Sunteți pe pagina 1din 219

ISSN 1857-0550

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA

NNAAŢŢIIOONNAALLĂĂ

AA

MMOOLLDDOOVVEEII

Nr 5

2008

CNCM

Chişinău 2008

MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

N ATIONAL B OOK C HAMBER OF THE R EPUBLIC OF M OLDOVA National Bibliography of

National Bibliography of Moldova

Books. Abstracts. Thesis. Magazine and newspaper articles

Published from 1958 Issued once a month

2008

Nr 5

NBCM

Chişinău 2008

MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

C AMERA N AŢIONALĂ A C ĂRŢII DIN R EPUBLICA M OLDOVA Bibliografia Naţională a Moldovei

Bibliografia Naţională a Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare.

Se editează din anul 1958 Apare lunar

2008

Nr 5

CNCM

Chişinău 2008

Alcătuitori :

Valentina CHITOROAGĂ Renata COZONAC Olesea ZABIACO Efimia MACRINICI Claudia BÂGU Tatiana LIVANDOVSCHI Nina MICHERIN Fevronia PASCARI Ludmila CORGHENCI

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2008 (Valinex SA). – ISSN 1857-0550 Nr 5, 2008. – 2008. – 219 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. stră-

ine

50 ex.

015(478)

Prefaţă – Vezi Nr 1 9 7 7 1 8 5 7
Prefaţă – Vezi Nr 1
9
7
7
1
8
5
7
0 5 5 0 0 0
0
5
5
0
0
0

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova, 2008

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII

BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

 

2008

MAI

NR 5

MAY

(880-1104)

0 GENERALITĂŢI

00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII

001 Ştiinţă şi cunoaştere în general

880. "Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelec-

tuale", conf. intern. şt.-practică (2007 ; Chişinău). Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale : Comunic. prez. la ed. a 6-a a Conf. intern. şt.-

practice (22-23 noiembr. 2007) / consiliul şt.-ed : Dorian Chiroşca (preş.), Viorica Căra- re, Valentina Fetiniuc [et al.] ; coord. şt. : Iurie Badâr. – Ch. : AGEPI, 2008. – 236 p. :

fig., tab. ; 28 cm. Antetit.: Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Rep. Moldova, Agenţia Naţ. pentru Protecţia Concurenţei, Inst. de Econ., Finanţe şi Statistică al AŞM. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. ISBN 978-9975-9583-3-2

[2008-991]

- - 1. Proprietate intelectuală – Probleme economice.

001.895:33(082)=135.1=111=161.1

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

881. Magariu, Nicolae

Metodologia proiectării OO a produselor software : [pentru uzul studenţilor] / Nicolae Magariu, Ludmila Nigreţcaia-Croitor, Natalia Pleşca ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matematică şi Informatică, Catedra Tehnologii de Programare, LCŞ "Proiecta- rea Sistemelor Informatice". – Ch. : CEP USM, 2008. – 134 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 133-134 (22 tit.). – 50 + 60 ex. ISBN 978-9975-70-552-3

[2008-1093]

- - 1. Programe de calculator.

004.4(075.8)

Telecommunications, Electronics and Informatics. – Vezi Nr 1016-17

5

Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

882. Брайков, Андрей

Информатика. Turbo Pascal : Сб. задач / Андрей Брайков ; trad. din rom. :

Pavel Comanciuc ; red. trad. : Larisa Nosacenco. – Ch. : Prut Internaţional, 2007 (F.E.- P. "Tipogr. Centrală"). – 232 p. : fig., tab. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 231 (15 tit.). – 50000 ex. ISBN 978-9975-69-848-1

[2008-981]

- - 1. Informatică – Turbo Pascal (rusă). 2.Turbo Pascal (rusă).

005 Management

883. Dragalin, Elena

004.43(076.5)

Pe calea succesului : interviul : [pentru uzul studenţilor] / Elena Dragalin. – Ch. : CEP USM, 2008. – 153 p. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 152-153 (19 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-70-563-9

[2008-1092]

- - 1. Interviul.

005.953(075)

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE

884. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :

Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Resurse electronice : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Claudia Bâgu, Valentina Chitoroagă, Ludmila Corghenci [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; des. : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2008 ("Valinex" SRL). – 20 cm. – ISSN 1875-0550. Nr 1, 2008. – 2008. – 234 p. – Texte: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. –

[2008-1083]

015(478)

02 BIBLIOTECONOMIE

030 Lucrări de referinţă generale

885. Dicţionar enciclopedic : 98 000 de definiţii / Lăcrimioara Chihaia, Lu-

cia Cifor, Alina Ciobanu [et al.] ; revizori : Doina Cobeţ, Eugenia Dima, Gabriela Drăgoi [et al.] ; cop. : Vitalie Coroban. – Ed. 6-a. – Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – XXII, 1674 p. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier dicţionar" / coord. de Valentin Guţu). Citate şi locuţiuni străine: p. I-XXII. – 1200 ex. ISBN 978-9975-79-478-7 (în cop. tare)

[2008-959]

6

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Dicţionare enciclopedice.

030

050 Publicaţii periodice şi seriale

/ Bibl. Naţ. a Rep. Moldova ; aut. : Valeria

Matvei, Maria Şveţ ; colab. : Ion Madan, Ecaterina Ciubotaru, Vlad Pohilă ; col. red. :

Petru Soltan, Andrei Eşanu, Aurel Marinciuc [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 (Imprimeria BNRM). – 29 cm. – ISSN 1857-1549. 2008. – 2008. – 467 p. : il. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Ind. alf. al datelor memorabile doc.: p. 460-463. – 300 ex. – ISBN 978-9975-9580-9-7. – [2008-952]

886. Calendar Naţional

- - 1. Calendare – Date memoriale – Aniversări.

050.9

070 Ziaristică. Presă

887. Grigoryan, Mark

Manual de jurnalism / Mark Grigoryan ; trad. din lb. rusă de Igor Negacevschi ;

Centrul de Jurnalism Extrem. – Ch. : Centrul Independent de Jurnalism, 2008 (Tipogr. "T-Par" SRL). – 190, [1] p. : tab. ; 30 cm. Bibliogr.: p. 188 (19 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Înaltului Comisariat pentru Minorităţi Naţ. al OSCE. – 1000 ex. ISBN 978-9975-9599-7-1 Gratuit. – [2008-1028]

- - 1. Jurnalism.

070.41(075)

888. Idem în lb. rusă : Пособие по журналистике. – Ch. : Centrul Indepen-

dent de Jurnalism ; М. : Изд. "Права человека", 2008 (Tipogr. "T-Par" SRL). – 192 p. :

tab. ; 30 cm. Bibliogr.: p. 189 (19 tit.). – Изд. при фин. поддержке Верхов. комиссариата ОБСЕ по делам нац. меньшинств. – 400 ex. ISBN 978-9975-9599-8-8 (Centrul Independent de Jurnalism, Chişinău). – ISBN 5-7712-0372-6 (978-5-7712-0372-0) (Изд-во "Права человека", Москва) Gratuit. – [2008-1029]

- - 1. Jurnalism (rusă).

070.41(075)

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE

087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori

889. Babov, Viorica

Distracţii pentru Prichindel : [jocuri, ghicitori, poezii pentru copii] / Viorica Babov ; red., aut. poezii : Corneliu Năstase ; pict. : Viorel Popa, Viorica Babov, Tatiana

7

Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

Varvariuc. – Ch. : "Vector V-N" SRL ; Iaşi : Nasticor, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 64 p. : des. ; 29 cm. 2000 ex. ISBN 978-9975-9671-7-4

[2008-967]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.

087.5:821.135.1(478)-93

890. Cartea celor mai uluitoare comparaţii : Cei mai mari. Cei mai lungi. Cei

mai înalţi. Cei mai rapizi / text : Nicholas Harris ; trad. din engl. : Zinaida Plămădeală ; il. by Ray Grinaway, Mike Fuller, Gary Hincks [et al.] ; consultant : Charles Evans ; cop. :

Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 2008 [(Tipărit în Ungaria)]. – 118 p. : il. color ; 31 cm. – (Fapte. Recorduri. Comparaţii). Tit. orig.: How tall are they? How long are they? How big are they. How fast are they? – Indice: p. 116-118. – 3000 ex. ISBN 978-9975-61-446-7 (în cop. tare)

[2008-893]

- - 1. Enciclopedii pentru copii.

891. Cucereanu, Radion

087.5:030

Imn calului : [originea şi domesticirea calului] / Radion Cucereanu. – Ch. :

"Grafema Libris" SRL, 2008. – 120 p. : il. ; 21 cm.

Apare cu sprijinul financ. al Consiliului de administrare al Fondului Ecologic Naţ. al Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale. – 850 ex. ISBN 978-9975-52-020-1

[2008-1016]

- - 1. Cal.

087.5:599.723

892. Dicţionarul meu : român-francez-englez / trad. din fr. : Gheorghe

Chiriţă ; il. : Giuliana Donati. – Ch. : Arc, 2008 [(Tipărit în Ungaria)]. – 73 p. : il. color ; 31

cm.

Indice: p. 72-73. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-61-451-1 (în cop. tare)

[2008-894]

- - 1. Dicţionare pentru copii.

893. Dozo, Galia Lami

087.5:811.135.1'374.823=133=111

Victor călătoreşte : carte-puzzle : cu 6 puzzle-uri / [Galia Lami Dozo ; trad. din fr. : Gheorghe Chiriţa] ; il : Jan Ivens. – [Ch.] : Arc ; [Braşov] : Casteea, [2008] [(Tipărit în China)]. – [12] p. : il. color ; 16 x 20 cm.

8

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Aut. pe carte nu este indicat. – Tit. orig.: Victor en voyage. – F. f. de tit. – 2000

ex.

ISBN 978-9975-61-437-5 (Arc). – ISBN 978-973-88637-7-4 (Casteea) (carto- nată, în cop. tare)

[2008-1088]

- - 1. Carte puzzle.

894. Dozo, Galia Lami

087.5

Victor în pădure : carte-puzzle : cu 6 puzzle-uri / [Galia Lami Dozo ; trad. din

fr. : Gheorghe Chiriţă] ; il. : Jan Ivens. – [Ch.] : Arc ; [Braşov] : Casteea, [2008] [(Tipărit

China)]. – [12] p. : il. color ; 16 x 20 cm. Aut. pe carte nu este indicat. – Tit. orig.: Victor dans la foret. – F. f. de tit. –

2000 ex.

ISBN 978-9975-61-439-9 (Arc). – ISBN 978-973-88637-4-3 (Casteea) (carto- nată, în cop. tare)

în

[2008-1090]

- - 1. Carte puzzle.

895. Dozo, Galia Lami

087.5

Victor la fermă : carte-puzzle : cu 6 puzzle-uri / [Galia Lami Dozo ; trad. din fr. : Gheorghe Chiriţă] ; il. : Jan Ivens. – [Ch.] : Arc ; [Braşov] : Casteea, [2008] [(Tipărit în China)]. – [12] p. : il. color ; 16 x 20 cm. Aut. pe carte nu este indicat. – Tit. orig.: Victor a la ferme. – F. f. de tit. – 2000

ex.

ISBN 978-9975-61-440-5 (Arc). – ISBN 978-973-88637-5-0 (Casteea) (carto- nată, în cop. tare)

[2008-1091]

- - 1. Carte puzzle.

896. Dozo, Galia Lami

087.5

Victor la mare : carte-puzzle : cu 6 puzzle-uri / [Galia Lami Dozo ; trad. din fr. :

Gheorghe Chiriţa] ; il. : Jan Ivens. – [Ch.] : Arc ; [Braşov] : Casteea, [2008] [(Tipărit în

China)]. – [12] p. : il. color ; 16 x 20 cm. Aut. pe carte nu este indicat. – Tit. orig.: Victor a la mer. – F. f de tit. – 2000

ex.

ISBN 978-9975-61-438-2 (Arc). – ISBN 978-973-88637-6-7 (Casteea) (carto- nată, în cop. tare)

[2008-1089]

- - 1. Carte puzzle.

9

087.5

Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

897. Europa : [animale : carte puzzle] : 20 piese / text : Gheorghe

Postolache ; pict. : Eugeniu Verebceanu. – Ch. : Carusel, 2007 (Tipogr. "Sibis-Grafica" SRL). – 11, [1] p. : il. color ; 21 cm. – (Fauna continentelor) (Carte puzzle : colorează imaginea de sub puzzle). F. f. de tit. – 5000 ex. ISBN 978-9975-104-26-5 (cartonată)

[2008-976]

- - 1. Carte puzzle.

087.5:591.5

898. Evanghelia pentru copii / Parohia Ortodoxă Sfinţii Trei Ierarhi. – Ch. :

S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 143 p. : il. color ; 27 cm. 500 ex. ISBN 978-9975-9909-3-6 (în cop. tare)

[2008-1011]

- - 1. Evanghelia pentru copii.

899. Guedj, Denis

087.5:226

Matematica explicată fiicelor mele / Denis Guedj ; trad. din fr. de Alexandru Şiclovan ; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 136, [3] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Verde" / coord. de Vitalie Coroban). Tit. orig.: Les mathématiques expliquer à mes filles. – 800 ex. ISBN 978-9975-79-485-5

[2008-937]

- - 1. Matematica pentru copii.

087.5:51

900. Jocuri de cuvinte : La fermă. În pădure. În savană / text de Annie

Pimont ; trad. : Gheorghe Chiriţă ; imagini de Marie-Anne Didierjean. – Ch. : Arc, 2008 (Imprimat în Ungaria). – [52] p. : il. color ; 22 cm.

3000 ex.

ISBN 978-9975-61-455-9 (în cop. tare)

[2008-895]

- - 1. Jocuri de cuvinte.

087.5

901. Jocuri de cuvinte : La munte. Pe malul mării. La drum / texte de Annie

Pimont ; trad. : Gheorghe Chiriţă ; imagini de Marie-Anne Didierjean. – Ch. : Arc, 2008 (Imprimat în Ungaria). – [56] p. : il. color ; 22 cm.

3000 ex.

ISBN 978-9975-61-456-6 (în cop. tare)

[2008-896]

- - 1. Jocuri de cuvinte.

10

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

902. Schmitt Pantel, Pauline

087.5

Zeii şi zeiţele Greciei explicaţi copiilor / Pauline Schmitt Pantel ; trad. din fr. de

Dorin Onofrei ; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 105, [3] p. ; 22 cm. – (Colecţia "Verde" / coord. de Vitalie Coroban). Tit. orig.: Dieux et déesses de la Grèce expliqués aux enfants. – Surse antice:

p. 107. – 800 ex. ISBN 978-9975-79-486-2

[2008-938]

- - 1. Zeii greci – Istorie.

087.5:94(38)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

1/14 FILOZOFIE

903. Capcelea, Valeriu

Normele sociale : [monogr.] / Valeriu Capcelea ; red. şt. : Alexandru Roşca ; ref. şt. : Eudochia Saharneanu, Efim Mohorea. – Ch. : Arc, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Cen-

trală"). – 299 p. ; 20 cm.

Rez.: lb. fr. – Bibliogr.: p. 288-299 (197 tit.) şi în notele de subsol. – 500 ex. ISBN 978-9975-61-185-5

[2008-961]

- - 1. Norme sociale.

101.1:316

2 RELIGIE. TEOLOGIE

23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ

904. Lângă ape de odihnă : Picături din Apa Vieţii pentru fiecare zi : [pasaje

biblice]. – Ch. : "Prag-3" SRL, 2008. – [66] p. ; 20 cm.

F. f. de tit. – 3000 ex. ISBN 978-9975-77-069-9

[2008-904]

- - 1. Pasaje biblice – Interpretări.

905. Păcurariu, Mircea

23/28(082)

Predici : la duminici şi sărbători, la praznicele împărăteşti şi ale Maicii Domnu- lui, la sfinţii mari şi sfinţii români / Mircea Păcurariu. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 471 p. ; 25 cm. 100 ex. ISBN 978-9975-80-130-0 (în cop. tare)

11

Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

[2008-999]

- - 1. Predici.

252.9

906. Псалмы Сиона : Сб. Христиан. гимнов / Церковь Христина Адвен-

тистов Седьмого Дня. – [Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")]. – 367 p. ; 22

cm.

1500 ex.

ISBN 978-9975-78-628-7 (în cop. tare)

[2008-1051]

- - 1. Psalmi (rusă).

264-68

3 ŞTIINŢE SOCIALE

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE 316 Sociologie

: Breviar statistic / Biroul

Naţ. de Statistică al Rep. Moldova ; col. red. : Vladimir Golovatiuc (preş.), Oleg Cara,

Maria Godiac [et al.]. – Ch. : Statistica, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 10 x 15 cm. – (Statistica Moldovei). 2008. – 2008. – 92 p. : diagr., tab. – Text paral.: lb. rom., rusă. – 450 ex. – ISBN 978-9975-9594-1-4. – [2008-1061]

- - 1. Situaţie social-economică – Republica Moldova – Date statistice (rom.,

rusă).

316+338(478)(083.41)=135.1=161.1

907. Moldova în cifre … = Молдова в цифрах

: Statistical pocket-

book / Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova ; col. red. : Vladimir Golovatiuc (pres.),

Oleg Cara, Maria Godiac [et al.]. – Ch. : Statistica, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 10 x 15 cm. – (Statistica Moldovei). 2008. – 2008. – 92 p. : diagr., tab. – Text paral.: lb. engl., fr. – 250 ex. – ISBN 978-9975-9594-2-1. – [2008-1062]

- - 1. Situaţie social-economică – Republica Moldova – Date statistice (engl.,

fr.).

316+338(478)(083.41)=111=133.1

909. Situaţia social-economică a Republicii Moldova în … = Социально-

экономическое положение Республики Молдова в янв.-марте 2008 г. / Biroul Naţ. de Statistică. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 29 cm. – (Statistica Mol- dovei).

… ian.-mart. 2008. – 2008. – 110 p. : diagr. color, tab. – Text paral.: lb. rom., rusă. – [2008-1102]

908. Moldova in figures … = La Moldavie en chiffres

12

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Situaţie social-economică, 2008 – Republica Moldova – Date statistice.

316+338(478)(083.41)=135.1=161.1

316.6 Psihologie socială

910. Gavriliţă, Maria

Cu dragoste, pentru vârsta a treia / Maria Gavriliţă, Veronica Pârlea-Conoval. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 143, [1] p. : fot., [56] p. fot., fot. color ; 20 cm.

1000 ex. ISBN 978-9975-78-633-1

[2008-1054]

- - 1. Atitudini sociale – Bătrâni.

316.64:364-053.9

32 POLITICĂ

321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice

911. Juc, Victor

Sisteme politice tranzitorii din Europa de Sud-Est : (studiu comparat) / Victor

Juc, Yuri Josanu, Ion Rusandu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filozofie, Sociolo- gie şi Ştiinţe Politice. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. AŞM). – 201, [1] p. : tab. ; 20 cm. Bibliogr. în note: p. 194-200 (97 tit.). – 120 ex. ISBN 978-9975-62-223-3

[2008-1031]

- - 1. Sisteme politice – Europa de Sud-Est.

321(4-11/-13)

912. Manipularea în post-totalitarism / ed. coord. de Mihai Şleahtiţchi ; rec.

şt. : Igor Racu, Valentina Priţcan. – Ch. : Gunivas, 2008. – 477 p.; 20 cm. Texte: lb. rom., rusă. – Bibliopolis / Mihai Şleahtiţchi: p. 432-440 şi la sfârşitul art. – 500 ex.

ISBN 978-9975-908-67-2

[2008-1100]

- - 1. Totalitarism.

321.64(082)

323/324 Politică internă

913. "Власть и общество в истории : геополитические изменения

на постсоветском пространстве в конце XX – начале XXI вв.", междунар. лет. шк. (2008 ; [Вадул-луй-Водэ]). Власть и общество в истории : геополитические изменения на постсоветском пространстве в конце XX – начале XXI вв. : [Между- нар. лет. шк. молодых историков стран-участниц содружества независ. государств]

13

Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

: Материалы для участников, 11-18 июня 2008 г., [Вадул-луй-Водэ], Респ. Молдо- ва. – К. : CEP USM, 2008. – 192 p. ; 30 cm. Antetit.: Ин-т истории, государства и права Акад. наук Молдовы, Межго-

сударств. фонд гуманит. сотрудничества государств-участников стран СНГ, Меж- дунар. Ассоц. Ин-тов истории стран СНГ. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 150 ex. ISBN 978-9975-70-702-2

[2008-1097]

- - 1. Geopolitică – Ex-Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste (rusă).

323(47+57):327(091)(082)

323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova

914. Lecţii electorale la şcoala democraţiei din Republica Moldova = Уроки

выборов в школе демократии Республики Молдова / Agenţia de Presă "Info-Prim Neo" ; ed. îngrijită de Valeriu Vasilică. – Ch. : "Universitas-Proca" ÎI, 2008 (F.E.-P.

"Tipogr. Centrală"). – 366 p. : tab. ; 24 cm. Text paral.: lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul Ambasadei Rep. Lituania în Rep. Moldova. – 1000 ex. ISBN 978-9975-9541-1-2

[2008-1058]

- - 1. Alegeri democratice – Republica Moldova.

324(478)(082)=135.1=161.1

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă 327(478) Politică externă a Republicii Moldova

915. Молдова и ЕС в контексте Европейской политики соседства : Вы-

полнение Плана действий ЕС – Молдова : (февр. 2005 – янв. 2008) / Asoc. ADEPT,

Центр Expert-Grup ; сост. : Игорь Боцан, Александру Гаманжий, Юрие Готишан [и др.]. – Ch. : Arc, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 200 p. ; 20 cm. Bibliogr. în notele de subsol. – 700 ex. ISBN 978-9975-61-489-4

[2008-1074]

- - 1. Relaţii internaţionale – Republica Moldova – Uniunea Europeană (rusă).

327(478):061EU

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE

916. Iaşciuc, Inga

Ghid de iniţiere în economie : Pentru cl. gimnaziale / Inga Iaşciuc ; cuv. înainte

: Valeriu Lvovsky. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 35 p. : fig. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 34 (13 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-72-031-1

14

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2008-891]

- - 1. Economie – Ghid de iniţiere.

33(075.3)

917. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Analele Universită-

ţii Libere Internaţionale din Moldova / Univ. Liberă Intern. din Moldova ; dir. publ. : An- drei Galben ; coord. şt. : Ana Guţu ; red. resp : Petru Roşca. – Ch. : ULIM, 2007 (Tipogr. "Monograf"). – 25 cm. – ISBN 978-9975-9747-4-5. Seria "Economie" : Anul 2007, Vol. 5. – 2007. – 350 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-9747-5-2. – ISSN 1857-1468. – [2008-909] - - 1. Economie.

33+378.4(478)(082)=135.1=111=161.1

918. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Symposia

professorum : Materialele Conf. şt.-practică intern. 15-16 oct. 2007 / Univ. Liberă Intern. din Moldova ; dir. publ. : Andrei Galben ; coord. şt. : Ana Guţu ; red. resp. : Alexandru Gribincea. – Ch. : ULIM, 2008 (Centrul Ed.-poligr. al UASM). – 21 cm. – ULIM – 15 ani de ascensiune. Seria "Economie". – 2008. – 323 p.: fig., tab. – Texte: lb. rom., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-101-05-9 (eronat). – [2008-907] - - 1. Economie.

33:378.4(478)(082)=135.1=133.1=161.1

330 Economie în general. Economie politică

919. Sârbu, Olga

Teste la disciplina "Microeconomie" : Pentru spec. : 362.1 – Marketing şi Lo-

gistică, 363.1 – Business şi Administrare, 363.2 – Achiziţii, 364.1 – Finanţe şi Bănci,

365.1 – Econ. mondială şi Relaţii Econ. Intern., 366.1 – Econ. Gen. / Olga Sârbu, Elena

Moroi, Elena Busuioc ; Univ. Agrară de Stat din Moldova, Fac. de Econ., Catedra "Econ.

şi Relaţii Economice Intern.". – Ch. : UASM, 2008. – 67 p. : tab. ; 21 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – Bibliogr.: p. 64-65 (43 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex. ISBN 978-9975-946-69-8

[2008-1022]

- - 1. Microeconomie.

920. Sârbu, Olga

330.101.541(079)

Teste la disciplina "Macroeconomie" : Pentru spec. : 362.1 – Marketing şi Lo- gistică, 363.1 – Business şi Administrare, 363.2 – Achiziţii, 364.1 – Finanţe şi Bănci,

365.1 – Econ. mondială şi Relaţii Econ. Intern., 366.1 – Econ. Gen. / Olga Sârbu, Elena

15

Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

Moroi, Elena Busuioc ; Univ. Agrară de Stat din Moldova, Fac. de Econ., Catedra "Econ. şi Relaţii Economice Intern.". – Ch. : Centrul ed. al UASM, 2008. – 62 p. : tab. ; 21 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – Bibliogr.: p. 60. – F. f. de tit. – 50 ex. ISBN 978-9975-946-98-8

[2008-1026]

- - 1. Macroeconomie – Teste.

921. Сорочан, О. П.

330.101.542(079)

Экономическая теория : (курс лекций) / О. П. Сорочан ; Молд. Экон. Акад.

– К. : Б. и., 2008 (Тип. АН Молдовы). – 326, [1] p. : fig., tab. ; 22 cm.

Bibliogr.: p. 326-327 (21 tit.). – 300 ex. ISBN 978-9975-62-224-0

[2008-1032]

- - 1. Teorie economică.

330.1(075.8)

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii 331.105.44 Sindicate

922. Raportul anual … [Sindicatul "Sănătatea" din Republica Moldova] :

Realizări şi perspective / Sindicatul "Sănătatea" din Rep. Moldova ; elab. : Victor Benu,

Mihai Dutca, Ion Cucu [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Crio" SA). – 21 cm. … 2007. – 2008. – 106 p.: fig., tab. – 500 ex. – [2008-979]

- - 1. Sindicatul "Sănătatea" din Republica Moldova.

331.105.44(478):614.2

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică

923. Corbanese, Vallì

Dezvoltă-ţi afacerea : Ghid de auto-angajare pentru tineri : Ghidul utilizatoru-

lui / Vallì Corbanese, Gianni Rosas ; Org. Intern. a Muncii. – [Ch. : S. n., 2008]. – 67 p. :

fig. color, tab. ; 21 cm. Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Lista resurselor web: p. 66-67

[2008-919]

- - 1. Afaceri – Orientarea tinerilor.

334.012.2(036)

924. Forumul întreprinderilor mici şi mijlocii, ed. a 8-a, 23-26.04.2008 : Ca-

talog oficial / Min. Econ. şi Comerţului al Rep. Moldova, Centrul Intern. de Expoziţii "Moldexpo" SA, Org. pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii [et al.].

– Ch. : S. n., 2008. – 60, [3] p. : fot. color ; 30 cm. Text paral.: lb. rom., engl., rusă

[2008-944]

- - 1. Întreprinderi mici şi mijlocii – Republica Moldova – Prospecte.

16

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

334.72.012.63(478)=135.1=111=161.1

925. Настольная книга акционера = Cartea de căpătâi a acţionarului :

(нормат. акты по состоянию на 01.04.2008 г.). – Ch. : "Vivar-Editor" SRL, 2008 (F.E.-

P. "Tipogr. Centrală"). – 274 p. ; 31 cm. Tit. pe cop., text: lb. rusă. – 1000 ex. ISBN 978-9975-9706-1-7 (în cop. tare)

[2008-1075]

- - 1. Societăţi pe acţiuni – Republica Moldova – Acte normative (rusă).

336 Finanţe

926. Balaban, Ecaterina

334.722.8(478)(094)

Fiscalitatea agenţilor economici / Ecaterina Balaban. – Ch. : S. n., 2008

(Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 161 p. : tab. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 148-149 (23 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Alianţei Micro- finanţare Moldova. – 350 ex. ISBN 978-9975-9643-4-0

[2008-887]

- - 1. Fiscalitate – Agenţi economici.

336.221.24:334.7

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economi- ei. Producţie. Servicii. Preţuri.

927. Кисиль, С. М.

Ценообразование в плодоводстве : (монография) / С. М. Кисиль ; Ин-т плодоводства. – К. : Б. и., 2008 (Тип. АН Молдовы). – 174 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 147-162 (182 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-62-225-7 (în cop. tare)

[2008-1033]

- - 1. Formarea preţurilor – Pomicultură (rusă).

338.5:634

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova

928. De la secetă la prosperitate prin dezvoltare comunitară : Contribuţia

Naţiunilor Unite şi a comunităţii internaţionale la depăşirea consecinţelor secetei în Mol- dova / [text : Igor Guzun, Doru Ciocanu] ; coord. : Ludmila Ţiganu ; Naţiunile Unite în Moldova. – Ch. : "Urma Ta" PP SRL, 2008 ("Bons Offices" SRL). – 26, [1] p. : fot. color ; 27 cm.

F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al European Commission Humanitarian Aid, Sida, Austrian Development Cooperation [et al.]. – 1000 ex. ISBN 978-9975-9963-0-3

17

Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

[2008-1012]

- - 1. Dezvoltare economică comunitară – Republica Moldova.

Moldova în cifre. – Vezi Nr 907-08

338(478)

Situaţia social-economică a Republicii Moldova în 2008. – Vezi Nr 909

929. Tcaci, Natalia

Valorificarea potenţialului economic al legumiculturii în Republica Moldova / Natalia Tcaci, Ana Nicolaescu ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : Centrul Ed. al

UASM, 2008. – 232 p. : fig., tab. ; 22 cm. Bibliogr.: p. 200-208 (121 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-64-105-0 (în cop. tare)

[2008-925]

- - 1. Economie agrară – Legumicultură – Republica Moldova.

338.43(478):635.1/.8

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială 339.7 Finanţe internaţionale

930. Doltu, Constantin

Investiţiile străine directe şi influenţa lor asupra modernizării economiei în tranziţie / Constantin Doltu. – Ch. : Arc, 2008 (Combinatul Poligr.). – 182 p. : fig., tab. ;

24 cm.

Bibliogr.: p. 175-182 (127 tit.) şi în notele de subsol. – 1000 ex. ISBN 978-9975-61-460-3

[2008-934]

- - 1. Investiţii străine.

931. Gribincea, Al.

339.727.22:338.2

Tranzacţii internaţionale : [pentru uzul studenţilor] / Al. Gribincea, N. Ţâu, E. Sava ; red. resp. : A. Gribincea ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. UASM). – 165 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 162-165 (113 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-64-114-2

[2008-1027]

- - 1. Tranzacţii internaţionale.

18

339.727.2 (075)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ

340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare

932. Capcelea, Valeriu

Deontologia juridică : Manual pentru fac. de drept / Valeriu Capcelea ; red. şt.

: Oleg Balan ; ref. şt. : Petru Loghin, Veaceslav Pânzari. – Ch. : Arc, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 414, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Alma Mater"). Bibliogr.: p. 410-411. – 500 ex. ISBN 978-9975-61-190-9

[2008-961]

- - 1. Deontologie juridică.

341 Drept internaţional

933. Dediu-Martîniuc, Cristina

340(075.8)

Subiecţii de drept internaţional public contemporan : Monografie / Cristina Dediu-Martîniuc, Nicolae Osmochescu ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM,

2008. – 326 p. ; 20 cm. Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 196-218 (304 tit.) şi în notele de sub- sol. – 200 ex. ISBN 978-9975-70-522-6

[2008-1021]

- - 1. Drept internaţional public.

341.1/.8(075)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

934. Carta europeană a limbilor – instrument de protecţie al diversităţii lin-

gvistice şi de întărire a dialogului intercultural în Moldova = Европейская хартия язы- ков – инструмент защиты языкового многообразия и укрепления межкультурного диалога в Молдове : Materialele seminarelor : Comrat – Taraclia – Briceni – Chişinău /

Centrul pentru Problemele Minorităţilor OO, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Centrul de cercet. interetnice din Rep. Moldova ; red. gen. : Atanasia/Tatiana Stoianova. – К. :

"Vector V-N" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 492 p. : tab. ; 24 cm.

Texte: lb. rom., engl., rusă, alte lb. străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în no- tele de subsol. – Apare cu sprijinul Secretariatului Cartei Europene a Lb. Regionale sau Minoritare a Consiliului Europei. – 1000 ex. ISBN 978-9975-9811-2-5

[2008-1057]

- - 1. Carta europeană a limbilor. 2. Limba maternă – Respectare – Drept.

19

342.725(082)=00

Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

935. Raportul privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova

în anul … = Доклад о соблюдении прав человека в Республике Молдова в 2007 году = Report on human rights observance in the Republic of Moldova in 2007 / Centrul

pentru Drepturile Omului din Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –

24 cm.

… 2007. – 2008. – 216 p.: tab. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Gratuit. –

[2008-1101]

- - 1. Drepturile omului – Republica Moldova.

342.7(478)(047)=135.1=111=161.1

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică

936. Blîndu, Eugeniu

Experimentul operativ: teoria şi practica : [pentru uzul studenţilor] / Eugeniu Blîndu, Alexandru Pareniuc ; Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Acad. "Ştefan cel Mare". – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI). – 51 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 51 (27 tit.) şi în notele de subsol. – 50 ex. ISBN 978-9975-930-32-1

[2008-1045]

- - 1. Experimentul operativ – Criminalistică.

937. Быргэу, М. М.

343.982(075)

Теоретико-управленческое понимание профилактики преступности :

важная прикладная задача современной правоохранительной системы : (опыт Респ. Молдова) : Монография / М. М. Быргэу. – Ch. : CEP USM, 2008. – 569 p. : fig. ;

20 cm.

Bibliogr.: p. 503-548 (617 tit.). – Изд. при содействии Представительства

Фонда Ганса Зайделя (ФРГ, г. Мюнхен) в Украине и Луцк. ин-та развития человека Ун-та "Украина". – 100 ex. ISBN 978-9975-70-512-7

[2008-931]

- - 1. Infracţiuni – Măsuri de profilaxie (rusă).

938. Флоря, Евгений

343.85

Основы криминальной персонологии = Fundamentals of Criminal Personology : Учеб. пособие / Евгений Флоря ; Европ. ун-т Респ. Молдова. – К. :

CEP USM, 2008. – 261 p. ; 21 cm. Text: lb. rusă. – Bibliogr.: p. 239-257 (340 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-70-479-3

[2008-1020]

- - 1. Psihologie criminală (rusă).

20

343.95:159.923

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

347 Drept civil 347.1 Generalităţi

939. Chirinciuc, Galina

Persoana juridică – subiect de drept civil. Drept civil. Partea generală : [pentru uzul studenţilor] / Galina Chirinciuc ; Univ. de Studii Europene din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 283 p. : scheme ; 21 cm. Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 272-279 şi în notele de subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-70-519-6

[2008-1094]

- - 1. Persoane juridice.

347.19(075)

349 Ramuri speciale ale dreptului 349.4 Drept funciar. Drept agrar

940. Bratu, Polidor

Legislaţia Europeană pentru Construcţii : Curs universitar / Polidor Bratu ; red. resp. : M. Vangheli ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Catedra Căi Ferate, Drumuri şi Poduri. – Ch. : UTM, 2008. – 147 p. : fig., tab. ; 20 cm.

Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 144-145 (17 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-45-084-3

[2008-955]

- - 1. Dreptul construcţiilor.

349.442(075.8)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ

351/354 Administraţie publică

941. Chimerciuc, Nicolae

Protecţia civilă : [pentru uzul studenţilor] / Nicolae Chimerciuc ; red. resp. :

Sergiu Pintilei ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra Medicină Sportivă. –

Ch. : "Valinex" SA, 2008. – 101 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 99-100 (22 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-68-084-4

[2008-993]

- - 1. Protecţie civilă.

351.862(075.8)

942. Ghidul autorităţilor publice locale : practici de succes ale consiliilor

consultative / Veaceslav Guţuţui, Constantin Nunu, Mihai Liseţchi [et al.]. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 68 p. : tab. ; 24 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 41 (11 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Progr. Est Est : Parteneriat fără Frontiere al Fundaţiei Soros

21

Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

Moldova, al Fundaţiei Soros România şi al Fundaţiei Intern. Renaissanse din Ucraina. – 500 ex.

ISBN 978-9975-80-142-3

[2008-1004]

- - 1. Administraţie locală – Practici.

352

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE

364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale

943. Stegăroiu, Valentin

Asigurările sociale : reflecţii, probleme, sugestii / Valentin Stegăroiu, Nicolae Ţâu ; red. resp. : A. Gribincea ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. UASM). – 177 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 157-162 (144 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-946-82-7

[2008-1025]

- - 1. Asigurări sociale.

364.3

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER

37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie 37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

944. Magic English : Teacher's Book : 2-nd form / Iulia Ignatiuc, Lara

Aladin, Ludmila Foca [et al.] ; comisia de evaluare : Tamara Matei, Natalia Şevciuc, Vasilisa Jalbă ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Arc, 2008 (Tipogr.

"Balacron" SRL). – 101, [3] p. : tab. ; 22 cm.

3000 ex.

ISBN 978-9975-61-468-9

[2008-1069]

- - 1. Limba engleză – Metodica predării (engl.).

37.016.046:811.111

945. Magic English : Teacher's Book : 3-nd form / Iulia Ignatiuc, Lara

Aladin, Ludmila Foca [et al.] ; comisia de evaluare : Tamara Matei, Natalia Şevciuc, Vasilisa Jalbă ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Arc, 2008 (Tipogr.

"Balacron" SRL). – 104, [4] p. : tab. ; 22 cm.

3000 ex.

ISBN 978-9975-61-470-2

[2008-1070]

- - 1. Limba engleză – Metodica predării (engl.).

22

37.016.046:811.111

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

946. Magic English : Teacher's Book : 4-nd form / Iulia Ignatiuc, Lara

Aladin, Ludmila Foca [et al.] ; comisia de evaluare : Tamara Matei, Natalia Şevciuc, Vasilisa Jalbă ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Arc, 2008 (F.E.-P.

"Tipogr. Centrală"). – 114, [2] p. : tab. ; 21 cm. 3000 ex. ISBN 978-9975-61-472-6

[2008-1072]

- - 1. Limba engleză – Metodica predării (engl.).

37.016.046:811.111

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară

947. 10 ani de ascensiune spre culmile desăvârşirii : Instituţia de Învăţă-

mânt Privat Liceul "Columna" : [din Chişinău] : Almanahul anului de studiu 2007-2008 /

Instituţia de Învăţământ Privat "Columna". – [Ch. : S. n., 2008 (Combinatul Poligr.)]. – 92 p. : fot. ; 22 cm. F. f. de tit.

[2008-1043]

- - 1. Instituţia de Învăţământ Privat Liceul "Columna" – Chişinău – Istorie.

948. Movileanu, Valeriu

37.091(478-25)

Liceul teoretic "Ion Creangă" de băieţi din oraşul Bălţi : Alma Mater : 100 ani de la fondare (1906-2006) / Valeriu Movileanu ; coord., red. resp. : Valeriu Movileanu. – Ch. : Labirint, 2008. – 143 p. : fot., facs. ; 20 cm. – (Din istoria învăţământului liceal în Basarabia) (Alma Mater). Bibliogr.: p. 117-118 (17 tit.). – 150 ex. ISBN 978-9975-943-65-9

[2008-1006]

Теоретический мужской лицей "Ион Крянгэ" из города Бэлць.

- - 1. Liceul teoretic "Ion Creangă" de băieţi din oraşul Bălţi – Istorie.

37.091(478)(091)

949. Sistemul de învăţământ naţional = The national education system =

Национальная система образования / text : V. Ţvircun, V. Crudu, N. Velisco [et al] ;

trad. în lb. engl. : Natalia Sîrghi ; trad. în lb. rusă : Boris Marian ; Min. Educaţiei şi Tine- retului al Rep. Moldova. – Ch. : Cartea Moldovei, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 203 p. : il., h., diagr. color, tab. ; 24 cm. Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 3000 ex. ISBN 978-9975-60-147-4 (în cop. tare)

[2008-1077]

- - 1. Învăţământ – Republica Moldova.

23

37.091(478)=135.1=111=161.1

Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

950. Читаю и учусь быть : Дидакт. пособие для шк. психологов, кл.

руководителей и учителей / сост. : Виолета Думитрашку ; коорд. : Елена Карталяну, Татьяна Карталяну, Татьяна Зайковски. – Ch. : Centrul Educaţional "Pro

Didactica", 2008 (Combinatul Poligr.). – 132 p. : fig. ; 26 cm. – (Colecţia Biblioteca "Pro Didactica") (Seria Aici şi Acum / coord. : Violeta Dumitraşcu). Bibliogr.: p. 132 (36 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Liechtensteinischer entwicklungs – dienst, Schaan / Fondul Servicii pentru dezvoltare. – 1000 ex. ISBN 978-9975-9745-2-3

[2008-939]

- - 1. Educaţie (rusă).

37.091

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală

951. Cimpoieş, Valentina

Matematică : Caiet pentru copiii din grupa mică : (3-4 ani) / Valentina

Cimpoieş ; pict. : Timuţa Aliona. – Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 36

p. : il. ; 28 cm. ISBN 978-9975-65-040-3 (eronat)

[2008-1038]

952. Cimpoieş, Valentina

373.2:51

Matematică : Caiet pentru copiii din grupa mică : (4-5 ani) / Valentina

Cimpoieş ; pict. : Timuţa Aliona. – Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 48

p. : il. ; 28 cm. ISBN 978-9975-65-042-7 (eronat)

[2008-1039]

- - 1. Matematica pentru preşcolari.

953. Cimpoieş, Valentina

373.2:51

Matematică : Caiet pentru copii din grupa mare : (5-6 ani) / Valentina Cimpoieş ; pict. : Timuţa Aliona. – Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 56

p. : il. ; 28 cm. ISBN 978-9975-65-235-3 (eronat)

[2008-1041]

- - 1. Matematica pentru preşcolari.

954. Cimpoieş, Valentina

373.2:51

Matematică : Caiet pentru pregătirea copiilor de 6-7 ani către şcoală / Valentina Cimpoieş ; pict. : Timuţa Aliona. – Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Bons Offices"

SRL). – 56 p. : il. ; 28 cm.

24

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-65-233-9 (eronat)

[2008-1040]

- - 1. Matematica pentru preşcolari.

373.2:51

955. Iordăchescu, Rodica

Comunicare : 3-5 ani / Rodica Iordăchescu ; pict. : Timuţa Aliona. – Ch. :

"Bons Offices" SRL, 2008. – 32 p. : il. ; 28 cm. 200 ex. ISBN 978-9975-80-139-3

[2008-1003]

- - 1. Comunicare – Preşcolari.

956. Jelescu, Petru

373.2:811.135.1

Desenăm şi Cântăm, ABECEUL Învăţăm : Carte pentru educatori, părinţi şi copiii de 6-7 ani / Petru Jelescu, Raisa Jelescu, Ina Tăutu ; imagini : Timuţa Aliona ;

Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ed. a 2-a, rev. – Ch. : "Poligraf-design" SRL, 2008. – 72, [1] p. : il. color ; 28 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-9537-5-7

[2008-1036]

- - 1. Abecedare pentru preşcolari.

957. Lungu, Valentina

373.2

Carte mică pentru vacanţa mare : cl. 1-a / Valentina Lungu (coord.), Adelina Gheţiu, Nelly Ursu ; des. : Violeta Zabulica. – Ch. : Arc, 2008 (Combinatul Poligr.). – 96

p. : des. ; 26 cm. – (Colecţia "Mini-didactica" Arc).

5000 ex.

ISBN 978-9975-61-478-8

[2008-915]

- - 1. Matematică – Exerciţii de recapitulare. 2. Limba română – Exerciţii de recapitulare.

373.3:[51+811.135.1]

958. Lungu, Valentina

Carte mică pentru vacanţa mare : cl. a 2-a / Valentina Lungu (coord.), Diana

Carauş, Corina Şargu ; des. : Serghei Samsonov. – Ch. : Arc, 2008 (Combinatul Poligr.). – 96 p. : des. ; 26 cm. – (Colecţia "Mini-didactica" Arc).

5000 ex.

ISBN 978-9975-61-479-5

[2008-916]

25

Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

- - 1. Matematică – Exerciţii de recapitulare. 2. Limba română – Exerciţii de recapitulare.

373.3:[51+811.135.1]

959. Lungu, Valentina

Carte mică pentru vacanţa mare : cl. 3-a / Valentina Lungu (coord.), Nina Ciobanu, Nadejda Issa ; des. : Serghei Samsonov. – Ch. : Arc, 2008 (Combinatul Poligr.). – 96 p. : des. ; 26 cm. – (Colecţia "Mini-didactica" Arc). 5000 ex. ISBN 978-9975-61-480-1

[2008-933]

-

- 1. Matematică – Exerciţii de recapitulare. 2. Limba române – Exerciţii de re-

capitulare.

 

373.3:[51+811.135.1]

 

960.

Postolachi, Viorelia

Abecedarul preşcolarului : Caiet pentru pregătirea copiilor de 6-7 ani pentru şcoala / Viorelia Postolachi ; pict. : Timuţa Aliona. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 56 p. : il. ; 28 cm. 500 ex. ISBN 978-9975-80-136-2

[2008-1000]

- - 1. Abecedarul preşcolarului.

373.2.016:811.135.1

961. "Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor didactice în domeniul înv ă-

ţământului preşcolar şi primar", conf. şt.-practică intern. (2 ; 2008 ; Chişinău). Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor didactice în domeniul învăţământului preşcolar şi

primar : Materialele conf. şt.-practice intern., 15-16 mai 2008 : Ed. a 2-a / coord. : Petru Jelescu, Ludmila Ursu, Valentina Ciobanu ; col. red. : Ion Guţu (preş.), Nicolae Banuh, Petru Jelescu [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 264 p. : fig., tab. ; 21 cm. Antetit.: Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău", Fac. de Peda- gogie. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 130 ex. ISBN 978-9975-921-65-7

[2008-918]

- - 1. Învăţământ preşcolar. 2. Învăţământ primar.

962. Prodan, Rodica

373.2/.3(082)=135.1=161.1

Viitorul din prima bancă : Instrucţiuni metodice pentru învăţ., părinţi şi elevi / Rodica Prodan ; Liceul "Columna"din Chişinău, Catedra "Clasele primare". – Ch. : "Vec- tor V-N" SRL, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 86 p. : fot., tab. ; 20 cm. ISBN 978-9975-9571-3-7

26

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2008-964]

- - 1. Învăţământ primar – Instrucţiuni metodice.

373.3

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special

963. Olărescu, Valentina

Logopedia : Perspectiva diagnosticului logopedic / Valentina Olărescu. – Ch. :

S. n., 2008 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 251 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 247-251 (136 tit.). – 500 ex. ISBN 978-9975-9743-6-3

[2008-885]

- - 1. Logopedie.

376.36

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

964. Anei-Naconecina, Antonina

Chemarea inimii : Lector universitar Ludmila Timco / Antonia Anei-Naconecina

; consultant : Mihail Revenco ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 43, [1] p., I-XII p. : fot. ; 20 cm. Text parţial: lb. rusă. – Lista publicaţiilor lectorului Ludmila Timco, Catedra

Chimie Analitică şi Organică: p. 32-34. – 100 ex. ISBN 978-9975-938-74-7

[2008-922]

- - 1. Timco, Ludmila, 1958 - …, lector universitar, chimist – Biografie.

378:54(092)

965. E bine să ştii… : (În sprijinul doctoranzilor şi post-doctoranzilor) / Nico-

lae Stratan, Lidia Toderaş, Claudia Oltu [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Centrul de

instruire univ., post-univ. şi perfecţionare. – Ch. : [Tipogr. AŞM], 2008. – 92 p. : fig., tab.

; 22 cm.

1000 ex. ISBN 978-9975-62-226-4

[2008-1034]

- - 1. Învăţământ postuniversitar.

966. Roman, Alexandru

378

La cumpănă de ani : [activitatea Acad. de Administrare Publică pe lîngă Preş. Rep. Moldova] / Alexandru Roman ; Acad. de Administrare Publică pe lîngă Preş. Rep. Moldova. – Ch. : AAP, 2008 ("Tipogr. Sirius" SRL). – 169 p. : diagr., tab., [24] p. fot. color ; 29 cm. – 15 ani de la fondare. Text paral.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr.: p. 27 (20 tit.). – 150 ex. ISBN 978-9975-9960-0-6

27

Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

[2008-989]

- - 1. Academia de Administrare Publică pe lîngă Preş. Rep. Moldova – Isto-

rie.

378.635(478)(091)=00

967. State Medical and Pharmaceutical University "Nicolae Testemitanu" of

the Republic of Moldova : [prospect]. – [Ch. : S. n., 2008] (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 16, [1] p. : fot., tab. color ; 30 cm. F. f. de tit.

[2008-1103]

- - 1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" –

Istorie.

378.661(478)(091)

968. ULIM – 15 ani de ascensiune : Supliment editat de "VIP magazin" /

ULIM ; aut. : Marcel Toma, Igor Pânzaru, Antonina Sârbu ; red.-şef : Sergiu Gavriliţă. –

Ch. : S. n., 2007 (ÎM "Nova-Imprim" SRL). – 79, [1] p. : fot. color ; 29 cm. Ind. alf.: p. 80 Gratuit. – [2008-1048]

- - 1. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova – Profesori – Biografii.

378.4(478)(092)

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Anale. – Vezi Nr 917

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLC-

LOR

969. Радова Каранастас, О. К.

Путь к себе : Аспекты истории, культуры, демографии, этногенеза гагау- зов / О. К. Радова Каранастас. – К. : Б. и., 2008 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 297 p. :

fig., tab. ; 21 cm. Texte: lb. rom., engl., găgăuză, rusă. – Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în notele de subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-9643-1-9

[2008-884]

- - 1. Găgăuzi – Republica Moldova – Istorie.

39(478=512.165)+94(478=512.165)=00

398 Folclor

970. Stropi de veşnicie : [culeg. de colinde, urături, cântece populare] /

coord. : Elena Savca. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 65 p. ; 21 cm.

2000 ex. ISBN 978-9975-77-068-2

28

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2008-903]

- - 1. Colinde. 2. Urături.

398(082)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII

502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător

971. Ecologie umană : (Lucrări practice) / Grigore Friptuleac, Victor

Băbălău, Alexei Chirlici [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2008. – 319 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 314-315 (25 tit.). – 200 ex. ISBN 978-9975-915-34-2 (în cop. tare)

[2008-1065]

- - 1. Ecologie umană.

972. Lozan, Angela

504.75(076.5)

Biosafety Concerns in the Republic of Moldova : opportunities and challenges

/ Angela Lozan ; Min. of Ecology and Natural Resources. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 52 p. : fig. color, tab. ; 21 cm. Aut. pe cop. nu este indicat. – Apare cu sprijinul financ. al GEF (Global Envi- ronment Facility). – Bibliogr.: p. 42-44 (25 tit.). – 1000 ex. ISBN 978-9975-66-068-6

[2008-912]

- - 1. Biosecuritate – Republica Moldova (engl.).

973. Lozan, Angela

502/504(478)

Biosecuritatea. Cadrul instituţional-legislativ / Angela Lozan, Inesa Galitschi, Olga Scorpan ; grupul de coordonare : Angela Lozan, Inesa Galitschi, Olga Scorpan ; Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 252 p. : tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 250-252 (43 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al GEF (Fondul Glo- bal de Mediu). – 1000 ex. ISBN 978-9975-66-067-9

[2008-911]

- - 1. Biosecuritate – Republica Moldova – Cadrul instituţional-legislativ.

502/504(478)(094.5)

51 MATEMATICĂ

974. Matematică : Teste sumative : Pregătire pentru examenul de absolvire

a gimnaziului / Ion Achiri, Andrei Braicov, Valentina Ceapă [et al.]. – Ch. : Prut Internaţi- onal, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 84 p. : fig. ; 24 cm.

29

Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

ISBN 978-9975-69-931-0

[2008-987]

- - 1. Matematică – Teste.

51(079)

975. Idem în lb. rusă : Математика. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (F.E.-P.

"Tipogr. Centrală"). – 84 p. ; 24 cm. ISBN 978-9975-69-964-8

[2008-988]

- - 1. Matematică – Teste (rusă).

51(079)

976. Ursu, Ludmila

Matematică : caietul elevului : pentru cl. 1 : semestrul 2 / Ludmila Ursu. – Ch. :

Prut Internaţional, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 56 p. : il. ; 24 cm. 15000 ex. ISBN 978-9975-69-075-1

[2008-983]

977. Ursu, Ludmila

51(075.2)

Matematică : caietul elevului : pentru cl. a 2-a : semestrul 1 / Ludmila Ursu. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 48 p. : il. ; 24 cm. ISBN 978-9975-69-968-6

[2008-1080]

51(075.2)

510 Consideraţii fundamentale şi generale ale matematicii

978. Corlat, Andrei

Elemente de teoria mulţimilor : (Note de curs) / Andrei Corlat, Serghei Corsac

; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matematică şi Informatică, Catedra Analiză Mate- matică şi Ecuaţii Diferenţiale. – Ch. : CEP USM, 2008. – 63, [1] p. : fig. ; 29 cm. Bibliogr.: p. 62 (11 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-70-568-4

[2008-950]

- - 1. Teoria mulţimilor.

511 Teoria numerelor

979. Lupu, Ilie

510.222(075.8)

Divizibilitatea numerelor : Teorie şi practică : [pentru uzul studenţilor] / Ilie Lupu. – Ch. : Prut Internaţional, 2006 (F.E.-P "Tipogr. Centrală"). – 114 p. ; 22 cm. 500 ex. ISBN 978-9975-69-864-1

30

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2008-985]

- - 1. Divizibilitatea numerelor.

53 FIZICĂ

980. Potlog, Tamara

511.172(075.8)

Fizică : Caietul elevului : cl. a 6-a / Tamara Potlog, Miron Potlog, Mihai Marinciuc. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Ch. : Integritas, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 95, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm. ISBN 978-9975-9928-3-1

[2008-965]

53(075.3)

531 Mecanică teoretică. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide

981. Mecanica aplicată : Îndrumar de proiectare / Valeriu Dulgheru, Rodion

Ciupercă, Ion Bodnariuc [et al.] ; rec. şt. : Ion Bostan ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch. :

Ed. "Tehnica-Info", 2008. – 296 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 296 (17 tit.). – 500 ex. ISBN 978-9975-63-074-0 (în cop. tare)

[2008-924]

- - 1. Mecanică aplicată.

531.15/.17(075.8)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE

982. Kudriţcaia, Svetlana

Chimie : Manual pentru cl. a 10-a de liceu : profil real, profil umanist / Svetlana Kudriţchaia, Nadejda Velişco ; comisia de evaluare : Aurelian Gulea, Anatolie Caraivan,

Nina Şaptefraţi ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : Arc, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 255 p. : fig., tab. ; 24 cm. ISBN 978-9975-61-257-9

[2008-963]

- - 1. Chimie.

983. Tutovan, Elena

544 Chimie fizică

54(075)

Probleme de chimie fizică : Îndrumar metodic / Elena Tutovan, Tatiana Isac ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Chimie şi Tehnologie Chimică, Catedra Chimie Anorganică şi Fizică. – Ch. : USM, 2007. – 239 p. : tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 236 (19 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-70-414-4

[2008-951]

31

Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

- - 1. Chimie fizică – Culegere de probleme.

547 Chimie organică

984. Guţu, Iacob

544(076.5)

Nomenclatura compuşilor organici : [pentru uzul studenţilor] / Iacob Guţu ;

Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : "Editerra Prim" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centra- lă"). – 153, [2] p. : tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 154 (4 tit.). – 1000 ex. ISBN 978-9975-9801-4-2 (în cop. tare)

[2008-1059]

- - 1. Compuşi organici.

547.1(076.5)

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE

551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie 551.4 Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale suprafeţei Pământului

985. Carstul în gipsurile din nord-vestul Moldovei : [studiu] / C. Moraru, N.

Arnaut, V. Botnaru [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Inst. de Geologie şi Seis- mologie, Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale [et. al.]. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Ele- na-VI" SRL). – 192 p. : fig., tab. ; 24 cm. Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex. ISBN 978-9975-9643-3-3 (în cop. tare)

[2008-886]

- - 1. Carstul – Republica Moldova.

551.435.8(478)

551.5 Meteorologie. Climatologie

Galupa, Dumitru. Practicile agro-forestiere în Moldova şi schimbarea climei. – Vezi Nr 1008

58 BOTANICĂ

986. Aspecte metodologice în testarea plantelor modificate genetic / Maria

Duca, Angela Lozan, Angela Port [et al.] ; Progr. Naţiunilor Unite pentru Mediu, Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale, Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 168 p. : fig. color, tab. ; 25 cm. Bibliogr.: p. 161-167 (174 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Fondului Global de Mediu. – 1000 ex. ISBN 978-9975-78-613-3 (în cop. tare)

[2008-1050]

32

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Plante modificate genetic.

987. Grati, Vasile

581.151:575

Anatomia şi morfologia plantelor : Compendiu de lucrări practice / Vasile

Grati, Eugenia Pulbere. – [Ch.] : Prut Internaţional, [2008] (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 230, [1] p. : fig., tab. ; 22 cm. Bibliogr.: p. 230-231 (22 tit.) ISBN 978-9975-69-932-7

[2008-980]

- - 1. Anatomia plantelor. 2. Morfologia plantelor.

581.4(076.5)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61 MEDICINĂ

988. State Medical and Pharmaceutical University of the "Nicolae

Testemitanu". Scientific Annals of the Nicolae Testemitanu State Medical and Pharmaceutical University. 2 nd International Medical Congress for Students and Young Doctors "MedEspera", May 14-17, 2008, Chisinau, Rep. of Moldova : Progr. and Ab- stract Book / State Medical and Pharmaceutical University of the Nicolae Testemitanu ; editor-in-chief : Viorel Prisacaru. – Ed. spec. – Ch. : CEP "Medicina", 2008. – 108 p. ; 29 cm. – ISSN 1857-1719. Ind. aut.: p. 105-107. – 400 ex. ISBN 978-9975-915-38-0

[2008-1056]

61+378.4(478)(082)=111=135.1=133.1

989. Tănase, Elizaveta

Preţul adevărului : [povestire autobiogr.] / Elizaveta Tănase. – Ch. : Tehnica

Info, 2008 (Tipogr. or. Iaşi). – 250 p., [1] f. portr. color ; 21 cm. 30 ex. ISBN 978-9975-63-081-8

[2008-901]

61(092)

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală 613.2 Dietetică

990. Vasilache, Georgeta

Alimentaţia omului sănătos şi a omului bolnav : (recomandări pentru cele mai diverse cazuri de boală) / Georgeta Vasilachi, Ana Vasilachi. – Ch. : Arc, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 353 p. : tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Secretele sănătăţii"). Bibliogr.: p. 347. – 1000 ex.

33

Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

ISBN 978-9975-61-465-8

[2008-1071]

- - 1. Alimentaţie raţională – Recomandări.

613.2(049.3)

613.6 Riscuri şi întâmplări profesionale privind sănătatea. Igiena şi sănătatea muncii

991. Igienă militară : [pentru uzul studenţilor] / Gh. Ostrofeţ, L. Groza, L.

Migali [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Igienă Gen., Catedra Medicină Militară şi Extremală. – Ed. a 2-a. – Ch. : CEP "Medici- na", 2008. – 435, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 433-434 (21 tit.). – 200 ex. ISBN 978-9975-915-36-6 (în cop. tare)

[2008-1063]

- - 1. Igienă militară.

992. Ostrofeţ, Gheorghe

613.67(075.8)

Probleme stringente ale igienei şi fiziologiei muncii operatorilor la etapa con- temporană : (Alocuţiune aniversară) : 70 [ani de la naşterea lui Gh. Ostrofeţ] / Gheorghe Ostrofeţ ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP

"Medicina", 2008. – 72, [1] p. ; 20 cm. – (Savanţi-medici iluştri). Tit. pe cop.: Gheorghe Ostrofeţ. – Lista lucr. şt. şi metodico-didactice publ. de profesorul univ. Gh. Ostrofeţ: p. 38-73.

[2008-972]

- - 1. Igiena muncii. 2. Ostrofeţ, Gheorghe, 1938 - …, medic igienist – Biogra-

fie.

613.6(092)

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor

993. Bacalov, Iurie

Obiectivele şi standardele în predarea protecţiei civile : Îndrumar instructiv-

metodic / Iurie Bacalov, Viorel Nacu, Pavel Ciobanu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Biologie şi Pedologie, Catedra Biologie Umană şi Animală. – Ch. : CEP USM, 2008. – 216 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 216 (22 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-70-176-1

[2008-1019]

- - 1. Protecţie civilă.

994. Ungureanu, Emilia

34

614.8(075)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Diagnostice nursing în practica clinică / Emilia Ungureanu ; colab. : Elena Stempovscaia, Maria Munteanu, Ludmila Sanduţă [et al.] ; Asoc. de Nurisng din Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 168 p. : tab. ; 29 cm. Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – 500 ex. ISBN 978-9975-77-081-1

[2008-1044]

- - 1. Nursing – Practica clinică. 2. Asistenţi medicali – Practica clinică.

995. Volovei, Victor

614.253.3:616-07-082(075)

Sănătatea populaţiei Republicii Moldova : aspecte medico-sociale : (realizări, opinii, perspective) / Victor Volovei, Victor Mocanu, Mihai Ciocanu ; sub red. şt. a lui Andrei Timuş ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politi- ce, Centrul Naţ. de Management în Sănătate. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 286 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 283-286 (64 tit.). – 500 ex. ISBN 978-9975-77-083-5

[2008-927]

- - 1. Sănătate publică – Republica Moldova.

614.2(478)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie 615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale

996. Лаза, Дору

Профилактический и терапевтический справочник природной медицины / Дору Лаза ; пер. с рум. яз. : Светлана Солон. – 2-е изд., испр. – К. : "Sănătate şi educaţie" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 291, [4] p. : fig., fig. color ; 25 cm. Bibliogr.: p. 263-264. – 3000 ex. ISBN 978-9975-9879-3-6 (în cop. tare)

[2008-1060]

Îndrumar profilactic şi terapeutic de medicină naturistă. - - 1. Medicină naturistă (rusă).

615.81/.83(036)

616 Patologie. Medicină clinică

997. Медицинская патофизиология : [pentru uzul studenţilor] / В. Лутан,

П. Казаку, А. Яровой [и др.] ; под ред. В. Лутан ; Гос. ун-т медицины и фармации им. Николая Тестемицану. – К. : Изд.-Полигр. Центр "Medicina", 2008. – 26 cm. – ISBN 978-9975-9528-6-6. Ч. 2-я : Патологические процессы в органах и системах. – 2008. – 476 p. :

fig., tab. – Bibliogr.: p. 474-476 (68 tit.). – 200 ex. – ISBN : 978-9975-9528-8-0 (în cop. tare). – [2008-1055]

35

Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

- - 1. Fiziologie patologică (rusă).

616-092(075.8)

616.1/.9 Patologie specială 616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare

998. Botnaru, Victor

Boli cardiovasculare : [pentru uzul studenţilor] / Victor Botnaru ; colab. :

Natalia Baltag, Aureliu Bătrânac, Alexandru Corlăteanu [et al.]. – Ed. rev. – Ch. : S. n.,

2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 521, [1] p. : fig., tab., [24] p. fig. color ; 25 cm. Bibliogr.: p. 503-506 (66 tit.). – 1000 ex. ISBN 978-9975-78-632-4 (în cop. tare)

[2008-1053]

- - 1. Boli cardiovasculare.

999. Corcimaru, Ion

616.1(075.8)

Limfoamele non-Hodkin. Realizări şi perspective : (Alocuţiune aniversară) : 70 [ani de la naşterea lui I. Corcimaru] / Ion Corcimaru ; Univ. de Stat de Medicină şi Far- macie "Nicolae Testemiţanu", IMSP Inst. Oncologic din Moldova, Acad. de Ştiinţe a

Moldovei [et al.]. – Ch. : CEP "Medicina", 2008. – 90, [1] p. : tab. ; 20 cm. – (Savanţi- medici iluştri). Tit. pe cop.: Ion Corcimaru. – Lista lucr. şt. publ. de profesorul univ. I. Corcimaru: p. 41-73.

[2008-973]

- - 1. Hematologie. 2. Corcimaru, Ion, 1938 - …, medic hematolog – Biografie.

616.15(092)

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar

1000. Dumbrava, Vlada-Tatiana

Ficatul şi alcoolul : [monografie] / Vlada-Tatiana Dumbrava, Elina Berliba, Iuli- ana Lupaşco. – Ch. : "Primex Com" SRL, 2008. – 298 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 262-298 (550 tit.). – 200 ex. ISBN 978-9975-9926-6-4

[2008-949]

- - 1. Boli ale ficatului.

616.36+613.81

616.8 Neuropatologie. Neurologie

1001. Ilciuc, Ion

Epilepsia copilului mic : [monografie] / Ion Ilciuc, Valeria Diaconu, Cornelia Călcâi ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n.,

2008 (Tipogr. "Prospectprint" SRL). – 248 p. : fig. ; 20 cm.

36

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 236-247 (157 tit.). – 345 ex. ISBN 978-9975-9608-5-4

[2008-975]

- - 1. Epilepsie – Copii. 2. Boli – Epilepsie – Copii.

616.853-053.2

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL

620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale ener- getice. Economie energetică

1002. Capitole speciale de Rezistenţa materialelor : [pentru uzul studenţilor]

/ Mircea Modiga, Alina Dimache, Andrei Murineanu, Gabriel Jiga ; ref. şt. : Gheorghe Pintilie, Dumitru Dragomir, Leonard Domnişoru. – Ch. : Ed. "Tehnica Info", 2007 (Tipogr. Galaţi). – 24 cm. – ISBN 978-9975-63-060-3. Vol. 2 – Plăci curbe. – 2007. – 160 p.: fig., fig. color, tab. – Bibliogr.: p. 155-

158 (79 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Autorităţii Naţ. pentru Cercet. Şt. din Româ-

nia. – 100 ex. – ISBN 978-9975-63-062-7. – [2008-900] - - 1. Rezistenţa materialelor.

620.17(075.8)

1003. Dimache, Alina

Capitole speciale de Rezistenţa materialelor : [pentru uzul studenţilor] / Alina Dimache, Mircea Modiga ; coord. : Dimache Alina ; ref. şt. : Garabet Kümbetlian, Leonard Domnişoru. – Ch. : Ed. "Tehnica Info", 2007 (Tipogr. Galaţi). – 24 cm. – ISBN

978-9975-63-060-3.

Vol. 1 – Plăci plane. – 2007. – 356 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 353-356 (79 tit.) şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Autorităţii Naţ. pentru Cercet. Şt. din România. – 100 ex. – ISBN 978-9975-63-061-0. – [2008-899] - - 1. Rezistenţa materialelor.

620.17(075.8)

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie meca- nică 621.3 Electrotehnică

1004. Волновые явления в неоднородных линиях : [монография] / В. К.

Римский, В. П. Берзан, В. И. Пацюк [и др.] ; АН Молдовы, Ин-т энергетики. – К. :

[Тип. АН Молдовы], 2008. – 21 cm. – ISBN 978-9975-62-075-8.

Т. 4 : Параметрические цепи. – 2008. – 552 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 542-

546 (53 tit.). – 200 ex. – ISBN 978-9975-62-227-1 (în cop. tare). – [2008-1035]

- - 1. Transportul curentului electric (rusă).

37

621.3.05

Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

622 Industrie minieră 622.1/.2 Topografie minieră şi ridicare de hărţi. Exploatarea zăcămintelor minerale

1005. Goldan, Tudor

Tehnici şi tehnologii miniere : [pentru uzul studenţilor] / Tudor Goldan, Vasile Grama, Valeriu Cucoş ; red. resp. : Goldan Tudor ; Univ. Petroşani, România, Univ.

Tehn. din Moldova. – Ch. : Tehnica-Info, 2007 (Tipogr. or. Iaşi). – 303 p. : fig., tab. ; 24

cm.

Bibliogr.: p. 297-303 (89 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-63-051-1

[2008-923]

- - 1. Tehnologii miniere.

621.3 Electrotehnică

622.2(075.8)

Telecommunications, Electronics and Informatics. – Vezi Nr 1016-17

629 Tehnica mijloacelor de transport 629.3 Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren

1006. Pintilie, Gheorghe

Ingineria transportului uzinal : [pentru uzul studenţilor] / Gheorghe Pintilie, Au- relian Albuţ ; ref. şt. : Mircea Modiga, Valentin Zichil. – Ch. : Tehnica Info, 2007 [(Tipărit în. Bacău)]. – 161 p. : fig., tab. ; 29 cm. Bibliogr.: p. 159-161 (70 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-63-023-8

[2008-898]

- - 1. Transport industrial – Inginerie.

629.364.2(075.8)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI

AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură

1007. Galupa, Dumitru

Practicile agroforestiere în Moldova şi schimbarea climei = Agroforestry Practices in Moldova and Climate Change / Dumitru Galupa, Ion Talmaci, Liliana Şpiţoc ; trad. în lb. engl. : Liliana Şpiţoc ; Agenţia pentru Silvicultura "Moldsilva", The World Bank, Inst. de Cercet. şi Amenajări Silvice. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 95 p. : fot. color, tab. ; 27 cm. Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Text paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 94-95 (47 tit.). – 300 ex.

38

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-67-438-6 (în cop. tare)

[2008-936]

- - 1. Silvicultură – Republica Moldova. 2. Schimbarea climei – Republica Mol-

dova.

[630+551.583(478)]=135.1=111

631/638 Agricultură 631.3 Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole

1008. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru agricultură : [culeg. de lucrări şt.]

/ Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Tehn. Agricolă "Mecagro"; red.-şef : Ion

Hăbăşescu. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 326 p. : fig., tab. ; 22 cm. Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 500 ex. ISBN 978-9975-78-521-1 (în cop. tare)

[2008-1049]

- - 1. Maşini agricole. 2. Tehnologii agricole.

631.5 Lucrări agricole

1009. Starodub, Victor

631.3(082)=135.1=161.1

Fitotehnie : [pentru uzul studenţilor] / Victor Starodub, Nicolae Gheorghiev ; concepţie graf. : Andrei Gamarţ ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : Museum, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 543 p. : tab. ; 25 cm. Bibliogr.: p. 542-543 (48 tit.). – 1000 ex. ISBN 978-9975-906-30-2 (în cop. tare)

[2008-1005]

- - 1. Fitotehnie.

631.5:633/635(075.8)

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plante- lor

1010. Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali şi a bolilor plantelor

agricole pentru luna

гноз распространения главнейших вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в мае 2008 года и рекомендации по борьбе с ними с сорняками / Min. Agriculturii şi Ind. Alimentare al Rep. Moldova, Inspectoratul de Stat Rep. pentru Protec- ţia Plantelor. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 20 cm. mai 2008. – 2008. – 86, [1] p. : tab., [11] p.: il. color. – Text paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – [2008-897] - - 1. Boli – Plante agricole – Combatere. 2. Plante agricole – Boli – Combate-

re.

632.914(478)(083.13)=135.1=161.1

şi recomandări de combatere a lor şi a buruienilor = Про-

anul

39

Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

634 Horticultură în general 634.8 Viticultură

1011. Топалэ, Штефан

Кариология, полиплоидия и отдаленная гибридизация винограда: (сис- тематика и цитогенетика винограда) : [монография] / Штефан Топалэ ; АН Респ. Молдова, Ботан. Сад (Ин-т) АНМ, Нац. Ин-т Виноградарства и Виноделия. – К. : Б.

и., 2008 (Combinatul Poligr.). – 507 p. : fig., tab. ; 24 cm. Text parţial: lb. rom., engl., fr. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 486-507 (467 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-901-80-2 (în cop. tare)

[2008-1046]

- - 1. Viţă de vie – Citologie – Citogenetică (rusă).

634.8.09:575/576

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI

1012. Educaţia tehnologică : manual pentru cl. a 9-a / Ion Şaragov, Ana

Tverdohleb, Elena Grosu [et al.] ; comisia de evaluare : Teodora Hubenco, Anatolie

Ignat, Silvia Macarov ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2008 (Combinatul Poligr.). – 90, [2] p. : fig., fig. color ; 26 cm.

50000 ex.

ISBN 978-9975-903-91-2

[2008-913]

- - 1. Educaţie tehnologică.

1013. Grosu, Elena

64(075.3)

Educaţia tehnologică : manual pentru cl. a 4-a / Elena Grosu, Rodica Croitoru, Lucia Ciobanu ; comisia de evaluare : Angela Cara, Maria Avram, Nina Baranceanu ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Ed. "Epigraf" SRL, [2008] (Combi- natul Poligr.). – 87, [1] p. : fig. color ; 26 cm.

40000 ex.

ISBN 978-9975-903-87-5

[2008-942]

- - 1. Educaţie tehnologică.

64(075.2)

641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese

1014. Виноградский, О. С.

Погурманим с Олешкой : [кулинар. рецепты] / О. С. Виноградский. – Изд. 1-е. – К. : Б. и., 2007 (Tipogr. "Primex-Com" SRL). – 49 p. : fig. ; 20 cm.

30 ex.

40

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-9926-5-7

[2008-1104]

- - 1. Mâncăruri – Reţete (rusă).

641.5(083.12)

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)

1015. "Telecommunications, Electronics and Informatics ", intern. conf.

(2 ; 2008 ; Chişinău). Proceeding of the 2 th International Conference "Telecomunica- tions, Electronics and Informatics" = "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică" = "Те- лекоммуникации, электроника и информатика", Chişinău, Moldova, May 15-18, 2008

/ intern. advisory committee : Ion Bostan, Gheorghe Duca, Hans Hartnagel [et al.]. – Ch. : UTM, 2008. – 29 cm. – ISBN 978-9975-45-082-9. Vol. 1. – 2008. – 520 p.: fig., tab. – Antetit.: Techn. Univ. of. Moldova, Acad. of

Sciences of Moldova, Education and Youth Min. of Rep. of Moldova [et al.]. – Tit. pe cop.: lb. engl. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 175 ex. – ISBN 978-9975-45-083-6. – [2008-953]

- - 1. Telecomunicaţii. 2. Electronică. 3. Informatică.

654+621.38+004(082)=135.1=111=161.1

1016. Vol. 2. – 2008. – 462 p.: fig., tab. – Antetit.: Techn. Univ. of. Moldova,

Acad. of Sciences of Moldova, Education and Youth Min. of Rep. of Moldova [et al.]. – Tit. pe cop.: lb. engl. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 175 ex. – ISBN 978-9975-45-083-6 (eronat). – [2008-954] - - 1. Telecomunicaţii. 2. Electronică. 3. Informatică.

654+621.38+004(082)=135.1=111=161.1

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei 656.6 Transport pe apă, transport naval

1017. Правила эксплуатации маломерных судов. Безопасность судово-

ждения : [учеб. пособие] / Гос. инспекция по маломерным судам Респ. Молдова ; под общ. ред. Сокол Г. А. – Ch. : Изд.-полигр. предпр. "Парагон", 2007. – 139 p. :

fig., tab. ; [44] p. fig. color ; 20 cm. 100 ex. ISBN 978-9975-916-28-8

[2008-1098]

- - 1. Transport pe apă – Manevre (rusă).

41

656.62.052(075)

Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

657 Contabilitate

1018. Ghidul Contabilului : Evidenţa contabilă de îndreptare şi practică. –

[Ed. a 4-a, compl. şi modif.]. – Ch. : "Vivar-Editor" SRL, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centra- lă"). – 535 p. : tab. ; 30 cm. ISBN 978-9975-9623-9-1 (în cop. tare)

[2008-968]

- - 1. Contabilitate practică.

657.01(036)

1019. Normalizarea informaţiei contabile în România / Elena Hlaciuc, Dorel

Mateş, Rusalim Petriş [et al.]. – Ch. : Cartier, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 106, [1] p. : tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional"). Bibliogr.: p. 105-107 şi în notele de subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-79-482-4

[2008-1010]

- - 1. Contabilitate – Sistemul românesc.

657(498)

1020. Raportarea financiară a contractelor de asigurare şi reasigurare con-

form IFRS4. Abordări şi aplicaţii în informatică / Dorel Mateş, Elena Hlaciuc, Dumitru

Matiş [et al.]. – Ch. : Cartier, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 183 p. : fig., tab. ; 25 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional"). Bibliogr.: p. 136-139 (72 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-79-481-7

[2008-1007]

- - 1. Contabilitate – Raportare financiară.

657.1

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul

1021. Ghid mass-media din Republica Moldova … / coord. proiect : Natalia

Angheli-Zaicenco, Diana Valuţa ; pref. : Artur Corghencea, Nadine Gogu ; trad. şi verifi-

carea datelor : Iuliana Frecăuţan, Elena Vavrin ; des. : Angela Ivanesi ; Centrul Inde- pendent de Jurnalism. – Ed. a 3-a, rev. – Ch. : Centrul Independent de Jurnalism, 2008 (Tipogr. "Imprint Service" SRL). – 20 cm.

… 2008. – 2008. – 412 p. – Text paral.: lb. rom., engl., parţial lb. rusă. – Bibliogr. în notele de subsol. – Ind. alf.: p. 405-412. – Apare cu sprijinul financ. al Amba- sadei SUA la Chişinău (Progr. de granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democrati- ce) şi al Misiunii OSCE în Moldova. – 200 ex. – ISBN 978-9975-9899-9-5 (eronat). –

[2008-1037]

- - 1. Mass-media – Republica Moldova.

42

659.3:070(478)(036)=135.1=111=161.1

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea ge- nerală 687.5 Industrii de îngrijirea toaletei şi de frumuseţe. Industrie cosmetică

1022. Manichiuristă. Pedichiuristă : Suport didactic / Gheorghe Rudic,

Liubovi Bulah, Lidia Spinei [et al.] ; experţi : I. Ciumac, T. Mardari, V. Mocanu. – Ch. :

Prut Internaţional, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 144 p. : fig., tab. ; 20 cm. – (Pro-

fesia).

Apare cu sprijinul financ. al Fondation Liechtenstein development service ISBN 978-9975-69-907-5

[2008-986]

- - 1. Manichiură. 2. Pedichiură.

687.54(075)

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT

72 ARHITECTURĂ

1023. Saganova, Nelea

Moldova : Locuri şi monumente sacre ştiute şi mai puţin ştiute = Moldova :

Sacred places and monuments well-known and less-known = Молдова : Святые места и памятники известные и малоизвестные : Dedicată celei de-a 165-a aniversări a

sfinţirii Catedralei Romano-Catolice din Chişinău / aut.-alcăt. : Nelea Saganova ; trad. în lb. rom. : Ecaterina Maximenco ; trad. în lb. engl. : Elena Ajder ; consultanţi : Benone Farcaş, Oliver Vrănescu, Peter Coates ; fot. : Anna Comarniţcaia, Steffen Deimer, Igor Vzorov [et al.] ; Episcopia Romano-Catolică de Chişinău. – Ch. : "Ştrih" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 144 p. : fot. color ; 30 cm. Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 1000 ex. ISBN 978-9975-923-50-7 (în cop. tare)

[2008-1076]

- - 1. Monumente sacre – Republica Moldova – Albume.

726(478)(084.12)

78 MUZICĂ

1024. Anuar ştiinţific : muzică, teatru, arte plastice / Acad. de Muzică, Teatru

şi Arte Plastice ; col. red. : Victoria Melnic (red. şef.), Vladimir Axionov, Angela Rojnoveanu [et al.]. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2007. – 232 p. : fig., tab. ; 20 cm. – ISSN 1857-1581.

Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex. ISBN 978-9975-52-019-5

[2008-1015]

43

Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

- - 1. Muzică – Învăţământ superior. 2. Teatru – Învăţământ superior. 3. Arte plastice – Învăţământ superior.

[78+792+73]:378(082)=135.1=161.1

1025. Ciobanu-Suhomlin, Irina

Tezaurul muzical de tradiţie bizantină din Republica Moldova / Irina Ciobanu- Suhomlin ; red. şt. : Margareta Cervoneac ; cop. : Ia. Oliinâk ; Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din Moldova, Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. – Ch. : Cartea Mol-

dovei, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 335, [1] p. : n. muz., il., tab., [32] p. : facs. ;

20 cm.

Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 208-219 (142 tit.). – Ind. de nume: p. 233- 243. – 1000 ex. ISBN 978-9975-60-153-5

[2008-1078]

- - 1. Muzică – Republica Moldova – Istorie.

78(478)(091)

1026. Gagim, Ion

Ştiinţa şi arta educaţiei muzicale / Ion Gagim. – Ed. a 3-a. – Ch. : Arc, 2007

(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 221, [1] p. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 211-217 (117 tit.) şi în notele de subsol ISBN 978-9975-61-423-8

[2008-966]

- - 1. Arta educaţiei muzicale.

1027. Sabajuc, Victor

78.01

Nouă azi ne-a răsărit : Colinde de Crăciun / Victor Sabajuc ; notografie :

Serghei Bersan. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2007. – 145 p. : n. muz., il. ; 29 cm. Apare cu sprijinul dirijorului coralei bisericeşti "Sfântul Nicolae" din Braşov, Constantin Bădărău şi SRL "Marsharcon", dir. Boris Marcoci. – 500 ex. Bibliogr.: p. 143 (7 tit.) ISBN 978-9975-52-018-8 ISMN M-3480-0034-3

[2008-1014]

- - 1. Colinde.

783.65:398.332.4

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT 791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice

1028. Festivalul internaţional de film documentar Cronograf, ed. a 7-a, 15-

19 mai, 2008, Cinematograful "Odeon" : Catalog / coord. : Leontina Vatamanu, Victoria

44

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Coroban, Violeta Gorgos [et al.] ; col. red. : Leontina Vatamanu, Victoria Coroban. – [Ch. : S. n., 2008]. – 36, [1] p. : imagini ; 20 cm. Text paral.: lb. rom., engl. – Index: p. 36. – F. f. de tit.

[2008-943]

- - 1. Festivaluri de film.

791.43.079

792 Teatru. Artă scenică

1029. Bitei [Bienala Teatrului "Eugene Ionesco"] : Festivalul intern. al artelor

scenice : ed. a 8-a, 24 mai – 1 iun. 2008, Chişinău, Moldova : [mesaje], progr. festivalu- lui / Min. Culturii şi Turismului al Rep. Moldova, Primăria mun. Chişinău, UNITEM ; com.

org. : Petru Vutcărău, Andrei Locoman, Zina Plămădeală [et al.]. – Ch. : S. n., 2008. – [43] p. : fot. color ; 23 cm. – (Intersecţii). Text paral.: lb. rom., engl. – F. f. de tit.

[2008-958]

- - 1. Festivalul internaţional al artelor scenice, 2008.

792.79

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică

1030. Rizescu, Constantin

Handbal – Pregătirea tehnică a începătorilor : [pentru uzul studenţilor] / Con- stantin Rizescu. – Ch. : "Valinex" SA, 2008. – 111 p. : fig., graf., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 86-110. – 60 ex. ISBN 978-9975-68-083-7

[2008-992]

- - 1. Handbal.

796.322(075)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE

1031. Gavrilov, Anatol

Criterii de ştiinţificitate a terminologiei literare / Anatol Gavrilov ; Acad. de Şti- inţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Ch. : "Elan Poligraf" SRL, 2007. – 21 cm.

[Partea] 1-a : Principiul obiectivităţii. O mutaţie paradigmatică de la raportul subiect/obiect la raportul subiect/subiect : Eseu de epistemologie literară. – 2007. – 247 p. – Indice CZU trecut eronat pe carte. – Bibliogr.: p. 232-247. – 100 ex. – ISBN 978- 9975-66-004-4 (eronat). – [2008-917]

- - 1. Hermeneutică.

801.73

1032. "La francopolyphonie : les valeurs de la francophonie", colloque

intern. (2008 ; Chişinău). La franco polyphonie : les valeurs de la francophonie = Fran-

45

Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

copolifonia : valorile francofoniei : Colloque intern., 21-22 mars 2008 / coord. scientifiques : Elena Prus, Ana Guţu ; col. réd. : Jean-Claude Gemar, Philippe Hamon, Mihai Cimpoi [et al.]. – Ch. : ULIM, 2008 (Tipogr. "Foxtrot" SRL). – 335 p. ; 24 cm.

Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. de Cercet. Filologice şi Intercul- turale. – Texte: lb. rom., engl, fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul financ. al Univ. Libere Intern. din Moldova (ULIM), Guvernului Canadei, Alianţei Fr. din Rep. Moldova [et al.]. – 100 ex. ISBN 978-9975-920-61-2

[2008-930]

- - 1. Francofonie.

811 Limbi individuale 811.111 Limba engleză

1033. Burbulea, Ion

80/81:008(082)=00

English = Limba engleză : Pentru studenţii fac. de medicină veterinară : Codul Nr. 641.1 (2601) / Ion Burbulea ; Moldova State Agrarian Univ., Chair of Modern Languages. – Ch. : Centrul ed. al UASM, 2008. – 372 p. : tab. ; 20 cm. Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – 100 ex.

ISBN 978-9975-946-81-0

[2008-1024]

- - 1. Limba engleză – Medicină veterinară.

1034. Gogu, Tamara

811.111.619(075.8)

English lexicology in practice : [pentru uzul studenţilor] / Tamara Gogu ;

scientific ed. : Elena Crestianicov ; "Ion Creangă" State Pedagogical Univ. of Chisinau. – Ch. : "Garomond-Studio" SRL, 2008. – 76 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 74-75 (22 tit.). – 28 ex. ISBN 978-9975-9962-0-4

[2008-946]

- - 1. Limba engleză – Gramatică.

811.111'366(075)

1035. Magic English : Pupil's book : 3-rd form / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin,

Ludmila Foca [et al.] ; comisia de evaluare : Tamara Matei, Natalia Şevciuc, Vasilisa

Jalbă. – Ch. : Arc, 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 119, [1] p. : il. color ; 26 cm. 8000 ex. ISBN 978-9975-61-471-9

[2008-1081]

- - 1. Limba engleză.

46

811.111(075.2)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1036. Magic English : Pupil's book : 4-th form / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin,

Ludmila Foca [et al.] ; comisia de evaluare : Tamara Matei, Natalia Şevciuc, Vasilisa

Jalbă. – Ch. : Arc, 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 123, [1] p. : il. color ; 26 cm.

8000 ex.

ISBN 978-9975-61-473-3

[2008-1082]

- - 1. Limba engleză.

811.111(075.2)

1037. Magic English : Pupil's book. Second form : 2 / Iulia Ignatiuc, Lara

Aladin, Ludmila Foca [et al.] ; comisia de evaluare : Tamara Matei, Natalia Şevciuc, Vasilisa Jalbă. – Ch. : Arc, 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 119 p. : fig. color ; 26 cm.

8000 ex.

ISBN 978-9975-61-469-6

[2008-928]

- - 1. Limba engleză.

1038. Susarencu, Elvira

811.111(075.2)

Business communication in English : [pentru uzul studenţilor] / Elvira Susarencu, Elena Bocan ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : UASM, 2008. – 399 p. : tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 399 (14 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-64-113-5

[2008-906]

- - 1. Limba engleză – Comunicarea în afaceri.

811.112.2 Limba germană

1039. Corcevschi, Svetlana

811.11:334.12(075.8)

Phraseologische Redewendungen : Elab. metodică / Svetlana Corcevschi, Nadejda Colosov ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matematică şi Informatică, Cate- dra Lb. Moderne Aplicate. – Ch. : CEP USM, 2008. – 92, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm. Text parţial: lb. rom., germ., rusă. – Bibliogr.: p. 92 (8 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-70-573-8

[2008-1096]

- - 1. Limba germană – Frazeologie

811.133.1 Limba franceză

1040. Buduşan, Valeria

811.112.2'373.7(076.5)

Dicţionar francez-român, român-francez / Valeria Buduşan, Clara Esztergár ; coord. : Gheorghe Haş. – Ed. rev. şi compl. : (cu un mini-ghid de conversaţie). – Ch. :

47

Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 611 p. : tab. ; 20 cm. – (Colecţia "Dicţiona- re şcolare").

5000 ex.

ISBN 978-9975-67-501-7 (broşat)

[2008-935]

- - 1. Limba franceză – Dicţionare. 2. Limba română – Dicţionare. 3. Dicţionar francez-român, român-francez.

811.133.1'374.822=135.1+811.135.1'374.822=133.1

1041. Buduşan, Valeria

Dicţionar francez-român, român-francez / Valeria Buduşan, Clara Esztergár ;

coord. : Gheorghe Haş. – Ed. rev. şi compl. : (cu un mini-ghid de conversaţie). – Ch. :

Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 611 p. : tab. ; 20 cm. – (Colecţia "Dicţiona- re şcolare").

5000 ex.

ISBN 978-9975-67-474-4 (în cop. tare)

[2008-941]

- - 1. Limba franceză – Dicţionare. 2. Limba română – Dicţionare. 3. Dicţionar francez-român, român-francez.

811.133.1'374.822=135.1+811.135.1'374.822=133.1

1042. Zgardan, Nina

Manuel de français : cours de mise à niveau / Nina Zgardan. – Ch. : Arc,

2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 210 p. : tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 210 ISBN 978-9975-61-481-8

[2008-1073]

- - 1. Limba franceză.

811.135.1 Limba română

1043. Botnariuc, Vasile

811.133.1(075.8)

Studiu asupra îmbinărilor de cuvinte în limba română : Monografie / Vasile

Botnarciuc ; red. coord. : Ion Eţcu ; MOLDCOOP, Univ. Coop.-Comerc. din Moldova, Catedra Lb. Moderne şi Comunic. – Ch. : CEP USM, 2008. – 339 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 300-329 şi în notele de subsol. – 50 ex. ISBN 978-9975-70-550-9

[2008-1095]

- - 1. Limba română – Îmbinări de cuvinte.

1044. Cartaleanu, Tatiana

48

811.135.1'367.4

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Limba şi literatura română : Manual pentru cl. a 8-a / Tatiana Cartaleanu, Mir- cea Ciobanu, Olga Cosovan ; comisia de evaluare : Aurelia Hanganu, Emilia Tiron, Raisa Uşurelu ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 191, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm. 50000 ex. ISBN 978-9975-67-346-4

[2008-929]

- - 1. Limba română. 2. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.

811.135.1+821.135.1.09(075.3)

1045. Comşulea, Elena

Dicţionar explicativ al limbii române de azi / Elena Comşulea, Valentina Şer- ban, Sabina Teiuş. – Ch. : "Litera AVN" SRL ; Bucureşti : Litera Internaţional, 2007 (Combinatul Poligr.). – 1087 p. ; 14 x 18 cm. ISBN 978-9975-904-64-3 (în cop. tare)

[2008-947]

- - 1. Limba română – Dicţionare explicative. 2. Dicţionare explicative – Limba

română.

1046. Marin, Vitalie

811.135.1

'

374.3

Stilistica verbului românesc / Vitalie Marin. – Ch. : Tehnica Info, 2006 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 118, [1] p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 115-118. – 500 ex. ISBN 978-9975-63-286-7 (în cop. tare)

[2008-902]

- - 1. Limba română – Stilistică.

1047. Papuc, Eugenia

811.135.1'38(075.8)

Ghid de conversaţie român-englez-rus / Eugenia Papuc, Cezaria Vasilache ; cop. : Veronica Mariţ. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 191, [1] p. ; 13 x 17 cm. 3000 ex. ISBN 978-9975-903-69-1

[2008-1064]

- - 1. Limba română – Ghid de conversaţie. 2. Ghid de conversaţie român-

englez-rus.

811.163.2 Limba bulgară

1048. Демирева, Кирилка

49

811.135.1-25=111=161.1

Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

Български език : за 3 клас / Кирилка Демирева, Надежда Кара, Надежда Вълчева ; comisia de experţi : N. A. Dimitrova, E. G. Derivolkova, G. N. Paskova ; il. :

Anatol Tomoianu ; М-во на образованието и младежта. – Изд. 3, прераб. – К. : Carti-

er, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 175, [1] p. : il. color ; 29 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).

930 ex.

ISBN 978-9975-79-483-1

[2008-1008]

- - 1. Limba bulgară.

1049. Демирева, Кирилка

811.163.2(075.2)

Български език : за 4 клас / Кирилка Демирева, Надежда Кара, Надежда

Вълчева ; comisia de experţi : N. A. Dimitrova, E. G. Derivolkova, G. N. Paskova ; il. :

Anatol Tomoianu ; М-во на образованието и младежта. – Изд. 3, прераб. – К. : Carti- er, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 175, [1] p. : il. color ; 29 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).

930 ex.

ISBN 978-9975-79-484-8

[2008-1009]

- - 1. Limba bulgară.

811.163.2(075.2)

82 LITERATURĂ

82/821 Literatură artistică 821 Literatura limbilor individuale

1050. Înţelepciunea în aforisme, maxime şi cugetări / ed. : Marcela

Romanciuc, Ion Istrate ; cop. : Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Re- clama" SA). – 207, [1] p. ; 12 x 18 cm.

Bibliogr.: p. 207 (14 tit.). – 500 ex. ISBN 978-9975-938-80-8

[2008-889]

- - 1. Aforisme. 2. Maxime. 3. Cugetări.

821.135.1 Literatură română

1051. Brumaru, Emil

821(100)-84

Fluturii din pandişpan : [versuri] / Emil Brumaru ; cop., concepţie graf. : Andrei Ichim. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 143 p. ; 20 cm. – (Col. "Anto- logia unui autor").

1000 ex.

50

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-67-447-8

[2008-996]

- - 1. Literatură română – Poezie.

821.135.1-1 Brumaru

1052. Foarţă, Şerban

Capodopere incomplete : [versuri] / Şerban Foarţă ; cop., concepţia graf. :

Andrei Ichim. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 147 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Antologia unui autor"). 1000 ex. ISBN 978-9975-67-444-7

[2008-995]

- - 1. Literatură română – Poezie.

821.135.1-1 Foarţă 821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

1053. Ciobanu, Nicolae

Supusul satanei : Roman / Nicolae Cioban ; cop. : Alexandru Bostan. – Ch. :

"Grafema Libris" SRL, 2008. – 21 cm. – ISBN 978-9975-52-022-5.

Vol. 1. – 2008. – 219 p. – 400 ex. – ISBN 978-9975-52-023-2. – [2008-1018]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.

1054. Filip, Iulian

821.135.1(478)-31 Ciobanu

Fir întins : [roman, povestiri] / Iulian Filip ; cop. : Sergiu Stanciu. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 235, [4] p. ; 21 cm. – (Scriitori con- temporani).

2000 ex.

ISBN 978-9975-69-927-3 (în cop. tare)

[2008-984]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova.

1055. Gavriliuc, Adrian

821.135.1(478)-3 Filip

Îngeri strangulaţi : [versuri] / Adrian Gavriliuc ; cop. : Iulia Şcobari-Grădinar. – Ch. : Prut Internaţional, 2006 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 45, [2] p. ; 20 cm. – (La steaua).

1000 ex.

ISBN 978-9975-69-865-8

[2008-982]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

1056. Grigoriev, Boris

51

821.135.1(478)-1 Gavriliuc

Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

Cu patimă şi dor : [versuri] / Boris Grigoriev ; cop. : Iaroslav Oliinîc. – Ch. :

Lumina, 2008 (Combinatul Poligr.). – 143 p. ; 20 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-65-080-9

[2008-914]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

821.135.1(478)-1 Grigoriev

1057. Icoane Basarabene : Proză scurtă din anii 1918-1940 / Acad. de Ştiin-

ţe a Moldovei, Inst. de Filologie ; ed. îngrijită, st. introd., schiţe biobibliogr. şi tab. izvoa- relor de sel. a textelor de Sava Pânzaru. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Elan Poligraf"

SRL). – 420 p. : fig. ; 21 cm. Izvoare de sel. a textelor: p. 416-420 (48 tit.). – 150 ex. ISBN 978-9975-66-037-2

[2008-910]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova.

1058. Matcovschi, Dumitru

821.135.1(478)-3(082)

Neamul Cain : [versuri] / Dumitru Matcovschi ; cop., concepţie graf. : Vitalie Iachim. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 313, [6] p. ; 22 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-67-442-3

[2008-932]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

1059. Maximilian-Filip, Daniela

821.135.1(478)-1 Matcovschi

Drumul spre Green : Pentru pierderea de timp a adolescenţilor : [povestiri] / Daniela Maximilian-Filip. – Ch. : UASM, 2008. – 156 p. ; 20 cm.

100 ex.

ISBN 978-9975-946-76-6

[2008-905]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Povestiri.

821.135.1(478)-3 Maximilian-Filip

1060. Moscovciuc, Anton

Frunze galbene, târzii : versuri / Anton Moscovciuc. – Ch. : ["Inversia-Dub" ÎI],

2008. – 211, [5] p. ; 20 cm.

400 ex.

ISBN 978-9975-9945-9-0

[2008-926]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

821.135.1(478)-1 Moscovciuc

52

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1061. Pitlik-Zacon, Alexandra

Dragi Părinţi, mai zăboviţi… : versuri / Alexandra Pitlik-Zacon ; il. : Ana Manole ; cop. : Nicolae Sârbu. – Ch. : "Reclama" SA, 2008. – 39, [1] p. : il. ; 11 x 20 cm.

500 ex. ISBN 978-9975-937-79-5

[2008-890]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

1062. Popa, Petre

821.135.1(478)-1 Pitlik-Zacon

Aici Undeva : Versuri / Petre Popa ; pref. : T. Palladi. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 143 p. : il., n. muz. ; 20 cm.

În regia aut. – 1000 ex. ISBN 978-9975-72-034-2

[2008-892]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

1063. Procopciuc, Vasile

821.135.1(478)-1 Popa

Un vlăstar de viţă-aleasă : [versuri] / Vasile Procopciuc. – Ch. : "Simbol-NP"

SRL, 2007. – 125 p. ; 21 cm.

100 ex.

ISBN 978-9975-9898-2-4

[2008-882]

1064. Schiţco, Boris

821.135.1(478)-1 Procopciuc

Cantoniera : [versuri] / Boris Schiţco ; des. : Romeo Schiţco. – Ch. : "Grafema

Libris" RSL, 2008. – 103 p. : des. ; 20 cm.

500 ex.

ISBN 978-9975-52-021-8

[2008-1017]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

1065. Друцэ, Ион

821.135.1(478)-1 Schiţco

Мария Кантемир, последняя любовь Петра Великого : истор. эпопея в одиннадцати картинах с эпилогом / Ион Друцэ ; обл. : Раду Модыркэ ; фот. : Илие

Греку. – Ch. : Universul, 2008. – 95, [1] p. : fot. color ; 29 cm. 2000 ex. ISBN 978-9975-9975-944-63-2 (în cop. tare)

[2008-974]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Piese (rusă).

53

821.135.1(478)-2 Друцэ

Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova

1066. Серебряный, Леонид

Складенки : писаны в 1955-2005 гг. : [стихи] / Леонид Серебряный. – К. :

Изд.-полигр. Предпр. "Парагон", 2008. – 125 p. ; 20 cm. 40 ex.

ISBN 978-9975-916-29-5

[2008-1099]

- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).

821.161.1(478)-1 Серебряный

1067. Слетова, Л. А.

Полигон : Философская сказка / Л. А. Слетова. – Тирасполь : Б. и., 2008

(Tipogr. "Tipar"). – 94, [1] p. : il. ; 21 cm. 500 ex. ISBN 978-9975-914-05-5

[2008-908]

- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova (rusă).

821.161.1(478)-3 Слетова

1068. Толстый журнал : рассказы / под ред. Олега Краснова ; граф. :

Борис Брынзей. – Ch. : "Metrompaş" SRL, 2008. – 172, [2] p. : fot. ; 17 cm. 2000 ex. ISBN 978-9975-9793-9-9

[2008-1030]

- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Povestiri (rusă).

[821.161.1(478)+821.135.1(478)-3](082)

82/821-93 Literatură artistică pentru copii 821-93 Literatură pentru copii 821.133.1-93 Literatură franceză

1069. Dozo, Galia Lami

Victor la fermă : [povestioară pentru copii] / Galia Lami Dozo ; [trad. din fr. :

Gheorghe Chiriţă] ; il. : Jan Ivens. – [Ch.] : Arc ; [Braşov] : Casteea, [2008] [(Tipărit în

China)]. – [16] p. : il. color ; 20 x 27 cm. Tit. orig.: Victor a la ferm. – F. f. de tit. – 2000 ex. ISBN 978-9975-61-429-0 (Arc). – ISBN 978-973-88637-0-5 (Casteea) (carto-

nată)

[2008-1084]

- - 1. Literatură franceză pentru copii.

1070. Dozo, Galia Lami

54

821.133.1(493)-93 Dozo

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Victor în junglă : [povestioară pentru copii] / Galia Lami Dozo ; [trad. din fr. :

Gheorghe Chiriţă] ; il. : Jan Ivens. – [Ch.] : Arc ; [Braşov] : Casteea, [2008] [(Tipărit în China)]. – [16] p. : il. color ; 20 x 27 cm. Tit. orig.: Victor dans la jungle. – F. f. de tit. – 2000 ex. ISBN 978-9975-61-432-0 (Arc). – ISBN 978-973-88637-3-6 (Casteea) (carto-

nată)

[2008-1087]

- - 1. Literatură franceză pentru copii.

821.133.1(493)-93 Dozo

1071. Dozo, Galia Lami

Victor în pădure : [povestioară pentru copii] / Galia Lami Dozo ; [trad. din fr. :

Gheorghe Chiriţă] ; il. : Jan Ivens. – [Ch.] : Arc ; [Braşov] : Casteea, [2008] [(Tipărit în China)]. – [16] p. : il. color ; 20 x 27 cm. Tit. orig.: Victor dans la foret. – F. f. de tit. – 2000 ex. ISBN 978-9975-61-430-6 (Arc). – ISBN 978-973-88637-1-2 (Casteea) (carto-

nată)

[2008-1085]

- - 1. Literatură franceză pentru copii.

1072. Dozo, Galia Lami

821.133.1(493)-93 Dozo

Victor în savană : [povestioară pentru copii] / Galia Lami Dozo ; [trad. din fr. :

Gheorghe Chiriţă] ; il. : Jan Ivens. – [Ch.] : Arc ; [Braşov] : Casteea, [2008] [(Tipărit în China)]. – [16] p. : il. color ; 20 x 27 cm. Tit. orig.: Victor dans la savane. – F. f. de tit. – 2000 ex. ISBN 978-9975-61-431-3 (Arc). – ISBN 978-973-88637-2-9 (Casteea) (carto-

nată)

[2008-1086]

- - 1. Literatură franceză pentru copii.

1073. Perrault, Charles

821.133.1(493)-93 Dozo

Motanul încălţat : poveste : [trad. din fr.] / Charles Perrault ; versiune în rom. :

Gheorghe Postolache ; pict.-il. : Simion Coada. – Ch. : Carusel, 2007 (Tipogr. "Sibis

Grafica" SRL). – 5 p. : il. color ; 21 cm. F. f. de tit. – 5000 ex. ISBN 978-9975-104-27-2

[2008-977]

- - 1. Literatură franceză pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.

821.133.1-93 Perrault

821.135.1-93 Literatură română

55

Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

1074. Basme populare româneşti / alcăt. : Grigore Botezatu ; concepţia graf.

a col. şi cop. : Vladimir Zmeev. – Ch. : "Litera AVN" SRL ; Bucureşti : Litera Internaţio- nal, 2008 (Combinatul Poligr.). – 244 p. ; 19 cm. – (Biblioteca şcolarului / col. iniţiată şi coord. de Anatol Vidraşcu şi Dan Vidraşcu ; 294). Ref. ist.-lit.: p. 241-244 ISBN 978-9975-904-82-7 ("Litera AVN" SRL). – ISBN 978-973-675-456-2 (Li- tera Internaţional)

[2008-998]

- - 1. Literatură română pentru copii. 2. Basme populare româneşti.

1075. Creangă, Ion

821.135.1-93+398.21(=135.1)

Amintiri din copilărie ; Poveşti ; Povestiri / Ion Creangă ; concepţia graf. a col. şi cop. : Vladimir Zmeev ; il. de Emil Childescu. – Ed. a 5-a. – Ch. : "Litera AVN" SRL ; Bucureşti : Litera Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 259 p. : il. ; 19 cm. – (Biblio- teca şcolarului / col. iniţiată şi coord. de Anatol Vidraşcu şi Dan Vidraşcu ; 238). Ref. ist.-lit.: p. 255-259 ISBN 978-9975-904-81-0

[2008-997]

- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.

821.135.1-93 Creangă

1076. Poveştile şi legendele bătrânei şi bunei Moldovei : culese (în perioada

aa. 1896-1927) în Ţara de Sud de Alexandru Vasiliu învăţător în Tătăruşi (Suceava) / coord. proiect, red. : Corneliu Năstase ; cop. : Tatiana Catrinescu ; des. : Tatiana Catrinescu, Boris Nesvedov. – Ch. : "Vector V-N" SRL ; Iaşi : Nasticor, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 304 p. : des. ; 25 cm. – (Colecţia : Basme strămoşeşti : regăsiri şi

restituiri). Text reprod. după ed.: Bucureşti : Cultura Naţională, 1927. – 1000 ex. ISBN 978-9975-9789-9-6 (în cop. tare)

[2008-971]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poveşti – Le- gende. 2. Poveşti.

821.135.1-93:398.2

821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova

1077. Calin, Cristina

În oglinda florilor : [versuri pentru copii] / Cristina Calin ; pref. : Vasile Bajan ; cop. : Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Dinamo" SRL). – 29, [2] p. :

des. ; 20 cm. 100 ex. ISBN 978-9975-72-047-2

[2008-921]

56

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.

1078. Midrigan, Natalia

821.135.1(478)-93 Calin

Noi între noi : Fabule / text, des. : Natalia Midrigan ; pref. : Vasile Bajan ; cop. : Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Dinamo" SRL). – 29, [2] p. : des. ; 20 cm.

100 ex. ISBN 978-9975-72-039-7

[2008-920]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Fabule.

1079. Pelin, Gheorghe

821.135.1(478)-93 Midrigan

O vacanţă în munţii Carpaţi : [povestiri pentru copii] / Gheorghe Pelin ; des.,

cop. : Tatiana Varvariuc. – Ch. : "Editerra prim" SRL, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 14, [2] p. : des. color ; 29 cm.

1500 ex.

ISBN 978-9975-9717-9-9

[2008-969]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Povestiri.

821.135.1(478)-93 Pelin

1080. Petrea, George

Visul peştişorului : Legende şi poveşti / George Petrea. – Ch. : Pontos, 2008

(Tipogr. "Reclama" SA). – 40 p. : il. ; 20 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-938-75-4

[2008-888]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Legende – Poveşti. 2. Po-

veşti.

821.135.1(478)-93 Petrea 821.512.165(478)-93 Literatură în limba găgăuză din Republica Moldova

1081. Vasilioglu, Konstantin

Kelebek düünü : (Yaratma toplumu küçüklerä deyni) / Konstantin Vasilioglu. –

Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 208 p. : fot. ; 17 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-67-545-1

[2008-994]

- - 1. Literatură în limba găgăuză din Republica Moldova pentru copii.

821.512.165(478)-93 Vasilioglu

57

Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii 82.09 Critică literară

1082. Galben-Panciuc, Zinaida

Limba română : cl. a 2-a : Carte de lectură / Zinaida Galben-Panciuc, Tatiana Niculcea, Svetlana Galben ; il. : Victoria Ghendov, Ecaterina Hramova, Rodica Mocanu [et al.]. – Ed. a 2-a. – Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 202, [6] p. : il., n. muz. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei). 12000 ex. ISBN 978-9975-79-488-6

[2008-1047]

821.09(075.2)

1083. Ghid de descrieri poetice: 1580 de modele literare, 10 teme, 160 de

noţiuni : [pentru învăţământul primar, gimnazial, liceal] / sel. : Ala Bujor ; il. graf. : Daniel

Racoviţă ; cop. : Veronica Mariţ. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală").

– 175, [1] p. : il. ; 20 cm. 2000 ex. ISBN 978-9975-924-98-6

[2008-1068]

821.09(075)

821.135.1.09 Literatură română

1084. "Bogdan Petriceicu Hasdeu – un secol de nemurire", conf. şt.

(2007 ; Cahul). Bogdan Petriceicu Hasdeu – un secol de nemurire : Materialele conf.

şt., Cahul, 20 noiemb. 2007 / red. şt. : Victor Axenti ; coord. de proiect : Nicolae Dandiş.

– Cahul : S. n., 2008 (Tipogr. "Turnul Vechi" SRL). – 137 p. ; 21 cm. Antetit.: Asoc. pentru Coop. şi Comunic. Democratică "Dialog" din Cahul, Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Inst. Cultural Român. – 100 ex. ISBN 978-9975-9579-8-4

[2008-960]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare. 2. Hasdeu, Bogdan-Petriceicu, 1833-1907, scriitor, istoric român.

821.135.1.09(082)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

908 Monografii ale localităţilor

: Petru

Cazacu, Andrei Mardari, Iurie Foca [et al.]. – Ch. : "Litera AVN" SRL ; Bucureşti : Litera Internaţional, 2008 (Tipogr. "G. Canale & C", România). – 171, [5] p. : fot. color ; 19 x 21

4 limbi

1085. Chişinău

:

Album

în

/

pref. : Nicolae Dabija

;

fot.

cm. – (Oraşele Patriei).

58

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Text paral.: lb. rom., engl., fr., rusă ISBN 978-9975-904-79-7 (în cop. tare)

[2008-948]

- - 1. Chişinău – Albume.

908(478-25)(084.12)

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII

911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie teoretică

1086. Zubenschi, Ecaterina

Geografia fizică a continentelor : Manual pentru cl. a 7-a : Şc. auxiliară / Eca- terina Zubenschi, Mariana Zubenschi ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Univers Pedagogic, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 140 p. : fig., h. color, tab. ; 24 cm.

650 ex.

ISBN 978-9975-48-044-4

[2008-1067]

- - 1. Geografie fizică pentru şcoala auxiliară.

1087. Zubenschi, Ecaterina

911.2(21)(075.3):376

Geografia fizică a continentelor şi a Republicii Moldova : Manual pentru cl. a 8-a : şc. auxiliară / Ecaterina Zubenschi, Mariana Zubenschi ; Min. Educaţiei şi Tineretu-

lui al Rep. Moldova. – Ch. : Univers Pedagogic, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 132 p. : h., fig. color, tab. ; 24 cm.

670 ex.

ISBN 978-9975-48-043-7

[2008-1066]

- - 1. Geografie fizică pentru şcoala auxiliară.

911.2(478)(075.3):376

912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului. Imagini. Sche- me. Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri (ca reprezentare a cunoştinţelor geogra- fice)

1088. Atlas geografic şcolar : Cl. 5-9 / A. Bejan, Gh. Bejenaru, A. Bilîc [et al.]

; red. resp. : Valeriu Botnaru, Ghenadie Sîrodoev ; red. cartografi : Maria Mucilo, Ion Brînză ; red. denum. geogr., text : Anatol Eremia. – Ch. : Iulian, 2007 ("Sibis-Grafica" SRL). – 96, [1] p. : il., h. color ; 30 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – F. f. de tit. ISBN 978-9975-922-08-1 (eronat) 5000 ex. – [2008-978]

59

Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

- - 1. Geografia continentelor şi oceanelor – Atlase. 2. Atlase geografice – Continente şi oceane.

912.43(21+26)

93/94 ISTORIE

930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei

1089. Nicic, Andrei

Interferenţe cultural-cronologice în nord-vestul Pontului Euxin la finele mil. II – începutul mil. I a Chr. / Andrei Nicic ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Muz. Naţ. de Arheo- logie şi Istorie a Moldovei, Univ. de Stat din Moldova [et al.]. – Ch. : "Bons Offices" SRL,

2008. – 282 p. : il. ; 25 cm. – (Biblioteca "Tyragetia" / coord. : Eugen Sava, Aurel Zanoci ; 15).

Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 133-144 şi în notele de subsol. – Ind.: p.

275-282

ISBN 978-9975-80-138-6 (în cop. tare)

[2008-1002]

- - 1. Istoria culturilor.

930.85

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ

1090. Dicţionar de istorie / alcăt. : Alexei Agachi, Igor Caşu, Demir Dragnev

[et al.] ; pict. : Ion Niţă. – Ed. a 2-a, rev. şi adăug. – Ch. : Civitas, 2007 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 416 p. : il. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 415-416. – În red. aut. – Apare cu sprijinul al Dep. pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni. – 1500 ex. ISBN 978-9975-80-137-9

Gratuit. – [2008-1001] - - 1. Dicţionar de istorie. 2. Istorie – Dicţionare. 94(038)

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări 94(478) Istoria Republicii Moldova

1091. Furtună, Alexandru

Hogineşti. File de istorie : [raionul Călăraşi] / Alexandru Furtună. – Ch. : S. n.,

2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 355 p. : fig., tab., [48] p. fot. ; 22 cm. Bibliogr.: p. 203-216 şi în notele de subsol. – Ind. de materie: p. 347-355. – Apare cu sprijinul Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM şi Consiliului raional Călăraşi. – 650 ex. ISBN 978-9975-78-629-4

[2008-1052]

- - 1. Hogineşti – Sate – Raionul Călăraşi – Republica Moldova – Istorie.

60

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1092. Nucă, Sergiu

94(478-22)

Drumul Unirii : [cugetări despre unirea Basarabiei cu România] / Sergiu Nucă.

– Ch. : Prut Internaţional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 142, [6] p. : fot. ; 11 x 17

cm.

ISBN 978-9975-69-967-9

[2008-1079]

- - 1. Republica Moldova – Istorie.

1093. Roman, Alexandru

94(478)

Formarea statului moldovenesc şi constituirea sistemului tradiţional de admi- nistrare / Alexandru Roman ; Acad. de Administrare Publică pe lângă Preş. Rep. Moldo- va. – Ch. : AAP, 2008. – 142 p. ; 21 cm. – (Mica bibliotecă : 15 ani de la fondarea Aca- demiei).

Bibliogr.: p. 141-142 (17 tit.). – 150 ex. ISBN 978-9975-9688-5-0

[2008-883]

- - 1. Republica Moldova – Istorie.

1094. Savcenco, Silvia

94(478)

Crâmpeie din istoria satului Cioreşti : [raionul Nisporeni] / Silvia Savcenco, Gheorghe Triboi. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2007. – 196 p. : fot., fot.

color, tab. ; 24 cm. Apare cu sprijinul financ. al familiei Sergiu şi Ana Spînu. – 250 ex. ISBN 978-9975-52-015-7

[2008-1013]

- - 1. Cioreşti – Sate – Raionul Nisporeni – Republica Moldova – Istorie.

94(498) Istoria României

1095. Stroilă, Dumitru

94(478-22)

Dobra : o monografie sentimentală / Dumitru Stroilă, Ionuţ Vulpescu ; pref. :

Ion Iliescu ; postf. : Lazăr Vlăsceanu ; fot. : Gheorghe Grigore, Ana-Maria Vulpescu, Lucian Tudose. – [Ch. : Litera AVN SRL] ; Bucureşti : Litera Internaţional, [2007] (Com-

binatul Poligr.). – 259 p. : fot. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 196-199 şi în notele de subsol ISBN 978-973-675-374-9 (Litera Internaţional, Bucureşti)

[2008-945]

- - 1. Dobra – Sate – Judeţul Dâmboviţa – România – Istorie.

61

94(498-22)

Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

94(478=512.165) Istoria găgăuzilor din Republica Moldova

Радова Каранастас, О. К. Путь к себе. – Vezi Nr 969

Autoreferate Pentru titlul de doctor

1096. Baltag, Ruslan

Terapia adjuvantă în tratamentul complex al pancreatitei acute severe :

14.00.37 – anesteziologie şi reanimatologie : Autoref. al tezei de doctor în medicină /

Ruslan Baltag ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep.

Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 20 p. : fig., tab.; 21 cm. Bibliogr.: p. 18 (12 tit.) [2008-99 Teze]

616.37-002-08(043.2)

1097. Buzu, Dumitru

Tratamentul chirurgical al leziunilor oaselor carpiene şi consecinţelor lor :

14.00.22 – Ortopedie şi Traumatologie : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Dumitru

Buzu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008.

– 25 p. : fig., tab.; 21 cm. Bibliogr.: p. 21-22 [2008-98 Teze]

617.575+616.717.7-089(043.2)

1098. Gamanjii, Alexandru

Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă al personalului în Republica Moldova : Spec. – 08.00.05. Economie şi management (în resurse umane) : Autoref. al tezei de doctor în econ. / Alexandru Gamanjii ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (PressPrint-SD). – 27 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 23-24 (9 tit.) 50 ex. – [2008-103 Teze]

331.45(478):005(043.2)

1099. Jalbă, Liliana

Particularităţile biologo-ecologice şi comportamentul speciei triturus cristatus laur. (amphibia, caudata) în Codrii Centrali : 03.00.08 – Zoologie : Autoref. al tezei de doctor în biologie / Liliana Jalbă ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Zoologie. – Ch. :

S. n., 2008 (Tipogr. "Elena – V.I." SRL). – 23 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 20-21. – 100 ex. [2008-104 Teze]

597.9:591.5(478)(043.2)

1100. Levcenco, Sergiu

62

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Proprietăţile optice ale materialelor Cu(In,Ga)3Se5, CU(In,Ga)5Se8 şi Cu(In,Ga)(Se,S)2 : 01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilor : Autoref. al tezei de doctor în ştiinţe fizico-matematice / Sergiu Levcenco ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Fizică Aplicată. – Ch. : S. n., 2008. – 19 p. : fig. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 15-17 (38 tit.) [2008-105 Teze]

621.315.592(043.2)

1101. Polearuş, Vladimir

Managementul resurselor investiţionale în reţeaua de distribuire a companiilor petroliere internaţionale : Spec. 08.00.05 – Econ. şi management (în industrie) : Autoref. al tezei de doctor în econ. / Vladimir Polearuş ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. –

Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. Dep. Ed.-poligr. al ASEM). – 24 p. : fig., tab.; 21 cm. Bibliogr.: p. 21 (6 tit.) [2008-102 Teze]

339.727.22:665.61:005(043.2)

1102. Slutu, Lilia

Fundamente psiho-pedagogice ale stilului democratic managerial la nivel de instituţie preşcolară : Spec. : 13.00.01 – Pedagogie gen. : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Lilia Slutu ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2008. – 20 p. : fig., tab.; 21 cm. Bibliogr.: p. 17-18 (14 tit.) [2008-101 Teze]

37.0(043.2)

1103. Ţernă, Eudochia

Tratamentul bronhopneumopatiei cronice obstructive cu bronhodilatatoare :

14.00.05 – Boli interne (pulmonologie) : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Eudochia Ţernă ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. :

S. n., 2008. – 22 p. : tab.; 21 cm. Bibliogr.: p. 18-20 (17 tit.) [2008-100 Teze]

616.233-002-08+615.234(043.2)

1104. Zaporojan, Viorica

Contabilitatea consumurilor şi calculaţia costului în producţia conservelor din fructe şi legume : Spec. 08.00.12 – Contabilitate ; audit ; analiză econ. : Autoref. al tezei

de doctor în econ. / Viorica Zaporojan ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. Dep Ed.-poligr. al ASEM). – 23 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 20 (7 tit.) 50 ex. – [2008-106 Teze]

657.47:664.8(043.2)

63

Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

INDEX DE NUME LA "CRONICA CĂRŢII" NR 5-2008

A

Achiri, Ion 974-75 Agachi, Alexei (alcăt.) 1090 Ajder, Elena (trad.) 1023 Aladin, Lara 944-46, 1035-37 Albuţ, Aurelian 1006 Anei-Naconecina, Antonina 964 Angheli-Zaicenco, Natalia (coord.) 1021 Arnaut, N. 985 Avram, Maria (expert) 1013 Axenti, Victor (red.) 1084 Axionov, Vladimir (red.) 1024

B

Babov, Viorica 889 Bacalov, Iurie 993 Bacinschi, Mihai (pict.) 890 Badâr, Iurie (coord.) 880 Bajan, Vasile (pref.) 1077-78 Balaban, Ecaterina 926 Balan, Oleg (red.) 932 Baltag, Natalia (alcăt.) 998 Baltag, Ruslan 1096 Banuh, Nicolae (red.) 961 Baranceanu, Nina (expert) 1013 Băbălău, Victor 971 Bătrânac, Aureliu (alcăt.) 998 Bâgu, Claudia (alcăt.) 884 Bejan, A. 1088 Bejenaru, Gh. 1088 Benu, Victor (elab.) 922 Berliba, Elina 1000 Bersan, Serghei (notografie) 1027 Bilîc, A. 1088 Blîndu, Eugeniu 936 Bocan, Elena 1038 Bodnariuc, Ion 981 Bostan, Alexandru (pict.) 1053 Bostan, Ion (expert) 981, 1015-16 Botezatu, Grigore (alcăt.) 1074 Botnariuc, Vasile 1043 Botnaru, V. 985 Botnaru, Valeriu (red.) 1088

Botnaru, Victor 998 Braicov, Andrei 974-75 Bratu, Polidor 940 Brînză, Ion (red.) 1088 Brumaru, Emil 1051 Buduşan, Valeria 1040-41 Bujor, Ala (alcăt.) 1083 Bulah, Liubovi 1022 Burbulea, Ion 1033 Busuioc, Elena 919 Buzu, Dumitru 1097

C

Calin, Cristina 1077 Capcelea, Valeriu 903, 932 Cara, Angela (expert) 1013 Cara, Oleg (red.) 907-08 Caraivan, Anatolie (expert) 982 Carauş, Diana 958 Cartaleanu, Tatiana 1044 Caşu, Igor (alcăt.) 1090 Catrinescu, Tatiana (pict.) 1076 Cazacu, Petru (fot.) 1085 Călcâi, Cornelia 1001 C