Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE HORTICULTURA

REFERAT

COORDONATOR:

Masterand:

CRAIOVA
2019
Dezvoltare rurală 2014-2020

Prin politica sa de dezvoltare rurală, UE își propune să ajute zonele rurale să facă față
multiplelor provocări economice, sociale și de mediu pe care le aduce secolul al XXI-lea. Această
politică formează cel de-al doilea pilon al politicii agricole comune (PAC) și vine în completarea
sistemului de plăți directe către agricultori și a măsurilor de gestionare a piețelor agricole
(primul pilon). O parte din obiectivele sale sunt comune fondurilor structurale și de investiții
europene (fondurilor ESI).

Politica UE de dezvoltare rurală este finanțată prin Fondul european agricol pentru dezvoltare
rurală (FEADR)Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••, care dispune de un
buget în valoare de 100 de miliarde EUR pentru perioada 2014-2020. Fiecare stat membru
primește un pachet financiarCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••
pentru această perioadă de 7ani. Pachetele financiare ar urma să mobilizeze încă 61 de miliarde
EUR din fonduri publice în statele membre.

Cele 28 de țări ale UE derulează în această perioadă 118 programe de dezvoltare rurală
(PDR)Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••: 20 de țări au un program
național unic, iar celelalte 8 au ales să implementeze două sau mai multe programe (regionale).

Priorități ale UE:

-să încurajeze transferul de cunoștințe și inovarea în agricultură, în silvicultură și în zonele


rurale;

-să sporească viabilitatea și competitivitatea tuturor ramurilor agriculturii și să promoveze


tehnologiile agricole inovatoare și gestionarea durabilă a fondului forestier;

-să promoveze organizarea lanțului de aprovizionare cu produse alimentare, bunăstarea


animalelor și gestionarea riscurilor în agricultură;

- să refacă, să conserve și să dezvolte ecosistemele care sunt legate de agricultură și silvicultură;

-să promoveze utilizarea eficientă a resurselor și să sprijine tranziția către o economie cu emisii
reduse de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar
și silvic;

- să promoveze incluziunea socială, reducerea sărăciei și dezvoltarea economică în zonele


rurale.
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/669 AL COMISIEI

din 28 aprilie 2016

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 în ceea ce privește

modificarea și conținutul programelor de dezvoltare rurală, publicitatea pentru aceste


programe și ratele de conversie în unități vită mare

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului


din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al
Consiliului (1), în special articolul 8 alineatul (3), articolele 12 și 41 și articolul 66 alineatul (5),

întrucât:

(1) La articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al
Comisiei (2), se stabilește numărul maxim de modificări ale programelor de dezvoltare rurală pe
care statele membre le pot propune Comisiei. În cazurile în care sprijinul ia forma unui
instrument financiar, ar trebui să se aplice norme specifice, pentru a le oferi statelor membre
flexibilitatea necesară în implementarea instrumentului financiar. Prin urmare,numărul maxim
de modificări ale programelor nu ar trebui să se aplice în cazul modificărilor legate de
programarea instrumentelor financiare.

(2) La articolul 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014, se stabilesc normele
privind conversia unităților, inclusiv dispozițiile referitoare la ratele de conversie a diferitelor
categorii de animale în unități vită mare. Ar trebui clarificat faptul că aceste rate de conversie se
aplică nu doar în cazul angajamentelor pentru creșterea raselor locale aflate în pericol de
abandon, ci tuturor angajamentelor legate de creșterea animalelor în temeiul articolelor 28, 29
și 34 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

(3) La partea 1 punctul 8 subpunctul 2 și la partea 2 punctul 5 subpunctul 2 din anexa I la


Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014, se stabilesc anumite norme privind
descrierea măsurilor din cadrul programelor de dezvoltare rurală și din cadrele naționale. În
cazurile în care sprijinul ia forma unui instrument financiar, ar trebui să se aplice norme
specifice, pentru a le oferi statelor membre flexibilitatea necesară în implementarea
instrumentului financiar.
(4) În anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014, se definesc ratele de
conversie a animalelor în unități vită mare menționate la articolul 9 și se prevede că ratele de
conversie respective pot fi mărite pentru toate categoriile incluse în tabel și pot fi reduse
pentru alte păsări de curte, ținând seama de dovezi științifice care trebuie explicate și justificate
în mod corespunzător în programele de dezvoltare rurală. Statelor membre ar trebui să li se
ofere posibilitatea să reducă ratele de conversie nu doar pentru „alte păsări de curte”, ci pentru
toate

categoriile incluse în tabel, dacă reducerea este justificată și bazată pe dovezi științifice.

(5) La partea 1 punctul 2.2 din anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.
808/2014, se stabilesc cerințele minime privind acțiunile de informare și publicitate desfășurate
de beneficiari în cursul implementării unei operațiuni. La punctul 2.2 litera (b), se prevăd cerințe
diferite, în funcție de sprijinul public total. În vederea asigurării unor cerințe proporționale și
armonizate, ar trebui stabilit un prag unic de 50 000 EUR. În plus, ținând seama de natura
particulară a măsurilor legate de suprafață și de animale, precum și a altor măsuri care un
implică investiții, statele membre ar trebui să aibă permisiunea de a decide dacă măsurile
respective ar trebui să intre sub incidența obligației de informare.

(6) Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 ar trebui modificat în
consecință.

(7) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru
dezvoltare rurală

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (2) al treilea paragraf, se adaugă următoarea literă (e):

„(e) în cazul unor modificări privind instrumentele financiare menționate la articolul 37 din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.”

2. Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9
(1) Dacă angajamentele în temeiul articolelor 28, 29 și 34 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013
se referă la unități vită mare, se aplică ratele de conversie a diferitelor categorii de animale în
unități vită mare stabilite în anexa II.

(2) Dacă angajamentele în temeiul articolelor 28, 29 și 34 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013
sunt exprimate în alte unități decât cele prevăzute în anexa II la regulamentul menționat,
statele membre pot calcula plățile pe baza acestor alte unități. În acest caz, statele membre se
asigură că sunt respectate sumele anuale maxime eligibile pentru un sprijin din FEADR stabilite
în anexa respectivă.

(3) Cu excepția plăților aferente angajamentelor pentru creșterea raselor locale aflate în pericol
de abandon menționate la articolul 28 alineatul (10) litera (b) din Regulamentul (UE) nr.
1305/2013, plățile în temeiul articolelor 28, 29 și 34 din regulamentul menționat nu pot fi
acordate per unitate vită mare.”

3. Anexa I se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

4. Anexa II se înlocuiește cu textul din anexa II la prezentul regulament.

5. Anexa III se modifică în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al


Uniunii Europene.Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică
direct în toate statele

membre.

Investiții în exploatații pomicole

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este creșterea competitivității


exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea și/ sau
extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor
existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.

OBIECTIVELE submăsurii 4.1a

• Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute și


îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole;
• Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă și a
comercializării directe a produselor obținute;

• Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;

• Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării energiei din surse
regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de energie

BENEFICIARII:

• fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;

• Grupurile de producători și cooperative (societăților cooperative agricole și cooperativelor


agricole, constituite în baza legislației naționale în vigoare (prezentată în secțiunea Trimiteri la
alte acte legislative), care activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să
deservească interesele propriilor membri.

Investiții în exploatații agricole

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru
creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente
performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea
fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea
calității activelor fixe.

OBIECTIVE:

îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității


activității agricole, a diversificării producției agricole și a calități produselor obținute;

Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în


exploatații comerciale

Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții;

Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei și
comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare
integrate.
BENEFICIARII:

· Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

· Cooperativele (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de


producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele
membrilor;

Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijinire a stabilirii pentru
prima dată a tinerilor fermieri ca șefi/ conducători unici ai unei exploatații agricole.

OBIECTIVE:

· Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca
şefi/conducători de exploataţie, fiind încurajați să devină competitivi, să se asocieze, să
participe la lanţurile alimentare integrate;

· Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol şi sprijinirea


procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igienă şi
bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă;

· Crearea posibilității tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinte de bază, în vederea


instalării ca şefi/ conducători ai exploatației agricole.

· Încurajarea tinerilor și a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural, ceea ce va
crea un efect pozitiv asupra economiei naționale în general.

BENEFICIARII:

· Tinerii fermieri în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se
instalează ca unic șef al exploatației agricole

· Persoanele juridice în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 care se
instalează împreună cu alți tineri fermieri și care exercită un control efectiv pe termen lung în
ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri financiare în cadrul
exploatației respective
SPRIJINUL NERAMBURSABIL de maximum 50.000 Euro:

· va fi acordat sub formă de primă în două tranșe, astfel:

- 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare

- 25% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare;

Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru
creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente
performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea
fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea
calității activelor fixe.

BENEFICIARII:

· Fermierii, care dețin în proprietate sau folosință o exploatație agricolă încadrată în categoria
de fermă mică*:

* Dimensiunea unei ferme mici este cuprinsă între 4.000 – 11.999 SO (valoarea producției
standard)

SPRIJINUL NERAMBURSABIL de 15.000 Euro:

· se acordă în două tranșe astfel:

– 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;

– 25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani de la primirea deciziei de finanțare;

· se va acorda pe o perioadă de 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul


pomicol)

NOTĂ DE CLARIFICARE platforma pentru depozitarea gunoiului de grajd pentru proiecte ce


vizează acțiuni în sectorul zootehnic.

INFORMARE privind verificarea EXTRASULUI DIN REGISTRUL EXPLOATAȚIE emis de


ANSVSA/DSVSA

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România


INFORMARE privind completarea în Cererea de finanțare a informațiilor referitoare la contul
bancar

În cazul în care observați erori de funcționalitate a Cererii de finanțare, vă rugăm să ne


semnalați acest lucru pe adresa de e-mail relatii.publice@ afir.info sau direct prin aplicația
„Asistență module online”

Pentru parcurgerea cu succes a tuturor etapelor de depunere on-line a Cererii de finanțare,


trebuie să folosiți browserul Internet Explorer, Versiunea 11.

Pentru a nu întâmpina probleme în completarea Cererii de finanțare sau a formularelor de plată


în format PDF, trebuie să folosiți ACROBAT READER si sa urmati pașii de mai jos:

- Identificați și salvați pe calculatorul dumneavoastră Cererea de Finanțare sau formularul dorit

- Deschideți cu Acrobat Reader - v10 (hyperlink pe v10) sau cea mai nouă versiune - pe care o
puteți descărca gratuit la adresa - http://get.adobe.com/ro/reader/.

- Formularul poate fi completat și ulterior tipărit în vederea semnării; puteți salva formularul
pentru completări ulterioare.
Bibliografie

Comisia europeană- Dezvoltare ruralăhttps://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-


2014-2020_roAgen ia pentru Finantarea Investitiilor Rurale
https://portal.afir.info/content.aspxhttp://www.madr.ro/dezvoltare-
rurala.htmlhttp://www.pndr.ro/http://www.rndr.ro/comunicare/publicatii/bune-
practici.htmlhttp://www.rndr.ro/comunicare/publicatii/romania-rurala.html