Sunteți pe pagina 1din 143

- Indicatoare de "'"' ...... ,.

"
reparatii, edttia
MLPTl. societatea
codifice in ft"<rr
- Normede
nr. 1/N/03.04.
- Normede nUH!C.Rrll
- Ghiduri
din sectorul
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
INDICATOR DE NORME DE DEVIZ
PENTRU DE CONSTRUCTII
'
ADMINISTRATIVE, SOCIAL-CULTURALE,
INDUSTRIALE
1981 -
la nivelul anului 2007
Colectiv de elaborare:
Volumul 1
Mihail-Dan Popescu
Cristian '
Dan-Radu Borcea
- Andrei Horvat
-- coordonator
- specialist n
specialist n
COCC SOFT CONSTRUCT
director
COCC SOFT CONSTRUCT
Avizat aprobat de MLPAT cu avizul nr. 98/28.09.1998 tind n
conformitate cu Ordinul MLPAT nr. 76/N/05.05.1997 privind
tehnice pentru normele de consumuri medii de resurse pe
articole de deviz, conform Ghidului metodologie privind revizuirea
normelor de consumuri medii de resurse.
" n conformitate cu prevederile legale n domeniu privind
publice de servicii din anii 1998, 2000 2006.
- 2007
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Indicatorul C este elaborat n conformitate cu
"Normele metodologice modificate completate privind de organizare a licitatiilor,
prezentarea ofertelor. adjudecarea, contractarea decontarea aprobate prin
Ordin MLPAT nr 5367/NN/31.05.1999 Ministerul nr. 553/31.05.1999, care
",NDICATOARELE DE NORME DE DEVIZ, SERIA 1981, REVIZUITE COMPLETATE, APROBATE DE
MINISTERUL PUBLICE AMENAJARI! TERITORIULUI, POT FI FOLOSITE, N MOD
ORIENTATIV. ATT DE PROIECTANT, CT DE ANTREPRENOR, N DESCRIEREA
A CONDITIILOR DE A A GENERALE DE
EXECUTIE A A VALORILOR, A RESURSELOR, A CONSUMURILOR
. SPECIFICE DE MATERIALE. UTILAJE."
-----
Indicatorul C este elaborat n conformitate cu prevederile de a Guvernului Romniei
nr 6012001 privmd achtzittile publtce ale standard pentru elaborarea prezentarea ofertei
pentru achizitia de art. C.7.1.c. din genecale, care
"INDICATOARELE DE NORME DE DEVIZ, SERIA 1981, POT FI FOLOSITE, IN MOD ORIENTATIV
ATT DE PROIECTANT CT DE OFERTANT, N DESCRIEREA '
A CONDITIILOR DE A A RESURSELOR NECESARE,
A CONSUMURILOR SPECIFICE DE MATERIALE. UTILAJE."
BIBLIOTECA UNIVERSITATII TEHNICE
"GHEORGHE ASACHI" DIN IASI
RJlll 11 11111
EDITAREA, COPIEREA, MUL TIPLICAREA SAU FOLOSIREA
N BAZE DE DATE SAU SOFTTN SCOPURI
COMERCIALE SE FACE NUMAI CU APROBAREA A COCC SA,
SINGURA SOCIETATE OFICIAL DE M L PTL -M DLP L
EDITEZE DISTRIBUIE ACESTE INDICATOARE
ISBN 978-973-7941-78-7
978-973-7941-79-4
Toate drepturile asupra acestei sunt rezervate COCC
10
Organizare n
Calea Gri 8-1 O, sector 1, O l 0731
TeL: 021-316 98 41,021-316 98 37; Fax: 021-312 56 41
e-mail: cocc@cocc.ro; http://www.cocc.ro
A ANTREPRENORILOR DE
nr.:20?A, cod 77206. sec.:tor 6,
T@i 01-2128191. 01-712 63 U2. l';u 01-31100 l6: l!ol!!il!l ariiCo@lx.ro
MINISTERUL PUBLICE
Reglementarea Publice
Priorit!zarea lnvesti\Hior Publice
Domnului Director Ing VENIAMIN PARASCHIV
Stimate Domnule Dlroc 'c r,
t3<t/3i ,ro(:Lo{::{!
In Standard pentru elaborarea prezentarea ofertei pentru
achiz.ljie de cu Ordinul comun al ministrulUI finanlii>lor publice
mmtstwlu publice. transporturilor nr. 10141874/2001 1 pt:L C7
aliniatul c a fost redactat un text ncomplet in sensul indlcatoarele de 1orme
de deviz, seria 1961, pot fi folosite in mod orientativ .. ." in loc da
d<t oorme deviz seria 1981, precum noi norme orientative revizuite ,1
complatmtl'i, aprobate de Mlni!!lterul Publice, Tmooporturllor ti
pot fi folosite or!antativ, atl!t de c41 de
Mtreprenor".
este Vn1md seama din anul 1981 2001
au ca urmare tehnologu da mai performante pre,;um li'
materiale noi cu alte consumur specifice de resurse.
in de a ne confirma prjntr"'<l scrisoare pro;:nnerea
cere va trebui fie cu ocazia primei relll:z:uiri a Documunta!iei
Standard.
Cu
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Directia rcglemi?ntarea nchizitiilor publice
si investitiilor !Wblice
Nr./62.0 l R/<i. i 1.20()1
ASOCIATIA
A ANTREPR.K"lORJLOR J)E CONSTRUCTll
D<Jmnulul Lh lu
Dfrectur
La adresa Dvs. nr. !32!1200 l, va comunicam urmatoarele:
Propunere;! ctvs. este av:md in Vl'dcre evolutia unor
tchnologn de executie precum si aparitia unor materiale noi, cu
imp!i;.;ati bene1ke asupra consumurilor specitkc de resurse.
Prcciram, insa, ca modul de fonmdarc al punctului C.7.l !it. c)
din Ordinul MFP-MLPTL nr. 1014/874/2001 nu creeaza obligatia
utilizarii inJh.:atmm:lor Jc norme deviz - scria 1981 si nici nu
Jimitca7a, sub nici o fonna, posibilitatea util1zarii altor norme
actualiZ<\h:, cu atat mai mult in ca.wl in cnrc acestea din urma ar putea
asigura obtinerea unor economii de mHur.1 financiara (111 conditii de
Calitate JlU!n similara) de Catre autoritatile CO!l(n!Clante.
Cu stima.

S.C. C.O.C.C. S.A.
Prin prezenti, ,.Zi facem cunoscut c.Zi. n conformitate cu
.-\cordul pnnC!piu ntre MLPAT - Directia Coordonare, Cercetare
Tehnice pentru Construc\1ii Comisia pentru
Sat'st .. privind CJdif1carea a tuturor resurselor (matenale. rneserii pe
grad de calificare utilizate in ramura G
in cu Ciasii1carea Ecor;omiei
prin HG ti56/1997 Clasificarea Produselor 5erviciilor pe
. CPSA. a Sistemului Armonizat din Tariful vamal de import al
f(omaniei aprobatii prin HG l20/l993 ulterioare:
. Concluzii!': ae avizare ale CTS-Ml.PAT privind introducerea noii
un:tarc e; re.surselc)r din noile tehnice privind consurnurilc de
resurse pe "rtJC:o!E cie :k",'IZ, elaborate ncepimd cu anul 1 :1:1S.
In wc;erea c une; unitare. tinfind cont de cele ck mai stcs
arrnomzarea cu cod1!1carea n bazele de dale ale de
proorame de olertae, urmarire a c:tc din cod1i1care la nivel de 7
c1fr; 'in nomenclatoarele de materiale elaborate de COCC n anLli
1981 n celelalte baze de date pentru utliaj pornind de la sistemul
DOCEC ulterioare,
MLPAT - Coordonare, Cercetare Tehnice
pentru ca 'in calitate de elaboratori ai tuturor
anterioare. n primul semestru al anului 1999 o
codificare 2 nornenclatoarelor de material. rneserii. utilaj completate cu
resurse noi la nivelul ilnu!ui 1999 actualizabile permanent n vederea lor.
Principiul de codii1care stabilit cu C!'\S discutat n de
J\'izare din CTS..MLPAT cu constructori este
noul cod va avea o din 13 cifre din care primele 6
ncadrarea r; noua clasificare C.A.E!\ (4 cifre) CPSA (2 cifre). iar urrniitoarele 7 cifre
codurile \echi e-\:.istente n bazele de date la n1vel de w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
scop
SUMARUL CAP!TOLELOR DE
PE VOLUME
Volumul!
CA
CB COFRAJE SCHELE
CC PENTRU BETOANE
CD TNCHIDERI
CE TNVELITORI DIN LEMN
CF
CG
CH
CI
CJ
CK
CL
TENCUIELI
PARDOSELI

Volumul li
PLACAJE INTERIOARE EXTERIOARE
PROFILURI ORNAMENTE DECORATIVE
DIN LEMN,MASE PLASTICE METAL
SI METALICE
Volumul III
CM GEAMURI
CN VOPSITORII
CO DIVERSE
CP MONTAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE DIN BETON,
BETON ARMAT PROFILE METALICE
CQ SISTEME DE FUNDARE DE
TERENURI PENTRU
CR EXECUTATE
AL TE TIPURI DE DE
Volumul IV
LISTE ANEXE- RESURSE MATERIALE
3
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
CB
ce
CD
CE
SUMARUL CAPITOLELOR DE
Volumul!
DE
COFRAJE SCHELE
PENTRU BETOANE
NCHIDERI
NVELITORI DIN LEMN
4
20
40
421
155
208
CA01
TABLA DE MATERII
PRIVIND FOLOSIREA INDICATORULUI
DE NORME DE DEVIZ "C" PENTRU DE
ADMINISTRATIVE, SOCIAL-CULTURALE,
INDUSTRIALE

CAPITOLUL CA
DE BETOANE
Preparare beton pe santier cu betoniera
15
20
25
--------------------------------
CA02A
CA03
CA04
CA05
Turnare beton simplu in egalizari, pante, sape
Turnare beton in fundatii, soc!uri, ziduri de sprijin, pereti
sub cota zero
Turnare beton in placi, grinzi, stlpi
Turnare beton in pereti, diafragrne si constructii speciale
CA06 Turnare beton in cofraje glisante
---
CA07 Subturnare beton la utilaje tehnologice si la stlpi metalici
CA08 Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stalpi
metal ici
in fundatii,
socluri, ziduri de sprijin
-------------
CA 1 OA Turnare betoane aparente cu parament brut cu mijloace
clasice
5
27
28
30
32
34
36
37
38
39
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o

CAPITOLUL CB
COFRAJE SCHElE
CB04 Cofraje din scanduri de rasinoase
----------------
CB02 Cofraje din panouri refolosibile cu asiereala din scanduri
40
44
47
---- --------
CB03
CB04
CB05
Cotraje din panouri refolosibile cu placaj de 15 mm
Cofraje din PFL dur de 6 mm grosime
Strai de inchidere a restului de dilatatie dintre tronsoane
50
55
realizat din PFL poros de 12 mm grosime 56
CB06
CB07
CB08
CB09
Cofraje - rame din tabla neagra cu latimea ramelor pana la
15 cm inclusiv, pentru crearea golurilor in pereti de beton
Montarea si demontarea cofrajelor metalice
Cofraje pasitoare tip
------------
Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru
planseeior cu sarcina totala asupra cofrajelor cel
mult 1000 DaN/mp (1 000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea
pana la 20 m inclusiv
58
60
64
67
-------------------
C810 Dispozitive de sustinere cofraje pentru beton armat,
turnat monolit in grinzi
C811 Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru
montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea
planseelor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi
69
monolite cu plansee prefabricate 70
CB12 Sustineri din grinzi metalice extensibile de inventar pentru
turnarea grinzi lor monolite izolate, a planseelor cu grinzi
monolite si a placilor drepte cu sarcina totala asupra
cofrajelor de cel mult 500 DaN/mp (500 kgf/mp), sustineri
la constructii cu inaltimea pana la 20 m
6
71
CB13
CB14
Esafodaje de sustinere E 75 executate pana la 3 m
inaltime inclusiv
Schela metalica tubulara
74
76
----------------
CB 15 Schela metalica autoridicatoare pentru lucrari obisnuite la
fatade
C816A Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi
pana la 5m inaltime
CB17 Glisarea cofrajelor la pereti din beton armat
79
81
82
--------------------
CB18 Confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor
glisante pentru beton armat in pereti cu sectiune
constanta, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv
C819A Montarea si demontarea instalatiei de glisare si ascensor
(cofraj glisant) pentru executarea structurilor de beton
armat cu sectiune variabila (cosuri de fum, castele de
apa, turnuri de racire)
85
88
---- . ___________ ,. ____________________ _
C820 Sustineri din elemente de schela rnetalica tubulara,
pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra
cofrajelor de cel mult 1000 (1000 kgf/mp) turnate
in interiorul constructiilor executate cu cofraje glisante,
inalti mea constructiilor fiind pina la 35 m inclusiv
--------------------
CB21A
CB22A
Cofraje pentru beton armat in elemente turnate in interiorul
constructiilor executate cu cofraje glisante (grinzi, placi, etc,)
din panouri refolosibile cu astereala din scanduri de
rasinoase, scurte si subscurte exclusiv sustinerile, la
c..onstruc;tii avand inaltimea pana la 35 m. inclusiv
Cofraje pentru beton armat la elemente de tip special si
special greu (console poligonale si rotunde ale planseelor
ciuperci, suprafete curbe sau poligonale complicate etc")
in elemente turnate in interiorul constructiilor executate in
cofraje glisante din scanduri de rasinoase, exclusiv
sustinerile la constructii avand inaltimea de pana la 35 m
inclusiv
----------
7
90
92
95
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
CB23A Cofraje pentru beton armat la elemente turnate in
interiorul constructiilor executate cu cofraje glisante
(grinzi, placi, etc.) exclusiv sustinerile, din panouri
CB24
CB25
CB26
refolosibile cu placaj de 15 rnm la constructii
avand inaltimea pina la 35 m inclusiv
Cofraje pentru beton aparent cu textura neteda, din
panouri speciale refolosibile cu placaj tego de 15 mm, la
constructii avand inaltimea pina la 20 rn inclusiv
Cofraje pentru beton aparent din panouri mari sau semi-
panouri tip CMU confectionate pe santier din placaj tego
de 15 mm, la constructii avand inaltimea pina la 20 rn
----
Cofraje din panouri refolosibile din scanduri de rasinoase
confectionate in ateliere de santier pentru beton aparent
cu textura neteda, constructii avand inaltimea pina la 20
m inclusiv, etansarea cofrajelor realizandu-se cu baghete
de cauciuc
mari sau semipanouri din scanduri de
rasininoase confectionate in ateliere de santier, pentru
beton aparent cu textura neteda la peretii constructiilor
avand inaltimea pina la 20 m inclusiv, etansarea
97
OO
103
106
cofrajelor realizandu-se cu baghete din cauciu: ________
CB28 Montarea elementelor de relief pe panouri
pentru beton aparent cu textura profilata sau sculpturala 112
-----
-din mari confectionate
in ateliere de santier,cu tablii din mase plastice dure sau
din rasini poliesterice armate cu fibre sticla pentru
betoane aparente cu texturi profilate sau sculpturale
pentru elemente verticale (pereti, stalpi) la constructii cu
inaltimea pana la 20m inclusiv 114
in de
relief pentru cofraje la betoane aparente cu texturi profila-
te sau sculpturale conform instructiunilor C122/1981 116
----------------------------
8
CB31A Tratarea scandurii in vederea evidentierii fibrelor
(scandura cu fibra reliefata)
118
CB32
Montare si dernontare cofraje tip DOKA, PERRI, MEVA
sau similare
119
------------------------------------
CAPITOlUl CC
PENTRU BETOANE
------------
CC01
CC02
CC03
CC04
CC05
CC06

Fasonarea barelor din otel beton PC
Montarea armaturilor in fundatii
Montarea armaturii in elemente structurale pentru otel
beton cu diametru! egal sau mai mic de 8 mm, la
121
125
128
constructii cu inaltimea pana la 35 m 129
Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m 131
Armare elemente la constructii executate cu cofraJe
glisante 133
Confectionarea tecilor cu diametru! de 35 mm din banda
de otel trasa la rece, alba, moale, cu margini taiate,
infasurata in spirala si gofrata, inclusiv tuburile de aerisire 36
-----------------
8CC07 Confectionarea si montarea in
SBP cu resort
a fasciculelor din
139
CC08
CC09
CC10
CC1 1
Confectionarea si montarea in canale special amenajate
in elementele din beton, a fasciculelor de SBP, cu resort
-----------------
Tensionarea fasciculelor din sarma SBP
141
143

Montare plasa rabit pentru sustinere tencuieli la tavane,
pereti, protectia termoizolatiilor, rnascarea conductelor
144
---------------------------
Montare plasa rabit pentru profiluri sau scafe
146

9
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
CC12A Injectarea cu pasta de ciment pentru protectia armaturii
pretensionate in canale cu diametru! de 35 mm 148
CC13A
CC14
Mustati din sarma zincata cu diametru! de 2 mm, montate
inainte de turnarea betonului in pereti
Innadi rea prin sudare electrica la banc a armaturilor din
otel beton, pentru betoane monolite armate
CC 15A Pretensionarea prin infasurare a sarm ei SBP-1, diametru!
5 mm, la rezervoare si decantoare cu D max.= 45 m si H
max= 1 O m cu ajutorul instalatiei de infasurare
CAPITOLUL CD
NCHIDERI
---------
CD01
CD02
CD03
CD04

Preparare mortare pentru zidarie, cu malaxorul, pe
santier
Zidarie din piatra pentru constructii executata cu mortar
ciment-var
Zidarie din caramida plina presata, format 240x 115x63
mm
Zidarie din caramida cu goluri verticale tip GVP
151
152
154
155
161
164
166
169
----------------------------- -------
CD05
CD06
CD07
Inchideri si compartimentari din BCA
Zidarie din corpuri de ventilatie din beton cu
usoare
Pereti din panouri din tabla zincata cutata sau ondulata
-----------------
CDOB
CD09
Pereti din placi din rasini poliesterice, armate cu fibra de
sticla (PAS) montate la o inaltime pana la 6 m inclusiv
Montarea cosurilor de fum (tip Termotecnica) din lut
ceramic cu perete dublu
-------------------------
10
171
173
174
176
178
CD10
CD11
Montarea bazei colectoare de condens si a caciulii la
cosurile de fum (tip Termotecnica) din lut ceramic cu
perete dublu
Sisteme de cosuri de fum (tip Schiedel) prefabricate cu
tubulatura din samota cu izolatie si aeris1re posterioara .
179
insensibil la umiditate 180
----------------------
CD12 Tavane false metalice (tip Roffers)
182
---------------
CD13A Supliment pentru executarea zidariei aparente din
CD14
caramizi la fatade
Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla
zincata pentru pereti
------
CD15
Pereti din panouri de ghipscarton montate ntr-un strat pe
fiecare fata, pe structura metalica
184
185
186
----------------------------
CD16 Protejarea muchiilor la pereti din placi de gipsr--arton
189
--------
---------------------
CD47
Placare perete de zidarie sau beton cu placi de
gipscarton, fixate cu mortar adeziv
CD 18A Placare cu placi de gipscarton pe structura metalica
montata pe zidarie, montantii avnd distanta intre ei de
190
60 cm 191
CD19A Placare cu placi de gipscarton, pe structura metalica
autoportanta, cu distanta ntre montanta de 60 cm
CD20
Scafe de lumina la tavane suspendate din gipscarton
193
195
------------------------
CD21A Tavane suspendate din gipscarton pe rigle din lemn
pentru finisarea mansardelor
----------------------
CD22A Tavane suspendate cu placi acustice de 600x6QO mrn,
196
pe 199
CD23
Tavane suspendate din gipscarton pe schelet de
sustinere metalic
201
---------------------------------------
CD24 Placare ghena de instalatii cu gipscarton
203
11
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
CD25
Zidarie de caramida tip POROTHERM
205
-------------------------------------------------------
CE01
CAPITOLUL CE
NVELITORI DIN LEMN

lnvelilori din tigla profilata din argila arsa sau beton
208
211

215
CE02
lnvelitoare din tigla solzi din argila arsa la acoperisuri

CE03
CE04
lnvelitoare din placi plane bituminoase tip bardoline
pentru acoperisuri cu pante
----
lnvelitoare din olane de presa din argila arsa la
acoperisuri
218
220
-------------------
CE05
CE06
CE07
lnvelitoare din tabla plana neagra sau tabla plana
protejata anticoroziv
lnvelitoare din tabla profilata protejata anticoroziv,
ondulata sau cutata
lnvelitori din tabla ondulata tip LINDAB
---------------
Coarne, dolii, pazii, streasini pentru nvelitori din tabla
CE08
ondulata si profilata LINDAB
------------ ----
lnvelitori din placi plane mici de 400><400><4 mm tip
Eternit fixate pe sipci de 24><48 mm, batute direct pe
CE09
222
224
226
228
229
ca priori
..---
lnvelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip
Eternit, montate pe pane metalice, din beton sau din lemn
la acoperisuri neizolate termic
CE10
CE11A Tavane din placi ondulate tip eternit montate pe talpa
CE12
inferioara a panelor
lnvelitori din placi ondulate din carton bitumat pentru
acoperisuri cu pante
12
232
235
237
CE13
CE14
lnvelitoare din carton bitumat {panza) montata pe
astereala
lnvelitori cu membrane bituminoase modificate montate
pe suport continuu
239
241
------
CE15 lnvelitoare din sindrila sau sita batuta pe sipci si asezata
pe astereala in: 243
CE16 lnvelitori traditionale din materiale celulozice (stuf in snopi
asezati pe prajini din lemn rotund de foioase) 245
-------
CE17 A lnvelitori tristrat din panouri portante montate pe pa ne
metalice 246
------------------
CE18 Strat suplimentar sub invelitori 247
----------------------------------------
CE19
CE20
Luminatoare - diverse tipuri
Jgheaburi din tabla zincata executata pe santier sau
industrial
248
250
CE21 A Sisteme de jgheaburi tip BRASS din tabla 253
CE22
CE23A
CE24
CE25
CE26
CE27
CE28
Burlane din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate
pe santier sau industriale 254
------------------------------------
Sisteme de burlane tip BRASS din tabla 256
Glafuri si copertine de tabla zincata 257
Diverse accesorii la nvelitori: 260
Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau
rosturi 262
Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct
pe ziduri (fara scaune) din pane si capriori 263
Sarpante pe scaune din lemn la acoperisuri cu 1-4 pante,
cu ccntur regulat pentru incarcari climatice normale 265
CE29A Sarpanta din lemn de rasinoase pentru acoperisuri
speciale (cupole si turle) 268
13
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
CE30
CE31
CE32
Sarpante din ferme pentru acoperisuri
---
Astereala la nvelitori sau la doliile invelitorilor
Pazii si streasini din scanduri de rasinoase
CE33A Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul caprionlor
269
271
273
de beton armat sau metalici 275
----------
CE34
CE35
Aramirea tablei zincate
Taierea placilor de nvelitoare in vederea realizarii
dimensiunilor pentru montaj si a golur11or pentru accesorii
CE36A Plasa de siguranta, refolosibila utilizata la executarea
invelitorii constructiilor
276
277
278
--------- -----
14
INSTRUCTIUNI
privind
FOL"OSIREA lNDICATORULUI DE NORME DE DEVIZ ,.C" PENTRU
LUCRARI DE ADMINISTRATIVE, SOCIAL-CULTURALE,
INDUSTRIALE
1. domeniul de folosire a colectiei
1.1. Realizarea indicatorului de norme de deviz "C" s-a realizat in anii
1981-1982 de COCC - Organizare n
- prin colaborarea cu de proiectare
cercetare reprezentative n domeniul din Romnia.
Indicatorul .C" a norme de consumuri de resurse medii, pe articole
de deviz, pentru de ntlnite frecvent la executarea
administrative, social-culturale, de locuit - -, industriale diverse, dar
la alte tipuri de de cu caracter local. Aceste norme au fost
corelate cu consumuri de resurse adecvate care au fost, pentru identificare
prelucrare codificate cu coduri specifice din caractere, n
conformitate cu acelei perioade.
Tn intervalul de timp 1982-1990 s-au cules o serie de sugestii, de
la de Toate acestea au fost stocate pentru a
putea fi folosite ulterior.
anul1990, explozia de materiale tehnologii nou pe din
Romnia a condus la concluzia a revizuirii indicatorului
"C" s-a ajuns la din anul 2000 - Indicator "C" revizuit completat
ministerul de resort- M.LP.AT -a abilitat COCC, n calitate de
unic elaborator, codifica resursele materiale cuprinse n norme cu 13
caractere in conformitate cu toate din U.E., indicatorul "C" putnd
se alinieze europene. De asemenea, la au fost
cuprinse culese anterior, respectiv in perioada 1982-1990.
Editia - 2007 - a indicatorului "C" a continuat actiunea de
cu norme noi sau cu alte commmuri pentru norme, n de
materialele in diversificare. De asemenea, actuala
de cont de dinamica a
sectorului de din Romnia; astfel, spre exemplu:
- cont in prezent prepararea betonului sau a mortarulw se
centralizat industrializat n specializate dotate adecvat, s-a
la articolele de preparare a acestora pe o
de preparare
- s-a luat n considerare de se o
de prefabricare a acestora din profite din
-se norme de montaj pentru cofraje moderne tip: DOKA, PERI,
MEVA;
- interioare exterioare sunt tratate special insistndu-se
pe non11e pentru POROTERM;
15
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
- foJ\a de normelor -- deci a - este
global, defalcarea pe muncitori de diverse categorii realizndu-se
la nivel de in conformitate cu regulile economiei de
volumul IV - Lista de materiale cuprinse n norme - este
cuprinznd actualmente 75 grupe cu materiale 1 de utilaje, codificate in
conformitate cu standardele internationale.
Produsul informatic DELTA 2ooo- realizat de COCC- privind intocmi-
ma de cuprinde n baza de date
seria de indicatoare de norme de deviz- i 981-1982, 1 990, 2000 2007-
fiind singura societate din Romnia cam poate pune la
utilizatorilor de date.
Folosirea produselor informatice pentru ntocmirea documenta
de este in de neexistnd
acte normative legale de
faptul de completare a indicatorului "C" cu materiale
tehnologii va continua pem1anent, urmnd ca COCC informeze operativ
n acest sens.
1.2. Indicatorul "C" este realizat n cu toate prevederile
legale in domeniu privind publice de servicii din anii
998, 2000- nr. 60 2006 -- nr. 34.
1.3. Normele de consumuri de resurse din prezentul indicator sunt grupate n
capitole articole de cum se n sumarul tabla de materii a
indicatorului, tehnologia la executarea respective.
1 .4. Pentru identificare a normelor n indicator, acestea
au fost afectate de simboluri specifice norme in parte.
1.5. n indicator nu se cuprind normele referitoare la de la
constructii; acestea sunt tratate n indicatorul de norme de consumuri, pe
articole de deviz pentru de la Iz.
1.6. Normele de consumuri de resurse medii, s-au stabilit pentru
articole de deviz corespunznd unor procese de lucru elementare. n unele
cazuri s-au norme pe simple.
1.7. Norme de consumuri de resurse medii din cadrul unui articol,
cuprind:
- variante de norme de in cadrul se consumurile
unor precise, specificate riguros in
normelor;
pentru unele diferite de cele avute in vedere n
variantele de norme de dar care se pot ntlni de asemenea curent n

2.1.Normele de consumuri de resurse medii pe articole de deviz din
acest indicator, sunt elaborate n ipoteza de la
16
nivelul tehnicii actuale seama att de de a
gradului ?e mdustnal_1zare a ct de pe
a a materialelor de constructii.
2.2. La elaborarea normelor de consumuri de resurse medii din
indicator s-a avut n vedere ipoteza se
2.2.1. Jn medii de lucru de organizare, considerndu-se
materialele, semifabricatele prefabricatele sunt aprovizionate la obiect, n
raza de a utilajului de ridicat sau de montaj.
2.2.2. Cu materialele noi ale c..aracteristici fizico-rnecan1ce
corespund prevederilor din standarde, din norme interne de fabricatie sau
din alte acte normative n vigoare. '
2.2.3. La medii
elementelor de la care se normele de consumuri
respective. fn cazul pentru care la care are loc executia
in norme Sa precizat 'n
vedere la elaborarea acestora. Pentru alte s-au corectii
2.2.4. La lumina zilei sa"u la la
temperatun amb1ante peste +5 C pe front de lucru nestingherit
2.2.5. Cu mijloace de lucru utilaje unei
medii generale, a
2.2.6. n climaterice medii ale noastre, privind
date de de vnt, precum de seismice.
2.3. Pentru care se n alte dect cele de mai sus,
se elaboreze norme de consumuri de resurse medii
caz n parte '
2.4. n norme nu se cuprind consumurile de resurse privitoare la schelele
de orice fel, care se ia executarea care se
separat, utiliznd normele din capitolul CB.
fac schelele simple (pe capre, pe schele, cu
care sunt cuprinse n norme sunt specificate n
capitolelor respective
2.5. Tn normele de consumun din prezentul indicator sunt cuprinse
consumurile specifice de materiale, utilaj pentru confectionarea
de rulare (dulapi de dulapi metal ici, panouri etc) pentru
miJloace de transport local (roabe, lornberoane etc.) dar nu sunt cuprinse
consumurile aferente jgheaburilor sau burlanelor de turnare nici uzura
periilor de etc., acestea considerndu-se se din
cheltuielile de regie.
3.1. Normele de consum uri de resurse medii pe ar1icole de deviz contin
consumurile medii de materiale, sernifabricate prefabricate necesa're
unei din lucrarea la care se articolele de deviz
respective.
17
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
32. Denumirile adoptate pentru materiale, sunt cele uzuale curent
folosite n activitatea de constructii.
de att pentru materiale ct pentru corespund
legale n vigoare.
3.3. in consumurile specifice din norme s-au cuprins de
materiale care real n lucrare, pierderile tehnologice rezultate prin
prelucrare punere n precum pierderile netehnologice cauzate de
transportul, manipularea depozitarea materialelor, de la locul de furnizare
la locul de punere n . .
3.4. Pentru materialele care de se folosesc de ma1 multe on
(cofraje, podine de etc.) consumul specific de
materiale considerat n norme corespunde unei singure folosiri.
3.5. O serie de materiale care n lucrare in mici pentnJ care
nu se pot stabili consumuri specifice, sunt denumite "material se
cuprind in norme exprimate n procente din valoarea tuturor materialelor
explicitate. "materialului este n
pentru fiecare caz n parte.
Similar la "corectii" procentul reprezentnd valoarea "materialului
se doar la valoarea materialelor explicitate din
3.6. Materialele, semifabricatele prefabricatele care se pot prezenta
sub un mare de sorto-tipo-dimensiuni s-au indicat prin denumirea lor
de o trimitere n nota de la subsolul normei), la o
de neexplicitate, prin care se n cadrul
ntocmirii devizului, a fi precizat concret materialul cu caracte-
risticile aferente- in scopul stabilirii valorii reale.
3.7. Pentru materialele tehnologiile noi s-au avut n vedere denumirile
consumurile medii de resurse indicate n agrementele tehnice acceptate
aprobate in perioada 1992-2006 care dovedit viabilitatea.
4. Manopera
4.1. Normele de consumuri cuprind integral consumul de
necesar care intervin n procesul tehnologic de
executare a ncepnd de la preluarea materialelor, semlfabn-
catelor prefabricatelor din raza de a utilajelor de ridicare, respectiv
de montare sau de la depozitul de obiect la mcluderea
acestora n lucrare anume:
4 .1.1 . Transporturile de orice fel, de la punctul de preluare al materialelor, se-
mifabricatelor prefabricatelor la frontul de lucru. La fiecare cap1tol s-a
indicat transportul mediu prin purtat direct, luat n considerare. _
4.1.2. Executarea propriu-zise, n cu procesele
tehnologice de stabilite de normativele n vigoare cu
date prin capitolelor de norme prin normele respective.
4.1.3. mijloacelor de la locul de lucru
4.1.4. Degajarea locului de lucru de materiale mijloace de lucru
transportarea lor in afara zonei de lucru
18
. 4.2. Consumurile de s-au stabilit pe baza normelor de timp
existente, adaptate in cu medii
ale_ utilajelor de. nominalizate n norme, defalcate pe
cu precizarea meseriei de a categoriei medii
pentru cei
4.3. Consumurile de din normele medii cuprinse n acest
indicator sunt exprimate in ore centesirnale, pe muncitori calificati
muncitori pe total. ' '
4.4. in consumul specific de nu s-au cuprins mecanicii
utilajelor de n normele de deviz respective, plata
acestora fimd 1n de dev1z pe de a utilajelor De
asemenea, nu s-au inclus orele maistrului.
4.5. Referitor la de manopera: sunt trecute de ore
de urmnd ca n de deciziile privind
conducerea procesului de la nivelul de executie se
stabileasc necesar al de pentru fiecare proces
tehnologic n parte.
5.1 .. Orele de utilaj cuprinse in prezente le norme de consumuri
numa1 t1mpu de a utilajelor pentru executarea unei
de lucrare.
5.2. Utilajele nominalizate n normele de deviz se conventio-
nale corespund unui nivel de mecanizare mediu, posibil de realizat' la
. de civile industriale, seama de dotarea
parcului Inventar de utilaje al de
5.4. Utilajele echipamentele tehnologice necesare: macarale, macarale
turn, seturi de cofraje refolosibile tip DOKA, PERI, MEVA, sau
similare, grinzi, popi, seturi de de cofrare
gl1sare, sunt evaluate n articole distincte avnd durata de 1mobilizare
graficului de n ore program sau zile
conform program, pe
La aceste articole se articole de transport dus-ntors de la
la precum montarea n cazul rnacaralelor.
6. Prescriptii tehnice
6.1 Toate se se n conformitate cu
prevederile standardelor de stat, normativelor, prescripliilor tehnice,
normelor tehnice de muncii normelor PS! in 'vigoare, cele
principale tiind citate in capitolelor respective.
19
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
CAPITOLUL CA
DE BETOANE.

1. capitolului
1.1. Capitolul de cuprinde consumuri medii de resurse, precum
corectii la consumurile 'de pentru prepararea turnarea betonului la
industriale, agrozootehnice, social-culturale.
1 .2 Prepararea betoanelor, unde s-a avut n vedere betonul preparat
centralizat n fabnci sau atestate conform prevederilor legale, prepararea cu
betoniera pe face obiectul articolului CA01 . Celelalte articole compo-
nente ale capitolului sunt structurate pe variante de beton turnat
2. Conditii tehnice speciale avute in vedere la elaborarea
normelor din Jlrezentul capitol
2.1. La elaborarea capitolului s-a cont de prevederile
tehnice: _ .
C122-89 - pentru proiectarea executarea lucranlor de
din betoane aparente cu parament brut
NE 012/1999 - "Cod de pentru din beton,
beton armat beton precomprimat
2.2. Clasificarea claselor de betoane a de ciment corespunde
celei din .,Codul de
Echivalenta dintre aceste clase de betoane clasele anterior
utilizate (conform C 140-86) precum cu anterioare (conform C
140-79) este pentru fiecare caz n parte in De exemplu, n
cadrul articolului CA01 (clasa cf. Cod C5/4 = clasa cf. C'140-86:
Bc5 =marca cfC140-79: B75; CA01: C5/4 (Bc5/B75).
Gama de clase uzuale de beton avute n vedere este:
- C4/5 - C25/30 pentru turnare cu mijloace clasice;
- C10/8- C25/30 pentru betoane pompate.
In conformitate cu europene n vigoare, n anexa 1 se
clasa betonului care se prin cifra care simbolului C
(conform Normativului NE 012/1999). . . .
2.3. Betoanele cu clasa mai mare de C25/30 ut!11zate exclusiv la
speciale, nu sunt cuprinse n norme, n caz de necesitate urmnd
a se intocmi norme speciale .
2.4. Normele de consumuri pentru prepararea betoanelor dm
capitol se la tipuri uzuale de beton caractenzate pnn .
lucrabilitate (cf. NE 012-1999), tip de ciment, dimensiune max1ma a
agregatelor (cf. NE 012-1999). . .. .
2.5. Dozajele de ciment sunt calculate pentru med11.
20
2.5.1. Pentru betoane la n normale de exploatare --
de mediu normal de expunere (definit cf. NE 012-1999).
2.5.2. Betoanele se preparate cu agregate sortate:
- nisip sortat, 0-7 rnm
- ciuruit, 7-15 15-30 mm la betoanele pompate 7-30
mm la betoanele turnate cu mijloace clasice.
Agregatele ciuruite pe sorturile necesare, se a fi aduse n
depozitul de zi al de beton, la punctul de preparare a betonului, cu
betoniera sau manual.
Betoanele se preparate cu clase de ciment (echiva
late orientativ cf. NE 012-1999 dozaje din C 140-1986)'
- Beton clasa C4/5 -ciment 11 B- 32,5 (M30)
-Beton clasa CB/10 ciment 11 B 32,5 (M30)
-Beton clasa C12/15 -ciment 11 A- 32,5 (Pa35)
-Beton clasa C16/20 -ciment 11 A- 32,5 (Pa35)
- Beton clasa C20/25 ciment 1 - 32,5 (P40)
- Beton clasa C25/30 - ciment 1 - 32,5 (P40)
lucrabilitatea medie a betoanelor avute n vedere la determinarea
consumurilor este (cf. C140-1986 NE 012-1999) l III pentru turnarea cu
mijloace clasice pentru betoane pompate L III/IV.
Au fost luate in considerare gradul Il de omogenitate.
Toate betoanele se ca se normal n mediu ambiant
Pentru tehnologia de turnare cu mijloace clasice, la dimensionarea
consumurilor, s-au avut n vedere transportul cu bena, cu roaba, sau prin
purtat direct sau cu jgheabul.
Articolele din prezentul capitol cuprind materialele, utilajele
necesare pentru executarea unei de lucrare
normativelor tehnice n vigoare.
Consumurile prezentate n norme servesc exclusiv calculelor economice
nu loc de de preparare.
3.1. Consumuri specifice de materiale
Consumurile specifice de materiale din art. CA01 (preparare) cuprind
medii de ciment, agregate necesare pentru prepararea unui
metru cub de beton compac.1at din clasa inclusiv pierderile la aceste
materiale cauzate de transportul, manipularea depozitarea lor, n
folosirii de ciment sortimentelor de agregate precizate prin norme.
Pierderile luate in considerare au fost:
* pentru prepararea cu betoniera pe
- pentru ciment (saci) 1,5%
- pentru agregate .. 2,5%
n listele anexe sunt prezentate cimenturile conform NE 012-1999
21
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Consumul de beton indicat consum efectiv, ce trebuie luat n
calcul. Acest consum cuprinde pierderile medii globale tehnologice
netehnologice avute n vedere in ntreg procesul de transport punere n
a betonului:
- 2% pentru beton preparat cu betoniera pe conf. art. CA01.
Variantele de consum destinate exclusiv proceselor de turnare mai
cuprind:
cantitatea de cofrajelor inainte de turnarea
betoanelor, pentru resturilor de lucru precum pentru tratarea
a betoanelor;
- cantitatea de bolovani sau n cazul betoanelor ciclopiene;
- alte materiale necesare procesului tehnologic;
- materiale (dulapi de cu scoabe pentru platformele
podinele de lucru, apa cimentul necesare pentru amorsarea autopompei
de beton etc.) exprimate sub de procent din valoarea tuturor
materialelor explicitate.
Pentru efectuarea unor calcule necesare stabilirii unor norme noi se pot lua
n elemente unei de 2%)
Densitatea medie, in a nisipului
(sort 0-3 mm).. .. . ........... .
- ldem, a (sort 3-7 mm) ..
ldem, a (sort 7-30 mm) ..
- Densitatea medie, in
a cimentului n vrac, afnat
.. 1.250 kg/mc;
. 1 .450 kg/mc;
. 1.550 kg/mc;
.. 1 . 120 kg/mc.
3.2. Consumurile specifice de
Corespund
pentru prepararea cu betoniera pe manipularea
manual al agregatelor liantului (aprovizionat n saci) pe o medie
de 1 o m, n depozitele de zi, dozarea alimentarea a betomere1,
prepararea betonului cu betoniera lui pe sau direct
n mijlocul de transport (roaba, tomberon, container etc.);
pentru normele de turnare:
udarea cofrajelor; . .
* manipularea transportul orizontal vertical al betonuiUi considerat
adus la obiect al celorlalte materiale la nivelul de lucru, la punctul de
turnare in elementul de medie de transport manual
n calcul este de 30 m;
* turnarea a betonului;
*compactarea nivelarea betonului;
* montarea manipularea platformelor podinelor de lucru necesare
transportului de beton la nivelul de lucru al jgheaburilor sau
burlanelor de turnare;
* supravegherea si necesare la cofraje n timpul
betoanelor;
* verificarea executarea remedierilor (la normele cu
de beton);
22
* verificarea corectarea betonului n cutie (la normele de
betonare a buloanelor).
Anexa 1
,.---
Clasa betonului Clasa betonului Marca betonului
conf. NE-012/1999 conf. C140/198S conf. C140/1971
--
C 2,8/3,5- T3/0-31 8c 3,5 B 50
--
c 4/5- T3/0-31 Bc 5 8 75
C 617- T3/0-31 Bc 7,5 8 100
C 6/7,5- T3fT4/0-16 Bc7,5 B 100
C 8/1 O - T3/0-31 Bc 10 B 150
C 8/1 O - T3fT 4/0-31 Bc 10 B 150
c 8/10- T3fT4/0-18 Bc 10 B 150
C 12/15 - T3/0-31 Bc 15 B 200
...
--
C 12/1 5 - T3fT 4/0-31 Bc 15 B 200
C 12/15- T3fT4/0-16 Bc 15 B 200
--
C 16/20 - T3/0-31 Bc20 B 250
C 16/20 - T3fT 4/0-31 Bc20 B 250
--
C 16/20 - T3fT 4/0-16 Bc20 B 250
c 16/20 - T3fT 4/0-7 Bc20 8 250
c 18/22,5- T3/0-31 Bc 22,5 8 300
--
c 18/22,5- T3fT4/0-31 Bc 22,5 B 300
--
C 18/22,5- T3fT4/0-7 Bc 22,5 8 300
-
C 18/22,5 - T3fT 4/0-16 8c 22,5 B 300
c 20/25 .. T3/0-31 Bc25 B 330
C 20/25 - T3fT 4/0-31 Bc25 B 330
C 20/25 - T3fT 4/0-7 Bc25 B 330
C 20/25 - T3fT 4/0-16 Bc25 8 330
C 25/30 - T3/0-31 Bc 30 B 400
C 25/30 - T3fT 4/0-31
--
Bc 30 8 400
------
C 25/30- T3fT4/0-7 rac: 3o B 400
c 25/30- T3fT4/0-16 Bc 30 B 400
C 28/35- T3/0-31 Bc 35 B 450
C 28/35 - T3fT 4/0-16 Bc 35 B 450
C 32/40 - T3/0-31 Bc40 8 500
C 32/40 - T3fT 4/0-16 8c40 B 500
C 40/50- T4/0-16 Bc 50 B 600
C 50/60 T4/0-16 8c60 8 700
C 60/70- T4/0-16 Bc 70 8 800
C 70180- T4/0-16 Bc 80 B 900
23
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
3.3. Consumurile specifice de ore-utilaj:
orele de a betonierei (consumul mediu s-a
considerat pentru betoniera de 250 1 cu manual).
Consumul specific de conducte pentru turnarea betonului pompat s-a
exprimat n ore x m.
4.1. de preparare turnare a betoanelor se face
la metru cub de beton gata turnat compacta!, pe baza volumelor reale ale
elementelor turnate, conform proiectului, golurile cu
mai mare de 400 cmp fiecare.
Nu se scade volumul ocupat de din betonul armat, se scade
volumul scheletului de din profile metalice nglobate 1n beton
4.2. de de beton la utilaje tehnologice
se face la metru
4.3. de betonare a buloanelor la de
utilaje se face la buion.
24
Preparare beton pe santier cu betoniera
A beton clasa C 5/4;
B- beton clasa C 10/8;
C - beton clasa C i 5/12;
D- beton clasa C 20/16.
Se masoara la metru cub.
- 1
DENUMIRE RESURSA
U.M f ---
i
Ml!teriale
1 .
C1ment ... *)
kg
Nisip sortat nespalal O - 7 mm
mc
Pietris ciuruit 7-15 mm mc
Pietris ciuruit 15 - 30 mm mc
Pietris ciuruit 7- 30 mm mc
1
1 Apa
!
mc
1

1 Betonist ore
TOTAL ore

Beloniera 250 1 i ore
_1 -
'}Se vor preciza tipul si caracteristicile cimentului conform lisle1 LC 16
Corectii:
1 manuala numai pentru clasa C5/4 si clasa C10/8
25
A
1 183
1 o
0.705
o 17
1.2
1.2
0.4
CA01
CANTITATI
B c ! D
280 i 330 370
0.78 0.81 0.79
0.28 ! 0.285
i i
0.28. 0.285
071
0.19 0.2 i 0.21
1.2 1.2 1.2
1.2 1.2 1.2
04 0.4 0.4
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
1

DENUMIRE RESURSA
o
Se adauga Betonist
ore
3.75 i
TOTAL ore 3.75 o o o
Se scade Betoniera 250 1
26
beton
Cuprinde:
verificarea, curalarea, udarea
-fixarea nivelului;
-montarea reperelor de nivel;
transporturi;
.. repartizarea betonului;
- vibrarea;
nivelarea si driscuirea
Observatii:
vazu!e.
CA02A
n egalizari, pante, sape
Pentru turnarea betonului cu clasice orele de macara vor fi incluse in articol distinct
Se masoara la metru cub.
CANT
DENUMIRE U.M
*) mc 1.025
1
1 Betonist ore 4.6
TOTAL ore 4.6
Vibrator ... **)
ore 0.4
*)Se va preciza clasa betonului conform listei LC 02.
**) Se va tipul vibratorului conform listei LCU 01
27
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Turnare beton n fundatii, socluri, ziduri de sprijin,
pereti sub cota zero
A - turnare cu mijloace clasice;
B - turnare cu pompa.
Se masoara la metru cub.
DENUMIRE
Beton clasa . *)
i Material marunt (apa, ciment, dulap1, cuie, scoabe)
1

i Betonist
1 Muncitor deservire constructii montaj
Vibrator .. **)
Autopomr_<J_de
*) Se va preciza clasa betonului conform listei LC 02.
**)Se va preciza tipul vibratorului conform listei LCU 01.
Corectii:
1. Pentru distante de pompare pe orizontala mai mare de 15 m
DENUMIRE
Se adauga Betonisl
28
mc
%
ore
ore
TOTAL ore
ore
ore
ore
TOTAL ore
i
CA03
1.02511.025
2.5 2
4.1
1 0.6
0.4 . 0.05
4.5 0.65
0.6 0.2
0.1
CANT
A
1 0.05
o 0.05
DENUMIRE
Se adauga Autopornpa de beton
Se adauga: Conducta
Utilai.g!
29
1
ore 1
oreJ
CANT
1 B
0.02
1.5
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
CA04
Turnare beton n piaei, grinzi, stlpi
A- turnare cu mijloace clasice;
8 turnare cu pompa
Se masoara la metru cub.
DENUMIRE RESURSA
1
1
1
! Beton clasa ')
: Material marunt (apa. c1ment. dulapi, cuie)
1
1
! Betomst
i Munc1tor deserwe constructii montaJ
Vibrator '*)
Autopompa de beton
')Se va preciza clasa betonului conform listei LC 02.
**)Se va preciza tipul vibratorului conform listei LCU 01
Corectii:
1. Pentru inaltimi mai mari de 35 m
DENUMIRE RESURSA
Se adauga Betomst
30
mc 1.025 i 1.025
% 3 1 4
ore [ 4.951 0.9
ore
1
0.45 O. 1
TOT AL ore 5.4 1
ore 0.6 ! 0.2
ore , 1 0.15
l._" ____ .l _____ .L
ore 0.6
TOTAL ore 0.6 0.6
2. Pentru distante de pompare pe orizontala mai mare de 15 m
DENUMIRE

Se adauga: Betonist
.!Jtilaje
Se adauga Autopompa de beton
de pompare
31
ore
i 0.05 1
TOTAL ore
o 0.05
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Turnare beton in
A_ turnare cu mijloace clas1ce.
8 . turnare cu pompa;
CA05
c . turnare cu pompa n constructii spec!ale curbe, castele de apa, turnuri de racire).
Observatii:
Pentru turnarea betonului cu mijloace clasice orele de macara vor fi incluse in articol distinct
(orele program macara conform graficului de executie)
Se masoara la me!nJ cub.
1 ')
: Beton clasa .
i Material marunt
1 8etonist
DENUMIRE RESURSA
Materiale
ciment, cu1e, scndura)

i . . .
! Muncitor deservrre construcl1r montaj
V1brator .. '*)
1
1
.
')Se va preciza clasa betonului conform listei LC 02
'')se va preCIZa vibratoruiUI conform listei LCU Oi
Corectii:
1 Pentru inaltimi mai mari de 35 m
32
U.M
mc
%
ore
ore
TOTAL ore
ore
ore
CANTITATI
r
A B
j
c
l___
11 .0251 i .025
1.025
i 3 ! 4 4
i '
! i
1 4.05 i 0.9 4.65
0.951 0.1 0.12
5 4.77
0.6 0.2 0.2
0.2
DENUMIRE RESURSA
Se adauga Beton isi
TOTAL
2. Pentru distante de pompare pe orizontala mai mare de 15 m
DENUMIRE
_\Jtilaje
Se adauga Autopompa de beton
Se Conducta de pompare
3. Pentru turnarea betonului cu pavimenl brut
DENUMIRE RESURSA

1 Se adauga Betonis!
TOTAL
33
1 U.M
ore
ore
U.M
ore
ore
1
U.M
ore
ore
ore

A 8 c
-1
0.5 !
0.5 0.5
0.5 0.5 0.5
r
CANTITATI

! A 8 c
o 01
1 o 01
1
CANTITATI
A B c
0.75 0.75 0.75
0.75 0.75 0.75
1 1
! 065[ ! 0.65
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Turnare beton n cofraje glisante
A turnare cu mijloace clasice;
B turnare cu pompa
Se masoara la metru cub.
DENUMIRE RESURSA
*)
Material marunt (apa, c1ment cu1e, scndura)

Muncitor deservtre constructii montaj
] Vibrator ... **)
TOTAL
U.M
mc
%
ore
ore
ore
ore
ore
CA06
B
1 1
. 1.025 11.025
1
3
1
4
! 1
4.151107
o 45 0.13
4.6 1.2
--------- ---- J. ---
*) Se va preciza clasa betonului conform listei LC 02
**) Se va preciza tipul vibratorulul conform lisle1 LCU 01
Corectii:
1. Pentru inaltimi mai mari de 35 m
DENUMIRE RESURSA
Se adauga Betonisl ore
TOTAL ore
34
2. Pentru sectiuni variabile
DENUMIRE RESURSA
B

Se adauga Betonis!
ore 1.4 1 1.4
TOTAL ore 1 A 1.4
35
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Subturnare beton la utilaje tehnologice si la stlpi
metal ici
A - sublurnari de 2 cm grosime cu mortar expansiv;
B subturnan de pna la 7 crn gros1me cu beton cu agregat marunt
Cuprinde:
- la varianta A - amestecarea mortarului uscat expansiv cu apa
Se masoara la metru patrat
DENUMIRE R S U R S
Mortar expansiv . *)
Beton clasa . . **)
Apa
Material marunt
Betonist
Materiale
*) Se va preCIZa tipul mortaruiUI conform LC 17
") Se va preciza tipul belonului conform LC 02.
36
mc
rnc
mc
%
ore
TOTAL ore
CA07
0.02
. 1
- 1007
1 0.01 1 0.03
3 3
1
1.8 2.5
1.8 2.5
CA08
Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stalpi
metalici
A- locasul avand dimensiunea de 70x70x200 mm;
B locasul avand dimensiunea de i00x100x400 mm;
C -locasul avand dimensiunea de 150x150x700 mm;
D locasul avand dimensiunea de 200x200x1000 mm;
E -locasul avand dimensiunea de 200x2000x1200 mrn.
Se masoara la bucata buion
DENUMIRE RESURSA
M ~
1 Ciment! 32,5 (P40) saci
1
Nisip sortat nespalat de rau O - 7 mrn
Benzina CO 90
Apa
Beton isi
TOTAL
--- ------
37
kg
mc
mc
ore
ore
CANTITATI
J. E
3 1 10 23 28
1 0.0025
o.oo-r
1
o.o3 i 0.0551 0.06
1
; 0.05 0.07 ! 0.1 1 0.12 i 0.15
1 0.002 0.003[ 0.0051 001 1 0.015
0.3
i 1 1 5 1 9-
1
0.35 , 0.55 i 0.8 . O. 5 ,
0.3 0.35 0.55 0.85 0.95
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Beton ciclopian, clasa C 5/4 (Bc 5 1 B 75) in fundatii,
socluri, ziduri de sprijin
Se masoara la metru cub
DENUMIRE RESUHSA

[ Beton clasa C 5/4 (BC 5/ 875)
: de nu pt drumun,ca1 ferate 150 300 mrn
'Apa
[ Betomst
TOTAL
1
Vtbrator de admctme . *)
1 .. ------ - --
*)Se va preciza tipul s: caracteristicile utilajului conform listei LCU01
38
CA09A
U.M
mc 0.816
mc 0.5
mc 0.1
ore 3.7
ore 37
Turnare betoane aparente cu parament brut cu mijloace
clasice
Se masoara la metru cub
DENUMIRE RESURSA
1
! Beton clasa ... *)
Materiale
iApa
1

i Betonist
'
1 Muncitor deserwe constructii montaJ
TOTAL
CA'!OA
rnc 1.02
mc 0.35
ore 5.75
ore 0.651
ore 6.4
'
[ore
i
1.25!
*) Se va preciza clasa belonului conf. articolului CA01
'*)Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCU01
39
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
CAPITOLUL CEl
COFRAJE...LSCHELE

1 1. Capitolul de cuprinde consumuri medii de resurse pe articole de
deviz pentru de cofraje din lemn sau metalice, pentru de
cofraje pentru schele metalice, executate din elemente refolosibile
(panouri, elemente de etc.).
1.2. n acest capitol nu se cuprind cofraJele tipare pentru turnarea
prefabricatelor din beton, care sunt de capitolul CP al acestei

2.1. La elaborarea consumurilor pe articole de deviz pentru de
cofraje din acest capitol, s-a seama de tehnice
principale
NE 012-99
c 11-74
c 162-73
c 41-86
Cod pentru din beton;
tehnice privind folosirea n a
panourilor din placaj cofraJe;
Normativ pentru executarea folosirea cofrajelor
metalice plane din beton monolit la
Normativ pentru executarea folosirea cofrajelor
Proiecte tip IPC nr. 7161/1-78 privind: cofraje CP1 00;
popi extensibili PE 3100, PE 5100; dispozitive de
metalice TS 20, TS 21; cofraje metalice grele pentru
Proiecte tip IPC nr. 7161/11-79 privind: eofraje pentru stlp cu
CSK 1 CSK Il;
Proiecte tip IPC nr. 7145/11-78
metalice (CMU);
pentru
metalice pentru
metalice
2 2 Pentru schelele din elemente
de
s-a acestea corespund
folosire conform datelor fizica-mecanice
de
40
tehnice de
3. Continutul consumurilor pe articole devg
3.1 Consumurile de materiale
3.1 .1. Consumurile de materiale din norme cuprind numai cola parte de
materiale unei singure folosiri a cofrajelor, etc.,
seama de mediu de refolosiri posibile, pentru fiecare element n
parte, conform tabelului de mai jos, cu cofrajelor tip DOKA, PERI:
Tipul cofrajului
cofraje din scnduri
panouri refolosibile cu
de scnduri
panouri refolosibile cu
placaj tego de 15 mm
Elementul de cofrare
-
- apeducte, canale, elemente de tip
special special grele
- diafragme;
-- grinzi;
- stlpi, cadre;
-
centuri exterioare;
-noduri de panouri mari, stlp1;
- grinzi;
drepte, curbe, diafragme;
- apeducte
de
refolosiri
2
4
9
7
6
4
5
6
7
8
9
3.1.2. n normele pentru eofraje, executate cu panouri refolosibile de orice fel,
s-au materialele necesare micilor inerente, cu
refolosiri, la care nu se pot executa cu panouri refolosibile
nemodulate, intrnduri etc.) care au fost considerate
cea. 10 % din cu aceste panouri, precum materialele
necesare pentru panourilor.
3.1.3. Consumurile de panouri de cofraj pentru stlpi grinzi, seama
de de panouri ce nu sunt in contact cu betonul care nu se
la cofrajeloL
3.1 A Consumurile de materiale pentru cofrajele metalice cuprind numai
cota parte de materiale unei folosiri considernd
mediu de refolosiri a acestora este de 125.
3.1.5. Caracteristicile cofrajelor metalice a elementelor de
utilizate n norme sunt indicate n tabelul de mai jos:
Denumire
41
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
etalic tip CSK 1 pentru stlpi cu set 18,250 260
etalic mo-bilcu ---
set 4,211 28
800 x 1200 mm, ti{:J MCind
--
200 x 1800 mm set
-- 4,129 ___ --42--
30 --;(1950 -mm ---------
set 4,223 45
---
iv de cofraje pentru set 2,790 110
tiE TS 20
15---
j tif:J E 75A {1 ,00 x 1 ,00 mj___ __ __

E 758 {1,_00 x 1l50 m) __set 0,991 '!_____
) E 75C _GQO x__1_,50 m) set 0,909
-1t5
tip GE2 buc. 0,089
4-6m
- --
GE 3 lungime 6-9 m bucc_
-----=--
alic extensibil tip PE 3100, buc.
0,050 --
3,10 m
f----
lungime 5,1 O m buc.
-----
3.1.6. Consumurile de materiale pentru cofrajele tip DOKA, PERI, MEVA,
cuprind cantitatea de material, nefiind diminuate n functie de
de refolosiri. '
3.2. Consumurile de
Consumurile de corespund efectuate unei
singure a cofrajelor, schelelor anume:
- cota parte din elementelor de cofraj din scnduri a
elementelor de ale cofrajelor (popi, pene, calaje etc.);
- asamblarea montarea acestor elemente ale panourilor refolosibile,
n cazul cofrajelor de acest fel, inclusiv montarea
racordurilor cofrajelor precum ungerea lor cu decofrol etc.;
- montarea elementelor de
- demontarea cofrajelor (decofrarea), schelelor;
- sortarea, stivuirea materialelor rezultate din
demonta re;
-transportul pe la nivelul de lucru al elementelor de cofraj.
S-au considerat de transporturi prin purtat direct
-pentru elementelor de cofraj 15 m;
- pentru montarea cofrajului 20 m;
pentru transportul n depozit al materialului decofrat 60 m.
3.3. Consumurile de ore-utilaj
3.3.1. Consumunle de ore-utilaj de ore efective de
a utilajelor pentru realizarea unei de lucrare.
42
de cofraje din acest capitol se tace cum
4.1. CofraJele dm panouri refolosibile:
cu din scnduli de scurte subscurte (CB02 si CB21)
- cu placaj tip P (CB03) (CB23); '
- metalice plane, inclusiv (C807);
- glisarea cofrajelor (CB17), (CB08), se la metru
de de beton respectiv
golunlor cofrate,
4.2 Cofrajele din scnduri de (CB01 CB22) se la
metru. de de beton efectiv, goluri lor
mat m1c1 de 0,25 mp Inclusiv.
4:3 Cofrajele din PFL se la metru de de beton
efectiv (CB04), (CB05) '
4.4 Cofrajele pentru betoane aparente se la metru
(CB24-CB29 CB31 ).
4.5. Elementele de relief pentru betoane aparente se la metru
cub (CB30A-C) metru (CB300).
4.6. Cofrajele rame (CB06) se la metru de gol cuprins n
perimetrul exterior al ramei. '
4.7. din elemente de (CB09 CB20)
se la metru a
cofra;uhJI de la (teren) se fetei
superioare a cofrajului ' '
4.8. pentru de finisaje la tavan (C814
C,D,E) se la metru de de
platforma schelei. '
4.9. Cofrajele grinzilor turnate dispozitivele de sustinere
TS20 TS21 se la metru de de beton efect1v
(C810).
4.10. cu popi (CB11) se la una de pop.
4.11. de E75 (CB13) se la metru liniar de
turn montat.
pentru pe verticale
(CB14A,B) (CB15) se la metru
de de
4.13. pentru monolitizare- imbinarea stlpilor cu grinzile
(CB14F) se In pe
a schelei din jurul stlpului.
4.14. cu grinzi extensibile (CB12), (CB20) se la
metru de n
_ 4.15. Schela de lemn pentru interioare de finisaje (CB16) se
la metru de de
4.16. montarea demontarea cofrajelor glisante (CB1 B),
(CB19) se masoara la metru de set cofraj glisant
43
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
CB01
Cofraje din scanduri de rasinoase pentru:
A- monolitizare 1ntre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijini riie;
B- constructia apeductelor, canalelor si anexelor inclusiv sprijinirile;
C -elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, console poligonale ale
planseelor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafete poligonale) exclusiv
sustinerile, la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclus1v;
O- elemente de tip special greu (cupole, arce, placi cu simpla si dubla curbura, gnnzi cu zabrele,
ciupercile circulare ale planseelor ciuperci, fundatii de utilaje cu slrapungeri, canale sau goluri
nevizitabile si pentru suprafete curbe sau poligonale foarte complicate) exclusiv sustinerile, la
constructii avand inaltimea pana la 20 m mclusiv.
Se masoara la metm patrat
CANTITATI
DENUMIRE RESURSA U.M
A o
Materiale
Dulap rasinoase . *) mc 0.002 0.001 0.0004 0.0008
Scindun rasinoase ... *) mc 0.02 0.016 0.011 0.016
lemn rotund de rasinoase . **) mc 0.002 0.003 0.0015 0.003
Decofrol
l<g 0.12 0.12 0.12 0.12
Cu1e pentru constructii ... ***) kg 0.25 0.12 0.1 0.12
Sirma moale obisnuita O " 2,5
kg 1 0.15 0.1 0.08 0.1
Scoabe otel pentru constructii din lemn
kg
1
1 0.05
1

1
1.4 1.8
Dulgher constructii
ore 1.45 1 1.82
1 Muncitor deservi re constructii montaj
ore 0.25 ! 0.18 0.2 0.25
TOTAL ore
1

1 Macara turn . ****)
*)Se va preciza caractensticile materialului conform listei LC03
**)Se va preciza caraclensticile materialului conform listei LC04
44
1.7 2 1.6 2 05
0.03
:
**')Se va prec1za caracteristicile materialului conform listei LC05
****) Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului LCUO 1
Corectii:
1. In cazul constructiilor avand inaltimea intre 21 - 35 m.
r---
J
1
DENUMIRE RESURSA
Se adauga: Dulgher constructii
.!Jtilaie
Se adauga: Macara turn .
ore
TOTAL ore
ore
2. In cazul constructiilor avand inaltimea intre 35,01 - 60 m.
DENUMIRE U.M
_] _______
!\!lan
1 Se adauga Dulgher constructii ore
TOTAL
3. In cazul constructiilor avand inaltimea intra 60,01 - 80 m.
DENUMIRE
!il!$!nopera
Se adauga: Dulgher constructii
ore
ore
ore
TOTAL ore
45
1
A
r
B
1 0.04
o 0.04
10.015
o o
o o
0.06
i
0.08
0.06 0.08
0.002 ! 0.002
c D
o 12 0.14
0.12 0.14
: 0.0025 i 0.0025
0.24 0.26
0.24 0.26
1
i
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
DENUMIRE
ore o 003
46
Cofraje din panouri refolosibile cu astereala din
scanduri pentru:
A- cuzineli, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijini riie;
8 - elevatii, pereti drepti si d1afragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pana la 20 rn 1nclus1v;
C- placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pana la 20 m mclusiv;
O - stalpi si cadre exclusiv sustine riie la inaltimi pana la 20 rn inclusiv
Se masoara la metru patrat
DENUMIRE RESURSA
Materiall:l
Panou de cofraj cu astereala din scanduri scurte
Scinduri rasinoase ___ *)
Dulap rasinoase __ . *)
Lemn rotund de rasinoase _ . **)
Decofrol
Chingi metalice pentru cofraje la stilpi din beton
Cuie pentru constructii ___ ***)
1 Sirma moale obisnuita D = 2,5
1 Scoabe otel pentru constructii din lemn
Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
Piulite uzuale patrate M 10
Saibe uzuale M 10

i Dulgher constructii
1 Muncitor deservi re constructii montaj
rnp
1
0-1
rnc 1 0-0035
mc
mc 0.0005
kg D-12
kg
kg 0.08
kg 0.05
kg 0.03
buc 0.3
buc
1
0.3
KG i 0.005
ore 1.05
ore 0.15
TOTAL ore 1 2
Macara turn __ .**'*)
47
i ore 1
l
0.1
!
0.13
0-001 D-001
0-001 0.001
0.0015
' 0.12 0.12
o i o
0.05 0.05
0.03 0.03
0.3
1
0.3
0.3
1
0.3
0.005 i 0.005
0.75
0.2 0.2
0.95 1.2
CB02
0.025
0.05
003
0.3
0.3
0.005
i 1
0.2
13
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
*)Se va preCila carac!ensticile matenalului conform liste1 LC03
**) Se va preciza caracteristicile materialului conform l1stei LC04
Se va preCIZa caractensticile materialului conform listei LC05
****)Se va preciza lipul si caracteristicile utilajului LC01
Corectii:
1. In cazul constructiilor avand inaltirnea intre 21 - 35 m.
DENUMIRE RESURSA

1 Se adauga Dulgher constructii
Utilaje
Se adauga: Macara turn *'**)
TOTAL
ore
ore
ore
2. In cazul constructiilor avand inaltimea intre 35,01 - 60 m.
DENUMIRE RESURSA
1
1. Se adauga Dulgher constructii
1
Utilaje
: Se adauga: Macara turn .. *'**)
U.M
ore
TOTAL ore
ore
3. In cazul constructiilor avand inaltimea inlre 60,01 80 m.
48
0.03 0.04 0.05
o 0.03 0.04 0.05
0.002 J 0.002 ; 0.0021
A
0.05 0.06 0.06
o 0.05 0.06 0.06
L 0.
0.0025:

DENUMIRE RESURSA

i Se adauga: Dulgher construclli
- - --- - ... J
ore i
TOTAL ore O
Utilaie
[ Se adauga Macara turn .
4. Pentru inaltimi ale elementelor mai mari de 3 m.

DENUMIRE RESURSA UJIIl

Dulgher constructii ore
lOIAL ore
49
A
o
c
1-
007 o 08 0.08
0.07 0.08 0.08
0.003 0.003 o !

B
0.1
0.1
c
o
D
o 1
0.1
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Cofraje din panouri refolosibile cu placaj de 15 mm
pentru:
A- cuz1neti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile;
B - elevatii, ziduri drepte pana la 6 m inaltime inclusiv, sprijini riie fiind incluse;
C- elevatii z1dun curbe pana la 6 m inaltime Inclusiv, sprijinirile fiind incluse;
CB03
D- perel1 si diafragme la constructii cu inallimea pana la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse:
E- placi s1 gnnzi la constructii cu inaltimea pana la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile;
F - stalpi la constructii cu inalti mea pana la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile;
G - apeducte, canale si anexe;
H - nodurile de legatura a panourilor mari;
1- capetele pieselor rezemate pe slalpi sau grinzi, arce, femne, etc, precum si la betonarea
capetelor grinzilor prefabricate;
J - centurile exterioare
Se masoara la metru patrat
-T----------- -------------------
'
DENUMIRE RESURSA

E F
-----------

Panou de cofraJ cu placaJ de 15 mm mp i
0.09 0.11
i
0.11 0.11
1
0.13 0.15
Scinduri rasmoase ... *) mc 1 0.0035 0.001 0.001 0.00'1 i 0.001 1 0.0015
lemn rotund de rasinoase . *') mc 1 0.0005 0.0015 0.0017 0.0015' -
1
-
1 1
Dulap rasinoase .. *) mc 0.001 0.002 0.001 0.001 ! 0.001
Cuie pentru constructii . > ***) kg 0.08 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04
Sirma moale obisnuita O = 2,5 OL32 kg 0.05
Decofrol
kg 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
Scoabe otel pentru constructii din kg o 03 0.03 0.03 0.03 o 05
lemn
1 Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 buc 0.3 03 0.3 0.3 0.05
mm
Piulite uzuale patrate M 1 O buc
0.3 1 03
0.3
'
0.3 0.05
Saiba uzuala M 10
kg 0.005 1 0.005 0.005 1 0.005 0.008
50
DENUMIRE

Dulgher constructii ore 0.95 0.8 1.47 on 0.85 ', 1
Muncitor deservi re constructii montaJ ore 0.1 0.15 0.18 0.18 0.15 0.25
TOTAL ore 1.05 0.95 1.65 0.95 1.25
0.02 0.02 0.02
DENUMIRE RESURSA

Panou de cofraj cu placaj de 15 mm mp 0.09 0.003 0.002 0.18
Scinduri rasinoase ... *) rnc 0.0005 0.002 0.004 0.001
Lemn rotund de rasinoase .. **) mc 0.0007
Dulap rasinoase .. .*) mc 0.002 0.002 0.002 0.001
Cuie pentru constructii .. ***) kg 0.04 o 03 0.04 o 05
Sirrna moale obisnuita D ::: 2,5 OL32 kg 0.05 0.15 0.05
Decofrol kg 0.12 0.12 1 0.12 0.12
i
Scoabe otel pentru constructii din lemn kg 0.03 !
Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm buc 0.3 0.8 0.2
Piulite uzuale patrate M 1 O buc 0.3 08 0.2
Saiba uzuala M 1 O kg 0.005 i 0012 0.2

Dulgher constructii ore 1.25 4.45 4.88 1 28
Muncitor deservi re constructii montaj ore 0.2 0.1 0.12 0.17
TOTAL ore 1.45 1.55 2 1.45
J,Jtiiaifil
Macara turn ... ore 0.002 0.002 0.02
------ -----
*)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03
*')Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC04
51
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
*'*) Se va prec1za carac!ensticile materialului conform listei LC05
*''*)Se va preciza tipul si caracteristicile utllajului LC01
Corectii:
1) In cazul utilizarii refolosibile cu

Se scade Panou de cofraj cu placaJ
de 15 rnrn pt pereti
i Se adauga Panou de cofraJ cu
placaj de 8 mm pt peret1
mp
mp
de 8 mrn.
0.09 0.11
0.12 0.14

0.11 0.11
0.14 i 0.14
--- -- ------ ------- --
E
0.13
0.17

DENUMIRE RESURSA
Materiale
i Se scade Panou de cofraJ cu placaj de 15 mm pt pereti
Se adauga Panou de cofraj cu placaj de 8 mm pl pereti
2. In cazul constructiilor avand inaltimea intre 21 - 35 m.
DENUMIRE RESURSA

Se adauga: Dulgher constructii ore
Uti.!illil
' Se adauga Macara turn . ****)
ore
52
B
mp 1 0.09
mp 0.12
__)__
--- -----""'
CANTITATI
c D
0.03
1 1
L
l 0.002
E
0.04
0.002
1
l
0.15
0.2
1
0.05
1 0.002
DENUMIRE RESURSA

J Se adauga: Dulgher constructii
Utilaje
Macara turn .
ore
ore j
3. In cazul constructiilor avand inaltimea intre 35,01 60 m.
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Se adauga Dulgher constructii
Utilaje
1 Se
'-
DENUMIRE RESURSA

1 Se adauga Dulgher constructii
1 Utilaje
1
Se adauga Macara turn
ore
ore
4. In cazul constructiilor avand inaltimea intre 60,01 -!!O m.
DENUMIRE RESURSA

Se adauga Dulgher constructii ore
53
U.M
ore
ore

G
E
1 0.05 0.05
CANTITATI
- j
CANTITATI
c D E
0.05
0.002
J
1
! 0.06
! 0.00251
1 1
F
0.07 0.08 0.08
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
DENUMIRE RESURSA
... ****)
DENUMIRE RESURSA
Materiale
' Se Dulgher constructii
1 Y.lli.ill
! Se adauga Macara turn . ****)
ore
ore 'i
-------- 1
54
CB04
Cofraje din PFL dur de 6 mm grosime
A- pentru zone nchise sau greu accesibile - cofraJ pierdut;
8- pentru realizarea golurilor pentru buloane, treceri de conducte, goluri accesibile, canale de
fundatii
Se masoara la metru patrat
DENUMIRE RESURSA
Placa PFL dur de 6 mm
Scinduri rasinoase ... ')

Lemn rotund de rasinoase ... **)
Decofrol
Sipca rasinoase .. *)
Cuie pentru constructii ... ***)
' ---------
mc 1 0.0075 0.0024
' 1
mc
1 0.002 1 0.007
mc ; 0.0002
kg
. i
. 0.12
mc 0.002
kg 0.08 0.08
i Sirma moale obisnuita D = 2,5 mm kg ! 0.05
'
Sirma moale obisnuita O = 1 ,6 mm
Manoper
Dulgher constructii
Muncitor deservi re constructii montaj
*)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03
")Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC04
'*')Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05
55
TOTAL
kg 0.3
ore 1.35 1.45
ore 0.05 0.1
ore 1.4 1.55
'
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Strat de inchidere a restului de dilatatie dintre
tronsoane realizat din PFL pmos de i 2 mm
A - batut m eule pe cofraJ sau pe alt strat existent
B l1pit cu mastic de bitum
Se masoara la metru patra!
DENUMIRE RESURSA
:Placa PFL poros gr." 12 rnrn
!
: Tabla zincata de 0,5 mm
i
Cuie pentru constructii ... *)
B1tum pentru hidroizolatii
Filer de calcar tip 1 sac1
Lemn de foc
, Dulgher constructii
!Izolator hidrofug
1 Muncitor deservi re constructii montaj
1 Utlaie
' Topitor de bitum !ractat (exclus. tractorul) pina la 500 L
') Se va preciza carac!ensticile rnatenalului conform l1s!ei LC05
Corectii:
1)1n cazul folosirii PFL poros de 16 mm.
56
mc
kg
kg
kg
kg
kg
ore
ore
ore
TOTAL ore
CB05
0.013 0.013
005
0.05
1.8
1.45
1.8
- 1 0.15
0.25 . 0.1
0.05
0.25 0.3
002
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Se scade: Placa PFL poros gr.= 12 mm
Se adauga Placa PFL poros gr.= 16 mm
2) In cazul folosirii PFL poros de 20 mm.
DENUMIRE RESURSA

Se scade: Placa PFL poros gr.= 12 mm
Se adauga: Placa PFL poros gr.= 20 mm
57
rnc .0.013r0.013
1
mc Joo17 0017j
i CANT
U.M i -
A B
mc 0.013 0.013
mc 0022 j 0022
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Cofraje - rame din tabla neagra cu latimea ramelor pana
la 15 cm inclusiv, pentru crearea golurilor in pereti de
beton
A- exclus1v ghermelele;
8 cu ghermele necesare monlarii lampi ariei
Nu cuprinde:
- confectionarea ramei
Se masoara la metru patrat de gol
DENUMIRE R S U R S U.M
Materiale
Rama din tabla neagra de 1 ,5 mm grosime pentru crearea golunlor in pereti
Decofrol
Ghermele carbolin1zate
kg
kg
buc
i Sirma moale obisnUita O = 2 mrn
1
kg
'
CB06
1 '
10.15 i 0.15
1
0.1 1 0.1
4
1 0.08
[ Dulgher constructii ore 0.451 0.55
Corectii:
1) Pentru ramele cu latimea de 20 cm,
DENUMIRE R S U R S
Materiale
Se adauga Rama din tabla neagra de 1 ,5 mm grosime pentru crearea
goluri!or
58
TOTAL ore 0.45 0.55
CANT
U.M
1 1
kg 1 0.02 i 0.02
DENUMIRE RESURSA
, Se adauga: Decofrol
1 Se adauga. Dulgher constructii ore i 0.05 0.05
1
TOTAL ore 0.05 0.05
59
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
CB07
Montarea si demontarea cofrajelor metalice
A lip INCERC (CUP) pentru pereti interiori, cu H max = 5 m (H med =: 3,5 m) la constructii avand
rnallimea pana la 20 m mclusiv,
B tip INCERC (CUP) la pereti ex!eriori si casa scarii;
C- tip CCMB pentru pereti interiori si fata interioara a peretilor exteriori la constructri avand
inaltirnea pana la 20 rn rnclusrv;
O .. tip CCMB la fata exterioara a peretilor exteriori, casa scarii, cat si executate pe o singura parte
a peretelui, cealalta parte fiind cofrala cu panoun prefabricate, montate;
E- tip CCMB de colt, la rmbinari/e orizontale rntre planseele prefabricate si pereti,
F tip CMU pentru executarea planseelor;
G tip CMU pentru executarea peretilor;
H - tip CMG pentru executarea planseelor;
1 - tip CMG pentru executarea peretilor;
J lip CMG pentru stalpi;
K- tip CSK1 pentru slalpi;
L pentru apeducte, canale si anexele acestora
Se masoara la metru patrat
DENUMIRE RESURSA
Materiale
! Cofraje metalice tip INCERC (CUP)
i CofraJe metalice tip CCMB
i Profile din tabla indoita 2 mrn.
gros.ptr'ost.placi azboc.
CANTITATI
A B c
______ j
kg 1.145 1145
kg 1 04
kg
o
1 04
1
1 Dulap rasmoase *) mc 0.00005 0.00008 0.00004 i 0.00006
Decofrol
kg 0.12 0.12 0.12 o 12
Teava PVC lip M. D = 25 rnm rn 0.1 0.1 0.1 0.1
Banda poroasa drn cauciuc
kg 0.0055 0.0055 0.005 0.005
Cure pentru construclir
kg 0.005 0005 0.005 0.005
Sirma moale obrsnuita D = 2 mrn kg 001 0.01 0.01 0.01
60
104,
'
0.03]
0.12
1
o 02\
DENUMIRE

Dulgher constructii ore 0.5
1 Muncitor deservi re constructii montaj ore
TOTAL ore 0.5

i Macara __ _
1
1
DENUMIRE
Materiale
Cofraje metalice tip CMU kg 0.255
CofraJe metalice tip CMG kg
CofraJe metalice tip CMS
Dulap rasinoase .. *)
Decofrol
Teava PVC tip M, O ::: 25 mm
Banda poroasa din cauciuc
Panou de cofraj cu placaj de 15 mrn
Cuie pentru constructii
Sirma moale obisnuita O = 2 mrn
Dulgher constructii
Muncrtor deservi re constructii montaj
kg
rnc
kg
m
kg
mp
kg
kg
ore
ore
TOTAL ore

Macara turn .. **)
ore
61
0.00004
0.12
o 1
0.005
0.05
0.005
001
0.55
0.55
0.02
C D
0.75 0.4
0.05
0.75 0.45
0.255
044
0.5 0.15
0.05 :0.15
0.55 0.3
0.03 l, 0.03
0.44
1 i
0.00004 1 0.00004 i 0.00005 0.0006
o 12 ! 0.12 1 0.12 0.12
0.1 0.1
0.005 0.005
0.005
1
0.1
0.005
0.005 1 0.005 0.005
001 001 1 001 0.02
0.6 0.6
0.6 0.6
0.02 1 0.02
0.6
0.6
0.8
0.1
0.9
0.02 ! 0.025
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
DENUMIRE RESURSA
1
. CofraJe metal1ce t1p CSK 1
Cofraje metal1ce pentru apeducte, canale etc,
Dulap rasmoase *)
Decolrol
1
Banda poroasa din cauciuc
1
1
Panou de cofraJ cu placaJ de 15 mm
1 Cuie pentru constructii
Sirma moale obisnuita O = 2 rnm
Dulgher constructii
1
Muncitor deservire constructii montaJ
, Macara turn **)
l .. *')
')Se va preciza caraclenstlcile materialului conform l1stei LC03
TOTAL
**) Se va preciza tipul s1 caracteristicile utilaj ului conform listei LCU01
Corectii:
1. In cazul constructiilor avand inalti mea intre 21 35 rn.
DENUMIRE RESURSA U.i\11
A

Se adauga Dulgher constructii ore 0.04 0.04
TOTAL ore 0.04 0.04
!Jti!aje
Se adauga Macara tum . '')
___ l
ore 0.01
--- ------- - -----------
62
kg 0.535 i
' 1
kg 1 .. 1 o 9
mc 1 0.00061 0.00004
kg 0.12 0.12
kg 0.006
mp 0.05
kg 0.005 1 0.005
kg
'
0.02 0.01
ore 0.5 0.9
ore 0.1
ore 0.5 1
ore 0.025
1
L ore 0.03
0.04 0.04 0.04
0.04 0.04 0.04
0.01 0.01 1

DENUMIRE RESURSA
CANTITATI
F
J
--------

Se adauga: Dulgher constructii ore 0.03 0.03 0.03
003 003
TOTAL ore 0.03 0.03 0.03 0.03 003
Utilaje
. **) 0.01
!
001
1
0.01
0.01
L
DENUMIRE RESURSA U.M
L

Dulgher constructii ore 0.03
TOTAL ore 0.03 o
Utilaie
Se adauga: Macara turn .. .**) 001
1
1

63
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
A- CP 100 la peret1 piani, cu maltimea pana la 3 m 1nclus1v;
B- CP 100, la pereti curbi
Se masoara la melru patrat
DENUMIRE RESURSA
Dulap rasinoase *)
Sc1ndun rasinoase *)
Teava PVC t1p M, D" 25 rnm
1 Decofrol
1 CofraJe plane sau curbe tip CP 100
1
Cu1e pentru constructii .. **)
i Scoabe otel pentru construcl11 din lemn
1 S1rma moale obisnwla D = 2 OL.32
ManoQer
1 Dulgher constructii
TOTAL
*) Se va prec1za caracteristicile materialului conform listei LC03
*')Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05
Corectii:
1. Pentru inaltimi intre 3 - 8 m.
DENUMIRE RESURSA
Manope@
1
Se adauga Dulgher constructii
64
Cl308
1
U.M
mc
1
0.0001 ' 0.0001
mc ! 0.000151 0.00015
rn
i
0.1 0.1
! kg 0.12 0.12
kg 0.59 0.59
kg 001 001
kg 0.01 0.01
kg 001 0.01
ore 0.8 1.1
ore 0.8 11
-------- --- ------------
U.M
A
! ore ! 0.15 0.25
DENUMIRE RESURSA
2. Pentru mallimi intre 8 - 20 m.
DENUMIRE RESURSA

1 Se adauga: Dulgher constructii
3. Penlm inaltimi intre 20- 35 m.
DENUMIRE RESURSA

Se adauga: Dulgher constructii

4. Pentru inaltimi intre 35 - 60 m.
DENUMif{E RESURSA
] .M.im.O!;!er
, Se adauga. Dulgher constructii
U.M
TOTAL ore
U.M
1
!
ore
TOTAL ore
ore
TOTAL ore
T-
i U.M
ore
TOTAL ore
65
CANT
A B
0.15
CANT
A
0.25
0.25
0.35
0.35
0.45
0.45
- r
1
1
1
0.25
8
0.35
0.35
8
0.45
o 45
0.55
() 55
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
5. Pentru inaltimi in!re 60 - 80 m.
DENUMIRE RESURSA
Se adauga Dulgher constructii
66
ore
TOTAL ore
0.55
0.55
0.65
0.65
Sustineri din elemente de schela metalica tubulara
pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra
cofrajelor cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri
cu inaltimea pana la 20 m inclusiv
A- pentru cofraje amplasate la parter. cu inaltimea sustinerilor pana la 3 m inclus1v;
B - pentru cofraje amplasate la parter,cu inaltimea sustinerilor intre 3 - 6 m inclusiv;
C- pentru cofraje amplasate la parter,cu inaltimea sustinerilor intre 6-9 m inclusiv;
D - pentru cofraje amplasate la parter,cu inaltimea sustinerii ar intre 9 - 12 m inclusiv;
E pentru cofraje amplasate la parter,cu maltimea sustinerilor intre 12- 15 m mclusiv.
Se masoara la metru patra! planseu sustinut
DENUMIRE
Materiale
Dulap rasinoase ... *)
Scinduri rasinoase ... *)
Lemn rotund de rasinoase .. **)
Dulap fag impregnat pentru schela ... *)
Cuie pentru constructii ... ***)
Suruburi uzuale hexagonale M 12x200 mrn
Piulite uzuale hexagonale M 12
Saiba uzuala plata M 12

Dulgher constructii
1 Muncitor deservire constructii montaj
TOTAL
Utilaje
Schela metalica tubulara de exterior 11-13,5!
Macara ... ****)
mc
mc
rnc
mc
kg
buc
buc
kg
ore
ore
ore
67
0.001 0.001 0.001
0.0005 0.0005 0.0005
0.0002 0.0006 0.0006 0.0006
0.005 0.005 ! 0.005 0005
0.01 0.015 0.015 0.015
005 i 0.05 0.05 0.05
0.05 1 0.05 0.05 0.05
0.002 i 0.002 0.002 0.002
0.7 1.05 1.4 1.95
0.15 0.35 0.45 0.6
0.85 1.4 1.85 2.55
CB09
0.0151
0.05
0.05
0.002
27
0.85
3.55
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
*)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03
**) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC04
***) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05
****) Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului LC01
Corectii:
1. In cazul constructiilor avand inaltimea intre 21 - 35 m.
DENUMIRE RESURSA
a n o e e r
Se adauga Dulgher constructii
Utilaje
i Se adauga: Macara .. .****)
TOTAL
1 Se adauga Schela melalica tubulara de
exterior 11-13,5 t
ore
ore
ore
ore
68
0.05
0.05
0.01
1
0.25
0.07 0.09
0.07 0.09 o o
0.015
1
0.02
0.6
- -----------------------
A- TS 20;
B- TS 21
Dispozitive de sustinere cofraje pentru beton awmat,
turnat monolit in grinzi
Se masoara la metru patrat efectiv cofrat
DENUMIRE RESURSA
kg
kg
mp
CB10
CANT
0.24
0.24
0.1 0.1
Materiale
Dispozitiv de sustinere si cofrare TS20
Dispozitiv de sustinere si cofrare TS21
Panou de cofraj cu placaj de 15 rnrn
Dulapi rasinoase ... *) mc 0.0006 ' 0.0006
Cuie pentru constructii ... **)
Teava PVC tip M, D = 20 mm
Otel beton D = 1 O rnm - tirant!
Decofrol
Dulgher constructii
a n o o e r
Muncilor deservi re constructii montaj
Macara turn .... )
')Se va preciza caraclens!icile materialului conform listei LC06
'*)Se va prec1za caracteristicile materialului conform listei LC05
TOTAL
''') Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCU01
69
kg 0.02
1
0.02
rn 0.1 o 1
kg 0.2 0.2
kg 0.12 0.12
ore 1 08 1.18
ore 0.12 0.12
ore 1.2 1.3
ore O 025 0.025
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru
montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea
p!anseelor partial sau total monolite cu grinzi sau la
grinzi monolite cu plansee prefabricate
A- tip PE 3100 R;
B- tip PE 5100 R.
Se masoara la bucata pop
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Pop1 metalic! extensibili PE 3100 R
Pop1 metalici extensibili PE 5100 R
Dulap rasinoase .. *)

i constructii
i
1 Muncitor deserwe constructii montaJ
Macara .. )
TOTAL
*) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03
**)Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei L.CU01
70
kg 0.4
kg
mc 0.0005
ore 0.3
ore 0.15
ore 0.45
CB11
1
0.655
0.0005
0.38
0.2
0.58
1
Sustineri din grinzi metalice extensibila de inventar
pentru turnarea grinzilor monolite izolate, a planseeior
cu grinzi monolite si a placilor drepte cu sarcina totala
asupra cofrajelor de cel mult 500 DaN/mp (500 kgf/mp),
sustineri la constructii cu inaltimea pana la 20 m
A- grinzi metalice extensibile GE 1 (3- 5 m);
B- grinzi metalice exlensibile GE 2 (4 6 m);
C- grinzi metalice extensibila GE 3 (6 9 m).
Cuprinde:
- grinzile sunt rezemaie pe popi metal ici montati la distanta de 1 m interax
Nu cuprinde:
- popii metalici care se prevad separat in articolul CB 11.
Se masoara la metru patrat de planseu sustinut.
DENUMIRE

Grinda GE 1
Grinda GE 2
Grinda GE 3
Dulap rasinoase . . *)
ManOQ!i!fi!
Dulgher constructii
Muncitor deservire constructii montaj
TOTAL

kg
kg
kg
mc
ore
ore
ore
A
0.11
CANTITATI
8
0.145
1 0.0001 1 0.0001
0.52 o 42
0.18 0.13
0.7 0.55
L Macara turr1__:
... ) ore 0.01 0.008

')Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03
71
CB12
0.4
0.005
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
**)Se va preciza t1pul SI caracteristicile utilajului conform iis!ei LCU01
Corectii:
1. In cazul grinzilor extensibile rezemate direct pe pereti sau pe panou riie de cofraj ale peretilor
4. In cazul constructiilor avand inaltimea intre 60,01 - 80 m.
DENUMIRE RESURSA
73
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Esafodaje de sustinere E 75 executate pana la 3 m
inaltime inclusiv, avand forma:
A- dreptunghiulara E 75 A;
8 -triunghiulara E 75 B;
C- poligonala E 75 C.
Se masoara la metru esafodaj gata montat
DENUMIRE RESURSA
Esafodaj E 75 A
Esafodaj E 75 B
Esafodaj E 75 C
Dulap rasinoase .. *)
Otel beton OB 37 ... **)
Dulgher constructii
Materiale
kg
kg
kg
mc
kg
ore
TOTAL ore
*)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03
**) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC07
'**)Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCU01
Corectii:
1. Pentru inaltimi mai mari de 3m.
Se adauga: Dulgher constructii ore
TOTAL ore
74
1
0.44
0.0004
0.2
0.5
0.5
0.1
0.1
B
0.53
0.0004
0.2
0.4
0.4
0.1
0.1
CB13
0.485
0.0004
0.2
0.85
0.85
0.1
0.1
DENUMIRE RESURSA
1
Se adauga: Macara ...

75
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
CB'I4
Schela metalica tubulara pentru:
A- lucrari pe suprafete verticale pana la 30 m inaltime inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25
zile (200 ore);
B- lucrari pe suprafete verticale la malt1mi peste 30 m, cu imobilizarea schelei timp de 25 Zile (200
ore);
C -lucrari de finisaje la tavane pana la 7 m inaltime inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 15
zile (120 zile);
O -lucrari de finisaje la tavane la inaltimi intre 7 10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile
(120 zile);
E -lucran de finisaje la tavane la inaltimi intre 10 15 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile
(120 zile);
F -lucrari de monolitizare ale prefabricatelor de beton armat amplasate pana la 30 m inaltime
inclusiv.
Cuprinde:
- materialele necesare executarii platformelor de lucru (podina)
montarea si demontarea schelei metalice;
- montarea si demontarea platformelor de lucru (podinei)
- sortarea, curatarea, stivuirea si transportul materialelor si elementelor de schela si a podinei
in depozitul de linga obiect
Nu cuprinde:
- prizele de legare la pamint necesare
Se masoara:
- la metru patrat schela pentru variantele A - E
- la metru de stilp prefabricat monolitizat pentru varianta F
Materiale
Dulap rasinoase . *)
Dulap rasinoase 1mpregnat si balotat .. *)
Placa PFL dur de 6 mm
mc : 0.0003 0.003 0.0001 0.0001
mc 0.0003 0.003 0.0004 0.0004
mc 0.00012 0.00012
76
DENUMIRE RESURSA
Scinduri rasinoase ... *)
rotund de rasinoase
Cuie pentru constructii .. .*)

Dulgher constructii
1
1 ore
TOTAL ore
Utilaje
. Scllela metalica tubulara de exterior 11-13,51
DENUMIRE RESURSA
i
1
1
1
::Julap rasinoase .. *)
1
Dulap rasinoase impregna! si balotat .. .*)
1
Scinduri rasinoase ... *)
: Lemn rotund de rasinoase
i Cuie pentru constructii ... *)
i
Dulgher constructii

Schela metalica tubulara de exterior 11-13,51
*) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03
'') Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC04
"')Se va preCIZa caracteristicile matenalului conform listei LC05
Corectii:
1. Pentru fiecare zi de imobolizare in plus sau in minus
77
0.75
0.75
4.5
TOTAL
0.8
0.8
4.8
mc
mc
mc
mc
kg
ore
ore
ore
0.6
06
10 l
0.0001
0.0004
0.0005
1 0.0005
1 0.015
1
1.1
1.1
22
0.8
0.8
15
0.0001
0.0001
0.002
0.5
05
1.5
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
DENUMIRE RESURSA
Utilaje
1 Se adauga sau se scade: Schela metalica tubulara
de exterior 11-13,5 1
DENUMIRE RESURSA

ore 0.17
Sa adauga sau se scade: Schela metalica tubulara de extenor 11-13,5 1
78


B C
0.17 0.8 1 1.2
CB15
Schela metalica autoridicatoare pentru lucrari obisnuite
la fatade
A.- cu schela autoridicatoare cu doua castele (l max = 12 m, H max = 31 m);
B- cu schela autoridicatoare cu trei castele (L max = 29 m, H max = 31 m)
Cuprinde:
-stratul de balast pe care se monteaza castelele;
- r.1aterialele necesare executarii platformeior de lucru;
- montarea si demontarea schelei autoridicatoare;
- montarea si demontarea platformei de lucru;
- sortarea, cu ratarea, stivuirea si transportul materialelor si elementelor de schela si a podinei
in depozitul de linga obiect
Se masoara la metru patrat (in verticala)
DENUMIRE RESURSA
! Dulap rasinoase ... *)
Scinduri rasinoase .. *)
Placa PFL dur de 6 rnm
, Cuie pentru constructii ..... )
Salas! sortat nespalal de mal 0-40 rnm

Dulgher constructii
i V uncitor deservire constructii montaj

TOTAL
' Schela metalica auloridicatoare cu 2 castele cap. 75kg/m, Hmax= 31 m
Schela metalica autoridicatoare cu 3 castele lung.29 m H= 31m
Automacara ... ***)
79
U.M
rnc
rnc
mc
kg
mc
ore
ore
ore
ore
ore
ore
1 0.0006 1 0.0006
i 0.0003 i 0.0003
1 '
: 0.000121 0.00012
! 0.006 1 0.006
1 0.005 0.005
0.3 0.25
0.05 0.05
0.35 0.3
0.95
0.5
0.01 0.008
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
'J Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03
") Se va preciza caractensticile materialului conform listei LC05
*'') Se va preciza tipul si caracleristicile utilajului conform listei LCU01
Corectii:
1. Pentru lucra1ile de finisaj deosebit care necesita o durata de executie mai mare (placaje,
ornamente etc.)
DENUMIRE RESURSA
.!)tilaie
1
Se adauga Schela metalica autorid1catoare cu 2 castele
cCJp.75kg/rn,Hmax= 31 m
1 Se adauga Schela rnetalica autondicatoare cu 3 castele lung.29m
H= 31m
l:lO
ore
0.45 1
ore 0.25
Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi
pana la 5 m inaltime
Se masoara la metru patrat suprafata orizontala ocupata de schele.
DENUMIRE RESURSA
Dulap rasinoase .. .*)
Lemn rotund de rasinoase ... **)
Cuie pentru constructii .. ***)
S:rma moale obisnuita D= 2 Ol32
Materiale
Scoabe otel pl.constrdin lemn .lat= 65-90 mrn,L= 200-300 mm
Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
P'ulite uzuale patrate M 10
Saiba uzuala M 10
Dulgher constructii
lv'uncitor deservi re constructii montaj
*)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03
")Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC04
'")Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05
81
mc
mc
kg
kg
kg
buc
buc
buc
ore
ore
TOTAL ore
CB16A
0.0035
0.002
0.15
0.1
0.05
0.3
03
0.3
0.7
0.15
0.85
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
CB17
Glisarea cofrajelor la pereti din beton armat la:
P,,- constructii industriale si social culturale, cu inaltimea de pana la 35 m, peretii avand sectiunea
constanta;
B constructii industriale cu sectiunea variabila (cosuri de fum, turnuri de racire, castele de apa,
etc,) cu inalti mea de pana la 50 m inclusiv, cu instalatia de glisare cu diametru! 5,5 x 1,8 m;
C constructii industriale cu sectiunea variabila (cosuri de fum, turnuri de racire, castele de apa,
etc,) cu inalti mea de pana la 50 m inclusiv, cu instalatia de glisare cu diametru! 9,5 x 3,6 m;
Cuprinde:
- instalatia de glisare a cofrajelor
- procurarea si montarea tijelor de sustinere a cofrajului glisant
- procurarea si montarea cofrajelor cutii din tabla neagra pentru crearea golurilor in pereti
- glisarea, supravegherea, intretinerea si repararea cotrajelor si instalatiilor in timpul glisarii
- extragerea si reconditionarea tijelor de sustinere a cotrajului (A)
- consumul de energie electrica pentru iluminatullocurilor de lucru
- cota parte de spor la manopera pentru lucru de noapte
Nu cuprinde:
- confectionarea si montarea constructiilor metalice pentru impiedicarea rotirii cofrajului glisant
care se va prevedea la capitolul L
St masoara la metru patrat
l ----- ---- -
DENUMIRE RESURSA
Materiale
! Tija pentru verine din OL50 D= 25 mm
1 Teaca din teava otel la tije pentru cofrag glisant
Rama din tabla neagra de 1 ,5 mm grosime pentru crearea golurilor
1n pereti
1 Energie electrica
! E ectrozi de sudura . *)
Decofrol
1
Cuie pentru constructii .. **)
82
kg
kg
kg
kwh
kg
kg
kg
0.2
0.005
0.007 0.007 0.007
0.25 3.7 1.9
0.01 0.01
0.12 0.12 0.12
001 0.1 0.1
DENUMIRE RESURSA
S;rma moale obisnuita D= 2 Ol32
Dulgher constructii
L'lcatus rnonlaJ utilaj constructii

'flstalatie hidraulica de glisare a cofrajelor (6!) 1set
Pompa p!insthidraul de glisare cofraJelor 70 kglcmp
!nstalatie de glisare cos fum D= 5,5 x 1 ,8 m
i !rstalatie fum O= 9,5 x 3,6 m
TOTAL
'j Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC08
") Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05
Corectii:
kg
ore
ore
ore
ore
ore
l

0.23 0.23 0.21
0.07 0.22 o 19
0.3 0.45 0.4
()1
o 1 o 21 1 022
1. Pentru glisarea peretilor cu sectiune constanta la conslnJclii cu inaltimi mai mari de 35 m.
DENUMIRE RESURSA
A B
Se adauga: Dulgher constructii
ore 0.05
TOTAL ore 0.05 o o

Se adauga: lnstalatie hidraulica de
ore 10.015
Sa Pompa pUnsthidraul de
ore
j 00_15
:1 Pentm peretilor cu sectiune variabila la constructii cu inaltimi intre 50 100 m. cu
instalatia de glisare D= 9,5 x 3,6 m.
83
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
DENUMIRE RESURSA

' Se adauga: Dulgher constructii
, S3 adauga Lacatus montaJ utilaJ constructii
U!ilaje
Se adauga lns!alatie de glisare cos fum d= 9,5 m
84
TOTAL
j
ore
1 0.03
ore 0.03
ore o o 0.06
ore
0081
Confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor
glisante pentru beton armat in cu sectiune
constanta, la constructii cu inaltimea pina la 35 m
inclusiv
p. cu o singura folosire a cofraJelor;
8 cu doua trei folosiri ale cofrajelor;
C cu patru sase folosiri ale cofrajelor;
D cu sapte zece folosiri ale cofrajelor.
Cuprinde:
CB18
- confectionarea panourilor de cofraj, panourilor de podi ne pentru plaltormele de lucru,
elementelor de sustinere ale panourilor, cadrelor de depozitare a annaturilor si de sustinere a
instalatiilor etc. si depozitarea in depozitul atelierului
- asamblarea si montarea in pozitie definitiva a panoului de cofraj si a de lucru
.. montarea instalatiei de glisare (pompe, juguri, verine, tuburi de cauciuc etc.)
. montarea cadrelor de depozitare a armaturilor si a suportilor de sustinere a instalatiilor
. excutarea instalatiei electrice de iluminare si a celorlalte instalatii auxiliare
. confectionarea si montarea platforrnelor da damontare a si a anexelor
. demontarea instalatiei de glisare si a celorlalte instalatii auxiliare, a cadrelor de depozitare a
annatulilor, a panourilor de cofraj si a platfonnelor de lucru
- coborirea cu macaraua a materialelor si utilajelor rezultata din depozitare linga obiect
- curatarea si reconditionarea instalaliei si panoului in vederea reinceperii unei noi glisari
Se masoara la metru patrat
DENUMIRE RESURSA
Materiale
1 ?.acaj de fag ptr. cofraj de 15 mm ... *)
Dulap rasinoase ... **)
' Scinduri rasinoase ... **)
1 Lemn rotund de rasinoase .. '**)
i Tabla neagra 0,55 mm grosime
1
Cuie cu cap conic lip A 1 3 x 70
U.M
mc
mc
mc
mc
kg
kg
85
A D
0.01641 0.0074 0.0041 '0.0028
0.2355. 0.1061 0.059 0.4
!
0.0225 0.0102 0.0057 1 0.0037
0.0174 0.008 0.0044 ' 0.003
'
5.125 2.3 1.28 0.86 1
0.495 0.4 i 0.297 1 0.256 1
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
DENUMIRE RESURSA
::Uie cu cap conic tip A 1 5 x120 kg
' Cuie cu cap plat tip B 2 x 25 pentru tabla kg 0.328
: Suruburi pentru lemn cu cap mecal cresta! 5x50 F1 43
1
Suruburi hexagonale 12 x 200 F1 '15.7
P1ulite hexagonale M 12 15.7
Saiba uzuala plata M 12 15.7
Otel beton 08 37 D 8mm 5.23
Slei beton OB 37 D" 10 mm 5.23
::tel cormer 50x50x5 mm kg 0.845
: profila! U 120x120x5 mm kg 0.845
.::ablu cu izolare in mania de cauciuc MCCGI 4 x 6 rn 0.25
aluminiu AFPYY 1 x 2,5 m 1.5
1 de otelzincata, sudata longitudinal, pentru m
1
0.1
,nstalatii D:o 1"
1
Tub de cauc1uc pentru apa 20 x 25 m m o 1
1 Lucru la masina ore 0.27
! Jecofrol i kg 0.105

Julgher constructii ore 11.05
T nich1giu ore 1.2
Vasinisl utilaj constructii ore 0.5
, ,v uncitor deservi re constructii montaj ore 0.35
TOTAL ore 13.1
Utilaje
i\!acara turn
1
ore 1
________" __ - __ j __
'1 Se va preciza caracteristicile ma!enalului conform listei LC06
") Se va preciza caractensticile materialului conform listei LC03
"')Se va preCIZa caracteristicile materialului conform listei LC04
''")Se va preciza tipul si caracteristicile u!ilajului confomn listei LCU01
(;(JfeCtii:
86
0.4
0.164
21.5
7.1
l.1
7.1
2.35
2.35
0.38
0.38
0.1
0.65
0.04
0.04
0.13
0.082
10.25
1
0.5
0.35
12.1
1.
Pentru constructii cu inaltimea intre 35 - 60 m inclusiv
-- -------------
c
0.295
DENUMIRE RESURsA U.M
B
o 098
14

4.1 2.8
Se adauga Dulgher constructii
ore 0.2 0.2
4.1 2.8
TOTAL ore 0.2 0.2 0.2
4.1 2.8
Utilaje
1.34 0.93
Se adauga: Macara turn .. .****)
0.05
1
0.05 0.05
-------------
1.34 0.93
0.213 0.142
0.212 0.142
Pentru constructii cu inaltimea intre 60 - 80 m
0.06 0.04
0.35 0.25
DENUMIRE RESURsA
003 0.02
- ----
0.03 0.02
1
1 Se adauga Dulgher constructii
0.07 0.05
0.062 0.055
TOTAL ore 0.4 04
Utilaje
adauga: Macara turn .. .****)
ore 0.05 0.05
1
0.05
! 0.05
9.65 9.4
------
0.8 0.75
0.5 0.5
0.35 0.35
11.3 11
87
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
CB19A
Montarea si demontarea instalatiei de glisare si
ascensor (cofra pentru executarea structurilor
Cuprinde:
de beton armat cu sectiune variabila (cosuri de fum,
castele de apa, turnuri de racire)
- verificarea, remedierea si preasamblarea componente ale instalatiei de glisare
- exocutarea pe care se monteaza platforma cofrajului glisanl
- f'lonlarea cofrajului {panourilor si pieselor
- nontarea ascensmului de oameni si materiale
montarea platformelor suspendate interioare si exterioare
.. r:10ntarea instalatiei electrice de iluminat si a instala!iilor anexa
- montarea sistemului de asigurare a verticalitatii cofrajului si a retelei nivelelor cu apa
orizontalitatea acestuia
- montarea dispozitivelor pentru coborirea elementelor cofrajului
demontarea cofrajului platformelor de lucru, instalatiei de glisare, de iluminat si anexe
coborirea pieselor demontata
.. demontarea ascensorului
demontarea esafodajului de sustinere
. curatarea si depozitarea pieselor componente
Nu cuplinde:
instalatia de
S!: masoara la tona de
glisant)
DENUMIRE RESURSA
, Julap rasmoase . ')
i ,_cmn rotund de rasinoase ... **)
i :.:uie pentru constructii .. ***)
Materiale
! Scoabe otel pentru constructii din lemn
88
mc
mc
kg
!
kg
0.07
0.02
0.23
0.2
DENUMIRE RESURSA
1
50x50x5 mm
, Otel profila! U 120x120x5 mm
Fnngh1e cinepa extra O= 8-25 mm
Ulei emulsionabil pentru decofrare
11
' ' .. acatus constructii metalice
r stalator electrician
Sudor electric
!Vasinist utilaJ constructii
T roliu electric 3.1-5 tf
Autornacara .
') Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03
") Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC04
Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05
"")Se va preciza tipul s1 caracteristicile utilajului conform lisle1 LCU01
89
1
!
10TAL
U.M
kg
5
kg
i
5
kg i 0.25
kg 1 0.5 '
1
ore
62
ore 113
ore 18
ore 64
ore 162
1
1
1
ore
ore 0.5
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
CB20
Sustineri din elemente de schela metalica tubulara,
pentru cofrajeie planseelor cu sarcina totala asupra
cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kgf/mp)
turnate in interiorul constructiilor executate cu cofraje
inaitimea constructiilor fiind pina la 35 m
inclusiv
P.. - inallimea sus!inerilor fiind pana la 3 m inclusiv;
B inaltimea sustinerilor fiind intre 3-6 rn inclusiv;
C - mait1rnea sustmerilor fiind inlre 6 9 m inclusiv;
D inaltimea suslmerilor fiind Intre 9- 12 m inclusiv;
E inalti mea sustinerilor fimd intre 12 15 m inclusiv.
Se masoara la metru pa1rat
DENUMIRE
MaterialE)
Dulap fag impregnati pentru schela mc
Dulap rasinoase .. *) mc
S::induri rasinoase .. *) mc
c.emn rotund de rasinoase --- *')
mc
1
Cuie pentru constructii '. **'*) kg
1 Suruburi hexagonale M 12 x 200 F1 buc
' P ulite hexagonale M 12 buc
1
Saiba uzuala plata M 12 kg

Dulgher constructii ore
: Vuncitor deservire constructii montaJ ore
TOTAL ore

: Schela metalica tubulara de extenor 1 -13,5 t ore
Vacara turn _ .. ****) ore
90
0.005 0.005 0.005
0.0001 0.0001 00001
0.0005 0.0005 0.0005
00002 0.0006 00006
0.01 0.015 0.015
0.05 0.05 0.05
0.05 0.05 0.05
0.002 : 0.002 0.002
0.85 1.25 1.6
0.3 0.55 0.7
1.15 1.8 2.3
5 12 20
0.01 0.02 003
0.005 0.005
0.0001 1 0.0001
0.00051 0.0005
0.0006 0.0006
0.015 1 0.015
005 ! 0.05
0.05
1
0.05
0.002 0.002
2.1 2.95
1.4
3.1 4.35
25 33
0.04 0.05
DENUMIRE RESURSA
'i Se va preciza caracteristicile materialului conform l1ste1 LC03
*') Se va prec1za caracteristicile materialului conform listei LC04
Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05
"'*) Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului confonrn listei LCU01
Corectii:
1. Pentru constructii cu inaltimea intre 35 . 60 m inclusiv
DENUMIRE RESURSA
ManoQera
Sa adauga: Dulgher constructii
ore 0.1 0.15
TOTAL ore o 1 0.15
Utilaje
Se adauga: Macara turn ... ****)
1 0.002
2. Pentru constructii cu inaltimea intra 60 80 m
DENUMIRE RESURSA
U.M
Se adauga: Dulgher constructii
ore 0.17 0.3
TOTAL ore 0.17 0.3

c
i
0.2
0.2
CANTITATI
c
0.55
0.55
SeadaiJga Macara turn ... ****)
ore 0.001 0.002 ! 0.003
91
o E
0.25 0.35
o 25 0.35
D E
-1
o 75 0.83
0.75 0.83
0.005
1
0.006
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Cofraje pentru beton armat in elemente turnate in
interiorul constructiilor executate cu cofraje glisante
(grinzi, placi, etc,) din panouri refolosibile cu astereala
din scanduri de rasinoase, scurte si subscurte exclusiv
sustinerile, la constructii avand inaltimea pana la 35 m.
inclusiv
Se masoara la metru patrat
DENUMIRE RESURSA

1 o anouri de cofraJ cu aste reala din scanduri de rasinoase scurte ... *)
Dulap rasinoase . *)
Scinduri rasinoase ... *)
Cuie pentru constructii .. *')
Energie electrica
Decofrol

Dulgher constructii
Vunc1!or deservi re constructii montaj
Vacara turn . .***)
Se va preciza caractensticile materialului conform listei LC03
") Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05
Se va preciza tipul si caracteristicile utilajuiUI conform listei LCU01
Corectii:
i. Pentru constructii cu inaltimea intre 35 60 m inclusiv
92
mp
rnc
mc
kg
kwh
kg
ore
ore
TOTAL ore
C821A
0.1
0.001
0.2
0.12
0.2
1.2
DENUMIRE
Se adauga: Energie electrir,a
1 Se adauga Dulgher constructii
' Se adauga: Macara turn ... '**)
2. Pentru constructii cu inaltimea intre 60. 80 m inclusiv
DENUMIRE RESURSA
! Se adauga: Energie electrica
Se adauga: Dulgher constructii
Se adauga:
3. Pentru constructii cu inalti mea intre 80 1 00 m
DENUMIRE
Se adauga: Energie electrica
93
U.M
kwh
ore
TOTAL ore 0.1
ore i O 003
kwh 0.15
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
DENUMIRE RESURSA
a n o p e r
Se adauga Dulgher constructii ore 0.15
TOTAL ore 0.15
.Ss adauga Macara turn . ore 0.004
94
Cofrae pentru beton armat la elemente de tip special si
special greu (console poligonale si rotunde ale
p!anseelor ciuperci, suprafete curbe sau poiigonale
complicate etc.) in elemente turnate in interiorul
constructiilor executate in cofraje glisante din scanduri
de rasinoase, exclusiv sustinerile la constructii avand
inaltimea de pana la 35 m inclusiv
Se masoara la metru patrat
DENUMIRE RESURSA
: Scinduri rasinoase ... *)
Cuie pentru constructii ... **)
Srrma moale obisnuita O= 2 OL32
Decofrol
! Energie electrica
Dulgher constructii
Vuncitor deservi re constructii montaj
') Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03
") Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05
*'*) Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCU01
Corectii:
1. Pentru constructii cu inaltimea intre 35 - 60 m inclusiv
95
TOTAL
CB22A
kg 0.1
kg 0.08
kg
o 12 '
kwh 0.4
1
ore 1.65
1
ore 0.25 1
ore 1.9
ore 0.05
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Se adauga Energie electrica kwh i 0.05

Se adauga Dulgher constructii ore 0.1
TOTAL ore 0.1
So adauga: Macara turn ... '**) ore
1
1
0.003
2 Pentru constructii cu inaltimea intre 60 80 m
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Se adauga Energie electrica

Se adauga Dulgher constructii
TOTAL ore 0.2
Se adauga: Macara turn . uw) 1 ore
96
Cofraje pentru beton armat la elemente turnate in
interiorul constructiilor executate cu
(grinzi, placi, exclusiv sustinerile, din panouri
refolosibile cu placaj de 15 mm grosime la constructii
avand inaltimea pina la 35 m inclusiv
S"l masoara la metru patrat
DENUMIRE RESURSA
de cofraj cu placaj de 15 mm
Dulap rasinoase . .*)
rasinoase .*)
, Cuie pentru constructii ... *')
1
Decofrol
, energie electrica
S:rma moale obisnuita D= 2 OL32
Dulgher constructii
Muncitor deservire constructii montaJ
'.i Se va preciza caracteristicile materialului conform ilste1 LC03
") Se va preciza caracteristicile materialulUI conform 11ste1 LC05
Se va preciza tipul SI caracteristicile u!ilajului conform listei LCU01
Corectii:
i. Pentru utilizarea panourilor de cofraj cu placaj de 8 mm
97
TOTAL
CB23A
. 1
U.M
1
L
mp o 13
rnc 10.001 1
mc ! 0.001:
kg : 0.02 i
1
kg 1 0.12 1.
kwh 0.2
1
1
kg 0.05
1
ore 09
ore 0.2
ore 11
ore 0.05
1 w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
DENUMIRE

1
Se scade Panou de cofraJ cu placaJ de 15 mm
, _F'_de 8 mm _
2. Pentru constructii cu inaltimea intre 35 - 60 m inclusiv
DENUMIRE RESURSA
Se adauga Energie electrica

Se adauga Dulgher constructii
S'! adauga Macara .
3. Pentru constructii cu inaltimea intre 60- 80 m inclusiv
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Se adauga Energie electrica
Se adauga Dulgher constructii
98
DENUMIRE RESURSA
Se adauga Macara ... ***)
4. Pentru constructii cu inaltimea intre 80- 100 m
DENUMIRE RESURSA
i kwh i 0.05
Se adauga: Energie electrica
1 kwh 1 0.05 j
ore 1 0.08
:3;; adauga: Dulgher constructii
ore 0.11
TOTAL ore 011
TOTAL ore 0.08
Se adauga: Macara ...... )
ore
kwh 1
i ore
TOTAL ore 007
99
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Cofraje pentw beton aparent cu textura neteda, din
panouri speciale refoiosibile cu placaj tego de 15 mm,
la constructii avand inaltimea pina la 20 m inclusiv
!1 la pereti, inclusiv spriJinirile:
8 -la placi SI grinzi, exclusiv sprijinirile;
C la slalp1, exclusiv sprijinirile.
Se masoara la metru patrat
DENUMIRE RESURSA
------
Materiale
Panou de cofraJ cu placaJ de 15 mm
S::indun rasinoase .. *)
l_emn rotund de rasinoase ... **)
Baghete pt.us1 cher.rasin. 82/19 mm.
Material metalic pentru montare panouri cofraj beton aparent
Material metalic pentru ngidizare tip SECOM
T8ava PVC lip M, D = 25 mm
Cuie pentru constructii . ***)
: Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestal5x50 F1
'
'_.ucru la masma
Votorina
Parafina
E:nergie electrica

: Dulgher constructii
rvuncilor deservi re constructii montaJ
TOTAL
100
mp 0.17
mc 0.001
mc 0.002'
m 0.6
kg 1 0.03
kg 0.1
m 0.5
kg 0.05
buc 1
ore 0.04
kg 0.2
kg 0.02
kwh 0.05
ore 1.5
ore 04
ore 1.9
CB24
0.17 0_17
0.001 0.001
0.6 0.6
0.03 0.03
0.1 (] 1
0.5 0.5
0.05 0.05
1
0.04 0.04
0.2 0.2
0.02 0.02
0.05 ! 0.05
2 1.8
0.4 04
2.4 22
DENUMIRE RESURSA
, \i!acara turn .. ****)
ore 1 0.016
'j Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03
")Se va preciza caracteristicile materialului conform liste1 LC04
Se va preciza caracteris!icile materialului conform listei LC05
"") Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCU01
Corectii:
1. Pentru constructii cu inaltimea intre 20 - 35 m
DENUMIRE RESURSA
Manogera
Sa adauga: Dulgher constructii
Utilaje
: Se adauga Macara turn ... '***)
r
2. Cand etansarea cofrajelor se realizeaza cu profile PVC 80 x 2 mm
DENUMIRE RESURSA
Materiale
U.M
ore
Se scade Baghe!e pt.usi cher.rasin. 82/19 mm. m
Se adauga: Proflle PVC plastifiat bagheta pi.plinta MD1 80x 2mrn m
" -- ----
101

'
0.85 0.85 0.85 j
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
DENUMIRE RESURSA

Se scade Baghete pt.us1 cher.rasin. 82/19 mm. m
Se adauga Mucava t1p 1 kg
Cand etansarea cofrajelor se realizeaza cu banda adeziva de plastic
DENUMIRE RESURSA

. Se scade Baghete pt us1 cher.rasm. 82119 mm.
1 Se adauga: Banda adeziva PVC 38 mm
102
Cofraje pentru beton aparent din panouri mari sau
semipanouri tip CMU confectionate pe santier din
placaj tego de 15 mm, ia constructii avand inaltimea
pina la 20 m
ia elemente verticale (pereti, stalpi) textura neteda de calitatea 11 si III;
f: la pereti cu textura neleda de calitatea lll.
Se masoara la metru patrat
DENUMIRE RESURSA
Materiale
P acaj de cofraj cu placaj de 15 mm
Dulap rasinoase ... ')
R;gle rasinoase .. .*)
3sghete ptusi cher.rasin. 82/19 mm
, !1/aterial metalic pentru montare panouri cofraj beton aparent
[ metalic pentru rigidizare tip SECOM
Taava PVC lip M, D = 25 mm
, Cuie pentru constructii . **)
Suruburi pentru lemn cu cap inecat cresta! 5x50 F1
Suruburi uzuale hexagonale M 10x150 mm
Suruburi uzuale hexagonale M 10x180 mm
0
ulite uzuale hexagonale M 10
Saiba uzuala M 10
Lucru la masina
;v:otorina
Parafina
Energie electrica
Dulgher constructii
103
mp
mc
mc
rn
kg
kg
m
kg
buc
buc
buc
buc
buc
ore
kg
kg
kwh
1
ore
CB25
0.015 0.014
0.001 0.002
0.002
0.6 0.6
0.015 001
01 0.11
0.5 0.5
0.1
3 2.5
0.2
0.2
02
'
0.2
0.04 i 0.02
02 02
0.02 0.02
0.05 0.05
i
1.5 1 2
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
DENUMIRE RESURSA
Vuncitor rJeserv1re constructii montaj
1/acara turn
') Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03
*)Se va preciza caraclensticile materialului conform listei LC05
TOTAL
'")Se va prec1za si caracteristicile ulilajului conform lisle1 LCU01
Cuectii:
1. Pentru constructii cu inaltimea intre 20 - 35 m
DENUMIRE RESURSA
Ss adauga. Dulgt1er constructii
ore 1.9 2.4
i

ore 0.1
TOTAL ore 0.4
0.1
0.1
Se adauga Macara lum .. "*)
'--------
' j 1
O 001 j
2. Cand etansarea se realizeaza cu baghete din cauciuc
DENUMIRE
Materiale
Se scade Bagtlete ptusi cher.rasin. 82119 mm.
Se
3. Cand elansarea se realizeaza cu carton mucava
104
DENUMIRE RESURSA

Se scade Bagheta pt.usi cherrasin. 82/19 mm.
3e adauga: Mucava tip 1
,1. Cand elansarea cofrajelor se realizeaza cu banda adeziva de plastic
DENUMIRE RESURSA
Materiale
3:: scade. Baghete ptusi cher.rasin. 82/19 rnm
3;; adauga Banda adeziva PVC 38 mm
5. Cand elansarea cofrajelor se realizeaza cu profila PVC 80 x 2 mm
DENUMIRE

Se scade: Baghete pt.usi cher.rasin 82119 mm.
3s adauga Profile PVC plastifiat M01 80x2mm
105
1
J
m
1
0.6 1 0.6 i
0.012 f o 0121
. J
L kg
rn 0.6 1 0.6
i
m 00_9
1
rn
m
CANT
B
0.6
0.3
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Cofraje din panouri refolosibile din scanduri de
rasinoase confectionate in ateliere de santier pentru
beton aparent cu textura neteda, constructii avand
inaltimea pina la 20 m inclusiv, etansarea cofrajelor
realizandu-se cu baghete de cauciuc
m elemente verticale (pereli,sta!pi) beton aparent calitatea 1;
8- in elemente verticale (pereli,stalpi) beton aparent calitatea 11;
C- in placi plane, grinzi sau placi cu grinzi si nervuri, beton aparent calitatea 1;
D in placi plane, grinzi sau placi cu grinzi si nervuri, beton aparent calitatea Il.
Se masoara la metru patrat
DENUMIRE RESURSA
----- ----- - - ----

Panouri de colraJ cu astereala de scanduri .. *) mp 0.1 0.1
Dulap rasmoase. *) mc 0.001 0.0007
1 R1gle rasmoase .. *) mc 0.002 0.0014
: Scmduri rasinoase. *) mc 0.001 0.001
Cauciuc rotund-0,98 kg/ml kg 0.3 0.3
Material metalic pentru montare panouri cofraj beton kg 0.04! 0.04
3iJarent
Material metalic pentru ngidizare tip SECOM kg 0.1 0.1
Tsava PVC lip M, D = 25 mm
m 0.5 0.5
Cuie pentru constructii
.... ) kg 0.05 0.035
Aracet t1p EP 50
kg 0.025 0.017
, Lucru la masma
ore 0.05 0.03
' 'v'otorina
kg 0.2 0.2
Parafina
kg 0.05 0.02
Energie electrica
kwh 0.05 1 0.05

Dulgher constructii
1
ore
!
1.5 1.2
106
0.1
0.001
0.002
0.001
0.3
0.04
0.1
0.5
0.05
0.025
0.05
0.2
0.05
0.05
1.55 1
CB26
0.1
0.0007
0.0014
0.001
0.3
0.033
0.1
0.5
0.035
0.017 i
0.03
0.2
0.02
0.05
1.25
DENUMIRE RESURSA
U.M
_____ " _______
1ifuncitor deservi re constructii montaJ ore
TOTAL ore

Macara ..
ore
')Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03
*') Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05
Se va preciza caracteristicile materialului confom1 liste1 LC09
1
i
1.9
0.02
Se va prec1za tipul si caracteristicile ulilajulw conform lisle1 LCU01
Corectii:
1 Pentru constructii cu inaltimea intre 20 - 35 m
1
DENUMIRE RESURSA
A
-- _[

Se adauga Dulgher constructii ore o 1
TOT AL ore 0.1
2. Cand elansarea cofrajelor se realizeaza cu PVC
DENUMIRE RESURSA

: Se scade Cauciuc rotund-0,98 kg/ml
! Se adauga Profile PVC plastifiat bagheta pt.plmta MD1
3Dx 2mm
kg 0.3
rn
3. Cand elansarea cofrajelor se realizeaza cu carton mucava
107
CANTITATI
c
04
1.6 1.95
0.02 0.02 .
CANTITATI
0.1
0.1
0.3
0.1
0.1
0.3
1
1.65
0.02
0.1
o 1
0.3
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
DENUMIRE RESURSA

Se; scade Cauciuc ro!und-0,98 kg/ml
bruna lemn salinata
4. Cand etansarea cofrnjelor se realizeaza cu chit
DENUMIRE RESURSA

Se scade Cauciuc rolund-0,98 kg/ml
Se adauga Chit ..... )
i kg
i kg
_[_ __
5. Cand etansarea cofrajelor se realizeaza cu bagheta din lemn
DENUMIRE RESURSA
J)llateriall:l
Se scade Cauciuc rolund-0,98 kg/ mi
Se adauga Baghete 82/19 mm
108
i kg
l m ]
0.3 i 0.3 i
0.05 o 0_5 __ 1
0.3
0.3
0.3 1 0.3
0.3 0.3
0.3
0.5
Cofraje din panouri mari sau semipanouri din scanduri
de rasininoase confectionate in ateliere de
pentru aparent cu textura neteda ia peretii
constructulor avand inaltimea pina la 20 m inclusiv
etansarea cofrajelor realizandu-se cu baghete din '
cauciuc
beton aparent calitatea 1;
B beton aparent calitatea 11.
Se masoara la metru patrat
DENUMIRE RESURSA
Materiale
CB27
' Scinduri rasinoase ... *)
Dulap rasinoase ... *)
rasinoase .. .*)
mc
i 0.00281 0.0019
i 0.001 0.0007
Cauciuc ro!und-0,98 kg/ml
Material metalic pentru montare panouri cofraJe beton aparent
Waterial metalic pentru rigidiza re tip SECOM
1
Teava PVC tip M, D = 25 mm
' Cuie pentru constructii .. **)
Aracet tip EP 50
, l.ucru la masina
Motorina
Pa rafina
Energie electrica
Dulgher constructii

' Muncitor deservi re constructii montaj
109
TOTAL
mc
mc
kg
kg
kg
m
kg
kg
ore
kg
kg
kwh
ore
ore
ore
0.002 0.0014
0.1 0.1
0.01 0.01
0.09 0.09
!
0.5 0.5
0.05 0.035
0.025 0.017
0.05 0.03
0.2 0.2
0.02 0.02
0.05 0.05
1.35 2
0.4 04
1 75 1.6
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
DENUMIRE RESURSA
Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03
'') Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05
Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC09
Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCU01
Corectii:
1 . Pentru constructii cu inaltimea intre 20 - 35 rn
DENUMIRE RESURSA

Se adauga: Dulgher constructii
L CANT
B
U.M
ore
TOTAL ore 01
Se adauga Macara turn
0.0021
2. Cand elansarea cofrajelor se realizeaza cu profile PVC
CANT
DENUMIHE RESURSA
Materiale
Se scade: Cauciuc rotund-0,98 kg/ml kg
pl.plin!a MD1 BOx 2mrn rn
3. Cand etansarea cofrajelor se realizeaza cu carton mucava
110
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Se scade Cauciuc rotund-0,98 kg/ml
1 pasta bruna lemn satinata
4. Cand etansarea cofrajelor se realizeaza cu chit
DENUMIRE RESURSA

Se scade Cauciuc rotund-0,98 kg/ml
Se adauga Chit ... ***)
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Se scade: Cauciuc rotund-0,98 kg/ml
'Se
Baghe!e ptusi cher.rasin 82/19 mm
111
U.M
kg
m
O.
0.1 i
B
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Montarea elementelor de relief pe panouri
pentru beton aparent cu textura profilata sau
sculpturala
CB28
elemente dtn matenallemnos pentru desene cu complexitate redusa la betoane de calitatea 1;
B elemente din malenallemnos pentru desene cu complexitate redusa la beloane de calitatea 11;
C elemente din mase plastice dure sau rasin1 polieslerice armate cu fibre de sticla (PAS) pentru
(Jesene de complexitate redusa la be!oane de calitatea 1;
D elemente din mase plastice dure sau rasini poliesterice armate cu fibre de sticla (PAS) pentru
desene de complexitate redusa la betoane de calitatea 11;
E -elemente dtn covoare din tubun PVC flexibile diam 5-8 mm impletite la betoane de calitatea 11.
Sa masoara la metru patra!
DENUMIRE RESURSA
Materiale
P'oduse ltp PAS sau polimerice .. ')
=III! ROMTIX 85
Chtl polisulfidic Alulchil componenta A
r.taritor component 8
3rrrna moale obisnuita D= 2,5 Oll32
. Suruburi pentru lemn cu cap inecat cresta! 5x50 f1
Uret ernulsionabil pentru decofrare
Cue pentru constructii .. **)

kg
kg
kg
kg
kg
buc
kg
kg
1
i o 625 0.5 '
0.0121
0.02 0013
0.0025 0.0016
0.006
0.8
'1
0.8
i
0.12
0.05 0.05 1 0.05 0.05
T rnplar
Julgher constructii
ore 0.35 0.2 0.1
1
0.1
ore
1
0.151
TOTAL ore 0.35 0.2 0.1 0.06 0.25
1
turn .
1
002j
1 0.02
L_
112
*)Se va preciza caractensticile materialului conform ltslei LC10
") Se va preciza caracteristicile materialului conform lrstei LC05
Se va preciza tipul si caracteristicile u!ilajului conform ltster LCU01
Corectii:
1. Pentru desene cu complexitate ridicata
DENUMIRE RESURSA

i Se adauga Suruburi pentru lemn cu cap inecat
cresta! 5x50 rnm F1
Se adauga: Produse tip PAS sau polimerice
33 adauga Chit polisulfidic ALUTCHIT
-;ornponenta A
S:: adauga: lnlari!or component B
39 adauga Chit ROMTIX 85

Se adauga: Timplar
TOTAL
113
buc
kg
kg
kg
kg
ore
ore
03
i 0.2 '
05 04
0.25 0.2
1 0.002 ;
1
1 0.00031 - 1
1 'o ooal
i
0.1
:0.05 i 0.06 i 0.04
1
0.1 0.05 0.06 0.04 o
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Cofraje din panouri mari sau semipanouri,
confectionate in ateliere de santier,cu tablii din mase
dure sau din rasini poiiesterice armate cu fibre
sticla pentru betoane aparente cu texturi profilate sau
sculpturale pentru elemente verticale (pereti, stalpi) la
constructii cu inaltimea pana la 20m inclusiv
/"1 - pentru beton aparent calitatea 1;
B - pentru beton aparent calitatea 11.
Sa masoara ia metru patrat
DENUMIRE RESURSA
Materiale
P:aci din mase plastice dure sau rasini polieslerice armate cu fibre de
sncla
kg
CB29
0.8
R1gle rasinoase .. '*)
Dulap rasinoase .. **)
:'vlucava lip 1
mc 0.001 1 o 0008
Chit polisulfidic Alutchit componenta A
!ntantor component B
Chit< .. ***)
Material metalic pentru montare panouri cofraJ beton aparent
i Material metalic pentru rigidizare tip SECOM
Teava PVC lip M, D = 25 mm
:;uie pentru constructii '**')
Suruburi pentru lemn cu cap inecat cresta! 5x50 mm
la masina
Motorina
Parafina
Energie electrica
114
mc
kg
kg
kg
kg
kg
kg
m
kg
buc
ore
kg
kg
kwh
0.00051 0.0004
0.0005 0.0004
0.025 0.02
0.003 0.0025
0.12 0.12
001 001
0.09 0.09
0.5 0.5
0.006 0.005
i .25 1
0.02 0.016
0.2 0.2
0.02 0.02
0.05 0.05
DENUMIRE RESURSA
T<mplar
Dulgher constructii
Muncitor deservi re constructii montaJ
Vacara turn .. _. .... )
'1 Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC010
'') Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03
'") Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC09
TOTAL
Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05
""')Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCU01
Corectii:
1 Pentru constructii cu inaltimea intre 20 - 35 m
DENUMIRE
-------

3e adauga Dulgher constructii
TOTAL
Qtila[e
, Se
115
B
ore 0.35 0.3
ore 1.55 1.4
ore 0.4 04
ore 2.3 2.1
ore 0.02 0.02
U.M
8
ore 0.1 0.1
ore o 1 o 1
ore ! 0.002 0.002
L. -------
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Confectionarea in ateliere de santier a elementelm de
relief pentru cofraje la betoane aparente cu texturi
profilate sau sculpturale conform instructiunilor
C122/1981
J', lemn de rasinoase, cu complexitate redusa;
B lemn de rasmoase, cu complexitate medie;
C lemn de rasinoase, cu complexitate ridicata;
caao
D din covoare din tuburi PVC flexibile cu O" 5- 8 mm, impletite cu batatura din 4 fire si cu lipirea
iflWICisarilor in randuri.
Cuprinde:
- baterea cuielor pe ramele din rigole;
teserea urzelii covorului;
- leserea bataturii covorului;
legarea capetelor celor 4 fire din urzeala si batatura cu sarma;
- degresarea si cu ratarea incrucisarilor dintre fire si urzeala cu dicloretan tehnic;
-fixarea incrucisarilor dintre urzeala si batatura prin lipi re cu adeziv Codez 100.
Se masoara la:
metru cub- variantele A, B, C
rn e!ru patrat - varianta O
DENUMIRE
Scinduri rasmoase . *)
, Dulap rasmoase .. *)
rasinoase . *)
Materiale
Srrrna moale obisnuita 0:: 2.5 mm
CGre pen!ru cons!ruclii .... )
:Jrclorctan tehnic
Codez 100 adeZIV
: .. ucru la masina
U.M
rnc
mc
mc
kg
kg
kg
kg
ore
116
r

A
1 -
B 1 C
1.3
1 4 i
-
.5
i
1
1 0.185
1
1 0.238
160 170
1
:5601
DENUMIRE
PVC flexibil D= 6 mm
,\l!ateriale marunte
T1mplar
'nstalator electncian

TOTAL
Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03
") se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05
117
ore
ore
ore
100 230 380
100 230 380
1
1
6
6
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Tratarea scandurii in vederea evidentierii fibrelor
(scandura cu fibra reliefata)
) ? masoara la metru patrat
Acrd clorhidric
Motonna
Pa rafina
A ca
:]ulgher constructii
DENUMIRE RESUHSA
TOTAL
1Hl
kg
kg
kg
mc
ore
ore
CB31A
0.5
0.3
0.02
0.002
1
1 1.35
1.35
Montare si demontare cofraje tip DOKA, PERRI, MEVA
sau similare
/,.pereti;
5. stlpi;
c. plansee.
Observatii:
Manopera se refera la formarea si montarea primului sel
Se masoara la metru patrat de cofraj.
DENUMIRE RESURSA
Panouri tip ... *)
Praca cofraj placaJ stratificat
Scandurt rasinoase
Teava PVC
Con PVC
Decofrol
Panou cofraj
Grinzi lemn
P:Jpi extensibili
Dulgher
Se va preciza tipul materialului conform LC75
Corectii:
1. La fiecare montare-demontarea in plus a setului
119
CB32
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
DENUMIRE RESURSA

Ss adauga Dulgher
120
U.M

A B
r ore i 04 ! 0.45 1 0.35
TOT AL ore 0.4 0.45 0.35
CAPITOLUL CC

j. capitQiuJ.yi
1.1. Capitolul de cuprinde consumuri medii de resurse pentru fasonarea
pentru beton armat a tecilor fasciculelor pentru beton
precomprimat n ateliere de pentru montate n elementele de
beton armat precomprimat, anume:
- fasonarea montarea in cofraje a pentru
elemente structurale ct a plaselor sudate;
- montarea tecilor fasciculelor SBP pentru elementele de
beton precomprimat pretensionarea acestora;
-montarea n cofraje pentru elemente structurale;
- montarea plasei pentru tencuiel!lor la tavane,
la conducte ct profiluri scafe
De asemenea, capitolul mai cuprinde diverse norme auxiliare legate de
pentru betoane destinate unor procese de lucru stmple, anume:
- injectarea pastei de ciment pentru prelensionate;
prevederea de de srma la
- prin sudare la banc a
2.1. La elaborarea normelor S-a seama de prevederile
tehnice:
NE 012-99
p 59-86
c 28-83
c 21-85
ST AS 438/1-80
ST AS 438/2-80
Cod de pentru de beton armat
tehnice pentru proiectarea folosirea cu
plase sudate a elementelor de beton
tehnice pentru sudarea de beton
Normativ pentru executarea din beton precomprimat
beton !aminat la cald
pentru beton armat
2.2. La elaborarea normelor de consum s-a avu! n vedere se
pe confom1 proiectelor, detaliilor de normativelor
tehnice n vigoare, seama de tehnologiile actuale de
a
2.3. Consumurile din norme au un caracter exclusiv de stabilire a costului
nu de privind executarea acestora
21
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
3 1 . Consumurile specifice de materiale
n consumurile specifice de materiale sunt cuprinse att de
materiale efectiv inglobate n unitatea de lucrare constnd din
din materialele auxiliare necesare pentru asa_mblarea,
montarea pozarea de legat, d1stan\1en .etc) cat cele
unor pierderi tehnologice medii Pentru
confectionarea s-au luat in considerare p1erden:
- 2,5% pentru in ateliere de
_ 1 ,5% pentru n ateliere centralizate. .
0
La montarea plaselor sudate s-a luat in considerare o p1erdere de 1 Yo.
3.2. Consumurile specifice de
3.2. 1. La stabilirea consumurilor de s-a considerat
materialele se aduse la atelierul de in vederea
" .
_ fasonate se in depozitul atelierului de armatun.
3.2.2. de montare cuprinse n de
consum sunt redate la fiecare articol in parte, med1e luata m calcul
pentru transporturile manuale ale materialelor pentru montarea
fiind de 30 m.
3.3. Consumurile specifice de ore-utilaj . . . .
n norme sunt consumuri specifice de ore-utilaj pentru utilaje
mecanice necesare mecanizare
nu este se din cadrul capitolulUI de
indirecte) ca utilajul de ridicat necesar la normele de montare.
4. Conditii de a
fn cadrul pentru att
principale de (bare principale etrieri), barele constructiv?,
re speciali etc.) se yor md1ca de_ proiectant m
planul de armare, facandu-se dupa cum urmeaza
4.1. de confectionare montare a propriu-zise din
bare cuprinse n normele CC01, CC02, CC04 se n kilograme, pnn
inmultirea lungimii a barelor, conform planului de armare, cu
masa' (greutatea) pe metru a acestora, conform ST AS 438/1-80 pentru
beton. Lungimea barelor, etrierilor speciali (capre etc.) ce
unui element de dm beton armat se
prin planul de armare al elementului respectiv
4.1 .1 . Lungimea a barelor fasonate cu ciocuri, se
formula:
122
L=1+0,41hxn+13fjl
n care:
fjJ "'diametru! barei;
1 dintre planurile de tangente la ciocurile bare lor;
h = dir:,tre axele celor de bare paralele, n cazul
barelor ndoite la 45
n = de 'indoite la 45".
4 1.2. Lungimea etrierilor se din cioc in cioc,
lungimea ciocuri lor ( 3$).
4.1 .3. Lungimea barelor constructive ciocuri) sau a distantierilor
speciali (capre etc.) se nici un alt adaos '
4.1.4. La stabilirea lungimii bareior se va seama de lungimea de
suprapunere, in cazul barelor cu prin suprapunere
4.2. de montare a din plase sudate (CC03) se
n kilograme, prin de de plase ntregi -
golurilor sau ce n lucrare, conform planului
de armare, cu masa (greutatea) pe a acestora, conform tabelelor
tehnice
4.3. Teciie pentru pretensionate se la metru conform
din proiect (CC05).
4.4. Fasciculele de srma SBP se n kilograme (CC06, CC07)
Lungimea fasciculelor se va stabili prin proiect va cuprinde lungimile
necesare prinderii n
4 5. rea prin suda re (CC1 3) lensionarea fasciculelor
(CC08) se la de respectiv fascicol tensionat.
4.6. Injectarea cu de ciment se la metru prin nsumarea
lungimii tecilor sau a canalelor injectate (CC11).
4.7. din se la metru de
beton cu (CC12).
4.8. de la tavane,
de conducte pentru formarea grinzilor false sau precum la
profiluri scafe se la metru de real executat (CC9,
CC10)
4.9. Pretensionarea prin sub tensiune a srmei SBPI
d1ametrul 5 mrn se la suta de metru de (CC 14)
123
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
fn tabelul de ma1 jos se masa pe metru liniar a barelor din
D1ametrul Masa
3 0,057
4 0,100
5 0,154
6 0,222
7 0,302
8 0,395
10 0,617
12 0,888
14 1,21 o
16 1,580
18 1,990
20 2,470
22 2,980
25 3,850
28 4,840
32 6,310
36 7,990
4.10. Pentru de a fasonate se
variantele numai la montare, pentru procurarea fasonate folosindu-se
de procurare.
124
Pe santier, avand:
D = 6 mm;
/..2 D = 8 rnm;
/3 - D = 10 mm;
M D=12,14,16mm;
15- O= 18, 20, 22 mm;
!.6- D = 25 mm;
Fasonarea barelor din otel beton PC
!;1 ateliere centralizate, avand
81- O 6 mm;
B2- D = 8 mm;
B3- O 10 mm;
B4 O= 12, 14, 16 rmn;
B5- O= 18, 20, 22 mm;
E6- O= 25 mm
Cuprinde:
- descolacirea si indreptarea cu troliu de mana a barelor furnizate in colaci sau ....t"'"'"'
Larelor furnizate in
- taierea la dimensiuni a bareior cu stanta de mana
executarea ciocmilor si indoiturilor plin fasonam manuala
- gruparea barelor fasonata in
manipulari manuale
Se masoara la kilogram
DENUMIRE RESURSA
J\l!ateriale
Otel beton PC . *)
Srma moale otel 1 mm
Mano1;1er
r'erar betonisl
CANTITATI
A5
kg 11025 i 1.025 1.025 1 1.025 1.025 1 1025 1()15
kg i 0.01 1 0.01 0.01
1
001 0.01 1 001 0.01
ore 1 0.045[ 0.035 1 0.03 1 0.025 0.022 i 0.02 0.035
125
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
DENUMIRE
TOTAL ore
r rOIIU electric
Vasina automata de indreptat si
s'antat otel beton
Stanta electrica
Mas1na automata de fasonat
DENUMIRE

Otel beton PC . *)
33rma moale otel 1 rnm
":erar betonist
Troliu electric
ore
ore
TOTAL
Masina automata de Indreptat si stanta! otel
beton
Stanta electrica
Mas1na automata de fasonat
kg
kg
ore
ore
ore
ore
ore
ore
1
1.015
001
0.028
0.028
.,
0.022 0.02 o 035
0006
:o 0013
i 000171
. __ o

86
1015 !
10151
1015 i 1015
i
001
1
0.01 1 0.01 1 0.01
1
0.025 i 0.02 1 0.0017 0.0015
1
0.025 0.02 0.0017 0.0015
0.006 1 0.0061 0.006 0.006 0.006
1 0.00131 0.0013. 0.0013 0.0013. 0.0013
1
. 0.0017 1 0.00171 0.0017 : 0.0017 0.0017 i
1
; o j
00052J
'; 3e va preciza caracteristicile materialului conform listei LC07
Corectii:
1. Pentru utilizarea otelului beton OB in loc de PC
126
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Se scade: Otel beton PC .. *)
Se adauga: Otel beton 08 .. *)
Manoperii
' Se scade: Fierar betonisl
TOTAL
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Se scade: Otel beton PC ... *)
Se adauga: Otel beton 08 ... *)
Manoperi;!
Se scade: Fierar beton isi
kg 11.025 1.025 1.02511.025 i 1.025:1.0151 1.015
kg 11.o25lto25 1.o25:1o251to2s 1o15 1.o15
ore 1 0.005! 0.005 \ 0.005 i 0.0051 0.005: 0.005; 0.005
ore 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
U.M
kg 1.015 1.015 1 1.015 1 1.015
1
1 1.015
1
kg 1.015 1 1.015 1 1 015 ! 1.015 1 .Oi5
ore
1
1 0.005 li 0.005 1 0.005
1
0.005 1 o 005 1
TOTAL ore 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
127
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
CC02
Montarea armaturilor in fundatii
1\ :zoJate, pentru otel cu D= B mm.
E! :zolale, pentru otel cu D> 8 rnm;
C continue s: rad:ere, cu D= B mm;
con!:nue si rad:ere, cu D> 8 mm
Cuprinde:
- :dentificarea barelor, desfacerea pachetelor, aducerea si la locul de montare
insemnarea pozitiei barelor pe o directie si asezarea lor
- introducerea si legarea barelor indicate
- in semnarea pozitiei si fixarea mustatilor de legatura
- introducerea si fixarea d1stantierilor si a caprelor de sustinere a barelor ridicate la placi
transporturi manuale
Se masoara la kilogram
DENUMIRE RESURSA
D:stantieri
S:rma din otel moale, neagra D= 1,00 mrn

F;erar beton
:v:uncitor deservi re construc111 montaJ
12.8
buc : 0.15 1 0.15 i 0.15 1 0.15
kg ! 0.01
1
' 0.01 1 0.01 1 001
ore '1 0.04 1 0.035 0.0251 0.02
ore
1
o.oo51 0.004 0.005, 0.004
TOT AL ore 0.045 0.039 003 0.024
CC03
Montarea armaturii in elemente structurale pentru otel
beton cu diametru! egal sau mai mic de 8 mm, la
constructii cu inaltimea pana la 35 m.
f, pereti si diafragme;
B- stalpi;
C- grinzi;
D- placi;
E- constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri etc.);
F - la radiere.
Cuprinde:
- idsntificarea barelor, desfacerea pachetelor, aducerea si depozitarea la locul de montare
- msemnarea barelor
introducerea si legarea barelor
- in semnarea si fixarea mustatilor de cu stai pul
introducerea si fixarea distantierilor si a caprelor de sustinere a barelor ridicate la placi
transporturi manuale
Observatii
- Stalpii se considera asamblati la banc in carcase
Se masoara la kilogram
DENUMIRE RESURSA
U.M . - - r
1
! A 1 B

c o E
F '
1
D1stantieri
buc i 0.25 . 0.25 : o 3
0.3 0.3 0.3
s.rrna din otel moale, neagra D=l 1 ,00 mm
kg
1 0.01 1 o 01 1 0.01 1 0.01 0.01 o 01 '
F!erar beton
ore
1 0.045 ! 0.025 1 0.03 1 0.035
o 045 i 0.045
Muncilor deservi re constructii montaj
ore
! 0.0051 0.005! 0.005! 0.005
0.005! o 005
TOTAL ore 0.05 0.03 0.035 0.04 0.05 0.05
129
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Corectii:
1. Pentru otel beton eu diametru! mai mare de 8 mm.
DENUMIRE RESURSA

Se scade Fierar beton ore i 0.005 f o.oosl o 005 o 005 j 0.005[ 001
_()I! __ Q005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.01
130
CC04
Montare sudate la inaltimi mai mici sau
35 m, la:
cu
1' pereti si d1afragme, cu greutatea plaselor pana la 3 kg/mp;
t;- pereti s1 diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/rnp,
c- placi;
[) constructii spec1ale
Cuprinde:
_taierea la dimensiuni a plaselor sudate linga locul de montare;
-manipularea, pozarea si fixarea in pozitie definitiva a plaselor;
- legarea plaselor;
- taierea si fixarea distantierilor;
-transporturi.
Se masoara la kg.
DENUMIRE
. P:ase sudate ... *)
' Otel beton OB 37 **)
S:rma din otel moale, neagra D= 1,00 mm
Dtslan!ieri .
F,erar beton
Muncitor deservire constructii montaJ
... ****)
U.M
kg
kg
kg
buc
ore
ore
TOTAL ore
ore
')Se va preciza caraclensl1cile materialului conform listei LC013
") Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC07
131

A B c o
-J
1.01 1 1.01 ! 1.01 i 1 01 1
0.005 ' o 005 1 o 005 1 o 005 1
0.01 1 o 01 o 01 1 o 01
0.3 1 03 03 03
'
0.04 1 0.03 0.025 0.04
0.005 1 0.005 0.005 0.005
0.045 0.035 o 03 0.045
0.0006 0.0006
..-',, ----
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Se va preciza caracteristicile malenalului conform listei LC12
' ") Se va preciza tipul s1 caractensticile utilaJului conform l1stei LCU01
Corectii:
1. Pentru constructii cu inalti mea peste 35 m.
DENUMIRE 1 -
CANTITATI
A

: Se adauga Muncilor deserwe constructii montaj ore 0.005 ! 0.005 j 0.005 O 005
TOTAL ore 0.005 0.005 0.005 O 005
Utlli!ili:
Se adauga: Macara . ***') ore : 0.0001 0.0001 ! 0.0001 O 0001
__ j __ ________ i_-
132
Armare elemente la constructii executate c:u
glisante
- fasonare armaturi cu d1ametrul barelor pana la 8 mm inclusiv;
EJ- fasonare armaturi cu diametru! barelor peste 8 mm;
C - montare armaturi cu diametru/ pana la 8 mm Inclusiv, 1r1 pereti cu secliunea constanta;
r; -montare armaturi cu diametru! peste 8 mm, in pereti cu sectiunea constanta;
E - montare armaturi cu diametru! pana la 8 mm inclusiv, in pereti cu sectiunea variabila;
r montare arrnaluri cu diametru! peste 8 mrn in pereti cu secliunea variabila.
Cuprinde:
' Pentru fasonare:
- descolacirea si indreptarea cu troliul de mana a barelor;
taierea la dimensiuni cu stanta;
- executarea ciocurilor si a indoirurilor.
' Pentru montare:
-inserare pazii, indreptare mustati;
- montare armaturi
- fixare distantieri
- transporturi
Se masoara la
DENUMIRE RESURSA
Jiei beton 08 37 ... *)
=::rma din otel moale, neagra Qo: 1,00 mm
D1stantieri . *')
Fierar beton
TOTAL
133
!
kg 11.025
1.0251
1.025
kg
1
001
!
1,
buc 1 0.3
ore ! 0.043 1 0.02 ! 0.037
ore 0.043 0.02 0.037
CC05
1025
001
0.3
0.037
0.037
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
DENUMIRE RESURSA
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Otel beton 08 37 .. ')
Sm1a din otel moale, neagra D= 1 ,00 mm
Orstant1eri . ")
beton
i\1ncara
'.l Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LCO?
";: Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC12
TOTAL
")Se va preciza tipul s1 caractensticile utilajului conform listei LCU01
Corectii:
1. Pentru constructii cu inallimea intre 35 50 m
DENUMIRE RESURSA

Se adauga Fierar bHton
Se adauga Macara ..
----
TOTAL
134
U.M
ore
ore o
i
ore

kg 1 025 1.025
kg 0.01 001
buc 0.3 0.3
ore 0.05 0.05
ore 0.05 0.05

D
i 0.005 1 0.005
o 0.005 0.005
1
i
O J
DENUMIRE RESURSA
, se adauga. Fierar beton
2 Pentru constructii cu inaltimea peste 50 m
DENUMIRE RESURSA

Se adauga: Fierar beton
***)
DENUMIRE RESURSA
Se adauga: Fierar beton
Se adauga: Macara ...
ore
TOTAL ore
135
ore i 0.005 0.005
TOT AL ore 0.005 0.005
D
0.005 1 0.005
1
o o 0.005 0.005
ore 0005
1
0.005
1
1
TOTAL ore 0.005 0.005
1
i
o ooos\
1

w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
CC06
Confectionarea tecilor cu diametru! de 35 mm din
banda de otel trasa la rece, alba, moale, cu
taiate, infasurata in .spirala si gofrata, inclusiv tuburile
de aerisire
fi d1n banda de 50 x 0,2 mm cu fali elicoidal;
B din banda de 35 x 0,2 mm cu falt elicoidal,
Cuprinde:
confectionarea tecilor, a mansoanelor de imbinare a tronsoanelor si a tuburi lor de aerisire.
Se masoara la metru
DENUMIRE RESURSA
Banda din tabla de otel de 35 x 0,2 mrn
Banda din tabla de otel de 50 x 0,2 mm
Material marunt (cos1tor, apa tare, stearina)

F;erar beton
:viuncJ!or deserVJre constructii montaj

\<1.asina ptconfteCI din banda de otel 50x0,2 rnm cu fali
Masina ptconfleci d!n banda de otel 35x0,2 rnm fara falt
Corectii:
1. Pentru leei din banda de 50 x 0,2 mm, cu diametru! 45 mm.
136
kg
kg
%
ore
ore
TOTAL ore
ore
Oie
1
i
1 0.305
1 0.35 1
1
4 4
1
1 0.085f 0.075
1 i
0.015[ 0.015
0.1 0.09
10.095
[
0.08
L
DENUMIRE RESURSA
CANT
U.M
Materiale
Se adauga Banda din de otel de !i_O x llllll
.l kg 0.12 1
2 Pentru teci din banda de 50 x 0,2 mm, cu diametru! 55 mm.
DENUMIRE
A

Banda din tabla de otel de 50 x 0,2 mm
kg l 0.25
3. Pentru teci din banda de 50 x 0,2 mm, cu diametml 63 mm
DENUMIRE RESURSA U.M
Materiale
Se Banda din tabla de otel de 50 x 0,2 mm kg 1 0.36
Pentru teci din banda de 35 x 0,2 mm, cu diametml 45 mm.
DENUMIRE RESURSA
.M!!teriale
S8 adauga Banda 35 x 0,2 mm l kg 1 o 08
5. Pentru teci din banda de 35 x 0,2 mm, cu diametru! 55 mm.
137
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
DENUMIRE RESURSA
Se
6. Pentru leei din banda de 35 x 0,2 mm, cu diametru! 63 mm
DENUMIRE RESURSA

._Se x 0.2 mm
138
Confectionarea si montarea in tipare a fasciculelor din
SBP cu resort
f\- pe un rand;
G pe doua randuri.
Cuprinde:
- introducerea in teci din banda de otel cu sarmale dispuse;
- descolacirea colacilor din sarma SBP;
- taierea sarmelor la dimensiunile necesare;
- confectionarea fascicolelor si a resorlurilor;
- introducerea fascicolelor in teci din banda de otel;
- imbinarea tronsoanelor la teci;
- pozarea in tipare a fasciculelor mantale in teci.
masoara la kilogram SBP
DENUMIRE
Sarma SBP . *)
Srma din otel moale zincata D 2 rnm
Srma din otel moale neagra O= 1,00 rnm
r ,caca din banda otel . *)
F1erar beton
r rol i u eleclnc .. .***)
Stanta electrica de taiat olel-beton,diam.pina la 40 mm ***)
' Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC14
Se va caracleris!iCIIe materialului conform listei LCi5
139
buc
kg
kg
m
ore
TOTAL ore
1
ore
1
_j
ore
CC07
CANT
1
8
!
1 02 1 02
0.027 0.01
001 0.01
0.54 o 54
0.33 0.2
o 33 0.2
o 003 1 0.003 ;
: o
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
'" J Se va preCIZa !1pul SI caractensticile utilaj ulUI conform listei LCU01
Corectii:
1. In cazul utilizarii lecilor din PVC
DENUMIRE
Materiale
Se scade Teaca din banda otel. *)
Se adauga Teava PVC
Se adauga Manson PVC 1
Se adauga Prenadez 300 j
2. Pentru dispunere pe rozeta
DENUMIRE RESURSA
le
Se scade: Sirma din otel moale zincata D = 2 mrn
Se adauga: Rozete pentru fascicule SBP
140
Confectionarea si montarea in canale
in elementele din beton, a fasciculelor de SBP, cu
resort, cu sarmele dispuse:
A- pe un rand;
B pe doua randuri
Cuprinde:
- descolacirea colacilor;
taierea sarmelor la dimensiunile necesare;
confectionarea fascicolelor si a resorturilor;
- introducerea fascicolelor in teci din banda de otel cu sarmale dispuse;
Ee masoara la kg. SBP
DENUMIRE
Sarma SBP ... )
: S:rma din otel moale zinca!a D = 2 rnrn
S<rma din otel moale neagra D = 1 ,00 rnm

>=:erar beton
1 roliu electric ... **)
Stanta electrica de laial otel-belon,diam.pina la 40 rnm
')Se va preciza caracteristicile materialului conform lister LC14
TOTAl
Se va preciza si caracteristicile ulilaJului conform listei LCU01
Corectii:
1. Pentru
141
kg
kg
kg
ore
ore
ore
ore
CC08
B
102 1.02
0.03 0.028
0.01 0.01
0.222 0.16
0.222 0.16
0.0027 0.0027
0.0014 0.0014 w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
DENUMIRE RESURSA
Material.
Se scade S1rma din otel moale zincata, O .:: 2 mm
Se pentru tascicule SBP
142
kg 1
buc 1
Tensionarea fasciculelor din sarma SBP, cu s<umele
dispuse:
f'.- pe un rand, cu ancoraj tip "inel -con" la ambele capete;
B -pe un rand, cu ancoraj tip "inel con" la un capat si dorn la capatul opus;
C -pe doua randuri cu ancora] lip "inel-con dublu" la ambele capete;
O - pe doua randuri, cu ancoraj lip "inel-con dublu" la un capat SI dorn la capatul opus.
Cuprinde:
- tensionarea fasciculelor;
- taierea capetelor de prindere a sanmelor SBP, dupa tensionare.
Se masoara la bucata de fascicul.
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Ancora] matalic tip pentru fascilule _. _ *)
Dom din otel pentru fascicole ... *)
Piacute metalice OL 37 pentru fascicule
,vontator prefabricate beton
Utilaje
TOTAL
buc 2
buc 1
buc 2
ore ls.212.75
ore 5.2 2"15
CC09
2
1
2
8.151,4.551
8.15 4.55
Presa cu autoclavelare pentru armaturi intinse -. .**)
Electropornpa inalta pres.pretensionat ..
0.6 1.5 0.9
Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC14
")Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCU01
143
0.9
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Montare plasa rabit pentru sustinere tencuieli la tavane,
pereti, protectia termoizolatiiior, mascarea conductelor
aplicata la: '
h tavane drepte, pe m!ea din otel-beton D = 6 -8 mm, cu ochiuri pana la 25 mm inclusiv:
tava ne drepte, pe retea d1n otel-beton D = 6 - 8 nun, cu ochJUri intre 26 si 35 mm inclusiv
CC10
C pereti, pe retea din otel beton D = 6 8 mm, cu ochiuri intre 30 si 35 cm inclusiv; .
[) -pereti, fixata cu rondele din tabla zincala si cuie peste stratul de izolatie, fara retea din otel
Leton;
1:: racordarile suprafetelor orizontale cu cele verticale, pentru prolecha izolatiilor, pe retea dm alei
tston O::: 6 mm cu ochiuri de 25 cm;
r: :;litun, pe retea d111 otel beton D = 6 - 8 mm
Cuprinde:
- fasonarea barelor de otel penlru reteaua de prindem a plasei de rabit;
- prinderea plasei de mustatile existente ale bamlor din otel beton si formarea retelelor;
- confectionarea si montarea distantierilor din spci de lemn de rasinoase, prin strangerea
mustatilor
- taierea la dimensiuni a plasei de rabit si prinderea acesteia cu simna zincata de reteaua din
otel beton
cuprinde:
mustatile care se evalueaza separat
Se masoara la melru patrat
DENUMIRE'. RESURSA

P1asa rabit s1rma zinca!i:l ochi hexag 16,0
.<0.6 x1500
kg
asa rabit sirma zincata ochi hexag. 25,0 ' kg
;<0 3 x1500
f"asa rabit sirma zincata ochi hexag. 25,0
(] x1500
kg
144
E F
0.38 i
' 1
1
o.38 1 oJ8
0.43 l 0.43
1
1
r o.66 ,
' '
DENUMIRE
Clei beton OB 37 . *)
S!rrna din otel moale zmcata D= 2 mm
Srrma din otel moale neagra O= 1 ,00 mm
S;pca rasinoase . **)
Cuie pentru constructii ***)
Tabla zincata de 0,5 mm
ManoQer
Frerar beton
TOTAL
i
kg
kg 0.03
rnc
kg
0.0014 i 0.0012 i
1
kg
ore 1.05 0.9 0.55
ore 1.05 0.9 0.55
Utilaje
de ridicat .. ****) ore 1

o 1 o oo_s
'1 Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC07
Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03
Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05
Se va preciza tipul si caractens!ici!e u!ilajului conform listei LCU01
145
E
0.1
i
0.2 1.45
i
i
0.2 1.45 o
'
o 005 o 005JO OOSI
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Montare plasa rabit pentru profiluri sau scafe avand
latimea desfasurata de:
!\ pana la 30 cm 1nclus1v;
f' rntre 31 50 cm mclusiv;
C- intre 51 - 80 cm inclusiv;
[) intre 81 si 120 cm inclusiv.
Cuprinde:
- fasonarea barelor si etrierilor din otel beton pentru reteaua de prindera a plasei rabit;
- executarea gaurilor in perete pentru incaslrarea barelor si e!rierilor din otel beton;
- asezarea si legarea de mustati a barelor si etrierilor din otel beton si formarea retelei
- confectionarea si montarea distantierilor din sipci de lemn
CC11
- taierea la dimensiuni a plasei de rabit si prinderea ei cu sirma zincata de reteaua din otel
beton
Nu cuprinde:
mustatile care se evalueaza separa!
Se masoara la metru
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Plasa rabit sirma zincata ochi hexag. 16,0 x0,6 x1500
, Otel beton OB 37 O= 6 mm
Otel beton OB 37 O 8 mm
S,rrna din otel moale zincata O::: 2 mm
S rma din otel moale neagra O = 1 ,00 mm
rasinoase. *)
ManoQera
r= erar beton
TOTAL
146
kg
kg
kg
kg
kg
mc
ore
ore
0.14 0.18 0.27 0.4
12 1.5 0.85 1.55
1.25 1.95
0.05 0.07 0.1 0.13
0.015 0.025 r 0.03
1
0.04
0.0001 0.0005[ o 0005 1 0.0008
0.9 1 05 1.1 1.2
0.9 1.05 1.1 1.2
DENUMIRE
Utrlaj de ridicat .. *') ore 0.003
') Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03
'<)Se va preciza tipul s1 caracteristicile utilajului conform listei LCU01
147

w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Injectarea cu pasta de ciment pentru protectia armaturii
pretensionate in canale cu diametru! de 35 mm
Cuprinde:
- verificarea continuitatii canalului si spalarea cu apa a acestuia;
prepararea pastei de ciment cu ajutorul unui agitator mecanic cu circa 1500 ratatii/minut;
-astuparea cu dopuri de lemn a orificiilor de aerisire si control;
- injectarea si reinjectarea pastei de ciment cu ajutorul pompei de injectare
- scoaterea dopurilor de lemn si umplerea cu pasta de ciment a golurilor ramase de la orificiile
de injectare, golire sau control
Se masoara la me!ru de canal injectabil
C1rnenl ... ')
Apa
iVon!ator prefabricate beton
Pornpa de injectat .. **)
DENUMIRE
Materiale
Manopera
*)Se va prec1za caracteristicile materialului conform listei LC-16
') Se va preciza tipul si caracteristicile u!ilajului conform listei LCUOi
Corectii:
1 Pentru canale cu diametru! de 45 mm
148
TOTAL
kg ! 16
i
mc
10.004
ore 1 0.35
'
ore 035
1
: 0.04
1
ore
_[
.l
DENUMIRE RESURSA
; se adauga Ciment . - *)
se adauga: Apa

Se adauga: Montator prefabricate beton
So adauga Pompa de injectat . - .. )
2
Pentru canale cu diametru! de 55 mm
DENUMIRE
Ss adauga: Ciment .. *)
. Se adauga Apa
, Se adauga Montator prefabricate beton
Se adauga 1fljecta!_:
PentnJ canale cu diametrul de 65 mm
149
CANT
U.M
L
kg
1
0.9
i
rnc 10.002
ore 1 0.05
TOTAL ore 0.05
ore l 0.01
TOTAL ore
ore 001
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Se adauga Ciment . )
Se adauga Apa
DENUMIRE RESURSA
Manooera
Ss adauga: Montator prefabricate beton
Se; adauga inJecta!
150
TOTAL
kg
1
3.7
1
mc
10009
ore
1 o 15
ore 0.15
Cuprinde:
- t3ierea sarmei;
Mustati din sarma zincata cu diametru! de 2 mm,
montate inainte de tumarea betonului in pereti
CCi3A
-prinderea sannei de am1atura planseului sau peretelui si introducerea acesteia prin cofraj.
Se masoara la metru patrat.
DENUMIRE
Materiale
Snma dm otel moale zincata O = 2 rnm

F'erar beton
Corectii:
Pentru mustati montate la tavane
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Ss adauga: Sirma din otel moale zincata O = 2 mm

Se adauga: Fierar beton
151
TOTAL
TOTAL
1
kg 0.2 '
ore
1 0.3
ore 0.3
1
kg
1
ore i 0.05
ore 0.05
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
r
lrmadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din
otel beton, pentru betoane monolite armate, executata:
A prin suprapunere, ia bare cu diametru! 8 16 rnm;
8- prin suprapunere. la bare cu diametru! 18 28 mrn;
C - prin suprapunere, ia bare cu diametru! 32 40 rnrn
O cu doua eclise, la bare cu diametru! 8 - 16 mm;
E cu doua eclise, la bare cu diametrul18- 28 mm;
F cu doua eclise. la bare, cu d1ametrul 32 40 mm;
G- cu o eclisa SI sudare cap la cap, la bare cu diametrul8 16 mrn;
H -cu o ecl!sa s1 sudare cap la cap, la bare cu diametru! 18 28 rnrn;
1- cu o eclisa s1 sudare cap la cap, la bare cu diametru! 32 40 mm.
Nu cuprinde:
eclisele care sunt incluse in arma!ura.
Se masoara la bucata.
DENUMIRE RESUF<SA
Material!,l
CANTITATI
r
B 1 C
1
CC14
E
1 Electroz1 pentru sudura ... *)
Energ1e electrica
kg
1
o.15io.Bs
1
us 0.22 1.34
kwh i 0.25f1.15 i 2.4 1 0.4 1 2.35
Sudor elec!nc
ore . 0.251 0.5 0.7 0.35 1 0.75
DENUMIRE R S U R S
Electroz1 pentru sudura . *)
1 Energ1e electrica
152
TOTAL ore 0.25
U.M
kg
kwh
0.5 0.7 0.35 0.75
F
1 3 1 i o 12 i 0.6
tu
1 5 i 0.2
1
1.1 ~ 2.35
DENUMIRE RESURSA
Sudor electric
TOTAL
*)Se va preciza caractenst1cile materialului conform listei LC08
153
H
1
ore
1
,141 021oss!o?sl
ore 1.4 0.2 0.55 0.75
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Pretensionarea prin infasurare a sarmei SBP - 1,
diametru! 5 mm, la rezervoare si decantoare cu D max.=
45 m si H max= 1 O m cu ajutorul instalatiei de infasurare
Cuprinde:
-montarea colacilor ele sarrna pe masina, inclusiv montarea acesteia;
-trecerea sarmei prin masina;
- inaclirea sarmei;
- urmarirea derularii sam1ei prin mecanismul de infasurare;
- masurarea efortului de sarma;
- blocarea sarmei.
Se masoara la 100 metrii de sarma
DENUMIRE RESURSA

S1rma otel beton precompr.neteda SBP1 O= 5,0 mm
Sirma din otel moale neagra O ::: 1,00 mm
.t\ncoraj metalic pentru blocarea fascicolelor SBP 5 mm
Otel la! lam.cald OL311n L T= 30 x 12
Fierar beton
Util
lnslalatie de precomprimare prin infasurare sirma sub tensiune
Macara *)
*)Se va preciza !1pul si caractensticile utila]ului conform listei LCUO
154
kg
kg
buc
kg
ore
TOTAL ore
i
ore
1
1
.J.
ore
CC15A
17.3
o 003
0.14
0045
0.2
0.2
CAPITOLUL CD


1.
1 .1 Capitolul de cuprinde:
- consumuri medii de resurse pentru prepararea mortarelor de ca
pentru executarea diferitelor tipuri de nchideri inclusiv
prepararea din:
sau
ceramice (presate pline sau cu goluri verticale);
inlocuitori de (blocuri din BCA, din beton cu
agregate beton greu);
*panouri din
* panouri din PAS;
* ghips carton;
- consumuri specifice pentru unele de cu caracter spec1al
ca: de de fum, din corpuri de din beton cu
agregate
De asemenea capitolul mai cuprinde diverse norme auxiliare legate de
nchideri destinat unor procese de lucru simple. sporuri,
norme care
supliment pentru executarea aparente din la
- f1xarea profilelor de rost de dilatare;
- prepararea varului mecanizat
Mortarele din acest capitol s-au a se prepara manual sau cu
malaxorul
Normele de consum pentru prepararea mortarelor din acest capitol se
la cele mai uzuale de mortare utilizate la civile
industriale, conform C 17-82 anume: M 1 0-Z, M 25-Z, M 50.Z, M 1 00-Z, iar
pentru rostuire M 100-T.
sub de s-a cont de utilizarea mortarului
marfa uscat gata preparat ca a mortar hidratat
1.2. n acest capitol nu sunt cuprinse consumun pentru:
de fasonare a pietrei, incluse in pieirei fasonate;
de placaje din cuprinse n capitolul CI;
- de placaje cu din BCA cuprinse n capitolul CP;
- de montare a geamurilor !aminate profilate (proflle U) cuprinse
in capitolul CM
.. pentru nchideri din materiale locale cuprinse n capitolul CR.
155
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
2. Conditii tehnice
!!Q!!l:! el o r 1 capitol
2.1 La elaborarea normelor s-a seama de prevederile
tehnice: r
STAS 2917-79- de din Prescripr
de ,li
s.TAS 101_09/0-82 -- civile, industriale agrozootehnice
Lucran de zrdarre. Calculul elementelor
__ STAS canale pentru fum la constructiile
CIVIle. generale.
STAS 5090-83 -- Produse din pentru
Terminologie
STAS 457-86- ceramice pline
STAS 456-73- de din Reguli metode
pentru verificarea
ST AS 5185/2-86 -- blocuri ceramice cu goluri verticale.
Forme dimensiuni.
STAS 1625-74 Tuburi blocuri pentru canale individuale de fum

ST AS 6029-89 Blocuri mici din beton cu agregate
STAS 8036-81 --Beton celular autoclavizat. Gaz beton. tehnice
generale
C 193-19 tehnice pentru executarea din
P 2-81 - Normativ privind calculul executarea structurilor
din
C 17-82 - tehnice privind compozitia prepararea mortarelor
de '
C 14--82 Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate
la de
C 14/1-94- tehnice privind utilizarea blocurilor mici din beton
cu agregate grele.
P 104-94 - tehnice pentru proiectarea executarea peretilor,
din elemente de beton autoclavizat.
C 19-77 - pentru folosirea cimen!ului n constructii.
CR02005 --Cod de proiectare. Bazele stru<:-iurilor n Constructii.
P100-1/2006 -- Cod de proiectare Partea 1: Preveder'i de
proiectare pentru
CR6-2006 - Cod de proiectare pentru structuri de
NP 57-2002 - Normativ privind proiectarea de locuinte
P85-1996) '
C17-82- tehnice privind compozitia prepararea mortarelor
de '
SR EN 1991-1-1 Eurocod 1
Partea 1 . generale.
utile pentru
proprii,
156
SR EN 1991 -- pr NA Eurocod 1 asupra Partea 1-1.
generale. specifice, proprii, utile pentru
Anexa
SR EN l71-1/A1 :2005- Elemente pentru de
SR EN 771-2 Elemente pentru de silico-calcar
SR EN 998-1 a mortarelor pentru Partea 1. Mortare
pentru tencuire gletuire.
SR EN 998-2 - a rnortarelor pentru Partea 2: Mortare
pentru
SR EN 1996-1-1 Eurocod 6. Proiectarea structurilor din Partea!
. Reguli generale pentru structuri de armate sau nearmate
22. n normele din prezentul capitol nu este utilizarea schelelor
care se separat conform capitolului CB.
2.3. La elaborarea normelor de consum, s-a avut in vedere se
pe conform proiectelor, detaliilor de normativelor
tehnice n vigoare, seama de tehnologiile actuale ale

2.4. Consumurile din norme au un caracter exclusiv de stabilire a costului
nu de privind executarea
3.1. Consumurile specifice de materiale
3.1 1. Consumurile specifice de materiale din art.CD01 (Prepararea
mortarului) cuprind medii de materiale agregate etc.)
necesare pentru prepararea unui metru cub de mortar inclusiv pierderile
cauzate de transportul, manipularea depozitarea lor, mortarul
considerndu-se adus la depozitul de obiect
Pierderile luate in considerare pentru ciment au fost de:
- 1,5% pentru prepararea rnortarelor cu malaxorul pe
- 2% pentru preparare
La prepararea mortarelor cu malaxorul pe ca la cea
se cu ciment var n saci
medie de transport a componentelor in
calcul pentru prepararea mortarelor este de 1 O rn.
Pentru utilizarea varului s-au iar separat s-a
o norma de preparare a varului dm var
Pierderile luate n considerare pentru agregate au fost de:
. 2,5% pentru prepararea mortarelor cu malaxorul pe sau manual.
fn consumurile normelor de preparare din articolul CD01 sunt cuprinse
pierderile pentru componente (ciment, agregate, var) mai sus iar
n pentru utilizarea mortarului uscat sau hidratat sunt
pierderile netehnologice ale acestora de 2%.
n normele de (inclusiv prepararea mortarului), consumul de
mortar, corespunde mortarului gata preparat conform articolului CD01,
incluznd pierderile legate de punerea n
151
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
3. '12. Consumul de nisip este t b.. . .
aprovizionat n depozitul de 1 s a lllt m Ipoteza acesta este
Densitatea medie n axor, gata sortat (0/3 mm; 3n mm)
s-a considera 1250 "gl . a nlslpulul cu granulatia 0/3 rn
' " rnc rar a nis 1 ' rn
considerat 1450 kg/mc amb
1
rp_u ur cu 3n mrn s-
Pentru prepararea unei de 25%. a
exprimate n kilograme var hrdratal, consumunle specifice sunt
Pierderile luate n f greutate de 600 kg/mc
3.1.3. Consumurile specifice de a cu pentru var au fost de 2,5%
cuprind de care pentru din
Pratra se d. un metru cub de drn
H) iar moloanele se p: rnfgros, pe (normele CD02A-F
se conform articolului CDO rer (normele CD02 E G). Mortarul
bolovani de ru este exprimat i'n t1 :Consurn_ul de sau
La rnoloane c l't me n cubr, rnasuratr In
-rop r e regulat volu 1 t ' .
cu de parament al mu, rei considerat este egal
a molonului rno on cu lungimea cozii medii
. 3.14. La stabilirea consumurilor T .
de ceram ICe de matenal':, la de
seama de: !Ce sau drn matenale mlocuitoare, s-a
- dimensiunile geomerice ale - - ..
- faptul ca resturile ori""ontal caramJzJior materialelor nlocuitoare;
iar cele verticale cu
0
cu o gro_s1me medie de 12 mm,
cu mor1ar. e mm ca ele se umplu complet
3.1.5. In cadrul consumuril . 'fi
de este separat de cel de materiale de mortar
3.1 6. La stabilirea consumurilor fi .. . ..
ceramice -- tip _ f spect !Ce rn cazul folosrr11 blocurilor
materialelor, de cont de: dimensiunile geometrice ale
mm de faptul la capetele se vor executacu_o_grosime de 12
ceramice -- ntregi sau 81 ., or se vor folosr caramrzr -- blocuri
pe pe de lemn e ceramrce POROTERM se
3.1. 7. Ghermelele diblurile ca
1
.
aferent penelor de re a _consumu , de material lemn os
3.1.8. Pentru de . s au m consumunle specifice
7,5 mm rosim - . , ne _armata, cazul de
beton diagmetrule6 sub forma de consumul aferent de
3.1.9. Pentru din panouri d b . . .
materiale plastice consumuril= spe .fi ed az ocrment, sau placJ dm
_ . ' . . " CI 1ce e matenal cupnnd:
- speclrflce care panourile sau n
aux1 1are necesare pentr f
1
. . '
i'n de specifice s u e ee uarea montaJUlUI, exprimate
materiale explic
1
tate. au
111
procente dm valoarea principalelor
3.1 O. Pentru pereti din pana d
1

de material cuprind toat'e m . un rn g ?onsumurile specifice
exclusiv grunduirea atenalele necesare realizam
158
3.2 Consumurile specifice de
3.2.1. Consumurile specifice de pentru executarea
de din sunt stabilite in ipoteza
- moloanele piatra sunt gata preparate;
- la executarea din se fac unele mici ale
blocurilor de n vederea corectei lor n zid.
3.2.2. La stabilirea consumurilor specifice de pentru
executarea de cu ceramice sau nlocUitori au fost
cuprinse, pe executarea care o
realizare a acestor cum sunt
- udarea nainte de folosire;
- reamestecarea mortarului.
ln consumurile de de la 3.2.1 3.2.2. sunt cuprinse
manipularea transportul pe ale materialelor la nivelul de lucru,
din raza de a mijlocului de ridicat la punctul de lucru.
medie de transport manual a mortarului materialelor de In
vedere este de 30 m.
3.3. Consumurile specifice de ore-utilaj
3.3.1. Pentru prepararea mortarului cu malaxorul pe consumul
mediu luat n calcul corespunde une1 in de 25% a
malaxorului cu capacitate de 250 1 de 75% cu malaxorul de 200 1 ceea ce
o productivitate medie de 2,85
3.3.2. Pentru de din utilajul mediu luat n calcul este
utilaj de ridicat pentru de finisaj (cu un consum mediu determinat
pentru macaraua de utilizatorul normelor urmnd a preciza n deviz
tipul caracteristicile utilajului specific.
3.3.3. Pentru toate celelalte utilajul de ridicat mediu luat n calcul
este rnacaraua un consum mediu determinat pentru macara turn),
utilizatorul normelor urmnd a preciza n deviz, tipul caracteristicile
utilajului avut n vedere.
4.1. de din se la metru cub real executat,
executndu-se golurile sau elementelor de cu o
mai mare de 0,04 mp care fie inglobate n
Volumele din se astfel
la din (CD02 A,B,C,D,E) prin
zidului cu grosimea medie a acestuia;
- la din moloane sau (CD02 F,G,H) volumul se
prin paramentului cu
cozilor pietrelor, restul ncadrndu-se n normele
materialelor care zidului (beton, de
etc).
4.2. de din ceramice sau nlocuitori (CD03,
CD04, CD05, CD06} se la metru cub real executat cu
159
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
tuturor golurilor sau elementelor de constructii nglobate - - .
cu o mai mare de 0,04 mp m Zldane
_ 4.3. din sau mase plastice (CD07 CD08) s
.de perete executat, mai m:ri metru
adaugand plerdenle de materiale cauzate d - - . , . mp
dimensiunile de montaj. e mscnerea panounlor n
160
mortare pentru zidarie, cu malaxorul, pe
santier:
A- mortar de var-ciment marca M 1 O - Z;
B- mortar de var-ciment marca M 25- Z;
c- mortar de ciment var marca M 50- Z;
o- mortar de ciment-var marca M 100 - Z;
E - mortar de ciment marca M 100 - Z
Cuprinde:
* Pentru preparare cu malaxorul:
. transportul, dozarea, incarcarea in malaxor a materialelor componente,
. introducerea in malaxor si amestecarea materialelor cu malaxorul;
- descarcarea mortarului si transportul de la locul de preparare la depozitul de
- curatarea periodica a malaxorului si a zonei de lucru
' Pentru prepararea manuala:
t,,.,.,l;nmt111 si dozarea materialelor cornpcmente
- introducerea r.mnn11111>nff!lor in varnita, amestecarea acestora, introducerea apei si
reameslecarea Nunn'""''ntr->lnr
Se masoara la metru cub
CANTITATI
DENUMIRE
A
, B
c

Ciment. . ') kg 114 159 222
Nisip sortat nespalal de rau 0-7 mrn rnc 1.26 1.26 1 21
Var hidratat kg 61.5 61.5 55.2
Apa mc 0.31 0.31 0.31

Zidar ore
TOTAL ore
161
CD01
obiect
o E
279 ! 328
1.21 11.21
37
1
0.31
1
o 31
i
1
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
DENUMIRE
Malaxor ..... ,)
j ore j 0.35
')Se va preciza caractensticile materialului conform listei LC16
*')Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC17
'*')Se va preCiza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCU01
Corectii:
1. Pentm prepararea manuala pe santier
DENUMIRE RESURSA
Materiale

B
B
, Se adauga Zidar
ore i 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
'
! _UtiJ2i!'i
1 Se ore 1 0.35 1 0.35
-- ----------- - j --
0.35 0.35 0.35
2. Pentru utilizarea mortarului marfa, semipreparat cu var, fara ciment, uscat
DENUMIRE RESURSA
Materiale_
Se scade Var hidratat
Se scade Nisip sorta! nespalat de rau 0-7 mm
Se adauga Mortar . '*)
Se scade Zidar
TOTAL
162
kg
mc
mc
ore
ore
CANTITATI
----;------- - T-
i 61.5
1
'
61.5 1 55.2
1 1.26 1.26 ; 1 21 1.21
1 1.02
1
1.02 1 1.02 1.02
1 -' ' .
' 0.15 1 0.15 1 0.15
; 0.15
0.15 0.15 0.15 0.15
i 1.21
[1.02
1 o 15
0.15
DENUMIRE

B c D E
Se scade Malaxor . 0.05 0.05 0.05 J
163
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Zidarie din piatra pentru constructii executata cu
mortar ciment - var
A- din piatra bruta de cariera sau din bolovani de rau, in fundatii;
B- din piatra bruta de cariera, in ziduri drepte sau curbe cu o grosime de pana la 50 cm mclusiv,
mclusiv rostuirea cu mortar M 100-T;
C din p1atra bruta de cariera in slalpi si contraforti cu o gros1me de pana la 50 cm mclus1v,
mclus1v ros!wrea cu mortar M 100-T;
O - dm piatra bruta de cariera in ziduri drepte sau curbe cu o grosime de peste 50 crn, inclusiv
rostuirea cu mortar M 100-T;
E -din piatra bruta de canera 1n stalpi s1 conlrafort1 cu o grosime de peste 50 cm, mclusiv rostuirea
cu mortar M 100-T;
F -din moloane cioplite regulat in ziduri drepte sau curbe cu o grosime de pana la 50 cm inclusiv,
inclusiv rostuirea cu M 100-T
G- din moloane cioplite regulat in ziduri drepte sau curbe, cu o grosime de peste 50 cm, mclusiv
rosluirea cu mortar M 100-T
H din piatra bruta prelucrata pe san!1er asezata in mozaic (opus incertum), inclusiv rostuirea cu
mortar M 100-T
Cuprinde:
"'u"'"'""' din gros a
brute (variantele A- E si H) si ajustarea moloanelor (variantele F
si G);
udarea pietrelor;
- asezarea pietrelor de reper;
- zidirea la sfoara;
-- rostuirea zidariei;
- nivelarea falei a zidariei;
montarea si demontarea puntilor de transport
- transporturi manuale si cu roaba
Se masoara la metru cub
DENUMIRE

Piatra bruta de canera sau bolovani de rau . *)
164
U.M

1
! A
1
tone 1.2 i 1
1
1
DENUMIRE RESURSA
Mortar M 50 Z
Mortar M 100 T
Acid azotic tehnic
! Pietrar
ore 3.35
ore 0.55
7.7 1 1385
0.9
1
1.6
D E
0.32 0.32
0.027 0.027
0.1 0.1
6.5 i 12.65
08
1
1.5
!
Muncitor deserwe constructii montaJ
TOTAL
ore 3.9
: .59999! 15.45
7.3 14.15
1
Utilaj ... '*) ___ _
ore
DENUMIRE RESURSA
-
!- --
Piatra bruta de cariera sau bolovani de rau . *)
Moloane cu fete indreptate
Mortar M 50 Z
Mortar M 100 T
Acid azotic tehnic
Pietrar
Muncilor deservi re constructii montaj
TOTAL
tone
mc
mc
rnc
kg
ore
ore
ore
ore
Utilaj de .
________j_ --- -
')Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC18
'*) Se va preciza tipul si caracteristicile utilajuiUI conform listei LCU01
165
1 02 1.02
0.21 0.21
0.01 0.01
1
1 0.07 ' 0.07
' '
1
7.9 6.5
1
1
'
0.8
8.9 7.3
0.16 0.16
1
0.22 j
1.05
0.3
0.027
0.1
19.35
2.25
21.6
0.2
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Zidarie din caramida plina presata, format 240 x 115 x
63mm
CD03
A pentru protectia hidro1zolatii/or din peretii subsolurilor, inclusiv aplicarea unei tencweli de 0,5-1
cm grosime executata cu mortar de var- Ciment M 25-T, 1n Ziduri cu grosimea de 7,5 cm;
B -la cosuri de fum izolate, executata obisnwt in pod si aparent la exterior, mclusiv rostuirea;
C -la z1duri traforate cu o grosimea de 12,5 cm, inciusiv rostuirea;
D la inzidiri de cazi de ba1e cu o grosime de 7,5 cm;
E-la ziduri cu o gros1me de 7,5 cm, nearmate;
F la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in ziduri cu grosimea de 12,5 cm cu suprafata
goluri/ar pana la 50% mclusiv;
G -la constructii cu ma/timea pina la 35 m inclusiv, 1n ziduri cu o gros1me de 12.5 cm cu suprafata
goluri/ar peste 50%;
H -la constructii cu 1naltimea pina la 35 rn inclusiv, in zidun cu o grosime de 25 cm cu suprafata
goluri/or pana la 50% mclusiv;
1 la constructii cu malt1mea pina la 35 m inclusiv, in zid un cu o grosime de 25 cm cu suprafata
golurilor peste 50%;
J -la constructii cu mall1rnea pina la 35 m inclusiv, in zidun cu o grosime de 37,5 crn sau mai mare
cu suprafata golurilor sub 50%
K -la constructii cu inaltimea pma la 35 rn inclusiv, 1n ziduri cu o gros1me de 37,5 crn sau mai mare
cu suprafata golurilor peste 50%
Cuprinde:
-executarea unei tencuieli brute de 0,5- 1 cm la hidroizolatiei;
- udarea caramizilor;
- executarea zidariei la sfoara;
verificarea cu nivela si firul de plumb a orizontalitatii si verticalitatii;
- montarea ghermelelor
- trasarea si montarea cadrelor de lemn la ferestre si usi
Se masoara ia metru cub
CANTITATI
DENUMiRE RESURSA U.M
A
Mater,illg
Caram1zi presate pline 240 x 115 x 63 mrn buc 440
1
400 : 305 1 445 1
1 ' 1
166
DENUMIRE RESURSA
--
Olane ceramice .
.*)
Mortar pentru tencuieli M 25 T
Mortar pentru zidarie M 25 Z
Ghermele carbolinizate
Zidar
Muncitor deservi re constructii montaj
Utilaj de ridicat .. **)
-. _**)
DENUMIRE RESURSA
TOTAL
Caramizi presale pline 240 x 115 x 63 mm
Mortar pentru zidarie M 25 Z
Ghermele carbolinizate
Zidar
1
Muncitor deservi re constructii montaj
Macara __ *')
buc
rnc
rnc
buc
kg
ore
ore
ore
TOTAL
CANTITATI
A B c D E F
25.5
0.1151
0.1i 0.18 0.1 0.12 0.12 0.18
10 4
\0.45
0.3
103 14,6 6 ': 7.1 138 \ 10.25 6.25
2.8 1 3.05 'r 1.4 1 2.4 i 1.95 t5
1 ' -
13 19.65 8.5 16.2 12.2 7.75
1 0.5 i 0.1611,0.3311 0.26
buc : 435
435 435 435 435
mc ', 0.18
0.22 0.22 0.235 0.235
buc
1
4 3 3 2
2
1
ore
1 6.65
1
1 5.5 11 5.951,
48 4.4
1 1 '
1.4 1.3
ore 11 .65 ', 1 4 1 1 .5 :
ore 8.3 69 7.45 6.2
5.7
ore O .34 O .35
* Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC20 , '
* ~ S e va preciza tipul si caracteristicile ulllajuiUI conform listei LCUO 1
Corectii: . .,
1
,
6
mm
0
bara la 3 randuli
1 . Pentru folosirea armatunlor OB 37 dlame nh ,
167
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
1
DENUMIRE U.M
1
A B

Se adauga Otel beton OB 37 O ;;: 6 rnm
kg . , 8.2

1 Se adauga Zidar
ore
1.2
TOTAL ore o o o o 1.2 o
2. Pentru inal!imea constructiei peste 35 m
1-
/_
CANTITATI
1
DENUMIRE RESURSA
U.M
A B c
Manope!]!
i Se adauga Zidar
ore
1 Se adauga: Muncilor deserwe construct11 montaj 1 ore
TOTAL ore o o o o

1 Se adauga: Macara . '*)
DENUMIRE RESURSA

1
Se adauga Zidar
1 1 1
1.35 1
1.35 ore
135 1 135 i 135 1
! Se adauga: MunCilor deservire constructii montaJ ore 0.3
1
0.3 ! 0.3 1 0.3
1
0.3
TOTAL ore 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
Utilaj_@
Se adauga: Macara . **)
ore 0.01
. : 1
0.01 1 001 1 0.01 ' 0.01
,__ 1---- _J
168
CD04
Zidarie din caramida cu goluri verticale tip GVP
A- la constructii cu inallime pana la 35 m inclusiv, cu caramizi format 240 x 115 x 88 mm:
B -la constructii cu inaltime pana la 35 rn inclusiv. cu caramizi format 290 x 140 x 88 mm .
c -la constructii cu inaltime pana la 35 m inclusiv, cu caramizi format 290 x 240 x 138 mm;
o -la constructii cu inaltime pana la 35 m inclusiv, cu caramizi format 290 x 240 x 188 mrn.
Cuprinde:
- udarea caramizilor;
- trasarea si executarea zidariei la sfoara;
-verificarea cu nivela si firul de plumb a orizontalitatii si verticalita!ii;
- montarea ghermelelor;
- trasarea si montarea cadrelor de lemn la ferestre si usi.
- montarea si demontarea puntilor de transport
- transporturi manuale si cu roaba
Se masoara la metru cub
DENUMIRE
Materiale
Caramizi GVP 240 x 115 x 88 mm
Caramizi GVP 290 x 140 x 88 mm
Caramizi GVP 290 x 240 x 138 mm
Caramizi GVP 290 x 240 x 188 mm
, Mortar de zid arie M 25 Z
' Ghermele carbolinizate
U.M
buc
buc
buc
buc
mc
buc
CANTITATI
A 8 c
: 327
1
227
91
o 21 0.2 0.14
3 3 3
o

0.11
3
Zidar
ore
1
1 5.3 i 4.65
! usi
4.65
1
4.251,
Muncitor deservi re constructii montaj ore 1 2 1.2 1115 i
TOTAL ore 6.65 5 5 85 5.4
Macara ... *)
ore
: 1 1 '
1
o 18. o 18
1
_o 18 i o 18
169
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
')Se va preciza tipul si caractensticile utilajului conform listei LCU01
Corectii:
1. Pentru inaltimea constructiei peste 35 m
DENUMIRE

Se adauga Muncitor deservire constructii montaJ
U.M
A

B C
1
ore 1 .4 1 1.3 i 1.1
D
TOTAL ore 14 1.3 1.1
1
Se adauga: Macara ') ore 0.07 o 07 0.07 o.o?l
170
Inchideri si compartimentari din BCA
A- compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 7,5 cm, fara armare;
B- compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare:
C- compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 12,5 cm, fara armare;
D .. inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, 1naltimea
constructiei mai mica sau egala 35 m.
Cuprinde:
- trasarea si executarea zidariei la sfoara;
-verificarea cu nivela si firul de plumb a orizontalitalii si verticalitatii;
aJ""""'""' placilor cu fierastrau! de mana;
- montarea ghermelelor;
- trasarea si montarea cadrelor de lemn la usi si ferestre
montarea buiandrugilor
- transporturi manuale cu roaba
Se masoara la metru cub
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Placi si blocuri BCA . . *)
Mortar de zidarie M 25 Z
Dibluri PVC ... **)
Suruburi ... ***)

Zidar
Muncilor deservi re constructii montaj
TOTAL
Utilaje
Macara .. .**'*)

171
mc 0.985
mc 0.057
buc 10
buc 10
ore 3.95
ore 0.9
ore 4.85
ore ! 0.18
0.985 0.985
o 057 0.057
6 4
6 4
3.35 2.75
0.8 0.65
4.15 3.4
0.18 0.18
CD05
0.975
0.057
3
3
2.4
0.6
3
0.18
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
1
*)Se va preciza caracteristicile matenalului conform listei LC21
**)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC22
***) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC23
****)Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCU01
Corectii:
1. Pentru folosirea armaturilor OB 37 diametru! 6 mm, o bara la fiecare rind
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Se adauga Otel beton 08 37 O = 6 mm
M,anopera
Se adauga: Zidar
kg 5.2 4.1 1 3.4
ore 1 0.65 1 0.65 0.65 1
D
TOTAL ore 0.65 0.65 0.65 O
2. Pentru constructii cu inaltimea mai mare de 35 m
DENUMIRE RESURSA
---
! Se adauga Zidar ore
1 0.65
0.65

Se adauga: Macara ... ****)
---------
172
TOTAL ore
.J ore_j
o o o
Zidarie din corpuri de ventilatie din beton cu agregate
usoare, corpurile avand dimensiunile de:
A- 440 x 240 x 220 mm;
B. 190 x 190 x 220 mm.
Cuprinde:
. trasarea ventilatiei;
- executarea zidariei din blocuri prefabricate;
- arrnarea resturilor;
- transporturi manuale si cu roaba.
Se masoara la metru cub.
DENUMIRE RESURSA
Materiale
: Corpuri de ventilalie din beton cu agregate usoare 440 x 240 x 220 mm
Corpuri de ventilatie din beton cu agregate usoare 190 x 190 x 220 rnm
Otel beton 08 37 D = 6 mm
Mortar de zidarie M 25 Z

Zidar
Muncitor deservi re constructii montaj
TOTAL
Macara ... *)
*)Se va tipul si caracteristicile ulilajului conform listei LCU01
173
U.M
.
.!
buc
buc
1
kg
mc
ore
ore
ore
ore
CD06
44 - i
1321
1
8
17 1
0.03 0.04 i
1
i 65 1 5.8
1
1
1.4 11.65
7.2 8.15
018,018
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
1
CDO?
Pereti din panouri din tabla zincata cutata sau ondulata
A- cu panouri din tabla zincata cutata fixate prin Impuscare pe scheletul metalic, montate la o
Inaltime de pana la 6 m inclusiv;
B cu panoun din !abia zincata cutata prinse cu suruburi autofiletante, montate la o inaltime de
pana la 6 m inclus1v;
C- cu panouri dm tabla zincata ondulata prinse cu carlige, montate la o inaltime de pana la 6 m
incluSIV
Cuprinde:
transportul tablei si asamblarea panourilor;
- transportul panourilor;
-masuratori, trasari, gauriri;
-fixarea cu bolturi sau autofilelan!e;
- coaserea la petreceri cu nituri;
Nu cuprinde:
- vopsirea tablei;
- pierderi de materiale rezultate din taierea panourilor pentru modulare
operatiile de taiere pentru modularea panourilor
- racordul cu tinichigeria
-schela
Se masoara la metru patrat
DENUMIRE RESURSA
Tabla cutata sau ondulata 'j
1.11 1.11 1.2 mp
! t'-Jiluri POP
buc 3.5 3.5 3.5
Bolt T ornado
buc 2.8
1
Cartus pistol implinta! bolluri Tornado
buc 2.8
Surubun aulofiletanle 6,3x22 mrn
buc
2.8 '
Material marunt (accesorii metalice zincate, saibe)
% 5
174
DENUMIRE RESURSA

Lacatus constructii metalice
TOTAL
Macara .. .**)
')Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC11
")Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform l1ste1 LCU01
Corectii:
1. Pentru inaltimi mai mari de 6 m
DENUMIRE RESURSA

Se adauga: Lacatus constructii metalice
1 Se adauga: **)
1
j
TOTAL
H5
CANTITATI
A B c
1
ore 0.9
o 8 1
ore 0.9 0.8
ore o.osj o.o5j o.o51
ore 0.05 0.05 0.05
ore 0.01 0.01 1 0.01
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
CDoa corectii:
Pereti din placi din rasini poliesterice, armate cu fibra
de sticla (PAS) montate la o inaltime pana la 6 m
inclusiv
A placr cutate:
B -placi onduiale.
Cuprinde:
- transportul panourilor;
masuratori, trasari, gauriri;
fixarea cu bolturi sau autofiletante;
- coaserea la petreceri cu nituri;
Nu cuprinde:
- pierderi de materiale rezultate din taierea panourilor pentru modulare
operatiile de taiere penlru modularea panourilor
- racordul cu tinichigeria
-schela
Se masoara la metru
DENUMIRE RESURSA

Placa cutata dm PAS GR=2,5 mm
Placa ondulala din PAS GR=2,5 mrn
Nrturi POP
Material marunt (accesorii me!alrce zmcate pentru pereti, chit de etansare)

i Lacatus construclir metalice
TOTAL
rnp 1.4
rnp 1.55
buc 4 4
% 5 5
ore i 0.75
1
0.75
ore 0.75 0.75
1
1
_ ______ . ___ _ _ore
1
0.04 0041 1 Macara. ')
')Se va preciza tipul sr caracteristicile utilajului conform listei LCU01
176
1. Pentru inaltimi mai mari de 6 m
DENUMIRE RESURSA
1
1. -
i
1 se adauga: Lacatus constructii metalice
Se adauga Macara .. *)
177
. 1
ore 1 0.06
1
0.06 1
TOTAL ore 0.06 0.06
1 ore ' O.O 001
L.
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Montarea cosurilor de fum (tip Termotecnica) din lut
ceramic cu perete dublu, tuburile avnd diametru!
interior de:
A-12 14cm;
B 17 cm;
C 19cm;
D- 22 cm;
E- 25 cm;
F 30 cm.
Cuprinde:
- verificarea verticalitatii;
- montarea si chituirea tuburilor ceramice;
- nlaturarea surplusului de mortar din tub;
pregatirea manuaia a sigilantului si aplicarea lui;
- montare vata minerala sau silicon la trecerea prin goluri;
-fix
Nu cuprinde:
-montarea si demontarea schelei de lucru la inaltimi mai mari de 3 m.
Se masoara la metru
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Tuburi ceramice ... *) buc 2.02 2.02 2 02
kg 0.5 0.6 0.75
mc 0.001 0.001 0.002
Material marunt %
1
0.5
1
0.5 0.5
ManoQera
1
1 2 02
0.002
0.5
2.02
1.25
0.003
0.5
' Z1dar
1
ore
11 0.22
0.27 0.31 1 0.45 1 0.45
' 0.03 0.04 1 0.05 1 0.05 Muncitor deservi re constructii montaj
1
ore 1 0.03
TOTAL ore 0.25 0.3 0.35 0.5 0.5
CDOg
2.02
1.3
0.003
0.5
0.45
0.05
0.5
--- -------- -- -------------- ------- ~ - -----------------
') Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC47
178
Montarea bazei colectoare de condens si a caciulii la
cosurile de fum (tip Termotecnica) din lut ceramic cu
perete dublu cu diametru! interior de:
A-12 14cm;
B -17 cm;
C-19cm;
D- 22 cm;
E 25 cm;
F- 30 cm.
Cuprinde:
- verificarea postamentului si verificarea cu mortar;
- amplasarea bazei colecloare respectiv a caciulii si chituirea lor;
-aplicarea sigilantului.
Nu cuprinde:
montarea si demontarea schelei de lucru.
Se masoara la bucata de cos
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Baza colecloare de condens pentru cosuri
de fum *)
Palarie pentru cos de fum .. *)
Chit sigilant
Apa
Mano1;1era
Zidar
Muncilor deservi re constructii montaj
TOTAL
r --
U.M
buc
buc
kg
mc
ore
ore
ore
A
1.01
1.01
0.5
0001
1.01
1.01
0.6
C A N T I T I
D
101 1.01
1.01 1 1.01
', 0.75 1,
. 0.001 i 0.002 o 002
1 0.22 1 0.27 i 0.31 i 0.45
1 0.03 1 0.03 1 0.04 1 0.05
0.25 0.3 0.35 0.5
*)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC47
179
CD10
E F
1.01 1.01
1.01 101
1.25 1.3
o 003 0.003
0.45 0.45 1
0.05 1 0.05 :
0.5 0.5
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
A-14cm;
B -16 cm;
C -18cm;
D-20cm;
E- 22 cm;
F- 25 crn,
G- 30 cm;
H- 35 cm;
1-40 cm;
J- 45 cm.
Cuprinde;
Sisteme de cosuri de fum (tip Schiedel) prefabricate cu
tubulatura din samota cu izolatie si aerisire
posterioara insensibil la umiditate, avnd diametru!
interior:
-verificarea verticalitatii;
-montarea si chituirea luburilor ceramice;
-inlaturarea surplusului de mortar din tub;
- pregatirea manuala a chitului special si aplicarea lui;
-montare vata minerala sau silicon la trecerea prin goluri;
CD11
- fixare cu bride a cosurilor exterioare sau a celor interioare montate in incaperi cu inaltime
mare intre etaje;
- consolidarea cosului in zona sarpantei
Nu cuprinde:
- montarea si demontarea schelei de lucru la inaltimi mai mari de 3 m
Se masoara la metru de cos
DENUMIRE
CANTITATI
-- y--
C D
Matilllale
Cos simplu (cu un singur fum) productie UNI l buc 1 3 03
1
3 03 j 303 1 3.03 ! 3 03 i 3 03
(SIN) . *)
180
DENUMIRE RESURSA
de zidarie M 50 l
% 0.5
.!Y1ano12e.r!
1
0.5 ore i
Zidar
!
1
Muncitor deservi re constructii montaJ
ore i 0.025
1
TOTAL ore 0.525
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Cos simplu (cu un singur fum) productie UNI (SIN) ... *)
Mortar de zidane M 50 Z
Zidar
Muncitor deservire constructii montaj
TOTAL
0.001
0.5
i 0.6
i
03
0.9
'1
buc
mc
kg
mc
%
ore
ore
ore
*)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC47
181
o 003
0.5 05
0.7 1
0.8
0.35 '1
0.4
1 05 1 2
1.95

J
303 3 03 303 3.03
0.035 0.04 0.05 0.06
1.2 1.4 1.8 2.3
0.004 o 004 0.005 0.005
0.5 0.5 0.5 0.5
1.6 2 2.3 2.7
0.8
1.15 1.35 1
2.4 3 3.45 4 05
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Tavane false metalice (tip Roffers), montate:
A- n rama de ghips;
B cu sine pozate pe perete.
Cuprinde:
-trasarea pe tavan a schemei de prindere;
-montarea profilelor de sustinere;
montarea panourilor metalice de tavan fals pe profil ele de sustinere.
Nu cuprinde:
montarea sistemelor de iluminat
Se masoara la metru patrat
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Panou metalic pentru tavan 60x60 cm
Profil principal de sustinere
Profil perimetral de finisare
1 .
' Racord t1p cruce
! Buion de prindere
1
! Clema conector
Clema tip cruce
Clema tip T
Coltar

Monta tor placaje mterior si exterior
*)Se va prec1za caracteristicile materialului conform listei LC 25.
182
TOTAL
CD12
corectii:
1. Pentru tavane izolate termic.
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Se adauga: Saltele de vata minerala .. .*)
se adauga: Accesorii metalice zincate pentru montarea saltelelor
_Mi!noper
Se adauga: Montator placaje interior si exterior
ore 0.12\0.12
TOTAL ore 0.12 0.12
mp 1 1
m 2 2
rn 0.9 0.9
buc 2 2
buc 1
buc 8 8
buc 0.5 0.5
buc ' 2
buc ! 0.2
ore 2 2
ore 2 2
183
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Supliment pentru executarea zidariei aparente din
caramizi la fatade
Cuprinde:
- prepararea manuala a mor!arului;
- rosluirea fetelor vazute;
- curatarea fatadei cu apa tare;
spor de manopera pentru zidarie aparenta.
Nu cuprinde:
schela.
Se masoara la metru cub.
DENUMIRE
Ciment 11 B 32,5 (M 30) saci
' Nisip sortat nespala! O- 1 mm
Apa
Acid azotic tehnic
Zidar
184
TOTAL
CD13A
kg [45
mc 0.01
mc '0.03
kg
1
0.02
ore
i 6.1
ore 6.1
CDI4
Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla
zincata pentru pereti
A- la!imea desfasurata a tablei pna la 30 cm;
B- latimea desfasurata a tablei intre 30 si 50 cm;
C .. latimea desfasurata a tablei mai mare de 50 cm;
O doua profile de tabla si vala minerala cu latimea ntre 30 si 50 cm
Cuprinde:
. confectionarea, trasarea, fixarea si montarea profilelor;
-transporturi.
Nu cuprinde:
-schela.
Se masoara la metru liniar.
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Tabla zincata 0,5x650x1000 mrn
Banda din olellaminala OL 37, de 25x3 mm
Nituri POP
Bolturi
Cartuse Tomado
Material marunt (piulite, cositor, apa tare, stearina)
V ata minerala ... ')

Tinichigiu
kg i 125
kg o 1
buc 6
buc 6
buc 6
% 3
mp
1
ore 11
TOTAL ore 11
*)Se va preciza caracteristicile matenalului conform listei LC 25,
185
CANTITATI
-
f
1
B
1
c
',
o ',
1
1.85! 3.15
1
,3.65'
0,15 0.2 0.2
6 6 6
6 6 6
6 6 6
3 3 8
0,5 !
1
11 11,161 1.5
1
1.1 1.16 1.5
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
A 60 cm;
B -40cm;
C 30 cm.
Cuprinde:
Pereti din panouri de ghipscarton montate ntr-un strat
pe fata, pe structura metalica, scheletul de
sustinere avnd distanta ntre montanti de:
CD15
-trasarea, debitarea, montarea sistemului de fixare si a placilor de ghips carton si chituirea lor
-transportul materialelor pe o distanta de 30 m. '
Nu cuprinde:
- montarea ghermelelor pentru usi si a accesoriilor pentru fixarea obiectelor sanitare
Se masoara la me!ru patrat
- -- "---
DENUMIRE


Placa gips carton .. *)
mp 2.1 2.1 2.1
Vata minerala **)
mp i 1 1
Profil de contur
rn 0.7 0.7 0.7
Profil de structura .
*1t*)
m 1.85 2.7 3.5
Banda de etansare ... ****)
m 1.4 1.4 1.4
Surub autofile!ant ... ****"')
buc 30 42 55
Diblu
buc 1.8 1.8 1.8
Suruburi pentru diblu
buc 1.8 1.8 1.8
, Adeziv mbinare placi gips carton
kg 0.55 0.55 0.55
; Banda adeziva
rn 1.5 1.5 1.5
Material marunt
% 3 3 3
j\Jianoper
Montator placaje interior si exterior
1
1 1.27
ore
1 1.05 1.2
186
DENUMIRE RESURSA
U.M
Muncitor deservi re constructii montaj ore
TOTAL ore
i Macara de fereastra ore
[ __ ------------- --
*)Se vor preciza caracteristicile placilor conform listei anexe LC 27.
'*) Se vor prec1za caracteristicile vatei minerale conform listei anexe LC 25.
'**)Se vor preciza caracteristicile profilului conform listei anexe LC 49.
'***)Se vor preciza caracteristicile benzii adez1ve conform listei anexe LCl4
'****)Se vor preciza caracteristicile benzii adezive conform listei anexe LC05
Corectii:
1. Penlru pereti placati cu 2 straturi de placi de ghips carton pe fiecare fata
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Se adauga Placa gips carton .. *)
Se adauga: Surub autofiletant ....... )
Se adauga: Adeziv mbinare placi gips carton
Mano11era
Se adauga: Montator placaje interior si exterior
Se adauga Muncitor deservi re constructii montaj

Se adauga: Macara de fereastra
mp
, buc
kg
ore
ore
TOTAL ore
ore
2. Pentru pereti placati cu 3 straturi de placi de ghips carton pe fiecare fala.
187
A
- ---
0.25
1 3 1.48 1.6
i
0.008 0.008 0.0081
-- 1
2.1 2.1 2.1
11 1'1 23
03:5 0.35 0.35
0.25 025 0.25
0.05 0.05 0.05
03 03 0.3
0.03 0.03 1 003
l
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
DENUMIRE

1 Se adauga Placa gips carton .. *)
Se adauga: Surub autofiletant .. '**'*)
Se adau9a Adeziv mbinare placi gips carton

Se Montalor placaje interior sr exterior
Se Muncitor deservi re constructii monlaJ
. Se
Utilaje
Macara de fereastra
1
TOTAL
U.M
A
mp 4.2
buc 20
kg 0.62
ore 0.47
ore O.i
ore 0.57
ore
CANTITATI
1
B
--
4.2
1
4 2
40 1 50
0.62 1 o 62
047 1 047
0.1 i 0.1
0.57 057
muchiilor la pereti din piaei de gipscarton
A- cu banda de protectie;
B - cu profil metalic special de protectie
Cuprinde:
verificarea verticalitatii muchiilor;
- montarea benzii de protectie sau a profilelor;
-transportul materialelor pe o distanta de 30 m.
Se masoara la metru.
DENUMIRE
Banda pentru proiectie colturi
Profil pentru protectie colturi
Adeziv mbinare plac; gips carton

Montator placaje interior si exterior
U.M
m
m
kg
%
ore
TOTAL ore
188 189
CD16
i
CANT
1
A
1
1.02 1
1 0.11
1
0.11
0.11 0.11
--- --- -----
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Placare perete de zidarie sau beton cu placi de
gipscarton, fixate cu mortar adeziv
A pe perete de Zidane;
B ,. pe perete de beton
Cuprinde:
-trasarea si montarea placilor de gips carton;
- executarea golurilor pentru dozele instalatiilor electrice;
-transportul materialelor pe o distanta de 30 m.
Se masoara la metru patra!.
DENUMIRE RESURSA
' Plac1 gipscarton .. *)
Adez1v pentru fixare plac1
Adez1v mbinare placi
Banda adeziva
Solutie pentru amorsa perete de beton
Material marunt

: Montator placaje mterior si exterior
[ Muncitor deservi re constructii montaJ
Macara de fereastra O. 1 5 !f
*) Se vor preciza caracteristicile placilor conform listei anexe LC 27
190
mp
kg
kg
rn
%
1
ore
ore
TOTAL ore
ore
con
1 05 1.05
5 4
0.3 0.3
0.85 0.85
0.1

0.5
1 0.35
0.2 0.15
0.7 0.5
0.002
Placare cu placi de gipscarton pe structura metalica
montata pe zidarie, montantii avnd distanta ntre ei de
60cm
Cuprinde:
-trasarea si montarea placilor de gips carton;
- executarea golurilor pentru dozele instalatiilor electrice;
-transportul materialelor pe o distanta de 30 m.
Se masoara la metru patrat
DENUMIRE RESURSA
Placi gips carton ... *)
Profil metalic ..... )
Profile de structura ..... )
Banda de etansare ... *****)
Surub montaj autofiietant ... ***)
V ata minerala ....... )
Adeziv mbinare placi gips carton
Banda adeziva
Material marunt din valoarea placii de gips carton
Macara de fereastra O, 15 tf

1
Montator placaJe interior si exterior
1 Muncitor deservire constructii montaj
'
*)Se vor preciza caracteristicile placilor conform listei anexe LC 2r
**)Se vor preciza caracteristicile profilelor conform listei anexe LC 49.
191
TOTAL
CD18A
rnp
rTI
m
m u
buc 15
mp
kg 0.3
m
% 2
1
ore 0.001
1
i.1 ore J
ore 0.25
ore 1.35
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
"') Se vor preciza caractensticile surubunlor conform listei anexe LC23 .,
*'")Se vor preciza carac!ensticile vatei mmerale conformiJstel anexe LC25
*'***)Se vor preCiza caracteris!Jcile benzii adezive conform l1ste1 anexe LC74
192
Placare cu de pe :structura metalica
autoportanta, cu distanta intre montanta de 60 cm
de carton;
- executarea dozele ins!alatiilor electrice;
materialelor pe o distanta de :10 m.
Se masoara la metru
DENUMIRE R S U R S
1 Piaei gips carton .. *)
[ Profil de contur . '*)
Profrle de structura .. **)
Banda de etansare
Surub montaJ autofiletant .
, Va!a minerala .
Adeziv mbinare placi carton
Banda adeziva tip retea
Material marunt din valoarea
1
i Montator interior s1 exterior
de
Muncitor deservi re constructii monlaJ
1
1 Macara de fereastra O, 15 tf
carton
*) Se vor preciza caracteristicile placilor conform listei anexe LC 27
193
TOTAL
CD19A.
i
1 CANT
U.M
r
mp 1 05 1
m o 7
rn
1,
2
rn ' 1.4
1
buc 15
rnp
kg 0.3
!
m 0.7
% 2
ore 0.9
ore
i
0.2
ore 11
ore 0.001
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
'*) Se vor preciza caracteristicile profilelor conform listei anexe LC 49.
*")Se vor preciza caracteristicile suruburilor conform listei anexe LC23
***')Se vor preciza caractensticile vatei minerale conform listei anexe LC25
..... ) Se vor preCIZa caracteristicile benzii adezive conform listei anexe LC74
194
Scai'e de lumina la tavane suspendate din
A cu suprafata desfasurata pana la 0,5 rn;
B- cu suprafata desfasurata pana la 1 m.
Cuprinde:
- montarea scheletului de sustinere
- montarea placilor din gipscarton
- montarea coltamlor din aluminiu
- chituirea roslurilor si a de surub
Se masoara la metru
DENUMIRE RESURSA

Placi din gips carton *)
Profil C27/60 pentru plafon
Profile UD 30x30x30
Tije cu ochiuri, lungime .. **)
Elemente de incrucisare rap1da
Elemente de irnbinare
. Diblun
1 Suruburi
Suruburi au!ofiletante tip 25/2,2
Pasta de imbinare
Collare din aluminiu

Montator prefabncate beton
TOTAL
- ---- -- -"-
) Se vor preciza caracteristicile placilor conform listei anexe LC 27.
*')Se vor prec1za caracteristicile !ijelor conform listei anexe LC41
195
1
CD20
CANT
U.M
A B
mp ! 0.6 1 2
m 4 4.5
m 1.2 1.5
buc 2 3
buc 3 4
buc 0.6 0.75
buc 2 3
tluc 2 3
buc 20 25
kg 0.25 0.4
rn 2.5 4
ore
1
1 5.5 3.5
ore 5.5 3.5
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
CD2iA
Tavane suspendate din gipscarton pe rigie din lemn
pentru finisarea mansardelor
- montarea riglelor portanle de capriori sau alte elemente de rezislenla a sarpantei
montarea sipci!or de montaj
- montarea placilor din gipscarton
- finisarea rosturilor si a capetelor de suruburi cu pasta de imbinare
Nu se cuprinde:
montarea izolaliei termice
Observatii:
In functie de gradul de rezistenta la foc sau de gradul de umiditate se vor
placilor (9, 12,5 sau 15 mm), numarul lor precum si natura protectiei: RB-normala (culoare
aiba), RBI rezistenta la umezeala (culoare verde) sau RF rezistenta la foc (culoare roz).
Se masoara la metru patrat de tavan pentru incaperi cu suprafata in plan orizontal mai mica de
16 mp.
DENUMIRE RESURSA
Placi din gips carton
*\
1
S1pci rasinoase de montaj 50x30 mm
Sipci rasinoase portanle 60x40 mm
. Suruburi autofiletanle 35/21
i Dibluri din lemn
Suruburi
Banda din fibra de sticla cu latimea de 50 mrn
, Pasta de 1mbinare
196
U.M
mp 1.1
rn 3.3
rn 1.55
buc 23
buc 3
buc 3
m 2.5
kg 0.35
DENUMIRE RESURSA
1 Montator prefabricate beton
*) Se vor preciza caracteristicile placilor conform listei anexe LC 27
**) Se vor prew:a caracteristicile vatei minerale conform liste1 anexe LC25
Corectii:
1. Pentru doua suprapuse
DENUMIRE
Se adauga Placi din gipscarton *)
Se adauga Dibluri din lemn
Se adauga: Suruburi
Materiale
Se adauga: Suruburi autofilelan!e 70/21

Se adauga: Mon!ator prefabricate beton
2. Pentru trei placi suprapuse
DENUMIRE

Se adauga: Placi din gipscarton .. *)
Se adauga Dibluri din lemn
Se adauga Suruburi
197
ore 2.75
TOT Al ore 2.75
buc 22
ore 0.25
TOT Al ore 0.25
buc
buc
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
DENUMIRE RESURSA
Se adauga autofile!anle 9o/21- -i-
l
.Manoperj!
Se adauga: Montator prefabricate beton
TOTAL ore 0.5
3. p !
en ru incaperi cu suprafete masurate in plan orizontal egale sau mai mari de 16 mp.
DENUMIRE RESURSA

! Se scade Montator prefabricate beton
U.M
j
1 ore 0.4
TOT AL ore 0.4
4. Pentru montarea izolatiei termice dinvata minerala casetata de 5 . . . .
portanle cm. gros1me mtre Slpcile
DENUMIRE RESURSA
1
1 Se adauga V ata minerala trp .. '*)
rnp
ManoQ.erii
Se adauga Montator prefabricate beton
198
TOTAL
ore / 0.012
ore 0.012
Cuprinde:
Tavane suspendate cu placi acustice de 600 x 600 mm,
pe caroiaj
- montajul scheletului metalic de sustinere
- montajul placilor acustica
CD22A
Se va preciza tipul si caracteristicile tehnice ale placilor fonoabsorbante cu dimtmsiunile de 600
x 600 mm precum si inaltimea tijelor de suspendare in functie de inalti mea dtJ suspendare.
In functie de fom1a muchiilor se va preciza tipul profilelor principale, secundare si de
compartimentare (124 sau T15).
Se masoara la metru patrat de tavan.
DENUMIRE RESURSA
!lllateriale
Placa acustica 600x600 tip ... *)
Profil princ1pal T 24x3600 (T 15x3600)
Profil secundar T 24x1200 (T 15x1200)
Profil de compartirnentare T 24x600 (T 15x600)
Profil perirnetral 21 x21 rnrn
Clema elastica de presiune
Piesa de suspendare CD
Tije cu ochi cu lungime de .. ")
Oibluri din lemn
Suruburi .
Montator prefabricate beton
199
i
TOTAL
U.M
rnp 1.05
rn 0.95
rn 1.5
rn 1.75
m 0.45
buc 0.65
buc 0.75
buc 0.75
buc 0.75
buc 0.75
ore 2.25
ore 2.25
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
*)Se vor preCIZa caractensticile placilor acustice conform listei anexe LC27
*') Se vor prec1za caracteristicile tijelor conform listei anexe LC41
*") Se vor preciza caracterisl!cile lijelor conform listei anexe LC23
Corectii:
1. Pentru incaperi cu suprafete masurate in plan orizontal egale sau mai mari de 16 mp.
DENUMIRE RESURSA
ManoQer
Se scade Montator prefabricate beton
200
TOTAL ore
Tavane suspendate din gipsc:arton pe schelet de
sustinere metalic
A- 1 placa RF de 12,5 mm pentru RF 30'.
B - 2 placi RF de 4 5 mm pentru RF 60'
C- 3 placi RF de 15 mm pentru RF 90'.
Cuprinde:
- montajul scheletului metalic de sustinere
- montajul placilor din
- chituirea rosturilor si a de suruburi
Nu se cuprinde izolatia termica.
CD23
Se va preciza inaltimea tijelor in functie de inaltimea de suspendare a tavanului, grosimea
placilor de (12,5 sau 15 mm) si calitatea acestom (RB, RBI sau
Se masoara la metru de tavan.

DENUMiRE RESURSA U.M
c

Placa din gips carton ... *) mp 1.05 2.1 3 15
Profile C 27160 pentru plafon m 3.5 ! 4.4
1
47
Profile UD 30x30x30 rnm m 1 1.2 2
TiJe cu ochiuri de suspensie ... **) buc 2 2.5 3
Elemente de incrucisare buc 3 3.5 4
Elemente de imbinare rapida buc 03 0.4 0.55
Oibluri din lemn buc 2 2.5 3
Suruburi autofiletanle tip 251212 buc 22 22 22
Surubun autofiletante tip 35/212 buc 22 22
Suruburi autofiletanle lip 45/212 buc 22
Pasta de imbinare pentru rosturi si capele de surub kg 0.35 o 35 0.35
Suruburi ***) buc 2 2.5 ! 3
201
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
1
DENUMIRE RESURSA
Banda din fibra de sticla de 50 mm grosime
Ma[)Q2>ra
1 Montalor prefabncate beton
ore 3.35 i 3.6 i 385
TOTAL ore 3.35 3.6 3 85
') Se vor preCIZa caracteristicile placilor conform listei anexe LC 27.
**)Se vor precrza caracteristicile tijelor conform listei anexe LC41
'**)Se vor preciza caracteristicile tije!or conform listei anexe LC41
Corectii:
1. Pentru incaperi cu suprafete masurate in plan orizontal egale sau mai mari de 16 mp.
DENUMIRE RESURSA
U.M '
A

Se scade Montator prefabricate beton
ore
0.6 ! 0.6 : 0.6
TOTAL ore 0.6 0.6 0.6
202
Placare ghena de instalatii cu
A 1 -distanta intre montanti 1 m si RF 30';
A2 distanta intre montanti 1 m si RF 90';
81 distanta intre montanti 0,6 m si RF 60';
82- distanta intre montanti 0,6 m si RF 90'
Cuprinde:
- montarea structurii de sustinem
- montajul din gipscarlon
- chiluirea rosturi lor si a de suruburi, montarea profilelor din aluminiu
Observatii: In spatii umede ultima placa RF se inlocuieste cu RBI
Se masoara la metm patrat
--
CANTITAfl
DENUMIRE RESURSA
A1 A2
1
81
- --- -- -------

Profil UW 50 x 40 x 0,6 m 0.8
Profil UW 75 x 40 x 0,6 m 0.8 0.8
Profil CW 50 X 50 X 0,6 m 3.75
Profil CW 75 x 50 x 0,6 m 1 4 1 4
Suruburi autofilelante pentru tabla 3,5x9,5 buc 3.6
Placa gips carton RF de 12,5 mm grosime 1 rnp
?
,,,.1 05
Placa gips carton RF de 15 mm grosime rnp
Placa gips carton RF de 25 mm grosime mp 1.05
Coltar din aluminiu m 1.1 u 11
Banda din fibra de sticla de 50 mm grosime m 3

J 3
Pasta de imbinare pentru rosturi si capete de surub kg 0.4 04 0.4
Suruburi autofrleanle lip TN 25 mm buc 8
Suruburi autoftletanle tip TN 35 rnm buc 12 12 22
Suruburi autofiletanle tip TN 55 rnm buc 22
203
CD24
B2
0.8 i
'1
3 75
3.6
1.05
1.05
1
1i
1
3
0.4
22
22
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
DENUMIRE RESURSA
-T
1
Suruburi autofrletanle tip TN?O mm
buc
Montator prefabncate beton
ore
1
2.15
1
2.15 1 2.6
i 1
TOTAL ore 2.15 2.15 2 .. 6
2 65
-
Corectii:
i. Pentru protectie la foc se pol utiliza si placile din vata minerala bazaltica
DENUMIRE RESURSA CANTITATI
A2 81
B2
Se adauga: Vata mrnerala bazaltica
mp
! . ! . !
1.2 1 1.2 1 1.2 i 1.2
Se adauga Mon!ator prefabricate beton
1
ore /0.015i0015I0.015iOo15
' 1
TOTAL ore 0.015 0015 0.015 0.015
204
Zidarie de caramida tip POROTHERM, zidul avnd
grosimea de:
Blocuri ceramice pentru pereti structurali/neslructurali
A- 30 cm;
B- 30 cm;
C 25 cm;
Blocuri ceramice cu nu! si feder pentru pereti structumli/nestructurali
D- 44 cm;
E 38 cm;
F- 30 cm;
G -25 cm;
Blocuri ceramice tip S pentru pereti structuralilnestructurali
H-38cm;
1-30 cm;
J- 25 crn;
Blocuri ceram1ce cu nul+ feder si S pentru pereti neslruc!urali despartitor;
K- 20 cm (S);
L- 20 cm (N+F);
M 11,5cm(N+F);
N - 10 crn (N+F).
Cuprinde:
- udarea caramizilor;
- trasarea, executarea zidariei si verificarea executiei;
montarea
- montarea barelor orizontale de OB cu D '"' 6 mm la distante pe verticala de 50 cm.
Se masoara la metru cub.
DENUMIRE RESURSA
Bloc 250x380x238
Bloc 250x300><238
205
U.M
buc
buc 54
CD25
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
DENUMIRE RESURSA
-----'---------
Bloc 375x250x238
Bloc N+F 250x440x238
Bloc N+F 250x380x238
Mortar pentru zidarie M 50 Z
i
M ano.illt@ 1
Zidar ore
TOTAL ore

1
1

DENUMIRE RESURSA
-------------- -
le
1
1
Bloc N+F 250x3QOx238 buc
Bloc N+F 375x250><238 buc
Bloc S 250380'238 buc
i Bloc S 250x300x238 buc
1
1 Bloc S 375x250x238 buc
Mortar pentru zidarie M 50 Z mc
[\11 an o.rulli!
i, Zidar ore
TOTAL ore
Y!lli!jQ
Macara ore
--------- -- - -----
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Bloc S 500x2()Qx238
206
1 3.5 3.5 3.5
3.5 3.5 3.5
54
44
43
1
1
! o 059 0.062 0.123
3.5
i
3.5
1
3.5
3.5 3.5 3.5
1
buc 40
3.5 i 3.5
3.5 3.5
54
44
0.115 0.109
35 3.5
3.5 3.5
DENUMIRE
Bloc N+F 500x200x238
Bloc N+F 50Qx 115x238
Bloc N+F 500x1QQx238
Mortar pentru zid arie M 50 Z
r!!ano12et:E!
Zidar
Macara
ore 3.7 3.7 i 3.9 3.9 i
TOTAL ore 3.7 3.7 3.9 3.9
ore 0.25 0.25 r 0.25 0.25
207
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
CAPITOLUL CE
NVELITORI DIN LEMN

1 . Capitolul de cuprinde normele de consumuri medii de resurse
de ae\n:.precum la normele de pentru
de. mveltion, lucranle accesorii ale acestora Qgheaburi, burlane la
civile industriale precum pentru de
dulghene la mveliton etc.)
1.2. Normele medii din acest capitol sunt diferentiate in de
volumul ce sunt executate !a un punct de lucru. '
. 1.3. Nu sunt artic.olele de hidrofuge pentru
am beto!_l sau dm metal care sunt cupnnse n indicatorul Iz.
14. acest capitol nu se cuprind norme pentru cofraje cin!re (care se
!rateaza m cap1tolul cofraje).
2.1. La elaborarea normelor medii pentru de nvelitori s-a
seama de caracteristicile materialelor ale invelitorii definite
normele mterne de precum de prevederile in
C 37/1988 - Normativ pentru executarea invelitorilor la

De asemenea s-au avut n vedere tehnice n
dosarele tehmce d111 agrementele elaborate in perioada 1992-2006.
3.1. Consumunle specifice de materiale
Consumurile de materiale toate matenalele necesare
pentru executarea de nveliton de calitatea
de 'fnvelitori. inclusiv
netehnolog ice.
Se va preciza, unde este cazul, tipul natura materialului de
La stabilirea consumurilor specifice de materiale s-a
dimensiunile geometnce ale elementelor de nveliton
sau solzi, coame, de azbociment ondulate,
suprapunerile sau petrecerile la montarea rnalerialelor respective, de
matenalele necesare doliilor, paziilor racordurilor din
la calcane ele.; precum de celelalte materiale de montare
208
a invelitorilor conform tehnice n a
m"'"'"'"'"lnr date prin testele ale normelor
La articolele care lucru la in ateliere nu se cuprind
cheltuielile de transport pentru ducerea aducerea matenalului lemnos la
de la atelierele de n cazul geluirii, sau a altor
ale materialului lemnos, acestea urmnd a se prevedea in dev1ze
in vigoare.
rnedii ale normelor de deviz din prezentul
indicator nu se schelele exterioare grele necesare
care se vor estima pe baza normelor de deviz
3.2. Consumuri de
Consumurile specifice de cuprind toate necesare
unei bune a de 'invelitori dulgherie anume
- transportul vertical orizontal, la locul de lucru al materialelor
necesare;
. .. executarea a conform normelor n
a celor in agrernente (perioada 1992-2006);
montarea in lucrare a pieselor prelucrate.
Normele transporturile la 30 m pe
3.3 Consumuri de ore-utilaj
La care ridicarea s-au ore de
functionare pentru
' de ridicat (la care se va de utilizatori
caracteristicile utilajului de ridicat);
- malaxor, pentru prepararea mortarelor.
4.1. din olane, azbociment,
material ondulat sau cuta!, se la metru
de real in planul nclinat al cu
mai mari de 0,5 mp a golurilor de tabachere,
lucarne, luminatoare etc.
4.2 Pentru unele materiale de i'nvelitori, cum sunt tabla
sau azbocimentul ondulat, etem1tul ondulat (CE09),
stabilirea consumului s-a la de acoperire.
4.3. Doiiile, paziile, racordurile la calcane
executate din se distinct. la metru liniar, ca de
sunt n normele pentru invelitorile la
consumurile "'"'"'"m"'"'
4.4. Tavanul din de azbociment ondulat se la metru
de a tavanului, intre
4.5. Rostuirea n pod a nvelitorilor, la asterealfl,
se la metru de l'nve!itoare fiind n normele
SUb de rnr<><'tiP
209
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
4.6. Jgheaburi le (CE1 9, CE20A), burlanele (CE21, CE22A), (de orice
sectiune) glafuriie, copertinele (CE23) din materiale plastice,
se la metru lungime real
4.7. Diverse accesorii la nvelitori: tabachere, vazoane simple, gargui,
rozete trape pentru evacuarea fumului {CE24) cupolete (CE18)
se la
4.8. din lemn (CE26, CE27) se la metru n
(la cu pentru cupole
turle (CE28A), care se la metru cub de lemn real pus in n
normele de nu se cuprinde astereala lnvelitorii, care se prevede
separat
4 9. (CE30) se la metru de
real toate golurile mai mari de 0,50 mp'
4.1 O. (CE31) se la metru n proiectie
calculndu-se de la zidului netencuit, 'la
marginea a sau a paziilor.
Paziile se la metru liniar.
4.11. Riglele de lemn in lungul de beton armat sau
metalici (CE32), se la metru de nvelitoare, n
planul acesteia
4. 4 2. mi rea tablei (CE33) tabla se la nvelitori,
se face la metru iar se la Jgheaburi,
burlane, glafun (pentru CE19, CE20A, CE21, CE22A, CE23), se
face la metru liniar.
4.13. de azbociment, eternit, sau a
panourilor portante termoizolante, la realizarea dimensiunilor pentru montaj
a golurilor pentru accesorii (CE34) se la metru liniar de
4.2 1 Plasele de refolosibile (CE36) se la metru
de nvelitoare.
210
invelitod din profilata din
A tigle din argila arsa;
8 -coarne din argila arsa;
C -ligle din beton (colora! in masa) sau dm mortar de ctment,
D- coarne din beton;
E ltgle speciale din beton (sistem BRAMAC);
F- coarne speciale din beton (sistem BRAMAC).
- executarea invelitorii si montarea coamelor;
CE01
arsa sau beton
-executarea doliilor, sor1uri!or, si imbracarea cosurilor cu tabla plana zincala de 0,5 mm
grosime la variantele de norme A si C;
montarea cartonului bitumat, a foliei de PVC sau polietilena
Nu cuprinde:
astereala invelitolii care se evalueaza
- variantele de norme A, C, E nu
D,F
Se masoara la:
- ia metru - varianlele A, C, E
-metru variantele B, D, F
DENUMIRE
Materiale
T1gla profilala . ')
Tigla speciala ... *)
Coarne ... *)
Tabla zincata de 0,5 mm
Stpca de rasinoase de 28 x 48 mm
Vopsea miniu plumb
S1rma moale zincala O 1 ,25 rnm
si nici aslereala de la do!i si margini
coarnele care se evalueaza la variantele de norme 8,

A F
buc 16 10
buc 10
buc 3 2.5 2.5
kg 0.39 04
rnc 0.005 0.006 o 006
kg 0.005
kg 0.01
211
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
CANTITA]'I
DENUMIRE RESURSA
CANTITATI DENUMIRE RESURsA
B c D
1
E F
U.M
- --: -- 1
A B
Cwe pentru construc!Ji .. *")
... t
0.028 i
Clema fixare tigla coama
1
' Se adauga Cuie pentru constructii ..
**)
kg 001
Nisip sorta! nespalai 0-3 mm
Se adauga Carton bitumat . ***)
mp 115
Ciment 11 B 32,5 (M 30) sac1 kg
de lipit staniu-plumb LP30 kg 0.01
1
Dulgher constructii
ore 0.15
1 Se adauga:
f'ol1e de polietilena
mp
1
Se adauga: Muncitor deservire construclli
ore 0.2
Tigla aerisire ... *) buc
!
0.1 montaJ
T1gla laterala *) buc r o.14
TOTAL ore
0.35 o o
o o o
Consola parazapada
buc 1.8
1
Banda aeris1re streasina
m 0.14
Se adauga _
'r ore O.Oi
. _L
Profil aensire coama
m
Ancore foloSie la pante mai mari de 45% buc 10
Dolie PVC
m 0.005
2.
Pentru executia rosturii in
a tiglelor
Material marunt (cuie cu cap plat lip B, apa % 3 3 3
tare, carbune, apa)
CANTITATI
DENUMIRE
U.M
i
E
f

A B
c D
1
Dulgher construct11
ore 0.65 i 0.06 0.6 1 0.05 0.5 1 0.035
'i - ----
1
1
0.005
i
1
Muncilor deservi re constructii montaj
ore 0.05
1
0.05 i 0.005 0.05 1 0.01
', Se adauga Ciment 11 B 32,5 (M 30) saci
kg 1.5
TOTAL ore 0.7 0.065 0.65 0.055 0.55 0.045
Se adauga N1sip sortat nespalat 0-3 mm
mc 0.005

i Se adauga: Var
mc
0.00151
UtilaJ de ridicat .. ****)
!
ore 0.02
1
Macara de fereastra O, 15 tf
1 ore 0.3
__ l
Se adauga Dulgher constructii
ore
TOfAL
0.3 o o
o o
o
') Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC20
ore
-
'*) Se va preciza caracteristicile materialului confonm listei LCOS
Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC48
'"**)Se va prew:a t1pul si caracteristicile u!ilajului conform listei LCU01
3. Pentru
mai mici sau
de 50 mp
Corectii:
1. Pentru montare pe asteraala si un strat de carton bitumal
213
212
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
RESURSA
CANTITATI
A

' Se adauga Dulgher constructii
ore
1
0.2
0.2
0.2
1
1
TOTAL ore 0.2 o 0.2 o 0.2 o
--
214
lnve!itoare din solzi din argila arsa la
A tigle solzi din argila arsa montate pe sipci de rasinoase, fara astereala;
B ligle solzi din argila arsa montate pe sipc1 de rasinoase, pe aste reala si un strat de carton
bitumal;
C - coarne rnici din argila arsa;
O .. tigle speciale solzi din beton (sistem BRAMAC);
E coame speciale din beton (sistem BRAMAC).
Cuprinde:
executarea invelitorii si montarea coamelor;
CE02
- executarea doliilor, sorturilor, paziilor si imbracarea cosurilor cu tabla
grosime la variantele de norme A si B;
zincata de 0,5 mm
- montarea cartonului bitumat la norma B.
Nu cuprinde:
- astereala invelitorii care se evalueaza separat si nici astereala de la dolii si
.. variantele de norme A, C, D nu cuprind coarnele care se evalueaza la variantele de norme C
si E
Se masoara la:
-la metru variantele A, B, D
- metru - variantele C, E
DENUMIRE
Materiale
solzi din argila arsa ... *)
Ti(Jia speciala solzi ... *)
Coarne ... *)
i Tabla zincata de 0,5 rnrn
1 Sipca de rasinoase de 28 x 48 mrn
Cuie cu cap
Cwe pentru constructii . ")
buc
buc
buc
kg
mc
kg
kg
215
D E
39 39
32
3.5
0.395 0.395
0.011 0.009 0.013
001
0.05 0.045 0.045
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
DENUMIHE RESURSA U.M
Ci ema fixare tigla coama buc
Vopsea minru plumb kg
Carton bllumat . mp
1 Crment 11 B 32,5 (M 30) saci kg
sortat nespal<l 0-3 mm rnc
i AltaJ de PL30 kg
Folre de polret1lena mp
i T rgla aerisire . ') buc
ligla laterala .. *) buc
Consola parazapada 1 buc
Banda aerisire streastna rn
Profil aenstre coama .*) m
Ancore folosite la panle mai mari de 45% buc
i Dolre PVC m
Matenal marunt iare, carbuni, benzina, apa) %

1 ore
ore
: Muncitor deservrre cons1ruc!1i rnonlaJ ore
TOTAL ore

'J Se va preciza carac!enslicile materialului conform listei LC20
'*) Se va preci<a caracteris!icllo materialului conformlis!et LC05
2
0.7
0.2
0.1
'"*) Se va caracteristicile materialului conform l1slei LC48
!
va tipul s1 caracteristicile utilaJului conform listei LCUO 1
Coreclii:
1. In cazul solzi asezate dublu
216
l
B D E
o 055 001
1
1
1
1
1
i
1 '1
1.8
i
10
0.005
!. 2
i 0.4 0.6 0.2
0.2 0.2
0.1 0.1 0.05 0.1
1.3 0.5 0.85 03
1
DENUMIRE RESURSA
U.M
13 c D E
, Se adauga Tigla solzi din
arsa .')
buc 9 9
8
i
Se adauga T:gla speciala
*)
buc
8
'
0.14 0.16 0.15
Se adauga Dulgher constructii
ore
TOTAL ore 0.14 0.16 o 0.15 o

O Oi
1
001
1
0.01
Se adauga UtilaJ de ridicat .
ore
'
i
2. Pentru
mai mici sau
de 50 mp

DENUMIRE RESURSA
B c
Se adauga Dulgher conslructil
ore o 25 025
fOTAL ore 0.25 o 25 o 0.2 o
217
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
lnvelitoare din
pentru
plane bituminoase tip bardoline
cu pante
P., -cuprinse intre 20% 30% mclus1v;
FJ - cupnnse intr(; 30% 70% 1nclusiv;
C - ma1 rnan de 70%.
Cuprinde:
- veriiicarea s!ratului suport;
-- pregatirea materialelor;
-executarea inve!itorii;
verificarea calitatii lucrarilor executate;
- strat suplimentar sub irweli!oare din folie de PVC sau polietilena
Nu cuprinde:
- racordarea la racordarea pe contur etc.
Se masoara fa me!lu patra!
DENUMIRE RESURSA
_Materialt;:t
Plac1 plane bi!uminoase inlocuitoare de tigla (sistem Bandoline) .. _ *)
Accesorii metalice pentru prindere (cuie galvanizale etc.) __ "*)
FoliB PVC sau polietilena .
Material marunt (profil din zinc snu plumb pentru protejarea
frontonuiUI)
Izolator hidrofug
Muncilor deservi re constructii montaj
de ridlcdt .. h**)
218
TOTAL
pante< 30

B
rnp 2.35: 2.35 i 2.35
kg 0.11 0.125 0.25
rnp 112
%
! 5 fJ
i
5
ore 0.6 0.65 i 0.85
orB 0.2 0.2 02
ore 0.8 0.85 1.05
ore 1 0.05' 0.05
i._.
0.05
'!Se va carac!Bristicile materiai!Jiui conform listei LC50
Se va preciza caractensticile materialului conform listei LC49
''')Se va caracteristicile materialului conform listei LC15
Se va preCIZa tipul si carac!eristiciiB conform listei LCUO
219
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
CE04
ilwelitoare din olam.:J de presa din arsa la
A- olane de presa man.
fJ coarne man olane
C -cu olane de presa rnrcr;
[J - coame rnrcr olane
Cuprinde.
.. executarea invelitorii si montarea coamelor;
executarea doliilor, sorturilor, si imbmcar'!la cosurilor cu tabla
montarea cartonului bitumat.
Nu
astereala mveli!orii care S!l evalueaza separa!
- normele A si C nu coamele care se evalueaza in normele 8 si D
Se mas()am ia:
- metm varian1ole A, G
metru- variantele B,
DENUMIRE R S U R S
Mal!;!.riale
Olane de presa mari sau mici ')
Coarne man sau rnid . *)
labla zinca!a de 0,5 mm
Carton bi!umal . '*)
Cwe cu cap '*')
1 Br!um pentru hrdrorzolatrr
' Frler de calcar
Mortar M 25 T
de
Cositor
220
U.M
A
buc 30
buc
kg 0.35
mp 115
kg 0.02
kg O.i
kg 0.08
mc 0.002
kg 0.005
kg o 01
zinca!a de 0,5 mm;
B c
i
63
3 3.5
o 35
115
o 02
0.1
0.08
001 0.002 001
0005
001
DENUMIRE R S U R S
U.M
kg
Lemn de foc
marun! (apa tare, carbuni, benzina ele.)
%
0.2
1
0.95
ore 0.9
t
1
Dulgher
Muncitor deservi re constructii montaj
ore 0.3
0.08
0.35
TOTAL
ore \2
0.2B u
ore
i 0.028 .,0002_!, 0.028
'1 Se va preciza
") Se va preciza
Se va
Se va
Corectii:
1 Pentru
materialului conform listei LC20
materialului conform listei LC48
caracteristicile materialului conform \istet LCOf) . 1
. . utilajulur conform lrster LCUO
!rpul sr
de 40 mp
U.M
.!
ore
Se adauga Dulgher constructii
TOTAL
ore
221
CANTITATI
A
B
c
03
0.35
0.3
o
0.35
D
0.2
o 1
0.3
0.002
D
o
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
neagra sau tabla
anticorozv
A- fo1 plana din tabla de 0,4 mrn grosime:
B foi plane din tabla de 0,5 mm grosime
executarea invelito:ii cu ncheieturi duble in ambele sensuri din:
foi de tabla neagra care se vor vopsi cu un strat de vopsea din miniu de
. foi plane de tabla zincata, cromala etc .
CEos
. foi plane de tabla uzina! cu pelicula anticorozive din mase plastice sau vopsele
speciale
- executarea doliilor, sorturi!or, mcorduri la cosuri din tabla plana de 0,5 mm
Nu cuprinde:
astereala care se evalueaza separat
stratul de miniu d!.! de pe tabla neagra
Se masoam la metru patra! invelitoare
DENUMIRE RESURSA

, Tabla planilllncata de 0,4 x 1000 x 650 mm
Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 rnm
CUie de tabla . ')
Accesorii metalice '*)
Matenal rnarunl (ulei mineral. alb de zinc, cositor, miniu de plumb)

11n1ci'Hg1u
Muncitor deserv1re cons!rucl11 montaj
222
DENUMIRE RESURSA
'! UtilaJ de ridicat *'')
l -- .--------- -
'1 Se va caracteristicile materialului conform listei
,::Se va preciza caracteristicile rnatenalu!ui conformlislel LC49 CIJO'I
1 t"ipul si caracteristicile utllaju!ul conform listei L "
Se va
Corectii:
1 Pentru
mai mici sau egale de 40 mp
DENUMIRE
Se adauga Tmichigiu
223
UM
ore
U.M
ore
-roTt\L ore
i
CANT
A
A
0.2
0.2
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
CE06
!nveiitoare din tabla
ondulata sau cutata
f:; -lot de tabla profilata cuprindere cu agrafe speciale si surubun mecanice, de talpa superioara;
l:l for de tabla cu cu liJe metalice (81 cu !iJa mare, cu caliig pentru prinderea de
rne!altce sau cu 82 tija mrca st ciema de otel 30x3 rnrn pentru prinderea
metalice);
cu prindere cu suruburi autofiie!ante talpa supenoara a panei metalice)
consolidate cu nitun
executarea inveli!milor din tabla
anii
ondula!a ;o.au cutata neagra, tabla pro!ejala
solidarizarea foilor de tabla cu niluri;
- executarea sorturilor, doliilor, racordurilor la cosuri din tabla zincata piana
-executia si montarea coamelor din piese indoite si taiate dupa forma
se exiJCUta din !abia zincata plana)
Se masoara la metru pa!m! inveliloare
DENUMIRE RESURSA
M.!lli'Jri a le
Tabla Lincata ondulala sau cuta la .. ')
T abia zincattJ de o ,75 rnrn ')
Nrturi POP
St!ruburr mecanice sau autofilelan!e .... )
Accesoni melaltce zincale pentru din tabla prof1lata
Otel la! lamrnat cald 30 x 6 mm
Snur d;n ntastic
IV.atenal marunt pentru lipit
224
i U.M
mp
i<g
buc
buc
kg
kg
kg
%
ore
1
A
1
B
1 15 115
0.6 0.6
5 5
5
i
0:33
1 1
i 0.325
1
0.1 0.1
5 5
1.1 11
c
115
0.6
5
5
0.15
5
1
u
1
DENUMIRE RESURSA
i Muncilor deservi re constructii montaj
de ndicat
')Se va
Corectii:
1. Penlru
TOTAL
caracleris!lcile materialului conform listei LC11
caracteristicile materialulUI conform listei LC23
si caracteristicile utilnJului conform lister LCU01
de 40 mp
DENUMIRE RESURSA
UM
ore
ore
ore
U.M
c
o 1 o 1
1.2 1.2
0.022 :o 022
1
0.022
_l
ore 0.35 0.35 i 0.35
Se adauga: Ttmchigiu
TOTAL ore O 35 0.35 O 35
225
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
din tabla ondulata tip UNDAB
A tabla cuta!a
f3 tabla plana;
tabla cutala.
montarea foliei de condens si a nvelitorii;
executarea coamelor si doliilor pentru varianta B;
suport din lemn (25><50 mm) la variantele A si C.
Nu cuprinde:
- montarea doliiim, paziilor, sorturilor, racordurilor
Panoun de tabla
r abia plana
Tabla cutata
Folie ant1condens
S1pca 25x50 rnm
Suruburi de fixare
Suruburi de Iesere
: Ag rafe de fixare
Cu1e de fixare
Corectii:
1 In cazul acoperisurilor
DENUMIRE RESURSA
226
mp 11
mc. 0.008
buc 11
buc
buc
buc L
115
115 11
0.008 1 0.008
1
1
7
4
5
DENUMIRE RESURSA
~
Se adauga: Panouri de tabla
Se adauga Tabla plana
Se adauga: Tabla cutala
. Se adauga: Folie anticondens
i Se adauga Suruburi de fixare
Se adauga Suruburi de tesere
; Se adauga: Agrafe de fixare
Se adauga Cuie de fixare
Se adauga: Gel de etansare
M i m 2 ~
Se adauga: Tmicl1igiu
Se adauga UtilaJ de imbinat tabla
2. La varianta B, in cazul montarii automate a tablei
DENUMIRE RESURSA
Se scade:
227
mp
mp
mp
mp
buc
buc
buc
buc
ore
TOTAL ore
ore
UM
ore
TOTAL ore
r
CANTITATI
B c
0.25
0.25
i
0;5 1
i 0.25
026 0.25
3 2
1
3
0.02
1
o 1 1 0.12 0.1
0.1 0.12 0.1
0.2
CANTITATI
A B 1
___ j__ 1_ __ _
o
0.15
0.15 o
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
A- coarne;
B- dolli;
C pazii;
O- streasini;
E- sorturi
Cuprinde:
Coarne, dolii, pazii, streasini pentru nvelitori din tabla
ondulata si profilata tip LINDAB
montarea doliilor, paziilor, streasinilor, coamelor, sorturilor_
Norma considera ca se folosesc elementele de tinichigerie standard tip UNDAB.
Se masoara la metru liniar_
Coama
Carton bitumat
: Dolie
Pazie
Streasina
Sort de tabla
: Profil etansare
Suruburi
Material marunt
DENUMIRE RESURSA
Materiale

m 1.05
mp 1.15
m
1.1
m
1.05
m
m
m 2 2
buc 6 6 6
%
CE os
1 051
lto5
4 4
Tinichigiu
ore ! O 25/ 0.25/ 0.25 ! 0.25 i 0.25
___ _ 25 O
228
lnvelitori din placi plane mici de 400 x 400 x 4 mm tip
Eternit fixate pe sipci de 24x48 mm, batute direct pe
ca priori
CE09
A- din placi tip Eterni! (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) 1ntr-un strat la acopensuri fara
astereala, montate intr-un strat;
B- coarne tip Eterni! (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest)
Cuprinde:
- executarea invelitorii si montarea coamelor;
. executarea sorturilor, doliilor, racordurilor la cosuri din tabla zincata plana etc,
- montarea cartonului bitumat
Nu cuprinde:
- astereala de la dolii si margini care se evalueaza separat
Nota:
Norma A nu cuprinde coarnele care se evalueaza separat la norma B
Se masoara la:
- metru patrat - varianta A
metru - varianta B
DENUMIRE RESURSA
Materiale
: Placi plane mici (400x400x4 mm) lip Eterni!.,.*)
1
i Coarne tip Etemit pentru placi mici , _. **)
Tabla zincata de 0,5 mm
S1pca de rasinoase de 28 x 48 mm
, Cuie cu cap plat ... ***)
Cuie pentru constructii ... *"*)
Accesorii metalice pentru prindere
Aliaj de lipit staniu-plumb LP30
229
buc
buc
kg
mc
kg
kg
kg
kg
B
11
3.5
0.41
0.05
001
0.04
0.1
001
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
DENUMIRE RESURSA
Mortar de tencuiala M 25 T
Material marunt (apa tare, carbuni, etc.)

constructii
Muncitor deservire construcli1 rnonlaJ
')Se va preciza caracteristicile conform listei LC50
")Se va preciza caractens!icile materialului confo;m listei LC51
"')Se va prec1za car<Jcteristicile materialului conform listei LCOS
"'") Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC48
TOTAL
Se va preciza s1 caracleris!lcile ut1lajulw conform listei LCU01
Corectii:
. Pentru placi plane lip !ltemil montate in doua straturi
DENUMIRE RESURSA
Mi!!.!'!! ia le
Se arJ<-wga Placi tip E!er111t . ')
Se de rasinoase de 28 x 48 mm
Se adauga Cuie cu cap
Se constructii
TOTAL
Se
230
ore
ore
ore
CANT
0.65 i
B
001
4
0.2
02
1
1 o 05
0.85 0.25
1'
ore
1
0.03 0.002
- l
CANT
rnp 11
mc 0.004
kg 0.002
ore 1 03
ore 0.3
()
2 Pentru
tip etemil montate pe astereala pe un s!ral de carton
DENUMIRE RESURSA
Se scade: Sipca de raslnoase de 28 x 48 mm
, se adauga: Carton bitumal .
se adauga: Cwe cu cap
Se scade: Dulgher constructii
Se adauga: Utilaj de ridicat
3. Pentru invelilori executate pe
,, Se adau(Ja:
constructii
TOTAL
cu 40 mp
TOTAL
231
UM
n1c
mp
kg
ore
ore
ore
U.M
ure
ore
CANT
A 8
o 05
1 15
0.015
0.1
0.1 o
!
001
CANT
A 13
0.3
0.3 o
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
din placi ondulate cu ondule medii sau mari
tip Etermt, montate pe pane metalice, din beton sau din
lemn la acoperisuri neizolate termic
1\ pe pa ne metalice sau din beton armat
8 pe pane din lemn; '
C coarne trp Eterni!
Cuprinde:
executarea invelitorii si montarea coamelor
CE1o
executarea doliilor sorturi/ 1 f ' ..
O 5 , , or, pazu or, a ICe SI Imbracarea cosurilor cu tabla plana zincata de
, mm,
. confectionarea dispozitivelor de fixare (cleme ele.)
etansarea cu chil bituminos a rosturi/ar formate la suprapuneri/a neetanse ale placilor
Nu cuprinde:
executarea sciJelelor ajutatoare si a platformelor de lucru
Se masoara la:
metru patrat varianta A, B
metru varianta C
DENUMIRE RESURSA
, Materiale
Piaei ondulate tip Etern it cu ondule man .. *)
Coarne lip Eterni! pentru placi medii sau mari ... **)
Tabla zincata de 0,5 mm
Accesorii metalice zincate pentru placi ondulate Eterni!
Chit de cutit pe baza de rasrni alch1dice ... ***)
' Pazie .. **)
' Scinduri rasinoase ...... )
Mortar de tencuiala M 25 T
i Material marunt (rondele cu guler si capac de polietilena, disc
232
rnp
buc
kg
kg
kg
rn
mc
mc
%
8
1.25 1.25
0.35 0.3
3.7 3.5
0.2 0.11
0.04 004
0.003 0.003
5 5
3
0.01
abraziv, cuie)
! Dulgher constructii
r Tinichrgiu
DENUMIRE RESURSA

Muncitor deservi re constructii montaj
Utrlaj de ridicat .. ****')
Masrna portabil a de taiat cu disc abraziv
TOTAL
*) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC50
*') Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC51
*'*) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC09
"*') Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03
"***) Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCU01
Corectii:
1 . Pentru invelitori din placi ondu!ate din material plastic
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Se scade: Placi ondulate tip eterni! cu ondule mari .. .*)
Se scade Coarne tip etemrl pentru placi medii sau mari ... **)
Se scade: Chil de cutit pe baza de rasini a/chidice .. ***)
Se adauga: Placi ondulate din material plastic
Se adauga: Coama PVC
Se adauga: Chit pe baza de rasini alchidice (ROMCHIT)
Se adauga: Accesorii metalice zrncate pentru placi ondulate Eterni!
-- --
2. Pentru suprafete mai mici sau egale de 40 mp
233
ore 08 0.53 0.2
ore 0.13 0.05
1
0.02 0.08 i ore
1 0.02
ore 0.95 0.6 0.28
ore 1 0.2 0.2
ore
1
' 001
0.01
A
mp 1.25
buc 3
kg 0.2
125
2
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Se
DENUMIRE RESURSA

constructii
234
A
ore
1
O 2'-
1
O 25 1
i :.li . 1
TOTAl ore 0.25 0.25 o
Tavane din placi ondulate tip eternit montate pe talpa
inferioara a panelor
Se masoara la metru patrat
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Placi ondulale tip Eternir (panou) ... *)
Ciment 11 B 32,5 (M 30) saci
Nisip sortat nespalat 0-3 rnrn
Var pasta
Apa

mp
kg
mc
mc
mc
CE11A
1115 1
0.007 i
0.00013
0.001
' Dulgher constructii ore 0.36
*) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC50
**) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC25
***)Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCU01
Corectii:
1 Pentru tavane izolate termic
DENUMIRE RESURSA
Materiale
1
Se adauga: Saltele din vata minerala .. .**)
235
TOT AL ore 0.36
CANT
mp
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
DENUMIRE RESURSA
Se adauga Accesorii metalice zincate pentru montare saltele vata minerala
a n o p e r
Se adauga: Izolator termic
TOTAL ore
236
0.15
lnvelitori din placi ondulate din carton bitumat pentru
acoperisuri cu pante
A cuprinse intre 10% - 20%;
B cuprinse intre 20%- 30%;
C- mai mari de 30%.
Cuprinde:
- controlul si pregatirea suportului - sipci fara astereala;
- executarea invelitorii si montarea coamelor;
CE12
- executarea doliilor, sorturilor, paziilor, atice si imbracarea cosurilor cu tabla plana zincata de
0,5mm;
Nu cuprinde:
- astereala de la dolii si margini
Se masoara la metru patrat
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Placi ondulate din carton bitumat ... *)
Coame pentru placi ondulate ... **)
Sipca de rasinoase de 28 x 48 mm
Dolii ... **)
. Cuie cu cap plat lip B ... ***)
Accesorii metalice zincate pentru fixare placi ondulale
Tabla otel ztncata de 0,5 mm
Pazie din tabla plana de 0,5 mm ... **)
Material marunt (suruburi autofiletante, etansari frontoane)
a n o p e r
Dulgher constructii
. Muncitor deservire constructii montaJ
237
mp
buc
mc
buc
kg
buc
kg
m
%
i
ore
ore
132 1.28 1.24
0.15
0.15 .
0.15
0.004 0.004 0.004
0.1 0.1 0.1
0.2 0.2 0.2
20 20 20
0.35 0.35 0.35
0.04 0.04 0.04
5 5 5
0.35 0.35 1 0.38
0.1 0.1
1
0.1
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
DENUMIRE RESURSA
-- --
TOTAL ore
i Utilaj de ndicat .. *"*)
------- ------ --------
:: Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LCSO
) Se va preCJZa caracteristicile materialului conform listei LC51
""Se va preCIZa caracteristicile materialului conform listei LC05
) Se va preciza tipul SI caracteristicile utilajului conform listei LCU01
238
005
lnvelitoare din carton bitumat (panza) montata pe
astereala
A- un strat de carton bitumat balul in cuie;
CE13
B un strat de carton bitumat batut in cuie, cu petrecerile lipite cu bitum inclusiv cu aplicarea unui
strat de bitum cald pe inveliloare;
C doua straturi de carton bitumat, primul batut in cuie si cu petrecerile lipite cu bitum, al doilea
strat lipit de primul cu bitum, inclusiv aplicarea unui strat de bitum cald peste invelitoare;
O - un strat de carton bilumat batut in cuie cu petrecerile lipite cu bitum si al doilea strat din pinza
bi!umata lipit de primul cu bitum, inclusiv aplicarea unui strat de bitum cald peste nvelitoare.
Cuprinde:
-executarea straturilor suplimentare de carton bitumat pentru executarea paziilor, doliilor si
eventualelor racorduri la calcane, cosuri etc.
-executarea invelitorii si a stratulu de protectie de bitum presarat cu nisip.
Nu cuprinde:
- astereala care se evalueaza separat
Se masoara la metru patrat.
------------- .. ,
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Carton bitumat ... *)
mp 1 1.15 1.15 2.3
Pmza bitumata ... *)
mp
: Cuie cu cap plat..**)
kg 0.02 0.02 0.03 0.02 !
,
1 81tum pentru hidroizolalii
,
: Fller de calcar tip 1 saci
Nisip sortat nespalat 0-3 mrn
Lemn de foc

Izolator hidrofug
Muncitor deservire constructii montaj
kg
kg
rnc
kg
ore
ore
239
u 3 3.1
0.5 0.1
0.002 0.002 0.002
1.7 3 3.1
0.11 : 0.151 0.181 0.19
0.04 0.08 . 0.11 0.11
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
DENUMIRE RESURSA
TOTAL ore
0.3
0.03
*) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC48
") Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05
Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03
"**)Se va preciza tipul si caracteristicile utilajuiUJ conform listei LCU01
Corectii:
1. Pentru fixarea cu sipci
DENUMIRE
Materiale
! Se adauga Sipc1 de rasinoase .. ***)
Se adauga: Cuie pentru constructii ..... )

Se adauga Izolator hidrofug
2. Pentru suprafete mai mici sau
cu 50 mp
DENUMIRE RESURSA

Se adauga: Izolator hidrofug
' Se adauga Muncilor deservire constructii montaJ
240
---r---------r--- --
TOTAL
TOTAL
U.M
mc f 0.001 1 0.001 / 0.001 i 0.001
kg : 0.01 i 0.01 1 001 1 001
ore
1 1 i
0.1 i 0.1 i 0.1 1 0.1
ore 0.1 0.1 0.1 0.1
ore 0.05 1 0.06 . 0.07 / 0.08
ore 0.02 r 0.02 1 0.02 ! 0.02
ore 0.07 0.08 0.09 0.1
lnvelitori cu membrane bituminoase modificate montate
pe suport continuu
A - membrane lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala;
B - membrane fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala;
C membrane lipite cu adeziv la rece in sistem monostrat pe suprafata orizontala;
O - membrane lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala.
Cuprinde:
- verificarea stratului suport;
- pregatirea materialelor;
- executarea izolatiilor hidrofuge;
- verificarea calitatii lucrarilor executate.
Se masoara la metru patrat.
r ------- ----
l DENUMIRE RESURSA
il Materiale
Membrana bt!ummoasa ... *)
i Gaz bulan (in butelii)
mp 11511.15
1 Accesorii pentru fixari mecanice .. **)
1
Adeziv la rece ... ***)
Material marunt

kg
buc
kg
%
0.3 0.3
4
1
5 5
CE14
115
0.3
0.7
5 5
!Izolator hidrofug
i
ore
1 1 .
0.3 . 0.3 ; 0271 0.33
10.18 0.1210.12 0.15 1 Muncitor deservi re constructii montaj
Arzator cu flacara
Utilaj de ridicat .. ****)

TOTAL
*)Se va preciza caracteristicile materialului conform ltstei LC48
241
ore
ore 0.48 0.42 0.39
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
**)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC49
**) Se va preciza caracteristicile matenaluiUI conform listei LC52
'***)se va preciza tipul si caracteristicile utilajului cgnform listei LCU01
Corectii:
1 . Pentru membrane bituminoase lipite in puncte cu adeziv la rece
Materiale
Se scade: Adeziv la rece ... ***)

Se scade: Izolator hidrofug
2. Pentru membrane bituminoase in sistem bistrat
DENUMIRE RESURSA

Se adauga: Membrana bituminoasa ... *)
Se adauga: Gaz butan (in butelii)
Se adauga: Accesorii pentru fixari mecanice .. .**)

Se adauga Izolator hidrofug
Se adauga Muncitor deservire constructii montaj
TOTAL
kg
ore
ore
U.M
mp
kg
buc
ore
ore
o
- i
' 1
1
1 0.3 1
1 0.1 1 -
o o 0.1 o
A
1.15 1.15 1.15 1.2
.0.3 0.3 0.3 0.3
3.5
0.15 015/015/015
0.05 0.05/ 0.05/ 0.05
TOTAL ore 0.2 0.2 0.2 0.2
Utilaje /
1 Se adauga Arzator cu flacara f ore 1 0.1 1 0.1 1 0.1 1 O 17/
... ::*L _______ .. ______ 02! ..
242
inveiitoare din sindrila sau sita batuta pe
asezata pe astereala in:
A- doua randuri, din sindrila;
B- trei randuri, din sindrila;
C - trei randuri, din sita.
D - patru randuri, din sita.
Cuprinde:
- executarea invelitorii.
Nu cuprinde:
- astereala care se evalueaza separat.
Se masoam la metru patrat.
DENUMIRE RESURSA
Sindrila, sita ... *)
Sipca rasinoase .. .**)
Cuie cu cap plat ***)
Materiale
Cuie pentru constructii .. ***)
Lignolineum (solutie antiseplica)
.M1!!JOper
Dulgher constructii
Muncilor deservi re conslruc!ii montaJ
buc
mc
kg
kg
kg
ore
ore
TOTAL ore
*)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC53
'')Se va preciza caracteristicile materialului conform 11ste1 LC03
243
50
0.008
0.05
0.05
0.5
0.8
0.2
CE15
si
c D
70 82 110
0.012 0.007 0.009
0.07 ' 0.08
0.1
0.06 1 0.06
0.08
0.7 0.7
1.1 1
1.05 1.35
1 0.25 i 0.2 0.3
1.35 1.25 1.65
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
**') s; va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05
, va precrza li pul sr caracteristicile utilaj ului conform listei LCUO 1
Corectu:
1
Pentru trasul si sindrilei si sitei
DENUMIRE RESURSA

Se adauga Dulgher constructii
Se adauga Muncitor deservi re constructii montaj
2. Pentru suprafete mai mici sau egale cu 50 mp
U.M
A
ore
2
ore
0.2
TOTAL
ore 2.2


8
2.3
i 1.5 . 0.85
1 '
0.2
i 1 '
1 0.15 1 0.15 1
2.5 165
,-
1
DENUMIRE RESURSA

Se adauga Dulgher constructii
TOTAL

244
1 '
ore 1 0.25 i 0.35 1 0.33 i 043
ore 0.25 0.35 o43_
lnvelitori traditionale din materiale celulozice (stuf in
snopi asezati pe prajini din lemn rotund de foloase)
A- pe doua randuri de snopi;
B - pe trei randuri de snopi.
Cuprinde:
-legarea snopilor cu D= 10- 12 cm cu sirma zincata;
- montarea de prajini D= 7 cm batute la 50 cm distanta.
Se masoara la metru patrat
r. -------- ------
1
1 DENUMIRE
1
-- Materiale
Stuf m maldar, nesortat
1 Cuie cu cap conic tip A 1 3 x 70 mm
! Sirma din otel moale zincata D= 1 mm
1 Sipca rasinoase ... *)
' Lemn rotund de foi oase ... '*)

Dulgher constructii
Muncitor deservire constructii montaj
*)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LCO:l
**)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC04
245
TOTAL
CE16
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
lnvelitori tristrat din panouri portante montate pe pane
metalice
Cuprinde:
- verificarea suportului;
- executia invelitorii si fixarea mecanica.
Nu cuprinde:
- etansarea rosturilor intre panouri.
Se masoara la metru patrat.

-----
------
DENUMIRE RESURSA
---- ---- -
Materiale
Panouri din tabla cu termoizolalie din poliuretan ... ')
Suruburi autofiletante ... **)
Material marunt (saibe, etc.)

Monta!or constructii metalice
Muncitor deservi re constructii montaJ
Utilaj de ridicat .
- - --
*)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC1 1
**) Se va preciza caracterislicile materialului conform listei LC23
***) Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCUO 1
246
TOTAL
CE17A
U.M
mp 1.15
buc 9
% 5
1
ore 10.95
ore
10.25
ore 1.2
1
Strat suplimentar sub invelitori
A- strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare;
B - strat de carton bitumat
Cuprinde:
- montarea si fixarea stratului suplimentar pe sipci sau aslereala.
Se masoara la metru patrat.
DENUMIRE RESURSA
Folie polimerica ... *)
Carton bitumat ... *)
Accesorii metalice pentru fixare .. .**)
Material marunt (saibe, etc.)

Izolator hidrofug
Muncitor deservire constructii montaj
..
*) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC48
**)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC49
***)Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCUO
247
TOTAL
CE18
mp 115
mp 1.15
buc 12 12
% 3 3
ore
1 0.21 0.2
ore : 0.05 0.05
ore 0.25 0.25
1
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Luminatoare- diverse tipuri
A placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat;
8- cupolele din PAS sau PMN;
C- rebord pentru luminatoare din produse lemnoase, tabla zincata sau de aluminiu cu miez
termoizolator cu inaltime medie de 30 cm;
Cuprinde:
CE19
-executarea si montarea luminatoerelor din sipci ondulate sau cutate din PAS, PVC, cupolele
din PAS, PVC ele.
- executarea rebordului pentru luminatoare;
- executarea chiluirii cu chil pe baza de rasina alchidica si etansarea cu banda poroasa din
cauciuc
Nu cuprinde:
-Normele A si B nu cuprind executarea rebordului (care se evalueaza separat in varianta C)
Se masoara la:
- metru patrat - varianta A
- bucata - varianta B
- metru - varianta C
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Placi ondulate sau cutate tip PAS, PVC ... *)
Cupolele tip PAS sauPMN .. ')
Accesorii metalice pentru prindere . **)
Bolt impuscat cu cartus si piulita .. ***)
Saibe ... ****)
Rondel a cu guler si cap de polietilena
Chit pe baza de rasini alchidice (ROMALCHIT)
Placi polis!iren expandat ... *****)
Banda de cauciuc-0,98 kg/ml
248
mp 1.2
buc
kg 0.22
buc 4
buc 10
buc 10 14
kg 0.05
kg 0.004 0.02
kg 0.007 0.1
DENUMIRE
Suruburi .. ****)
Scinduri rasinoase .. ******)
Sipca de rasinoase de 28 x 48 mm
Material marunt (distantieri de pozitie, suruburi cu p1ulita etc.)

Dulgher constructii
1 Lacatus constructii metalice
'i Muncitor deservi re constructii montaj
TOTAL
*)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC10
**)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC49
***)Se va preciza caracteristicile materialulu, conform listei LC46
1
1
1
U.M
buc
mc
mc
%
ore
ore
ore
ore
.... ) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC23
*****)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC25
******) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03
*******)Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCU01
249

j
T----
A B c
14
5 5
0.7 0.7 0.7
0.1 0.1
0.1 0.1 0.1
0.8 0.9 0.9
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Jgheaburi din tabla zincata executata pe santier sau
industrial
A- semirotunde cu 0=12,5 cm;
B- semirotunde cu 0=15,0 cm;
C- semirotunde cu 0=18,0 cm;
D dreptunghiulare cu sectiunea de 7 x 1 O cm;
E- dreptunghiulare cu secliunea de 8 x 14 cm;
F- dreptunghiulare cu sectiunea de 11 x 18 cm.
Cuprinde:
CE20
-executarea si montarea jgheaburilor, inclusiv colturile, stuturile de racordare la burtane si
cartige de sustinere, gata confectionate.
Se masoara la metru.
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Tabla zincata de 0,5 mm
kg 11.25 1.5 176 1.45 1.74 2.2
Otel beton OB 37 O = 6 mm kg i 0.23
0.23 0.23 023 0.23 023
Cariige din otel zinca!e pir. Jgheaburi buc 1 5 1.5 1.5
1 1.5
1.5 1.5
Banda din otel zincata 30x3 mm kg 0.245 0.245 1 0.245 0.18 0.18 018
Cositor (aliaj de lipit) kg 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Aliaj de lipit staniu-plumb LP30 kg 0.06 0.06 0.06 o 06 0.06 0.06
Material marunt (apa tare, carbuni) % 3 3 3 3 3 3

1 0.7 0.7 0.9
1
Tinichigiu
ore 0.7
0.9 1 0.9
1
Muncitor deservi re constructii montaj ore 1 0.15 0.15 i 0.15 0.2 0.2 1 0.2
1
TOTAL ore 0.85 0.85 0.85 11 1.1 i1
1
Utilaje
1
1 0.01
1 1
ore
0.01 i001j
250
*) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC54
**)Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform lis!e1 LCU01
Corectii:
1. Pentru jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Se scade: Tabla zincata de 0,5 mm
Se scade Material marunt (apa Iare, carbuni)
Se adauga Jgheaburi confectionate industrial
. *)
kg
%
1
1
m
1.25 i
1.5
2 2
1
1.05 1 1 05
1 1.76
2
1.05
i
! Se scade Tinichigiu
1
1 ore 1 0.45 i 0.45 1 0.45 1
TOTAL ore 0.45 0.45 0.45 o o o
2. Pentru jgheaburi montate cu aulotumul telescopic
DENUMIRE RESURSA

Se scade Tinichigiu ore 0.25 0.25 i 0.25 1 0.25 0.251 0.25
TOTAL ore 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
1
1 .
t 1 ) or 0.15 __
1
_0.15
1
1 _0.15 0.15 0.1 __5_, 0_._1_5
1 Se e ___ _
3. Pentru jgheaburi montate pe lungimi mai mici sau egale cu 20 cm.
251
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
DENUMIRE RESURSA
A
Se adauga Tinichigiu
ore i 0.25 1 0.25 0.25 / 0.25f 0.25 i O 25'
TOTAL ore .. ___ ... 0.25
025
'
025
'
252
CE21A
Sisteme de jgheaburi tip BRASS din tabla
Se masoara la metru.
.. - -- - .... ..... 1
U.M
I'CCANT .. ,,
DENUMIRE RESURSA 1-
Materiale
Jgheaburi tip BRASS
Carlige din otel zincate ptr. Jgheaburi
] Element de inchidere jgheab ... **)
Elemente de legatura ... **)
Racord jgheab burlan (element de legatura jgheab-burlan) .. **)
Cot de jgheab sau de burlan ... **)
Suruburi ... ***)
Material marunt

Tinichigiu
i
TOTAL
.. .:.--- . ----- ----------
*)Se va preciza caracteristicile materialului confom1 listei LC54
**) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC55
***)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05
****)Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCUO
253
m : 1 05
buc 1.4
buc 0.2
buc 0.1
buc 0.2
buc 1 0.2
!
buc
1
10
1%
1
3
'
0.3 ore
'
:
ore 0.3
1
ore 0.02]
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Burlane din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate
pe santier sau industriale
A- rotunde cu O= 10,2 cm;
B- rotunde cu D= 12,3 cm:
C rotunde cu O= 15,4 cm;
O- dreptunghiulare cu sectiunea de 7,5 x 11,5 cm;
E- dreptunghrulare cu sectiunea de 10 x 14 cm
Cuprinde:
- Confectionarea si montarea burtanelor, bratarilor, coturilor si aruncatoarelor.
Se masoara la metru.
DENUMIRE RESURSA
--"--"-- -------
Tabla zincata de 0,5 mm
Bratara din otelzmcat pentru burlane
Aliaj de lipit staniu-plumb LP30
Material marunt (apa tare, carbuni etc.)

kg
buc
1
kg
%
1.4 1.7
1
2.14 1
0.6 0.6 0.6
0.07 0.07 0.07
2 2 2
17
0.6
0.07
2
CE22
2.14
0.6
0.07
2
Tinichigiu
Muncrtor deservrre constructii montaj
ore 1 0.85 / 0.85 f 0.88 /1.05 f 1.05
ore 1 0.2 1 0.2 1 0.2 r 0.2 1 0.2
TOT AL ore 1.05 1.05 1.08 1 25 1.25
Utilaj de ridicat ... **)
*) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC54
**) Se va preciza tipul si caracteristicile utilaJului conform listei LCU01
Corectii:
1. Pentru burtane uzinate rotunde din metal sau material plastic
254
1
0.012 i 0.0121
--- j__ ---- _j
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Se scade: Tabla zincata de 0,5 mrn
Se scade: Material marunt (apa tare, carbuni etc.)
Se adauga: Burlane confectionate industnal .. *)

Se scade: Tinichigiu
TOTAL
2. Pentru burlane montate cu autotumul telescopic
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Se scade: Utilaj de ridicat ... **)

Se scade Tinichigiu
TOTAL
U.M
kg
%
m
ore
ore
U.M
ore
ore
ore
1.4 1.7 2.14
!
1
1.1 1.1 1.1
1
i
0.6 0.6
1
0.6
1
i
1
0.6 0.6 0.6 o o
0.012 0.0121 0.012 0.0121 0.012
1 0.25 i 0.25 i 0.25
: ' 1
0.25 1 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
1 Utilaje
l Seadauga __ 15 i 0.15 0.15 i 0.15 0.15
3. Pentru burlane montate pe lungimi mai mici sau egale cu 20 cm.
DENUMIRE RESURSA

Se adauga: Tinichigiu

o
ore 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
TOTAL ore 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
255
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Sisteme de burlane tip BRASS din tabla
Se masoara la metru.
DENUMIRE RESUHSA
Materiale
Burlane tip BRASS ')
Cot de bulian ... ")
Racord jgheab-bulian (element de legatura Jgheab-burlan) ... **)
. CI ema fixare element de streasina pentru burlane ... ")
1 Paln1e de curatire . ")
1
! Cot de capat la burlan (anmcator apa) . *')
Elemente de inchidere
Material marunt
Tinichigiu
Utilaj de rid1cat ... "')
va preciza caracteristicile materialului confonrn listei LC54
va preciza caracteristicile materialului conform listei LC55
) Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCU01
256
TOTAL
!
CE23A
U.M
m
1.05
buc
0.5
buc
0.25
buc 0.5
buc 0.25
buc
0.25
buc 0.25
%
2
ore 1 0.35
ore 0.35
1
1
ore 0.015(
j
Glafuri si copertine de tabla zincata
A- cu lat1mea desfasurata pana la 15 cm;
B - cu latimea desfasurata intre 16 30 cm;
C- cu lalimea desfasurata intre 31 50 cm
O- cu latimea desfasurata intre 51 100 cm.
Cuprinde:
CE24
-confectionarea si montarea glafurilor si copertinelor din tabla zincata, a cartonului bitumat si a
sapei
Se masoara la metru.
---- -------
DENUMIRE RESURSA
------------
Material!t
Tabla zincata de 0,5 mm kg 0.73
Benzi olellaminate la rece 2 x 20 mm (agrafe) kg 0.09
Carton bitumat ... *) mp 0.18
Aliaj de lipit staniu-plumb kg 0.025
Mortar de ciment - var M 100 T mc 0.003
Material marunt (sarma, cuie, apa tare, carbuni etc.)
OI
10 5

Tinichigiu ore ! 0.45
i
Zidar ore
i Muncitor deservi re constructii montaj ore
TOTAL ore
Utilaje
Utilaj de ridicat ... ***)
) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC48
**)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC46
'**)Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCUOi
257
0.3
0.1
0.85
o
125
1.85 1
3.2
o 1
0.15 1 0.2
0.33 0.5
1
1
003 0.05
1
0.08 !. ;
1
0.005
o 0061 o 011 1
4 4
1
4
0.5
1 0.55
0.55
0.35 1 04 0.5
0.1 0.15 0.2
0.95 1.1 1.25
001 10.0151 0.02
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
"**) Se va preciza caracteristicile ma!erialuli conform listei LC23
Corectii:
1. Pentru grosimea tablei de 0,4 mm
DENUMIRE
1.85 i 3.2
--'-----L.1 .. 4_5 1 2.6
2. Pentru fixarea pe elemente de beton
DENUMIRE RESURSA
Se adauga Bolt .. **)
Se adauga Cartus .. **)
Se adauga Piulite . .'***)
Maooper
buc 4
buc 4
buc 4
1
0.08 1
1
Se adauga: Tinichigiu ore
TOTAL ore 0.08
3. Pentru montarea pe lungimi mai mici sau egale cu 2 m
DENUMIRE RESURSA
- -- - __ "_ ------- ------'

1
4
4
4
0.1
0.1
1
0.11
i
0.13
1
1
1
0.11 0.13

D
Se adauga Timchigiu ore 1 0.22 1 0.25 0.28 1 0.33
TOTAL ore 0.22 0.25 0.28 0.33
4. Pentru montarea cu autotumul telescopic
DENUMIRE RESURSA

Util aLe
Se scade Utilaj de ridicat .. ***)
TOTAL
Se adauga Autotelescop __
ore 0.2
ore 0.2
ore
1
0.01
ore o 1
i 0.25 1 0.35 ! 0.5
1
0.25 0.35 0.5
0.01 0.015 0.02
1
0.1 0.15 0.2
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Diverse accesorii la nvelitori:
A- tabachere, de 50 x 70 cm din tabla zincata 0,5 cm grosime, confectionate si montate cu
balarnale cu brat de sustinere, inclusiv scheletul din otel profila!, lemn si geam riglat;
B- gargui (gura de scurgere) din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu sectiunea 10 x 15 cm,
confectionat pe santier, montat prin cimentare;
C- gargui (gura de scurgere) din tabla zincata de 0,5 mm din teava de otel zincat D = 2',
confectionat pe sanlier, montat prin cimentare;
O- rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime la intrarea monlantilor in parapete, la
picioare de antene, paratraznete etc.;
CE25
E -luminalor Ira pa pentru evacuarea fumului, simplu de 45 kglbuc, montat la acopensuri metalice
sau din beton armat;
F -luminalor trapa pentru evacuarea turnului, dublu de 70 kglbuc, montat la acoperisuri metal1ce
sau din beton;
G - vazon simplu din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionat pe santier, de forma rotunda
cu O = 20 crn si lungime 25 cm;
H - vazon simplu din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionat pe santier, de forma
dreptunghiulara cu sectiunea de 20 x 20 cm si lungimea de 25 cm;
1 -caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea turnurilor, la cosuri si a tuburilor
de ventilaiie la acoperisuri;
J manson dereglare (palnie de scurgere) folosi! ca piesa de protectie si slut din tabla zincata de
0,5 rnrn grosime, pentru racordarea burlanelor de tabla la coloanele de scurgere din fanta sau
PVC, D = 100 mrn.
Se masoara la bucata.
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Tabla zincata de 0,5 rnrn
Trapa automata de fum de 45 kg
Trapa automata de fum de 70 kg
Teava de otel sudata O= 30 x 2 rnm
Cornier cu aripi egale 30 x 30 x4 mm
Scinduri rasinoase .. *)
260

kg 2.55 0.4 0.18 0.3
buc
buc
rn 0.5
kg 2.2
mc 0.007
E i F
j_
DENUMIRE
Cuie cu cap plat .. **)
Aliaj de lipit staniu-plumb LP30
Ciment 11 B 32,5 (M 30) saci
Geam riglat de 5,5 mm grosime
Chil de bitum filerizat
Bolt impuscat cu cartus si piulita
Material marunt (apa tare, carbuni etc.)

Tinichigiu
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Tabla zincata de 0,5 mm
Aliaj de lipit staniu-plumb LP30
Chit de bitum filerizat
Material marunt (apa tare, carbuni etc.)

Tinichigiu
TOTAL
kg
rnp 0.4
kg
buc
% 4
ore 9.8
ore 9.8
TOTAL
*) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03
5
18 \
1.8
kg
kg
kg
%
ore
ore
**) Se va caracteristicile materialului conform listei LC05
***) Se va preciza caraclerislicile materialului conform l1ste1 LC46
****)Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform l1s!e1 LCU01
261
0.2
20 30
3 4 4
1.4 1 1.9 4 6
1.4 1.9 4 6
\14
1.9

4 3
1
3
; 1 1
1 2.8 ' 2.8
2.8 2.8
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
CE26
Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau
rosturi
A cu chituri sau masticuri polimerice;
B cu profile din polimer expandat;
C cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla <Je plumb sau de aluminiu.
Cuprinde:
-verificarea suportului;
- executarea etansarii suplimentare;
- verificarea etansarii suplimentare.
Se masoara la metru.
,------- ---------- --- -- ---
- ---
DENUMIRE RESURSA
Materiale
i Chit polimeric ... *)
Profil din polimer expandat ... '*)
Banda bituminoasa .. ***)
Solutie de amorsaJ __ '***)
: Material marunt (adeziv, diluant)

Izolator hidrofug
Muncitor deservi re constructii montaj
TOTAL
-----
*) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC09
**)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC15
***)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC48
****)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC67
262
1
1
1
1
kg
1
1015
m
1.1
mp
1
. 0.01!
%. 5
1 5
ore
' 1
0.3 1 0.15. 0.25
. 1 -
ore
0.05 1 0.05 i 0.05
ore 0.35 0.2 0.3
Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct
pe ziduri (fara scaune) din pane si capriori
A - lemn ecarisat;
B- lemn rotund cioplit, la constructii definitive; _ _
C- lemn rotund cioplit, la constructii provizorii (baracamente) inclusiv fieraria de pnndere s1
ancorare.
Cuprinde:
-sortarea si ajustarea materialelor la dimensiunile dorite;
- executarea si verificarea sarpantelor;
- montarea sarpantelor si a lierariei de ancorare si prinde re
Nu cuprinde:
- schelele de sustinere pentru montarea sarpantelor.
Se masoara la metru patrat
DENUMIRE
rasinoase ... *)
rasinoase *)

mc 1 0.008
rnc 001
CE27
'
rotund de rasinoase .. **)
Cuie pentru constructii .. ***)
mc 0.025
1
0.024
Scoabe otel pentru constructii din lemn
Buion M20 L= 300 mm ....... )
Piulite M20 ... ****)
Saiba plata M 20 ... ****)
Suruburi M 12 . .****)
Piulita hexagonala M 12 .. ****)
Saiba plata M 12 .. .****)
263
kg
kg
buc
buc
kg
buc
buc
kg
0.1 0.12 0.12
0.1 0.12 0.2
2 2
2 2
0.131 0131
4 4
4 4
. 0.138 0.138
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
DENUMIRE RESURSA
Dulgher constructii
Muncitor deservire constructii montaJ
1
TOTAL ore 0.7 0.7
1 UtilaJ de ridicat ... ***'*)
*) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03
**) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC04
'**)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05
**'*)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC23
*****)Se va prec1za tipul SI caractensticile utilajului conform listei LCUOi
Corectii:
1. Pentru suprafete pana la 25 mp la un punct de lucru
DENUMIRE RESURSA
ore [ 003 l 0.03 00251
c
Se adauga: Dulgher constructii
ore 1 0.14 f 0.16 1 0.12 !
TOTAL
ore 0.14 0.16 0.12
264
CE28
Sarpante pe scaune din lemn la cu 1 - 4
pante, cu contur regulat pentru incarcari climatice
normale
A - la acoperisun usoare executate dm lemn ecarisat;
B .. la acoperisuri usoare executate din lemn rotund cioplit si ecarisal;
C - la acoperisuri grele executate din lemn ecarisat;
O la acoperisuri grele executate din lemn rotund cioplit si ecarisat.
Cuprinde:
-trasarea sarpantelor pe sablon conform proiectului;
- sortarea si ajustarea materialelor la dimensiunile din proiect;
- executarea si verificarea sarpantelor;
- montarea sarpantelor si a fierariei de prindere
Nu cuprinde:
- schelele de sustinere pentru montarea sarpantelor
Se masoara la metru patrat
DENUMIRE RESURSA U.M
Grinda rasinoase .. *)
Dulap rasinoase ... *)
Rigle rasinoase .. *)
Materiale
Lemn rotund de rasinoase ... *')
Cuie pentru constructii .
Scoabe otel pentru constructii din lemn
Buion M20 .. *'**)
Piulite M20 .
Saiba plata M20 ... '***)
Suruburi M12 ....... )
Piulita M12 ... ****)
265
mc 0.011
mc 0.004 0.003 0.0041 0.004
rnc 0.011 1 O 01 i 0.014 i 0.014\
' 1
0.0041 0.021 ' 0.004 0.027 '
kg '1 0.15 ' 0.16 1 0.28 0.3
kg ' 0.15 0.16 0.28 03
rnc
buc 3.5 4 4 6 :
buc
3.5 4 4 6 1
kg 0.14 0.15 0.15 0.15
'
5 6.5 6 .. 5 '1 9
5 1 65 65 9
buc
buc
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
DENUMIRE
Saiba plata M12 .. ****)
Dulgher constructii ore 0.9 0.95 / 1.1 1.15
Muncitor deservi re constructii montaj ore 0.25 ; 0.3 1 0.35 04
TOT AL ore 1.15 1 .25 1.45 1.55
*) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03
'*)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC04
***) Se va preciza caraclensticile materialului confom1 listei LC05
****) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC23
*****)Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCU01
Corectii:
1. Pentru acoperisuri cu contur neregulat
DENUMIRE

Se adauga Dulgher constructii ore i 0.55 i 0.55 1 0.75 ) 0.75
TOTAL ore 0.55 0.55 0.75 0.75
2. Pentru suprafete pana la 25 mp la un punct de lucru
DENUMIRE

Se adauga: Dulgher constructii
TOTAL
266
ore
1
0.25
ore 0.25
------ --
1
0.3
1
0.35
1
0.4
i
0.3 0.35 0.4
-----------------
3. Pentru montarea copertinei pe scheletul sarpanlei
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Se adauga Rigle rasinoase .*)
Se adauga: Cuie pentru constructii .. ***)

Se adauga Dulgher constructii
TOTAL
267
U.M
mc
kg
ore
ore
001 0.01 0.01 0.01
0.1 0.1 0.1 0.1
i 0.35 1 0.35 1 0.35 ! 0.35
0.35 0.35 0.35 0.35
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Cuprinde:
din lemn de rasinoase pentru acoperisuri
speciale (cupole si turle)
executarea si montarea tuturor pieselor componente conform detaliilor si a fierariei de
prindere si ancorare
Se masoara la metru cub.
Grinda rasmoase ... *)
Rigle rasinoase .. *)
Dulap rasinoase ... *)
DENUMIRE RESURSA
Cuie pentru constructii .. **)
Surub cap hexagonal precis M20
Piulite hexagonal precise M20
Saiba M20
Surub cap hexagonal prec1s M16
Piulite hexag.precise M16
Saiba M16
Dulgher constructii
Muncitor deservire constructii montaj
1 Utilaj de ridicat **')
--- -
*) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03
**) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05
***) Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCO 1
268
TOTAL
mc
mc
mc
kg
buc
buc
buc
buc
buc
buc
ore
ore
ore
ore
CE29A
0.3
0.35
5
12
12
12
20
20
20
60
5
65
1
! 1.5 1
CE30
Sarpante din ferme pentru acoperisuri
A -la acoperisuri usoare, din lemn ecarisat cu lungimea mai mica sau egala cu 8 m;
B -la acoperisuri grele, din lemn ecarisat cu lungimea mai mica sau egala cu 8 m; . .
C - confectionate din scanduri batute in cuie pentru invelitori usoare cu lung1mea ma1 m1ca sau
egala cu 8 m.
Cuprinde:
- trasarea fermelor pe sablon conform proiectului;
. sortarea si ajustarea materialelor la dimensiunile din proiect;
- executarea si verificarea fermelor;
. montarea fermelor.
Nu cuprinde:
- schelele de sustinere pentru montarea fermelor
Se masoara la metru patrat
DENUMIRE RESURSA
Grinda rasinoase ... *)
Rigle rasinoase ... *)
Scinduri rasinoase .. .*)
Dulap rasinoase .. .*)
Cuie pentru constructii .. .**)
Materiale
Scoabe otel pentru constructii din lemn
Suruburi M20 ..... *)
Piulite M20 ..... )
Saibe M20 ... ***)
ManoQera
1 Dulgher constructii
) Muncitor deservire constructii montaj
269
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
DENUMIRE RESURSA
va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03
.. l Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05
... Se va preciza caractenstlclle materialului conform listei LC23
) Se va preciza tipul SI caracteristicile utilajuiUI conform listei LC01
Corectii:
1. Pentru ferme cu lungimea intre 8 si 14 m
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Se adauga Grinda rasinoase ... *)
Se adauga: Scindun rasinoase ... *)
Se adauga Cuie pentru constructii ... **)
Se adauga Scoabe otel pentru constructii din lemn
Se adauga Suruburi M20 . .***)
Se adauga Piulite M20
' .. ***)
Se adauga: Saibe M20
' .. ***)
Se adauga Dulgher constructii
TOTAL
Utilaje
Utilaj de ridicat .
270
mc
0.003 0.004
mc
kg 0.03 0.02
kg 0.03 0.02
buc o 15 0.2
buc
0.15 0.2
buc
0.15 0.2
ore 0.1 0.8
1
ore 0.1 0.8
1 0.02 0.02
0.002
0.04
0.15
0.15
0.15
0.1
0.1
0.02 J
Astereala la invelitori sau la doliile invelitorilor din:
1
A- scanduri brute de rasinoase (de 24 mm grosime) la constructii obisnuite;
B- scanduri gel uite pe o parte de 24 mm grosime la constructii obisnuite;
C- din placi tip PAL de 22 mm grosime la constructii obisnuite.
Se masoara la metru patrat
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Scinduri rasinoase ... *)
Placi tip PAL de 22 mm grosime
Cuie pentru constructii ... **)
Lucru la masina

Dulgher constructii
Muncitor deservire constructii montaj
mc
mp
kg
ore
ore
ore
TOTAL ore
1 Utilaj de ridicat ...... ) ore
*)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03
**)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05
***) Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCUO 1
Corectii:
1. Pentru astereala la cupole si turle
271
0.025
0.12
1 0.225
007
0.295
CE31
0.0271
lto5
1
0.12 0.1
. 0.05
0.32 10.23
0.1
i 0.05 i
0.42 0.28
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Se adauga Scinduri rasinoase .. *)
Se adauga Cuie pentru constructii ... **)

Se adauga Dulgher constructii
272
U.M
1 1 ;
mc l 0.001 1 0.001 1
kg 1 0.07 i 0.07 1
1 1 1
ore 1 0.14 1 0.14
1
TOTAL ore 0.14 0.14 O
Pazii si streasini din scanduri de rasinoase
A- pazii la streasma sau frontoane din scanduri gel uite simple;
B- streasina s1mpla cu capriori aparent! gata geluiti, pe fetele vizibile, cu proftle simple s1 cu
aslereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m;
CE32
C- streasina infundata, fara console aparente, din scanduri de rasinoase fai!Uite s1 gel Uite pe o
parte, cu lalimea de 0,4 m;
O- streasina infundata, cu console aparente in casete.
Nu cuprinde:
- astereala care se evalueaza separat
Se masoara la metru
- 1

!
DENUMIRE R!CSURSA
Materiale
Scanduri gel uite si fatuite ... *)
Rigle rasinoase ... *)
Pervazuri de rasinoase ... *)
Cuie pentru constructii .. **)
Lucru la masma
Dulgher constructii
Muncitor deservire constructii montaJ
Utilaj de ridicat .
TOTAL
U.M
mc
mc
m
kg
ore
ore
ore
ore
ore
*)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03
**)Se va caracteristicile materialulUI conform listei LC05
A
l
! 0.0055 ; 0.005 .
0.0281 0.15
0.015 1 0.06
0.24 1.8
0.2
0.24 2
0015[
Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCU01
273
0.04
0.04
5
0.4
0.06
3.7
0.3
4
0.03
1
0.04
0.045
7
o 45
0.06
4.1
04
4.5
0.03
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Corectii:
1. Pentru pazie profilata
DENUMIRE RESURSA

Se adauga: Dulgher constructii
1 ore 0.5
TOTAL ore 0.5
2. Pentru scindura din PAL in loc de scindura geluita si fatuita
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Se scade Scanduri gel uite si fatuite
... *)
mc
Se scade: Lucru la masina
ore
Se adauga Placi tip PAL 6 mm grosime
mc
Mano[:!erf:\
Se adauga Dulgher constructii
1
ore
:
TOTAL ore o
274
o o
B c
1
0.04
i
' 0.06
10.0065
0.15
o 0.15
o
0.04
0.06
o 0065
0.15
0.15
Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul
capriorilor de beton armat sau metal ici
Cuprinde si dispozitivele de prindere.
Se masoara la metru patrat nvelitoare.
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Rigle rasinoase cu muchii asculite 58 x 78 mm
Otel lat ... *)
Material marunt (cuie, suruburi etc.)
Lacatus constructii metalice
Dulgher constructii

*)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC40
**)Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCU01
275
TOTAL
CE33A
mc o 006.
kg 0.75
% 3
ore i 0.55
ore 0.25
ore 0.8
ore
1 001
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
CE34
Aramirea tablei zincate pentru:
A nvelitori din tabla;
B- jgheaburi, burlane, copertine.
Cuprinde:
- curatarea cu PS.ria de sarma a ruginei si a impuritatilor si indepartarea deseurilor rezultate;
-aplicarea solululor pentru aramire.
Se masoara la:
- metru patra! - varianta A )
- metru- varianta 8.
*)la tablele profilate (cutate sau ondulale) se masoara la metru patra! suprafata desfasurata
DENUMIRE RESURSA

Acid sulfuric tip 98 cu minimum 98,5% acid sulfuric monohidrat
Sulfal cupru tehnic
Amofllac solutie cu continut minim 25%
Ulei de in sicativat
Carpe de sters din bumbac
Apa
Dulgher constructii
Tinichigiu

276
TOTAL
kg
kg
kg
kg
kg
mc
ore
ore
ore
0.025 0.015
0.035 0.022
0.025 0.015
0.06 0.035 i
0.015 001 1
0.0021 0.001 11
'r
i 0.35 1 -
1
1 i 0.15
0.35 0.15
Taierea placilor de invelitoare in vederea realizarii
dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru
accesorii
A- pentru placile tip eterni! {din fibre celulozice sau cu fibre din azbest);
8 -pentru placile din tabla profilala;
C pentru panourile portanle termoizolante
Se masoara la metru de taietura.
DENUMIRE RESURSA
U.M
CE35
CANTITATI
A B C
kg 0.055 0.065 0.11
Disc abraziv ... *)

ore 11 0.12
0.15 0.25
Tinichigiu
TOTAL ore 0.'12 0.15 0.25
i Utilaje
1
1 Masina portabil a de taiat cu disc abraziv ___ ___ __
l ___ --------------------- ---------- ------- -
ore 0.08 0.1 0.16
*) Se va preciza caracterislicile materialului conform listei LC56
277
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o
Plasa de siguranta, refolosibila utilizata la executarea
invelitorii constructiilor
Se masoara la metru patrat de suprafata nvelitoare.
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Plasa din relon, dimensiunea 6 x g m
Material marunt (sfoara ele.)

Tinichigiu
de ridicat ... *)
L- ..
*) Se va preciza tipul SI caracteristicile utilajului conform listei LCU01
278
TOTAL
CE36A
buc 001
% 5
ore
10.14
ore 0.14
Pnntr-t\ procedura pndc;nons;i un g!w.l atltoma!
d.c Lc!Je. de Guvem,
:\;orrnat!\ O!dm nmustcnal
S!:.tt:mu1 mfonna!1c toate actele nomli.itlVt: in l\10111torul Otcial al
Partefl l automat tun
succ.es1unea de as:tt.mlizare a prevederilor reglementate
(omplet-8ri 1
Hotmatl\ e :Jl dup{t ahrngarc. ce

tehmctl 31
mmhieriale, se
!a m\clu! normdor mctodolO!JICC sat1 normahvdor
\ lonitorul Oficial Pa1iea L
sunt CLtfinrtsc, de asc!nenca, 700 STAS-uri n \1goarc 476 normative'tehnice elaborate de
d!\CTSC msWute de spe-ctalitate n domeniu,
t:.ruparea actelor :nom1a11ve pe domeniile principale
Il !IlHI/ \111 \ Rl i,l lll,ilH
Li liiOR\1<!.1 1'1 \\! Ull oii 'il HL<;II.III.\1 \iHWl!I>L 1\IL\\.IIRF 1 lllllrilil Wl \llll
t iW\
1 \1111 \ !1. C\ll\' 111\I.L. 'i(ll\1 L!li'.\ DL\ riR\'1 li\ 1 \\,RI\ !JL\ 'ii'IU\UIIIIJR !'!\ IHI.:
UI\;>TRLt'lll. \Pklll'HILHLI Pl :'ill<t Uri 1 lll.l. TIU 1 li U'Lill.ll \, Pll!I.II.'IIAIL 1\lOililJ\11.\.
i <1\< 'JSII >\11<1 \1 !11 \\.llll IJ\11
I'Rilll\ 1\RI 1. 1\ 11..\lll \, \i'l((li!\I<L \. 1.\1-U 1 IRi\. Rlt.HTI \\1 1\I'Ui! IZ.\IiU
1 il\;,IIU n111 nH
lllll!lllli'IIIIIU
l\i \11\!\1.0\\TRI\'111
li!\ 11\li 'iii\Jlllill.
1'11! il'lt'!ll" 'IU.tt\M.\ \l 1\liiiE'iT I'L\HU ( 1\l (III \\11>:\ \J.\RI 1 1 EHITOR!!JI.U
11 Cft.iRII'l UJ\\11111111
I'RIIIII L\li.\:1 \Hl 1!1 1 0\ il \1 Tl' llllUH IX 1\\1 \li' rm Il! ICII\Il'\Tl
\R\lll\J/.\Kl\ U V)! hl 1 i <J\ll;\11 \il.
Sistemul pt>:rnutc o inform<.\re asupra umn act norrnal!v
titlu, pnvind publicarea nonnativ in i'viomtoml Oficial;
siructum actu!w nomw.ti\ cu un rezumat
ce 1de!le dm a..::!ului nonm.uiv,
pan:::urgerea primdor 2 trepte este
cd1tarcacons111tarea textulu1
este pe suporrt il1Htgnetic cu sistemul informatic
. Se astfel o :a ntreguha8 cadru de din domeniu: tlde
normative publicate n .\lonitorui Oficial, standarde norme normative in vigoare.
ESTF OI'ER\TlY
w
w
w
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
-
n
e
a
m
t
.
r
o

S-ar putea să vă placă și