Sunteți pe pagina 1din 197

ISSN 1857-0550

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 8
2008

CNCM
Chişinău 2008
MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

2008
Nr 8

NBCM
Chişinău 2008
MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia
Naţională a Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare.

Se editează din anul 1958


Apare lunar

2008
Nr 8

CNCM
Chişinău 2008
Alcătuitori : Valentina CHITOROAGĂ
Renata COZONAC
Olesea ZABIACO
Efimia MACRINICI
Claudia BÂGU
Nina MICHERIN
Ludmila CORGHENCI

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of


Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul
1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. :
Valentina Chitoroagă, Efimia Macrinici, Renata Cozonac [et al.] ; red.
resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. :
Camera Naţ. a Cărţii, 2008 (Valinex SA). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-
9975-9730-3-8
Nr 8, 2008. – 2008. – 196 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
– ISBN 978-9975-9730-4-5
50 ex.

015(478)

Prefaţă – Vezi Nr 1

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2008
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2008
AUGUST NR 8 AUGUST
(1440-1634)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1440. BIT+ "Tehnologii Informaţionale – 2007", conf. intern. (7 ; 2007 ; 8 ;
2008 ; Chişinău). Conferinţa Internaţională BIT+ "Tehnologii Informaţionale", ed. a 7-a, 24-
26 apr., 2007 ; Conferinţa Internaţională BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008", ed. a 8-a,
15-17 apr., 2008, Chişinău : culeg. de abstracte. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Chişinău-Prim"
SRL). – 30 cm. – Antetit.: MoldInfoNet, Min. Dezvoltării Informaţionale al Rep. Moldova. –
Carte-valet ("перевертыш"). – ISBN 978-9975-9728-0-2. – [2008-1528]
[Vol. 7]. – 2008. – 70 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfâr-
şitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-9728-6-4.
[Vol. 8]. – 2008. – 161 p. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
100 ex. – ISBN 978-9975-9728-7-1.
- - 1. Tehnologii informaţionale.
004(082)=135.1=111=161.1
1441. Gremalschi, Anatol
Informatică : Man. pentru cl. a 9-a / Anatol Gremalschi, Iurie Mocanu, Ion Spinei ;
Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova ; comisia de evaluare : Sergiu
Corlat, Eugen Pîrvan, Aurel Cimpoeş. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2006 (Tipogr. "Tipopres"). –
127, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-67-541-3
[2008-1596]
- - 1. Informatică.
004(075)
1442. Idem în lb. rusă : Информатика : Учеб. для 9 кл. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa",
2006 (Tipogr. "Tipopres") . – 131, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-67-547-5

5
Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

[2008-1597]
- - 1. Informatică (rusă).
004(075.3)
005 Management
1443. Graur, Elena
Management : Note de curs / Elena Graur ; MoldCoop, Univ. Coop.-Comerc. din
Moldova (UCCM). – Ch. : CEP USM, 2008. – 227 p. : fig., scheme, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 217-227 (209 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-70-712-1
[2008-1600]
- - 1. Management.
005(075.8)
02 BIBLIOTECONOMIE
1444. Biblioteca "Alba Iulia", un deceniu de prezenţă în comunitate / Bibl. Muni-
cipală "B. P. Hasdeu", Chişinău, Bibl. "Alba Iulia" ; alcăt. : Elena Roşca ; ed. îngrijită de Lidia
Kulikovski ; red. bibliogr. : Taisia Foiu. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 182 p. : fot. ; 20
cm.
Lucrări elaborate de Bibl. "Alba Iulia": p. 159-163. – Bibliogr. presei: p. 168-178
(105 tit.). – Ind. de aut., publ.: p. 164-167. – 300 ex.
ISBN 978-9975-80-159-1
[2008-1562]
- - 1. Biblioteca "Alba Iulia" – Chişinău – Istorie.
027.52(478-25)(091)(082)
1445. Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu". Raport de activitate / Bibl. Mun.
"B. P. Hasdeu" ; aut., text, resp. de ed. : Lidia Kulikovski ; elab. : Larisa Câşlaru, Tatiana
Coşeriu, Valentina Dorofti [et al.] ; concept şi coord. : Tatiana Coşeriu. – Ch. : S. n., 2006
(Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 29 cm.
… 2005. – 2006. – 20 p. : fot. color. – 100 ex. – ISBN 978-9975-66-055-6. –
[2008-1490]
- - 1. Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" – Chişinău – Rapoarte.
027.52(478-25)(047)
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
1446. Academia "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova.
Anale ştiinţifice ale Academiei "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republi-
cii Moldova : Ştiinţe socio-umane, Ed. a 8-a / Acad. "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor In-
terne al Rep. Moldova ; col. red. : Iurie Larii, Vasile Florea, Andrei Guştiuc [et al.]. – Ch. :
Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova, 2008. – 181 p. ; 29 cm. – ISSN 1857-0976.
Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

6
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-930-03-1
[2008-1566]
- - 1. Academia "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova –
Anale.
082+378.635.5(478)=135.1=111=161.1
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
1447. Animale domestice / il. : Cătălin Nedelcu. – Ch. : Trei Pitici ("Everest-
Impex" SRL), 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – [16] p. : il. color ; 23 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-9996-1-8
[2008-1450]
- - 1. Animale domestice.
087.5:591.5
1448. Animale domestice / il. : Cătălin Nedelcu. – [Ch. : S. n.] ; Bucureşti :
Teopiticot, 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – [14] p. : il. color ; 23 cm.
ISBN 978-973-1968-01-8 (Teopiticot)
[2008-1443]
- - 1. Animale domestice.
087.5:591.5
1449. Animale sălbatice / il. : Cătălin Nedelcu. – Ch. : Trei Pitici ("Everest-
Impex" SRL), 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – [16] p. : il. color ; 23 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-9996-0-1
[2008-1449]
- - 1. Animale sălbatice.
087.5:591.5
1450. Animale sălbatice / il. : Cătălin Nedelcu. – [Ch. : S. n.] ; Bucureşti :
Teopiticot, 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – [14] p. : il. color ; 23 cm.
ISBN 978-973-1968-02-5 (Teopiticot)
[2008-1442]
- - 1. Animale sălbatice.
087.5:591.5
1451. Asia : [animale : carte puzzle] : 20 piese / text : Iurie Balan ; pict. : Eugen
Verebceanu. – Ch. : Carusel, 2008 ("Sibis-Grafica" SRL). – 11, [1] p. : il. color ; 21 cm. –
(Fauna continentelor) (Carte puzzle : Colorează imaginea de sub puzzle).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-104-29-6 (cartonată)
[2008-1423]
- - 1. Carte puzzle.

7
Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

087.5:591.5
1452. Carabet, Natalia
Anotimpurile : [carte de colorat] / Natalia Carabet ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion
Creangă". – Ch. : "Acomed plus" SRL, 2008. – 18 p. : il. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – 50 ex.
ISBN 978-9975-9955-7-3
[2008-1580]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5:502
1453. Carabet, Natalia
Despre cifre în versuri / Natalia Carabet. – Ch. : "Acomed plus" SRL, 2008. – 35
p. : il. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – 50 ex.
ISBN 978-9975-9955-9-7
[2008-1582]
087.5:373.2
1454. Carabet, Natalia
Învaţă cu noi / Natalia Carabet. – Ch. : "Acomed plus" SRL, 2008. – 45 p. : il. ; 21
cm.
Aut. este indicat pe cop. – 50 ex.
ISBN 978-9975-9955-8-0
[2008-1581]
087.5:373.2
1455. Carabet, Natalia
Literele vesele : carte de colorat / Natalia Carabet. – Ch. : "Acomed plus" SRL,
2008. – 49 p. : il. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – 50 ex.
ISBN 978-9975-9955-6-6
[2008-1579]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
1456. Coroban, Vitalie
Colorăm animale : [carte de colorat] / Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2008 (F.E.-
P. "Tipogr. Centrală"). – [16] p. : il. ; 21 cm. – (Cartier codobelc).
Aut. este indicat în caseta tehn. – F. f. de tit. – 1800 ex.
ISBN 978-9975-79-500-5
[2008-1464]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5

8
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1457. Coroban, Vitalie


Colorăm flori şi insecte : [carte de colorat] / Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2008
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – [16] p. : il. ; 21 cm. – (Cartier codobelc).
Aut. este indicat în caseta tehn. – F. f. de tit. – 1800 ex.
ISBN 978-9975-79-501-2
[2008-1465]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
1458. Coroban, Vitalie
Colorăm păsări : [carte de colorat] / Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – [16] p. : il. ; 21 cm. – (Cartier codobelc).
Aut. este indicat în caste tehn. – F. f. de tit. – 1800 ex.
ISBN 978-9975-79-499-2
[2008-1463]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
1459. [Desene animate] : [carte de colorat]. – [Ch. : S. n., 2008] (Combinatul
Poligr.). – [16] p. : il., il. color ; 29 cm.
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-901-03-1
[2008-1555]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
1460. Lupul şi cei şapte iezi : carte de colorat / il. : Cătălin Nedelcu. – Ch. : Trei
Pitici ("Everest-Impex" SRL), 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – 16 p. : il., il. color ; 23
cm. – (Colorăm).
2000 ex.
ISBN 978-9975-9997-3-1
[2008-1519]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
1461. Muzicanţii din Bremen : carte de colorat / il. : Cătălin Nedelcu. – Ch. : Trei
Pitici ("Everest-Impex" SRL), 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – 16 p. : il., il. color ; 23
cm. – (Colorăm).
2000 ex.
ISBN 978-9975-9997-2-4
[2008-1518]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5

9
Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

1462. Ratatouille : [carte de colorat]. – [Ch. : S. n., 2008] (Combinatul Poligr.). –


[16] p. : il. ; 29 cm. – (Colorează-mă).
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-9508-9-3
[2008-1556]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
1463. Răţuşca cea urâtă : carte de colorat / il. : Cătălin Nedelcu. – Ch. : Trei Pi-
tici ("Everest-Impex" SRL), 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – 16 p. : il., il. color ; 23 cm.
– (Colorăm).
2000 ex.
ISBN 978-9975-9997-5-5
[2008-1521]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
1464. Sârbu, Ilie
Desenăm şi colorăm : eroii mei preferaţi : [carte de colorat] / Ilie Sârbu ; pict. :
Ana şi Stanislav Babiuc. – Ch. : "Balacron" SRL, 2008. – [18] p. : il., il. color ; 20 cm. – (Ur-
măriţi pătrăţelele).
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-100-52-6
[2008-1589]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
1465. Sârbu, Ilie
Desenăm şi colorăm : jucării : [carte de colorat] / Ilie Sârbu ; pict. : Ana şi
Stanislav Babiuc. – Ch. : "Balacron" SRL, 2008. – [18] p. : il., il. color ; 20 cm. – (Urmăriţi
pătrăţelele).
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-100-51-9
[2008-1588]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
1466. Scufiţa Roşie : carte de colorat / il. : Cătălin Nedelcu. – Ch. : Trei Pitici
("Everest-Impex" SRL), 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – 16 p. : il., il. color ; 23 cm. –
(Colorăm).
2000 ex.
ISBN 978-9975-9997-4-8
[2008-1520]
- - 1. Cărţi de colorat.

10
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

087.5
1467. Specii de pisici : [carte puzzle] : 20 piese / text : Iurie Balan ; pict. : Dorina
Jireghea-Tihonciuc. – Ch. : Carusel, 2008 ("Sibis-Grafica" SRL). – 11, [1] p. : il. color ; 21
cm. – (Carte-puzzle : colorează imaginea de sub puzzle).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-104-28-9 (cartonată)
[2008-1422]
- - 1. Carte puzzle.
087.5
1468. Южная Америка : [животные : книга puzzle] : 20 элементов / авт.
текстa : Лариса Носаченко ; худож. : Евгений Веребчан. – К. : Карусель, 2008 ("Sibis-
Grafica" SRL). – 11, [1] p. : il. color ; 21 cm. – (Серия "Животный мир") (Книга puzzle :
Раскрась картинку под пазлами).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-104-32-6 (cartonată)
[2008-1426]
- - 1. Carte puzzle (rusă).
087.5:591.5
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
1469. Marian, Liliana
Etica profesională şi bazele comunicării : Ciclu de prelegeri / Lilia Marian ; Univ.
Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Evaluarea şi Manage-
mentul Imobilului. – Ch. : UTM, 2008. – 96, [1] p. ; 20 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 96 (12 tit.). – 200 ex.
[2008-1508]
- - 1. Etică profesională.
174(075)
1470. Mereuţă, Ion
Virtuţile spiritului şi umanismul : Divinitatea, Moralitatea, Biosfero-homocentrismul
– paradigmă contemporană a progresului şi supravieţuirii : [pentru uzul studenţilor] / Ion
Mereuţă ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova,
Asoc. pentru Demnitatea Umană. – Ch. : Elan Inc, 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 248
p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 244-248. – 100 ex.
ISBN 978-9975-66-077-8
[2008-1492]
- - 1. Virtuţi. 2. Morală spirituală. 3. Umanism.
17:241.5(075)

11
Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
316 Sociologie
1471. Situaţia social-economică a Republicii Moldova în … = Социально-
экономическое положение Республики Молдова в янвape-июне 2008 г. / Biroul Naţ. de
Statistică. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 29 cm. – (Statistica Moldovei).
… ian.-iun. 2008. – 2008. – 107 p. : diagr. color, tab. – Text paral.: lb. rom., rusă. –
[2008-1481]
- - 1. Situaţie social-economică, 2008 – Republica Moldova – Date statistice.
316+338(478)(083.41)=135.1=161.1
32 POLITICĂ
323/324 Politică internă
1472. Бирштейн, Борис
Россия великих потрясений : (драмы новейшей истории) / Борис Бирштейн.
– Ch. : "Cuşnir & Co" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 243 p., [1] f. portr. ; 25 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9946-2-0 (în cop. tare)
[2008-1468]
- - 1. Rusia – Politică internă (rusă).
323/324(470)
1473. Бирштейн, Борис
Россия на переломе веков : (Версии новейшей истории) / Борис Бирштейн. –
Ch. : "Cuşnir & Co" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 500 p., [1] f. portr. ; 25 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9946-1-3 (eronat) (în cop. tare)
[2008-1469]
- - 1. Rusia – Politică internă (rusă).
323/324(470)
323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova
1474. Roşca, Iurie. Dinozaurii regimului sovietic, tartorii corupţiei moldoveneşti /
Iurie Roşca ; Partidul Popular Creştin Democrat. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL).
– 96 p. : fot. ; 29 cm. – (PPCD contra corupţiei ; Vol. 2). – ISBN 978-9975-77-087-3.
1000 ex.
ISBN 978-9975-77-089-7
[2008-1532]
- - 1. Partidul Popular Creştin Democrat – Republica Moldova.
323/324(478)

12
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Realizarea dreptului la libera circulaţie în regiunea de est a Republicii. – Vezi Nr


1483

Tănusă, Ruslan. Sistemele electorale contemporane. – Vezi Nr 1484

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
1475. Econometrie : [pentru uzul studenţilor] / Dionis Lica, Gheorghe Mişcoi,
Dragoş Cimpoieş [et al.] ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : Centrul ed. al UASM,
2008. – 310 p. : fig., tab. ; 27 cm.
Bibliogr.: p. 306-310 (64 tit.). – 250 ex.
ISBN 978-9975-64-123-4
[2008-1529]
- - 1. Econometrie.
330.43(075.8)
332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe
1476. Grama, Vasile
Lexicon cadastral / Vasile Grama, Mihail Turculeţ, Livia Nistor-Lopatenco ; Univ.
Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Geodezie, Cadastru şi
Geotehnică. – Ch. : UTM, 2008. – 248 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 248 (14 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-45-067-6
[2008-1499]
- - 1. Cadastru – Terminologie.
332.2(038)
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
1477. Activitatea agricolă a micilor producători agricoli în Republica Moldova, în
… = Сельскохозяйственная деятельность мелких сельхозпроизводителей в Республи-
ке Молдова в 2007 году : (rezultatele cercetării statistice) / Biroul Naţ. de Statistică al Rep.
Moldova ; col. red. : Vladimir Golovatiuc, Oleg Cara, Elena Orlova [et al.]. – Ch. : Statistica,
2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 30 cm. – (Statistica Moldovei).
… 2007. – 2008. – 54 p. : diagr. color, tab. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 150
ex. – ISBN 978-9975-9594-9-0. – [2009-1599]
- - 1. Cooperative agricole – Republica Moldova – Date statistice.
334.734:631.115.8(478)(083.41)=135.1=161.1

13
Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
1478. Graur, Elena
Note de curs la disciplina "Istoria şi teoria cooperaţiei de consum" : (pentru stu-
denţii tuturor spec. anului 1 de studii) / Elena Graur ; MOLDCOOP ; Univ. Coop.-Comerc.
din Moldova (UCCM). – Ch. : CEP USM, 2008. – 153 p. : diagr., scheme, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 141-143 (30 tit. în lb. rom., rusă). – 200 ex.
ISBN 978-9975-70-737-4
[2008-1526]
- - 1. Cooperaţie de consum – Teorie – Istorie.
334.735(091)(075.8)
Situaţia social-economică a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2008. – Vezi Nr
1471

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
1479. Comerţul exterior al Republicii Moldova = External Trade of the Republic
of Moldova : Anuar statistic / Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova. – Ch. : Statistica,
2007 (Combinatul Poligr.). – 30 cm. – (Statistica Moldovei).
… 2006. – 2007. – 668 p. : tab. – Text paral.: lb. rom., engl. – 200 ex. – ISBN 978-
9975-901-44-4 (eronat) (în cop.). – [2008-1577]
- - 1. Comerţ exterior – Republica Moldova – Date statistice.
339.5(478)(083.41)=135.1=111
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
1480. Cuşmir, Marcel
Teoria sistemelor constituţionale contemporane / Marcel Cuşmir ; Inst. Nistrean
de Econ. şi Drept, Fac. de Drept. – Ch. : "Adriga-Vis" SRL, 2008. – 214 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 199-214 (160 tit.) şi în notele de subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-9798-3-2
[2008-1502]
- - 1. Sisteme constituţionale contemporane.
342.4
1481. Dreptul la informaţie: pe hârtie şi în realitate : Raport de monitorizare / Va-
sile Spinei, Alexandru Postică, Elena Vacarciuc [et al.] ; colab. : Lucia Bacalu, Nicolae
Braşoveanu, Gheorghe Budeanu [et al.] ; coord. : Vasile Spinei ; consultanţi : Vera
Macinschi, Leonid Antohi, Eugeniu Rîbca ; Centrul "Acces-info". – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 219 p. : diagr., tab. ; 29 cm.

14
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Eurasia Moldova, Agenţiei Suedeze pentru


Dezvoltare şi Coop. Intern. (Asdi/Sida). – 350 ex.
ISBN 978-9975-78-646-1
Gratuit. – [2008-1475]
- - 1. Dreptul la informaţie.
342.732:070(047)
1482. Instruirea în domeniul drepturilor omului a colaboratorilor din poliţie : Ghi-
dul formatorului / Gheorghe Botnaru, Igor Ursan, Octavian Bejan [et al.] ; coord. şi contribu-
ţie : Angela Dumitraşco, Ana Racu, Ecaterina Doicov. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. –
336 p. ; 31 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-80-145-4 (în mapă)
[2008-1575]
- - 1. Drepturile omului – Poliţie.
342.7:351.74(075)
1483. Realizarea dreptului la libera circulaţie în regiunea de est a Republicii
Moldova = Реализация права на свободу передвижения в восточном регионе Респуб-
лики Молдова = The Right to Freedom of Movement in the Transnistrian Region of Moldo-
va : Studiu / aut. : Pavel Postica ; au contribuit : Ion Manole, Alexandru Postica, Viorel
Chetruşca ; trad. şi adapt. : Irina Saviţchi ; Asoc. Promo-Lex, Centrul de Resurse şi Dezvol-
tare pentru Transnistria. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 132 p. ; 24 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. în
notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Com. Helsinki din Suedia pentru Drepturile
Omului şi SIDA. – 300 ex.
ISBN 978-9975-66-082-2
Gratuit. – [2008-1494]
- - 1. Drepturile omului – Republica Moldova.
342.7(478)+323(478)=135.1=111=161.1
1484. Tanasă, Ruslan
Sistemele electorale contemporane : Ghid metodic / Ruslan Tanasă ; Univ. de
Stat din Moldova, Fac. Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative, Catedra Ştiinţe Politi-
ce. – Ch. : CEP USM, 2008. – 81 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 64-81. – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-724-4
[2008-1436]
- - 1. Sisteme electorale.
342.8+324(075)
1485. Zaharia, Victor
Instruirea în domeniul drepturilor omului a colaboratorilor din sistemul penitenciar
: Ghidul formatorului / Victor Zaharia, Valeriu Ţurcan, Silvia Romanciuc ; coord. şi contribu-

15
Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

ţie : Angela Dumitraşco, Ana Racu, Ecaterina Doicov. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. –
252 p. : tab. ; 31 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. în notele de subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-80-144-7 (în mapă)
[2008-1574]
- - 1. Drepturile omului – Sistemul penitenciar.
342.7:343.8(075)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
1486. Probleme actuale ale prevenirii şi combaterii criminalităţii : an. şt., ed. a 8-
a / Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova ; col. red. : Iurie Larii (red. coord.), Vasile
Florea, Andrei Guştiuc [et al.]. – Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova, 2008.
– 299 p. ; 21 cm. – ISSN 1857-0984.
Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-930-48-2
[2008-1568]
- - 1. Criminalitate – Prevenire – Combatere.
343.9:378.635.5(478)(082)=135.1=161.1
1487. Probleme interdisciplinare în materia prevenirii şi combaterii crimina-
lităţii juvenile la etapa contemporană", conf. şt.-practică intern. (2007 ; Chişinău).
Probleme interdisciplinare în materia prevenirii şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa
contemporană = Межотраслевые проблемы предупреждения и борьбы против пре-
ступности в среде несовершеннолетних на современном этапе = Die interdisziplinäre
Probleme der Vorbeugung und Bekämpfung von Jugendkriminalität in der aktuellen zeit :
Materiale ale conf. şt.-practice intern., 5 oct. 2007 / col. red. : Ion Guceac (preş.), Rainer
Gepperth, Serghei Zagornîi [et al.]. – Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova,
2008. – 268 p. : scheme ; 24 cm.
Antetit.: Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Acad. "Ştefan cel Mare", Funda-
ţia "Hanns Seidel" (Germania). – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-930-36-9
[2008-1567]
- - 1. Infracţiuni – Minori – Prevenire – Combatere.
343.224.1(082)=135.1=161.1
347 Drept civil
347.1 Generalităţi
1488. Chirtoacă, Leonid
Drept civil : Partea generală : Curs de lecţii / Leonid Chirtoacă ; Univ. de Studii
Europene din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 166 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 165-166 (36 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-701-5

16
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-1431]
- - 1. Drept civil.
347.1(075.8)
347.7 Drept comercial
1489. Legea privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 (Monito-
rul Oficial nr. 99-101 din 06.06.2008). – Ch. : AGEPI, 2008. – 156 p. ; 21 cm.
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. – 100 ex.
ISBN 978-9975-911-09-2
[2008-1598]
- - 1. Legea privind protecţia mărcilor – Republica Moldova.
347.772(094.5)=135.1=161.1
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
1490. Ghid de iniţiative etice la nivel local : Ed. adaptată la practicile administra-
tive din Republica Moldova şi la legislaţia aferentă în vigoare / IDIS "Viitorul" ; coord. ed. :
Olesea Cruc. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 127 p. : tab. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Comisiei Europene, Consiliul Europei şi Agenţiei Su-
edeze pentru Dezvoltare Intern. şi Cooperare
Gratuit. – [2008-1572]
- - 1. Administraţie locală – Ghiduri.
352(036)
1491. Platon, Mihail
Administraţia publică : Curs de lecţii / Mihail Platon ; red. gen. : Vasile Trofăilă ;
Acad. de Administrare Publică pe lângă Preş. Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. Ed.
"Universul" ÎS). – 736 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul lecţiilor şi în notele de subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-47-016-2
[2008-1456]
- - 1. Administraţie publică.
351/354(075.8)
1492. Sâmboteanu, Aurel
Teoria administraţiei publice : Suport de curs / Aurel Sâmboteanu ; Univ. de Stat
din Moldova, Fac. Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative, Catedra Ştiinţe Adminis-
trative, Catedra Ştiinţe Administrative. – Ch. : CEP USM, 2008. – 220 p. : scheme, tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 201-208 (110 tit.) la sfârşitul cap. şi în notele de subsol. – 50+100 ex.
ISBN 978-9975-70-727-5
[2008-1437]

17
Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

- - 1. Administraţie publică.
351/354(075.8)
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate
1493. Manole, Ion
Obligaţiile militare ale locuitorilor regiunii Transnistrene a Moldovei = Военные
обязанности жителей Приднестровского региона = The Military Service Obligations of
the Inhabitants from the Transnistrian Region of Moldova : Studiu / Ion Manole ; au contribu-
it : Pavel Postica, Alexandru Postica, Vitalie Călugăreanu ; trad., adapt. : Irina Saviţchi ;
Asoc. Promo-Lex, Centrul de Resurse şi Dezvoltare pentru Transnistria. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 143, [1] p. : h. ; 24 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. în
notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Com. Helsinki din Suedia pentru Drepturile
Omului. – 300 ex.
ISBN 978-9975-66-081-5
Gratuit. – [2008-1493]
- - 1. Obligaţii militare.
355.245(478)=135.1=111=161.1
36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
1494. Asistenţa Socială în contextul transformărilor din Republica Moldova :
[studiu] / aut. : Maria Bulgaru, Nicolae Sali, Tatiana Gribincea [et al.] ; coord. : Marcela
Dilion, Valentina Prişcan ; consultant şt. : Maria Bulgaru. – Ch. : "Cu drag" SRL, 2008 (F.E.-
P. "Tipogr. Centrală"). – 438, [1] p. : fig., scheme, tab. ; 25 cm.
Aut. sunt indicaţi la p. 3. – Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în notele de subsol. – 3000
ex.
ISBN 978-9975-80-146-1 (în cop. tare)
[2008-1480]
- - 1. Asistenţă socială – Republica Moldova.
364.6(478)
1495. Chisari, Aliona
Ce trebuie să ştii despre pensii = Что нужно знать о пенсиях : Ghid / Aliona
Chisari, Ludmila Goncear ; AO Iniţiativa pentru o nouă Europă, Bibl. Publică de Drept, Filia-
lă a Bibl. Municipale "B. P. Hasdeu". – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Primex Com" SRL). – 48 ;
48 p. : tab. ; 13 x 18 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. paral. – Carte-valet ("перевертыш"). – Apare
cu sprijinul financ. al Proiectului PNUD "Susţinere în implementarea Planului Naţional de
acţiuni în domeniul drepturilor omului", Progr. de Granturi Mici – 2007. – 800 ex.
ISBN 978-9975-9926-8-8
[2008-1523]

18
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Pensie – Ghiduri.
364.3(036)=135.1=161.1
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1496. Cuzneţov, Larisa
Tratat de educaţie pentru familie. Pedagogia familiei / Larisa Cuzneţov ; Univ.
Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Ch. : CEP USM, 2008. – 623, [1] p. : fig.,
tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 607-624 (285 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-70-717-6
[2008-1525]
- - 1. Educaţie pentru familie.
37.018
1497. Loghin, Petru C.
Reforma învăţământului nu mai poate fi amânată… : Interviu… până la… publica-
re / Petru C. Loghin. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Dinamo"). – 52, [2] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 52 (7 tit.) – 100 ex.
ISBN 978-9975-72-092-2
[2008-1448]
- - 1. Reforma învăţământului.
37.014.3
1498. Melinte, Diana
Aprobarea şi dezaprobarea în educaţia familială : (Ghid metodologic) / Diana
Melinte ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : CEP USM, 2008. – 156 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 144-156 (176 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-70-716-9
[2008-1434]
- - 1. Educaţie în familie.
37.018.262
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
1499. Budevici, Anatolie
Managementul învăţării independente şi rapide : (Curs master) / Anatolie
Budevici, Ghenadie Dumanschi, Nicolae Platon. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices"
SRL). – 159 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 157-159 (48 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-80-153-9
[2008-1560]
- - 1. Învăţare independentă – Repere.
37.016(075.8)

19
Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

1500. Ghidul profesorului la manualul de Biologie pentru clasa a 8-a / Maria Du-
ca, Aurelia Crivoi, Lidia Dencicov [et al.] ; comisia de evaluare : Gheorghe Şişcanu, Natalia
Curea, Nicolae Moraru ; Min. Educaţiei şi Tineretului şi Rep. Moldova. – Ch. : Editerra Prim
SRL, 2008 (Tipogr. "Universul ÎS). – 79, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 80 (13 tit.). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9717-2-0
[2008-1457]
- - 1. Biologie – Metodica predării.
37.016.046:57
1501. Idem în lb. rusă : Биология : Пособие для учителя : 8-го кл. – К. :
Editerra Prim SRL, 2008 (Tipogr. Ed. "Universul" ÎS). – 79, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 80 (13 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9717-3-7
[2008-1458]
- - 1. Biologie – Metodica predării (rusă).
37.016.046:57
1502. Gremalschi, Anatol
Informatică : Ghidul profesorului : Cl. a 7-a / Anatol Gremalschi, Irina Ciobanu,
Ludmila Gremalschi ; comisia de evaluare : Grigore Secrieru, Romeo Ciupercă, Vitalie
Gurău ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combi-
natul Poligr.). – 87, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 88 (26 tit.). – 15000 ex.
ISBN 978-9975-67-602-1
[2008-1549]
- - 1. Informatică – Metodica predării.
37.016.046:004
1503. Idem în lb. rusă : Информатика : 7-й кл. : Пособие для учителя. – Ch. :
Î. E. -P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 89, [2] p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 91 (26 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-67-607-6
[2008-1550]
- - 1. Informatică – Metodica predării.
37.016.046:004
1504. Purice, Tamara
Ghidul învăţătorului la manualul de Limbă Română : pentru şc. cu predare în lb.
rusă : cl. a 4-a / Tamara Purice, Mihail Purice ; comisia de evaluare : Ion Melniciuc, Raisa
Ciornîi, Maria Nartea ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 79 p. : fig., tab. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-78-561-7

20
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-1471]
- - 1. Limba română pentru alolingvi – Metodica predării.
37.016.046:811.135.1'243
1505. Горленко, Ф. М.
Русский язык и литература. : 8 кл. : Для шк. с обуч. на рус. яз. : Кн. для учи-
теля / Ф. М. Горленко, Т. Н. Сузанская ; эксперт. ком. : Елена Сирота, Светлана Мано-
ле, Галина Сребняк ; М-во просвещения и молодежи Респ. Молдова. – Ch. : "Vector V-
N" SRL, 2008 (Combinatul Poligr.). – 79 p. ; 24 cm.
1020 ex.
ISBN 978-9975-9811-4-9
[2008-1545]
- - 1. Limba rusă – Metodica predării (rusă). 2. Literatură rusă – Metodica predării
(rusă).
37.016.046:[811.161.1+821.161.1.09]
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
1506. Alfabetul în cubuleţe / pict. : Simion Coadă. – Ch. : Carusel, 2008 (Tipogr.
"Sibis-Grafica" SRL). – 31 f. il., il. color ; 27 cm. – (Cubuleţul Magic).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-104-31-9 (cartonată)
[2008-1425]
- - 1. Carte jucărie.
373.2:811.135.1
1507. Ghiozdanul piciului : Învăţăm cifrele. Învăţăm literele. Colorăm desenele.
– Ch. : Carusel, 2008 ("Sibis-Grafica" SRL). – 16 f. il., il. color ; 23 x 31 cm.
Apar într-o cutie comună. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-104-30-2
[2008-1424]
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2
1508. Jestcov, Elena
Limba română. Limba rusă = Румынский язык. Русский язык : Primii paşi / Ele-
na Jestcov, Radu Năstase, Tatiana Catrinescu. – Ch. : "Vector V-N" SRL ; Iaşi : Nasticor,
2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 144 p. : des. ; 24 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9811-6-3
[2008-1484]
- - 1. Limba română – Studiere. 2. Limba rusă – Studiere.
373.3:[811.135.1+811.161.1]
1509. Moraru, Haralambie

21
Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

Abecedar : Fac un pas şi sunt şcolar / Haralambie Moraru ; prez. graf. : Petru
Gheţoi. – Ch. : "Biblion" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 103 p. : il. color ; 27 cm.
ISBN 978-9975-9900-4-2 (eronat) (în cop. tare)
[2008-1466]
- - 1. Abecedare – Preşcolari.
373.2.016
1510. Бабова, Виорика
Досуг дошкольника / Виорика Бабова ; aut. poezii, red., coord. proiect : Corne-
liu Năstase ; trad. poezii : Elena Jestcov ; pict. : Viorel Popa, Viorica Babov, Tatiana
Varvariuc. – Ch. : "Vector V-N" SRL ; Iaşi : Nasticor, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 64
p. : des. ; 29 cm. – (Prichindel).
2000 ex.
ISBN 978-9975-9811-5-6
[2008-1485]
- - 1. Învăţământ preşcolar (rusă).
373.2
377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute,
colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
1511. Colegiul de Medicină din Orhei : [din istoria instituţiei] / Silvia Golubiţchi,
Eugenia Pascari, Liliana Cazacu [et al.]. – Orhei : S. n., 2007 (Tipogr. din Orhei). – 120 p. :
fot., tab. ; 29 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9753-2-2
[2008-1489]
- - 1. Colegiul de Medicină din Orhei – Republica Moldova – Istorie.
377.36:61(478)(091)
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
Academia "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne a Rep. Moldova. Anale Şti-
inţifice. – Vezi Nr 1448

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR


1512. Ştefanucă, Petre V.
Datini şi creaţii populare / Petre V. Ştefănucă ; text ales şi stabilit, st. introd., note
şi coment. de Grigore Botezatu. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 437, [2]
p. : fot., n. muz. ; 22 cm. – (Seria "Moştenire").
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Consiliului raionul
Ialoveni, Secţia Cultură. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-67-603-8(în cop. tare)

22
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-1557]
- - 1. Datini. 2. Creaţii populare. 3. Obiceiuri.
39
398 Folclor
1513. Băieşu, Nicolae
Sărbători domneşti : (închinate Maicii Domnului şi Mântuitorului) : Studiu : Culeg.
de texte etnografice şi folclorice / Nicolae Băieşu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filo-
logie. – Ch. : Cartea Moldovei, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 22 cm. – ISBN 978-
9975-60-091-0.
[Vol.] 2. – 2008. – 428, [2] p. : il., n. muz. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare
cu sprijinul financ. a lui Dumitru Dediu, "Regutgaz" SRL, "Media Monitoring" SRL [et al.]. –
500 ex. – ISBN 978-9975-60-168-9. – [2008-1479]
- - 1. Folclor – Sărbători.
398.33
398(=135.1) Folclor românesc
1514. Hanganu, Lilia
Subiecte, motive, imagini comune în folclorul epic al românilor şi bulgarilor / Lilia
Hanganu ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Inst. de Lit. şi Folclor. – Ch. : Pontos, 2008
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 137, [28] p. : fot., fot. color ; 25 cm.
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 105-113 şi în notele de subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-927-58-1 (în cop. tare)
[2008-1461]
- - 1. Folclor româno-bulgar.
398(=135.1)+398(=163.2)
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
1515. Educaţia ecologică în contextul dezvoltării durabile : (Omagiu savantului
filosof-ecolog-biotetician Teodor N. Ţîrdea – 70) / Isidor Doctoreanu (coord.), P. Cocîrţă, I.
Codreanu [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 104 p. : n. muz. ; 20 cm. –
(Seria "Cultură Americano-Europeană şi Unitate în Credinţă" ; 3).
Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 978-9975-47-014-8
[2008-1498]
- - 1. Educaţie ecologică.
502/504(082)
1516. Ştiinţe : Man. pentru cl. a 3-a / Zinaida Galben-Panciuc, Stela Diaconu,
Ion Botgros [et al.] ; comisia de evaluare : Angela Cara, Maria Avram, Nina Baranceanu ;

23
Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Tipogr.
"Balacron" SRL). – 127, [1] p. : fig. color ; 26 cm.
41000 ex.
ISBN 978-9975-69-976-1
[2008-1585]
- - 1. Ştiinţe ale naturii.
502(075.2)
1517. Ştiinţe : Man. pentru cl. a 4-a / Zinaida Galben-Panciuc, Stela Diaconu,
Ion Botgros [et al.] ; comisia de evaluare : Angela Cara, Maria Avram, Nina Baranceanu ;
Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Tipogr.
"Balacron" SRL). – 120 p. : fig. color ; 26 cm.
43000 ex.
ISBN 978-9975-69-980-8
[2008-1586]
- - 1. Ştiinţe ale naturii.
502(075.2)
1518. Шалару, В. В.
Некоторые аспекты инженерной защиты окружающей среды : Учеб.-метод.
пособие / В. В. Шалару, Т. И. Дудниченко ; Молд. гос. ун-т, Биолого-почвен. фак., Каф.
экологии, ботаники и лесоводства. – К. : CEP USM, 2008. – 81 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 79-81 (34 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-719-0
[2008-1435]
- - 1. Mediu înconjurător – Protecţie (rusă).
504.062/.064(075.8)
51 MATEMATICĂ
1519. Ursu, Ludmila
Matematică : Man. pentru cl. a 4-a / Ludmila Ursu, Ilie Lupu, Iulia Iasinschi ; Min.
Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova ; comisia de evaluare : Angela Cara, Maria Avram,
Nina Baranceanu. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 136 p. : fig. color ;
26 cm.
ISBN 978-9975-69-972-3
[2008-1539]
- - 1. Matematică.
51(075.2)
1520. Idem în lb. rusă : Математика / trad. din lb. rom. : Ludmila Ursu. – Ch. :
Prut Internaţional, 2008. – 136 p. : fig. color ; 26 cm.
ISBN 978-9975-69-973-0
[2008-1540]

24
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Matematică (rusă).
51(075.2)
53 FIZICĂ
1521. Ботгрос, Ион
Физика : Учеб. для 8 кл. / Ион Ботгрос, Виорел Боканчя, Николаев Констан-
тинов ; trad. : Evelina Bocancea, Galina Ivanova ; comisia de experţi : Eugen Gheorghiţă,
Grigore Opaţchi, Nina Coteci ; М-во просвещения и молодежи Респ. Молдова. – Изд. 2-
ое, пересмотр. и доп. – Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 128 p. : fig., tab. ; 24 cm.
– (Colecţia "Cartier educaţional").
13240 ex.
ISBN 978-9975-79-493-0
[2008-1543]
- - 1. Fizică (rusă).
53(075.3)
531 Mecanică teoretică. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide
1522. Caraganciu, Vladimir
Mecanică teoretică : Compendiu şi probleme / Vladimir Caraganciu ; Univ. Tehn.
a Moldovei. – Ch. : Tehnica-Info, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 220 p. : fig., tab. ; 20
cm.
Bibliogr.: p. 220 (8 tit.). – 1300 ex.
ISBN 978-9975-63-090-0 (în cop. tare)
[2008-1467]
- - 1. Mecanică teoretică.
531(075.8)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
1523. Gheţiu, Mihail
Lignina – componentă principală a lemnului : Note de curs / Mihail Gheţiu ; Univ.
Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Catedra Chimie.
– Ch. : UTM, 2008. – 108 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 105-107 (35 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-45-081-2
[2008-1500]
- - 1. Lignină.
547.922(075.8)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
1524. Биология : Учеб. для 8-го кл. / Мария Дука, Аурелия Кривой, Лидия
Денчиков [и др.] ; оцен. комиссия : Георге Шишкану, Наталия Куря, Николае Морару ;

25
Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

М-во Просвещения и Молодежи Респ. Молдова. – К. : "Editerra Prim" SRL, 2008 (Tipogr.
Ed. "Universul" ÎS). – 135, [1] p. : fig., tab. color ; 24 cm.
13200 ex.
ISBN 978-9975-9801-6-6
[2008-1459]
- - 1. Biologie (rusă).
57(075.3)
58 BOTANICĂ
1525. "Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova : evaluarea, co n-
servarea şi utilizarea", simpoz. naţ. (2008 ; Chişinău). Agrobiodiversitatea vegetală în
Republica Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materialele simpoz. naţ., Chişi-
nău, 26-27 iun. 2008. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. AŞM). – 470, [1] p. : fig., tab. ; 22 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Secţia de Ştiinţe Biologice, Chimice şi Eco-
logice, Centrul de Resurse Genetice Vegetale al Inst. de Genetică şi Fiziologie a Plantelor.
– Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex.
ISBN 978-9975-62-230-1
[2008-1487]
- - 1. Biodiversitate vegetală – Republica Moldova.
58:631(478)(082)=135.1=111=161.1
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
1526. Tofan, Maria
Anatomia sistemului nervos central : Compendiu / Maria Tofan, Victoria Plămă-
deală ; Min. Educaţiei din Rep. Moldova, Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă". – [Ed. a
2-a]. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Pimex-Com" SRL). – 121 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 120 (17 tit.). – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9999-1-5
[2008-1595]
- - 1. Anatomie – Sistem nervos central.
611.8(075.8)
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
1527. Centrul de Medicină Preventivă municipal Chişinău = Муниципальный
Центр Превентивной Медицины Кишинэу : [prospect] / Min. Sănătăţii al Rep. Moldova,
Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat al mun. Chişinău ; elab. : Eudochia Tcaci, Ion
Cebotari, Valentina Goraş. – Ch. : S. n., 2008 ("Tipogr. Sirius" SRL). – 19 p. : fot. color ; 24
cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 1000 ex.
[2008-1553]

26
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Centrul de Medicină Preventivă municipal Chişinău – Prospecte.


614.2(478-25)
1528. Sărătilă, Vlad
Portrete în alb : Spitalul raional Căuşeni: o sută de ani în numele sănătăţii / Vlad
Sărătilă ; col. red. : Alexandru Cojocaru, Victor Vasian, Timofei Bucuci. – Ch. : Pontos, 2008
(Tipogr. "Reclama" SA). – 98 p. : fot. ; 24 cm.
Aut. este indicat pe cop. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-102-86-5
[2008-1430]
- - 1. Spitalul raional Căuşeni – Republica Moldova – Istorie.
614.2(478-21/-22)(091)
616 Patologie. Medicină clinică
616.1/.9 Patologie specială
1529. Анестиади, В.
Патоморфоз атеросклероза : (иммуноаспекты) : [монография] / В. Анестиа-
ди, В. Нагорнев, Е. Зота. – К. : Б. и. ; Санкт-Петербург : Б. и., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Cen-
trală"). – 318 p. : fig., fig., color ; tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 288-318. – 100 ex.
ISBN 978-9975-78-643-0 (în cop. tare)
[2008-1474]
- - 1. Arterioscleroză – Imunitate (rusă).
616.13-004.6:612.017
616.8 Neuropatologie. Neurologie
1530. Gavriliuc, M.
Teste de autoevaluare şi autocontrol la neurologie şi neurochirurgie / M. Gavriliuc
; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova, Inst. de
Neurologie şi Neurochirurgie. – Ch. : CEP "Medicina", 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
432 p. : fig. ; 25 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-915-40-3 (în cop. tare)
[2004-1482]
- - 1. Neurologie – Teste. 2. Neurochirurgie – Teste.
616.8(079)
1531. Gherman, Diomid
Aşa a fost să fie … : [evenimente din istoria Univ. de Medicină şi Farmacie "N.
Testemiţanu" şi din viaţa savantului neurolog D. Gherman] / Diomid Gherman. – Ch. : S. n.,
2008 (Tipogr. AŞM). – 340 p. : fot., [32] p. fot., fot. color ; 22 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-62-228-8 (în cop. tare)

27
Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

[2008-1503]
- - 1. Neurologie. 2. Gherman, Diomid, 1928-…, medic neurolog – Biografie.
616.8+929Gherman
1532. Pascal, Oleg
Tulburările posturale la bolnavii cu accident vascular cerebral : [studiu] / Oleg
Pascal ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, IMSP Inst. de Neurologie şi Neurochirurgie. – Ch. :
Tipogr. AŞM, 2008. – 134, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 113-134 (215 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-62-233-2
[2008-1569]
- - 1. Accident vascular cerebral – Tulburări postulare.
616.831-005:616.89
618 Ginecologie. Obstetrică
1533. Cerneţchi, Olga
Obstetrică. Ginecologie : (man. pentru studenţii fac. de Stomatologie, Medicină
preventivă şi Sănătate publică) / Olga Cerneţchi, Taisia Eşanu, Zinaida Sârbu; Min. Sănătă-
ţii al Rep. Moldova, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. :
CEP "Medicina", 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 272 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 268-272 (78 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-915-36-6 (eronat) (în cop. tare)
[2008-1483]
- - 1. Obstetrică. 2. Ginecologie.
618(075.8)
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
1534. Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильного оборудования : Цикл
лекций / Техн. ун-т Молдовы, Фак. инженерии и менеджмента в механике, Каф. Про-
мыш. технолог. оборудования ; разраб. : Владимир Дмитриев. – К. : ТУМ, 2008. – 112
p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 111 (5 tit.). – 100 ex.
[2008-1510]
- - 1. Maşini frigorifice (rusă).
621.57.04(075.8)
629 Tehnica mijloacelor de transport
1535. Lăcustă, Ion
Diagnosticarea automobilelor : Îndrumar de lab. / Ion Lăcustă, Boris Rusu, Edu-
ard Antoci ; Univ. Agrară de Stat din Moldova, Colegiul de Transporturi din or. Chişinău. –
Ch. : UASM, 2008. – 147 p. : fig., tab. ; 21 cm.

28
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 115-116 (24 tit.). – 100 ex.


ISBN 978-9975-64-115-9
[2008-1455]
- - 1. Automobile – Diagnosticare.
629.33.078(076.5)
1536. Lisnic, Anatolie
Recondiţionarea pieselor auto : Curs univ. / Anatolie Lisnic ; Univ. Tehn. a Moldo-
vei, Fac. Inginerie şi Management în Mecanică, Catedra Transport Auto. – Ch. : UTM, 2008.
– 20 cm.
Partea a 2-a. – 2008. – 102, [2] p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 102 (10 tit.). – 100 ex.
– [2008-1509]
- - 1. Piese auto – Recondiţionare.
629.33.02(075.8)
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRI-
COLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
1537. Academicianul Mihail Lupaşcu – ctitor şi patriarh al agriculturii / Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Microbiologie şi Biotehnologie ; alcăt. : Eugeniu Revenco, Vale-
riu Lupaşcu, Asea Timuş. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. AŞM). – 388 p. : fig., fot., [28] p. fot. ;
22 cm.
Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 358-379. – 200 ex.
ISBN 978-9975-62-232-5 (în cop. tare)
[2008-1505]
- - 1. Agricultură. 2. Lupaşcu, Mihail, 1928-…, academician – Biografie.
631(082)(092)=135.1=161.1
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
1538. Diminuarea impactului factorilor pedoclimatici extremali asupra plantelor
de cultură : [monografie] / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi
Dezvoltare Tehnologica ; col. red. : Simion Toma (red. şt.), Larisa Andronic, Tatiana
Constantinov [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. AŞM). – 339, [1] p. : fig., fig. color, tab. ; 22
cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 600 ex.
ISBN 978-9975-62-231-8 (în cop. tare)
[2008-1504]
- - 1. Pedologie – Plante de cultură.
631.43:633/635

29
Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

1539. Крупеников, И. А.
Черноземы : Возникновение, совершенство, трагедия деградации, пути ох-
раны и возрождения : [монография] / И. А. Крупеников ; отв. за изд. кн. : Д. М. Балтян-
ский ; АН Респ. Молдовы, М-во сел. хоз-ва и пищ. пром-cти Респ. Молдова, Ин-т поч-
воведения и агрохимии им. Н. А. Димо. – Ch. : Pontos, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală").
– 285 p. : fig., tab., [1] f. portr. ; 25 cm.
Библиография печатных работ И. А. Крупенникова: p. 201-243. – Bibliogr.: p.
280-282 (29 tit.) şi la sfârşitul cap. – În red. aut. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-102-66-7 (în cop. tare)
[2008-1462]
- - 1. Soluri cernoziomice (rusă). 2. Cernoziom (rusă). 3. Крупеников, Аркадий
Михайлович,1912- ..., почвовед. – Биография.
631.445.4(092)
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
1540. Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali şi a bolilor plantelor agricole
pentru perioada ... anul ... şi recomandări de combatere a lor şi a buruienilor = Прогноз
распространения главнейших вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в
осенний период 2008 года и рекомендации по борьбе с ними и с сорняками / Min. Agri-
culturii şi Ind. Alimentare al Rep. Moldova, Inspectoratul de Stat Rep. pentru Protecţia Plan-
telor. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 20 cm.
... toamnă 2008. – 2008. – 44 p. : tab., [5] p. : il. color. – Text paral.: lb. rom., rusă. –
F. f. de tit. – [2008-1594]
- - 1. Boli – Plante agricole – Combatere. 2. Plante agricole – Boli – Combatere.
632.914(478)(083.13)=135.1=161.1
633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.2/.3 Ierburi de fâneaţă şi păşune. Plante furajere. Plante de nutreţ exclusiv ierburile
1541. Asolamentele furajero-cerealiere pe terenurile arabile ale Republicii Mol-
dova : Recomandări / Inst. de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM ; colab. : Mihail
Lupaşcu, Mihail Lala, Valerian Darie [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2008. – 28 p. : tab. ; 21 cm.
65 ex.
ISBN 978-9975-70-714-5
[2008-1432]
- - 1. Asolamente furajero-cerealiere – Tipuri.
633.2:631.4(049.3)
1542. Darie, Valerian
Raigrasul aristat : Îndrumări practice privind valorificarea tehnologiei de cultivare /
Valerian Darie, Mihail Lala, Nistor Bolocan ; Inst. de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM.
– Ch. : CEP USM, 2008. – 24 p. : tab. ; 21 cm.

30
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

65 ex.
ISBN 978-9975-70-715-2
[2008-1433]
- - 1. Raigrasul aristat – Cultivare.
633.2(076.5)
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
1543. Carte de telefoane. Raionul Drochia : la data de 25 iulie 2008 /
Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. S. A. "Mitra-Grup" SA). – 376, [10] p. : il. color ; 21
cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9518-9-0
[2008-1441]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Drochia – Republica Moldova – Carte de telefoane.
2. Carte de telefoane – Raionul Drochia – Republica Moldova.
654.15(478-21/-22)(058.7)
1544. Carte de telefoane. Raionul Făleşti : la data de 28 iulie 2008 /
Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. S. A. "Mitra-Grup" SA). – 336 p., [8] p. fig. color ;
21 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9604-6-5
[2008-1534]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Făleşti – Republica Moldova – Carte de telefoane.
2. Carte de telefoane – Raionul Făleşti – Republica Moldova.
654.15(478-21/-22)(058.7)
1545. Carte de telefoane. Raionul Rezina : la data de 17 iulie 2008 /
Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. S. A. "Mitra-Grup" SA). – 208, [12] p. : il. color ; 21
cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9518-7-6
[2008-1440]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Rezina – Republica Moldova – Carte de telefoane.
2. Carte de telefoane – Raionul Rezina – Republica Moldova.
654.15(478-21/-22)(058.7)
1546. Carte de telefoane. Raionul Soroca : la data de 28 iulie 2008 /
Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. S. A. "Mitra-Grup" SA). – 424 p., [16] p. fig. color ;
21 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9565-0-5

31
Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

[2008-1535]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Soroca – Republica Moldova – Carte de telefoane.
2. Carte de telefoane – Raionul Soroca – Republica Moldova.
654.15(478-21/-22)(058.7)
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
1547. Harta drumurilor Republicii Moldova / Inst. de Geodezie, Prospecţiuni
Tehn. şi Cadastru "Ingeocad". – Scara 1 : 250 000. – Ch. : Ingeocad, 2008 (Combinatul
Poligr.). – 1 h. împăturită în 18 părţi.
5000 ex.
ISBN 978-9975-901-78-9
[2008-1552]
- - 1.Trasee auto – Republica Moldova – Hărţi.
656.022(478)(084.3-14)
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
1548. Puică-Vasilache, Eliza
Educaţie plastică : Man. pentru cl. a 5 – 6-a / Eliza Puică-Vasilache, Zinaida Ursu
; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : "Litera AVN" SRL, 2008 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – 175, [1] p. : fig. color ; 26 cm.
ISBN 978-9975-74-015-9
[2008-1530]
- - 1. Educaţie plastică.
73/76(075.3)
73 ARTE PLASTICE
1549. Galeria de sculptură contemporană : din col. Muzeului Naţ. de Artă al
Moldovei : [album] / aut. şi alcăt. : Valeria Suruceanu ; trad. : Gheorghe Chirţă, Natalia
Sârghi ; imagini : Iurie Foca ; Min. Culturii şi Turismului al Rep. Moldova, Muzeul Naţ. de
Artă al Moldovei. – Ch. : Cartea Moldovei, 2008 (Combinatul Poligr.). – 181 p. : imagini ; 28
cm.
Lista lucrărilor: p. 152. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-60-085-9
[2008-1558]
- - 1. Sculptură contemporană – Albume.
730:069.5(084.1)

32
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

78 MUZICĂ
1550. Creaţii corale ale compozitorilor din Moldova : [antologie] / alcăt. : Teodor
Zgureanu, Margareta Belâh ; cop. : Iaroslav Oliinâk. – Ch. : Cartea Moldovei, 2007 (Tipogr.
"Reclama" SA). – 140, [3] p. : n. muz. ; 29 cm.
ISBN 978-9975-60-135-1
ISMN M-3480-0035-0
1000 ex. – [2008-1439]
- - 1. Muzică corală.
783.8(082.2)
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică
1551. Argint viu pe scândura scenei : [despre actorul Mihai Curagău] / Teatrul
Satiricus "Ion Luca Caragiale" ; coord. : Victoria Cazacu ; sub îngrijirea lui Ion Diviza. – Ed.
rev. şi compl. – Ch. : Casa Ed.-poligr. "Bons Offices", 2008. – 137 p. : fot. ; 20 cm. – (Colec-
ţia Teatrul "Satiricus" ; 9).
1000 ex.
ISBN 978-9975-80-156-0
[2008-1561]
- - 1. Curagău, Mihai, actor de teatru – Creaţie.
792.071.2.028(082)
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
1552. Lifari, Viorica
Câmpul funcţional semantic al categoriei de diateză în limba engleză : Monogra-
fie / Viorica Lifari ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 261 p. : tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 242-261. – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-730-5
[2008-1603]
- - 1. Limba engleză – Semantică.
811.111'37
1553. Magic english : Work book : 3-rd form / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila
Foca [et al.]. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 106, [1] p. : fig. ;
26 cm.

33
Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

5000 ex.
ISBN 978-9975-69-990-7
[2008-1537]
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.2)
1554. Magic english : Work book : 4-th form / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila
Foca [et al.]. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 99 p. : fig. ; 26
cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-69-991-4
[2008-1538]
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.2)
811.112.2 Limba germană
1555. Babin-Rusu, Tatiana
Corelaţia câmpurilor lexico-semantice în limbile germană şi română : (Monogra-
fie) / Tatiana Babin-Rusu ; sub red. lui Ion Dumbrăveanu ; Min. Educaţiei şi Tineretului al
Rep. Moldova, Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine [et al.]. – Ch. : CEP
USM, 2008. – 194 p. : fig., scheme, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 160-175 (231 tit.). – 60 ex.
ISBN 978-9975-70-736-7
[2008-1438]
- - 1. Limba germană – Semantică. 2. Limba română – Semantică.
811.112.2'37+811.135.1'37
1556. Lifari, Viorica
A study in Germanic languages / Viorica Lifari ; Univ. de Stat din Moldova, Fac.
de Lb. şi Lit. Străine, Catedra Filologie Engl. – Ch. : CEP USM, 2008. – 90 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 87-88 (17 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-725-1
[2008-1602]
- - 1. Limba germană.
811.112.2(075.8)
811.124 Limba latină
1557. Stamat, Marina
Limba latină pentru biologi : Caiet de studiu / Marina Stamat, Claudia Cemârtan ;
Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Litere, Catedra Filologie Clasică. – Ed. a 2-a (rev. şi
compl.). – Ch. : CEP USM, 2008. – 197, [1] p. : tab. ; 25 cm.
Text: lb. rom., latină, rusă. – Bibliogr.: p. 196 (9 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-731-2

34
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-1604]
- - 1. Limba latină.
811.124:57(075.8)
811.133.1 Limba franceză
1558. Bejenaru, Galina
Gramatica limbii franceze : [pentru uzul elevilor] / Galina Bejenaru, Veronica
Gărbălău. – Ch. : S. n. ; Iaşi : Nasticor, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 153 p. : tab. ; 22
cm.
ISBN 973-85-826-6-0 (Nasticor)
[2008-1486]
- - 1. Limba franceză – Gramatică.
811.133.1'36(075.2)
811.135.1 Limba română
1559. Acsan, Alexei
Gramatică funcţională în structuri comunicative şi imagini : (Ghid gramatical pen-
tru studiul RLN) / Alexei Acsan. – Ch. : Casa Limbii Române "Nichita Stănescu", 2008
(Tipogr. "Balacron" SRL). – 29 cm. – ISBN 978-9975-9529-3-4.
Nivelul 1, Ciclul 1. – 2008. – 108 p. : fig., tab. – Text paral.: lb. rom., rusă. – 150
ex. – ISBN 978-9975-9529-4-1. – [2008-1590]
- - 1. Limba română – Gramatică – Alolingvi.
811.135.1'36'243
1560. Nivelul 1, Ciclul 2. – 2008. – 154 p. : tab. – Text paral.: lb. rom., rusă. –
150 ex. – ISBN 978-9975-9529-5-8. – [2008-1591]
- - 1. Limba română – Gramatică – Alolingvi.
811.135.1'36'243
1561. Nivelul 1, Ciclul 3. – 2008. – 182 p. : fig., tab. – Text paral.: lb. rom., rusă. –
150 ex. – ISBN 978-9975-9529-6-5. – [2008-1592]
- - 1. Limba română – Gramatică – Alolingvi.
811.135.1'36'243
1562. Dicţionar de sinonime : 30000 cuvinte. – Ch. : Ghianăia, 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 424 p. ; 20 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-923-57-6
[2008-1476]
- - 1. Limba română – Sinonime – Dicţionare. 2. Dicţionar de sinonime – Limba
română.
811.135.1 374.2'373.421
1563. Marin, Mariana

35
Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

Limba română : Cl. a 4-a : Caietul elevului / Mariana Marin, Tatiana Niculcea. –
Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 75, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier
educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
17000 ex.
ISBN 978-9975-79-505-0
[2008-1606]
811.135.1(075.2)
1564. Marin, Mariana
Limba română : Man. pentru cl. a 4-a / Mariana Marin, Tatiana Niculcea ; comisia
de experţi : Angela Cara, Maria Avram, Nina Baranceanu ; Min. Educaţiei şi Tineretului al
Rep. Moldova. – Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 143, [1] p. : il. color ; 26 cm. –
(Colecţia "Cartier educaţional" / coord. : Liliana Nicolaescu Onofrei).
43100 ex.
ISBN 978-9975-79-496-1
[2008-1544]
- - 1. Limba română.
811.135.1(075.2)
1565. Purice, Tamara
Limba română : pentru şc. cu predare în lb. rusă : cl. a 4-a / Tamara Purice, Miha-
il Purice ; comisia de evaluare : Ion Melniciuc, Raisa Ciornîi, Maria Nartea ; Min. Educaţiei şi
Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 154, [1] p. : il.
color ; 24 cm.
12000 ex.
ISBN 978-9975-78-640-9
[2008-1473]
- - 1. Limba română pentru alolingvi.
811.135.1’243(075.3)
811.161.1 Limba rusă
1566. Горленко, Ф. М.
Русский язык и литература : 8 кл. : Учеб. для шк. с обучением на рус. яз. / Ф.
М. Горленко, Т. Н. Сузанская ; эксперт. комиссия : Елена Сирота, Светлана Маноле,
Галина Сребняк ; М-во просвещения и молодежи Респ. Молдова. – Ch. : "Vector V-N"
SRL, 2008 (Combinatul Poligr.). – 306, [5] p. : fig., tab. ; 24 cm.
13525 ex.
ISBN 978-9975-9811-3-2
[2008-1551]
811.161.1+821.161.1.09(075.3)

36
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111(411) Literatură scoţiană în limba engleză
1567. Scott, Walter
Ivanhoe : [roman : trad. din engl.] / Walter Scott ; trad. de Petre Solomon ; il. de
Vladimir Cravcenco ; cop. : Pavel Zmeev. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul
Poligr.). – 546, [4] p. : il. ; 21 cm. – (Biblioteca pentru toţi copiii).
ISBN 978-9975-69-951-8 (în cop. tare)
[2008-1541]
821.111(411)-31 Scott
821.131.1 Literatură italiană
1568. Baldassi, Francesco
Frunzele, Stelele… = Le Foglie, le Stelle… : versuri / Francesco Baldassi ; trad.
din lb. it. de Valentina Corcodel ; il. : Ana Manole ; cop. : Nicolae Sârbu. – Ch. : Bibl. "Meş-
terul Manole", 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 187 p. : il. ; 11 x 20 cm.
Text paral.: lb. rom., it. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-937-94-8
[2008-1584]
- - 1. Literatură italiană – Poezie.
821.131.1=135.1=131.1 Baldassi
1569. Baldassi, Francesco
Înflorate petale de suflet = Infiorate petali d'anima / Francesco Baldassi ; trad. de
Valentina Corcodel. – Ch. : Fundaţia "Draghiştea", 2008. – 109 p. : fot. ; 12 x 20 cm. – (În-
cercarea zborului ; 2).
Tit. pe cop.: lb. rom. – Text paral.: lb. rom., it. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9986-6-6
[2008-1501]
- - 1. Literatură italiană – Poezie.
821.131.1-1=131.1=135.1 Baldassi
821.135.1 Literatură română
1570. Ureche, Grigore
Letopiseţul Ţării Moldovei / Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce ; cop., il. :
Eudochia Zavtur. – Ch. : Cartea Moldovei, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 429, [2] p. : il.
; 26 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-60-164-1
[2008-1478]

37
Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

- - 1. Literatură română – Scrieri istorice. 2. Literatură română din Republica Mol-


dova – Scrieri istorice.
821.135.1-94+821.135.1(478)-94 Ureche
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
1571. Băluţă, Dumitru
Linia limită : [versuri] / Dumitru Băluţă. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama"
SA). – 183, [5] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-72-075-5
[2008-1427]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Băluţă
1572. Cibotaru, Mihail Gh.
Sârjoaca : [roman] / Mihail Gh. Cibotaru ; postf. : Ion Ciocanu ; cop. : Natalia
Tighinean. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 323 p.
; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-65-085-4
[2008-1583]
821.135.1(478)-3 Cibotaru
1573. Cocarcea, Vasile
Drumul afirmării : Versuri / Vasile Cocarcea. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr.
"Dinamo"). – 148 p. : n. muz. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-72-100-4
[2008-1593]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Cocarcea
1574. Drăgan, Grigore
Surâsuri cu dinţi : [epigrame] / Grigore Drăgan ; resp. ed. : Vlad Arhip ; caricaturi
de Margareta Chiţcatîi. – Ch. : S. n., 2006 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 95, [1] p. : il. ; 10
x 15 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-66-044-0
[2008-1488]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Epigrame.
821.135.1(478)-193.2 Drăgan
1575. Mămăligă, Dumitru

38
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Umbre şi lumini : Din viaţa oamenilor de geniu : [povestiri] / Dumitru Mămăligă. –


Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 276 p.
Bibliogr. în notele de subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-638-6 (în cop. tare)
[2008-1472]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-3 Mamaliga
1576. Meniuc, George
Delfinul : Povestiri / George Meniuc ; cop., il. de Eudochia Zavtur. – Ch. : Carte
Moldovei, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 197, [2] p., [20] p. fot. ; 20 cm. – (Colecţie
pentru elevi, studenţi).
Bibliogr.: p. 191-193. – 4000 ex.
ISBN 978-9975-60-152-8
[2008-1477]
821.135.1(478)-3 Meniuc
1577. Toma, Vasile
Osanale la pachet : Poezie satirică, parodii şi epigrame / Vasile Toma. – Ch. :
"Phoenix-X" SRL (Tipogr. "Balacron" SRL), 2008. – 123 p. ; 19 cm.
500 ex
ISBN 978-9975-9759-5-7
[2008-1587]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie – Parodii – Epigrame.
821.135.1(478)-1 Toma
1578. Ţopa, Tudor
Din cuvinte-mi este casa : (Autoreportaj ilustrat) / Tudor Ţopa. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 146, [1] p. : fot., fot. color ; 22 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9986-0-4 (în cop. tare)
[2008-1563]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-9 Ţopa
821.161.1 Literatură rusă
1579. Сато-Абаби, Арина
Аромат Cакуры : роман / Арина Сато-Абаби ; худож. : Т. Н. Николаева. – К. :
Б. и., 2008 (Tipogr. "Grafic-Design" SRL). – 244, [1] p. : il., [16] p. il. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9897-5-6 (în cop. tare)
[2008-1559]
- - 1. Literatură rusă.
821.161.1-31 Сато-Абаби

39
Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


1580. Rocov, Bogdan
Ramzia : Povestire / Bogdan Rocov ; trad. din lb. rusă : Manole Neagu ; cop. :
Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 32 p. ; 20 cm. – (Din
viaţa gasterbaiterilor).
Numele adevărat al aut.: Bogdan Boleac. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-72-084-7
[2008-1428]
821.161.1(478)-31 Rokov
1581. Idem în lb. rusă : Рамзия : [повесть]. – Ch. : Pontos, 2008. – 32 p. ; 20
cm. – (Из жизни гастарбайтеров).
1000 ex.
ISBN 978-9975-72-085-4
[2008-1429]
821.161.1(478)-31 Роков
1582. Бабили, Майкл
Вор : Роман / Майкл Бабили. – К. : Б. и., 2008 (Tipogr. "Primex Com" SRL). –
241 p. ; 21 cm.
Numele adevărat al aut.: Ничайнику Михаил. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9926-7-1
[2008-1522]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Romane (rusă).
821.161.1(478)-312.4 Бабили
1583. Кичигина, Ольга
Когда синеет небо… : стихи / Ольга Кичигина ; худож. : Юрий Мелешко. – К. :
Inversia-Dub ÎI, 2008. – 96, [4] p. : il. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-9998-0-9
[2008-1533]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).
821.161.1(478)-1 Кичигина
1584. Люленов, П. В.
Легкой жизни не бывает : Роман в 2-х кн. / П. В. Люленов. – Ch. : S. n., 2008
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 418, [1] p. ; 25 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-78-546-4 (în cop. tare)
[2008-1470]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Romane (rusă).
821.161.1(478)-31 Люленов

40
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1585. Слетова, Л. А.
Полигон – II : Философ. сказка / Л. А. Слетова. – Тирасполь : Б. и., 2008
(Tipogr. "Tipar"). – 87 p. : il. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-914-09-3
[2008-1524]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova (rusă).
821.161.1(478)-3 Слетова
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
1586. Căsuţa din oală. Coliba iepuraşului. Povestea puişorului îngâmfat : [po-
veşti] / Elena Farago ; il. : Cătălin Nedelcu. – [Ch. : S. n.] ; Bucureşti : Teopiticot, 2008
(Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – [14] p. : il. color ; 30 cm. – (Colecţia "Grădiniţa" ; Nr 2) (Bi-
bliografie preşcolară ; 3-7 ani).
ISBN 978-973-1968-00-1 (Teopiticot)
[2008-1445]
- - 1. Literatură universală pentru copii – Poveşti.
821-93
1587. Greierele şi furnica şi alte poveşti / il. şi adaptare text : Cătălin Nedelcu. –
Ch. : Trei Pitici ("Everest-Impex" SRL), 2008 (Tipogr. "Sibis Grafic" SRL). – [16] p. : il. color ;
30 cm. – (Colecţia "Poveşti cu tâlc" ; 2).
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9996-3-2
[2008-1512]
- - 1. Poveşti.
821-93
1588. Pinocchio. Muzicanţii din Bremen. Vulpea şi barza : [poveşti] / il. : Cătălin
Nedelcu. – Ch. : Trei Pitici ("Everest-Impex" SRL), 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – [16]
p. : il. color ; 30 cm. – (Colecţia "3 Poveşti").
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9996-8-7
[2008-1517]
- - 1. Poveşti.
821-93
1589. Povestea ursului cafeniu şi alte poveşti / il. şi adaptare text : Cătălin
Nedelcu. – Ch. : Trei Pitici ("Everest-Impex" SRL), 2008 (Tipogr. "Sibis Grafic" SRL). – [16]
p. : il. color ; 30 cm. – (Colecţia "Poveşti cu tâlc" ; 1).
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9996-2-5

41
Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

[2008-1511]
- - 1. Poveşti.
821-93
1590. Răţuşca cea urâtă. Crăiasa albinelor. Lupul stăpân la oi / il. : Cătălin
Nedelcu. – Ch. : Trei Pitici ("Everest-Impex" SRL), 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – [16]
p. : il. color ; 30 cm. – (3 Poveşti).
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9997-0-0
[2008-1451]
- - 1. Poveşti.
821-93
1591. Răţuşca cea urâtă. Crăiasa albinelor. Lupul stăpân la oi : [poveşti] / il. :
Cătălin Nedelcu. – [Ch. : S. n.] ; Bucureşti : Teopiticot, 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). –
[16] p. : il. color ; 30 cm. – (3 Poveşti).
F. f. de tit.
ISBN 978-973-88505-8-3 (Teopiticot)
[2008-1446]
- - 1. Poveşti.
821-93
1592. Scufiţa Roşie; Povestea împăratului prefăcut în copac. Rândunica şi vrăbi-
ile / il. : Cătălin Nedelcu. – Ch. : Trei Pitici, 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – [16] p. : il.
color ; 30 cm. – (3 Poveşti).
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9997-1-7
[2008-1452]
- - 1. Poveşti.
821-93
1593. Idem. – [Ch. : S. n.] ; Bucureşti : Teopiticot, 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica"
SRL). – 16 p. – (3 Poveşti).
F. f. de tit.
ISBN 978-973-88505-7-6 (Teopiticot)
[2008-1447]
- - 1. Poveşti.
821-93
1594. Ursul păcălit de vulpe : [poveste] / il. şi adaptare text : Cătălin Nedelcu. –
Ch. : Trei Pitici ("Everest-Impex" SRL), 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – [16] p. : il. color
; 30 cm. – (Colecţia "Poveşti ilustrate").
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9996-7-0

42
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-1516]
- - 1. Poveşti.
821-93
821.135.1-93 Literatură română
1595. Capra cu trei iezi : [poveste] / il. şi adaptare text : Cătălin Nedelcu. – Ch. :
Trei Pitici ("Everest-Impex" SRL), 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – [16] p. : il. color ; 30
cm. – (Colecţia "Poveşti ilustrate").
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9996-6-3
[2008-1515]
- - 1. Poveşti.
821.135.1-93
1596. Farago, Elena
Căsuţa din oală; Coliba iepuraşului; Povestea puişorului îngâmfat : Poveşti / Ele-
na Farago ; il. : Cătălin Nedelcu. – Ch. : Trei Pitici ("Everest-Impex" SRL), 2008 (Tipogr.
"Sibis Grafica" SRL). – [16] p. : il. color ; 30 cm. – (Colecţia "Grădiniţa" ; nr. 2) (Bibliografie
preşcolară ; 3-7 ani).
2000 ex.
ISBN 978-9975-9997-7-9
[2008-1454]
- - 1. Literatură română pentru copii – Poezie.
821.135.1-93 Farago
1597. Farago, Elena
Idem. – Ch. : Trei Pitici ("Everest-Impex" SRL), 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica"
SRL). – [16] p. : il. color ; 30 cm. – (Colecţia "Grădiniţa" ; nr. 1) (Bibliografie preşcolară ; 3-7
ani).
2000 ex.
ISBN 978-9975-9997-6-2
[2008-1453]
- - 1. Literatură română pentru copii – Poezie.
821.135.1-93 Farago
1598. Farago, Elena
Căţeluşul şchiop şi multe altele : Poezii / Elena Farago ; il. : Cătălin Nedelcu.
– [Ch. : S. n.] ; Bucureşti : Teopiticot, 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – [14] p. : il.
color ; 30 cm. – (Colecţia "Grădiniţa" ; nr. 1) (Bibliografie preşcolară ; 3-7 ani).
ISBN 978-973-88505-9-0 (Teopiticot)
[2008-1444]
- - 1. Literatură română pentru copii – Poezie.
821.135.1-93 Farago

43
Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

1599. Fata babei şi fata moşneagului : [poveste] / il. şi adaptare text : Cătălin
Nedelcu. – Ch. : Trei Pitici ("Everest-Impex" SRL), 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – [16]
p. : il. color ; 30 cm. – (Colecţia "Poveşti ilustrate").
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9996-4-9
[2008-1513]
- - 1. Poveşti.
821.135.1-93
1600. Punguţa cu doi bani : [poveste] / il. şi adaptare text : Cătălin Nedelcu. –
Ch. : Trei Pitici ("Everest-Impex" SRL), 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – [16] p. : il. color
; 30 cm. – (Colecţia "Poveşti ilustrate").
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9996-5-6
[2008-1514]
- - 1. Poveşti.
821.135.1-93
1601. Slavici, Ioan
Floriţa din codru : [poveşti] / Ioan Slavici ; antologie, pref. şi note de Constantin
Mohanu-Lovişteanu ; il. de Lilia Popa ; cop. : Pavel Zmeev. – Ch. : Prut Internaţional, 2008
(Combinatul Poligr.). – 148, [3] p. : il. ; 21 cm. – (Biblioteca pentru toţi copiii).
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 978-9975-69-953-2 (în cop. tare)
[2008-1542]
- - 1. Literatură română – Poveşti.
821.135.1-93 Slavici
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
1602. Moraru-Mironaş, Varvara
Iepurică-morcovică-ecolog : [povestioare] / Varvara Moraru-Mironaş. – Ch. : S. n.,
2008 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 44 p. : il. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-47-013-1
[2008-1497]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Moraru
821.161.1(478)-93 Literatură rusă din Republica Moldova
1603. Точилкин, В.
Современные басни. Сказка "Пастух и принцесса" / В. Точилкин. – К. : Уни-
версул, 2008. – 95 p. : des. ; 20 cm.
300 ex.

44
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-47-017-9
[2008-1546]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova pentru copii (rusă).
821.161.1(478)-93 Точилкин
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
82.09 Critică literară
821.135.1.09 Literatură română
1604. Dolgan, Mihai
Eminesciene, Druţiene, Vierene : (O hermeneutică a imaginarului celor mai mari
scriitori naţionali) / Mihai Dolgan ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Litere, Catedra Lit.
Rom. şi Teorie Literară. – Ch. : CEP USM, 2008. – 415, [1] p. : fot. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-729-9
[2008-1601]
- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare. 2. Literatură română din Republi-
ca Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1.09+821.135.1(478).09
821.135.1(478).09 Literatură română din Republica Moldova
1605. Roşca, Timofei
Structuri lirice în poezia anilor' 60 : Studiu / Timofei Roşca ; Acad. de Ştiinţe a
Rep. Moldova, Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 229 p. ;
21 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-66-032-7
[2008-1491]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09
821.512.165(478).09 Literatură găgăuză din Republica Moldova
1606. Дьячук, Иван
Путь к признанию : поэма-эпопея о гагаузах / Иван Дьячук ; худож. : Дмитрий
Савастин ; фот. и репродукции Ивана Дьячука. – Комрат : Б. и., 2008 (Tipogr. "Safin-
Grup" SRL). – 349, [2] p. : fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-9621-4-8
[2008-1605]
- - 1. Literatură găgăuză din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.512.165(478).09

45
Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
1607. Trofăilă, Vasile
Oraşul Floreşti : Istorie şi contemporaneitate / Vasile Trofăilă ; trad. : lb. rusă :
Valentina Trofăilă, lb. engl. : Irina Dubovic, lb. it. : Lucia Costin. – Ch. : Vast-M SRL, 2008
(Tipogr. Ed. "Universul" ÎS). – 224 p. : fot., fot. color ; 21 cm.
Texte: lb. rom., engl., it., rusă. – Bibliogr. în notele de subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9593-2-2 (în cop. tare şi supracop.)
[2008-1460]
908(478-21)
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geogr a-
fie teoretică
1608. Geografia fizică a Republicii Moldova : Man. pentru cl. a 8-a / Vitalie
Sochircă, Natalia Odoleanu, Nicolae Boboc [et al.] ; comisia de evaluare : Mihai Hachi, Ior-
dan Casapu, Nina Mihalache ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P.
"Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 127, [1] p. : fig. color ; 24 cm.
50500 ex.
ISBN 978-9975-67-546-8
[2008-1548]
- - 1. Geografia fizică a Republicii Moldova.
911.2(478)(075.3)
1609. Idem în lb. rusă : Физическая география Республики Молдова / trad. din
lb. rom. : Elena Capusta-Dursunova, Vitalie Sochircă. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008. – 127,
[1] p. : fig. color, tab. ; 24 cm.
13200 ex.
ISBN 978-9975-67-606-9
[2008-1576]
- - 1. Geografia fizică a Republicii Moldova (rusă).
911.2(478)(075.3)
912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului. Imagini.
Scheme. Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri (ca reprezentare a cunoştinţe-
lor geografice)
1610. Republica Moldova : Harta teritorial-administrativă / "Ingeocad" ÎS ; red.
denum. geografice A. Eremia. – Ed. a 6-a. – Scara 1 : 400 000. – Ch. : S. n., 2008 (Combi-
natul Poligr.). – 1 h. color ; 80 x 70 cm.

46
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1000 ex.
ISBN 978-9975-901-87-1
[2008-1536]
- - 1. Republica Moldova – Hărţi.
912.43(478)
1611. România. Bucureşti : [hartă]. – Ch. : "Edit-Prest" SRL, 2008 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – 1 h. ; 22 x 30 cm. – Scara 1 : 3 000 000 ; 1 : 2 000 000.
ISBN 978-9975-922-24-1
[2008-1531]
- - 1. România – Hărţi. 2. Bucureşti – Hărţi.
912.43(498)
913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moderne
913(478) Geografia Republicii Moldova
1612. Republica Moldova = Республика Молдова : cl. 8-9 : hărţi-contur / Ed.
"Iulian" ; consultanţi : Valeriu Botnaru, Olga Cazanţeva, Ghenadie Sîrodoev. – Ch. : Iulian,
2008 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 16, [1] p. : h. ; 30 cm.
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-922-05-0 (eronat)
[2008-1547]
- - 1. Republica Moldova – Hărţi-contur.
913(478)(084.3)(075.3)
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
1613. Prezenţe basarabene în spiritualitatea românească : (sec. al XIX-lea –
prima jumătate a sec. al XX-lea) : [personalităţi notorii] : dicţ. / alcăt. : Gheorghe Bobână,
Lidia Troianowski ; pref. : Demir Dragnev. – Ch. : Civitas, 2007 (Tipogr. "Bons Offices"
SRL). – 312 p. : fig.; 25 cm.
Bibliogr.: p. 294-307 (287 tit.) şi la sfârşitul fişierelor biogr. – Apare cu sprijinul
financ. al Dep. pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni
ISBN 978-9975-928-95-3 (eronat)
Gratuit, 3000 ex. – [2008-1573]
- - 1. Basarabeni – Dicţionare.
929(031)
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
1614. Butnaru, Timofei

47
Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

Nemţeni – un sat plin de izvoare : [raionul Hînceşti] / Timofei Butnaru, Marin


Butnaru ; coord. : Alexandru Postica. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 192
p. : fot. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 191 (16 tit.) şi în notele de subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-66-083-9
[2008-1578]
- - 1. Nemţeni – Sate – Raionul Hînceşti – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
1615. Colesnic, Iurie
Un dosar uitat al istoriei : Pământenia basarabeană de la Dorpat – prima organi-
zaţie naţională / Iurie Colesnic. – Ch. : "Ulysse" SRL : Museum, 2008 (Tipogr. "Bons
Offices" SRL). – 127 p. : fot. ; 20 cm. – (Colecţia "Pantheon" / concepţia graf. a col. : Andrei
Gamarţ).
Apare cu sprijinul financ. al dlui Serafim Urechean, Preş. Partidului Alianţa "Mol-
dova Noastră". – 100 ex.
ISBN 978-9975-9785-9-0
[2008-1565]
- - 1. Republica Moldova – Istorie.
94(478)
1616. Madan, Gheorghe V.
Un sat basarabean de codru : Truşenii : [mun. Chişinău] : (Text stabilit, note,
coment., corespondenţă, doc., fot., bibliogr.) / Gheorghe V. Madan ; ed. îngrijită de Grigore
Botezatu, Tamara Apostol-Macovei ; st. biografic de Iurie Colesnic ; Acad. de Ştiinţe a Mol-
dovei, Inst. de Filologie, Inst. Patrimoniului Cultural [et al.]. – Ch. : Museum, 2008 (Tipogr.
"Bons Offices" SRL). – 324 p. : fot., tab., facs. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 308-317. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-906-35-7 (în cop. tare)
[2008-1564]
- - 1. Truşeni – Sate – Municipiul Chişinău – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
1617. Raionul Rezina în cifre şi imagini. – [Ch. : S. n.,] 2008 [(Tipogr. "Bons
Offices" SRL)]. – 20 p. : fot. color ; 21 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă
[2008-1571]
- - 1. Raionul Rezina – Republica Moldova – Istorie.
94(478-21/-22)
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
1618. Gonciar, Veaceslav

48
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Optimizarea farmacologică şi utilizarea raţională a enterosorbţiei : 14.00.25 –


Farmacologie, farmacologie clinică : Autoref. al tezei de doctor habilitat în medicină /
Veaceslav Goncear ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008. – 44 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 37-41
[2008-146 Teze]
615.246.2+615.835.2(043.2)
Pentru titlul de doctor
1619. Alexa, Zinaida
Particularităţile clinice, gormonal-metabolice şi opţiuni de tratament ale diabetului
zaharat primar depistat la maturi cu vârsta 30-45 ani : 14.00.03 – Boli interne (Endocrinolo-
gie) : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Zinaida Alexa ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldo-
va, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008. – 22 p.
: fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19 (9 tit.)
[2008-139 Teze]
616.379-008.64-053.086-08+615.252(043.2)
1620. Borovic, Djina
Aspecte de patogenie şi tratament al glaucomului primitiv : 14.00.08 – oftalmolo-
gie : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Djina Borovic ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova,
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008. – 34 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28-30
[2008-137 Teze]
616.7-007.681-08(043.2)
1621. Cebanu, Sergiu
Evaluarea fiziologico-igienică a condiţiilor de antrenament a sportivilor în edificiile
sportive de tip închis : 14.00.07 – Igiena : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Sergiu
Cebanu ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2008. – 25 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-23 (15 tit.)
[2008-134 Teze]
613.5+613.72:612.1/.8(043.2)
1622. Cornea, Valentina
Probleme sociale ale perfecţionării activităţii administraţiei publice locale : (în baza
investigaţiilor sociologice efectuate în Rep. Moldova) : Spec. 22.00.04 – Structura socială,
instituţii şi procese sociale : Autoref. al tezei de doctor în sociologie / Valentina Cornea ;
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – Ch. : Centrul
Ed. a UASM, 2008. – 34 p. : fig. ; 21 cm.

49
Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

Bibliogr.: p. 34 (16 tit.)


[2008-144 Teze]
316.354:351/352(478)(043.2)
1623. Dumitraş, Tatiana
Unele aspecte etiologice, clinico-evolutive şi de tratament antibacterian în pneu-
moniile comunitare : 14.00.05 – Boli interne (pulmonologie) : Autoref. al tezei de doctor în
medicină / Tatiana Dumitraş ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "PressPrint-SD"). – 22 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 17-19 (19 tit.)
[2008-148 Teze]
616.24-002-008.87-07+615.281(043.2)
1624. Movilă, Alexandru
Diversitatea genetică a căpuşelor ixodes ricinus L. şi microorganismelor transmi-
sibile în focarele Republicii Moldova : 03.00.15 – Genetică : Autoref. al tezei de doctor în
biologie / Alexandru Movilă ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Genetică şi Fiziologie a
Plantelor. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 23 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21 (10 tit.)
[2008-136 Teze]
579.895.421+595.421(478)(043.2)
1625. Palhovici, Serghei
Reforma administraţiei publice din Republica Moldova în contextul integrării Euro-
pene : Spec. 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei ; instituţii şi procese politi-
ce : Autoref. al tezei de doctor în ştiinţe politice / Serghei Palihovici ; Univ. de Stat din Mol-
dova, Fac. Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative, Catedra Ştiinţe Politice şi Educa-
ţie Civică. – Ch. : CEP USM, 2008. – 22 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 10 (7 tit.)
[2008-132 Teze]
351/354(478)(043.2)
1626. Parpauţ, Vladimir
Tratamentul endovascular al malformaţiilor arteriovenoase cerebrale şi al fistulelor
carotido-cavernoase _ 14.00.28 – neurochirurgia : Autore. al tezei de doctor în medicină /
Vladimir Parpauţ ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu", Inst. de Neurologie şi Neurochirurgie. – Ch. : S. n., 2008. – 36 p. :
diagr., fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 30-32 (17 tit.)
[2008-133 Teze]
616.831-089+616.13/.14(043.2)
1627. Rizescu, Constantin

50
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Pregătirea tehnică a handbaliştilor începători pe baza eşalonării mijloacelor speci-


fice : Spec. : 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi
culturii fizice de recuperare : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Constantin Rizescu ;
Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 34 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 29-30 (14 tit.)
[2008-143 Teze]
796.322.015.134(043.2)
1628. Rusu, Natalia
Căile contemporane de reglare a regenerării tegumentare în tratamentul plăgilor
regiunii maxilo-faciale : 14.00.21 – Stomatologie : Autoref. al tezei de doctor în medicină /
Natalia Rusu ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nico-
lae Testemiţanu" din Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 24 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-20 (5 tit.)
[2008-141 Teze]
617.52-001.4-08+615.26(043.2)
1629. Seiciuc, Eleonora
Rezolvarea aproximativă a ecuaţiilor integrale cu instrumentar Software inteligent :
01.01.09 – Cibernetică Matematică şi Cercetări Operaţionale : Autoref. al tezei de doctor în
ştiinţe fizico-matematice / Eleonora Seiciuc ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matematică
şi Informatică. – Ch. : CEP USM, 2008. – 27 p. : fig., 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (20 tit.)
[2008-135 Teze]
004.5:519.6(043.2)
1630. Şaragov, Natalia
Probleme sociale ale familiei monoparentale în condiţiile transformării societăţii :
(în baza materialelor Rep. Moldova) : Spec. 22.00.04 – Structura socială, instituţii şi procese
sociale : Autoref. tezei de doctor în sociologie / Natalia Şaragov ; Acad. de Ştiinţe a Moldo-
vei, Inst. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – Ch. : S. n., 2008. – 29 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 29 (10 tit.)
[2008-140 Teze]
316.356.2:316.42(478)(043.2)
1631. Şepeli, Diana
Analiza şi standardizarea unor noi preparate medicamentoase cu aplicarea meto-
delor spectrale şi cromatografice : 02.00.02 – Chimia analitică : Autoref. al tezei de doctor în
chimie / Diana Şepeli ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elena-VI"
SRL). – 21 p. : fig., scheme, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 17-19 (26 tit.)
[2008-147 Teze]
543.63+615.4.54(043.2)

51
Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

1632. Tihon, Aliona


Estimarea fiziologo-igienică a condiţiilor de muncă cu computerele ale angajaţilor
din telecomunicaţii la diferite etape ale ciclului de muncă : 14.00.07 – Igiena : Autoref. al
tezei de doctor în medicină / Aliona Tihon ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2008. – 22, [1] p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-20
[2008-145 Teze]
613.6:004:621.395(043.2)
1633. Ursanu, Grigore
Modelarea şi algoritmizarea managerială a antrenamentului sportiv la grupele de
începători şi avansaţi în atletism : Spec. 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice,
antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. al tezei de doctor în peda-
gogie / Grigore Ursanu ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova. – Ch. :
S. n., 2008. – 35 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 32 (9 tit.)
[2008-142 Teze]
796.42.015(043.2)
1634. Vareaghin, Ion
Dilemele instituţionalizării procedurilor democratice în contextul tranziţiei Est-
Europene : Spec. 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei ; instituţii şi procese
politice : Autoref. al tezei de doctor în ştiinţe politice / Ion Vareaghin ; Univ. de Stat din Mol-
dova. Fac. Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative. – Ch. : CEP USM, 2008. – 19 p. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 17 (7 tit.)
[2008-138 Teze]
32(043.2)

52
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 8-2008

A C
Acsan, Alexei 1559 Călugăreanu, Vitalie 1493
Aladin, Lara 1553-54 Capusta-Dursunova, Elena 1609
Alexa, Zinaida 1619 Cara, Angela 1516-18, 1564
Andronic, Larisa 1538 Cara, Oleg 1477
Antoci, Eduard 1535 Carabet, Natalia 1452-55
Antohi, Leonid 1481 Caraganciu, Vladimir 1522
Apostol-Macovei, Tamara 1616 Casapu, Iordan 1608
Arhip, Vlad 1574 Câşlaru, Larisa 1445
Avram, Maria 1516-18, 1564 Catrinescu, Tatiana 1508
Cazacu, Liliana 1511
B Cazacu, Victoria 1551
Babin-Rusu, Tatiana 1555 Cazanţeva, Olga 1612
Babiuc, Ana 1464-65 Cebanu, Sergiu 1621
Babiuc, Stanislav 1464-65 Cebotari, Ion 1527
Babov, Viorica 1510 Cemârtan, Claudia 1557
Bacalu, Lucia 1481 Cerneţchi, Olga 1533
Băieşu, Nicolae 1513 Chetruşca, Viorel 1483
Balan, Iurie 1451, 1467 Chirţă, Gheorghe 1549
Baldassi, Francesco 1568-69 Chirtoacă, Leonid, 1488
Băluţă, Dumitru 1571 Chisari, Aliona 1495
Baranceanu, Nina 1516-18, 1564 Chiţcatîi, Margareta 1574
Bejan, Octavian 1482 Chitoroacă, Valentina 4
Bejenaru, Galina 1558 Cibotaru, Mihail Gh. 1572
Belâh, Margareta 1550 Cimpoeş, Aurel 1441
Bobână, Gheorghe 1613 Cimpoieş, Dragoş 1475
Boboc, Nicolae 1608 Ciobanu, Irina 1502
Bocancea, Evelina 1521 Ciocanu, Ion 1572
Bolocan, Nistor 1542 Ciornîi, Raisa 1504, 1565
Borovic, Djina 1620 Ciupercă, Romeo 1502
Botezatu, Grigore 1512, 1616 Coadă, Simion 1506
Botgros, Ion 1516-17 Cocarcea, Vasile 1573
Botnaru, Gheorghe 1482 Cocîrţă, P. 1515
Botnaru, Valeriu 1612 Codreanu, I. 1515
Braşoveanu, Nicolae 1481 Cojocaru, Alexandru 1528
Bucuci, Timofei 1528 Colesnic, Iurie 1615, 1616
Budeanu, Gheorghe 1481 Constantinov, Tatiana 1538
Budevici, Anatolie 1499 Corcodel, Valentina 1568-69
Bulgaru, Maria 1494, 1494 Corghenci, Ludmila 4
Butnaru, Marin 1614 Corlat, Sergiu 1441
Butnaru, Timofei 1614 Cornea, Valentina 1622
Coroban, Vitalie 1456-58

53
Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

Coşeriu, Tatiana 1445 Gamarţ, Andrei 1615


Costin, Lucia 1607 Gavriliuc, M. 1530
Costin, Miron 1570 Gărbălău, Veronica 1558
Coteci, Nina 1521 Gepperth, Rainer 1487
Cravcenco, Vladimir 1567 Gheorghiţă, Eugen 1521
Crivoi, Aurelia 1500 Gherman, Diomid 1531
Cruc, Olesea 1490 Gheţiu, Mihail 1523
Curagău, Mihai 1551 Gheţoi, Petru 1509
Curea, Natalia 1500 Golovatiuc, Vladimir 1477
Cuşmir, Marcel 1480 Golubiţchi, Silvia 1511
Cuzneţov, Larisa 1496 Goncear, Ludmila 1495
Gonciar, Veaceslav 1618
D Goraş, Valentina 1527
Darie, Valerian 1541-42 Grama, Vasile 1476
Dencicov, Lidia 1500 Graur, Elena 1443, 1478
Diaconu, Stela 1516, 1517 Gremalschi, Anatol 1441-42, 1502-03
Dilion, Maracela 1494 Gremalschi, Ludmila 1502
Diviza, Ion 1551 Gribincea, Tatiana 1494
Doctoreanu, Isidor 1515 Guceac, Ion 1487
Doicov, Ecaterina 1482, 1485 Gurău, Vitalie 1502
Dolgan, Mihai 1604 Guştiuc, Andrei 1446, 1486
Dorofti, Valentina 1445 H
Drăgan, Grigore 1574
Dragnev, Demir 1613 Hachi, Mihai 1608
Dubovic, Irina 1607 Hanganu, Lilia 1514
Duca, Maria 1500
Dumanschi, Ghenadie 1499 I
Dumbrăveanu, Ion 1555 Iasinschi, Iulia 1519
Dumitraş, Tatiana 1623 Ignatiuc, Iulia 1553, 1554
Dumitraşco, Angela 1482, 1485 Ivanova, Galina 1521
E J
Eremia, A. 1610 Jestcov, Elena 1508, 1510
Eşanu, Taisia 1533 Jireghea-Tihonciuc, Dorina 1467
F K
Farago, Elena 1586, 1596-98 Kulikovski, Lidia 1444-45
Florea, Vasile 1446, 1486
Florea, Vasilie 1446, 1486 L
Foca, Iurie 1549 Lăcustă, Ion 1535
Foca, Ludmila 1553-54 Lala, Mihail 1541-42
Foiu, Taisia 1444 Larii, Iurie 1446, 1486
G Lica, Dionis 1475
Lifari, Viorica 1552, 1556
Galben-Panciuc, Zinaida 1517 Lisnic, Anatolie 1536

54
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Loghin, Petru C. 1497 P


Lupaşcu, Mihail 1537, 1541
Lupaşcu, Valeriu 1537 Palhovici, Serghei 1625
Lupu, Ilie 1519 Parpauţ, Vladimir 1625
Pascal, Oleg 1532
M Pascari, Eugenia 1511
Pîrvan, Eugen 1441
Macinschi, Vera 1481 Plămădeală, Victoria 1526
Madan, Gheorghe V. 1616 Platon, Mihail 1491
Mămăligă, Dumitru 1575 Platon, Nicolae 1499
Manole, Ana 1568 Popa, Lilia 1601
Manole, Ion 1483, 1493 Popa, Viorel 1510
Marian, Liliana 1469 Postica, Alexandru 1481, 1493, 1614
Marin, Mariana 1469, 1563-64 Postica, Pavel 1483, 1493
Melinte, Diana 1498 Prişcan, Valentina 1494
Melniciuc, Ion 1504, 1656 Puică-Vasilache, Eliza 1548
Meniuc, George 1576 Purice, Mihail 1504, 1565
Mereuţă, Ion 1470 Purice, Tamara 1504, 1565
Mihalache, Nina 1608
Mişcoi, Gheorghe 1475 R
Mocanu, Iurie 1441
Mohanu-Lovişteanu, Constantin 1601 Racu, Ana 1482, 1485
Moraru, Haralambie 1509 Revenco, Eugeniu 1537
Moraru, Nicolae 1500 Rîbca, Eugeniu 1481
Moraru-Mironaş, Varvara 1602 Rizescu, Constantin 1627
Movilă, Alexandru 1624 Rocov, Bogdan 1580
Romanciuc, Silvia 1485
N Romanciuc, Ruxanda 1580
Roşca, Elena 1444
Nartea, Maria 1504, 1565 Roşca, Iurie 1474
Năstase, Corneliu 1510 Roşca, Timofei 1605
Năstase, Radu 1508 Rusu, Boris 1535
Neagu, Manole 1580 Rusu, Natalia 1628
Neculce, Ion 1570
Nedelcu, Cătălin 1447-50, 1460-61, 1463, S
1466б 1586-96, 1598-1600
Nicolaescu-Onofrei, Liliana 1563-64 Sali, Nicolae 1494
Niculcea, Tatiana 1563-64 Saviţchi, Irina 1483, 1493
Nistor-Lopatenco, Livia 1476 Sărătilă, Vlad 1528
Sârbu, Ilie 1464-65
O Sârbu, Nicolae 1568
Sârbu, Zinaida 1533
Odoleanu, Natalia 1608 Sârghi, Natalia 1549
Oliinâk, Iaroslav 1550 Scott, Walter 1567
Opaţchi, Grigore 1521 Secrieru, Grigore 1502
Orlova, Elena 1477 Seiciuc, Eleonora 1629
Sîmboteanu, Aurel 1492
Sîrodoev, Ghenadie 1612

55
Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

Slavici, Ioan 1601 Verebceanu, Eugen 1451


Sochircă, Vitalie 1608-09
Solomon, Petre 1567 Z
Spinei, Ion 1441 Zagornîi, Serghei 1487
Spinei, Vasile 1481 Zaharia, Victor 1485
Stamat, Marina 1557 Zavtur, Eudochia 1570, 1576
Suruceanu, Valeria 1549 Zgureanu, Teodor 1550
Ş Zmeev, Pavel 1567, 1601

Şaragov, Natalia 1630 А


Şepeli, Diana 1631 Анестиади, В. 1529
Şişcanu, Gheorghe 1500
Ştefanucă, Petre V. 1512 Б

T Бабили, Майкл 1582


Бабова, Виорика 1510
Tanasă, Ruslan 1484 Балтянский, Д. М. 1539
Tcaci, Eudochia 1527 Бирштейн, Борис 1472-73
Tighinean, Natalia 1572 Боканчя, Виорел 1521
Tihon, Aliona 1632 Ботгрос, Ион 1521
Timuş, Asea 1537
Tofan, Maria 1526 В
Toma, Simion 1538 Веребчан Евгений 1468
Toma, Vasile 1577
Trofăilă, Valentina 1607 Г
Trofăilă, Vasile 1491, 1607
Горленко, Ф. М. 1505, 1566
Troianowski, Lidia 1613
Turculeţ, Mihail 1476 Д
Ţ Денчиков, Лидия 1524
Дмитриев, Владимир 1534
Ţîrdea, Teodor N. 1515
Дудниченко, Т. И. 1518
Ţopa, Tudor 1578
Дука, Мария 1524
Ţurcan, Valeriu 1485
Дьячук, Иван 1606
U
З
Ureche, Grigore 1570
Зота, Е. 1529
Ursan, Igor 1482
Ursanu, Grigore 1633 К
Ursu, Ludmila 1519-20
Ursu, Zinaida 1548 Кичигина, Ольга 1583
Константинов, Николаев 1521
V Кривой, Аурелия 1524
Крупеников, И. А. 1539
Vacarciuc, Elena 1481
Куря, Наталия 1524
Vareaghin, Ion 1634
Varvariuc, Tatiana 1510
Vasian, Victor 1528

56
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Л С
Люленов, П. В. 1584 Савастин, Дмитрий 1606
Сато-Абаби, Арина 1579
М Сирота, Елена 1505, 1566
Маноле, Светлана 1505, 1566 Слетова, Л. А. 1585
Мелешко, Юрий 1583 Сребняк, Галина 1505, 1566
Морару, Николае 1524 Сузанская, Т. Н. 1505, 1566

Н Т

Нагорнев, В. 1529 Точилкин, В. 1603


Николаева, Т. Н. 1579 Ш
Носаченко, Лариса 1468
Шалару, В. В. 1518
Шишкану, Георге 1524

57
Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 8-2008


Academia "Ştefan cel Mare" a Ministeru- Comerţul exterior al Republicii Moldova
lui Afacerilor Interne al Republicii Mol- 1479
dova 1446 Creaţii corale ale compozitorilor din Mol-
Academicianul Mihail Lupaşcu – ctitor şi dova 1550
patriarh al agriculturii 1537 Desene animale 1459
Activitatea agricolă a micilor producători Dicţionar de sinonime : 30000 cuvinte
agricoli în Republica Moldova, în … 1562
1477 Diminuarea impactului factorilor pedocli-
Agrobiodiversitatea vegetală în Republi- matici extremali asupra plantelor de
ca Moldova : evaluarea, conservarea cultură 1538
şi utilizarea, simpoz. naţ. (2008 ; Chi- Dreptul la informaţie : pe hârtie şi în
şinău) 1525 realitate : Raport de monitorizare 1481
Alfabetul în colecţie 1506 Econometrie 1475
Animale domestice 1447-48 Educaţia ecologică în contextul dezvoltă-
Animale sălbatice 1449-50 rii durabile : (Omagiu savantului filo-
Argint viu pe scândura scenei 1551 sof-ecolog-biotetician Teodor N.
Asia 1451 Ţîrdea – 70) 1515
Asistenţa Socială în contextul transfor- External Trade of the Republic of Moldo-
mărilor din Republica Moldova 1494 va 1479
Asolamentele furajero-cerealiere pe Fata babei şi fata moşneagului 1599
terenurile arabile ale Republicii Mol- Galeria de sculptură contemporană : din
dova : Recomandări 1541 col. Muzeului Naţ. de Artă al Moldovei
Biblioteca "Alba Iulia", un deceniu de 1549
prezenţă în comunitate 1444 Geografia fizică a Republicii Moldova :
Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu". Man. pentru cl. a 8-a 1608-09
Raport de activitate 1445 Ghid de iniţiative etice la nivel local : Ed.
BIT+ Tehnologii Informaţionale – 2007 , adaptată la practicile administrative
conf. intern. ( 7 ; 2007 ; 8 ; 2008 ; Chi- din Republica Moldova şi la legislaţia
şinău) 1440 aferentă în vigoare 1490
Capra cu trei iezi 1595 Ghidul profesorului la manualul de Biolo-
Carte de telefoane. Raionul Drochia : la gie pentru clasa a 8-a 1500
data de 25 iulie 2008 1543 Ghiozdanul piciului : Învăţăm cifrele.
Carte de telefoane Învăţăm literele . Colorăm desenele
- Raionul Făleşti : la data de 28 iulie 1507
2008 1544 Greierele şi furnica şi alte poveşti 1587
- Raionul Rezina : la data de 17 iulie Harta drumurilor Republicii Moldova
2008 1545 1547
- Raionul Soroca : la data de 28 iulie Instruirea în domeniul drepturilor omului
2008 1546 a colaboratorilor din poliţie : Ghidul
Căsuţa din oală. Coliba iepuraşului. formatorului 1482
Povestea puişorului îngâmfat 1586 Legea privind protecţia mărcilor nr. 38-
Centrul de Medicină Preventivă munici- XVI din 29 februarie 2008 (Monitorul
pal Chişinău 1527 Oficial nr. 99-101 din 06.06.2008)
Colegiul de Medicină din Orhei 1511 1489

58
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Lupul şi cei şapte iezi 1460 România. Bucureşti 1611


Magic english : Work book : 3-rd form Scufiţa Roşie 1466
1553-54 Scufiţa roşie. Povestea împăratului pre-
Muzicanţii din Bremen 1461 făcut în copac. Rândunica şi vrăbiile
Pinocchio. Muzicanţii din Bremen. Vul- 1592-93
pea şi barza 1588 Situaţia social-economică a Republicii
Povestea ursului cafeniu şi alte poveşti Moldova în … 1471
1589 Specii de pisici 1467
Prezenţe basarabene în spiritualitatea Ştiinţe 1516-17
românească : (sec. al XIX-lea – prima The Right to Freedom of Movement in
jumătate a sec. al XIX-lea) 1613 the Transnistrian Region of Moldova
Probleme actuale ale prevenirii şi com- 1483
baterii criminalităţii : an. şt., ed. a 8-a Ursul păcălit de vulpe 1594
1486 Биология : Учеб. для 8-го кл. 1524
Probleme interdisciplinare în materia Монтаж, эксплуатация и ремонт холо-
prevenirii şi combaterii criminalităţii ju- дильного оборудования 1534
venile la etapa contemporană, conf. Муниципальный Центр Превентивной
şt.-practică intern. (2007 ; Chişinău) Медицины Кишинэу 1527
1487 Прогноз распространения главнейших
Pronosticul răspândirii dăunătorilor prin- вредителей и болезней сельскохо-
cipali şi a bolilor plantelor agricole зяйственных культур в осенний
pentru perioada … anul … şi reco- период 2008 года и рекомендации
mandări de combatere a lor şi a buru- по борьбе с ними и с сорняками
ienilor 1540 1540
Punguţa cu doi bani 1600 Реализация права на свободу
Raionul Rezina în cifre şi imagini 1617 передвижения в восточном регионе
Ratatouille 1462 Республики Молдова 1483
Răţuşca cea urâtă 1463 Республика Молдова : cl. 8-9 : hărţi-
Răţuşca cea urâtă. Crăiasa albinelor. contur 1612
Lupul stăpân la oi 1590-91 Сельскохозяйственная деятельность
Realizarea dreptului la libera circulaţie în мелких сельхозпроизводителей в
regiunea de est a Republicii Moldova Республике Молдова в 2007 году
1483 1477
Republica Moldova : cl. 8-9 : hărţi-contur Социально-экономическое положение
1612 Республики Молдова в январе-июне
Republica Moldova : Harta teritorial- 2008 г. 1471
administrativă 1610 Южная Америка 1468

59
Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

Index de subiecte
Abecedare – Preşcolari 1509 Cooperaţie de consum – Teorie – Istorie
Academia "Ştefan cel Mare" a Min. Afa- 1478
cerilor al Rep. Moldova – Anale 1446 Criminalitate – Prevenire – Combatere
Accident vascular cerebral – Tulburări 1486
postulare 1532 Curagău, Mihai, actor de teatru – Creaţie
Administraţie locală – Ghiduri 1490 1551
Administraţie publică 1491-92 Datini. Creaţii populare. Obiceiuri 1512
Agricultură – Lupaşcu, Mihail, 1928-…, Dreptul la informaţie 1481
academician – Biografie 1537 Drepturile omului – Poliţie 1482
Anatomie – Sisteme nervos central 1526 Drepturile omului – Republica Moldova
Animale domestice 1447-48 1483
Animale sălbatice 1449-50 Drepturile omului – Sistemul penitenciar
Arterioscleroză – Imunitate (rusă) 1529 1485
Asistenţa socială – Republica Moldova Econometrie 1475
1494 Educaţie ecologică 1515
Asolamente furajero-cerealiere – Tipuri Educaţie în familie 1498
1541 Educaţie pentru familie 1496
Automobile – Diagnosticare 1535 Educaţie plastică 1548
Basarabeni – Dicţionare 1613 Etică profesională 1469
Biblioteca "Alba Iulia" – Chişinău – Istorie Fizică (rusă) 1521
1444 Folclor – Sărbători 1513
Biblioteca Municipală "B. P. Haşdeu" – Folclor româno-bulgar 1514
Chişinău – Rapoarte 1445 Geografia fizică a Republicii Moldova
Biodiversitate vegetală – Republica Mol- (rusă) 1609
dova 1525 Geografia fizică a Republicii Moldova
Biologie – Metodica predării (rusă) 1501 1608
Biologie – Metodica predării 1500 Informatică – Metodica predării 1502-03
Biologie (rusă) 1524 Informatică (rusă) 1442
Boli – Plante agricole – Combatere. Informatică 1441
Plante agricole – Boli – Combatere Infracţiuni – Minori – Prevenire – Comba-
1540 tere 1487
Cadastru – Terminologie 1476 Învăţare independentă – Repere 1499
Carte jucărie 1506 Învăţământ preşcolar (rusă) 1510
Carte puzzle 1451, 1467-68 Învăţământ preşcolar 1507
Cărţi de colorat 1452, 1455-66 Legea privind protecţia mărcilor – Repu-
Centrul de Medicină Preventivă munici- blica Moldova 1489
pal Chişinău – Prospecte 1527 Lignină 1523
Colegiul de Medicină din Orhei – Repu- Limba engleză – Semantică 1552
blica Moldova – Istorie 1511 Limba engleză 1553-54
Comerţ exterior – Republica Moldova – Limba franceză – Gramatică 1558
Date Statistice 1479 Limba germană – Semantică. Limba
Cooperative agricole – Republica Moldo- română – Semantică 1555
va – Date Statistice 1477 Limba germană 1556
Limba latină 1557

60
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Limba română – Gramatică – Alolingvi Literatură română din Republica Moldova


1559-61 – Poezie 1571, 1573
Limba română – Sinonime – Dicţionare. Literatură română din Republica Moldova
Dicţionar de sinonime – Limba româ- 1575
nă 1562 Literatură română din Republica Moldova
Limba română – Studiere. Limba rusă – pentru copii 1602
Studiere 1508 Literatură română pentru copii – Poezie
Limba română 1564 1596-98
Limba română pentru alolingvi – Metodi- Literatură rusă 1579
ca predării 1504 Literatură rusă din Republica Moldova –
Limba română pentru alolingvi 1565 Poezie (rusă) 1583
Limba rusă – Metodica predării (rusă). Literatură rusă din Republica Moldova –
Literatura rusă – Metodica predării Romane (rusă) 1582, 1584
1505 Literatură rusă din Republica Moldova
Linii telefonice – Raionul Drochia – Re- (rusă) 1585
publica Moldova – Carte de telefoane. Literatură rusă din Republica Moldova
Carte de telefoane – Raionul Drochia pentru copii (rusă) 1603
– Republica Moldova 1543 Literatură universală pentru copii – Po-
Linii telefonice – Raionul Făleşti – Repu- veşti 1586
blica Moldova – Carte de telefoane. Management 1443
Carte de telefoane – Raionul Făleşti – Maşini frigorifice (rusă) 1534
Republica Moldova 1544 Matematică (rusă) 1520
Linii telefonice – Raionul Rezina – Repu- Matematică 1519
blica Moldova – Carte de telefoane. Mecanică teoretică 1522
Carte de telefoane – Raionul Rezina – Mediu înconjurător – Protecţie (rusă)
Republica Moldova 1545 1518
Linii telefonice – Raionul Soroca – Re- Muzică corală 1550
publica Moldova – Carte de telefoane. Nemţeni – Sate – Raionul Hînceşti –
Carte de telefoane – Raionul Soroca – Republica Moldova – Istorie 1614
Republica Moldova 1546 Neurologie – Teste. Neurochirurgie –
Literatură găgăuză din Republica Moldo- Teste 1530
va – Critică şi interpretare 1606 Neurologie. Gherman, Diomid, 1928-…,
Literatură italiană – Poezie 1568-69 medic neurolog – Biografie 1531
Literatură română – Critică şi interpreta- Obligaţii militare 1493
re. Literatură română din Republica Obstetrică. Ginecologie 1533
Moldova – Critică şi interpretare 1604 Partidul Popular Creştin Democrat –
Literatură română – Poveşti 1601 Republica Moldova 1474
Literatură română – Scrieri istorice. Lite- Pedologie – Plante de cultură 1538
ratură română din Republica Moldova Pensie – Ghiduri 1495
– Scrieri istorice 1570 Piese auto – Recondiţionare 1536
Literatură română din Republica Moldova Poveşti 1587-95, 1599, 1600
– Critică şi interpretare 1605 Raigrasul aristat – Cultivare 1542
Literatură română din Republica Moldova Raionul Rezina – Republica Moldova –
– Epigrame 1574, 1578 Istorie 1617
Literatură română din Republica Moldova Reforma învăţământului 1497
– Poezie – Parodii – Epigrame 1577 Republica Moldova – Hărţi 1610

61
Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

Republica Moldova – Hărţi-contur 1612 Михайлович, 1912-…, почвовед. –


Republica Moldova – Istorie 1615 Биография 1539
România – Hărţi. Bucureşti – Hărţi 1611 Spitalul raional Căuşeni – Republica
Rusia – Politică internă (rusă) 1472-73 Moldova – Istorie 1528
Sculptură contemporană – Albume 1549 Ştiinţe al naturii 1516-17
Sisteme constituţionale contemporane Tehnologii informaţionale 1440
1480 Trasee auto – Republica Moldova – Hărţi
Sisteme electorale 1484 1547
Situaţie social-economică, 2008 – Repu- Truşeni – Sate Municipiul Chişinău –
blica Moldova – Date statistice 1471 Republica Moldova – Istorie 1616
Soluri cernoziomice (rusă). Cernoziom Virtuţi. Morală spirituală. Umanism 1470
(rusă). Крупеников, Аркадий

62
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de editori

Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI 1446, Mitra-Grup SA 1543-46


1486-87 Museum 1615-16
Acomed plus SRL 1452-55 Nasticor (Iaşi) 1558
Adriga-Vis SRL 1480 Phoenix-X SRL 1577
AGEPI 1489 Pontos 1497, 1514, 1528, 1539, 1571,
Balacron SRL 1464-65, 1516-17, 1559, 1573, 1580-81
1577 Prag-3 SRL 1474
Bibl. Meşterul Manole 1568 PressPrint-SD 1623
Biblion SRL 1509 Primex-Com SRL 1495, 1526, 1582
Bons Offices SRL 1444, 1482, 1485, Prut Internaţional 1516-17, 1519-20,
1490, 1499, 1551, 1578, 1613, 1615- 1553-54, 1567, 1601
17 Reclama SA 1528, 1540, 1550, 1568,
Cartea Moldovei 1513, 1549-50, 1570, 15772, 1580
1576 Regutgaz SRL 1513
Cartier 1456-58, 1521, 1563-64 Safin-Grup SRL 1606
Carusel 1467-68, 1506-07 Sibis Grafica SRL 1447-51, 1460-61,
Casa Limbii Române "Nichita Stănescu" 1463, 1466-68, 1506-07, 1586-1600
1559 Sirius SRL 1527
Chişinău-Prim SRL 1440 Statistica 1477, 1479
Civitas 1613 Ştiinţa Î.E.-P. 1441-42, 1502-03, 1512,
Combinatul Poligrafic 1459, 1462, 1479, 1608-09
1502-03, 1505, 1512, 1519, 1521, Tehnica-Info 1522
1547, 1563-64, 1566-67, 1601, 1608, Teopiticot : Bucureşti 1586, 1591-92,
1610 1598
Cu Drag SRL 1494 Tipar 1585
Cuşnir & Co SRL 1472-73 Tipogr. AŞM 1525, 1531-32, 1537-38
Dinamo 1497, 1573 Tipogr. Centrală F.E.-P. 1456-58, 1471-
Dragiştea, Fundaţia 1569 73, 1477, 1481, 1494, 1504, 1508-10,
Editerra Prim SRL 1500-01, 1524 1513-14, 1522, 1529, 1530, 1533,
Edit-Prest SRL 1611 1539, 1553-54, 1558, 1562, 1565,
Elan Inc 1470 1570, 1575-76, 1584
Elan Poligraf SRL 1445, 1470, 1483, Tipogr. din Orhei 1511
1493, 1574, 1605, 1614 Tipopres SRL 1441-42
Elena-VI SRL 1624, 1631 Trei Pitici (Everest-Impex SRL) 1460-61,
Ghianăia 1562 1463, 1466, 1592, 1587-90, 1592,
Grafic-Design SRL 1579 1594-97, 1599-1600
Ingeocad 1547 UASM 1475, 1535, 1621-22, 1632
Inversia-Dub ÎI 1583 UCCM 1478
Iulian 1612 Ulysse SRL 1615
Litera AVN SRL 1548 Universul ÎS 1491, 1500-01, 1515, 1524,
Lumina 1572 1548, 1602-03, 1607, 1611-12
Media Morning SRL 1513 USM CEP 1443, 1478, 1484, 1488,
Medicina CEP 1530, 1533 1492, 1496, 1498, 1518, 1541-42,

63
Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

1552, 1555-57, 1604, 1625, 1629, Vast-M SRL 1607


1634 Vector V-N SRL 1505, 1508, 1510, 1566
UTM 1469, 1476, 1523, 1534, 1536

Index ISBN eronate

ISBN 978-9975-9946-1-3 1473


ISBN 978-9975-901-44-4 1479
ISBN 978-9975-9900-4-2 1509
ISBN 978-9975-915-36-6 1533
ISBN 978-9975-922-05-0 1612
ISBN 978-9975-928-95-3 1613

64
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE MAGAZINE


REVISTĂ ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

NR 8
AUGUST 2008 AUGUST
(3121-3475)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
3121. Afanasiev, Veaceslav. Strategia naţională în domeniul inovării :
componentele structural-instituţionale şi informaţionale / Veaceslav Afanasiev //
BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch.,
2008. – P. 98-102.

3122. Cojocaru, Igor. SIA Potenţialul Ştiinţific al RM – sistem informaţio-


nal de perspectivă al sferei ştiinţei şi inovării / Igor Cojocaru // BIT+ "Tehnologii in-
formaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 54-57 : fig. –
Bibliogr. : 12 tit.

3123. Jalobeanu, Dana. Londra – locul în care s-a născut ştiinţa moder-
nă / Dana Jalobeanu // Magazin bibliologic. – 2008. – Nr 1/2. – P. 80-86 : il.

3124. Roşca, Alfreda. Noi surse de finanţare a ştiinţei – noi posibilităţi


de dezvoltare şi integrare în cercetarea internaţională / Alfreda Roşca // BIT+ "Teh-
nologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P.
145-147.

003 Sisteme de scriere şi notare


3125. Rău, Alexe. Abordarea scrierii de către ştiinţe / Alexe Rău // Ma-
gazin bibliologic. – 2008. – Nr 1/2. – P. 87-90 : il. – Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3151)

65
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


3126. Academic Network Infrastructure Development / Petru
Bogatencov, Alexandru Cocean, Andrei Ceban [et al.] // BIT+ "Tehnologii informaţi-
onale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 45-49 : fig. –
Bibliogr. : 5 tit.

3127. Altuhov, A. See-grid-sky : New EC project on infrastructure for re-


gional Science / A. Altuhov, P. Bogatencov, V. Sidorenco // BIT+ "Tehnologii infor-
maţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 24-29 : fig. –
Bibliogr. : 5 tit.

3128. Balmuş, Nicolae. Modelarea matematică şi elaborarea softwarelor


pentru realizarea experimentelor numerice de mecanică cu multe grade de libertate
/ Nicolae Balmuş, Ion Balmuş // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf.
Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 10 : fig.

3129. Balmuş, Nicolae. Studierea asistată de calculator a fenomenului


de interferenţă a undelor sonore / Nicolae Balmuş, Olesea Croitoru // BIT+ "Tehno-
logii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 11 :
fig.

3130. Buceaţchi, Pavel. Bazele metodologice ale creării Sistemului na-


ţional de prestare a serviciilor informaţionale în Republica Moldova / Pavel
Buceaţchi // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr.
2008. – Ch., 2008. – P. 106-108 : fig. – Rez. în lb. rom., engl.

3131. Certan, Valeriu. Proiectul "Comanda la distanţă a documentului cu


identificarea persoanei prin intermediul fişierului video sau a camerei web. Rolul
serviciului în lupta cu traficul de fiinţe umane" / Valeriu Certan // BIT+ "Tehnologii
informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 1-2.

3132. Colesnicov, Alexander. Engine independent checks in the calcu-


lator model shells for computer algebra systems / Alexander Colesnicov, Ludmila
Malahova // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008.
– Ch., 2008. – P. 58-60. – Bibliogr. : 5 tit.

3133. Cosuleanu, Ion. Estonia, an example of international best practice


in i-voting,-a model for Moldova? / Ion Cosuleanu // BIT+ "Tehnologii informaţionale
– 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 4-8 : fig., tab.

66
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3134. Cosuleanu, Ion. Metadata Driven Integrated Statistical Data Proc-


essing and Dissemination System – a reality for Moldova? / Ion Cosuleanu // BIT+
"Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P.
9-12. – Bibliogr. : 4 tit.

3135. Cuciureanu, Gheorghe. Utilizarea metodelor bibliometrice în eva-


luarea ştiinţei / Gheorghe Cuciureanu // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" :
Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 61-65. – Bibliogr. : 10 tit.

3136. Cuşcă, Andrei. E-servicii publice în Republica Moldova : Realizări


şi perspective / Andrei Cuşcă // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf.
Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 13-14.

3137. Doţenco, Denis. The problem of processing big data files : the
need of parallel programming / Denis Doţenco, Florentin Paladi // BIT+ "Tehnologii
informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 30-31 : tab.

3138. Extension of regional and international connectivity of RENAM


network / A. Andrieş, P. Bogatencov, E. Peplow [et al.] // BIT+ "Tehnologii informaţi-
onale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 40-44 : fig. –
Bibliogr. : 9 tit.

3139. Implementation of Modern Technologies and Services in RENAM


Network / Andrei Andrieş, Peter Bogatencov, Tudor Cibotaru [et al.] // BIT+ "Tehno-
logii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 5-6.

3140. Macari, Veaceslav. 3G Mobile Network Monitoring / Veaceslav


Macari // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. –
Ch., 2008. – P. 77-78 : fig. – Bibliogr. : 5 tit.

3141. Manipulating mathematical objects in the interface generation


toolkit for symbolic computation systems / S. Cojocaru, L. Burtseva, L. Malahova [et
al.] // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch.,
2008. – P. 22-23 : fig.

3142. MD-Grid: National grid initiative of Moldova for science and educa-
tion / A. Altuhov, P. Bogatencov, V. Pocotilenco [et al.] // BIT+ "Tehnologii informaţi-
onale – 2008" : Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 1-2. – Bibliogr. : 3
tit.

67
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

3143. Nastas, Vitalie. Elemente de referinţă pentru impedanţmetre cu


rezonanţă simulată în coordonate Carteziene / Vitalie Nastas // BIT+ "Tehnologii
informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 43 : fig.,
tab. – Bibliogr. : 4 tit.

3144. Necitailo, Daria. Cum să alegem şi unde să cumpărăm un compu-


ter personal? / Daria Necitailo // Profit. – 2008. – Nr 7/8. – P. 78-81 : il.

3145. Objelean, Nicolae. Dezvoltarea metodelor de prelucrarea a sem-


nalelor sonare / Nicolae Objelean // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf.
Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 79-83 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
2 tit.

3146. On the control of discrete event systems and output error model
structure / Victoria Boghanastjuk, N. Kobiliatzky, S. Păduraru [et al.] // BIT+ "Tehno-
logii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 15.

3147. On-line control of discrete event systems and perturbation analy-


sis / Victoria Boghanastjuk, N. Kobiliatzky, L. Erhan [et al.] // BIT+ "Tehnologii infor-
maţionale – 2008" : Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 14.

3148. Papanaga, Victor. Bazele de Cunoştinţe în mediul Bazelor de Da-


te Relaţionale / Victor Papanaga // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf.
Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 44. – Bibliogr. : 3 tit.

3149. Păduraru, S. Sistemul informaţional pentru crearea documentelor


tipice / S. Păduraru, Iu. Dubcoveţchi // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" :
Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 45.

3150. Perju, Veaceslav. Computer recognition system base don SDF fil-
tering / Veaceslav Perju, Ana Ţurcanu // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" :
Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 84-87 : fig. – Bibliogr. : 8 tit.

3151. Rău, Alexe. Hyper (cyber) scrierea / Alexe Rău // Magazin biblio-
logic. – 2008. – Nr 1/2. – P. 112-116 : tab. – Bibliogr. : 12 tit.

3152. Rotaru, Oleg. Some aspects regarding the information society


building in the Republic Moldova / Oleg Rotaru // BIT+ "Tehnologii informaţionale –
2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 148-151.

68
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3153. Secrieru, Iu. Knowledge Structure Modelling in Ultrasound / Iu.


Secrieru, O. Popcova, S. Puiu, D. Sologub // BIT+ "Tehnologii informaţionale –
2008" : Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 59-60. – Bibliogr. : 4 tit.

3154. Self-Mixing Techniques and their applications / A. Andrieş, V. Bi-


vol, Meshalkin A. [et al.] // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern.,
15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 37-39 : fig. – Bibliogr. : 8 tit.

3155. Sidorenco, V. Grad de calcul : tehnologia, arhitectura şi viitorul /


V. Sidorenco // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 24-26 apr.
2008. – Ch., 2008. – P. 61-62. – Bibliogr. : 5 tit.

3156. Sidorenco, V. Modern Grid Services for Wide Utilization / V.


Sidorenco, P. Bogatencov, G. Secrieru // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" :
Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 156-161. – Bibliogr. : 10 tit.

3157. Sidorenco, Veaceslav. Intelligent Document Technologies for e-


Government Services / Veaceslav Sidorenco // BIT+ "Tehnologii informaţionale –
2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 19-23 : fig. – Bibliogr. : 8 tit.

3158. Simularea criteriilor de stabilitate în estimarea fiabilităţii reţelelor


de calculatoare / Victoria Bohanastiuc, V. Ghieşu, C. Dumitraşco [et al.] // BIT+
"Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P.
16.

3159. Software for gas analyzer device / A. Rusu, S. Shisiyanu, O. Lu-


pan [et al.] // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr.
2008. – Ch., 2008. – P. 92-94 : fig. – Bibliogr. : 7 tit.

3160. Алтухов, А. Развитие сервисов по анализу и предотвращению


инцидентов RENAM / А. Алтухов, П. Богатенков, А. Голубев, В. Сидоренко [et
al.] // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch.,
2008. – P. 3-4.

3161. Гулка, Зинаида. Концепция систем управления рисками / Зи-


наида Гулка, Ирина Балина // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf.
Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 109-112 : tab., fig. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr. : 3 tit.

69
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

3162. Дворник, В. Г. Проектирование Распределенной информаци-


онной системы / В. Г. Дворник // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf.
Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 32.

3163. Лавреш, Иван. Основные свойства самоорганизации объектов


управления и подведомственных объектов искусственных систем / Иван Лав-
реш, Валерий Грибанов, Валерий Чесноков // BIT+ "Tehnologii informaţionale –
2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 113-116 : fig. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : 2 tit.

3164. Мардаре, Игорь. Определение требуемой точности аппрок-


симации функции восстановления изображения объекта / Игорь Мардаре, Вя-
чеслав Пержу, Валентин Покотиленко // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" :
Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 38-41 : fig., tab. – Bibliogr. : 3 tit.

3165. Мардаре, Игорь. Определение оптимального количества ней-


ронов в сети / Игорь Мардаре // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf.
Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 35-37 : fig., tab.

3166. Марчински, Родика. К вопросу об использовании системных


методов в проектировании элементов информационного законодательства /
Родика Марчински, Алексей Баженов // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" :
Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 120-121. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 5 tit.

3167. Моложен, Владимир. Базовые законы, рекомендуемых к ис-


пользованию при построении Национальной информационной системы Рес-
публики Молдова / Владимир Моложен, Владимир Фотенко // BIT+ "Tehnologii
informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 127-131. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 27 tit.

3168. Моложен, Владимир. Итоги информационного строительства


в Республике Молдова. Новый этап : (1989-2007 год) / Владимир Моложен //
BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch.,
2008. – P. 137-139. – Rez. în lb. engl.

3169. Моложен, Владимир. Об основах методологии информаци-


онного строительства в Республике Молдова / Владимир Моложен, Владимир
Фотенко, Руслана Ротару // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern.,
15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 132-136 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 18 tit.

70
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3170. Шкилев, В. Д. О квантово-волновых эффектах при защите


цифровой информации на материальных носителях / В. Д. Шкилев, А. Н.
Адамчук // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008.
– Ch., 2008. – P. 152-155. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3171, 3238, 3244, 3246, 3251-52, 3254, 3283,
3304, 3306, 3436)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


3171. Мартин, Евгений. Информологический подход к определению
понятия "культурное пространство" / Евгений Мартин, Диана Краевски // BIT+
"Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P.
124-126. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.

3172. Мартин, Евгений. Система информационных ресурсов в об-


ласти культуры как часть информационно-культурного пространства / Евгений
Мартин // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. –
Ch., 2008. – P. 122-123. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit.

02 BIBLIOTECONOMIE
3173. Lefevre, Patrick. "Identitatea unei BN se întemeiază pe responsa-
bilităţile mondiale ale acesteia…" : (Dialog cu dir. gen. al Bibl. Regale a Belgiei) /
interlocutor : Alexe Rău // Magazin bibliologic. – 2008. – Nr 1/2. – P. 7-16 : il.

3174. Osoianu, Vera. "Suntem şi noi un neam al cărţii?" / Vera Osoianu


// Magazin bibliologic. – 2008. – Nr 1/2. – P. 59-63 : il.

3175. Panici, Ala. Evoluţia tehnologiilor informaţionale contemporane.


Integrarea bibliotecilor în spaţiul e-Moldova / Ala Panici // Magazin bibliologic. –
2008. – Nr 1/2. – P. 37-40 : il. – Bibliogr. : 2 tit.

3176. Sochircă, Zinaida. Departamentul Informaţional Biblioteconomic –


instituţie de succes / Zinaida Sochircă, Ludmila Corghenci, Veronica Gheţu // Maga-
zin bibliologic. – 2008. – Nr 1/2. – P. 31-36. – Bibliogr. : 10 tit. P. 36.

3177. Ţurcan, Nelly. Resurse electronice pentru ştiinţă şi cercetare în


Republica Moldova / Nelly Ţurcan // Magazin bibliologic. – 2008. – Nr 1/2. – P. 17-
30 : fig. – Bibliogr. : 6 tit.

71
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

050 Publicaţii periodice şi seriale


3178. Danilov, Maria. Tribut de jertfă şi de lumină : [100 de ani de la
apariţia rev. "Luminătorul"] / Maria Danilov // Magazin bibliologic. – 2008. – Nr 1/2. –
P. 91-97 : il. – Bibliogr. în note de subsol.

070 Ziaristică. Presă


3179. Bordeianu, Leo. O revistă a trezirii duhovniceşti : [rev. "Clopota-
rul"] / Leo Bordeianu // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 7/8. – P. 68.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
3180. Брук, Наталья. Представление знаний с помощью онтологий
в системе Sonares / Наталья Брук // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" :
Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 50-53. – Bibliogr. : 8 tit.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
21/29 SISTEME RELIGIOASE. RELIGII. CREDINŢĂ
3181. Colesnic, Iurie. Moartea lui a plâns-o toată Basarabia : [despre
părintele, Constantin Popovici] / Iurie Colesnic // Magazin bibliologic. – 2008. – Nr
1/2. – P. 106-107 : il.

3182. Enache, George. Episcopul Antim Nica şi poziţia sa faţă de relaţii-


le stat-biserică / George Enache // Magazin bibliologic. – 2008. – Nr 1/2. – P. 51-55.
– Bibliogr. în note.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
3183. Grigor, Viorel. Etapa pre-spital în terapia trombolitică a AVC : stu-
diu de un an în CNSPMU (Centrul Naţ., Şt.-Practic Medicina de urgenţă) / Viorel
Grigor, Mihail Ganea, Stanislav Groppa // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe me-
dicale. – 2008. – Nr 2. – P. 141- 144 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.

72
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314 Demografie. Studiul populaţiei
(Vezi de asemenea Nr 3235)

32 POLITICĂ
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
3184. Petrencu, Anatol. "Integrarea Moldovei în UE depinde de voinţa
politică a Chişinăului" : [interviu cu liderul partidului Mişcării Acţiunea Europeană] /
"Profit "// Profit. – 2008. –Nr 7/8. – F. intercalată.

3185. Рошка, Юрий. Про life : [интервью с лидером ХДНП, Юрием


Рошкой] / записала : гл. ред. МТРК "Мир" в Молдове, Наталья Анисимова и
Светлана Платон // Aquarelle. – 2008. – Nr 7/8. – P. 140-144 : fot.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


3186. Gong Jianwei. Toate drumurile duc la Beijing : [dialog cu Gong
Jianwei, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Rep. Populare Chineze în
Rep. Moldova] / interlocutorii : Boris Marian, Ion Sandu; fot. : Sergiu Ţurcanu // Mol-
dova : ser. nouă. – 2008. – Nr 7-8. – P. 18-21 : fot. – Text : lb. rom., engl., rusă.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


Vezi de asemenea Nr 3184

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de
locuinţe
3187. Guţu, Alexandru. Cum să ne ajutăm pe noi înşine? : [despre ipo-
teca în construcţiile de locuinţe : interviu cu doctorul în economie] / interlocutor : rev.
"Profit" // Profit. – 2008. – Nr 7/8. – P. 52-55 : il., schemă, tab.

3188. Loghin, Vlad. Patimi ipotecare / Vlad Loghin // Profit. – 2008. – Nr


7/8. – P. 60-62 : il.

3189. Loghin, Vlad. De ce scade amploarea construcţiilor de locuinţe? /


Vlad Loghin // Profit. – 2008. – Nr 7/8. – P. 58-59 : il. - Idem şi în lb. rusă.

73
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


3190. Volniţchi, Igor. Dar este oare îndreptăţit riscul? : [despre procedu-
ra simplificată de lichidare a întreprinderilor] / Igor Volniţchi // Profit. – 2008. – Nr
7/8. – P. 12-13 : il. – Idem şi în lb. rusă.

336 Finanţe
3191. Balaban, Sergiu. O piaţă neinteresantă, deocamdată, sau De ce
în Moldova nu există o asigurare deplină contra riscurilor financiare / Sergiu Bala-
ban // Profit. – 2008. – Nr 7/8. – P. 42-44 : il. - Idem şi în lb. rusă.

3192. Berzedean, Victor. Povara devine tot mai grea : [politica bugetar-
fiscală] / Victor Berzedean // Profit. – 2008. – Nr 7/8. – P. 36-37 : il. – Idem şi în lb.
rusă.

3193. Cotos, Ala. Aspecte ale taxării indirecte aferente importului de


programe informatice / Ala Cotos // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 8. – P. 66-68.

3194. Furtună, Grigore. Pedepsirea consumatorilor, sau Fenomenul


monopolismului în Chişinău : [aspecte bancare] / Grigore Furtună // Profit. – 2008. –
Nr 7/8. – P. 63-65 : il. - Idem şi în lb. rusă.

3195. Grei, Serghei. Cine va plăti pentru tăcere? : [transparenţa în sec-


torul bancar]/ Serghei Grei // Profit. – 2008. – Nr 7/8. – P. 38-39 : il. – Idem şi în lb.
rusă.

3196. Groza, Vitalie. Microfinanţare de la BC "Moldinconbank" SA /


Vitalie Groza // Profit. – 2008. – Nr 7/8. – F. intercalată.– Idem şi în lb. rusă.

3197. Pui, Elena. Epilogul va fi scris mai târziu : [interviu cu membrul


consiliului de administraţie al comisiei Naţ., a Pieţei Financiare] / interlocutor : Maria
Trifan // Profit. – 2008. – Nr 7/8. – P. 40-41 : fot. – Idem şi în lb. rusă.

3198. Sanat, Alexandru. Încotro este condusă economia? : [situaţia în


sectorul bancar] / Alexandru Sanat // Profit. – 2008. – Nr 7/8. – P. 18-21 : il. – Idem
şi în lb. rusă.

3199. Sturzu, Ion. Politica fiscală pentru 2009 – mai multă echitate şi
transparenţă : [interviu cu vice-ministrul finanţelor] / interlocutor : Maria Trifan // Pro-
fit. – 2008. – Nr 7/8. – P. 34-35 : fot. – Idem şi în lb. rusă.

74
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3200. Şpac, Galina. Particularităţile aplicării impozitului pe venit în con-


textul modificărilor de ultimă oră : [din codul fiscal] / Galina Şpac, Petru Griciuc //
Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 8. – P. 14-20.

3201. Tabuncic, Mariana. Mai multe date despre clienţii bancari : nece-
sitate sau moft? / Mariana Tabuncic // Profit. – 2008. – Nr 7/8. – P. 28-30 : il. – Idem
şi în lb. rusă.

3202. Ursu, Dumitru. Suprimarea inflaţiei cu bani scumpi : [opinia preş.,


Asoc. Băncilor din Moldova] // Profit. – 2008. – Nr 7/8. – P. 31-33 : il. – Idem şi în lb.
rusă.

3203. Згеря, Людмила. О документировании конструкций на место


их установки : [калькуляция себестоимости ] / Людмила Згеря // Contabilitate şi
audit. – 2008. – Nr 8. – P. 68-70 : tab.

3204. Кауш-Цапу, Лилия. Проведение рекламных акций : последст-


вия по подоходному налогу / Лилия Кауш-Цапу // Contabilitate şi audit. – 2008. –
Nr 8. – P. 21-27.

3205. Ставинский, Игорь. Новое в применении НДС и акцизов /


Игорь Ставинский // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 8. – P. 9-13.

3206. Цуркану, Игорь. Об изменениях в применении сбора за воду /


Игорь Цуркану, Людмила Гропа // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 8. – P. 28-30.
(Vezi Nr 3124)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-


nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri
3207. Bozianu, Irina. Criza alimentară mondială ameninţă şi Moldova /
Irina Bozianu // Profit. – 2008. – Nr 7/8. – P. 76-77 : il. Idem şi în lb. rusă.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


3208. Loghin, Vlad. Dedesubturile crizei cimentului / Vlad Loghin // Pro-
fit. – 2008. – Nr 7/8. – P. 56-57 : il.

3209. Untilă, Veaceslav. "Saltul tigrului" în variantă moldovenească :


[redresarea economiei după programul "Saltul tigrului est-european" propus de frac-
ţiunea "Alianţa Moldova Noastră" : interviu acordat de către prim-vicepreş. Alianţei

75
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

"Moldova Noastră"] / interlocutor : Igor Volniţchi // Profit. – 2008. – Nr 7/8. – P. 46-47


: fot.

3210. Баженов, Алексей. Проблемы становления специальных эко-


номических зон в Республике Молдова / Алексей Баженов, Родика Марчински
// BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch.,
2008. – P. 103-105. – Rez. în lb. engl., rusă.

338.48 Turism. Economia turismului


3211. Gurez, Lilia. Tocotour – imposibilul este posibil : [turismul şi indus-
tria hotelieră] / Lilia Gurez // Profit. – 2008. – Nr 7/8. – P. 66-68 : il. - Idem şi în lb.
rusă,

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.7 Finanţe internaţionale
3212. Vicol, Carmina. "Prime Capital" a primit după merite : [un credit de
la corporaţia financ. amer. "World business capital" : interviu cu dir. gen. "Prime
Capital"] / interlocutor : Serghei Grei // Profit. – 2008. – Nr 7/8. – P. 50-51 : fot.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
3213. Baciu, Gheorghe. Problema de cauzalitate în medicină / Gheor-
ghe Baciu, Andrei Pădure // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008.
– Nr 2. – P. 100-105. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 14 tit.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


3214. Aramă, Elena. Principiul egalităţii în jurisprudenţa constituţională
franceză / Elena Aramă // Justiţia Constituţională = Конституционное Правосудие.
– 2008. – Nr 3. – P. 30-31.

3215. Dimin, Vitalie. Responsabilitatea contravenţională a minorilor /


Vitalie Dimin // Problemele interdisciplinare în materia prevenirii şi combaterii crimi-
nalităţii juvenile la etapa contemporană : Materiale ale Conf. şt.-practice intern., 05
oct. 2007. – 2008. – P. 205-208. – Bibliogr. : 5 tit.

3216. Drilea, Marian. Echilibrul puterilor în stat – valoare inestimabilă a


constituţionalităţii / Marian Drilea // Problemele interdisciplinare în materia prevenirii
şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană : Materiale ale Conf. şt.-
practice intern., 05 oct. 2007. – 2008. – P. 246-249. – Bibliogr. : 8 tit.

76
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3217. Guceac, Ion. Mecanisme naţionale de protecţie a drepturilor copi-


lului / Ion Guceac // Problemele interdisciplinare în materia prevenirii şi combaterii
criminalităţii juvenile la etapa contemporană : Materiale ale Conf. şt.-practice intern.,
05 oct. 2007. – 2008. – P. 36-50. – Bibliogr. : 19 tit.

3218. Guceac, Ion. Socializarea juridică a individului – condiţie indispen-


sabilă pentru edificarea statului de drept în Republica Moldova / Ion Guceac // Justi-
ţia Constituţională = Конституционное Правосудие. – 2008. – Nr 3. – P. 10-13. –
Bibliogr. : 14 tit.

3219. Negru, Boris. Constituţia Republicii Moldova şi relaţia dintre re-


glementările internaţionale şi cele interne în domeniul drepturilor omului / Boris Ne-
gru, George Gruia // Justiţia Constituţională = Конституционное Правосудие. –
2008. – Nr 3. – P. 25-26. – Bibliogr. : 15 tit.

3220. Osmochescu, Nicolae. Drepturile omului : mecanisme naţionale


de protecţie / Nicolae Osmochescu // Justiţia Constituţională = Конституционное
Правосудие. – 2008. – Nr 3. – P. 14-20. – Bibliogr. : 7 tit.

3221. Pîrlog, Vitalie. Alinierea la lege! : [Legea cu privire la partidele po-


litice : interviu cu ministrul justiţiei] / interlocutor : Igor Volniţchi // Profit. – 2008. – Nr
7/8. – P. 8-9 : fot. – Idem şi în lb. rusă.

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Mol-
dova
3222. Пулбере, Думитру. Конституционный суд Республики Молдо-
ва : Актуальные проблемы и перспективы : (Докл. на междунар. конф. в Киеве,
16 мая 2008 г.) / Думитру Пулбере // Justiţia Constituţională = Конституционное
Правосудие. – 2008. – Nr 3. – P. 35-37.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


3223. Axentiev, Eugeniu. Criminalitatea juvenilă şi combaterea ei în
municipiul Chişinău / Eugeniu Axentiev // Problemele interdisciplinare în materia
prevenirii şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană : Materiale ale
Conf. şt.-practice intern., 05 oct. 2007. – 2008. – P. 51-58.

3224. Berliba, Viorel. Răspunderea penală pentru infracţiunea de prun-


cucidere, săvârşită de minore / Viorel Berliba, Radion Cojocaru // Problemele inter-
disciplinare în materia prevenirii şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa contem-

77
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

porană : Materiale ale Conf. şt.-practice intern., 05 oct. 2007. – 2008. – P. 135-141.
– Bibliogr. : 8 tit.

3225. Cananău, Anatolie. Metode şi tehnici de cercetare a delincvenţei


juvenile / Anatolie Cananău // Problemele interdisciplinare în materia prevenirii şi
combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană : Materiale ale Conf. şt.-
practice intern., 05 oct. 2007. – 2008. – P. 224-230. – Bibliogr. : 6 tit.

3226. Carp, Simion. Efectele mediului penitenciar asupra minorilor con-


damnaţi / Simion Carp // Problemele interdisciplinare în materia prevenirii şi comba-
terii criminalităţii juvenile la etapa contemporană : Materiale ale Conf. şt.-practice
intern., 05 oct. 2007. – 2008. – P. 10-18. – Bibliogr. : 9 tit.

3227. Cernomoreţ, Sergiu. Conceptul delincvenţei juvenile / Sergiu


Cernomoreţ, Adrian Paladii // Problemele interdisciplinare în materia prevenirii şi
combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană : Materiale ale Conf. şt.-
practice intern., 05 oct. 2007. – 2008. – P. 239-245. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
14 tit.

3228. Costachi, Gheorghe. În actualitate : Prevenirea şi combaterea de-


lincvenţei juvenile / Gheorghe Costachi, Vugar Navruzov // Problemele interdiscipli-
nare în materia prevenirii şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană :
Materiale ale Conf. şt.-practice intern., 05 oct. 2007. – 2008. – P. 250-256. –
Bibliogr. : 7 tit.

3229. Costachi, Gheorghe. În combaterea delincvenţei juvenile este


necesar suportul statului şi al întregii societăţi / Gheorghe Costachi // Problemele
interdisciplinare în materia prevenirii şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa
contemporană : Materiale ale Conf. şt.-practice intern., 05 oct. 2007. – 2008. – P.
142-147.

3230. Filip, Victor. Metode şi procedee moderne de prevenire şi comba-


tere a fenomenului delincvenţei juvenile / Victor Filip // Problemele interdisciplinare
în materia prevenirii şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană :
Materiale ale Conf. şt.-practice intern., 05 oct. 2007. – 2008. – P. 216-223. –
Bibliogr. : 3 tit.

3231. Grati, Veaceslav. Personalitatea infractorului minor / Veaceslav


Grati // Problemele interdisciplinare în materia prevenirii şi combaterii criminalităţii
juvenile la etapa contemporană : Materiale ale Conf. şt.-practice intern., 05 oct.
2007. – 2008. – P. 154-159. – Bibliogr. : 6 tit.

78
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3232. Larii, Iurie. Profilaxia victimologică a infracţiunilor săvârşite împo-


triva minorilor / Iurie Larii // Problemele interdisciplinare în materia prevenirii şi com-
baterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană : Materiale ale Conf. şt.-practice
intern., 05 oct. 2007. – 2008. – P. 115-124. – Bibliogr. : 6 tit.

3233. Paladii, Adrian. Tactica învinuirii inculpatului minor în cazul infrac-


ţiunii de viol / Adrian Paladii // Problemele interdisciplinare în materia prevenirii şi
combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană : Materiale ale Conf. şt.-
practice intern., 05 oct. 2007. – 2008. – P. 235-238. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4
tit.

3234. Perevoznic, Iurie. Prevenirea delicvenţei juvenile : realităţi şi dez-


iderate / Iurie Perevoznic // Problemele interdisciplinare în materia prevenirii şi com-
baterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană : Materiale ale Conf. şt.-practice
intern., 05 oct. 2007. – 2008. – P. 68-74.

3235. Ţurcanu, Sergiu. Legătura cauzală dintre migraţiune şi delincven-


ţa juvenilă / Sergiu Ţurcanu // Problemele interdisciplinare în materia prevenirii şi
combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană : Materiale ale Conf. şt.-
practice intern., 05 oct. 2007. – 2008. – P. 231-234. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3
tit.

3236. Zosim, Alexandru. Justiţia juvenilă şi legislaţia penală ale Repu-


blicii Moldova / Alexandru Zosim // Problemele interdisciplinare în materia prevenirii
şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană : Materiale ale Conf. şt.-
practice intern., 05 oct. 2007. – 2008. – P. 148-153. – Bibliogr. : 12 tit.
(Vezi Nr 3215, 3240-41)

347 Drept civil


347.9 Procedură judiciară. organizare şi personal judiciar
3237. Braşoveanu, Dumitru. Unele aspecte privind calitatea actului de
justiţie / Dumitru Braşoveanu // Justiţia Constituţională = Конституционное Право-
судие. – 2008. – Nr 3. – P. 27-29.

79
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
3238. Chirev, Pavel. Premise şi realizări privind informatizarea adminis-
traţiei publice / Pavel Chirev, Mihai Grecu // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008"
: Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 3.

3239. Ciupac, Mihai. Profilaxia generală şi individuală în rândurile mino-


rilor efectuată de serviciile poliţiei criminale ale MAI / Mihai Ciupac // Problemele
interdisciplinare în materia prevenirii şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa
contemporană : Materiale ale Conf. şt.-practice intern., 05 oct. 2007. – 2008. – P.
193-197.

3240. Dogotari, Ian. Rolul poliţiei în prevenirea şi combaterea delincven-


ţei juvenile / Ian Dogotari // Problemele interdisciplinare în materia prevenirii şi com-
baterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană : Materiale ale Conf. şt.-practice
intern., 05 oct. 2007. – 2008. – P. 166-170. – Bibliogr. : 4 tit.

3241. Guţu, Alexei. Rolul şi importanţa poliţiei comunitare în prevenirea


şi contracararea delincvenţei juvenile / Alexei Guţu // Problemele interdisciplinare în
materia prevenirii şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană : Mate-
riale ale Conf. şt.-practice intern., 05 oct. 2007. – 2008. – P. 178-183. – Bibliogr. : 2
tit.

3242. Usturoi, Nicolae. Regulile securităţii rutiere sunt unice pentru toţi
= Правила дорожного движения едины для всех / Nicolae Usturoi // Moldova :
ser. nouă. – 2008. – Nr 7/8. – P. 48-49 : fot. – Text : lb. rom., rusă.

3243. Vlasov, Anatol. Omul care întrece timpul : [interviu cu primarul or.
Râşcani] / interlocutor : Nicolae Usturoi // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 7-8. – P.
24-26 : fot. – Text : lb. rom., engl., rusă.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
3244. Нищий, Михаил. Система электронных услуг социального
страхования – новое качество обслуживания населения / Михаил Нищий //
BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch.,
2008. – P. 143-144. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

80
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

368 Asigurări
3245. Chifariuc, Pavel. Numărul de dosare la CEDO se va reduce dato-
rită asiguraţilor : [interviu cu avocatul] / Agenţia INFOTAG // Profit. – 2008. – Nr 7/8.
– P. 74-75 : fot.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
3246. Bragaru, Tudor. Modernizarea sistemului de învăţământ în pe-
rioada edificării societăţi informaţionale / Tudor Bragaru // BIT+ "Tehnologii informa-
ţionale – 2008" : Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 20.

3247. Cîrhană, Vitalie. Modele de organizare a procesului de instruire la


distanţă / Vitalie Cîrhană, Carolina Rusu // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" :
Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 21.

3248. Conţescu, Ion. La şcoala lui Aristotel : [aspecte ale educaţiei] / Ion
Conţescu // Noi. – 2008. – Nr 8. – P. 21.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


3249. Кротевич, Ольга. Элитное образование / Ольга Кротевич //
Aquarelle. – 2008. – Nr 7/8. – P. 32-34 : fot.

3250. Целихова, Илона. Сам себе преподаватель / Илона Целихова


// Aquarelle. – 2008. – Nr 7/8. – P. 36-38 : il.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, insti-


tute, colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
(Vezi de asemenea Nr 3288)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


3251. Crăciun, Ion. Instrumente ale studentului într-un mediu de Instrui-
re Bazat pe Web / Ion Crăciun // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf.
Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 27.

3252. Croitor, Ludmila. Sistem on-line de testare a cunoştinţelor /


Ludmila Croitor, Oleg Chirca, Florentin Paladi // BIT+ "Tehnologii informaţionale –
2008" : Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 28-29 : fig.

81
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

3253. Fornea, Iuliana. Percepţia socială a profesorului instituţiei de învă-


ţământ superior medical (IÎSM) / Iuliana Fornea // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şti-
inţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 254-258 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 6 tit.

3254. Păduraru, S. Sistemul informaţional de alcătuire a orarului univer-


sitar / S. Păduraru, Iu. Dubcoveţchi // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" :
Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 46.

3255. Un bun pentru alte bunuri = Кооперативно-торговый универси-


тет Молдовы (КТУМ) = Cooperative-Trade University of Moldova / foto : Denis
Chicu // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 7/8. – P. 50-51 : fot. – Text : lb. rom.,
engl., rusă.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


53 FIZICĂ
3256. Andriesh, A. Diffraction optical elements for fabrication of fiber-
optic communication accessories / A. Andriesh // BIT+ "Tehnologii informaţionale –
2008" : Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 7-9. – Bibliogr. : 22 tit. P. 8-
9 (22 tit. în lb. rom., engl., rusă).

3257. Efficiency enhancement of relief-phase gratings forming in thin


films of chalcogenide vitreous semiconductors / G. M. Triduh, V. V. Bivol, A. M.
Prisacar [et al.] // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr.
2008. – Ch., 2008. – P. 97 : fig.

3258. Influence of the composition and Sun impurity on optical proper-


ties of light-sensitive amorphous As100-xSex, As2Se3 and Sb2Se3 thin films / Diana
Harea, Mihail Iovu, Eduard Colomeico, Ion Cojocaru // BIT+ "Tehnologii informaţio-
nale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 66-72 : fig. – Bibliogr.
: 33 tit.

3259. Формирование субмикронных дифракционных решеток в


слоях сульфида мышьяка в атмосфере воздуха и в жидких средах / Г. М.
Тридух, А. М. Андриеш, В. В. Бивол [et al.] // BIT+ "Tehnologii informaţionale –
2008" : Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 69-70. – Bibliogr. : 3 tit.

82
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


3260. Sun-doped Zn O thin films as NO2 gas sensor / S. Shishiyanu, O.
Lupan, V. Braguta [et al.] // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern.,
15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 95-96 : fig. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3259)

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
3261. Анти-радикальная активность и содержание полифенолов
как признак биологического разнообразия растений / Р. А. Иванова, А. П. Дас-
калюк, Л. Мусатенко, А. Оганесян // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova
: evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun.
2008. – Ch., 2008. – P. 190-195 : des., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

3262. Бабицкий, А. Ф. Статистические параметры для оценки био-


логических количественных признаков / А. Ф. Бабицкий // Agrobiodiversitatea
vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz.
Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 201-207. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 11 tit.

574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie


3263. Barbacar, Nicolae. Aspecte moleculare în biodiversitatea vegetală
/ Nicolae Barbacar // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea,
conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch.,
2008. – P. 30-38 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

3264. Străjeru, Silvia. Strategii de conservarea a agrobiodiversităţii ve-


getale în România / Silvia Străjeru, Dana Constantinovici, Manuela Ibănescu //
Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea :
Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 39-45 : fig.,
foto. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

3265. Чебан, А. Н. Современные проблемы протеомики в характе-


ристике биологического разнообразия растений IN SITU и в коллекциях / А. Н.
Чебан // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi
utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 46-
62. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 98 tit. P. 55-62 (98 tit. în lb. engl., rusă).

83
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

575 Genetică generală. Evoluţie. Filogenie


3266. Cauş, Maria. Izo-enzimele glutaminsintezei ale sistemului simbio-
tic glycine maxl-dradyrhizobium japonicum / Maria Cauş // Agrobiodiversitatea vege-
tală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ.,
Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 340-349 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 25 tit. P. 347-349 (25 tit. în lb. engl., rusă).
(Vezi Nr 3402)

3267. Romanciuc, Gabriela. Conţinutul şi fundamentele unui sistem de


documentare în domeniul resurselor genetice vegetale / Romanciuc, Gabriela //
Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea :
Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 166-169. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

3268. Romanciuc, Gabriela. Managementul datelor de conservare a re-


surselor genetice vegetale / Gabriela Romanciuc // Agrobiodiversitatea vegetală în
Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişi-
nău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 309-312. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

3269. Бивол, Инна. Использование морфологических признаков и


молекулярных (RAPD) маркеров в оценке генетического разнообразия вида
vigna unguiculata / Инна Бивол, Анатолий Ганя, Николае Барбакар //
Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea :
Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 170-177 : des.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.
(Vezi Nr 3367, 3370, 3372, 3416, 3418, 3421)

577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică


3270. Limited proteolysis controls massive degradation of glycinin, stor-
age 11S globulin from soybean seeds / Angela Rudakova, Serghei Rudacov, Irina
Kakhovskaya [et al.] // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea,
conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch.,
2008. – P. 396-402 : fig. – Bibliogr. : 19 tit.

3271. Lupascu, L. Particularităţi de acţiune a enotaninurilor modificate


asupra creşterii fungului Fusarium solani (Mart.) App. et Wr. / L. Lupascu // Curierul
medical. – 2008. – Nr 4. – P. 14-18 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 8 tit.

3272. Protopop, Svetlana. Modificări ale lipoproteinelor pro-şi


antiaterogene la pacienţii cu tiroidită autoimună / Svetlana Protopop // Bul. Acad. de

84
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Ştiinţe a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 57-62 : tab. – Rez .rom., engl.
– Bibliogr. : 18 tit.

3273. Qualitative pharmacological evaluation of capsicoside as cy-


tostatic agents / Pincu Rotinberg, Dorina Iurea, Mihai Cosmin [et al.] //
Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea :
Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 388-395 : fig.,
tab. – Bibliogr. : 19 tit.

3274. Tagadiuc, Olga. Modificările intensităţii oxidării peroxidice a lipide-


lor induse de carnozină şi complexul carnozină-ZN în ţesutul osos şi în serul şobo-
lanilor / Olga Tagadiuc // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe Medicale. – 2008. –
Nr 2. – P. 48-52 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.

58 BOTANICĂ
3275. Ciocârlan, Nina. Cercetări biochimice la specia satureja
parnassică heldr. et. sart. ex boiss. cultivată în Grădina Botanică (Institut) a AŞM /
Nina Ciocârlan // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conser-
varea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008.
– P. 439-444 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit.

3276. Ciorchină, Nina. Biologia dezvoltării şi multiplicării în Moldova : [a


plantei erbacee Ceratostigma] / Nina Ciorchină // Agrobiodiversitatea vegetală în
Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişi-
nău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 129-135 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
4 tit.

3277. Dascaliuc, Alexandru. Systemic approach in organizing collection


of plant genotypes / Alexandru Dascaliuc // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep.
Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău,
26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 17-24. – Bibliogr. : 12 tit.

3278. Jacotă, Anatolie. Biodiversitatea genetică – baza securităţii ali-


mentare / Anatolie Jacotă // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evalua-
rea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. –
Ch., 2008. – P. 11-16 : fig., tab.

3279. Mârza, Mihai. Caracteristica florei sinantrope necultivate a Repu-


blicii Moldova / Mihai Mârza // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : eva-

85
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

luarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008.
– Ch., 2008. – P. 77-81 : fig. – Rez. în lb. engl.

3280. Romanciuc, Gabriela. Particularităţile regenerării unor specii ale


genului actinidia / Gabriela Romanciuc, Nina Ciorchină // Agrobiodiversitatea vege-
tală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ.,
Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 266-274. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
9 tit.

3281. Оценка влияния миллиметрового излучения на семена кле-


щевины (ricinus communis L.) в условиях консервации ex situ / Л. Б. Корлэтяну,
С. Н. Маслоброд, И. В. Гушкан [et al.] // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Mol-
dova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27
iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 142-150 : des., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit.
(Vezi Nr 3359, 3382)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
3282. Legislaţia Republicii Moldova în problemele calităţii serviciilor me-
dicale / Mihai Ciocanu, Victor Talmaci, Victor Cătană, Ştefan Mahovici // Sănătate
publică, economie şi management în medicină. – 2008. – Nr 3. – P. 59-65. – Rez. în
lb. engl.

3283. Липин, Геннадий. Предложения по созданию системы


управления и поддержки единой информационной среды в области теле-
медицины в рамках Содружества / Геннадий Липин, Дмитрий Липин // BIT+
"Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P.
117-119. – Rez. în lb. engl., rusă.

3284. Натаров, Николай. Повышение эффективности и качества


медицинских услуг путем их автоматизации на базе выполнения требований
стандартов ИСО серии 9000 / Николай Натаров, Геннадий Липин, Сергей Гор-
батков // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. –
Ch., 2008. – P. 16-18; 140-142. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 3253)

86
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

611 Anatomie. Anatomie comparată


3285. Curocichin, Ghenadie. Adipocitokinele : rolul în insulino-
rezistenţă / Ghenadie Curocichin // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2008. – Nr 2. – P. 248-254. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 60 tit. (60 tit. în lb.
engl.).
3286. Topor, B. Aspecte anatomoclinice în artroplastia totală de şold / B.
Topor // Curierul medical. – 2008. – Nr 4. – P. 73-77 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 19 tit.

612 Fiziologie. Fiziologie comparată


3287. Evaluarea purităţii şi a cantităţilor de ADN genomic uman extras
din sânge decongelat / Victor Popescu, Cristina Butovscaia, Anastasia Zuieva [et
al.] // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 66-70 : tab.
– Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 4 tit.
(Vezi Nr 3330)

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


3288. Tutunaru, Mariana. Evaluarea igienică a procesului instructiv-
educativ al elevilor din instituţiile de învăţământ secundar profesional / Mariana
Tutunaru // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2008. – Nr 3.
– P. 39-43 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note : 11 tit.

613.6 Riscuri şi întâmplări profesionale privind sănătatea. Igiena şi sănătatea muncii


3289. Caracteristica morbidităţii cu incapacitate temporară de muncă la
operatorii centrului calcul (CC) şi serviciului de informaţie (SI) din telecomunicaţii /
Gheorghe Ostrofeţ, Aliona Tihon, Cătălina Croitoru, Elena Ciobanu // Bul. Acad. de
Şt. a Moldovei. Ştiinţe Medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 26-28 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 4 tit.

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


3290. Eţco, Constantin. Aspecte de dezvoltare a sistemului de sănătate
în Republica Moldova / Constantin Eţco, Mihai Ciocanu, Mircea Buga // Bul. Acad.
de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 219-225 : fig., tab. – Rez. în
lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.

3291. Friptuleac, Grigore. Evaluarea igienică a impactului calităţii aeru-


lui atmosferic asupra morbidităţii populaţiei din or. Chişinău / Grigore Friptuleac,

87
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

Marina Lupu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P.


22-25 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 4 tit.

3292. GIPAP (Glivec International Patient Assistance Program) în Repu-


blica Moldova : realizări şi perspective [progr. în domeniul terapiei anticancer] / Vasi-
le Musteaţă, Ion Corcimaru, Mircea Sofroni [et al.] // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 226-228 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 9 tit.

3293. Leonte, Afanasie. Aspecte medico-sociale ale temperaturilor ca-


niculare / Afanasie Leonte // Sănătate publică, economie şi management în medici-
nă. – 2008. – Nr 3. – P. 24-25 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

3294. Nemerenco, Ala. Evaluarea unor activităţi ale echipei medicului


de familie în condiţii de reformă / Ala Nemerenco // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2008. – Nr 3. – P. 4-8 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
: 7 tit.

3295. Pânzaru, I. Caracteristica particularităţilor igienei muncii ţăranilor


împroprietăriţi (fermierilor) / I. Pânzaru, G. Friptuleac // Curierul medical. – 2008. –
Nr 4. – P. 64-70. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 20 tit. (20 tit. în lb. rom., engl.,
rusă)

3296. Rusnac, Svetlana. Raportul dintre stările afective şi activitatea


profesională a medicilor : (Studiu empiric) / Svetlana Rusnac, Ioana Aşevschi,
Galina Maistrenco // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –
2008. – Nr 3. – P. 15-19 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

3297. Tintiuc, Dumitru. Evaluarea procesului de spitalizare a bolnavilor


în condiţii rurale / Dumitru Tintiuc, Corina Vicol // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2008. – Nr 3. – P.9-11 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 4 tit.

3298. Vicol, Corina. Asigurarea populaţiei rurale a Republicii Moldova


cu paturi spitaliceşti / Corina Vicol // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – Nr 3. – P. 12-14 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

88
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după stilul lor.


Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
3299. Curocichin, Ghenadie. Adipocitokinele : rolul în insulino-
rezistenţă / Ghenadie Curocichin // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2008. – Nr 2. – P. 248-254. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 60 tit. (60 tit. în lb.
engl.).

3300. Podgurschi, Lilia. Eficacitatea tratamentului cu Regesan la paci-


enţii cu ulcer duodenal / Lilia Podgurschi, Victor Ghicavîi // Bul. Acad. de Şt. a Mol-
dovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 171-175 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3314)

616 Patologie. Medicină clinică


3301. Cojocaru, S. Arhitectura sistemului suport decizii pentru diagnosti-
cul ultrasonografic SonaRes / S. Cojocaru, C. Gaindric, V. Ţurcanu // BIT+ "Tehno-
logii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 24-26.
– Bibliogr. : 6 tit.

3302. Ferdohleb, Alina. Riscul social al managementului calităţii în ser-


viciul asistenţei primare prestat populaţiei pediatrice cu vârsta sub 5 ani / Alina
Ferdohleb // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe Medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 29-
33 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.

3303. Gudumac, Eva. Sindromul hipertensiunii portale la copil / Eva


Gudumac, Gheorghe Hîncu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2008. – Nr 2. – P. 229-242 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 9 tit.

3304. Jantuan, Elena. Instrumentar de validare a cunoştinţelor : [ecogra-


fice în medicină] / Elena Jantuan // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf.
Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 33-34.

3305. Miron, Anna. Depistarea precoce a afectărilor inflamatorii, ische-


mice şi hemoragice la nou-născuţii prematuri şi la termen prin intermediul citokinelor
pro-inflamatorii / Anna Miron // Sănătate publică, economie şi management în medi-
cină. – 2008. – Nr 3. – P. 51-58. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 50 tit. P. 57- 58 (50
tit. în lb. engl.).

89
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

3306. Tîbîrnă, Ion. Sisteme de clasificări, diagnosticul de laborator şi in-


strumental (II) / Ion Tîbîrnă, Rodica Bugai // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 151-158 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 15
tit. – Art.1

3307. Информационная система скорой медицинской помощи / В.


Бешлиу, Д. Чорбэ, А. Романенко [et al.] // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008"
: Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 12-13 : fig. – Bibliogr. : 3 tit.

616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare


3308. Aspecte clinico-hemodinamice şi modificări ale spectrului glucidic
la pacienţii cu sindrom metabolic / Valeriu Revenco, Liviu Grib, Viorica Ochişor [et
al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 120-
126 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.

3309. Bîtca, Angela. Alterarea celulară în şocul hemoragic şi proprietăţi-


le acidului hialuronic / Angela Bîtca, Vasile Lutan // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei.
Ştiinţe Medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 52-56 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. :
23 tit. (23 tit. în lb. engl.).

3310. Crivceanschii, Lev. Managementul la etapa de pre-spital a paci-


enţilor cu traumatismul cardiac închis şi elevaţia segmentului „ST” / Lev
Crivceanschii // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P.
126-130. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.

3311. Dănilă, Aurel. Frecvenţa valvulopatiilor mitrale asociate, dereglări-


le de ritm cardiac, insuficienţa cardiacă congestivă şi tratamentul acestora cu
digoxină / Aurel Dănilă // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. –
Nr 2. – P. 105-120 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note 19 tit.

3312. Hacina,Tamara. Rolul unor particularităţi morfologice ale aortei în


afectarea ei aterosclerotică / Tamara Hacina // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 62-66 : diagr., fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. :
12 tit.

3313. Lizinoprilul în medicaţia pacienţilor hipertensivi în condiţii de am-


bulatoriu / L. Suveica, I. Burlacu, C. Jucovschi, Ch. Curocchin // Curierul medical. –
2008. – Nr 4. – P. 19-20 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 10 tit.

90
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3314. Sindromul antifosfolipidic catastrofal asherson / N. Costin, D.


Mihu, Carmen Mihaela Mihu, [et al.] // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medica-
le. – 2008. – Nr 2. – P. 79-90 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 62 tit.
(62 tit. în lb. engl.).

3315. Strategii de diagnostic şi tratament în miocarditele acute la copii /


Neli Mătrăgună, Nicolae Ciobanu, Adela Stamati [et al.] // Bul. Acad. de Şt. a Mol-
dovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 130-136 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 17 tit.

3316. Suveica, Luminiţa. Tratamentul pacienţilor cu hipertensiune arte-


rială asociată diabetului zaharat tip 2 cu preparatul lisinopril-lopril (Bosnalijek) / Lu-
miniţa Suveica, Ghenadie Curocichin, Nicolae Ciobanu // Bul. Acad. de Şt. a Moldo-
vei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 176-183 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl.
– Bibliogr. : 21 tit. (21 tit. în lb. engl., rusă.)

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


3317. Morfologia mucoasei coardei Vocale cicatrizate, în intervenţiile
chirurgicale cu instrumente "reci" si cu laserul CO2 / I. Ababii, V. Popa, V. Osman [et
al.] // Curierul medical. – 2008. – Nr 4. – P. 6-9 : fig. – Rez. în lb. rom., rusă, –
Bibliogr.: 7 tit.

3318. Palihovici, Constantin. Tratamentul coercitiv al tuberculozei pul-


monare / Constantin Palihovici // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2008. – Nr 3. – P. 31-35. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

3319. Pneumonitele interstiţiale idiopatice : abordări contemporane / V.


Botnaru, D. Rusu, V. Vataman, O. Munteanu // Curierul medical. – 2008. – Nr 4. –
P. 59-64. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 20 tit. (20 tit. în lb. rom., engl., rusă)

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


3320. Adezivul glutar-albuminic în leziunile traumatice ale ficatului: efi-
cacitate şi histopatologie : (Studiu experimental) / Gheorghe Rojnoveanu, Gheorghe
Ghidirim, Sergiu Rusu [et al.] // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2008. – Nr 2. – P. 70-75 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 12 tit.

3321. Atamni, F. Effects of dental implanting after repair of maxillary si-


nus with collagen membrane / F. Atamni // Curierul medical. – 2008. – Nr 4. – P. 3-
5. – Rez. în lb. rom., rusă. – Bibliogr.: 10 tit.

91
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

3322. Condraţchi, Ludmila. Managementul pacientului cu encefalopatie


hepatică / Ludmila Condraţchi, // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2008. – Nr 3. – P. 46-50. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 22 tit. (22 tit. în
lb. rom., engl., rusă.).

3323. Dumbrava, Vlada. Modificările hemostazei primare şi secundare


la pacienţii cu ciroză hepatică / Vlada Dumbrava, Ion Corcimaru, Lucia Cobîltean //
Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 136-141 : tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 13 tit.

3324. Elevaţia planşeului sinusului maxilar (SM) prin abord crestal cu in-
stalarea simultană a implantelor dentare endoosoase / Valentin Topalo, Fahim
Atamni, Dumitru Sîrbu [et al.] // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2008. – Nr 2. – P. 90-94 : diagr., fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 14 tit.

3325. Hîţu, Dumitru Ilie. Tratamentul sinuzitei odontogene / Dumitru Ilie


Hîţu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 243-247.
– Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 15 tit.

3326. Holban, Tiberiu. Necesitatea unui management eficient în hepati-


ta virală B cronică / Tiberiu Holban, Valentina Potâng-Raşcov // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2008. – Nr 3. – P. 26-30. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 15 tit.

3327. Optimizarea tratamentului hepatitei cronice virale B / Elena Tofan,


Maia Ţîbîrneac, Svetlana Nichita [et al.] // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe me-
dicale. – 2008. – Nr 2. – P. 206-210 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.

3328. Participarea catepsinel l la biodegradarea colagenului în procesul


de regresie a cirozei hepatice experimentale / Victor Rîvneac, Valentin Gudumac,
Nicolae Eşanu, Elena Rîvneac // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe Medicale. –
2008. – Nr 2. – P. 41-48 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 19 tit.

3329. Tîbîrnă, Ion. Pancreatita cronică. Actualitate, etiologie şi patogenie


(I) / Ion Tîbîrnă, Rodica Bugai // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2008. – Nr 2. – P.144-150 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 37 tit. (37 tit. în
lb. engl., rusă.).

92
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3330. Ţibuleac, S. Hiperbilirubinemiile ereditare : diagnosticul diferenţial,


tratamentul / S. Ţibuleac // Curierul medical. – 2008. – Nr 4. – P. 70-73. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr.: 17 tit.

3331. Zănoagă, Oleg. Complicaţiile hemoragice după intervenţii chirurgi-


cale stomatologice la pacienţii cu medicaţie antitrombotică / Oleg Zănoagă, Valentin
Topală // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 94 -97.
– Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 4 tit.

3332. Тофан, Е. Цирроз печени с резистентным и контролируемым


асцитом / Е. Тофан // Curierul medical. – 2008. – Nr 4. – P. 25-30 : tab. – Rez. în
lb. rom., engl. – Bibliogr.: 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3300, 3316, 3345)

616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice (hematopoetice) şi endocrine


(Vezi Nr 3272)

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale


3333. Tănase, Adrian. Strategiile contemporane de prevenire a bolii
cronice de rinichi / Adrian Tănase, Petru Cepoida // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 202-206 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 8 tit.

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


3334. Groppa, Liliana. Osteoporoza şi osteoartroza, este posibilă oare
preîntâmpinarea imposibilului ? / Liliana Groppa, Elena Deseatnicova, Lia Chişlari //
Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 158-163 : fig.,
tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 11 tit.

3335. Moroz, Petru. Malformaţia luxată a şoldului la copil / Petru Moroz,


Argentina Sandrosean, Iurie Sandrosean // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 183-186. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.

616.8 Neuropatologie. Neurologie


3336. Bodiu, A. Evaluarea comparativă a calităţii vieţii pacienţilor operaţi
pe motiv de hernie discală lombară / A. Bodiu // Curierul medical. – 2008. – Nr 4. –
P. 10-14 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 8 tit.

93
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

3337. Casian, Neonila. Rolul examenului ecografic în diagnosticul molei


hidatiforme / Neonila Casian // Sănătate publică, economie şi management în medi-
cină. – 2008. – Nr 3. – P. 36-38 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.

3338. Darii, Alexei. Morfometria aparatului nervos din plexurile coroide


ale ventriculelor encefalului / Alexei Darii // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 215-218 : diagr. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. :
10 tit.

3339. Deliv, Inga. Depresia la persoanele anxioase / Inga Deliv // Bul.


Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr2. – P.211-214 . – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 12 tit.

3340. Hadjiu, Svetlana. Opţiuni diagnostice ale crizelor non-epileptice la


copii / Svetlana Hadjiu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr
2. – P. 164-171 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 41 tit. (41 tit. în lb. rom.,
engl., germ.)
(Vezi de asemenea Nr 3183, 3342)

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


3341. Iarovoi, Petru. Combaterea tularemiei în Republica Moldova / Pe-
tru Iarovoi // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2008. – Nr
3. – P. 44-45. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

3342. Prisacari, Viorel. Particularităţi epidemiologice în infecţiile neuro-


chirurgicale / Viorel Prisacari, Elena Roic // Bul. Acad. de şt. a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 13-21 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. :
11 tit.

3343. Prisacaru, V. Particularităţile epidemiologice şi evolutive ale pro-


cesului epidemic în infecţia HIV, în Republica Moldova / V. Prisacaru, L. Guţu //
Curierul medical. – 2008. – Nr 4. – P. 51-58 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr.: 10 tit.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


(Vezi Nr 3317)

94
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale


3344. Ababii, Ion. Aspecte actuale ale chirurgiei rinosinuzale la copii /
Ion Ababii, Mihail Maniuc // Bul. Acad. de şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. –
Nr 2. – P. 7-12 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 19 tit.

3345. Guţu, Eugen. Pancreatojejunostomia cu sutură monoplanică con-


tinuă în pancreatoduodenectomie / Eugen Guţu, Vladimir Iacub, Dumitru Casian //
Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 75-79 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 9 tit.

617.7 Oftalmologie. Tulburări şi tratamente la ochi


3346. Alhabeebi, B. Echilibrul acido-bazic în glaucomul dureros / B.
Alhabeebi, E. Bendelic // Curierul medical. – 2008. – Nr 4. – P. 21-25 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 10 tit.
3347. Aportul tomografiei computerizate la evaluarea traumatismului or-
bitar, complicat cu corpul străin intraorbitar / Elena Cepoida, Vasile Bairac, Silviu
Condrea, Dragoş Marusic // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008.
– Nr 2. – P. 199-202. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 9 tit.

3348. Examenul imagistic în patologia aparatului lacrimal / Elena


Cepoida, Eugen Bendelic, Vladimir Boişteanu, Dragoş Marusic // Bul. Acad. de Şt. a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 195-198. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 14 tit.
618 Ginecologie. Obstetrică
3349. Casian, N. Incidenţa molei hidatiforme : [în ginecologie] / N.
Casian // Curierul medical. – 2008. – Nr 4. – P. 46-50 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr.: 8 tit.
3350. Grimut, A. Conduita gravidelor în funcţie de grupul de risc, în insti-
tuţiile de asistenţă medicală primară / A. Grimut, A. Eţco, N. Zarbailov // Curierul
medical. – 2008. – Nr 4. – P. 38-46: fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 9 tit.

3351. Paladi, Gheorghe. Sarcina oprită în evoluţie : Aspecte Medico -


Sociale. Reviul Literaturii / Gheorghe Paladi, Luminiţa Mihalcean // Bul. Acad. de Şt.
a Moldovei. Şt. Medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 34-41: tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 31 tit. (P. 39-41 (31 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă)

95
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

3352. Varodi, Viorica. Diagnosticul imagistic complex al cancerului de


col uterin / Viorica Varodi, Natalia Rotaru // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 187-195 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.
: 8 tit.

3353. Згурская, Софья. Медико-социальные аспекты здоровья жен-


щин, страдающих раком молочной железы в Молдове / Софья Згурская // Să-
nătate publică, economie şi management în medicină. – 2008. – Nr 3. – P. 20-23 :
il., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

3354. Эпидемиологическая характеристика беременных, страдаю-


щих запорами / Е. М. Самохвалова, Л. В. Спиней, В. А. Думбрава, [et. al] // Curi-
erul medical. – 2008. – Nr 4. – P. 33-37: des., tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr.: 10 tit.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


3355. Konopko, L. Instalaţii computerizate în baza complexului de refri-
gerare "Cool power 4.2 GM" pentru studiul fenomenelor de transport la temperaturi
criogenice / L. Konopko, V. Canţer, A. Sodorenko // BIT+ "Tehnologii informaţionale
– 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 73-76 : fig. – Bibliogr. : 4
tit.
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
3356. Bozianu, Irina. Piaţa apelor minerale în Moldova / Irina Bozianu //
Profit. – 2008. – Nr 7/8. – P. 69-73 : il. – Idem şi în lb. rusă.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631 Agricultură în general
3357. Lupaşcu, Mihail. Academicianul Mihail Lupaşcu – o istorie des-
chisă a ştiinţelor agricole moldoveneşti : [interviu cu academicianul] / interlocutor :
Marcela Gafton // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 7-8. – P. 9-11 : fot. – Text : lb.
rom., engl., rusă.

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


3358. Veliksar, Sofia. Acumularea metalelor grele de către diferite specii
de plante în condiţii de exces de cupru / Sofia Veliksar, Simion Toma //
Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea :

96
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 324-330 : tab.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

3359. Влияние стрептомицетов различных типов почв Молдовы на


прорастание семян тритикале / С. Н. Маслоброд, С. А. Бурцева, Л. Н. Намоло-
ван [et al.] // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea
şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P.
411-417 : des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

631.5 Lucrări agricole


3360. Corlateanu, Ludmila. The ex situ conservation of plant genetic
resources and the agriculture stability / Ludmila Corlateanu, Anatol Ganea //
Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea :
Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 25-29 : fig. –
Bibliogr. : 11 tit.

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia
plantelor
3361. Gaibu, Z. Starea fitosanitară a cerealierelor de toamnă / Z. Gaibu,
T. Stepanova // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 7/8. – P. 30-31.

3362. Lisnic, S. Efectul sulfaţilor în reducerea nitraţilor şi fito-extragerii


metalelor grele la sfecla de zahăr şi soia la poluarea solului cu metale grele / S.
Lisnic, S. Toma // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, con-
servarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch.,
2008. – P. 360-364 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

3363. Pîntea, M. Studiu comparativ al gradului de atac al soiurilor de cais


de către monilinia laxa / M. Pîntea // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova :
evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun.
2008. – Ch., 2008. – P. 252-256 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

3364. Гайбу, З. П. Развитие и распространение основных вредите-


лей и болезней сельскозкультур в августе / З. П. Гайбу // Agricultura Moldovei. –
2008. – Nr 7/8. – P. 30.
633 Cultura plantelor de câmp
3365. Lazu, Ştefan. Agrobiodiversitatea plantelor furajere în perspectiva
extinderii sortimentului cu specii din flora autohtonă a Republicii Moldova / Ştefan
Lazu, Alexandru Teleuţă, Gheorghe Postalache // Agrobiodiversitatea vegetală în

97
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişi-


nău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 64-67. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

633.1 Cereale. Recolte de grâne


3366. Badicean, Dumitru. Polimorfismul fragmentelor amplificate de
DNA la genotipurile de porumb contraste după rezistenţa la stresul secetei / Dumitru
Badicean, Anatol Jacotă // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evalua-
rea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. –
Ch., 2008. – P. 331-339 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

3367. Lupaşcu, Galina. Utilizarea metodelor fiziologice şi statistice de


testare a rezistenţei genotipurilor de grâu la unii factorii biotici / Galina Lupaşcu,
Saşco Elena, Svetlana Gavzer // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova :
evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun.
2008. – Ch., 2008. – P. 377-382 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

3368. Micu, Vasile. Crearea şi implementarea hibrizilor de porumb – fac-


tor important de eficientizare a agriculturii durabile / Vasile Micu // Agricultura Mol-
dovei. – 2008. – Nr 7/8. – P. 22-25 : tab. – Bibliogr.: 9 tit.

3369. Musteaţa, Simion. Sursele de germoplasmă utilizate în ameliora-


rea porumbului timpuriu / Simion Musteaţa // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep.
Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău,
26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 83-88 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

3370. Veveriţă, Efimia. Sinteza nou material iniţial de triticale hexaploide


în baza utilizării formelor noi din centrul de resurse genetice vegetale al IGFP al
AŞM / Efimia Veveriţă, Anatol Ganea Petru Buiucli // Agrobiodiversitatea vegetală în
Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişi-
nău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 316-322 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
6 tit.

3371. Буюкли, П. И. Формообразование овса при летнем посеве / П.


И. Буюкли, Е. К. Веверицэ, А. И. Горе // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Mol-
dova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27
iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 185-189. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

3372. Былич, Е. Н. Изучение некоторых признаков коллекционных


образцов кукурузы / Е. Н. Былич // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova :
evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun.
2008. – Ch., 2008. – P. 208-212 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

98
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3373. Выявление в геномах некоторых сельскохозяйственных куль-


тур нуклеотидных последовательностей, гомологичных транспозоны кукурузы
activator / А. В. Дягилева, Л. И. Паша, В. А. Митин, Л. Г. Туманова //
Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea :
Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 221-224 : des.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

3374. Тома, З. Г. Фенолоксидаза и однородность семян злаковых


культур / З. Г. Тома, А. Н. Чебан, А. Ф. Бабицкий // Agrobiodiversitatea vegetală
în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ.,
Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 418-424 : des., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 6 tit.

633.2/.3 Ierburi de fâneaţă şi păşune. Plante furajere. Plante de nutreţ exclusiv ierburile
3375. Gojineţchi, Ortanţa. Reacţia genotipică a soei la conţinutul gluci-
delor în dependenţă de nutriţia minerală şi stresul hidric / Ortanţa Gojineţchi, Vladi-
mir Rotaru // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea
şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P.
350-354 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.

3376. Rotaru, Vladimir. Evidenţierea modificărilor în conţinutul formelor


de azot la genotipurile de soia în dependenţă de factorii abiotici / Vladimir Rotaru,
Ortanţa Gojineţchi // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, con-
servarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch.,
2008. – P. 383-387 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

3377. Utilizarea metodelor fiziologice de testare a toleranţei plantelor de


soia la condiţiile nefavorabile din timpul vegetaţiei / A. Ştefîrţă, V. Pojoga, L. Brânză
[et al.] // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi
utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 370-
376 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.

3378. Будак, А. Б. Пластичность и стабильность по продуктивности


у сортов коллекции сои / А. Б. Будак // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Mol-
dova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27
iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 178-184 : des., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

3379. Состояние воды на начальных этапах набухания семян сои в


связи с определением масличности семян: исследование методами магнитно-
го резонанса / Олег Харчук, Александр Кириллов, Сергей Аксенов [et al.] //

99
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea :


Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 425-430 : des.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 18 tit.

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu
utilizări industriale
3380. Calchei, Elena. Evaluarea rezistenţei plantelor de tutun la orga-
nismele nocive / Elena Calchei, Elena Petrova // Agrobiodiversitatea vegetală în
Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişi-
nău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 104-110 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
7 tit.

3381. Colţun, Maricica. Negrilica – plantă de importanţă terapeutică /


Maricica Colţun // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, con-
servarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch.,
2008. – P. 445-447. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

3382. Corcodel, Virginia. Activitatea antibacteriană şi antifungică a ule-


iului volatil de rosmarinus officinalis L. / Virginia Corcodel, Viorel Prisăcaru //
Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea :
Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 448-452 : tab.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

3383. Cotelea, Ludmila. Utilizarea genotipurilor de provenienţă genetică


şi geografică diferită pentru obţinerea soiurilor timpurii de salvia sclarea L / Ludmila
Cotelea, Maria Gonceariuc, Zinaida Balmuş // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep.
Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău,
26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 151-154 : tab. – Bibliogr. : 4 tit.

3384. Evaluarea hibrizilor simpli creaţi cu concursul liniilor


consangvinizate de salvia sclarea L. / Zinaida Balmuş, Maria Gonceariuc, Ludmila
Cotelea [et al.] // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conser-
varea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008.
– P. 99-103 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

3385. Ganea, Anatol. Withania somnifera (L.) dunal – specie medicinală


valoroasă. Particularităţile biologice şi utilizarea / Anatol Ganea, Nina Ciorchină //
Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea :
Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 464-471. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 37 tit. P. 469-471 (37 tit. în lb. engl., rusă).

100
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3386. Gonceariuc, Maria. Chimionul – carum carvi L. / Maria


Gonceariuc // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conserva-
rea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. –
P. 121-128. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 29 tit. P 126-128 (29 tit. în lb. rom., engl.,
rusă).

3387. Procedee de regenerare a plantaţiilor de lavandă / Grigore Musta-


ţă, Ion Brânzilă, Nina Roşca [et al.] // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova :
evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun.
2008. – Ch., 2008. – P. 244-251 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 21 tit.

3388. Soi timpuriu de lavandula angustifolia mill. / Svetlana Maşcovţeva,


Pantelimon Botnorenco, Violeta Butnaraş, [et al.] // Agrobiodiversitatea vegetală în
Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişi-
nău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 295-297 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
6 tit.

3389. Soiurile de lavandula angustifolia mill. Create şi omologate în Re-


publica Moldova / Violeta Butnaraş, Maria Gonceariuc, Zinaida Balmuş, [et al.] //
Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea :
Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 241-243 : tab.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

3390. Surse genetice valoroase de mentă / Grigore Musteaţă, Ion


Brânzilă, Nina Roşca [et al.] // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : eva-
luarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008.
– Ch., 2008. – P. 283-289 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

3391. Vornicu, Zina. Metode de cercetare şi testare a culturilor aromati-


ce şi medicinale / Zina Vornicu, Tamara Jelezneac, Constantin Timciuc //
Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea :
Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 459-463 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

3392. Флоря, В. Н. Итоги интродукции однолетних лекарственных


растений в Республике Молдова / В. Н. Флоря // Agrobiodiversitatea vegetală în
Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişi-
nău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 303-308. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15
tit.

101
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

634 Horticultură în general


3393. Cecan, Anatol. Unele aspecte privind căderea fructelor în depen-
denţă de intensitatea înfloririi şi creşterii vegetative la pomii de măr / Anatol Cecan //
Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea :
Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 116-121 : tab.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

3394. Dadu, Constantin. "Renovarea ramurii pomiculturii Republicii


Moldova în baza rezultatelor ştiinţifice" – lucrare prezentată pentru decernarea Pre-
miului de Stat / Constantin Dadu, Mihail Chisili, Savelie Griţcan // Agricultura Moldo-
vei. – 2008. – Nr 7/8. – P. 36.

3395. Influenţa preparatului melangozid asupra activităţii regulatorilor


endogeni de creştere în diferite organe ale pomilor de măr / M. Rusu, Gh. Şişcanu,
Gh. Balmuş [et al.] // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea,
conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch.,
2008. – P. 403-406 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

3396. Jamba, A. Calitatea şi capacitatea de păstrare a soiurilor de măr


pentru export / A. Jamba // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 7/8. – P. 35 : tab.

3397. Melnicenco, Ludmila. Utilizarea donatorilor autohtoni în ameliora-


rea piersicului / Ludmila Melnicenco // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova
: evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun.
2008. – Ch., 2008. – P. 111-115. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

3398. Pasat, Olga. Evaluarea şi utilizarea genofondului de păr în Moldo-


va / Olga Pasat // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, con-
servarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch.,
2008. – P. 257-260. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

3399. Profesorul Ilie Donica la 50 de ani : [cercetător în domeniul pomi-


culturii] / M. Rapcea, M. Chisili, I. Caraman [et al.] // Agricultura Moldovei. – 2008. –
Nr 7/8. – P. 38-39 : il.

3400. Studii asupra conţinutului de pigmenţi la diferite soiuri de măr tra-


tate cu ecostim / Dorina Iurea, N. Munteanu, M. Istrate [et al.] // Agrobiodiversitatea
vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz.
Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 355-359 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 5 tit.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3401. Şişcanu, Gheorghe. Impactul activităţii enzimatice în procesele


creşterii vegetative şi inducţiei florale la pomii de măr / Gheorghe Şişcanu, Anatol
Cecan, Gheorghe Balmuş // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evalua-
rea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. –
Ch., 2008. – P. 407-410 : fig. – Bibliogr. : 4 tit.

3402. Ганя, А. И. Проблема консервации IN SITU лещины обыкно-


венной (corylus avellana L.) в Молдове / А. И. Ганя, С. А. Третьякова //
Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea :
Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 68-76 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

3403. Действие природных астероидных гликозидов на пигментный


фонд растений абрикоса / Г. В. Шишкану, Н. В. Титова, П. К. Кинтя, С. А. Швец
// Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utiliza-
rea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 431-347 :
des., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

3404. Комарова, В. П. Содержание фото-активных пигментов в ли-


стьях саженцев яблони, обработанных капсикозидом при гидрострессе / В. П.
Комарова, Г. В. Шишкану // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evalua-
rea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. –
Ch., 2008. – P. 365-369 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

3405. Третьякова, С. А. Исследование посевных качеств семян


ореха грецкого (juglans regia L.) в Молдове / С. А. Третьякова, А. И. Ганя, А. П.
Мищенко // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea
şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P.
453-458 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

3406. Цыганок, В. Д. Ценное пособие : [pe marginea monogr. "Optimi-


zarea regimurilor nutritive ale solurilor şi productivitatea plantelor de cultură" de C.
В. Андриеш / В. Д. Цыганок // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 7/8. – P. 37.

3407. Чебан, Екатерина. Изучение взаимоопыляемости у сортов


черешни / Екатерина Чебан // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : eva-
luarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008.
– Ch., 2008. – P. 313-315 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3363)

103
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

634.8 Viticultură
3408. Alexandrov, Eugenia. Analiza biomorfologică a hibrizilor distanţi
de viţă de vie vitis vinifera L. X vitis rotundifolia michx. De F4 / Eugenia Alexandrov //
Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea :
Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 233-240. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

3409. Alexandrov, Eugeniu. Caracterele agrobiologice şi însuşirile teh-


nologice ale hibrizilor distanţi de viţă de vie vitis vinifera L. X vitis rotundifolia de F 4 /
Eugeniu Alexandrov // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea,
conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch.,
2008. – P. 94-98 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

3410. Cornea, Vladimir. Crearea sistemului informatic al geno-fondului


viţei de vie al I.N.V.V. / Vladimir Cornea // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Mol-
dova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27
iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 89-93 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

3411. Savin, Gheorghe. Agrobiodiversitatea resurselor autohtone de vi-


ţă de vie în Republica Moldova / Gheorghe Savin // Agrobiodiversitatea vegetală în
Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişi-
nău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 213-220 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 17 tit.
635 Plante de grădină. Grădinărit
635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
3412. Florea, Vasile. Particularităţile biologice şi ontogenetice ale speci-
ei altharea officinalis L. în condiţii de cultură / Vasile Florea // Agrobiodiversitatea
vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz.
Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 160-166 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 18 tit.

3413. Mărîi, Liliana. Utilizarea speciilor spontane de tomate şi a infecţiei


virale în mărirea diversităţii în populaţiile segregate după caractere valoroase /
Liliana Mărîi, Gheorghe Chiriac, Valeriu Bujoreanu // Agrobiodiversitatea vegetală în
Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişi-
nău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 225-232 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 16 tit.

3414. Cliciuc, Dorin. Rezistenţa formelor M4 – M7 de năut la condiţiile


nefavorabile de mediu / Dorin Cliciuc // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldo-

104
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

va : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27


iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 136-141 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

3415. Grosu, Radu. Lucrările de întreţinere a culturii de cartof / Radu,


Grosu // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 7/8. – P. 26-27 : il., tab.

3416. Sîromeatnicov, Iulia. Biodiversitatea genetică în investigaţiile ca-


racterului de rezistenţă la tomate, utilizate în cultura in vitro / Iulia Sîromeatnicov,
Anatol Jacotă, Eugenia Cotenco // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova :
evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun.
2008. – Ch., 2008. – P. 275-282 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

3417. Корлэтяну, Л. Б. Влияние предпосевной обработки семян то-


матов миллиметровым излучением на энергию прорастания и продуктивность
растений в полевых условиях / Л. Б. Корлэтяну, С. Н. Маслоброд //
Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea :
Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 261-265 : des.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.
3418. Кравченко, А. Н. Выявление разнообразия генных комплексов
устойчивости к повышенной температуре мужского гаметофита томатов / А. Н.
Кравченко, Л. П. Анточ // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evalua-
rea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. –
Ch., 2008. – P. 196-200 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

3419. Куршунжи, Д. К. Изучение коллекции нута и оценка наиболее


урожайных генотипов в условиях центральной зоны Молдовы / Д. К. Куршунжи
// Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utiliza-
rea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 155-159 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

3420. Маковей, М. Д. Изменчивость признаков мужского гаметофита


у генотипов томата на фоне пониженной температуры / М. Д. Маковей, А. Н.
Кравченко // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conserva-
rea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. –
P. 290-294 : des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 2 tit.

3421. Оценка изменчивости признаков мужского гаметофита тома-


тов на фоне осмотического стресса / Т. И. Салтанович, А. Н. Кравченко, Н. И.
Михня, В, В. Беженарь // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evalua-
rea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. –
Ch., 2008. – P. 298-302. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

105
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmul-


ţirea animalelor domestice
636.4 Porci. Porcine
3422. Осипчук, Г. В. Влияние органической формы селена на
уровень кальция, фосфора и железа у лактирующих свиноматок / Г. В. Осип-
чук, С. С. Вачевский // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 7/8. – P. 28-29 : des.,
tab.

636.5/.6 Păsări
3423. Выпуск фазана // Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 8.
– P. 4-5 : il., tab.

636.7 Câini
3424. Экспертиза собак: [выставки собак охотн. пород]./ Охотник и
рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 8. – P. 14-15 : tab.

639.1 Vânătoare
3425. Бешляга, Ф. Приказ об открытии сезона охоты в 2008 г. /
Бешляга, Ф. // Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 8. – P. 2.

3426. Вакуленко, А. Охота на куликов / А. Вакуленко // Охотник и


рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 8. – P. 10-12 : il.

3427. Вакуленко, А. Уход за ружьем / А. Вакуленко // Охотник и ры-


болов Молдовы. – 2008. – Nr 8. – P. 18.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


3428. Fiber optic sensors for industrial and telecommunication applica-
tion / A. M. Andriesh, I. P. Culeac, M. S. Iovu, Iu. H. Nistor // BIT+ "Tehnologii infor-
maţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 30-36 : fig., tab.
– Bibliogr. : 22 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3289)

106
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

656Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
3429. Scutaru, Vasile. "Ruta-Prim" SRL – prima tranzacţie = Необхо-
димое сотрудничество = A necessary collaboration : [colaborarea dintre Compania
de transport "Ruta-Prim" şi "Hyundai Motor Co" din Coreea de Sud] / Vasile Scutaru
// Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 7/8. – P. 46-47 : fot. – Text : lb. rom., engl.,
rusă.

656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară


3430. Voscoboinic, Victor. Calea ce nu vrea să fie întreruptă : [despre
întreprinderea Calea Ferată a Moldovei] / Victor Voscoboinic // Moldova : ser. nouă.
– 2008. – Nr 7-8. – P. 4-5 : fot.

3431. Гагауз, Мирон. Думать, искать, работать : [интервью с ген.


дир. предприятии "Железная дорога Молдовы" Мироном Гагаузом] / записал
Виктор Воскобойник // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 7-8. – P. 4-7 : fot. – Text :
lb. rom., rusă.
657 Contabilitate
3432. Nederiţa, Alexandru. Direcţii prioritare de perfecţionare a cadrului
normativ al contabilităţii în Republica Moldova / Alexandru Nederiţa // Contabilitate
şi audit. – 2008. – Nr 8. – P. 71-77.

3433. Недерица, Александр. О порядке изготовления, применения


и учета печатей и штампов / Александр Недерица // Contabilitate şi audit. –
2008.-Nr 8. – P. 31-34.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
3434. Balan, Xenia. "Vismos" e asemenea unui vis : [despre combinatul
de vinuri spumante şi de calitate din Chişinău] / Xenia Balan; foto : Denis Chicu //
Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 7/8. – P. 60-61 : fot. – Text : şi în lb. engl., rusă.

3435. Bozianu, Irina. Vinul – aurul şi petrolul Moldovei / Irina Bozianu //


Profit. – 2008. – Nr 7/8. – P. 22-27: fot., tab. – Idem şi în lb. rusă.

107
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


681 Mecanică de precizie. Mecanică fină
681.5 Tehnica reglării şi comenzii automate. Tehnică cibernetică şi automatică
3436. Шестакова, Т. Повышение надежности изделий электронной
техники на стадии технологического процесса / Т. Шестакова // BIT+ "Tehnologii
informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 64-66. –
Bibliogr. : 3 tit.

685 Curelărie. Încălţăminte. Mănuşi. Articole pentru călătorii, sport, jocuri şi altele
3437. Bodarev, Petru. Petru Bodarev : "Mă odihnesc muncind": [interviu
cu dir. fabricii de încălţăminte "Cristina"] / Lilia Lozan // Profit. – 2008. – Nr 7/8.-
Foaie intercalată. – Idem şi în lb. rusă.

687.5 Industrii de îngrijirea toaletei şi de frumuseţe. Industrie cosmetică


3438. Эрис, Ирэна. Ирэна Эрис: Настоящий капитал у человека в
голове : [интервью с совладелицей космет. лаб. Dr Irena Eris и ее дир. по раз-
витию Ирэной Эрис] / записала Людмила Чурару // Aquarelle. – 2008. – Nr 7/8. –
P. 28-30 : fot.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CON-


STRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
69.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor
3439. Frunze, Tamara. La mai mult şi la mai mare, "Monolit" S.A.! :
[compania de construcţii la 60 de ani] / Tamara Frunze; foto de Iurie Foca // Moldo-
va : ser. nouă. – 2008. – Nr 7-8. – P. 27-29 : fot. – Text : lb. rom., engl., rusă.

691 Materiale de construcţii. Părţi ale construcţiilor


(Vezi Nr 3208)

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


73 ARTE PLASTICE
3440. Rusu-Haraba, Anastasia. Între oameni înaripaţi şi oameni-cactuşi
: [despre sculptorii din Rep. Moldova şi sculptura lor] / Anastasia Rusu-Haraba //
Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 7/8. – P. 52-55 : fot. – Text : şi în lb. engl., rusă.

108
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte plastice. Design


3441. Între motivul popular şi motivaţia artistică : [despre Nadejda
Vidraşcu, maestră a croşetei] // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 7/8. – P. 64-65 :
fot. – Text : lb. rom., rusă.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


3442. Zbîrnea, Tudor. Muzeul nu e un loc de veci pentru bunuri culturale
: de vorbă cu pictorul Tudor Zbîrnea, dir. Muzeului Naţ., de Arte Plastice / interlocu-
tor : Gheorghe Doni // Noi. – 2008. – Nr 8. – P. 6-7.

78 MUZICĂ
3443. Ciobanu, Mihai. Mihai Ciobanu – crâmpeie de suflet… : [interviu
cu interpretul de muzică populară] / interlocutor : Marcela Gafton // Moldova : ser.
nouă. – 2008. – Nr 7-8. – P. 14-17 : fot. – Text : lb. rom., engl., rusă.

3444. Pojar, Serghei. Memoria faptei : [despre Grigori Lvovski, autor de


muz. de cult, originar din Lencăuţi, Ocniţa] / Serghei Pojar // Moldova : ser. nouă. –
2008. – Nr 7/8. – P. 56-58 : fot. – Text : şi în lb. engl., rusă.

3445. Pojar, Serghei. Un dar din partea noastră…: [despre Natalia


Gavrilan, cântăreaţă de operă de la teatrul "La Scala" din Milano, Italia] / Serghei
Pojar // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 7/8. – P. 62-63 : fot. – Text : şi în lb. engl.,
rusă.

3446. Surucheanu, Ion. Cântecul uneşte neamul : [interviu cu interpretul


de muzică de estradă] / interlocutor : Victor Dumbrăveanu; foto : Andrei Mardari //
Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 7/8. – P. 34-37 : fot. – Text : lb. rom., engl., rusă.

3447. Trifăuţanu, Gheorghe. Un ales al muzicii : [despre Ion Josanu –


violoncelist] / Gheorghe Trifăuţanu // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 7-8. – P. 41-
43 : fot. – Text : lb. rom., engl., rusă.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Artă scenică
3448. Будина, Ольга. Ольга Будина : У меня нет мечты сняться у
Бондарчука : [интервью с рус. актрисой Ольгой Будиной] / записала Екатерина
Быдзина // Aquarelle. – 2008. – Nr 7/8. – P. 14-18 : fot.

109
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

3449. Савицкая, Валентина. Примадонна оперной сцены : [интер-


вью с оперной певицей Валентиной Савицкой] / записала Александра Маркова
// Aquarelle. – 2008. – Nr 7/8. – P. 172-174 : fot.

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


3450. Robul, Natalia. Atunci când oamenii vin la oameni : [despre clubul
de noapte "Booz Time" din Chişinău] / Natalia Robul // Profit. – 2008. – Nr 7/8. – P.
86-87 : il.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


3451. Sandu, Ion. Speranţele olimpice ale Moldovei : [la jocurile olimpice
de la Beijing, aug., 2008]/ Ion Sandu // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 7/8. – P.
70-72 : fot. – Text : şi în lb. engl., rusă.

3452. Чмиль, Андрей. Андрей Чмиль: Мне удалось превратить дет-


ское увлечение и профессию : [интервью с мастером спорта и ген. дир. нац.
агентства по спорту] / записала Илона Целихова // Aquarelle. – 2008. – Nr 7/8. –
P. 20-23 : fot.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILO-
LOGIE
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
3453. Mircea, Petic. Probleme în popularea resurselor lingvistice elec-
tronice prin derivarea automată cu sufixul lexical verbal – iza / Petic Mircea // BIT+
"Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P.
88-91 : tab. – Bibliogr. : 4 tit.

3454. On grammar material stating in e-learning course on Romanian


language : how and why / E. Boian, C. Ciubotaru, S. Cojocaru [et al.] // BIT+ "Teh-
nologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 17-
19. – Bibliogr. : 14 tit.

3455. Petic, Mircea. Derivarea automată cu prefixele ne- şi re- pentru


adjective şi verbe / Mircea Petic // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf.
Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 54-56 : tab. – Bibliogr. : 5 tit.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1(478) Literatura română din Republica Moldova
3456. Bivol, Efim. Găina şi vrabia; Vânătoare; Fotbal; Raţa isteaţă; Ne-
nea Păcală; Motănaşul; Brotăceii : [versuri] / Efim Bivol // Alunelul. – 2008. – Nr 7/8.
– P. 10-11.

3457. Druţă, Ion. Bunelul : [povestire] / Ion Druţă // Alunelul. – 2008. – Nr


7/8. – P. 9.

3458. Druţă, Ion. Familia : [povestire] / Ion Druţă // Alunelul. – 2008. – Nr


7/8. – P. 8.

3459. Romanciuc, Valentina. Biserica din Borzeşti : [povestire] /


Valentina Romanciuc // "a" MIC. – 2008. – Nr 7/8. – P. 1 : il. – Idem. şi în lb. rusă.

3460. Rusu, Nicolae. Casa : (scenetă) / Nicolae Rusu // Alunelul. –


2008. – Nr 7/8. – P. 16-18.

3461. Ştirbu, Titus. Scumpe, dragi educatoare; Cocoşelul; Trenul; Văcu-


ţa; Greieraşul cu vioara; Căluţul; Oiţa; Puişorii; Răţuştele; Curcanul; Ciocârlia : [ver-
suri] / Titus Ştirbu // Alunelul. – 2008. – Nr 7/8. – P. 4-5.

821.161.1 Literatură rusă


3462. Ţvetaeva, Marina. Iataganul ? …; Cântam ca săgeata şi more-
na…; Aş vrea să trăiesc cu dumneata într-o urbe mică …; În beznă începu al lumii
zel nomad …; Eu am spus, iar altul auzi …; Eu nu dansez-dar fără vina mea …;
Cântă rana-n piept de cneaz…; Spre cerul albastru făcând ochi mari, spre-a privi…;
Unde sânt lebedele?…; Mândria şi sfiala – gemene surori…; Cine casă nu-nalţă…;
Parcă lacrimi calde…; Întreaga splendoare-a …; Deschis - am venele: de neoprit…;
Fereastră : [versuri] / Marina Ţvetaeva ; trad. de Leo Butnaru // Noi. – 2008. – Nr 8.
– P. 8-9.

821.161.1(478) Literatura rusă din Republica Moldova


3463. Воронов, П. Странный егерь : [рассказ] / П. Воронов // Охот-
ник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 8. – P. 19-22.

111
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.0 Teorie şi critică literară
3464. Călinescu, Matei. A citi, a reciti : modele de lectură / Matei Căli-
nescu // Magazin bibliologic. – 2008. – Nr 1/2. – P. 73-79.

821.135.1(478).09 Literatura română din Republica Moldova


3465. Colesnic, Iurie. Anonimatul ar fi pentru el o pedeapsă prea crun-
tă…: [despre scriitorul Antonie Luţcan, originar din Basarabia (1903-1948)] / Iurie
Colesnic // Magazin bibliologic. – 2008. – Nr 1/2. – P. 103-105 : il.

3466. Colesnic, Iurie. O ţară fără poeţi se aseamănă cu o hartă fără flu-
vii : [despre poetul Gheorghe Păun, basarabean (1848-1875)] / Iurie Colesnic //
Magazin bibliologic. – 2008. – Nr 1/2. – P. 108-109 : il.

3467. Colesnic, Iurie. Povara uitării : [despre criticul literar, Ramil


Portnoi] / Iurie Colesnic // Magazin bibliologic. – 2008. – Nr 1/2. – P. 110-111 : il.

3468. Colesnic, Iurie. Un promotor al autodafeului literar : [despre scrii-


torul Gheorghe N. Viforeanu, din perioada interbelică] / Iurie Colesnic // Magazin
bibliologic. – 2008. – Nr 1/2. – P. 98-102 : il.

3469. Corbu, Haralambie. Ca o piramidă în faţa timpului : Ion Druţă - 80/


Haralambie Corbu; foto : I. Grecu // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 7-8. – P. 30-
33 : fot. – Text : lb. rom., engl., rusă.

3470. David, Eugenia. Iubitoare de oameni, flori şi animale : [Raisa


Lungu-Ploaie la 80 de ani de la naştere] / Eugenia David // Alunelul. – 2008. – Nr
7/8. – P.14-15.

3471. Harabagiu, Pavel. Am fost dascălul lui Ion Druţă : [fragm. din car-
tea "Druţiana", 1990] // Alunelul. – 2008. –Nr 7/8. – P. 6.

3472. Marian, Boris. Dominte Timonu se întoarce la baştină : [pe margi-


nea carţii "Scara din umbră şi lumină" de acelaşi aut., apărută la Ch., 2008] / Boris
Marian // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 7/8. – P. 66-67 : fot. – Text : şi în lb.
rusă.

3473. Tudor, Ştefan. Rege al prozei : [scriitorul Ion Druţă] / Ştefan Tudor
// Alunelul. – 2008. – Nr 7/8. – P. 7.

112
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Савицкая, Валентина. Примадонна оперной сцены. – Vezi Nr 3451
93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
3474. Negru, Nina. De la Neamţ la Noul Neamţ : secularizarea ca prilej
pentru înstrăinarea de valori patrimoniale româneşti / Nina Negru // Magazin biblio-
logic. – 2008. – Nr 1/2. – P. 41-50 : il., tab. – Bibliogr. : 25 tit.

94 (478) Istoria Republicii Moldova


3475. Colesnic, Iurie. O victorie postumă : [despre istoricul Emanoil
Catelly] / Iurie Colesnic // Magazin bibliologic. – 2008. – Nr 1/2. – P. 64-66 : il.

113
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 8-2008


A Bozianu, Irina 3207, 3356, 3435
Bragaru, Tudor 3246
Ababii, Ion 3317, 3344 Braguta, V. 3260
Afanasiev, Veaceslav 3121 Brânză, L. 3377
Alexandrov, Eugenia 3408-09 Brânzilă, Ion 3390
Alhabeebi, B. 3346 Braşoveanu, Dumitru 3237
Altuhov, A. 3127, 3142 Buceaţchi, Pavel 3130
Andriesh, A. 3256 Buga, Mircea 3290
Andriesh, A. M. 3428 Bugai, Rodica 3306, 3329
Andrieş, Andrei 3138-39, 3154 Buiucli, Petru 3370
Aramă, Elena 3214 Burlacu, I. 3313
Aşevschi, Ioana 3296 Burtseva, L. 3141
Atamni, Fahim 3321, 3324 Butnaraş, Violeta 3388-89
Axentiev, Eugeniu 3223
C
B
Calchei, Elena 3380
Baciu, Gheorghe 3213 Cananău, Anatolie 3225
Badicean, Dumitru 3366 Canţer, V. 3355
Bairac, Vasile 3347 Caraman, I. 3399
Balaban, Sergiu 3191 Carp, Simion 3226
Balan, Xenia 3434 Casian, Dumitru 3345, 3349
Balmuş, Gheorghe 3395, 3401 Casian, N. 3349
Balmuş, Ion 3128 Casian, Neonila 3337
Balmuş, Nicolae 3128-29 Cauş, Maria 3266
Balmuş, Zinaida 3383-84, 3389 Călinescu, Matei 3464
Barbacar, Nicolae 3263 Cătană, Victor 3282
Bendelic, E. 3347-48 Cecan, Anatol 3393, 3401
Berliba, Viorel 3224 Cepoida, Elena 3347-48
Berzedean, Victor 3192 Cepoida, Petru 3333
Bivol, Efim 3456 Cernomoreţ, Sergiu 3227
Bivol, V. 3154, 3257 Certan, Valeriu 3131
Bîtca, Angela 3309 Chicu, Denis 3255, 3434
Bodarev, Petru 3437 Chifariuc, Pavel 3245
Bodiu, A. 3336 Chirca, Oleg 3252
Bogatencov, Petru 3126, 3127, 3138-39, Chirev, Pavel 3238
3142, 3156 Chisili, Mihail 3394, 3399
Boghanastjuk, Victoria 3146-47 Chişlari, Lia 3334
Bohanastiuc, Victoria 3158 Cibotaru, Tudor 3139
Boian, E. 3454 Ciobanu, Elena 3289
Boişteanu, Vladimir 3348 Ciobanu, Mihai 3443
Bordeianu, Leo 3179 Ciobanu, Nicolae 3315-16
Botnaru, V. 3319 Ciocanu, Mihai 3282, 3290
Botnorenco, Pantelimon 3388 Ciocârlan, Nina 3275

114
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Ciorchină, Nina 3276, 3280, 3385 Dănilă, Aurel 3311


Ciubotaru, C. 3454 Deliv, Inga 3339
Ciupac, Mihai 3239 Deseatnicova, Elena 3334
Cîrhană, Vitalie 3247 Dimin, Vitalie 3215
Cobîltean, Lucia 3323 Dogotari, Ian 3240
Cojocaru, Igor 3122 Doni, Gheorghe 3442
Cojocaru, Ion 3258 Donica, Ilie (3399)
Cojocaru, Radion 3224 Doţenco, Denis 3137
Cojocaru, S. 3141, 3301, 3454 Drilea, Marian 3216
Colesnic, Iurie 3181, 3465-68, 3475 Druţă, Ion 3457-58
Colesnicov, Alexander 3132 Dubcoveţchi, Iu. 3149, 3254
Colomeico, Eduard 3258 Dumbrava, Vlada 3323
Colţun, Maricica 3381 Dumbrăveanu,Victor 3446
Condraţchi, Ludmila 3323 Dumitraşco, C. 3158
Condrea, Silviu 3347
Constantinovici, Dana 3264 E
Conţescu, Ion 3248
Corbu, Haralambie 3469 Enache, George 3182
Corcodel, Virginia 3382 Eşanu, Nicolae 3328
Corghenci, Ludmila 3176 Eţco, A. 3350
Corlateanu, Ludmila 3360 Eţco, Constantin 3290
Cosmin, Mihai 3273
Costachi, Gheorghe 3228-29 F
Costin, N. 3314
Cosuleanu, Ion 3133-34 Ferdohleb, Alina 3302
Cotelea, Ludmila 3383-84 Filip, Victor 3230
Cotenco, Eugenia 3416 Foca,Iurie 3439
Cotos, Ala 3193 Fornea, Iuliana 3253
Crăciun, Ion 3251 Friptuleac, Grigore 3291, 3295
Crivceanschii, Lev 3310 Frunze, Tamara 3439
Croitor, Ludmila 3252 Furtună, Grigore 3194
Croitoru, Cătălina 3289
Croitoru, Olesea 3129 G
Cuciureanu, Gheorghe 3135
Culeac, I. P. 3428 Gafton, Marcela 3357, 3443
Curocchin, Ch. 3313 Gaibu, Z. 3361
Curocichin, Ghenadie 3285, 3299, 3316 Gaindric, C. 3301
Cuşcă, Andrei 3136 Ganea, Anatol 3360, 3370, 3385
Ganea, Mihail 3183
D Gavrilan, Natalia 3445
Gavzer, Svetlana 3367
Dadu, Constantin 3394 Gheţu, Veronica 3176
Danilov, Maria 3178 Ghicavîi, Victor 3300
Darii, Alexei 3338 Ghidirim, Gheorghe 3320
Dascaliuc, Alexandru 3277 Ghieşu, V. 3158
David, Eugenia 3470 Gojineţchi, Ortanţa 3375-76

115
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

Gonceariuc, Maria 3383-84, 3386, 3389 Jalobeanu, Dana 3123


Grati, Veaceslav 3230 Jamba, A. 3396
Grecu, I. 3469 Jantuan, Elena 3304
Grecu, Mihai 3238 Jelezneac, Tamara 3391
Grei, Serghei 3195, 3212 Jianwei, Gong 3181
Grib, Liviu 3308 Josanu, Ion 3447
Griciuc, Petru 3200 Jucovschi, C. 3313
Grigor, Viorel 3183
Grimut, A. 3350 K
Griţcan, Savelie 3394
Groppa, Liliana 3334 Kakhovskaya, Irina 3270
Groppa, Stanislav 3183 Kobiliatzky, N. 3146-47
Grosu, Radu 3415 Konopko, L. 3355
Groza, Vitalie 3196
Gruia, George 13219 L
Guceac, Ion 3217-18
Gudumac, Eva 3304 Larii, Iurie 3232
Gudumac, Valentin 3328 Lazu, Ştefan 3365
Gurez, Lilia 3211 Lefevre, Patrick 3173
Guţu, Alexandru 3187 Leonte, Afanasie 3293
Guţu, Alexei 3241 Lisnic, S. 3362
Guţu, Eugen 3345 Loghin, Vlad 3188-89, 3208
Guţu, L. 3343 Lozan, Lilia 3437
Lupan, O. 3159, 3260
H Lupascu, L. 3271
Lupaşcu, Galina 3367
Hacina,Tamara 3312 Lupaşcu, Mihail 3357
Hadjiu, Svetlana 3340 Lupu, Marina 3291
Harabagiu, Pave 3471 Lutan, Vasile 3309
Harea, Diana 3258
Hîncu, Gheorghe 3303 M
Hîţu, Dumitru Ilie 3325
Holban, Tiberiu 3326 Macari, Veaceslav 3140
Mahovici, Ştefan 3282
I Maistrenco, Galina 3296
Malahova, Ludmila 3132, 3141
Iacub, Vladimir 3345 Maniuc, Mihail 3344
Iarovoi, Petru 3341 Mardari, Andrei 3446
Ibănescu, Manuela 3264 Marian, Boris 3472
Iovu, M. S. 3428 Marusic, Dragoş 3347-48
Iovu, Mihail 3258 Mârza, Mihai 3279
Istrate, M. 3400 Maşcovţeva, Svetlana 33388
Iurea, Dorina 3273, 3400 Mătrăgună, Neli 3315
Melnicenco, Ludmila 3397
J Meshalkin A. 3154
Jacotă, Anatol 3278, 3366, 3416 Micu, Vasile 3368

116
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Mihalcean, Luminiţa 3351 Petic, Mircea 3453, 3455


Mihu, Carmen Mihaela 3314 Petrencu, Anatol 3184
Mihu, D. 3314 Petrova, Elena 3380
Miron, Anna 3305 Pîntea, M. 3363
Moroz, Petru 3335 Pîrlog, Vitalie 3221
Munteanu, N. 3400 Pocotilenco, V. 3142
Munteanu, O. 3319 Podgurschi, Lilia 3300
Musteaţa, Simion 3369 Pojar, Serghei 3444
Musteaţă, Grigore 3387, 3390 Pojoga, V. 3377
Musteaţă, Vasile 3292 Popa, V. 3317
Popcova, O. 3153
N Popovici, Constantin 3181
Postalache, Gheorghe 3365
Nastas, Vitalie 3143 Potâng-Raşcov, Valentina 3326
Navruzov, Vugar 3228 Prisacar, A. M. 3257
Necitailo, Daria 3144 Prisacari, Viorel 3342-43, 3382
Nederiţa, Alexandru 3432 Protopop, Svetlana 3272
Negru, Boris 3219 Pui, Elena 3197
Negru, Nina 3474 Puiu, S. 3153
Nemerenco, Ala 3294
Nichita, Svetlana 3327 R
Nistor, Iu. H. 3428
Rapcea, M. 3399
O Rău, Alexe 3125, 3151, 3173
Revenco, Valeriu 3308
Objelean, Nicolae 3145 Rîvneac, Elena 3328
Ochişor, Viorica 3308 Rîvneac, Victor 3328
Osman, V. 3317 Robul, Natalia 3450
Osmochescu, Nicolae 3220 Roic, Elena 3342
Osoianu, Vera 3174 Rojnoveanu, Gheorghe 3320
Ostrofeţ, Gheorghe 3289 Romanciuc, Gabriela 3267-68, 3280
Romanciuc, Valentina 3459
P Roşca, Alfreda 3124
Roşca, Nina 3387, 3390
Paladi, Florentin 3137, 3252 Rotaru, Natalia 3352
Paladi, Gheorghe 3351 Rotaru, Oleg 3152
Paladii, Adrian 3227, 3233 Rotaru, Vladimir 3376
Palihovici, Constantin 3318 Rotinberg, Pincu 3273
Panici, Ala 3175 Rudacov, Serghei 3270
Pânzaru, I. 3295 Rudakova, Angela 3270
Papanaga, Victor 3148 Rusnac, Svetlana 3296
Pasat, Olga 3398 Rusu, Carolina 3247
Pădure, Andrei 3213 Rusu, A. 3159
Peplow, E. 3138 Rusu, D. 3319
Perevoznic, Iurie 3234 Rusu, M. 3395
Perju, Veaceslav 3150 Rusu, Nicolae 3460

117
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

Rusu, Sergiu 3320 Topalo, Valentin 3324


Rusu-Haraba, Anastasia 3440 Topor, B. 3286
Triduh, G.M. 3257
S Trifan, Maria 3197, 3199
Trifăuţanu, Gheorghe 3447
Sanat, Alexandru 3198 Tudor, Ştefan 3473
Sandrosean, Iurie 3335 Tutunaru, Mariana 3288
Sandu, Ion 3451 Ţibuleac, S. 3330
Saşco Elena 3367 Ţîbîrneac, Maia 3327
Scutaru, Vasile 3429 Ţurcan, Nelly 3177
Secrieru, Iu. 3153 Ţurcanu, V. 3301
Shishiyanu, S. 3159, 3260 Ţurcanu, Ana 3150
Sidorenco, V. 3127, 3155-57 Ţurcanu, Sergiu 3186, 3235
Sidorenco, Veaceslav 5 Ţvetaeva, Marina 3462
Sîrbu, Dumitru 3324
Sîromeatnicov, Iulia 3416 U
Sochircă, Zinaida 3176
Sodorenko, A. 3355 Untilă, Veaceslav 3209
Sofroni, Mircea 3292 Ursu, Dumitru 3202
Sologub, D. 3153 Usturoi, Nicolae 3242-43
Stamati, Adela 3315
Stepanova, T. 3361 V
Străjeru, Silvia 3264
Sturzu, Ion 3199 Varodi, Viorica 3352
Surucheanu, Ion 3446 Vataman, V. 3319
Suveica, Luminiţa 3313, 3316 Veliksar, Sofia 3358
Şişcanu, Gheorghe 3395, 3401 Vicol, Carmina 3212
Şpac, Galina 3200 Vicol, Corina 3297-98
Ştefîrţă, A. 3377 Vidraşcu, Nadejda 3441
Ştirbu, Titus 3461 Vlasov, Anatol 3243
Volniţchi, Igor 3190, 3209, 3221
T Vornicu, Zina 3391
Voscoboinic, Victor 3430
Tabuncic, Mariana 3201
Tagadiuc, Olga 3274 Z
Talmaci, Victor 3282
Tănase, Adrian 3333 Zarbailov, N. 3350
Teleuţă, Alexandru 3365 Zănoagă, Oleg 3331
Tihon, Aliona 3289 Zbîrnea, Tudor3442
Timciuc, Constantin 3391 Zosim, Alexandru 3236
Timonu, Dominte 3472
Tîbîrnă, Ion 3306, 3329 А
Tofan, Elena 3327
Toma, S. 3362 Адамчук, А. Н. 3170
Toma, Simion 3358 Аксенов, Сергей 3379
Topală, Valentin 3331 Алтухов, А. 3160

118
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Андриеш, А. М. 3259
Анисимова, Наталья 3185 Даскалюк, А. П. 3261
Анточ, Л. П. 3418 Дворник, В. Г. 3162
Думбрава, В. А. 3354
Б Дягилева, А. В. 3373

Бабицкий, А. Ф. 3262, 3374 З


Баженов, Алексей 3166, 3210
Балина, Ирина 3161 Згеря, Людмила 3203
Барбакар, Николае 3269 Згурская, Софья 3353
Беженарь, В, В. 3421
Бешлиу, В. 3307 И
Бешляга, Ф. 3425
Бивол, В. В. 3259 Иванова, Р. А. 3261
Бивол, Инна 3269
Богатенков, П. 3160 К
Брук, Наталья 3180
Будак, А. Б. 3378 Кауш-Цапу, Лилия 3204
Будина, Ольга 3448 Кинтя, П. К. 3403
Бурцева, С. А. 3359 Кириллов, Александр 3379
Буюкли, П. И. 3371 Комарова, В. П. 3404
Быдзина, Екатерина 3448 Корлэтяну, Л. Б. 3281, 3417
Былич, Е. Н. 3372 Кравченко, А. Н. 3418, 3420-21
Краевски, Диана 3171
В Кротевич, Ольга. 3249
Куршунжи, Д. К. 3419
Вакуленко, А. 3425-26
Вачевский, С. С. 3422 Л
Веверицэ, Е. К. 3371
Воронов, П. 3463 Лавреш, Иван 3163
Липин, Геннадий 3283-84
Г Липин, Дмитрий 3283

Гагауз, Мирон 3421 М


Гайбу, З. П. 3364
Ганя, А. И. 3402, 3405 Маковей, М. Д. 3420
Ганя, Анатолий 3269 Мардаре, Игорь 3164-65
Голубев, А. 3160 Маркова, Александра 3449
Горбатков, Сергей 3284 Мартин, Евгений 3171-72
Горе, А. И. 3371 Марчински, Родика 3166, 3210
Грибанов, Валерий 3163 Маслоброд, С. Н. 3281, 3359, 3417
Гропа, Людмила 3206 Митин, В. А. 3373
Гулка, Зинаида 3161 Михня, Н. И. 3421
Гушкан, И. В. 3281 Мищенко, А. П. 3405
Моложен, Владимир 3167-69
Д Мусатенко, Л. 3261

119
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

Тофан, Е. 3332
Н Третьякова, С. А. 3402, 3405
Тридух, Г. М. 3259
Намолован, Л. Н. 3359 Туманова, Л. Г. 3373
Натаров, Николай 3284
Недерица, Александр 3433 Ф
Нищий, Михаил 3244
Флоря, В. Н. 3392
О Фотенко, Владимир 3167, 3169

Оганесян, А. 3261 Х
Осипчук, Г. В. 3422
Харчук, Олег 3379
П
Ц
Паша, Л. И. 3373
Пержу, Вячеслав 3164 Целихова, Илона 3250, 3452
Платон, Светлана 3185 Цуркану, Игорь 3206
Покотиленко, Валентин 3164 Цыганок, В. Д. 3406
Пулбере, Думитру 3222
Ч
Р
Чебан, А. Н. 3265, 3374
Романенко, А. 3307 Чебан, Екатерина 3407
Ротару, Руслана 3169 Чесноков, Валерий 3163
Рошка, Юрий 3185 Чмиль, Андрей 3452
Чорбэ, Д. 3307
С Чурару, Людмила 3438

Савицкая, Валентина 3449 Ш


Салтанович, Т. И. 3421
Самохвалова, Е. М. 3354 Швец, С. А. 3403
Сидоренко, В. 3160 Шестакова, Т. 3436
Спиней, Л. В. 3354 Шишкану, Г. В. 3403, 3404
Ставинский, Игорь 3205 Шкилев, В. Д. 3170

Т Э

Титова, Н. В. 3403 Эрис, Ирэна 43438


Тома, З. Г. 3374

120
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor, ale căror articole sunt fişate în


"Cronica articolelor de revistă" Nr 8-2008

1. Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 9. Justiţia Constituţională =


7/8. Конституционное Правосудие. –
2. Agrobiodiversitatea vegetala în 2008. – Nr 3.
Republica Moldova : evaluarea, 10. Magazin bibliologic. – 2008. – Nr
conservarea şi utilizarea : Materiale 1/2.
Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 11. Moldova : serie nouă. – 2008. – Nr
2008. – Ch. – 2008. 7/8.
3. Alunelul. – 2008. – Nr 7/8. 12. Noi. – 2008. – Nr 8.
4. Aquarelle. – 2008. – Nr 7/8. 13. Problemele interdisciplinare în
5. Buletinul Academiei de Ştiinţe a materia prevenirii şi combaterii cri-
Republicii Moldova. Ştiinţe medica- minalităţii juvenile la etapa contem-
le. – 2008. – Nr 2. porană : Materiale ale Conf. şt.-
6. Conferinţa ştiinţifică internaţională practice intern., 05 oct. 2007. – Ch.,
BIT+"Tehnologii informaţionale – 2008.
2008", 15-17 apr. 2008. – Ch., 14. Profit. – 2008. – Nr 7/8.
2008. 15. Sănătate publică, economie, şi
7. Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr management în medicină. – 2008.
8. – Nr 3.
8. Curierul medical. – 2008. – Nr 4. 16. Охотник и Рыбалов Молдовы. –
2008. – Nr 8.

121
Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

CRONICA ARTICOLELOR DE NEWSPAPER ARTICLE


GAZETĂ ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2008
AUGUST NR 8 AUGUST
(3796-4329)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
3796. Buceaţchi, Pavel. Pavel Buceaţchi : "În următorii ani în domeniul
comunicaţiilor electronice vor surveni schimbări esenţiale" : interviu acordat agenţiei
Moldpres de către ministrul Dezvoltării Informaţionale // Moldova suverană. – 2008.
– 6 aug.

3797. Mocanu, Iurie. Programul "SALT" – azi şi mâine / Iurie Mocanu //


Univers pedagogic pro. – 2008. – 21 aug. – P. 6.

3798. Сакс, Джеффри Д. Цифровая война с бедностью : [ст. проф.


экономики при Колумб. ун-те] / Джеффри Д. Сакс // Экон. обозрение. – 2008. –
29 авг. – Р. 21.
(Vezi Nr 3849)

006 Standardizare şi standarde


3799. Споялэ, Евгения. Кредит доверия заслужите ! : [интервью с
руководителем Центра аккредитации в обл. оценки соответствия продукции Е.
Споялэ] / беседу вела Нелли Сливенко // Кишин. новости. – 2008. – 8 авг. – Р.
7.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


3800. Козма, Артур. Артур Козма : "Заповедник "Orheiul Vechi" мо-
жет быть включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО уже будущей вес-
ной" : интервью министра культуры и туризма агентству Молдпрес // Незави-
симая Молдова. – 2008. – 26 авг. – Р. 5.

122
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

02 BIBLIOTECONOMIE
3801. Scutelniciuc, Ion. Cartea şi dibăcia – izvor al inspiraţiei unei în-
tregi vieţi : [Zinaida Manea-Calistru, resp. de bibl. şcolare la Dir. raională Învăţă-
mânt, Tineret şi Sport, Râşcani] / Ion Scutelniciuc // Univers pedagogic pro. – 2008.
– 28 aug. – P. 7; Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. – P. 11.

050 Publicaţii periodice şi seriale


3802. Anton, Ion. "Florile dalbe" s-a înălţat până la "Steaua Calităţii" :
[pe marginea decernării Premiului intern. rev.] / Ion Anton // Lit. şi arta. – 2008. – 7
aug. – P. 7.

3803. Наниев, Александр. У истоков "Кодр" : [из кн. воспоминаний


"Моя борозда" перв. ред. журн. "Кодры"] / Александр Наниев // Независимая
Молдова. – 2008. – 7 авг.

070 Ziaristică. Presă


3804. Stici, Ion. Un popas septuagenar : nanu Colea – aşa cum îl ştim :
[ziaristul Nicolae Bătrânu] / Ion Stici // Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. – P. 11.

3805. Untilă, Olga. Jurnalism "a la Turca" : [aspecte ale jurnalismului în


Turcia] / Olga Untilă // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 12 aug. – P. 9.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
3806. Bernaz, Oleg. Despre idei şi blocaje : parcursul unui eseu : [pe
marginea vol. "Despre idei şi blocaje" de Horia-Roman Patapievici, Bucureşti,
Humanitas, 2008] / Oleg Bernaz // Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 4.

159.9 Psihologie
3807. Forster, Fr. W. Stăpânirea de sine : [fragm. din "Cartea vieţii"] / Fr.
W. Forster // Făclia. – 2008. – 23 aug. – P. 7. – Contin. Începutul : 19 apr.

123
Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

2 RELIGIE. TEOLOGIE
23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
3808. Bel, Valer. Familia şi Biserica / Valer Bel // Curierul ortodox. –
2008. – 15 aug. – P. 5.

3809. Cine a pricinuit degradarea imaginii Bisericii Neamului? : (declara-


ţia unui grup de intelectuali cu privire la evenimentele recente din cadrul Mitropoliei
Basarabiei) // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 14 aug. – P. 5; 15 aug. – P. 6. – Sem-
nează : Mihai Cimpoi, Vladimir Beşleagă, Nina Negru [et al.].

3810. Cubreacov, Vlad. Patriarhia Moscovei între ignoranţă şi ipocrizie


imperială (3) : interviu cu deputatul V. Cubreacov / a consemnat Sergiu Praporşcic //
Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 8 aug. – P. 12. – Art. 1 : 18 iul.

3811. Cubreacov, Vlad. Republica Moldova este binecuvântată şi apă-


rată de Patriarhia Română / Vlad Cubreacov // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008.
– 29 aug. – P. 1, 6.

3812. Declaraţia unui grup de intelectuali din R. Moldova : [privind ames-


tecul PPCD în conducerea şi activitatea Mitropoliei Basarabiei] // Jurnal de Chişi-
nău. – 2008. – 15 aug. – P. 10. – Semnează: Grigore Vieru, Mihai Cimpoi, Vladimir
Beşleagă [et al.].

3813. Fuştei, Nicolae. Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite / Nicolae


Fuştei // Curierul ortodox. – 2008. – 15 aug. – P. 7. – (Lecţii de catehizare; Lecţia a
37-a). – Cuprins : Originea Liturghiei Darurilor mai înainte sfinţite; Timpul săvârşirii;
Rânduiala Liturghiei Darurilor mai înainte sfinţite.

3814. Petru (Arhiepiscop al Chişinăului). Fericiţi veţi fi când vă vor


ocărî pe voi şi vă vor prigoni, şi vor zice cuvântul rău împotriva voastră : interviu cu
Înalt Preasfinţitul Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh
al Plaiurilor // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 22 aug. – P. 4.

3815. Pomenirea Preacuvioasei Maicii noastre Teodora de la Sihla, care


a sihastrit mulţi ani, la sfârşitul secolului al XVII-lea, într-o peşteră din preajma Schi-
tului Sihla-Neamţ // Curierul ortodox. – 2008. – 15 aug. – P. 4.

3816. Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ // Curierul ortodox. – 2008. – 15


aug. – P. 4.

124
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
3817. Cebanu, Pavel. Încotro se îndreaptă fotbalul moldovenesc ? :
[sondaj cu participarea : P. Cebanu, preş. Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal, Vla-
dimir Ţincler, veteran al fotbalului, Anatol Teslev, fost antrenor al selecţionatei Mol-
dovei] / sondaj realizat de Vladimir Maftei // Sport plus. – 2008. – 12 aug. – P. 10.

3818. Mocanu, Victor. Corupţia la noi: rezultatele unui studiu : [pe mar-
ginea studiului sociologic privind fenomenul corupţiei în Rep. Moldova şi impactul lui
asupra soc.: interviu cu V. Mocanu, preş. Asoc. sociologilor şi demografilor din Rep.
Moldova] / a dialogat Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 8 aug.

3819. Rusnac, Svetlana. Violenţa în familie – o problemă majoră de să-


nătate publică în RM : [cercet. sociol.] / Svetlana Rusnac // Timpul de dimineaţă. –
2008. – 1 aug. – P. 18.

311 Statistică
3820. Головатюк, Владимир. Владимир Головатюк : "Высокий
имидж статистики не упадет сверху, как манна небесная" : [интервью с руково-
дителем Нац. бюро статистики] / записала Галина Варикаш // Независимая
Молдова. – 2008. – 7 авг.

314 Demografie. Studiul populaţiei


3821. Ciobanu, Tatiana. Femeia-minotaur, simbolul moldovean al noilor
timpuri : [feţele exodului] / Tatiana Ciobanu // Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8).
– P. 27.

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
(Vezi Nr 4039)

32 POLITICĂ
3822. Bogatu, Petru. Rusia de lângă noi : [aspiraţii velicoruse] / Petru
Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 19 aug. – P. 7.

125
Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

3823. Codiţă, Cornel. Eurocorupţia : [în spaţiul politic : reluat din "Croni-
ca română"] / Cornel Codiţă // Săptămîna. – 2008. – 22 aug. – P. 14.

3824. Colesnic, Iurie. Omul şi epoca lui : conspect politic / Iurie Colesnic
// Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 8 aug. – P. 6.

3825. Postelnicu, Andrei. Giganţii bolnavi : [aspecte geopolitice : reluat


din "Evenimentul zilei"] / Andrei Postelnicu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 14 aug.
– P. 6.

3826. Rupnik, Jacques. 1. Cele două primăveri 1968 : [pe marginea


evenimentelor din Praga] / Jacques Rupnik // Săptămîna. – 2008. – 29 aug. – P. 3.

3827. Фергюсон, Найалл. Найалл Фергюсон : "Не думаю, что кто-то


может сказать наверняка, что в ближайшем будущем войны будут забыты" :
[интервью британ. историка междунар. информ.-аналит. агентству Washington
ProFile] // Analitique Moldpresa. – 2008. – 2 авг. – Р. 8, 17.

321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice


3828. Republica Moldova. Parlamentul. Declaraţia de independenţă a
Republicii Moldova : adopt. de Parlamentul Rep. Moldova, 27 aug. 1991 // Flux con-
tinuu : ed. de vineri. – 2008. – 29 aug. – P. 3.

323/324 Politică internă


3829. Asociaţia Social-Culturală a Românilor din Republica Moldova
"Bucovina". Domnului Victor Iuşcenko, Preşedintele Ucrainei : [memoriu privind
politica statului ucrainean faţă de minorităţile naţ.] // Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. –
P. 3.

3830. Dulgheru, Valeriu. Sunt oare românii inferiori vecinilor lor ? / Vale-
riu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2008. – 7 aug. – P. 3.

3831. Lozovanu, Dorin. Dorin Lozovanu : Populaţia românească din


Balcani are acum nevoie de protecţie şi susţinere mai mult decât oricând : [interviu
cu preş. Asoc. Europene de Geografie şi Etnologie din Rep. Moldova] / consemnare
: Virginia Roşca // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 1 aug. – P. 6-7.

3832. Moraru, Ion. "M-am întâlnit cu Soljeniţîn într-o secţie de turnătorie


din Kazahstan" : [in memoriam disidentului rus Aleksandr Soljeniţîn : interviu cu I.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Moraru, fost deţinut al Gulagului stalinist] / a consemnat Lucia Gnatiuc // Flux conti-
nuu : ed. de vineri. – 2008. – 22 aug. – P. 8.

3833. Păunescu, Adrian. Adrian Păunescu : "Voronin va răspunde în is-


torie ..." : [interviu cu scriitorul şi omul politic din România] / consemnare : Irina Co-
drean // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 22 aug. – P.10.

3834. Praporşcic, Sergiu. Coloana a cincia a Moscovei în acţiune, sau


Serafim Urechean, vârful de lance al imperialismului rus / Sergiu Praporşcic // Flux
continuu : ed. de vineri. – 2008. – 22 aug. – P. 7.

3835. Rusu, Ştefan. Artiştii români şi basarabeni se solidarizează în


identificarea problemelor celor două Moldove de pe ambele maluri ale Prutului :
[interviu cu Şt. Rusu, curator al proiectului "Ro-MD" / Moldova în două scenarii] / a
consemnat Alex Luca // Flux continuu. Economic. – 2008. – 4 aug. – P. 3.

3836. Soljeniţîn, Aleksandr. Orice popor, fie cât de mic – este o reflec-
ţie irepetabilă în cugetarea lui Dumnezeu : fragm. din vol. "Cum să reaşezăm Rusia"
/ Aleksandr Soljeniţîn // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 8 aug. – P. 10.

3837. Tărâţeanu, Vasile. "Ucrainenii tipăresc sau retipăresc diverse cărţi


care dau apă la această moară pe care ei au pus-o în funcţiune pentru a demonstra
ucrainismul sau caracterul ucrainean al oraşului Cernăuţi, chiar pur ucrainean" :
interviu cu V. Tărâţeanu, preş. Fundaţiei "Casa Limbii Române" din Cernăuţi / inter-
viu realizat de Mihai Vicol // Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. – P.10.

323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova


3838. Buburuz, Petru. Nu am instituit această sărbătoare pentru a spu-
ne lumii care este limba noastră ci, pentru a ne bucura de ea ca de o mireasă : in-
terviu cu protoiereul P. Buburuz, paroh al Bisericii "Sfinţii Petru şi Pavel" / consem-
nare : Corina Rezneac // Capitala. – 2008. – 31 aug. – P. 3.

3839. Bujor, Leonid. Leonid Bujor: "De ce Guvernul nu face publice nu-
mele donatorilor?" : [interviu cu deputatul în Parlament] / consemnare : Marina
Timotin // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 15 aug. – P. 2; Альянс Moldova
Noastră. – 2008. – 15 авг. – P. 2.

3840. Burciu, Igor. Agresiunea rusească din Georgia, testul de credibili-


tate a lui Serafim Urecheanu / Igor Burciu // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. –
22 aug. – P. 7.

127
Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

3841. Cheianu, Constantin. Cel mai păcătos om din Moldova : [aspecte


soc.-pol.] / Constantin Cheianu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 22 aug. – P. 6.

3842. Cheianu, Constantin. Cele trei proiecte pentru Moldova : [aspect


soc.-pol.] / Constantin Cheianu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 29 aug. – P. 6.

3843. Cimpoi, Mihai. Limba română trebuie să fie nu doar o bună gos-
podină la ea acasă, dar şi o bună stăpână : interviu cu M. Cimpoi, preş. Uniunii Scri-
itorilor din Moldova / consemnare : Vitalie Răcilă // Capitala. – 2008. – 31 aug. – P.
3.

3844. Ciobanu, Anatol. Eu cred sincer în izbânda limbii române şi a


neamului românesc ! : interviu cu A. Ciobanu, prof. univ., membru-cor. al AŞM /
consemnare : Tatiana Lupaşcu // Capitala. – 2008. – 31 aug. – P. 5

3845. Ciornei, Vsevolod. Valenţele politice ale naturii : [aspecte soc.-


pol.] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2008. – 1 aug. – P. 2.

3846. Colesnic, Iurie. 1989. Cine a trăit acele vremuri se poate conside-
ra om fericit ... / Iurie Colesnic // Natura. – 2008. – Aug. (Nr 8). – P. 6.

3847. Condrea, Irina. Noi vorbim despre un fapt care există : limba ro-
mână : interviu cu I. Condrea, dr. hab. în filologie, decanul Fac. de Litere, Univ. de
Stat din Moldova / consemnare : Tatiana Lupaşcu // Capitala. – 2008. – 31 aug. – P.
4.

3848. Constantin, Corneliu. Va avea loc decomunizarea Republicii


Moldova în 2009 ? / Corneliu Constantin // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 15 aug. –
P. 7.

3849. Coşuleanu, Ion. Ion Coşuleanu : "La scrutinul din 2013 alegătorii
ar putea vota prin Internet" : [interviu cu managerul proiectului Guvernului şi al
Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare "Edificarea guvernării electronice în Mol-
dova"] / consemnare : Natalia Costaş // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 11 aug. – P.
6.

3850. Dabija, Nicolae. Lista Naţională : [pe marginea viitoarelor alegeri


parlamentare din anul 2009] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2008. – 7 aug. – P. 1.

3851. David, Eugenia. Convingeri sau mimări ? : [aspecte soc.-pol.] /


Eugenia David // Săptămîna. – 2008. – 22 aug. – P. 13.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3852. Dulgheru, Valeriu. Ce facem, fraţilor ? Încotro mergem ? : [aspec-


te soc.-pol. ] / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. – P. 3.

3853. Dumeniuk, Ion. Suntem o colonie sub protectoratul Rusiei : [inter-


viu imaginar cu I. Dumeniuk, savant, realizat la 26 aug. 2003] / interlocutor : Ala
Mândâcanu // Glasul. – 2008. – 28 aug. – P. 3.

3854. Fusu, Corina. Că limba natală este cea română am fost învăţată
de mică : interviu cu C. Fusu, consilier municipal /consemnare : Vitalie Răcilă //
Capitala. – 2008. – 31 aug. – P. 2.

3855. Grosu, Nicolae. Brâul încrederii : [16 ani de la proclamarea inde-


pendenţei Rep. Moldova : interviu cu N. Grosu, ex-parlamentar] / consemnare :
Grigore Teslaru // Glasul. – 2008. – 14 aug. – P. 7.

3856. Hadârcă, Ion. Funcţionarii de rang înalt continuă să vorbească o


limbă destul de stâlcită şi neconcordantă cu normele literare uzuale : interviu cu I.
Hadârcă, prim-vicepreş. al primului parlament democrat din Moldova / consemnare :
Tatiana Lupaşcu // Capitala. – 2008. – 31 aug. – P. 5.

3857. Lipcan, Alexandru. Vom trăi bine, dacă vom depăşi frica : [inter-
viu cu A. Lipcan, deputat în Parlamentul Rep. Moldova: reluat din ziarul "Unghiul"] //
Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 1 aug. – P. 3-4; Альянс Moldova Noastră. –
2008. – 1 авг. – P. 3-4.

3858. Matei, Valeriu. Independenţa ţării : realităţi şi confuzii / Valeriu Ma-


tei // Vocea poporului. – 2008. – 29 aug. – P. 1-2; Голос народа. – 2008. – 29 авг.
– Р. 1-2.

3859. Mândâcanu, Ala. Drumul nostru spre Europa trece prin … limba
română : [art. semnat cu 5 noiemb. 2002] / Ala Mândâcanu // Glasul. – 2008. – 28
aug. – P. 1, 3.

3860. Melniciuc, Ion. Astăzi alfabetul latin este o realitate : interviu cu I.


Melniciuc, conf. univ. / consemnare : Tatiana Lupaşcu // Capitala. – 2008. – 31 aug.
– P. 4.

3861. Moraru, Haralambie. Un moldovean din Chişinău şi o moldovean-


că din China : [aspecte soc.-pol.] / Haralambie Moraru // Jurnal de Chişinău. – 2008.
– 26 aug. – P. 8.

129
Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

3862. Negru, Gheorghe. Moldovenismul şi mişcarea pentru drepturile


etnice ale românilor basarabeni / Gheorghe Negru // Glasul. – 2008. – 28 aug. – P.
20.

3863. Negru, Nicolae. Agresiunea rusă şi alegerile parlamentare din RM


/ Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 19 aug. – P. 6.

3864. Negru, Nicolae. Tarlev porneşte la atac : [pregătirea omului politic


Vasile Tarlev pentru alegerile din 2009] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. –
2008. – 26 aug. – P. 6.

3865. Praporşcic, Sergiu. Cine zdruncină din temelii stabilitatea politi-


că? : [pe marginea situaţiei în Găgăuzia] / Sergiu Praporşcic // Flux continuu : ed. de
vineri. –2008. – 1 aug. – P. 3.

3866. Reniţă, Alecu. Atunci : [despre perioada renaşterii naţ., 1988-90] /


Alecu Reniţă // Natura. – 2008. – Aug. (Nr 8). – P. 1.

3867. Roşca, Iurie. Independenţa Republicii Moldova a fost sfinţită cu


sânge : (declaraţia vicepreş. Parlamentului Iu. Roşca, rostită pe 27 aug. 2008, în
cadrul emisiunii "Epicentru" de la EURO TV) // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008.
– 29 aug. – P. 2.

3868. Socor, Vladimir. În Republica Moldova se profilează o tabără poli-


tică pro-rusească care va dezorienta alegătorii / Vladimir Socor // Flux continuu : ed.
de vineri. – 2008. – 1 aug. – P. 3.

3869. Şalaru, Anatol. Este de datoria fiecărui cetăţean să cunoască


adevărul istoric : interviu cu A. Şalaru, politician / consemnare . Vitalie Răcilă // Ca-
pitala. – 2008. – 31 aug. – P. 2.

3870. Tănase, Constantin. Paradoxurile de astăzi ... : [aspecte soc.-


pol.] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 21 aug. – P. 6.

3871. Tănase, Constantin. Transnistria : mai există o soluţie / Constan-


tin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 27 aug. – P. 6.

3872. Untilă, Veaceslav. Petele negre ale guvernării roşii (II) /


Veaceslav Untilă // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 1, 8, 15 aug. – P. 5. –
Contin. Începutul : 2 mart.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3873. Vartic, Andrei. Sângele lor, lacrimile noastre : [aspecte soc.-pol.] /


Andrei Vartic // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 25 aug. – P. 6.

3874. Vartic, Andrei. Tragismul jumătăţii de gură : [aspecte soc.-pol.] /


Andrei Vartic // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 12 aug. – P. 6.

3875. Vodă, Gheorghe. Nivelarea fără buldozer : [aspecte de identitate


naţ.: art. semnat în anul 1997] / Gheorghe Vodă // Glasul. – 2008. – 28 aug. – P. 1.

3876. Боцан, Иорь. Дата выборов и три сценария : [парламент. вы-


боры 2009 г. : интервью с исполн. дир. Ассоц. за демократию через участие И.
Боцан] / записал Игорь Волницкий // Analytique Moldpresa. – 2008. – 2 авг. – Р.
18.

3877. Воронин, Владимир. Позитивную динамику переломить уже


невозможно : [речь президента Респ. Молдова на торжеств. приеме по случаю
Дня Республики, 27 авг. 2008] / Владимир Воронин // Независимая Молдова. –
2008. – 29 авг. – Р. 4.

3878. Гречаная, Зинаида. Наш долг – действовать быстро и эффек-


тивно : обращение премьер-министра З. Гречаной, сделанное на заседании
правительства 30 июля 2008 г. // Независимая Молдова. – 2008. – 1 авг. – Р. 5.

3879. Нантой, Оазу. Оазу Нантой : "Пока что мы простые второгод-


ники, не выполнившие cвою домашнюю работу за 17 лет" : [интервью полито-
лога агентству Инфо-Прим Нео] // Новое время. – 2008. – 29 авг. – Р. 1.

3880. Сорочану, Тудор. Трудное бездорожье независимости : [27


авг. – нац. праздник Респ. Молдова] / Тудор Сорочану // Независимая Молдо-
ва. – 2008. – 29 авг. – Р. 7.

3881. Сорочану, Тудор. Что же будет с Родиной и с нами?, или О


некоторых парадоксах демократии / Тудор Сорочану // Независимая Молдова.
– 2008. – 15 авг. – Р. 4.

3882. Формузал, Михаил. Михаил Формузал : "За кризисом в Гагау-


зии стоят крупные собственники-коммунисты" : [пути преодоления кризиса в
Нар. Собрании гагаузии : интервью башкана Гагаузии ИА Регнум] // Альянс
Moldova Noastră. – 2008. – 1 авг. – P. 6.

131
Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

3883. Цеслюк, Владимир. Страшно : [обществ.-полит. аспекты : си-


туация в АТО Гагауз Ери] / Владимир Цеслюк // Коммерсант plus. – 2008. – 22
авг. – Р. 11.
(Vezi de asemenea Nr 3946)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


3884. Aladashvili, Irakli. Irakli Aladashvili : "Rusia se pregăteşte de răz-
boi cu NATO" : [interviu cu expertul militar din Georgia] / consemnare : Pavel
Păduraru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 15 aug. – P. 8-9.

3885. Baciu, Valentina. Băsescu la Chişinău : [pe marginea vizitei preş


României Traian Băsescu la Chişinău, 20 aug. 2008] / Valentina Baciu // Timpul de
dimineaţă. – 2008. – 22 aug. – P. 4.

3886. Bank, Erhard von der. Problemele din Moldova pot fi rezolvate
doar de către moldoveni, nu de UE, nu de Rusia şi nici de alţi actori externi : [inter-
viu cu E. von der Bank, dir. Inst. Robert Schuman din Budapesta, Ungaria, şi Kinga
Szabo, manager de Programe şi Instruire al Centrului pentru Educaţie Politică Par-
lamentară şi Training din cadrul Grupului Parlamentar al Partidului Popular Euro-
pean] / consemnare : Nicolae Federiuc // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 8
aug. – P. 9.

3887. Benu, Aureliu. Un triunghi sângeros : Georgia, Osetia, Rusia / Au-


reliu Benu // Glasul. – 2008. – 28 aug. – P. 10.

3888. Bogatu, Petru. Băsescu la Chişinău : [pe marginea vizitei preş.


României Traian Băsescu la Chişinău] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008.
– 22 aug. – P. 7.

3889. Bogatu, Petru. Începutul sfârşitului pentru Rusia : [pe marginea


conflictului dintre Rusia şi Georgia] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. –
15 aug. – P. 4.

3890. Ce conţine raportul aprobat de Parlamentul European : [privind


noile condiţii de extindere a UE] // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 8 aug. – P.
9.

3891. Ciornei, Vsevolod. Ciocanul, nicovala şi iarba : [pe marginea


evenimentelor din Caucaz] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2008. – 22 aug. – P.
2.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3892. Ciornei, Vsevolod. Tendinţe şi oscilaţii : [pe marginea conflictului


ruso-georgian] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2008. – 15 aug. – P. 2.

3893. Corai, Tatiana. Logica Rusiei : [pe marginea conflictului ruso-


georgian] / Tatiana Corai // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 13 aug. – P. 6.

3894. Frâncu, Eliza. Greşeala Georgiei : Rusia nu e Serbia : [pe margi-


nea conflictului ruso-georgian] / Eliza Frâncu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 12
aug. – P. 5.

3895. Geremek, Bronislaw. Cele două comunităţi ale Europei : [aspecte


ale integrării europene] / Bronislaw Geremek // Săptămîna. – 2008. – 22 aug. – P. 3.

3896. Gherasim, Arcadie. Dreptul moral : [pe marginea recunoaşterii in-


dependenţei de către Rusia a regiunilor din Georgia] / Arcadie Gherasim // Timpul
de dimineaţă. – 2008. – 26 aug. – P. 6.

3897. Gherasim, Arcadie. Ţara lui Otmorozok : [pe marginea conflictului


ruso-georgian] / Arcadie Gherasim // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 14 aug. – P. 6.

3898. Hulsman, John. Vot împotriva elitelor tehnocratice supranaţionale


: [pe marginea respingerii de către cetăţenii Irlandei a Tratatului de la Lisabona pri-
vind integrarea europeană : interviu cu J. Hulsman, om politic] // Săptămîna. – 2008.
– 1, 8 aug. – P. 3.

3899. Karagiannis, Emmanuel. Gânduri elene la început de secol : (in-


terviu cu E. Karagiannis, expert în Relaţii intern., lector la Univ. Macedonia,
Tesalonic, Grecia) / interlocutor : Cristina Proca // Glasul. – 2008. – 28 aug. – P. 19.

3900. Liderii fostelor state captive din Europa de Est se pronunţă : [de-
claraţie pe marginea conflictului ruso-georgian : semnată de Toomas Hendrik Iives,
preş. al Rep. Estonia, Valdis Zatiers, preş. Rep. Letona, Valdas Adamkus, preş.
Rep. Lituania, Lech Kaczyski, preş. al Rep. Polone] // Glasul. – 2008. – 14 aug. – P.
1.

3901. Luca, Alex. Trupele ruseşti nu se retrag total din Georgia / Alex
Luca // Flux continuu. Economic. – 2008. – 25 aug. – P. 5.

3902. Lungu, Alexei. Rusia atacă în mod criminal Georgia : [pe margi-
nea cauzelor conflictului ruso-georgian] / Alexei Lungu // Flux continuu. Economic. –
2008. – 11 aug. – P. 1-2.

133
Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

3903. Lupan, Vlad. Georgia a căzut pradă provocărilor ruseşti : efectele


războiului inform. / Vlad Lupan // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 11 aug. – P. 5.

3904. Lupan, Vlad. Georgia a deschis focul după şase ore de bombar-
dament intens şi inuman al federaţiei Ruse asupra populaţiei paşnice georgiene :
interviu cu V. Lupan, expert în politică externă şi securitate intern., acordat în cadrul
emisiunii Post-Factum de la postul de televiziune EU TV, 10 aug. 2008 / au con-
semnat : Alex Luca, Octavian Racu, Victor Tănase // Flux continuu : ed. de vineri. –
2008. – 15 aug. – P. 10.

3905. Marandici, Ion. Georgia – nouă ne pasă : [pe marginea conflictului


ruso-georgian] / Ion Marandici // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 15 aug. – P. 9.

3906. Marian, Mircea. Georgia, un avertisment pentru România : [pe


marginea conflictului ruso-georgian : reluat din "Evenimentul zilei"] / Mircea Marian //
Timpul de dimineaţă. – 2008. – 13 aug. – P. 6.

3907. Mititelu, Christian. Mesajul Rusiei către NATO : [pe marginea


conflictului ruso-georgian : reluat din "Evenimentul zilei"] / Christian Mititelu // Timpul
de dimineaţă. – 2008. – 14 aug. – P. 6.

3908. Negru, Nicolae. Cine l-a minţit pe Saakaşvili ? : [pe marginea con-
flictului ruso-georgian] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 12 aug. – P.
6.

3909. Negru, Nicolae. Rusia se umflă degeaba în pene : [pe marginea


conflictului dintre Rusia şi Georgia] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2008. –
15 aug. – P. 6.

3910. Negru, Nicolae. Teme-te de ruşi chiar şi atunci când aduc daruri :
[conflictul transnistrean în contextul recunoaşterii de către Rusia a republicilor sepa-
ratiste din Georgia] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 29 aug. – P. 6.

3911. Negru, Nicolae. Voronin va plăti pentru că i-a deschis lui Băsescu
: [pe marginea conflictului ruso-georgian] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. –
2008. – 22 aug. – P. 6.

3912. Nye, Joseph S. Viitorul alianţei nipono-americane / Joseph S. Nye


// Săptămîna. – 2008. – 15 aug. – P. 3.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3913. Partidul Ecologist "Alianţa verde" din Moldova. Declaraţia Par-


tidului Ecologist "Alianţa verde" din Moldova, cu privire la Războiul dintre Rusia şi
Georgia // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 19 aug. – P. 2.

3914. Partidul Liberal Democrat din Moldova. Declaraţia Partidului Li-


beral Democrat din Moldova cu privire la recunoaşterea de către Federaţia Rusă a
independenţei republicilor separatiste Abhazia şi Osetia de Sud : [Ch., 26 aug.
2008] // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 29 aug. – P. 5.

3915. Partidul Mişcarea Acţiunea Europeană. Declaraţia Partidului


Mişcarea Acţiunea Europeană privind situaţia din Georgia : [11 aug. 2008] // Jurnal
de Chişinău. – 2008. – 12 aug. – P. 8.

3916. Partidul Naţional Liberal. Conflictul militar ruso-georgian : o lecţie


pentru Republica Moldova : [declaraţia Partidului Naţ. Liberal, 11 aug. 2008] // Gla-
sul. – 2008. – 14 aug. – P. 2.

3917. Partidul Popular Creştin Democrat. Cu privire la situaţia din


Georgia : declaraţia PPCD, 11 aug. 2008 // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. –
15 aug. – P. 3. – Semnat : Iurie Roşca.

3918. Popescu, Nicu. "Argumentul dependenţei energetice de Rusia es-


te foarte exagerat" : [despre conflictul ruso-georgian : interviu cu N. Popescu, expert
pentru Caucaz la Consiliul European pentru Relaţii Externe de la Londra] // Timpul
de dimineaţă. – 2008. – 13 aug. – P. 5.

3919. Socor, Vladimir. Vladimir Socor : Recunoaşterea aşa-zisei inde-


pendenţe a Abhaziei şi a Osetiei de Sud de către Federaţia Rusă este un blat : in-
terviu acordat de analistul politic intern. postului de televiziune EURO TV // Flux
continuu : ed. de vineri. – 2008. – 29 aug. – P. 6.

3920. Socor, Vladimir. Vladimir Socor : Rusia nu atacă şi Republica


Moldova doar pentru că, spre deosebire de Georgia, nu are hotar comun cu aceasta
: [interviu cu analistul intern.] / interviu realizat de Oana Serafim // Flux continuu :
ed. de vineri. – 2008. – 15 aug. – P. 3.

3921. Socor, Vladimir. Vladimir Socor : Rusia va coopera cu Chişinăul


dacă îşi va putea asigura o influenţă hotărâtoare în afacerile interne ale R. Moldova
: interviu cu analistul politic american, acordat postului de radio Europa Liberă /
consemnare : Ileana Gurchescu // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 22 aug. –
P. 6.

135
Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

3922. Tănase, Constantin. Coloanele ruseşti : [similitudini între situaţia


din Georgia şi Moldova] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 26
aug. – P. 6.

3923. Tănase, Victor. Atacul militar al Rusiei asupra Georgiei reprezintă


o strategie ce ţinteşte şi în Moldova : [pe marginea declaraţiei experţilor din cadrul
Asoc. pentru Politici Externe, Inst. Pentru Politici Public] / Victor Tănase // Flux con-
tinuu : ed. de vineri. – 2008. – 29 aug. – P. 7.

3924. Tănase, Victor. Următoarele obiective ale Rusiei ar putea viza


Ucraina şi Moldova / Victor Tănase // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 29 aug.
– P. 6.

3925. Untilă, Veaceslav. Veaceslav Untilă : "Rusia este un agresor mili-


tar" : [pe marginea conflictului ruso-georgian : interviu cu prim-vicepreş. Alianţei
"Moldova Noastră"] / interviu realizat de Gheorghe Budeanu // Timpul de dimineaţă.
– 2008. – 19 aug. – P. 3.

3926. Varga, Gyorgy. Gyorgy Varga : "Declaraţia comună a avut drept


scop să încurajeze progresele" : [interviu cu Ambasadorul Ungariei la Chişinău] /
consemnare : Mariana Raţă // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 5 aug. – P. 4.

3927. Vartic, Andrei. Modelul Hong Kong : [pe marginea conflictului din-
tre Rusia şi Georgia] / Andrei Vartic // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 19 aug. – P. 5.

3928. Гончаров, Петр. Турция примеривается к роли кавказского


лидера / Петр Гончаров // Экон. обозрение. – 2008. – 22 авг. – Р. 21.

3929. Дашкевич, Анатолий. Огонь по статус-кво : [по поводу рос.-


груз. конфликта] / Анатолий Дашкевич // Независимая Молдова. – 2008. – 22
авг. – Р. 8-9.

3930. Дочия, Фридон. "Война началась 5, а не 8 августа" : интервью


с Ф. Дочия, зам. гл. ред. "Georgian Times"" (Тбилиси) / записала Наталья Си-
лицкая // Новое время. – 2008. – 29 авг. – Р.6-7.

3931. Жнецов, Виктор. Опасные параллели : Бендеры-1992 и


Цхинвал-2008: эпоха расстрелянной правды / Виктор Жнецов // Коммерсант
plus. – 2008. – 22 авг. – Р. 5.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3932. Западинский, Роберт. Кровавые уроки Цхинвала : [по поводу


рос.-груз. конфликта] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2008. – 22
авг. – Р. 3.

3933. Карасев, Вадим. Украинские политики выжидают : [по поводу


вооруж. конфликта между Грузией и Россией] / Вадим Карасев // Экон. обозре-
ние. – 2008. – 15 авг. – Р. 21.

3934. Маргелов, Михаил. Сильная Россия не значит страшная : [по


поводу конфликта между Россией и Грузией] / Михаил Маргелов // Независи-
мая Молдова. – 2008. – 20 авг.

3935. Муази, Доминик. На Кавказе проигрывают все : [ст. ст. совет-


ника Фр. Ин-та Междунар. Отношений] / Доминик Муази // Экон. обозрение. –
2008. – 29 авг. – Р. 21.

3936. Немцова, Анна. Саакашвили : грешник или герой ? : [по пово-


ду конфликта между Россией и Грузией] / Анна Немцова // Альянс Moldova
Noastră. – 2008. – 15 авг. – P. 9.

3937. Пирожков, Сергей. "Наш потенциал сотрудничества неисчер-


паем .." : [интервью с Чрезв. и Полномоч. Послом Украины в Молдове С. Пи-
рожковым] / беседовал Эдуард Шалимов // Кишин. новости. – 2008. – 22 авг. –
Р. 3.

3938. Пирожков, Сергей. Пути социального прогресса : [интервью с


Чрезв. и Полномоч. Послом Украины в Респ. Молдова С. Пирожковым] / бесе-
довал Тудор Сорочану // Независимая Молдова. – 2008. – 22 авг. – Р. 5.

3939. Семенова (Юдович), Юлия. Новый парад суверенитетов ? :


[по поводу пресс-конф. Чрезв. и Полномоч. Посла Рос. Федерации в Респ.
Молдова Валерия Кузьмина] / Юлия Семенова (Юдович) // Независимая Мол-
дова. – 2008. – 29 авг. – Р.12.

3940. Супрович, Кшиштоф. Неиспользованные шансы и будущие


перспективы : [интервью с Чрезв. и Полномоч. послом Польши в Респ. Молдо-
ва К. Супровичем] / беседовал Тудор Сорочану // Независимая Молдова. –
2008. – 1 авг. – Р. 8

137
Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

3941. Федяшин, Андрей. "Кавказский совет" НАТО : [по материалам


Экстрен. Совета НАТО в Брюсселе, 19 авг. 2008] / Андрей Федяшин // Экон.
обозрение. – 2008. – 22 авг. – Р. 21.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


3942. Bogatu, Petru. Va exista Republica Moldova până în 2009 ? : [as-
pecte ale integrării intern.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 26 aug. –
P. 7.

3943. De ce Republica Moldova n-are poziţie oficială ? : [pe marginea


conflictului dintre Rusia şi Georgia: interviu cu deputaţii în Parlament: Vitalia
Pavlicenco, Vladimir Filat, Leonid Bujor [et al.] / consemnare : Alina Ţurcanu // Tim-
pul de dimineaţă. – 2008. – 11 aug. – P. 4.

3944. Gherasim, Arcadie. Varianta R. Moldova : [aspecte de integrare


intern.] / Arcadie Gherasim // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 21 aug. – P. 6.

3945. Vrabie, Radu. Radu Vrabie : "Am intrat într-o nouă etapă a relaţii-
lor internaţionale" : [interviu cu expertul la Asoc. pentru Politică Externă] / consem-
nare : Valentina Baciu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 18 aug. – P. 5.

329 Partide şi mişcări politice


3946. Musolino, Alessandro. "Italienii au o impresie extrem de pozitivă
faţă de moldovenii care lucrează în Italia" : [interviu cu A. Musolino şi Giuliano Godi-
no, reprezentanţi ai Partidului Forza Italia] / interlocutor : Nicolae Federiuc // Flux
continuu : ed. de vineri. – 2008. – 29 aug. – P. 9.

3947. Рокар, Мишель. Бессильная власть европейской социальной


демократии : [ст. б. премьер-министра Франции] / Мишель Рокар // Экон. обо-
зрение. – 2008. – 29 авг. – Р. 20.

329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova


3948. 69 de ani în Pactul Molotov-Ribbentrop : [plan de acţiuni în vede-
rea unificării partidelor de orientare naţional-patriotică şi proeuropeană elaborat de
Mişcarea Unionistă din Rep. Moldova] // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 25 aug. –
P. 5.

3949. Bratu, Ilie. A fi patriot în aceste teritorii înseamnă a fi unionist :


[plan de acţiuni al Mişcării Unioniste din Rep. Moldova] / Ilie Bratu // Jurnal de Chişi-
nău. – 2008. – 26 aug. – P. 4.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3950. Rusu, Anatol. De ce Roşca scrie cărţi despre Filat ? : [partidul


Popular Creştin Democrat în preajma alegerilor 2009] / Anatol Rusu // Jurnal de
Chişinău. – 2008. – 15 aug. – P. 11.

3951. Socor, Vladimir. Etichetele partidelor din Republica Moldova sunt,


în cele mai multe cazuri, forme fără fond / Vladimir Socor // Flux continuu : ed. de
vineri. – 2008. – 1 aug. – P. 9.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
3952. Сингер, Питер. Скрытая стоимость денег : [ст. проф. биоэтики
в Принстон. ун-те] / Питер Сингер // Экон. обозрение. – 2008. – 22 авг. – Р. 20.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


3953. Суандарам, Джомо Кваме. Достойный труд для всех : [ст. по-
мощника генер. секретаря ООН по экон. развитию и дир. отд. соц. политики и
развития в Департаменте по экон. и соц. вопр. ООН] / Дж. Кв. Суандарам, Йо-
хан Шёлвинк // Экон. обозрение. – 2008. – 8 авг. – Р. 20.

3954. Холбан, Ион. Трудности трудоустройства, Как найти работу


молодым ? : [интервью с генер. дир. Нац. агентства занятости населения И.
Холбан] / записала Ирина Мазурян // Кишин. новости. – 2008. – 8 авг. – Р. 2.

331.105.44 Sindicate
3955. Goţonoga, Nicolae. Parcul Urban de Autobuze : necesităţi şi po-
sibilităţi : [interviu cu N. Goţonoga, preş. comitetului sindical de la Parcul Urban de
Autobuze, mun. Chişinău] / consemnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. – 2008.
– 22 aug. – P. 4; Голос народа. – 2008. – 22 авг. – Р. 4.

3956. Negocierile privind majorarea salariilor în sectorul bugetar au in-


trat în impas // Vocea poporului. – 2008. – 22 aug. – P. 1-2; Голос народа. – 2008.
– 22 авг. – Р. 1-2. – Cuprins: Noi trebuie să rămânem pe poziţii sindicaliste / Petru
Chiriac; Astăzi parteneriatul social nu-i / Victor Benu; Nu ne-am ales cu nimic / Nico-
lae Garaz.

3957. Rădulescu, Raluca. Luptăm în continuare pentru majorarea sala-


riilor : [pe marginea conf. de presă a Sindicatului Educaţiei şi Şt., 5 aug. 2008] /
Raluca Rădulescu // Glasul. – 2008. – 7 aug. – P. 4.

139
Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

3958. Selin, Ana. Sfera deservirii nu e cenuşăreasă : [art. preş. Comite-


tului Republ. al Sindicatului Lucrătorilor din Sfera Serviciilor şi Producerii de Mărfuri
"Sindindcomservice"] / Ana Selin // Vocea poporului. – 2008. – 22 aug. – P. 4;
Голос народа. – 2008. – 22 авг. – Р. 4.

3959. Talmaci, Victor. Victor Talmaci : Ne mândrim cu profesia noastră :


[interviu cu preş. Federaţiei "Sindicons"] // Vocea poporului. – 2008. – 8 aug. – P. 4;
Голос народа. – 2008. – 8 авг. – Р. 4.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de


locuinţe
3960. Frunză, Eugeniu. Acelaşi apartament, alt preţ : [aspecte ale pieţei
imobiliare] / Eugeniu Frunză // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 19 aug. – P. 4.

3961. Taraburcă, Dmitri. Apartamentele din capitală nu se vor ieftini :


[interviu cu D. Taraburcă, dir. companiei "Gofma Consulting"] / consemnare : Alexei
Lungu // Flux continuu. Economic. -- 2008. – 18 aug. – P. 3.

3962. Ботезату, Мариана. Ипотечное кредитование. Анализ рынка :


[интервью с консультантом по ипотеч. кредитованию проекта Агентства по
Междунар. Развитию США "Инициатива Содействия Кредитованию" М. Боте-
зату] / записал Игорь Беликов // Экон. обозрение. – 2008. – 8 авг. – Р. 38.
(Vezi de asemenea Nr 4045)

336 Finanţe
3963. Dolarul împinge în jos cursul leu/euro : [aspecte ale pieţei valuta-
re] // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 19 aug. – P. 4.

3964. Durleşteanu, Mariana. Mariana Durleşteanu : "Supra-încasări la


Buget, generate de politici fiscale durabile, impulsionează atragerea şi dezvoltarea
antreprenoriatului privat" : interviu acordat Agenţiei Moldpres de ministrul Finanţelor
// Moldova suverană. – 2008. – 19 aug.

3965. Durleşteanu, Mariana. Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii pro-


fesionale "Ziua lucrătorului Sistemului Financiar" : [mesaj al ministrului Finanţelor] /
Mariana Durleşteanu // Moldova suverană. – 2008. – 15 aug.

140
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3966. Partidul Liberal Democrat din Moldova. Situaţia de pe piaţa fi-


nanciară reflectă interesul puterii de a se îmbogăţi pe seama cetăţenilor : [declaraţia
PLDM, 21 aug. 2008] // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 26 aug. – P. 7.

3967. Мунтян, Юрий. Кредит под предпринимательскую инициативу


: [о льгот. финансировании предприним. инициатив с целью поддержки моло-
дежи : интервью с зам. министра экономики и торговли Ю. Мунтян] / записала
Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2008. – 29 авг. – Р. 14.

3968. Такий, Александр. Курс лея под прицелом критики / Алек-


сандр Такий // Экон. обозрение. – 2008. – 15 авг. – Р. 4.

3969. Такий, Александр. Цена удержания курса : [молд. лей на фин.


рынке] / Александр Такий // Экон. обозрение. – 2008. – 22 авг. – Р. 4.

3970. Швейкина, Ольга. Пластиковая реальность : плюсы и минусы


безналичного расчета / Ольга Швейкина // Кишин. обозреватель. – 2008. – 7
авг. – Р. 7.

3971. Шикирлийская, Марина. Налоги и политика / Марина Шикир-


лийская // Экон. обозрение. – 2008. – 8 авг. – Р. 7.

3972. Шикирлийская, Марина. Фактические расходы на содержа-


ние : [по материалам отчета Счетной палаты о формировании и использова-
нии средств бюджета гос. соц. страхования в 2007 году] / Марина Шикирлий-
ская // Экон. обозрение. – 2008. – 22 авг. – Р. 7.

3973. Шикирлийская, Марина. Чековая лотерея как метод налого-


вого администрирования / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2008. –
15 авг. – Р. 7.

3974. Янчева, Анна. Уведенные от налогов : [эффективность функ-


ционирования налог. системы] / Анна Янчева // Независимая Молдова. – 2008.
– 15 авг. – Р. 4.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-


nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri
3975. Starea economiei americane se agravează pe zi ce trece, iar
companiile continuă sa facă concedieri // Eco. – 2008. – 6 aug. – P. 14.

141
Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

3976. Коман, Александр. Александр Коман : "Ситуация будет ме-


няться, и уже в ближайшее время рынок это почувствует" : интервью с генер.
дир. компании Rompetrol-Moldova / записала Татьяна Смешная // Экон. обо-
зрение. – 2008. – 8 авг. – Р. 18.

3977. Федяшин, Андрей. Испания стала полигоном энергоэкономии


/ Андрей Федяшин // Кишин. обозреватель. – 2008. – 7 авг. – Р. 8.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


3978. Baldovici, Vladimir. Un motor de bază al economiei naţionale : in-
terviu cu V. Baldovici, ministrul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului // Moldova
suverană. – 2008. – 8 aug.

3979. Gorodenco, Anatolie. Anatolie Gorodenco : "Pentru Moldova


agricultura este businessul viitorului" : interviu acordat Agenţiei Inform. de Stat
"Moldpres" de către ministrul Agriculturii şi Ind. Alimentare // Moldova suverană. –
2008. – 21 aug.

3980. Lachi, Inga. A fost lansat un nou program de susţinere a tinerilor –


PASET : [proiect în cadrul Progr. "Abilitatea socio-economică a tineretului", susţinut
de Banca Mondială, UNICEF şi USAID] / Inga Lachi // Moldova suverană. – 2008. –
21 aug.

3981. Negruţă, Veaceslav. "Scumpirea gazelor pe motive politice îi să-


răceşte pe oameni şi îmbogăţeşte guvernarea" : [interviu cu V. Negruţă, economist]
/ consemnare : Alina Ţurcanu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 15 aug. – P. 5.

3982. Partidul Liberal Democrat din Moldova. Declaraţia Partidului Li-


beral Democrat din Moldova cu privire la politica tarifară în sectorul energetic : [11
aug. 2008] // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 12 aug. – P. 7.

3983. Untilă, Veaceslav. "Saltul tigrului" în variantă moldovenească : [re-


lansarea economiei : interviu acordat de către prim-vicepreş. AMN V. Untilă] / con-
semnează : Igor Volniţchi // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 15 aug. – P. 4.

3984. Бажура, Федор. Приватизация – фундамент реформы. Нужна


надстройка : [пробл. приватизации земель и производ. фондов с.-х. назначе-
ния] / Федор Бажура // Независимая Молдова. – 2008. – 21 авг.

142
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3985. Коваленко, Ирина. Экономические последствия : [ущерб от


наводнений на реках Днестр и Прут] / Ирина Коваленко // Экон. обозрение. –
2008. – 8 авг. – Р.1, 16.

3986. Краткая характеристика социально-экономического положе-


ния Республики Молдова в январе-июне 2008 года // Экон. обозрение. – 2008.
– 15 авг. – Р. 27.

338.48 Turism. Economia turismului


3987. Porcesco, Cristina. Valenţe turistice ale patrimoniului cultural prin
prisma copiilor : [pe marginea lucr. Şc. de Vară "Orheiul Vechi 2008"] / Cristina
Porcesco // Moldova suverană. – 2008. – 6 aug.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
3988. Маценко, Ирина. Автомат без кассового чека : [молд. рынoк
торгов. автоматов] / Ирина Маценко // Экон. обозрение. – 2008. – 15 авг. – Р.
24.

339.3 Comerţ interior


3989. Lungu, Alexei. Piaţa petrolieră din Republica Moldova, între inte-
res şi incompetenţă / Alexei Lungu // Flux continuu. Economic. -- 2008. – 18 aug. –
P. 1-2; Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 22 aug. – P. 5.

3990. Семенова, Анна. Если душа родилась крылатой : [о Валерии


Городецком, дир. респ. оптов. базы "Молдкоопа" по материально-техн. снаб-
жению] / Анна Семенова // Независимая Молдова. – 2008. – 8 авг. – Р. 7.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


3991. Lungu, Alexei. România rămâne a fi principalul partener comercial
al R. Moldova / Alexei Lungu // Flux continuu. Economic. – 2008. – 11 aug. – P. 5.

3992. Калак, Дмитрий. Диагноз : хроническая импортозависимость /


Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2008. – 22 авг. – Р. 8.

3993. Калак, Дмитрий. Экспорту Молдовы преференции не подмога


/ Дмитрий Калак // Коммерсант plus. – 2008. – 22 авг. – Р. 10.

143
Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

3994. Каленик, Наталья. Право на защиту торговых марок : [интер-


вью с нач. отд. анализа, стратег. планирования и европ. интеграции Тамож.
cлужбы Н. Каленик] / записал Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2008. – 1
авг. – Р. 8.

3995. Ломборг, Бьорн. Провал свободной торговли : [ст. руководи-


теля Центра "Копенгаг. консенсус"] / Бьорн Ломборг // Экон. обозрение. – 2008.
– 15 авг. – Р. 20.

339.7 Finanţe internaţionale


3996. Фельдштейн, Мартин. Какова жизнеспособность доллара ? :
[ст. проф. экономики в Гарварде] / Мартин Фельдштейн // Экон. обозрение. –
2008. – 1 авг. – Р. 20.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie


mondială
3997. Максемчук, Джон. Американская торговая палата создает но-
вое бизнес-сообщество : [интервью с президентом Амер. торг. палаты в Мол-
дове Дж. Максемчук] / записал Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2008. – 8
авг. – Р. 8.

3998. Рубин, Нуриэль. Идеальный шторм глобальной рецессии :[ст.


проф. экономики в Шк. Бизнеса Стерн при Нью-Йорк. ун-те] / Нуриэль Рубин //
Экон. обозрение. – 2008. – 22 авг. – Р. 20.

3999. Синн, Ханс-Вернер. Назревающий шторм в мировой экономи-


ке : [ст. проф. экономики и финансов в Мюнхен. ун-те] / Ханс-Вернер Синн //
Экон. обозрение. – 2008. – 29 авг. – Р. 20.

4000. Стиглиц, Джозеф Е. Примкните к левым, чтобы обеспечить


рост : [экон. развитие : ст. проф. Колумб. ун-та] / Джозеф Е. Стиглиц // Экон.
обозрение. – 2008. – 15 авг. – Р. 20.

4001. Хаас, Ричард. "Беспроигрышные" Олимпийский игры : [аспек-


ты экон. интеграции Китая] / Ричард Хаас // Экон. обозрение. – 2008. – 1 авг. –
Р. 20.

4002. Юргенс, Игорь. Как положить коней скрытой русско-


европейской войне : [экон. аспекты : ст. пред. совета дир. Ин-та соврем. разви-
тия] / Игорь Юргенс // Экон. обозрение. – 2008. – 8 авг. – Р. 20.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

(Vezi Nr 3798)

34 Drept. Jurisprudenţă
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
4003. Aspecte generale privind aplicarea apostilei : [despre suprimarea
cerinţei supra-legalizării actelor oficiale străine] // Dreptul. – 2008. – 8 aug. – P. 6.

4004. Burea, Irina. Cu paşi siguri spre integrare europeană : [pe margi-
nea rap. Min. Justiţiei privind integrarea europeană] / Irina Burea // Dreptul. – 2008.
– 1 aug. – P. 4.

4005. Cârnaţ, Teodor. Apărarea drepturilor pacienţilor nu este lipsită de


riscuri : [art. dir. executiv al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldo-
va] / Teodor Cârnaţ // Dreptul. – 2008. – 8 aug. – P. 5.

4006. Ciobanu, Steliana. Viaţa în ochii copilului : [dreptul la un mediu


familial favorabil] / Steliana Ciobanu // Dreptul. – 2008. – 22 aug. – P. 3.

4007. Ciobanu, Stelina. Drepturile tinerilor din regiunea de est a Repu-


blicii Moldova sânt încălcate în mod flagrant / Stelina Ciobanu // Dreptul. – 2008. –
15 aug. – P. 5.

4008. Dumbravă, Laura. Avem legi bune, dar prost implementate : [pe
marginea studiului "Implementarea legilor în Rep. Moldova – probleme actuale",
efectuat de IDIS "Viitorul] / Laura Dumbravă // Dreptul. – 2008. – 22 aug. – P. 4.

4009. Justiţie legată la ochi : [material al Centrului de Investigaţii Jurna-


listice] // Dreptul. – 2008. – 15 aug. – P. 4.

4010. Lazăr, Constantin. Constantin Lazăr : “Închei o lucrare despre


tranziţia intelectuală" : [interviu cu ex-avocatul parlamentar] / consemnare : Natalia
Hadârcă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 20 aug. – P. 8.

4011. Pulbere, Dumitru. Ne aliniem la standardele constituţionalismului


modern : [art. preş. Curţii Constituţionale] / Dumitru Pulbere // Săptămîna. – 2008. –
29 aug. – P. 9-10.

4012. Reformele instituţionale din Republica Moldova sunt blocate : [pe


marginea studiului "Implementarea legilor în Republica Moldova – probleme actua-

145
Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

le", efectuat de Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale "Viitorul"] // Flux continuu.
Economic. -- 2008. – 18 aug. – P. 2.

4013. Suceveanu, Natalia. Centrul de Armonizare a Legislaţiei evaluea-


ză progresele înregistrate în procesul de transpunere a acquis-ului comunitar în
legislaţia naţională : interviu cu dir. Centrului de Armonizare a Legislaţiei N.
Suceveanu // Moldova suverană. – 2008. – 15 aug.

4014. Tănase, Victor. În Moldova, judecătorii continuă să fie dependenţi


de factorul politic / Victor Tănase // Flux continuu. Anchetă. – 2008. -- 7 aug. – P. 6.

4015. Марков, Сергей. Сто дней Медведева : [правления нового


президента России Дмитрия Медведева] / Сергей Марков // Независимая Мол-
дова. – 2008. – 6 авг.

4016. Пулбере, Думитру. На уровне стандартов современного кон-


ституционализма : [ст. пред. Конституц. суда Респ. Молдова] / Думитру Пулбе-
ре // Независимая Молдова. – 2008. – 26 авг. – Р. 3.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


4017. Burea, Irina. Societatea civilă despre corupţie : [monitorizarea per-
formanţelor agenţiilor guvernamentale în implementarea politicilor publice] / Irina
Burea // Dreptul. – 2008. – 15 aug. – P. 3, 7.

4018. Starea criminalităţii şi rezultatele activităţii organelor Procuraturii


pe parcursul lunii iulie 2008 // Dreptul. – 2008. – 22 aug. – P. 2.

4019. Пушкуцэ, Серджиу. Серджиу Пушкуцэ : "Вся деятельность


ЦБЭПК осуществляется в интересах государства и общества" : интервью дир.
Центра по борьбе с экон. преступлениями и коррупцией агентству "Молдпрес"
// Независимая Молдова. – 2008. – 1 авг. – Р. 7.

344 Drept penal special. Drept penal militar, maritim, acvatic


4020. Талпэ, Раду. Преступление и наказание : [интервью с воен.
прокурорами отд. по контролю над исполнением законности в Вооруж. Силах
Генпрокуратуры Респ. Молдова Р. Талпэ и Майей Бордя] / записал Дмитрий
Сидоров // Независимая Молдова. – 2008. – 6 авг.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
4021. Garanţii şi compensaţii pentru salariaţii care îmbină munca cu
studiile // Dreptul. – 2008. – 15 aug. – P. 6.

4022. Республика Молдова. Парламент. Об охране здоровья и


безопасности труда : закон Nr 186-XVI от 10 июля 2008 года // Экон. обозрение.
– 2008. – 29 авг. – Р. 40-41.

349.3 Drept social


4023. Aspecte generale privind modul de plată a pensiilor stabilite în sis-
temul public de asigurări sociale de stat şi alocaţiilor sociale de stat // Dreptul. –
2008. – 22 aug. – P. 6.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
4024. Chirtoacă, Dorin. Un vot "cumpărat" în CMC – până la 10 mii de
euro : interviu cu D. Chirtoacă, primar gen. de Chişinău // Ziarul de gardă. – 2008. –
21 aug. – P. 5.

4025. Ciontoloi, Ion. Ion Ciontoloi : "Am salvat recolte de câteva milioa-
ne de lei!" : [interviu cu preş. raionului Căuşeni] / interviu realizat de Svetlana Berghi
// Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 15 aug. – P. 1, 5.

4026. Ghimpu, Mihai. Mihai Ghimpu : Toate schimbările din CMC, pro-
movate de Eduard Muşuc – favorabile comuniştilor şi împotriva intereselor cetăţeni-
lor Capitalei – s-au făcut anume cu mâna şi cu concursul direct al lui Alexandru
Tănase : [interviu cu ex-preş Consiliului Municipal Chişinău] // Jurnal de Chişinău. –
2008. – 22 aug. – P. 10.

4027. Guznac, Valentin. Valentin Guznac : "Dezvoltarea regională în


Republica Moldova ca o necesitate stringentă este orientată spre diminuarea impac-
tului negativ cauzat de declinul economic al anilor ’90" : interviu acordat agenţiei
Moldpres de către ministrul Administraţiei Publice Locale // Moldova suverană. –
2008. – 20 aug.

4028. Loghin, Vlad. Problema locativă – preocupare marginală a condu-


cerii capitalei / Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2008. – 8 aug.

147
Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

4029. Munteanu, Ion. Cum poate fi îmbunătăţită imaginea poliţistului /


Ion Munteanu // Dreptul. – 2008. – 1 aug. – P. 5.

4030. Silistraru, Mihail. Silistraru, Mihail : "Se conturează schimbări vi-


zibile în infrastructura oraşului Ialoveni, dar şi în raion în ansamblu": [interviu cu
preşedintele raionului Ialoveni] / interlocutor : Ion Sîrbu // Alianţa Moldova Noastră. –
2008. – 1 aug. – P. 4; Алиянс Moldova Noastră. – 2008. – 8 авг. – P. 6.

4031. Tănase, Alexandru. Iluzia anului 2009 : [pe marginea situaţiei din
Consiliul municipal Chişinău] / Alexandru Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2008. –
29 aug. – P.10, 15.

4032. Tănase, Alexandru. Mihai Ghimpu este responsabil direct de


pierderea puterii în Consiliul municipal Chişinău : [interviu cu A. Tănase, preş. frac-
ţiunii PLDM în Consiliul municipal Chişinău] // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 8 aug. –
P. 11

4033. Tonu, Daniel. Daniel Tonu : "Citesc Timpul şi mă gândesc la pro-


iecte comunitare" : [interviu cu primarul de Zâmbreni, raionul Ialoveni] / consemnare
: Irina Condrea // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 26 aug. – P. 8.

4034. Гузнак, Валентин. Местная демократия – основа современно-


го общества : интервью с министром мест. публ. упр. В. Гузнак / записал Тудор
Сорочану // Независимая Молдова. – 2008. – 19 авг.

4035. Дорожная полиция после аттестации : [по материалам пресс-


конф. зам. министра внутр. дел Андрея Погурского, 26 авг. 2008] // Экон. обо-
зрение. – 2008. – 29 авг. – Р. 26.

4036. Калараш, Владимир. Дрокия как центр севера : [интервью с


пред. р-на Дрокия В. Калараш] / фот. Бориса Капнина // Независимая Молдова.
– 2008. – 12 авг.

4037. Святченко, Иван. Превратности паспортизации / Иван Свят-


ченко // Экон. обозрение. – 2008. – 8 авг. – Р. 15.

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


(Vezi Nr 3925)

148
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

36 Asistenţă socială. Asigurări sociale


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
4038. Preguza, Ion. Sistemul de pensii : modificare prin unificare / Ion
Preguza // Vocea poporului. – 2008. – 15 aug. – P. 7; Голос народа. – 2008. – 15
авг. – Р. 7.

4039. Voitun, Aneta. "Dimensiunea de gen în politicile de protecţie soci-


ală" : [pe marginea lucr. conf. naţ. cu acelaşi subiect, aug. 2008, Chişinău] / Aneta
Voitun // Moldova suverană. – 2008. – 21 aug.

4040. Цеслюк, Мария. Делая праздниками будни : [о дефектологе


О-ва слепых Ларисе Челан] / Мария Цеслюк // Независимая Молдова. – 2008. –
15 авг. – Р. 4.

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului


4041. Aspecte legale ce ţin de protecţia vieţii, sănătăţii, eredităţii şi secu-
rităţii consumatorului // Dreptul. – 2008. – 1 aug. – P. 6.

4042. Старуш, Денис. Надо ли привыкать к лапше на ушах ? : [ин-


тервью с дир. Центра по защите прав потребителей Д. Старушем] / интервью
взяла Майя Ионко // Кишин. новости. – 2008. – 1 авг. – Р. 3.

368 Asigurări
4043. Bortă, Maria. Casa Naţională de Asigurări Sociale a RM – o des-
chidere către toţi beneficiarii : interviu cu M. Bortă, preş. CNAS / consemnare : Ra-
luca Rădulescu // Glasul. – 2008. – 14 aug. – P. 3, 5.

4044. Loghin, Vlad. Cresc încasările, scade rata daunei : [pe marginea
activităţii companiilor de asigurare] / Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2008. – 22
aug. – P. 1-2.

4045. Loghin, Vladimir. Cât o să mai cerşim banul public ? : [aspecte


ale asigurării locuinţelor] / Vladimir Loghin // Moldova suverană. – 2008. – 12 aug.

4046. Штирбу, Владимир. Качественные изменения страхового


рынка : [интервью с руководителем Нац. ком. фин. рынка В. Штирбу] / записа-
ла Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2008. – 15 авг. – Р. 15.

149
Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
4047. Găluşcă, Ion. Pedagogie fără suflet : [reflecţii privind locul şi des-
tinul pedagogiei] / Ion Găluşcă // Făclia. – 2008. – 23 aug. – P. 2; Făclia. – 2008. –
30 aug. – P. 6.

4048. Moraru, Haralambie. Calamitate naţională : [situaţia în domeniul


învăţământului] / Haralambie Moraru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 19 aug. – P. 8.

4049. Muntean, Angela. Parteneriatul educaţional – unul din factorii


esenţiali în şcolarizarea minorilor şi prevenirea abandonului şcolar / Angela Mun-
tean, Nina Butucea // Univers pedagogic pro. – 2008. – 28 aug. – P. 4.

4050. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. Mesajul de felicitare al doamnei


Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, director general al DGETS, cu ocazia debutului
anului de studii 2008-2009 // Univers pedagogic pro. – 2008. – 28 aug. – P. 4.

4051. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. Modernizarea multiaspectuală


şi consecventă a sistemului de educaţie – asigurarea dezvoltării şi bunăstării cetă-
ţeanului : secvenţe din rap. prez. de T. Nagnibeda-Tverdohleb, dir. gen. al Dir. gen.
educaţie, tineret şi sport // Capitala. – 2008. -- 20 aug. – P. 2-8; Столица = Capitala.
– 2008. -- 20 авг. – P. 2-8; Univers pedagogic pro. – 2008. – 21 aug. – P. 4-5.

4052. Niculcea, Tatiana. Priorităţile politicilor educaţionale din Republica


Moldova / Tatiana Niculcea // Univers pedagogic pro. – 2008. – 21 aug. – P. 1-2.

4053. Partidul Liberal Democrat. Declaraţia Partidului Liberal Democrat


cu privire la situaţia din învăţământ // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 5 aug. – P. 7.

4054. Rusu, Antonina. Un om curat la suflet : [in memoriam Aureliei


Răileanu, pedagog] / Antonina Rusu // Lit. şi arta. – 2008. – 7 aug. – P. 8.

4055. Şavga, Larisa. Mesajul de felicitare al doamnei Larisa Şavga, mi-


nistru al Educaţiei şi Tineretului, cu ocazia începutului anului de studii 2008-2009 //
Univers pedagogic pro. – 2008. – 28 aug. – P. 1.

4056. Tănase, Victor. Elevii şi studenţii basarabeni din România vor


avea burse cu peste 80 la sută mai mari / Victor Tănase // Flux continuu. Studentul.
-- 2008. – 19 aug. – P. 2.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4057. Velişco, Nadejda. Modernizarea învăţământului preuniversitar -


condiţie de asigurare a competitivităţii şi prosperităţii ţării / Nadejda Velişco // Uni-
vers pedagogic pro. – 2008. – 21 aug. – P. 2.

4058. Шавга, Лариса. "Молдова – это я, Молдова – это ты …" : [ин-


тервью с министром образования и молодежи Респ. Молдова Л. Шавга] // Не-
зависимая Молдова. – 2008. – 29 авг. – Р. 6-7.

4059. Шавга, Лариса. Для молодежи в год молодежи : интервью ми-


нистра просвещения Л. Шавга информагентству "Молдпрес" // Независимая
Молдова. – 2008. – 13 авг.
(Vezi de asemenea Nr 3797)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


4060. Bivol, Vera. "oscilaţii mecanice şi unde" : [în sprijinul lecţiei-conf.] /
Vera Bivol // Făclia. – 2008. – 23 aug. – P. 8.

4061. Cibotaru, Anatolie. "Lovituri" logistice la început de an şcolar : [la


primele ore de geometrie] / Anatolie Cibotaru // Făclia. – 2008. – 30 aug. – P. 7.

4062. Herţa, Valentina. Méthodes et procèdes pour enrichir le vocabu-


laire et développer l’imagination créative a partir des fables de La Fontaine /
Valentina Herţa // Univers pedagogic pro. – 2008. – 28 aug. – P. 7.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizarea şcolară


4063. Berezovschi, Nelly. Ne implicăm, cu dragoste : [din experienţa Li-
ceului Teoretic "Mihai Viteazul", mun. Chişinău] / Nelly Berezovschi // Capitala. –
2008. -- 20 aug. – P. 6.

4064. Bucatca, Anatol. Caracuşenii Vechi – localitate cu o şcoală de vis


: [interviu cu A. Bucatca, dir. al Liceului Teoretic Caracuşenii Vechi, Briceni] / con-
semnare : Veronica Rusu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 14 aug. – P. 5.

4065. Burlacu, Eugenia. Centru de perfecţionare şi autoperfecţionare a


cadrelor didactice : [la Liceul Teoretic "Al. I. Cuza", mun. Chişinău] / Eugenia
Burlacu // Capitala. – 2008. -- 20 aug. – P. 4.

4066. Cerbuşcă, Pavel. Activitatea ştiinţifică şi metodică în liceu : [din


experienţa Liceului "Gaudeamus", mun. Chişinău] / Pavel Cerbuşcă // Făclia. –
2008. – 23 aug. – P. 2.

151
Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

4067. Cernei, E. Atestarea cadrelor didactice în anul de studii 2007-2008


/ E. Cernei // Univers pedagogic pro. – 2008. – 28 aug. – P. 4.

4068. Cibotaru, Anatolie. Cine pe cine "trage-n poză" ? : [pe marginea


evaluărilor finale în procesul educaţional] / Anatolie Cibotaru // Făclia. – 2008. – 23
aug. – P. 3.

4069. Ciobanu, Ludmila. Arta ca factor educaţional : [din experienţa Şc.


nr. 39, mun. Chişinău] / Ludmila Ciobanu // Capitala. – 2008. -- 20 aug. – P. 7.

4070. Ciorchină, Maria. Căutări şi soluţii în Anul Tineretului : proiect di-


dactic la ora de dirigenţie în cl. a 9-a / Maria Ciorchină // Univers pedagogic pro. –
2008. – 28 aug. – P. 6.

4071. Daniţă, Ghenadie. De ce "Columna" ? : [art. dir. Liceului privat


"Columna", mun. Chişinău] / Ghenadie Daniţă // Capitala. – 2008. -- 20 aug. – P. 5.

4072. Fusa, Zinaida. Parteneriat viabil pentru o nouă paradigmă educa-


ţională : [din activitatea Liceului Teoretic "Tudor Vladimirescu", mun. Chişinău] /
Zinaida Fusa // Capitala. – 2008. -- 20 aug. – P. 6.

4073. Ghicov, Adrian. Raţiunea socio-funcţională a Agenţiei de Evalua-


re şi Examinare / Adrian Ghicov // Univers pedagogic pro. – 2008. – 21 aug. – P. 3.

4074. Iachim, Ion. O şcoală model – Liceul din Larga : [despre activita-
tea Liceului Teoretic Larga, Briceni] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2008. –
14 aug. – P. 4.

4075. Incitant şi la temă : [pe marginea lucr. conf. an. a cadrelor didacti-
ce din raionul Ştefan Vodă] // Făclia. – 2008. – 30 aug. – P. 8.

4076. Iurco, Valentina. Ambianţă eficientă : [activităţi reprezentative la


Liceul Teoretic "N. Iorga", mun. Chişinău] / Valentina Iurco // Capitala. – 2008. -- 20
aug. – P. 4.

4077. Leşanu, Mihai. Participarea Republicii Moldova la proiectele de


evaluare internaţională / Mihai Leşanu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 21 aug. –
P. 7.

4078. Lupuşor, Tamara. Semănătorii de lumină merită alt fel de trata-


ment : [pe marginea conf. cadrelor didactice din învăţământul preuniv.] / Tamara

152
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Lupuşor // Vocea poporului. – 2008. – 29 aug. – P. 3; Голос народа. – 2008. – 29


авг. – Р. 3.

4079. Macari, Pavel. Monitorizarea procesului educaţional / Pavel


Macari // Capitala. – 2008. -- 20 aug. – P. 8.

4080. Ocinschi, Maria. Mai departe de ieri, mai aproape de mâine : [40
de ani de la fondarea Liceului Teoretic cu Profil de Arte "Elena Alistar", mun. Chişi-
nău] / Maria Ocinschi // Capitala. – 2008. -- 20 aug. – P. 5.

4081. Paraşciuc, Oxana. Anenii Noi : studii de calitate pentru toţi : [pe
marginea lucr. conf. cadrelor didactice şi manageriale din raionul Anenii Noi] /
Oxana Paraşciuc // Univers pedagogic pro. – 2008. – 28 aug. – P. 3.

4082. Raileanu, Anatol. Modernizarea sistemului de educaţie – asigura-


rea bunăstării cetăţeanului : [pe marginea lucr. conf. pedagogilor din raionul
Ialoveni, 22 aug. 2008] / Anatol Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 28
aug. – P. 2.

4083. Raileanu, Anatol. Obiectivul esenţial în noul an – promovarea re-


formelor : [pe marginea lucr. conf. cadrelor didactice din raionul Cahul, 21 aug.
2008] / Anatol Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 28 aug. – P. 1-2.

4084. Rădulescu, R. Un an de studii şi trei ore de bilanţ : [pe marginea


lucr. conf. an. a cadrelor didactice, mun. Chişinău] / R. Rădulescu // Glasul. – 2008.
– 28 aug. – P. 5.

4085. Sava, Panfil. O viaţă consacrată sportului, pedagogiei şi nu numai


: [Ilie Malac, prof. de educaţie fizică, Liceul Profesional nr. 1, mun. Chişinău] / Panfil
Sava // Sport plus. – 2008. – 19 aug. – P. 10.

4086. Sănduţă, Galina. Conferinţa anuală a cadrelor didactice din Chişi-


nău – bilanţuri şi obiective : [21 aug. 2008] / Galina Sănduţă // Univers pedagogic
pro. – 2008. – 28 aug. – P. 5.

4087. Sireţeanu, Ion. Lecţia – laborator al omeniei şi cunoaşterii / Ion


Sireţeanu // Capitala. – 2008. -- 20 aug. – P. 6.

4088. Şavga, Larisa. Organizarea primei ore a anului şcolar 2008-2009 :


[art. ministrului Educaţiei şi Tineretului] / Larisa Şavga // Univers pedagogic pro. –
2008. – 21 aug. – P. 3.

153
Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

4089. Şcoala de astăzi – generatoarea viitorului : [pe marginea lucr.


conf. municipale a cadrelor didactice, Chişinău] / material pregătit de R. Rădulescu
// Făclia. – 2008. – 30 aug. – P. 4-5.

4090. Ungureanu, Lidia. Şapte ani fără abandon şcolar : [din activitatea
Liceului Teoretic "Petru Rareş", mun. Chişinău] / Lidia Ungureanu // Capitala. –
2008. -- 20 aug. – P. 4.

4091. Untilov, Valentina. Liceul "Hyperion" – tradiţii şi inovaţii : [din


Durleşti mun. Chişinău] / Valentina Untilov // Capitala. – 2008. -- 20 aug. – P. 7.

4092. Vacarciuc, Daniela. Afirmarea personalităţii – obiectiv principal al


educaţiei contemporane : [din activitatea Liceului Teoretic "Vasile Alecsandri", mun.
Chişinău] / Daniela Vacarciuc // Capitala. – 2008. -- 20 aug. – P. 6.

4093. Volosatîi, Boris. Eficientizarea procesului de predare-învăţare /


Boris Volosatîi // Capitala. – 2008. -- 20 aug. – P. 7.

4094. Zemllinschi, Galina. Oră de dirigenţie : Moldova - 650 de ani /


Galina Zemllinschi // Univers pedagogic pro. – 2008. – 28 aug. – P. 6.

4095. Барбус, Л. Ф. Проектная деятельность – основа современного


образования : [из опыта Теорет. Лицея "Светоч", мун. Кишинэу] // Столица =
Capitala. – 2008. – 20 авг. – Р. 6.

4096. Катранжиу, Е. А. Не для школы, а для жизни учимся : [о дея-


тельности Лицея "Б. П. Хашдеу", мун. Кишинэу] / Е. А. Катранжиу // Столица =
Capitala. – 2008. – 20 авг. – Р. 6.

4097. Носач, Е. И. Учитель - это звучит гордо ! : [из опыта шк.-лицея


"Титу Майореску", мун. Кишинэу] / Е. И. Носач // Столица = Capitala. – 2008. –
20 авг. – Р. 5.

4098. Рафиева, Л. О. Воспитание эффективно, если оно системно :


[из опыта Теорет. Лицея "Петру Мовилэ", мун. Кишинэу] / Л. О. Рафиева // Сто-
лица = Capitala. – 2008. – 20 авг. – Р. 4.

4099. Толпинский, Геннадий. Какая школа нам нужна ? : [интервью


с дир. Лицея им. Кирилла и Мефодия, мун. Кишинэу, Г. Толпинским] / записал
Марина Волкова // Новое время. – 2008. – 29 авг. – Р. 5.

154
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4100. Хынку, Аурелия. Молодежь – наша "машина времени" : [ин-


тервью с дир. Респ. центра детей и молодежи А. Хынку] / записала Мария Ко-
жокару // Независимая Молдова. – 2008. – 13 авг. – (Прил. "Беларусь в Молдо-
ве"; Nr 5).

4101. Шутка, Л. П. Теоретический Лицей имени А. С. Пушкина / Л. П.


Шутка // Столица = Capitala. – 2008. – 20 авг. – Р. 4.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


4102. Jereghi, Alexei. Elemente de cultură fizică la grădiniţa de copii /
Alexei Jereghi // Sport plus. – 2008. – 19 aug. – P. 9.

4103. Nistor, Galina. Talmaza: aceeaşi problemă – statutul pedagogului


: [interviu cu G. Nistor, educatoare, şi Viorica Osipov, dir. al grădiniţei "Romaniţa"
din satul Talmaza, raionul Ştefan Vodă] / consemnare : Tamara Lupuşor // Vocea
poporului. – 2008. – 15 aug. – P. 4; Голос народа. – 2008. – 15 авг. – Р. 4.

4104. Ипатий, Л. А. Дошкольное и начальное образование – единый


развивающий мир / Л. А. Ипатий // Столица = Capitala. – 2008. – 20 авг. – Р. 4.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, insti-


tute, colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
4105. Bolboceanu, Ludmila. Instituţii medii de specialitate (colegii) –
propuneri / Ludmila Bolboceanu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 21 aug. – P. 7.

4106. Calcea, Andrei. Pe un mugure de pământ : [despre Dumitru


Vascan, fost dir. al Şc. profesionale Agricole din Cucuruzeni] / Andrei Calcea // Mol-
dova suverană. – 2008. – 21 aug.

4107. Nogai, Vasile. Orientare spre necesităţile pieţei muncii : [art. şefu-
lui Dir. Învăţământului Profesional al Min. Educaţiei şi Tineretului] / Vasile Nogai //
Univers pedagogic pro. – 2008. – 21 aug. – P. 6.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


4108. Ababii, Ion. Natalia Cherdivarenco la 80 de ani : [prof. univ., dr.
hab. în şt. medicale] / Ion Ababii // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 27 aug. – P. 4.

4109. Cernei, Cristina. Principiul notării în contextul evaluării performan-


ţelor studenţilor / Cristina Cernei // Univers pedagogic pro. – 2008. – 14 aug. – P. 7.

155
Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

4110. Fulga, Valeriu. Pasionat de domeniul cunoaşterii : [Valeriu Zbârci-


og, prof. Univ., Acad. de Studii Economice din Moldova] / Valeriu Fulga // Lit. şi arta.
– 2008. – 7 aug. – P. 7.

4111. Isac, Victoria. Studii peste hotare : [aspecte de promovare a mo-


bilităţii academice] / Victoria Isac // Univers pedagogic pro. – 2008. – 21 aug. – P. 6.

4112. Matei, Constantin. Prestigiul şcolii superioare este făurit şi de Ma-


tei Mâtcu : [75 de ani de la naşterea conferenţiarului universitar, Acad. de Studii
Economice din Moldova] / Constantin Matei // Moldova suverană. – 2008. – 20 aug.

4113. Planul de admitere la studii prin doctorat şi post-doctorat pentru


anul de studii 2008-2009 // Făclia. – 2008. – 23 aug. – P. 4-5.

4114. Trofaila, Lidia. Cât de mari şi importante sunt interesele cognitive


ale studenţilor? / Lidia Trofaila // Făclia. – 2008. – 23 aug. – P. 6.

4115. Usaci, Doina. Învăţământul superior naţional – realizări şi per-


spective / Doina Usaci // Univers pedagogic pro. – 2008. – 21 aug. – P. 8.

4116. Абабий, Ион. Цена медицинского образования : [интервью с


ректором Гос. Ун-та Медицины и Фармации им. Н. Тестемицану И. Абабий] /
записала Татьяна Антонович // Экон. обозрение. – 2008. – 22 авг. – Р. 17.
(Vezi de asemenea Nr 4059, 4135)

5 Matematică. Ştiinţe ale naturii


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
4117. Natura va beneficia de cunoştinţele şi atitudinea noastră : calitatea
apei după inundaţii şi viituri : [aspecte ecologice] / Maria Sandu, Viorica Gladchi,
Oleg Bogdevici [et al.] // Moldova suverană. – 2008. – 14 aug.

4118. Burea, Irina. Ecologia necesită prioritate : [implicaţii ale asoc.


"Eco-Tiras"] / Irina Burea // Dreptul. – 2008. – 8 aug. – P. 4.

4119. Jigău, Gheorghe. Valea Morilor îşi macină nămolul : [interviu cu


Gh. Jigău, dir. Centrului de Certificare a producţiei agroalimentare ecologice] / con-
semnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. – 2008. – 29 aug. – P. 6; Голос
народа. – 2008. – 29 авг. – Р. 6.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

51 MATEMATICĂ
515.1 Topologie
4120. Ignat, Anatol. Impactul oscilaţiilor climei / Anatol Ignat // Vocea
poporului. – 2008. – 29 aug. – P. 6; Голос народа. – 2008. – 29 авг. – Р. 6.

4121. Moroz, Victor. "Avem nevoie de un sistem de combatere a riscuri-


lor naturale" : [interviu cu V. Moroz, manager de cercetări la proiectul "Strategia
naţională de atenuare a riscurilor naturale şi de schimbare a climei"] / consemnare :
Natalia Hadârcă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 14 aug. – P. 8.

4122. Гараба, Иван. Противоградовая служба Молдовы не дремлет


: [интервью с дир. Спец. Службы по активному воздействию на метеорол. про-
цессы И. Гараба] / записала Майя Ионко // Кишин. новости. – 2008. – 15 авг. –
Р. 3.

4123. Казаку, Валерий. Простые уроки географии и жизни : [интер-


вью с дир. гос. гидрометеослужбы В. Казаку] / записала Анна Мелека // Неза-
висимая Молдова. – 2008. – 19 авг.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie
4124. Marinciuc, Aurel. Marile inundaţii de la Chişinău : [aspecte ist.] /
Aurel Marinciuc // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 15 aug. – P. 6; Альянс Mol-
dova Noastră. – 2008. – 15 авг. – P. 7.

4125. Melniciuc, Orest. Inundaţiile din iulie – parte a catastrofelor de


proporţii din lume / Orest Melniciuc, Igor Cojocaru // Moldova suverană. – 2008. –
12 aug.

4126. Маринчук, Аурел. Наводнение 1932 года в Сороках / Аурел


Маринчук // Альянс Moldova Noastră. – 2008. – 8 авг. – P. 9.

4127. Мельничук, Орест. О наводнениях на реках Днестр и Прут /


Орест Мельничук, Игорь Кожокару // Экон. обозрение. – 2008. – 15 авг. – Р. 28.

157
Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
4128. Munteanu, Andrei. Magia adevărului ştiinţific : [60 de ani de la
naşterea academicianului Ion Toderaş] / Andrei Munteanu, Mircea Vicol, Laurenţia
Ungureanu // Săptămîna. – 2008. – 15 aug. – P. 12.

4129. Opera ştiinţifică a savantului Ion Toderaş va rezista în timp : [60 de


ani de la naşterea academicianului-biolog] / Vasile Şalaru, Aurelian Gulea, Gheor-
ghe Mustaţă [et al.] / consemnare : Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. –
15 aug.

577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică


4130. Рудик, Валерий. Нанотехнологии : широкое поле приложения
: [интервью дир. Ин-та микробиологии и биотехнологии АН Молдовы В. Рудик
инф. агентству "Новости-Молдова"] // Независимая Молдова. – 2008. – 20 авг.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
4131. Porubin, Natalia. Poţi să mori cu zile în aşteptarea medicului : [ro-
lul şi condiţiile de lucru ale medicului de familie] / Natalia Porubin // Timpul de dimi-
neaţă. – 2008. – 15 aug. – P. 15-16.

4132. Пантя, Валерий. Последствия стихии : [о предотвращении


эпидемий : интервью с нач. Упр. охраны здоровья и превентив. медицины Мин.
Здравоохранения Респ. Молдова В. Пантя] / записала Анна Дорошенко // Ки-
шин. обозреватель. – 2008. – 7 авг. – Р. 19.

616 Patologie. Medicină clinică


4133. Brinişte, Sergiu. Cancerul pulmonar, cea mai răspândită maladie
oncologică : [interviu cu S. Brinişte, medic chirurg din cadrul Inst. Oncologic] / con-
semnare : Rodica Sajin // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 22 aug. – P. 5.

616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare


4134. Grosu, Aurel. Nu lăsaţi infarctul miocardic acut să devină o sentin-
ţă : [interviu cu A. Grosu, vicedir. al Inst. de Cardiologie] / consemnare : Rodica
Sajin // Flux continuu. Sănătate. – 2008. – 13 aug. – P. 3.

158
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


4135. Rotaru, Tatiana. Soţia rectorului : [Zinaida Anestiadi, endocrinolog
principal al Min. Sănătăţii, soţia fostului rector al USMF "Nicolae Testemiţanu", Vasi-
le Anestiadi] / Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2008. – 29 aug. – P. 8, 10.

616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele


4136. Muşet, Gheorghe. Luaţi micozele sub control : [interviu cu Gh.
Muşet, specialist dermatovenerolog principal la Min. Sănătăţii din Rep. Moldova] //
Jurnal de Chişinău. – 2008. – 29 aug. – P. 7.

616.8 Neuropatologie. Neurologie


4137. Mihai Ganea : [in memoriam savantului, medicului neurolog
(1944-2008)] // Moldova suverană. – 2008. – 20 aug. – Semnat : I. Ababii, N. Eşanu,
V. Hotineanu [et al.].

4138. Pleşco, Andrei. Hidrocefalia sau copilul cu "cap mare" : [interviu


cu A. Pleşco, medic neurochirurg pediatru în cadrul Inst. de Cercetări Şt. în domeni-
ul Ocrotirii Mamei şi Copilului] / consemnare : Victoria Babin // Flux continuu. Sănă-
tate. – 2008. – 6 aug. – P. 3.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
4139. Railean, Silvia. Anomalii de dezvoltare a cavităţii bucale : [interviu
cu S. Railean, conf. univ. la Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică şi
Pedodonţie a USMF "Nicolae Testemiţanu"] / consemnare : Victoria Babin // Flux
continuu. Sănătate. – 2008. – 27 aug. – P. 3.

62 Inginerie. Tehnică în general


628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
4140. Пушкэ, Федор. ООО "Штефан-Водэ газ": обаяние как важный
атрибут : [интервью с дир. предприятия ООО "Штефан-Водэ газ" Ф. Пушкэ] /
записала Наталья Устюгова // Независимая Молдова. – 2008. – 19 авг.

629 Tehnica mijloacelor de transport


629.3 Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren
4141. Ochrimenco, Ecaterina. Piaţa autoservice-urilor este permanent
activă şi permite să obţii venituri : [interviu cu E. Ohrimenco, manager gen. al reţelei

159
Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

de autoservice Claxon / interviu realizat de Tatiana Marcu // Eco. – 2008. – 13 aug.


– P. 5-6.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
4142. Gumovschi, Andrei. Dezastrul din pădure : [probl. ale dezvoltării
şi utilizării resurselor forestiere] / Andrei Gumovschi // Eco. – 2008. – 6 aug. – P. 11-
12.

631/638 Agricultură
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
4143. Gumovschi, Andrei. Resturile vegetale – o sursă sigură de ener-
gie : [metode de igienă a solului] / Andrei Gumovschi // Eco. – 2008. – 13 aug. – P.
12.

633/635 Horticultură
4144. Rotaru, Tatiana. Imensitatea câmpurilor în visele unui savant : [80
de ani de la naşterea cercetătorului în biologia plantelor, Mihail Lupaşcu] / Tatiana
Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 22 aug. – P. 6.

634 Horticultură în general


4145. Rapcea, Mihail. Profesorul Ilie Donică la 50 de ani / Mihail Rapcea
// Moldova suverană. – 2008. – 1 aug.

635 Plante de grădină. Grădinărit


635.9 Plante ornamentale şi decorative. Grădinărit ornamental
4146. Мурин, Анатолий. Звезды Анатолия Мурина рождаются на
земле : [интервью с академиком-цветоводом] / записал Виктор Запорожец //
Независимая Молдова. – 2008. – 1 авг. – Р. 12.

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării
4147. Colesnic, Iurie. "Aştept să-mi apară Un dosar al istoriei" : [interviu
cu Iu. Colesnic, scriitor şi editor] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de diminea-
ţă. – 2008. – 12 aug. – P. 8.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4148. Vidraşcu, Anatol. Ca să urmăreşti o "eclipsă de minte" tot ai ne-


voie de sticlă afumată : interviu cu A. Vidraşcu, dir. gen. al Grupului Ed. "Litera" / a
dialogat Valeriu Babansky // Vocea poporului. – 2008. – 8 aug. – P. 5; Голос
народа. – 2008. – 8 авг. – Р. 5.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
(Vezi Nr 3955)

656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară


4149. Martin, Vasile. Căile ferate din Moldova : [probleme şi realizări] /
Vasile Martin; fotogr.: Iurie Cozlov // Moldova suverană. – 2008. – 22 aug. – P. 2.

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


4150. Bucsan, Silvia. Cum găsiţi oamenii care să vă vândă produsele ?
: [reluat din "Idei de afaceri"] / Silvia Bucsan // Eco. – 2008. – 20 aug. – P. 13-14.

4151. Алимбаева, Зарина. PR : интересно и перспективно : [о про-


фессии пиар-менеджера или public relations] / Зарина Алимбаева // Кишин.
обозреватель. – 2008. – 7 авг. – Р. 20.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
4152. Абашкин, Геннадий. Геннадий Абашкин : "Сегодня за "Мол-
дова-газ" я спокоен" : [интервью с экс-представителем правления АО "Молдо-
ва-газ"] / записала Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2008. – 22 авг. – Р.
18.

4153. Устюгова, Наталья. ООО "Единец-газ": прогресс на фоне га-


зификации / Наталья Устюгова // Независимая Молдова. – 2008. – 21 авг.
(Vezi de asemenea Nr 3976, 3989)

663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
4154. Fişer, Anatol. Efim Curmei : Unica unitate de măsură, cu care ne
apreciază semenii, sînt faptele noastre : [despre dir. gen. al ÎS Combinatul Vitivinicol
"Naţional-vin"] / Anatol Fişer // Moldova suverană. – 2008. – 22 aug. – P. 3.

161
Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

4155. Варикаш, Галина. Запланированные издержки технического


регулирования : [пробл. качества винодел. продукции] / Галина Варикаш // Не-
зависимая Молдова. – 2008. – 14 авг.

663.9 Ciocolată. Cacao. Cafea. Ceai. Tutun


4156. Филип, Павел. "Отечественные менеджеры способны до-
биться больших результатов, чем иностранные" : интервью с генер. дир. АО
"Тутун-КТК" П. Филипп / записала Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2008.
– 15 авг. – Р. 18.

664.4/.5 Alimente minerale. Arome. Condimente


4157. Perjun, Ghenadie. Ghenadie Perjun : Piaţa condimentelor mi-
grează spre produsele naturale : [interviu cu dir. companiei Gemini Natromind] /
interviu realizat de Tatiana Marcu // Eco. – 2008. – 20 aug. – P. 6.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


678 Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria
materialelor plastice
4158. Купцов, Анатолий. "Я не сторонник революционного движе-
ния в бизнесе" : [интервью с генер. дир. АО "Агат" А. Купцовым] / записала
Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2008. – 1 авг. – Р. 18.

687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea


generală
4159. Moscaliuc, Ecaterina. Ecaterina Moscaliuc – una dintre cele mai
cunoscute modele basarabene în România : [interviu cu top-modelul] / consemnare
: Olga Stepanenco // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 8 aug. – P. 11; Альянс
Moldova Noastră. – 2008. – 1 авг. – P. 11.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CON-


STRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢIE
69.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor
4160. Балаур, Юрий. Мечта обретает реальность, или Сколько сто-
ит дом построить : [интервью с генер. дир. строит. фирмы "Editor Plus" SRL Ю.
Балаур] / записал Борис Мащенко // Независимая Молдова. – 2008. – 7 авг.

162
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4161. Балдович, Владимир. Перспективы у строителей хорошие :


[интервью с министром стр-ва и развития территории В. Балдовичем] / бесе-
довала Елена Ройтбурд // Кишин. новости. – 2008. – 8 авг. – Р. 4.
(Vezi Nr 4028)

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ.
URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
4162. Повар, Юрий. На генеральном направлении : [интервью с ге-
нер. дир. Нац. исслед. проект. ин-та "Урбанпроект" Ю. Повар] / беседовала
Елена Литовцева // Кишин. новости. – 2008. – 8 авг. – Р. 4.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


4163. Kolesnik, Cezara. "Întreaga Europă e Patria mea" : interviu cu C.
Kolesnik, pictoriţă / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 12 aug. –
P. 10; Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 15 aug. – P. 9.

4164. Perjovschi, Dan. "Anumite teritorii cucerite de arta contemporană


din R. M. au regresat" : [interviu cu D. Perjovschi, artist plastic din România] / inter-
viu realizat de Constanţa Popa // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 22 aug. – P. 12.

4165. Perjovschi, Dan. Dan Perjovschi : "După războiul rece, a venit în-
călzirea globală" : [interviu cu artistul plastic] / consemnare : Pavel Păduraru // Tim-
pul de dimineaţă. – 2008. – 25 aug. – P. 4-5.

4166. Platon, Iurie. Iurie Platon : "Vreau să fie apreciat tabloul, nu rama"
: [interviu cu pictorul] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2008.
– 25 aug. – P. 8.

4167. Us, Vlad. Reprezentanţii artei contemporane din Republica Moldo-


va şi România, întruniţi la Chişinău în cadrul unui proiect comun : interviu cu artiştii
plastici V. Us şi Alina Popa / consemnare : Corina Rezneac // Flux continuu. Stu-
dentul. – 2008. – 12 aug. – P. 3.

78 MUZICĂ
4168. Doga, Eugen. Eugen Doga : "Geografia pentru artă e o noţiune re-
lativă. Ori poate că nici nu există" : [interviu cu compozitorul] / interviu realizat de
Rodica Iuncu // Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 20-21.

163
Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

4169. Marin, Eugenia. "Visul lor a fost să înalţe o biserică" : [in memori-
am interpreţilor Doina şi Ion Aldea-Teodorovici : interviu cu E. Marin, mama interpre-
tei] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 1 aug. – P.
8.

4170. Olaru, Angelina. O artistă basarabeancă a făcut carieră în Ger-


mania : [Nina Radvan, interpretă de operă] / Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă.
– 2008. – 1 aug. – P. 5.

4171. Proca, Ion. Tristă casă de la margine de sat : [in memoram inter-
pretului Nicolae Sulac : fragm. din cartea "Mai aproape de departe"; în curs de apa-
riţie] / Ion Proca // Glasul. – 2008. – 28 aug. – P. 16-17.

4172. Vakulovski, Mihail. Jurnal de Stufstock Festival : (14-16 aug.


2008, Vama Veche) / Mihail Vakulovski // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 29
aug. – P. 8.

4173. Бурлаку, Дорел. Международный фестиваль барабанщиков и


перкуссионистов "Chisinau Drum Day" : [интервью с организатором фестиваля
Д. Бурлаку] / записал Александр Голуб // Независимая Молдова. – 2008. – 22
авг. – Р. 3, 7.

4174. Гордиенко, Наталья. Наталья Гордиенко в номинации "Во-


кал" : [интервью с молд. певицей] / записала Татьяна Мигулина // Экон. обо-
зрение. – 2008. – 15 авг. – Р. 30.

4175. Няга, Лариса. Дорогами творчества : [по материалам кн. "А. Л.


Соковнин", авт. Ирина Столяр, изд-во "Pontos", 2008] / Лариса Няга // Незави-
симая Молдова. – 2008. – 26 авг. – Р. 5.

4176. Суляк, Сергей. От Бессарабии до … : [о рус. певце Петре Ле-


щенко(1898-1954)] / Сергей Суляк // Analitique Moldpresa. – 2008. – 2 авг. – Р.
20, 23.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
4177. Crăciun, Victor. Victor Crăciun : "Cum l-am cunoscut pe Emil ..." :
[in memoriam regizorului Emil Loteanu : interviu cu omul de cultură] / consemnare :
Ion Proca // Glasul. – 2008. – 14 aug. – P. 13.

164
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4178. Croitoru, Alecu. Alecu Croitoru, actor şi regizor român : "Mi-au


prins bine lecţiile lui Loteanu şi ale fratelui Grigore" : [interviu cu actorul şi regizorul
român] / consemnare : Ion Proca // Glasul. – 2008. – 28 aug. – P. 12.

4179. Gherman, Marcel. Filme Made in Hong Kong : [realizări ale cine-
matografiei din Hong Kong, China] / Marcel Gherman // Contrafort. – 2008. – Iul.-
Aug. (Nr 7/8). – P. 10.

4180. Proca, Ion. O poveste cu un tablou buclucaş : [in memoriam regi-


zorului Emil Loteanu] / Ion Proca // Glasul. – 2008. – 7 aug. – P. 12. – Contin. Înce-
putul : 26 iun.

4181. Toma, Svetlana. Svetlana Toma : "Loteanu a avut doar două fe-
mei de suflet" : [interviu cu actriţa de film] // Glasul. – 2008. – 14 aug. – P. 12.

4182. Văzut de actori, regizori şi compozitori : [pe marginea creaţiei regi-


zorului Emil Loteanu : impresii de Grigore Grigoriu, Victor Babuşkin, Svetlana Toma
[еt al.] / consemnare : Ion Proca // Glasul. – 2008. – 28 aug. – P. 12.

4183. Национальное кино : камо грядеши? / записал Дмитрий Сидо-


ров // Независимая Молдова. – 2008. – 22 авг. – Р. 6-7. – Содерж.: "Мы пойдем
другим путем" / Евгений Собор; "Пора очистить авгиевы конюшни" / Виктор
Андон.

792 Teatru. Artă scenică


4184. Balan, Maria. Trecând podurile vieţii … : interviu cu M. Balan, ac-
triţă / consemnare : Raia Rogac // Glasul. – 2008. – 28 aug. – P. 14-15.

4185. Cucereanu, Radion. Artist – tribun : [despre actorul Sandu Aristin-


Cupcea] / Radion Cucereanu, Teodora Tătaru // Lit. şi arta. – 2008. – 7 aug. – P. 6.

4186. Королева, Эльфрида. Дарование – чудо необыкновенное :


[интервью с д-ром искусствоведения Э. Королевой] / записала Раиса Казакова
// Независимая Молдова. – 2008. – 1 авг. – Р. 24.

4187. Самарцева, Альбина. "Каторга" в цветах … : [интервью с ак-


трисой А. Самарцевой] / записала Раиса Казакова // Независимая Молдова. –
2008. – 29 авг. – Р.23.

165
Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

65 de ani de la naşterea artistului de operă Mihail Munteanu


4188. Munteanu, Mihail. Un tenor în vogă la 65 de ani : "Îmi place să
merg desculţ prin iarbă" : interviu cu solistul M. Munteanu / interviu realizat de Irina
Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 15 aug. – P. 11.

4189. Краевская, Ирина. Сила судьбы, или Талант трудиться : [о


молд. теноре Михаиле Мунтян] / Ирина Краевская // Кишин. новости. – 2008. –
15 авг. – Р. 4.

4190. Мунтян, Михаил. "Театр и музыка – без них не могу предста-


вить свою жизнь" : из интервью опер. певца М. Мунтян информ. агентству "Но-
вости-Молдова" // Экон. обозрение. – 2008. – 15 авг. – Р. 29.

4191. Мунтян, Михаил. Михаил Мунтян : "Понимать искусство не


надо …" : [интервью с опер. певцом] / записала Александра Юнко // Независи-
мая Молдова. – 2008. – 8 авг. – Р. 6-7.

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


4192. Aura. Frumoase sunt nunţile în Moldova ... : [interviu cu Aura, dir.
Agenţiei "Aura"] / a consemnat Alex Luca // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. –
15 aug. – P. 12.

794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă (jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc)
4193. Ciobanu, Viorel. Levon Aronian, învingător la Soci : [pe marginea
etapei a 2-a Grand Prix FIDE la şah clasic] / Viorel Ciobanu // Sport plus. – 2008. –
19 aug. – P. 11.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


4194. Balan, Anatol. Anatol Balan : "Bravo atleţilor care au arătat rezul-
tate destoinice" : [interviu cu preş. Federaţiei Moldoveneşti de Atletism] // Sport plus.
– 2008. – 26 aug. – P. 4.

4195. Brădescu, Pavel. Vom avea o medalie la Beijing ! : [rezultate şi


performanţe ale sportivilor moldoveni la Olimpiada de la Beijing aug., 2008] / Pavel
Brădescu, Nicolae Buceaţchi // Sport plus. – 2008. – 19 aug. – P. 2-6.

4196. Busuic, Aureliu. Citius, Altius, Fortius ... : [aspecte Olimpice] / Au-
reliu Busuioc // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 8 aug. – P. 5.

166
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4197. Busuioc, Aureliu. Fenomenul chinez : [pe marginea rezultatelor


participanţilor la Jocurile Olimpice, Beijing, august 2008] / Aureliu Busuioc // Jurnal
de Chişinău. – 2008. – 22 aug. – P. 5.

4198. Busuioc, Aureliu. Fortius ?... Fortius. Fortius !!!... : [dopajul şi per-
formanţele sportive] / Aureliu Busuioc // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 15 aug. – P.
4.

4199. Cravţov, Mihail. Mihail Cravţov : "Pentru a reuşi avem nevoie de


investiţii din partea statului" : [art. antrenorului emerit] // Sport plus. – 2008. – 26
aug. – P. 5.

4200. Cristea, Olga. Olga Cristea : "Am făcut un salt considerabil faţă de
Atena" : [interviu cu atleta] // Sport plus. – 2008. – 26 aug. – P. 5.

4201. Gojan, Veaceslav. Veaceslav Gojan : "Asemenea momente trebu-


ie să le simţi" : [interviu cu deţinătorul medaliei de bronz al Olimpiadei de la Beijing
şi antrenorul Petru Caduc] // Sport plus. – 2008. – 26 aug. – P. 3.

4202. Gruşac, Vitalie. Vitalie Gruşac : "Suntem o mahala olimpică" : [in-


terviu cu pugilistul moldovean] / a consemnat Pavel Brădescu // Sport plus. – 2008.
– 26 aug. – P. 7.

4203. Hadei, Vitalie. Medalie după opt ani la Jocurile Olimpice : [pe
marginea calificării boxerului moldovean Veaceslav Gojan] / Vitalie Hadei // Jurnal
de Chişinău. – 2008. – 19 aug. – P. 11.

4204. Hadei, Vitalie. Rally-ul bate Olimpiada : [pe marginea rezultatelor


participării echipei Rep. Moldova la Jocurile Olimpice din Beijing, 2008] / Vitalie
Hadei // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 26 aug. – P. 11.

4205. Juravschi, Nicolae. Mesajul preşedintelui CNO : [pe marginea ed.


a 29-a a Jocurilor Olimpice din China] / Nicolae Juravschi // Sport plus. – 2008. – 5
aug. – P. 3.

4206. Luchianov, Ion. Ion Luchianov, atletul din cohorta monştrilor sacri
: [interviu cu atletul moldovean] / a dialogat Pavel Brădescu // Sport plus. – 2008. –
26 aug. – P. 6-7.

167
Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

4207. Rusu, Veaceslav. Indiferenţa taie aripile sportului moldovenesc :


[interviu cu V. Rusu, antrenor de fotbal în satul Ciuciulea, raionul Glodeni] / con-
semnare : Ion Gnatiuc // Sport plus. – 2008. – 12 aug. – P. 12.

4208. Sava, Panfil. O viaţă în sport : [Maria Cotolupenco, prof. de edu-


caţie fizică, Colegiul Ped. "A. Mateevici" din Chişinău] / Panfil Sava // Sport plus. –
2008. – 5 aug. – P. 6.

4209. Toma, Sergiu. Sergiu Toma : "Experienţa acumulată la Beijing îmi


va da mai multă încredere în viitor" : [interviu cu judoca moldovean] // Sport plus. –
2008. – 26 aug. – P. 4.

4210. Журавский, Николай. Олимпиада-2008: премия за участие :


[интервью с президентом Нац. Олимп. Комитета Н. Журавским] / записала
Татьяна Мигулина // Экон. обозрение. – 2008. – 1 авг. – Р. 30.

4211. Киртока, Василий. "Медаль любого достоинства – большой


успех для Молдовы" : интервью с президентом Федерации бокса Молдовы В.
Киртока / записала Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2008. – 29 авг. – Р.
18.

4212. Шлягун, Василий. Луч света на баскетбольной карте страны :


[интервью с президентом Федерации баскетбола Молдовы В. Шлягун] / запи-
сал Анатолий Пытов // Кишин. обозреватель. – 2008. – 7 авг. – Р. 18.
(Vezi de asemenea Nr 3817)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILO-
LOGIE

4213. Eţcu, Ion. Nu ne uita, dragă Silviu Berejan ... : [in memoriam lin-
gvistului] / Ion Eţcu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 1 aug. – P. 16.

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
4214. Atanasov, Petar. Tot ce am realizat datorez limbii române : inter-
viu cu prof. megleno-român P. Atanasov / a consemnat : Vlad Cubreacov // Flux
continuu : ed. de vineri. – 2008. – 15 aug. – P. 9.

168
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4215. Bojoga, Eugenia. "Limba moldovenească", un proiect politic eşuat


: secvenţe din dialogul purtat între E. Bojoga, prof. la Univ. Babeş-Bolyai din Cluj-
Napoca, şi Sergiu Praporşcic, în cadrul emisiunii "Epicentru" din 11 aug. 2008 //
Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 15 aug. – P. 8-9.

4216. Bojoga, Eugenia. Limba "moldovenească" şi dicţionarul lui V. Stati


: [pe marginea "Dicţionarului moldovenesc-românesc" de Vasile Stati, Ch., 2003] /
Eugenia Bojoga // Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 3. – Bibliogr.: 10 tit.

4217. Ciobanu, Anatol. Despre fruntaşii marii bătălii pentru limba româ-
nă ar trebui să scriem şi să vorbim mereu generaţiilor tinere : interviu cu A. Ciobanu,
membru cor. al AŞM / a consemnat : Boris Vieru // Natura. – 2008. – Aug. (Nr 8). –
P. 4-5.

4218. Codreanca, Lidia. Ideea "limbii moldoveneşti" vine de la ţarism /


Lidia Codreanca // Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. – P. 6.

4219. Doroşenco, Ludmila. Vlad Pohilă ajuns la vremea secerişului :


[pe marginea cărţii "Şi totuşi limba română" de Vlad Pohilă, Ch., Prometeu, 2008] /
Ludmila Doroşenco // Glasul. – 2008. – 28 aug. – P. 7.

4220. Melniciuc, Ion. Eu ce am făcut pentru Limba Română ? : [dialog


cu I. Melniciuc, filolog] / interlocutor : Ion Ciocanu // Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. –
P. 9.
(Vezi de asemenea Nr 3847, 3860)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză
4221. Updike, John. Rabbit Redux : fragm. de roman / John Updike;
trad. din engl. de George Volceanov // Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P.
31-32.

821.135.1 Literatură română


4222. Barbu, Eugen. File de jurnal / Eugen Barbu // Glasul. – 2008. – 7,
14, 28 aug. – P. 6.

169
Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

4223. Barbu, Ion. Orbite : [versuri] / Ion Barbu // Timpul de dimineaţă. –


2008. – 15 aug. – P. 24.

4224. Codruţ, Mariana. Îngerii mei : jurnal / Mariana Codruţ // Contrafort.


– 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 10.

4225. Diaconescu, Ioana. Iubirea ce-ar fi fost să fie : [versuri] / Ioana


Diaconescu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 22 aug. – P. 24.

4226. Hasdeu, Iulia. Cântec de leagăn; Poveştile feerice : [versuri] / Iulia


Hasdeu // Glasul. – 2008. – 28 aug. – P. 18.

4227. Iosif, Ştefan Octavian. Cântec sfânt : [versuri] / Ştefan Octavian


Iosif // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 29 aug. – P. 24.

4228. Isanos, Magda. Bărbatul : [versuri] / Magda Isanos // Timpul de


dimineaţă. – 2008. – 1 aug. – P. 24.

4229. Paler, Octavian. Avem timp : [versuri] / Octavian Paler //


Săptămîna. – 2008. - 22 aug. - P. 14

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


4230. Alexeev-Martin, Loghin. Raportul duhurilor; Ezitare; Incomoditate;
Nedumerirea unei doamne înşelate : [epigrame] / Loghin Alexeev-Martin // Lit. şi
arta. – 2008. – 28 aug. – P. 12.

4231. Bâlici, Gheorghe. Epigramistului Ion Diviza, autorul cărţii "Săgetat


de o idee"; Poetului, prozatorului, publicistului şi epigramistului Ion Cuzuioc : [epi-
grame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 8 aug. – P. 16

4232. Bâlici, Gheorghe. Înmormântarea vecinului; Unuia care m-a între-


bat ce am cu proştii de-i critic în epigramă : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de
Chişinău. – 2008. – 15 aug. – P. 16.

4233. Bâlici, Gheorghe. Mintea (constatare estivală); Efectele modei :


[epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 26 aug. – P. 16.

4234. Bâlici, Gheorghe. Nonşalanţă; Brichetă fotbalistică : [epigrame] /


Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 5 aug. – P. 16.

170
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4235. Bâlici, Gheorghe. Răsturnare de valori; capra vecinului : [epigra-


me] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 12 aug. – P. 16.

4236. Bâlici, Gheorghe. Recunoştinţă; Precizarea beţivului : [epigrame]


/ Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 29 aug. – P. 16.

4237. Bâlici, Gheorghe. Unui înfumurat; Licoarea lui Bachus : [epigra-


me] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 22 aug. – P. 16.

4238. Bâlici, Gheorghe. Unui politician fricos; Cuplu fericit : [epigrame] /


Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 19 aug. – P. 16.

4239. Bejenaru, Ion. Cântarul înţelepciunii : [legendă] / Ion Bejenaru //


Glasul. – 2008. – 28 aug. – P. 10.

4240. Bejenaru, Ion. Mai mare decât Vodă : legendă / Ion Bejenaru //
Glasul. – 2008. – 14 aug. – P. 7.

4241. Blanovschi, Axentie. Caravela – vas pripit : [versuri satirice] /


Axentie Blanovschi // Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. – P. 12.

4242. Butnaru, Leo. Retorul recuperat : cosmogramă / Leo Butnaru //


Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 8.

4243. Calamanciuc, Gheorghe. Osul neamului; Cea dintâi; În loc de


motto; Frig ruşinos; Uitarea de neam; Cadavre-ale neamului; Campion la trădări;
Monstru blând, neamule; Puşcariaş de Basarabia; Din ceruri străine; Ipoteză; Între-
bări; Crede, neamule; Dealurile, mohorul Herţei; Trădări; Basarabia; Progres; Cu-
minţi, cu capul întreg; Solist; Jivinele roşii; În loc de prolog : [versuri] / Gheorghe
Calamanciuc // Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. – P. 5.

4244. Cenuşă, Zina. Jurnal scris pe genunchi / Zina Cenuşă // Glasul. –


2008. – 7 aug. – P. 11.

4245. Chiriac, Ion. Sămânţa pomului şi fructul : [versuri : fragm.] / Ion


Chiriac // Glasul. – 2008. – 7 aug. – P. 16.

4246. Ciobanu, Raisa. Să-mi spui ... : [versuri] / Raisa Ciobanu // Lit. şi
arta. – 2008. – 7 aug. – P. 8.

171
Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

4247. Esinencu, Nicolae. Moş Gobjilă Filozoful : [povestire] / Nicolae


Esinencu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 1, 15, 22, 29 aug. – P. 6. – Contin. Înce-
putul : 9 mai.

4248. Gorgan, Ion. Raiul sau iadul : (nuvelă) / Ion Gorgan // Lit. şi arta. –
2008. – 7 aug. – P. 4.

4249. Grosu, Ion. Schiţă umoristică aproape adevărată între două viituri
… / Ion Grosu // Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. – P. 12.

4250. Guralivu, Emanuel. Poeme noi / Emanuel Guralivu // Contrafort. –


2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 7. – Cuprins : o viaţă secretă pe măsura ta; tatăl şi
fiul; ca două mâini retezate; cafelele; foaia A4: un eveniment; blues liliputan : 24 ian.
2008; bregovic blues; green trip; grădina bunicilor; înşiruirea cea dreaptă; aproape
de miezul nopţii; "no country for old men"; "matchpoint"; întins pe gresia din baie.

4251. Iachim, Ion. Balada pupatului : [versuri satirice] / Ion Iachim // Lit.
şi arta. – 2008. – 28 aug. – P. 12.

4252. Lungu-Ploaie, Raisa. Portretul : [povestire] / Raisa Lungu-Ploaie


// Glasul. – 2008. – 14 aug. – P. 8-9.

4253. Madan, Alexandru. Unor alegători; Altor alegători; Celorlalţi alegă-


tori : [epigrame] / Alexandru Madan // Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. – P. 12.

4254. Malachi, Sergiu. Debila : (nuvelă) / Sergiu Malachi // Lit. şi arta. –


2008. – 28 aug. – P. 4.

4255. Matcovschi, Dumitru. "Cuvinte simple numai din vocale …" : [ver-
suri] / Dumitru Matcovschi // Glasul. – 2008. – 28 aug. – P. 24. – Cuprins : Basara-
bia; Limba română; Ţara dorului.

4256. Matcovschi, Dumitru. Îngustă lumea : [versuri] / Dumitru


Matcovschi // Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. – P. 1.

4257. Nucă, Sergiu. Cu limba pe un hexametru : [povestire] / Sergiu Nu-


că // Lit. şi arta. – 2008. – 7 aug. – P. 6.

4258. Portas, Valentin. Şoarecii şi mâţa : (fabulă) / Valentin Portas // Lit.


şi arta. – 2008. – 28 aug. – P. 12.

172
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4259. Puică, Grigore. Studentul; Dor; Inscripţie pe un copac istoric; Au-


tobiografică : [epigrame] / Grigore Puică // Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. – P. 12.

4260. Romanciuc, Vasile. O. Doamne, nu mai vine înţeleptul : [versuri] /


Vasile Romanciuc // Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 15.

4261. Rusnac, Anatol. Regăsi-ne-vom cândva : [versuri] / Anatol


Rusnac // Lit. şi arta. – 2008. – 7 aug. – P. 5.

4262. Rusnac, Ludmila. Fără tine ...; Rondelul ochilor femeii; Nicicând
de la nimeni…; Să ai timp : [versuri] / Ludmila Rusnac // Univers pedagogic pro. –
2008. – 14 aug. – P. 5.

4263. Spătaru, Nicolae. Într-o zi de vară, la spital : [povestire] / Nicolae


Spătaru // Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 26.

4264. Tudose, Vasile. Alarmă în sânul familiei Voronin : [versuri satirice]


/ Vasile Tudose // Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. – P. 12.

4265. Vatamanu, Ion. Viaţă de toate zilele : [versuri] / Ion Vatamanu //


Lit. şi arta. – 2008. – 7 aug. – P. 1.

4266. Vicol, Sultana, Mihai. Baladă; Primăvară la Chişinău : [versui] /


Mihai Sultana Vicol // Glasul. – 2008. – 14 aug. – P. 16.

4267. Vieru, Grigore. Cântare scrisului nostru; Limba Română; Răsai; În


limba ta : [versuri] / Grigore Vieru // Capitala. – 2008. – 31 aug. – P. 6.

4268. Mateevici, Alexe. Limba noastră : [versuri] / Alexe Mateevici // Na-


tura. – 2008. – Aug. (Nr 8). – P. 8.

821.161.1 Literatură rusă


4269. Soljeniţîn, Aleksandr. Rugăciune : [versuri] / Aleksandr Soljeniţîn;
trad. de Ion Hadârcă // Lit. şi arta. – 2008. – 7 aug. – P. 4.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


4270. Мардарь, Ион. Сердец унисон : [рассказ] / Ион Мардарь // Не-
зависимая Молдова. – 2008. – 22 авг. – Р.11.

173
Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

821.163.2(478) Literatură bulgară din Republica Moldova


4271. Peicev, Dimitr. Frumoasă limbă de acasă ... : [versuri] / Dimitr
Peicev; trad. din lb. bulg. de Ion Proca // Glasul. – 2008. – 14 aug. – P. 16. – Cu-
prins : Limba mea; Scrisoare maicăi mele; "Din zori până-n zori ..."; "Şi salcâmii
bătrâni şi păsările cerului ..."; "Printre proşti necredincioşi ...".

821.172 Literatură lituaniană


4272. Venclova, Tomas. Un poet din Ţara Dainelor, Tomas Venclova :
[versuri] / Tomas Venclova; trad. şi prez. de Ion Hadârcă // Lit. şi arta. – 2008. – 7
aug. – P. 5. – Cuprins : Privind în urmă piatra de notar; Pe culmile Iordanului;
Ormond Quay; Întoarcerea cântăreţului.

821.511.141 Literatură maghiară


4273. Bartis, Attila. Despre grăniceri şi alţi împeliţaţi : [eseu] / Attila
Bartis; trad. din maghiară de Marius Tabacu // Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr
7/8). – P. 17-18.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.112.2.09 Literatură germană
4274. Gârneţ, Vasile. Cititorul – o capodoperă a literaturii germane : [pe
marginea romanului "Cititorul" de scriitorul german Bernhard Schlink, Iaşi, Polirom,
2002] / Vasile Gârneţ // Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 22-23.

4275. Năstase, Răzvan Mihai. Odisee germană : [pe marginea romanu-


lui "Întoarcerea acasă" de Bernhard Schlink, Iaşi, Polirom, 2007] / Răzvan Mihai
Năstase // Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 22.

821.135.1.09 Literatură română


4276. Bejenaru, Ion. Iulia Hasdeu : [120 de ani de la moarte] / Ion
Bejenaru // Glasul. – 2008. – 28 aug. – P. 18.

4277. Chiper, Grigore. "răsare curând întunericul" : [pe marginea vol. de


versuri "Ultima patrie" de Mariana Codruţ, Iaşi, Ed. Paralela 45, 2007] / Grigore
Chiper // Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 5.

4278. Mărgineanu, Ion. Pe mine mă doare limba română : [interviu cu I.


Mărgineanu, scriitor român] / consemnare : Raia Rogac // Glasul. – 2008. – 7 aug. –
P. 8-9, 15.

174
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4279. Mocanu, Igor. Copacul din curte şi caietul de desen : [pe margi-
nea romanului "Caiet de desen" de Adrian Chivu, Bucureşti, ed. Curtea Veche,
2008] / Igor Mocanu // Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 9.

4280. Watt, Sanda. Înapoi şi de la capăt – Caiet de desen expresionist :


[pe marginea romanului "Caiet de desen" de Adrian Chivu, Bucureşti, ed. Curtea
Veche, 2008] / Sanda Watt // Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 9.

821.135.1(478).09 Literatură română din Republica Moldova


4281. Bătrânu, Nicolae. Semnele dăinuirii în timp : [pe marginea cărţii
"Semnele şarpelui" de Mihail Garaz] / Nicolae Bătrânu // Glasul. – 2008. – 7 aug. –
P. 13.

4282. Botezatu, Gr. Cu Ion Druţă în Casa Mare / Gr. Botezatu // Timpul
de dimineaţă. – 2008. – 29 aug. – P. 16.

4283. Burlacu, Alexandru. Poezia lui Andrei Ţurcanu: exorcizarea de-


monicului / Alexandru Burlacu // Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. – P. 6.

4284. Cimpoi, Mihai. Gheorghe Ciocoi : sentiment, meditaţie, inspiraţie :


[pe marginea creaţiei poetice] / Mihai Cimpoi // Glasul. – 2008. – 7 aug. – P. 9.

4285. Cimpoi, Mihai. Scriitorii strigă şi azi, dar Leviatanul nu-i aude : in-
terviu cu academicianul M. Cimpoi, preş. Uniunii Scriitorilor din Moldova / consem-
nare : Valeriu Babansky // Vocea poporului. – 2008. – 29 aug. – P. 4; Голос
народа. – 2008. – 29 авг. – Р. 4.

4286. Ciocanu, Ion. De la salahorie pornind : [in memoriam scriitorului


Vasile Vasilache] // Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 14.

4287. Dabija, Nicolae. Asemenea albinei ... : [pe marginea cărţii "Pe-o
margine de vis" de Anatol Rusnac, Ch., 2008] / Nicolae Dabija // Glasul. – 2008. – 7
aug. – P. 13.

4288. Ernu, Vasile. "Scriu o carte mai scandaloasă decât "Născut în


URSS" : [interviu cu V. Ernu, scriitor] / consemnare : Pavel Păduraru // Timpul de
dimineaţă. – 2008. – 18 aug. – P. 8.

4289. Marin, Gheorghe. Îmi sunt dragi cărţile mele ca şi copiii pe care i-
am avut ... : [interviu cu Gh. Marin, scriitor] / consemnare : Raia Rogac // Glasul. –
2008. – 7 aug. – P. 7.

175
Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

4290. Palladi, Tudor. Arcaşul soarelui : [pe marginea creaţiei literare a


lui Emil Nicula] / Tudor Palladi // Glasul. – 2008. – 7 aug. – P. 14.

4291. Palladi, Tudor. Darul ceresc al bunătăţii, sau Druţă despre Druţă :
[pe marginea creaţiei druţiene] / Tudor Palladi // Glasul. – 2008. – 28 aug. – P. 8-9,
22-23.

4292. Pădureţ, Ludmila. Strângător de doruri neîmplinite : [pe marginea


vol. "Pe-o marginea de vis" de Anatol Rusnac, Ch., 2008] / Ludmila Pădureţ // Lit. şi
arta. – 2008. – 7 aug. – P. 5.

4293. Povestea, elegia, surâsul ... : [in memoriam scriitorului Vasile


Vasilache : interviu cu scriitorii : Leo Butnaru, Iulian Filip, Călina Trifan [et al.] // Con-
trafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 11-15.

4294. Proca, Ion. Irepetabila poezie : [pe marginea creaţiei poetice a lui
Emil Loteanu] / Ion Proca // Glasul. – 2008. – 28 aug. – P. 12-13. – Va urma.

4295. Proca, Ion. Nu toate drumurile duc spre Nicăieri : [pe marginea
creaţiei literare a Zinei Cenuşă] / Ion Proca // Glasul. – 2008. – 7 aug. – P. 10.

4296. Rusu, Nicolae. Nicolae Rusu – scriitor din Chişinău : [interviu cu


scriitorul : reluat din revista "Formula AS", 2-9 aug. 2008] / consemnare : Ion
Longin-Popescu // Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. – P. 7.

4297. Soltan, Petru. Cu academicianul Petru Soltan despre literatură şi


matematică : [interviu] / a consemnat : Erica Druţă // Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. –
P. 4.

4298. Ţurcanu, Andrei. Prea multe taine ne risipesc în vorbe : interviu


cu criticul literar şi poetul A. Ţurcanu / pentru conformitate : Igor Nagacevschi //
Jurnal de Chişinău. – 2008. – 29 aug. – P. 10.

4299. Zbârciog, Vlad. Misterele unui spirit inconfundabil : [in memoriam


scriitorului Vasile Vasilache] // Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 14-15.

821.161.1.0 Literatură rusă


In memoriam scriitorului rus Aleksandr Soljeniţîn
4300. Busuioc, Aureliu. "Soljeniţîn a fost un prooroc" / Aureliu Busuioc //
Jurnal de Chişinău. – 2008. – 5 aug. – P. 10; Glasul. – 2008. – 7 aug. – P. 2.

176
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4301. Cimpoi, Mihai. O conştiinţă: Aleksandr Soljeniţîn / Mihai Cimpoi //


Lit. şi arta. – 2008. – 7 aug. – P. 4.

4302. Ciobanu, Vitalie. Lecţia lui Soljeniţîn / Vitalie Ciobanu // Jurnal de


Chişinău. – 2008. – 5 aug. – P. 10.

4303. Ciobanu, Vitalie. Moştenirea lui Soljeniţîn / Vitalie Ciobanu // Con-


trafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 2.

4304. Ciornei, Vsevolod. Călăuze spre oriunde / Vsevolod Ciornei //


Săptămîna. – 2008. – 8 aug. – P. 2.

4305. Hadârcă, Ion. Soljeniţîn, solul deşteptării / Ion Hadârcă // Lit. şi ar-
ta. – 2008. – 7 aug. – P. 4.

4306. Marele disident şi scriitor rus Aleksandr Soljeniţîn a plecat la Dom-


nul / consemnare : Alex Luca // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 8 aug. – P.
10. – Cuprins : Soljeniţîn a fost un geniu al gândirii ruse din perioada contemporană
/ Mihai Adauge; ... Avea nişte ochi strălucitori şi când se uita la om parcă toată făp-
tura lui vroia să te întrebe ceva ... / Ion Moraru; Soljeniţîn este un exemplu de inte-
lectual al exilului / Vasile Ernu; Aleksandr Soljeniţîn a fost un patriot excesiv al popo-
rului rus / Ion Varta.

4307. Saka, Serafim. "A vorbit pentru toată lumea în numele celor 60 de
milioane de surghiuniţi" / Serafim Saka // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 5 aug. – P.
10.

4308. Saka, Serafim. "A vorbit pentru toată lumea în numele celor 60 de
milioane de surghiuniţi" / Serafim Saka // Glasul. – 2008. – 7 aug. – P. 2.

4309. Vartic, Andrei. Rugându-ne pentru sufletul lui Aleksandr Soljeniţîn


/ Andrei Vartic // Lit. şi arta. – 2008. – 7 aug. – P. 4.

821.161.1(478).09 Critică şi teorie literară


4310. David, Eugenia. Maria, fiica principelui Dimitrie : [pe marginea ro-
manului "Maria Cantemir – Prokleatie vizirea" a scriitoarei ruse Zinaida Cirkova, M.,
Astreli "Transitkniga", 2006] / Eugenia David // Săptămîna. – 2008. – 8 aug. – P. 13.

177
Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

821.172 Literatura lituaniană


4311. Venclova, Tomas. "Sunt adept al optimismului istoric" : interviu cu
scriitorul lit. T. Venclova / interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. –
2008. – 19 aug. – P. 10.

821.511.141.09 Literatura ungară. Maghiară


4312. Bartis, Attila. Attila Baris : "Dacă Răsăritul, ca lume mentală, sen-
timentală şi morală, poate fi generalizat, în sensul unei legături de viaţă, timp şi
spaţiu, atunci această generalizare reprezintă şi raportul meu cu mine însumi" :
[interviu cu prozatorul din Ungaria] / consemnare : Vitalie Ciobanu // Contrafort. –
2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 16

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
4313. Borziac, Ilie. Coloana vertebrală a neamului : [din ist. timpurie a
devenirii poporului român şi a etniilor lui constituante] / Ilie Borziac // Natura. – 2008.
– Aug. (Nr 8). – P. 6.

908 Monografii ale localităţilor


4314. Băicuş, Iulian. Japonia într-o ceaşcă de ceai aburindă. Sporovă-
ind despre Japonia cu Nicolae Steinhardt, Okakura Tenshin, Claudia Golea şi Mir-
cea Eliade/ Iulian Băicuş // Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 24-25. –
Bibliogr. : 29 tit.

4315. Bolocan, Vlad. Călătorie în Kosovo : jurnal balcanic / Vlad


Bolocan // Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 28-29.

4316. Vrednic, Nicu. Riga şi oamenii ei : jurnal de călătorie / Nicu Vred-


nic // Făclia. – 2008. – 30 aug. – P. 8. – Va urma.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Bejenaru, Ion. Iulia Hasdeu. – Vezi Nr 4276

Platon, Alexandru-Florin. O necesara biografica. – Vezi Nr 4329

Твое величество, Дмитрий Кантемир. – Vezi Nr 4328

178
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
4317. Havel, Vaclav. Vaclav Havel : "O vară prea frumoasă ca să se
termine cu bine" : [40 de ani de la evenimentele petrecute în Cehoslovacia : preluat
din "Ziua"] // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 20 aug. – P. 5.

94(478) Istoria Republicii Moldova


4318. Bejenaru, Ion. Domn creştin : [domn al Ţării Româneşti, anii dom-
niei (1688-1714), Constantin Brâncoveanu] / Ion Bejenaru // Glasul. – 2008. – 7 aug.
– P. 5, 15.

4319. Cernea, Gheorghe. Elena Alistar : [membru al Sfatului Ţării] /


Gheorghe Cernea // Lit. şi arta. – 2008. – 7 aug. – P. 3.

4320. Grosu, Nicolae. Jertfindu-se pentru acest miraculos meleag : [67


de ani de la eliberarea Basarabiei, nordului Bucovinei şi a ţinutului Herţa de sub
ocupaţia sovietică] / Nicolae Grosu // Glasul. – 2008. – 7 aug. – P. 3.

4321. Halippa, Pantelimon. Unirea Basarabiei cu România (1) : [studiu


despre istoria constituirii şi activităţii Sfatului Ţării (1917-1918)] / Pantelimon Halippa
// Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. – P. 8. – Va urma.

4322. Moraru, Anton. Pentru o interpretare obiectivă a istoriei : (ocupa-


rea Basarabiei la 24 aug. 1944) / Anton Moraru // Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. – P.
7.

4323. Nagacevschi, Igor. Corjova şi corjovenii : [pe marginea monogr.


"Corjova, leagăn de dor" de Larisa Condea, Ch., Universul, 2007, 306 p.] / Igor
Nagacevschi // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 26 aug. – P. 9.

4324. Negoescu, Olga. Sentinela de la Nistru : [din istoria satului


Corjova şi a locuitorilor acestuia] / Olga Negoescu // Jurnal de Chişinău. – 2008. –
26 aug. – P. 9.

4325. Nestor-Şoimu, Maria Eugen. Surghiunul : [amintiri despre Gulag]


/ Maria Eugen Nestor-Şoimu, Elena Porfirie Şoimu-Postolachi // Glasul. – 2008. – 28
aug. – P. 11.

179
Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

4326. Şoimu-Postolachi, Elena. Drumul patimilor prin Siberia de ghea-


ţă; Surghiunul : [pe marginea represiunilor din perioada regimului comunist-stalinist]
/ Elena Şoimu-Postolachi // Glasul. – 2008. – 14 aug. – P. 10; 28 aug. P. 11.

4327. Taşcă, Mihai. Pan Halippa – cronica unei condamnări : [125 de


ani de la naşterea preş. Sfatului Ţării] / Mihai Taşcă // Timpul de dimineaţă. – 2008.
– 1 aug. – P. 17.

4328. Твое величество, Дмитрий Кантемир : [памяти господаря,


философа, энциклопедиста] // Независимая Молдова. – 2008. – 21 авг.

94(498) Istoria României


4329. Platon, Alexandru-Florin. O necesară restituţie biografică : [pe
marginea lucr. "Alexandru Şafran : o viaţă de luptă, o rază de lumină" de Carol Ian-
cu, Bucureşti, ed. Hasefer, 2008] / Alexandru-Florin Platon // Contrafort. – 2008. –
Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 6.

180
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 8-2008

Bogdevici, Oleg 4117


A Bojoga, Eugenia 4215-16
Ababii, Ion 4108, 4137 Bolboceanu, Ludmila 4105
Adamkus, Valdas 3900 Bolocan, Vlad 4315
Adauge, Mihai 4306 Bortă, Maria 4043
Aladashvili, Irakli 3884 Borziac, Ilie 4313
Aldea-teodorovici, Doina 4169 Botezatu, Gr. 4282
Aldea-teodorovici, Ion 4169 Bratu, Ilie 3949
Alexeev-Martin, Loghin 4230 Brădescu, Pavel 4195, 4202, 4206
Alistar, Elena 4319 Brâncoveanu, Constantin 4318
Anton, Ion 3802 Brinişte, Sergiu 4133
Aristin-Cupcea, Sandu 4185 Buburuz, Petru 3838
Atanasov, Petar 4214 Bucatca, Anatol 4064
Aura 4192 Buceaţchi, Nicolae 3796, 4195
Buceaţchi, Pavel 3796
B Bucsan, Silvia 4150
Babansky, Valeriu 4148, 4285 Budeanu, Gheorghe 3925
Babin, Victoria 4138, 4139 Bujor, Leonid 3839, 3943
Babuşkin, Victor 4182 Burciu, Igor 3840
Baciu, Valentina 3885, 3945 Burea, Irina 4004, 4017, 4118
Balan, Anatol 4194 Burlacu, Alexandru 4283
Balan, Maria 4184 Burlacu, Eugenia 4065
Baldovici, Vladimir 3978 Busuic, Aureliu 4196-98, 4300
Bâlici, Gheorghe 4231-38 Butnaru, Leo 4242, 4293
Bank, Erhard von der 3886 Butucea, Angela 4049
Barbu, Eugen 4222 C
Barbu, Ion 4223
Bartis, Attila 4273, 4312 Caduc, Petru 4201
Băicuş, Iulian 4314 Calamanciuc, Gheorghe 4243
Bătrânu, Nicolae 3804, 4281 Calcea, Andrei 4106
Bejenaru, Ion 4239-40. 4276, 4318 Cârnaţ, Teodor 4005
Bel, Valer 3808 Cebanu, Pavel 3817
Benu, Aureliu 3887 Cenuşă, Zina 4244, 4295
Benu, Victor 3956 Cerbuşcă, Pavel 4066
Berejan, Silviu 4213 Cernea, Gheorghe 4319
Berezovschi, Nelly 4063 Cernei, Cristina 4109
Berghi, Svetlana 4025 Cernei, E. 4067
Bernaz, Oleg 3806 Cheianu, Constantin 3841-42
Beşleagă, Vladimir 3809, 3812 Chiper, Grigore 4277
Bivol, Vera 4060 Chiriac, Ion 4245
Blanovschi, Axentie 4241 Chiriac, Petru 3956
Bogatu, Petru 3822, 3888-89, 3942 Chirtoacă, Dorin 4024

181
Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

Chivu, Adrian 4279-80 Doga, Eugen 4168


Cibotaru, Anatolie 4061, 4068 Doroşenco, Ludmila 4219, 4219
Cimpoi, Mihai 3809, 3812, 3843, 4284- Druţă, Erica 4297
85, 4301 Druţă, Ion 4282
Ciobanu, Anatol 3844, 4217 Dulgheru, Valeriu 3830, 3852
Ciobanu, Ludmila 4069 Dumbravă, Laura 4008
Ciobanu, Raisa 4246 Dumeniuk, Ion 3853
Ciobanu, Steliana 4006 Durleşteanu, Mariana 3964-65
Ciobanu, Stelina 4007
Ciobanu, Tatiana 3821 E
Ciobanu, Viorel 4193 Eliade, Mircea 4314
Ciobanu, Vitalie 4302-03, 4312 Emil Nicula 4290
Ciocanu, Ion 4220, 4286 Ernu, Vasile 4288, 4306
Ciocoi, Gheorghe 4284 Esinencu, Nicolae 4247
Ciocoi, Valeriu 3955, 4119 Eşanu, N. 4137
Ciontoloi, Ion 4025 Eţcu, Ion 4213
Ciorchină, Maria 4070
Ciornei, Vsevolod 3845, 3891-92, 4304 F
Cirkova, M. 4310 Federiuc, Nicolae 3886, 3946
Codiţă, Cornel 3823 Filat, Vladimir 3943
Codreanca, Lidia 4218 Filip, Iulian 4293
Codrean, Irina 3833 Fişer, Anatol 4154
Codruţ, Mariana 4224, 4277 Forster, Fr. W. 3807
Cojocaru, Igor 4125 Frâncu, Eliza 3894
Colesnic, Iurie 3824, 3846, 4147 Frunză, Eugeniu 3960
Condea, Larisa 4323 Fulga, Valeriu 4110
Condrea, Irina 3847, 4033 Fusa, Zinaida 4072
Constantin, Corneliu 3848 Fusu, Corina 3854
Corai, Tatiana 3893 Fuştei, Nicolae 3813
Costaş, Natalia 3849
Coşuleanu, Ion 3849 G
Cotolupenco, Maria 4208
Ganea, Mihai 4137, 4281
Cozlov, Iurie 4149
Garaz, Nicolae 3956
Cravţov, Mihail 4199
Gârneţ, Vasile 4274
Crăciun, Victor 4177
Găluşcă, Ion 4047
Cristea, Olga 4200
George Volceanov 4221
Croitoru, Alecu 4178
Geremek, Bronislaw 3895
Cubreacov, Vlad 3810-11, 4214
Gherasim, Arcadie 3896-97, 3944
Cucereanu, Radion 4185
Gherman, Marcel 4179
Cuzuioc, Ion 4231
Ghicov, Adrian 4073
D Ghimpu, Mihai 4026
Gladchi, Viorica 4117
Dabija, Nicolae 3850, 4287 Gnatiuc, Ion 4207
Daniţă, Ghenadie 4071 Gnatiuc, Lucia 3832
David, Eugenia 3851, 4310 Gojan, Veacesalv 4201, 4203
Diaconescu, Ioana 4225 Golea, Claudia 4314

182
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Gorgan, Ion 4248 Kolesnik, Cezara 4163


Gorodenco, Anatolie 3979
Goţonoga, Nicolae 3955 L
Grigoriu, Grigore 4182 Lachi, Inga 3980
Grosu, Aurel 4134 Lazăr, Constantin 4010
Grosu, Ion 4249 Leşanu, Mihai 4077
Grosu, Nicolae 3855, 4320 Lipcan, Alexandru 3857
Gruşac, Vitalie 4202 Loghin, Alexeev-Martin 4230
Gulea, Aurelian 4129 Loghin, Vlad 4028, 4044
Gumovschi, Andrei 4142-43 Loghin, Vladimir 4045
Guralivu, Emanuel 4250 Longin-Popescu, Ion 4296
Gurchescu, Ileana 3921 Loteanu, Emil 4177, 4180, 4182, 4294
Guznac, Valentin 4027 Lozovanu, Dorin 3831
H Luca, Alex 3835, 3901, 3904, 4192, 4306
Luchianov, Ion 4206
Hadârcă, Ion 3856, 4272, 4305 Lungu, Alexei 3902, 3961, 3989, 3991
Hadârcă, Natalia 4010, 4121, 4269 Lungu-Ploaie, Raisa 4252
Hadei, Vitalie 4203-04 Lupan, Vlad 3903-04
Halippa, Pantelimon 4321 Lupaşcu, Tatiana 3844, 3847, 3856,
Hasdeu, Iulia 4226 3860, 4144
Havel, Vaclav 4317 Lupuşor, Tamara 4078, 4103
Hendrik, Toomas 3900
Herţa, Valentina 4062 M
Hotineanu, V. 4137 Macari, Pavel 4079
Hulsman, John 3898 Madan, Alexandru 4253
I Maftei, Vladimir 3817
Malachi, Sergiu 4254
Iachim, Ion 4074, 4251 Mândâcanu, Ala 3853, 3859
Iancu, Carol 4329 Mărgineanu, Ion 4278
Ignat, Anatol 4120 Manea-Calistru, Zinaida 3801
Iives, Toomas Hendrik 3900 Marandici, Ion 3905
Iosif, Ştefan Octavian 4227 Marcu, Tatiana 4141, 4157
Isac, Victoria 4111 Marian, Mircea 3906
Isanos, Magda 4228 Marin, Eugenia 4169
Iuncu, Rodica 4168 Marin, Gheorghe 4289
Iurco, Valentina 4076 Marinciuc, Aurel 4124
Martin, Vasile 4149
J Matcovschi, Dumitru 4255-56
Jereghi, Alexei 4102 Mateevici, Alexe 4268
Jigău, Gheorghe 4119 Matei, Constantin 4112
Juravschi, Nicolae 4205 Matei, Valeriu 3858
Mărgineanu, Ion 52
K Melniciuc, Ion 3860, 4220
Kaczyski, Lech 3900 Melniciuc, Orest 4125
Karagiannis, Emmanuel 3899 Mititelu, Christian 3907

183
Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

Mocanu, Igor 4279 Pavlicenco, Vitalia 3943


Mocanu, Iurie 3797 Păduraru, Pavel 3884, 4165, 4288
Mocanu, Victor 3818 Pădureţ, Ludmila 4292
Moraru, Anton 4322 Păunescu, Adrian 3833
Moraru, Haralambie 3861, 4048 Peicev, Dimitr 4271
Moraru, Ion 3832-33, 4306 Perjovschi, Dan 4164, 4165
Moroz, Victor 4121 Perjun, Ghenadie 4157
Moscaliuc, Ecaterina 4159 Petru (Arhiepiscop al Chişinăului) 3814
Muntean, Angela 4049 Platon, Alexandru-Florin 4329, 4329
Munteanu, Andrei 4128 Platon, Iurie 4166
Munteanu, Ion 4029 Pleşco, Andrei 4138
Munteanu, Mihail 4188 Pohilă, Vlad 4219
Musolino, Alessandro 3946 Popa, Constanţa 4164
Mustaţă, Gheorghe 4129 Popescu, Nicu 3918
Muşet, Gheorghe 4136 Popuşoi, Liliana 4169
Muşuc, Eduard 4026 Porcesco, Cristina 3987
Portas, Valentin 4258
N Porubin, Natalia 4131
Nagacevschi, Igor 4298, 4323 Postelnicu, Andrei 3825
Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 4050-51 Praporşcic, Sergiu 3810, 3834, 3865,
Natromind, Gemini 4157 4215
Năstase, Răzvan Mihai 4275 Preguza, Ion 4038
Nechit, Irina 4163, 4188, 4311 Proca, Cristina 3899
Negoescu, Olga 4324 Proca, Ion 4171, 4177-78, 4180, 4182,
Negru, Gheorghe 3862 4271, 4294, 4295
Negru, Nicolae 3863-64, 3908-11 Puică, Grigore 4259
Negru, Nina 3809 Pulbere, Dumitru 4011
Negruţă, Veaceslav 3981 R
Nestor-Şoimu, Maria Eugen 4325
Niculcea, Tatiana 4052 Racu, Octavian 3904
Nistor, Galina 4103 Radvan, Nina 4170
Nogai, Vasile 4107 Railean, Silvia 4139
Nucă, Sergiu 4257 Raileanu, Anatol 4082-83
Nye, Joseph S. 3912 Rapcea, Mihail 4145
Raţă, Mariana 3926
O Răcilă, Vitalie 3843, 3854, 3869
Ochrimenco, Ecaterina 4141 Rădulescu, Raluca 3957, 4043, 4084,
Ocinschi, Maria 4080 4089
Olaru, Angelina 4166, 4170 Răileanu, Aureliea 4054
Osipov, Viorica 4103 Reniţă, Alecu 3866
Rezneac, Corina 3838, 4167
P Rogac, Raia 4184, 4278, 4289
Paler, Octavian 4229 Roibu, Nicolae 4147
Palladi, Tudor 4290-91 Romanciuc, Vasile 4260
Paraşciuc, Oxana 4081 Roşca, Iurie 3867
Patapievici, Horia-Roman 3806 Roşca, Virginia 3831

184
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Rotaru, Tatiana 3818, 4129, 4135, 4144 Tarlev, Vasile 3864


Rupnik, Jacques 3826 Taşcă, Mihai 4327
Rusnac, Anatol 4261, 4287, 4292 Tănase, Alexandru 4026, 4031-32
Rusnac, Ludmila 4262 Tănase, Constantin 3870-71, 3922
Rusnac, Svetlana 3819 Tănase, Victor 3904, 3923-24, 4014,
Rusu, Anatol 3950 4056
Rusu, Antonina 4054 Tărâţeanu, Vasile 3837
Rusu, Nicolae 4296 Tătaru, Teodora 4185
Rusu, Ştefan 3835 Tenshin, Okakura 56
Rusu, Veaceslav 4207 Teslaru, Grigore 3855
Rusu, Veronica 4064 Teslev, Anatol 3817
Timotin, Marina 3839
S Toma, Sergiu 4209
Sajin, Rodica 4133-34 Toma, Svetlana 4181-82
Saka, Serafim 4307-08 Tonu, Daniel 4033
Sandu, Maria 4117 Trifan, Călina 4293
Sava, Panfil 4085, 4208 Trofaila, Lidia 4114
Sănduţă, Galina 4086 Tudose, Vasile 4264
Schlink, Bernhard 4274-75 Ţ
Scutelniciuc, Ion 3801
Selin, Ana 3958 Ţincler, Vladimir 3817
Serafim, Oana 3920 Ţurcanu, Alina 3943, 3981
Silistraru, Mihail 4030 Ţurcanu, Andrei 4283, 4298
Sireţeanu, Ion 4087
Sîrbu, Ion 4030 U
Socor, Vladimir 3868, 3919-21, 3951 Ungureanu, Laurenţia 4128
Soljeniţîn, Aleksandr 3832, 3836, 4269 Ungureanu, Lidia 4090
Soltan, Petru 4297 Untilă, Olga 3805
Spătaru, Nicolae 4263 Untilă, Veaceslav 3872, 3925, 3983
Steinhardt, Nicolae 4314 Untilov, Valentina 4091
Stepanenco, Olga 4159 Updike, John 4221
Stici, Ion 3804 Urechean, Serafim 3834, 3840
Suceveanu, Natalia 4013 Usaci, Doina 4115
Sulac, Nicolae 4171 Us, Vlad 4167
Ş V
Şalaru, Anatol 3869 Vacarciuc, Daniela 4092
Şalaru, Vasile 4129 Vakulovski, Mihail 4172
Şavga, Larisa 4055, 4088 Varga, Gyorgy 3926
Şoimu-Postolachi, Elena Porfirie 4325-26 Varta, Ion 4306
T Vartic, Andrei 3873-74, 3927, 4309
Vasilache, Vasile 4293, 4299
Tabacu, Marius 4273 Vatamanu, Ion 4265
Talmaci, Victor 3959 Velişco, Nadejda 4057
Taraburcă, Dmitri 3961 Venclova, Tomas 4272, 4311

185
Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

Vicol, Mihai 3837 Г


Vicol, Mircea 4128
Vicol, Sultana, Mihai 4266 Гараба, Иван 4122
Vidraşcu, Anatol 4148 Головатюк, Владимир 3820
Vieru, Boris 4217 Голуб, Александр 4173
Vieru, Grigore 3812, 4267 Гончаров, Петр 3928
Vodă, Gheorghe 3875 Гордиенко, Наталья 4174
Voitun, Aneta 4039 Гречаная, Зинаида 3878
Volceanov, George 4221 Гузнак, Валентин 4034
Volosatîi, Boris 4093 Д
Volniţchi, Igor 3983
Vrabie, Radu 3945 Дашкевич, Анатолий 3929
Vrednic, Nicu 4316 Дорошенко, Анна 4132
Дочия, Фридон 3930
W
Ж
Watt, Sanda 4280
Жнецов, Виктор 3931
Z Журавский, Николай 4210
Zatiers, Valdis 3900 З
Zbârciog, Vlad 4110, 4299
Zemllinschi, Galina 4094 Западинский, Роберт 3932
Запарожец, Виктор 4146
А
И
Абабий, Ион 4116
Абашкин, Геннадий 4152 Ионко, Майя 4042, 4122
Алимбаева, Зарина 4151 Ипатий, Л. А. 4104
Андон, Виктор 4183 К
Антонович, Татьяна 4116
Казакова, Раиса 4186-87
Б Казаку, Валерий 4123
Бажура, Федор 3984 Калак, Дмитрий 3992-94, 3997
Балаур, Юрий 4160 Калараш, Владимир 4036
Балдович, Владимир 4161 Каленик, Наталья 3994
Барбус, Л. Ф. 4095 Капнин, Борис 4036
Беликов, Игорь 3962 Карасев, Вадим 3933
Ботезату, Мариана 3962 Катранжиу, Е. А. 4096
Боцан, Иорь 3876 Киртока, Василий 4211
Бурлаку, Дорел 4173 Коваленко, Ирина 3967, 3985, 4046
Кожокару, Игорь 4127
В Кожокару, Мария 4100
Варикаш, Галина 3820, 4155 Козма, Артур 3800
Волкова, Марина 4099 Коман, Александр 3976
Волницкий, Игорь 3876 Королева, Эльфрида 4186
Воронин, Владимир 3877 Краевская, Ирина 4189
Купцов, Анатолий 4158

186
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Л Рудик, Валерий 4130


Литовцева, Елена 4162 С
Ломборг, Бьорн 3995
Сакс, Джеффри Д. 3798
М Самарцева, Альбина 4187
Святченко, Иван 4037
Мазурян, Ирина 3954 Семенова (Юдович), Юлия 3939
Максемчук, Джон 3997 Семенова, Анна 3990
Маргелов, Михаил 3934 Сидоров, Дмитрий 4020, 4183
Мардарь, Ион 4270 Силицкая, Наталья 3930
Марина Волкова 4099 Сингер, Питер 3952
Маринчук, Аурел 4126 Синн, Ханс-Вернер 3999
Марков, Сергей 4015 Сливенко, Нелли 3799
Маценко, Ирина 3988 Смешная, Татьяна 3976, 4152, 4156,
Мащенко, Борис 4160 4158, 4211
Мелека, Анна 4123 Собор, Евгений 4183
Мельничук, Орест 4127 Сорочану, Тудор 3880-81, 3938, 3940,
Мигулина, Татьяна 4174, 4210 4034
Муази, Доминик 3935 Споялэ, Евгения 3799
Мунтян, Михаил 4189-91 Старуш, Денис 4042
Мунтян, Юрий 3967 Стиглиц, Джозеф 4000
Мурин, Анатолий 4146 Столяр, Ирина 4175
Н Суандарам, Джомо Кваме 3953
Суляк, Сергей 4176
Наниев, Александр 3803 Супрович, Кшиштоф 3940
Нантой, Оазу 3879
Немцова, Анна 3936 Т
Носач, Е. И. 4097 Такий, Александр 3968-69
Няга, Лариса 4175 Талпэ, Раду 4020
П Толпинский, Геннадий 4099

Пантя, Валерий 4132 У


Пирожков, Сергей 3937-38 Устюгова, Наталья 4140, 4153
Повар, Юрий 4162
Погурского, Андрей 4035 Ф
Пулбере, Думитру 4016
Пушкуцэ, Серджиу 4019 Федяшин, Андрей 3941, 3977
Пушкэ, Федор 4140 Фельдштейн, Мартин 3996
Пытов, Анатолий 4212 Фергюсон, Найалл 3827
Филип, Павел 4156
Р Формузал, Михаил 3882
Фридон, Дочия 3930
Рафиева, Л. О. 4098
Ройтбурд, Елена 4161 Х
Рокар, Мишель 3947
Рубин, Нуриэль 3998 Хаас, Ричард 4001
Холбан, Ион 3954

187
Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

Хынку, Аурелия 4100


Ц
Цеслюк, Владимир 3883
Цеслюк, Мария 4040
Ш
Шавга, Лариса 4058-59
Шалимов, Эдуард 3937
Швейкина, Ольга 3970
Шёлвинк, Йохан 3953
Шикирлийская, Марина 3971-73
Шлягун, Василий 4212
Штирбу, Владимир 4046
Шутка, Л. П. 4101
Ю
Юнко, Александра 4191
Юргенс, Игорь 4002
Я
Янчева, Анна 3974

188
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor ale căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă"
Nr 8-2008

1. Alianţa Moldova Noastră 16. Literatura şi arta


2. Analytique Moldpresa 17. Moldova Suverană
3. Capitala 18. Natura
4. Contrafort 19. Săptămâna
5. Curierul ortodox 20. Sport plus
6. Dreptul 21. Timpul de dimineaţa
7. Eco 22. Univers Pedagogic pro
8. Făclia 23. Vocea poporului
9. Flux continuu : ed de vineri 24. Ziarul de gardă
10. Flux continuu. Anchetă 25. Кишиневские новости
11. Flux continuu. Economic 26. Кишиневский обозреватель
12. Flux continuu. Sănătate 27. Коммерсант plus
13. Flux continuu. Studentul 28. Независимая Молдова
14. Glasul 29. Новое время
15. Jurnal de Chişinău 30. Экономическое обозрение

189
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ............................................................................................... 5

0 GENERALITĂŢI .................................................................................................. 5
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii................................................. 5
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ................................ . 5
005 Management ................................ ................................ ................................ .... 6
02 Biblioteconomie ......................................................................................... 6
08 Poligrafii. Lucrări colective ...................................................................... 6
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori ................................ ................................ ...... 7
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE................................................................................... 11
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică.............................................. 11
3 ŞTIINŢE SOCIALE ............................................................................................. 12
31 Statistică. Demografie. Sociologie........................................................... 12
32 Politică .................................................................................................... 12
33 Economie. Ştiinţe economice ................................................................... 13
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ ................................................................................ 14
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................................ 17
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale......................................................... 18
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ............................................ 19
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor
................................................................................................................. 22
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII............................................................... 23
51 Matematică .............................................................................................. 24
53 Fizică ....................................................................................................... 25
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie........................................................ 25
57 Ştiinţe biologice ....................................................................................... 25
58 Botanică................................................................................................... 26

190
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ......................................................... 26
61 Medicină .................................................................................................. 26
62 Inginerie. Tehnică în general................................................................... 28
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice................................................................................. 29
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ...................................................... 32
73/76 Arte plastice. Arte decorative ............................................................. 32
73 Arte plastice ............................................................................................. 32
78 Muzică ..................................................................................................... 33
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport...................................................... 33
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .......................................................... 33
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ... 33
82 Literatură................................................................................................. 37
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ..................................................................... 46
908 Monografii ale localităţilor ................................ ................................ ............ 46
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ........... 46
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică).
Geografie teoretică................................ ................................ ........................ 46
912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului.
Imagini. Scheme. Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri (ca
reprezentare a cunoştinţelor geografice) ................................ ....................... 46
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ ................................ ........... 47
94 Istorie generală. Istorie universală.......................................................... 47
Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 8-2008 ................................ ....................... 53
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 8-2008 ................................ ....................... 58
Index de subiecte ................................ ................................ ................................ .. 60
Index de editori................................ ................................ ................................ ..... 63
Index ISBN eronate ................................ ................................ .............................. 64

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ..................................................... 65

191
0 GENERALITĂŢI ................................................................................................ 65
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii............................................... 65
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ................................ ...... 65
003 Sisteme de scriere şi notare................................ ................................ ............ 65
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ............................... 66
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ................................ ........... 71
02 Biblioteconomie ....................................................................................... 71
050 Publicaţii periodice şi seriale ................................ ................................ ......... 72
070 Ziaristică. Presă................................ ................................ .............................. 72
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE................................................................................... 72
1/14 Filozofie ................................................................................................ 72
2 RELIGIE. TEOLOGIE ......................................................................................... 72
21/29 Sisteme religioase. Religii. Credinţă .................................................. 72
3 ŞTIINŢE SOCIALE ............................................................................................. 72
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale .................................... 72
31 Statistică. Demografie. Sociologie........................................................... 73
32 Politică .................................................................................................... 73
33 Economie. Ştiinţe economice ................................................................... 73
34 Drept. Jurisprudenţă................................................................................ 76
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................................ 80
36 asistenţă socială. Asigurări sociale ......................................................... 80
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ............................................ 81
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ............................................................... 82
53 Fizică ....................................................................................................... 82
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie........................................................ 83
57 Ştiinţe biologice ....................................................................................... 83
58 Botanică................................................................................................... 85
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ......................................................... 86

192
61 Medicină .................................................................................................. 86
62 Inginerie. Tehnică în general................................................................... 96
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice................................................................................. 96
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ................................. 107
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ............... 108
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie.
Tehnologii şi procedee în construcţii ..................................................... 108
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT .................. 108
73 Arte plastice........................................................................................... 108
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ........................................... 109
78 Muzică ................................................................................................... 109
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport.................................................... 109
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ........................................................ 110
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie . 110
82 Literatură............................................................................................... 111
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................... 113
93/94 Istorie................................................................................................ 113
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 8-2008 ............................. 114
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor, ale căror articole sunt fişate în
"Cronica articolelor de revistă" Nr 8-2008 ................................ ................. 121

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ.................................................... 122

0 GENERALITĂŢI .............................................................................................. 122


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii............................................. 122
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ............................. 122
006 Standardizare şi standarde................................ ................................ ............ 122
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ................................ ......... 122
02 Biblioteconomie ..................................................................................... 123

193
050 Publicaţii periodice şi seriale ................................ ................................ ....... 123
070 Ziaristică. Presă................................ ................................ ............................ 123
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................................................................. 123
1/14 Filozofie .............................................................................................. 123
159.9 Psihologie ................................ ................................ ................................ . 123
2 RELIGIE. TEOLOGIE ....................................................................................... 124
23/28 Creştinism. Religie creştină .............................................................. 124
3 ŞTIINŢE SOCIALE ........................................................................................... 125
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale .................................. 125
32 Politică .................................................................................................. 125
33 Economie. Ştiinţe economice ................................................................. 139
35 Administraţie publică. Artă militară ...................................................... 147
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .......................................... 150
51 Matematică ............................................................................................ 157
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ................................................. 157
57 Ştiinţe biologice ..................................................................................... 158
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ....................................................... 158
61 Medicină ................................................................................................ 158
62 Inginerie. Tehnică în general ................................ ................................ ......... 159
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice............................................................................... 160
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii ................ 160
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ................................. 161
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ............... 162
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie.
Tehnologii şi procedee în construcţie .................................................... 162
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .................................................... 163

194
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism.
Peisaje. Parcuri. grădini........................................................................ 163
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ........................................... 163
78 Muzică ................................................................................................... 163
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport.................................................... 164
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ........................................................ 168
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie . 168
82 Literatură............................................................................................... 169
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................... 178
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ ................................ ......... 178
93/94 Istorie................................................................................................ 179
94 Istorie generală. Istorie universală........................................................ 179
94(478) Istoria Republicii Moldova................................ ................................ .... 179
94(498) Istoria României ................................ ................................ .................... 180
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 8-2008.............................. 181
Lista gazetelor ale căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr
8-2008................................ ................................ ................................ ......... 189

195
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI
Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 11,40
Coli ed. 8,50
Tirajul 50 ex.
Com. Nr 12/08

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN_Moldova@mail.md


ISSN_Moldova@mail.md ISMN_Moldova@mail.md
WWW.BOOKCHAMBER.MD

Tipografia "Valinex" SA

str. Florilor 30/1A, of. 26 B


Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 03 91
Fax: /3732/ 29 57 46

Email: valinex@mail.md valinex@rambler.ru

196
197