Sunteți pe pagina 1din 5

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

1 INDEPENDENŢA
E ŞCOALA NR. 1
Str. Tudor Vladimirescu 79, 807165, Independenţa, Galaţi
INSPECTORATUL
ŞCOLAR JUDEŢEAN
 / +402 36 82 71 43 E-mail: scoala1indep@yahoo.com GALAŢI
Adresă site: www.scoala1independenta.wgz.ro
Independenţa

Proba Scrisă Concurs Angajare Mecanic Întreținere – V.2


Nume/Prenume Candidat ____________________________________________________

Timp de
oficiu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Nota Finală
Rezolvare
10 5 5 5 5 10 10 10 10 30 100
60 min. 10

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect la următoarele întrebări :

1. Boala Profesionala poate fi definita ca fiind ________________________________________________ 0,5 p


a. afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, precum şi de
suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă;
b. afecţiunea care se produce ca urmare a suprasolicitarii diferitelor organe sau sisteme ale organismului,
în procesul de muncă;
c. afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de agenţi nocivi
fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe
sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă;

2. Echipamentul individual de protecţie se refera la ___________________________________________ 0,5 p


a. orice echipament destinat a fi purtat de un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor
riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă.
b. orice echipament destinat a fi purtat de un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor
riscuri
c. orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori
mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum
şi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv;

3. Angajatorul are obligaţia să ia măsurile necesare pentru _____________________________________ 0,5 p


a. asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor; prevenirea riscurilor profesionale; informarea şi
instruirea lucrătorilor; asigurarea mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.
b. asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor; asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor
necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.
c. asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor; prevenirea riscurilor profesionale; informarea şi
instruirea lucrătorilor; asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii
în muncă.

4. Pentru verificarea funcționării unor utilaje ________________________________________________ 0,5 p


a. Se executa proba de mers în gol, conform procedurilor standard şi specificaţiilor fabricantului
b. Se constata şi remediaza eventuale defecte aparute la proba de mers în gol.
c. Se fac reglari şi verificari corespunzatoare probei de mers în gol, conform specificaţiilor tehnice.
d. Se execută proba de mers în sarcina, conform procedurilor standard şi specificaţiilor fabricantului.
e. Constata şi remediaza eventuale abateri de la functionarea corecta a utilajului la mersul în sarcină.
f. Face reglari şi verificari corespunzatoare probei de mers în sarcină.
g. Toate cele de mai sus
h. Doar a), d), e).

5. Alegeți de mai jos varianta optimă pentru realizarea protecţiei anticorozive a suprafeţelor ___________ 1 p
a. Se identifică cu exactitate tipul de coroziune şi factorii generatori de coroziune apoi, metoda de
protecţie anticorozivă este aleasă în funcţie de material şi de condiţii de funcţionare; ulterior, vopsirea
se realizează conform documentaţiei tehnologice.
b. Se identifică cu exactitate tipul de coroziune şi factorii generatori de coroziune iar ulterior, vopsirea se
realizează conform documentaţiei tehnologice.
c. Metoda de protecţie anticorozivă este aleasă în funcţie de material şi de condiţii de funcţionare; ulterior,
vopsirea se realizează conform documentaţiei tehnologice.

Proba Scrisa Concurs Lacatus Mecanic Reparatii Universale 2018 pagina 1 din 5
6. Activitatea de organizare a intervenţiei în caz de incendiu constă în următoarele ___________________ 1 p
a. ansamblul măsurilor tehnico-organizatorice necesare stabilirii forţelor, responsabilităţilor, sarcinilor,
mijloacelor, metodelor şi procedeelor ce pot fi utilizate pentru evacuarea şi salvarea persoanelor şi
animalelor, protecţia bunurilor şi vecinătăţilor, precum şi pentru stingerea incendiilor;
b. ansamblul măsurilor tehnico-organizatorice necesare pentru evacuarea şi salvarea persoanelor şi
animalelor, protecţia bunurilor şi vecinătăţilor, precum şi pentru stingerea incendiilor;
c. ansamblul măsurilor tehnico-organizatorice necesare stabilirii forţelor, responsabilităţilor, sarcinilor,
mijloacelor, metodelor şi procedeelor ce pot fi utilizate pentru evacuarea şi salvarea persoanelor

7. În caz de incendiu, orice persoană trebuie să acorde ajutor, când şi cât este raţional posibil: ________ 1 p
a. semenilor aflaţi în pericol sau în dificultate din proprie iniţiativă
b. semenilor aflaţi în pericol sau în dificultatei la solicitarea victimei
c. la solicitarea reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice
d. la solicitarea personalului serviciilor de urgenţă
e. toate răspunsurile sunt corecte

8. Organizarea apărării împotriva incendiilor presupune _________________________________________ 1 p


a. organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă;
b. planificarea şi executarea de controale proprii periodice, în scopul depistării, cunoaşterii şi înlăturării
oricăror stări de pericol care pot favoriza iniţierea sau dezvoltarea incendiilor;
c. asigurarea funcţionării la parametrii proiectaţi a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;
d. planificarea intervenţiei salariaţilor în caz de incendiu;
e. toate cele de mai sus
f. numai a) și d)

9. Rezolvați speța de mai jos: _____________________________________________________________ 3,0 p

Ați fost solicitat pentru repararea unui vas de wc cu rezervorul montat direct pe closet. Ați constat la prima
vedere că garnitura care trebuie să asigure etanșarea dintre cele două corpuri nu asigură o etanșeitate
corespunzătoare și ați apreciat că trebuie înlocuită.

Se cere:
Utilizați colile A4, suplimentare

1. Enumerați activitățile pe care le veți desfășura pentru realizarea reparației. ___________________ 1,0 p
Activitățile menționate sunt orientative, candidatul poate veni cu o soluție proprie pe care să o prezinte
logic și coerent.
- Asigurarea securității în muncă în încăperea în care se realizează intervenția
- Oprirea furnizării / alimentării cu apă a vasului de wc sau, a instalației de alimentare a acestuia
- Demontarea vasului/rezervorului de apă
- Remontarea/Reasamblarea vasului/rezervorului de apă utilizând garnitura nouă (utilizarea
suplimentară de mastic sau alte tipuri de materiale izolatoare siliconice)
- Efectuarea probei (inclusiv reglarea debitului sau nivelului de apă) fără a monta și capacul
- Montarea capacului pe rezervor, inclusiv a butonului de declanșare

2. Indicați regulile de siguranță și securitatea muncii aplicabile în această situație. _______________ 1,0 p
Activitățile menționate sunt orientative, candidatul poate veni cu o soluție proprie pe care să o prezinte
logic și coerent.
- Izolarea perimetrului/zonei de lucru plus o zonă de protecție prin blocarea ușii de acces în zona
respectivă pentru a nu intra persoane străine
- Asigurarea echipamentului individual de lucru sau de protecție
- Luarea măsurilor pentru evitarea alunecării
- Asigurarea împotriva electrocutării în zona respectivă în situația în care se utilizează scule electrice
sau lămpi de iluminat electric

3. Realizați pe o coală A4, un referat justificativ pentru achiziția materialelor necesare intervenției. __ 1,0 p

Observații:
1. Nepredarea lucrării atrage eliminarea de la susținerea probei practice.
2. Orice tentativa de fraudare (activă sau pasivă) conduce la eliminarea din concurs.
Proba Scrisa Concurs Lacatus Mecanic Reparatii Universale 2018 pagina 2 din 5
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 INDEPENDENŢA
E ŞCOALA NR. 1
Str. Tudor Vladimirescu 79, 807165, Independenţa, Galaţi
INSPECTORATUL
ŞCOLAR JUDEŢEAN
 / +402 36 82 71 43 E-mail: scoala1indep@yahoo.com GALAŢI
Adresă site: www.scoala1independenta.wgz.ro
Independenţa

Nume/Prenume Candidat ____________________________________________________

Proba Scrisa Concurs Lacatus Mecanic Reparatii Universale 2018 pagina 3 din 5
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 INDEPENDENŢA
E ŞCOALA NR. 1
Str. Tudor Vladimirescu 79, 807165, Independenţa, Galaţi
INSPECTORATUL
ŞCOLAR JUDEŢEAN
 / +402 36 82 71 43 E-mail: scoala1indep@yahoo.com GALAŢI
Adresă site: www.scoala1independenta.wgz.ro
Independenţa

Referat de Necesitate / Aprovizionare


nr. ___________ din ___________________
APROBAT
DIRECTOR ,

Subsemnatul____________________________________________________________ angajat în funcţia/postul


de______________________________________________, compartimentul_____________________________
având în vedere (dispoziţia primită, sarcina trasată, scăderea de stoc … etc.) __________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

vă rog să aprobaţi aprovizionarea cu următoarele produse/servicii/consumabile/etc.:


(se indică cantitatea, caracteristici, mod ambalare … etc…)
1. _______________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________________________
6. _______________________________________________________________________________________
7. _______________________________________________________________________________________
8. _______________________________________________________________________________________
9. _______________________________________________________________________________________
10. _______________________________________________________________________________________

Menționez că datorită faptului că se impunea soluționarea unei urgențe, materialele au fost deja achiziționate,
motiv pentru care solicit decontarea acestora conform facturilor (chitanțelor, bonurilor) fiscale anexate
prezentului referat, suma totală fiind de _____________ lei (____________________________________ lei).

Întocmit,

_______________________________
(numele şi prenumele în clar şi semnătura)
______/____________/____________
(ziua) (luna) (anul)

Proba Scrisa Concurs Lacatus Mecanic Reparatii Universale 2018 pagina 4 din 5
Proba Scrisa Concurs Lacatus Mecanic Reparatii Universale 2018 pagina 5 din 5

S-ar putea să vă placă și