Sunteți pe pagina 1din 4

a c tu a l.consistent.

prac tic

CONEXIUNI SALVATOARE
24 NOIEMBRIE 2018

Referinţa biblică: Apocalipsa 11:1-14


Comentariu: Tragedia veacurilor, capitolul 15

Pot aduce un martor? (mă rog, doi ar fi şi mai bine)

conexiuni salvatoare
33

Text-cheie
Flash „Le voi da celor doi martori ai
mei autoritatea să profeţească
„Suprimarea Scripturilor în timpul perioadei de supremaţie papală o mie două sute şaizeci de zile,
a fost prevestită de profeţi, iar cartea Apocalipsa arată şi urmările îmbrăcaţi în sac.”
teribile care aveau să vină, îndeosebi peste Franţa, din partea stă- (Apocalipsa 11:3)
pânirii «omului fărădelegii».” (Tragedia veacurilor, p. 266)

Adolescenti 4_2018.indd 33 29/06/2018 08:37:58


Ce părere ai? ploaie în
zilele profeţiei lor. Ei
au autoritate peste ape, ca
Alege una dintre variante şi explică de ce: să le transforme în sânge, şi să
lovească pământul cu orice fel de
Ce este cel mai rău: Să te opui Bibliei în mod deschis, întru- urgie cât de des doresc ei.
cât eşti convins că ce scrie în ea este fals? Sau să neglijezi
continuu Cuvântul lui Dumnezeu chiar dacă ştii că Când îşi vor fi terminat de depus
este adevărat şi dătător de viaţă?
Caz mărturia, fiara care se ridică din
Adânc va purta război cu ei, îi va
Motivează-ţi alegerea:
în învinge şi-i va omorî. Cadavrele
lor vor zăcea pe strada marii cetăţi,

studiu
care, în mod figurat, este numită
«Sodoma» şi «Egipt», unde a fost
răstignit şi Domnul lor. Oameni
„Mi-a fost dată o trestie din orice popor, seminţie, limbă şi
asemenea unui băţ şi neam se vor uita la cadavrele lor
mi s-a spus: «Ridică-te şi timp de trei zile şi jumătate şi nu
măsoară Templul lui Dum- vor da voie ca acestea să fie puse
nezeu, altarul şi pe cei ce se în mormânt. Locuitorii pământului
închină acolo! Curtea exteri- se vor bucura de ei, vor sărbători
conexiuni salvatoare

oară a Templului s-o laşi la o şi îşi vor trimite daruri unii altora,
parte şi să n-o măsori, pentru căci aceşti doi profeţi îi chinuiseră
că ea a fost dată neamurilor, pe locuitorii pământului. Dar, după
care vor călca în picioare ce- trei zile şi jumătate, o suflare de via-
tatea sfântă timp de patruzeci ţă de la Dumnezeu a intrat în ei, şi
şi două de luni. Le voi da celor ei s-au ridicat în picioare; şi o mare

Știai că? doi martori ai mei autoritatea


să profeţească o mie două
sute şaizeci de zile, îmbrăcaţi
frică i-a cuprins pe cei ce i-au văzut.
Apoi ei au auzit un glas puternic din
cer, care le-a spus: «Suiţi-vă aici!»
oltaire, filosoful francez
care a trăit în secolul al în sac.» Şi ei s-au suit în cer, într-un nor, în
XVIII-lea, a promis că va timp ce duşmanii lor se uitau la ei.
Aceştia sunt cei doi măslini şi Chiar în ceasul acela a avut loc un
34 înlătura Biblia, provo- cele două sfeşnice care stau
când astfel moartea a ceea ce creş- mare cutremur şi s-a prăbuşit a ze-
înaintea Domnului pămân- cea parte din cetate. Şapte mii de
tinii considerau că reprezintă Sfintele tului. Dacă cineva vrea să le
Scripturi. Este posibil ca Voltaire chiar oameni au murit în acel cutremur,
facă rău, din gurile lor iese iar cei care au rămas s-au înfricoşat
să fi crezut că a învins Biblia. Dar astăzi, foc care-i mistuie pe duş-
ea continuă să vorbească – iar Voltaire şi au dat slavă Dumnezeului ceru-
manii lor. Deci, dacă lui. Al doilea «vai» s-a dus. Iată că al
continuă să fie mort. În ciuda vrea cineva să le facă
faptului că, de-a lungul treilea «vai» vine repede.”
rău, trebuie să fie
istoriei, mulţi au încer- omorât în acest fel. (Apocalipsa 11:1-14)
cat să îl discrediteze şi Ei au autoritatea
să îl elimine din existenţa să închidă ce-
lor, Cuvântul lui Dumnezeu rul, ca să nu
este în prezent tradus în 438 mai cadă
de limbi.

Adolescenti 4_2018.indd 34 29/06/2018 08:37:58


Fişă Repere
de „Şi judecata este aceasta: lumina a venit în lume, dar oamenii
studiu au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că fap-
tele lor erau rele.” (Ioan 3:19)
În timp ce citeşti acest pasaj profetic, din Apo- „Nebunul zice în inima lui: «Nu există Dumnezeu!
calipsa 11, ţine cont că este vorba de poporul lui S-au pervertit oamenii, săvârşesc fapte îngrozi-
Dumnezeu care iese din perioada întunecată a isto- toare; nu mai există niciunul care să facă binele.»”
riei pământului. (Psalmii 14:1)
„Pentru că au urât cunoştinţa şi n-au ales fri-
Care crezi că sunt temele principale ale acestui pasaj? ca de Domnul, pentru că n-au acceptat sfa-
turile mele şi au dispreţuit mustrările mele,
de aceea se vor hrăni cu roada umblete-
lor lor şi se vor sătura cu roada planuri-
lor lor.” (Proverbele 1:29-31)
Întocmeşte o listă cu toate cuvintele şi expresiile pe care nu le
„Tot ce a fost scris în trecut a fost scris
înţelegi.
pentru învăţătura noastră, pentru
ca, prin răbdarea şi încurajarea date

conexiuni salvatoare
de Scripturi, să avem nădejde.” (Ro-
mani 15:4)
Cine sunt cei doi martori şi de ce sunt ei menţionaţi? „«Iarba se usucă, iar floarea cade
când suflarea Domnului vine pes-
te ea!» Într-adevăr, ca iarba este
poporul! Iarba se usucă, iar floarea
cade, însă Cuvântul Dumnezeu-
De ce sunt îmbrăcaţi în sac? lui nostru rămâne pe vecie.” (Isaia
40:7,8)

De ce este semnificativă precizarea celor 42 de luni şi a celor 1 260


35
de zile?

Pe cine reprezintă Sodoma şi Egiptul? De ce sunt legate de Ieru-


salim, în mod special de locul „unde a fost răstignit şi Domnul”?

Cu alți ochi
Care ar fi câteva exemple biblice de rebeliune deschi- „Există câţiva oameni atât de încăpăţânaţi în
să împotriva lui Dumnezeu şi a Cuvântului Său? ateismul lor, încât, atunci când pericolul îi va
presa, nu vor recunoaşte puterea divină.” – Platon,
filosof grec, secolul IV î.Hr.

„Ateul este acea persoană care crede că lumea se rezumă


doar la ceea ce se vede.” – necunoscut

Adolescenti 4_2018.indd 35 29/06/2018 08:37:58


Experienţa ta zilnică
Sabat chiar despre cele două categorii fie impresionată şi gata să se des-

C e variantă ai ales la rubrica Ce de oameni care dau mărturie în chidă în faţa a ceea ce Dumnezeu
părere ai? – discreditarea sau cele două perioade istorice (Noul doreşte să facă în viaţa lor, aşa
dezinteresul faţă de ce spune Testament şi Vechiul Testament) cum spune Isaia: „Stăpânul Domn
Dumnezeu în Cuvântul Său? Am- despre Dumnezeu şi planul Său Mi-a dăruit o limbă iscusită pen-
bele tabere sunt greşite, dar care de mântuire. Ştii pe cineva care tru a şti să sprijin cu vorba pe cel
dintre punctele de vedere pare are un aşa ataşament pentru Ve- obosit” (50:4).
mai greu de schimbat? chiul Testament, încât acesta se
În Psalmii 14:1, Biblia spune: „Ne-
vede în viaţa şi în conversaţiile pe Joi
bunul zice în inima lui: «Nu există
Dumnezeu!»” Dar Ilie le-a spus
care le are? Apoi gândeşte-te la
cineva care este un adevărat fan
al Noului Testament. Cum se ma-
G ândeşte-te la cele două cate-
gorii de oameni menţionaţi în
studiul de faţă: apaticii şi ateii. Ce
israeliţilor pe muntele Carmel:
nifestă în viaţa lui practică dedica- acte de bunătate sau slujire faţă
„«Până când veţi mai avea inima
rea pe care o are faţă de Cuvântul de alţii le-ar înduioşa inima? Ce
împărţită între două convingeri?
lui Dumnezeu? gest poţi face în această săptămâ-
Dacă Domnul este Dumnezeu,
nă care i-ar putea demonstra unui
urmaţi-L pe El, iar dacă Baal este
ateu că Dumnezeu există? Nu ştii
Dumnezeu, urmaţi-l pe acesta!»
conexiuni salvatoare

cine te priveşte, aşa că ai grijă! În


Poporul nu i-a răspuns nimic” Marţi plus, cum ar putea entuziasmul
(1 Împ. 18:21). Tu ce răspunzi?

Duminică
C iteşte paragraful redat din Tra-
gedia veacurilor şi apoi întregul
capitol, care rezumă efectul igno-
tău pentru Cuvântul lui Dumne-
zeu să trezească pe cineva a cărui
viaţă spirituală este adormită?
P asajul biblic din această săptă-
mână este un pasaj profetic şi
necesită un pic mai mult studiu
rării şi minimalizării Cuvântului lui
Dumnezeu. După ce ai terminat
de citit, stai şi gândeşte-te la mo-
Gândeşte-te să înfiinţezi o grupă
de rugăciune sau de studiu biblic
ori o echipă de slujire şi invită-i şi
decât o simplă naraţiune din Bi- dul în care se manifestă la con-
pe alţii să ţi se alăture.
blie. Acest fragment se referă la temporanii noştri această atitudi-
perioada din istoria pământului în ne şi acest mod de gândire. Chiar
care poporul lui Dumnezeu este dacă Scriptura, Cuvântul lui Dum-
Vineri
36 umbrit pentru aproximativ 1 260
de ani de o putere care, în mod
nezeu, se răspândeşte în lume, la
fel se răspândeşte şi ideea că nu
G ândeşte-te la modul în care
Dumnezeu i-a ajutat neîntre-
rupt pe oameni să traverseze peri-
deliberat, se opune Cuvântului există Dumnezeu şi că oamenii
oadele dificile. Dumnezeu a îngă-
lui Dumnezeu şi, într-o anumită sunt pe cont propriu. Care crezi că
duit ca oameni, puteri mondiale
măsură, îl sfidează. Dacă vei citi este cea mai bună modalitate de
şi instituţii greşit orientate să-şi
capitolul 15 din Tragedia veacuri- a aduce dovezi ale existenţei lui
urmeze cursul pentru o vreme,
lor, vei descoperi că piesele pro- Dumnezeu în această lume?
dar niciodată nu a restrâns influ-
feţiei se îmbină bine una cu alta.
enţa celor care Îl prezentau pe El
Care crezi că este mesajul pe care
înaintea lumii. Meditează la acei
Dumnezeu încearcă să-l transmită
oamenilor în legătură cu această
Miercuri oameni curajoşi care au îndurat
profeţie astăzi, când ateismul este
atât de popular?
Î n timp ce citeşti rubrica Repere,
care dintre versete ai impresia că
te vizează personal? Gândeşte-te
persecuţia şi izolarea pentru cau-
za lui Dumnezeu. Cum poţi face
parte dintre ei?
la relatări biblice care ilustrează
situaţia din fiecare text. Sunt per-
Luni soane în viaţa ta care trăiesc ca şi

C ei doi mesageri din textul-che-


ie sunt Vechiul şi Noul Testa-
ment, iar unii susţin că e vorba
când n-ar crede în Dumnezeu sau
ca şi când Dumnezeu n-ar fi real?
Roagă-te chiar azi ca inima lor să

Adolescenti 4_2018.indd 36 29/06/2018 08:37:58