Sunteți pe pagina 1din 3

Viața cotidiană presupune un șir de relații juridice.

Unul primordial se consideră aspectul


de vânzare-cumpărare atât a bunurilor mobile cât și imobile care sunt reglementate de Codul
Civil al RM și Legea Nr. 105 din 13.03.2003 cu privire la protecția consumatorilor. Relațiile de
vânzare–cumpărare se bazeaze pe contract, care presupune, conform art 753 al.1 din Cod Civil:
„(1) o parte (vînzător) se obligă să predea un bun în proprietate celeilalte părţi (cumpărător), iar
aceasta se obligă să preia bunul şi să plătească preţul convenit” , adică vânzătorul predispune
bunul iar cumpărătorul achită valoarea acestuia. Următorul alineat al aceluiași articol prevede că
Analiza comparativă
Orice act legislativ are nevoie de actualizare. La moment este în proiect Legea Parlamentului cu
privire la completarea și modificarea Codului Civil al RM.
În secțiunea …………. Au suportat modificări și completări un șir de articole printre cele mai
importante modificări fiind: Articolul 753 al CC este completat de încă un alineat care prevede
că se aplică vânzării-cumpărării și așa lucruri ca energia electrica, cea termică, gazul și apa
printr-o rețea dar și conținutul digital.
Din motivul depășirii lexicale a unor cuvinte proiectul vine cu substituirea acestora. De ex.în
articolele 758 alineatul (1), articolul 759 alineatul (2) și articolul 760 alineatul (2) cuvântul
„cărăuș” se substituie cu cuvântul „transportator”.
Un șir de articole din CC sunt propuse spre abrogare: articolul 762, articolele 774-779 și
articolele 783-785.
Cel mai mult se propune spre modificare articolul 763. “Viciile materiale ale bunului”. Acest
articol prevede că vânzătorul e obligat să predea bunul fără vicii materiale. Fără vicii materiale
se subînțeleg bunurile care au caracteristicile convenite. Există vicii materiale când:
- ansamblarea convenită în contract a fost realizată defectuos de către vânzător
- când sunt eronate indicațiile de ansamblare și cumpărătorul asamblează greșit.
- când vânzătorul predă doar o parte a bunului, un alt bun sau bunul în cantitate mai mică decât
cea care trebuie.
- când nu sunt respectate obligațiile vânzătorului privind asortimentul bunurilor, garnitura și
amabalajul lor.
Se mai completează cu așa articole ca:
Articolul 7631 este despre cantitatea bunurilor și prevede că vânzătorul e obligat să transmită
bunul în cantitatea stabilită în contractul de vânzare-cumpărare. Dacă vânzătorul predă o
cantitate mai mica decât cea din contract, cumpărătorul poate refuza recepționarea bunului, iar
dacă acceptă, cumpărătorul va achita proporțional prețului contractual. Dacă vânzătorul predă o
cantitate mai mare, cumpărătorul poate preia bunul în așa cantitate, dar e obligat să achite
proporțional prețului din contract sau să ia doar cantitatea din contract iar surplusul să fie restituit
din contul vânzătorului.
Articolul 7632 este despre asortimentul bunurilor care prevede că vânzătorul e obligat să
transmită bunul în asortimentul din contract (corelație după modele, măsuri, varietăți), iar dacă
nu e stipulat în contract, în cel ce corespunde necesităților cumpărătorului doar dacă vânzătorul
le cunoaște până a încheia contractul.
Articolul 7633 este despre garnitura de bunuri ce constă în ceea că obligația vânzătorului