Sunteți pe pagina 1din 4

a c tu a l.consistent.

prac tic

CONEXIUNI SALVATOARE
17 NOIEMBRIE 2018

Referinţa biblică: Romani 1:8-17


Comentariu: Tragedia veacurilor, capitolele 13, 14

Devotament înfocat

conexiuni salvatoare
29

Text-cheie
Flash „Bucuraţi-vă întotdeauna! Ru-
gaţi-vă neîncetat! Mulţumiţi
„Furia prigonitorilor era egalată de credinţa martirilor. Nu numai în orice împrejurări, pentru că
bărbaţii, dar chiar şi femeile cele mai delicate şi tinerele fete ma- aceasta este voia lui Dumne-
nifestau un curaj neînfrânt. «Soţiile luau atitudine lângă rugul zeu, în Hristos Isus, pentru voi!”
bărbaţilor lor şi, în timp ce ei ardeau, ele şopteau cuvinte de mân- (1 Tesaloniceni 5:16-18)
gâiere sau cântau psalmi pentru a-i încuraja.»” (Tragedia veacurilor,
p. 240)

Adolescenti 4_2018.indd 29 29/06/2018 08:37:57


Ce părere ai?
Fă următorul test, răspunzând cu „adevărat” (A) sau „fals” (F) la fie- cum am şi printre celelal-
care afirmaţie, pentru a-ţi verifica nivelul de cunoştinţe despre te neamuri, dar până acum am
persecuţie: fost împiedicat. Eu sunt dator atât
grecilor, cât şi barbarilor, atât ce-
___ Cei care trăiesc vieţi curate şi corecte în Hristos Isus se lor înţelepţi, cât şi celor neştiutori,
pot aştepta să fie persecutaţi. astfel că, în ce mă priveşte pe mine,
___ Regele David I-a cerut lui Dumnezeu permisiu-
nea să se răzbune pe cei care l-au persecutat. Caz sunt dornic să vă vestesc Evanghe-
lia şi vouă, celor din Roma.
___ Profetul Ieremia a înţeles că era respins pen-
tru slava lui Dumnezeu. în Căci mie nu mi-e ruşine de Evan-

studiu
ghelie, fiindcă ea este puterea lui
___ Isus a predicat ideea că oricine este per- Dumnezeu pentru mântuirea fie-
secutat pentru dreptate şi neprihănire va căruia care crede – întâi a iudeului,
fi binecuvântat. apoi a grecului –, deoarece în ea
___ Ca urmare a persecuţiei, Evanghelia este descoperită o dreptate oferită
s-a răspândit şi mai mult. „Mai întâi, Îi mulţumesc de Dumnezeu, care vine din cre-
___ Printr-o parabolă, Hristos a expli- Dumnezeului meu, prin dinţă şi care duce la credinţă, aşa
cat că unii credincioşi, când vor veni Isus Cristos, pentru voi toţi, cum este scris: «Cel drept va trăi
greutăţile, nu vor rezista. întrucât credinţa voastră prin credinţă».”
conexiuni salvatoare

este vestită în întreaga lume. (Romani 1:8-17)


Căci Dumnezeu, căruia Îi slu-
jesc în duhul meu, în Evanghe-
lia Fiului Său, îmi este martor
că îmi aduc aminte neîncetat

Știai că? de voi, cerând întotdeauna în


rugăciunile mele ca, cel puţin
acum, prin voia lui Dumnezeu,
hiar şi azi, există locuri
în lume unde oamenii să reuşesc să vin la voi.
sunt omorâţi sau trimişi Căci tânjesc să vă văd, ca să vă
la închisoare pentru că se fac parte de vreun dar duhov-
30 declară urmaşi ai lui Hristos. Mulţi nicesc spre întărirea voastră,
dintre noi, care suntem privilegi- pentru ca, atât voi, cât şi eu,
aţi să trăim în ţări unde creştinii nu să fim încurajaţi în acelaşi
sunt persecutaţi, nu ne gândim cât timp – voi prin credinţa
ar trebui la libertatea noastră. Suntem mea, iar eu prin a voas-
obişnuiţi să fim liberi. Deseori când ne tră. Nu vreau să nu ştiţi,
gândim la persecuţie, invocăm imagini fraţilor, că de multe
cu ruguri aprinse, lei şi amfiteatre. Dar in- ori mi-am propus să
diferent cât de straniu ar suna, în unele ţări vin la voi, ca să am
persecuţiile sunt o realitate şi astăzi. Fie că e şi printre voi vre-
vorba de un chinez care alege să se converteas- un rod, tot aşa
că de la budism, fie de un nord-coreean care face
contrabandă cu Biblii sau de femeia africană care
are grijă de cei doi nepoţi, pentru că tatăl şi mama lor
au fost martirizaţi din cauza credinţei lor în Isus Hristos,
creştini de pretutindeni sunt trimişi la închisoare sau exe-
cutaţi pentru credinţa lor.
Pentru mai multe informaţii, accesează www.opendoors.org sau
www.persecutedchurch.org.

Adolescenti 4_2018.indd 30 29/06/2018 08:37:58


Fişă Repere
de „El, în timpul vieţii Lui pe pământ, S-a rugat şi a făcut cereri,
cu strigăte puternice şi cu lacrimi, către Cel care a putut

studiu să-L scape de la moarte, şi a fost auzit datorită reveren-


ţei Sale. Chiar dacă era Fiu, a învăţat să asculte prin
ceea ce a suferit şi, fiind făcut desăvârşit, a devenit
sursa unei mântuiri veşnice pentru toţi cei care
Cui îi scrie Pavel? Enumeră sentimentele pe care le are ascultă de El, fiind numit Mare-Preot de către
şi motivaţia. Dumnezeu.” (Evrei 5:7-10)
„Prin credinţă a ascultat Avraam când a fost
chemat să plece şi să se ducă într-un loc
pe care urma să-l primească drept moş-
tenire şi a ieşit fără să ştie unde se duce.”
(Evrei 11:8)
„Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie
atunci când vă confruntaţi cu felurite
încercări, căci ştiţi că încercarea cre-

conexiuni salvatoare
dinţei voastre produce răbdare. Dar
răbdarea trebuie să-şi ducă la desă-
Investighează puţin situaţia: Unde era Pavel când a scris acest pasaj?
vârşire lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi
Ce făcea? Mediul din care scrie adaugă ceva sau schimbă perspectiva
şi întregi, fără să vă lipsească nimic.”
asupra cuvintelor sale?
(Iacov 1:2-4)
„De aceea, noi înşine ne lăudăm
cu voi în bisericile lui Dumnezeu,
datorită răbdării şi credinţei voas-
Pavel repetă cuvântul „Evanghelie” de câteva ori în acest pasaj. Încer- tre în toate persecuţiile şi necazu-
cuieşte acest cuvânt de fiecare dată când apare. Care este contextul rile pe care le înduraţi.” (2 Tesaloni-
în care apare? ceni 1:4)
„Ştim că toate lucrează împreu- 31
nă spre binele celor ce-L iubesc pe
Dumnezeu, al celor ce sunt chemaţi
în conformitate cu planul Său.” (Ro-
Cum ne fac mai puternici darurile spirituale? mani 8:28)

Care este puterea Evangheliei despre care vorbeşte Pa-


vel? Cum acţionează în viaţa ta?
Cu alți ochi
„Când viaţa merge ca pe roze, putem trăi bine şi
frumos ştiind câte ceva despre Isus, imitându-L, ci-
tându-L şi vorbind despre El. Dar numai în suferinţă
Îl vom cunoaşte bine pe Isus.” – Joni Eareckson Tada, autoare
americană contemporană şi realizatoare de emisiuni radio

Adolescenti 4_2018.indd 31 29/06/2018 08:37:58


Experienţa ta zilnică
Sabat Luni Joi
U neori, cele mai profunde şi mai
intime experienţe cu Dumne-
zeu au loc în cele mai întunecate
O bservă faptul că Biblia ne spu-
ne să aducem mulţumiri în
orice situaţie, nu pentru orice si-
C um pot experienţele prin care
treci să fie ocazii de a-I sluji
lui Dumnezeu şi altora? Cu alte
ore. În cuprinsul întregii Biblii, tuaţie. Această mică diferenţă de cuvinte, oriunde te afli, oricare ar
găsim personaje care, în vreme prepoziţii poate însemna o mare fi situaţiile care apar, cum te poţi
de dificultăţi, s-au îndreptat spre deosebire. Indiferent de proble- pune la dispoziţia Duhului Sfânt
Dumnezeu prin diferite căi. Acest mele cu care te confrunţi, poţi pentru a deveni un martor în faţa
lucru se poate observa, de exem- găsi siguranţă în iubirea Celui de altora? Uneori, chiar şi prin cele
plu, în mulţi dintre psalmi, unde Sus, în înţelepciunea, grija, pu­ mai mici şi mai amabile gesturi,
autorul strigă la Domnul, căutând terea şi devotamentul Său faţă de putem face o impresie puternică
o experienţă mai profundă cu El noi. Gândeşte-te la experienţele asupra cuiva care poate că este în
în perioadele dificile, de durere tale din trecut: Cum s-au rezolvat căutarea adevărului.
şi necaz. Problemele ne obligă să problemele? Poţi vedea prezenţa
privim la Dumnezeu şi să ne ba- lui Dumnezeu de la bun început, Vineri
zăm pe El, nu pe noi înşine.
Cum a folosit Dumnezeu împre-
deşi pe atunci nu părea deloc pre-
zent? D eseori, Dumnezeu permite să
trecem prin diferite dificultăţi
conexiuni salvatoare

jurările şi greutăţile din viaţa ta şi lupte, astfel încât să-i putem


pentru a te ajuta să te dezvolţi şi Marţi ajuta pe oamenii cu aceleaşi ne-
să devii mai asemănător(toare) cu
El? C um foloseşte Dumnezeu Bi-
blia, puterea Duhului Sfânt şi
împrejurările pentru a te ajuta
voi, pe care îi vom întâlni pe par-
cursul vieţii. În ce modalităţi te-a
încurajat Dumnezeu, astfel încât
să-i apropii de Hristos pe priete- să-i poţi încuraja şi tu pe alţii?
Duminică nii şi pe familia ta? În ce moduri Care au fost experienţele prin care

P roblemele nu te fac automat


un om mai bun. Din nefericire,
mulţi oameni devin mai răi, nu
eşti convins(ă) că trebuie să le
vorbeşti altora despre Isus, des-
ai trecut şi ce ai învăţat din ele, aşa
încât să îi poţi ajuta pe cei care
pre ce a făcut El pentru tine şi ce trec prin situaţii similare?
mai buni. Diferenţa constă în mo- a promis să facă pentru cei care Îl
dul în care aleg să reacţioneze la acceptă? Cum ai putea să fii şi mai
32 obstacole, iar alegerile depind de dispus(ă) să îi abordezi pe cei care
umblarea cu Domnul. Dacă facem încă nu-L cunosc pe Domnul?
un obicei din a avea zilnic legătu-
ră cu Dumnezeu şi dacă ne facem Miercuri
Î
un obicei din a ne gândi la El, a n timp ce citeşti pasajele de la
medita şi a-L lăuda pentru bună- rubrica Repere, fii atent(ă) care
tatea Sa, vom fi mai înclinaţi ca, verset pare că îţi vorbeşte perso-
în vremuri dificile, să alergăm la nal. De ce crezi că acest text are o
Domnul şi să învăţăm de la El. relevanţă deosebită pentru tine?
Gândeşte-te la o problemă cu Cu ce situaţii te confrunţi din care
care te confrunţi chiar acum şi pu- ar trebui să înveţi să te bazezi mai
ne-ţi întrebarea: Ce vrea Dumne- mult pe Domnul şi mai puţin pe
zeu să învăţ de aici? tine sau, de fapt, pe oricine?

Adolescenti 4_2018.indd 32 29/06/2018 08:37:58