Sunteți pe pagina 1din 12

Cod: CED/CIM

Şcoala Gimnazială CODUL DE ETICA Editia: 1


comuna Gherăeşti
SI INTEGRITATE Revizia: 0
Pagina: 1 din 12

CODUL DE ETICA
SI INTEGRITATE

Elaborat Verificat Aprobat


Bostan Georgeta Bărgăoanu Laura
Mătălică Paula
Mariana Daniela
Nume/Prenume : Secretar CIM Vicepreşedinte CIM Preşedinte CIM
Data : 18.09.2013 19.09.2013 20.09.2013
Semnatura :

Codul: CEI/CMI Editia: 1 Revizia: 0 Nr.ex: Pag.


Cod: CED/CIM
Şcoala Gimnazială CODUL DE ETICA Editia: 1
comuna Gherăeşti
SI INTEGRITATE Revizia: 0
Pagina: 2 din 12

CUPRINS

Capitolul I. Preambul

Capitolul II. Domeniul de aplicare, obiective si principii generale

Capitolul III. Norme generale de conduita a salatiatilor scolii

Capitolul IV. Abateri disciplinare si sanctiuni aplicate salariatilor scolii


Capitolul V. Dispozitii finale

Codul: CEI/CMI Editia: 1 Revizia: 0 Nr.ex: Pag.


Cod: CED/CIM
Şcoala Gimnazială CODUL DE ETICA Editia: 1
comuna Gherăeşti
SI INTEGRITATE Revizia: 0
Pagina: 3 din 12

Capitolul I. Preambul

Art. 1.- CODUL DE ETICA SI INTEGRITATE este un contract moral intre scoala si elevi, un
normativ moral intre persoanele implicate in activitilile didactice, contribuind la cresterea
prestigiului si al capitalului moral al scolii, la consolidarea coeziunii membrilor ei, la formarea
unui climat adecvat mediului scolar bazat pe coexistenta, cooperare si competitie, bazat pe reguli
corecte, ferme si loiale scopului pe care trebuie sa-l aiba aceasta institutie de invatamant: de a
promova un invatamant de calitate, eficace si eficient pentru elevi si pentru societate.
Art. 2.- Scoala asigura membrilor sai libertatea academica deplina protejandu-i impotriva
ingerintelor, presiunilor si constrangerilor politice, religioase, economice, etc., precum si
impotriva cenzurarii opiniilor ori a persecutiilor de orice gen, in conditiile in care acestia
respecta standardele morale si etice.
Art. 3.- Scoala trebuie sa pledeze pentru armonie si echilibru, pentru curaj si unitatea
virtutilor, educatia morala avand ca scop formarea si constientizarea elevilor si salariatilor de a-si
dori sa realizeze ceea ce este bun atat pentrui ei cat si pentru societate.
Art. 4.- Dreptatea si echitatea constituie valori pe care scoala le promoveaza cu consecventa,
adoptand intotdeauna, fata de toti membrii ei atitudini corecte, respingand discriminarea
indiferent de modul in care s–ar produce aceasta.
Art. 5.- Toti membrii scolii, indiferent de gradul didactic sau de pozitia pe care o ocupa in
ierarhia acesteia, sunt obligati sa adopte, in orice imprejurare, atitudini adecvate pentru a
detensiona si elimina conflictele de interese.
Art. 6.- Toti membrii scolii au obligatia morala de a preveni si combate in toate imprejurarile
coruptia care, generand favoritism, inechitate, nedreptate, suspiciune, neincredere si adversitate
slabeste coeziunea comunitatii, depreciaza climatul scolar si ansamblul sistemului educational.
Art. 7.- In scoala trebuie promovate cu consecventa si fermitate onestitatea si corectitudinea
profesionala ca valori etice, intrucat in absenta lor drepturile morale aferente proprietatii
intelectuale a cadrelor didactice si evaluarea corecta a performantelor elevilor ar avea de suferit
din cauza unor practici imorale, ignobile, unele cu conotatii penale precum: copiatul, plagiatul,
comercializarea notelor, traficul de influenta, etc.
Art. 8.- Scoala trebuie sa asigure transparenta in toate actiunile sale.
Art. 9.- Prezentul Cod este elaborat in concordanta cu prevederile Legii nr. 1/2011 a Educatiei
Nationale, actualizata prin OUG 14/2013.
9.1. Acest COD, respecta Constitutia tarii si Regulamentul intern al scolii.
9.2. Prezentul COD :
a. exprima idealurile, principiile si regulile de etica profesionala pe care toti membrii
acestei
comunitati scolare consimt sa le respecte si sa le urmeze in activitatea profesionala pe care
o
desfasoara;
b. stabileste standardele de etica si sanctiunile la care se expun cei care le incalca.
Art. 10.- Scopurile de baza ale acestui COD sunt:
a. identificarea si respectarea valorilor fundamentale care stau la baza educatiei;
b. stabilirea unui pachet de standarde de conduita profesionala;
c. ofera o mai mare claritate responsabilitatilor si actiunilor persoanelor implicate in
activitatea educationala.

Capitolul II – Domeniul de aplicare, obiective si principii generale


Codul: CEI/CMI Editia: 1 Revizia: 0 Nr.ex: Pag.
Cod: CED/CIM
Şcoala Gimnazială CODUL DE ETICA Editia: 1
comuna Gherăeşti
SI INTEGRITATE Revizia: 0
Pagina: 4 din 12

Art. 11.- Domeniu de aplicare


11.1 CODUL DE ETICA SI INTEGRITATE documenteaza normele de conduita profesionala si de
integritate ale salariatilor Scolii Gimnaziale, comuna Gheraesti, judetul Neamt.

11.2 Regulile de conduita profesionala documentate în prezentul COD sunt obligatorii pentru:
- personalul didactic;
- personalul didactic auxiliar;
- personalul nedidactic.
Art. 12.- Obiective
Obiectivele documentate în prezentul COD vizeaza:
a. asigurarea cadrului de imbunatatire continua a activitatii din scoala;
b. eficacitatea si eficientizarea desfasurarii tuturor activitatilor;
c. eliminarea faptelor de coruptie;
d. promovarea valorilor si a principiilor etice;
e. crearea unui climat etic adecvat activitatii profesionale, in concordanta cu scopurile de
baza ale invatamantului gimnazial;
f. prevenirea si rezolvarea conflictelor etice;
g. descurajarea practicilor imorale, sanctionarea abaterilor de la valorile etice stabilite.

Art. 13.- Principii generale


13.1. Principiul profesionalismului
13.1.1. Profesionalismul este privit ca un ansamblu de elemente care vizeaza competenta in
exercitarea profesiei, credinta in autonomia deciziilor profesionale si a exercitarii profesiei,
identificarea cu specialitatea si cu cei din acelasi domeniu, dedicarea fata de cariera didactica si
obligatia morala de a lucra in serviciul educatiei, solidaritatea colegiala si competitia loiala cu cei
din aceeasi institutie si domeniu, evitand implicarea emotionala excesiva si tratamentul
preferential nejustificat.
13.1.2. Cadrele didactice au obligatia profesionala de a cunoaste cercetarea si evolutia
domeniului disciplinei proprii, conform specializarii respective.
13.1.3. Membrii direct implicati in procesul instructiv-educativ au obligatia morala de a
transmite elevilor informatii de actualitate in domeniu.
13.1.4. Membrii acestei comunitati scolare implicati in activitati de cercetare, activitati practice
sau extracurriculare au obligatia de a respecta consimtamantul informat al participantilor precum
si siguranta acestora.
13.1.5. Recunoasterea publica a contributiei altor persoane sau institutiii la rezultatele obtinute
este o indatorire etica a colectivului profesoral participant la asemenea activitati.
13.1.6. Fiecare membru al acestei comunitati scolare trebuie sa-si puna toate cunostintele si
abilitatile profesionale in slujba scolii si sa promoveze interesele acesteia.
13.1.7. Toti salariatii scolii au obligatia de a-si indeplini atributiile de serviciu cu
responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate.
13.2 Principiul libertatii, gandirii si exprimarii
13.2.1. Orice salariat al acestei scoli isi poate exprima in mod liber, in interiorul sau in
exteriorul scolii, opiniile bazate pe competenta sa profesionala, fara a putea fi cenzurat.
13.2.2. Este încurajata abordarea critica, parteneriatul intelectual si cooperarea, indiferent de
opiniile politice sau convingerile religioase prin respectarea drepturilor si libertatilor celorlalti.
13.2.3. Salariaţii pot sa-si exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de
drept si a bunelor moravuri.
13.2.4. Nu se inscriu in cadrul libertatii gandirii si exprimarii si nu-si gasesc locul în spatiul
scolar:

Codul: CEI/CMI Editia: 1 Revizia: 0 Nr.ex: Pag.


Cod: CED/CIM
Şcoala Gimnazială CODUL DE ETICA Editia: 1
comuna Gherăeşti
SI INTEGRITATE Revizia: 0
Pagina: 5 din 12

a. propaganda cu caracter politic desfasurata in interiorul sau in legatura cu actiuni ale


scolii;
b. prozelitismul religios;
c. promovarea unor doctrine sau idei cu caracter rasist, xenofob, nationalist, fascist,
comunist;
d. defaimarea scolii de catre membrii acestei comunitati scolare;
e. atacurile personale sau afirmatiile defaimătoare la adresa altor membri ai acestei
comunitati scolare.

13.3. Principiul cinstei, onestitatii si corectitudinii intelectuale


13.3.1. Salariaţii acestei scoli trebuie sa fie de buna credinta si sa actioneze pentru indeplinirea
conforma a sarcinilor de serviciu.
13.3.2. Onestitatea profesionala se refera la toate tipurile de activitati care sunt in folosul
educatiei, dezvoltarii cunoasterii, evaluarii corecte a performantei elevilor, cadrelor didactice si
a altor categorii de angajati.
13.3.3. Prorpietarea intelectuala include inventiile si drepturile de autor pentru diferite categorii
de lucrari.
13.3.4. Membrilor acestei comunitati scolare le este interzisa orice forma de frauda intelectuala
(plagiat total sau partial, copiatul la examene si concursuri, insusirea lucrarilor altor persoane,
tentativele de corupere si frauda, substituirea lucrarilor si a persoanelor examinate, insusirea
rezultatelor cercetarilor altor persoane).
13.3.5. La orice examen sau concurs candidatii isi asuma in scris responsabilitatea privitoare la
originalitatea lucrarilor care fac obiectul examenului sau concursului respectiv.
13.3.6. Sunt sanctionate atat fraudele intelectuale cat si tentativele sau facilitarea acestora.
13.3.7. Frauda intelectuala include:
a. inselaciunea – folosirea unui sprijin neautorizat din partea unor persoane, folosirea
unor
materiale sau mijloace de documentare interzise in timpul evaluarii;
b. fabricarea datelor – utilizarea unor date improvizate din partea unor persoane,
folosirea
unor materiale sau mijloace de documentare interzise in timpul evaluarii;
c. plagiatul – preluarea integrala sau partiala, fara citarea sursei, a unui material realizat
de
un alt autor sau prezentarea acestuia ca apartinand propriei persoane, fie intr-o lucrare
scrisa, de tipul referatelor, articolelor, tezelor de licenta, experimentelor, fie printr-o
prezentare orala.

13.4. Principiul integritatii


13.4.1. Integritatea membrilor acestei comunitati scolare este esentiala pentru desfasurarea in
conditii optime a activitatii didactice si extrascolare.
13.4.2. Fiecare membru are obligatia de a se preocupa de evitarea oricaror situatii susceptibile
sa creeze indoieli privitoare la integritatea sa si indeosebi a conflictelor de interese.
13.4.3. Exista un conflict de interese cand interesele personale ale unui membru al acestei
comunitati scolare (cadru didactic, elev, membru al personalului didactic si nedidactic) intra in
conflict cu obligatiile ce decurg din statutul sau ori sunt de natura sa afecteze independenta si
impartialitatea necesare indeplinirii acestor obligatii.
13.4.4. In orice situatie de conflict de interese persoana in cauza are obligatţia de a înstiinta
conducerea scolii cu privire la existenta conflictului de interese si a se abtine de la implicarea în
luarea oricarei decizii in care ar avea sau ar putea crea aparenta ca are un interes personal.

Codul: CEI/CMI Editia: 1 Revizia: 0 Nr.ex: Pag.


Cod: CED/CIM
Şcoala Gimnazială CODUL DE ETICA Editia: 1
comuna Gherăeşti
SI INTEGRITATE Revizia: 0
Pagina: 6 din 12

13.4.5. In sfera relatiilor dintre cadrul didactic si elev constituie incalcari ale obligatiei de
integritate urmatoarele situatii:
a. pretinderea sau acceptarea de favoruri de orice natura;
b. pretinderea sau acceptarea de cadouri sau alte foloase materiale;
c. imprumutul de bani intre cadrul didactic si elevi;
d. prestarea de catre cadrul didactic a unor activitati remunerate in favoarea elevului;

13.4.6. In activitatea administrativa, integritatea presupune:


a. Desfasurarea corecta a tuturor aspectelor specificate în fisa postului. Este interzisa
primirea, acceptarea, cererea, darea sau oferirea de bani, bunuri sau orice alte foloase ori
favoruri in schimbul facilitarii diverselor interese.
b. Indeplinirea cu buna credinta si în folosul scolii a oricarei responsabilitati administrative.
Utilizarea unei pozitii administrative in scopul obtinerii de foloase personale de orice
natura constituie o incalcare a obligatiei de integritate.
c. In situatia in care, din orice motiv, o persoana nu mai poate sa-si indeplineasca in mod
adecvat atributiile administrative incredintate, aceasta are obligatia de a aduce acest lucru
la cunostinta conducerii scolii.

13.5. Principiul loialitatii


13.5.1. Loialitatea fata de scoala presupune obligatia fiecarui membru de a actiona in interesul
acestei scoli, de a sustine viziunea, obiectivele, strategiile si tintele acesteia, pentru realizarea
misiunii si cresterii competitivitatii acestei institutii de invatamant.
13.5.2. Constituie incalcarii ale obligatiei de loialitate urmatoarele situatii:
a. Desfasurarea de actiuni care sa discrediteze scoala si prestigiul acesteia;
b. Desfasurarea in alte unitati de invatamant, a unor activitati didactice scolare si
extrascolare care le concureaza pe cele organizate de aceasta scoala;
c. Sfatuirea elevilor, in cadrul activitatilor didactice, sa abandoneze cursurile scolii in
favoarea unei alte institutii de invatamant;
d. Divulgarea secretelor de serviciu.
13.6. Principiul legalitatii
13.6.1. Toti salariatii acestei scoli au obligatia de a respecta:
a. Legislatia specifica in vigoare;
b. Drepturile si libertatile cetatenilor;
c. Normele procedurale;
d. Aplicarea unui tratament egal tuturor beneficiarilor serviciilor prestate de aceasta institutie
de invatamant.
11.7. Principiul responsabilitatii
13.7.1. Scoala asigura climatul necesar asumarii responsabilitatii impuse de pozitia
profesionala si publica a fiecarui membru al comunitatii sale.
13.7.2. Toti membrii personalului didactic si nedidactic au responsabilitatea de a respecta
standardele etice si profesionale si in toate situatiile in care ei reprezinta public aceasta institutie
scolara.
13.7.3. Nu sunt permise calomnierea, dezinformarea, denigrarea publica a programelor si
persoanelor din aceasta scoala.
13.7.4. Sustinerea prestigiului scolii este o obligatiie etica elementara care trebuie respectata in
comportamentul cotidian al tuturor salariatilor.

Codul: CEI/CMI Editia: 1 Revizia: 0 Nr.ex: Pag.


Cod: CED/CIM
Şcoala Gimnazială CODUL DE ETICA Editia: 1
comuna Gherăeşti
SI INTEGRITATE Revizia: 0
Pagina: 7 din 12

13.7.5. Orice salariat al acestei scoli care semnaleaza încalcari ale cerintelor legislative
specifice este are obligatia de a le semnala conducerii scolii, cu argumente sau indicii clare
privitoare la fapta constatata.
13.7.6. Raspunderea pentru respectarea dispozitiilor prezentului COD revine fiecarui membru
al acestei institutii de invatamant.
13.7.7. Statutul de membru al comunitatii scolare impune fiecarui membru asumarea
raspunderii pentru actiunile sau omisiunile sale.
13.7.8. Incalcarea dispozitiilor documentate in acest COD atrage raspunderea disciplinara, in
conditiile legislative specifice.

13.8. Principiul colegialitatii


13.8.1. Activitatea in aceasta institutie de invatamant gimnazial presupune colaborarea
membrilor acesteia, in spirit de colegialitate si respect reciproc;
13.8.2. Colegialitatea implica respectarea urmatoarelor reguli:
a. Curtoazie si respect datorate fiecarui membru al comunitatii scolare. Incalcarea acestei
obligatii de catre o persoana nu confera in nici un caz dreptul celui lezat de a adopta
o conduita similara;
b. Obligaţia de asistenţă între membrii comunităţii şcolare, materializată în suplinirea
colegiala, acordarea de sprijin în activitatea didactică şi administrativă, cooperarea
cu buna credinta în cadrul proiectelor educationale ce implică participarea mai
multor persoane;
c. Respectarea mutuala a diferentelor de ordin lingvistic, religios, social intre membrii
acestei scoli;
d. Intelegere, respect si sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale;
e. Obligatia de confidentialitate in privinta datelor si informatiilor transmise de un
membru al scolii unui alt membru, cu titlu privat. In privinta situatiei scolare a unui
elev, obligatia de confidentialitate opereaza in limitele stabilite prin regulamentul
intern al scolii si cu respectarea legislatiei privind protectia datelor cu caracter
personal.
13.8.3. Constituie incalcari ale principiului colegialitatii urmatoarele situatii:
a. Discriminarea, hartuirea de gen, etnica sau sub orice alta forma, folosirea violentei
fizice sau psihice, limbajul ofensator sauabuzul de autoritate la adresa unui membru al
scolii, indiferent de pozitia ocupata de acesta în cadrul acestei institutii de invatamant
(elev, cadru didactic, membru al conducerii scolii, membru al personalului
administrativ);
b. Promovarea sau tolerarea unor comportamente dintre cele descrise în acest articol de
catre conducerea scolii, sefi de catedre/comisii;
c. Formularea in fata elevilor a unor comentarii lipsite de curtoazie la adresa pregatirii
profesionale, a tinutei morale sau a unor aspecte care ţin de viata privata a unui coleg;
d. Discutarea cu alti elevi a situatiei scolare, sociale, medicale a unui elev.

13.9. Principiul respectului si al tolerantei


13.9.1. Trebuie pastrat un mediu scolar adecvat studiului si educatiei, deschis, in egala masura
tuturor membrilor acestei comunitati scolare.
13.9.2. Respectul fata de ceilalti presupune rezolvarea disputelor prin argumente rationale, fara
a se ajunge la situatii conflictuale.
13.9.3. Este interzisa utilizarea unor tipuri de limbaj neadecvat (cuvinte, etichetari, stil sau ton)
sau a unor actiuni care reprezinta atacuri la persoana.

13.10. Principiul transparentei

Codul: CEI/CMI Editia: 1 Revizia: 0 Nr.ex: Pag.


Cod: CED/CIM
Şcoala Gimnazială CODUL DE ETICA Editia: 1
comuna Gherăeşti
SI INTEGRITATE Revizia: 0
Pagina: 8 din 12

13.10.1. Transparenta presupune accesul la informatii atat in ceea ce priveste admiterea,


evaluarea, angajarea si promovarea cat si in privinta surselor de finantare.
13.10.2. Elevii au dreptul la acces in privinta informatiilor despre criteriile de evaluare ale
testelor, examenelor precum si la explicatii privind notele obtinute.
13.10.3. Scoala defineste si pune la dispozitie in timp util si in mod echitabil pentru toti cei
interesati criteriile de selectie pentru angajare si promovare, oferind particularitati ale posturilor
scoase la concurs.
13.10.4. Scoala trateaza in mod corect si egal toti candidatii la admitere, angajare, promovare.
13.10.5. Scoala asigura deplina transparenta in utilizarea fondurilor repartizate pentru instruire
si perfectionare, administrate in stricta conformitate cu scopurile si regulile in functie de care au
fost acordate.

13.11. Principiul egalitatii de sanse


13.11.1. Scoala garanteaza egalitatea de sanse pentru toti membrii comunitatii sale.
13.11.2. promovarea este efectuata pe baza de concurs organizat, transparent si obiectiv, pe
criterii profesionale, pedagogice, stiintifice si morale, nediscriminativ.
13.11.3. Toti salariatii acestei scoli beneficiaza de sanse egale la studii, acces la cercetare
stiintifica, formare si dezvoltare profesionala.

Capitolul III – Norme generale de conduita a salariatilor scolii

Art. 14.- Asigurarea unui serviciu public de calitate


14.1. Toti salariatii trebuie sa :
Participe activ la transpunerea în practica a deciziilor luate de conducerea scolii, in
scopul realizarii atributiilor de serviciu stabilite si documentate in fisa postului;
Aiba un comportament profesionist;
Asigure, in conditiile legii, transparenta administrativa, pentru a castiga si a mentine
increderea elevilor si a parintilor (beneficiarii serviciilor scolii) în integritatea,
impartialitatea si eficacitatea acestei institutii de invatamant
Art. 15.- Loialitatea faţă de unitate
15.1. Salariaţii trebuie sa:
 Apere cu loialitate prestigiul scolii;
 Se abtina de la orice act sau fapta care poate aduce prejudicii de imagine sau
intereselor acestei scoli.
15.2. Salariatilor le sunt interzise următoarele:
 Sa exprime in public aprecieri neconforme cu activitatea scolii, cu politicile si
strategiile acesteia;
 Sa formuleze aprecieri în legatura cu litigiile aflate în curs de solutionare;
 Sa dezvaluie informatii cu caracter public la care au acces in exercitarea functiei
pe care o ocupa in structura organizatorica a scolii, daca aceasta dezvaluire este de
natura sa atragă avantaje necuvenite sau sa prejudicieze imaginea scolii.
Art. 16.- Cadrul relatiilor în exercitarea sarcinilor de serviciu
Salariatii scolii:
- Trebuie sa aiba un comportament bazat pe respect, buna credinta, corectitudine si amabilitate;
- Nu trebuie sa utilizeze expresii jignitoare;
- Nu trebuie sa dezvaluie aspecte din viata privata;
- Nu trebuie sa consume bauturi alcoolice pe timpul indeplinirii sarcinilor de serviciu;
- Nu trebuie sa formuleze sesizari sau plangeri calomnioase.
Art. 17.- Interdictia privind acceptarea cadourilor, serviciilor si avantajelor

Codul: CEI/CMI Editia: 1 Revizia: 0 Nr.ex: Pag.


Cod: CED/CIM
Şcoala Gimnazială CODUL DE ETICA Editia: 1
comuna Gherăeşti
SI INTEGRITATE Revizia: 0
Pagina: 9 din 12

Salariatii nu trebuie sa solicite sau sa accepte cadouri, servicii, favoruri, invitatii sau orice ce
alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parinţilor.
Art. 18.- Obiectivitatea în evaluare
18.1 Sefii de compartimente au obligatia sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la
dezvoltarea carierei profesionale a salariatilor din subordine;
18.2 Personalul de conducere, indrumare si control au obligatia sa examineze cu si sa aplice cu
obiectivitate criteriile de evaluare a performanţelor profesionale pentru personalul din subordine.
Art. 19.- Utilizarea resurselor scolii
Salariatii au obligatia de a:
- nu aduce nici un prejudiciu resurselor materiale, financiare si informationale ale scolii,
resurse la care au acces prin natura activitatilor pe care le desfasoara ;
- nu utiliza resursele scolii in scopuri personale;
- gestiona in mod adevcat resursele scolii;
- propune solutii de eficientizare a utilizarii tuturor acestor resurse.
Art. 20.- Meritul
20.1. Singura ierarhizare calitativa acceptata este aceea in functie de performanta profesionala.
20.2. Aceasta ierarhizare se stabileste in functie de calitatea cursurilor si a activitatilor practice,
a indrumarii si consilierii elevilor si a recunoasterii stiintifice, dupa prestigiul adus scolii si in
implicarea in derularea proceselor de educatie, cercetare stiintifica si de management.
20.3. Responsabilitatea fata de standardele de evaluare a performantelor profesionale si de
aplicare a acestora revine conducerii scolii.
Art. 21.- Conflictul de interese
21.1. Conflictele de interese decurg din intersectarea mai multor tipuri de relatii sau pozitii, de
natura sa afecteze judecatile si evaluarile corecte precum si actiunile salariatilor scolii.
21.2. Conflictele de interese pot duce la practici ca: favoritismul sau a acte de persecutie sau de
razbunare.
21.3. Scoala respinge orice act care intervine in calea aplicarii corecte si echitabile a
regulamentelor interne ale institutiei si a respectarii drepturilor membrilor sai.
21.4. Este interzisa participarea in comisiile de evaluare, angajare si promovare, evaluare a
performantelor didactice si manageriale, de audit a persoanelor care se afla intr-o relatie de soti,
afini si rude pana la gradul III cu candidatii sau persoanele ce urmeaza a fi evaluate.
21.5. Nicio persoana nu poate detine mai multe functii de conducere la nivel de scoala,
cumularea acestora fiind strict interzisa.
21.6. Este interzisa participarea la negocieri a persoanelor care au relatii de rudenie cu angajatii
si furnizorii de servicii sau ai societatilor comerciale cu care scoala are relatii de colaborare.
21.7. Colaborarile externe sau alte obligatii profesionale externe ale salariatilor scolii trebuie
organizate si tinute sub control astfel incat sa nu afecteze indeplinirea integrala a sarcinilor
profesionale ale acestora.
21.8. Nu este admisa nicio forma de coruptie in mediul scolar.
21.9. Nu este admis favoritismul in situatii de evaluare, angajare sau promovare precum si nici
in distribuirea sarcinilor didactice sau administrative.
Art. 22.- In relatia cu parintii / tutorii legali, persoanele responsabile cu instruirea si
educatia, in mod particular cadrele didactice, au obligatia de a respecta si aplica următoarele
norme de conduita:
a. Acordarea de consiliere parintilor/tutorilor legali in educarea propriilor copii si in sustinerea
rolului parental;
b. Stabilirea unei relatii de incredere mutuala, a unei comunicari deschise si accesibile;
c. Disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor educative enuntate de catre parinţi/tutori
legali;

Codul: CEI/CMI Editia: 1 Revizia: 0 Nr.ex: Pag.


Cod: CED/CIM
Şcoala Gimnazială CODUL DE ETICA Editia: 1
comuna Gherăeşti
SI INTEGRITATE Revizia: 0
Pagina: 10 din 12

d. Informarea parintilor/tutorilor legali despre toate aspectele activitaţii elevilor, prin


furnizarea
explicatiilor necesare intelegerii si aprecierii continutului serviciilor educative;
e. Informarea parintilor/tutorilor legali despre evolutia activitatii scolare, evitand tendintele de
prezentare partiala sau cu tenta subiectiva.
Art. 23.- Obligatiile cadrelor didactice
23.1. Cadrele didactice au obligatia de a cunoaste si respecta prevederile Normativelor,
Metodologiilor si Programelor scolare in vigoare.
23.2. Intreg personalul didactic are obligatia de a cunoaste si de a aplica in mod adecvat teoriile
moderne ale invatarii, in vederea construirii unui demers didactic centrat pe elev, in scopul
dezvoltarii acestuia.
23.3. Evaluarea cunostintelor, abilitatilor si competentelor elevilor trebuie efectuata ritmic si
printr-o varietate de mijloace, utilizate cu obiectivitate si corectitudine, pentru a oferi elevilor
posibilitati de afirmare a tuturor laturilor personalitatii acestora (inteligenta, imaginatia, spiritul
critic, sensibilitatea).
23.4. Cadrele didactice :
a. Trebuie sa informeze elevii despre modalitatile si criteriile de evaluare pe care le vor
aplica;
b. Au obligatia de a mentine un sistem adecvat de comunicare cu familiile elevilor;
23.5. Modalitatea de adresare, atat catre colegi cat si catre elevi si parinti a cadrelor didactice
trebuie sa fie civilizata, cu respect si intelegere pentru interlocutor.
23.6. Toate cadrele didactice:
Trebuie sa aiba o tinuta vestimentara decenta si adecvata;
Trebuie sa aiba un comportament civilizat bazat pe colegialitate si respect fata de elevi;
Nu trebuie sa foloseasca expresii jignitoare la adresa elevilor, parintilor si colegilor;
Trebuie sa mentina telefoanele mobile inchise in timpul orelor de curs;
Trebuie sa informeze conducerea scolii si organele abilitate in cazul producerii unui
eveniment de natura sa puna in pericol siguranta persoanelor si securitatea bunurilor
aflate in scoala.
23.7. Tuturor profesorilor le este strict interzisa colectarea de bani de la elevi, indiferent de
motivatie.

Capitolul IV – Abateri disciplinare si sanctiuni aplicate salariatilor scolii


Art. 24.- Sanctiunile disciplinare sunt stabilite in functie de abaterea disciplinara a salariatului,
dupa cum urmeaza:
Abaterea Procedura
Sancţiuni aplicabile
disciplinara disciplinara
Consum de alcool - La prima abatere: mustare in fata Consiliului de Administratie Conform
in timpul / Consiliului profesoral . prevederilor
programului - La a doua abatere: reducerea salariului de bază cu 10 % Codului muncii
pentru o luna .
- La a treia abatere: avertisment scris .
- La a patra abatere: desfacerea contractului de munca .
Neindeplinirea - La prima abatere: mustrare in fata Consiliului de Conform
sarcinilor de Administratie / Consiliului profesoral . prevederilor
serviciu de pază a - La a doua abatere: reducerea salariului de bază cu 10 % Codului muncii
scolii (parasirea pentru o lună .
postului, dormit - La a treia abatere: avertisment scris
in post etc.) - La a patra abatere: desfacerea contractului de muncă.

Codul: CEI/CMI Editia: 1 Revizia: 0 Nr.ex: Pag.


Cod: CED/CIM
Şcoala Gimnazială CODUL DE ETICA Editia: 1
comuna Gherăeşti
SI INTEGRITATE Revizia: 0
Pagina: 11 din 12

Realizarea Mustare in fata C.A/C.P la prima abatere Constatarea se


defectuoasa a Reducerea salariului de bază cu 10 % pentru o lună la a doua face de catre
sarcinilor de abatere. Avertisment scris la a 3 a abatere . Comisia de
serviciu - La a patra abatere: desfacerea contractului de muncă . disciplina, in
prezenta unui
specialist din
cadrul scolii.
Utilizarea Se vor imputa pagubele produse , in cazul in care faptele vor fi Valoarea se va
bunurilor scolii in demonstrate. stabili de Comisia
interes personal de disciplina, în
colaborare cu un
specialist al scolii
si serviciul
financiar
-contabilitate.

Neefectuarea orei Neplata orei ( ora ,,taiata,,) Directorul /


fara un motiv Directorul adjunct
intemeiat, sau va consemna cu
nerespectarea de rosu în registru
către profesor a ora respective ca
duratei orei . si ora neefectuata.

Absente - Mustare in fata CA/CP si neplata orelor absentate; Conform Codului


nemotivate - Avertisment scris la a 3 a abatere; Muncii
- Desfacerea contractului de muncă la abateri repetate în decurs
de 6 luni.

Abateri - Punerea la dispozitie organelor abilitate, pentru cercetare Conform


disciplinare cu penala. legislatiei in
caracter penal - Desfacerea contractului de munca, in cazul unei sentinte vigoare.
(trafic de inflenta, judecatoresti definitive si irevocabile.
foloase
necuvenite,
hartuire sexuala,
etc) .

Capitolul V – Dispozitii finale

Art. 25.- Prezentul COD DE ETICA SI INTEGRITATE poate fi modificat/completat in


urmatoarele situatii:
a. Modificari legislative care necesita modificarea continutului unor paragrafe, introducerea
sau eliminarea unor capitole din acest document;
b. Modificari intervenite in regulamentul intern al scolii sau in alte regulamente specifice.
Art. 26.- Asigurarea publicitatii
26.1 Prezentul COD trebuie afisat în cancelaria scolii si trebuie adus la cunostinta tuturor
salariatilor prin grija consilierului etic.
26.2. Acest COD isi produce efectele din momentul incunostiintarii prevederilor acestuia.
26.3. Orice modificare adusa CODULUI DE ETICA SI INTEGRITATE este supusa procedurii de
informare a salariatilor.

Codul: CEI/CMI Editia: 1 Revizia: 0 Nr.ex: Pag.


Cod: CED/CIM
Şcoala Gimnazială CODUL DE ETICA Editia: 1
comuna Gherăeşti
SI INTEGRITATE Revizia: 0
Pagina: 12 din 12

Art. 27.- Prevederile prezentului COD trebuie evaluate din punct de vedere al respectarii acestora
de catre toti salariatii scolii, responsabilitatea efectuarii acestor evaluari revenind consilierului etic
desemnat.
Art. 28.- Incalcarea dispozitiilor prezentului COD atrage raspunderea disciplinara a salariatilor în
conditiile legii.
Art. 29.- Comisia de etică desemnata la nivel de scoala are competenta de a putea cerceta
salariatii care incalca prevederile prezentului COD.
Art. 30.- Comisia de etică propune aplicarea sanctiunilor disciplinare in conditiile legii.

Codul: CEI/CMI Editia: 1 Revizia: 0 Nr.ex: Pag.