Sunteți pe pagina 1din 174

ROMÂNIA

CURTEA DE CONTURI
Ghid
privind modul de verificare a concesiunilor
de lucrări, servicii și bunuri proprietate
publică

2017

1
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Direcția de control al achizițiilor publice, elaborare a


metodologiei în acest domeniu și pregătire profesională a
personalului de specialitate
www.curteadeconturi.ro
Str. Lev Tolstoi nr.22-24, sectorul 1, cod 011948
București, România

2
CUPRINS
I. INTRODUCERE ............................................................................................................................ 5
II. OBIECTIVUL GENERAL AL ACȚIUNILOR DE VERIFICARE ÎN DOMENIUL
CONCESIUNILOR DE LUCRĂRI, SERVICII ȘI BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ,
PRECUM ȘI OBIECTIVELE SPECIFICE SUPUSE VERIFICĂRII ............................................. 6
III. REGLEMENTĂRILE LEGALE ÎN DOMENIUL CONCESIUNILOR DE LUCRĂRI,
SERVICII ȘI BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ, PRECUM ȘI CRITERIILE DE AUDIT . 11
3.1. Domeniile de aplicare ale actelor normative privind concesiunile de lucrări, servicii și
bunuri proprietate publică și cazurile de exceptare de la aplicarea acestora ........................ 12
3.1.1. Domeniile de aplicare ale legii privind concesiunile de lucrări sau servicii și cazurile de
exceptare de la aplicarea acesteia.............................................................................................. 12
3.1.2. Domeniile de aplicare ale ordonanței de urgență a Guvernului privind concesiunea de
bunuri proprietate publică ......................................................................................................... 24
3.2. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune de lucrări, servicii sau
de bunuri proprietate publică ..................................................................................................... 27
3.3. Categoriile de entități contractante și autoritățile publice care au calitatea de concedent
........................................................................................................................................................ 28
3.3.1. Categorii de entități contractante, potrivit prevederilor Legii nr. 100/2016 privind
concesiunile de lucrări și servicii ............................................................................................. 28
3.3.2. Categorii de autorități publice care au calitatea de concedent potrivit prevederilor OUG
nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică .......... 31
3.4. Tipuri de contracte de concesiune de lucrări, servicii și bunuri proprietate publică ..... 31
3.5. Regimul juridic și actul normativ aplicabil în cazul concesiunilor mixte ....................... 32
3.6. Reguli de determinare a valorii estimate concesiunii de lucrări sau servicii ................... 36
3.7. Procesul de concesiune și tipurile de proceduri de atribuire a contractelor de concesiune
de lucrări sau servicii ................................................................................................................... 38
3.7.1. Etapa de planificare, fundamentare și pregătire a concesiunii de lucrări sau de servicii 38
3.7.2. Etapa de organizare și derulare a procedurii şi atribuirea contractului de concesiune de
lucrări sau de servicii ................................................................................................................ 52
3.7.2.1. Licitaţia deschisă .................................................................................................. 53
3.7.2.2. Dialogul competitiv .............................................................................................. 57
3.7.2.3 Negocierea fără publicare a unui anunț de concesionare ...................................... 60
3.7.2.4. Procedura simplificată .......................................................................................... 62
3.7.2.5. Remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de concesiune de
lucrări și concesiune de servicii ........................................................................................ 65
3.7.3. Etapa postatribuire a contractului de concesiune, respectiv executarea şi monitorizarea
implementării acestuia .............................................................................................................. 68
3.8. Procesul de concesiune și tipurile de proceduri de atribuire a contractelor de
concesiune de bunuri proprietate publică.................................................................................. 70
3.8.1. Procedura administrativă de inițiere a concesiunii de bunuri proprietate publică .......... 70
3.8.2. Procedurile de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică ..... 70
3.8.2.1. Licitaţia................................................................................................................. 71
3.8.2.2. Negocierea directă ................................................................................................ 73
IV. PRINCIPIILE GENERALE CARE TREBUIE LUATE ÎN CONSIDERARE ÎNAINTE ȘI
PE PARCURSUL UNEI ACȚIUNI DE VERIFICARE A CONCESIUNILOR ............................ 75
V. ETAPELE ACȚIUNII DE CONTROL/AUDIT FINANCIAR............................................... 76
5.1.Planificarea controlului/auditului financiar ........................................................................ 76
5.1.1. Natura activității entității controlate/auditate și domeniul din care face parte ...... 76
5.1.2. Evaluarea sistemului de control intern al entității ..................................................... 77
5.1.3. Evaluarea riscului de audit și a riscului de fraudă .................................................... 78
5.1.4. Contractele de concesiune încheiate de către entitatea controlată/auditată și a
metodele de selectare din cadrul acestora a celor care se supun verificării ...................... 92

3
5.1.5. Abordarea controlului/auditului.................................................................................. 94
5.1.6. Planul de control/audit ................................................................................................. 95
5.2.Execuția controlului/auditului financiar .............................................................................. 95
5.2.1. Stabilirea contractelor de concesiune de lucrări, servicii și bunuri care se supun
verificării (dimensiunea și elementele eșantionului) ............................................................ 96
5.2.2. Identificarea și aplicarea procedurilor de audit pentru obținerea probelor de audit
necesare realizării acțiunii de control/audit, precum și evaluarea acestor probe de audit
.................................................................................................................................................. 97
5.2.2.1. Identificarea și aplicarea procedurilor de audit pentru obținerea probelor de audit
necesare realizării acțiunii de control/audit a contractelor de concesiune de lucrări sau de
servicii, precum și evaluarea acestor probe de audit ....................................................... 102
5.2.2.2 Identificarea și aplicarea procedurilor de audit pentru obținerea probelor de audit
necesare realizării acțiunii de control/audit a contractelor de concesiune de bunuri,
precum și evaluarea acestor probe de audit ..................................................................... 140
5.2.3 Extrapolarea valorilor erorilor/abaterilor constatate la nivelul întregii categorii de
operațiuni economice verificate, dacă procedurile de audit au fost aplicate asupra unui
eșantion ales prin metode statistice, precum și însumarea valorilor, erorilor/abaterilor
extrapolate ............................................................................................................................. 161
5.2.4 Întocmirea documentelor de lucru pentru susținerea constatărilor, concluziilor și
recomandărilor din raportul de control și, respectiv, a concluziei generale sau a opiniei
de audit care se va formula .................................................................................................. 162
5.3 Raportarea controlului/auditului ....................................................................................... 165
5.3.1. Acte de control/ audit: ................................................................................................ 166
5.3.2. Alte tipuri de acte, care constituie anexe ale raportului de control/audit: ............ 166
5.3.2.1. Nota de constatare .............................................................................................. 166
5.3.2.2. Nota privind propunerea de apelare la serviciile unui expert ............................. 167
5.3.2.3. Nota privind propunerea de sesizare a altor autorităţi abilitate de lege să aplice
sancţiunea contravenţională, urmare a unor abateri constatate de Curtea de Conturi ..... 167
5.3.2.4. Nota privind propunerea de solicitare a unor instituții specializate ale statului să
efectueze cu prioritate unele verificări de specialitate .................................................... 167
5.3.2.5. Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor .......................... 167
5.3.2.6. Procesul-verbal de constatare a abaterilor și de aplicare a amenzii civile prevăzute
la art. 62 lit. a) și b) din Legea nr. 94/1992, republicată ................................................. 168
5.3.2.7. Procesul-verbal de constatare a încălcării obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (2)
și de aplicare a penalităților prevăzute la art. 63 din Legea nr. 94/1992, republicată ..... 169
5.3.2.8. Nota de conciliere............................................................................................... 169
VI. GLOSAR DE TERMENI ........................................................................................................... 169

4
I. INTRODUCERE

Potrivit prevederilor art. 140 alin. (1) din Constituţia României, republicată
(Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003), precum și ale art. 1 alin. (1) din Legea
nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată (Monitorul
Oficial nr. 238 din 3 aprilie 2014), denumită în continuare lege,
Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de administrare şi
de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public.
Conform prevederilor art. 21 alin. (1) din lege,
Curtea de Conturi exercită funcţia de control asupra modului de formare, de
administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public,
furnizând Parlamentului şi, respectiv, unităţilor administrativ-teritoriale rapoarte privind
utilizarea şi administrarea acestora, în conformitate cu principiile legalităţii, regularităţii,
economicităţii, eficienţei şi eficacităţii.
Achizițiile publice și concesiunile reprezintă sectoarele cele mai vulnerabile la
corupție, lucru ilustrat de numeroasele cazuri de fraudare a fondurilor publice, prezentate
aproape zilnic de mijloacele mass-media. Aceste abateri de la legalitate, care afectează
bugetul general consolidat al statului, au loc în diferite etape ale procesului de concesiune, în
diferite domenii de activitate și în toate regiunile de dezvoltare ale României.
Curtea de Conturi este parte activă în cadrul Strategiei naționale în domeniul
achizițiilor publice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015, potrivit căreia și-a
asumat luarea unor măsuri pentru întărirea controlului în domeniul achizițiilor publice,
între care se numără:
elaborarea de ghiduri privind modul de realizare a controlului achizițiilor
publice, achizițiilor sectoriale și concesiunilor, în conformitate cu legislaţia
aplicabilă din domeniul achiziţiilor publice, achizițiilor sectoriale şi al
concesiunilor, cu standardele proprii de audit și cu Regulamentul privind
organizarea și desfășurarea activităților specifice Curţii de Conturi, precum şi
valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi;
Potrivit prevederilor Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi
concesiunile de servicii „constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează
de către persoane împuternicite în acest scop de Curtea de Conturi a României”.
Prezentul ghid a fost elaborat în conformitate cu mandatul legal și funcția de bază ale
Curții de Conturi, standardele internaționale ale instituțiilor supreme de audit (ISSAI),
prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii
de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat în temeiul
art. 11 alin. (2) din lege, cu prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi
concesiunile de servicii și ale O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publică, precum și cu prevederile actelor normative emise în aplicarea
acestora.

5
II. OBIECTIVUL GENERAL AL ACȚIUNILOR DE
VERIFICARE ÎN DOMENIUL CONCESIUNILOR DE LUCRĂRI,
SERVICII ȘI BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ, PRECUM ȘI
OBIECTIVELE SPECIFICE SUPUSE VERIFICĂRII
Obiectivul general al unei acțiuni de control/audit al concesiunilor de lucrări,
servicii și bunuri proprietate publică se stabilește de Curtea de Conturi, în procesul de
elaborare a Programului anual de activitate, pe baza raţionamentului profesional al celor
implicați în această activitate.
Factorii care pot influenţa stabilirea obiectivului general şi a obiectivelor
specifice pentru o acţiune de control/audit în domeniul concesiunilor de lucrări, servicii
și bunuri proprietate publică sunt următorii:
1. cerinţele stabilite de mandatul legal al Curții de Conturi, cu privire la
domeniile de activitate care se supun controlului ( art. 22 lit. a) și f), art. 24 lit. b) şi art. 29
alin. (1) din lege ):
a) formarea și utilizarea resurselor bugetului de stat și ale bugetelor unităților
administrativ-teritoriale;
b) situația, evoluția și modul de administrare a patrimoniului public și privat al
statului și al unităților administrativ-teritoriale de către instituțiile publice,
regiile autonome, companiile și societățile naționale, precum și concesionarea
sau închirierea de bunuri care fac parte din proprietatea publică;
c) administrarea, în temeiul unui contract de concesiune sau de închiriere, unor
bunuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor
administrativ-teritoriale de către alte persoane, decât cele prevăzute la art. 23
din lege;
2. cerinţele stabilite în actele normative care reglementează domeniul
concesiunilor: Constituția României, republicată, Legea nr. 500/2002 privind finanțele
publice, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare
de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 100/2016
privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii și ale O.U.G. 54/2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, precum și actele normative emise în
aplicarea acestora; Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, Legea nr.
287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările și completările ulterioare;
3. abaterile de la legalitate constatate la entităţile verificate cu ocazia acţiunilor
de audit/control/documentare efectuate anterior;
4. constatările şi recomandările din rapoartele de audit intern/control întocmite
de alte organe cu atribuții de audit/control;
5. rezultatele evaluării sistemelor de control intern efectuate în cadrul unor
acțiuni de audit/control anterioare, care au scos în evidenţă existenţa anumitor domenii de
activitate/zone cu risc ridicat de neconformitate cu prevederile legale;
6. interesul sau aşteptările cetățenilor (de exemplu referitor la indiciile de
fraudă sau de neconformitate cu prevederile legale semnalate de mass media cu privire la
contractele de concesiune realizate în unele domenii de activitate/entități publice);
7. noutăţile legislative referitoare la concesiuni;

6
8. hotărârile Camerei Deputaţilor sau ale Senatului, prin care se cere Curţii de
Conturi efectuarea unor controale, în limitele competenţelor sale;
9. sesizările și reclamațiile primite de Curtea de Conturi de la alte persoane
fizice și juridice, informațiile apărute în mass-media sau din alte surse.
De regulă, obiectivul general al controlului/auditului în domeniul concesiunilor
de lucrări, servicii și bunuri proprietate publică este acela de a determina modul de
respectare a principiilor de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate
în administrarea patrimoniului public, având în vedere faptul că, potrivit prevederilor
legale1 în vigoare, persoanele care gestionează patrimoniul public au obligația să realizeze o
bună gestiune financiară prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și
eficienței în administrarea patrimoniului public.
Însă, obiectivul general al controlului/auditului în domeniul concesiunilor de
lucrări, servicii și bunuri proprietate publică poate acoperi și un domeniu mai restrâns,
stabilit în funcție de factorii menționați mai sus (exemplu: respectarea principiilor de
eficiență și eficacitate în cazul contractelor de concesionare a serviciilor de utilități etc).

Obiectivele specifice supuse verificării


Obiectivele specifice ale unei acțiuni de control/audit a concesiunilor depind de
mandatul legal al Curţii de Conturi, de reglementările legale și de obiectivul general al
controlului în acest domeniu.
Activitatea de control/audit se desfăşoară conform programului anual de activitate
aprobat de plenul Curţii de Conturi şi a tematicilor specifice elaborate de către structurile de
specialitate, în conformitate cu atribuţiile şi competenţele stabilite instituţiei prin lege.
Prin verificările sale la entitățile și persoanele care intră în competența sa de verificare,
Curtea de Conturi urmărește în principal, verificarea următoarele obiective care au legătură
cu concesionarea lucrărilor, serviciilor și a bunurilor aparținând domeniului public și
privat, menționate la art. 29 din lege:
a. evaluarea sistemelor de management şi control;
b. calitatea gestiunii economico-financiare;
c. utilizarea fondurilor alocate de la buget sau din alte fonduri speciale, conform
destinației stabilite;
d. economicitatea, eficacitatea şi eficienţa utilizării fondurilor publice.
În cazul obiectivului general al controlului „modul de respectare a principiilor de
legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate în administrarea
patrimoniului public”, tematica de control întocmită la nivelul structurii de specialitate din
cadrul Curții de Conturi, poate să cuprindă următoarele obiective specifice:
a) evaluarea sistemului de management şi control intern (inclusiv audit intern) la
entitatea verificată, a modului de implementare a acestuia astfel încât să prevină, să
detecteze și să corecteze posibilele abateri de la legalitate și regularitate cu privire la
contractele de concesiune de lucrări, servicii și bunuri proprietate publică (întregul proces

1
Prevederile legale în vigoare invocate sunt: art. 22 alin. (2) lit. b) și h) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 20 alin. (1) lit. e) și art. 23 alin. (2) lit. b), d) și h) din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,c cu modificările și completările ulterioare, art. 5 alin. (1)
din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventive, republicată, cu
modificările ulterioare

7
al concesionării) şi determinarea legăturii de cauzalitate între rezultatele acestei evaluări şi
deficienţele constatate de către Curtea de Conturi cu privire la concesiuni;
b) modul de efectuare a inventarierii şi a evaluării tuturor elementelor
patrimoniale (toate bunurile aparţinând domeniului public şi privat al statului şi al
unităţilor administrativ-teritoriale, aflate în administrarea entităţii verificate), înregistrarea
în evidenţa contabilă a rezultatelor obţinute în urma acestor operaţiuni, precum şi
înregistrarea în evidenţele cadastrale şi de publicitate imobiliară; asigurarea integrităţii
bunurilor patrimoniale (obiectiv specific a cărui verificare este obligatorie conform pct. 40
lit. d), d1) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii
de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi);
c) vânzarea şi/sau scoaterea din funcţiune a activelor corporale, închirierea şi
concesionarea de lucrări şi servicii, precum şi de bunuri proprietate publică şi privată a
statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale şi asocierile în participaţiune. În cadrul
acestui obiectiv se au în vedere, în principal, următoarele obiective specifice:
c1) concesiunile de lucrări și servicii. În cadrul acestui obiectiv se au în vedere, în
principal, următoarele:
etapa de planificare, fundamentare și pregătire a concesiunii de lucrări sau
de servicii:
i. identificarea necesităţilor, elaborarea studiului de fundamentare a deciziei de
concesionare, inclusiv a documentelor-suport, precum şi a strategiei de
contractare pentru procedura respectivă (aceasta din urmă cuprinde și
justificările privind determinarea valorii estimate a bunurilor, lucrărilor şi
serviciilor ce urmează a fi concesionate);
ii. alegerea procedurii de atribuire a contractului de concesiune;
iii. elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu;
iv. obţinerea aprobărilor necesare pentru declanşarea procedurii de concesionare;
v. publicarea anunţului de intenţie;
vi. întocmirea documentaţiei de atribuire: fişa de date a concesiunii; caietul de
sarcini sau, după caz, documentul descriptiv şi identificarea includerii în
acestea a unor condiţii abuzive sau restrictive care să conducă la limitarea
numărului de ofertanţi; formularele necesare prezentării ofertei; formularul de
contract ce se încheie, conţinând clauzele contractuale obligatorii;
vii. numirea comisiei de evaluare a ofertelor;
etapa de organizare și derulare a procedurii de atribuire a contractului de
concesiune:
i. publicarea anunţului de concesionare, care va face cunoscută şi procedura
de atribuire a concesiunii pe care entitatea contractantă intenţionează să o
utilizeze;
ii. depunerea garanţiei de participare a ofertanţilor;
iii. evaluarea ofertelor;
iv. întocmirea procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor;
v. stabilirea rezultatului aplicării procedurii de atribuire a concesiunii şi
întocmirea raportului procedurii de atribuire a contractului de concesiune;

8
vi. comunicarea rezultatului evaluării ofertelor tuturor ofertanţilor, în
conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire;
vii. încheierea contractului de concesiune, după parcurgerea procedurii
aferente contestaţiilor, cu includerea clauzelor obligatorii aşa cum au fost
prevăzute în documentaţia de atribuire, precum şi în concordanţă cu
propunerea tehnică şi financiară a ofertei declarate câştigătoare şi cu
prevederile caietului de sarcini;
viii. returnarea garanţiilor de participare celorlalţi ofertanţi;
ix. întocmirea şi prezentarea la viza de control financiar preventiv propriu a
proiectului de angajament legal;
x. publicarea anunţului de atribuire a contractului de concesiune;
etapa postatribuire a contractului de concesiune, respectiv executarea și
monitorizarea implementării acestuia:
i. obţinerea tuturor documentelor justificative pentru efectuarea plăţilor;
ii. analiza negocierilor în ceea ce priveşte: extinderea termenului prevăzut în
contract; modificarea specificaţiilor tehnico - economice după atribuirea
contractului; acceptarea creşterilor de preţ; modificări ale clauzelor
contractuale care au avut ca efect o diminuare a responsabilităţilor
concesionarului în asemenea măsură încât cea mai mare parte a riscurilor a
fost redistribuită concedentului;
iii. încasarea redevenței prevăzută în contractul de concesiune;
iv. prezentarea la viza de control financiar preventiv propriu a ordonanţării la
plată, inclusiv a documentelor justificative și efectuarea plăţilor, în cazul în
care s-a folosit un mecanism de plată bazat pe plăți de disponibilitate, doar
dacă au fost respectați parametrii de performanţă şi calitate, clar
determinaţi şi măsurabili, ai lucrării/serviciului care fac obiectul
contractului de concesiune;
v. organizarea sistemului de monitorizare a contractelor de concesiune și
verificarea realităţii executării lucrărilor decontate;
vi. realizarea transferului obiectului concesiunii la finalizarea proiectului;
vii. emiterea documentelor constatatoare care conţin informaţii referitoare la
îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către
contractant/contractant asociat;
viii. întocmirea dosarului concesiunii.
c2) concesionarea de bunuri proprietate publică a statului. În cadrul acestui
obiectiv se au în vedere, în principal, următoarele:
(i) efectuarea, în conformitate cu prevederile legale, a operațiunilor de
concesionare de bunuri proprietate publică;
(ii) organizarea licitațiilor, încheierea contractelor, în conformitate cu prevederile
legale, și urmărirea de către locator a respectării clauzelor contractuale.
Conform prevederilor din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea
activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste
activităţi, în tematicile de control se includ numai acele obiective care au legătură cu

9
obiectivul general al acțiunii de control programate, avându-se în vedere și următoarele
elemente:
a) ”specificul entităţii;
b) prevederile legale specifice domeniului verificat;
c) aspectele înscrise în sesizările (petițiile) primite de structurile de specialitate ale
Curții de Conturi, care intră în competența acestora de verificare conform
prevederilor legii;
d) aspectele referitoare la entitate apărute în mass-media;
e) constatările consemnate în actele încheiate în urma verificărilor efectuate
anterior la respectiva entitate etc.
Pe parcursul desfășurării acțiunii de control, obiectivele specifice din tematicile de
control se pot completa, după caz, cu alte obiective:
a) stabilite de către conducerea structurii de specialitate, ulterior elaborării
tematicii de control;
b) propuse de echipa de control, urmare a unor aspecte rezultate pe parcursul
acţiunii de verificare etc”.
Și în cazul acțiunilor de audit financiar se supun verificării obiectivele specifice mai
sus prezentate, conform prevederilor punctului 259 din Regulamentul privind organizarea și
desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și de valorificare a actelor
rezultate din aceste activități.
În condițiile în care o entitate aflată în competența de verificare a Curții de Conturi nu
a fost verificată o perioadă mai mare de timp, cu prilejul acțiunii de control/ audit curente se
asigură verificarea obiectivelor de la data ultimei verificări a Curții de Conturi, dar în cadrul
termenului legal de prescripție.

10
III. Reglementările legale în domeniul concesiunilor de lucrări,
servicii și bunuri proprietate publică, precum și criteriile de audit
Reglementările legale reprezintă elementul fundamental al controlului/auditului
deoarece structura și conținutul acestora furnizează criteriile de audit și de aceea acestea
formează baza pentru modul de realizare a acestei acțiuni de verificare, în concordanță cu
mandatul legal al Curții de Conturi.
Tematicile de control elaborate la nivelul structurilor de specialitate ale Curții de
Conturi conțin pe lângă obiectivele specifice ale controlului și reglementările legale aplicabile
domeniului de activitate ce urmează să se verifice.
Reglementările legale aplicabile domeniului de activitate sunt menționate și în Nota de
instruire întocmită înainte de începerea acțiunii de control/audit.
Procesul de identificare a reglementărilor legale aplicabile domeniului de activitate și
a criteriilor de audit corespunzătoare se continuă de către auditorii publici externi în etapele
de planificare și de execuție a controlului/auditului.
Exemple de surse ce pot fi utilizate în obţinerea înţelegerii entităţii controlate/ auditate
şi în identificarea criteriilor de audit corespunzătoare sunt următoarele:
a) legile şi celelalte acte normative, legislaţia secundară, ordinele autorităţilor de
reglementare:
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și
completările ulterioare,
Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările
ulterioare,
Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările
ulterioare,
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare,
Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii,
Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a
contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de
concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea
și funcționarea Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor,
Ordonanța de urgență nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune
de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,
Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul
financiar preventiv, republicată, cu modificările ulterioare,
Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Ordonanței de urgenței nr. 54/2006 privind regimul contractelor
de concesiune de bunuri proprietate publică,
Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiuni
de lucrări și servicii din Legea 100/2016,
Acte normative de nivel terțiar (aprobate prin ordine ale conducătorilor
entităților publice care au asemenea competențe, de ex. miniștrii, președintele

11
Agenției Naționale pentru Achiziții Publice) emise în aplicarea actelor
normative de nivel primar și secundar de mai sus.
b) codurile diferitelor profesii sau coduri de conduită,
c) convenţiile, acordurile cadru, contractele de concesiune,
d) contractele/acordurile de împrumut,
e) standardele profesionale general acceptate pentru un domeniu specific,
f) raportul anual de activitate al entităţii,
g) rapoartele de specialitate publicate, articolele din ziare sau reviste, alte surse
media,
h) informaţiile obţinute din acțiunile de control/audit precedente,
i) procesele verbale ale ședințelor organelor de conducere,
j) rapoartele de audit intern,
k) statisticile oficiale,
l) manualele sau ghidurile.
Criteriile de audit sunt termeni de referință utilizați pentru a evalua sau măsura în mod
consecvent și rezonabil un obiectiv specific. Auditorii publici externi identifică criteriile de
audit din cadrul reglementărilor legale relevante.
3.1. Domeniile de aplicare ale actelor normative privind concesiunile de lucrări,
servicii și bunuri proprietate publică și cazurile de exceptare de la aplicarea acestora

3.1.1. Domeniile de aplicare ale legii privind concesiunile de lucrări sau servicii și
cazurile de exceptare de la aplicarea acesteia
Domeniile de aplicare ale legii privind concesiunile de lucrări și servicii sunt
prezentate în tabelul următor:

Nr. Domeniul de aplicare al legii privind atribuirea concesiunilor de lucrări Legea


crt. sau servicii nr.100/2016

1 Concesiunile de lucrări sau concesiunile de servicii a căror valoare, fără TVA, art. 11
este egală sau mai mare decât pragul valoric de 23.227.215 lei. alin. (1)
2 Concesiunile de lucrări sau concesiunile de servicii a căror valoare, fără TVA, art. 11
este mai mică decât pragul valoric de 23.227.215, caz în care contractul de alin. (2)
concesiune se atribuie prin aplicarea unei proceduri simplificate (conform HG
867/2016) cu respectarea principiilor generale prevăzute la art. 2 alin. (2) din
lege.
Prin lucrări executate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. q) din Legea nr.
100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii se înțelege una din
următoarele activități:
- exclusiv execuţia de lucrări în legătură cu una dintre activităţile prevăzute în anexa
nr. 1 din lege,
- proiectarea şi execuţia de lucrări în legătură cu una dintre activităţile prevăzute în
anexa nr. 1 din lege,

12
- exclusiv execuţia unei construcţii,
- proiectarea şi execuţia unei construcţii,
- realizarea prin orice mijloace a unei construcţii care corespunde cerinţelor stabilite de
entitatea contractantă care exercită o influenţă determinantă asupra tipului sau
proiectării construcţiei.
Lista activităţilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. q) din Legea nr. 100/2016 privind
concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii (Anexa nr. 1) este prezentată în tabelul
următor:
Nr. Denumire Explicații
Crt.
Această diviziune include:
- construcția de clădiri și lucrări noi, restaurare și reparații curente.
Construcții
I Pregătirea șantierelor:
1 Demolări de clădiri; Această clasă include:
terasamente - demolarea clădirilor și a altor structuri;
- degajarea șantierelor;
- lucrări de terasament: excavarea, umplerea, nivelarea șantierelor
de construcții, săparea de șanțuri, îndepărtarea rocilor, demolarea
prin explozie etc.;
- pregătirea șantierelor pentru exploatare minieră;
- îndepărtarea solului și alte lucrări de dezvoltare și pregătire a
terenurilor și a șantierelor miniere.
- drenarea șantierelor de construcții;
- drenarea terenurilor agricole și forestiere.
2 Lucrări de foraj și sondaj Această clasă include:
- sondaje experimentale, foraje de recunoaștere si carotaje pentru
construcții, precum și pentru studii geofizice, geologice sau alte
studii similare.
Această clasă nu cuprinde:
- forarea puțurilor de extracție a țițeiului sau a gazelor naturale;
- forarea puțurilor de apă;
- săparea de puțuri;
- prospectarea zăcămintelor de țiței și de gaze naturale, precum și
studiile geofizice, geologice și seismice.
II Lucrări de construcții complete sau parțiale; lucrări de geniu civil:
1 Lucrări generale de Această clasă include:
construcții de clădiri și - construcții de clădiri de toate tipurile și construcții civile;
lucrări de geniu civil - poduri, inclusiv cele destinate susținerii șoselelor suspendate,
viaducte, tuneluri și pasaje subterane;
- conducte, linii de comunicații și linii electrice pentru transport pe
distanțe mari;
- conducte, linii de comunicații și linii electrice pentru rețele
urbane;
- lucrări conexe de amenajare urbană;
- asamblarea și montarea de construcții prefabricate pe șantiere.
Această clasă nu cuprinde:
- servicii referitoare la extracția țițeiului și a gazelor naturale;
- construcția de lucrări complet prefabricate din elemente din alte
materiale decât betonul, fabricate de unitatea care execută
lucrările;

13
- lucrări de construcții, altele decât cele de clădiri, pentru
stadioane, piscine, săli de sport, terenuri de tenis, circuite de golf
și alte instalații sportive;
- lucrări de instalații pentru construcții;
- lucrări de finisare;
- activități de arhitectură și de inginerie;
- gestionarea proiectelor de construcții.
2 Ridicarea de șarpante și Această clasă include:
acoperișuri - ridicarea de șarpante;
- montarea acoperișurilor;
- lucrări de impermeabilizare.
3 Construcții de autostrăzi, Această clasă include:
șosele, aerodromuri și - construcția de autostrăzi, de drumuri, de șosele, alte căi pentru
complexuri sportive vehicule și pietoni;
- construcția de căi ferate;
- construcția de piste de aterizare-decolare;
- lucrări de construcții, altele decât cele de clădiri, pentru
stadioane, piscine, săli de sport, terenuri de tenis, circuite de golf
și alte instalații sportive;
- marcarea cu vopsea a suprafețelor rutiere și a spațiilor de
parcare.
Această clasă nu cuprinde:
- terasamentele preliminare.
4 Lucrări hidrotehnice Această clasă include construcția de:
- căi navigabile, porturi, lucrări fluviale, porturi de agrement
(marina), ecluze etc.;
- baraje și diguri;
- dragare;
- lucrări subacvatice.
5 Alte lucrări de Aceasta clasă include:
construcții care implică - activitățile de construcții specializate care implică un aspect
lucrări speciale comun pentru mai multe tipuri de lucrări și care necesită
competențe sau echipamente specializate;
- realizarea de fundații, inclusiv instalarea piloților;
- forarea și construcția de puțuri de apă, săparea de puțuri;
- montarea elementelor de structură metalică ce nu sunt fabricate
de unitatea care execută lucrările;
- îndoirea structurilor metalice;
- lucrări de zidire cu căramida sau piatră;
- montarea și demontarea schelelor și a platformelor de lucru
proprii sau închiriate;
- construcția de coșuri de fum și de cuptoare industriale.
Această clasă nu cuprinde:
- închirierea de schele fără montare și demontare.
III Lucrări de instalații:
1 Lucrări de instalații Această clasă include:
electrice - instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcții, a
următoarelor elemente:
 cabluri și conexiuni electrice;
 sisteme de telecomunicații;
 instalații electrice de încălzire;
 antene pentru clădiri rezidențiale;
 sisteme de alarmă împotriva incendiilor;

14
 sisteme de alarmă antiefracție;
 ascensoare și scări rulante;
 paratrăsnete, etc.
2 Lucrări de izolare Această clasă include:
- instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcții, de izolații
termice, acustice sau împotriva vibrațiilor.
Aceasta clasa nu cuprinde:
- lucrări de impermeabilizare.
3 Instalații Această clasă include:
- instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcții, a
urmatoarelor elemente:
 instalații și echipamente sanitare;
 echipamente pentru distribuția gazelor;
 echipamente și conducte de încălzire, de ventilare, de
refrigerare sau de climatizare;
 instalații de stingere a incendiilor cu sprinklere.
Această clasă nu cuprinde:
- instalarea sistemelor electrice de încălzire.
4 Alte lucrări de instalații Această clasă include:
- instalarea sistemelor de iluminat și de semnalizare pentru șosele,
căi ferate, aeroporturi și porturi;
- instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcții, a
instalațiilor și a echipamentelor neclasificate în altă parte.
IV Lucrări de finisare:
1 Tencuire Această clasă include:
- aplicarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcții, a ipsosului
și a stucului pentru structuri sau ornamente interioare și exterioare,
inclusiv a materialelor de fățuire asociate.
2 Tâmplărie și dulgherie Această clasă include:
- instalarea de uși, ferestre, tocuri și rame pentru uși și ferestre,
bucătării echipate, scări, echipamente pentru magazine și
echipamente similare, din lemn sau din alte materiale, care nu sunt
fabricate de unitatea care execută lucrările;
- amenajari interioare, precum plafoane, lambriuri din lemn,
compartimentări mobile etc.
Această clasă nu cuprinde:
- acoperirea cu parchet sau alte pardoseli din lemn.
3 Îmbrăcarea podelelor și a Această clasă include:
pereților - instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcții, a
următoarelor elemente:
 dale din ceramică, beton sau piatră pentru pereți sau
podele;
 parchet și alte pardoseli din lemn, mochete și linoleum;
 inclusiv din cauciuc sau plastic;
materiale de placare a podelelor sau a pereților din
terrazzo, marmură, granit sau ardezie;
 tapete.
4 Vopsitorie și montare de Această clasă include:
geamuri - vopsirea interioară și exterioară a clădirilor;
- vopsirea structurilor de construcții civile;
- montarea sticlei, a oglinzilor etc.
Aceasta clasa nu cuprinde:
- instalarea ferestrelor.

15
5 Alte lucrări de finisare Această clasă include:
- instalarea piscinelor private;
- curățarea pereților exteriori ai clădirilor cu ajutorul aburilor, prin
sablare sau alte metode similare;
- celelalte lucrări de finalizare și finisare a clădirilor neclasificate
în altă parte.
Această clasă nu cuprinde:
- curățarea pereților interiori ai clădirilor și ai altor construcții.
V Închirierea de echipamente de construcție sau demolare cu operator:
1 Închirierea de Aceasta clasa nu cuprinde:
echipamente de - închirierea de mașini și echipamente de construcție sau demolare
construcție sau demolare fără operator.
cu operator

Exemple de domeniu de aplicare al legii privind atribuirea concesiunilor de lucrări


și servicii

1. Redevențe miniere
Potrivit art. 1 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările
ulterioare, resursele minerale situate pe teritoriul și în subsolul țării și al platoului continental
în zona economică a României din Marea Neagră fac obiectul exclusiv al proprietății publice
și aparțin statului român.
Astfel, problematica proprietății resurselor după extracție este clarificată în sensul
conform căruia resursele naturale/bogățiile sunt și rămân inclusiv după extracție, în
proprietatea publică a statului român. Concedentul nu transmite dreptul de proprietate asupra
resurselor supuse exploatării.
În cazul petrolului, actul care permite exploatarea resurselor se numește acord
petrolier încheiat cu câștigătorul unui apel public de oferte.
Autoritatea competentă în materie este Agenția Națională pentru Resurse Minerale
(“A.N.R.M.”), potrivit art. 54 și următoarele din Legea minelor.
Conform art. 3 pct. 17 din Legea minelor, licența este actul juridic prin care se
acordă concesionarea/darea în administrare a activităţilor miniere de explorare/exploatare,
iar art. 3 pct. 8 definește concesiunea minieră ca fiind operaţiunea juridică prin care statul,
reprezentat de autoritatea competentă, în calitate de concedent, transmite pentru o perioadă
determinată unei persoane, în calitate de concesionar, dreptul şi obligaţia de a executa, pe risc
şi cheltuiala proprii, activităţi miniere având ca obiect resursele minerale ce cad sub incidenţa
prezentei legi, în schimbul unei redevenţe miniere pentru exploatare şi al unei taxe pe
activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale.
Potrivit art. 3 pct. 31 din Legea minelor, redevenţa minieră reprezintă suma datorată
bugetului de stat de către titular pentru concesionarea/administrarea activităţilor de exploatare
a resurselor minerale, bunuri ale domeniului public al statului.
Concesiunea minieră implică mai mult decât concesiunea de bunuri proprietate
publică, fiind mai mult apropiată de concesiunea de servicii publice, în contextul
obligativității executării unei activități de management de sustenabilitate a comunităților
afectate, care este necesară mai ales datorită perioadei în principiu lungi a contractului.

16
În concluzie, considerăm că exploatarea minieră reprezintă o concesiune. Concesiunea
minieră ar putea fi asimilată concesiunii de lucrări sau concesiunii de servicii.
Având în vedere că exploatarea minieră și petrolieră implică efectuarea unor lucrări
invazive asupra suprafeței de teren în subsolul căreia se regăsesc resursele naturale, se deduce
că ar trebui să încadrăm atât concesiunea minieră cât și concesiunea petrolieră în categoriile
de concesiune reglementate de Legea nr. 100/2016.

2. Delegarea gestiunii unui serviciu de utilitate publică


Conform Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu
modificările și completările ulterioare (“Legea nr. 51/2006”) delegarea gestiunii unui serviciu
de utilitate publică reprezintă acţiunea prin care o unitate administrativ-teritorială atribuie
unuia sau mai multor operatori economici cu capital privat sau mixt, în condiţiile acestei legi,
furnizarea/prestarea unui serviciu ori a unei activităţi din sfera serviciilor de utilităţi publice a
cărui/cărei răspundere o are.
Această acțiune implică nu numai operarea propriu-zisă a serviciului sau a activității,
dar și punerea la dispoziție a sistemului de utilități aferent serviciului, precum și dreptul și
obligația operatorului economic de a administra și exploata sistemul de utilități publice
respectiv.
Potrivit prevederilor art. 29 alin. (8) din Legea nr. 51/2006 cu modificările și
completările ulterioare, contractul de delegare a gestiunii de servicii de utilități publice poate
fi un contract de concesiune de servicii sau un contract de achiziție publică de servicii.
Opțiunea pentru forma concesiunii sau a achiziției aparține autorității administrativ-
teritoriale locale sau asociațiilor de dezvoltare intercomunitară mandate.
Ca urmare, așa cum reiese din prevederile Legii nr. 51/2006, concesionarea bunurilor
proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale din componența sistemelor
de utilitate publică reprezintă parte intrinsecă a contractului de delegare a gestiunii, deci
implicit și a contractului de concesiune de servicii publice.
De asemenea art. 29 alin. (7) din Legea nr. 51/2006 așa cum a fost modificat prin
Legea nr. 225/2016, prevede următoarele:
“Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, prin
care unităţile administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, după caz, în calitate de
delegatar, atribuie, prin una dintre modalităţile prevăzute de lege, pe o perioadă
determinată, unui operator, în calitate de delegat, care acţionează pe riscul şi răspunderea
sa, dreptul şi obligaţia de a furniza/presta integral un serviciu de utilităţi publice ori, după
caz, numai unele activităţi specifice acestuia, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi
de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activităţii
furnizate/prestate, în schimbul unei redevenţe, după caz. Contractul de delegare a gestiunii
poate fi încheiat de asociaţia de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de
utilităţi publice în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, care au
calitatea de delegatar. Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative
şi intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.”
Astfel, delegarea gestiunii unui serviciu este o concesiune de servicii publice
specializată, pornind de la definiția anterioară. Cu toate acestea, legiuitorul a precizat însă,

17
faptul că un contract de delegare a gestiunii serviciilor poate fi contract de concesiune sau
contract de achiziții publice.

Cazurile de exceptare de la aplicarea legii privind concesiunile de lucrări


sau concesiunile de servicii în ceea ce privește alegerea procedurii de
atribuire sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Legea nr.
Nr. Cazurile de exceptare de la aplicarea legii privind concesiunile de 100/2016
crt. lucrări sau concesiunile de servicii

I. Serviciile de interes general fără caracter economic.2 art. 4


art. 5 alin. (1)
lit. bb)
II. În cazul concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite de entităţile
contractante:
1 Concesiunile de servicii atribuite unei entităţii contractante, în sensul art. art. 27 alin.
10 alin. (1) lit. a)3, sau unei asocieri a acestora, în baza unui drept exclusiv (1) lit. a)
acordat în baza unor acte legislative sau administrative, în conformitate cu
principiile TFUE4.
2 Concesiunile de servicii atribuite unui operator economic, în baza unui art. 27 alin.
drept exclusiv acordat în conformitate cu principiile TFUE şi cu actele (1) lit. b)
juridice ale Uniunii Europene care stabilesc norme comune privind accesul
pe piaţă, aplicabile activităţilor prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr.
100/2016.
3 Concesiunile de servicii de transport aerian acordate în baza unei licenţe art. 27 alin.
de operare în sensul Regulamentului (CE) nr. 1.008/2008 al Parlamentului (1) lit. c)
European şi al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune
pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate.
4 Concesiunile de servicii publice de transport de călători, în sensul art. 27 alin.
Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al (1) lit. d)
Consiliului.
III. În cazul concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii organizate conform unor
norme internaţionale:

2
Art. 5 alin. (1) lit. bb) din Legea nr. 100/2016
”servicii de interes general fără caracter economic - servicii furnizate fără contraprestaţie, cum ar fi cele care
constituie prerogativele tradiţionale ale statului, respectiv poliţia, justiţia şi sistemele obligatorii de securitate
socială, precum şi alte servicii ce pot fi calificate ca fiind fără caracter economic, potrivit criteriilor din
jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene;”

3
Art. 10 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 100/2016:
“Au calitatea de entităţi contractante, în sensul prezentei legi, următoarele entităţi, cu condiţia să exercite una
dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 2 şi să atribuie un contract de concesiune pentru exercitarea uneia
dintre activităţile respective:
a) autorităţile contractante;”

4
TFUE – Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

18
Legea nr.
Nr. Cazurile de exceptare de la aplicarea legii privind concesiunile de 100/2016
crt. lucrări sau concesiunile de servicii

1 Contractele de concesiune pe care entitatea contractantă este obligată să art. 28


le atribuie conform unor proceduri de atribuire diferite de cele prevăzute alin. (1)
în Legea nr. 100/2016, stabilite printr-un instrument juridic care creează
obligaţii de drept internaţional public, încheiat, în conformitate cu tratatele,
între România şi una sau mai multe ţări terţe sau subdiviziuni ale acestora,
organizaţii internaţionale, care vizează lucrări, produse sau servicii
destinate implementării sau exploatării în comun a unui proiect de către
semnatari.

2 Contractele de concesiune care sunt atribuite de entitatea contractantă în art. 28


conformitate cu regulile în materie de achiziţii stabilite de o organizaţie alin. (4)
internaţională sau de o instituţie financiară internaţională, în cazul în care
contractele de concesiune în cauză sunt finanţate integral de organizaţia
sau instituţia respectivă.
3 Contractele de concesiune care implică aspecte de apărare şi de securitate art. 28
naţională şi pe care entitatea contractantă le atribuie unei organizaţii alin. (6)
internaţionale.
IV. În cazul concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii care includ aspecte de
apărare şi de securitate:
1 Situaţiile prevăzute la art. 215 și art. 22 lit. a), c), d) şi f)6 din Ordonanţa de art. 29
urgenţă nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. alin. (1)
195/2012.

5
Art. 21 din Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2011:
„Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică contractelor reglementate:
a) de norme procedurale specifice în temeiul unui acord sau al unei înţelegeri internaţionale, încheiate între
unul sau mai multe state membre şi una sau mai multe ţări terţe;
b) de norme procedurale specifice în temeiul unui acord internaţional încheiat sau al unei înţelegeri
internaţionale încheiate referitoare la staţionarea trupelor şi privind angajamentele unui stat membru sau ale
unei ţări terţe;
c) de normele procedurale specifice ale unei organizaţii internaţionale care efectuează achiziţii în propriile
scopuri sau contractelor care trebuie acordate în conformitate cu normele respective.”

6
Art. 22 lit. a), c), d) şi f) din Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2011:
„Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică în următoarele cazuri:
a) contractelor pentru care aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar obliga statul român să ofere
informaţii a căror divulgare este considerată ca fiind contrară intereselor sale fundamentale de securitate;
c) contractelor atribuite în cadrul unui program de cooperare bazat pe cercetare şi dezvoltare la care
participă doar state membre şi este desfăşurat în comun de cel puţin două state membre şi având drept obiectiv
elaborarea unui produs nou şi, dacă este cazul, a fazelor ulterioare pentru întreaga durată sau a anumitor părţi
ale ciclului de viaţă al acestui produs. La încheierea unui astfel de program de cooperare în domeniul lor de
activitate, autorităţile contractante au obligaţia de a informa Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi
Monitorizarea Achiziţiilor Publice asupra ponderii cheltuielilor legate de cercetare şi dezvoltare din costul total
al programului de cooperare, acordului de repartizare a costurilor, precum şi asupra ponderii achiziţiilor pe
stat membru, după caz. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are
obligaţia de a comunica Comisiei Europene informaţiile primite în acest sens;
d) contractelor atribuite într-o ţară terţă, inclusiv în scopuri civile, pe durata participării forţelor în afara
teritoriului Uniunii Europene, în cazul în care necesităţile operaţionale impun încheierea acestor contracte cu
operatori economici situaţi în zona de operaţiuni;
f) contractelor atribuite de un guvern unui alt guvern referitoare la:
(i) furnizarea de produse militare sau produse sensibile; sau
(ii) lucrări şi servicii în legătură directă cu astfel de produse; sau

19
Legea nr.
Nr. Cazurile de exceptare de la aplicarea legii privind concesiunile de 100/2016
crt. lucrări sau concesiunile de servicii

2 Concesiunile de lucrări sau concesiunilor de servicii în domeniul apărării şi art. 29


securităţii naţionale, care nu sunt exceptate potrivit prevederilor art. 29 alin. (2)
alin. (1) din Legea nr. 100/2016, în măsura în care protecţia intereselor
esenţiale de securitate ale statului nu poate fi garantată doar prin măsuri mai
puţin invazive, cum ar fi impunerea unor cerinţe în vederea protejării
caracterului confidenţial al informaţiilor pe care entitatea contractantă le
pune la dispoziţie în cadrul unei proceduri de atribuire potrivit dispoziţiilor
prezentei legi.
3 Concesiunile de lucrări sau concesiunile de servicii în domeniul apărării şi art. 29
securităţii în legătură cu care este îndeplinită cel puţin una dintre alin. (3)
următoarele condiţii:
a) atribuirea şi executarea contractului de concesiune reprezintă secrete
de stat, în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia informaţiilor
clasificate;
b) atribuirea şi executarea contractului de concesiune necesită impunerea,
potrivit dispoziţiilor legale, unor măsuri speciale de securitate pentru
protejarea unor interese esenţiale de securitate ale statului, cu condiţia ca
acestea să nu poată fi garantate prin măsuri mai puţin invazive, cum ar fi
cerinţele prevăzute la art. 29 alin. (2) din Legea nr. 100/2016.
V. În cazul contractelor de concesiune de servicii:
1 Cele care au ca obiect cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace art. 30 alin.
financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a (1) lit. a)
drepturilor asupra acestora.
2 Cele care au ca obiect cumpărarea, dezvoltarea, producţia sau art. 30 alin.
coproducţia de materiale pentru programe destinate serviciilor media (1) lit. b)
audiovizuale, atribuite de furnizori de servicii media, sau contractelor
pentru spaţiu de emisie ori furnizarea de programe care sunt atribuite
furnizorilor de servicii media.7
3 Cele care au ca obiect servicii de arbitraj, mediere şi alte forme de art. 30 alin.
soluţionare alternativă a disputelor. (1) lit. c)
4 Cele care au ca obiect oricare dintre serviciile juridice de reprezentare a art. 30 alin.
unui client de către un avocat în sensul Legii nr. 51/1995 pentru (1) lit. d)
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările
art. 30 alin.
ulterioare, în cadrul unei proceduri de arbitraj sau de mediere desfăşurate în
(3) lit a)
faţa unei instanţe naţionale de arbitraj sau de mediere din România ori din alt
stat sau în faţa unei instanţe internaţionale de arbitraj sau de mediere ori în
cadrul unor proceduri judiciare în faţa instanţelor de judecată sau a

(iii) lucrări şi servicii special destinate unor scopuri militare sau lucrări şi servicii cu caracter sensibil;”

7
Art. 30 alin. (2) din Legea nr. 100/2016:
În sensul alin. (1) lit. b):
a) noţiunile serviciu media audiovizual şi furnizor de servicii media au înţelesurile prevăzute la art. 1 pct. 1 şi
12 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
b) noţiunea program cuprinde atât programele având înţelesul prevăzut la art. 1 pct. 4 din Legea nr.
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, incluse într-un serviciu de programe de televiziune, cât şi
programele incluse într-un serviciu de programe de radiodifuziune şi materialele pentru programe, iar noţiunea
de "material pentru programe" are acelaşi înţeles cu noţiunea program.

20
Legea nr.
Nr. Cazurile de exceptare de la aplicarea legii privind concesiunile de 100/2016
crt. lucrări sau concesiunile de servicii

autorităţilor publice naţionale din România ori din alt stat sau în faţa
instanţelor de judecată ori a instituţiilor internaţionale.
5 Cele care au ca obiect asistenţă şi consultanţă juridică acordate de un art. 30 alin.
avocat, anticipat sau în vederea pregătirii oricăreia dintre procedurile (1) lit. d)
prevăzute la art. 30 alin. (3) lit a) din Legea nr. 100/2016 sau în cazul în
art. 30 alin.
care există indicii concrete şi o probabilitate ridicată ca speţa în legătură cu
(3) lit b)
care sunt acordate asistenţa şi consultanţa juridică să facă obiectul unor astfel
de proceduri.
6 Cele care au ca obiect servicii de certificare şi autentificare a art. 30 alin.
documentelor care sunt prestate de notari publici potrivit dispoziţiilor (1) lit. d)
legale.
art. 30 alin.
(3) lit c)
7 Cele care au ca obiect servicii juridice furnizate de fiduciari sau de art. 30 alin.
administratori-sechestru ori alte servicii juridice furnizate de entităţi (1) lit. d)
desemnate de o instanţă judecătorească naţională sau care sunt desemnaţi
art. 30 alin.
potrivit dispoziţiilor legale să îndeplinească sarcini specifice sub
(3) lit d)
supravegherea şi controlul instanţelor judecătoreşti.

8 Cele care au ca obiect servicii prestate de executorii judecătoreşti. art. 30 alin.


(1) lit. d)
art. 30 alin.
(3) lit e)
9 Cele care au ca obiect servicii financiare în legătură cu emisiunea, art. 30 alin.
vânzarea, cumpărarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor (1) lit. e)
instrumente financiare, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 50 din
Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din
26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi
societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012,
servicii ale băncilor centrale şi operaţiuni efectuate cu Fondul European
de Stabilitate Financiară şi cu Mecanismul European de Stabilitate.
10 Cele care au ca obiect împrumuturi, indiferent dacă sunt sau nu în legătură art. 30 alin.
cu emisiunea, vânzarea, cumpărarea sau transferul valorilor mobiliare sau al (1) lit. f)
altor instrumente financiare.
11 Cele care au ca obiect servicii de apărare civilă, protecţie civilă şi art. 30 alin.
prevenirea pericolelor, prestate de persoane fără scop patrimonial şi (1) lit. g)
care fac obiectul codurilor CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1,
75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 şi
85143000-3, cu excepţia serviciilor de ambulanţă pentru transportul
pacienţilor.
12 Cele care au ca obiect serviciile de loterie în sensul Ordonanţei de urgenţă a art. 30 alin.
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de (1) lit. h)
noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu
modificările şi completările ulterioare.
VI. În domeniul comunicaţiilor electronice:
Contractele de concesiune care au ca scop principal să permită autorităţilor art. 31 alin.
contractante să furnizeze sau să exploateze reţele publice de comunicaţii

21
Legea nr.
Nr. Cazurile de exceptare de la aplicarea legii privind concesiunile de 100/2016
crt. lucrări sau concesiunile de servicii

electronice8 sau să furnizeze către public unul sau mai multe servicii de (1)
comunicaţii electronice9.
VII. În cazul concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite pentru
desfăşurarea unei activităţi relevante într-o ţară terţă:
1 Cele atribuite de entităţi contractante pentru desfăşurarea activităţilor art. 32
relevante prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 100/2016 într-o ţară terţă,
în condiţiile în care în efectuarea respectivelor activităţi nu intervine
utilizarea fizică a unei reţele sau a unui areal geografic din Uniunea
Europeană.
VIII. În cazul concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite unei întreprinderi
afiliate:
1 Cele atribuite de către o entitate contractantă unei întreprinderi afiliate. art. 33 alin.
(1) lit. a)
2 Cele atribuite de către o asociere de mai multe entităţi contractante, art. 33 alin.
formată exclusiv cu scopul de a derula o activitate prevăzută în anexa nr. 2 la (1) lit. b)
Legea nr. 100/2016, unei întreprinderi afiliate la una dintre entităţile
contractante respective.
IX. În cazul concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite unei asocieri de
mai multe entităţi contractante sau unei entităţi contractante care face parte dintr-o astfel
de asociere:
1 Cele atribuite de către o asociere de mai multe entităţi contractante, art. 34 alin.
înfiinţată exclusiv cu scopul de a derula o activitate prevăzută în anexa nr. 2 (1) lit. a)
la Legea nr. 100/2016, uneia dintre entităţile contractante respective.
2 Cele atribuite de către o entitate contractantă unei asocieri de entităţi art. 34 alin.
contractante din care ea însăşi face parte, înfiinţată exclusiv cu scopul de (1) lit. b)
a derula o activitate prevăzută în anexa nr. 2 la Legea nr. 100/2016.
X. În cazul activităţilor care sunt expuse direct concurenţei:

1 Concesiunile de lucrări sau concesiunile de servicii atribuite de entităţile art. 35


contractante, dacă s-a stabilit că activitatea respectivă este expusă direct
concurenţei, în conformitate cu prevederile legii privind achiziţiile

8
Prin noţiunea „reţea publică de comunicaţii electronice” se înțelege „o rețea de comunicații electronice care
este utilizată în întregime sau în principal, pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice destinate
publicului”, potrivit art. 4 alin. (1) pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind
comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi
completările ulterioare.

9
Prin noțiunea „serviciu de comunicaţii electronice” se înțelege „un serviciu, furnizat de regulă contra cost,
care constă în întregime sau în principal, în transmiterea semnalelor prin rețelele de comunicații electronice,
incluzând serviciile de telecomunicații și pe cele prin rețele utilizate pentru transmiterea serviciilor de programe
audiovizuale, dar fără a include serviciile prin care se furnizează conţinutul informației transmise prin
intermediul rețelelor ori serviciilor de comunicații electronice sau se exercită controlul editorial asupra unui
conținut; de asemenea nu se includ serviciile societății informaționale, definite la art.1 pct. 1 din Legea nr.
365/2002 privind comerțul electronic, republicată, care nu constau, în întregime sau în principal, în
transmiterea semnalelor prin rețelele de comunicații electronice”, potrivit art. 4 alin. (1) pct. 9 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

22
Legea nr.
Nr. Cazurile de exceptare de la aplicarea legii privind concesiunile de 100/2016
crt. lucrări sau concesiunile de servicii

sectoriale.

XI. În cazul concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii încheiate între entităţi din
sectorul public:
1 Cele atribuite de o entitate contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a) unei art. 36
persoane juridice de drept privat sau de drept public, în cazul în care alin. (1)
sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) entitatea contractantă respectivă exercită asupra persoanei juridice în
cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor
departamente sau servicii10;
b) mai mult de 80% din activităţile persoanei juridice controlate sunt
efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredinţate de către
entitatea contractantă respectivă care o controlează sau de către alte persoane
juridice controlate de respectiva entitate contractantă;
c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice
controlate, cu excepţia participaţiilor care nu oferă controlul sau dreptul de
veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în
conformitate cu tratatele, şi care nu exercită o influenţă determinantă asupra
persoanei juridice controlate.
2 Atunci când o persoană juridică controlată, care are calitatea de entitate art. 36
contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a), atribuie o concesiune de lucrări alin. (3)
sau o concesiune de servicii entităţii contractante care o controlează sau
unei alte persoane juridice controlate de aceeaşi entitate contractantă, cu
condiţia să nu existe participare privată directă la capitalul persoanei juridice
căreia i se atribuie concesiunea de lucrări sau concesiunea de servicii, cu
excepţia participaţiilor care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror
existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în conformitate cu
tratatele, şi care nu exercită o influenţă determinantă asupra persoanei
juridice controlate.
3 Cele atribuite unei persoane juridice de drept privat sau de drept public art. 36
de către o entitate contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a) care nu alin. (4)
exercită asupra acelei persoane juridice un control în sensul art. 36 alin.
(1) din Legea nr.100/2016, în cazul în care sunt îndeplinite, cumulativ,
următoarele condiţii:
a) entitatea contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a) exercită în comun
cu alte entităţi contractante asupra persoanei juridice în cauză un control
similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii11;

10
Art. 36 alin. (2) din Legea nr. 100/2016:
”În sensul alin. (1) lit. a), se consideră că entitatea contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a) exercită asupra
unei persoane juridice un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii,
atunci când exercită o influenţă determinantă atât asupra obiectivelor strategice, cât şi asupra deciziilor
importante ale persoanei juridice controlate; un astfel de control poate fi exercitat şi de o altă persoană
juridică, ea însăşi controlată în acelaşi mod de către entitatea contractantă respectivă.”
11
Art. 36 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 100/2016:
“În sensul art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 100/2016, entităţile contractante în sensul art. 10 alin. (1) lit. a)
exercită în comun controlul asupra unei persoane juridice dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele
condiţii:

23
Legea nr.
Nr. Cazurile de exceptare de la aplicarea legii privind concesiunile de 100/2016
crt. lucrări sau concesiunile de servicii

b) mai mult de 80% din activităţile respectivei persoane juridice sunt


efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredinţate de către
entităţile contractante care o controlează sau de către alte persoane juridice
controlate de aceleaşi entităţi contractante;
c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice
controlate, cu excepţia participaţiilor care nu oferă controlul sau dreptul de
veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în
conformitate cu tratatele, şi care nu exercită o influenţă determinantă asupra
persoanei juridice controlate.
4 Cele încheiate exclusiv între două sau mai multe entităţi contractante în art. 36
sensul art. 10 alin. (1) lit. a), în cazul în care sunt îndeplinite, cumulativ, alin. (6)
următoarele condiţii:
a) contractul instituie sau pune în aplicare o cooperare între entităţile
contractante participante, cu scopul de a asigura faptul că serviciile publice a
căror realizare trebuie să o asigure sunt prestate în vederea îndeplinirii unor
obiective comune;
b) punerea în aplicare a cooperării are la bază exclusiv consideraţii de
interes public;
c) entităţile contractante participante desfăşoară pe piaţa liberă mai puţin
de 20% din activităţile vizate de cooperare.

3.1.2. Domeniile de aplicare ale ordonanței de urgență a Guvernului privind


concesiunea de bunuri proprietate publică
Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2006 reglementează regimul juridic al contractelor de
concesiune de bunuri proprietate publică.
Fac obiectul contractului de concesiune bunurile care sunt proprietate publică a
statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit Constituţiei şi reglementărilor legale
privind proprietatea publică.
LISTA
cuprinzând unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor
administrativ-teritoriale12
Nr. crt. Bunurile care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor
administrativ-teritoriale
I. Domeniul public al statului este alcătuit din următoarele bunuri:
1. bogăţiile de orice natura ale subsolului, în stare de zăcământ;

a) organele de decizie ale persoanei juridice controlate sunt compuse din reprezentanţi ai tuturor entităţilor
contractante participante, aceeaşi persoană având dreptul de a reprezenta mai multe sau toate entităţile
contractante participante;
b) entităţile contractante sunt în măsură să exercite în comun o influenţă determinantă asupra obiectivelor
strategice şi a deciziilor importante ale persoanei juridice controlate;
c) persoana juridică controlată nu urmăreşte interese contrare celor ale entităţilor contractante care o
controlează.”
12
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

24
2. spaţiul aerian;
3. apele de suprafaţă, cu albiile lor minore, malurile şi cuvetele lacurilor, apele subterane,
apele maritime interioare, faleza şi plaja mării, cu bogăţiile lor naturale şi cu potenţialul
energetic valorificabil, marea teritorială şi fundul apelor maritime, căile navigabile
interioare;
4. pădurile şi terenurile destinate împăduririi, cele care servesc nevoilor de cultură, de
producţie ori de administraţie silvică, iazurile, albiile pâraielor, precum şi terenurile
neproductive incluse în amenajamentele silvice, care fac parte din fondul forestier naţional
şi nu sunt proprietate privată;
5. terenurile care au aparţinut domeniului public al statului înainte de 6 martie 1945;
terenurile obţinute prin lucrări de îndiguiri, de desecări şi de combatere a eroziunii solului;
terenurile institutelor şi staţiunilor de cercetări ştiinţifice şi ale unităţilor de învăţământ
agricol şi silvic, destinate cercetării şi producerii de seminţe şi de material săditor din
categoriile biologice şi de animale de rasă;
6. parcurile naţionale;
7. rezervaţiile naturale şi monumentele naturii;
8. patrimoniul natural al Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării";
9. resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, împreună cu platoul
continental;
10. infrastructura căilor ferate, inclusiv tunelele şi lucrările de artă;
11. tunelele şi casetele de metrou, precum şi instalaţiile aferente acestuia;
12. drumurile naţionale - autostrăzi, drumuri expres, drumuri naţionale europene, principale,
secundare;
13. canalele navigabile, cuvetele canalului, construcţiile hidrotehnice aferente canalului,
ecluzele, apărările şi consolidările de maluri şi de taluzuri, zonele de siguranţă de pe
malurile canalului, drumurile de acces şi teritoriile pe care sunt realizate acestea;
14. reţelele de transport al energiei electrice;
15. spectre de frecvență şi reţelele de transport şi de distribuţie de telecomunicaţii;
16. canalele magistrale şi reţelele de distribuţie pentru irigaţii, cu prizele aferente;
17. conductele de transport al ţiţeiului, al produselor petroliere şi al gazelor naturale;
18. lacurile de acumulare şi barajele acestora, în cazul în care activitatea de producere a
energiei electrice este racordată la sistemul energetic naţional, sau cele cu tranșe pentru
atenuarea undelor de viitură;
19. digurile de apărare împotriva inundaţiilor;
20. lucrările de regularizare a cursurilor de ape;
21. cantoanele hidrotehnice, staţiile hidrologice, meteorologice şi de calitate a apelor;
22. porturile maritime şi fluviale, civile şi militare - terenurile pe care sunt situate acestea,
diguri, cheiuri, pereuri şi alte construcţii hidrotehnice pentru acostarea navelor şi pentru
alte activităţi din navigaţia civilă, bazine, acvatorii şi senale de acces, drumuri tehnologice
în porturi, monumente istorice aflate în porturi, cheiuri şi pereuri situate pe malul căilor
navigabile, în afara incintelor portuare destinate activităţilor de navigaţie;
23. porturile de agrement - terenurile pe care sunt situate acestea, cu drumurile de acces
aferente, diguri, cheiuri, pereuri şi alte construcţii hidrotehnice destinate pentru acostarea
navelor de agrement, de croazieră, de pasageri sau a altor nave care efectuează un serviciu
public de transport pasageri, inclusiv faleza aferentă;

25
24. terenurile destinate exclusiv instrucţiei militare;
25. pichetele de grăniceri şi fortificaţiile de apărare a țării;
26. pistele de decolare, aterizare, căile de rulare şi platformele pentru îmbarcare-debarcare
situate pe acestea şi terenurile pe care sunt amplasate;
27. statuile şi monumentele declarate de interes public naţional;
28. ansamblurile şi siturile istorice şi arheologice;
29. muzeele, colecţiile de arta declarate de interes public naţional;
30. terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea: Parlamentul, Preşedinţia, Guvernul,
ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi
instituţiile publice subordonate acestora; instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă
acestea; unităţi ale ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului de Interne, ale
serviciilor publice de informaţii, precum şi cele ale Direcţiei generale a penitenciarelor;
serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale, precum şi prefecturile, cu exceptia celor dobândite din
venituri proprii extrabugetare, care constituie proprietatea privată a acestora.
II. Domeniul public judeţean este alcătuit din următoarele bunuri:
1. drumurile judeţene;
2. terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean şi aparatul propriu
al acestuia, precum şi instituţiile publice de interes judeţean, cum sunt: biblioteci, muzee,
spitale judeţene şi alte asemenea bunuri, dacă nu au fost declarate de uz sau interes public
naţional sau local;
3. reţelele de alimentare cu apa realizate în sistem zonal sau microzonal, precum şi staţiile de
tratare cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente acestora;
4. porturile de agrement - terenurile pe care sunt situate acestea, cu drumurile de acces
aferente, diguri, cheiuri, pereuri şi alte construcţii hidrotehnice destinate pentru acostarea
navelor de agrement, de croazieră, de pasageri sau a altor nave care efectuează un serviciu
public de transport pasageri, inclusiv faleza aferentă - care nu sunt declarate de interes
public naţional;
5. pistele de decolare, aterizare, căile de rulare şi platformele pentru îmbarcare-debarcare
situate pe acestea şi terenurile pe care sunt amplasate care nu sunt declarate de interes
public naţional;
6. ansamblurile şi siturile istorice şi arheologice care nu sunt declarate de interes public
naţional;
7. porturile fluviale civile - terenurile pe care sunt situate acestea, diguri, cheiuri, pereuri şi
alte construcţii hidrotehnice pentru acostarea navelor şi pentru alte activităţi din navigaţia
civilă, bazine, acvatorii şi şenale de acces, drumuri tehnologice în porturi, monumente
istorice aflate în porturi, cheiuri şi pereuri situate pe malul căilor navigabile, în afara
incintelor portuare destinate activităţilor de navigaţie care nu sunt declarate de interes
public naţional;
8. digurile de apărare împotriva inundaţiilor care nu sunt declarate de interes public naţional.
III. Domeniul public local al comunelor, oraşelor şi municipiilor este alcătuit din
următoarele bunuri:
1. drumurile comunale, vicinale şi străzile;
2. pieţele publice, comerciale, târgurile, oboarele şi parcurile publice, precum şi zonele de
agrement;
3. lacurile şi plajele care nu sunt declarate de interes public naţional sau judeţean;

26
4. reţelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, staţiile de tratare şi epurare a apelor
uzate, cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente;
5. terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, precum şi
instituţiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele,
policlinicile şi altele asemenea;
6. locuinţele sociale;
7. statuile şi monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public naţional;
8. bogăţiile de orice natura ale subsolului, în stare de zăcământ, dacă nu au fost declarate de
interes public naţional;
9. terenurile cu destinaţie forestiera, dacă nu fac parte din domeniul privat al statului şi dacă
nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat;
10. cimitirele orăşeneşti şi comunale;
11. porturile de agrement - terenurile pe care sunt situate acestea, cu drumurile de acces
aferente, diguri, cheiuri, pereuri şi alte construcţii hidrotehnice destinate pentru acostarea
navelor de agrement, de croazieră, de pasageri sau a altor nave care efectuează un serviciu
public de transport pasageri, inclusiv faleza aferentă - care nu sunt declarate de interes
public naţional sau judeţean;
12. ansamblurile şi siturile istorice şi arheologice care nu sunt declarate de interes public
naţional sau judeţean;
13. porturile fluviale civile - terenurile pe care sunt situate acestea, diguri, cheiuri, pereuri şi
alte construcţii hidrotehnice pentru acostarea navelor şi pentru alte activităţi din navigaţia
civilă, bazine, acvatorii şi şenale de acces, drumuri tehnologice în porturi, monumente
istorice aflate în porturi, cheiuri şi pereuri situate pe malul căilor navigabile, în afara
incintelor portuare destinate activităţilor de navigaţie care nu sunt declarate de interes
public naţional sau judeţean;
14. digurile de apărare împotriva inundaţiilor care nu sunt declarate de interes public naţional
sau judeţean.

3.2. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune de lucrări,


servicii sau de bunuri proprietate publică
Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune de lucrări, servicii sau
de bunuri proprietate publică sunt prezentate în tabelul următor:
Contracte de concesiune de lucrări sau servicii Contracte de concesiune de bunuri proprietate
publică
Principii: Legea nr. 100/2016 Principii: OUG nr. 54/2006
13
nediscriminarea art. 2 alin. (2) lit. a) nediscriminarea art. 13 lit. d)
tratamentul egal art. 2 alin. (2) lit. b) tratamentul egal14 art. 13 lit. b)
15
proporţionalitatea art. 2 alin. (2) lit. e) proporţionalitatea art. 13 lit. c)

13
nediscriminarea - aplicarea de către autoritatea publică a aceloraşi reguli, indiferent de naţionalitatea
participanţilor la procedura de atribuire a contractului de concesiune, cu respectarea condiţiilor prevăzute în
acordurile şi convenţiile la care România este parte;
14
tratamentul egal - aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea publică, a criteriilor de
atribuire a contractului de concesiune;

27
transparenţa art. 2 alin. (2) lit. d) transparenţa 16 art. 13 lit. a)
recunoaşterea art. 2 alin. (2) lit. c) - -
reciprocă
asumarea art. 2 alin. (2) lit. f) - -
răspunderii
- - libera concurenţă17 art. 13 lit. e)

3.3. Categoriile de entități contractante și autoritățile publice care au calitatea


de concedent

3.3.1. Categorii de entități contractante, potrivit prevederilor Legii nr. 100/2016


privind concesiunile de lucrări și servicii

Legea nr.
Nr. Categorii de entități contractante potrivit prevederilor legii privind 100/2016
crt. concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii

I. Autorităţi contractante:
1 Autorităţile şi instituţiile publice centrale sau locale. art. 9
lit. a)
2 Organismele de drept public. art. 9
lit. b)
3 Asocierile care cuprind cel puţin o autoritate contractantă dintre cele prevăzute la art. 9
art. 9 lit. a) sau b). lit. c)
II. Entități contractante:
1 Următoarele entităţi, cu condiţia să exercite una dintre activităţile prevăzute în art. 10
anexa nr. 2 la Legea nr. 100/2016 şi să atribuie un contract de concesiune alin. (1)
pentru exercitarea uneia dintre activităţile respective:
a) autorităţile contractante;
b) întreprinderile publice;
c) oricare subiecte de drept, altele decât cele prevăzute la lit. a) şi b), care
funcţionează pe baza unor drepturi exclusive sau speciale acordate pentru
exercitarea uneia dintre activităţile prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr.
100/2016.

15
proporţionalitatea - presupune că orice măsură stabilită de autoritatea publică trebuie să fie necesară şi
corespunzătoare naturii contractului;
16
transparenţa - punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii
pentru atribuirea contractului de concesiune;
17
libera concurenţă - asigurarea de către autoritatea publică a condiţiilor pentru ca orice participant la procedura
de atribuire să aibă dreptul de a deveni concesionar în condiţiile legii, ale convenţiilor şi acordurilor
internaţionale la care România este parte.

28
Lista activităţilor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 (Anexa nr.2
la Lege) este prezentată în tabelul următor :
Nr.
Domeniu
crt. Activități relevante
1 Gaze şi energie a) punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele fixe destinate furnizării
termică de servicii publice în domeniul producerii, transportului sau distribuţiei de
gaze sau de energie termică;
b) livrarea gazelor sau a energiei termice prin reţele de natura celor
prevăzute la lit. a).
Nu este considerată activitate relevantă alimentarea cu gaze sau energie
termică a reţelelor fixe de către o entitate contractantă prevăzută la art. 10
alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 100/2016, care prestează un serviciu
către public, în cazul în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele
condiţii:
a) producerea de gaze sau de energie termică de către entitatea
contractantă respectivă este consecinţa inevitabilă a desfăşurării unei alte
activităţi decât cele considerate de prezenta lege ca fiind relevante;
b) livrarea gazelor şi a energiei termice prin reţele publice este destinată
doar exploatării economice a unei astfel de producţii şi reprezintă
maximum 20% din cifra de afaceri a entităţii contractante, ţinând cont de
media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.
2 Energie a) punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele fixe destinate furnizării
electrică de servicii publice în domeniul producerii, transportului sau distribuţiei
de energie electrică;
b) livrarea energiei electrice prin reţele de natura celor menţionate la lit.
a).
Nu este considerată activitate relevantă alimentarea cu energie electrică a
reţelelor fixe de către o entitate contractantă prevăzută la art. 10 alin. (1)
lit. b) şi c) din Legea nr. 100/2016, care prestează un serviciu către
public, în cazul în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) producerea de energie electrică de către entitatea contractantă în cauză
are drept scop desfăşurarea unei alte activităţi decât cele considerate de
prezenta lege ca fiind relevante;
b) livrarea energiei electrice prin reţele publice depinde doar de consumul
propriu al entităţii contractante respective şi nu a depăşit 30% din
producţia totală de energie a entităţii contractante respective, ţinând cont
de media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.
3 Apă a) punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele fixe destinate furnizării
de servicii publice în domeniul producerii, transportului sau distribuţiei
de apă potabilă;
b) furnizarea de apă potabilă unor reţele de natura celor prevăzute la lit.
a).
Legea nr. 100/2016 se aplică şi contractelor de concesiune atribuite de
entităţi contractante care desfăşoară o activitate prevăzută mai sus şi care
au legătură cu următoarele:

29
Nr.
Domeniu
crt. Activități relevante
a) proiecte de inginerie hidraulică, irigaţii sau drenare, cu condiţia ca
volumul de apă destinat aprovizionării cu apă potabilă să reprezinte mai
mult de 20% din volumul total de apă pus la dispoziţie prin astfel de
proiecte sau instalaţii de irigare sau drenare;
b) evacuarea sau tratarea apelor uzate.
Nu este considerată activitate relevantă alimentarea cu apă potabilă a
reţelelor destinate furnizării de servicii publice de către o entitate
contractantă prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr.
100/2016, care prestează un serviciu către public, în cazul în care sunt
îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) producerea de apă potabilă de către entitatea contractantă respectivă
are drept scop desfăşurarea unei alte activităţi decât cele considerate de
Legea nr. 100/2016 ca fiind relevante;
b) furnizarea apei potabile către reţele publice depinde doar de consumul
propriu al entităţii contractante respective şi nu a depăşit 30% din
producţia totală de apă potabilă a entităţii contractante respective, ţinând
cont de media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.
4 Transporturi Punerea la dispoziţie sau exploatarea reţelelor destinate să furnizeze un
serviciu public în domeniul transportului pe calea ferată, cu sisteme
automate, cu metroul, tramvaiul, troleibuzul, autobuzul sau prin cablu.
Se consideră că există o reţea pentru prestarea serviciilor de transport, în
cazul în care condiţiile de operare, care pot viza rutele ce urmează a fi
deservite, capacitatea de transport care urmează să fie asigurată sau
frecvenţa serviciului, sunt prestabilite de o autoritate competentă.
5 Porturi și Activităţi care presupun exploatarea unui areal geografic în scopul punerii
aeroporturi la dispoziţia transportatorilor aerieni, maritimi sau fluviali a aeroporturilor
şi a porturilor maritime ori fluviale sau a altor terminale de transport.
6 Poștă Prestarea următoarelor servicii:
a) servicii poştale, respectiv serviciile constând în colectarea, sortarea,
transportul şi livrarea la destinatari a trimiterilor poştale -
corespondenţă, cărţi, cataloage, ziare, periodice, colete poştale conţinând
bunuri cu sau fără valoare comercială - indiferent de greutate;
b) servicii de gestiune a serviciilor de curierat, respectiv serviciile care
preced şi care urmează expedierii, inclusiv servicii de gestiune a
corespondenţei;
c) servicii privind trimiterile poştale neincluse la lit. a), cum ar fi
publicitatea directă prin corespondenţă, care nu poartă adresă.
Prestarea serviciilor prevăzute la lit. b)-c) intră în categoria activităţilor
relevante numai dacă persoana în cauză prestează şi servicii poştale în
sensul prevederilor lit. a) şi numai dacă activitatea de servicii poştale nu
este direct expusă concurenţei conform prevederilor art. 3518 din Legea
nr. 100/2016.

18 Art. 35 din Legea nr. 100/2016


“Prezenta lege nu se aplică în cazul concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite de entităţile
contractante dacă s-a stabilit că activitatea respectivă este expusă direct concurenţei, în conformitate cu
prevederile legii privind achiziţiile sectoriale.”

30
Nr.
Domeniu
crt. Activități relevante
7 Petrol și gaze. Acele activităţi legate de exploatarea unui areal geografic în scopul:
Cărbune și alți
a) extracţiei19 de petrol şi gaze naturale;
combustibili
solizi b) prospectării şi extracţiei de cărbune sau de alţi combustibili solizi.

3.3.2. Categorii de autorități publice care au calitatea de concedent potrivit


prevederilor OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate
publică

OUG nr.
Nr. Categorii de autorități publice ce au calitatea de concedent, în numele 54/2006
crt. statului, judeţului, oraşului sau comunei:

1 Ministerele sau alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, art. 5
pentru bunurile proprietate publică a statului. lit. a)
2 Consiliile judeţene, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti art. 5
sau instituţiile publice de interes local, pentru bunurile proprietate publică a lit. b)
judeţului, oraşului sau comunei.

3.4. Tipuri de contracte de concesiune de lucrări, servicii și bunuri proprietate


publică
Tipurile de contracte de concesiune de lucrări, servicii și bunuri proprietate publică
sunt prezentate în tabelul următor:
Nr.
Tipuri de contracte Legea nr.100/2016 OUG 54/2006
crt.
1 Contract de concesiune de lucrări art.5 alin. (1) lit. g) -
2 Contract de concesiune de servicii art.5 alin. (1) lit. h) -
3 Contractul de concesiune de bunuri proprietate - art.1 alin. (2)
publică
4 Contract pe termen lung art. 5 alin. (1) lit. i) -
5 Contract de concesiune care are ca obiect art. 24 -
servicii sociale şi alte servicii specifice
6 Contract de concesiune rezervat20 art. 25 -

19
În sensul Legii nr. 100/2016, activităţile legate de exploatarea unui areal geografic în scopul extracţiei de
petrol şi gaze naturale includ producţia de petrol brut sau gaze naturale, precum şi dezvoltarea infrastructurii
corespunzătoare pentru producţia viitoare de petrol brut sau gaze naturale.

20
Art. 25 alin. (1) din Legea nr. 100/2016
”Entitatea contractantă are dreptul de a stabili ca participarea la procedura de atribuire să fie permisă
doar unităţilor protejate autorizate prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi întreprinderilor sociale de
inserţie prevăzute de Legea nr. 219/2015 privind economia socială sau de a stabili ca executarea contractelor
de concesiune să se realizeze în contextul unor programe de angajare protejată, cu condiţia ca un procent de cel
puţin 30% dintre angajaţii implicaţi în cadrul acestor unităţi protejate autorizate, întreprinderi sociale de
inserţie sau programe de angajare protejată să fie persoane cu dizabilităţi sau persoane defavorizate.”

31
7 Contract mixt art. 17- art.23 -

3.5. Regimul juridic și actul normativ aplicabil în cazul concesiunilor mixte


În tabelul de mai jos sunt prezentate tipurile de contracte mixte care se pot încheia de
către entitățile contractante și regulile după care se identifică regimul juridic și actul normativ
corespunzător în cazul acestor contracte.
Regimul juridic și actul normativ Legea nr.
Nr. corespunzător 100/2016
Obiectul contractului mixt
crt.

1 Contractele care au ca obiect atât Se atribuie în conformitate cu art. 17


concesiunea de lucrări, cât şi dispoziţiile Legii nr. 100/2016 aplicabile alin. (1)
concesiunea de servicii. pentru tipul de concesiune care
caracterizează scopul principal al
contractului.
2 Concesiunile mixte care au ca obiect În cazul concesiunilor mixte care au ca art. 17
atât servicii sociale sau alte servicii obiect atât servicii sociale sau alte alin. (2)
specifice, prevăzute în anexa nr. 3 la servicii specifice, prevăzute în anexa nr.
Legea nr. 100/2016, cât şi alte 3 la Legea nr. 100/2016, cât şi alte
servicii. servicii, scopul principal al contractului
se determină în funcţie de cea mai mare
dintre valorile estimate ale serviciilor
respective.
3 Concesiunile mixte care au ca obiect În cazul în care entitatea contractantă art. 18
atât elemente pentru care se aplică alege să atribuie contracte distincte alin. (1) și
dispoziţiile Legii nr. 100/2016, cât şi pentru părţile separate, regimul juridic şi alin. (2)
alte elemente pentru care se aplică actul normativ care se aplică atribuirii
dispoziţiile altor acte normative, iar fiecăruia dintre aceste contracte distincte
diferitele părţi ale contractului sunt în sunt cele determinate în funcţie de
mod obiectiv separabile, entitatea caracteristicile fiecărei părţi avute în
contractantă are dreptul de a alege vedere.
între a atribui contracte distincte
În cazul în care entitatea contractantă art. 18
pentru părţile separate şi a atribui un
alege să atribuie un singur contract, cu alin. (3)
singur contract.
excepţia situaţiei în care sunt aplicabile
dispoziţiile art. 18 alin. (4) sau ale art. 19
din Legea nr. 100/2016, atribuirea
contractului mixt se realizează potrivit
dispoziţiilor Legii nr. 100/2016,
indiferent de valoarea părţilor care, dacă
ar fi cuprinse în contracte separate, ar fi
supuse unui regim juridic diferit şi
indiferent de actul normativ care s-ar
aplica părţilor respective.
4 Contractele mixte care au ca obiect Contractul mixt se atribuie în art. 18
atât elemente de concesiuni, cât şi conformitate cu prevederile legii privind alin. (4)
elemente de achiziţie publică, în achiziţiile publice, respectiv ale legii
sensul legii privind achiziţiile publice, privind achiziţiile sectoriale.
sau de achiziţie sectorială, în sensul
legii privind achiziţiile sectoriale.

32
Regimul juridic și actul normativ Legea nr.
Nr. corespunzător 100/2016
Obiectul contractului mixt
crt.

5 Contractele mixte care au ca obiect Contractul este atribuit potrivit actului art. 18
atât elemente pentru care se aplică normativ aplicabil obiectului principal alin. (5)
dispoziţiile Legii nr. 100/2016, cât şi al contractului.
alte elemente pentru care se aplică
dispoziţiile altor acte normative, iar
diferitele părţi ale contractului nu În cazul în care contractul mixt implică art. 18
sunt în mod obiectiv separabile. atât elemente ale unei concesiuni de alin. (6)
servicii, cât şi elemente ale unui contract
de furnizare de produse, obiectul
principal se determină în funcţie de cea
mai ridicată valoare estimată a
serviciilor sau a bunurilor respective.
6 Contractele mixte care au ca obiect În cazul în care entitatea contractantă art. 19
atât elemente ale unei concesiuni de alege să atribuie contracte distincte alin. (1) și
lucrări sau ale unei concesiuni de pentru părţile separate, regimul juridic şi alin. (2)
servicii pentru care se aplică actul normativ care se aplică atribuirii
dispoziţiile Legii nr. 100/2016, cât şi fiecăruia dintre aceste contracte distincte
achiziţii sau alte elemente pentru sunt cele determinate în funcţie de
care se aplică dispoziţiile Ordonanţei caracteristicile fiecărei părţi avute în
de urgenţă a Guvernului nr. vedere.
114/2011, aprobată cu modificări şi
În cazul în care entitatea contractantă art. 19
completări prin Legea nr. 195/2012,
alege să atribuie un singur contract, alin. (1) și
sau ale altor acte normative/
pentru stabilirea regimului juridic şi a alin. (3)
memorandumuri emise în temeiul
actului normativ aplicabile atribuirii
art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de
contractului respectiv se aplică
urgenţă a Guvernului nr. 114/2011,
următoarele criterii, cu condiţia ca
aprobată cu modificări şi completări
atribuirea unui singur contract să fie
prin Legea nr. 195/2012, iar diferitele
justificată de motive obiective:
părţi ale unui anumit contract mixt
sunt în mod obiectiv separabile, a) atunci când o parte a contractului
entitatea contractantă are dreptul de a face obiectul actelor
alege între a atribui contracte normative/memorandumurilor emise în
distincte pentru părţile separate şi a temeiul art. 20 alin. (3)21 din Ordonanţa
atribui un singur contract. de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011,
aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 195/2012, contractul poate fi
atribuit fără aplicarea dispoziţiilor
Legii nr. 100/2016;
b) atunci când o parte a contractului
face obiectul dispoziţiilor Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011,
aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 195/2012, contractul poate fi

21
Art. 20 alin. (3) din OUG nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în
domeniile apărării şi securităţii :
“Guvernul are dreptul de a stabili circumstanţele şi procedurile specifice pentru atribuirea contractelor de
achiziţie publică în situaţiile prevăzute de art. 346 din TFUE.”

33
Regimul juridic și actul normativ Legea nr.
Nr. corespunzător 100/2016
Obiectul contractului mixt
crt.

atribuit fie în conformitate cu


dispoziţiile Legii nr. 100/2016, fie cu
dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.
195/2012.
În cazul în care, în legătură cu un anumit art. 19
contract, sunt aplicabile atât dispoziţiile alin. (3) și
art. 19 alin. (3) lit. a), cât şi cele ale art. alin. (4)
19 alin. (3) lit. b), se aplică dispoziţiile
art. 19 alin. (3) lit. a) din Legea nr.
100/2016.
7 Contractele mixte care au ca obiect Contractul poate fi atribuit fără art. 19
atât elemente ale unei concesiuni aplicarea Legii nr. 100/2016, în cazul în alin. (6)
pentru care se aplică dispoziţiile Legii care contractul include elemente în lit. a)
nr. 100/2016, cât şi achiziţii sau alte legătură cu situaţiile prevăzute la art.
elemente pentru care se aplică 34622 din TFUE.
dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea
nr. 195/2012, sau ale altor acte
normative/memorandumuri emise
în temeiul art. 20 alin. (3) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Contractul poate fi atribuit în art. 19
nr. 114/2011, aprobată cu modificări conformitate cu prevederile Legii nr. alin. (6)
şi completări prin Legea nr. 195/2012, 100/2016 sau ale Ordonanţei de urgenţă lit. b)
iar diferitele părţi ale unui anumit a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu
contract mixt nu sunt în mod modificări şi completări prin Legea nr.
obiectiv separabile. 195/2012.

8 Contractele care acoperă atât În cazul în care entităţile contractante art. 20


activităţi prevăzute în anexa nr. 2 la aleg să atribuie contracte separate, alin. (1) și
Legea nr. 100/2016, cât şi alte regimul juridic şi actul normativ alin. (2)
activităţi, entităţile contractante au aplicabile atribuirii fiecăruia dintre
dreptul de a alege între a atribui aceste contracte sunt cele determinate
contracte distincte pentru părţile de caracteristicile fiecărei activităţi

22
Art. 346 din TFUE:
“1) Dispoziţiile tratatelor nu contravin următoarelor norme:
a) Niciun stat membru nu are obligaţia de furniza informaţii a căror divulgare o consideră contrară intereselor
esenţiale ale siguranţei sale;
b) Orice stat membru poate lua măsurile pe care le consideră necesare pentru protecţia intereselor esenţiale ale
siguranţei sale şi care se referă la producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război; aceste
măsuri nu trebuie să modifice condiţiile de concurenţă pe piaţa internă în ce priveşte produsele ce nu sunt
destinate unor scopuri specific militare.
2) Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, poate modifica lista stabilită la 15 aprilie 1958
cuprinzând produsele cărora li se aplică dispoziţiile alineatului 1) litera b).”

34
Regimul juridic și actul normativ Legea nr.
Nr. corespunzător 100/2016
Obiectul contractului mixt
crt.

separate şi a atribui un singur avute în vedere.


contract.

În cazul în care entităţile contractante art. 20


aleg să atribuie un singur contract, se alin. (1) și
aplică prevederile art. 21 din Legea nr. alin. (3)
100/2016. Prin excepţie, dacă una dintre
activităţi implică aspecte legate de
apărare şi de securitate, se aplică
prevederile art. 22 şi art. 23 Lege nr.
100/2016.
9 Contractele care acoperă mai multe Regimul juridic şi actul normativ art. 21
activităţi prevăzute în anexa nr. 2 la aplicabile se stabilesc în funcţie de alin. (1)
Legea nr. 100/2016, cât şi alte activitatea principală.
activităţi.

10 Contractele în privinţa cărora este în Regimul juridic şi actul normativ art. 21


mod obiectiv imposibil să se aplicabile se stabilesc prin aplicarea alin. (2)
stabilească activitatea principală, următoarelor criterii:
a) dacă una dintre activităţi face
obiectul dispoziţiilor Legii nr. 100/2016
aplicabile autorităţilor contractante, iar
cealaltă face obiectul celor aplicabile
entităţilor contractante, contractul se
atribuie conform dispoziţiilor Legii nr.
100/2016 aplicabile autorităţilor
contractante;
b) dacă una dintre activităţi face
obiectul Legii nr. 100/2016, iar cealaltă
activitate face obiectul legii privind
achiziţiile publice, contractul se atribuie
conform dispoziţiilor legii privind
achiziţiile publice;
c) dacă una dintre activităţi face
obiectul Legii nr. 100/2016, iar cealaltă
activitate nu intră sub incidenţa Legii
nr. 100/2016, a legii privind achiziţiile
publice sau a legii privind achiziţiile
sectoriale, contractul se atribuie conform
dispoziţiilor Legii nr. 100/2016.
11 Contractele care vizează atât În cazul în care, entităţile contractante art. 22
activităţi prevăzute în anexa nr. 2 la aleg să atribuie contracte separate, alin. (1) și
Legea nr. 100/2016, cât şi activităţi regimul juridic şi actul normativ alin. (2)
care implică aspecte legate de aplicabile atribuirii fiecăruia dintre
apărare sau de securitate, entităţile aceste contracte sunt cele determinate
contractante au dreptul de a alege de caracteristicile fiecărei activităţi
între a atribui contracte distincte avute în vedere.

35
Regimul juridic și actul normativ Legea nr.
Nr. corespunzător 100/2016
Obiectul contractului mixt
crt.

pentru părţile separate şi a atribui un În cazul în care, entităţile contractante art. 22


singur contract. aleg să atribuie un singur contract, se alin. (1) și
aplică prevederile art. 23 din Legea nr. alin. (2)
100/2016, cu condiţia ca atribuirea unui
singur contract să fie justificată de
motive obiective.
12 Contractele care vizează o activitate Contractele pot fi atribuite fără art. 23
care face obiectul Legii nr. 100/2016 aplicarea dispoziţiilor Legii nr. alin. (1)
şi o altă activitate care face obiectul 100/2016.
actelor
normative/memorandumurilor
emise în temeiul art. 20 alin. (3) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 114/2011, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 195/2012.
13 Contractele care vizează o activitate Contractele pot fi atribuite în art. 23
care face obiectul Legii nr. 100/2016 conformitate cu dispoziţiile Legii nr. alin. (2)
şi o altă activitate care face obiectul 100/2016 sau cu dispoziţiile Ordonanţei
dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011,
Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu aprobată cu modificări şi completări prin
modificări şi completări prin Legea Legea nr. 195/2012.
nr. 195/2012.
În cazul contractelor care includ achiziţii art. 23
sau alte elemente reglementate de actele alin. (2) și
normative/memorandumurile emise în alin. (3)
temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011,
aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 195/2012, contractele pot fi
atribuite fără aplicarea dispoziţiilor
Legii nr. 100/2016.

3.6. Reguli de determinare a valorii estimate concesiunii de lucrări sau servicii


Legea nr.
Nr. Reguli de determinare a valorii estimate a concesiunii de lucrări sau a 100/2016
crt. concesiunii de servicii

I Cum se stabilește valorea estimată:


1 Valoarea unei concesiuni de lucrări sau a unei concesiuni de servicii este art. 12 alin. (1)
cifra totală de afaceri a concesionarului generată pe durata contractului,
art. 13 alin. (1)
fără TVA, în schimbul lucrărilor şi serviciilor care fac obiectul
concesiunii, precum şi pentru bunurile accesorii acestor lucrări şi
servicii.
Entitatea contractantă calculează valoarea estimată a concesiunii de
lucrări sau a concesiunii de servicii utilizând o metodă obiectivă ce trebuie
specificată în documentaţia de atribuire, prin raportare, în special, la

36
Legea nr.
Nr. Reguli de determinare a valorii estimate a concesiunii de lucrări sau a 100/2016
crt. concesiunii de servicii

următoarele:
a) valoarea oricărei forme de opţiune sau de prelungire a duratei
concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii;
b) venitul din achitarea onorariilor şi a amenzilor de către utilizatorii
lucrărilor/serviciilor, altele decât cele colectate în numele entităţii
contractante;
c) plăţile sau orice avantaje financiare, sub orice formă, efectuate de către
entitatea contractantă sau de către orice altă entitate publică în favoarea
concesionarului, inclusiv compensaţia pentru respectarea obligaţiei de
serviciu public şi subvenţiile publice de investiţii;
d) valoarea granturilor sau a oricăror avantaje financiare, sub orice formă,
primite de la terţi pentru executarea concesiunii de lucrări sau a concesiunii
de servicii;
e) venitul din vânzarea oricăror active care fac parte din concesiunea de
lucrări sau din concesiunea de servicii, cu respectarea prevederilor legale
referitoare la regimul juridic al bunurilor proprietate publică;
f) valoarea tuturor bunurilor şi serviciilor care sunt puse la dispoziţia
concesionarului de către entităţile contractante, cu condiţia ca acestea să fie
necesare pentru executarea lucrărilor sau furnizarea serviciilor;
g) orice premiu sau plată acordată candidaţilor/ofertanţilor.
2 În cazul în care valoarea concesiunii de lucrări sau a concesiunii de art. 12 alin. (3)
servicii în momentul atribuirii contractului de concesiune este mai mare
cu peste 20% decât valoarea sa estimată la momentul iniţierii procedurii de
atribuire, se va considera că estimarea valabilă este cea rezultată la momentul
atribuirii contractului de concesiune.
3 În cazul în care o construcţie preconizată sau un serviciu preconizat poate art. 14 alin. (1)
duce la atribuirea contractelor de concesiune pe loturi separate, valoarea
estimată a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii se determină
luând în considerare valoarea globală estimată a tuturor loturilor.
II Când se stabilește valoarea estimată:
1 Valoarea unei concesiuni de lucrări sau a unei concesiuni de servicii se art. 12 alin. (2)
estimează de către entitatea contractantă înainte de iniţierea procedurii de
atribuire şi este valabilă la momentul iniţierii procedurii de atribuire
prin transmiterea spre publicare a anunţului de concesionare sau a anunţului
de intenţie în cazul concesiunii de servicii sociale ori alte servicii specifice,
prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 100/2016.
III Care sunt interdicțiile cu privire la stabilirea valorii estimate:
1 Entitatea contractantă nu are dreptul de a utiliza o anumită metodă de calcul art. 13 alin. (2)
al valorii estimate a unei concesiuni de lucrări sau a unei concesiuni de
servicii cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de
Legea nr. 100/2016.
2 Entitatea contractantă nu are dreptul de a diviza o concesiune de lucrări sau o art. 13 alin. (3)
concesiune de servicii, astfel încât aceasta să aibă ca efect neaplicarea
procedurilor prevăzute de Legea nr. 100/2016, cu excepţia situaţiilor
justificate de motive obiective.

37
3.7. Procesul de concesiune și tipurile de proceduri de atribuire a contractelor
de concesiune de lucrări sau servicii
Conform prevederilor art. 8 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din
Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin
HG nr. 867/2016, atribuirea unui contract de concesiune este rezultatul unui proces de
concesionare ce se derulează în trei etape distincte:
3.7.1. Etapa de planificare, fundamentare și pregătire a concesiunii de lucrări sau
servicii
3.7.2. Etapa de organizare și derulare a procedurii şi atribuirea contractului de
concesiune de lucrări sau servicii
3.7.3. Etapa postatribuire a contractului de concesiune, respectiv executarea şi
monitorizarea implementării acestuia

3.7.1. Etapa de planificare, fundamentare și pregătire a concesiunii de lucrări


sau de servicii
Conform prevederilor art. 9 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din
Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin
HG nr. 867/2016, etapa de planificare, fundamentare și pregătire a unui proces de
concesionare a cărui valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric de
23.227.215 lei, se inițiază prin documentarea nevoii identificate și se încheie cu aprobarea de
către conducătorul entității contractante a strategiei de contractare și a documentației de
atribuire pentru procedura respectivă.
Prin intermediul strategiei de contractare se documentează deciziile din etapa de
planificare, fundamentare şi pregătire a procedurii de atribuire a contractului de concesiune în
legătură cu:
a) relaţia dintre obiectul, constrângerile asociate şi complexitatea contractului şi resursele
disponibile la nivel de entitate contractantă;
b) contractul de concesiune propus, durata contractului şi modalitatea de îndeplinire a
acestuia;
c) mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acestuia,
măsuri de gestionare a riscurilor, stabilirea penalităţilor pentru neîndeplinirea sau
îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor contractuale;
d) justificările privind determinarea valorii estimate a contractului, precum şi orice alte
elemente legate de obţinerea de beneficii pentru entitatea contractantă şi/sau
îndeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administraţiei publice în care
activează entitatea contractantă;
e) justificările privind alegerea procedurii de atribuire în situaţiile în care entitatea
contractantă utilizează ca procedură de atribuire negocierea fără publicare a unui anunţ
de concesionare, după caz, decizia de a reduce termenele în condiţiile legii;
f) criteriile de calificare şi selecţie ce urmează a fi utilizate şi caracteristicile pieţei căreia
se adresează concesiunea;

38
g) criteriile de atribuire şi ponderile alocate acestora;
h) orice alte elemente legate de obţinerea de beneficii pentru entitatea contractantă şi/sau
îndeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administraţiei publice în care
activează entitatea contractantă;
i) alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesităţii entităţii contractante.
Strategia de contractare este un document al fiecărei proceduri de atribuire a unui
contract de concesiune iniţiate de entitatea contractantă şi este subiect de evaluare a ANAP,
împreună cu documentaţia de atribuire, referitor la:
- mecanismele de plată în cadrul contractului;
- alocarea riscurilor în cadrul acestuia;
- măsuri de gestionare a riscurilor;
- stabilirea penalităţilor pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a
obligaţiilor contractuale;
- justificările privind determinarea valorii estimate a contractului;
- orice alte elemente legate de obţinerea de beneficii pentru entitatea contractantă
şi/sau îndeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administraţiei
publice în care activează entitatea contractantă.
Entitatea contractantă poate folosi un model financiar ca instrument în luarea
deciziilor în fiecare etapă a procesului de concesionare, care se aprobă odată cu strategia de
contractare.
Prin model financiar se înţelege instrumentul care reflectă relaţiile istorice dintre
venituri, cheltuieli şi valoarea capitalului, precum şi cele rezultate din previziunea acestor
variabile, pe baza căruia se realizează schema de evoluţie a venitului sau fluxului de numerar
periodic al unei entităţi sau proprietăţi, din care pot fi calculaţi indicatorii rentabilităţii
financiare.
În funcţie de fiecare etapă a procesului, modelul financiar poate fi utilizat pentru:
a) evaluarea preliminară a rentabilităţii investiţiei;
b) stabilirea nivelului finanţării şi a structurii de finanţare a concesiunii;
c) identificarea impactului riscurilor asupra structurii de finanţare;
d) suport pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de concesiune;
e) suport în etapele de dialog/negociere specifice procedurilor de dialog competitiv şi
negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare;
f) susţinerea termenilor şi condiţiilor contractului de împrumut.
Entitatea contractantă are obligaţia de a elabora un studiu de fundamentare a
deciziei de concesionare atunci când intenţionează să realizeze un proiect prin atribuirea unui
contract de concesiune pe termen lung.
Entitatea contractantă are posibilitatea de a elabora un studiu de fundamentare a
deciziei de concesionare atunci când intenţionează să atribuie un contract de concesiune cu o
durată mai mică de 5 ani, în cazul în care este necesar, în funcţie de complexitatea
contractului.

39
Prin studiul de fundamentare entitatea contractantă are obligația să analizeze dacă
atribuirea contractului implică transferul unei părți semnificative a riscului de operare către
operatorul economic.
În cazul în care, ca urmare a analizei efectuate, entitatea contractantă constată că o
parte semnificativă a riscului de operare, va fi transferată operatorului economic, contractul va
fi considerat contract de concesiune.
Atunci când urmare a analizei privind necesitatea și oportunitatea realizării proiectului,
entitatea contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare, nu va fi
transferată operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat contract de achiziție
publică sau contract sectorial, după caz.
Studiul de fundamentare trebuie să se axeze pe analiza unor elemente relevante în care
se includ:
- aspectele generale,
- fezabilitatea tehnică,
- fezabilitatea economică şi financiară,
- aspectele de mediu,
- aspectele sociale,
- aspectele instituţionale ale proiectului în cauză.
În cazul unui proiect care presupune realizarea de lucrări, la baza studiului de
fundamentare a deciziei de concesionare trebuie să stea studiul de fezabilitate sau
documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, după caz. Prin proiect se înţelege
ansamblul lucrărilor/construcţiilor care urmează să fie executate şi, după caz, al serviciilor
care urmează să fie prestate în legătură cu aceste lucrări/construcţii, pe parcursul derulării
contractului de concesiune.
Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare trebuie să cuprindă o analiză care
să permită definirea şi cuantificarea în termeni economici şi financiari a riscurilor de
proiect, luând în considerare, totodată, şi variantele identificate de repartiţie a riscurilor între
părţile viitorului contract de concesiune, precum şi analiza privind încadrarea contractului
în categoria celor de concesiune. În scopul realizării analizei, entitatea contractantă poate să
utilizeze, ca model, matricea preliminară de repartiţie a riscurilor de proiect, cuprinsă în anexa
nr. 1 la normele metodologice, prezentată în tabelul următor.
Matricea preliminară de repartiţie a riscurilor reprezintă un instrument pentru
reprezentarea, compararea şi, respectiv, ierarhizarea riscurilor pentru un proiect de
concesiune, pe baza unei liste generale de referinţă a riscurilor identificate.
Anexa 1 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 100/2016
privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii prezintă următorul model de Matrice
preliminară de repartiţie a riscurilor de proiect - Lista generală de referinţă a riscurilor
pentru un proiect de concesiune de lucrări:
Categoria de risc Descriere Consecințe

1. Riscuri referitoare la locație

Structura existentă Majorarea costurilor şi a timpului


Structurile existente sunt inadecvate
(reabilitare/ necesar pentru realizarea
pentru a se adapta dezvoltării
modernizare) proiectului

40
Categoria de risc Descriere Consecințe

Majorarea costurilor şi a timpului


Condiţii de
Condiţiile de sol neprevăzut de grele necesar pentru realizarea
amplasament
proiectului

Creşterea costurilor şi a perioadei


necesare pentru achiziţionarea terenului Majorarea costurilor şi a timpului
Titlul de proprietate de la proprietari necesar pentru realizarea
şi/sau acordarea dreptului de utilizare a proiectului
terenulului respectiv

Disponibilitatea locaţiei Accesul la o anumită locaţie nu poate fi Întârziere în implementare şi


negociat cu proprietarul acesteia creşterea costurilor

Întârzieri în începerea sau


Nu pot fi obţinute toate aprobările
finalizarea proiectului şi creşteri
Aprobări necesare sau acestea pot fi obţinute sub
ale costurilor aferente realizării
rezerva unor condiţii neprevăzute
proiectului

Pregătirea terenului are ca rezultat


costuri mult mai mari decât cele Costuri şi timp suplimentar pentru
Curăţare şi viabilizare
prevăzute şi necesită un timp cu mult a finaliza proiectul
peste termenii contractului

Creşterea costurilor şi a perioadei de


timp ca rezultat al descoperirii unor Costuri şi timp suplimentar pentru
Moştenire culturală
situri arheologice şi/sau patrimoniu a finaliza proiectul
naţional

Amplasamentele pentru proiect prezintă Costuri şi timp suplimentar pentru


Mediu (1)
un grad necunoscut de contaminare a finaliza proiectul

În timpul implementării proiectului,


apar contaminări ale proprietăţilor
Mediu (2) adiacente, care au efect asupra Costuri de decontaminare
proprietăţilor disponibile pentru proiect

2. Riscuri de proiectare

Creşterea pe termen lung a


Posibilitatea ca proiectarea părţii
costurilor suplimentare sau
Eşecul proiectării private să nu îndeplinească
imposibilitatea de a asigura
specificaţiile tehnice de calitate cerute
serviciile pe termen lung

Întârzieri în începerea proiectului


Timp suplimentar necesar în realizarea
Deficienţă de proiectare la data prevăzută şi posibile
planificarii datorită lipsei de experienţă
costuri suplimentare

Proiectarea ia mai mult timp decât Costuri şi timp suplimentare


Depăşirea costurilor
planificarea iniţială, datorită lipsei de necesare pentru a finaliza
proiectării
experienţă proiectul

Costuri şi timp suplimentar


Schimbări în proiectare Proiectarea nu este conformă cu
necesare pentru a finaliza
de către ambele părţi specificaţiile tehnice de calitate
proiectul

41
Categoria de risc Descriere Consecințe

Întârzieri în începerea proiectului


Întârzieri în obţinerea Nu pot fi obţinute toate aprobarile
sau în finalizarea lui şi creşterea
avizelor / permiselor necesare sau sunt înregistrate întârzieri
costurilor aferente realizării
pentru teren în obţinerea acestora
proiectului

Întârzieri în obţinerea autorizaţiilor de


Întârzieri în obţinerea Timp şi costuri suplimentare
construcţie necesare, din cauza
aprobărilor pentru a finaliza proiectul
proiectării necorespunzătoare

Variaţii ale proiectării datorită


Schimbări ulterioare ale problemelor apărute cu relocarea Întărziere în implementare şi
proiectării utilităţilor sau datorită schimbărilor din majorare de costuri
legislaţie

Evaluarea Impactului asupra Mediului


Studii specifice Timp şi costuri suplimentare
(EIM) ar putea necesita o perioadă mai
proiectării pentru a finaliza proiectul
lungă decât cea stabilită

Standarde referitoare la Operatorul nu respectă standardele Operarea facilităţilor are ca


emisii stabilite pentru operare corectă rezultat alterarea mediului

3. Riscuri de finanţare a proiectului

Concesionarul (sau oricare dintre


Neîndeplinirea prestaţiilor
Insolvabilitate şi risc acţionarii săi) devine insolvabil sau
solicitate de către entitatea
aferent creditorului efectuarea prestaţiilor necesită o
contractantă şi pierderi pentru
extern finanţare mai mare decât cea estimată
participanţii la investiţie
de concesionar

Concesionarul nu e capabil să asigure Lipsa finanţării pentru


Indisponibilitatea
resursele financiare şi de capital continuarea sau finalizarea
finanţării
conform bugetului şi în timpul prevăzut investiţiei

Ratele dobânzilor sunt supuse


Modificări ale Creştere/scădere a costurilor
schimbărilor, modificând astfel termenii
dobânzilor proiectului
financiari ai ofertei

Datorită schimbărilor de legislaţie, de


politică sau de altă natură, sunt necesare
Concesionarul nu poate suporta
Finanţare suplimentară finanţări suplimentare pentru
financiar costurile schimbării
reconstrucţie, modificare, reechipare
etc.

Pe parcursul implementării proiectului,


Modificări în sistemul Impact negativ asupra veniturilor
sistemul de impozitare se poate schimba
de taxe şi impozite financiare ale concesionarului
în defavoarea concesionarului

Profituri din refinanţare Finalizarea investiţiei se face la un cost Schimbare profitabilă în


mai mic decât cel iniţial finanţarea proiectului

4. Riscuri aferente cererii și veniturilor

Înrăutăţirea condiţiilor Producerea unor schimbări Venituri sub previziunile


economice generale fundamentale şi neaşteptate în financiare anterioare
condiţiile economice generale care

42
Categoria de risc Descriere Consecințe

conduc la reducerea cererii pentru


prestaţiile contractate

Altă investiţie, care există deja, este


Venituri sub previziunile
extinsă sau îmbunătăţită sau retarifată,
anterioare, ca urmare a reducerii
Schimbări competitive astfel încât competiţia în domeniul
preţurilor şi/sau scăderii cererilor,
prestaţiilor efectuate conform
datorită concurenţei
contractului creşte
Venituri sub previziunile
Apariţia pe piaţă a concurenţilor în
anterioare ca urmare a reducerii
Concurenţă domeniul prestaţiilor efectuate,
preţurilor şi/sau a reducerii cererii
conform contractului, de concesionar
ca urmare a concurenţei
O schimbare demografică sau socio-
Venituri sub previziunile
Schimbări demografice economică afectează cererea pentru
financiare anterioare
prestaţiile contractate
Costuri de Nivelul de trai al locuitorilor este
abordabilitate/ Venituri sub previziunile
afectat de condiţiile economice
accesibilitate financiare anterioare
nefavorabile

Schimbări majore Rata actuală a inflaţiei va depăşi rata Depăşirea costurilor de


ale inflaţiei (1) previzionată a inflaţiei implementare a proiectului

Schimbări majore ale Valoarea plăţilor efectuate în timp este Scăderea, în termeni reali, a
inflaţiei (2) afectată de inflaţie veniturilor din proiect

Publicitatea adversă (negativă) Nivel scăzut de utilizare/conectări


Publicitate adversă generează schimbări în atitudinea la reţele, nivel scăzut de
publică contractare

5. Riscuri legislative/politice

Schimbarea legislativă şi/sau a politicii


O creştere semnificativă în
concedentului care nu poate fi
costurile operaţionale ale
anticipată la semnarea contractului şi
Schimbări legislative concesionarului și/sau
care este adresată direct, specific şi
/de politică (1) necesitatea de a efectua cheltuieli
exclusiv proiectului, ceea ce conduce la
de capital pentru a putea răspunde
costuri de capital sau operaţionale
acestor schimbări
suplimentare din partea concesionarului

Schimbare legislativă şi sau a politicii


O creştere semnificativă în
concedentului, care nu poate fi
costurile operaţionale ale
anticipată la semnarea contractului şi
Schimbări legislative/ concesionarului si/sau
care este generală în aplicarea sa (nu
de politică (2) necesitatea de a efectua cheltuieli
specifică proiectului) ceea ce conduce
de capital pentru a putea răspunde
la costuri de capital sau operaţionale
acestor schimbări
suplimentare din partea concesionarului
Consecinţe asupra veniturilor,
Concedentul îşi retrage sprijinul
Retragerea sprijinului întârzieri importante în
complementar, proiectul fiind afectat
complementar implementarea proiectului sau
negativ
proiectul ar putea fi oprit

43
Categoria de risc Descriere Consecințe
Întârzieri importante în
Proces decizional Implementarea proiectului ar putea
implementarea proiectului sau
defectuos întâmpina o puternică opoziţie politică
proiectul ar putea fi oprit
Riscul că activele aferente proiectului,
Creşterea costurilor de
Riscul valorii reziduale la finalizarea /expirarea contractului,
întreţinere/înlocuire a activelor
nu vor fi predate condiţiile prevăzute

6. Riscuri naturale

Izbucnirea războiului/a situaţiilor


Război sau situaţii conflictuale are ca rezultat întârzieri în Distrugerea sau deteriorarea
conflictuale implementarea proiectuli şi/sau costuri activelor aferente proiectului
crescute de construcţie/operare

Cutremurele, etc. au ca rezultat


Cutremur şi alte Distrugerea sau deteriorarea
întârzieri şi/sau costuri crescute de
evenimente naturale activelor aferente proiectului
construcţie

Actul de terorism generează întârzieri Distrugerea sau deteriorarea


Terorism
şi/sau costuri crescute de construcţie activelor aferente proiectului
Distrugerea sau deteriorarea
Forţa majoră, aşa cum este definită prin activelor aferente proiectului
Forţa majoră
lege, împiedică executarea contractului

7. Riscurile etapei de Pregătire/atribuire

Proiectul nu îndeplineşte cerinţele Întârzieri importante în


Riscuri de pregătire legislaţiei în domeniu privind implementarea proiectului sau
pregătirea proiectului de concesiune proiectul ar putea fi oprit

Sprijinul scăzut sau o atitudine adversă Întârzieri importante în


Opoziţie publică faţă de
a publicului faţă de proiect ar putea implementarea proiectului sau
proiect
provoca întârzieri proiectul ar putea să nu înceapă

Pregătirea
Lipsa de experienţă în pregătirea Întârzieri importante în
necorespunzătoare a
documentaţiei de atribuire determină implementarea proiectului sau
documentelor de
întârzieri proiectul ar putea să nu înceapă
atribuire

Lipsa de experienţă cu privire la


Întârzieri importante în
Semnarea contractului pregătirea şi atribuirea contractelor de
implementarea proiectului sau
de concesiune concesiune provoacă întârzieri în
proiectul ar putea să nu înceapă
semnarea contractului
8. Riscuri referitoare la construcţie
Întârziere în implementarea
Dreptul de acces la amplasament nu
Dreptul de acces proiectului şi creştere a
este negociat
costurilor

Soluţiile tehnice propuse nu sunt Venitul concesionarului scade


Soluţii tehnice vechi corespunzătoare din punct de vedere sub datele de închidere financiară
sau inadecvate tehnologic pentru a asigura realizarea a proiectului având ca rezultat
proiectului pierderi. Concedentul nu

44
Categoria de risc Descriere Consecințe
primeşte prestaţiile solicitate

Creşteri de cost, şi în unele


Resursele necesare pentru finalizarea
cazuri, efecte negative asupra
construcţiei costă mai mult decât
Disponibilitatea calităţii serviciilor furnizate în
estimările iniţiale, nu au calitatea
resurselor cadrul contractului; timp
corespunzătoare sau sunt indisponibile
suplimentar necesare pentru a
în cantităţile necesare
finaliza proiectul
Creşteri de cost, şi efecte
Defecte ascunse în structurile pre-
negative asupra calităţii
Risc de defect ascuns existente aferente proiectului şi/sau în
serviciilor furnizate în cadrul
activele nou construite
proiectului; timp suplimentar
Construcţia facilităţilor poate fi
Întârzieri importante în
Risc cu privire la întârziată astfel încât furnizarea
implementarea proiectului sau
executare/ finalizare serviciilor incluse în proiect să nu poată
proiectul ar putea fi oprit
începe la data prevăzută
Finalizarea construcţiei se face la un Costuri şi timp suplimentar
Risc de depăşire a
cost mai mare decât costul prevăzut necesare pentru a finaliza
costurilor
iniţial proiectul
Apariţia unui eveniment pe durata
construcţiei, eveniment, care conduce Întârziere în implementare şi
Întârzieri în construcţie
la imposibiliatatea finalizării acesteia în creşterea costurilor
termenul stabilit şi la costul estimat

Litigii de
Lipsa personalului calificat pentru Întârziere în implementare şi
muncă/personal
unele din etapele aferente proiectului creşterea costurilor
insuficient calificat

Utilităţile (de ex. curent electric, gaz şi Costuri şi timp suplimentar


Furnizare a utilităţilor apă) necesare pentru construcţia necesare pentru a finaliza
proiectului nu sunt disponibile proiectul

Insolvabilitatea Riscul legat de nerespectarea Costuri şi timp suplimentar


subantreprenorilor sau a obligaţiilor subantreprenorului/ necesare pentru a finaliza
furnizorilor furnizărilor sau insolvabilitate proiectul

Inundarea amplasamentelor împiedică


Condiţii meteo Întârziere în implementare şi
construcţia, provocând întârziere şi
nefavorabile creşterea costurilor
costuri crescute

Prea multe modificări în obiectivul


Variaţie excesivă a Întârziere în implementare şi
lucrărilor, datorate costurilor crescute,
contractului creşterea costurilor
a schimbărilor legislative, etc.

45
Categoria de risc Descriere Consecințe

Defecte descoperite în lucrările de Costuri şi timp suplimentar


Lucrări defecte construcţie, care provoacă costuri necesare pentru a finaliza
suplimentare şi/sau întârziere proiectul

Descoperirea de muniţie/ dispozitive


neexplodate în zona amplasamentului Întârziere în implementare şi
Explozibile
pentru proiect împiedică finalizarea creşterea costurilor
construcţiei la timp
Securitatea deficitară duce la furturi
Întârziere în implementare şi
Securitatea pe şantier şi/sau deteriorarea echipamentului sau
creşterea costurilor
a materialelor
Lipsa de experienţă în domeniul
implementării Concesiunilor de lucrări Întârzieri importante în
Lipsa angajamentelor
şi servicii poate conduce la implementarea proiectului sau
părţilor
neîndeplinirea obligaţiilor de către proiectul ar putea fi oprit
ambele părţi
Riscurile asigurabile pot deveni
neasigurabile pe durata de viaţă a
Întârziere în implementare şi
Risc de asigurare proiectului sau creşteri substanţiale ale
creşterea costurilor
ratelor la care se calculează primele de
asigurare
Întârzieri în construcţie provocate de Întârziere în implementare şi
Proteste publice
tulburări şi proteste publice creşterea costurilor
Nu se respectă cerinţele privind
Aspecte privind protecţia mediuluiu şi nu se realizează
Rezilierea concesiunii
protecţia mediului monitorizarea efectelor semnificative
asupra mediului
9. Riscuri de operare şi de întreţinere
Schimbarea cerinţelor
concedentului în afara Schimbarea cerinţelor pe timpul
limitelor agreate prin realizării investiţiei conduce la
Concedentul schimbă cerinţele după
contract modificarea proiectului şi la
semnarea contractului
creştrea costurilor de capital, după
recepţie

Resursele necesare pentru operare costă Creşteri ale costurilor şi, în unele
Resurse de intrare / mai mult decât cele estimate iniţial, nu cazuri, efecte negative asupra
input au calitatea corespunzătoare sau nu calităţii serviciilor furnizate în
sunt disponibile în cantităţi suficiente cadrul contractului

Utilităţile (de ex., curent electric, gaz şi Costuri şi timp suplimentar


Risc de furnizare a
apă) necesare pentru construcţia necesare pentru a finaliza
utilităţilor
proiectului nu sunt disponibile. proiectul
Venitul concesionarului scade sub
Soluţiile tehnice propuse nu sunt
datele de închidere financiară a
Soluţii tehnice vechi sau corespunzătoare din punct de vedere
proiectului, având ca rezultat
neadecvate tehnologic pentru a asigura realizarea
pierderi. Concedentul nu
proiectului
primeşte prestaţiile solicitate

46
Categoria de risc Descriere Consecințe
Lucrările şi serviciile care fac obiectul
Întârzieri importante în
contractului nu sunt furnizate sau nu
Risc de disponibilitate implementarea proiectului sau
îndeplinesc specificaţiile tehnice de
proiectul ar putea fi oprit
calitate prevăzute în contract

Capacitate de Concesionarul nu-şi poate îndeplini Lucrările şi serviciile care fac


management obligaţiile conform contractului obiectul contractului nu sunt
furnizate
Costurile de operare sunt mai mari Costuri şi timp suplimentar
Risc de depăşire a
decât cele costurile de operare necesare pentru a finaliza
costurilor
previzionate proiectul
Creşteri de cost, şi efecte negative
Defecte ascunse în structurile pre-
asupra calităţii serviciilor
Risc de defecte ascunse existente aferente proiectului şi/sau în
furnizate în cadrul proiectului;
activele nou construite
timp suplimentar necesar
Creşteri de cost, şi efecte negative
Condiţii neprevăzute cauzează costuri
asupra calităţii serviciilor
Condiţii neprevăzute mai mari de întreţinere pentru activele
furnizate în cadrul proiectului;
noi şi cele existente
timp suplimentar necesar
Costul de întreţinere a activelor poate Creşterea costurilor, cu efecte
Întreţinere şi reparaţii diferi de costul de întreţinere prevăzut negative asupra acţiunilor
iniţial întreprinse până în acel moment
Lipsa de experienţă în domeniul
implementării concesiunilor de lucrări Întârzieri importante în
Lipsa angajamentului
şi servicii poate conduce la implementarea proiectului sau
părţilor
neîndeplinirea obligaţiilor de ambele proiectul ar putea fi oprit
părţi
Riscurile asigurabile pot deveni
neasigurabile pe durata perioadei
Întârzieri în implementarea
Risc de asigurare proiectului sau creşteri substanţiale ale
proiectului şi creşterea costurilor
ratelor la care se calculează primele de
asigurare
Întreţinerea activelor finalizate nu Activele sunt predate
corespunde specificaţiilor tehnice de concedentului la sfârşitul duratei
Întreţinere
calitate stipulate în contractul de de viaţă a proiectului într-o
concesiune. condiţie necorespunzătoare

În general, o Matrice a riscurilor este împărțită pe categorii în funcție de tipuri de


riscuri, de exemplu riscuri de construcție, riscuri tehnologice, riscuri financiare. Fiecare
categorie va conține, însă, un număr de riscuri independente, de exemplu întârzieri în
contrucții și depășiri de costuri, în care un astfel de risc are impact asupra altuia și viceversa.
La elaborarea Matricei riscurilor se recomandă ca riscurile să fie grupate în categorii
pe baza ordinii cronologice a evenimentelor din cadrul proiectului pentru a evita cuantificarea
de două ori a aceluiași risc.
Odată lista completată, ea trebuie revizuită și cele mai importante riscuri trebuie
selectate, respectiv acelea care pot avea cel mai mare impact asupra proiectului. Fiecare
proiect poate avea riscuri specifice care nu sunt menționate în lista generală de referinţă a

47
riscurilor pentru un proiect de concesiune de lucrări, iar riscurile menționate în listă pot fi
sau nu aplicabile unui proiect.
Alocarea riscurilor
Pentru alocarea riscurilor, trebuie luate în considerare următoarele reguli:
1. Fiecărui risc i se atribuie un număr unic.
2. Fiecărui risc i se atribuie o denumire specifică, legată de natura riscului.
3. Trebuie stabilit, pentru fiecare risc, dacă acesta:
a. va fi reținut de entitatea contractantă;
b. va fi alocat concesionarului, sau
c. va fi împărțit între ambele părți.
Exemplu: Fragment dintr-o Matrice a riscurilor

Nr. Denumirea Descrierea riscului Alocare


riscului
Entitate Împărțită Concesionar
contractantă

Riscuri de planificare
Costuri cu Achiziția terenurilor necesare
4 x
achiziția de duce la costuri mai mari decât
terenuri cele estimate

Riscuri de construcție
Depășiri Costul construcției este mai
12 x
generale de mare decât cel prevăzut de
costuri către concesionar în oferta sa

15 Descoperirea de Descoperirea de vestigii x


vestigii arheologice pe amplasament
arheologice împiedică construcția
provocând întârzieri și
majorări de costuri

18 Depășiri de Tunel considerat neadecvat din x


costuri datorită motive geologice după
unor săpăturile inițiale
circumstanțe
geologice

Riscuri de întreținere
Condiţii imprevizibile
26 x
cauzează creșterea costurilor
Condiţii
cu forța de muncă pentru
imprevizibile
întreţinerea activelor existente
sau a activelor noi

Analiza economico-financiară presupune derularea următoarelor etape:


a) întocmirea costului comparativ de referinţă;

48
b) determinarea structurii preliminare a concesiunii;
c) realizarea analizei economico-financiare.
Etapa 1: Întocmirea costului comparativ de referinţă (CCR)
O analiză a CCR furnizează o estimare indicativă a costurilor și veniturilor totale
aferente duratei de viață a unui proiect, precum și o estimare indicativă a cerințelor de buget
necesare realizării proiectului prin metoda tradițională de achiziție publică. Scopul acestei
etape este stabilirea obiectivului și a accesibilității proiectului, precum și întocmirea unui
comparator relevant în baza căruia să poată fi evaluate ofertele operatorilor economici
interesați pentru a determina raportul cost-beneficiu. Acest CCR include identificarea și
evaluarea riscurilor aferente proiectului.
Entitatea contractantă trebuie să aibă în vedere faptul că se poate stabili un CCR doar
când sunt disponibile date corecte și sigure.
Etapa 2: Determinarea structurii preliminare a concesiunii
Această etapă cuprinde o vedere de ansamblu a tuturor detaliilor proiectului de
concesiune. Accentul cade asupra detaliilor de ordin juridic, organizațional și de finanțare.
Etapa 3: Realizarea analizei economico-financiare
Pe baza CCR-ului elaborat în cadrul etapei 1, se evaluează raportul cost-beneficiu
atunci când proiectul este realizat în regim de concesiune comparativ cu scenariul realizării
proiectului prin metoda tradițională de achiziție publică. Metodologia care va fi adoptată
depinde de Mecanismul de plată ales pentru proiectul de concesiune respectiv.
Mecanismul de plată pe bază de disponibilitate
Componentele-cheie ale Mecanismului de plată pe bază de disponibilitate sunt
rezumate în tabelul următor:
Plată netă către Părţi componente ale plăţii
concesionar
Componentă de plată Deduceri/penalizări corespunzătoare
Plată brută de disponibilitate Deduceri din plata de disponibilitate
Plată relaţionată nivelului de Deduceri relaţionate nivelului de
performanţă performanţă
Plată relaţionată nivelului siguranţei Deduceri relaţionate nivelului
siguranţei
Plata pentru finalizarea înainte de Penalizare pentru finalizarea cu
termen a lucrărilor întârziere a lucrărilor
Factor de indexare
Plată relaţionată volumului de trafic Deduceri relaţionate volumului de
trafic
Suprafaţă de rulare
Piste de bicicletă

Elemente-cheie ale unui Mecanism de plată pe bază de disponibilitate


Parte componentă Elemente Aspecte relevante
Plata de disponibilitate - Sumă brută Periodicitatea efectuării plăţilor

49
şi fundamentarea acestora
Deduceri din plata de - Momentul zilei Caracteristicile disponibilităţii
disponibilitate
- Momentul anului Deduceri în funcţie de nivelul
riscului asumat
- Lungimea drumului
- Perioadă de indisponibilitate
- Gravitatea indisponibilităţii
- Repetare
Plată relaţionată nivelului de - Aderenţă Impactul asupra nivelului de
performanţă performanţă prevăzut
- Deşeuri
Evaluări, analize şi măsurători
- Spaţiu verde
- Inspecţii
- Semnalizare
- Deszăpezire
- Fluidizarea traficului după
producerea unor accidente
- Întreţinere de iarnă
- Realizarea raportărilor
Deduceri relaţionate nivelului Valoarea punctului de Deduceri în funcţie de nivelul
de performanţă penalizare riscului asumat
Plăţi/Deduceri relaţionate Măsuri de siguranţă care intră în Deduceri în funcţie de nivelul
nivelului siguranţei sfera obligativităţilor riscului asumat
concesionarului
Plata pentru finalizarea Sistem de bonificaţii pentru Nivelul bonificaţiilor acordate
lucrărilor înainte de termen a finalizarea lucrărilor înainte de
lucrărilor termen
Penalizări pentru finalizarea Deduceri pentru finalizarea cu Nivelul deducerilor
cu întârziere a lucrărilor întârziere a lucrărilor
Impactul asupra duratei
concesiunii
Factor de indexare Identificarea componentelor
de plăţi care urmează a fi
indexate, precum şi
stabilirea formulei de
calcul
Altele Timpi medii de transport Ponderea acestor criterii
Reducerea zgomotului
Controlul traficului

Alte aspecte specifice, relevante pentru analiza economico-financiară, pot fi:


a) taxa pe valoarea adăugată;
b) costuri suplimentare asociate finalizării lucrărilor înainte de termenul contractual;
c) costul reluării procedurii de atribuire a contractului de concesiune;

50
d) venituri din refinanţarea proiectului;
e) costuri de monitorizare şi administrare a proiectului;
f) asigurări;
g) rata de discontare.
Rezultatele studiului de fundamentare a deciziei de concesionare trebuie să justifice
necesitatea şi oportunitatea concesiunii şi să demonstreze că:
a) proiectul este realizabil;
b) proiectul răspunde cerinţelor şi politicilor entităţii contractante;
c) au fost luate în considerare diverse alternative de realizare a proiectului;
d) varianta de realizare a proiectului prin atribuirea unui contract de concesiune este
mai avantajoasă în raport cu varianta prin care proiectul este prevăzut a fi realizat
prin atribuirea unui contract de achiziţie publică;
e) proiectul beneficiază de susţinere financiară, menţionând, dacă este cazul, care este
contribuţia entităţii contractante.
La realizarea studiului de fundamentare trebuie ţinut seama de estimarea
cheltuielilor şi veniturilor pe întreaga durată a unui proiect, la care trebuie luate în calcul nu
numai costurile legate de construcţie, ci şi totalul cheltuielilor şi veniturilor aferente operării
şi întreţinerii de-a lungul perioadei proiectului.
În cazul în care entitatea contractantă intenţionează recuperarea costurilor deja
suportate, legate de pregătirea proiectului, aceste costuri se includ în valoarea estimată a
proiectului, entitatea contractantă având obligaţia de a le evidenţia în mod distinct în
documentaţia de atribuire. Entitatea contractantă precizează în documentaţia de atribuire şi în
modelul de contract obligaţia viitorului concesionar de a rambursa costurile deja suportate de
concedent, legate de pregătirea proiectului, precum şi condiţiile în care se va realiza această
rambursare. Entitatea contractantă poate condiţiona intrarea în vigoare a contractului de
concesiune de rambursarea, de către concesionar, a costurilor deja suportate, legate de
pregătirea proiectului respectiv.
Etapa de planificare, fundamentare și pregătire a concesiunii de lucrări sau servicii
este prezentată în următoarea schemă logică:

51
3.7.2. Etapa de organizare și derulare a procedurii şi atribuirea contractului de
concesiune de lucrări sau de servicii
Etapa de organizare și derulare a procedurii și atribuirea contractului de concesiune
începe prin transmiterea spre publicare a unui anunţ de concesionare şi se finalizează odată
cu semnarea contractului de concesiune.
Tipurile de proceduri de atribuire a contractelor de concesiune utilizate de entităţile
contractante sunt prezentate în tabelul următor:

52
Nr. Proceduri de atribuire a
Valoare Legea nr. 100/2016
crt. contractelor de concesiune
fără TVA
1 Licitația deschisă art. 50 alin. (1) lit. a)
art. 51 – art. 54
2 Dialogul competitiv art. 50 alin. (1) lit. b)
≥ 23.227,215 lei art. 55 – art. 61
3 Negocierea fără publicare a unui anunţ art. 50 alin. (2) Lg. 100/2016
de concesionare
(art. 72 H.G. 867/2016)
4 Procedura simplificată art. 11 alin. (2) Lg. 100/2016
> 23.227,215 lei (art. 73 – art. 75 H.G. 867/2016)

Potrivit prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 100/2016, în cazul în care valoarea
globală estimată a tuturor loturilor este egală sau mai mare decât pragul valoric de 23.227.215
lei, procedurile de atribuire prevăzute de lege se aplică pentru atribuirea fiecărui lot.

3.7.2.1. Licitaţia deschisă


Licitaţia deschisă se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unui anunţ de
concesionare, prin care entitatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea de
oferte.
Procedura de licitaţie deschisă se desfăşoară, de regulă, într-o singură etapă.
Entitatea contractantă poate stabili prin anunţul de concesionare şi documentaţia de
atribuire ca procedura de licitaţie deschisă să se desfăşoare în două etape:
a. prima etapă - depunerea ofertelor elaborate în conformitate cu informaţiile şi
cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire, însoţită de documentele care
demonstrează îndeplinirea criteriilor de calificare şi de selecţie stabilite de
entitatea contractantă;
b. etapa a doua - negocieri în vederea îmbunătăţirii ofertelor admisibile şi
evaluarea ofertelor îmbunătăţite, prin aplicarea criteriilor de atribuire.
În cazul în care alege să aplice procedura licitaţiei deschise cu etapă de negociere,
entitatea contractantă stabileşte prin documentaţia de atribuire elementele care pot face
obiectul negocierii.
În urma finalizării primei etape, entitatea contractantă transmite simultan tuturor
ofertanţilor care au depus oferte admisibile o invitaţie de participare la etapa negocierii.
Entitatea contractantă negociază în etapa negocierii cu fiecare ofertant care a depus o
ofertă admisibilă şi a fost invitat în vederea îmbunătăţirii conţinutului acestora.
Potrivit art. 93 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, oferta admisibilă este oferta care nu
este inacceptabilă sau neconformă.
Oferta este considerată inacceptabilă dacă nu îndeplineşte condiţiile de formă aferente
elaborării şi prezentării acesteia şi nici cerinţele de calificare şi de selecţie prevăzute în
documentele concesiunii.

53
Oferta este considerată neconformă dacă este lipsită de relevanţă faţă de obiectul
contractului de concesiune, neputând satisface în mod evident, fără modificări substanţiale,
necesităţile şi cerinţele entităţii contractante indicate în documentele concesiunii, inclusiv în
situaţia în care oferta nu respectă specificaţiile tehnice şi/sau condiţiile financiare.

Exemplu
Se consideră ca fiind o ofertă inacceptabilă oferta depusă de un operator economic în
cadrul unei proceduri de licitație deschisă, desfășurată într-o etapă, în conformitate cu cap.
IV, secțiunea a 2-a din Legea nr. 100/2016 privind concesiunea de lucrări și concesiunea de
servicii, modalitatea de derulare a procedurii de atribuire fiind offline, procedură organizată în
vederea atribuirii unui contract de concesiune de servicii de utilități publice, dacă nu a fost
prezentată de către operator licența eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – ANRSC, valabilă la data limită de
depunere a ofertelor, în acord cu prevederile art. 93 alin. (2) din Legea nr. 100/2016
coroborate cu prevederile art. 87 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de
servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii din
16.11.2016, aprobate prin HG nr. 867/2016, oferta neîndeplinind cerințele de calificare și de
selecție prevăzute în documentele concesiunii.

Etapa de organizare și derulare a procedurii de licitație deschisă și atribuirea


contractului de concesiune este prezentată în următoarea schemă logică:

54
55
56
3.7.2.2. Dialogul competitiv
Procedura de dialog competitiv se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unui
anunţ de concesionare, prin care entitatea contractantă solicită operatorilor economici
depunerea de solicitări de participare.
În cadrul procedurii de dialog competitiv, orice operator economic are dreptul de a
depune o solicitare de participare, urmând ca numai candidaţii care îndeplinesc criteriile de
calificare şi de selecţie stabilite de entitatea contractantă prin anunţul de concesionare să aibă
dreptul de a participa la etapele următoare.
Procedura de dialog competitiv se desfăşoară în trei etape:
1. prima etapă - depunerea solicitărilor de participare şi selectarea candidaţilor, prin
aplicarea criteriilor de calificare şi de selecţie prevăzute în documentaţia de atribuire;
2. etapa a doua - dialogul cu candidaţii selectaţi, în vederea identificării soluţiei/soluţiilor
apte să răspundă necesităţilor entităţii contractante pe baza căreia/cărora se vor depune
ofertele finale;
3. etapa a treia - depunerea ofertelor finale de către candidaţii rămaşi în urma etapei de
dialog şi evaluarea acestora, prin aplicarea criteriilor de atribuire.
În urma finalizării primei etape, entitatea contractantă transmite simultan tuturor
candidaţilor selectaţi o invitaţie de participare la etapa a doua. Entitatea contractantă are
obligaţia de a transmite invitaţia de participare însoţită de un exemplar al documentaţiei de
atribuire, care va include şi un document descriptiv.
Entitatea contractantă nu are dreptul de a invita în etapa a doua un operator economic
care nu a depus o solicitare de participare în prima etapă sau nu a îndeplinit criteriile de
calificare şi de selecţie solicitate.
Entitatea contractantă desfăşoară etapa dialogului cu fiecare candidat selectat în parte,
în scopul identificării şi definirii celor mai bune mijloace pentru satisfacerea necesităţilor sale.
În cadrul dialogului, entitatea contractantă şi candidaţii selectaţi pot discuta toate aspectele
referitoare la concesiune, indicate în documentaţia de atribuire, cu excepţia obiectului
concesiunii, criteriilor de atribuire şi a cerinţelor minime, care nu se pot modifica în cursul
dialogului.
În urma finalizării etapei dialogului, entitatea contractantă transmite simultan tuturor
candidaţilor rămaşi în competiţie o invitaţie de depunere a ofertelor finale, însoţită de
soluţia/soluţiile, în urma finalizării etapei dialogului.
Ofertele finale cuprind toate elementele solicitate şi necesare entităţii contractante
pentru realizarea obiectului concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii şi sunt
elaborate pe baza soluţiei sau soluţiilor prezentate şi negociate cu candidatul respectiv în
cursul etapei dialogului.
Entitatea contractantă evaluează ofertele primite pe baza criteriilor de atribuire
stabilite prin anunţul de concesionare şi/sau în documentul descriptiv
Etapa de organizare și derulare a procedurii de dialog competitiv și atribuirea
contractului de concesiune este prezentată în următoarea schemă logică:

57
58
59
3.7.2.3 Negocierea fără publicare a unui anunț de concesionare
Prin excepţie de la prevederile art. 50 alin. (1) din Legea 100/2016, entitatea
contractantă poate utiliza ca procedură de atribuire negocierea fără publicare a unui anunţ de
concesionare.
Înainte de iniţierea procedurii de negociere fără publicare prealabilă, entitatea
contractantă are obligaţia de a verifica întrunirea condiţiilor prevăzute la art. 64 şi 65 din
Lege, respectiv:
a) scopul concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii este crearea sau
achiziţionarea unei opere de artă sau a unei reprezentaţii artistice unice;
b) concurenţa lipseşte din motive tehnice;
c) existenţa unui drept exclusiv;
d) protecţia unor drepturi de proprietate intelectuală şi a altor drepturi exclusive.
Motivele prevăzute la lit. b) - d) se aplică doar în cazul în care nu există o soluţie
alternativă sau înlocuitoare rezonabilă, iar absenţa concurenţei nu este rezultatul unei
restrângeri artificiale a parametrilor concesiunii de lucrări sau ai concesiunii de servicii.
Prin excepţie de la prevederile art. 63 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, entităţile
contractante nu au obligaţia de a publica un nou anunţ de concesionare dacă, în cadrul unei
proceduri de atribuire iniţiale, prevăzute în prezenta lege, nu a fost depusă nicio
ofertă/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitări de participare
neconforme, cu condiţia să nu se modifice în mod substanţial condiţiile iniţiale ale concesiunii
de lucrări sau ale concesiunii de servicii şi, dacă la solicitarea Comisiei Europene, s-a
transmis un raport în acest sens.
Iniţierea procedurii de negociere fără publicare prealabilă se realizează prin
transmiterea unei invitaţii de participare la negocieri către unul sau, ori de câte ori este posibil,
către mai mulţi operatori economici.
În cadrul negocierii propriu-zise, entitatea contractantă negociază cu fiecare ofertant în
parte. Scopul negocierilor este de a îmbunătăţi oferta iniţială depusă de participanţii la
negocieri şi de adaptare a acesteia la condiţiile concrete în care se va derula contractul de
concesiune care urmează a fi atribuit. Comisia de evaluare are obligaţia să se asigure că oferta
îmbunătăţită nu este de natură a aduce proiectului modificări de ordin tehnic, economic, social
şi/sau de mediu, care nu au fost prevăzute în documentaţia de atribuire.
La sfârşitul fiecărei întâlniri de negocieri, comisia de evaluare are obligaţia
consemnării aspectelor discutate şi convenite într-un proces-verbal de şedinţă, care se
semnează de către toţi participanţii la negocieri.
După încheierea negocierilor, ofertanţii care au depus oferte admisibile şi care au
participat la negocieri transmit oferte îmbunătăţite până la data şi ora-limită convenite de
comun acord cu entitatea contractantă.
Comisia de evaluare evaluează ofertele îmbunătăţite din punct de vedere tehnici şi
financiar şi atribuie contractul de concesiune ofertantului a cărui ofertă a fost declarată
câştigătoare, prin aplicarea criteriului de atribuire.

Etapa de organizare și derulare a procedurii de negociere fără publicare a unui anunț


de concesionare și atribuirea contractului de concesiune este prezentată în următoarea
schemă logică:

60
61
3.7.2.4. Procedura simplificată
Procedura simplificată se iniţiază prin publicarea în SEAP a unui anunţ de concesiune
simplificat, însoţit de documentaţia de atribuire aferentă.
Anunţul de participare simplificat conţine următoarele informaţii:
a) denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale entităţii
contractante;
b) tipul de contract de concesiune, precum şi denumirea serviciilor sau lucrărilor ce
urmează a fi concesionate, însoţite de codul CPV aferent;
c) valoarea estimată;
d) termenul-limită de primire a ofertelor;
e) adresa la care se transmit ofertele, precum şi documentele de calificare, dacă este
cazul;
f) limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele;
g) perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă;
h) criteriul de atribuire a contractului de concesiune.
Entitatea contractantă are obligaţia de a stabili perioada de depunere a ofertelor în
funcţie de complexitatea contractului de concesiune şi de cerinţele specifice, astfel încât
operatorii economici interesaţi să beneficieze de un interval de timp adecvat şi suficient
pentru elaborarea ofertelor şi pentru pregătirea documentelor de calificare şi selecţie.
În urma finalizării procedurii simplificate, entitatea contractantă are obligaţia de a
publica în SEAP un anunţ de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului de
concesiune, precum şi orice modificare a contractului.
Etapa de organizare și derulare a procedurii simplificate și atribuirea contractului de
concesiune este prezentată în următoare schemă logică:

62
63
64
3.7.2.5. Remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de
concesiune de lucrări și concesiune de servicii
Conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în
materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a
contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea
și funcționarea Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor:
 Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un
interes legitim printr-un act al unei autorităţi/ entități contractante sau prin nesoluţionarea în
termenul legal a unei cereri poate solicita anularea actului, obligarea autorităţii/ entității
contractante la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, recunoaşterea
dreptului pretins sau a interesului legitim, pe cale administrativ-jurisdicţională sau judiciară,
potrivit prevederilor prezentei legi.
 Pentru soluţionarea contestaţiei pe cale administrativ-jurisdicţională, persoana
care se consideră vătămată se adresează Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor,
denumit în continuare Consiliu. Persoana care se consideră vătămată se poate adresa
Consiliului sau instanţei de judecată.
 Autoritatea/ entitatea contractantă care a luat la cunoştinţă despre depunerea de
către persoane diferite a unor contestaţii împotriva aceluiaşi act al autorităţii/ entității
contractante, atât în faţa Consiliului, cât şi în faţa instanţei, are obligaţia să informeze
Consiliul şi instanţa în acest sens, transmiţând totodată copii de pe contestaţiile formulate. În
acest caz, instanţa pronunţă conexarea contestaţiilor, solicitând Consiliului transmiterea
dosarului.
 În cazul în care persoana care se consideră vătămată formulează contestaţie
împotriva aceluiaşi act al autorităţii/ entității contractante atât la Consiliu, cât şi la instanţa de
judecată, se prezumă că aceasta a renunţat la calea administrativ-jurisdicţională.
 Sub sancţiunea respingerii contestaţiei ca inadmisibilă, care poate fi invocată şi
din oficiu, înainte de a se adresa Consiliului sau instanţei de judecată competente, persoana
care se consideră vătămată are obligaţia să notifice autoritatea/ entitatea contractantă cu
privire la solicitarea de remediere, în tot sau în parte, a pretinsei încălcări a legislaţiei privind
achiziţiile publice sau concesiunile, în termen de:
a. 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii/
entității contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a
procedurii de concesiune este egală sau mai mare decât pragurile valorice în raport
cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene a anunţurilor de participare, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice,
legislaţiei privind achiziţiile sectoriale sau legislaţiei privind concesiunile de lucrări
şi concesiunile de servicii;
b. 5 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii/
entității contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a
procedurii de concesiune este mai mică decât pragurile valorice în raport cu care
este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene a anunţurilor de participare, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice,
legislaţiei privind achiziţiile sectoriale sau legislaţiei privind concesiunile de lucrări
şi concesiunile de servicii.
 Notificarea prealabilă se face în scris şi conţine cel puţin datele de identificare
ale persoanei care se consideră vătămată, neregulile sesizate şi măsurile de remediere pe care
le consideră necesare a fi luate, după caz.

65
 În termen de 3 zile, calculat începând cu ziua următoare primirii notificării
prealabile, autoritatea/ entitatea contractantă transmite un răspuns prin care comunică dacă
urmează sau nu să adopte măsuri de remediere a pretinsei încălcări. În cazul în care
autoritatea/ entitatea contractantă transmite un răspuns în sensul că urmează să adopte măsuri
de remediere, aceasta are la dispoziţie un termen de 7 zile pentru implementarea efectivă a
acestora.
 Sesizarea Consiliului sau a instanţei, după caz, se poate face numai după
îndeplinirea procedurii de notificare prealabilă.
 Formularea unei notificări prealabile în termenul legal de către persoana care
se consideră vătămată are ca efect suspendarea dreptului de încheiere a contractului.

În schema următoare sunt prezentate remediile și căile de atac în materie de atribuire


a contractelor de concesiune, așa cum sunt acestea reglementate de Legea nr. 101/2016,
situații ce pot interveni înainte de încheierea unui contract.

66
67
3.7.3. Etapa postatribuire a contractului de concesiune, respectiv executarea şi
monitorizarea implementării acestuia
Etapa postatribuire a contractului, respectiv executarea și monitorizarea implementării
contractului implică realizarea de activități cu caracter tehnic, economic și financiar de către
personalul de specialitate din cadrul entității contractante, din momentul încheierii
contractului de concesiune până la momentul finalizării acestuia. Verificarea etapei
postatribuire presupune înainte de toate studierea conţinutului contractului, cu accent pe
clauzele ce fac referire la:
a) obţinerea tuturor documentelor justificative pentru efectuarea plăţilor;
b) analiza negocierilor în ceea ce priveşte: extinderea termenului prevăzut în contract;
modificarea specificaţiilor tehnico - economice după atribuirea contractului;
acceptarea creşterilor de preţ; modificări ale clauzelor contractuale care au avut ca
efect o diminuare a responsabilităţilor concesionarului în asemenea măsură încât
cea mai mare parte a riscurilor a fost redistribuită concedentului;
c) încasarea redevenței prevăzută în contractul de concesiune;
d) prezentarea la viza de control financiar preventiv propriu a ordonanţării la plată,
inclusiv a documentelor justificative și efectuarea plăţilor, în cazul în care s-a
folosit un mecanism de plată bazat pe plăți de disponibilitate, doar dacă au fost
respectați parametrii de performanţă şi calitate, clar determinaţi şi măsurabili, ai
lucrării/serviciului care fac obiectul contractului de concesiune;
e) organizarea sistemului de monitorizare a contractelor de concesiune și verificarea
realităţii executării lucrărilor decontate;
f) realizarea transferului obiectului concesiunii la finalizarea proiectului;
g) emiterea documentelor constatatoare care conţin informaţii referitoare la
îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către
contractant/contractant asociat;
h) întocmirea dosarului concesiunii.
Etapa postatribuire a contractului de concesiune, respectiv executarea și
monitorizarea implementării acestuia este prezentată în următoarea schemă logică:

68
69
3.8. Procesul de concesiune și tipurile de proceduri de atribuire a contractelor
de concesiune de bunuri proprietate publică

3.8.1. Procedura administrativă de inițiere a concesiunii de bunuri proprietate


publică
Potrivit prevederilor art. 9 din OUG nr. 54/2006, concesionarea are loc la iniţiativa
concedentului sau ca urmare a unei propuneri însuşite de acesta. Propunerea de concesionare
trebuie să fie fundamentată din punct de vedere economic, financiar, social şi de mediu.
Iniţiativa concesionării trebuie să aibă la bază efectuarea unui studiu de oportunitate,
care să cuprindă, în principal, următoarele elemente:
a) descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat;
b) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică realizarea
concesiunii;
c) nivelul minim al redevenţei;
d) procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune şi justificarea
alegerii procedurii;
e) durata estimată a concesiunii;
f) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare;
g) avizul obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale şi al
Statului Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura
sistemului naţional de apărare, după caz;
h) avizul obligatoriu al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, în
cazul în care obiectul concesiunii îl constituie bunuri situate în interiorul unei arii
naturale protejate, respectiv al autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului
competente, în cazul în care aria naturală protejată nu are structură de
administrare/custode.
Concedentul este obligat ca, intr-un termen de 30 de zile de la insusirea propunerii de
concesionare formulate de persoana interesata, sa procedeze la intocmirea studiului de
oportunitate. Studiul de oportunitate se aprobă de către concedent.
Concesionarea se aprobă, pe baza studiului de oportunitate, prin hotărâre a
Guvernului, a consiliilor locale, judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti,
după caz.

3.8.2. Procedurile de atribuire a contractului de concesiune de bunuri


proprietate publică
Procedurile de atribuire a contractului de concesiune sunt prezentate în tabelul
următor:

Nr. Proceduri de atribuire a OUG nr. 54/2006 Condiția alegerii procedurii de atribuire
crt. contractelor de concesiune a contractelor de concesiune
1 Licitația art. 14 lit. a) Reprezintă regula generală.
art. 21 – art. 25
2 Negocierea directă art. 14 lit. b) Se aplică numai în situaţia în care, după
art. 26 - art. 31 repetarea procedurii de licitaţie nu au fost
depuse cel puţin 3 oferte valabile.

70
3.8.2.1. Licitaţia
Conform prevederilor art. 14 lit. a) din OUG nr. 54/2006, licitația - procedura la care
persoana fizică sau juridică interesata are dreptul de a depune oferta. Concedentul are
obligaţia de a atribui contractul de concesiune, de regulă, prin aplicarea procedurii licitaţiei.
În cazul procedurii de licitaţie concedentul are obligaţia să publice în Monitorul
Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de
circulaţie locală anunţul de licitaţie.
Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin 20 de zile calendaristice
înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire.
Concedentul are obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia persoanei
interesate cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile
lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia.
Persoana interesata are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de
atribuire.
Concedentul are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la
orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile lucrătoare de la
primirea unei astfel de solicitări.
Concedentul are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de întrebările aferente
către toate persoanele interesate care au obţinut, documentaţia de atribuire, luând măsuri
pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.
Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de
licitaţie au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile.
În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin 3
oferte valabile, concedentul este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie.

Etapa de organizare a licitației și de atribuire a contractului de concesiune este


prezentată în următoarea schemă logică:

71
72
3.8.2.2. Negocierea directă
Conform prevederilor art. 14 lit. b) din OUG nr. 54/2006, negocierea directă -
procedura prin care concedentul negociază clauzele contractuale, inclusiv redevenţa, cu unul
sau mai mulţi participanţi la procedura de atribuire a contractului de concesiune.
Concedentul are dreptul de a aplica procedura de negociere directă numai în situaţia în
care, după repetarea procedurii de licitaţie nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile.
Anunţul negocierii directe se trimite spre publicare cu cel puţin 10 zile calendaristice
înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.
Concedentul derulează negocieri cu fiecare ofertant care a depus o ofertă valabilă.
Etapa de organizare a procedurii de negociere directă și de atribuire a contractului
de concesiune din cadrul este prezentată în următoarea schemă logică:

73
Încheierea contractului de concesiune
Contractul de concesiune se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii.
Contractul de concesiune trebuie să conţină:
 partea reglementară a contractului, care cuprinde clauzele prevăzute în
caietul de sarcini;
 alte clauze contractuale stabilite de părţi prin acordul lor.
Potrivit prevederilor art. 8 din OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate publică, subconcesionarea este interzisă, cu excepţia
situaţiilor expres prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
Astfel, contractul de concesiune trebuie să conţină interdicţia pentru concesionar de a
subconcesiona, în tot sau în parte, unei alte persoane obiectul concesiunii, cu excepţia
cazurilor în care subconcesionarea este permisă, potrivit OUG nr. 54/2006.
Exemplu: Interdicția subconcesionării – art. 8 din OUG nr. 54/2006 privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și
completările ulterioare
Potrivit Deciziei nr. 3493/2011 emisă de ICCJ - Secția Civilă, inserarea într-un
contract de vânzare-cumpărare a clauzei potrivit căreia una dintre părți (vânzătorul) s-a
obligat să cedeze celeilalte părți dreptul de concesiune asupra unui imobil, este asimilată unei
condiții imposibile și nule în consecință, deoarece subconcesionare este interzisă potrivit art. 8
din OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate
publică, cu modificările și completările ulterioare.
Astfel, este vorba despre o subconcesionare pe care concesionarul o decide fără a fi
necesar acordul concedentului – aspect inadmisibil și în contradicție cu legislația actuală a
regimului concesiunii.
Contractul de concesiune va cuprinde şi clauze contractuale referitoare la împărţirea
responsabilităţilor de mediu între concedent şi concesionar.
În contractul de concesiune trebuie precizate în mod distinct categoriile de bunuri ce
vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii, respectiv:
 bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini
concedentului la încetarea contractului de concesiune (sunt bunuri de retur
bunurile care au făcut obiectul concesiunii);
 bunurile proprii care la încetarea contractului de concesiune rămân în
proprietatea concesionarului (sunt bunuri proprii bunurile care au aparţinut
concesionarului şi au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii).

74
IV. PRINCIPIILE GENERALE CARE TREBUIE LUATE ÎN
CONSIDERARE ÎNAINTE ȘI PE PARCURSUL UNEI ACȚIUNI DE
VERIFICARE A CONCESIUNILOR
Controlul/auditul este un proces sistematic de evaluare obiectivă a conformității unor
obiective specifice, sub toate aspectele semnificative, cu reglementările legale ce le sunt
aplicabile, identificate ca reprezentând criterii de audit. Principiile de mai jos sunt
fundamentale pentru efectuarea unei acțiuni de control/audit. Acestea sunt principii care
trebuie luate în considerare înainte de începerea și de-a lungul acțiunii de control/audit.
4.1. Raționamentul și scepticismul profesional;
4.2. Riscul de audit;
4.3. Semnificația (materialitatea);
4.4. Documentația;
4.5. Comunicarea;
4.6. Controlul calității;
4.7. Managementul şi abilităţile echipei de control.
Acestea sunt prezentate în Manualul de audit de conformitate, ediția 2014, la pag. 34.

75
V. ETAPELE ACȚIUNII DE CONTROL/AUDIT FINANCIAR

Etapele acțiunii de control/audit sunt:


5.1. Planificarea controlului/auditului financiar,
5.2. Execuția controlului/auditului financiar,
5.3. Raportarea controlului/auditului financiar.

5.1. Planificarea controlului/auditului financiar


Planificarea controlului/auditului se realizează în conformitate cu prevederile
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi,
precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi.
În cazul verificării concesiunilor de lucrări sau servicii și bunuri proprietate
publică, auditorii publici externi trebuie să documenteze temeinic următoarele aspecte:
5.1.1. Natura activității entității controlate/auditate și domeniul din care face
parte;
5.1.2. Evaluarea sistemului de control intern al entității;
5.1.3. Evaluarea riscului de audit și a riscului de fraudă;
5.1.4. Contractele de concesiune de lucrări sau servicii și bunuri proprietate
publică încheiate de către entitatea controlată/auditată și metodele de
selectare din cadrul acestora a celor care se supun verificării;
5.1.5. Abordarea controlului/auditului;
5.1.6. Planul de control/audit.
5.1.1. Natura activității entității controlate/auditate și domeniul din care face
parte
Datele și informațiile obținute de auditorii publici externi trebuie să le ofere acestora o
înțelegere privind:
a) contextul economico-social în care funcționează entitatea;
b) cadrul legal care reglementează funcționarea entității, informațiile privind
statutul, regulamentele interne, contractele economice ale entității verificate etc.
relevante domeniului supus controlului/auditului;
c) obiectivele, funcțiile și atribuțiile entității corespunzătoare domeniului supus
controlului/auditului, precum și factorii interni și externi care pot influența
realizarea acestora; strategiile, programele și planurile entității pentru
implementarea acestora;
d) structura organizatorică și relațiile funcționale ale entității verificate; Auditorii
publici externi vor analiza activitățile cheie corespunzătoare domeniului supus
controlului/auditului, derulate la nivelul entității și personalul de conducere al
acestora, clienții, beneficiarii și furnizorii entității, structura personalului și rotația
acestuia în perioada controlată/auditată.
e) modalitatea de asigurare a finanțării activității entității, bugetul de venituri
și cheltuieli aprobat și rectificările bugetare;

76
f) principalele informații reflectate în situațiile financiare ale entității verificate,
corespunzătoare domeniului supus controlului/auditului - se analizează evoluția
activelor și pasivelor bilanțiere și/sau a veniturilor, cheltuielilor și rezultatelor
financiare realizate de entitate și se efectuează comparația cu prevederile bugetare
și perioadele anterioare (ultimii 3 ani) etc.;
g) înțelegerea sistemului contabil și a sistemului informatic ale entității verificate.
Pentru a se înţelege sistemul contabil, va fi analizată realitatea informațiilor
furnizate de conducerea entității verificate, prin răspunsurile date la chestionarul
privind evaluarea acestui sistem (Macheta nr. 2 din Regulamentul privind
organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi
valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi), transmis odată cu adresa de
notificare.

Pentru înțelegerea sistemului informatic al entității va fi analizată realitatea


informațiilor furnizate de conducerea entității verificate, prin răspunsurile date la chestionarul
privind evaluarea sistemului informatic (Macheta nr. 3 din Regulamentul privind organizarea
şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor
rezultate din aceste activităţi) transmis odată cu adresa de notificare.
h) litigiile și revendicările în care entitatea este implicată;
i) rapoartele întocmite anterior perioadei controlului/auditului de către:
auditorii interni, auditorii publici externi și alte organe de control; modul de
îndeplinire a măsurilor dispuse în urma acțiunilor de verificare; modul în care au
fost implementate recomandările organelor cu atribuții de control și impactul
acestora asupra activității entității;
j) sursele potențiale de date și informații, în vederea obținerii probelor care vor
susține concluzia generală/opinia.
Sursele de informații utile pentru înțelegerea entității și pentru identificarea criteriilor
de audit corespunzătoare obiectivelor specifice au fost prezentate la punctul III Reglementari
legale și criteriile de audit, de mai sus.
În cadrul acestei faze auditorii publici externi vor consulta și dosarul permanent
constituit la nivelul structurii de specialitate a Curții de Conturi pentru fiecare entitate
verificată în perioada precedentă, dacă este cazul.
Informațiile dobândite de auditorii publici externi cu privire la natura activității
entității controlate/auditate și domeniul din care face parte se consemnează într-un document
de lucru, la care se anexează actele, documentele (în copie) și situațiile relevante. Modelul
documentului de lucru este prezentat în Manualul de audit de conformitate, ediția 2014, Anexa
P1 - Natura activității entității controlate și domeniul din care face parte.

5.1.2. Evaluarea sistemului de control intern al entității


Pentru înțelegerea entității controlate/auditate sau a obiectivelor specifice, auditorii
publici externi trebuie să înțeleagă sistemul de control intern.
Auditorii publici externi trebuie să înțeleagă mediul de control și procedurile de
control intern corespunzătoare acestuia și să stabilească dacă acestea sunt adecvate pentru a
asigura conformitatea cu prevederile legale. În acest sens, vor proceda conform prevederilor
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi,

77
precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi și ale Ghidului privind
evaluarea sistemului de control intern.
Categoriile specifice de controale evaluate depind de obiectivele specifice, de natura şi
obiectivul general al unei acţiuni de control/audit.
Pentru evaluarea modului de funcționare a sistemului de control intern, auditorii
publici externi vor efectua teste ale controalelor-cheie din cadrul sistemului de control intern,
a căror funcționare eficientă trebuie să garanteze îndeplinirea următoarelor obiective:
i. prevenirea sau descoperirea erorilor și protecția patrimoniului entității (verificarea
contabilității și a fiabilității acesteia);
ii. conformitatea operațiunilor efectuate de entitate cu reglementările legale,
regulamentele și celelalte norme interne.
De asemenea, se vor evalua calitatea sistemului de control în ansamblul său, dacă
este/nu este adecvată și nivelul de încredere care se poate acorda acestui sistem de către
auditorul public extern.
În urma evaluării sistemului de control intern din entitate, auditorii publici externi
stabilesc nivelul de încredere în acesta, care poate fi: ridicat, mediu sau scăzut. La stabilirea
nivelului de încredere al auditorilor publici externi în sistemul de control intern al entității se
utilizează informațiile cuprinse în tabelul prezentat în Anexa nr. 27 a Regulamentului privind
organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea
actelor rezultate din aceste activităţi de mai jos.
Probele de audit pentru evaluarea sistemului de control intern al entității verificate se
vor obține de către auditorii publici externi atât în etapa de planificare a acțiunii de verificare,
cât și din informațiile, actele, documentele, răspunsurile la chestionarele înaintate conducerii
entității, furnizate la începutul acțiunii, ca urmare a solicitării lor prin adresa de notificare,
(anexa nr. 26 și machetele nr. 4 și 5 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea
activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste
activităţi).
Informațiile obținute de auditorii publici externi în urma evaluării sistemului de
control intern vor fi utilizate ca probe de audit menite să susțină evaluarea riscurilor (de
control) din cadrul entității.
Informațiile dobândite de auditorii publici externi cu privire la evaluarea sistemului de
control intern al entității se consemnează într-un document de lucru, la care se anexează
actele, documentele (în copie) și situațiile relevante. Modelul documentului de lucru este
prezentat în Manualul de audit de conformitate, ediția 2014 Anexa P2 - Evaluarea sistemului de
control intern al entității.

5.1.3. Evaluarea riscului de audit și a riscului de fraudă


În efectuarea acțiunilor de control/audit, auditorii publici externi evaluează riscul de
audit şi aplică procedurile de audit care sunt necesare pe tot timpul desfăşurării acțiunii de
control/audit. Acest lucru este realizat cu scopul de a se reduce riscul de audit la un nivel
acceptabil în circumstanţele specifice în care se desfășoară acțiunea de verificare, astfel încât
să se obţină o asigurare rezonabilă ca bază pentru concluzia generală a auditorilor publici
externi.
Identificarea și evaluarea riscurilor vor avea la bază concluziile formulate de echipa de
control în urma parcurgerii fazelor anterioare din etapa de planificare (cunoașterea naturii
activității entității controlate/auditate și a domeniului din care face parte, precum și evaluarea

78
sistemului de control intern în domeniul concesiunilor), precum și răspunsurile primite de la
entitatea controlată/auditată la întrebările formulate prin chestionarele transmise cu ocazia
notificării entității cu privire la acțiunea de control/audit.
În evaluarea riscurilor vor putea fi utilizate și alte proceduri de audit, cum ar fi: teste
ale controalelor, proceduri analitice, teste de detaliu obținute prin diverse tehnici: observarea,
inspecția etc.
Exemplu: În evaluarea riscurilor, auditorii publici externi pot lua în considerare
răspunsurile la următoarele întrebări:
Referitor la conducerea entității publice controlate
1. Cum sunt recrutaţi reprezentanții conducerii entității publice?
2. Există stabilitate la nivelul conducerii entității publice controlate sau au avut loc
schimbări în perioada supusă controlului?
3. Sunt instituite proceduri pentru gestionarea în mod corespunzător a situațiilor de
conflict de interese în activitatea de concesionare?
4. A fost stabilită o procedură în cazul semnalării unor neregularități cu privire la
desfășurarea procesului de concesionare?
5. Activităţile de identificare a neregulilor/fraudelor în domeniul concesiunilor, sunt
documentate în mod corespunzător?
6. Acțiunile de audit/control precedente au identificat abateri de la legalitate, cazuri
de fraudă, indicii cu privire la săvârșirea unor fapte cu încălcarea legii penale
referitoare la desfășurarea activității privind concesiunile? Cum a înlăturat
conducerea aceste abateri?
Structura organizatorică a entității publice controlate
1. Componența organizatorică a structurii de achiziții publice/concesiuni a fost
definită și aprobată printr-un document oficial?
2. În cadrul structurii de achiziții publice/concesiuni este asigurată separarea
funcţiilor?
3. În cadrul entității publice controlate s-a efectuat delegarea de competență/gestiune
referitoare la efectuarea concesionărilor, entităților publice din subordinea,
coordonarea sa?
4. Dacă entitatea publică controlată are în subordinea, coordonarea sau autoritatea sa
alte entități publice, cum realizează aceasta supervizarea activității de
concesionare a entităților subordonate?
5. Pune entitatea publică controlată accent pe identificarea şi gestionarea riscurilor
cu privire la operaţiunile economice referitoare la concesiunile pe care le
desfășoară?
6. Au avut loc schimbări recente în structura organizatorică a entității publice
controlate?
7. A fost efectuată în cadrul entității controlate externalizarea activității de
concesionare, prin achiziţionarea de servicii de consultanţă, respectiv servicii
auxiliare concesiunii?
8. Dacă activitatea a fost externalizată, cum sunt monitorizate: modul de executare a
contractelor de prestări de servicii şi cel de respectare a prevederilor legale de
către prestator?

79
9. Există și alte riscuri în legătură cu externalizarea activităților (ex. externalizarea
unor activități contrar prevederilor legale care stipulează că acestea trebuie
realizate în cadrul entității)?
10. A fost elaborat un cod de conduită care stabileşte reguli de comportament etic în
realizarea atribuţiilor de serviciu, aplicabil, atât personalului de conducere, cât şi
celui de execuţie din compartiment, care cuprinde și precizări referitoare la
domeniul concesiunilor?
11. Există anumite aspecte legate de structura organizatorică care pot da naştere unui
risc de fraudă?
Evenimente şi operațiuni economice semnificative
1. Există anumite evenimente sau operațiuni economice semnificative ce ar putea
duce la o creştere considerabilă a riscurilor sau a riscului de fraudă?
a. Are entitatea publică competenţa necesară de a realiza astfel de operațiuni
economice semnificative?
b. Au fost implicaţi experţi în legătură cu evenimentele şi operațiunile economice
semnificative? Dacă da, ce măsuri s-au luat pentru a asigura competenţa şi
obiectivitatea lor?
c. Cum este monitorizată munca experţilor?
Prevederile legale care reglementează domeniul concesiunii de lucrări sau servicii și
concesiunilor de bunuri proprietate publică din cadrul entității publice controlate
1. Există inconsecvenţe între diferitele acte normative care reglementează activitatea
de concesionare din cadrul entității controlate?
2. Prin interpretarea şi aplicarea de către entitate a prevederilor legale, au fost
compromise în vreun fel drepturile individuale sau ale entității publice?
3. Există anumite carențe sau imperfecțiuni legislative ori neconcordanțe între
anumite prevederi legale care ar putea duce la creşterea riscului de fraudă?
Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la concesiunile de lucrări sau
servicii și/sau bunuri proprietate publică reprezintă un obiectiv specific caracteristic acțiunilor
de control/audit. În tabelul de mai jos sunt prezentați câțiva factori de risc cu privire la
controlul/auditul concesiunilor, grupați în funcție de componentele riscului de audit:
Riscul inerent
(Susceptibilitatea ca o categorie de operaţiuni economice să conţină erori/abateri semnificative, fie
individual, fie cumulate cu erorile/abaterile altor categorii de operaţiuni economice, presupunând,
printre altele, că în entitatea verificată nu există/nu sunt implementate controale interne
Acesta poate fi : Ridicat/ Mediu/ Scăzut )
1. Recentele modificări ale legislaţiei privind concesiunile
2. Prevederile legale lasă loc de interpretări
3. Concesiunile de bunuri, lucrări sau servicii au valori semnificative
4. Constatările acțiunilor de control/audit precedente au evidenţiat abateri de la legalitate
Constatările acțiunilor de control/audit precedente au evidenţiat cazuri de fraudă şi corupţie ce
5. au implicat conducerea şi personalul cheie, indicii cu privire la săvârșirea unor fapte cu
încălcarea legii penale

80
Rezultatele verificărilor efectuate de autorităţile de reglementare (ex. Agenţia Naţională pentru
6.
Achiziţii Publice, Consiliul Concurenţei)
Contestaţiile primite de la diferiți ofertanţi referitor la practicile incorecte cu privire la
7.
stabilirea ofertelor câştigătoare
8. Posibilele conflicte de interes
Riscul de control
(Riscul ca o eroare/abatere semnificativă să se producă fără a fi prevenită, detectată sau corectată în
timp util de către sistemul de control intern și sistemul contabil al entității controlate.
Acesta poate fi : Ridicat/ Mediu/ Scăzut.)
1. Lipsa unor proceduri de control intern bine definite, inclusiv lipsa criteriilor clare şi obiective

2. Neimplementarea sau implementarea necorespunzătoare a procedurilor de control intern


Recentele modificări în cadrul procedurilor de control intern sau a controalelor generate de
3.
aplicaţii IT
Controale ineficiente sau inexistente cu privire la respectarea prevederilor legale care
4.
reglementează domeniul concesiunilor
Riscul de nedetectare
(Probabilitatea ca procedurile de audit aplicate de auditorii publici externi să nu detecteze
situațiile de neconformitate cu prevederile legale care există în legătură cu un obiectiv specific și care
pot fi semnificative în mod individual sau atunci când sunt cumulate cu situații de neconformitate cu
prevederile legale în cazul altor obiective specifice.
Acesta poate fi : Ridicat/ Mediu/ Scăzut.)

Procedurile de audit sunt ineficient concepute (se solicită date doar de la personalul din
1. compartimentul de achiziţii/concesiuni, nu şi personalului din compartimentul financiar -
contabil sau gestionarilor, ofertanţilor, etc. în funcție de nevoie)

Reţinerea sau ascunderea intenţionată a probelor de audit (acte, informații, documente


2.
justificative)
Posibile înţelegeri secrete ale conducerii cu ofertanții sau chiar nesocotirea de către
3.
conducere a controalelor interne

În efectuarea controlului/auditului, auditorii publici externi trebuie să manifeste


scepticism profesional deoarece pot constata cazuri de nelegalitate și neconformitate care pot
indica existența fraudei.

În evaluarea riscurilor, auditorii publici externi pot lua în considerare următoarele


categorii de riscuri:
1. Riscuri referitoare la locație
 Structura existentă (reabilitare/ modernizare)
 Condiţii de amplasament
 Titlul de proprietate
 Disponibilitatea locaţiei
 Aprobări

81
 Curăţare şi viabilizare
 Moştenire culturală
 Mediu
2. Riscuri de proiectare
 Eşecul proiectării
 Deficienţă de proiectare
 Depăşirea costurilor proiectării
 Schimbări în proiectare de către ambele părţi
 Întârzieri în obţinerea avizelor / permiselor pentru teren
 Întârzieri în obţinerea aprobărilor
 Schimbări ulterioare ale proiectării
 Studii specifice proiectării
 Standarde referitoare la emisii
3. Riscuri de finanţare a proiectului
 Insolvabilitate şi risc aferent creditorului extern
 Indisponibilitatea finanţării
 Modificări ale dobânzilor
 Finanţare suplimentară
 Modificări în sistemul de taxe şi impozite
 Profituri din refinanţare
4. Riscuri aferente cererii si veniturilor
 Înrăutăţirea condiţiilor economice generale
 Schimbări competitive
 Concurenţă
 Schimbări demografice
 Costuri de abordabilitate/ accesibilitate
 Schimbări majore ale inflaţiei
 Publicitate adverse
5. Riscuri legislative/politice
 Schimbări legislative /de politică
 Retragerea sprijinului complementar
 Proces decizional defectuos
 Riscul valorii reziduale
6. Riscuri naturale
 Război sau situaţii conflictuale
 Cutremur şi alte venimente naturale

82
 Terorism
 Forţa majoră
7. Riscurile etapei de Pregătire/atribuire
 Riscuri de pregătire
 Oopoziţie publică faţă de proiect
 Pregătirea necorespunzătoare a documentelor de atribuire
 Semnarea Contractului de concesiune
8. Riscuri referitoare la construcţie
 Dreptul de acces
 Soluţii tehnice vechi sau inadecvate
 Disponibilitatea resurselor
 Risc de defect ascuns
 Risc cu privire la executare/ finalizare
 Risc de depăşire a costurilor
 Întârzieri în construcţie
 Litigii de muncă/personal insuficient calificat
 Furnizare a utilităţilor
 Insolvabilitatea subantreprenorilor sau a furnizorilor
 Condiţii meteo nefavorabile
 Variaţie excesivă a contractului
 Lucrări defecte
 Explozibile
 Securitatea pe şantier
 Lipsa angajamentelor părţilor
 Risc de asigurare
 Proteste publice
 Aspecte privind protecţia mediului
9. Riscuri de operare şi de întreţinere
 Schimbarea cerinţelor Concedentului în afara limitlor agreate prin contract
 Resurse de intrare / input
 Risc de furnizare a utilităţilor
 Soluţii tehnice vechi sau neadecvate
 Risc de disponibilitate
 Capacitate de management
 Risc de depăşire a costurilor
 Risc de defecte ascunse

83
 Condiţii neprevăzute
 Întreţinere şi reparaţii
 Lipsa angajamentului părţilor
 Risc de asigurare
 Întreţinere
Considerente privind identificarea şi evaluarea riscului de fraudă
Deși detectarea fraudei nu este obiectivul principal al controlului/auditului, în
evaluarea riscurilor referitoare la desfășurarea procesului de concesionare auditorii publici
externi trebuie să aibă în vedere factorii care indică riscul de fraudă și trebuie să rămână alerți
la indiciile de fraudă care pot să apară pe parcursul desfășurării activității lor.
Auditorii publici externi trebuie să fie în alertă atunci când constată: slăbiciuni ale
controlului intern, erori, operaţiuni economice sau rezultate neobişnuite în domeniul
concesiunilor, care indică existenţa fraudei, lipsei de probitate sau corupţiei.
În general, frauda se referă la abuzuri în exercitarea atribuțiilor de serviciu (fără
respectarea prevederilor legale), la prezentarea de declarații ori documente false, incorecte sau
incomplete ori la necomunicarea unei informații, prin încălcarea unei obligații specifice, care
au ca efect alocarea/dobândirea, respectiv utilizarea incorectă a fondurilor publice. Printre
exemplele de domenii şi situaţii în care poate apare, în mod normal, o creştere a riscurilor de
fraudă în sectorul public se pot include concesiunile.
Auditorii publici externi identifică şi evaluează riscul de fraudă şi culeg probe
suficiente şi adecvate în legătură cu identificarea riscurilor de fraudă în timpul efectuării
procedurilor potrivite de audit.
Obiectivele auditorului public extern sunt:
a) identificarea şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă ca urmare a
fraudei;
b) obţinerea de probe de audit suficiente şi corespunzătoare privind riscurile evaluate
de denaturare semnificativă ca urmare a fraudei, prin proiectarea şi implementarea
unor reacţii adecvate;
c) răspunsul adecvat în cazul fraudelor identificate sau suspectate identificate cu
ocazia controlului/auditului.
Menţinerea unei atitudini de scepticism profesional de către auditorul public extern
necesită punerea în permanenţă sub semnul întrebării a faptului dacă informaţiile şi probele de
audit obţinute sugerează că ar putea exista o denaturare semnificativă ca urmare a fraudei.
Presupune analizarea credibilităţii informaţiilor ce urmează a fi folosite ca probe de audit şi a
controalelor aplicate asupra procesului de întocmire şi păstrare a acestora, acolo unde este
relevant.
Cu excepţia cazului în care auditorul public extern are motive să creadă contrariul,
acesta poate accepta documentele şi înregistrările ca fiind autentice. În cazul în care în urma
condiţiilor identificate în timpul controlului/auditului auditorul public extern este determinat
să creadă că un document ar putea să nu fie autentic sau că termenii unui document au fost
modificaţi, fără ca acest lucru să îi fie dezvăluit, va proceda la continuarea investigării.
În cazul în care auditorul public extern identifică anumite situaţii care îl fac să creadă
faptul că un document ar putea să nu fie autentic sau că elemente dintr-un document au fost

84
modificate fără ca acest lucru să îi fie dezvăluit, posibilele proceduri de investigare pot
include:
 să solicite confirmarea directă de la o terţă parte.
 să solicite apelarea la serviciile unui expert pentru evaluarea autenticităţii
documentelor.
Atunci când răspunsurile conducerii sau ale persoanelor cu atribuții din cadrul entității
sunt inconsecvente cu ocazia intervievărilor, auditorul public extern va investiga
inconsecvenţele.
Proceduri de evaluare a riscului de fraudă în domeniul concesiunilor
Atunci când aplică procedurile de audit de evaluare a riscurilor inerent și de control pentru
a obţine o înţelegere a entităţii şi a mediului său, inclusiv asupra sistemului de control intern în
domeniul concesiunilor, auditorul public extern efectuează procedurile menţionate mai jos
pentru a obţine informaţii ce pot fi folosite în identificarea riscurilor de denaturare semnificativă
ca urmare a fraudei.
Conducerea şi alte persoane din cadrul entităţii
Auditorul va efectua intervievări cu conducerea cu privire la:
a) procedura urmată de conducere pentru identificarea şi răspunsul la riscurile de
fraudă din activitatea de concesionare, desfășurată în cadrul entităţii;
b) comunicarea conducerii, dacă există, cu persoanele însărcinate cu
guvernanţa/organele ierarhic superioare, privind procesele sale de identificare şi
răspuns la riscurile de fraudă din cadrul entităţii;
c) comunicarea conducerii, dacă există, cu angajaţii privind viziunea sa cu privire la
modul de desfășurare a activității şi a comportamentului etic din domeniul
concesiunilor.
Auditorul public extern va efectua intervievări cu conducerea şi alte persoane din
cadrul entităţii cu atribuții în activitatea privind desfășurarea procesului de concesionare, după
caz, pentru a determina dacă au cunoştinţă de fraude existente sau suspectate ce afectează
acest domeniu.
Pentru acele entităţi care au o funcţie de audit intern, auditorul public extern efectuează
intervievări cu persoanele care efectuează auditul intern pentru a determina dacă acestea au
cunoştinţă de fraude existente sau suspectate ce afectează entitatea şi pentru a obţine punctul
lor de vedere asupra riscurilor de fraudă în domeniul concesiunilor.
Relaţii neobişnuite sau neaşteptate identificate
Auditorul public extern evaluează dacă anumite relaţii neobişnuite sau neaşteptate care
au fost identificate în timpul procedurilor analitice, inclusiv cele legate de conturile de
venituri, pot indica riscuri de denaturare semnificativă ca urmare a fraudei.
Se face distincţie între fraudă şi corupţie. O definiţie largă a corupţiei o reprezintă
abuzul de o poziţie (publică), în scopuri private.
Darea de mită facilitează multe alte tipuri de fraudă, cum ar fi: falsificarea de facturi,
înregistrarea de cheltuieli fictive sau neîndeplinirea specificaţiilor contractuale.
Indiciile cu privire la apariţia fenomenelor de fraudă, în cazul concesiunilor, pot fi
reprezentate de:
a. inerţia puternică, referitoare la componenţa echipei de evaluare;

85
b. conflictul de interese al membrilor din echipa de evaluare;
c. puncte de contact multiple;
d. biroul de contact nu este subordonat furnizorului de ofertă;
e. persoana de contact nu este angajată de către furnizorul ofertei;
f. preferinţele pentru un anume furnizor;
g. timp redus pentru procesul de concesionare;
h. concesiune cu valoare deosebit de mare;
i. durata concesiunii nu corespunde legii;
j. oferte acceptate după termenul-limită;
k. o singură ofertă;
l. oferte fictive;
m. aceiași ofertanți în cazul procedurilor de atribuire realizate pe loturi;
n. reclamaţii ale ofertanţilor necâştigători;
o. contractul de concesiune conține clauze diferite față de oferta declarată câștigătoare
sau față de prevederile caietului de sarcini;
p. modificări substanţiale în mărimea şi costurile proiectului, după atribuire;
q. conexiunile dintre ofertanți subminează competiţia;
r. toate ofertele sunt mai mari decât costurile totale estimate;
s. nu toţi ofertanţii sunt informaţi despre atribuire şi despre motivele acesteia;
t. contractul de concesiune şi documentele de selecţie sunt publice;
u. neconcordanţe privind cifra de afaceri raportată/numărul-limită de angajaţi;

În continuare prezentăm câteva exemple de indicii de fraudă care pot să apară în


legătură cu concesionarea de lucrări sau servicii și bunuri proprietate publică:
Posibilitatea de luare de mită și comisioane ilegale în schimbul atribuirii contractului de
concesiune:
 Creșterea inexplicabilă a bunăstării persoanelor cu funcție de decizie.
 Persoanele din cadrul autorității/entității contractante implicate în
desfășurarea procedurii de atribuire nu prezintă declarația de avere completă.
 Persoanele din cadrul autorității/entității contractante implicate în
Capacitatea desfășurarea procedurii de atribuire comunică cu ofertantul (actual sau
financiară sporită viitor) și acceptă cadouri sau divertisment nepotrivit.
 Persoanele din cadrul autorității/entității contractante implicate în
desfășurarea procedurii de atribuire discută despre angajare cu un ofertant.
 Ofertantul desfășoară activitatea pe proprietatea personală a persoanelor din
cadrul autorității/entității contractante implicate în desfășurarea procedurii de
atribuire.
Intermediarii  Implicarea unui intermediar (broker, agent local) fără nicio valoare evidentă
pentru executarea contractului.

86
 Atribuirea repetată a contractelor aceluiaşi ofertant la un preţ mai mare decât
preţul de pe piaţă.
Atribuirea repetată  Atribuirea repetată a contractelor ofertanților cu o performanţă slabă
a contractelor (acceptarea continuă a serviciilor şi lucrărilor de calitate joasă).
 Persoanele din cadrul autorității/entității contractante implicate în
desfășurarea procedurii de atribuire insistă asupra faptului ca furnizorii să
folosească anumiţi subcontractanți.
 Grupul de lucru are aceeași componență de mai mulți ani.
 Persoanele din cadrul autorității/entității contractante implicate în
desfășurarea procedurii de atribuire în aceeași funcţie de mai mulți ani.
Problemele  Persoanele din cadrul autorității/entității contractante implicate în
sistematice desfășurarea procedurii de atribuire acționează în depășirea sferei
îndatoririlor normale atunci când gestionează concesiunile (control excesiv
al procesului de selectare).
 Lipsa separării sarcinilor între membrii personalului cu atribuții legate de
concesiuni pentru: inițierea concesiunilor; atribuirea concesiunii; inspecția
sau monitorizarea executării.
Conflictul de interese:
 Potrivirea datelor de contact ale persoanelor din cadrul autorității/entității
contractante implicate în desfășurarea procedurii de atribuire și cele ale
Legăturile dintre ofertanților (informațiile privind înregistrarea operatorilor economici,
adresele, numerele de telefon informaţiile de pe paginile web, relațiile de
personalul
familie). Această potrivire ar trebui să includă membrii familiei persoanei
autorităţii
din cadrul autorității/entității contractante și subcontractanții ofertantului.
contractante şi
furnizor  Persoane din cadrul autorității/entității contractante implicate în desfășurarea
procedurii de atribuire şi membrii ai familiilor acestora care dețin cote de
participare în capitalul ofertantului sau al unui subcontractant.

Aspectele  Persoanele din cadrul autorității/entității contractante implicate în


sistematice desfășurarea procedurii de atribuire nu depun formularul privind conflictul de
interese sau acestea nu este actualizat pe parcursul procedurii de atribuire a
contractului de concesiune.
Potenţialele proceduri de atribuire cu înțelegere secretă (în complicitate):
 Conexiuni aparente între ofertanți: date de contact care se potrivesc (adrese,
numere de telefon), personal comun, etc.
 Deţinerea în comun a proprietăţii asupra companiilor ofertante sau legături de
familie (nume similare ale personalului-cheie și proprietarilor sau membrilor
Ofertanţii asociați
familiei).
 Diferite oferte conţin erori similare tipografice, adrese, numere de telefon, foi
cu antet sau sunt imprimate pe articole de papetărie similare.
 Diferite oferte sunt transmise prin fax de la același aparat de fax sau prin
poștă de pe aceeași adresă de e-mail.
 Modele neobișnuite de ofertă, spre exemplu:
Stabilirea
o ofertele sunt prea aproape, adică, mai puțin de 1% diferență între oferta
preţurilor
cu cel mai mic preţ și următoarea ofertă cu cel mai mic preţ, fapt ce
indică asupra faptului că ofertanții îşi cunoşteau prețurile reciproc;
o ofertele sunt prea departe una de alta, adică mai mult de 10% diferență

87
între oferta cu cel mai mic preţ și următoarea ofertă cu cel mai mic preţ,
chiar și pentru același tip de articol;
o ofertele sunt distincte una de alta cu un procent sistemic, adică, 1%, 3%
10%;
o ofertanţii modifică preţurile aproximativ în aceeaşi perioadă de timp și în
aceeași măsură.
o model aparent de oferte cu preţ redus apar în mod regulat, cum ar fi o
anumită companie fiind mereu ofertantul cu cel mai mic preț într-o
anumită zonă geografică, sau într-o rotație fixă cu alţi ofertanți;
o anumiți ofertanți mereu participă la licitaţie unul împotriva celuilalt sau,
dimpotrivă, unii ofertanți nu participă la licitaţii unul împotriva celuilalt;
o preţurile de ofertă scad atunci când un nou ofertant sau un ofertant care
nu participă frecvent depune o ofertă.
 Câștigarea licitaţiei la un preţ prea mare în comparație cu estimările de
costuri, mediile industriale sau contractele similare.
 Toate ofertele de licitaţie la un preţ mai mare decât estimările de cost, sau
contractele similare.

Rotația și  Modelul de rotație a ofertanților câștigători pe ramuri de activitate sau zonă


subcontractarea geografică: anumiţi ofertanți câștigă în mod repetat contracte cu o
autoritate/entitate contractantă, însă nu în altă parte pentru lucrări sau servicii
similare.
 Substanțial mai puține oferte primite decât în procedurile de atribuire
anterioare similare (care indică un sistem de reţinere a ofertelor).
 Ofertanții calificați își retrag ofertele (presiune din partea autorităţii/entității
contractante sau a altor companii, inclusiv prin intimidare și amenințări
fizice).
Constrângerea
 Ofertanți calificați ce au inițiat procesul de participare la licitație, însă
ulterior s-au abținut de la depunerea ofertelor.
 În caz de procedură de atribuire repetată, atunci când ofertele inițiale au fost
respinse ca fiind la un preţ prea mare: imposibilitatea ofertanților inițiali de a
participa din nou la licitaţie, sau un clasament identic al acelorași ofertanți în
cazul procedurii repetate.
Companiile fictive:
 Compania cu adresa cutiei poştale de la oficiul poştal, sau localizată la o
reşedinţă sau o locaţie non-business.
 Compania fără facilităţi corporative (spaţiu de birou, personal, pagină web,
etc.).

Datele  Compania care nu este înregistrată la Registrul Comerțului.


contractuale  Numerele de telefon oferite sunt numere personale sau serviciu de răspuns
automatizat.
 Discrepanţa dintre adresa companiei şi codul zonei numărului de telefon.
 Compania înregistrată în paradisuri fiscale şi /sau plăţile sunt efectuate în
conturile deținute de către companii înregistrate în paradisuri fiscale.
 O diferență mică în ortografia denumirii companiei în documente.

88
Evidenţa  Compania cu structură de proprietate neclară.

Divulgarea informațiilor privind oferta:


 Oferta câştigătoare are un preţ foarte puțin sub prețul următoarei oferte cu cel
mai mic preţ.
Ofertele
suspicioase  Oferta câştigătoare conţine date bazate pe informaţii care nu sunt accesibile
publicului.
 Ofertantul care a depus oferta mai târziu este ofertantul câştigător cu preţ
scăzut.

Încălcarea  Termenul licitaţiei este prelungit fără un motiv obiectiv.


procedurii  Acceptarea ofertelor după expirarea termenului limită.
 Contractul este supus licitaţiei repetate fără un motiv obiectiv.
Proceduri dezechilibrate:
 Anumite elemente, care sunt estimate la costuri mici în mod nejustificat în
comparaţie cu preţurile de piaţă, mai târziu sunt eliminate din lista de cerințe
Excluderea conform contractului.
elementelor de cost
redus  Modificarea comenzilor emise în scurt timp după ce a fost atribuit
contractul.
 Discrepanță vastă şi inexplicabilă între prețurilor de ofertă luând în
considerare tipul lucrărilor, bunurilor sau serviciilor care sunt procurate.
Manipularea procedurilor de atribuire a contractului de concesiune:
 Indicaţii de modificări ale ofertelor după depunerea acestora: corectări în
formă scrisă, ştergeri/radieri, sau inserări de text printre rânduri care schimbă
informaţiile cheie (adică preturile, perioada de valabilitate a ofertei).
Manipularea
ofertelor  Oferta câştigătoare este anulată pentru erori, iar licitaţia este repetată sau
atribuită unei alte companii.
 Ofertele nu sunt păstrate într-o locaţie sigură cu acces limitat.
 Ofertele nu au ştampila privind data și ora depunerii acestora.
 Termenul limită de prezentare a ofertelor este prelungit după ce unele dintre
oferte au fost depuse.
Manipularea
 Ofertele prezentate „dispar”.
procedurii
 Contractul nu a fost supus licitaţiei repetate, chiar dacă au fost primite mai
puţine oferte decât numărul minim necesar.
 Lipsa de înregistrări scrise privind procesul de concesiune

Sursa unică  Valoarea estimată a contractului puțin sub limita procedurilor competitive.
nejustificată  Concesiuni atribuite de urgență.
 Justificare neadecvată la solicitarea unei atribuiri necompetitive.
 Un număr mare de contracte puțin sub pragul unei proceduri competitive.
Diferențierea
 Atribuirile făcute sub limitele procedurii competitive sunt urmate de abuzul
schimbării comenzii/ contractului ce depășesc aceste limite.

89
Gruparea  Au fost primite puține oferte.
 Companii fictive.
Specificațiile aranjate:
 Specificațiile sunt semnificativ mai înguste decât în cererile de ofertă
anterioare și similare.
Specificațiile  Specificații ajustate: similaritatea dintre specificații și serviciile ofertantului
ajustate câștigător.
 Specificațiile sunt semnificativ mai largi decât în cererile anterioare similare
de oferte.
 Factori de evaluare neobișnuiți.

Oferte insuficiente  Mai puține decât numărul normal sau preconizat al ofertanților potențiali
pentru pre-calificarea sau prezentarea ofertelor, în comparație cu procedurile
de atribuire similare anterioare.
Excluderea ofertanților calificați:
 Un număr semnificativ de ofertanți calificați ce nu participă la licitație
Constrângerea și
(Presiune din partea autorității/entității contractante sau altor companii,
excluderea
inclusiv prin intimidare și amenințări fizice).
 Companii extrem de calificate și-au exprimat interesul și nu sunt preselectate.
 Un număr mare de oferte a fost declarat inadmisibil.
Descalificarea  Descalificările nu sunt bine justificate.
dubioasă
 Oferta cea mai mică nu a fost declarată admisibilă, prin urmare, contractul a
fost conferit unui ofertant preferat, care deseori oferă un preț mai mare.
 Schimbările comenzilor sau modificarea clasamentului ofertelor.

Încălcarea  Oferirea unei perioade nejustificat de scurtă pentru a licita (încălcând


regulilor de legislația).
achiziții  Criteriile de atribuire diferă de cele stabilite în documentațiile de atribuire.
 Ofertantul câștigător nu este preselectat.
Oferta  Specificațiile tehnice sunt copiate din documentele de achiziție sau sunt
câștigătoare este incomplete.
slab justificată
 Oferta nu satisface cerințele (de ex., din punct de vedere al calității,
cantității, calificărilor).
Frauda la implementarea contractului:
 Modalitatea de atribuire selectată pentru contracte sub pragurile valorice
Abuzul schimbării obligatorii urmată de modificări ulterioare ale contractului atribuit prin care
comenzii se majorează prețul sau se extinde obiectul contractului sau perioada
contractului.
 Specificații contractuale neclare urmate de modificări.
Nesatisfacerea  Volumul ridicat de contestații din partea utilizatorilor.
specificațiilor
 Documentația suport nu este oferită, nu este în original, este inadecvată sau
contractuale modificată.

90
Atunci când identifică şi evaluează riscurile de denaturare semnificativă ca urmare a
fraudei, auditorul public extern evaluează ce tipuri de operațiuni/activități conduc la apariţia
unor astfel de riscuri. Este important ca auditorul public extern să obţină o înţelegere a
controalelor pe care conducerea le-a proiectat, implementat şi menţinut pentru prevenirea şi
detectarea fraudei. Astfel, auditorul public extern poate afla, de exemplu, faptul că a fost
alegerea conştientă a conducerii de a accepta riscurile asociate cu lipsa segregării
responsabilităţilor.
Răspunsuri la evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă datorate fraudei
Proceduri de audit ca reacţie la riscurile evaluate de denaturare semnificativă ca
urmare a fraudei
Răspunsurile auditorului public extern pentru a trata riscurile evaluate de denaturare
semnificativă ca urmare a fraudei pot include modificarea naturii, duratei şi amplorii
procedurilor de audit în următoarele moduri:
 Ar putea fi necesară modificarea naturii procedurilor de audit ce urmează a fi efectuate
pentru a obţine probe de audit mai credibile şi mai relevante sau pentru a obţine
informaţii coroborative suplimentare. Aceasta poate afecta atât tipul de procedură de
audit ce urmează a fi efectuată, cât şi combinarea lor.
 Ar putea fi necesară modificarea programării procedurilor de fond.
 Amploarea (aria de cuprindere) procedurilor aplicate reflectă evaluarea riscurilor de
denaturare semnificativă ca urmare a fraudei. De exemplu, ar fi mai adecvată creşterea
dimensiunilor eşantioanelor sau efectuarea unor proceduri analitice la un nivel mai
detaliat.
Proceduri de audit ca reacţie la riscurile de evitare a controalelor de către conducere
Deşi nivelul riscului de evitare a controalelor de către conducere variază de la o
entitate la alta, acest risc este totuşi prezent în toate entităţile. Datorită modului imprevizibil în
care se pot comite astfel de acţiuni de evitare, acestea reprezintă un risc de denaturare
semnificativă ca urmare a fraudei.
Auditorul public extern va determina dacă, pentru a reacţiona în privinţa riscurilor
identificate de evitare a controalelor de către conducere, trebuie să efectueze alte proceduri de
audit, în plus faţă de cele la care se face referire în mod specific mai sus.
Evaluarea probelor de audit
Auditorul public extern, pe baza procedurilor de audit efectuate şi a probelor de audit
obţinute, trebuie să evalueze dacă evaluările riscurilor de denaturare semnificativă rămân
adecvate. Această evaluare este în primul rând de natură calitativă, bazată pe raţionamentul
profesional, și poate furniza o viziune detaliată asupra riscurilor de denaturare semnificativă ca
urmare a fraudei şi a măsurii în care este necesar să se efectueze proceduri de audit suplimentare
sau diferite.
Informațiile dobândite de auditorii publici externi cu privire la evaluarea riscului de
audit și a riscului de fraudă se consemnează într-un document de lucru, la care se anexează
actele, documentele (în copie) și situațiile relevante. Modelul documentului de lucru este
prezentat în Manualul de audit de conformitate, ediția 2014, Anexa P3 - Evaluarea riscului de
audit și a riscului de fraudă.
Când suspiciunea de fraudă a fost identificată, iar în raportul de control/audit întocmit
de auditorii publici externi s-a consemnat existența unor fapte pentru care există indicii că au
fost săvârșite cu încălcarea legii penale, după depunerea raportului de control/audit la entitatea

91
verificată, auditorii publici externi întocmesc o notă cu propuneri de valorificare, în
conformitate cu punctul 163 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea
activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste
activităţi. În vederea sesizării organelor de urmărire penală se solicită Departamentului juridic
al Curții de Conturi un punct de vedere referitor la încadrarea sau nu a faptelor consemnate în
raportul de control/audit în categoria celor de natură penală. Sesizarea organelor de urmărire
penală competente se efectuează, potrivit prevederilor art. 33 alin. (4) și art. 64 din lege,
precum și ale punctelor 240 – 249 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea
activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste
activităţi, după obținerea aprobării Plenului Curții de Conturi, iar conducerea entității
verificate este informată despre această măsură luată.

5.1.4. Contractele de concesiune încheiate de către entitatea controlată/auditată și


metodele de selectare din cadrul acestora a celor care se supun verificării
Pe baza raționamentului profesional, auditorii publici externi vor selecta acele
contracte de concesiune pentru a fi supuse controlului/auditului, astfel încât să fie urmărite
atât obiectivul general al acțiunii de control/audit, cât și obiectivele specifice cuprinse în
tematica de control/audit.
La determinarea contractelor de concesiune pentru a fi supuse controlului auditorii
publici externi trebuie să aibă în vedere următoarele:
a. specificul entității controlate/auditate;
b. obiectivul general al acțiunii de control/audit și obiectivele specifice cuprinse în
tematica de control/audit;
c. rezultatele evaluării riscului de denaturare semnificativă asociat diferitelor
obiective specifice și tipuri de operațiuni;
d. cerințele de înregistrare contabilă și de raportare financiară ale entității controlate;
e. operațiunile semnificative din punct de vedere valoric.
Pe baza raționamentului profesional, auditorii publici externi pot opta pentru una
dintre următoarele metode de selectare din cadrul categoriilor de operațiuni economice a
elementelor în vederea verificării:
a) Verificarea integrală a contractelor de concesiune.
Selectarea tuturor contractelor de concesiune se utilizează în cazul în care auditorii
publici externi stabilesc că cea mai adecvată metodă de testare este să le examineze integral,
și anume în cazul în care:
 numărul de contracte de concesiune este redus;
 sistemul de evidență tehnico-operativă și financiar-contabilă din cadrul entității
controlate/auditate face ca examinarea integrală a operațiunilor economice să fie
eficientă din punctul de vedere al timpului afectat acțiunii de control/audit;
 alte metode de selectare a contractelor de concesiune nu oferă suficiente probe de
audit adecvate pentru formularea unor concluzii.
b) Verificarea unor contracte de concesiune (selectarea bazată pe raţionamentul
profesional).
Selectarea unor contracte de concesiune pentru obținerea probelor de audit de către
auditorii publici externi constă în alegerea acestora pe baza:

92
 informațiilor și documentelor din dosarul permanent sau obținute în etapa de
planificare a controlului despre entitatea verificată, inclusiv din mijloace mass-
media;
 riscurilor pe care le-au identificat și evaluat auditorii publici externi pe
parcursul etapei de planificare;
 caracteristicilor contractelor de concesiune ce urmează a fi testate.
Selecția contractelor de concesiune publică specifice poate să includă:
i. elemente cu valoare sau importanță mare. În această situație se vor testa
întotdeauna toate contractele a căror valoare depășește nivelul de
semnificație, stabilit din punct de vedere valoric în funcție de interesul
utilizatorilor informațiilor din rapoartele de control/audit, sau acele contracte
care, deși ca valoare se situează sub nivelul de semnificație, sunt de valoare
foarte mare sau pot genera suspiciuni de apariție a erorilor/abaterilor sau
fraudei (ex. contractele de concesiune de bunuri/lucrări/servicii de valori mari);
ii. toate contractele peste o anumită valoare (exemplu: în cazul unui număr
ridicat de contracte de concesiune și a unui fond de timp redus alocat acțiunii
de control/audit);
iii. toate acele contracte, indiferent de valoare, care, după părerea auditorilor
publici externi, comportă un risc special (se aleg în funcție de rezultatele
obținute în faza de evaluare a riscurilor pentru fiecare obiectiv specific
verificat) cum ar fi cele menționate la lit. c).I. de mai jos.
c) Eșantionarea.

În cazul utilizării eșantionării ca metodă de selectare a contractelor de concesiune


pentru a fi verificate, se procedează astfel:

I. Se selectează toate contractele de concesiune care au valoare semnificativă


și cele care comportă un risc special.
Exemplu: Operațiunile economice care se vor verifica vor cuprinde, în primul rând,
toate contractele de concesiune de valoare sau semnificație mare (peste nivelul de
semnificație stabilit în funcție de valoare, natură sau context), precum și acele contracte de
concesiune în legătură cu care, s-au constatat unele riscuri, cum ar fi:
există indicii că ar fi putut fi utilizate criterii de evaluare prin care să fie favorizat
un anumit operator economic;
nealegerea procedurii de concesiune corespunzătoare;
atribuirea contractului de concesiune ofertantului care a venit cu o valoare mai mare
sau cu un punctaj mai mic;
încheierea de contracte la valori mai mari decât cele din ofertele câștigătoare;
contractele au fost divizate pentru a se evita alegerea procedurii de concesiune
corespunzătoare;
inexistența garanției că bunurile de retur au intrat în gestiune.

II. Din restul contractelor de concesiune se va selecta un eşantion, întrucât nu


ar fi eficient să fie verificate toate operațiunile economice. Eșantionul poate fi selectat atât
prin metode statistice, cât și prin metode nestatistice. Decizia cu privire la măsura în care

93
ar trebui utilizată o abordare nestatistică sau statistică a eşantionării este o chestiune care ţine
de raţionamentul auditorului public extern; cu toate acestea, dimensiunea eşantionului nu
reprezintă un criteriu valid de diferenţiere între abordările statistică şi nestatistică. Acolo unde
este posibil, auditorii publici externi vor selecta un eşantion statistic.
Eșantionul selectat pentru a fi verificat trebuie să fie reprezentativ și să aibă un număr
suficient de elemente pentru a formula concluzii realiste despre întreaga categorie de
operațiuni verificată. Eșantionul reprezentativ este acel eșantion în care caracteristicile
elementelor testate sunt aproximativ identice caracteristicilor specifice tuturor elementelor din
categoria de operațiuni economice verificate. Auditorii publici externi trebuie să se asigure că
populaţia este adecvată obiectivului procedurii de eşantionare, care va include aprecieri
referitoare la direcţia în care se va derula testarea şi că este completă.
Riscul de eşantionare
În cazul utilizării eșantionării ca metodă de selectare a contractelor de concesiune ce
vor fi testate, rezultatele activității auditorilor publici externi pot fi afectate de riscul de
eșantionare, care poate conduce fie la eforturi suplimentare datorită efectuării unui număr
prea mare de teste de detaliu, fie la formularea unei concluzii generale incorecte, datorită
alegerii unui eșantion care nu este reprezentativ. Riscul de eșantionare este un element al
riscului de nedetectare.
Tot un element al riscului de nedetectare este și riscul de neeșantionare, respectiv
posibilitatea ca auditorii publici externi să poată ajunge la o concluzie eronată din orice motiv
care nu are legătură cu mărimea eșantionului (de exemplu, auditorii publici externi ar putea
utiliza proceduri de audit neadecvate sau pot interpreta greșit probele).
Informațiile dobândite de auditorii publici externi cu privire la categoriile de
operațiuni economice efectuate de către entitatea controlată/auditată și metodele de selectare
din cadrul acestora a elementelor în vederea verificării se consemnează într-un document de
lucru, la care se anexează actele, documentele (în copie) și situațiile relevante. Modelul
documentului de lucru este prezentat în Manualul de audit de conformitate, ediția 2014 Anexa
P4 – Contractele de concesiune încheiate de către entitatea controlată și metodele de
selectare din cadrul acestora a celor care se supun verificării.
5.1.5. Abordarea controlului/auditului
În această fază a planificării echipa de control/audit stabilește procedurile de audit pe
care le va aplica în etapa de execuție a controlului/auditului, în scopul atingerii obiectivelor
propuse. În acest sens, auditorii publici externi trebuie să planifice cea mai adecvată
combinație între teste ale controalelor și proceduri de fond, în vederea obținerii de probe de
audit suficiente și adecvate.
Combinația dintre volumul de teste ale controalelor și cel al procedurilor de fond, pe
care le vor utiliza auditorii publici externi în vederea obținerii de probe de audit, este
cunoscută sub denumirea de abordare a controlului/auditului și poate fi de două tipuri:
a. abordare bazată pe sisteme;
b. abordare bazată pe teste de detaliu.
La stabilirea modalității de abordare a controlului/auditului, auditorii publici externi
vor ține seama și de identificarea și analiza zonelor de risc ce au incidență semnificativă
asupra activității entității.

94
Motivele care au stat la baza alegerii tipului de abordare a controlului/auditului se
consemnează într-un document de lucru, la care se anexează actele, documentele (în copie) și
situațiile relevante. Modelul documentului de lucru este prezentat în Manualul de audit de
conformitate, ediția 2014 - Anexa P5 – Abordarea controlului.
5.1.6. Planul de control/audit
În funcție de tematica și obiectivul general al controlului, planul de control cuprinde,
în mod sintetic, următoarele elemente:
a. tema acțiunii de control; perioada supusă verificării; perioada în care se efectuează
controlul; şeful de echipă nominalizat, dacă este cazul; auditorii publici externi
desemnaţi să efectueze controlul;
b. date despre entitatea controlată: prezentarea generală a domeniului de activitate, al
scopului, funcţiilor, obiectivelor şi atribuţiilor acesteia, a situaţiilor financiare şi a
cadrului legal aplicabil, reprezentanţii entităţii controlate atât în perioada supusă
controlului, cât şi în perioada efectuării acțiunii de verificare;
c. înţelegerea şi evaluarea sistemelor contabil şi de control intern ;
d. obiectivele controlului menţionate în tematica de control, contractele de
concesiune încheiate de entitatea publică și metodele de selectare din cadrul
acestora a celor care se supun verificării; perioada de timp alocată pentru
verificarea fiecărui obiectiv şi persoanele care le verifică;
e. identificarea şi evaluarea riscurilor şi precizarea zonelor cu risc ridicat de apariţie
a erorilor/abaterilor sau a fraudei în cadrul entităţii controlate;
f. abordarea controlului, respectiv prezentarea procedurilor de audit ce se vor aplica
de către auditorii publici externi pentru controlul obiectivelor din tematică;
g. avizarea planului de către directorul direcției din cadrul
departamentului/directorul adjunct al camerei de conturi, precum și aprobarea
acestuia de către șeful departamentului de specialitate/directorul camerei de
conturi;
h. alte aspecte pe care auditorii publici externi le consideră necesare pentru
realizarea controlului, cum ar fi: utilizarea experienţei corespunzătoare a
membrilor echipei pentru zonele cu risc ridicat; programul întâlnirilor de lucru cu
reprezentanții entității controlate/auditate; existenţa tehnologiei informaţionale în
cadrul entităţii etc.
Pe parcursul desfăşurării acţiunii de control, dacă intervin modificări în premisele şi
condiţiile avute în vedere la întocmirea planului de control/audit, acesta poate fi modificat şi
completat.
Modelul de plan de control este prezentat în Manualul de audit de conformitate, ediția
2014 - Anexa P6.
În cazul acțiunilor de audit financiar, conținutul planului de audit financiar va respecta
prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții
de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități

5.2. Execuția controlului/auditului financiar


În cadrul etapei de execuție a controlului/auditului, auditorii publici externi realizează
următoarele activități:

95
5.2.1. Stabilirea contractelor de concesiune de lucrări, servicii și bunuri care se supun
verificării (dimensiunea și elementele eșantionului);
5.2.2. Identificarea și aplicarea procedurilor de audit pentru obținerea probelor de
audit necesare realizării acțiunii de control/audit a contractelor de concesiune de
lucrări, servicii și bunuri și evaluarea acestor probe de audit;
5.2.2.1. Identificarea și aplicarea procedurilor de audit pentru obținerea probelor
de audit necesare realizării acțiunii de control/audit a contractelor de concesiune
de lucrări sau de servicii, precum și evaluarea acestor probe de audit
5.2.2.1.1 .Etapa de planificare, fundamentare și pregătire a concesiunii de lucrări
sau de servicii
5.2.2.1.2. Etapa de organizare și derulare a procedurii şi atribuirea contractului
de concesiune de lucrări sau de servicii
5.2.2.1.2.1. Procedura simplificată
5.2.2.1.2.2. Licitaţia deschisă și dialogul competitiv
5.2.2.1.2.3. Negocierea fără publicare a unui anunț de concesionare
5.2.2.1.3. Etapa de postatribuire a contractului de concesiune de lucrări sau de
servicii, respectiv executarea şi monitorizarea implementării acestuia
5.2.2.2. Identificarea și aplicarea procedurilor de audit pentru obținerea probelor de
audit necesare realizării acțiunii de control/audit a contractelor de concesiune de
bunuri, precum și evaluarea acestor probe de audit
5.2.3. Extrapolarea valorii erorilor/abaterilor constatate la nivelul întregii categorii de
operațiuni economice verificate, dacă procedurile de audit au fost aplicate asupra
unui eșantion ales prin metode statistice și însumarea valorilor erorilor/abaterilor
extrapolate;
5.2.4. Întocmirea documentelor de lucru pentru susținerea constatărilor, concluziilor și
recomandărilor din raportul de control/audit și, respectiv, a concluziei generale
sau a opiniei de audit care se va formula

5.2.1. Stabilirea contractelor de concesiune de lucrări, servicii și bunuri care se


supun verificării (dimensiunea și elementele eșantionului)
În funcție de metodele alese de selectare a contractelor de concesiune care se supun
verificării, pe baza raționamentului profesional și a circumstanțelor în care se realizează
controlul/auditul, auditorii publici externi vor stabili elementele asupra cărora vor aplica
proceduri de audit pentru obținerea probelor de audit necesare pentru exprimarea concluziilor
privind obiectivul general al controlului/auditului.
Metodele de selectare a contractelor de concesiune care se supun verificării sunt
prezentate la punctul 5.1.4. Astfel, în funcție de metoda aleasă, auditorii publici externi vor
selecta:
a. toate contractele de concesiune care se supun verificării.
b. unele contracte de concesiune specifice - selectarea bazată pe raţionamentul
profesional - exemplu: toate contractele de concesiune semnificative sau acele
contracte de concesiune care, deși ca valoare nu sunt semnificative, sunt de
valoare foarte mare sau pot genera suspiciuni de apariție a erorilor/abaterilor sau

96
fraudei; toate contracte peste o anumită valoare; toate acele contracte de
concesiune, indiferent de valoare, care, după părerea auditorilor publici externi,
comportă un risc special, etc.;
c. o parte a contractelor de concesiune, respectiv un eșantion reprezentativ,
conținând un număr suficient de elemente, selectate prin metode statistice sau
nestatistice, astfel încât, după analizarea probelor de audit obținute, concluziile să
poată fi extinse asupra întregii categorii de operațiuni economice.
Evaluarea riscurilor și stabilirea nivelului de semnificație determină, în principal,
volumul activității de control/audit, respectiv:
 dimensiunea și conținutul eșantioanelor selectate care vor fi controlate/auditate;
 procedurile de audit selectate pentru obținerea probelor de audit, care vor fi
orientate în special către zonele cu potențial mai ridicat de risc.
Relația dintre componentele riscului de audit și probele de audit necesare este
prezentată mai jos:

Având în vedere faptul că, în general, acțiunea de control/audit își propune să ofere o
asigurare rezonabilă asupra existenței sau absenței unor erori/abateri semnificative în
activitatea desfășurată de entitate, al cărei nivel acceptabil este de 95%, ceea ce determină un
nivel acceptat al riscului de audit de 5%, rezultă că între riscul de nedetectare și riscul de
denaturare semnificativă (nivelul combinat al riscului inerent și al riscului de control) există
o relație invers proporțională.
În toate cazurile, eșantionul va cuprinde în mod obligatoriu toate operațiunile
economice (unitățile de eșantionare) care au valoare semnificativă și cele care comportă
un risc special, pe lângă care, din restul populației se vor selecta elemente (unități de
eșantionare) prin metode statistice sau nestatistice.

5.2.2. Identificarea și aplicarea procedurilor de audit pentru obținerea probelor


de audit necesare realizării acțiunii de control/audit, precum și evaluarea acestor probe
de audit

A. Proceduri de audit folosite pentru realizarea acțiunilor de control/audit


Conform prevederilor art. 1 alin. (2) din lege, controlul Curții de Conturi se efectuează
prin proceduri de audit. Procedurile de audit trebuie să fie adecvate circumstanțelor în care se
realizează controlul/auditul, în scopul obținerii de probe de audit suficiente și adecvate.

97
Așa cum s-a arătat la punctul 5.2.1. Stabilirea contractelor de concesiune care se
supun verificării (dimensiunea și elementele eșantionului), evaluarea riscurilor și stabilirea
nivelului de semnificație determină, în principal, volumul activității de control/audit,
respectiv:
o dimensiunea și conținutul eșantioanelor selectate din cadrul categoriilor de
operațiuni economice care vor fi controlate/auditate;
o procedurile de audit selectate pentru obținerea probelor de audit, care vor fi
orientate în special către zonele cu potențial mai ridicat de risc.

Relaţia dintre diferitele tipuri de riscuri,


activitățile desfășurate şi procedurile de audit aplicate

Risc Risc inerent Risc Risc


= + +
de audit de control de nedetectare

Activități Înțelegerea naturii Evaluarea Verificarea


activității entității și sistemului de operaţiunilor
desfășurate domeniului din care control intern economice
face parte
Analiza: Evaluarea testelor de Utilizarea:
 contextului legal și control intern:  procedurilor de
Proceduri economico -social  controalelor de fond
 obiectivelor, aplicaţii  confirmărilor
de audit
funcțiilor,  controalelor IT
externe
atribuțiilor  controalelor
 obiectivelor organizaţionale,
 eşantionării
controlului etc.  etc.
 structurii Utilizarea
organizatorice, eşantionării, etc.
finanțării, etc.

Procedurile de audit utilizate pentru realizarea unei acțiuni de control/audit se


selectează în funcție de specificul activității entității controlate/auditate și de obiectivele de
control stabilite.
Pentru obținerea de probe de audit pe baza cărora să prezinte constatările, să formuleze
concluziile/opiniile și recomandările, auditorii publici externi trebuie să aplice în etapa de
execuție a controlului/auditului proceduri și tehnici de audit, respectiv:
a) teste ale controalelor
b) proceduri de fond.
Atunci când auditorii publici externi au indicii că ar exista fapte care conduc la apariția
unor deficiențe semnificative, aceștia trebuie să extindă procedurile de audit folosite pentru
realizarea acțiunii de control/audit, în scopul confirmării sau infirmării dubiilor.
Procedurile de audit sunt detaliate în Manualul de audit de conformitate, ediția 2014,
la pag. 103 - 106.

98
Echipa de control/audit va aplica în etapa de execuție a controlului/auditului proceduri
de fond, care sunt de două tipuri:
b1) proceduri analitice,
b2) teste de detaliu,
în scopul detectării erorilor/abaterilor din activitatea entității, și a reducerii riscului de audit la
un nivel acceptabil.
Tehnicile specifice utilizate de echipa de control/audit ca proceduri analitice includ:
i. studierea schimbărilor intervenite în situațiile financiare față de perioadele
contabile anterioare celei de raportare;
ii. analiza evoluției indicatorilor care au stat la baza modului de fundamentare a
bugetului de venituri și cheltuieli;
iii. analiza gradului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli definitiv aprobat;
iv. studierea corelațiilor dintre diferite posturi bilanțiere;
v. studiul legăturilor dintre informațiile financiare și cele nefinanciare, care pot
confirma cunoștințele pe care auditorii publici externi le-au dobândit deja sau le
pot atrage atenția asupra unor cifre neobișnuite ori neprevăzute în situațiile
financiare, referitoare la anumite operațiuni economice efectuate de entitate.
Analiza datelor și informațiilor reprezintă o cercetare obiectivă, cantitativă și
calitativă, pentru identificarea factorilor de influență a întregului proces sau fenomen
economic analizat.
Auditorii publici externi analizează datele și informațiile colectate prin utilizarea
următoarelor proceduri analitice (cantitative și calitative):
i. analiza comparativă (Benchmarking)
ii. analiza nivelului de îndeplinire a scopului, obiectivelor și atribuțiilor prevăzute
de actele normative de înființare și organizare a activității entității verificate
iii. analiza cost-eficacitate
iv. analiza cost-beneficiu
b2) Testele de detaliu
Testele de detaliu pot lua forma unor tehnici specifice de obținere a probelor de audit,
cum ar fi:
v. inspecția
vi. observarea
vii. investigarea/intervievarea
viii. confirmarea
ix. recalcularea
x. reefectuarea
Evenimente ulterioare
Auditorii publici externi utilizează proceduri de audit pentru a determina dacă există
evenimente ce au apărut în perioada cuprinsă între finalul perioadei supusă verificării şi data

99
finalizării raportului de control/audit, care pot avea ca rezultat abateri de la legalitate şi, prin
urmare, ar putea avea impact asupra concluziilor sau a raportului de control/audit. În mod
normal, astfel de proceduri implică investigaţii, obţinerea punctului de vedere al conducerii
sau revizuirea corespondenţei relevante, a minutelor întâlnirilor, a rapoartelor publicate sau a
informaţiilor financiare pentru perioadele următoare (lunar, trimestrial) etc.
Prin verificările sale la entitățile și persoanele care intră în competența sa de verificare,
Curtea de Conturi urmărește, conform prevederilor art. 29 din lege, obiectivele specifice
menționate la punctul II.
În cazul în care abordarea controlului/auditului se bazează mai mult pe teste de
detaliu, în continuare se prezintă procedurile de audit (teste de detaliu) care se aplică
asupra elementelor selectate din categoriile de operațiuni economice (tuturor
elementelor, unor elemente sau eșantionului) pentru a se obține probe de audit suficiente
și adecvate referitor la conformitatea obiectivelor specifice verificate cu reglementările
ce le sunt aplicabile:
a) Evaluarea sistemelor de management și control intern (inclusiv audit intern) la
entitățile verificate, a modului de implementare a acestora, precum și stabilirea legăturii
de cauzalitate între rezultatele acestei evaluări și deficiențele constatate de către Curtea
de Conturi în activitatea entității respective.

Acest obiectiv a fost verificat în etapa de planificare a controlului/auditului. În cazul în


care cu această ocazie au fost identificate abateri de la legalitate privind organizarea și
implementarea sistemului de control intern (inclusiv audit intern), în etapa de execuție a
controlului/auditului se întocmește un document de lucru în care se înscriu procedurile de
audit utilizate (teste de control, inspecția documentelor și procedurilor interne, intervievarea
persoanelor cu atribuții, reefectuarea și observarea), eșantioanele verificate, nivelul de
încredere acordat sistemului de control intern, constatările, concluziile și recomandările
auditorilor publici externi.

În documentul de lucru prezentat în Manualul de audit de conformitate, ediția 2014 -


anexa E1 sunt cuprinse procedurile de audit utilizate pentru culegerea probelor de audit
referitor la respectarea prevederilor legale privind elaborarea și implementarea sistemului de
control intern/managerial (inclusiv audit intern) la entitatea verificată.
b) Calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele și
atribuțiile prevăzute în actele de înființare ale entității verificate.
În cadrul acestui obiectiv se au în vedere, în principal, următoarele obiective specifice:
b1) Efectuarea inventarierii și a evaluării/reevaluării tuturor elementelor
patrimoniale (toate bunurile aparținând domeniului public și privat al statului și al unităților
administrativ-teritoriale, aflate în administrarea entității verificate), înregistrarea în evidența
contabilă a rezultatelor obținute în urma acestor operațiuni, precum și înregistrarea în
evidențele cadastrale și de publicitate imobiliară; asigurarea integrității bunurilor
patrimoniale.
Procedurile de audit utilizate de către echipa de control/audit vor fi:
 inspecția documentelor privind organizarea și efectuarea operațiunilor de
inventariere, a documentelor întocmite cu ocazia valorificării rezultatelor
inventarierii;
 intervievarea persoanelor cu atribuții;

100
 observarea proceselor interne desfășurate de către persoanele din cadrul entității
verificate cu privire la gestionarea patrimoniului;
 proceduri analitice: compararea rezultatelor inventarierii, din documentele
întocmite cu această ocazie, cu soldurile conturilor contabile din balanța de
verificare întocmită la sfârșitul anului;
cu ajutorul cărora se culeg probe de audit pentru a afla dacă:
i. inventarierea tuturor elementelor patrimoniale a fost efectuată la termenul
prevăzut de lege;
ii. reevaluarea tuturor elementelor patrimoniale a fost efectuată conform
prevederilor legale;
iii. au fost respectate prevederile legale privind organizarea și efectuarea
inventarierii anuale;
iv. a fost efectuată operațiunea de inventariere în cazurile speciale prevăzute de
lege (fuziune, divizare, lichidare);
v. a fost stabilită natura lipsurilor/pierderilor/pagubelor/deprecierilor constatate
şi/sau natura plusurilor şi au fost făcute propuneri privind modul de
regularizare a diferenţelor dintre datele din contabilitate şi situația faptică;
vi. rezultatele inventarierii au fost consemnate într-un proces verbal și dacă au fost
valorificate;
vii. există deprecieri/lipsuri ale activelor, consemnate în procesul verbal de
inventariere, dar pentru care conducătorul nu a luat măsuri (uzura fizică,
casare);
viii. rezultatele inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii au fost înscrise în registrul inventar, grupate după natura
lor, conform posturilor din bilanţ;
ix. registrul inventar a fost actualizat cu intrările şi ieşirile din perioada cuprinsă
între momentul inventarierii şi data încheierii exerciţiului financiar;
x. au fost reţinute garanţiile băneşti persoanelor care îndeplinesc calitatea de
gestionar, în cuantumul prevăzut de legislaţia în vigoare sau au fost constituite
depozite bancare, pe seama entităţii la care persoana are calitatea de gestionar;
xi. imobilele deținute au fost înregistrate în evidențele cadastrale și de publicitate
imobiliară;
xii. la trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al statului sau al
unităților administrativ-teritoriale au fost respectate prevederile legale;
xiii. au fost respectate prevederile legale cu ocazia dării în administrare a bunurilor
din domeniul public;
xiv. au fost identificate bunurile care fac parte domeniul public;
xv. au fost respectate prevederile legale privind predarea/preluarea patrimoniului
cu ocazia înfiinţării/reorganizării/restructurării unor entităţi/domenii de
activitate;
xvi. a fost întocmit/actualizat inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi
al unităţilor administrativ teritoriale, aprobat de către organele competente şi
publicat în monitorul oficial;

101
xvii. a fost efectuată și aprobată inventarierea tuturor bunurilor aparținând
domeniului public.
În documentul de lucru prezentat în Manualul de audit de conformitate, ediția 2014,
anexa E2 sunt cuprinse procedurile de audit utilizate pentru culegerea probelor de audit
referitor la respectarea prevederilor legale privind: efectuarea inventarierii; evaluarea
elementelor patrimoniale; înregistrarea în evidența contabilă a rezultatelor obținute în urma
acestor operațiuni; înregistrarea în evidențele cadastrale și de publicitate imobiliară;
asigurarea integrității bunurilor patrimoniale.

5.2.2.1. Identificarea și aplicarea procedurilor de audit pentru obținerea probelor


de audit necesare realizării acțiunii de control/audit a contractelor de concesiune de
lucrări sau de servicii, precum și evaluarea acestor probe de audit
În cazul contractelor de concesiune procedurile de audit utilizate de către echipa de
control/audit vor fi:
 inspecția documentelor privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata
cheltuielilor de această natură și a celor privind evidențierea operațiunilor
economice respective în contabilitate (contractele de concesiune, facturile,
documentele de plată, conturile de furnizori, balanțele de verificare, contul de
execuție pentru cheltuieli),
 inspecția pe teren a bunurilor și lucrărilor concesionate,
 intervievarea persoanelor cu atribuții,
 recalcularea,
 reefectuarea,
cu ajutorul cărora se culeg probe de audit pentru a afla dacă au fost respectate prevederile
legale referitoare la concesiunile de lucrări, serviciilor și bunuri proprietate publică, respectiv
dacă:

Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile


crt legală consecințe
verificate
5.2.2.1.1. ETAPA DE PLANIFICARE, FUNDAMENTARE ȘI PREGĂTIRE A CONCESIUNII DE
LUCRĂRI SAU DE SERVICII:
Fundamentarea deciziei de concesionare:
1 1. În situaţia în care OG 119/ Studiu de Atribuirea unui Nerespectarea
entitatea contractantă își 1999 art. 4 fundamentar contract pe termen principiului bunei
propune să realizeze un și art. 5 e/ Dosarul lung fără a elabora gestiuni financiare.
proiect prin atribuirea unui concesiunii studiul de
Legea
contract pe termen lung, fundamentare.
100/2016
care cuprinde fie
art. 7
executarea de lucrări şi
operarea rezultatului HG

102
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile
crt legală consecințe
verificate
lucrărilor, fie prestarea, 867/2016
gestionarea şi operarea de art. 11-16
servicii, a elaborat un
studiu de fundamentare
prin care să demonstreze
necesitatea şi oportunitatea
realizării proiectului în
acest mod?
Determinarea valorii estimate a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii:
2 1. Entitatea contractantă a Legea Strategia de Operatorului Perceperea de către
calculat valoarea estimată a 500/ 2002, contractare/ economic i se operatorul
concesiunii de lucrări sau a art. 21 alin. Dosarul permite să economic de la
concesiunii de servicii (8), art. 22 concesiunii realizeze un profit beneficiarii finali
utilizând o metodă alin. (2) nejustificat de (cetățenii) a unor
obiectivă ce trebuie mare, fie datorită tarife, pentru
Legea
specificată în documentaţia supradimensionării serviciile ce le sunt
273/2006
de atribuire, prin raportare, valorii concesiunii prestate, nejustifcat
art. 23 alin.
în special, la următoarele: de lucrări/servicii, de mari sau o
(1)
fie prin încheierea perioadă de timp
a) valoarea oricărei
OG 119/ contractului pe o nejustificat de mare.
forme de opţiune sau de
1999 art. 5 durată mult mai
prelungire a duratei Venituri
alin. (1) mare decât cea care
concesiunii de lucrări sau a nerealizate.
îi este necesară
concesiunii de servicii; Legea
operatorului Amendă conform
100/2016
b) venitul din achitarea economic pentru Legii 500/2002 art.
art. 13 alin.
onorariilor şi a amenzilor a-și recupera 72 alin. (1) lit. c)
(1), (2) și
de către utilizatorii costurile/investiția, stabilită în funcție
alin. (3)
lucrărilor/serviciilor, altele astfel nefiind de gravitatea faptei
decât cele colectate în asigurat cel mai între 2000 și 3000
numele entităţii bun raport cost- lei, sau a Legii
contractante; beneficiu pentru 273/2006 art. 78
concedent. alin. (1) lit. c)
c) plăţile sau orice
stabilită în funcție
avantaje financiare, sub
de gravitatea faptei
orice formă, efectuate de
între 3000 și 5000
către entitatea contractantă
lei, sancțiune
sau de către orice altă
aplicată pe baza
entitate publică în favoarea
unui Proces-verbal
concesionarului, inclusiv
de constatare a
compensaţia pentru
contravenției.
respectarea obligaţiei de
serviciu public şi
subvenţiile publice de Entitatea Divizarea
investiţii; contractantă a
contractului și
calculat valoarea
d) valoarea granturilor aplicarea incorectă
estimată a
sau a oricăror avantaje a procedurii de
financiare, sub orice formă, concesiunii de atribuire.
lucrări/servicii fără
primite de la terţi pentru
a utiliza o metodă Amendă conform
executarea concesiunii de
obiectivă, prin Legii 100/ 2016
lucrări sau a concesiunii de
raportare, în art. 111 alin. (2) lit.
servicii;
special, la b), stabilită în
e) venitul din vânzarea următoarele: funcție de
oricăror active care fac gravitatea faptei
a) valoarea
parte din concesiunea de între 5.000 și
oricărei forme de
lucrări sau din concesiunea 30.000 lei -
opţiune sau de
de servicii, cu respectarea sancțiune aplicată
prelungire a duratei
prevederilor legale pe baza unui

103
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile
crt legală consecințe
verificate
referitoare la regimul concesiunii de Proces-Verbal de
juridic al bunurilor lucrări /servicii; constatare a
proprietate publică; contravenției.
b) venitul din
f) valoarea tuturor achitarea
bunurilor şi serviciilor care onorariilor şi a
sunt puse la dispoziţia amenzilor de către
concesionarului de către utilizatorii
entităţile contractante, cu lucrărilor/serviciilo
condiţia ca acestea să fie r, altele decât cele
necesare pentru executarea colectate în numele
lucrărilor sau furnizarea entităţii
serviciilor; contractante;
g) orice premiu sau plată c) plăţile sau
acordată candidaţilor/ orice avantaje
ofertanţilor? financiare, sub
orice formă,
efectuate de către
entitatea
contractantă sau de
către orice altă
entitate publică în
favoarea
concesionarului,
inclusiv
compensaţia pentru
respectarea
obligaţiei de
serviciu public şi
subvenţiile publice
de investiţii;
d) valoarea
granturilor sau a
oricăror avantaje
financiare, sub
orice formă,
primite de la terţi
pentru executarea
concesiunii de
lucrări/servicii;
e) venitul din
vânzarea oricăror
active care fac
parte din
concesiunea de
lucrări/servicii, cu
respectarea
prevederilor legale
referitoare la
regimul juridic al
bunurilor
proprietate publică;
f) valoarea
tuturor bunurilor şi
serviciilor care sunt
puse la dispoziţia
concesionarului de

104
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile
crt legală consecințe
verificate
către entităţile
contractante, cu
condiţia ca acestea
să fie necesare
pentru executarea
lucrărilor sau
furnizarea
serviciilor;
g) orice premiu
sau plată acordată
candidaţilor/ofertan
ţilor,
în scopul divizării
contractelor și
aplicarea incorecte
a procedurii de
atribuire.
3 2. Entitatea contractantă a Legea Strategia de Entitatea Nerespectarea
respectat obligația de a nu 100/2016 contractare/ contractantă nu a regulilor de alegere
diviza o concesiune de art. 13 alin. Dosarul respectat obligația a procedurii de
lucrări/servicii, astfel încât (3) concesiunii de a nu diviza o atribuire.
aceasta să aibă ca efect concesiune de
Amendă conform
neaplicarea procedurilor lucrări/servicii,
Legii 100/ 2016
prevăzute de lege, cu având ca efect
art. 111 alin. (2) lit.
excepţia situaţiilor neaplicarea
b), stabilită în
justificate de motive procedurilor
funcție de
obiective? prevăzute de lege,
gravitatea faptei
cu excepţia
între 5.000 și
situaţiilor
30.000 lei -
justificate de
sancțiune aplicată
motive obiective.
pe baza unui
Proces-Verbal de
constatare a
contravenției.
4 3. În cazul în care se Legea Strategia de În cazul unei Neaplicarea
intenționează atribuirea pe 100/2016 contractare/ construcţii sau a procedurilor de
loturi a contractelor de art. 14 alin. Dosarul unui serviciu atribuire prevăzute
concesiune de lucrări de (1) concesiunii pentru care s-a de lege.
construcție sau de servicii, intenționat
art. 13 alin. Amendă conform
entitatea contractantă a atribuirea
(3) Legii 100/ 2016
determinat valoarea contractelor de
art. 111 alin. (2) lit.
estimată a concesiunii concesiune pe
b), stabilită în
luând în considerare loturi separate,
funcție de
valoarea globală estimată a entitatea
gravitatea faptei
tuturor loturilor? contractantă a
între 5.000 și
determinat valoarea
30.000 lei -
estimată a
sancțiune aplicată
concensiunii fără
pe baza unui
să ia în considerare
Proces-Verbal de
valoarea globală
constatare a
estimată a tuturor
contravenției.
loturilor, în scopul
divizării și aplicării
incorecte a
procedurii de

105
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile
crt legală consecințe
verificate
atribuire.
Durata concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii:
5 1. În cazul concesiunilor de Legea 500/ Studiul de În cazul Venituri
lucrări/servicii a căror 2002, art. fundamenta concesiunilor de nerealizate.
durată estimată este mai 21 alin. (8) re/ Strategia lucrări/servicii a
Favorizarea în mod
mare de 5 ani, entitatea art. 22 alin. de căror durată
nejustificat a
contractantă a stabilit (2) contractar/ estimată este mai
concesionarului
durata maximă a Dosarul mare de 5 ani,
Legea căruia i s-a permis
concesiunii fără a depăşi concesiunii entitatea
273/2006 să realizeze un
timpul estimat în mod contractantă a
art .23 alin. profit nejustificat
rezonabil, necesar stabilit durata
(1) de ridicat, prin
concesionarului pentru a concesiunii
faptul că i s-a
obţine un venit minim care OG 119/ permițând
permis să
să permită recuperarea: 1999 art. 5 concesionarului să
exploateze
alin. (1) obţină un venit
a) costurilor investiţiilor concesiunea pe o
minim care să
efectuate; Legea perioadă
permită
100/2016 nejustificat de
b) costurilor în legătură cu recuperarea şi un
art. 16 mare, în loc să o
exploatarea lucrărilor sau a profit nerezonabil
restituie după
serviciilor; HG de ridicat.
recuperarea
867/2016
c) precum şi unui profit costurilor, astfel
art. 49
rezonabil? nefiind asigurat cel
mai bun raport
cost-beneficiu
pentru concedent,
care nu a realizat el
însuși venitul.
Amendă conform
Legii 500/2002
art. 72 alin. (1) lit.
c) stabilită în
funcție de
gravitatea faptei
între 2000 și 3000
lei, sau a Legii
273/2006 art. 78
alin. (1) lit. c)
stabilită în funcție
de gravitatea faptei
între 3000 și 5000
lei, sancțiune
aplicată pe baza
unui Proces-verbal
de constatare a
contravenției.
Alegerea procedurii de atribuire a concesiunilor de lucrări/servicii:
6 1. A fost aleasă corect Legea Strategia de Alegerea eronată a Nerespectarea
procedura de atribuire în 100/2016 contractare/ procedurii de regulilor de
funcție de pragurile art. 11 alin. Dosarul atribuire, fără a se publicitate și
valorice prevăzute de lege, (1) și (2) concesiunii ține seama de transparență
cu excepția situațiilor în art. 50 alin. pragurile valorice (nepublicarea unui
care se putea alege (1) și (2) prevăzute de lege și anunț de
procedura de negociere fără de condițiile concesionare).
art. 64 și
publicare prealabilă? necesare pentru
art. 65 Amendă conform
alegerea procedurii
Legii 100/ 2016

106
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile
crt legală consecințe
verificate
HG de negociere fără art. 111 alin. (2) lit.
867/2016 publicare a), stabilită în
art. 72 alin. prealabilă. funcție de
(1) gravitatea faptei
între 5.000 și
30.000 lei -
sancțiune aplicată
pe baza unui
Proces-Verbal de
constatare a
contravenției.
Elaborarea documentaţiei de atribuire: fişa de date a concesiunii; specificaţiile tehnice, respectiv caietul
de sarcini, sau documentul descriptiv, după caz; modelul de contract, conţinând clauzele contractuale
obligatorii; formularele şi modelele de documente.
7 1. Entitatea a elaborat Legea Fișa de date Entitatea a elaborat Restricționarea
documentaţia de atribuire și 100/2016 a documentaţia de concurenței și
aceasta conţine toate art. 71 alin. concesiunii/ atribuire și aceasta neobținerea celui
informaţiile necesare pentru (1) Caiet de nu conţine toate mai bun raport cost-
a asigura sarcini/ informaţiile beneficiu pentru
HG
ofertanţilor/candidaţilor: Document necesare pentru a entitatea
867/2016
descriptiv/ asigura ofertanţilor/ contractantă.
a) o informare completă, art. 19 alin.
Proiect de candidaţilor o
corectă şi precisă cu privire (2), art. 33, Sesizarea
contract/ informare completă,
la cerinţele concesiunii de art. 35 Consiliului
Formulare/ corectă şi precisă cu
lucrări/de servicii; Concurenței.
Modele de privire la cerinţele
b) obiectul contractului; documente/ concesiunii de
Dosarul lucrări/servicii,
c) repartizarea riscurilor
concesiunii obiectul
d) modul de desfăşurare a contractului,
procedurii de atribuire; repartizarea
riscurilor şi modul
furnizând în acest sens prin de desfăşurare a
documentația de atribuire: procedurii de
- o descriere a obiectului atribuire.
concesiunii de
lucrări/servicii şi a
cerinţelor de calificare şi de
selecţie - în anunţul de
concesionare;
- o descriere a criteriilor
de atribuire şi, după caz, a
cerinţelor minime care
trebuie îndeplinite, precum
şi un termen orientativ de
finalizare a procedurii de
atribuire - în anunţul de
concesionare, în
documentaţia de atribuire
şi/sau în alte documente ale
concesiunii?
8 2. Entitatea contractantă, a Legea Documentați Entitatea Nefurnizarea unor
prevăzut în documentația de 100/2016 a de contractantă nu a servicii/executarea
atribuire, situațiile de art. 79 - 82 atribuire/ prevăzut în unor lucrări care nu
excludere din procedură a Dosarul documentația de îndeplinesc
oricărui operator economic concesiunii atribuire situațiile condițiile de calitate
care se află în una din de excludere a prevăzute în

107
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile
crt legală consecințe
verificate
situațiile reglementate de oricărui operator contract.
lege, respectiv: economic sau
acestea nu
- acesta sau membri ai
corespund situațiilor
organelor de administrare,
reglementate de
conducere, supraveghere
lege și a încheiat un
sau cu putere de
contract de
reprezentare, de decizie sau
concesiune de
control au fost condamnați
lucrări/servicii cu
prin hotărâre definitivă a
un opoerator
unei instanțe judecătorești,
economic care a
pentru constituirea unui
utilizat fonduri
grup infracțional organizat,
publice (subvenția
pentru comiterea unor
primită) sau bunuri
infracțiuni de corupție sau
aparținând
asimilate acestora, a unor
domeniului
infracțiuni împotriva
public/privat al
intereselor financiare ale
statului fără
Uniunii Europene, pentru
respectarea
acte de terorism, spălare de
principiului bunei
bani, pentru trafic și
gestiuni financiare,
exploatarea persoanelor
sau nu a fost în
vulnerabile, frauda;
măsură să își
- acesta și-a încălcat realizeze obligațiile
obligațiile privind plata prevăzute în
impozitelor, taxelor sau a contractul de
contribuțiilor la bugetul concesiune prin
general consolidat, iar acest nefurnizarea unor
lucru a fost stabilit printr-o servicii/
hotărâre judecătorească sau neexecutarea unor
decizie administrativă lucrări sau prin
având caracter definitiv și furnizarea de
obligatoriu în conformitate servicii/executarea
cu legea statului în care unor lucrări care nu
respectivul operator îndeplinesc
economic este înființat; condițiile de calitate
prevăzute în
- operatorul economic și-a contract.
încălcat obligațiile privind
plata impozitelor, taxelor
sau a contribuțiilor la
bugetul general consolidat,
cu excepția cazului în care
cuantumul impozitelor,
taxelor și contribuțiilor la
bugetul general consolidat
datorate și restante,
îndeplinește una din
condițiile prevăzute de
lege;
- operatorul economic a
încălcat reglementările
obligatorii în domeniile
mediului, social și al
relațiilor de muncă iar
entitatea contractantă
poate demonstra acest lucru
prin orice mijloc de probă

108
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile
crt legală consecințe
verificate
adecvat, cum ar fi decizii
ale autorităților competente
prin care se constată
încălcarea acestor obligații;
- împotriva operatorului
economic s-a deschis
procedura de insolvenţă,
potrivit dispoziţiilor legale,
cu excepţia situaţiei în care
operatorul economic se află
în reorganizare judiciară;
- operatorul economic a
comis o abatere
profesională gravă care îi
pune în discuție
integritatea, iar entitatea
contractantă poate
demonstra acest lucru prin
orice mijloc de probă
adecvat, cum ar fi o decizie
a unei instanțe judecătorești
sau a unei autorități
administrative;
- operatorul economic a
încheiat cu alți operatori
economici acorduri care
vizează denaturarea
concurenței în cadrul sau în
legătură cu procedura în
cauză;
- operatorul economic se
află într-o situație de
conflict de interese în
cadrul sau în legătură cu
procedura în cauză, iar
această situație nu a putut fi
remediată în mod efectiv
prin alte măsuri mai puțin
severe;
- operatorul economic şi-a
încălcat în mod grav sau
repetat obligaţiile
principale ce îi reveneau în
cadrul unui contract de
concesiune sau contract
anterior încheiat cu o
entitate contractantă, iar
aceste încălcări au dus la
încetarea anticipată a
respectivului contract, plata
de daune-interese sau alte
sancţiuni comparabile;
- operatorul economic s-a
făcut vinovat de declaraţii
false în conţinutul

109
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile
crt legală consecințe
verificate
informaţiilor transmise la
solicitarea entităţii
contractante, în scopul
verificării absenţei
motivelor de excludere sau
al îndeplinirii criteriilor de
calificare şi de selecţie, nu
a prezentat aceste
informaţii sau nu este în
măsură să prezinte
documentele justificative
solicitate;
- operatorul economic a
încercat să influenţeze în
mod nelegal procesul
decizional al entităţii
contractante, să obţină
informaţii confidenţiale
care i-ar putea conferi
avantaje nejustificate în
cadrul procedurii de
atribuire a concesiunii de
lucrări sau a concesiunii de
servicii ori a furnizat din
neglijenţă informaţii
eronate care pot avea o
influenţă semnificativă
asupra deciziilor entităţii
contractante privind
excluderea din procedura
de atribuire a respectivului
operator economic,
selectarea acestuia sau
atribuirea contractului de
concesiune către
respectivul operator
economic;
- au comis în conduita lor
profesională greşeli grave
demonstrate prin orice
mijloace pe care entitatea
contractantă le poate
justifica, inclusiv ale
instanţelor judecătoreşti,
ale Băncii Europene de
Investiţii şi ale
organizaţiilor
internaţionale.
9 3. Fişa de date conţine cel OG 119/ Fișa de date/ Fișa de date nu Nerespectarea
puţin: 1999 art. 5 Dosarul conține informațiile regulilor de
alin. (1) concesiunii generale standard, publicitate și
a) informaţii generale
însoțite de transparență.
standard; HG
formalitățile ce
867/2016 Nerespectarea
b) informaţii privind trebuie îndeplinite
art. 19 alin. principiului bunei
procedura de atribuire: în legătură cu
(4), art. 45, gestiuni financiare.
procedura de
- contextul în care se art. 46

110
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile
crt legală consecințe
verificate
încadrează concesiunea; Legea atribuire în cauză.
100/2016
- criteriile de calificare
art. 47
şi/sau de selecţie;
- garanţia de participare,
(cuantumul, valabilitatea și
modalitatea de constituire
și legalitatea instrumentelor
de garantare);
- modul de întocmire a
ofertei ți structura sa;
- criteriul de atribuire
- căile de atac utilizabile
c) numele persoanelor care
dețin funcții de decizie în
cadrul entității
contractante?
10 4. Caietul de sarcini OG 119/ Caiet de Caietul de sarcini Nerespectarea
conţine: 1999 art. 5 sarcini/ nu conţine regulilor de
alin. (1) Dosarul informațiile publicitate și
a) specificaţii tehnice
concesiunii obligatorii transparență.
minime; HG
prevăzute de lege:
867/2016
b) obiectivele pe termen
art. 20 alin. a) specificaţii
lung, mediu şi imediate ale Nerespectarea
(1) tehnice minime;
proiectului preconizat a se principiului bunei
realiza prin concesiune; b) obiectivele pe gestiuni financiare.
termen lung, mediu
c) informaţii referitoare
şi imediate ale
la condiţiile de
proiectului
exploatare/regimul de
preconizat a se
utilizare aferente obiectului
realiza prin
contractului de concesiune,
concesiune;
precum şi alte aspecte ce
descriu contextul în care se c) informaţii
anticipează că se va derula referitoare la
viitorul contract; condiţiile de
exploatare/regimul
d) modul de operare
de utilizare
vizat pentru derularea
aferente obiectului
proiectului preconizat a se
contractului de
realiza prin concesiune,
concesiune,
inclusiv, dacă este cazul,
precum şi alte
investiţiile pe care
aspecte ce descriu
concesionarul va fi obligat
contextul în care se
să le realizeze şi termenul
anticipează că se va
de realizare a acestora;
derula viitorul
e) descrierea contract;
activităţilor, condiţii
d) modul de
generale tehnice şi de
operare vizat
calitate;
pentru derularea
f) dacă există, condiţii proiectului
speciale impuse de natura preconizat a se
activităţilor care vor intra realiza prin
în obiectul contractului de concesiune,
concesiune, cum ar fi inclusiv, dacă este
condiţii de siguranţă în cazul, investiţiile

111
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile
crt legală consecințe
verificate
exploatare, protecţia pe care
mediului, protecţia muncii, concesionarul va fi
condiţii privind folosirea şi obligat să le
conservarea patrimoniului realizeze şi
sau privind protejarea şi termenul de
punerea în valoare a realizare a
patrimoniului naţional, acestora;
condiţii privind protejarea
e) descrierea
secretului de stat, utilizarea
activităţilor, condiţii
unor materiale cu regim
generale tehnice şi
special, condiţii speciale
de calitate;
impuse de acorduri şi
convenţii la care România f) dacă există,
este parte; condiţii speciale
impuse de natura
g) propunerea entităţii
activităţilor care
contractante de alocare a
vor intra în obiectul
riscurilor în cadrul
contractului de
contractului de concesiune;
concesiune, cum ar
h) dacă este cazul, fi condiţii de
opţiunea pentru crearea siguranţă în
unei societăţi având ca exploatare,
acţionari operatorul protecţia mediului,
economic, pe de o parte, şi protecţia muncii,
entitatea contractantă, pe condiţii privind
de altă parte; folosirea şi
conservarea
i) clauze financiare şi de
patrimoniului sau
asigurări;
privind protejarea
j) regimul bunurilor şi punerea în
utilizate şi/sau realizate de valoare a
concesionar în timpul patrimoniului
derulării contractului de naţional, condiţii
concesiune, dacă e cazul; privind protejarea
secretului de stat,
k) cuantumul garanţiilor
utilizarea unor
care urmează a fi
materiale cu regim
constituite, după caz? special, condiţii
speciale impuse de
acorduri şi
convenţii la care
România este
parte;
g) propunerea
entităţii
contractante de
alocare a riscurilor
în cadrul
contractului de
concesiune;
h) dacă este cazul,
opţiunea pentru
crearea unei
societăţi având ca
acţionari operatorul
economic, pe de o
parte, şi entitatea

112
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile
crt legală consecințe
verificate
contractantă, pe de
altă parte;
i) clauze
financiare şi de
asigurări;
j) regimul
bunurilor utilizate
şi/sau realizate de
concesionar în
timpul derulării
contractului de
concesiune, dacă e
cazul;
k) cuantumul
garanţiilor care
urmează a fi
constituite, după
caz.
11 5. Entitatea contractantă a Legea 500/ Caiet de Entitatea Venituri
evaluat în mod corect 2002, art. sarcini/ contractantă nu a nerealizate/
riscurile, prin modul în care 21 alin. (8) Studiu de evaluat în mod subvenție mai mare
a propus alocarea acestora art. 22 alin. fundamentar corect riscurile, prin achitată ca urmare a
în cadrul contractului de (2) e/ Strategia modul în care a evaluării incorecte a
concesiune și în conținutul de propus alocarea riscurilor, prin
Legea
caietului de sarcini? contractare/ acestora în cadrul modul în care au
273/2006
Dosarul contractului de fost alocate în
art. 23 alin.
concesiunii concesiune și în cadrul contractului
(1)
conținutul caietului de concesiune.
OG 119/ de sarcini.
Amendă conform
1999 art. 5
Legii 500/2002 art.
alin. (1)
72 alin. (1) lit. c)
HG stabilită în funcție
867/2016 de gravitatea faptei
art. 20 alin. între 2000 și 3000
(1), lit. g). lei, sau a Legii
273/2006 art. 78
alin. (1) lit. c)
stabilită în funcție
de gravitatea faptei
între 3000 și 5000
lei, sancțiune
aplicată pe baza
unui Proces-verbal
de constatare a
contravenției.
12 6. Entitatea contractantă a Legea 500/ Fișa de date/ Prin documentația Venituri
solicitat ofertantului să 2002, art. Dosarul de atribuire, nerealizate/
precizeze în ofertă 21 alin. (8) concesiunii entitatea ineficacitatea
partea/părţile din contract art. 22 alin. contractantă nu a administrării
pe care urmează să le (2) solicitat ofertanților patrimoniului sau
subcontracteze şi datele de să precizeze în utilizării fondurilor
Legea
identificare ale ofertă partea/părțile publice.
273/2006
subcontractanţilor propuşi? din contract pe care
art. 23 alin. Amendă conform
urmează să le
(1) Legii 500/2002 art.
subcontracteze și
72 alin. (1) lit. c)

113
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile
crt legală consecințe
verificate
OG 119/ datele de stabilită în funcție
1999 art. 5 identificare ale de gravitatea faptei
alin. (1) subcontractanților între 2000 și 3000
propuși, asumându- lei, sau a Legii
Legea
și riscul 273/2006 art. 78
100/2016
neexecutării/ alin. (1) lit. c)
art. 94 alin.
executări stabilită în funcție
(1)
necorespunzătoare a de gravitatea faptei
contractului de între 3000 și 5000
concesiune. lei, sancțiune
aplicată pe baza
unui Proces-verbal
de constatare a
contravenției.
13 7. În vederea respectării Legea Documentați Entitatea Nerespectarea
principiului transparenței, 100/2016 a de contractantă nu a principiului
entitatea contractantă a art. 109, atribuire/ inclus în transparenței.
inclus în documentele art. 100, Dosarul documentele
Realizarea
concesiunii, inclusiv în art. 101, concesiunii concesiunii,
contractului fără
modelul de contract, sub art. 97, inclusiv în modelul
respectarea
forma unor clauze clare, art. 76 de contract, sub
condițiilor de
precise și fără echivoc, forma unor clauze
art. 2 alin. calitate.
următoarele drepturi/ clare, precise și fără
(2) lit. d)
obligații ale părților și echivoc, drepturile/ Imposibilitatea de a
condiții de executare a HG obligațiile părților și denunța unilateral
contractului: 867/2016 condițiile de contractul de
art. 40, executare a concesiune în cazul
- dreptul entității
art. 41, contractului nerealizării
contractante de a denunța
art. 42, prevăzute de lege, obligațiilor din
unilateral contractul de
art. 99, încălcând astfel contract.
concesiune publică inițial;
art. 102, principiul
Imposibilitatea
- condițiile în care poate art. 105 transparenței.
tragerii la
avea loc modificarea
răspundere a tuturor
contractului;
operatorilor
- răspunderea solidară economici care au
pentru executarea câștigat împreună
contractului a operatorilor contractul.
economici care participă în
Modificarea
comun la procedura de
contractului de
atribuire, în cazul câștigării
concesiune fără să
contractului;
fie prevăzute în
- faptul că prin contractele contract condițiile
de subcontractare nu se de modificarea
diminuează răspunderea acestuia.
contractantului în ceea ce
Imposibilitatea
privește modul de
entității
îndeplinire a viitorului
contractante de a
contract de concesiune,
urmări pretențiile la
chiar și atunci când
daune pe care
entitatea contractantă
contractantul ar
plătește direct
putea să le aibă
subcontractorii;
împotriva terților
- dacă răspunderea susținători pentru
operatorului economic şi nerespectarea
terţului/terţilor obligațiilor asumate
susţinător/susţinători în prin angajamentul

114
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile
crt legală consecințe
verificate
legătură cu executarea ferm.
contractului de concesiune,
Imposibilitatea
este solidară sau nu, în
concedentului de a
cazurile în care un
verifica îndeplinirea
contractant susținut de un
cerinţelor de
terț susținător, întâmpină
performanţă şi
dificultăți pe parcursul
calitate a
executării contractului de
activităţilor
concesiune, iar susținerea
realizate de
acordată de unul sau mai
concesionar.
mulți terți a vizat
îndeplinirea criteriilor
referitoare la situația
Imposibilitatea
economică și financiară
concedentului de a
și/sau capacitatea tehnică și
trage la răspundere
profesională;
concesionarul
- clauze specifice care să-i pentru
permită entității neîndeplinirea
contractante urmărirea cerințelor de
oricărei pretenții la daune performanță și
pe care contractantul ar calitate a
putea să o aibă împotriva activităților realiate
terțului/ terților susținători de către acesta.
pentru nerespectarea
obligațiilor asumate prin
angajamentul ferm, cum ar
fi, dar fără a se limita la,
cesiunea drepturilor
contractantului către
entitatea contractantă, cu
titlu de garanție;
- modul de distribuire a
riscurilor pe întreaga durată
a acestuia;
- dreptul concedentului de
a verifica îndeplinirea
cerinţelor de performanţă şi
calitate a activităţilor
realizate de concesionar,
asigurându-se în acest sens
inclusiv dreptul de a
verifica documente
relevante cu privire la
aceste aspecte;
- modul în care
concesionarul se obligă să
prezinte concedentului
rapoarte periodice sau la
solicitarea acestuia din
urmă, cu privire la modul
de realizare a anumitor
parametri pe parcursul
derulării contractului;
- situațiile în care poate
înceta.

115
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile
crt legală consecințe
verificate
Criterii de calificare şi selecţie:
14 1. Entitatea contractantă a Legea 500/ Documentați Entitatea Venituri nerealizate
aplicat în cadrul procedurii 2002, art. a de contractantă a prin
de atribuire numai criterii 21 alin. (8) atribuire/ aplicat în cadrul subdimensionarea
de calificare şi selecţie art. 22 alin. Dosarul procedurii de nivelului
nediscriminatorii şi (2) concesiunii atribuire criterii de redevenței.
proporţionale cu obiectul calificare şi selecţie
Legea Nerespectarea
concesiunii de discriminatorii şi
273/2006 principiului
lucrări/servicii, referitoare neproporţionale cu
art. 23 alin. nediscriminării și al
la: obiectul concesiunii
(1) proporționalității.
de lucrări sau al
a) motivele de excludere a
OG 119/ concesiunii de
candidatului/ ofertantului;
1999 art. 5 servicii,
b) capacitatea Amendă conform
alin. (1) restricționând astfel
candidatului/ofertantului? Legii 500/2002 art.
participarea altor
Legea 72 alin. (1) lit. c)
ofertanți la
100/2016 stabilită în funcție
procedura de
art. 75 alin. de gravitatea faptei
atribuire a
(1) între 2000 și 3000
contractului de
lei, sau a Legii
art. 2 alin. concesiune,
273/2006 art. 78
(2) lit. a) și atribuind contractul
alin. (1) lit. c)
e) ofertantului care a
stabilită în funcție
avut:
de gravitatea faptei
- o ofertă de valoare între 3000 și 5000
supradimensionată lei, sancțiune
cu privire la costul aplicată pe baza
lucrărilor/ unui Proces-verbal
serviciilor de constatare a
contravenției.
și/sau
subdimensionată în
ceea ce privește
nivelul redevenței.
Criterii de atribuire (factori de evaluare și ponderi asociate acestora):
15 1. Entitatea contractantă a Legea 500/ Documentați Stabilirea unor Venituri
respectat, atunci când a 2002, art. a de factori de evaluare nerealizate/
stabilit criteriile pentru 21 alin. (8) atribuire/ care nu au legătură subvenție mai mare
atribuirea contractului de art. 22 alin. directă cu natura şi achitată ca urmare a
Dosarul
concesiune, obligațiile: (2) obiectul atribuirii
concesiunii
contractului de contractului de
- de a utiliza criterii care: Legea
concesiune ce concesiune prin
273/2006
a) au o legătură directă cu urmează să fie aplicarea unor
art. 23 alin.
obiectul contractului de atribuit și/sau nu factori de evaluare
(1)
concesiune de lucrări sau de reflectă un avantaj care au condus la
concesiune de servicii care OG 119/ pe care entitatea distorsionarea
urmează să fie atribuit; 1999 art. 5 contractantă îl poate rezultatului
alin. (1) obține prin procedurii de
b) reflectă un avantaj real
utilizarea factorului atribuire.
şi evident pe care entitatea Legea
de evaluare
contractantă îl poate obţine, 100/2016 Nerespectarea
respectiv ori
în numele său sau al art. 86 alin. principiului
stabilirea de ponderi
utilizatorilor finali, prin (2) tratamentului egal
pentru fiecare factor
utilizarea criteriului și al
art. 2 alin. de evaluare care
respectiv. proporționalității.
(2) lit. b) și conduc la
- de a stabili ponderi pentru e) distorsionarea
fiecare factor de evaluare rezultatului aplicării
procedurii pentru Amendă conform
care să nu conducă la

116
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile
crt legală consecințe
verificate
distorsionarea rezultatului HG atribuirea Legii 500/2002 art.
aplicării procedurii pentru 867/2016 contractului de 72 alin. (1) lit. c)
atribuirea contractului de art. 44 concesiune și/sau stabilită în funcție
concesiune și reflectă nu reflectă în mod de gravitatea faptei
reflecte în mod corect: corect: între 2000 și 3000
lei, sau a Legii
a) importanţa - fie importanţa
273/2006 art. 78
caracteristicii tehnice/ caracteristicii
alin. (1) lit. c)
funcţionale considerate a tehnice/funcționale
stabilită în funcție
reprezenta un avantaj considerate a
de gravitatea faptei
calitativ, de mediu şi/sau reprezenta un
între 3000 și 5000
social ce poate fi punctat; avantaj calitativ, de
lei, sancțiune
sau mediu şi/sau social
aplicată pe baza
ce poate fi punctat;
b) cuantumul valoric al unui Proces-verbal
sau
avantajelor de natură de constatare a
financiară pe care ofertanţii - fie cuantumul contravenției.
le pot oferi prin asumarea valoric al
unor angajamente avantajelor de
suplimentare în raport cu natură financiară pe
cerinţele minime prevăzute care ofertanții le pot
în caietul de sarcini sau oferi prin asumarea
documentul descriptiv. unor angajamente
suplimentare în
raport cu cerințele
minime prevăzute
în caietul de sarcini
sau documentul
descriptiv,
favorizând astfel
participarea la
procedură a unui
singur ofertant
și/sau eliminarea ca
inacceptabile a
tuturor ofertelor mai
mici decât oferta
câștigătoare.
Servicii sociale şi alte servicii specifice:
16 1.Entitatea contractantă a Legea Anunț de Entitatea Încălcarea regulilor
respectat obligaţia de a 100/2016 intenție/ contractantă nu a de publicitate și
transmite spre publicare un art. 63 alin. (Extras publicat un anunţ de transparență.
anunţ de intenţie atunci (2) SEAP)/ intenție, atunci când
Nerespectarea
când iniţiază procedura de Dosarul a iniţiat procedura
art. 2 alin. principiului
atribuire a unui contract de concesiunii de atribuire a unui
(2) lit. d) transparenței.
concesiune de servicii contract de
sociale sau alte servicii concesiune de Amendă conform
specifice prevăzute în anexa servicii sociale sau Legii 100/ 2016
nr. 3 la lege? alte servicii art. 111 alin. (2) lit.
specifice, încălcând a), stabilită în
principiul funcție de
transparenței. gravitatea faptei
între 5.000 și
30.000 lei -
sancțiune aplicată
pe baza unui
Proces-Verbal de
constatare a

117
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile
crt legală consecințe
verificate
contravenției.
5.2.2.1.2. ETAPA DE ORGANIZARE ȘI DERULARE A PROCEDURII ȘI ATRIBUIREA
CONTRACTULUI DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI SAU DE SERVICII
5.2.2.1.2.1. PROCEDURA SIMPLIFICATĂ
17 1. Entitatea contractantă a Legea 500/ Raportul Contractele de Venituri
atribuit contractul de 2002, art. procedurii concesiune nu s-au nerealizate/
concesiune pe baza 21 alin. (8) de atribuire/ atribuit pe baza subvenție mai mare
criteriului ofertei celei mai art. 22 alin. Documentați criteriului ofertei achitată, ca urmare
avantajoase din punct de (2) a de celei mai a neatribuirii
vedere economic, stabilită atribuire/ avantajoase din contractului de
Legea
în baza unor criterii Dosarul punct de vedere concesiune pe baza
273/2006
obiective care să garanteze concesiunii economic, stabilită ofertei celei mai
art. 23 alin.
evaluarea ofertelor în în baza unor criterii avantajoase din
(1)
condiţii de concurenţă reală, obiective care să punct de vedere
care se referă la oricare OG 119/ garanteze evaluarea economic.
dintre următoarele: 1999 art. 5 ofertelor în condiţii
Nerespectarea
alin. (1) de concurenţă reală
a) gradul de preluare a principiului
și nu se referă la
unor riscuri de către Legea tratamentului egal.
niciuna dintre
concesionar; 100/2016
următoarele: Amendă conform
art. 86 alin.
b) nivelul plăţilor Legii 500/2002
(1) și (2) a) gradul de
actualizate efectuate de art. 72 alin. (1) lit.
preluare a unor
către entitatea contractantă; art. 2 alin. c) stabilită în
riscuri de către
(2) lit. b) funcție de
c) nivelul tarifelor de concesionar;
gravitatea faptei
utilizare; HG
b) nivelul plăţilor între 2000 și 3000
867/2016
d) modalitatea de actualizate efectuate lei, sau a Legii
art. 44
execuţie a de către entitatea 273/2006 art. 78
lucrărilor/prestare a contractantă; alin. (1) lit. c)
serviciilor bazată pe stabilită în funcție
c) nivelul tarifelor
indicatori de performanţă de gravitatea faptei
de utilizare;
de ordin calitativ, tehnic, între 3000 și 5000
funcţional, financiar etc.; d) modalitatea de lei, sancțiune
execuţie a aplicată pe baza
e) modul de asigurare a
lucrărilor/prestare a unui Proces-verbal
protecţiei mediului;
serviciilor bazată pe de constatare a
f) modul de rezolvare a indicatori de contravenției.
unor probleme sociale; performanţă de
ordin calitativ,
g) nivelul redevenţei;
tehnic, funcţional,
h) durata concesiunii; financiar etc.;
i) inovarea? e) modul de
asigurare a
protecţiei mediului;
f) modul de
rezolvare a unor
probleme sociale;
g) nivelul
redevenţei;
h) durata
concesiunii;
i) inovarea,
favorizând astfel
apariția unui

118
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile
crt legală consecințe
verificate
avantaj evident
pentru un anumit
ofertant.
18 2. Contractele de Legea 500/ Raportul Contractele de Aplicarea incorectă
concesiune s-au atribuit pe 2002, art. procedurii concesiune nu s-au a criteriilor de
baza criteriilor de atribuire 21 alin. (8) de atribuire/ atribuit pe baza atribure.
stabilite de entitatea art. 22 alin. Documentați criteriilor de
Venituri
contractantă potrivit (2) a de atribuire stabilite de
nerealizate/sau
prevederilor legii și au fost atribuire/ entitatea
Legea subvenție mai mare
îndeplinite cumulativ Documentel contractantă potrivit
273/2006 achitată ca urmare a
următoarele condiţii: e de prevederilor legii
art. 23 alin. neatribuirii
calificare/ și/sau nu au fost
a) oferta a respectat (1) contractului pe baza
Dosarul îndeplinite
cerinţele minime stabilite criteriilor de
OG 119/ concesiunii cumulativ condiţiile
prin documentaţia de atribuire stabilite
1999 art. 5 prevăzute de lege,
atribuire de entitatea și/sau a
alin. (1) favorizând astfel
contractantă; neîndeplinirii
apariția unui avantaj
Legea cumulativ a
b) ofertantul a respectat evident pentru un
100/2016 condițiilor stabilite
criteriile de calificare şi anumit ofertant.
art. 72 de lege.
selecţie referitoare la
motivele de excludere a art. 2 alin. Nerespectarea
candidatului/ofertantului, (2) lit. b) principiului
capacitatea tratamentului egal.
candidatului/ofertantului;
Amendă conform
c) ofertantul nu a fost Legii 100/ 2016 art.
exclus de la participarea la 111 alin. (2) lit. c),
procedura de atribuire, stabilită în funcție
potrivit prevederilor legii? de gravitatea faptei
între 5.000 și
30.000 lei -
sancțiune aplicată
pe baza unui
Proces-Verbal de
constatare a
contravenției.
19 3. Entitatea contractantă a Legea Extras de Entitatea Venituri nerealizate
reținut garanția de 500/2002 cont/ contractantă nu a din garanția de
participare depusă de art. 21 alin. Registru de reținut garanția de participare
ofertantul care s-a aflat în (8) art. 22 casă/ participare depusă nereținută de la
oricare dintre următoarele alin. (2) Dosarul de ofertantul care s- ofertantul care s-a
situații: concesiunii a aflat în oricare aflat în oricare
Legea
dintre următoarele dintre următoarele
a) își retrage oferta în 273/2006
situații: situaţii:
perioada de valabilitate a art. 23 alin.
acesteia; (1) a) își retrage oferta a) își retrage oferta
în perioada de în perioada de
b) oferta sa fiind stabilită OG 119/
valabilitate a valabilitate a
câștigătoare, refuză să 1999 art. 5
acesteia; acesteia;
semneze contractul de alin. (1)
concesiune în perioada de b) oferta sa fiind b) oferta sa fiind
HG
valabilitate a ofertei? stabilită stabilită
867/2016
câștigătoare, refuză câștigătoare, refuză
art. 47
să semneze să semneze
contractul de contractul de
concesiune în concesiune în
perioada de perioada de
valabilitate a valabilitate a

119
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile
crt legală consecințe
verificate
ofertei. ofertei.
Amendă conform
Legii 500/2002 art.
72 alin. (1) lit. c)
între 2000 – 3000
lei sau a Legii
273/2006 art. 78
alin. (1) lit. c) între
3000 – 5000 lei,
stabilite în funcție
de gravitatea faptei
- sancțiune aplicată
pe baza unui
Proces-verbal de
constatare a
contravenției.
20 4. Dosarul concesiunii HG Dosarul Dosarul concesiunii Nerespectarea
cuprinde documentele 867/2016 concesiunii nu cuprinde cel principiului
întocmite/primite de art. 101 puțin documentele asumării
autoritatea/entitatea alin. (1) întocmite/primite de răspunderii.
contractantă în cadrul autoritatea/ entitatea
Legea
procedurii de atribuire, cum contractantă în
100/2016
ar fi, dar fără a se limita la cadrul procedurii de
art. 2 alin.
următoarele: atribuire, prevăzute
(2) lit. f)
de lege.
a) strategia de
contractare;
b) anunţul de intenţie şi
dovada transmiterii
acestuia spre publicare,
dacă este cazul;
c) anunţul de
concesionare şi dovada
transmiterii acestuia spre
publicare;
d) erata, dacă este cazul;
e) documentaţia de
atribuire;
f) decizia/dispoziţia/
ordinul de numire a
comisiei de evaluare şi,
după caz, a experţilor
cooptaţi;
g) declaraţiile de
confidenţialitate şi
imparţialitate;
h) procesul-verbal al
şedinţei de deschidere a
ofertelor;
i) formularele de ofertă
depuse în cadrul procedurii
de atribuire;
j) solicitările de

120
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile
crt legală consecințe
verificate
clarificări, precum şi
clarificările
transmise/primite de
entitatea contractantă;
k) rapoartele
intermediare, după caz;
l) procesele-verbale de
evaluare, negociere, după
caz;
m) raportul procedurii de
atribuire, precum şi anexele
la acesta;
n) dovada comunicărilor
privind rezultatul
procedurii;
o) contractul de
concesiune semnat şi, după
caz, actele adiţionale;
p) anunţul de atribuire şi
dovada transmiterii
acestuia spre publicare;
q) contestaţiile formulate
în cadrul procedurii de
atribuire, însoţite de
deciziile motivate
pronunţate de Consiliul
Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor, dacă este
cazul;
r) hotărâri ale instanţelor
de judecată referitoare la
procedura de atribuire,
dacă este cazul;
s) documentele
referitoare la funcţia de
verificare a aspectelor
procedurale aferente
procesului de atribuire a
contractelor de concesiune,
dacă este cazul;
t) certificate/documente
ale altor ofertanţi numai
dacă, în cadrul procesului
de evaluare, au fost
adoptate decizii de
respingere a respectivelor
oferte care s-au bazat pe
informaţiile din
respectivele
certificate/documente;
u) anunţul privind
valoarea finală a
contractului de concesiune

121
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile
crt legală consecințe
verificate
şi dovada transmiterii
acestuia spre publicare,
precum şi documentele
aferente pe care se
întemeiază valoarea finală
a contractului;
v) documentul
constatator care conţine
informaţii referitoare la
îndeplinirea obligaţiilor
contractuale de către
contractant;
w) decizia de anulare a
procedurii de atribuire,
dacă este cazul?

5.2.2.1.2.2. LICITAȚIA DESCHISĂ și DIALOGUL COMPETITIV


21 1. Entitatea contractantă a Legea Anunț de Entitatea Încălcarea regulilor
publicat în SEAP un anunţ 100/2016 concesionar contractantă nu a de publicitate și
de concesionare, însoţit de art. 63 alin. e/ (Extras publicat în SEAP un transparență.
documentaţia de atribuire (1), art. 51 SEAP)/ anunţ de
Nerespectarea
aferentă? alin. (1), Dosarul concesionare,
principiului
art. 55 alin. concesiunii însoţit de
transparenței.
(1) documentaţia de
atribuire aferentă, Amendă conform
art. 2 alin.
încălcând principiul Legii 100/ 2016 art.
(2) lit. d)
transparenței. 111 alin. (2) lit. a),
stabilită în funcție
de gravitatea faptei
HG
între 5.000 și
867/2016
30.000 lei -
art. 55, art.
sancțiune aplicată
63 alin. (1),
pe baza unui
art. 21 alin.
Proces-Verbal de
(2)
constatare a
contravenției.
22 2. Anunțul de concesionare Legea Anunț de Anunțul de Încălcarea regulilor
a fost publicat în JOUE? 100/2016 concesionar/ concesionare nu a de publicitate și
art. 67 (Extras fost publicat în transparență.
JOUE)/ JOUE, încălcând
art. 2 alin. Nerespectarea
Dosarul principiul
(2) lit. d) principiului
concesiunii transparenței.
transparenței.
HG
867/2016 Amendă conform
art. 55, art. Legii 100/ 2016 art.
63 alin. (1) 111 alin. (2) lit. a),
stabilită în funcție
de gravitatea faptei
între 5.000 și
30.000 lei -
sancțiune aplicată
pe baza unui
Proces-Verbal de
constatare a
contravenției.

122
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile
crt legală consecințe
verificate
23 3. Entitatea contractantă a Legea 500/ Raportul Contractele de Venituri
atribuit contractul de 2002, art. procedurii concesiune nu s-au nerealizate/
concesiune pe baza 21 alin. (8) de atribuire/ atribuit pe baza subvenție mai mare
criteriului ofertei celei mai art. 22 alin. Documentați criteriului ofertei achitată, ca urmare
avantajoase din punct de (2) a de celei mai a neatribuirii
vedere economic, stabilită atribuire/ avantajoase din contractului de
Legea
în baza unor criterii Dosarul punct de vedere concesiune pe baza
273/2006
obiective care să garanteze concesiunii economic, stabilită ofertei celei mai
art. 23 alin.
evaluarea ofertelor în în baza unor criterii avantajoase din
(1)
condiţii de concurenţă reală, obiective care să punct de vedere
care se referă la oricare OG 119/ garanteze evaluarea economic.
dintre următoarele: 1999 art. 5 ofertelor în condiţii
alin. (1) de concurenţă reală
a) gradul de preluare a
și nu se referă la Amendă conform
unor riscuri de către Legea
niciuna dintre Legii 500/2002 art.
concesionar; 100/2016
următoarele: 72 alin. (1) lit. c)
art. 86 alin.
b) nivelul plăţilor stabilită în funcție
(1) și (2) a) gradul de
actualizate efectuate de de gravitatea faptei
preluare a unor
către entitatea contractantă; HG între 2000 și 3000
riscuri de către
867/2016 lei, sau a Legii
c) nivelul tarifelor de concesionar;
art. 44 273/2006 art. 78
utilizare;
b) nivelul plăţilor alin. (1) lit. c)
d) modalitatea de actualizate stabilită în funcție
execuţie a efectuate de către de gravitatea faptei
lucrărilor/prestare a entitatea între 3000 și 5000
serviciilor bazată pe contractantă; lei, sancțiune
indicatori de performanţă aplicată pe baza
c) nivelul tarifelor
de ordin calitativ, tehnic, unui Proces-verbal
de utilizare;
funcţional, financiar etc.; de constatare a
d) modalitatea de contravenției.
e) modul de asigurare a
execuţie a
protecţiei mediului;
lucrărilor/prestare a
f) modul de rezolvare a serviciilor bazată
unor probleme sociale; pe indicatori de
performanţă de
g) nivelul redevenţei;
ordin calitativ,
h) durata concesiunii; tehnic, funcţional,
financiar etc.;
i) inovarea?
e) modul de
asigurare a
protecţiei mediului;
f) modul de
rezolvare a unor
probleme sociale;
g) nivelul
redevenţei;
h) durata
concesiunii;
i) inovarea,
favorizând astfel
apariția unui
avantaj evident
pentru un anumit
ofertant.

123
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile
crt legală consecințe
verificate
24 4. Contractele de Legea 500/ Raportul Contractele de Aplicarea incorectă
concesiune s-au atribuit pe 2002, art. procedurii concesiune nu s-au a criteriilor de
baza criteriilor de atribuire 21 alin. (8) de atribuire/ atribuit pe baza atribure.
stabilite de entitatea art. 22 alin. Documentați criteriilor de
Venituri
contractantă potrivit (2) a de atribuire stabilite de
nerealizate/sau
prevederilor legii și au fost atribuire/ entitatea
Legea subvenție mai mare
îndeplinite cumulativ Documentel contractantă potrivit
273/2006 achitată ca urmare a
următoarele condiţii: e de prevederilor legii
art. 23 alin. neatribuirii
calificare/ și/sau nu au fost
a) oferta a respectat (1) contractului pe baza
Dosarul îndeplinite
cerinţele minime stabilite criteriilor de
OG 119/ concesiunii cumulativ condiţiile
prin documentaţia de atribuire stabilite
1999 art. 5 prevăzute de lege,
atribuire de entitatea și/sau a
alin. (1) favorizând astfel
contractantă; neîndeplinirii
apariția unui avantaj
cumulativ a
b) ofertantul a respectat evident pentru un
condițiilor stabilite
criteriile de calificare şi Legea anumit ofertant.
de lege.
selecţie referitoare la 100/2016
motivele de excludere a Amendă conform
art. 72
candidatului/ofertantului, Legii 100/ 2016 art.
capacitatea 111 alin. (2) lit. c),
candidatului/ofertantului; stabilită în funcție
de gravitatea faptei
c) ofertantul nu a fost
între 5.000 și
exclus de la participarea la
30.000 lei -
procedura de atribuire,
sancțiune aplicată
potrivit prevederilor legii.
pe baza unui
Proces-Verbal de
constatare a
contravenției.
25 5. Entitatea contractantă a Legea 500/ Extras de Entitatea Venituri
reținut garanția de 2002, art. cont/ contractantă nu a nerealizate din
participare depusă de 21 alin. (8) Registru de reținut garanția de garanția de
ofertantul care s-a aflat în art. 22 alin. casă/ participare depusă participare
oricare dintre următoarele (2) Dosarul de ofertantul care nereținută de la
situații: concesiunii s-a aflat în oricare ofertantul care s-a
Legea
dintre următoarele aflat în oricare
a) își retrage oferta în 273/2006
situații: dintre următoarele
perioada de valabilitate a art. 23 alin.
situaţii:
acesteia; (1) a) își retrage oferta
în perioada de a) își retrage oferta
b) oferta sa fiind stabilită OG 119/
valabilitate a în perioada de
câștigătoare, refuză să 1999 art. 5
acesteia; valabilitate a
semneze contractul de alin. (1)
acesteia;
concesiune în perioada de b) oferta sa fiind
HG
valabilitate a ofertei? stabilită b) oferta sa fiind
867/2016
câștigătoare, refuză stabilită
art. 47
să semneze câștigătoare, refuză
contractul de să semneze
concesiune în contractul de
perioada de concesiune în
valabilitate a perioada de
ofertei. valabilitate a
ofertei.
Amendă conform
Legii 500/2002 art.
72 alin. (1) lit. c)
între 2000 – 3000
lei sau a Legii

124
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile
crt legală consecințe
verificate
273/2006 art. 78
alin. (1) lit. c) între
3000 – 5000 lei,
stabilite în funcție
de gravitatea faptei
- sancțiune aplicată
pe baza unui
Proces-verbal de
constatare a
contravenției.
26 6. Dosarul concesiunii HG Dosarul Dosarul Nerespectarea
cuprinde documentele 867/2016 concesiunii concesiunii nu principiului
întocmite/primite de art. 101 cuprinde cel puțin asumării
autoritatea/entitatea alin. (1) documentele răspunderii.
contractantă în cadrul întocmite/primite
Legea
procedurii de atribuire, de autoritatea/
100/2016
cum ar fi, dar fără a se entitatea
art. 2 alin.
limita la următoarele: contractantă în
(2) lit. f)
cadrul procedurii
a) strategia de
de atribuire,
contractare;
prevăzute de lege.
b) anunţul de intenţie şi
dovada transmiterii
acestuia spre publicare,
dacă este cazul;
c) anunţul de
concesionare şi dovada
transmiterii acestuia spre
publicare;
d) erata, dacă este cazul;
e) documentaţia de
atribuire;
f) decizia/dispoziţia/
ordinul de numire a
comisiei de evaluare şi,
după caz, a experţilor
cooptaţi;
g) declaraţiile de
confidenţialitate şi
imparţialitate;
h) procesul-verbal al
şedinţei de deschidere a
ofertelor;
i) formularele de ofertă
depuse în cadrul procedurii
de atribuire;
j) solicitările de
clarificări, precum şi
clarificările
transmise/primite de
entitatea contractantă;
k) rapoartele
intermediare, după caz;

125
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile
crt legală consecințe
verificate
l) procesele-verbale de
evaluare, negociere, după
caz;
m) raportul procedurii de
atribuire, precum şi anexele
la acesta;
n) dovada comunicărilor
privind rezultatul
procedurii;
o) contractul de
concesiune semnat şi, după
caz, actele adiţionale;
p) anunţul de atribuire şi
dovada transmiterii
acestuia spre publicare;
q) contestaţiile formulate
în cadrul procedurii de
atribuire, însoţite de
deciziile motivate
pronunţate de Consiliul
Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor, dacă este
cazul;
r) hotărâri ale instanţelor
de judecată referitoare la
procedura de atribuire,
dacă este cazul;
s) documentele
referitoare la funcţia de
verificare a aspectelor
procedurale aferente
procesului de atribuire a
contractelor de concesiune,
dacă este cazul;
t) certificate/documente
ale altor ofertanţi numai
dacă, în cadrul procesului
de evaluare, au fost
adoptate decizii de
respingere a respectivelor
oferte care s-au bazat pe
informaţiile din
respectivele
certificate/documente;
u) anunţul privind
valoarea finală a
contractului de concesiune
şi dovada transmiterii
acestuia spre publicare,
precum şi documentele
aferente pe care se
întemeiază valoarea finală
a contractului;

126
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile
crt legală consecințe
verificate
v) documentul
constatator care conţine
informaţii referitoare la
îndeplinirea obligaţiilor
contractuale de către
contractant;
w) decizia de anulare a
procedurii de atribuire,
dacă este cazul?
5.2.2.1.2.1.3. NEGOCIEREA FĂRĂ PUBLICAREA PREALABILĂ A UNUI ANUNȚ DE
CONCESIONARE
27 1. Entitatea contractantă a Legea 500/ Raportul Contractele de Venituri
atribuit contractul de 2002, art. procedurii concesiune nu s-au nerealizate/
concesiune pe baza 21 alin. (8) de atribuire/ atribuit pe baza subvenție mai mare
criteriului ofertei celei mai art. 22 alin. Documentaț criteriului ofertei achitată, ca urmare
avantajoase din punct de (2) ia de celei mai a neatribuirii
vedere economic, stabilită atribuire/ avantajoase din contractului de
Legea
în baza unor criterii punct de vedere concesiune pe baza
273/2006 Dosarul
obiective care să garanteze economic, stabilită ofertei celei mai
art. 23 alin. concesiunii
evaluarea ofertelor în în baza unor criterii avantajoase din
(1)
condiţii de concurenţă obiective care să punct de vedere
reală, care se referă la OG 119/ garanteze evaluarea economic.
oricare dintre următoarele: 1999 art. 5 ofertelor în condiţii
alin. (1) de concurenţă reală
a) gradul de preluare a
și nu se referă la Amendă conform
unor riscuri de către Legea
niciuna dintre Legii 500/2002
concesionar; 100/2016 următoarele: art. 72 alin. (1) lit.
art. 86 alin.
b) nivelul plăţilor c) stabilită în
(1) și (2) a) gradul de
actualizate efectuate de funcție de
preluare a unor
către entitatea contractantă; HG gravitatea faptei
riscuri de către
867/2016 între 2000 și 3000
c) nivelul tarifelor de concesionar;
art. 44 lei, sau a Legii
utilizare;
b) nivelul 273/2006 art. 78
d) modalitatea de plăţilor actualizate alin. (1) lit. c)
execuţie a efectuate de către stabilită în funcție
lucrărilor/prestare a entitatea de gravitatea faptei
serviciilor bazată pe contractantă; între 3000 și 5000
indicatori de performanţă lei, sancțiune
c) nivelul
de ordin calitativ, tehnic, aplicată pe baza
tarifelor de
funcţional, financiar etc.; unui Proces-verbal
utilizare;
de constatare a
e) modul de asigurare a
d) modalitatea contravenției.
protecţiei mediului;
de execuţie a
f) modul de rezolvare a lucrărilor/prestare a
unor probleme sociale; serviciilor bazată
pe indicatori de
g) nivelul redevenţei;
performanţă de
h) durata concesiunii; ordin calitativ,
tehnic, funcţional,
i) inovarea? financiar etc.;
e) modul de
asigurare a
protecţiei mediului;
f) modul de
rezolvare a unor

127
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile
crt legală consecințe
verificate
probleme sociale;
g) nivelul
redevenţei;
h) durata
concesiunii;
i) inovarea,
favorizând astfel
apariția unui
avantaj evident
pentru un anumit
ofertant.
28 2. Contractele de Legea 500/ Raportul Contractele de Aplicarea incorectă
concesiune s-au atribuit pe 2002, art. procedurii concesiune nu s-au a criteriilor de
baza criteriilor de atribuire 21 alin. (8) de atribuire/ atribuit pe baza atribure.
stabilite de entitatea art. 22 alin. Documentați criteriilor de
Venituri
contractantă potrivit (2) a de atribuire stabilite
nerealizate/sau
prevederilor legii și au fost atribuire/ de entitatea
Legea subvenție mai mare
îndeplinite cumulativ Documentel contractantă
273/2006 achitată ca urmare a
următoarele condiţii: e de potrivit
art. 23 alin. neatribuirii
calificare/ prevederilor legii
a) oferta a respectat (1) contractului pe baza
Dosarul și/sau nu au fost
cerinţele minime stabilite criteriilor de
OG 119/ concesiunii îndeplinite
prin documentaţia de atribuire stabilite
1999 art. 5 cumulativ
atribuire de entitatea și/sau a
alin. (1) condiţiile prevăzute
contractantă; neîndeplinirii
de lege, favorizând
Legea cumulativ a
b) ofertantul a respectat astfel apariția unui
100/2016 condițiilor stabilite
criteriile de calificare şi avantaj evident
art. 72 de lege.
selecţie referitoare la pentru un anumit
motivele de excludere a ofertant. Amendă conform
candidatului/ofertantului, Legii 100/ 2016
capacitatea art. 111 alin. (2) lit.
candidatului/ofertantului; c), stabilită în
funcție de
c) ofertantul nu a fost
gravitatea faptei
exclus de la participarea la
între 5.000 și
procedura de atribuire,
30.000 lei -
potrivit prevederilor legii.
sancțiune aplicată
pe baza unui
Proces-Verbal de
constatare a
contravenției.
29 3. Entitatea contractantă a Legea 500/ Extras de Entitatea Venituri nerealizate
reținut garanția de 2002, art. cont/ contractantă nu a din garanția de
participare depusă de 21 alin. (8) Registru de reținut garanția de participare
ofertantul care s-a aflat în art. 22 alin. casă/ participare depusă nereținută de la
oricare dintre următoarele (2) Dosarul de ofertantul care s- ofertantul care s-a
situații: concesiunii a aflat în oricare aflat în oricare
Legea
dintre următoarele dintre următoarele
a) își retrage oferta în 273/2006
situații: situaţii:
perioada de valabilitate a art. 23 alin.
acesteia; (1) a) își retrage oferta a) își retrage oferta
în perioada de în perioada de
b) oferta sa fiind stabilită OG 119/
valabilitate a valabilitate a
câștigătoare, refuză să 1999 art. 5
acesteia; acesteia;
semneze contractul de alin. (1)
concesiune în perioada de b) oferta sa fiind b) oferta sa fiind
HG

128
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile
crt legală consecințe
verificate
valabilitate a ofertei? 867/2016 stabilită stabilită
art. 47 câștigătoare, refuză câștigătoare, refuză
să semneze să semneze
contractul de contractul de
concesiune în concesiune în
perioada de perioada de
valabilitate a valabilitate a
ofertei. ofertei.
Amendă conform
Legii 500/2002 art.
72 alin. (1) lit. c)
între 2000 – 3000
lei sau a Legii
273/2006 art. 78
alin. (1) lit. c) între
3000 – 5000 lei,
stabilite în funcție
de gravitatea faptei
- sancțiune aplicată
pe baza unui
Proces-verbal de
constatare a
contravenției.
30 4. Dosarul concesiunii HG Dosarul Dosarul concesiunii Nerespectarea
cuprinde documentele 867/2016 concesiunii nu cuprinde cel principiului
întocmite/primite de art. 101 puțin documentele asumării
autoritatea/entitatea alin. (1) întocmite/primite de răspunderii.
contractantă în cadrul autoritatea/ entitatea
Legea
procedurii de atribuire, cum contractantă în
100/2016
ar fi, dar fără a se limita la cadrul procedurii de
art. 2 alin.
următoarele: atribuire, prevăzute
(2) lit. f)
de lege.
a) strategia de
contractare;
b) anunţul de intenţie şi
dovada transmiterii
acestuia spre publicare,
dacă este cazul;
c) anunţul de
concesionare şi dovada
transmiterii acestuia spre
publicare;
d) erata, dacă este cazul;
e) documentaţia de
atribuire;
f) decizia/dispoziţia/
ordinul de numire a
comisiei de evaluare şi,
după caz, a experţilor
cooptaţi;
g) declaraţiile de
confidenţialitate şi
imparţialitate;
h) procesul-verbal al

129
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile
crt legală consecințe
verificate
şedinţei de deschidere a
ofertelor;
i) formularele de ofertă
depuse în cadrul procedurii
de atribuire;
j) solicitările de
clarificări, precum şi
clarificările
transmise/primite de
entitatea contractantă;
k) rapoartele
intermediare, după caz;
l) procesele-verbale de
evaluare, negociere, după
caz;
m) raportul procedurii de
atribuire, precum şi anexele
la acesta;
n) dovada comunicărilor
privind rezultatul
procedurii;
o) contractul de
concesiune semnat şi, după
caz, actele adiţionale;
p) anunţul de atribuire şi
dovada transmiterii
acestuia spre publicare;
q) contestaţiile formulate
în cadrul procedurii de
atribuire, însoţite de
deciziile motivate
pronunţate de Consiliul
Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor, dacă este
cazul;
r) hotărâri ale instanţelor
de judecată referitoare la
procedura de atribuire,
dacă este cazul;
s) documentele
referitoare la funcţia de
verificare a aspectelor
procedurale aferente
procesului de atribuire a
contractelor de concesiune,
dacă este cazul;
t) certificate/documente
ale altor ofertanţi numai
dacă, în cadrul procesului
de evaluare, au fost
adoptate decizii de
respingere a respectivelor

130
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile
crt legală consecințe
verificate
oferte care s-au bazat pe
informaţiile din
respectivele
certificate/documente;
u) anunţul privind
valoarea finală a
contractului de concesiune
şi dovada transmiterii
acestuia spre publicare,
precum şi documentele
aferente pe care se
întemeiază valoarea finală
a contractului;
v) documentul
constatator care conţine
informaţii referitoare la
îndeplinirea obligaţiilor
contractuale de către
contractant;
w) decizia de anulare a
procedurii de atribuire,
dacă este cazul?

5.2.2.1.3. ETAPA POSTATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI SAU DE


SERVICII, RESPECTIV EXECUTAREA ȘI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII ACESTUIA:
31 1. A fost modificat prețul Legea Contract de Preţul contractului Nerespectarea
contractului de concesiune 100/2016 concesiune/ de concesine a fost regulilor de
în condițiile prevăzute de art. 100 – Acte modificat în aşa fel publicitate și
lege în așa fel încât noua art. 107 adiționale/ încât noua valoare transparență
valoare rezultată în urma Dosarul rezultată în urma (nepublicarea unui
HG
respectivei modificări nu a concesiunii respectivei anunț de
867/2016
depășit pragurile modificări a depășit concesionare).
art. 103
reglementate pentru pragurile prevăzute
publicarea unui anunț de de lege pentru
concesionare sau a unui publicarea unui Amendă conform
anunț de concesionare anunţ de Legii 100/ 2016
simplificat și s-ar fi impus concesionare sau a art. 111 alin. (2) lit.
organizarea unei alte unui anunţ de a), stabilită în
proceduri de atribuire decât concesionare funcție de
cea aplicată pentru simplificat și s-ar fi gravitatea faptei
atribuirea contractului de impus organizarea între 5.000 și
concesiune respectiv? unei alte proceduri 30.000 lei -
de atribuire decât sancțiune aplicată
cea aplicată pentru pe baza unui
atribuirea Proces-Verbal de
contractului de constatare a
concesiune contravenției.
respectiv.
32 2. Entitatea contractantă a Legea 500/ Contract de Entitatea Plată nelegală =
efectuat plăţi 2002, art. concesiune/ contractantă a sumele achitate
corespunzătoare 21 alin. (8) Proces - efectuat plăţi directe către
părţii/părţilor din contract art. 22 alin. verbal de către subcontractanți
îndeplinite de către (2) recepție a subcontractanţi fără fără respectarea
subcontractanţii propuşi în lucrărilor/ respectarea condițiilor legale.
Legea
ofertă, cu respectarea Situații de

131
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile
crt legală consecințe
verificate
următoarelor condiții: 273/2006 lucrări/ condiţiilor legale.
art. 23 alin. Contractele
- dacă aceştia au solicitat, Amendă conform
(1) cu
atunci când natura Legii 500/2002 art.
subcontracta
contractului permite acest OG 119/ 72 alin. (1) lit. c)
nţii/
lucru, şi dacă 1999 art. 5 între 2000 – 3000
Dosarul
subcontractanţii propuşi şi- alin. (1) lei sau a Legii
concesiunii
au exprimat opţiunea în 273/2006 art. 78
Legea
acest sens; alin. (1) lit. c) între
100/2016
3000 – 5000 lei,
- prin documentele art. 97
stabilite în funcție
concesiunii, precum şi în
HG de gravitatea faptei
contractul de concesiune
867/2016 - sancțiune aplicată
s-au stabilit mecanismele art. 102 pe baza unui
care reglementează Proces-verbal de
modalitatea de efectuare a constatare a
plăţilor către contravenției.
subcontractanți și clauzele
contractuale obligatorii
privind cesiunea de creanţă
legată de partea/părţile din
contract care sunt
îndeplinite de către
subcontractanţi, după
începerea operării
contractului de concesiune?
33 3. Implicarea de noi Legea Contractele Implicarea de noi Nerespectarea
subcontractanţi de către 100/2016 cu subcontrctanți, pe principiului
contractant, pe durata art. 98 alin. subcontracta durata executării transparenței.
executării contractului de (3) nţii/ contractului de
concesiune, s-a efectuat cu Dosarul concesiune fără a
art. 2 alin.
respectarea următoarelor concesiunii transmiterea
(2) lit. d)
condiții: informațiilor
referitoare la noii
- respectivul concesionar a
subcontractanți
transmis entităţii
și/sau fără acceptul
contractante informaţiile
entităţii
referitoare la numele,
contractante, fiind
datele de contact și
încălcat principiul
reprezentanții legali ai
transparenței, ceea
subcontractanților noi
ce a condus la
implicați;
nerealizarea/realizar
şi ea contractului fără
respectarea
- a obţinut acordul acesteia
condițiilor de
privind eventualii noi
calitate.
subcontractanţi implicaţi
ulterior în executarea
contractului.

34 4. Negocierile în ceea ce Legea 500/ Contract/ Pe parcursul Venituri


privește extinderea 2002, art. Acte derularii nerealizate/
termenului prevăzut în 21 alin. (8) adiționale/ contractului au avut subvenție mai mare
contract, modificarea art. 22 alin. Dosarul loc negocieri în achitată, ca urmare
specificațiilor tehnico- (2) concesiunii ceea ce privește a prelungirii duratei
economice după atribuirea extinderea contractului sau a
Legea
contractului, respectiv termenului prevăzut modificării
273/2006
acceptarea creșterilor de în contract, specificațiior

132
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile
crt legală consecințe
verificate
preț, sunt justificate? art. 23 alin. modificarea tehnico-economice
(1) specificațiilor nejustificate, după
tehnico-economice atribuirea
OG 119/
după atribuirea contractului.
1999 art. 5
contractului,
alin. (1)
respectiv acceptarea
HG creșterilor de preț, Amendă conform
867/2016 nejustificate. Legii 500/2002 art.
art. 103 – 72 alin. (1) lit. c)
art. 108 între 2000 – 3000
lei sau a Legii
273/2006 art. 78
alin. (1) lit. c) între
3000 – 5000 lei,
stabilite în funcție
de gravitatea faptei
- sancțiune aplicată
pe baza unui
Proces-verbal de
constatare a
contravenției.
35 5. În situația în care Legea 500/ Contract/ În situația în care Pagubă adusă
concedentul a reziliat 2002, art. Dosarul concedentul a patrimoniului =
contractul în cazul 21 alin. (8) concesiunii reziliat contractul în contravaloarea
constatării unor abateri art. 22 alin. cazul constatării despăgubirilor
grave, acesta a urmărit (2) unor abateri grave, cuvenite dar
încasarea despăgubirii de la acesta nu a urmărit neîncasate datorită
Legea
concesionar? încasarea neurmăririi încasării
273/2006
despăgubirii de la acestora de către
art. 23 alin.
concesionar. entitatea
(1)
contractantă, după
OG 119/ rezilierea
1999 art. 5 contractului ca
alin. (1) urmare a constatării
unor abateri grave.
HG
867/2016 Amendă conform
art. 105 Legii 500/2002 art.
alin. (1) lit. 72 alin. (1) lit. c)
b) între 2000 – 3000
lei sau a Legii
273/2006 art. 78
alin. (1) lit. c) între
3000 – 5000 lei,
stabilite în funcție
de gravitatea faptei
- sancțiune aplicată
pe baza unui
Proces-verbal de
constatare a
contravenției.
36 6. În cazul în care contractul Legea 500/ Contract/ Deși contractul de Venituri nerealizate
de concesiune conţine 2002, art. Dosarul concesiune conţine din redevența
clauze referitoare la faptul 21 alin. (8) concesiunii clauze referitoare la cuvenită ca urmare
că riscul de operare este art. 22 alin. faptul că riscul de a preluării riscului
preluat integral de (2) operare este preluat de operare de
concesionar, în acest sens, integral de concesionar/cheltui
Legea
concedentul a primit o concesionar, eli suplimentare

133
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile
crt legală consecințe
verificate
redevenţă? 273/2006 concedentul a nu a efectuate de
art. 23 alin. urmărit încasarea concedent.
(1) redevenţei.
Amendă conform
OG 119/ Legii 500/2002 art.
1999 art. 5 72 alin. (1) lit. c)
alin. (1) între 2000 – 3000
lei sau a Legii
HG
273/2006 art. 78
867/2016
alin. (1) lit. c) între
art. 96 alin.
3000 – 5000 lei,
(3)
stabilite în funcție
de gravitatea faptei
- sancțiune aplicată
pe baza unui
Proces-verbal de
constatare a
contravenției.

37 7. Pe parcursul îndeplinirii Legea 500/ Contract/ Pe parcursul Venituri


contractului de concesiune, 2002, art. Dosarul îndeplinirii nerealizate ca
concedentul a respectat 21 alin. (8) concesiunii contractului de urmare a acceptării
obligația de a nu accepta art. 22 alin. concesiune, diminuării
modificări ale clauzelor (2) concedentul a responsibilităților
contractuale care au avut ca acceptat modificări și concesionarului .
Legea
efect o diminuare a ale clauzelor
273/2006 Amendă conform
responsabilităţilor contractuale care au
art. 23 alin. Legii 500/2002 art.
concesionarului în avut ca efect o
(1) 72 alin. (1) lit. c)
asemenea măsură încât cea diminuare a
între 2000 – 3000
mai mare parte a riscurilor a OG 119/ responsabilităţilor
lei sau a Legii
fost redistribuită 1999 art. 5 concesionarului în
273/2006 art. 78
concedentului? alin. (1) asemenea măsură
alin. (1) lit. c) între
încât cea mai mare
HG 3000 – 5000 lei,
parte a riscurilor a
867/2016 stabilite în funcție
fost redistribuită
art 97 alin. de gravitatea faptei
concedentului.
(2) - sancțiune aplicată
pe baza unui
Proces-verbal de
constatare a
contravenției.

38 8. În cazul în care s-a folosit Legea 500/ Contract/ În cazul în care s-a Pagubă adusă
un mecanism de plată bazat 2002, art. Dosarul folosit un mecanism patrimoniului =
pe plăți de disponibilitate, 21 alin. (8) concesiunii de plată bazat pe contravaloarea
entitatea contractantă a art. 22 alin. plăți de sumelor achitate
efectuat plăți către (2) disponibilitate, către concesionar
concesionar, doar dacă au entitatea deși nu au fost
Legea
fost respectați parametrii de contractantă a respectați
273/2006
performanţă şi calitate, clar efectuat plăți către parametrii de
art. 23 alin.
determinaţi şi măsurabili, ai concesionar, deși nu performanță și
(1)
lucrării/serviciului care face au fost respectați calitate.
obiectul contractului de OG 119/ parametrii de
concesiune? 1999 art. 5 performanţă şi
alin. (1) calitate ai Amendă conform
lucrării/serviciului Legii 500/2002 art.
HG care face obiectul 72 alin. (1) lit. c)
867/2016

134
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile
crt legală consecințe
verificate
art. 98 alin. contractului de între 2000 – 3000
(4) și (5) concesiune. lei sau a Legii
art. 99 273/2006 art. 78
alin. (1) lit. c) între
3000 – 5000 lei,
stabilite în funcție
de gravitatea faptei
- sancțiune aplicată
pe baza unui
Proces-verbal de
constatare a
contravenției.
39 9. Concedentul și-a Legea 500/ Contract/ Concedentul nu a Pagubă adusă
prevăzut în contract 2002, art. Dosarul verificat, deși avea patrimoniului =
posibilitatea de a verifica 21 alin. (8) concesiunii prevăzut în contract, contravaloarea
realitatea cheltuielilor art. 22 alin. realitatea subvențiilor
efectuate de către (2) cheltuielilor supradimensionate/
concesionar și/sau dacă efectuate de către incorect
Legea
acestea au legătură cu concesionar și/sau fundamentate
273/2006
obiectul contractului și/sau dacă acestea au plătite de
art. 23 alin.
se încadrează în limitele legătură cu obiectul concedent, deoarece
(1)
legale și contractuale iar contractului și/sau cheltuielile
subvenția/plata solicitată OG 119/ se încadrează în efectuate de
pentru acoperirea integrală a 1999 art. 5 limitele legale și concesionar nu au
costurilor efectuate este alin. (1) contractuale iar legătură cu obiectul
corect fundamentată, subvenția/plata contractului și/sau
HG
justificată și nu este solicitată pentru nu se încadrează în
867/2016
supradimensionată? acoperirea integrală limitele legale și
art. 97 – art.
a costurilor contractuale.
100
efectuate este
Amendă conform
incorect
Legii 500/2002 art.
fundamentată,
72 alin. (1) lit. c)
nejustificată și este
între 2000 – 3000
supradimensionată.
lei sau a Legii
273/2006 art. 78
alin. (1) lit. c) între
3000 – 5000 lei,
stabilite în funcție
de gravitatea faptei
- sancțiune aplicată
pe baza unui
Proces-verbal de
constatare a
contravenției.
40 10. La finalizarea Legea 500/ Contract/ La finalizarea Pagubă adusă
proiectului, s-a realizat 2002, art. Recepție/ proiectului, nu s-a patrimoniului =
transferul obiectului 21 alin. (8) Operațiunea realizat transferul contravaloarea
concesiunii de la art. 22 alin. de transfer/ obiectului obiectului
concesionar la concedent? (2) Dosarul concesiunii de la concesiunii ce nu a
concesiunii concesionar la fost transferat de la
Legea
concedent. concesionar la
273/2006
concedent.
art. 23 alin.
(1) Amendă conform
Legii 500/2002 art.
OG 119/
72 alin. (1) lit. c)
1999 art. 5
între 2000 – 3000

135
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile
crt legală consecințe
verificate
alin. (1) lei sau a Legii
273/2006 art. 78
HG
alin. (1) lit. c) între
867/2016
3000 – 5000 lei,
art. 100
stabilite în funcție
alin. (3)
de gravitatea faptei
- sancțiune aplicată
pe baza unui
Proces-verbal de
constatare a
contravenției.
Gestiunea delegată
41 1. Concedentul (delegatarul) Legea Dosarul Concedentul Venit necuvenit
și-a exercitat dreptul de a 51/2006 concesiunii/ (delegatarul) a/nu a concesionarului =
verifica dacă art. 43 alin. Documente verificat diferența între
tarifele/prețurile practicate (3), (4), (5), de plată/ tarifele/prețurile valoarea totală a
de concesionar (delegat), în (7), (8) și Contracte/ practicate de tarifelor/ prețurilor
baza contractelor de (9) Facturi concesionar practicate de
delegare a gestiunii (delegat), în baza concesionar pentru
Clauze
serviciilor comunitare de contractelor de serviciile
contractuale
utilități publice încheiate, delegare a gestiunii comunitare de
au fost cele legal stabilite/ Legea serviciilor utilități publice
ajustate/modificate de către 273/2006 comunitare de prestate, pe de o
autoritățile deliberative ale art. 23 alin. utilități publice parte, și valoarea
unitățile administrativ- (1) încheiate, și s-a totală a tarifelor/
teritoriale? constatat că acestea prețurilor legal
OG 119/ au fost mai mari stabilite/
1999 art. 5
decât cele care au ajustate/modificate
alin. (1)
fost legal stabilite/ de către autoritățile
ajustate/modificate deliberative ale
de către autoritățile unitățile
deliberative ale administrativ-
unitățile teritoriale
administrativ- corespunzătoare
teritoriale. acelorași servicii
comunitare de
utilități publice
prestate, diferență
care se restituie
utilizatorilor sau se
virează la bugetul
local, după caz.
Se sesizează
autoritatea publică
locală să aplice
amenda prevăzută
la art. 47 alin. (4)
lit. e) din Legea nr.
51/2007.
42 2. Finanţarea şi/sau Legea Dosarul Finanţarea şi/sau Pagubă = valoarea
realizarea investiţiilor 51/2006 concesiunii/ realizarea investițiilor
aferente sistemelor de art. 44 alin. Documente investiţiilor aferente realizate din surse
utilităţi publice (1), (2) și de plată/ sistemelor de aprobate în alt scop.
(6) Contracte/ utilităţi publice
- s-a făcut cu respectarea Potrivit Legii nr.
Facturi
legislaţiei în vigoare Clauze - nu s-a făcut cu 273/2006 privind
respectarea finanțele publice

136
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile
crt legală consecințe
verificate
privind: contractuale legislaţiei în locale, art. 77,
vigoare privind: constituie
 iniţierea, Legea
infracțiune și se
273/2006  iniţierea și/sau
 fundamentarea, pedepsește cu
art. 23 alin.
 fundamentarea închisoare de la 3
 promovarea, (1)
și/sau luni la 2 ani sau cu
 elaborarea, avizarea şi OG 119/ amendă
 promovarea
aprobarea 1999 art. 5 nerespectarea
şi/sau
documentaţiilor de alin. (1) obligației de:
execuţie,  elaborarea, angajare,
avizarea şi ordonanțare și
 autorizarea executării efectuare de plăți
aprobarea
lucrărilor de construcţii, peste limitele
documentaţiilo
precum şi a maxime ale sumelor
r de execuţie,
documentaţiilor de aprobate la partea
urbanism şi amenajarea  autorizarea de cheltuieli, prin
teritoriului, executării buget, precum și
lucrărilor de angajare a
 aprobarea investiţiilor
construcţii, cheltuielilor din
publice;
precum şi a buget peste limita
- s-a făcut cu respectarea documentaţiilo creditelor bugetare
principiilor stabilite de r de urbanism aprobate.
Legea nr. 51/2006 rep. cu şi amenajarea
modif. ulterioare: teritoriului Se sesizează
şi/sau autoritatea
 promovarea competentă să
rentabilităţii şi  aprobarea aplice amenda
eficienţei economice; investiţiilor prevăzută la art. 47
 păstrarea veniturilor publice; alin. (4) lit. g) din
realizate din aceste Legea nr. 51/2007.
- nu s-a făcut cu
activităţi la nivelul
respectarea
colectivităţilor locale
principiilor
şi utilizarea lor pentru
stabilite de Legea
dezvoltarea serviciilor
nr. 51/2006 rep.
şi a infrastructurii
cu modif.
tehnico-edilitare
ulterioare,
aferente;
 întărirea autonomiei - s-a făcut din alte
fiscale a unităţilor surse decât cele
administrativ- prevăzute de
teritoriale pentru aceeași lege.
crearea mijloacelor
financiare necesare în
vederea funcţionării
serviciilor;
 întărirea autonomiei
locale privind
contractarea şi
garantarea unor
împrumuturi interne
sau externe necesare
pentru finanţarea
infrastructurii tehnico-
edilitare aferente
serviciilor, în
condiţiile legii;
 respectarea legislaţiei
în vigoare privind
achiziţiile publice;

137
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile
crt legală consecințe
verificate
 respectarea
dispoziţiilor legale
referitoare la calitatea
şi disciplina în
construcţii, urbanism,
amenajarea teritoriului
şi protecţia mediului?
- s-a făcut din sursele
prevăzute de Legea nr.
51/2006 rep. cu modif.
ulterioare?
43 3. Autoritatea contractantă a Legea nr. Contracte de Autoritatea Pagubă adusă
calculat compensaţia pentru 51/2006, concesiune/de contractantă a patrimoniului =
obligaţiile de serviciu public art. 29 alin. legare calculat și plătit contravaloarea
în sarcina delegatului (11) lit. k) gestiune/ compensaţia pentru compensaţiei pentru
(subvenția), pe baza Dosarul obligaţiile de obligaţiile de
Legea
parametrilor de calcul, concesiunii serviciu public în serviciu public în
273/2006
control şi revizuire a sarcina delegatului sarcina delegatului
art. 23 alin.
compensaţiei și a luat (subvenția) peste (subvenției)
(1)
măsuri pentru evitarea şi nivelul datorat stabilită peste
recuperarea oricărei OG 119/ și/sau nu a luat nivelul datorat.
supracompensaţii? 1999 art. 5 măsuri de
Amendă conform
alin. (1) recuperare a
Legii nr. 273/2006
supracompensaţiei .
art. 78 alin. (1) lit.
c) între 3000 – 5000
lei, stabilite în
funcție de
gravitatea faptei -
sancțiune aplicată
pe baza unui
Proces-verbal de
constatare a
contravenției.
44 4. Autoritatea contractantă a Legea nr. Contracte de Autoritatea Venituri nerealizate
stabilit nivelul redevenţei 51/2006, concesiune/de contractantă nu a = diferența între
sau al altor obligaţii, după art. 29 alin. legare stabilit nivelul nivelul redevenţei
caz, luând în considerare (11) lit. k) gestiune/ redevenţei sau al sau al altor
valoarea amortizării pentru Dosarul altor obligaţii, după obligaţii, după caz,
Legea
mijloacele fixe aflate în concesiunii caz, luând în stabilită luând în
nr.273/2006
proprietate publică şi puse considerare considerare
art. 23 alin.
la dispoziţie operatorului valoarea amortizării valoarea amortizării
(2) lit. b)
odată cu încredinţarea pentru mijloacele pentru mijloacele
serviciului/activităţii de OG nr. 119/ fixe aflate în fixe aflate în
utilităţi publice şi gradul de 1999 art. 5 proprietate publică proprietate publică
suportabilitate al populaţiei alin. (1) şi puse la dispoziţie şi puse la dispoziţie
și a urmărit încasarea la operatorului odată operatorului odată
termen a acestei redevențe? cu încredinţarea cu încredinţarea
serviciului/activităţi serviciului/activităţi
i de utilităţi publice i de utilităţi publice
şi gradul de şi gradul de
suportabilitate al suportabilitate al
populaţiei, stabilind populaţiei, pe de o
o redevență mai parte, și redevența
mică și/sau nu a mai mica, la care se
urmărit încasarea la adaugă dobânzi
termen a acestei pentru
nerespectarea

138
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile
crt legală consecințe
verificate
redevențe. termenelor de plată.
Amendă conform
Legii nr. 273/2006
art. 78 alin. (1) lit.
c) între 3000 – 5000
lei, stabilite în
funcție de
gravitatea faptei -
sancțiune aplicată
pe baza unui
Proces-verbal de
constatare a
contravenției.
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
45 1. Autoritatea competentă a Legea Acorduri Autoritatea Pagubă adusă
urmărit realizarea lucrărilor 238/2004, petroliere/ competentă nu a patrimoniului =
prevăzute în acordurile art. 42 alin. Dosarul urmărit realizarea contravaloarea
petroliere, a dispus măsuri (1), lit. h), concesiunii lucrărilor prevăzute lucrărilor stabilite
privind rezilierea art. 54 lit. în acordurile prin programele
concesiunilor și recuperarea h) petroliere, nu a minimale minimale
contravalorii lucrărilor dispus măsuri de lucrări și
Legea 500/
stabilite prin programele privind rezilierea nerealizate în cadrul
2002, art.
minimale de lucrări, ce nu concesiunilor și termenului de
21 alin. (8)
au fost realizate în cadrul recuperarea efectuare a fazelor
art. 22 alin.
termenului de efectuare a contravalorii de explorare.
(2)
fazelor de explorare? lucrărilor stabilite
Amendă conform
prin programele
Legii 500/2002,
minimale de lucrări,
art. art. 72 alin. (1),
în situațiile în care
lit. c) între 3000 –
acestea nu au fost
5000 lei, stabilite în
realizate în cadrul
funcție de
termenului de
gravitatea faptei -
efectuare a fazelor
sancțiune aplicată
de explorare.
pe baza unui
Proces-verbal de
constatare a
contravenției.
46 2. Autoritatea competentă a Legea Recepție/ La încetarea Pagubă adusă
urmărit ca la încetarea 238/2004, Dosarul concesiunii patrimoniului =
concesiunii petroliere art. 38, art. concesiunii petroliere pentru contravaloarea
44 alin. (2) oricare dintre obiectului
pentru oricare dintre cauzele
cauzele prevăzute concesiunii ce nu a
prevăzute de lege, Legea 500/
de lege, concedentul fost transferat de la
concesionarul să restituie, în 2002, art.
nu a urmărit ca la concesionar la
deplină proprietate, libere 21 alin. (8)
încetarea concedent.
art. 22 alin.
de orice sarcină, bunurile concesiunii
(2) Amendă conform
concesionate, inclusiv petroliere pentru
Legii 500/2002 art.
investiţiile realizate la OG 119/ oricare dintre
72 alin. (1) lit. c)
1999 art. 5 cauzele prevăzute
acestea, legate nemijlocit de între 3000 – 5000
alin. (1). de lege,
realizarea operaţiunilor lei, stabilite în
concesionarul să
petroliere? funcție de gravitatea
restituie, în deplină
faptei - sancțiune
proprietate, libere
aplicată pe baza unui
de orice sarcină,
Proces-verbal de
bunurile
constatare a
concesionate,

139
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile
crt legală consecințe
verificate
inclusiv investiţiile contravenției.
realizate la acestea,
legate nemijlocit de
realizarea
operaţiunilor
petroliere.
Alte teste identificate de auditorii publici externi.

5.2.2.2 Identificarea și aplicarea procedurilor de audit pentru obținerea probelor


de audit necesare realizării acțiunii de control/audit a contractelor de concesiune de
bunuri, precum și evaluarea acestor probe de audit

Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecințe


crt legală
verificate
Procedura administrativă de iniţiere a concesionării:
1 1. Concesionarea are la Legea 500/ Studiu de Concesionarea nu Venituri nerealizate
bază un studiu de 2002, art. oportunitate al are la bază un prin
oportunitate și cuprinde în 21 alin. (8) concesiunii/ studiu de subdimensionarea
principal următoarele art. 22 alin. Dosarul oportunitate și/sau redevenței cuvenite.
elemente: (2) concesiunii acesta nu cuprinde
Amendă conform
elementele
a) descrierea şi Legea Legii 500/2002 art.
principale necesare
identificarea bunului care 273/2006 72 alin. (1) lit. c)
pentru luarea unei
urmează să fie art. 23 alin. între 2000 – 3000 lei
decizii juste, ceea
concesionat; (1) sau a Legii 273/2006
ce a condus la
art. 78 alin. (1) lit. c)
b) motivele de ordin OG 119/ concesionarea unui
între 3000 – 5000 lei,
economic, financiar, 1999 art. 5 bun din domeniu
stabilite în funcție de
social şi de mediu, care alin. (1) public cu stabilirea
gravitatea faptei -
justifică realizarea unei redevențe
OUG sancțiune aplicată pe
concesiunii; subdimensionate
54/2006 baza unui Proces-
(de exemplu sub
c) nivelul minim al art. 10 alin. verbal de constatare
nivelul chiriilor de
redevenţei; (1) a contravenției.
pe plan local).
d) procedura utilizată HG
pentru atribuirea 168/2007
contractului de art. 6
concesiune şi justificarea
alegerii procedurii;
e) durata estimată a
concesiunii;
f) termenele previzibile
pentru realizarea
procedurii de

140
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecințe
crt legală
verificate
concesionare;
g) avizul obligatoriu al
Oficiului Central de Stat
pentru Probleme Speciale
şi al Statului Major
General privind
încadrarea obiectului
concesiunii în
infrastructura sistemului
naţional de apărare, după
caz;
h) avizul obligatoriu al
structurii de
administrare/custodelui
ariei naturale protejate, în
cazul în care obiectul
concesiunii îl constituie
bunuri situate în interiorul
unei arii naturale
protejate, respectiv al
autorităţii teritoriale
pentru protecţia mediului
competente, în cazul în
care aria naturală protejată
nu are structură de
administrare/custode.
2 2. Propunerea de Legea 500/ Propunere de Propunerea de Venituri nerealizate
concesionare este 2002, art. concesionare/ concesionare nu prin
fundamentată din punct de 21 alin. (8) Plan de afaceri/ este fundamentată subdimensionarea
vedere economic, art. 22 alin. Dosarul din punct de vedere redevenței cuvenite.
financiar, social şi de (2) concesiunii economic,
Amendă conform
mediu și are atașat planul financiar, social şi
Legea Legii 500/2002 art.
de afaceri? de mediu, și/sau nu
273/2006 72 alin. (1) lit. c)
are atașat planul de
art. 23 alin. între 2000 – 3000 lei
afaceri, ceea ce a
(1) sau a Legii 273/2006
condus la
art. 78 alin. (1) lit. c)
OG 119/ concesionarea unui
între 3000 – 5000 lei,
1999 art. 5 bun din domeniu
stabilite în funcție de
alin. (1) public cu stabilirea
gravitatea faptei -
unei redevențe
HG sancțiune aplicată pe
subdimensionate
168/2007 baza unui Proces-
(de exemplu sub
art. 5 alin. verbal de constatare
nivelul chiriilor de
(3) a contravenției.
pe plan local).
3 3. Concedentul a întocmit OUG Studiu de Nerespectarea Nerespectarea
studiul de oportunitate 54/2006 oportunitate al termenului legal termenelor legale.
într-un termen de 30 de art. 10 alin. concesiunii/ privind întocmirea
Se sesizează
zile de la insușirea (2) Dosarul studiului de
Ministerul
propunerii de concesiunii oportunitate.
Finanțelor Publice
concesionare formulate de
conform art. 65 din
persoana interesata?
OUG 54/2006.
Amendă conform
OUG 54/2006 art.
67 lit. a).

141
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecințe
crt legală
verificate
4 4. Concesionarea s-a Legea 500/ Studiu de Concesionarea nu s- Venituri nerealizate
aprobat, pe baza studiului 2002, art. oportunitate al a aprobat prin urmare a
de oportunitate, prin 21 alin. (8) concesiunii/ hotărâre a subdimensionării
hotărâre a Guvernului, a art. 22 alin. Hotărârea de Guvernului, a redevenței.
consiliilor locale, judeţene (2) aprobare a consiliilor locale,
Amendă conform
sau a Consiliului General concesiunii/ judeţene sau a
Legea Legii 500/2002 art.
al Municipiului Bucureşti, Dosarul Consiliului General
273/2006 72 alin. (1) lit. c)
după caz? concesiunii al Municipiului
art. 23 alin. între 2000 – 3000 lei
Bucureşti, după caz.
(1) sau a Legii 273/2006
art. 78 alin. (1) lit. c)
OG 119/
între 3000 – 5000 lei,
1999 art. 5
stabilite în funcție de
alin. (1)
gravitatea faptei -
OUG sancțiune aplicată pe
54/2006 baza unui Proces-
art. 12 alin. verbal de constatare
(2) a contravenției.
HG
168/2007
art. 7 alin.
(1)
5 5. În baza studiului de Legea 500/ Studiu de Caietul de sarcini al Venituri nerealizate
oportunitate, concedentul 2002, art. oportunitate al concesiunii nu a urmare a
a elaborat caietul de 21 alin. (8) concesiunii/ fost elaborat în baza subdimensionării
sarcini al concesiunii, iar art. 22 alin. Documentația studiului de redevenței.
documentaţia de atribuire (2) de atribuire/ oportunitate și/sau
Amendă conform
a fost aprobată prin ordin, Ordin/ documentaţia de
Legea Legii 500/2002 art.
hotărâre sau decizie a Hotărâre/ atribuire nu a fost
273/2006 72 alin. (1) lit. c)
concedentului, după caz și Decizie/ aprobată prin ordin,
art. 23 alin. între 2000 – 3000 lei
cuprinde cel puţin Dosarul hotărâre sau decizie
(1) sau a Legii 273/2006
elementele prevăzute de concesiunii a concedentului,
art. 78 alin. (1) lit. c)
lege? OG 119/ după caz și/sau nu
între 3000 – 5000 lei,
1999 art. 5 cuprinde cel puţin
stabilite în funcție de
alin. (1) elementele
gravitatea faptei -
prevăzute de lege.
OUG sancțiune aplicată pe
54/2006 baza unui Proces-
art. 12 alin. verbal de constatare
(3) a contravenției.
HG
168/2007
art. 8 alin.
(2) și (3)
Principii şi reguli generale pentru atribuirea contractului de concesiune:
6 1. Concedentul a atribuit OUG Nota Concedentul a Aplicarea altor
contractul de concesiune, 54/2006 justificativă aribuit contractul de proceruri decât cele
prin aplicarea procedurii art. 14 privind concesiune prin prevăzute de lege.
licitaţiei sau negociere alegerea aplicarea altor
Se sesizează
directă? procedurii de proceduri decât cele
Ministerul
atribuire/ prevăzute de lege.
Finanțelor Publice
Dosarul conform art. 65 din
concesiunii OUG 54/2006.
Amendă conform
OUG 54/2006 art.

142
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecințe
crt legală
verificate
67 lit. b).
8 2. Concedentul a asigurat OUG Dosarul Neasigurarea Nerespectarea
protejarea acelor 54/2006 concesiunii confidențialității confidențialității
informaţii care îi sunt art. 16 informațiilor informațiilor.
comunicate de persoanele comunicate de
Se sesizează
fizice sau juridice cu titlu persoanele fizice
Ministerul
confidenţial, în măsura în sau juridice cu titlu
Finanțelor Publice
care, în mod obiectiv, confidențial, de
conform art. 65 din
dezvăluirea informaţiilor către concedent.
OUG 54/2006.
în cauză ar prejudicia
interesele legitime ale Amendă conform
respectivelor persoane, în OUG 54/2006 art.
special în ceea ce priveşte 67 lit. c).
secretul comercial şi
proprietatea intelectuală?
9 3. Concedentul a asigurat OUG Solicitări/ Încălcarea Nerespectarea
obținerea documentației 54/2006 Adrese/ obligației de către principiului
de atribuire de către art. 20 alin. Dosarul concedent de a transparenței.
persoana interesată, care a (1) concesiunii asigurat obținerea
Se sesizează
inaintat o solicitare în documentației de
Ministerul
acest sens? atribuire de către
Finanțelor Publice
persoana interesată,
conform art. 65 din
care a inaintat o
OUG 54/2006.
solicitare.
Amendă conform
OUG 54/2006 art.
67 lit. d).
Licitația:
10 1. Anunţul de licitație s-a OUG Anunț de Nerespectarea Nerespectarea
transmis spre publicare cu 54/2006 licitație și termenului de regulilor de
cel puţin 20 de zile art. 21 alin. dovada publicare a publicitate și
calendaristice înainte de (3) transmiterii anunțului de trasparență.
data limită pentru acestuia spre licitație.
Se sesizează
depunerea ofertelor? publicare/
Ministerul
Dosarul
Finanțelor Publice
concesiunii
conform art. 65 din
OUG 54/2006.
Amendă conform
OUG 54/2006 art.
67 lit. e).
11 2. Concedentul a respectat Legea 500/ Justificarea Concedentul nu a Venituri nerealizate
obligația de a anula 2002, art. hotărârii de respectat obligația prin
procedura şi a de a 21 alin. (8) anulare a de a anula subdimensionarea
organiza o nouă licitaţie, art. 22 alin. procedurii de procedura şi de a redevenței.
în cazul în care în urma (2) atribuire/ organiza o nouă
Amendă conform
publicării anunţului de Dosarul licitaţie, în cazul în
Legea Legii 500/2002 art.
licitaţie nu au fost depuse concesiunii care în urma
273/2006 72 alin. (1) lit. c)
cel puţin 3 oferte publicării anunţului
art. 23 alin. între 2000 – 3000 lei
valabile? de licitaţie nu au
(1) sau a Legii 273/2006
fost depuse cel
art. 78 alin. (1) lit. c)
OG 119/ puţin 3 oferte
între 3000 – 5000 lei,
1999 art. 5 valabile, atribuind
stabilite în funcție de
alin. (1) contractul de
gravitatea faptei -
concesiune unui
OUG sancțiune aplicată pe
ofertant de la care

143
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecințe
crt legală
verificate
54/2006 încasează redevența baza unui Proces-
art. 25 alin. în condiții verbal de constatare
(2) dezavantajoase. a contravenției.
12 3. Contractul de Legea 500/ Raportul Contractul de Venituri neîncasate
concesiune s-a atribuit pe 2002, art. procedurii de concesiune nu s-a = diferența dintre
baza criteriului de 21 alin. (8) atribuire/ atribuit pe baza nivelului mai mare al
atribuire cel mai mare art. 22 alin. Dosarul criteriului de redevenței
nivel al redevenţei? (2) concesiunii atribuire cel mai ofertantului a cărui
mare nivel al ofertă a fost respinsă,
Legea
redevenţei. ca urmare a aplicării
273/2006
incorecte a criteriului
art. 23 alin.
de atribuire, pe de o
(1)
parte, și nivelul mai
OG 119/ mic al redevenței
1999 art. 5 prevăzută în
alin. (1) contractul de
concesiune, pe de
OUG
altă parte.
54/2006
art. 36 alin. Se sesizează
(1) Ministerul
Finanțelor Publice
conform art. 65 din
OUG 54/2006.
Amendă conform
OUG 54/2006 art.
67 lit. g).
13 4. Concedentul a respectat Legea 500/ Raportul Concedentul a Venituri nerealizate
obligația de a încheia 2002, art. procedurii de încheiat contractul e prin
contractul de concesiune 21 alin. (8) atribuire/ concesiune cu alt subdimensionarea
cu ofertantul a cărui ofertă art. 22 alin. Contractul de ofertant decât cel a redevenței.
a fost stabilită ca fiind (2) concesiune/ cărui ofertă a fost
Se sesizează
câştigătoare? Dosarul stabilită
Legea Ministerul
concesiunii câștigătoare.
273/2006 Finanțelor Publice
art. 23 alin. conform art. 65 din
(1) OUG 54/2006.
OG 119/ Amendă conform
1999 art. 5 OUG 54/2006 art.
alin. (1) 67 lit. h).
OUG
54/2006
art. 39
14 5. Concedentul a respectat OUG Anunț de Concedentul nu a Nerespectarea
obligația de a transmite 54/2006 atribuire/ respectat obligația regulilor de
spre publicare în art. 40 Dovada de a transmite spre publicitate și
Monitorul Oficial al transmiterii publicare în transparență.
României, Partea a VI-a, spre publicare/ Monitorul Oficial al
Se sesizează
un anunţ de atribuire a Dosarul României, Partea a
Ministerul
contractului de concesiunii VI-a, un anunţ de
Finanțelor Publice
concesiune, în cel mult 20 atribuire a
conform art. 65 din
de zile calendaristice de la contractului de
OUG 54/2006.
finalizarea procedurile de concesiune, în cel
atribuire a contractului de mult 20 de zile Amendă conform
concesiune? calendaristice de la OUG 54/2006 art.
finalizarea 67 lit. e).

144
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecințe
crt legală
verificate
procedurile de
atribuire a
contractului de
concesiune.
15 6. Concendentul a OUG Informări/ Concendentul nu a Nerespectarea
respectat obligația de a 54/2006 Confirmări de respectat obligația regulilor privind
informa ofertanţii despre art. 41 primire/ de a informa informarea
deciziile referitoare la Dosarul ofertanţii despre ofertanților.
atribuirea contractului de concesiunii deciziile referitoare
Se sesizează
concesiune, în scris, cu la atribuirea
Ministerul
confirmare de primire, nu contractului de
Finanțelor Publice
mai târziu de 3 zile concesiune, în scris,
conform art. 65 din
lucrătoare de la emiterea cu confirmare de
OUG 54/2006.
acestora? În cadrul primire, în maxim 3
comunicărilor zile lucrătoare de la Amendă conform
concedentul a informat emiterea acestora. OUG 54/2006 art.
ofertantul/ofertanţii 67 lit. i).
În cadrul
câştigător/câştigători cu
comunicărilor
privire la acceptarea
concedentul nu a
ofertei/ofertelor
informat
prezentate și totodată a
ofertantul/ofertanţii
informat ofertanţii care au
câştigător/câştigător
fost respinşi sau a căror
i cu privire la
ofertă nu a fost declarată
acceptarea
câştigătoare asupra
ofertei/ofertelor
motivelor ce au stat la
prezentate și/sau nu
baza deciziei respective?
a informat ofertanţii
care au fost respinşi
sau a căror ofertă
nu a fost declarată
câştigătoare asupra
motivelor ce au stat
la baza deciziei
respective.
16 7. În situația în care s-au Legea 500/ Justificarea În situația în care s- Venituri nerealizate
constatat abateri grave de 2002, art. hotărârii de au constatat abateri prin
la prevederile legale care 21 alin. (8) anulare a grave de la subdimensionarea
afectează procedura de art. 22 alin. procedurii de prevederile legale redevenței.
atribuire sau fac (2) atribuire/ care să afecteaze
Amendă conform
imposibilă încheierea Dosarul procedura de
Legea Legii 500/2002 art.
contractului, concedentul concesiunii atribuire și a
273/2006 72 alin. (1) lit. c)
a anulat procedura pentru încheiat contractul
art. 23 alin. între 2000 – 3000 lei
atribuirea contractului de de concesiune în
(1) sau a Legii 273/2006
concesiune? condiții
art. 78 alin. (1) lit. c)
OG 119/ dezavantajoase.
între 3000 – 5000 lei,
1999 art. 5
stabilite în funcție de
alin. (1)
gravitatea faptei -
OUG sancțiune aplicată pe
54/2006 baza unui Proces-
art. 43 alin. verbal de constatare
(1) lit.b) a contravenției.

17 8.Concedentul a respectat OUG Comunicări/ Concedentul nu a Nerespectarea


obligația de a comunica, 54/2006 Decizie respectat obligația regulilor de
în scris, tuturor art. 45 anulare/ de a comunica, în comunicare a

145
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecințe
crt legală
verificate
participanţilor la Dosarul scris, tuturor deciziei de anulare.
procedura de atribuire, în concesiunii participanţilor la
Se sesizează
cel mult 3 zile lucrătoare procedura de
Ministerul
de la data anulării, atât atribuire, în cel
Finanțelor Publice
încetarea obligaţiilor pe mult 3 zile
conform art. 65 din
care aceştia şi le-au creat lucrătoare de la data
OUG 54/2006.
prin depunerea ofertelor, anulării, atât
cât şi motivul concret care încetarea Amendă conform
a determinat decizia de obligaţiilor pe care OUG 54/2006 art.
anulare? aceştia şi le-au creat 67 lit. j).
prin depunerea
ofertelor, cât şi
motivul concret
care a determinat
decizia de anulare.
18 9. Concedentul a încheiat OUG Comunicări/ Nerespectarea Nerespectarea
contractul de concesiune 54/2006 Contract de termenului privind termenelor legale.
numai după împlinirea art. 42 concesiune/ încheierea
Se sesizează
unui termen de 20 de zile Dosarul contractului de
Ministerul
calendaristice de la data concesiunii concesiune.
Finanțelor Publice
realizării comunicării?
conform art. 65 din
OUG 54/2006.
Amendă conform
OUG 54/2006 art.
67 lit. e).

19 10. Concedentul a OUG Dosarul Concedentul nu a Se sesizează


întocmit dosarul 54/2006 concesiunii/ întocmit dosarul Ministerul
concesiunii pentru fiecare art. 60 concesiunii pentru Finanțelor Publice
Studiul de
contract atribuit? fiecare contract conform art. 65 din
oportunitate al
atribuit. OUG 54/2006.
concesiunii/
Amendă conform
Hotărârea de
OUG 54/2006 art.
aprobare a
67 lit. m).
concesiunii şi,
după caz,
hotărârea de
aprobare a
subconcesiunii/
Anunţuri și
dovada
transmiterii
acestora spre
publicare/
Documentaţia
de atribuire/
Nota
justificativă
privind
alegerea
procedurii de
atribuire, în
cazul în care
procedura
aplicată a fost

146
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecințe
crt legală
verificate
alta decât
licitaţia
deschisă/
Denumirea/nu
mele
ofertantului/ofe
rtanţilor a
cărui/a căror
ofertă/oferte
a/au fost
declarată/declar
ate câştigătoare
şi motivele care
au stat la baza
acestei decizii/
Justificarea
hotărârii de
anulare a
procedurii de
atribuire, dacă
este cazul/
Contractul de
concesiune
semnat.

20 11. Dosarul concesiunii s- OUG Dosarul Dosarul concesiunii Se sesizează


a păstrat de către 54/2006 concesiunii nu s-a păstrat de Ministerul
concedent atât timp cât art. 61 către concedent atât Finanțelor Publice
contractul de concesiune timp cât contractul conform art. 65 din
HG
produce efecte juridice, de concesiune a OUG 54/2006.
168/2007
dar nu mai puţin de 5 ani produs efecte
art. 4 Amendă conform
de la data încheierii juridice, dar nu mai
OUG 54/2006 art.
contractului respectiv? puţin de 5 ani de la
67 lit. m).
data încheierii
contractului
respectiv.
Negocierea directă:
21 1. Concedentul a aplicat OUG Nota Aplicarea Se sesizează
procedura de negociere 54/2006 justificativă procedurii de Ministerul
directă numai în situația art. 26 privind negociere directă în Finanțelor Publice
în care, după repetarea alegerea alte cazuri decât conform art. 65 din
HG
procedurii de licitație, nu procedurii de cele prevăzute de OUG 54/2006.
168/2007
au fost depuse cel puțin 3 atribuire/ lege.
art. 32 Amendă conform
oferte admisibile? Dosarul
OUG 54/2006 art.
concesiunii
67 lit. f).
22 2. Anunţul negocierii OUG Anunțul Nepublicarea Nerespectarea
directe a fost transmis 54/2006 negocierii anunțului negocierii regulilor de
spre publicare cu cel puţin art. 27 alin. directe și directe cu cel puţin publicitate și
10 zile calendaristice (3) dovada 10 zile transparență.
înainte de data limită transmiterii calendaristice
Se sesizează
pentru depunerea acestuia spre înainte de data
Ministerul
ofertelor? publicare/ limită pentru
Finanțelor Publice
Dosarul depunerea ofertelor.
conform art. 65 din

147
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecințe
crt legală
verificate
concesiunii OUG 54/2006.
Amendă conform
OUG 54/2006 art.
67 lit. e).
23 3. Contractul de Legea 500/ Raportul Contractul de Venituri nerealizate
concesiune s-a atribuit pe 2002, art. procedurii de concesiune nu s-a = diferența dintre
baza criteriului de 21 alin. (8) atribuire/ atribuit pe baza nivelului mai mare al
atribuire cel mai mare art. 22 alin. Dosarul criteriului de redevenței
nivel al redevenţei? (2) concesiunii atribuire cel mai ofertantului a cărui
mare nivel al ofertă a fost respinsă,
Legea
redevenţei. ca urmare a aplicării
273/2006
incorecte a criteriului
art. 23 alin.
de atribuire, pe de o
(1)
parte, și nivelul mai
OG 119/ mic al redevenței
1999 art. 5 prevăzută în
alin. (1) contractul de
concesiune, pe de
OUG
altă parte.
54/2006
art. 36 alin. Se sesizează
(1) Ministerul
Finanțelor Publice
conform art. 65 din
OUG 54/2006.
Amendă conform
OUG 54/2006 art.
67 lit. g).
24 4. Concedentul a respectat Legea 500/ Raportul Concedentul a Venituri nerealizate
obligația de a încheia 2002, art. procedurii de încheiat contractul e prin
contractul de concesiune 21 alin. (8) atribuire/ concesiune cu alt subdimensionarea
cu ofertantul a cărui ofertă art. 22 alin. Contractul de ofertant decât cel a redevenței.
a fost stabilită ca fiind (2) concesiune/ cărui ofertă a fost
Se sesizează
câştigătoare? Dosarul stabilită
Legea Ministerul
concesiunii câștigătoare.
273/2006 Finanțelor Publice
art. 23 alin. conform art. 65 din
(1) OUG 54/2006.
OG 119/ Amendă conform
1999 art. 5 OUG 54/2006 art.
alin. (1) 67 lit. h).
OUG
54/2006
art. 39
25 5. Concedentul a respectat OUG Anunț de Concedentul nu a Nerespectarea
obligația de a transmite 54/2006 atribuire/ respectat obligația regulilor de
spre publicare în art. 40 Dovada de a transmite spre publicitate și
Monitorul Oficial al transmiterii publicare în transparentă.
României, Partea a VI-a, spre publicare/ Monitorul Oficial al
Se sesizează
un anunţ de atribuire a Dosarul României, Partea a
Ministerul
contractului de concesiunii VI-a, un anunţ de
Finanțelor Publice
concesiune, în cel mult 20 atribuire a
conform art. 65 din
de zile calendaristice de la contractului de
OUG 54/2006.
finalizarea procedurile de concesiune, în cel
atribuire a contractului de mult 20 de zile Amendă conform
calendaristice de la OUG 54/2006 art.

148
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecințe
crt legală
verificate
concesiune? finalizarea 67 lit. e).
procedurile de
atribuire a
contractului de
concesiune.
26 6. Concendentul a OUG Informări/ Concendentul nu a Nerespectarea
respectat obligația de a 54/2006 Confirmări de respectat obligația regulilor privind
informa ofertanţii despre art. 41 primire/ de a informa informarea
deciziile referitoare la Dosarul ofertanţii despre ofertanților.
atribuirea contractului de concesiunii deciziile referitoare
Se sesizează
concesiune, în scris, cu la atribuirea
Ministerul
confirmare de primire, nu contractului de
Finanțelor Publice
mai târziu de 3 zile concesiune, în scris,
conform art. 65 din
lucrătoare de la emiterea cu confirmare de
OUG 54/2006.
acestora? În cadrul primire, în maxim 3
comunicărilor zile lucrătoare de la Amendă conform
concedentul a informat emiterea acestora. OUG 54/2006 art.
ofertantul/ofertanţii 67 lit. i).
În cadrul
câştigător/câştigători cu
comunicărilor
privire la acceptarea
concedentul nu a
ofertei/ofertelor
informat
prezentate și totodată a
ofertantul/ofertanţii
informat ofertanţii care au
câştigător/câştigător
fost respinşi sau a căror
i cu privire la
ofertă nu a fost declarată
acceptarea
câştigătoare asupra
ofertei/ofertelor
motivelor ce au stat la
prezentate și/sau nu
baza deciziei respective?
a informat ofertanţii
care au fost respinşi
sau a căror ofertă
nu a fost declarată
câştigătoare asupra
motivelor ce au stat
la baza deciziei
respective.
27 7. În situația în care s-au Legea 500/ Justificarea În situația în care s- Venituri nerealizate
constatat abateri grave de 2002, art. hotărârii de au constatat abateri prin
la prevederile legale care 21 alin. (8) anulare a grave de la subdimensionarea
afectează procedura de art. 22 alin. procedurii de prevederile legale redevenței.
atribuire sau fac (2) atribuire/ care să afecteaze
Amendă conform
imposibilă încheierea procedura de
Legea Dosarul Legii 500/2002 art.
contractului, concedentul atribuire și a
273/2006 concesiunii 72 alin. (1) lit. c)
a anulat procedura pentru încheiat contractul
art. 23 alin. între 2000 – 3000 lei
atribuirea contractului de de concesiune în
(1) sau a Legii 273/2006
concesiune? condiții
art. 78 alin. (1) lit. c)
OG 119/ dezavantajoase.
între 3000 – 5000 lei,
1999 art. 5
stabilite în funcție de
alin. (1)
gravitatea faptei -
OUG sancțiune aplicată pe
54/2006 baza unui Proces-
art. 43 alin. verbal de constatare
(1) lit.b) a contravenției.
28 8.Concedentul a respectat OUG Comunicări/ Concedentul nu a Nerespectarea
obligația de a comunica, 54/2006 Decizie respectat obligația regulilor de
în scris, tuturor art. 45 anulare/ de a comunica, în comunicare a
participanţilor la Dosarul scris, tuturor

149
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecințe
crt legală
verificate
procedura de atribuire, în concesiunii participanţilor la deciziei de anulare.
cel mult 3 zile lucrătoare procedura de
Se sesizează
de la data anulării, atât atribuire, în cel
Ministerul
încetarea obligaţiilor pe mult 3 zile
Finanțelor Publice
care aceştia şi le-au creat lucrătoare de la data
conform art. 65 din
prin depunerea ofertelor, anulării, atât
OUG 54/2006.
cât şi motivul concret care încetarea
a determinat decizia de obligaţiilor pe care Amendă conform
anulare? aceştia şi le-au creat OUG 54/2006 art.
prin depunerea 67 lit. j).
ofertelor, cât şi
motivul concret
care a determinat
decizia de anulare.
29 9. Concedentul a încheiat OUG Comunicări/ Nerespectarea Nerespectarea
contractul de concesiune 54/2006 Contract de termenului privind termenelor legale.
numai după împlinirea art. 42 concesiune/ încheierea
Se sesizează
unui termen de 20 de zile Dosarul contractului de
Ministerul
calendaristice de la data concesiunii concesiune.
Finanțelor Publice
realizării comunicării?
conform art. 65 din
OUG 54/2006.
Amendă conform
OUG 54/2006 art.
67 lit. e).
30 10. Concedentul a OUG Dosarul Concedentul nu a Se sesizează
întocmit dosarul 54/2006 concesiunii/ întocmit dosarul Ministerul
concesiunii pentru fiecare art. 60 Studiul de concesiunii pentru Finanțelor Publice
contract atribuit? oportunitate al fiecare contract conform art. 65 din
concesiunii/ atribuit. OUG 54/2006.
Hotărârea de
aprobare a
concesiunii şi, Amendă conform
după caz, OUG 54/2006 art.
hotărârea de 67 lit. m).
aprobare a
subconcesiunii/
Anunţuri și
dovada
transmiterii
acestora spre
publicare/
Documentaţia
de atribuire/
Nota
justificativă
privind
alegerea
procedurii de
atribuire, în
cazul în care
procedura
aplicată a fost
alta decât
licitaţia
deschisă/
Denumirea/nu

150
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecințe
crt legală
verificate
mele
ofertantului/ofe
rtanţilor a
cărui/a căror
ofertă/oferte
a/au fost
declarată/declar
ate câştigătoare
şi motivele care
au stat la baza
acestei decizii/
Justificarea
hotărârii de
anulare a
procedurii de
atribuire, dacă
este cazul/
Contractul de
concesiune
semnat.
31 11. Dosarul concesiunii s- OUG Dosarul Dosarul concesiunii Se sesizează
a păstrat de către 54/2006 concesiunii nu s-a păstrat de Ministerul
concedent atât timp cât art. 61 către concedent atât Finanțelor Publice
contractul de concesiune timp cât contractul conform art. 65 din
HG
produce efecte juridice, de concesiune a OUG 54/2006.
168/2007
dar nu mai puţin de 5 ani produs efecte
art. 4 Amendă conform
de la data încheierii juridice, dar nu mai
OUG 54/2006 art.
contractului respectiv? puţin de 5 ani de la
67 lit. m).
data încheierii
contractului
respectiv.
Încheierea și derularea contractului de concesiune:
32 1. Concedentul a respectat OUG Extrase de Concedentul nu a Venituri din
obligația de a vira 54/2006 cont/ Registru respectat obligația redevență nevirate la
redevenţa obţinută prin art. 4 alin. de casă/ de a vira redevenţa bugetul de stat sau la
concesionare ca venit la (1) Contract de obţinută prin bugetul local, după
bugetul de stat sau la concesiune/ concesionare ca caz, la care se
Legea
bugetele locale, după caz? Dosarul venit la bugetul de adaugă accesoriile
207/2015
concesiunii stat sau la bugetele datorate de
art. 1 alin.
locale, după caz. nerespectarea
(12)
termenelor de plată.

33 2. Concedentul a urmărit Legea 500/ Extrase de Concedentul nu a Venituri nerealizate


încasarea redevenţei 2002, art. cont/ Registru urmărit încasarea din redevență și
conform prevederilor 21 alin. (8) de casă/ redevenţei conform dobânzi cuvenite
caietului de sarcini și art. 22 alin. Contract de prevederilor datorită nerespectării
clauzelor contractului de (2) concesiune/ caietului de sarcini termenului de plată
concesiune? Dosarul și clauzelor de căte concesionar.
Legea
concesiunii contractului de
273/2006
concesiune.
art. 23 alin.
Amendă conform
(1)
Legii 500/2002 art.
Clauzele 72 alin. (1) lit. c)
contractulu între 2000 – 3000 lei
i de sau a Legii 273/2006
art. 78 alin. (1) lit. c)

151
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecințe
crt legală
verificate
concesiune între 3000 – 5000 lei,
stabilite în funcție de
OG 119/
gravitatea faptei -
1999 art. 5
sancțiune aplicată pe
alin. (1)
baza unui Proces-
HG verbal de constatare
168/2007 a contravenției.
art. 44
34 3. Concedentul a urmărit OUG Extrase cont/ Concedentul nu a Neîncasarea la
ca în termen de cel mult 54/2006 Contract de urmărit ca în termen a garanției la
90 de zile de la data art. 56 alin. concesiune/ termen de cel mult care se adaugă
semnării contractului de (1) Dosarul 90 de zile de la data dobânda pentru
concesiune, concesionarul concesiunii semnării nerespectarea
să depună cu titlu de contractului de termenului de plată
garanţie, o sumă fixă concesiune, de către concesionar.
reprezentând o cotă-parte concesionarul să
Se sesizează
din suma obligaţiei de depună cu titlu de
Ministerul
plată către concedent, garanţie, o sumă
Finanțelor Publice
stabilită de acesta şi fixă reprezentând o
conform art. 65 din
datorată pentru primul an cotă-parte din suma
OUG 54/2006.
de exploatare? obligaţiei de plată
către concedent, Amendă conform
stabilită de acesta şi OUG 54/2006 art.
datorată pentru 67 lit. k).
primul an de
exploatare.
35 4. Din garanția depusă de Legea 500/ Extrase cont/ Din garanția depusă Venituri nerealizate
concesionar, au fost 2002, art. Contract de de concesionar nu = contravaloarea
reţinute, dacă a fost cazul, 21 alin. (8) concesiune/ au fost reţinute, penalităților datorate
penalităţile şi alte sume art. 22 alin. Dosarul penalităţile şi alte și nereținute din
datorate concedentului de (2) concesiunii sume datorate garanția depusă de
către concesionar, în baza concedentului, în concesionar.
Legea
contractului de baza contractului de
273/2006 Se sesizează
concesiune? concesiune.
art. 23 alin. Ministerul
(1) Finanțelor Publice
conform art. 65 din
OG 119/
OUG 54/2006.
1999 art. 5
alin. (1) Amendă conform
OUG 54/2006 art.
OUG
67 lit. k).
54/2006
art. 56 alin.
(2)
36 5. Redevenţa obţinută prin Legea 500/ Fișă cont/ Redevenţa obţinută Venituri nerealizate
subconcesionare a fost 2002, art. Extrase cont/ prin din redevență
virată ca și venit la 21 alin. (8) Dosarul subconcesionare nu obținută din
bugetul companiilor art. 22 alin. concesiunii a fost virată ca și subcontractare.
naţionale, societăţilor (2) venit la bugetul
Se sesizează
naţionale sau societăţilor companiilor
Legea Ministerul
comerciale care au naţionale,
273/2006 Finanțelor Publice
subconcesionat bunurile societăţilor
art. 23 alin. conform art. 65 din
aparţinând proprietăţii naţionale sau
(1) OUG 54/2006.
publice? societăţilor
OG 119/ comerciale care au Amendă conform
1999 art. 5 subconcesionat OUG 54/2006 art.
alin. (1) bunurile aparţinând 67 lit. k).

152
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecințe
crt legală
verificate
OUG proprietăţii publice.
54/2006
art. 59 alin.
(10)
37 6. Sumele reprezentând Legea 500/ Fișă cont/ Sumele Pagubă adusă
redevenţa obţinută prin 2002, art. Extrase cont/ reprezentând patrimoniului =
subconcesionare, au fost 21 alin. (8) Dosarul redevenţa obţinută plățile efectuate în
utilizate numai pentru art. 22 alin. concesiunii prin alte scopuri decât
întreţinerea, repararea, (2) subconcesionare, au cele pentru
reabilitarea, modernizarea fost utilizate în alte întreţinerea,
Legea
şi/sau dezvoltarea scopuri decât cele repararea,
273/2006
bunurilor proprietate pentru întreţinerea, reabilitarea,
art. 23 alin.
publică care au făcut repararea, modernizarea şi/sau
(1)
obiectul concesionării şi reabilitarea, dezvoltarea bunurilor
s-a respectat obligația de OG 119/ modernizarea şi/sau proprietate publică
nu se recupera prin 1999 art. 5 dezvoltarea care au făcut obiectul
amortizare conform alin. (1) bunurilor concesionării.
prevederilor legale în proprietate publică
OUG Se sesizează
vigoare? care au făcut
54/2006 Ministerul
obiectul
art. 59 alin. Finanțelor Publice
concesionării, şi/sau
(11) conform art. 65 din
nu s-a respectat
OUG 54/2006.
obligația de nu se
recupera prin Amendă conform
amortizare conform OUG 54/2006 art.
prevederilor legale 67 lit. l).
în vigoare.
38 7. La încetarea Legea 500/ Contract de La încetarea Pagubă adusă
contractului de 2002, art. concesiune/ contractului de patrimoniului =
concesiune bunul 21 alin. (8) Dosarul concesiune bunul contravaloarea
concesionat a fost art. 22 alin. concesiunii concesionat nu a bunului concesionat
restituit, în deplină (2) fost restituit. și nerestituit.
proprietate, liber de orice
Legea Amendă conform
sarcină?
273/2006 Legii 500/2002 art.
art. 23 alin. 72 alin. (1) lit. c)
(1) între 2000 – 3000 lei
sau a Legii 273/2006
OG 119/
art. 78 alin. (1) lit. c)
1999 art. 5
între 3000 – 5000 lei,
alin. (1)
stabilite în funcție de
OUG gravitatea faptei -
54/2006 sancțiune aplicată pe
art. 57 alin. baza unui Proces-
(2) verbal de constatare
a contravenției.

39 8. Concedentul a respectat Legea 500/ Contract/ Acte Concedentul a Venituri nerealizate


obligația de a nu modifica 2002, art. adiționale/ modificat contractul = diferența dintre
contractul de concesiune 21 alin. (8) Dosarul de concesiune prin nivelul inițial al
prin includerea unor art. 22 alin. concesiunii includerea unor redevenței, pe de o
clauze care prevăd un (2) clauze care prevăd parte, și nivelul
nivel subevaluat al un nivel subevaluat subevaluat prin
Legea
redevenței? al redevenței. modificarea
273/2006
contractului, pe de
art. 23 alin.
altă parte.
(1)

153
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecințe
crt legală
verificate
OG 119/ Amendă conform
1999 art. 5 Legii 500/2002 art.
alin. (1) 72 alin. (1) lit. c)
între 2000 – 3000 lei
HG
sau a Legii 273/2006
168/2007
art. 78 alin. (1) lit. c)
art. 56 alin.
între 3000 – 5000 lei,
(2)
stabilite în funcție de
gravitatea faptei -
sancțiune aplicată pe
baza unui Proces-
verbal de constatare
a contravenției.

40 9. Concedentul a urmărit Legea 500/ Contract de Exploatarea bunului Pagubă adusă


dacă s-a asigurat 2002, art. concesiune/ proprietate publică patrimoniului =
exploatarea eficientă, în 21 alin. (8) Rapoarte/ de către cheltuielile
regim de continuitate şi art. 22 alin. Documente concesionar într-un ocazionate de
permanenţă, a bunurilor (2) care atestă mod ineficient, fără aducerea în stare
proprietate publică care exploatarea continuitate, ceea inițială a bunului
Legea
fac obiectul concesiunii? concesiunii ce a condus la proprietate publică
273/2006
degradarea acestui care a făcut obiectul
art. 23 alin.
bun. concesiunii și a fost
(1)
exploatat în mod
OG 119/ ineficient, fără
1999 art. 5 continuitate și
alin. (1) performanță.
HG Amendă conform
168/2007 Legii 500/2002 art.
art. 48 alin. 72 alin. (1) lit. c)
(1) între 2000 – 3000 lei
sau a Legii 273/2006
art. 78 alin. (1) lit. c)
între 3000 – 5000 lei,
stabilite în funcție de
gravitatea faptei -
sancțiune aplicată pe
baza unui Proces-
verbal de constatare
a contravenției.
41 10. Autoritatea Legea Documente Autoritatea Denaturarea
contractantă a înregistrat 82/1991, financiar- contractantă a situaţiilor financiare
bunurile din domeniul art. 9 alin. contabile evidențiat în cu valoarea bunurilor
(1), art. 41 patrimoniu bunuri din domeniul public
public al statului primite
pct. 3 din domeniul primite în
în concesiune în conturi concesiune.
OMFP public al statului,
speciale în afara bilanțului primite în
(cont 8038 – bunuri 1802/2014 Nereflectarea în
pct. 355- concesiune, bunuri contabilitate a
primite în administrare, care, în
(1) tuturor
concesiune și cu chirie)? conformitate cu operațiunilor.
reglementările
contabile se Se sesizează
evidenţiază în Ministerul Finanțelor
conturi speciale, în Publice pentru
afara bilanţului. aplicarea amenzii
conform Legii

154
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecințe
crt legală
verificate
82/1991 art. 41 alin.
(1) și art. 42 alin. (1).
42 11. Autoritatea Legea Documente Autoritatea Prezentarea în
contractantă a inventariat 82/1991, financiar- contractantă nu a situațiile financiare
și a înscris în liste de art. 8 alin. contabile/ inventariat și nu a a unor elemente
inventariere distincte (1), art. 41 Dosarul înscris în liste de patrimoniale
bunurile din domeniul pct. 2, lit. concesiunii inventariere incerte,
public al statului și al d) distincte bunurile neconfirmate prin
unităților administrativ- din domeniul public inventariere.
OMFP
teritoriale concesionate? al statului și al
2861/2009- Neefectuarea
unităților
pct. 16 corespunzătoare a
administrativ-
teritoriale inventarierii poate
concesionate. conduce la
diminuarea și
deprecierea
patrimoniului
public al statului
sau al unităților
administrativ-
teritoriale.

Se sesizează
Ministerul
Finanțelor Publice
pentru aplicarea
amenzii conform
Legii 82/1991, art.
42 alin. (1) .
43 12. Concedentul a Legea Dosarul Concedentul nu a Nereflectarea în
calculat și a înregistrat în 82/1991, concesiunii/ calculat și a contabilitate a
evidența contabilă art. 11, art. Documente înregistrat în tuturor
amortizarea activelor fixe 41 pct. 1 financiar- evidența contabilă operațiunilor.
corporale date în contabile amortizarea
Se sesizează
concesiune pe care le are OG activelor fixe
Ministerul Finanțelor
în patrimoniu? 81/2003 corporale date în
Publice pentru
art. 16 alin. concesiune pe care
aplicarea amenzii
(2) le are în patrimoniu.
conform Legii
OMFP 82/1991 art. 41 alin.
1802/2014 (1) și art. 42 alin. (1).
pct. 239
(1)
OMFP
1917/2005
Anexa A-
pct. 125 –
amortizare
a.
44 13. Autoritatea Legea Autoritatea Prezentarea de
contractantă a înregistrat 82/1991, contractantă a situaţii financiare
în evidența contabilă art. 9 alin. înregistrat în mod care conţin date
concesiunile primite ca și (1), art. 41 eronat în evidența eronate sau
imobilizări necorporale pct. 3 contabilă necorelate.
atunci când contractul de concesiunile
OMFP Se sesizează
concesiune stabileşte o primite ca și
1802/2014, Ministerul
durată şi o valoare imobilizări

155
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecințe
crt legală
verificate
determinate pentru pct. 176 necorporale atunci Finanțelor Publice
concesiune? (2) când contractul de pentru aplicarea
concesiune amenzii conform
stabileşte o durată Legii 82/1991, art.
şi o valoare 42 alin. (1).
determinate pentru
concesiune.
Agenția Domeniilor Statului

45 1. Agenția Domeniilor Legea Contracte/ Agenția Diminuarea


Statului, în calitate de 500/2002, Documente Domeniilor veniturilor cuvenite
concedent, și-a exercitat art. 22 alin. financiar Statului, în calitate bugetului de stat cu
dreptul de a verifica dacă (2), lit. b) contabile/ de concedent, nu suma reprezentată de
beneficiarii contractelor Documente de și-a exercitat redevență și
OG
de concesiune, arendă și plată/ Dosarul dreptul de a penalități
119/1999,
ai altor contracte de concesiunii verifica dacă contractuale
art. 5 alin.
exploatare eficientă a beneficiarii neîncasate,
(1)
terenurilor cu destinație contractelor de sau
agricolă au achitat la Legea concesiune, arendă
bugetul de stat sumele 268/2001 și ai altor contracte Venituri din
reprezentând redevență? art. 6 alin. de exploatare redevență nevirate
(1) eficientă a la bugetul de stat,
terenurilor cu la care se adaugă
HG
626/2001, destinație agricolă obligaţiile accesorii
Anexa 1, au achitat la prevăzute de Codul
art. 13 alin. bugetul de stat de procedură
(2), lit. b) sumele fiscală.
reprezentând Amendă conform
redevență. Legii 500/2002, art.
art. 72 alin. (1), lit. c)
între 3000 – 5000 lei,
stabilite în funcție de
gravitatea faptei -
sancțiune aplicată pe
baza unui Proces-
verbal de constatare
a contravenției.
46 2. Agenția Domeniilor Legea Dosarul Agenția Pagubă adusă
Statului a luat măsurile 268/2001, concesiunii Domeniilor patrimoniului =
legale necesare pentru art. 4 alin. Statului nu a luat contravaloarea
recuperarea drepturilor de (1), lit. b) măsurile legale drepturilor de
creanță de la necesare pentru creanță nerecuperate
HG nr.
concesionarii aflați în recuperarea de la concesionarii
626/2001,
faliment, și care, la drepturilor de aflați în faliment și
anexa nr.
momentul dobândirii creanță de la care, la momentul
1, art. 26
calității de concesionar se concesionarii aflați dobândirii calității de
aflau în reorganizare Legea în faliment, și care, concesionar se aflau
judiciară? 500/2002, la momentul în reorganizare
art. 22 alin. dobândirii calității judiciară.
(2), lit. b) de concesionar se Amendă conform
OG aflau în Legii 500/2002, art.
119/1999, reorganizare art. 72 alin. (1), lit. c)
art. 5 alin. judiciară. între 3000 – 5000 lei,
(1) stabilite în funcție de
gravitatea faptei -
sancțiune aplicată pe

156
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecințe
crt legală
verificate
baza unui Proces-
verbal de constatare
a contravenției.
47 3. Concedentul a urmărit Legea Dosarul Concedentul nu a Diminuarea
respectarea clauzelor 268/2001, concesiunii urmărit respectarea veniturilor cuvenite
contractelor de art. 4 alin. clauzelor bugetului de stat cu
concesiune încheiate, (1), lit. b) contractelor de sumele reprezentate
modificate și/sau concesiune de redevență
Clauze
completate ulterior cu acte încheiate, neîncasată și
contractual
adiționale, respectiv a modificate și/sau accesorii necalculate
e
calculat, facturat și încasat completate ulterior și neîncasate.
sumele ce reprezintă Legea cu acte adiționale,
Amendă conform
diferențe 500/2002, respectiv nu a
Legii 500/2002, art.
redevență/redevențe, art. 22 alin. calculat, facturat și
art. 72 alin. (1), lit. c)
datorată de concesionari, (2), lit. b) încasat sumele ce
între 3000 – 5000 lei,
diferențe penalități reprezintă diferențe
OG stabilite în funcție de
contractuale precum și redevență/redevențe
119/1999, gravitatea faptei -
accesorii datorate de , datorată de
art. 5 alin. sancțiune aplicată pe
concesionari și penalități concesionari,
(1) baza unui Proces-
pentru nerealizarea diferențe penalități
verbal de constatare
programului de investiții? contractuale
a contravenției.
precum și accesorii
datorate de
concesionari și
penalități pentru
nerealizarea
programului de
investiții.
Alte teste identificate de auditorii publici externi.

b2) Respectarea principiilor economicității, eficacității și eficienței în utilizarea


fondurilor publice.
Procedurile de audit utilizate de către echipa de control/audit vor fi:
 inspecția documentelor privind angajarea cheltuielilor cu bunuri, lucrări și
servicii, a celor privind evidențierea operațiunilor economice respective în
contabilitate (documentele aferente procedurilor de atribuire a contractelor de
concesiune, contractele de concesiune, facturile, conturile de furnizori, balanțele
de verificare, contul de execuție pentru cheltuieli),
 inspecția pe teren a bunurilor și lucrărilor concesionate,
 intervievarea persoanelor cu atribuții,
 recalcularea,
 reefectuarea,
 proceduri analitice (analiza comparativă; analiza nivelului de îndeplinire a
scopului, obiectivelor și atribuțiilor prevăzute de actele normative de înființare și
organizare a activității entității verificate; analiza cost-eficacitate),
cu ajutorul cărora se culeg probe de audit pentru a afla dacă au fost respectate principiile
bunei gestiuni financiare (economicitatea, eficiența și eficacitatea) în utilizarea fondurilor
publice și în administrarea patrimoniului, de exemplu dacă:

157
i. practicile managementului entității controlate/auditate au asigurat respectarea
prevederilor legale în vigoare cu privire la modul de atribuire a contractelor de
concesiune și care trebuie să asigure minimizarea costului resurselor alocate
pentru finanțarea unei lucrări/serviciu sau al unui/unei
program/proiect/proces/activități;
ii. a fost respectat principiul eficienței în cazul concesionării bunurilor/lucrărilor/
serviciilor și în cazul administrării patrimoniului;
iii. au fost atinse: scopul, obiectivele și atribuțiile entității verificate, prevăzute în
actele normative de organizare și funcționare, pentru realizarea cărora au fost
utilizate fonduri publice.
În documentul de lucru prezentat în Manualul de audit de conformitate, ediția 2014,
anexa E4 sunt cuprinse procedurile de audit utilizate pentru culegerea probelor de audit
referitor la respectarea prevederilor legale privind respectarea principiilor economicității,
eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor publice.
A. Utilizarea activității altor experți
A1. Utilizarea activității auditorilor interni
În temeiul prevederilor art. 42 alin. (3) din Legea nr.94/1992 privind organizarea şi
funcţionarea Curţii de Conturi, aceasta dezvoltă colaborarea cu structurile de audit intern de
la nivelul persoanelor juridice, care intră în sfera ei de competență, în vederea asigurării
complementarității și a creșterii eficienței activității de control/audit pentru:
a. evitarea suprapunerii perioadelor în care se desfășoară acțiunile de verificare și
cele de audit intern la entități;
b. stabilirea acțiunilor de verificare care sunt de interes pentru Curtea de Conturi, a
obiectivelor acestora și a termenelor de realizare, având în vedere respectarea
principiului ca acestea să fie, de regulă, ulterioare misiunilor de audit intern;
c. furnizarea de informații către Curtea de Conturi de către entitățile publice care
intră în competența sa de verificare, inclusiv acele informații privind elaborarea
programelor de audit intern anuale sau multianuale, precum și asigurarea unei
comunicări eficiente.
Persoanele juridice care intră în competența de verificare a Curții de Conturi sunt
obligate, potrivit prevederilor art. 42 alin. (2) din Legea nr.94/1992 privind organizarea şi
funcţionarea Curţii de Conturi, să îi transmită acesteia, până la sfârșitul trimestrului I, pentru
anul precedent, raportul privind desfășurarea și realizarea programului de audit intern.
Auditorii publici externi vor lua în considerare, de asemenea, rezultatele activității
compartimentului de audit intern al entității, verificând însă dacă informațiile furnizate de
acesta sunt credibile și utile în acțiunea de control/audit a Curții de Conturi.
A2. Apelarea la serviciile unui expert extern
Dacă pe parcursul desfășurării acțiunilor de control și audit public extern ale Curții de
Conturi se consideră că sunt necesare cunoștințe și experiență specială în alte domenii decât
cel financiar-contabil și de audit, se poate apela la serviciile unui expert în domeniul
respectiv, conform prevederilor cuprinse în standardele proprii de audit ale Curții de Conturi,
în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi,
precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi și în Procedura privind apelarea
la serviciile unui expert.

158
Metodele și tehnicile de colectare a probelor prezentate la acest punct nu sunt
limitative.
B. Probele de audit
Auditorii publici externi trebuie să colecteze probe de audit suficiente și adecvate
pentru a susține raportul de control/audit, respectiv: constatările, concluziile, recomandările
formulate pentru înlăturarea deficiențelor constatate și îmbunătățirea activității entității
controlate/auditate, precum și concluzia generală cu privire la obiectivul general al
controlului/auditului.
Probele de audit, respectiv actele, documentele și informațiile obținute, sunt utilizate
pentru a demonstra dacă managementul și personalul entității controlate/auditate au acționat
în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu principiile stabilite prin regulamentele,
procedurile, politicile și standardele adoptate și dacă au folosit resursele în mod economic,
eficient și eficace, după caz.
Gradul de suficiență este măsura cantității probelor, în timp ce gradul de adecvare este
măsura calității probelor, care se referă la relevanța, valabilitatea și încrederea acestora.
Gradul de suficiență al probelor de audit (cantitatea probelor de audit necesare)
este determinat de auditorii publici externi în funcție de nivelul de risc evaluat în legătură cu
categoria de operațiuni economice verificată (cu cât este mai ridicat nivelul de risc, cu atât
crește cantitatea de probe de audit necesară susținerii constatărilor și concluziilor) și în funcție
de calitatea acestor probe (cu cât probele de audit au o calitate mai bună, cu atât sunt necesare
mai puține probe pentru susținerea constatărilor și concluziilor).
Gradul de adecvare al probelor de audit (calitatea probelor de audit) este stabilit de
auditorii publici externi ținând cont de relevanța și de gradul de încredere al acestora pentru
susținerea constatărilor și concluziilor controlului/auditului. Gradul de încredere al probelor
de audit depinde de sursa și natura acestora, precum și de circumstanțele în care au fost
obținute.
Gradul de suficiență și cel de adecvare a probelor de audit sunt interdependente. Cu
toate acestea, obținerea unei cantități mai mari de probe de audit nu compensează calitatea
deficitară a acestora. Nivelul de încredere al probelor de audit este influențat de sursa și natura
acestora și depinde de circumstanțele individuale în care sunt obținute probele de audit.
Auditorul public extern trebuie să ia în considerare atât relevanța cât și nivelul de încredere al
informațiilor care urmează să fie utilizate ca probe de audit.
Natura și sursele probelor de audit necesare sunt determinate de criteriile de audit, de
obiectivele specifice și de obiectivul general al controlului/auditului. Întrucât obiectivele
specifice pot fi de natură calitativă sau cantitativă, auditorul public extern se va concentra pe
obținerea de probe de audit care să demonstreze cantitatea sau calitatea, sau pe o combinație a
acestora, în funcție de obiectivul general al controlului/auditului. Prin urmare, obținerea
probelor de audit include utilizarea unei varietăți de proceduri de audit pentru colectarea
probelor de audit, atât de natură cantitativă cât și calitativă.
Gradul de suficiență și cel de adecvare al probelor de audit sunt stabilite de către
auditorii publici externi pe baza raționamentului profesional. Procesul de strângere a probelor
este sistematic şi implică următoarele:
a. obţinerea de probe prin efectuarea de proceduri de audit corespunzătoare;
b. evaluarea probelor obţinute din punct de vedere al gradului de suficienţă
(cantitativ) şi adecvare (calitativ);
c. reevaluarea riscurilor şi obţinerea de probe, în continuare, dacă este necesar.

159
Procesul de obţinere a probelor continuă până când auditorii publici externi consideră
că există probe suficiente şi adecvate pentru a asigura o bază constatărilor, concluziilor,
recomandărilor și concluziei generale, respectiv a opiniei de audit formulate în raportul de
control/audit.
Auditorul public extern trebuie deseori să combine și să compare probe de audit
provenite din diferite surse, cu scopul de a îndeplini cerințele solicitate de suficiență și
adecvare.
Credibilitatea probelor de audit documentare depinde de sursele de obţinere, care
poate fi internă sau externă (probe de audit generate direct de către auditorii publici externi,
obţinute de la terţi sau colectate de la entităţile verificate) şi de natura lor, care poate fi
vizuală, documentară sau verbală.
În stabilirea credibilităţii probelor de audit se va ţine cont de următoarele:
1. probele de audit din surse externe (de exemplu, confirmarea de la o terţă parte)
sunt mai credibile decât cele generate intern;
2. probele de audit generate intern sunt mai credibile, atunci când sistemul contabil
şi sistemul de control intern sunt funcţionale;
3. probele de audit obţinute direct de către auditorii publici externi sunt mai credibile
decât cele obţinute de la entitate;
4. probele de audit sub formă de documente sunt mai credibile decât declaraţiile
orale. De aceea, auditorii publici externi vor încerca să obţină confirmarea
documentară a probelor orale (de exemplu, înregistrarea scrisă a interviurilor).
5. probele vizuale sunt relevante pentru existenţa activelor dar nu pentru proprietatea
sau valoarea lor.

C. Evaluarea probelor de audit


Auditorii publici externi trebuie să evalueze dacă probele de audit obținute sunt
suficiente și adecvate pentru a reduce riscul de audit la un nivel acceptabil de scăzut și să
formuleze concluzii relevante pe baza acestora. Ei evaluează, bazându-se pe probele obţinute,
dacă există o asigurare rezonabilă că obiectivele specifice verificate sunt în conformitate cu
reglementările legale ce le sunt aplicabile, identificate ca criterii de audit. Datorită limitărilor
inerente ale unei acțiuni de control/audit, auditorii publici externi nu pot să identifice toate
cazurile de neconformitate cu prevederile legale.
Evaluarea probelor de audit include luarea în considerare atât a dovezilor care susțin
cât și a celor care par să contrazică conformitatea/neconformitatea obiectivelor specifice
verificate cu reglementările legale ce le sunt aplicabile. Evaluarea probele de audit include, de
asemenea, luarea în considerare a semnificației acestora. După ce s-a evaluat gradul de
suficiență și cel de adecvare al probelor de audit și s-a stabilit nivelul de asigurare oferit de
audit, auditorii publici externi trebuie să formuleze cea mai potrivită concluzie, în
conformitate cu probele de audit obținute.
Aprecierea auditorilor publici externi a ceea ce reprezintă o abatere de la legalitate
semnificativă (materială) este o chestiune de raţionament profesional şi include considerări ale
contextului, cât şi aspecte cantitative şi calitative ale tranzacţiilor sau problemelor în cauză. În
aplicarea raţionamentului profesional se iau în calcul un număr de factori pentru a determina
dacă o neconformitate este sau nu materială. Astfel de factori pot fi:
a. importanţa valorilor implicate (valori financiare sau alte unităţi de măsură

160
cantitative);
b. circumstanţele;
c. natura neconformităţii cu criteriile de audit (natura abaterii de la legalitate);
d. cauza care a dus la neconformitate cu criteriile de audit;
e. eventualele efecte şi consecinţe pe care le pot avea aspectele de neconformitate;
f. vizibilitatea şi importanța programului în cauză (de exemplu, dacă obiectivul
specific verificat este de interes semnificativ, dacă are un impact asupra
cetăţenilor, etc.);
g. mărimea sau valoarea neconformităţii.
Dacă probele de audit obținute dintr-o sursă sunt diferite de cele obținute din altă sursă
sau dacă există vreo îndoială cu privire la nivelul de încredere al informațiilor care vor fi
utilizate ca probe de audit, auditorii publici externi trebuie să utilizeze proceduri de audit
suplimentare pentru a clarifica situația respectivă și să determine împlicațiile asupra celorlalte
aspecte ale controlului/auditului, dacă este cazul.
În evaluarea probelor şi formularea concluziilor, pot fi solicitate note de relații, dacă
sunt considerate necesare în anumite circumstanţe, pentru sprijinirea probelor de audit
obţinute de către auditorii publici externi.

5.2.3. Extrapolarea valorilor erorilor/abaterilor constatate la nivelul întregii


categorii de operațiuni economice verificate, dacă procedurile de audit au fost aplicate
asupra unui eșantion ales prin metode statistice, precum și însumarea valorilor,
erorilor/abaterilor extrapolate
Auditorii publici externi trebuie să extrapoleze erorile/abaterile constatate la nivelul
întregii categorii de operațiuni economice controlate/auditate, dacă procedurile de audit au
fost aplicate asupra unui eșantion, pentru a obţine o imagine de ansamblu asupra nivelului
erorilor/abaterilor. Atunci când s-a stabilit că o eroare/abatere reprezintă o anomalie (are
caracter izolat și se poate demonstra că nu este reprezentativă pentru întreaga populaţie),
aceasta poate fi exclusă atunci când se extrapolează eroarea/abaterea aferentă populaţiei.
Extrapolarea la nivelul întregii populații (categorie de operațiuni economice) a valorii
erorii/abaterii constatate cu ocazia aplicării procedurilor de audit asupra elementelor din
eșantionul selectat se face atunci când elementele eșantionului au fost alese prin metode
statistice. Erorile/abaterile vor fi extrapolate doar cu condiția ca elementele categoriei de
operațiuni economice verificate să aibă caracteristici asemănătoare și să existe riscul ca o
abatere de la legalitate asemănătoare să se producă și în cazul celorlalte elemente necuprinse
în eșantion. Procedura de extrapolare presupune efectuarea următoarelor operațiuni:
a) se calculează rata erorilor/abaterilor ca raport între valoarea totală a
erorilor/abaterilor constatate și valoarea totală a eșantionului verificat;
b) se înmulțește rata erorilor/abaterilor de la punctul a) cu valoarea întregii categorii
de operațiuni verificată (populația) și se obține valoarea extrapolată a erorii/abaterii.
Rezultatele procedurilor de audit aplicate unui eşantion de elemente din cadrul unei
categorii pot fi extrapolate doar elementelor care alcătuiesc acea categorie. Pentru a formula o
concluzie privind întreaga populaţie, auditorul public extern trebuie să ia în considerare riscul
de denaturare semnificativă în raport cu orice alte categorii care alcătuiesc întreaga populaţie.
De exemplu, 20% dintre elementele unei populaţii pot alcătui 90% din valoarea populației.

161
Auditorul public extern poate decide să examineze un eşantion din aceste elemente. Auditorul
public extern evaluează rezultatele acestui eşantion şi ajunge la o concluzie pe marginea a
90% din valoare, separat de restul de 10% din valoare (pentru verificarea căruia se va utiliza
un alt eşantion sau alte metode de colectare de probe de audit, ori acesta poate fi considerat
nesemnificativ).
Dacă o populație a fost stratificată, erorile/abaterile constatate sunt extrapolate separat
pentru fiecare strat. Erorile/abaterile extrapolate pentru fiecare strat sunt apoi combinate,
atunci când se va lua în considerare efectul posibil al erorilor/abaterilor asupra întregii
populații verificate. Echipa de control/audit va proceda la totalizarea valorilor
erorilor/abaterilor extrapolate în vederea exprimării concluziei generale.

5.2.4 Întocmirea documentelor de lucru pentru susținerea constatărilor,


concluziilor și recomandărilor din raportul de control și, respectiv, a concluziei generale
sau a opiniei de audit care se va formula
Procedurile și tehnicile de audit aplicate de către auditorii publici externi în cadrul
acțiunii de control/audit în vederea obținerii de probe suficiente și adecvate, vor fi consemnate
în documentele de lucru. Auditorii publici externi vor consemna în documentele de lucru și
constatările, concluziile și recomandările formulate în urma acțiunii de control/audit. De
asemenea, pe baza probelor de audit obținute, auditorii publici externi trebuie să determine
dacă evaluarea riscurilor și nivelul de semnificație avut în vedere au fost adecvate sau dacă
acestea trebuie să fie revizuite.
La elaborarea/întocmirea documentelor de lucru se va ține seama că acestea trebuie să
îndeplinească următoarele cerințe:
a. să fie corecte și complete pentru a susține constatările, concluziile și
recomandările formulate de către auditorii publici externi;
b. să fie clare și inteligibile;
c. să fie lizibile;
d. informațiile conținute trebuie să fie reduse la aspectele relevante și utile
obiectivelor controlului/auditului.
Documentele de lucru întocmite de auditorii publici externi în etapele de planificare și
de execuție a controlului/auditului vor include, în principal, următoarele informații:
a. titlul documentului;
b. structura la nivelul căreia se efectuează acțiunea de verificare;
c. numele și prenumele auditorului public extern care întocmește documentul
respectiv;
d. denumirea acțiunii de verificare;
e. data și scopul întocmirii documentului;
f. dimensiunea și conținutul eșantionului selectat din cadrul fiecărei categorii de
operațiuni economice verificate în vederea atingerii obiectivelor acțiunii de
verificare;
g. procedurile de audit aplicate;
h. observațiile, descrierile, aprecierile, evaluările,
i. constatările, concluziile și recomandările pe care le-au formulat auditorii publici
externi cu privire la acțiunea de verificare efectuată;

162
j. sursa și deținătorul informației;
k. indexul documentului de lucru și trimiteri încrucișate la referințele de lucru;
l. persoana care a efectuat revizuirea.
Toate aceste documente de lucru pot fi prezentate sub forma înscrisurilor pe suport
hârtie, pe film, pe medii de înregistrare electronice etc. și vor fi revizuite pentru a se
determina dacă obiectivele specifice au fost verificate în mod suficient și corespunzător.
Documentele de lucru, revizuite precum și celelalte informații relevante pentru
acțiunea de control vor fi organizate în:
a) dosare curente;
b) dosare permanente.
Dosarul curent întocmit în urma acțiunilor de control va conține:
1. Tematica de control
2. Adresa de notificare
3. Nota privind propunerea de desemnare a auditorilor publici externi
4. Nota întocmită cu ocazia instruirii
5. Delegațiile de control și Ordinele de delegare, dacă este cazul; Declarațiile de
independență
6. Nota întocmită cu prilejul prezentării auditorilor publici externi la entitate
7. Planul de control
8. Raportul de control, cu anexele acestuia, respectiv:
a) situații, tabele;
b) notele de relații;
c) actele, documentele și informațiile obținute în cadrul acțiunii curente, care
susțin aspectele reținute, concluziile și recomandările auditorilor publici
externi;
d) nota cuprinzând propunerea de extindere a perioadei supuse verificării, dacă
este cazul;
e) nota privind propunerea de apelare la serviciile unui expert, dacă este cazul;
f) nota privind propunerea de solicitare către anumite instituții specializate ale
statului să efectueze cu prioritate unele verificări de specialitate, dacă este
cazul;
g) nota/notele de constatare, dacă este cazul;
h) procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, dacă este cazul;
i) procesul-verbal de constatare a abaterilor și de aplicare a amenzii civile
prevăzute la art. 62 lit. a) și b) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și
funcționarea Curții de Conturi, republicată, dacă este cazul;
j) procesul-verbal de constatare a încălcării obligațiilor prevăzute la art. 5 alin.
(2) și de aplicare a penalităților prevăzute la art. 63 din Legea nr. 94/1992,
republicată, dacă este cazul;
k) nota de conciliere.

163
9. Alte acte, documente, situații și informații obținute în cadrul acțiunii curente, care
susțin aspectele reținute, concluziile și recomandările auditorilor publici externi
10. Documentele de lucru întocmite în etapele de planificare și execuție
11. Obiecțiile formulate la constatările consemnate în raportul de control, dacă este
cazul
12. Decizia
13. Alte acte, situații și documente întocmite în procesul de valorificare a constatărilor
și de urmărire a verificării modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse
prin decizie, până la finalizarea valorificării constatărilor consemnate de auditorii
publici externi și arhivarea actului de control întocmit în urma acțiunii de control.
Conținutul dosarului curent întocmit în urma acțiunilor de control este prezentat și în
anexa nr. 3 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii
de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi.
Dosarul curent întocmit în urma misiunilor de audit financiar va conține:
1. Adresa de notificare;
2. Nota privind propunerea de desemnare a auditorilor publici externi;
3. Nota întocmită cu ocazia instruirii;
4. Delegaţiile şi ordinele de delegare; declaraţiile de independenţă;
5. Nota întocmită cu prilejul prezentării auditorilor publici externi la entitate;
6. Planul de audit financiar;
7. Raportul de audit financiar, cu anexele acestuia:
a) procesul-verbal de constatare, cu anexele acestuia, respectiv:
(i) situaţii, tabele;
(ii) notele de relaţii;
(iii) actele, documentele şi informaţiile obţinute în cadrul acţiunii
curente, care susţin constatările, concluziile şi recomandările auditorilor publici
externi;
(iv) nota privind propunerea de apelare la serviciile unui expert, dacă
este cazul;
(v) nota privind propunerea de solicitare către anumite instituţii
specializate ale statului să efectueze cu prioritate unele verificări de
specialitate, dacă este cazul;
(vi) nota cuprinzând propunerea de extindere a perioadei supuse
verificării, dacă este cazul;
(vii) nota privind propunerea de sesizare a altor autorităţi abilitate de
lege să aplice sancţiuni contravenţionale, dacă este cazul şi adresa aferentă;
b) Nota/notele de constatare întocmită/întocmite, dacă este cazul;
c) Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, dacă este cazul;
d) Procesul-verbal de constatare a abaterilor şi de aplicare a amenzii civile
prevăzute la art. 62 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii
de Conturi, republicată, dacă este cazul;

164
e) Procesul-verbal de constatare a încălcării obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2)
şi de aplicare a penalităţilor prevăzute la art. 63 din Legea nr. 94/1992, republicată,
dacă este cazul;
f) Nota de conciliere;
g) Alte acte, documente şi informaţii obţinute în cadrul acţiunii curente, care susţin
constatările, concluziile şi recomandările auditorilor publici externi;
8. Documentele de lucru întocmite în etapa de planificare, execuţie şi raportare;
9. Obiecţiile formulate la constatările consemnate în raportul de audit financiar şi în
procesul-verbal de constatare, dacă este cazul;
10. Decizia;
11. Alte acte şi documente întocmite în procesul de valorificare a constatărilor şi de
urmărire a verificării modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin
decizie, până la finalizarea valorificării constatărilor consemnate de auditorii
publici externi şi arhivarea actului de control întocmit în urma acţiunii de audit
financiar.
Conținutul dosarului curent întocmit în urma misiunilor de audit financiar este
prezentat și în anexa nr. 21 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor
specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi.
În dosarul permanent se vor cuprinde toate informațiile și documentele care sunt
relevante și de interes permanent pentru acțiunile de verificare viitoare. Acest dosar va fi
actualizat cu informații la zi.
5.3 Raportarea controlului/auditului
Auditorii publici externi trebuie să întocmească un raport de control/audit pe baza
principiilor de exhaustivitate, obiectivitate, actualitate și al procesului contradictoriu.
Raportul de control/audit trebuie să fie complet, corect (competent), obiectiv,
convingător, constructiv, oportun, precum și atât de clar (accesibil) și de concis pe cât permit
obiectivele specifice verificate. Raportul de control/audit trebuie să comunice în mod clar
criteriile de audit utilizate și nivelul de asigurare oferit (rezonabil sau limitat).
Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia controlului/auditului
În cazul controalelor efectuate pe parcursul execuției bugetare și pentru perioadele
expirate, la autoritățile publice, precum și la celelalte persoane prevăzute la art. 23, 24 și la
art. 29 alin. (2) și (3) din lege, se întocmesc următoarele tipuri de acte:
5.3.1. Acte de control- Raportul de control/audit:
Raportul de control/audit;
5.3.2. Alte tipuri de acte, care constituie anexe ale raportului de control/audit:
Alte tipuri de acte ce pot fi întocmite cu ocazia acțiunilor de control:
1) notă de constatare;
2) notă privind propunerea de apelare la serviciile unui expert;
3) notă privind propunerea de sesizare a altor autorităţi abilitate de lege să aplice
sancţiunea contravenţională, urmare a unor abateri constatate de Curtea de
Conturi;

165
4) notă privind propunerea de solicitare a unor instituții specializate ale statului să
efectueze cu prioritate unele verificări de specialitate;
5) proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor;
6) proces-verbal de constatare a abaterilor și de aplicare a amenzii civile prevăzute
la art. 62 lit. a) și b) din Legea nr. 94/1992, republicată;
7) proces-verbal de constatare a încălcării obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (2) și
de aplicare a penalităților prevăzute la art. 63 din Legea nr. 94/1992, republicată;
8) notă de conciliere.
Alte tipuri de acte ce pot fi întocmite cu ocazia misiunii de audit financiar:
1) proces-verbal de constatare;
2) nota de constatare;
3) nota de conciliere cu privire la clarificarea eventualelor divergenţe între
constatările auditorilor publici externi şi punctul de vedere al reprezentanţilor
legali ai entităţii auditate;
4) proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;
5) proces-verbal de constatare a abaterilor şi de aplicare a amenzii civile
prevăzute la art. 62 din Legea nr. 94/1992, republicată;
6) proces-verbal de constatare a încălcării obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2)
şi de aplicare a penalităţilor prevăzute la art. 63 din Legea nr. 94/1992,
republicată;
7) raport privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie
(raport de follow-up), dacă în cadrul acţiunii de audit financiar se verifică şi
modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie ca urmare unor
acţiuni anterioare.
5.3.1. Acte de control/ audit:

Raportul de control/audit

Raportul de control/audit se întocmește în baza prevederilor art. 32 alin. (2) din lege și
a pct. 80-124 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice
Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi .
Raportul de control, al cărui model şi conţinut este prezentat în anexa nr. 4 din
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi,
precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, se semnează de către auditorii
publici externi care au efectuat verificarea şi de către reprezentanţii legali ai entităţii
controlate.

5.3.2. Alte tipuri de acte, care constituie anexe ale raportului de control/audit:

5.3.2.1. Nota de constatare


Conform prevederilor pct. 125-127 din Regulamentului privind organizarea şi
desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor
rezultate din aceste activităţi, se întocmește de către auditorii publici Nota de constatare.

166
Nota de constatare urmează procedura de valorificare prevăzută la punctul 164 din
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi,
precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi.
5.3.2.2. Nota privind propunerea de apelare la serviciile unui expert
Conform prevederilor pct. 127^1 din Regulamentului privind organizarea şi
desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor
rezultate din aceste activităţi, dacă pe parcursul desfășurării acțiunilor de control/ audit ale
Curții de Conturi se consideră că sunt necesare cunoștințe și experiență specială în alte
domenii decât cel financiar-contabil și de audit, se poate apela la serviciile unui expert în
domeniul respectiv, conform prevederilor cuprinse în standardele proprii de audit ale Curții de
Conturi și ale Procedurii de apelare la serviciile unui expert.
5.3.2.3. Nota privind propunerea de sesizare a altor autorităţi abilitate de lege să
aplice sancţiunea contravenţională, urmare a unor abateri constatate de Curtea de
Conturi
Conform prevederilor pct. 127^2 din Regulamentului privind organizarea şi
desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor
rezultate din aceste activităţi, în cazul constatării de către auditorii publici externi a unor
abateri care, potrivit reglementărilor legale, constituie contravenţii, a căror sancţionare intră în
competenţa altor autorităţi/instituţii publice decât Curtea de Conturi, se sesizează autoritatea
împuternicită/abilitată de lege să aplice sancţiunea.
5.3.2.4. Nota privind propunerea de solicitare a unor instituții specializate ale
statului să efectueze cu prioritate unele verificări de specialitate
Conform prevederilor pct. 127^3 din Regulamentului privind organizarea şi
desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor
rezultate din aceste activităţi, în cazul în care Curtea de Conturi solicită unor instituţii
specializate ale statului să efectueze cu prioritate unele verificări de specialitate, auditorii
publici externi întocmesc o notă cuprinzând această propunere, precum şi motivarea
necesităţii acestor verificări.
5.3.2.5. Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor
Conform prevederilor art. 112 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări
şi concesiunile de servicii, Curtea de Conturi a României aplică sancțiunea contravențională
pentru abaterile de la legalitate constatate privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de
servicii, în cazul încălcării prevederilor legale din acest domeniu.
În aplicarea prevederilor art. 111 alin. (2) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile
de lucrări şi concesiunile de servicii, Curtea de Conturi aplică sancțiuni contravenționale
pentru următoarele fapte:
a) atribuirea unui contract de concesiune fără publicarea prealabilă a unui anunţ de
concesionare, în cazurile în care publicarea acestuia este obligatorie potrivit prevederilor art.
63 alin. (1), sau a unui anunţ de intenţie, potrivit prevederilor art. 63 alin. (2);
“Art. 63 alin. (1) Entitatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare
un anunţ de concesionare atunci când iniţiază una dintre procedurile reglementate de
prezenta lege, respectiv licitaţia deschisă sau dialogul competitiv.”
“Art. 63 alin. (2) Entitatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare
un anunţ de intenţie atunci când iniţiază procedura de atribuire a unui contract de
concesiune de servicii sociale sau alte servicii specifice prevăzute în anexa nr. 3.”

167
b) încălcarea prevederilor art. 13 alin. (3);
“Art. 13 alin. (3) Entitatea contractantă nu are dreptul de a diviza o concesiune de
lucrări sau o concesiune de servicii, astfel încât aceasta să aibă ca efect neaplicarea
procedurilor prevăzute de prezenta lege, cu excepţia situaţiilor justificate de motive
obiective.”
c) încălcarea prevederilor art. 72.
“Art.72 (1) Contractele de concesiune se atribuie pe baza criteriilor de atribuire
stabilite de entitatea contractantă potrivit prevederilor art. 86, dacă sunt îndeplinite
cumulativ următoarele condiţii:
a) oferta respectă cerinţele minime stabilite prin documentaţia de atribuire de
entitatea contractantă;
b) ofertantul respectă criteriile de calificare şi selecţie prevăzute la art. 75;
c) ofertantul nu este exclus de la participarea la procedura de atribuire, potrivit
prevederilor art. 79-81 şi sub rezerva celor prevăzute la art. 84.
(2) Cerinţele minime prevăzute la alin. (1) lit. a) cuprind condiţii şi caracteristici, în
special, tehnice, fizice, funcţionale şi juridice, pe care orice ofertă trebuie să le îndeplinească
sau pe care ofertantul trebuie să le deţină.”
În cazul în care în raportul de control sunt consemnate fapte prevăzute de lege ca fiind
contravenții, a căror constatare și sancționare intră în competența Curții de Conturi, în vederea
aplicării sancțiunii contravenționale, se întocmește proces-verbal de constatare a
contravențiilor. Sancțiunea contravențională se aplică autorității contractante, reprezentată de
către conducătorul acesteia, care va fi nominalizat în procesul-verbal de constatare a
contravențiilor. În procesul-verbal de constatare a contravențiilor se menționează obligația
conducătorului autorității contractante de a dispune, în funcție de situația concretă, luarea
unor măsuri împotriva persoanelor implicate în derularea concesiunii ce a făcut obiectul
contravenţiei.
Contravenţiilor prevăzute la art. 111 alin. (2) din Legea nr. 100/2016, le sunt aplicabile
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, cu excepţia art. 13 alin. (1), art. 28 şi 29.
Dacă autoritatea contractantă persoană juridică a săvârşit mai multe contravenţii
constatate în acelaşi timp, echipa de control încheie un singur proces-verbal de constatare şi
sancţionare a contravenţiilor, iar sancţiunea se aplică pentru fiecare contravenţie.
Cumulul sancţiunilor contravenţionale aplicate nu poate depăşi dublul maximului
amenzii prevăzute pentru contravenţia cea mai gravă.
Modelul de proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor este prevăzut
în anexa nr. 7 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice
Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități.
5.3.2.6. Procesul-verbal de constatare a abaterilor și de aplicare a amenzii civile
prevăzute la art. 62 lit. a) și b) din Legea nr. 94/1992, republicată
Conform prevederilor pct. 138-148 din Regulamentului privind organizarea şi
desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor
rezultate din aceste activităţi, se întocmește Procesul-verbal de constatare a abaterilor și de
aplicare a amenzii civile prevăzute la art. 62 lit. a) și b) din Legea nr. 94/1992, republicată.

168
Modelul de proces-verbal de constatare a abaterilor și de aplicare a amenzii civile
prevăzute la art. 62 lit. a) și b) din Legea nr. 94/1992, republicată este prevăzut în anexa nr. 8
din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de
Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități.
5.3.2.7. Procesul-verbal de constatare a încălcării obligațiilor prevăzute la art. 5
alin. (2) și de aplicare a penalităților prevăzute la art. 63 din Legea nr. 94/1992,
republicată
Conform prevederilor pct. 149-158 din Regulamentului privind organizarea şi
desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor
rezultate din aceste activităţi, Procesul-verbal de constatare a încălcării obligațiilor prevăzute
la art. 5 alin. (2) și de aplicare a penalităților prevăzute la art. 63 din Legea nr. 94/1992,
republicată se întocmește în cazul netransmiterii de către entitate a actelor, documentelor și
informațiilor solicitate, la termenele și în structura stabilite de Curtea de Conturi, precum și în
cazul neasigurării accesului auditorilor publici externi în sediile acestora.
Modelul de proces-verbal de constatare a încălcării obligațiilor prevăzute la art. 5 alin.
(2) și de aplicare a penalităților prevăzute la art. 63 din Legea nr. 94/1992, republicată este
prevăzut în anexa nr. 9 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților
specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități.

5.3.2.8. Nota de conciliere


Conform prevederilor pct. 158^1 din Regulamentului privind organizarea şi
desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor
rezultate din aceste activităţi, concilierea are drept scop punerea de acord cu entitatea
controlată a aspectelor reținute de către auditorii publici externi în urma efectuării controlului,
precum și analizarea recomandărilor formulate pentru înlăturarea deficiențelor constatate, în
tocmindu-se Nota de conciliere.
VI. GLOSAR DE TERMENI
În înțelesul prezentului ghid, termenii și expresiile de mai jos au următoarele
semnificații:
- anomalie - o denaturare sau deviaţie despre care se poate demonstra că nu este
reprezentativă (are un caracter izolat) pentru denaturările sau deviaţiile aferente unei
populaţii;
- audit de conformitate (control) - activitatea specifică efectuată de Curtea de Conturi
în baza programului anual de activitate, prin care se verifică şi se urmăreşte dacă modul de
administrare a patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale,
precum şi dacă execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli al entității controlate sunt în
concordanţă cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative prin care a fost
înfiinţată entitatea şi dacă aceaste respectă principiile legalităţii, regularităţii, economicităţii,
eficienţei şi eficacităţii;
- asigurarea rezonabilă – prin aceasta auditorul public extern comunică faptul că
obiectivele specifice analizate sunt/nu sunt în conformitate, sub toate aspectele semnificative,
cu criteriile de audit identificate. Asigurarea rezonabilă sugerează nivelul de încredere pe care
auditorii publici externi îl oferă utilizatorilor rapoartelor de control în legătură cu informațiile
din rapoartele de control cu privire la măsura în care entitatea controlată se conformează unui
anumit set de criterii de audit stabilite. Asigurarea rezonabilă este ridicată, dar nu este o

169
asigurare absolută. Auditorii publici externi urmăresc să se asigure că concluziile lor sunt
bazate pe o asigurare rezonabilă, care se obține în urma acțiunii de control. În general,
controalele sunt concepute pentru a oferi o asigurare rezonabilă.
- asigurarea limitată - comunică faptul că, pe baza procedurilor efectuate, nimic nu a
atras atenția auditorului public extern în sensul de a-l determina să creadă că obiectivele
specifice analizate nu sunt în conformitate cu criteriile de audit relevante; un control care
oferă o asigurare limitată poate fi adecvat în cazul verificării la mai multe entităţi publice a
acelorași obiective specifice, acțiune care poate ridica probleme mult mai complexe decât
verificarea obiectivelor specifice în cadrul unei singure entităţi publice.
- audit public extern - activitatea specifică realizată de Curtea de Conturi în baza
standardelor proprii de audit şi a prezentului regulament. Auditul public extern cuprinde:
auditul financiar, auditul performanţei și auditul de conformitate (controlul);
- audit financiar - activitatea prin care se urmăreşte dacă situaţiile financiare sunt
complete, reale şi conforme cu legile şi reglementările în vigoare și dacă modul de
administrare a patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale,
precum şi execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli al entității verificate sunt în concordanţă
cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative prin care a fost înfiinţată
entitatea şi respectă principiile legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii,
furnizându-se în acest scop o opinie;
- audit al performanţei - evaluarea independentă a modului în care o entitate, un
program, un proiect, un proces, o activitate sau o operaţiune funcţionează din punct de vedere
al economicităţii, eficienţei şi eficacităţii;
- auditor public extern - persoana angajată în cadrul Curţii de Conturi care efectuează
activităţi specifice de audit public extern;
- autoritate publică - denumire generică ce include Parlamentul, Administraţia
Prezidenţială, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice,
alte autorităţi publice, autorităţile administrative autonome, autorităţile administraţiei publice
locale şi instituţiile din subordinea acestora, indiferent de modul lor de finanţare;
- control intern/managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul
entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele
entității şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod
economic, eficient şi eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice,
metodele şi procedurile operaționale;
- document de lucru - suportul material pe care auditorul public extern consemnează
obiectivele de control, probele care trebuie colectate pentru atingerea acestor obiective,
eșantioanele selectate, procedurile de audit utilizate pentru obţinerea probelor suficiente şi
adecvate, observaţiile, constatările, descrierile, evaluările şi concluziile pe care le-a formulat
în legătură cu domeniul verificat;
- economicitate - caracteristică atribuită situaţiei în care se obţine minimizarea
costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activităţi, cu
menţinerea calităţii corespunzătoare a acestor rezultate;
- eficienţă - maximizarea rezultatelor unei activităţi în relaţie cu resursele utilizate;
- eficacitate - gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre
activităţi şi relaţia dintre efectul proiectat şi rezultatul efectiv al activităţii respective;
- entitate publică controlată - instituția publică, compania/societatea naţională, regia
autonomă, societatea reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu

170
modificările şi completările ulterioare,la care statul sau o unitate administrativ-teritorială
deţine, singur sau împreună, integral sau mai mult de jumătate din capitalul social;
- eroare - o greșeală neintenționată în situațiile financiare sau neprezentarea acesteia;
- eşantionarea - aplicarea procedurilor de audit pentru mai puțin de 100% din
elementele componente ale unei populații relevante pentru control, astfel încât toate aceste
elemente să aibă posibilitatea de a fi selectate, cu scopul de a furniza o bază rezonabilă
auditorului public extern, în funcție de care să formuleze concluzii privitoare la întreaga
populație din care a fost selectat eșantionul;
- eşantionarea statistică - o abordare a eşantionării în care elementele eșantionului
sunt selectate astfel încât fiecare unitate de eșantionare să prezinte o probabilitate cunoscută
de a fi selectată;
- eşantionarea nestatistică - o abordare a eşantionării în care este utilizat
raționamentul profesional pentru selectarea elementelor eșantionului;
- fonduri publice - sumele alocate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul
asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul Trezoreriei Statului, bugetele
instituţiilor publice autonome, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din
bugetul de stat, după caz, bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii,
bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror
rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice, bugetul fondurilor externe
nerambursabile, credite externe contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice
locale, împrumuturi interne contractate de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi
din bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale;
- frauda - orice acţiune sau omisiune intenţionată în legătură cu:
a) utilizarea sau prezentarea de declaraţii ori documente false, incorecte sau
incomplete, care au ca efect alocarea/dobândirea, respectiv utilizarea incorectă a
fondurilor publice;
b) necomunicarea unei informaţii prin încălcarea unei obligaţii specifice, având
acelaşi efect la care s-a făcut referire la lit. a);
- legalitate - caracteristica unei operaţiuni de a respecta toate prevederile legale care îi
sunt aplicabile şi care sunt în vigoare la data efectuării acesteia;
- nivel (prag) de semnificaţie - nivelul, mărimea şi importanţa unei sume sau
informaţii, peste care auditorul public extern consideră că rezultatele auditului public extern
efectuat pot afecta deciziile utilizatorilor situaţiilor financiare (investitorii actuali şi potenţiali,
personalul angajat, creditorii, furnizorii, clienţii, instituţiile statului şi alte autorităţi, precum şi
publicul). Nivelul de semnificaţie mai este cunoscut în practică şi sub denumirea de nivel al
materialităţii;
- ordonator de credite - persoana împuternicită prin lege sau prin delegare, potrivit
legii, să dispună şi să aprobe acţiuni cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a
patrimoniului public, indiferent de natura acestora;
- opinie de audit - concluzia auditorului public extern exprimată în cadrul misiunilor
de audit financiar asupra situaţiilor financiare auditate, în legătură cu realitatea, fidelitatea şi
conformitatea acestora cu reglementările aplicabile domeniului, asupra modului de
administrare a patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale,
precum şi asupra execuţiei bugetelor de venituri şi cheltuieli ale entității auditate în
concordanţă cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative prin care a fost

171
înfiinţată entitatea şi respectă principiile legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi
eficacităţii;
- patrimoniu - totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu valoare economică ce aparţin
statului, unităţilor administrativ-teritoriale sau entităţilor publice ale acestora, dobândite ori
asumate cu orice titlu, precum şi bunurile la care se referă aceste drepturi. Patrimoniul include
atât patrimoniul public, cât şi patrimoniul privat al statului, al unităţilor administrativ-
teritoriale şi al entităţilor publice;
- patrimoniu public - totalitatea drepturilor şi obligaţiilor statului, ale unităţilor
administrativ-teritoriale sau ale entităţilor publice ale acestora, dobândite ori asumate cu orice
titlu. Drepturile şi obligaţiile statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale se referă
exclusiv la bunurile din sectorul public;
- populație - întregul set de date din care este selectat un eşantion şi pe baza căruia
auditorul public extern îşi formulează concluziile;
- prejudiciu - pierdere provocată patrimoniului public sau privat al statului, al unei
unităţi administrativ-teritoriale sau al unei entităţi publice a acestora. Prejudiciul trebuie să fie
recuperat integral prin acoperirea pierderii, precum şi a dobânzilor şi a penalităţilor de
întârziere.
În timpul acţiunilor de control/audit, auditorii publici externi cuantifică valoarea
abaterilor pentru eşantionul verificat, stabilind un prejudiciu cert, urmând ca întinderea
acestuia, inclusiv a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, să fie stabilită de conducerea
entităţii verificate, potrivit prevederilor art. 33 alin. (3) din lege;
- probe de audit - orice informații utilizate de auditori în scopul de a determina dacă
datele supuse auditului sunt prezentate în conformitate cu anumite criterii prestabilite;
- program anual de activitate - documentul aprobat de către plen prin care se
programează activităţile specifice ale Curţii de Conturi, respectiv audit financiar, auditul
performanţei și audit de conformitate (control), în baza căruia auditorii publici externi îşi
desfăşoară anual activitatea;
- proceduri de audit - un set de instrucțiuni care cuprinde metodele şi tehnicile
utilizate de auditorii publici externi în vederea colectării de probe de audit pentru formularea,
după caz, a constatărilor, opiniilor, concluziilor şi recomandărilor. În categoria procedurilor
de audit intră: teste ale controalelor şi proceduri de fond;
- proceduri de fond - proceduri de audit efectuate de către auditorul public extern
pentru a obţine probe de audit suficiente şi adecvate în scopul detectării deficienţelor
semnificative din activitatea entităţii verificate, reflectată în situaţiile financiare întocmite,
precum şi al reducerii riscului de audit la un nivel acceptabil. Procedurile de fond cuprind:
proceduri analitice şi teste de detaliu;
- proceduri analitice - activitatea de analiză a informaţiilor, realizată prin studierea
datelor financiare şi nefinanciare, prin analiza indicatorilor şi a tendinţelor semnificative ale
acestora, inclusiv investigarea fluctuaţiilor şi a relaţiilor care sunt inconsecvente faţă de alte
informaţii relevante sau care se abat de la valorile aşteptate;
- raționament profesional - aplicarea de către auditorii publici externi a pregătirii,
cunoștințelor și a experienței în contextul dat de audit, pentru a lua decizii în cunoștință de
cauză în legătură cu alegerea procedurii adecvate condițiilor în care se efectuează acțiunea de
control;

172
- regularitate - caracteristica unei operaţiuni de a respecta sub toate aspectele
ansamblul principiilor şi regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriei
de operaţiuni din care face parte;
- risc de audit - riscul ca auditorul public extern să exprime o opinie(în cazul auditului
financiar)/concluzie generală(în cazul controlului) care nu este adecvată, atunci când situațiile
financiare conțin informații semnificativ eronate sau când modul de administrare a
patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale şi/sau execuţia
bugetelor de venituri şi cheltuieli al entității verificate nu sunt în concordanţă cu scopul,
obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative prin care a fost înfiinţată entitatea şi nu
respectă principiile legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii;
- risc de control - probabilitatea ca o eroare/abatere semnificativă să se producă fără a
fi prevenită, detectată sau corectată în timp util de către sistemul de control intern/managerial
şi sistemul contabil ale entităţii verificate;
- risc de eşantionare - probabilitatea ca în baza unui eşantion, concluzia auditorului
public extern să fie diferită de concluzia la care s-ar fi ajuns dacă întreaga populaţie ar fi fost
supusă aceleiaşi proceduri de audit;
- risc de neeşantionare - riscul ca auditorul public extern să ajungă la o concluzie
eronată din orice motiv independent de riscul de eşantionare;
- risc inerent - susceptibilitatea ca o categorie de operaţiuni economice să conţină
erori/abateri semnificative, fie individual, fie cumulate cu erorile/abaterile altor categorii de
operaţiuni economice, presupunând, printre altele, că în entitatea verificată nu există/nu sunt
implementate controale interne;
- risc de nedetectare - probabilitatea ca procedurile aplicate de auditorii publici externi
să nu detecteze deficienţele care există într-o categorie de operaţiuni economice şi care pot fi
semnificative în mod individual sau atunci când sunt cumulate cu deficienţe din alte categorii
de operaţiuni economice;
- scepticism profesional - o atitudine care presupune o gândire rezervată a auditorului
public extern și o evaluare critică a probelor de audit;
- standarde de audit - setul de concepte, principii directoare, proceduri şi metode pe
baza cărora auditorul public extern determină ansamblul etapelor şi procedurilor de verificare,
care să permită atingerea obiectivului fixat;
- standarde proprii de audit ale Curţii de Conturi - definesc principiile de bază şi
stabilesc un cadru unitar de aplicare a procedurilor şi metodelor utilizate în desfăşurarea
activităţilor specifice ale Curţii de Conturi, cu scopul de a asigura calitatea activităţii;
- stratificare - procesul de divizare a populaţiei în subpopulaţii, fiecare dintre acestea
fiind un grup de unităţi de eşantionare care prezintă caracteristici similare;
- structuri de specialitate - departamentele și camerele de conturi care desfășoară
activitatea specifică de control/audit a Curții de Conturi;
- teste ale controalelor - testele efectuate de auditorii publici externi cu scopul de a
obţine probe de audit privind modul de funcţionare a sistemului contabil şi a celui de control
intern ale entităţii verificate, având în vedere:
a) proiectarea acestor sisteme conform prevederilor legale, pentru a putea preveni,
detecta şi corecta erorile/abaterile semnificative;
b) funcţionarea eficientă a sistemelor pe toată perioada verificată, în vederea evaluării
măsurii în care auditorii publici externi se pot baza pe aceste sisteme;

173
- teste de detaliu - procedurile pe care un auditor public extern le efectuează asupra
unor operaţiuni ale entităţii realizate în perioada verificată şi care iau forma unor tehnici
specifice de obţinere a probelor de audit, cum ar fi: inspecția, confirmarea,
intervievarea/investigarea, observarea, recalcularea, reefectuarea.
- transferuri - fondurile publice alocate sub orice formă (virări de credite bugetare,
subvenții, forme de sprijin etc.) către entitățile din subordinea/coordonarea/sub autoritatea
ordonatorilor de credite, precum și către alte entități care, în temeiul unor prevederi legale,
primesc fonduri publice prin bugetele acestor ordonatori de credite;
- unitate de eşantionare - elementele individuale care constituie o populaţie;
- unitate monetară - valoare admisă ca etalon de măsurare a valorilor monetare.

174

S-ar putea să vă placă și