Sunteți pe pagina 1din 208

ISSN 1857-0550 (Print) ISSN 1857-3266 (CD)

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA

NNAAŢŢIIOONNAALLĂĂ

AA

MMOOLLDDOOVVEEII

Nr 10

2011

CNCM

Chişinău 2011

MINISTRY OF CULTURE NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography of Moldova

Books. Abstracts. Thesis. Magazine and newspaper articles

Published from 1958 Issued once a month

2011

Nr 10

NBCM

Chişinău 2011

MINISTERUL CULTURII CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958 Apare lunar

2011

Nr 10

CNCM

Chişinău 2011

Alcătuitori : Valentina CHITOROAGĂ Renata COZONAC Olesea ZABIACO Claudia BÂGU Nina MICHERIN Ludmila CORGHENCI Tatiana DIACONU

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Resurse electro- nice : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozo- nac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2010 (Valinex SA). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. Nr 10, 2011. – 2011. – 208 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN 978-9975-49-079-5 (Print). – ISBN 978-9975-49-034-4 (CD).

015(478)

(Print). – ISBN 978-9975-49-034-4 (CD). 015(478)  Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova,

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova, 2011

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

BOOK ANNALS

PUBLISHED FROM 1958

 

2011

OCTOMBRIE

NR 10

OCTOBER

(1733-1955)

0 GENERALITĂŢI

00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII

001 Ştiinţă şi cunoaştere în general

1733. Ganea, Victoria

Investiţiile de risc – finanţarea de alternativă a activităţii inovaţionale / Victoria Ganea,

Gheorghe Iliadi ; rec. şt.: Cobzari Ludmila, Manole Tatiana, Rotaru Anatol ; Inst. de Econ.,

Finanţe şi Statistică al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : IEFS, 2011. – 144 p. : fig., tab. ; 24

cm.

Bibliogr.: p. 139-144 (106 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-4176-5-5.

[2011-1806].

- - 1. Inovaţii – Investiţii de risc.

001.895:330.131.7

1734. "Politici europene de cercetare şi inovare: cooperare, idei, oameni şi ca-

pacităţi", conf. şt. (2011 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică "Politici europene de cercetare şi inovare: cooperare, idei, oameni şi capacităţi" : Dedicată aniversării 65 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova : Rez. comunic., 10 mar. 2011 / resp. ed.: Ludmila Zbanţ, Tatiana Po- rumb, Felicia Ilco [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2011. – 59, [1] p. : tab. ; 21 cm. Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine. – Texte: lb. rom., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 30 ex. ISBN 978-9975-71-143-2.

[2011-1888].

- - 1. "Politici europene de cercetare şi inovare: cooperare, idei, oameni şi capacităţi" – Conferinţă ştiinţifică.

001.891:378(478-25)(082)=135.1=133.1

005 Conducere şi organizare. Management

Anale ştiinţifice. – Vezi Nr 1837.

1735. Borcoman, Raisa

Oportunitatea implementării tehnologiilor moderne de comunicare în activitatea mana- gerială din Republica Moldova : (monografie) / Raisa Borcoman, Maria Mancaş ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra "Comunicare Econ. şi Didactică". – Ch. : ASEM, 2011. –

246 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 208-219 (193 tit.). – 50 ex.

5

Cronica cărţii Nr 10-2011 ≡ Book annals Nr 10-2011

ISBN 978-9975-75-560-3.

[2011-1853].

- - 1. Comunicare managerială.

005:316.772(478)

008 CIVILIZAŢIE. CULTURĂ. PROGRES

1736. Aniversări culturale … / Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă" ; alcăt.: Maria

Harea, Tamara Croitoru, Mariana Ursu [et al.] ; resp. de ed.: Claudia Balaban. – Ch. : Epigraf, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 20 cm. … 2012. – 2011. – 163, [1] p. – Bibliogr. la sfârşitul lucrărilor. – Ind. de nume: p. 161- 163. – 500 ex. – ISBN 978-9975-109-67-3. – [2011-1756].

- - 1. Aniversări culturale, 2012. 2. Cultură – Aniversări, 2012.

008(058)

1737. "Cultură şi politică în Sud-Estul Europei (sec. XV-XX)", sesiune şt. (2010 ;

Chişinău). Cultură şi politică în Sud-Estul Europei (sec. XV-XX) : Materialele sesiunii şt. din 1 sept. 2010 / coord. Andrei Eşanu, Constantin Iordan. – Ch. : CEP USM, 2011. – 188, [1] p. :

tab. ; 20 cm. Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept, Acad. Română, Inst. de Studii Sud-Est Europene. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol. – 75 ex. ISBN 978-9975-71-157-9.

[2011-1887].

- - 1. "Cultură şi politică în Sud-Estul Europei (sec. XV-XX)" – Sesiune ştiinţifică.

008+32(4)"14/19"(082)

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE

1738. Un om al faptelor: Vasile Şoimaru [economist] : Biobibliografie / Bibl. Municipa-

lă "B. P. Hasdeu", Filiala "Transilvania", Centrul de Informare şi Doc. "Chişinău" ; alcăt.:

Ludmila Capiţa ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski ; red. bibliogr.: Taisia Foiu. – Ch. : S. n., 2011 (Combinatul Poligr.). – 328 p. : fot., fot. color ; 20 cm.

300 ex.

ISBN 978-9975-4247-3-8.

[2011-1789].

- - 1. Şoimaru, Vasile, 1949-…, economist – Biobibliografie. 2. Economie – Indici bibli- ografici. 3. Istorie – Indici bibliografici. 016:[33+94(478)+929 Şoimaru]

02 BIBLIOTECONOMIE

1739. Filiala "Transilvania" : Portret din cuvinte : [a Bibl. Municipale "B. P. Hasdeu"] /

Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu" ; alcăt.: Parascovia Onciu, Ludmila Capiţa, Tatiana Donţu ;

ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : Grafema Libris, 2011. – 147 p. : fot. ; 21 cm.

100 ex.

ISBN 978-9975-52-121-5.

[2011-1811].

- - 1. Biblioteca "Transilvania" din Chişinău.

6

027.52(478-25)(082)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE

1740. Academia de Studii Econ. din Moldova. Analele Academiei de Studii Econo-

mice din Moldova : Ed. a 9-a / Acad. de Studii Econ. din Moldova ; col. red. : Grigore Belostecinic (preşedinte), Ion Petrescu, Vitalie Makarov [et al.]. – Ch. : ASEM, 2011. – 259, [1] p. : fig., scheme, tab. ; 29 cm. – ISSN 1857-1433. Texte: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. ISBN 978-9975-75-567-2.

[2011-1858].

- - 1. Academia de Studii Economice din Moldova – Anale (rom., engl., rusă).

082+378.633(478-25)=135.1=111=161.1

1741. Universitatea de Stat din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat

din Moldova / Univ. de Stat din Moldova ; col. red. Mihail Revenco (red.-şef), Tatiana Bulimaga, Larisa Dragancea [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2011. – 20 cm. Ştiinţe socioumanistice. – 2011. – 388, [1] p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 110 ex. – ISSN 1857-3622. – ISBN 978- 9975-71-155-5. – [2011-1880].

- - 1. Universitatea de Stat din Moldova – Anale (rom., engl., fr., alte lb. străine).

082+378(478-25)=00

1742. "Viitorul începe acum", conf. şt. a studenţilor şi masteranzilor (2011 ; Chi-

şinău). Viitorul începe acum : Conf. şt. a studenţilor şi masteranzilor, 19 apr. 2011, Chişinău, Rep. Moldova : Teze : Ed. 1-a / com. şt. Duca Maria, Bobînă Gheorghe, Corlat Andrei [et al.]. – Ch. : Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, 2011 ("Tipogr. Reclama" SA). – 72, [1] p. : fig., tab.

; 24 cm. Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – F. f. de tit. – 100 ex. ISBN 978-9975-105-82-8.

[2011-1819].

- - 1. "Viitorul începe acum" – Conferinţă ştiinţifică.

082:378(478)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

159.9 Psihologie

1743. Organizarea grupurilor de sprijin pentru copiii afectaţi de HIV/SIDA : Ghid me-

todic / elab. de: Olga Panfilova, Natalia Leonciuc, Aliona Elizarova [et al.]. – [Ch. : S. n., 2011]

(Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 24, [1] p. : il. color ; 20 cm. Bibliogr.: p. 25 (5 tit.). – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Canadiene de Dezvoltare Intern. (SIDA). – 1000 ex. Gratuit. – [2011-1827]. - - 1. Psihologia copilului – Infectare HIV/SIDA.

159.922.7:616.98:828HIV

1744. Verdeş, Angela

Dezvoltarea afectivităţii la preadolescenţii educaţi în situaţii sociale de dezvoltare diferi- te / Angela Verdeş ; red. şt.: Igor Racu ; Univ. Pedagogică de Stat "I. Creangă", Catedra Psihologie. – Ch. : UPS "I. Creangă", 2010. – 218 p. : fig., tab. ; 21 cm.

7

Cronica cărţii Nr 10-2011 ≡ Book annals Nr 10-2011

Bibliogr.: p. 204-218 (199 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-46-082-8.

[2011-1877].

- - 1. Psihologia preadolescentului.

2 RELIGIE. TEOLOGIE

26 IUDAISM

1745. Абельский, Залман

159.922.7:37.015.3

Алтэр Рэбэ : [о драмат. событиях в жизни еврейства в ХVII веке и зарождения нового движения в иудаизме] / pэб Залман Абельский. – Ch. : Pontos, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 391, [1] p., [1] f. portr. ; 24 cm. În red. aut. – Bibliogr. în notele de subsol. – 1500 ex. ISBN 978-9975-51-280-0 (în cop. tare).

[2011-1759].

- - 1. Iudaism (rusă). 2. Istoria evreilor, secolul XVII (rusă). 26:94(=411.16)"17"

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ

1746. Andronachi, Igor

Confesiunii şi sugestii ortodoxe : Culeg. de rugăciuni, povestiri, poezii, colinde, învăţă- minte duhovniceşti, impresii personale din timpul studiilor la Seminarul Liceal de Teologie

Ortodoxă din Chişinău / Igor Andronachi ; cuv. înainte de preotul Octavian Moşin. – Ch. :

Labirint-Cutasevici, 2011. – 407, [2] p. : il. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 406-407 (21 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-948-53-1.

[2011-1796].

- - 1. Literatură religioasă.

1747. Dogot, Ioan

27-29

…Şi întru unul domn Iisus Hristos : (cugetetări şi predici) : Omagiu tatălui nostru, Proto-

iereului Mihail Dogot, trecut la cele veşnice acum 50 de ani / Prot. Mitrof. Ioan Dogot, Vitalie Dogot ; il. cop. Teodora Mîţu. – Ch. : Cuvîntul-ABC, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 227, [4] p. ; 24 cm. Aut. pe cop. nu este indicat. – 500 ex. ISBN 978-9975-53-010-1.

[2011-1775].

- - 1. Creştinism.

1748. Бойков, Виталий Евгеньевич

27

Православные храмы Гагаузии / Виталий Евгеньевич Бойков, Сергей Серафимо- вич Димогло ; Исполком АТО Гагаузия, Автономно-Территориальное образование АТО Гагаузия (Гагауз Ери). – Комрат : Б. и., 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 107 p. : fot.

color, tab. ; 31 cm.

8

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 96-97 (61 tit.). – Изд. при фин. поддержке Юрия Николаевича Якубова. – 1520 ex. ISBN 978-9975-53-013-2 (în cop. tare).

[2011-1762].

- - 1. Biserica creştină – Găgăguzia – Republica Moldova (rusă).

1749. Бурлаку, Григорий

271.2(478-29)

Песни Сиона : Сб. избр. духовных песен, предназнач. для мессиан. общин / Пас- тор Григорий Бурлаку ; муз. обработка: Ольга Бадия ; облож.: Игор Марчинский. – К. : Б. и., 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – [72] p. : n. muz. ; 22 cm. Aut. pe cop. nu este indicat. – 200 ex. ISBN 978-9975-53-014-9.

[2011-1754].

- - 1. Cântece religioase (rusă).

27-535.8

3 ŞTIINŢE SOCIALE

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE

314 Demografie. Studiul populaţiei

1750. Кустрябова, С. Ф.

Миграционные процессы и их влияние на гагаузское село после провозглашения независимости Республики Молдова и АТО Гагаузия : Монография / Кустрябова С. Ф.,

Комисарова О. П. – К. : Garomont-Studio, 2011. – 87, [1] p. : graf. color, tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 72-75 (65 tit.) şi în notele de subsol. – 50 ex. ISBN 978-9975-4223-3-8.

[2011-1955].

- - 1. Migraţiune (rusă).

314.7(478)

316 Sociologie

Агафонов, А. Ф. Научные труды по математике, физике и социологии истории. – Vezi Nr 1823.

32 POLITICĂ

Cultură şi politică în Sud-Estul Europei (sec. XV-XX). – Vezi Nr 1737.

323 Politică internă

323(478) Politica internă a Republicii Moldova

1751. Ghimpu, Gheorghe

Stindardul sfintei libertăţi : [art., discursuri, interviuri ale regretatului om politic] / Gheor- ghe Ghimpu ; cop.: Sergiu Stanciu. – Ch. : Prut Internaţional, 2010 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 403, [1] p. : fot. ; 21 cm. – (Istoria trăită…).

Bibliogr.: p. 392-400 (151 tit.) şi la sfârşitul art. – 1000 ex.

9

Cronica cărţii Nr 10-2011 ≡ Book annals Nr 10-2011

ISBN 978-9975-69-567-1 (în cop. tare).

[2011-1902].

- - 1. Republica Moldova – Politică internă. 2. Politică internă – Republica Moldova.

323(478)

Mătcaş, Nicolae. Calvarul limbii română din Basarabia. – Vezi Nr 1862.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă

1752. "European neigphbourhood policy and eastern partnership: achieve-

ments, obstacles and perspectives", sc.-practical conf. with intern. participation (2011 ; Chişinău). European neigphbourhood policy and eastern partnership: achievements, obsta- cles and perspectives : Jean Monnet Sc.-practical conf. with intern. participation, 05-07 may

2011 / sc. com.: Grigore Belostecinic, Silvo Devetak, Rajko Knez [et al.]. – Ch. : IEFS, 2011. – 502 p. : fig., tab. ; 26 cm. Antetit.: Acad. of Econ. Studies of Moldova. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-4176-6-2 (în cop. tare).

[2011-1807].

- - 1. "European neigphbourhood policy and eastern partnership: achievements, obsta-

cles and perspectives" – Scientific-practical conference with international participation (rom., engl., rusă).

327(4)(082)=135.1=111=161.1

1753. Juc, Victor

Edificarea relaţiilor internaţionale postrăzboi rece: aspecte teoretico-metodologice şi replieri geostrategice / Victor Juc ; Inst. Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : S. n., 2011 ("Tipogr.-Sirius" SRL). – 247, [1] p. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 235-247 (P. 235-247. (379 tit. în lb. rom., engl., rusă). – 120 ex. ISBN 978-9975-4222-5-3.

[2011-1859].

- - 1. Relaţii internaţionale – Postrăzboi rece.

327.54

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE

330 Economie în general. Economie politică

1754. Filosofia şi metodologia ştiinţei economice : Culeg. de lucrări şt. / Acad. de

Studii Econ. din Moldova, Catedra "Filosofie şi Politologie" ; coord.: Tudor Dumitraş. – Ch. :

ASEM, 2011. – 219, [1] p. ; 21 cm.

Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de sub- sol. – 30 ex. ISBN 978-9975-75-565-8.

[2011-1857].

- - 1. Ştiinţă economică.

1755. Hămuraru, Maria

10

330.101(082)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Teorie economică. Microeconomie : Concepte şi aplicaţii : [pentru uzul studenţilor] /

Maria Hămuraru, Victoria Ţăruş, Valeriu Capsîzu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Ştiinţe Econ., Catedra Teorie Econ. şi Metodologia Cercet. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Ch. : CEP USM, 2011. – 238, [1] p. : scheme, tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 238 (25 tit.). – 200 ex. ISBN 978-9975-71-162-3.

[2011-1879].

- - 1. Microeconomie.

1756. Сорочан, О. П.

330.101.542(075.8)

Экономическая теория : [учеб. пособие : в 2-х ч.] / О. П. Сорочан ; Молд. Экон. Акад. – Изд. 3-е. – К. : Б. и., 2011 ("Tipogr. Reclama" SA). – 22 cm.

[Ч. 1]. – 2011. – 340 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 339-340 (18 tit.). – 100 ex. – ISBN 978- 9975-105-77-4. – [2011-1815].

- - 1. Teorie economică (rusă).

330.1(075.8)

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii

331.105.44 Sindicate

1757. "Efectele aplicării legii sindicatelor", conf. şt.-practică (2011 ; Chişinău).

Efectele aplicării legii sindicatelor : Materialele Conf. şt.-practică, 28 iun. 2011, Chişinău / com. organizatoric: Dumitru Şandru, Liliana Posţan, Victor Moloşag [et al.] ; elab.: Victor Moloşag. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Crio" SA). – 36 p. : fig., fot. color, tab. ; 24 cm. Antetit.: Confederaţia Naţ. a Sindicatelor din Moldova, Inst. Muncii, Catedra Drepturi Sindicale. – 250 ex. ISBN 978-9975-4242-3-3.

[2011-1928].

- - 1. "Efectele aplicării legii sindicatelor" – Conferinţă ştiinţifico-practică. 331.105.44(082)

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică

1758. Previziunea în afaceri : (manual) / Marin Andreica, Ion Pârţachi, Cristina

Andreica [et al.] ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Acad. de Studii Econ. Bucureşti, Acad. Comercială din Satu Mare. – Ch. : ASEM ; Bucureşti : Cibernetica MC, 2011. – 316 p. : fig.,

tab. ; 25 cm. Bibliogr.: p. 313-316 (70 tit.) şi în notele de subsol. – 50 ex. ISBN 978-9975-75-538-2 (ASEM). – ISBN 978-973-88451-3-8 (Cibernetica MC, Bucu-

reşti).

[2011-1852].

- - 1. Afaceri – Previziune. 2. Previziunea în afaceri.

1759. Filip, Angela

336 Finanţe

11

334.7(075.8)

Cronica cărţii Nr 10-2011 ≡ Book annals Nr 10-2011

Pieţe de capital şi burse de valori : Curs universitar / Angela Filip ; Acad. de Transpor- turi, Informatică şi Comunicaţii. – Ch. : Evrica, 2011 (Tipogr. AŞM). – 188 p. : fig., tab. ; 20 cm. – (Seria Finanţe şi Contabilitate). Bibliogr.: p. 186-188 (45 tit.). – 250 ex. ISBN 978-9975-941-73-0.

[2011-1964].

- - 1. Piaţa de capital. 2. Bursă de valori.

336.76(075.8)

1760. ProCredit Moldova : Raport Anual … / ProCredit Moldova. – [Ch. : S. n.,

2011]. – 30 cm.

… 2004. – 2004. – 35 p. : fot. color. – F. f. de tit. – [2011-1871].

- - 1. ProCredit Moldova – Raport, 2004.

1761. Батищев, Руслан

336.713(478)

Банковский маркетинг : (курс лекций) / Руслан Батищев ; Молд. Экон. Акад, Каф. "Банки и банковская деятельность". – К. : МЭА, 2011. – 214 p. : scheme, tab. ; 20 cm. În red. aut. – Bibliogr.: p. 211-212 (26 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-75-563-4.

[2011-1855].

- - 1. Bănci – Marketing (rusă).

336.71:339.138(075.8)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-

nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova

1762. De Vrieze, Franklin

Autorităţile Independente şi de Reglementare din Moldova şi interacţiunea lor cu Parla- mentul : [în domeniul econ.] / Franklin De Vrieze, Ludmila Ieşeanu. – [Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL)]. – 162 p. : tab. ; 23 cm. Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Bibliogr.: p. 140-146 (79 tit.) şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Afacerilor Externe al Danemarcei (DANIDA), Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare Intern.

[2011-1829].

- - 1. Autorităţi independente – Economie – Republica Moldova.

338(478)

1763. Idem în lb. engl. : Independent and Regulatory Agencies in Moldova and their

Interaction with Parliament. – [Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL)]. – 163 p. : tab. ; 23 cm.

Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Bibliogr.: p. 142-148 şi în notele de subsol. – Apare cu

sprijinul financiar al Min. Afacerilor Externe al Danemarcei (DANIDA), Agenţiei Suedeze pen- tru Dezvoltare Intern.

[2011-1830].

- - 1. Autorităţi independente – Economie – Republica Moldova (engl.). 338(478)

12

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

1764. "Contribuţii ştiinţifice la edificarea şi consolidarea statului de drept", conf.

şt. intern. (2011 ; Chişinău). Contribuţii ştiinţifice la edificarea şi consolidarea statului drept :

Materiale ale conf. şt. intern. consacrată jubileului de 70 de ani al prof. univ. Gheorghe Costachi, 3 mai, 2011, Chişinău / col. red.: Furdui Teodor, Costachi Gheorghe, Guceac Ion [et al.]. – Ch. : S. n., 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 480 p. ; 22 cm. Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept, Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI [et al.]. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al dlor Vugar Novzurov, Igor Baţalai, Veaceslav Scripnic. – 300 ex. ISBN 978-9975-53-001-9 (în cop. tare).

[2011-1774].

- - 1. "Contribuţii ştiinţifice la edificarea şi consolidarea statului de drept" – Conferinţă ştiinţifică internaţională (rom., engl., rusă). 342.2(478)(082)=135.1=111=161.1

1765. Gurin, Corneliu

Contenciosul electoral: standarde internaţionale, legislaţia Republicii Moldova şi practi- ca judiciară din alegerile locale generale 2007 : studiu / Corneliu Gurin, Ion Creangă ; Agenţia pentru Susţinerea Învăţământului Juridic şi a Organelor de Drept "Ex Lege". – Ch. : Bons Offices, 2011. – 100 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Est-Europene. – 500 ex. ISBN 978-9975-80-513-1.

[2011-1810].

- - 1. Contencios electoral.

342.8(478)

1766. Manualul funcţionarului public în domeniul drepturilor omului / aut.: Anatolie

Munteanu, Aurelia Grigoriu, Svetlana Rusu [et al.] ; Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova CpDOM. – Ch. : Arc, 2011 (Combinatul Poligr.). – 279 p. ; 25 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul fi- nanciar al Progr. Comun al Consiliului Europei, Uniunii Europene pentru Susţinerea Demo- craţiei în Moldova. – 1000 ex. ISBN 978-9975-61-647-8 (în cop. tare).

[2011-1933].

- - 1. Drepturile omului.

1767. Остапчук, Евгения

342.7:352(075)

Достигнутые рубежи : [выступления, ст., пред. Парламента Респ. Молдова в 2001- 2005 гг.] / Евгения Остапчук. – К. : Б. и., 2011 (Combinatul Poligr.). – 456 p., [55] p. fot., fot. color ; 25 cm. ISBN 978-9975-4247-4-5 (în cop. tare).

[2011-1792].

13

Cronica cărţii Nr 10-2011 ≡ Book annals Nr 10-2011

- - 1. Ostapciuc, Eugenia, preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, 2001-2005 (rusă).

342.5:328(478)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică

1768. Codul penal al Republicii Moldova : Actualizat. – [Ch. : Farmec-Lux, 2011

(Tipogr. "Vite-jesc" SRL)]. – 170 p. ; 20 cm. 500 ex. ISBN 978-9975-4292-0-7.

[2011-1944].

- - 1. Codul penal al Republicii Moldova.

1769. Păduraru, Alexandru

343(478)(094.4)

Infracţiunile în domeniul proprietăţii industriale în legislaţia Republicii Moldova şi în le- gislaţia României. Studiu de drept comparat : Material didactico-şt. / Alexandru Păduraru ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Penal şi Criminologie. – Ch. : CEP USM, 2011. – 269, [1] p. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 256-268 (158 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-71-149-4.

[2011-1885].

- - 1. Infracţiuni – Proprietate industrială – Legislaţie. 343.53(094)(075.8)

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei

1770. "Правовое и финансовое обеспечение экономики переходного пе-

риода", междунар. науч.-практ. конф. (2011 ; Тирасполь). Правовое и финансовое

обеспечение экономики переходного периода : Материалы Междунар. науч.-практ.

конф., Тирасполь, Июнь 2010 / отв. ред.: В. Г. Суринов. – Тирасполь : Б. и., 2010 (Тип. ООО "Литера"). – 366, [2] p. : des., tab., 15 p. : fig. ; 21 cm. Antetit.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Московская акад. экон. и пра- ва, Тирасп. филиал. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. ISBN 978-9975-4110-1-1 (în cop. tare).

[2011-1793].

- - 1. "Правовое и финансовое обеспечение экономики переходного периода" – Международная научно-практическая конференция. 346.1(082)

347 Drept civil

347.5 Drepturi şi obligaţii în afara contractelor

1771. Кибак, Г. A.

Арендное право : Учеб. пособие для студентов юрид. фак. / Г. A. Кибак. ; Молд. гос. ун-т, Юрид. фак., Каф. граждан. права. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – К. : CEP USM, 2011. – 87, [1] p. 21 cm. Bibliogr.: p. 84-85 (40 tit.). – 100 ex ISBN 978-9975-71-150-0.

[2011-1889].

14

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Contracte de arendă (aspect juridic) (rusă).

347.453(075.8)

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar

1772. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova : Actualizat.– [Ch. : Farmec-

Lux, 2011 (Tipogr. "Vite-jesc" SRL)]. – 185 p. ; 20 cm.

500 ex.

ISBN 978-9975-4292-1-4.

[2011-1945].

- - 1. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova.

347.91/.95(478)(094.4)

349 Ramuri speciale ale dreptului

349.2 Dreptul muncii

1773. Codul muncii al Republicii Moldova : Actualizat. – [Ch. : Farmec-Lux, 2011

(Tipogr. "Vite-jesc" SRL)]. – 148 p. ; 20 cm.

500 ex.

ISBN 978-9975-4292-2-1.

[2011-1946].

- - 1. Codul muncii al Republicii Moldova.

349.2(478)(094.4)

1774. Dreptul muncii : Indicaţii metodice : (pentru lecţii practice) / Nicolai Romandaş,

Eduard Boişteanu, Oxana Eşanu [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Dreptul Muncii. – Ch. : CEP USM, 2011. – 195, [1] p. : scheme ; 29 cm. Bibliogr.: p. 193-194 (36 tit.), la începutul temelor şi în notele de subsol. – 50 ex. ISBN 978-9975-71-125-8.

[2011-1881].

- - 1. Dreptul muncii.

349.2(076.5)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE

368 ASIGURĂRI

1775. Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală din Republica Moldova: realizări

şi perspective : Monografie / Constantin Eţco, Mircea Buga, Mihai Ciocanu [et al.] ; Compania

Naţ. de Asigurări în Medicină, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : Epigraf, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 431, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.

500 ex.

ISBN 978-9975-109-69-7 (în cop. tare).

[2011-1760].

- - 1. Asigurare medicală – Republica Moldova.

15

368.9.06(478)

Cronica cărţii Nr 10-2011 ≡ Book annals Nr 10-2011

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER

37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii

1776. "Abordarea psihologică a fenomenului copil singur acasă", conf. munici-

pală (2011 ; Chişinău). Abordarea psihologică a fenomenului copil singur acasă : Materialele Conf. municipale a psihologilor şcolari, 27 apr. 2011, Ed. 1-a / resp. ed.: Valentina Cujba, Maia Dobzeu, Emilia Moraru ; coord.: Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, Diana Ştefaneţ. – Ch. :

S. n., 2011 ("Tipogr.-Sirius" SRL). – 96 p. : fig., tab. ; 20 cm. Antetit.: Direcţia Gen. Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău, Cen- trul Metodic Municipal. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 300

ex.

ISBN 978-9975-4222-6-0.

[2011-1860].

- - 1. "Abordarea psihologică a fenomenului copil singur acasă" – Conferinţă municipală (rom., rusă).

1777. Mistreanu, Tatiana

37.015.3(082)=135.1=161.1

Educaţie civică a elevilor din învăţământul gimnazial – axa formării competenţelor cetă- ţeneşti / Tatiana Mistreanu ; Consiliul Municipal Chişinău, Direcţia Gen. Educaţie Tineret şi Sport. – Ch. : S. n., 2011 ("Tipogr.-Sirius" SRL). – 128 p. : diagr., scheme, tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 121-127 (193 tit.). – 200 ex. ISBN 978-9975-4222-7-7.

[2011-1861].

- - 1. Educaţie civică.

37.015

1778. Organizarea activităţii serviciului de asistenţă psihologică : Ghid metodologic /

Direcţia Gen. Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău, Centrul Metodic Municipal ; elab.: Ştefaneţ Diana, Moraru Emilia, Mazâlu Ludmila [et al.] ; contribuţie:

Nagnibeda-Tverdohleb Tatiana, Gorea Svetlana, Juminski Viorel [et al.]. – Ch. : S. n., 2011 ("Tipogr.-Sirius" SRL). – 90 p. : fig., tab. ; 30 cm. Text parţial: lb. rusă. – Bibliogr.: p. 89-90 (26 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 300 ex. ISBN 978-9975-4222-8-4.

[2011-1862].

- - 1. Psihologie pedagogică.

37.015.3

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

1779. Achiri, Ion

Didactica matematicii : Prelegeri / Achiri Ion ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Ma- tematică şi Informatică, Catedra Algebră şi Geometrie. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Ch. : CEP USM, 2011. – 171, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 170-172 (41 tit.). – 200 ex. ISBN 978-9975-71-160-9.

[2011-1878].

16

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Matematică – Metodica predării.

1780. Bîrlădeanu, Ala

37.016:51

Formarea competenţelor şcolare la istorie : Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modernizat : cl. a 7-a / Ala Bîrlădeanu, Mihai Iuraşcu. – Ch. : S. n., 2011 ("Tipogr.-Sirius" SRL). – 44 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Bibliogr.: p. 44. – 300 ex. ISBN 978-9975-4222-9-1.

[2011-1863].

- - 1. Istorie – Metodica predării.

37.016.046:94

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară

1781. Liceul de creativitate şi inventică "Prometeu-Prim" : Catedra Biologie-Chimie :

[din Chişinău] / Consiliul municipal Chişinău, Direcţia Gen. Educaţie, Tineret şi Sport ; resp.

ed.: Valentina Cujba, Larisa Mocarenco. – Ch. : S. n., 2011 ("Tipogr.-Sirius" SRL). – 104 p. :

fig., tab. ; 20 cm. 300 ex. ISBN 978-9975-57-018-3.

[2011-1864].

- - 1. Liceul de creativitate şi inventică "Prometeu-Prim" din Chişinău. 37.091(478-25)

1782. Pedagogul anului : (2010-2011) : [din instituţiile preuniversitare din Chişinău] /

Direcţia Gen. Educaţie, Tineret şi Sport ; resp. de ed.: Valentina Cujba, Tatiana Mistreanu,

Alexandra Zbîrnea [et al.]. – Ch. : S. n., 2011 ["Tipogr.-Sirius" SRL]. – 67, [1] p. : fot. color ; 30

cm.

[2011-1869].

- - 1. Pedagogi – Chişinău.

37.091(478-25)(092)

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală

1783. Abracadabra : Magia literelor, silabelor, cuvintelor : Activităţi pentru copii de 4-

8 ani / text: Ala Bujor. – Ch. : Epigraf, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală" (interior), "Monarh"

SRL (cutia). – 80 p. : des. color ; 31 cm.

40 de f. cu text pe ambele părţi în cutie comună. – 2000 ex. ISBN 978-9975-109-68-0.

[2011-1832].

- - 1. Educaţie preşcolară.

373.2/.3

1784. Braghiş, Maria

Proiectare de lungă durată : cl. a 3-a / Maria Braghiş, Elena Popa. – Ch. : Interprint,

2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 39, [1] p. : tab. ; 21 x 30 cm. 500 ex. ISBN 978-9975-4081-9-6.

[2011-1779].

- - 1. Învăţământ primar – Proiectare.

17

Cronica cărţii Nr 10-2011 ≡ Book annals Nr 10-2011

1785. Carabet, Natalia

373.3

Educaţia fizică : Material didactic : [pentru preşcolari] : Setul conţine 30 fişe / Natalia

Carabet ; adapt. graf.: Timuţa Aliona. – Ch. : Poligraf-Design, 2011. – 30 f. : il. color ; 35 x 47

cm.

300 ex. ISBN 978-9975-4205-4-9.

[2011-1921].

- - 1. Educaţie fizică – Metodica predării.

1786. Carabet, Natalia

373.2.046:796/799

Integrare şi individualizare în grădiniţa de copii : Ghid pentru educatori şi studenţi / Natalia Carabet, Tatiana Burlacenco. – Ch. : Garomont-Studio, 2011. – 45 p. : il. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 44-45 (17 tit.). – 30 ex. ISBN 978-9975-4223-6-9.

[2011-1954].

- - 1. Educaţie preşcolară.

1787. Jelescu, Petru

373.24(036)

Dezvoltarea vorbirii : Grupa mijlocie / Petru Jelescu, Raisa Jelescu. – Ch. : Poligraf- Design, 2011. – 56 p. : il., il. color ; 28 cm. F. f. de tit. – 500 ex. ISBN 978-9975-4204-9-5.

[2011-1915].

- - 1. Învăţământ preşcolar – Dezvoltarea vorbirii.

373.2

1788. Lecţii amuzante : Exerciţii pentru dezvoltarea memoriei, gândirii, atenţiei,

motoricii secundare : 5+ [ani] / [adapt. de Constantin Dragomir ; pict.: V. Vahtin]. – Ch. :

Biblion, 2011 (Tipărit la "Combinatul Poligr. de tipărire a lit. pentru copii", or. Tveri, Rusia). – [20] p. : fig., fig. color ; 22 cm. – (Billion). Tit. orig.: Весёлые уроки. – F. f. de tit. – 5000 ex. ISBN 978-9975-112-42-0.

[2011-1822].

- - 1. Învăţământ preşcolar.

373.2

1789. Lecţii pentru pici-pitici cu autocolante : exerciţii pentru dezvoltarea memoriei,

gândirii, atenţiei, sistemului motoric secundar : 3+ [ani] / [adapt. de Constantin Dragomir ;

pict.: V. Vahtin]. – Ch. : Biblion, 2011 (Tipărit la "Combinatul Poligr. de tipărire a lit. pentru copii", or. Tveri, Rusia). – [22] p. : fig., fig. color ; 22 cm. Tit. orig.: Уроки для малышей с наклейками. – F. f. de tit. – 5000 ex. ISBN 978-9975-112-53-6.

[2011-1823].

- - 1. Învăţământ preşcolar.

18

373.2

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1790. Lecţii pentru pici-pitici cu autocolante : exerciţii pentru dezvoltare memoriei,

gândirii, atenţiei, sistemului motoric secundar : 4+ [ani] / [adapt. de Constantin Dragomir ;

pict.: V. Vahtin]. – Ch. : Biblion, 2011 (Tipărit la "Combinatul Poligr. de tipărire a lit. pentru copii", or. Tveri, Rusia). – [24] p. : fig., fig. color ; 22 cm. Tit. orig.: Уроки для малышей с наклейками. – F. f. de tit. – 5000 ex. ISBN 978-9975-112-55-0.

[2011-1825].

- - 1. Învăţământ preşcolar.

373.2

1791. Lecţii pentru pici-pitici cu autocolante : exerciţii pentru dezvoltarea memoriei,

gândirii, atenţiei, sistemului motoric secundar : 3-4 [ani] / [adapt. de Constantin Dragomir ;

pict.: V. Vahtin]. – Ch. : Biblion, 2011 (Tipărit la "Combinatul Poligr. de tipărire a lit. pentru copii", or. Tveri, Rusia). – [24] p. : fig., fig. color ; 22 cm. Tit. orig.: Уроки для малышей с наклейками. – F. f. de tit. – 5000 ex. ISBN 978-9975-112-54-3.

[2011-1824].

- - 1. Învăţământ preşcolar.

373.2

1792. Lecţii pentru pici-pitici cu autocolante : exerciţii pentru dezvoltarea memoriei,

gândirii, atenţiei, sistemului motoric secundar : 4-5 [ani] / [adapt. de Constantin Dragomir ;

pict.: V. Vahtin]. – Ch. : Biblion, 2011 (Tipărit la "Combinatul Poligr. de tipărire a lit. pentru copii", or. Tveri, Rusia). – [24] p. : fig., fig. color ; 22 cm. Tit. orig.: Уроки для малышей с наклейками. – F. f. de tit. – 5000 ex. ISBN 978-9975-112-56-7.

[2011-1826].

- - 1. Învăţământ preşcolar.

1793. Leon-Stoica, Nina

373.2

Educaţia plastică : [cl.] 1-a : activităţi integrate / Nina Leon-Stoica, Veronica Ene. – Ch. : Poligraf-Design, 2011. – 32 f. : il. color ; 29 cm. Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – 500 ex. ISBN 978-9975-9718-9-8.

[2011-1917].

- - 1. Învăţământ primar – Educaţie plastică.

1794. Leon-Stoica, Nina

373.3

Educaţia plastică : [cl.] a 2-a : activităţi integrate / Nina Leon-Stoica, Veronica Ene. –

Ch. : Poligraf-Design, 2011. – 32 f. : il. color ; 29 cm.

Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – 500 ex. ISBN 978-9975-4204-0-2.

[2011-1907].

- - 1. Învăţământ primar – Educaţie plastică.

1795. Leon-Stoica, Nina

19

373.3

Cronica cărţii Nr 10-2011 ≡ Book annals Nr 10-2011

Educaţia plastică : [cl.] a 3-a : activităţi integrate / Nina Leon-Stoica, Veronica Ene. – Ch. : Poligraf-Design, 2011. – 32 f. : il. color ; 29 cm. Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – 500 ex. ISBN 978-9975-4204-1-9.

[2011-1908].

-

- 1. Învăţământ primar – Educaţie plastică.

1796. Leon-Stoica, Nina

373.3

Educaţia plastică : [cl.] a 4-a : activităţi integrate / Nina Leon-Stoica, Veronica Ene. –

Ch. : Poligraf-Design, 2011. – 32 f. : il. color ; 29 cm.

Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – 500 ex. ISBN 978-9975-4204-2-6.

[2011-1909].

- - 1. Învăţământ primar – Educaţie plastică.

373.3

1797. Mă joc şi creez : activităţi integrate la educaţia plastică : grupa de creşă / Petru

Jelescu, Raisa Jelescu, Ala Vitcovschi-Blaja [et al.]. – Ch. : Poligraf-Design, 2011. – 32 f. : il. color ; 30 cm. Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – 500 ex. ISBN 978-9975-9718-8-1.

[2011-1916].

- - 1. Învăţământ preşcolar – Educaţie plastică.

373.2

1798. Proiectare de lungă durată : cl. a 4-a / Sarabaş Eugenia, Braghiş Maria,

Doloşcan Aurelia [et. al]. – Ch. : Interprint, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 43, [1] p. : tab.

; 20 x 29 cm.

500 ex.

ISBN 978-9975-4267-0-1.

[2011-1765].

- - 1. Învăţământ primar – Proiectare.

373.3

1799. Registrul educatorului / Viorica Pelivan, Valentina Gaiciuc, Natalia Zotea [et

al.]. – Ch. : Poligraf-Design, 2011. – 144 p. : tab. ; 29 cm. Bibliogr.: p. 144 (6 tit.). – F. f. de tit. – 500 ex. ISBN 978-9975-4205-3-2.

[2011-1920].

- - 1. Educaţie preşcolară – Materiale didactice.

373.21(072)

1800. Sarabaş, Eugenia

Proiectare de lungă durată : cl. a 2-a / Sarabaş Eugenia, Braghiş Maria, Sarabaş

Nicoleta. – Ch. : Interprint, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 48 p. : tab. ; 20 x 29 cm.

500 ex.

ISBN 978-9975-4081-8-9.

[2011-1804].

- - 1. Învăţământ primar – Proiectare.

20

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

373.3

1801. Să creşti mare, îngeraş! : Scenarii literar-muzicale, matinee, comemorării, po-

veşti înscenate, creaţii din folclorul copiilor pentru copii, educatori şi părinţi / aut. proiectului, sel. şi coord.: Oltiţa Bojescu, Constantin Dragomir ; il.: Timotei Bătrânu ; cop.: Tatiana Varvariuc ; Instituţia preşc. nr. 100 "Îngeraşul". – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 150, [1] p. : fot., il., n. muz., [8] p. fot. color ; 24 cm.

1000 ex. ISMN 979-0-3480-0126-5. ISBN 978-9975-4167-9-5.

[2011-1901].

- - 1. Educaţie preşcolară.

1802. Stratan, Ecaterina

373.2

Comunicare distractivă : cl. 1-a / Ecaterina Stratan, Ala Leca. – Ch. : Poligraf-Design,

2011.

– 56 p. : il. ; 29 cm.

 
 

F.

f. de tit. – 500 ex.

 

ISBN 978-9975-4204-3-3.

 

[2011-1910].

-

- 1. Învăţământ primar – Comunicare.

 

373.3

 

1803.

Stratan, Ecaterina

 

Comunicare distractivă : cl. a 2-a / Ecaterina Stratan, Ala Leca. – Ch. : Poligraf-Design,

2011.

– 56 p. : il.

; 29 cm.

 
 

F.

f. de tit. – 500 ex.

 

ISBN 978-9975-4204-4-0.

 

[2011-1911].

-

- 1. Învăţământ primar – Comunicare.

 

373.3

 

1804.

Stratan, Ecaterina

 

Comunicare distractivă : cl. a 3-a / Ecaterina Stratan, Ala Leca. – Ch. : Poligraf-Design,

2011.

– 56 p. : il. ; 29 cm.

 

F. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-4204-5-7.

[2011-1912].

- - 1. Învăţământ primar – Comunicare.

1805. Vitcovschi-Blaja, Ala

373.3

Mă joc şi creez : activităţi integrate la educaţia plastică : grupa mare / Ala Vitcovschi- Blaja, Stela Gânju. – Ch. : Poligraf-Design, 2011. – 64 f. : il. color ; 29 cm. Text pe ambele părţi a f., într-o mapă comună. – 500 ex. ISBN 978-9975-4205-1-8.

[2011-1919].

- - 1. Învăţământ preşcolar – Educaţie plastică.

21

373.2

Cronica cărţii Nr 10-2011 ≡ Book annals Nr 10-2011

1806. Vitcovschi-Blaja, Ala

Mă joc şi creez : activităţi integrate la educaţia plastică : grupa medie / Ala Vitcovschi- Blaja, Stela Gânju. – Ch. : Poligraf-Design, 2011. – 64 f. : il. color ; 30 cm. Text pe ambele părţi a f., într-o mapă comună. – 500 ex. ISBN 978-9975-4204-7-1.

[2011-1913].

- - 1. Învăţământ preşcolar – Educaţie plastică.

1807. Vitcovschi-Blaja, Ala

373.2

Mă joc şi creez : activităţi integrate la educaţia plastică : grupa mică / Ala Vitcovschi- Blaja, Stela Gânju. – Ch. : Poligraf-Design, 2011. – 64 f. : il. color ; 30 cm. Text pe ambele părţi a f., într-o mapă comună. – 500 ex. ISBN 978-9975-4204-8-8.

[2011-1914].

- - 1. Învăţământ preşcolar – Educaţie plastică.

1808. Vitcovschi-Blaja, Ala

373.2

Mă joc şi creez : activităţi integrate la educaţia plastică : grupa pregătitoare / Ala Vitcovschi-Blaja, Stela Gânju. – Ch. : Poligraf-Design, 2011. – 64 f. : il. color ; 29 cm. Text pe ambele părţi a f., într-o mapă comună. – 500 ex. ISBN 978-9975-4205-0-1.

[2011-1918].

- - 1. Învăţământ preşcolar – Educaţie plastică.

373.2

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

1809. "Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii,

perspective", conf. şt. intern. (2011 ; Bălţi). Abordarea prin competenţe a formării universi- tare: probleme, soluţii, perspective : Materialele Conf. Şt. Intern. : consacrate aniversării a 65- a de la fondarea Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi / col. red.: Gheorghe Popa, Maria Şleahtiţchi, Ada Sainenco [et al.]. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2011 (Tipogr. Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi). – 279, [1] p. : fig., tab. ; 25 cm. Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Texte: lb. rom., engl., fr., alte lb. străi- ne. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 150 ex.

ISBN 978-9975-50-060-9.

[2011-1875].

- - 1. "Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective"

– Conferinţă Ştiinţifică Internaţională (rom., engl., fr., alte lb. străine). 378(478-21)(082)=00

1810. Academia de Studii Economice a Moldovei : [din istoria acad.] / Acad. de Studii

Econ. a Moldovei ; coord. Corneliu Guţu ; red.-şef Grigore Belostecinic ; fot.: Vasile Şoimaru, Mihai Mereuţă, Nicolae Brânzilă. – Ch. : S. n., 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 56, [1] p. :

fot. color ; 30 cm. F. f. de tit.

[2011-1785].

22

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Academia de Studii Economice a Moldovei.

378.633(478)(091)

1811. Idem în lb. engl. : Academy of Economic Studies of Moldova / translated by : C.

Demcenco, S. Guţu. – Ch. : S. n., 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 56, [1] p. : fot. color ; 30

cm.

F. f. de tit.

[2011-1786].

- - 1. Academia de Studii Economice a Moldovei (engl.).

378.633(478)(091)

Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. – Vezi Nr 1740-41.

1812. Îndrumar metodic privind realizarea practicii de masterat în cadrul instituţiilor

de profil (CNPF; BVM; ministere; departamente; proiecte investiţionale; SA; SRL) / Rodica Hîncu (coord.), Ana Suhovici, Ana Gumovschi [et al.] ; Acad. de Studii Econ. din Moldova,

Fac. "Finanţe", Catedra "Investiţii şi Pieţe de Capital". – Ch. : ASEM, 2011. – 115, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 115 (10 tit.). – 30 ex. ISBN 978-9975-75-562-7.

[2011-1854].

- - 1. Practica de masterat – Îndrumare.

378(076.5)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR

398 Folclor

Poveşti cu Feţi-Frumoşi şi Ilene-Cosânzene. – Vezi Nr 1902.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII

1813. Universitatea de Stat din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat

din Moldova / Univ. de Stat din Moldova ; col. red. Mihail Revenco (red.-şef), Tatiana Bulimaga, Antonina Dembiţchi [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2011. – 20 cm. Ştiinţe ale naturii şi exacte. – 2011. – 142, [1] p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., rusă. –

Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 60 ex. – ISSN 1857-3665. – ISBN 978-9975-71- 159-3. – [2011-1883].

- - 1. Universitatea de Stat din Moldova – Anale (rom., rusă).

5:378.4(478)(082)=135.1=161.1

502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător

1814. Rezervaţia "Codrii" / Agenţia "Moldsilva". – Ch. : Ştiinţa, 2011 (Tipogr. "Serebia

SRL"). – 18, [2] p. : fot. color ; 17 x 24 cm. F. f. de tit. – 10000 ex. ISBN 978-9975-67-801-8.

[2011-1751].

- - 1. Rezervaţia "Codrii" – Republica Moldova.

23

502.72(478)

Cronica cărţii Nr 10-2011 ≡ Book annals Nr 10-2011

1815. Idem în lb. engl.: Reserve "Codrii". – Ch. : Ştiinţa, 2011 (Tipogr. "Serebia

SRL"). – 18, [2] p. : fot. color ; 17 x 24 cm. F. f. de tit. – 1000 ex. ISBN 978-9975-67-802-5.

[2011-1752].

- - 1. Rezervaţia "Codrii" – Republica Moldova (engl.).

502.72(478)

1816. "Rezervaţia Codrii", simpoz. şt. intern. (2011 ; Chişinău). Materialele Sim-

pozionului ştiinţific internaţional "Rezervaţia Codrii" : 40 ani, Lozova, 29-30 sept. 2011 / com.

şt.: Andrei Negru, Lazăr Chirică, Ştefan Manic [et al.]. – Ch. : Ştiinţa, 2011 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 424 p. : fig., tab. ; 24 cm. Antetit.: Agenţia "Moldsilva", Rezervaţia "Codrii". – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Rez.:

lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – Apare cu sprijinul financiar al Fon- dului Ecologic Naţ. – 250 ex. ISBN 978-9975-67-799-8.

[2011-1747].

- - 1. "Rezervaţia Codrii" – Simpozion ştiinţific internaţional (rom., engl., rusă).

502.72(082)=135.1=111=161.1

1817. Starea mediului în Republica Moldova în … : (Raport Naţional) / Acad. de Ştiin-

ţe a Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geografie ; red. şt. M. Sandu, V. Stegărescu, I. Dediu [et al.]. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Nova-Imprim" SRL). – 29 cm. … 2007-2010. – 2011. – 192 p. : fig. color, fot., tab. color. – Bibliogr.: p. 183-184 (39

tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Ecologic Naţ. din Rep. Moldova. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4224-4-4. – [2011-1874].

- - 1. Mediul înconjurător – Republica Moldova.

502/504(478)(047)

1818. Ştiinţe : Teste pentru evaluare formativă şi sumativă : Cl. a 5-a / aut.: Natalia

Curea, Lidia Dencicov-Cristea, Svetlana Rotaru [et al.]. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. din Orhei). – 21 cm. Varianta "A". – 2011. – 47, [1] p. : fig., tab. – 2000 ex. – ISBN 978-9975-4279-0-6. –

[2011-1848].

- - 1. Ştiinţe ale naturii – Teste.

502(079)

1819. Varianta "B". – 2011. – 47, [1] p. : fig., tab. – 2000 ex. – ISBN 978-9975-4279-

1-3. – [2011-1849]. - - 1. Ştiinţe ale naturii – Teste

1820. Braghiş, Maria

51 MATEMATICĂ

502(079)

Matematică : cl. a 2-a : Teste de evaluare iniţială, formativă, sumativă : Exerciţii aplica- tive / Maria Braghiş, Angela Cutasevici. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : Interprint, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 39, [1] p. : il., tab. ; 24 cm. 2000 ex. ISBN 978-9975-4267-3-2.

24

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2011-1776].

- - 1. Matematică – Teste.

1821. Neagu, Iacob

51(079)

Dicţionar de matematică rus-român = Pусско-румынский математический словарь / Iacob Neagu ; red. şt.: Mitrofan Ciobanu, Ilie Lupu ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. –

Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2011 (Tipogr. Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi). – 303, [1] p. ; 29 cm. Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 299-302 (119 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-50-042-5.

[2011-1876].

- - 1. Matematică – Dicţionare (rom., rusă). 2. Dicţionar de matematică (rom., rusă).

1822. Raischi, Victor

51(038)=135.1=161.1

Matematica : [cl.] a 6-a : Probe de evaluare : Concursuri de matematică / Victor Raischi. – Ch. : Lyceum, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 80 p. ; 24 cm.

3000 ex.

ISBN 978-9975-939-76-8.

[2011-1778].

- - 1. Matematică – Teste.

1823. Агафонов, А. Ф.

51(079)

Научные труды по математике, физике и социологии истории : Мат. начала в ис-

след. ист. процессов : Избранное / А. Ф. Агафонов ; оформл. Балабанов А. А. – К. :

ТУМ, 2011. – 228 p. : tab. ; 21 cm. Bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex. ISBN 978-9975-45-177-2 (în cop. tare).

[2011-1937].

- - 1. Matematică (rusă). 2. Fizică (rusă). 3. Sociologie (rusă). 51/53+316.42(081)

1824. Брагиш, М.

Тесты по математике : (вводные, текущие и итоговые) и упражнения для индиви-

дуальной работы : 1 кл. / М. Брагиш, А. Кутасевич, Т. Демченко. – К. : Interprint, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 51, [1] p. : il. ; 24 cm.

2000 ex.

ISBN 978-9975-4267-2-5.

[2011-1773].

- - 1. Matematică – Teste (rusă).

1825. Гайчук, Валентина

51(079)

Математика : Тесты для подготовки к итоговому тестированию : 4 кл. / Валентина

Гайчук, Тудорица Райски, Тамара Демченко. – К. : Lyceum, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centra- lă"). – 63 p. : fig., tab. ; 24 cm.

3000 ex.

ISBN 978-9975-939-85-0.

25

Cronica cărţii Nr 10-2011 ≡ Book annals Nr 10-2011

[2011-1764].

- - 1. Matematică – Teste (rusă).

1826. Potlog, Tamara

53 FIZICĂ

51(079)

Fizică : Caietul elevului : cl. a 6-a / Tamara Potlog, Miron Potlog, Mihai Marinciuc. – Ed.

a 3-a, rev. şi compl. – Ch. : Integritas, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 94, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm. 3000 ex. ISBN 978-9975-4229-1-8.

[2011-1767].

- - 1. Fizică.

53(075.3)

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE

556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie

1827. Bejenaru, Gherman

Hidrologie generală : Curs de lecţii : [în 2 vol.] / Gherman Bejenaru ; Univ. de Stat din Tiraspol, Fac. Geogr., Catedra Geogr. Gen. – Ch. : UST, 2011. – 21 cm. – ISBN 978-9975-

76-063-8.

Vol. 1. – 2011. – 162 p. : fig., fot., tab. – Bibliogr.: p. 161-162. – 70 ex. – ISBN 978- 9975-76-064-5. – [2011-1787].

- - 1. Hidrologie.

556(075.8)

1828. Vol. 2. – 2011. – 217 p. : fig., fot., tab. – Bibliogr.: p. 215-217. – 70 ex. – ISBN

978-9975-76-065-2. – [2011-1788].

- - 1. Hidrologie.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE

1829. Alexeiciuc, Angela

556(075.8)

Compendiu la biologie / Angela Alexeiciuc. – Ed. a 2-a, rev. şi ad. – Ch. : Arc, 2011

(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 255 p. : fig., tab. ; 24 cm. Ind.: p. 238-252. – 2000 ex. ISBN 978-9975-61-635-5.

[2011-1766].

- - 1. Biologie – Compendiu.

1830. Cerguţa, Ludmila

57(075.3)

Biologia în scheme şi tabele : Suport pentru elevii de liceu şi colegii / Ludmila Cerguţa, Tudor Cozari, Aliona Bîcu. – Ch. : Labirint-Cutasevici, 2011. – 29 cm. Pt. a 3-a : Genetică. Evoluţionism. Ecologie. – 2011. – 195, [1] p. : scheme, tab. – Bibliogr.: p. 195-196 (33 tit.). – 200 ex. – ISBN 978-9975-948-05-9 (eronat). – [2011-1805].

- - 1. Biologia în scheme şi tabele.

26

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

57(075.3)

574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie

1831. Conspectul diversităţii biologice: Rezervaţia "Codrii" / aut.: Ştefan Manic, An-

drei Negru, Natalia Jardan [et al.] ; Agenţia "Moldsilva", Rezervaţia "Codrii". – Ch. : Ştiinţa,

2011 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 327 p. ; 24 cm.

la

a

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 322 (11 tit.). – Ind. alf. al taxonilor (până

familii inclusiv): p. 323-326. – Lista speciilor din rezervaţia "Codrii" incluse în Cartea Roşie

Rep. Moldova: p. 327. – În red. aut. – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Ecologic Naţ.

1000 ex. ISBN 978-9975-67-800-1.

[2011-1748].

- - 1. Rezervaţia "Codrii" – Republica Moldova.

574:502.7(478)

577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică

1832. Duca, Maria

Biochimie : Compendiu, lucrări de lab. pentru studenţii Fac. de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiin-

ţe

Pavel Grigorcea ; red. resp.: Veaceslav Reva ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Fac. de

Ştiinţe ale Naturii. – Ch. : Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, 2011 ("Tipogr. Reclama" SA). –

67 p. : fig., tab. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 67 (23 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-105-75-0.

Exacte (Spec.: Biologie, Biologie Moleculară, Ecologie, Chimie) / Maria Duca, Aliona Glijin,

[2011-1820].

- - 1. Biochimie.

1833. Глижин, Алена

577.1(076.5)

Биохимия : Компендиум. Лаб. работы. Тесты / Алена Глижин, Павел Григорча, Ала Кердиварэ ; Молд. гос. ун-т, Каф. Биологии Растений, Биолого-Почв. Фак. [и др.]. – Ed. a 2-a. – К. : CEP USM, 2011. – 78, [1] p. : fig., tab. ; 17 x 25 cm. Bibliogr.: p. 78 (25 tit.). – 70 ex. ISBN 978-9975-71-156-2.

[2011-1884].

- - 1. Biochimie (rusă).

1834. Duca, Maria

58 BOTANICĂ

577.1(076.5)

Fiziologia plantelor : Lucrări de lab. pentru studenţii Fac. Ştiinţe ale Naturii / Maria Du-

ca, Angela Port, Elena Savca ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Catedra Biologie. – Ch. : Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, 2011 ("Tipogr. Reclama" SA). –

63 p. : fig., tab. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 63 (8 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-105-76-7.

[2011-1821].

27

Cronica cărţii Nr 10-2011 ≡ Book annals Nr 10-2011

- - 1. Fiziologia plantelor.

581.1(076.5)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61 MEDICINĂ

1835. Lozan, Oleg

Fezabilitatea cadrului legal de implementare a tehnologiilor telemedicale în Republica

Moldova / Oleg Lozan. – Ch. : S. n., 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 160 p. : fig. color, tab. ; 25 cm. Bibliogr.: p. 155-160 (101 tit.). – 150 ex. ISBN 978-9975-53-007-1 (în cop. tare).

[2011-1780].

-

- 1. Medicină – Resurse informaţionale – Republica Moldova.

61:004(478)

1836. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din

Rep. Moldova. Anale ştiinţifice = Scientific Annals : Zilele Univ., 19-21 oct., Ed. a 12-a : [în 5

vol.] / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova ; col.

red. : Ion Ababii (red.-şef), Viorel Prisacari (red. resp.), Victor Popescu [et al.]. – Ch. : USMF, 2011 (CEP "Medicina"). – 27 cm. – ISSN 1857-1719. – ISBN 978-9975-918-81-7. Vol. 1 : Probleme medico-biologice şi farmaceutice = Medico-biological and pharmaceutical problems. – 2011. – 447 p. : fig., tab. – Tit., texte, rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 120 ex. – ISBN 978-9975-913-74-4. – [2011-1828].

- - 1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republi- ca Moldova – Anale (rom., engl.).

61+615:378.661(478)(082)=135.1=111

1837. Vol. 2 : Probleme actuale de sănătate publică şi management = Present-day

public health and management problems. – 2011. – 442 p. : fig., tab. – Tit., texte, rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 110 ex. – ISBN 978-9975-913-75-1. – [2011-1844].

- - 1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republi- ca Moldova – Anale (rom., engl.).

614.2+005:378.661(478)(082)=135.1=111

1838. Vol. 3 : Probleme actuale în medicina internă = Present-day problems of

internal medicine. – 2011. – 690 p. : fig., tab. – Tit., texte, rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex. – ISBN 978-9975-913-76-8. – [2011-1851].

- - 1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republi- ca Moldova – Anale (rom., engl.).

616.1/.9:378.661(478)(082)=135.1=111

1839. Vol. 4 : Probleme clinico-chirurgicale = Clinico-surgical problems. – 2011. –

509, [1] p. : fig., tab. – Tit., texte, rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 140 ex. –

ISBN 978-9975-913-77-5. – [2011-1845].

- - 1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Repu- blica Moldova – Anale (rom., engl.).

616/617:378.661(478)(082)=135.1=111

28

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1840. Vol. 5 : Probleme actuale ale sănătăţii mamei şi copilului = Current problems of

mother and child's health. – 2011. – 361 p. : fig., tab. – Tit., texte: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-913-78-2. – [2011-1839].

- - 1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republi- ca Moldova – Anale (rom., engl.).

618:378.661(478)(082)=135.1=111

1841. Victor Băbălău, şef secţie sănătatea ocupaţională cu laborator control factori

fizici : la 70 ani [de la naştere] / Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Centrul Naţ. de Sănătate Publică ; red. şef: Ion Bahnarel. – Ch. : S. n., 2011 ["Tipogr.-Sirius" SRL]. – 56 p. : fig., fot., tab., [1] f. portr. ; 21 cm. – (Medici-manageri în sănătatea publică). Lista lucrărilor şt. a medicului igienist V. Băbălău, publ. în aa 1982-2010: p. 50-56.

[2011-1868].

- - 1. Băbălău, Victor, 1941-…, medic igienist.

614(092)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie

Anale ştiinţifice. – Vezi Nr 1836.

1842. Roche. Vademecum : [companie elveţiană în domeniul farmaceuticii şi a diag-

nosticului] / Представительство в Респ. Молдова "Hoffmann La-Roche Ltd". – [Ch. : S. n., 2011 ("Tipogr.-Sirius" SRL)]. – 272 p. : tab., [8] p. fig. color ; 20 cm.

[2011-1873].

- - 1. Farmaceutică (rusă). 2. Diagnostică (rusă). 615+616-071

616 Patologie. Medicină clinică

1843. Ciobanu, Gheorghe

Şocul : [aspecte fiziopatologice, clinice şi de tratament] / Gheorghe Ciobanu. – Ch. :

Nova-Imprim, 2011. – 429 p. : fig., tab. ; 25 cm. Bibliogr.: p. 399-418 (251 tit.). – Ind. alf.: p. 419-429. – 500 ex. ISBN 978-9975-4224-1-3 (în cop. tare).

[2011-1930].

- - 1. Şocul şi primul ajutor medical.

Roche. Vademecum. – Vezi Nr 1842.

616.1/.9 Patologie specială

1844. Hortolomei, Valerian

616-083.98-001.36

Angina pectorală stabilă : [pentru uzul studenţilor] / Valerian Hortolomei, Valeriu Hortolomei ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "N. Testemiţanu", Catedra de Medicină Internă nr. 3, Catedra de Obstetrică şi Ginecologie [et al.]. – Ch. : S. n., 2011 ("Tipogr. Re- clama" SA). – 146, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 143-147. – 400 ex. ISBN 978-9975-105-83-5.

[2011-1817].

29

Cronica cărţii Nr 10-2011 ≡ Book annals Nr 10-2011

- - 1. Angină pectorală.

616.12-009.72(075.8)

1845. Resuscitarea cardiorespiratorie şi cerebrală : Elab. metodică / T. Tăzlăvan, S.

Şandru, R. Baltaga [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2011. – 42 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 39-41 (34 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-913-80-5.

[2011-1958].

- - 1. Stop cardiac. 2. Atac cerebral. 3. Resuscitare cardiorespiratorie.

616.12-008.46+616.831-005.1(076.5)

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie

1846. Noţiuni de reabilitare pulmonară : [elab. metodică] / Sergiu Matcovschi,

Adriana Botezatu, Tatiana Dumitraş [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Dep. Medicină internă, Clinica medicală nr. 1. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Vite- Jesc" SRL). – 49 p. : fig. color, tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 46-49 (49 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-4155-4-5.

[2011-1947].

- - 1. Boli pulmonare – Reabilitare.

616.24-082.8(076.5)

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar

1847. Pântea, Victor

Hepatitele virale C, B şi D acute şi cronice. Particularităţile clinice, epidemiologice, imu- nologice, evolutive şi de tratament : [pentru uzul studenţilor] / Pântea Victor ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2011 ("Tipogr.-Sirius" SRL). – 104 p. : fig., tab. ; 21 cm. Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 84-96 (145 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al dlui Alexandru Derbenţav, dir. Gedeom Rihter, reprezentanţa în Moldova. – 300 ex. ISBN 978-9975-9976-4-5 (eronat).

[2011-1865].

- - 1. Hepatite virale.

616.36-002(075)

616.8 Neuropatologie. Neurologie

1848. Ianachevici, Boris

Neurostomatologie : [pentru uzul studenţilor] / Boris Ianachevici ; Univ. de Stat de Me-

dicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2011. – 191 p. : fig. ; 21

cm.

Bibliogr.: p. 190 (18 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-913-56-0.

[2011-1957].

- - 1. Neurostomatologie.

30

616.83(075)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI

1849. Технологическое воспитание : Учеб. для 5-6 кл. / Анжела Ешану, Ион

Шарагов, Николае Онофрейчук [и др.] ; пер. с рум. Тамара Шмундряк, Анжела Ешану ; comisia de evaluare: Iurie Cucuietu, Vasilisa Păscăluţă, Valeriu Procoavă [et al.] ; ref. şt.: Ion Eşanu ; М-во просвещения Респ. Молдова. – [Ed. a 2-a]. – К. : Arc : Epigraf, 2011 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 206, [2] p. : des. color ; 24 cm. Apare cu sprijinul financiar al Fondului Special pentru Man. – 1000 ex. ISBN 978-9975-61-630-0.

[2011-1749].

- - 1. Educaţie tehnologică (rusă).

64(075.3)

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII

657 Contabilitate

1850. Contabilitatea întreprinderii : [pentru uzul studenţilor] / Lilia Grigoroi, Liliana

Lazari, Aliona Bîrcă [et al.]. – Ch. : Cartier, 2011 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 508 p. : scheme,

tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei). Bibliogr. în notele de subsol. – 1500 ex. ISBN 978-9975-79-703-0.

[2011-1746].

- - 1. Contabilitate.

657:658.5(075.8)

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială

1851. Ursachi, Vitalie

Metodologia prognozării proceselor economice în managementul întreprinderii : [mo- nografie] / Vitalie Ursachi, Eduard Hârbu, Gheorghe Ţurcanu ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : ASEM, 2011. – 323, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 317-323 (114 tit.) şi în notele de subsol. – În red. aut. – 50 ex. ISBN 978-9975-75-564-1.

[2011-1856].

- - 1. Prognozare economică – Întreprinderi.

658.5

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE

663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare

664.8/.9 Tehnologia conservării alimentelor

1852. Саркисян Ж. А.

Менеджмент качества процесса производства товарной быстрозамороженной фруктово-овощной продукции / Саркисян Ж. А., Бантыш Л. А., Чапкин В. Н. – К. : Б. и., 2011 ("Tipogr. Reclama" SA). – 106 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 96-102 (55 tit.). – 300 ex. ISBN 978-9975-105-79-8.

[2011-1814].

31

Cronica cărţii Nr 10-2011 ≡ Book annals Nr 10-2011

- - 1. Conservarea fructelor şi legumelor (rusă).

664.83/.85.037:005

687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea

generală

1853. Саламатова, С. М.

Технология обработки изделий легкой плательной группы : Учеб. пособие / С. М.

Саламатова ; Техн. ун-т Молдовы, Фак. легкой пром-сти, Каф. технологии швейных изделий из ткани и трикотажа. – К. : ТУМ, 2011. – 100, [1] p. : des., tab. ; 29 cm. Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 101 (22 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-45-178-9.

[2011-1938].

- - 1. Îmbrăcăminte pentru femei – Tehnologii (rusă). 687.12(075.8)

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT

7.0 ARTĂ ÎN GENERAL

1854. Stavilă, Tudor

Icoana basarabeană din secolul XIX : [monografie] / Tudor Stavilă ; cop.: Mihai

Bacinschi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural. – Ch. : Arc, 2011 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 179 p. : il., 96 p. planşe color. ; 25 cm. Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 169-174 (141 tit.) şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţ., România. – 1000 ex. ISBN 978-9975-61-639-3 (în cop. tare).

[2011-1900].

- - 1. Arta icoanelor – Basarabia, secolul XIX – Istorie

7.046(091)

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM.

PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI

719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general

1855. Patrimoniul cultural al Republicii Moldova: de la realitate la necesitate / Min.

Culturii al Rep. Moldova, Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor ; coord.:

Ştefăniţă Ion ; col. red.: Balan Ecaterina, Cherdivară Aliona, Oboroceanu Vadim [et al.]. – Ch. : Continental Grup, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 130 p. : fot., fot. color. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 130 (22 tit.) şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Cul- turii din Rep. Moldova. – 500 ex.

ISBN 978-9975-4248-0-6.

[2011-1755].

- - 1. Monumente – Republica Moldova.

719(478)

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE

1856. Daghi, Ion

32

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Artistic : [artisticul în operele plastice] / Ion Daghi. – Ch. : S. n., 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 99, [1] p., [8] p. : reprod. color ; 20 cm. Bibliogr.: p. 99 (22 tit.). – 500 ex. ISBN 978-9975-53-005-7.

[2011-1769].

- - 1. Artă plastică. 2. Artistic – Artă plastică.

73/75

1857. Saloanele Moldovei, ed. a 21-a [2011], Chişinău – Bacău : [lucrări de pict.,

sculptură, tapiserie] / Uniunea Artiştilor Plastici din Rep. Moldova, Complexul Muzeal "Iulian

Antonescu", Bacău, Centrul Intern. de Cultură şi Arte "George Apostu" [et al.] ; coord. de ed.:

Ghenadie Jalbă, Dumitru Bolboceanu, Geta Barbu ; foto: Sorin Sorin, Victor Cobzac. – Ch. :

S. n., 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 23, [2] p. : fot. color ; 30 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-80-511-7.

[2011-1808].

- - 1. Pictură. 2. Sculptură. 3. Tapiserie.

73/76(084)

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design

1858. Copteva, Galina

Minunăţiile floristicii = Чудеса флористики = Wonders of floristics / Galina Copteva ;

fot.: A. Maticiuc. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Nica-Grafic-Print" SRL). – 65, [1] p. : fot. color. ; 21 cm. Aut. este indicat pe cop. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – F. f. de tit. – 100 ex. ISBN 978-9975-4000-4-6.

[2011-1872].

- - 1. Floristică (rom., engl., rusă).

78 MUZICĂ

1859. Cholak, Vladimir

745.9=135.1=111=161.1

Requiem : For mixed chorus, soloists, string orchestra, organ and timpani : /clavier/ /

Vladimir Cholak ; notogr.: Maxim Ciolac ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2011 ("Tipogr. Reclama" SA). – 87 p. : n. muz. ; 29 cm. În CIP numele aut. eronat de ed. – 100 ex. ISMN 979-0-3480-0136-4. ISBN 978-9975-51-289-3.

[2011-1846].

- - 1. Muzică sacră.

1860. Popa, Tatiana

783.3

Pavel Rivilis : Picături din adevărul vieţii [a compozitorului] : Monografie / Tatiana Popa ; red. şt.: Svetlana Ţircunova ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2011 (Tipogr. "Re- clama" SA). – 138 p. : n. muz., [1] f. portr., I-XX p. fot. ; 22 cm.

Bibliogr.: p. 133-138 (82 tit.). – 500 ex. ISBN 978-9975-51-279-4.

33

Cronica cărţii Nr 10-2011 ≡ Book annals Nr 10-2011

[2011-1816].

- - 1. Rivilis, Pavel, 1936-…, compozitor, artist al poporului.

78.071.1(092)

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică

1861. Jereghi, Alexei

Elita sportivă a Sindicatului "Sănătatea" / Alexei Jereghi ; coord.: Victor Benu, Mihai

Dutca, Igor Zubcu ; Sindicatul "Sănătatea" din Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Crio" SA). – 53 p. : fot., tab. ; 21 cm. 500 ex.

[2011-1922].

- - 1. Sport – Sindicatul "Sănătatea" din Republica Moldova.

796/799:331.105.44(478)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE

1862. Mătcaş, Nicolae

Calvarul limbii române din Basarabia : Studii. Articole. Comunicări / Nicolae Mătcaş ; sel., coord. şi pref. de Alexandru Bantoş ; Casa Limbii Române "Nichita Stănescu ". – Ch. :

Limba Română, 2011 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 552 p. : fot. ; 24 cm. – (Biblioteca revistei "Limba Română” ). Nicolae Mătcaş – profesor universitar, lingvist : Studii, art., cursuri univ., man., progr., red., alte ed. didactice / alcăt. Maria Cudlenco ; red. bibliogr. Aliona Tostogan: p. 511-543. –

Bibliogr. în note la sfârşitul cap. – Ind. de publ. periodice, versuri din culeg. şi ed. periodice:

p. 546-552. – Apare cu sprijinul financiar al Guvernului României, Dep. pentru Românii de Pretutindeni. – 1000 ex. ISBN 978-9975-9937-1-5.

[2011-1890].

- - 1. Limba română – Studii.

811 Limbi individuale

811.13 Limbi romanice

1863. Copacinschi, Angela

[80/81+323(478)]:811.135.1

Histoire des langues romanes et leurs traits caractéristiques / Angela Copacinschi. – Ch. : Garomont-Studio, 2011. – 40 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 38-40 (33 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-4223-9-0.

[2011-1956].

- - 1. Limbi romanice – Istorie (fr.).

1864. Nicoli, Giancarlo

34

811.13(091)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

L'origine delle Lingue Romanze : (con particolare riferimento alla nascita della lingua ita- liana) / Giancarlo Nicoli. – Ch. : Garomont-Studio, 2011. – 165 p. : fig. ; 21 cm. Bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex. ISBN 978-9975-4223-5-2.

[2011-1952].

- - 1. Limbi romanice (it.).

811.131.1 Limba italiană

811.13+811.131.1

Nicoli, Giancarlo. L'origine delle Lingue Romanze 1864.

811.135.1 Limba română

1865. Cubreacov, Natalia

Limba română : Caietul elevului : Cl. a 2-a / Natalia Cubreacov, Maria Buruiană, Aure- lia Ermicioi. – Ch. : Ştiinţa, 2011 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 88 p. : il. ; 24 cm. 5000 ex. ISBN 978-9975-67-796-7.

[2011-1750].

- - 1. Limba română.

811.161.1 Limba rusă

1866. Дрозд, Г. Д.

811.135.1(075.2)

Русское слово. Русский язык : 5 кл. : Учеб. для молд. шк. с обучением на рум. яз. : 1 год обучения / Г. Д. Дрозд, А. Г. Скурту ; М-во просвещения Респ. Молдова. – К. : Vector V-N, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 150, [2] p. : il. color ; 21 cm. 40000 ex. ISBN 978-9975-4049-7-7 (eronat).

[2011-1929].

- - 1. Limba rusă – Manuale (rusă).

1867. Дрозд, Галина

811.161.1(075.3)

История, культура и традиции русского народа : Учеб. для 1 кл. / Галина Дрозд, Татьяна Рассказова. – К. : Lyceum, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 72 p. : il., fot. color ;

24 cm. 3000 ex. ISBN 978-9975-939-82-9.

[2011-1771].

- - 1. Limba rusă – Manuale (rusă).

1868. Паскарь, Лариса

811.161.1(075.2)

Русское слово. Русский язык и литература : 9 кл. : учеб. для молд. шк. с обучени- ем на рум. яз. / Лариса Паскарь. – Ed. a 2-a. – К. : Cartier, 2011 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 160 p. : fot., fot. color, tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).

35

Cronica cărţii Nr 10-2011 ≡ Book annals Nr 10-2011

3000 ex.

ISBN 978-9975-79-701-6.

[2011-1892].

- - 1. Limba rusă – Manuale (rusă). 2. Literatură rusă – Manuale (rusă).

811.161.1+821.161.1.09(075.2)

811.512.165 Limba găgăuză

1869. Gagauz dili hem literatura okumakları : 6 kl. / I. D. Bankova, I. I. Baboglu, A. I.

Stoletnäya [et al.] ; comisia de evaluare: Ecaterina Kîlicik, Oxana Uzun-Negrescu ; Min. Edu-

caţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Ştiinţa, 2011 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 319, [1] p. : il., il. color

;

24 cm.

2300

ex.

ISBN 978-9975-67-758-5.

[2011-1893].

- - 1. Limba găgăuză – Manuale (găgăuză). 2. Literatură găgăuză – Manuale (găgău-

).

811.512.165+821.512.165.09(075.3)

82 LITERATURĂ

82/821 Literatură artistică

821 Literatura limbilor individuale

1870. Cubreacov, Natalia

Limba română : Lecturi literare : Cl. a 2-a / Natalia Cubreacov, Maria Buruiană, Aurelia Ermicioi. – Ch. : Ştiinţa, 2011 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 75 p. : il. ; 24 cm.

5000 ex.

ISBN 978-9975-67-798-1.

[2011-1753].

- - 1. Limba română – Manuale.

821:811.135.1(075.2)

1871. Popa, Elena

Popa, Maria

Braghiş. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : Interprint, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 55, [1] p. : il., tab.

Miracolul textelor

literare

: Curs

opţional :

lb.

rom.

:

cl.

a

2-a / Elena

;

24 cm.

2000

ex.

ISBN 978-9975-4267-1-8.

[2011-1777].

- - 1. Limba română – Manuale.

821:811.135.1(075.2)

821.134.2 Literatură spaniolă

1872. Cela, Camilo José

Cafeneaua artiştilor : [nuvele] / Camilo José Cela. Poveste cu detectivi / Juan Marsé. Căpăţâna de miel / Francisco Ayala ; trad. din lb. span. de Dragoş Cojocaru ; cop.: Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 2011 (Combinatul Poligr.). – 174, [2] p. ; 12 x 17 cm. – (Trei laureaţi Cervantes într-o carte / col. coord. de Adrian Ciubotaru).

36

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Tit. orig.: Café de artistas / Camino José Cela. Historia de detectives / Juan Marsé. La cabeza del cordero / Fransisco Ayala. – 1000 ex. ISBN 978-9975-61-638-6.

[2011-1842].

- - 1. Literatură spaniolă – Nuvele.

821.135.1 Literatură română

1873. Plevan, Sergiu

821.134.2-3 [Cela+Marsé+Ayala]

Regatul celor trei dragoni : [roman-poveste] / Sergiu Plevan ; pref.: Marcela Mardare ;

cop. de Paula Vrânceanu. – Ch. : Pontos, 2011 F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 249 p. ; 20 cm.

1500 ex.

ISBN 978-9975-51-277-0.

[2011-1757].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.

821.135.1-31 Plevan

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

1874. Bârlădeanu, Lucreţia

Scrisori din Paris : Nu şi pentru cei lipsiţi de simţul umorului / Lucreţia Bârlădeanu ;

cop.: Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 2011 (Combinatul Poligr.). – 91, [2] p. : fot. ; 20 cm. Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii din Rep. Moldova. – 1000 ex. ISBN 978-9975-61-648-5.

[2011-1965].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova.

1875. Bujor, Liuba-Drăgostiţa

821.135.1(478)-6 Bârlădeanu

Spre Cerul necunoscut al gândului : (eseuri, portrete literare, recenzii) / Liuba-

Drăgostiţa Bujor ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2011 ("Tipogr. Reclama" SA). – 246, [1] p. Tit. pe cop.: Cerul necunoscut al Gândului. – 500 ex. ISBN 978-9975-51-162-9.

[2011-1818].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Eseuri.

1876. Bulat, Nicolae

821.135.1(478)-9 Bujor

Jupâniţa cea Frumoasă : [roman] / Nicolae Bulat ; des.: Nicolae Bulat ; cop.: Andrei Ichim. – Ch. : Bons Offices, 2011. – 520 p. : des. ; 25 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-80-503-2 (în cop. tare).

[2011-1809].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.

1877. Corcodel, Varvara-Valentina

37

821.135.1(478)-3 Bulat

Cronica cărţii Nr 10-2011 ≡ Book annals Nr 10-2011

Rocada destinelor : roman-cronică / Varvara-Valentina Corcodel ; cop.: Nicolae Sârbu.

– Ch. : Bibl. "Meşterul Manole", 2011 ("Tipogr. Reclama" SA). – 319, [1] p. : fig., fot., I-XXVIII p. fot. ; 20 cm. Bibliogr. în notele de subsol. – 1000 ex. ISBN 978-9975-105-71-2.

[2011-1813].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.

1878. Darie, Pavel

821.135.1(478)-311.6 Corcodel

Frate drag : [versuri] / Pavel Darie ; cop.: Vitalie Pogolşa. – Ch. : Lumina, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 94, [1] p. 20 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-65-259-9.

[2011-1770].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

1879. Dilion, Harlampie

821.135.1(478)-1 Darie

Apa trece, gâlcile rămân : [poezii satirice] / Harlampie Dilion ; cop. şi il.: Ada Ţâbuleac.

– Ch. : S. n., 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 94, [2] p. : il. ; 11 x 18 cm.

Apare cu sprijinul financiar al dlui Tudor Drăguşciuc, dir. al ÎI "Farmacie" din mun. Bălţi.

– 300 ex. ISBN 978-9975-53-011-8.

[2011-1782].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie satirică.

1880. Dumbrăveanu, Victor

821.135.1(478)-17 Dilion

Bezna albă : [nuvele] / Victor Dumbrăveanu ; cop.: Vitalie Pogolşa. – Ch. : Lumina,

2011

(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 160 p. 20 cm.

1000

ex.

ISBN 978-9975-65-163-9.

 

[2011-1768].

-

- 1. Literatură română din Republica Moldova – Nuvele.

 

821.135.1(478)-32 Dumbrăveanu

 

1881.

Esinencu, Nicolae

Doc : Microroman / Nicolae Esinencu ; cop.: Mihai Bacinschi. – Ed. rev. – Ch. : Lumina,

2011

(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 127 p. ; 20 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-65-262-9.

[2011-1763].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.

1882. Loteanu, Emil

821.135.1(478)-31 Esinencu

Mi-s ochii arşi de frumuseţea ta… : [versuri] / Emil Loteanu ; cop., concepţia graf.: Mi- hai Bacinschi. – Ch. : Arc, 2011 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 63 p. : fot., [1] f. portr. ; 10 x 16

cm. – Carte-omagiu consacrată celor 75 de ani pe care Emil Loteanu i-ar fi putut împlini.

38

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

500 ex.

ISBN 978-9975-61-641-6 (în cop. tare).

[2011-1895].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

1883. Madan-Barbăneagră, Claudia

821.135.1(478)-1 Loteanu

Nu e loc de nepăsare : Versuri / Claudia Madan-Barbăneagră ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2011 ("Tipogr. Reclama" SA). – 68 p. ; 20 cm.

100 ex.

ISBN 978-9975-51-290-9.

[2011-1903].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

1884. Matei, Sergiu

821.135.1(478)-1 Madan-Barbăneagră

Visul de taină : Versuri / Sergiu Matei ; text: Georgeta Găluşcă, Claudia Partole ; il.:

Larisa Olărescu ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2011 ("Tipogr. Reclama" SA). – 116 p. : il. ; 20 cm.

300 ex.

ISBN 978-9975-51-285-5.

[2011-1812].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

821.135.1(478)-1 Matei

1885. Negriş, Alexandru

Amurguri cu privighetori : poeme / Alexandru Negriş ; cop. şi il.: Vitalie Pogolşa. – Ch. :

Lumina, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală). – 159, [1] p. : il. ; 20 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-65-257-5.

[2011-1781].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poeme.

821.135.1(478)-1 Negriş

1886. Partole, Claudia

Peisaj cu Dimineţi şi Clipe : [jurnal] / Claudia Partole. – Ch. : Lumina, 2011 (F.E.-P.

"Tipogr. Centrală"). – 159 p. 20 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-65-260-5.

[2011-1783].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova.

1887. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie

821.135.1(478)-9 Partole

Regata timpului : Gânduri despre timp, istorie, cultură, viaţă / Vitalie Pastuh-

Cubolteanu ; cop.: Daniel Pastuh-Cubolteanu. – Ch. : Labirint-Cutasevici, 2011. – 20 cm. – ISBN 978-9975-948-46-3. Cartea a 2-a. – 2011. – 179 p. – 100 ex. – ISBN 978-9975-948-55-5. – [2011-1798].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova.

39

821.135.1(478)-84 Pastuh-Cubolteanu

Cronica cărţii Nr 10-2011 ≡ Book annals Nr 10-2011

1888. Sîrbu, Nichita

Dorule, hai nu pleca : [versuri] / Nichita Sîrbu. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Crio" SA). – 190 p. : fot. ; 20 cm. 500 ex. ISBN 978-9975-9938-8-3.

[2011-1923].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

1889. Лотяну, Эмиль

821.135.1(478)-1 Sîrbu

У распахнутых глаз… : [стихи] / Эмиль Лотяну ; худож. ред.: Михай Бачински. – К.

: Arc, 2011 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 63 p. : fot., [1] f. portr. ; 10 x 16 cm. – Посвящается 75-летию Эмиля Лотяну. Если бы он дожил…

500 ex.

ISBN 978-9975-61-646-1 (în cop. tare).

[2011-1896].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie (rusă). 821.135.1(478)-1 Loteanu

821.161.1 Literatură rusă

1890. Prilepin, Zahar

Sankea : Roman / Zahar Prilepin ; trad. din rusă şi note de Vladimir Bulat ; cop., cop.

col.: Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2011 (Combinatul Poligr.). – 382, [1] p. ; 20 cm. – (Co- lecţia Biblioteca deschisă / coord. de Vasile Ernu). Tit. orig.: Санька. – 800 ex. ISBN 978-9975-79-707-8.

[2011-1932].

- - 1. Literatură rusă – Romane (rom.).

821.161.1-31 Prilepin

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova

1891. Лешко, Валентина

Мысли в слух : [стихи] / Валентина Лешко ; cop.: Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 2011 (Combinatul Poligr.). – 55, [1] p. : des. ; 24 cm.

400 ex.

ISBN 978-9975-61-650-8.

[2011-1931].

- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).

1892. Михайлова, Лариса

821.161.1(478)-1 Лешко

Наедине с собой : [стихи] / Лариса Михайлова. – К. : Inversia-Dub, 2011. – 257, [7] p. ; 10 x 15 cm.

100 ex.

ISBN 978-9975-4211-4-0.

[2011-1840].

- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă). 821.161.1(478)-1 Михайлова

40

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1893. Стайкова, Каролина

Бессонница : [стихи] / Каролина Стайкова. – К. : CEP USM, 2011. – 117, [1] p. ; 21

cm.

50 ex. ISBN 978-9975-71-167-8.

[2011-1882].

- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).

821.162.1 Literatură poloneză

1894. Tokarczuk, Olga

821.161.1(478)-1 Стайкова

Profesorul Andrews la Varşovia : [nuvele] / Olga Tokarczuk. Poveste de Crăciun /

Andrzej Stasiuk. Pastorala lui Don Juan / Jerzy Pilch ; trad. din lb. pol. de Cristina Godun ; cop.: Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 2011 (Combinatul Poligr.). – 61, [1] p. ; 12 x 17 cm. – (Trei laureaţi Nike într-o carte / col. coord. de Adrian Ciubotaru). Apare cu sprijinul financiar al Inst. Cărţii din Cracovia. – 1000 ex. ISBN 978-9975-61-637-9.

[2011-1841].

- - 1. Literatură polonă – Nuvele.

821.162.1-3 [Tokarczuk+Stasiuk+Pilch]

82/821-93 Literatură artistică pentru copii

821-93 Literatură pentru copii

1895. Bambi : [poveste americană după filmul cu animate cu acelaşi tit. : trad. din lb.

engl.] / cop.: Vladimir Zmeev. – Ch. : Litera AVN (mică), 2011 (Tipogr. "Arvato", Italia). – 62, [2] p. : des. color ; 28 cm. – (Colecţia "Disney. Poveşti îndrăgite" : 24 de vol. ; 9). Tit. orig.: Bambi. – 21500 ex. ISBN 978-9975-74-125-5 (în cop. tare).

[2011-1969].

- - 1. Literatură pentru copii – Poveşti.

821-93

1896. Idem în lb. rusă : Бемби : [амер. сказка по одноим. мультфильму : пер. с

англ. яз.] / пер. на рус. яз.: Мирослава Метляева. – К. : Litera AVN (mică), 2011 (Tipogr. "Arvato", Italia). – 62, [2] p. : des. color ; 28 cm. – (Colecţia "Disney. Любимые сказки" : в 24-

х т. ; 9). 10300 ex. ISBN 978-9975-74-179-8 (în cop. tare).

[2011-1970].

- - 1. Literatură pentru copii – Poveşti (rusă). 821-93

1897. Compania Monştrilor : [poveste americană după filmul cu animate cu acelaşi

tit. : trad. din lb. engl.] / cop.: Vladimir Zmeev. – Ch. : Litera AVN (mică), 2011 (Tipogr. "Arvato", Italia). – 63, [1] p. : des. color ; 28 cm. – (Colecţia "Disney. Pixar. Poveşti îndrăgite" :

24 de vol. ; 8). Tit. orig.: Monsters, Inc. – 21500 ex.

41

Cronica cărţii Nr 10-2011 ≡ Book annals Nr 10-2011

ISBN 978-9975-74-124-8 (în cop. tare).

[2011-1967].

-

- 1. Literatură pentru copii – Poveşti.

821-93

одноим.

мультфильму : пер. с англ. яз.] / пер. на рус. яз.: Мирослава Метляева. – К. : Litera AVN

(mică), 2011 (Tipogr. "Arvato", Italia). – 63, [1] p. : des. color ; 28 cm. – (Colecţia "Disney. Pixar. Любимые сказки" : в 24-х т. ; 8). 10300 ex. ISBN 978-9975-74-178-1 (în cop. tare).

1898. Idem

în

lb.

rusă

:

Корпорация

монстров

:

[амер.

сказка

по

[2011-1968].

-

- 1. Literatură pentru copii – Poveşti (rusă).

821-93

1899. Vangheli, Spiridon

Carte de citire şi gândire : Ed. în 4 vol. / text: Spiridon Vangheli

Radu

Vangheli ; pict. Eduard Maidenberg. – Ed. a 3-a, rev. – Ch. : Guguţă, 2011 (Combinatul Poligr.). – 24 cm.

Cartea 1-i : Lecturi pentru cl. 1-i. – 2011. – 110, [2] p. : il. color. – ISBN 9975-9569-2-0 (în cop. tare) (eronat). – [2011-1843].

;

resp. ed.

- - 1. Literatură universală pentru copii.

821(100)-93

1900. Cartea a 2-a : Lecturi pentru cl. a 2-a. – 2011. – 159, [1] p. : il. color. – ISBN

9975-9569-3-9 (eronat). – [2011-1850].

- - 1. Literatură pentru copii.

821.135.1-93 Literatură română

821(100)-93

Cemortan, Stela. Copilărie-Păpădie. – Vezi Nr 1903.

1901. Creangă, Ion

Poveştile lui Bădiţa / Ion Creangă ; text Silvia Ursache ; prez. graf.: Alexei Gurschi. –

Ch. : Silvius Libris, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 127, [1] p. : il. color ; 30 cm.

3000 ex.

ISBN 978-9975-107-24-2 (în cop. tare).

[2011-1761].

- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti.

821.135.1-93 Creangă

1902. Poveşti cu Feţi-Frumoşi şi Ilene-Cosânzene / adapt., repovestite de Silvia

Ursache ; il.: Elena Şigapova, Violeta Zabulica-Diordiev, Nadejda Olaru [et al.] ; cop.: Violeta Zabulica-Diordiev. – Ch. : Silvius Libris, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 239, [1] p. : il. color ; 30 cm.

3000 ex.

ISBN 978-9975-107-25-9 (în cop. tare).

[2011-1784].

- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti.

42

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

821.135.1-93+398.21

821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova

1903. Cemortan, Stela

Copilărie-Păpădie : Antologie de texte din lit. pentru copii : [în vol.] / Stela Cemortan ; concepţie graf.: Andrei Ichim, Natalia Procop, Elvira Cemortan-Voloşin. – Ch. : StelPart, 2011

(Tipogr. "Serebia" SRL). – 27 cm. – ISBN 978-9975-4117-0-7.

Vol. 2. – 2011. – 117, [3] p. : il. color. – Bibliogr.: p. 118. – 1000 ex. – ISBN 978-9975- 4117-3-8 (în cop. tare). – [2011-1898].

- - 1. Literatură pentru copii – Antologii.

1904. Cutasevici, Gheorghe

821.135.1(478)-93+821.135.1-93(082) Cemortan

Înţeleptele cuvinte : (Poeme pentru copiii şi adolescenţi) / Gheorghe Cutasevici ; pict.:

Arcadie Antoseac, Constantin Chirtoacă, Ştefan Dumbrăviţanu [et. al]. – Ch. : Labirint- Cutasevici, 2011. – 263 p. : il., il., color ; 20 cm. 300 ex. ISBN 978-9975-948-54-8.

[2011-1797].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poeme.

1905. Roşioru, Nicolae

821.135.1(478)-93 Cutasevici

Atingere : [poezii pentru copii] / Nicolae Roşioru ; cop.: Rodica Moraru. – Ch. : S. n.,

2011 (Tipogr. "Crio" SA). – 115, [5] p. : il. ; 12 x 16 cm. – (Colecţia "Tropoţel şi tropoţica"). Aut. este indicat pe cop. – 500 ex. ISBN 978-9975-4242-2-6.

[2011-1927].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.

1906. Roşioru, Nicolae

821.135.1(478)-1-93 Roşioru

Literele mele : ABC : Aprofundare – dezvoltare / Nicolae Roşioru. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Crio" SA). – [30] p. : des. color ; 28 cm. – (Colecţia "Tropoţel şi tropoţica"). 1000 ex. ISBN 978-9975-4242-0-2.

[2011-1925].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii. 821.135.1(478)-93 Roşioru

1907. Roşioru, Nicolae

Printre stele cu tropoţei de-ai mei : [poezii pentru copii] / Nicolae Roşioru ; il.: Ana Ma-

ria Puga, Valeria Ciobanu, Satvir Singh [et al.]. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Crio" SA). – 21 p. : des. color ; 28 cm. – (Colecţia "Tropoţel şi tropoţica"). 5000 ex. ISBN 978-9975-4242-1-9.

[2011-1926].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.

43

821.135.1(478)-93 Roşioru

Cronica cărţii Nr 10-2011 ≡ Book annals Nr 10-2011

1908. Roşioru, Nicolae

Trei pisici la patru ace : Poezii de colorat pentru cei mici / Nicolae Roşioru ; des. şi sel.:

Mariana Vinderev, Irina Bâzdâga, Irina Ţurcan [et al.]. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Crio" SA). – [16] p. : il. ; 29 cm. F. f. de tit. – 1000 ex. ISBN 978-9975-9938-9-0.

[2011-1924].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.

1909. Scobioală, Aurel

821.135.1(478)-93 Roşioru

Vorba bună ne adună : Miniaturi pentru copii şi maturi / Aurel Scobioală ; pict.: Isae Cârmu. – Ch. : Lumina, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 95, [1] p. : il. ; 24 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-65-261-2.

[2011-1772].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii. 821.135.1(478)-93 Scobioală

1910. Tarlapan, Efim

A doua pauză de râs… : (Ghicitori, poezioare vesele, fabule) / Efim Tarlapan ; des.:

Diana Maria Sabău. – Ch. : Labirint-Cutasevici, 2011. – 31 p. : des. ; 20 cm. 500 ex. ISBN 978-9975-948-58-6.

[2011-1799].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii. 821.135.1(478)-93 Tarlapan

1911. Vangheli, Spiridon

Băieţelul din Coliba Albastră : [povestiri pentru copii] / Spiridon Vangheli ; resp. de ed.:

Rodica Conţu-Vangheli ; design: Vitaliu Pogolşa ; il.: Igor Vieru, Natalia Survillo, Leonid Beleaev [et al.]. – Ch. : Guguţă, 2011 (Combinatul Poligr.). – 94, [2] p. : des. color, [1] f. portr. ; 25 cm. Pe cotor [Nr] 3. – În cop. tare.

[2011-1935].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Povestiri.

1912. Vangheli, Spiridon

821.135.1(478)-93 Vangheli

Tatăl lui Guguţă când era mic : [povestiri pentru copii] / Spiridon Vangheli ; il.: Ion Moraru ; design, procesare imagini: Veaceslav Popovschi ; resp. ed.: Rodica Gonţu-Vangheli. – Ch. : Guguţă, 2011 (Combinatul Poligr.). – 134, [2] p. : il., fot. color ; 25 cm.

ISBN 9975-9569-0-4 (eronat) (în cop. tare).

[2011-1966].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Povestiri.

821.135.1(478)-93 Vangheli

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii

1913. Ferber, Michael

44

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Dicţionar de simboluri literare / Michael Ferber ; trad. din engl. de Florin Sicoie ; cop., cop. ser.: Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a. – Ch. : Cartier, 2011 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 343 p. ; 25 cm. – (Colecţia "Cartier dicţionar" / coord. de Valentin Guţu). Tit. orig.: A Dictionary of Literary Symbols. – Bibliogr.: p. 339-343. – 800 ex. ISBN 978-9975-79-705-4 (în cop. tare).

[2011-1899].

- - 1. Simboluri literare – Dicţionare. 2. Dicţionar de simboluri literare.

821.135.1.0 Literatură română

1914. Codreanu, Theodor

821.09'374.2

Eminescu în captivitatea "nebuniei" / Theodor Codreanu. – (ed. definitivă). – Ch. : Uni-

versul, 2011. – 327, [2] p. ; 22 cm. Bibliogr. în notele de subsol. – Ind. de nume: p. 347-359. – 1000 ex. ISBN 978-9975-47-066-7.

[2011-1942].

- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare.

821.161.1.09 Literatură rusă

821.135.1.09

Паскарь, Лариса. Русское слово. Русский язык и литература. – Vezi Nr 1868.

821.512.165.0 Literatură găgăuză

Gagauz dili hem literatura okumakları. – Vezi Nr 1869.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII

912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului. Imagini.

Scheme. Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri

(ca reprezentare a cunoştinţelor geografice)

1915. Axînti, Svetlana

Hărţi-contur

cu

sarcini

practice la

geografie :

cl.

a

10-a / aut.: Axînti Svetlana,

Cartaleanu Eugenia, Axînti Sergiu. – Ed. rev. – Ch. : Iulian, 2011. – 32 p. : h. ; 30 cm. Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – 2000 ex. ISBN 978-9975-4243-0-1.

[2011-1835].

- - 1. Geografie – Hărţi-contur.

912(075.3)

1916. Idem în lb. rusă : Контурные карты с практическими заданиями по геогра-

фии : 10 кл. – Ch. : Iulian, 2011. – 32 p. : h. ; 28 cm. Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-4243-8-7.

[2011-1836].

45

Cronica cărţii Nr 10-2011 ≡ Book annals Nr 10-2011

- - 1. Geografie – Hărţi-contur (rusă).

1917. Axînti, Svetlana

912(075.3)

Hărţi-contur cu sarcini practice la geografie : cl. a 11-a / Axînti Svetlana, Cartaleanu Eugenia, Axînti Sergiu. – Ed. rev. – Ch. : Iulian, 2011. – 40 p. : h. ; 28 cm. Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-4243-1-8.

[2011-1837].

- - 1. Geografie – Hărţi-contur.

912(075.3)

1918. Idem în lb. rusă : Контурные карты с практическими заданиями по геогра-

фии : 11 кл. – Ch. : Iulian, 2011. – 40 p. : h. ; 28 cm. Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – 2000 ex. ISBN 978-9975-4243-9-4.

[2011-1838].

- - 1. Geografie – Hărţi-contur (rusă).

912(075.3)

1919. Geografia mediului : cl. a 12-a : Atlas / ÎS Inst. de Geodezie, Prospecţiuni

Tehn. şi Cadastru "Ingeocad", Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Rep. Moldova ; red. resp.: Olga Cazanţeva, Serghei Nagorneac ; red. cartografi: Maria Mucilo, Ioana Chiriac. – Ch. : Ingeocad, 2011 (Tipogr. "Press Design" SRL). – 32, [2] p. : h. color ; 30 cm. F. f. de tit. – 5000 ex. ISBN 978-9975-4230-2-1.

[2011-1833].

- - 1. Geografia mediului – Atlase.

912:502/504(075.3)

1920. Аксынти, Светлана

Контурные карты с практическими заданиями по географии : 6 кл. / авт.: Светлана

Аксынти, Евгения Карталяну, Аксынти Сержиу. – К. : Iulian, 2011. – 28 p. : h. ; 30 cm. Aut. pe cop. nu sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 3000 ex. ISBN 978-9975-4243-4-9.

[2011-1834].

- - 1. Geografie – Hărţi-contur (rusă).

912(075.3)

929 Ştiinţe biografice şi înrudite

1921. Русские имена Бессарабии : [энцикл. сб. биографий] / Иван Корецкий (авт.

идеи и проекта), Николай Гибу, Захар Корецкий [и др.] ; коорд. Людмила Лащенова ; Фонд "Русский мир", Рус. Общ. Респ. Молдова. – К. : Б. и., 2011 (Тип. "Universul" ÎS). – 356, [7] p. : fig., fot. ; 25 cm. 500 ex. ISBN 978-9975-47-068-1 (în cop. tare).

[2011-1943].

- - 1. Ruşi – Personalităţi – Basarabia – Biografii (rusă). 929(=161.1)(478)

46

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

93/94 ISTORIE

930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei

1922. Grecu, Jana

Cultura şi Civilizaţia Britanică : (Suport de curs) / Jana Grecu ; Univ. Pedagogică de

Stat "Ion Creangă", Catedra de Lb. Engl. – Ch. : Garomont-Studio, 2011. – 64 p. ; 21 cm. Tit., text: lb. engl. – Bibliogr.: p. 64 (10 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-4223-8-3.

[2011-1953].

- - 1. Civilizaţie britanică (engl.).

930.85(410)(075.8)

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ

1923. Haheu, Valentina

Istorie : Caietul elevului : cl. a 5-a / Valentina Haheu. – Ch. : Lyceum, 2011 (F.E.-P.

"Tipogr. Centrală"). – 148 p. : fig. ; 24 cm. 3000 ex. ISBN 978-9975-939-83-6.

[2011-1758].

- - 1. Istorie.

94(100) Istorie universală

1924. Enciu, Nicolae

94(075.2)

Istorie : epoca contemporană : Istoria universală şi a românilor : cl. a 12-a. / Nicolae Enciu, Tatiana Mistreanu, Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb ; coord. şt.: Demir Dragnev. – Ed. a 2-a. – Ch. : Civitas, 2011 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 358 p. : imagini, tab. ; 29 cm. Bibliogr.: p. 357-358. ISBN 978-9975-912-39-6.

[2011-1936].

- - 1. Istorie universală – Epoca contemporană – Manuale. 2. Istoria românilor – Epoca contemporană – Manuale.

94(100)+94(=135.1)"1915/2010"(075.3)

94(3) Istoria lumii antice

1925. Gheorghiţă-Vornices, Snejana

Istoria antică : Personalităţi marcante : cl. a 5-a / Snejana Gheorghiţă-Vornices. – Ch. :

Poligraf-Design, 2010. – 36 p. : fig. ; 29 cm. 500 ex. ISBN 978-9975-4118-7-5.

[2011-1906].

- - 1. Istorie antică – Personalităţi.

94(3)(092)(072)

94(100) "05/…" Istorie medievală şi modernă în general

1926. Gheorghiţă-Vornices, Snejana

47

Cronica cărţii Nr 10-2011 ≡ Book annals Nr 10-2011

Istoria medievală : Personalităţi marcante : cl. a 6-a / Snejana Gheorghiţă-Vornices. – Ch. : Poligraf-Design, 2010. – 44 p. : il. ; 28 cm. 500 ex. ISBN 978-9975-4118-6-8.

[2011-1905].

- - 1. Istorie medievală – Personalităţi. 94(100)"05/1492"(092)(072)

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări

94(478) Istoria Republicii Moldova

1927. In honorem Anatol Ţăranu : Studii de istorie contemporană a românilor / Acad.

de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept ; coord.: Nicolae Enciu. – Ch. : CEP USM, 2011. – 294, [9] p. : fot. ; 20 cm. Istoricul Anatol Ţăranu. Bibliografie selectivă: p. 293-294. – Bibliogr. în notele de sub- sol. – 100 ex. ISBN 978-9975-71-164-7.

[2011-1886].

- - 1. Istorie contemporană a românilor.

94(478):323(478)(082)

1928. Instituţiile administrative locale în Basarabia : (1812-1828) : Doc. şi materiale /

Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept, Arhiva Naţ. a Rep. Moldova ; alcăt.:

Felea Alina, Candu Teodor, Ciobanu Tudor [et al.]. – Ch. : Pontos, 2011 (Centrul Ed. al UASM). – 288 p. : tab. ; 20 cm. Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. în notele de subsol. – Ind. geogr., de nume: p. 268- 286. – 100 ex. ISBN 978-9975-51-284-8.

[2011-1847].

- - 1. Basarabia, 1812-1828. 2. Instituţiile administrative locale – Basarabia, 1812-1828.

94(478)"1812/1828"+351/354(478)

1929. Pasat, Valeriu

RSS Moldovenească în epoca stalinistă : (1940-1953) / Valeriu Pasat ; cop., cop. ser.:

Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2011 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 650 p. : tab., [32] p. facs., fot. ; 21 cm. – (Colecţia "Cartier istoric" / coord. de Inga Druţă).

Bibliogr. în notele de subsol. – Ind. de nume, denumiri geogr.: p. 636-650. – 1600 ex. ISBN 978-9975-79-698-9 (în cop. tare).

[2011-1897].

- - 1. Republica Moldova, 1940-1953 – Istorie.

1930. Ţurcanu, Ion

94(478)"1940/1953"

Descrierea Basarabiei : Teritoriul dintre Prut şi Nistru în evoluţie istorică : (din primele sec. ale mileniului II pînă la sfîrşitul sec. al XX-lea) / Ion Ţurcanu. – Ch. : Cartier, 2011 (Com- binatul Poligr.). – 455, [1] p., I-XXXII p. : h. color ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier istoric" / coord. de Inga Druţă). Rez.: lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol. – Ind. de nume: p. 419-456. – 510 ex. ISBN 978-9975-79-704-7 (în cop. tare).

48

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2011-1790].

- - 1. Basarabia, secolele "01/19" – Istorie. 2. Istoria Basarabiei, secolele "01/19"

1931. Казмалы, Игнат Михайлович

94(478)"01/19"

Авдарма : [municipiul Comrat] : История села, 1811-2011 : Люди. События. Документы / Игнат Михайлович Казмалы, Фёдор Иванович Мариноглу ; Примэрия села Авдармы. – К. : Б. и., 2011 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 341 p. : facs., fot., fot. color, [3] p. : fot. color ; 31 cm. Aut. sunt indicaţi în caseta tehn. – Text parţial: lb. rom. – 2000 ex. ISBN 978-9975-4233-2-8 (în cop. tare).

[2011-1891].

- - 1. Avdarma – Sate – Municipiul Comrat – Republica Moldova – Istorie (rusă).

94(478-22)

94(=135.1) Istoria românilor

Enciu, Nicolae. Istorie. – Vezi Nr 1924.

Autoreferate

Pentru titlul de doctor habilitat

1932. Lupan, Oleg

Structuri de dimensiuni reduse în bază de oxizi: tehnologii, proprietăţi şi dispozitive :

Spec.: 05.27.01 – Electronica corpului solid, microelectronică, nanoelectronică : Autoref. tz. de doct. habilitat în tehn. / Lupan Oleg ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Inst. de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii. – Ch. : UTM, 2011. – 45, [1] p. : fig. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 37-42 (102 tit.). [2011-134 Teze].

621.382:621.315.592(043.2)

1933. Manic, Gheorghe

Calcidoidele (Chalcidoidea: chalcididae, leucospidae, perilampidae, eucharitidae,

pteromalidae, tetracampidae) din Republica Moldova: fauna, ecologia şi importanţa lor :

03.00.09 – Entomologie : Autoref. al tz. de doct. habilitat în biologie / Manic Gheorghe ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Zoologie. – Ch. : CEP USM, 2011. – 42, [2] p. : fig., tab. ; 21

cm.

Bibliogr.: p. 36-40 (73 tit.). [2011-137 Teze].

1934. Popovici, Ion

595.792(478)(043.2)

Optimizarea diagnosticului şi tratamentuui invaziv prin evidenţierea predictorilor morfofuncţionali şi biochimici ai restenozei coronariene : 14.00.06 – Cardiologie şi reumatolo- gie (cardiologie) : Autoref. tz. de doct. habilitat în medicină / Popovici Ion ; IMSP Inst. de Cardiologie. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Logosprint"). – 46, [1] p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 34-43 (87 tit.). [2011-127 Teze].

616.132.2-08-07 (043.2)

49

Cronica cărţii Nr 10-2011 ≡ Book annals Nr 10-2011

1935. Soldatenco, Eugenia

Elaborarea şi argumentarea ştiinţifică a tehnologiilor moderne de producere a vinurilor spumante cu proprietăţi calitative avansate : 05.18.07. Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice : Autoref. tz. de doct. habilitat în tehn. / Soldatenco Eugenia ; Instituţia publică Inst. Şt.-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. – Ch. : UASM, 2011. – 52 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 38-49 (174 tit.). [2011-125 Teze].

663.223(043.2)

1936. Ungureanu, Laurenţia

Diversitatea şi particularităţile funcţionării comunităţilor fitoplanctonice în ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova : 03.00.16 – Ecologie : Autoref. al tz. de doct. habilitat în biologie / Ungureanu Laurenţia ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Zoologie. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 60 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 46-57 (154 tit.). [2011-124 Teze].

581.526.325.2(478)(043.2)

Pentru titlul doctor

1937. Abou Salem Essam Faisal Abdel Karim

Strategii contemporane internaţionale de soluţionare a conflictelor regionale (cazul conflictului palestino-izraelian) : Spec. 23.00.04 – Teoria şi istoria relaţiilor intern. şi dezvoltării globale : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe politice / Abou Salem Essam Faisal Abdel Karim ;

Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2011. – 29, [1] p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 25-26 (27 tit.). [2011-142 Teze].

327.56(043.2)

1938. Idem în lb. rusă : Современные международные стратегии разрешения ре-

гиональных конфликтов (на примере палестино-израильского конфликта) : Спец. 23.00.04 – Теория и история Междунар. отношений и глобального развития : Автореф. дис. д-ра полит. наук. – К. : CEP USM, 2011. – 38 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 32-33 (26 tit.). [2011-143 Teze].

327.56(043.2)

1939. Anghel, Sergiu

Procese optice în monocristale de tip spinel α-ZnAl2S4 dopate cu ioni ai metalelor de tranziţie" : 01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilor : Autoref. al tz. de doct. în domeni- ul ştiinţelor fizico-matematice / Anghel Sergiu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Fizică

Aplicată. – Ch. : CEP USM, 2011. – 20 p. : fig. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 16 (21 tit.). [2011-126 Teze].

621.315.592(043.2)

1940. Chiriac, Lilia

50

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Marketingul rural şi atractivitatea investiţională a localităţii : Spec. 08.00.06 – Marke- ting; logistică : Autoref. tz. de doct. în econ. / Chiriac Lilia ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. Dep. Ed. Poligr. al ASEM). – 28, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 24-25 (10 tit.). [2011-130 Teze].

339.138(478-22):330.322(043.2)

1941. Cojocaru, Vladlen

Compatibilitatea dreptului naţional cu dreptul convenţiei europene pentru protecţia drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale : Spec. 12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept : Autoref. tz. de doct. în drept / Cojocaru Vladlen ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : S. n., 2011. – 25, [1] p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 21-22 (25 tit.). [2011-133 Teze].

342.7:341.231.14(043.2)

1942. Florea, Bogdan

Contractul administrativ ca formă juridică de prestare a serviciilor publice : Spec.:

12.00.02 drept public (administrativ); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept :

Autoref. tz. de doct. în drept / Florea Bogdan ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : UASM, 2011. – 28 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 23-25 (45 tit.). [2011-121 Teze].

342.924(478)(043.2)

1943. Gîrlea, Olesea

Mit şi ficţiune în opera literară. Ambivalenţa ficţiunii artistice : 10.01.08 – Teoria literatu- rii : Autoref. tz. de doct. în filologie / Gîrlea Olesea ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2011. – 31 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 25-26 (33 tit.). [2011-144 Teze].

82.09(043.2)

1944. Ispas, Cristina

Contribuţii ale pedagogiei postmoderne italiene la fundamentare epistemică a ştiinţelor educaţie : Spec.: 13.00.01 – Pedagogie gen. : Autoref. tz. de doct. în pedagogie / Ispas Cris- tina ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2011. – 26, [1] p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 22-23 (31 tit.). [2011-138 Teze].

37.0(043.2)

1945. Lîsîi, Aliona

Perfecţionarea managementului surselor de finanţare pentru construcţia de locuinţe :

Spec. 08.00.05 – Econ. şi management (în construcţii) : Autoref. tz. de doct. în econ. / Lîsîi Aliona ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch. : IEFS, 2011. – 28, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 24-25 (12 tit.).

[2011-136 Teze].

51

005.2:330.322:69(043.2)

Cronica cărţii Nr 10-2011 ≡ Book annals Nr 10-2011

1946. Oleiniuc, Maria

Implementarea principiilor strategiilor de management la întreprinderile din complexul agroalimentar (în baza întreprinderilor de panificaţie) : Spec. 08.00.05 – Econ. şi manage- ment (în industrie) : Autoref. tz. de doct. în econ. / Oleiniuc Maria ; Acad. de Ştiinţe a Moldo- vei, Inst. de Econ., Finanţe şi Statistică. – Ch. : IEFS, 2011. – 28, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 25 (12 tit.). [2011-128 Teze].

338.43(043.2)

1947. Pişcenco, Marina

Evaluarea şi acreditarea organizaţiilor ştiinţifice: aspecte sinergetice : (în baza materia- lelor Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare) : Spec. 08.00.05 – Econ. şi Manage- ment (în sfera ştiinţei şi inovării) : Autoref. tz. de doct. în econ. / Pişcenco Marina ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : IEFS, 2011. – 28 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 25 (12 tit.). [2011-140 Teze].

001.89:005(043.2)

1948. Polomoşnîh, Alexandr

Contabilitatea în condiţiile reorganizării întreprinderilor : 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză econ. : Autoref. tz. de doct. în econ. / Polomoşnîh Alexandr ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2011. – 29, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 25-26 (14 tit.). [2011-135 Teze].

657.1:658.011.8(043.2)

1949. Prodan, Gianina Cătălina

Paradigma curriculumului în perioada modernă şi postmodernă : Spec.: 13.00.01 – Pedagogie gen. : Autoref. tz. de doct. în pedagogie / Prodan Gianina Cătălina ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2011. – 30, [1] p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 26-27 (30 tit.). [2011-139 Teze].

37.0(043.2)

1950. Răilean, Nicolae

Creativitatea publicitară şi impactul acesteia asupra procesului de persuasiune publici-

tară : Spec. 08.00.06 – Marketing; Logistică : Autoref. al tz. de doct. în ştiinţe econ. / Nicolae Răilean ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Ch. : ASEM, 2011. – 28, [1] p. : fig., tab. ; 21

cm.

Bibliogr.: p. 24-25 (18 tit.). [2011-129 Teze].

1951. Sliusarenco, Valentin

339.138:659.1(043.2)

Perfecţionarea procedeelor de obţinere a biodieselului din seminţe de rapiţă : Spec.:

05.18.12 – Procese şi aparate în industria alimentară : Autoref. tz. de doct. în tehn. / Sliusarenco Valentin ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch. : UTM, 2011. – 28 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 23-25 (27 tit.). [2011-141 Teze].

52

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1952. Soroceanu, Ala

665.334.9:665.75(043.2)

Particularităţile lupusului eritematos sistemic cu afectarea sistemului nervos : 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie (reumatologie) : Autoref. tz. de doct. în medicină / Soroceanu

Ala ; IMSP Inst. de Cardiologie. – Ch. : FotoExpress, 2011. – 29, [1] p. : fig. color, tab. ; 21

cm.

Bibliogr.: p. 24-26 (30 tit.). [2011-122 Teze].

1953. Tcaci, Carolina

616.5-002.52(043.2)

Asigurarea viabilităţii economice şi manageriale a întreprinderilor : 08.00.05. Econ. şi management (în antreprenoriat) : Autoref. tz. de doct. în econ. / Tcaci Carolina ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : ASEM, 2011. – 29, [1] p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 22-23 (22 tit.). – 50 ex. [2011-132 Teze].

658.1.011.2(043.2)

1954. Ţurcanu, Svetlana

Contabilitatea goodwill-ului, factorului uman şi a dreptului de autor : Spec. 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică : Autoref. tz. de doct. în econ. / Ţurcanu Svetlana ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : IEFS, 2011. – 28, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 24-25 (14 tit.). [2011-131 Teze].

657.41/.45:347.77(043.2)

1955. Zgureanu, Aureliu

Securitatea informaţională şi metode de criptare bazate pe mulţimi de relaţii multi-are :

01.01.09 – cibernetică matematică şi cercet. operaţionale : Autoref. tz. de doct. în şt. fizico- matematice / Zgureanu Aureliu ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2011. – 29, [1] p. :

fig. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 26 (13 tit.). [2011-123 Teze].

004.056.55(042.3)

53

Cronica cărţii Nr 10-2011 ≡ Book annals Nr 10-2011

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 10-2011

A

Ababii, Ion 1836-40

Abou Salem Essam Faisal Abdel Karim 1937-

38

Achiri, Ion 1779 Alexeiciuc, Angela 1829 Andreica, Cristina 1758 Andreica, Marin 1758 Andronachi, Igor 1746 Anghel, Sergiu 1939 Antoseac, Arcadie 1904 Axînti, Sergiu 1915-18 Axînti, Svetlana 1915-18 Ayala, Francisco 1872

B

Baboglu, I. I. 1869 Bacinschi, Mihai 1854, 1872, 1874, 1881-82, 1891, 1894 Bahnarel, Ion 1841 Balaban, Claudia 1736 Balan, Ecaterina 1855 Baltaga, R. 1845 Bankova, I. D. 1869 Bantoş, Alexandru 1862 Barbu, Geta 1857 Bârlădeanu, Lucreţia 1874 Bâzdâga, Irina 1908 Băbălău, Victor (1841) Bătrânu, Timotei 1801 Bejenaru, Gherman 1827-28 Beleaev, Leonid 1911 Belostecinic, Grigore 1740, 1752, 1810-11 Benu, Victor 1861 Bîcu, Aliona 1830 Bîrcă, Aliona 1850 Bîrlădeanu, Ala 1780 Bobînă, Gheorghe 1742 Boişteanu, Eduard 1774 Bojescu, Oltiţa 1801 Bolboceanu, Dumitru 1857 Borcoman, Raisa 1735 Botezatu, Adriana 1846 Braghiş, Maria 1784, 1798, 1800, 1820, 1871 Brânzilă, Nicolae 1810-11 Buga, Mircea 1775 Bujor, Ala 1783 Bujor, Liuba-Drăgostiţa 1875 Bulat, Nicolae 1876

54

Bulat, Vladimir 1890 Bulimaga, Tatiana 1741, 1813 Bunu, Mariana 23 Burlacenco, Tatiana 1786

Buruiană, Maria 1865, 1870

C

Candu, Teodor 1928 Capiţa, Ludmila 1738-39 Capsîzu, Valeriu 1755 Carabet, Natalia 1785-86 Cârmu, Isae 1909 Cartaleanu, Eugenia 1915-18 Cazanţeva, Olga 1919 Cela, Camilo José 1872 Cemortan, Stela 1903 Cemortan-Voloşin, Elvira 1903 Cerguţa, Ludmila 1830 Cherdivară, Aliona 1855 Chiriac, Ioana 1919 Chiriac, Lilia 1940 Chirică, Lazăr 1816 Chirtoacă, Constantin 1904 Cholak, Vladimir 1859 Ciobanu, Gheorghe 1843 Ciobanu, Mitrofan 1821 Ciobanu, Tudor 1928 Ciobanu, Valeria 1907 Ciocanu, Mihai 1775 Ciolac, Maxim 1859 Ciubotaru, Adrian 1872, 1894 Cobzac, Victor 1857 Cobzari, Ludmila 1733 Codreanu, Theodor 1914 Cojocaru, Dragoş 1872 Cojocaru, Vladlen 1941 Conţu-Vangheli, Rodica 1911 Copacinschi, Angela 1863 Copteva, Galina 1858 Corcodel, Varvara-Valentina 1877 Corlat, Andrei 1742 Coroban, Vitalie 1890, 1913, 1929 Costachi, Gheorghe 1764 Cozari, Tudor 1830 Creangă, Ion 1765, 1901 Croitoru, Tamara 1736 Cubreacov, Natalia 1865, 1870 Cucuietu, Iurie 1849 Cudlenco, Maria 1862 Cujba, Valentina 1776, 1781-82

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Curea, Natalia 1818-19 Cutasevici, Angela 1820 Cutasevici, Gheorghe 1904

D

Daghi, Ion 1856 Darie, Pavel 1878 De Vrieze, Franklin 1762-63 Dediu, I. 1817 Dembiţchi, Antonina 1813 Demcenco, C. 1811 Dencicov-Cristea, Lidia 1818-19 Devetak, Silvo 1752 Dilion, Harlampie 1879 Dobzeu, Maia 1776 Dogot, Ioan 1747 Dogot, Vitalie 1747 Doloşcan, Aurelia 1798 Donţu, Tatiana 1739 Dragancea, Larisa 1741 Dragnev, Demir 1924 Dragomir, Constantin 1788-92, 1801 Druţă, Inga 1929-30 Duca, Maria 1742, 1832, 1834 Dumbrăveanu, Victor 1880 Dumbrăviţanu, Ştefan 1904 Dumitraş, Tatiana 1846 Dumitraş, Tudor 1754 Dutca, Mihai 1861

E

Elizarova, Aliona 1743 Enciu, Nicolae 1924, 1927 Ene, Veronica 1793-96 Ermicioi, Aurelia 1865, 1870 Ernu, Vasile 1890 Esinencu, Nicolae 1881 Eşanu, Andrei 1737 Eşanu, Ion 1849 Eşanu, Oxana 1774 Eţco, Constantin 1775

F

Felea, Alina 1928 Ferber, Michael 1913 Filip, Angela 1759 Florea, Bogdan 1942 Foiu, Taisia 1738 Furdui, Teodor 1764

G

Gaiciuc, Valentina 1799 Ganea, Victoria 1733 Gânju, Stela 1805-08 Găluşcă, Georgeta 1884 Gheorghiţă-Vornices, Snejana 1925-26 Ghimpu, Gheorghe 1751 Gîrlea, Olesea 1943 Glijin, Aliona 1832 Godun, Cristina 1894 Gonţu-Vangheli, Rodica 1912 Gorea, Svetlana 1778 Grecu, Jana 1922 Grigorcea, Pavel 1832 Grigoriu, Aurelia 1766 Grigoroi, Lilia 1850 Guceac, Ion 1764 Gumovschi, Ana 1812 Gurin, Corneliu 1765, 1810-11 Gurschi, Alexei 1901 Guţu, Corneliu 1810-11 Guţu, S. 1811 Guţu, Valentin 1913

H

Haheu, Valentina 1923 Harea, Maria 1736 Hămuraru, Maria 1755 Hârbu, Eduard 1851 Hîncu, Rodica 1812 Hortolomei, Valerian 1844 Hortolomei, Valeriu 1844

I

Ianachevici, Boris 1848 Ichim, Andrei 1876, 1903 Ieşeanu, Ludmila 1762-63 Ilco, Felicia 1734 Iliadi, Gheorghe 1733 Iordan, Constantin 1737 Ispas, Cristina 1944 Iuraşcu, Mihai 1780

J

Jalbă, Ghenadie 1857 Jardan, Natalia 1831 Jelescu, Petru 1787, 1797 Jelescu, Raisa 1787, 1797 Jereghi, Alexei 1861 Juc, Victor 1753

55

Cronica cărţii Nr 10-2011 ≡ Book annals Nr 10-2011

Juminski, Viorel 1778

K

Kîlicik, Ecaterina 1869 Knez, Rajko 1752 Kulikovski, Lidia 1738-39

L

Lazari, Liliana 1850 Leca, Ala 1802-04 Leonciuc, Natalia 1743 Leon-Stoica, Nina 1793-96 Lîsîi, Aliona 1945 Loteanu, Emil 1882 Lozan, Oleg 1835 Lupan, Oleg 1932 Lupu, Ilie 1821

M

Madan-Barbăneagră, Claudia 1883 Maidenberg, Eduard 1899-1900 Makarov, Vitalie 1740 Mancaş, Maria 1735 Manic, Gheorghe 1933 Manic, Ştefan 1816, 1831 Manole, Tatiana 1733 Mardare, Marcela 1873 Marinciuc, Mihai 1826 Marsé, Juan 1872 Matcovschi, Sergiu 1846 Matei, Sergiu 1884 Maticiuc, A. 1858 Mazâlu, Ludmila 1778 Mătcaş, Nicolae 1862 Mereuţă, Mihai 1810-11 Mistreanu, Tatiana 1777, 1782, 1924 Mîţu, Teodora 1747 Mocarenco, Larisa 1781 Moloşag, Victor 1757 Moraru, Emilia 1776, 1778 Moraru, Ion 1912 Moraru, Rodica 1905 Moşin, Octavian 1746 Mucilo, Maria 1919 Munteanu, Anatolie 1766

N

Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 1776, 1778,

1924

Nagorneac, Serghei 1919 Neagu, Iacob 1821

56

Negriş, Alexandru 1885 Negru, Andrei 1816, 1831 Nicolaescu-Onofrei, Liliana 1850, 1868 Nicoli, Giancarlo 1864

O

Oboroceanu, Vadim 1855 Olaru, Nadejda 1902 Olărescu, Larisa 1884 Oleiniuc, Maria 1946 Onciu, Parascovia 1739

P

Panfilova, Olga 1743 Partole, Claudia 1884, 1886 Pasat, Valeriu 1929 Pastuh-Cubolteanu, Daniel 1887 Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 1887 Păduraru, Alexandru 1769 Păscăluţă, Vasilisa 1849 Pântea, Victor 1847 Pârţachi, Ion 1758 Pelivan, Viorica 1799 Petrescu, Ion 1740 Pilch, Jerzy 1894 Pişcenco, Marina 1947 Plevan, Sergiu 1873 Pogolşa, Vitalie 1878, 1880, 1885 Pogolşa, Vitaliu 1911 Polomoşnîh, Alexandr 1948 Popa, Elena 1784, 1871 Popa, Gheorghe 1809 Popa, Tatiana 1860 Popescu, Victor 1836-40 Popovici, Ion 1934 Popovschi, Veaceslav 1912 Port, Angela 1834 Porumb, Tatiana 1734 Posţan, Liliana 1757 Potlog, Miron 1826 Potlog, Tamara 1826 Prilepin, Zahar 1890 Prisacari, Viorel 1836-40 Procoavă, Valeriu 1849 Procop, Natalia 1903 Prodan, Gianina Cătălina 1949 Puga, Ana Maria 1907

R

Racu, Igor 1744 Raischi, Victor 1822

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Răilean, Nicolae 1950 Reva, Veaceslav 1832 Revenco, Mihail 1741, 1813 Romanciuc, Ruxanda 1859-60, 1875, 1883-84 Romandaş, Nicolai 1774 Roşioru, Nicolae 1905-08 Rotaru, Anatol 1733 Rotaru, Svetlana 1818-19 Rusu, Svetlana 1766

S

Sabău, Diana Maria 1910 Sainenco, Ada 1809 Sandu, M. 1817 Sarabaş, Eugenia 1790, 1800 Sarabaş, Nicoleta 1800 Savca, Elena 1834 Sârbu, Nicolae 1877 Scobioală, Aurel 1909 Sicoie, Florin 1913 Singh, Satvir 1907 Sîrbu, Nichita 1888 Sliusarenco, Valentin 1951 Soldatenco, Eugenia 1935 Sorin, Sorin 1857 Soroceanu, Ala 1952 Stanciu, Sergiu 1751 Stasiuk, Andrzej 1894 Stavilă, Tudor 1854 Stegărescu, V. 1817 Stoletnäya, A. I. 1869 Stratan, Ecaterina 1802-04 Suhovici, Ana 1812 Survillo, Natalia 1911

Ş

Şandru, Dumitru 1757 Şandru, S. 1845 Şigapova, Elena 1902 Şleahtiţchi, Maria 1809 Şoimaru, Vasile 1810-11 Ştefaneţ, Diana 1776, 1778 Ştefăniţă, Ion 1855

T

Tarlapan, Efim 1910 Tăzlăvan, T. 1845 Tcaci, Carolina 1953 Timuţa, Aliona 1785 Tokarczuk, Olga 1894 Tostogan, Aliona 1862

Ţ

Ţâbuleac, Ada 1879 Ţăranu, Anatol (1927) Ţăruş, Victoria 1755 Ţircunova, Svetlana 1860 Ţurcan, Irina 1908 Ţurcanu, Gheorghe 1851 Ţurcanu, Ion 1930 Ţurcanu, Svetlana 1954

U

Ungureanu, Laurenţia 1936 Ursache, Silvia 1901-02 Ursachi, Vitalie 1851 Ursu, Mariana 1736 Uzun-Negrescu, Oxana 1869

V

Vahtin, V. 1788-92 Vangheli, Radu 1899-1900 Vangheli, Spiridon 1899-1900, 1911-12 Varvariuc, Tatiana 1801 Verdeş, Angela 1744 Vieru, Igor 1911 Vinderev, Mariana 1908 Vitcovschi-Blaja, Ala 1797, 1805-08 Vrânceanu, Paula 1873

Z

Zabulica-Diordiev, Violeta 1902 Zbanţ, Ludmila 1734 Zbîrnea, Alexandra 1782 Zgureanu, Aureliu 1955 Zmeev, Vladimir 1895-98 Zotea, Natalia 1799 Zubcu, Igor 1861

А

Абельский, Залман 1745 Агафонов, А. Ф. 1823 Аксынти, Светлана 1920 Аксынти, Сержиу 1920

Б

Бадия, Ольга 1749 Балабанов, А. А. 1823 Бантыш, Л. А. 1852 Батищев, Руслан 1761 Бачински, Михай 1889 Бойков, Виталий Евгеньевич 1748

57

Cronica cărţii Nr 10-2011 ≡ Book annals Nr 10-2011

Брагиш, М. 1824 Бурлаку, Григорий 1749

Лешко, Валентина 1891 Лотяну, Эмиль 1889

Г

М

Гайчук, Валентина 1825 Гибу, Николай 1921 Глижин, Алена 1833 Григорча, Павел 1833

Мариноглу, Фёдор Иванович 1931 Марчинский, Игор 1749 Метляева, Мирослава 1896, 1898 Михайлова, Лариса 1892

Д

О

Демченко, Т. 1824 Демченко, Тамара 1825

Онофрейчук, Николае 1849 Остапчук, Евгения 1767

Димогло, Сергей Серафимович 1748

П

Дрозд, Г. Д. 1866 Дрозд, Галина 1867

Паскарь, Лариса 1868

Е

Р

Ешану, Анжела 1849

Райски, Тудорица 1825

К

Рассказова, Татьяна 1867

Казмалы, Игнат Михайлович 1931

С

Карталяну, Евгения 1920 Кердиварэ, Ала 1833 Кибак, Г. A. 1771 Комисарова, О. П. 1750 Корецкий, Захар 1921 Корецкий, Иван 1921

Саламатова, С. М. 1853 Саркисян, Ж. А. 1852 Скурту, А. Г. 1866 Сорочан, О. П. 1756 Стайкова, Каролина 1893 Суринов, В. Г. 1770

Кустрябова, С. Ф. 1750 Кутасевич, А. 1824

Ч

Л

Чапкин, В. Н. 1852

Лащенова, Людмила 1921

Ш

Шарагов, Ион 1849 Шмундряк, Тамара 1849

58

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova