Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE

DEPARTAMENTUL ECONOMIE, MARKETING ŞI TURISM

REFERAT

la disciplina ACHIZIȚII

ACTIVITATEA AGENȚIEI ACHIZIȚII


PUBLICE ÎN ANUL 2015

CHIŞINĂU-2016

1
CUPRINS

INTRODUCERE .............................................................................................................................3
1. ROLUL ȘI RESPONSABILITATEA AGENȚIEI ACHIZIȚIILOR PUBLICE ................4
2. DATE GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA AGENȚIEI ACHIZIȚII PUBLICE ÎN
PERIOADA ANULUI 2015............................................................................................................7
3. INDICATORII DE BAZĂ CE CARACTERIZEAZĂ ACTIVITATEA AGENȚIEI
ACHIZIȚII PUBLICE ÎN ANUL 2015 ..........................................................................................8
3.1 Anunțarea licitațiilor deschise (publice) desfășurate prin metoda tradițională (pe hîrtie) ..8
3.2 Corectitudinea desfășurării licitațiilor publice (prin metoda tradițională, pe hîrtie) inițiate
de către Autoritățile Contractante (AC) ......................................................................................9
3.3 Examinarea și înregistrarea contractelor de achiziție încheiate în rezultatul desfășurării
licitațiilor publice (desfășurate prin metoda tradițională pe hîrtie) .........................................10
3.4 Corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție dintr-o singură sursă .........................11
3.5 Examinarea și înregistrarea rezultatelor procedurilor de achiziții publice prin acord-
cadru ..........................................................................................................................................11
3.6 Examinarea și înregistrarea rezultatelor procedurilor de achiziții publice desfășurate prin
intermediul Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de Stat al Achizițiilor Publice”11
3.6 Totalizarea rezultatelor anului 2015 și analiza comparativă cu rezultatele anului
precedent ....................................................................................................................................13
CONCLUZII..................................................................................................................................15
BIBLIOGRAFIE ...........................................................................................................................16

2
INTRODUCERE
Actualitatea și importanța temei: Activitatea Agenției Achiziții Publice din Republica
Moldova este un subiect pe cît de important, pe atît de actual, dat fiind faptul că este organul care
asigură implementarea politicii statului în domeniul achiziţiilor publice și care monitorizează și
controlează acest domeniu în limitele țării noastre. De asemenea, această agenție este singura
sursă de informații care ne pferă principalele date referitor la procesul de achiziții publice ,
conferindu-le acestora un anumit nivel de transparență.
Scopul lucrării date este de a evidenția și analiza principalele activități și funcții care –i
sunt atribuite Agenției Achizitii Publice din R.M. și de a determina care sunt principalii
indicatori care descriu activitatea agenției în anul 2015 .
Obiectivele urmărite în cadrul efectuării lucrării date sunt:
 Evidențierea rolului Agenției Achizii Publice în cadrul statului;
 Reflectarea datelor generale privind activitatea Agenției Achizii Publice în anul 2015;
 Caracterizarea activității Agenției Achizii Publice în anul 2015.
Obiectul lucrării date este reprezentat de Agenția Achizii Publice.
Metodologia de cercetare aplicată:
a) Baza informațională folosită pentru crearea lucrării date este următoarea: Budianschi D.,
Cenușă D., Stamate O., Merjan S., „Achizițiile publice în Republica Moldova: probleme și
soluții”, Ciubotaru M., Ursu V., „Transparenţa achiziţiilor publice în municipiul Chişinău”,
precum și o serie de legi și alte acte legislative.
b) Pentru realizarea acestei lucrări am folosit asemenea metode ca lecturarea , observarea,
analiza informației și a documentelor și sinteza acestora , ascensiunea de la abstract la
concret, abstracția științifică și altele.
Cuvinte-cheie: Agenția Achizii Publice, licitație, acord- cadru, Autorități Contractante,
Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul de Stat al Achiziţiilor Publice”, ș.a.

3
1. ROLUL ȘI RESPONSABILITATEA AGENȚIEI ACHIZIȚIILOR
PUBLICE
Agenţia Achiziţii Publice este organul de specialitate în subordinea Ministerului
Finanţelor, care asigură implementarea politicii statului în domeniul achiziţiilor publice.
Agenţia a fost creată la data de 31 decembrie 1997, în conformitate cu Hotarîrea
Guvernului nr. 1217 din 31 decembrie 1997 cu privire la Agenţia Naţională pentru Achiziţii
Publice.
Efectivul-limită al Agenţei Achiziţii Publice, stabilit prin Hotarârea Guvernului Nr. 747
din 24.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea, structura şi
efectivul-limită ale Agentţei Achiziţii Publice, este de 64 persoane, inclusiv personalul de
deservire tehnică. Structura managerială este formată din Directorul general şi doi Vicedirectori,
structura de execuţie este formată din persoane cu funcţii de răspundere care deţin grade de
funcţionari publici şi personal auxiliar.
Misiunea Agenţiei Achiziţii Publice constă în reglementarea, supravegherea, controlul şi
coordonarea interramurală în domeniul achiziţiilor publice. De asemenea, Agenția Achiziții
Publice asigură controlul și monitorizarea respectării procedurilor de achiziții publice de către
autorități contractante, precum și îndeplinirea obligațiilor stabilite în cadrul legal și regulatoriu.
În contextul modificărilor recente Agenției i-au fost oferite drepturi suplimentare de sancționare
a autorităților contractante pentru nerespectarea atribuțiilor în cadrul procesului de achiziții
publice.
Agenția Achizițiilor Publice este responsabilă de coordonarea și reglementarea politicilor
în domeniul achizițiilor publice la nivel național. Aceasta se subordonează Ministerului
Finanţelor, dar totodată se bucură de autonomie funcțională deplină.
Agenția Achizițiilor Publice are următoarele atribuții de bază:
 Participă la crearea cadrului legal și de politici privind achizițiile publice prin elaborarea şi
propunerea Guvernului spre aprobare a proiectelor de acte normative, elaborează și pune în
aplicare documentația standard pentru aplicarea procedurilor de achiziții, coordonarea
activităţilor de utilizare a asistenţei tehnice străine în domeniul achiziţiilor publice.
 Controlează procesul de achiziții efectuat de autoritățile contractante prin verificarea
respectării procedurilor de achiziție publică de autoritățile contractante, gestionează lista
agenților economici calificaţi şi lista de interdicţie, solicită reexaminarea sau anulează (după
caz) rezultatele procedurilor de achiziţii publice, examinează şi soluţionează litigiile dintre
participanţii la procedurile de achiziţii publice.

4
 Monitorizează și evaluează achizițiile prin examinarea şi înregistrează documentele de
licitaţie înaintate de autorităţile contractante în decurs de 15 zile calendaristice de la data
depunerii şi înregistrării acestora la Agenţie, înregistrarea contractelor (15 zile) şi
înregistrării la Agenţie a documentelor de licitaţie, examinarea dărilor de seamă privind
achiziţiile publice.
 Exercită funcția de raportare și informare prin prezentare către Guvern a rapoartelor
trimestriale şi anuale, rapoartelor şi analizelor statistice privind achiziţiile publice,
publicarea Buletinul Achiziţiilor Publice și menținerea paginii web “Achiziţiile publice ale
Republicii Moldova”.
 Colaborează cu instituţii internaţionale şi agenţii străine similare în domeniul achiziţiilor
publice.
 Gradul de implicare ale Agenției diferă în funcție de etapele achiziției publice: (I) pre-
achiziții, (II) achiziții propriu-zise, și (III) post-achiziție.
Totodată, Agenția Achiziții Publice are drepturi de sancționare a operatorilor economici
pentru nereguli comise atât la etapa procesului de achiziție (de exemplu, pentru falsificarea
documentelor prezentate în ofertă) cât și la etapa executării contractului, prin includerea acestora
în lista de interdicție. Mecanismul de includere se prezintă în cadrul altor capitole ale prezentului
raport.
Pentru realizarea funcţiilor de bază ce îi revin, Agenţia exercită următoarele atribuţii:
 elaborează şi pune în aplicare documentaţia standard privind procedurile de achizitii publice;
 acorda autoritatilor contractante ajutor metodologic si consultatii în domeniul achizitiilor
publice;
 asigura instruirea personalului din autoritatile contractante implicat în organizarea,
desfasurarea procedurilor de achizitii publice, precum si a reprezentantilor operatorilor
economici;
 editeaza “Buletinul Achizitiilor Publice” inclusiv în varianta electronica;
 întretine în reteaua globala Internet pagina web www.tender.gov.md;
 gestioneaza Registrul de stat automatizat al achizitiilor publice;
 examineaza si înregistreaza documentele de licitatie înaintate de autoritatile contractante;
 examineaza darile de seama privind procedurile de achizitii publice;
 examineaza si înregistreaza contractele de achizitii publice încheiate în urma procedurilor de
achizitie, cu exceptia celor încheiate în urma procedurii prin cerere a ofertelor de preturi;
 examineaza si solutioneaza litigiile dintre participantii la procedurile de achizitii publice;

5
 întocmeste, actualizeaza si mentine lista operatorilor economici calificati si lista de
interdictie a operatorilor economici;
 coordoneaza activitatile de utilizare a asistentei tehnice straine în domeniul achizitiilor
publice;
 exercita alte atributii stabilite de legislatie.
Prioritățile Agentiei Achizitii Publice sunt:
 Automatizarea procesului de achizitii publice si implementarea achizitiilor publice
electronice;
 Armonizarea legislatiei nationale cerintelor UE si Acordului OMC în domeniul achizitiilor
publice;
 Simplificarea sistemului de achizitii publice, sporirea transparentei si eficientei procedurilor
de achizitie publica;
 Sporirea responsabilitatii persoanelor implicate în realizarea procedurilor de achizitie
publica;
 Atragerea si interesarea operatorilor economici în procesul realizarii achizitiilor publice.

6
2. DATE GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA AGENȚIEI ACHIZIȚII
PUBLICE ÎN PERIOADA ANULUI 2015
Reieşind din competenţa sa funcţională, precum şi întru îndeplinirea angajamentelor
asumate în cadrul programelor naţionale de activitate, aprobate de Parlament sau Guvern, în
perioada anului 2015 Agenţia Achizi’ii Publice a asigurat executarea şi implementarea mai
multor acţiuni principalele fiind:
 simplificarea mecanismului de desfăşurare a procedurilor de achiziţie publică, preluarea şi
implementarea bunelor practici internaţionale în domeniul achiziţiilor publice;
 intensificarea şi asigurarea largă şi necondiţionată a publicităţii şi transparenţei procedurilor
de achiziţie publică, prin anunţarea din timp a procedurilor de licitaţie, conform solicitărilor
autorităţilor contractante, în scopul satisfacerii necesităţilor de bunuri, lucrări sau servicii şi
neafectării activităţii acestora;
 revizuirea și promovarea modificărilor documentaţiilor standard necesare desfăşurării
procedurilor de achiziţie publică;
 conlucrarea activă şi acordarea ajutorului metodologic necesar autorităţilor contractante în
scopul efectuării planificării procedurilor de achiziţie şi publicării anunţurilor de intenţie ale
acestora;
 verificarea corectitudinii achiziţiilor de bunuri, lucrări şi servicii în baza dărilor de seamă,
întocmite de către autorităţile contractante în rezultatul desfăşurării procedurii de achiziţie
prin cererea ofertelor de preţuri;
 verificarea corectitudinii achiziţiilor de bunuri, lucrări şi servicii, efectuate de către
autorităţile contractante în baza procedurii de achiziţie dintr-o singură sursă;
 examinarea şi înregistrarea contractelor de achiziţie de bunuri, lucrări şi servicii, încheiate
de beneficiarii de stat în rezultatul desfăşurării procedurilor de licitaţie publică;
 examinarea şi luarea deciziilor pe marginea contestaţiilor depuse de către operatorii
economici – participanţi la procedurile de achiziţie;
 menţinerea şi evidenţa listei operatorilor economici calificaţi şi listei de interdicţie a
operatorilor economici care participă la procedurile de achiziţie publică;
 efectuarea dezvoltării şi implementării Sistemului Informaţional Automatizat “Registrul de
stat al achiziţiilor publice”, identificarea posibilităţii extinderii şi asigurării interacţiunii
acestuia cu alte sisteme.
 facilitarea accesului la procedurile de achiziții a ÎMM.

7
3. INDICATORII DE BAZĂ CE CARACTERIZEAZĂ ACTIVITATEA
AGENȚIEI ACHIZIȚII PUBLICE ÎN ANUL 2015
3.1 Anunțarea licitațiilor deschise (publice) desfășurate prin metoda tradițională (pe hîrtie)
Potrivit art. 9 al Legii privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007, Agenţia are
atribuţia de a asigura publicitatea desfăşurării licitaţiilor publice prin publicarea invitaţiilor de
participare pe pagina web şi în Buletinul Achiziţiilor Publice.
Asigurând transparenţa iniţierii şi desfăşurării licitaţiilor deschise (publice), Agenţia în
această perioadă a publicat 1 181 anunţuri de desfăşurare a licitaţiilor deschise (desfășurate prin
metoda tradițională pe hîrtie), din care:
 709 anunțuri – pentru procurare de bunuri;
 285 anunțuri – pentru procurare de lucrări;
 187 anunțuri - pentru procurare de servicii.
Având drept scop asigurarea desfăşurării eficiente a acestora şi întru asigurarea
participării largi a operatorilor economici, Agenţia a publicat în perioada de raportare:
 40 anunţuri de modificare a termenului de depunere a ofertelor;
 4 anunţuri de anulare a licitaţiilor (la iniţiativa autorităţilor contractante).

Alte modificări Основной

Anunțuri de anulare a procedurii Основной

Anunțuri de modificare a obiectului de


Основной
achiziție/ relații de contact, etc.

Anunțuri de modificare a termenului de


desfășurare a procedurii (reducerea/majorarea Основной
termenului)

Anuțuri publicate Основной

Figura 1. Anunțurile de Licitații Publice (desfășurate prin metoda tradițională pe hîrtie) publicate
de AAP în Buletinul Achizițiilor Publice (BAP)
Sursa: realizat de autor în baza rapoartelor de activitate a AAP

8
Potrivit obiectului de achiziţie cele mai multe licitații publice (desfășurate prin metoda
tradițională pe hîrtie) au fost iniţiate pentru procurarea de:
 lucrări de construcții – 285 licitații;
 produse alimentare – 293 licitații;
 echipamente medicale, produse farmaceutice şi produse de îngrijire personală – 87
licitații;
 petrol, cărbune şi produse petroliere – 127 licitații;
 echipamente de transport şi produse auxiliare pentru transport – 74 licitații.

3.2 Corectitudinea desfășurării licitațiilor publice (prin metoda tradițională, pe hîrtie) inițiate
de către Autoritățile Contractante (AC)
În rezultatul iniţierii şi desfăşurării licitaţiilor deschise (desfășurate prin metoda
tradițională pe hîrtie), au fost anulate în total 203 licitaţii, dintre care 83 licitații au fost anulate
de autorităţile contractante din motivul lipsei de concurenţă, insuficienţa surselor financiare vis a
vis de valoarea ofertelor propuse, alte motive. Examinând corectitudinea desfăşurării licitaţiilor
deschise (publice) în baza dărilor de seamă sau după caz a întregului dosar de achiziţie, Agenţia
a anulat 50 licitaţii. De asemenea, de către AC au fost anulate 70 proceduri din diverse motive
așa cum ar fi: întocmirea greșită a caietului de sarcini; necorespunderea tuturor ofertelor
cerințelor expuse în caietul de sarcini; tergiversarea examinării și expirarea valabilității ofertelor
depuse etc.
Proceduri anulate Proceduri anulate
de AAP de AC din diverse
8% motive
Proceduri anulate
12%
de AC din lipsa
concurenței
4%
Proceduri anulate
de AC din lipsa
finanțării
Proceduri 2%
desfășurate prin Proceduri
SI RSAP anulate anulate de
66% Proceduri anulate AC din
din lipsa a 3 lipsă de
ofertanți calficați oferte
2% 6%

Figura 2. Licitațiile Publice (desfășurate prin metoda tradițională pe hîrtie) anulate în perioada
anului 2015
Sursa: elaborată de autor în baza rapoartelor de activitate a AAP

9
3.3 Examinarea și înregistrarea contractelor de achiziție încheiate în rezultatul desfășurării
licitațiilor publice (desfășurate prin metoda tradițională pe hîrtie)
În rezultatul desfăşurării licitaţiilor publice (desfășurate prin metoda tradițională pe
hîrtie), au fost încheiate de către autorităţile contractante 9 740 contracte de achiziţie în sumă
totală de 1 884 736 705,84 lei.
În rezultatul executării contractelor de achiziţie menţionate, de către autorităţile
contractante au fost prezentate Agenţiei pentru examinare şi înregistrare acorduri adiţionale la
contractele de bază:
 acorduri de majorare - în sumă de 105 669 580,42 lei, ceea ce reprezintă 5,61 % din
valoarea contractelor iniţiale;
 acorduri de micşorare/reziliere - în sumă de 73 535 023,02 lei, ceea ce reprezintă 3,90 %
din valoarea contractelor iniţiale.
Astfel, în total în rezultatul desfăşurării licitaţiilor publice (desfășurate prin metoda
tradițională pe hîrtie), au fost încheiate de către autorităţile contractante 12 214 acte juridice
(contracte de achiziţie, inclusiv acorduri adiţionale) în sumă totală de 1916871263,24 lei.

5%
5%
Nr. total acorduri adiționale
10% de majorare 581
Nr. total acorduri adiționale
de micșorare/ reziliere 693
Alte acorduri adiționale 1200

Nr. total contracte 9740


80%

Figura3. Informaţie privind actele juridice, încheiate în rezultatul Licitaţiilor Publice


(desfășurate prin metoda tradițională pe hîrtie) şi înregistrate de AAP în perioada anului 2015
Sursa: elaborată de autor în baza rapoartelor de activitate a AAP

10
3.4 Corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție dintr-o singură sursă
Agenţia a examinat corectitudinea desfăşurării procedurii de achiziţie dintr-o singură
sursă de către autorităţile contractante, în rezultatul cărora au fost încheiate şi înregistrate 1 040
acte juridice de achiziţie, în sumă totală de 289704433,96 lei, ceea ce constituie 4,48 % din
volumul total de achiziţii.
În rezultatul examinării corectitudinii contractării bunurilor, lucrărilor şi serviciilor dintr-
o singură sursă, 31 contracte au fost restituite din motivul încadrării incorecte a acestora
prevederilor legislaţiei cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice.
Concomitent au fost înregistrate 56 de contracte (o singură sursă) în sumă de
748673233,30 lei pentru procurarea serviciilor educationale pentru realizarea planului de
pregatire a cadrelor de specialitate (alocații directe din bugetul de stat), care au fost achiziționate
de către Ministerul Educației, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul
Culturii, Ministerul Sănătății, Cancelaria de Stat, Academia de Științe a Moldovei și care nu au
fost incluse în suma totală a achizițiilor publice.

3.5 Examinarea și înregistrarea rezultatelor procedurilor de achiziții publice prin acord-cadru


În anul 2012 a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 826 din 07.11.2012 pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la acord-cadru ca modalitate specială de atribuire a
contractului de achiziție publică.
Astfel, în perioada anului 2015 de către autoritățile contractante au fost anunțate 27
proceduri de acord-cadru, în rezultatul cărora au fost înregistrate 78 contracte subsecvente în
sumă totală de 18 270 907,29 lei.

3.6 Examinarea și înregistrarea rezultatelor procedurilor de achiziții publice desfășurate prin


intermediul Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de Stat al Achizițiilor Publice”
Prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 103 din 03.09.2012 a fost lansat Sistemul
Informaţional Automatizat „Registrul de Stat al Achiziţiilor Publice” şi a fost aprobată lista
autorităţilor contractante obligate să iniţieze toate procedurile de achiziţie publică prin SIA
„RSAP”.
Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul de Stat al Achiziţiilor Publice” (în
continuare – SIA RSAP) este un sistem informaţional şi de telecomunicaţii complex, care se
caracterizează prin existenţa unui punct unic de acces la resursele, aplicaţiile şi serviciile
informaţionale ce se referă la domeniul achiziţiilor publice. El serveşte drept instrument de

11
susţinere a serviciilor de achiziţii publice, aplicînd schimbul informaţional prin intermediul
mediului comunicaţional. SIA RSAP asigură susţinerea informaţională a proceselor de regulare
şi control al achiziţiilor publice, automatizează activitatea părţilor interesate în desfăşurarea
procedurilor de achiziţie publică.
Actualmente în cadrul SIA RSAP au fost elaborate următoarele componente funcționale
de bază:
 înregistrarea și publicarea anunțurilor de intenție;
 înaintarea invitației de prezentare a ofertelor;
 aprobarea spre publicare și publicarea invitației de prezentare a ofertelor;
 modificarea documentelor de licitație/aprobarea lor;
 înaintarea cererii de participare;
 comunicarea cu participanții la licitație;
 înregistrarea ofertelor;
 formarea raportului privind procedura de achiziție și aprobarea lui;
 accesarea on-line a documentelor de licitație;
 integrarea cu Registrul de Stat al Populației și Registrul de Stat al Unităților de Drept;
 controlul asupra atribuirii contractului.
În baza funcționalităților menționate, versiunea actuală SIA RSAP este capabilă să
asigure realizarea ciclului deplin de viață al unei proceduri de achiziții publice de tip “Licitație
publică” sau ”Cerere a ofertelor de prețuri”.
Pe parcursul anului 2015 a fost asigurată desfăşurarea a 7 seminare de instruire privind
utilizarea SIA RSAP, în rezultatul cărora au fost instruiți angajații a 73 autorități contractante,
care au fost incluse suplimentar în lista autorităţilor contractante obligate să iniţieze toate
procedurile de achiziţie publică prin SIA RSAP.
Respectiv, în perioada anului 2015 de către cele 221 autorităţi contractante au fost iniţiate
şi desfăşurate prin intermediul SIA RSAP 3 121 de proceduri de achiziţii publice, în rezultatul
cărora au încheiate 6 804 acte juridice de achiziţie în sumă de 3 325 666 132,15 lei.

12
3.6 Totalizarea rezultatelor anului 2015 și analiza comparativă cu rezultatele anului precedent

0%
-5% Rata de modificare a sumei contractelor Rata de modificare a numărului
contractelor
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-40%
-45%

Proceduri desfășurate prin publicarea anunțulu de participare în BAP


Proceduri desfășurate fără publicarea anunțului de participare în BAP
Proceduri dintr-o singură sursă
Total

Figura 4. Realizarea achizițiilor publice în perioada anului 2015 comparativ cu anul 2014
Sursa: elaborată de autor în baza rapoartelor de activitate a AAP
Analizând informaţia privind numărul total al contractelor încheiate în rezultatul tuturor
procedurilor de achiziţie publică, se atestă că în perioada anului 2015 de către autorităţile
contractante au fost realizate proceduri de achiziţii publice în valoare totală de 6 461 552 387,46
lei, cu 4 377 862 676 lei mai puțin decât în perioada anului 2014, ceea ce reprezintă o scădere de
40,39 %.
În acelaşi timp, în perioada anului 2015 în rezultatul procedurilor de achiziţii publice de
către autorităţile contractante au fost încheiate 32 832 acte juridice (contracte şi acorduri
adiţionale), cu 3 413 mai puține decât în perioada anului 2014, ceea ce reprezintă o scădere de
9,42 %.
Scăderea volumului de achiziții publice înregistrată în anul 2015 se explică prin evoluțiile
macroeconomice nefavorabile și insuficiența surselor interne (VMS și veniturile din privatizare)
și externe (împrumutul Băncii Mondiale, DPO) de finanțare a deficitului bugetar aprobat pe anul
2015. Astfel, Ministerul Finanțelor prin scrisoarea nr. 12/AP-09/100 din 01.07.2015 a informat
Agenția Achiziții Publice despre aplicarea procedurii de suspendare a cheltuielilor bugetare,
conform art.10 și art.40 din Legea nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar și
procesul bugetar (cu modificările ulterioare). Drept urmare, întru evitarea unor blocaje
financiare, generate de neplățile în sectorul bugetar, a fost aplicată sistarea temporară a publicării
în Buletinul Achizițiilor Publice a invitațiilor de participare la procedurile de achiziții publice de

13
bunuri, servicii și lucrări la componenta de bază cit și la componentele mijloace speciale și
fonduri speciale, exceptând cheltuielile cele mai necesare, care asigură funcționalitatea
instituțiilor bugetare (cheltuieli de personal, cheltuieli de regie și alte cheltuieli fără care
instituția n-ar putea funcționa).
Analizând informaţia privind repartizarea achiziţiilor publice după tipul obiectului de
achiziţie (bunuri/lucrări/servicii) realizate de autorităţile contractante în perioada anului 2015, se
observă că au fost procurate:
 bunuri în valoare totală de 2 992 661 907,73 lei, ceea ce reprezintă 46,31% din volumul total
de achiziţii,
 lucrări în valoare totală de 2 462 884 634,26 lei, ceea ce constituie 38,12% din volumul total
de achiziţii,
 servicii în valoare totală de 1 006 005 845,47 lei, ceea ce constituie 15,57% din volumul
total de achiziţii publice.

14
CONCLUZII
În contextul în care volumul achizițiilor publice în Republica Moldova constituie circa
9,2% din Produsul Intern Brut sau circa 30% din volumul bugetului public național, orice
îmbunătățire chiar minoră în performanța achizițiilor creează beneficii semnificative pentru
societate. Totodată, analiza rapoartelor organelor competente, ne arată că achizițiile publice este
un domeniu cu riscuri mari de utilizare ineficientă a banilor publici. Din această cauză, sunt
necesare eforturi energice din partea Ministerului Finanțelor și a Agenției Achizițiilor Publice
pentru a diminua pierderile legate de achiziții.

În ultimii ani Agenția Achizițiilor Publice a efectuat un șir de măsuri pentru


îmbunătățirea cadrului legal și normativ privind achizițiile și a sporit măsurile de monitorizare a
autorităților contractante privind respectarea procedurilor. Astfel, s-a redus drastic numărul
contractelor de achiziții publice realizate fără publicarea prealabilă în Buletinul de Achiziții
Publice.De asemenea, chiar dacă cu mare întârziere lansarea Registrului de Stat al Achizițiilor
Publice, constituie un pas important nu numai în sporirea eficienței managementului în acest
domeniu ci și la sporirea transparenței în achiziții.
Procesul de descentralizare prin care trece Republica Moldova se răsfrânge şi asupra
domeniului de achiziţii publice. Acordarea unor atribuţii şi împuterniciri extinse autorităţilor
contractante presupune în acelaşi timp existenţa capacității acestora, realizarea unei
responsabilizări efective și un sistem echilibrat de control. În acest sens o importanță crucială o
are respectarea principiilor de transparență pe tot procesul achizițiilor publice. De asemenea,
introducerea cât mai rapidă a sistemelor de achiziții electronice, cooperării în procesul de
achiziții a autorităților contractante și trecerea lentă la procurarea serviciilor de achiziții publice
de la agenții specializate sunt direcțiile care vor contribui la îmbunătățirea calității achizițiilor.

Sporirea transparenței este o prioritate a Agenției Achiziții Publice, însă pentru ca acesta
să producă rezultatele dorite este necesar de avut o politică coerentă de asigurare a transparenței
la toate etapele de achiziții. Cu toate acestea, la momentul actual în asigurarea transparenței îl
constituie lipsa informațiilor suficiente privind rezultatele achizițiilor. În condițiile, Republicii
Moldova ar fi recomandat ca toate contractele de achiziții să fie publice, astfel încât și publicul
larg să aibă posibilitatea să monitorizeze executarea acestora.

15
BIBLIOGRAFIE
Cărți cu mai mulți autori
1. Budianschi D., Cenușă D., Stamate O., Merjan S., „Achizițiile publice în Republica
Moldova: probleme și soluții”, EXPERT-GRUP, Chișinău, 2014;
2. Ciubotaru M., Ursu V., „Transparenţa achiziţiilor publice în municipiul Chişinău”, “Bons
Offices” S.R.L., Chuișinău, 2007;

Acte legislative
3. Hotarîrea Guvernului nr. 1217 din 31 decembrie 1997 cu privire la Agenţia Naţională
pentru Achiziţii Publice;
4. Hotărîrea Guvernului nr. 826 din 07.11.2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractului de achiziție publică;
5. Legea privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007;
6. Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;

Surse electronice

7. www.lex.justice.md (vizitat 28.12.16)


8. www.tender.gov.md (vizitat 28.12.16)

Alte surse
9. Agenția Achiziții Publice, Ministerul Finanțelor al RM, „Raport privind activitatea
desfășurată în perioada anului 2015”

16