Sunteți pe pagina 1din 11
Consilier MONOGRAFII CONTABILE rene lemme Te) rm LT SH TAT Consilier Monografii Contabile ISBN: 978.973-722-545 0; CMOODt ‘ORENTROP & STRATON CCoordonator: rina Coma ‘Autor: Elona loneseu; Justinian Cucu; Dani Cucu Managor Contu do Proft: Liana Grigore ‘Manager Produs: Monica Cotor Drector Create-Produetie: Cristina Sirston “Tomoredactare: Sons Morarescu ‘Cerecura" Evia Panaitesc Lucrre stata de: RENTROP & STRATON Grup de Edturs 51 Consutents in AfBoor Pregecinte: George Staton Directo: Gone. Flonn Campeanu Director Economie Mariana Neto Sencil lent tel: 021:200.45.4, fax. 021.408 20.99 ‘emal. consier@s 10 Pula consis selelate luctiatte de RENTROP & STRATON la acresa: wurwrs.ro cemoont (©2010 RENTROP & STRATON Toate drepturie rezeriste. Nico part din acest material nu post freprodusa,amivats sau transmis sub nico forma gi orn Iicun fo de myloace, mecanice Sau slocvonico, ftocopire, frogstare aud sau vdeo, fr permisiunoa th scrs cn pate fsatoru Informatie din acest material au fst cbfinute én surse pe care lo considerim de Ineredore. Scopul acest cra este $8 v8 fer o privire da ansamblu asupra celormai noi modifica legslaive = a mpicaiior acesioraM activa dumneavoastra, [Autoi sau editor nu sunt responssbil pent nici pietere ocazionsta veune! persoane fzice sau jurdice care acionaaza sau se abine dee acini ea urmate = etn malenallor publeke tn aceasta lucrare Cuprins: Operatiuni in valuta, pag. 3 Reevaluate creanfe si datorii in valuta. pag. 7 rm LT SH TAT Uperauum mm valuta Perspectiva contabila isponibilitafi si alte valori de trezorerie in valuta La finele fiecdrei huni, disponibilitajile in valuta si alte valori de trezorerie, cum sunt titlun de stat in valuta, acreditive $1 depozite in valuta se evalueaza la cursul de schimb al piefei valutare, comunicat de BNR din ultima zi bancard a hunii in cauza. In baza pet. 174 din Reglementérile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunititilor Economice Europene si cu Directiva a Vila a Comunititilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrutui finanyelor publice nr. 3.053/2009, diterentele de curs inregistrate se recunose in contabilitate la venituti sau chelnuieli din diferente de curs valutar, dupa caz. Capital social in valuta Inregistrarea contravalori in lei a capitalului social subscris in valuta se face la cursul de schimb al piefei valutare, comunieat de BNR, din data subserierii Diterenfele de curs valutar intre cursul de la data subscrierii $1 cursul de la data varsarit capitaluiut social mn valuta se inregistreaza Ja venituni sau cheltuieli din diferente de curs Valutar, dup caz Leasing financiar in valuta In cazul datoriilor de leasing tinanciar in valuta, acestea se inregistreaza la cursul de schimb al pietet valutare comunicat de BNR la data acordarit tinantarit. In situatia in care data acordarit finanfartt este zi nebancara, la calculul diferenfelor de curs valutar aterente se va avea in vedere cursul de schimb al piefei valutare comunicat de BNR in ultima zi bancard anterioara acesteia ‘Aceste reguli se aplica st in cazul datoriilor de leasing tinaneiar in lei, cu decontare in funcfie de cursul unei valute. Creante si datorii in valu! Creanfele si datoriile in valuta se inregistreaza inifial 1a cursul de schimb valutar, comunicat de BNR, de la data efectuarii operatiuni Pot, 185, alin. (9) din Reglementirile contabile conforme cu Directiva a W-a a Comunititilor Economice Europene si cu Directiva a Vil-a a Comunititilor Economice Eurapene, aprobate prin Ordiral ministrului finanjelor publice nr. 3.055/2009, stabileste c& diferenfele de curs valutar care apar cu ocazia decontarii creanelot si datoriilor in. valuta la cursuri diferite fata de cele la care au fost inregistrate initial pe parcursul lunii sau fata de cele la care sunt inregistrate in contabilitate trebuie recunoscute in luna tn care apar, ca veniturt sau. cheltuieli din diferente de curs valutar. Atunci cand creanfa sau datoria in valuta este decontata in decursul aceleiasi hunt in, care a survenit, intreaga diferenfa de curs valutar este recunoscuta in acea lund, ‘© Copyight 2010 RENTROPRSTRATON ~ Grup de Edu gi Constanta Afaces Pagina 241 10 vw. consiormonografi1o