor i operelor lor, apoi - desp r ite prin
trei asteriscuri ( *** ), urmeaz listele de literatur indicat la
sfâr itul c r ilor i articolelor. Cronica este înso it de un index
de nume i unul de titluri.
La sfâr itul fiec rui num r al "Cronicii presei" se d
cuprinsul în limba român . Cuprinsul e alc tuit conform
compartimentelor de baz a schemei de clasificare folosit în
cronic .
Opiniile i sugestiile sunt binevenite pe adresa : Camera
Na ional a C r ii din Rep. Moldova. Bul. tefan cel Mare, 180.
Telefon : 24-63-89, 24-65-42.
CRONICA C R II : BOOK ANNALS
Se editeaz din anul 1958 : Published from 1958

1997
Nr. 1
(1 – 46)

008 Civiliza ie. Cultur .


Progres

1. Un destin în vîltoare : Anatol Corobceanu : în


amintirile celor ce i-au stat în preajma / alc t. : Leonid Cemortan
i Gheorghe Cincilei . – Ch. : F.E .-P. "Tipogr. Central ", 1996 .
– 110 p. ; [ 6 ] f. fotogr. ; 20 cm . – ISBN 9975 - 923 - 13 - 5 :
Pre contractual, F. tir . – [ 97-1 ]
008 ( 478.9 )( 092 ) +929 Corobceanu

01 Bibliografie

2. Madan, Ion. Cercet ri în domeniul tiin elor


umanistice la Universitatea de Stat din Moldova ( 1974-1995 )
: Contribu ii bibliogr. / Ion Madan ; red. resp. Gheorghe Rusnac
; Univ. de Stat din Moldova . – Ch. : Univ. de Stat din Moldova
: F.E . – P. "Tipogr. Central ", 1996 . – 463 p. ; 24 cm . – ISBN
9975 - 923 - 12 - 9 ( în cop. ) : Pre contractual, 500 ex . – [
97-8 ]
[ 016 :001.8 ]+378.4 ( 478.9 ) "1974 / 1995"

2 RELIGIE. TEOLOGIE. ATEISM


26 Biserica cre tin
3. Carte de rug ciune cuprinzînd i rînduiala sfintei i
dumnezeie tii liturghii : Tip. cu binecuvîntarea înalt preasfin itul
Vladimir, Mitropolit al Chi in ului i întregii Moldove . – Ch. :
Tipogr. Acad. de t., 1996 . – 40 p. ; 20 cm . – Cu caract. chir .
– ISBN 9975 62 - 009 - 4. : Pre contractual, 10000 ex . – [ 97-
22 ] p of
264.1
4. Carte de rug ciuni : Tip. cu binecuvîntarea înalt
preasfin itului Vladimir, Mitropolit al Chi in ului i al întregii
Moldove . – Ch. : Tipogr. Acad. de t., 1996 . – 61 p. ; 14 cm . –
ISBN 9975 - 62 - 008 - 6. : Pre contractual, 5000 ex . – [ 97-23
] p of
264.1
5. Carte de rug ciuni : Tip. cu binecuvîntarea înalt
preasfin itului Vladimir, Mitropolitul Chi in ului i al întregii
Moldove, cu st ruin a Arhimandritului Dorimedont, stare ul
M n stirii Noul-Neam . – Ch. : S. n., 1996 ( Tipogr. Firmei
"Ba tina" ) . – 223, [ 1 ] p. ; 15 cm . – Pre contractual. F. tir .
– [ 97-6 ] p of
264.1
6. Rug ciuni : Tip rit cu binecuvîntarea înalt
preasfin itului Vladimir, Mitropolit al Chi in ului i al întregii
Moldove . – Ch. : Tipogr. Acad. de t., 1996 . – 31 p. ; 14 cm .
– ISBN 9975 - 62 - 007 - 8 : Pre contractual, 5000 ex . – [ 97-24
] p of
264.1

3 TIIN E SOCIALE

32 Politic
321 Forme de putere politic
7. Benfk, V. Institucionalizaciâ sistemy vlasti v
poslevoennoj Moldove: Kadrovaâ politika ( 1944-1950 ) / V.
Benφk, G. Rusnac, M. Sprîncean ; Mold. Gos. Un-t. Kaf.
me dunar. otnoenij . – Ch. : Mold. Gos. Un-t, 1997 . – 44 p. ;
20 cm. : tab . – Bibliogr. p. 41-44 (17 denumiri) . – Pre
contractual, 50 ex . – [ 97-37 ] p op
321.74 ( 478.9 ) ( 091 ) "1944 / 1950"

33 Economie. tiin e economice


336 Finan e. B nci. Moned i circula ie monetar . Credit
8. Nalogooblo enie pribyli predpriâtij : ( zarube . opyt )
/ sost. G. V. Rybak . – [ Ch. ] : MoldNIITEI, 1997 . – 19 p. :
tab., fig. ; 20 cm . – (Ekspress-inform. / NIItehn . – ékon.
inform.) . – Bibliogr. p. 19 ( 11 denumiri ) . – Descrierea dup
p. 1 . – F. f. de tit. i cop. - 4,97 lei, 93 ex . – [ 97-28 ] p op
336.271 ( 1-87 )

338 Situa ie economic . Politic economic . Produc ie


9. Sorocan, O. P. Azbuka predprinimatel'stva ( nau….-
popul. posobie ) / O. P. Sorocan; red. sovet : V. I. Bor evici (
pred. ),... ; Acad. Int. de Inf. Centrul de Matematic Aplicat i
Inf . – Ch. : Evrika, 1996 (Tipogr. A. . a Moldovei) . – 61, [ 1 ]
p. : tab. ; 20 cm . – ISBN 9975 - 941 - 03 - 6 . – Pre
contractual, 1000 ex . – [ 97-25 ] p op
338.22 ( 075.8 )

35 ADMINISTRA IE PUBLIC . TIIN MILITAR


351 / 354 Administra ie public
10. indilar, Eusebie. Expertiza sanitar-veterinar a
alimentelor de origine animal : [ man. pentru studen ii inst. de
înv mînt superior ] / Eusebie indilar, Nicolae Stratan . – Ch.
: "Tipogr. Central ", 1996 . – 22 cm.
Vol. 1 . – 1996 . – 324, [ 1 ] p. : tab., fig . – Sponsorul
ed. S.R.L. "Agrocomsetra", director general Constantin Purcel .
– ISBN 9975 - 923 - 09 - 7 ( în cop. ) : Pre contractual, 1500 ex
. – [ 97-5 ] p of
[ 351.773.15 :[ 619 :637 ] ] ( 075.8 )

37 EDUCA IE. ÎNV MÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


372.8 Materii speciale de înv mânt

10a. Bondarenco, Nina. Limba român : Exerci ii i


lucr ri de control pentru cl. 2-4 ale c. alolingve / Nina
Bondarenco . – Ch. : Lumina, 1997 ( Combinatul Poligr. ) . –
118, [ 1 ] p. ; 22 cm . – ( B.M. . : Bibl. metodic a c. ) . –
ISBN 9975 - 65- 300 - 6 . – Pre contractual, 1500 ex . – [ 97-20
] p of
372.880.590.046.12

373 Înv mânt i educa ie pre colar . Înv mânt de cultur general

11. Cemortan, Stela. Activitatea teatralizat mijloc de


dezvoltare verbal-artistic a pre colarilor : ( pentru lucr torii
inst. pre c. i c. primare ) / Stela Cemortan, Valentina Le an;
red. Tudor Rusu . – Ch. : Pacrom, 1996 ( PRAG-3 ) . – 48 p. ;
21 cm . – Pre contractual, 1000 ex . –
[ 97 - 11 ] p of
373.21
5 MATEMATIC . TIIN E ALE NATURII
511 Teoria numerelor

12. Chitoroag , Ion. Teoria ansamblist i teoria


axiomatic a numerelor naturale / Ion Chitoroag ; red.. t. Vlad
Cherciu . – Ch. : S. n.., 1997 ( .P.T . – 24 ) . – 63, [ 1 ] p. ; 20
cm . – F. f. de tit . – Pre contractual, 500 ex . – [ 97 - 15 ]
511

519.1 Analiza combinatorie. Teoria grafelor

13. Lozovanu, D. D. Nelinejnye optimizacionnye


zada…i. Algoritmy i slo nost' / D. D. Lozovanu, D. I. Solomon;
In-t matematiki ANM. Centr prikladnoj matematiki i inform . –
Ch. : Evrika, 1996 ( Tipogr. A. . M. ) . – 207 p. ; 21 cm . –
Bibliogr. La sfâr itul cap . – ISBN 9975 - 941 - 00 - 1: Pre
contractual, 1000 ex . – [ 97 - 12 ] p of
[ 519.1+519.6 / .7 ]

519.2 Probabilit i i statistic matematic

14. Zambickij, D. K. Vvedenie v teorif veroâtnostej / D.


K. Zambiskij, S. N. Buzurnuk; red. sovet. : V. I. Bor evic ( pred.
),…; Acad. Int. de Inf. Centrul de Matematic Aplicat i Inf . –
Ch. : Evrika, 1996 ( Tip. A. .M. ) . – 102, [ 1 ] p. : tab. ; 20 cm
. – Bibliogr. P. 100 ( 15 denumiri ) . – ISBN 9975 - 941 - 01 -
X : Pre contractual, 1000 ex . – [97-13 ]
519.2 ( 075.8 )

519.6 Matematic computa ional

Lozovanu, D. D. Nelinejnye optimizacionnye zada…i.


Algoritmy i slo nost' . – V. 13

519.7 Cibernetic matematic


Lozovanu, D. D. Nelinejnye optimizacionnye zada…i.
Algoritmy i slo nost' . – V. 13

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


543 Chimie analitic

15. Kozlenko, A. A. Analiz anionov : U…eb . – metod.


Posobie dlâ studentov him. Fak. / A. A. Kozlenko, M. D.
Revenko, A. K. Ursu; Gos. Un.-t. Kaf. Analit. Himii . – Ch. :
Mold. Gos. Un.-t, 1996 . – 46 p. : schieme, tab. ; 20 cm . – Pre
contractual, 100 ex . – [ 97 - 35 ] p op
543.217 ( 075.8 )

58 BOTANIC
16. Duca, M. Fiziologia i biochimia plantelor :
Practicum pentru studen ii fac. de biologie i pedologie
(specialitatea-agrochimie i pedologie) / M. Duca, E. Savca; red.
resp. P. Grigorcea, P. Tarhon; Univ. de Stat din Moldova.
Catedra fiziologia i biochimia plantelor . – Ch. : U.S.M., 1997 .
– 88 p. : fig., tab; 20 cm . – Bibliogr. P.88 ( 6 denumiri ) . –
Pre contractual, 100 ex . – [ 97 - 40 ] p op
581.1 ( 075.8 )

6 TIIN E APLICATE. MEDICIN . TEHNIC


62 INGINERIE. TEHNIC ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Cunoa terea materialelor. Energetic general

17. Analele Institutului de Energetic al Academiei de


tiin a Republicii Moldova = Trudy Instituta Energetiki
Akademii Nauk Respubliki Moldova / A. . a Rep. Moldova.
Inst. de energetic ; col. red. : M. Chiorsac, M. Gri ai . – Ch. :
"Tipogr. Acad. de t.", 1996 . – 337, [ 4 ] p. : tab., fig. ; 20 cm .
– Text, rez. : lb. rom.. rus , eng . – Bibliogr. La sfâr itul
lucr rilor . – ISBN 9975 - 62 - 011 - 6 ( în cop. ) : Pre
contractual, 500 ex . – [ 97-10 ] p of
620.9+621.3 ( 066 ) ( 082 )

621.3 Electrotehnic

Analele Institutului de Energetic al Academiei de tiin e


a Republicii Moldova = Trudy Instituta Energetiki Akademii
Nauk Respubliki Moldova . – V. 17

625 Construc ia c ilor ferate i a drumurilor. Construc ii rutiere


625.7/.8 Construc ia c ilor rutiere. Drumuri, osele

18. UsoverÓenstvovannye metody i mehanizmy dlâ


stroitel'stva i soder aniâ avtomobil'nyh dorog / sost. A. B.
Mihajlovskij . – Ch. : MoldNIITEI, 1996 . – 21 p. [ 1 ], inclusiv
cop. : fig., tab. ; 20 cm . – ( Podborka inform. materialov /
NIItehn.-ekon. inform. ) . – Bibliogr. la sfâr itul art . – F. f. de tit
. – 4,05 lei, 59 ex . – [ 97 - 30 ] p op
625.7 / .8 :658.345

628 Tehnic sanitar

19. Intensifikacia o…istki gorodskih o…istki sto…nyh


vod / sost. E. M. Polâkova . – Ch. : MoldNIITEI , 1996. - 29 p., [
1 ] , inclusiv cop. : fig., tab. ; 20 cm. - ( Podrobotka inform.
materialov / NIItehn . – ekon. inform. ) . – Bibliogr. la sfâr itul
art. - F. f. de tit. - 5, 48 lei, 52 ex. - [ 97 - 29 ] p op
628.31
63 AGRICULTURA I DOMENII ÎNRUDITE. SILVICULTUR . VÂN TOARE. PESCUIT
631/638 Agricultur
631.4/.9 tiin a solului. Lucr ri agricole Ameliora ii. Îngr minte. Alte întreb ri

20. Transformarea tehnogenetic a solurilor / A. Ursu,


A. Overcenco, T. Ungureanu, …; sub. red. A. Ursu; A. . a
Moldovei. Inst. de Geografie. - Ch. : S. n., 1996 ( Tipogr. A. . a
Moldovei ) . – 103 p. : tab., fig. ; 20 cm. - Bibliogr. p. 94 - 103. -
Aut. Sunt indica i pe verso f. de tit. - ISBN 9975 - 62 - 010 - 8. -
Pre contractual, 100 ex. - [ 97 - 21 ] p of
631.4 :911.2

636 Cre terea animalelor. Zootehnie


636.5/. 6 Cre terea p s rilor

21. Andreescu, Ileana. P s ri de apartament : Mic


enciclopedie / Ileana Andreescu; consilier ed. Cornel
Simionescu . Bucure ti : Venus ; Ch. : Î. E.. -P. " tiin a", 1996 (
F. E. -P. "Tipogr. Central " ) . – 190, [ 1 ] p. : fig., tab. ; 24 cm. -
Bibliogr. p. 187 - 188 ( 39 denumiri ) . – ISBN 9975 -67 - 324 -
4 ( în cop. ) : Pre contractual, F. tir. - [ 97 - 4 ] p of
636.08 ( 031 )

637 Produse ale animalelor domestice

22. Guzun, Valentina A. Tehnologia laptelui i a


produselor lactate : [ man. pentru studen ii inst. de înv mânt
superior ] / Valentina A. Guzun. - Ch. : "Universitas", F.E .- P.
"Tipogr. Central ", 1996. - 253, [ 1 ] p. : fig., tab. ; 22 cm. -
Bibliogr. p. 250 - 251 ( 35 denumiri ) . – ISBN 9975 - 923 - 08 -
9 ( în cop. ) . 17 lei, 1000 ex. - [ 97 - 2 ] p of
637.1 / .3 ( 075.8 )
65 CONDUCERE I ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMER I TRANSPORTURI
651 Birouri. Secretariat. Acte. Arhiv . Coresponden . Imprimare. Fi iere

23. Ghidul func ionarului public : (coresponden i teh.


secretariatului ) / Centrul Na . de Terminologie; elab. : A.
Dumbr veanu, …; coord. Constantin T nase. – Ch. : S. n., 1996.
– 83 p. ; 20 cm. – Bibliogr. p. 2 ( 8 denumiri ) . – Pre
contractual, F. tir. – [ 97 - 26 ] p of
651.7 :351 / 354

656 Transport. Organizarea i controlul traficului. Po t


656.2/4 Transport feroviar

24. Komp'fterizirovannye sredstva diagnostiki


eleznodoro nogo puti i sistemy ih ispol'zovaniâ / L. V.
Baskatova, V. I. Gordeli, A. K. Gurvic, … – Ch. : S. n., 1996 (
TEU ) . – 89, [ 2 ] p., [ 2 ] f. f. : fig. ; 20 cm. – Bibliogr. p. 82 -
89 ( 153 denumiri ) . – Pre contractual, F. tir. - [ 97 - 18 ] p of
656.2 :681.3

659 Reclam . Publicitate. Informa ii

25. Varo-Inform's Directory. Moldova, 1997 :


Produc tori de m rfuri i servicii = Proizvoditeli tovarov i uslug
= Manufacturess and services / Echipa de conducere A. V.
Rozenberg… : grupa de reclam D. Burleai,… – Ch. :
"VaroInform" S.R.L., 1997. - 416 p. ; 25 cm. - Texte : lb. rom.,
rus , engl. – ISBN 9975 - 937 - 00 - 4 : Pre contractual, F. tir. –
[ 97 - 31 ] p of
659 ( 058 )

663/664 Industrie alimentar . Industrie fermentativ


664.5/.7 Tehnologia i transformarea boabelor de cereale

26. Tehnologia p str rii i prelucr rii produselor agricole


: Îndrum ri metodice referitor la lucr rile de lab. Culturile
cerealiere : Pentru specialit ile : 2701 "Agronomia" 2703
"Horticultura" 1809 "Economia agrar " / Univ. Agrar de Stat
din Moldova. Catedra tehnologiei p str rii i prelucr rii
produselor agricole. - Ch. : S. n., 1997 ( Tipogr. .P.T . - 24 ) . –
18, [ 1 ] p. : tab. ; 20 cm. – Bibliogr. p. 19 ( 3 denumiri ) . – F.
pre , 100 ex. – [ 97 - 14 ] p of
664.7 (076.58)

67/68 INDUSTRII I MESERII DIVERSE


681.3 Tehnic de calcul

27. Limbajul algoritmic BASIC : [ pentru uzul


studen ilor ] / Univ. Agrar de Stat din Moldova. Catedra
cibernetic economic ; alc t. Nicolae Objelean,… – Ch. :
U.A.S.M., 1997 [Rotaprint MoldNIITEI]. – 20 p. : tab. ; 20 cm.
– Bibliogr. p. 20 . – F. f. de tit. – Pre contractual, F. tir. – [ 97 -
27 ] p op
681.3.06 ( 075.8 )

8 LINGVISTIC . FILOLOGIE. LITERATUR ARTISTIC


80 LINGVISTIC
802/809 Limbi individuale

28. Barbereau, Bernard. Preparation au diplome


approfondi de langue francaise : Mathematiques / Bernard
Barbereau, Veronica Levcenco; Aliance Francaise de Moldova,
Universitate Tehnique de Moldova. – Ch. : U.T.M., 1997. – 111,
[ 1 ] p. ; 20 cm. – Pre contractual, 100 ex. – [ 97 - 16 ] p of
804.0:51 (075.8)
29. Kudrâvceva, A. I. Zalivat'sâ solov'em : Posobie po
rus. frazeologii / A. I. Kudrâv…eva; Mold. Gos. Un-t. Kaf.
sovrem. rus. âz. – Ch. : Mold. Gos. Un-t, 1996. – 63 p. ; 20 cm.
– Bibliogr. în notele de subsol. – Pre contractual, 150 ex. – [ 97
- 33 ] p op
808.2 (075.8)
30. Lingua latina : Man. pentru inst. de înv mânt
superior / Anatol Ciobanu, Stepan Misko, Emilia Oglind ,…;
Univ. de Stat din Moldova; coord. : Anatol Ciobanu; prez. graf.
Mihai Bacinschi. – Ch. : tiin a, 1996 ( F.E . – P. "Tipogr.
Central " ) . – 686, [ 1 ] p. : tab. ; 22 cm. – Ed. cu sprijinul
Funda iei SOROS Moldova. Programul HESP. – Bibliogr. p.
680. – ISBN 9975 - 67 - 072 - 5 ( în cop. ) : Pre contractual, F.
tir. – [ 97 - 7 ] p of
807.1 (075.8)

31. Sharpe, Pamela J. How to Prepare for the TOEFL :


Test of English as Foreign Language / Pamela J. Sharpe. – 7th
ed. – Bucure ti : Teora, [ 1997 ] ( F.E . – P. "Tipogr. Central " )
. – 644, [ 3 ] p. ; 24 cm. –
( Essential english; 18) . – Pe cop. Tit. : Barron's TOEFL. –
ISBN 973 - 601 - 172 - 0 ( în cop. ) : Pre contractual, F. tir.
– [ 97 - 32 ] p of
802.0 ( 075.8 )

33. Programe tematice la ciclul lingvistic / Univ. de Stat


din Moldova. Catedra de Lingvistic Român , General i
Romanic ; coord. Mihail Purice, Anatol Ciobanu. – Ch. :
U.S.M., 1996. – 104 p. ; 20 cm. – Bibliogr. la sfâr itul temelor (
cca 533 denumiri ) . – Pre contractual, 300 ex. – [ 97 - 36 ] p op
805.90 ( 073.8 )

82 LITERATUR ARTISTIC . TIIN A LITERATURII


820/89 Literaturi individuale
840 Literatur francez

34. Ciobanu, Elena. Pages francaises a l'usage des


etudiants dela II-ieme annee de la section de francais / Elena
Ciobanu; coord. Victor Banaru; Univ. de Stat din Moldova.
Catedra de filologie fr. – Ch. : Univ. de Stat din Moldova, 1997.
– 20 cm.
II-ieme partie. – 1997. – 97 p. – Pre contractual, 50 ex. –
[ 97 - 39 ] p op
Analiza textelor literare
840.09 ( 075.8 )

859.0 Literatura român

35. Arghezi, Tudor. Cuvinte potrivite : [ versuri ] /


Tudor Arghezi ; cop. Isai Cârmu. – Ch. : Litera, 1997
(Combinatul Poligr.) . – 314, [ 6 ] p. ; 17 cm. – ( Bibl.
colarului ) . – Reprod. dup ed. : Scrieri : vol. 1 - 4 ( Ed. pentru
lit. Bucure ti, 1962 - 1963 ) ; Litanii ( Ed. pentru lit. Bucure ti,
1967 ) ; Versuri ( Ed. Minerva. Bucure ti, 1988 ) ; Poezia
filosofic / Tudor Arghezi ( Ed. Albatros. Bucure ti, 1976 ) . –
ISBN 9975 - 904 - 07 - 6 : Pre contractual, 5000 ex. – [ 97 - 44
] p of
859.0-1 Arghezi
36. Creang , Ion. Soacra cu trei nurori : [ poveste ] / Ion
Creang ; prez. A. Evtu enco. – Ch. : Asoc. "Cartea", 1996
(Combinatul Poligr.) . – 12, [ 2 ] p. : il. color. ; 26 cm. – ISBN 5
- 7790 - 0279 - 7 : Pre contractual, 15000 ex. – [ 97 - 42 ] p of
859.0-93 Creang

37. Delavrancea, Barbu. Apus de soare / Barbu


Delavrancea; cop. A. Colâbneac. – Ch. : Litera, 1996 (
Combinatul Poligr. ) . – 318, [ 1 ] p. ; 17 cm. – ( Bibl. colarului
) . – Reprod. dup ed. : Opere Ed. pentru lit., Bucure ti, vol. 1. (
1965 ) , vol 2 ( 1965 ) , vol. 3 ( 1967 ) ( Ed. Minerva,
Bucure ti, 1971 ) . – Ref. crit. p. 316 - 318. – ISBN 9975 - 904 -
09 - 2 : Pre contractual, 5000 ex. – [ 97 - 43 ] p of
859.0-8 Delavrancea

38. Hoga , Calistrat. Pe drumuri de munte : [ povestiri ] /


Calistrat Hoga ; cop. Isai Cârmu. – Ch. : Litera, 1996 (
Combinatul Poligr. ) . – 311 p. ; 17 cm. – ( Bibl. colarului ) . –
Bibliogr. p. 307 - 310. – Reprod. dup ed. : Opere I ( Ed.
Minerva, Bucure ti 1984 ) . – Ref. crit. p. 307 - 310. – ISBN
9975 - 904 - 06 - 8 : Pre contractual, 5000 ex. – [ 97 - 19 ] p of
859.0-3 Hoga

39. Macedonski, Alexandru. Excelsior : [ versuri ] /


Alexandru Macedonski; cop. Isai Cârmu. – Ch. : Litera, 1997 (
Combinatul Poligr. ) . – 281, [ 6 ] p. ; 17 cm. – ( Bibl. colarului
) . – Reprod. dup ed. : Opere. Vol. 1, 2, 3 ( Ed. pentru lit.
Bucure ti, 1996 ) . Poezii / Alexandru Macedonski ( Ed.
Minerva. Bucure ti, 1966 ) . Poezii / Alexandru Macedonski (
Ed. Minerva. Bucure ti, 1979 ) . – ISBN 9975 - 904 - 08 - 4 :
Pre contractual, 5000 ex. – [ 97 - 45 ] p of
859.0-1 Macedonski

40. Voiculescu, Vasile. Destin : [ versuri ] / Vasile


Voiculescu; cop. Isai Cârmu. – Ch. : Litera, 1997 ( Combinatul
Poligr. ) . – 337, [ 7 ] p. ; 17 cm. – ( Bibl. colarului ) . –
Reprod dup ed. : Poezii ( Ed. Tineretului. Bucure ti, 1996 ) ;
Poezii Vol. 1 - 2 ( Ed. pentru lit. Bucure ti, 1968 ) ; Poezii (Ed.
Cartea Româneasc , Bucure ti, 1983) ; Capul de zimbru ( Ed.
Cartea Româneasc , Bucure ti, 1982 ) ; Iubire magic / Vasile
Voiculescu ( Ed. Minerva, Bucure ti, 1984 ) . – ISBN 9975 -
904 - 21 - 1; Pre contractual, 5000 ex. – [ 97 - 46 ] p of
859.0-8 Voiculescu

859.0 ( 478.9 ) Literatura român


din Republica Moldova

41. Hlib, Lidia. Legenda M rii Negre / Lidia Hlib; il. : S.


Zam a. – Ch. : Ed. Uniunii Scriitorilor, 1996 ( F.E . – P.
"Tipogr. Central " ) . – 15 p. : il. color. ; 20 cm. – A ap rut cu
sprijinul S. A. "Bucuria". – ISBN 5 - 86892 - 376 - 6 : Pre
contractual, F. tir. – [ 97 - 3 ] p of
859.0 ( 478.9 ) -93 Hlib

42. Leahu, Nicolae. Personajul din poezie : [ versuri ] /


Nicolae Leahu; cop. de Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 1997 (
PRAG-3 ) . – 63 p. ; 24 cm. – ( Rotonda : Poezie ) . – ISBN 5 -
7790 - 0374 - 2 : Pre contractual, F. tir. – [ 97 - 41 ] p of
859.0 ( 478.9 ) -1 Leahu

43. Sagaidac, Rodica. Rug în spa iu pustiu : Poezii /


Rodica Sagaidac; pref. de Anatol Ciocanu; prez. graf. Vladimir
Zmeev. – Ch. : Ed. Uniunii Scriitorilor, 1996. – 40 p. ; 17 cm. –
( ansa ) . – ISBN 5 - 88568 - 053 - 1 : Pre contractual, F. tir. –
[ 97 - 9 ] p of
859.0 ( 478.9 ) -1 Sagaidac
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
929 Biografii
44. Grekov εrij. Rumyniâ v licah / εrij Grekov. – Ch. :
Ed. Uniunii Scriitorilor, 1996 ( Combinatul Poligr. ) . – 175 p. ;
20 cm. – (Enciklopediâ εriâ Grekova "ot A do Â") . – ISBN -
973 - 9166 - 55 - 5. – ISBN 5 - 86892 - 360 - X : Pre
contractual, F. tir. – [ 97 - 17 ] p of
929 ( 031 ) +949.8 ( 092 )

Un destin în vîltoare : Anatol Corobceanu. – V. 1

93 / 99 Istorie
930.9 Istorie universal
45. Programa disciplinei "Istoria medie universal " :
pentru fac. de ist. Specialitatea - st. / aut. P. S. Cocârl , V. N.
Tomule ; Univ. de Stat din Moldova. Catedra de ist. medie i
modern . – Ch. : U.S.M., 1996. – 43 p. ; 20 cm. – Bibliogr. p.
34 - 43 ( 185 denumiri ) . – Pre contractual, 100 ex. – [ 97 - 38
] p op
930.9 ( 073.8 )

947.89 Istoria Republicii


Moldova

46. Seminarul cu statut permanent : Probleme actuale ale


istoriei, economiei i culturii moldovenilor de la Est de Prut /
com. de coord. : H. Corbu ( coord. principal ) ,… – Ch. : S. n.,
1996 ( Sec . Poligr. Operativ a USM ) . – 20 cm. – Antetit. : A.
. a Rep. Moldova. Sec ia de t. socio-umane, Inst. de ist. Univ.
de Stat din Moldova. Fac. de ist.
Caietul 2 : "Românizarea la Est de Carpa i" : materialele
sesiunii, 3 iulie 1996. – 65 p. – Bibliogr. în note la sfâr itul
comunic rilor. – Pre contractual, 100 ex. – [ 97 - 34 ] p op
947.89 ( 082 )

949.8 Istoria României

Grekov, erij. Rumyniâ v licah. – V. 44


INDEX DE NUME LA "CRONICA C R II"

Bacinschi, Mihai ( prez. graf. ) Evtu enco, A. ( prez, graf. )


30 36
Banaru, Victor ( coord. ) 34 Gordeli, V. L. 24
Barbereau, Bernard 28 Grekov, erij 44
Baskatova, L. V. 24 Grigorcea, P. ( red. ) 17
Benuk, V. 7 Gri ai, M. ( red. ) 17
Bondarenco, Nina 10a Gurvic, A. K. 24
Bor evici, I. V. ( pred. ) 9, 14 Guzun, Valentina A. 22
Burleai, D. 25 Hlib, Lidia 41
Buzurnuk, S. N. 14 Hoga , Calistrat 38
Cârmu, Isai ( cop. ) 35, 38-40 Kozlenko, A. A. 15
Cemortan, Leonid (alc t. ) 1 Kudrâvceva, A. I. 29
Cemortan, Stela 11 Leahu, Nicolae 42
Cherciu, Vlad ( red. ) 12 Le an, Valentina 11
Ciorsac, M. ( red. ) 17 Levcenco, Veronica 28
Chitoroag , Ion 12 Lozovanu, D. D. 13
Cincilei, Gheorghe ( alc t. ) 1 Macedonski, Alexandru 39
Ciobanu, Anatol ( coord. ) 33 Madan, Ion 2
Ciobanu, Elena 34 Mihajlovskij, A. V.(sost.) 18
Ciocanu, Anatol ( pref. ) 43 Misko, Stepan 30
Cocârl , P. S. 45 Objelean, Nicolae (alc t.) 27
Colâbneac, A. ( cop. ) 37 Oglind , Emilia 30
Corbu, H. ( coord. ) 46 Overcenco, A. 20
Coroban, Vitalie ( cop. ) 42 Polâkova, E. M. ( sost. ) 19
Corobceanu, Anatol 1 Purcel, Constantin 10
Creang , Ion 36 Purice, Mihail ( coord. ) 33
Delavrancea, Barbu 37 Revenko, M. D. 15
Duca, M. 16 Rozenberg, A. V. 25
Dumbr veanu, A. ( elab. ) 23 Rusnak, G. 7
Rusnac, Gheorghe ( red. ) 2 T nase, Constantin ( coord.)
Rybak, G. V. ( sost. ) 8 23
Sagaidac, Rodica 43 Tomule , V. N. 45
Savca, E. 16 Ungureanu, T. 20
Sharpe, Pamela J. 31 Ursu, A. 20
Simionescu, Cornel ( ed. ) 21 Ursu, A. K. 15
Solomon, D. I. 13 Vladimir, Mitropolit 3-6
Sorocân, O. P. 9 Voiculescu, Vasile 40
Sprîncean , M. 7 Zambiskij, D. K. 14
Stratan, Nicolae 10 Zam a, S. ( il. ) 41
indilar, Eusebie 10 Zmeev, Vladimir (prez. graf.)
Tarhon, P. ( red. ) 16 43
INDEX DE TITLURI LA "CRONICA C R II"

Analele Institutului de 17 Probleme actuale ale 46


Energetic al Academiei de istoriei, economiei i
tiin e a Republicii Moldova culturii moldovenilor
de la Est de Prut
Carte de rug ciuni 1, 4-6 Tehnologia p str rii i 26
prelucr rii produselor
agricole
Carte de rug ciune cuprizînd 3 Transformarea 20
i rînduiala sfintei i tehnogenetic a
dumnezee ti liturghii solurilor
Ghidul func ionarului public 23 Trudy Instituta 17
Energetiki Akademii
Nauk Respubliki
Moldova
Intensifikaciâ o…istki 19 Un destin în vîltoare 1
gorodskih sto…nyh vod
Komp'fterizirovannye 24 UsoverÓenstvovannye 18
sredstva diagnostiki metody i mehanizmy
zeleznodoro nogo puti i dlâ stroitel'stva i
sistemy ih ispol'zovaniâ soder aniâ
avtomobil'nyh dorog
Limbajul algoritmic BASIC 27 Varo-Inform's 25
Directory. Moldova,
1997
Lingua latina 30
Manufacturess and services 25
Nalogooblo enie pribyli 8
predpriâtij ( arubez. Opyt )
Programa disciplinei "Istoria 45
medie universal "
Programe tematice la ciclul 33
lingvistic
Proizvoditeli tovarov i uslug 25
"Românizarea la Est de 46
Carpa i" : Materialele sesiunii
din 3 iulie 1996
Rug ciuni 6
Seminarul cu statut permanent
INDEX DE MATERII LA "CRONICA C R II"

Energetic 17
Indici bibliografici 2
Limba român , metodica pred rii 32
P s ri de apartament 21
Personalit i, România 44
Predprinimatel'stvo 25
Secretariat, coresponden 23
Rug ciuni 3-6
CRONICA ARTICOLELOR : MAGAZINE ARTICLE
DE REVIST : ANNALS
Se editeaz din anul 1958 Published from 1958

1997
NR. 1
( 1 - 249 )

0 GENERALIT I

00 Bazele generale ale ti-


in ei i culturii

001 tiin i cunoa tere


în general

1. Andrie , Andrei. Andrei Andrie : "Nauka Moldovy ne


mo et razvivat'sâ izolirovanno…" : [ beseda s prezidentom
Akad. nauk Moldovy ] / besedovala Tat'âna Dobrynina //
Moldova i lumea. – 1996. – Nr. 11/12. – P. 8-9.

008 Civiliza ie. Cultur .


Progres

( Vezi NrNr 7, 201 - 02 )

1 TIIN E FILOZOFICE

1 / 14 Filozofie
( Vezi Nr 19 )

2 RELIGIE. TEOLOGIE. ATEISM

2. Petru ( Arhiepiscop al Chi in ului, Mitropolit al


Basarabiei i Exarh al Plaiurilor ) . Pastorala la Na terea
Domnului nostru Iisus Hristos : anul 1996/1997 / Petru,
Arhiepiscop, Mitropolit i Exarh // Lumin torul. – 1996. – Nr 6.
– P. 3 - 7.

3. Rug ciune c tre Domnul nostru Iisus Hristos : ( a


Sfîntului Antioh ) // Lumin torul. – 1996. – Nr 6. – P. 64.

Petru Movil – 400 de ani


de la na tere i 350 de ani
de la trecerea în cele ve nice

4. Balmu , Pavel. Revenind acas , cu "M rturisirea


ortodox …" / Pavel Balmu // Lumin torul. – 1996. – Nr 6. – P.
43 - 45.

5. Buburuz, Petru ( protoiereu ). Al turi de cel ce a fost


Petru Movil ; O via plin de evlavie / Petru Buburuz //
Lumin torul. – 1996. – Nr 6. – P. 28 - 36.

6. E anu, Andrei. Dulce vîrsta adolescentin … / Andrei


E anu // Lumin torul. – 1996. – Nr 6. – P. 37 - 39.

7. Malane chi, Vasile. "Ctitor, ziditor i binef c tor al


bisericii i al colilor" / Vasile Malane chi // Limba Român . –
1996. – Nr 5 / 6. – P. 162 - 168. – Bibliogr. în note, p. 167 - 168.
8. Movil , Petru. Tezaur / Petru Movil // Lumin torul.
– 1996. – Nr 6. – P. 46.

9. Papuc, Mihai. Edi ii jubiliare la " tiin a" / Mihai


Papuc // Lumin torul. – 1996. – Nr 6. – P. 40 - 42.

10. Tabel cronologic al vie ii lui Petru Movil ( 1596 -


1646 ) // Lumin torul. – 1996. – Nr 6. – P. 12 - 13.

11. Vornicescu, Nestor ( Mitropolit al Olteniei ) . Din


via a i nevoin ele de Dumnezeu iubitorului Arhiepiscop i
Mitropolit al Kievului Petru Movil : temeiuri pentru
canonizarea unui confrate al nostru / Nestor Vornicescu //
Lumin torul. – 1996. – Nr 6. – P. 14 - 27.

3 TIIN E SOCIALE

30 Metodologie i metode
în tiin e sociale

12. White, Louise G. Tehnici de colectare direct i


indirect a datelor: [ din cartea "Political analysis" ] / Louise G.
White, Robert P. Clark // Arena politicii. – 1996. – Nr 4. – P. 28.
– Publ. I : Nr 1.

31 Statistic . Demografie.

Sociologie

311 Statistic
13. Nicolai, V. Statistica i economia de pia / V. Nicolai
// Contabilitate i audit. – 1996. – Nr 12. – P. 14 - 17.

314 Demografie.
Studiul popula iei

( Vezi de asemenea Nr 73 )

14. Matei, Constantin. Evolu ia popula iei i a


fenomenelor demografice în Republica Moldova / Constantin
Matei // Economie i finan e. – 1996. – Nr 6. – P. 37 - 31. – Rez.
în lb. engl., p. 68.

316 Sociologie

( Vezi Nr 57, 70, 73 )

32 Politic

323/324 Politic intern

15. Karpinski, Iakub. Independen a i suveranitatea :


text reprod. din vol. ABC-ul Democra iei. – Bucure ti :
Humanitas, 1993 / Iakub Karpinski // Arena politicii. – 1996. –
Nr 4. – P. 3 - 4.

16. Klipii, Igor. Sistemul politic francez / Igor Klipii //


Arena politicii. – 1996. – Nr 4. – P. 7 - 11. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note : 5 denumiri.
17. Munteanu, Iulian. Republica Federativ do Brazil (
Brazilia ) / Iulian Munteanu // Arena politicii. – 1996. – Nr 4. –
P. 12 - 15. – Rez. în lb. englez .

18. Petrencu, Anatol. O schimbare de sistem. Anul 1989


: [ Europa de Est ] / Anatol Petrencu // Arena politicii. – 1996. –
Nr 4. – P. 5 - 7. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr., p. 5.

19. Tudoran, Dorin. Ur sc, deci exist…: [ medita ii


despre probleme na . i standarde int. ] / Dorin Tudoran // Sud-
Est. – 1996. –Nr 4. – P. 67 - 70.

323/324 ( 478.9 ) Politica inter-


n a Republicii Moldova

20. Chiro ca, Constantin. Agrarienii transnistreni :


nepreg ti i pentru a face opozi ie, neadmi i la putere /
Constantin Chiro ca // Arena politicii. – Nr 4. – P. 23 - 24. –
Rez. În lb. engl.

21. Holban, Eugen. "Consider c victoria limbii


române ti în Basarabia este asigurat " : [ interviu cu dl E.
Holban, reprezentantul comunit ii rom. din Fran a, originar din
Chi in i ] / interlocutor Alexandru Banto // Limba Român . –
1996. – Nr 5/6. – P. 6 - 10.

22. Munteanu, Igor. Itinerarii pentru o în elegere a


sistemului politic din Republica Moldova / Igor Munteanu //
Arena politicii. – 1996. – Nr 4. – P. 16 - 19. – Rez. În lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 19.
327 Rela ii interna ionale.
Politic extern

( Vezi de asemenea NrNr 21, 26, 46, 2, 48-49 )

23. Hodicska, Tibor. Tibor Hodicska : "Libertatea poate


fi ap rat prin munc i sus inerea reciproc " : interviu cu
ambasadorul extraordinar i plenipoten iar al Ungariei în Rep.
Moldova / interlocutor Vasile Trof il // Moldova i lumea. –
1996. – Nr 4. – P. 26 - 27.

24. edilina, Elena. Factorul militar al politicii Rusiei în


cadrul CSI : ( el poate activiza substan ial procesele
integra ioniste în spa iul post-sovietic ) : text reprod. din supl.
cotid. "Nezavisimaâ Gazeta" – "Nezavisimoe Voennoe
Obozrenie", 1996, 26 dec. / Elena edilina; trad. din lb. rus de
Angela Frunz // Arena politicii. – 1996. – Nr 4. – P. 26 - 27.

25. Woodward, Susan L. Dayton la r scruce : [ acordul


de pace pentru Bosnia ] : text reprod. din rev. "Transition",
1996, Nr 14, 20 iul. / Susan L. Woodward; trad. din lb. englez
de Igor Munteanu // Arena politicii. – 1996. – Nr 4. – P. 29 - 31.

327(478.9) Politica extern


a Republicii Moldova

( Vezi de asemenea Nr 23 )

26. Drume u, Vitalie. Negocieri interguvernamentale


moldo-ruse: [ vizita la Moscova delega iei Rep. Moldova, 7 -
8.10.96 ] / Vitalie Drume u // Moldova i lumea. – 1996. – Nr
11/12. – P. 2.

33 Economie. tiin e eco-


nomice

330 tiin e economice.


Economie politic

( Vezi NrNr 97, 194 )

331 Munc . Economia muncii.


Organizarea muncii

( Vezi de asemenea Nr 171 )

27. Saincuk, S. V. [ Ob oplate truda ] : otvety na vopr. /


S. V. Saincuk // Contabilitate i audit. – 1996. – Nr 11. – P. 27 -
29 : tab. ; Nr 12. – P. 24 - 26.

332 Economie regional .


P mînt. Sol

28. Iva cenco, Gheorghe. Serviciile comunale i


perioada de tranzi ie / Gheorghe Iva cenco; coord. t. Mihai
Ro covan // Economica. – 1996. – Nr 3. – P. 89 - 91.

334 Forme de organizare a activit ii


economice

( Vezi Nr 161 )
336 Finan e. B nci. Moned i
circula ie monetar . Credit

( Vezi de asemenea NrNr 66, 163, 167 )

29. Babici, Tudor. Despre credite, zone economice libere


i perspectiva unei vie i asigurate ( Tudor Babici // Economie i
finan e. – 1996. – Nr 6. – P. 33 - 37. – Rez. În lb. engl. – P. 67.

30. Blanari, P. Gh. Ob izbe anii dvojnogo


nalogooblo eniâ v me dunarodnyh otnoeniâh : ( na primere
Mold.-Pol. Konvencii ) / P. Gh. Blanari // Contabilitate i audit.
– 1996. – Nr 11. – P. 16 - 20 : tab.

31. Bor , Igor. Domeniul bancar i financiar din Moldova


în anul 1995 / Igor Bor ; coord. t. Irina Dicov // Economica. –
1996. – Nr 3. – P. 66 - 71 : tab. – Bibliogr. : 5 denumiri.

32. Bucia chi, Irina. Certificare profesional : [ interviu


cu I. Bucia chi, pre edintele Consiliului Director al Asoc.
Contabililor i Auditorilor profesioni ti din Rep. Moldova ] /
consemnare de Ion Stici // Moldova i lumea. – 1996. – Nr 11 /
12. – P. 12.

33. Cu privire la aplicarea articolului 36 al Legii privind


investi iile str ine // Contabilitate i audit. – 1996. – Nr 11. – P.
69 - 71. – Text paralel : lb. român , rus .
34. Cu privire la modul de reflectare în eviden a
contabil a opera iilor de cump rare-vînzare a obiectelor din
fondul de imobile nelocuibile :
( scris Min. Finan elor nr 05/2-8-271 din 9.10.96 ) //
Contabilitate i audit. – 1996. – Nr 11. – P. 62 - 67. – Text
paralel : lb. român , rus .

35. File de sintez a pie ei de valori din Moldova /


material preg tit de Ion Hâncu, Svetlana Ichizli, Valeriu Cuciuc
// Economie i finan e. – 1996. – Nr 7/8. – P. 73 - 89.

37. Noul proiect a Codului Fiscal al Republicii Moldova


// Economie i finan e. – 1996. – Nr 7/8. – P. 10 - 23. – Va urma.

38. Patra cu, Ina. Unele aspecte ale managementului


bancar / Ina Patra cu; coord. t. Vadim Cojocaru // Economica. –
1996. – Nr 3. – P. 49 - 55.

39. Pohoa , Ion. Monetarismul, între doctrin i realitate


/ Ion Pohoa // Economie i finan e. – 1996. – Nr 6. – P. 24 -
29. – Rez. În lb. engl., p. 68. – Bibliogr. : 5 denumiri.

40. Prisacari, Ion. Reforma administr rii fiscale-


componenta principal a politicii economice i monetare a
statului / Ion Prisacari // Contabilitate i audit. – 1996. – Nr 11.
– P. 11 - 13.

41. Roller, Ala. Finan ele publice în condi iile economiei


de pia / Ala Roller // Economica. – 1996. – Nr 3. – P. 25 - 28.
42. Zakon o vnesenii izmenenij i dopolnenij v Zakon o
gosudarstvennom budzete na 1996 god : ob akcizah, NDS i dr.
Nalogah // Contabilitate i audit. – 1996. – Nr 11. – P. 33 - 35.

338 Situa ie economic .


Politic economic . Pro-
duc ie

( Vezi de asemenea NrNr 13, 59, 70 )

43. Belen'kij, Boris. Svobodnaâ zona "Gala i" [ România


] / Boris Belen'kij // Moldova i lumea. – 1996. – Nr 11/12. – P.
19.

44. Despre reforma economic în România / inf. select de


Maria N stase // Economie i finan e. – 1996. – Nr 6. – P. 47 - 50
; Nr 7/8. – P. 42 - 46.

45. Dima, Victor. Privatizarea în România / Victor Dima


// Economica. – 1996. – Nr 3. – P. 72 - 75.

46. Duh neanu, Sanda. Aderarea României la Uniunea


European / Sanda Duh neanu // Economie i finan e. – 1996. –
Nr 6. – P. 42 - 46. – Rez. În lb. engl., p. 67.

47. Mih i , Eugen. Genera iile i economia / Eugen


Mih i ; coord. t. Constantin Popescu // Economica. – 1996. –
Nr 3. – P. 37 - 43 : diagr.. – Bibliogr., p. 41.

48. Popa-Mare, Loredana. Responsabilitatea social –


condi ie esen ial a unui management modern / Loredana Popa-
Mare; coord. t. Saigal Binder // Economica. – 1996. – Nr 3. – P.
44 - 46.

49. i can, Zorina. Paradigma evolu iei omului. Homo


Oeconomicus-Intelligens-exponentul tendin elor economiei
moderne i ale managementului / Zorina i can // Economica. –
1996. – Nr 3. – P. 16 - 24. – Bibliogr. : 16 denumiri.

50. Vasiliu, Mihaela. Privatizarea în România : metode i


consecin e prevezibile / Mihaela Vasiliu; coord. t. Emil Maxim //
Economica. – 1996. – Nr 3. – P. 76 - 80. – Bibliogr. : 5 denumiri.

Integrarea Moldovei i Ro-


mâniei în structurile eco-
nomice europene : simpozion
tiin ific ( A.S.E.M., 25-27.09.96 )

51. B rbulescu, Constantin. Considera ii privind rolul


economic al guvern rii în procesul de tranzi ie spre o economie
de pia :
[ România ] / Constantin B rbulescu // Economie i finan e. –
1996. – Nr 7/8. – P. 54 - 60.

52. Popescu, Dan. "Rapizii" i "Len ii" : [ problema


încadr rii economiei României în sistemul "economiilor rapide"
] / Dan Popescu // Economie i finan e. – 1996. – Nr 7/8. – P.
61 - 70.

53. Zaman, Gheorghe. Efecte restructurative ale


privatiz rii de mas : [ România ] / Gheorghe Zaman //
Economie i finan e. – 1996. – Nr 7/8.– P. 47 – 53. – Va urma.
338 (478.9) Situa ia econo-
mic a Republicii Moldova

( Vezi de asemenea NrNr 29, 35, 49, 54, 63, 71, 72, 160,
167 )

54. Certan, Sergiu. Unde – s mul i, puterea cre te … :


interviu cu dl S. Certan, pre edintele comitetului de conducere al
FIP “AgroFond”, membru al Consiliului Mi c rii Ac ionarilor
din Moldova / a intervievat Vasile Trof il // Moldova i lumea.
– 1996. – Nr 11/12. – P. 6.

55. Ciobanu, Ceslav. Transformarea propriet ii la final.


A sosit timpul propriet ii / Ceslav Ciobanu // Economie i
finan e. – 1996. – Nr 7/8. – P. 6 – 9. – Rez. În lb. engl. – P. 92.

56. Efros, Gheorghe. Gheorghe Efros : “Unica ans de


supravie uire : a investi în capitalul uman” : interviu cu dl Gh .
Efros, dir. Agen iei pentru restructurarea întreprinderilor i
asisten ( ARIA ) / a consemnat Victor Mucerschi // Moldova
i lumea. – 1996. – Nr 11/12. – P. 26 – 27.

57. Florea, Serafim. Concep iile ecologico – socio –


economice de dezvoltare durabil a Republicii Moldova /
Serafim Florea // Economica. – 1996. – Nr 3. – P. 7 – 15.

58. Golan, Artur. Restructurarea industriei R. M pe baza


tehnologiilor ecologic avansate. Tehnologiile de protejare a
mediului ambiant / Artur Golan // Economica. – 1996. – Nr 3. –
P. 85 – 88.
59. Untilov, Victoria. Aplicarea experien ei americane în
cadrul firmelor din Moldova / Victoria Untilov; coord. t.
Natalia Burlacu // Economica. – 1996. – Nr 3. – P. 56 – 59.

60. Zan, Peter. Peter Zan verit v budu×ee predpriâtij


Moldovy : [ ob itogah restrukturizacii Óv. f – ki “Tricon” (
Cahul ) iz–da “Incoma ” ( Chi in u ) : beseda s rukovoditelem
proekta po restrukturizacii predpriâtij O–va tehn .
Sotrudni…estva Germanii ( GTZ ) / besedu vel Boris Belen’kij
// Moldova i lumea. – 1996. – Nr 11/12. – P. 5.

339 Comer . Rela ii econo-


mice interna ionale. Econo-
mie mondial

339.5 Comer exterior. Co-


mer interna ional

Comer ul exterior al Repub-


licii Moldova: mas rotund

61. Comer ul exterior al rilor C. S. I . : ( material


prezentat de Banca Mondial ) // Economie i finan e. – 1996. –
Nr 7/8. – P. 24 – 31 : tab.

61a. Discu ii // Economie i finan e. – 1996. – Nr 7/8. –


P.38 – 41. – Participan ii : Ion Strurza, Anatol Gudâm, Emilia
C in reanu…

62. Moldovanu, Dumitru. “… Nu exist o corela ie între


comer ul exterior i economia interna ional …” / Dumitru
Moldovanu // Economie i finan e. – 1996. – Nr 7/8. – P. 36 –
41.

63. Osadcii, Valentin. Despre comer ul exterior al


Republicii Moldova / Valentin Osadcii // Economie i fanan e.
– 1996. – Nr 7/8. – P. 31 – 36 : tab.

339.5 Politic economic


interna ional . Economie
mondial

( Vezi NrNr 30, 62 )

34 Drept. Legisla ie. Ju-


rispruden

342 Drept public. Drept cons-


titu ional. Drept administra-
tiv

64. Cojocaru, Gheorghe. Constitu ia Ucrainei : studiu de


caz / Gheorghe Cojocaru // Arena politicii. – 1996. – Nr 4. – P.
20 – 22. – Rec. în lb. engl.

342.5(478.9) Puterea de stat,


sisteme i func ii ale organe-
lor de stat ale Republicii
Moldova

( Vezi de asemenea NrNr 37, 42)


65. Respublika Moldova. Pravitel’stvo. O vnesenii
izmenenij i dopolnenij v Postanovlenie Pravitel’stva Respubliki
Moldova N 613 ot 4 sentâbrâ 1995 g . : ( Postanovlenie
Pravitel’stva Resp. Moldova N 579 ot 25 okt. 1996 g. ) : po
komandir. Rashodam // Contabilitate i audit. – 1996. – Nr 12.
– P. 36 – 40. – An. : Normy suto…nyh po kategoriâm i
predel’nye normy rashodov po najmu il’â.

346 Drept economic

66. Babov, Boris. Istoria legisla iei fiscale a Republicii


Moldova / Boris Babov // Contabilitate i audit. – 1996. – Nr
11. – P. 14 – 16.

67. Barancean, Eugen. Asisten a juridic i rolul


avocatului în afacerile comerciale : consulta ie juridic / Eugen
Barancean // Contabilitate i audit. – 1996. – Nr 12. – P. 29 –
35.

35 Administra ie public .
tiin militar

351/354 Administra ie public

(Vezi Nr 40)

36 Asisten social .
Asigur ri sociale

68. Atamanenco, Vitalie. De s raci e plin lumea : [ ONU


au declarat anul 1996 – An int. al Elimin rii S r ciei ] / Vitalie
Atamanenco // Moldova i Lumea. – 1996. – Nr 11/12. – P. 15
– 16.

Reforma sistemului de
pensionare: mas rotund

69. Discu ii // Economie i finan e. – 1996. – Nr 6. – P.


17 – 23. – Participan ii : Anatol Caraganciu, Louise Fox, Sergiu
Chirc ,…

70. Fox, Louise. Cum poate fi rezolvat criza b trîne ii în


Europa de Est ? / Louise Fox // Economie i finan e. – 1996. –
Nr 6. – P. 4 – 12.

71. Preguz , Ion. Sistemul existent de asigurare cu pensii


de stat în R. M. i necesitatea perfec ion rii lui / Ion Preguza //
Economie i finan e. – 1996. – Nr 6. – P. 13 – 14.

72. Tomciac, Ana. Perspectivele reformei sistemului de


pensionare / Ana Tomciac // Economie i finan e. – 1996. – Nr
6. – P. 15 – 16.

73. Vaculovschi, Dorin. Tendin ele evolu iei demografice


din R. M. i influen a ei asupra reformei sistemului de
pensionare / Dorin Vaculovschi // Economie i finan e. – 1996.
– Nr 6. – P.16 – 17.

37 Înv mînt. Educa ie.


Instruire. Timp liber

372.8 Materii speciale de


înv mînt

74. A 47 - a Olimpiad Na ional de Matematic , Buz u,


23 –30 martie 1996 // Foaie matematic . – 1996. – Nr 6. – P.
60 – 62. – Contin. Începutul : Nr 4.

75. Bairac, R. Desenul - mijloc eficient al activit ii


matematice creatoare / R . Bairac // Foaie matematic . – 1996. –
Nr 6. – P. 74 – 77.

76. Banea, H. Despre predarea matematicii : [ art. conf.,


dr. Univ. "Transilvania" din Bra ov ] / H. Banea // Foaie
matematic . – 1996. – Nr 6. – P. 77 – 80.

77. Chirilenco, S. Comunicarea verbal la ora de


matematic în clasa I / S. Chirilenco // Foaie matematic . –
1996. – Nr 6. – P. 48 – 49. – Va urma.

78. Cimpoie , V. Clasa a III-a; Clasa a IV-a: [ probleme


propuse elevilor din liceul "Gh. Asachi", Chi in u ] / V.
Cimpoie // Foaie matematic . – 1996. – Nr 6. – P. 51 –52.

79. Concursul revistei FM 1997. Etapa a II – a // Foaie


matematic . – 1996. – Nr 6. – P. 56. – Etapa I : Nr 5.

80. Cop ceau, R. Examenul de absolvire a clasei a XI – a.


Iunie 1996 : [ s. C rpineni, Hînce ti ] / R. Cop ceau // Foaie
matematic . – 1996. – Nr 6. – P. 67 – 70.

81. Cri an, Alexandru. Literatura na ional i lumea


matern în înv mîntul liceal european / Alexandru Cri an //
Limba Român . – 1996. – Nr 5/6. – P. 47 –55. – Bibliogr. : [ 20
denumiri ].

82. Dimitriu, L. Examenul de absolvire a clasei a IX-a.


Iunie 1996 : [ c. Medie Lipcani ] / L. Dimitriu // Foaie
matematic . – 1996. – Nr 6. – P. 65 – 67.

83. Ghereg, I. Rezolv rile problemelor pentru profesori i


elevi din licee ( FM 3/1996, p. 39 ) / I. Ghereg // Foaie
matematic . – 1996. – Nr 6. – P. 42 – 46.

84. Grati, I. Aplicarea practic a propriet ilor modului


unui num r real / I. Grati // Foaie matematic . – 1996. – Nr 6. –
P. 2 – 10.

85. Kangourou – 96. 22 martie 1996 : cl. 4 – 7 / material


prez. de V. Gu u // Foaie matematic . – 1996. – Nr 6. – P. 57 –
60. – Contin. Începutul : Nr 4.

86. Melniciuc, Ion. Paronimia – un deziderat al cultiv rii


limbii în coal / Ion Melniciuc // Limba Român . – 1996. – Nr
5/6. – P. 26 – 29.

87. Mocanu, I. Metodica rezolv rii problemelor propuse


la Concursul Republican de Informatic , 1995: ( turul 2 ) / I.
Mocanu, L. Grimaldschi, Gr. Vasilache // Foaie matematic . –
1996. – Nr 6. – P. 72 –73. – Va urma.

88. Paschin, S. Simetria graficelor func iilor / S. Paschin,


R. Blîndu // Foaie matematic . – 1996. – Nr 6. – P. 11 – 17.
89. P tra cu, I. Complemente de matematic pentru
gimnaziu / I. P tra cu, C. Preda // Foaie matematic . – 1996. –
Nr 6. – P.23 – 29. – Contin. Începutul: Nr 3, 1995.

90. Probleme propuse : cl. 4 – 8, 9 – 11 / material preg tit


de B. Cinic // Foaie matematic . – 1996. – Nr 6. – P.39.

91. Purice, E. Clasa a II-a : [ probleme propuse elevilor


din liceul "Gh. Asachi", Chi in u ] / E. Purice // Foaie
matematic . – 1996. – Nr 6. – P. 49 – 50.

92. Purice, E. Plan de lec ie la clasa a III – a : [ liceul "Gh.


Asachi", Chi in u ] / E. Purice // Foaie matematic . – 1996. –
Nr 6. – P. 52 – 55.

93. Raisci, V. Geometrie clasa a VIII – a : cercul; Algebr


clasa a X–a : func ii / V. Raischi / V. Raischi // Foaie
matematic . – 1996. – Nr 6. – P. 31 – 35.

94. Raischi, V. Lucr ri de control pentru clasa a X–a :


geometrie : lucrarea Nr 1 ; algebr : lucrarea Nr 2 / V. Raischi //
Foaie matematic . – 1996. – Nr 6. – P. 37 – 38.

95. Rezolv rile problemelor propuse în FM 3 / 1996, p.38


: cl. 4–8, 9–11 / material prezentat de B. Cinic // Foaie
matematic . – 1996. – Nr 6. – P. 41 – 42.

96. iman, D. Rezolvarea problemelor de stereometrie /


D. iman // Foaie matematic . – 1996. – Nr 6. – P. 17 – 22.

378 Înv mînt superior.


Preg tirea cadrelor

97. Hri cev, Eugeniu. "… Ceva sfînt – munca, munc


bine organizat i dirilant " : [ interviu cu dl E. Hri cev, rector la
Acad. De t. Economice din Moldova ] / a dialogat Eugenia
Mânz raru // Economie i finan e. – 1996. – Nr 7/8. – P. 4 – 5.

98. Ionesii, Lauren iu. Pachetul de programe Multi–Multi


pentru testarea înso it de calculator a studen ilor / Lauren iu
Ionesii; Vitalie Vrenu ; coord. t. Dumitru Todoroi, Ion
Covalenco // Economica. – 1996. – Nr 3. – P. 92 – 94.

99. Rusnac, Gheorghe. Numai cuno tin ele asigur


succesul transform rilor : [ interviu cu Gh. Rusnac, rectorul
Univ. de Stat din Moldova ] / consemnare de Vasile Trof il //
Moldova i lumea. – 1996. – Nr 11/12. – P. 10 – 11.

39 Etnografie. Moravuri.
Obiceiuri. Folclor

398 Folclor

398 ( 590) Folclor românesc

( Vezi de asemenea Nr 216 )

100. Zagaevschi, Lolita. Observa ii privind semantica


textelor folclorice : ( pe baza textelor folclorice culese de Petre
tef nuc ) / Lolita Zagaevschi // Limba Român . – 1996. – Nr
5/6. – P. 169 – 174. – În note. – P. 174. – Va urma.
5 MATEMATIC . TIIN E
ALE NATURII

504 tiin a mediului înconju-


tor. Ecologie uman

504 ( 474.9 ) Ecologia în Repub-


lica Moldova

( Vezi NrNr 57-08 )

51 Matematic

( Vezi de asemenea NrNr 83, 88-90, 92-96 )

101. Bejan, Alina. Postprocesoare ale limbajelor


extensibile / Alina Bejan, coord. t. Dumitru Todoroi //
Economica. – 1996. – Nr 3. – P. 105 –109. – Bibliogr. : 6
denumiri.

102. Bercu, Igor. Extensibilit i de tipul "Unu–Unu",


"Unu–Multi", "Multi–Multi" / Igor Bercu, Augustin G vrili ;
coord. t. Dumitru Todoroi // Economica. – 1996. – Nr 3. – P.
110 – 116.

103. Chelariu, Mihai. Sisteme adaptabile : cubul


extensibilit ii / Mihai Chelariu, coord. t. Dumitru Todoroi //
Economica. – 1996. – Nr 3. – P. 95 – 98 : tab.

104. Chiran, Lumini a. Procesoarele sistemelor


extensibile / Lumini a Chiran, Dumitru Ac lfoaie ; coord. t.
Dumitru Todoroi // Economica. – 1996. – Nr 3. – P. 99 – 104 :
fig, tab.

105. G in , A. Dumitru I. Mangeron : [ matematician din


România ]: ( 90 de ani de la na tere i 5 ani de la deces ) / A.
G in // Foaie matematic . – 1996. – Nr 6. – P. 71. – Va urma.

106. Guzun, Alexei. Realizarea sistemului geoinformatic


"Moldova" la A. S. E. M. / Alexei Guzun; coord. t. Boris
Delimarschi // Economica. – 1996. – Nr 3. – P. 117 – 121 :
schem .

54 Chimie. Cristalografie.
Mineralogie

107. G rb l u, Nicolae. Institutul de Chimie. Realiz ri i


perspective / Nicolae G rb l u, Raisa Ca er // Bul. Acad. de t.
a Rep. Moldova. t. biologice i chimice. – 1996. – Nr 3. – P. 64
– 75 : fot. – Rez. În lb. rus i engl. – Bibliogr. : 21 denumiri.

57 tiin e biologice

108. Jacota, Anatol. Fondarea i evolu ia geneticii la A a


RM / Anatol Jacota // Bul. Acad. de t. a Rep. Moldova. t.
biologice i chimice. – 1996. – Nr 3. – P. 24 – 35. – Rez. În lb.
rus i engl. – Bibliogr. : 34 denumiri.

109. Rudic, Valeriu. Institutul de microbiologie al A a


RM. Realiz ri i perspective / Valeriu Rudic, Alexandra
Deseatnic, Leonid Onofra // Bul. Acad. de t. a Republicii
Moldova. t. biologice i chimice. – 1996. – Nr 3. – P. 39 – 49.
– Rez. În lb.rus i engl. – Bibliogr. : 17 denumiri.

110. Ursu, Andrei. Sec ia de tiin e Biologice i Chimice


a Academiei de tin e a Republicii Moldova / Andrei Ursu,
Alexandru Chirilov, Veronica Cernocan // Bul. Acad. de t. a
Rep. Moldova. t. biologice i chmice. – 1996. – Nr 3. – P. 3 –
8. – Rez. în lb. rus i engl.

58 Botanic

111. Negru, Andrei. tiin a botanic în cadrul Academiei


de Stiin e a Republicii Moldova / Andrei Negru // Bul. Acad. de
t. a Rep. Moldova. t. biologice i chimice. – 1996. – Nr 3. –
P. 8 – 16. – Rez. În lb. rus i engl.

112. Popu oi, Ion. Institutul de Protec ie Biologic a


Plantelor al A a RM. Realiz ri i perspective / Ion Popu oi //
Bul. Acad. de t. a Rep. Moldova. t. biologice i chimice. –
1996. – Nr 3. – P. 84 – 89. – Rez. În lb.rus i engl.

113. Toma, Semion. Fiziologia i biochimia plantelor.


Totaliz ri i perspective / Semion Toma, Nicolae Balaur,
Alfreda Ro ca // Bul. Acad. de t. a Rep. Moldova. t.
biologice i chimice. – 1996. – Nr 3. – P. 17 –24 : fot. – Rez. În
lb. rus i engl. – Bibliogr., p. 23 – 24.

59 Zoologie

114. Todera , Ion. Realiz rile i perspectivele


investiga iilor tiin ifice ale Institutului de Zoologie / Ion
Todera , Andrei Munteanu, Mircea Vicol // Bul. Acad. de t. a
Rep. Moldova. t. biologice i chimice. – 1996. – Nr 3. – P. 49 –
55. – Rez. În lb. rus i engl. – Bibliogr. : 10 denumiri.

6 TIIN E APLICATE.
MEDICIN . TEHNIC

61 Medicin

115. Activitatea antiviral i imunomodulatoare in vivo a


tomatozidului / Valentina Vorojbit, C. Spânu, P. Gale chi,… //
Curier medical. – 1996. – Nr 5. – P. 13 – 17 ; fig., tab. – Rez. În
lb. engl. – Bibliogr. : 11 denumiri.

116. Adaptacionnye i kompensatornye reakcii pri


vozdejstvii na organizm ekzogennyh himi…eskih soedinenij / U.
I. Kundiev, I. M. Trahtenberg, M. I. Popovi… // Curier medical.
– 1996. – Nr 5. – P. 41 – 48 : schem . – Bibliogr. : 18 denumiri.

117. Andreev, V. N. Profilaktika hroni…eskogo bronhita /


V. N. Andreev // Curier medical. – 1996. – Nr 5. – P. 53 –56. –
Bibliogr. : 15 denumiri.

118. Baciu, Gh. Caractere morfologice vitale / Gh. Baciu


// Curier medical. – 1996. – Nr 5. – P. 51 – 53. – Bibliogr. : 11
denumiri.

119. Bârsan, M. Zanocina în tratamentul calmidiazei


urogenitale / M. Bârsan, R. urcan, A. Caraba // Curier medical.
– 1996. – Nr 5. – P. 34 – 35. – Bibliogr. : 7 denumiri.
120. Cojocaru, M. Particularit i biochimice i
imunologice la pacien ii diabetici cu cardiopatie ischemic / M.
Cojocaru // Curier medical. – 1996. – Nr 5. – P. 38 – 40 : tab. –
Bibliogr. : 11 denumiri

121. Damaschin, I. Modific ri ventilatorii în


traumatismele toracice închise cu hemivolet costal / I.
Damaschin // Curier medical. – 1996. – Nr. 5. – P. 31 – 34 : tab.
– Bibliogr. : 8 denumiri.

122. Dumbr veanu, I. Tratamentul endoscopic al


tumorilor vezicale superficiale / I. Dumbr veanu // Curier
medical. – 1996. – Nr 5. – P. 27 –31 : tab., fig. – Rez. În lb. engl.
– Bibliogr. : 9 denumiri.

123. Gangrena Fournier / M. Bârsan, V. Captari, S.


Ignatenco,… // Curier medical. – 1996. – Nr 5. – P. 62 – 63 :
fig.

124. Gârnici, E. Sarcomul primar al inimii / E. Gârnici,


Elena Raischi, A.Nicolaenco // Curier medical. – 1996. – Nr 5.
– P. 59 – 60.

125. Grosu, A. Dificult i în diagnosticul blocului AV


tranzitoriu la un pacient cu crize sincopale / A. Grosu, S. Josanu
// Curier medical. – 1996. – Nr 5. – P. 60 – 61.

126. Imunocorec ia în tratamentul otilelor medii cronice


supurate / A. Sandul, I. Cozliuc, Gh. Cu nir // Curier medical. –
1996. – Nr 5. – P. 6 –9 : tab.
127. Izmeneniâ kon’fktivy i rogovicy âbloka u bol’nyh s
hroni eskoj po e noj nedostato nost’φ, nahodâ⋅ihsâ na
gemodialize,… / T. V. Pa⋅enko, L. K. Moetova, V. M.
Ermolenko // Curier medical. – 1996. – Nr 5. – P. 9 – 12 : des.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 denumiri.

128. Jamba, Afinoghen. Valoarea alimentar i


terapeutic a prunelor / Afinoghen Jamba // Pomicultura,
viticultura i vinifica ia în Moldova. – 1996. – Nr 5. – P. 29 –
30.

129. L cust , Victor. Chi in ul – centru al Asocia iei


Europene de Acupunctur : [ interviu cu V. L cust , eful de
catedr la Univ. de medicin i farmaceutic “N. Testemi eanu”
din Chi in u ] / interlocutor Gheorghe Albu // Moldova i
lumea. – 1996. – Nr 11/12. – P. 13.

130. Mazur, Minodora. Conceptul contemporan de


apreciere a activit ii lupusului eritematos sistematic / Minodora
Mazur // Curier medical. – 1996. – Nr 5. – P. 22 – 25 : tab. –
Rez. În lb. engl. – Bibliogr. : 19 denumiri.

131. Mihu, I. Concep ii moderne despre rolul


Helicobacter pylori în patogenia maladiilor gastro–duodenale / I.
Mihu // Curier medical. – 1996. – Nr 5. – P. 48. – Bibliogr. : 30
denumiri.

132. Particularit i biochimice i morfologice ale


placentei la parturientele tutun rese / A. Serbencu, V. Gudumac,
V. Vataman, V. Râvneac // Curier medical. – 1996. – Nr 5. – P.
17 – 21: tab., fig. – Rez. În lb. engl. – Bibliogr. : 23 denumiri.
133. Particularit i clinice i paraclinice ale sindromului
de colostaz cronic la copii / G. Boian, M. Seu, Gh.Cebotari, F.
Stan // Curier medical. – 1996. – Nr 5. – P. 3 – 6. – Rez. în
lb.engl. – Bibliogr. : 5 denumiri.

134. Realiz ri i probleme în domeniul fiziologiei omului


i animalelor la A a RM / Teodor Furdui, Lora Mo anu, Ana
Sârbu,… // Bul. Acad. de t. a Rep. Moldova. t. biologice i
chimice. – 1996. – Nr 3. – P. 56 – 63 : fot. – Rez. în lb. rus i
engl.

135. Rolul kinetoterapiei în patologia mecanic i


degenerativ a coloanei vertebrale lombare / Rodica Chiriac,
Gabriela Mircea, Mariane Mutic , Codrina Chiriac // Curier
medical. – 1996. – Nr 5. – P. 36 – 38 : fig.

136. Studiu comparativ privind edicacitatea a dou


metode de depistare a oxiuriazei / A. Colofi chi, M. Stancu, I.
Calmâc, A. Panasiuc // Curier medical. – 1996. – Nr 5. – P. 35 –
36.

137. âbârn , C. Tratament chirugical pentru tromboza


mezenterial segmentar acut la adolescent / C. âbârn , N.
Luca, S. Candiba // Curier medical. – 1996. – Nr 5. – P. 63.

138. urcan, C. Patologia conduitelor agresive / C.


urcan // Foaie matematic . – 1996. – Nr 5. – P. 56 – 58. –
Bibliogr. : 20 denumiri.
139. Ursache, Maria. Considera ii privind influen a
deficitului magnezic asupra homeostaziei sistemului
stomatognat / Maria Ursache, Anca Purdu, Mihaela Silva //
Curier medical. – 1996. – Nr 5. – P. 25 – 27. – Bibliogr. : 11
denumiri.

615 Farmaceutic . Terapeu-


tic . Toxicologie

140. Analiza i standartizarea preparatului "Pacoverin" /


Z. Cheptanaru, V. Iurasova, V. Valica, C. Cheptanaru // Rev.
farmaceutic a Moldovei. – 1996. – Nr 3. – P. 32 – 36 : fig. –
Rez. în lb. rus i englez . – Bibliogr. : 7 denumiri.

141. Cibotari, Silvia. Tehnologia i cercetarea celulozei


microcristaline ob inute din materia prim indigen / Silvia
Cibotari; Eugen Dinug // Rev. farmaceutic a Moldovei. – 1996.
– Nr 3. – P. 8 – 11 : tab. – Rez. În lb. rus i engl.

142. Eficacitatea preparatelor imunomodulatoare în


tratamentul bolnavilor cu boala ulceroas a duodenului / S.
Popa, C. Babiuc, Maria Rusu, N. R ileanu // Rev. farmaceutic
a Moldovei. – 1996. – Nr 3. – P. 23 – 30 : fig. – Rez. În lb. engl.
i rus . – Bibliogr. : 6 denumiri.

143. Matinca, Doina. Studiul ac iunii antibacteriene a


unor compu i cuaternari de amoniu / Doina Matinca, Mariana
Palage // Rev. farmaceutic a Moldovei. – 1996. – Nr 3. – P. 18
– 22 : tab. – Rez. în lb. rus i engl. – Bibliogr. : 6 denumiri.
144. Nistreanu, A. Cimbri or: plante medicinale / A.
Nistreanu // Rev. farmaceutic a Moldovei. – 1996. – Nr 3. – P.
44 – 45.

145. Procopi in, V.. Organizarea structurii de marketing


la o întreprindere cu profil farmaceutic / V. Procopi in, V. Safta,
Viorica Vangheli // Rev. farmaceutic a Moldovei. – 1996. – Nr
3. – P. 3 – 7. – Rez. În lb. rus i engl. – Bibliogr. : 5 denumiri.

146. Sinteza i activitatea antituberculoas a compu ilor


coordonativi ai unor elemente 3d cu izonicotinoilhidrazona
piridin–4–abdehidei / V. Prisacari, V. apcov, V. Crudu,… //
Rev. farmaceutic a Moldovei. – 1996. – Nr 3. – P. 12 –17 : tab.
– Rez. în lb. rus i engl. – Bibliogr. : 6 denumiri.

147. Utilizarea cromatografiei lichide de înalt


performan în varianta de microcoloan pentru individualizarea
schemei de tratament cu carbamazepin / I. Casian, L. Lazu, V.
Valica,… // Rev. farmaceutic a Moldovei. – 1996. – Nr 3. – P.
38 – 43 : tab. – Rez. în lb. rus i engl. – Bibliogr. : 5 denumiri.

63 Agricultura i domenii
înrudite. Silvicultur .
Vân toare. Pescuit

631/638 Agricultur

631.4/.9 tiin a solului. Pedo-


logie: Lucr ri agricole. Amelio-
ra ii. Irigare. Îngr minte. Alte înteb ri
( Vezi de asemenea NrNr 154-57, 165 )

148. Ursu, Andrei. tiin a solului la Academia de tiin e


a Moldovei / Andrei Ursu // Bul. Acad. de t. a Rep. Moldova.
t. biologice i chimice. – 1996. – Nr 3. – P. 75 – 89 : fot. – rez.
în lb. rus i engl. – Bibliogr. : 48 denumiri.

632 Protec ia plantelor

149. Ad sc li ei, Mihai. Aten ie: oarecii!: protec ia


plantelor / Mihai Ad sc li ei // Pomicultura, viticultura i
vinifica ia în Moldova. – 1996. – Nr 5. – P. 7.

150. Scofer a, Grigore. M suri de combatere a bolilor i


d un torilor din livezi / Grigore Scofer a // Pomicultura,
viticultura i vinifica ia în Moldova. – 1996. – Nr 5. – P. 6.

634 Horticultur în gene-


ral. Pomicultur

151. Bondarenco, A. Lucr ri de toamn în livad / A.


Bondarenco // Pomicultura, viticultura i vinifica ia în Moldova.
– 1996. – Nr 5. – P. 5.

152. Caraman, Ion. Eficien a economic a cultiv rii


c p unului i a coac zului negru / Ion Caraman, Vasile
Mladonoi // Pomicultura, viticultura i vinifica ia în Moldova. –
1996. – Nr 5. – P. 16 – 19 : tab.
153. Dadu, Constantin. Soiuri de m r pentru industria de
prelucrare / Constantin Dadu, Ion Bogdan // Pomicultura,
viticultura i vinifica ia în Moldova. – 1996. – Nr 5. – P. 11 – 12
: tab.

154. Înmul irea poartaltoilor prin înr d cinarea buta ilor


lemnifica i / Ion Sârbu, Lidia Polihovic, Ala Curteev, Vasile
Mladinoi // Pomicultura, viticultura i vinifica ia în Moldova. –
1996. – Nr 5. – P. 13 – 16.

155. Matienco, Boris. Totaluri, repere teoretice i


experimentale în cercetarea structurii, ultrastructurii i
func ionalit ii fructelor / Boris Matienco // Bul. Acad. de t. a
Rep. Moldova. t. biologice i chimice. – 1996. – Nr 3. – P. 35 –
39. – Rez. în lb. rus i engl. – Bibliogr. : 21 denumiri.

156. Melnicenco, Ludmila. Noi soiuri de piersic


omologate în Moldova / Ludmila Melnicenco // Pomicultura,
viticultura i vinifica ia în Moldova. – 1996. – Nr 5. – P. 2 – 3.

157. Zubac, Mihai. T ierea ciclic la cais / Mihai Zubac


// Pomicultura, viticultura i vinifica ia în Moldova. – 1996. – Nr
5. – P. 3 – 4.

634.8 Viticultur

158. Vi elaru, Constantin. T ierea de regenerare i


renovare a scheletului butucilor de vi de vie afecta i de ger /
Constantin Vi elaru // Pomicultura, viticultura i vinifica ia în
Moldova. – 1996. – Nr 5. – P. 21 – 23 : tab.
638 Cre terea insectelor.
Cre terea albinelor. Api-
cultur

159. Ursu, Nicolae. Cum s preg tim familiile de albine


c tre iarn / Nicolae Ursu // Pomicultura, viticultura i
vinifica ia în Moldova. – 1996. – Nr 5. – P. 8 – 10.

64 Economie casnic . tiin-


e menajere

( Vezi Nr 28 )

65 Conducere i organizare
în industrie, comer i tran-
sporturi

656 Transport. Organizarea i


controlul traficului. Po t

160. Iovv, Vasile. Reforma economic la întreprinderile


de transport ale Ministerului Transporturilor i Gospod riei
Drumurilor din Republica Moldova / Vasile Iovv // Economie i
finan e. – 1996. – Nr 6. – P. 30 – 32. – Rez. În lb. engl., p. 66.

161. Sterea, Valeriu. Pe drumurile Europei : [ despre


activitatea întreprinderii mixte moldo-române “BALCANTIR” ]
/ Valeriu Sterea // Moldova i lumea. – 1996. – Nr 11/12. – P.
28.
162. îbîrn , Mircea. Concernul “Mercedes-Benz” v st
la dispozi ie : [ interviu cu M. îbîrn , dir. General al firmei
chi in uiene Auto-Mold-Star - reprezentant ganeral al
concernului Daimler-Benz în Rep. Moldova ] / a consemnat
Gheorghe Dilevschi // Moldova i lumea. – 1996. – Nr 11/12. –
P. 29.

657 Contabilitate. Planuri


bugetare. Conturi. Verifi-
c ri contabile

( Vezi de asemenea NrNr 32, 33, 34. 65 )

163. Andone, Ioan. Sistem export pentru contabilitatea de


gestiune ( intcost ) / Ioan Andone, Alexandru ugui //
Economica. – 1996. – Nr 3. – P. 29 – 36. – Bibliogr., p. 36.

164. Bajerean, E. M. Inventarizaciâ tovarov na


predpriâtiâh torgovli i otra enie ee rezul’tatov v u ete / E. M.
Bajerean // Contabilitate i audit. – 1996. – Nr 11. – P. 3 – 8.

165. Bajerean, E. M. Osobennosti inventarizacii tovarov


v ovo⋅ehranili⋅ah i otra enie ee rezul’tatov v u ete / E. M.
Bajerean // Contabilitate i audit. – 1996. – Nr 12. – P. 3 – 5.

166. Dima, M. Konsul’tiruet firma “Audit-Sedan”: [ ob


otra enii summy NDS v ras et. i plate . dokumentah : otvety na
vopr. ] / M. Dima // Contabilitate u audit. – 1996. – Nr 12. – P.
27.
167. Gutium, Natalia. Aplicarea standardelor
interna ionale în darea de seam financiar din economica R. M.
/ Natalia Gutium; coord. t. Mihai Carau // Economica. – 1996.
– Nr 3. – P. 81 – 84 : tab.

168. Nederi , A. Terminologia contabil interna ional =


Mezdunarodnaâ buhgalterskaâ terminologiâ / A. Nederi //
Contabilitate i audit. – 1996. – Nr 11. – P. 21 – 26; Nr 12. – P.
18 – 22.

169. migal’skaâ, I. P. Ob u ete vznosov na


gosudarstvennoe social’noe strahovanie / I. P. migal’skaâ //
Contabilitate i audit. – 1996. – Nr 11. – P. 8 – 10.

658 Organizarea întreprinde-


rilor. Tehnica comer ului

( Vezi de asemenea NrNr 56, 101, 103-04, 145, 171 )

170. B l nu , Vladimir. Diagnosticul i strategia de


dezvoltare a agen ilor economici în contextul elabor rii
planurilor de afaceri / Vladimir B l nu // Contabilitate i
audit. – 1996. – Nr 12. – P. 9 – 13 : schem , tab.

171. C rbunari, Laura. Conflictul - ca elemnt al


comunic rii / Laura C rbunari; coord. t. Natalia Burlacu //
Economica. – 1996. – Nr 3. – P. 60 – 65.
172. G leanu, Irina. Cultura managerial a întreprinderii
i sistemul de valori / Irina G leanu; coord. t. Natalia Burlacu
// Economica. – 1996. – Nr 3. – P. 47 – 48.

173. Hâncu, Ion. Abecedarul ac ionarului / Ion Hâncu,


Gheorghe C lcâi, Valeriu Cuciuc // Economie i finan e. –
1996. – Nr 6. – P. 54 – 65.

66 Chimie industrial . In-


dustrii chimice i înrudite

663/664 Industrie fermentati-


v . Industrie alimentar

663.2/.3 Vinifica ie

174. Demetalizarea în flux continuu a vinurilor brute


pentru spumante / Nicolai Taran, Vasile Zincenco, Serghei
Borovcov,… // Pomicultura, viticultura i vinifica ia în
Moldova. – 1996. – Nr 5. – P. 23 –26 : tab.

664.1/.2 Zah r. Melas . Si-


rop de amidon. Glucoz etc.
Amidon. Materii con inînd
amidon
175. Par akova, Lidia. Polu enie sveklovi nogo
pektina s zadannymi svojstvami / Lidia Parakova, εrij Levinca
// Pomicultura, viticultura i vinifica ia în Moldova. – 1996. – Nr
5. – P. 27 – 28 : tab.

7 ART . JOCURI. SPORT

73/76 Arte plastice i ap-


licate

176. Andrei Ostap: “Trebuie s las ceva pe p mînt în


urma trecerii mele”: [ despre dona ia col. Personale i bibl.
Sculptorului rom. Chi in ului ] // Sud-Est. – 1996. – Nr 4. – P.
87 – 89.

177. Ghe u, Emilia. Fream tul intim al lumii : [ despre


pictorul Mihai ru ] / Emilia Ghe u // Sud–Est. – 1996. – Nr
4. – P. 90 – 91.

178. Negru, Radu. Mihai ru ’96 : [ despre crea ia


pictorului ] / Radu Negru // Sud–Est. – 1996. – Nr 4. – P. 91 –
93.

79 Divertismente. Jocuri.
Sport.

792 Teatru

Teatrul Europei Centrale i de


Est în perioada de tranzi ie:
seminar interna ional (Chi i-
n u, 2-6 septembrie 1996)

179. Banu, George. La critique orale et la critique ecrite /


George Banu // Sud–Est. – 1996. – Nr 4. – P. 63 – 66.

180. Buzoianu, C t lina. C t lina Buzuianu : “Uneori m


tem de spectacolul pe care îl fac” : [ interviu cu regizorul din
România ] / interviu de Irina Nechit // Sud–Est. – 1996. – Nr 4.
– P. 58 – 62.

181. Cheianu, Constantin. O alt realitate / Constantin


Cheianu // Sud–Est. – 1996. – Nr 4. – P. 41 – 43.

182. Pre uirea care se confirm : [ întîlnire la red. ] //


Sud–Est. – 1996. – Nr 4. – P. 44 – 56. – Participan ii : Valentina
T zl uanu, Serafim Saka, Valentin Silvestru; consemnare i
trad. din fr. De Emilia Ghe u.

183. T zl uanu, Valentina. C dere liber / Valentina


T zl uanu // Sud–Est. – 1996. – Nr 4. – P. 3 – 5.

184. Teatrul Europei Centrale i de Est în perioada de


tranzi ie : Seminar Int., Chi in u. 2–6 sept. 1996 // Sud–Est. –
1996. – Nr 4. – P. 6 –37. – Participan ii : Mihail Gh. Cibotari,
Michele Ferrier-Barbut, Veniamin Apostol,…

185. Turea, Larisa. The actor in the foreground / Larisa


Turea // Sud–Est. – 1996. – Nr 4. – P. 38 – 41.

8 LINGVISTIC . FILOLOGIE.
LITERATUR ARTISTIC
80 Lingvistic . Filologie

802/809 Limbi individuale

805.90 Limba român

( Vezi de asemenea NrNr 21, 100, 218 )

186. Beldescu, George. Despre exigen i toleran în


punctua ie / George Beldescu // Limba Român . – 1996. – Nr
5/6. – P. 22 – 25.

187. Col un, Gheorghe. Sfînt s - i fie rostul, sau Povestea


vorbei : [ despre frumuse ea tezaurului frazeologic al lb. rom. ] /
Ghenadie Col un // Limba Român . – 1996. – Nr 5/6. – P. 33.

188. Corl teanu, Nicolae. Jubileu publicistic : [ la 5 ani


de activitate rev. “Limba Român ” ] / Nicolae Corl teanu //
Limba Român . – 1996. – Nr 5/6. – P. 203 – 205.

189. Dumistr cel, Stelian. De flori de m r; Tîrîie - brîn;


A trage butucului : [ coment. asupra frazeologismelor ] / Stelian
Dumistr cel // Limba Român . – 1996. – Nr 5/6. – P. 40 – 41.

190. Eremia, Anatol. Standartizarea numelor geografice :


[ cea de a 18-a Ses. a Grupului de exper i ( O.N.U. ), Geneva,
12-23.08.96 ] / Anatol Eremia // Limba Român . – Nr 5/6. – P.
221 – 222.
191. L z rescu, Lumini a. Un caz de omonimie lexical-
morfologic / Lumini a L z rescu // Limba Român . – 1996. –
Nr 5/6. – P. 30 – 32. – Bibliogr. : 11 denumiri.

192. Popa, Gheorghe. Fluctua ii lexicale în România


actual / Gheorghe Popa // Limba Român .– 1996.– Nr. 5/6.– P.
33 –36.– Bibliogr. În note, p. 36.

193. Rusu, Valeriu. Cuvîntul – “ ara a minunilor”: [


reflec iile asupra cuvîntului rom. ] / Valeriu Rusu // Limba
Român . – 1996. – Nr 5/6. – P. 12 – 14.

194. Ungureanu, Elena. Comanditar sau beneficiar ? : [


corectitudunea folosirii termenilor economici ] / Elena
Ungureanu // Limba Român .– 1996. – P. 37 – 38.

195. Zagaevschi, Vladimir. Simpozion Na ional de


dialectologie : Baia Mare , 11– 12. 10. 96 / Vladimir
Zagaevschi // Limba Român . – 1996. – Nr 5/6. – P. 223.

Filologul Haralambie Mih -


lescu – 90 ani de la na tere

196. Berejan, Silviu. Rela iile mele tiin ifice cu acad. H.


Mih iescu / Silviu Berejan // Limba Român . – 1996. – Nr 5/6.
– P. 63 – 65.
197. Corl teanu, Nicolae. Filolog de nivel european /
Nicolae Corl teanu // Limba Român . – 1996. – Nr 5/6. – P. 61
– 62.

198. Diaconescu, Traian. Reprezentant notoriu al


lingvisticii / Traian Diaconescu // Limba Român . – 1996. – Nr
5/6. – P. 57 – 58.

199. Mih escu, Eugenia H. În perpetuam memoriam... /


Eugenia H. Mih escu // Limba Român . – 1996. – Nr 5/6. – P.
57 – 58.

200. Mih escu, Haralambie. Cîntecul nibelungilor i


românii / Haralambie Mih escu // Limba Român . – 1996. – Nr
5/6. – P. 76 – 80. – Bibliogr. în note , p . 80.

201. Mih escu, Haralambie. Romanitatea în sud-estul


Europei / Haralambie Mih escu // Limba Român . – 1996. – Nr
5/6. – P. 71 -75. – Bibliogr. în note , p. 75.

202. Teoteoi, Tudor. Haralambie Mih escu i romanitatea


oriental / Tudor Teoteoi // Limba Român . – 1996. – Nr 5/6. –
P. 59 – 61.

82 Literatur artistic .
tiin a literaturii

820/89 Literaturi indivi -


duale
859.0 Literatur român

203. Baba, Ioan. Modele seduc toare; Abrogarea


minciunii; Timp vorace; Stare de alert : [ Versuri ] / Ioan Baba
// Limba Român . – 1996. – Nr 5/6. – P. 160 – 161. – Bibliogr . :
P. 160.

204. Dimov, Leonid. Istoria lui Claus i a giganticei


sp l torese : [ poem ] / Leonid Dimov; cuv. introd. de Dumitru
Crudu // Limba Român . – 1996. – Nr 5/6. – P. 121 – 124.

205. Lungu, Alexandru. De jale; Obâr ia; Pe tii : [


versuri ] ; R stimp de litere; Nou sufl ri pentru îngeri i
demoni târzii : poeme din vol. "Auzeli ti" / Alexandru Lungu //
Limba Român . – 1996. – Nr 5/6. – P. 119 – 120.

206. Naum, Gellu. Apollodor : [ stihi ] : ( otr. ) / Gellu


Naum; per. Alexandra Unko; ris. Radu Diordieva // Alunel. –
1997. – Nr 1. – P. 8 – 9.

207. Naum, Gellu. Apolodor : [ versuri ] : ( fragm. ) /


Gellu Naum; des. de Radu Diordiev // Alunelul . – 1997. – Nr 1.
– P . 8 – 9.

208. Stoiciu, Liviu Ioan. Pe la sfâr itul firii; rege al


fragmentariilor; Îndoial , o copil violat ; Cînd a început s
plou cu carne; Neavînd prezent; O vraj a celor ce am fost : [
versuri ] / Liviu Ioan Stoiciu // Basarabia . – 1996. – Nr 11/12. –
P. 26 –32.
859.0.9 Critic i istorie
literar

209. Alexandrescu, Sorin. "Cred c fiecare î i g se te un


echilibru între ceea ce a fost i ceea ce este" : [ interviu cu
literatul S. Alexandrescu, profesor la Univ. din Amsterdam (
Olanda ) ] / a intervievat Leo Buntnaru // Sud – Est . – 1996 . –
Nr 4 . – P . 71 –79.

210. Ciopraga, Constantin. Teme i varia iuni – sau


despre G. Bacovia / Constantin Ciopraga // Limba Român . –
1996 . – Nr 5/6 . – P . 88 – 95.

211. Constantinovici, Simona. Coeren lingvistic


secund în poezia lui Nichita St nescu / Simona Constantinovici
// Limba Român . – 1996. – Nr 5/6 . – P . 96 – 98 . – Bibliogr. în
note, p. 98.

212. Filipciuc, Ion. Drumul i numele lui Harap – Alb : [


în povestea lui Ion Creang ] / Ion Filipciuc // Limba Român .
– 1996 . – Nr 5/6 . – P . 112 – 114.

214. Lungu, Alexandru. "Sunt n scut în leag nul


str luminat al limbii române" : [ interviu cu poetul rom. A.
Lungu ] / a intervievat Leo Bordeianu // Limba Român . –
1996. – Nr 5/6. – P. 115 – 118.

215. M tca , Nicolae. Expulzat din istorie pentru


românism : [ despre scriitorul, folcloristul i publicistul
Gheorghe V. Madan, 1872 – 1944 ] / Nicolae M tca // Limba
Român . – 1996. – Nr 5/6. – P. 15 – 21. – Bibliogr. în note, p.
21.

216. Pallady, Svatlana. Universul paremiologic al


pove tilor lui I. Creang i povestea popular / Svetlana Pallady
// Limba Român . – 1996. – Nr 5/6. – P. 175 – 179. – Bibliogr.,
p. 179.

217. Rusu, Aurelia. "Pentru a întîmpina nevoile de


studiere a operei eminesciene ne–ar fi de imediat necesitate o
edi ie de consens unanim, corect ..." : [ dialog cu cercet toarea
A. Rusu / a dialogat Alexandru Banto // Limba Român . –
1996. – Nr 5/6. – P. 81 –87.

218. Zavulan, Tatiana. Contribu ia lui Grigore Ureche la


dezvoltarea limbii române literare : sintax / Tatiana Zavulan //
Limba Român . – Nr 5/6. – P. 42 – 46. – Contin. Începutul : Nr
3/4.

859.0 (478.9) Literatura ro –


mân din Republica Moldava

219. Bordeianu, Leo. Puterea : [ versuri ] / Leo Bordeianu


// Limba Român . – 1996. – Nr 5/6. – P. 4 – 5.

220. Busuioc, Aureliu. L trând : [ roman ] / Aureliu


Busuioc; postf. de Eugen Lungu // Basarabia. – 1996. – Nr
11/12. – P. 64 – 115. – Va urma.

221. Butnaru, Leo. Versuri de la pitici; Zbughil ;


Vulturul pierdut în ceruri; Desene animate; Tenis : [ versuri ] /
Leo Butnaru; des. de Dumitru Jazan // Alunelul. – Nr 1. – P. 4 –
5.

222. Butnaru, Leo. Zagado nye sledy; Zaâc – pobegaâc;


Tam, vdali, za oblakami; O iv⋅ie kartinki; Kosto ka : [ stihi ] /
Leo Butnaru; per. anna E⋅ina; ris. Dumitru Iazana // Alunel. –
1997. – Nr 1. – P. 4 – 5.

223. Cazacliu, Aurelia. Caii; Z pezile din veac; Pîn


atunci : [ versuri ] / Aurelia Cazacliu // Basarabia. – 1996. – Nr
11/12. – P. 62 – 63.

224. Ciornei, Vsevolod. F – mi un semn i sparge


oglinda; Roman a unor st ri incompatibile; ara de Jos; Leu pe
cap; Ratez Parisul; Mai e mai : [ versuri ] / Vsevolod Ciornei //
Basarabia. – 1996. – Nr 11/12. – P. 6 – 9.

225. Dumbr veanu, Victor. Vina : ( nuvel ) / Victor


Dumbr veanu // Basarabia. – 1996. – Nr 11/12. – P. 10 – 25.

226. Galaicu – P un, Emilian. Plimbarea de sear ; Cel


b tut îl duce pe Cel neb tut : [ versuri ] / Emilian Galaicu –
P un // Limba Român . – 1996. – Nr 5/6. – P. 148 – 154.

227. Grigorescu, Alina. Atavisme; Angoas : [ versuri ] /


Alina Grigorescu // Basarabia. – 1996. – Nr 11/12. – P. 59 – 61.

228. Istrati, Toma. La anul i la Mul i Ani ! : urare de An


nou / Toma Istrati // Luminatorul. – 1996. – Nr 6. – P. 56 – 63.
229. Pl ie u, Raisa. Drumul alb; ultima clip ; dup
obrazul geamului : [ versuri ] / Raisa Pl ie u // Basarabia. –
1996. – Nr 11/12. – P. 61 – 62.

230. Popa, Nicolae. Opre te–te, nenorocitule; Careul cu


raci : [ versuri ] / Nicolae Popa // Limba Român . – 1996. – Nr
5/6. – P. 157 – 159.

231. Purice, Lucia. Viul din noi : [ eseuri ] / Lucia Purice


// Basarabia. – 1996. – Nr 11/12. – P. 135 – 147.

232. alari, Ariadna. În Jungla Eu – lui : eseu / Ariadna


alari // Basarabia. – 1996. – Nr 11/12. – P. 33 – 56. – Contin.
Începutul : Nr 9/10.

233. Vaculovschi, Sandu. Dumnezeu la conferin a de


pres ; Iisus iese; "Limba exist i func ioneaz numai în
societate i ..." : [ versuri ] / Sandu Vaculovschi // Basarabia. –
1996. – Nr 11/12. – P. 57 – 59.

234. Vatamanu, Ion. Substituire : [ versuri ] / Ion


Vatamanu; cuv. introd. de Emil Galaicu – P un // Sud – Est. –
1996. – Nr 4. – P. 57.

235. Vod , Gheorghe. Copiii f r ar : [ versuri ] /


Gheorghe Vod // Foaie matematic . – 1996. – Nr 6. – P. 1.

859.0(478.9).09 Critic
i istorie literar
236. Banto , Ana. Grigore Vieru : cunoa tere i reg sire
sub semnul sacrului / Ana Banto // Limba Român . – 1996. –
Nr 5/6. – P. 99 – 108. – Bibliogr. în note, p. 108.

237. Galaicu – P un, Emilian. "Dac proza e în primul


rînd corporalitate, poezia e respira ie" : [ dialog cu scriitorul Em.
Galaicu – P un ] / a consemnat Dumitru Crudu // Limba
Român . – 1996. – Nr 5/6. – P. 147 – 148.

238. Grosu, Valeria. Cu Nicolae Esinencu despre


disciplina mondial : [ dialog cu poetul N. Grosu ] a dialogat
Valeria Grosu // Basarabia. – 1996. – Nr 11/12. – P. 148 – 153.

239. Moraru, Anatol. Valen ele orficului în lirica lui A.


Codru / Anatol Moraru // Limba Român . – 1996. – Nr 5/6. – P.
109 – 111.

240. Popa, Nicolae. "Fiecare se integreaz pe cont


propriu" : [ interviu cu scriitorul N. Popa ] / a consemnat
Dumitru Crudu // Limba Român . – 1996. – Nr 5/6. – P. 155 –
156.

875 Literatur greac


clasic

241. Esop. Âstreb i lasto…ka : [ basnâ ] / Esop; per. eliâ


Semenova; Iuliana Melnika // Alunel. – 1997. – Nr 1. – P. 6.

242. Esop. Rîndunica i oimul : [ fabul ] / Esop; des. de


Iulian Melnic // Alunelul. – 1997. – Nr 1. – P. 6.
886.7 Literatur bulgar

243. Fructul cel mai valoros : ( poveste bulg. ) / des. de


Iulian Melnic // Alunelul. – 1997. – Nr 1. – P. 3.

244. Lu sie v mire plody : ( bolg. skazka ) / per. Nade da


Ol'evskaâ; ris. εliana Melnika // Alunel. – 1997. – Nr 1. – P.
3.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII.
ISTORIE

91 Geografie

245. Constantinov, Tatiana. Geografia în cadrul A a


RM / Tatiana Constantinov // Bul. Acad. de T. a Rep.
Moldova. t. biologice i chimice. – 1996. – Nr 3. – P. 79 – 84
fot. – Rez. în lb. rus i engl. – Bibliogr. : 31 denumiri.

929 Biografii

Buburuz, Petru ( protoiereu ). Al turi de cel ce a fost


Petru Movil ; O via plin de evlavie. – Vezi Nr 5.

E anu, Andrei. Dulce vîrsta adolescentului... – Vezi Nr 6.

G in , A. Dumitru I. Mangeron. – Vezi Nr 105.


M tca , Nicolae. Expulzat din istorie pentru românizm. –
Vezi Nr 215.

Mih escu, Eugenia H. În preajma memoriam... – Vezi Nr


199.

Tabel cronologic al vie ii lui Petru Movil . – Vezi Nr 10.

Vornicescu, Nester ( Mitropolit al Olteniei ). Din via a


i nevoin ele de Dumnezeu iubitului Arhiepiscop i Mitropolit al
Kievului Petru Movil . – Vezi Nr 11.

93/99 Istorie

( Vezi de asemenea NrNr 248 – 49 )

246. Sovietul Suprem al URSS. Prezidiul. Despre


regulamentul privind rele iile institu iilor de stat al URSS i ale
func ionarilor acestora cu institu iile i persoanele oficiale ale
statelor str ine : Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al
URSS, 6. V. 1948 / trad. din lb. rus de Zinaida Sâtnic // Arena
politicii. – 1996. – Nr 4. – P. 25.

931/939 Istorie antic

247. Ioni , Ion. Romanizarea Daciei r s ritene în prima


jum tate a mileniului I d. HR / Ion Ioni oi // Limba Român . –
1996. – Nr 5/6. – P. 180 – 187. – Bibliogr. în note, p. 186 – 187.

947.89 Istoria Republicii


Moldova
( Vezi de asemenea NrNr 215 , 247 )

248. Simion, A. R pirea Basarabiei : în elegerea sovieto -


germ. în problema Basarabiei i a Nordului Bucovinei : [ 1939 -
1940 ] / A. Simion // Limba Român . – 1996. – Nr 5/6. – P. 188
– 197. – Bibliogr. în note, p. 196 – 197.

949.8 Istoria României

( Vezi de asemenea Nr 248 )

249. Gafencu, Grigore. Raportul din 1 august 1941 c tre


Mihai Antonescu, ministrul afacerilor str ine : textul e reprodus
dup Gr. Gafencu "Misiune la Moscova. 1940 – 1941 : Culeg.
de doc. ", Bucure ti, 1995 // Limba Român . – 1996. – Nr 5/6. –
P. 198 – 201.
INDEX DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE
REVIST "

Ababii, I 126 Bejan, Alina 101


Ac lfoaie, Dumitru 104 Beldescu, George 186
Ad sc li ei, Mihai 149 Belen'kij, Boris 43, 60
Albu, Gheorghe 129 Bercu, Igor 102
Alexandrescu, Sorin 209 Berejan, Silviu 196
Andone, Ioan 163 Binder, Saigal 48
Andreev, V. N. 117 Blanari, P. Gh. 30
Andrie , Andrei 1 Blîndu, R. 88
Antonescu, Mihai 249 Bogdan, Ion 153
Apostol, Veniamin 184 Boian, G. 133
Atamanenco, Vitalie 68

Baba, Ioan 203 Bondarenco, A. 151


Babici, Tudor 29 Bordeianu, Leo 214, 219
Babiuc, C. 142 Borovcov, Serghei 174
Babov, Boris 66 Bor , Igor 31
Baciu, Gh. 118 Buburuz, Petru ( protoiereu )
Bacovia, George (210) 5
Bairac, R. 75 Bucia chi, Irina 32
Bajerea, E. M. 164 - 65 Burlacu, Natalia 59, 171 – 72
Balaur, Nicolae 1113 Busuioc, Aureliu 220
Balmu , Pavel 4 Butnaru, Leo 209, 213, 221 –
Banea, H. 76 22
Banto , Alexandru 21, 217 Buzoianu, C t lina 180
Banto , Ana 236
Banu, George 179 Calmâc, I. 136
Barancean, Eugen 67 Candiba, S. 137
B l nu , Vladimir 170 Captari, V. 123
B rbulescu, Constantin 51 Caraba, A. 119
Bârsan, M. 119, 123 Caraganciu, Anatol 69
Caraman, Ion 152 Colofi chi, A. 136
Carau , Mihai 167 Col un, Gheorghe 187
Carl teanu, Nicolae 187 Constantinov, Tatiana 245
Casian, I. 147 Constantinovici, Simona 211
Ca er, Raisa 107 Copaceau, R. 80
Cazacliu, Aurelia 223 Corl teanu, Nicolae 88
C in reanu, Emilia 61a Covalenco, Ion 98
C lcâi, Gheorghe 173 Cozliuc, A. 126
C rbunari, Laura 171 Creang , Ion 212, ( 216 )
Cebotari, Gh. 133 Cri an, Alexandru 81
Cernocan, Veronica 110 Crudu, Dumitru 204, 237, 240
Certan, Sergiu 54 Crudu, V. 146
Cheianu, Constantin 181 Cuciuc, Valeriu 35, 173
Chelariu, Mihai 103 Curteev, Ala 154
Cheptanaru, C. 140 Cu nir, Gh. 126
Cheptanaru, Z. 140
Chiran, Lumini a 104 Dadu, Constantin 153
Chirc , Sergiu 69 Damaschin, I. 121
Chiriac, Cadrina 135 Delimarschi, Boris 106
Chiriac, Rodica 135 Deseatnic, Alexandra 109
Chirilenco, S. 77 Diaconescu, Traian 198
Chirilov, Alexandru 110 Dicov, Irina 31
Chiro ca, Constantin 20 Dilevschi, Gheorghe 162
Cibotari, Silvia 141 Dima, M. 166
Cibotaru, Mihail Gh. 184 Dima, Victor 45
Cimpoie , V. 78 Dimitriu, L. 82
Cinic , B. 90, 95 Dimov, Leonid 204
Ciobanu, Ceslav 55 Diordiev, Radu 206 – 07
Ciopraga, Constantin 210 Diug, Eugen 141
Ciornei, Vsevolod 224 Dobrynina, Tat'âna 1
Clark, Robert P. 12 Drume u, Vitalie 26
Codru, Anatol ( 239 ) Duh neanu, Sanda 46
Cojocaru, Gheorghe 64 Dumbr veanu, I. 122
Cojocaru, M. 120 Dumbr veanu, Victor 225
Cojocaru, Vadim 38 Dumistr cel, Stelian 189
Grosu, A. 125
Efros, Gheorghe 56 Grosu, Valeria 238
Eminescu, Mihai ( 217 ) Gudâm, Anatol 61a
Eremia, Anatol 190 Gudumac, V. 132
Ermolenko, V. M. 127 Gutium, Natalia 167
Esinencu, Nicolae ( 238 ) Gu u, V. 85
Esop, 241 – 42 Guzun, Alexei 106
E anu, Andrei 6
Eina, anna 222 Hâncu, Ion 35, 173
Hodicska, Tibor 23
Ferrier – Barbut, Michele 184 Holban, Eugen 21
Filipciuc, Ion 212 Hriscev, Eugeniu 97
Florea, Serafim 57 Iazan, Dumitru 221 – 22
Fox, Louise 69, 70 Ichizli, Svetlana 35
Frunz , Angela 24 Ignatenco, S. 123
Furdui, Teodor 134 Ionesu, Lauren iu 98
Ioni , Ion 247
Gefencu, Grigore 249 Iovv, Vasile 160
Galaicu – P un, Emilian 226, Istrati, Toma 228
234, 237 Iurasova, V. 140
Gale chi, P. 115 Iva cenco, Gheorghe 28
G in , A. 105
G leanu, Irina 172 Jacota, Anatol 108
G rb l u, Nicolae 107 Jamba, Afinoghen 128
G vrili , Augustin 102 Josanu, S. 125
Gârnici, E. 124
Ghereg, I. 83 Karpinski, Iakub 15
Klipii, Igor 16
Ghe u, Emilia 177, 182 Kundiev, U. I. 116
Golan, Artur 58
Goma, Paul 213 Lazu, L . 147
Grati, I. 84 L cust , Victor 129
Grigorescu, Alina 227 L z rescu, Lumini a 191
Grimaldschi, L. 87 Levinca, Urij 175
Luca, N. 137
Lungu, Alexandru 205, 214 Mutic , Mariana 135
Lungu, Eugen 220 Naum, Gellu 206-07
N stase, Marian 44
Madan, Gheorghe V. ( 215 ) Nechit, Irina 180
Malane chi, Vasile 7 Nederi , A. 168
Mangeran, Dumitru I. ( 105 ) Negru, Andrei 111
Matei, Constantin 14 Negru, Radu 178
Matienco, Boris 155 Nicolaenco, A. 124
Matinca, Doina 143 Nicolai, V. 13
Maxim, Emil 50 Nistreanu, A. 144
Mazur, Minodora 130
M tca , Nicolae 215 Ol'evskaâ, Nade da 244
Mânz raru, Eugenia 97 Onofra , Leonid 109
Melnic, Iulian 241 – 44 Osadcii, Valentin 63
Melnicenco, Ludmila 156 Ostap, Andrei (176)
Melniciuc, Ion 86
Mih escu, Eugenia H. 199 Palage , Mariana 143
Mih escu , Haralambie (196- Pallady , Svetlana 216
99 Panasiuc , A. 136
202), 200-01 Papuc , Mihai 9
Mih i , Eugen 47 Parakova , Lidia 175
Mihu , I. 131 Paschin , S. 88
Mircea , Gabriela 135 Paeko , T. V. 127
Mladinoi, Vasile 152, 154 Pata cu , Ina 38
Mocanu, I. 87 Patra cu , I. 89
Moldovanu, Dumitru 62 Petrencu , Anatol 18
Moraru, Anatol 239 Petru (Arhiepiscop al Chi-
Moetova, L. K. 127 in ului, Mitropolit
Mo anu, Lora 134 al Basarabiei i Exarh
Movil , Petru (4-7, 9-11), 8 al Plaiurilor) 2
Mucerschi, Victor 56 Pl ie u, Raisa 229
Munteanu, Andrei 114 Pohoa , Ion 39
Munteanu, Igor 22, 25 Polihovici , Lidia 154
Munteanu, Iulian 17 Popa , Gheorghe 192
Popa , Nicolae 230, 240 Sârbu, Ana 134
Popa , S. 142 Sârbu, Ion 154
Popa-Mare , Loredana 18 Sâtnic, Zinaida 246
Popescu, Constantin 47 Scofer a, Grigore 150
Popescu, Dan 52 Semenova, Ulia 241
Popovi , M. I. 116 Serbencu, A. 132
Popu oi, Ion 112 Seu, M. 133
Preda , C. 89 Silva , Mihaela 139
Preguza, Ion 71 Silvestru, Valentin 182
Pris cari, Ion 40 Simion, A. 248
Pris cari, V. 146 Smigal'skaâ, I. P. 169
Procopi in, V. 145 Spânu, C. 115
Purdu, Anca 139 Stan, F. 133
Purice, E. 91-02 Stancu, M. 136
Purice, Lucia 231 St nescu, Nichita (211)
Sterea, Valeriu 161
Raischi, Elena 124 Stici, Ion 32
Raischi, V. 93-04 Stoiciu, Liviu Ioan 208
R ileanu, M. 142 Sturza, Ion 61a
R vneac, V. 132
Roller, Ala 41 alari, Ariadna 232
Ro ca, Alfreda 113 iman, D. 96
Ro covan, Mihai 28 i can, Zorina 49
Rudic, Valeriu 109 tef nuc , Petre (100)
Rusnac, Gheorghe 99
Rusu, Aurelia 217 Taran, Nicolai 174
Rusu, Maria 142 T zl uanu, Valentina 182-83
Rusu, Valeriu 193 Teoteoi, Tudor 202
Todera , Ion 114
Todoroi, Dumitru 98, 101-04
Safta, V. 145 Toma, Semion 113
Sainciuk, S. V. 27 Tomciac, Ana 72
Saka, Serafim 182 Trahtenberg, I. M. 116
Sandul, A. 126 Trof il , Vasile 23, 54, 99
Tudoran, Dorin 19
Turea, Larisa 185 Vrenu , Vitalie 98
Tycinin, A. 116 White, Louis G. 12
Woodward, Susan L. 25
apcov, V. 146
ru , Mihai (177-78) Zagaevschi, Lolita 100
bârn , C. 137 Zagaevschi, Vladimir 195
edilina, Elena 24 Zaman, Gheorghe 53
îbîrn , Mircea 162 Zan, Peter 60
ugui, Alexandru 163 Zavulan, Tatiana 218
urcan, C. 138 Zincenco, Vasile 174
urcan, R. 119 Zubac, Mihai 157

Ungureanu, Elena 194


εnko, Alexandra 206
Untilov, Victoria 59
Ursache, Maria 139
Ursu, Andrei 110, 148
Ursu, Nicolae 159

Vaculovschi, Dorin 73
Vaculovschi, Sandu 233
Valica, V. 140, 147
Vangheli, Viorica 145
Vasilache, Gr. 87
Vasiliu, Mihaela 50
Vataman, V. 132
Vatamanu, Ion 234
Vicol, Mircea 114
Vieru, Grigore 236
Vi elaru, Constantin 158
Vod , Gheorghe 235
Vornicescu, Nestor (Mitro-
polit al Olteniei) 11
Vorojbit, Valentina 115
LISTA REVISTELOR, PUBLICA IILOR
PERIODICE I CULEGERILOR TEMATICE
CONTINUE, ALE C ROR ARTICOLE SUNT DESCRISE
ÎN Nr. 1 AL CRONICII ARTICOLELOR DE REVISTE

1. Alunel, Nr 1
2. Alunelul, Nr 1
3. Arena politicii, 1996, Nr 4
4. Basarabia, 1996, Nr 11/12
5. Buletinul Academiei de tiin e a Republicii Moldova. tiin e
biologice i chimice, 1996, Nr 3
6. Contabilitate i audit, 1996, NrNr 11-12
7. Curier medical, 1996, Nr 5
8. Economica, 1996, Nr 3
9. Economie i finan e, 1996, NrNr 6-7/8
10. Foaie matematic , 1996, Nr 6
11. Limba Român , 1996, Nr 5/6
12. Moldova i lumea, 1996, Nr 11/12
13. Pomicultura, viticultur i vinifica ia în Moldova, 1996, Nr 3
14. Revist farmaceutic a Moldovei, 1996, Nr 3
15. Sud-Est, 1996, Nr 4
CRONICA ARTICOLELOR DE : NEWSPAPER ARTICLE
GAZET : ANNALS

Se editeaz din anul 1958 : Published from 1958

1997
Nr 1
( 1 - 609 )

0 GENERALIT I

00 Bazele generale ale ti-


in ei i culturii

001 tiin a i cunoa tere în


general

1. Rotari, Evgenij. Nauku nado za⋅i⋅at': [ beseda s d-


rom ékon. nauk E. Rotarem, l.- korr. Gheorghiem Duca, akad.
Dmitriem Ghi u ] / podgot. Galina Varika ; foto Borisa Karnina
// Nezavisimaâ Moldova. – 1997. – 30 ânv.

008 Civiliza ie. Cultura.


Progres

2. Comunitatea Românilor din Ucraina : op iuni i


perspective: [ din lu rile de cuvânt la Conf. a reprezentan ilor
popula iei românofone din regiunile Cern u i, Transcarpatic ,
Odesa i or. Kiev ] // Flux. – 1997. – 3 ian. – P. 15.
3. Curbet, Vladimir. Grai i tradi ii ne-au unit...:
tradi iile sînt con tiin a de sine ale unui popor, exprimate prin
viu grai, muzic , dans, cînt... / Vladimir Curbet // S pt mîna. –
1997. – 17 ian. – P. 20 – 21.

4. Havel, Vaclav. Speran e pentru Europa / Vaclav


Havel // S pt mîn . – 1997. – 24, 31 ian. – P. 3.

6. Vieru, Grigore. Grigore Vieru r spunde la întreb rile


cotidianului "Vremea" : [ 1996 în via a i spiritualitatea
românilor ] //Lit. i arta. – 1997. – 1 ian. – P. 2 .

02 Biblioteconomie
Biblioteci
7. Costiuc, Tatiana. Ne-am reorganizat activitatea : [
Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova ] / Tatiana Costiuc //
Via a satului. – 1996. – 25 ian. – P.6.

8. R u, Alexei. Bibliotecile în patul lui Procust : [ dialog


cu dl A. R u, pre edintele Asoc. Bibliotecarilor din Rep.
Moldova, dir. Bibl. Na . ] / a dialogat Ion Ciocanu // Glasul
na iunii. – 1996. – 1 ian. – P.3.

06 Organiza ii. Asocia ii.


Congrese. Expozi ii. Muzee
9. Asocia ia "European Youth Exchange-Moldova" (
E.Y.E. ) //Juventus. – 1997. – 25 ian. – P.4.
10. Petrova, Marina. Vystavki, ârmarki, delovye
kontakty: [ beseda s dir. firmy "Interservis" Torg.- prom. Palaty
Resp. Moldova M. Petrovoj ] / vel besedu Gennadij Skvirenko
// Nezavisimaâ Moldova. – 1997. – 10 ânv. – P. 3.

11. Sinica, Natalia. My s toboj odnoj krovi : [ ob akcii


"My vmeste" , prizvan. ob''edinit' molode ' Chi in u i Tiraspolâ
] / Natalia Sinica // Molode ' Moldovy. – 1997. – 11 ânv. – P.
10.

069 Muzee
(Vezi de asemenea Nr 594)

12. Grosu,Vasile. Muzeul Na ional de Etnografie i


Istorie Natural : [ al Rep. Moldova ] /Vasile Grosu //Via a
satului. – 1997. – 25 ian. – P.12.

13. Tabuica, Raisa. Comorile s lilor de expozi ie : [


Muzeul Na . de Etnografie i Ist. Natural al Rep. Moldova ] /
Raisa Tabuica // Via a satului. – 1997. – 25 ian. – P. 12.

070 Ziare. Presa. Jurnalism

14. Guzun, Mihail. Efectul bumerangului : [ referitor la


modul de comportament ale jurnali tilor ] / Mihail Guzun //
S pt mîna. – 1997. – 2 ian. – P. 18.

15. urcanu, Dinu. Scula, sau Fiziologia ziaristului


multicolor cu nuan e mai mult purpurii : [ referitor la publ. în
"Momentul" i "S pt mîna" ] / Dinu urcanu // ara. – 1997. –
14 ian.
16. urcanu, Viorel. Dl Unealt , v rul lui Scul : [
referitor la publ. în "S pt mîna" i "Momentul" ] / Viorel
urcanu // ara. – 1997. – 28 ian.

1 TIIN E FILOZOFICE

1/14 Filozofie

17. Dodille, Norbert. Visul filosofului : [eseu] / Norbert


Dodille //S pt mîna. – 17 ian. – P.3.

18. Începuturile gîndirii liberale în Moldova i ara


Româneasc // Libertatea. – 1997. – 15 ian. – P.6.

19. Liberalii i f urirea României moderne // Libertatea.


– 1996. – 22 ian. – P. 6.

17 Etic

22. David, Eugenia. Omenia mult înseamn : [eseu] /


Eugenia David // S pt mîna. – 1997. – 31 ian. – P. 20.

2 RELIGIE. TEOLOGIE.
ATEISM
23. B lan, Ioanichie (Arhimandrit). Sfântul Munte
Athos de-a lungul istoriei / Arhimandrit Ioanichie B lan //
Curierul ortodox. – 1997. – 16 – 31 ian. – P. 6.

24. Burov, tefan. Mo tenirea lui Petru Movil în


sufletul contemporanilor / tefan Burov / // Lit. i arta. – 1997.
– 30 ian. – P. 6.

25. Buzil , Boris. "Puterile iadului de peste Nistru, ca o


perdea de moarte..." : file din ist. Mitropolie Basarabene / Boris
Buzil //Flux. – 1997. – 17 ian. – P. 15.

26. Cucuietu, Sergiu. Etnarhul: 110 ani de la na terea


primului Mitropolit al Basarabiei : [ Gurie Grosu ( 1877 - 1943 )
] / Sergiu Cucuietu // ara. – 1997. – 21 ian.

27. Cucuietu, Sergiu. Mântuirea exist numai prin


Biseric i în Biseric : despre dou r t ciri mai moderne /
Sergiu Cucuietu // Flux. – 1997. – 24 ian. – P. 14.

28. Cum s -i înv m pe copii religia / selectare i prez.


preot Vasile Ciobanu // Curierul ortodox.– 1997. – 16 – 31
ian. – P . 3.

29. Eminescu, Mihai. Credin a în tr inicia poporului


român : [ art. 10 febr. 1878 ] / Mihai Eminescu // ara. – 1997.
– 14 ian.

30. Malane chi, Vasile. Descurajarea du manilor, sau


Prima întîmplare minunat din existen a în posteritate a
Sfântului Ierarh Petru Movil / Vasile Malane chi // ara. –
1997. – 14 ian.

31. Malane chi, Vasile. Fapta Sfîntului Ierarh: la 350 de


ani de la trecerea în nefiin a a marelui c rturar i teolog Petru
Movil / Vasile Malane chi // F clia. – 1997. – 1 ian. – P. 5.

32. Mateevici, Alexei. De unde vine numirea na terii


Mântuitorului nostru - Cr ciun ? / Alexei Mateevici // Curierul
ortodox. – 1997. – 1 – 15 ian.– P. 6.

33. Maxim, Alexandru. Na terea Domnului i Anul


Nou sfinte s rb tori de suflet la români / preot Alexandru
Maxim // Glasul na iunii. – 1997. – 1 ian. – P. 13.

34. Nicolescu, Costion. Crezul : cum s r spundem la o


întreb re: care este "Crezul" nostru? / Costion Nicolescu //
Curierul ortodox. – 1997. – 16 – 31 ian. – P. 4.

35. Pan iru, Traian. Mitropolitul Vladimir va s


elibereze legitima ie de cre tin : [ despre declara ia I.P.S.
referitor la trecerea la stil nou ] / Traian Pan iru // Libertatea. –
1997. – 15 ian. – P. 2.

36. Petru ( Arhiepiscop al Chi in ului, Mitropolit al


Basarabiei i Exarh al Plaiurilor ). Pastorala la Na terea
Domnului nostru Iisus Hristos / Petru, Arhiepiscop al
Chi in ului, Mitropolit al Basarabiei i Exarh al Plaiurilor //
ara. – 1997. – 3 ian.
37. Postanovlenie Svâ⋅ennogo Sinoda Ukrainskoj
Pravoslavnoj Cerkvi ot 6-go dekabrâ 1996 goda : [o kanonizacii
Petru Movil ] // Pravoslav. vestnik. – 1997. – Ânv. – ( Nr 1 ). –
P. 3.

38. Proca, Iulian. Predarea religiei în coal :


"populism" sau necesitate? / Iulian Proca // Curierul ortodox. –
1997. – 1 – 15 ian. – P. 3.

39. Slabu, Gheorghe. Un c rturar român fondator al


Academiei din Kiev: / Petru Movil / / Gheorghe Slabu // Lit.
i arta. – 1997. – 23 ian. – P. 6.

40. Sfântul Vitranion, Episcopul Tomisului: [ azi


Constan a, anul 369 ] // Curierul ortodox. – 1997. – 16 – 31
ian. – P. 7.

41. Ursache, Victorion (Episcop). Demnitatea de a fi


cre tin: din interviul Î.P.S. V. Ursache, Arhiepiscopia Ortodox
Rom. din S.U.A. i Canada / a consemnat Aurel Nae // Curierul
ortodox. – 1997. – 16 – 31 ian. – P. 8.

42. Vieru, Boris. Omul, o tensiune deschis c tre t cerea


vie ii celei ve nice / Boris Vieru // Flux. – 1997. – 17 ian. –
P. 5; Curierul ordodox. – 1997. – 16 – 31 ian. – P. 5.

43. Vladimir (Mitropolit al Chi in ului i al întregii


Moldove). La Na terea Domnului Iisus Hristos: pastoral /
Vladimir, Mitropolit al Chi in ului i al întregii Moldove //
Curierul ortodox. – 1997. – 1–15 ian. ; Moldova suveran . –
1997. – 4 ian.; Pravoslav. vestnik. – 1997. – Ânv. ( Nr.1 ). – P.
2 ; Nezavisimaâ Moldova. – 1997. – 3 ânv. ; Kiin.
obozrevatel’. – 10 ânv.

3 TIIN E SOCIALE

31 Statistic . Demografie.
Sociologie

44. Tobultoc, Ion. Ion Tobultoc : My uhodim ot


ot etnosti pre nih vremen, no do statistiki ryno noj e⋅e ne
dorosli: [ rasskazyvaet Gener. Dir. Departamenta statistiki ] //
Nezavisimaâ Moldova. – 1997. – 28 ânv.

45. Ustian, Ion. Statistica : ( schi istoric ) / Ion Ustian


// Moldova suveran . – 1997. – 23, 30 ian. – Contin. Începutul
: 15 oct.

314 Demografie

46. Ciuricov, Serghei. Cei mai buni sunt de prisos : [


despre exodul talentelor ] / Serghei Ciuricov, Constantin Starâ
( CC - press ) // Patria tân r . – 1997. – 18 ânv. – P. 5.

316 Sociologie

47. Dodille, Norbert. Vremea efilor : [eseu] / Norbert


Dodille // S pt mîna. – 1997. – 10 ian. – P. 3.
48. Melnic, Boris. Femeia i binemeritatul ei loc în
societate : la aceast tem mediteaz acad. B. Melnic /
interlocutor Tatiana Rotaru // S pt mîna. – 1997. – 24 ian. – P.
20 – 21.

49. Roibu, Nicolae. oarecii fl mînzelii în anul


obolanului : ( împun i de taurul care vine ) : [ situa ia social -
economic din Rep. Moldova] / Nicolae Roibu // Glasul
na iunii. – 1997. – 1 ian. – P. 5.

32 Politic

50. Pelissier, Nicolas. Cîteva considerente privind


perspectivele reîntregirii Republicii Moldova cu România i
integr rii lor în Europa : [ art. lectorului de la Univ. din
Marseille : fragm. din cartea “La Roumanie contemporane”] /
Nicolas Pelissier //Lit. i arta. – 1997. – 23 ian. – P. 2.

321. Forme de putere politic

51. Terenti, Mihail. “Democra ia din vorb i


democra ia faptelor” : [ dialog cu M. Terenti, doctor habilitat în
filozofie ] / pentru conformitate : Andrei Hropotinschi //
Moldova suveran . – 1997. – 21 ian.

323/324 Politic intern

52. Malraux, Andre. Marii revolu ionari : [ text inedit ce


trebuia s constituie prefa unei Enciclopedii a marilor
revolu ionari i care va fi integrat în “ Scrieri politice ” ] /
Andre Malraux //S pt mîna. – 1997. – 3 ian. – P. 3.

323/324 (478.9) Politica in-


tern a Republicii Moldova

(Vezi de asemenea Nr Nr 116, 593)

53. Andronic, Nicolae. Nicolae Andronic : “Principalul


este c oamenii n-au încetat s doreasc prefaceri democratice”
//Luceaf rul. – 1997. – 7 ian.

54. Bogatu, Petru. 1997, un an politic pierdut : [ situa ia


social-politic din Rep. Moldova dup alegerile preziden iale ] /
Petru Bogatu // ara. – 1997. – 3 ian.

55. Bogatu, Petru. Peste timpul care vine î i destram


zvonul clopotul dumeririlor : [ situa ia social-politic din Rep.
Moldova ] / Petru Bogatu // ara. – 1997. – 1 ian.

56. Bogatu, Petru. Petru Bogatu : “Discursul nostru


unionist este acum mai limpede, mai categoric…” : [ dialog cu
red. ef. Adjunct al ziarului “ ara” ] / a consemnat Gheorghe
Budeanu //Flux. – 1997. – 24 ian. – P. 10 – 11.

57. Bogatu, Petru. deziluzii ale pre edintelui Lucinschi


/ Petru Bogatu // ara. – 1997. – 17 ian.

58. Ciocanu, Anatol. Chiria ul din Parlament, clasicii i


realitatea : [ politica de azi în oglinda pamfletelor lui Tudor
Arghezi i Felix Aderca ] /Anatol Ciocanu // Glasul na iunii. –
1997. – 1 ian. – P. 4.
59. Col a, Vasile. Guvernan ii prin nimic n-au stimulat
spiritul întreprinz tor i capacitatea de a- i asuma riscurile
libert ii : ( interviu cu V. Col a – vicepre edinte al Partidului
Liberal din Moldova ) / a consemnat reporter “L” // Libertatea.
– 1997. – 22 ian. – P. 3 .
60. uba enko, Dmitrij. Poâvit’sâ li ans dlâ Moldovy
? : / perspektivy polit. razvitiâ / Dmitrij ubaenko // Mold.
vedomosti. – 1997. – 18 ânv. – P. – 1, 3 .
61. Crihan, Dumitru. M rturii franceze de la începutul
secolului XIX despre caracterul poporului român i paralela cu
realitatea ] / D. Crihan // Lit. i arta. – 1997. – 9 ian. – P. 3 .
62. Dabija, Nicolae. Povara întâiet ii noastre : ( din
folclorul popoarelor nordice ) : [ foileton postelectoral ] /
Nicolae Dabija // Lit. i arta. – 1997. – 23 ian.

63. Dabija, Nicolae. ara lui Papur - Vod : [ situa ia


politic în Rep. Moldova postelectoral ] / Nicolae Dabija //
Lit. i arta. – 1997. – 30 ian. – P. 1.

64. Dubrovschi, Anatol. O “guvernare nou ” i o


opozi ie veche : [ reflec ii postelectorale ] / Anatol Dubrovschi
// Mesagerul.– 1997. – 17 ian. – P. 3.

65. Gusleacov, Victor. Ce i cum a fost ? i ce se mai


întâmpl : ( din culeg. “Conflictul din Transnistria : Adev rul
a a cum fost el” ) / Victor Gusleacov // Luceaf rul. – 1997. –
16, 21, 23, 28, 30 ian.
66. Guzun, Anatolie. Legea i pumnul : [ fragm. (din
culeg. “Conflictul din Transnistria : Adev rul a a cum fost el” )
] / Anatolie Guzun // Luceaf rul. – 1997. – 7 ian.

67. Lucinschi, Petru. “Numai un om cu capul fierbinte


poate striga : se întoarce comunismul” : interviu cu pre edintele
ales al Republicii Moldova, P. Lucinschi : ( reluare din rev.
“Adev rul” ) / interviu realizat de erban Simedrea // Patria
tân r .– 1997. – 11 ian. – P. 4.

68. Mihail, Dinu. Jurnal basarabean / Dinu Mihail //


S pt mîna. – 1997. – 10 ian. – P. 7; 17 ian. – P.14; 31.

69. Mihail, Viorel. Paranteza, prietenul adev rat al limbii


române : [ probleme filologice i politice ] / Viorel Mihail //
S pt mîna. –1997. – 10 ian. – P. 8 – 9.

70. Moraru, Andrei. Câte ceva despre esen a antisocial


a comunismului : unele criterii dup care tinerii î i pot g si o
c l uz politic / Andrei Moraru // ara. – 1997. – 10 ian.

71. Nedelciuc, Vasile. Nu se dore te o schimbare


fundamental a st rii de lucruri : interviu cu dl V. Nedelciuc,
vicepre edinte al Partidului For elor Democratice , deputat din
frac iunea parlamentar Blocul ranilor i Intelectualilor /
consemnare : Ilie Lupan // Mesagerul. – 1997. – 31 ian. – P. 1 –
2.

72. Nuc , Sergiu. Analfabetismul politic : [ problema


culturii politice a popula iei ] / Sergiu Nuc // Luceaf rul. –
1997. – 30 ian.
73. Nuc , Sergiu. Drama r nimii : [ situa ia social-
economic ] / Sergiu Nuc // Luceaf rul. – 1997. – 16 ian.

74. Nuc , Sergiu. Drume ul necunoscut : [ reflec ii


asupra campaniei electorale ] / Sergiu Nuc // Luceaf rul. –
1997. – 14 ian.

75. Nuc , Sergiu. Schimbarea domnilor… : [ situa ia


social-economic a ranilor ] / Sergiu Nuc // Luceaf rul. –
1997. – 21, 23 ian.

76. Osipov, Georgij. Pridnestrovskij sindrom : [soc.-


polit. polo enie] / Georgij Osipov // Nezavisimaâ Moldova.–
1997. – 16 ânv.

77. Pavlicenco, Vitalia. Aspecte ale scrutinului


preziden ial, prin prisma Opozi iei democratice : comunic. prez.
de V. Pavlicenco, red. ef al s pt. “Mesagerul”, la masa rotund
despre rezultatele alegerilor preziden iale din România i din
Rep. Moldova, Bucure ti, 18 - 19 dec. 1996 // Mesagerul. –
1997. – 10 ian. – P. 3.

78. Pohrib, Cristian. Manipularea cet enilor prin


intermediul zvonurilor / Cristian Pohrib // Mesagerul. – 1997. –
17 ian. – P.2 ; 24 , 31 ian. – P.3. – Contin. Începutul:

79. Republica Moldova. Pre edintele ( 1997 - ; Petru


Lucinschi ).
Alocu iunea Pre edintelui Republicii Moldova , dl P.
Lucinschi, la ceremonia de depunere a jur mîntului de c tre
membrii noului Guvern // Moldova suveran . – 1997. – 28 ian.;
Nezavisimaâ Moldova. – 1997. – 28 ânv.

80. Republica Moldova. Pre edintele ( 1997 - ; Petru


Lucinschi ).
“M consider. Pre edinte al tuturor cet enilor, inclusiv al
celor care nu au votat candidatura mea” : discursul inaugural al
Pre edintelui Republicii Moldova , dl P. Lucinschi // Moldova
suveran . – 1997. – 16 ian.; Diminea a. –1997. – 22 ian.; Patria
tân r . – 1997. – 18 ian. – P. 3 – 4; P mînt i oameni. – 1997. –
18 ian.; Nezavisimaâ Moldova. – 1997. – 16 ânv. – Molode ’
Moldovy. – 1997. – 18 ânv. – P. 3 – 4; Utro. – 1997. – 22 ânv.;
Zemlâ i lφdi. – 1997. – 18 ânv.

81. Republica Moldova. Pre edintele ( 1997 - ; Petru


Lucinschi ).
Mesaj adresat poporului de c tre dl Petru Lucinschi,
Pre edintele ales al Republicii Moldova cu prilejul Anului Nou
1997 // Moldova suveran . – 1997. – 1 ian.; P mînt i oameni. –
1997. – 11 ian.; Zemlâ i lφdi. – 1997. – 11 ânv.; Kiinev.
Obozrevatel’. – 1997. – 10 ânv. – P. 1.

82. Sîrbu, Ion. Dac pentru Lucinschi au votat


minorit ile na ionale, este el oare un Pre edinte “antina ional” ?
/ Ion Sîrbu / // P mînt i oameni. – 1997. – 11 ian. – P. 2.;
Zemlâ i lφdi. – 1997. – 11 ânv. – P. 2.

83. Skvirenko, Gennadij. Pora umnet’ : [ob


antidemokrat. suti bφrokratii ] / Gennadij Skvirenko
//Nezavisimaâ Moldova. – 1997. – 15 ânv.
84. Snegur, Mircea. “Înc p ânarea Guvernului
Sanghelist la baza crizei economice din Republica Moldova” :
interviu acordat trimi ilor speciali “Rompres” la Chi in u de M.
Snegur, pre edintele Partidului Rena terii i Concilierii din
Moldova // Luceaf rul. – 1997. – 23 ian.

85. Snegur, Mircea. Mesajul de felicitare al


Pre edintelui Republicii Moldova, dl Mircea Snegur , adresat
poporului Republicii Moldova cu prilejul Anului Nou 1997 //
Luceaf rul. –1997. – 1 ian.

86. Snegur, Mircea. Mircea Snegur : “Voi face tot


posibilul pentru a consolida for ele democratice” : interviu
acordat postului de radio BBC / a consemnat Constantin T nase
// Luceaf rul. – 1997. – 1 ian.

87. Sulac, Nicolae. Nicolae Sulac : “Nu regret i nu m


tîngui…” [ despre situa ia social-politic din Moldova dup
alegerile preziden iale : dialog cu cînt re ul de muzic popular ]
/ pentru “L.A.”: Vlad Ol rescu // Lit. i arta. – 1997. – 1 ian. –
P. 6.

88. oimaru, Vasile. Distinc iomania la moldoveni :


ploile toren iale cu ordine i medalii – o alt calamitate natural
din epoca agrarian / Vasile oimaru // Mesagerul. – 1997. –
10 ian. – P. 2.

89. T nase, Constantin. Chestiunea claselor i Guvernul


/ Constantin T nase // Luceaf rul. – 1997. – 23 ian.
90. T nase, Constantin. Chestiunea na ional i interesul
na ional Constantin T nase // Flux. – 1997. – 31 ian.

91. T nase, Constantin. Criza de identitate a


politologiei : [ reflec ii asupra st. lui Ion Sârbu “Pre edintele
personific i întruchipeaz centrul politic al societ ii” (
“Momentul” i “P mînt i oameni” ] / Constantin T nase //
Flux. – 1997. – 17 ian. – P. 15.

92. T nase, Constantin. Mircea Snegur i conjugarea


verbelor : [ despre posibilitatea cre rii unei opozi ii f r M.
Snegur /Constantin T nase // Luceaf rul. – 1997. – 21 ian.

93. T nase, Constantin. Nevoia dialogului inteligibil :


[problema minorit ilor na ionale în Rep. Moldova ] /
Constantin T nase // ara. – 1997. – 3 , 10 , 14 , 17 ian.

94. T nase, Constantin. Noul ef al statului î i preg te te


terenul viitoarele e ecuri : pre edintele Lucinschi reformuleaz
tezele candidatului Lucinschi / Constantin T nase // ara. –
1997. – 21 ian.

95. Vasilache, Vasile. Istoria o cîrti : ( cuvînt inaugural


pentru noul pre edinte ) / Vasile Vasilache // Lit. i arta. – 1997.
– 16 ian. – P. 2.

96. Zlacevskij, Viktor. Demokratiâ bez al’ternativy ? : [


interv’φ s deputatom parlamenta V. Zla evskim ] / interv’φ
prigot. A. Gurevic // Kiin. novosti. – 1997. – 31 ânv. – P. 1.

327 Rela ii interna ionale.


Politic extern

97. Anisonân, Grigorij. Zakavkaz’e . Vooru ennye


konflikty i puti ih reeniâ / Grigorij Anisonân // Mold.
vedomosti. – 1997. – 25 ânv. – P.4.

98. Bobeic , Constantin. Pu kin, Alecsandri i…


extinderea NATO spre Est : [ paralele istorice ] / Constantin
Bobeic // Libertatea . – 1997. – 15 ian. – P. 4 – 5.

99. Bogatu, Petru. Rusia î i reactiveaz bazele logistice


în Balcani / Petru Bogatu / // ara. – 1997. – 10 ian.

100. Constantinescu, Emil. Pre edintele României Emil


Constantinescu : “Statele lumii au devenit vecine” // S pt mîna.
– 1997. – 24 ian. – P. 13.

101. Gri⋅⋅enko, Konstantin. “Granica ustanavlivaetsâ


nave no” : [ interv’u zam. Ministra inostr. del Ukrainy K.
Grι×enko ] / zapisala Svetlana Gamova // Kiin. novosti. –
1997. – 10 ânv. – P. 1.

102. Kitaev, Vladimir. Intensificirovat’ vzaimodejstvie


: [ st. posla po osobym poru eniâm MID Rossii ] / Vladimir
Kitaev // Nezavisimaâ Moldova. – 1997. – 10 ânv. – P. 2.

103. Nazarbaev, Nursultan. Nursultan Nazarbaev :


“Rossiâ mogla by stat’ ster nem Sodru estva , no ne stala” : [
beseda s prezidentom Resp. Kazahstan ] : sokr. perepe . iz “
Nezavisimoj gazety” , 16 ânv. 1997 g. / interv’φer εrij Kozlov //
Nezavisimaâ Moldova.– 1997.– 31 ânv.– P. 2.

104. Zhenlong, Lin. Floarea prieteniei chino - moldave


va fi mai splendid : [ art. ambasadorului extraordinar i
plenipoten iar al Rep. Populare Chineze în Rep. Moldova ] / Lin
Zhenlong // Moldova suveran . – 1997. – 30 ian.

327 (478.9) Politica extern


a Republicii Moldova

105. Chirtoac , Nicolae. În pragul Casei Europene : (


Constitu ia european în perspectiva intereselor na . ) /Nicolae
Chirtoac // Libertatea. – 22 ian. – P. 1–2.

106. Hropotinschi , Andrei. NATO , Republica


Moldova i l tura ii ei / Andrei Hropotinschi // Moldova
suveran . – 1997. – 21 ian.

328 Organele supreme ale pu-


terii de stat

107. Biografiile membrilor Guvernului Republicii


Moldova // Moldova suveran . – 1997. – 28 ian.; S pt mîna. –
1997. – 31 ian. – P. 16 – 17; Nezavisimaâ Moldova. – 1997. –
28 ânv.; Kiin. novosti. – 1997. – 31 ânv. – P. 2.

108. Bogatu, Petru. Se formeaz un guvern care face cu


ochiul puterii sovietice / Petru Bogatu // ara. – 1997. – 24 ian.
109. Ciubuc, Ion. Interviu = = export acordat de dl I.
Ciubuc ziari tilor dup depunerea Jur mîntului în fat
Pre edintelui Republicii Moldova dlui Petru Lucinschi //
Moldova suveran . – 1997. – 28 ian.

110. Ciubuc, Ion. Programul de activitate al Guvernului


Republicii Moldova pentru perioada ianuarie 1997.– martie
1998 : discursul dlui I. Ciubuc , candidat pentru postul de Prim-
Ministru al Rep. Moldova, rostit în edin a special a
Parlamentului din 24 ian. 1997 // Moldova suveran . – 1997. –
28 ian.; Nezavisimaâ Moldova. – 1997. – 29 ânv.

111.Mocanu, Sergiu. Noul cabinet este compus din garda


veche : discursul deputatului FPCD în edin a Parlamentului din
24 ian. a.c. /
Sergiu Mocanu // ara. – 1997. – 28 ian.

112. Republica Moldova. Pre edintele ( 1997 - ; Petru


Lucinschi ). Decret pentru numirea Guvernului Republicii
Moldova // Moldova suveran . – 1997. – 28 ian.; Nezavisimaâ
Moldova. – 1997. – 28 ânv.

113. Republica Moldova. Pre edintele ( 1997 - ; Petru


Lucinschi ). Despre privind desemnarea candidatului pentru
func ia de Prim – Ministru al Republicii Moldova [ dlui Ion
Ciubuc ] // Moldova suveran . – 1997. – 18 ian. ; Diminea a. –
1997. – 22 ian.; Utro. – 1997. – 22 ânv.
114. Stejaru, Alex. Va deveni oare noul executiv un
Guvern al reformelor ? / Alex Stejaru // P mânt i oameni. –
1997. – 25 ian.; Zemlâ i lφdi. – 1997. – 25 ian.

115. T nase, Constantin. i în sunet de fanfare… : [


ceremonia instal rii în func ie a noului pre edinte ] / Constantin
T nase //Flux. – 1997. – 17 ian. – P. 5.

116. chendrea, Alexandru. Inaugurarea Pre edintelui


Republicii Moldova / Alexandru chendrea // Vocea poporului.
– 1997. – 21 ian. – P.1.; Golos naroda. – 1997. – 21 ânv. – P. 1.

117. Tomencu, Vicu. “Buhaiul satului” merge pe urmele


v c roiului : [ despre alegerile speakerului în Parlamentul Rep.
Moldova ] / Vicu Tomencu // Libertatea. – 1997. – 15 ian. – P.
2, 7.

329 Partide i mi c ri poli-


tice. Organiza ii i mi c ri
de mas

329.1/.6 Partide i mi c ri
politice

118. Stavil , Veaceslav. Interna ional liberal /


Veaceslav St vil // Libertatea. – 1997. – 29 ian. – P. 6.

329.1 /.6 (478.9) Partide i mi c ri


politice din Republica Moldova.
119. Ciubotaru, Bogdan. Un extremism inventat, sau
Despre propov duitorii unei egalit i pe de-a- ndoaselea : [
referitor la interpretarea progr. V ale FPSD în unele publ. ] /
Bogdan Ciubotaru // ara. – 1997. – 3 ian.

120. Druc, Mircea. “Vom reconstrui unirea ca pe o cas


d rîmat : c r mid ! ” : convorbire cu M. Druc , liderul
Partidului Reîntregirii Op iunea Dacolatin : [ retip. din publ.
Bucure tean “Lumea Magazin”, NrNr 11–12 ] / a consemnat
Dinu Moraru // S pt mîna. – 1997. – 3 ian. – P. 13 – 15.

121. Golea, Anatol. Pentru ca partidele politice din


Republica Moldova s devin mai puternice i mai influente
num rul lor trebuie s fie mai mic / Anatol Golea // Mesagerul.
– 1997. – 10 ian. – P. 4.

122. Matei, Valeriu. Noi nu pornim de la cine ne este


“simpatic” ci de la principii politice, de la ata amentul la
anumite valori i dezidirate politice : [ spicuiri din dialogul
între inut cu V. Matei , deputat în Parlamentul Rep. Moldova ] /
dialog între inut de Valeriu Frumusachi // Mesagerul. – 1997. –
24 ian . – P. 1 – 2.

123. Stejaru, Alex. Dumitru Mo pan : “Sper c în anul


1997 va fi mai pu in discordie politic ” : [ dup convorbirea cu
Pre edintele P.D.A.M. ] / Alex Stejaru // P mînt i oameni.–
1997. – 1 ian. – P.1; Zemlâ lφdi. – 1997. – 1 ânv. – P. 1.
124. ranu, Anatol. Politica mîinilor curate : [ dialog
cu A. ranu, pre edinte al PDSM ] / interlocutor : Viorel
Mihail // S pt mîna. – 1997. – 17 ian. – P. 16 – 17.

125. Ungureanu, Ion. P.R.C.M. este unicul partid care


poate juca rolul de lider al opozi iei : interviu cu deputatul I.
Ungureanu, membru al Partidului Rena terii i concilierii din
Moldova // Luceaf rul. – 1997. – 28 ian.

126. Vinitinschi, V. Timpul nu este un fals sondaj


sociologic : [ analiza retrospectiv a situa iei în mi carea
democratic ] / V. Vinitinschi // Mesagerul. – 1997. – 17 ian. –
P. 3.

329. 7 Organiza ii i mi c ri
de mas

329.7 (478.9) Organiza ii i mi


c ri de mas din Republica
Moldova

127. Obra enie [ iniciativnoj gruppy : o sozdanii v


Moldove Antifaist. Demokr. Soφza ] // Literator.– 1997.–
Ânv. ( Nr 1 ). – Au semnat : Leonid Cemortan , Veniamin
Apostol, Emil Loteanu…

128. Stepanenko, Ivan Alekseevi . Russkaâ obina s


vidom na po arnyj vyhod : [ beseda s preds. Rus. Obiny I.A.
Stepanenko ] / besedovala L. Efimova // Kiin. novosti. –
1997. – 10 ânv. – P. 5.

33 Economie. tiin e eco-


nomice

331 Munc . Economia muncii.


Organizarea muncii

129. Bodrug, Ilie. Stimularea muncii : [ problemele


reform rii retribuirii muncii ] / Ilie Bodrug , Vladimir Pasanco //
P mînt i oameni. – 11 ian. – P. 3; Zemlâ i lφdi. – 1997. – 11
ânv. – P. 3.

331.105.44 Sindicate

130. Declara ia Federa iei Generale a Sindicatelor din


Republica Moldova : [ referitor la inten ia major rii tarifele la
energia electric i termic livrat popula iei ] / Ion Godonoga
// Vocea poporului. – 1997. – 1 ian. – P. 2.

332 Economie regional .


P mânt. Sol

131. Dru , Boris. Pia a funciar . Comport ea oare


pericol pentru rani / Boris Dru // Tineretul Moldovei. –
1997. – 4 ian.
132. alberova, Svetlana. Liberal’nye zakony i
investicii v stroitel’stvo ilogo fonda mogut aktivizirovat’ rynok
nedvi imosti Moldovy, s itaφt v “A.N.AT. - nedvi imost’
/Svetlana alberova // Mold. vedomosti.– 1997.– 18 ânv.– P.4.

133. urcanu, Anatol. Catastrofe în Chi in u înc nu au


fost atestate…: dialog cu viceprimarul A. urcanu / consemnare:
Tudor Babici // Curierul de sear . – 1997. – 11 ian. – P. 7.

134. Until , Ilie. P mântul, ce facem cu el ? : [ problema


privatiz rii ] / Ilie Until // Via a satului . – 1997. – 11 ian. – P.
7.

135. Until , Ilie. P mântul, între proprietari i demnitari


/ Ilie Until // Luceaf rul. – 1997. – 23 ian.

334 Forme de organizare a ac-


tivit ii economice

136. Boran, Semen. Strasti po kooperacii : [beseda s


preds. Soveta rajpotrebsoφza r-na C u eni S. Boranom ] /
besedovala Anna Semenova //Nezavisimaâ Moldova.– 1997.–
21 ânv.

336 Finan e. B nci. Moned i


circula ie monetar . Credit

( Vezi de asemenea Nr 191 )


137. Burov , Éduard. Éduard Burov : Nalogovaâ sistema
ne dol na iniciirovat’ poisk putej eé obhodov // Nezavisimaâ
Moldova. – 1997. – 3 ânv. – P. 3.

138. Fetescu, X. Gajul-un instrument de asigurare contra


riscurilor : [ tehnica bancar ] / X. Fetescu // Via a satului . –
1996. – 25 ian. – ( Ed. spec. : Ghid bancar; Nr. 17 ).

139. Gradinari, Serghei. “ elnokov” nakroet volna


nalogov : [ po povodu nalogovogo oblo eniâ : beseda s lenom
parlam. komisii po fin. i bud etu S. Gradinarem ] /besedovala
N. Vladimirova // Kiin. novosti. – 1997. – 17 ânv. – P. 1, 2.

140. Horton, Mark. Criza economic nu va fi dep it


peste noapte : [ interviu cu reprezentantul permanent al FMI la
Chi in u ] / a consemnat Vasile Grozavu // Luceaf rul . –
1997. – 30 ian.

141. Muravschi, Valeriu. Who is who… Sau revenire la


bancul cu trei plicuri : ( interviu cu V. Muravschi, pre edintele
Asoc. b ncilor din RM ) / a consemnat Ion B trînu //Moldova
suveran . – 1997. – 11 ian.; S pt mîna. – 1997. – 3 ian. – P. 7.

142. Perju, Ion. Noul pre edinte cu pre edinte cu v


costa 940 mii de lei ? / Ion Perju // Libertatea . – 1997. – 15
ian. – P. 4.

338 Situa ie economic . Poli-


tic economic . Produc ie

338 (478.9) Situa ia economic


a Republicii Moldova

( Vezi de asemenea NrNr 49, 247, 302 )

143. Bistreanu, Gheorghe. Cea ca de cafea i ordinea


nonvident : [ pia a i statul ] / Gheorghe Bistreanu //
S pt mîna. – 1997. – 3 ian. – P. 6.

144. Bodiu, Zosim. Forme pot fi multe, esen a e una :


interviu realizat cu Z. Bodiu, viceministru privatiz rii i
administr rii propriet ii de stat / pentru conformitate : M.
Nicolau // Via a satului. – 1997. – 11 ian. – P. 6.

145. Ce uev, Visarion. “Cu cât statul are mai mult , cu


atât e mai slab” : interviu realizat cu V. Ce uev, pre edintele
fondului de investi ii “Cais” / a intervievat : N. Baioleanu //
Via a satului. – 1997. – 11 ian. – P. 11.

146. Ce
uev, Visarion. My vystradali étot put’ : [ ob
ékon. reformah ] / Visarion Ceuev // Nezavisimaâ Moldova.
– 1997. – 28 ânv. – ( Supl. : Privat – revφ ; Nr 1 ).

147. Ciobanu, Ceslav. În a teptarea dividendelor : [


referitor la noul Program de privatizare pentru anii 1997 - 1998 ]
/ Ceslav Ciobanu // Via a satului. – 1997. – 11 ian. – P. 2.

148. Ciobanu, Ceslav. “Privatizaciâ - klu k spaseniφ


ékonomiki Moldovy” : [ beseda s ministrom privatizacii i upr.
Gos. imuestvom Resp. Moldova C. Ciobanu ] / besedu vel A.
Popov //Kiin. obozrevatel’.– 1997.– 17 ânv.– P.3.
149. Ciobanu, Ceslav. Pravatizaciâ ostaetsâ va nejim
faktorom reform / Ceslav Ciobanu //Nezavisimaâ Moldova.–
1997.– 28 ânv.– ( Supl. : Privat revφ; Nr 1).

150. Gâ u, Iurie. Terenurile aferente : între pre uri i


câ tiguri / Iurie Gâ u // Via a satului.– 1997.– 11 ian.– P. 4.

151. Grebencea, tefan. Nado rynok aktivizirovat’ : [


interv’φ na . Glavka u eta i upravl. Gossobstvennosti
Minprivata . Grebencea ] / interv’φer M.Trifan // Nezavisimaâ
Moldova.– 1997.– 28 ânv.– ( Supl. : Privat revφ; Nr 1).

152. Leblanc, Michel. Restructurarea gospod riilor din


Moldova / Michel Leblanc // Moldova suveran . – 1997. – 23
ian.

153. Migulâ, S. Dver’ , veduaâ v tupik : [ ob ékon.


situacii ] / S. Migulâ // Kiin. novosti. – 1997. – 10 ânv. – P. 3.

154. Sobor, Mihail. Insuficien a de oxigen : [referitor la


întreprinderile micului business ] : dialog cu dl. M. Sobor, dir.
Centrului de business din Moldova / a consemnat Vasile
Trof il // Moldova suveran . – 1997. – 31 ian. – P. 5.

155. Soroceanu, Chiril. Alfa i omega , care trebuie


cunoscute de to i cei interesa i : restructurarea întreprinderilor :
opinii, dificult i realiz ri / Chiril Soroceanu // Mesagerul. –
1997. – 31 ian. – P. 5.
156. Soroceanu, Chiril. Makroékonomi eskaâ
stabilizaciâ – éto real’nost’? / Chiril Soroceanu // Nezavisimaâ
Moldova.– 1997.– 28 ânv.– ( Supl. : Privat revφ.– Nr 1 ).

157. oimaru, Vasile. Groparul economiei : o mie ase


sute aizeci i una de nop i ale guvernului sangheliene / Vasile
oimaru // Mesagerul. – 1997. – 24 ian. – P. 4.

158. Timu , Andrei. Na va scoate oare “Calea


Basarabiei”
în Europa ? : [situa ia economic în Rep. Moldova ]
/Andrei Timu //P mînt i oameni. – 1997. – 18 ian. – Zemlâ i
lφdi. – 1997. – 18 ânv.

159. Un garant al prosper rii : [ despre Progr. TACIS în


Moldova ] // Via a satului. – 1997. – 11 ian. – P.10. – Cuprins. :
“Moldova e un partener la care inem mult” / Michel Leblanc;
Pe principii de parteneriat i cooperare / Marcel Lupu.

160. Urechean, Serafim. Vverh po lestnice, veduej


vniz : razmyleniâ o konkurentosposobnosti Moldovy /Serafim
Urechean // Nezavisimaâ Moldova. – 1997. – 24 ânv. – P. 1–2.

161. Vîlcu, Mihai. Termoenergetica : realitate i


perspective : strategii economice / Mihai Vîlcu // Curierul de
sear . – 1997.– 18 ian.; Ve er. Chi in u. – 1997. – 18 ânv.

162. Vaculovschi, Chiril. 1996 – un an al anselor ratate


: [ referitor la situa ia economic din Rep. Moldova ] / Chiril
Vaculovschi // Luceaf rul. – 1997. – 1 ian.
339. Comer . Rela ii economice
interna ionale. Economie mon-
dial

163. Marulea, Alexei. Alexei Marulea : “Eu sînt un om


realist…” [ dialog cu dir. Bursei Comerciale din Chi in u ] /
pentru conformitate Ion Ca aveic // Lit. li arta. – 1997. – 1 ian.
– P. 3.

339.5 Comer exterior. Comer


interna ional

164. Aleksandrov N. Deficit v torgovle sohranâetsâ : [o


vnesne-ekon. deât. Resp. v 1996 g. ] / V. Aleksandrov //
Kiin. obozrevatel’ . – 1997. – 31 ânv. – P. 3.

165. Moldovan, Dumitru. Comer ul exterior : chez ia


prosperit ii sau a s r ciei / Dumitru Moldovan // Lit. i arta. –
1997. – 30 ian. – P. 2.

166. Gârl , Eugen. Noi forme de domina ie ruseasc în


Basarabia : [ referitor la ratificarea Acordului dintre Guvernul
Rep. Moldova i S.A.R. “Gaz - prom” ] / Eugen Gârl // ara.
– 1997. – 3 ian.

339. 7 Finan e interna ionale

167. Ciobanu, Liliana. Banca Mondial în economia


Moldovei : [ despre conf. de pres a dlui James Parks ,
reprezentant permanent al B ncii Mondiale i dna Kristin
Gilbertson, func ionar - responsabil în Moldova ] / Liliana
Ciobanu // Moldova suveran . – 1997. – 25 ian.

168. Dima, Alexandru. Moldova ee ne utratila kredit


doveriâ, no ej u e nastupaφt na pâtki : [ o press-konf. Postoân.
Predstavitelâ Mirovogo Banka v Moldove James-a Parksa ] /
Alexandru Dima //Mold. vedomosti. – 1997. – 25 ânv. – P.1, 3.

169. Horton, Mark A. “Moldova are obliga ia de a le


servi investi iilor str ini dovezi privind colaborarea reciproc
avantajoas ” : dou întreb ri pentru dl Mark A. Horton ,
reprezentant al FMI în Moldova / a consemnat Constantin
Olteanu // S pt mîna. – 1997. – 17 ian. – P. 6.

339.9 Politic economic inter-


na ional . Economie mondial

170. Alekperov, Vagit. Vagit Alekperov : “Bol’soj biznes


trebuet vzaimodejstviâ na stabil’noj I dolgosrocnoj osnove” : [
beseda s prezid. Rossijskoj neftânoj kompanii “LUKOIL” ] /vel
besedu Boris Belen’kij // Nezavisimaâ Moldova. – 17 ânv. – P.
3.

34 Drept. Legisla ie. Ju-


rispruden a

342 Drept public. Drept consti-


tu ional. Drept administrativ
171.Scobioala, Vsevolod. Are dreptul la existen a la
existen a o lege neconstitu ional ? [ referitor la lb. stat ] /
Vsevolod Scobioal //Lit. i arta. – 1997. – 9 ian. – P. 2.

343 Drept penal. Procedur


penal . Criminologie. Cri-
minalistic .

172. Baciu, Gheorghe. Din istoricul medicinii legale în


Moldova / Gheorghe Baciu // Lit. i arta. – 1997. – 16 ian. – P.
7.

173. Carau , Nicolai. Vor fi martorii ap ra i în fa a


atacurilor bandite ti ?! / Nicolai Carau // Curierul de sear . –
1997. – 13 ian. ; Ve er. Chi in u. – 1997. – 13 ânv.

174. Jeverdan, Pavel. Fenomenul firmei “Fenomen” :


însemn rile juristului / Pavel Jeverdan // Moldova suveran . –
1997. – 11, 14 ian.

175. Marchitan, Vlad. Opera ii financiare cu iz ho ie /


Vlad Marchitan // Moldova suveran . – 1997. – 16 ian.

176. Nederi , Valentin. Corup ia – o bomb cu efect


întârziat : dialog cu V. Nederi , ef al Dir. Pentru combaterea
corup iei protec ionismului i crimei organizate a MAI /
realizare de Victor Vornicescu // Flux. – 1997. – 24 ian. – P. 1,
9.
177. Vornicescu, Victor. “Sezonul” trandafirilor : lumea
interlop prefer autoturismele de lux / Victor Vornicescu //
Flux. – 1997. – 31 ian. – P. 1, 9.

178. Zaâvlenie obestvenno - professional’nyh


organizacij, associacij rabotodatelej i predstavitelej delovyh
krugov Respubliki Moldova : [ v svâzi s ubijstvom
predprinimatelâ Anatoliâ Cu era ] // Nezavisimaâ Moldova. – 3
ânv. – P. 2.

346 Drept economic

179. Vieru, Gheorghe. Nu ine i banii la ciorap : [ dialog


cu dl Gh. Vieru , pre edintele Asoc. ocrotirii drepturilor
depun torilor, întreprinz torilor i investitorilor ] / a dialogat
Veaceslav Novohatnîi // Curierul de sear . – 1997. – 18 ian.;
Ve er. Chi in u. – 1997. – 18 ânv.

347 Drept civil. Drept


privat

180. Gre u, Gheorghe. Judec tor : [ dialog cu


judec torul Gh. Gre u de la judec toria sectorului Botanica,
Chi in u ] / consemnare Natalia Ustiugov // Curierul de sear . –
1997. – 28 ânv. – (Vreau s fiu… ).

181. Palamarcuk, Petr Mihajlovi . Podder ite


novatorov : [ beseda s d-rom tehn. nauk, izobretatelem P.
Palamarcukom /vel besedu V. Dobrynski; foto I. Snegurova //
Kiin. obozrevatel’ . – 1997. – 17 ânv. – P. 3.
182. Postovan, Dumitru. Dumitru Postovan : “ i
procurorii au nevoie de protec ie social ” : interviu al
procurorului gen. al Rep. Moldova, acordat s pt mânalului
“Vocea poporului” cu ocazia s rb torii profesionale a
lucr torilor procur torii / a intervievat Gheorghe Copo // Vocea
poporului . – 1997. – 28 ian. – P. 3.; Golos naroda. – 1997. – 28
ânv.– P. 3.

183. Postovan, Dumitru. Prokuratura – za reformy :


/interv’φ Gener. Prokurora Moldovy D. Postovana] /sobesedniki
: B. Marian, N. Silickaâ // Nezavisimaâ Moldova. – 1997. – 29
ânv.

184. Postovan, Dumitru. Vom s rb tori la locurile de


munc : 29 ian. – ziua lucr torului procuraturii / Dumitru
Postovan // Moldova suveran . – 1997. – 28 ian.

349 Ramuri speciale ale


dreptului

349. 4 Drept funciar. Drept


agrar

185. Cernev, Clara. Cu r bdarea nu treci marea


reformelor : [ despre rolul organelor de drept de pe teren în
onorarea legisla iei la desf urarea reformelor în agricultur :
dialog cu procurorul raionului Cahul C. Cernev ] / consemnare :
Alexandru Manoil // Moldova suveran . – 1997. – 18 ian.
35 Administra ie public .
tiin militar

351/354 Administra ie public

186. Beltei, Tudor. “Îngustarea ariei de ac iune a lumii


interlope depinde de operativitatea i eficien a noastr pe toate
liniile” : [interviu cu T. Beltei, ef-adjunct al Dep. Anchet
Penal al MAI al R. Moldova ] / a dialogat Victor Vornicescu //
Flux. – 1997. – 3 ian. – P. 9.

187. Diaconu, Ion. Trepe⋅ite, velikie kombinatory ! :


[beseda s na . ékon. policii Chi in u I. Diaconu ] / vel besedu
D. Terehov // Kiin. novosti. – 1997. – 31 ânv. – P. 3.

188. Grebencea, tefan. Cine ap r proprietatea statului


: interviu cu t. Grebencea, eful Dir. Principale Eviden a i
Administrarea Propriet ii de Stat / pentru conformitate : Ilie
Frunz // Via a satului. – 1997. – 11 ian. – P. 3.

189. Iva⋅⋅enko, Nade da. Soblφdenie zakonnosti i prav


eloveka – osnovnye principy dokumentirovaniâ inostrannyh
gra dan i lic bez gra danstva : [ interv’φ na . org.- metod. otd.
Upr. U eta i dokumentirovaniâ naseleniâ DIDN MVD N.
Iva⋅enko ] / interv’φ vela Elena Horohih // Nezavisimaâ
Moldova. – 1997. – 15 ânv.

190. Lipcanu, Stan. Cheia libert ii din lac tul închisorii


: [ referitor la inst. penitenciare din rep. ] / Stan Lipcanu //
S pt mîna. – 1997. – 31 ian. – P. 8.
191. Loghin, Vlad. “Pescuitul” e mi to, efectul –
cunoscut : reflec ii asupra inf. Privind activitatea Dep. Control
Financiar i Revizie pentru 10 luni ale anului 1996 / Vlad
Loghin // Lit. i arta. – 1997. – 23 ian. – P. 3.

192. Mereu a, Ivan. God novyj - problemy te e : [


beseda s gl. spec. otd. reform i ékonomiki C u eni I. Mereu a ]
/vela besedu Ludmila Vlasova // Nezavisimaâ Moldova. – 1997.
– 23 ânv. – ( Supl. : Fermer; N 1 ).

193. Ognev, Grigore. Experien , cunoa tere i intui ie :


[ despre c pitanul Victor Frankevici, inspector al Poli iei
Judiciare a sec iei de poli ie de la Aeroportul din Chi in u ] /
Grigore Ognev // Curierul de sear . – 1997. – 10 ian.; Ve er.
Chi in u. – 10 ânv.

194. Pasecnic, Constantin. Primarii trebuie ale i i nu


numi i : interviu cu C. Pasecnic, membru al Biroului Permanent
al Partidului Liberal din Moldova / a consemnat reporter “L” //
Libertatea . – 1997. – 15 ian. – P. 3.

195. Panteleev, Kirill. “Udostoverenie li nosti” – novyj


dokument gra danina Moldovy : [ beseda s na . upravleniâ
pasportov i viz Departamenta inf. i dokumentirovaniâ naseleniâ
MVD K. Panteleevym ] / vela besedu Natal’â Ustugova //
Nezavisimaâ Moldova. – 1997. – 17 ânv. – P. 6.

196. Pris cari, Ion. Revenire la tem : [ referitor la


perspectiva cre rii unei administra ii fiscal moderne : dialog cu
dl I. Prisacari, seful Inspectorului Fiscal Principal de Stat ] / a
dialogat coresp. “M.S.” // Moldova suveran . – 1997. – 4 ian.

197. Servinovschi, Petru. Avertisment : feri i-v de


t lhari : ( de vorb cu dl. P. Servinovschi, inspector la Dir. Gen.
a Poli iei Judiciare a M.A.I. din Rep. Moldova ) / a înregistrat :
Ion Proca // Glasul na iunii . – 1997. – 1 ian. – P. 11.

198. Sineavski, Natalia. Colonia de minori [ Lipcani ]


/Natalia Sineavski // Patria tân r . – 1997. – 11 ian. – P. 7;
Molode ’ Moldovy. – 1997. – 11 ânv. – P. 7.

199. Sochirc , Ion. A mai trecut un an i s-au mai


ad ugat ni te cruci la margine de drum : [ art. efului DPR MAI
] /Ion Sochirc // S pt mîna. – 1997. – 31 ian. – P. 10.

200. Ungureanu, Petru. Activitatea Inspectoratului


Transporturilor privind crearea i perfec ionarea pie ei de
servicii rutiere în Republica Moldova / Petru Ungureanu
//Moldova suveran . – 1997. – 11 ian.

201. Urecheanu, Serafim. Serafim Urecheanu : “Tot ce


se întâmpl în Chi in u trece i prin inima mea” : [dialog cu
primarul municipiului Chi in u ] / a dialogat Gheorghe
Budeanu // Flux. – 1997. – 31 ian. – P. 10 – 11.

202. Urecheanu, Serafim. “Vom face tot posibilul pentru


a transforma Chi in ul într-un ora european…” : ( primarul
Municipiului Chi in u, dl S. Urecheanu, r spunde la întreb rile
reporterei Rodica Cior nic ) // Tineretul Moldovei. – 1997. –
4 ian.
203. Voitun, Aneta. Cet enii Republicii Moldova pot
primi buletine de identitate i pa apoarte de tip nou /Aneta
Voitun // Moldova suveran . – 1997. – 23 ian.

355/359 tiin a militar .


For e armate

204. marov, V. “Pered nim trepetali vragi” : ( k 112-j


godov⋅ine so dnâ ro deniâ M.V.Frunze ) / V. marov //
Kiin. obozrevatel’ . – 1997. – 31 ânv. – P. 6.

36 Asisten a social . Asi-


gur ri sociale

205. “ASITO” la nevoie se cunoa te : [ “Masa rotund ”


la filiala Glodeni a Companiei de Asigurare pe Ac iuni “ASITO”
] / a consemnat Victor Mucerschi // Moldova suveran . – 1997.
– 14 ian. – Au participat : Nadejda Gaivoroniuc, Maria Marus,
Eugenia G u,…

206. Alexandrov, N. Budet li lovit' social'naâ ''udo ka" ?


: [ gosudarstvo i soc. za⋅ita gra dan ] / N. Alexandrov // Kiin.
obozrevatel'. – 1997. – 10 ânv. – P. 3.

207. Buinciuc, Maria. Binele nu cunoa te opreli ti : (


înfiin area la Chi in u a filialei, clubului de binefacere de femei
) / Maria Buinciuc, fotogr. Pavel Frei // Curierul de sear . –
1997. – 23 ian.; Ve er. Chi in u. – 1997. – 23 ânv.
209.Mostovoi, Valeriu. Nu numai pîine, dar i bani, i
c rbuni... : [ dialog cu dl V. Mostovoi, eful Dir. gen. asisten
social i protec ie a familiei a Prim riei municipiului Chi in u ]
/ a dialogat Tudor Babici // Curierul de sear . – 1997. – 21 ian.;
Ve er. Chi in u. – 1997. – 21 ânv.

210.Pavlicenko, Vitalia. Bâtrînii suport mai dureros


decît to i tranzi ia. Cei de la aziluri, inclusiv / Vitalia Pavlicenko
// Mesagerul. – 1997. – 10 ian.– P. 5.

37 Înv mînt. Educa ie.


Industrie. Timp liber

37.0 Probleme generale ale edu-


ca iei, înv mîntului i instruirii

211.Cri an, Alexandru. Evaluarea performan elor


elevilor. Tendin e i perspective / Alexandru Cri an // F clia. –
1997. – 11 ian. – P. 3. – Contin. Începutul : 8 noiembr., 1996

212.Hanganu, Ion. Pedagogia colabor rii ca factor al


rena terii na ionale / Ion Hanganu // Glasul na iunii. – 1997. –
1 ian. – P. 6

213.Gauga , Petru. Vmesto ocenoc – pro erki ? :


prâmaâ liniâ : ministr obrazovaniâ – itateli / Petru Gauga :
materialy "prâmoj linii" podgot. Â. Gurevicem // Ki in. novosti.
– 1997. – 10 ânv. – P.2.
214.Ungureanu, Lidia. Înv mîntul public din
Republica Moldova un oviectiv al B ncii Mondiale / Lidia
Ungureanu // Lit. i arta. – 1997. – 23 ian. – P.7.

371 Organizarea educa iei i


înv mîntului. Organizare
colar

( Vezi de asemenea Nr 38 )

215. Criza în înv mînt se agraveaz : [interviuri


acordate BASA-press] // Luceaf rul. – 1997. – 23 ian. – Cuprins
: Interviu cu Petru Chiriac, pre edintele Consiliului central al
Sindicatului din Înv mînt; Interviu cu Ilarion Zaharcu, ef-
adjunct al dir. organizare i dirijare a înv mîntului
preuniversitar din cadrul Min. Înv mîntului.

216. Godoroja, Rita. Pâtiletie liceâ im A. Mateevicea :


[beseda s zam. dir. teoret. liceâ im A. Mateevicea : [beseda s
zam. dir. teoret. liceâ im. A. Mateevicea R. Godoroja, C u eni ]
/ vela besedu L. Vlasova // Nezavisimaâ Moldova. – 1997. – 3
ânv. – P. 5.

217. Enciu, Nicolae. Un om bun ca ziua bun : (file din


via a i activitatea pedagogului-metodist Gheorghe Gh. Isac,
eful cat. de fizic a Inst. Na . de reciclare a cadrelor didactice
din Rep. Moldova ) / Nicolae Enciu // Lit. i arta. – 1997. – 9 ian.
– P. 8.
218. Plugaru, Veaceslav. În timp ce coala zboar în
pr pastie, Gauga zboar la Washington : câteva semne de
întrebare vizând "ajutoarele" ce ni le ofer organismele
financiare int. / Veaceslav Plugaru // ara. – 1997. – 28 ian.

219. Tolpinskij, G. Proverât' -- tak vse, pomo ' -- tak


nikto : [o probl. funkcionirovaniâ k.] / zapisala T. Ionko
Kiin. obozrevatel'. – 1997. – 17 ânv. – P.4.

372.8 Materii speciale de


înv mînt

( Vezi de asemenea Nr 28 )

220. B rbu , Vasile. Excursia - observ ri, experimente,


descoperiri... : [ din experien a profesorului de biologie la c.
medie incomplete din satul Sofia, Drochia ] / Vasile B rbu //
F clia. – 1997. – 25 ian. – P.5.

221. Ciobanu, Gr. Lec ie de asimilare a cuno tin elor : (


proiect ) / Gr. Ciobanu // F clia. – 1997. – 11 ian. – P.5.

222. Conea, Tamara. Desf urarea tezei : "Înv mîntul


formativ", lec ia II-a. Le theme "La pluie va-t ' en ! " / Tamara
Conea // F clia. - 1997. – 25 ian. – P.5.

223. Gu u, Sergiu. Studierea limbii franceze prin


intermediul poeziei / Sergiu Gu u // F clia. – 1997. – 11 ian. –
P.8.
224. Melinicenco, Ana. Matematica în clasa întîi / Ana
Melinicenco // F clia. – 1997. – 25 ian. – P.6.

225. Ou , Ieremia. Utilizarea instruirii problematizate :


lec ii de biologie : cl. a VII-ea / Ieremia Ou // F clia. – 1997. –
11 ian. – P.6.

373 Înv mînt i educa ie pre colar .


Înv mînt de cultur general

226.Dombrov, Vasile. Ce crez pedagogic ave i, dle


Dombrov ? : dialog cu dir. Liceului "V. Alecsandri" din
Chi in u / dialogul a fost sus inut de Ion Iachim // F clia. –
1997. – 25 ian. – P.3.

227.Negur , Vasile. Înghea pîn i bunele inten ii :


dialog cu V. Negur , dir. c. medii incomplete din satul Doltu,
raionul F le ti / a consemnat Gh. Bologan // F clia. – 1997. – 25
ian. – P. 2 -3.

228.Silvestru, Aurelia. "Investi ia în înv mînt este cea


mai valoroas investi ie na ional " : interviu cu dl A. Silvestru,
dir. Liceului experimental de creativitate i inventic "Prometeu"
/ consemnare : Marina Romanciuc // F clia. – 1997. – 25 ian. –
P.4.

376 Înv mînt special. Educa ia


unor categorii speciale de persoane
229.Diaconu, Vasile. Un caiet la trei obiecte : dialog cu
V. Diaconu, dir. c.-internat Orhei / consemnare : Marina
Romanciuc // F clia. – 1997. – 11 ian. – P.5

230.Trof il , Vasile. Copilul abandonat : [despre Casa


republican specializat de copii] / Vasile Trof il // Moldova.
suveran . – 1997. – 18 ian.

377 Înv mînt profesional


i mediu de specialitate

231.Bucia chi, Petru. "O d ruire sufleteasc continu " :


dialog cu dl P. Bucia chi, dir Colegiului Republican de
Informatic din or. Chi in u / pentru conformitate Gh. Bologan
// F clia. – 1997. – 1 ian. – P. 7.

232.Palade, Gabriel. "S preg tim speciali ti buni i


patrio i adev ra i" : dialog cu G. Palade, dir. Colegiului
Financiar-Bancar din Chi in u / dialog sus inut de Gheorghe
Bologan // F clia. – 1997. – 11 ian. – P. 4 - 5.

233.Rudic, Gheorghij. Poka inovniki integriruφtsâ,


profobrazovanie ruitsâ : [ beseda s d-rom pedagog. nauk G.
Rudicom] / vela besedu Galina Varika // Nezavisimaâ
Moldova. – 1997. – 22 ânv.

378 Înv mînt superior.


Preg tirea cadrelor

234.Bostan, Ion. Ceea ce nu pot în elege guvernele


noastre e c modificînd azi înv mîntul, vom modifica mîine
Economia Na ional : [ art. rectorului Univ. Tehnice din
Moldova] / Ion Bostan // F clia. – 1997. – 1 ian. – P. 4 - 5.

235.Melnic, Vasile. Universitatea Slavon - focar de


tensiune interetnic / Vasile Melnic // F clia. – 1997. – 1 ian. –
P.8.

236.Petrovici, Sergiu. Universitatea Cooperatist-


Comercial din Moldova / Sergiu Petrovici // F clia. – 1 ian. –
P.7.

237.Pris cari, Viorel. Orizont de studiu i cercetare : [


Univ. de Medicin i Farmacie] / Viorel Pris cari // F clia. –
1997. – 25 ian. – P.7.

238.Todos, Petru. Orient ri noi în preg tirea inginerilor /


Petru Todos // Diminea a. – 1997. – 22 ian.; Utro. – 1997. – 22
ânv.

379.8 Timp liber

239.Cernomaz, Nicolae. "Turismul e un factor important


al stabiliz rii i dezvolt rii economiei" : [interviu cu dir. general
al companiei "Moldova Tur" ] / consemnare Vasile Trof il //
Moldova suveran . – 1997. – 14 ian.

39 Etnografie. Moravuri.
Obiceiuri. Folclor

391/396 Etnografie
240.Kuroglu. Stepan. Plata za nevestu : [ o svadebnyh
obrâdah u gagauzov i turok ] / Stepan Kuroglu, Perihav
Lokmanoglu // Literator. – 1997. – Ânv. ( Nr 1 ). – P. 11.

394.4 Ceremonii oficiale.


Solemnit i. Încoron ri. S rb -
tori comemorative. Artificii.
Ilumina ii la inaugurare

241.Guzun, Igor. S rb toarea pre edin ilor : ceremoniile


de succesiune a puterii au loc chiar i în cazul în care
pre edintele î i succede sie i / Igor Guzun // S pt mîna. – 1997.
– 24 ian. – P. 16 - 17.

391/395(=590) Etnografia popo-


rului român

242.Gheorghiu, Gheorghe. Colind tori prin ani : [


tradi iile s rb torilor de iarn ] / Gheorghe Gheorghiu //
Moldova literar . – 1997. – 15 ian. – ( Supl. al ziarului
"Moldova suveran " ).

243.Obiceiurile i tradi iile poporului moldovenesc :


s rb torile de iarn // Carabinierii Moldovei. __ 1997. – Ian. (
Nr. 30 ).

244.R u, Gheorghe. Colind în câmpia de-acas , sau


Câmpia m rg ritarilor / Gheorghe R u // Lit. i arta. – 1997. – 9
ian. – P. 8.
398 Folclor

398(=590) Folclor românesc

246.Ceaste case mari i 'nalte : colind de Boboteaz //


ara. – 1997. – 17 ian.

247.Colind ; Plugu orul // Carabinierii Moldovei. –


1997. – Ian. ( Nr. 30 ).

248."Într-o zi de s rb toare..."; "Ast zi Domnul s-au


n scut..." : colinde de Anul Nou // Lit. i arta. – 1997.—1 ian. –
P.1.

249.Plugu orul // P mînt i oameni. – 1997. – 1 ian. – P.


1 - 3; Zemlâ i lφdi. – 1997. – 1 ânv. – P. 1 - 3.

250.Plugu orul // ara. – 1997.—1 ian.

251.Steaua sus r sare; O, ce veste minunat ; Sus, la


poarta Raiului; Bun diminea a la Mo Ajun; Raza soarelui; O,
brad frumos : colinde // Glasul na iunii. – 1997. – 1 ian. – P.9.

252." i-am plecat s colind m..."; "Noi umbl m i


colind m..."; "Vesele te-te, Domn bunu..."; "Coborî -a,
coborît..." "Sub aripa cerului..."; Hai, cu to i dimpreun ..." : [
colinde ] // Lit. i arta. – 1997. – 9 ian. – P. 3,8.

253.Ucenicia lui Stefan : [legenda ] // Via a satului. –


1997. – 25 ian. – P. 2.
254.Ur tur // Libertatea. – 1997. – 1 ian. – P. 1 - 6.

MATEMATIC . TIIN E
ALE NATURII

50 Generalit i despre tiin-


ele matematice i naturale

504 tiin e privind mediul


înconjur tor. Ecologie uman

255.Ste uk, Valentin. Soob⋅a bere ' Dnestr : [ ob


ekspedicii "Tiras-96" ] / Valentin Ste uk // Nezavisimaâ
Moldova. – 1997. – 21 ânv.

504(478.9) Ecologia în Re-


publica Moldova

256.Cocir , Petru. Natura cere în elepciune / Petru


Cocir , Boris Sliusari, Vladimir Ro ca // Curierul de sear . –
1997. – 23 ian.; Ve er. Chi in u. – 1997. – 23 ânv.

257.Cozonac, Cornelia. Ecologie / Cornelia Cozonac //


Vocea poporului. – 1997. – 21 ian. – P. 4; Golos naroda. – 1997.
– 21 ânv. – P. 4. – Cuprins : În republic anual circa 50000
arbori sunt t ia i în mod ilicit; La tefan Vod animalele i
p s rile s lbatice sunt pe cale de dispari ie; B ile de plante
medicinale; În ciuda proverbului, lupul î i schimb n ravul.
258.Dobrynina, Tat'âna. Moldova, Germaniâ i...
ékologiâ : [ o deât. ékol. nepravitel'stv. org. ] / Tat'âna
Dobrynina // Nezavisimaâ Moldova. – 1997. – 10 ânv. – P. 3.

259.Duca, Gheorghe. Lumea în care tr im i cea în care


vrem s tr im : unele aspecte strategice privind activitatea Dep.
de protec ie a mediului înconjur tor / Gheorghe Duca //
S pt mîna. – 1997. – 31 ian. – P. 7.

260.Tulbure, Ion. Impactul agriculturii asupra mediului


i necesitatea ecologiz rii ei / Ion Tulbure // Moldova suveran .
– 1997. – 30 ian.

51 Matematic

261.Eveniment de înalt semnifica ie : [ apari ia la ed.


SPRINGER a monografiei "Excursion into Combinatorial
Geometry", coautor - academicianul Petru Soltan ] //Lit. i arta.
– 1997. – 1 ian. – P. 7.

262.Soltan, Petru. Petru Soltan în matematic i în via


: [ referitor la apari ia c r ii "Excursions into Combinatorial
Geometry" în Germania : dialog cu academicianul ] a consemnat
Ion Ciocanu // Glasul na iunii.– 1997. – 15 ian. – P.3.

263.Pokotilov, Evgenij. Gradusnik dlâ intellektual'nogo


urovnâ : [ beseda s prof., l.-korr. Akad. Nauk E. Pokotilovym ]
/ vela besedu L. Efimova // Kiin. novosti. – 1997. – 24 ânv. –
P. 3.

54 Chimie. Cristalografie.
Mineralogie

264.Ladaniuc, Victor. Dreptul la demnitate : [ despre


Ludmila Chiriac, doctor în chimie ] / Victor Ladaniuc //
Moldova suveran . – 1997. – 16 ian.

56 Paleontologie

265.David, Anatolie. M rturii ale vie ii demult apuse : [


despre Muzeul de paleontologie al Sec iei de paleozoologie din
cadrul Inst. de Zoologie al Acad. ] / Anatolie David // ara. –
1997. – 10 ian.

6 TIIN E APLICATE. ME-


DICIN . TEHNIC

61 Medicin

267.B b l u, Victor. Permanent la zi : serviciul sanitar :


[ interviu cu medicul de la Centrul Na . tiin ifico-Practic de
Igien i Epidemiologie al Min. S n t ii al Rep. Moldova ] /
interlocutor Calin Postolachi // Curierul de sear . – 1997. – 21
ian.; Ve er. Chi in u. – 1997. – 21 ânv.

268.Chirilov, Sofia. Be i orul fermecat al Sofiei Chirilov


: [ metode netradi ionale de tratament : dialog cu asisten a
medical ] / a consemnat Vasile Odoleanu // Moldova suveran .
– 1997. – 21 ian.

269.Ciobanu, Mihail. Slu ba zdorov'â v inter'ere


ryno noj ékonomiki : [ beseda s prezid. medic. strah. kompanii
"Asimed Moldova" M. Ciobanu ] / vel besedu Boris Belen'kij //
Nezavisimaâ Moldova. – 1997. – 24 ânv. – P. 2 - 3.

270.Dodu, Gheorghe. Gheorghe Dodu : "Nu lament rile,


ci ini iativele ne in pe picioare" : [ interviu cu medicul- ef al
sanatoriului "Constructorul" din Chi in u ] / a consemnat Vlad
Ol rescu // Moldova suveran . – 1997. – 4 ian.

271.Dondφ
φk, εrij. 3920 novoro dennyh goro an poâvilis'
v 1996 v pervom roddome : [ beseda s zam. gl. vra a po
akuerstvu i ginekologii 1-j gor. mun. klini . bol'nicy ε.
Dondφkom / vela besedu Nata Dim eva // Mold. vedomosti. –
1997. – 25 ânv. – P. 7.

272.Grosu, Aurelia. Ginecolog... : [ interviu cu dna A.


Grosu, medic de la Inst. de Cercet. t. de protejare a s n t ii
mamei i copilului ] / consemnare : Natalia Ustiugov // Curierul
de sear . – 1997. – 10 ian.; Ve er. Chi in u. – 1997. – 10 ânv. –
( Vreau s fiu...).

273.Guzgan, Iurie. Aici se fac minuni... : dialog cu dl Iu.


Guzgan, doctor în medicin , medic- ef al Preventoriului Acad.
de t. a Moldovei / consemnare : Ion Anton // Patria tân r . –
1997. – 18 ian. – P. 13.; Molode ' Moldovy. – 1997. – 18 ânv. –
P.10

274.Manea, Leonid. "Exportarea pacien ilor e o


diversiune economic " : dialog cu dl L. Manea, pre edintele
firmei "Sindbalneoservice-Moldova" / a consemnat Vasile
Odoleanu // Moldova suveran . – 1997. – 11 ian.
275.Mustea , Adrian. Minunile sînt posibile i la
Chi in u. Putem deveni mai frumo i, dac vrem : interviu cu dl
A. Mustea , pre edintele Societ ii de Chirurgie estetic din
Moldova / interviu realizat de Irina Katz // S pt mîna. – 1997. –
3 ian. – P. 8.

62 Inginerie. Tehnic în
general

620 Încercarea materialelor. Cu-


noa terea materialelor. Energeti-
c general

276.Olteanu, Constantin. Umbre suspecte în lumina


centralei atomice de la Cernavod : [ presa de peste Prut despre
problemele cu care se confrunt centrala ] / Constantin Olteanu
// S pt mîna. – 1997. – 17 ian. – P. 5.

621 Construc ie de ma ini


în general. Tehnica nuclea-
r . Electrotehnic . Tehno-
logie mecanic în general

621.3 Electrotehnic

( Vezi de asemenea Nr 300 )

277.Arion, Valentin. Este necesar s acceler m procesul


de conservare a energiei / Valentin Arion // Tineretul Moldovei.
– 1997. – 4 ian.
621.6Transportul i depo-
zitarea gazelor i lichidelor

278.Prohor uk, Aleksej. Gazoprovod : "sezonnoe


obostrenie gipotonii" : [beseda s zam. gen. dir. konserva
"Gazprom" A. Prohor ukom ] / besedovala N. Vladimirova //
Kiin. novosti. – 1997. – 1 ânv. – P. 2.

625 Tehnica c ilor de comuni-


ca ie terestr . Construc ia
c ilor ferate i a drumuri-
lor. Construc ii rutiere.

279.V'φ
φgin, Boris. elovek stal stroit' dorogi : [ beseda s
gl. ing. AO "Transkonstrukciâ" B. V'φginym ] / vel besedu
Mar el Straton // Nezavisimaâ Moldova. – 1997. –24 ânv. – P.
1, 3.

629 Tehnica mijloacelor de


transport

280.Martîniuc, Victor. Transportul ob tesc din ora : azi


i mîine ! : [ dialog cu V. Martîniuc dir. gen. al Dir. transportului
urban de pasageri ] / consemnare : Stanislav Potov // Curierul de
sear . – 1997. – 23 ian.; Ve er. Chi in u. – 1997. – 23 ânv.

63 Agricultura i domenii în-


rudite. Silvicultur . Vân toa-
re. Pescuit

630 Silvicultur . Gospod ri-


rea p durii

281.Mahu, Vasilii. Pomnite, znajte : lesnik - drug i


zaitnik lesov! : gos. predpriâtie po les. hoz - vu "Hânce ti-
silva" : [ razmyleniâ dir. ] / Vasilij Mahu; zapisala V.
Malikova, fotogr. V. Corcimari // Nezavisimaâ Moldova. –
1997. – 23 ânv.

282.Mija, Ion. Mai avem p duri ? : unii cred c avem


chiar i de dat / Ion Mija // Flux. – 1997. – 31 ian. – P. 14.

631/638 Agricultur

631.1 Conducerea i organiza-


rea exploat rilor agricole

( Vezi de asemenea Nr 192 )

283.Br di teanu, Laura. M ria sa Ursan-Pa a, sau


Sonete din satul lui Sangheli : [ medita ii despre gospod ria
"Grin u i", Ocni a ( pre edintele Nicolae Ursan ) ] / Laura
Br di teanu, Marius Dun reanu // Lit. i arta. – 1997. – 9 ian. –
P. 2.

284.Bumbu, Stepan. Vzâli s soboj nade du... : [ beseda s


zam. na . rajupr. APK r-na C inari S. Bumbu ] / zapisala
Lφdmila Vlasova // Nezavisimaâ Moldova. – 1997. – 30 ânv.

285.Graur, Vasile. Nutrim speran e, dep ind greut ile :


[ dialog cu V. Graur, vicepre edintele Dir. raionale a
complexului agroindustrial Hînce ti i Pavel Emelianov,
agronom- ef al raionului ] / a consemnat reporter "PO" // P mînt
i oameni. – 1997. – 11 ian. – P. 2; Zemlâ i lφdi. – 1997. – P. 3.

286.Gri co, Gheorghe. Ne mai r mîne doar credin a... :


interviu cu Gh. Gri co, pre edinte al gospod riei agricole
"Avangarda" din raionul Soroca / interlocutor : Sergiu Manea,
foto de Boris Capnin // P mînt i oameni. – 1997. – 1 ian. – P. 3;
Zemlâ i lφdi. – 1997. – 1 ânv. – P. 3.

287.Pisov, E. Vybor – za krest'âninom : [ ob osn.


napravleniâh reorg. agrohozâjstv starogo tipa ] / E. Pisov //
Nazavisimaâ Moldova. – 1997. – 23 ânv. – ( Supl. : Fermer; N 1
).

288.Until , Ilie. ranul : calea grea spre rena tere / Ilie


Until // Lit. i arta. – 1997. – 1 ian. – P. 7.

632 Protec ia plantelor

289.Popu oi, Ion. E necesar o lege pentru protec ia


plantelor / Ion Popu oi // P mînt i oameni. – 1997. – 25 ian;
Zemlâ i lφdi. – 1997. – 27 ânv. – Va urma.

634 Horticultur în general.


Pomicultur .

290.Adasc li ei, Mihai. O comoar nevalorificat : [


prezentul i viitorul pomiculturii rep. ] / Mihai Adasc li ei //
Moldova suveran . – 1997. – 30 ian.

64 Economie casnic . tiin-


e menajere

291.Radu, Alecsandru. Vandaly v lifte : [ beseda s na .


proizvod. -tehn. otdela firmy "Lift" A. Radu ] / besedovala Z.
Gordeeva // Kiin. obozrevatel'. – 1997. – 24 ânv. – P. 3.

65 Conducere i organizare
în industrie, comer i
transporturi

655 Industrii grafice. Co-


mer ul cu c r i

292.Colesnic, Iurie. Luntri oarele, p lmu oarele,


turti oarele, care-s doar... una : [ dialog cu scriitorul i editorul
Iu. Colesnic ] / a dialogat Iulian Filip // Lit. i arta. – 1997. – 1
ian. – P. 3.

293.Mihail, Viorel. C r i pentru popor în viziunea lui


Anatol Vidra cu : [ dir. la ed. "Litera" ] / Viorel Mihail //
S pt mîna. – 1997. – 24 ian. – P. 22.

656 Transport. Organizarea


i controlul traficului.
Po t

294.Iovv, Vasilii. Mintrans : to v aktive otrasli ? /


Vasilii Iovv // Nezavisimaâ Moldova. – 1997. – 14 ânv.

656.1 Transport rutier


295.Balla, Vladimir. Statistika lo ', da v nej namek... : [
beseda s zav. org.-tehn. otd. centr. soveta Soφza AMV V Balla ]
// Nezavisimaâ Moldova. – 1997. – 30 ânv. – ( supl. : Avto-
ekspres; N 27 ).

296.Lavrent'ev, E. Nu na gosudarstvennaâ podder ka


avtopredpriâtiâm / E. Lavrent'ev // Nezavisimaâ Moldova. –
1997. – 30 ânv. – ( Supl. : Avto-ékspress; N 27 ).

297.Martînciuc, Victor. Transportul ob tesc din ora :


azi i mîine! : [ interviu cu dl V. Martînciuc, dir. gen. al Dir.
transportului urban de pasageri ] / consemnare : Stanislav Potov
// Curierul de sear . – 1997. – 23 ian.; Ve er. Chi in u. – 1997.
– 23 ânv.

656.7 Transport aerian

298.Balaban, Valeriu. "Pasagerii avia de la noi depind


de regimul de vize" : [ interviu cu pre edintele companiei avia
"Aerlantur-M" ] / consemnare Vlad Aerianu // Curierul de sear .
– 1997. – 21 ian.; Ve er. Chi in u. – 1997. – 21 ânv.

299.Li an, P. T. Neu to snova budem nastupat' na grabli


? : [ interv'φ gen. dir. Gos. administracii gra d. Aviacii Resp.
Moldova P. T. Li ana ] / interv'φ podgot. Â. Gurevic // Kiin.
novosti. – 1997. – 10 ânv. – P. 1, 3.

658 Organizarea întreprinde-


rilor. Tehnica comer ului

( Vezi de asemenea Nr 314 )


300.B trînu, Ion. Se urm re te, poate, vinderea la
mezat... : [ situa ia la uzina "Alfa" ] / Ion B trînu // Libertatea. –
1997. – 22 ian. – P. 4 - 5.

301.Concernul "Industria local " : început de cale : [


relat ri ] / au consemnat Vasile Trof il , Victor Mucerschi //
Moldova suveran . – 1997. – 11 ian. – Aut. : dna Galina
Tarasevici, pre edintele Concernului "Industria local "; dl Pavel
Axenti, dir. general al SA "Codreanca" din C l ra i.

302.Gorincioi, Tamara. Caracati a gazelor ruse ti : [


referitor la activitatea "MoldovaGaz" ] / Tamara Gorincioi //
Mesagerul. – 1997. – 17 ian. – P. 5; 23 ian. – P. 1, 5.

303.Teplosnab enie. Gde klφ ot nego ? : / str. Podgot.


G. Pavlova ; fotogr. B. Kapnin // Nezavisimaâ Moldova. – 1997.
– 16 ânv. – Cuprins : Teplo-dorogostoâ⋅ij tovar / Aleksandr
Ftomovi ; Vremâ otdovat' dolgi / Fedor Moiseev; 20 let i 1997
god / Gheorghij Barb ro ie.

659 Reclam . Publicita-


te. Informa ii

304.Bosenko, Grigorij. Vnenââ reklama : lφbo, no


dorogo : [ beseda s prezid. Gil'dii proizvoditelej reklamy Resp.
Moldova G. Bosenko ] / besedovala N. Kiosse // Kiin. novosti.
– 1997. – 17 ânv. – P. 2.

305.Hasanov, Sergej. Po-pre nemu vne zakona ? : [


"zao . dialog" dir. firmy "Varo-inform" SRL Sergeem
Hasanovym i prezid. Aleksandra Rozenberga s prim riej
municipia Chi in u] / zapisala N. Kiosse // Kiin. novosti. –
1997. – 24 ânv. – P. 1, 3.

306.Veveri , Valentina. Reklama – dvigatel' progressa :


[ o razme⋅enii reklamy v Chi in u ] / Valentina Veveri //
Nezavisimaâ Moldova. – 1997. – 28 ânv. – ( Supl. : Privat revφ;
N 1 ).

66 Chimie industrial .
Industrii chimice i
înrudite

663/664 Industrie fermentativ .


Industrie alimentar

663.1/.9 Microbiologie indus-


trial

( Vezi de asemenea Nr 310 )

307.Cebotari, Fedor. Ostalis' li' ro ki da no ki . [ o


razvitii tabakovodstva v rajone tefan-Vod : razmyleniâ na .
rajupr. APK F. Cebotarâ ] / zapisala Lφdmila Vlasova //
Nezavisimaâ Moldova. – 1997. – 10 ânv. – P. 3.

308.Taylor, Henry. "Sîntem gata s relu m oricînd


procesul negocierilor cu Chi in ul" : interviu cu dl H. Taylor,
eful reprezentan ei firmei "BAT" în Moldova : [ privind
investi iile în industria tutunului din Moldova ] / a consemnat
Constantin Olteanu // S pt mîna. – 1997. – 3 ian. – P. 4.
309.Verbi chi, Nicolae. Grijile zilei de mîine : [ situa ia
la Combinatul de tutun ( Chi in u ) ] / Nicolae Verbi chi //
P mînt i oameni. – 1997. – 18 ian.; Zemlâ i lφdi. – 1997. – 18
ânv.

664.1/.2 Zah r. Melas . Sirop


de amidon. Glucoz etc. Amidon.
Materii con inând amidon

310. erez soφz s zemledel'cami – prokladyvaet put' k


uspehu AO "Cupcini-Kristal" : / mat.org. L.Zinov'eva; tekst G.
Pavlovoj; foto V.Corcimarâ // Nezavisimaâ Moldova. – 1997. –
30 ânv. – Cuprins : Integraciâ proverenaâ delom / Constantin
Gârlovanu; ... Net u rekonstrukcii konca / Victor Vacaric;
Doro im avtoritetom zavoda / Fedor Ravlo.

664.8./.9 Produc ia conser-


velor

311.Golubciuc, tefan T. " tr duin a noastr e ca toat


produc ia s fie la nivelul standardelor mondiale" : interviu cu dl
. T. Golubciuc, dir. gen. al fabricii de conserve din or elul
Cupcini, raionul Edine / a consemnat Ion Stici // Moldova
suveran . – 1997. – 18 ian.

312.Hâncu, Nadejda. "Alimeom" zajmetsâ


proizvodstvom pitaniâ dlâ detej : [ beseda s dir. predpriâtiâ N.
Hâncu ] / vela besedu Tat'âna Dobrynina // Nezavisimaâ
Moldova. 1997. – 31 ânv. – P. 4.

669.0 Metalurgie

313.Bogdanov, Aleksandr. Vyjdâ na mirovoj rynok


metalla, MMZ stolbit dorogu nazad - v Rossiφ : [ beseda s teh.
dir. Mold. metallurg. zavoda A. Bogdanovym ] / vela besedu S.
Fedorova // Kiin. novosti. – 1997. – 31 ânv. – P. 1.

67/68 Industrii i meserii


diverse

687 Industria îmbr c mintei.


Articole de toalet . Cosmetic

314.Luchian, Tamara V. N-avem motive de a fi


optimi ti incurabili : ( interviu cu T. V. Luchian, dir.-adjunct
pentru comer la fabrica de confec ii "Ionel") / a consemnat Ion
B trînu // Libertatea. – 1997. – 29 ian. – P. 4 - 5.

7 ART . JOCURI. SPORT

71 Sistematizare teritorial .
Urbanism. Amenaj ri teritoria-
le. Arhitectura gr dinilor.
Arhitectur peisagist

315.Vîso chi, G. OGR navedet porâdok v stroitel'stve : [


po povodu Obego gradostroit. Reglamenta: koment. na . upr.
gradostroitel'stva Departamenta arhitektury i stroitel'stva ] / G.
Vîso chi, zapisal Marcel Straton // Nezavisimaâ Moldova. –
1997. – 3 ânv. – P. 2.

73/76 Arte plastice. Arte gra-


fice. Grafic . Gravur

316.Achi enie, Petre. ... Catedrala din Drochia doresc s


fie una din cele mai frumoase lucr ri ale mele, cu ajutorul lui
Dumnezeu : [ dialog cu pictorul rom. P. Achi enie ] / a dialogat
A. S. // Moldova literar . – 1997. – 22 ian. – ( Supl. al ziarului
"Moldova suveran " ).

317.Botin, Tudor. Tudor Botin : "În mijlocul naturii m


simt mai aproape de Dumnezeu" : [ interviu cu pictorul ] // Lit.
i arta. – 1997. – 23 ian. – P. 6.

318.Childescu, Emil. Grigora cenko, kotoryj ostalsâ : [


pamâti hudo . ] / Emil Childescu // Nezavisimaâ Moldova. –
1997. – 10 ânv. – P. 5.

319.Cobzac, Victor. Victor Cobzac : "Sunt un


sentimental i un romantic" : [ interviu cu artistul plastic ] /
interviu de Emilia Ghe u // Flux. – 1997. – 17 ian. – P. 20.

320.Fetescu, Andrei. Partea de zbor a copil riei, sau


Luceaf rul unei familii din numai doi b rba i : [ despre Iuric
Bra oveanu, laureat a mai multor concursuri republicane de
desen pentru copii ] / Andrei Fetescu // Moldova literar . –
1997. – 15 ian. – ( Supl. al ziarului "Moldova suveran " ).
321.Mahu, Rodica. Un înger r nit umanizat prin fiece
p cat al s u : Petre Achi enie [ pictor rom. ] la Chi in u : [
expoz. Personal : Sala Central de Expoz. A Uniunii Arti tilor
plastici ] / Rodica Mahu // Mesagerul. – 1997. – 23 ian. – P. 7.

322.Odajnik, Semen. Medal'er Odajnik : [ interv'φ ] /


vela interv'φ Ol'ga Belova // Kiin novosti. – 1997. – 24 ânv. –
P. 5.

323.Petricenko, Alexandr. Sinceritatea i cutezan a


pictorului : [ despre graficianul Gheorghe Huzun ] / Alexandr
Petricenko // Curierul de sear . – 1997. – 28 ian.; Vec. Chi in u.
– 1997. – 28 ânv.

324.Pohil , Vlad. O feerie numit Claude Monet : [


sculptor fr. ] / Vlad Pohil // Mesagerul. – 1997. – 10 ian. – P. 7.

325.Popa, Iulius. Mai lung decît fapta recuno tin :[


referitor la emiterea la Monet ria din Bucure ti a dou medalii
consacrate lui I. Creang i A. Russo ] / Iulius Popa // Lit. i arta.
– 1997. – 23 ian. – P. 8; Libertatea. – 1997. – 29 ian. – P. 6.

326.Rucan, Lora. Exist în lume o durere comun : nu


sînt iubi i cei ce-s mai mari ca noi : [ familia pictorului Mihai
Grecu ] / Lora Rucan // Via a satului. – 1997. – 18 ian. – P. 5.

327.Rucan, Lora. Isai Cârmu : "Pe to i oamenii buni îi


am prieteni..." : [ referitor la crea ia pictorului ] / Lora Rucan //
Via a satului. – 4 ian. – P. 3.
328.Sandic , Sonea. Icoana, înv area primei rug ciuni
i descoperirea propriului suflet : [ referitor la Expoz. de
icoane pe sticl : interviu cu S. Sandic , Ionela Ursu, Marin
Sonu – autorii icoanei, elevii din comuna Umbr re ti, jude ul
Gala i ] / a intervievat Zina Izba // Lit. i arta. – 1997. – 9 ian. –
P.7.

329.Tamazl caru, Elena. Acest m r de aur – gutuia... : [


referitor la crea ia pictorului Andrei Sârbu ] / Elena Tamazl caru
// Lit. i arta. – 1997. – 30 ian. – P. 6.

330.Vi nevscki, Ecaterina. Reflec ii pe marginea unui


portret : [ despre pictorul Valentin leahetko ] / Ecaterina
Vi nevski // Curierul de sear . – 1997. – 21 ian.; Ve er.
Chi in u. – 1997. – 21 ânv.

78 Muzic

331.Baraban⋅⋅ikova, Natal'â. Vivat maestro ! : [ φbil.


koncert v est' diri era Efima Bogdanovskogo ] / Natal'â
Baraban⋅ikova // Nezavisimaâ Moldova. – 1997. – 22 ânv.

332.Batcu, Ion. Muzica popular – expresie a umanit ii


i a societ ii : [ referitor la crea ia maestrului Nicolae Botgros ]
/ Ion Batcu // Lit. i arta. – 1997. – 23 ian. – P. 6.

333.Berezovikova, Tat'âna. Zagado nyj i blizkij


Skrâbin : [ o ve ere, posvâ⋅. 125-letiφ kompozitora v Akad.
muzyki im. G. Muzicescu ] / Tat'ana Berezovikova //
Nezavisimaâ Moldova. – 1997. – 17 ânv. – P. 5.
334.Botgros, Nicolae. Nicolae Botgros : "Cîntecul
popular ne înso e te de la na tere pîn la moarte..." : [ dialog cu
instrumentistul ] / consemnare : Anatol Caciuc // Via a satului. –
1997. – 4 ian. – P. 10. – ( Orpheus : ed. tematic ).

335.Chedric, Viorica. Înve nicirea clipelor frumoase : [


referitor la apari ia albumului audio "Rapsozii Moldovei" ] /
Viorica Chedric // Lit. i arta. – 1997. – 1 ian. – P. 6.

336.Cojocari, Valentina. "La Victor" – "inkubator


zvezd" ? : [ beseda s laureatom Me dunar. muz. festivalâ
"Zolotoj lâger" V. Cojocari [ / vela besedu Ekaterina
Zen enko // Kiinev. obozrevatel'. – 1997. – 10 ânv. – P. 4.

337.Dragomir, Constantin. Fenomenul "Folclor" : [


forma ia de muzic popular ] / Constantin Dragomir // Via a
satului. – 1997. – 25 ian. – P. 16.

338.Gheorghe, Tudor. Tudor Gheorghe : "Cînd m v d


cu lacrimi în ochi cîntînd despre noi, ei cred: el nu ne minte. i
eu chiar n-am min it niciodat acest p mînt : [ dialog cu
interpretul i actorul rom. ] / a consemnat Rodica Mahu //
Mesagerul. – 1997. – 31 ian. – P. 7.

339.Gheorghiu, Gheorghe. Lacrima din suflet : în


memoria Doinei i a lui Ion [ Aldea-Teodorovici] / Gheorghe
Gheorghiu // Moldova literar . – 1997. – 22 ian. – ( Supl. al
ziarului "Moldova suveran " ).
340.Iuncu, Rodica. O "Crizantem de argint" pentru
toate vârstele : [ referitor la Festivalul de roman cu acela i titlu
de la Timi oara ] / Rodica Iuncu // Flux. – 1997. – 31 ian. – P. 6.

341.Kompaktov, I. S facem bilan ul, fra ilor ! : [ rosh-


1996 ] / I. Kompaktov // Patria tân r . – 1997. – 18 ian. – P. 7. ;
Molodez' Moldovy. – 1997. – 18 ânv. – P. 11.

342.La 17 ani, Mariana Izman câ tig Premiul III la


Rotterdam [ Olanda : concursul int. de pian "Eduard Flipse" ] //
Flux. – 1997. – 3 ian. – P. 2.

343.Latî ev, Anatol. "Visul meu e s construiesc o


biseric în satul natal" : [ dialog cu interpretul de muz. popular
A Latî ev, artist emerit din Moldova )] a consemnat Ion Proca //
Glasul na iunii. – 1997. – 15 ian. – P. 11.

344.Mor ra , Mihai. Viorica Moraru : [ laureat a


festivalului "Crizantema de argint", Tîrgovi te ] / Mihai
Mor ra // Via a satului. – 1997. – 4 ian. – P. 10.

345.Munteanu, Mihai. Miracolul prin care ne-am reg sit


: dialog cu M. Munteanu, artist al poporului, laureat al Premiului
de Stat, pre edinte al Festivalului-concurs "Crizantema de
argint" / interviul a fost realizat de Mihai Mor ra // Via a
satului. – 1997. – 25 ian. – P. 4. – ( Ed. spec. : Caiete de cultur ;
Nr 56 : Crizantema de argint ).

346.Sire eanu, Cezar. Franz Peter Schubert – 200 de ani


de la na tere : [ compozitorul austriac ] / Cezar Sire eanu //
Libertatea. – 1997. – 29 ian. – P. 7.
347.Stolâr, Zinovij. Prizvanie k tvor estvu i dobru : k
60-letiφ kompozitora A. Sokirânskogo / Zinovij Stolâr //
Nezavisimaâ Moldova. – 1997. – 14 ânv.

348.Suruceanu, Ion. Prazdnik Svâtogo Iona i moldavskij


Celentano : [ beseda s pevcom, nar. art. Resp. Moldova I.
Suruceanu ] / vela besedu Ekaterina Zen enko // Ki in.
obozrevatel'. – 1997. – 31 ânv. – P. 5.

349.Tornea, N. Baran Traian, Zφzφka, million dollarov i


ryb'â euâ : [ o Liubomire Iorga, muzykante i mastere nar.
muz. instrumentov ] / N. Tornea // Kiin. novosti. – 1997. – 1
ian. – P. 3.

79 Divertismente. Jocuri.
Sport

791 Divertismente i spec-


tacole publice

792 Teatru

350.Bazatin. Ion. i viers de dor, i iure de dans : [


ansamblul de cîntece i dansuri "Veselia" la cele patru decenii de
activitate ] / Ion Bazatin // Moldova literar . – 1997. – 15 ian. – (
Supl. al ziarului "Moldova suveran " ).

351.B trînu, Nicolae. "Inoxidabilul" b l ean Colea


R utu" : [ actor de teatru i cinema ( România ) ] / Nicolae
B trînu // Curierul de sear . – 1997. – 21 ian.; Ve er. Chi in u.
– 1997. – 21 ânv.

352.Cemortan, Leonid. "Apus de soare" la Teatrul


"Mihai Eminescu" : [ referitor la premiera spectacolului i
dramei istorice cu acela i nume de B. t. Delavrancea, regizoare
Nicoleta Toia ( Bucure ti ) ] / Leonid Cemortan // Lit. i arta. –
1997. – 30 ian. – P. 6.

353.Cincilei, Gheorghe. Ion Luca Caragiale în Basarabia


: [ opera dramaturgului în repertoriul teatrului basarabean
postbelic ] / Gheorghe Cincilei // ara. – 1997. – 21 ian.

354.Ciobanu, Vlad. "Zal zatih. Â vyel na podmostki..."


: [ interv'φ s akterom teatra "Luceaf rul" V. Ciobanu ] / vel
interv'φ M. Drejzler // Nezavisimaâ Moldova. – 1997. – 24 ânv.
– P. 5.

355.Ciocanu, Anatol. Teatrul Na ional Eminescu din


Chi in u – acas , la Bucure ti la Odeon... / Anatol Ciocanu //
Glasul na iunii. – 1997. – 15 ian. – P. 14.

356.Fusu, Dumitru. Dumitru Fusu – un romantic


însingurat : [ dialog cu actorul ] / a dialogat Galina Cotelea //
P mînt i oameni. – 1997. – 11 ian. – P. 4; Zemlâ i lφdi. – 1997.
– 11 ânv. – P. 4.

357.Fusu, Dumitru. i, probabil, minunea nu poate s


in prea mult : interviu cu D. Fusu, actor, regizor, interpret de
muzic folk, personalitate marcant în cultura noastr / a
consemnat Vasile Rotaru // S pt mîna. – 1997. – 3 ian. – P. 20 -
21.

358.Fusu, Mihai. Top teatru-'96 : ( reflec ii i sugestii ) /


Mihai Fusu // Lit. i arta. – 1997. – 23 ian. – P. 6.

359.Josu, Alexandru. Actor : [ interviu cu dl A. Josu,


dir. Teatrului "Luceaf rul" ] // Curierul de sear . – 1997. – 13
ian.; Ve er. Chi in u. – 1997. – 13 ânv. – ( Vreau s fiu... ).

360.Mihailov, Eduard. Cel mai bun actor al anului : [


Vlad Ciobanu ( "Luceaf rul" ) ]; Cea mai bun actri a anului :
[ Silvia Lucu ( "Mihai Eminescu" ) ]; Cel mai bun regizor al
anului : [ Petru Vutc r u ( "Eugene Ionesco" ) ]; Cel mai bun
spectacol al anului : [ "Voci în lumina orbitoare" ( "Eugene
Ionesco" ) ] / Eduard Mihailov // Flux. – 1997. – 3 ian. – P. 10.

361.Munteanu, Mihail. Chiar i directorul vine cu


pantofii subsuoar : [ dir. gen. al Teatrului de Oper i Balet
despre situa ia social-economic a inst. pe care o conduce ] /
Mihail Muntean; a consemnat Iurie Balan // Vocea poporului. –
1997. – 21 ian. – P. 8; Golos naroda. – 1997. – 21 ânv. – P. 8.

362.Munteanu, Mihail. "Cred c am ajuns la vârsta când


cunosc teatrul din interior : [ dialog cu tenorul M. Munteanu, dir.
gen. i dir. artistic al Operei Na . Chi in u ] / interviu de Rodica
Iuncu // Flux. – 1997. – 24 ian. – P. 7.

363.Munteanu, Mihail. Zaglavnaâ – partiâ direktora


teatra – poru ena Mihailu Munteanu : [ interv'φ solista i dir.
Na . opery "Chi in u" ] / vel interv'φ M. Drejzler // Nezavisimaâ
Moldova. – 1997. – 3 ânv. – P. 5.

364.Proca, Pavel. Teatrul este o coal unde-nve i râzând


voios... / Pavel Proca // Patria tân r . – 1997. – 11; 18 ian. – P.
15; 25 ian. – P. 13.

365.Uzun, Elena. "Rigoletto" v ispolnenii sorakaletnih : [


o vozobnovl. spektakle Na . Opery "Chi in u" ] / Elena Uzun //
Mold. vedomosti. – 1997. – 25 ânv. – P. 7.

366.Vutc r u, Petru. Ei au fost în Japonia : [ despre


turneul Teatrului "Eugene Ionesco" cu spectacolul "A teptîndu-l
pe Godot" : interviu cu P. Vutc r u, regizor ] / pentru
conformitate Irina Nechit // Lit. i arta. – 1997. – 16 ian. – P. 6.

367.Vutc r u, Petru. Petru Vutc r u : Dac dispar,


c uta i-m într-o pu c rie din Paris..." : [ dialog cu dir. Teatrului
"Eugene Ionesco" ] // Flux. – 1997. – 17 ian. – P. 12 – 13.

794 Jocuri de mas

268.Bologan, Viorel. În str in tate e mai bine ca acas ?


: [ dialog cu V. Bologan, personalitatea ahului autohton ] / a
consemnat Miroslav Primovici // S pt mîna. – 1997. – 24 ian. –
P. 25.

796/799 Educa ie fizic .


Sport
369.Cheptene, Ion. Ion Cheptene : "Tekvondo – put' k
soverenstvu, put' k Bogu..." : [ beseda s prezid. Federacii
tekvon-do GTF Resp. Moldova I. Cheptene ] / vel besedu
Eduard Ciobanu // Mold. vedomosti. – 1997. – 25 ânv. – P. 8.

370.Ciobanu, Eduard. NOK Moldovy vybral prezidenta


: [ po materialam besedy s prezidentom NOK Moldovy Efimom
Josanu ] / Eduard Ciobanu // Mold. vedomosti. – 1997. – 25 ânv.
– P. 8.

371.Ilinciuc, Mihail Ion. Personalit i în dialog cu


Andrei Loghin : [ interviu cu dir. Clubului Sportiv Rep.
"Olimpia" al Ministerului Înv mîntului, prof. M. I. Ilinciuc ] //
Juventus. – 1997. – 25 ian.

372.Josanu, Efim. Atlanta pozadi, S em pridem v


Sydney ? : [ ob olimp. dvi enii v Moldove ] / Efim Josanu //
Nezavisimaâ Moldova. – 1997. – 14 ânv.

373.Juravschi, Nicolae. La mai mult i la mai mare : [


dialog cu N. Juravschi, campion al jocurilor Olimpice la Atlanta
] / a consemnat Igor Volni chi // Juventus. – 1997. – 25 ian. – P.
10.

374.Juravschi, Nicolae. Nicolae Juravschi : "Cine- i va


aduce aminte de mine în 2000?" : [ dialog cu campionul olimpic
la proba canoe-dublu ] / a dialogat Ion Robu // Flux. – 1997. –
17 ian. – P. 11.
375.Manoil, Alexandru. Sol arid în pepinierele sportului
de performan : [ la Cahul ] / Alexandru Manoil // Moldova
suveran . – 1997. – 30 ian.

376.Polkanov, Vladimir. Trudnye polety malen'kogo


mâ a : [ o probl. razvitiâ nastol. Tennisa v Moldove ] / Vladimir
Polkanov // Nezavisimaâ Moldova. – 1997. – 15 ânv.

377.Primovici, Miroslav. Împ carea vin n-are... :


preg tirea sportivelor din Moldova pentru Olimpiada din Sydney
/ Miroslav Primovici // S pt mîna. – 1997. – 24 ian. – P. 24.

378.Primovici, Miroslav. Prima punte în drumul spre


Sydney : [ preg tirea sportivilor din Moldova pentru Olimpiada
din Sydney ] / Miroslav Primovici // S pt mîna. – 1997. – 10
ian. – P. 23; 17 ian. – P. 24.

379.Pytov, A. Kto dev ât vyvodit v mastera : [ o ternere


en. sbornoj Moldovy po basketbolu Anatolii Petrosâne ] / A.
Pytov // Nezavisimaâ Moldova. – 1997. – 29 ânv.

380.Robu, Ion. O fragil lec ie de democra ie :


diplomatul Efim Josanu a fost reales în postul de pre edinte al
CNO / Ion Robu // Flux. – 1997. – 24 ian. – P. 8.

381.Ry
nâk, Boris. ... A nazyvaetsâ olimpijskoj : [
rasskaz zam. dir. Olimp. akad. ] / Boris Rynâk; zapisal Evgenij
Marian // Nezavisimaâ Moldova. – 1997. – 31 ânv. – P. 8.
382.Skrâbin, Timofej. Timofej Skrâbin : "V bokse â e⋅e
ne skazal svoe poslednee slovo" : [ beseda ] / besedu vel Eduard
Ciobanu // Mold. vedomosti. – 1997. – 25 ânv. – P. 8.

383.Vatamanu, Vasile. Avem cea mai tân r echip


na ional din Europa : ( interviu cu Vasile Vatamanu,
pre edintele comisiei mass-media a Federa iei Moldovene ti de
Fotbal) // Libertatea. – 1997. – 22 ian. – P. 7.

8 LINGVISTIC . FILOLOGIE.
LITERATUR ARTISTIC

802/809 Limbi individuale

384.irâev, Evgenij. Velikij i mogu ij nu daetsâ v za⋅ite


: [ beseda s zam. dir. In-ta rus. âz. im. V. V. Vinogradova RAN
E. N. irâevym ] / besedu vel Igor' Beldinskij // Literator. –
1997. – Ânv. ( Nr 1 ). – P. 6.

805.90 Limba român

385.Ionide, D. Lexicul figurat al limbii române / D.


Ionide // Lit. i arta. – 1997. – 23 ian. – P. 7.

386.Vart , I. Ion Nistor i Basarabia : [ istoric


bucovinean despre toponimia basarabean ] / I. Vart // Lit. i
arta. – 1997. – 9 ian. – P. 3. – An. : [ scrisoarea adresat Dir.
Instruc iunii publice dl t. Ciolanu. 26 apr. 1918 ]
387.Voicu, Gheorghe. Cum s recep ion m legile ? : [
aspect termenologic ] / Gheorghe Voicu // Lit. i arta. – 1997. –
16 ian. – P. 3.

82 Literatura artistic .
tiin a literaturii

820/89 Literaturi individuale

820 Literatura englez

388.Maugham, Somerset. elovek so ramom : [


rasskaz ] / Somerset Maugham; per. s angl. V. Akenazi //
Literator. – 1997. – Ânv. ( Nr 1 ). – P. 7.

389.Sandberg, Charles. Vybor : [ stihi ] / Charles


Sandberg; per. s angl. I. Kakina // Literator. – 1997. – Ânv. (
Nr 1 ). – P. 10.

820(73) Literatura ame-


rican

390.Ritchy, Jack. Argumente solide : [ povestire : trad.


din engl. ] / Jack Ritchy // Diminea a. - 1997. – 22 ian.

391.Ritchy, Jack. Veskie argumenty : [ rasskaz ] / Jack


Ritchy // Utro. – 1997. – 20 ânv.

392.Vonnegut, Kurt. Carrison Bergeron : [ rasskaz ] /


Kurt Vonnegut // Molode ' Moldovy. - 1997. – 11 ânv. – P. 12.
830(436) Literatura austriac

393.Kafka, Franz. Considera ii / Franz Kafka // Via a


satului. – 1997. – 4 ian. – P. 12.

839.8 Literatura danez

394.Andersen, Hans Christian. Omul de z pad : [


fragm. ) poveste / H. Chr. Andersen // Via a satului. – 1997. – 18
ian.

840 Literatura francez

295.Carlos, Starling Cassio. Este Cioran un "tr d tor" al


limbii române sau un "cuceritor" al limbii franceze ? : Cassio
Starling Carlos despre op. cioranian i rezonan a ei în Brazilia /
convorbire consemnat de Valentin Diaconu // Flux. – 1997. –
17 ian. – P. 14.

296.Delagar , Aurel. "Eul mistic" al lui Cioran / Aurel


Delagar // Moldova literar . – 1997. – 29 ian. – ( Supl. al
ziarului "Moldova suveran " ).

850 Literatura italian

397.Michelangelo Buonarroti. Mai pot s cred acum, la


c runte e : [ versuri ] / Michelangelo Buonarroti: prez. i trad. de
Iuliu Cârchelan // Patria tân r . – 1997. – 11 ian. – P. 11.

859.0 Literatura român


398.Alecsandri, Vasile. Hora Unirii : [ versuri ] / Vasile
Alecsandri // Glasul na iunii. – 1997. – 15 ian. – P. 1.

399.Alexandru, Ioan. Buna-vestire : [ versuri ] / Ioan


Alexandru // Glasul na iunii. – 1997. – 1 ian. – P. 8.

400.Barbu, Vasile. Luminoasa Na tere : [ versuri ] /


Vasile Barbu // Glasul na iunii. – 1997. –1 ian. – P. 8.

401.Basarab Tibereanu, Alfred. Miniatur de iarn : [


versuri ] / Alfred Basarab Tibereanu // Moldova literar . – 1997.
– 15 ian. – ( Supl. al ziarului "Moldova suveran " ).

402.Caragiale, Ion Luca. Lan ul sl biciunilor : [


povestire ] / Ion Luca Caragiale; cuv. introd. De Arcadie
Evdo enco // Lit. i arta. – 1997. – 23 ian.

403.Caranica, Nicolae. Cr ciunul meu : [ versuri ] /


Nicolae Caranica // Glasul na iunii. – 1997. – 1 ian. – P. 8.

404.Ciurunga, Andrei. Cîntec de leag n în noaptea


Cr ciunului : [ poem din vol. " Poeme cu umbre de gratii",
Bucure ti, 1996 ] / Andrei Ciurunga // Florile dalbe. – 1997. –
16 ian. – P. 8.

405.Ciurunga, Andrei. Rug ciunea timpului: [ versuri] /


Andrei Ciurunga // Glasul na iunii. – 1997. – 1 ian. – P. 8.

406.Ciurunga, Andrei. Visul: Turnul din Pisa;


Compensa ie; Odisee; Pe limba noastr ; Privatizare;
Somnoroase santinele; Eternitate; Acord în Parlament; S mori
de bine; Contraste : [versuri]: (din vol. "Invita ie la haz") /
Andrei Ciurunga; cuv. introd. De Gheorghe Gheorghiu // Patria
tân r . – 1997. – 11 ian. – P. 14.

407.Co buc, George. Colind tori : [ versuri ] / George


Co buc // Glasul na iunii. – 1997. – 1 ian. – P. 8.

408.Cruceanu, tefan. Mo Cr ciun cu plete dalbe : [


versuri ] / tefan Cruceanu // Glasul na iunii. – 1997. – 1 ian. –
P. 8.

409.Doctoreanu, Isidor. Hronic silvano-moldo-vlah;


Ultima rug a poetului : [ versuri ] / Isidor Doctoreanu // Lit. i
arta. – 1997. – 16 ian. – P. 3.

410.Eminescu, Mihai. Aupres des peupliers impairs...:


[poezie ] / Mihai Eminescu; trad. în fr. de Sergiu Gu u // F clia.
– 1997. – 11 ian. – P. 8.

411.Eminescu, M. Colinde, colinde ! / M. Eminescu //


Vocea poporului. – 1997. –1 ian. – P. 5; ara. – 1997. – 14 ian.

412.Eminescu, Mihai. Copii eram noi amîndoi... : [


versuri ]; Cuget ri / Mihai Eminescu // Luceaf rul. – 1997. – 14
ian

413.Eminescu, Mihai. Cuget ri / Mihai Eminescu //


Glasul na iunii. – 1997. – 15 ian. – P. 1.
414.Eminescu, Mihai. Dintre sute de catarge; Od : [
versuri ] / Mihai Eminescu // Patria tân r . – 1997. – 11 ian. – P.
1, 10.

415.Eminescu, Mihai. Doina : [ versuri ] / Mihai


Eminescu // Mesagerul. – 1997. – 10 ian. – P. 1.

416.Eminescu, Mihai. Gloss ; La steaua; Od : [ versuri


] / Mihai Eminescu // Libertatea. – 1997. – 15 ian. – P. 7.

417.Eminescu, Mihai. Imperator i proletarii : [ stihi : per.


s rum. ] / Mihai Eminescu // Zemlâ i lφdi. – 1997. – 11 ânv.– P.
4.

418.Eminescu, Mihai. Împ rat i proletar : [ poem ] /


Mihai Eminescu // P mînt i oameni. – 1997. – 11 ian. – P. 4.

419.Eminescu, Mihai. O ma mere... = O, mam ...; O


reste = O, r mîi; Si j' avais = De-a avea : [ versuri ] / Mihai
Eminescu; trad. din lb. fr. de Sergiu Gu u // Lit. i arta. – 1997. –
16 ian. – P. 5.

420.Eminescu, Mihai. Rug ciune : [ versuri ] / Mihai


Eminescu // Curierul ortodox. – 1997. – 16 - 31 ian. – P. 5.

421.Eminescu, Mihai. Scrisoarea III : [ poem ] : ( fragm.


) / Mihai Eminescu // Moldova literar . – 1997. – 15 ian. – (
Supl. al ziarului "Moldova suveran " ).
422.Eminescu, Mihail. Snova ma ty pokidaφt : [ stihi :
per. s rum. ] / Mihail Eminescu // Molode ' Moldovy. – 1997. –
11 ânv. – P. 1.

423.Eminescu, Mihai. Svidanie; No gde e my ? : [ stihi


: per. s rum. ] / Mihai Eminescu // Utro. – 1997. – 22 ânv.

424.Eminescu, Mihai. Si le temps passe...=De-or trece


anii...; Les oiseaux ensommeilles...=Somnoroase p s rele...; Si
jamais...= i dac ...; Mais tu ne viens=De ce nu vii : [ poezii ] /
Mihai Eminescu; în fr. de Sergiu Gu u // Moldova literar . –
1997. – 15 ian. – ( Supl. al ziarului "Moldova suveran " ).

425.Farago, Elena. În ajunul Cr ciunului : [ versuri ] /


Elena Farago // Glasul na iunii. – 1997. – 1 ian. – P. 8.

426.Farago, Elena. "Mo Cr ciun în noaptea asta...";


"Dac -mi aplec smerit genunchii..." : [ versuri ] / Elena Farago //
Via a satului. – 1997. – 18 ian. – P. 12.

427.Fundoianu, Barbu. Priveli ti; Her a; Rug simpl ;


oca : [ versuri ] / Barbu Fundoianu // Tineretul Moldovei. –
1997. – 4 ian. – ( Supl. literar : Brumar, Nr 7 ).

428.Kar, Lucre ia. Cr ciun multicolor : [ eseu ] /


Lucre ia Kar // Curierul ortodox. – 1997. – 1 - 15 ian. – P. 6.

429.Labi , Nicolae. Iarna : [ versuri ] / Nicolae Labi //


Florile dalbe. – 1997. – 16 ian. – P. 1.
430.Labi , Nicolae. Sunt spiritul adîncurilor : [ versuri ] /
Nicolae Labi // Patria tân r . – 1997. – 18 ian. – P. 1.

431.Manolescu, Mircea. Confort citadin : [ versuri ] /


Mircea Manolescu // Vocea poporului. – 1997. – 14 ian. – P. 8.

432.Opri , Tudor. Joc de iarn : [ versuri ] / Tudor Opri


// Florile dalbe. – 1997. – 30 ian. – P. 1.

433.Popa , Nicolae. Golovastiki : [ stihi ] / Nicolae Popa


// Molode ' Moldovy. – 1977 . – 25 ânv. – S. 12.

434.Vl hu , Alexandru. Cârmacii : [ versuri ] /


Alexandru Vl hu // Lit. i arta. – 1997 . – 30 ian . – P.1.

435. Voiculescu, Vasile. Simplicitate : [ versuri ] / Vasile


Voiculescu // Glasul na iunii. – 1997. – 1 ian.– P.8.

436. Vicol , Sterian. Jurnal nocturn / Sterian Vicol //


Glasul na iunii. – 1997 . – 15 ian. – P.15. – Contin.: Începutul :
Iunie ( Nr 21 ), 1996.

859. 0. 09 Critic i istorie


literar
(Vezi de asemenea NrNr 58, 591)

437. Colac, Tudor. Aceast lung poveste a vorbei…:


bicentenar Anton Pann - memorie cultural i spiritual / Tudor
Colac // Via a satului. – 1997. – 25 ian. – P.14.
438. Goma, Paul. Gherla – o pledoarie : [m rturisirile aut.
Referitor la publicarea c r ii cu acela i titlu la ed. Gallimard,
Fran a, 1976 ] / Paul Goma ; surse foto : Andrei Vartic, Mihai
Potârniche // S pt mîna .– 1997. – 10 ian.

439. Goma, Paul. Paul Goma r spunde s pt mânal la


întreb rile lui Dinu Mihail //Moldova literar . – 1997 . – 29 ian
. – ( Supl. al ziarului "Moldova suveran " ).

440. Martin, Mircea. Disentimentul sau demistificarea


naturii : [referitor la crea ia lui Barbu Fundoianu, poet român] /
Mircea Martin // Tineretul Moldovei .– 1997.– 4 ian. – ( Supl.
literar : Brumar , nr.7 ).

441. Paleologu, Alexandru. Ra ionalism existen ial i


contemplativ : [ al lui Paul Zarifopol , critic literar român ] /
Alexandru Paleologu // Tinerimea Moldovei .– 1997 . – 4 ian. –
( Supl. literar : Brumar , nr.7 ).

442. Pop, Ioan. Un dialog cu Ioan Pop, pre edintele


cenaclului epigrami tilor clujeni – "Satiricon" / a dialogat i a
selectat Efim Tarlapan //Lit. i arta. – 1997. – 16 ian. – P.8.

443. Sorescu, Marin. "Â ne otkazyvalsâ ot liriki, éto lo


parallel'no" : [interv'φ pisatelâ M. Sorescu : iz urn. "Exculsiv-
magazin", fevr. 1996] / interv'φer Gabriela Tranciuc-Neac u;
per. s rum. Marianny Lomako //Literator . - 1997 . - Ânv. ( Nr 1
) . – P. 3.
444. Ungureanu, Octavian. G. V. Madan a locuit pe
strada Crinului : [câteva date despre scriitor ] / Octavian
Ungureanu // Lit. i arta . – 1997 . – 9 ian. – P. 6.

445. Vi niec, Matei. Matei Vi niec : "Artistul execut


ordinul divin" : [dialog cu dramaturgul] / a consemnat Irina
Nechit // Lit. i arta .– 1997 . – 9 ian . – P. 6.

Ion Luca Caragiale – 145


ani de la na tere

446. Br ni teanu, B. O evocare pu in cunoscut / B.


Br ni teanu // Via a satului . – 1997 . – 4 ian . – ( Ed. spec. :
Caiete de cultur ; Nr 55 : I. I. Caragiale ).

447. C linescu , George. Pur pretext de înveselire /


George C linescu // Via a satului . – 1997 . – 4 ian. – P. 6. – (
Ed. spec. : Caiete de cultur ; Nr 55 : I. L. Caragiale ).

448. Cimpoi , Mihai. Demiurgul / Mihai Cimpoi // Via a


satului . – 1997 . – 4 ian . – P. 6 . – ( Ed. spec. : Caiete de
cultur ; Nr 55 : I. L. Caragiale ).

449. Ibr ileanu , G. Singurul personaj simpatic / G.


Ibr ileanu // Via a satului . – 1997 . – 4 ian. – ( Ed. spec. :
Caiete de cultur ; Nr 55 : I. L. Caragiale ).

450. Mih ilescu , Dan C. Monocromia m tii / Dan C.


Mih iescu // Via a satului . – 1997 . – 4 ian . – P. 8 . – ( Ed.
spec. : Caiete de cultur ; Nr 55 : I. L. Caragiale ).
451. St nescu , Nichita. Geometria la Caragiale / Nichita
St nescu // Via a satului . – 1997 . – 4 ian . – (Ed. spec. : Caiete
de cultur ; Nr 55 : I. L. Caragiale ).

Mihai Eminescu , 147 ani de


la na tere

452. Botezatu, Eliza. Suflet devenit Poet // Moldova


literar . – 1997. – 15 ian. – ( Supl. al ziarului "Moldova
suveran " )

453. Busuioc, Leonid. Poetica lui Eminescu / Leonid


Busuioc // Diminea a. – 1997. – 22 ian.

454. Buza i, Ion. O poezie inedit a lui Eminescu despre


Andrei Mure anu / Ion Buz i // Lit. i arta. – 1997. – 16 ian. –
P. 4.

455. Cernobai , Vasile. Eminescu i Universul / Vasile


Cernobai // Lit i arta. – 1997 . – 16 ian. – P. 5.

456. Cimpoi , Mihai. Eminescu, poetul – nepereche al


fiin ei : dialog N. Busuioc ( Ia i ) – Mihai Cimpoi ( Chi in u ) //
Lit i arta . – 1997 . – 9 ian . – P. 4.

457. Cimpoi , Mihai. "Tot" i "Unul" : / Mihai Cimpoi //


Lit i arta. – 1997 . – 16 ian . – P. 4.
458. Ciocanu, Ion. Pururi al nostru / Ion Ciocanu // Lit i
arta . – 1997 . – 16 ian . – P. 4.

459. Ciocoi, Gheorghe. Din aceea i carte "Steaua


Eminescu cu acela i dor mistuitor de apari ie / Gheorghe Ciocoi
// Lit i arta . – 1997 . – 9 ian . – P. 4. – Cuprins : Inima;
Amurguri ; Încercare de a defini crea ia; Motiv Eminescu;
Continente de dor; R scruce; Ape; Aproape co mar; Astru cu
chip de om.

460. Cracan , Antonina. Oni oba lubili… / Antonina


Cracan // Nezavisimaâ Moldova . – 1997 . – 15 ânv.

461. Dabija , Nicolae. Mântuirea prin Eminescu / Nicolae


Dabija // Lit i arta . – 1997 . – 9 ian . – P. 1.

462. Doina , tefan Aug. O sintagm : "Neagra


str in tate" / tefan Aug. Doina // Luceaf rul . – 1997 . – 14
ian.

463. Rusu , Nicolae. E⋅e odin hleb : esse / Nicolae Rusu;


per. s rum. avt. // Literator . – 1997 . – Ânv. (Nr 1). – P. 4.

464. Sfîntul prea curat al ghiersului românesc : 147 ani de


la na tere // Glasul na iunii . – 1997 . – 15 ian . – P. 8 - 9. –
Cuprins : M. Eminescu / Ion Agârbiceanu; Eminescu / G.
Ibr ileanu; ie : [versuri] / Tudor Arghezi; Marelui poet / Rafael
Albert; Istorie literar / Geo Bogza; Dou cuvinte numai / Alain
Bosquet; St pînitor de umbre i de lumini…: [versuri] / Leonida
Lari; Japonia nu are un poet de felul lui Eminescu / Sumija
Haruja; Lui Eminescu : [versuri] / Vasile Voiculescu; Eminescu
/ Dumitru Matcovschi; La steaua; Od ; i oare tot n-a i
în eles…; Numai poetul; Odin i poetul : [versuri] / M.
Eminescu.

465. Teleuc , Victor. "Vreme trece, vreme vine!" / Victor


Teleuc //Moldova literar . – 199 . – 15 ian . – ( Supl. al
ziarului "Moldova suveran " ) .

466. Vatamaniuc, D. Eminescu la Viena / D. Vatamaniuc


// Lit. i arta. – 1997. – 9 ian. – P. 4.

859.0 (478.9) Literatura ro


mân din Republica Moldova

467. Anton, Ion. De-a zimbrul; P s ri zboar ?;


Mo tenire; O romani sunt… : [ versuri ] / Ion Anton // Patria
tân r . – 1997 . – 11 ian . – P. 11.

468. Bandalac, Valentina. Ur tura ranului : pentru anul


Taurului, 1997 / a urat : Valentina Bandalac // Glasul na iunii .
– 1997 . – 1 ian . – P. 7.

469. Ba tovoi, tefan. Dumnezeu în cantin ; Rusoaica : [


versuri ] / tefan Ba tovoi // Glasul na iunii. – 1997 . – 1 ian. –
P. 14.

470. Belicov , Serafim. Iertare, lacrimi i blestem : [


versuri ] / Serafim Belicov // Lit i arta. – 1997 . – 16 ian . – P.
5.
471. Belicov , Serafim. Ur tur / Serafim Belicov //
Moldova suveran . – 1997. – 1 ian.

472. Bivol , Efim. Rug ciune : [ versuri] / Efim Bivol //


Florile dalbe. – 1997. – 30 ian. – P. 7.

473. Bivol , Efim. Sem natul cumetrei : [ versuri ] /Efim


Bivol // Florile dalbe. – 1997. – 1 ian. – P. 8
.
474. Bl naru , Gheorghe. Plugu orul / Gheorghe Bl naru
// Florile dalbe. – 1997. – 1 ian. – P. 1 - 8.

475. Bojoga , Valeriu. Miercuri : [ versuri ] / Valeriu


Bojoga //Via a satului. –1997. – 4 ian . –P. 9.

476. Cabac, Nistor. "Cînd e cerul pres rat cu stele…";


Marea; Timpul : [ versuri] / Nistor Cabac; cuv. introd. de Tudor
Palladi // Tinerimea Moldovei. – 1997. – 4 ian. – ( Supl. literar
Brumar; Nr 7 )

477. Cazacliu, Aurelia. Vulpea argintie; Vara fetelor


b trîne; "M urc pe una din por ile ora ului…"; Demult;
Surprinde de imagini; "Demult poate trebuia s înv …"; Poate;
Dac toamna : [ versuri ] / Aurelia Cazacliu // Via a satului. –
1997. – 4 ian. – P. 9. – ( Orpheus : ed. tematic ).

478. C rare, Petru. Cu un lupt tor; Una despre unii


b rba i; Bo orogul i buldogul; Între doi vecini de la ar ;
Salarii calculate în viu; Autograf : [ epigrame ] / Petru C rare //
Lit i arta. – 1997. – 30 ian. – P. 8. – ( Fulgere basarabene ).
479. C rare, Petru. O canalie visînd; Vota i cu arma-n
mân ; La neachitarea pensiilor; Unii i al ii; Scrutin - 96; Unui
fals moldovean : [ epigrame ] / Petru C rare // Lit i arta. –
1997. – 1 ian. – P. 8. – ( Fulgere basarabene ).

480. C rare, Petru. Un candidat cu mo ; "Poliglotul";


Unui dezorientat; Vecinul; Un director de coal neobol evic ;
La sosirea lui Ivan : [epigrame] / Petru C rare // Lit i arta. –
1997. – 23 ian. – P. 8. – ( Fulgere basarabene ).

481. Cârchelan, Iuliu. Bun diminea a!; O b bu de


z pad ; Fruntea mamei; Ursule ul; Scrânciobul; Visul : [ versuri
] / Iuliu Cârchelan; cuv. introd. de Tudor Palladi // Florile dalbe.
– 1997. – 1 ian. – P. 8.

482. Cârchelan, Iuliu. Luna; Scufi a Ro ie; Soarele;


Fruntea mamei; Ninsori : poezii-tablouri din cartea în ms.
"Copilul n zdr van" / Iuliu Cârchelan; cuv. introd. de Titus
tirbu // Diminea a. – 1997. – 22 ian.

483. Cârchelan, Iuliu. M doare; Un ultim s rut;


P cat!…; Colind torii : [ versuri ] / Iuliu Cârchelan // Patria
tân r . – 1997. – 18 ian. – P. 11.

484. Cârchelan, Iuliu. Sladost' klu evoj vodicy;


Poslednij zvonok; S dobrym utrom!; Ulitka : [ stihi : per. s rum.
] / Iuliu Cârchelan // Utro. – 1997. – 22 ânv.

485. Chiperi , Ion. Biografie : [ versuri ] / Ion Chiperi //


Via a satului. – 1997. – 4 ian. – P. 9.
486. Ciocanu, Aurel. Sacul cu în elepciune; Partidul Pe
C rare : [ versuri ] / Aurel Ciocanu // Moldova literar . – 1997.
– 29 ian. – ( Supl. al ziarului "Moldova suveran " ).

487. Ciornea, Tamara. O limb dulce i-n eleapt : [


versuri ] / Tamara Ciornea // Lit i arta. – 1997. – 30 ian. – P.
8. – ( Fulgere basarabene ).

488. Codru, Anatol. Acuarel în alb : [ versuri ] / Anatol


Codru // Lit. i arta. – 1997. – 16 ian. – P. 1.

489. Constantinescu, Lidia. Adiere de har; Îndemnul


inimii; Rug ; Graiul nostru; Vatr c tre vatr ; Muguri în floare;
Icoan vie; Ora de dor; Meleag senin; C rarea ta: [ versuri ] /
Lidia Constaninescu // Patria tân r . – 1997. – 25 ian. – P. 12.

490. Diordiev, Ion. Inscrip ii în ajun de An Nou : [ versuri


] / Ion Diordiev // Florile dalbe. – 1997. – 1 ian. – P. 3.

491. Diviza, Ion. Colind pentru Anul Boului; Tînga celor


neale i; Sanghelic ; Dup alegeri; Stat de drept; Electoral : [
epigrame ] / Ion Diviza // Lit i arta. – 1997. – 1 ian. – P. 8.

492. Diviza, Ion. Plîng i cei boga i; Tînga unui so ;


Dilema vie ii; Mutul desident; Epitaf; Înving toarea; Logica
porcului : [ epigrame ] / Ion Diviza // Moldova literar . – 1997.
– 15 ian. – ( Supl. al ziarului "Moldova suveran " ).

493. Diviza, Ion. Postelectoral : fabula puterii ( în flux a-


mora l) / Ion Diviza // Lit i arta. – 1997. – 16 ian. – P. 8.
494. Diviza, Ion. Realism socialist; Dreptatea e la fundul
buzunarului; Miting; Biblic i nu prea; Banii i ciorapii; apul
filozof; În ri oar ; Aluzia iluziei; Regret întârziat : epigrame /
Ion Diviza // Lit i arta. – 1997. – 30 ian. – P. 8.

495. Dragomir, Constantin. Le tilleil de Eminescu =


Teiul lui Eminescu : [ versuri ] / Constantin Dragomir; trad. în
lb. fr. De Sergiu Gu u // Lit. i arta. – 1997. – 16 ian. – P. 5.

496. Dru , Boris. B t lia coco ilor : [ povestire ] / Boris


Dru // Lit. i arta. – 1997. – 1 ian. – P. 4.

497. Dru , Boris. Perfectarea memoriei noastre : [


umoresc ] / Boris Dru // Lit. i arta. – 1997. – 30 ian. – P. 8.

498. Dumbr veanu, Andrei. Casa noastr … de v dan : [


povestire ] / Andrei Dumbr veanu // Lit. i arta. – 1997. – 30
ian. – P. 3.

499. Dumbr veanu, Lumini a. Clarviziunea orbului ;


C limar meteo : [ versuri ] / Lumini a Dumbr veanu // Glasul
na iunii. – 1997. – 1 ian. – P. 14.

500. Enache, Ion. În c utare : [ versuri ] / Ion Enache //


Via a satului. –1997. – 4 ian. – P. 9.

501. Fonari, Victoria. Cuvîntul; Adev r în suflet; Un


zâmbet de copil; Sinceritate : [ versuri ] / Victoria Fonari //
Patria tân r . – 1997. – 11 ian. – P. 10 – 11.
502. Furdui, Galina. Dar tu ai povestea ta?; Farfurie
zbur toare; Escapad ; Cu albinu a : [ versuri ] / Galina Furdui,
des. : Diana vi chi // Florile dalbe. – 1997. – 23 ian. – P. 8.

503. Gafencu, Valeriu. Tr iesc o bucurie : colind de


Cr ciun, scris în închisoare : ( fragm. ) / Valeriu Gafencu //
ara. – 1997. – 10 ian.

504. Gheorghiu, Gheorghe. Darul bunelul : [ povestire ] /


Gheorghe Gheorghiu // Florile dalbe. – 1997. – 16 ian. – P. 8.

505. Holban, Ion. Mozaic din via a noastr : [ noti e ] /


Ion Holban // Lit. i arta. – 1997. – 1, 3 ian. – P. 8.

506. Iachim, Doina. Pentru el : [ versuri ] / Doina Iachim


// Via a satului. – 1997. – 4 ian. – P. 9.

507. Josu, Nina. Eminescu : [ poezie] / Nina Josu; trad. în


lb. fr. de Sergiu Gu u // Lit. i arta. – 1997. – 16 ian. – P. 5.

508. Ladaniuc, Victor. Colind pentru Eminescu / Victor


Ladaniuc // Moldova literar . – 1997. – 22 ian.

509. Madan, Gheorghe. Gr dina cu cire e coapte : [


fragm. dintr-o viitoare carte ] / Gheorghe Madan // Florile
dalbe. – 1997. – 30 ian. – P. 8. – Va urma.

510. Nicula, Emil. Împrumut; Avere; Mascarad ;


Discu ie; Fesul : [ piese, versuri ] / Emil Nicula // Lit. i arta. –
1997. – 1 ian. – P. 8.
511. Nicula, Emil. Înot; Inversare; Prostologie;
Exemplificare; Schimb. Acomodare; E ec; Conjunctura;
Absurditate : epigrame / Emil Nicula // Lit. i arta. – 1997. – 16
ian. – P. 8.

512. Olteanu, Constantin. Nastanet vek; Groby i lesa : [


stihi ] / Constantin Olteanu // Molode ∋ Moldovy. – 1997. – 25
ânv. – P. 12.

513. Pelin, Pavel. Garem : [ rasskaz ] / Pavel Pelin; per. s


rum. Tamary Smundâk // Literator. – 1997. – Ânv. ( Nr 1). – P.
9.

514. Petru ( Arhiepiscop al Chi in ului, Mitropolit al


Basarabiei i Exarh al Plaiurilor ). Colind la Na terea
Domnului nostru Iusus Hristos / Petru, Arhiepiscop al
Chi in ului, Mitropolit al Basarabiei i Exarh al Plaiurilor // Lit.
i arta. – 1997. – 9 ian. – P. 3, 9. – Patimile Domnului.

515. Pl ie u, Raisa. Br du ul : [ povestire ] / Raisa


Pl ie u // Florle dalbe. – 1997. – 16 ian. – P. 4.

516. Popu oi, Victor. În desi , de lumini : [ versuri ] /


Victor Popu oi // Moldova literar . – 1997. – 22 ian. – ( Supl. al
ziarului "Moldova suveran " ).

517. Proca, Iulian. "Hristos a hr nit din cinci pâini…";


"De la via un r spuns…"; "Demult nu mai ninge…" ; "Cu
lacrim -n ochi…" : [ versuri ] / Iulian Proca // Patria tân r . –
1997. – 25 ian. – P. 11.
518. Ra uc, Nelly. Casa blestemat : nuvel / Nelly Ra uc
// Moldova literar . – 1997. – 22 ian. – ( Supl. al ziarului
"Moldova suveran " ).

519. Robot, Alexandru. Într-un parc oarecare; O cioar ;


Sârme de telegraf; Omul de z pad : [ versuri ] / Alexandru
Robot // Luceaf rul. – 1997. – 1 ian.

520. Roman, Mihail. i omul arde ca un rug în munca lui,


i-n d rnicie : [ versuri ] / Mihail Roman // Moldova literar . –
1997. – 29 ian. – ( Supl. al ziarului "Moldova suveran " ). –
Cuprins : Ve nicie; Cade frunza; Fila cronicilor, veche; "Se
culca frunza…"; Cas nou ; Mîn de chirurg; "Departe, departe
de zilele mele…".

521. Romanciuc, Vasile. Eminescu : [ poezie ] / Vasile


Romanciuc, trad. în lb. fr. de Sergiu Gu u // Lit. i arta. – 1997.
– 16 ian. – P. 5.

522. Romanciuc, Vasile. Eminescu; Pove tile lui Ion


Creang ; Cerbul; P pu a vorbitoare : [ versuri din cartea
"Pove tile lui Creang " ] / Vasile Romanciuc // Florile dalbe. –
1997. – 30 ian. – P. 4.

523. Romanciuc, Vasile. Mai v d, mai aud, mai în eleg;


Libertatea cuvîntului, a suferit o victorie : [ versuri ] / Vasile
Romanciuc // Glasul na iunii. – 1997. – 1 ian. – P. 14.

524. Ro ca, Liliana. Arborele poetului : [ eseu ] / Liliana


Ro ca // Patria tân r . – 1997. – 25 ian. – P. 10.
525. Sajin, Lumini a. Zbor de pas re Phenix : [ versuri ] /
Lumini a Sajin // Patria tân r . – 1997. – 18 ian. – P. 11.

526. Sobie chi-Mân scurt , C lin. Întoarcerea etern în


ceva : [ versuri ] / C lin Sobie chi-Mân scurt // Patria tân r . –
1997. – 18 ian. – P. 11.

527. Strâmbeanu, Andrei. Telefonul inutil : [ versuri ] /


Andrei Strâmbeanu // Lit. i arta. – 1997. – 23 ian. – P. 1.

528. Stru , Ion. Autoportret : [ versuri ] / Ion Stru //


Patria tân r . – 1997. – 18 ian. – P. 11.

529. Stru , Ion. Eu; Scrisoare lui Ion Vatamanu la un an


de nefiin …spart : [ versuri ] / Ion Stru // F clia. – 1997. – 11
ian. –P. 6.

530. Stru , Ion. M-am s dit între Cruce i piatr … : [


versuri ] / Ion Stru // Moldova literar . – 1997. – 22 ian. – (
Supl. al ziarului "Moldova suveran " ). – Cuprins : Un fel de
colind; Permite-mi; Biseric ; Senza ie de toamn ; "Dup
întreb rile tale…"; "Tr iesc…"; Toamn modelat de noi.

531. alari, Ariadna. Nulla dies sine linea : file de jurnal


/ Ariadna alari // Moldova literar . – 1997. – 22, 29 ian.

532. Tarlapan, Efim. De ce sînt s raci viticultorii


basarabeni; Lingvistul; Costumul meu na ional; Postelectoral ;
P dure suburban ; Tranzi ia; Ruga lui Adam pentru Eva; S-a
dus popa la femei!; Paradox; Pe u a unei clinici; Toamna
epigramistului : [ epigrame ] / Efim Tarlapan // Lit. i arta. –
1997. – 1 ian. – P. 8.

533. Teleuc , Victor. Într-o toamn ro ie cu poetul Vitalie


Tulnic : [ povestire ] / Victor Teleuc // Patria tân r . – 1997. –
11, 18 ian. - P. 12.

534. Trof il , Vasile. Lacrimile lui Mo Cr ciun : [


poveste ] / Vasile Trof il // Moldova suveran . – 1997. – 1 ian.

535. Trube koi, Cleopatra. Te mai iubesc înc foarte


mult… : [ note de c l torie în Italia ] / Cleopatra Trube koi //
Flux. – 1997. – 3 ian. – P. 11.

536. Tuchilatu, Leonard. Arca lui Noe cel mic : poeme


postume / Leonard Tuchilatu; cuv. introd. de Andrei Langa //
Lit. i arta. – 1997. – 30 ian. – P. 5. – Cuprins : "În spume albe
alergau…"; "Cuprinzînd cîmpia…"; " i dac ar fi s fie
somn…"; "Coboar pe stre ini de pal amurg…"; "Cît mai po i
zîmbi…"; E ti tu acum rupt de la toate cele lume ti…; "M
g se ti i aici…"; "Reversul peliculei zilei ce trecu…"; "Umbre
de oameni vii…"; "Mai am un ceas de arjint cu melodii…";
"Palid veselia mea din urm …"; "Nu am a teptat s -mi
aminte ti acum…"; "Respirînd suflarea cald …"; Potop de
cuvinte…; "Sînt în desp r irea…"; "Cum m-am întors înapoi…";
"Lumia, p tat de soare…"; "Am alergat cu voi…"; "Numai
c lca pe undele…".

537. Tudor, tefan. Korol' : [ skazka : per. s rum. ] /


tefan Tudor // Molode ' Moldovy. – 1997. – 18 ânv. – P. 12.
538. Tudor, tefan. Regina : [ povestire ] / tefan Tudor
// Patria tân r . – 1997. – 18 ian. – P.14.

539. Varlaam. P storii; Un gram : [ versuri ] / Varlaam,


monah la M n stirea C priana // Lit i arta. – 1997. – 9 ian. – P.
2.

540. Vatamanu, Ion. Ninge : [ versuri ] / Ion Vatamanu //


Florile dalbe. – 1997. – 23 ian. – P. 4.

542. Vieru, Grigore. Promesse : Leg mânt : [ povestire ]


/ Grigore Vieru; trad. în lb. fr. de Sergiu Gu u // Lit. i arta. –
1997. – 16 ian. – P. 5: Moldova literar . – 1997. – 15 ian. – (
Supl. al ziarului "Moldova suveran " ).

543. Vieru, Grigore. Român este limba noastr : [


versuri ] / Grigore Vieru // Lit. i arta. – 1997. – 9 ian. – P. 1.

544. Zadnipru, Petru. Cuvîntul i gîndul; Un cîntec


tiu…; Nostalgie; A trece : [ versuri ] / Petru Zadnipru; cuv.
introd. de Victor Teleuc // Florile dalbe. – 1997. – 30 ian. – P.
8.

545. Zadnipru, Petru. La prispa casei; "Permis i eu


odat o s cap t…"; A vrea…; i ,lacrima…: [ versuri ] / Petru
Zadnipru // Moldova literar . – 1997. – 15 ian. – ( Supl. al
ziarului "Moldova suveran " ).

546. Zadnipru, Petru. Pa ii mamei; Lemn; Iubitei;


Moldovenii; A trece : [ versuri ] / Petru Zadnipru // Via a
satului. – 1997. – 4 ian. – P. 2.
547. Zadnipru, Petru. Un cântec tiu…; Moldovenii; M
nasc întruna : [ versuri ] / Petru Zadnipru // Patria tân r . –
1997. – 25 ian. – P. 12.

548. Zadnipru, Petru. Moldovenii : [ versuri ] / Petru


Zadnipru; cuv. introd. de Nicolae Dabija // S pt mîna. – 1997.
– 10 ian. – P. 19.

549. Zbârciog, Vlad. "Vino ca o lumin blând de zi….";


Duminica mare; "S rut lacrima ta…"; "Bulg ri de sare topi i…";
"E frig i trist. În suflet se strecoar …"; Pro anima; Zon
denuclearizat ; La ceas de echinoc ii; Ipote ti; Ecologie; Eternul
vis; "Nimic nu mai poate opri evolu ia speciei"; "Ne na tem to i
sub Steaua Eminescu…"; Revino, bade Nichita!.. : [ poeme ] /
Vlad Zbârciog // Lit. i arta. – 1997. – 23 ian. – P. 5.

859.0(478.9).09 Critic i
istorie literar

550. Cârchelan, Iuliu. "T cerea noastr nu e fireasc …" :


interviu cu Iuliu Cârchelan / a intervievat Claudia Partole //
Patria tân r . – 1997. – 18 ian. – P. 10.

551. Corbu, Haralambie. Setea de firesc : cuvînt despre


Iosif Bal an ( 1923 - 1975 ) : [ poetul ] / Haralambie Corbu //
Moldova literar . – 1977. – 29 ian. – ( Supl. al ziarului
"Moldova suveran " ).
552. David, Eugenia. Modest i generoas : [ Eugenia
Margine-Busuioc, traduc toare ] / Eugenia David // Moldova
literar . – 1997. – 29 ian. – ( Supl. al ziarului "Moldova
suveran " ).

553. Dolgan, Mihail. Virtu ile estetice ale "stilului clasic"


: [ referitor la crea ia scriitorului Liviu Deleanu ] / Mihail
Dolgan // Lit. i arta. – 1997. – 1 ian. – P. 5.

554. Ogusevi , A. Odna talantlivaâ izn' : [ o poete Paule


Mihnea ] / A. Oguevi // Nezavisimaâ Moldova. – 1997. – 31
ânv. – P. 5.

555. Palladi, Tudor. "Cetatea de con tiin " a


albastrului… : [ referitor la crea ia poetei T. Brag ] / Tudor
Palladi // Via a satului. – 1997. – 4 ian. – P. 4.

556. Romanciuc, Vasile. Incandescen a "Carte rece" : [


referitor la lansarea vol. de versuri a Irinei Nechit, Cartier, 1997
) din cadrul edin ei Cenaclului "Mihai Eminescu" ( Bibl. O.
Ghibu ) ] / Vasile Romanciuc // Flux. – 1997. – 31 ian. – P. 6.

Poetul Petru Zadnipru, 70


ani de la na tere

558. Belicov, Serafim. Poetul cel din lacrim / Serafim


Belicov // Moldova literar . – 1997. – 15 ian. – ( Supl. al
ziarului "Moldova suveran " ).
559. Celac, Silvia. Atât de tîn r i de neuitat / Silvia
Celac // Lit i arta. – 1997. – 9 ian. – P. 5.

560. Ciocanu, Ion. Descifrarea poetic a destinului / Ion


Ciocanu // Luceaf rul. – 1997. – 14 ian.

561. Ciocanu, Ion. Un alt poet cu satu-n glas / Ion


Ciocanu // Lit. i arta. – 1997. – 9 ian. – P. 5.

562. Ciornea, Tamara. La Sauca Susur – un izvor… /


Tamara Ciornea // Lit. i arta. – 1997. – 9 ian. – P. 5.

563. Dabija, Nicolae. Un om ce suferea de prea mult


suflet / Nicolae Dabija // Lit. i arta. – 1997. – 9 ian. – P. 5.

564. Romanciuc, Vasile. "Cad fulgii ca ni te stele albe,


triste…" / Vasile Romanciuc // Via a satului. – 1997. – 4 ian. –
P. 2.

860 Literatur spaniol

565. Boscan, Juan. Mi-i soarta de iubire : [ versuri ] /


Juan Boscan ; prez. i trad. de Iuliu Cârchelan // Patria tân r . –
1997. – 25 ian. – P. 11.

566. Lopez, Guliermo. Lubov' : [ stihi ] / Lopez


Guliermo // Molode ' Moldovy. – 1997. – 18 ânv. – P. 1.
882 Literatur rus

567. Ahmatova, Anna. "Est' v blizosti lφdej zavetnaâ


certa,…" : [ stihi ] / Anna Ahmatova // Literator. – 1997. – Ânv.
( Nr 1). – P. 10.

568. udin, Viktor. Tema : [ stihi ] / Viktor udin //


Molode ' Moldovy. – 1997. – 25 ânv. – P. 12.

569. Dacenko, Andrej. "Tarakan na holodnoj stene – mne


sku no…"; "Â blesk klinka – ty plamâ sta sve ej …"; Slavnaâ
povest' o sére Lanselote Ozernom; Popytka; " Â pomnu, kogda-
to my ili na grani mirov…"; "Mne prisnilos' , to â polucil
pis'mo…" : [ stihi ] / Andrej Dacenko // Molode ' Moldovy. –
1997. – 11 ânv. – P. 11.

570. Der avin, Gavriila Romanovi . Raznye vina : [


stihi ] / G. R. Der avin // Literator. – 1997. – Ânv. ( Nr 1). – P.
12.

571. Drejzler, M. Drug moldavskih pisatelej : [ k 100-


letiu so dnâ ro d. Valentina Kataeva ] / M. Drejzler //
Nezavisimaâ Moldova. – 1997. – 29 ânv.

572. Dudin, Mihail. Pered novym vekom : [ stihi ] /


Mihail Dudin // Literator. – 1997. – Ânv. ( Nr 1). – P. 1.

573. Hropotinschi, Andrei. Ai, da Savostin, ai da


molodec : [ poetul Nicolai Savostin la 70 de ani ] / Andrei
Hropotinschi // Moldova suveran . – 1997. – 1 ian.
574. Kac, Irina. elovekolφb : [ rasskaz ] / Irina Kac //
Literator. – 1997. – Ânv. ( Nr 1 ). – P. 8.

575. Kataev, Valentin. Kre⋅enie mladencev v Costan e : [


iz povesti "Kubik" ] / Valentin Kataev // Literator. – 1997. –
Ânv. ( Nr 1). – P. 2.

576. Korkina, Alla. Russkaâ en⋅ina; Dua; Zvezda


rozoreniâ; Lubov' : [ stihi ] / Alla Korkina // Nezavisimaâ
Moldova. – 1997. – 31 ânv. – P. 5.

577. Najdenova, Irina. "Nade da vola, prikryvaφtsâ


stvorki vorot…"; "Mnogoobrazie cvetu⋅ego mira… " : [ stihi ] /
Irina Najdenova // Literator. – 1997. – Ânv. ( Nr 1). – P. 9.

578. Nemcinov, Gennadij. Lukavoe naputstvie : ( otr. iz


povesti "Ot tret'ego lica" ) / Gennadij Nemcinov // Nezavisimaâ
Moldova. – 1997. – 10 ânv. – P. 5.

579. Nemcinov, Gennadij. Mamino plat'e : [ rasskaz ] /


Gennadij Nemcinov // Literator. – 1997. – Ânv. ( Nr 1 ) . – P. 8.

580. Pasternak, Boris. Edinstvennye dni : [ stihi ] / Boris


Pasternak // Literator. – 1997. – Ânv. (Nr 1). – P. 1.

581. Polu in, Vladimir. Cerkov' : [ stihi ] / Vladimir


Polu in // Molode ' Moldovy. - 1997. - 25 ânv. - P. 12.

582. Savostin, Nicolai. "Luna lui C u " ; Dezghe uri…;


"Adia de la rîu a r coare…"; Lupii; "Noi s get m c-un
submarin…": [ versuri ] / Nicolai Savostin // Moldova suveran .
– 1997. – 1 ian.

583. Skvirenko, Gennadij. Ho u razobrat'sâ v Rossii… :


[ stihi ] / Gennadij Skvirenko // Literator. – 1997. – Ânv. ( Nr 1
). – P. 8.

584. Vysockij, Vladimir. Korabli : [ stihi ] / Vladimir


Vysockij // Molode ' Moldovy. – 1997. – 25 ânv. – P. 1.

886.7 Literatur bulgar

585. Georgieva-Vorob'eva, Ulia. Kre⋅enie Budzakskoj


pyl'u : [ k 50-letiu poeta, red. bolg. gazety "Rodno slovo" Niko
Stoânova ] / Ulia Georgieva-Vorob'eva // Kiin. novosti. –
1997. – 10 ânv. – P. 1.

586. Stoânov, Niko. Predzimnee; V Bugiake; Âblokopad;


11 iunâ 1961 goda; U pamâtnika Pukinu; Byli e vremena… :
[ stihi ] / Nico Stoânov; per. Eleny Zaslavskoj, Ally Korkinoj,
Aleksandry εnko, Olega estinskogo, Sergeâ Kutanova //
Literator. – 1997. – Ânv. ( Nr 1). – P. 5.

587. Stoânov, Niko. Solnce i hleb : [ otr. iz poemy ] /


Nico Stoânov; avtoriz. Per. s bolg. V. Viktorova // Kiin.
novosti. – 1997. – 10 ânv. – P. 1.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII.
ISTORIE
908 Monografii na ionale
587a. Tudoreanu, Iu. ut' molo e stolicy : [ Holercani,
Dub sari ] / Iu. Tudoreanu; fotogr.; Valerii Corcimari //
Nezavisimaâ Moldova. – 1997. – 31 ânv. – P. 3.

929 Biografii

Guzun, Igor. Libret de operet , via a lui Tito. – Vezi Nr


589

929.5/.9 Genealogie. Heraldic

588. Dergaci, Nicolae. Informa ii cu privire la stema lui


Petru Movil în istoriografia rus / Nicolae Dergaci // Curierul
de sear . – 1997. – 13 ian.; Ve ern. Chi in u. – 1997. – 13 ânv.

93/99 Istorie

( Vezi de asemenea Nr 52 )

589. Guzun, Igor. Libret de operet , via a lui Tito : omul


care a fost deopotriv vesel i trist, fascinant i resping tor,
geniu i prost / Igor Guzun // S pt mîna. – 1997. – 17 ian. – P.
3, 12.

89 Istoria Republicii
Moldova
590. Cartea Memoriei // Lit. i arta. – 1997. – 30 ian. –
P. 7. – Cuprins : [ Lista victimelor regimului comunist ];
Hotârîrea Biroului Comitetului Central al Partidului Comunist (
bol evic ) al Moldovei [ din 1 iulie 1949 ]; Lista împuternici ilor
secretarelor CC. i ale Consiliului de mini tri al R. S. S.
Moldovene ti în raione; Preaviz, sau Pledoarie pentru trecut;
Zvonuri, zvonuri… / Constantin Bobeic .

591. Cojocaru, Teodor. Raporturile lui Eminescu cu


intelectualii basarabeni / Teodor Cojocaru // Lit. i arta. – 1997.
– 23, 30 ian. – P. 4.

592. Crihan, Dumitru. 1942 – un român în stepa


Calmuc : [ despre Nicolae Vere teanu, participant la cel de-al
doilea R zboi Mondial ] / Dumitru Crihan // ara. – 1997. – 31
ian.

593. Dabija, Nicolae. GULAG-ul din noi : [ referitor la


con inutul telemaratonului "Clopotni a Memoriei" ( 11.01.97 ) i
ecouri împrejurul ei ] / Nicolae Dabija // Lit. i arta. – 1997. –
16 ian. – P. 1.

594. Ghimpu, Vlad. Rolul social al muzeului de istorie /


Vlad Ghimpu // ara. – 1997. – 21 ian.

596. Harea, Vasile. Atitudinea presei române ti din


Basarabia în preajma unirii : [ din 1918 ] / Vasile Harea // ara.
– 1997. – 10, 17 ian. – Va urma.
597. Harea, Vasile. Conven ia Averescu – Rakovski : (
fragm. din cartea de memorii "Mi carea unionist din Basarabia
în anii 1917 - 1918", care reflect atmosfera tensionat din
vremea unirii Basarabiei cu România ) / Vasile Harea // ara. –
1997. – 31 ian.

598. Lea co, Ion. Ol ne ti pe Nistru : [ tefan Vod : din


ist. satului ] / Ion Lea co // Moldova suveran . – 1997. – 30 ian.

599. Pan îru, Traian. Ion Buzdugan : [ deputat în Sfatul


rii, 1917 - 1918 ] / Traian Pan îru // Libertatea. – 1997. – 29
ian. – P. 7.

600. Pohil , Vlad. M re ia i drama unirilor noastre : [


1859, 1917 ] / Vlad Pohil // Mesagerul. – 1997. – 24 ian. – P.
6.

602. Trof il , Vasile. N du ita : [ Drochia : din istoria


satului ] / Vasile Trof il // Moldova suveran . – 1997. – 21
ian.

603. opa, Tudor. De-ar fi dragoste reciproc : [ satul


R sc ie i, tefan Vod : din ist. satului ] / Tudor opa, Vladimir
Nicu // Moldova suveran . – 1997. – 18 ian.

604. opa, Tudor. Dîrzenia nu cedeaz : [ satul


Chi telni a, Orhei : din ist. satului ] / Tudor opa, Vladimir Nicu
// Moldova suveran . – 1997. – 23 ian. – ( Vetre str mo e ti ).
605. opa, Tudor. Dorul i farmecul ba tinei : [ satul
Vadul-Ra cov, old ne ti : din ist. satului ] / Tudor opa,
Vladimir Nicu // Moldova suveran . – 1997. – 4 ian.

606. opa, Tudor. Seli tea dintre trei iazuri : [


Carahasani, tefan Vod : din ist. satului ] / Tudor opa //
Moldova suveran . – 1997. – 14 ian.

Istoria României
607. Alecsandri ministru de externe în Moldova, sub
Cuza ( 5 ian. – 11 oct. 1859 ) // Glasul na iunii. – 1997. – 15
ian. – P. 13.

608. Pan , Zahu. Unirea Principatelor Române : ( retip.


din "Cuvântul românesc" Nr 234 ) / Zahu Pan // ara. – 1997.
– 24 ian.

609. Pruni oreanu, Mite. Unirea Principatelor / Mite


Pruni oreanu // Glasul na iunii. – 1997. – 15 ian. – P. 13.
INDEX DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE GAZET "

Achi enie, Petre (321), 316 Barb ro ie, Gheorghii 303


Adasc li ei, Mihai 290 Barbu, Vasile 400
Adercay, Felix (58 ) Basarab Tiberianu, Alfred 401
Aerianu, Vlad 298 Ba tovoi, tefan 469
Agârbiceanu, Tudor 464 Batcu, Ion 332
Ahmatova, Anna 567 Bazatin, Ion 350
Albert, Rafael 464 B b l u, Victor 267
Aldea-Teodorovici, Doina B lan, Ioanichie
(339) (Archimandrit) 23
Aldea-Teodorovici, Ion (339) B rbu , Vasile 220
Alecsandri, Vasile 398, (607) B trînu, Ion 141, 300, 314
Alekperov, Vagit 170 B trînu, Nicolae 351
Aleksandrov, N. 164, 206 Belen'kij, Boris 170, 269
Alexandru, Ion 399 Belicov, Serafim 470-71, 558
Andersen, Hans Christian 394 Belova, Ol'ga 322
Andronic, Nicolae 53 Beltei, Tudor 186
Anisonân, Grigorij 97 Berezovikova, Tat'âna 333
Anton, Ion 273, 467 Bistreanu, Gheorghe 143
Apostol, Veniamin 127 Bivol, Efim 472-73
Arghezi, Tudor (58), 464 Bl naru, Gheorghe 474
Arion, Valentin 277 Bobeic , Constantin 98, 590
Askenazi, V. 388 Bodiu, Zosim 144
Axenti, Pavel 301 Bodur, Ilie 129
Bogatu, Petru 54-57, 99
Babici, Tudor 133, 209 Bogdanov, Aleksandr 313
Baciu, Gheorghe 172 Bogdanovskij, Efim (331)
Balaban, Valeriu 288 Bogza, Geo 464
Balan, Iurie 361 Bojoga, Valeriu 475
Balla, Vladimir 285 Bologan, Gheorghe 227, 231-
Bal an, Iosif (551) 232
Bandalac, Valentin 468 Bologan, Viorel 368
Baraban⋅ikova, Natal'â 331 Boran, Semen 136
Bosca, Juan 565
Bosenco, Grigorij 304 Cârchelan, Iuliu 481-84, 550,
Bosquet, Alain 464 565
Bostan, Ion 234 Cârmu, Isai (327)
Botezatu, Eliza 452 Cebotari, Fedor 307
Botgros, Nicolae (332), 334 Celac, Silvia 559
Botin, Tudor 317 Cemortan, Leonid 127, 352
Brag , T. (555) Cernev, Clara 185
Br di teanu, Laura 283 Cernobai, Vasile 455
Br ni teanu, B. 446 Cernomaz, Nicolae 239
Bucia chi, Petru 231 Ce uiev, Visarion 145-46
Budeanu, Gheorghe 56, 201 Chedric, Viorica 335
Buidoleanu, N. 145 Cheptene, Ion 369
Buinciuc, Maria 207 Childescu, Emil 318
Bumbu, Stepan 284 Chiperi, Ion 485
Burov, Eduard 137 Chiriac, Ludmila (246)
Burov, Stefan 24 Chiriac, Petru 215
Busuioc, Leonid 453 Chirilov, Sofia 268
Busuioc, N. 456 Chirtoac , Nicolae 105
Buz i, Ion 454 Cimpoi, Mihai 448, 456-57
Buzil , Boris 24 Ciobanu, Ceslav 147-49
Ciobanu, Eduard 370, 382
Cabac, Nistor 476 Ciobanu, Gr. 221
Caciuc, Anatol 334 Ciobanu, Liliana 167
Capnin, Boris - vezi Kapnin, Ciobanu, Mihail 269
Boris Ciobanu, Vasile 28
Carau , Nicolae 173 Ciobanu, Vlad 354, (360)
Caragiale, Ion Luca 402, (446- Ciocanu, Anatol 58, 355
51) Ciocanu, Aurel 468
Caranica, Nicolae 403 Ciocanu, Ion 8, 458, 560-61
Carlos, Starling Cassio 395 Ciocoi, Gheorghe 459
Ca aveic , Ion 163 Cioran, Emil (395-95)
Cazacliu, Aurelia 477 Cior nic , Rodica 202
C linescu, George 447 Ciornea, Tamara 562
C rare, Petru 478-80 Ciubotaru, Bogdan 119
Ciubuc, Ion 110, (113)
Ciuricov, Serghei 46 David, Anatolie 265
Ciornea, Tamara 487 David, Eugenia 22, 552
Ciurunga, Andrei 404-06 Delagar , Aurel 396
Cobzac, Victor 319 Delavrancea, B. t. (352)
Cocir , Petru 256 Deleanu, Liviu (553)
Codru, Anatol 488 Dergaci, Nicolae 588
Cojocari, Valentina 336 Der avin, Gavrila 570
Cojocaru, Teodor 591 Diaconu, Ion 187
Colac, Tudor 437 Diaconu, Valentina 395
Colesnic, Iurie 292 Diaconu,Vasile 229
Col a, Vasile 59 Dima, Alexandru 168
Conea, Tamara 222 Dim eva, Nata 271
Constantinescu, Emil 100 Diordiev, Ion 490
Constantinescu, Lidia 489 Diviza, Ion 491-94
Copo , Gheorghe 182 Dobrânskij, V. 181
Corbu, Haralmbie 551 Dobrynina, Tat'âna 258, 312
Corcimari, Valerii 281, 310 Doctoreanu, Isidor 409
Costiuc, Tatiana 7 Dodille, Norbert 17, 47
Co buc, Gheorghe 407 Dodu, Gheorghe 270
Cotelea, Galina 356 Doina , tefan August 462
Cozonac, Antonina 460 Dolgan, Mihail 553
Creang , Ion (325) Dombrov, Vasile 226
Crihan, Dumitru 61, 592 Dondφk, Urij 271
Cri an, Alexandr 211 Dragomir, Constantin 337, 495
Cruceanu, tefan 408 Drejzler, M. 354, 363, 571
ubaenko, Dmitrij 60 Druc, Mircea 120
Cucuietu, Sergiu 26, 27 Dru , Boris 131, 496-97
Cucer, Anatol (178) Dubrovschi, Anatol 64
udin, Viktor 568 Duca, Gheorghe 1, 259
Curbet, Vladimir 3 Dudin, Mihail 572
Dumbr veanu, Andrei 498
Dabija, Nicolae 62-63, 461, Dumbr veanu, Lumini a 499
548, 563, 593 Dun reanu, Marius 283
Dacenko, Andrei 569
Efimova, L. 128, 263 Gheorghiu, Gheorghe 242,
Eminescu, Mihai 29, 410-24, 239, 504
(452-66) Ghe u, Emilia 319
Enache, Ion 500 Gilbertson, Kristin 167
Enciu, Nicolai 217 Ghimpu, Vlad 594
Evdo enco, Arcadie 402 Ghi a, Dumitru 1
Godoroja, Rita 216
Farago, Elena 425-26 Golea, Anatol 121
Fedorova, S. 313 Golubciuc, tefan T. 311
Fetescu, Andrei 320 Goma, Paul 438-39
Fetescu, X. 138 Gordeeva, Z. 291
Filip, Iulian 292 Gorincioi, Tamara 302
Fonari, Victoria 501 Gr dinari, Serghei 139
Frankevici, Victor (193) Grebencea, tefan 151, 188
Frei, Pavel 207 Graur, Vasile 285
Frumusachi, Valeriu 122 Grecu, Mihai (326)
Frunz , Ilie 188 Gre u, Gheorghe 180
Frunze, Mihail (204) Grigora enko, Leonid (318)
Ftomovic, Aleksandr 303 Gri⋅enko, Konstantin 101
Fundoianu, Barbu 427, (440) Gri co, Gheorghe 286
Furdui, Galina 502 Grosu, Aurelia 272
Fusu, Dumitru 356-57 Grosu, Gurie (Mitropolit al
Fusu, Mihai 358 Basarabiei) (26)
Grosu, Vasile 12, 140
Galencu, Valeriu 503 Gurevi , Â. 96, 213, 299
Gajvoroniuc, Nadejda 205 Gusleacov, Victor 65
Gamova, Svetlana 101, Gu u, Sergiu 223, 521, 542
Gauga , Petru 213 Gurgan, Iurie 273
G u, Eugenia 205 Guzun, Anatolie 66
Gârl , Eugen 166 Guzun, Igor 241, 589
Gârloveanu, Constantin 310 Guzun, Mihail 14
Gâ u, Iurie 150
Gheorghe, Tudor 338 Hanganu, Ion 212
Georgieva-Vorob'eva, Ulia Harea, Vasile 596-97
585
Haruya, Samija 464 Kar, Lucre ia 428
Hasanov, Sergej 305 Kataev, Valentin (571), 575
Havel, Vaclav 4 Katz, Irina Vezi-Kac, Irina
Hâncu, Nadejda 312 Kiosse, N. 305
Holban, Ion 505 Kitaev, Vladimir 102
Horoih, Elena 189 Kompaktov, I. 341
Horton, Mark 140, 169 Korkina, Alla 576
Hropotinschi, Andrei 51, 106, Kozlov, Urij 103
573 Kuroglu, Stepan 240
Huzun, Gheorghe (323)
Labi , Nicolae 429-30
Iachim, Doina 506 Ladaniuc, Victor 264, 508
Iachim, Ion 226 Langa, Andrei 536
Ibr ileanu, G. 464, 449 Lari, Leonida 464
Ilinciuc, Mihail Ion 371 Latâ ev, Anatol 343
Ionide, D. 385 Lavrent'ev, E. 296
Ionko, T. 219 Lea co, Ion 598
Iorga, Liubomir (349) Leblanc, Michel 152, 159
Iovv, Vasilii 284 Lipcanu, Stan 190
Isac, Gheorghe Gh. (217) Li an, P. T. 299
Iuncu, Rodica 340, 362 Loghin, Vlad 191
Ivaenko, Nade da 189 Lokmanoglu, Perihan 240
Izbu , Zina 328 Lomaco, Marina 443
Izman, Mariana (342) Lopez, Guliermo 566
Loteanu, Emil 127
Jeverdan, Pavel 174 Luchian, Tamara V. 314
Josanu, Efim (370), 372 Lucinschi, Petru 67, 79-81,
Josu, Alexandru 359 (94), 112-13, (115-16)
Josu, Nina 507 Lucu, Silvia (360)
Juravschi, Nicolae 373-74 Lupan, Ilie 71
Kac, Irina 279, 574 Lupu, Marcel 159
Kafka, Franz 393 Madan, Gheorghe 509
Kapnin, Boris 1, 286, 303 Madan G. V. (444)
Kakin, I. 389 Mahu, Rodica 321, 338
Mahu, Vasilij 281
Malane chi, Vasile 30, 31 Monolescu, Mircea 431
Malikova, V. 281 Moraru, Andrei 70
Malraux, Andre 52 Moraru, Dinu 120
Manea, Leonid 274 Moraru, Viorica (344)
Manea, Sergiu 286 Mor ra , Mihai 344-45
Manoil, Alexandru 185, 375 Mostovoi, Valerii 209
Marchitan, Vlad 175 Mo pan, Dumitru 123
Margine-Busuioc, Eugenia Movil , Petru (24, 30, 31, 37,
(552) 39)
Marin, Boris 183 Mucerschi, Victor 205, 301
Marina, Evgenij 381 Munteanu, Mihai 345, 361-63
Martin, Mircea 440 Muravschi, Valeriu 141
Martîniuc, Victor 280, 297 Mustea , Adrian 275
Marulea, Alexei 163 Muzicescu, Gavriil (333)
Marus, Maria 205
Mateevici, Alexei 32 Nae, Aurel 41
Matei, Valeriu 122 Najdenova, Irina 577
Maxim, Alexandru 33 Nazarbaev, Nursultan 103
Maugham, Somerset 388 Nechit, Irina 366, 445, (556)
Melnic, Boris 48 Nedelciuc, Vasil 71
Melnic, Vasile 235 Nederi , Valentin 176
Melnicenco, Ana 224 Negur , Vasile 227
Mereu , Ivan 192 Nem inov, Gennadij 578-79
Michelangelo Buonarroti 397 Nicolau, N. 144
Migulâ S. 153 Nicolescu, Costion 34
Mihail, Dinu 68, 439 Nicu, Vladimir 603-05
Mihail, Viorel 69, 124, 293 Nicula, Emil 511
Mih iescu, Dan C. 450 Novohatnîi, Veaceslav 179
Mihailov, Eduard 360 Nuc , Sergiu 72-75
Mihnea, Paul (554) Odajnik, Semen 322
Mija, Ion 282 Odoleanu, Vasile 268, 274
Mocanu, Sergiu 111 Ognev, Grigore 193
Moiseev, Fedor 303 Ogusevi , A. 554
Moldovan, Dumitru 165 Ol rescu, Vlad 87, 270
Monet, Claude (324)
Olteanu, Constantin 169, 276, Plugaru, Veaceslav 218
308, 512 Pohil , Vlad 324
Opri , Tudor 432 Pohrib, Cristian 78
Osipov, Gheorghij 76 Pokotilov, Evgenij 263
Ou , Ieremia 225 Polkanov, Vladimir 376
Polu in, Vladimir 581
Palade, Gabriel 232 Pop, Ioan 442
Palamar uk, Petr Mihajlovic Popa, Iulius 325
181 Popa, Nicolae 433
Paleologu, Alexandru 441 Popov, A. 148
Palladi, Tudor 481, 555 Popu oi, Ion 289
Pan , Zahu 608 Popu oi, Victor 516
Pann, Anton (437) Postolachi, Calin 267
Panteleev, Kirill 195 Postovan, Dumitru 182-84
Pan iru, Traian 35, 599 Potârniche, Mihai 438
Parks, Jeims 167-68 Potov, Stanislav 280, 297
Partole, Claudia 550 Primovici, Miroslav 368, 377-
Pasanco, Vladimir 129 78
Pasecinic, Constantin 194 Prisacari, Viorel 237
Pasternac, Boris 580 Proca, Ion 197, 343
Pavlicenco, Vitalia 77, 210 Proca, Iulian 38, 517
Pavlova, G. 303, 310 Proca, Pavel 364
Pelin, Pavel 513 Prohorcuk, Aleksej 278
Pelissier, Nicolau 50 Prinu oreanu, Mite 609
Perju, Ion 142 Pytov, A. 379
Petri enko, Alexandr 323
Petrova, Marina 10 Radu, Alexandru 291
Petrovici, Sergiu 236 Ra uc, Nelly 518
Petru (Arhiepiscop al Ravlo, Fedor 310
Chi in ului, Mitropolit al R u, Alexei 8
Basarabiei i Exarh al R u, Gheorghe 245
Plaiurilor) 36, 514 R utu, Colea (351)
Pisov, E. 287 Rutchy, Jack 390-91
Pl ie u, Raisa 515 Robot, Alexandru 519
Robu, Ion 374, 380
Roibu, Nicolae 49 Skvirenko, Gennadij 10, 83,
Roman, Mihail 520 583
Romanciuc, Marina 228, 29 Skrâbin,Timofej 382
Romanciuc, Vasile 521-23, Sliusari, Boris 256
556-64 Slabu, Gheorghe 39
Ro ca, Liliana 524 marov, V. 204
Ro ca, Vladimir 256 mundâk, Tamara 513
Rotari, Evgenij 1 Sobie chi-Mân scurt , C lin
Rotaru, Tatiana 48 526
Rotaru, Vasile 357 Sobor, Mihail 154
Rucan, Lora 326-27 Sochirc , Ion 199
Rudic, Gheorghii 233 Sokirânskij, A. (347)
Russo, Alecu (325) Soltan, Petru (261), 262
Rusu, Nicolae 464 Sorescu, Marin 443
Rynâk, Boris 381 Soroceanu, Chirill 155-56
Snegur, Mircea 84-86
Sandberg, Charles 389 Snegurov, I. 181
Sajin, Lumini a 525 Sulac, Nicolae 87
Salberova, Svetlana 132 Suruceanu, Ion 348
Sandic , Sonea 328 Starâ , Constantin 46
Savostin, Nicolai (573), 582 St nescu, Nichita 451
Sârbu, Andrei (329) St vil , Veaceslav 118
Schubert, Franz Peter (346) Stecuk, Valentin 255
Scobioal , Vsevolod 171 Stejaru, Alex 114, 123
Semenova, Anna 136 Stepanenko, Ivan Alekseevi
Servinovschi, Petru 197 128
Silickaâ, Natalia 183 Stici, Ion 311
Silvestru, Aurelian 228 Stoânov, Nico (585), 586-87
Simbrea, erban 67 Stolâr, Zinovij 347
Sineavski, Natalia 198 Straton, Marcel 279, 315
Sinica, Natalia 11 Strâmbeanu, Andrei 527
irâev, Evgenij 384 Stru , Ion 528-30
Sîrbu, Ion 82 (91) alari, Ariadna 531
chendrea, Alexandru 116
ireteanu, Cezar 346 ranu, Anatol 124
leahetko, Valentin (330) opa, Tudor 603-06
oimaru, Vasile 157 urcanu, Anatol 133
tefan cel Mare i Sfânt (253) urcanu, Dinu 15
tirbu, Titus 482 urcanu, Viorel 16
vi chi, Diana 502
Ungureanu, Anatol 125
Tabuica, Raisa 13 Ungureanu, Lidia 214
Tamazlâcaru, Elena 329 Ungureanu, Octavian 444
Tarasevici, Galina 301 Ungureanu, Petru 200
Tarlapan, Efim 532 Until , Ilie 134-35, 288
Taylor, Henry 308 Urecheanu, Serafim 160, 200-
T nase, Constantin 86, 89-94, 01
115 Ursache, Victorial (Episcop)
Teleuc , Victor 465, 533, 544 41
Terehov, D. 187 Ursan, Nicolae (283)
Terenti, Mihail 51 Ustian, Ion 45
Timu , Andrej 158 Ustiugov, Natalia 180, 195,
Tobultoc, Ion 44 272
Todos, Petru 238 Uzun, Elena 365
Toia, Nicoleta (352)
Tolpinskij, G. 219 Vacaric, Victor 310
Tomencu, Vicu 117 Vaculovschi, Chirill 162
Tornea, N. 349 Varikas, Galina 1, 233
Tranciuc-Neac u, Gabriela Varlaam 539
443 Vart , I. 386
Trifan, M. 151 Vartic, Andrei 438
Trof il , Vasile 230, 239, 301, Vasilache Vasile 95
534, 602 Vatamaniuc, D. 466
Trube koi, Cleopatra 535 Vatamanu, Vasile 383
Tuchilatu, Leonard 536 Verbi chi, Nicolae 309
Tudor, tefan 537-38 Veresteanu, Nicolae 592
Tudoreanu, Iu. 587a Veveri , Valentina 306
Tulbure, Ion 260 Vicol, Sterian 436
Vieru, Boris 42
Vieru, Gheorghe 6, 179, 542- Zla evskij, Viktor 96
43
Vinitinschi, V. 126
Viso chi, G. 315
Vi nevski, Ecaterina 330
Vi niec, Matei 445
Vitranion, (Episcopul
Tomisului) (40)
Vîlcu, Mihai 161
Vladimir, (Mitropolit al
Chi in ului i al întregii
Moldove) (35), 43
Vladimirova, N. 139, 278
Vlahu , Alexandru 434
Vlasova, Ludmila 192, 216,
284, 307
Voicu, Gheorghe 387
Voiculescu, Vasile 435, 464
Voitun, Aneta 203
Volni chi, Igor 373
Vonnegut, Kurt 392
Vornicescu, Victor 170-77,
186
V'φgin, Boris 279
Vutc r u, Petru (360)

Zadnipru, Petru 544-48, (558-


64)
Zaharcu, Ilarion 215
Zarifopol, Paul (441)
Zbârciog, Vlad 549
Zencenko, Ecaterina 336, 348
Zhenlong, Lin 104
Zinov'eva, Larisa 310
LISTA GAZETELOR ALE C ROR ARTICOLE SUNT DESCRISE ÎN
NR 1 AL "CRONICII ARTICOLELOR DE GAZET "

1. Carabinierii Moldovei 17. Mesagerul


2. Curierul de sear 18. Moldova literar
3. Curierul ortodox 19. Moldova suveran
4. Diminea a 20. Molodez' Moldovy
5. F clia 21. Nezavisimaâ Moldova
6. Florile dalbe 22. Patria tân r
7. Flux 23. P mînt i oameni
8. Glasul na iunii 24. Pravoslavnyj vestnik
9. Golos naroda 25. S pt mîna
10. Juventus 26. Tineretul Moldovei
11. Kiinevskie novosti 27. ara
12. Kiinevskij 28. Ve ernij Chi in u
obozrevatel' 29. Via a satului
13. Libertatea 30. Vocea poporului
14. Literator 31. Zemlâ i lφdi
15. Literatura i arta
16. Luceaf rul
CUPRINS

Compartiment Cronica Cronica Cronica


c r ii art. de art. de
revist gazet
0 Generalit i 7 27 77
00 Bazele generale ale tiin ei i 27 77
culturii
01 Bibliografie 7
02 Biblioteconomie. Biblioteci 78
050 Periodice i seriale
06 Organiza ii. Asocia ii. Congrese. 78
Expozi ii. Muzee
070 Ziare. Pres . Jurnalism 79
08 Poligrafii. Antologii. Publica ii
pentru copii
1 tiin e filozofice 27 79
1/14 Filozofie 27 80
159.9 Psihologie
2 Religie. Teologie. Ateism 7 28 80
3 tiin e sociale 8 29 83
31 Statistic . Demografie. 29 83
Sociologie
32 Politic 8 30 84
33 Economie. tiin e economice 9 32 95

34 Drept. Legisla ie. Jurispruden 39 102


35 Administra ie public . tiin 9 40 104
militar
36 Asisten a social . Asigur ri 40 107
sociale
37 Înv mânt. Educa ie. Instruire. 10 41 108
Timp liber
39 Etnografie. Moravuri. Obiceiuri. 44 113
Folclor
5 Matematic . tiin e ale naturii 11 44 115
50 Generalit i despre tiin ele 115
matematice i naturale
51 Matematic 45 116
53 Fizic 116
54 Chimie. Cristalografie 12 46 116
55 Geologie. tiin e geologice i
geofizice
57 tiin e biologice 46 127
58 Botanica 12 46
59 Zoologie 47
6 tiin e aplicate. Medicin . 12 47 117
Tehnic
61 Medicin 47 117
62 Inginerie. Tehnic în general 12 118
63 Agricultura i domenii înrudite. 14 52 120
Silvicultur . Vân toare. Pescuit
64 Economie casnic . tiin e 55 122
menajere
65 Conducere i organizare în 15 55 122
industrie, comer i transporturi
66 Chimie industrial . Industrii 57 125
chimice i înrudite
67/68 Industrii i meserii diverse 17 126
69 Construc ii
7 Art . Jocuri. Sport 58 127
71 Urbanism. Arhitectur 127
peisagist
72 Arhitectur
73/76 Arte plastice i aplicate 58 127
78 Muzic 131
79 Divertismente. Jocuri. Sport 58 134
8 Lingvistic . Filologie. Literatura 17 59 139
artistic
80 Lingvistic 17 59
82 Literatura artistic . tiin a 19 62 139
literaturii
9 Geografie.Biografii. Istorie 21 67 163
902/904 Arheologie
908 Monografii 163
91 Geografie 67
929 Biografii 21 68 163
93/99 Istorie 21 68 164
Autoreferate
Cronica c r ii 7
Cronica articolelor de revist 27
Cronica articolelor de gazet 77
Index de nume 23 70 167
Index de titluri 25
Index de materii 26
Lista revistelor, publica iilor 76
periodice i culegerilor tematice
continue, ale c ror articole sunt
descrise în Nr 1 al "Cronicii
articolelor de revist "
Lista gazetelor ale c ror articole 177
sunt descrise în Nr 1 al "Cronicii
articolelor de gazet "

S-ar putea să vă placă și