Sunteți pe pagina 1din 109

PErullU

tUC ~t1ARI
.

DE .'

~~STAUtll~R~ MONu(\J1E~UTE "

ISTORICE

Rl'1
-

Ediia

2004 -

Indicath. GEx 008-O-t

COCC-S.A.

PRODOMUS S.A.

Bucureti

Bucureti

INDICATORD
P N

RE STAU

Elaborator:
C.O.C.C. Bucureti
Director general:
Director coordonator:
Unitate de proiectare de specialitate n domeniu:
PRODOMUS S.A.
Director general:

ing. Mihail-Dan POPESCU


ing. Andrei HORVAT

ing. Adrian NICOLAE

Nomenclator de resurse, codificare, coordonare, editare i difuzare: C.O.C.C.

Colectiv de elaborare coordonat de:


ing. Marian ANDREESCU
arh. Niels AUNER

-MAI 2004-

arb. Cristian IACOB

Indicatorul este elaborat n conformitate cu prevederile Ordonanei de


urgen a Guvernului Romniei nr. 6012001 privind achiziiile publice
i ale Documentaiei standard pentru elaborarea i prezentarea ofertei
pentru achiziia public de lucrri, art. C.7.1.c. din seciunea
InfOlmaii generale, care stipuleaz:

II

ARACO

ASOCIA1A ROMAN A ANTREPREiNORILOR DE CONSTRUCII


SpiaM Inaep..,de<1\e1nt.202A, cod 71208. >$<tor 6. Buculeeti

(loeL

Tel. 01212J;191 ; 01.212.63.02. F~ 01 .31?96.26; N!1ail: .r~7;./31 . ;(0

"INDICATOARELE DE NORME DE DEVIZ SERlA 1981


POT FI FOLOSITE, N MOD ORJENTATIV, ATT DE CTRE
PROIECTANT, CT I DE CTRE OFERTANT
N DESCRIEREA LUCRRILOR, A COND1IILOR
DE MSURARE A LUCRRlLOR, A EVALURlI
RESURSELOR NECESARE, A CONSUMURlLOR SPECIFICE
DE MATERIALE, MANOPER I UTILAJE."

MINISTERUL FINANELOR PUBLICE


Direcia

Reglementarea Achizj~ilor Publice


Prloritizarea Investi~ilo( Publice
Domnului Director Ing. VENIAMIN PARASCHIV
i

Stimate Oomnultl O/rector,

pentru elaborarea i prezentarea ofertei pentru


de lucrri, aprobat cu Ordinul comun al ministrului finan\elor publice
i ministrului luCrrilor publice. transporturilor I locuinei nr. 1014187412001 1<1 p~l. e7
aliniatul 'c' a fost redactat un text incomplet In sensul c "Indlc:atoarele de lOnne
de deviz, sena 1981, pot fi folo~ite in mod orientativ.,: in loc de "Indlcatgarele
In

Documentaia Standard

achiziie public

EDITAREA, COPIEREA, MULTIPLICAREA SAU


FOLOSIREA INFORMAIILOR N BAZE DE DATE
SAU APLICAII SOFT N SCOPURI COMERCIALE SE
FACE NUMAI CU APROBAREA SCRIS A C.O.C.C.-S.A.,
SINGURA SOCIETATE ABILITAT OFICIAL
DE CTRE M.L.P.T.L. S EDITEZE I S
DISTRIBUIE ACESTE INDICATOARE

'-~ ';:; --l

de nonne de deviz seria 1981. precum ii noi norme orientative revlzllita ~I


completat., aprobate de Minl!lterul Lucr4tilor pUblice, TllIIl8Portufilgr ti
Locuinei pot fi folosite orientativ, atAt de ctre proieet.tnt c61
de

,1

antrepreno" .
Aceasta precizare este necesar VnMd seama c din anul 1981 pn i" 2001
au aprut, ca urmare fireasc, tehnologii de execuie mai performante pre;um i
materiale noi cu alte consumuri specifice de resurse.
Vi rugm n consecin de a ne confirma prjntr-o scrisoare prop'lnerea
noastr i care va trebui s fie preluat cu ocazia primei revlzuiri a Documuntaiel
Standard.

Toate drepturile asupra acestei ediii sunt rezervate

~liKI ~ Consulta~, Organizare


COCC-SA
~
i Ciberoetic n Construcii ~

Cu

stim,

m conformItate cu Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor


i

drepturile conexe, art. 7

8.

Calea Griviei 8-10, sector 1, 010731 Bucureti


Tel.: 0040-021-2]29841 , Fax: 0040-021-312 5641
www.cocc.ro e-mail: cocc@ARtelecom.net

L...._ _ _ _ .._ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '

l'

r------./

_ _'___
.--"---'- --1
..

Ctre,

S.C. C.O.C.C. S.A.

,1

~(N~STERUL 'FINANTELOR PUBLICE


~lfc~tl~ .reglementarea achizitiilor publice
SI pnontl:mre<l inve"ltiilor publice

DomnuluI Lh'lu DllcJllevici


Direct... Cen_.,,!

La adresa Dvs, nr. 1321/200 1, va comunicam urmatoarele:

Ij

Propunere" dvs '. este' .lusffi


t' ,
.
J lea a awmd In v(.'dcrc cyoluthl Ulwr
Ichnol ogll. d e executie
prcc m '
. .
implicatii ben fi_ U
SI, aparitIa lInor materiale n\li, cu
. e lce asupra consumunlor specifice de resurse
.
P rccwam insa C' l modul d fi
I
. ' .
din Ordinul MFP'-MLPTL
e oml~1 arc al punctului C.7.! lit. c) !
fi' ' ... d'
nr. 1014/8,4/2001 nu creeaza obligatia i
~ 1 ~1:MIl In Icatoarclor de norme deviz _ seri 'l 1901 "
' ,'
i
Ilnl1tea7.a sub . "
fi
. .. .
'
.o
SI I1ICI nu
""
.
t"
otel O
011113., poslblhtatea utiJiZ<lrii altor llOTl11"
j
actu
,
n Iza e cu atat n'
l'
,
~
,
b' .
r /li mu t 111 cazul 11\ Cl\re aceSlea din urma 'lr pUlea
aS1gura o tmerea unor economii d
-.
<
calitate cel PlItili
'1 ) d' ,
e na~um. fmanclara (in conditii de
ImI ara c catre autontattlc contractante.

s'

I
1

Cu stima,

c.

n conformitate cu:

- Acordul de principiu mtre MLPAT - Direcia Coordonare, Cercetare


Tehnice pentru Construcvii i Comisia Natlonal pentru
Statistic , privind codificarea unitar a tuturor resurselor (materiale, meseril pe
grad de calificare I utilaje) utilizate n ramura Constructii (Seciunea G
Subsectiunea 45) n concordan cu Clasificarea Activittilor Economiei Naionale
(CAEl\') generalizat prin HG 656/1997 i Clasificarea Produselor i Serviciilor pe
Activiti CPSA, a SistemuluI Armonlzat I Codificrii din Tariful vamal de Import al
Romniei aprobat prin HG 120/1993 i completrile ulterioare;
- Concluziile edinelor de avizare ale CI'S-MLPAT privind introducerea noii
codificri unitare a resurselor din noile specificaii tehnice privind consumurile de
resurse pe articole de deviz, elaborate ncepnd cu anul 1998;
tiinifi c i Reglementri

Nr./62,O/R/6.ll.200/

ASOCIATIA ROMANA
A ANTH EPRENORILOR DE CONSTRUCTJJ

Prin prezenta v facem cunoscut

n vederea elaborrii unei codificri unitare. innd cont de cele de mal sus
ca i de armonizarea cu codificarea existent n bazele de date ale utilizatorilor de
programe de o[ertare, urmrire a preurilor etc. din ramur. codificare la nivel de 7
ci/re cuprins n nomenclatoarele de materiale elaborate de ctre COCC n anul
1981 i n celelalte baze de date pentru manoper i utilaj pornind de la sistemul
DOCEC i modificrile ulterioare,
Coordonare, Cercetare tiinific i Reglementri Tehnice
recomand ca n calitate de elaboratori al tuturor
codificrilor anterioare, s realizai n primul semestru al anului 1999 o nou
codifi care unitar a nomenclatoarelor dE' material, meserii, utilaj completate cu
resurse noi la ni velul anului 1999 i actualizabile permanent. in vederea editrii lor,
MLPAT -

pentru

Direcia

Construcii

Principiul de codificare stabilit mpreun cu CNS i discutat m


avizare din CTS-MLPAT cu constructorl i proiectani este urmtorul:

edInele

de

noul cod va avea o structur alctuit din 13 cifre din care primele 6 reprezintA
incadrarea n noua clasificare CAEN (4 cifre) i CPSA (2 cifre), Iar urmtoarele 7 cifre
reprezint codurlle vechi existente n bazele de date la nivel de ramur,

-a
4 C4l1Piti.
.
...

.PiCi
:~;.,~
,~ ~
5,Bucure..iti
/~.
(,~-'

(;:~~~

S<J5. Pa.iultlril<Jr nI'. 94, Si!ctol'


NI'. Re J40/265-i8/l992. Cod fise<ll 2620769

Tel. 4107720

Cllnt 251l.l.1 l.liRO:L BCR Unirea

fax 411.481:l

Ctre,

~UNI1)'TERU.L FINANELOR PUBLICE


DIRECIA REGLEM.FJ"iIl'J\RtA AClJTZTm.OR l'UnUCl<:
I PRIORlTIZAREA I:NVESTIJILOR

Domn1dui Director Vcnillmin Paraschiv

Stimate OomBule Director,

1n documentaia standard pentru elabm'area i prezentarea of\!rtci pentru


"c'h i:t.l\ia publica de lucrri, aprobat cu ordinul Ministt.'1"ului 'f inlU)!clor l'uhlice nI'.
! t> i 4 dill () iunie 2UOI, la pc!. C. 7 aliniatul " C" se preci zea7. " lndicatmn'ele de
'Hirlue de deviz ~eria J 9tU pot fi. folIJs,te .. /'
Ac.east precizare este interpreiat de unii investitori publici i chiur de organe
de w nlJ"Ol ale c1Irii de contori n sens limitativ, numai indicatoarel e din 1981 pot fi
t1' i(1ste i nu i cele revizuite i completate lu nivelul anului 1999.
Indcatoarele cuprinznd coIISumurile d~ resurse din 1981 sunt ntr-un prot'Cs
dt, f'"<!-vizuire i compk13re periodic n concordan cu materialele i tclmologiile noi
api\n.ll.e i ugrementate pe piaia romneasc ca urmare a progresului tehnic i sUnt
"" il.ak de c!rt' Ministerul Lucrri l or Pu.blice Transporttu:ilor i Locuintei . Aceast
inierpreiare este n contradicie - chiar cu preved"'l-ea de lu ucela i uUniut privind
~ar<lcterul orientativ al acestor indicatoare.
V rugam n consecin, cu ocazia primei revizuiri, s adugali textului
existent dup ser.ia .1981, cuvintele ., precum i cele revizuite. c()mp\ctate i :wiz.atc ~

Cu

stim,

PRECIZRI

n conformitate cu uzanele U.E. i a Institutului Naional


de Statistic, codificarea resurselor s-a realizat cu treisprezece
caractere; acestea au fost exemplificate pentru primul articol
RMAOIA.
Codificarea integral pentru toate articolele de deviz din
indicator se gsete n produsul informatic DELTA 2000 COCC - pe care l putei achiziiona la cerere.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1I

DBLT4 2,{):00
Sistem informatic pentru elaborarea ofertelor pentru licitaii,
programarea, urmrirea i dt'contarca lucrrilor de construci i
montaj, fin ana te de sta t sau din alte surse
Consult.n(i , Organizare i Cibernet ici in Constructii slstcmul mformatlc UEl TA 2000, care'

cUJenl

eoee " proiec1at I a dai ill

,pluatare

rspunde cenntelor socletJtdor de proiectare I de exeeullC conslrucpi-molltaJ in chbofarc.


orertelor econom ice i a ntocmirii IUlmor documenldor (fonnularelor) neCt<;~re prc 7 cntIII
la I,cltalli conform leglslapei actuale privind Jchl7lpi lc pubilce, p, ecllln I a ,NonnclOl
mC!Odologicc' de aplicare a "cesleia

SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRARI

pennJle progra marea, urmarirea i uecontarea lucrrilor executate pentru IIlvestllii,

indIferent de sursa de "nantarc, CII resJlc(talea condl!iilor conlr,1cluale I de Icglslapc;


aplicatia penmte edituca tuturor rapoartelor specifice lucrrilor de IIIvestitli bllgclare I
c:\1rabllgctare, I3poartC de lip III11ilar, II1c1uSIV fonnulruelc tip docllmenl pc"tru pre7.entarca la !icltalll;
ofertele pot fi ;nlucmitc prin ape/arca la indicato3l'rlc de norme de devil editllte in: 1()111-1982,
1992-1996 i 1999-2001 i in continuare de ('oce, care sunt clabOl ate mpreun cu mSliliJl. de
cercetri I proieclarc dc spcclalltate. I11cn~onm c IIldlC3toarele elabomte n perioada I9<}<)-200 I
sunt Indicatoare de norme de devI7 cdl(la 1981-1982 revizuite i completilte la /1 CII nonne pentru
materiale i tehnologII nOI. p,ecum I cu unele modificJn la zi alc unor norme.
aplica!ia DEL1A 2000 este unicat n ari din punct de vedere al ba7el de date normallve I a
codIficrii r~sllrselor. care este ,eall7.a1ii n concordall! cu ple"edcnll' l.!niunll ""ropen.
\Olllitim ..'ii (OC( l'\' ~jnguril sodt~t;lft' abiliriu utleial '!/ia ,dlh'll'. \.:1 difu/(".I('
(Onte-n.'ialiavl' .)C'lSh' norme, in urma ("nnlntttcJflr ,,'.," (,";u'(' h,~-;l a\ ut cu 'I( huL ~i ~JI ,VJ I

Simbol

RMA

~i

Pe lng mdicatoarcle de norme i111llnl llc mai sus., aplicatia pennifc ca utilizatorii ~_I POitl (;II.:J nfJrme
proprii, cu consum ur de rcsurse proprii ce se constlfuie in haze de date nOOllulive prl)prii utllizatoniiui
intre lililizatorii earc fo losesc siSiemul OEI TA-2000, se pot efeclua tranferuri automate d~ date
(selectii de devize, de obiecte, o investl!le sau selcc!il de investilil) prin procedeu l export/impor! fOilrle rapid
Sislemul DELTA 2000 are pro~ramclc clabolate in limbajul Vi.ual Basic (verslunCil 6.0), hazele de dale
gestionalc cu SQL Se....'cr 7_0 I poate fi cxploalat pe calculatoare compalibilc IBM, mOlloposl sau in relea,
pentlu tllilwllori cu Windows 95, WlI1dows 98, WmdolVs NT 4.0 sau Windows 2000
Sistemul DELTA 2000 ncccsil urmtoarea configuratie minlln ncce!>Jr calculalOr PC' compatihil
IBM-PENTIUM 200 MHz; J2 Mb RAM. HDD-IGB, FDD_ 3,5", CD-ROM , impnmant M IA3
(recomandm' PENTIUM Il ("6-2) la 100 \1H7, 64 Mb RAM I Monitor 15")

Denumire capitol

Lucrri

de beton

intervenii

RMB

Lucrri

beton armat la

consolidri i

27

urgente

din

zidrie

de

epoc

57

RMC

arpante i

nvelitori

94

RMD

Finisaje de

suprafa

118

RME

Pardoseli

RMF

Lucrri

i scri

142

de restaurare la monumente din lemn

Liste anexe

164
207

SiWlIuII)U_IA 2tl(jlJ e,te r('a lilll! n eonformitH!c ('II IIYtlrdrril,' ,'uprin ,e in OnJon",,!, J(
/Irgrlllj III: 601200111ri,ill>J ,,~hi,i!iilc Jluhli", (lentru S<' n icii, prllicdM<' li lucrari.
Societalca noastr aSigur pnn colllrac1 Instalarea instruirea i asistenta lehmc la sediul bcnc.ficiarulUl
rc
I' ilii de balA penlru sistem ul mf"rmalic DRLTA 2000 esle de 700 S, fljr TVA, la care se adaug,j
contravaloarea di verselor serviCII .
Pcnlfll firmele care au cumprat de la COCC versiunea
stabilite pr in negociere d i rect .

Pagina

capitol

anterifllr DEl TA, prrlurile "or fi

De asemenca. in func!le de mnmea societat ilor c()mereiale (numr de personal. dOlare informatic
ele.). prc(u rilr pot deveni negociabile

CUPRINS

Simbol
capitol

Denumire capitol

Pag.

INTRODUCERE

CAPITOLUL RMA
LUCRRI DE BETON I BETON ARMAT
LA CONSOLlDRI I INTERVENII URGENTE
RMAa - BETOANE
RMA01A Beton simplu clasa C4/5 turnat pentru subfundri n conditii
speciale, pe tronsoane i etape de lucru, n prezenta
.
sprijinirilor (preparat manual i turnat)
.
RMA02A Beton simplu clasa C6/7.5 turnat n plombe locale la goluri
sau caverne.
R~03A Beton armat clasa C12/ 15 turnat n elemente de subzidire
sau ~onsolidri de fundaii, n condiii speciale, spaii
restranse pe tronsoane i etape de lucru (preparat manual).
RMA04A Beton armat clasa C12/15 turnat n elemente de consolidare
nscrise n anuri sau locae spate n grosimea zidurilor.
RMA05A Beton armat clasa C12/15 preparat manual i turnat n
suprabetonarea extradosului bolti lor.
RMAb - COFRAJE' I SPRIJINIRI
RMA06A Cofraje din lemn de brad prevzute cu jgheab supranltat la
partea superioar, pentru turnarea beton ului la subzidiri .
inclusiv susineri pn la 3 m.
'
RMA07A Cofraje din lemn de brad prevzute cu jgheab supranltat la
partea superioar, pentru turnarea betoanelor n elemente
nscrise n anuri spate n grosimea zidului, inclusiv
susinerile pn la 6 m.
RMA08A Sprijiniri de arce, boli, planee i alte elemente cu sustineri
dm bile sau popi din lemn de brad ecarisat, inclusiv tlpile i
contravnturile.
RMA09A Susiner! din bile sau manele pentru cofraje situate la nltimi
mal man de 5 m inclusiv lemnria necesar pentru cruci .
'
contravnturi, tlpi, eclise, etc.

10

31
32

32
33
34

37

37

38

Simbol
Denumire capitol
Pag.
capitol
RMA10 Cintre din lemn pentru arce i boli din crmid de epoc
realizate din lemn ecarisat de brad inclusiv cofrajul
(mantaua) intradosul arcului sau bolii , exclusiv esafodajul
de sustinere:
39
RMA11A Pat de 'mortar de ipsos pentru mpnare ntre cintre i zidrie
arc sau bolt.
40
RMAc - ARMTURI
RMA 12 Armturi din beton pentru fundaii i subzidiri , executate pe
tronsoane limitate ntre 1-3 m, cu petrecerea armturilor
conform normativelor n vigoare (fasonat i montat) :
41
RMA 13 . Armturi din oel pentru suprabetonri de boli , arce, cupole,
aibe (elemente puternic solicitate):
42
RMA 14 Bare de conexiune n elevaii grinzi cuplare, grinzi
_
42
longitudinale i transversale
RMAd -INJECTARI FISURI
RMA 15 Injectri de fisuri cu deschideri mai mici de 2 mm la ziduri,
boli, arce, din crmid, cu lapte de ciment (dozaj 400 kg
ciment la m.c.)
43
RMA 16A Injectarea cu past de var+nisip a fisuri lor i crpturilor cu
deschideri mai mari (peste 2 mm) la ziduri , arce, boli din
crmid .
44
RMA 17 Spare de anuri orizontale n ziduri masive din piatr n
vederea nscrierii de centuri ngropate sau de agrafe de
tesere, ori buiandrugi din beton armat:
46
,
RMAe - LUCRRI PREGTITOARE
RMA 18 Desfacerea uneia sau mai multor asize de la partea
superioar a zidurilor n vederea creerii spaiului pentru
turnarea unei centuri din beton armat:
46
RMA 19 Sparea de anuri verticale n zidrie din piatr, n vederea
nscrierii de stlpi (smburi) din beton armat, nglobai n
grosimea zidului:
47
RMA20 Spare de anuri orizontale n ziduri masive din crmid n
vederea nscrierii de centuri ngropate sau de agrafe de
terase, ori buiandrugi din beton armat:
48
RMA21 Spare de anuri verticale n zidrie din piatr , n vederea
nscrierii de stlpi (smburi) din beton armat, nglobai n
grosimea zidului :
48
RMA22 Sparea zidriei din crmid (cu profilaturi), la pilatrii
turlelor, la ziduri sau coloane sau n situaii similare, pentru
nscrierea unor elemente noi de consolidare, din beton
49
armat, pstrnd forma i profilul elementelor originale:
RMA23 Sparea de locae, guri sau strpungeri n zidria din
piatr pentru rezemarea sau ncastrarea elementelor de
consolidare:
50
11

Simbol
Denumire capitol
capitol
Pag.
RMA24 S~~ar~a_ de locae, guri sau strpungeri n zidria din
caraml.da pentru rezemarea sau ncastrarea elementelor de
consolidare:
50
RMA25 Curirea suprafeei zidurilor din crmid sau piatr (gata
decapate de tencuieli) n vederea retencuirii :
51
RMA26A ~uraa~ea canalelor fotilor tirani de lemn , nziditi n trecut
In masIvul de zidrie .
.
52
RMA27A ~e:~parea tencuielilor degradate la perei , arce bolti pe
zlda.ne de epoc , cu pstrarea eventualelor fragmente
onglnale de tencuial .
52
RMA28 For~r~ n zidrie pentru dornuri cu adncime < 50 cm :
53
RMA29 Cu:al:e de moloz a gurilor create pentru dornuri cu
adanclmea < 50 cm'
53
RMA30 Matar~ guri ~u '!l0rtar de cillent cu adaos de aracet pentru
dornun cu adanclmea < 50 cm '
54
RMA31 Btut dornuri de antrenare pentru dornuri cu adncimea < 50
cm ;

CAPITOLUL RMB

55

LUCRfl DIN ZIDRIE DE EPOC


RMBa - LUCRARI DE ZIDRIE DIN CRMID DE
EPOC

RMB01

Zidrie de epoc din crmizi tip ... , executate n ziduri

RMB02

~idrie de epoc din crmizi tip ... , executate n arce

drepte, cu mortar .. ...


RMB03
RMB04
RMB05
RMB06
RMB07
RMB08

RMB09

sImple, cu mortar ...


Zid.ri~ de epoc din crmizi tip ... , executate n arce
subliniate, cu mortar.. ...
.
Zi~ri~ de epoc din crmizi tip ... , executate n bolti
cl."~d~lce sau calote sferice, cu mortar .. ...
.
~Idan~ de epoc din crmizi tip .. . , executate n bolti
inCrUCIate, cu mortar.... .
.
Z.id:ie d~ .epoc~ di~ crmizi tip .. . , executate n completri
I. r:'~teglrl de zldun drepte e~istente , cu mortar ... ..
Z.'da~,e de ~poc , esut, executat pentru consolidarea
zl.d~n.'or crapate, cu crmizi tip ... , cu mortar .....
Zld~ne d.~ ep?c , esut , executat pentru consolidarea
~ol"or clllndnce i a calotelor sferice crpate, cu crmizi
tIp ... , cu mortar ..... (zidrie < 30 cm):
. _ . RMBb - LUCRRI DE ZIDARIE DIN PIATR
~I~a!,e d: epoc n elevaie la ziduri drepte, pn la 2 m
Inal,me , In cantiti pn la 2,5 mc per punct de lucru cu
mortar ... ., executate din:
'
12

73
74
75
76
76
77

78

79

Simbol
capitol
RMB10

Denumire capitol

de epoc n arce, boli i stlpi n cantiti pn la 2.5


mc per punct de lucru, cu mortar.. .. , executate din:
RMB 11 Zidrie de epoc n elevaie la ziduri drepte, pn la 2 m
nlime, n cantiti pn la 2,5 mc per punct de lucru. cu
mortar .. ... executate din:
RMB 12 Zidrie de epoc executat la completrri de goluri sau
rentregiri n arce, boli i stlpi , cu mortar. ... , din:
RMB13 Plombe de zidrie de epoc. executat la ziduri drepte, n
cantiti pn la 0,200 mc, cu mortar .. .. , din:
RMB14 Plombe de zidrie de epoc , executat la arce i boli. n
cantiti pn la 0,200 mc, cu mortar. ... , din:
RMB 15 Zidrie de terase din piatr brut de carier sau bolovani de
ru , n vederea reparrii crpturilor, n vederea reparrii
crpturilor, n ziduri cu grosimea medie de 50 cm. cu mortar.
RMB16 Plombe de zidrie de epoc executate la suprafa, din
piatr brut , la ziduri drepte, cu grosimea medie de 18 i 32
cm, cu mortar
RMB 17A Subzidiri cu z idrie din piatr brut sau bolovani de ru.
executat pe tronsoane de maximum 1,00 m lungime,
pentru lucrri de consolidare cu mortar.
RMB 18 Zidrie de epoc mixt , executat din piatr brut i
crmid special tip ... ., n ziduri drepte, n elevaie , pn la
2 m nlime , proporie 50% p i atr . 50% crmid, cu
mortar ... . rosturile orizontale de 2,5 cm grosime medie i
1,25 cm verticale pentru zidri e de crmid i 2,5 cm
grosime medie pentru zidrie de piatr , n cantiti < 2,5 mc
punct de lucru.
_
_
_
RMBc - LUCRARI DE ZIDARIE DE EPOCA MIXTE
RMB19 Plombe de zidrie de epoc mixt, executat n elevaie n
ziduri drepte, din piatr brut i crmid special tip .. . .n
poriuni izolate i la nivele din n elevaie , pn la 2 m nlime ,
proporie 50% piatr . 50% crmid , cu mortar ... . rosturile
orizontale de 2,5 cm grosime medie i 1.25 cm verticale
pentru zidrie de crmid i 2.5 cm grosime medie pentru
zidrie de piatr, n cantiti < 2,5 mc punct de lucru.
RMB20 Plombe pe suprafa din zidrie de epoc mixt , executat
cu piatr brut i crmid speci al tip .... Ia ziduri drepte
izolate i nivele diferite in suprafee reduse, cu grosimea de
1f2 crmid , proporie 50% piatr , 50% crmid, cu
mortar ....., cu rosturile orizontale de 2,5 cm grosime medie
i 1.25 cm grosime medie pentru zidrie de piatr :

Pag.

Zidrie

80
13

81

82
82
83
84

85

86

86

87

88

89

Simbol
Pag.
Denumire capitol
capitol
RMB21 Plombe pe suprafa din zidrie de epoc mixt , executat
cu piatr brut i crmid special tip .... Ia ziduri drepte
izolate n suprafee reduse, cu grosimea de 1 crmid ,
propo~e 50% piatr , 50% crmid, cu mortar. .... , cu
rosturile orizontale de 2,5 cm grosime medie i 1,25 cm
grosime medie pentru z i drie de piatr:
90
RMB22 Zidrie de epoc mixt , executat din piatr brut i
crmid special tip ... ., n completri i rentregiri de ziduri
drepte, drepte existente, proporie 50% piatr ,
50 % crmid , cu mortar ... . rosturi le orizontale de 2 5 cm
grosime medie i 1 ,25 cm verticale pentru zidrie d~
crmid i 2,5 cm grosime medie pentru zidrie de piat r,
n cantiti < 2,5 mc punct de lucru .
91
RMB23 Zidrie de epoc mixt executat tesut n vederea
consolidrii zidurilor crpate , drepte, cu piatr brut i
crmid special tip .... proporie 50% piatr , 50%
crmid, cu mortar tip ... . cu rosturi le orizontale de 2,5
grosime medie i 1 ,25 cm verticale pentru z i drie de
crmid i 2,5 cm grosime medie pentru zidrie de piatr :
92

CAPITOLUL RMC
ARPANTE, NVELITORI
RMCa - LUCRRI DE ARPANT
RMC01 a rpant la acoperiuri avnd structura pe scaune sau
ferme realizate din lemn ecarisat de rinoase compuse din
cosorobe, coarde, cpriori , diagonale , ci eti , etc.
(confecionare i montare): .
RMC02A arpant la acoperiuri complexe din lemn de brad , scaune
etajate drepte sau nclinate , ferme complexe cu mai multe
nivele.
RMC03 arpant la acoperiuri avnd structura pe scaune sau
ferme realizate din lemn cioplit sau ecarisat de stejar i
elemente secundare (cleti, spriori) din lemn de brad
inclusiv grinzile de brad ale tavanului
RMC04A arpante la cupole, turle i turnuri izolate pe structuri
complexe din stejar cu elementele secundare (cpriori,
romanate, cleti, etc.) din lemn ecarisat de brad inclusiv
fierria de fixare i montaj
RMC05 Lucarne la acoperiuri avnd stuctura realizat din rigle de
stejar ecarisat i e!emente secundare din rigle i scnduri de
brad, avnd dimensiunea frontal de 0,5-0,6 mp:
RMC06A Astereala nvelitorii de i sau indril , din scnduri de
rinoase de 24 mm grosime.

97

98

99

100

101

Pag.
Simbol
Denumire capitol
capitol
RMC07 A Streain din lemn de rinoase , fuit i geluit pe o parte ,
cu grosimea de 24 mm i cu pazie sau rebord cu grosimea
102
de 28 mm , geluit pe ambele fee .
RMC08A Streain din lemn (brad sau foioase) executat cu cpriori
sau console aparente cu profile gata geluite pe feele vzute
. precum i astereal gata fluit i gel uit pe faa vzut ,
inclusiv pazia sau rebordul din scnduri de 28 mm, geluite
103
pe feele vzute .
RMC09A Geluitul i profilatul mecanic i manual al elementelor
decorative la cpriori, console sau la captul panelor
104
aparente dela streaina cu astereal aparent .
RMC10A Executare "Planeu din lemn de stejar" cu grinzi din lemn cu
106
podina din scnduri saudulapi din lemn (stejar) .
_.
RMC 11A Executare schele din lemn de rinoase pentru lucrari
interioare sau exterioare pentru nlimi peste 3 m executat
din lemn de rinoase: bile, dulapi, scnduri i rigle cu toate
materialele de prindere , rigidizate i ancorarea schelei de
107
elementele construciei .
RMC12A Demontarea schelei din lemn de rinoase pentru lucrrile la
108
articolul de deviz RMC11, in~lusiv s<;1rtarea i stivuirea .
RMCb - LUCRARI DE INVELITORI
RMC13 nvelitori cu falturi dese din tabl de zinc sau cupru incisiv
pazii, oruri , mbrcatul courilor, lucarnelor, tabacherel~r. . 109
RMC14 nvelitoare din solzi din tabl de zinc sau cupru la copenurl
110
de epoc fiind cuprins confecionatul solzilor i montajul:
RMC15 Reparaii la elemente ornamentale din tabl de zinc ~au
cupru gata montate prin nlocuirea elementelor detenorate,
111
cositori rea pieselor desprinse.
RMC16 Montarea elementelor ornamentale la acoperiuri, gata
confectionate din tabl de cupru sau zinc, prin prinderea n
111
cuie, c~ traif~ri de zinc sau cupru i cositori rea perimetral .
112
RMC17 Glafuri i copertine din tabl de zinc sau cupru avnd:
RMC18 Cofecionarea i montarea jgheaburilor simple din tabl de
113
zinc sau cupru fixate cu crlige ornamentale din oel:
RMC19 Confecionarea i montarea burlanelor simple
dreptunghiulare din tabl de zinc sau cupru prinse de zid cu
brri ornamentale din oel , fiind cuprinse toate coturlle I
114
gurile de deversare necesare:
RMC20A nvelitori de igl 350 X 170 mm i coame de 320 mm,
aezate simplu pe ipci de brad (fr astereaI), cu lgle
115
legate cu srm de ipci .
RMC21A nvelitori de igl solzi la acoperiuri cu contur poligonal i
pante mari, aezate dublu pe ipci de brad 3 X 5 cm i rigle
115
de brad.

101
15

14

Simbol
capitol

.
. I
enumlre caplto

Pag.

RMC22A nvelitori din olane speciale de pres 300 X 140/100 mm


azate pe un strat de CA 400 btut n cuie pe astereal .

lefuirea i

lustruirea

manual

a placajelor din

Pag.
piatr i

marmur .

CAPITOLUL RMD

16

Denumire capitol

ca~itol

RMD15A
116

FINISAJE DE SUPRAFAT
RMDa- TENCUIELI DE EPOC
RMD01 Tencuieli terse de epoc :
RMD02 Tencuieli pline de epoc
RMD03A Tencuieli pline de epoc la zidrie de crmid n arce bolti
cupole (3 ,5 cm).
'
.,
RMD04 Tencuieli de epoc tears , cu mortar n tehnic de fresc
pentru zidrie :
'
RMD05 Tencuieli de epoc plin , n care tinciul cu mortar n tehnica
de fresc, iar grundul n grosime de 1,5 cm cu mortar var
past i adaos de ciment (40 kg/mc) :
RMD06 Rostuitul zidriei, cu mortar de var simplu, avnd rosturile ....
i adncimea ..... :
RMDb- LUCRRI DE RESTAURARE LA TMPLRIE DIN
LEMN, LAMBRIURI I PLAFOANE DIN LEMN
RMD07 Desfacerea, cu mare atenie , n vederea recuperrii
tmplriei, lambriurilor i a altor elemente:
RMD08 Restaurare lambriuri i tavane din lemn (demontare,
descompunere n piese componente, extragerea pieselor
det~riorate , asamblarea tbliilor i frizurilor orizontale i
verticale, remontarea la poziie pe caroiaj existent):
RMD09A pnuit, chituit i comletri locale de max 3 cmp cu pan din
furnir, cear de albine, petice ncleiate executate la mbinri
guri sau mici deteriorri .
'
RMD10A Reparai la profile lambriuri (profil superior de corni , h=11
cm, desf. 25 cm , profilaii pe faa vzut) .
RMD11 Curirea cu iglingul i alte unelte adecvate a tmplriilor i
confeciilor din lemn ornamentate:
RMD12 Confecionat i montat caroiaj din lemn rinoase pentru
montarea lambriurilor, cptuelilor la ui i a tavanelor din lemn:
RMDc- PLACAJE
RMD13A Montat plci din piatr de travertin , marmur i piatr
calcaroas la perei , stlpi i socluri, executate pe un strat
?e ~ortar M1.00 de 3 cm grosime, cu rosturile n prelungire ,
In camp continuu, pe suprafee cu contur regulat.
RMD14A Montat plci din piatr de travertin , marmur i piatr
calcaroas la perei, stlpi i socluri, executate pe un strat
de mo.rta; ,M1 ~O de 3 cm grosime, cu rosturi le n prelungire,
cu oglinZI In camp, conform detaliilor din proiect.

Simbol

125
125
126

Montat ancadramente din piatr la ui i ferestre.


RMDd- CONFECTII METALICE
RMD17A Restaurarea grilajelor metalice ornamentale la scri sau
balcoane, prin: completarea elementelor lis, sudarea
elementelor existente sau desprinse, ndreptarea prin
ciocnire a pieselor strmbe.
RMD18A Refacerea ncastrrilor la pori metalice, portale, balcoane,
parapete etc.
RMD19A Consolidare tirant de lemn.

RMD16

129

130

PARDOSELI I SCRI
RMEa - PARDOSELI
RME01 Pardoseli din crmizi dublu presate, format special de
epoc tip ..., aezate obinuit pe lat, pe un strat de mortar ...
de 3 cm grosime.
RME02 Pardoseli din crmizi dublu presate, format special de
epoc tip ... , aezate obinuit pe muchie, pe un strat de
mortar ... de 3 cm grosime.
RME03A lefuitul pardoselilor din crmizi de epoc.
RME04A Ceruitul i lustruitul manual al pardoselilor din crmizi de
RME05
RME06

131
132
133
133

RME07
RME08
RME09

134

140

RME10

RME11

147

148
149
149

epoc .

130

139

CAPITOLUL RME

127

128

137
139

Pardoseli din dale de piatr ..., n grosime i suprafee


variabile.
Desfacerea pardoselilor degradate din lespezi de piatr , prin
degajarea de jur mprejur, prin ndeprtarea cu dalta a
mortarului din rosturi, apoi prin ridicarea dalelor cu ranga, cu
mare atenie, n vederea recuperrii i depozitarea n interior
departe de pereii monumentului (pictai), apoi trasportul n
exteior.
Pardoseli din mozaic tip veneian din sprtur de marmur.
Pardoseli, plinte, i scafe din mozaic, turnate n diverse culori, cu
figuri i modele complexe, n ncperi cu decrosuri i rezalituri.
Pardoseli din duumele de stejar uscat n usctorie, geluite
i fluite n grosime finit de 32 mm, confecionate pe
antier i montate obinuit pe:
Pardoseli din duumele de stejar uscat n usctorie, geluite
i fluite n gosime finit de 42 mm, confecionate pe antier
i montate obinuit pe:
Frecat, curat, ceruit i pnuit la diverse tipuri de pardoseli:

135
17

150

151
152
153

154

155
157

Simbol

Denumire capitol

ca~itol

II

RME12A Desfacerea pietrelor de mormnt din incinta bisericii , cu


mare atenie pentru a nu se deteriora.
RMEb - SCRI
RME13A Scri de lemn cu trepte de 1 m lungime i cotratrepte ,
inclusiv executarea vangurilor, din lemn de stejar.
RME14A Scri de lemn cu trepte de 1 m lungime (fr contratrepte),
inclusiv executarea vangurilor, din lemn de stejar.
RME15A Balustrad cu mn curent la scrile din lemn de stejar.
RME16 Trepte din crmid special de epoc tip. II, dublu presat , cu
. rosturi de 1 cm grosime, aezate pe muchie, peste fundaia din
beton simplu, pe un strat de mortar. .. .1 cm grosime:
RME17A Trepte masive din piatr de carier, cu seciunea 20 x 40 cm ,
cu profil simplu , montate pe fundaii de beton existente, inclusiv
rostuirea cu ciment alb, praf de piatr i oxid colorant.
RME18A lefuirea manual a treptelor i contratreptelor din plci de piatr.
RME19A Lustruirea i ceruirea manual a treptelor din plci de piatr

Pag.

ca~itol

157

158
159
160

161

162
162
163

CAPITOLUL RMF

LUCRRI DE RESTAURARE LA MONUMENTE DIN LEMN


RMFa - ELEMENTE STRUCTURALE
RMF01 Desfacerea ngrij it a pieselor componente ale structurii
monumentelor din lemn:
RMF02 Spor de manoper pentru desfacerea elementelor din
structura construciei din lemn ce prezint suprafee bogat
profilate sau pictate:
RMF03 Esafodaje, susine ri de elemente de construcie la cldiri din
lemn pe perioada lucrrilor.
RMF04 Cercetarea, sortarea i marcarea pieselor provenite din
desfaceri:
RMF05 Revizuire , recondiionare i montare n oper piese originale
din lemn de stejar la structura monumentelor din lemn:
RMF06A Spor de pre pentru revizuirea i recondiionarea pieselor de
lemn cu suprafaa pictat ce prezint suprafaa exterioar
deteriorat.

RMF07

RMF08
RMF09

Revizuirea pereilor i boli lor de lemn ce nu se demonteaz,


n vederea asigurrii verticalitii i stabilitii ansamblului ,
elementele structurale avnd:
Confecionat i montat n oper piese noi din lemn de stejar
la structura monumente noi:
'
Completarea goluri lor dintre straturile pereilor de lemn cu
fii din lemn original (utilizndu-se material ce nu se
recupereaz) cu limea rostului de:

Simbol

171

172
172
173
174

175

176
177

178

Denumire capitol

Executarea de profile la piese din lemn de stejar gata fasonate,


acestea executndu-se conform modelului original la:
RMF11 A Marcarea pieselor nou introduse n oper n vederea
evidenierii gradului de intervenie asupra monumentului.
RMF12 Tierea transversal cu joagrul a lemnriei de stejar avnd
diametrele de:
RMF13 Tierea transversal cu joagrul a lemnriei de stejar avnd
diametrele de:
RMF14 Cioplirea pe o fa a butenilor de stejar avnd diametrul de:
RMF15 Executarea mbinrilor lemnriei de stejar, tipul mbinrii:
RMF16 Executarea cepurilor i a guri lor pentru cepuri n lemnria
de stejar:
RMF17 Confecionat din lemn de esen tare (carpen) cuie avnd
forma capului :
RMF18 Accesorii metalice forjate pe ant ier :
RMF19 Schele de lemn pentru lucrri exterioare la faade:
RMF20 Liftarea asamblelor sau subansamblelor structurale din
lemn, n vederea asigurri i orizontalitii , verticalitii sau a
nlocuirii unor elemente din componena structurii respective :
RMF21 Translarea, rotirea, ansamblelor sau subansamblelor
structurale din lemn:
RMF22A Cadre de rigidizare din lemn ecarisat pentru asigurarea
stabilitii ansamblelor sau subansamblelor structurale pe
perioada operaiunii de liftare, translare sau rotire:
RMF23 Pat suport pentru asigurarea operaiunii de glisare-rotire
realizat din bile de brad:
RMFb - ELEMENTE NESTRUCTURALE
RMF24 Desfacerea nvelitorilor de i la:
RMF25 Demontarea ngrijit n vederea recuperrii integrale a
cruci lor metalice i a accesoriilor acestora (globul i
aprtoarea din tabl , piesele de fixare) avnd:
RMF26 Desfacerea ngrijit a elementelor de suprafa din lemn, n
vederea recuperrii materialului lemnos:
RMF27A nvelitoare provizorie de protecie din CA 400 aplicat n 2
straturi la extradosul bolilor (pentru protecia picturii) fixat cu
ipci btute n cuie :
RMF28 nvelitoare de i de brad btut n 4 straturi la acoperiu ri
normale, cu i avnd dimensiunile:
RMF29 nvelitoare de i de brad btut n 4 straturi la turle , cu i
avnd dimensiunile:
RMF30 nvelitoare de i de stejar (L.U) btut n 2 straturi la
acoperiuri normale, cu i avnd dimensiunile:
RMF31 nvelitoare de i de stejar (L.U .) btut n 2 straturi la turle ,
cu i avnd dimensiunile:

Pag.

RMF10

18
19

179
180
180
181
182
183
184
185
185
186

187
188

189
189
190

191
191

192
193
194
195
196

Simbol
capitol

Denumire capitol

RMF32A Letuial din Ituroaie de brad cioplite cu barda din gros, cu


dimensiunile medie de 50 x 80 mm.
RMF33 Pardoseli din dulapi btui alturat pe rigle de stejar sau
eXistente.
RMF34 Pervazuri din lemn cu seciunea finit de 5 x 10 cm
confecionate pe antier, fixate n cuie pe duumele existente:
RMF35 Cptueli din scndur de brad de 22 mm (finit) btut n
cuie pe scheletul de lemn :
RMF36 Bolt nou executat cu :
RMF37 Scar din lemn de stejar pentru acces in podul (sau turnul)

Pag.

1.

198

_ __

-'

GENERALITI

199

1.1. OBIECT:

200
200

1.1.1. Prezentul ghid denumit RM (Restaurare Monumente) urmrete


stabilirea modalitilor de elaborare a normelor (consum urile tehnice
de resurse) pentru lucrri de restaurare a monumentelor istorice prin
alegerea celui mai adecvat tip de norm de consum, pentru lucrri cu
pondere mare n activitatea de conservare, protejare i restaurare a
monumentelor istorice.

cldirii

LISTE ANEXE
Ciment
Mortar

_ _ __

197

201
RMF38A Cercev~l e speci.ale pentru ferestre fixe din lemn de stejar.
202
RMF39A CrucI din fier forjat lucrate pe antier dup model original.
203
RMFc - LUCRRI DE PROTECTIE
RMF40 Protecie preventiv sau de stopare a atacului biologic cu
soluii de tip .. .. prin :
204
RMF41 Ignifugarea suprafeelor structurilor din lemn cu solutie tip .. .
aplicat prin:
.
205
RMF42A P:ote~ia spaiilor la acoperiuri, turnuri etc., cu plas de
sarma de oel zlncat, fixat cu ipci de brad.
205
RMF43A P.rotecie mecanic la suprafee cu pictur mural , pe elemente
din I~mn , dim plci polistiren de 24 mm, aezate pe o reea de
IpCI 4 x 6 cm, fixate n cuie pe distanieri din lemn
206

LRM01
LRM02

GHID INTERVENII STRUCTURALE I


NESTRUCTURALE LA CONSTRUCII
MONUMENTE ISTORICE=--_ _ _L - ._

209
210

1.1.2. Necesitatea i rolul obiectului :


un fond foarte mare de Construcii Monumente Istorice (cca 20.000)
care necesit permanente i importante interveni i specifice, care
fac parte din patrimoniul naional i care sunt protejate prin lege;
imposibilitatea ncadrrii acestor lucr ri n categoria lucrrilor de
" reparaii la construcii " ; datorit diferenelor eseniale dintre cele
dou categorii de i ntervenii i care nu pot fi soluionate prin
extrapolarea gradual a complexitii lucrrilor dinspre cele de
reparaii considerate situaii curente , spre cele de restaurare
considerate excepii ;
asigurarea unor instrumente tehnice de lucru concrete , facile i
rapide care s contribuie decisiv la eliminarea greelilor i a
abuzurilor;
eficientizarea activitii de proiectare ndrumare tehnologicp a
lucrprilor de restaurare;
utilizarea ct mai eficient a resurselor financiare.
1.1.3. Metodologia de elaborare
n "Metodologia de elaborare a Ghidului" s-a inut cont de
multitudinea de parametri identificai, grupai pe "categorii de
specificitate" , care i defin esc i dlfereniaza prin .
diversitatea monumentelor (fo r m , dimensiuni, materiale i
elemente de construcii specifice) ;
complexitatea lucrrilor specifice;
condiiile tehnologice de lucru;
variaia consumurilor unitare .
Criteriul de baz care a condus la elaborarea capitolelor de norme i
care a fost identificat ca un parametru specific deosebit de important

20

21

ori necesit chiar aptitudini artistice are o pondere mare "n total for~
de munc i c de foarte multe ori chiar munca aa ZIS _necaltflcata
trebuie e xecutat de muncitori calificai n domeniu , In cons~m~1
orar/u.m . s-au prevzut ore medi i urmnd ca fiecare antrepr~za , In
functie de situatia efectiv s - i stabileasc structura echipei , In a a
fel ~ct s serveasc perfect scopului propus .
n ceea ce privesc materialele care intervin n pr0c:.esul de restaurare ,
exist o categorie de materiale care nu se produc In mod obinUit (de
ex . crmida special de epoc pentru zidri i, pardoselt ~e anumite
dimensiuni) pentru care va trebui s se dezvolte o mica Industrie
artizanal , bazat pe tradiia meteugreasca .
.
Ghidul pentru consumuri tehnice de resurse la Monumente Iston~e a
fost denumit de ntocmitor RM - (Restaurare monumente) , ca sa nu
existe n nici un fel posibilitatea suprapunerii peste alte indicatoar_e de
norme aprute anterior i pentru a simboliza natura lucranlor
cuprinse.

este generat de diferena dintre o construcie monument istoric i o


construcie obinuit , i anume obligativitatea pstrrii imagin ii
lucrrilor traditionale ale
paramentului original , majoritatea
monumentelor fiind subordonate caracterului parament~lui vizibil i
complexitii elementului respectiv Acest lucru conduce la concluzia
c o lucrare pe un parament ce rmne aparent necesit un
ansamblu sporit de msuri fa de o lucrare pe un parament ce se

tencuiete.

Lund ca exemplu un monument de zid i notnd de la A la F (vezi


planele A.,.F anexate) diferitele situaii fizice pentru paramentul

exterior sau interior, acestea se prezint simplificat astfel:


A.
Cldiri cu parament tencuit avnd un cmp simplu ;
Cldiri cu parament tencuit avnd cmpul decorat cu
B.
profilaturi tencuite;
C.
Idem, dar decoraiile i profilaturile sunt aparente ;
Cldiri avnd paramentul de caramid, piatr (sau mixt) 1.1.4. Utilizatori specifici obiectu lui:
D.
aparent , simplu ;
detintori de monumente i beneficiari de lucrri ;
E.
Cldiri avnd parament aparent sau cmpul decorat cu
pr~iectani, pentru elaborarea documentaiilor conform legislaiei n
profi le sau decoraii aparente ;
~goaffi ;
.
F.
Elemente de arhitectur de mare complexitate (Ex: baze
organe centrale i teritoriale de coordonre, a~lzare , aprobare ,
stelate la turle avnd retrageri succesive) .
autorizare i angajare a proiectrii i execuiei lucranlor;
. . .
antreprenori
,
n
dubla
calitate
de
ofertani n proc~sul de Itcltale ,
Prezentm n continuare n tabelul T1-1 diferentierea sporurilor
conform legislaiei n vigoare i de executanl In procesul de
propuse pentru manoper la lucrrile de structur* executate pe
decontaffi;
aceste diferite tipuri de paramente vizibile.
personal tehnic de urm ri re i control a execuiei i decontrii
lucrrilor realizate;
Au fost con siderate "normale" sau "de baz" lucrrile ce se
controlul efectuat de ctre organele statului privind modul de
efectueaz pe elemente de arhitectur avnd paramentul tencuit
cheltuiffi a banului public;
simplu , fr profilaturi i ornamentaii , urmnd ca pentru celela lte
expe ri tehnici judectoreti .
situaii s fie aplicate sporuri variabile de la 5 la 50 % din norma de

baz .

n ce privete lucrrile la arpante i nvelitori - Cap. C - plecnd de


la considerente de ordin structural i estetic se propune o ierarhizare
a complexitii lucrrilor - tabel T1-2 i anexele G , H.
Sunt considerate "normale" lucrrile la structuri regulate, de sectiuni
verticale simple (triunghiulare) i se prevd sporuri de pn la 50 %
pentru structuri poligonale de seciuni complexe combinate
triunghiulare i curbe .
La fiecare capitol n parte , n cadrul Ghidului se specific i alte
criterii speciale care au stat la baza ntocmirii normelor.
Avnd n vedere c n procesul de munc n domeniul restaurrii
fora de mu nc cu calificare su perioar , specializat i care de m Ult~
22

1.2.

DOMENIUL

I CONDIIILE

DE APLICARE

1.2.1 . Studiul se adreseaz acelor lucrri specifice de construcii general


aplicabile i se regsesc n documentaiile economice pentru
restaurarea monumentelor prin elaborarea unor norr~e de deVIZ,
respectiv consumuri specifice de materiale , mano?~ra I utilaj cu
caracter orientativ, i anume norme speCifice actlvltal\ de restaurare ,
cu grad mare de repetabilitate.
1.2.2. Gh idul contine lucrri de construcii specifice activitii de restaurare .
Nu contine lucrri specifice pentru "Componente artistice" i pentru

" Cercet~re arheologic" .

23

din documentatiile econom ice privi nd lucrrile de consolidare i


restaurare la Construcii monumente istorice".

1.2.3. Pentru

norme cu pondere mica In activitatea de restaurare


care nu se regsesc n ghid i care nici nu pot fi asimilate
cu norme din alte indicatoare, proiectantul va ntocmi "analize
speciale" pe baz de detalii i specificaii la faa locului, analize ce vor
fi verificate i nsuite de ctre beneficiar.
(construcii )

1.2.4. Pentru lucrrile de construcii care se regsesc n alte indicatoare de


norme aprobate , proiectantul va ncadra aceste lucrri n
indicatoarele respective , acestuia revenindu-i sarcina de a stabili
exact gradul de complexitate al lucrrii i modul de ncadrare al
acestora.
1.3.

2.1.

REFERINE

1.3.1. Analize cadru pentru lucrri de restaurare , consolidarea i protejarea


monumentelor istorice (uz intern) elaborate de Secia de proiectare a
D.M .1. n anul 1973, care sintetizeaz activitatea de restaurare , n
special pentru lucrri de zidrii de crmid i piatr de epoc ,
pa rdoseli de crmid de epoc .
1.3.2. Propuneri pentru lucrri de conservare i restaurare a monumentelor
istorice i de arhitectur - Caiet de Analize Speciale - ntocmit de
CAPPC - Bucureti, Serviciul de producie mpreun cu antreprize de
construcii specializate (DEDAL - BH , SNC Galai, RESTCO SRL
Suceva , CASTRUM SRL Timioara, COMPACT SRL Rmnicul
Srat, RUSTIC SRL Baia Mare, SC ABRAL SRL Bucureti) material
elaborat sub egida UNMRI din Romnia.
1.3.3. Norme de deviz elaborate de arh . Niels Auner pentru activitate
specific de consolidare i restaurare aplicate la restaurarea
monumentelor de lemn i aplicate pe un numr de peste 70 de
antiere cu acest specific .
1.3.4.

2.

privind executarea mortarelor de var la zidriile de piatr


monumentelor istorice elaborate de Direcia
Monumentelor Istorice.

CAPITOLELE SPECIFICE GHIOULUI

RMA - Lucrari beton i beton armat la consolidri i intervenii


urgente
2.1.1. RMAa - Betoane
2 .1.2. RMAb - Cofraje i sprijini ri
2.1.3. RMAc - Armturi
2.1.4. RMAd - lnjectri fisuri
2.1.5. RMAe - Lucrri pregtitoare

2.2.

RMB - Lucrri din zidrie de epoc


2.2 .1. RMBa - Lucr ri de zidrie crmida e poc
2.2.2. RMBb - Lucrri de zidrie de piatr
2.2.3. RMBc - L u crri de zidri e de epoc mixt

2.3.

RMC - arpante , nvelitori


2.3.1. RMCa - arpante
2 .3 .2. RMCb - Invelitori

2.4.

RMD - Finisaje de suprafa


2.4.1. RMOa - Tencuieli e poc
2.4.2. RMOb - Lucr ri de resturare la tmplrie , lambriuri i plafoane
lemn
2.4.3. RMOc _. Placaje
2.4.4. RMOd - Confecii metalice

2.5.

RME - Pardoseli i scri


2.5.1. RMEa - Pardoseli
2.5.2. RMEb - Scri

2.6.

RMF - Lucrri de restaurare la monumente de lemn


2.6.1. RMFa - Elemente structurale
2.6.2. RMFb - Elemente nestructurale
2.6.3. RMFc - Lucrri de protecie

Instruciuni

i crmid aparinnd

1.3.5. Alte instruciuni


parte.

i comunicri tiinifice

1.3.6. "Indicator tehnic de


1947.

construc ii"

specificate la fiecare capitol n

de arh . Victor Asquini ,

ediie

1942 si

1.3.7. Concluziile desprinse din "Studiul Indicator pentru eval uarea lucrri lo r
de Monumente Istorice - Tema A28 - Analiza parametrilor specifici
24

25

COliI
Aplicaia Informatic CORES, realizat de COCC , are ca scop urmrirp.~

:niscrll

IIITIX
SISTEM IN FORMATI C CU AJUTORUL CRUIA RESPONSABILUL TEHNIC CU
EXECU IA A RE POSIB ILITATEA:

S IN EVIDENTA DOCUMENTATIILOR TEHNICE PE CARE lE VERIfiC -


CADRUL ACTIVITII PE CARE O DESF$OAR tA EXECUTAREA UNUI
OB IECT DE CONSTRUCII

""

S-I NTOCMEASC N MOD AUTOMAT REGISTRUL DE EVIDEN A


LU CRRILOR LA CARE ESTE DESE~NAT PRIN CONTRACT S URM REASC.

"ul) . "'.

o..;

~ ABRAL g .
</1

documentelor n interiorul unei instituII .


Un document este un act (cerere, ordin. proces verbal, fax etc) care are un emitent din
interiorul sau din afara institutiei si care esle trimis spre reLOlvare unuia sau mai multor servirII
(persoane) . Aceste servicii sau persoane l pot transmite, la rndul lor, pe cale i ef3rhlc
subordonailor, impunndu-Ie sarcini, termene i rezolutII. n momentul n care un subordona!
rezolv sarcina, el notific modul de rezolvare i data rezolvrii. oferind areste inftYmaUI
superiorilor si . Cnd tOi subordonaii si-au ndeplinit sarcinile, rJocumentul se fY.)ate consider'a
finalizat i poate fi eventual. trimis spre exteriorul instituiei. In orice moment, un superior poCJte sI!
unde se gseste un document i n ce faz a rezolvni sale se all .
Avantajele utiliZrII acestei aplica!11 sunt
urmrirea precis a circulaiei unui document n interiorul institutiei
posibilitatea controlului factorilor de deCIZie asupra ndeplinirii sarc;nilor prr,:ov;]zuk in
documentul respectiv
creterea vitezei de rezolvare a sarcinilor
micorarea birocratiei legate de circulatia-Jocumentului
obinerea de rapoarte detaliate referitoare la un document
accesul la un dccument numai al persoanelor autorizate
CORES este realizat ca o aplicalie modern de baze de date, n mediu de prog" Hnar6
ACCESS 97
Ea este exploatat n reea de bp WINDOWS NT, in regim multl-ut;!izatOl Utl!izat"rll 1)
acceseaz de la staiile de lucru, avnd asociate dreptUri specifice asupra bazei de dale.
Funcionarea aplicaiei este urmrit de un administrator, care efectUtl2Za si intretinerea
coleciei de date aferente.
.

,"

CAPITOLUL RMA

....

~(1. ~,

f~

ARTPRODUCT ~ji

LUCRRI DE BETON I BETON ARMAT


.~
LA CONSOLlDRI I INTERVENTII URGENTE
.

CAP.RMAa-BETOANE
CAP. RMAb - COFRAJE I SPRIJINIRI
CAP. RMAc - ARMTURI
CAP. RMAd -INJECTRI DE FISURI
CAP. RMAe - LUCRRI PREGTITOARE
(spri de Icae, pregtirea

""fi,

+++

" =::::--

suprafeei

zidului)

GE NERALITI

1. C oninutul capitolului

Prezentul capitol cuprinde norme de deviz pentru lucrri de beton i


beton armat la consolidri i intervenii urgente pentru monumente
istorice.
Normele de deviz din acest capitol se refer la lucrri de betoane,
cofraje, injectri de fisuri , lucrri pregtitoare n vederea consolidrii
i anume: spri de anuri , spri de Icae , curirea s uprafeei
zidurilor, sprijiniri .
La elaborarea normelor de deviz din acest capitol s-a inut seama de
prevederile normativelor n vigoare.
2_Coninutul normelor
2.1. Consumurile specifice de materiale conin materialele efectiv
introduse n lucrare , precum i pierderile tehnologice respective.
Mrcile i dozajele de betoane sunt cele n vigoare la ora actual ,
sau vor fi indicate de proiectant pentru fiecare caz n parte.
2.2. Consumurile specifice de

for

de

munc

cuprind

urmtoarele

operaii :

2.2 _a. Pentru lucrrile de betoane


Normele din prezentul capitol se aplic la cantiti de betoane
pn la 2,5 m.c. Ia un punct de lucru (prin punct de lucru, n
sensul aplicrii acestor norme, se nelege locul din
construcie n care se poate turna cantitatea de beton
respectiv, fr a schimba frontul de lucru).
n acest caz, betoanele se consider preparate manual pe
antier (sau cu autobeton iera) , cu respectarea dozajelor

CALITATEA LU CRRILOR DE CONSTRUCII

27

r;:,~/

\ ~~,>Ij
'6/J - Ro;:,:-.

indicate de marca betonului, sau n cazuri speciale de


indicaiile proiectantului de specialitate.
Betonul este trecut n norm i sub form analitic i su b

2.2.e. Pentru lucrri pregtitoare (spri de anturi , Icae ,


pregtirea suprafeei zidului) .
conform procesului descris la fiecare norm n parte.

form sintetic.

Consum urile specifice de for de


necesare preparrii , turnrii
beton i anume :

operaiile

munc

cuprind toate
unui mc de

prepararea manual pe antier ;


tratare ulterioar prin udare periodic a betonului pn la ntrirea lui ;
currea i spalarea lacurilor create;
splarea de eventuale scursuri de beton;
transportul betonului cu gleata prin pod n cazul suprabetonri i
extradosului boli lor, pe podine special amenajate ;
turnarea i compactarea manual a betonului;
manipularea platformelor i a podinelor, precum i a uneltelor necesare
confecionrii i transportului beton ului proaspt ;
curire i ntreinerea platformelor i podinelor de lucru ;
transportul materialelor i manipularea pn la 10 m pe orizontal .

I'

3. Condiii de msurare a lucrrilor

i tratrii

2.2.b. Pentru cofraje


confecionarea elementelor de cofraj conform detaliilor din proiect ;
asamblarea i montarea acestor elemente ;
demontarea cofrajelor, a susinerilor ;
curirea , sortarea i stivurea materialelor rezultate din demontare;
transport pe orizontal i manipularea la nivelul de montare a
elementelor de cofraj pn la o distan de 10 m .
2.2.c. Pentru armturi
transportul manual la bancul de fasonare al oelului beton ;
descolcirea i ndreptarea manual a oelului livrat n colaci sau
legturi , sortarea i curirea oelului cu perie de srm ;
tierea betonului cu tana manual;
fasonarea manual a armturilor;
curirea locului de munc ;
tierea srmei pentru legri;
legarea barelor;

3.1. Pentru betoane


Lucrrile se msoar la m.c. , pe baza volumelor real executate.
3.2. Pentru cofraje
Lucrrile se msoar astfel :
pentru RMAb1, RMAb2, RMAbS la m.p. de suprafa c~frat e!ectiv;
pentru RMAb3, RMAb4 la m.c. de materiallemnos pus In opera.
3.3. Pentru

armturi

Lucrrile

3.4. Pentru
Lucrrile

3.5. Pentru

msoar

la kg.

injectri
se msoar

la mI.

se

lucrri pregtitoare

Lucrrile

se msoar astfel :
pentru RMAe1, RMAe3, RMAe4, RMAeS, RMAe10 la mi,
functie de sectiunea antului ;
pent~u RMAe2, RMAe6~ RMAe7, RMAeB la mc, funcie de
seciune i adncimea locaului ;
pentru RMAe9, RMAe11 la mp;
pentru RMAe12, RMAe13, RMAe14, RMAe1S la buc.

4. Observatii
oat~ normele din acest capitol se consider a fi executate la lumin
natural .

n cazul necesittii executrii la lumin artificial , se va acorda un


spor cuprins ntre 5-10 %', funcie de complexitatea lucrrii .

confecionarea i aezarea armturilor ;

montarea propriu-zis n condiii dificile cum ar fi : spaii extrem de


nguste , executarea lucrrii pe tronsoane scurte , poziie incomod de
lucru.
2.2.d. Pentru injectri i fisuri
conform procesului descris la fiecare norm n parte.
28

29

RMA01A

LEXCON

RMAa-BETOANE
Beton sim p lu clasa C4/5 turnat pentru subfundri n
condiii speciale, pe tronsoane i etape d~ lucru, n
prezena sprijinirilor (preparat manual I turnat)

t'gentll CCOIlOll11 ci i ~ pc...:m l i l lI din COnSlft IC!II . pri n aC:~".it nou ~I StCtl1 III fon n~li c L K\( 'O' , <i l! la
t>fi( en L dt, ~Hl to Cf) lIsu lta n a a C:HJTUl li i normat iv ce reel e m eJlfl' lt7 ~""4tonl 1 tic
cun s truct i i- nl o ntaj .
PriJllr n pror...edurfl priCICO(l3!-1a Ull pflH! (! IIIOfIltU \:1 lIdnn nn sprl' ~r. s itea rapid ~, n treg ului C'Ml r l!

chspo:tiric un instrnnl cnl

tie rcgl cm t.' ntri aferent un ei situatii lege . Dn..lllll<'Ult a llol;"tr"re de (j1l\'C111 Nllml ~i m cto( h)l o~'1 c
Non nlt i" i Ordll ) Il1l!l isl t:nal .
~i sttm llli tnH'nllat l<... L lIPl1lld~ ItKltc actele llunnallvc puhltcah.' il! \.'1omlonll OiiclJ I al RUlI l;,T II CI
Pal1ca I i a<;igurft automat lUll\tl'ctfde k~;l l u rj
succesiu nea crOJl\ll(l!!i c~1 de ilcrual i7ah! a pre\l cc!elilor Tt.:glemcnt'Jlc adu l in ili a l l' lI motlifi r ";.
co mr, l c t r , rep u h l it-r i i {'\ l'Jltu ale prnrog ri sa li ~ lI'\pt.' nct :it"i !<.~' p:h ll"L' i.I /:~1 11),l!l ;11... (>!1t!
nOn1ulivc ~I dll P" ;'1h (}l~:tl'C. cl'ca te :ls ig u rli o r<'frtls l' ~c: t \. l o mpk t :Isu pr o. unni a e l
n o rm a ri\ a fer en t dORlrniul u i n H~sti~ H '
rnre,polldcnta k hJlld t a 'Iele lo r 1101IUi1f\ ,'C Drtclt" " tlrma ti ,, !,! llj' rcg' em e nC :'lre ru nrtde
norrn at h c d9:h' i n l''(c("u t arca a r e-s tortl lCt'i oj(l otl; mll~ hOItan al t, Ci U\ CnIUh ll :-.:lll v/ci ine
Tnllll..,tcrnl e, "c id ent ifici o ricr d omeni u r egll-nu:,ntat ,",li toa h" ac te le Il" r m at ivc Si f(~ r(, ol l- pana

In I1n"clul nomH:lor 11Ii,:!()(fo h)f'ICt' "nil 1l{)llllal t\l' jC}l JI! il pll carc care (tU fi"t )lllblil':tll' i n
MOllilOiul (lIiel"1 P;U1e" I
su nl cllprlrl~c ue ;L"C I1l CII("l. 700 "TA ~- uri lTl \ i !!t),l1 ~ ~J -'76 Iw r m :UI\t' Ich n kl' d ilbvl ,' k de
d l\crsc Ill sl JlIJ le dt, i p CCI .l h llllt: n dt)JlJt"ni u
pl upan,'a actelor Iwnnao ".: pc: d o m~nijl,-' pt m ' j p alf' :
Il rtllll / I'(j. I U I~SIRl. ' l!n ,)Il
H \i., II!\l!I \ I'f.I\1 1111 {li( ' I I/I-.C;I ,'Ifi \1 \ alLOR 1'1, \ \11

li I RII II HIIIl" " 1_' ill

UHUI "'I~\I
, I II)i'\ F (' 11' ",' j( 11,1'" >;1111'11111' \ :,!~ >'tl(, 11.1 1 \1.:11 " ,,1. \ 'j 110 \1.1,11 J;j~ 1'1.\ 1111
( , 1\ .' 1 111 \:1 11.1 \l' I<IJ"II LlII,, \ 1'1 \ 1Il< (\l /I ,II l riULI!'!,!'l !'II( 1.I'UIIiI 11\11 JllIl H ilJ~II\
( 1)\('1 , 1( I\ ~HI \ 1H,I \Li Pl Il li I
1'1ICiIl'.CHRE,I, II lI.I IU \ \J'IIIlI\.\lIE \. I'\H'I!! 1111. \ . IU 1 11' 11\ ,II \Pf.ll'l l/lln',
('(1 " IRI ('1111 OII
V IIl/ IlH!'l'!l1 II I,
( 11.11111 \ INII I\~ 'lkl.'l'lIf
1.0('1 .1\ 11 ~I 10 \.1 '1111
I'JI( ' f! 1'111" 'Ha 'Rl\ r\ '1 \ \ 11111' \ ll'ISI'HI' I ()\~I IllCi II ~I \\ I1 '\''I.J \\{1 \ Il.mromlll I
1.1 n\.IRII'lHl II E e ll\S llll nil
1'1:OHII" IU ,I' \lH \U eO\Il:\L !lltRtJl, IXllti 'I!I (JIUJI \( nVl'r\TJ
,1R.I !I)\I/ \ I!! \ U ..\(11'1<;1'1 l'IlW '\11 IQ,

,1

Sis1cmul pcnnite (1 Ill ronll~ rc hc.:plat a!)upra unu i acI nnn nal"
- ld~nli fi c .re numitr, tit ll\. Illli)lll liilll r ri \lnJ p u bll L~l ctl aC lului normall\ n Moni torul ()fil:l~tI .
- C'la rifle.re pe c on inl1t stn lctura a\:l ulw l1OIll :all \ 1II 1l1ricapl1olc ~I ~ec tillil i CII un rC;/ U1 11at
ce SinlCf1 7e:v:, J(tei le dm continutlll ilL. tultl 110111\all\ .
- Parc urge re u!\t in te g r a l dac ullpii parcurgcre" pnll1c101 2 Ircr lc CI.o It: IlCCC\:i:u a
cdll arcakOl ls ulttu'ea Icxtulll1 rcglem ell t:i ni

Cuprin de
Betonul se compacteaz manual i se impneaz perfect sub talpa fu ndaiei
existente folosind sistemul de cofraj cu jgheab supranlat _. .
_
Se lu creaz cu mare atenie pentru a preveni degradarea zidanei de epoca
originale.
Se m soar la metru cub .

,--

DENUMIRE RESURS

COD

,.sANT.

Materiale
Ciment , .*)
Balast

1421 302200458
4100116202818
2663102100921

Ap

7123010010110

Betonist

Beton C 4/5

kg
mc
mc
mc

180
1,35
0,15
(1 ,03)

ore
ore

16
16

Manoper

TOTAL
Utilaje
2952270003705
2952270003716

ore
ore

Beton i er

Vibrator

NOT

.. .. ) Se va preciza tipul cimentului conform listei anex LRM0 1 .

S istemul inform a t ic I. F.X('ON estf" pe a cela i sup urt ma g neti c cu s iste mul infCl l'ln a lir
a si gur aSlfel o si~tcm a tj lar(' a nt re~ullli c~dnl de rcglt.' m e nt ;iri ti in d omt.' niu : ade
n o rm ati,""c pu blicate n M on it o rul OtiriaJ. tu ndardt i all e nu rm e i II Ur n181i\'i? in v igo ftn~.

STASnOC. Se

SISTEMUl . LEXCO~ ESTE OT'FR\TI V ~ l !'o.\'n: Fl ACHlZITIO\ \T!


30

U.M.

31

0,3
0,75 __

RMA02A betonului
Compactarea beton ului se face manual.
Beton simplu clasa C6/7.5 turnat n plombe locale la
goluri sau caverne.

Se msoar la metru cub ,


CANT

U.M

DENUMIRE RESURSA

i
I

Se

msoar

la metru cub.

Materiale

mc \(1.03)1
330 :
kg

Beton C12/15
iCANT

Ciment ,*)

U,M

DENUMIRE RESURSA

mc

Nisip
Pietri

Materiale

: Ciment ...*)

kg

! 245

1 Balast

mc

1.36

ciuruit, spalat, sortat

Apa

TOTAL

Manoper

ore

Betonist

ore

TOTAL

ore : 0.3

, Betoniera
-

- _.-

ore 175 '

0.29

ore

20

ore

20

ore

I 0.3 ;

Betoniera

I
1
ore 1.75 1

Vibrator

I Vibrator

mc

Utilaje

18
18

0.66 1
0.61 !

M a nope r

mc ; 0.26 i i Betonist

Apa

mc

NOT

...*) Se va preciza tipul cimentului conform listei anex LRM01.


RMA04A

NOT

.. ,*) Se va preciza tipul cimentului conform listei

anex

LRM01.
Beton armat clasa C16/20 turnat n elemente de
consolidare nsc rise n anuri sau locae spate n
grosimea zidurilor.

RMA03A
Beton armat clasa C12/15 turnat n elemente de
subzidire s au consolidri de fundaii, n condiii
speciale, spaii restrnse pe tronsoane i etape de
lucru (preparat manua l).

Cuprinde:

?elucreaz in etape, tronsoane sau zonei conform ordinei i tehnologiei prevzute in proiect.
Cuprinde :
Funcie de caz se folosesc cofraje speciale sau jgheab de turnare pentru impnarea perfect a
32

In anu ri , betonul se toarn in exces cu cofraj supainlat, sub forma unui jgheab continuu i se
COmpactez manual prin indesare cu ipca i ciocni re pe cofraj.
La 24 ore dup turnare, se decofreaz partea superioar i se cioplete betonul in exces,

33

Se

msoa r

la metru cub.

------

_.

-- ------

Se cuprinde. transportul betonului prin pod , turnarea curba, ndesarea n rosturi , precum i
---~

--

T-

CANT

DENUMIRE RESURS

I
,I
I

U.M

,-

i
i Beton C16/20

Materiale

mc

Ciment .. .*)

Nisip
Pietri

kg
mc

ciuruit, spalat, sortat

mc

Apa

r -

sclivisirea.
Grosimea betonului peste bolt va fi n funcie de seciunea armturii , de minimum 6 crn.

Nu cuprinde : armtura, executarea podinilor, sparea umpluturii, decaparea tencuielii i adncirea


rosturilor.
/( 1.03)1 n cazul bolilor foarte degradate se va proceda la introducerea de agrafe din oel cu 0=6 mm n
1363 rosturi pn la adncimi n funcie de grosimea bolii , fr a ptrunde n tencuiala intradosului,
betonarea agrafelor i ancorarea lor de armtura suprabetonarii. Agrafele vor fi dispuse cca 4
10.73
bue/mp
0.67

mc

0.32

ore

38

ore

38

Se m soar la metru cub.

Manoper

----

I Betonist
TOTAL

'-

Utilaje

i Betoniera

ore

I Vibrator

ore

\ U.M fCANTI

DENUMIRE RESURS

I1

0.3

Beton C16/20

0.75

Ciment ...*)

kg

363

Nisip

mc

0.73

me

0. 67 1
32 ;

NOT

Pi e tri

.. .*) Se va preciza tipul cimentului conform listei anex LRM01 .

mc (1 .15)'

ciuruit, spalat, sortat

mc

Apa
RMA05A

1.

I
I

Beton armat clasa C16/20 preparat manual i turnat n


su p rabetonarea extradosului bolilor.

ore

40

ore

40

Betoniera

ore

I 0.3 I

Vibrator

ore

0.75 1

Betonist
TOTAL

Cuprinde :
Se execut n condiii grele i poziii incomode, printre elementele arpantei i pe suprafee curbe,
betonul incastrndu-se lateral n anuri special dltuite in zidria perimetral a construciei ;
transportul betonului prin pod se face cu gleta sau cu targa pe podine special amenajate.
Pentru ptrundera betonului in rosturile de crmid a bolilor, acestea se vor cura in prealabil
de straturile de tencuia l, rosturile adncindu-se cu scoaba pn la 5 cm .
Dup decaparea i adncirea rosturi lor, ntreaga suprafa se va cura i spla cu ap nct
aceasta s nu afecteze tencuiala i pictura intradosului.

N OT

...*) Se va preciza tipul cimentului conform listei anex LRM01 .

34

35

II

RMA06A

RMA07A

RMAb - COFRAJE SI SPRIJINIRI

Cofraje din lemn de brad prevzute cu jgheab


la partea superioar , pentru. tu~nare~
betoanelor n elemente nscrise n anuri sapate In
grosimea zidului,
inclusiv susinerile pn la 6 m.
supranlat

Cofraje din lemn de brad prevzute cu jgheab


supranlat la partea superioar, pentru turnarea

betonului la sUbzidiri, inclusiv susineri pn la 3 m.

Se msoar la metru ptrat.


Se msoar la metru

ptrat.

CANT

DENUMIRE RESURS

U.M

DENUMIRE RESURS

CANT

U.M

Materiale

Materiale

I Scndur de brad

mc

i Dulapi de brad

mc

0.01
0.009

i Bile rsinoase

mc

I Cuie , scoabe

kg

0.12

kg

0.1

! Srm neagr
I

0.011

mc

de brad

!0.025

Dulapi de brad

mc : 0.01

Bile brad

mc : 0.01 I

Cuie, scoabe

kg i 0.12 I

Srm neagr

kg

M anoper

0.1
1

Manoper

! Dulgher
TOTAL
I .

Scndu r

i ore

4.5

ore

4.5

Utilaje

I Circular

, ore ' 0.15

I Dulgher
TOTAL

I~l ar

ore

ore

ore

0.5

Utilaje

RMA08A
Sprijiniri de arce, boli, planee i alte elemente. cu
sustineri din bile sau popi din lemn de brad eca nsat,
.
inclusiv tlpile i contravnturile.

36

37

Se msoar la metru cub.

DENUMIRE

RESURS

CANT

U.M

I Cuie

! Scoabe

kg

ore

20

ore

20

Manoper

mc

ooas lIm'9h"

mc

003

i Grinzi de brad

mc

0.05

I Cuie

kg

kg

Dulapi de brad

Scoabe
Buion M12

L__ _

kg i 2

Materiale

I Lemn rotund brad

U.M

L---

CANT

DENUMIRE RESURS

TOTAL

I
I

I Ci~~la r

ore

i kg
ore , 40
TOTAL

I Circular

Susineri din bile sau manele pentru cofraje situate la


nlimi mai mari de 5 m inclusiv lemnria necesar
pentru cruci, contravnturi, tlpi , eclise, etc.

, I

II

ore

40

ore

RESURS

CANT
U.M

Cuprinde:
Cintrele din lemn sunt prevzute pentru realizarea arcelor i bolilor din c r mid pentru cofrarea
elementelor din beton armat de forma respectiv .
S-au prevzut cteva variante uzuale de realizare plecnd dela cea mai simpl (8) spre cintre mai
~ompl icate pentru boli cu deschideri mai mari 4-6 m (E).
In toate aceste cazuri sistemul este bazat pe realizarea lor unor romanate ce urmressc profilul
bolii i ridigizarea acestora, aezarea lor i calarea pe esafodajul de susi nere prevzut separat
(se pot utiliza esafodaje de inventar tip E15, E100 , popi extensibili i esafodaje din lemn).
Se msoar la metru ptrat.

Materiale

Lemn rotund brad


I

Cintre din lemn pentru arce i boli d in crmid de


epoc realizate din lemn ecarisat de brad inclusiv
cofrajul (mantaua) intradosul arcului s au bolii , exclus iv
esafodajul de susinere:

A - cintre simple pentru arce plate cu deschidere de 0,5"1 m;


B - cintre simple pentru arce n plin cintru cu deschidere de 0,5-1 m;
RMA09A C - cintre simple pentru arce sau boli in plin cintru cu deschidere de 1-2 m;
D . cintre simple pentru arce plate cu deschidere de 2-3 m;
E - cintre simple pentru boli sau arce in plin cintru cu deschidere de 2-4 m;

Se msoar la metru cub.

DENUMIRE

, mc

Scndura de brad

0.07

mc 10.06

39
38

RMA10

Manoper

Dulgher

I
I

DENUMIRE RESURS

Materiale

B ~~ J

DENUMIRE RESURS

E I
-~L--

U.M I

CANT

Manoper

mc

i Grinzi de brad

mc
kg

Cuie
Legturi

!_~-~---

._-- --~

I Scndur de brad
1

CANTITI

U.M

metalice

0.055 10.044 0.034 10.027 0032


0.037 0.027 0032

0.15

kg

0.2

0~5 1 0~5

tf
IH-

{"O~iJ~

\ IPsosar

"'\}

'$

0.1 5
0.1

\' :>

TOTAL

10

7.5

6.5

6.5

ore

10

7.5

6.5

6.5

0.15

0.15

0.15

~ 0.15

ore

! 0.15

.+.

"""!t...

ore

4.28

~./'

RMA12

t)~/

" :<!j~?'l~.....

RMAc - ARMATUR I -

(" ifLe

Utilaje

I Circular

TOTAL

ABRAL~~ ,

\ ' ,1)

ore

ore . 4.28 !

\.11 AJmIftODUCT 0./.

Manoper

Dulgher

"r"

Armturi dinYbeton pentru fundaii i subzidiri,


executate pe tronsoane limitate ntre 1-3 m, cu
petrecerea armturilor conform normativelor n vigoare
(fasonat i montat):

RMA11A A- OB 37 ;
B - PC 52;
Pat de mortar de ipsos pentru mpnare ntre cintre
zidrie arc sau bolt.

Se msoar la kilogram.
CANT
1,

Cuprinde:
Se aplic prin montare succesiv a ipcilor care c ptuesc cintrele ~
Se

msoar

la metru

DENUMIRE RESURS

! U.M

I Oei beton

ptrat.

~--

kg
kg

__ L '

Var pasta

Fierar betonist
TOTAL

I Ipsos
I Ap
40

mc

0.01

mc

0.002

kg

2.45

mc

0.03

1.O3 ! 103 ,
0.01 , 0.01

Manoper

CANT '

Materiale

I Nisip sortat 0-3 mm


1

1" "

Materiale

Srm moale

DENUMIRE RESURS

41

ore

1.2

ore

12

RMA13
Armturi din oel .. .... pentru suprabetonri de boli,

CANT

DENUMIRE RESURS

arce, cupole, aibe (elemente puternic solicitate ):

U.M

Materiale

A - OB 37;
B - PC 52;

Oel

kg I 1.03 : 1. 03

beton

I Srma moale

Cuprinde:
- fasonarea i montarea;

kg ; 0.015 10.015 .

Manoper

I Fierar betonist

Se m so ar la kilogram .

TOTAL

--

~-~

- - .-.

ore

0.9

1.1

ore

0.9

1.1

~-

CANT

DENUMIRE RESURS

U.M

RMA1 5

Materiale

Oel beton

2. 000 ~ LI

Srma moale "3> ~ 6

.2.

f1

RMAd - INJECTARI FISURI


kg 1 1.03 ; 1.03
kg

Inje ctri

0.01 5 0.01 5

ziduri ,

Manoper

Fierar betonist a~ , I {

.o D
TOTAL

ore

0.9

1.1

ore

09

1.1

de fisuri cu deschideri mai mici de 2 mm la


arce , din crmid , cu lapte de ciment
(dozaj 400 kg ciment la m.c.)

bol i,

A- ziduri cu grosimea p n la 30 cm;


B- ziduri cu grosimea 30-55 cm;
C - ziduri cu grosimea 55-80 cm;
D- ziduri cu gros imea 80-100 cm;

RMA1 4
Bare de conexiune n elevaii grinzi cuplare, grinzi
longitudinale i transversale
A - OB 37 ;
B - PC 52;

Cuprinde:
- curirea fisurii cu aer comprimat, splarea cu a p sub presiune, montarea tuu rilor de injectare
din tuburi de PVC la distana de 50 cm unul de cella lt, fixarea tuurilor i astuparea fisurii pe
ambele fee , prepararea laptelui de ciment, injectarea laptelui in fisuri, controlul continuitii i
calitii i njectrii , demontarea tuur ilor i astuparea golurilor.
Se lucreaaz cu mare atenie , cu msuri speciale de protecie a suprafeel or pictate, ornamente,
decorai i .

Cuprinde:
- fasonat i montat;

Se msoar la metru liniar.

Se msoar la kilogram.

42
43

CANTITI

DENUMIRE RESURS

__ --1

Materiale

Ciment P40

SE LUCREAZ CU MARE ATENIE , pentru protejarea arhitecturii originale a elementelor de

O construcie .
----- Majoritatea lucrrilor SE EXECUT N CONDIII DIFICILE, la inlime , folosind schela att la
interiorul ct i la exteriorul cldirii .
0.65
0.8

kg

0.25

i Apa

mc

! 0.0006

I Tub PVC

0.0011 0.0016 ' 0.002 Nu cuprinde: montarea i demontarea schelei cu podina de lucru la inlime i nici sporurile de
I
I
0.2 I 0.2 lucru in exteriorul cldirii.
0.2
0.2

ore

0.8

1.44

207

2.55

ore

0.8

1.44

2.07

2.55 I

0.45

Manoper

Se m soar la metru liniar.

I Zidar

i
TOTAL

' CANT '

RMA16A~-

DENUMIRE RESURS

U.M

Materiale

I
mc

0.005 ,

Nisip

mc

0.02

Tub PVC 0=16 mm

0.69

buc

; Var pasta

Injectarea cu past de var+nisip a fisurilor i


cu deschideri mai mari (peste 2 mm) la
ziduri, arce, boli din crmid.

crpturi lor

I
I

II

III

Cuprinde:
- indentificarea traseului i crpturi lor;
- msurarea deschiderii acestora ;
- crearea pe ambele fee ale elementului (Ia gros. de zid> 60-70 cm), cu ajutorul rotopercutorului ,
a orificiilor pentru injectare dispuse pe distane de 30-50 cm, pe traseul fisurii , cu adncimea de
ptrundere ce depete 50% din grosimea elementului ;
- montarea in orificiile practicate a tuurilor de injectare, din tuburi PVC , pe o adncime de
aproximativ 5 cm;
- prepararea manual a mortarului cu care se fixeaz tuurile din PVC i se acoper la suprafa
fisura, pe distanele dintre tuuri i pe ambele fee ale elementului ;
- verificarea comunicrii intre orificiile pentru injectare;
- prepararea mecanizat (in malaxor cu ax vertical) a pastei de ciment folosit la injectare;
- injectarea fisurilor cu pompa de mn tip Decalemit;
- fixarea diblurilor din lemn;
- reluarea operaiei de injectare dup cea. 20-30 min;
- controlul calitii i continuitii injectrii prin sondaje locale;
- demontarea tuurilor i astuparea golurilor rmase cu mortar.

44

1-

Dibluri de lemn

(ese n

tare)

Ap

mc

Energie electrica

kw

0.18
1.4

Manoper

Zidar
TOTAL

ore

ore

Rotopercutor

ore

0.7

Malaxor ax vertical

ore

0.2

Po~ea injectare

ore

45

zidului.
RMA17Se mas
- oar la metru cub .
Spare de anuri orizontale n ziduri masive din piatr
n vederea nscrierii de centuri ngropate sau de agrafe
de esere, ori buiandrugi din beton armat:

A - seciunea
B - seciunea
C - seciunea
D - seciunea

CANT

I
I
IZidar

anului pn la 0,045 mp inclusiv;


anulu i 0,045-0,09 mp inclusiv;
anului 0,09-0,18 mp inclusiv;
anului

DENUMIRE RESURS

U.M

Manoper

ore
TOTAL

100 ,. 120

100 120

ore

peste 0,18 mp;

Se lucreaz pe tronsoane de lungime limitat n condiii dificile pe schel la nlime.


Dup caz, se execut sprijiniri locale pentru asigurarea construciei i a proteciei muncii.

RMA19
Sparea de anuri verticale,n zid~ri~ din piatr , n
vederea nscrierii de stlpi (sambun) din beton armat,
nglobai n grosimea zidului:

Se msoa r la metru liniar


CANTITI

DENUMIRE RESURS

U.M

A B, C I D A - sectiunea anului pn la 0.09 mp inclusiv;

B - seciunea anului pn la 0,09-0,18 mp inclusiv;


C - seci unea a nului peste 0,18 mp;

Manoper

Zidar
TOTAL

ore

5 [ 8 10 12

ore

5 8 10 12 Se lucreaz n condiii dificile, de pe schele, pe tronsoane de lungime limitate i n funcie de caz,


cu msu ri de sprijinire provizorie.

RMA1 8

Se msoa r la metru.
i

RMAe - LUCRARI PREGATITOARE


j.

Desfacerea uneia sau mai multor asize de la partea


superi oa r a zidurilor n vederea creerii spaiu l ui pentru
turnarea unei centuri din beton armat:

I CANTITI

DENUMIRE RESURS

IPietrar

U.M

B ' C ,I

Manoper

ore
TOTAL

A - zidrie din c rmid ;


B - zidrie din piatr ;
Se cuprinde tierea pe vertical a crmizilor sau a pietrei pe una din laturi astfel nct centura s
nu ajung pn n faa zidului.
Lucrrile se execut pe poriuni mici, izolate cu foarte mare atenie pentru a nu se degrada restul

47
46

ore

10 1 14 16 I
10 14 16

RMA20
CANTITI

DENUMIRE RESURS

Spare

de anuri orizontale in ziduri masive din


crmid n vederea inscrierii de centuri ingropate sau
de agrafe de terase, ori buiandrugi din beton armat:

U.M

Manoper~

Zidar

I ore 1 7 9

A - seciu nea anului pn la 0,045 mp inclusiv;


B - seciunea a nulu i 0,045-0,09 mp inclusiv;
C - seciunea anul u i 0,09-0,18 mp inclusiv;
O - seciunea anului peste 0,18 mp;

TOTAL

msoar

11 /

7 9 11

Sparea zidriei din crmid (cu profilaturi), la pilatrii

turle lor, la ziduri sau coloane sau n situatii similare,


pentru inscrierea unor elemente noi de con~olidare, din
beton armat, pstrnd forma i profilul elementelor
originale:

la metru liniar
CANTITI

DENUMIRE RESURS

ore

RMA22

Se lucreaz pe tronsoane de lungime limitat in condi~i dificile pe schel la inI~me.


Dup caz, se execut sprijiniri locale pentru asigurarea construciei i a proteciei muncii.
Se

IA S ' C

U.M

AlB , C O

A ~ ziduri drepte cu profilatura simpl;


B ~ ziduri cu profilalura ampl sau pe forme curbe;

Manoper

Zidar

TOTAL

ora

3 5 7 9

ore

3 5 7 9

C - coloane sau pilatri la turte;


O - arcade;
Se lucreazA in condiii deosebit degrele, pe schele, la inI~me in spaii restrnse i in condiii
cerute de tehn<>ogia impus prin proiect

RMA21

ce .........,

Se msoar la metru cub.

Spare de anuri verticale in zidrie dill piatr, n


vederea nscrierii de stlpi (smburi) din beton armat,
nglobai in grosimea zidului :

A - seciu nea anului pn la 0.09 mp inclusi~; B - seci unea anului pn la 0,09-0,18 mp inclusiv;
C - sec~ unea anulu i peste 0,18 mp;

CANnTAI

DENUMIRE RESURS

U.M

I Zidar

ore

msoa r

la metru.
48

120 140 160 1180

TOTAL ore 120 140 160 180

Se lucreaz in condiii dificile, de pe schele, pe tronsoane de lungime limitate i in fu ncie de caz,


cu msuri de sprijinire provizorie.
Se

Isl c!

Manoper

49

RMA23

DENUMIRE RESURSA

Sparea de locae, guri sau strpungeri in zidri a din


piatr pentru rezemarea sau ncastrarea elementelor de

TOTAL

ore

35 48

consolidare :

A - seciunea l ocaului

pan

la 0,09 mp;

adncimea l ocau l ui

pn

la 0,30 m;

RMA25

B - secpunea locaului pn la O,og mp;


adncimea locaului pn la 0,30 m;

IL

Curirea suprafeei zidurilor din carmid sau piatr

(gata decapate de tencuieli) n vederea retencuiril:

DENUMIRE RESURS

~. se lucreaz

CANT

UM

i Af B '

ore

53 1 70
1

ore

53 70

Manoper

I Pietrar
TOTAL

i
I

pe zidrie din crmid;


B . se lu creaz pe zidrie din piatr;

C - la exlradosul bolplor;
Opera~a const din adncirea rosturilor pe 3-4 cm in profunzime prin zgriere cu scoaba, perierea
cu peria de srm a suprafeei zidriei, cur~rea in profunzime a crpaturilar, suHarea cu aer sub
presiune.

Se msoar la metru ptrat.


RMA24
DENUMIRE RESURS
Sparea de locae , guri sau st rpungeri n zidria din

. U.M

L- .

crmid

pentru reze marea sau incastrarea


elementelor de consolidare:

IZidar

Manoper

A - seciunea l oca u lu i pan la 0,09 mp;


adncimea locaului pn la 0,30 m;
B - secpunea locaului pn la 0,09 mp;
adncimea l ocaului pn la 0,30 m;

_ _----'TOTAL

ore
ore

1:j:T~

1**1
2 2.5 3

RMA26A

DENUMIRE RESURS

CANT ;

U.M

_~ I

Manoper

; Zidar

ore 135 48

50

I
I

Curaarea canalelor fotilor tirani de lemn, nzidii n


trecut n masivul de zidrie .

Operapunea se execut foarte dificil, prin ferestre practicate n zidna de epoc,

51

la intervale de 1-

1,5 m i pe la capele, in vederea umplerii canalelor cu belon armat.


Se cuprinde: executarea prin dltire atenl a ferestrelor cu sec~unea de cca 30X30 cm i
adncimea de 5 cm.
Golurile VOf fi astiel amplasate asHel nct s foloseasc dup cUrare, i la introducerea
armturi i i

Forri

a betonului.

msoar

Conin utul

la metru liniar.

U.M

DENUMIRE RESURSA
Manoper

r~l'
1

ore \ 5 1

Zidar
TOTAL

ore

in zidrie pentru dornuri cu adncime < 50 cm :

A - farri in zidrie de crmid ;


B - forri n zidrie de piatr sau beton;

Nu cuprinde: introducerea armturii, turnarea betonului i astuparea golurilor prin plombare cu


z idria de cr m id sau piatr , d up terminarea lucr ri i .
Se

RMA28

normei
Norma local con~ne consumurile specifice de manoper i uWaj necesare pentru executarea
unei forri cu diametrul de 15-20 mm pe adncimi de 40-50 cm.
Consumul specific de manope r cuprinde:
- trasarea (puncta rea) pe sup ra feele de zid rie a guri l or:
- fora rea propiu-zis ce se efectue a z oblic fa de rosturile de zidrie in dou etape;
etapa I - forarea cu burghiu avnd dia metrul jumtate din diametrul final;
etapa II - fararea cu burghiul de dimensiuni maxime;
- in norm sunt incluse consumurile de manoper necesar asigurrii frontului de lucru.
Se msoar la

bucal .

I
DENUMIRE RESURS

RMA27A

Decaparea tencuielilor degradata la perei, arce boli pe


z idrie de epoc, cu pstrarea eventualelor fragmente
originale de tencuial .

U.M

I CAN1

I A l ~.i

Manoper

1 Zidar

TOTAL

ore 10.45 10.9 1


ore 0.45 0.9

NOT

Se msoar la metru

Pentru darnuri cu adncime> 50 cm, consumurile se mresc cu un procent cuprins intre 50%-

ptrat.

80%.
U.M

DENUMIRE RES URS

~AN11

Manoper

RMA29
C uri re de moloz a gurilor create pentru dornuri cu
adncime a < 50 cm ;

Zidar
TOTAL

ore

1 3.9 1

ore

3.9

A - zidrie de crmid ;
B - zidrie de piatr sau beton;
Coninutul

52

normei:

53

Norma cuprinde consumul specific de manopera:


suflarea cu jet de aer a guri i pentru eliminarea mortarului

Ii

a rupturilor din blocurile de zidrie

. sp la rea gurii cu ap sub presiune pentru ndeprtarea pulverilor, a prafului i asigurarea


ade renei mortarului de injeclat.

l:h~
I
I

DENUMIRE RESURS

pertara l ;

ICiment Portiand PA35

Materiale

i Aracet

Se msoar la bucal .

DENUMIRE RESURSA

U.M

CANT ~,

ore

12 \
106 1

IZidar

ore

0.6 1.2

0.18

mc
mc

I 0.0001 i 0.0002
I 0.0045 I 0.009

Manoper

Manoper

Zidar
TOTAL

are

0.5

1,

_ __ _ __ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _--'T.::O.:.:
TAL
-=----"'
or.e_---"
::
0.5

RMA30

Matare

0.09

mc 1000013 10.00026 '

I Nisip sortat
Apa

0.84

kg

IVar past ptr. construcii

A l B i

kg : 0.42

RMA31

guri

Btut

cu mortar de ciment cu adaos de aracet


pentru dornuri cu adncimea < 50 cm ;

dornuri de antrenare pentru dornuri cu


adncimea < 50 cm;

A - zidrie de crm id;


B zid rie de piatra sau beton;

A- zidrie de c r mid ;

Conpnutul normei:
1n nonn sunt cuprinse consumurile specifice de materiale i manoper necesare matrii unei
guri astiel:
executarea operaiei de preparare a mortarului, manual, conform reetei ;
- executarea operapei de pregtire a gurii: splarea cu pap in exedent a gurii , cu ajutorul
pompei de mn ;
. executarea operaiei de mata re ; transportul martarului la frontul de lucru, umplerea cu mortar a
pompei de mn , umplerea cu mortar a gurii ncepnd dinspre capt spre fa .

Coninutul nonnei:
in consumurile specifice sunt cuprinse cantitple de materiale efectiv introduse in lucrare precum
i pierderile tehnologice (2%-50%) iar consumurile de manoper cuprind:
- executarea operaiei de descol cire i indreptare a oelul ui beton livrat in colaci se face astfel:
aezarea pe vrtel ni a colacului prin purtare direct , desfacerea legturii de meninere a oelul ui
n colac, se dezleag bara de troliu manual i se depoziteaz ;
executarea oprapei de fasonare la fece cu mijloace manuale obinuite a barelar cuprinde:
transportul i execularea ciocului la un capt, transportul barelor la locul de monlare;
executarea operaiei de batere a barelor n gurile create.

B . zid rie de piatr sau beton;

Se msoar la bu cat .
Se

54

msoar

la bucat .

55

._--~

DENUMIRE RESURS

I_ >ANT -1,

CAPITOLUL RMB

Materiale

alei beton

I
I Fierar betonist
")."1..

1.26

ore

0.1

0.2

ore

0.8

0.15

ore

0.9

0.35

2.52

CAP. RMBa - LUCRRI DE ZIDRIE CRMID EPOC


CAP. RMBb - LUCRRI DE ZIDRIE DE PIATR
CAP, RMBc - LUCRRI DE ZIDRIE EPOC MIXT

Manoper

Zidar

,v~

LUCRRI DIN ZIDRIE DE EPOC

I kg I

TOTAL

CAP, RMBa - LUCRRI DE ZIDRIE DIN CRMID DE EPOC

Utllale

Troliu eleclric 5,1-10 tl

ore 10 .00064 10.0128


ore 0.0016 0.0032

~na electrica de taiat " tel beton

GENERALITI

1.

Coninutul

normelor

Normele de deviz din acest subcapitol conin materialele i tor1;a de


necesare pentru executarea unei uniti de lucrare in condiiile
prevzute de standardele, normativele i prescripiile tehnice n vigoare i
,ale unei complexit'i medii pentru lucr rile din acest capitol care se execut
n cadrul restaurrii monumente lor istorice.
Materialele necesare , de caliti i cantiti corespunztoare sunt
furnizate loca depozitul de lng obiect.
mun c

2. Consumurile specifice de materiale


2.1. La stabilirea consumurilor specifice de materiale s-a ~nut seama de
dimensiunile geometrice specifice ale crmizilor tip epoc , in funcie de
fiecare tip de crmid, in condiiile unor rosturi orizontale de 3 cm i
verticale de 1,5 cm.
Tipurile de crmid de epoc sunt cele conform clasificare Grupa
Proiectare DMIA 1973 i n cadrul "Analize speciale cadru".
Se prezint analitic consumuri de materiale pentru lip 1, lip V, tip VIII ,
din urmtoarele considerente:
- cel mai mare numr de crmizi I mc zidrie ;
- tip I
- tip V - cazul cel mai frecvent folosit n procesul de restaurare;
- tip VIII cel mai mic numr de crmizi I mc zidarie.

56

Pentru celelalte tipuri de caramid ,


determina corespunztor cu dimensiunile
tabelul anexat (Tabel nr.l) .
26 x 13
tip I
27 x 14
lip II
27 x 14
lip III
57

consumul de crmizi se va
sau vor fi luate din

crmizilor

x 4,0 cm
x 4,0 cm
x 5,5 cm

tip IV
tipV
tip VI
tip VII
tip VIII

28 x 14 x3,5 cm
28 x 14 x 4,5 cm
30x14x4,Ocm
30 X 15 X 4,0 cm
30 X 15 X 5,5 cm

rn

sintetic (mc

colaborare cu laboratorul de specialitate.


2.3. La normele de zidrie n arce simple, arce subliniate, plombe de zidri e
n arce simple . plombe de zidrie n arce sub!!niate sunt cuprinse i
materialele necesare pentru executarea cofrajelor, cintrelor i sustinerilor.
2.4. Normele nu

conin

schelele necesare.

3. Consum urile specifice de

for

de

munc

conin

4.

sunt prezentate ,anumite consumuri de fore de munc pentru tipul 1, V ,


VIII, pentru celelalte tipuri consumurile de for de munc se va calcula
prin interpolare.
Condiii

de

msurare

lucrrilor

Zidria de crmid de epoc se m soar la U .M. de zidrie real


executat i

anume:

SIMBOL
RMBa1, RMBa2, RMBa3,
RMBa4, RMBa5, RMBa6,
RMBa7
RMBaB
RMBa9
5.

prepararea manual a mortarelor pe antier conform ~ Instru ciuni


privind executarea mortarelor de var la zidriile de crmi d i
piatr la monumentele istorice";
alegerea i sortarea crmizilor n vederea rea l izrii unui parament de
epoc (pentru toate tipurile de zidrii) ;
cioplirea unora dintre cramiz i (pentru toate tipurile de zidri i) ;
executarea cofrajelor, cintrelor i susinerilor, acolo unde este cazu l
(vezi pct. 3.3.3.) ;
practicarea trepilor de legturi lateral i in adncime cu zidria
existent, precum i curarea i splarea pentru O racorda re ct mai
perfect (plombe zidrie. zidrie pentru rentregiri de ziduri);
dltuirea manual cu deos ebit grij a I caului, fr degradarea
paramentului , n vederea scoaterii crmizilor deteriorate, curtarea
splarea i zidirea crmizilor noi , izolat.e pe bucat, la capul plombelo~
de zidrie executat la bucat;
desfacerea zidriei la lime de 40-45 cm i grosime de cea 50 cm pe
lungimea crpturii , crearea trepilor de legtur cu zidria existent ,
curarea , splarea i cioplirea unora dintre crmizi (n cadrul zidriei
de epoc esut pentru consolidarea zidurilor crpate) ;
desfacerea zidriei crpate pe limea de trei crmizi pe lat, pe
intreaga grosime a bolii i pe toat lungimea crpturii, crearea de
trepi la fiecare al doilea rnd , cioplirea unora dintre crmizi (in cazu l
zidriei de epoc esut pentru consolidarea bolilor cilindrice i a
calotelor sferice, pentru consolidarea bolilor incruciate cu penetraie) ;
executarea propriu-zis a zidriilor i manipularea schelelor simple;

58

al materialelor de la depozitul de

U.M.
mc real pus n oper i se scad golurile >
0,25 mp
mi pe o fal pentru ziduri de cca 50 cm
mi
mp

urmtoarele

operaiuni:

vertical i orizontal

lng obiect la locul de execuie a zidriei , prin mijloace manuale;

normele pentru zidria de epoc , mortarul este prevzut sub form


mortar/mc zidrie) , forma analitic regsindu-se n tabelul nr.2
- "Mortare pentru zidrij i tencuieli pentru restaurare monumente
Istorice". marca mortarului indicndu-se obligatoriu de ctre proiectant n
2 .2.

transportul pe

9bservaii

5.1. Lucrrile de zid rie de cr mid de epoc se


mna liber, cu deosebit grij de ctre muncitori de
cu

execut
ina lt

neregulat, la

ca lificare, la fel

zidria original .

5.2 . Consumurile de materiale sunt calculate n conditiile rosturi lor orizontale


de . 3 crn i cele verticale de 1,5 cm , pentru ce'lelalte situaii posibile
(orizontale 2 ,5 cm i verticale 1,25 cm , sau orizontale 3,5 cm i verticale
1,75 cm etc.) consumurile de c rmid i mortar se vor deduce proporional.

5.3. Pentru Capitolul "Plombele din zidarie de

crmid

de

epoc ",

un capitol

des ntlnit n procesul de restaurare , se fac necesare urmtoarele


observaii, indiferent de unitatea de msur (mc sau mp) :
-

consumul specific de for de munc nu variaz proporional cu volumul

sau sup rafaa plombat ;


consumul specific de forj de

ziduri cu grosimi diferite (ziduri cu grosime de 1/2 crmid pn la ziduri


cu grosimea de 21/2 crmizi) ;
consumul specific de fore de munc diferit in funclie de tipul de

munc

este diferit la volume egale, dar in

crmid ;

consumul specific de fore de munc diferit in funcie de grosimea


rosturilar orizontale i verticale ale poriunii plombate.

Lund n considerare
mod de abordare:

aceti

param etri variabili , se propune

59

urmtorul

CAP. RMBb - LUCRRI DE ZIDRIE EPOC DIN PIATR


-

pentru plombele cu volum < 0 ,25 mc, consumurile specifice de resurse


se vor calcula, de la caz la caz, de ctre proiectant i vor fi avizate de
ct re reprezentantul investitorului ;
pentru plombele cu volum > 0,25 mc se vor aplica normele prevzute la
articolele din prezenta co leci e de norme;

5.4. Pentru lucrril e de zidrie in arce tronconice , sau pe format deosebit,


care necesit fasonarea prin cioplire a crmizi lor , se va majora dup caz, n
funcie de i nd ica iile date de proiect. consu mul de materiale (adugndu-se
o pierdere de 3 % la consumul de crmizi/u . m . i consumul de fore de
munc , dup cu m urmeaz:

ore 0,155 - pentru fiecare

bucat

de

crmid

cu muchia

teit

la

faa

scurt ;

GENERALITI

1.

Coninutul

nonnelor

Subcapitolul de fa cuprinde norme de deviz pentru lucrrile de zidri e


de epoc din piatr brut de carier sau bolovani de ru, moloane cioplite

din gros pe antier, moloane brute cioplite regulat pe antier, zid rie din
p iatr de talie gata confecionate , plombe i zidarii de esere din piatr brut
de carier sau bolovani de ru , toate acestea in cadrul activitii de
restaurare a monumentelor istorice, in condiii prevzute de standardele,
normative le i prescripiile tehnice n vigoare i ale unei complexiti medii
pentru lucrri l e din acest capitol care se execut n cadrul restaurrii
monumente lor istorice .

ore 0,290 - pentru fiecare bucat de crmid cioplit sub unghi la faa
scurt ;

2. Consumurile specifice de materiale

ore 0,480 - pentru fiecare

bucat

de

crmid c ioplit

sub unghi la

faa

2.1. Consumurile de material cuprind

lung .

Numrul

de crmizi la mc de zidrie care necesit cioplirea i

polizarea va fi stabilit n proiect de


antier) i

5 .5 .

confirmat de dirigintele

Lucrrile

se

consider

efu l

lucrrii

de proiect (sau n

dispoziia

de

la decantare.

a fi executate la lumina

natural,

n caz de

execuie la lumina artificial se acord un spor cuprins intre 5-10 % funcie

de complexitatea

lucrrii .

cantitile

de

piatr i

mortar ce

intr

intr-o unitate de lucrare , piatra considerndu-se c se aprovizioneaz gata


fasonat , sau se prelucreaz pe antier , iar mortarul se prepar manual pe
antier .

Consumul specific de piatr brut sau bolovani de ru s-a exprimat in


mc msurai in grmad , urmnd ca in extrasul de materiale din deviz
acesta s se exprime n tone n funcie de greutatea specific aparent (in
grmad)

a sortimentului de

piatr brut

care se

folosete.

Consumul specific de piatr gata fasonat s-a exprimat in metri cu bi ,


volumul fiind determinat pe baza dimensiunilor reale ale pietrei fasonate .
La moloanele cioplite regulat , volumul pietrei s-a considerat c este
egal cu suprafaa de parament a fiecrui molon inmulit cu lungimea cozii
molonului.

2.2 . Consumul de mortar este prevzut sub form sintetic (mc mortar I 1
forma analitic regsindu-se n tabelul nr. 2 - ~ Mortar pentru
tencuieli pentru restaurri de monumente istorice" , marca
mortarului indicndu-se obligatoriu de ctre proiectant in colaborare cu

mc

zidrie),

zidrii i

laboratorul de specialitate.
n consumurile de materiale nu se cuprind schelele de lucru.

3. Consumurile specifice de

for

de

munc

conin

urmtoarele

operaiuni:

3.1. Prepararea manual a mortarului pe antier , conform ~ Instruciuni


privind executarea mortarelar de var la zidriile de c rmid i piatr
aparinnd monumentelor istorice".
60

61

3.2. Alegerea

sortarea pietrei in vederea

realizrii

unui parament de

epoc .

3.3. Prelucrarea pietrei brute (zidrie din moloane brute cioplite din gros,
zidrie din moloane brute cioplite regulat) .
3.4. Practicarea de trepi la dou rnduri , splarea , curarea i amorsarea
cu lapte de ciment a suprafeelor de contact, precum i cioplirea unor pietre
in vederea unei racordri perfecte cu zi dria existent (zidrie din piatr
brut de carier sau bolovani de ru executat in elevaie la completri de
goluri sau reintregiri n ziduri drepte, arce, boli i stlpi, zidrie de epoc din
moloane brute cioplite din gros pe antier executate n elevaie la completri
de goluri i reintregiri de ziduri drepte, arce, boli , stlpi , plombe din zidrie
epoc din piatr brut de carier sau bolovani de ru , plombe de zid rie din
moloane cioplite din gros pe antier , plombe de zidrie din maloane cioplite
regulat.
3.5. Manipularea blocurilor i ridicarea la nlime (zidrie din piatr de talie
din blocuri de dimensiuni medii, gata confecionate , plombe de zidrie de
epoc din piatr de talie prelucrat pe antier .
3.6. Zidirea

propriu A z is

3.7. Normele pentru plombe nu


locaulu i de plombat.
3.8. Normele nu

conin

rostuitul

conin

desfacerea

prelucrarea

3.9. Normele nu contin schele, cofraje, cintre,

zidriei

pentru crearea

feei vzute .

5.2. Zidria de epoc din piatr se execut de ctre muncitori de nalt


ca lificare, la fel cu cea origina l .
5.3. Plombele de zidrie de epoc din piatr se execut neregulat, la mna
liber, de ctre muncitori de inalt calificare, cu atentie deosebit pentru
realizarea unui parament de epoc la fel cu cel existent i fr degradarea
acestuia.
5.5. Lucrrile se consider a fi executate la lumin natural , n caz de
execuie la lumin artificial se acord un spor cuprins intre 5-10 % funcie
de complexitatea lucrrii.
,

CAP. RMBc - LUCRRI DE ZIDRIE EPOC MIXT


GENERALITI

1.

Coninutul

normelor

Subcapitolul de faii cuprinde norme de deviz pentru lucrrile de zidrie


de epoc mixt din crmizi speciale i piatr brut in elevatie la ziduri
drepte, idem n plombe, plombe de suprafa din zid rie mixt d'e crmid
i piatr , zid rie de epoc mixt in completri i reintregiri la ziduri drepte,
zidrie de epoc mixt pentru eserea crpturilor, toate acestea in cadrul
activitii de restaurare a monumentelor istorice , in condiii prevzute de
standardele, normativele i prescripiile tehnice n vigoare .

susineri.

2. Consumuri specifice de materiale

4 . Condiii de

msurare

lucrrilor

SIMBOL
RMBbl , RMBb2, RMBb3, RMBb4,
RMBb5, RMBb6, RMb9
RMBb7
RMBb8

5.

U.M.
mc real pus n

oper

mi
mp

2.1. Consumurile de materiale conin cantitile de piatr, crmid i mortar


ce intr ntr-o unitate de lucrare.
2.2. Consumul specific de piatr i crmid se determin conform
subcapitolului a i b, co nsiderndu-se c proporia este de 50% piatr i
50% crmid .
in cazul modificrii raportului dintre cele 2 materiale, se va recalcula
proporional consumul de materiale (p iatr i crmid) .

Observaii

5.1. S-au intocmit norme analitice pentru urmtoarele condiii :


- n ziduri pn la 2 m nlime , in cantitate pn la 2,5 mc per punct de
lucru (Rmbl, Rmb2);
- n cantitate pn la 0,200 mc per punct de lucru (Rmb5, RMb6)
62

63

3. Consum urile specifice de

fore

de

munc

INSTRUCIUNI

privind executarea mortarelor de var la zidurile de


crmid i piatr aparinnd monumentelor istorice

Cuprind urmtoarele operaiuni:


3.1. Prepararea mortarului pe antier
3.2. Alegerea i sortarea crmizilor i a pietrei precum i aeza rea acestora
n aa fel nct s se obin un parament de epoc .
3.3. Tn cazul prelucrrii pietrei pe a ntier, consumul de for de munc va fi
spori! cu 25%.

3.4. Pentru plombele de zidrie mixt . consumul specific de forje de munc


mai cuprinde: practicarea trepilor de legtur , cura rea , sp larea , cioplirea
unora dintre crmiz i i zidirea plombei perfect racordat i esut la zidria
existent.

4.

Nu cuprind urmtoarele operaii:


executarea schelelor necesare;
prelucrarea pietrei n cazul in care aceasta este
Condiii

de

msurare

pe

antier.

lucrrilor.

SIMBOL
RMBc1, RMBc2, RMBc5
RMBc3, RMBc4
RMBc6

5.

adus brut

U.M.
mc real pus n oper
mp
mi pe o fat pentru zidrie de cea 50 cm

Observaii

5.1.

Zidria mixt

liber,

de

ctre

din piatr i crmid se execut neregulat, la mna


muncitori de nalt calificare, la fel ca zidria original .

5.2. Consumurile de materiale sunt calculate n condiiile rosturilor de 2,5 cm


orizontale i 1,25 cm verticale pentru zidria de crmid i 2,5 cm pentru
zi dri a de piatr. Pentru alte situaii posibile, consumurile de materiale se vor
.
deduce proporional.

n cazul construciilor vechi, a cror caracteristic const n faptul c


fr hidroizolaii, a cror zid rii , n majoritea cazurilor au
umezeal de ascensiune capilar , este necesar ca orice mortare (de zidrie,
tencuieli exterioare, interioare etc.) s fie executate numai din var i nisip,
pentru a nu mpiedica transferul de umiditate.
fundaii

au

1. MORTARE DE TENCUIELI
Pentru obinerea acestor mortare se cere o tehnologie la care se va
tine seama de:
Compoziia mortarului.
b) Materialele componente.
c) Punerea n lucru, n funcie de stratul suport i protejarea mortarului
proaspt in timpUl de priz.

a)

1.a.

Compoziia

zidrii

din

Lucrril e

execuie

se

consider

la lumin artificial
de complexitatea lucrrii.

a fi executate la lumin natural, n caz de


se acord un spor cuprins intre 5-10 % funcie

exterioare pentru

1.a.1. Pentru tencuieli exterioare i interioare se va folosi un dozaj (in


volume) de past de var i nisip cu raportul 1: 3 sau 1 :2.5.
Proporia de var- past i nisip la aceste tencuieli poate varia n funcie de
starea zidriei pe care se aplica i de umiditatea mediului ambiant,
m rindu-se proporia de var:nisip la 1:2. atunci umiditatea stratului suport
este neobinuit de mare.
1.3.2. Consistena mortarului va fi ct mai vrtoas, avnd grij s se obin
plasticltatea necesar . Este tiut c mortarul prea moale mrete
pericolul de crpare a tencuielilor prin pierderea brusc a unei cantiti
prea mari din apa de amestecare.
1.b. Materiale componente
de past, adic densitatea aparent
la conul etalon de 12 cm.
Varul trebuie s tie foarte bine stins (minimum 8 luni), s nu conin
impuriti ca: piatr de var nestins, corpuri organice sau vegetale, nisip,
praf etc.

1.b.1. Varul se
5.3.

mortarului pentru tencuieii interioare

crmid.

dozeaz

la

consistena

corespunztoare consistenei

1.b.2. Nisipul natural de carier sau de ru trebuie s corespund granulaiei


necesare, s fie curat, fr pulbere fin de argil sau materii organice i
vegetale.
64

65

Compoziia granulometric

a nisipului:
pentru grund se va utiliza nisip cu dimensiunea maxim a granulelor de 7
mm , cu urmtoarea curb granulometric :
fraciunea O ...... 1 mm
20 %
fraciunea 1 ,..... 3 mm
=
20 %
fraciunea 3 ...... 7 mm
50 %
pentru tinci se va intrebuina nisip cu dimensiunea maxim a granulelor
de 3 mm i cu urmtoarea cu rb granulometric :
fraciunea O ..... .1 mm
40 %
fraciunea 1 ... ... 3 mm
60 %

NOTA: Dimensiunea maxim a granulelor i compoziia granulometric


se poate modifica n funcie de aspectul cerut de proiectant (linci cu
suprafa rugoas sau mai neted).
naintea aplicrii primului strat de tencuial (grundul) se va cura i se va
uda bine zidria, pentru ca aceasta s nu absoarb prea repede apa din
mortar i s se produc astfel fisuri in ten c uial .

1.c.

Condiii

pentru punerea n lucru

1.c.1 . Pe zidrie de crmid


grundul - vezi nota:
.l
se va zgria, dac este necesar, intreaga suprafa cu mistria pentrl\. a
se mri adezivitatea celui de-al doilea strat de tencuial (finei);
- tinciul se va aplica dup ce primul strat este zvntat (minimum 4-5 ore i
maximum 24 ore);
grosimea tencuielii variaz in funcie de cerinele arhitectonice i
indicaiile proiectantului, unnnd ca, atunci cnd tencuiala trebuie s aiba
o grosime mai mare de 8 mm, aceasta s se execute n mai multe
straturi in aa fel nct fiecare strat s nu fie mai gros de 3-4 mm;
la 24 ore dup aplicarea ultimului strat de tencuial urmeaz s se
efectueze operaiunea de ~apsa re " pe suprafaa tencuielii cu ~rica sau
un tvlug , apsare care se aplic pn cnd suprafaa Incepe s
musteasc cu excedentul de ap din stratul inferior. Aceast operai e
este absolut necesar pentru obinerea unor tencuieli rezistente i fr
fisuri. Astfel de rezultate mecanice se datoresc unor procese chimice
caracteristice varului i anume: pasta de var din mortar (hidroxid de
calciu) n contact cu aerul (bioxid de carbon) se ntrete transfonmndu-se
n carbonat de calciu. Initial aceast reactie se face numai la suprafat
sub form de crust care mpiedic ptrunderea aerului la adncime i
respectiv , producerea de lntrire in toat grosimea tencuielii. Prin
presare, aceast crust de la suprafa se sparge, pe!mind astfel
aerului s ptrund n profunzime i in consecin , sa se produc
procesul de carbonatare pe intreaga seciune a tencuielil. Prin
66

respectarea indicaiilor de mai sus se va obine cu certitudine o


cu caracteristicile mecanice necesare i cu suprafaa fr fisuri.
I.c.2.

Condiii

pentru punerea n lucru a tencuielilor pe

zidrie

tencuial

de

piatr

Pentru compoziia mortarului i calitatea materialelor componente se vor


respecta prescripiile de la cap. La. si I.b ..
La zidria de piatr nunerea in lucru a tencuieli lor este deosebit din
cauza diferentei de porozitate i aderen a stratului suport. Desigur, la
zidria de crmid aderena tencuielilor de var este mai puternic, dar
acestea pot fi aplicate i pe zidria de piatr .
Pentru aceast operaie sunt dou metode de aplicare a primului strat.
grundul:
.
1. Prn zvrlire puternic cu mistria, dup care se Ias cteva Zile s se
usuce. Obtinndu-se n felul acesta o porozitate mrit a primului strat,
acesta poate s absoarb mai bine apa din stratul urmtor, mrindu-i
astfel puterea de adezivitate.
.
_
2. Prin stropire manual cu mtura de nUiele. Aceast metoda e~t:
avantajoas la zidrii cu suprafee neregulate , deoarece se eVita
aplicarea unui strat prea gros, cum s-ar ntmpla prin arunca~ea cu
mistria, urmrind in acelai timp cu strictee , cu un strat care ra~ne
uniform s ubire (3-4 mm) relieful peretelui, obinndu-se i o adeZiune
foarte bun .
Tinciul se aplic confonm indicaiilor din cap. I.c.1., pct. 8, 9 i 10 " Condiii
de punere n lucru a tencuieli lor pentru zidrii de c rmid ".
2. TENCUIELI CU MORTAR DE FRESC
Cu 3-4 zile inainte de nceperea lucrului, se prepar amestecul de var
cu cli de cnep necesar pentru tencuial , dup cum urmeaz (se adaug
caze inat 5-10 % pentru tiviri i chituiri) :
-

ntr-o

Iad

de lemn (aprox. 1,25 x 2,00 x 0,30 m) se ntinde un strat de


de var gros de un lat de palm . Se presar deas,:pra ca s
acopere bine intreaga suprafa , cli de cnep care au fost In prealabil
implet~i ntr-o coard i tocai n buci de cea 5 mm lungime.
past

Se amestec inti prin batere viguroas cu o vergea i apoi, printr-o


greblare pe toat grosimea compoziiei , pe ambele direcii perpendiculare
ale cutiei, p n se obine o compoziie penect omogen .
Se repet aceast operaie de 3-4 ori, se acoper apoi cu o planeta
din lemn i se Ias la macerat 3-4 zile, dup care poate fi pus in manoper.
Compoziia mortarului de tencuial variaz in funcie de stratul din care
este alctui t tencuiala.
Pentru grund (primul strat) se recomand un amestec (dozaj n volum)
de 1 parte var- past CU cli la dou pri nisip cu granule pn la 3 mm.
w

67

Mortarul astfel preparat se va aplica pe perete prin aruncarea puternic


cu mistria. Suprafaa se Ias rugoas sau se zgrie pentru a se mbunti
adeziunea la stratul urmtor. Peretele se va imbiba bine cu ap inaintea
inceperii lucrului.

Pentru al doilea strat (tinciul) sau urmtoarele se aplic dup cea. 48


ore de la aplicarea primului strat. Mortarul va fi confecionat din var past i
nisip n pri egale. Nisipul va fi conform condiiilor prevzute n cap.l.b. , pct.
4 , cu granule maximum pn la 1 mm. Dac este cazul , tinciul se aplic n
mai multe straturi succesive pn la grosimea necesar . Nici un strat nu va
depi

grosimea de 3 mm . Aplicarea fiecrui strat va fi nsoit de operaia


de presare care se face conform instruciunilor din cap. I.c. 1., pct.10.

3.a. Stabilirea compoziiei.


Dozajul se face n volume, cu raportul var-past i nisip de 1:3 pn la 1:
Consistena mortarului va fi aceeai ca in recomandrile pentru mortare de
tencuieli .

aeriene expuse la soare, vnt

n sensul c slbete
friabil i pulverulent.

indicaiile

de mai sus, cap. I.b. , pct. 3, 4

5. Pentru compozitia granulometric a nisipului se vor respecta indicaiile

climat uscat are un rezultat negativ,

rezistena mecanic

2. Adaos hidraulic artificial: praf de

a mortarului

fcndu-1 s devin

crmid

Acest adaos a fost mult utilizat n vechime, prezena lui fiind gsit n
aproape toate mortarele vechi. Praful de crmid se amestec cu pasta de
var in procent de 5-15 %. Se poate utiliza att la zidriile in subsoluri ct i
la cele aeriene. Deoarece n prezent nu se fabric dect var gras de
construcii, este de dorit ca , atunci cnd o permite culoarea tencuielii, s fie

intrebuintat adaosul de praf de

3. MORTAR DE ZIDRIE

3.b. Materiale
Pentru var i nisip se vor respecta

zidriile

crmid

n mod curent; n felul acesta, prin

hidraulicizarea varului se obine o imbuntire net a caracteristicilor


mecanice ale mortarului de varnisip. Pentru prepararea cu adaosuri
hidraulice n var, compoziia va fi n funcie de domeniul de utilizare;

a). Pentru tencuieli, conf. indicaiilor de la cap. 1.


b). Pentru mortare de zidrie , conf. indica~ilor de la cap. 3., par. a., b. i c.

RECOMANDRI GENERALE

de la cap. I.b., pct. 4 (privitor la grund) .


3.c.

Condiii ,

punerea n lucru.
Crmizile sau pietrele vor fi bine udate inainte de a fi puse in lucru. Se va
evita stocarea pe schele, pentru mult timp , a acestor materiale pentru ca ele
s nu fie deja uscate in momentul punerii n oper . Pentru nlturarea
acestui inconvenient, care poate compromite rezistena i adeziunea
mortarului, crmizile i pietrele vor fi din nou udate chiar n momentul
aplicrii mortarului.

1. Pe timp clduros, att zidria ct i tencuielile proaspete trebuiesc


protejate cu un sistem de paravane care s in umbr timp de 5-6 zile.

2 . Este interzis a se executa orice


(temperatura minim + l OC) .

lucrri

cu mortar de var pe timp friguros

3. nainte de inceperea lucrrilor (zidrii sau tencuieli cu 'mortar de var) se


vor face probe preliminare de control al mortarului care va fi utilizat.
Probele vor consta din:

ADAOSURILE HIDRAULICE
Adaosurile hidraulice sunt substane naturale sau artificiale, care n
stare pulverulent fac priz i se pot intri numai dac se gsesc n prezena
varului proaspat. Dintre adaosurile hidraulice, cele indicate pentru lucrri la
monumentele istorice sunt:

1. Adaos hidraulic natural: trasul.


Acesta este un tuf vulcanic care se livreaz n pulbere fin mcinat. Se
utilizeaz ca adaos la pasta de var n procenle de 15-40 %, mrindu-se
cantitatea de ados de tras cu ct constructia este mai umed . Mortarul de var
este recomandat numai la zidriile in subsoluri umede, la fundaiile intr-un sol
cu o umezeal excesiv . Prezena trasului n mortarele de var utilizate in

68

aplicarea mortarului pe zidrie , executndu-se un panou cu dimensiunea

de cca. 75 x 75 cm;
respectarea indicaii lor cuprinse n STAS 2634-70 "Metode de ncercare
a mortarelor n stare proaspt i ntrita" . Se vor confeciona n plus 6

eprubete , care vor fi pstrate pe antier , expuse intemperiilor, in aceleai


condiii ca i mortarul utilizat n construciii.
Aceste probe vor fi incercate la compresiune cte 3 cuburi la 28 de
zile .
n cazul lucrrilor de interven~i urgente i inchiderii antierelor nainte
de expirarea termenelor de ncercare a probelor de control , acestea se vor
trimite laboratorului nsoite de o not care s cuprind indicaii cu privire la
compoziia mortarului , locul unde a fost pus in oper i data terminrii
turnrii .

69

TABELU L NR. 1
CONSUMUL DE MATERIALE PENTRU
ZIDRII DIN CRMID DE EPOC
Nr.
ert.

TIPUL CRMIZILOR

CANTITATI LA 1 MC ZIDR IE
CRAMIZI
MORTAR (mc)
(buc)
O
1
2
3
) . ~IPRIE ,DE EPbQA INZ IDURI:DREPTE
1,"' tipi
=26x13x4,Ocm
377
0,515
2. tip II = 27 x 14 X 4,0 cm
340
0,511
3. tip III =27x 14x5,5cm
279
0,447
4. tip IV = 28 x 14 x 3,5 cm
354
0,538
5. lipV = 28 x 14 x 4,5 cm
307
0,486
6. tip VI = 30 X 14 X 4,0 cm
309
0,455
7. tip VII = 30 X 15 X 4,0 cm
0,505
289
8. tip VIII = 30 x 15 x 5,5 cm
237
0,440
'~ ~j1' II.zlbRlnE ,EpOC i;XECtJTATAfN 'A RCE SIMPLE
1. tip I = 26 x 13 x 4,0 cm
0,561
391
2. tip II =27 x 14 x4, O cm
352
0,557
3. tip III = 27 X 14 X 5,5 cm
289
0,487
4. tip IV = 28 X 14 X 3,5 cm
366
0,586
5. tipV = 28 X 14 X 4,5 cm
317
0,530
6. tip VI = 30 X 14 x 4,0 cm
0,554
319
7. tip VII = 30 x 15 x 4,0 cm
0,550
299
8. tip VIII = 30 X 15 x 5,5 cm
246 .
'
0,480
".
1 '!!LZiDRIE: PE EPOC ExECUTAT N.AR<;E 'SUBLINIATE
1. lip I = 26 X 13 X 4,0 cm
391
0,561
2. tip II = 27 X 14 x4 ,0 cm
0,557
352
3. tip III = 27 x 14 x 5,5 cm
0,487
289
4. tip IV = 28x14x3,5cm
0,586
366
5. lipV = 28 X 14 X 4,5 cm
317
0,530
6. tip VI = 30 X 14 X 4,0 cm
0,554
319
7. tip VII = 30 x 15 X 4,0 cm
0,550
299
8. tip VIII = .30 X 15 X 5,5 cm
.
..
246
. 0,480
. "'~" 'I:it', ZI DR.~E J2>~EpQCEXEC.lt' . B?j..LCILINDRICE I CALOTE .

1~

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

.%...f:t;RLGg.;<

" <"0 :'.!),";,\i" ,,"

<m:",.

,'; >/"

tip 1 = 26 X 13 X 4,0 cm
tip II = 27 X 14 x4,O cm
tip III = 27 x 14 X 5,5 em
tip IV = 28x14x3,5em
lipV = 28 X 14 X 4,5 cm
tip VI = 30x 14x4,0 em
tip VII = 30 x 15x4,0 em
tip VIII = 30 X 15 X 5,5 cm

h ,

}'

391
352
289
366
317
319
299
246
70

"'Y,

l'

0,561
0,557
0,487
0,586
0,530
0,554
0,550
0,480

V. ZIDRIE DE EPOC EXECUTAT N Bbt'IlNCRUC IATE ~'


lip I = 26 X 13 X 4,0 em
391
0,561
tip II = 27 X 14 X 4,0 em
359
0,550
tip III = 27 X 14 x 5,5 em
295
0,480
tip IV = 28 x 14 X 3,5 em
373
,0580
lip V = 28 X 14 X 4,5 cm
323
0,530
tip VI = 30 X 14 x 4,0 cm
325
0,540
tip VII = 30 x 15 x 4,0 em
305
0,548
tip VIII = 30 x 15 X 5,5 cm
251
0,495
Vl;ZIDARIE DEE:POCA EXECUTAT N COMPLETR I L '. .
". RENTREGIRI PE ZIDURIDREP): EXIST/:NTE
. '1: .... D,.
1. tip I = 26 x 13 x 4,0 cm
381
0,530
2. tip II = 27 x 14 x 4,0 em
343
0,526
3. tip III = 27 x 14 x 5,5 em
282
0,456
4. tip IV = 28 x 14 X 3,5 em
357
0,549
5. tip V = 28 X 14 X 4,5 cm
310
0,501
6. tip VI = 30 X 14 x 4,0 cm
311
0,507
7. tip VII = 30 x 15 x 4,0 em
292
0,520
8. tip VIII = 30 x 15 X 5,5 cm
240
0453

.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

.,

TABELUL NR. 2
MORTARE PENTRU ZIDRII I TENCUIELI
DOMENIUL DE UTILIZARE I REETE
Nr.
ert.
O

MARCA MORTAR I MATERIAL


1
A. Zidrie de crmid

1.

U.M.
2

CANTITT I

Marca.4. Mortar de.varsimplu


g
Nisip
me
1,030
Var past
me
0,309
Ap
.
me .
0,348
2. Marca4.a .. Mortar de v~r cu 'adaos de 5Q kg ciment" marca P400 " .
Nisip
1,030
mc
Var past
mc
0,309
Ciment P400
kg
50,000
Ap
mc
0,348
3. .r.narca 4.b. Mortar de var'cu adaos de. 70 kg ciment marca P4b
Nisip
mc
1,030
Va r past
mc
0,309
Ciment P400
kg
70 ,000
Ap
mc
0,348
71

4. , !'!I~rca 4.c. Marta, de var_cu adaos de 100M(;iment marca P400


Nisip
mc
1,030
Var past
mc
0,309
Ciment P400
kg
100,000
Ap
mc
0,348
B.

Zidrie

RMBa - LUCRARI DE ZIDARIE DIN CARAMIDA DE


EPOCA

piatr

de

Zid rie

, ~,!!c 10. Mortardevar cu ciment 120 kg ciment marca P400


Nisip
mc
1,030
Var p a st
mc
0,309
Ciment P400
kg
120,000
A p
mc
0,348

C. Tencuieli

RMB01

epoc

de epoc din crmizi tip ... executate n ziduri


drepte, cu mortar .....

A, catmizi epoca, Up I 26 X 13 X4 cm;


B caramizi epoca, tip V 28 X 14 X4,5 cm;
C, ca rmizi epoca, tip VIII 30 X 15 X5,5 cm;
Se msoa r la metru cub.

6.' d i';ortar_de var sT",plu41p.'j (fara alti)

N_

a. 2

p ri

nisip

Var past
Apa
b. 1 parte nisip
Nisip
Var past

1 parte var

pa st

=
mc
mc

1 parte var

mc
mc
mc
i

1 parte var

buc

Mortar .. ')

mc

1 0,515 0.486 : 0.44

Caramizi tip V

buc

Caramizi tip VIII

buc

I
I

Nisip
Var pas t

me
mc

Ap
~m

I]lC

k
Marca mortarului va fi indicat prin proiect

72

0,650
0,600
0,200
3,200

377

1' " i
307

1237 '

Manoper

IZidar
I

past

Materiale

0,850
0,400
0,200

0,850
0,400
0,200

r 8'1

Caramizi tip I

past

Nisip
Var past
Apa
b. Pentru tinei 1 parte nisip

U.M

past

mc
mc
Ap
mc
' .7. ' Mortar de var simplu 'tip" (cu ad~os cli tehnic fresc)
a . Pentru grund 2 p ri nisip i 1 parte var

CANTITI

DENUMIRE RESURSA

0,900
0,300
0,200

ore
TOTAL

ore

27
27

I 24 I 21 I
24

21

Utilaje

I Malaxor

ore

N OT

.... ) Se va preciza tipul mortarului conform listei

anex

73

LRM02.

I 0,15 I 0, 14 1012

RMB02

RMB03

Zidrie de epoc din crmizi tip ... , executate in arce

simple, cu mortar

Zidrie

de

0.0

epoc

din crmizi tip .. ., executate in arce


subliniate, cu mortar .....

A c rmizi epoc , tip 126 X 13 X4 cm;


B . crmizi epoc , tip V 28 X 14 X4,5 cm;
C crmizi epoc , tip VIII 30 X 15 X5,5 cm;

A crmizi epoc , lip I 26 X 13 X4 cm;


B c rmizi epoc, tip V 28 X 14 X4,5 cm;
C . crmizi epoc , tip VIII 30 X 15 X5,5 cm;

Se msoar la metru cub.

Se m soar la metru cub.

DENUMIRE RESURSA

CANTIT~I

U,M

-1

Materiale

Materiale

Caramizi tip I

buc

Mortar " .')


Scndura

CANTITI

I UM

DENUMIRE RESURSA

de brad

1Lemn rotund brad


I Cuie

. I .

391
mc , 0,561 0.53 0.48
mc 0.015 0,015 0.015 '

Caramizi tip I

buc

Mortar ".')

mc

0.561 0.53

Scndura

de brad

mc

mc

Lemn rotund brad

mc

0,015 0,015 I O.Q15 1


0,025 0,025 0,025

Cuie

kg

kg

C.nimizi tip V

buc

Caramizi tip VIII

buc

0.U25 0.025 1 0.025 ,


0.4
0.4
0.4

317
246

1 Caramizi tip V

buc

I Caramizi tip VIII

buc

Manoper

391

0.4

0.48 1

0,4 1 0.4
317

I 246

Manoper

Zidar
TOTAL

ore

38

33

30

Zidar

ore

ore

38

33

30

Dulgher

ore

Muncitor deservire

ore 112,86 12.86 12.86 1

Utilaje

1Malaxor

ore

NOT

".') Se va preciza tipul mortarului confonn listei anex LRM02.

! 0,17

1 0,16

TOTAL

IMalaxor

28 08 28.08 28,08
.
1.98 1.98 1.98
42.92 42.92 42.92

J ore J0~6 1 0.16 1 0.14 1

Utilaje

NOT

".') Se va preciza tipul mortarului confonn listei anex LRM02.

74

ore

75

RMB04

Se msoa r la metru cub.

Zidrie de epoc din crmizi lip ... executate n bolti

cilindrice sau calote sferlce, cu mortar.....

DENUMIRE RESURS

A - crmizi epoc , tip I 26 X 13 X4 cm;


B - crmizi epoc, lip V 28 X 14 X4,S cm;
C - cramizi epoc , tip VIII 30 X lS XS,S cm;

Materiale

Caramizi tip I
Mortar ....)
Caramizi tip V

Se msoar la metru cub.

Caramizi tip VII I

1 -- -- .

DENUMIRE RESURS

CANTITI

I '''' I

~ A J~

r - - - - - - - - -- ---.---- M
--. '- .-ri-. I-e---

ICaramizi tip I

Zidar
TOTAL

3911 - 1 - ,
I buC
mc 0.561 0.S3 0,48 '

1Mortar .. :)

Caramizi tip V

I buc

CAramizi tip VIII

! buc I -

Manoper

1317 1 _ '
1 - 1 246

ore

52 1 46 1 42

ore

S2

46

42

I are 1 016_ 1 ~16LI!: 14 j

I Malaxor
NOT

.. :) Se va preciza tipul morIarului confonm listei anexa LRM02.

Manoper

RMB06

Zidar
TOTAL

ore

42

37

33

ore

42

37

33

Zidrie

J ~re

de

epoc

completri i

,I

0.1~ J O:16 1014 1

din crmiz i lip .. ., executate n


rentegiri de ziduri drepte existente, cu
mortar .....

A - cr mizi epoc, tip 126 X 13 X4 cm;


B - cramizi epoc , tip V 28 X 14 X4,5 cm;
C - crmizi epoc, tip VIII 30 X lS XS,S cm;

NOT

.. :) Se va preciza tipul mortarului conform listei anexa LRM02.


RMB05

Se masoara la metru cub.


Zidrie de epoc din crmizi lip ... executate in boli
incruciate,

cu mortar.. ...

CANTITI

. I

r e_i

DENUMIRE RESURS

Al B

A - crmizi epoc , tip 126 X 13 X4 cm;


B - crmizi epoc, tip V 28 X 14 X4,S cm;
C - crmizi epoc , tip VIII 30 X 15 XS,S cm;

Materiale

Caramizi tip I

76

77

buc 1381 1 -

I-

DENUMIRE RESURS

U.M

- -- - -- - .--1
loof
23() ~ SJ('

:<-,~

Mortar ..')

CilrllmizitipVl1I
Caramizi bp v

~C~ITI

I[

A
B
C
053 0501 0453

mc
buc

buc 1

U.M

TOTAL

IMalaxor

1 240

310

CANTITTI

DENUMIRE RESURS

ore

L
A

1-;;-1: c

12

11 .5

11

ore 10.05 1 0.05 : 0.05 1

Manoper

Zidar Ol)

P ~(J O
TOTAL

ore

28

24

22

ore

28

24

22

NOT

..:*) Se va preciza tipul mortarului conform listei anex LRM02.

RMB08

Utilaje

. Malax~OOO 38--'f::__ ._.

__ _

ore 10 16 10.15 1 0.13

Zidrie de epoc, esut , executat pentru consolidarea


bolilor

NOT

cilindrice i a calolelor sferice crpate , cu


tip __ ., cu mortar..... (zidrie < 30 cm) :

crm izi

.. .') Se va preciza tipul mortarului confonn listei anex LRM02.


RMB07
Zidrie

de epoc , esut , executat pentru consolidarea


zidurilor crpate, cu crmizi tip ... , cu mortar.....

A - c rmizi

epoc ,

A - crmizi epoc , tip 126 X 13 X4 cm;


B - crm izi epoc, tip V 28 X 14 X4,5 cm;
C - crmizi epoc , tip VIII 30 X 15 X5,5 cm;
Se

msoar

la metru liniar

tip I 26 X 13 X4 cm;

8 - crmizi epoc, tip V 28 X 14 X4,5 cm;


C - c rmizi epoc , tip VIII 30 X 15 X5,5 crn;
Se msoar la metru

CANTITI

DENUMIRE RESURSA

I-

_]

U.M

IMortar .. .')

Caramizi tip V

Crmizi tip I

buc

, Mortar ....)
1 Caramizi
Crmizi

Caramizi tip VIII

Materiale
1

86

- I I

tip VIII

mc 1013 0.125 10115


i _62
buc

tip V

buc

70

Manoper

1 .

ZIdar

C I

I-I-

TOTAL
NOT

79

buc 1 18
mc 0.025 , 0.027 ; 0.027 1
buc
62 1
buc
70
1

ore

1 ore 1 12 1 11 .5 1 11
78

Manoper

.... ) Se va preciza tipul mortarului confonn listei anex LRM02.

Zidar

Materiale

I Caramizi tip I

DENUMIRE RESURS

ore

11 1 10 1 10
11
10
10

RMB09

RMB10

RMBb - LUCRARI DE ZIDARIE DIN PIATRA

Z idrie de e poc in arce, boli i stlpi in c a ntiti pn

la 2,5 mc per punct de lucru, cu mortar ...., executate


din:

Zid rie de epoc in elevaie la ziduri drepte, pn la 2 m


n lime, i n cantiti pn la 2,5 mc per punct de lucru,

cu mortar.. .., executate d in:

brut sau bolovani de fiU:


8 molcane brute cioplite din gros pe antie r;
C . moloane brute cioplite regulat pe antier ;

A - piatr

A piatr brut sau bolovani de ru ;

a-moloane brute cioplite din gros pe antier;


C . moloane brute cioplite regulat pe antier;

Se

D piatr de lale din blocuri de dimensiuni medii de (30-40) x (40-60) x (30-40) mclbuc, gata

msoar

la metru cub.

confecionate.

Se

msoar

U.M

DENUMIRE RE SU R S

la metru cub,

U.M

Materiale

IC I

Piatr

bruta sau bolovani de fu

mc 1115

'.I

mc

. J - I 1.4

mc

. - 1' i

1
102

mc '0.32 10.26 0.21 0.21


Mano pe r

i Zidar
TOTAL

I
I
I
,

ore

16

38

37

1 23 .5 1

ore

16

38

37

23.5

ore

I 0,1 I 0.1 1 0.1 I!!:.1

' J0.26
' J14
mc 10.32
mc
0.21 J

Mortar .... )
Manope r

I Zidar
TOTAL

i
I Malax?,- .

NOT

I-

me l i 1 1

.... ) Se va preciza tipul mortarului conform listei anex LRM02.

NOT

....) Se va preciza tipul mortarului conform listei anex LRM02.

80

mc 1125 !

Moloane brute cioplite din gros


Maloane brute cioplite regulat

mc

Materiale

CANTIT I

DENUMIRE RESU RS

1.CANTiTI

81

ore

305453 1

ore

30

54

53

ore I 0.1 10 .1 I 0. 1

RMB11
Zidrie de epoc n elevaie la ziduri drepte, pn la 2 m
nlime, in cantiti pn la 2,5 mc per punct de lucru,

DENUMIRE RESURsA

cu mortar .... , executate din:

Materiale

msoar

Piatra brut sau bolovani de riu

mc

Moloane brute cioplite din gros

mc

1Moloane brute cioplite regulat


Mortar ..')

la metru cub.

L--

UM

A piatra brut sau bolovani de riu ;


B - moloane brute cioptite din gros pe antier;
C - moloane brute cioplite regulat pe antier;
Se

~UM I A[B

- 1 1.4 1 -

mc 0;3 10 ;68 10;16 1


I
I

1Zidar

1 68

I ore 1 41 1 68

TOTAL

Materiale

125 1

mc

CANTITAI

r~c

A_

Manoper

- ::NUMIRE RESURSA

CANTITI

ore

41

68

68

NOT

.. .') Se va preciza tipul mortarului conform listei anex LRM02.

Piatra bruta sau bolovani de riu

mc

MoIoane brute cioplite din gros

mc

IMaloane brute cioplite regulat

1 1.15

mc

Mortar ...')

RMB13

1.4

Plombe de zidrie de epoc , executat la ziduri drepte,


in cantiti pn la 0,200 mc, cu mortar.... din:

mc 0.33 0.268 10.216


Manoper

Zidar
TOTAL

ore

30

56

55

A piatr brut sau bolovani de riu ;


B - moloane brute cioplite din gras pe antie r;

ore

30

56

55

C - moloane brute cioplite regulat pe antier;

NOT

Se

msoa r

la metru cub.

.. .') Se va preciza tipul mortarului conform listei anex LRM02.


RMB12

CANTITI

DENUMIRE RESURSA

Zidrie de epoc executat la completrri de goluri sau


reintregiri n arce, bOlii stlpi, cu mortar .... din:

U.M

Moloane brute cioplite reg ulat


Mortar .. :)

Se msoar la metru cub.

mc 11184 1 1
44
2
1 - I
mc l'
11
mc
- 1 - 11 442 1'
mc 10 352 O286 1O231

I Moloane brute cioplite din gros

r-s

Materiale

i Piatra bruta sau bolovani de riu


A - piatr bruta sau bolovani de (IU;
B maloane brute cioplite din gros pe antier;
C - moloane brute cioplite regulat pe antier;

-A

Manoper

Zidar

ore 1 36 1 69 1 68 !

82
83

I~
-- ____ _ _ _ ___ ~A
I ,'", ' CANTIT-_l_~:
I
DENUMIRE RESURSA

-,

TOTAL

ore

36

RMB15

69

Zidrie de terase din piatr brut de carier sau


bolovani de ru , n vederea re parrii crp turilor , n
vederea re parrii crpturilor, n ziduri cu grosimea
medie de 50 cm , cu mortar.

68

NOT

.. :) Se va preciza tipul mortarului conform listei anex LRM02.


RMB14
Plombe de zidrie de epoc, executat la arce i boli ,
in cantiti pn la 0,200 me, cu mortar...., din:

A piatr brut sau bolovani de riu ;

B moloane brute cioplite din gros pe antier ;


C - moloane brute cioplite regulat pe antier ;
Se

msoar

A - piatr brut sau bolovani de riu;


B - maloane brute cioplite din gros pe antier;
C . maloane brute cioplite regulat pe antier;

'1--U ~ l- ~ LBLc CANTITI

DENUMIRE RE S U R S
Materiale

Se msoar la metru cub.

la metru liniar

CANTITI

DENUMIRE RESURSA

U.M

.A-T

_6

Materiale

Piatra bruta sau belovani de riu

mc

Mortar .. :)

mc

Moloane brute cioplite din gros

0 296
1.
'
0.088 0.073 10073
mc
0.35

Maloane brute cioplite regulat

mc

0.35

I
I
I

Manoper

Piatra bruta sau bolovani de riu


Moloane brute cioplite din gros

mc 11287 1 mc ,1 _ 1442
.

Moloane brute cioplite regulat

mc

Zidar
TOTAL

1 - 1 - ' 1442
mc 0.352 0.286 10.231

Mortar .. ')

TOTAL

ore

51

ore

51

85 1 64
64

85

22

29

ore

17

22

29

NOT

... ' ) Se va preciza tipul mortarului conform listei anex LRM02.

NOT

.. :) Se va preciza ti pul mortarului conform listei anex LRM02.

64

17

_J or~J 003.. [ 0 03 1 0.03 I

Manoper

Zidar

ore

85

RMB16
Plombe de zidrie de epoc executate la suprafa , din
piatr brut , la ziduri drepte, cu grosimea medie de 18
i 32 cm , cu mortar

Materiale

- _ l:tJ
I

II Piatra bruta sau bolovani de riu

mc 11.1 5 i

1 Mortar

mc

... ')

1034 1
!

Manopera

IZidar

msoar la metruJi"1"r. ~
DENUMIRE

ore 122.5 1
TOTAL

RESURS

Materiale

Piatra bruta sau bolovani de riu

J: ~
CANT
I

! Mortar .. ")

DENUMIRE RE SUR S

A - ziduri de 18 cm grosime;
B - ziduri de 32 cm grosime;
Se

mc

10.213 i0. 379 1

mc

0.63 0.114

Manoper

'-1~laxor

TOTAL

ore I 12

20

ore

20

12

NOT

....) Se va preciza tipul mortarului conform listei anex LRM02.


RMB17A
Subzidiri cu zidrie din piatr brut sau bolovani de
ru, executat pe tronsoane de maximum 1,00 m
lungime, pentru lucrri de consolidare cu mortar.

NOT

.. " ) Se va preciza tipul mortarului conform listei

anex

LRM02.
RMB18

Z i drie

de epoc m i xt , executat din piatr brut i


tip ... . in ziduri drepte, in elevaie,
pn la 2 m nlime , proporie SOC% piatr , 50%
crm i d , cu mortar.. .. rosturile orizontale de 2,5 cm
grosime medie i 1,25 cm verticale pentru zidrie de
c rmid i 2,5 cm grosime medie pentru zidrie de
piatr , n cantiti < 2,5 mc punct de lucru.
c rm i d s pecial

A - cr mizi epoc , tip 126 X 13 X4 om;


B - crmizi e p oc , tip V 28 X 14 X4,5 cm;
C - crmi zi epoc , tip VIII 30 X 15 X5,5 cm;
Se msoar la metru cub.

Se msoar la metru cub.

86

22.5

Lare 10. 1 I

RMBc - LUCRARI DE ZIDARIE DE EPOCA MIXTE

Zidar

ore

87

DENUMIRE RESURS

U.M

CANTlTI --

1 i-B

Materiale

- -- --_.

,,

CANT ITI

DENUMIRE RESURS

U.M
A

,,

Materiale

Caramizi tip I

buc

Piatra bruia

mc 0.575 10.575 0.575 :


mc 10392 0.378 1 0.38 ,

Mortar .. :)
Caramizi lip V

207 1

buc 1 buc !

Caramizi tip VIII

- 1-

169

Caramizi tip I

Pialra bruta

buc 1 192 1
1
mc 10.592 0.592 ! 0.592
mc
0~47 0.431 10.429
buc I
156

Mortar .. :)

Caramizi tip V
Caramizi lip VIII

1 119 1

buc

Manoper

1 121

Manoper

Zidar

ore 122.68 122.68 122.68 1


TOTAL

ore

i
1Malaxor

ore

Zidar

ore 13801 138.01 3801

22.68 22.68 22.68

L0.1 1 0.1 1 0.1

NOT

Malax~~

TOTAL

ore

38.01 38.01 38.01

l _.~re

__ .

1 0.1 1 0.1

N OT

.. :) Se va preciza lipul morIarului conform lislei anex LRM02.

...') Se va preciza lipul morlarului conform listei anex LRM02.


RMB19

Plombe de zidrie de epoc mixt , executat in elevatie


in ziduri drepte, din piatr brut i crm id s peci a l
tip ... .in poriuni izolate i la nivele din n elevaie, pn
la 2 m inlime, proporie 50% piatr. 50% c r mid , cu
mortar .... rosturile orizontale de 2.5 cm grosime medie
i 1,25 cm verticale pentru zidrie de cr m id i 2,5
cm grosime medie pentru zidrie de piatr , in cantiti <
2,5 mc punct de lucru.

RMB20
Plombe pe s uprafa din zidri e de epoc mixt,
cu piatr brut i c rmid special tip .. .. la
ziduri drepte izolate i nivele diferite n supra fee
reduse, cu grosimea de 112 crmid, proporie 50%
pi atr , 50% c rmid , cu mortar ....., cu rosturi le
orizontale de 2,5 cm grosime medie i 1,25 cm grosime
medie pentru z idrie de piatr :
executat

A - crmizi epoc , tip 126 X 13 X4 cm;


B - crmizi epoc , lip V 28 X 14 X4,5 cm;
C - crmizi epoc , tip VIII 30 X 15 X5,5 cm;

A - crmizi epoc , tip 126 X 13 X4 cm;


B - crmizi epoc, tip V 28 X 14 X4,5 cm;
C - crmizi epoc , lip VIII 30 X 15 X5,5 cm;

Se msoar la metru

Se msoar la melru cub.

88

I 0.1

p lrat.

89

L-

u.M
l A

DENUMIRE RESUR S

_-1.__

-L---

Materiale

I Caramizi tip I

buc

44

Piatra bruta

CANTITI

mc 0.t 4 0.152 0.164 !


mc 10.077 0.08 0.081 1
buc
34
28
buc

Mortar ....)

1Caramizi ti p V

TOTAL

ore

10.4

10.4

10.4

ore

10.4

10.4

10.4

UM

,
buc
mc

I 66 I -

1 0.241 10.263 0.28

mc 10.131 0.137 10.138

Caramizi tip V

buc

Caramizi tip VIII

buc 1

58

Manooer

Zidar

0. 1 I 0.1

Mortar .. :)

48

ore 1 17.6 1 17.6 1 17.6


TOTAL

ore ! 0.1

I A~A~IT~~-~l
B : C

Materiale

j Piatr bruta

Manoper

IZidar

DENUMIRE RESURS

ICaramizi tip I

I.

1Caramizi tip VIII

ore

17.6

17.6

17.6

NOT

.. : ) Se va preCiza tipul mortarului confonn listei anex LRM02.

NOT

.. :) Se va preciza tipul mortarului confonn listei anex LRM02.

RMB22
RMB21

Zidrie de epoc mixt , executat din piatr brut i


c r mid special tip .... , in completri i rentregiri de
ziduri drepte, drepte existente, proporie 50% piatr ,
SO %c rmid , cu mortar.... rosturi le orizontale de 2,5
cm grosime medie i 1,25 cm verticale pentru zidrie de
c rmid i 2,5 cm grosime medie pentru zidrie de
piatr , n cantiti < 2,5 mc punct de lucru.

Plombe pe suprafa din zid rie de epoc mixt,


executat cu piatr brut i crmid special tip ... .Ia
ziduri drepte izolate n suprafee reduse, cu grosimea
de 1 crmid, propoie 50% piatr. 50% crmid, cu
mortar ..... , cu rasturile orizontale de 2,5 cm grosime
medie i 1,25 cm grosime medie pentru zidrie de
piatr:

A - c rm izi epoc . tip 126 X 13 X4 cm;


B - crmizi epoc . tip V 28 X 14 X4 .5 cm;
C - crmizi epoc , tip VIII 30 X 15 X5,5 cm;

A - crmizi epoc, tip 126 X 13 X4 cm;


B - crmizi epoc. tip V 28 X 14 X4,5 cm;
C - crmizi epoc . tip VI II 30 X 15 XS.5 cm;
Se msoar la metru cub.

Se msoar la metru ptrat.


CANTITI

DENUMIRE RESU RS

f
1 Caramizi

r- B le
.

Materiale

tip I

I buc l 211 1 1

90
91

r--"
I,

---J

DENUMIRE RESURS

Piatra bruta

I Mortar .. .')

r ---" -

CANTITI

U.M

A
mc

J
I

mc

CaramizitipV

buc

Caramizi tip VIII

buc 1I

DENUMIRE RESURS

0.575 0.575 10.575


0.404 0.389 0.356

I 170

1 131

TOTAL

buc
Manoper

ore
TOTAL
---"._-_.-

.- ------_..
N OT

.. .') Se va preciza lipul mortarului conform lislei anex LRM02.


NOT

...) Se va preciza tipul mortarului conform lislei anex LRM02.


RMB23
Zidrie

de epoc mixt executat esut in vederea


zidurilor crpate , drepte, cu piatr brut i
crmid special tip .... proporie 50% piatr , 50%
crmid, cu mortar tip .... cu rosturile orizontale de 2,5
grosime medie i 1,25 cm verticale pentru z i drie de
crmid i 2,5 cm grosime medie pentru zidrie de
consolidrii

piatr:

A .;Irmizi epoc , tip 126 X 13 X4 cm;


B " .;Ir mi zi epoc , lip V 28 X 14 X4 ,5 cm;
C" cr mizi epoc, lip VIII 30 X 15 X5,5 cm;
Se msoar la melru liniar pe o fa\il pentru ziduri de cea. 50 cm.

I
!

DENUMIRE RESURSA

U.M

CANTITI

I ci
I

Materiale

Caramizi tip I

buc

Piatra bruta

mc

Mortar .. .')

mc 10.099 0.096 1 0.09 1

92

1 48
0.148 0.1"48 10.1"48

30

btJc

1Zidar

ore 1 30 1 30 1 30
ore
30
30
30

Caramizi tip VIII

CAN~ITT~- - 1
U.M

ICaramizi ti p V

Manoper

Zidar

- - ---- - .-

93

ore

17

17

17

17

17

17

CAPITOLUL RMC
ARPANTE, NVELITORI

RMCa - LUCRRI DE ARPANTE


RMCb - NVELITORI
RMCa - LUCRRI DE ARPANTE
GENERALITI

1.

Coninutul

1.6. Au fost prevzute separat o serie de elemente de dificultate n


realizarea arpantelor, respectiv realizarea arpantelar la acop.
din lemn.
Sunt prezentate cteva situaii curente de lucrare rampante , lucrare cu
fronton , lucrare cu acoperire n dou sau trei pante, pentru toate lundu-se
n considerare pentru structur lemnul ecarisat de rinoase iar pentru
cpriori i cptueal lemnul ecarisat de brad.
n cazul unor situaii complexe ce depesc cazuistica prezentat se ver
consulta pentru com pletare normele detailate in cadrul cap. Monumente din
lemn, respectiv:
prelucrarea materialului lemnos;
realizarea imbinrilor la piesele din lemn;
profilarea simpl a pieselor de lemn.

capitolului

Capitolul cuprinde lucr[ri specifice de dulgherie la a rpan tele pe scaune


sau ferme realizate cu sistem tradiional , respectiv cu structuri principale din
lemn cioplit sau ecarisat, prin imbinri i legturi specifice, inclusiv cuie de
lemn dup modelul original.
Dat fii nd marea varietate a sistemelor ce conduce la o mare fluctuaie
de consum de manoper i materiale pe unitatea de referin , am luat ca
unitate de msur 1 m.p. de proiecie orizontal pentru urmtoarele situaii:

2.

Coninutul

normelor

2.1 . Normele de deviz din acest capitol cuprind toate materialele i


operai ile necesare executrii lucrrilor conform descrierii de la
fiecare narm, cu respectarea tuturor standardelor i prescripiilor
tehn ice n vigoare i anume :
transportul materialului din depozitUl obiectului la locul de prelucrare;
prelucrarea manual i asamblarea pieselor conform detaliilor
proiectului;
transportul manual de la locul de prelucrare la locul de punere n oper;
montarea in lucrare a pieselor cont. proiectului i detaliilor:
montarea i demontarea curent a scheleler simple (pe capr) i
intreinerea curent a sculelor.
I

de a rpante obinuite pe scaune pentru acoperiuri


normale (rectang .) cu contur regulat, sau la acoperiuri cu contur
neregulat;
1.2. Lucrri la arpante pe ferme simple cu deschideri de 6-10 m;
1.3. Lucrri la arpante pentru acoperiuri mansardate n una din cele
dou ipoteze anterioare;
Pentru cazul arpantelor la acoperiuri cu pante foarte mari ,
nlimi mari de pod, scaune suprapuse sau ferme complexe cu
mbinri complicate de lemn i metal am folosit ca unitate de
msur m.c. de materiallemnos real introdus n oper ;
1.4. Lucrri la arpante pentru acoperiuri nalte, cu deschideri mari cu
structura pe ferme sau scaune etajate, scaune nclinate sau
mixte;
1.5. Lucrri la arpante de cupole, turle sau turnuri izolate de mare
inaltime i dificultate;
n toate normele din prezentul capitol lemnul este prevzut cioplit sau
cioplirea se rea l iz eaz pe a nti er , urmnd a se aduga (conf. normelor
prezentate la monumente de lemn) manopera de cioplire, tiere
longitudinal , etc.
Piesele se vor confeciona n tehnici tradiionale respectndu-se in
tolalitate modelele originale.
Nu sunt cuprinse n norme confecionarea pieselor metalice speciale
necesare legturilor la fermele com plexe ca tirani, eclise, bride, etc. , precum
i cuiele din lemn (prevzute separat la cap. Monumente din lemn).
1.1 .

Lucrri

94

2.2. Consum urile de for de munc sunt informative, urmnd ca in


funcie de situaia concret (grad de izotare, pante, complexitate)
s se determine de ctre proiectant consumul real.
3. Condiii de msurare a lucrrilor
Msurtorile se fac dup cum urmeaz:
pentru articolele RMCa1 , RMCa3 , lucrrile de arpant se msoar la
m.p. in proiecie orizontal (Ia pictur);
pentru articolele RMCa2, RMCa4 se msoar la m.c. material lemnos
real pus n oper ;
pentru articolul RMCa5 la bucat ;
pentru articolele RMCa8, RMCa10, RMCa11, RMCa12 se msoar la
m.p. ;
pentru artico lul RMCa9 se msoar la bucat .

95

RMCb - NVELITORI
RMC01

GENERALITI

Marea varietate de nvelitori utilizate in decursul timpului, tehnicile i


materialele utilizate, precum i varietatea formelor specifice incepand cu
cupolele curbe de factur bizantin i culminnd cu turnurile zvelte gotice,
au obligat ntocmitorul s elimine din capul locului situaiile comune i
materialele utilizate curent pentru care exist suficiente norme tehnice.
S-au prezentat astfel nvelitori din tabl de zinc sau cupru cu toate
elementele de tinichigerie specifice, realizate de regul cu falturi duble dese
pe una sau dou direcii, sau in forma de solzi, precum i nvelitori
tradiionale din materiale ceramice (tigle solzi i alane de pres), inndu - se
cont de formele acoperiurilor i pante le acestora.
nvelitorile din lemn caracteristice ndeosebi pentru monumentele din
lemn au fost tratate la cap. F, Monumente din lemn.
Normele de deviz cuprind toate materialele i operaiile necesare pentru
executarea lu crrilor, n conformitate cu prevederile standardelor i
prescripiilor tehnice in vigoare.
Normele nu cuprind lucrrile de montare aste real i diverse manipulri
n condiii dificile sau distane > 10 m.

RMCa - LUCRARI DE SAR PANTE


arpant

la acoperiuri avnd structura pe scaune sau


ferme realizate din lemn ecarisat de rinoase
compuse din cosorobe, coarde, cpriori, diagonale,
cleti , etc. ( confecionare i montare):

A - acoperi uri cu contur regula' pe scaune;


B - acoperiuri cu contur neregulat pe scaune;
C - acoperiuri pe ferme (6-10 m deschidere);
Cuprinde: confecionare i montare
n cazul variantelor A, B nu este cuprins confecionarea cuielor de lemn prevzut separat (Cap
F).
Se m soar la metru

ptrat

n proiecie orizontal.

DENUMIRE RESURS

U.M

h iANTITATI
A

Materiale

mc

Lemn ecarisat brad

004

0~45 1

0.04 1
001 0.015 , 0.012
buc 1 0.7 0.9 II
kg I 0.3 0.35 I 0.33
1

mc

Scandur. de brad
Cuie lemn

I CUe
Scoabe

kg

Legaturi metalice

kg

I 0.3
0.1

0.45 [ 0.33
0.2 0.22

Manoper

Dulgher
TOTAL

96

97

ore

8.4

10

ore

8.4

10

RMC02A
RMC03
arpant la acoperiuri complexe d in lemn de brad,

scaune etajate drepte sau inclinate, ferme complexe cu


mai multe nivele.

arpant la acoperiuri avnd structura pe scaune sau


fe rme realizate din lemn cioplit sau ecarisat de stejar i
elemente secundare (cleti, c p r iori) din lemn de brad
inclusiv grinzile de brad ale tavanului

Cuprinde: confeciona re i montare


in cazul variantelor A, B nu este cuprins confecionarea cuielor de lemn prevzut separat (Cap

A mansard~ la arpante pe scaune acoperiuri cu contur regulat;


B - mansarde la arpante pe scaune acoperiuri cu contur neregulat;
C - mansarde la acoperiu ri pe ferme (&-8 m deschidere):

F).
Se

msoa r

la metru cub.

Cuprinde confectionarea si montarea.


-~~------

DENUMIRE RESU RS

U.M

Materiale

I
I
; 0.4

1 Grinzi de brad

mc
mc 1 03
mc 0.35 ,

Rigle din lemn de brad


Dulapi de brad

buc

Cuie, piroane

kg

kg

3 I

! Scoabe
Buion M12

IDulgher

kg

20

10

ore
TOTAL

ore

120

la metru

ptrat.

..

DENUMIRE RESURS
---

U.M

---_.-

CANTITI

IA

i B I C

Material e
1

j
I,

mc 10031 ! 0038 ! mc 10.024 0.029 0.024 I

Lemn rotund steJar

mc 10.019 0.019 10.019 1

1Grinzi de brad

Manoper

msoar

Lemn cioplit stejar

CUe lemn

Se

Rigle din lemn de brad

mc

0.01 4 0.015 !0.016 1

Dulapi de brad

mc

Cuie lemn

buc

0.004 0.005 10.009 !


0.5
0.6 I -

Cuie

kg

0.3

Scoabe

kg

0.3

Buion M12

kg

0.1

I 0.1

I 9.5

11

9.5

11

120

0.35
1

I 0.33

0.45 1 0.44
0.22

Ma n oper

I Dulgher

ore
TOTAl

98
99

ore

RMC04A

RMC05

$arpante la cupole, turle i turnuri izolate pe structuri


complexe din stejar cu elementele secundare (c priori,
romanate, creti , etc.) din lemn ecarisat de brad
inclusiv fierria de fixare i montaj

Lucarne la acoperiuri avnd stuctura realizat din rigle


de stejar ecarisat i elemente secundare din rigle i
scnduri de brad, avnd d imensiunea frontal de 0,50,6mp:
A -Iucarne lamparte cu acoperi in consol ;
B - Iucarne Cu acoperi in consol :
C - luca rn cu acoperi in trei pante;
O - l ucarn cu fmntan triunghiular sau curb;

Cuprinde confectionarea si montarea.


Se msoar la metru cub materiallemnos.

Se msoarol

l a bu cal.

DENUMIRE RESURSA

I
'

DENUMIRE RESURSA

U.M

Materiale
Bu ten i

de stejar

mc 11.05

Lemn cioplit stejar

mc

Rigle din lemn de brad

Cuie lemn

buc

Cuie

kg

Scoabe

kg
kg

Buloane

IDulgher

I Rigle din lemn de stejar

! 0.78

15
7.5 I
3

(1 5)

Rigledinlemndebrad
Scndura de brad
Cuie

'tI

~t

5'2-

hj'i9H

2'!(,fJnr

(J-i()

l-'jo $/ c; 3

S8 f 3' 'r (:.

mc
mc
mc

0.08 1 0.1 1 0.11 1009 !


0.04 0.04 0.02 10.02 1
0.1 1 0.12 1 0.05 I O.04

kg

0.9 1 0.8 1 0.5

0.5 1

Manoper

Dulgher Ol> / 0100

ore 143.45 153.79 137.24 126.9 1


TOTAL

ore

43.45 53.79 37.24 26.9

ore
TOTAL

ore

150

150

RMC06A

Astereala nvelitorii de

rinoase

sau indril , din scnduri de


de 24 rnm grosime.

Nu cuprinde alte lucrolri de dulghene (pa ne, cpnori


Nu cuprinde lucrn de fuire sau alle prelucrolri.

100

rd
,!

Manoperi

I--j-s Tc

Materiale

mc 1 03 1
mc 10.15

Dulapi de brad

CANTITI

apa reni ,

101

etc.)

Se msoar la metru ptrat real executat.

DENUMIRE RESURS

DENUMIRE

RESURS
_

~CANT

U.M

Manoper
1

r ~'U

CANT

I Dulgher

ore

6_6

ore

6.6

ore

i 0.Q1

ore

L __

Materiale

Scndura de brad

mc

Material de prindere

kg

0027

!I 0.1

Manooer

I Dulgher
TOTAL

ore

2.4

ore

2.4

ore

TOTAL

IMai na tmrJarie
i Circular

0.1

RMC08A
Streain

din lemn (brad sau taioase) executat cu


sau console aparente cu profile gata geluite pe
feele vzute precum i asterea l gata fluit i geluit
pe faa vzut , inclusiv pazia sau rebordul din scnduri
de 28 mm , geluite pe feele vzute .

0.1

cpriori

RMC07A
Streain din lemn de rinaase, fuit i gel uit pe o
parte, cu grosimea de 24 mm i cu pazie sau rebord cu
grosimea de 28 mm, geluit pe ambele fee.

Cuprinde:
in prezenta norma de deviz sunt cuprinse consumurile de manoper pentru prelucrarea manual
i mecanic a fa l urilor i geluitul scndurilor de brad.

Se msoar la metru ptrat real executat.

Scndur.!

Streaina

DENUMIRE

RESUR S

U.M
___

[ CANT

se msoar la metru ptrat real executat.

II

DENUMIRE RESUR S

U.M

ICANT !
!

Materiale

de brad

mc 10.037
mc 1 0015 1

Rigle din lemn de brad


Pervaz profilat
Cuie

3.4

kg

I 0.2

Materiale
Scndura

de brad

mc
mc

I Rigle din lemn de brad

! Pervaz profilat

, Cuie cu cap conic

102

103

I
I

0.037 1
035
0.
1
3.4

kg

I 0.22 I

r CANT ~

I U.M [- 1
i

DENUMIRE RESURS
Manoper

Dulgher
Munc~or

deservire
TOTAL

IMaina tmplarie

I Circ,u,lar..

ore

5.4

ore

2.7

ore

8.1

ore
ore

omamentale sculptate) i dimensiunea de 8 X 12 cmsau 10 X 12 cm cu deschidere variabil de 1 _


1,2 m. Pentru alte dimensiuni consumurile de materiale i manopera se vor calcula corespunztor.
2. 1n cazul utilizrii lemnului de stejar, consumul de manoper se majoreaz cu 25%.
3. Pentru elementele cum ar fi: stlpi, elemente decorative la pridvoare i verande, normele de
consum de manoper se vor stabili de la caz la caz n func~e de complexitatea i densitatea
elementelor sculptate (bazorelief, gravate rustice) conform desenului dat de proiect.
4. Pentru elementele decorative sculptate care se vor restaura se va tine seama i de gradul de
deteriorare a pieselor respective.
5. La capitolul lucrri de sculpturi in lemn sunt prezentate norme orientative pentru acest tip de
lucrri .

I 0.1
0.1

Se

msoar

la bucat.

_._--_.
DENUMIRE RESURS

01. Corecie
in cazurile cu streini executate din lemn de foioase (stejar) sau esene tari ,
se adauga:

-- -

DENUMIRE RESURS

._... _----

U.M
._"

! CANT

--

Manoper

Dulgher

ore

Muncitor deservlre

ore

- _._, _'.0".

._------_.

TOTAL

ore

1.08

0.54
1.62

I
I

Lemn ecarisat brad

mc

Hrtie sticlala slefuit

coli

Ulei de in

kg

Grinzi din lemn

2~08H~

mc

I
1

0056

:
0.033 :

Dulgher

ore

Muncitor deservire

ore

1.5

I Vopsitor

ore
ore

5.5

ore

006

ore

I 0.08

Utilaje

RMC09A
Geluitul i profilatul mecanic i manual al elementelor
decorative la cpriori , console sau la captul panelor
aparente dela streaina cu aste real aparent .

0.Q18

Manoper

TOTAL
Maina tmplarie tJ" () 1'(R2Circular
"Or?t6 it!?

Cuprinde:
1. in prezenla nonm de deviz sunt prevazute piese de complexitate medie (fr elemenle

104

ICANT

Materiale

._.-

U.M

105

RMC10A

RMCllA

Executare "Pl aneu din lemn de stejar" cu grinzi din


lemn cu podina din scnduri sau dulapi din lemn

Executare schele din lemn de rinoase pentru lucrri


interioare sau exterioare pentru nlimi peste 3 m
executat din lemn de rinoase: bile, dulapi, scnduri
i rigle cu toate materialele de prindere, rigidizate i
ancorarea schelei de elementele construciei .

(stejar).

Cuprinde:
1. Fasonatul. geluitul feelor vzute , montajul i finisarea general a planeulu i.
2. Podina se execut cu lamb i uluc.
3. Montarea se face cu aracet i cuie, aracetul se folosete numai dac este prevzut n proiect.
4. Nu sunt cuprinse eventualele lu crri de vopsitorie cu ulei de in.

Se msoar la metru ptrat.

DENUMIRE RESURSA

Se msoar la metru ptrat.

r-,

DENUMIRE RESURS

Materiale

ICANT

Bile rasinoase

U.M ,.----,

2. '1 O II '

: Dulapi de brad l. 'i i#


Materiale
Scndur

de brad

i Cuie

kg

I Aracet
I
1

kg

016
1

0.2

ore
TOTAL

e;

128

ore

8.7

mc I 0.02 1
mc 10.012

Scndura de brad l '16 0\.81D

mc

0 008 1
.
0.5 I
kg
75
0. 1
kg I 0.22 ,
kg

! Material de prindere l> o t> '" kJ l..


Man oper

I 59

ore

Irr,,, 8

Manoper

Dulgher
Muncitor deservire

Cuie ~8"3 " f f.


Scoabe b~ II ~l 8

mc 10.03 1

fI M,[CNT

Dulgher

O o 10

Muncitor deservire

rO.o
00 ' '1 f

ore

f)ti)
TOTAL

ore

3.6
1.2

ore

4.8

ore

0. 1 1

ICirc~ar

106

IH H :J

1',.cB

107

RMC13

NOT

Schelele din prezentul articol se utilizeaz n special la lu cr ri de restaurare a structurii de


rezisten i i finisaje (lucrri care du reaz un timp mai indelungat in func~e de graficul de execuie
a lucrrilor). ln cazul in care perimetrul este mare, lemnul se va refolosi pentru montarea schelei
pe tronsoane.
1. Demontarea schelei de recuperare de material lemnos in vederea refolosirii lui pe tronsonul de
faad urmtor, se va face cu ate n i e, pentru aceste o perai i se vor aplica norme de deviz conf.
articolului urm tor RMC12.
2. 1n consumul de ma noper nu este cuprins confecionarea pe antier a scoabelor special~ sau
a pieselor de prindere.
3. Pentru schelele interioare simple se vor utiliza fie schele metalice fie schele din lemn.
4. Schelele din lemn interioare se vor utiliza pe ct posibil i pentru lucrrile ce se execu t la
tavane.

RMC12A

RMCb - LUCRARI DE NVELITORI


nvelitori cu faluri dese din tabl de zinc sau cupru
incisiv pazii, oruri , imbrcatul courilor, lucarnelor,
tabacherelor.

A - cu labla de zinc
B - cu tabla de cupru
Se msoar la metru ptrat.

1---

--~

Demontarea schelei din lemn de rinoase pentru


la articolul de deviz RMC11, inclusiv sortarea
i stivuirea.

IUMT ~CAF~

DENUMIRE RESURS

---_.

__._..

I Tabl zinc de 0,5 mm


I Tabl cupru de 0,5 mm

lucrrile

--- - ~--

----

Materiale

kg

Cositor aliaj

I Band otel zincata

Se msoar la metru

ICuie tabl

ptrat.

Material

DENUMIRE RESURS
Manoper

Dulgher

Oo ! ofO ~

Muncitor deservire 50

U.M

mru nt (din

val. tabla i cositor)

1Tinichigiu
TOTAL

ore 10.75 1
_ _ _ _ _ _ _ TOTAL

ore

1.5

--'-':..:.:...:'--=--'C~

108

8.55

kg

0.152 0. 152

kg

0.64

kg

0.Q18 0.Q18

0.64

ore

5.5

5.5

ore

5.5

5.5

Manoper

lCANTi

- I ore 1075 1

1'19 OP

6.9 I

kg

109

RMC1 4

RMC15

nvelitoare din solzi din tabl de zinc sau cupru la


acoperiuri de epoc fi ind cuprins confecionatul
solzi lor i montajul :

Reparaii la elemente ornamentale din tabl de zinc sau

cupru gata montate prin nlocuirea elementelor


deteriorate, cositorirea pieselor desprinse.

A - din zinc
8 - din cupru

A1 - din zinc, avnd dimensiunile solzilor de 29 X 29 COl, avnd suprafaa de acoperire de 24 X 24


cm (0,058 mp), respectiv 18 buc/mp;
A2 - din cupru, avnd dimensiunile sclzilor de 29 X 29 cm, avnd suprafaa de acoperire de 24 X
24 cm (0,058 mp), respectiv 18 buc/mp;
81 - din zinc, avnd dimensiunile solzilor de 25 X 25 cm, avnd su prafaa de acoperire de 20 X 20
cm (0,040 mp), respectiv 26 buc/mp;
82 - din cupru, avnd dimensiunile sclzilor de 25 X 25 cm, avnd suprafaa de acoperire de 20 X
20 cm (0,040 mp), respectiv 26 buc/mp;

Se

msoar

Se msoar la metru ptrat.

DENUMIRE

Materiale

, Ta!>a zinc de 0,5 mm

l --- CAN1ITI
U.M r-Al I A2 r81 I 82

DENUMIRE RESURS

kg

Ta!>. cupru de 0,5 mm

kg

573

kg

I Cositor aliaj

kg

I Material marunt (din val. tabla si cositor)

Ii

614

Chit romalchid

706
. 7.57
kg 0.015 0.015 1 0.015 0. 015 1
kg 0.03 0.03 0.03 0.03
kg I 0.01 0.Q1 0.01 0.01

Material marunt (din val. ta blei)

Cositor aliaj

ITinichigiu

10

10

10

TOTAL

TOTAL

ore

7.2

7.2

ore

7.2

7.2

10 .4
10.4

10 1 10

RMC16
Montarea elementelor ornamentale la acoperiuri , gata
confecionate, din tabl de cupru sau zinc, prin
prinderea n cuie. cu traifuri de zinc sau cupru i
cositorirea perimetral.

10.4
10.4
A ~ din zinc
8 - din cupru

Se msoa r la metru liniar perimetru.

11 0

~.~

I0:3 1

ore 1 12 1 12
ore 12 12

10

ManODer~

Tinichigiu

i -,

Manoper

I
I

Cuie Ia!>a

I~I

kg 107

ITabla cupru de 0,5 mm

Materiale

Tabla zinc de 0,5 mm

U.M

I A [ 8

la metru ptrat.

RESURS

111

---_._--

..

___ o

DENUMIRE

RESURS

CANT

U.M

r-

.I

B .

Materiale

Tabla zinc de 0,5 mm

Tabla cupru de 0,5 mm

kg 1035 1 kg
- 10.43 i

Cuie labla

kg

0.05 0.05

COS~Of aliaj

kg

0.02 0.02

Material marunt (din val. labla i cositor)

10

ore

I 2.1 I

2.1

ore

2.1

2.1

1I

_.. DEN_U_M_IR_E_RE_S_U_R_S__

Cuie labla

I Material marunt

'

UkgM

CANTITI

AI r-A2-

TOTAL

____ ._

10.009 0.009 0.0 13 0.Ot3 0.018+ 0-.0-18--4,


%

10 1 10 1 10

10

ore

2.4

ore

2.4

2.4 ' 2.85

2.85

2.4

2.85

10

10 ,1

TOTAL

2.85

3.7

3.7

3.7

3.7

A2 - din cupru , jgheaburi semiratunde cu D=18;


Bl - din zinc. jgheaburi cu seciune dreptunghiular 11 X 18 cm;
B2 - din cupru, jgheaburi cu secliune dreptunghiular 11 X 18 cm;

0-30 cm;
Buza jgheabului fiind intrit cu o vergea de oel rotund cu 0=6 mm. Sunt cuprinse colurile ,
de racordare la burlane i crligele gata confecionate .

tuurile

Se m soar la metru liniar.

-. -lr '

DENUMIRE RESURS

Se msoar la metru liniar.

._
DENUMIRE RESURS

CANTITI

I~MJ A1-L~~ Bl I

___

I Banda oel zincal

C2

Al - din zinc, jgheaburi semirotunde cu D= 18;

Bl din zinc, I~me desfural 30-50 cm;


B2 - din cupru, l ime desfural 30-50 cm;
CI - din zinc, la~me desfaural 50-100 cm;
C2 - din cupru, l ime desfurat 50-100 cm;

Cositor aliaj

C;

Cofecionarea i montarea jgheaburilor s imple din tabl


de zinc sau cupru fixate cu crlige ornamentale din oel :

A2 - din cupru, I ~me desfural 0-30 cm;

I Tabla zinc de 0,5 mm


! Tabla cupru de 0,5 mm

B2 1

RMC18

Glafuri i copertine din tabl de zinc sau cupru avnd:

Materiale

Manoper

I Tinichigiu

RMC17

S1

Tinichigiu

desfurata

1_

10

Manoper

A1 - din zinc, lime

i ---,

B2

I CI

Tabla zinc de 0,5 mm

T C2j

07
2.
-

kg

0.05 1 0.05 0.D76 10.D76 I o.152 0152 !

1 kg
112

2.57

! 0.19 I 0.19

3.4 5

I -

0.37

4.28

. U.M 1 AI I A2 I Bl

r B2

I -

Materiale

kg
kg

CA~TITI '

6.9
-

I 0.37 I 0.64

8.55 1

kg

I 1.8

I-

1 -

2.41

I3 I
i

I Tabla cupru de 0,5 mm


I Cositor aliaj
I Oel beton cu 0;6 mm

kg 10.12 0.12 0.15 015

I CrJige zincate sau aramite


I Material marunt

b~C I 1 5 ! 1 5

kg

2. 5

kg 10.23 0.23 0.23 10.23


5

0.64 I

113

152 1 152 1

I-:M~ I:7~~ - ,

DENUMIRE RESURS

Al

~----------------------~
Manoper

AMC20A

B2 1

nvelitori de igl 350 X 170 mm i coarne de 320 mm,


simplu pe ipci de brad (fr astereaI) , cu ligle
legate cu srm de ipci .

I ore I 3.8 I 3.8 I 4.7 I 4.7 I

Tinichigiu
TOTAL

ore

3.8

3.8

4.7

aezate

4.7

AMC19

Se m soar la metru ptrat.

Confecionarea i montarea burlanelor simple


dreptunghiulara din tabl de zinc sau cupru prinse de
zid cu brri ornamentale din oel , fiind cuprinse toate
caturile i gurile de deversare necesare:

DENUMIRE RESURSA

. _.. ---- Materiale

Al - din zinc, rolunde cu D=15.4 cm;

A2 - din cupru, rotunde cu D=15.4 cm;

Se msoar la metru liniar.

I
DENUMIRE RESURSA

I,

Tigle solzi 350X170 mm

buc

Coame pentru ligle 320 mm

buc

mc
mc

I Ciment P400
! Material de prindere

i
U.M

.... _ _ J..

CANTITAI

Al ! A2

r8;-'-B2

kg

I 2.2 !

Tabla cupru

kg

Cositor aliaj

kg

I.

I Bralara

buc

Material marunt

2 15 1 -

I 0~8 1 0~8

TOTAL

ore

!3

ore

I 0.2

4.5

AMC21A
nvelitori de igl solzi la acoperiuri cu contur
poligonal i pante mari, aezate dublu pe ipci de brad
3 X 5 cm i rigle de brad.

5 1 5

3
3

0.4

Kg

---- - ore

0.8

Man o per

ITinichigiu

I 0.01

mp

I 4.5

2.75
1 3
0.07 10.07 0.08 0.08
0.8

1 0 ~2 1

ore

Tinichigiu

-_ .---

3
3
Cuprinde:
- doliile, paziile, oru ril e ,

imbrcalul cou r itor ,

I,
I

TOTAL

Tabla zinc

I 39

Manoper

Materiale

I ipci
Rigle din lemn de brad
, Tabla Zn

B1 . din zinc, dreptunghiulare 10 X 14 cm;


B2 - din cupru, dreptunghiulare 10 X 14 cm;

---F~
U.M

aticelor;

114
115

.. _ - -

Nu se cuprinde astereala de scndur i lucrrile de tinichigerie aferente.

---_._-

DENUMIRE RESURSA

U.M

Se msoar la metru ptrat.

I CANT

~-

Materiale

I~~ I

r'
CANT

DENUMIRE RESURS

- -----

Olane de presa 300X140/100

buc

54

Var pasta

mc

Ciment P400

kg

0~3 1

INisip

Materiale

Tigle solzi 350X 170 mm

' Carton asfaltat CA400

1ipci, rigle brad

buc 1 48
buc 1 2 i
'l1C 0015 1

1Aliaj lipit

kg

0.008 1

1 Tabla (0,5) mm

mp 1 0.4

! Coarne pentru igle 320 mm

Ciment P400

kg

1Material de prindere

%
Manoper

I lnvelitor

0.2 ,

mc 10.026 1
mp 1.25

Cuie tabla

kg

Bitum

kg

0.2

Tabla zincata 0,5 mm

kg

0.35

ore

7.5

ore

7.5

Manoper

I Tnvelitor tinichigiu

TOTAL

ore I! 6
TOTAIL

ore

RMC22A
nvelitori din olane speciale de pres 300 X 140/100 mm
azate pe un strat de CA 400 btut n cuie pe asterea l.

Cuprinde:
'- fixarea olanclor se face cu mortar de var i adaos de ciment.
Nu se cuprinde astereala i lucrarile de tinichigerie aferent .

Se msoar la metru

pllat.

11 6

0.02

117

CAPITOLUL RMD
FINISAJE DE SUPRAFA
CAP. RMDa - TENCUIELI DE EPOC
CAP. RMDb -LUCRRI RESTAURARE LA TMPLRIE
LAMBRIURI I PLAFOANE LEMN
'
CAP. RMDc - PLACAJE
CAP. RMDd - CONFECII METALICE

Tn consumurile specifice de materiale se cuprind : cantiti de materiale


aferente mortarelor pentru spri, grund, stabilit i n funcie de marca acestora
i grosimea medie a tencuielii, dozajele mortarelor fiind cele d in Tabelul nr.1
i 2.
Mortarele sunt indicate in norma sintetic pentru spri, grund i tinci
inclusiv umpleri de rosturi i pierderile de mortar in timpul execuiei lucrrilor.'
3.1.2. Toate materialele se consider aduse la punctul de lucru.

3.1 .3.

n norme

nu

s-au

cuprins

consumurile de

materiale pentru

confecionarea schelelor simple pe capre i a cilor de rulare pentru

CAP. RMDa - TENCUIELI DE EPOC


GENERALITI

1.

Coninutul

mijloacele de transport local (roabe, tomberoane) .

3.2. Consum urile specifice de for de munc

capitolului

Capitolul de fa cuprinde norme de deviz pentru lucrri de tencuieli


speciale de epoc , precum i pentru alte lucrri specifice suprafetelor la
perei (rostuieli).
.

2. Condiii tehnice speciale avute in vedere la elaborarea normelor


La elaborarea normelor de deviz din acest capitol s-a inut seam a de
"INSTRUCIUNI privind executarea mortarelor de va r la zidriile de
crmida i piatr aparinnd monumentelar istorice~ i de mrci le de
mortar de var stabilite pe baza acestor instruciuni de ctre laboratorul de
spe~ialiti al DMIA, mortare care au stat la baza intocmirii "Propuneri de
analize speciale cadru" 1973 (DMIA) - (Tabelul 1 de la Cap. RMB - zidrii
de epoc) .
La elaborarea normelor s-a inut seama de urmtoarele elemente:

4.

Condiii

de

msurare

lucrrilor

Lu c r rile de tencuieli se msoar la m.p.


La determinarea suprafeelor se vor avea in vedere

urmtoarele :

tencuiehlor interioare la perei sau stlpi se determin


acestora; msurat ntre faa brul superioar a
plan eului inferior i faa brut inferioar a planeului superior, cu
nalimea lor, msurate intre feele brute ale peretilor adia centi fiecrui
perete, respectiv limea desfurat a feelor stlpilor.
.

4.1.
natura i reeta mortarului folosit, care trebuie s corespund cu
mortarul vechi al monumentului istoric;
natura elementelor tencuite: ziduri drepte, arce, boli , cupole;
tipul istoric de tencuial : tears , n tehn ica fresc , tencuieli de epoc
de mare grosime (> 3 ,5 cm) ;
procese tehnologice de executare a lucrrilor, diferite de cele folosile n
mod curent in construcii .

Toate operaiile necesare conform tehnologiei speciale de preparare


a mortarelor speciale de epoc (conf "Instructiuni");
Executarea manual a tencuieli lor propriu -zise:
Montarea, demontarea i mutarea schelelor simple;
Degajarea de materiale i moloz a locului de lucru , inclusiv curirea
schelelor, trgitor de mortar, sculel or. etc.;
Tn cazul tencuielilor exterioare se include i executarea profilelor trase
cu ablonul avnd ieinduri din cmpul pereilor pn la 5 cm i Iimi
pn la 20 crn .

Suprafaa

nmulind nlimea

4.2. in cazul tencuieli lor la tavane boltite sau arcuite, nlimea peretelui de
tencuit se msoar pn la naterea bolii sau arcului.

3.1. Consum uri specifice de materiale

4.3. La tava ne cu grinzi sau nervuri aparente, la suprefee msurate in


p ro i ecie orizontal se adaug suprafeele laterale ale grinzi lor sau
nervuri lor.

3.1.1. Consumurile specifice de materiale s-au stabilit pe baza reletelor de


mortare folosite pe antierele de restaurare ale monumentelor istorice .

4.4. Se scad golurile mai mari de 0,50 m.p. dar se


glafurilo r i spaleilor tencuii .

3.

Coninutul

nonnelor

118

119

adaug suprafeele

4.5. Profil ele trase cu ablonul la faade cu ieinduri mai mici de 5 cm


inclusiv, nu se msoar separat i nu se scad d,in suprafa .
5.

epoc

s-au folosit :

normelor

munc.

1. Analize cadru DMIA - Colectivul de proiectare - 1973


2.

Coninutul

2.1. Consumul specific de materiale


Normele conin materialele specifice pentru asigurarea restaurrii tmplriei
de lemn .
Materialele necesare se consider depozitate n apropierea locului de

Observaii

Pentru normele de deviz pentru tencuieli speciale de

2.

2.2.

privind executarea mortarelor de var la ziduri le de piatr


i crmid aparinnd monurnentelor istorice - (Tabel nr. 1 din
Cap. RMB zidrii)

Coninutul

Instruciuni

3. "Cteva consideraii asupra mortarelor folosite n restaurarea


monumentelor istorice i de art " de T atiana Pogonat, reprezentnd
Comunicarea susinut in cadru l Sesiunii anuale de comunicri a
DMIA (1416 mai 1974).

normelor de munc
Normele de munc

conin:

operaiile

propriu zise;
manipularea materialelor pe distana de 10 m;
ope raiile de finisare i retu are local:
pregtirea , ncheierea i deservi rea locului de munc ;
odihn i n ecesiti fiziologice .
Lucrril e

4. Indicator tehnic n
1947.

5.

construcii

de arh. Victor Asquini ,

ediia

1942

securitii

Experiena dobndit de ctre cadrele de specialitate din D.M.1. i


D.M.A.S.1. pe antierele de restaurare ale monumente lor istorice
(inainte de anul 1978 i dup anul 1990 pn in prezent) .

Normele se refer strict la tencuieli speciale de epoc n condiii de


restaurare a monumentelor istorice cu mortar de var i nisip, deci specifice
const ru ci ilor vechi, care prezint n majoritatea cazurilor umezeal de
ascensiune capilar.

CAP. RMDb - LUCRRI DE RESTAURARE PENTRU TMPLARIE LEMN,


LAMBRIURI I PLAFOANE LEMN
GENERALITI

1.

Coninutul

capitolului
Prezentul capitol conine norme de deviz pentru:
lucrri

de demontri a tmp lriei speciale de lemn n vederea

restaurrii:
lucrri

de restaurare a

tmplariei

speciale de lemn :

se vor executa cu respectarea tuturor normelor, normativelor,


tehnice in vigoare i cu respectarea normelor de tehnica
muncii.

prescripiilor

Normele nu

conin :

montarea, demontarea schelelor sau manevrarea acestora;


protecia cu folii de polietilen i molton.
Lucrrile

se execut la lumin natural sau artificial


la o temperatur medie de 15" C.
Mijloacele de munc sunt manuale, speCifice meseriei de tmplar:
fierstraie mici sau mari, rindele duble sau simple, dli diferite, deti ,
se

consider c

co respunztoare i

urube lni e.

3. Procese tehnologice
3.1. Demontarea tmplariei speciale n vederea recondiionrii se va face
cu mare atenie pentru a nu se deteriora i mai mult.
Normele cuprind desfacerea c:ptuelilor, a locurilor de ui sau a
cercevelelor, transportul, numerotatul i stivuitul in depozitul antierului
lundu-se msuri speciale de protecie. De asemenea cuprinde
desprinderea geamurilor i curirea chitului.
Aceleai msuri de protecie se vor lua i pentru lambriuri.
Se vor desprinde cu mare atenie de pe perete frizurile, lambriurile
propriU-Zise, se vor scoate dispozitivele de fixare.

120
121

3.2. Restaurarea

propriu~zis

tmplriei.

3.
degaja rea

de elemente deteriorate sau strivite;


psuirea poziiilor n elementul existent;
aplicarea prin incleiere la pres a elementului nou;
aducerea la planeitate prin rinduire i lefuire ;
asamblarea panoului prin ncleiere la pres, prinderea cu cuie wagner,
tipi uri, uruburi i chit pe spate (in cazul reparaiilor capitale la lambriuri
prin nlocuire de elemente) ;
pnuit, chituit i complelri locale cu pan din furnir stejar, cear de
albine, rumegu lemn i petice de stejar incleiate, executate pe
suprafee gata cu rite , la mbinri , guri sau mici deteriorri de max 3
cmp.
4, Condiii de

Coninutul

normelor

prii

msurare

n consum urile speCifice de materiale se cuprind toate materialele


necesare executrii unei unit~ de lucrare (montaj) de calitate i cantitate
corespunztoare , adu se la punctul de lucru.
ln consumurile specifice de fore de munc sunt cuprinse:
-

lucrrilor

Conform specifica1iei de la fiecare

manipularea materialelor pe distana de 10 m;


prepararea laptelui de ciment;
pregtirea piesei pentru montaj (gurire, montare agrafe
premontajul i verificrile necesare;
montajul definitiv i turnarea laptelui de ciment.

dornuri) ;

n norme nu sunt cuprinse:


norm .

lustruitul,

lefuitui

sau gradinatul elementelor de montare

(norm

separat) ;

CAP. RMOc - PLACAJE


GENERALITI

1.

Coninutul

4.

capitolului

Condiii

Condiii

de

msurare

Msurare a lucrrilor

Capitalul de fa cuprinde consumuri de resurse pentru norme de deviz


pentru lucrri de montaj la placaje interioare i exterioare ce se execut in
cadrul lucrrilor de restaurare monumente istorice, lucrri de complexitate
medie. Deoarece lucrrile ntlnite in acest capitol sunt de o mare
diversitate, in prezentul capitol nu sau prezentat dect norme pentru cele
mai des ntlnite situaii , pentru celelalte lucrri cum ar fi : profile din piatr
(balutri , mini curente, coloane, frize, antablamente, baghete etc.), urmnd
a se intocmi analize de pre pentru fiecare caz in parte, piese ce se vor
confeciona in ateliere specializate pe baza detaliilor din proiect, pe antier
urmnd a se face doar montajul i eventuale ajustri.
2.

montarea, demontarea schelelor i eafodajelor de orice fel ;


protejarea pieselor gata montate cu prelate sau alte materiale;
transportul pieselor pe vertical sau orizontal pn la locul de
montaj.

tehnice speciale
inut

seama de

lucrrilor.

se face n conformitate cu

specificaiile

de la fiecare

norm

n parte.
Toate lu crri le se
securitate a muncii.

execut

RMOd -

cu respecta rea tuturor normelor de

CONFECII

protecie i

METALICE

GENERALITI

1.

La eleborarea normelor de deviz din acest capitol sa


toate prevederile i prescripiile tehnice n vigoare.

Coninutul

capitolului

Capitolul de fa cu prinde consumuri de resurse pentru norme de deviz


pentru lu cr ri de restaurri locale de confe cii metalice.
2.

Coninutul

normelor

122
123

n consumurile specifice de materiale se cuprind toate materialele


necesare executrii unei uniti de lucrare, de calitate i cantitate
core spunztoare, aduse la punctul de lucru .
in consum urile specifice de fore de munc sunt cuprinse:
-

3.

RMD01
RMDa - TENCUIELI DE EPOCA

manipularea materialelor pe o distan de 10 m;


prepararea materialului;
pregtirea piesei pentru montaj;
montarea d efi nitiv .

Condiii

de

Tencuieli

terse

de

epoc :

A pe zidrie de crmid la perep;


B Ia tavane (suprafee plane orizontale);
C pe zidrie de c rmid sau beton la boli, arce i cupole, de aproximativ 2,3 cm grosime;

msurare

Cuprinde:
. grund 0,7 cm
- tinei 0,5 cm
Total 1,2 cm
- mortar pentru umplerea golurilor 1,00 cm
5% pierderi

Msurarea lucr rilor se face conform specifica1iei de la fiecare norm n

parte.
Toate lucrrile se execut cu respecta rea tuturor normelor de protec~e i
securitate a muncii.

Se msoar la metru ptrat


I
I

~rta:va~niSiP

Materiale

UM

LACANTlTAI
I I sL

me

I 0023 !0.023 1O023 I

DENUMIRE RESURSA

Manoper

I Zidar
TOTAL

ore

3.7

4.6

5.8

ore

3.7

4.6

5.8

RMD02
Tencuieli pline de
A -Ia zid rie de crmid 3,5 cm;
B - Ia zidrie de piatr 4,5 cm;

Cuprinde:

124

125

epoc

,----

- grasime mortar grund 1,0 em


- tinei
1,2 em
To1a1
1,2 em
mortar pentru um plutu r 1,0 em -Ia varian1a A
2,0 cm -Ia varianta B
Pierderi prin manipulari 0,3 cm.

-f

_._-- - -

DENUMIRE

RESURS

msoar

la metru patrat.

I me i0.035 1
I

! Zidar
-

CANT

DENUMIRE RESURSA

U.M

A : B

TOTAL

----~

ore

7.5

ore

75

Materiale

RMD04

Mortar var-nisip

me

I0.035 : 0.045
Tencuieli de epoc tears, cu mortar in tehnic de
fresc , pentru zidrie:

Manoper

i Zidar
TOTAL

ore

4.5

5.2

ore

4.5

5.2

A - pe zidrie de caramida la perei ;


B - pe zi drie de crmid la arce, boli , cupale;

Cuprinde:
- grund
0,07 me
- umplere rosturi 0,01 mc
- pierderi
0,001 me
0,018 me
- tinei
0,006 me
- pierderi
0,001 me
tolal
0,007 mclmp

RMD03A
Tencuieli pline de

epoc

boli ,

la zidrie de crmi d n arce,


cupole (3,5 cm).

Cuprinde:
- grund
1,0 cm
- linei in trei straluri X0,004 1,2 em

Se masoara la melru

2,2cm
- mortar umplere rosturi

- pierderi
To1a1

manipul ri

Materiale

Il Morta r var-nIsIp
..

Manoper

Se

CANT :

U.M 1

1,0 em
0,3em
3,5cm

ptrat.

DENUMIRE RESURS

Materiale

Mortar simplu penlru tinei (1 perte var i 1 parte nisip)

mc 0.018 I0.Q18
mc 0.007 10.007

Cli locai

kg

Mortar simplu pentru grund (1 parte var i 2 parti nisip)

Se msoar la melru patrat.

I
'

126

127

0.8

0.8

RMD06

DENUMIRE RESURSA
Rosluilul zidriei, cu mortar de var simplu, avnd
rosturile .... i adncimea .. ... :

Manoper

Zidar
TOTAL

I ore

7.8

9.75

ore

7.8

9.75

A - zidrie de epoc cu crmizi , avnd rosturile orizontale cu I~me 2,5-3,5 cm, cele verticale
1,25-1.75 cm, iar adncimea de 3 cm;
8 - zidrie de epoc mixt de piatr i crmid sau piatr brut , avnd rosturile in Itime medie
de 4 cm i adncime de 3 cm

'

RMD05
Se cuprinde curtarea cu spaclul de lemn, peria de paie i splarea cu ap i ap tdre.
Tencuieli de epoc plin, n care linciul cu mortar in
tehnica de fresc, iar grundul n grosime de 1,5 cm cu
mortar var past i adaos de ciment (40 kglmc):

Se execut cu mare grij de muncitori cu nalt calificare supe rioar, la fel rosluiala de epoc
oig in al .

A - zidrie de crmid
B - zid rie de piat r

Se msoar la metru

Se msoar la metru ptrat.

ptrat.

DENUMIRE

DENUMIRE RESURS

I
II

U.M

r- AC~T B-~

Materiale

Mortar pentru grund


Mortar pentru linci

0 026 0.037
1 .
mc 0.007 0.007 ,
kg

UM

I 0.6

0.6

TOTAL

128

I 8.25 i

ore

8.<5

J AI

mc

0.026 ' 0.03

I Colorant oxid

kg

0.075 10.075

0.05 1 0.05
Manoper

Zidar

Manoper

ore

CANT

; Mortar

TOTAL

I Zidar

Materiale

Apa tare

mc

ICli tocai

RESURS

129

ore

3.6

I 3.96

ore

3.6

3.96

Se msoar la metru ptrat

RMD07

[--

RMDb - LUCRARI DE RESTAURARE PENTRU


TMPLARIE DIN LEMN, LAMBRIURI SI PLAFOANE DIN
LEMN

DENUMIRE RESURS

u.M L A

C .

Lemn rotund stejar

mc 10.015 ; - 0.027 1 mc 1 - 10.012 - 0.022

Lemn rotund brad


A desfacere lambriuri din panouri monumentale la perei drepi ;
B - desfacere imposle (antablament deasupra uilor) cu contur poligonal;
C - desfacere ui ornamentale;
O - desfacere glaswanduri din lemn;
E desfacere tavan din lemn

Clei oase
Hrtie stielata

kg
lefuit

0.8

0.8
4

001

0.06
12
001

6
0.06
12
0.01

0.06
12
0.01

ore

100

75

160

120

ore

100

75

160

120

kg 1

HOlturuburi

buc

IAracet

kg

U.M

A 'B

eloi

I
E

I
1

0~6
12

Manoper

II Tmplar

CANTITI

0.8 I 0.8
4

celi

I Cuie wagner

Se msoar la metru ptrat

DENUMIRE RESURS

T I'[

Materiale

Desfacerea, cu mare atenie , in vederea recuperrii


tmplriei, lambriurilor i a altor elemente:

r--

CANTITTI

TOTAL

<

Manoper

Tmplar
TOTAL

ore

I 2 I 2 14.3
"
;
I6.5 ,1

ore

6.5 1 2 2 4.3

RMD09A
pnuit ,

chituit i comletri locale de max 3 cmp cu


din turnir, cear de albine, petice incleiate
executate la mbinri, guri sau mici deteriorri.

pan

RMD08
Restaurare lambriuri i tavane din lemn (demonta re,
descompunere n piese componente, extragerea
pieselor deteriorate, asamblarea tbliilor i frizurilor
orizontale i verticale, remontarea la poziie pe caroiaj
existent):

A -Iambriuri esene foioase (stejar, paltin, frasin, ulm);


B -Iambriuri esene moi (brad, plop, tei);
C . tal/ane cu grinzi esen!e faioase;
O tavane cu grinzi esene m;

130

Se msoar la metru

~.

ptrat desfurat.

DENUMIRE RESURS

fUM

CANT 1

Materiale

I Cherestea stejar

mc 10.0001

! Furnir stejar

mp

I Clei oase

kg

131

0.001

I 0.02

...
DENUMIRE RES URS

~ U.M [ CANTi
RMD11

Ceara de albine
Material marunt

kg

0.02

10

Curi rea cu iglingul i alte unelte adecvate a


tmpl riilor i confeciilor din lemn ornamentate:

Manoper

Tmplar
TOTAL

ore

ore

RMD10A
Reparai la profile lambriuri (profil superior de corni ,
h=11 cm , desf. 25 cm , profitaii pe faa vzut ) .

A - elemente CIJ suprafee plane - se execut cu pglingul;


B - elemente CIJ suprafee profilate - se execut cu dli din !rusa de 60 buc;
C - elemente scluptate - se exeut cu dlp din trusa de 120 buc;
Se

msoar

r--

la decimetru

ptrat.

DENUMIRE R E SU RS

.~ ~-~ f ~ANTI~T~J
-

Manopera

Tmpiar O O

t; OI () q

Cuprinde:

TOTAL

- deplacarea de adaosul din spate, secionarea pentru indreptarea torsionrilor, aducerea la


aliniament drept, replacarea cu profile rinoase la pres.

-~

ore

i0.5 : 08 !25 1

ore

0.5 0.8 2.5

RMD12
Confeci onat i montat caroiaj din lemn rinoase
pentru montarea lambriuriJor, c ptuelilor la ui i a
tavanelor din lemn:

A - perei ;
B - tavane;
Se msoar la metru p~at.

,.
I

DENUMIRE RESU RS
Materiale

I Cherestea rainoase

mc 10.015 10.02 ;
133

---'-

_.

__ .. _.

DENUMIRE RESURS

,i U.M

Ghermele

buc

Cuie

CANT
DENUMIRE RE S URS

~T

3.5

! Crampoane de oel pentru placaje

1 kg

2.4

kg

I (Mortar)

2.4

Manoper

mc
Manope r

I Tmplar
TOTAL

kg

Praf de piatra

kg , 0.13 0.15

Ipsos

U.M

ore

3.2 1 4.5 I

ore

3.2

I Pietrar

4.5

TOTAL

ore

12

ore

12
I
I

Malaxor
RM013A

Maina

ore

de tiai (flax)

ore

~'-----

RMOc - PLACAJE

NOT

1, Prezenta norm se refer la montajul plcilor din piatr cu duritate mi~ i travertin, pentru plci
din piatra cu duritate mare (Vama, Molid, Albeti , Baschioi etc.). Pentru mannur se va aplica un
spor de manoper i utilaj de 20%.

Montat plci din piatr de travertin , marmur i piatr


calcaroas la perei, stlpi i socluri, executate pe un
strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturil e in
prelungire, n cmp continuu, pe suprafee cu contur
regulat.

2. Plcile din piatr sau mannur se consider gata prelucrate din fabric , cu grosimea cuprins
intre 2,54 cm, care nu necesit prelucrri majore pe antier. Este indicat ca n comanda fcut la
fabrica de specialitate s se prevad extrasul de piese pe dimensiuni, inclusiv grosimea constant .
3. Rosturile sunt de maxim 3 mm.
4. Montajul se execut doar de ctre muncitori pielrari sau mozaicari specialiti n aceste lucrri.
5. Pentru placarea suprafeelor cu contur neregulat se va aplica un spor de manoper de 15% iar
pentru contur curb un spor de 20%.

Se msoar la metru ptrat

I~~M r

RM014A

fCANT

DENUMIRE RESURS
_

Materiale

Placi piatr gata

I ;1~ j

confecionate

Ciment alb

mp 1 102
kg 1 0.45

Ciment

kg

IVar pasla

Montat plci din piatr de travertin , marmur i piatr


calcaroas la perei, stlpi i socluri, executate pe un
strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturile in
prelungire, cu oglinzi in cmp, conform detaliilor din
proiect.

12.21
1

mc 10.002 '

i Ipsos

kg ;

Nisip

OlC

Apa

mc 1 0.02
134

Se msoar la metru ptrat

10.041

I
135

I --- , --D~~:I~E RESURS


L

CANT I

RMD15A
lefuirea i lustrui rea manual a placajelor din piatr i

Maleriale

Placi piatra gala ccnfec lonale

mp

1 Ciment alb

kg

i Cimenl

kg

mc 0.002

Var pasla

mannur.

I 1.02 !,
OA5 i
12.21 i
Se msoar la metru.

Ipsos

kg

Nisip

0.041

Apa

mc
mc

Crampoane de oel pentru placaje

kg

0.38

l--

Praf de pialra

kg

OA

! Piatra abraziva pentru frecat

0.02

mc '(0.033),

1 (Mortar)

DENUMIRE RESURSA

Materiale

~ Acid oxalic

I Ceara

Manoper

I Pietrar
TOTAL

ore

19

ore

19

! Crpa plusata
Ciment alb
1

I
Malaxor

ore

Maina

ore

de taiat (flex)

I 0.1 I
I 0.15 !

Manoper

Pietrar

NOT

NOT

1. Prezenta norm se refer la montajul plcilor din piatr cu duritate mi c i travertin, pentru plci
din piatr cu durilate mare (Vama, Molid, Albeti. Baschioi etc.). Pentru marmur se va aplica un
spor de manoper i utilaj de 20%.
2. Plcile din piatr sau marmur se consid er gata prelucrate din fabric , cu grosimea cuprins
intre 2,5-4 cm, care nu ne cesit prelucrri majore pe antier. Este indicat ca n comanda fcut la
fabrica de specialitate s se prevad extrasul de piese pe dimensiuni, inclusiv grosimea constant .
3. Rosturile sunt de maxim 3 mm.
4. Montajul se execut doar de ctre muncitori pietrari sau mozaicari specialiti in aceste lucrri.
5. Pentru placarea suprafeelor cu contur neregulat se va aplica un spor de manoper de 15% iar
pentru contur curb un SPOf de 20%.

1. Pentru lefuirea cu flex se va aplica o reducere de 50%.


2. Pentru suprafete neregulate sau curbe se va aplica un spor de manoper de 12%.
3. Procesul tehnologic este indentic cu cel prezenlat la capitolul pardoseli.

RMD16
Montat ancadramente din piatr la ui i ferestre.

A - cu secpuni pn la 0,04 mp;


B - cu seciuni de la 0,041 mp pn la 0,075 mp:

Se

136

msoar la metrurt.

137

DENUMIRE RESURS

U.M

1-

CANT

DENUMIRE RESURS

A l B
I

Materiale

Manoper

Ancadramente din piatra gata ccnlecionate pana la 0.04 mp


Domuri ~~.f
1

Ciment

z.4d Or1l1 ~

Mortar

U 1)

~ J ;

34 A2

m 1 1.05
kg
1

Pietrar

TOTAL

ore

1.9

2.3

ore

1.9

2.3

kg 1 4.5 1 4.5 ;
mc 10.012 10.015 .
m 1.05

1{1S-

i Ancadramente din piatra gata conlecionate peste 0.041 mp

RMD17A

Manoper
1

Pietrar

(}f) AIJJ~ O
TOTAL

ore

9.5 1 11 .5

ore

9.5

RMDd - CONFECTII METALICE

11 .5

Restaurarea grilajelor metalice ornamentale la scri


sau balcoane, prin: completarea elementelor lis,
sudarea elementelor existente sau desprinse,
indreptarea prin ciocnire a pieselor strmbe.

NOT

Pentru sol bancuri cu I~mea de pan la 40 cm se va aplica acee i norm .

Corectie:
01. Pentru ancadramente curbe,
se adauga:

Se msoamla kilogram (prin cntnrea tronsonului de grilaj reparat).

DENUMIRE RESURS

CANT

U.M r-

DENUMIRE RESURS

Ju M

Manoper

ore 1 1.43 1 1.73


TOTAL

ore

1.43

1.73

Oel

lat

Electrazi

Nituri

3 4J tQ O

b~

,!

Materiale

kg 1 0.04
kg 0005
kg 1 0.02 i

$'3 OeI "l.


7J J24t O
Manoper

Corectie:
02. Pentru ancadramente profilate,
se adauga:

L ctu

ore

tJ()2f4 6()
TOTAL

138

139

ore

2
2

RMD18A
Refacerea incastrrilor la pori metalice, portal e,
balcoane, para pete etc.

Se msoar la metru liniar.

Se cuprinde desfacerea vechii ncaslrri, refacerea ncastrrii cu mortar de ciment i propti rea
elementului pentru a rmne fixat pe toat durata ntririi martarului.

alei beton cu D=6 mm

kg
mc

CaramidO epoca

buc ! 2.5

var

Placule metalice grosime 10 mm

Materiale

kg

I 0.85 I

Piulile

TOTAL

ore

I 0.002

kg

I are I
TOTAL

1.1 I

1.1

RMD19A

Consolidare tirant de temn.


/

Cuprinde:
- spart zidrie de crmid fr degradarea pararnentului, in vederea introducerii tirantului metalic;
- trasarea liniei tirantului pentru consolidare;
- scobirea manual a locaului n lemn stejar n vederea aezrii tirantului metalic;
- introducerea tirantului metalic n locul creat;
. plombril. zidriei;
- montarea p/rulelor, tensjonarea tiranlului metalic;

140

mc

0. 14

0.006 1

Manoper

j Dulgher

Manoper

l ore

0.0004

kg

mc 10.003

11.58

Lemn rotund stejar

1 Mortar de

DENUMIRE RESURS

I Ciment RIM 300


Nisip

IZidar

DENUMIRE RE SU RS
Materiale

Se msoar<lla bucat (de incastrare).

L-

. fasonarea i montarea ipcii pentru masca rea Urantului metalic.

141

ore

3.6
3.6

tip II
tip III
tip IV
tipV
tipVI

CAPITOLUL RME
PARDOSELI I SCRI
RMEa-PARDOSELI
Pardoseli din crmid
- Pardoseli din piatr
- Pardoseli din mozaic
- Pardoseli din lemn

special

de

e poc

RMEb -SCRI

CAP. RMEa - PARDOSELI


GENERALITI

1. Coninutul capitolului
1.1 . Capitolul de fa cuprinde norme de deviz pentru lucr ri de
pardoseli n cadrul lucrrilor de restaurare a monumente Iar istorice i
de arhitectur .
1.2. in norme se trateaz difereniat lucrrile de inlocuire tota l a
pardoselilor i separat lucrrille de reparaii propriu-zise a unor poriuni
de pardoseal .
.
1.3. Normele de deviz sunt ntocmite cu respectarea stnct a tuturor
normativelor i prescriptiilor tehnice in vigoare.
2.

Coninutul

normelor

2.1. Consum urile specifice de materiale


n consum urile specifice de materiale se cuprind toate materialele
necesare de calitatea i n cantitile corespunztoare aduse pe antier n
depozitul de lng obiect (punct de lucru).
in norme sunt cup rinse straturile suport specifice fiecrui tip de
pardoseal , inndu-se seama de pierderile tehnologice i netehnologice .
n norme nu sunt cuprinse consumurile de materiale pentru
confec~onarea cilor de rulare (dulapi, panouri etc.), pentru mijloacele de
transport local (roabe etc.) precum i materialele de protecie a pardoselilor.
2.1.a. Consumurile specifice de materiale pentru pardoselile de crmid
special de epoc
Crmizile speciale de epoc se gsesc clasificate n literatura de
specialitate astfel:
tip I - 26 x 13 x 4,0 cm
tip VII - 30 x 15 x 4,0 cm
142

- 27
- 27
- 28
- 28
- 30

x 14 x4,O
x 14 x 5,5
x 14 x 3,5
x 14 x 4,5
x 14 x 4,0

cm
cm
cm
cm
cm

tip VIII
tip IX
tipX
tip XI
tip XII

- 30 x 15 x 5,5 cm

-19 x 9 x 4,0 cm
- 24 x 24 x S,O cm

- 30 x 30 x 5,5 cm
- hexag. cu lat. de 11 ,7
12,5 cm si gros. de 4,0 cm
Normele prezentate se refer la pardoseli i trepte din crmizi dublu
presate , format special de epoc , aezate obinuit pe lat i aezat obinuit
pe muchie, consumurile specifice de materiale fiind calculate in consecin.
Nu se cuprind pardoseli aezate n form de parchet sau dup desen
special pentru care se vor intocmi analize speciale n funcie de desenul
exact al pardoselii i de asemenea nu se cuprind treptele din crmid in
form de evantai, cele pe lat sau alternant, placat cu stejar sau r rumai cu
muchia treptei din stejar.
Stratul suport este din mortar de 3 cm ae za t pe un substrat care poate
fi din beton simplu sau slab armat sau peste un strat de nisip sau balast.
Consumul de c rmizi /mp de pardoseal este calculat pentru rosturi de
10 mm care se vor fugui tot cu mortar i adaos de crmida pisat . Mortarul
este exprimat sintetic.
Din cele 12 tipuri de crmizi s-au prezentat norme pentru tipul 1, V,
VIII si XI pentru pardoseli din crmizi dublu presate aezate obinuit pe lat
i pentru tipul II , IV, VI , VIII pentru pardoseli din crmizi dublu presate
a ezate obinuit pe muchie pe care le-am considerat reprezentative din
punct de vedere consum uri de materiale, aezate in camere patrulatere 9J
laturi neegale, iar pentru trepte s-a exemplificat cazul pentru crmid tip II.
2.1.b. Consumuri specifice de materiale pentru pardoseli din
Normele de devi z sunt ntocmite pentru:

piatr.

2.1.b.1. Pardoseli din piatr .. ....... ., n grosimi variabile, cu figuri regulate


sau poligonale, gata confecionate, n ncperi cu suprafee neregulate.
Rostuirea se va face cu chit de ciment alb (praf de piatr , cimenl alb i
oxid colorant de culoarea pietrei naturale, ngrijit, umplndu-se spaiul pn
la suprafaa pietrei.
Normele se aplic i pentru remontarea pietrei rezultate din desfacere
n grijit .

2.1.b.1 . Pardoseli din dale de piatr cu figuri poligonale neregulate , cu


dimensiuni diferite (n medie 20 x 40 cm) , de grosimi diferite (n medie 8-12
cm) confecionate pe antier pentru marcarea unor ziduri de interes
arheologic descoperite cu ocazia spturi lor de cercetare .
2.1.c. Pardoseli din mozaic (tip veneian din sprtur de marmur
pardoseli turnate pe loc)
Consum urile specifice de materiale sunt conform punct 2.1.
143

2.2. Consumuri specifice de

fore

Consumurile specifice de

de

fore

munc

operaiile

cuprind toate

de

marmur

pe

suprafaa

de

pardoseal ;

montarea frizurilor sau bordurilor din marmur sau piatr ;


executarea lucrrilor propriu-zise;
- cur tarea resturilor de mortar.
Nu sunt cuprinse lucrrile de lefuire i luslruirea pardoselilor.

munc

de

aezarea sprturii

2.1.d. Pardoseli din lemn


Norma cuprinde consumul de materiale specific fiecarui tip de pardoseal :
- pardoseli din duumele de stejar n grosime finit de 32 i 42 mm ;

2.2.d. Pardoseli din lemn

necesare executrii unitii de lucrare respectiv i anume:


_
-

executarea propriu-zis a pardoselilor;

pregtirea locului unde se afi pardoseala ;


degajarea locului de lucru de resturile de lucru ;
anumite lucrri specifice fiecrui tip de pardoseal n parte

2.2.a. Pardoseli de

anume:

3.

Condiii

crmizilor

transportul cu roaba a

alesul , sortatul i stivuitul pentru punere n lucru;


transportul cu targa de la st i v pn la punctul de lucru pe o di stan

rectificarea muchiilor prin lefuire manual ;

rostuitul cu mortar de var simplu cu amestec de crmid pisat


inclusiv pisarea crmi z ii ) :

curatul

4.

de resturile de mortar;
cu ap i ap tare;
ceruitul i lustruitul ;
cioplirea unora din crmizi pentru inscrierea lor n s uprafeele

splatul

a). Normele de deviz din acest capitol ncearc s exemplifice cteva


indicatoare sau cataloage.

b). Consumurile specifice de for de munc propuse sunt rezultatul


observaVilor pe anlierele monumentelor istorice (vezi analize cadru DMI) .
c). Normele re spect toate normativele i prescripiile tehnice in vigoare
precum i cele de tehnica securit~i muncii.
CAP. RMEa - SCRI DE EPOC NEORNAMENTALE

piatr

GENERALITI

tierea

prin dltuirea manual pe antier a dalelor la figurile i


dimensiunile diferite indicate n plan;
indreptarea i polizarea manual a muchiilor;
rostuirea cu mortar de var cu slab adaos (50 kg) ciment la mc mortar;
adaos de colorant la culoarea pietrei naturale;
curi rea i splarea cu ap ;
ceruire i lustrui re.

2.2.c. Pardosell din mozaic


Principalele

lucrrilor

Observaii

ncperilor .

s i tu a ii caracteristice monumentelor istorice, care nu se regsesc n alle

msurare

din depozit in incapere;

medie de 5 m;

de

Lucrrile se msoar la mp, mi , dimensiunile ce se iau in consideraie


fiind cele ale suprafeelor sau lungimilor real executate .

crmid

2.2.b. Pardoseli din

alegerea pe Iirni i grosimi a duumelelor pentru inscrierea n


suprafeele neregulate ale camerelor;
tierea la capete i pe margini de-a lungul zidurilor.

operaii

Normele de deviz din acest capitol se refer la executarea scrilor de

epoc din'lemn de stejar sau brad, crmid, dale de piatr (marmur).

Scri din lemn - scri CU trepte i contratrepte, inclusiv executarea


vangurilor .
2. Scri cu trepte , fr contratrepte , inclusiv vangurile .

1.

3.
4.

Balustrad

Scri

cu mn curent la scrile din lemn .


cu Irepte de crmid de epoc dublu

cuprinse n consumul specific de for de

munc

sunt:

pregtirea, curarea i udarea suprafeelor pe care se execut


pregtirea sprturii

pe

5. Scri cu trepte i contratrepte placate cu plci de piatr .


6. lefuirea . lustrui rea i ceruitul manual al treptelor din plci de piatr .

pardoseala;
-

presat , aezate

muchie sau pe lat, cu dimensiunile crmizilor, frecvent utilizate pe


anti erele de restaurare , de 28x14x 4,5 .

de marmur tip veneian sau a mozaicului;


144

145

Consumurile specifice de fore de munc corespunztoare sunt


prezentate detaliat n normele RMEbl -;- RMEb7
n normele de deviz, materialele utilizate sunt considerate a fi depozitate
la locul de montaj, urmnd ca pentru celelalte manipul ri s se prevad la
consumul de manoper a transportului prin purtare d i rect pe orizontala i
pe vertical co res punztor di stanelor respective.
Pentru executarea unor scri complexe cu detalii complicate se vor
elabora norme de munc de ctre proiectant, norme ca re vor fi aprobate de
beneficiar.

RMEOl
RMEa - PARDOS ELI
Pardoseli din crmizi dublu presate, format special de
epoc tip ... aezate obinu i t pe lat, pe un strat de
mortar ... de 3 cm grosime.

A - c r miz i epoc tip. 126 X t3 X 4 an;


B - c r mizi epoc tip. V 28 X 14 X 4,5 cm;
C - c r mizi epoc tip. VIII 30 X 15 X 5,5 cm;
D - c r miz i epoc tip. XI30 X 30 X 5,5 cm;
E - c rmizi hexagonale cu latura de 11.7 cm i grosime de 4 cm;
Se msoar la metru patrat.
CANTITAI

DENUMIRE RESURSA

U.M

r~J

_C

Materiale

bile

Caramizi tip I
1

28
1 - 1
1
1 mc 1 0.035 10.035 0.036 0033 1005 1

Mortar

Apa tare
Benzina
I Caramizi tip V

bue

Caramizi tip VIII

- 1-

0.1
0.05

0.1
0.05

24

I Caramizi lip XI

buc 1
buc

1Caramizi hexagonale

buc

IZidar

0.1
0.05

I 0.1 I 0.1

0.05 0.05 1

- [ -1- [
21

11

29 1

Manoper

TOTAL

ore

6.1

6.1

6.1

6.1 1 6.1

ore

6.1

6.1

6.1

6.1

o~J 0.01 1 0.01 1 0.01 1 0.01

( Malaxor

146

147

6.1

I
1 0.01

RME02

RME03A

Pardoseli din crmizi dublu presate, form at special de


epoc tip ..., aezate obinuit pe muchie, pe un strat de
mortar ... de 3 cm grosime.

l e fuitul

A - crmizi epoc lip. 126 X 13 X 4 cm;


B - crmizi epoc tip. V 28 X 14 X 4,5 cm;
C - crmizi epoc tip. VIII 30 X 15 X 5,5 cm;
O- crmizi epoc tip. XI30 X 30 X 5,5 cm;

Se

msoar

pardoseli lor din

c r miz j

de

e poc .

la melru plrat.
.-

---_ .. -

DENUMIRE RES U RS

U.M

CANTi

Se msoar la metru plrat.

~
I

DENUMIRE

RESURS

- -I: l
I

CANTI TI

A I

Materiale

~J c I

I -I- -I

buc

Mortar

mc ' 0.061 0.065 0.062 0.057 I

Apa Iare
Ceara

kg

I Benzina

Caramizi tip V

buc

Carmizi

buc

tip VIII

Caramizi tip XI

buc

0.15 . 0.15

0.15 10.15 I

0.04 1 0.04
0.05 0.05

0.04

0.04 I

0.05 1 0.05 I

1 80

68 1

Piatra abraziva pentru frecat

kg

I Apa

II Z'Idar

TOTAl.

TOTAL

I
l Malaxo~.

ore 1 8.27 1 8.27 1 7.5


ore 8.27 8.27 7.5

_Lore

7.5

ore

3.6

RME04A

Ceruitul i lustruitul manual al pardoselilor di n crmizi


de epoc .

7.5

10.018 0018 i 0018 10018 1


Se

148

3.6

1. lefuilul brul se execut cu pieire de frecai, pietre de polizor cu granu laie mare nr. 1 i 2;
freca rea se face dup udarea cu ap a pardoselii conform indica~ilor din proiect.
2.1n faza a II-a se execut lefuilul fin cu pietre de polizor nr, 3 i 4 acordndu-se alenie
deosebita resturilor.
3. Nu sunt cuprinse materialele de protec~e a pardoselelor.

Zidar

ore

NOT

1 52 I

Manoper

I 015

msoar.l1a

melru

ptrat.

149

mc 1 0012 i
,I

Manope r

Caramizi tip I

75

Materiale

l-

DENUMIRE RESURSA

1-

'CANT '

1 U.M

r
1

Materiale

Benzna

U.M

f?/lio , 'f 3t, ? , ! 2~f

Ciment alb
Rumegu$ de lemn

kg 10 12
0 15 1
1 .

CANT

DENUMIRE RESURSA

I Dale de piatra neregulate


I

l efuitor

ore
TOTAL

I
I

ore

kg

kg

0.1

0. 1

mp

1.4

Manoper

I Pietrar

Manope r

2.2
- -

TOTAL

.& _ .

ore

11

22

ore

11

22

2.2

N OT

RME06

1. Ceruitul i lustruitul se execut numai la pardaseli lefuite fin .


2. Aceast lucrarea este indicat s fie executata de lefuitoare calificate i s se realizeze in
stadiu de finisare general a monumentului istoric.
3. Nu sunt cuprinse materialele de protejare a pardoselilor.
4. Ope ra~ile se execut de cea. 3 ori.

Desfacerea pardoselilor degradate din lespezi de piatr ,


prin degajarea de jur i mprejur, p rin ndeprtarea cu
dalta a mortarului din rosturi, apoi prin ridicarea datelor
cu ranga, c u mare atenie , in vederea recupe rrii i
depozitarea n interior departe de pe rei i monumentului
(pietai) , apoi trasportul n exteior.

RME05
Pardoseli din dale de pi at r ... , i n g ro sim e i suprafee
variabile.

A - dale de piatr cu figuri regulate (finite din fabric) ;


B - dale de pia~' cu figuri poligonale neregulate, cu dimensiuni diferite (in medie 20 x 40 cm)
confecionate pe antier din placaj brut, cu rosturi 1-2 rnrn l ime, pentru marcarea unor zid uri de
interes arheologic descoperite cu ocazia spturilor de cercetare.

Se m soar la metru patrat.

DENUMIRE RE S URS

Se msoar la metru p trat.

Manoper~

I -- ----

. Pietrar
DENUMIRE RESURSA

1Praf de piatra
Colorant oxid

l 2P
,

Materiale

IDale de piatra regulate


Mortar

TOTAL

U.M

CA/IT

kg

! 1.03 1
0.032 i 0.037 1
6
6 !

kg

0.07 i 0.07

mp
mc

'''''2

111 {!, f 3

151
150

ore

i2 1

ore

RME08

RME07
Pardoseli, plinte, i scafe din mozaic, turnate n diverse
culori, cu figuri i modele complexe, n ncperi cu
decrosuri i rezalituri.

Pardoseli din mozaic tip veneian din sprtur de


marmur.

A - ncperi cu contur regulat;


B - ncperi cu contur neregulat sau in casete;
C - incaperi cu contur curb;
Se

m soar

A - pardoseli din mozaic color, de 1,5-2 cm grosime


B - pardoseli din mozaic turnate cu modele complexe, de 1,5-2 cm grasime;
C - plinte i scale din mozaic color;

la metru ptrat.

lu:

1--DENUMIRE RESURS

,,~

Se
Se

CANTITI

msoar
msoar

la metru ptrat (variantele A i B)


la metru liniar la var. C.

B 1 C

JU~~ [

DENUMIRE RESURS

Materiale

Mozaic venetian

kg

65

I 65

65

Ciment alb

mc

Mortar

mc

0.045 10.045 10.045

Manooor

ore 1 9.3 1 10.8


TOTAL

ore

Utilaje

IMalaxor

ore

9.3

10.8

I0017 1 ~017 i 0.017 1

1. Este obligatoriu ca in proiect s se dea detalii privin reteta mortarului i desenul corespunztor .
2. Lucrarea se execut de muncitori mozaicari specializati in acest gen de lucrri
3. n consumul de manoper nu sunt cuprinse leluilul i lustruitul pardoselii.

I, 2.04

16.5

: Ciment alb

kg

3.5

kg

23.7

6.5
23.7

kg

0.1
0.04

0.2 10.015 '


0.04 0.005 I

0.02

0.02 10001

0.05
0.001 0.001 , 0.001

Colorant oxid

mc
mc

1 Nisip

I APa
Rumegu

de lemn

kg

I
1

mc

0.05

I 0.9
3.5

Manoper

I Mazaicar
TOTAL

NOT

Pentru reparapi locale, manopera se majoreaz cu 20%.

152

kg 1 19.5

ipci rainoase

NOT

! Ciment

111
11.1

1-T

~ _l B

Materiale

Mozaic granulat

Mozaicar

CANTITI

153

ore

ore

35 1
3.5

RME09

~-

Pardoseli din duumele de stejar uscat n usctorie,


geluite i fluite in grosime finit de 32 mm,
confecionate pe antier i montate obinuit pe:

1'

1--1

mc 10067 10.073 10.073 10.067


m 1 11 ' 1 1 1 1

Pervaz profilal

kg

1 Cuie

Lucru la main

ore

I 0.12 I 0,15

i 1.1 I 1.7

0,15 1 0,15

1.7

1.1

Manoper

Dulgher
TOTAL

ore

4.5

81

ore

4.5

cea. 15 cm.
CANTITI

U.M ,""1-

-,-

_.,L A

I CJ

~~A ?,.S:45'Grinzioare tufan

mc

I0.073

mc

29Ha;t,/ Pervaz profilat


SJS36U'1Cuie

kg

Of)/~8 ~I, Carbolineum

kg

(.z(Jd14~ Petrol

2 gO514 Moloz, zgur

mc
ore

3 64.a;1 Lucru la maina

0.073 0.067 0.073 0.073 1

0,012 0.012 I 0,012

m l

I 0,13

1 1 1
0.13

I 0.1 0.1
0.05 0.05
I 0,09 1 0,09
1.7

1.7

0.13
0,1
0.05

I-

ore
_._

_ _ TOTAL

154

ore

I 0.12 I 0.12 I

II!

0.09
1.1

1.7

1.7

Manoper

Dulgher

duumele

8.4

8.4

5.4

8.4

8.4

5.4

de stejar uscat n usctorie,


in gosime finit de 42 mm.
pe antier i montate obinuit pe:

fluite

confecionate

"

Materiale

,,1Dulapi de stejar de 40 mm grosime

tl'IOll"J

RME10

DENUMIRE RE SURS

'N Z"

Materiale

Pardaseli din
geluite i

r
II

ptrat

Limea duumelelor de

1--

U.M

Dulapi de stejar de 40 mm grasime


I

A - grinzioare de tutan (80 x 80 mm) aezate direct pe pmnt sau beton cu lamil i uluc;
8 - grinzioare de tufan (80 x 80 mm) aezate direct pe pmnt sau beton cu fali suprapus;
C - grinzioare de tufan (80 x 80 mm) aezate direct pe pmnl sau beton flluite;
D grinzile existente ale planeului de stejar cu l amb i uluc;
E - grinzile existente ale ~aneului de stejar cu fal suprapus;
F - grinzile existente ale planeului de stejar nefluite;
G - duumea oarb montal in bitum (existent) cu lamb i uluc;
H - duumea oarb montat in bilum (existenl) cu falI suprapus;
1- duumea oarb montat in bilum (existent) neflluile ;
Se m soar la metru

DENUMIRE RESURS

A - grinzioa re de tufan (80 x 80 mm) aezale direct pe pmnt sau beton cu lamb i uluc;
B - grinzioare de tufan (80 x 80 mm) aezate direct pe pmnt sau beton cu fal! suprapus;
C - g rinzioare de tufan (80 x 80 mm) aezate direct pe pmnt sau beton nfluite ;
D - grinzile existente ale ~ane ului de stejar cu lamb i uluc;
E - grinzile existente ale planeului de slejar cu falI suprapus;
F - grinzile existente ale planeului de stejar n efluite ;
G - duumea oarb montat in bitum (existent) cu lamb i uluc;
H - duumea oarb monta t in bitum (existenl) cu falI suprapus;
I - duumea oarb montat in bitum (existent) nefluite;
Se

msoar

la me~u ptrat.
de cea. 15 cm.

L!imea duumelelor

155

!
!

I u:i

DENUMIRE RESURS

1 A

1 ---

CANTITI
"1

ci

Materiale

Dulapi de stejar de 40 mm grosime


j

RMEll

, .
~ .
.

Frecat, curat, ceru it i pnu i t la diverse tipuri de


pardosell:

mc 10.091 10.091 0.084 / 0.091 10091


mc / 0.012 0.012 / 0.012
.
I
m
1
1
1
1
l '
kg 10156 0.156 10.156 0.146 10.146 1
kg
0.1
0.1
0.1

Grinzioare tutan
Pervaz profilat

/ Cuie
CartJolineum
/ Petrol
Moloz, zgura

mc

Lucru la main

I.

0.05

0.05

0.05
0.09

0.09

0.09

ore 1 1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

A - pardoseli din mozaic: frecat, lustruit i ceruit;


8 - pardoseli din marmur : frecat, lustruit i ceruit;
C . pardoseli din parche1: curaat , lustrun i ceruit, panui t ;
Se msoarilla metru ptrat

~~U.M

DENUMIRE RESURS

ore
TOTAL

ore

DENUMIRE RESURS

Materiale

Lucru la

/ 0.55
0.015 0.03
0.015 0.015 0.08

Hrtie de slefuit

buc

Frizuri

mc 0.084 0.091 0.019 0.084 1

mp

0.1

I Aracet

kg

! Material marunt (acid clorhidric, crpe, psla)

004 1
5

ore

TOTAL

I 0.24

0.015 0.Q15 1 0.1

I.GT H.f
1

1
0.146 0.18
1.9

1.9

18 1 0.18 I
1.9 1 1.3 I

Manoper

Dulgher

kg
kg

kg
main

kg

I Acid oxalic tehnic


I Ceam de parchet

CANTITI

Materiale

Cuie

pentru frecat

Parchetin

Dulapi de stejar de 40 mm grosime

Piatr abraziv

kg

U.M

Pervaz profilat

Manoper

Dulgher

CANTITI

IParchetar

8.5

8.5

ore

8.5

8.5

1 ore 1 5.33 1 6.66 117 .88


TOTAL

ore

Manoper

ore

5.33

6.66

17.88

RME12A
Desfacerea pietrelor de mormnt din incinta bisericii,
cu mare atenie pentru a nu se deteriora.

156

157

r-----'---'-'-

Cuprinde:
Se degajeaz manual cu dalta mortarul care etaneaz mormmul de jur imprejur, se
demonteaz manual plcu!ele de pardoseli din vecintale . Se creeaz un spaiu orizonlal de jur
imprejurul pieirei de mormnt pe adncimea de 10-20 cm, apoi cu pene de lemn aezate pe laturi
n aceste spapi prin baterea lor succesiv cu ciocanul de cauciuc, se ncearc desprinderea pietrei
de mormant de pe locul unde este aezat. Urmeaz legarea pietri cu funii de cnep. aezarea
ei pe un crucior i depozitarea provizorie in exteriorul bisericii, n incinta antierului, unde va fi
protejat cu folie de polietilen , aezat pe un schelet de lemri inchis cu plci PFL.
Pentru a nu se rsturna , n Umpul transportului pe crucior va trebui fixat cu piese de lemn.
Se

msoar

DENUMIRE RESURS

U.M

Materiale

Scnduri de stejar

Z'II 2..f, b ~
2- ?o 9)L ~
Vanguri - rigle de stejar '/.q 1, 2..P~

mc 0065
mc 1 0.015 1
mc I 0.04 ,

Material de prindere 80 00 ~L

kg

I 0.07 !

Material marunt (din val. materialului) !?OO IO 2 ~

Dulapi de stejar

la bucat .

t iI
i

Manoper

DENUMIRE RESURS

U.M

Dulgher O~

ICANT

(ofoLJ
TOTAL

I
mc

I Folie polietilena

Masina de tmpiarie - geluit 000

005

kg

12 1
kg 10.15 t

ICuie

Manoper

I Pietrar
TOTAL

I MaiMlefui'-~O 8 ":'"

'1M32-

r,

I ore

ore

12

ore

12

ore

0.6

ore

0.4

Utilaje

Materiale

I Rigle din lemn de brad

ore

RME14A
Scri de lemn cu trepte de 1 m lungime (fr
contratrepte), inclusiv executarea vangurilor, din lemn
de stejar,

RME13A
RMEb - SCARI

Se msoar la metru liniar.

Scri

de lemn cu trepte de 1 m lungime i cotratre pte,


inclusiv executarea vangurilor, din lemn de stejar.
DENUMIRE RESUR S

U.M

iCANTI
,

Materiale

Se

msoar

la metru liniar.

Dulapi de stejar
Grinzi de stejar
I Material de prindere

158

2 912(r;"

mc

0.065
0.04

kg

0.05

mc

l -l ,f~ '1W
;f ()" eJ .!f- 92.
159

DENUMIRE RESURS

Material marunl (din val. materialului)

- f UM

,'9 f)(J~ Z r.:.

f~ANT

L!

1-

1il4l

----------~I_~

Maina lefuit ~(d.Q2.1 1f,

I ~M ]CANT !

DENUMIRE RESURS

__

Manoper

Dulgher
TOTAL

ore

ore

Utilaje

I Main de tmplarie - geluit tJ C!o ':f' 1121 Maina ~':!"~


_ -11 11 t7 ;> ~ {...el>'--------

ore

RME16
crmid special de epoc tip. II, dublu
cu rosturi de 1 cm grosime, aezate pe
muchie, peste fundaia din beton simplu, pe un strat de
mortar .... 1 cm grosime:

Trepte din

presat,

0.5
ore J i_ _0.25
__

RME15A
Balustrad

cu

mn curent

la

scrile

din lemn de

A - trepte de 1 1/2 crmid Ipme , cu completare de c rmid pe lat;


B - trepte de 1 1/2 crmi d li me , fr completare de cr mid pe lat;
C - trepte de 1 crmid Ipme , cu completare de crmid pe lat;
D - trepte de 1 crmid Ipme, fr oomr'etare de crmid pe lat;

stejar.
Se

msoar

la metru liniar.

I-

Se

msoar

la metru liniar.

I
I

l CANT I

I I ._ i

DENUMIRE RESURS

U.M

Materiale

2. 9- {2. br;; /
SD<>f.> 3' 2.. Material de prindere 80('>0 1ol.Dulapi de stejar

mc 10008 !

Band de oel30X3 mm

Material marunt (din val. materialului) ~ CO) 2-

kg
kg

:ft--

I 0. 14 I
0.07 1

% I 2

. -

_lU~M

___ o

lo f Of:)

ore 1 10 .5
TOTAL

IMaina de tmplarie - geluit

ore

I Cramizi
: Mortar

II Ap tare

160

Mano~r

! Zidar

I are
~----

._--

--

ore
_._-

TOTAL

. --- -.. -

10.5

I 0.5

A L BJ

buc 1 45 1 32 1 29 1 22
mc 10.024 10.02 10.015 10.012
0.08 0.08 1 0.06 I 0.06

!
ore

CANTITI

Materiale

Manoper

Dulgher ~O

I
DENUMIRE RESURS

i
161

i10.37 18.83 1 5.75 1 5.19 I


10.37 8.83 5.75

5.19

RME17A

DE_N_U_M_I_RE_R~S_
E UR_S_~_-_-_-~-_"~-~~~_I ~

Trepte masive din piatr de carier, cu seciunea 20 x


40 cm , cu profil simplu, montate pe fundaii de beton

""

existente, inclusiv rostuirea cu ciment alb, praf de


piatr i

0.01

Manoper

oxid colorant.

I Siefuitor

I are
TOTAL

ore

I 4.2 I
4.2

Se msoar la metru liniar.

DENUMIRE RES URS

--_ ..

1UM

_._-

I Mortar

mc

,;

IPietrar

Lustruirea

-1

Materiale

!Treple de piatra

RM E19A

!CANT

manual

a treptelor din

plci

de

piatr .

Se msoara la metru liniar.

Z '3 tJtJ

{}O ,{

TOTAL

ore I

ore

~-

I
RME18A

DENUMIRE RESURS

UM

f L.

C r p pl u ata

I Acid oxalic

piatr .

--

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Piatra abrazva pentru frecat

..

_~.

--

ICAtITl

U.M

t--

kg 10.75 1
162

kg 10.03
buc i 2 I
I

1001 1

ore

I 28 !

ore

2.8

Manoper

I Pietrar
Se msoar la metru liniar.

lCANTI

Materiale

Ceara
1

lefuirea manual a treptelor i contratreptelor din

de

ceruirea

1 02 !
0.003 '

Manoper

plci

163

--

TOTAL

CAPITOLUL RMF
LUCRRI DE RESTAURARE LA
MONUMENTE DIN LEMN

RMFa - ELEMENTE STRUCTURALE


RMFb - ELEMENTE NESTRUCTURALE
RMFc - LucRRI DE PROTECTIE LA
STRUCTURILE DIN LEMN

RMFa - ELEMENTE STRUCTURALE


RMFb - ELEMENTE NESTRUCTURALE
GENERALITI

1.

Coninutul

capitolului

Specificul lucrrilor de restaurare la monumentele din lemn impune


inventarierea minuioas a tuturor pieselor componente, a sistemelor
concrete de prindere, a mbin rilor i tehnicilor de asamblare utilizate
precum i starea de conservare a acestora, ce cond uce n ultim instant la
stabilirea soluiei de restaurare.
.
Pentru stabilirea normelor specifice pentru lucrrile principale privind
confec~onarea de piese noi ce urmeaz a inlocui pe ce le existente
deteriorate, s-a analizat sintetic o serie de monumente de lemn de
complexitate medie att n ce privete componena prilor constitutive ca
numr de piese i volum aparent, precum i n ce privete forma acestora,
tipurile specifice de mbinri utilizate cu frecvena cea mai mare, acestea
conducnd la un consum unitar mediu.
Pentru situaiile ce nu se nscriu n cele prezentate privind structura
elementelor constitutive, volum sau sistem de mbi nri utilizat am prezentat
n detaliu defalcate toate operaiunile de prelucrare i mbinare specifice
lucrrilor de lemnrie putnd permite oricrui specialist suplimentarea
normei de baz cu diferenele specifice astfel analizate.
Normele sunt ntocmite in condiiile lucrului la temperatura peste OC,
lucrndu-se la lumina zilei sau lumin artificial corespunztoare.

2.

Coninutul

intruct caracteristica principal a acestor norme este c toate


de confec~onare, debitare, prelucrare, ajustare a pieselor din
lemn se execut n intregime manual , consumul normat este cu mult
superior celui in care s-ar uliliza material ecarisal, pulnd ajunge diferenlial
pe lucrare pn la 1.5-1,8 mc bruVmc prelucrat.
Pentru cazul utilizri i materialului primar debitat ecarisat se va lua n
considerare un consum mediu brut de 1,11,2 mc brut/mc prelucrat, fiind
necesar prelucrarea manual a tuturor fetelor materialului,
operaiunile

2.2. Consum urile specifice de

for

de

munc

Consumurile de fore de munc au n vedere de asemenea sistemul


manual de prelucrare al materialului. randamentul acestor operaiuni fiind
simlitor redus fal de cele ce permit mecanizarea lucrrilor.
in majoritatea cazurilor prezentate s-a utilizat ca material de baz lemnul
de stejar, normele fiind concepute n aceast ipotez.
Totui, pentru situaia n care materialul utilizat este din rinoase sau
alte esene moi. se va prevedea o reducere a consumului de manoper cu
25% (respectiv 1:1 ,33).
Sunt cuprinse urmtoarele categOrii de operaiuni :
2.2.1. Lucrri de desfaceri de elemente componente din
finisajul monumentului, fiind cuprinse:

structur

sau

Desfacerea ingrijit a pieselor. desfacerea mb inrilor folosindu-se


pane de lemn (pentru a nu se deteriora piesele originale);
Transportul in depozitul obiectului, cercetarea. sortarea, ndeprtarea
impuriti l o r ;

Marcarea i numerotarea pieselor, trecerea acestora in piesele


desenate ale proiectului pentru a permite o lesnicioas remontare ;
Realizarea de eafodaje i susineri necesare stabilitii monumentului
pe durata lucrrilor de desfacere.
in totalitatea lor, lucrrile de desfaceri i mai cu seam cele de desfaceri
pentru elementele structurale, se realizea z n dou maniere distincte i
anume:
Desfacerea de sus in jos (de la arpanl spre elementele de perete i
putnduse accepta varianta unei pri din monumenl, sau
monumentul n intregime n cazul n eces itii strmutrii acestuia pe un
alt amplasament;
tlpi)

nonnelor

2.1. Consumurile specifice de materiale


Consumurile de materiale conin materialele efectiv introduse n lucrare,
inclusiv pierderile tehnologice respective.

164

De multe ori sunt necesare desfacerea unor pri din monument de


obicei elementele solicitate la sarcini mari ce au cedat n timp , sau
elemente degradate de intemperii sau proasta exploatare , n acest caz
165

(tlpi

degradate), se poate realiza desfacerea de jos n sus strat


strat, n conditii de lucru asemntoare celor de la subzidiri.
2.2.2.

Lucrri de revizure, recondiionare i remantare n


originale la structura monumentului fiind cuprinse:

oper

dup

a pieselor

curirea imbinrilor ;
ndeprtarea

prilor

deteriorate in conformitate cu soluia de


de proiectant;
realizarea completrilor necesare cuprinzand captul piesei cu
sistemul de fixare, respectiv tipul mbinrii originale precum i
imbinarea n zona de prelungire , aceasta urmnd de asemenea
indicaiile proiectantului, astfel:
mbinare la '/2 sau gur de lup;
fixare n cepuri sau lamb i uluc;
fixare n cuie din lemn simple sau cu pan de blocare;
fixare prin incleiere in cazul zonelor cu suprafee pictate etc ..
utilizarea de legturi metalice a fost intenionat lsat la urm ,
acest gen de consolidare deosebit de controversat pentru
elementele de lemn nefiind recomandat dect n cazuri
excepionale, fiind indicat pentru asemenea situaii utilizarea
(cont proiectului de execuie) a unor materiale inoxidabile sau
protejate corespunztor anticoroziv, asezate numai n locuri ce
nu tac posibil ptrunderea apei n elementele de structur .
Pentru aceste situaii, considerate de excepie, se vor ntocmi de
ctre proiectant analize speciale cu specificarea cracteristicilor
pieselor respective;
recondiionare stabilit

transportul la locul de punere in oper;


montajul provizoriu in scoabe i scnduri;
ajustarea imbinrilor , eventuale corecii dimensionale;
montajul propriu-zis n cuie de lemn.

geometrice la lungime

i seciune

ale

butenilor

de lemn ,

respectiv:
Tierea transversal ;

Cioplitul celor 4

fee

(tierea longitudinal

1.2.4. Lucrri ajuttoare de susinere n vederea asigurrii stabilitii


construciei pe durata lucrrilor, fiind cuprinse:
eafodaje simple tip "capr" montate sub elementele ,:tructurale
ce trebuiesc sprijinite, eafodaje spaiale menite sa aSigure
stabilitatea unor structuri n timpul unor operaiuni de ridicare sau
translare;
schele interioare i exterioare.
Toate acestea se execut exclusiv prin mijloace dulghereti , fiind
realizate n sistem dasic din t lpi, stlpi , grinzi, rigle i contrafie din material
rotund sau ecarisat fixte in scoabe i cui e.
La realizarea acestora se au n vedere:
am plasamentul izolat;
greutatea mare a elementelor structurale ce se manipuleaz sau se
s prijin .

Tn situatiile prevzute a utiliza sisteme mecanice de ridicare (cri~uri) ,


cazul liftrilor de subansamble sau al ntregului obiectiv, manopera cupnnde
operaiunile ajuttoare necesare fixrii cricur~lor sau vinciuril~~ respective ,
realizarea operaiunii de ridicare , coborare I blocare la poziie cu luarea
tuturor msurilor de siguran , fiind luat n calcul numrul optim de personal.
2.2.6. Lucrri de nvelitori specifice, respectiv :

2.2.3. Lucrri de confecionare i montaj a pieselor noi (conf. cu cele


originale deteriorate) la structura monumentului .
Prelucrrile

Trasare i tierea tuturor mbinrilor necesare _ pentru o corect


mbinare cu piesele originale ce se recupereaz . In acest scop toate
mbinrile se realizeaz cu tolerane sporite ce vor fi corectate la
montajul provizoriu;
.
Tran sportul la locul de punere n oper fiind luat n calcul o distan
medie de 20 m pe orizontal i 6 m pe vertical ;
Montajul provizoriu n scoabe;
Ajustarea mbin ri lor.

este prevzut n norme doar pentru elementele


cu dimensiuni mari, ce necesit pentru lemnul brut diametre mai mari
de 50 cm respectiv - tlpi, perei, grinzi , etc.);

nvelitori din sit de brad , fiind exemplificate sistemele de batere in 4


straturi cu i aezat alturat sau cu dou variante dimensionale:
nvel itori din indril de stejar (sau brad) lamb i uluc, de asemenea
n dou variante dimensionale, fixat n 2 straturi.
Pentru ambele tipuri de nvelitori s-au considerat ia sau indrila brut
ca fiind achizitionate gata confecionate , normele coninnd doar consumul
med iu necesar prelucrrii ciocului i montajului, fiind prevzut trat~rea
insecto-fungici d prin imersie ntr-o solutie de tip ROMALIT (reteta uzuala):
= 3%

sulfat de cupru cristalizat


167

166

bicarbonat de sodiu sau potasiu cristalizat


acid boric

=4%
=3%

2.2.6. Lu crri de finisaje de suprafa din lemn .


S-au avut in vedere atat caracteristicile traditionale ale prelucrarilor de
suprafata si dimensionale datorate sculelor specifice uzuale, fiind prevazute
prelucrari din gros si de finisare pentru podine, dusumele, captuseli ,
urmarindu-se pastrarea ca racterului original datort prelucrarii manuale a
tuturor elementelor componente.

3. Conditii de masurare a lucrarilor

Sunt descrise la fiecare lucrare in parte functie de caracteristica de baza


a elementului constructiv, fiind in esenta:
pentru elemente structurale masive
liniare
de suprafata
pentru accesorii metalice

rnc
mi
mp
kg

c.

Toate elementele ce prezinta suprafete pictate se trateaza doar la


exterior prin stropire sau pensulare.

1.1 .2. T ralamente de stopare pentru toate elementele atacate biologic ce se


pastreaza in lucrare, fiind distincte urmatoarele situatii:
a.

b.

Elemente nepictate la care se aplica stropirea sau pensularea


combinata, cand este cazu l cu injectarea sau irigarea locala a zonelor
grav afectate.
Elementele cu suprafete pictate la care metodele difera functie de
natura materialului suport si sunt de regu la stabilite in cadrul proiectului
de restaurare a picturii murale, consolidarea sau tratamentul de
protectie fiind realizat concom itent cu procesul de restaurare a picturii
de catre echipa de pictori restauratori, consumurile de manopera si
materialele fiind stabilite cu aceasta ocazie.

1.1.3. Protectii m~canice pentru a impiedica in general accesul pasarilor in


interiorul monumentelar si se realizeaza de regula cu plasa din sarma
montate pe rame de lemn.

1.2. Tratamente de protectie la foc - ignifugare.


RMFc - LUCRARI DE PROTECTIE A STRUCTURILOR DIN LEMN

Avand in vedere caracterul cu totul special al elementelor de arhitectura


ce se protejeaza, respectiv:

GENERALITATI

1. Continutul normelor

Capitolul de fata cu prinde norme de deviz pentru lucrari de tratamente de


protectie la elementele structurale si nestructurale ale monumentelor din
lemn.
Sunt avute in vedere:
1.1. Tratamente de protectie impotriva atacului biologic:

monumentele din lemn nu pot fi vopsite, placate sau tratate superficial


cu materiale ce ar denatura aspectul plastic al acestora;
in mare parte structurile din lemn prezinta suprafete bogat prolilate sau
pictate ce nu pot fi protejate direct;
au fost prevazute tratamente prin pulverizare cu instalatii speciale pentru
toate spatiile aflate in exteriorul structurilor complexe, respectiv in podul ,
turnul sau foisorul si coiful constructiei , protejandu-se totodata si nvelitoarea
de sita (Ia intrados) .

1.1.1. Tratamente preventive pentru urmatoarele categorii de elemente


structurale ce nu sunt atacate biologic, astfel:

a.
b.

2. Consumuri specifice de materiale.

Toate elementele existente ce nu se demonteaza (pereti, bolti,


sarpanta, turn) tratementul constand in stropirea sau pensularea
suprafetelor (fac exceptie suprafetele ce prezinta pictura) ;
T.oate ~Iementel.e structurale ce se reconditioneaza (dupa demontare)
S I se. Introduc In opera, sau elemente noi (ce inlocuiesc pe cele
d~tenorate). tratamentul ~in~ de imersare sau stropire si pensulare (in
primul caz facand exceptie piesele cu suprafete pictate);
168

2.1. Intrucat retetele, concentratiile solutiilor, tipul si provenienta


materialelor sunt stabilite prin proiect pentru fiecare caz in parte,
consumurile tehnice de materiale corespunzatoare normelor din acest
capitol sunt cele medii general valabile pentru tehnologiile respective .

169

3. Consum urile specifice de forte de munca

RMF01

3.1 . Consum urile specifice de forte de munca se refera la toate operatiile


necesare realizarii complete a lucrarilor

RMFa - EL EMENTE STRUCTURALE

3.2. Lucrarile sunt prevazute in spiritul unor interventii ce nu denatureaza


spectul plastic al monumentului.
3.3. Principala cracteristica a tuturor cestor tratamente este ca opertiunile
se fac de personal instruit si calificat pentru acest gen de lucrari, dotati
cu echipamnet de protectie corespunzator si sub o stricta
supraveghere de specialitate, fiind vorb in general de solutii cu un
pronuntat caracter toxic.
3.4. In consumurile specifice de forta de munca din aceste norme sunt
cuprinse pe langa elementele indicate la fiecare articol, si urmatoarele
operatii:
manipularea materialelor pe distanta de 10 m;
prepararea amestecurilor conform retetelor din proiect:
asigurarea protectiei suprafetelor cu pictura conform indicatiilor din
proiectul de specialitate.

Desfacerea ngrijit a pieselor componente ale


structurii monumente lor din lemn:

A - arpa nt coif tu~;


B - structur f ior i schelet tu~ ;
C - arpant, boI~ din elemente autoportante grele;
D - perei i tlpi :
. ._ .
_
.
Operaiunea se execut de la partea superioar a construcIeI In JOs dupa luarea masurilor de
sprijinire i schelrie necesare.
E - perei i talpi;
..
Operaiunea se execut de jos n sus fiind cuprinsa susinerea construc~el pe capre de lemn

dispuse perimetra!.
Se msoar la metru cub.

OENUMIRE RESURS

r--

Materiale

Lemn rotund brad

mc \ -

Scoabe

kg

I -\ -[ \

- 1 -

- [

0.08 \
1.5

Manoper
,

I Dulgher

[ ore [25.2 [329 [ 213 [ 11 95 [ 60 \


TOTAL
.. __ ..

170

171

ore
_-_
.. ..
-

25.2 32.9 21.3 11.95


_-~-

60

RMF02
DENUMIRE RESURS

Spor de manoper pentru desfacerea elementelor din


structura construciei din lemn ce prezint suprafete
bogat profilate sau pictate:
.

Grinzi de brad

A - elemenle profilale;
B - elemenle pictate.
Se msoar la metru liniar var. A.
Se msoar la metru plral var. B.
..

_----

. .. -~ANT
U.M

mc

Dulapi de brad

mc

Cuie

kg

Scoabe

kg

Buion M1 2

kg

A I -B-

0.004 10.011
I
0.001
0.05 0.18
0.02 0.205
10.004

Manoper

Dulgher

-_._--

---_._

------

DENUMIRE RESURS
[ U.M

TOTAL

~;r: J

Manoper

ore 1 1.9 1 6
1.9
6
ore

RMF04

I ore
11.* 5 '
TOTAL ore 1.5 2.5

Dulgher

- - - --

RMF03
Esafodaje. susineri de elemente de construcie la
cldiri din lemn pe perioada lucrrilor.

Cercetarea, sortarea i marcarea pieselor provenite din


desfaceri:

A - elemente structurale simple;


B - elemente ce prezinl una sau dou supralee pictate sau supralee bogat profilate necesilnd
s fie ambalate;
Este

cuprin s

trecerea in planuri a mrcilor respective pentru a se putea face o remontare

lesnicioas .

A susineri de elemente de construcie orizontale: grinzi , popi, tabl i babe, contravnluri din

lemn rotund i ecarisat:


B - contrafo~j din lemn rotund de brad indusiv contravnturile la eolurilor construc~ei din lemn.

Se msoar la bucat var. A.


Se msoar la metru liniar var. B.

'-

r-

Se msoar la metru plrat var. A.


Se msoar la bucal var. B.

DENUMIRE RESURS

CANT

U.M

[ A -~

h~TB

DENUMIRE RESURS
Materiale

Bile de brad

I mc
172

10004 10 045 1.

Materiale
1 Folie

polietilena

kg

1 -

1 0.3

Manoper

IDulgher

1 ore 10.5 ! 0.1

173

l_'________

IA ' B

CANT I

U,M

DE_N_U_M_IR
_E_R_ESURSA

TOTAL

ore

0.5 0.7

CANTITAI

U.M

DENUMIRE RESURSA
Manoper

IDulgher

.t A I B i e J D~E
. -lI

ore 140.09 i 51 .95 138.1 164.07 16013 1


TOTAL

ore

40.09 51.95 38. 1 64 .07 60. 13

RMF05

U~ l

DENUMIRE RESURSA

Revizuire, recondiionare i montare n oper piese


originale din lemn de stejar la structura monumente Iar
din lemn:
~ateriallemnos

C pere~;

,, Dulgher

D . bol~ din elemente autoportant. grele;

mc , 0.8
mc 0.34

recuperat

I Buteni de stejar

0.8

H!

I 0.34

I 0.8
1 0.34

Manoper

ore : 87.58 1108.15 179.14

E . arpant ;
F . schelet tum;
G . structura foior turl ;
arpa n t

Materiale

A t l pi ;
B structura pridvorului;

H'

CA~T1TAI

TOTAL

ore

87.58 108.15 79.14

coif turl ;
RMFD6A

Procesul de lucru cuprinde:


A. revizuire i recondiionare:
- sortarea materialelor, curirea pieselor, ndeprtarea materialului degradat, completari
B. montare:
- manipularea piesei, montarea provizorie, montarea definitiv i fixarea imbinrilor.

Spor de pre pentru revizuirea i recondiionarea


pieselor de lemn cu suprafaa pictat ce prezint
suprafaa exterioar deteriorat.

Nu sunt cuprinse:
- cofecionarea cuielor de lemn sau a legturilor metalice, profilarea sau sculptarea pieselor

Procesul de lucru cuprinde:


- revizuirea i recondi~onarea: tierea longitudinal a pieselor i ndeprtarea prii exterioare
deteriorate, protectia suprafeei pictate cu folie de polietilena, confecionarea unei piese noi ce va
inlocui partea deteriorat , fixarea de cea existent .

Se msoar la metru cub.

DENUMIRE RESURS

L.

U,M

Materiale

Materiallemnos recuperat
Buteni de

mc

stejar

mc
174

'A '

CANTITAI
B

1.C.

I E 'I

Se

msoar

la metru

ptrat.

I 0,8 I 0.8 I0.8 1 0.8 I 08 I


0.34

i 0.34

0.34 1 0.34

0.34

175

_._-- --

-- - --

[ . - [cANT I

Materiale

mc

Grinzi de stejar

IHoll>uruburi

kg

Clei oase

kg

I Folie polietilena

I0.05 i

ii

0.25 1
015 i

kg i 0.05 [

I Pnza de casa

DENUMIRE RESURS

~ j

DENUMIRE RESURS

UM

CANTlTTI

1BTc

I
1

Materiale

de brad

mc

beton cu D=6 mm

kg

Scndura

Oel

i0.005 10.005
I 0.5 0.8

Manoper;\

Dulgher

mp

_.,

TOTAL
-- - - --

1 0.008

1.5

ore

3.5 [ 4.5

I 6.5

ore

3.5

4.5

6.5

Manoper

IDulgher
TOTAL

ore

12

ore

12

RMFDB

Confectionat i montat in oper piese noi din lemn de


. stejar la structura monumente noi:
RMFD7

A - grad mic de deteriorare;


B - grad mediu de deteriorare;
C grad mare de deteriorare;

A - tlpi ;
B - structura pridvorului;
C - perei ;
D- bol i ;
E - arpant ;
F - schelet tum;
G - structura foior turn;
H " arpant coif turn ;

Procesul de lucru cuprinde:


- cercetarea fiecrui strat in parte, verificarea i strngerea imbinrlor desfcute sau cscate prin
impnare cu pene i strngerea pere~lor opui cu legturi din oel beton (strnse cu vrtejul),
fixarea de legturi metalice acolo unde nu este posibil intevenlia cu piese de lemn.

Procesul de lucru cuprinde:


A confectionare:
_transportUl i manipulara butenHor, curirea de coaj , fasanarea pieselor i tierea imbinrilor.
B. montare:

Revizuirea

pereilor i bolilor

de lemn ce nu se

demonteaz,
stabilitii

in vederea asigurrii verticalitii i


ansamblului. elementele structurale avnd:

_manipularea piesei, montarea provizorie, montarea definitiv i fixarea imbinrilor.

Nu sunt cuprinse:
- confec~onarea pieselor de lemn sau metalice necesare asigurarii legturil or .
Se msoar la metru

Nu sunt cuprinse:
_confecionarea cuielor de lemn sau a legturil or metalice, profilarea sau sculpfarea pieselor

ptrat.

Se msoar la metru cub.

176

177

CANTITI

rej~

DENUMIRE RESURS
Materiale
BUle n i

de stejar

~~

mc 1 1.25 1 1.7 1 1.68 1 1.55 1 1.29

Materiale

ILemn de stejarrecuperat...'1

Manoper

1 Dulgher

are 177.84 198.04 172.95 1113.99 ! 117.33


TOTAL

ore

77.84 98.04 72.95 11 3.99 117.33

TOTAL

mc

1.39

1.26

1.28

! 0.95

are

0.55

0.95

NOTA:
Acesta este material procurat de beneficiar

Materiale

de stejar

ore 1 0.55

Dulgher

I UM I F I G I H

mc 10.0002 !0.001
Manoper

T:~- ~ANTIT~I

DENUMIRE RESURS

Bu ten i

______~I_U_.M~r__~~,~

DENUMIRE RESURS

RMF10

Manoper

i Dulgher

Executarea de profite la piese din lemn de stejar gata


fasonate, acestea executndu-se conform modeluluI
original la:

ore 1151 .72 206.92 1145.98


TOTAL

ore

151.72 206.92 145.98

RMF09
Completarea golurilor dintre straturile pereilor de lemn
cu fii din lemn original (utilizndu-se material ce nu
se recupereaz) cu limea rostului de:

A - complexitate mic - captul cAriorilor (lung. desf. 0-0,5 mi


B - complexitate medie - contravnturi la foior, turn, pridvor etc. (0,5-1 ,0 mi;
e -complexitate mare - stlpi foior, pridvor etc. (lung. des!. 1-2,0 mi;
Procesul de lucru cuprinde:
. trasarea profilului i cioplirea acestuia.

Se

A - 0,50-1 cm;
B - 1,00-3,00 cm;

msoar

la bucat.

Procesul de lucru cuprinde:


- tierea materialului la dimensiunile rostului i impnarea prin batere cu ciocanul de lemn.

Se msoar la metru liniar.

I Dulgher

CANTITI

! U.M IATarc

DENUMIRE RESURS
Manoper

are 11 5\3 16
TOTAL

178
179

ore

15 36

RMFllA

manipularea pe distana de 5 m a materialului nainte i dup tiere , fixarea provizorie n scoabe,

tierea transversal .

Marcarea pieselor nou introduse in oper in vederea


evidenieri; gradului de intervenie asupra
monumentului.

Se

I
I

msear

bucat .

la

DENUMIRE RESURS

. ____ _

Este cuprins :

Manoper

- gravarea pe plcue metalice din tabl zincat de 0,75 mm (4 x 8 cm) a reperului din planele de
execuie i anul intervenpei, acestea urmand a fi consemnate in cartea construc!iei, fixarea pe
piesa din lemn.

I
I

CANnTt - i

1' -1

__L~_ [ B _<:J D I

U.M

I ore

I Dulgher

10.15 10. * * 8 1
ore 0.15 0.3 0.5 0.8

TOTAL

Se msear la bucat .
RMF13
DENUMIRE

[CA~I

RESURS

I U~J

Materiale

Placule tabla zincata


Cuie pentru construcii

buc 1 1
kg 10.05 [

Manoper

IDulgher

TOTAL

ore

I 02

ore

0.2

RMF12

Tierea transversal

cu joagrul a lemnriei de stejar


avnd diametrele de:

A -15-20 cm:
B - 20-30 cm;
C - 30-40 cm:
D - peste 40 cm;
Procesul de lucru cuprinde:
- manipularea pe d i stana de 10 m a materialului nainte i dup
scoabe, t ie rea transversal.
Se msoar la

Tierea transversal cu joagrul a lemnriei de stejar


avnd diametrele de:

tiere,

fixarea provizorie in

bucat .

CANTITI

DENUMIRE RESURS

A l B

-l

I C '-oJ

- _.- J .

A - 15-20 cm;
B - 20-30 cm;
C -3040 cm;
D - peste 40 cm;

Manoper

I Dulgher

ore 1045 10.58 10.79 10.99 1

TOTAL

Procesul de lucru cuprinde:

180

181

ore

045 0.58 0.79 0.99

DENUtJ!RE RESURSA

RMF14
Cioplirea pe o fa a butenilor de stejar avnd
diametrul de:

I Dulgher

,-A 1 B I c , I

ore 1029 10.58 10.62 1

TOTAL

03, Corecie
Penlru cioplirea

Procesul de lucru cuprinde:


. manipularea pn la distana de 5 m a lemnriei inainte i dup cioplire, inclusiv fixarea in
scoabe.

bulenilor

CANTITAI

AI~ r

0,29 0,58 0,62

U.M

'1" ICANTITI I
j-

AJ! [ c

, Dulgher

ore 10.44 [ 0.87 10.93 1

TOTAL

ore

0,44 0,87 0.93

Manoper

Dulgher

I
TOTAL

Ofe

015 1 0.3 [032 1

ore

0.15 0.3 0.32

RMF15
Executarea

01 . Co recie
Pentru cioplirea butenilor pe L fee se adaug:

.._. I CANTITI
DENUMIRE RESURSA

----

IDulgher

imbinrilor lemnriei

de stejar, tipul

mbinrii:

1--- -

U.M

'[

reLe

Manoper

A - in jumtate cap (cap la cap);


B - in jumlate de intersec ii dreple (unghi drepl);
C - in jumtate de intersecii oblic;
D - in col coad de rndunic ;
E - in intersecie coad de rndunic pe toa t seciu nea ;
F - in intersecie coad de rndunic pe o parte din seciune;

ore 10 15 1 0.3 10.32 I

TOTAL

02. Corecie
Pentru cioplirea bulenilor pe 3 fee se adaug:

ore

0.15 0.3 0.32

Procesul de lucru cuprinde:


- manipularea pe max. 5 m a lemnriei inainte i dup lucrare, fixarea in scoabe,
imbi n ri lor dup trasarea acestora.
Se

maseaf

la 100 cmp.

183
182

Manoper

__ o

~-

ore

pe 4 fee se adaug :

DENUMIRE RESURSA

Se masoar la metru liniar.

U.M

Manoper

A - 20-25 cm - adncimea cioplilurii 4-5 cm;


B - 26-35 cm - adncimea ciopliturii 5-6 cm;
C - 36-45 cm - adncimea ciopliturii 5-6 cm;

DENUMIRE RESURSA

I CANTITI

U,M

tierea

--.
UM

DENUMIRE RESURSA

- --

-- -

CANTITAI

1 1-;1 sTc
-'---

RMF17

JE~

Manope r

Dulgher

Confectionat din lemn de esent tare (carpen) cuie


.
avnd forma capului:

ore 10 17 10.19 10.34 10.34 1024 10.32


TOTAL

ore

0. 17 0.19 0.34 0.34 024 0.32

RMF16
Executarea cepurilor i a guriier pentru ce puri n
lemnria de stejar:

A - cap simplu cu grosimea de 25-30 mm, lungimea 25-30 cm;


B - cap profilat cu grosimea de 25-30 mm, lungimea 25-30 cm;
Procesul de lucru cuprinde:
. tierea transversal a buteanulu i, crparea n scndurele i apoi in ipci ce se fas:meaz
buca t cu b ucat.
Se

A - guri pentru cepuri 100-200 cmp (adncime 10 cm);


S - gun pentru cepuri 201-400 cmp (adncime 10 cm);
C - cepuri 100-200 cmp (lungime medie 10 cm);
D - cepuri 201-400 cmp (lungime medie 10 cm);

msoar

la

bucat.

--_ ....-

[ . _ - - - _...

Buteni

U.M

B
Materiale

- manipularea pe max. 5 m a lemnriei inainte i dup executarea gurilor i cepurilor i gurilor,


fIxarea in scoabe pe durata lucrului.

CANT

DENUMIRE RESURS

f-

Procesul de lucru cuprinde:

de lemn de carpen

mc 10.00055 10.001
Manoper

,I

Dulgher

Se msoar.l la 10 buc. cepun.

TOTAL

ore

0.6

1.2

ore

0.6

12

I ".. . - ~~~ITATI

DENUMIRE RESURSA

_ __

~ AJ ~ D

RMF18

Manoper

Accesorii metalice forjate pe

Dulgher
TOTAL

ore 12 1235 112 124


ore 2 2.35 1.2 24

A - cuie cu D=3-5mm, L=20-30 mm;


B - legturi metalice grele;

Se

mscar

la kg.

184
185

antier :

!~M I

DENUMIRE RESURS

CANT

.~

DENUMIRE RESURS

Materiale

Otel beton
Buion M12

kg 11.05 0.2
,
kg I
0.55
kg
0.25

Carbune fo~a

kg

Oiellat

0.7

TOTAL

kg

Cablu otel

CANT

~~~ .

B
0.05

Manoper

I Dulgher
- . .. _--- ..

1 ore 1 1.55
TOTAL

ore

1.55

2.8
2.8

Manoper

Dulgher

T
U.M

ore

ore

RMF20

Liltarea asamblelor sau subansamblelor structurale din


lemn, in vederea asigurrii orizontalitii, verticalitii
sau a inlocuirii unor elemente din componena
structurii respective:

RMF19
Schele de lemn pentru lucrri exterioare la faade:

A - ansamble complexe de mari dimensiuni:


B - subansamble de dimensiuni mici i medii;

A - independent grea pentru suprafee plane;


B - independent grea pentru cupole i tu~e;
Sunt cuprinse lucrrile:
- trasarea poz~jei stai pilor, nivelarea uoar a terenului, msurarea , trasarea i fasanarea
materialului lemnos, aezarea montan~lor, montarea longrinelor i a lraverselor de legtur i
fixarea acestora, contravntuirea pe dou direc~i, montarea Iraverselor pentru podine i a
parapetelor. Sunt prevzute ancoraje melalice la colurile schelei

Se msoar la metru ptrat

Sunt cuprinse lucr rile :


_instalarea cricurilar, manipularea acestora, introducerea rezemelor de siguran la fiecare 5 cm;
Nu sunt cuprinse:
- lucrrile de rigidizare premergtoare operapunii de liftare i nici eafodajele

rigidizare necesare n unele s ituaii specifice, ce se

Se

DENUMIRE RESURSA

U.M

CANT

A_ , -- B

Materiale

Lemn rotund brad

mc 10.004 10.008 I

Dulapi de brad

mc
kg

Cuie. buloane. scoabe

0.01 10.002 I
0.12 ! 0.25

masoar

prevd

sau cadrele de

separat.

la or .

U.M

DENUMIRE RESURSA

IGANT

:A\B

Man o per

ore 110 151

1 Dulgher

TOTAL

'-

I Cric 6-10 ti

186
187

orB

RMF22A

DENUMIRE RESURSA

Cadre de rigldlzare din lemn ecarisat pentru asigurarea


ansamblelor sau subansamblelor structurale
pe perioada operaiunii de liftare, translare sau rotire:

stabilitii

RMF21
Sunt cuprinse:
- fasonarea cadrelor din lemn ecarisat, fixarea acestuia solidar cu ansamblul sau subansamblul ce
se deplaseaz.

Translarea, rotirea, ansamblelor sau subansamblelor


structurale din lemn:

A - ansamble complexe mari;


B - subansamble de dimensiuni reduse i medii;

Nu sunt cuprinse:
- l egturile metalice de fixare , respectiv buloane, eobluri gen ' vrtej', bride metalice special
co nfecionate , pene metalice etc. ce se prevd separat.

Sunt cuprinse:
. instalarea i acionarea troliilor, lucrrile de ripare uliliznd parghii'
. instalarea tHocajelor pentru prevenirea alunecrii.
'

Se msoar la metru cub.


r~' - - -

Nu cuprinde:
- patul pentru glisare pentru varA sau eafodaje speciale pantru va r B;
- funda pile pentru fixarea independent a troliilor;
lucrile de.r~i~izare premergtoare opera~unii de translare sau rotire i nici eafodajele sau
cadrele de ngldlzare speciale necesare, ce se cuprind separat.

U.M

DENUMIRE RESURSA

..

I ~~

Materiale

mc 11.05

Lemn ecarisat brad

Se m~soar la or.

Manoper

I Is'

ore

Dulgher
TOTAL

U.M CANT

DENUMIRE RESURSA

ore

75
75

~~ --- -- -- -

Manoper

Dulgher

RMF23

ore 110 5
TOTAL

ore

10 5

Trol~U mecan~c cu aclionare manual de 10 tf

ore

ore

II 2 I: JI

Pat suport pentru asigurarea operaiunii de glisarerotire realizat din bile de brad;

!.!!i!lli
cu acionare manual de 20 tf
1---Trahu mecamc
- - ------ _
..

A - ansamble complexe mari:


B - subansamble de dimensiuni reduse

medii;

Este cup rins :


168

189

- alegerea cur~tire a de coaj~ i aearea bilelor pe direcia de translare-rotire

DENUMIRE RESURS

_ __

CANT
U.M
In l
--'---l A

ti:'

Nu este cuprin~ :
- cur~rea i nivelarea terenului intre cele 2 amplasamente.
Se

msoar

la metru

RMF25

p~trat.

U~~___ Al B

Materiale

Bile brad

A - greutatea medie de 15-25 kg;


B - greutatea medie de 25-50 kg;

mc 10.04 10.04
kg 0.02 10.02

I Vaselina tehnica

Este cuprins coborrea in depozitUl antierului .

Manoper

IDulgher

Demontarea ngrijit n vederea recuperrii integrale a


crucilor metalice i a accesoriilor acestora (globul i
aprtoarea din tabl, piesele de fixare) avnd:

CANT

DENUMIRE RESURS

1 ore 1 0.5 1 0.5


TOTAL

ore

0.5

Se

0.5

msoar la "'.1'" ~.I.n. ~C- _

DENUMIRE RESURS

U.M

RMF24

j~:!
I

Manoper

I Dulgher

RMFb - ELEMENTE NESTRUCTURALE

ore
TOTAL

Desfacerea invelitorilor de i la:

A - corpul construcie i;
B - cofful tunei;

2 4

RMF26

Se urmrete recuperarea letuielii originale.

Desfacerea ngrijit a elementelor de suprafa din


lemn, in vederea recuperrii materialului lemnos:

Se msoar la metru p~trat.

,-i

ore

;2:41

DENUMIRE RESUR S

U.M

CANT
A B

A - duume l e. podine din lemn de stejar;


B - cptueli la perei . pndvoare, foioare din scndun de brad;
Se

~soar

la metru ptrat

Manoper

I Dulgher
TOTAL

ore

2.5 ~ 5

ore

2.5 5
191

190

i-- I
DENUMIRE RESURsA

RMF28

CANT

U.M

1-1

_._ i ~
Manoper

nvelitoare de i de bra d btut in 4 straturi la


normale, cu i avnd dimensiunile:

Dulgher

ore 106 11.1 1

TOTAL

ore

0.6 1.1

a c operi uri

A - 40 x 6 x 0,5 pn la 1 cm btute alturat;


B - 40 x 6 x 0,5 pn la 1 cm blule cu petrecere tranve rsal 15%-20%;
C - 80 x 6 x 0,5 p n la 1 cm btute alturat ;
D - 60 x 6 x 0,5 pn la 1 cm btule cu pelrecere tranversal 15%-20%;

RMF27A

Procesul de lucru cuprinde:


- profilarea ciocului iei in forma cerut de proiect; .
- impregnarea cu subslane fungicide; ROMA L IT
- confecionarea letuielii din Ituroaie de brad 8 x 5 cm la primele 3-4 rnduri de la podelele
invelitorilor:
- frxarea letuielii pe toal su prafaa;
- fixarea elementelor de tinichigerie necesare ntririi coamelor i doliilor;
- fixarea accesoriilor metalice ale coborrii paratrsnetulu i;
- baterea rn cuie a iei;

nvelitoare provizorie de protecie din CA 400 aplicat n


2 stratu ri la extradosul bolil or (pentru protect ia
picturii) fixat cu ipci btute in cuie:
.

Procesul de lucru cuprinde:


- derularea sulurilar, fixarea petrecerilor, desfacerea dup realizarea invelrtorii sau protectiei
definitive.
'

Nu este cuprins :
- confecionarea ilei sau a indrilei.

Se msoar la metru ptrat.

Se msoa r la metru ptrat

lCANT
U.M

DENUMIRE RESURSA

I--~-

DENUMIRE RESURSA

Materiale

_ _ ~_

Carton asfallal CA400

mp

I Bitum H 80/90

2.3 :

kg l 1.7 1
mc 0.001 1
kg I 0.02

1 ipci de brad
Cuie cap lat
Cuie obisnuite

kg

I 0.01 i

Mano oer

1Invelitor

ore 1 0.45

TOTAL

ore

~_ _...L._

L:.A:.J--=-...L'::""'.L..D
=---i'

Materiale

Bicarbonat de sodiu cristalizat

kg 1 166 200 108 1 130


kg 0.046 0.057 10.029 0.036 [

Sulfat cupru erislalizat

kg 10.039 0.048 10.025 10.031

Acid baric cristalizat

I ipci de brad 4X6

mc

! Cuie pentru construcii

kg 1 0.02 0.02
kg
0.15 II 0.15

I Cuie pt. i'

0.45

0.02

0.02 I 0.o16 ! 0.016


1

0.02 1 0.02
O. 1 II O.1

Manoper

I ore

I Dulgher
192

CANTITI

U.M

193

[ 5.5

6.6. 1 3.8 [ 4.5

r-I

DENUMIRE RESURS

... --

CANTIT I

U.M ,

~. __~A~I~B-L~C I ~
_ _..:.
TO
::..TAL

ore

-------

5.5

6.6

3.8

4.5

1-:-;-

DENUMIRE RESUR S

1 ..

-1

l eUle pt. ,a
Bicarbonat de sodiu cristalizat

Sulfat cupru cristalizat


RMF29
nvelitoare de i de brad btut n 4 straturi la turle,
cu i avnd dimensiunile:

Acid boric cristalizat

kg

CANTITI
~

.B

0.16

0.16

0. 11

0.1

kg 10.046 0.057 0.029 0.036 1


kg 0.039 0.048 0.025 \ 0.031
kg 1 0.039 0.048 0.025 0.031

I
I

Manoper

I ore I 11

Dulgher
TOTAL

A - 40 x 6 x 0,5 pn la 1 cm blule al turat ;

ore

11

I 13.2

I 7.6 I

7.6

13.2

-~- --- -- - -

B - 40 x 6 x 0,5 pn la 1 cm btute cu petrecere tranversal 15%-20%;


C - 60 x 6 x 0,5 pn la 1 cm btute alturat;
D - 60 x 6 x0.5 pn la 1 cm btute cu petrecere tranversal 15%-20%;

RMF30

Procesul de lucru cupnnde:


profilarea ciocului ie i n forma cerut de proiect;
impregnarea cu s u bstane fungicide:
- ccnfecionarea letuielii din Ituroaie de brad 8 x 5 cm la pnmele 3-4 rndun de la podelele
invelitorilor;
- fixarea letuielii pe toat suprafata;
fixarea elementelor de tinichigerie necesare intririi coamelor i doliilor;
fixarea accesoriilor metalice ale coborrii paratrsnetului ;
- baterea in cuie a itei ; -

nvelitoare de i de stejar (l.U) btut n 2 straturi laacoperiuri normale, cu i avnd dimensiunile:

A-40 x 7 x 0,5 p n la 1,5 cm


B - 60 x 7 x 0.5 pn la 1,5 cm
Procesul de lucru cuprinde:
profila rea ciocului i ei in fonna ce rut de proiect;
impregnarea cu substa ne fungicide;
confec~onarea letuielii din I turoaie de brad 8 x 5 cm la primele 3-4 rnduri de la podelele
invelitorilor;
- fixarea letuielii pe toa t suprafaa ;
fixarea elementelor de tinichigerie necesare n t r i ri i coamelor i dolHlor;
fixarea accesoriilor metalice ale coborrli paratrsnetu l ui ;
- baterea in cuie a iei ;

Nueste cup n ns :
- confecionarea iei sau a indrilei.
S. msoar la metru ptra t.
CANTITI

DENUMIRE RESURS

Bi e

Nueste cupri ns:


- confecionarea iei sau a i nd ril ei.

Materiale
ita

brad

ipci de

buc 1 174

brad

I 210 I 113 I 136 I

mc 0.025 10.025 1 0.02

Cuie pentru construci i

kg
194

0.03

0.03

0.03

0.02

I 0.03

Se

msoar

la metru ptrat.

I
,

195

-- - -

----DENUMIRE RESURS

l:L

CANT

U.M

T-

Se msoar la metru ptral.

,
I

DENUMIRE RESURS

Materiale
indrila

ipci

stejar (brad)

buc I 95
65 i
mc 10.012 ! 0.008 1

de brad 4X6 cm

Cuie pentru construcii

kg

Cuie pl. ita

0.1 1 0.01
0.08 0.06 !

kg

Bicarbonat de sodiu

kg

Sultat cupru

kg

Acid boric

kg

0.023 I 0.015 1
0.02 10013 1
0.02 0.013

Manoper

Dulgher

I are I 4.2 I 2.8 1


TOTAL ore
4.2
2.8

01 Corecie
Pentru nvelitori din indril de brad manopera se scade:

Materiale

I indrila stejar (brad)


Cuie pentru construcii

ICuie pl. ita


Bicarbonat de sodiu

buc

100

69

kg

001

0.01

kg

0.08

0,06

kg

0.023 0.15

I 0.02

I Sultat cupru

kg

I Acid boric

kg I 0.02 10013

0.013

Manoper

I Dulgher

I are I 8.4
TOTAL

ore

8.4

5.6
5.6

01 Corectie
Pentru n~elitori din indril de brad manopera se scade:
1~

DENUMIRE RESURSA

U.M

CANT

II A JI

Manoper

Dulgher

I are 1 1.05 I 0.1


TOTAL

ore

1.05

0.1

-~~ _ .

DENUMIRE RESURS

UM

nvelitoare de i de stejar (l.U .) btut in 2 straturi la


turle, cu i avnd dimensiunile:

-hcr --!
s

Manoper

rDulgher
TOTAL

ore

2.1 I 1.4

ore

2.1

RMF31

1.4

RMF32A
Letuial

din tturoaie de brad cioplite cu barda din


gros, cu dimensiunile medie de 50 x 80 mm.

A-40x 7 x 0,5 pn la 1,5 cm


B -60 x 7 x 0,5 pn la 1,5cm

196

- -1

_l-~~ ! [ 8CANT

197

CANTITI

Se msoar la metru liniar.

-------

DENUMIRE RESURS

----DENUMIRE RESURS

-----

- - -- -

U.M

Buteni

de brad

[ Cuie pentru construcii


M an ope r

"

Materiale

Icoo

ore 1 2.02

1Dulgher
TOTAL

mc 0 01

Cuie pentru construcii

kg

ore

I 2.19 I 3.1

2.02

2.19

2.7

3.1

2.7

,om

Manoper

Dulgher
TOTAL

ore

I 0.5

ore

0.5

RMF34

I
Pervazuri din lemn cu seciunea finit de 5 x 10 cm
pe antier, fixate in cuie pe duumele
existente:

confecionate

RMF33
A . din lemn de brad
B din lemn de stejar

Pardoseli di n dulapi btui alturat pe rigle de stej ar


.
sau existente.

Este cuprins
_geluirea din gros a feelor vizibile i teirea la lungime potrivit i fixarea n cuie pe duumeaua

A - dulapi de brad de 40 mm gelui~ din gros. fal simplu pe grinzioare 10 x 10 cn>'60 cm interax;
B - idem, pe grinzioare existente sau grinzi planeu;
C - dulapi de stejar de 40 mm gelui~ din gros. fal simplu pe grinzioare 10 x 10 eml60 cm interax;
D - Idem, pe grinzioare existente

existent .

Se

msoar

la metru liniar.
._ .. _----

Procesul de lucru cuprinde:


. geluirea din gros, executarea falului, tierea la lungime. Fixarea in cuie pe grinzioare inclusiv
rac h etarea cu rindeaua.

--

U.M

DENUMIRE RESURS

i1- CANT
l

A I B

.. ..

Materiale

Nu este cup rins ceruirea pardoselii.

.-- DENUMIRE RESURSA

Materiale

mc

Lemn ecarisat brad

- 1
mc I 0.006

Cuie pentru construcii

kg I 0.05 I 0.05

stejar 1OX 1Ocm

198

Mano pe r

Dulgher
TOTAL

mc 1 10052 10052
mc [ 0052 0052 1 1 mc 0018 1 - 10018 1
1

Dulapi de brad de 48 mm grosime

Grinzioare

A'~i: :T~I 1>1


I-

Dulapi de stejar de 48 mm grosime

I.

I U.M

0006

Lemn ecarisat stejar

199

ore

0.3 I 0.45

ore

0.3

0.45

Este cuprinsa executarea fa!ului i montajul scndurilor sau dulapilor pe nervuri i timpane.

RMF35
C ptuel i

din s c ndur de brad d e 22 mm (finit)


n cuie pe s cheletul de lemn:

Se msoar la metru

b tu t

ptrat.

DENUMIRE RESURS

A - cptue li profilate simplu cu motive geometrice in cmp , rosturile fiind acoperite cu ipci de 40
x 22 mm geluite la pndvoare deschise:
B - cptuel i profilate simplu cu motive geometnce in cmp, rostunle fiind acopente cu ipc de 40
x 22 mm geluite la foior , turle, avnd profilate i capetele scndurilor;
C - cptueli simple neprofilate i cu rosturile dintre scndun acopente cu ipci de 40 x 22 mm
geluite la tuMe

U,M

Scnduri

I
mc
mc

de stejar

i Cuie forjate 5-7 cm

0045 1 - II 0.Q3 ,'

I
I

20

I 20

ore

18

10

ore

18

10

buc

Man o pe r

1
Dulgher

TOTAL
Se msoa r la metru

Materiale

IDulapi de stejar

Procesul de lucru cuprinde:


~ tie rea la lungime, gelui rea i tierea profilului, baterea cu cuie pe scheletul de lemn.

t_ CA~ I,

ptrat.

-r- :- CANTITI

DENUMIRE RESURSA

UM

' _ ,A

l I'

RMF37

Scndura de brad

S car

M at er i al ~

mc 10,035 I 0,035 0,035

,, Cuie pentru construcii

kg

O,t

I O,t

0_1

Man ooe r

IDulgher

I ore I 3,5 I
TOTAL

ore

3.5

I 2

A - 2 vanguri la terale din dulapi de stejar 20 x 2 cm la 70 cm interax i trepte din dulapi steja 4 x
20 cm la 30 cm interax incastrate in vang la cea 1,5 m, vangurle solidarizate cu buloane M12
L=82 cm
B - 2 montani cu 0=12-15 cm la 0,5 m inerax i trepte (fustei) cu D=4-5 cm cu L=65 cm trecui
prin montani i fixai cu pene la capete fiind solidarizat intreg sistemul cu buion M12 L=70 cm
C - un butean cu D=50 cm in care se cio"esc trepte cu h=30-35 cm fiind cioplite toate cele 4 fee
ale buteanulu i.

RMF36

Se
Bolt no u ex ecuta t

din lemn de stejar pentru acces in podul (sau


turnul) cl d i rii

msoa r

la metru liniar.

cu:
--

A - dulapi din stejar lamb i uluc cu dimensiuni de (15-17) x (2-4) cm de seciune trapezoidal
fIXai in cuie forjate pe nervuri aezate la intradosul bolpi exclusiv nervurile;
B - dulapi din stejar lamb i uluc cu dimensiuni de (17-20) x (2,2-2,5) cm de seciune
dreptunghiulara fixati in cuie forjate pe nervuri aezate la extradosul bolpi exclusiv nervurile;

200

DENUMIRE RESURS

CANTITI

U,M
_ ____ I

A_..1.' __ B

Materiale

I mc 10.08

Dulapi de stejar

201

CANTITI

DENUMIRE RESURS

U,M

A
Bu te ni

de stejar

mc

I Bulan M1 2

B 1 C Ir
0044 0.147

r~'"'-r______D_E_NU_M_I_RE_RE_SU_R_S
_

- 1 0.95
kg I 0,95

_ __

~
TOTAL

ti

ore

8.24

Manoper

IDulgher

I ore
TOTAL

ore

11

1 7.5 1 5

7.5

RMF39A

11
Cruci din fier forjat lucrate pe antier dup model
original.

RMF38A

Cercevele speciale pentru lerestr. lixe din lemn de


stejar.

Sunt cuprinse:
_confec~onarea cucilor indusiv a elementelor de susinere i fixare pe structura de lemn a
acoperiului, executarea din tabl a bulbului de la baza crucii i a acoperiului din tabl pentru
vrful acoperi ulu i.

Avnd:
- dimensiunea golului 0,05-0,1 mp
- sec~ unea cercevelei 3 x 4 cm
~ cu fa l pentru geam ce se monteaz odat cu cerceveaua
Sunt cuprinse:
-geam de 4 mm
- col a re metalice fo ~ ate

Se

msoa r

la

Greutate medie 20 kg.


Se msoar la bucat ,
..

r-

_- -

DENUMIRE RESURSA

J tAm
UM

Materiale

bucat .
Oel

kg 1 20
kg

lat

Bulan M12
DENUMIRE RESURSA

U,M

r eANT I
I

Materiale

Dulapi de stejar

mc

Cuie feranene

kg

I 0.21 r

mp

0.1

Geam 4 mm

0004

Manoper

INituri
Carbune forja
!Vopsea miniu
IVopsea ulei
Tabla zincata

ITabla cupru

I are
202

3.24

0.25

1 Lacatu
203

kg

16

kg

0.25 !

kg

0.25 1

kg

kg

ore

I 40

Manoper

Muncitor deservire

kg

---.

D_EN_U_M_IR_E_RE_S_U_R_S__________________

___________

LCAt{[ ,

_U._M_ 1L__1

RMF41

L1

TOTAL

ore

40
Ignifugarea

suprafeelor

tip ...

structurilor din lemn cu


prin:

soluie

aplicat

RMF40
A - pensulare
8 - stropire cu i nstalaii de presiune ridicata.

RMFc - LUCRARI DE PROTECTIE A STRUCTURILOR


DIN LEMN

Se

msoar

la metru

cu

soluii

p~at

Protecie preventiv sau de stopare a atacului biologic

- -- -

de tip .... prin:

-_._---- .._.. --

_._.-CANT

DENUMIRE RESURS

A pensulare 2 straturi
B - pulverizare (stropire) 2 straturi
C - imersare
D - irigare l ocal
E - injectar. local

U,M

-A
Ta

Materiale

Solutie de protectie a lemnului tip

104 105 1
Manoper

1 Muncitor

ore I104 1' 0,2 1

calificat

Se msoar la metru ptrat

TOTAL

u:J- !

DENUMIRE RESURS

--- .._-

CANTIT I

CTDr-

ore

0.4 0.2
I
I

Utilaje

___ _. 1_~~: _ i - Lo ~ 1

I._~I_~~~ompre~r d~ ma.re_p.~~.~~~_~_

Materiale

S<>uVe de protectie a lemnului tip

1 0,3

0.4
0.6
1.5
0,3 0.5
kg 1 0,3
0,3
mc 10,002 0,002 0,008 0,008

F<>ie PVC plastifiat

ipci

de brad
Manoper

Muncitor calificat

ore 10,14 10.12 1 0.16 1 0.2

Biolog specialist

ore 1 0,03 I 0,02

0.05

ore

0.21

TOTAL
1

0.17

0.14

RMF42A

1,5
0.3
008
0.
1

0.2
0,3 1
0.5 1.2

Protecia spaiilor

de

Se

msoar

srm

de

la

acoperiuri,

la metru ptrat

!ill!m

Electrocompresor de jOasa presiune _

ore

204

turnuri elc., cu plas


cu ipci de brad.

oel zincat , fixat

1 - 1 9:0_6 1 _ -__ 1

205

OENUMIRE RESURS

1---[ Plasa de

oel zincal cu d=0,8 mm

Materiale

l:L:
U.M

kg

I Cuie pentru construc~j

CANT I
I

0.8

kg

0.2 I
mc , 0.005 1

I ipci de bmd

Manoper

IDulgher

...

----

ore

1.1

-ore--

1.1

I
I

RMF43A

LISTE ANEXE

Protecie mecanic la suprafee cu pictur mural, pe


elemente din lemn, dim plci polistiren de 24 mm,
aezate pe o reea de ipci 4 x 6 cm, fixate in cuie pe
distanieri

din lemn

Se msoar la metru ptrat

i CANT

OENUMIRE RESURS

f--

U.M

Materiale

I 1.1 I
0.2 I

Placi polistiren 24 mm

mp

Pnza de casa

mp

ipci

mc 10005 1

de brad

Cuie pentru CO!1strucii

kg

I 0.05 i
I

Manoper

Muncitor calificat

ore

Pictor specialist

0.2

I I 0.1
ore

TOTAL

ore

0.3

206
207

MATPROD
CATAL O G

PREU RI

LA MATERIALE DE

CONSTRUCII

actualizate trimestrial
Q

AVANTAJE

CUNOAfERE:

MATERIALE EXISTENTE $1 NOU APARUTE


FURNIZORl PRODUCTORI PENTRU FIECARE MATERIAl
MATERIALE OFERITE N JUDET
PRETURI DE SORTIM ENTE

U71UZARE:

EVALUAREA COSTULUI CONSTRUCIILOR


NTOCMIREA DEVIZULUI DE CONSTRUCIE
CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU
ACHIZITIONAREA MATERIALELOR

AGREMENTE TEHNICE N CONSTRUCII-MONTAJ


Q

AVANTAJE

CUNOAfERE:

MATERiAlE $1 PRODUSE DIN IMPORT SAU DI N


PRODUCIE INTERN , AVND AGREMENT TEHNIC
FIRME AVND AGREMENTE TEHNICE PENTRU
PRODUSELE PUSE N VNZARE
VALABILITATEA AGREMENTULUI
UNITATI CARE AU AGREMENTAT MATERIALELE $1
PRODUSELE

LISTA ANEXA LRM01


CIMENT
DENUMIRE
CIMENT I 32,5 lP 40) SACI .
CIM.!'.NT I 32,5(P 40) VRAC
CIM.!'.NT II A 32,5 (PA 3_5) ACI
CIMENT II A_32,5(P.A 35) VRAC
CIMENT II B 3,2,5 (M 30) SACI .
CIMENT II B 32,5(M 30) VRAC
CIMENT P 50 S 388
_
CI~ENT PORTLAND ALB TIP 1 75% A~.El. PA 25 SACI S 7055
CIMENT PORTLAND ENGLEZESC BSS 12-58 VRAC
CIMENT PORTLAND ENGLEZESC BSS 12-71 SACI
CIMENT POR-TLAND GALBEN' P 400 SACI S :7.0.55
CIMENT PORTLAND INTARI.RE RAPIDA RIM 200 VRAC
CIMENT PORTLAND INTARIRE RAPIDA RIM 250 SACI
CIMENT PORTLAND INTARIRE RAPIDA RIM 250 VRAC
CIMENT PORTLAND INTARIRE RAPIDA RIM 300 SACI
CIMENT PORTLAND INTARIRE RAPIDA RIM 30,0 YRAC
CIMENT PORTLAND NEGRU P 400
SACI S 7055-CIMENT PORTLAND P 45 SACI S 388
CIMENT PORTLA"!D P 45 VRAC S 388
CIMENT PORTLAND
P 50 SACI S
-- 388
CIMENT PORTLAND P 50 VRAC S 388
CIMENT PORTLAND P 55 SACI S 388
CIMENT PORTLAND P 55 VRAC S 388
CIMENT PORTLAND VERDE P 400 S 7055

U71UZARE:

ASIGURAREA ACHIZITIONARII MATERIALELOR $1


PRODUSELOR DE CALITATE
- RESPECTAREA CERINELOR PREVZUTE DE H.G. 766/1997 $1
. LEGEA 10/ 1995 PRIVIND CAlITATEA N CONSTRUCTII
>$ INFORMATIILE DIN CATALOG

SUNT PRELUATE DIRECT DE LA FURN I ZORI-PRODUCTORI DE


MATE RIALE DE CON STRUCII
PENTRU AGREMENTE TEHNICE , INFORMAT"LE SUNT PRELUATE DE LA
COMISI A DE AGREMENT TEHNIC N CONSTRUCT" DIN M.L. P.T. L.
CATAL OGU L SE EOITEAZ PERIO DIC (TRIME STRIAL)
209
208

UM
IKG
IKG
IKG
KG
KG
KG
KG
KG
IKG
IKG

- IKG
KG
KG

IKG
IKG
IKG
IKG
IKG
IKG
IKG
KG

KG
KG

KG

cocc v OFER :

LISTA ANEXA LRM02

CRTI TEHNICE $1 METODOLOGICE

MORTAR
DENUMIRE
MARCA 4 . MORTAR DE VAR SIMPLU
MARCA 4A MORTAR DE VAR CU ADAOS DE 50 KG CIMENT MARCA P400
MARCA 4.8. MORTAR DE VAR CU ADAOS DE 70 KG CIMENT MARCA P400
MARCA4.C. MORTAR DE VAR CU ADAOS DE 100 KG CIMENT MARCA P400
MARCA 10. MORTAR DE VAR CU CIMENT 120 KG CIMENT MARCA P400
MORTAR DE VAR SIMPLU TIP I (FARA CALTI)
MORTAR DE VAR SIMPLU TIP II (CU ADAOS CALTI TEHNiCA FRESC)

MATPAOO - Catalog de preuri la materiale de construcii i agremente tehnice


Preturi pentru principalele categorii de lucrAri de constru cii
Ghidul dlrlgintelul'de specialitate in constructii-instalaii
Ghid pentru intocmirea crii tehnice a construciilor
Ghid pentru programarea controlului calitII execuie i pe antier
Ghid pentru ntocm Irea caietelor de sarcini structuri metalice

UM
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC

Ghid privind

activitile

responsabilului tehnic cu

Ghidul responsabilului c u urmArirea

Ghid privind activitatea de

execu ia

rn exploatare a construciei

consultan

pentru investitii

Metodologie pentru asigurarea cerinelor de calitate ale construci i lor


contract3te "LA CHEIE"
Consum uri de resurse la apartamente i n blocuri de locuine (2 volume)
Conditii tehnice pentru e xecutarea lu crrilor:
,
Betoane i zidrii
Instalaii

Edilitare
Co nfectll metalice executate in ateliere
Consumurl specifice de manoper - norme de timp - Tencuieli - Te
Con su muri specifice de manoperl - norme de timp - Armturi - A
Consum uri specifice de manoper - norme de timp - Cofraje - C
Con sum uri specifice de manoperl - norme de timp - Boloane - B
Consum uri specifice de manoper - norme da timp - Ip sosrie si rabil - IA
Co nsum uri specifice de manoperl - norme de ttmp - Zidrii si perei pentru
inchideri i compartimentri interioare
Con sumuri specifice de manoperA - norme de timp - Izolaij - IZ
Consum uri specifice de manoper - norme de timp - Pardoseli - PR
Consum uri specifice de manoperllt - norma de timp - Instalaii de nclzire - le
Colectia de acte normative a achlzltlllor publice - 2 volume
Sa larizare
'
O ec h ip de succes. Ghid practic de managemont
Management
Ingineria afacerilor
Organizarea performant a 1inneklr de construc iim o ntaj . Ghid practic

SERVICII

li

210

.,

MANAGRMENT / CONSULTJNG
O
TRAI NJNG
O
F.DJTARE
O
TEHNOR ED ACTARE
O
MULTIPLiCARE

COCC v OFER :
INDICATOARE DE NORME DE DEVIZ

Indicatoare de norme - editia 1981

C
Iz
D
P

T5
I
G

Construcii" (4 voI.)

Izolatil
Drumuri
Poduri
- Terasamente

- Instala!ii lnclzire"
Ins tala ii gaze'"

5
Ac

Instala il sanitare" (2 '0'01. )


- Ali mentArl cu ap i c analizare*

E.

- I"stalalli electrice'

V
RpC
Rpl
RpG
RpS
RpAe
RpE
RpV
RCs
Rplz:
AUT
M1

Tr
Tf
Te:
~..J

Tr

ventilall*
Reparaii c onstrucii (4 voI.)
Reparaii instal aii n clz i re"
R e paraii instalaii gaze'

Instala II de

- Reparaii Insta l aII sanitare " (2 voI.)


- ReparaII alimentArl ap"" ca nalizare * (2 voL)
- ReparaU in sta l aii electrice"
- Reparaii I nstal ai i de v e ntilai i'
Consolldri i restaurar'" (4 vaL)
Reparaii pentru izolaW (2 voi )
- Utilaje de " construci i
Montaj utilaj tehnologic, conducte"
- Transporturi"
- Termoficare"
- Telecomunicaii
- Unii electrice de contact, semna lizri i centralizri feroviars
- Termoficare

revizuit i completat la nivelul anilor 19992002


Norme orientative, aprobate prin:
~ Ordinul MlPAT "r. I/N/O:J.O-l.1992:
- Al i mentri cu a p
c.
- S em na l izri feroviare
Le
- U ~ ii de contact i l u cr ri de cai ferate
...., Ordif/uIMLPAT nr. 13/N/08.0J. I99&:
At
- Automatiz ri
V
- Ventilaii
RpG
- Repa ra~ i gaze

""

PRODUSE I NFORMATICE
DeLTA

2 QOO

Sistem informalic pentru e laborarea ofertelor pentru licitatii,


prograrrwrea . urmrirea i decuntaraa lucrrilor de construcil-montal .
Pre\.!1 de baz pent ru produsul informatic insta la t pe un si f)Qur calculator
i pentru un si ngur 3ntreprenor
(L/I ace:;! pref se mai adaugtJ cofltrovalo . ..,fOa diverselor serwcii pnJ$tatc In funcia
ck fokJsiroa vorswn/l 199:l-1!199 a sistemulUi DELTA. preunle sunt negocisl);/(J)

legisla ie

in

construcii

LEXCON

COItI!S

- pnvirld urmrirea cirCUla iei doc-.uOlentelor i n cad rul unei Instituii (gostioncaz
d ocu mentele privind: sarci n i, termene, rezolvri ; in orice moment un s upenor
poate ti unde se gEisete un document i fo "ce faza a rezolvArii se anA)

CAItTI!H

- privind intocmirea crii tehnice a lX>nsh''Uc\iilor

A DIS

privind activitatea dirigtntolui do

antier

MONICON - pentru urm~nroa oonstnJc!llor finalizete . priVInd sigurana in exploatara


ItI!STI!X

- pontru responsabilul tehnic cu execulia

- In j icc: are de norme de deviz pentru 1 '.1cr ri de constru c':, " 'ltaj,
instal f i i reparaii, ediia 1981, reVldll;; i completate permanent,
avnd c: , ro ba re MI_PTL SO ' iHatea noastr fiind singura a b' l itat o' ci
s le ed lt3ze, distribuie i c"difice in conform itate cu normal .- U.E.
- Norme de :onsum orientative pe art icole de deviz aprobate r in l rcl~ ,

MLPAT, n!. I/N/03.04.1992 i ordin A! LPAT nr. 13/N/OB.03. 1 ,cI',


- Nn' . d muncE. pentru princinalele acti viti de conslruc1 - ;1. .1
- Gniduri I lEo ,Jdc logii pentn: prinC" )alde Pctl\ ,ti manage Il!.
exec uie (Jln sectorul de constru c\ I-mol ltaj
- Produse ,nformatice i de consulting:
DE LTA 2 00 0 - sistem info:matic pentru e labora r ~ '~OCU I I
u conorllice a 0 [- -1 j ,,)r per. ir~ I, c itaii, programar",a, unT
e;,
1econtarea lu crril or de con ~trur,ti i
BEt A ..:l0 . - gesti u ' a docum . Iltaiei economice I . bf'ne f li;

t ~ CON -legi slai e 111 cOl struc\ti


/VI Tl~Ron - preu r i la zi pentru r.l ateriale de conslruc " .,
,C' Activitate de " erflJ cionare- i r struire (tral nin9)
!
.!.

I.S.B.N.:
I

973-7941-45-4

S-ar putea să vă placă și