Sunteți pe pagina 1din 109

PErullU

tUC ~t1ARI
.

DE .'

~~STAUtll~R~ MONu(\J1E~UTE "

ISTORICE

Rl'1
Ediia

2004 -

Indicath. GEx 008-O-t

COCC-S.A.
Bucureti

PRODOMUS S.A.
Bucureti

INDICATORD
P N

RE STAU

Elaborator: C.O.C.C. Bucureti Director general: Director coordonator: Unitate de proiectare de specialitate n domeniu: PRODOMUS S.A. Director general: ing. Mihail-Dan POPESCU ing. Andrei HORVAT

ing. Adrian NICOLAE

Nomenclator de resurse, codificare, coordonare, editare i difuzare: C.O.C.C.

Colectiv de elaborare coordonat de:


ing. Marian ANDREESCU arh. Niels AUNER

arb. Cristian IACOB

-MAI 2004-

Indicatorul este elaborat n conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului Romniei nr. 6012001 privind achiziiile publice i ale Documentaiei standard pentru elaborarea i prezentarea ofertei pentru achiziia public de lucrri, art. C.7.1.c. din seciunea InfOlmaii generale, care stipuleaz: "INDICATOARELE DE NORME DE DEVIZ SERlA 1981 POT FI FOLOSITE, N MOD ORJENTATIV, ATT DE CTRE PROIECTANT, CT I DE CTRE OFERTANT N DESCRIEREA LUCRRILOR, A COND1IILOR DE MSURARE A LUCRRlLOR, A EVALURlI RESURSELOR NECESARE, A CONSUMURlLOR SPECIFICE DE MATERIALE, MANOPER I UTILAJE."

ASOCIA1A ROMAN A ANTREPREiNORILOR DE CONSTRUCII


Tel. 01212J;191 ; 01.212.63.02. F~ 01 .31?96.26; N!1ail: .r~7;./31 . ;(0
SpiaM Inaep..,de<1\e1nt.202A, cod 71208. >$<tor 6. Buculeeti .

ARACO

I I
(loeL
l'

MINISTERUL FINANELOR PUBLICE


Direcia

Reglementarea Achizj~ilor Publice Prloritizarea Investi~ilo( Publice Domnului Director Ing. VENIAMIN PARASCHIV
i

Stimate Oomnultl O/rector,

achiziie public

EDITAREA, COPIEREA, MULTIPLICAREA SAU FOLOSIREA INFORMAIILOR N BAZE DE DATE SAU APLICAII SOFT N SCOPURI COMERCIALE SE FACE NUMAI CU APROBAREA SCRIS A C.O.C.C.-S.A., SINGURA SOCIETATE ABILITAT OFICIAL DE CTRE M.L.P.T.L. S EDITEZE I S DISTRIBUIE ACESTE INDICATOARE

pentru elaborarea i prezentarea ofertei pentru de lucrri, aprobat cu Ordinul comun al ministrului finan\elor publice i ministrului luCrrilor publice. transporturilor I locuinei nr. 1014187412001 1<1 p~l. e7 aliniatul 'c' a fost redactat un text incomplet In sensul c "Indlc:atoarele de lOnne de deviz, sena 1981, pot fi folo~ite in mod orientativ.,: in loc de "Indlcatgarele In
de nonne de deviz seria 1981. precum ii noi norme orientative revlzllita ~I completat., aprobate de Minl!lterul Lucr4tilor pUblice, TllIIl8Portufilgr ti Locuinei pot fi folosite orientativ, atAt de ctre proieet.tnt c61 de

Documentaia Standard

,1

antrepreno" . Aceasta precizare este necesar VnMd seama c din anul 1981 pn i" 2001 au aprut, ca urmare fireasc, tehnologii de execuie mai performante pre;um i materiale noi cu alte consumuri specifice de resurse. Vi rugm n consecin de a ne confirma prjntr-o scrisoare prop'lnerea noastr i care va trebui s fie preluat cu ocazia primei revlzuiri a Documuntaiel Standard.

'-~ ';:; --l

~liKI COCC-SA ~ ~ Consulta~, Organizare i Ciberoetic n Construcii ~


m conformItate cu Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor
i

Toate drepturile asupra acestei ediii sunt rezervate

Cu

stim,

drepturile conexe, art. 7

8.

Calea Griviei 8-10, sector 1, 010731 Bucureti Tel.: 0040-021-2]29841 , Fax: 0040-021-312 5641 www.cocc.ro e-mail: cocc@ARtelecom.net

L...._ _ _ _ .._ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '

r------/ .

_ _'___ . .. --"---'- --1


,1

Ctre,

S.C. C.O.C.C. S.A.


Prin prezenta v facem cunoscut
tiinifi c i Reglementri
c.

~(N~STERUL 'FINANTELOR PUBLICE ~lfc~tl~ .reglementarea achizitiilor publice SI pnontl:mre<l inve"ltiilor publice
Nr./62,O/R/6.ll.200/

n conformitate cu:

ASOCIATIA ROMANA A ANTH EPRENORILOR DE CONSTRUCTJJ DomnuluI Lh'lu DllcJllevici


Direct... Cen_.,,!

I j

La adresa Dvs, nr. 1321/200 1, va comunicam urmatoarele:

Propunere" dvs '. este' .lusffi t' , . . d J lea a awmd In v(.'dcrc cyoluthl Ulwr Ichnol ogll e executie prcc m ' . . implicatii ben fi_ U SI, aparitIa lInor materiale n\li, cu . e lce asupra consumunlor specifice de resurse . P rccwam insa C' l modul d fi I . ' . din Ordinul MFP'-MLPTL e oml~1 arc al punctului C.7.! lit. c) ! fi' ' ... d' nr. 1014/8,4/2001 nu creeaza obligatia i ~ 1 ~1:MIl In Icatoarclor de norme deviz _ seri 'l 1901 " ' ,' i Ilnl1tea7.a sub . " fi . .. . ' .o SI I1ICI nu "" . t" otel O 011113., poslblhtatea utiJiZ<lrii altor llOTl11" j actu , n Iza e cu atat n' l' , ~ , b' . r /li mu t 111 cazul 11\ Cl\re aceSlea din urma 'lr pUlea aS1gura o tmerea unor economii d -. < calitate cel PlItili '1 ) d' , e na~um. fmanclara (in conditii de ImI ara c catre autontattlc contractante.

- Acordul de principiu mtre MLPAT - Direcia Coordonare, Cercetare Tehnice pentru Construcvii i Comisia Natlonal pentru Statistic , privind codificarea unitar a tuturor resurselor (materiale, meseril pe grad de calificare I utilaje) utilizate n ramura Constructii (Seciunea G Subsectiunea 45) n concordan cu Clasificarea Activittilor Economiei Naionale (CAEl\') generalizat prin HG 656/1997 i Clasificarea Produselor i Serviciilor pe Activiti CPSA, a SistemuluI Armonlzat I Codificrii din Tariful vamal de Import al Romniei aprobat prin HG 120/1993 i completrile ulterioare; - Concluziile edinelor de avizare ale CI'S-MLPAT privind introducerea noii codificri unitare a resurselor din noile specificaii tehnice privind consumurile de resurse pe articole de deviz, elaborate ncepnd cu anul 1998; n vederea elaborrii unei codificri unitare. innd cont de cele de mal sus ca i de armonizarea cu codificarea existent n bazele de date ale utilizatorilor de programe de o[ertare, urmrire a preurilor etc. din ramur. codificare la nivel de 7 ci/re cuprins n nomenclatoarele de materiale elaborate de ctre COCC n anul 1981 i n celelalte baze de date pentru manoper i utilaj pornind de la sistemul DOCEC i modificrile ulterioare, Coordonare, Cercetare tiinific i Reglementri Tehnice recomand ca n calitate de elaboratori al tuturor codificrilor anterioare, s realizai n primul semestru al anului 1999 o nou codifi care unitar a nomenclatoarelor dE' material, meserii, utilaj completate cu resurse noi la ni velul anului 1999 i actualizabile permanent. in vederea editrii lor, MLPAT pentru
Construcii v

s'

I
1

Direcia

Cu stima,

Principiul de codificare stabilit mpreun cu CNS i discutat m avizare din CTS-MLPAT cu constructorl i proiectani este urmtorul:

edInele

de

noul cod va avea o structur alctuit din 13 cifre din care primele 6 reprezintA incadrarea n noua clasificare CAEN (4 cifre) i CPSA (2 cifre), Iar urmtoarele 7 cifre reprezint codurlle vechi existente n bazele de date la nivel de ramur,

-a 4 C4l1Piti. . ... .PiCi :~;.,~ ,~ ~ 5,Bucure..iti


/~. (,~-'

(;:~~~

S<J5. Pa.iultlril<Jr nI'. 94, Si!ctol' NI'. Re J40/265-i8/l992. Cod fise<ll 2620769

Tel. 4107720

Cllnt 251l.l.1 l.liRO:L BCR Unirea

fax 411.481:l

PRECIZRI

Ctre,

~UNI1)'TERU.L FINANELOR PUBLICE DIRECIA REGLEM.FJ"iIl'J\RtA AClJTZTm.OR l'UnUCl<: I PRIORlTIZAREA I:NVESTIJILOR

Domn1dui Director Vcnillmin Paraschiv

Stimate OomBule Director,

n conformitate cu uzanele U.E. i a Institutului Naional de Statistic, codificarea resurselor s-a realizat cu treisprezece caractere; acestea au fost exemplificate pentru primul articol RMAOIA. Codificarea integral pentru toate articolele de deviz din indicator se gsete n produsul informatic DELTA 2000 COCC - pe care l putei achiziiona la cerere.

1n documentaia standard pentru elabm'area i prezentarea of\!rtci pentru "c'h i:t.l\ia publica de lucrri, aprobat cu ordinul Ministt.'1"ului 'f inlU)!clor l'uhlice nI'. ! t> i 4 dill () iunie 2UOI, la pc!. C. 7 aliniatul " C" se preci zea7 . " lndicatmn'ele de 'Hirlue de deviz ~eria J 9tU pot fi. folIJs,te .. /' Ac.east precizare este interpreiat de unii investitori publici i chiur de organe de w nlJ"Ol ale c1Irii de contori n sens limitativ, numai indicatoarel e din 1981 pot fi t1' i(1ste i nu i cele revizuite i completate lu nivelul anului 1999. Indcatoarele cuprinznd coIISumurile d~ resurse din 1981 sunt ntr-un prot'Cs dt, f'"<!-vizuire i compk13re periodic n concordan cu materialele i tclmologiile noi api\n.ll.e i ugrementate pe piaia romneasc ca urmare a progresului tehnic i sUnt "" il.ak de c!rt' Ministerul Lucrri l or Pu.blice Transporttu:ilor i Locuintei . Aceast inierpreiare este n contradicie - chiar cu preved"'l-ea de lu ucela i uUniut privind ~ar<lcterul orientativ al acestor indicatoare. V rugam n consecin, cu ocazia primei revizuiri, s adugali textului existent dup ser.ia .1981, cuvintele ., precum i cele revizuite. c()mp\ctate i :wiz.atc ~

Cu

stim,

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1I

DBLT4 2, {): 00
Sistem informatic pentru elaborarea ofertelor pentru licitaii, programarea, urmrirea i dt'contarca lucrrilor de construci i montaj, fin ana te de sta t sau din alte surse
cUJenl

Consult.n(i , Organizare i Cibernet ici in Constructii slstcmul mformatlc UEl TA 2000, care'

eoee " proiec1at I a dai ill

,pluatare

rspunde cenntelor socletJtdor de proiectare I de exeeullC conslrucpi-molltaJ in chbofarc. orertelor econom ice i a ntocmirii IUlmor documenldor (fonnularelor) neCt<;~re prc 7 cntIII la I,cltalli conform leglslapei actuale privind Jchl7lpi lc pubilce, p, ecllln I a ,NonnclOl mC!Odologicc' de aplicare a "cesleia
indIferent de sursa de "nantarc, CII resJlc(talea condl!iilor conlr,1cluale I de Icglslapc; aplicatia penmte edituca tuturor rapoartelor specifice lucrrilor de IIIvestitli bllgclare I c:\1rabllgctare, I3poartC de lip III11ilar, II1c1uSIV fonnulruelc tip docllmenl pc"tru pre7.entarca la !icltalll; ofertele pot fi ;nlucmitc prin ape/arca la indicato3l'rlc de norme de devil editllte in: 1()111-1982, 1992-1996 i 1999-2001 i in continuare de ('oce, care sunt clabOl ate mpreun cu mSliliJl. de cercetri I proieclarc dc spcclalltate. I11cn~onm c IIldlC3toarele elabomte n perioada I9<}<)-200 I sunt Indicatoare de norme de devI7 cdl(la 1981-1982 revizuite i completilte la /1 CII nonne pentru materiale i tehnologII nOI. p,ecum I cu unele modificJn la zi alc unor norme. aplica!ia DEL1A 2000 este unicat n ari din punct de vedere al ba7el de date normallve I a codIficrii r~sllrselor. care este ,eall7.a1ii n concordall! cu ple"edcnll' l.!niunll ""ropen.
\Olllitim ..'ii (OC( l'\' ~jnguril sodt~t;lft' abiliriu utleial '!/ia ,dlh'll'. \.:1 difu/(".I(' (Onte-n.'ialiavl' .)C'lSh' norme, in urma ("nnlntttcJflr ,,'.," (,";u'(' h,~-;l a\ ut cu 'I( huL ~i ~JI ,VJ I

SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRARI

pennJle progra marea, urmarirea i uecontarea lucrrilor executate pentru IIlvestllii,

Simbol capitol RMA


Lucrri

Denumire capitol

Pagina

de beton

beton armat la

consolidri i

27 57 94 118 142 164 207

~i

intervenii

urgente
zidrie

Pe lng mdicatoarcle de norme i111llnl llc mai sus., aplicatia pennifc ca utilizatorii ~_I POitl (;II.:J nfJrme proprii, cu consum ur de rcsurse proprii ce se constlfuie in haze de date nOOllulive prl)prii utllizatoniiui intre lililizatorii earc fo losesc siSiemul OEI TA-2000, se pot efeclua tranferuri automate d~ date (selectii de devize, de obiecte, o investl!le sau selcc!il de investilil) prin procedeu l export/impor! fOilrle rapid Sislemul DELTA 2000 are pro~ramclc clabolate in limbajul Vi.ual Basic (verslunCil 6.0), hazele de dale gestionalc cu SQL Se....'cr 7_0 I poate fi cxploalat pe calculatoare compalibilc IBM, mOlloposl sau in relea, pentlu tllilwllori cu Windows 95, WlI1dows 98, WmdolVs NT 4.0 sau Windows 2000 Sistemul DELTA 2000 ncccsil urmtoarea configuratie minlln ncce!>Jr calculalOr PC' compatihil IBM-PENTIUM 200 MHz; J2 Mb RAM. HDD-IGB, FDD_ 3,5", CD-ROM , impnmant M IA3 (recomandm' PENTIUM Il ("6-2) la 100 \1H7, 64 Mb RAM I Monitor 15")

RMB RMC RMD RME RMF

Lucrri

din

de

epoc

arpante i

nvelitori
suprafa

Finisaje de Pardoseli
Lucrri

i scri

de restaurare la monumente din lemn

Liste anexe

SiWlIuII)U_IA 2tl(jlJ e,te r('a lilll! n eonformitH!c ('II IIYtlrdrril,' ,'uprin ,e in OnJon",,!, J( /Irgrlllj III: 601200111ri,ill>J ,,~hi,i!iilc Jluhli", (lentru S<' n icii, prllicdM<' li lucrari.
Societalca noastr aSigur pnn colllrac1 Instalarea instruirea i asistenta lehmc la sediul bcnc.ficiarulUl rc fljr TVA, la care se adaug,j contravaloarea di verselor serviCII .
I' ilii de balA penlru sistem ul mf"rmalic DRLTA 2000 esle de 700 S,

Pcnlfll firmele care au cumprat de la COCC versiunea stabilite pr in negociere d i rect .

anterifllr DEl TA, prrlurile "or fi

De asemenca. in func!le de mnmea societat ilor c()mereiale (numr de personal. dOlare informatic ele.). prc(u rilr pot deveni negociabile

CUPRINS

Simbol capitol

Denumire capitol

Pag.

INTRODUCERE

CAPITOLUL RMA
LUCRRI DE BETON I BETON ARMAT LA CONSOLlDRI I INTERVENII URGENTE
RMAa - BETOANE RMA01A Beton simplu clasa C4/5 turnat pentru subfundri n conditii speciale, pe tronsoane i etape de lucru, n prezenta . sprijinirilor (preparat manual i turnat) . RMA02A Beton simplu clasa C6/7.5 turnat n plombe locale la goluri sau caverne. R~03A Beton armat clasa C12/ 15 turnat n elemente de subzidire sau ~onsolidri de fundaii, n condiii speciale, spaii restranse pe tronsoane i etape de lucru (preparat manual). RMA04A Beton armat clasa C12/15 turnat n elemente de consolidare nscrise n anuri sau locae spate n grosimea zidurilor. RMA05A Beton armat clasa C12/15 preparat manual i turnat n suprabetonarea extradosului bolti lor. RMAb - COFRAJE' I SPRIJINIRI RMA06A Cofraje din lemn de brad prevzute cu jgheab supranltat la partea superioar, pentru turnarea beton ului la subzidiri . inclusiv susineri pn la 3 m. ' RMA07A Cofraje din lemn de brad prevzute cu jgheab supranltat la partea superioar, pentru turnarea betoanelor n elemente nscrise n anuri spate n grosimea zidului, inclusiv susinerile pn la 6 m. RMA08A Sprijiniri de arce, boli, planee i alte elemente cu sustineri dm bile sau popi din lemn de brad ecarisat, inclusiv tlpile i contravnturile. RMA09A Susiner! din bile sau manele pentru cofraje situate la nltimi mal man de 5 m inclusiv lemnria necesar pentru cruci . ' contravnturi, tlpi, eclise, etc.

31 32

32 33 34

37

37

38

Simbol Denumire capitol Pag. capitol RMA10 Cintre din lemn pentru arce i boli din crmid de epoc realizate din lemn ecarisat de brad inclusiv cofrajul (mantaua) intradosul arcului sau bolii , exclusiv esafodajul de sustinere: 39 RMA11A Pat de 'mortar de ipsos pentru mpnare ntre cintre i zidrie arc sau bolt. 40 RMAc - ARMTURI RMA 12 Armturi din beton pentru fundaii i subzidiri , executate pe tronsoane limitate ntre 1-3 m, cu petrecerea armturilor conform normativelor n vigoare (fasonat i montat) : 41 RMA 13 . Armturi din oel pentru suprabetonri de boli , arce, cupole, aibe (elemente puternic solicitate): 42 RMA 14 Bare de conexiune n elevaii grinzi cuplare, grinzi _ 42 longitudinale i transversale RMAd -INJECTARI FISURI RMA 15 Injectri de fisuri cu deschideri mai mici de 2 mm la ziduri, boli, arce, din crmid, cu lapte de ciment (dozaj 400 kg ciment la m.c.) 43 RMA 16A Injectarea cu past de var+nisip a fisuri lor i crpturilor cu deschideri mai mari (peste 2 mm) la ziduri , arce, boli din crmid . 44 RMA 17 Spare de anuri orizontale n ziduri masive din piatr n vederea nscrierii de centuri ngropate sau de agrafe de tesere, ori buiandrugi din beton armat: 46 , RMAe - LUCRRI PREGTITOARE RMA 18 Desfacerea uneia sau mai multor asize de la partea superioar a zidurilor n vederea creerii spaiului pentru turnarea unei centuri din beton armat: 46 RMA 19 Sparea de anuri verticale n zidrie din piatr, n vederea nscrierii de stlpi (smburi) din beton armat, nglobai n grosimea zidului: 47 RMA20 Spare de anuri orizontale n ziduri masive din crmid n vederea nscrierii de centuri ngropate sau de agrafe de terase, ori buiandrugi din beton armat: 48 RMA21 Spare de anuri verticale n zidrie din piatr , n vederea nscrierii de stlpi (smburi) din beton armat, nglobai n grosimea zidului : 48 RMA22 Sparea zidriei din crmid (cu profilaturi), la pilatrii turlelor, la ziduri sau coloane sau n situaii similare, pentru nscrierea unor elemente noi de consolidare, din beton 49 armat, pstrnd forma i profilul elementelor originale: RMA23 Sparea de locae, guri sau strpungeri n zidria din piatr pentru rezemarea sau ncastrarea elementelor de consolidare: 50
11

10

Simbol Denumire capitol capitol Pag. RMA24 S~~ar~a_ de locae, guri sau strpungeri n zidria din caraml.da pentru rezemarea sau ncastrarea elementelor de consolidare: 50 RMA25 Curirea suprafeei zidurilor din crmid sau piatr (gata decapate de tencuieli) n vederea retencuirii : 51 RMA26A ~uraa~ea canalelor fotilor tirani de lemn , nziditi n trecut In masIvul de zidrie . . 52 RMA27A ~e:~parea tencuielilor degradate la perei , arce bolti pe zlda.ne de epoc , cu pstrarea eventualelor fragmente onglnale de tencuial . 52 RMA28 For~r~ n zidrie pentru dornuri cu adncime < 50 cm : 53 RMA29 Cu:al:e de moloz a gurilor create pentru dornuri cu adanclmea < 50 cm' 53 RMA30 Matar~ guri ~u '!l0rtar de cillent cu adaos de aracet pentru dornun cu adanclmea < 50 cm ' 54 RMA31 Btut dornuri de antrenare pentru dornuri cu adncimea < 50 cm ;

Simbol capitol RMB10

Denumire capitol
Zidrie

Pag.
81

CAPITOLUL RMB
LUCRfl DIN ZIDRIE DE EPOC RMBa - LUCRARI DE ZIDRIE DIN CRMID DE
RMB01 RMB02 RMB03 RMB04 RMB05 RMB06 RMB07 RMB08 drepte, cu mortar .. ...

55

Zidrie de epoc din crmizi tip ... , executate n ziduri


73 74 75 76 76
77

EPOC

RMB09

sImple, cu mortar ... Zid.ri~ de epoc din crmizi tip ... , executate n arce subliniate, cu mortar.. ... . Zi~ri~ de epoc din crmizi tip ... , executate n bolti cl."~d~lce sau calote sferice, cu mortar .. ... . ~Idan~ de epoc din crmizi tip .. . , executate n bolti inCrUCIate, cu mortar.... . . Z.id:ie d~ .epoc~ di~ crmizi tip .. . , executate n completri I. r:'~teglrl de zldun drepte e~istente , cu mortar ... .. Z.'da~,e de ~poc , esut, executat pentru consolidarea zl.d~n.'or crapate, cu crmizi tip ... , cu mortar ..... Zld~ne d.~ ep?c , esut , executat pentru consolidarea ~ol"or clllndnce i a calotelor sferice crpate, cu crmizi tIp ... , cu mortar ..... (zidrie < 30 cm): . _ . RMBb - LUCRRI DE ZIDARIE DIN PIATR ~I~a!,e d: epoc n elevaie la ziduri drepte, pn la 2 m Inal,me , In cantiti pn la 2,5 mc per punct de lucru cu mortar ... ., executate din: '
12

~idrie de epoc din crmizi tip ... , executate n arce

78

79

de epoc n arce, boli i stlpi n cantiti pn la 2.5 mc per punct de lucru, cu mortar.. .. , executate din: RMB 11 Zidrie de epoc n elevaie la ziduri drepte, pn la 2 m nlime, n cantiti pn la 2,5 mc per punct de lucru. cu mortar .. ... executate din: RMB 12 Zidrie de epoc executat la completrri de goluri sau rentregiri n arce, boli i stlpi , cu mortar. ... , din: RMB13 Plombe de zidrie de epoc. executat la ziduri drepte, n cantiti pn la 0,200 mc, cu mortar .. .. , din: RMB14 Plombe de zidrie de epoc , executat la arce i boli. n cantiti pn la 0,200 mc, cu mortar. ... , din: RMB 15 Zidrie de terase din piatr brut de carier sau bolovani de ru , n vederea reparrii crpturilor, n vederea reparrii crpturilor, n ziduri cu grosimea medie de 50 cm. cu mortar. RMB16 Plombe de zidrie de epoc executate la suprafa, din piatr brut , la ziduri drepte, cu grosimea medie de 18 i 32 cm, cu mortar RMB 17A Subzidiri cu z idrie din piatr brut sau bolovani de ru. executat pe tronsoane de maximum 1,00 m lungime, pentru lucrri de consolidare cu mortar. RMB 18 Zidrie de epoc mixt , executat din piatr brut i crmid special tip ... ., n ziduri drepte, n elevaie , pn la 2 m nlime , proporie 50% p i atr . 50% crmid, cu mortar ... . rosturile orizontale de 2,5 cm grosime medie i 1,25 cm verticale pentru zidri e de crmid i 2,5 cm grosime medie pentru zidrie de piatr , n cantiti < 2,5 mc punct de lucru. _ _ _ RMBc - LUCRARI DE ZIDARIE DE EPOCA MIXTE RMB19 Plombe de zidrie de epoc mixt, executat n elevaie n ziduri drepte, din piatr brut i crmid special tip .. . .n poriuni izolate i la nivele din n elevaie , pn la 2 m nlime , proporie 50% piatr . 50% crmid , cu mortar ... . rosturile orizontale de 2,5 cm grosime medie i 1.25 cm verticale pentru zidrie de crmid i 2.5 cm grosime medie pentru zidrie de piatr, n cantiti < 2,5 mc punct de lucru. RMB20 Plombe pe suprafa din zidrie de epoc mixt , executat cu piatr brut i crmid speci al tip .... Ia ziduri drepte izolate i nivele diferite in suprafee reduse, cu grosimea de 1f2 crmid , proporie 50% piatr , 50% crmid, cu mortar ....., cu rosturile orizontale de 2,5 cm grosime medie i 1.25 cm grosime medie pentru zidrie de piatr :

82 82
83 84

85

86

86

87

88

89

80
13

Simbol Pag. Denumire capitol capitol RMB21 Plombe pe suprafa din zidrie de epoc mixt , executat cu piatr brut i crmid special tip .... Ia ziduri drepte izolate n suprafee reduse, cu grosimea de 1 crmid , propo~e 50% piatr , 50% crmid, cu mortar. .... , cu rosturile orizontale de 2,5 cm grosime medie i 1,25 cm grosime medie pentru z i drie de piatr: 90 RMB22 Zidrie de epoc mixt , executat din piatr brut i crmid special tip ... ., n completri i rentregiri de ziduri drepte, drepte existente, proporie 50% piatr , 50 % crmid , cu mortar ... . rosturi le orizontale de 2 5 cm grosime medie i 1 ,25 cm verticale pentru zidrie d~ crmid i 2,5 cm grosime medie pentru zidrie de piat r, n cantiti < 2,5 mc punct de lucru . 91 RMB23 Zidrie de epoc mixt executat tesut n vederea consolidrii zidurilor crpate , drepte, cu piatr brut i crmid special tip .... proporie 50% piatr , 50% crmid, cu mortar tip ... . cu rosturi le orizontale de 2,5 grosime medie i 1 ,25 cm verticale pentru z i drie de crmid i 2,5 cm grosime medie pentru zidrie de piatr : 92

CAPITOLUL RMC
ARPANTE, NVELITORI RMCa - LUCRRI DE ARPANT RMC01 a rpant la acoperiuri avnd structura pe scaune sau ferme realizate din lemn ecarisat de rinoase compuse din cosorobe, coarde, cpriori , diagonale , ci eti , etc. (confecionare i montare): . RMC02A arpant la acoperiuri complexe din lemn de brad , scaune etajate drepte sau nclinate , ferme complexe cu mai multe nivele. RMC03 arpant la acoperiuri avnd structura pe scaune sau ferme realizate din lemn cioplit sau ecarisat de stejar i elemente secundare (cleti, spriori) din lemn de brad inclusiv grinzile de brad ale tavanului RMC04A arpante la cupole, turle i turnuri izolate pe structuri complexe din stejar cu elementele secundare (cpriori, romanate, cleti, etc.) din lemn ecarisat de brad inclusiv fierria de fixare i montaj RMC05 Lucarne la acoperiuri avnd stuctura realizat din rigle de stejar ecarisat i e!emente secundare din rigle i scnduri de brad, avnd dimensiunea frontal de 0,5-0,6 mp: RMC06A Astereala nvelitorii de i sau indril , din scnduri de rinoase de 24 mm grosime.
14

97

98

99

100

101 101

Pag. Simbol Denumire capitol capitol RMC07 A Streain din lemn de rinoase , fuit i geluit pe o parte , cu grosimea de 24 mm i cu pazie sau rebord cu grosimea 102 de 28 mm , geluit pe ambele fee . RMC08A Streain din lemn (brad sau foioase) executat cu cpriori sau console aparente cu profile gata geluite pe feele vzute . precum i astereal gata fluit i gel uit pe faa vzut , inclusiv pazia sau rebordul din scnduri de 28 mm, geluite 103 pe feele vzute . RMC09A Geluitul i profilatul mecanic i manual al elementelor decorative la cpriori, console sau la captul panelor 104 aparente dela streaina cu astereal aparent . RMC10A Executare "Planeu din lemn de stejar" cu grinzi din lemn cu 106 podina din scnduri saudulapi din lemn (stejar) . _. RMC 11A Executare schele din lemn de rinoase pentru lucrari interioare sau exterioare pentru nlimi peste 3 m executat din lemn de rinoase: bile, dulapi, scnduri i rigle cu toate materialele de prindere , rigidizate i ancorarea schelei de 107 elementele construciei . RMC12A Demontarea schelei din lemn de rinoase pentru lucrrile la 108 articolul de deviz RMC11, in~lusiv s<;1rtarea i stivuirea . RMCb - LUCRARI DE INVELITORI RMC13 nvelitori cu falturi dese din tabl de zinc sau cupru incisiv pazii, oruri , mbrcatul courilor, lucarnelor, tabacherel~r. . 109 RMC14 nvelitoare din solzi din tabl de zinc sau cupru la copenurl 110 de epoc fiind cuprins confecionatul solzilor i montajul: RMC15 Reparaii la elemente ornamentale din tabl de zinc ~au cupru gata montate prin nlocuirea elementelor detenorate, 111 cositori rea pieselor desprinse. RMC16 Montarea elementelor ornamentale la acoperiuri, gata confectionate din tabl de cupru sau zinc, prin prinderea n 111 cuie, c~ traif~ri de zinc sau cupru i cositori rea perimetral . 112 RMC17 Glafuri i copertine din tabl de zinc sau cupru avnd: RMC18 Cofecionarea i montarea jgheaburilor simple din tabl de 113 zinc sau cupru fixate cu crlige ornamentale din oel: RMC19 Confecionarea i montarea burlanelor simple dreptunghiulare din tabl de zinc sau cupru prinse de zid cu brri ornamentale din oel , fiind cuprinse toate coturlle I 114 gurile de deversare necesare: RMC20A nvelitori de igl 350 X 170 mm i coame de 320 mm, aezate simplu pe ipci de brad (fr astereaI), cu lgle 115 legate cu srm de ipci . RMC21A nvelitori de igl solzi la acoperiuri cu contur poligonal i pante mari, aezate dublu pe ipci de brad 3 X 5 cm i rigle 115 de brad.
15

Simbol capitol

. . I enumlre caplto

Pag.

Simbol
ca~itol

Denumire capitol
lefuirea i
marmur .

Pag.
piatr i

RMC22A nvelitori din olane speciale de pres 300 X 140/100 mm azate pe un strat de CA 400 btut n cuie pe astereal . 116

RMD15A RMD16

lustruirea

manual

a placajelor din

CAPITOLUL RMD
FINISAJE DE SUPRAFAT RMDa- TENCUIELI DE EPOC RMD01 Tencuieli terse de epoc : RMD02 Tencuieli pline de epoc RMD03A Tencuieli pline de epoc la zidrie de crmid n arce bolti cupole (3 ,5 cm). ' ., RMD04 Tencuieli de epoc tears , cu mortar n tehnic de fresc pentru zidrie : ' RMD05 Tencuieli de epoc plin , n care tinciul cu mortar n tehnica de fresc, iar grundul n grosime de 1,5 cm cu mortar var past i adaos de ciment (40 kg/mc) : RMD06 Rostuitul zidriei, cu mortar de var simplu, avnd rosturile .... i adncimea ..... : RMDb- LUCRRI DE RESTAURARE LA TMPLRIE DIN LEMN, LAMBRIURI I PLAFOANE DIN LEMN RMD07 Desfacerea, cu mare atenie , n vederea recuperrii tmplriei, lambriurilor i a altor elemente: RMD08 Restaurare lambriuri i tavane din lemn (demontare, descompunere n piese componente, extragerea pieselor det~riorate , asamblarea tbliilor i frizurilor orizontale i verticale, remontarea la poziie pe caroiaj existent): RMD09A pnuit, chituit i comletri locale de max 3 cmp cu pan din furnir, cear de albine, petice ncleiate executate la mbinri guri sau mici deteriorri . ' RMD10A Reparai la profile lambriuri (profil superior de corni , h=11 cm, desf. 25 cm , profilaii pe faa vzut) . RMD11 Curirea cu iglingul i alte unelte adecvate a tmplriilor i confeciilor din lemn ornamentate: RMD12 Confecionat i montat caroiaj din lemn rinoase pentru montarea lambriurilor, cptuelilor la ui i a tavanelor din lemn: RMDc- PLACAJE RMD13A Montat plci din piatr de travertin , marmur i piatr calcaroas la perei , stlpi i socluri, executate pe un strat ?e ~ortar M1.00 de 3 cm grosime, cu rosturile n prelungire , In camp continuu, pe suprafee cu contur regulat. RMD14A Montat plci din piatr de travertin , marmur i piatr calcaroas la perei, stlpi i socluri, executate pe un strat de mo.rta; ,M1 ~O de 3 cm grosime, cu rosturi le n prelungire, cu oglinZI In camp, conform detaliilor din proiect.
16

125 125 126 127

Montat ancadramente din piatr la ui i ferestre. RMDd- CONFECTII METALICE RMD17A Restaurarea grilajelor metalice ornamentale la scri sau balcoane, prin: completarea elementelor lis, sudarea elementelor existente sau desprinse, ndreptarea prin ciocnire a pieselor strmbe. RMD18A Refacerea ncastrrilor la pori metalice, portale, balcoane, parapete etc. RMD19A Consolidare tirant de lemn.

137 139

139 140

CAPITOLUL RME
PARDOSELI I SCRI RMEa - PARDOSELI RME01 Pardoseli din crmizi dublu presate, format special de epoc tip ..., aezate obinuit pe lat, pe un strat de mortar ... de 3 cm grosime. RME02 Pardoseli din crmizi dublu presate, format special de epoc tip ... , aezate obinuit pe muchie, pe un strat de mortar ... de 3 cm grosime. RME03A lefuitul pardoselilor din crmizi de epoc. RME04A Ceruitul i lustruitul manual al pardoselilor din crmizi de
epoc .

128 129

147

130

148 149 149 150

130

RME05 RME06

131 132 133 133 RME07 RME08 RME09

134

RME10

RME11 135

Pardoseli din dale de piatr ..., n grosime i suprafee variabile. Desfacerea pardoselilor degradate din lespezi de piatr , prin degajarea de jur mprejur, prin ndeprtarea cu dalta a mortarului din rosturi, apoi prin ridicarea dalelor cu ranga, cu mare atenie, n vederea recuperrii i depozitarea n interior departe de pereii monumentului (pictai), apoi trasportul n exteior. Pardoseli din mozaic tip veneian din sprtur de marmur. Pardoseli, plinte, i scafe din mozaic, turnate n diverse culori, cu figuri i modele complexe, n ncperi cu decrosuri i rezalituri. Pardoseli din duumele de stejar uscat n usctorie, geluite i fluite n grosime finit de 32 mm, confecionate pe antier i montate obinuit pe: Pardoseli din duumele de stejar uscat n usctorie, geluite i fluite n gosime finit de 42 mm, confecionate pe antier i montate obinuit pe: Frecat, curat, ceruit i pnuit la diverse tipuri de pardoseli:

151 152 153

154

155 157

17

Simbol
ca~itol

Denumire capitol

Pag.
157

II

Simbol
ca~itol

RME12A Desfacerea pietrelor de mormnt din incinta bisericii , cu mare atenie pentru a nu se deteriora. RMEb - SCRI RME13A Scri de lemn cu trepte de 1 m lungime i cotratrepte , inclusiv executarea vangurilor, din lemn de stejar. RME14A Scri de lemn cu trepte de 1 m lungime (fr contratrepte), inclusiv executarea vangurilor, din lemn de stejar. RME15A Balustrad cu mn curent la scrile din lemn de stejar. RME16 Trepte din crmid special de epoc tip. II, dublu presat , cu . rosturi de 1 cm grosime, aezate pe muchie, peste fundaia din beton simplu, pe un strat de mortar. .. .1 cm grosime: RME17A Trepte masive din piatr de carier, cu seciunea 20 x 40 cm , cu profil simplu , montate pe fundaii de beton existente, inclusiv rostuirea cu ciment alb, praf de piatr i oxid colorant. RME18A lefuirea manual a treptelor i contratreptelor din plci de piatr. RME19A Lustruirea i ceruirea manual a treptelor din plci de piatr

Denumire capitol

Pag.
179 180 180 181 182 183 184 185 185 186

RMF10

158 159 160

161

162 162 163

CAPITOLUL RMF
LUCRRI DE RESTAURARE LA MONUMENTE DIN LEMN RMFa - ELEMENTE STRUCTURALE RMF01 Desfacerea ngrij it a pieselor componente ale structurii monumentelor din lemn: RMF02 Spor de manoper pentru desfacerea elementelor din structura construciei din lemn ce prezint suprafee bogat profilate sau pictate: RMF03 Esafodaje, susine ri de elemente de construcie la cldiri din lemn pe perioada lucrrilor. RMF04 Cercetarea, sortarea i marcarea pieselor provenite din desfaceri: RMF05 Revizuire , recondiionare i montare n oper piese originale din lemn de stejar la structura monumentelor din lemn: RMF06A Spor de pre pentru revizuirea i recondiionarea pieselor de lemn cu suprafaa pictat ce prezint suprafaa exterioar
deteriorat.

171

172 172 173 174

RMF07

RMF08 RMF09

Revizuirea pereilor i boli lor de lemn ce nu se demonteaz, n vederea asigurrii verticalitii i stabilitii ansamblului , elementele structurale avnd: Confecionat i montat n oper piese noi din lemn de stejar la structura monumente noi: ' Completarea goluri lor dintre straturile pereilor de lemn cu fii din lemn original (utilizndu-se material ce nu se recupereaz) cu limea rostului de:

175

176 177

178

Executarea de profile la piese din lemn de stejar gata fasonate, acestea executndu-se conform modelului original la: RMF11 A Marcarea pieselor nou introduse n oper n vederea evidenierii gradului de intervenie asupra monumentului. RMF12 Tierea transversal cu joagrul a lemnriei de stejar avnd diametrele de: RMF13 Tierea transversal cu joagrul a lemnriei de stejar avnd diametrele de: RMF14 Cioplirea pe o fa a butenilor de stejar avnd diametrul de: RMF15 Executarea mbinrilor lemnriei de stejar, tipul mbinrii: RMF16 Executarea cepurilor i a guri lor pentru cepuri n lemnria de stejar: RMF17 Confecionat din lemn de esen tare (carpen) cuie avnd forma capului : RMF18 Accesorii metalice forjate pe ant ier : RMF19 Schele de lemn pentru lucrri exterioare la faade: RMF20 Liftarea asamblelor sau subansamblelor structurale din lemn, n vederea asigurri i orizontalitii , verticalitii sau a nlocuirii unor elemente din componena structurii respective : RMF21 Translarea, rotirea, ansamblelor sau subansamblelor structurale din lemn: RMF22A Cadre de rigidizare din lemn ecarisat pentru asigurarea stabilitii ansamblelor sau subansamblelor structurale pe perioada operaiunii de liftare, translare sau rotire: RMF23 Pat suport pentru asigurarea operaiunii de glisare-rotire realizat din bile de brad: RMFb - ELEMENTE NESTRUCTURALE RMF24 Desfacerea nvelitorilor de i la: RMF25 Demontarea ngrijit n vederea recuperrii integrale a cruci lor metalice i a accesoriilor acestora (globul i aprtoarea din tabl , piesele de fixare) avnd: RMF26 Desfacerea ngrijit a elementelor de suprafa din lemn, n vederea recuperrii materialului lemnos: RMF27A nvelitoare provizorie de protecie din CA 400 aplicat n 2 straturi la extradosul bolilor (pentru protecia picturii) fixat cu ipci btute n cuie : RMF28 nvelitoare de i de brad btut n 4 straturi la acoperiu ri normale, cu i avnd dimensiunile: RMF29 nvelitoare de i de brad btut n 4 straturi la turle , cu i avnd dimensiunile: RMF30 nvelitoare de i de stejar (L.U) btut n 2 straturi la acoperiuri normale, cu i avnd dimensiunile: RMF31 nvelitoare de i de stejar (L.U .) btut n 2 straturi la turle , cu i avnd dimensiunile:
19

187 188

189 189 190

191 191

192 193 194 195 196

18

Simbol capitol

Denumire capitol

Pag.
197 198 199 200 200

RMF32A Letuial din Ituroaie de brad cioplite cu barda din gros, cu dimensiunile medie de 50 x 80 mm. RMF33 Pardoseli din dulapi btui alturat pe rigle de stejar sau eXistente. RMF34 Pervazuri din lemn cu seciunea finit de 5 x 10 cm confecionate pe antier, fixate n cuie pe duumele existente: RMF35 Cptueli din scndur de brad de 22 mm (finit) btut n cuie pe scheletul de lemn : RMF36 Bolt nou executat cu : RMF37 Scar din lemn de stejar pentru acces in podul (sau turnul)
cldirii

GHID INTERVENII STRUCTURALE I NESTRUCTURALE LA CONSTRUCII MONUMENTE ISTORICE=--_ _ _L - ._

_ _ __

_ __

-'

1. 1.1. OBIECT:

GENERALITI

201 RMF38A Cercev~l e speci. ale pentru ferestre fixe din lemn de stejar. 202 RMF39A CrucI din fier forjat lucrate pe antier dup model original. 203 RMFc - LUCRRI DE PROTECTIE RMF40 Protecie preventiv sau de stopare a atacului biologic cu soluii de tip .. .. prin : 204 RMF41 Ignifugarea suprafeelor structurilor din lemn cu solutie tip .. . aplicat prin: . 205 RMF42A P:ote~ia spaiilor la acoperiuri, turnuri etc., cu plas de sarma de oel zlncat, fixat cu ipci de brad. 205 RMF43A P.rotecie mecanic la suprafee cu pictur mural , pe elemente din I~mn , dim plci polistiren de 24 mm, aezate pe o reea de IpCI 4 x 6 cm, fixate n cuie pe distanieri din lemn 206

1.1.1. Prezentul ghid denumit RM (Restaurare Monumente) urmrete stabilirea modalitilor de elaborare a normelor (consum urile tehnice de resurse) pentru lucrri de restaurare a monumentelor istorice prin alegerea celui mai adecvat tip de norm de consum, pentru lucrri cu pondere mare n activitatea de conservare, protejare i restaurare a monumentelor istorice. 1.1.2. Necesitatea i rolul obiectului : un fond foarte mare de Construcii Monumente Istorice (cca 20.000) care necesit permanente i importante interveni i specifice, care fac parte din patrimoniul naional i care sunt protejate prin lege; imposibilitatea ncadrrii acestor lucr ri n categoria lucrrilor de " reparaii la construcii " ; datorit diferenelor eseniale dintre cele dou categorii de i ntervenii i care nu pot fi soluionate prin extrapolarea gradual a complexitii lucrrilor dinspre cele de reparaii considerate situaii curente , spre cele de restaurare considerate excepii ; asigurarea unor instrumente tehnice de lucru concrete , facile i rapide care s contribuie decisiv la eliminarea greelilor i a abuzurilor; eficientizarea activitii de proiectare ndrumare tehnologicp a lucrprilor de restaurare; utilizarea ct mai eficient a resurselor financiare. 1.1.3. Metodologia de elaborare n "Metodologia de elaborare a Ghidului" s-a inut cont de multitudinea de parametri identificai, grupai pe "categorii de specificitate" , care i defin esc i dlfereniaza prin . diversitatea monumentelor (fo r m , dimensiuni, materiale i elemente de construcii specifice) ; complexitatea lucrrilor specifice; condiiile tehnologice de lucru; variaia consumurilor unitare . Criteriul de baz care a condus la elaborarea capitolelor de norme i care a fost identificat ca un parametru specific deosebit de important

LRM01 LRM02

LISTE ANEXE Ciment Mortar 209 210

20

21

tencuiete.

este generat de diferena dintre o construcie monument istoric i o construcie obinuit , i anume obligativitatea pstrrii imagin ii lucrrilor traditionale ale paramentului original , majoritatea monumentelor fiind subordonate caracterului parament~lui vizibil i complexitii elementului respectiv Acest lucru conduce la concluzia c o lucrare pe un parament ce rmne aparent necesit un ansamblu sporit de msuri fa de o lucrare pe un parament ce se

baz .

exterior sau interior, acestea se prezint simplificat astfel: A. Cldiri cu parament tencuit avnd un cmp simplu ; Cldiri cu parament tencuit avnd cmpul decorat cu B. profilaturi tencuite; C. Idem, dar decoraiile i profilaturile sunt aparente ; Cldiri avnd paramentul de caramid, piatr (sau mixt) 1.1.4. Utilizatori specifici obiectu lui: D. aparent , simplu ; detintori de monumente i beneficiari de lucrri ; E. Cldiri avnd parament aparent sau cmpul decorat cu pr~iectani, pentru elaborarea documentaiilor conform legislaiei n profi le sau decoraii aparente ; ~goaffi ; . F. Elemente de arhitectur de mare complexitate (Ex: baze i teritoriale de coordonre, a~lzare , aprobare , organe centrale stelate la turle avnd retrageri succesive) . autorizare i angajare a proiectrii i execuiei lucranlor; . . . antreprenori , n dubla calitate de ofertani n proc~sul de Itcltale , Prezentm n continuare n tabelul T1-1 diferentierea sporurilor conform legislaiei n vigoare i de executanl In procesul de propuse pentru manoper la lucrrile de structur* executate pe decontaffi; aceste diferite tipuri de paramente vizibile. personal tehnic de urm ri re i control a execuiei i decontrii lucrrilor realizate; Au fost con siderate "normale" sau "de baz" lucrrile ce se controlul efectuat de ctre organele statului privind modul de efectueaz pe elemente de arhitectur avnd paramentul tencuit cheltuiffi a banului public; simplu , fr profilaturi i ornamentaii , urmnd ca pentru celela lte expe ri tehnici judectoreti . situaii s fie aplicate sporuri variabile de la 5 la 50 % din norma de 1.2.

Lund ca exemplu un monument de zid i notnd de la A la F (vezi planele A.,.F anexate) diferitele situaii fizice pentru paramentul

ori necesit chiar aptitudini artistice are o pondere mare "n total for~ de munc i c de foarte multe ori chiar munca aa ZIS _necaltflcata trebuie e xecutat de muncitori calificai n domeniu , In cons~m~1 orar/u.m . s-au prevzut ore medi i urmnd ca fiecare antrepr~za , In functie de situatia efectiv s - i stabileasc structura echipei , In a a fel ~ct s serveasc perfect scopului propus . n ceea ce privesc materialele care intervin n pr0c:.esul de restaurare , exist o categorie de materiale care nu se produc In mod obinUit (de ex . crmida special de epoc pentru zidri i, pardoselt ~e anumite dimensiuni) pentru care va trebui s se dezvolte o mica Industrie artizanal , bazat pe tradiia meteugreasca . . Ghidul pentru consumuri tehnice de resurse la Monumente Iston~e a fost denumit de ntocmitor RM - (Restaurare monumente) , ca sa nu existe n nici un fel posibilitatea suprapunerii peste alte indicatoar_ e de norme aprute anterior i pentru a simboliza natura lucranlor cuprinse.

n ce privete lucrrile la arpante i nvelitori - Cap. C - plecnd de la considerente de ordin structural i estetic se propune o ierarhizare a complexitii lucrrilor - tabel T1-2 i anexele G , H. Sunt considerate "normale" lucrrile la structuri regulate, de sectiuni verticale simple (triunghiulare) i se prevd sporuri de pn la 50 % pentru structuri poligonale de seciuni complexe combinate triunghiulare i curbe . La fiecare capitol n parte , n cadrul Ghidului se specific i alte criterii speciale care au stat la baza ntocmirii normelor. Avnd n vedere c n procesul de munc n domeniul restaurrii fora de mu nc cu calificare su perioar , specializat i care de m Ult~
22

DOMENIUL

I CONDIIILE

DE APLICARE

1.2.1 . Studiul se adreseaz acelor lucrri specifice de construcii general aplicabile i se regsesc n documentaiile economice pentru restaurarea monumentelor prin elaborarea unor norr~e de deVIZ, respectiv consumuri specifice de materiale , mano?~ra I utilaj cu caracter orientativ, i anume norme speCifice actlvltal\ de restaurare , cu grad mare de repetabilitate. 1.2.2. Gh idul contine lucrri de construcii specifice activitii de restaurare . Nu contine lucrri specifice pentru "Componente artistice" i pentru

" Cercet~re arheologic" .

23

1.2.3. Pentru

norme cu pondere mica In activitatea de restaurare care nu se regsesc n ghid i care nici nu pot fi asimilate cu norme din alte indicatoare, proiectantul va ntocmi "analize speciale" pe baz de detalii i specificaii la faa locului, analize ce vor fi verificate i nsuite de ctre beneficiar.
(construcii )

din documentatiile econom ice privi nd lucrrile de consolidare i restaurare la Construcii monumente istorice".

2.

CAPITOLELE SPECIFICE GHIOULUI

1.2.4. Pentru lucrrile de construcii care se regsesc n alte indicatoare de norme aprobate , proiectantul va ncadra aceste lucrri n indicatoarele respective , acestuia revenindu-i sarcina de a stabili exact gradul de complexitate al lucrrii i modul de ncadrare al acestora. 1.3.
REFERINE

2.1.

RMA - Lucrari beton i beton armat la consolidri i intervenii urgente 2.1.1. RMAa - Betoane 2 .1.2. RMAb - Cofraje i sprijini ri 2.1.3. RMAc - Armturi 2.1.4. RMAd - lnjectri fisuri 2.1.5. RMAe - Lucrri pregtitoare RMB - Lucrri din zidrie de epoc 2.2 .1. RMBa - Lucr ri de zidrie crmida e poc 2.2.2. RMBb - Lucrri de zidrie de piatr 2.2.3. RMBc - L u crri de zidri e de epoc mixt RMC - arpante , nvelitori 2.3.1. RMCa - arpante 2 .3 .2. RMCb - Invelitori RMD - Finisaje de suprafa 2.4.1. RMOa - Tencuieli e poc 2.4.2. RMOb - Lucr ri de resturare la tmplrie , lambriuri i plafoane lemn 2.4.3. RMOc _. Placaje 2.4.4. RMOd - Confecii metalice RME - Pardoseli i scri 2.5.1. RMEa - Pardoseli 2.5.2. RMEb - Scri RMF - Lucrri de restaurare la monumente de lemn 2.6.1. RMFa - Elemente structurale 2.6.2. RMFb - Elemente nestructurale 2.6.3. RMFc - Lucrri de protecie

1.3.1. Analize cadru pentru lucrri de restaurare , consolidarea i protejarea monumentelor istorice (uz intern) elaborate de Secia de proiectare a D.M .1. n anul 1973, care sintetizeaz activitatea de restaurare , n special pentru lucrri de zidrii de crmid i piatr de epoc , pa rdoseli de crmid de epoc . 1.3.2. Propuneri pentru lucrri de conservare i restaurare a monumentelor istorice i de arhitectur - Caiet de Analize Speciale - ntocmit de CAPPC - Bucureti, Serviciul de producie mpreun cu antreprize de construcii specializate (DEDAL - BH , SNC Galai, RESTCO SRL Suceva , CASTRUM SRL Timioara, COMPACT SRL Rmnicul Srat, RUSTIC SRL Baia Mare, SC ABRAL SRL Bucureti) material elaborat sub egida UNMRI din Romnia. 1.3.3. Norme de deviz elaborate de arh . Niels Auner pentru activitate specific de consolidare i restaurare aplicate la restaurarea monumentelor de lemn i aplicate pe un numr de peste 70 de antiere cu acest specific . 1.3.4. privind executarea mortarelor de var la zidriile de piatr monumentelor istorice elaborate de Direcia Monumentelor Istorice.
i comunicri tiinifice

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Instruciuni

i crmid aparinnd

2.6.

1.3.5. Alte instruciuni parte.

specificate la fiecare capitol n

1.3.6. "Indicator tehnic de 1947.

construc ii"

de arh . Victor Asquini ,

ediie

1942 si

1.3.7. Concluziile desprinse din "Studiul Indicator pentru eval uarea lucrri lo r de Monumente Istorice - Tema A28 - Analiza parametrilor specifici
24 25

COliI
Aplicaia Informatic CORES, realizat de COCC , are ca scop urmrirp.~ :niscrll

CAPITOLUL RMA

documentelor n interiorul unei instituII . Un document este un act (cerere, ordin. proces verbal, fax etc) care are un emitent din interiorul sau din afara institutiei si care esle trimis spre reLOlvare unuia sau mai multor servirII (persoane) . Aceste servicii sau persoane l pot transmite, la rndul lor, pe cale i ef3rhlc subordonailor, impunndu-Ie sarcini, termene i rezolutII. n momentul n care un subordona! rezolv sarcina, el notific modul de rezolvare i data rezolvrii. oferind areste inftYmaUI superiorilor si . Cnd tOi subordonaii si-au ndeplinit sarcinile, rJocumentul se fY.)ate consider'a finalizat i poate fi eventual. trimis spre exteriorul instituiei. In orice moment, un superior poCJte sI! unde se gseste un document i n ce faz a rezolvni sale se all . Avantajele utiliZrII acestei aplica!11 sunt urmrirea precis a circulaiei unui document n interiorul institutiei posibilitatea controlului factorilor de deCIZie asupra ndeplinirii sarc;nilor prr,:ov;]zuk in documentul respectiv creterea vitezei de rezolvare a sarcinilor micorarea birocratiei legate de circulatia-Jocumentului obinerea de rapoarte detaliate referitoare la un document accesul la un dccument numai al persoanelor autorizate CORES este realizat ca o aplicalie modern de baze de date, n mediu de prog" Hnar6 ACCESS 97 Ea este exploatat n reea de bp WINDOWS NT, in regim multl-ut;!izatOl Utl!izat"rll 1) acceseaz de la staiile de lucru, avnd asociate dreptUri specifice asupra bazei de dale. Funcionarea aplicaiei este urmrit de un administrator, care efectUtl2Za si intretinerea coleciei de date aferente. .

LUCRRI DE BETON I BETON ARMAT .~ LA CONSOLlDRI I INTERVENTII URGENTE


.

f~

~(1. ~ ,
"ul) . "' .
~

....

~ ABRAL g .
</1

o..;

ARTPRODUCT ~ji
" =::::--

""fi,

\;:,:-. ~~ ,>Ij '6/J - Ro

+++

r;:,~/

CAP.RMAa-BETOANE CAP. RMAb - COFRAJE I SPRIJINIRI CAP. RMAc - ARMTURI CAP. RMAd -INJECTRI DE FISURI CAP. RMAe - LUCRRI PREGTITOARE (spri de Icae, pregtirea
GE NERALITI

suprafeei

zidului)

1. C oninutul capitolului

Prezentul capitol cuprinde norme de deviz pentru lucrri de beton i beton armat la consolidri i intervenii urgente pentru monumente istorice. Normele de deviz din acest capitol se refer la lucrri de betoane, cofraje, injectri de fisuri , lucrri pregtitoare n vederea consolidrii i anume: spri de anuri , spri de Icae , curirea s uprafeei zidurilor, sprijiniri . La elaborarea normelor de deviz din acest capitol s-a inut seama de prevederile normativelor n vigoare.
2_Coninutul normelor 2.1. Consumurile specifice de materiale conin materialele efectiv introduse n lucrare , precum i pierderile tehnologice respective. Mrcile i dozajele de betoane sunt cele n vigoare la ora actual , sau vor fi indicate de proiectant pentru fiecare caz n parte. 2.2. Consumurile specifice de
operaii :

IIITIX
SISTEM IN FORMATI C CU AJUTORUL CRUIA RESPONSABILUL TEHNIC CU EXECU IA A RE POSIB ILITATEA: ,"

for

de

munc

cuprind

urmtoarele

S IN EVIDENTA DOCUMENTATIILOR TEHNICE PE CARE lE VERIfiC -


CADRUL ACTIVITII PE CARE O DESF$OAR tA EXECUTAREA UNUI OB IECT DE CONSTRUCII

""

S-I NTOCMEASC N MOD AUTOMAT REGISTRUL DE EVIDEN A LU CRRILOR LA CARE ESTE DESE~NAT PRIN CONTRACT S URM REASC.
CALITATEA LU CRRILOR DE CONSTRUCII

2.2 _ a. Pentru lucrrile de betoane Normele din prezentul capitol se aplic la cantiti de betoane pn la 2,5 m.c. Ia un punct de lucru (prin punct de lucru, n sensul aplicrii acestor norme, se nelege locul din construcie n care se poate turna cantitatea de beton respectiv, fr a schimba frontul de lucru). n acest caz, betoanele se consider preparate manual pe antier (sau cu autobeton iera) , cu respectarea dozajelor
27

indicate de marca betonului, sau n cazuri speciale de indicaiile proiectantului de specialitate. Betonul este trecut n norm i sub form analitic i su b
form sintetic. operaiile

2.2.e. Pentru lucrri pregtitoare (spri de anturi , Icae , pregtirea suprafeei zidului) . conform procesului descris la fiecare norm n parte. 3. Condiii de msurare a lucrrilor 3.1. Pentru betoane Lucrrile se msoar la m.c. , pe baza volumelor real executate. 3.2. Pentru cofraje Lucrrile se msoar astfel : pentru RMAb1, RMAb2, RMAbS la m.p. de suprafa c~frat e!ectiv; pentru RMAb3, RMAb4 la m.c. de materiallemnos pus In opera. 3.3. Pentru
Lucrrile armturi

Consum urile specifice de for de necesare preparrii , turnrii beton i anume :

munc

i tratrii

cuprind toate unui mc de

prepararea manual pe antier ; tratare ulterioar prin udare periodic a betonului pn la ntrirea lui ; currea i spalarea lacurilor create; splarea de eventuale scursuri de beton; transportul betonului cu gleata prin pod n cazul suprabetonri i extradosului boli lor, pe podine special amenajate ; turnarea i compactarea manual a betonului; manipularea platformelor i a podinelor, precum i a uneltelor necesare confecionrii i transportului beton ului proaspt ; curire i ntreinerea platformelor i podinelor de lucru ; transportul materialelor i manipularea pn la 10 m pe orizontal . 2.2.b. Pentru cofraje elementelor de cofraj conform detaliilor din proiect ; asamblarea i montarea acestor elemente ; demontarea cofrajelor, a susinerilor ; curirea , sortarea i stivurea materialelor rezultate din demontare; transport pe orizontal i manipularea la nivelul de montare a elementelor de cofraj pn la o distan de 10 m .
confecionarea

se

msoar

la kg.

3.4. Pentru
Lucrrile

injectri se msoar

la mI.

3.5. Pentru
Lucrrile

lucrri pregtitoare

I'

se msoar astfel : pentru RMAe1, RMAe3, RMAe4, RMAeS, RMAe10 la mi, functie de sectiunea antului ; pent~u RMAe2, RMAe6~ RMAe7, RMAeB la mc, funcie de seciune i adncimea locaului ; pentru RMAe9, RMAe11 la mp; pentru RMAe12, RMAe13, RMAe14, RMAe1S la buc.

2.2.c. Pentru armturi transportul manual la bancul de fasonare al oelului beton ; descolcirea i ndreptarea manual a oelului livrat n colaci sau legturi , sortarea i curirea oelului cu perie de srm ; tierea betonului cu tana manual; fasonarea manual a armturilor; curirea locului de munc ; tierea srmei pentru legri; legarea barelor;
confecionarea i aezarea armturilor ;

4. Observatii oat~ normele din acest capitol se consider a fi executate la lumin n cazul necesittii executrii la lumin artificial , se va acorda un spor cuprins ntre 5-10 %', funcie de complexitatea lucrrii .
natural .

montarea propriu-zis n condiii dificile cum ar fi : spaii extrem de nguste , executarea lucrrii pe tronsoane scurte , poziie incomod de lucru. 2.2.d. Pentru injectri i fisuri conform procesului descris la fiecare norm n parte.
28

29

RMA01A

LEXCON
t'gentll CCOIlOll11 ci i ~ pc...:m l i l lI din COnSlft IC!II . pri n aC:~".it nou ~I StCtl1 III fon n~li c L K\( 'O' , <i l! la chspo:tiric un instrnnl cnl t>fi( en L dt, ~Hl to Cf) lIsu lta n a a C:HJTUl li i normat iv ce reel e m eJlfl' lt7 ~""4tonl 1 tic cun s truct i i- nl o ntaj . PriJllr n pror...edurfl priCICO(l3!-1a Ull pflH! (! IIIOfIltU \:1 lIdnn nn sprl' ~r. s itea rapid ~, n treg ului C'Ml r l!

RMAa-BETOANE Beton sim p lu clasa C4/5 turnat pentru subfundri n condiii speciale, pe tronsoane i etape d~ lucru, n prezena sprijinirilor (preparat manual I turnat)

tie rcgl cm t.' ntri aferent un ei situatii lege . Dn..lllll<'Ult a llol;"tr"re de (j1l\'C111 Nllml ~i m cto( h)l o~'1 c Non nlt i" i Ordll ) Il1l!l isl t:nal . ~i sttm llli tnH'nllat l<... L lIPl1lld~ ItKltc actele llunnallvc puhltcah.' il! \.'1omlonll OiiclJ I al RUlI l;,T II CI Pal1ca I i a<;igurft automat lUll\tl'ctfde k~;l l u rj succesiu nea crOJl\ll(l!!i c~1 de ilcrual i7ah! a pre\l cc!elilor Tt.:glemcnt'Jlc adu l in ili a l l' lI motlifi r ";. co mr, l c t r , rep u h l it-r i i {'\ l'Jltu ale prnrog ri sa li ~ lI'\pt.' nct :it"i !<.~' p:h ll"L' i.I /:~1 1 1),l!l ;11... (>!1t! nOn1ulivc ~I dll P" ;'1h (}l~:tl'C. cl'ca te :ls ig u rli o r<'frtls l' ~c: t \. l o mpk t :Isu pr o. unni a e l n o rm a ri\ a fer en t dORlrniul u i n H~sti~ H ' rnre,polldcnta k hJlld t a 'Iele lo r 1101IUi1f\ ,'C Drtclt" " tlrma ti ,, !,! llj' rcg' em e nC :'lre ru nrtde norrn at h c d9:h' i n l''(c("u t arca a r e-s tortl lC t'i oj(l otl; mll~ hOItan al t, Ci U\ CnIUh ll :-.:lll v/ci ine Tnllll..,tcrnl e, "c id ent ifici o ricr d omeni u r egll-nu:,ntat ,",li toa h" ac te le Il" r m at ivc Si f(~ r(, ol l- pana

Cuprin de Betonul se compacteaz manual i se impneaz perfect sub talpa fu ndaiei existente folosind sistemul de cofraj cu jgheab supranlat _. . _ Se lu creaz cu mare atenie pentru a preveni degradarea zidanei de epoca originale. Se m soar la metru cub .
,--

In I1n"clul nomH:lor 11Ii,:!()(fo h)f'ICt' "nil 1l{)llllal t\l' jC}l JI! il pll carc care (tU fi"t )lllblil':tll' i n MO llilOiul (lIiel"1 P;U1e" I su nl cllprlrl~c ue ;L"C I1l CII("l. 700 "TA ~- uri lTl \ i !!t),l1 ~ ~J -'76 Iw r m :UI\t' Ich n kl' d ilbvl ,' k de d l\crsc Ill sl JlIJ le dt, i p CCI .l h llllt: n dt)JlJt"ni u pl upan,'a actelor Iwnnao ".: pc: d o m~nijl,-' pt m ' j p alf' :
Il rtllll / I'(j. I U I~SIRl. ' l!n ,)Il H \i., II!\l!I \ I'f.I\1 1111 {li( ' I I/I-.C;I ,'Ifi \1 \ alLOR 1'1 , \ \11

COD DENUMIRE RESURS Materiale Ciment , .*) Balast


Ap

U.M. kg mc mc mc

,.sANT.

li I RII II HIIIl" " 1_' ill

UH UI "'I~\I
, I II)i'\ F (' 11' ",' j( 11,1'" >;1111'11111' \ :,!~ >'tl(, 11.1 1 \1.:11 " ,,1. \ 'j 110 \1.1,11 J;j~ 1'1.\ 1111 ( , 1\ . ' 1 111 \:1 11.1 \l' I<IJ"II LlII,, \ 1'1 \ 1Il< (\l /I ,II l riULI!'!,!'l !'II( 1.I'UIIiI 11\11 JllIl H ilJ~II\

1421 302200458 4100116202818 2663102100921 7123010010110

Beton C 4/5
Manoper

180 1,35 0,15 (1 ,03) 16 16 0,3 0,75 __

\ 1H,I \Li Pl Il li I 1'1ICiIl'.CHRE,I, II lI.I IU \ \J'IIIlI\.\lIE \. I'\H'I!! 1111. \ . IU 1 11' 11\ ,II \Pf.ll'l l/lln', ('(1 " IRI ('1111 OII V IIl/ IlH!'l'!l1 II I, ( 11.11111 \ INII I\~ 'lkl.'l'lIf 1.0('1 .1\ 11 ~I 10 \.1 '1111 I'JI( ' f! 1'111" 'Ha 'Rl\ r\ '1 \ \ 11111' \ ll'ISI'HI' I ()\~I IllCi II ~I \\ I1 '\''I.J \\{1 \ Il.mromlll I 1.1 n\.IRII'lHl II E e ll\S llll nil 1'1 :OHII" IU ,I' \lH \U eO\Il:\L !lltRtJl, IXllti 'I!I (JIUJI \( nVl'r\TJ ,1R.I !I)\I/ \ I!! \ U ..\(11'1<;1'1 l'IlW '\11 IQ,
( 1)\('1 , 1( I\ ~HI

Betonist TOTAL Utilaje

ore ore ore ore

,1

2952270003705 2952270003716

Beton i er

Vibrator

Sis1cmul pcnnite (1 Ill ronll~ rc hc.:plat a!)upra unu i acI nnn nal" - ld~nli fi c .re numitr, tit ll\. Illli)lll liilll r ri \lnJ p u bll L~l ctl aC lului normall\ n Moni torul ()fil:l~tI . - C'la rifle.re pe c on inl1t stn lctura a\:l ulw l1OIll :all \ 1II 1 l1ricapl1olc ~I ~ec tillil i CII un rC;/ U1 11at ce SinlC f1 7e:v:, J(tei le dm continutlll ilL. tultl 110111\all\ . - Parc urge re u!\t in te g r a l dac ullpii parcurgcre" pnll1c101 2 Ircr lc CI.o It: IlCCC\:i:u a cdll arcakOl ls ulttu'ea Icxtulll1 rcglem ell t:i ni

NOT

.. .. ) Se va preciza tipul cimentului conform listei anex LRM0 1 .

STASnOC. Se

S istemul inform a t ic I. F.X('ON estf" pe a cela i sup urt ma g neti c cu s iste mul infCl l'ln a lir a si gur aSlfel o si~tcm a tj lar(' a nt re~ullli c~dnl de rcglt.' m e nt ;iri ti in d omt.' niu : ade n o rm ati,""c pu blicate n M on it o rul OtiriaJ. tu ndardt i all e nu rm e i II Ur n181i\'i? in v igo ftn~.

SISTEMUl . LEXCO~ ESTE OT'FR\TI V ~ l !'o.\'n: Fl ACHlZITIO\ \T!


30

31

RMA02A betonului Compactarea beton ului se face manual. Beton simplu clasa C6/7.5 turnat n plombe locale la goluri sau caverne.

Se msoar la metru cub ,

DENUMIRE RESURSA

U.M

i
I

CANT

I
Se
msoar

la metru cub. Beton C12/15


iCANT

Materiale

DENUMIRE RESURSA
Materiale

U,M

Ciment ,*) Nisip


Pietri

mc \(1.03)1 330 : kg mc mc mc
M a nope r

ciuruit, spalat, sortat

0.66 1 0.61 ! 0.29

: Ciment ...*) 1 Balast Apa


Manoper

kg mc

! 245
1.36

Apa

mc ; 0.26 i i Betonist TOTAL ore TOTAL ore


I

ore ore ore

20 20

Betonist

18 18 Betoniera Vibrator

Utilaje

I 1 ore 1.75 1

I 0.3 ;

, Betoniera I Vibrator
NOT
-

ore : 0.3

- _.-

ore 175 '

NOT

...*) Se va preciza tipul cimentului conform listei anex LRM01.


RMA04A

.. ,*) Se va preciza tipul cimentului conform listei

anex

LRM01.
RMA03A Beton armat clasa C16/20 turnat n elemente de consolidare nsc rise n anuri sau locae spate n grosimea zidurilor.

Beton armat clasa C12/15 turnat n elemente de subzidire s au consolidri de fundaii, n condiii speciale, spaii restrnse pe tronsoane i etape de lucru (preparat manua l).

?elucreaz in etape, tronsoane sau zonei conform ordinei i tehnologiei prevzute in proiect.
Cuprinde : Funcie de caz se folosesc cofraje speciale sau jgheab de turnare pentru impnarea perfect a 32

Cuprinde:

In anu ri , betonul se toarn in exces cu cofraj supainlat, sub forma unui jgheab continuu i se COmpactez manual prin indesare cu ipca i ciocni re pe cofraj. La 24 ore dup turnare, se decofreaz partea superioar i se cioplete betonul in exces,

33

Se

msoa r

la metru cub.

-----I ,I I

_.

-- ------

Se cuprinde. transportul betonului prin pod , turnarea curba, ndesarea n rosturi , precum i
---~

--

TU.M

r -

DENUMIRE RESURS

CANT

sclivisirea. Grosimea betonului peste bolt va fi n funcie de seciunea armturii , de minimum 6 crn.

,-

i i Beton C16/20
Ciment .. .*) Nisip
Pietri

Materiale

mc
I

kg mc mc mc

ciuruit, spalat, sortat

Nu cuprinde : armtura, executarea podinilor, sparea umpluturii, decaparea tencuielii i adncirea rosturilor. /( 1.03)1 n cazul bolilor foarte degradate se va proceda la introducerea de agrafe din oel cu 0=6 mm n 1363 rosturi pn la adncimi n funcie de grosimea bolii , fr a ptrunde n tencuiala intradosului, betonarea agrafelor i ancorarea lor de armtura suprabetonarii. Agrafele vor fi dispuse cca 4 10.73 bue/mp 0.67 0.32 Se m soar la metru cub.

Apa

Manoper

I Betonist
TOTAL
Utilaje

---ore ore 38 38 0.3 0.75


1

DENUMIRE RESURS
'-

\ U.M fCANTI

I 1
mc (1 .15)' kg mc ciuruit, spalat, sortat me mc 363 0.73 0. 67 1 32 ;

i Betoniera

ore ore

I Vibrator
NOT

Beton C16/20 Ciment ...*) Nisip


Pi e tri

.. .*) Se va preciza tipul cimentului conform listei anex LRM01 .


RMA05A Beton armat clasa C16/20 preparat manual i turnat n su p rabetonarea extradosului bolilor.

Apa

1 .

I
I

Betonist TOTAL

ore ore

40 40

Betoniera Cuprinde : Se execut n condiii grele i poziii incomode, printre elementele arpantei i pe suprafee curbe, betonul incastrndu-se lateral n anuri special dltuite in zidria perimetral a construciei ; transportul betonului prin pod se face cu gleta sau cu targa pe podine special amenajate. Pentru ptrundera betonului in rosturile de crmid a bolilor, acestea se vor cura in prealabil de straturile de tencuia l, rosturile adncindu-se cu scoaba pn la 5 cm . Dup decaparea i adncirea rosturi lor, ntreaga suprafa se va cura i spla cu ap nct aceasta s nu afecteze tencuiala i pictura intradosului. Vibrator
N OT

ore ore

I 0.3 I
0.75 1

...*) Se va preciza tipul cimentului conform listei anex LRM01 .

34

35

II

RMA06A RMAb - COFRAJE SI SPRIJINIRI Cofraje din lemn de brad prevzute cu jgheab
supranlat la partea superioar, pentru turnarea

RMA07A Cofraje din lemn de brad prevzute cu jgheab la partea superioar , pentru. tu~nare~ betoanelor n elemente nscrise n anuri sapate In grosimea zidului, inclusiv susinerile pn la 6 m.
supranlat

betonului la sUbzidiri, inclusiv susineri pn la 3 m.

Se m soar la metru ptrat. Se msoar la metru


DENUMIRE RESURS
1

ptrat.

CANT U.M

i
0.01 0.009
1

DENUMIRE RESURS
Materiale

U.M

CANT

I
I

Materiale

I Scndur de brad

i Bile rsinoase
I Cuie , scoabe

i Dulapi de brad

mc mc mc kg kg
M anoper

Scndu r

de brad

mc

!0.025

Dulapi de brad Bile brad Cuie, scoabe


Srm neagr
Manoper

mc : 0.01
~

I
I

0.011 0.12 0.1

mc : 0.01 I kg i 0.12 I kg
0.1
1

! Srm neagr
I

! Dulgher
TOTAL
I Circular

i ore

4.5
4.5

I Dulgher
TOTAL

ore ore

6 6
0.5

ore

I .

Utilaje

, ore ' 0.15

I~l ar

Utilaje

ore

RMA08A Sprijiniri de arce, boli, planee i alte elemente. cu sustineri din bile sau popi din lemn de brad eca nsat, . inclusiv tlpile i contravnturile.

36

37

Se msoar la metru cub.

DENUMIRE RESURS CANT

CANT U.M
L__ _

L--I Cuie
! Scoabe
Manoper

DENUMIRE

RESURS

kg i 2 kg 2

U.M
I

Materiale

I Lemn rotund brad


Dulapi de brad

mc mc mc kg kg i kg
Manoper

ooas lIm'9h"
003 0.05 2 2

ore TOTAL ore

20 20

i Grinzi de brad
I Cuie Scoabe Buion M12

I Ci~~la r

ore

RMA10

Dulgher TOTAL

ore , 40 ore

40 4

I Circular

ore

Cintre din lemn pentru arce i boli d in crmid de epoc realizate din lemn ecarisat de brad inclusiv cofrajul (mantaua) intradosul arcului s au bolii , exclus iv esafodajul de susinere:

, I

II

Susineri din bile sau manele pentru cofraje situate la nlimi mai mari de 5 m inclusiv lemnria necesar pentru cruci, contravnturi, tlpi , eclise, etc.

A - cintre simple pentru arce plate cu deschidere de 0,5"1 m; B - cintre simple pentru arce n plin cintru cu deschidere de 0,5-1 m; C - cintre simple pentru arce sau boli in plin cintru cu deschidere de 1-2 m; RMA09A D . cintre simple pentru arce plate cu deschidere de 2-3 m; E - cintre simple pentru boli sau arce in plin cintru cu deschidere de 2-4 m; Cuprinde: Cintrele din lemn sunt prevzute pentru realizarea arcelor i bolilor din c r mid pentru cofrarea elementelor din beton armat de forma respectiv . S-au prevzut cteva variante uzuale de realizare plecnd dela cea mai simpl (8) spre cintre mai ~ompl icate pentru boli cu deschideri mai mari 4-6 m (E). In toate aceste cazuri sistemul este bazat pe realizarea lor unor romanate ce urmressc profilul bolii i ridigizarea acestora, aezarea lor i calarea pe esafodajul de susi nere prevzut separat (se pot utiliza esafodaje de inventar tip E15, E100 , popi extensibili i esafodaje din lemn). Se msoar la metru ptrat. , mc

Se msoar la metru cub.

DENUMIRE

RESURS

CANT U.M

Materiale

Lemn rotund brad


I

0.07

Scndura de brad

mc 10.06

39
38

I I

DENUMIRE RESURS
._-- --~

CANTITI

U.M

!_~-~---

B ~~ J
I

I Scndur de brad

Materiale

E I -~L-\ IPsosar

DENUMIRE RESURS
Manoper

U.M I

CANT

mc mc kg

0.055 10.044 0.034 10.027 0032


1

i Grinzi de brad
1

0.037 0.027 0032 0.2

Cuie
Legturi

0.15

i
I

metalice
Manoper

kg

0~5 1 0~5
7.5 7.5 6.5 6.5

0.1 5 0.1

tf IH
'$
\' :>
\ ' ,1)

"'\}

{"O~iJ~

"r"

ore . 4.28 ! TOTAL ore


4.28
~

\.11 AJmIftODUCT 0./.


"""!t...

ABRAL~ ~ ,
" :<!j~?'l~.....

Dulgher TOTAL
Utilaje

ore ore

.+.

10 10

9 9
0.15

6.5 6.5

t)~/

~./'

RMA12

RMAc - ARMATUR I -

I Circular

ore

! 0.15

0.15

0.15

~ 0.15

Armturi dinYbeton pentru fundaii i subzidiri, executate pe tronsoane limitate ntre 1-3 m, cu petrecerea armturilor conform normativelor n vigoare (fasonat i montat):

(" ifLe

RMA11A A- OB 37 ;
B - PC 52;

Pat de mortar de ipsos pentru mpnare ntre cintre zidrie arc sau bolt.

Se msoar la kilogram.
CANT
1,

DENUMIRE RESURS
Materiale

! U.M

Cuprinde: Se aplic prin montare succesiv a ipcilor care c ptuesc cintrele ~ Se


msoar

I
kg kg
1

la metru

ptrat.

I Oei beton
Srm moale

1.O3 ! 103 , 0.01 , 0.01

DENUMIRE RESURS
~--

__ L '
mc mc kg mc

1" "

CANT '

Manoper

Fierar betonist TOTAL


0.01

ore ore

1.2 12

Materiale

I Nisip sortat 0-3 mm


1

Var pasta

0.002 2.45 0.03

I Ipsos I Ap
40

41

RMA13
Armturi din oel .. .... pentru suprabetonri de boli,

arce, cupole, aibe (elemente puternic solicitate ):


A - OB 37; B - PC 52; Cuprinde: - fasonarea i montarea; Se m so ar la kilogram .

DENUMIRE RESURS

CANT
U.M

A
Materiale
Oel

beton

kg I 1.03 : 1. 03 kg ; 0.015 10.015 .


Manoper

I Srma moale
I

I Fierar betonist
TOTAL

ore ore

0.9 0.9

1.1 1.1

-DENUMIRE RESURS

~-~

- - .-.

~-

CANT
U.M

A
Materiale

B
RMAd - INJECTARI FISURI

RMA1 5

Oel beton

2. 000 ~ LI
.2.

,
I

Srma moale "3> ~ 6 Fierar betonist a~ , I {

f1
Manoper

kg 1 1.03 ; 1.03 kg

0.01 5 0.01 5

Inje ctri

ziduri ,
ore

bol i,

.o D
TOTAL

de fisuri cu deschideri mai mici de 2 mm la arce , din crmid , cu lapte de ciment (dozaj 400 kg ciment la m.c.)

0.9 09

1.1

ore

1.1

A- ziduri cu grosimea p n la 30 cm; B- ziduri cu grosimea 30-55 cm; C - ziduri cu grosimea 55-80 cm; D- ziduri cu gros imea 80-100 cm;
Cuprinde: - curirea fisurii cu aer comprimat, splarea cu a p sub presiune, montarea tuu rilor de injectare din tuburi de PVC la distana de 50 cm unul de cella lt, fixarea tuurilor i astuparea fisurii pe ambele fee , prepararea laptelui de ciment, injectarea laptelui in fisuri, controlul continuitii i calitii i njectrii , demontarea tuur ilor i astuparea golurilor. Se lucreaaz cu mare atenie , cu msuri speciale de protecie a suprafeel or pictate, ornamente,
decorai i .

RMA1 4 Bare de conexiune n elevaii grinzi cuplare, grinzi longitudinale i transversale


A - OB 37 ; B - PC 52; Cuprinde: - fasonat i montat; Se msoar la kilogram.

Se msoar la metru liniar.

42
43

DENUMIRE RESURS

CANTITI
__ --1

SE LUCREAZ CU MARE ATENIE , pentru protejarea arhitecturii originale a elementelor de

Materiale

Ciment P40

kg mc m
Manoper
.

0.25

0.45

O construcie . ----- Majoritatea lucrrilor SE EXECUT N CONDIII DIFICILE, la inlime , folosind schela att la interiorul ct i la exteriorul cldirii . 0.65 0.8

i Apa

! 0.0006
0.2

I Tub PVC
I Zidar
TOTAL

I I

0.0011 0.0016 ' 0.002 Nu cuprinde: montarea i demontarea schelei cu podina de lucru la inlime i nici sporurile de 0.2 I 0.2 lucru in exteriorul cldirii. 0.2 Se m soar la metru liniar.

ore ore

0.8 0.8

1.44 1.44

207 2.07

2.55 2.55 I
' CANT '

RMA16A~I
I
Injectarea cu past de var+nisip a fisurilor i crpturi lor cu deschideri mai mari (peste 2 mm) la ziduri, arce, boli din crmid.

DENUMIRE RESURS Materiale

U.M
1-

I
I
0.005 , 0.02 0.69 3 0.18 1.4

; Var pasta Nisip Tub PVC 0=16 mm Dibluri de lemn


Ap

mc mc m tare) buc mc kw
Manoper

(ese n

II
Cuprinde: - indentificarea traseului i crpturi lor; - msurarea deschiderii acestora ; - crearea pe ambele fee ale elementului (Ia gros. de zid> 60-70 cm), cu ajutorul rotopercutorului , a orificiilor pentru injectare dispuse pe distane de 30-50 cm, pe traseul fisurii , cu adncimea de ptrundere ce depete 50% din grosimea elementului ; - montarea in orificiile practicate a tuurilor de injectare, din tuburi PVC , pe o adncime de aproximativ 5 cm; - prepararea manual a mortarului cu care se fixeaz tuurile din PVC i se acoper la suprafa fisura, pe distanele dintre tuuri i pe ambele fee ale elementului ; - verificarea comunicrii intre orificiile pentru injectare; - prepararea mecanizat (in malaxor cu ax vertical) a pastei de ciment folosit la injectare; - injectarea fisurilor cu pompa de mn tip Decalemit; - fixarea diblurilor din lemn; - reluarea operaiei de injectare dup cea. 20-30 min; - controlul calitii i continuitii injectrii prin sondaje locale; - demontarea tuurilor i astuparea golurilor rmase cu mortar.

Energie electrica

III

Zidar TOTAL

ore ore

7 7

Rotopercutor M alaxor ax vertical


Po~ea injectare

ore ore ore

0.7 0.2

44

45

zidului. RMA17Se mas - oar la metru cub .


Spare de anuri orizontale n ziduri masive din piatr n vederea nscrierii de centuri ngropate sau de agrafe de esere, ori buiandrugi din beton armat:
CANT

A - seciunea B - seciunea C - seciunea D - seciunea

anului pn la 0,045 mp inclusiv; anulu i 0,045-0,09 mp inclusiv; anului 0,09-0,18 mp inclusiv;


anului

I I IZidar

DENUMIRE RESURS
Manoper

U.M

ore TOTAL ore

100 , 120 . 100 120

peste 0,18 mp;

Se lucreaz pe tronsoane de lungime limitat n condiii dificile pe schel la nlime. Dup caz, se execut sprijiniri locale pentru asigurarea construciei i a proteciei muncii. Se msoa r la metru liniar
CANTITI

RMA19
Sparea de anuri verticale,n zid~ri~ din piatr , n vederea nscrierii de stlpi (sambun) din beton armat, nglobai n grosimea zidului:

DENUMIRE RESURS
Manoper

U.M

A B, C I D A - sectiunea anului pn la 0.09 mp inclusiv;


5 [ 8 10 12
I

Zidar TOTAL

B - seciunea anului pn la 0,09-0,18 mp inclusiv; C - seci unea a nului peste 0,18 mp;

ore ore

5 8 10 12 Se lucreaz n condiii dificile, de pe schele, pe tronsoane de lungime limitate i n funcie de caz, cu msu ri de sprijinire provizorie. Se msoa r la metru.
i

RMA1 8 RMAe - LUCRARI PREGATITOARE


j.
/

DENUMIRE RESURS

I CANTITI
A

U.M

Desfacerea uneia sau mai multor asize de la partea superi oa r a zidurilor n vederea creerii spaiu l ui pentru turnarea unei centuri din beton armat:

B ' C, I

IPietrar

Manoper

ore TOTAL ore

10 1 14 16 I 10 14 16

A - zidrie din c rmid ; B - zidrie din piatr ; Se cuprinde tierea pe vertical a crmizilor sau a pietrei pe una din laturi astfel nct centura s nu ajung pn n faa zidului. Lucrrile se execut pe poriuni mici, izolate cu foarte mare atenie pentru a nu se degrada restul

47 46

RMA20
de anuri orizontale in ziduri masive din crmid n vederea inscrierii de centuri ingropate sau de agrafe de terase, ori buiandrugi din beton armat:
Spare

DENUMIRE RESURS
Manoper~

CANTITI

U.M

IA S ' C

Zidar A - seciu nea anului pn la 0,045 mp inclusiv; B - seciunea a nulu i 0,045-0,09 mp inclusiv; C - seciunea anul u i 0,09-0,18 mp inclusiv; O - seciunea anului peste 0,18 mp; Se lucreaz pe tronsoane de lungime limitat in condi~i dificile pe schel la inI~me. Dup caz, se execut sprijiniri locale pentru asigurarea construciei i a proteciei muncii. Se
msoar

I ore 1 7 9 TOTAL
ore

11 /

7 9 11

RMA22
Sparea zidriei din crmid (cu profilaturi), la pilatrii

la metru liniar
CANTITI

turle lor, la ziduri sau coloane sau n situatii similare, pentru inscrierea unor elemente noi de con~olidare, din beton armat, pstrnd forma i profilul elementelor originale:
A ~ ziduri drepte cu profilatura simpl;
B ~ ziduri cu profilalura ampl sau pe forme curbe;

DENUMIRE RESURS
Manoper

U.M

AlB , C O Zidar ora

3 5 7 9

C - coloane sau pilatri la turte; O - arcade; Se lucreazA in condiii deosebit degrele, pe schele, la inI~me in spaii restrnse i in condiii cerute de tehn<>ogia impus prin proiect

TOTAL

ore

3 5 7 9

RMA21

ce .........,
Spare de anuri verticale in zidrie dill piatr, n vederea nscrierii de stlpi (smburi) din beton armat, nglobai in grosimea zidului :

Se msoar la m etru cub.


CANnTAI

DENUMIRE RESURS
Manoper

U.M

Isl c!

A - seciu nea anului pn la 0.09 mp inclusi~; B - seci unea anului pn la 0,09-0,18 mp inclusiv; C - sec~ unea anulu i peste 0,18 mp; Se lucreaz in condiii dificile, de pe schele, pe tronsoane de lungime limitate i in fu ncie de caz, cu msuri de sprijinire provizorie. Se
msoa r

I Zidar

ore

120 140 160 1180

TOTAL ore 120 140 160 180

la metru. 48

49

RMA23
Sparea de locae, guri sau strpungeri in zidri a din piatr pentru rezemarea sau ncastrarea elementelor de

DENUMIRE RESURSA

TOTAL

ore

35 48

consolidare :

A - seciunea l ocaului
adncimea l ocau l ui

pan
pn

la 0,09 mp;
la 0,30 m;

RMA25

B - secpunea locaului pn la O,og mp; adncimea locaului pn la 0,30 m;

Curirea suprafeei zidurilor din carmid sau piatr

(gata decapate de tencuieli) n vederea retencuiril:

IL
I Pietrar

DENUMIRE RESURS
Manoper

l
TOTAL

~. se lucreaz

CANT

i
I

pe zidrie din crmid; B . se lu creaz pe zidrie din piatr;

UM

i Af B '

C - la exlradosul bolplor;
Opera~a const din adncirea rosturilor pe 3-4 cm in profunzime prin zgriere cu scoaba, perierea cu peria de srm a suprafeei zidriei, cur~rea in profunzime a crpaturilar, suHarea cu aer sub presiune.

ore ore

53 1 70 1 53 70

Se msoar la metru ptrat. RMA24


DENUMIRE RESURS
Sparea de locae , guri sau st rpungeri n zidria din
crmid
L- .

. U.M
Manoper

1:j:T~

pentru reze marea sau incastrarea elementelor de consolidare:

IZidar

A - seciunea l oca u lu i pan la 0,09 mp; adncimea locaului pn la 0,30 m; B - secpunea locaului pn la 0,09 mp; adncimea l ocaului pn la 0,30 m;

_ _----' TOTAL

ore ore

1 **1
2 2.5 3 RMA26A

DENUMIRE RESURS
Manoper

U.M

_~ I

CANT ;
B

Curaarea canalelor fotilor tirani de lemn, nzidii n trecut n masivul de zidrie .

; Zidar

I I

ore 135 48

Operapunea se execut foarte dificil, prin ferestre practicate n zidna de epoc,

la intervale de 1-

50

51

1,5 m i pe la capele, in vederea umplerii canalelor cu belon armat. Se cuprinde: executarea prin dltire atenl a ferestrelor cu sec~unea de cca 30X30 cm i adncimea de 5 cm. Golurile VOf fi astiel amplasate asHel nct s foloseasc dup cUrare, i la introducerea
armturi i i

,
Forri

RMA28

in zidrie pentru dornuri cu adncime < 50 cm :

a betonului.

Nu cuprinde: introducerea armturii, turnarea betonului i astuparea golurilor prin plombare cu z idria de cr m id sau piatr , d up terminarea lucr ri i . Se
msoar

A - farri in zidrie de crmid ; B - forri n zidrie de piatr sau beton;


Conin utul

la metru liniar.

DENUMIRE RESURSA
Manoper

U.M

r~l'
1

Zidar TOTAL

ore \ 5 1

normei Norma local con~ne consumurile specifice de manoper i uWaj necesare pentru executarea unei forri cu diametrul de 15-20 mm pe adncimi de 40-50 cm. Consumul specific de manope r cuprinde: - trasarea (puncta rea) pe sup ra feele de zid rie a guri l or: - fora rea propiu-zis ce se efectue a z oblic fa de rosturile de zidrie in dou etape; etapa I - forarea cu burghiu avnd dia metrul jumtate din diametrul final; etapa II - fararea cu burghiul de dimensiuni maxime; - in norm sunt incluse consumurile de manoper necesar asigurrii frontului de lucru. Se msoar la
bucal .

ore

I
RMA27A Decaparea tencuielilor degradata la perei, arce boli pe z idrie de epoc, cu pstrarea eventualelor fragmente originale de tencuial .
DENUMIRE RESURS

f
1 Zidar

I
TOT AL

U.M

I A l ~.i

I CAN1

Manoper

ore 10.45 10.9 1 ore 0.45 0.9

NOT

Se msoar la m etru

ptrat.

Pentru darnuri cu adncime> 50 cm, consumurile se mresc cu un procent cuprins intre 50%-

80%.
DENUMIRE RES URS
Manoper

U.M

~AN11
1

RMA29
C uri re de moloz a gurilor create pentru dornuri cu adncime a < 50 cm ;

Zidar TOTAL

ore ore

1 3.9 1

3.9

A - zidrie de crmid ; B - zidrie de piatr sau beton;


Coninutul

normei:

52

53

Norma cuprinde consumul specific de manopera: suflarea cu jet de aer a guri i pentru eliminarea mortarului
pertara l ;

Ii

a rupturilor din blocurile de zidrie

DENUMIRE RESURS

. sp la rea gurii cu ap sub presiune pentru ndeprtarea pulverilor, a prafului i asigurarea ade renei mortarului de injeclat.

ICiment Portiand PA35


CANT ~,
A l B i

Materiale

Se msoar la bucal .

IVar past ptr. construcii


I Nisip sortat
Apa
Manoper

i Aracet

l:h~ I I
kg : 0.42 kg 0.84

: ,

0.09

0.18

mc 1000013 10.00026 '

DENUMIRE RESURSA
Manoper

U.M

mc mc
are

I 0.0001 i 0.0002
I 0.0045 I 0.009
0.5

Zidar TOTAL

ore ore

106 1

12 \

IZidar

1,

0.6 1.2

_ __ _ __ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _--' T.::O.:.: TAL -=----"' or .e_---" :: 0.5

RMA30

RMA31
Btut

Matare

guri

cu mortar de ciment cu adaos de aracet pentru dornuri cu adncimea < 50 cm ;

dornuri de antrenare pentru dornuri cu adncimea < 50 cm;

A - zidrie de crm id; B zid rie de piatra sau beton; Conpnutul normei: 1 n nonn sunt cuprinse consumurile specifice de materiale i manoper necesare matrii unei guri astiel: executarea operaiei de preparare a mortarului, manual, conform reetei ; - executarea operapei de pregtire a gurii: splarea cu pap in exedent a gurii , cu ajutorul pompei de mn ; . executarea operaiei de mata re ; transportul martarului la frontul de lucru, umplerea cu mortar a pompei de mn , umplerea cu mortar a gurii ncepnd dinspre capt spre fa .

A- zidrie de c r mid ;
B . zid rie de piatr sau beton;
Coninutul nonnei: in consumurile specifice sunt cuprinse cantitple de materiale efectiv introduse in lucrare precum i pierderile tehnologice (2%-50%) iar consumurile de manoper cuprind: - executarea operaiei de descol cire i indreptare a oelul ui beton livrat in colaci se face astfel: aezarea pe vrtel ni a colacului prin purtare direct , desfacerea legturii de meninere a oelul ui n colac, se dezleag bara de troliu manual i se depoziteaz ; executarea oprapei de fasonare la fece cu mijloace manuale obinuite a barelar cuprinde: transportul i execularea ciocului la un capt, transportul barelor la locul de monlare; executarea operaiei de batere a barelor n gurile create.

Se msoar la bu cat .
Se
msoar

la bucat .

54

55

._--~

DENUMIRE RESURS Materiale

t
TOTAL

I_ >ANT -1,
B
1.26 2.52

CAPITOLUL RMB
LUCRRI DIN ZIDRIE DE EPOC

alei beton

I kg I
Manoper

I
Zidar

ore ore ore

0.1 0.8 0.9

0.2 0.15 0.35

CAP. RMBa - LUCRRI DE ZIDRIE CRMID EPOC CAP. RMBb - LUCRRI DE ZIDRIE DE PIATR CAP, RMBc - LUCRRI DE ZIDRIE EPOC MIXT CAP, RMBa - LUCRRI DE ZIDRIE DIN CRMID DE EPOC
GENERALITI

I
")."1..

Fierar betonist

,v~

Utllale ore 1 0 .00064 10.0128 ore 0.0016 0.0032

Troliu eleclric 5,1-10 tl


~na electrica de taiat " tel beton

1.

Coninutul

normelor

Normele de deviz din acest subcapitol conin materialele i tor1;a de necesare pentru executarea unei uniti de lucrare in condiiile prevzute de standardele, normativele i prescripiile tehnice n vigoare i ,ale unei complexit'i medii pentru lucr rile din acest capitol care se execut n cadrul restaurrii monumente lor istorice. Materialele necesare , de caliti i cantiti corespunztoare sunt furnizate loca depozitul de lng obiect.
mun c

2. Consumurile specifice de materiale


2.1. La stabilirea consumurilor specifice de materiale s-a ~nut seama de dimensiunile geometrice specifice ale crmizilor tip epoc , in funcie de fiecare tip de crmid, in condiiile unor rosturi orizontale de 3 cm i verticale de 1,5 cm. Tipurile de crmid de epoc sunt cele conform clasificare Grupa Proiectare DMIA 1973 i n cadrul "Analize speciale cadru". Se prezint analitic consumuri de materiale pentru lip 1, lip V, tip VIII , din urmtoarele considerente: - cel mai mare numr de crmizi I mc zidrie ; - tip I - tip V - cazul cel mai frecvent folosit n procesul de restaurare; - tip VIII cel mai mic numr de crmizi I mc zidarie. Pentru celelalte tipuri de caramid , determina corespunztor cu dimensiunile tabelul anexat (Tabel nr.l) . 26 x 13 tip I 27 x 14 lip II 27 x 14 lip III
57

crmizilor

consumul de crmizi se va sau vor fi luate din

56

x 4,0 cm x 4,0 cm x 5,5 cm

tip IV tipV tip VI tip VII tip VIII


2 .2.

28 x 14 x3,5 cm 28 x 14 x 4,5 cm 30x14x4,Ocm 30 X 15 X 4,0 cm 30 X 15 X 5,5 cm

transportul pe

vertical i orizontal

al materialelor de la depozitul de

lng obiect la locul de execuie a zidriei , prin mijloace manuale;

sunt prezentate ,anumite consumuri de fore de munc pentru tipul 1 , V, VIII, pentru celelalte tipuri consumurile de for de munc se va calcula prin interpolare.
Condiii

normele pentru zidria de epoc , mortarul este prevzut sub form mortar/mc zidrie) , forma analitic regsindu-se n tabelul nr.2 - "Mortare pentru zidrij i tencuieli pentru restaurare monumente Istorice". marca mortarului indicndu-se obligatoriu de ctre proiectant n
sintetic (mc

rn

4.

de

msurare

lucrrilor

Zidria de crmid de epoc se m soar la U .M. de zidrie real


executat i

colaborare cu laboratorul de specialitate. 2.3. La normele de zidrie n arce simple, arce subliniate, plombe de zidri e n arce simple . plombe de zidrie n arce sub!!niate sunt cuprinse i materialele necesare pentru executarea cofrajelor, cintrelor i sustinerilor. 2.4. Normele nu
conin

anume:

schelele necesare.
for

SIMBOL RMBa1, RMBa2, RMBa3, RMBa4, RMBa5, RMBa6, RMBa7 RMBaB RMBa9
5.
9bservaii

U.M. mc real pus n oper i se scad golurile > 0,25 mp mi pe o fal pentru ziduri de cca 50 cm mi mp

3. Consum urile specifice de


operaiuni:

de

munc

conin

urmtoarele

prepararea manual a mortarelor pe antier conform ~ Instru ciuni privind executarea mortarelor de var la zidriile de crmi d i piatr la monumentele istorice"; alegerea i sortarea crmizilor n vederea rea l izrii unui parament de epoc (pentru toate tipurile de zidrii) ; cioplirea unora dintre cramiz i (pentru toate tipurile de zidri i) ; executarea cofrajelor, cintrelor i susinerilor, acolo unde este cazu l (vezi pct. 3.3.3.) ; practicarea trepilor de legturi lateral i in adncime cu zidria existent, precum i curarea i splarea pentru O racorda re ct mai perfect (plombe zidrie. zidrie pentru rentregiri de ziduri); dltuirea manual cu deos ebit grij a I caului, fr degradarea paramentului , n vederea scoaterii crmizilor deteriorate, curtarea splarea i zidirea crmizilor noi , izolat.e pe bucat, la capul plombelo~ de zidrie executat la bucat; desfacerea zidriei la lime de 40-45 cm i grosime de cea 50 cm pe lungimea crpturii , crearea trepilor de legtur cu zidria existent , curarea , splarea i cioplirea unora dintre crmizi (n cadrul zidriei de epoc esut pentru consolidarea zidurilor crpate) ; desfacerea zidriei crpate pe limea de trei crmizi pe lat, pe intreaga grosime a bolii i pe toat lungimea crpturii, crearea de trepi la fiecare al doilea rnd , cioplirea unora dintre crmizi (in cazu l zidriei de epoc esut pentru consolidarea bolilor cilindrice i a calotelor sferice, pentru consolidarea bolilor incruciate cu penetraie) ; executarea propriu-zis a zidriilor i manipularea schelelor simple;

5.1. Lucrrile de zid rie de cr mid de epoc se mna liber, cu deosebit grij de ctre muncitori de
cu
zidria original .

execut ina lt

neregulat, la

ca lificare, la fel

5.2 . Consumurile de materiale sunt calculate n conditiile rosturi lor orizontale de . 3 crn i cele verticale de 1,5 cm , pentru ce'lelalte situaii posibile (orizontale 2 ,5 cm i verticale 1,25 cm , sau orizontale 3,5 cm i verticale 1,75 cm etc.) consumurile de c rmid i mortar se vor deduce proporional.

5.3. Pentru Capitolul "Plombele din zidarie de

crmid

de

epoc ",

un capitol

des ntlnit n procesul de restaurare , se fac necesare urmtoarele observaii, indiferent de unitatea de msur (mc sau mp) : consumul specific de for de munc nu variaz proporional cu volumul

sau sup rafaa plombat ; consumul specific de forj de

munc

este diferit la volume egale, dar in

ziduri cu grosimi diferite (ziduri cu grosime de 1/2 crmid pn la ziduri cu grosimea de 21/2 crmizi) ; consumul specific de fore de munc diferit in funclie de tipul de
crmid ;

consumul specific de fore de munc diferit in funcie de grosimea rosturilar orizontale i verticale ale poriunii plombate.
aceti

Lund n considerare mod de abordare:

param etri variabili , se propune

urmtorul

58

59

CAP. RMBb - LUCRRI DE ZIDRIE EPOC DIN PIATR


pentru plombele cu volum < 0 ,25 mc, consumurile specifice de resurse se vor calcula, de la caz la caz, de ctre proiectant i vor fi avizate de ct re reprezentantul investitorului ; pentru plombele cu volum > 0,25 mc se vor aplica normele prevzute la articolele din prezenta co leci e de norme;
GENERALITI

1.

Coninutul

nonnelor

5.4. Pentru lucrril e de zidrie in arce tronconice , sau pe format deosebit, care necesit fasonarea prin cioplire a crmizi lor , se va majora dup caz, n funcie de i nd ica iile date de proiect. consu mul de materiale (adugndu-se o pierdere de 3 % la consumul de crmizi/u . m . i consumul de fore de munc , dup cu m urmeaz:

Subcapitolul de fa cuprinde norme de deviz pentru lucrrile de zidri e de epoc din piatr brut de carier sau bolovani de ru, moloane cioplite

din gros pe antier, moloane brute cioplite regulat pe antier, zid rie din p iatr de talie gata confecionate , plombe i zidarii de esere din piatr brut
de carier sau bolovani de ru , toate acestea in cadrul activitii de restaurare a monumentelor istorice, in condiii prevzute de standardele, normative le i prescripiile tehnice n vigoare i ale unei complexiti medii pentru lucrri l e din acest capitol care se execut n cadrul restaurrii monumente lor istorice .

ore 0,155 - pentru fiecare


scurt ;

bucat

de

crmid

cu muchia

teit

la

faa

ore 0,290 - pentru fiecare bucat de crmid cioplit sub unghi la faa
scurt ;

2. Consumurile specifice de materiale


bucat

ore 0,480 - pentru fiecare


lung .

de

crmid c ioplit

sub unghi la

faa

2.1. Consumurile de material cuprind


de crmizi la mc de zidrie care necesit cioplirea i
efu l

cantitile

de

piatr i

mortar ce

intr

Numrul
antier) i

intr-o unitate de lucrare , piatra considerndu-se c se aprovizioneaz gata fasonat , sau se prelucreaz pe antier , iar mortarul se prepar manual pe
antier .

polizarea va fi stabilit n proiect de


confirmat de dirigintele se
consider lucrrii .

de proiect (sau n

dispoziia

de

lucrrii

la decantare.
natural,

5 .5 .

Lucrrile

a fi executate la lumina

n caz de

Consumul specific de piatr brut sau bolovani de ru s-a exprimat in mc msurai in grmad , urmnd ca in extrasul de materiale din deviz acesta s se exprime n tone n funcie de greutatea specific aparent (in
grmad)

execuie la lumina artificial se acord un spor cuprins intre 5-10 % funcie

a sortimentului de

piatr brut

care se

folosete.

de complexitatea

Consumul specific de piatr gata fasonat s-a exprimat in metri cu bi , volumul fiind determinat pe baza dimensiunilor reale ale pietrei fasonate . La moloanele cioplite regulat , volumul pietrei s-a considerat c este egal cu suprafaa de parament a fiecrui molon inmulit cu lungimea cozii molonului.

2.2 . Consumul de mortar este prevzut sub form sintetic (mc mortar I 1
mc
zidrii i

forma analitic regsindu-se n tabelul nr. 2 - ~ Mortar pentru tencuieli pentru restaurri de monumente istorice" , marca mortarului indicndu-se obligatoriu de ctre proiectant in colaborare cu n consumurile de materiale nu se cuprind schelele de lucru.

zidrie),

laboratorul de specialitate.
for munc conin urmtoarele

3. Consumurile specifice de
operaiuni:

de

3.1. Prepararea manual a mortarului pe antier , conform ~ Instruciuni privind executarea mortarelar de var la zidriile de c rmid i piatr aparinnd monumentelor istorice".
60
61

3.2. Alegerea
epoc .

sortarea pietrei in vederea

realizrii

unui parament de

5.2. Zidria de epoc din piatr se execut de ctre muncitori de nalt ca lificare, la fel cu cea origina l . 5.3. Plombele de zidrie de epoc din piatr se execut neregulat, la mna liber, de ctre muncitori de inalt calificare, cu atentie deosebit pentru realizarea unui parament de epoc la fel cu cel existent i fr degradarea acestuia. 5.5. Lucrrile se consider a fi executate la lumin natural , n caz de execuie la lumin artificial se acord un spor cuprins intre 5-10 % funcie de complexitatea lucrrii. ,

3.3. Prelucrarea pietrei brute (zidrie din moloane brute cioplite din gros, zidrie din moloane brute cioplite regulat) . 3.4. Practicarea de trepi la dou rnduri , splarea , curarea i amorsarea cu lapte de ciment a suprafeelor de contact, precum i cioplirea unor pietre in vederea unei racordri perfecte cu zi dria existent (zidrie din piatr brut de carier sau bolovani de ru executat in elevaie la completri de goluri sau reintregiri n ziduri drepte, arce, boli i stlpi, zidrie de epoc din moloane brute cioplite din gros pe antier executate n elevaie la completri de goluri i reintregiri de ziduri drepte, arce, boli , stlpi , plombe din zidrie epoc din piatr brut de carier sau bolovani de ru , plombe de zid rie din moloane cioplite din gros pe antier , plombe de zidrie din maloane cioplite regulat. 3.5. Manipularea blocurilor i ridicarea la nlime (zidrie din piatr de talie din blocuri de dimensiuni medii, gata confecionate , plombe de zidrie de epoc din piatr de talie prelucrat pe antier . 3.6. Zidirea
propriu A z is

CAP. RMBc - LUCRRI DE ZIDRIE EPOC MIXT


GENERALITI

1.

Coninutul

normelor

3.7. Normele pentru plombe nu locaulu i de plombat. 3.8. Normele nu


conin

conin

desfacerea

zidriei

pentru crearea

rostuitul

prelucrarea

feei vzute . susineri.

Subcapitolul de faii cuprinde norme de deviz pentru lucrrile de zidrie de epoc mixt din crmizi speciale i piatr brut in elevatie la ziduri drepte, idem n plombe, plombe de suprafa din zid rie mixt d'e crmid i piatr , zid rie de epoc mixt in completri i reintregiri la ziduri drepte, zidrie de epoc mixt pentru eserea crpturilor, toate acestea in cadrul activitii de restaurare a monumentelor istorice , in condiii prevzute de standardele, normativele i prescripiile tehnice n vigoare . 2. Consumuri specifice de materiale

3.9. Normele nu contin schele, cofraje, cintre,

4 . Condiii de

msurare

lucrrilor

SIMBOL RMBbl , RMBb2, RMBb3, RMBb4, RMBb5, RMBb6, RMb9 RMBb7 RMBb8

U.M. mc real pus n mi mp


oper

2.1. Consumurile de materiale conin cantitile de piatr, crmid i mortar ce intr ntr-o unitate de lucrare. 2.2. Consumul specific de piatr i crmid se determin conform subcapitolului a i b, co nsiderndu-se c proporia este de 50% piatr i 50% crmid . in cazul modificrii raportului dintre cele 2 materiale, se va recalcula proporional consumul de materiale (p iatr i crmid) .

5.

Observaii

5.1. S-au intocmit norme analitice pentru urmtoarele condiii : - n ziduri pn la 2 m nlime , in cantitate pn la 2,5 mc per punct de lucru (Rmbl, Rmb2); - n cantitate pn la 0,200 mc per punct de lucru (Rmb5, RMb6)
62
63

3. Consum urile specifice de

fore

de

munc

INSTRUCIUNI

Cuprind urmtoarele operaiuni: 3.1. Prepararea mortarului pe antier 3.2. Alegerea i sortarea crmizilor i a pietrei precum i aeza rea acestora n aa fel nct s se obin un parament de epoc . 3.3. Tn cazul prelucrrii pietrei pe a ntier, consumul de for de munc va fi spori! cu 25%. au

privind executarea mortarelor de var la zidurile de crmid i piatr aparinnd monumentelor istorice n cazul construciilor vechi, a cror caracteristic const n faptul c fr hidroizolaii, a cror zid rii , n majoritea cazurilor au umezeal de ascensiune capilar , este necesar ca orice mortare (de zidrie, tencuieli exterioare, interioare etc.) s fie executate numai din var i nisip, pentru a nu mpiedica transferul de umiditate.
fundaii

3.4. Pentru plombele de zidrie mixt . consumul specific de forje de munc mai cuprinde: practicarea trepilor de legtur , cura rea , sp larea , cioplirea unora dintre crmiz i i zidirea plombei perfect racordat i esut la zidria
existent.

1. MORTARE DE TENCUIELI Pentru obinerea acestor mortare se cere o tehnologie la care se va tine seama de: Compoziia mortarului. b) Materialele componente. c) Punerea n lucru, n funcie de stratul suport i protejarea mortarului proaspt in timpUl de priz.

a)

4.

Nu cuprind urmtoarele operaii: executarea schelelor necesare; prelucrarea pietrei n cazul in care aceasta este
Condiii

adus brut

pe

antier.

de

msurare

lucrrilor.

1.a.

Compoziia

mortarului pentru tencuieii interioare

exterioare pentru

zidrii

din

crmid.

SIMBOL RMBc1, RMBc2, RMBc5 RMBc3, RMBc4 RMBc6

U.M. mc real pus n oper mp mi pe o fat pentru zidrie de cea 50 cm

5.

Observaii

1.a.1. Pentru tencuieli exterioare i interioare se va folosi un dozaj (in volume) de past de var i nisip cu raportul 1: 3 sau 1 :2.5. Proporia de var- past i nisip la aceste tencuieli poate varia n funcie de starea zidriei pe care se aplica i de umiditatea mediului ambiant, m rindu-se proporia de var:nisip la 1:2. atunci umiditatea stratului suport este neobinuit de mare. 1.3.2. Consistena mortarului va fi ct mai vrtoas, avnd grij s se obin plasticltatea necesar . Este tiut c mortarul prea moale mrete pericolul de crpare a tencuielilor prin pierderea brusc a unei cantiti prea mari din apa de amestecare. 1.b. Materiale componente 1.b.1. Varul se de past, adic densitatea aparent la conul etalon de 12 cm. Varul trebuie s tie foarte bine stins (minimum 8 luni), s nu conin impuriti ca: piatr de var nestins, corpuri organice sau vegetale, nisip, praf etc. la
corespunztoare consistenei

5.1.

Zidria mixt

liber,

de

ctre

din piatr i crmid se execut neregulat, la mna muncitori de nalt calificare, la fel ca zidria original .

5.2. Consumurile de materiale sunt calculate n condiiile rosturilor de 2,5 cm orizontale i 1,25 cm verticale pentru zidria de crmid i 2,5 cm pentru zi dri a de piatr. Pentru alte situaii posibile, consumurile de materiale se vor . deduce proporional. 5.3.
Lucrril e

dozeaz

consistena

se

consider

execuie

la lumin artificial de complexitatea lucrrii.

a fi executate la lumin natural, n caz de se acord un spor cuprins intre 5-10 % funcie

1.b.2. Nisipul natural de carier sau de ru trebuie s corespund granulaiei necesare, s fie curat, fr pulbere fin de argil sau materii organice i vegetale.
64
65

Compoziia granulometric

a nisipului: pentru grund se va utiliza nisip cu dimensiunea maxim a granulelor de 7 mm , cu urmtoarea curb granulometric : fraciunea O ...... 1 mm 20 % fraciunea 1 ,..... 3 mm = 20 % fraciunea 3 ...... 7 mm 50 % pentru tinci se va intrebuina nisip cu dimensiunea maxim a granulelor de 3 mm i cu urmtoarea cu rb granulometric : fraciunea O ..... .1 mm 40 % fraciunea 1 ... ... 3 mm 60 %

respectarea indicaiilor de mai sus se va obine cu certitudine o cu caracteristicile mecanice necesare i cu suprafaa fr fisuri. I.c.2.
Condiii

tencuial

pentru punerea n lucru a tencuielilor pe

zidrie

de

piatr

NOTA: Dimensiunea maxim a granulelor i compoziia granulometric se poate modifica n funcie de aspectul cerut de proiectant (linci cu suprafa rugoas sau mai neted). naintea aplicrii primului strat de tencuial (grundul) se va cura i se va uda bine zidria, pentru ca aceasta s nu absoarb prea repede apa din mortar i s se produc astfel fisuri in ten c uial .

1.c.

Condiii

pentru punerea n lucru

1.c.1 . Pe zidrie de crmid grundul - vezi nota: .l se va zgria, dac este necesar, intreaga suprafa cu mistria pentrl\. a se mri adezivitatea celui de-al doilea strat de tencuial (finei); - tinciul se va aplica dup ce primul strat este zvntat (minimum 4-5 ore i maximum 24 ore); grosimea tencuielii variaz in funcie de cerinele arhitectonice i indicaiile proiectantului, unnnd ca, atunci cnd tencuiala trebuie s aiba o grosime mai mare de 8 mm, aceasta s se execute n mai multe straturi in aa fel nct fiecare strat s nu fie mai gros de 3-4 mm; la 24 ore dup aplicarea ultimului strat de tencuial urmeaz s se efectueze operaiunea de ~apsa re " pe suprafaa tencuielii cu ~rica sau un tvlug , apsare care se aplic pn cnd suprafaa Incepe s musteasc cu excedentul de ap din stratul inferior. Aceast operai e este absolut necesar pentru obinerea unor tencuieli rezistente i fr fisuri. Astfel de rezultate mecanice se datoresc unor procese chimice caracteristice varului i anume: pasta de var din mortar (hidroxid de calciu) n contact cu aerul (bioxid de carbon) se ntrete transfonmndu-se n carbonat de calciu. Initial aceast reactie se face numai la suprafat sub form de crust care mpiedic ptrunderea aerului la adncime i respectiv , producerea de lntrire in toat grosimea tencuielii. Prin presare, aceast crust de la suprafa se sparge, pe!mind astfel aerului s ptrund n profunzime i in consecin , sa se produc procesul de carbonatare pe intreaga seciune a tencuielil. Prin 66

Pentru compoziia mortarului i calitatea materialelor componente se vor respecta prescripiile de la cap. La. si I.b .. La zidria de piatr nunerea in lucru a tencuieli lor este deosebit din cauza diferentei de porozitate i aderen a stratului suport. Desigur, la zidria de crmid aderena tencuielilor de var este mai puternic, dar acestea pot fi aplicate i pe zidria de piatr . Pentru aceast operaie sunt dou metode de aplicare a primului strat. grundul: . 1. Prn zvrlire puternic cu mistria, dup care se Ias cteva Zile s se usuce. Obtinndu-se n felul acesta o porozitate mrit a primului strat, acesta poate s absoarb mai bine apa din stratul urmtor, mrindu-i astfel puterea de adezivitate. . _ 2. Prin stropire manual cu mtura de nUiele. Aceast metoda e~t: avantajoas la zidrii cu suprafee neregulate , deoarece se eVita aplicarea unui strat prea gros, cum s-ar ntmpla prin arunca~ea cu mistria, urmrind in acelai timp cu strictee , cu un strat care ra~ne uniform s ubire (3-4 mm) relieful peretelui, obinndu-se i o adeZiune foarte bun . Tinciul se aplic confonm indicaiilor din cap. I.c.1., pct. 8, 9 i 10 " Condiii de punere n lucru a tencuieli lor pentru zidrii de c rmid ". 2. TENCUIELI CU MORTAR DE FRESC Cu 3-4 zile inainte de nceperea lucrului, se prepar amestecul de var cu cli de cnep necesar pentru tencuial , dup cum urmeaz (se adaug caze inat 5-10 % pentru tiviri i chituiri) : de lemn (aprox. 1,25 x 2,00 x 0,30 m) se ntinde un strat de de var gros de un lat de palm . Se presar deas,:pra ca s acopere bine intreaga suprafa , cli de cnep care au fost In prealabil implet~i ntr-o coard i tocai n buci de cea 5 mm lungime.
past

ntr-o

Iad

Se amestec inti prin batere viguroas cu o vergea i apoi, printr-o greblare pe toat grosimea compoziiei , pe ambele direcii perpendiculare ale cutiei, p n se obine o compoziie penect omogen . Se repet aceast operaie de 3-4 ori, se acoper apoi cu o planeta din lemn i se Ias la macerat 3-4 zile, dup care poate fi pus in manoper. Compoziia mortarului de tencuial variaz in funcie de stratul din care este alctui t tencuiala. Pentru grund (primul strat) se recomand un amestec (dozaj n volum) de 1 parte var- past CU cli la dou pri nisip cu granule pn la 3 mm.
w

67

Mortarul astfel preparat se va aplica pe perete prin aruncarea puternic cu mistria. Suprafaa se Ias rugoas sau se zgrie pentru a se mbunti adeziunea la stratul urmtor. Peretele se va imbiba bine cu ap inaintea inceperii lucrului.

zidriile

aeriene expuse la soare, vnt

climat uscat are un rezultat negativ,

n sensul c slbete friabil i pulverulent.

rezistena mecanic

a mortarului

fcndu-1 s devin

Pentru al doilea strat (tinciul) sau urmtoarele se aplic dup cea. 48 ore de la aplicarea primului strat. Mortarul va fi confecionat din var past i nisip n pri egale. Nisipul va fi conform condiiilor prevzute n cap.l.b. , pct.
4 , cu granule maximum pn la 1 mm. Dac este cazul , tinciul se aplic n mai multe straturi succesive pn la grosimea necesar . Nici un strat nu va

2. Adaos hidraulic artificial: praf de

crmid

Acest adaos a fost mult utilizat n vechime, prezena lui fiind gsit n aproape toate mortarele vechi. Praful de crmid se amestec cu pasta de
var in procent de 5-15 %. Se poate utiliza att la zidriile in subsoluri ct i la cele aeriene. Deoarece n prezent nu se fabric dect var gras de construcii, este de dorit ca , atunci cnd o permite culoarea tencuielii, s fie

grosimea de 3 mm . Aplicarea fiecrui strat va fi nsoit de operaia de presare care se face conform instruciunilor din cap. I.c. 1., pct.10. 3. MORTAR DE ZIDRIE 3.a. Stabilirea compoziiei. Dozajul se face n volume, cu raportul var-past i nisip de 1:3 pn la 1: Consistena mortarului va fi aceeai ca in recomandrile pentru mortare de
tencuieli .

depi

intrebuintat adaosul de praf de

crmid

n mod curent; n felul acesta, prin

hidraulicizarea varului se obine o imbuntire net a caracteristicilor mecanice ale mortarului de varnisip. Pentru prepararea cu adaosuri hidraulice n var, compoziia va fi n funcie de domeniul de utilizare;

a). Pentru tencuieli, conf. indicaiilor de la cap. 1. b). Pentru mortare de zidrie , conf. indica~ilor de la cap. 3., par. a., b. i c.

3.b. Materiale Pentru var i nisip se vor respecta


i

indicaiile

de mai sus, cap. I.b. , pct. 3, 4

5. Pentru compozitia granulometric a nisipului se vor respecta indicaiile

RECOMANDRI GENERALE

de la cap. I.b., pct. 4 (privitor la grund) .


punerea n lucru. Crmizile sau pietrele vor fi bine udate inainte de a fi puse in lucru. Se va evita stocarea pe schele, pentru mult timp , a acestor materiale pentru ca ele s nu fie deja uscate in momentul punerii n oper . Pentru nlturarea acestui inconvenient, care poate compromite rezistena i adeziunea mortarului, crmizile i pietrele vor fi din nou udate chiar n momentul aplicrii mortarului. 3.c.
Condiii ,

1. Pe timp clduros, att zidria ct i tencuielile proaspete trebuiesc protejate cu un sistem de paravane care s in umbr timp de 5-6 zile.

2 . Este interzis a se executa orice C) . (temperatura minim + l O

lucrri

cu mortar de var pe timp friguros

3. nainte de inceperea lucrrilor (zidrii sau tencuieli cu 'mortar de var) se vor face probe preliminare de control al mortarului care va fi utilizat. Probele vor consta din:
aplicarea mortarului pe zidrie , executndu-se un panou cu dimensiunea

ADAOSURILE HIDRAULICE
Adaosurile hidraulice sunt substane naturale sau artificiale, care n stare pulverulent fac priz i se pot intri numai dac se gsesc n prezena varului proaspat. Dintre adaosurile hidraulice, cele indicate pentru lucrri la monumentele istorice sunt:

de cca. 75 x 75 cm; respectarea indicaii lor cuprinse n STAS 2634-70 "Metode de ncercare a mortarelor n stare proaspt i ntrita" . Se vor confeciona n plus 6

1. Adaos hidraulic natural: trasul. Acesta este un tuf vulcanic care se livreaz n pulbere fin mcinat. Se utilizeaz ca adaos la pasta de var n procenle de 15-40 %, mrindu-se cantitatea de ados de tras cu ct constructia este mai umed . Mortarul de var
este recomandat numai la zidriile in subsoluri umede, la fundaiile intr-un sol cu o umezeal excesiv . Prezena trasului n mortarele de var utilizate in

eprubete , care vor fi pstrate pe antier , expuse intemperiilor, in aceleai condiii ca i mortarul utilizat n construciii. Aceste probe vor fi incercate la compresiune cte 3 cuburi la 28 de zile . n cazul lucrrilor de interven~i urgente i inchiderii antierelor nainte de expirarea termenelor de ncercare a probelor de control , acestea se vor trimite laboratorului nsoite de o not care s cuprind indicaii cu privire la compoziia mortarului , locul unde a fost pus in oper i data terminrii
turnrii .

68

69

TABELU L NR. 1 CONSUMUL DE MATERIALE PENTRU ZIDRII DIN CRMID DE EPOC CANTITATI LA 1 MC ZIDR IE CRAMIZI MORTAR (mc) (buc) O 1 2 3 ) . ~IPRIE ,DE EPbQA INZ IDURI:DREPTE 1,"' tipi =26x13x4,Ocm 377 0,515 2. tip II = 27 x 14 X 4,0 cm 340 0,511 3. tip III =27x 14x5,5cm 279 0,447 4. tip IV = 28 x 14 x 3,5 cm 354 0,538 5. lipV = 28 x 14 x 4,5 cm 307 0,486 6. tip VI = 30 X 14 X 4,0 cm 309 0,455 7. tip VII = 30 X 15 X 4,0 cm 0,505 289 8. tip VIII = 30 x 15 x 5,5 cm 237 0,440 '~ ~j1' II.zlbRlnE ,EpOC i;XECtJTATAfN 'A RCE SIMPLE 1. tip I = 26 x 13 x 4,0 cm 0,561 391 2. tip II =27 x 14 x4, O cm 352 0,557 3. tip III = 27 X 14 X 5,5 cm 289 0,487 4. tip IV = 28 X 14 X 3,5 cm 366 0,586 5. tipV = 28 X 14 X 4,5 cm 317 0,530 6. tip VI = 30 X 14 x 4,0 cm 0,554 319 7. tip VII = 30 x 15 x 4,0 cm 0,550 299 8. tip VIII = 30 X 15 x 5,5 cm 246 . ' 0,480 ". 1 '!!LZiDRIE: PE EPOC ExECUTAT N.AR<;E 'SUBLINIATE 1. lip I = 26 X 13 X 4,0 cm 391 0,561 2. tip II = 27 X 14 x4 ,0 cm 0,557 352 3. tip III = 27 x 14 x 5,5 cm 0,487 289 4. tip IV = 28x14x3,5cm 0,586 366 5. lipV = 28 X 14 X 4,5 cm 317 0,530 6. tip VI = 30 X 14 X 4,0 cm 0,554 319 7. tip VII = 30 x 15 X 4,0 cm 0,550 299 8. tip VIII = .30 X 15 X 5,5 cm . .. 246 . 0,480 . "'~" 'I:it', ZI DR.~E J2>~EpQCEXEC.lt' . B?j..LCILINDRICE I CALOTE . Nr. ert. TIPUL CRMIZILOR

. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

V. ZIDRIE DE EPOC EXECUTAT N Bbt 'IlNCRUC IATE ~' lip I = 26 X 13 X 4,0 em 391 0,561 tip II = 27 X 14 X 4,0 em 359 0,550 tip III = 27 X 14 x 5,5 em 295 0,480 tip IV = 28 x 14 X 3,5 em 373 ,0580 lip V = 28 X 14 X 4,5 cm 323 0,530 tip VI = 30 X 14 x 4,0 cm 325 0,540 tip VII = 30 x 15 x 4,0 em 305 0,548 tip VIII = 30 x 15 X 5,5 cm 251 0,495 Vl;ZIDARIE DEE:POCA EXECUTAT N COMPLETR I L '. . ". RENTREGIRI PE ZIDURIDREP): EXIST/:NTE . '1: .... D,. 1. tip I = 26 x 13 x 4,0 cm 381 0,530 2. tip II = 27 x 14 x 4,0 em 343 0,526 3. tip III = 27 x 14 x 5,5 em 282 0,456 4. tip IV = 28 x 14 X 3,5 em 357 0,549 5. tip V = 28 X 14 X 4,5 cm 310 0,501 6. tip VI = 30 X 14 x 4,0 cm 311 0,507 7. tip VII = 30 x 15 x 4,0 em 292 0,520 8. tip VIII = 30 x 15 X 5,5 cm 240 0453

.,

TABELUL NR. 2 MORTARE PENTRU ZIDRII I TENCUIELI DOMENIUL DE UTILIZARE I REETE Nr. ert.
O

MARCA MORTAR I MATERIAL 1 A. Zidrie de crmid

U.M. 2

CANTITT I

1~

.% ...f:t;RLGg.;<

" <"0 :'.!),";,\i" ,,"

<m:",.

,'; >/"

h ,

}'

"'Y,

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

tip 1 = 26 X 13 X 4,0 cm tip II = 27 X 14 x4,O cm tip III = 27 x 14 X 5,5 em tip IV = 28x14x3,5em lipV = 28 X 14 X 4,5 cm tip VI = 30x 14x4,0 em tip VII = 30 x 15x4,0 em tip VIII = 30 X 15 X 5,5 cm
70

391 352 289 366 317 319 299 246

l'

0,561 0,557 0,487 0,586 0,530 0,554 0,550 0,480

Marca.4. Mortar de.varsimplu g Nisip me 1,030 Var past me 0,309 Ap . me . 0,348 2. Marca4.a .. Mortar de v~r cu 'adaos de 5Q kg ciment" marca P400 " . Nisip 1,030 mc Var past mc 0,309 Ciment P400 kg 50,000 Ap mc 0,348 3. .r.narca 4.b. Mortar de var'cu adaos de. 70 kg ciment marca P4b Nisip mc 1,030 Va r past mc 0,309 Ciment P400 kg 70 ,000 Ap mc 0,348 71

1.

4. , !'!I~rca 4.c. Marta, de var_ cu adaos de 100M(;iment marca P400 Nisip mc 1,030 Var past mc 0,309 Ciment P400 kg 100,000 Ap mc 0,348
B.
Zidrie

RMB01 RMBa - LUCRARI DE ZIDARIE DIN CARAMIDA DE EPOCA


Zid rie

de

piatr

, ~,!!c 10. Mortardevar cu ciment 120 kg ciment marca P400 Nisip mc 1,030 Var p a st mc 0,309 Ciment P400 kg 120,000 A p mc 0,348

de epoc din crmizi tip ... executate n ziduri drepte, cu mortar .....

A, catmizi epoca, Up I 26 X 13 X4 cm; B caramizi epoca, tip V 28 X 14 X4,5 cm; C, ca rmizi epoca, tip VIII 30 X 15 X5,5 cm; Se msoa r la metru cub.

C. Tencuieli
a. 2

epoc

6.' d i';ortar_de var sT",plu41p.'j (fara alti)

N_

p ri

nisip

1 parte var

pa st

=
mc mc

mc mc Ap mc ' .7. ' Mortar de var simplu 'tip" (cu ad~os cli tehnic fresc) a . Pentru grund 2 p ri nisip i 1 parte var
past

Var past Apa b. 1 parte nisip Nisip Var past

0,900 0,300 0,200 0,850 0,400 0,200 Caramizi tip I Mortar .. ') Caramizi tip V Caramizi tip VIII 0,850 0,400 0,200

DENUMIRE RESURSA
Materiale

CANTITI

U.M

A
buc mc buc buc
Manoper

r 8'1
307

1 parte var

past

377
1 0,515

I I
I
27 27

0.486 1 ' :"0.44 i


;
I

1237 '

Nisip Var past Apa b. Pentru tinei 1 parte nisip


past

mc mc mc
i

IZidar
I
TOTAL
Utilaje

ore ore ore

I 24 I 21 I
24 21
1

1 parte var
me mc
I]lC

Nisip Var pas t


Ap ~m

k Marca mortarului va fi indicat prin proiect

0,650 0,600 0,200 3,200

I Malaxor
N OT

012 I 0,15 I 0, 14 1

.... ) Se va preciza tipul mortarului conform listei

anex

LRM02.

72

73

RMB02
Zidrie de epoc din crmizi tip ... , executate in arce
Zidrie

RMB03 de
epoc

simple, cu mortar

0.0

din crmizi tip .. ., executate in arce subliniate, cu mortar .....

A c rmizi epoc , tip 126 X 13 X4 cm; B . crmizi epoc , tip V 28 X 14 X4,5 cm; C crmizi epoc , tip VIII 30 X 15 X5,5 cm;

A crmizi epoc , lip I 26 X 13 X4 cm; B c rmizi epoc, tip V 28 X 14 X4,5 cm; C . crmizi epoc , tip VIII 30 X 15 X5,5 cm;

Se msoar la metru cub.

DENUMIRE RESURSA
Materiale

U,M

CANTIT~I
A B

-1
C 246

Se m soar la metru cub.


CANTITI

DENUMIRE RESURSA
Materiale

1
Caramizi tip I Mortar ".')
Scndura

I UM
buc mc mc mc kg buc buc

Caramizi tip I Mortar " .')


Scndura

buc

de brad

391 mc , 0,561 0.53 0.48 mc 0.015 0,015 0.015 ' mc kg 0.U25 0.025 1 0.025 , 0.4 0.4 0.4

. I .

391

0.561 0.53

0.48 1

de brad

1Lemn rotund brad I Cuie C.nimizi tip V Caramizi tip VIII


Manoper

Lemn rotund brad Cuie 1 Caramizi tip V

0,015 0,015 I O.Q15 1 0,025 0,025 0,025 0.4 0,4 1 0.4 317

buc buc

317

I Caramizi tip VIII


Manoper

I 246
1

Zidar TOTAL
Utilaje

ore ore ore

38 38

33 33

30 30

Zidar Dulgher

ore ore TOTAL ore

28 08 28.08 28,08 . 1.98 1.98 1.98 42.92 42.92 42.92

1Malaxor
NOT

! 0,17

1 0,16

Muncitor deservire

ore 112,86 12.86 12.86 1


Utilaje

".') Se va preciza tipul mortarului confonn listei anex LRM02.

IMalaxor
NOT

J ore J0~6 1 0.16 1 0.14 1

".') Se va preciza tipul mortarului confonn listei anex LRM02.

74

75

RMB04
Zidrie de epoc din crmizi lip ... executate n bolti

Se msoa r la metru cub.

cilindrice sau calote sferlce, cu mortar.....

DENUMIRE RESURS

A - crmizi epoc , tip I 26 X 13 X4 cm; B - crmizi epoc, lip V 28 X 14 X4,S cm; C - cramizi epoc , tip VIII 30 X lS XS,S cm; Se msoar la metru cub.

Materiale

Caramizi tip I Mortar ....) Caramizi tip V Caramizi tip VII I

1 -- -- DENUMIRE RESURS r - - - - - - - - -- ---.---- M --. ' - .-ri.I -e--. I '''' I

~ A J~
3911 - 1 - , I buC mc 0.561 0.S3 0,48 '
I

CANTITI

Manoper

Zidar TOTAL

ore ore

52 1 46 1 42 S2 46 42

ICaramizi tip I
1Mortar .. :) Caramizi tip V

I Malaxor
NOT

I are 1 016_ 1 ~16LI!: 14 j

ICAramizi tip VIII

I buc
Manoper

1317 1 _ ' 1 - 1 246 37 37

! buc I ore TOTAL ore 42 42

.. :) Se va preciza tipul morIarului confonm listei anexa LRM02.


RMB06

Zidar

33 33

,
,
I

Zidrie

de

epoc

completri i

J ~re
NOT

0.1~ J O : 16 1014 1

din crmiz i lip .. ., executate n rentegiri de ziduri drepte existente, cu mortar .....

.. :) Se va preciza tipul mortarului conform listei anexa LRM02.


RMB05

A - cr mizi epoc, tip 126 X 13 X4 cm; B - cramizi epoc , tip V 28 X 14 X4,5 cm; C - crmizi epoc, tip VIII 30 X lS XS,S cm;
Se masoara la metru cub.

Zidrie de epoc din crmizi lip ... executate in boli


incruciate,

cu mortar.. ...
DENUMIRE RESURS

CANTITI

A - crmizi epoc , tip 126 X 13 X4 cm; B - crmizi epoc, tip V 28 X 14 X4,S cm; C - crmizi epoc , tip VIII 30 X 15 XS,S cm;

Al B
Materiale

r e_i
Ii

. I

Caramizi tip I

I
77

buc 1381 1 -

76

DENUMIRE RESURS

U.M

Mortar ..')

:<-,~

CilrllmizitipVl1I Caramizi bp v

- -- - -- - .--1 loof 23() ~ SJ('


Manoper

~C~ITI
310 28 28 24 24

I[

mc buc

A B C 053 0501 0453


1 240

I
IMalaxor
NOT

DENUMIRE RESURS

U.M

TOTAL

ore

L
A

CANTITTI
11 .5

1 -;;-1 :c
11

12

buc 1 ore TOTAL


Utilaje

I
22 22

ore 10.05 1 0.05 : 0.05 1

Zidar Ol)

P ~(J O
__ _

..:*) Se va preciza tipul mortarului conform listei anex LRM02.

ore

RMB08

. Malax~OOO 38--'f:: __ ._.


NOT

ore 10 16 1 0.15 1 0.13

Zidrie de epoc, esut , executat pentru consolidarea


bolilor crm izi

cilindrice i a calolelor sferice crpate , cu tip __ ., cu mortar..... (zidrie < 30 cm) :

.. .') Se va preciza tipul mortarului confonn listei anex LRM02.


RMB07
Zidrie

de epoc , esut , executat pentru consolidarea zidurilor crpate, cu crmizi tip ... , cu mortar.....

A - crmizi epoc , tip 126 X 13 X4 cm; B - crm izi epoc, tip V 28 X 14 X4,5 cm; C - crmizi epoc , tip VIII 30 X 15 X5,5 cm;
Se
msoar

la metru liniar
CANTITI

A - c rmizi

epoc ,

tip I 26 X 13 X4 cm;
DENUMIRE RESURSA _] U.M

8 - crmizi epoc, tip V 28 X 14 X4,5 cm; C - c rmizi epoc , tip VIII 30 X 15 X5,5 crn;
Se msoar la metru .

I-

C I

Materiale

DENUMIRE RESURS
Materiale

IMortar .. .')
buc
1

I Caramizi tip I
Caramizi tip VIII Caramizi tip V

I I
Manoper

buc 1 18 mc 0.025 , 0.027 ; 0.027 1 buc 62 1 buc 70 1

I-I-

Crmizi tip I

86

- I I

1 .

, Mortar ....)
1 Caramizi
Crmizi

tip VIII tip V


Manoper

mc 1013 0.125 10115 i _62 buc buc

ZIdar TOTAL

ore ore

11 1 10 1 10 11 10 10

70

NOT

.... ) Se va preciza tipul mortarului confonn listei anex LRM02. 1 ore 1 12 1 11 .5 1 11 78

Zidar

79

RMB09 RMBb - LUCRARI DE ZIDARIE DIN PIATRA


Zid rie de epoc in elevaie la ziduri drepte, pn la 2 m n lime, i n cantiti pn la 2,5 mc per punct de lucru,
Z idrie de e poc in arce, boli i stlpi in c a ntiti pn

RMB10

la 2,5 mc per punct de lucru, cu mortar ...., executate din: A - piatr


brut sau bolovani de fiU : 8 molcane brute cioplite din gros pe antie r; C . moloane brute cioplite regulat pe antier ;

cu mortar.. .., executate d in:

a-moloane brute cioplite din gros pe antier;


C . moloane brute cioplite regulat pe antier;
D piatr de lale din blocuri de dimensiuni medii de (30-40) x (40-60) x (30-40) mclbuc, gata
confecionate.

A piatr brut sau bolovani de ru ;

Se

msoar

la metru cub.

Se

msoar

la metru cub,
CANTIT I

DENUMIRE RE SU R S
Materiale
Piatr

U.M

1.CANTiTI
I
A B C

DENUMIRE RESU RS
Materiale

U.M

IC I
1

bruta sau bolovani de fu

mc 1125 !

Moloane brute cioplite din gros


Maloane brute cioplite regulat

me l i 1 1
l

I-

mc 1115
mc

'.I

mc
mc
Mano pe r

. J - I 1.4

mc '0.32 10.26 0.21 0.21

. - 1' i
38 38 37 37

1 102

I I
I
,

Mortar .... )
Manope r

' J ' J14 mc mc 10.32 0.26 0.21 J


ore TOTAL ore 305453 1 30 54 53

I Zidar

i Zidar
TOTAL

i I Malax?,- .
NOT

ore ore ore

ore I 0.1 10 .1 I 0. 1

16 16

1 23 .5 1

23.5

I 0,1 I 0.1 1 0.1 I!!:.1

.... ) Se va preciza tipul mortarului conform listei anex LRM02.

NOT

....) Se va preciza tipul mortarului conform listei anex LRM02.

80

81

RMB11
Zidrie de epoc n elevaie la ziduri drepte, pn la 2 m nlime, in cantiti pn la 2,5 mc per punct de lucru,
DENUMIRE RESURsA
Materiale

1
1

UM

cu mortar .... , executate din: A piatra brut sau bolovani de riu ; B - moloane brute cioptite din gros pe antier; C - moloane brute cioplite regulat pe antier;

CANTITI

A _

c
I

Piatra brut sau bolovani de riu Moloane brute cioplite din gros 1Moloane brute cioplite regulat Mortar ..')

mc
mc mc

125 1

- 1 1.4 1 -

mc 0;3 10 ;68 10;16 1


I I ore 1 41 1 68
I

L-Mortar ...') Zidar

Se

msoar

la metru cub.

Manoper

- ::NUMIRE RESURSA
Materiale

~UM I A[B
mc
mc mc
1 1.15

1Zidar TOTAL
NOT

1 68 68

CANTITAI

r~c

ore

41

68

.. .') Se va preciza tipul mortarului conform listei anex LRM02.


1.4
RMB13

Piatra bruta sau bolovani de riu

IMaloane brute cioplite regulat

MoIoane brute cioplite din gros

mc 0.33 0.268 10.216


Manoper

Plombe de zidrie de epoc , executat la ziduri drepte, in cantiti pn la 0,200 mc, cu mortar.... din:
A piatr brut sau bolovani de riu ; B - moloane brute cioplite din gras pe antie r;

ore TOTAL ore

30 30

56

55 55

56

C - moloane brute cioplite regulat pe antier;


Se
msoa r

NOT

la metru cub.
CANTITI

.. .') Se va preciza tipul mortarului conform listei anex LRM02.


RMB12
Zidrie de epoc executat la completrri de goluri sau reintregiri n arce, bOlii stlpi, cu mortar .... din:
DENUMIRE RESURSA
Materiale

U.M

-A

r-s

i Piatra bruta sau bolovani de riu


A - piatr bruta sau bolovani de (IU; B maloane brute cioplite din gros pe antier; C - moloane brute cioplite regulat pe antier;
M

I Moloane brute cioplite din gros


Moloane brute cioplite reg ulat Mortar .. :)
Manoper

mc 11184 1 1 44 2 1 - I mc l' 11 mc - 1 - 11 442 1' mc 10 352 O286 1O231

Se msoar la metru cub.

Zidar

I
ore 1 36 1 69 1 68 ! 83

82

I -- ____ _ _ _ ___ ~A I ,'", ' CANTIT-_l_~: I ~


DENUMIRE RESURSA -, 6

RMB15
Zidrie de terase din piatr brut de carier sau bolovani de ru , n vederea re parrii crp turilor , n vederea re parrii crpturilor, n ziduri cu grosimea medie de 50 cm , cu mortar.

TOTAL
NOT

ore

36

69

68

.. :) Se va preciza tipul mortarului conform listei anex LRM02.


RMB14 Plombe de zidrie de epoc, executat la arce i boli , in cantiti pn la 0,200 me, cu mortar...., din:
A piatr brut sau bolovani de riu ;

B moloane brute cioplite din gros pe antier ; C - moloane brute cioplite regulat pe antier ;
Se
msoar

la metru liniar

A - piatr brut sau bolovani de riu; B - maloane brute cioplite din gros pe antier; C . maloane brute cioplite regulat pe antier;
Se msoar la metru cub.

DENUMIRE RE S U R S
Materiale

'1-U~l - ~ LB Lc CANTITI

[
Mortar .. ') Zidar

Piatra bruta sau belovani de riu


DENUMIRE RESURSA
Materiale
CANTITI

mc

Mortar .. :)

U.M

.A -T

_ 6

Moloane brute cioplite din gros

0 296 1. ' mc 0.088 0.073 10073 mc 0.35

Maloane brute cioplite regulat


Manoper

mc

I
17 17
22 22

0.35 29 29

I
I I
,
I

Piatra bruta sau bolovani de riu Moloane brute cioplite din gros Moloane brute cioplite regulat

mc 11287 1 1 _ 1442 mc , . 1 - 1 - ' 1442 mc 0.352 0.286 10.231 ore TOTAL ore 51 51 85 1 64 85 64 mc

Zidar
TOTAL

ore ore

Manoper

_J or~J 003.. [ 0 03 1 0.03 I


NOT

... ' ) Se va preciza tipul mortarului conform listei anex LRM02.

NOT

.. :) Se va preciza ti pul mortarului conform listei anex LRM02.

64

85

RMB16
Plombe de zidrie de epoc executate la suprafa , din piatr brut , la ziduri drepte, cu grosimea medie de 18 i 32 cm , cu mortar

I
DENUMIRE RE SUR S

I
I Piatra bruta sau bolovani de riu I
1 Mortar

Materiale

- _ l:tJ
mc 11.1 5 i

I
!

A - ziduri de 18 cm grosime; B - ziduri de 32 cm grosime; Se

... ')
Manopera

mc

1 034 1
22.5

msoar la metruJi"1"r. ~
DENUMIRE
RESURS

IZidar
TOTAL

ore 122.5 1 ore

Materiale

Piatra bruta sau bolovani de riu

J: ~
CANT
I

'-1~laxor
anex

La r e 10. 1 I
LRM02. RMB18 RMBc - LUCRARI DE ZIDARIE DE EPOCA MIXTE

NOT

! Mortar .. ")

10.213 0. 379 1 mc 0.63 0.114


Manoper

mc

.. " ) Se va preciza tipul mortarului conform listei

Zidar TOTAL

ore I 12 ore 12

20 20

NOT

....) Se va preciza tipul mortarului conform listei anex LRM02. RMB17A


Subzidiri cu zidrie din piatr brut sau bolovani de ru, executat pe tronsoane de maximum 1,00 m lungime, pentru lucrri de consolidare cu mortar.

de epoc m i xt , executat din piatr brut i tip ... . in ziduri drepte, in elevaie, pn la 2 m nlime , proporie SOC% piatr , 50% crm i d , cu mortar.. .. rosturile orizontale de 2,5 cm grosime medie i 1,25 cm verticale pentru zidrie de c rmid i 2,5 cm grosime medie pentru zidrie de piatr , n cantiti < 2,5 mc punct de lucru.
c rm i d s pecial

Z i drie

A - cr mizi epoc , tip 126 X 13 X4 om; B - crmizi e p oc , tip V 28 X 14 X4,5 cm; C - crmi zi epoc , tip VIII 30 X 15 X5,5 cm;
Se msoar la metru cub.

Se msoar la metru cub.

86

87

DENUMIRE RESURS
Materiale

R
U.M buc

CANTlTI -

1 i-B

,,
Caramizi tip I Pialra bruta Mortar .. :) Caramizi tip V Caramizi lip VIII

- -- --_.
DENUMIRE RESURS
Materiale
CANT ITI

U.M A B

, ,

Caramizi tip I Piatra bruia Mortar .. :) Caramizi lip V Caramizi tip VIII
Manoper

mc mc 10392 0.378 1 0.38 ,


buc 1 buc ! 169 -

1 207 1 0.575 10.575 0.575 :

- 1-

buc 1 192 1 1 mc 10.592 0.592 ! 0.592 mc 0~47 0.431 10.429 buc I 156

1 119 1

buc
Manoper

1 121

Zidar TOTAL

ore 122.68 122.68 122.68 1 ore ore 22.68 22.68 22.68

Zidar

ore 13801 138.01 3801 TOTAL


~

i
1Malaxor
NOT

L0.1 1 0.1 1 0.1


RMB19

Malax~~

ore

38.01 38.01 38.01 1 0.1 1 0.1


I

__ .

l _.~re

I 0.1

.. :) Se va preciza lipul morIarului conform lislei anex LRM02.

N OT

...') Se va preciza lipul morlarului conform listei anex LRM02.


RMB20 Plombe pe s uprafa din zidri e de epoc mixt, cu piatr brut i c rmid special tip .. .. la ziduri drepte izolate i nivele diferite n supra fee reduse, cu grosimea de 112 crmid, proporie 50% pi atr , 50% c rmid , cu mortar ....., cu rosturi le orizontale de 2,5 cm grosime medie i 1,25 cm grosime medie pentru z idrie de piatr :
executat

Plombe de zidrie de epoc mixt , executat in elevatie in ziduri drepte, din piatr brut i crm id s peci a l tip ... .in poriuni izolate i la nivele din n elevaie, pn la 2 m inlime, proporie 50% piatr. 50% c r mid , cu mortar .... rosturile orizontale de 2.5 cm grosime medie i 1,25 cm verticale pentru zidrie de cr m id i 2,5 cm grosime medie pentru zidrie de piatr , in cantiti < 2,5 mc punct de lucru.

A - crmizi epoc , tip 126 X 13 X4 cm; B - crmizi epoc, tip V 28 X 14 X4,5 cm; C - crmizi epoc , lip VIII 30 X 15 X5,5 cm;

A - crmizi epoc , tip 126 X 13 X4 cm; B - crmizi epoc , lip V 28 X 14 X4,5 cm; C - crmizi epoc , tip VIII 30 X 15 X5,5 cm; Se msoar la metru
p lrat.

Se msoar la melru cub.

88

89

LI Caramizi tip I
Piatra bruta

DENUMIRE RESUR S
Materiale

_-1.__

u .M l A
I

CANTITI

-L---

I
ICaramizi tip I
j Piatr bruta
Mortar .. :) Caramizi tip V Caramizi tip VIII Zidar

DENUMIRE RESURS
Materiale

UM

I A~A~IT~~-~l B : C
,

buc

44

Mortar ....)

1Caramizi ti p V 1Caramizi tip VIII


Manoper

mc 0.t 4 0.152 0.164 ! mc 10.077 0.08 0.081 1 buc 34 28 buc

buc mc

I 66 I I

1 0.241 10.263 0.28

I .

mc 10.131 0.137 10.138 buc 58 buc 1


Manooer

IZidar
TOTAL

ore ore

10.4 10.4

10.4 10.4

10.4 10.4

I
17.6 17.6

48

ore 1 17.6 1 17.6 1 17.6


TOTAL

ore

17.6

ore ! 0.1
NOT

0. 1 I 0.1

NOT

.. : ) Se va preC iza tipul mortarului confonn listei anex LRM02.


RMB22 RMB21 Plombe pe suprafa din zid rie de epoc mixt, executat cu piatr brut i crmid special tip ... .Ia
ziduri drepte izolate n suprafee reduse, cu grosimea de 1 crmid, propoie 50% piatr. 50% crmid, cu mortar ..... , cu rasturile orizontale de 2,5 cm grosime medie i 1,25 cm grosime medie pentru zidrie de
piatr:

.. :) Se va preciza tipul mortarului confonn listei anex LRM02.


Zidrie de epoc mixt , executat din piatr brut i c r mid special tip .... , in completri i rentregiri de ziduri drepte, drepte existente, proporie 50% piatr , SO %c rmid , cu mortar.... rosturi le orizontale de 2,5 cm grosime medie i 1,25 cm verticale pentru zidrie de c rmid i 2,5 cm grosime medie pentru zidrie de piatr , n cantiti < 2,5 mc punct de lucru.

A - c rm izi epoc . tip 126 X 13 X4 cm; B - crmizi epoc . tip V 28 X 14 X4 .5 cm; C - crmizi epoc , tip VIII 30 X 15 X5,5 cm; Se msoar la metru ptrat.

A - crmizi epoc, tip 126 X 13 X4 cm; B - crmizi epoc. tip V 28 X 14 X4,5 cm; C - crmizi epoc . tip VI II 30 X 15 XS.5 cm; Se msoar la metru cub.
CANTITI

DENUMIRE RESU RS

f
1 Caramizi

r- B le
.
I buc l 211 1 1

Materiale

tip I

90
91

r--" I ,
I
J

DENUMIRE RESURS

Piatra bruta CaramizitipV Caramizi tip VIII


Manoper

I Mortar .. .')

---J
TOTAL

CANTITI

U.M

r ---" C
DENUMIRE RESURS

- - ---- - .U.M

CAN~ITT~- - 1
A buc btJc 30

A mc mc buc buc 1 I

J I

0.575 0.575 10.575 0.404 0.389 0.356

ICaramizi ti p V
I

I 170

Caramizi tip VIII

1 1 131

I
1Zidar

Manoper

ore

17 17

17 17

17 17

Zidar

ore 1 30 1 30 1 30 ore 30 30 30

.- ------_..
N OT

TOTAL ---"._-_.-

ore

.. .') Se va preciza lipul mortarului conform lislei anex LRM02.


NOT

...) Se va preciza tipul mortarului conform lislei anex LRM02.


RMB23

de epoc mixt executat esut in vederea zidurilor crpate , drepte, cu piatr brut i crmid special tip .... proporie 50% piatr , 50% crmid, cu mortar tip .... cu rosturile orizontale de 2,5 grosime medie i 1,25 cm verticale pentru z i drie de crmid i 2,5 cm grosime medie pentru zidrie de
consolidrii
piatr:

Zidrie

A .;Irmizi epoc , tip 126 X 13 X4 cm; B " .;Ir mi zi epoc , lip V 28 X 14 X4 ,5 cm; C" cr mizi epoc, lip VIII 30 X 15 X5,5 cm; Se msoar la melru liniar pe o fa\il pentru ziduri de cea. 50 cm.

I !
Caramizi tip I Piatra bruta Mortar .. .')

DENUMIRE RESURSA
Materiale

CANTITI

U.M

I ci
I

buc mc

1 48 "48 10.1 "48 0.148 0.1

mc 10.099 0.096 1 0.09 1

92

93

CAPITOLUL RMC
ARPANTE, NVELITORI

RMCa - LUCRRI DE ARPANTE RMCb - NVELITORI RMCa - LUCRRI DE ARPANTE


GENERALITI

1.6. Au fost prevzute separat o serie de elemente de dificultate n realizarea arpantelor, respectiv realizarea arpantelar la acop. din lemn. Sunt prezentate cteva situaii curente de lucrare rampante , lucrare cu fronton , lucrare cu acoperire n dou sau trei pante, pentru toate lundu-se n considerare pentru structur lemnul ecarisat de rinoase iar pentru cpriori i cptueal lemnul ecarisat de brad. n cazul unor situaii complexe ce depesc cazuistica prezentat se ver consulta pentru com pletare normele detailate in cadrul cap. Monumente din lemn, respectiv: prelucrarea materialului lemnos; realizarea imbinrilor la piesele din lemn; profilarea simpl a pieselor de lemn.

1.

Coninutul

capitolului 2.
Coninutul

Capitolul cuprinde lucr[ri specifice de dulgherie la a rpan tele pe scaune sau ferme realizate cu sistem tradiional , respectiv cu structuri principale din lemn cioplit sau ecarisat, prin imbinri i legturi specifice, inclusiv cuie de lemn dup modelul original. Dat fii nd marea varietate a sistemelor ce conduce la o mare fluctuaie de consum de manoper i materiale pe unitatea de referin , am luat ca unitate de msur 1 m.p. de proiecie orizontal pentru urmtoarele situaii: de a rpante obinuite pe scaune pentru acoperiuri normale (rectang .) cu contur regulat, sau la acoperiuri cu contur neregulat; 1.2. Lucrri la arpante pe ferme simple cu deschideri de 6-10 m; 1.3. Lucrri la arpante pentru acoperiuri mansardate n una din cele dou ipoteze anterioare; Pentru cazul arpantelor la acoperiuri cu pante foarte mari , nlimi mari de pod, scaune suprapuse sau ferme complexe cu mbinri complicate de lemn i metal am folosit ca unitate de msur m.c. de materiallemnos real introdus n oper ; 1.4. Lucrri la arpante pentru acoperiuri nalte, cu deschideri mari cu structura pe ferme sau scaune etajate, scaune nclinate sau mixte; 1.5. Lucrri la arpante de cupole, turle sau turnuri izolate de mare inaltime i dificultate; n toate normele din prezentul capitol lemnul este prevzut cioplit sau cioplirea se rea l iz eaz pe a nti er , urmnd a se aduga (conf. normelor prezentate la monumente de lemn) manopera de cioplire, tiere longitudinal , etc. Piesele se vor confeciona n tehnici tradiionale respectndu-se in tolalitate modelele originale. Nu sunt cuprinse n norme confecionarea pieselor metalice speciale necesare legturilor la fermele com plexe ca tirani, eclise, bride, etc. , precum i cuiele din lemn (prevzute separat la cap. Monumente din lemn). 1.1 . 94
Lucrri

normelor

2.1 . Normele de deviz din acest capitol cuprind toate materialele i operai ile necesare executrii lucrrilor conform descrierii de la fiecare narm, cu respectarea tuturor standardelor i prescripiilor tehn ice n vigoare i anume : transportul materialului din depozitUl obiectului la locul de prelucrare; prelucrarea manual i asamblarea pieselor conform detaliilor proiectului; transportul manual de la locul de prelucrare la locul de punere n oper; montarea in lucrare a pieselor cont. proiectului i detaliilor: montarea i demontarea curent a scheleler simple (pe capr) i intreinerea curent a sculelor.
I

2.2. Consum urile de for de munc sunt informative, urmnd ca in funcie de situaia concret (grad de izotare, pante, complexitate) s se determine de ctre proiectant consumul real. 3. Condiii de msurare a lucrrilor
Msurtorile se fac dup cum urmeaz: pentru articolele RMCa1 , RMCa3 , lucrrile de arpant se msoar la m.p. in proiecie orizontal (Ia pictur); pentru articolele RMCa2, RMCa4 se msoar la m.c. material lemnos real pus n oper ; pentru articolul RMCa5 la bucat ; pentru articolele RMCa8, RMCa10, RMCa11, RMCa12 se msoar la m.p. ; pentru artico lul RMCa9 se msoar la bucat .

95

RMCb - NVELITORI
GENERALITI

RMC01 RMCa - LUCRARI DE SAR PANTE


arpant

Marea varietate de nvelitori utilizate in decursul timpului, tehnicile i materialele utilizate, precum i varietatea formelor specifice incepand cu cupolele curbe de factur bizantin i culminnd cu turnurile zvelte gotice, au obligat ntocmitorul s elimine din capul locului situaiile comune i materialele utilizate curent pentru care exist suficiente norme tehnice. S-au prezentat astfel nvelitori din tabl de zinc sau cupru cu toate elementele de tinichigerie specifice, realizate de regul cu falturi duble dese pe una sau dou direcii, sau in forma de solzi, precum i nvelitori tradiionale din materiale ceramice (tigle solzi i alane de pres), inndu - se cont de formele acoperiurilor i pante le acestora. nvelitorile din lemn caracteristice ndeosebi pentru monumentele din lemn au fost tratate la cap. F, Monumente din lemn. Normele de deviz cuprind toate materialele i operaiile necesare pentru executarea lu crrilor, n conformitate cu prevederile standardelor i prescripiilor tehnice in vigoare. Normele nu cuprind lucrrile de montare aste real i diverse manipulri n condiii dificile sau distane > 10 m.

la acoperiuri avnd structura pe scaune sau ferme realizate din lemn ecarisat de rinoase compuse din cosorobe, coarde, cpriori, diagonale, cleti , etc. ( confecionare i montare):

A - acoperi uri cu contur regula' pe scaune; B - acoperiuri cu contur neregulat pe scaune; C - acoperiuri pe ferme (6-10 m deschidere); Cuprinde: confecionare i montare n cazul variantelor A, B nu este cuprins confecionarea cuielor de lemn prevzut separat (Cap F). Se m soar la metru
ptrat

n proiecie orizontal.
hi ANTITATI A B

DENUMIRE RESURS

U.M

Materiale

Lemn ecarisat brad Scandur. de brad Cuie lemn

I CUe
Scoabe Legaturi metalice
Manoper

0.04 1 001 0.015 , 0.012 buc 1 0.7 0.9 I I kg I 0.3 0.35 I 0.33
1

mc mc

004

0~45 1

kg kg

I 0.3 0.1
7 7

0.45 [ 0.33 0.2 0.22 8.4 8.4 10 10

Dulgher
TOTAL

ore ore

96

97

RMC02A RMC03
arpant la acoperiuri complexe d in lemn de brad,

scaune etajate drepte sau inclinate, ferme complexe cu mai multe nivele.

arpant la acoperiuri avnd structura pe scaune sau fe rme realizate din lemn cioplit sau ecarisat de stejar i elemente secundare (cleti, c p r iori) din lemn de brad inclusiv grinzile de brad ale tavanului

Cuprinde: confeciona re i montare in cazul variantelor A, B nu este cuprins confecionarea cuielor de lemn prevzut separat (Cap

F).
Se
msoa r

A mansard~ la arpante pe scaune acoperiuri cu contur regulat; B - mansarde la arpante pe scaune acoperiuri cu contur neregulat; C - mansarde la acoperiu ri pe ferme (&-8 m deschidere):
Cuprinde confectionarea si montarea.

la metru cub.
-~~------

~
,

DENUMIRE RESU RS
Materiale

U.M

1 Grinzi de brad Rigle din lemn de brad Dulapi de brad


CUe lemn

mc mc 1 03 mc 0.35 ,
buc
!

I ; 0.4
I

~
20 5

Se

msoar

la metru

ptrat.

1
1

I
DENUMIRE RESURS
--.

..

CANTITI

U.M

---_.-

IA

i B I C

j
I ,

Material e

Lemn rotund steJar

Lemn cioplit stejar 1Grinzi de brad Rigle din lemn de brad Dulapi de brad
Cuie lemn

mc 10031 ! 0038 ! mc 10.024 0.029 0.024 I

Cuie, piroane
! Scoabe Buion M12

kg kg

mc 10.019 0.019 10.019 1 mc mc buc kg kg kg


Ma n oper

3 I 10 120 120

0.01 4 0.015 !0.016 1 0.004 0.005 10.009 ! 0.5 0.6 I 0.3 0.3 0.1
1

,
Manoper

kg

!
!

IDulgher

ore TOTAL ore

Cuie Scoabe Buion M12

0.35

I 0.33

I 0.1 I 9.5
9.5

0.45 1 0.44 0.22 11 11

I Dulgher
TOTAl

ore ore

8 8

98 99

RMC04A

RMC05

$arpante la cupole, turle i turnuri izolate pe structuri complexe din stejar cu elementele secundare (c priori, romanate, creti , etc.) din lemn ecarisat de brad inclusiv fierria de fixare i montaj

Lucarne la acoperiuri avnd stuctura realizat din rigle de stejar ecarisat i elemente secundare din rigle i scnduri de brad, avnd d imensiunea frontal de 0,50,6mp: A -Iucarne lamparte cu acoperi in consol ; B - Iucarne Cu acoperi in consol : C - luca rn cu acoperi in trei pante; O - l ucarn cu fmntan triunghiular sau curb; Se msoarol
l a bu cal.

Cuprinde confectionarea si montarea.


Se msoar la metru cub materiallemnos.

DENUMIRE RESURSA DENUMIRE RESURSA


Materiale
Bu ten i

U.M

I- -j-s Tc
I

I '

CANTITI

de stejar

Lemn cioplit stejar Rigle din lemn de brad

mc 11.05
mc

Materiale

rd
! ,

! 0.78

I Rigle din lemn de stejar


Rigledinlemndebrad Scndura de brad Cuie

Dulapi de brad

Cuie lemn

mc 1 03 1 mc 10.15
buc kg kg kg
Manoperi
I
i

2 'tI ~t 5'2hj'i9H (J-i() 2'!(,fJnr

Cuie

Scoabe
Buloane

15 7.5 I
3
(1 5)

S8 f 3' 'r (:.

l-'jo $/ c; 3
Manoper

mc mc mc
kg

0.08 1 0.1 1 0.11 1009 ! 0.04 0.04 0.02 10.02 1 .04 0.1 1 0.12 1 0.05 I O

!
1

0.9 1 0.8 1 0.5

0.5 1

Dulgher Ol> / 0100 TOTAL

ore 143.45 153.79 137.24 126.9 1 ore

IDulgher

ore TOTAL ore

150 150

i
RMC06A

43.45 53.79 37.24 26.9

Astereala nvelitorii de

rinoase

sau indril , din scnduri de de 24 rnm grosime.

Nu cuprinde alte lucrolri de dulghene (pa ne, cpnori Nu cuprinde lucrn de fuire sau alle prelucrolri.

apa reni ,

etc.)

100

101

Se msoar la metru ptrat real executat.

DENUMIRE RESURS

DENUMIRE

RESURS
_

U.M

~CANT
! I 0.1
2.4 2.4 0027

Manoper
1

~
ore TOTAL
ore

r ~'U

CANT

I Dulgher

6_6
6.6

L __

Materiale

Scndura de brad Material de prindere


Manooer

mc
kg

IMai na tmrJarie
i Circular

ore
ore

i 0.Q1
i
0.1

I Dulgher
TOTAL

ore
ore

RMC08A
din lemn (brad sau taioase) executat cu sau console aparente cu profile gata geluite pe feele vzute precum i asterea l gata fluit i geluit pe faa vzut , inclusiv pazia sau rebordul din scnduri de 28 mm , geluite pe feele vzute .
cpriori Streain

ore

0.1

RMC07A
Streain din lemn de rinaase, fuit i gel uit pe o parte, cu grosimea de 24 mm i cu pazie sau rebord cu grosimea de 28 mm, geluit pe ambele fee.

Cuprinde: in prezenta norma de deviz sunt cuprinse consumurile de manoper pentru prelucrarea manual i mecanic a fa l urilor i geluitul scndurilor de brad.

r
Cuie

Se msoar la metru ptrat real executat.


Streaina

se msoar la metru ptrat real executat.


DENUMIRE RESUR S

DENUMIRE

RESUR S

U.M
___

[ CANT

I I

U.M

ICANT !
!

Materiale

Scndur.!

de brad

mc 10.037

Materiale
Scndura

I I
0.037 1 035 0. 1 3.4

Rigle din lemn de brad Pervaz profilat

mc 1 0015 1
m

de brad

kg

3.4 0.2

! Pervaz profilat

I Rigle din lemn de brad


, Cuie cu cap conic

mc mc
m

kg

I 0.22 I

102

103

DENUMIRE RESURS
Manoper

Dulgher
Munc~or

I U.M [- 1 i
ore 5.4
I

r CANT ~

deservire
TOTAL

ore ore

2.7
8.1

IMaina tmplarie
I Circ,u ,lar..
01. Corecie in cazurile cu streini executate din lemn de foioase (stejar) sau esene tari , se adauga:

omamentale sculptate) i dimensiunea de 8 X 12 cmsau 10 X 12 cm cu deschidere variabil de 1 _ 1,2 m. Pentru alte dimensiuni consumurile de materiale i manopera se vor calcula corespunztor. 2. 1n cazul utilizrii lemnului de stejar, consumul de manoper se majoreaz cu 25%. 3. Pentru elementele cum ar fi: stlpi, elemente decorative la pridvoare i verande, normele de consum de manoper se vor stabili de la caz la caz n func~e de complexitatea i densitatea elementelor sculptate (bazorelief, gravate rustice) conform desenului dat de proiect. 4. Pentru elementele decorative sculptate care se vor restaura se va tine seama i de gradul de deteriorare a pieselor respective. 5. La capitolul lucrri de sculpturi in lemn sunt prezentate norme orientative pentru acest tip de
lucrri .

ore ore

I 0.1
0.1

Se

msoar

la bucat.

_._--_.
DENUMIRE RESURS
Materiale

U.M

ICANT
:
0.Q18

-- -

._.-

.
U.M
._"

Lemn ecarisat brad


! CANT

mc
coli
kg

DENUMIRE RESURS

Hrtie sticlala slefuit

._... _---Manoper

-ore ore

I
1.08 1.62

Ulei de in
Grinzi din lemn

I
1

0056

Dulgher
Muncitor deservlre
- _._, _'.0".

I
I

I
Dulgher

2~08H~
Manoper

mc
ore ore ore TOTAL ore ore ore

: 0.033 :

0.54

3 1.5 5.5 006

._------_ .

TOTAL

ore

Muncitor deservire

I Vopsitor
Utilaje

RMC09A Geluitul i profilatul mecanic i manual al elementelor decorative la cpriori , console sau la captul panelor aparente dela streaina cu aste real aparent .
Maina tmplarie tJ" () 1'(R2Circular "Or?t6 it!?

I 0.08

Cuprinde: 1. in prezenla nonm de deviz sunt prevazute piese de complexitate medie (fr elemenle

104

105

RMC10A
Executare "Pl aneu din lemn de stejar" cu grinzi din lemn cu podina din scnduri sau dulapi din lemn Executare schele din lemn de rinoase pentru lucrri interioare sau exterioare pentru nlimi peste 3 m executat din lemn de rinoase: bile, dulapi, scnduri i rigle cu toate materialele de prindere, rigidizate i ancorarea schelei de elementele construciei .

RMCllA

(stejar).

Cuprinde: 1. Fasonatul. geluitul feelor vzute , montajul i finisarea general a planeulu i. 2. Podina se execut cu lamb i uluc. 3. Montarea se face cu aracet i cuie, aracetul se folosete numai dac este prevzut n proiect. 4. Nu sunt cuprinse eventualele lu crri de vopsitorie cu ulei de in. Se msoar la metru ptrat.

Se msoar la metru ptrat.

DENUMIRE RESURSA

r,
Scndur

DENUMIRE RESURS
Materiale

Materiale

[CNT fI M ,

ICANT U.M ,.----,


I

Bile rasinoase

2. '1 O II '

e;

: Dulapi de brad l. 'i i# de brad

Irr,,, 8

Scndura de brad l '16 0\.81D


Cuie ~8"3 " f f. Scoabe b~ II ~l 8

mc I 0.02 1 mc 10.012
mc kg

I Aracet
I
1

i Cuie

mc 10.03 1
kg kg
Manoper
1

016 0.2
I
1

! Material de prindere l> o t> '" kJ l..


Man oper

0 008 1 . 0.5 I kg 75 0. 1 kg I 0.22 ,


1

Dulgher Muncitor deservire TOTAL

ore ore ore

I 59
1 28
8.7

Dulgher

O o 10

rO .o
00 ' '1 f
f)ti)
TOTAL

ore ore ore

Muncitor deservire

3.6 1.2 4.8 0. 1 1

ICirc~ar

IH H :J

1',.cB

ore

106

107

NOT

RMC13 RMCb - LUCRARI DE NVELITORI


nvelitori cu faluri dese din tabl de zinc sau cupru incisiv pazii, oruri , imbrcatul courilor, lucarnelor, tabacherelor.

Schelele din prezentul articol se utilizeaz n special la lu cr ri de restaurare a structurii de rezisten i i finisaje (lucrri care du reaz un timp mai indelungat in func~e de graficul de execuie a lucrrilor). ln cazul in care perimetrul este mare, lemnul se va refolosi pentru montarea schelei pe tronsoane. 1. Demontarea schelei de recuperare de material lemnos in vederea refolosirii lui pe tronsonul de faad urmtor, se va face cu ate n i e, pentru aceste o perai i se vor aplica norme de deviz conf. articolului urm tor RMC12. 2. 1n consumul de ma noper nu este cuprins confecionarea pe antier a scoabelor special~ sau a pieselor de prindere. 3. Pentru schelele interioare simple se vor utiliza fie schele metalice fie schele din lemn. 4. Schelele din lemn interioare se vor utiliza pe ct posibil i pentru lucrrile ce se execu t la tavane.

A - cu labla de zinc B - cu tabla de cupru Se msoar la metru ptrat.

RMC12A
Demontarea schelei din lemn de rinoase pentru la articolul de deviz RMC11, inclusiv sortarea i stivuirea.

1--Cositor aliaj

--~

DENUMIRE RESURS

---_.
lucrrile

__._..

--- - ~--

----

IUMT ~CAF~
kg kg kg kg kg 0.64 5
6.9 I

I Tabl zinc de 0,5 mm I Tabl cupru de 0,5 mm

Materiale

8.55 0.152 0. 152 0.64 5 0.Q18 0.Q18

Se msoar la metru

ptrat.

ICuie tabl
Material
DENUMIRE RESURS
Manoper

I Band otel zincata


mru nt (din

val. tabla i cositor)


Manoper

%
ore TOTAL ore

U.M

lCANTi
1Tinichigiu

5.5 5.5

5.5 5.5

Dulgher

Oo ! ofO ~

- I ore 1075 1
ore 10.75 1
--'-':..:.:...:'--=--'C~

Muncitor deservire 50

1'19 OP
_ _ _ _ _ _ _ TOTAL

ore

1.5

108

109

RMC1 4 nvelitoare din solzi din tabl de zinc sau cupru la acoperiuri de epoc fi ind cuprins confecionatul solzi lor i montajul :
A1 - din zinc, avnd dimensiunile solzilor de 29 X 29 COl, avnd suprafaa de acoperire de 24 X 24 cm (0,058 mp), respectiv 18 buc/mp; A2 - din cupru, avnd dimensiunile sclzilor de 29 X 29 cm, avnd suprafaa de acoperire de 24 X 24 cm (0,058 mp), respectiv 18 buc/mp; 81 - din zinc, avnd dimensiunile solzilor de 25 X 25 cm, avnd su prafaa de acoperire de 20 X 20 cm (0,040 mp), respectiv 26 buc/mp; 82 - din cupru, avnd dimensiunile sclzilor de 25 X 25 cm, avnd suprafaa de acoperire de 20 X 20 cm (0,040 mp), respectiv 26 buc/mp;
Reparaii la elemente ornamentale din tabl de zinc sau

RMC15

cupru gata montate prin nlocuirea elementelor deteriorate, cositorirea pieselor desprinse.

A - din zinc 8 - din cupru

Se msoar la metru ptrat.

DENUMIRE

RESURS

U.M

I A [ 8
Materiale

Se

msoar

la metru ptrat.

DENUMIRE RESURS
Materiale

r
kg kg

I~I
i -,
10 1 10

l --- CAN1ITI U.M r-Al I A2 r81 I 82


1

ITabla cupru de 0,5 mm


I Cositor aliaj

, Ta!>a zinc de 0,5 mm

kg 107 kg kg

I Material marunt (din val. tabla si cositor)

I0:3 1

~.~
i

Tabla zinc de 0,5 mm Ta!>. cupru de 0,5 mm


Cositor aliaj

573

614
1

Cuie Ia!>a Chit romalchid Material marunt (din val. ta blei)


ManODer~

706 . 7.57 kg 0.015 0.015 1 0.015 0. 015 1 kg 0.03 0.03 0.03 0.03 kg I 0.01 0.Q1 0.01 0.01

I I
I
I

I i

ITinichigiu

Manoper

TOTAL

ore 1 12 1 12 ore 12 12

%
ore TOTAL ore

RMC16 Montarea elementelor ornamentale la acoperiuri , gata confecionate, din tabl de cupru sau zinc, prin prinderea n cuie. cu traifuri de zinc sau cupru i cositorirea perimetral.

10 7.2 7.2

10 7.2 7.2

10 10 .4 10.4

10 10.4 10.4
A ~ din zinc 8 - din cupru
Se msoa r la metru liniar perimetru.

Tinichigiu

11 0

111

---_._--

..

___ o

DENUMIRE

RESURS

U.M

CANT A

r-

B .
I

.I
I

1_

_.. DEN_ U_ M_ IR_ E_ RE _S_ U_ R_ S__


Manoper

Materiale

~
kg 1035 1 kg - 10.43 i kg kg 0.05 0.05 0.02 0.02 10
1 I

Cuie labla

Tabla zinc de 0,5 mm

I Material marunt
I Tinichigiu
____ ._

i ---,
'

CANTITI

UkgM

AI rA2 -

S1

B2 1

C;
10

C2

10.009 0.009 0.0 13 0.Ot3 0.018 + 0 -.0-18 --4, % 10 1 10 1 10 10


1

10 , 1

Tabla cupru de 0,5 mm Cuie labla


COS~Of aliaj

ore TOTAL ore

2.4 2.4

2.4 ' 2.85 2.4 2.85

2.85 2.85

3.7

3.7 3.7

3.7

Material marunt (din val. labla i cositor)


Manoper

%
ore TOTAL ore

10 1
RMC18
Cofecionarea i montarea jgheaburilor s imple din tabl de zinc sau cupru fixate cu crlige ornamentale din oel :

Tinichigiu

I 2.1 I
2.1

2.1 2.1

RMC17 Glafuri i copertine din tabl de zinc sau cupru avnd:

Al - din zinc, jgheaburi semirotunde cu D= 18;


A2 - din cupru , jgheaburi semiratunde cu D=18; Bl - din zinc. jgheaburi cu seciune dreptunghiular 11 X 18 cm; B2 - din cupru, jgheaburi cu secliune dreptunghiular 11 X 18 cm; Buza jgheabului fiind intrit cu o vergea de oel rotund cu 0=6 mm. Sunt cuprinse colurile , de racordare la burlane i crligele gata confecionate .

A1 - din zinc, lime

desfurata

0-30 cm;
tuurile

A2 - din cupru, I ~me desfural 0-30 cm;


Bl din zinc, I~me desfural 30-50 cm; B2 - din cupru, l ime desfural 30-50 cm; CI - din zinc, la~me desfaural 50-100 cm; C2 - din cupru, l ime desfurat 50-100 cm;

Se m soar la metru liniar.

Se msoar la metru liniar.

DENUMIRE RESURS

-. -lr '
._ kg kg

CA~TITI '

J
I
1

. U.M 1 AI I A2 I Bl

DENUMIRE RESURS

I
Cositor aliaj

___
Materiale

I~MJ A1-L~~ Bl I
I

r B2

CANTITI
B2

Materiale

I CI
I

T C2j
1 1

Tabla zinc de 0,5 mm

I ! Tabla cupru de 0,5 mm


Tabla zinc de 0,5 mm

kg kg kg

07 2. -

2.57

I -

3.4 5

4.28

6.9 -

I Tabla cupru de 0,5 mm I Cositor aliaj I Oel beton cu 0;6 mm


I CrJige zincate sau aramite I Material marunt

I5

I 1.8

1 -

kg 10.12

I3 I 0.12 0.15 i015


2. 5 152 1 152 1 5

2.41

I -

kg 10.23 0.23 0.23 10.23

8.55 1

I Banda oel zincal

1 kg 112

! 0.19 I 0.19

0.05 1 0.05 0.D76 10.D76 I o.152 0152 ! 0.37

b~C I 1 5 ! 1 5
113

I 0.37 I 0.64

0.64 I

DENUMIRE RESURS
Manoper

~----------------------~

I-:M~ I:7~~ - ,
Al
.

B2 1
I
aezate

AMC20A nvelitori de igl 350 X 170 mm i coarne de 320 mm, simplu pe ipci de brad (fr astereaI) , cu ligle legate cu srm de ipci .

Tinichigiu TOTAL

I ore I 3.8 I 3.8 I 4.7 I 4.7 I


ore 3.8 3.8 4.7 4.7

AMC19
Confecionarea i montarea burlanelor simple dreptunghiulara din tabl de zinc sau cupru prinse de zid cu brri ornamentale din oel , fiind cuprinse toate caturile i gurile de deversare necesare:

Se m soar la metru ptrat.

DENUMIRE RESURSA
Materiale

---F~ U.M
. _.. ---- -

.
buc buc

I ,
I 39
mc mc
mp Kg %

Al - din zinc, rolunde cu D=15.4 cm;

Tigle solzi 350X170 mm Coame pentru ligle 320 mm

A2 - din cupru, rotunde cu D=15.4 cm;


B1 . din zinc, dreptunghiulare 10 X 14 cm; B2 - din cupru, dreptunghiulare 10 X 14 cm;

I ipci Rigle din lemn de brad , Tabla Zn

I 0.01
0.4

1 0 ~2 1
5

Se msoar la metru liniar.

I
DENUMIRE RESURSA
Materiale
.... _ _ J..

i
U.M

I Ciment P400 ! Material de prindere


CANTITAI

I 0.2

Al ! A2

r8;-'-B 2
2 15 1 0.8 0.8

Manoper
t

I ,
I

Tinichigiu

ore

I 4.5
4.5

Tabla zinc Tabla cupru Cositor aliaj

kg kg kg buc %
Man o per

I 2.2 !

-_ .---

TOTAL

---- - ore

I.

2.75 1 3 0.07 10.07 0.08 0.08 5 1 5


nvelitori de igl solzi la acoperiuri cu contur poligonal i pante mari, aezate dublu pe ipci de brad 3 X 5 cm i rigle de brad.

AMC21A

I Bralara
1

Material marunt

I 0~8 1 0~8
3 3

ITinichigiu
TOTAL

ore ore

!3
3

3 3

3 3
Cuprinde:
- doliile, paziile, oru ril e ,
imbrcalul cou r itor ,

aticelor;

114 115

.. _ - -

---_._U.M I CANT

Nu se cuprinde astereala de scndur i lucrrile de tinichigerie aferente.

DENUMIRE RESURSA
Materiale

Se msoar la metru ptrat.

~-

DENUMIRE RESURS

- ----Materiale

~~ I

r' CANT

Olane de presa 300X140/100 Var pasta Ciment P400

buc mc kg

54

0~3 1
0.02 0.2 0.35

Tigle solzi 350X 170 mm

INisip
buc 1 48 buc 1 2 i 'l1C 0015 1 kg kg 0.008 1 0.2 , mp 1 0.4

! Coarne pentru igle 320 mm


1ipci, rigle brad 1Aliaj lipit 1 Tabla (0,5) mm
f

' Carton asfaltat CA400 Cuie tabla Bitum Tabla zincata 0,5 mm
Manoper

mc 10.026 1 mp 1.25 kg kg kg

Ciment P400

1Material de prindere
Manoper

I Tnvelitor tinichigiu
TOTAL

ore ore

7.5 7.5

I lnvelitor TOTAIL

ore I ! 6 ore 6

RMC22A nvelitori din olane speciale de pres 300 X 140/100 mm azate pe un strat de CA 400 btut n cuie pe asterea l.

Cuprinde: '- fixarea olanclor se face cu mortar de var i adaos de ciment.


Nu se cuprinde astereala i lucrarile de tinichigerie aferent .

Se msoar la metru

pllat.

11 6

117

CAPITOLUL RMD FINISAJE DE SUPRAFA CAP. RMDa - TENCUIELI DE EPOC CAP. RMDb -LUCRRI RESTAURARE LA TMPLRIE LAMBRIURI I PLAFOANE LEMN ' CAP. RMDc - PLACAJE CAP. RMDd - CONFECII METALICE

Tn consumurile specifice de materiale se cuprind : cantiti de materiale aferente mortarelor pentru spri, grund, stabilit i n funcie de marca acestora i grosimea medie a tencuielii, dozajele mortarelor fiind cele d in Tabelul nr.1 i 2. Mortarele sunt indicate in norma sintetic pentru spri, grund i tinci inclusiv umpleri de rosturi i pierderile de mortar in timpul execuiei lucrrilor.' 3.1.2. Toate materialele se consider aduse la punctul de lucru.

3.1 .3.

n norme

nu

s-au

cuprins

consumurile de

materiale pentru

confecionarea schelelor simple pe capre i a cilor de rulare pentru

CAP. RMDa - TENCUIELI DE EPOC


GENERALITI

mijloacele de transport local (roabe, tomberoane) .

3.2. Consum urile specifice de for de munc Toate operaiile necesare conform tehnologiei speciale de preparare a mortarelor speciale de epoc (conf "Instructiuni"); Executarea manual a tencuieli lor propriu -zise: Montarea, demontarea i mutarea schelelor simple; Degajarea de materiale i moloz a locului de lucru , inclusiv curirea schelelor, trgitor de mortar, sculel or. etc.; Tn cazul tencuielilor exterioare se include i executarea profilelor trase cu ablonul avnd ieinduri din cmpul pereilor pn la 5 cm i Iimi pn la 20 crn . de
msurare

1.

Coninutul

capitolului

Capitolul de fa cuprinde norme de deviz pentru lucrri de tencuieli speciale de epoc , precum i pentru alte lucrri specifice suprafetelor la perei (rostuieli). . 2. Condiii tehnice speciale avute in vedere la elaborarea normelor La elaborarea normelor de deviz din acest capitol s-a inut seam a de "INSTRUCIUNI privind executarea mortarelor de va r la zidriile de crmida i piatr aparinnd monumentelar istorice~ i de mrci le de mortar de var stabilite pe baza acestor instruciuni de ctre laboratorul de spe~ialiti al DMIA, mortare care au stat la baza intocmirii "Propuneri de analize speciale cadru" 1973 (DMIA) - (Tabelul 1 de la Cap. RMB - zidrii de epoc) . La elaborarea normelor s-a inut seama de urmtoarele elemente: natura i reeta mortarului folosit, care trebuie s corespund cu mortarul vechi al monumentului istoric; natura elementelor tencuite: ziduri drepte, arce, boli , cupole; tipul istoric de tencuial : tears , n tehn ica fresc , tencuieli de epoc de mare grosime (> 3 ,5 cm) ; procese tehnologice de executare a lucrrilor, diferite de cele folosile n mod curent in construcii . 3.
Coninutul

4.

Condiii

lucrrilor

Lu c r rile de tencuieli se msoar la m.p. La determinarea suprafeelor se vor avea in vedere

urmtoarele :

4.1.

tencuiehlor interioare la perei sau stlpi se determin acestora; msurat ntre faa brul superioar a plan eului inferior i faa brut inferioar a planeului superior, cu nalimea lor, msurate intre feele brute ale peretilor adia centi fiecrui perete, respectiv limea desfurat a feelor stlpilor. .
nmulind nlimea

Suprafaa

4.2. in cazul tencuieli lor la tavane boltite sau arcuite, nlimea peretelui de tencuit se msoar pn la naterea bolii sau arcului. 4.3. La tava ne cu grinzi sau nervuri aparente, la suprefee msurate in p ro i ecie orizontal se adaug suprafeele laterale ale grinzi lor sau nervuri lor. 4.4. Se scad golurile mai mari de 0,50 m.p. dar se glafurilo r i spaleilor tencuii .
119
adaug suprafeele

nonnelor

3.1. Consum uri specifice de materiale 3.1.1. Consumurile specifice de materiale s-au stabilit pe baza reletelor de mortare folosite pe antierele de restaurare ale monumentelor istorice .
118

4.5. Profil ele trase cu ablonul la faade cu ieinduri mai mici de 5 cm inclusiv, nu se msoar separat i nu se scad d,in suprafa . 5.
Observaii epoc

2.

Coninutul

normelor

Pentru normele de deviz pentru tencuieli speciale de

s-au folosit :

2.1. Consumul specific de materiale Normele conin materialele specifice pentru asigurarea restaurrii tmplriei de lemn . Materialele necesare se consider depozitate n apropierea locului de
munc.

1. Analize cadru DMIA - Colectivul de proiectare - 1973 2. privind executarea mortarelor de var la ziduri le de piatr i crmid aparinnd monurnentelor istorice - (Tabel nr. 1 din Cap. RMB zidrii)
Instruciuni

2.2.

Coninutul

normelor de munc Normele de munc

conin:

operaiile

3. "Cteva consideraii asupra mortarelor folosite n restaurarea monumentelor istorice i de art " de T atiana Pogonat, reprezentnd Comunicarea susinut in cadru l Sesiunii anuale de comunicri a DMIA (1416 mai 1974).
4. Indicator tehnic n 1947.
construcii

propriu zise; manipularea materialelor pe distana de 10 m; ope raiile de finisare i retu are local: pregtirea , ncheierea i deservi rea locului de munc ; odihn i n ecesiti fiziologice .
Lucrril e

de arh. Victor Asquini ,

ediia

1942

prescripiilor securitii

se vor executa cu respectarea tuturor normelor, normativelor, tehnice in vigoare i cu respectarea normelor de tehnica muncii. Normele nu
conin :

5.

Experiena dobndit de ctre cadrele de specialitate din D.M.1. i D.M.A.S.1. pe antierele de restaurare ale monumente lor istorice (inainte de anul 1978 i dup anul 1990 pn in prezent) .

montarea, demontarea schelelor sau manevrarea acestora; protecia cu folii de polietilen i molton. se execut la lumin natural sau artificial la o temperatur medie de 15" C. Mijloacele de munc sunt manuale, speCifice meseriei de tmplar: fierstraie mici sau mari, rindele duble sau simple, dli diferite, deti , se
co respunztoare i urube lni e. Lucrrile consider c

Normele se refer strict la tencuieli speciale de epoc n condiii de restaurare a monumentelor istorice cu mortar de var i nisip, deci specifice const ru ci ilor vechi, care prezint n majoritatea cazurilor umezeal de ascensiune capilar.

CAP. RMDb - LUCRRI DE RESTAURARE PENTRU TMPLARIE LEMN, LAMBRIURI I PLAFOANE LEMN
GENERALITI

3. Procese tehnologice
3.1. Demontarea tmplariei speciale n vederea recondiionrii se va face cu mare atenie pentru a nu se deteriora i mai mult. Normele cuprind desfacerea c:ptuelilor, a locurilor de ui sau a cercevelelor, transportul, numerotatul i stivuitul in depozitul antierului lundu-se msuri speciale de protecie. De asemenea cuprinde desprinderea geamurilor i curirea chitului. Aceleai msuri de protecie se vor lua i pentru lambriuri. Se vor desprinde cu mare atenie de pe perete frizurile, lambriurile propriU-Zise, se vor scoate dispozitivele de fixare.

1.

Coninutul

capitolului Prezentul capitol conine norme de deviz pentru:


lucrri
lucrri

de demontri a tmp lriei speciale de lemn n vederea de restaurare a


tmplariei

restaurrii:

speciale de lemn :

120 121

3.2. Restaurarea

propriu~zis

tmplriei.

3. de elemente deteriorate sau strivite; psuirea poziiilor n elementul existent; aplicarea prin incleiere la pres a elementului nou; aducerea la planeitate prin rinduire i lefuire ; asamblarea panoului prin ncleiere la pres, prinderea cu cuie wagner, tipi uri, uruburi i chit pe spate (in cazul reparaiilor capitale la lambriuri prin nlocuire de elemente) ; pnuit, chituit i complelri locale cu pan din furnir stejar, cear de albine, rumegu lemn i petice de stejar incleiate, executate pe suprafee gata cu rite , la mbinri , guri sau mici deteriorri de max 3 cmp.
4, Condiii de
msurare

Coninutul

normelor

degaja rea

prii

n consum urile speCifice de materiale se cuprind toate materialele necesare executrii unei unit~ de lucrare (montaj) de calitate i cantitate corespunztoare , adu se la punctul de lucru. ln consumurile specifice de fore de munc sunt cuprinse: manipularea materialelor pe distana de 10 m; prepararea laptelui de ciment; pregtirea piesei pentru montaj (gurire, montare agrafe premontajul i verificrile necesare; montajul definitiv i turnarea laptelui de ciment.

dornuri) ;

lucrrilor

n norme nu sunt cuprinse:


norm .

Conform specifica1iei de la fiecare

lustruitul,
separat) ;

lefuitui

sau gradinatul elementelor de montare

(norm

CAP. RMOc - PLACAJE


GENERALITI

montarea, demontarea schelelor i eafodajelor de orice fel ; protejarea pieselor gata montate cu prelate sau alte materiale; transportul pieselor pe vertical sau orizontal pn la locul de montaj.
de
msurare

4.

Condiii

lucrrilor.

1.

Coninutul

capitolului

Msurare a lucrrilor

se face n conformitate cu

specificaiile

de la fiecare
protecie i

Capitalul de fa cuprinde consumuri de resurse pentru norme de deviz pentru lucrri de montaj la placaje interioare i exterioare ce se execut in cadrul lucrrilor de restaurare monumente istorice, lucrri de complexitate medie. Deoarece lucrrile ntlnite in acest capitol sunt de o mare diversitate, in prezentul capitol nu sau prezentat dect norme pentru cele mai des ntlnite situaii , pentru celelalte lucrri cum ar fi : profile din piatr (balutri , mini curente, coloane, frize, antablamente, baghete etc.), urmnd a se intocmi analize de pre pentru fiecare caz in parte, piese ce se vor confeciona in ateliere specializate pe baza detaliilor din proiect, pe antier urmnd a se face doar montajul i eventuale ajustri.
2.
Condiii

n parte. Toate lu crri le se securitate a muncii.

norm

execut

cu respecta rea tuturor normelor de

RMOd GENERALITI

CONFECII

METALICE

tehnice speciale
inut

1.

Coninutul

capitolului

La eleborarea normelor de deviz din acest capitol sa toate prevederile i prescripiile tehnice n vigoare.

seama de

Capitolul de fa cu prinde consumuri de resurse pentru norme de deviz pentru lu cr ri de restaurri locale de confe cii metalice.
2.
Coninutul

normelor

122 123

n consumurile specifice de materiale se cuprind toate materialele necesare executrii unei uniti de lucrare, de calitate i cantitate core spunztoare, aduse la punctul de lucru . in consum urile specifice de fore de munc sunt cuprinse: manipularea materialelor pe o distan de 10 m; prepararea materialului; pregtirea piesei pentru montaj; montarea d efi nitiv .

RMD01 RMDa - TENCUIELI DE EPOCA Tencuieli


terse

de

epoc :

3.

Condiii

de

msurare

A pe zidrie de crmid la perep; B Ia tavane (suprafee plane orizontale); C pe zidrie de c rmid sau beton la boli, arce i cupole, de aproximativ 2,3 cm grosime; Cuprinde: . grund 0,7 cm - tinei 0,5 cm Total 1,2 cm - mortar pentru umplerea golurilor 1,00 cm 5% pierderi Se msoar la metru ptrat
I I

Msurarea lucr rilor se face conform specifica1iei de la fiecare norm n

parte. Toate lucrrile se execut cu respecta rea tuturor normelor de protec~e i securitate a muncii.

DENUMIRE RESURSA Materiale

~rta:va~niSiP

I
TOTAL

UM

LA CANTlTAI I I sL
3.7 4.6 4.6

j
I

me
Manoper

I 0023 !0.023 1O023 I


5.8 5.8

I Zidar

ore ore

3.7

RMD02 Tencuieli pline de A -Ia zid rie de crmid 3,5 cm; B - Ia zidrie de piatr 4,5 cm;
epoc

Cuprinde:

124

125

- grasime mortar grund 1,0 em - tinei 1,2 em To1a1 1,2 em mortar pentru um plutu r 1,0 em -Ia varian1a A 2,0 cm -Ia varianta B Pierderi prin manipulari 0,3 cm. Se
msoar

,----

_._-- - -

I .. l Morta r var-nIsIp
! Zidar
CANT U.M

DENUMIRE

RESURS

U.M 1

-f

CANT :

Materiale

Manoper

la metru patrat.

I me i0.035 1 I
ore

7.5 75

DENUMIRE RESURSA
Materiale

A : B
Mortar var-nisip

----~

TOTAL

ore

RMD04 me

I0.035 : 0.045
Tencuieli de epoc tears, cu mortar in tehnic de fresc , pentru zidrie:

Manoper

i Zidar
TOTAL

ore ore

4.5 4.5

5.2 5.2
A - pe zidrie de caramida la perei ; B - pe zi drie de crmid la arce, boli , cupale;

RMD03A Tencuieli pline de


epoc

boli ,

la zidrie de crmi d n arce, cupole (3,5 cm).

Cuprinde: - grund 0,07 me - umplere rosturi 0,01 mc - pierderi 0,001 me 0,018 me - tinei 0,006 me - pierderi 0,001 me tolal 0,007 mclmp Se masoara la melru
ptrat.

Cuprinde: - grund 1,0 cm - linei in trei straluri X0,004 1,2 em

2,2cm
- mortar umplere rosturi

- pierderi To1a1

manipul ri

1,0 em 0,3em 3,5cm

I
1

DENUMIRE RESURS
Materiale

Se msoar la melru patrat.

Mortar simplu pentru grund (1 parte var i 2 parti nisip) Mortar simplu penlru tinei (1 perte var i 1 parte nisip)

I
'

mc 0.018 I0.Q18 mc 0.007 10.007


kg

Cli locai

0.8

0.8

126

127

DENUMIRE RESURSA
Manoper

RMD06
Rosluilul zidriei, cu mortar de var simplu, avnd rosturile .... i adncimea .. ... :
I ore 7.8 9.75

Zidar TOTAL

ore

7.8

9.75

A - zidrie de epoc cu crmizi , avnd rosturile orizontale cu I~me 2,5-3,5 cm, cele verticale 1,25-1.75 cm, iar adncimea de 3 cm; 8 - zidrie de epoc mixt de piatr i crmid sau piatr brut , avnd rosturile in Itime medie
de 4 cm i adncime de 3 cm '

RMD05 Se cuprinde curtarea cu spaclul de lemn, peria de paie i splarea cu ap i ap tdre.


Tencuieli de epoc plin, n care linciul cu mortar in tehnica de fresc, iar grundul n grosime de 1,5 cm cu mortar var past i adaos de ciment (40 kglmc):

Se execut cu mare grij de muncitori cu nalt calificare supe rioar, la fel rosluiala de epoc
oig in al .

A - zidrie de crmid B - zid rie de piat r

Se msoar la metru ptrat.

Se msoar la metru

ptrat.

DENUMIRE

RESURS

UM

DENUMIRE RESURS

U.M

I
II

r- AC~T B-~
I 0.6 I 8.25 i
8.<5

J AI

CANT

Materiale

; Mortar

mc
kg
Manoper

0.026 ' 0.03 0.075 10.075 0.05 1 0.05

Materiale

I Colorant oxid
mc kg Apa tare 0 026 0.037 1 . mc 0.007 0.007 , 0.6

Mortar pentru grund Mortar pentru linci

ICli tocai
Manoper

Zidar TOTAL

ore ore

3.6 3.6

I 3.96
3.96

I Zidar
TOTAL

ore ore

9 9

128

129

RMD07 RMDb - LUCRARI DE RESTAURARE PENTRU TMPLARIE DIN LEMN, LAMBRIURI SI PLAFOANE DIN LEMN
Desfacerea, cu mare atenie , in vederea recuperrii tmplriei, lambriurilor i a altor elemente: Lemn rotund stejar

Se msoar la metru ptrat

[-DENUMIRE RESURS
Materiale

u.M L A

T I'[
B C .

CANTITTI

Lemn rotund brad A desfacere lambriuri din panouri monumentale la perei drepi ; B - desfacere imposle (antablament deasupra uilor) cu contur poligonal; C - desfacere ui ornamentale; O - desfacere glaswanduri din lemn; E desfacere tavan din lemn

mc 10.015 ; - 0.027 1 mc 1 - 10.012 - 0.022


kg celi

Clei oase
Hrtie stielata
lefuit

I Cuie wagner

IAracet
I

HOlturuburi
Manoper

kg 1 buc 12 kg

0~6
100 100

0.8 I 0.8 4 0.06 12 001 75 75

0.8 6 0.06 12 0.01 160 160

0.8
4

I
1

001

0.06 12 0.01 120 120

r--

Se msoar la metru ptrat

DENUMIRE RESURS
Manoper

CANTITI
U.M

I I Tmplar
I
E
<

ore TOTAL ore

A 'B
Tmplar TOTAL

eloi

ore ore

I 2 I 2 14.3 " ; I6.5 ,1

RMD09A
pnuit , pan

6.5 1 2 2 4.3

chituit i comletri locale de max 3 cmp cu din turnir, cear de albine, petice incleiate executate la mbinri, guri sau mici deteriorri.

RMD08
Restaurare lambriuri i tavane din lemn (demonta re, descompunere n piese componente, extragerea pieselor deteriorate, asamblarea tbliilor i frizurilor orizontale i verticale, remontarea la poziie pe caroiaj existent):

Se msoar la metru

ptrat desfurat.

A -Iambriuri esene foioase (stejar, paltin, frasin, ulm); B -Iambriuri esene moi (brad, plop, tei); C . tal/ane cu grinzi esen!e faioase; O tavane cu grinzi esene m;

~.
I Clei oase
I Cherestea stejar

DENUMIRE RESURS
Materiale

fUM
kg mp

CANT 1

mc 10.0001

! Furnir stejar
131

I 0.02

0.001

130

...
DENUMIRE RES URS

~ U.M [ CAN Ti
RMD11 kg %
0.02 10
Curi rea cu iglingul i alte unelte adecvate a tmpl riilor i confeciilor din lemn ornamentate:

Ceara de albine Material marunt


Manoper

Tmplar TOTAL

ore ore

9 9

A - elemente CIJ suprafee plane - se execut cu pglingul; B - elemente CIJ suprafee profilate - se execut cu dli din !rusa de 60 buc; C - elemente scluptate - se exeut cu dlp din trusa de 120 buc; Se
msoar

RMD10A
Reparai la profile lambriuri (profil superior de corni , h=11 cm , desf. 25 cm , profitaii pe faa vzut ) .

r--
,
I

la decimetru

ptrat.

DENUMIRE R E SU RS
Manopera

.~ ~-~ f ~ANT I ~T~J


-~

Tmpiar O O
Cuprinde: - deplacarea de adaosul din spate, secionarea pentru indreptarea torsionrilor, aducerea la aliniament drept, replacarea cu profile rinoase la pres.

t; OI () q
TOTAL

ore

i0.5 : 08 !25 1
0.5 0.8 2.5

ore

RMD12
Confeci onat i montat caroiaj din lemn rinoase pentru montarea lambriuriJor, c ptuelilor la ui i a tavanelor din lemn:

A - perei ; B - tavane; Se msoar la metru p~at.

,. I
I Cherestea rainoase

DENUMIRE RESU RS
Materiale

mc 10.015 10.02 ;
133

---'-

_.

__ .. _.
i U.M ,
CANT
~T

DENUMIRE RESURS Ghermele Cuie Ipsos


Manoper

DENUMIRE RE S URS

1
TOTAL RMOc - PLACAJE

A
3.5 2.4

buc

I
I

U.M kg kg

4 2.4

! Crampoane de oel pentru placaje

kg , 0.13 0.15

1 kg
ore ore

I (Mortar)
I Pietrar
I

Praf de piatra

mc
Manope r

I Tmplar

3.2 1 4.5 I 3.2 4.5

ore TOTAL ore ore


~'-----

12 12
I
I

Malaxor RM013A ,
Maina

de tiai (flax)

ore

I ;1~ j

NOT

Montat plci din piatr de travertin , marmur i piatr calcaroas la perei, stlpi i socluri, executate pe un strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturil e in prelungire, n cmp continuu, pe suprafee cu contur regulat.

1, Prezenta norm se refer la montajul plcilor din piatr cu duritate mi~ i travertin, pentru plci din piatra cu duritate mare (Vama, Molid, Albeti , Baschioi etc.). Pentru mannur se va aplica un spor de manoper i utilaj de 20%. 2. Plcile din piatr sau mannur se consider gata prelucrate din fabric , cu grosimea cuprins intre 2,54 cm, care nu necesit prelucrri majore pe antier. Este indicat ca n comanda fcut la fabrica de specialitate s se prevad extrasul de piese pe dimensiuni, inclusiv grosimea constant . 3. Rosturile sunt de maxim 3 mm. 4. Montajul se execut doar de ctre muncitori pielrari sau mozaicari specialiti n aceste lucrri. 5. Pentru placarea suprafeelor cu contur neregulat se va aplica un spor de manoper de 15% iar pentru contur curb un spor de 20%.

Se msoar la metru ptrat

DENUMIRE RESURS _
Materiale

I~~M r
I

fCA NT
Montat plci din piatr de travertin , marmur i piatr calcaroas la perei, stlpi i socluri, executate pe un strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturile in prelungire, cu oglinzi in cmp, conform detaliilor din proiect.

RM014A

Placi piatr gata Ciment alb Ciment

confecionate

mp 1 102 kg 1 0.45 kg kg ;
OlC

i
1

IVar pasla
i Ipsos

12.21 3

mc 10.002 '
10.041

Nisip Apa

Se msoar la metru ptrat

mc 1 0.02
134

I
135

I --- , --D~~:I~E RESURS L


Maleriale Placi piatra gala ccnfec lonale mp
kg kg kg
CANT I

RMD15A
lefuirea i lustrui rea manual a placajelor din piatr i

i Cimenl
Ipsos Nisip Apa

1 Ciment alb

I 1.02 ! , OA5 i 12.21 i


Se msoar la metru.
3 0.041 0.02

mannur.

Var pasla

mc 0.002 mc mc
kg kg

Crampoane de oel pentru placaje Praf de pialra


1 (Mortar)
Manoper

0.38
OA

l-! Piatra abraziva pentru frecat


~ Acid oxalic

DENUMIRE RESURSA

Materiale

mc '(0.033),
ore

I Ceara
19 19
1

I Pietrar

! Crpa plusata
Ciment alb
Manoper

,
I

TOTAL Malaxor
Maina

ore

ore ore

de taiat (flex)

I 0.1 I I 0.15 !

Pietrar

NOT

NOT

1. Prezenta norm se refer la montajul plcilor din piatr cu duritate mi c i travertin, pentru plci din piatr cu durilate mare (Vama, Molid, Albeti. Baschioi etc.). Pentru marmur se va aplica un spor de manoper i utilaj de 20%. 2. Plcile din piatr sau marmur se consid er gata prelucrate din fabric , cu grosimea cuprins intre 2,5-4 cm, care nu ne cesit prelucrri majore pe antier. Este indicat ca n comanda fcut la fabrica de specialitate s se prevad extrasul de piese pe dimensiuni, inclusiv grosimea constant . 3. Rosturile sunt de maxim 3 mm. 4. Montajul se execut doar de ctre muncitori pietrari sau mozaicari specialiti in aceste lucrri. 5. Pentru placarea suprafeelor cu contur neregulat se va aplica un spor de manoper de 15% iar pentru contur curb un SPOf de 20%.

1. Pentru lefuirea cu flex se va aplica o reducere de 50%. 2. Pentru suprafete neregulate sau curbe se va aplica un spor de manoper de 12%. 3. Procesul tehnologic este indentic cu cel prezenlat la capitolul pardoseli.

RMD16 Montat ancadramente din piatr la ui i ferestre.

A - cu secpuni pn la 0,04 mp; B - cu seciuni de la 0,041 mp pn la 0,075 mp:

Se

msoar la metrurt.

136

137

DENUMIRE RESURS
Materiale

U.M

1-

CANT

A l B
I

DENUMIRE RESURS
Manoper

Ancadramente din piatra gata ccnlecionate pana la 0.04 mp Domuri ~~.f Ciment
1

34 A2

~ J ;

m 1 1.05 kg 1 kg 1 4.5 1 4.5 ; mc 10.012 10.015 . m 1.05 ore 9.5 1 11 .5 9.5 11 .5

Pietrar

ore TOTAL ore

1.9 1.9

2.3 2.3

z.4d Or1l1 ~
U 1)

Mortar

1{1SManoper

i Ancadramente din piatra gata conlecionate peste 0.041 mp


1

RMD17A RMDd - CONFECTII METALICE Restaurarea grilajelor metalice ornamentale la scri sau balcoane, prin: completarea elementelor lis, sudarea elementelor existente sau desprinse, indreptarea prin ciocnire a pieselor strmbe.

Pietrar

(}f) AIJJ~ O
TOTAL

ore

NOT

Pentru sol bancuri cu I~mea de pan la 40 cm se va aplica acee i norm .

Corectie: 01. Pentru ancadramente curbe, se adauga:

Se msoamla kilogram (prin cntnrea tronsonului de grilaj reparat).


DENUMIRE RESURS
Manoper

U.M r-

CANT
-

DENUMIRE RESURS
Materiale

Ju M

! ,

b~
I
I

ore 1 1.43 1 1.73 TOTAL ore 1.43 1.73

Oel

lat

3 4J tQ O

Electrazi

Nituri

$'3 OeI "l. 7J J24t O


Manoper

kg 1 0.04 kg 0005 kg 1 0.02 i

Corectie: 02. Pentru ancadramente profilate, se adauga:

L ctu

tJ()2f4 6()
TOTAL

ore ore

2 2

138

139

RMD18A
Refacerea incastrrilor la pori metalice, portal e, balcoane, para pete etc.

. fasonarea i montarea ipcii pentru masca rea Urantului metalic. Se msoar la metru liniar.

Se cuprinde desfacerea vechii ncaslrri, refacerea ncastrrii cu mortar de ciment i propti rea elementului pentru a rmne fixat pe toat durata ntririi martarului.

L
alei beton cu D=6 mm

DENUMIRE RE SU RS
Materiale

LI
I
I

Se msoar<lla bucat (de incastrare).

ILemn rotund stejar


CaramidO epoca
1 Mortar de

kg mc

11.58
0.0004
I

buc ! 2.5 mc
kg kg
Manoper

var

DENUMIRE RESURS
Materiale

I 0.002
1

Placule metalice grosime 10 mm

0. 14

I
kg

Piulile

0.006 1 3.6 3.6

I Ciment RIM 300 Nisip


Manoper

I 0.85 I
1

j Dulgher
TOTAL

mc 10.003

I are I
ore

IZidar

l ore
TOTAL ore

1.1 I

1.1

RMD19A

Consolidare tirant de temn.


/

Cuprinde: - spart zidrie de crmid fr degradarea pararnentului, in vederea introducerii tirantului metalic; - trasarea liniei tirantului pentru consolidare;
- scobirea manual a locaului n lemn stejar n vederea aezrii tirantului metalic; - introducerea tirantului metalic n locul creat; . plombril. zidriei; - montarea p/rulelor, tensjonarea tiranlului metalic;

140

141

CAPITOLUL RME PARDOSELI I SCRI RMEa-PARDOSELI Pardoseli din crmid - Pardoseli din piatr - Pardoseli din mozaic - Pardoseli din lemn RMEb -SCRI

special

de

e poc

CAP. RMEa - PARDOSELI


GENERALITI

1. Coninutul capitolului 1.1 . Capitolul de fa cuprinde norme de deviz pentru lucr ri de pardoseli n cadrul lucrrilor de restaurare a monumente Iar istorice i de arhitectur . 1.2. in norme se trateaz difereniat lucrrile de inlocuire tota l a pardoselilor i separat lucrrille de reparaii propriu-zise a unor poriuni de pardoseal . . 1.3. Normele de deviz sunt ntocmite cu respectarea stnct a tuturor normativelor i prescriptiilor tehnice in vigoare.
2.
Coninutul

- 30 x 30 x 5,5 cm - hexag. cu lat. de 11 ,7 12,5 cm si gros. de 4,0 cm Normele prezentate se refer la pardoseli i trepte din crmizi dublu presate , format special de epoc , aezate obinuit pe lat i aezat obinuit pe muchie, consumurile specifice de materiale fiind calculate in consecin. Nu se cuprind pardoseli aezate n form de parchet sau dup desen special pentru care se vor intocmi analize speciale n funcie de desenul exact al pardoselii i de asemenea nu se cuprind treptele din crmid in form de evantai, cele pe lat sau alternant, placat cu stejar sau r rumai cu muchia treptei din stejar. Stratul suport este din mortar de 3 cm ae za t pe un substrat care poate fi din beton simplu sau slab armat sau peste un strat de nisip sau balast. Consumul de c rmizi /mp de pardoseal este calculat pentru rosturi de 10 mm care se vor fugui tot cu mortar i adaos de crmida pisat . Mortarul este exprimat sintetic. Din cele 12 tipuri de crmizi s-au prezentat norme pentru tipul 1, V, VIII si XI pentru pardoseli din crmizi dublu presate aezate obinuit pe lat i pentru tipul II , IV, VI , VIII pentru pardoseli din crmizi dublu presate a ezate obinuit pe muchie pe care le-am considerat reprezentative din punct de vedere consum uri de materiale, aezate in camere patrulatere 9J laturi neegale, iar pentru trepte s-a exemplificat cazul pentru crmid tip II. 2.1.b. Consumuri specifice de materiale pentru pardoseli din Normele de devi z sunt ntocmite pentru:
piatr.

tip II tip III tip IV tipV tipVI

- 27 - 27 - 28 - 28 - 30

x 14 x4,O x 14 x 5,5 x 14 x 3,5 x 14 x 4,5 x 14 x 4,0

cm cm cm cm cm

tip VIII tip IX tipX tip XI tip XII

- 30 x 15 x 5,5 cm

-19 x 9 x 4,0 cm - 24 x 24 x S,O cm

normelor

2.1. Consum urile specifice de materiale n consum urile specifice de materiale se cuprind toate materialele necesare de calitatea i n cantitile corespunztoare aduse pe antier n depozitul de lng obiect (punct de lucru). in norme sunt cup rinse straturile suport specifice fiecrui tip de pardoseal , inndu-se seama de pierderile tehnologice i netehnologice . n norme nu sunt cuprinse consumurile de materiale pentru confec~onarea cilor de rulare (dulapi, panouri etc.), pentru mijloacele de transport local (roabe etc.) precum i materialele de protecie a pardoselilor. 2.1.a. Consumurile specifice de materiale pentru pardoselile de crmid special de epoc Crmizile speciale de epoc se gsesc clasificate n literatura de specialitate astfel: tip I - 26 x 13 x 4,0 cm tip VII - 30 x 15 x 4,0 cm
142

2.1.b.1. Pardoseli din piatr .. ....... ., n grosimi variabile, cu figuri regulate sau poligonale, gata confecionate, n ncperi cu suprafee neregulate. Rostuirea se va face cu chit de ciment alb (praf de piatr , cimenl alb i oxid colorant de culoarea pietrei naturale, ngrijit, umplndu-se spaiul pn la suprafaa pietrei. Normele se aplic i pentru remontarea pietrei rezultate din desfacere
n grijit .

2.1.b.1 . Pardoseli din dale de piatr cu figuri poligonale neregulate , cu dimensiuni diferite (n medie 20 x 40 cm) , de grosimi diferite (n medie 8-12 cm) confecionate pe antier pentru marcarea unor ziduri de interes arheologic descoperite cu ocazia spturi lor de cercetare . 2.1.c. Pardoseli din mozaic (tip veneian din sprtur de marmur pardoseli turnate pe loc) Consum urile specifice de materiale sunt conform punct 2.1.
143
i

2.1.d. Pardoseli din lemn Norma cuprinde consumul de materiale specific fiecarui tip de pardoseal : - pardoseli din duumele de stejar n grosime finit de 32 i 42 mm ;
2.2. Consumuri specifice de
fore

aezarea sprturii

de

marmur

pe

suprafaa

de

pardoseal ;

de

munc

montarea frizurilor sau bordurilor din marmur sau piatr ; executarea lucrrilor propriu-zise; - cur tarea resturilor de mortar. Nu sunt cuprinse lucrrile de lefuire i luslruirea pardoselilor.

Consumurile specifice de

fore

de

munc

cuprind toate

operaiile

2.2.d. Pardoseli din lemn


_ alegerea pe Iirni i grosimi a duumelelor pentru inscrierea n suprafeele neregulate ale camerelor; tierea la capete i pe margini de-a lungul zidurilor.

necesare executrii unitii de lucrare respectiv i anume: executarea propriu-zis a pardoselilor;


pregtirea locului unde se afi pardoseala ; degajarea locului de lucru de resturile de lucru ; anumite lucrri specifice fiecrui tip de pardoseal n parte crmid crmizilor

anume:

3.

Condiii

de

msurare

lucrrilor

2.2.a. Pardoseli de -

Lucrrile se msoar la mp, mi , dimensiunile ce se iau in consideraie fiind cele ale suprafeelor sau lungimilor real executate .

transportul cu roaba a

din depozit in incapere; 4.


Observaii

alesul , sortatul i stivuitul pentru punere n lucru; transportul cu targa de la st i v pn la punctul de lucru pe o di stan

medie de 5 m;
rectificarea muchiilor prin lefuire manual ;

a). Normele de deviz din acest capitol ncearc s exemplifice cteva


s i tu a ii caracteristice monumentelor istorice, care nu se regsesc n alle

rostuitul cu mortar de var simplu cu amestec de crmid pisat inclusiv pisarea crmi z ii ) :
curatul

indicatoare sau cataloage.

de resturile de mortar; splatul cu ap i ap tare; ceruitul i lustruitul ; cioplirea unora din crmizi pentru inscrierea lor n s uprafeele
ncperilor .

b). Consumurile specifice de for de munc propuse sunt rezultatul observaVilor pe anlierele monumentelor istorice (vezi analize cadru DMI) . c). Normele re spect toate normativele i prescripiile tehnice in vigoare precum i cele de tehnica securit~i muncii. CAP. RMEa - SCRI DE EPOC NEORNAMENTALE

2.2.b. Pardoseli din


tierea

piatr

GENERALITI

prin dltuirea manual pe antier a dalelor la figurile i dimensiunile diferite indicate n plan; indreptarea i polizarea manual a muchiilor; rostuirea cu mortar de var cu slab adaos (50 kg) ciment la mc mortar; adaos de colorant la culoarea pietrei naturale; curi rea i splarea cu ap ; ceruire i lustrui re.

epoc din'lemn de stejar sau brad, crmid, dale de piatr (marmur).


1.

Normele de deviz din acest capitol se refer la executarea scrilor de

Scri din lemn - scri CU trepte i contratrepte, inclusiv executarea vangurilor . 2. Scri cu trepte , fr contratrepte , inclusiv vangurile .

3. 4.

Balustrad

Scri

cu mn curent la scrile din lemn . cu Irepte de crmid de epoc dublu

presat , aezate

pe

2.2.c. Pardosell din mozaic Principalele


operaii

muchie sau pe lat, cu dimensiunile crmizilor, frecvent utilizate pe anti erele de restaurare , de 28x14x 4,5 .
munc

cuprinse n consumul specific de for de

sunt:

pregtirea, curarea i udarea suprafeelor pe care se execut

5. Scri cu trepte i contratrepte placate cu plci de piatr . 6. lefuirea . lustrui rea i ceruitul manual al treptelor din plci de piatr .

pardoseala;
pregtirea sprturii

de marmur tip veneian sau a mozaicului;


144 145

Consumurile specifice de fore de munc corespunztoare sunt prezentate detaliat n normele RMEbl -;- RMEb7 n normele de deviz, materialele utilizate sunt considerate a fi depozitate la locul de montaj, urmnd ca pentru celelalte manipul ri s se prevad la consumul de manoper a transportului prin purtare d i rect pe orizontala i pe vertical co res punztor di stanelor respective. Pentru executarea unor scri complexe cu detalii complicate se vor elabora norme de munc de ctre proiectant, norme ca re vor fi aprobate de beneficiar.

RMEOl RMEa - PARDOS ELI Pardoseli din crmizi dublu presate, format special de epoc tip ... aezate obinu i t pe lat, pe un strat de mortar ... de 3 cm grosime.

A - c r miz i epoc tip. 126 X t3 X 4 an; B - c r mizi epoc tip. V 28 X 14 X 4,5 cm; C - c r mizi epoc tip. VIII 30 X 15 X 5,5 cm; D - c r miz i epoc tip. XI30 X 30 X 5,5 cm; E - c rmizi hexagonale cu latura de 11.7 cm i grosime de 4 cm; Se msoar la metru patrat.
CANTITAI

DENUMIRE RESURSA
Materiale

U.M

A Caramizi tip I
1

r~J

_C

bile

Mortar

28 1 - 1 1 1 mc 1 0.035 10.035 0.036 0033 1005 1

- 1-

Apa tare Benzina


I Caramizi tip V
Caramizi tip VIII
bue

, 1

0.1 0.05 -

0.1 0.05 24

0.1 0.05 21

I 0.1 I 0.1
1

0.05 0.05 1

- [ -1- [
1
1

I Caramizi lip XI
1Caramizi hexagonale

buc 1 buc

11
1

buc
Manoper

I
6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

29 1
6.1 1 6.1 6.1 6.1

IZidar
( Malaxor

ore
TOTAL

I
I

ore

o~J 0.01 1 0.01 1 0.01 1 0.01

1 0.01

146

147

RME02 Pardoseli din crmizi dublu presate, form at special de epoc tip ..., aezate obinuit pe muchie, pe un strat de mortar ... de 3 cm grosime.
l e fuitul

RME03A pardoseli lor din


c r miz j

de

e poc .

A - crmizi epoc lip. 126 X 13 X 4 cm; B - crmizi epoc tip. V 28 X 14 X 4,5 cm; C - crmizi epoc tip. VIII 30 X 15 X 5,5 cm; O- crmizi epoc tip. XI30 X 30 X 5,5 cm; Se msoar la metru plrat.

Se

msoar

la melru plrat.
.-

---_ .. -

DENUMIRE RES U RS
Materiale
I

U.M

CANTi

~ I
Mortar

DENUMIRE

RESURS

- -I: l
~

CANTI TI

,
O

Piatra abraziva pentru frecat

kg
Manope r

I 015
3.6 3.6

A I 75

Materiale

~J c I

I Apa
I I Z' Idar

mc 1 0012 i I ,
ore TOTAl. ore
!

Caramizi tip I

buc

Apa Iare
Ceara

mc ' 0.061 0.065 0.062 0.057 I


0.15 . 0.15 kg I buc buc buc
Manoper

I -I- -I
0.15 10.15 I 0.04 0.04 I 0.05 1 0.05 I

NOT

I Benzina

0.04 1 0.04 0.05 0.05 1 80 I

Caramizi tip V tip VIII

Carmizi

I
68 1

Caramizi tip XI

1 52 I
I

1. lefuilul brul se execut cu pieire de frecai, pietre de polizor cu granu laie mare nr. 1 i 2; freca rea se face dup udarea cu ap a pardoselii conform indica~ilor din proiect. 2.1n faza a II-a se execut lefuilul fin cu pietre de polizor nr, 3 i 4 acordndu-se alenie deosebita resturilor. 3. Nu sunt cuprinse materialele de protec~e a pardoselelor.
RME04A Ceruitul i lustruitul manual al pardoselilor di n crmizi de epoc .

Zidar

ore 1 8.27 1 8.27 1 7.5 TOTAL ore 8.27 8.27 7.5

7.5 7.5

I l Malaxo~.

_Lore

10.018 0018 i 0018 10018 1 Se


msoar.l1a

melru

ptrat.

148

149

lBenzna
l efuitor

1DENUMIRE RESURSA
Materiale
1 U.M

'CANT '

r
1

DENUMIRE RESURSA

CANT U.M

Ciment alb Rumegu$ de lemn

kg 10 12 0 15 1 1 .
Manope r

I Dale de piatra neregulate


I

f?/lio , 'f 3t, ? , ! 2~f


Manoper

I
kg kg mp

A 1 0.1

I
I

B
1 0. 1 1.4

I Pietrar
ore TOTAL ore
I I

ore
- -

11 11

22 22

2.2 2.2

TOTAL

.& _ .

ore

N OT

1. Ceruitul i lustruitul se execut numai la pardaseli lefuite fin . 2. Aceast lucrarea este indicat s fie executata de lefuitoare calificate i s se realizeze in stadiu de finisare general a monumentului istoric. 3. Nu sunt cuprinse materialele de protejare a pardoselilor. 4. Ope ra~ile se execut de cea. 3 ori.

RME06
Desfacerea pardoselilor degradate din lespezi de piatr , prin degajarea de jur i mprejur, p rin ndeprtarea cu dalta a mortarului din rosturi, apoi prin ridicarea datelor cu ranga, c u mare atenie , in vederea recupe rrii i depozitarea n interior departe de pe rei i monumentului (pietai) , apoi trasportul n exteior.

RME05
Pardoseli din dale de pi at r ... , i n g ro sim e i suprafee variabile.

A - dale de piatr cu figuri regulate (finite din fabric) ; B - dale de pia~' cu figuri poligonale neregulate, cu dimensiuni diferite (in medie 20 x 40 cm) confecionate pe antier din placaj brut, cu rosturi 1-2 rnrn l ime, pentru marcarea unor zid uri de interes arheologic descoperite cu ocazia spturilor de cercetare. Se msoar la metru p trat.

Se m soar la metru patrat.

DENUMIRE RE S URS
Manoper~

I -- ----

. Pietrar
DENUMIRE RESURSA
Materiale

ore TOTAL ore

i2 1
2

CA/IT U.M

1IDale de piatra regulate


Mortar Praf de piatra Colorant oxid

mp

l 2P
,

111 {!, f 3

'''''2
150

mc kg kg

! 1.03 1 0.032 i 0.037 1 6 6 !


0.07 i 0.07 151

RME07 Pardoseli din mozaic tip veneian din sprtur de


marmur.

RME08 Pardoseli, plinte, i scafe din mozaic, turnate n diverse culori, cu figuri i modele complexe, n ncperi cu decrosuri i rezalituri.

A - ncperi cu contur regulat; B - ncperi cu contur neregulat sau in casete; C - incaperi cu contur curb;
Se
m soar

A - pardoseli din mozaic color, de 1,5-2 cm grosime B - pardoseli din mozaic turnate cu modele complexe, de 1,5-2 cm grasime; C - plinte i scale din mozaic color;

la metru ptrat.

1---

, ,
Mozaic venetian Ciment alb Mortar

DENUMIRE RESURS
Materiale

lu:
kg mc mc
TOTAL

CANTITI

Se Se

msoar
msoar

la metru ptrat (variantele A i B) la metru liniar la var. C.

B 1 C
DENUMIRE RESURS

65

I 65
4
I

65 4

JU~~ [
kg kg kg
1

CANTITI

~ _l B

1-T
16.5 6.5 23.7

Materiale

!
3.5 23.7 0.1 0.04 0.02 0.05

0.045 10.045 10.045

! Ciment
Mozaic granulat

kg 1 19.5
1 1

Manooor

: Ciment alb
Colorant oxid
1 Nisip

I 0.9
3.5

I , 2.04

I
I

Mozaicar

ore 1 9.3 1 10.8 ore ore 9.3 10.8


Utilaje

111 11.1

IMalaxor
NOT

I0017 1 ~017 i 0.017 1

I APa
Rumegu

mc mc
de lemn
Manoper

0.2 10.015 ' 0.04 0.005 I 0.02 10001

I
1

kg mc

I
1

ipci rainoase

0.05 0.001 0.001 , 0.001

1. Este obligatoriu ca in proiect s se dea detalii privin reteta mortarului i desenul corespunztor . 2. Lucrarea se execut de muncitori mozaicari specializati in acest gen de lucrri 3. n consumul de manoper nu sunt cuprinse leluilul i lustruitul pardoselii.

I Mazaicar
TOTAL

ore ore

4
4

4 4

35 1 3.5

NOT

Pentru reparapi locale, manopera se majoreaz cu 20%.

152

153

RME09
Pardoseli din duumele de stejar uscat n usctorie, geluite i fluite in grosime finit de 32 mm, confecionate pe antier i montate obinuit pe:

DENUMIRE RESURS
Materiale

U.M

~Pervaz profilal Lucru la main

r I I

I
F

1 '

1--1

Dulapi de stejar de 40 mm grasime


I

A - grinzioare de tutan (80 x 80 mm) aezate direct pe pmnt sau beton cu lamil i uluc; 8 - grinzioare de tufan (80 x 80 mm) aezate direct pe pmnt sau beton cu fali suprapus; C - grinzioare de tufan (80 x 80 mm) aezate direct pe pmnl sau beton flluite; D grinzile existente ale planeului de stejar cu l amb i uluc; E - grinzile existente ale ~aneului de stejar cu fal suprapus; F - grinzile existente ale planeului de stejar nefluite; G - duumea oarb montal in bitum (existent) cu lamb i uluc; H - duumea oarb montat in bilum (existenl) cu falI suprapus; 1- duumea oarb montat in bilum (existent) neflluile ; Se m soar la metru
ptrat

mc 10067 10.073 10.073 10.067 m 1 11 ' 1 1 1 1 kg ore

1 Cuie

i 1.1 I 1.7
4.5 4.5

I 0.12 I 0,15

0,15 1 0,15

!
!

1.7

1.1
5 5

Manoper

Dulgher TOTAL

ore ore

81

RME10
Pardaseli din geluite i
duumele fluite

Limea duumelelor de

cea. 15 cm.
CANTITI
confecionate

DENUMIRE RE SURS

U.M ,""1_.,L A

-,-

de stejar uscat n usctorie, in gosime finit de 42 mm. pe antier i montate obinuit pe:

1-I

I CJ

"

I
i

Materiale
1

'N Z"

,,1Dulapi de stejar de 40 mm grosime

~~A ?,.S:45'Grinzioare tufan

mc mc

I0.073
1

0.073 0.067 0.073 0.073 1 1

29Ha;t,/ Pervaz profilat SJS36U'1Cuie


Of)/~8 ~I, Carbolineum

0,012 0.012 I 0,012 1 1 1 0.13 0.13 0,1 0.05

I1

m l kg kg mc ore
Manoper

(.z(Jd14~ Petrol

2 gO514 Moloz, zgur


3 64.a;1 Lucru la maina

I 0.1 0.1 0.05 0.05 I 0,09 1 0,09


1.7
8.4 8.4

I 0,13

II!
I

I 0.12 I 0.12 I

A - grinzioa re de tufan (80 x 80 mm) aezale direct pe pmnt sau beton cu lamb i uluc; B - grinzioare de tufan (80 x 80 mm) aezate direct pe pmnt sau beton cu fal! suprapus; C - g rinzioare de tufan (80 x 80 mm) aezate direct pe pmnt sau beton nfluite ; D - grinzile existente ale ~ane ului de stejar cu lamb i uluc; E - grinzile existente ale planeului de slejar cu falI suprapus; F - grinzile existente ale planeului de stejar n efluite ; G - duumea oarb montat in bitum (existent) cu lamb i uluc; H - duumea oarb monta t in bitum (existenl) cu falI suprapus; I - duumea oarb montat in bitum (existent) nefluite; Se
msoar

1.7
8.4 8.4

0.09 1.1

1.7

1.7

L!imea duumelelor

la me~u ptrat. de cea. 15 cm.

tl'IOll"J

Dulgher _._ _ _ TOTAL

ore ore

5.4 5.4

7
7

7 7

154

155

DENUMIRE RESURS
Materiale

i
Dulapi de stejar de 40 mm grosime
j

Iu :i

1 ---

CANTITI "1

1 A

I I

ci

, . ~ .
.

RMEll
Frecat, curat, ceru it i pnu i t la diverse tipuri de pardosell:

Grinzioare tutan
Pervaz profilat

/ Cuie CartJolineum / Petrol Moloz, zgura

mc 10.091 10.091 0.084 / 0.091 10091 mc / 0.012 0.012 / 0.012 . I m 1 1 1 1 l ' kg 10156 0.156 10.156 0.146 10.146 1 kg 0.1 0.1 0.1

I.

A - pardoseli din mozaic: frecat, lustruit i ceruit; 8 - pardoseli din marmur : frecat, lustruit i ceruit;
C . pardoseli din parche1: curaat , lustrun i ceruit, panui t ; Se msoarilla metru ptrat

0.05 mc
Manoper

0.05 0.09 1.9

0.05 0.09 1.9 1.9 1.9 DENUMIRE RESURS


Materiale

0.09

Lucru la main

ore 1 1.9 ore TOTAL DENUMIRE RESURS


Materiale

~~U.M
A kg kg kg kg buc mp kg % 5

CANTITI

Dulgher

9 9

6 6

8 8

8 8

Piatr abraziv

pentru frecat

ore

9
U.M

I
i

CANTITI

I Acid oxalic tehnic I Ceam de parchet


I

I 0.24

/ 0.55 0.015 0.03 0.015 0.015 0.08

I.G TH .f
1 1.9
1

Parchetin Hrtie de slefuit

0.015 0.Q15 1 0.1 1 0.1 5 1

Dulapi de stejar de 40 mm grosime Pervaz profilat Cuie

Frizuri

mc 0.084 0.091 0.019 0.084 1


m kg ore 1 0.146 0.18 1.9 1
I

I Aracet

! Material marunt (acid clorhidric, crpe, psla)

004 1 5

Lucru la

main
Manoper

18 1 0.18 I 1.9 1 1.3 I 8.5 8.5

IParchetar

Manoper

1 ore 1 5.33 1 6.66 117 .88 TOTAL ore 5.33 6.66 17.88

Dulgher TOTAL

ore

8.5 8.5

ore

7
RME12A
Desfacerea pietrelor de mormnt din incinta bisericii, cu mare atenie pentru a nu se deteriora.

156

157

Cuprinde: Se degajeaz manual cu dalta mortarul care etaneaz mormmul de jur imprejur, se demonteaz manual plcu!ele de pardoseli din vecintale . Se creeaz un spaiu orizonlal de jur imprejurul pieirei de mormnt pe adncimea de 10-20 cm, apoi cu pene de lemn aezate pe laturi n aceste spapi prin baterea lor succesiv cu ciocanul de cauciuc, se ncearc desprinderea pietrei de mormant de pe locul unde este aezat. Urmeaz legarea pietri cu funii de cnep. aezarea ei pe un crucior i depozitarea provizorie in exteriorul bisericii, n incinta antierului, unde va fi protejat cu folie de polietilen , aezat pe un schelet de lemri inchis cu plci PFL. Pentru a nu se rsturna , n Umpul transportului pe crucior va trebui fixat cu piese de lemn. Se
msoar

r-----'---'-'-

DENUMIRE RESURS
Materiale

U.M

Z'II 2..f, b ~ Scnduri de stejar 2- ?o 9)L ~ Vanguri - rigle de stejar '/.q 1, 2..P~
Dulapi de stejar Material de prindere 80 00 ~L Material marunt (din val. materialului) !?OO IO 2 ~
Manoper

mc 0065 mc 1 0.015 1 mc I 0.04 ,

ti I
i
2 12 12 0.6 0.4

kg %

I 0.07 !
I

la bucat .

DENUMIRE RESURS
Materiale

U.M

ICANT

Dulgher O~

(ofoLJ
TOTAL
Utilaje

ore ore

ICuie

I Folie polietilena
I Pietrar

I Rigle din lemn de brad


Manoper

mc
kg

005

Masina de tmpiarie - geluit 000

'1M32-

ore ore

12 1 kg 10.15 t
I ore
t

I MaiMlefui'-~O 8 ":'"

r,

I
2 2
Scri de lemn cu trepte de 1 m lungime (fr contratrepte), inclusiv executarea vangurilor, din lemn de stejar,

RME14A

TOTAL

ore

RME13A RMEb - SCARI


Scri

Se msoar la metru liniar.

de lemn cu trepte de 1 m lungime i cotratre pte, inclusiv executarea vangurilor, din lemn de stejar.
DENUMIRE RESUR S
Materiale

U.M

iCANTI
,
0.065 0.04 0.05

Se

msoar

la metru liniar.

Dulapi de stejar Grinzi de stejar I Material de prindere

2 912(r;"

mc

l -l ,f~ '1W
;f ()" eJ .!f- 92.
159

mc
kg

158

DENUMIRE RESURS

- f UM

f~ANT

Material marunl (din val. materialului)

,'9 f)(J~ Z r.:.

!
TOTAL

%
ore ore ore

L!
2 9

1-

Maina lefuit ~(d.Q2.1 1f,

__

DENUMIRE RESURS

ANT ! I ~M ]C
----------~I_~

1 il4l

Manoper

Dulgher

RME16
crmid special de epoc tip. II, dublu cu rosturi de 1 cm grosime, aezate pe muchie, peste fundaia din beton simplu, pe un strat de mortar .... 1 cm grosime:

Utilaje

I Main de tmplarie - geluit tJ C!o ':f' 1121 Maina ~':!"~ _ -11 11 t7 ;> ~ {...el>'--------

0.5 ore J i 0.25 __ __

Trepte din
presat,

RME15A
Balustrad

cu

mn curent

la

scrile

din lemn de

A - trepte de 1 1/2 crmid Ipme , cu completare de c rmid pe lat; B - trepte de 1 1/2 crmi d li me , fr completare de cr mid pe lat; C - trepte de 1 crmid Ipme , cu completare de crmid pe lat; D - trepte de 1 crmid Ipme, fr oomr'etare de crmid pe lat;
Se
Imsoar

stejar.
la metru liniar.
I DENUMIRE RESURS
. ___ o

Se

msoar

la metru liniar.

DENUMIRE RESURS

I I ._ i
U.M

I I
l CANT I

_lU~M

CANTITI

A L BJ

Materiale

I Cramizi
: Mortar

Materiale

2. 9- {2. br;; / SD<>f.> 3' 2.. Material de prindere 80('>0 1ol.Dulapi de stejar
Band de oel30X3 mm

mc 10008 !

I Ap tare I
Mano~r

buc 1 45 1 32 1 29 1 22 mc 10.024 10.02 10.015 10.012 0.08 0.08 1 0.06 I 0.06

Material marunt (din val. materialului) ~ CO) 2Manoper

:ft-TOTAL

kg kg

I 0. 14 I
0.07 1
1

! Zidar
~----

I are
._--

i10.37 18.83 1 5.75 1 5.19 I


10.37 8.83 5.75 5.19

% I 2
ore 1 10 .5 ore ore 10.5

--

TOTAL . --- -.. -

_._-

ore

Dulgher ~O

lo f Of:)

IMaina de tmplarie - geluit


160

I 0.5

i
161

RME17A
Trepte masive din piatr de carier, cu seciunea 20 x 40 cm , cu profil simplu, montate pe fundaii de beton

DE_N_U_M_I_ RE_R~S_ E UR_S_~_-_-_-~-_"~-~~~_I ~


""

existente, inclusiv rostuirea cu ciment alb, praf de


piatr i

Manoper

1
TOTAL

0.01

oxid colorant.

I Siefuitor
Se msoar la metru liniar.

I are ore

I 4.2 I
4.2

DENUMIRE RES URS

--_ ..
Materiale

_._-

1UM
m

!C ANT
I

RM E19A
I

-1
1 02 ! 0.003 '

Lustruirea

ceruirea

manual piatr .

a treptelor din

plci

de

!Treple de piatra
I Mortar

mc
Manoper

IPietrar

; ,

Se msoara la m etru liniar.

{}O ,{

Z '3 tJtJ
TOTAL

ore I ore

5 5

I RME18A
lefuirea manual a treptelor i contratreptelor din
plci

~Ceara
C r p pl u ata

DENUMIRE RESURS

UM

f L.
I
I

lCANTI

Materiale

kg 10.03 buc i 2 I
1001 1

de

piatr .

I Acid oxalic
1

Manoper

I Pietrar
Se msoar la metru liniar.

ore

I 28 !
2.8

--

..

_~.

--

--

TOTAL

ore

DENUMIRE RESURSA

U.M

ICAtITl t-1

Materiale

Piatra abrazva pentru frecat

kg 10.75 1
162

163

CAPITOLUL RMF
LUCRRI DE RESTAURARE LA MONUMENTE DIN LEMN

RMFa - ELEMENTE STRUCTURALE RMFb - ELEMENTE NESTRUCTURALE RMFc - LucRRI DE PROTECTIE LA STRUCTURILE DIN LEMN

intruct caracteristica principal a acestor norme este c toate de confec~onare, debitare, prelucrare, ajustare a pieselor din lemn se execut n intregime manual , consumul normat este cu mult superior celui in care s-ar uliliza material ecarisal, pulnd ajunge diferenlial pe lucrare pn la 1.5-1,8 mc bruVmc prelucrat. Pentru cazul utilizri i materialului primar debitat ecarisat se va lua n considerare un consum mediu brut de 1,11,2 mc brut/mc prelucrat, fiind necesar prelucrarea manual a tuturor fetelor materialului,
operaiunile

2.2. Consum urile specifice de

for

de

munc

RMFa - ELEMENTE STRUCTURALE RMFb - ELEMENTE NESTRUCTURALE


GENERALITI

1.

Coninutul

capitolului

Specificul lucrrilor de restaurare la monumentele din lemn impune inventarierea minuioas a tuturor pieselor componente, a sistemelor concrete de prindere, a mbin rilor i tehnicilor de asamblare utilizate precum i starea de conservare a acestora, ce cond uce n ultim instant la stabilirea soluiei de restaurare. . Pentru stabilirea normelor specifice pentru lucrrile principale privind confec~onarea de piese noi ce urmeaz a inlocui pe ce le existente deteriorate, s-a analizat sintetic o serie de monumente de lemn de complexitate medie att n ce privete componena prilor constitutive ca numr de piese i volum aparent, precum i n ce privete forma acestora, tipurile specifice de mbinri utilizate cu frecvena cea mai mare, acestea conducnd la un consum unitar mediu. Pentru situaiile ce nu se nscriu n cele prezentate privind structura elementelor constitutive, volum sau sistem de mbi nri utilizat am prezentat n detaliu defalcate toate operaiunile de prelucrare i mbinare specifice lucrrilor de lemnrie putnd permite oricrui specialist suplimentarea normei de baz cu diferenele specifice astfel analizate. Normele sunt ntocmite in condiiile lucrului la temperatura peste OC, lucrndu-se la lumina zilei sau lumin artificial corespunztoare.

Consumurile de fore de munc au n vedere de asemenea sistemul manual de prelucrare al materialului. randamentul acestor operaiuni fiind simlitor redus fal de cele ce permit mecanizarea lucrrilor. in majoritatea cazurilor prezentate s-a utilizat ca material de baz lemnul de stejar, normele fiind concepute n aceast ipotez. Totui, pentru situaia n care materialul utilizat este din rinoase sau alte esene moi. se va prevedea o reducere a consumului de manoper cu 25% (respectiv 1:1 ,33). Sunt cuprinse urmtoarele categOrii de operaiuni : 2.2.1. Lucrri de desfaceri de elemente componente din finisajul monumentului, fiind cuprinse:
structur

sau

Desfacerea ingrijit a pieselor. desfacerea mb inrilor folosindu-se pane de lemn (pentru a nu se deteriora piesele originale); Transportul in depozitul obiectului, cercetarea. sortarea, ndeprtarea
impuriti l o r ;

Marcarea i numerotarea pieselor, trecerea acestora in piesele desenate ale proiectului pentru a permite o lesnicioas remontare ; Realizarea de eafodaje i susineri necesare stabilitii monumentului pe durata lucrrilor de desfacere. in totalitatea lor, lucrrile de desfaceri i mai cu seam cele de desfaceri pentru elementele structurale, se realizea z n dou maniere distincte i anume: Desfacerea de sus in jos (de la arpanl spre elementele de perete i putnduse accepta varianta unei pri din monumenl, sau monumentul n intregime n cazul n eces itii strmutrii acestuia pe un alt amplasament;
tlpi)

2.

Coninutul

nonnelor

2.1. Consumurile specifice de materiale Consumurile de materiale conin materialele efectiv introduse n lucrare, inclusiv pierderile tehnologice respective.

De multe ori sunt necesare desfacerea unor pri din monument de obicei elementele solicitate la sarcini mari ce au cedat n timp , sau elemente degradate de intemperii sau proasta exploatare , n acest caz
165

164

degradate), se poate realiza desfacerea de jos n sus strat strat, n conditii de lucru asemntoare celor de la subzidiri. 2.2.2.
Lucrri de revizure, recondiionare i remantare n originale la structura monumentului fiind cuprinse: curirea imbinrilor ; oper

(tlpi

dup

a pieselor

deteriorate in conformitate cu soluia de de proiectant; realizarea completrilor necesare cuprinzand captul piesei cu sistemul de fixare, respectiv tipul mbinrii originale precum i imbinarea n zona de prelungire , aceasta urmnd de asemenea indicaiile proiectantului, astfel: mbinare la '/2 sau gur de lup; fixare n cepuri sau lamb i uluc; fixare n cuie din lemn simple sau cu pan de blocare; fixare prin incleiere in cazul zonelor cu suprafee pictate etc .. utilizarea de legturi metalice a fost intenionat lsat la urm , acest gen de consolidare deosebit de controversat pentru elementele de lemn nefiind recomandat dect n cazuri excepionale, fiind indicat pentru asemenea situaii utilizarea (cont proiectului de execuie) a unor materiale inoxidabile sau protejate corespunztor anticoroziv, asezate numai n locuri ce nu tac posibil ptrunderea apei n elementele de structur . Pentru aceste situaii, considerate de excepie, se vor ntocmi de ctre proiectant analize speciale cu specificarea cracteristicilor pieselor respective;
recondiionare stabilit

ndeprtarea

prilor

Trasare i tierea tuturor mbinrilor necesare _ pentru o corect mbinare cu piesele originale ce se recupereaz . In acest scop toate mbinrile se realizeaz cu tolerane sporite ce vor fi corectate la montajul provizoriu; . Tran sportul la locul de punere n oper fiind luat n calcul o distan medie de 20 m pe orizontal i 6 m pe vertical ; Montajul provizoriu n scoabe; Ajustarea mbin ri lor. 1.2.4. Lucrri ajuttoare de susinere n vederea asigurrii stabilitii construciei pe durata lucrrilor, fiind cuprinse: eafodaje simple tip "capr" montate sub elementele ,:tructurale ce trebuiesc sprijinite, eafodaje spaiale menite sa aSigure stabilitatea unor structuri n timpul unor operaiuni de ridicare sau translare; schele interioare i exterioare. Toate acestea se execut exclusiv prin mijloace dulghereti , fiind realizate n sistem dasic din t lpi, stlpi , grinzi, rigle i contrafie din material rotund sau ecarisat fixte in scoabe i cui e. La realizarea acestora se au n vedere: am plasamentul izolat; greutatea mare a elementelor structurale ce se manipuleaz sau se
s prijin .

transportul la locul de punere in oper; montajul provizoriu in scoabe i scnduri; ajustarea imbinrilor , eventuale corecii dimensionale; montajul propriu-zis n cuie de lemn. 2.2.3. Lucrri de confecionare i montaj a pieselor noi (conf. cu cele originale deteriorate) la structura monumentului .
Prelucrrile

Tn situatiile prevzute a utiliza sisteme mecanice de ridicare (cri~uri) , cazul liftrilor de subansamble sau al ntregului obiectiv, manopera cupnnde operaiunile ajuttoare necesare fixrii cricur~lor sau vinciuril~~ respective , realizarea operaiunii de ridicare , coborare I blocare la poziie cu luarea tuturor msurilor de siguran , fiind luat n calcul numrul optim de personal. 2.2.6. Lucrri de nvelitori specifice, respectiv : nvelitori din sit de brad , fiind exemplificate sistemele de batere in 4 straturi cu i aezat alturat sau cu dou variante dimensionale: nvel itori din indril de stejar (sau brad) lamb i uluc, de asemenea n dou variante dimensionale, fixat n 2 straturi. Pentru ambele tipuri de nvelitori s-au considerat ia sau indrila brut ca fiind achizitionate gata confecionate , normele coninnd doar consumul med iu necesar prelucrrii ciocului i montajului, fiind prevzut trat~rea insecto-fungici d prin imersie ntr-o solutie de tip ROMALIT (reteta uzuala): sulfat de cupru cristalizat
167

geometrice la lungime

i seciune

ale

butenilor

de lemn ,

respectiv:
Tierea transversal ;

Cioplitul celor 4

fee

este prevzut n norme doar pentru elementele cu dimensiuni mari, ce necesit pentru lemnul brut diametre mai mari de 50 cm respectiv - tlpi, perei, grinzi , etc.);

(tierea longitudinal

= 3%

166

bicarbonat de sodiu sau potasiu cristalizat acid boric 2.2.6. Lu crri de finisaje de suprafa din lemn .

=4% =3%

c.

Toate elementele ce prezinta suprafete pictate se trateaza doar la exterior prin stropire sau pensulare.

1.1 .2. T ralamente de stopare pentru toate elementele atacate biologic ce se pastreaza in lucrare, fiind distincte urmatoarele situatii: a. Elemente nepictate la care se aplica stropirea sau pensularea combinata, cand este cazu l cu injectarea sau irigarea locala a zonelor grav afectate. Elementele cu suprafete pictate la care metodele difera functie de natura materialului suport si sunt de regu la stabilite in cadrul proiectului de restaurare a picturii murale, consolidarea sau tratamentul de protectie fiind realizat concom itent cu procesul de restaurare a picturii de catre echipa de pictori restauratori, consumurile de manopera si materialele fiind stabilite cu aceasta ocazie.

S-au avut in vedere atat caracteristicile traditionale ale prelucrarilor de suprafata si dimensionale datorate sculelor specifice uzuale, fiind prevazute prelucrari din gros si de finisare pentru podine, dusumele, captuseli , urmarindu-se pastrarea ca racterului original datort prelucrarii manuale a tuturor elementelor componente.

b.

3. Conditii de masurare a lucrarilor

Sunt descrise la fiecare lucrare in parte functie de caracteristica de baza a elementului constructiv, fiind in esenta: pentru elemente structurale masive liniare de suprafata pentru accesorii metalice rnc mi mp kg

1.1.3. Protectii m~canice pentru a impiedica in general accesul pasarilor in interiorul monumentelar si se realizeaza de regula cu plasa din sarma montate pe rame de lemn.

1.2. Tratamente de protectie la foc - ignifugare.


RMFc - LUCRARI DE PROTECTIE A STRUCTURILOR DIN LEMN GENERALITATI

Avand in vedere caracterul cu totul special al elementelor de arhitectura ce se protejeaza, respectiv: monumentele din lemn nu pot fi vopsite, placate sau tratate superficial cu materiale ce ar denatura aspectul plastic al acestora; in mare parte structurile din lemn prezinta suprafete bogat prolilate sau pictate ce nu pot fi protejate direct; au fost prevazute tratamente prin pulverizare cu instalatii speciale pentru toate spatiile aflate in exteriorul structurilor complexe, respectiv in podul , turnul sau foisorul si coiful constructiei , protejandu-se totodata si nvelitoarea de sita (Ia intrados) .

1. Continutul normelor

Capitolul de fata cu prinde norme de deviz pentru lucrari de tratamente de protectie la elementele structurale si nestructurale ale monumentelor din lemn. Sunt avute in vedere: 1.1. Tratamente de protectie impotriva atacului biologic: 1.1.1. Tratamente preventive pentru urmatoarele categorii de elemente structurale ce nu sunt atacate biologic, astfel:

a.
b.

2. Consumuri specifice de materiale.

Toate elementele existente ce nu se demonteaza (pereti, bolti, sarpanta, turn) tratementul constand in stropirea sau pensularea suprafetelor (fac exceptie suprafetele ce prezinta pictura) ; T.oate ~Iementel.e structurale ce se reconditioneaza (dupa demontare) S I se. Introduc In opera, sau elemente noi (ce inlocuiesc pe cele d~tenorate). tratamentul ~in~ de imersare sau stropire si pensulare (in primul caz facand exceptie piesele cu suprafete pictate);
168

2.1. Intrucat retetele, concentratiile solutiilor, tipul si provenienta materialelor sunt stabilite prin proiect pentru fiecare caz in parte, consumurile tehnice de materiale corespunzatoare normelor din acest capitol sunt cele medii general valabile pentru tehnologiile respective .

169

3. Consum urile specifice de forte de munca


3.1 . Consum urile specifice de forte de munca se refera la toate operatiile necesare realizarii complete a lucrarilor 3.2. Lucrarile sunt prevazute in spiritul unor interventii ce nu denatureaza spectul plastic al monumentului. 3.3. Principala cracteristica a tuturor cestor tratamente este ca opertiunile se fac de personal instruit si calificat pentru acest gen de lucrari, dotati cu echipamnet de protectie corespunzator si sub o stricta supraveghere de specialitate, fiind vorb in general de solutii cu un pronuntat caracter toxic. 3.4. In consumurile specifice de forta de munca din aceste norme sunt cuprinse pe langa elementele indicate la fiecare articol, si urmatoarele operatii: manipularea materialelor pe distanta de 10 m; prepararea amestecurilor conform retetelor din proiect: asigurarea protectiei suprafetelor cu pictura conform indicatiilor din proiectul de specialitate.

RMF01 RMFa - EL EMENTE STRUCTURALE Desfacerea ngrijit a pieselor componente ale structurii monumente lor din lemn:

A - arpa nt coif tu~; B - structur f ior i schelet tu~ ; C - arpant, boI~ din elemente autoportante grele; D - perei i tlpi : . ._ . _ . Operaiunea se execut de la partea superioar a construcIeI In J Os dupa luarea masurilor de
sprijinire i schelrie necesare. E - perei i talpi; .. Operaiunea se execut de jos n sus fiind cuprinsa susinerea construc~el pe capre de lemn

dispuse perimetra!. Se msoar la metru cub.

OENUMIRE RESURS

I
,

r-IScoabe
Lemn rotund brad

Materiale

mc \ kg
Manoper

- 1 -

I -\ -[ \
- [

0.08 \ 1.5

I Dulgher
TOTAL .. __ ..

[ ore [25.2 [329 [ 213 [ 11 95 [ 60 \ ore _-_ .. ..


-

25.2 32.9 21.3 11.95


_-~-

60

170

171

RMF02
DENUMIRE RESURS

Spor de manoper pentru desfacerea elementelor din structura construciei din lemn ce prezint suprafete bogat profilate sau pictate: .

Grinzi de brad Dulapi de brad Cuie Scoabe Buion M1 2


Manoper

~
TOTAL

. .. -~ANT U.M

A IB -

mc mc kg kg kg

A - elemenle profilale; B - elemenle pictate. Se msoar la metru liniar var. A. Se msoar la metru plral var. B.
..

0.004 10.011 I 0.001 0.05 0.18 0.02 0.205 10.004

Dulgher
---_._ ~

_----

-_._--

-----[ U.M

DENUMIRE RESURS
Manoper

~;r: J
i

ore 1 1.9 1 6 1.9 6 ore

RMF04
Cercetarea, sortarea i marcarea pieselor provenite din desfaceri:

Dulgher

- - - --

I ore 11.* 5 ' TOTAL ore 1.5 2.5

RMF03
Esafodaje. susineri de elemente de construcie la cldiri din lemn pe perioada lucrrilor.
A susineri de elemente de construcie orizontale: grinzi , popi, tabl i babe, contravnluri din

A - elemente structurale simple; B - elemente ce prezinl una sau dou supralee pictate sau supralee bogat profilate necesilnd s fie ambalate;
Este
cuprin s

trecerea in planuri a mrcilor respective pentru a se putea face o remontare

lesnicioas .

lemn rotund i ecarisat: B - contrafo~j din lemn rotund de brad indusiv contravnturile la eolurilor construc~ei din lemn.

Se msoar la bucat var. A. Se msoar la metru liniar var. B.

Se msoar la metru plrat var. A. Se msoar la bucal var. B.

rDENUMIRE RESURS
1

U.M

[ A -~
1 1 0.3

CANT

'-

r
DENUMIRE RESURS
Materiale

h~TB
I mc
10004 10 045 1.

Materiale
1 Folie

polietilena
Manoper

kg

Bile de brad

IDulgher
173

1 ore 10.5 ! 0.1

172

l_'________

DE _N _U _ M _ IR _E _R _ESURSA

U,M

IA ' B
,

CANT I DENUMIRE RESURSA


1

U.M

TOTAL

ore

0.5 0.7

IDulgher

Manoper

t A I B i e J D~E I . . -l
40.09 51.95 38. 1 64 .07 60. 13

CANTITAI

ore 140.09 i 51 .95 138.1 164.07 16013 1 TOTAL ore

RMF05 Revizuire, recondiionare i montare n oper piese originale din lemn de stejar la structura monumente Iar din lemn:
DENUMIRE RESURSA
Materiale
~ateriallemnos

U~ l

CA~T1TAI

H!
I 0.8
1 0.34

A t l pi ; B structura pridvorului;

recuperat
Manoper

I Buteni de stejar

mc , 0.8 mc 0.34

I 0.34

0.8

C pere~;
D . bol~ din elemente autoportant. grele;

, , Dulgher

ore : 87.58 1108.15 179.14 TOTAL ore 87.58 108.15 79.14

E . arpant ; F . schelet tum; G . structura foior turl ;


H'
arpa n t

coif turl ;
RMFD6A

Procesul de lucru cuprinde: A. revizuire i recondiionare: - sortarea materialelor, curirea pieselor, ndeprtarea materialului degradat, completari B. montare: - manipularea piesei, montarea provizorie, montarea definitiv i fixarea imbinrilor.

Spor de pre pentru revizuirea i recondiionarea pieselor de lemn cu suprafaa pictat ce prezint
suprafaa exterioar deteriorat.

Nu sunt cuprinse: - cofecionarea cuielor de lemn sau a legturilor metalice, profilarea sau sculptarea pieselor
Se msoar la metru cub.

DENUMIRE RESURS
Materiale

L.
174

U,M

'A '

CANTITAI
B

Procesul de lucru cuprinde: - revizuirea i recondi~onarea: tierea longitudinal a pieselor i ndeprtarea prii exterioare deteriorate, protectia suprafeei pictate cu folie de polietilena, confecionarea unei piese noi ce va inlocui partea deteriorat , fixarea de cea existent .

1.C .

I E 'I
0.34

Se

msoar

la metru

ptrat.

Materiallemnos recuperat
Buteni de

stejar

mc

mc

I 0,8 I 0.8 I0.8 1 0.8 I 08 I


0.34

i 0.34

0.34 1 0.34

175

-- - --

_._-- -DENUMIRE RESURS


Materiale

[ . - [cANT I

~ j
I

DENUMIRE RESURS
Materiale

1
A

_.,
CANTlTTI

UM

1BTc
1 0.008

I
1

Grinzi de stejar

mc kg kg mp
Manoper

IHoll>uruburi
I Folie polietilena
I Pnza de casa
Clei oase

I0.05 i

kg i 0.05 [

i i

0.25 1 015 i

Scndura

de brad
Manoper;\

mc kg

Oel

beton cu D=6 mm

i0.005 10.005 I 0.5 0.8


3.5 [ 4.5 3.5 4.5

1.5

Dulgher TOTAL -- - - --

ore ore

I 6.5
6.5

IDulgher
TOTAL

ore ore

12 12
RMFDB

Confectionat i montat in oper piese noi din lemn de . stejar la structura monumente noi:
RMFD7

Revizuirea
stabilitii

pereilor i bolilor

de lemn ce nu se

demonteaz,

in vederea asigurrii verticalitii i ansamblului. elementele structurale avnd:

A - grad mic de deteriorare; B - grad mediu de deteriorare; C grad mare de deteriorare; Procesul de lucru cuprinde: - cercetarea fiecrui strat in parte, verificarea i strngerea imbinrlor desfcute sau cscate prin impnare cu pene i strngerea pere~lor opui cu legturi din oel beton (strnse cu vrtejul), fixarea de legturi metalice acolo unde nu este posibil intevenlia cu piese de lemn.

A - tlpi ; B - structura pridvorului; C - perei ; D- bol i ; E - arpant ; F - schelet tum; G - structura foior turn; H " arpant coif turn ;

Procesul de lucru cuprinde: A confectionare: _transportUl i manipulara butenHor, curirea de coaj , fasanarea pieselor i tierea imbinrilor. B. montare:
_manipularea piesei, montarea provizorie, montarea definitiv i fixarea imbinrilor.

Nu sunt cuprinse: - confec~onarea pieselor de lemn sau metalice necesare asigurarii legturil or .
Se msoar la metru
ptrat.

Nu sunt cuprinse: _confecionarea cuielor de lemn sau a legturil or metalice, profilarea sau sculpfarea pieselor Se msoar la metru cub.

176

177

DENUMIRE RESURS
Materiale
BUle n i

rej~
TOTAL ore

CANTITI

~~
I
1

DENUMIRE RESURS
Materiale

______~I_U_ .M~r__ ~~,~


mc 10.0002 !0.001

de stejar
Manoper

mc 1 1.25 1 1.7 1 1.68 1 1.55 1 1.29 are 177.84 198.04 172.95 1113.99 ! 117.33

ILemn de stejarrecuperat...'1
Manoper

I
1

1 Dulgher

77.84 98.04 72.95 11 3.99 117.33

Dulgher TOTAL NOTA: Acesta este material procurat de beneficiar


I

ore 1 0.55 are

! 0.95
0.95

DENUMIRE RESURS
Materiale
Bu ten i

T:~- ~ANTIT~I
I UM I F I G I H
mc

0.55

de stejar
Manoper

1.39

1.26

1.28

RMF10

i Dulgher
TOTAL

ore 1151 .72 206.92 1145.98 ore

151.72 206.92 145.98

Executarea de profite la piese din lemn de stejar gata fasonate, acestea executndu-se conform modeluluI original la: A - complexitate mic - captul cAriorilor (lung. desf. 0-0,5 mi B - complexitate medie - contravnturi la foior, turn, pridvor etc. (0,5-1 ,0 mi; e -complexitate mare - stlpi foior, pridvor etc. (lung. des!. 1-2,0 mi;
Procesul de lucru cuprinde: . trasarea profilului i cioplirea acestuia.

RMF09
Completarea golurilor dintre straturile pereilor de lemn cu fii din lemn original (utilizndu-se material ce nu se recupereaz) cu limea rostului de:

A - 0,50-1 cm; B - 1,00-3,00 cm;


Procesul de lucru cuprinde: - tierea materialului la dimensiunile rostului i impnarea prin batere cu ciocanul de lemn.

Se

msoar

la bucat.

DENUMIRE RESURS

! U.M IA T a rc
are 11 5\3 16 ore

CANTITI

Manoper

Se msoar la m etru liniar.

I Dulgher
TOTAL

15 36

178 179

RMFllA
Marcarea pieselor nou introduse in oper in vederea evidenieri; gradului de intervenie asupra monumentului.

manipularea pe distana de 5 m a materialului nainte i dup tiere , fixarea provizorie n scoabe,

tierea transversal .

Se

msear

la

bucat .

I
I

DENUMIRE RESURS
. ____ _

Este cuprins :

Manoper

I
U.M

__L~_ [ B _ <:J D I
10.15 10. * * 8 1 0.15 0.3 0.5 0.8

CANnTt - i

1' -1

- gravarea pe plcue metalice din tabl zincat de 0,75 mm (4 x 8 cm) a reperului din planele de execuie i anul intervenpei, acestea urmand a fi consemnate in cartea construc!iei, fixarea pe piesa din lemn.
Se msear la bucat .

I Dulgher
TOTAL

I ore
ore

RMF13
DENUMIRE
RESURS

I U~J
!

[CA~I
:
Tierea transversal

cu joagrul a lemnriei de stejar avnd diametrele de:

Materiale

Placule tabla zincata


Cuie pentru construcii

buc 1 1 kg 10.05 [ ore

IDulgher

Manoper

A -15-20 cm: B - 20-30 cm; C - 30-40 cm: D - peste 40 cm; Procesul de lucru cuprinde: - manipularea pe d i stana de 10 m a materialului nainte i dup scoabe, t ie rea transversal. Se msoar la
bucat .

I 02
0.2

TOTAL

ore

tiere,

fixarea provizorie in

RMF12

Tierea transversal cu joagrul a lemnriei de stejar avnd diametrele de:


A - 15-20 cm; B - 20-30 cm; C -3040 cm; D - peste 40 cm; Procesul de lucru cuprinde:

DENUMIRE RESURS
Manoper

CANTITI
- _.- J .

A l B

I C 'o J

-l

I Dulgher
TOTAL

ore 1045 10.58 10.79 10.99 1 ore

045 0.58 0.79 0.99

180

181

RMF14
Cioplirea pe o fa a butenilor de stejar avnd diametrul de:

DENUtJ!RE RESURSA
Manoper

U,M

,-A 1 B I c , I
0,29 0,58 0,62

I CANTITI

I Dulgher
TOTAL

ore 1029 10.58 10.62 1 ore

A - 20-25 cm - adncimea cioplilurii 4-5 cm; B - 26-35 cm - adncimea ciopliturii 5-6 cm; C - 36-45 cm - adncimea ciopliturii 5-6 cm; Procesul de lucru cuprinde: .m anipularea pn la distana de 5 m a lemnriei inainte i dup cioplire, inclusiv fixarea in scoabe. Se masoar la metru liniar.
__ o

03, Corecie Penlru cioplirea

bulenilor

pe 4 fee se adaug :

DENUMIRE RESURSA
Manoper

U.M

'1" ICANTITI I
A J! [ c
j-

DENUMIRE RESURSA
Manoper

~U.M

CANTITAI

, Dulgher

AI~ r

ore 10.44 [ 0.87 10.93 1

TOTAL

ore

0,44 0,87 0.93

Dulgher

I
TOTAL

Ofe

015 1 0.3 [032 1 0.15 0.3 0.32


Executarea
imbinrilor lemnriei mbinrii:

ore

RMF15
de stejar, tipul

01 . Co recie Pentru cioplirea butenilor pe L fee se adaug:

1--- ---~ I
DENUMIRE RESURSA
Manoper

.._ . I CANTITI
U.M A

re L e
1

'[

A - in jumtate cap (cap la cap); B - in jumlate de intersec ii dreple (unghi drepl); C - in jumtate de intersecii oblic; D - in col coad de rndunic ; E - in intersecie coad de rndunic pe toa t seciu nea ; F - in intersecie coad de rndunic pe o parte din seciune; Procesul de lucru cuprinde: - manipularea pe max. 5 m a lemnriei inainte i dup lucrare, fixarea in scoabe, imbi n ri lor dup trasarea acestora. Se
maseaf

Dulgher

ore 10 15 1 0.3 10.32 I ore

TOTAL

0.15 0.3 0.32

tierea

02. Corecie Pentru cioplirea bulenilor pe 3 fee se adaug:

la 100 cmp.

183 182

DENUMIRE RESURSA

r
TOTAL

- -Manope r

-'---

1 1-;1 sTc
ore

-. UM

-- -

CANTITAI
t

JE~
Confectionat din lemn de esent tare (carpen) cuie . avnd forma capului:

RMF17

Dulgher

ore 10 17 10.19 10.34 10.34 1024 10.32 0. 17 0.19 0.34 0.34 024 0.32

A - cap simplu cu grosimea de 25-30 mm, lungimea 25-30 cm; B - cap profilat cu grosimea de 25-30 mm, lungimea 25-30 cm; Procesul de lucru cuprinde: . tierea transversal a buteanulu i, crparea n scndurele i apoi in ipci ce se fas:meaz buca t cu b ucat. Se
msoar

RMF16 Executarea cepurilor i a guriier pentru ce puri n lemnria de stejar:

la

bucat.

A - guri pentru cepuri 100-200 cmp (adncime 10 cm); S - gun pentru cepuri 201-400 cmp (adncime 10 cm); C - cepuri 100-200 cmp (lungime medie 10 cm); D - cepuri 201-400 cmp (lungime medie 10 cm); Procesul de lucru cuprinde:
- manipularea pe max. 5 m a lemnriei inainte i dup executarea gurilor i cepurilor i gurilor, fIxarea in scoabe pe durata lucrului.

[ . _ - - - _...

--_ ....DENUMIRE RESURS


Materiale

CANT
U.M

fI
Buteni

B de lemn de carpen
Manoper

mc 10.00055 10.001

Dulgher

Se msoar.l la 10 buc. cepun.

I ,
TOTAL

ore ore

0.6 0.6

1.2 12

DENUMIRE RESURSA

_ __
Manoper

~ AJ ~ D
Accesorii metalice forjate pe
antier :

I ".. . - ~~~ITATI

RMF18

Dulgher TOTAL

ore 12 1235 112 124 ore 2 2.35 1.2 24

A - cuie cu D=3-5mm, L=20-30 mm; B - legturi metalice grele;

Se

mscar

la kg.

184
185

DENUMIRE RESURS
Materiale

!~M I
kg ore TOTAL ore

CANT

DENUMIRE RESURS
1

.~
TOTAL

T
U.M

CANT

Otel beton Oiellat Buion M12 Carbune fo~a


Manoper

kg 11.05 0.2 , kg I 0.55 kg 0.25

Cablu otel
Manoper

kg

~~~ .
1

B 0.05

I2
4 4

0.7

I Dulgher - . .. _--- ..
,

1 ore 1 1.55 ore 1.55

2.8 2.8

Dulgher

RMF20

Liltarea asamblelor sau subansamblelor structurale din


RMF19
Schele de lemn pentru lucrri exterioare la faade:

lemn, in vederea asigurrii orizontalitii, verticalitii sau a inlocuirii unor elemente din componena structurii respective:

A - independent grea pentru suprafee plane; B - independent grea pentru cupole i tu~e;
Sunt cuprinse lucrrile: - trasarea poz~jei stai pilor, nivelarea uoar a terenului, msurarea , trasarea i fasanarea materialului lemnos, aezarea montan~lor, montarea longrinelor i a lraverselor de legtur i fixarea acestora, contravntuirea pe dou direc~i, montarea Iraverselor pentru podine i a parapetelor. Sunt prevzute ancoraje melalice la colurile schelei

A - ansamble complexe de mari dimensiuni: B - subansamble de dimensiuni mici i medii;


Sunt cuprinse lucr rile : _instalarea cricurilar, manipularea acestora, introducerea rezemelor de siguran la fiecare 5 cm; Nu sunt cuprinse:
- lucrrile de rigidizare premergtoare operapunii de liftare i nici eafodajele

sau cadrele de

rigidizare necesare n unele s ituaii specifice, ce se

prevd

separat.

Se msoar la metru ptrat

Se

masoar

la or .

DENUMIRE RESURSA
Materiale

U.M

r
I

CANT

A_ , -- B

l
1 Dulgher

DENUMIRE RESURSA
Man o per

U.M

IGANT

:A\B

Lemn rotund brad

mc 10.004 10.008 I mc kg 0.01 10.002 I 0.12 ! 0.25

ore 110 151 TOTAL

Dulapi de brad Cuie. buloane. scoabe

'-

I Cric 6-10 ti
186 187

orB

DENUMIRE RESURSA

RMF22A
Cadre de rigldlzare din lemn ecarisat pentru asigurarea ansamblelor sau subansamblelor structurale pe perioada operaiunii de liftare, translare sau rotire:

stabilitii

RMF21
Translarea, rotirea, ansamblelor sau subansamblelor structurale din lemn:

Sunt cuprinse: - fasonarea cadrelor din lemn ecarisat, fixarea acestuia solidar cu ansamblul sau subansamblul ce se deplaseaz. Nu sunt cuprinse: - l egturile metalice de fixare , respectiv buloane, eobluri gen ' vrtej', bride metalice special co nfecionate , pene metalice etc. ce se prevd separat.

A - ansamble complexe mari; B - subansamble de dimensiuni reduse i medii; Sunt cuprinse: . instalarea i acionarea troliilor, lucrrile de ripare uliliznd parghii' . instalarea tHocajelor pentru prevenirea alunecrii. ' Nu cuprinde: - patul pentru glisare pentru varA sau eafodaje speciale pantru va r B; - funda pile pentru fixarea independent a troliilor; lucrile de.r~i~izare premergtoare opera~unii de translare sau rotire i nici eafodajele sau cadrele de ngldlzare speciale necesare, ce se cuprind separat.

Se msoar la metru cub.


r~' - - -

..

DENUMIRE RESURSA

U.M

I ~~
75 75

Materiale

Lemn ecarisat brad


Manoper

mc 11.05
ore TOTAL
~~ --- -- -- -

Se m~soar la or.

DENUMIRE RESURSA
Manoper

U.M CANT

I Is'
A

Dulgher

ore

Dulgher TOTAL

ore 110 5 ore ore ore

RMF23
Pat suport pentru asigurarea operaiunii de glisarerotire realizat din bile de brad;

10 5

!.!!i!lli
Trahu mecamc cu acionare manual de 20 tf 1 --- - ------ _
..

Trol~U mecan~c cu aclionare manual de 10 tf


-

II 2 I: JI

A - ansamble complexe mari: B - subansamble de dimensiuni reduse


Este cup rins :

medii;

168

189

- alegerea cur~tire a de coaj~ i aearea bilelor pe direcia de translare-rotire Nu este cuprin~ : - cur~rea i nivelarea terenului intre cele 2 amplasamente. Se
msoar

r
DENUMIRE RESURS

_ __

CANT U.M In l --'---l A

ti:'

la metru

p~trat.

RMF25 Demontarea ngrijit n vederea recuperrii integrale a crucilor metalice i a accesoriilor acestora (globul i aprtoarea din tabl, piesele de fixare) avnd:

DENUMIRE RESURS
Materiale

CANT

U~~___ A lB
mc 10.04 10.04 kg 0.02 10.02

Bile brad

I Vaselina tehnica

A - greutatea medie de 15-25 kg; B - greutatea medie de 25-50 kg;


Este cuprins coborrea in depozitUl antierului .

IDulgher

Manoper

1 ore 1 0.5 1 0.5 TOTAL ore 0.5 0.5

Se

msoar la "'.1'" ~.I.n. ~C- _


DENUMIRE RESURS

RMF24
Manoper

l
TOTAL

U.M

j~:!
I
I

RMFb - ELEMENTE NESTRUCTURALE Desfacerea invelitorilor de i la:

I Dulgher

ore ore

;2:41
2 4

A - corpul construcie i; B - cofful tunei;


Se urmrete recuperarea letuielii originale.
Desfacerea ngrijit a elementelor de suprafa din lemn, in vederea recuperrii materialului lemnos:

RMF26

,-i
I Dulgher

Se msoar la metru p~trat.

DENUMIRE RESUR S
Manoper

U.M

CANT A B

A - duume l e. podine din lemn de stejar; B - cptueli la perei . pndvoare, foioare din scndun de brad; Se
~soar

la metru ptrat

ore TOTAL 190 ore

2.5 ~ 5 2.5 5 191

i-- I
DENUMIRE RESURsA
Manoper

CANT

RMF28

_._ i ~
Dulgher

U.M

1-1
I
a c operi uri

nvelitoare de i de bra d btut in 4 straturi la normale, cu i avnd dimensiunile:

ore 106 11.1 1

TOTAL

ore

0.6 1.1

A - 40 x 6 x 0,5 pn la 1 cm btute alturat; B - 40 x 6 x 0,5 pn la 1 cm blule cu petrecere tranve rsal 15%-20%; C - 80 x 6 x 0,5 p n la 1 cm btute alturat ; D - 60 x 6 x 0,5 pn la 1 cm btule cu pelrecere tranversal 15%-20%; Procesul de lucru cuprinde: - profilarea ciocului iei in forma cerut de proiect; . - impregnarea cu subslane fungicide; ROMA L IT - confecionarea letuielii din Ituroaie de brad 8 x 5 cm la primele 3-4 rnduri de la podelele invelitorilor: - frxarea letuielii pe toal su prafaa; - fixarea elementelor de tinichigerie necesare ntririi coamelor i doliilor; - fixarea accesoriilor metalice ale coborrii paratrsnetulu i; - baterea rn cuie a iei;
Nu este cuprins : - confecionarea ilei sau a indrilei.

RMF27A

nvelitoare provizorie de protecie din CA 400 aplicat n 2 stratu ri la extradosul bolil or (pentru protect ia picturii) fixat cu ipci btute in cuie: .

Procesul de lucru cuprinde: - derularea sulurilar, fixarea petrecerilor, desfacerea dup realizarea invelrtorii sau protectiei definitive. ' Se msoar la metru ptrat.

DENUMIRE RESURSA
Materiale

lCANT U.M
mp
1

Se msoa r la metru ptrat

I--~I

DENUMIRE RESURSA

U.M

CANTITI

1
i

Carton asfallal CA400

_ _ ~_
Materiale

~_ _...L._

L:. A :.J--=-...L'::""'.L..D =---i'

I Bitum H 80/90
1 ipci de brad Cuie cap lat
Cuie obisnuite
Mano oer

2.3 :

kg l 1.7 1 mc 0.001 1 kg I 0.02 kg

Bicarbonat de sodiu cristalizat Sulfat cupru erislalizat


Acid baric cristalizat

kg 1 166 200 108 1 130 kg 0.046 0.057 10.029 0.036 [ kg 10.039 0.048 10.025 10.031 mc 0.02 0.02 I 0.o16 ! 0.016
1

I 0.01 i

1Invelitor

ore 1 0.45

I ipci de brad 4X6


! Cuie pentru construcii

I Cuie pt. i'


Manoper

kg 1 0.02 0.02 I 0.15 kg 0.15 I

0.02 1 0.02 I O O. 1 I .1

TOTAL

ore

0.45

I Dulgher
192
193

I ore

[ 5.5

6.6. 1 3.8 [ 4.5

DENUMIRE RESURS _ _..:. TO ::..TAL

~. __~A ~I~ B-L~ C I~


ore 5.5 6.6 3.8 4.5

rI

CANTIT I

... --

------DENUMIRE RESUR S

U.M ,

1 ..

l eUle pt. ,a Bicarbonat de sodiu cristalizat Sulfat cupru cristalizat


Acid boric cristalizat
Manoper

-1
TOTAL

1-:-;kg kg kg
1

CANTITI
~

.B
0.16

C
0. 11

D 0.1

0.16

kg 10.046 0.057 0.029 0.036 1 0.039 0.048 0.025 \ 0.031 0.039 0.048 0.025 0.031

RMF29
nvelitoare de i de brad btut n 4 straturi la turle, cu i avnd dimensiunile:

I
!

I I
I

Dulgher
-~- --- -- - -

I ore I 11
ore 11

I 13.2
13.2

I 7.6 I
7.6

9 9

A - 40 x 6 x 0,5 pn la 1 cm blule al turat ; B - 40 x 6 x 0,5 pn la 1 cm btute cu petrecere tranversal 15%-20%; C - 60 x 6 x 0,5 pn la 1 cm btute alturat; D - 60 x 6 x0.5 pn la 1 cm btute cu petrecere tranversal 15%-20%; Procesul de lucru cupnnde: profilarea ciocului ie i n forma cerut de proiect; impregnarea cu s u bstane fungicide: - ccnfecionarea letuielii din Ituroaie de brad 8 x 5 cm la pnmele 3-4 rndun de la podelele invelitorilor; - fixarea letuielii pe toat suprafata; fixarea elementelor de tinichigerie necesare intririi coamelor i doliilor; fixarea accesoriilor metalice ale coborrii paratrsnetului ; - baterea in cuie a itei ; Nueste cup n ns : - confecionarea iei sau a indrilei. S. msoar la metru ptra t.
CANTITI

RMF30
nvelitoare de i de stejar (l.U) btut n 2 straturi laacoperiuri normale, cu i avnd dimensiunile:

A-40 x 7 x 0,5 p n la 1,5 cm B - 60 x 7 x 0.5 pn la 1,5 cm


Procesul de lucru cuprinde: profila rea ciocului i ei in fonna ce rut de proiect; impregnarea cu substa ne fungicide; confec~onarea letuielii din I turoaie de brad 8 x 5 cm la prim ele 3-4 rnduri de la podelele invelitorilor; - fixarea letuielii pe toa t suprafaa ; fixarea elementelor de tinichigerie necesare n t r i ri i coamelor i dolHlor; fixarea accesoriilor metalice ale coborrli paratrsnetu l ui ; - baterea in cuie a iei ; Nueste cupri ns: - confecionarea iei sau a i nd ril ei.

DENUMIRE RESURS
Materiale
ita

Bi e
buc 1 174 kg
194

brad brad

ipci de

I 210 I 113 I 136 I


0.02 0.03 0.03

Se

msoar

la metru ptrat.

Cuie pentru construci i

mc 0.025 10.025 1 0.02


0.03

I 0.03

I
, 195

-- - -

----DENUMIRE RESURS
Materiale

l:L
U.M
I

CANT

Se msoar la metru ptral.

T-

,
I

DENUMIRE RESURS

indrila

stejar (brad)

ipci

de brad 4X6 cm

Cuie pentru construcii

Cuie pl. ita Bicarbonat de sodiu Sultat cupru Acid boric


Manoper

buc I 95 65 i mc 10.012 ! 0.008 1 kg 0.1 1 0.01 kg kg kg kg 0.08 0.06 ! 0.023 I 0.015 1 0.02 10013 1 0.02 0.013

_l-~~ ! [ 8 CANT

- -1

Materiale

I indrila stejar (brad)


Cuie pentru construcii

buc kg kg kg kg

100 001 0.08

69 0.01 0,06 0.013


I

ICuie pl. ita


Bicarbonat de sodiu

0.023 0.15

I Sultat cupru

I 0.02

i
I are I 4.2 I 2.8 1 TOTAL ore 4.2 2.8

I Acid boric

kg I 0.02 10013
Manoper

Dulgher

I Dulgher
TOTAL

I are I 8.4 ore 8.4

5.6 5.6

01 Corecie Pentru nvelitori din indril de brad manopera se scade:


1~
DENUMIRE RESURSA
Manoper

01 Corectie Pentru n~elitori din indril de brad manopera se scade:


U.M

I A JI
1.05

CANT

-~~ _ .

i
rDulgher

DENUMIRE RESURS
Manoper

UM

hc r --!
s
I

Dulgher TOTAL

I are 1 1.05 I 0.1 ore 0.1

ore TOTAL ore

2.1 I 1.4 2.1 1.4

RMF31
nvelitoare de i de stejar (l.U .) btut in 2 straturi la turle, cu i avnd dimensiunile:

RMF32A
Letuial

din tturoaie de brad cioplite cu barda din gros, cu dimensiunile medie de 50 x 80 mm.

A-40x 7 x 0,5 pn la 1,5 cm B -60 x 7 x 0,5 pn la 1,5cm

196

197

Se msoar la metru liniar.

CANTITI

DENUMIRE RESURS

-------

----DENUMIRE RESURS U.M

Icoo
r
1

[ Cuie pentru construcii


M an ope r

----Buteni

- - -- -

Materiale

"
kg

1Dulgher

ore 1 2.02 TOTAL ore 2.02

I 2.19 I 3.1
2.19 3.1

2.7
2.7

de brad

mc 0 01
1

Cuie pentru construcii


Manoper

,om

Dulgher TOTAL

ore ore

I 0.5
0.5

I
confecionate

RMF34 Pervazuri din lemn cu seciunea finit de 5 x 10 cm pe antier, fixate in cuie pe duumele existente:

RMF33

Pardoseli di n dulapi btui alturat pe rigle de stej ar . sau existente.


A - dulapi de brad de 40 mm gelui~ din gros. fal simplu pe grinzioare 10 x 10 cn>'60 cm interax; B - idem, pe grinzioare existente sau grinzi planeu; C - dulapi de stejar de 40 mm gelui~ din gros. fal simplu pe grinzioare 10 x 10 eml60 cm interax; D - Idem, pe grinzioare existente Procesul de lucru cuprinde: . geluirea din gros, executarea falului, tierea la lungime. Fixarea in cuie pe grinzioare inclusiv rac h etarea cu rindeaua.

A . din lemn de brad B din lemn de stejar Este cuprins _geluirea din gros a feelor vizibile i teirea la lungime potrivit i fixarea n cuie pe duumeaua
existent .

Se

msoar

la metru liniar.
._ .. _-----

DENUMIRE RESURS
Materiale

U.M

CANT i 1- l
.

A I B
.. .. 1

Nu este cup rins ceruirea pardoselii.

.-- DENUMIRE RESURSA


Materiale

Lemn ecarisat stejar

mc

0006 . I

I U.M

A'~i: :T~I 1 >1


I!

Lemn ecarisat brad Cuie pentru construcii


Mano pe r

- 1 mc I 0.006

kg I 0.05 I 0.05

Dulgher TOTAL

ore ore

0.3 I 0.45 0.3 0.45

Dulapi de stejar de 48 mm grosime . I Dulapi de brad de 48 mm grosime stejar 1OX 1Ocm


Grinzioare

mc 1 10052 10052 mc [ 0052 0052 1 1 mc 0018 1 - 10018 1 1


198
199

RMF35
C ptuel i

Este cuprinsa executarea fa!ului i montajul scndurilor sau dulapilor pe nervuri i timpane.

din s c ndur de brad d e 22 mm (finit) n cuie pe s cheletul de lemn:

b tu t

Se msoar la metru

ptrat.

A - cptue li profilate simplu cu motive geometrice in cmp , rosturile fiind acoperite cu ipci de 40 x 22 mm geluite la pndvoare deschise: B - cptuel i profilate simplu cu motive geometnce in cmp, rostunle fiind acopente cu ipc de 40 x 22 mm geluite la foior , turle, avnd profilate i capetele scndurilor; C - cptueli simple neprofilate i cu rosturile dintre scndun acopente cu ipci de 40 x 22 mm geluite la tuMe Procesul de lucru cuprinde: ~ tie rea la lungime, gelui rea i tierea profilului, baterea cu cuie pe scheletul de lemn. Se msoa r la metru
ptrat.

I
1

DENUMIRE RESURS
Materiale

U,M

t_ CA~ I ,
~
!

I
mc mc buc

IDulapi de stejar
Scnduri

de stejar
Man o pe r

i Cuie forjate 5-7 cm


1 Dulgher TOTAL

I I

0045 1 I 0.Q3 , ' - I 20

I
1

I 20
10 10

ore ore

18 18

DENUMIRE RESURSA
M at er i al ~

-r- :- CANTITI

UM

' _ ,A

l I'
B

RMF37
C

Scndura de brad , Cuie pentru construcii ,


Man ooe r

mc 10,035 I 0,035 0,035


kg O ,t

I O,t
4

I
0_ 1

S car

din lemn de stejar pentru acces in podul (sau turnul) cl d i rii

IDulgher
TOTAL

I ore I 3,5 I
ore 3.5

I 2
2

A - 2 vanguri la terale din dulapi de stejar 20 x 2 cm la 70 cm interax i trepte din dulapi steja 4 x 20 cm la 30 cm interax incastrate in vang la cea 1,5 m, vangurle solidarizate cu buloane M12 L=82 cm B - 2 montani cu 0=12-15 cm la 0,5 m inerax i trepte (fustei) cu D=4-5 cm cu L=65 cm trecui prin montani i fixai cu pene la capete fiind solidarizat intreg sistemul cu buion M12 L=70 cm C - un butean cu D=50 cm in care se cio"esc trepte cu h=30-35 cm fiind cioplite toate cele 4 fee ale buteanulu i.

RMF36

Se
Bolt no u ex ecuta t

msoa r

la metru liniar.
-1

cu:
DENUMIRE RESURS U,M
_ ____ I

CANTITI
I

A - dulapi din stejar lamb i uluc cu dimensiuni de (15-17) x (2-4) cm de seciune trapezoidal fIXai in cuie forjate pe nervuri aezate la intradosul bolpi exclusiv nervurile; B - dulapi din stejar lamb i uluc cu dimensiuni de (17-20) x (2,2-2,5) cm de seciune dreptunghiulara fixati in cuie forjate pe nervuri aezate la extradosul bolpi exclusiv nervurile;

A ' __ B _..1.

Materiale

Dulapi de stejar

I mc 10.08

200

201

DENUMIRE RESURS
Bu te ni

CANTITI

U,M

de stejar
Manoper

mc

B 1 C I r 0044 0.147

r~'"'-r______D_E_NU_M_I_RE_RE_SU_R_S
_

__ _

~
TOTAL

ti
8.24
RMF39A

I Bulan M1 2

- 1 0.95 kg I 0,95

ore

IDulgher
TOTAL

I ore
ore

1 7.5 1 5

11 11 Cruci din fier forjat lucrate pe antier dup model original.

7.5

RMF38A

Cercevele speciale pentru lerestr. lixe din lemn de


stejar.

Sunt cuprinse: _confec~onarea cucilor indusiv a elementelor de susinere i fixare pe structura de lemn a acoperiului, executarea din tabl a bulbului de la baza crucii i a acoperiului din tabl pentru
vrful acoperi ulu i.

Avnd: - dimensiunea golului 0,05-0,1 mp - sec~ unea cercevelei 3 x 4 cm ~ cu fa l pentru geam ce se monteaz odat cu cerceveaua Sunt cuprinse: -geam de 4 mm - col a re metalice fo ~ ate

Greutate medie 20 kg. Se msoar la bucat , r..

_- -

DENUMIRE RESURSA
Materiale
Oel

J tAm
UM

Se

msoa r

la

bucat .

lat

Bulan M12
DENUMIRE RESURSA
Materiale

kg 1 20 kg kg kg kg kg kg kg
Manoper

U,M

r eANT I
I ,

I
mc
kg mp

Dulapi de stejar
Cuie feranene

Geam 4 mm
Manoper

I 0.21 r
0.1
I

0004

INituri Carbune forja !Vopsea miniu IVopsea ulei


Tabla zincata

0.25 16

0.25 ! 0.25 1 3 6

ITabla cupru
1 Lacatu 203

Muncitor deservire

I are
202

3.24

ore

I 40

---.
___________

D_ EN _U_ M_ IR_ E_ RE _S _U_ R_ S __________________


TOTAL

T
L1

L CAt{[ ,

_ U._ M _ 1L__1

RMF41
Ignifugarea
suprafeelor

ore

40
tip ...
aplicat

structurilor din lemn cu prin:

soluie

RMF40 RMFc - LUCRARI DE PROTECTIE A STRUCTURILOR DIN LEMN


Protecie preventiv sau de stopare a atacului biologic

A - pensulare 8 - stropire cu i nstalaii de presiune ridicata. Se


msoar

la metru

p~at

cu

soluii

de tip .... prin:

- -- -

-_._---- .._.. --

_ ._.-U,M

DENUMIRE RESURS

A pensulare 2 straturi B - pulverizare (stropire) 2 straturi C - imersare D - irigare l ocal E - injectar. local Se msoar la metru ptrat

-A Ta
104 105 1

CANT

Materiale

Solutie de protectie a lemnului tip


Manoper

1 Muncitor

calificat TOTAL
Utilaje

' ore I 104 10,2 1


ore

I
I
I

0.4 0.2

--- .._r
F<>ie PVC plastifiat de brad
ipci

DENUMIRE RESURS
Materiale

u:J- !
1 0,3

CANTIT I

C TDr-

._~I_~~~ompre~r d~ ma.re_p.~~.~~~_~_ I

___ _ . 1_~~: _ i - Lo ~ 1
RMF42A

S<>uVe de protectie a lemnului tip

0.4 0.6 1.5 0,3 0.5 kg 1 0,3 0,3 mc 10,002 0,002 0,008 0,008
ore 10,14 10.12 1 0.16 1 0.2 ore 1 0,03 I 0,02 TOTAL ore ore

Manoper

1,5 0.3 008 0. 1

Protecia spaiilor

la

acoperiuri,

de

srm

de

oel zincat , fixat

turnuri elc., cu plas cu ipci de brad.

Muncitor calificat Biolog specialist

0.05 0.21

0.17

0.14

0.2 0,3 1 0.5 1.2

Se

msoar

la metru ptrat

!ill!m
6 1 _ -__ 1 1 - 1 9:0_

Electrocompresor de jOasa presiune _

204

205

OENUMIRE RESURS

1---[ Plasa de

oel zincal cu d=0,8 mm

Materiale

l:L:
U.M

CANT I I

kg kg

0.8

I ipci de bmd

I Cuie pentru construc~j


Manoper

I I I

0.2 I mc , 0.005 1 ore

IDulgher

1.1 1.1

...

----

ore --

RMF43A
Protecie mecanic la suprafee cu pictur mural, pe elemente din lemn, dim plci polistiren de 24 mm, aezate pe o reea de ipci 4 x 6 cm, fixate in cuie pe
distanieri

LISTE ANEXE

din lemn

Se msoar la metru ptrat

I
f-Placi polistiren 24 mm Pnza de casa
ipci

OENUMIRE RESURS Materiale

U.M

i CANT

mp mp

I 1.1 I 0.2 I I 0.05 i


I

de brad

mc 10005 1
kg
Manoper

Cuie pentru CO!1strucii

Muncitor calificat Pictor specialist

ore ore ore

0.2 0.3

TOTAL
206

I I 0.1
207

MATPROD
CATAL O G

LISTA ANEXA LRM01


CIMENT DENUMIRE CIMENT I 32,5 lP 40) SACI . CIM.!'.NT I 32,5(P 40) VRAC CIM.!'.NT II A 32,5 (PA 3 _ 5) ACI CIMENT II A_32,5(P.A 35) VRAC CIMENT II B 3,2,5 (M 30) SACI . CIMENT II B 32,5(M 30) VRAC CIMENT P 50 S 388 _ CI~ENT PORTLAND ALB TIP 1 75% A~.El. PA 25 SACI S 7055 CIMENT PORTLAND ENGLEZESC BSS 12-58 VRAC CIMENT PORTLAND ENGLEZESC BSS 12-71 SACI CIMENT POR -TLAND GALBEN' P 400 SACI S :7.0 .55 CIMENT PORTLAND INTARI.RE RAPIDA RIM 200 VRAC CIMENT PORTLAND INTARIRE RAPIDA RIM 250 SACI CIMENT PORTLAND INTARIRE RAPIDA RIM 250 VRAC CIMENT PORTLAND INTARIRE RAPIDA RIM 300 SACI CIMENT PORTLAND INTARIRE RAPIDA RIM 30,0 YRAC CIMENT PORTLAND NEGRU P 400 SACI S 7055 -CIMENT PORTLAND P 45 SACI S 388 CIMENT PORTLA"!D P 45 VRAC S 388 CIMENT PORTLAND P 50 SACI S -- 388 CIMENT PORTLAND P 50 VRAC S 388 CIMENT PORTLAND P 55 SACI S 388 CIMENT PORTLAND P 55 VRAC S 388 CIMENT PORTLAND VERDE P 400 S 7055 UM IKG IKG IKG KG KG KG KG KG IKG IKG

PREU RI

LA MATERIALE DE

CONSTRUCII

actualizate trimestrial
AVANTAJE

CUNOAfERE:

MATERIALE EXISTENTE $1 NOU APARUTE FURNIZORl PRODUCTORI PENTRU FIECARE MATERIAl MATERIALE OFERITE N JUDET PRETURI DE SORTIM ENTE EVALUAREA COSTULUI CONSTRUCIILOR NTOCMIREA DEVIZULUI DE CONSTRUCIE CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU ACHIZITIONAREA MATERIALELOR

U71UZARE:

- IKG KG

IKG
IKG IKG IKG IKG IKG IKG KG

KG

AGREMENTE TEHNICE N CONSTRUCII-MONTAJ


Q

AVANTAJE

CUNOAfERE:

MATERiAlE $1 PRODUSE DIN IMPORT SAU DI N PRODUCIE INTERN , AVND AGREMENT TEHNIC FIRME AVND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSELE PUSE N VNZARE VALABILITATEA AGREMENTULUI UNITATI CARE AU AGREMENTAT MATERIALELE $1 PRODUSELE

KG
KG

KG

U71UZARE:

ASIGURAREA ACHIZITIONARII MATERIALELOR $1 PRODUSELOR DE CALITATE - RESPECTAREA CERINELOR PREVZUTE DE H.G. 766/1997 $1 . LEGEA 10/ 1995 PRIVIND CAlITATEA N CONSTRUCTII >$ INFORMATIILE DIN CATALOG
SUNT PRELUATE DIRECT DE LA FURN I ZORI-PRODUCTORI DE MATE RIALE DE CON STRUCII PENTRU AGREMENTE TEHNICE , INFORMAT"LE SUNT PRELUATE DE LA COMISI A DE AGREMENT TEHNIC N CONSTRUCT" DIN M.L. P.T. L. CATAL OGU L SE EOITEAZ PERIO DIC (TRIME S TRIAL)
209 208

LISTA ANEXA LRM02 MORTAR DENUMIRE MARCA 4 . MORTAR DE VAR SIMPLU MARCA 4A MORTAR DE VAR CU ADAOS DE 50 KG CIMENT MARCA P400 MARCA 4.8. MORTAR DE VAR CU ADAOS DE 70 KG CIMENT MARCA P400 MARCA4.C. MORTAR DE VAR CU ADAOS DE 100 KG CIMENT MARCA P400 MARCA 10. MORTAR DE VAR CU CIMENT 120 KG CIMENT MARCA P400 MORTAR DE VAR SIMPLU TIP I (FARA CALTI) MORTAR DE VAR SIMPLU TIP II (CU ADAOS CALTI TEHNiCA FRESC) UM MC MC MC MC MC MC MC

cocc v OFER :
CRTI TEHNICE $1 METODOLOGICE
MATPAOO - Catalog de preuri la materiale de construcii i agremente tehnice Preturi pentru principalele categorii de lucrAri de constru cii Ghidul dlrlgintelul'de specialitate in constructii-instalaii Ghid pentru intocmirea crii tehnice a construciilor Ghid pentru programarea controlului calitII execuie i pe antier Ghid pentru ntocm Irea caietelor de sarcini structuri metalice

Ghid privind

activitile

responsabilului tehnic cu
consultan

Ghidul responsabilului c u urmArirea

rn exploatare a construciei
pentru investitii

execu ia

Ghid privind activitatea de

Metodologie pentru asigurarea cerinelor de calitate ale construci i lor contract3te "LA CHEIE" Consum uri de resurse la apartamente i n blocuri de locuine (2 volume) Conditii tehnice pentru e xecutarea lu crrilor: , Betoane i zidrii
Instalaii

Edilitare Co nfectll metalice executate in ateliere Consumurl specifice de manoper - norme de timp - Tencuieli - Te Con su muri specifice de manoperl - norme de timp - Armturi - A Consum uri specifice de manoper - norme de timp - Cofraje - C Con sum uri specifice de manoperl - norme de timp - Boloane - B Consum uri specifice de manoper - norme da timp - Ip sosrie si rabil - IA Co nsum uri specifice de manoperl - norme de ttmp - Zidrii si perei pentru inchideri i compartimentri interioare Con sumuri specifice de manoperA - norme de timp - Izolaij - IZ Consum uri specifice de manoper - norme de timp - Pardoseli - PR Consum uri specifice de manoperllt - norma de timp - Instalaii de nclzire - le Colectia de acte normative a achlzltlllor publice - 2 volume Sa larizare ' O ec h ip de succes. Ghid practic de managemont Management Ingineria afacerilor Organizarea performant a 1inneklr de construc iim o ntaj . Ghid practic

SERVICII

o
r

li

.,

MANAGRMENT / CONSULTJNG O TRAI NJNG O F.DJTARE O TEHNOR ED ACTARE O MULTIPLiCARE

210

COCC v OFER :
INDICATOARE DE NORME DE DEVIZ
C Iz D P

Indicatoare de norme - editia 1981


Izolatil Drumuri Poduri - Terasamente

Construcii" (4 voI.)

T5 I G
5 Ac

- Instala!ii lnclzire" Ins tala ii gaze'"


Instala il sanitare" (2 '0'01. ) - Ali mentArl cu ap i c analizare*

V RpC Rpl RpG RpS RpAe


RpE RpV RCs Rplz: AUT M1

E.

- I"stalalli electrice'
Instala II de
-

ventilall* Reparaii c onstrucii (4 voI.) Reparaii instal aii n clz i re" R e paraii instalaii gaze'

Tr
Tf Te:
~..J

Tr

- Reparaii Insta l aII sanitare " (2 voI.) - ReparaII alimentArl ap"" ca nalizare * (2 voL) - ReparaU in sta l aii electrice" - Reparaii I nstal ai i de v e ntilai i' Consolldri i restaurar'" (4 vaL) Reparaii pentru izolaW (2 voi ) - Utilaje de " construci i Montaj utilaj tehnologic, conducte" - Transporturi" - Termoficare" - Telecomunicaii - Unii electrice de contact, semna lizri i centralizri feroviars - Termoficare

""

revizuit i completat la nivelul anilor 19992002 Norme orientative, aprobate prin: ~ Ordinul MlPAT "r. I/N/O:J.O-l.1992: - Al i mentri cu a p c. - S em na l izri feroviare Le - U ~ ii de contact i l u cr ri de cai ferate ...., Ordif/uIMLPAT nr. 13/N/08.0J. I99&: At - Automatiz ri V - Ventilaii RpG - Repa ra~ i gaze

PRODUSE I NFORMATICE
DeLTA 2 QOO Sistem informalic pentru e laborarea ofertelor pentru licitatii, prograrrwrea . urmrirea i decuntaraa lucrrilor de construcil-montal . Pre\.!1 de baz pent ru produsul informatic insta la t pe un si f)Qur calculator i pentru un si ngur 3ntreprenor (L/I ace:;! pref se mai adaugtJ cofltrovalo . ..,fOa diverselor serwcii pnJ$tatc In funcia ck fokJsiroa vorswn/l 199:l-1!199 a sistemulUi DELTA. preunle sunt negocisl);/(J)

LEXCON COItI!S

legisla ie

in

construcii

- pnvirld urmrirea cirCUla iei doc-.uOlentelor i n cad rul unei Instituii (gostioncaz d ocu mentele privind: sarci n i, termene, rezolvri ; in orice moment un s upenor poate ti unde se gEisete un document i fo "ce faza a rezolvArii se anA) - privind intocmirea crii tehnice a lX>nsh''Uc\iilor

CAItTI!H

A DIS

privind activitatea dirigtntolui do

antier

MONICON - pentru urm~nroa oonstnJc!llor finalizete . priVInd sigurana in exploatara ItI!STI!X - pontru responsabilul tehnic cu execulia

- In j icc: are de norme de deviz pentru 1 '.1cr ri de constru c':, " 'ltaj, instal f i i reparaii, ediia 1981, reVldll;; i completate permanent, avnd c: , ro ba re MI_PTL SO ' iHatea noastr fiind singura a b' l itat o' ci s le ed lt3ze, distribuie i c"difice in conform itate cu normal .- U.E. - Norme de :onsum orientative pe art icole de deviz aprobate r in l rcl~ ,

MLPAT, n!. I/N/03.04.1992 i ordin A ! LPAT nr. 13/N/OB.03. 1 ,cI',


- Nn' . d muncE. pentru princinalele acti viti de conslruc1 - ;1. .1 - Gniduri I lEo ,Jdc logii pentn: prinC" )alde Pctl\ ,ti manage Il!. exec uie (Jln sectorul de constru c\ I-mol ltaj - Produse ,nformatice i de consulting: DE LTA 2 00 0 - sistem info:matic pentru e labora r ~ '~OCU I I u conorllice a 0 [- -1 j ,,)r per. ir~ I, c itaii, programar",a, unT e;, 1econtarea lu crril or de con ~trur,ti i BEt A ..:l0 . - gesti u ' a docum . Iltaiei economice I . bf'ne f li;

t ~ CON -legi slai e 111 cOl struc\ti .!. /VI Tl~Ron - preu r i la zi pentru r.l ateriale de conslruc " ., ,C' Activitate de " erflJ cionare- i r struire (tral nin9) !

I.S.B.N.:
I

973-7941-45-4