Sunteți pe pagina 1din 2

UMF “Carol Davila” Bucureşti

Facultatea de Medicină Dentară – Departamentul III

DISCIPLINA: Odontoterapie Restauratoare


Anul de studiu III – Semestrele 5 / 6

CURS: Cariologie şi terapia restauratoare convenţională / modernă a leziunilor


carioase la dinţii vitali
TEMATICĂ PT. VERIFICAREA CUNOŞTINŢELOR PE PARCURSUL SEMESTRULUI
(Lucrare Scrisă) – ANUL III Anul universitar 2018 / 2019
• Odontonul şi dintele (descriere, aspecte caracteristice şi corelaţii morfo-
funcţionale, implicaţii clinice); ţesuturile dure dentare (smalţul, dentina, cementul):
compoziţie, caracteristici topografice, fizice, chimice, structură, proprietăţi, aspecte
specifice, funcţii, implicaţii şi consecinţe clinice.
• Etiopatogenia cariei dentare: evoluţia concepţiilor etiopatogenetice, teorii
clasice (externe, interne): aspecte principale, argumente, contraargumente, limite.
• Concepţia etiopatogenică contemporană – factorii etiopatogenici şi rolul lor în
apariţia cariei dentare: structurile dure dentare, lichidul bucal, placa microbiană dentară,
substratul metabolic oral.
• Morfo- şi histopatologia leziunilor carioase în smalţ, dentină, cement.
• Epidemiologia şi profilaxia cariei simple dentare.
• Controlul infecţiei / contaminării în cursul tratamentului cariei simple dentare
(echipamentul de protecţie, igiena mâinilor, ş.a.).
TEMATICĂ PT. EXAMENUL DE SESIUNE – ANUL III Anul universitar 2018 / 2019

• Caria dentară: generalităţi; tabloul clinic, diagnosticul pozitiv şi diferenţial al


cariei simple; formele anatomo-clinice, evoluţia şi complicaţiile cariei dentare.
• Izolarea câmpului operator în odontoterapia restauratoare.
• Principii generale de tratament al cariei simple dentare: plan de tratament,
etape de lucru şi timpi operatori, tehnici de restaurare (directe, semidirecte, indirecte) şi
caracteristicile lor, nomenclatura şi clasificarea cavităţilor, principiile şi etapele pregătirii
cavităţilor.
• Aspectele fundamentale privind prepararea cavităţilor pentru restaurarea cu
amalgam şi modalităţile de restaurare (inclusiv sisteme speciale de retenţie).
• Aspectele fundamentale privind prepararea cavităţilor pentru restaurarea cu
materiale aderente estetice şi modalităţile de restaurare.
• Clasificarea generală a materialelor de restaurare coronară; criteriile pe baza
cărora se alege un material de restaurare coronară şi condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească un astfel de material, în raport cu aceste criterii.
• Materiale de obturaţie coronară provizorie: nomenclatură şi clasificare,
compoziţie, structură, mecanism şi reacţie de priză, proprietăţi, implicaţii clinice.
• Materiale de obturaţie de durată neestetice (nefizionomice): amalgamele
dentare (compoziţie, structură, principiile mecanismului de priză şi desfăşurarea reacţiei
de priză, proprietăţi, implicaţii clinice), tehnici de restaurare cu amalgam.
• Adeziunea la structurile dure dentare (smalţ / dentină): principiile fizico-chimice
de bază, compoziţia, structura, proprietăţile, elementele componente, nomenclatura şi
clasificarea adezivilor; modalităţi de realizarea adeziunii ale sistemelor adezive amelo-
dentinare (pe bază de răşini), modalităţi de realizarea adeziunii ale cimenturilor cu
ionomeri de sticlă; forme de prezentare şi modalităţi de utilizare ale sistemelor adezive,
implicaţii clinice.
• Materiale de obturaţie de durată estetice (fizionomice) adezive: materiale
compozite, cimenturi cu ionomeri de sticlă, compomeri, ormoceri, giomeri (compoziţie,
structură, principiile mecanismului de priză, modalităţi de iniţiere şi desfăşurarea reacţiei
de priză, proprietăţi, implicaţii clinice).
• Tehnici de restaurare cu materiale estetice bazate pe adeziune amelo-
dentinară; restaurări coronare adezive estetice prin tehnici directe.
• Plaga dentinară (definiţie, caracteristici); tratamentul plăgii dentinare şi
protecţia dentino-pulpară: concepţia clasică (convenţională) şi concepţia modernă
(detritusul dentinar remanent: compoziţie, structură, caracteristici morfologice şi
funcţionale, implicaţii clinice); modalităţi de realizare a protecţiei dentino-pulpare în
tehnicile clasice (convenţionale) şi în tehnicile moderne actuale de restaurare.
METODE DE EVALUARE EXAMEN TEORETIC – ANUL III
Anul universitar 2018 / 2019
Verificare cunoştinţe pe parcursul semestrului (lucrare scrisă) şi examen sesiune:
Examen scris (subiecte desfăşurate și / sau subiecte cu enunțuri tip relație cauză –
efect, precum şi teste-grilă tip complement simplu, complement multiplu, complement
grupat)

02.10.2018

Şef Disciplină
Odontoterapie Restauratoare,

Prof. Dr. Constantin VÂRLAN