Sunteți pe pagina 1din 28

FOAIE DE CAPĂT

Proiect 489/2016

DENUMIREA INVESTIŢIEI: INLOCUIRE GARD IMPREJMUITOR


CIMITIR UMAN SATUL COSIMBESTI

AMPLASAMENT: JUD. IALOMIŢA, COM. COSAMBESTI,


SAT COSIMBESTI, De 668 si De 752

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC + DETALII


DE EXECUTIE (P.Th.+D.D.E.)

TITULARUL INVESTIŢIEI: COMUNA COSAMBESTI

ELABORATORUL DOCUMENTAŢIEI: S.C. ,,URBAN EXPERT” S.R.L.

- FEBRUARIE 2016 -
BORDEROU

A. PIESE SCRISE:

1. Foaie de capăt
2. Borderou
3. Memoriu tehnic – arhitectură
4. Memoriu tehnic – rezistenţă
5. Liste cantitati
5. Caiet sarcini

B. PIESE DESENATE:

Arhitectura:
Planşa nr.
1. PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ - A01
2. PLAN DE SITUATIE - A02
3. IMPREJMUIRE, ELEVATIE PRINCIPALA - A03
4. PLAN COTA +0.80,
ELEVATIE PRINCIPALA TRONSON - A04
5. PLAN COTA +0.80,
ELEVATIE POARTA - A05
6. TRONSON, ELEVATIE PRINCIPALA - A06
7. POARTA ACCES, ELEVATIE PRINCIPALA - A07
8. IMPREJMUIRE, ELEVATIE DETALIATA - A08

Rezistenta:
1. PLAN FUNDATII - POARTA ACCES
TRONSON CAMP , CAPAT - R01
2. SECTIUNE 1 – 1 - R02

- FEBRUARIE 2016 -
S.C. "URBAN EXPERT" S.R.L. Titlu proiect: ÎNLOCUIRE GARD ÎMPREJMUITOR
Slobozia - jud. Ialomiţa CIMITIR UMAN, SATUL COSIMBESTI.
Localitatea : Jud. Ialomiţa, com. Cosambesti.
Beneficiar: COMUNA COSAMBESTI

CAIET DE SARCINI

CUPRINS:

1- LUCRARI DE TERASAMENTE
2- BETOANE
3- ARMATURI DIN OTEL BETON
4- COFRAJE
5- CONFECTII METALICE
6- MENTIUNI FINALE

1. LUCRĂRI DE TERASAMENTE

1.1 GENERALITĂȚI
Trasarea, executarea săpăturilor manuale, compactarea umpluturilor, protejarea
lucrărilor pe timpul execuției, toleranțele de execuție, condițiile de calitate și recepție a
lucrărilor vor respecta prevederile proiectului cât și indicațiile cuprinse în normele
tehnice descrise la punctul 3.2 .

1.2. STANDARDE SI NORMATIVE

STAS 9824/1-87 Trasarea pe teren a construcțiilor civile industriale și


agrozootehnice,
C83-75 Îndrumător privind executarea trasării de detalii în construcții,
P10-86 Normativ pentru executarea de terasamente pentru realizarea
fundațiilor construcțiilor civile și industrial,
C10-86 Normativ pentru proiectarea și executarea fundațiilor directe la
construcții,
C56-85 Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de
construcții și instalații aferente.

1.3. PREVEDERI GENERALE


Orice lucrare de terasamente va fi începută după efectuarea operației de predare-
primire a amplasamentului și a trasării reperelor de cotă + 0,00, consemnate într-un
proces verbal încheiat între beneficiar, proiectant și constructor .

1.4. EXECUȚIA LUCRĂRILOR

Săpătura șanțurilor de fundație se va încheia conform planurilor de fundații și a


procesului verbal de trasare urmărind ca:

1
S.C. "XANDER" S.R.L. Titlu proiect: ÎNLOCUIRE GARD ÎMPREJMUITOR,
Slobozia - jud. Ialomiţa CIMITIR UMAN, SATUL GIMBĂŞANI
Localitatea : Jud. Ialomiţa, com. Cosambesti, sat Gimbasani
Beneficiar: PRIMARIA COSAMBESTI

- geometria generală a construcției să fie respectată ;


- săpătura să se oprească cu 5-10 cm deasupra cotei definitive, corectarea
acesteia și aducerea la cota din proiect făcându-se cu maximum 24 ore înainte de
realizarea patului de lucru din balast ;
- patul de lucru din balast să fie compactat în straturi de max. 5 cm urmărindu-se
pe de o parte realizarea cotei din proiect, iar pe de alta realizarea unei presiuni de calcul
pe talpa de fundare de minimum 170 KPa ;
- în cazul în care la cota indicată în proiect nu apare tipul de teren specificat sau
apar accidente subterane (gropi de gunoi sau gropi tehnologice, etc.) să se anunțe
imediat proiectantul .

1.4.1. PROTECȚIA LUCRĂRILOR


Protejarea lucrărilor de săpătură se va face prin taluze (diferențele de nivel se
preiau în panta de 1: 2 în cazul nisipului sau în panta de 1: 1 în cazul argilei) sau prin
lucrări speciale de sprijinire în cazul unor accidente subterane .

1.4.2. TOLERANȚE
Toleranțele admise sunt în special cele cuprinse în normativele menționate la cap.
1.2. legate de trasarea construcției pe teren.

1.4.3. VERIFICĂRI ÎN VEDEREA RECEPȚIEI


La terminarea lucrărilor de săpătură pentru fundații se vor verifica dimensiunile
în plan și cotele de nivel realizate și se vor compara cu cele din proiect .
Este interzisă execuția fundațiilor înainte de efectuarea corecțiilor necesare .
Conform cerințelor înscrise în planuri și în documentația scrisă a proiectului nu
se va trece la executarea patului de lucru din balast decât după verificarea terenului de
fundare de către proiectant și geotehnician .

1.5. EXECUTAREA UMPLUTURII ȘI COMPACTĂRILOR


Pentru sistematizarea terenurilor din jurul construcțiilor este necesară realizarea
unor lucrări de umplutură .
Astfel pe amplasamentul construcției umpluturile sunt umpluturi exterioare în
jurul construcției realizate din pământ argilos.

1.5.1. EXECUȚIA LUCRĂRILOR


Umplutura exterioară trebuie să fie uniform compactată și să îndeplinească
condițiile de calitate pentru a nu permite apei din diverse surse să pătrundă la talpa
fundației; ele trebuie să fie deci suficient de impermeabile pentru a nu produce tasări
ulterioare ale suprafeței trotuarului de protecție și cu atât mai puțin ale fundațiilor .
Pământul care se utilizează pentru compactări este cel care rezultă din
excavațiile de pe amplasament. Nu se pot utiliza pământuri argiloase cu bulgări mari,
înghețate, supraumezite sau în amestec cu alte materiale .
Gradul de compactare al umpluturii trebuie să respecte următorii parametri :
d.min. = 1,64 t/mc și W.opt. = 20%
Utilajele de compactare vor fi maiuri manuale sau maiuri mecanice mici .

1.5.2. VERIFICAREA CALITĂȚII ȘI RECEPȚIA LUCRĂRILOR


Verificarea calității se va face urmărind utilizarea de material compactant de
tipul propus, asigurarea tehnologiei corecte de compactare și în special grosimea

2
S.C. "URBAN EXPERT" S.R.L. Titlu proiect: ÎNLOCUIRE GARD ÎMPREJMUITOR
Slobozia - jud. Ialomiţa CIMITIR UMAN, SATUL COSIMBESTI.
Localitatea : Jud. Ialomiţa, com. Cosambesti.
Beneficiar: COMUNA COSAMBESTI

straturilor orizontale și a numărului de treceri cu utilaje adecvate pentru obținerea


gradului de compactare prescris .
Recepția lucrării se face pe parcurs prin procese verbale corespunzătoare
semnate de constructor, proiectant geotehnician și beneficiar .

1.5.3. ABATERI ADMISIBILE PENTRU COMPACTĂRI


Conform Normativului C 56-85, abaterea admisibilă pentru gradul de ompactare
prevăzut în proiect este de 2% pentru valoare medie și de 5% pentru valoare minimă.

2. BETOANE

2.1. GENERALITĂȚI
Betoanele folosite la realizarea construcției sunt din clasa obișnuită, curent
folosită la noi în țară .

2.2. STANDARDE ȘI NORMATIVE

STAS 790-73 Apa pentru betoane și mortare ;


SR 388-95 Lianți hidraulici, cimenturi Portland ;
STAS 1667-76 Agregate naturale grele pentru betoane și mortare cu lianți
minerali ;
SREN 1992-1-1:2004 Calculul și alcătuirea elementelor din beton , beton armat
și beton precomprimat ;
STAS 8600-79 Construcții civile, industriale și agricole, toleranțe și
abateri în construcții, sisteme de toleranțe ;
NE - 012-2010 Cod de practică pentru executarea lucrărilor de beton şi
beton armat
* Se vor avea în vedere şi principalele reglementări care completează prevederile
normativului NE 012-2010 din Capitolul 2 al acestuia.

2.3. MATERIALE FOLOSITE LA PREPARAREA BETOANELOR

2.3.1. CIMENT
La prepararea betonului se va folosi ciment având clasa de rezistenţă 32,5 ale
cărui condiţii tehnice de recepţie şi livrare sunt reglementate prin SR 388-95, cu acordul
proiectantului şi conform normativului NE 012-2010 se poate înlocui cu alt tip de ciment.
Verificarea calităţii cimentului aprovizionat se va face conform prevederilor din
Anexa VI.1. Darea în consum a fiecărui transport de ciment se va face numai cu avizul
laboratorului şi în baza rezultatelor încercarilor privind priza, constanta de volum şi
rezistenţele mecanice la vârsta de 2 zile.
Utilizarea cimentului se va face numai după certificarea calităţii de către un
laborator autorizat.

2.3.2. AGREGATE
Sorturile de agregate trebuie să îndeplinească condițiile tehnice prevăzute în
STAS 1667-76 . Se vor utiliza sorturile 0-3, 3-7, 7-20, cu specificațiile respective pentru
clasa de beton dată.

3
S.C. "XANDER" S.R.L. Titlu proiect: ÎNLOCUIRE GARD ÎMPREJMUITOR,
Slobozia - jud. Ialomiţa CIMITIR UMAN, SATUL GIMBĂŞANI
Localitatea : Jud. Ialomiţa, com. Cosambesti, sat Gimbasani
Beneficiar: PRIMARIA COSAMBESTI

Adoptarea altor surse sau sorturi de agregate este admisă numai cu acordul
prealabil scris al proiectantului și beneficiarului .
Laboratorul executantului are obligația de a efectua verificarea condițiilor de
calitate pentru fiecare sort de agregate, la aprovizionarea acesteia .
Se vor efectua verificări pentru: corpuri străine, argilă în bucăți, parte levigabilă,
granulozitate și forma granulelor .

2.3.3. APA
Apa folosită la prepararea betoanelor va proveni din rețeaua publică de
alimentare.
Este interzisă cu desăvârșire folosirea surselor de apă industrială sau cursuri de
apă, sau lacuri, puțuri de adâncime, etc. fără efectuarea în laboratoare specializate a
unor analize de calitate .

2.3.4. ADITIVI
Pentru îmbunătăţirea proprietăţilor betonului proaspăt sau întărit se vor utiliza
aditivi în conformitate cu prevederile instrucţiunilor tehnice NE 012-2010 .
Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor se va face în conformitate cu
prevederile Codului NE 012-2010 .
Utilizarea altor tipuri de aditivi este admisă numai cu acordul prealabil al
proiectantului.

2.4. PREPARAREA BETONULUI


Dozarea materialelor componente ale betoanelor se va face gravimetric,
admiţându-se urmatoarele abateri :
- ciment si apa ± 2%
- agregate ± 3%
- adaosuri ± 3%
- aditivi ± 5%.
Pentru realizarea acestor precizii se va proceda la verificări ale mijloacelor
de dozare, conform NE 012-2010.

2.5. TRANSPORTUL BETONULUI


Transportul betonului de la stația de betoane la locul de punere în operă se va
face cu autoagitatoarele .
Pentru durata maximă de transport, care se consideră din momentul plecării de
la staţie, până la sosirea la şantier, vezi prevederile NE 012-2010 .

2.6. CONTROLUL CALITĂȚII BETONULUI


Pentru respectarea calității betonului se vor face următoarele verificări :
- verificări și determinări la aprovizionarea materialelor ;
- verificări și determinări de laborator pentru stabilirea compoziției betonului ;
- verificări și determinări de laborator pe parcursul preparării betonului ;
- verificări și determinări la locul de punere în operă .
Rezultatele încercărilor efectuate pe probele recoltate la şantier trebuie să
respecte condiţiile impuse de Normativul NE 012-2010.

4
S.C. "URBAN EXPERT" S.R.L. Titlu proiect: ÎNLOCUIRE GARD ÎMPREJMUITOR
Slobozia - jud. Ialomiţa CIMITIR UMAN, SATUL COSIMBESTI.
Localitatea : Jud. Ialomiţa, com. Cosambesti.
Beneficiar: COMUNA COSAMBESTI

2.7. TURNAREA BETONULUI


Pentru fiecare categorie de elemente se va elabora de către excutant, fișa
tehnologică de betoane, care va fi în prealabil prezentată proiectantului și beneficiarului.
Fișa tehnologică va cuprinde :
- ordinea și ritmul de betonare ;
- utilajele de transport și punerea în operă ;
- măsuri preconizate pentru asigurarea calității lucrării .

2.8. REGULI GENERALE DE BETONARE


Punerea în operă se va face în maximum 1 1/2 ore din momentul plecării
betonului de la stație .
Betonul trebuie răspândit uniform în lungul elementului .
Turnarea noului strat se va face înainte de începerea prizei betonului din stratul
turnat anterior .
Turnarea se va face continuu până la rosturile tehnologice de lucru indicate prin
proiect .
Durata maximă a întreruperii lucrărilor de betonare, pentru care nu sunt
necesare măsuri speciale la reluarea turnării, nu trebuie să depășească timpul de
începere a prizei betonului turnat anterior .

2.9. COMPACTAREA BETONULUI


Compactarea betonului se va face pe tot timpul turnării cu vibratoare interne tip
lance, iar unde accesul acestora este greoi prin batere cu ciocane de lemn aplicată
cofrajelor elementelor respective .

2.10. ROSTURI DE BETONARE


Rosturile de betonare vor fi dispuse la propunerile constructorului aprobate de
proiectant.
Reluarea betonării se va face la intervalul prevăzut prin proiect și după
îndepărtarea laptelui de ciment și a eventualului beton necompactat, din rost .
Pentru perioade mai lungi de întrerupere a turnării betonului, reluarea lucrărilor
de betonare se va face conform instrucțiunilor și detaliilor elaborate de proiectant .

2.11. TRATAREA BETONULUI DUPĂ TURNARE


Pentru asigurarea condițiilor favorabile de întărire a betonului se va proceda la
menținerea umidității acestuia minimum 7 zile după turnare, protejând suprafețele libere
prin acoperirea cu materiale de protecție stropite periodic cu apă sau aplicând pelicule
de protecție .
Pentru asigurarea betonului pe timp friguros în vederea înlăturării fenomenului
de îngheț se vor proteja elementele turnate prin acoperire cu saltele termoizolatoare și ,
după caz, prin închiderea incintei nivelului anterior cu materiale de organizare de
șantier și încălzirea acestui spațiu cu sobe cu combustibil solid sau lichid ori prin
folosirea de aeroterme de capacitate corespunzătoare .

2.12. COFRAJE ȘI SUSȚINERI


Cofrajele și susținerile acestora trebuie să fie astfel alcătuite încât să
îndeplinească următoarele condiții obligatorii:

5
S.C. "XANDER" S.R.L. Titlu proiect: ÎNLOCUIRE GARD ÎMPREJMUITOR,
Slobozia - jud. Ialomiţa CIMITIR UMAN, SATUL GIMBĂŞANI
Localitatea : Jud. Ialomiţa, com. Cosambesti, sat Gimbasani
Beneficiar: PRIMARIA COSAMBESTI

- să asigure obținerea formei, dimensiunile și gradul de finisare al elementelor ce


urmează a fi executate, cu respectarea toleranțelor admisibile precizate in normativul NE
012-2010 ;
- să fie etanșe pentru a nu pierde laptele de ciment;
- să fie stabile și rezistente sub acțiunile încărcărilor care apar în procesul de
execuție.

2.13. DECOFRAREA
Termenele de decofrare prezentate în tabelul 4.5. sunt orientative urmând ca
decofrarea să se facă cu respectarea condiţiilor impuse de NE 012-2010 în funcţie de
tipul cimentului, temperatura mediului.

TABEL 2.5
Nr. Viteza de dezvoltare
Termenul (în zile) de la turnare
crt. a rezistenţei betonului
Lentă Medie
0
Temperatura mediului ( C) +5
+10 +15 +5 +10 +15
1. Decofrarea feţelor laterale 2 1 1 2 1 1
Decofrarea feţelor interioare ale
grinzilor şi plăcilor cu menţinerea
2.
popilor de siguranţă deschideri ≤ 6 5 4 5 5 3
6m
3. Idem, deschideri > 6m 10 8 6 6 5 4
Îndepărtarea popilor de siguranţă
4. 18 14 9 10 8 5
pentru deschideri ≤ 6m
5. Idem, deschideri de 6-12m 21 18 12 14 11 7
6. Idem,deschideri >12m 36 28 18 28 21 14
Temperatura mediului se consideră temperatura minimă pe intervalul de menţinere a
cofrajului, măsurată la ora 8 dimineaţa.

2.14. ABATERI ȘI TOLERANȚE


Abaterile maxime admise la executarea lucrărilor de beton şi beton armat monolit
sunt aratate în normativul NE 012 - 2010.

2.15. CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR DE BETON ARMAT


Fazele procesului de execuţie a lucrărilor de beton şi beton armat constituie în
majoritatea lor lucrări ascunse, astfel încât verificarea şi controlul calităţii acestora
trebuie să fie consemnate în “Registrul de procese verbale de lucrări ascunse”.
Procesele verbale de lucrări ascunse vor fi încheiate între reprezentanţii
investitorului şi executantului şi vor fi aduse la cunoştinţa proiectantului
(consultantului).
În procesele verbale de lucrări ascunse se vor preciza :
- elementul sau lucrarea supusă verificării ;
- verificările efectuate;
- constatările rezultate;
- acordul pentru trecerea la executarea fazei urmatoare.
Dacă se constată neconcordanţe faţă de proiect sau caietul de sarcini, se vor
preciza măsurile necesare de remediere, care vor fi supuse spre acceptare proiectantului.

6
S.C. "URBAN EXPERT" S.R.L. Titlu proiect: ÎNLOCUIRE GARD ÎMPREJMUITOR
Slobozia - jud. Ialomiţa CIMITIR UMAN, SATUL COSIMBESTI.
Localitatea : Jud. Ialomiţa, com. Cosambesti.
Beneficiar: COMUNA COSAMBESTI

După executarea remedierilor se va proceda la încheierea unui nou proces verbal de


lucrări ascunse.
În cazurile în care, pe parcursul execuţiei se constată abateri faţă de proiect,
caietul de sarcini sau reglementările tehnice în vigoare, reprezentantul investitorului va
dispune întreruperea execuţiei lucrării în cauză şi va întocmi o “notă de constatare”
într-un registru special constituit. În asemenea situaţii, reprezentantul beneficiarului va
încunoştiinţa în mod operativ proiectantul, care va stabili si consemna măsurile care se
impun a fi luate, înainte de continuarea execuţiei lucrării .
Pentru principalele faze de execuţie, reprezentantul investitorului va verifica :
- Calitatea lucrărilor de cofraje
- Calitatea lucrărilor de montare a armăturilor
Înainte de începerea lucrărilor de betonare se vor verifica dacă sunt pregatite
în mod corespunzător suprafeţele de beton turnate anterior şi care urmează să vină în
contact cu betonul nou şi în mod deosebit dacă :
- s-a îndepărtat stratul de lapte de ciment;
- s-au îndepărtat zonele de beton necompactat;
- suprafeţele de contact prezintă rugozitatea necesară asigurarii unei bune
aderenţe între betonul nou şi cel vechi.
Calitatea betonului livrat se va verifica trimestrial prin prelucrarea statistică a
rezultatelor încercarilor efectuate pe probele prelevate la staţia de betoane.
Calitatea betonului pus în lucrare pentru fiecare element de structură, se
apreciază ţinând seama de :
- constatările examinării vizuale a elementelor de construcţie;
- analizarea rezultatelor încercărilor efectuate pe epruvete confecţionate la
şantier.
Calitatea betonului pus în lucrare se consideră corespunzătoare dacă :
- nu se constată defecte de turnare sau compactare (goluri, segregări,
discontinuităţi, etc.);
- rezultatele încercărilor efectuate pe cuburile de probă îndeplinesc toate
condiţiile prevăzute.
Pentru alte exigenţe se vor respecta reglementările normativului NE 012-99.
În cazurile în care rezultă o calitate necorespunzătoare a betonului pus în
lucrare, proiectantul va analiza şi stabili măsurile care se impun.

3. ARMĂTURI DIN OȚEL BETON

3.1. GENERALITĂȚI
Tipurile de armături folosite, conform proiectului, pentru realizarea structurii de
rezistenţă din beton armat, sunt curent folosite la noi in ţară.
În prezentul caiet de sarcini sunt incluse unele prevederi legate de montarea şi
urmărirea lucrărilor ce decurg din necesitatea realizării unei calităţi a lucrarilor de
constructii - montaj ce decurg din clasa de importanţă a construcţiei.

3.2. STANDARDE ȘI NORMATIVE DE REFERINȚĂ


- SR 438-1 : 2012 Produse de oţel pentru armarea betonului. Oţel beton
laminat la cald. Mărci şi condiţii tehnice de calitate,
- SR 438-2/2012 Sârma trasă pentru beton armat,
- SR 438-3/2012 Produse din oţel pentru armarea betonului. Plase sudate,

7
S.C. "XANDER" S.R.L. Titlu proiect: ÎNLOCUIRE GARD ÎMPREJMUITOR,
Slobozia - jud. Ialomiţa CIMITIR UMAN, SATUL GIMBĂŞANI
Localitatea : Jud. Ialomiţa, com. Cosambesti, sat Gimbasani
Beneficiar: PRIMARIA COSAMBESTI

- STAS 7009 - 79 Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice,


Toleranţe şi asamblări în construcţii. Terminologie,
- STAS 8600 - 79 Construcţii civile, industrializale şi agrozootehnice,
Toleranţe şi asamblări în construcţii. Sistem de
toleranţe,
- STAS 12400/1 - 85 Construcţii civile şi industriale. Performanţe în
construcţii. Noţiuni şi principii generale,
- SREN 1992-1-1/2012 Construcţii civile şi industriale. Calculul şi alcă-
tuirea elementelor din beton, beton armat şi beton
precomprimat,
- NE 012-2010 Cod de practică pentru executarea lucrărilor de
beton şi beton armat.

3.3. MATERIALE FOLOSITE


Oţelurile folosite pentru armarea betonului trebuie să respecte condiţiile tehnice
prevăzute în SR 438-1/2012, SR 438-2/2012, si SR 438-3/2012.

3.4. APROVIZIONARE SI LIVRARE


Fiecare lot aprovizionat trebuie să fie însoțit de certificatul de calitate eliberat de
producător .
La aprovizionare se va proceda la :
- constatarea existenței certificatului de calitate ;
- verificarea prin îndoire la rece ;
- verificarea prin încercarea la tracţiune - cel puţin o proba la 5 tone.

3.5. DEPOZITAREA
Depozitarea armăturilor se va face separat, pe tipuri și diametre în spații
amenajate corespunzător astfel încât să se asigure evitarea condițiilor care favorizează
corodarea oțelului și evitarea inundărilor sau a contactului îndelungat cu pământul sau
alte materiale care ar putea favoriza corodarea .

3.6. CONTROLUL CALITĂȚII ARMĂTURILOR DIN OȚEL BETON


Controlul calităţii armăturilor de oţel se va face conform prevederilor cuprinse în
normativul NE 012-2010.

3.7. FASONAREA BARELOR


Lucrărilor de fasonare se vor executa în conformitate cu prevederile proiectului .
Barele tăiate și fasonate vor fi depozitate în pachete etichetate în așa fel încât să
se evite confundarea lor și să se asigure păstrarea formei și curățeniei lor până la
momentul montării .
Etrierii se vor confecționa cu ciocuri la 45o (135o), lungimea acestora pe
porțiunea dreaptă fiind de minimum 10 diametre și se vor depozita în standuri distincte
pe dimensiuni și diametre .
Pentru alte cerinţe se vor respecta cele prezentate in normativul NE 012-2010.

3.8. MONTAREA ARMĂTURILOR


Montarea armăturilor va începe după recepționarea calitativă a cofrajelor.
Armăturile vor fi montate în pozițiile prevăzute prin proiect și detalii. Menținerea
poziției trebuie să fie asigurată pe tot timpul turnării betonului .

8
S.C. "URBAN EXPERT" S.R.L. Titlu proiect: ÎNLOCUIRE GARD ÎMPREJMUITOR
Slobozia - jud. Ialomiţa CIMITIR UMAN, SATUL COSIMBESTI.
Localitatea : Jud. Ialomiţa, com. Cosambesti.
Beneficiar: COMUNA COSAMBESTI

Se va respecta numărul și diametrele barelor prevăzute în proiect. Orice


modificare a diametrelor sau a numărului barelor se va face numai cu acordul scris al
proiectantului .
Executantul va lua toate măsurile necesare amplasării tuturor pieselor înglobate
în conformitate cu detaliile din proiectul de execuţie.
La montarea pieselor înglobate, se vor lua măsurile necesare pentru fixarea lor,
astfel încât să se asigure mentinerea poziţiei corecte a acestora în tot timpul turnării
betonului. La montarea pieselor înglobate se vor lua respecta toleranţele prevăzute în
proiect.
Pentru alte cerinţe se vor aplica cele prevăzute în normativul NE 012-2010.

3.9. TOLERANȚE ȘI ABATERI


La lucrările de fasonare și montare a armăturilor toleranțele și abaterile admise
sunt cele prevăzute în. din Normativ NE 012-2010.

3.10. PREVEDERI CONSTRUCTIVE


Abaterile limită admise la fasonarea şi montarea armăturilor sunt cele indicate in
normativul NE 012-2010.

3.11. STRATUL DE ACOPERIRE CU BETON


Grosimea stratului de acoperire a armăturilor cu beton se stabileşte prin proiect
conform STAS 10107/0-90 pct.6.3. şi este în funcţie de: tipul elementului, categoria
elementului, condiţiile de expunere, diametrul armăturilor, gradul de rezistenţă la foc,
etc.
3.12. ÎNNĂDIREA BARELOR
Pentru asigurarea continuității armăturilor înnădirea barelor se va face conform
indicațiilor și a standardelor și normativelor în vigoare pe o distanță de 50-60 diametre
funcție de tipul elementului și importanța barei care se înnădește .
Înnădirea barelor ce depaşesc lungimea de 12,00 m pentru diametre mai mari de
12 mm se precizează că acestea se vor face în secţiuni decalate cu minim 50 de diametre,
iar în aceeaşi secţiune se vor jonta maxim 1/3 din secţiunea totală de armare. Pentru
aceste situaţii se va obţine în mod obligatoriu acordul scris al proiectantului.

3.13. CONDIȚII DE RECEPȚIA ARMĂTURILOR

La terminarea montării armăturilor, proiectantul în prezența constructorului și a


beneficiarului va verifica :
- numărul, diametrul și poziția armăturilor în diferite secțiuni ;
- distanța dintre etrieri, diametrul acestora modul de fixare și corectitudinea
închiderii ramelor ;
- lungimea porțiunilor care depășesc reazemele sau care urmează a fi înglobateîn
elementele care se toarnă ulterior ;
- lungimea petrecerilor la înnădiri ;
- calitatea sudurilor, numărul și calitatea legăturilor între bare ;
- dispozitivul de menținere a poziției armăturii în timpul betonării și, în cazul
plăcilor, numărul acestora pe mp. ;
- modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton și verificarea
numărului puricilor destinați asigurării acesteia .

9
S.C. "XANDER" S.R.L. Titlu proiect: ÎNLOCUIRE GARD ÎMPREJMUITOR,
Slobozia - jud. Ialomiţa CIMITIR UMAN, SATUL GIMBĂŞANI
Localitatea : Jud. Ialomiţa, com. Cosambesti, sat Gimbasani
Beneficiar: PRIMARIA COSAMBESTI

4. COFRAJE

4.1. GENERALITĂȚI

Cofrajele se vor confecţiona din lemn, produse pe bază de lemn sau metal.
Materialul utilizat la confecţionarea cofrajului şi grosimea acestuia trebuie să asigure
realizarea unei suprafeţe de beton plane şi de calitatea cerută.

Cofrajele şi susţinerile lor vor fi astfel alcătuite încât să îndceplinească


următoarele condiţii :
- să asigure obţinerea unor elemente cu forma şi dimensiunile prevăzute în
proiect;
- sub acţiunea presiunii betonului proaspăt şi a încărcărilor care apar în procesul
de execuţie să nu permită deformări care să depăşească abaterile admise pentru
elementele care se toarnă.
- să permită o montare şi o decofrare cât mai simplă, înălţimea maximă cofrată
pentru o etapă de betonare nu trebuie să depăşească 1,20 m în cazul stâlpilor.

4.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINȚĂ

- STAS 7009 - 79 Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice.


Toleranţe şi asamblări în construcţii. Terminologie,
- STAS 8600 - 79 Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice,
Toleranţe şi asamblări în construcţii. Sistem de
toleranţe,
- STAS 10265 - 75 Toleranţe în construcţii. Calitatea suprafeţelor
finisate. Termeni şi noţiuni de bază,
- STAS 10265/1-84 Toleranţe în construcţii.Toleranţe la suprafeţe de beton
aparent,
- STAS 12400/1 - 85 Construcţii civile şi industriale. Performanţe în
construcţii. Noţiuni şi principii generale,
- SREN 1992-1-1 :2012 Construcţii civile şi industriale. Calculul şi
alcătuirea elementelor din beton, beton armat şi
beton precomprimat,
- NE 012-2010 Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton ,
beton armar şi beton precomprimat.

Pentru lucrările de cofraje şi susţineri se vor avea în vedere prevederile din NE


012-2010.

4.3. CONDIȚII MONTAJ


Înainte de montarea cofrajelor la stâlpi și elementele verticale se va
proceda la :
- verificarea și recepțiuonarea armăturilor montate ;
- pregătirea rostului de betonare, respectiv a suprafeței de beton vechi cu care
urmează să vină în contact cu betonul nou, prin șpițuire, suflare cu aer comprimat, sau
spălare cu jet de apă .

La montarea cofrajelor se vor respecta următoarele condiții :


- poziționarea în plan conform proiectului ;
10
S.C. "URBAN EXPERT" S.R.L. Titlu proiect: ÎNLOCUIRE GARD ÎMPREJMUITOR
Slobozia - jud. Ialomiţa CIMITIR UMAN, SATUL COSIMBESTI.
Localitatea : Jud. Ialomiţa, com. Cosambesti.
Beneficiar: COMUNA COSAMBESTI

- asigurarea orizontalității și verticalității elementelor ;


- asigurarea respectării dimensiunilor secțiunii ;
- asigurarea grosimii acoperirii cu beton .

4.4. ABATERI ȘI TOLERANȚE

Abaterile admisibile sunt cele precizate in normativul NE 012-2010.

4.5 .CONTROLUL ȘI RECEPȚIONAREA LUCRĂRILOR DE COFRAJE

La terminarea execuţării cofrajelor se va verifica:


- alcătuirea elementelor de susţinere şi sprijinire;
- încheierea corectă a elementelor cofrajelor îi asigurarea etanşeităţii acestora;
- dimensiunile în plan şi ale secţiunilor transversale ;
- poziţia cofrajelor în raport cu cea a elementelor corespunzatoare situate la
nivelurile inferioare.
Înainte de turnarea betonului în cofraje se va verifica:
- corespondenţa cotelor cofrajelor, atât în plan cât şi ca nivel, cu cele din proiect;
- orizontalitatea şi planeitatea cofrajelor plăcilor şi grinzilor;
- verticalitatea cofrajelor stâlpilor şi pereţilor;
- existenţa măsurilor pentru menţinerea formei cofrajelor şi pentru asigurarea
etanşeităţii lor;
- măsurile pentru fixarea cofrajelor de elementele de susţinere;
- rezistenţa sşi stabilitatea elementelor de susţinere, existenţa şi corecta montare
a contravânturilor pe cele două direcţii, corecta rezemare şi fixare a susţinelor, existenţa
penelor sau a altor dispozitive de decofrare, a tălpilor pentru repartizarea presiunilor pe
teren, etc.;
- existenţa în număr suficient a distanţierilor şi caprelor;
- montarea, conform proiectului, a pieselor care vor ramâne înglobate în beton,
sau care servesc pentru crearea de goluri.
În cazul în care se constată nepotriviri faţă de proiect, sau se apreciază că nu este
asigurata rezistenta si stabilitatea sustinerilor, se vor adopta măsurile de remediere
corespunzatoare.
În urma efectuării verificărilor şi măsurilor menţionate, se va proceda la
consemnarea celor constatate într-un proces verbal de lucrări ascunse.
Dacă până la începutul betonării intervin unele evenimente de natură să modifice
situaţia constatată, se va proceda la o nouă verificare conform prevederilor menţionate
şi la încheierea unui nou proces verbal.

5. CONFECȚII METALICE

5.1. PREVEDERI GENERALE

La execuţia structurilor metalice se vor respecta integral toate reglementările şi


prevederile în vigoare privind execuţia, verificarea calităţii şi recepţia obiectivelor de
investiţii în construcţii.
Întreprinderile executante care contribuie la executarea structurii metalice
răspund direct de buna execuţie şi de calitatea tuturor lucrărilor ce le revin în

11
S.C. "XANDER" S.R.L. Titlu proiect: ÎNLOCUIRE GARD ÎMPREJMUITOR,
Slobozia - jud. Ialomiţa CIMITIR UMAN, SATUL GIMBĂŞANI
Localitatea : Jud. Ialomiţa, com. Cosambesti, sat Gimbasani
Beneficiar: PRIMARIA COSAMBESTI

conformitate cu planurile de execuţie, cu prevederile standardelor,normativelor şi


instrucţiunilor tehnice în vigoare şi cu prevederile prezentului Caiet de sarcini.
Elementele, subansamblurile şi structurile metalice se vor executa conform
planurilor de execuţie predate de proiectant.

5.2. STANDARDE ȘI NORMATIVE DE REFERINȚĂ

Principalele standarde ce trebuiesc respectate sunt :


 STAS 767/0 – 88 Construcţii civile,industriale şi agricole,
Construcţii de oţel.Condiţii tehnice generale de calitate,
 STAS 768/66 Construcţii civile,industriale şi agricole
Construcţii de oţel sudate.Prescripţii de execuţie,
 SREN 25817/1993 Îmbinări sudate prin topire ale oţelurilor.Clase de calitate,
 C.150 – 99 Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oţel
ale construcţiilor civile,industriale şi agricole.

Este recomandat ca uzinarea şi montajul construcţiei metalice să fie încredinţate


unei singure unităţi, specializată în construcţii metalice,capabilă să realizeze calitatea
construcţiei metalice cu grad înalt de complexitate.

5.3. MATERIALE FOLOSITE

Materialele de bază sunt indicate în planurile de execuţie,pentru fiecare reper în


parte.
Eventualele schimbări ale mărcilor şi claselor de calitate ale laminatelor
prevăzute în proiect nu sunt admise decăt cu aprobarea scrisă a proiectantului.
Toate laminatele folosite trebuie să corespundă prevederilor din STAS 500/1-89.
Laminatele din oţel trebuie să fie însoţite de certificate de calitate uzinale şi să fie
marcate de către uzina producătoare.
Înteprinderea de uzinare a pieselor şi subansamblurilor metalice trebuie să
verifice corespondenţa dintre datele cuprinse în certificatele de calitate şi cele din STAS
500/1-89.
Certificatele de calitate vor trebui prezentate la recepţia în uzină a produselor
uzinate,întreprinderea de uzinare verifică la fiecare lot de produse laminate de acelasi
tip,aprovizionate de aceeaşi oţelărie,calitatea laminatelor prin analize chimice şi
încercări mecanice.

5.4. EXECUTIA CUSĂTURILOR SUDATE


Toate cusăturile sudate se execută conform prevederilor procesului tehnologic de
sudare întocmit de uzină.
Cusăturile sudate trebuie să corespundă dimensiunilor din proiect sau celor
prevăzute.
În procesul tehnologic,dacă acestea din urmă sunt diferite aspectul cusăturilor
trebuie să rezulte neted uniform şi lipsit de defecte.
Sudurile se vor încadra în clasele I,II de calitate ,cele în relief în clasa II de
calitate conform normativ C.150 – 99.
Arcul electric va fi amorsat numai pe plăcuţele terminale tehnologice în rosturi
sau pe piese speciale de amorsare.

12
S.C. "URBAN EXPERT" S.R.L. Titlu proiect: ÎNLOCUIRE GARD ÎMPREJMUITOR
Slobozia - jud. Ialomiţa CIMITIR UMAN, SATUL COSIMBESTI.
Localitatea : Jud. Ialomiţa, com. Cosambesti.
Beneficiar: COMUNA COSAMBESTI

Se vor lua măsuri ca să nu se producă deteriorări ale pieselor în timpul sudării


sau stropirea lor cu metal topit.
Zgura de pe cusături se îndepărtează numai după răcirea normală a acestora.
Se interzice răcirea fortată a îmbinărilor sudate.
Craterele neumplute se vor îndepărta prin crăituire ,polizare si resudare.
La sudurile prevăzute cu resudarea rădăcinii,completarea cu sudura la rădăcină
se va face după crăituirea şi polizarea rostului.
La sudarea în mai multe straturi suprafaţa stratului anterior va fi curăţată de
zgură,după care va fi examinată de sudor cu ochiul liber şi la nevoie cu lupa.
Nu se admit fisuri ,lipsa de topire,nepătrunderi ori alte defecte de elemente de
calitate a cusăturii prevăzută în proiect,conform instrucţiunilor tehnice C.150 – 9.
Dacă se constată fisuri sau în caz de dubiu,sudorul va anunţa maistrul sau
inginerul sudor pentru stabilirea cauzelor şi măsurile de remediere.
Se recomandă că acolo unde este posibil sudarea să se facă în poziţie orizontală.
Sudurile de poziţie ( verticala,peste cap sau în cornişe ) la montaj vor fi executate
numai de sudori cu experienţa în asemenea lucrări,instruiţi,verificaţi şi autorizaţi.
Se interzice sudarea elementelor de oţel la temp.sub +50C fără aplicarea de
măsuri speciale prevăzute în procesele tehnologice.

5.5. FINISAJUL CONSTRUCTIEI METALICE – VOPSEA


In situatia in care se constata deteriorari ale grundului aplicat in fabrica, zonele
respective vor fi curatate si remediate in conditiile prevazute in prezentul caiet de
sarcini.
Vopsirea finala a constructiei metalice se va face in conformitate cu prevederile
proiectelor de arhitectura potrivit destinatiei zonelor respective (vopseluri alchidice
rezistente in mediul statiilor de combustibili) . Suprafetele acoperite cu grund trebuie sa
indeplineasca cerintele STAS 10.166/1-77. Grundul aplicat trebuie sa fie verificat vizual.
Stratul de grund trebuie sa fie uniform, sa acopere intreaga suprafata si sa aiba o
grosime minima de 120 microni. De asemenea este obligatoriu ca stratul sa nu prezinte
basicari, incretituri.
Determinarea aderentei grundului la stratul suport se va face conform SR ISO
2409/1994.
Acoperirea cu grund se va aplica si pe nodurile structurii, dupa strangerea
suruburilor de ancoraj.

5.6. CONTROLUL SI VERIFICAREA CALITĂȚII

5.6.1. Controlul pe parcursul execuţiei


Controlul pe parcursul execuţiei are drept acoperire respectarea calităţii
execuţiei, a prevederilor din prezentul Caiet de sarcini şi din procesul tehnologic de
uzinare cu toate fazele de execuţie.
Controlul permanent se face pentru fiecare fază de execuţie de maiştri,de
inginerul sudor,organul CTC al uzinei conform metodologiei proprii.
Delegatul întreprinderii de montaj şi al beneficiarului fac controale prin sondaj.
Toate organele care efectuează controlul permanent sau prin sondaj vor fi
instruite şi autorizate în vederea efectuării acestui control.
Pe parcursul execuţiei, prin sondaj, se vor efectua şi controale de către comisii de
delegaţi ai beneficiarului şi proiectantului.

13
S.C. "XANDER" S.R.L. Titlu proiect: ÎNLOCUIRE GARD ÎMPREJMUITOR,
Slobozia - jud. Ialomiţa CIMITIR UMAN, SATUL GIMBĂŞANI
Localitatea : Jud. Ialomiţa, com. Cosambesti, sat Gimbasani
Beneficiar: PRIMARIA COSAMBESTI

Se va înfiinţa “un registru de control” ce va fi ţinut în biroul secţiei sau


atelierului ce execută lucrarea şi în care se vor trece:
 data controlului
 cine a efectuat controlul
 constatările făcute
 semnătura persoanelor care au efectuat controlul

În continuare se vor trece de către întreprinderea executantă măsurile luate şi


semnătura coordonatorului tehnic.

5.6.2. Reguli generale privind montajul şi recepţia pe şantier


Întreprinderea care execută montajul va întocmi documentaţia de montaj conform
prezentului caiet de sarcini,stabilind:
 tehnologia de montaj
 tehnologia de asamblare – sudare a îmbinărilor sudate pe şantier

Toate aceste tehnologii trebuie să ţină seama de prevederile prezentului Caiet de


sarcini si de standardele,normativele,instrucţiunile şi reglementările în vigoare si trebuie
aduse la cunoştinţa proiectantului şi beneficiarului.
Descărcarea,manipularea şi depozitarea pieselor elementelor şi subansamblelor
pe şantier se va face în aşa fel încât să evite deteriorarea,suprasolicitarea sau
deformarea acestora,precum şi să fie uşor identificate la montaj.
Recepţia pe şantier a elementelor structurii metalice se va face conform STAS
767/0 – 88.
La ridicarea şi manipularea elementelor în timpul montajului,aceste vor fi prinse
de cârlige,lanţuri sau cabluri cu ajutorul ghiarelor cu şurub sau altor piese
asemănătoare.
Se interzice sudarea la temperatura de sub + 50 C.În caz că va fi necesr să se
sudeze la temperaturi mai joase, întreprinderea de montaj va întocmi o tehnologie de
sudare speciala pentru acest caz.
Se interzice sudarea de piese auxiliare de montaj ( urechi,carlige ) de piesele şi
subansamblurile de rezistenţă ale structurii sau găurirea acestora fără aprobarea scrisă
a proiectantului.
Inainte de montarea unei piese în poziţia din proiect se va face o măsurare exactă
a distanţei dintre piesele între care trebuie fixată şi se va compara cu aceea a piesei ce se
montează.
Poziţia corectă a pieselor ce se montează,ca şi dimensiunile structurii se verifică
în timpul montajului prin măsurători repetate.
Lucrările de sudare pe şantier vor fi conduse şi verificate permanent de un
inginer pe schimb şi de maiştrii.
Inginerul sudor trebuie să aibă experienţă în executarea lucrărilor de sudură.
Sarcinile inginerului sudor sunt conform anexei A.
Maiştrii sudori vor fi instruiţi,verificaţi şi autorizaţi pentru tipul de lucrări de
sudare ce se folosesc la structura metalică,ţinând seama de tipul îmbinărilor şi poziţiile
de sudare. Sarcinile sunt cele din anexa B ale prezentului Caiet de sarcini.
Sudorii ce vor executa îmbinările sudate la montaj pe şantier trebuie să fie în
măsură să execute în bune condiţii cusăturile sudate în orce poziţii de sudare şi pentru
orice tip de sudură,precum şi să lucreze la înălţime pe schele.

14
S.C. "URBAN EXPERT" S.R.L. Titlu proiect: ÎNLOCUIRE GARD ÎMPREJMUITOR
Slobozia - jud. Ialomiţa CIMITIR UMAN, SATUL COSIMBESTI.
Localitatea : Jud. Ialomiţa, com. Cosambesti.
Beneficiar: COMUNA COSAMBESTI

In acest scop şi ţinând seama de importanţa lucrării,se recomandă ca sudorii să


fie recrutaţi dintre cei mai buni sudori,care au sudat construcţii cu suduri în poziţie
Sudorii trebuie să fie verificaţi şi autorizaţi pentru procedeele de sudură
aplicate,indiferent dacă executa suduri pe şantier sau în uzină.
Recepţia structurii metalice se va face conform reglementărilor în vigoare privind
recepţia obiectivelor de investiţii, ţinând seama şi de prevederile pct. 5.3 din STAS 767 –
77.

6. MENȚIUNI FINALE

Prezentul caiet de sarcini nu este limitativ și și-a propus, printre altele, să


prezinte și condițiile la care trebuie să răspundă materialele puse în operă, pentru a
facilita analizarea efectelor în ideea că ar putea fi folosite și materiale noi, ușoare și cu
eficiență sporită.

Prezentul caiet de sarcini cuprinde lucrările de bază care urmează a se executa în


cadrul activității de construcții-montaj a obiectivului, lucrări care se bazează pe
procedee clasice de execuție cuprinse în Standardele și Normativele republicane în
vigoare.

Pentru toate categoriile de lucrări sau materiale de construcții necuprinse în


normele prezentate, sau achiziționate din import, beneficiarul și constructorul vor
solicita proiectantului acceptul în vederea verificării condițiilor de calitate ale acestora
și stabilirii procesului optim de punere în operă.

La executarea lucrărilor de construcții, se vor respecta prevederile din:


- Legea calității în construcții - legea 10/1996
- Norme generale de protecția muncii - aprobate de Ministerul Muncii și de
Ministerul Sănătății prin Ordinele nr. 508/2002 și nr. 933/2002;
- Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
- Norme tehnice de proiectare și realizare a construcțiilor privind protecția la
acțiunea focului, cuprinse în Normativul P118/1-2013;
- Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobate prin Ordinul
Ministerului de Interne și Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.
163/2007 si a legi 307/206 priving apareare impotriva incendiilor.

INTOCMIT,

Ing. Sorin Brânză

15
S.C. "URBAN EXPERT" S.R.L. Titlu proiect: ÎNLOCUIRE GARD ÎMPREJMUITOR
Slobozia - jud. Ialomiţa CIMITIR UMAN, SATUL COSIMBESTI.
Localitatea : Jud. Ialomiţa, com. Cosambesti, sat Cosambesti
Beneficiar: COMUNA COSAMBESTI

PROIECTANT GENERAL:
S.C. ,,URBAN EXPERT” S.R.L.
Slobozia, judeţul Ialomiţa

COLECTIVUL DE REALIZARE A LUCRĂRII:

Lista de semnături:

Sef Proiect/Rezistenta:

Ing. Sorin Brânză ……………………………

Proiectare:

Arh. Gogu Valentin ……………………………

Tehno-redactare:

Th.Arh. Banica Valentin ……………………………

Director,

ing. Sorin Brânză

Proiectantul deţine toate drepturile de autor asupra proiectului; nimeni şi sub nici o formă nu poate
interveni asupra proiectului fără acordul prealabil al autorului. Utilizarea documentaţiilor de către Beneficiar
pentru alte obiective sau scopuri decât cel de aprobare şi executare a investiţiei, fără acordul scris al
Proiectantului, conduce la plata de către Beneficiar a unor despăgubiri egale cu valoarea actualizată a
proiectului, despăgubiri datorate Proiectantului ca drept de protecţie asupra propriei creaţii.

- FEBRUARIE 2016 -
Obiectivul: Investitie IMPREJMUIRE CIMITIR COSAMBESTI
Obiectul: IMPREJMUIRE CIMITIR
Devizul: DEVIZ LUCRARI

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


22 Februarie 2016

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA


Pretul unitar Pretul total
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea
(Lei) (Lei)
1 RPCT45A1 Desfacerea împrejmuirilor metalice cu kg 112.6
recuperarea materialelor Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2 TRA01A05 Transportul rutier al tona 3.2
materialelor,semifabricatelor cu Material:
autobasculanta pe dist.= 5 km. Manopera:
Utilaj:
Transport:
3 TSA02C1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 91.26
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m Material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz Manopera:
vertical,la Utilaj:
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de Transport:
4 TSD01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 10.14
uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. Material:
teren pamant coeziv Manopera:
Utilaj:
Transport:
5 TSD04A1 Compactarea cu maiul de mana a mc 10.14
umpluturilor executate in sapaturi orizontale Material:
sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui Manopera:
strat de pamant in parte,avand : 10 cm Utilaj:
grosime pamant necoeziv Transport:
6 TSD16B1 Strat de repartitie din balast cu granulatie de mc 10.14
0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare Material:
c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t Manopera:
cu motor cu ardere interna < 10 CP Utilaj:
Transport:
7 CA02C1 Turnarea betonului armat in elementele mc 81.12
construcţiilor, exclusiv cele executate in Material:
cofraje glisante marca ...1) în fundaţii Manopera:
continue, radiere şi pereţi cu grosime Utilaj:
până la 30 cm inclusiv; Transport:
8 CC01C1 Montarea armăturilor din oţel-beton in kg 2432.28
fundaţii continue si radiere (plăci), distantier Material:
din mase plastice Manopera:
Utilaj:
Transport:
9 CZ0301A1 Confecţionarea armăturilor din otel beton kg 2456.6028
pentru beton armat în fundaţii fasonarea Material:
barelor pentru fundaţii izolate (inclusiv Manopera:
fundaţii pahar) continui şi radiere, în ateliere
centralizate OB 37, D= 6-8 mm
9 CZ0301A1 Confecţionarea armăturilor din otel beton kg
pentru beton armat în fundaţii fasonarea
barelor pentru fundaţii izolate (inclusiv
fundaţii pahar) continui şi radiere, în ateliere Utilaj:
centralizate OB 37, D= 6-8 mm Transport:
10 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 202.8
autobetoniera de 5,5mc dist. =10km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
11 TRA01A10 Transportul rutier al tona 4.635
materialelor,semifabricatelor cu Material:
autobasculanta pe dist.= 10 km. Manopera:
Utilaj:
Transport:
12 RPCXS04A Imprejmuire din prefabricate cu stalpi gard m 338
beton armat 18x21x200cm. Placi total Material:
1,50m. Inalt. Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total ore manopera (ore)


Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total


Total Cheltuieli Directe

Alte cheltuieli directe


Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS
Sanatate
Somaj
Fond de risc
Fond de garantare
Concedii si

Material Manopera Utilaj Transport Total


Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte
Profit

Total General fara TVA


TVA (20%)
TOTAL GENERAL (Lei)
S.C. "URBAN EXPERT" S.R.L. Titlu proiect: ÎNLOCUIRE GARD ÎMPREJMUITOR
Slobozia - jud. Ialomiţa CIMITIR UMAN SATUL COSIMBESTI
Localitatea : Jud. Ialomiţa, com. Cosambesti
Beneficiar: COMUNA COSAMBESTI

MEMORIU DE ARHITECTURA

DATE GENERALE:

DENUMIREA INVESTIŢIEI: INLOCUIRE GARD IMPREJMUITOR ,


CIMITIR UMAN SATUL COSIMBESTI

AMPLASAMENT: JUD. IALOMIŢA, COM. COSAMBESTI,


SAT COSAMBESTI, De 668 si De 752

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC + DETALII DE


EXECUTIE (P.Th.+D.D.E.)

TITULARUL INVESTIŢIEI: COMUNA COSAMBESTI

ELABORATORUL DOCUMENTAŢIEI: S.C. ,,URBAN EXPERT” S.R.L.

1. GENERALITĂŢI

Prezenta documentaţie a fost întocmită la solicitarea COMUNEI COSAMBESTI în


vederea realizarii proiectului tehnic.
Documentaţia a fost întocmită în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 cu modificările
şi completările ulterioare şi a Ordinului 839/2009 – Norme metodologice de aplicare a Legii
50/1991.
Amplasamentul pe care este situat imobilul se află în intravilanul jud. Ialomita, com.
Cosambesti, sat Cosimbesti, şi apartine domeniului public al comunei Cosambesti conform
inventarului bunurilor.

2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIEI

Suprafaţa terenului aferent este de 12 000 m.p. conform inventarului domeniului public si
are urmatoarele vecinatati:

- la Nord: De 752,
- la Sud: De 668,
- la Est: drum vicinal,
- la Vest: drum vicinal.

Construcţia propusa va avea suprafata construita de 67.60 mp.

1
S.C. "URBAN EXPERT" S.R.L. Titlu proiect: ÎNLOCUIRE GARD ÎMPREJMUITOR
Slobozia - jud. Ialomiţa CIMITIR UMAN SATUL COSIMBESTI
Localitatea : Jud. Ialomiţa, com. Cosambesti
Beneficiar: COMUNA COSAMBESTI

3. CARACTERISTICILE CONSTRUCTIVE:

Laturile de Nord si Vest ale imprejmuirii cimitirului vor fi inlocuite in timp ce laturile de
Sud si Est vor fi mentinute ca atare (panouri din plasa impletita).
Inaltimea maxima a gardului va fi de 1.30 cm. in raport cu cota terenului natural.
Fundaţiile construcţiei se vor realiza pe un pat de lucru din balast compactat cu grosimea
de cca. 10 cm şi vor fi executate în sistem de fundaţii continue de tip bloc din beton simplu şi cuzinet
din beton armat monolit. Adâncimea de fundare va fi de -0.90. (realizată la faţa superioară a
patului de lucru) faţă de cota + 0.00.
Imprejmuirea va fi realizata din panouri prefabricate din beton armat asezate pe un soclu
din zidarie din b.a. si prinse intre stalpii prefabricati din b.a.
Stalpii sunt situati la distanta de 2.13 m. interax si vor fi realizati din beton armat avand
dimesiunile de 130 x 130 mm.
Portile de acces( dim. 1.50 x 1.30 m.) vor fi realizate din profile de teava rectangulara (dim.
de 20x40x2 mm) si fixate cu ajutorul conexpandurilor.

Protectie civila
Nu se impune realizarea unui adapost de protectie civila, in conformitate cu legislatia in
vigoare in domeniu.

Protectia mediului :
Destinatia de ,,Inlocuire gard imprejmuitor’’nu impune masuri speciale de protectie a
mediului.

Protectia impotriva incendiilor


Activitatea se va desfasura cu respectarea prevederilor legale in domeniu: Legea 307/2006
– privind apararea impotriva incendiilor, Ordinul 210/2007- pentru aprobarea metodologiei privind
identificarea, evaluarea si controlul riscului de incendiu.

4. MĂSURI P.S.I. ŞI N.T.S.M.

Pe parcursul executării lucrărilor cât şi în exploatare, constructorul şi beneficiarul


vor ţine cont de toate prevederile legale referitoare la Normele de tehnica securităţii muncii şi de
prevenire şi de stingere a incendiilor şi în orice caz vor respecta următoarele recomandări.

4.1 Recomandări P.S.I.

Muncitorii vor fi instruiţi periodic şi pe categorii de lucrări asupra măsurilor ce trebuiesc


luate pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.
Activităţile cu foc deschis vor fi executate numai de personal autorizat şi în spaţii separate
total de zonele de depozitare a materialelor combustibile, inflamabile sau explozibile.

Şantierul va fi dotat cu pichet de incendiu, amplasat la loc vizibil şi uşor accesibil şi dotat
cu 2 butoaie de apă de 200 litri, ladă cu nisip, 8 găleţi, 4 lopeţi, 4 târnăcoape, 4 stingătoare cu
spumă chimică şi 4 stingătoare cu praf şi CO2.

2
S.C. "URBAN EXPERT" S.R.L. Titlu proiect: ÎNLOCUIRE GARD ÎMPREJMUITOR
Slobozia - jud. Ialomiţa CIMITIR UMAN SATUL COSIMBESTI
Localitatea : Jud. Ialomiţa, com. Cosambesti
Beneficiar: COMUNA COSAMBESTI

Periodic, la un interval ce nu va depăşi 24 luni, toate elementele metalice ale construcţiei


se vor trata pentru evitarea fenomenului de coroziune, prin grunduire şi vopsire. De asemenea, toate
elementele din lemn se vor trata antiseptic şi ignifug, la un interval ce nu va depăşi 12 luni.
Pe tot parcursul execuţiei lucrărilor de construcţie şi al exploatării, spaţiile de circulaţie
se vor păstra libere şi neobturate de materiale, iar uşile de evacuare din clădire, vor avea sensul de
deschidere spre exterior şi nu vor fi încuiate sau blocate, pentru asigurarea unei evacuări rapide în
caz de incendiu.

4.2 Recomandări N.T.S.M.

Muncitorii vor fi instruiţi periodic şi pe categorii de lucrări asupra măsurilor de protecţie


ce trebuiesc luate pentru prevenirea oricărui tip de accident şi vor fi echipaţi, funcţie de lucrările pe
care le execută, cu echipament de protecţie corespunzător normelor în vigoare.
Utilajele vor fi echipate cu apărători de protecţie, vor avea legăturile la sursă şi la pământ
executate conform normelor şi vor fi folosite numai de personal autorizat şi instruit.
Zonele în care acţionează utilajele vor fi marcate distinct şi vor fi avertizate vizual şi
sonor.
Muncitorii, prin grija constructorului, vor fi examinaţi medical, periodic, asupra stării
psihomotorii.
Personalul care va lucra la înălţime va fi verificat medical şi va fi dotat cu tot
echipamentul de protecţie prevăzut de norme.
Prezentele recomandări se vor completa permanent cu instrucţiunile şi recomandările
avizatorilor de specialitate ai proiectului şi vor fi aduse la îndeplinire, prin grija beneficiarului şi a
constructorului, în termenele indicate de aceştia.

5. MENŢIUNI FINALE

Orice modificare adusă proiectului de faţă se va face numai cu acordul scris al


proiectantului şi organelor avizatoare în drept, altfel constituindu-se în culpă pentru beneficiar şi
constructor, exonerând proiectantul de orice responsabilitate.
Proiectul de faţă a fost întocmit la faza proiect de autorizare – D.T.A.C. şi nu cuprinde
decât detaliile de execuţie, de principiu, ale infrastructurii (fundaţii) şi nu se poate utiliza ca proiect
de execuţie.
La execuţie se vor respecta cu stricteţe normele de securitate si sanatate in munca şi cele de
aparare împotriva incendiilor. Pentru aceasta se vor respecta toate actele normative în vigoare şi
în orice caz, recomandările pe linie N.T.S.M. şi P.S.I. prezentate în memoriul general de
arhitectură.
Construcţia se va realiza din surse proprii ale beneficiarului, iar avizele şi acordurile
necesare vor fi obţinute de către acesta.

Categoria de importanţă a clădirii este ,,C”.


Clasa de importanţă este III.
Valoare 77 176.93 lei

ÎNTOCMIT,

Arh. Gogu Valentin

3
S.C. "URBAN EXPERT" S.R.L. Titlu proiect: ÎNLOCUIRE GARD ÎMPREJMUITOR,
Slobozia - jud. Ialomiţa CIMITIR UMAN, SATUL GIMBĂŞANI
Localitatea : Jud. Ialomiţa, com. Cosambesti
Beneficiar: PRIMARIA COSAMBESTI

MEMORIU DE REZISTENTA

DATE GENERALE:

DENUMIREA INVESTIŢIEI: INLOCUIRE GARD IMPREJMUITOR ,


CIMITIR UMAN SATUL COSIMBESTI

AMPLASAMENT: JUD. IALOMIŢA, COM. COSAMBESTI,


SAT COSAMBESTI, De 668 si De 752

FAZA DE PROIECTARE: DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU


OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE(D.T.A.C.)

TITULARUL INVESTIŢIEI: COMUNA COSAMBESTI

ELABORATORUL DOCUMENTAŢIEI: S.C. ,,URBAN EXPERT” S.R.L.

1. GENERALITĂŢI

Prezenta documentaţie a fost întocmită la solicitarea COMUNEI COSAMBESTI în


vederea realizarii proiectului tehnic.
Documentaţia a fost întocmită în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 cu
modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului 839/2009 – Norme metodologice de
aplicare a Legii 50/1991.
Amplasamentul pe care este situat imobilul se află în intravilanul jud. Ialomita, com.
Cosambesti, sat Cosimbesti, şi apartine domeniului public al comunei Cosambesti conform
inventarului bunurilor.

2.CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCŢIEI

2.1. CARACTERISTICI AMPLASAMENT

Terenul pe care este amplasată construcţia care face obiectul prezentei documentaţii,
are următoarele caracteristici tehnice:
- din punct de vedere al adâncimii de îngheţ, conform STAS 6054/1977, aceasta este de
0,90 m. de la cota terenului sistematizat;
- conform P100/1-13, amplasamentul se află în zona seismică caracterizată de perioada
de colţ Tc = 1,0 sec. şi ag = 0,25;
- conform CR 1-1-4/2012 - încărcări la vânt, amplasamentul se află în zona
caracterizată de o presiune gv. = 0,6 kN/mp.;
- conform CR -1 – 1 – 3/2012 - încărcări din zăpadă - amplasamentul este situat în zona
caracterizată de presiunea Sok. = 2,5 kN/mp.

1
S.C. "URBAN EXPERT" S.R.L. Titlu proiect: ÎNLOCUIRE GARD ÎMPREJMUITOR,
Slobozia - jud. Ialomiţa CIMITIR UMAN, SATUL GIMBĂŞANI
Localitatea : Jud. Ialomiţa, com. Cosambesti
Beneficiar: PRIMARIA COSAMBESTI

3. CARACTERISTICILE CONSTRUCTIVE:

Laturile de Nord si Vest ale imprejmuirii cimitirului vor fi inlocuite in timp ce laturile
de Sud si Est vor fi mentinute ca atare (panouri din plasa impletita).
Inaltimea maxima a gardului va fi de 1.30 cm. in raport cu cota terenului natural.
Fundaţiile construcţiei se vor realiza pe un pat de lucru din balast compactat cu
grosimea de cca. 10 cm şi vor fi executate în sistem de fundaţii continue de tip bloc din beton
simplu şi cuzinet din beton armat monolit. Adâncimea de fundare va fi de -0.90. (realizată la faţa
superioară a patului de lucru) faţă de cota + 0.00.
Imprejmuirea va fi realizata din panouri prefabricate din beton armat asezate pe un
soclu din zidarie din b.a. si prinse intre stalpii prefabricati din b.a.
Stalpii sunt situati la distanta de 2.13 m. interax si vor fi realizati din beton armat
avand dimesiunile de 130 x 130 mm.
Armatura din stalpi si panourile prefabricate este Ø 6 mm.
Portile de acces( dim. 1.50 x 1.30 m.) vor fi realizate din profile de teava rectangulara
(dim. de 20x40x2 mm) si fixate cu ajutorul conexpandurilor.

2.3. EXECUTIE ŞI VERIFICARI:

Trasarea, executarea săpăturilor mecanizate şi manuale, compactarea umpluturilor,


protejarea lucrărilor pe timpul execuţiei, toleranţele de execuţie, condiţiile de calitate şi
recepţie a lucrărilor vor respecta prevederile proiectului cât şi indicaţiile cuprinse în normele
tehnice.
Orice lucrare de terasamente va fi începută după efectuarea operaţiei de predare-
primire a amplasamentului şi a trasării reperelor de cotă + 0,00, consemnate într-un proces
verbal încheiat între beneficiar, proiectant şi constructor .
La terminarea lucrărilor de săpătură pentru fundaţii se vor verifica dimensiunile în plan
şi cotele de nivel realizate şi se vor compara cu cele din proiect.
Pentru sistematizarea terenurilor din jurul construcţiilor la cota prescrisă în proiect
este necesară realizarea unor lucrări de umplutură.
Astfel pe amplasamentul construcţiei umpluturile exterioare în jurul construcţiei
realizate sunt din pământ argilos.
Pământul care se utilizează pentru compactări este cel care rezultă din excavaţiile de
pe amplasament .
Nu se pot utiliza pământuri argiloase cu bulgări mari, îngheţate, supraumezite sau în
amestec cu alte materiale.
Utilajele de compactare vor fi maiuri manuale sau maiuri mecanice mici.
Betoanele folosite la realizarea construcţiei sunt din clasa obişnuită, curent folosită la
noi în ţară .
La prepararea betoanelor se va folosi ciment CEM II A/S.
Se vor utiliza sorturile 0-3, 3-7, 7-20, cu specificaţiile respective pentru clasa de beton
dată.
Apa folosită la prepararea betoanelor va proveni din reţeaua publică de alimentare .
Este interzisă cu desăvârşire folosirea surselor de apă industrială sau cursuri de apă,
sau lacuri, puţuri de adâncime, etc.
Transportul betonului de la staţia de betoane la locul de punere în operă se va face cu
autoagitatoarele.

2
S.C. "URBAN EXPERT" S.R.L. Titlu proiect: ÎNLOCUIRE GARD ÎMPREJMUITOR,
Slobozia - jud. Ialomiţa CIMITIR UMAN, SATUL GIMBĂŞANI
Localitatea : Jud. Ialomiţa, com. Cosambesti
Beneficiar: PRIMARIA COSAMBESTI

Punerea în operă se va face în maximum 1, 1/2 ore din momentul plecării betonului de
la staţie.
Betonul trebuie răspândit uniform în lungul elementului .
Turnarea noului strat se va face înainte de începerea prizei betonului din stratul turnat
anterior.
Turnarea se va face continuu până la rosturile tehnologice de lucru indicate prin
proiect .
Durata maximă a întreruperii lucrărilor de betonare, pentru care nu sunt necesare
măsuri speciale la reluarea turnării, nu trebuie să depăşească timpul de începere a prizei
betonului turnat anterior .
Compactarea betonului se va face pe tot timpul turnării cu vibratoare interne tip lance,
iar unde accesul acestora este greoi prin batere cu ciocane de lemn aplicată cofrajelor
elementelor respective .
Rosturile de betonare vor fi dispuse în poziţiile stabilite de proiectant, sau la
propunerile constructorului aprobate în scris de proiectant şi executate conform detaliilor
furnizate de acesta .
Reluarea betonării se va face la intervalul prevăzut prin proiect şi după îndepărtarea
laptelui de ciment şi a eventualului beton necompactat, din rost .
Pentru perioade mai lungi de întrerupere a turnării betonului, reluarea lucrărilor de
betonare se va face conform instrucţiunilor şi detaliilor elaborate de proiectant .
Pentru asigurarea condiţiilor favorabile de întărire a betonului se va proceda la
menţinerea umidităţii acestuia minimum 7 zile după turnare, protejând suprafeţele libere prin
acoperirea cu materiale de protecţie stropite periodic cu apă sau aplicând pelicule de protecţie.

Cofrajele trebuie să fie astfel alcătuite încât să îndeplinească următoarele condiţii


obligatorii:
- să asigure obţinerea formei, dimensiunile şi gradul de finisare al elementelor ce
urmează a fi executate;
- să fie etanşe pentru a nu pierde laptele de ciment;
- să fie stabile şi rezistente sub acţiunile încărcărilor care apar în procesul de execuţie.

Tipurile de armături folosite, conform proiectului, pentru realizarea structurii de beton


armat sunt tipuri curent folosite la noi în ţară în lucrări de construcţii - montaj .
Depozitarea armăturilor se va face separat, pe tipuri şi diametre în spaţii amenajate
corespunzător astfel încât să se asigure evitarea condiţiilor care favorizează corodarea oţelului
şi evitarea inundărilor sau a contactului îndelungat cu pământul sau alte materiale care ar
putea favoriza corodarea .

Controlul calităţii armăturilor se va face conform prevederilor din Normativul NE 012-


2007/2010/1999.
Lucrărilor de fasonare se vor executa în conformitate cu prevederile proiectului.
Barele tăiate şi fasonate vor fi depozitate în pachete etichetate în aşa fel încât să se evite
confundarea lor şi să se asigure păstrarea formei şi curăţeniei lor până la momentul montării .
Etrierii se vor confecţiona cu ciocuri la 45 (135), lungimea acestora pe porţiunea
dreaptă fiind de minimum 10 diametre şi se vor depozita în standuri distincte pe dimensiuni şi
diametre.
Montarea armăturilor va începe după recepţionarea calitativă a cofrajelor.

3
S.C. "URBAN EXPERT" S.R.L. Titlu proiect: ÎNLOCUIRE GARD ÎMPREJMUITOR,
Slobozia - jud. Ialomiţa CIMITIR UMAN, SATUL GIMBĂŞANI
Localitatea : Jud. Ialomiţa, com. Cosambesti
Beneficiar: PRIMARIA COSAMBESTI

Armăturile vor fi montate în poziţiile prevăzute prin proiect şi detalii. Menţinerea


poziţiei trebuie să fie asigurată pe tot timpul turnării betonului.
Se va respecta numărul şi diametrele barelor prevăzute în proiect. Orice modificare a
diametrelor sau a numărului barelor se va face numai cu acordul scris al proiectantului .
Închiderile etrierilor se vor face urmărind o spirală pe lungimea elementului astfel încât
închiderea fiecărui etrier să se facă pe colţul următor în sensul urmăririi spiralelor faţă de
etrierul anterior .

Toate elementele metalice ale structurii de rezistenta vor fi grunduite intr-un strat de
vopsea.
Indiferent de tipul imbinarilor si forma cusaturilor, calitatea cusaturilor sudate se
verifica dimensional, visual prin examinarea exterioara, prin ciocanire, cu lichide penetrante si
prin sfredelire.
Gaurile pentru imbinari cu suruburi se dau dupa terminarea lucrarilor de sudare, a
eventualelor remedieri si indreptarii a pieselor.
Pe santier se va realiza protectia anticoroziva a zonelor de imbinare si eventual a
zonelor deteriorate in timpul transportului si montajului.

4. DATE FINALE

Prezentul memoriu nu este limitativ şi şi-a propus, printre altele, să prezinte şi condiţiile
la care trebuie să răspundă materialele puse în operă, pentru a facilita analizarea efectelor în
ideea că ar putea fi folosite şi materiale noi, uşoare şi cu eficienţă sporită.
Prezentul memoriu cuprinde lucrările de bază care urmează a se executa în cadrul
activiţăţii de construcţii-montaj a obiectivului, lucrări care se bazează pe procedee clasice de
execuţie cuprinse în Standardele şi Normativele în vigoare.
Pentru toate categoriile de lucrări sau materiale de construcţii necuprinse în normele
prezentate sau achiziţionate din import, beneficiarul şi constructorul vor solicita proiectantului
acceptul în vederea verificării condiţiilor de calitate ale acestora şi stabilirii procesului optim
de punere în operă .

Soluţia de rezistenţă a fost întocmită conform cerinţelor şi în limita normativelor în


vigoare.

Categoria de importanţă a clădirii este ,,C”.


Clasa de importanţă este III.
La execuţie se vor respecta cu stricteţe normele de securitate si sanatate in muncai şi
cele de aparare împotriva incendiilor. Pentru aceasta se vor respecta toate actele normative în
vigoare şi în orice caz, recomandările pe linie N.T.S.M. şi P.S.I. prezentate în memoriul general
de arhitectură.
Construcţia se va realiza din surse proprii ale beneficiarului, iar avizele şi acordurile
necesare vor fi obţinute de către acesta.

ÎNTOCMIT,

Ing. Sorin Branza

S-ar putea să vă placă și